Ch ng V H th ng l nh khác trong công nghi p và i s ng

1

5.1. H th ng l nh trong nhà máy bia
5.1.1 S nguyên lý h th ng l nh trung tâm

Trong các nhà máy bia ng i ta s d ng h th ng l nh trung tâm làm l nh các i t ng sau : - Làm l nh các tank lên men và tank thành ph m - Làm l nh tank men gi ng - Làm l nh nhanh n c 1oC - Làm l nh nhanh d ch ng sau h th ng n u. - Làm l nh trung gian h th ng CO2 - Các h tiêu th khác: b o qu n hoan, i u hoà không khí vv«

2

5.1.1 S

nguyên lý h th ng l nh trung tâm

‡ Các thi t b chính bao g m: Máy nén 1 c p hi u MYCOM, bình bay h i làm l nh glycol, dàn ng ng t bay h i, các thùng ch a glycol và các thi t b ph khác c a h th ng l nh. ‡ Thùng ch a glycol c ch t o b ng inox, bên ngoài b c cách nhi t g m 02 cái có nhi t khác nhau, m b o b m glycol ã c làm l nh n các h tiêu th và b m glycol sau khi s d ng n bình bay h i gia l nh. Gi a 02 thùng glycol c thông v i nhau t o ra s n nh và cân b ng.

3

4

5 .

tuy hi u qu gi i nhi t t ng nh ng h th ng thu h i CO2 ho t ng ph thu c vào ho t ng c a h th ng làm l nh glycol nên hi n nay ít s d ng glycol làm mát mà chuy n sang s d ng n c.5. S nh v y. Máy l nh s d ng làm l nh CO2 trong s này là máy l nh 2 c p ho t ng hoàn toàn c l p v i h th ng l nh glycol b o qu n tank lên men và làm l nh nhanh d ch n u . Trong m t s tr ng h p nâng cao hi u qu gi i nhi t. 6 .2 S nguyên lý h th ng l nh CO2 Trong các nhà máy bia ng i ta th ng s d ng các h th ng l nh riêng làm l nh CO2 vì ch nhi t âm sâu.1. ng i ta trích glycol t h th ng l nh b o qu n bia sang làm mát trung gian h i CO2 sau m i c p nén.

Hình 5-3: S nguyên lý h th ng ng ng t CO2 7 .

n u CO2 trong bình hoá h i b c lên phía trên s c làm l nh và ng ng ch y l i xu ng bình. 5. ây các b t bia b cu n theo c r a s ch. 8 . m i c p u c làm mát b ng n c các bình 4. sau ó c a qua tháp r a (2). Trong quá trình b o qu n. Khí CO2 c a qua bình h p th (6) h p th h t các mùi và các ch t c n b n và sau ó n bình làm khô (7) làm khô tr c khi a n làm l nh bình ng ng t CO2 (14). bình ng ng t CO2 c làm l nh và ng ng t l i thành l ng và ch y xu ng bình ch a (13). ch còn khí CO2 và c d n sang bình tách l ng tách các gi t n c b cu n theo dòng. m c ích là trong khi các bình (6) và (7) ang ho t ng thì các bình (8) và (9) ti n hành hoàn nguyên. l ng CO2 c d n sang dàn hoá h i (12) hoá h i tr c khi a n các h tiêu th . hoàn nguyên ng i ta s d ng h i t lò h i i vào ph n v bên ngoài các bình s y khô các bình nh m th c hi n hoàn nguyên. H th ng có trang b 02 b bình h p th và làm khô. Khi c n s d ng.Nguyên lý ho t ng c a h th ng thu h i CO2 Khí CO2 t các tank lên men c d n n balon (1). Khí CO2 c nén qua 2 c p.

T n th t do truy n nhi t qua t t c các thi t b s d ng và b o qu n l nh.T n th t nhi t do làm l nh nhanh d ch ng húp lông hoá sau h th ng n u.T n th t nhi t làm l nh các i t ng khác. 9 .5. .2 Tính toán nhi t nhà máy bia H th ng l nh nhà máy bia có các t n th t nhi t chính sau ây: .1. .

. bao g m: .Thùng glycol. . .Các thùng men gi ng 10 .1.Các tank lên men và tank thành ph m.5.Bình bay h i làm l nh glycol.2.Thùng n c 1oC.1 T n th t nhi t do truy n nhi t s d ng và b o qu n l nh các thi t b T n th t nhi t t t c các thi t b làm l nh. .

2. bên ngoài ti p xúc không khí. glycol. m t cách g n úng có th coi nh t n th t t d ch bia ra môi tr ng xung quanh. Vì v y. có v trí ti p xúc v i glycol và có n i ti p xúc v i không khí nên khó xác nh h s to nhi t bên trong. ó là t n th t nhi t ch y u qua vách có d ng hình tr .5. tank thành ph m và thùng men gi ng chúng ta g p khó kh n v 2 v n : . bên trong là môi tr ng l nh (Môi ch t l nh.1.1 T n th t nhi t do truy n nhi t s d ng và b o qu n l nh các thi t b Vi c tính t n th t nhi t các thi t b này có c i m t ng t nhau.D c theo b m t bên trong c a tank có v trí ti p xúc v i d ch bia. n gi n bài toán t m qui i di n tích toàn b ra d ng hình tr và bên trong coi nh ti p xúc v i m t môi tr ng l nh nh t nh nào ó. . ph n áy và nh có th hình côn ho c hình elip khá khó xác nh. d ch bia ho c n c l nh) Khi tính t n th t nhi t qua k t c u bao che c a tank lên men. 11 .Ph n thân hình tr .

2.1 T n th t nhi t do truy n nhi t s d ng và b o qu n l nh các thi t b 12 .1.5.

Tank lên men.B ng 5-1: Các thông s các thi t b Thi t b Môi ch t bên trong Nhi t Cách nhi t 1. Thùng n c 1oC 1oC 100mm 13 . Thùng glycol Glycol có ng chuy n -5oC 150mm 3. thành ph m. Bình bay h i L ng NH3 ang sôi N c l nh ng yên -15oC 150mm 4. men D ch bia gi ng ng yên 8oC 100mm 2.

5 ÷ 0.020 45.B ng 5-2 :Thông s cách nhi t các thi t b STT 1 2 3 Tên l p v t li u L p inox v ngoài L p polyurethan L p thân bên trong dày.018 ÷ 0.K 45. mm 0.3 0.3 14 .6 100 ÷ 150 3÷4 H s d n nhi t W/m.

Ng c l i n u s d ng n c l nh 1oC làm l nh. . h nhanh d ch ng húp lông hoá sau h th ng n u n u s d ng ph ng pháp làm l nh tr c ti p.Làm l nh ti p b ng glycol t 20oC xu ng 8oC T t c các t n th t do làm l nh này u là ph t i c a máy nén l nh do ó không c n phân bi t giai o n.2. 15 .1.Giai o n 1: Làm l nh d ch bia sau h th ng n u (kho ng 80oC) xu ng 20oC b ng n c l nh 1oC. s òi h i máy l nh có công su t r t l n.5. nh quá trình tích l nh thì công su t l nh yêu c u s bé h n nhi u.2 T n th t nhi t do làm l nh d ch ng Nhi t c n làm l nh d ch ng t nhi t ban u n nhi t b o qu n c th c hi n qua hai giai o n: . mà c tính t 80oC xu ng 8oC: Vi c tính ph t i l nh máy nén s r t khác nhau tu thu c vào quan i m và cách thi t k h th ng l nh.

2. vì v y nhi t t1 kho ng 80oC.Nhi t c a d ch ng tr c và sau khi c làm l nh.2 T n th t nhi t do làm l nh d ch ng + Gd ± L ng d ch ng húp lông hoá trong m t ngày êm. d ch ng c a sang thi t b l c và thùng l ng xoáy tr c khi c làm l nh. + t1.5. t2. D ch ng sau húp lông hoá là m t h n h p r t ph c t p ph thu c vào lo i nguyên li u và thi t b công ngh s n xu t. 16 . nhi t u ra ph i t nhi t b o qu n trong tank lên men. Vì v y nhi t dung riêng c a d ch ng húp lông hoá không có giá tr c nh và chính xác cho t t c các h th ng. Sau khi qua h th ng n u và c a húp lông hoá nhi t sôi 100oC.1. M t cách g n úng có th l y theo nhi t dung riêng c a n c. + Cp ± Nhi t dung riêng c a d ch ng húp lông hoá. t c t2 = 8oC. kg/ngày êm.

khí tính ph t i l nh c a máy làm l nh glycol. c n ph i tính t n th t này.5. W (5-4) Q31. làm l nh các it ng Trong các nhà máy bia công su t l nh do máy l nh t o ra còn c s d ng vào nhi u m c ích khác nhau. W 17 . m t cách g n úng có th l y công su t l nh c n thi t làm mát trung gian 2 c p.T n th t nhi t làm mát trung gian. Trong tr ng h p này. c th là: 1. T n th t làm l nh trung gian trong h th ng thu h i CO2 .3 T n th t nhi t khác.1.Công su t làm mát trung gian c a máy nén CO2. W Qtg1. Qtg2 . Trong tr ng h p cu i. tu thu c th c t t i nhà máy và c n ph i c tính n.2.Q31 Vi c làm mát trung gian sau các c p nén c a máy nén CO2 trong h th ng thu h i khí này c th c hi n b ng nhi u ph ng pháp: S d ng n c ho c glycol c a h th ng làm l nh và b o qu n bia. b ng t ng công su t nhi t làm mát trung gian các c p c a máy nén CO2 : Q31 = Qtg1 + Qtg2.

2. Li u l ng l u hu nh em s d ng kho ng 0.5 ÷1 kg /100 kg hoa. T n th t nhi t kho b o qu n hoa húp lông bao g m t t c các t n th t t ng t nh các kho b o qu n khác. Sau khi xông h i hoa c ép ch t thành bánh và x p vào túi polyetylen. hàn kín và cho vào thùng kim lo i em i b o qu n.5 ÷ 2oC. B o qu n hoa Q32 Hoa húp lông sâu khi s y c ti n hành phân lo i và sau ó xông SO2. Công vi c xông h i c ti n hành trong bu ng kín.3 T n th t nhi t khác.1. 18 .5. làm l nh các it ng 2. M c ích là h n ch quá trình ôxi hoá và s phát tri n c a vi sinh. Hoa húp lông c b o qu n ch nhi t kho ng 0.

làm l nh các it ng 19 .2.5.3 T n th t nhi t khác.1.

c th dàn ng ng s d ng qu t h ng tr c và dàn l nh s d ng qu t ly tâm. ng i ta th ng s d ng máy nén ki u kín. môi ch t l nh là frêôn (R12 và R22).2. H th ng l nh trong i u hoà không khí 5.5.2.1 H th ng l nh máy i u hoà c nh Thi t b quan tr ng nh t trong m t h th ng i u hoà không khí ó chính là h th ng l nh . i v i các máy l nh công su t nh . dàn l nh và dàn ng ng là các dàn ng ng cánh nhôm. 20 . Do yêu c u khác nhau nên qu t s d ng cho các dàn có khác.

em nhúng vào b n c tách á. Vi c cung c p n c cho các khuôn ã c nh l ng tr c khi c p n c ch chi m kho ng 90% th tích khuôn.1 H th ng l nh máy i u hoà c nh ‡ Bên trên b á có b trí h th ng c n tr c và c u c u các linh á lên kh i b .5. ‡ N c mu i th ng s d ng là NaCl ho c CaCl2 và ôi khi ng i ta s d ng c MgCl2.2. Trên b nhúng ng i ta b trí h th ng vòi cung c p n c n p n c vào các khuôn sau khi ã ra á. ‡ B mu i c xây b ng g ch th và bên trong ng i ta ti n hành b c cách nhi t và trong cùng là l p thép t m. 21 . sau ó t lên bàn l t á xu ng sàn.

22 .

5.Ch n ch làm vi c: Ch làm l nh.t nhi t phòng. v a và ch m (Hight.H n gi 23 .. . Các b i u khi n cho phép i u ch nh và ch n các ch làm vi c khác nhau.1 H th ng l nh máy i u hoà c nh M i h th ng l nh trong máy i u hoà u b i u khi n. có 3 ch : Nhanh. c th : .B t t t ngu n i n ON-OFF .2. khi nhi t phòng lên cao thì kh i ng máy ho t ng l i. .Ch n t c qu t. ch hút m. Khi nhi t phòng t yêu c u thermostat tác ng ng ng máy. Low) . ch thông gió. Medium.

W/m2. i ± H s d n nhi t c a các l p còn l i.K.3. W/m.4.Chi u dày c a các l p còn l i c a t ng b á. t không khí lên t ng b mu i. Có th l y h s truy n nhi t k t ng ng h s truy n k c a kho l nh. mm(xem b ng 3-4). to nhi t khi n c mu i chuy n ng ngang qua vách ng.H s to nhi t bên trong b á. W/m2. 24 .2.K i .H s truy n nhi t c a b á.K 2 . Chi u dày cách nhi t b á k .2. Xác nh chi u dày cách nhi t và ki m tra ng s ng t ng b á 1.H s to nhi t bên ngoài b á. W/m2. H s truy n nhi t k c xác nh trên c s tính toán kinh k . 1 .K.k thu t.

ti n hành ch n chi u dày theo các kích c tiêu chu n. 150. 175 và 200mm.2.3. ph i xác nh h s truy n nhi t th c c a t ng theo kích th c l a ch n t ó xác nh xem có kh n ng ng s ng không và làm c s tính toán t n th t do truy n nhi t: 25 . Ki m tra i u ki n ng s ng Sau khi xác nh c chi u dày cách nhi t. 100. 125.4.2. Sau khi ch n chi u dày cách nhi t theo các b dày tiêu chu n. Xác nh chi u dày cách nhi t và ki m tra ng s ng t ng b á 2. 50. 75. Chi u dày tiêu chu n c a các l p cách nhi t là 25.

oC n c mu i trong b . oC ng s ng ng v i tr ng thái không khí bên ngoài t ng. Xác nh chi u dày cách nhi t và ki m tra ng s ng t ng b á không ng s ng trên b m t bên ngoài b ph i tho mãn i u ki n sau: á. oC 26 .3.2.Nhi t không khí bên ngoài t ng.2.Nhi t tS .4.Nhi t t2. h s truy n nhi t th c trong ó: t1 .

máy nén ly tâm vv« 27 . máy nén ki u kín.2. máy i u hoà làm l nh b ng n c.5. Máy nén l nh s d ng c ng có nhi u lo i nh máy nén piston. máy i u hoà VRV. máy nén tr c vít.2 H th ng i u hoà công su t trung bình và l n trong i s ng H th ng máy i u hoà c l n có nhi u lo i: Máy i u hoà d ng t .

Hình 5-5: S h th ng l nh máy i u hoà công su t trung bình 28 .

29 .

5. D i ây chúng tôi xin gi i thi u ph ng pháp s d ng n c c làm l nh t c m máy l nh trung tâm i u hoà gian ch bi n. Tuy nhiên do trong nhà máy th ng có s n các h th ng l nh khác. i u hoà khu v c ch bi n có th s d ng h th ng i u hoà c l p. c bi t h th ng làm l nh n c ch bi n có th s d ng i u hoà cho gian ch bi n.3 H th ng i u hoà gian ch bi n nhà máy ch bi n th c ph m. 30 . không nh h ng n ch t l ng s n ph m trong th i gian ch bi n.2. V b n ch t ây chính là h th ng i u hoà ki u làm l nh b ng n c. M t trong nh ng yêu c u c bi t c a nhà máy ch bi n th c ph m là nhi t c a khu v c ch bi n ph i m b o không c quá cao vi sinh ch m phát tri n. Bi n pháp k t h p này s mang l i hi u qu kinh t r t cao nên hi n nay hay c s d ng.

31 .

1 S nguyên lý Trên hình 5-7 là s nguyên lý h th ng i u hoà làm l nh b ng n c trong các nhà máy ch bi n th c ph m. h th ng không khác h th ng l nh máy water chiller. V m t nguyên lý. N c s d ng ch bi n xong. ây ch có m t s i m khác là s d ng dàn bay h i ki u t m b n làm l nh n c. Tuy nhiên c n l u ý n y u t ch t l ng n c khi s d ng vào nhi u m c ích khác nhau. không th c hi n tu n hoàn ng c làm l nh mà c lo i b .5.2. N u n c ã c s d ng i u hoà không bao gi c s d ng ch bi n th c ph m. 32 .3. N c sau khi ra kh i dàn l nh c tr vào thùng n c l nh và có th c s d ng cho nhi u m c ích khác nhau.

v bao che và l c b i.5.2 Dàn l nh không khí Dàn l nh không khí làm l nh b ng n c c g i là fan coi unit (FCU) có c u t o g m : Dàn trao i nhi t n c . qu t ly tâm tu n hoàn gió. máng h ng n c ng ng. 33 .2. ng ng cánh nhôm (ho c ng s t cánh nhôm).không khí.3.

34 . nhi t cao h n. Công su t làm l nh ng n ông l n h n nhi u so v i ng n l nh. X b ng cho ng n ông b ng gas nóng. gi i nhi t b ng không khí i l u t nhiên.5. có nhi t th p và m t ng n b o qu n rau qu . dàn l nh ông phía tr c và có di n tích b m t l n h n so v i dàn làm l nh phía sau. s d ng ng n ch a làm cánh t n nhi t. T l nh có 2 ng n: m t ng n b o qu n th c ph m. Máy nén là máy ki u kín. Dàn l nh d ng ng xo n. dàn ng ng t có d ng ng xo n ho c d ng t m (s d ng v c a t l nh gi i nhi t thay cho dàn ng ng).3. H th ng l nh trong t l nh gia ình và trong th ng nghi p 5. Môi ch t l nh th ng c s d ng tr c ây là R12 và hi n nay là R134a. Tuy hai ng n có nhi t khác nhau nh ng ây ng i ta không thi t k h th ng 2 nhi t bay h i mà ch có m t ch v i 02 dàn l nh n i ti p. i u c n b n t o nên s khác bi t v nhi t trong các ng n là công su t làm l nh c a các dàn l nh.3.1 H th ng l nh t l nh gia ình H th ng l nh c a t l nh gia ình khá n gi n. H th ng óng ng t t ng nh thermostat c m bi n nhi t ng n l nh.

35 .

duy trì hai ch bay h i cho các dàn l nh. Thermostat i u khi n vi c óng m van i n t c p d ch cho các dàn l nh.3. Máy l nh s d ng th ng là máy nén kín ho c n a kín. t o ra các ch nhi t khác nhau ó ng i ta ch n gi i pháp. H th ng có trang b 36 y các thi t b b o v và i u khi n. làm vi c hai áp su t bay h i trên s nguyên lý c n ph i có trang b van i u ch nh áp su t hút KVP. Van này c t u ra c a dàn l nh có nhi t bay h i cao (t c áp su t bay h i cao).2 H th ng l nh các bu ng b o qu n th c ph m th ng nghi p (Show case) T l nh th ng nghi p (show case) c s d ng b o qu n th c ph m trong các siêu th . t l nh th ng nghi p th ng có 02 ng n : Ng n b o qu n th t. Nh v y khi làm vi c áp su t hút c a máy nén t ng ng v i áp su t dàn có nhi t th p (hình 5-9). Th c ph m g m 2 lo i và yêu c u b o qu n các ch khác nhau. M i dàn l nh ho t ng hoàn toàn c l p và c i u khi n b ng thermostat KP 61. nhà hàng. Ch nhi t b o qu n c a th t cá là -20oC và rau q a nhi t +5oC. cá và ng n b o qu n rau qu . . ó là th c ph m có ngu n g c ng v t và rau qu . Vì th . nh m kh ng ch nhi t c a các ng n cho phù h p yêu c u b o qu n th c ph m.5.

37 .

5. b o qu n các th c ph m nông s n có nhi t yêu c u khác nhau. M i dàn l nh có trang b 01 thi t b h i nhi t HE. 38 . th ng c s d ng cho các t l nh th ng nghi p.3.2 H th ng l nh các bu ng b o qu n th c ph m th ng nghi p (Show case) ‡ Trên hình 5-10 là s h th ng l nh ho t ông nhi u ch bay h i khác nhau. +5 và +8oC. ‡ Trong tr ng h p này có 03 ng n v i 3 ch nhi t khác nhau là 0. u ra các dàn l nh các bu ng +5 và +8oC có trang b các van i u áp KVP . riêng dàn l nh có ch nhi t th p nh t 0oC là ch làm vi c c a máy nén nên không c n..

39 .

Quá trình ho t ng c a máy hoàn toàn t ng nh thermostat. bình ch a gas d ng ng. 40 . Máy c s d ng làm l nh không khí trong xe t i trong quá trình v n chuy n các m t hàng t i s ng ho c ông l nh.3.5. H th ng c ng c trang b các thi t b b o v và i u khi n y . các dàn l nh.3 H th ng l nh xe t i l nh Trên hình 5-11 gi i thi u s h th ng máy l nh các xe t i l nh. ng hút và ng y c a máy nén có trang b ng n i m m kh ch n ng t máy nén truy n theo ng ng. Ph ng pháp x b ng cho dàn l nh c ng b ng gas nóng. bình h i nhi t. dàn nóng. Máy c ng c x b ng b ng gas nóng. b l c m. H th ng g m máy nén piston n a kín.

41 .

nh ng v n m b o ho t ng r t hi u qu . i m c bi t trong s này là dàn l nh s d ng thi t b trao i nhi t ki u t m b n c a Alfalaval. tuy nhiên ph ng pháp này th ng không kinh t vì ph i nh p nguyên c m chiller khá t ti n. V nguyên t c có th s d ng c m máy l nh chiller làm l nh n c.4. H th ng làm l nh n c Ch bi n 5. 42 .4. Trên hình 5-12 là s nguyên lý h th ng làm l nh n c ch bi n. c p d ch theo ki u ng p l ng và do ó th i gian làm l nh r t nhanh m b o yêu c u s n xu t và nhu c u l n v n c l nh trong các nhà máy ch bi n th c ph m. b n và p. Vì th trên th c t nhi u nhà máy ch bi n l a ch n ph ng án l p t h th ng r i b ng cách ch nh p máy nén l nh và m t s trang thi t b c bi t còn các thi t b khác ch t o trong n c gi m giá thành s n ph m.5.1 S nguyên lý Trong các nhà máy ch bi n th c ph m m b o v sinh th c ph m yêu c u n c ch bi n ph i có nhi t t ng i th p c 7oC.

43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful