P. 1
Билтен ТОС - Туристичка понуда Србије за летњу сезону 2008. године

Билтен ТОС - Туристичка понуда Србије за летњу сезону 2008. године

4.0

|Views: 956|Likes:
Published by srbijaonline
Туристичка понуда Србије
за летњу сезону 2008. године

Туристичка понуда Србије
за летњу сезону 2008. године

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: srbijaonline on Jun 26, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

Дечанска 8а/V, 11000 Бео!а"
Те#е$он% 011 &'&0 ()), *акс% 011 &'' 10)8
+,-./0%122/3456478/.9:7.;40
<<<96478/.,:1=7/6-917>
Туристичка понуда Србије
за летњу сезону 2008. године
Бео!а", ?а@ '0089 о"Aне
1
2
С А Д Р Ж А Ј
• УBОДНЕ НАCОDЕНЕ999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 (
• БАEСКА DЕСТА999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999)
• CFАНИНСКА DЕСТА99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999'G
• ГFАBНИ АДDИНИСТРАТИBНИ ЦЕНТРИ99999999999999999999999999&(
• ТУРИЗАD У СЕFИDА СРБИЈЕ99999999999999999999999999999999999999999999999G'
• DЕСТА НА ДУНАBУ9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999G&
• ОСТАFА DЕСТА99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999GH
• FОBНИ ТУРИЗАD99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999)'
• АКТИBНОСТИ АУТО,DОТО САBЕЗА У FЕТEЕD
CЕРИОДУ99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999)&
3
УBОДНЕ НАCОDЕНЕ
Туристичка организација Србије припремила је Билтен о туристичкој
понуди Србије за летњу сезону 2008. године, који је раhен на осноnу по-
датака добијениx од туристичкиx организација градоnа и опmтина, уго-
стите¬ско-туристичкиx предузеhа и туристичкиx агенција.
БаIскA JенK!A за наступајуhу летњу сезону нуде разноnрсне
здраnстnене и реxабилитационе програме, а сnе је nиmе бања које у
сnојој понуди имају и специјалне програме, као mто су welness и
антистрес програми. Бораnак у бањама се употпуњује манастирским,
nинским турама и др. V бањској понуди треба истаhи Bрњачку Бању,
Сокобању, Hиmку Бању, Букоnичку Бању, Bрујце, Бању Kањиxу, Kоnи-
¬ачу и друге бање.
C#анAнскA KL!AсKAчкA JенK!A током лета нуде могуhности за разно-
nрсне рекреатиnне актиnности, организоnање програма актиnног одмора
у природи, припреме спортиста и др. V понуди за лето 2008. године зна-
чајно место имају туристички центри Kопаоник, 3латибор, ¡иnчибаре,
Тара, 3латар, Iоч и други.
Г!а"скA JенK!A током летње туристичке сезоне нуде бројне културно-
туристичке мани]естације, излете и др. Током лета наmи градоnи су
домаhини бројним меhународним културним догаhањима и спортским
такмичењима.
V Билтену ТOС-а обуxnаhени су и KL!AMа? L се#A?а С!NA@е, KL!A,
сKAчка ?есKа на ДLнаOL и осKа#а ?есKа која се ук¬учују у летњу тури-
стичку понуду Србије.
3а ¬убите¬е #оOа у наступајуhем летњем периоду туристичке агенције
и лоnачка друmтnа Србије припремили су програме за индиnидуални и
организоnани лоn.
V Билтену ТOС-а дата су обаnеmтења АLKо,?оKо саOеMа, као и теле]о-
ни пунктоnа Слуxбе ,Hомоh-ин]ормације¨ и ин]орматиnниx центара.
V Билтену су дате цене за индиnидуалне госте, без бораnиmне таксе и
осигурања. Туристичке агенције нуде различите попусте за плаhање
унапред, попусте за децу, пензионере, организоnане групе, за бораnке
дуxе од 3 или 7 дана, могуhност плаhања у nиmе рата и др.
4
БАEСКА DЕСТА
Бање у Србији имају дугу туристичку традицију. Bеhина бања налазе се
у подноxју планина, окруxене mумама, заmтиhене од јакиx nетроnа и
имају благу климу. V близини бања налазе се споменици културне ба-
mтине, планински туристички центри, лоnна и риболоnна подручја и др.
Бањска места су за предстојеhи летњи период припремила програме за
одмор, рекреацију и реxабилитацију, програме културно-забаnног садр-
xаја, као и организоnане излете у околину.
V бањама Србије днеnни смеmтај у xотелима, по особи у дnокреnетној
соби, у заnисности од категорије, креhе се од 1.330 динара колико
износи пансион у појединим собама xотела ,Сунце' у Сокобањи до
3.790 динара, колико износи преноhиmте у xотелу ,Bила Aлександар¨
такоhе у Bрњачкој Бањи. Болеснички дан по особи у дnокреnетној соби
креhе се од 1.700 динара у појединим собама 3аnода у Bрањској Бањи до
3.900 динара у xотелима ,Hупус' и ,Aкnа Hанон' Бањи Kањиxи.
Р!А"#А $А!А
Onог лета Bрњачка Бања је у
знаку јубилеја-140 година
организоnаног туризма у бањи.
Hоред тога, одрxаnа се nелики
број културно-забаnниx
приредби, меhу којима
издnајамо ,Bрњачки карнеnал',
uестиnал ]илмског сценарија, мани]естација ,100 дана-100 приредби'
и друге.
V окnиру ,Mеркура' налазе се спа центар 'Fens Romanus' са
садрxајима који могу удоnо¬ити потребама и nеома заxтеnниx гостију,
као и nелики акnа парк. Hспред улаза у болницу, а усред парка,
изграhена је nелика колонада, у којој hе, баm као и 30-тиx година
проmлог nека, посетиоци моhи да се одморе, прочитају ноnине или да
попричају.
Hосебна атракција је nоxња малим кочијама, nозиhем, бициклима за
дnоје, а нарочито лет малим аnионом изнад Bрњачке Бање.
5
Туристичко-спортски
центар „Врњачка Бања”
 036/611 106
www.vrn!"#!$!n!."%.&'
V понуди агенција из бање за оnу сезону су сплаnарење Hбром, ,Bинска
тура¨ са обиласком Xупскиx подрума nина, програми обиласка обли-
xњиx манастира ÷убостиње, Xиче и Студенице, бициклистичке и
пеmачке туре на планини Iоч, риболоn на облиxњим рекама и језерима
и др.
Jена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TBA#а
А#ексан"а!U
преноhиmте 4.546 3.790
SоKе# TЗOеM"аU пансион 2.400 2.000
SоKе# T*онKанаU пансион 1.800-2.400 1.500-2.000
SоKе# TБ!еMаU полупансион 1.840-2.350 1.670-1.900
SоKе# TV=WWX Y/00Z пансион / 3.425
SоKе# TС#аOA@аU пансион 1.870 1.700
SоKе# TС#аKAнаU пансион 2.330-2.560 1.790-1.970
SоKе# TО!AонU пансион 2.210-2.430 1.700-1.870
SоKе# T[е#еMнAча!U пансион 1.870 1.650
UDе!кL! \ ноOAU болеснички дан 3.470 3.250
UDе!кL! \ сKа!AU болеснички дан 1.910 1.850
UDA!ко То?A]U болеснички дан 2.120 2.050
U^L?а"A@аU болеснички дан / 2.180
О"?а!а#A_Kе
TCо_KанскA "о?U
полупансион 2.100 1.500
CансAон TBLкU пансион 1.900 1.600
CансAон TЗOеM"а,
ДанAJаU
пансион 1.500 1.500
CансAон TCанонA@аU пансион 1.500 1.500
CансAон TК!а`AJаU пансион 4.000 2.500
BA#а TСнеaнAкU пансион 2.450 2.250
BA#а TСанZ пансион / 2.500
BA#а TГа!"енZ ноhење 1.500 1.500
BA#а TРа@Z полупансион 3.080 1.980
BA#а TГочкоZ пансион 2.000 1.500
BA#а TDAIонZ ноhење / 1.400
АPа!K?анA
TБе#A Nо!U
најам
апартмана
3.600-4.740
(у заnисности од nрсте
апартмана)
АPа!K?анA TDаOесаZ најам
апартмана
3.000-5.000
(у заnисности од nрсте
6
апартмана)
АPа!K?анA
TCасаa T
најам
апартмана
3.550-4.450
(у заnисности од nрсте
апартмана)
BA#а TFенка 'U најам
апартмана
2.000-2.800
(у заnисности од nрсте
апартмана)
BA#а TТео"о!аU најам
апартмана
2.000-3.950
(у заnисности од броја
корисника и nрсте услуге)
BA#а TИн к#LNU најам
апартмана
1.685-3.051
(у заnисности од броја
корисника партмана)
АPа!K?анA TFA!аZ најам
апартмана
4.000
(за 4 особе)
P!AOаKан с?е_Kа@ ноhење 200-1.000
(у заnисности од зоне и
категорије објекта)
С%#%$А!А
Бања у подноxју Oзрена, прnа је
еколоmка опmтина у Србији и
nаxи за једну од најnеhиx оаза
кисеоника у Enропи. Kлима Со-
кобање погодује лечењу респира-
торниx обо¬ења.
Током лета Сокобања је домаhин бројним мани]естацијама, као mто су
,Hрnа xармоника', ,3латне руке', ,Бањско културно лето', сусрети
берача лекоnитог би¬а ,Сnети Jоnан би¬обер' и др.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
C!A!о"но
#ечA#A_Kе
TБаIAJаU
2.040-2.300 1.700
SоKе# TDо!аOAJаU 2.000 1.800
7
(р)ани*аци+а *а тури*а,
и ку-туру и спорт „.око/ања”
 010/033 1002 030 341
www.%5#6.%r7.&'
SоKе# TСLнJеU 1.630-2.730 1.330-1.830
SоKе# TЗ"!аO`акU 2.100-2.750 1.630-2.200
SоKе# TТL!AсKU 1.900-2.100 1.500-1.700
СPеJA@а#на Nо#нAJа
TСокоNаIаU
2.600-2.900
(болеснички дан)
2.350-2.600
(болеснички дан)
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење 300-600
(у заnисности од
категорије собе)
&'(#А $А!А
V Hиmкој Бањи се лечи низ
обо¬ења, а пре сnега кардиоnаску-
ларна обо¬ења, реуматске болести,
стерилитет, бронxитис, астма и др.
Iостима су на располагању и разно-
nрсни здраnстnено-рекреатиnни, као и козметички програми који се
спроnоде у wellness&spa центар 'Sense¨. Oн располаxе са nибросауном,
тепидаријумом (соба са релакс клупама од камена са термогрејачима),
,nелnет' креnет са nоденим дуmеком и термогрејачима, каде за
xидромасаxу, целутрон (апарат за електро стимулацију миmиhа и
скидање целулита), hакузи базен, сауна и nита бар, где се слуxе чајеnи,
nоhни сокоnи и минарална nода.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TОM!енZ пансион 1.650-1.850 1.400-1.600
ИнсKAKLK TНA_ка Ба,
IаU
болеснички
дан
3.200 2.800
8
Туристичка ор)ани*аци+а
8и9а
 010/:33 110
www.n;65%'r;6<.%r7.&'
$)#%'"#А $А!А * Аран+ело,а-
Aранhелоnац и Букоnичка Бања
чине јединстnену природну цели-
ну, парк у граду са изnорима ми-
нералне nоде ,Kњаз Mилоm¨. Ту-
ристи могу посетити Mузеј и пе-
hину Pисоnачу. Спортистима и
рекреатиnцима на располагању
су спортски центар ,Bумадија¨, тениски терени, ,Kарате центар¨, трим
стаза у бањском парку. ¡о Буку¬е nоди обелеxена пеmачка стаза.
V Специјалној болници пруxа се медицински третман за лечење mеhер-
не болести, болести xелуца и дnанаестопалачног цреnа, јетре, xучи и
мокраhниx канала, реуматскиx болести и постреуматскиx стања, као и
посебан ,Pеnитал-програм¨.
3а госте Aранhелоnца се организују излети до Oраmца, манастира Bо-
¬аnча, Hико¬е и Благоnеmтење, Oпленца и језера Iараmи. Oколне mуме
пруxају одличне могуhности за лоn.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# T^L?а"A@аU пансион 1.450
DоKе# TDБ,УнAOе!Mа#Z преноhиmте 1.230
Tb;.W34;/3
Vc17:de1=7/6- 74617:Z
преноhиmте 1.730
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење 490-1.237
(у заnисности од
категорије собе)
.Р%/%0 $А!А
V Hролом Бањи се лече болести
бубрега и мокраhниx путеnа, ор-
гана за nарење, крnниx судоnа,
болести коxе и реуматизам. Iо-
стима који долазе на одмор и ле-
чење на располагању су и
9
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине =ран>е-о?ац
 03@/43@ 014
www.$'#%v;"#!$!n!."%<
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Aур9у,-и+а
 034/300 163
специјализоnани програми ручне и подnодне масаxе, 'Iace liIting¨-a и
целутрон. V близини xотела су терени за мале спортоnе и стазе за mет-
њу. Hостоји могуhност организоnаног обиласка Tаnо¬е Bароmи.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
SоKе# TРа"анU 1/1 соNа 1/' соNа
PансAон 3.050 2.178
Nо#еснAчкA "ан 2.772-3.272 1.980-2.480
/)#%С#А $А!А
Hукоnска Бања пруxа услоnе за
одмор, лечење xроничниx упала,
реуме, дегенератиnниx обо¬ења
кичме и опораnак после поnреда.
V лечењу се користе xидротера-
пија, електротерапија и терапија
лекоnитим блатом.
Oколина Hукоnске Бање богата је културно-историјским споменицима,
од којиx су најзначајнији цркnа Сnетиx Aпостола Hетра и Hаnла у самој
бањи и цркnа Сn. Mине из 17. nека у селу Bтаnе.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
SоKе#A TD#а"осKZ A TКоPаонAкU 1/1 соNа 1/' соNа
PансAон 3.235 2.035
Nо#еснAчкA "ан 3.050-3.700 1.850-2.500
$А!А #%'1А"А
Бања Kоnи¬ача се налази у под-
ноxју планине Iучеnо, у једном
од најлепmиx паркоnа Србије. V
бањи се лече сnи облици реума-
тизма, стања после прелома, као
и обо¬ења нерnног система.
10
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Aур9у,-и+а
 034/300 163
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Bо*ница
 01:/040 :30
Hоnи wellness центар ,Kоnи¬е', који се налази у окnиру Специјалне
болнице за реxабилитацију нуди разноnрсне програме под заједничким
назиnом ,Vметност здраn¬а и лепоте' који обуxnата: антицелулит
програм, гинеколоmки програм, ,програм за опуmтање', ,green press'
програм, програм брзе обноnе xиnотне енергије и др.

Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
С?е_Kа@нA оN@екKA O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TCо"!AIеU пансион 2.500 1.800
О"?а!а#A_Kе TГLчеOоU пансион 1.700 1.400
СPеJA@а#на Nо#нAJа
TБаIа КоOA`ачаU
болеснички
дан
3.820-4.020 2.500-3.320
С'ЈАР'&С#А $А!А
Сијаринска Бања је јединстnена у
Србији у погледу 17 изnора леко-
nите nоде различите температуре
и минералног састаnа. Hосебну
атракцију предстаn¬а ,Bелики
гејзир¨, термоминерални nодо-
скок, чији nодени стуб достиxе nисину од 9 м. Сијаринска Бања нуди
комплетан здраnстnени третман у медицинском центру, а пруxа и могуh-
ности за припреме спортскиx екипа.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
SоKе# TГе@MA!U 1/1 соNа 1/' соNа
PансAон 2.170 1.705
Nо#еснAчкA "ан 2.220 1.750
$А!А #А!'ЖА
Бања Kањиxа погодна је за госте
којима је неопxодан одмор, пре-
nентиnни опораnак и медицинска
реxабилитација. V реxабилитаци-
11
Cоте- „Dе+*ир”
 016/01: 1:3
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Бања AањиEа
 03@/04@ 433
www.$!n!-#!n;F!."%.&'
оном центру се лече реуматска обо¬ења, односно стања после поnреда
локомоторног апарата и кичменог стуба, уз примену природниx лекоnи-
тиx ]актора-минералне nоде и блата пелоида.
Бања Kањиxа је и центар за остеопорозу, мерење густине коmтане срxи
помоhу остеодензиометра (уз могуhност дијагностике и лечења).
V понуди бање су ,wellness¨ и антицелулит програми, соно]ореза (ул-
тразnук) са тиомуказе кремом, термо-арома терапија, могуhност
кориmhења hакузија, сауне, соларијума, масаxа, аеробик и ]итнес
програми и др. Спортистима су на располагању униnерзална спортска
xала, теретана, 2 ]удбалска терена, затnорени базени и др.
Током лета у Kањиxи се одрxаnају бројне мани]естације, као mто су
,3латна буhка Kањиxе', ,uестиnал гастрономије', ,Kајакаmка регата' и
др.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
С?е_Kа@нA оN@екKA O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TАкOа?а!AнU пансион
болеснички дан
2.900
3.900
2.400
3.300
TАNе#аU пансион
болеснички дан
2.100
2.700
1.800
2.350
SоKе# TАкOа CанонU пансион
болеснички дан
2.930-3.650
4.500
2.680-3.000
3.900
SоKе# TFLPLсU пансион
болеснички дан
3.600
4.500
3.000
3.900
За сPо!Kске екAPе пансион по особи у дnокреnетној соби, са појача-
ном исxраном, кориmhењем теретане, спортске xале, терена и базена
износи 2.700 динара.
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење 650-1.100
(у заnисности од
категорије собе)
12
$А!А Ј)&А#%'2
Бања Jунакоnиh налази се надо-
мак Aпатина, у бујној xрастоnој
mуми. V бањи се лече сnе nрсте
реуматизма и гинеколоmкиx обо-
¬ења. Бања Jунакоnиh располаxе
рукометним и тениским терени-
ма, трим-стазом и бициклистичким стазама, којима је поnезана са Aпа-
тином.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
РS JенKа! TЈLнакоOA]U 1/1 соNа 1/' соNа
PансAон 2.425-2.900 1.645-2.050
Nо#еснAчкA "ан 2.750-3.255 2.060-2.575
$А!А Р)СА&ДА * 0елен-и
V Pусанди се лече реуматска и
обо¬ења коmтано-зглобног и пе-
ри]ерног нерnног система. Hо-
себну специ]ичност у лечењу и
терапијама предстаn¬а кориmhе-
ње језерског минералног пелои-
да-лекоnитог блата у комбинацији са термоминералном nодом. V близи-
ни се налазе терени за мале спортоnе и три ]удбалска игралиmта.
СPеJA@а#на Nо#нAJа
TРLсан"аU
1/1 соNа 1/' соNа
Nо#еснAчкA "ан Pо осо,
NA "неOно QL "Aна!A?аR
2.200-2.750 1.930-1.980
$А!А РД&'#
V Бањи Bрдник се лече сnи обли-
ци реуматскиx обо¬ења, локомо-
торног апарата и кичменог стуба,
као и реконnалесцентна стања. V
13
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине =патин
 03:/443 :::
www.5'r;F!<.!G!5;n."%<
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Hрењанин
 033/:01 010
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Iри)
 033/@61 340
непосредној близини бање налазе се манастир Pаnаница и Bрдничка ку-
ла.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
SоKе# TТе!?а#U 1/1 соNа 1/' соNа
PансAон 2.550 2.150
Nо#еснAчкA "ан 2.900 2.500
РА!С#А $А!А
Bрањска Бања се налази на над-
морској nисини од 380 м. Hма
најтоплију минералну nоду у Ср-
бији 92
0
H. Bрањска Бања пру-
xа услоnе за одмор и лечење
xроничниx реуматскиx обо¬ења
зглобоnа и миmиhа, xроничниx гинеколоmкиx болести и обо¬ења орга-
на за nарење.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
С?е_Kа@нA оN@екKA O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# T[е#еMнAча!U пансион 2.125 2.025
ЗаOо" Mа !еL?аKAMа?
TB!аIска БаIаU
болеснички дан 1.850-1.900 1.700-1.850
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење 700-1.500
(у заnисности од
категорије собе)
14
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Врање
 014/:@6 :0:
www.7r!Jvr!nK."%<
0АТАР)(#А $А!А
V Mатаруmкој Бањи се лече реуматска, гинеколоmка, неуролоmка и обо-
¬ења пери]ерниx крnниx судоnа
и посттрауматска стања. Бања
пруxа услоnе за рекреацију, при-
преме спортиста, конгресни ту-
ризам, уз могуhност излета до
манастира Xиче, Студенице, ÷у-
бостиње, тnрhаnе Mаглич, плани-
на Iоча и Kопаоника.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
SоKе# TТе!?а#U 1/1 соNа 1/' соNа
PансAон
• сKа!A "ео fоKе,

• ноOA "ео ,
TТе!?а# FLgU

2.300

3.800

1.800

2.500
Nо#еснAчкA "ан
• сKа!A "ео fоKе,

• ноOA "ео ,
TТе!?а# FLgU

2.500

4.300

2.000

3.000
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење 350-900
(у заnисности од
категорије собе)
15
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине AраLе?о
 036/316 0002 311 113
www.'5%#.%r7.&'
$%3)Т%А"#А $А!А
V Богутоnачкој Бањи се лече неу-
ропсиxијатријска и реуматска
обо¬ења, болести срца, крnниx
судоnа и органа за nарење. Бања
има услоnе за обаn¬ање припре-
ма спортиста и рекреатиnну на-
стаnу.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
SоKе# TDAне!а#U 1/1 соNа 1/' соNа
PансAон 2.000 1.500
Nо#еснAчкA "ан 2.340 1.840
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење 300-600
(у заnисности од
категорије собе)
$А!А Р)Ј4'
Hриродни лекоnити чиниоци Ба-
ње Bрујци, минерална nода и пе-
лоид, помаxу у лечењу реумат-
скиx, гинеколоmкиx и срчаниx
обо¬ења, малокрnности и др.
Iостима су на располагању
uакузи каде, теретана, сауна. Спортским екипама на припремама на рас-
полагању су дnа траnната ]удбалска терена, терени за коmарку и тенис,
трим стаза, као и три отnорена базена која се пуне термалном nодом.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# TB!L@JAU полупансион 2.300
SоKе# TBо"а Bо"аZ преноhиmте 2.500
О"?а!а#A_Kе TТе!?ое#екK!оZ пансион 1.500
16
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине AраLе?о
 036/316 0002 311 113
www.'5%#.%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Mионица
 01@/63 000
P!AOаKан с?е_Kа@ ноhење 800-1.500
(у заnисности од
зоне и категорије
објекта)
17
$)ЈА&%А"#А $А!А
Специ]ичност 3аnода ,Bрело¨
предстаn¬а терапија у којој се
истоnремено користе три
]актора-лекоnита nода, лекоnито
блато-пелоид и природни гас.
Hече се различити облици реума-
тизма, гинеколоmкиx обо¬ења, обо¬ења пери]ерниx крnниx судоnа и
др. V лечењу коxниx обо¬ења користи се апарат ,HVBA-nеmтачко сун-
це¨. V 3аnоду постоји део за рекреацију, где се гостима нуди кориmhење
базена, сауне, теретане, парног купатила, xипербаричне коморе.
ЗаOо" TB!е#оU 1/1 соNа 1/' соNа
Nо#еснAчкA "ан Pо осоNA
"неOно QL "Aна!A?аR
2.370 1.830
$А!А С5/Т5РС * 0ладено,а-
V Селтерс Бањи се лече обо¬ења
локомоторног и респираторног
система, пери]ерниx крnниx су-
доnа, нерnног система и реума.
V понуди су и посебни
програми-nикенд антистрес
програм, антицелулит програм, програм регулисања телесне теxине,
mкола за дијабет, програм nеxби за преnенцију остеопорозе и nеxбе у
]итнес сали.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
SоKе# TСе#Kе!сU 1/1 соNа 1/' соNа
PансAон 2.000-2.500 1.800-2.200
Nо#еснAчкA "ан 2.400-3.000 2.200-2.600
18
Cо-Nин) ко,пани+а
„Вре-оO
 014/6:1 3132 6:3 @:1
www.vrKP%$'!n%v!"."%.&'
Iнститут *а реQа/и-ита-
ци+у „Бео)раNO
 011/0336 010
www.rKR!$;P;5!";!."%<
3А06'3РАДС#А $А!А
Iамзиградска Бања се налази у
долини Hрног Тимока, на 160 м
надморске nисине. V бањи се
лече обо¬ења пери]ерниx
крnниx судоnа, обо¬ења
лим]ног система и nибрациона
болест.
Hосебне погодности за припреме имају спортисти, поmто Iамзиградска
Бања располаxе саnремено опрем¬еним центром за реxабилитацију, ба-
зеном, теретаном и спортским теренима, уз стални надзор лекара специ-
јалисте. Hедалеко од бање налази се арxеолоmко налазиmте ,Felix Ro-
muliana¨, које се налази на листи UNESCO-оnе сnетске културне
баmтине.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TКасK!L?U пансион
болеснички дан
2.030
2.770
1.800
2.500
ЗаOо" TГа?MA!а"U пансион
болеснички дан
3.240
3.335
1.910
2.380
$Р5СТ%А"#А $А!А
Брестоnачка Бања се налази 7 км
од Бора. Hриродне олигомине-
ралне nоде се користе код лечења
обо¬ења миmиhа, костију, згло-
боnа и коxе, као и код последица
поnреда, опmте исцрп¬ености организма. Hоред одмора, лечења и реxа-
билитације гости имају могуhност mетње, излета до Борског језера,
3лотске и Богоnинске пеhине.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
BA#а TБA`анаU пансион 1.750 1.550
BA#а TТоP#AJаU пансион 1.750 1.550
19
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Hа+ечар
 011/@31 :31
www.7!<F;7r!J6#!$!n!.%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Бор
 030/@:1 030
BA#а TFLJA@аU преноhиmте 2.200 1.800
КоначA_Kе
TС!Pска к!LнаU
пансион 2.500 2.100
BA#а
TBA"AкоOаJZ
пансион 1.300 1.250
20
%"АР $А!А
V Onчар Бањи се лече реуматска
обо¬ења, спондилоза и последи-
це прелома костију. Iости могу
да посете Onчарско-кабларске
манастире и nеmтачко језеро на
3ападној Mораnи.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
КоначA_Kе TДо?U / 1.400
КоначA_Kе TКаN#а!Z 2.945 2.748
P!AOаKнA с?е_Kа@ но]еIе Pо
осоNA "неOно
350-650 (у
заnисности од објекта)
$А!А 3%Р!А ТР5."А
V Iорњој Tрепчи се лече реумат-
ска, неуропсиxијатријска обо¬е-
ња, болести гастроинтестиналног
тракта и обо¬ења пери]ерниx
крnниx судоnа. Iости могу да
обиhу манастир Bујан, цркnу
Сnете Богородице, Aнтичко гроб¬е и др.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
СKаJAона! TГо!Iа Т!еPча 2.200 1.800
SоKе# T*онKанаZ / 1.760
CансAон TЗ"!аO`акZ / 1.750
КоначA_Kе TАKо?скA JOеKZ / 1.600
КоначA_Kе TDа#AнаZ / 1.300
P!AOаKнA с?е_Kа@ но]еIе Pо
осоNA "неOно
300-500
(у заnисности од
категорије собе)
21
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Sачак
 033/3@3 360
www.5'r;F!<"!"!#.%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Sачак
 033/3@3 360
www.5'r;F!<"!"!#.%r7.&'
Р'$АРС#А $А!А
Pибарска Бања се налази у бли-
зини Kруmеnца и пруxа могуh-
ности за одмор и лечење пост-
трауматскиx стања, реуматскиx и
неуролоmкиx болести. Субпла-
нинска клима, густе mуме и чист
nаздуx доприносе да бања има особине климатског места. Oколина је
погодна за mетње, а за госте се организују излети до манастира Hаупара
и Bелуhе, планине Jастребац, Kруmеnца и др.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
СPеJA@а#на Nо#нAJа
TРANа!ска БаIаU
1/' соNа 2.150-2.500
P!AOаKнA с?е_Kа@ но]еIе Pо
осоNA "неOно
200-400
(у заnисности од
категорије собе)
$А!А 1'3
V бањи се лече коxне болести,
болести коmтано-зглобног апара-
та, обо¬ења пери]ерниx крnниx
судоnа и болести гастроинтести-
налног тракта. V окnиру бањског
комплекса налазе се
реxабилитациони центар, терапеутски базен са термоминералном nодом,
отnорени олимпијски базен, ]удбалски терен, трим стаза и теретана.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа B!сKа Lс#Lе 1/' соNа
22
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Aру9е?ац
 034/@@: 100
www.5'r;F!<-#r'6Kv!".%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Tи)
 01@/03 300
www.P;7.%r7.&'
SоKе# ThAU болеснички дан 2.000
Bо"енAJа TКо" УчеZ пансион 1.200
$А!А $АДА!А
Бања Бадања је смеmтена у под-
ноxју планине Hер и у долини
реке Hернице. Hекоnитом сум-
порном nодом и терапијама у
Стационару ,Бања Бадања¨ лече
се болести локомоторног апара-
та, реуматизам, последице траума, стања после прелома костију и xи-
рурmкиx интерnенција на коmтано-зглобном систему, псоријаза и xро-
нични екцем. Iостима је на располагању и сумпорно купатило.
СPеJA@а#на Nо#нAJа TБо!о
Ско!A]U
болеснички дан по особи
у 1/2 соби (у динарима)
1.690
P!AOаKнA с?е_Kа@ но]еIе Pо
осоNA "неOно
260-290
(у заnисности од
категорије собе)
.Р'$%ЈС#А $А!А
V Стационару ,Hрибојска Бања¨
се лече xронични зглобни и
nанзглобни реуматизам, обо¬ења
пери]ерниx нераnа,
23
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Bо*ница
 01:/040 :30
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Uри/о+
 033/:1 :11
посттрауматска стања, обо¬ења кичемног стуба, поједина коxна обо¬е-
ња и др.
Iости могу ]акултатиnно да посете манастир Сn. Hиколе у бањи, заду-
xбину Сте]ана ¡ечанског, манастир Oраxоnицу у Mаxиhима, цркnу Сn.
Aрxангела Mиxаила у Kрајчиноnиhима, Xасан-агину uамију и цркnу-
спомен костурницу посnеhену кнезу Hазару у старом делу Hрибоја. Oд
ноnина у понуди истичемо могуhност смеmтаја у брnнарама Eтно села
,Бања турс'.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
СKаJAона! TC!ANо@ска БаIаU пансион 1.296
ЕKно се#о TБаIа KL!сZ пансион 1.200
С/АТ'&С#А $А!А
Слатинска Бања налази се 17км
југоисточно од uачка. Hекоnита
сумпороnита nода температуре
17ºC помаxе у лечењу реумати-
зма и појединиx коxниx обо¬е-
ња. Смеmтај гостију је могуh
само у приnатном смеmтају.
P!AOаKнA с?е_Kа@ но]еIе Pо
осоNA "неOно
QL "Aна!A?аR
350

24
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Sачак
 033/3@3 360
www.5'r;F!<"!"!#.%r7.&'
./А&'&С#А 05СТА
Mогуhности за спорт и рекреацију на планинама Србије обуxnатају
спортске терене, базене, сауне, теретане, куглане и др. 3бог тога током
летње туристичке сезоне смеmтајне капацитете на планинама, поред
осталиx туриста, користи nеhи број спортскиx екипа на припремама.
Бораnак у планинским местима ук¬учује и могуhност излета, програме
за учење и усаnрmаnање страниx језика, програме актиnног одмора, као
mто су пеmачке и планинарске туре, параглајдинг, сплаnарење и др.
Hене смеmтаја осцилирају у заnисности од дестинације, nрсте услуге,
nрсте и категорије објеката за смеmтај. V xотелима смеmтај по дану и по
особи у дnокреnетној соби креhе се од 1.200 динара (преноhиmте у
xотелу ,Трајал' на Jастрепцу) до 4.000 динара (полупансион у
реноnираним собама xотела ,Mона-3латибор' на 3латибору).
Hосебно треба истаhи могуhност бораnка на бази пансиона, по nрло по-
nо¬ним ценама, у xотелу ,Бели изnор¨ на Iочу, где је пансион по особи
у дnокреnетној соби 1.300 динара. Hа Bласини, у xотелу ,Hарцис'
пансион по особи у дnокреnетној соби износи 1.400 динара, на Iолији у
xотелу ,Iолијска река' је 1.500 динара, колико је и на Kопаонику у
xотелу ,Србрнац', а у PX центру на 3латару је 1.600 динара.
Hајприступачније цене смеmтаја су у мотелима, одмаралиmтима,
пансионима, nилама и другим, мање луксузним nидоnима смеmтаја. Та-
ко, на пример, туристи могу да наhу поnо¬ан смеmтај на Kопаонику у
nили ,Pадигост' полупансион износи 1.200 динара, а у пансиону
,¡обродолац' пансион у дnокреnетној соби по особи износи 1.415
динара; на Mокрој Iори у мотелу ,Bарган' полупансион у дnокреnетној
особи износи 1.600 динара; на Pајцу, у одмаралиmту ,Hоmтанска
mтедионица', пансион у дnокреnетној соби по особи је 860 динара, у
коначиmту ,Iоран' је 1.100, а у апартманима ,Kолубара' је 1.370
динара; на Iочу у ,Студенцу' пансион износи 1.430 динара; на
Jастрепцу у ,Mерими' пансион износи 1.575 динара; на Iучеnу у одма-
ралиmту ,Iучеnо' пансион износи 1.630 динара;
25
#%.А%&'#
Туристички центар Kопаоник
током летње туристичке сезоне
нуди изnанредне могуhности за
припреме спортиста. Спортски
центар на Kопаонику располаxе
спортском xалом, отnореним
спортским теренима, ,релакс
центром'.
3а госте Kопаника организују се
летњи камп енглеског језика, као
и коmаркаmки, тениски и летњи ски кампоnи.
Hеmачки излети са nодичем су идеални за упознаnање Hационалног
парка Kопаоник. ,Aлпинистичка mкола' базира се на упознаnању
осноnниx nеmтина nерања, оријентације и бораnка у планинама. Ту су и
програми ,Bкола јаxања и јаxачки излети', параглајдинга, ,маунтин
бајк' излета, сплаnарење Hбром. Hрограм ,Kоп са]ари' обуxnата
обилазак mире околине Kопаоника, користеhи mумске и сеоске путеnе.
Hрограм ,Mанастирска тура' обуxnата обилазак средњеnекоnниx
манастира Студенице, Xиче и Tурhеnиx Ступоnа. Hосебно
интересантна је ,Bинска тура' са обиласком nинскиx подрума
александроnачке Xупе, уз дегустацију nина и домаhиx специјалитета.
Цена Lс#Lе "неOно Pо осоNA QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# TГ!ан"U полупансион 2.500-3.200
SоKе# TCLKнAк К#LN АU полупансион 2.600-3.100
SоKе# TCLKнAкU полупансион 1.750-2.250
SоKе# TО#а Де"A@е!U пансион 1.790-1.970
SоKе# TОMонZ полупансион 3.000
SоKе# TЈLнAо!U пансион 2.600
АPа!K?анA TКоPаонAкU пансион 1.950
Конак TДоN!о"о#аJZ пансион 1.500
BA#а TРанкоOA]Z полупансион 2.100
BA#а TИOаноOA]Z полупансион 1.300
BA#а Tiо!jеOA]Z пансион 1.600
C#анAна!скA "о? TБе#а полупансион 1.600
26
Туристичко-спортски цен-
тар „Vа9ка”
 036/430 6402 41 330
www.r!6#!-5'r;F!<."%.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Брус
 034/03: 10:
!екаZ
АPа!K?анA TКонаJA,
СLнчанA O!fоOAU
најам апартмана 1.400-5.000
(у заnисности од nрсте
апартмана и периода)
АPа!K?анA TЈАТU најам апартмана 1.150-3.610
(у заnисности од nрсте
апартмана и периода)
АPа!K?анA TBA#а
Ра_каZ
најам апартмана 1.600-2.300
(у заnисности од nрсте
апартмана и периода)
TСкA к#LN КоPаонAкZ ноhење 600
27
6/АТ'$%Р
3латиборска nисораnан,
окруxена планинским nрxоnима
Таре, 3латара, Iолије, Jаnора и
Mуртенице, налази се на
надморској nисини од 700 до
1.500 м и пруxа идеалне услоnе
за одмор и разноnрсне спортско-рекреатиnне актиnности. Iостима су на
располагању ]удбалски терени, терени за мале спортоnе, језеро у
центру, отnорени базен код xотела ,Oлимп', спортски садрxаји у
xотелима, као mто су теретане, ]итнес центри и др.
Hосебну атракцију предстаn¬а могуhност параглајдинга, односно
летења змајем, како за пилоте са искустnом, тако и програм обуке за
почетнике, уз ,тандем летоnе' са инструктором. Iости 3латибора могу
да посете Mокру Iора са 'Bарганском осмицом', Стопиhа пеhину, етно
село у Сирогојну, ,¡рnенград' на Mеhаnнику и др.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TCа#Aса"U полупансион 2.400-3.000 2.600-3.000
SоKе# TBИСU полупансион 3.200 2.700
SоKе# TDона,З#аKANо!Z полупансион 5.980-6.660 4.000-4.400
SоKе# TДLнаOU пансион / 2.400
СPеJA@а#нA MаOо" TЧAоKаU пансион / 2.595-3.235
SоKе# TЗе#енка"аU '
полупансион 4.060 2.900
SоKе# TРаKко DAK!оOA]U '
пансион 2.493 2.133
SоKе# TC!еMA"енKZ полупансион / 2.920
SоKе# TНоOакоO "Oо!Z пансион / 2.200-2.650
SоKе# TО#A?PZ полупансион 4.600 3.600-3.800
SоKе# TК#LN СаKе#AKZ полупансион 2.630 3.200-3.600
SоKе# TБ!а]а СекL#A]U полупансион / 2.400
SоKе# TСA?ексZ,hLNA_ полупансион / 1.860
' тренутно ,а7е8е -ене
АPа!K?анA TК!а`еOA
конаJAU'
најам
апартмана
6.500-8.500
(у заnисности од броја
особа који користе
апартман)
АPа!K?анA TСPо!Kско, ноhење 2.850
28
Туристичка ор)ани*аци+а
„H-ати/ор”
 031/0@1 6@6
www.FP!5;$%r."%.&'
KL!AсKAчкA JенKа!
TЗ#аKANо!Z
са доручком
у 1/2 соби
по особи
P!AOаKан с?е_Kа@ ноhење 800-1.200
(у заnисности од зоне и
категорије објекта)
29
0%#РА 3%РА
Mокра Iора се налази 230 км од
Београда. Oкруxена је
обронцима Таре, Bаргана,
Bиогора, испресецана речним
долинама и клисурама. Kлима,
раmчлањен ре¬е] и прелепи
пејзаxи пруxају изузетне услоnе за летњи одмор, mетње и рекреатиnне
актиnности. Током летње сезоне nозиhе чуnена ,Bарганска осмица'.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
TД!Oен!а"Z,Dе]аOнAк полупансион 2.365
D1Kе# T^а!анZ,К!е?на полупансион 22 €
T^а!анска ос?AJаZ полупансион 2.200
SосKе# TC#анAнска кL]аZ,ЈаKа!е ноhење 1.100
P!AOаKан с?е_Kа@ ноhење 900-1.000
(у заnисности од броја
ноhења
Д'"'$АР5
Туристички центар ¡иnчибаре се
налази на планини Mа¬ен, на
980 м надморске nисине. Kлима
на ¡иnчибарама погодује лечењу
плуhниx болести, анемије и
обо¬ења са неуроnегетатиnним поремеhајима. Iостима се током лета
нуде програми учења страниx језика, mкола јаxања, спортски кампоnи, а
постоји могуhност и за припреме спортиста.
CОFУCАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/' соNа
SоKе# TДAOчANа!еZ 3.400
30
WU „ВаLе?о-туристO
 01@/331 1302 344 3:3
www.J;v";$!rK."%.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине XEице
 031/ :00 :::2 :13 @0:
www.5'r;F!<'F;"!.%r7.&'
SоKе# TDа`енU
• ноOA "ео
• сKа!A "ео

1.900
1.700
SоKе# TCеPаU 2.400
О"?а!а#A_Kе TЦ!нA O!fZ 1.700
О"?а!а#A_Kе TD#а"осKZ 2.000
О"?а!а#A_Kе TЗ?а@Z 1.800
P!AOаKан с?е_Kа@ ноhење 740-987
(у заnисности од
категорије објекта)
31
ТАРА
Благотnорна клима Таре пруxа
услоnе за лечење анемије, боле-
сти кардиоnаскуларног система и
дисајниx органа. Туристи имају
могуhност за mетњу стазом ду-
xине 1,7км, а за спортисте и ре-
креатиnце ту су ]удбалски терен, терени за мале спортоnе, трим-стаза.
Сnакоднеnно се организују излети до 3латибора, Mокре Iоре, манастира
Pаче, ¡рине и Hеруhца.
3а туристе који пре]ерирају актиnан одмор на располагању је могуhност
nоxње бициклом уреhеним и обелеxеним бициклистичким стазама, како
за бициклисте рекреатиnце, тако и за оне са nеhим искустnом.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TО?о!AкаU
• ДеPа"анс TЈаOо!U
полупансион 2.350-2.850
2.150
1.950-2.350
1.850
SоKе# TБе#A Nо!U пансион 2.150 1.700
BA#а T*е!A@а#KL!AсKZ пансион / 1.950
АPа!K?анA TЗе#енA
ча!"аJAU
најам
апартмана
40-125 €
(у заnисности од броја
особа који користе
апартман и nрсте
апартмана)
32
Туристичко-спортски
центар Ба+ина Ба9та
 031/06: 340
www.5!r!-$!;n!$!65!."%<
6/АТАР
Са надморском nисином од 1.230 м,
четинарским и брезоnим mумама и
кон]игурацијом терена која је по-
годна за mетње, 3латар предстаn¬а
идеално место за летњи одмор. Pе-
xабилитациони центар ,3латар
пруxа могуhност кориmhења здраnстnениx програма за лечење
кардиоnаскуларниx обо¬ења.
Iости могу да посете кањон реке Vnац-станиmте белоглаnог супа, цркnе
брnнаре у селима Kуhани и Pадијеnиhи, етно село Bтиткоnо. Jезера 3ла-
тарско, Pадоињско и Сјеничко пруxају одличне услоnе за риболоn.
Током лета одрxаnају се ,3латарска сиријада' и ,Pегата реком Vnац'.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
РS JенKа! TЗ#аKа!U 2.070 1.870
SоKе# TCано!а?аU 2.210-2.430 1.700-1.870
DоKе# TЗ#аKа!ско @еMе!оU / 1.400
BA#а TЈе#енаZ преноhиmте 2.000
3%"
Iуста четинарска mума, бројни
потоци и језеро стnарају
идиличан летњи амбијент
туристичког центра Iоч.
Hадморска nисина од 1.124 м и
клима на Iочу погодују расту
бројниx nрста лекоnитог би¬а,
г¬иnа и mумскиx плодоnа. Са
Iоча се могу напраnити излети
до манастира Xиче, Студенице и
÷убостиње, Bрњачке, односно
Mатаруmке Бање.
33
Туристичка ор)ани*аци+а
„H-атар”
 033/63 631
www.n%v!v!r%6.%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине AраLе?о
 036/316 0002 311 113
www.'5%#.%r7.&'
Туристичко-спортски цен-
тар „Врњачка Бања”k
 036/611 10:2 611 106
www.vrn!"#!$!n!."%.&'
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
ТL!AсKAчко насе`е TГоч,
CA!а?A"аU
, SоKе# TCA!а?A"аZ
, BA#е TB#асKаU A TC#анAн,
каU
, TСKL"енаJZ
2.270
2.000
1.650
2.270
2.000
1.650
С?Lча!скA "о? TГочU
,BA#а T*!анJZ
преноhиmте
(исxрана је ,a
la carte¨)
500-700
BA#а TГочанкаZk полупансион 1.300
BA#а TSо!AMонKZk пансион 2.000
/АС'&А
Bласинско језеро се налази 75 км
од Hескоnца, на надморској
nисини од 1.265 м. Hоnо¬ни
климатски услоnи и изузетна
природна лепота пруxају nелике
могуhности за летњи одмор, а нарочито за припреме спортиста. Oбала
језера дуга је преко 30 км, а најnеhим делом благо се спуmта ка језеру,
mто га чини приступачним за купање и риболоn током летње сезоне.
Hа Bласини постоје бројна излетиmта и преко 70 изnора nоде за пиhе. 3а
госте се организују излети на околне планинске nрxоnе, плоnидба
језером, посете цркnама Сnетог Hлије и Bаnедења Hресnете Богородице.
Hа Bласини се могу сакуп¬ати г¬иnе, лекоnито би¬е и mумско nоhе, а
постоји и могуhност и за лоn.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/' соNа
SоKе# TНа!JAсZ 1.450
34
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине .урNу-ица
 014/013 413
P!AOаKан с?е_Kа@ ноhење 450-950
(у заnисности од
категорије објекта)
3%/'ЈА
Iолија се налази 40 км југозапад-
но од Hnањице и пруxа услоnе за
одмор у нетакнутој природи. V
склопу xотела ,Iолијска река¨
налазе се ]удбалско игралиmте и
терени за мале спортоnе, погодни
за припреме спортскиx екипа. Hосебна атракција су nидикоnци Jанкоn
камен и Hоnиhа брдо, обелеxена стаза за mетњу дуxине 3 км и Xаuи-
Hроданоnа пеhина.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/' соNа
SоKе# TГо#A@ска !екаU 1.600
СТАРА ./А&'&А
Стара Hланина, туристички
центар и парк природе, пруxа
разноnрсне могуhности за
спортско-рекреатиnне актиnно-
сти. Hриродне карактеристике
Старе планине погодне су за
планинарење, параглајдинг, лоn, риболоn, сакуп¬ање лекоnитог би¬а и
др.
Jена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
35
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине I?ањица
 033/66: 00:
www.;v!5%'r;6<.%r7
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине AњаEе?ац
 011/43: 3302 431 633
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# TБаNAн MLNU пансион 1.600-1.800
C#анAна!скA "о?
TБаNAн MLNZ
пансион 1.130-1.560
Р)Д&'#
3бог поnо¬ниx климатскиx ка-
рактеристика Pудник има статус
nаздуmне бање. 3аxnа¬ујуhи mу-
моnитости и природним стазама
здраn¬а Pудник је погодан за
летњи одмор. Туристи могу да
планинаре до nрxа Bелики Bтурац и nулканског узnиmења Oстрnце.
Oколина Pудника пруxа услоnе за лоn и риболоn.
Jена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# TНе"аU пансион 1.900-2.100
T^L?ска кL]аZ полупансион 1.500
РАЈА4
Pајац је уда¬ен 12 км од ÷ига.
Блага континентална клима пого-
дује лечењу дисајниx путеnа,
опораnку и јачању читаnог орга-
низма. Oбелеxене планинске ста-
зе и терени за мале спортоnе пру-
xају могуhност за mетње и при-
преме спортскиx екипа. Средином јула на Pајцу се одрxаnа
мани]естација ,Kосидба на Pајцу'.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа l соNа
О"?а!а#A_Kе TCо_Kанска _Kе"AонAJаU 860
АPа!K?анA TКо#LNа!аU 1.599
36
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Dорњи Mи-ано?ац
 033/430 :6:
www.5%7<.%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Tи)
 01@/03 300
www.P;7.%r7.&'
КоначA_Kе TГо!анZ 1.100
ЈАСТР5$А4
Jастребац се налази у централној
Србији, измеhу мораnске и то-
пличке котлине. Kарактериmе га
резерnат брезоnе mуме и богат-
стnо nисоке диn¬ачи, срна и ди-
n¬иx сnиња. Bеmтачко језеро,
спортски терени и стазе за mет-
њу пруxају добре услоnе за одмор и рекреацију. V подноxју Jастрепца
налазе се бројни лекоnити минерални изnори, Pибарска Бања са саnре-
меним реxабилитационим центром, Hомничка ,кисела nода¨, Белоnод-
ски кисе¬аци и др.
Jена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе l соNа
SоKе# TТ!а@а#U преноhиmте 1.250
TDе!A?аZ пансион 1.575
C#анAна!скA "о?
TЈасK!еNаJZ
ноhење 300
РТА!
Jедна од најлепmиx планина у
Србији богата природним
ресурсима смеmтена је 200км
југоисточно од Београда.
Hрипада Kарпатским планинама,
а најnиmи nрx Bи¬ак (1570м)
предстаn¬а једнистnени природни ]еномен краmког ре¬е]а.
Сеnерна страна планине прекриnена је mумама и паmњацима, обрасла
аутоxтоним би¬ним nрстама и обилује изnорима питке nоде. Туристима
37
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Aру9е?ац
 034/@@: 100
www.5'r;F!<-#r'6Kv!".%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине БоLе?ац
 030/63 :13
су на располагању стазе за mетње, могуhност посете манастирима
Hапуmња, Hозица и Kрепичеnац.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа l соNа
mоKе# TБа#а_еOA]U 2.410
О"?а!а#A_Kе TРKаIZ 1.220
BA#а TЈLоNанкаZ 1.220
3)"5%
Hедалеко од Hознице и Бање Kо-
nи¬аче, смеmтена је планина Iу-
чеnо. Kлима је погодна за особе
које имају проблема са астмом,
јер је Iучеnо богато кисеоником,
односно озоном. Hадморска nи-
сина од 675 м, терени за мале спортоnе, као и трим стазе пруxају услоnе
за припреме спортскиx екипа.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа l соNа
О"?а!а#A_Kе TDН ГLчеOоU 1.900-2.000 1.650-1.750
О"?а!а#A_Kе TГLчеOо Т!аOе#Z 1.600 1.380
38
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Bо*ница
 01:/040 :30
ГFАBНИ АДDИНИСТРАТИBНИ ЦЕНТРИ
$5%3РАД
Београд пруxа услоnе за разnој
послоnног, конгресног, транзит-
ног, излетничког и мани]естаци-
оног туризма. Богато културно-
историјско наслеhе, амбијентал-
не целине и nелики број рестора-
на, ка]ана, дискотека, казина и
бароnа чине Београд атрактиnном летњом дестинацијом, како за домаhе,
тако и за иностране туристе.
V летњем периоду Туристичка организација Београда настаn¬а са про-
грамом панорамског разгледања Београда аутобусом и обиласком арxео-
лоmког налазиmта Bинча. Oбе туре ук¬учују пратњу туристичког nоди-
ча са објаmњењима на српском и енглеском језику.
Oрганизоnаhе се посете дnорском комплексу, која обуxnата посету Белом
и Kра¬еnском дnору, обилазак старог градског језгра (пеmачка тура) и
обилазак цркnи и манастира Београда (аутобусом).
3а организоnане групе постоји могуhност излета до Kоnачице са упозна-
nањем историјата наиnног сликарстnа, ,Bинска тура¨ (посета манастиру
Iргетег, Сремским Kарлоnцима и uенеју, уз дегустацију nина), излет
,Hутеnима деспота Сте]ана¨и ,EТHO-EKO¨-једноднеnни излет,
односно обилазак Hеhинаца, природног резерnата 3асаnица и етно куhе
у Соnи¬ку.
V ци¬у упознаnања туриста са деmаnањима у граду, Туристичка органи-
зација Београда планира издаnање ноnиx бројеnа публикација ,This
month¨, ,Welcome to Belgrade¨ и магазина ,Bel Guest¨.
Током лета у Београду се организују бројне приредбе-БEHEu,
,Београдски карнеnал бродоnа', ,Београдски ]естиnал пиnа' и др.
Oд ноnина у xотелског понуди Београда издnајамо xотелe ,Mr President',
који се налази на у близини аутобуске станице и ,Zira' који се налази у
Pузnелтоnој улици, у окnиру истоименог трxног центра, као и луксузне
39
Туристичка ор)ани*аци+а
Бео)раNа
 011/363: 6332 33@3 @60
www.5%$."%.&'
апартмане ,Rezime Diamond' у Pајиhеnој улици и ,Rezime Crown' у
Kнез Mиxајлоnој улици.
НаMAO fоKе#а P!ено]A_Kе L 1/1 соNA "неOно
QL "Aна!A?аR
Un1W:/W4W:.0U 175-205 €
UYX.:: o4>4W3XU 300 €
ZY100/p.X bWWU 180 €
АPа!K?анA TА#ексан"а! Cа#асU 190-300 €
АPа!K?анA To4q/-4 n71<WZ 150 €
АPа!K?анA To4q/-4 r/.-1WpZ 135-160 €
АPа!K?анA To4q/-4 o46/p4W34Z 115-150 €
Ts/7.Z 145 €
Zm7 t746/p4W:U 39-111 €
Tu4 t4:/: t/.2U 10.080
Zvp-/7.0 n0=8U 190-210 €
UС#аOA@а #LксU 6.800-8.700
UD \ w46: xе6:47WU 7.600-10.000
U^L?а"A@а,w46: xе6:47WU 105 €
ZbWU 90-165 €
UБа#канU 113-164 €
UС#аOA@аU 2.975-3.300
UЕg3406/17U 2.600
UDа@е6:/3U 5.900
UDоскOаU 3.494-10.323
UCа#асU 4.500-5.500
UАсKо!A@аU 2.990
UБео!а"U 2.770
UКасAнаU 3.434-6.434
UDAfаA#оOаJU 4.120
UНаJAона#U 2.500
TО!а_аJZ 60 €
UCа!кU 5.230
UC!аU 4.100-4.700
UCо_KаU 2.520
UСP#ен"A"U 3.800
UС!NA@аU 3.960
TС#о"есZ 4.100
UТа_U 3.255
40
UТ!A?U 3.500
UoоX.0U 2.480-3.200
Uo4gU 5.600
UУнAонU 49-59 €
UНU 3.100-5.200
TРа"?A#оOаJZ,BAнча 3.464
TЗ#аKнAкU,Зе?Lн 130 €
TFаOZ,Зе?Lн 3.900-4.900
UСка#аU,Зе?Lн 6.300
TКанK!A к#LN БаNеZ,Кос?а@ 5.900
TC!еMA"енKZ,КоOA#оOо 120-150 €
TАOа#аZ,АOа#а 2.500
TОN!еноOаJZ,ОN!еноOаJ 1.924
&%' САД
Hоnи Сад пруxа услоnе за
разноnрсне nидоnе туризма. Hо-
себну атракцију за туристе пред-
стаn¬а могуhност посете подзем-
ним nојним галеријама и Hлане-
таријуму на Hетроnарадинској
тnрhаnи, Mузеју града Hоnог Са-
да, Iалерији Mатице Српске, Mеморијалном музеју Jоnана Jоnаноnиhа
3маја и др.
Oд мани]естација које се током лета одрxаnају у Hоnом Саду истичемо
EXIT-најnеhи музички ]естиnал у југоисточној Enропи, Hоnосадско
музичко лето, Hнтернационални ]естиnал алтернатиnног и ноnог
театра-Hн]ант и др.
НаMAO оN@екKа P!ено]A_Kе L 1/1 соNA "неOно
QL "Aна!A?аR
SоKе# TCа!кZ 5.540
SоKе# TFеоPо#" bZ 10.865
SоKе# ZА#ексан"а!Z 7.960
SоKе# TНоOA Са"U 4.070
SоKе# TBо@Oо"AнаU 3.100
SоKе# TСа@а?U 3.610
SоKе# TЗенAKU 5.200
41
Туристичка ор)ани*аци+а
8о?о) .аNа
 031/@31 0112 @31 013
www.n%v;6!J5%'r;6<.%r7.&'
SоKе# TCано!а?аZ 5.800
SоKе# TDе"AKе!анеоZ 4.610
SоKе# TРA?скAZ 2.400-3.800
SоKе# TЕPAJенKа!Z 3.215
SоKе# TДLаZ 3.210
АPа!K?анA TБонаJаZ 3.810
42
ТУРИЗАD У СЕFИDА СРБИЈЕ
V летњој туристичкој сезони туристима се у селима Србије, осим одмо-
ра, нудe специјалитети традиционалне куxиње из еколоmки чистиx сре-
дина по nеома приступачним ценама, учеmhе у по¬оприnредним
радоnима, могуhност лоnа и риболоnа. Hонуда бораnка на селу обога-
hена је излетима до културно-историјскиx споменика, изnорним култур-
но-уметничким програмима и упознаnањем са традиционалним
мани]естацијама и занатима.
V летњој сезони цена днеnног пансиона по особи креhе се од 800 (у
појединим селима опmтине Hријепо¬е) до 2.100 динара (у селу
Hопатница код Kра¬еnа), односно 2.600 динара у апартманима
,Sirogojno company¨ на 3латибору.
Г!а"/
оP_KAна
се#а ко@а се Nа,
Oе KL!AM?о?
PансAон Pо
осоNA L l
соNA
QL "Aна!A,
?аR
туристичка
ор)ани*аци+а
Кос@е!A] Сеча Pека, ¡оњи
Таор, Mионица,
Скакаnци
1.300 Aос+ериY
 031/403 1::
www .#%6Kr;" .%r7.&'
Bа`еOо Стаnе, Kаменица,
Hопучке,
Суnодоње,
Бранкоnина
900-1.500 ВаLе?о
 01@/331 130
www .J;v";$!rK ."%.&'
DAонAJа Струганик, K¬уч 1.500-2.000 Mионица
 01@/63 000
FLчанA,
ГLча
Kаона 960 Dуча
 033/0:@ 110
КнA] Борач, Xуње,
Kниh, Iрабоnац
1.250-1.350 AниY
 03@/:10 11:
ИOаIAJа Hиса, Kуmиhи,
Kатиhи, Mеhу-
речје, ¡еnиhи
1.300-1.500 I?ањица
 033/66: 00:
www .;v!n;"! ."%.&'
НоOа Bа!о_,
З#аKа!
¡рманоnиhи,
Aкмачиhи,
Pадоиња,
Jасеноnо,
Pадјеnиhи,
1.200 8о?а Варо9-H-атар
033/ 63 631
www.FP!5!r.%r7.&'
43
Г!а"/
оP_KAна
се#а ко@а се Nа,
Oе KL!AM?о?
PансAон Pо
осоNA L l
соNA
QL "Aна!A,
?аR
туристичка
ор)ани*аци+а
Bилоnо, Брдо
Го!IA
DA#аноOаJ
Kоmтуниhи,
Саnинац, Pудник,
Iојна гора, Бру-
сница и др.
1.200-1.800 Dорњи
Mи-ано?ац
 033/430 :6:
www .5%7< .%r7.&'
Чачак Hрислоница,
Onчар, Hре¬ина
1.200 Sачак
 033/3@3 360
www .5'r;F!<"!"!# .%r7.&'
К!а`еOо Hопатница,
Студеница
1.250-2.100 AраLе?о
 036/316 000
www .'5%# .%r7.&'
hA Слаnкоnица,
Беланоnица
1.200 Tи)
 01@/ 03 300
www.6KP%."%.&'
З#аKANо! Iости¬е,
Pоxанстnо
Сирогојно,
Трипкоnа, Kриnа
Pека
,Sirogojno
company¨
960-1.600
2.600
H-ати/ор
031/0@1 6@6
www .FP!5;$%r ."%.&'
C!A@еPо`е Сопотница,
Kамена Iора
800-1.200 Uри+епоLе
 033/410 1@0
Dа@"анPек Pудна глаnа,
Hрнајка
1.380 Mа+Nанпек
 030/:10 1@0
УaAJе Kремна, Hотпеh,
Pибаmеnина,
Kремна, Jелоnа
Iора, Bрутци и
др.
1.600 XEице
 031/:00 :::2
:13 @0:
www.5'r ; F!<'F;"! .%r7.&'
44
DЕСТА НА ДУНАBУ
С%0$%Р
Сомбор је град богате културе,
барокниx ]асада и зеленила.
Туристи могу да обиhу Iрадски
музеј, Iалерију Mилана
Kоњоnиhа, зграду Xупаније из
1844. године (у којој се чуnа
најnеhа у¬ана слика на платну у
Србији, поnрmине 28 м·), три сомборска трга, ,сомборски nенац' са
цркnама и Hародним позориmтем и др.
V околини Сомбора туристи могу да посете Специјални резерnат
природе ¡оње Hодунаn¬е, који пруxа услоnе за лоn и риболоn, Mузеј
дуnана у Телечкој, колекција лутака у mокачкој народној ноmњи у
Бачком Mоноmтору, ¡ида Xорњакоn салаm и др.
Oд ноnина у понуди истичемо уреhену бициклистички стазу-,Hанонски
пут мира', која поnезује Сомбор и Oсијек и креhе деоницима кроз Iорње
подунаnње и Kопачки рит. Hостаn¬ена је комлетна сигнализација, а
уреhено је неколико одмаралиmта, опрем¬ениx ин]о мапама, местима
за одмор и остаn¬ање бицикала.
V Сомбору је отnорено и неколико ноnиx угостите¬скиx објеката. Током
лета одрxаnају се бројне мани]естације, меhу којима истичемо
,Сомборски котлиh', ,¡уxионица', ,Бодрог]ест' и др.
CРЕНОyИ^ТЕ Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа l соNа
SоKе# TИнKе! НаJAонU 1.890-2.660 1.290-1.760
BA#а TК!онA]U 2.300 1.750
BA#а TТа?а!аZ 2.100 1.900
КоначA_Kе TБе#A "Oо!Z 1.400 1.200
C!ено]A_Kе TCAко#AнаZ 2.500 1.850
C!ено]A_Kе TКа#осZ 1.730 1.340
C!ено]A_Kе ZГ!а"ска каOанаZ 1.620 1.220
P!AOаKнA с?е_Kа@ L БеM"анL A ноhење по 500-600
45
Туристичка ор)ани*аци+а
.о,/ора
 03:/@3@ 3:0
www.6%<$%rv!r%6.%r7
Бачко? Dоно_Kо!L особи
А.АТ'&
Aпатин са околином предстаn¬а
спој прелепе природе и богатстnа
различитиx култура народа који
оnде xиnе. Oколину Aпатина
карактериmу мочnаре и рукаnци
¡унаnа, станиmта реткиx
би¬ниx и xиnотињскиx nрста. Ту
је уједно и најnеhе мрестилиmте риба на ¡унаnу, тако да су риболоn,
прерада рибе и риб¬и специјалитети оно по чему је Aпатин
препознат¬иn.
uарде смеmтене у прелепом амбијенту Специјалног резерnата природе
,Iорње Hодунаn¬е', идеалне су зе летњи одмор, а села Kупусина и
Сонта обилују примерцима сеоске арxитектуре. Oколина Aпатина пруxа
изnанредне услоnе за бициклизам.
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
QL "Aна!A?аR
TCаосU преноhиmте 1.500
Ча!"а TЗ#аKна к!LнаZ преноhиmте 1.860
C!ено]A_Kе TНаKа#A@аZ преноhиmте 1.020
BA#а TЈе#енаZ преноhиmте 1.800
BA#а TДL"аZ преноhиmте 1.000
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење по особи 540-1.100
(у заnисности од
категорије собе)
46
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине =патин
 03:/443 :::
www.5'r;F!<.!G!5;n."%<
%9А4'
Ouаци се налазе у западном
делу Бачке, на обали ¡унаnа.
Туристичку понуду Ouака чине
арxеолоmко налазиmте ,¡оња
Брањеnина' где је 1989. године
пронаhена ,Hрnенокоса богиња' (,Богиња плодности'). Oстаци
налазиmта гоnоре да је оnде било ранонеолитско ратарско насе¬е старо
7000 година. Hа подручју опmтине Ouаци налазе се и лоnиmта
,Kамариmте' и ,Hалинске лиnаде', а ¡унаn, канал ¡-Т-¡ и језера
пруxају одличне услоnе за риболоn.
Oд ноnина у понуди истичемо ,Eтно куhу' у Hалиhу, као и могуhност
посете ликоnној колонији ,Сnети nеликомученик Pа]аило Mомчилоnиh'
у ¡ероњама.
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
CансAон TСекAкаOаU преноhиmте 1.548
TКаKA]еO са#а_U пансион 1.200
C!ено]A_Kе TС#оNо"аZ ноhење 1.000
FоOачка кL]а TКа?а!A_KеZ ноhење 1.000
$А"
Бач, по коме је цела област
(Бачка) добила име, налази се
20км од Бачке Hаланке, на реци
Mостонги. Туристи умају
могуhност обиласка тnрhаnе из
14. nека, uрањеnачког самостана из 12. nека и праnослаnног манастира
Боhани, такоhе из 12. nека, у чијим конацима се налази богато уреhен
музеј. V околини Бача постоји неколико лоnиmта.
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
QL "Aна!A?аR
SоKе# Tn4W:7.00=gZ пансион 2.300
47
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Бач
 031/443 333
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине (Zаци
 03:/4@3 3112 4@3 316
CансAон TЈакA]Z преноhиmте 860
CансAон TИOе!KаZ преноhиmте 860
CансAон TDа#A !а@Z преноhиmте 860
TFоOачка кL]аZ,C#аOна полупансион 1.600
CансAон TРанчZ,БоjанA полупансион 1.500
Zw=6/W466 n0=8U,Се#енча најам апартмана 50 €
$А"#А .А/А&#А
Hа 39 км од Hоnог Сада, на леnој
обали ¡унаnа, налази се Бачка
Hаланка, место изnанредниx
природниx услоnа за одмор и
рекреацију. ¡унаn и чарде, Mузеј
града, Iалерија и јоm много
другиx атракција, само су неки од разлози за посету Бачкој Hаланци.
V близини је језеро Тикnара, станиmте разноnрсне и богате ]лоре и
]ауне.
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа
QL "Aна!A?аR
SоKе# T*онKанаU преноhиmте 2.900-3.100
DоKе# TCо#о@Z преноhиmте 1.700-1.900
TИ"A#а P#LсZ преноhиmте 1.900
TГ!ан" !LPаZ преноhиmте 3.100
Ча!"а T*#о!A"аZ,NLна#оOA преноhиmте 1.600
FоOачка кL]а
TДA@анаZ,Ка!аjо!jеOо
пансион 2.598
БLна#оOA TB!аIакZ,Ка!аjо!jеOо
FоOачкA "о? T*аMанZ,CAOнAJе ноhење 800
48
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Бачка Uа-анка
 031/60@1 336
СР50С#' #АР/%4'
Сремски Kарлоnци простиру се
на обронцима uруmке Iоре, 12
км од Hоnог Сада. Туристи могу
да обиhу старо градско језгро,
Hатријарmијски дnор, Саборну
цркnу ,Сnети Hикола', Hрnу
српску гимназију, Kапелу Iоспе од мира, Mузеј пчеларстnа. 3а групе ту-
риста организују се дегустације карлоnачкиx nина у приnатним nинским
лагумима обилазак Страxилоnа, ]руmкогорскиx манастира и др.
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
QL "Aна!A?аR
SоKе# TДLнаOU полупансион 2.935
C!ено]A_Kе TКа!#оOачкA конакZ преноhиmте 1.200
TБе#A#о )HZ преноhиmте 1.650
TБLна#оOAZ,СK!аaA#оOо преноhиmте 900
'&:'ЈА
Oпmтина Hнhија налази се у
јуxном делу Bојnодине, на
обронцима uруmке Iоре и на
полоnини старог ауто-пута
измеhу Београда и Hоnог Сада.
Hриоба¬е ¡унаnа и околне mуме погодне су за лоn, а ¡унаn и језера код
Mарадика и Jаркоnаца пруxају услоnе за риболоn. 3а туристе-
рекреатиnце у Hнhији у понуди су спортски терени, базен и могуhност
пеmачкиx тура по uруmкој Iори.
Hосебан доxиn¬ај предстаn¬а бораnак на обали ¡унаnа и одлазак на
једну од бројниx риб¬иx чарди, где се се спремају риб¬и специјалитети
и уxиnа у музици тамбураmа. Туристи могу да се упознају са обичајима
станоnника који xиnе у оnом делу Bојnодине кроз посете сеоским
домаhинстnима, nинским подрумима и др.
49
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Iн>и+а
 031/:10 140
www.;nJ;!.nK5
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине .ре,ски Aар-о?ци
 031/003 134
www.#!rP%v";."%.&'
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
QL "Aна!A?аR
SоKе# TГ!ан"U преноhиmте 1.600
SоKе# TБоaA]Z пансион 2.630
C!ено]A_Kе TЦенKа!Z преноhиmте 1.100
CансAон TCа!кZ преноhиmте 1.050
CансAон TСA"!оZ преноhиmте 1.100
C!ено]A_Kе TИн к#LNZ пансион 1.800
C!ено]A_Kе TКе@Z ноhење 1.000
БLна#оOA TСе!Nе#
ИнOесKаZ
најам апартмана 1.900
С05Д5Р5%
Смедереnо се налази 45 км од
Београда. Hајnеhу туристичку
атракцију предстаn¬а
Смедереnска тnрhаnа, подигнута
за nреме nладаnине деспота
Tурhа Бранкоnиhа. Hредстаn¬а
најмонументалнији споменик nојног карактера и једну од најnеhиx
средњеnекоnниx утnрhења у Србији. Такоhе, туристи могу да посете
градски трг са саборним xрамом Сnетог Iеоргија и излетиmте Jугоnо.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
КоначA_Kе TЦа!U преноhиmте 3.500 2.000
DоKе# TЈе!AнаZ полупансион 1.600 1.600
DоKе# TЗ#аKнAкZ преноhиmте 1.700 1.300
CансAон TК!LнаZ преноhиmте 3.500 2.000
АPа!K?анA TFLксZ ноhење / 1.600
FоOачкA "о? TDA]а #оOаJZ пансион / 2.400
C!ено]A_Kе TЈаKаанZ ноhење / 700
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење по
особи
1.000-1.600
(у заnисности од
категорије собе)
50
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине .,еNере?о
036/ 61: 666
.%ЖАР5А4;#%СТ%/А4
Туристи који посете Hоxареnац
могу да обиhу зграду Oкруxног
здања из 1889. године, Iалерију
,Mилена Hаnлоnиh Барили¨,
Hародни музеј, Саборну цркnу из
1819. године, споменик ,Mилоm
у парку', посnеhен Mилоmу Oбреноnиhу, спомен парк uачалицу и ерге-
лу ,÷убичеnо¨. Током летње сезоне у Hоxареnцу се одрxаnају
,÷убичеnске коњичке игре', Aеромитинг у Kостолцу и др
Hедалеко од Hоxареnца, на обали ¡унаnа, налази се Kостолац, место
познато по термоелектрани, ноnој марини на ¡унаnу и чуnеном арxеоло-
mком налазиmту Bиминацијум.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TДLнаO U пансион 1.800-2.200 1.600-2.000
SоKе# TКосKо#аJU пансион 1.330 1.280
C!ено]A_Kе TБое?U преноhиmте 1.530 1.180
C!ено]A_Kе ZИнZ преноhиmте 2.400 1.600
DоKе# TДLнаOскA
"!аL`U
преноhиmте 940 940
DоKе# TFаOZ преноhиmте / 1.250
DоKе# ThLNAчеOскA
!а@Z
преноhиmте / 1.230
51
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине UоEаре?ац
 013/331 1@12 :@3 3@4
www.5%G%F!rKv!"."%.&'
5/'#% 3РАД'(Т5
Hетња туристичка понуда Сребр-
ног језера обуxnата купање и
спортоnе на nоди, пецање на Сре-
брном језеру, ¡унаnу и Hеку, ко-
риmhење терена за мале спорто-
nе, лоn на ситну диn¬ач, као и обилазак културно-историјскиx спомени-
ка Iрадиmтанске цркnе, манастира Тумане, Iолубачког града и др.
Током лета одрxаnају се бројне мани]естације, меhу којима истичемо
,Hареnчеnе дане', ,Aласке nечери' и ,Mе]ест'.
V току је чиmhење Сребрног језера и комплетно уреhење плаxе. Hа
плаxи је отnорено 5 ноnиx угостите¬скиx објеката у nласниmтnу
компаније ,Silver La•e Resort', а један је у изградњи, као и један
тениски терен у Bеликом Iрадиmту.
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
QL "Aна!A?аR
SоKе# TС!еN!но @еMе!о U пансион 1.790-2.100
BA#а TFаоZ ноhење 1.140
CансAон TСKеOA]Z полупансион 1.500
TДLнаOскA JOеKZ полупансион 1.760
TС!NA@аZ полупансион 1.750
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење по особи 600
52
WU *а тури*а, Ве-ико
DраNи9те
 063/1:13 41@
3%/)$А4
Hа самом улазу ¡унаnа у Tер-
дапску клисуру налази се Iолу-
бац. Iлаnну историјску и тури-
стичку атракцију предстаn¬а
тnрhаnа познатија као Iолубачки
град, а значајне туристичке nред-
ности предстаn¬ају и ископине у Bинцима, остаци nојног упориmта у
uезаnи и манастир Тумане.
Hриродни полоxај Iолупца на уласку у Tердапску клисуру, где је ¡унаn
најmири (6 км) и стално присустnо благиx nетроnа омогуhаnа идеалне
услоnе за спортоnе на nоди, нарочито једриличарстnо. Бројни речни то-
коnи су стnорили изnанредне услоnе за спорски риболоn. Kотлине и ка-
њони атрактиnни су лоnни резерnати.
V летњој сезони у Iолупцу се одрxаnају ,Iолубачки котлиh', Hрnенстnо
Србије у једрењу и друге приредбе.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TГо#LNачкA !а"U 2.050 1.850
53
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Dо-у/ац
 013/40 61@
0АЈДА&.5#;Д%!' 0'/А&%А4
Mајданпек је смеmтен у
подноxју Kучајскиx планина.
Током лета гости могу да користе
услуге спорстког центра или да
обиhу цркnу Сnетиx апостола
Hетра и Hаnла и градски музеј.
¡оњи Mиланоnац се налази у средиmту Hационалног парка ,Tердап¨.
Iости могу посетити арxеолоmко налазиmте и Hепенски nир, Трајаноnу
таблу, Pајкоnу пеhину, Bа¬а Hераст-природни камени мост. ¡унаn лети
пруxа идеалне услоnе за спортоnе на nоди (у аnгусту се одрxаnа ,Kуп
Tердапа у једрењу') и риболоn. Такоhе, у аnгусту се одрxаnа и
мани]естација ,Hоречки котлиh'.
1. аnгуста отnара у ¡оњем Mиланоnцу се прnи Hн]о центар у регији.
Oсим пруxања ин]ормација, ту hет моhи да се резерnиmе смеmтај у
xотелима и домаhој радиности, купе суnенири, а на располагању је и
интернет ка]е.
V току је постаn¬ање туристичке сигнализације дуx ,Tердапске
магистрале намењене бициклистима, која прати еnропску руту ,Eуро
Bело 6' од Aтлантика до Hрног мора. Биhе постаn¬ен и ,Eco-counter¨
који hе регистроnати број пролазака бициклиста.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# Tz10p4W bWWZ,Dа@"аPек 2.320-3.090 1.700-2.470
SоKе# TFеPенскA OA!U,ДоIA
DA#аноOаJ
3.780-5.040 2.700-3.960
P!AOаKнA с?е_Kа@ L
ДоIе? DA#аноOJL
ноhење по особи 640-915
(у заnисности од
категорије собе)
54
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Mа+Nанпек
 030/:10 10@
www.5%%<."%.&'
#/АД%%
Kладоnо пруxа изузетне услоnе
за припреме спортиста и рибо-
лоn. Iости могу да посете стару
градску чарmију, Aрxеолоmки
музеј у Kладоnу, римски и
раноnизантијски логор ,Diana¨,
остатке Трајаноnог моста са nојним логором који га је mтитио, старо
турско утnрhење uетислам из 16. nека, xидроелектрану ,Tердап¨ и Pа-
јачке пимнице.
Током летње сезоне Туристичка организација опmтине Kладоnо
организује бројне мани]естације, од којиx су најnаxније Eтно-]естиnал
југоисточне Србије, ,Kладоnсло лето' и ,3латна буhка Tердапа'.
V току су заnрmни радоnи на xотелу '€•uastar Danu‚e', који треба да се
приnеду крају крајем јуна или почетком јула.
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# Tiе!"аPU пансион 2.200
CансAон T{онкA]Z пансион 1.300
ОСК Tiе!"аPZ,Ка!аKа_ преноhиmте 970
55
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине A-аNо?о
 011/001 610
www.#P!J%v%-5'r;F!<.%r7.&'
ОСТАFА DЕСТА
56
&'(
Hиm се налази на раскрmhу nа-
xниx друмскиx и xелезничкиx
саобраhајница, те га стога зоnу
,капијом¨ измеhу Hстока и 3апа-
да. V граду и околини налазе се
бројни историјски споменици из
римског доба и средњег nека. Hосебну атракцију предстаn¬ају остаци
римског града ,Mediana¨, ниmке тnрhаnе из турског периода, ,ƒеле ку-
ла¨ и место uегар, где су се 1809. године сукобиле српска и турска nој-
ска.
НаMAO оN@екKа P!ено]A_Kе L 1/1 соNA "неOно
QL "Aна!A?аR
SоKе# TmX t0.34,w46: x46:47WZ 5.300
SоKе# TНA_кA JOеKZ 5.100
SоKе# TА?Nаса"о!U 2.635
SоKе# TА#ексан"а!U 4.500
SоKе# TКо?P#екс BA"AкоOаJU 3.500
SоKе# Tt.W17.-. u=gZ 3.979-4.757
SоKе# TЦенK!оKL!AсKZ 2.000
SоKе# TНаAсU 2.500
To4>4W: 30=8Z 5.450-7.460
C!ено]A_Kе TИнKе!наJAона#Z 1.960
CансAон TДа"о!аZ 2.500
SосKе# TНA_Z 1.500

#РА3)Ј5А4
Туристи који посете Kрагујеnац
имају могуhност да обиhу конаке
кнеза Mилоmа и кнеза Mиxаила,
цркnу кнеза Mилоmа из 1818. го-
дине, старо градско језгро, Спо-
мен парк Bумарице.
57
Туристичка ор)ани*аци+а
8и9а
 010/:33 110
www.n;65%'r;6<.%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
Aра)у+е?ца
 03@/33@ 003
www.#r!7'Kv!".%r7.&'
Aкnаријум Kрагујеnац у састаnу Hриродно-математичког ]акултета
садрxи заним¬иnу колекцију риба, гмизаnаца, nодоземаца и би¬ака из
тропскиx и суптропскиx подручја A]рике, Jуxне и централне Aмерике,
Hндије, Hндокине и Aустралије, као и из река и језера Балканског
полуострnа и Enропе. V окnиру Aкnаријума налази се и мрестилиmте у
коме се размноxаnају и чуnају ретке и угроxене nрсте риба.
НаMAO оN@екKа P!ено]A_Kе L 1/1 соNA "неOно
QL "Aна!A?аR
SоKе# TК!аL@еOаJU 1.955-3.155
SоKе# T^L?а!AJеU 3.260
SоKе# TЗе#ено!аU 3.255
SоKе# TСKа!A !а"U 2.200-4.200
SоKе# TРо@а#Z 3.950
SоKе#T[енеOаU 2.600
SоKе# TC!еMA"енKU 2.010-3.680
DоKе# TДе"AIеZ 1.500
DоKе# TРа"оOA]Z 1.800
BA#а TАнjе#AкаZ 3.690
С)$%Т'4А
3а летњу туристичку сезону
Суботица туристима нуди
обилазак културниx
знаменитости. Силуета Iрадске
куhе, из доба сецесије, доминира
најуxим делом града. V њему су смеmтени и Mузеј, а у близини се
налазе uрањеnачка цркnа граhена у стилу неоромантике, праnослаnна
цркnа Сnетог Bазнесења Iосподњег, барокна катедрала сn. Терезе,
синагога из 1903. године, Hалата Pајxл, позориmте и др.
Сnе знаменитости Суботице обједињује пеmачка зона са ка]иhима и
бутицима, која сnојим дуxом стариx nремена предстаn¬а амбијент
приnлачан за туристе. Oд ноnина у смеmтајној понуди истичемо ноnу
реноnирану сецесијску зграду Iрадског музеја на Тргу синагоге 3, где је
пресе¬ена збирка легата, док је стална постаnка јоm у старој згради
Iрадске куhе. 10. аnгуста у Суботици се одрxаnа традиционална
мани]естација посnеhена xетnеним обичајима ,¡уxијанца'.
58
WU „Uа-иY-BуNа9”
 03@/640 3:0
www.G!P;"."%.&'
CРЕНОyИ^ТЕ Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TГа#е!A@аZ 4.800 3.200
Га!нA fоKе# TCБГU 3.420 2.920
Га!нA fоKе# TЕO!оPаU 1.510 1.510
SоKе# TГ#о!A@аU 3.920 3.150
C!ено]A_Kе TА#ексан"е!
bZ
2.520 1.700
DоKе# TДенAсZ 1.800 1.800
C!ено]A_Kе TГаKZ 1.200 1.100
BA#а TDо"енаZ 3.600 2.100
BA#а To1X.0 n71<WZ 3.060 2.560
BA#а TDа@L!Z,Ке#еNA@а 3.400 2.900
TDеJосаноZ 1.600 1.600
CансAон Tm.031WU 950 950
.А/'2
3а летњу туристичку сезону го-
стима Hалиhа су на располагању
могуhност купања (три плаxе и
термални базен), једрења,
риболоnа, пеmачке и
бициклистичке туре.
Током лета на Hалиhу се одрxаnају бројне мани]естације, од којиx
издnајамо ,uестиnал еnропског ]илма', Mеhународни xенски тениски
турнир и др.
Hа Hудаmком језеру нуди се могуhност пецања, nоxње чамцем,
посматрање птица, обилазак салаmа. Kроз Селеnењске пустаре и
Тресетиmте организују се пеmачке туре. Туристи могу да посете ергелу
у Kелебији, етно куhу у Tурhину, галерију сламарки у Таnанкуту, nинске
подруме у Xајдукоnу и Kелебији.
Oд ноnина у понуди истичемо ноnи отnорени базен и теретану xотела
'Hрезидент', 12 ноnиx ин]орматиnниx табли на нај]рекnентнијим
59
WU „Uа-иY-BуNа9”
 03@/4:3 1112 4:3 111
www.G!P;"."%.&'
местима на Hалиhу, ноnу зграду Iрадског музеја у Суботици, ноnе
смеmтајне и угостите¬ске објекте.
CРЕНОyИ^ТЕ Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TCа!к,ЈеMе!оU 3.920 3.150
Га!нA fоKе# TC!еMA"енKU 3.555 3.155
BA#а TFA!аU 1.950 2.000
Га!нA fоKе# TBA#а РеAнаU 2.360 1.730
BA#а TFаоZ 3.800 2.575
CансAон TDа#A !а@U 1.800 1.300
TCа#A]ка к!LнаZ 2.100 1.400
TГL`а_ ча!"аU 1.500 1.500
TЦOеKнA са#а_U 3.500 2.000
TBAнскA "Oо!U 2.500 1.900
BA#а TDA#о!"Z 4.355 3.080
АPа!K?анA TBA#а FL@MаZ најам апартмана 4.510-8.810
(у заnисности од
nрсте апартмана)
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење по особи 500-1.100
(у заnисности од
категорије собе)
P!AOаKнA с?е_Kа@ L OA#а?а
TА#ексан"а!Z, TЕ#AMаNеKZ,
TЈас?AнаZ, TНAко#асZ,
TРAJZ, TСа_аZ A TСKа!сZ
ноhење са
доручком по особи
650-1.500
(у заnисности од
nиле)
60
С5&ТА
Туристи које посете Сенту
могу да уxиnају у обиласку
културниx знаменитости, као
mто су зграда Iрадске куhе,
Mузеј, Bатрогасни дом,
спомену куhа Стеnана Сремца
и др. Hосеnну атракцију предстаn¬а јединстnена природна појаnа
,Тиски цnет'. V околини постоји могуhност за лоn и риболоn. Oко 5км
од Сенте налази се 6 сеоскиx куhица - ,Kра¬ица nоhа' које су изграhене
у старинском nојnоhанском стилу, окруxене nоhњацима и nиноградима и
са каблоnском телеnизијом и интернетом.
Током лета одрxаnају се бројне мани]естације, од којиx истичемо
прослаnу Сенhанске битке, ,Hотиску сnадбу', мултиетнички ]естиnал
,Тиса uиеста' и др.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# TРо@а#Z преноhиmте 2.450
TК!а`AJа Oо]аZ полупансион 2.200
61
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине .ента
 03@/014 010
$5"5Ј
Туристи могу да посете
праnослаnну цркnу из 1858.
године, са иконостасима
Vроmа Hредиhа, католичку
цркnу из 1830. Kомплекс дnор-
ца Богдана ¡унhерског је напо-
знатија туристичка атракција Бечеја. Hоред дnорца, комплекс обуxnата
мали каmтел, капелу где је саxрањен Богдан ¡унhерски, а коју је осли-
као Vроm Hредиh, ергелу и парк са језером.
Jедна од атракција Бечеја је и преnодница ,Bлајз' на каналу ¡-Т-¡, за
коју постоји nероnање да је конструкција пројекта дело чуnене Aј]елоnе
радионице.
Oмладинско-спортски центар ,Mладост', у чијем састаnу се налазе
спортска xала, затnорени базени, теретана, стре¬ана, сауна, трим стаза
дуx Тисе, пруxа услоnе за припреме спортиста. Iостима је на
располагању и ,јодна бања' са термалном nодом.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# T*анKасKU 2.700-2.900 2.500-2.700
DоKе# TБе#а FаjаU 3.300 2.900
ОСЦ TD#а"осKZ / 1.400
62
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Бече+
 031/6110 @0@
&%' $5"5Ј
Hоnи Бечеј се налази у
сеnерозападном делу Баната.
Туристи могу да посете
Бисерно острnо, где се праnи
чуnено nино ,Mускат крокан',
специјални резерnат природе
Слано Kопоnо, средњеnекоnну цркnу Aрача и др. Hа обали Тисе налази
се марина и камп ,Iрадиmте'.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# TТAскA JOеKZ пансион 2.200
CансAон TРеMнA]Z преноhиmте 600
CансAон TАMLJкAZ ноhење 600
FоOачкA "о? TБAсе!но
осK!OоZ
преноhиmте 1.600
FоOачкA "о? TFаMа Cа@A]ZZ полупансион 1.200
63
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине 8о?и Бече+
 06@/6631 334
6Р5!А&'&
3рењанин се налази у
средиmту Баната, на обалама
Бегеја. Iости 3рењанина могу
да обиhу барокну зграда
Скупmтине 3рењанина,
Kатоличку цркnу, Бенцеоnу палату, Vспенски праnослаnни xрам,
Hеmачки мост, Тунероnу палату, Hародно позориmте „Тоmа Jоnаноnиh„,
Mузеј, Pе]орматску цркnу и један раритет - остатак градског тока Бегеја
који се сада зоnе Jезеро. Oд 27. до 31. аnгуста у 3рењанину се одрxаnа
мани]естација ,¡ани пиnа'.
V околини 3рењанина налазе се Eчка са чуnеним Kаmтелом и рибњаком,
Бања Pусанда у Mеленцима, етно куhа у Белом блату. Hарска бара нуди
програме ]ото-са]арија, уз nоxњу чамцем и посматрање птица у
природи уз nодича и др.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# TBо@Oо"AнаZ пансион 4.000
TКа_Kе#Z,Ечка преноhиmте 35 €
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење по особи 360-370
64
Туристичка ор)ани*аци+а
Hрењанина
033/:01 0102 :33 360
Р(А4
Bрmац је познат као град
Jоnана Стерије Hопоnиhа, оца
српске драме и утеме¬иnача
Српске академије наука и
уметности, Hародног музеја и
позориmног xиnота у Србији.
Bрmац у сnојој туристичкој понуди има бројне знаменитости, као mто су
дnор епарxије Банатске, Саборна цркnа, цркnа сnетог Iерxарда, Стара
апотека центар ,Mиленијум'. V околини Bрmца налазе се Bрmачка кула,
аеродром и пилотска академија, манастир Mесиh, плантаxе Bрmачкиx
nинограда.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
SоKе# TBA#а Б!еZ преноhиmте 5.220-6.525
SоKе# TС!NA@аZ преноhиmте 2.580-2.830
DоKе# TBеK!еIачаZ преноhиmте 1.950
CансAон TЈАТU пансион 1.030
65
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Вр9ац
 013/030 0:0
www.5%.vr6!"."%<
$5/А 4Р#А
Hалази се у јуxном Банату, 100
км од Београда. Vз Белу Hркnу
смеmтено је неколико језера-
Iлаnно, Bрачеnгајско, Bаранско,
B¬ункара и др. Hастала су
ископаnањем m¬унка, тако да је
nода прозирно зелена, а плаxе пеmчане, осим на Iлаnном језеру, где је
делом бетонирана.
3а оnу сезону у понуди су собе и апартмани у ноnоизграhеним објектима
на градском језеру. V непосредној близини реноnирана је nила ,Jезеро' у
којој се гости могу претплатити на пансионску исxрану. Током лета у
Белој Hркnи организују се излети, nоxња бродом по дунаnу, као и
мани]естације ,Mото сусрет' и ,Бесијеnе аnантуре'.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/' соNа
ТL!AсKAчко насе`е TЈеMе!оZ пансион 1.240
BA#а TЈеMе!оZ пансион 1.500
BA#а TОаMаZ преноhиmте 900
КоначA_Kе TСоко#аJZ пансион 1.100
КоначA_Kе TFаLнаU пансион 1.600
TДLнаOZ,СKа!а Cа#анка преноhиmте 810
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење по особи 550-800
(у заnисности од
категорије)
)Ж'45
Туристи могу да посете стари
град, xидроцентралу на Tетињи
66
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Бе-а [рк?а
 013/0:1 444
www.$KP!"r#v!5%'r;6<.%r7
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине XEице
 031/:00 :::
www.5'r;F!<'F;"!.%r7.&'
из 1900. године, Hародни музеј, Jоканоnиhа куhу, Iрадску галерију,
Hародно позориmте.
Током летње сезоне у Vxицу се одрxаnају бројне мани]естације, од
којиx истичемо ,Vxичко лето', колонију уметничке керамике ,3лакуса',
скокоnе са старог xелезничког моста и др.
CРЕНОyИ^ТЕ Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TЗ#аKANо!Z 2.200 2.000-2.100
SоKе# TCа#асU 2.000-2.100 1.900
.%Ж53А
Hоxега леxи у котлини у којој се
гранају токоnи река Скрапеx,
Mораnица и Tетиња. Hоxеmки
крај је богат културно-
историјским споменицима,
бистрим потоцима, чистим
рекама и здраnој xрани, која се припрема у селима око Hоxеге, познатој
и по сеоском туризму.
Jена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TCоaеаU пансион / 1.750
SоKе# TЈе#е,ЈеaеOAJаU пансион 3.125 2.675
DоKе# TDе!акZ ноhење 950 850
"А"А#
Hалази се у средиmњем делу
Србије, окруxен планинама
Onчар, Kаблар, Jелица и Bујан.
uачак и околина богати су
културно-историјским
споменицима. V самом uачку
налази се цркnа Bазнесења Xристоnог из 12. nека, Hародни музеј,
67
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине UоEе)а
031/ 41@ 6:0
www.5%G%F."%.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Sачак
 033/3@3 360
www.5'r;F!<"!"!#.%r7.&'
Vметничка галерија ,Hадеxда Hетроnиh', а на брду ÷убиhу споменик
Танаску Pајиhу, јунаку из 2. српског устанка.
V близини uачка налазе се бање Onчар, Слатинска и Iорња Трепча,
заmтиhено природно добро Onчарско-кабларска клисура са бројним
манастирима, село Hрислоница, чуnено по Сабору ]рулаmа и др.
CРЕНОyИ^ТЕ Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
Га!нA fоKе# TC!еMA"енKZ 2.100 1.750
SоKе# TDо!аOаU 1.300 1.200
DоKе# TЧачакZ 2.250 1.650
DоKе# TКо#еZ 1.898 1.608
DоKе# TFAOа"еZ,C!е`Aна 2.192 1.842
DоKе# TУоP!о?еKZ 1.600 1.300
КоначA_Kе TFоOаJZ 1.950 1.450
BA#а TCеK!оOA]Z,Cа!?енаJ 1.300
(ноhење)
1.100
(ноhење)
'А!'4А
Hnањица леxи на обронцима
планина Iолије и Jаnора, на
надморској nисини од 468 м.
Oби¬е зеленила, одсустnо ма-
гле и аерозагаhења допринели
су да Hnањица буде проглаmе-
на за nаздуmну бању. Kлима погодује лечењу анемије, обо¬ења респи-
раторниx oргана, алергијскиx и неуролоmкиx обо¬ења, а лечење се
спроnоди у 3аnоду за преnенцију и реxабилитацију болести крnи ,Hnа-
њица¨. Hоред тога, у 3аnоду се спроnоди посебан програм јачања
имунитета, а постоје услоnи и за припреме спортиста.
Iости могу да посете стару xидро-централу из 1911. године, Kамени
мост-најnеhи једнолучни мост на Балкану, манастире Студеницу и Kли-
суру и др.
68
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине I?ањица
 033/66: 00:
www.;v!n;"!."%.&'
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
ЗаOо" TИOаIAJаU пансион
болеснички дан
1.890
2.270
1.620
2.000
SоKе# Tx46:47W n/:XU пансион 2.900 2.400
SоKе# ZCа!кZ пансион 4.600 3.400
О"?а!а#A_Kе TГо#A@аU пансион 2.000-2.140 1.540-1.650
SоK#е TFоосZ,КаKA]A полупансион / 2.000
SоKе# TЈаOо!Z,КL_A]A пансион 1.530 1.430
#Р)(5А4
Kруmеnац, некадаmња
средњеnекоnна престоница
Србије, налази се у централном
делу Србије, на раскрсници
саобраhајниx комуникација.
Туристи који доhу у Kруmеnац
могу да посете Aрxеолоmки
парк, Споменик косоnским јунацима, 3граду старог српског начелстnа и
Спомен парк Слободиmте. V околини Kруmеnца се налазе манастири
Hаупара, Bелуhе и сn. Pоман, Pибарска Бања, планина Jастребац.
CРЕНОyИ^ТЕ Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
B!сKа оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TРLNAнZ 2.200-3.300 1.700-3.000
SоKе# TЕO!оPаZ 1.200 1.100
SоKе# TНоOA Cа#асZ 2.400 2.000
SоKе# TГо#$Z 1.830 1.430
TДаNAZ 2.570 1.720
#РА15%
Kра¬еnо се налази у централном
делу Србије, на обалама Hбра, на
раскрсници xелезничкиx и
друмскиx комуникација.
3аxnа¬ујуhи поnо¬ном
69
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Aру9е?ац
 034/@@: 100
www.5'r;F!<-#r'6Kv!".%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине AраLе?о
 036/316 0002 311 113
www.'5%#.%r7.&'
геогра]ско-саобраhајном полоxају, рекама Hбру, 3ападној Mораnи,
Pибници, Hопатници и Студеници, близини бања (Bрњачка, Mатаруmка,
Богутоnачка, Jоmаничка Бања), планина и манастира, Kра¬еnо се
сnрстаnа у ред значајниx туристичкиx места.
CРЕНОyИ^ТЕ Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
B!сKа оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
Га!нA fоKе# TТеfно!а"Z 4.150 3.575
SоKе# TРо@а#Z 3.400 2.475
SоKе# TБе#Oе"е!еZ 3.200 2.440
SоKе# Tiе!"анZ 2.250 1.500
КоначA_Kе TД!аачеOоZ 2.500 1.500
КоначA_Kе TО#A?PZ 1.680 1.030
КоначA_Kе TЕO!оPа ИнZ 1.930 1.280
КоначA_Kе TТ!A N!аKаZ 1.000 1.000
СТ)Д5&'4А
Kада се крене кроз долину Hбра,
у којој је некада било језгро срп-
ске средњеnекоnне дрxаnе, могу
се посетити бисери раmке гради-
те¬ске mколе из династије Hема-
њиhа: манастири Xича, Iрадац,
Tурhеnи Ступоnи, Сопоhани, тnрhаnа Mаглич и Студеница, манастир
под заmтитом UNESCO-a.
SоKе# TСKL"енAJаU 1/1 соNа 1/' соNа
PансAон Pо осоNA
"неOно QL "Aна!A?аR
1.951 1.711

#%СЈ5Р'2
Kосјериh је смеmтен измеhу 3ла-
тибора и ¡иnчибара. Iостима су
на располагању спортско-рекреа-
тиnни садрxаји и специјалитети
националне куxиње од намирни-
70
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Aос+ериY
 031/403 1::
www.#%6Kr;".%r7.&'
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине AраLе?о
 036/316 0002 311 113
www.'5%#.%r7.&'
ца са еколоmки чистиx подручја. Средином јула у Kосјериhу се
организује мани]естација ,uобански дани', која дочараnа xиnот и
обичаје чобана.

CОFУCАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа
SоKе# TСк!аPеaU 1.750
DоKе# TИMOо!U 1.360
$АЈ'&А $А(ТА
Бајина Баmта се налази поред
¡рине, у подноxју Таре, на над-
морској nисини од 245 м. Hруxа
идеалне услоnе за одмор и при-
преме спортиста. V току летње
сезоне одрxаnају се
мани]естације ,¡ани младице' и ,¡ринска регата'. Туристичка
организација опmтине Бајина Баmта на језеру Hеруhац током лета
пруxаhе услуге крстарења језером. 3а госте се организују излети до на-
ционалног парка Тара, манастира Pаче, Mокре Iоре.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TД!AнаU пансион 1.900 1.700
SоKе# TЈеMе!оU,Cе!L]аJ пансион 1.750-1.850 1.550-1.650
BA#а TД!AнаZ,Cе!L]аJ полупансион 2.200 2.000
Т%.%/А
Топола је смеmтена на обронци-
ма Oпленца, на надморској nиси-
ни од 340-360 м. Iостима су на
располагању програми
,Kра¬еnим путем'-обилазак
Oпленца и Kараhорhеnог града у
Тополи, ,Hут nина Oпленац' са посетом подрума ,Aлександроnиh',
,Mанастирска тура'-обилазак манастира Hико¬е, Благоnеmтење, Bо-
71
Туристичко-спортски
центар Ба+ина Ба9та
 031/06: 340
www.5!r!-$!;n!$!65!."%<
Туристичка ор)ани*аци+а
„(п-енац”
03@/011 143
www.5%G%P!%GPKn!".%r7.&'
¬аnча и ,Стаза здраn¬а'-пеmачка тура са брањем печурака и лекоnитог
би¬а.
SоKе# TОP#енаJU 1/1 соNа 1/' соNа
Pо#LPансAон Pо осоNA
"неOно QL "Aна!A?аR
1.550 1.400
72
А15%
Bа¬еnо је град окруxен nенцем
планина, на обали реке Kолубаре.
Туристи могу да посете стару
чарmију-Теmњар, Mуселимоn
конак, Kулу Hенадоnиhа, Mузеј, комплекс у Бранкоnини, манастире
ƒелије, Hустиња и Hелиh, клисуру реке Iрадац.
Током летње сезоне организују се и бројне мани]естације, као mто су
,¡ани малине' у Бранкоnини, 'Теmњарске nечери' у Bа¬еnу и Сабор
]рулаmа у Hелиhу.
CРЕНОyИ^ТЕ Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TГ!ан"Z 4.560 4.000
#Р).А!
Pаhеnина и њено седиmте
Kрупањ налазе се западном делу
Србије, на десној обали ¡рине.
Kарактеристика оnог краја је
чист nаздуx обогаhен озоном,
питка nода и mумоnита околина очуnане природе.
V Kрупњу постоје спортски терени и дnе спортске xале са теретаном,
погодни за припреме спортиста. V околини Kрупња налазе се излетиmте
3мајеnац, цркnа Сn. Vспенија Hресnете Богородице, Соко град у чијем
подноxју се манастир Сnети Hикола, Mачкоn камен, место битке српске
и аустро-угарске nојске из 1. сnетског рата. Hа оnом подручју налазе се
лоnиmта ,Jагодња' и ,Борања'.
CАНСИОН Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
B!сKа оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TГ!ан"Z 1.950 1.650
73
WU „ВаLе?о-туристO
 01@/331 1302 336 313
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Aрупањ
01:/ 60@ 01@
3)"А
¡рагачеnо је брдско-планинско
подручје у 3ападној Србији.
Oиnичено је планинама (Onчар,
Jелица, uемерно), рекама
(Mораnица, 3ападна Mораnа) и
паmњацима. ¡рагачеnо је познато по ,¡рагачеnском Сабору трубача',
који се оnе године одрxаnа од 8-12. аnгуста.
CРЕНОyИ^ТЕ Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
B!сKа оN@екKа 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TЗ#аKна K!LNаZ 1.590 1.390
P!AOаKнA с?е_Kа@ L
кL]а?а A сKаноOA?а
Mа O!е?е K!а@аIа
TСаNо!а K!LNачаZ
ноhење по особи 20-25 €
РА!5
Туристи који посете Bрање могу
да посете Mузеј, родну куhу Боре
Станкоnиhа, Mаркоnо кале,
тnрhаnу изнад града Aмам и
,Бели мост' из турског доба.
Jена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа 1/' соNа
SоKе# TСA?Pо,C!aа!U преноhиmте 3.990 3.200
DоKе# TB!аIеZ преноhиmте 1.925 1.425
74
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине Dуча
 033/0:@ 110
Туристичка ор)ани*аци+а
Врања
 014/:@6 :0:
&53%Т'&
Hеготин је историјски град и
nинородно подручје, познат и по
прnој по¬оприnредној mколи у
Србији. Туристи могу да обиhу
Mузеј Kрајине, цркnу роhења
пресnете Богородице датира из
1803. године, турско утnрhење Баба uинка из 18. nека, куhу Стеnана
Mокрањца, слаnног српског композитора, старо градско језгро.
V околини Hеготина су манастири Букоnо из 19. nека и Bратна из 9. nека,
касноантички локалитет Bаркамен, Bратњанске капије, лоnиmта Bратна
и Aлија. Pајачке пиnнице су јединстnени арxитектонски комплекс
nинскиx подрума, настао од полоnине 18. nека до тридесетиx година
проmлог nека.
Цена Lс#Lе Pо осоNA "неOно QL "Aна!A?аR
НаMAO оN@екKа O!сKа Lс#Lе 1/1 соNа
SоKе# TК!а@AнаZ пансион 1.575
BA#а TТеаZ преноhиmте 2.150
BA#а Tr40=gZ преноhиmте 2.100
DоKе# TЈаMZ ноhење 1.000
TСOеKA Т!A$LнZ,Ра@ачке
PAOнAJе
преноhиmте 1.000
КоначA_Kе TГе!аZ пансион 2.050
КоначA_Kе TBоa"Z преноhиmте 900
P!AOаKнA с?е_Kа@ ноhење по особи 900
75
Туристичка ор)ани*аци+а
оп9тине 8е)отин
 011/:@4 :::
FОBНИ ТУРИЗАD
Hоnиmта у Србији се убрајају у
најпознатија лоnиmта у Enропи.
Hриродни потенцијали за узгој
бројниx nрста диn¬ачи су nрло
поnо¬ни, mто доказују nрxунски
тро]еји, сnетски и еnропски прnаци, узгојени у наmим лоnиmтима.
Hоnни туризам предстаn¬а специ]ичан облик туризма који заxтеnа од-
реhена праnила понаmања сnиx карика у ланцу пруxања лоnниx услуга
(преnоз од границе, обезбеhиnање дозnола за оруxје, муницију, nетери-
нарскиx и дозnола за изnоз диn¬ачи, до уреhениx лоnиmта, стручниx nо-
дича и кnалитетниx објеката за смеmтај).
Србија има 321 лоnиmта на поnрmини од око 8.800.000 xектара, од чега
са приблиxно 90… поnрmина газдују лоnачка удруxења. V лоnиmтима
Србије има 24 ограhена лоnиmта и приблиxно 250 лоnачкиx домоnа. Hо-
nачки саnез Србије утnрhује цене диn¬ачи, на осноnу којиx лоnачке ор-
ганизације и туристичке агенције, специјализоnане за лоnни туризам,
]ормирају аранxмане, који ук¬учују резерnације, преnоз, смеmтај и
услуге у самом лоnиmту, а надлеxно министарстnо утnрhује календар
лоnа.
Током лета лоnе се с!н"а] еO!оPскA (од 01.05-30.09), "AO`а сOAIа
(од 01.05-31.01), "AO`а ?ачка (од 01.08-28.02. осим у Bојnодини),
OLк (целе године, осим у ¡елиблатској пеmчари и на Bрmачким
планинама), еO!оPскA @е#ен (од 01.08-14.02.), @е#ен,#оPаKа! (од
31.01.), "AOо@а!аJ (од 01.08-31.01).
76
Bо?ачки са?е* .р/и+е
 011/3@@3 @44
www.K"%P66."%<
АКТИBНОСТИ АУТО,DОТО САBЕЗА
У FЕТEЕD CЕРИОДУ '0089 ГОДИНЕ
Aуто-мото саnез Србије даје
nелики допринос изграhиnању
стаnа да је наmа зем¬а
приnлачна дестинација за
туристе, а нарочито за
моторизоnане путнике. То се
реализује сарадњом са меhународним ауто-мото организацијама и
њиxоnим ин]ормационим системима и клупским гласилима.
Систем ин]орматиnниx центара и Hн]ормациони систем AMСС
сnакоднеnно и непрекидно обезбеhују актуелне саобраhајне и
туристичке ин]ормације за јаnност и чланоnе AMСС. Такоhе, размењују
се ин]ормације и са меhународним ин]ормационим системима ауто-
мото организација.
Туринг помоh огледа се у пруxању ин]ормација за припрему путоnања,
пруxање теxничке помоhи, набаnка резерnниx делоnа, уклањање и
преnоз xаnарисаниx nозила, обезбеhиnање здраnстnене, праnне и
]инансијске помоhи у случају саобраhајне незгоде итд.
Hа меhународним граничним прелазима налазе се базе које пруxају теx-
ничку и туринг помоh, односно издаnање меhународниx докумената за
обаn¬ање друмског саобраhаја, дозnоле за упраn¬ање туhим моторним
nозилом, зеленог картона, осигурања и друго, уз могуhност добијања
сnиx ин]ормација неопxодниx за путоnање. Туринг помоh пруxају сер-
nиси уз сарадњу са туринг центром у Београду.
Aуто-мото саnез Србије организује рад СHH кроз пруxање теxничке и
туринг помоhи и ин]ормисање учесника у саобраhају, користеhи систем
ауто база и ауто стационара. Систем ауто база опслуxује глаnни путни
праnац Београд-Hиm-¡имитроnград (Hреmеnо), као и значајне маги-
стралне праnце и туристичке коридоре.
Теxничка помоh се пруxа по прим¬еном позиnу за помоh, уз отклањање
кnара на лицу места. Vколико кnар није могуhе попраnити на лицу ме-
ста, nозило се преnози до најблиxе радионице објекта СHH.
77
Mе>унароNни турин)-
ин\ор,ати?ни центар =M.
.р/и+е
011/ 1000 ]00-3@ часа^
Hн]ормисање путем медија nрmе центри у Београду, Hиmу, Hоnом Саду
и Vxицу. Систем ин]орматиnниx центара сnаког дана емитује
ин]ормације о стању и проxодности путеnа у наmој зем¬и, преко
nеликог броја радио станица и другиx средстаnа ин]ормисања. V сми-
слу прикуп¬ања ин]ормација центри hе бити поnезани са сnим ауто ба-
зама и централом AMСС, као и са путарском слуxбом и саобраhајном
милицијом.
С#LaNа Cо?о],
Aн$о!?аJA@е АDСС
Cе!Aо" !а"а Ра"но O!е?е

БLNаI PоKок
Qко" наP#аKне !а?PеR
целе године 00-24 h 011/3907 610
DAfа@#оOаJ целе године 00-24 h 026/ 741 609
Bе#Aка C#ана целе године 00-24 h 026/ 522 287
НA_ целе године 00-24 h 018/ 556 026
FескоOаJ целе године 00-24 h 016/ 241 749
255 987
C!е_еOо целе године 00-24 h 017/ 664 987
C!е`Aна целе године 00-24 h 032/ 381 087
Ба`еOаJ целе године 07-19 h 036/ 791 172
Ин$о!?аKAOнA JенK!A АDСС Ра"но O!е?е

АDСС,Је"AнсKOенA N!о@ Mа
Jе#L РеPLN#AкL С!NA@L
00-24 h 987
НоOA Са" 06,30-14,30 h 021/ 6616 533
УaAJе 05-21 h 031/ 523 159
510 141
78

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->