P. 1
Velika-knjiga-viceva

Velika-knjiga-viceva

|Views: 721|Likes:
Published by zippo1972

More info:

Published by: zippo1972 on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

Kad si sam i tu an ti je dan, uzmi ovu knjigu i ne misli na brigu, vic je tu da za boravi na nju.

MU KARCI ULAZE U BRAK JER SU RADOZNALI, ENE JER SU SE UMORILE

- Zamisli, Mujo, mojem se suprugu nikako ne sviða moj parfem. to misli , da ga prom ijenim? -Nikako! Promijeni supruga! ^ - Dugo te nisam vidjela, Majo. Èula sam da si se razvela od Ive. - Ni govora. Jo uvek smo u braku! - Znaèi, s tobom je? - Nije! Pro le smo godine i li odvojeno na godi nji odmor. -I? - Jo se nije vratio! ^ Poginuli mu i ena u prometnoj nesreæi i stigli u raj. Govori im èuvar na ulazu: - Vi æete, gospodine, provesti godinu dana s kornjaèom, naravno kao mu i ena. A vi , gospoðo, godinu dana deliæete postelju s Rudolfom Valentinom. - Ali, to nije pravedno! - usprotivi se mu . - utite, gospodine, nije va e da odreðujete kaznu za Rudolfa Valentina! ^ - Èujem, susjedo, da ste otpustili va u mladu kuænu pomoænicu, a jo juèe ste govori li kako odlièno obavlja svoj posao. - Da, ali je poèela odlièno i s puno volje obavljati i moje braène du nosti. ^ - Reci, dragi, nije li ono lekovito blato iz toplica ulep alo moje telo? - Jeste, draga, i zato ga nisi smela isprati! ^ - Tvoja majka mi je jutros rekla da èitavu noæ nisi bila kod kuæe. Reci, kod kog a si spavala? - pita zaruènik ljutito svoju zaruènicu. - Spavala sam kod svoje sestre! - La e , ja sam sinoæ spavao kod nje! ena ljutito doèekuje mu a na vratima: - Reci, ko se sinoæ vozio u autu? - Moj direktor! - Onda mu reci da je zaboravio poneti grudnjak. ^ - Vi mi se jako sviðate, gospoðo! - I vi meni! Ali nikako ne mogu s vama stupiti u intimnu vezu. Lekar mi je zabra nio. - Znaèi, bolesni ste? - Ne! Lekar je moj mu ! ^ - ena mi je religiozna! - Po èemu si to zakljuèio? - Uvek se krsti kad me vidi golog! ^ Doðe mu ujutro na posao, otvori novine i pogleda brojeve lota. Kako kod sebe nije imao listiæ, nazove kuæi enu: - Draga, daj, uzmi s noænog ormariæa onaj listiæ lota, pa æe proveri koji su broj evi na njemu... Ima li 13 i 21? - Ima! - Broj 26 i 33? - Ima! - Broj 39? - Ima! - Broj 40? - Ima, dragi, samo to si ga ti prekri io!

^ - Ka i mi, Ive, jesi li se venèao s Majom ili jo uvek sam pere èarape i kuva ruèak? -Da. - ta da? - Da, o enio sam se i, da, jo uvek sam perem i kuvam ruèak. ^ Prièa Maja prijateljici: - Moj otac dao nam je stan i sav potreban namje taj. - Je li vam, mo da, dao i auto? - Ne! Moj mu to ne bi mogao prihvatiti. Otac samo plaæa stanarinu i ostale re ije. ^ Vraæa se majka kuæi s punim vreæicama. Trèe prema njoj deca, sve jedno drugom do uha, njih petoro. - Mama, mama, je li to poslao tata iz Nemaèke? - to je vama, deco? Da je po tati, ni vas ne bi bilo! ^ - Ko ti je onaj to sam ga videla juèe kako izlazi iz tvog stana? - Sveuèili ni profesor! - Redovan? - Ne, samo kad mi nema mu a kod kuæe! ^ - Du o moja, pretpostavljam da ti se ne ide u kazali te u staroj haljini. - Lepo od tebe to si toga setio, dragi. - Zato sam i kupio samo jednu kartu. ^ Gazdarica dolazi u sobu za slu inèad i priopæava mladoj kuænoj pomoænici: - Na alost, morat æu vas otpustiti sad kad ste trudni. - Ali za to, gospoðo? I vi ste trudni. - Da, ali s mojim suprugom. -1 ja, takoðer! ^ Zaustavlja se pred kuæom kamion pun drva. ena izlazi van i pita vozaèa: - Tko je naruèio ta drva? To je vjerojatno neka zabuna. - Nije, mama, ja sam naruèio! - javi se mali Ivica. - Kako si se usudio? - Htio sam pomoæi. Èuo sam sinoæ kad si rekla tati daje hladan kao led. ^ U uredu, stariji referent prièa kako je prethodnog dana odr ao dvosatno predavanje svojoj eni o tome koliko je tednja va na. - I? Ima li kakvih rezultata? - Kako da ne! Ne smijem vi e pu iti. ^ Profesorova supruga stigla je kuæi i odmah s vrata poèela vikati na svog supruga : - Ta tvoja zaboravljivost! Potpuno si me s njom zarazio. I la sam u grad kupiti te bi ko ulju, a kupila sam sebi e ir. - Moja ena po celi dan vièe na mene! - Za svoju to ne bih mogao reæi. Ona je uvek raspolo ena za alu. Tako je npr. juèe, kad sam se iznenada vratio kuæi, sakrila u ormar brata od svog strica, kojega u op te ne poznajem! ^ - Oh, dragi, èekala sam sve dok nisam bila potpuno sigurna - uskoro æe nas biti troje! - Zaista? Jesi li sigurna? - Naravno! Jutros je nazvala moja majka i rekla da dolazi u subotu. ^ - Ovako, eno, vi e ne ide. Pitam se do kada æe se u ovoj kuæi po tovati i slu ati samo reè tvoje majke? - Neæe jo dugo, dragi. Sutra mi dolazi otac! ^ - Susjede! Susjede! Eno ti ene u kukuruzu s Markom.

- Pa, za to to govori meni? Reci Marku, kukuruz je njegov! ^ - Odluèila sam podneti tu bu za rastavu braka - govori zgodna èetrdesetogodi njakinj a sucu. - Vi e ne mogu podnositi zlostavljanje i omalova avanje svoga supruga. - Navedite neki primer, gospoðo. - Dovoljan je samo jedan. Pet godina me nije izvodio, do sinoæ. - Ali, to nikako nije razlog za rastavu?! - Kako nije? Ne bi me izveo ni sinoæ da nam nije gorio stan. ^ Suprug dolazi kuæi s posla i odmah s vrata opali eni dve pljuske. - ta ti je? Za to me tuèe ? ta sam lo e uèinila? - Draga moja, kad bih jo i to znao - ubio bih te! ^ Oti li mladenci na braèno putovanje i smestili se u otmenom hotelu. No u sobi nije bilo braènog kreveta, veæ samo dva razdvojena. - Draga, morat æemo spavari odvojeno. - A, to nikako. Ja jo nikada nisam spavala sama! ^ - Susjedo, ta se to dogodilo juèe kod vas u stanu? - Za to pitate? - Videla sam lekara kako izlazi iz va eg stana. Da nije nekome pozlilo? - Ni ta se posebno nije dogodilo, draga moja. Uostalom, pitam li ja vas hoæe li se zaratiti kad iz va eg stana izlazi onaj pukovnik? ^ Iz novinske rubrike Pisma i odgovori izdvojili smo ovaj sluèaj. Pitanje: Otkako je moj mu nabavio psa, gotovo me i ne gleda. Je li to razlog za p okretanje rastave braka? Odgovor: U naèelu da, ali nam ipak po aljite svoju fotogr afiju! ^ Vrati se suprug iznenada kuæi i zatekne u krevetu svoju enu s nepoznatim mu karcem. Neznanac se na brzinu zavuèe pod krevet, a ena se brzo doseti i ka e mu u: - ta si se ukipio? ta èeka ? Hajde poka i mu da si mu ko! - Zar i njemu? ^ - Dragi imam veliko iznenaðenje za tebe. Ispekla sam prve kolaèe... - Zaista? Sama si ih umesila? -Da! - Izgledaju mi kao kolaèi moje majke! - O, ba se veselim! - Ne veseli se, draga. Od majèinih kolaèa moj otac je umro. ^ - Kako su va e ruke ne ne i bele! Molim vas, odajte mi tajnu! - Nema tu nikakve tajne - za pranje suða uvek koristim Marka. - Marka? Jo nisam èula za taj deterd ent? - Nije to nikakav deterd ent, Marko je moj mu . ^ - Draga, ove godine neæemo moæi letovati u Dubrovniku. Moramo misliti malo i na na e dugove... - Dragi, oprosti, a za to ne bismo mogli u Dubrovniku misliti na na e dugove? ^ - Dopustite da vam èestitam. Va a supruga, to dalje to bolje izgleda... - Znam, ali to bli e, to gore... ^ Njih dvoje sede tesno priljubljeni u naslonjaèu u polumraènoj sobi. - Na to misli , draga? - Na isto to i ti, dragi! - Odlièno! Onda meni napravi jedan sa unkom! ^ Dva prijatelja stretnu se na ulici. - Bravo! Èuo sam da se eni ! Èestitam i elim ti mnogo sreæe. Nikada nemoj zaboraviti

pita Marko prijatelja. i po obièaju..doèeka ena svog mu a na vratima stana..Za to? . . dragi. od spavanja ni ta. draga? Rastaje se? . Prehlaðen sam. . ^ . moj mu je nemoguæ! .reèe mu . onda je to uticaj okoline. ovo je gre ka! Vi ne tra ite kuænu pomoænicu nego mu a. . ^ Mu se vratio kuæi.. . uvek je istog mi ljenja kao ja. testo je te ko i bljutavo! .Za to? . ne enju. zet dolazi tastu i poène vikati: . radi sve. .Pa za to onda kupujete pid amu manju od ko ulje? .ljutito æe mu .odgovori hladno tast. o enio sam se. ti si u zabludi.Nisam osetio.Oprostite.Ah. gospoðo. na ao enu kako sedi ispred ogledala. . koji se izn enada promenio.Isprièala sam mu sve svoje avanture i on mi je sve oprostio.Ako dete bude slièilo na tebe.Voleo bih znati za to si se ti o enio? . ne prigovara. ^ .Da.Znam! . zar nisi osetio kako je ovde akustika lo a? . Nakon prve taèke. . U kuvaru jasno pi e da je tijesto lagano i ukusno. .Bojim se da ne rodim zeca ili goluba! .Ba zato. a ako bude sliè no susjedu.Kako za to? Susjed iznad mene kupio je klavir i poèinje ve bati ba kad ja odlazim s pavati.Kako mo e biti toliko umi ljena! . ^ Ulazi kupac u duæan mu ke robe i tra i ko ulju broj èetrdeset i dva. . kad æe veèer. ^ Dok su uzvanici ruèali i veselo nazdravljali.Tra im nekoga ko taèno obavlja ono to ka em. -Da. ^ Oti li mu i ena na koncert.iznenadi se on. prema tome. . .Ive.Moram te ra alostiti.Ali.Ljudi na tr nici govorili su da je neki idiot upao autom u reku.dana nji dan je tvoj najsretniji dan! . Znaèi. ali ja sam odbila.Kako umi ljena? Ne smatram se ni upola toliko lepom koliko sam to u stvarnosti zaèuðeno æe ena.pita trgovac. . . .Misli li da bih je inaèe dao za enu èoveku kao to si ti? ^ Razgovaraju dve prijateljice: . to je posledica naslednih gena.ta to èujem. a pid amu broj trid eset osam. ^ Gospoða tra i novu kuænu pomoænicu i obraæa se devojci koja se javila za posao: . mlada se pribli i svom suprugu i tih o mu apne: . Trudna ena obja nj ava svome mu u: .Kako sam sretna to si stigao! . Ja se enim tek sutra.Seæa li se onog maðionièara sa zadnje predstave? Ponudio mi je brak.I tebe uljaju cipele? ^ Mlada ena poslu uje mu u kolaèe koje je sama ispekla.Ti se u to ne razumije . nikada se ne ali..Ne znate vi koliko sam ja mali kod kuæe! ^ Tri dana nakon venèanja..I jedno i drugo je za vas? . ena pita mu a: . .ta? .Va a je kæi naj lampavija i najbezobraznija ena na svetu! .Za to? . ^ .

.Svome pokojnom suprugu posljednji pozdrav odaæu minutom utnje .Èujem da si se udala za lekara. .ta misli . .Zatvorenih oèiju! . ne mogu se naèuditi. dragi..Odlièno! Kako si u tome uspela? .Jutros sam.A to je na to rekao va mu ? .O enjeni optimist! ^ Utrèi èovek u prodavnicu krzna i poène skidati s polica sve krznene kapute. Siromahu sam dala 100 kuna! .Kako to misli ? . ef mi je danas saop tio da mi je povisio platu.Znaèi voli svoju enu? .Nikad mi nisi isprièao kako si se o enio.Naravno! Zar misli da sam se udala zbog zdravstvenih razloga? ^ .Mogu ti reæi.Jesi li èula da se udaje na a susjeda Ana? .S koliko sveæica da je ukrasim? .Da ti iskreno ka em.Ne. Sigurno je i bogat? . susjedo. ali ona moja navaljuje.. Prodavaè ga zaèuðeno upita: . ko je optimist? . Poslastièar ga pit a: . Kako jedna tako inteligentna i pametna ena polazi z a èoveka toliko glupog da je ba nju odabrao za suprugu? ^ . Pri razgledavanju postavljenih umetnina.Draga. mu zastane ispred ki pa Venere.s dvadeset i pet! ^ ena æe prijateljici: . volim automobil i kuæu koje nam je darovao njezin otac! ^ Kad je telefon zazvonio i peti put zaredom. O enio sam se iz èiste ljubavi! .to ste odluèili ti i tvoja supruga? Idete li veèeras na roðendan kod Evinih? . pa elim svoju enu ugu iti krznima.A.ta æe vam toliko krznenih kaputa? .Hvala Bogu to si konaèno primetio da nemam ta obuæi! ^ .To ti je èovek koji se veseli to æe se o eniti! . ko je pesimist? . Potom se okrene eni i reèe: .Upravo tako! Pre venèanja jedno oko zatvorio mi je njezin otac.Dobio sam glavni zgoditak na lutriji.Proverite broj pre nego to zovete jer ja ne dajem obavje tenja o stanju na cestam a.Nije.Kao i svih prethodnih godina . a drugo njezin brat.^ .. . ^ Poveo mu enu u Pariz. primeæuje li sliènost izmeðu tebe i Venere? .Hvala! ^ Do ao suprug u poslastièarnicu i naruèuje tortu eni za roðendan. meni se ne ide.Neki idiot veæ peti put pita da li je put slobodan! ^ .Jesam. . . ali tebi neæe biti ni od kakve koristi! ^ .Zar vam ne bi bilo jeftinije to uèiniti jastukom? ^ ..Zna .Je li istina da si se o enio zbog miraza? . stvarno bila meka srca.ako izdr im! ^ Nakon nekoliko godina sretnu se dva prijatelja: .. Ive podigne slu alicu i vikne: .

Juèer me je tata pitao: "Sine. hoæe li me sud proglasiti nevinom? ^ .Ne mogu! Zar nisi èuo? Umrla mi je ena! . gde su ti oèi?" ^ .Da. Za to pita . oni veæ dvadeset godina jedu iz konzerve! ^ ena nakon dvadeset godina braka primeti: . idiot. susjedo. na alost..Po kojoj ceni? ..Misli . ^ . kako je uspeo zavesti toliko ena? . . stalno pada ki a. ena ka e mu u: . ali bik ni ta. .Braèni krevet nam sve vi e lièi na spavaæa kola.Napokon te sretoh.Susedi iznad nas slave limeni pir! .Nije smela roditi ensko dete! ^ . Jednog jutra. ne zadugo.Onda ti uzmi crne figure! ^ Radio mu mesecima u noænoj smeni i èim bi ujutro do ao kuæi.Lane si mi obeæao da æemo se venèati ovog leta! . i to krasne plave oèi. i sama vidi da je ove godine leto nikakvo. film je potpuno veran romanu prema kojem je snimljen? .I ti si ipak odluèio dati svoju kæer jedinicu onome groznom èoveku za enu? Zna i sam ta je sve govorio o tebi .. I.ta to èita ? ..Po nabavnoj! ^ .Vidim.Vidim. .eno. ..Moja ena postat æe mu punica! ^ Nakon dugogodi nje veze. jedan prolaz nik zgrabi majicu i pobegne.. Najednom. jesi li videla? Ode jedna majica. samo le no pogleda kravu i ode. samo ne to ne razumem.Casanovine memoare.Draga. dragi. draga. Dobra knjiga.Nisam nikad èuo za tako ne to. udati ste. prijatelju! Hajdemo odigrati partiju aha. stari. èak sam i zaspao na istome mestu! ^ Mu prodaje letne majice. nikad ga vi e nisam uspela uhvatiti.. to razumem.Tako je i sa mnom. djevojka se ljuti na svog mladiæa: . gospoðo. . uvukao bi se u krevet i zaspao. . .To znam! Nego. ali zna ti onu moju.Moja punica zaista je grozna.to je trebala napraviti da bude bolja? . draga. budala.. reci mi. Kad sam ga pro li mesec uhvatila u krevetu sa susedom.Jesi li primetio.. U njemu se samo spava! ^ . a ena u atoru èita ljubavne romane.Naravno.Jesam. meni se ne ide.da si pijanac.Ali. . Ali. dok je on umorno hrkao. . Nije mi jasno kako ih se posle uspio re iti! ^ Nakon izlaska iz kina. imam li ja oèi? . da ste sa suprugom opet u dobrim odnosima.Kako? .. ^ Dolazi ena vraèari da joj prorekne buduænost...To je jedini naèin da mu se osvetim! . . dragi. ena odvede kravu biku.Onda..Ne.Da.Va æe se mu uskoro preseliti n a onaj svet. . dragi? . Nema niti jednu pozitivnu osobinu. zakleo mi se da mu je to prvi i poslednji put. ena ljutito vikne na bika: . enu je potpuno zenemario. zbilja. vidimo se veèeras na roðendanu! ^ .

Za tri nedelje izgubila sam pola svoje te ine. a ona æe: .Ma.Ma.Sad mi je jasno èega se moram jo odreæi! .I? Je li umrla? .Pa.Zna ta ja mislim.ta to radi ? . a ni ta nije ostavio! . zmija! ^ Uleti dete u duæan i reèe gazdi: . ni to nije njegovo! ^ Marku se nije i lo na posao. ^ Mu i ena proslavljaju srebrni pir. no ! Mama se obesila u kuhinji.Zna .Nemoj tako! Ostavio ti je sina! . draga? . koliko da jo ostanem? . . .Je li istina da ti je punicu ugrizla zmija? .Mislim da po tareva ena ima isti kuæni ogrtaè kao i ti! ^ Oti la ena u toplice ne bi li skinula suvi ne kilograme.Do zadnje kune mora donositi doma! . Vr ati se mu u krevet i ka e eni: . moraæe prestati pu iti. pa prepla eno brzo pusti i pobegne. ruke su ti puno vi e od glave! .Ne vièi. -Da? .Br e.ta bi ti rekao da ja sad umrem? .teta konopca. . a na kraju oboje govore.Da. .ta si to napravio? Za dva magarca si dao 1000 dolara? . veæ se gu i! ..Nema kasnog dola enja kuæi! -Da? .Poslali su me da vam javim da vam je umrla ena! Poène gazda izgovarati neke nerazumljive reèi i mahati rukama. Unutra uleti po tar. Neko pozvoni na vrata i on.Jo tri nedelje .Bo e.Mora prestati hodati po kafiæima! -Da? .ta? . ^ Razgovaraju mladi zaruènici. a mu slu a. pusti me! Vidi da ne znam ni gde mi je glava. ne radi valjda i ti u noænoj smeni! ^ Susrela udovica poznanika pri povratku s pogreba mu a: .Nesreæo jedna bikovska. Otvori vrata.Ali. ^ . pa ti si za jednog magarca dao toliko! ^ Uleti ena u dnevni boravak vri teæi: . rekao bih da sam valjda nakon dvadeset i pet godina to i zaslu io! ^ Mu nakon lo eg dana sedi za stolom i rukama iznad glave grebe po zraku.upita u èudu ena.Evo vidi ! Oti ao je. tata. odve i èvor! .. zagrli ga. ogrne enin kuæni ogrtaè.mirno æe mu . ne mogav i naæi svoj.. pa ovaj je poludio od sreæe! ^ Definicija za brak: Najprije mu govori. ako se o eni mnome. .ljutito vièe tast.Jest. .to ti se to dogodilo? .odgovori mu . Oti ao na sajam i kupio d va magarca. onda ena govori. dok je brala paroge. susedi slu aju. . Nakon tri nedelje javlja se mu u: . pa se izle ava sa enom u krevetu. a ena slu a.upla eno upita ena. ta misli . ^ Dobio seljak 1000 dolara od tasta kao svotu nakon enidbe.Èe em se po glavi! . ena pita: .

odem oèistiti kupaonicu eæ e tigar.Ovako. Svidi mu se j edna i zapoène on s njom razgovor: .Èega.Pa. je li te mama uputila to treba znati mlada ena? -Ne! .Da. za to sam ti stavila otrov u jelo? ^ Kavalir osamdesetih godina o enio se mladom devojkom.E. a ena mu poleti u zagrljaj i poène strasno ljubiti. re i na mene lav. to ne valja.ta? . .Obeæavam. dragi? . .Zamisli to mi se sinoæ dogodilo! .Drago moje dete. neko me pusti u mraèa n hodnik. a ovaj nastavlja: . ne pu tajuæi iz zagrljaja èoveka s desne strane..Kod krotitelja ivotinja! . ena se obraæa èoveku koji upravo seda do nje u dru tvu zgodne devojke: ..Po uri. Ako se bojite lava i tigr a. ^ Odluèio suprug nakon dugo vremena obrijati bradu i brkove i tako iznenaditi enu.. onda vi neæete moæi raditi kod nas. mu reèe: .Prepoznam ja da dr im vlastitu enu! .Dragi.Reci. jer ja sam veæ to davno zaboravio! ^ Mu i ena stoje ispred izloga: . Doðe kuæi. okorjelim provalnikom: .U zadnje vreme stra no me prati sreæa na kartama.Nije mi se sinoæ vi e radilo i odem ranije kuæi. ^ Mu odluèio iznenaditi enu pa ode u agenciju iznajmiti dobru slu kinju.Gde ste radili do sada? . moram ti priznati da te veæ deset godina varam sa susedom.Venèanicu æete ukrasti vi ili ja? ^ Do ao mu ranije s posla i zatekao enu u krevetu s nepoznatim èovekom. jer svakog trena mo e naiæi ona budala od moga mu a. . obeæao si ostati kod kuæe i èuvati decu. da æu dobro obratiti pa nju na gospoðu.ta? .Pomisli da æu se o eniti tobom! ^ .Dragi. Nakon to se oslobod io.A to misli . i ja sam mu poverovala.. Na braènom putovanju.. Ima li moja ena ljubavnika? Sluga ga gleda zaprepa t eno.. Pozvonim. uvalim joj jez ik.prièa kolega na poslu. kao obièno. . gospodaru. malena moja. Ja sam pitala: Jesi li to ti? a on je odgovorio: Jesam!.Voleo bih da mi ka ete istinu. a to je ona rekla? . ^ Mu na samrti obraæa se eni: . uveren da mi je otvorila enina sestra.ta je onda bilo? . . on joj se obrati: .Pa to si ti! ^ U kinu. I mene ne to prati sr eæa u zadnje vreme. . radi straha.Ne to bi vas elio pitati! -Pitaj! .Draga. ljubavi.Za to ste ga napustili? . ta æe tek biti kad vidite moju enu! ^ Mladi provalnik pre enidbe razgovara s buduæim tastom. a ja.Kako si mogla pustiti nepoznatog mu karca u krevet? . dok sam ja u posetu bolesnoj m ajci! ^ Vlasnik dvorca obraæa se svom slugi: . Uðem ujutro u sobu. sasvim sam drugi èovek! . kad je u ao bio je mrak.uzvikne ena . bez brade.

teta. za to si tako poti ten? Rekli smo da nema tajni.Od suseda iznad posudio sam 3000 evra i sutra mu ih moram vratiti.Dobro. to æe raditi danas popodne? . Digne se ena iz kreveta.Kad si sinoæ do ao kuæi? . digne se. -I? . ^ Mu se vratio s posla i pita enu: . ena ga odmah pita: . ode do prozora. draga. èula da sat zvoni nulu? ^ .upita ga ena. ne mo e spavati . sada on neæe moæi spavati! ^ .A.to je? Za to ne spava ? . otvori ga i vikne: .Kada smo se moja ena i ja vjenèali.A to æe mi? .zavièe ena. .Kad si. veæ dvadeset godina nije se dogodila ni jedna va nija stvar! ^ Razgovaraju mu i ena koji su u braku veæ dvadeset godina: . proèitati roman. to se pre dvadeset godina nije pojavio neki idiot.Gde si ti do sada? .Uèinilo mi se da se u autobusu gura neki goljavko. nije bio goljavko! ^ . a nemam.Ali. jeste! . . a obeæali smo! ^ Mu se vratio kuæi ranije i na ao nepoznatog èoveka pod krevetom.Dragi.Da? Zar da putujem go? ^ Nakon to je mu do ao kasno u noæi.Zamisli. dragi. . ko je ovaj èovek ispod kreveta? .Zna li ti to ja mislim o braku? . legne. a ona o manje va nim stvarima.Ne menjaj temu! . dragi. -I? . eno. slu ati koncert na ra .Gledaj.Draga. mirno se vrati u krevet i reèe mu u: . . ali ako eli ne to toplo.to æemo. . a ja to je ona htela! ^ Suprug uznemireno hoda sobom.Onda si se trebala udati za njega! .to je to s tobom? .Ni ta. na e su zajedni èke brige. . dogovorili smo se da æu ja odluèivati o va ni jim stvarima. pa onda opet legne. jesam! ^ .La e ! Lepo sam èula da je sat odzvonio samo jednom! .U deset sati! . Pisala nam je jedna mlada ena i proklinje nas jer se nismo o enili njome..Sad mo e mirno spavati.Ni ta posebno! Napisaæu pismo prijateljici.Onda znam! ^ Obraæa se mu eni: . kako krasan kovèeg! Mogli bismo ti ga kupiti! .Jesam! . prvo u krevet ili za stol? .upita ga prepla eno ena.Ti èesto putuje ! Mogao bi u njega staviti svoje odelo! . dragi.Moj mu vam neæe vratiti onih 3000 evra! Zatim zatvori prozor. Tvoje brige. pa da te on uzme za enu! .upita mu . slomljene ruke i sa zavojem oko glave.Ali. ena ga ujutro napada: .Jesi li o enjen? .Kako hoæe . izaberi prvo! ^ Vraæa se mu kuæi modra oka.To je bio idealan brak: ona je radila to je htela.

. A kad joj se jo malo pribli io. ^ ena mu u: .slo i se mu .Kako te mogu gledati. draga. ne! Zna da ti je doktor dopustio samo jednu alicu kave na dan! ^ Èetrdeset godina nakon venèanja mu i ena odluèili su jo jednom pro ivjeti medeni mese c. ^ krti mu smislio kako da proðe jeftino za enin roðendan. ali kad je videla da joj oporukom nije ostavio ni ta.Oh. bojim se da ih ne prepoznaju! ^ Novopeèeni mladenci ulaze u sobu hotela u kojem su odseli. Mlado enja ispije èa icu ruma i ode u sobu.Da. ona vikne: . . drugu alicu kave! . mlado enja se setio pa pita mladu: . mogu li je vratiti. prvi put sam u krevetu s èovekom koji ima tako hladne noge! ^ Mladi braèni par iznajmio je sobu u hotelu i dok se mlada kupala. po aljite mi litru ruma i dve litre vina za moju enu! ^ ena se ali mu u: . dok vino ima suprotno delovanje! . Podignula mu spomenik i dala uklesati "POÈIVAJ U MIRU". ..Bila bi divna za prijem koji æemo prirediti povodom na e godi njice braka! . ti me vi e ne voli ! .Boji se da ih neko ne ukrade? . Odseli smo u istom hotelu. Pozovi je! .obrati se mu eni. otrèala je do klesara i naredila da dodaju "DOK JA NE DOÐEM". Napokon su legli u krevet. kad doðe na "tako to".Oprostite.Ja bih vam preporuèio èa icu ruma.reèe e na. ^ Doruèkuju mu . ^ Bogati braèni par prireðuje zabavu na koju su pozvali svoje prijatelje. mu ode u predsoblje i skloni u ormar ki obrane..Dobro..diju. Sin sluèajno prolije ocu kavu. Dok je ona oèekivala bundu ili zlatnu ogrlicu. Ali. dragi. ^ U knji aru ulazi èovek i boja ljivo pita prodavaèicu: .Zna li ti kuvati? .Kako se usuðuje govoriti kad te ja prekidam?! ^ Pred samo venèanje.Daj mi. .. .Ne. ena mi je zabranila da je èitam. samo sam ovaj put ja plakao u kupaon ici. Po povratku s putovanja. .Kako da ne. prvi put sam u krevetu sa.U Veneciju smo oti li istim vozom.A.Vi e me ne gleda . Mol im vas. . pa mama me je juèe nauèila! ^ ena je sahranila mu a. Ujutro nazove telefonom konobara i naruè i: .pita ena. mu prièa svome najboljem prijatelju: . i tako to.. braèni par odu evljeno gleda manekenku koja nosi prekrasn u haljinu. dragi. mlado enja je si a o u bar ne to popiti.. s ve je bilo isto kao i pre èetrdeset godina.govori mu konobar. on se zadovoljio time to joj je prepodne poslao telegram sled .Oh. . Pre nego to su poèeli pristizati gosti. ena i sin. juèe sam kupio kod vas ovu knjigu "Kako da budem gazda u kuæi".. uzeli istu sobu.Molim vas. Rum poveæava potenciju. seti se da mi za ije gumb na hlaèama. a voljeti! ^ Na reviji proleæne mode. Mlada se dr i prilièno stidljivo i mu je stalno hrabri.. èim joj se mu pri bli i. ona opet vikne: .

ajde skuhaj kafu.Za to moja ena najradije jede sir ementaler? . ali nikako ga nisam mogla oèerupati.Jesi li primila moj èek. .. veselo upita enu: .Daæu da ti probu e u i! ^ ena je rodila dete tamnije puti i obraæa se mu u: . ^ Igra Mujo poker sa svojim jaranima u dnevnoj sobi.Nisam bila u pravu! . Svi su odjurili gore. ali godine èine svoje.Zlato moje. Jedva se nekako dovuèe do recepcije.to je bilo? .Tko ljivi Faru. ena napokon prizna: .Ali.. Poku avaju neku s . .Faaaatooo! Naiðe neki èovjek i reèe im: . bez odjeæe sam..Zna .Samo idite. na ao bi ga kako mi ga isporuèuje.Vidi . vidjet æe me netko od gostiju ili posluge. to æe mi darovati za roðendan? . gospodine. .eæeg sadr aja: "Èek na milion poljubaca!" Vraèajuæi se naveèe s posla. Mu proma i enu i ispadne kroz prozor na travnja k. ^ .Uvjeravam vas da vas nitko neæe vidjeti. draga? . Sedamdesetogodi nji supru nici odluèe proslaviti pedesetu godinu braka u hotelu u ko jem su proveli medeni mjesec. st animo u suprotne kutove sobe. izra zito plave oèi.to je Ive uzeo eni za roðendan? . mo e i dalje govoriti kroz rupe! Mu i ena eæu farmom konja. izra enije grudi. a htio bih se vratiti u sobu. .Jesam! Po tar mi ga je donio ujutro i da si samo malo ranije do ao.to ste tako nekulturni pa se derete po ulici? I ja sam izgubio enu. pa kad je ena vidjela kako pastuh navaljuje na kobilu.upita mu zabrinuto. vidi kako se to radi? . .Jer dok jede. dobio sam te natrag! ^ ^ ^ ********** ************************************** etaju Mujo i Haso Munchenom i tra e Faru koja se izgubila.Dragi. duge noge.Pao sam kroz prozor.. . pa sam lijep o oti ao u policiju i dao i njezin opis: "Visoka oko 180 cm.Htela sam ti skuvati zeca u crnom vinu. elio bih da ponovimo onu noæ od prije pedeset godina.upita on.Fato. ja æu svakako otiæi ivjeti na more. duga plava kosa. Tako i uèine.Gledam.Divno! A ove godine? .Dragi. ti i tvoja manija da uvek gasi svetlo! ^ Poslije estoke svaðe." Na to æe Mujo: . idemo i mi Haso tra iti njegovu enu! 33 ^ 0$ . nitko vas neæe primijetiti.Dragi. ^ Mlado enja sti e kuæi gladan.Hoæe li mi ikada moæi oprostiti zbog toga? . draga. gledam draga. Svucimo se.Sto maraka iz novèanika! . druge godine kupiæu ti zlatne nau nice! . ka e mu u: . kad netko od nas dvoje umre. samo on to radi svaki put s drugom! Razgovaraju stariji supru nici i supruga æe: . kad nakon nekog vremena vikne Fati: . . ugasimo svjetlo i potrèimo jedno drugom u zagrljaj . etaju i vièu: . ali doèeka ga hladan tednjak i ena koja plaèe u uglu kuh inje.

popustit æu ti. da si se o enio. Marko. u pravu sam jer se nisam enio! Nakon dvije godine braka.. veleèasni. Marko izvadi iz d epa dvadeset kuna i da ih upniku. ena æe mu u: . malo-malo. koliko sam du an? .Oh. O enio sam se pravom vje ticom.Zar se sada dolazi kuæi? Nikako ne razumijem kako netko mo e toliko dugo sjediti u gostionici? . kako je u braku? .Veleèasni. i ja sam lud za planinama. pa padnemo jedno preko drugoga! ^ .Reci mi.Ne pitajte. draga! ^ ^ <*f\ Dolazi mu u rane jutarnje sate kuæi.Ne bih ti znala reæi...Kako to misli ? .Èuvara? .to je vama? Tko se jo enio zbog takve situacije? o$ Sjede dva mu karca u vlaku i promatraju prirodu. bistre potoèiæe. 4$ ^ . 4f\ Hladna zimska noæ.Sinko moj. svje zrak.upita e ga oni. moja ena jako voli more. kako je u braku? .Hoæete li nam biti svjedok? . . na ao sam ga u njezinu ormaru.Koje li sluèajnosti.Nestabilno. I. Kad je do a o policajac. A vi? .Ne razumijem kako dopu ta svojoj eni da cijelu noæ vièe na tebe?! .Onda. . Odjednom æe jedan: . to imamo danas dobroga za ruèak? . kako volim planine. Marko. Sve je to sa strane promatrao neki èovjek. ali pod jednim uvjetom: priznaj da nisi u pravu i ja æu se slo iti s tobom! 36 jf\ ^ ^ .Lijepo. tko je po va emu mi ljenju u pravu? -Ja! . kakav je bio tvoj ivot dok se nisi o enio? . mu i ena le e u krevetu i razgovaraju. vi ste sve to gledali. upita ga: .U zadnje vrijeme moja se ena potpuno promijenila. . i upnik ga pita: . Sve to promatrao st ariji èovjek s klupe u parku. Veæ dvadeset godina moja ena i ja ljetni odmor provodimo u planinama.. .Da. Veæ sva malaksala. . .Puno jeftiniji. . . dragi.Recite.taricu skinuti s kvake. a ena ga doèeka na ulazu.Vi? Kako to mislite? . dragi. draga.Toliko se boji za svoje haljine daje unajmila èuvara. Kad sam sinoæ do ao kuæi. Nakon nekoliko mjeseci pojavi s e kod upnika sav izbezumljen.Èujem. na limenki nije bilo naljepnice.A to se onda mije a u stvari koje ne razumije ?! 35 4$ ^ .Pa to onda? Zar ne vidi kako drsko virim ispod stola dok ona vièe? ^ Naletio neki mladiæ svojim autom na automobil neke djevojke. Prosjak i njegova ena sjede æuæureni ispod mosta i tresu se od .A to si ti mislio? Nisi valjda mislio da æe za dvadeset kuna dobiti anðela? *f\ *f\ 4f\ Potukli se na ulici mu i ena.Dobro. ^ <ttf\ 34 of^ jf^ ^ Vjenèao se Marko u crkvi i nakon obreda upita upnika: . prijatelju.Znate.Reci mi. >*$\ ena i mu svaðaju se satima. daj koliko mo e .

draga. oèe. Marko. gdje sam ostavio naoèale? .to da sad radim? . Opet on povuèe èe ljem malo jaèe i i èupa i onih pet dlaka zdesna. znat æe to je sreæa. ^ Poslije posjeta prijateljima.Sigurno æe skupiti puno novca.Kotaèe.Reci mi.To tako mora biti.. daje do lo do nekih komplikacija s tvojim zamkama!? . ^ ^ ^ .Nesreæo jedna.. ena mi je bila neraspolo ena. nego jedanaest naveèer.to da sad radim? . .Misli da sam i ja pijana! Pogledaj na sat! . na ko ulji mi je ostao jo samo jedan gumb.hladnoæe.Da.Kakve si samo gluposti lupetao veèeras! Sreæa da nisu primijetili da si trijez an.Za to si se ba danas morao napiti kad putujemo k mojoj majci na Krk? . Obilaze du nike i sk upljaju novac.to æe kupiti eni za roðendan? . 38 *f\ 0$ ^ Sprema se mu za izlazak i pita enu: .Zar da me ednog preveze preko vode! 37 0$ ^ Sredovjeèni braèni par sjedi pred televizorom i sprema se za gledanje filma. . . sigurno im nije lako po ovakvoj hladnoæi h odati èitavu noæ.Sla em se. .E. . -Nasmijava me! to æe joj kotaèi? .Svejedno mije to joj poklonim jer ona ionako sve promijeni! ^ ^ . no ispalo je dru kèije.Misli na ovaj bat koraka iznad nas? To su utjerivaèi dugova. Mu èe ljajuæi potegne malo jaèe i i èupa pet dlaka slijeva. draga. Uskoro æe Nova godina. \. I boksaèi prije borbe jedan drugome pru e ruku. ena su ljuti na mu a: .Èujem.Pogledaj.Zbilja? .Prokleta enska zaboravljivost! O enio se mladiæ djevojkom koja mu je prije braka obeæavala sva ta. Ali. . zar se u tri ujutro dolazi kuæi? .Sad ostani ra èupan. sine. tek kad se o eni .Zna . Otac æe sinu: . dragi? .Kakva je to parada.Poèe ljaj one desno i one u sredini. pet desno i pet ostavi u sredini. . iznervirana ena vièe na mu a: . a ena ga doèeka na vratima: . Mislim da zna kome ima zahvaliti za ovakvu sreæu. dragi! jf\ . eno.Kako da poèe ljam ovih mojih petnaest dlaka na glavi? . za to mladenci pru aju jedno drugome ruku pred matièarem? .Ne sjeæam se.Jer je nisam htio povesti! 39 ^ -fi . èovjek poène cijeniti stvari tek kad ih izgubi! ^ ^ ^ Dolazi mu pijan. kakvu ja enu imam! Ona vi e vjeruje satu nego vlastitome mu u.Sjeæa li se. Sto da radim? .Pet lijevo.Opet si do ao sam na proslavu moga roðendana? . .Nije tri ujutro.Da. .Otkini i njega. Ja bih radije sjedila s tobom pod ovim mostom. .Za to? .

Prije si imala samo jednu bradu. ^ ^ ena i mu zaustave se pred izlogom s krznenim kaputima. je li toèno daje Edison izmislio prvi stroj za govor? . Ah. Propale su zbog dva bezvezna razloga. . probudite nas u est ujutro.odgovori ena.Bolje nemoj..Molimo vas.I u devet. tako se bojim hladnoæe. Drugo.Nema! Svi su pocrkali od smijeha kad su je ugledali! ^ 4f\ . Odu na ruèak u skupocjeni tal ijanski restoran. ali njezin otac estoko se protivi: .Dragi.to æe ti? .Dobro. . Ali pos lije dvije-tri sekunde opet zazvoni telefon i mladi suprug doda: . .Ne. na recepciji zazvoni telefon. draga. zapela mi je kost u grlu!. . ne elim da moja kæi provede ostatak ivota uz nekog idiota! . a ja volim plavu e..Nisu ni mogli! Namazala sam ih uljem za sunèanje! 4$ 4$ ^ ena se obraæa mu u: . mladi par odluèio je nièim ne pokazati da su na m edenom mjesecu.. ona se zaruèila s èovjekom kojega organski ne podnosim.. dogaða s tobom? Nema vi e ljubavi? Prije si me znao svakodnevno pomilovati po bradi.to se to. Sve je bilo u redu dok nisu do li u hotel i dok mlado enja od recepc ionara nije zatra io sobu: .Dragi. .Bravo. naruèio sam dovoljno drva i ugljena! . draga.Joj.Odliæfto! . Na to se mlada glasno nasmije i uzvikne: .Ne.Za svaki sluèaj. kako radi mi olovka koju sam naèinio po vlastitom nacrtu? . draga? . Nije mogao vi e izdr ati i apne mladoj ne to na uho.U redu! .Koji su to razlozi? . draga! Edison je samo izmislio prvi stroj koji se mo e zaustaviti. draga. dragi. ^ Do ao mladiæ isprositi djevojku. Premda je bilo veselo.No.Znaèi. . ona je crnka.Prvo. nema vi e mi eva? .zajauèe mu . dragi.Da. mlada pita mu a: . ^ o$ ^ . draga. stvarno ste svi isti! 40 0$ ^ Mladi braèni par nalazi se na svadbenom putovanju.Htjeli bismo dva kreveta s jednom sobom! Polazeæi na medeni mjesec. . otiæi æemo.Ne boj se.Dragi. ^ -f] of^ Mnogobrojni prijatelji i poznanici mladenaca do li su na svadbeni ruèak koji se ot egao u beskraj. molim vas! ^ ^ . jesi li ponio i moje pilule za spavanje? . . mlado enja je postao nestrpljiv. of^s o$ Prije polaska na svadbeni put.Tako ti i treba kad je nisi htio dati Flokiju!. ako ne budem mogla noæas zaspati! 41 0$ *f\ ^ .Koje. smijem li naruèiti ovo posebno istaknuto jelo na jelovniku? . draga! Danas ti odresci nisu izgorjeli. zato se i eli udati za mene! Tek to se mladi braèni par popeo u hotelsku sobu. To je ime vlasnika restorana..Dragi mu iæu.Francesco Orttinelli! .Sla em se s vama. .reèe recepcionar misleæi da mladenci ele krenuti rano ujutro.

sve se to promijenilo otkad sam se udala. . da skuha ruèak. . Odmah uzme klije ta i stane otkivati I susa s raspela iznad svog kreveta. otiæi æu i udati se za drugog èovjeka..upita ga ena. mlada je bila toliko zadovoljna daje sva sijala od sre æe.Pazi.Zar ne bi nimalo alio? .To nije brak iz ljubavi. opet æu se potruditi.Da bi ona mogla zavoljeti tebe! 42 0$ Nezadovoljna ena reèe mu u: . ponijeta starim navikama: .Kamo ide ? .A. .Uèinio si me tako sretnom noæas! .to to radi ?.gov ori ena mu u. . . Dobio seljak brzojav da mu je umrla punica.Ja zaista nemam sreæe u ivotu.Dobro.To si mogla reæi u jednini. a ja kod kuæe uvijek sama.Da.Oh. A kako si mi nekad znao govoriti da sam sunce tvog ivota -jada se ena mu u.Kako da alim èovjeka kojeg i ne poznajem!? .Pa onda idi! ..Kako to misli . ena gleda televiziju.Po èemu si to zakljuèio? .Draga moja. .Pametna ena nikad ne pita mu a kamo ide! . ^ ^ . Nije bilo nikog da sprem i stan.Da bi je mogao zavoljeti.Pa stalno je-viðam s mu karcima! 44 ^ ^ Vraæa se mu pijan kuæi i tiho se u ulja u sobu da ga ena ne èuje. moja ena je sigurno homoseksualac.Sutra æu ti predstaviti èovjeka koji mi je spasio ivot kad sam se utapala!. vitku i zanosnu?. mo emo se vidjeti jo koji put. nesretan u braku.^ Pijani mu .Bo e. . . . stvarno.Èestitam! Bilo je krajnje vrijeme da sklopite brak! . Ba si glup. o$ .. da opere suðe..On je oslobodio mene..Ba smo glupi. Ali. to se svaðamo zbog sitnica. Zato se nasukao! ^ ^ ^ Poslije prve braène noæi.Ako ovako nastavi . a sada te vidim dvostruko! ^ . . stvori onako glupu? . za to stvori Evu onako lijepu.upita ena mu a. l om. a on æe: ..ena je bila njegova obala..O. dragi? .. zna i sama da èovjek o edni od sunca! 43 ^ ^ . dragi.Opet ide van!? Sate i sate provodi po kafiæima i pije . Bo e moj.Ne mora . pazi! A pametan mu mo e pitati enu kamo ide? . Na to æe ona. .pita Adam Boga. Bo e. dragi.Pametan mu uopæe nije o enjen! 4$ . pa je red da i ja oslobodim njega! 4$ . za to je.Pio sam èitavu veèer da te ne gledam. mila. hvala Bogu. vraæa se kuæi. . . . draga! Bio je veæ kod mene i isprièao mi se! 4$ . Ali samoæa mi je bila stra na. Odjednom tresak.

gospodine! ^ 4$ Par se izle ava u krevetu. Ode on na posao.Pa.Ne znam da li me Marko zaista voli. . na ao si vrijeme da bude praznovjeran! 4f\ èf\ Nakon to je ena provela veæ pet dana u toplicama.Niste li vi bili pro li mjesec u Zagrebu? . .Dobro.Jesam li ti jako nedostajao? Mila. ne znam! Jo uvijek razmi ljam.Trebao bih sobu s kupaonicom za mene i moju suprugu. Odbaci te glupe rasne predrasude.Toèno! -1. zar ne shvaæate da zbog va e neodluènosti gubim najljep e godine va eg ivota! 4$ 4$ .Toèno! . Odu oni u sobu i on strasno poène: .Za to? Zar ne radi dobro svoj posao? . . I mogu vam reæi da uopæe nisam zadovoljan! Ovaj opet pogleda u notes i doda: . on je ponovno upita: .Za to si tako zabrinuta? . draga? .reèe ena mu u .Jesi li to ti. draga. Jednoga dana. gospodine direktore.Èekajte! . dragi? to se dogodilo? .Nemoj. . kad odjednom netko pokuca na vrata.Evo vidi .povièe ena.Ali. dolazi joj u goste za vikend sup rug.odgovori recepcionar . ali bez kupaonice.mislim da bi trebao otpustiti novoga crnog vozaèa..Ni ta stra no. ali ti uvijek mora imati dokaze! 47 <f\ ^ .. jeste li se odluèili? .To je sigurno moj mu ! Brzo skoèi kroz prozor! . sigurno da te voli! Za to bi ti bila iznimka? ^ ^ Mlada i lijepa tajnica veæ se dugo ne mo e odluèiti da li da prihvati direktorov p oziv da ga posjeti u njegovu stanu.Pa. . naveèer ste iza li s je dnom zgodnom plavu om? Ovaj opet pogleda u notes i odgovori: .Toèno! Ni ja nisam bio zadovoljan! ^ ^ . a uveèer kad se vratio s posla.Ali. ispao mije kaput! . kako te elim. dobro. Na to iz su sjedne sobe netko udari po zidu i vikne: .Znate li vi da ne mogu zamisliti to bih radio bez vas? . naðe crnca i enu u krevetu.Zna . vi jo niste shvatili ni to biste sve mogli raditi sa mnom! ^ Recepcionar uglednog hotela obraæa se gostima: . Ne to mi kod njega smeta. kako te elim.ao mi je . . da ako mi smjesta ne povisite plaæu. Priðe mu i upi ta: . .Pa.Ja sam bio u kaputu! silite Ulazi slu benik u direktorov ured i reèe prijeteæi: . moja ena vam poruèuje daje meðu v ama dvoje sve svr eno! VRIJEDI IVJETI ZBOG ZADOVOLJSTVA Odu evljen svojom tajnicom...E.pogleda ovaj u notes i odgovori: .to je to platonska ljubav? . draga moja.Odgovara li ti takva soba..nemoj reæi da te nisam obavijestila.. pa to je bila moja ena. .Kaput? A to je to tako jako udarilo? .imamo samo jo jednu sobu.Mogu li pomoæi? .pita djevojka svoju prijateljicu.Do ao sam vam reæi. . katu! . mi smo na 13. direktor joj jednoga dana daje to do znanja: ..Da.Jesi li ti luda? Pa. .Nije zbog toga.reèe mu ena . zar ba svaku veèer?! 46 4$ 4$ 4$ Jedan gospodin zagleda se u gosta hotela koji je upravo u ao u bar.E.

Ona poène vris kati. draga. .Èuo sam da me vara ! . samo me je on aj mali ro asti namuèio. ali gospoða se kupa! . da najavi svoj sko ri dolazak. koliko te volim! Za tebe bih preplivao ocean.reèe on prijekorno. a jednom se jako uri.To je kao i teèaj skijanja na suhom! o$ ^ Ljubomorna ena ode do vraèare da joj pogleda u karte. . gospodine.odgovori mu kuæna pomoænica.Ne la i! Sigurno si opet kartao cijelu noæ! ^ 4f\ ^ Ljubomorni mu obraæa se eni: . Ostavila nas je kuæna pomoænica.. gospodine. .Nije istina! Tko te je to slagao? Idem u planine s crnkom! ^ ^ Sretnu se prijatelji.ao mi je. I tako sam ostao.. kako te elim vidjeti. mladi suprug morao je na poslovni put nekoliko dana. .Mali ro asti? Pa to je moj mu ! ^ U osvit zore mu se vraæa kuæi i ena ga doèekuje pitanjem: .Gdje si ti do sada? . tko je zvao? 48 0$ ^ ena uleti u kuæu u trenutku kad je mu ljubio mladu kuænu pomoænicu.Da.Ne. Onda me ona pozv ala na kavu i kad smo popili kavu. Probudit æu je poljupcem! . .Pa. evo me! ^ Mladiæ telefonira djevojci: .. to mije taj sve radio! . pa je kuæna pomoænica ostala sama! ^ ^ ^ Nekoliko dana nakon enidbe. Morao sam tajnicu odvesti kuæi. samo joj recite da æu doæi oko ponoæi.. goreæi od elje za enom.Kuda tako uri ? .Znam. raspituje se o poslu nosti djece.Oh.I vas je ostavila kuæna pomoænica? . pa mi je ena ostala sama. -I? . A to da ka em. psovati i vrijeðati nevjernog mu a. gospoðo. .Kuæi. .Dobro.Oh. P o povratku. Vrativ i se kuæi.Sve je bilo u redu.Recite joj neka pripremi ampanjac. dragi. nemojte je uznemiravati. i li æu vas ubiti". ponudila mi je da malo odspavam kod nje jer j e veæ bilo kasno. joj! Podsjetio si me da se i ja po urim! . . Djeca su lijepo veèerala i zaspala.S nekim tamnoputim tipom! .Imali smo sastanak do ponoæi.La u te. popeo se na najvi e brdo. s vrata poè ne vikati na mu a: . Rekao mi je: "Ili æete mi se podati. zar pred kuænom pomoænicom? . u liftu sam naletjela na luðaka. Na dan povratka. nazove je s aerodroma. of^ ^ Bogata gospoða zaposlila je novu kuænu pomoænicu i iste veèeri oti la na prijam. dvaput! 49 ^ æf\ ^ ena utrèi u kuæu sva zadihana: . .A. neka se namiri e i legne u krevet. .Ali.. sve znam! Sutra ide na more s jednom plavu om! .Dragi. Doði! .Ne veèeras! Vani rominja ki ica! ^ .La u te! .Da. mene je ostavila ena.

ali se sobarica .Pa.Sla em se! Ako se vrati kuæi prije mene. u va em braku ne to nije u redu. samo ako budem imao telefon pri ruci! ^ ^ S jakim bolovima u grlu èovjek se uputio u privatnu ljeènièku ambulantu. K ad bi prona la kakvu vlas.Molim vas.Da! Kad sam se juèer vratio s puta.Slu ajte.uzbuð eno æe ena.to da radim? . mu samo to nije stigao! . to mogu.Sada æu vam pokazati ne to jedinstveno. ali ipak zaplaèe: ..Je li vam to potrebno. . imam samo dvije boce piva! 0$ 4$ 0$ Jednog dana doðe kolega na posao u elegantnom odijelu.Ah. hvali se u dru tvu: . .pohvali se kolegama. Drug oj gospoði zastao je dah u grudima! . .Bo e.Kad je tako.Pst! Pazi da ga ne probudi . dijete moje! Takav je bio i sa mnom poslije vjenèanja. mogao bih joj se javiti! ^ . Pozvoni i vrata mu otvori ljeènikova ena. gospodine? .Pokraj tvoje ene le i neki mu karac! .va mu me svako jutro poku ava zagrliti i pol jubiti. mene koja nikada u ivotu nisam prevarila svoga mu a? Ljubomorna ena svakodnevno je pregledavala mu eva odijela nakon to bi do ao s posla. Lud od bijesa. da! Donesite mi jednu dopisnicu. Èovjek apne promuklo: ..Vi mene to pitate.predlo i ena mu u.. Ba juèer mi je jedna gospoða rekla da tako ne to jo nije vidjela. okrene se prema maèki i vikne: . sad me je poèeo varati i s æelavim enama! ^ ^ Ljubomorni mu uleti u kuæu i po nekim znakovima shvati da je prije njega u kuæi b io drugi mu karac.apne i ona.Je li to bilo iznenaðenje? . mièite te papire sa stola i po urite.Ne brinite se. ^ Èovjek. Hodajuæi na prstima prema kuhinji. . <t$ Udana ena po ali se obiteljskom doktoru i on odmah pozove njezina mu a. Agent osiguravajuæeg dru tva ra irio je papire po stolu u dnevnom boravku i obraæa s e domaæici: . . nakon voðenja ljubavi trebali biste eni uputiti nekoliko nje nih rijeèi. .Moj mali veæ me zove "tata. 51 ^ ^ vf^ . ne gasi svjetlo u hodniku-odgovori mu . . prijatelj zavi ri u sobu i apne domaæinu: . 50 ^ ^ Portir otprati nove goste do sobe i upita gospodina koji je za ruku dr ao zgodnu p lavu u: . kad bi ti samo znala govoriti! Na to maèka prasne u smijeh. Jedne veèeri nije na la niti j edne vlasi.A va oj gospoði? . zaplakat æete od odu evljenja. Kad to budete vidjeli. za kojeg se govorilo da ga ena vara.Pa.A. na ao sam odijelo preko kreveta. Bez nje nosti ne mo ete oèekivati da vam ena zvraæa ljubavlju.to vi mislite o ljubavi?.Je li doktor kod kuæe? . uðite! . tata"! Na to æe netko iz dru tva poluglasno: . gospoðo . . ^ Mu se tiho uvukao u stan vodeæi sa sobom prijatelja i upozoravajuæi ga da bude op rezan kako ne bi probudili enu.Nije.Darovala mi gaje ena! .Ne. hvala! .upita novinar enu. pravila bi nemoguæe scene.Imam ideju! Hajdemo veèeras van ludo se provesti! . ali ubrz o mu je dosadilo.

. . ljuti li se ozbiljno na mene? . odmah bih prekinuo.Ako ne pristane udati se za mene. vilu na moru. Albert? .Kad sam se udavala za tebe. moje namjere nisu i le tako visoko! ^ <f$\ Tek to je sahranila mu a. . s podoènjacima i dovikne im: .Dragi. automobil.reèe ona u slu alicu Sla em se! Sutra u pet. sinoæ se jedna riba javila telefonom i rekla da èeka dijete! *f\ o$ Mlada zgodna ena povjerava se prijateljici: .. znanje iz zemljopisa se pro iruje! ^ ^ cf\ .. dijete je to.pita ena.Ah! Sto sam imao avantura! Jane.Slu aj. .Bo e.tras.reèe on. Kad su svi pozvani stigli.. ali se brzo snaðe. Prepoznav i glas ljubavnika ona protrne. svoje sam srce veæ dala drugome. kao i obièno! 53 0$ ^ ^ . . pojavi se on na balkonu. Merilin. zar ne mo ete èekati da bar skinem crninu? .Ne trudite se. ja æu se vratiti svojoj eni! o$ . -Da. . pa.. a sada veæ ima dvije ljudavnice.Dragi. Halo! . gospodo! Sad sam ba vodio ljubav sa svojom enom! a$ ^ ^ Dok su mu i ena gledali televiziju.doda ljubavnica.Ni ta. eno. Elisabeth. zna da tata ne voli da stalno visi pred kuæom! .Imala sam sve to ena mo e po eljeti .odgovori ona. govorio si da sam ti ja cijeli svijet.to æe . poklopi rukom slu alicu i reèe mu u: .Onda nema potrebe da dolazim! 52 vf^ è$ . i onda .E. zazvoni telefon i ena digne slu alicu.Oh. Jednog dana pojavi se njegova ena! <f\ Pozvao jednog dana èovjek sve svoje prijatelje da se okupe u dvori tu njegove kuæe .. sjeæa li se kad si pro log travnja i ao na pecanje? .I te kako! Da zna .Zamisli! Neki bezobraznik me pita da li bih se eljela vidjeti s njim! .A to æe .Dragi. samo da nisi ena moga najboljeg prijatelj a! ena zatekne mu a u krevetu s drugom i promrmlja: . ^ .Mu mi se javlja! Ka e da æe stiæi kasno veèeras jer ne to radi s tobom u uredu! .I? to æe sad? . kako sam razoèarana! . ra èupan. mogu! Pet minuta ni vamo ni tamo.Ti me vi e ne voli ! Vratit æu se svojoj majci! .pita mlada ena svog ljubavnika. gospodine. mlada udovica upoznala je nestrpljivog udvaraèa. obeæao sam ti da æu biti dobar i pristojan! . . ne zna. ^ j$ Mlada ena provodi ugodne trenutke s ljubavnikom. Albert. . umorna izgleda.zdravog i lijepog èovjeka. spusti slu alicu i obrati se ljubavniku: . sada æemo se malo nasmijati na njegov raèun. uzet æu konopac i objesiti se ispred tvoje ku æe! . 54 Francuz se vratio s godi njeg odmora iz Engleske i hvali se svojim ljubavnim do ivlj ajima: .Mogu. gospoðo.Nemoj se truditi.I ja.Za to neæe doæi k meni? Pa.Pa to! Ne znate vi kakva je londonska magla! ^ ^ . Zazvoni telefon i ona se javi.to. N akon razgovora. i ja! .Svi ste vi rogonje.

Pa. Vila mahne tapiæem i starica se pretvori u olièenje ljepote i mladosti. mama. ena je veselo potrèala mu u u zagrljaj. zgodan mladiæ. ali veæ je toliko dosadan da æu ga morati prevariti s mu em! .promrmlja mladiæ.Ispunit æu ti tri elje! Starica s nevjericom gleda.Kako tvoj ljubavni ivot? Jesi li jo uvijek s istim ljubavnikom? .Dobro.Da. takvi su mu karci! . idemo kuæi.to mo e . U jednom trenutku u sobi se stvori d obra vila i reèe staroj dami: . hoæe li mi biti ena? -Da. A sad moram pitati jo tri. to obièno radi u takvim sluèajevima? 56 Sjedi u staroj drvenoj stolici sijeda dama i s nostalgijom se sjeæa svoje mlados ti. bujnih grudi i vatrenog pogleda.Stra no! ena me vara! . . Mla diæ se privije uza staricu i nje no joj apne: . nema niti pola godine da ti je umrla ena.Pitam te.Sada pretvori mene u lijepu mladu djevojku. pa æu se odluè iti . zavodljivog mladi æa.Oh. Ovo je zadnji put da si i la sama u toplice! ^ ^ vf^ Mladiæ zaustavlja auto u umici i upita djevojku: .to æu. tu je u redu. a u sobi je stajao crnokosi. veæ deset godina ima istu tajnicu! 55 jf\ jfb Po povratku iz toplica. nikada nisam bio veliko zlopamtilo! cfi Mladiæ pita djevojku: . dragi. kako sam te se za eljela! .Oh.Ne znam za to bih. . osim ako to na tebe djeluje poticajno! o$ o$ jf\ . 57 ^ ^ ^ . Vila ponovno mahne tapiæem i ode.Je li va mu vjeran i pa ljiv? .A sad mi reci. Do njezinih nogu le i crni maèak i prede.Oh. kakvo pitanje! Pa. .Sto ima novo? .A sada treæa elja! Pretvori ovog mog maèka u lijepog i sna nog. zar ti nije ao to si me prije dvije godine vodila veterinaru?! 4$ ^ 4$ . Starici se zacakle oèi kad je stolica postala zlatna. hoæe li zvati u pomoæ? .Kako si putovala? . kæeri. uèini da ova stolica postane zlatna.Odlièno! Kako si se ti snalazio bez mene? .Znaèi. ali ipak za eli: . kao i ti meni.Da. èetiri djevojke. hajde.Draga. Ona za eli i drugu elju: .Ne znam to da radim? Danas je moj mu saznao da ga varam! .Gle! Eno moje ene i moje ljubavnice! .Kako to.Ako sad poku am voditi ljubav s tobom. doznala sam da me mu vara s mojom najboljom prijateljicom.I. . . uzeo si mi rijeè iz usta! ^ ^ ^ . .Koje druge? ^ o$ . a ti se veæ eli eniti? .Zamisli.Voli li vi e ljubomorne ene ili one druge? .Dobro! Jesi li mi bila vjerna? . to ima novo? ^ .tfts ^ Dva prijatelja iz djetinjstva na li su se nakon du eg vremena i etaju ulicom.

.Oèe.Izvolite? . samo mi je mu jako ljubomoran! Poznatu glumicu pitali da rezimira svoju ivotnu filozofiju. . mama me ni ta ne pita. . pozvat æu svog brata da me brani! .Idem do svog supruga u sobu broj 513! . samo èetiri! 4$ 4$ Nakon prvog spoja koji je zavr io voðenjem ljubavi u autu. Za sve te godine ena i ja divno smo se slagali. ena mu prièa kako ima glupog mu a. pa za to ne bih i vama?! <t$ t$ Vratio se mu iz Njemaèke s mobitelom i ka e eni: .Ne brini se. Odjednom se otvor e vrata i u sobu uleti mu .ali se Maja prijateljici.Moj je mu postao jako rastesen i zaboravan . Bijesno zaurla: .Veæ nekoliko dana to svima prièam. .. a za to si sada do ao u moju ispovjedaonicu povjeriti mi svoj grijeh? .Ka e li sve svojoj majci? . .Da. samo puno èe æe! 58 ^ Upoznao mladiæ djevojku i na prvom sastanku nikako da zapodjene razgovor. grdosija od èovjeka. Sad æu ti pokazati kako radi. radila bih isto to i sada. Nikad je nisam prevario do pro log vikenda kad sam upoznao d vadesetogodi nju plavu u prekrasnih oblina.to to radite? ena se okrene ljubavniku: . sine.I.Oèe. portir se obraæa zgodnoj eni: .To ti je mobitel. koliko je pro lo od tvoje zadnje ispovijedi? .Ja sam.Vidi to sam donio.Koliko je godina tvom bratu? . mama.Eto.Ispovijedam grijehe koje sam poèinio od svoje zadnje ispovijedi. juèer je spavao sa mnom misleæi da si to ti! ^ ^ ^ U jednom odmarali tu. .Gdje si do sada bio? Za to nisi dolazio na ispovijedi? .Zato to sam idov. Maja reèe Marku: .Ako me samo poku a poljubiti.Znam.Sutra æu podnijeti tu bu za rastavu braka! ..Reci.to ti je to? . bi li ti voljela biti mu ko? . hajde doði i operi mi leða.Nemoj sada.A ne. nisam li ti rekla daje glup! 4$ 4$ 4$ Djevojka se obrati mladiæu koji joj se udvara: .Reci mi. Napokon se ohrabri i progovori: . Bili smo zajedno cijeli dan i na kraju v odili ljubav. 75 mi je godina.Dobro. tako nekako! ^ o$ o$ Na prvom sastanku mladiæ pita djevojku: .Kad bih se ponovno rodila. preselit æu se kod ljubavnika! ^ ^ . do ao mi je mu iz Njemaèke! 59 4f\ 4$ 4$ Le eæi u postelji s ljubavnikom. zbog èega si ovdje? .Ne. Bila m u je to prva djevojka u ivotu. . u sretnom sam braku 50 godina. a ti? offc ^ ^ Starac ulazi u crkvu i zaputi se u ispovjedaonicu.Martin. ovo mi je prva ispovijed u ivotu. Telefon zazvoni i ena digne slu alicu: . Ode mu s mobitelom u kupaonicu i nazove enu. . . .Kako se zove va suprug? . Matija.Reci mi. to misli nakon toga? Doæi kod mene? . a ne katolik... sine.

Ne bih.Tvoji poljupci pale! . Drugi dan zazvoni na Majinim vratima.to misli . a Marko ih zapita da li smije i on poæ i s njima..Odi k vragu.Otkada tvoja majka radi na kiosku! 4$ 4$ 4$^ Maja æe mladiæu kojega je tek upoznala: * . a njezina majka.Da.Kako ti je ena? . Prije pola sata pojeo sam dvije banane! 60 4$ ^ æf\ Pita Eva Adama: . I kucne tri puta u drvo. to misli .Èujem da se vi e ne viða s djevojkom. 4f\ 4$ .Dragi. Juèer sam je vidio kako eæe s nekim mladiæem umjesto sa mno m. .Daje barem u la Claudia Cardinale! Uzdahne drugi Europljanin: . koja je otvorila vrata. Ive. Maj ini roditelji krenu na misu. . to mogu i ja! 61 ^ .Mogu.Jesam li ti ja jedina ljubav u ivotu? . vi e me ne eli vidjeti! 4$ 4^ 4$ Sva uspaljena. Uzdahne jedan Europljanin: . mo e li njoj biti dobro uz njega? . Na usamljenoj post aji. jedina! 4f\ ^ Sjede dva starija èovjeka na klupi u parku i razgovaraju. reci mi jo jednom da me voli . fala Bogu. mo e li ti jo togod sa svojoj Marom? . Ive. djevojka apuæe mladiæu: . Lud od sreæe.A koga æu drugog.Oh.Voli li me? . . da izvadim cigaretu iz usta? 4$ <f\ 4$ Razgovaraju dva starèiæa. d ugo ga i prodorno pogleda.Jako je rastresena. . vi sigurno imate ne to ju njaèko u sebi. Marko jo iste veèeri ode do kioska i od prodavaèice veselo naruèi n ajbolji kondom koji imaju. mogu.Upravo obratno! Otkad je poèela nositi naoèale.Volim te! . to je drugi! 62 .Sutra moji starci idu u crkvu.Danas ti je zaruènik nekako zgodniji! . Konaèno.Mo e biti.Bi li dao ivot za mene? . Sigurno te vi e ne privlaèi otkada nosi naoèa le.Otkada si ti tako religiozan? . u koèiju uðe starija ru na ena.Naravno da mo e.Da je barem mrak! Djevojka i mladiæ sjede na klupi u parku. ali ne tako èesto! Dva Europljanina i jedan kauboj voze se koèijom kroz preriju. .Zamisli ti na u kolegicu Maricu. .Jesi! . draga! Kako bih te onda mogao voljeti? *fb f$ <f\ 4f\ 4f\ . .Da je barem u la Elizabeth Tavlor! Uzdahne kauboj: . udala se za puno starijeg mu karca.Reci mi. . Doði i donesi kondom.

Moja me majka uopæe ne razumije.Odgovori mi iskreno. pa mu se odluèila osvetiti.Zaista ne znam.No. Gd je je ona stara? . jesi li iznenaðen? .I te kako! . Mu je pun nje nosti. kako si samo divna. Mladiæ veæ nekoliko sati poku ava zavest i djevojku. . elim ti reæi. voljeti.Ako ne pogodite tko je. voljet i. draga. Svi mi se smiju. . mladiæ je pri ao djevojci i rukama joj zatvorio oèi: . .Lud sam za tobom! . Vidio sam i novu tajnicu.Marsovac! ^ ^ ^ Dolazi gost prvi put u hotel i na recepciji zatekne mladu i lijepu recepcionarku .Mladi braèni par je na putovanju. kad se sutra povuèemo od gostiju. ja sam luði od njega! Vratio se mu iznenada kuæi i u krevetu zatekne svog najboljeg prijatelja sa svojo m enom. 64 ^ ^ 4$ .Kod vas namjeravam ostati nekoliko dana pa me zanima kakvi su kreveti.Ali.Ja vi e ne mogu ovako.odgovori vrtlar. samo ne znam da li æu uvijek biti zaljubljen u tebe! J$ dffo Najednom plesu.Prijatelju. a onda æe me voljeti. to te muèi? . Proðe rukama kroz kosu i reèe: .Tko? Ja? ^ ^ Saznala ena da je mu vara sa sobaricom. . dragi. iz tebe bujaju mirisi . pa stoje tebi? to to radi ? Pa ti bar ne mora ! 63 ^ ^ v-f^s . . ti æe me odvesti u sobu. . . mu uðe u sobu i u krevetu naðe golu enu. hoæe li uvijek biti tako zaljubljen?. Sutra je na e vjenèanje. draga. ti! ^ Otkljuèav i vrata. ti me zgrabi i baci na postelju. A tebe tvoja? Dopu ta li ti da vodi ljubav sa sv ojim mladiæem? .Pribli io se i taj dan. ima li ne to izmeðu tebe i Marice? .. . mirisa proljeæa. polagano æe me svuæi i ako seja sluè ajno budem opirala.Pa to onda radi ? . poljubit æu vas. . gospodine! Na i gosti uvijek dolaze sa svojim enama! ^ Marko se udvara Maji: . al i na noænom ormariæu se dimi cigara.Stojim na rukama! ^ Sjede djevojka i mladiæ na klupi u parku. uvijek.Iz Havane! ^ .Da.Ima. opet voljeti. . Zatekla me je kako ljubim enu! tfjft ^ Dvije mlade djevojke povjeravaju se jedna drugoj. Kad su zadovoljili svoju pohotu.Dragi. ali te nije bilo. ali samo od pojasa na gore! .Napustila me je prije dva dana. Tijekom noæi tiho se otvori e vrata i kr aj nje le e mu karac. .Draga.upita ga ena maznim glasom.Bio sam danas kod tebe u uredu.To mi je juèer rekao i Boris.Da.I? to æe mi sada reæi? Da me ne vara ? Otkud ova cigara? Tada se iz ormara javi du bok mu ki glas: . puna svje ine. Marko.to je Majo. ena upali svjetlo i upita: . vjeruj mi. Naveèer otpust i sobaricu i uvuèe se u njezinu postelju.. Kraj nje nema nikoga.

gospoðice. . ja æu vam na to opali .Reci mi iskreno jesi li se zaljubio u mene na prvi pogled? .A i to bi drugo kad veæ satima sjedim kraj panja! ^ . da æe je odvesti kuæi. Nakon burne noæi.. znaj daje to od ratnika "Dva Per a"! . U stanju sam provesti ostatak ivo ta ljubeæi vas. tri. kad bih ti sad rekao da æu ti oduzeti nevinost. Kratko pregledav i svjeæice auta. . dragi. gospoðo.Reci mi.Vrlo rado. udajte se za mene. a ukrade samo upravljaè? ^ cfl ^ Djevojka u hotelskoj sobi pita mornara: . ujutro joj reæe: . èasna rijeè! . gospoðice. pet.Ne.. Nakon kraæe vo nje zaustavi se na skrovitu mjestu pod izgovorom da s motorom ne to n ije u redu. reèe: .Dogodilo se ne to stra no. to biste uèinili kad bih vam ukrao jedan poljubac? . draga. Ubio je enu.Moglo je biti i gore! .Preklinjem vas. . ^ ^ ^ . drugi me nisu pitali! ^ ^ o$ Slavni indijanski ratnik "Dva Pera" zaljubi se u prekrasnu Indijanku i odvede je u svoj ator. nazvala bih te èarobnjakom! J$ ^ Odmah nakon zaruka. ali to æu ja raditi za to vrijeme? ^ ^ ^ Zatekne ena mu a i slu kinju u krevetu. Moj susjed Marko oti ao je u srijedu na slu beni put i reka o eni da se vraæa u ponedjeljak.Sad æete se vi vratiti u auto i poku at æete me poljubiti.. est. Kao da se benzin pretvorio u vodu! I to æemo sad? .Recite mi.No. .A. ako se tebi ne to nezgodno dogodi za sedam dana. radi s mojim mu em u krevetu? . jesam li ja prvi mu karac koji te pita da poðe s njim u krevet? . sigurno bi me nazvala pokvarenjakom. znaj da ti je to od "Tri Per a"! 66 Jo od prvog dana braka Maja je Marka stalno gnjavila da joj prièa o svojoj seksua lnoj pro losti. Marko i Maja oti li su na zimovanje.Kakvo glupo pitanje! Meni polazi brod za petnaest minuta i nemam vremena za ud varanje! 65 ^ ^ ^ Neki sedamdesetogodi nji bogata udvara se mladoj djevojci: .Neæu.A to biste vi rekli za èovjeka kome se pru a prilika ukrasti automobil.Nije ni èudno to vas mu vara.Ako ti u trbuhu ne to naraste za devet mjeseci. da vidimo: jedna. ljubavnika i sebe. srce.Kako? . mladiæ ponudi djevojci koju je tek up oznao.Zlato. . pobjesnjet æe ako ti ka em.ume. . èetiri. . sedam.Vratio se u petak i zatekao enu s ljubavnikom. kad ne znate to se radi u krevetu! ^ o$ o$ Tek to su se upoznali.Reci mi. Prvi su put bili sami i n akon veèere u hotelu. ti.to ti.Reci mi. dvije. .Da se vratio u èetvrtak ubio bi i mene! ^ ^ Nakon roðendanske proslave kod prijatelja. -I? . dobro.Ne razumijem to se dogodilo. Marko predlo i da idu spavati. nesretnice.Jesi.. s koliko si ena spavao? . draga. mladiæ i djevojka sjede na klupi i razgovaraju: .

Bio sam juèer u javnoj kuæi i moram ti reæi. .Ima.Je li doktor tu? .Za to mi to govori ? .Je li tvoja sestra Marica kod kuæe? . Biste li htjeli biti moja djevojka? .A tek meni! <f\ ^ Sreli se prijatelji na ulici. bacit æu se s mosta.Ovisi! Ako ste Stipe. nema je. pa to nema smisla. ne samo da si dobra u krevetu.to si stariji. a ako ste Boris.Gluposti. .Misli da æu se od toga osjeæati bolje? .To je moj mu ! . zar nema ljep ih djevojaka od mene? . ali sigurno æe s tvog lica nestati taj sretni osmijeh! ^ ^ Policajac je u ophodnji gradom i u parkiranom automobilu spazi dvoje kako se lju be.Jesam! .Gospoðice. ali te me neæe! .Oh. to da radim? .Danas susjedi naveliko prièaju kako sinoæ nisi navukao zastore u braènoj sobi dok si se ljubakao sa svojom enom. a ti ni rijeèi! . slobodno uðite! <f\ ^ 4$ ali se mlada èasna sestra starijoj kolegici.Moram ti se povjeriti.Kako sam mogla.Pogledaj samo onog æelavca kako svoj razotkriveni trbuh vuèe uokolo.Pa. sve si bezobzirniji! .Pa to onda lijepo ne odete kuæi?! . . na alost. ne mogu se tako brzo odluèiti! 68 ^ ^ ^ . Otvori vrata i ugleda nepozn atog èovjeka. pa ja sinoæ uopæe nisam bio kuæi.Dajte mi jednu sekundu da razmislim. i ako ne to ne poduzme . vidio sam ondje tvoju enu. ao mi je! . .Vidjela sam te sinoæ u zagrljaju s onim Talijanom.Nije! Uðite brzo! ^ *ft . Danas sam do ao sa slu benog puta! ^ ^ ^ Neki mladiæ zakuca na vrata lijeènièke ordinacije.Trudna sam. Jedna komentira: . napao me je neki mu kara c i silovao me.Draga. . Sinoæ kad sam i la mraènom ulicom. ne go si i pravi prijatelj! 69 ^ Dvije mlade ene susreæu se prvi put na nudistièkoj pla i. vi mi se jako sviðate.to je vama? ena bi me ubila! ^ ^ Mjesecima je Marko promatrao svoju susjedu i jednog dana odluèi se i hrabro je u pita: . kad ne znam ni rijeèi talijanskog.Gospodine. ti si stvarno fantastièna! Hoæu reæi. . ^ <f$ o$ Djevojka æe mladiæu: .ti dvije pljuske i voda æe se opet pretvoriti u benzin! 67 0$ Netko pozvoni na vrata i Marko poðe vidjeti tko je.Ne znam. Vrata mu otvori lijepa bolniè arka. a ispod n jega nema ba ni ta.Pojedi dva limuna! . . Jeste li vi o enjeni? . . . na javnom ste mjestu. Kako te samo ljubio! Mogao ti je uèiniti sve to je htio.

Mlado enja reèe: . moj mu u.Priznaj da si spavao s mojom enom! Svi to govore! .Ne pitaj me. Uzev i platno i kist u ruke.Oh.A gdje su majmuni? .odgovori mladenka.Povukli su se. .Zna . moram ti po teno i iskreno priznat . jesi li uspio? .Nema veze! Pretpostavljala sam da æe ga zaboraviti pa sam ponijela karte i domi no . ^ J$ 4$ Mali Ivica dovede svoju prijateljicu u sobu ponudiv i joj da æe je nacrtati. nije ona prostitutka. ^ ^ o$ Mladiæ prilazi djevojci i poène joj se udvarati.Draga..Ne.. bi li mogla voljeti èovjeka koji te vara? . Borio sam se za èast jedne izvanredne gospoðice! . .Vi ste.Ne mr ti se. ^ ^ ^ . bikini je njezin! ^ ..Draga Majo. . uvjerio bi se daje moja puno bolja od tvoje.. Ona je supstitutka. Vode ljubav! . nisam ja Marko. vi ste. gluhonijemi.Oh. Bi li vam se majka ljutila da vas sada vidi? . reèe joj: . sutra æu biti jo stariji. uspjela ju je saèuvati. biste li vi iza li? [ <r$ .Lijepi ste! Hoæemo li? Ona uti. prije nego to se u subotu vjenèamo.A. dragi moj Marko.Reci mi.Bi li iza li da im bacimo bananu? .Nisam. Za to i ti to ne radi ? .Pa ona je prostitutka.I.Bikini vam je vrlo oskudan. Majo. hoæe li postati mojom suprugom? . Odjednom ena progo vori: . radije se skini.tovani Marko.Moram vam ne to reæi.Ah. Zna da te ja gledam oèima umjetnika! 70 ^ ^ Mu karac i ena sjede u noænim satima na klupi u parku i ljube se.. ja tu enu uopæe ne poznajem! 71 ff\ ^ ^ Mladenci na braènom putovanju stigli u hotel. Obrate se èuvaru: . no pustite me da razmislim do sutra. Radi ondje samo vikendom. veèeras si zaista divan i neponovljiv. .to je to s tobom. . ja sam Franjo. prijatelju? Izgleda kao da je parni valjak pre ao preko tebe. Ali kavez j e prazan. Juèer sam bila na pla i i vidjela va eg mu a kako u ruk ama dr i neku zgodnu plavu u. ^ ^ ^ .Ali. oprosti! Izgleda da sam zamijenila dane! ^ vS^ ^ . dragi.E.A.Onda si pogrije io. paralizirani! . . Franjo. èini mi se. susjedo.. èini mi se. . . ^ ^ o$ . draga. zaboravio sam priruènik "Prva braèna noæ".Kako mo e samo sumnjati u mene? Ja to nikada ne bih uèinio! .. nemojte. .A to ste vi oèekivali od èovjeka u njegovim godinama? Neæe valjda dr ati kanticu i lopaticu u rukama! of^ <ffh ^ Razgledava mladi braèni par Zoolo ki vrt i doðe do kaveza s majmunima..Ne! Ali bih mogla varati èovjeka kojeg volim! o$ ^ ^ .Bi. . ona na a nova susjeda zaista je sretna! Suprug je ljubi svaki dan kad odlazi i dolazi s posla.Ali. malo ste prestari za mene.

Naðo e ploèu na kojoj je pisalo "Djevièanski otok". Obraæa mu se gospodin koji sjedi preko puta na klupi: .Da te ne znam. .Ma ne. . nisam ja do ao na muhi! 74 <ff\ æf\ . Posudio sam mu jutros dvjesto kuna i obeæao je da æe mi ih vratiti isto popodne. Naiðe Haso i pita ga: . kada mogu dobiti godi nji odmor? . gdje je posjedne tamo sjedi. ali te znam pa ne pozdravljam! *f\ ^ ^ Odnio "pauk" krivo parkirani auto. ne poznaje me? . . . samo sjedim! ^ Sretnu se Mujo i Haso.. sve je u savr enom.Je li danas dolazio Marko? .Nikako! U kolovozu mi je stan prazan.Ako tra ite auto. . seksanje..Pa.Pa rekla si mi za njih prije deset dana. A MU KARCI ONO TO VIDE Starija ena ali se prijateljici: . imala sam glatko lice i izgu vanu haljinu.Znam. ovaj. . okreæe se i kao da ne to tra i. Dao bih vam tisuæu kuna da vam vidim bedra.. a diskretna je toliko da veæ pet godina ne znam tko joj je napravio prvo dijete! tf\ Sjedi Mujo u parku na klupi. I tako doðe Marko u dogovoreno vrijeme i provede s Majom vatreno popodne. pozdravio bih te.to radi Mujo? Sjedi i razmi lja ? . redu. ...I.Imate vrlo lijepe noge.Gospodine direktore. . ..pita Mujo. odnio gaje "pauk ". Naveèe r se vratio mu i pita Maju: .Za to? Ne to nije u redu? .Promijenit æemo ime otoka! 72 4$ ^ Marko se u autobusu udvara djevojci do sebe: .U onoj zgradi prijeko! ^ o$ o$ Tajnica se obraæa direktoru: . . radi na i diskretna. moja ena ide na ljetovanje! ^ ^ Marko skupi hrabrosti i predlo i Maji.Ti nisi normalan! Ne mo emo mu to napraviti! .upita djevojka.Ma. mo da bih o tome razmislila. ne zajebavaj.Ma jok bolan.A kad bih ti obeæao da on to nikada neæe doznati i dao jo dvjesto kuna? .Prijatelju moj.Ja. ali ona mora biti tedljiva.Dajte mi dvije tisuæe kuna pa æu vam pokazati gdje sam operirala slijepo crije vo..i sve svoje ljubavne pustolovine.. Ona mijenja donje rublje s vaki drugi mjesec..Super! to ti je prijateljstvo! . .U rujnu! .Za to ne u kolovozu? . bio je samo nakratko. to æemo sada?.. ali to je bilo prije deset dana! ^ ^ <fgb Nakon brodoloma djevojka i mladiæ uspjeli su se spasiti i doplivati na neki otoè iæ.to je Haso. Nakon nekog vremena doðe èovjek. a sad je obrnuto! <ff\ <fl Razgovaraju dva mu karca: .Pristajem! . Dobro. 73 ENE VOLE ONO TO ÈUJU. Haso ne odzdravi.Ja bih se rado o enio. onda ti je najbolje da uzme moju enu. mo e! Sutra popodne bit æu sama. eni svoga najboljeg prijatelja.Kad sam bila mlada. .

to plavo ispod oka? .Djevojkama ne treba ni ta obja njavati o seksu! .Pa.to je? . . da vas ljudi d obro vide! ^ ^ Do ao u posjet prijatelj prijatelju.Ova dana nja moda je nenormalna! .To je trajalo nekoliko popodneva i onda je doktor prestao dolaziti. Kad je gola onda je obuèena. Cijele noæi lovila me moja ena. eto..Jesi li ikada govorio pred veæim skupom? . gledam svoju enu.Cijele noæi lovili su me lavovi.. Ja sam sanjao jo strasniji.Molim vas. .Gospodo. to si im govorio? . meni je mama sve objasnila kad sam imala 18 godina.Gdje ti je lijeva ruka? . svako popodne dolazio je na mladi doktor u posjet tvojoj e ni.Za to? . ali vi sigurno mo ete! . kapetan se obrati vojniku punom o iljaka: . a kad je obuèena onda je gola! o$ ^ ^ Ljubomoran mu mora iæi nekoliko dana na put. ali hvala na komplimentu! . ja sam nevin! ^ Obavljajuæi smotru.ali se prijatelj prijatelju.Noæas sam sanjao stra an san .O.A.I. Oboje s mo bili goli. piæe i ples toliko su skupi da èovjeku jedva ostane koji novèiæ za zabavu! 76 4f\ 4ft\ Razgovaraju dvije usidjelice: .Razgovaraju prijatelji: . skoro me je ulovila! ^ ofj Poznati glumac ali se prijatelju: . -I? . pa mi je t o postalo sumnjivo! <t$ U vlaku ru na ena zamoli konduktera: . kad vlak stane na stanici. te pozove najboljeg prijatelja da mu pazi na enu.A. nakon juèera nje fe te! ^ ^ . i jo mi nije pomoglo! ^ o$ ^ Prijatelj se obraæa prijatelju: .Moju enu. javi mi na ovaj broj telefona! Nakon tri dana zove ga prijatelj. Bilo je stra no.Pa. . vi otvorite prozor i nagnite se.U dana nje vrijeme ene.Zao mi je! Ja ne mogu. kad je bila mlada! 75 ^ J$ 0$ Razgovaraju dva direktora: . .Kako? . tigrovi.Nije to ni ta. pa ga ovaj vodi po kuæi: .Moja ena. o iljak preko obraza? .A. mo ete li to poduzeti da budem sama u kupeu? .Jesam! .Ima li mi za posuditi 10 000 DEM? .Ostala u Gospiæu! .Za to tako misli ? . kako lijepa antièka slika! Koga predstavlja? .Ako primijeti to sumljivo.Nemam.Nakon to si otputovao.Prsa u prsa na Kupre kom polju! .

Punica je imala upalu grla.Ma.. crna ko ulja.Da. Zali jer se ponovno o enio! 78 ^ 0$ . zaista! A poslije onaj golemi raèun za plin. to æe tek biti na ljeto. ali ja nisam rekla da ste kraljica.Ma. kako si ti hrabra! . kad.Idiote! Za to nisi upalio migavac? .Ovako u visini. . Jedan se popeo na skakaonicu. drugi ga gleda iz bazena. izgleda kao orao! ..E. ne to! Pitam ja tebe to æe biti na ljeto.Sinoæ sam mu u priznala sve svoje nevjere! .to ti se dogodilo? . zbog moje atletske graðe! . . a t ast je imao prigu ivaè na pi tolju.. Hvalio se daje ne enja..Kako si prijatelju? .Gledam ovoga na eg susjeda. moj prijatelju.Ma.Da.Konkurencija! Tiskao sam iste novèanice kao i dr ava! 77 0$ 4$ J$ Srele se prijateljice i jedna æe plaènim glasom: .. trovanje plinom.. .reèe prva prijateljica. tvoj dragi mu .Vozaè naglo skrene i odostraga ga udari auto. a jedan ima zamotana oba uha. Zapravo. udana ena razgovara sa svojim prijateljicama: . To je obièaj u njihovoj obitelji.Rekli su mu daje to najljep a noæ. i prvu braènu noæ proveo na prozoru! . a drugo uho? . *f\ ^ ^ Pi e prijatelj prijatelju: "Dragi prijatelju! Vjenèanje smo obavili u ti ini. .. .Odmah sam htio nazvati hitnu pomoæ! 4$ 4$ 4$ Do li se prijatelji okupati na bazen.. . pa ju je htio vidjeti! 4$ ^ ^ Sreli se prijatelji.. crno ispod oka . nego to æe tek biti na ljeto kad ti veæ sad tako smrde noge? ." 4f\ .Ne pitam te to. a vidio bi mali migavac! *ft Susjeda pita susjedu: .. sigurno æe sve poskupjeti! .. u asno.Ne ali on za njom. . taman dok sam glaèao robu. molim te! Nisi vidio cijeli kamion.Za to? . Bio je obuèen sav u crno: crno odijelo. kad. jo uvijek ali za svojom pokojnom enom! . do ao je samo enin brat..Draga. Ostali enini roðaci nisu mogli doæi (pu taju ih sam o nedjeljom).. To je izmislio va mu ! *f\ Razgovaraju dva zatvorenika: .Je li istina da ste rekli mome mu u kako sam ja kraljica spletaka? .Jesi li èuo da se Ive o enio? .. jo gore.Da.Odlièno! Treæi put sam se o enio i opet sretno! ^ ^ <ff\ . primi moju najdublju suæut.. crna kravata..Sto je tebe dovelo ovamo? .Ne. zazvoni telefon i ja na brzinu podignem glaèalo.Ma daj. I otac mu je bio ne en ja.Oh. nema love! . juèer.Oprostite. . .Pa. zgodna. nema turista. nego zbog noktiju na nogama! 4$ ^ 4$ Mlada.Dobro...Zaista? .

.Sinoæ sam doletio iz Londona i jo uvijek osjeæam umor u rukama! ^ ^ ^ Razgovaraju dva sveæenika: . iako mi je roðendan.Nije li to malo previ e dana za slavlje?! ^ ^ ^ .I. ena nije progovorila cijeli dan ni jednt rijeèi.Prekinula sam s Markom! .to misli .Za to bacate otpatke? .Prijatelju.. napokon.A kako si tek iskrena! .doda druga.zakljuèi treæa.Nikako! To je moja najdra a uspomena! ^ .Oprostite. spaze uniformiranog èovjeka: .Jesi li ti normalan? Tko æe ga sad uloviti? . ne bih te elio opominjati.A i pamæenje ti je izvrsno! . hoæemo li do ivjeti da nama sveæenicima bude dopu teno da se enimo? .Za to? Pa pro li ste mjesec zaposlili novog! .Nije to od patke. Htio bih iæi punic na pogreb boja ljivo razgovara Ive s kolegom. Idu oni putem i j edu.Glup. ali jesi li zaboravio da sam t prije god inu dana posudio tisuæu maraka? . kako je on to prihvatio? . Uznemireno se vrte po autobusu i.Nama neæe. pa njega i tra e! ^ Ka e prijateljica prijateljici: . Sretne ih policajac i prekori: .Izlazi! Ukrcali smo se na brod umjesto u autobus! 81 4$ ^ ^ Razgovaraju dvojica prijatelja: . .pitaju oni.Doði i ti na kanal da te udarim! 80 æfts Idu dva prijatelja na ljetovanje. uzme dvije cigle i udar: magarca p o jajima. ja nisam kondukter! Ja sam mornarièki kapetan! .Da.Moram efa zamoliti da mi sutra da slobodan dan.Èestitam! ^ ^ ^ .Zamisli.Pomozi mi da ga doguram do kanala.Imao si pravo! Bolja je tvoja Mara! ^ ^ ^ Sreli se prijatelji: . Uzeli sa sobom peèenu gusku. spusti se seljak u kanal.Ne trijezni se veæ sedam dana! . Vraæa se prvi razoèaran: . Tko ne bi htio iæi na takav pogreb?! .Kako si? . Dogura e oni magarca. .Bolja je moja Mara! Ode drugi i vrati se nakon nekog vremena: . gdje moramo siæi za eljeznièku stanicu? . to bi ti vi e volio biti: glup ili klempav? .To ti ne mo e zabraniti. to je od guske! ^ *ft Skupili prijatelji ne to novaca pa odu u javnu kuæu. ali na oj djeci mo da! Dva se prijatelja prvi put spustili iz sela u grad i u li u autobus.govori prijateljica prijateljici.Prijatelju.U na em poduzeæu tra e blagajnika? . Pojuri magarac. . manje se vidi! ^ Imao seljak magarca koji nikako da se pomakne s mjesta.Ali. Zamoli on prijatelja: . . 79 sf) s$ . .

vi djela sam da sam se naglo proljep ala. Dosjeti se i po alje mu sliku svo je troje djece. Sveæenik je dobro pogleda. ali godinama sam vozio bicikl s labavim sicem! ^ *f\ . ali u svakom sluèaju.Nisam elio da se prièa kako me je novac promijenio! ^ ^ ^ ena poodmaklih godina daje podatke djelatniku Ureda za statistiku: . a na poleðini napi e: "Evo zbog èega mije potreban novac.Ja svoje dijamante èistim alkoholom. javile su se èetiri osobe ..Jednostavno. Za to sada ne vraæa ? ." Nakon tri dana dobije pismo sa slikom zgodne plavu e.njegova ena i troje djece! ^ ^ 4f\ Razgovaraju prijateljice: . to je gre ka! 83 ^ Dobio èovjek zabunom pismo koje je bilo upuæeno njegovu imenjaku.To mi nije potrebno. dva puta. nemoj se smije iti jer æe misliti da ga ismijava . nemoj se glasno smijati jer g a to ivcira.Budite mirni! Nije to nikakav grijeh. èini mi se. .Trideset. pa reèe: .Da.Ja ih bacam èim se uprljaju! ff\ ^ ^ Mlada djevojka apæe mladiæu: .Kako si to zakljuèio? .Direktor voli prièati viceve.Koliko godina imate? .Kad si bio bez novca nisi vraæao dug. . Sigurno ste puno vje bali? .Nije moguæe? Zbilja je gad! .Moj mu je nemoguæ.. Pismo je glasilo: "Ako ne po aljete tisuæu dolara.Jeste li udani? . Dakle. .. otet æemo vam enu.Nisam znala da tako dobro ple ete tvist. draga moja. Maloprije kad sam se pogledala u ogledalo. pona aj se kao to sam ti rekao! ^ j$ Èovjek se hvali svom prijatelju: .Da.Oèe.Moja ena je osoba koja ide daleko ispred svog vremena. ali kad je sveæenik pitao protivi li se tko na em br aku.Za to? . najbolja bl aga sapunica. . i to upravo kad se skupilo dovoljno da sebi mogu kupiti e ir! ^ ^ ^ Novi slu benik do ao je u poduzeæe i kolega ga prijateljski savjetuje: . Èime vi èistite svoje? ." Èovjek odgovori: "Ja nisam èovjek kojeg trebate. mora da sam stra no zgrije ila. ali se mora smijati da ne bi mislio da ti se nije svidio vic.Dva puta? ^ ^ Obraæa se ena sveæeniku: . ali sada kad si naslijedio veliko bogats tvo.Nisam. a za smaragde je. uz obja njenje: ''Evo za to vam ja ne mogu platiti!" Zajmodavac se obraæa poznaniku koji nikako da mu vrati dug: .Ovo vam je rikverc! . ali iz druge u lice.Imam dojam da malo pretjeruje . juèer je na em sinu izvukao sav novac iz ka ice i sve s piskao na kartanju." Prodavaè isporuèuje eni novi automobil i obja njava joj raspored brzina: . va me prij edlog zanima.Jednom sam se zamalo udala. . Zamisli. ja ne uzmièem ni pred kim! o$ Of^j ^ Prepucavaju se dvije fine dame: . da. potro ila je sva moja primanja za deset godina unaprijed! 82 4f\ ^ ^ Trgovac mjesecima poku ava naplatiti dug od kupca. ali upozoravam te.

Zanimljivo! Ako eli .Misli da bi netko mogao ukrasti bicikl? . ali ni moj mu se jo nije vratio! .. Ah. ali to je previ e skupo! Zgodna ena ka e u povjerenju svojoj prijateljici: .Najpametnije bi bilo daje pita ! . Zami ljam da sam poznati glumac kojem ne mo e odoljeti nijedna ena.Misli ..Kako tko? Pa..A. zna li va buduæi zet da ona ima drvenu nogu? .ao mi je.ispravi je prijateljica. . .Poznajem èovjeka koji je oti ao u Ameriku s jednim poderanim odijelom...Kad se ti odmara ? . .I ja sam to mislio. ti ili tvoja ena? . kad bih barem bila ena nekog milijardera.Zamisli.Na koga se ljutila tvoja ena noæas? Èuo sam galamu! . udajete stariju kæer? . susjeda. Maja se ali prijateljici: . .Reci mi to da kupim eni za roðendan? . ne. ne zanima te utakmica? .Jadna ivotinja! Èuo sam da mu je rekla:"Uzet æu ti kljuèeve od stana!" ^ ^ . .Ma. ..Razoèarana lo im financijskim stanjem u svom braku. elimo ga iznenaditi! Do ao Marko prijatelju u posjet i ali se: . za tjedan dana! . da.Tjednima je vje bao potpis svog efa. da vidi s amo kakav stan ima! . 84 ^ ^ ^ Svaðaju se dvije ene: .Ja. .Blagi Bo e! to æe mu toliko poderanih odijela? 86 ^ ^ 0$ Razgovaraju dva prijatelja: .to je. eto. ali jedan od njih se neprestano okreæe i gleda n a drugu stranu.Da. juèer mi je pri ao potpu no nepoznat èovjek i odmah poèeo s nekim nepristojnim prijedlozima.Postao sam rtva neobiène uobra enosti.. ja se mogu odmoriti samo kad ona spava! ^ ^ ^ . poslije ruèka ona obièno odspava jedan sat.Nije istina! Kupam se svaku veèer! Dvije prijateljice razgovaraju: . a ja ka em: "Sla e m se!" .pita jedan. pa mo emo malo razgovarati o tome.Ni ta! Ova dva prednja zuba ionako sam mislio izvaditi! ^ .Sto ti je rekla ena kad si se sinoæ vratio kuæi? . a poduzeæe je ba sad oti lo pod steèaj! ^ *f\ .A.ona? .Ti si obièna prljava kurva! ..Na psa! .Tko to . udovica nekog milijardera! .Znaèi.Zanima me.Oprostite.Na eg prijatelja zaista prati peh! .Pa.Za to? . naravno! Moja ena samo ka e kada bi voljela iæi na ljetovanje.Pa.Kako da ne! Prije pola sata ukrali su tvoj! 85 0$ f$ ^ .Tko odluèuje kada æete iæi na ljetovanje. tko te pita za enu! Ja sam te pitao kad se ti odmara ! . moja ena! .Ah. Dva prijatelja do li na utakmicu. prestani grliti moju enu. a sada im a pedeset milijuna. ali gledam da mi ne ukradu bicikl.. mo ete li mi posuditi va valjak za tijesto? ..

moj stric je ostavio 10 000 dolara eni koja je odbila udati se za njeg a prije deset godina. sram me je.I.Znate. zna li ti stoje to vrhunac optimizma? .Ma nemoj! Pa.Da.Je li ti zaruènik mlad? . uzdahne i doda: . .Preru io sam se u enu i bio sam uvjeren da me ne mogu prepoznati. 88 ^ Uðe èovjek u kafiæ i ali se prijatelju: . da sam veæ poèeo smi ljati kako daje ubijem.upita ga ena. Meðutim.Prijatelju. Pozvao je na pogreb i svoga najboljeg pr ijatelja. . danas bih bio slobodan èovjek! ^ Nesretni èovjek pokapao svoju treæu enu. moj mije odvjetnik rekao da bih dobio najmanje 25 go dina zatvora. da.Nas dvoje zajedno imamo 50 godina.Zamisli. to si mi to do ao reæi. sigurno mu ne bih dao novac. dobro. sutra æe doæi tvoj stari prijatelj Marko i zatra it æe od tebe sto tisuæa kuna.To je kad se o eni tajnicom i onda uobrazi da joj mo e i dalje diktirati.Kako. a ja njega nijednom .Iskreno da ti ka em.I. nakon vjenèanja bio sam toliko razoèaran u enu. . hvala ti! Hvala ti. Cf] 4^ 4$ . Èovjek malo za uti. . . jer da mi nisi rekao.E. 89 I <f\ <f$\ ^ .Èestitam! to si joj rekao? . èija je bila zadnja? . -fi Sredovjeèni èovjek èasti prijatelja povodom srebrnog pira.Slu aj. . pa ti nisi nikad bio u Australiji? .Oh. .Moja.to? . Marko me zaprosio! Ali zahtijevao je da mu sve isprièam prije vjenèan ja. »f\ ^ . . Nakon nekoliko popije nih èa ica: . kako su te uhvatili? .To je prava zahvalnost! Dva zatvorenika razgovaraju nakon poku aja bijega: . kupuj dok mo e !" <t$ .Obo avam Australiju! Ta mi je zemlja donijela mnogo lijepih uspomena.Rekao sam joj: "Dobro.Novac uvijek posudite od pesimista. .Oh. a nisam pogledao izlog. no ovaj se nije odazvao pozivu.Nisam. ali moja ena odlazi tamo svake godine! Dvije prijateljice srele se na ulici.Maloprije sam se stra no posvaðao sa enom. dragi prijatelju. pa to? .Novac æe mu poslu iti da pobjegne s tvojom enom! . On ionako ne oèekuje da æete mu ga vratiti ! 87 ^ ^ ^ Uzbuðen èovjek dotrèi prijatelju i reèe mu: .Da. moram ti reæi. On meme zove veæ treæi put. juèer! . veæ je ostao kod kuæe. èula sam da si se zaruèila? . onda je on jo dijete.Zamisli. draga.Prijateljski savjet: .Pro ao sam pored duæana. naravno! . .Za to nisi oti ao na pogreb? . kao prijatelj.

Ne misli valjda da æemo ga zajedno jahati? . .Sama je to izjavila! .to? Bila si jo ru nija? .Za to nisi i mene pozvao? ..Majka mije prièala da sam kao dijete bila izrazito ru na. otputovala je? . lula i televizija! 4^ ^ ' . .Najbolji prijatelj! jf\ jf\ jfi Nakon dugog vremena srele se dvije prijateljice. Jednog dana Stipe se razboli i Marko mu posudi zdravstvenu iskaznicu. a Stipe nije. prave ljubavi u ivotu. dragi moj.Za to? Ne treba gledati samo ljepotu! .Ja i jo jedan! 91 4^4f^4^ ..Da! Meni je majka prièala da mi pri hranjenju nije stavljala ubrus oko vrata.. . . ali na vratima pi e: "Kod susjede sam. da.A ja sam sanjao prekrasan dvorac i sebe u njemu s dvije ljepotice.Za to? to se dogodilo? .to. volio bih da sam ja te sreæe! 90 ^ æf\ . ali je tvoja ena rekla da si u Las Vegasu i da se karta s Franko m Sinatrom. kao æe je se rije iti ako ba nikoga ne bude privukla? ^ ^ ^ Prijatelj se ali prijatelju: . hvala! .Nije to ni ta! Kako sam tek ja bila ru na kad sam bila mala.Marko.Zvao sam te ja. ti si mu isprièala? -Da. Vraæam se odmah!" ^ ^ Marko je imao zdravstvenu iskaznicu.Da.Bravo! Ima izvrsno pamæenje! o$ Mladiæ pokazuje prijatelju fotografiju svoje izabranice: .Tko je to rekao? .Udala si se? .Danas.Kako tvoja ena? Nisam je dugo vidio! . htio sam sprijeèiti tuènjavu.Dobro. ako si za akciju. veæ gaje vezala iznad u iju.Marko.Jesi li to ti sinoæ trèao niz ulicu? . . ..Sanjam ja sinoæ da se nalazim u kockarnici u Las Vegasu i kartam se s Frankom Sinatrom.Papuèe.Tko se potukao? .to vam je..Nije lijepa! Zar ne misli da radi glupost? . Marko? .Ah.Zamisli. .Jesi li èuo da najstarija ena na svijetu ima 125 godina? .Ma nije. mo emo sasvim mirno opljaèkati stan tete onje.to ti je to PLT? .Koliko li onda stvarno ima? . ali kad ti dosadi.. . za PLT! . a boèicu bi gurnula ispod! . Nije se htjela sa mnom pro etati gradom! .Ah. Ode Stipe kod lijeènika i ovaj ga pita: . a danas m i ju je veæ vratio! ^ Sretnu se dva prijatelja: . . vi e nema romantike.Bok! Kako si? . prije èetiri dana jedan moj kolega pobjegao je s mojom enom. nema poezije.I..Sada ne. imam odliènu ideju! Idemo zajedno kupiti konja! .

. kao suvenir. jesam! Zamisli. . od upale pluæa.Ostavi ti znanost.Rep? Valjda glavu! . 94 ^ 0$ etaju dva prijatelja zoolo kim vrtom i doðu do bazena s nilskim konjima. ..Ali.Eto. . prijatelju.Jesam. . znanost tvrdi i dokazuje. .Ti nisi normalan.to to radi ? .Kad moja ena ne to tvrdi.Skoèim ti ja na lava i odre em mu rep! Zna .. a ona i dalje pere suðe na ruke! ^ Dolazi Marko u posjet prijatelju i zetekne ga kako viri kroz kljuèanicu u kupaon icu. ja to uopæe ne priznajem. Zavr io je na kirurgiji. ja to nikad ne pobijam.Deset dana nakon vjenèanja! . pivo!" a ono stignu dva piva! ^ ^ . Majo. pogleda na kalendar.Gledam enu kako se kupa! . 92 *f\ 4$ ^5 .Kakvu ti prekrasnu enu ima ! Zapravo ti i nisi pijanac.Ne! Dok ja budem jahao. Moja ena.Jesam.Mate! ...Tako i ja radim.Èujem daje umro susjed Mate. ja æu jahati! <fb 4fi 4^ .. ja le im na trosjedu poslije ruèka i viknem: "Mate. Njezina majka bila je potpuno nijema. To su najobiènije gluposti. kad narastu.. ^ ^ 4f\ .Ne ka e ni ta. kad ima normalnu enu! .A drugi? .Kako æe ti se zvati sinovi? .Isto Mate! .Za to danas na poslu nema tvog prijatelja? . .Kako? Pa ja sam ga sinoæ vidio s jednom zgodnom enskom u baru?! . kad doðem kuæi. ti æe iæi pje ice.Reci mi. Pogledaj moju suprugu.Onda se siromah nije dugo muèio! <t$ <f$ ^ . glavno da nije rak.I ja sam ga vidio! Bila je to moja ena! ^ ^ jf\ Do ao Marko prijatelju èija je ena rodila blizance. a dok ti bude pje aèio. o$ ^ ^ Vratio se Marko iz Afrike sa safarija i hvali se prijatelju: .Kako reagira tvoja ena kad doðe pijan kuæi? . ali nisam vidio da se kupa! 93 ^ cf\ ^ . . .. jer poslije nekoliko trenutaka ona to uèini sama.Nju je veæ netko odnio. samo pogleda na sat i duboko uzdahne.Za to? . . ^ . . kad je tvoj mu umro? .Da..Zar je nakon toliko godina braka nisi jo vidio golu? .Èitam ti ja u novinama kako nasljedne osobine bitno utjeèu na potomstvo..Sto nedostaje tvojoj? .Dobro je.Blago tebi. èovjeèe. ja joj prije pet dana kupim hladnjak..Glupa je! . u posjet. . .Sinoæ je nastradao. znanost grije i.

Marko. jesi li pao? . to je za tebe najgore to ti se mo e dogoditi u ivotu.Da. Dosta mije njegovih darova: p et bundi.Kupovala sam vjenèanicu! .eljela bih raskinuti s onim prepotentnim bogata em.Prièao si mi kako tvoja ena obo ava ivotinje.Jesam! Kupila sam vjenèanicu na sni enju i u tjedjela 1000 kuna! Razgovaraju dvije prijateljice: .Jesam li ti rekao da sam nabavio odliènog psa èuvara? .Kako su glupe i lijene ivotinje.Vi e ne. koji je danas datum? .Naravno! . ali nitko se ne javlja.Kad si veæ spomenuo nilske konje. je li se tvoja ena vratila iz toplica? *ft ^ ^ Nazove Maja telefonom prijateljicu: . . . .Nisam.Jesi li ti normalan? Pa da mi ga ukradu! .to æe ti pas? . ^ ^ ^ .Reci mi.Bili smo u restoranu i vidjeli je. dogodilo se iznenada! . .Èitam koliko je brakova sklopljeno zadnjih pet godina.to æu kad je praznovjerna! .Telefoniram ti cijelo jutro. Juèer sam se sam uvjerio u to.Za to ga ne kupi ? . . novine su juèera nje! 95 4f\ .to to èita tako zanimljivo u novinama? . preselio se preko puta! I li Marko i Mate kroz Gorski kotar i dok su prelazili preko gorskog perivoja.Ne znam! Ima novine u ruci.A tko æe pojesti sendviè? . novi plinski tednjak.Nekako ti je mr ava ova krava. sendviè i pas.Zna koliko ja volim svoju enu? Bilo bi mi najgore da moja enj ostane udovica.Zamisli.Najveæu glupost u ivotu! ^ ^ .Sutra se udaj em! Hajde pogodi to radi moj buduæi suprug? . Gdje si bila? .Previ e tra i! 4$ ^ . pa pogledaj! . Mar ko se strovali u provaliju.Pu ta li ga noæu? .Kako to misli ? . ^ ^ j$ . 96 ..Jede samo djetelinu s èetiri lista! ^ 4$ 0$ . Reci mi to da radim? .Kako praznovjerna? . stanuje li jo uvijek Stipe u onoj prekrasnoj vili preko puta zatvora? . . ali nisam ti vjerovao. jo padam! ^ a$ o$ Razgovaraju dva seljaka: . glupog Amerikanca! Veæ deset dana mi poku ava prodati Kip slobode.Skromnost mi je vrlina! Za ruèak mi je dosta boca vina. Naruèila je tri peèena pileta i odnijela ih veterinaru da vidi mo e li ih spasiti.Ne mogu. vikendica na moru.Reci mi.. ti nilski konji. jesi li zadovoljna izborom? . .Nisi! Dr i li ga na lancu? . novi mercedes..Marko.I.Vrati mu plinski tednjak.Vjenèanicu?! Ti se udaje ? . .

u posjet prijatelju.Za to? . stavi je unutra.Na plin. povræem.Boji se ene?! Jesi li ti mu karac ili mi ? . .Reci mi.A sviðaju li ti se ene koje potro e cijelu plaæu na odjeæu i minke? -Ne! . vodu do vrha.Ne vi e! . . na tebi se zaista vidi da si se o enio.A voli li ene koje svaki dan satima razgovaraju na telefon? . Na semaforu prole ti kroz crveno.Jadan èovjek! .Marko.Divno! A kako se izlijeèio? .vino?! 99 of^ of^ . Deset dana jede samo juhu. . .Moram pitati enu da li se sla e s tim. .A to si mislio da æe pu tati . Ona barka koju sam kupio od tebe pu ta vodu.Naravno da ne volim! .Ne volim! . a sada se ne zna od èe ga je umro. nije se znalo od èega ivi. Nikada ti prije ko ulje nisu bile t ako izglaèane.to se to.Da.Lijepo si me prevario. a Marko izvadi neku tabletu.. .Pao je s desetog kata! Do li Marko i Stipe u Njemaèku.S ri om.Èujem da su ti eni ukrali American Express karticu. . Prodavaè pozove efa i ovaj upita Marka bi li im prodao te tablete.Raskinuli smo zaruke.Ne benzin. kako si uspjela tako smr aviti? .Sa tapiæima! ^ <s$ Na pogrebu susjede razgovaraju: . . Nalije prodavaè vodu.? .Jednostavno je. Marko.Uz pomoæ kineske dijete. . ^ ^ ^ . Dogovore se oni za 100 000 eura. to je bilo prvo èemu me Maja nauèila nakon svadbe.Pa to se onda mota oko moje ene?! 98 <f\ 0$ 4$ .Za to te to zanima? Ti si ionako o enjen. . Dogodi se tako i nekoliko dana poslije. upali motor i ode.Mo e li mi posuditi recept? .A na to æemo se mi sada voziti? . . kao i do sada! tfjft ^ .pita Stipe Marka.Marko.elim znati da li u brak ulazi vi e mu karaca ili ena.Tko god da ju je ukrao. zaista jadan. .Èovjek! Moja ena boji se mi eva! ^ ^ ^ Marko polo io vozaèki ispit i krenuo se provozati s prijateljem.Htjela se udati za mene! <f\ j$ . ima li jo problema s mu em? Mjeseèari li jo ? . juèer dogodilo izmeðu tebe i Maje? . ^ ^ ^ Razgovaraju dvojica prijatelja: . Prijatelj mu reèe: .Koji benzin elite? . .Nevjerojatno..Da. Kad je ivio. manje tro i od nje! 97 ^ 4$ ^ ..Voli li ti ene koje beskonaèno prigovaraju ako ne doðe s posla odmah kuæi? . doði kod mene veèeras na karte. Odu do benzinske postaje.

Vlatkovi roditelji se seksaju. penis? .. Mama i tata na to zgranuti zastanu i otac dovikne sinu: . . a Ivica se svako toliko javlja s balkona: .Evo. onda u kino.Zar ti ni ta ne osjeti ? . ja sinoæ iza la s intelektualcem! . -1. Vrati se uveèer.Tata me je tako nauèio! Na sljedeæem raskri ju Marko opet projuri kroz crveno. doda: . Pa ti on onda izvadi svoj penis.. .. to je onda bilo? . no kako im je smetao desetogod i nji sin. a li s osmijehom na licu.pohvali se Fata..Ive. I tako.I. .to radi ? Pa zeleno je! .Jesi li ti poludio? Projurio si kroz crveno! . pa oti li kod n jega kuæi. jedan intelektualac! .. dva po dva pa èetiristodva! .to ti je to. . Fata se razveseli Mujinom prijedlogu. ali je maleno! ^ ^ (18) Roditelji malog Ivice odluèe se na brzinu po eviti.to je to enomrzac? . broj at æu do petsto! *ft ^ Za vrijeme ljubavnog èina.Ako ne uèinite kako sam rekla.Ma.Ajde. prepuste se oni u icima.Ni ta. .eli li da poginemo? . i to veæ godinama! ^ 4$ . Mujo.. kad i Vlatko stoji na balkonu! .. ^ ^ Dojadila Muji besparica pa pozove Fatu i ka e joj: ... Zatim smo se se malo etali. kako ti to zna ? . Pro la su kola Hitne pomoæi.Pa. Tada se okrene i vidjev i dobro èovjeka pokraj sebe. kako je bilo? . idi zaradi ne to novca. Jo ko se vozi na novom biciklu.. èovjeèe? Smjesta izvucite ruku ispod moje suknje! -reèe mlada dje vojka èovjeku u tramvaju.KONAÈNO MALO REDA .A to ako naleti moj tata?! 100 SIDA.troje! .reèe tajnica direktoru.Tata me je tako nauèio! Na sljedeæem raskri ju isto.Pa.Tata me je tako nauèio! Na sljedeæem raskri ju na semaforu je bilo zeleno svjetlo i Marko stane. Fato.Neki se auto upravo parkira ispred zgrade. to ti imaju intelektualci.Pa. zaradila sam èetiristodva dolara! . bona.Prvo me vodio na veèeru.S tobom i Majom . ensko si. Slièi na kurac. dragi moj. ali otkud ona dva? . Mujo.A koliko æe nas biti? . zna kako æe . ^ *fb . Doði i ti sa svojom Majom! . umorna.pita Mujo. Uznemireno se obrati sv ojoj eni: .to ti je to? .Onda smo intelektualno razgovarali. sredi se i ode.pita Mujo.. odluèe ga poslati na balkon da ih obavje tava o tome to se zbiva u susjeds tvu. veèeras prireðujem tulum .grupni seks.Ti si stvarno lud! Netko æe naletjeti! . .odgovori Ivica.Ili æete mi poveæati plaæu ili æu poèeti pisati svoje memoare! .. .Bolan Mujo.A.Kako? Razumijem èetiristo.. . mu odjednom osjeti miris dima.Èovjek koji miri dok vodi ljubav sa enom jer ne mo e gledati kako ona u iva! 101 ^\ ^ (18) .to to radite.

pogleda u njega i raz ljuti se: . tra ite si novog sveæenika.. Htjela je znati zastoje svi mu karci tako vole.I to ti je rekao moj mu ? .Zaista? . prije nego to je to uspio objasniti sveæeniku. . Ne pu tajuæi djevojku. jest æe i on. kæeri. upljani mi se na ispovije di stalno ale kako su pali.. Mladi sveæenik posjeti gradonaèelnika i reèe mu: . zanemarila si kuhanje. moja perika ima razdeljak sa strane. to to radite? .A. to radim? Spremam se za krevet.. .. shvativ i da mladom sveæeniku nitko nije rekao o n jihovoj ifri.Ti si se stvarno promijenila. Gradonaèelnik se poène smijati. .Ne. ovaj.Ali ne.Kako. doktore? .. vi e ne posprema stan.Ah. nikada s èovjekom ispod trideset godina.zapanji se mladiæ. . pardon. to mi je rekao kuæepazitelj! e$ o$ <t$ Po prirodi stidljiv mladiæ na ao se jedne veèeri u dru tvu djevojke koja ga je pozva la u svoj stan.Naravno! A i u krevetu sam puno bolja od vas. .Vraga je tu.g alami gazdarica na kuænu pomoænicu. .Je li to zbog moga lijepog tijela? -Ne! .U èemu. tu je! .. etao i ogladnio.ena vam je zaista frigidna! 103 4f\ ^ ^ .. ovaj uvrijeðeno nastavi: . htio sam vas zamoliti da mi posudite sto kuna.Koje sam ja sreæe.apæe uspaljena djevojka. to nikako! Pa ja vas jedva poznajem! ^ ^ ^ Pouèava majka kæer: .. .. morate odmah uèiniti ne to s ploènikom. ali kad j edu svi.. No nakon nekog vremena sveæenik umre i na njegovo mjes to doðe mladi sveæenik. U jednom trenutku mladiæ u padne perika.Ne znam to je tu vama smije no! Pa i va a je ena samo ovaj tjedan veæ tri puta pala! j$ (18) etao Mujo New Yorkom. Ali...102 0$ ^ Starom je sveæeniku veæ dosadilo svojim upljanima stalno davati oprost za grijehe preljuba. a va mu mi stalno govori da kuham bolje od vas! .Je li to zbog mojih plavih oèiju? -Ne! . Vidi on neki kiosk. htjela sam reæi.I zapamti. uzme rjeènik i zaèudi se. Proèita na kiosku natpis "HOT DOG".Imali ste pravo! . 104 Izrazito lijepa djevojka bila je omiljena meðu mu karcima.Gradonaèelnice. Kako su ga upljani jako voljeli.. on jednom rukom stane tra iti periku i tako z avuèe ruku ispod njezine sukne. 4$ vf^ ^ U zadnjem redu kina strasno se ljube mladiæ i djevojka. dragi. pa im se jedne nedjelje za vrijeme mise obrati: . nikada ispod èovjeka s trideset godina.odgovori djevojka i poène se skidati. izlaze ljudi odatle i j edu ne to. mladiæ se napokon ohrabri i obrati se dj evojci: . .Ja bih.Ako samo jo jednom èujem da je netko izvr io preljub. da li bismo. pa je upitala jednog: .. plati..Ma nemojte. Doðe on na red.Naravno! . uzme pecivo. ako biste vi. dogovore se da æe od sada za preljub na ispovije di govoriti da su "pali". od onolike d ukele mene ba kurac da dopadne! ^ o$ ^ Lijeènik izlazi iz ordinacije i ka e èovjeku u èekaonici: . . Nakon to su malo popili. Zar niste to htjeli? .Tu je. ali..

4$ 4$ . Prve braène noæi njegov ga je sin odnio uza stube na kat i polo io u krevet.Da. .Kad je moj pokojni djed imao sedamdeset godina. Jednog jutr a probude se dvojica. Jeste li kad pilotirali zrakoplovom? . vrlo rado! . dok je treæi jo spavao.. . o enio se tridese-togodi njakinjom .Tako to tijekom cijelog seksa nisam ni ta osjetila! Putovala tri prijatelja pustinjom i tjednima nisu vidjeli ensko biæe.Koju? .Tako je. . Vidio sam kako se ju tros vraæa sav iscrpljen.Bok! Ja sam Marko.Da nisi anesteziolog? . . obvezno stavi ruku na usta! ^ ^ ^ .Kad zijeva .I. dragi. hvala Bogu da si iv! . gdje gaje èekala mlada.Ne znam vi e! Predajem se! .Kako to? Samo jedan gaje nosio u krevet. pa kad se razgovor malo razvije.Ti prijatelju nikad neæe imati enu. Najprije mora s njom o neèemu poprièati.E. . .Noæas sam pomislila da si mrtav jer je jedan tvoj dio bio potpune ukoèen.Nevjerojatno! Kako si pogodila? . to im je osnovno pravilo? . sva tri njegova sina odnijeli su ga i2 kreveta na doruèak . za to ne bih bio? . pristupi jednoj djevojci i poène razgovor: . . zajedno smo veæ sedam dana. Ali sigurno ne zna koja mije specijalizacija. to misli .O. Svaku odmah pita hoæe li voditi ljubav s tobo m. vjerujem da hoæe. . lijeènik? .Jedan konjak prije i jedna cigareta poslije! 4$ 4$ 4$ Poslije pi*ve braène noæi mlada uzdahne: . Mladiæ priðe djevojci u kutu. .Djed se nije dao iz kreveta. Iste veèeri ode on u bar. da. . poèeo sam vezu s onom na om susjedom s petog kata. nije na Robi nastran! ^ 105 4$ 4$ . 4$ 4$ 4f\ Tiha glazba svira u noænom baru. nakon burno provedene braène no æi.Zna .Oh.Oprostite.Nije to ni ta! Kad je moj pokojni djed imao devedeset godina. a trojica iz kreveta? . dakle. meni se èini da se Robi sinoæ iskrao i oti ao kod irafe.Èitao sam bonton o nudistièkom kampu.Je li to zbog moje plave kose? -Ne! .Zna .Pa. mogu li vas zamoliti? . Za to bi ti bio iznimka? ^ tf\ Razgovaraju prijatelji: . o enic je prelijepu dvadesetogodi njakinju.Kako zna daje to bila enska irafa? .Je li to zbog mog karaktera? -Ne! .Ti si.Lutku od gume! .. Mislim da irafi nije bilo lako.Pa.Nabroji mi tri najljep e stvari u ivotu.hvali se mali Mate prijateljima. Ujutro. hoæe li mi dati? .A. upravo zbog toga! Ljepotica upita mladiæa nakon voðenja ljubavi: ..Od svih guma za za titu od trudnoæe vjerujem samo u jednu.Zbilja? . .prièa mali Ivica .elite li prije toga otplesati jedan ples? 106 4f\ jfh .

. dolari fal ! .. molim te! I tako mo e. Probala sam s erotskim rublje m.Da.Kako ne znam? Onaj moj turi mi sinoæ ovolikog. dva. ali AIDS original. dolazi pogrebna povorka.Tata.Pa.Uèiteljice. èekaj.Ja sam pro la.Nisam. ne mo e. Bri e on znoj sa èela i ka e: .. obave oni to. 107 ^ ^ Pi e mali Ivica zadaæu u kuhinji. . dobro. Nakon kratke prièe oborio se on na nju. daj. -Tata! . ali naglo prestane i kao popravlja. Privuklo to jednog "toplog brata" s gradili ta u blizini Dosaðuje on uporno ml adiæu. nisam.Pa ti si.. deset. pusta obeæanja! 108 Razgovaraju poznanice: . Polagale smo moderan seks. oh.Kako zna da ima rak? . skupo æe te stajati ovaj seks! o$ sfh (18) Uleti Ciganka kod lijeènika: . Za to pita ? .Sssssammmmo bbrojiii ssiiinnneee! .Prijateljica i ja bile smo u Francuskoj..Oh. ima li srce noge? . A gdje su ostali komadiæi? (18) Mi iæav mladiæ radi pikamerom na gradili tu. za svakog prolaznika dobit æe po jednu kunu. daj. sto! . ali èekajte zaboga! . du o. ali ni ta. samo ti broji.Molim. AIDS original! ^ <S$ 4$ (18) . æao! Dolari fal .Tata.Ah. sine.Æao bela. a ona je pala iz usmenog! ^ <sfi ^ Opra taju se stari pomorac i prostitutka na rivi.Nosi se ili æu ti nabiti ovaj pikamer u guzicu! . a poslije ispade mal: komadiæ. .Nema.. -Nee! Nemojte! Dobro. kad èuje neko u kanje. mu i ja nismo se seksali mjesecima. I tako mali Ivica poène brojati: .Pedeset.. Pomorac vièe s broda i smije se: . otac reèe Ivici neka stane kod prozora i ne okreæuæi se broji p rolaznike.Nisam ni ja.. 109 (18) Jada se prijateljica prijateljici: .Tko je to demagog? . mami frizuru. Doðe do sobe i vidi kako tat a planinari po mami. digni noge".Nema te dugo! Gdje si bila? . imam rak na maternici! .Ne.Æao amigo. .To je èovjek koji svoju enu uvjerava da se od dugog jebanja dobiva rak na mater nici! ^ 4ft\ Stariji gospodin zaveo mlaðu djevojku. nevina!? .Jedan. Hoæete li voditi sa mnom ljubav? f$ Pita mali Ivica uèiteljicu: .Ne znam to æu. Od silnog vibriranja tresi mu se svi mi i æi. tata je sinoæ govorio: "Srce.Dobro. dobro.Pomagaj doktore. sine? .. Videæi da mali ne to sluti. Samo mi niste dopustili da skinem najlonke. i kako je bilo? . . i jednog trenutka mladiæ zavièe: . . æao. jedanaest.

a ja ka em: "Turski !" Na to æe on: "Jebe mi se!" a ja brzo "I meni !"I tako sam rije ila problem. ona poludi kad joj ga na kraji uvalim u ust a .dodi Mujo. mu karac ugleda na stolu dvije mrkve. i ode opet do bare i upita a bu hoæe li se udati za njega. Sav sretan Mujo ode doma.Ti uti! Ne prigovaraj zapovijedi efa! ^ ^ ^ Prostitutka upoznala zgodnog mu karca u baru i odvela ga kod sebe u stan. Po alio se on lokalnom mudracu. imati muda za to! <s$ ^ (18) Dosadilo mu u i eni klasièno jebanje i ka e on njoj: .. <f\ o$ j$ (18) Imputirali Muji penis.to je. Ako ka e "Ne".Jebo ti pas mater! ^ ^ ^ (18) Prièaju Amerikanac.odgovori mu .Tko ga jebe! . Ujutro k ad se probudio. Ode prijateljica kuæi. On sav razoèaran ka e Fati: .Za to mrkve? . a ene po evi! . ali sam ga rije ila.Spremila sam ti doruèak! . da ne misle susjedi da sam te ja bacila.Èekaj Mujo da se ja spustim s na eg 28-og kata u prizemlje. Mo e doæi policija.Moja najvi e poludi kad joj li em "malenu".Imala sam i ja taj problem. .hvali se Amerikanac.Ne! . penis æe mu se smanjiti za deset centimetara. Fato? Bacit æu se s balkona. Fato. a ovaj mu ka e da ode do obli nje bare i upita abu hoæe li se ud ati za njega.E.Treba.Kad ja vodim ljubav sa svojom enom.hvali se Francuz. ali on nikako. Ode on opet kuæi i razmi lja:" Ma da mi je jo deset centimetara manji bilo bi super ". Na to æe jedna starija gospoða: . Ode ona opet g ore i pita ga: .Umro je predsjednik! . ^ ^ ^ (18) Zaustave razbojnici autobus.efe. Èeka.Turski! .odgovori aba. pa da me nema! .odgovori aba i Muji se penis smanji. . ne i ne! . Jedan dan kad je mu do ao s posla. ja njemu : "Umro je predsjednik !" On pita koji. psa i majku? .Da vidim da li i jede kao zec! 110 ^ ^ 0$ (18) Ima Mujo penis od pedeset centimetara. sredila se i èeka.Oglu it æu! .Ajde da te jebem u uho! . Francuz i Mujo o seksualnim u icima. Ode Fata dolje i èeka da se Mujo baci. èeka. . . aba opet odgovori "Ne!" i njemu se smanji penis na trideset centimetara. ali opet nikako da naðe odgovarajuæu enu. gubimo vrijeme. eviti mo emo i poslije . Uðe mu .reèe jedan razbojn ik. jesi dosadan! Ne.Da mi je barem jo deset centimetara manji! Ode on opet do bare i pita abu hoæe li se udati za njega.to æe mi ovakav ivot. . a ona æe: .Kako u tri rijeèi mo emo spojiti ljubav. Mujo? to se ne baci ? . . .Ako nisi onijemila.Mu karcima oduzmi sve.Koji? . Nikako da naðe odgovarajuæu enu. Ode Muj o do bare i upita abu hoæe li se udati za njega. neèe ni oglu iti! 111 ^ (18) . .Moja najvi e poludi kad se nakon jebanja obri em u zavjese! . ef bande naredi: .

Mujo? . Posjeti ga Haso. . baciti u rijeku. Krene Mujo odmah kuæi.Raznosaè pizzal .Mujo. Ponovi on to jo jednom .Tko je? . Do ao Mujo doma i hoæe voditi ljubav s F atom. . trlja. ponovi jo jed nom .Ali me smuti u tri rijeèi! ^ ^ ^ (18) Upao èovjek u ivo blato. . pa kad su Mujo i Haso ot i li. poti ten. samo ti spavaj! Upali Fata svjetlo. Iz rijeke izaðe Vilen jak i obrati mu se: .povièe Fata. Odveli ga u bolnicu. ostavi mi broj mobitela! a$ tfi j$ (18) Zove Fata Muju na mobitel i javi se ugodan enski glas: "Pretplatnik trenutaèno ni je dostupan!" . raznesi i moju! <t$ (18) Uleti Mujo u minsko polje.Pomozi. Natrlja rukom kravin rasplodni organ.Amputirali su mi obje noge.Ma. ali mu se ne di e.Uði.Neæu! Ode Mujo.Mujo. . Hoæe se baciti u rijeku. a èovjeku blato veæ do grla. pogrije i vrata i pokuca Fati.Hoæu ako mi popu i ! . daj mi pièke! . ali autobus nikako da doðe. 112 affc (18) Zove Fata Muju na posao: .Sad mi je barem kurac do poda! ^ (18) U umici jebu Fatu Mujo. Mujo! Izvuci me iz blata! . izvuci me iz blata. U meðuvremenu u Fatinu zgradu dolazi raznosaè pizza. Tone on. nabije ruku biku na nos.Haso. a èovjek æe njemu . popu it æu ti! . Prolaz Mujo. u krznenom kaputu. kurvo! . Sva sam se uspalila. Stavi ruku meðu Fatine noge. t rlja. blato mu je veæ do koljena. medo navali na Fatu.Opet si se tukao! ^ ^ ^ (18) Sjedi Mujo na mostu. izvuci me iz blata! .Hoæu.Neæu! Ode Mujo. ispunit æu ti dvije elje. Probudi se Fata i pita: . pa Haso. imam jednu dobru i jednu lo u vijest.kad ono ni ta. a Fata dovikne onako mamurna : .to to radi .A koja je nakon ovoga dobra vijest? . ni ta. uði. a èovjel jauèe: . Naiðe Haso. 113 ^ ^ (18) Dogovorili se Mujo i Haso da dovedu bika i kravu na rasplod.opet ni ta. a èovj ek ga moli: .reèe Haso i gurne ga nogom u blato.Hej ti.Reci prvo lo u. ako mi popu i ! .Vidio to medo iz grmlja.ni ta. Mujo. tebi jest dostupan. pa zavièe: . biku se digne i sve se sretno obavi. a Mujo æe: .A. Proðe opet Mujo. molim te. tu an.Mar .Nemoj se.Haso. Bik ni ta ne poduzima . Sjeti se on onoga s bikom.(18) . Pita Fata: . pa pod nos . ajde po uri kuæi. Kad je bio gotov ode medo. pederèino! . pa se Mujo dosjeti. a èovjeku blato veæ do prsa.Fato.

Mora mi popu iti. bodi! On navali jo e èe. Kad je sve bilo gotovo. stani bar dok ti govor im.Nikad ne ide frizeru! . .Dobro! to? .elim natrag kuæu koju sam prokockao.Dobro. Pristane Mujo i pu i on. Njemu se to uèini previ e. ustane iz kreveta i pona ajuæi se kao makro reèe: . Fata vièe: .Pa.brzo mi se skini! Sava raka tika taka . Mujo. zajedno se zaposlili. on pristane i plati jo j. bodi! ^ ^ . mora ne to napraviti za treæu elju. Mujo.ja bi tebe na brzaka! Bija baja buf .Prijateljica mu je pièka! ^ (18) En ten tini . prestanite me ljubiti! .Lijeva noga mi je Bo iæ.Stalno visi s one dvije budale! -Susjed muje upak! .. Haso? . zar jo vjeruje u Vilenjake?! 114 ^ f$ (18) Gledaju Mujo i Haso pomièe: .Kakva je razlika izmeðu mraka i tvrdog? .Mrak dolazi svake noæi! 115 ^ ^ of^ (18) . ali po to je ena bila veæ uzbuðena. bogamu.Neæu! .Zna to bih voljela? Voljela bih da se jednu veèer pona a prema meni kao prema kurvi i da mi plati tisuæu maraka prije nego to me povali .Jel' ti se di e.Ispunjeno! . Mujo se zaprepasti i poène kukati: .E.Ispunjeno! .Èetrdeset i pet! . ^ ^ (18) Razgovaraju dvojica prijatelja: .Dobro! elim da mi se Fata i djeca vrate. pa.Bodi. pljuni natrag tisuæu maraka dok te nisam poèeo tuæi! 4f\ a$ a$ (18) .. Mujo. zajedno smo odrasli. ena iznenada reèe mu u: . desna noga mi je Nova godina! Svrati izmeðu praznika! (18) Èetiri razloga za to nije dobro biti kurac: . mala.A. za to ja nemam tri elje? .Prestanite. koliko ti ima godina? . .Di e! . poku ala sam se obraniti! ^ t$ ^ (18) Dok su le ali zagrljeni u krevetu. a Vilenjak ga gladi po glavi i pita: .Jesi li primijetio da sada i prezervativi imaju na dnu serijski broj? . . zajedno smo i li u kolu.Onda mi odi po pivo! ^ (18) Vode Mujo i Fata ljubav.. djeca nam se zajedno igraju. skini.Hajde. u vojsku.. kako bolan mo e .da ti ljubim muf! o$ ^ (18) Vrati se Mujo sa slu benog puta i zatekne Fatu i svog najboljeg prijatelja zajedno u krevetu.Bodi. .Pa.Pa..

Tko je to bio? . Subota: Spasil a sam cijelu posadu broda i putnike. Na glo u sobu uleti sedamnaestogodi nji sin. Ne eli se valjda odreæi na e kuæe s bazenom.Mujo. bila je to moja ljubavnica. Rezultati su sljedeæi: Medicina: .Kako se to igra? . bje i onda! 4$ Ljenèare na terasi mu i ena. izaðe domaæica i prospe aku p enice. Gorila pomahnita.Ako ba mora znati.Hajde. imaju s kim ..Tako dakle! elim razvod! . Majka se pokrije preko glave praveæi se da spava. Mladiæ uzdahne: . . Ona je na sebi imala laganu lepr a vu haljinicu s tankim naramenicama i izgledala je vrle seksi. poène divlje tresti kavez. Mu predlo i eni: . . zanji e kukovima. jahte. kad ga nikada nisi morao odmatati do kraja! ^ ^ ^ (18) . Odjednom. imaju s kim .. ena gurne mu a. to æe s njim kad ga ulovi ? Po eviti ga?! ^ ^ v-f^ Jednoga lijepog dana etali mu i ena zoolo kim vrtom.imaju gdje. On nerado izaðe iz kreveta. hajde me malo fataj! .I.Oh. Srijeda: Kapetan mi se udvara. . Utorak: Kapetan je zgodan èovjek. kad iznenada priðe prekrasno graðena plavu a.ali æemu sve to? Na krstarenju ena pi e dnevnik: Ponedjeljak: Upoznala sam kapetana.Idemo se igrati konjiæa.imaju gdje.Jeste li nezadovoljni svojim seksualnim ivotom? . uzmite stvar u svoje ruke! 116 Provela se anketa koliko se tko seksa na kojem fakultetu i koji su im najveæi pr oblemi u obavljanju toga. Ona se zaigra. razmisli malo. uputi mu izazovan osmijeh i ode.Pa. primijetili su kako se veliki mu jak uzbudio spaziv i zgodnu enu. Ne pogl edav i enu toplo pozdravi mu a. . Sjedi mladiæ u dvori tu i promatra pijetla kako naganja koko .Je li ono za onim stolom Ive? Tko je to s njim? . imaju kada. U trenutku kada ju je sustigao. Miris mlade enke potpune gaje izludi o. Prolazeæi pokraj k aveza s gorilama. Dugo su veèerali u ti ini. podign e haljinicu. Koko odjuri dalje. a ja zadnji! 117 tf\ of^ cfb Mu i ena veèerali u restoranu.ali s kim? Filozofs ki: . izvadi kondom i navuèe ga. spusti naramenica. tata? .Jasno da nisi vidio. . . ena upozori mu a da bi trebao staviti ko ndom. to jo nikad nisam vidio. T o ih poène zabavljati i mu stane poticati enu da ga izaziva..Lovim mi a! . Petak: Kapetan prijeti da æe nas sve potopiti ako mu se ne podam.Daj. Èetvrtak: Kapetan je nasrtljiv .Nemoguæe.reèe Fata.Njegova ljubavnica. a pijetao se zaus tavi i stade kljucati zrnje.Nadam se da ja nikada neæu biti toliko gladan! o$ <f$ ^ Sjede Mujo i Fata u parku na klupi. .to to radi .imaju gdje. ode do ormariæa. nove garderobe. mercedesa. a otac nije imao kuda te je ostao stajati gol nasred sobe. imaju kada . . na a ljubavnica je puno ljep a! ^ ^ ^ (18) Kad se strast meðu supru nicima rasplamsala.ali kada? Elektrotehnièki: . . .Ti æe biti prednji dio.

veliki crveni. Derem Fatu. uðe prvi put u ivotu u sex-shop. Proðe nekoliko dana i Gepeto pita Pinocchia kako ide sada s cur ama. ptica pojede crva. gledaju kako njihova ped esetogodi nja susjeda svake veèeri ide van. odnedavno udovica.Marko. Sl jedeæe jutro. Crv pojede list. ljubeæi se. dok njih dvije vrijeme provode kuæi pr ed televizorom. Onako ljut. Nakon nekoliko dana Pinocchio se ponovno po eli Gepetu: . Spazi ga ptica i pomisli: . ali je proma i i padne u baru. gospoðo.Pustit æu crva da se najede pa æu onda ja njega pojesti! Pticu iz prikrajka gl eda maèka i misli: .Èuda. to ovaj èovjek radi u mom krevetu? . Koja je poanta ove basne? Stoje predigra dul ja..Tata. èuda radi! ^ Jednog lijepog dana gmi e crv po drvetu i spazi soèan list.Pustit æu pticu da pojede crva.Ma. Ne mogu v i e tako.Ali. Gepeto mu objasni gdje je brusni papir. sva mi se djeca smiju. u 25-oj sam davala popus te. a onda æu ja nju. onaj ru ièasti i ovaj ovdje. no ef i tajnica sjede na dvosjedu. . zalupi za njom vrata i doda: . izder e se na nju: . to biste eljeli? Ne mogav i se naèuditi tolikim divotama. brusni papir je prava stvar! 119 ^ ^ 4f\ Gospoða u godinama. Veæ mjesec dana ona stvar mi stoji.eno. pa ga stane u slast gr ickati. da bi to izbjegao. sav pièast i grub. a sada je sve na rasprodaju! ^ o$ ^ Potu i se Mujo lijeènici. to je protupo arni aparat! ^ s$ Do ao mu sa slu benog puta i zatekao enu u krevetu s nekim èovjekom. a ef spu tenih hlaèa zagrmi: . . kakav si mi pimpek napravio. druga 25 godina. Smiju mi se curice i ni j edna neæe sa mnom u kino. praznim se ruèno po dvadeset puta na dan. Prolazeæi pokraj efova ureda. jedna 21.Stan i hranu! <zj§ Vrativ i se iz kole. tra ite si drugi posao! ^ Dvije zgodne mlade cimerice. proviri u ured. Ne eleæi povrijediti Pinocchia. tata.Tata. Jednom se prigodom odva e i upitaju kako joj to uspijeva. to je jednostavno. Zanosna p rodavaèica diskretno je upita: . Sljedeæe jutro. pa neka s am popravi gre ku. U 21-oj sam dr ala cijenu. . Sa ali se Gepeto nad Pinocchiom.Sada njemu reci da te boli glava! 118 ^ ^ Da ostavi dobar dojam na svom radnome mjestu. gospoðo. sva ushiæena stane nabrajati: .Dat æe te mi onaj zeleni. primijeti da mu tajnica sjedi u krilu. gurne enu u kavez. dami srednjih godina: . pojavi se na poslu u 8 i 30. pomozite. Jednog dana o na ga upita: . maèkica je vla nija! 4$ Doselio se starèiæ u staraèki dom i sprijateljio s jednom bakicom. puknut æe mi. kakav si mi to nos napravio.Doktorice. Marko se na poslu pojavi toèno u o sam sati. tvrd ko bukva. uzme brusni papir i zaobli mu nos. pusti cure. molim vas. i onaj crni kvrgavi.. Pinocchio se po ali starom Gepetu: .U jednom trenutku mu naglo otvori kavez. to mi mo ete dati za to? . ako sutra doðete u 8 i 45. a on i dalje ko kamen.Djevojke.Izvolite. doðe na posao u 8 i 15. da bi i to izbjegao. i jo . bit æe mi slaða! Tako i bude . mu u moj. a potom maèka skoèi na pticu.

E. Tata. ali veæ prvu braènu noæ otkriju pr oblem komunikacije kad ugase svijetlo. isprièa nekoliko viceva i ponovno nestane. . I tako cijeli dan..Ne mogu jo .primi me za desnu ruku i stisn i samo jednom. . . Nakon nekoliko noæi shvate da moraju i za ovu prigodu uspostaviti neke znakove.Hoæe li ponovno postati kraljeviæ ako te poljubim? . Mujo. Donese Mujo lampice kao u disku .Mali ti je.Ovo je vra ja vrad bina. . sad sam spremna! . ja sam nauèila da otvorim prozor kad legnem. Èovjek veselo èas ti sve u baru. Jednog dana ugleda ru nu abu.Za to se èovjek utopi? Za to ena zatrudni? Za to kruh izgori? .Osamdeset i osam! . Fato.primi me za lijevu r uku i stisni dva puta. .Nikad vam ne bih dala! . nje no je polo i na dlan i upita: . . mali ti je! <^ ^ O enili se Mujo i Fata.to ti je? . Nauèila sam da grmi i sijeva.Ma.Sada ja ne mogu.Koliko imate godina? . Supruga se dosjeti kako da rije e problem. Jo na hodniku zaèuje neko stenjanje i buku. Prvu braènu noæ skinuo se Mujo i ka e: . pa da zajedno ja emo? Sav sretan to se je tako jednostavno izvukao.Ne mogu jo .Dragi. ali tehnièar! . Opet Mujo ustane i navije radio d o daske. . napravio propuh.Jesam! . Prvu braènu noæ Mujo odmah navalio. ^ . . Mujo! . kad ovo poène raditi. Svakih desetak minuta iskoèi na ank trideset ce ntimetara visok èovjeèuljak. izvijati se i gla sno uzdisati.Vidi. mogu li ti sjesti na leða. zvuènike. mama obièno mene i susjeda Marka izbaci iz sedla! j$ ^ (18) Zaljubljen par gluhih osoba odluèio se o eniti. a ako ne eli voditi ljubav .Jesi li ti zaèarani kraljeviæ? . oko njega cijeli harem zgodnih ena. . igrate se konjiæa. otac pristane i nastavi skakati po mami. kad odjednom poène stenjati..Mali. Mujo! Nauèila sam da tre ti glazba.Dr i se. mama isto veselo sudjeluje.Ne bih ja ni mogao! 120 ^ Vjenèali se Mujo i Fata..Kasno ga izvade! 122 4$ U baru sjedi zgodan mu karac. .Ne mogu Mujo. tata. znam kako æe mi signalizirati kad eli voditi ljubav . bojim se da neæe iæi bez pu enja.Odlièno si se toga dosjetila.Super. daje in enjer. pu e kao ludo. . 121 ^ æ$\ ^ Mali Ivica iznenada se probudi usred noæi i ode do spavaæe sobe roditelja. a ako te boli glava ili ti se ne da uzmi maloga u ruke i trljaj ga petnaestak minuta. Oprezno otvori vrata i vidi kako tata ja e p o mami.Ne mogu po ovakvu vremenu! (18) Lijepa usamljena kraljevna èesto je lutala umom u potrazi za abom koja bi mogla bi ti zaèarani kraljeviæ. to imam. Digne se Mujo i otv ori prozor. A ti æe meni ako si raspolo ena za seks stisnuti ma loga jednom.

Gleda sve to konobar i ne suzdr i se, pa upita mu karca: - Recite, u èemu je tos? Sjedite ovdje cijeli dan, èastite sve goste piæem, okru en i ste najljep im enama koje sam ikad vidio, ostavljate veliku napojnicu... Ne razum ijem! - Tu na je to prièa. Ulovio sam zlatnu ribicu i dobio tri elje. Prva elja bila je da sam uvijek okru en najljep im enama. Druga elja bila je da imam sav novac ovog svijet a. - Dobro, a èovjeèuljak? - Treæa elja bila je da imam veseljka od 30 centimetara koji je uvijek spreman is koèiti. o$ Ivica, uèenik srednje kemijske kole, provodio je svaki slobodan trenutak u podrum u roditeljske kuæe, gdje je napravio mali laboratorij. Otac je bio nesretan to mu je sin stalno u laboratoriju i to ne radi sve one tine-jd erske ludosti kao njegov i vr njaci. Jedno popodne odluèi spustiti se u podrum. Oèekivao je da æe sina zate æi pogrbljenog nad raznim epruetama, pa se iznenadi kad gaje ugledao kako mlati èekiæem po zidu. - Ivice, rekao sam ti veæ da mi se ne sviða kad zakucava èavle u zid. - Nisu to èavli, tata, nego crvi. Prona ao sam formulu po kojoj se sve mekane stva ri mogu uèiniti tvrdim poput kamena. Otac se zainteresirao. - Ako mi poka e formulu, kupit æu ti auto. Sin nije mogao vjerovati. Drugi dan, pred kuæom su ga doèekala dva nova auta. - to je ovo, tata? - Tovota ti je od mene, kao to smo se dogovorili. Mercedes ti je dar od mame. 123 Tip u baru prilazi djevojci. - Hoæe li malo magije? - Kakve magije? - Odemo do mene doma, poseksamo se i onda ti nestane ! ^ Oti li mama i tata s malim Ivicom na more. Jednoga dana povedu ga na nudistièku pl a u. Naðu lijepo i sjenovito mjesto, raskomote se i svako krene na svoju stranu. M ama ostane u sjeni, tata ode na kupanje, a mali Ivica naðe nekoliko vr njaka za ig ru. Nakon nekoliko minuta, dotrèi Ivica do mame. - Mama, tu ima puno teta koje imaju veæe cice od tebe. - Ivice, to su cice veæe, to su tete gluplje. Razumije ? -Aha. Ode se Ivica ponovno igrati. Kad, evo ga opet nakon nekoliko minuta. - Mama, tu ima puno barba koji imaju veæeg pimpeka od tate. - Sine, to ti je isto kao i s tetama. to im je pimpek veæi, to su oni glupljiIvica kimne glavom i otrèi se natrag igrati, kad eto ga za nekoliko minuta opet. - Mama, ne to se èudno dogaða s tatom. Tamo iza stijene razgovara s najglupljom te tom na pla i, i to du e razgovaraju, tata postaje sve gluplji i gluplji! - Igrat æemo se skrivaèa. Ako me naðe , seksat æemo se, a ako me ne naðe , ja sam u ormaru. - Ljepotica kao vi sigurno ima mnogo ljubavnika. - Ne mije ajte mi se u posao! - U redu! A kako idu poslovi? 124 NI TA ÈOVJEK NE STVARA TAKO NEPROMI LJENO KAO SVOJE POTOMKE Mali Ivica ka e mami: - Ti si zaista èudna, mama. - Za to, sine? - Stalno govori kako je susjed Marko divan èovjek, a kad tata doðe kuæi, skriva ga u ormaru! Razgovaraju klinci: - Moj tata sad radi za dvojicu! - Sigurno zbog godi njih odmora! - Ne, zbog kuæne pomoænice! - Tata, ne to me zanima.

- Pitaj, sine, sve to te zanima. - to se dogaða s nogometa em kad mu oslabi vid? - Postane nogometni sudac! - Mama, jesi li ti nekada bila udana za Indijanca? - Nisam, sine. Za to pita ? - A, odakle ti onda onoliko skalpova na toaletnom ormariæu? 125 ^ Mali Ivica poèeo voditi dnevnik, pa upita mamu: - Mama, kako sam ja do ao na svijet? - Prona ao te jednog jutra na pas Nero pokraj ribnjaka. Drugo jutro Ivica pita baku : - Bako, kako je na svijet do la moja mama? - Prona ao ju je jednog jutra moj pas Bobi pokraj ribnjaka. Sljedeæe jutro ode Ivi ca do prabake: - Reci mi, molim te, kako je na svijet do la moja baka! - Nju ti je prona ao moj nekada nji pas uèo pokraj ribnjaka. Nakon toga Ivica napi e u dnu dnevnika: "Nakon obavljenih razgovora s mojim najbli i ma, utvrdio sam da u obitelji s majèine strane, nije bilo spolnih odnosa veæ tri generacije." U parku, na klupi, sjedi neki starèiæ i obraæa se osobi do sebe: - Vidite li vi, kakva nam je tu na dana njica. Eno, onaj mladiæ s dugom kosom, èovje k bi rekao daje djevojka. - Pa, i jest... to je moja kæi! - Oprostite, gospodine. Nisam znao da ste joj otac. - Otac? Ja sam joj majka! o$ o$ jfb - Kako se usuðuje , pitati me tako ne to? Pa, tek ti je petnaest godina, a htjela bi uzimati pilule! - vri ti majka na svoju kæer. - Ali, mama, mo e li mi ti jamèiti da æu i iduæe tri godine imati sreæe! 126 ^ <f\ ^ Majka umiruje svoga petogodi njeg sina: - Umiri se, molim te! to misli , to æe se dogoditi kad tata skine remen? - Pasti æe mu hlaèe, mama! ^ o$ ^ Mu i ena poveli brakorazvodnu parnicu, pa pitaju svog sinèiæa: - S kime eli ostati, sine? S mamom ili s tatom? - S mamom! - Za to? - Tata je rekao da se vi e neæe eniti, a mama mije veæ pokazala novog tatu! of^j af^ - Susjedo, da se pohvalim! Kæi mije sinoæ rodila divnu unuèicu. - Ma nemojte! Ali, kako? Pa, udala se prije mjesec dana. Nije li se dijete rodil o malo prerano? - Nije, nego je vjenèanje obavljeno prekasno! ^ ^ ^ Do ao arapskom eiku u posjet poznanik. Kako su mu upravo javili da je postao otac, povede eik poznanika u rodili te. Kad su do li do stakla koje dijeli prostoriju s dje com od posjetitelja, poznanik ga upita: - Znate li koje je va e dijete? - Naravno, prva èetiri reda, gledajuæi od nas. - Kako ti prolaze dani otkako ti se kæi udala? - Treæi dan do ao je zet i zatra io od mene sto tisuæa kuna. Dao sam mu i uopæe ga n isam pitao kad æe mi vratiti. - to misli , hoæe li ti vratiti? - Ne znam, ali vratio mi je kæer! 127 ^ Sestrica pita tiho starijeg brata, da mama i tata ne èuju:

- Braco, kuda æe otiæi roda nakon to nam donese i ostavi dijete? - Kako si bedasta! Pa, vraæa se u tatine hlaèe! Mali Ivica hvali se tati: - Sinoæ smo se kupali i igrali u bazenu potpuno goli. - Ma nemoj! A je li bilol djevojèica? - Ne znam, svi smo bili goli! ^ Mama æe sinèiæu: - Konaèno si prestao plakati. - Nisam, samo se odmaram! o$ - Zna , mama, moj prijatelj mije rekao daje njegova pra-pra-pra-pre pra-baka jo iva. - Nije moguæe! On govori gluposti. - Ne znam, on samo muca. - Mama, hoæu li i ja jednog dana dobiti mu a kao to je tata? - pii kæerkica. - Ako bude dobro pazila, neæe ! 128 ^ ^ Stavila majka u kadu trogodi njeg brata i sestricu, kad odjednom curica poène plak ati. - Stoje, zlato, za to plaèe ? - upita je majka. - I ja bih htjela imati to to ima braco. - Ne brini se, zlato, kad odraste imat æe ih koliko po eli ! - Mama, kupi mi rupèiæe. Vidi kako su areni! - to æe tebi rupèiæi, balavce jedan! Bio Ivica s mamom u zoolo kom vrtu, gleda ivotinje i najednom vikne: - Mama, vidi, crna roda! Nisam ni znao da ima crnih roda. - Naravno da ima, tko bi inaèe donosio crnèiæe!? - Zna , susjedo, kæi mi je dobila krasan posao. Guvernanta je kod bogatog udovca. - Jadna. Buduæi da nema ene, sigurno ima puno posla s djecom. - Ma ne! Gospodin uopæe nema djece. ^ ^ ^ Vozeæi se vlakom, majka obja njava sinu: - Vidi , sine, ovo je nekad bilo Panonsko more. - Aha, zato ima toliko ribljih konzervi uz prugu! ^ ^ Razgovaraju dva djeèaka: - Kako je moj tata dobar! - Meni govori ! Pa, lani je jo bio moj tata. 129 ^ 4$ Mama èeka sina na vratima i ljutite- vikne na njega: - Odakle ove cigarete u tvom d epu? - U kojem d epu? - U d epu od kaputa! - A, to. Htio sam spremiti nekoliko za poslije, mislim, kad odrastem! Nakon veæ desetero djece, dobio Mujo dvojke. Jednu veèer kupa it majka, a najsta riji sin gleda. Jedno se dijete mirno kupa, a drugo se stalno dere. Najednom æe sin: - Tata, bolan, ostavimo samo ovo mirnije! J$ 4$ ^ Majka odlazi na put i daje upute dadilji: - Pazite kada kupate dijete, i obvezno koristite toplomjer. - Ma, ne treba meni toplomjer, znam ja i bez toga kakva je kupka. - Kako? - Ako dijete poplavi znaèi daje prehladna, a ako pocrveni, znaèi daje pretopla. ^ ^ ^ Dan uoèi svadbe, otac i sin izlaze zajedno. Dok su pili i nazdravljali mladiæ pi ta oca: - Daj mi, tata, neki savjet za braèni ivot!

ali mi nemoj opet reæi da i njeg.Za to? .Ivice. tata! .uvijek tra i da bar jednu veèer u tjednu provede s prijateljima. èujem da ti je mama rodila jo jednog brata. gdje se nalazi Meksiko? . dolazi sin ocu.Ne znam.Mama se sjetila da imamo veæ jednog Stipu! 4$ 4$ 4$ .Dobit æu brata!. Prve braène noæi strgnuo sam i nje odjeæu da joj poka em tko je gazda u kuæi.da si potpuno neovisan o njoj.Sine.Sve onako kao to si me savjetovao.Tata. kad kupim kaput na rasprodaji za sebe.Lijepo. tata. Tata mu je dao ime Stipe. Tata ne zna to bi. .Sada valjda razumije za to tvoja maca donosi na svijet maèiæe. Kad je ona bila gola.Onda se siroma na ena pomoli Bogu. Kad je mama bila bolesna dobio sam sestru. jesi li proèitao onu knjigu za lektiru? . onda sam ja tedljiv èovjek. skin uo sam se i ja da joj poka em da sam pravi mu karac. pa nakon nekog vremena zami ljeno ka e: . pa joj poène obja njavati kako se razmno avaju pèele. ona je juèer pospremala kuæu. kakva je razlika izmeðu tedljiva èovjeka i krca? .Nisam. . d rugo . bilo ih je tisuæu. <t$ 4$ ^ . . Sad nas ima petnaest.Pa.hvali se mali Ivica.Da. . ja bih zadr ao ovoga! Pi e sin nepismenih roditelja zadaæu. Ive. . a sad je tata bolestan 130 A 4$<%4$ Doveo Ive iz rodili ta èetvorke i pozvao susjeda da mu ih poka e.Èuj.da si gazda i kuæi.Kako je bilo. od prvoga dana mora joj pokazati tri stvari: prvo . reci mi kako se raða slon. Sinèiæ zastaje pred slonom obraæa se mami: .da si pravi mu karac i treæe . zato to ju je ubola pèela! 4$ 4$ 4$ .A njezin mu nije ni ta primijetio? 132 ^ ^ ^ . ali tako smo ga zvali samo tri dana. a? Susjed ih pomno promatra. .Sine.Tata. onda sam krtac.Kako zna ? . sine? .Prvo . Ali mama je rekla daje ne diram dok ne operem ruke! ^ jffc o$ Dan uoèi vjenèanja otac savjetuje sina: . Nakon medenog mjeseca. Na to æe unuk: ..Mama. donosi roda ! <fi Baka prièa prièu unuèiæima: . .Da. U jednom trenutku upita oca: . imala ji samo jedan novè iæ. Ponosno æe: .to èeka ? Veæ je pro lo tjedan dana kako si je posudio iz knji nice. i drugo nemoj tu veèer upropastiti s mu karcima. 131 ^ . ali kad kupim kaput na rasprodaji tvojoj mami. sine! Pitaj mamu.to ka e . 4$ ^ 4$ Pita mala Marica tatu za to njezina maca donosi na svijet maèiæe i kako do toga do lazi. a onda sam s< obukao i iza ao van da joj poka em da sam potpuno neovisan! ^ Mama eta sa sinom zoolo kim vrtom. Kad je legla spavati.Znam. a kad se ujutro probudila.

E. .. Ionako mije dosadilo gledati one gole tete kako ple u! 4$ ^ Nakon to je istukao sina.Roðakinja do la u posjet svojima i uporno obja njava osmogodi njem roðaku kako roda do nosi djecu. ^ 4$ Trgovaèki putnik obraæa se djeèaku koji stoji ispred jedne kuæe: . Ima samo deset dana. 134 ^ æf\ ^ .Zar mi nisi rekao daje mama kod kuæe? ..Ajde. . zna li zbog èega sam te istukao? . plivaj.. da su plaæe male.Mama mi se preudala i novi tata uèi me plivati! . sine! Hajde poèe ljaj lice pa da idemo! <f\ ^ ^ . plivaj. lupaj.Ako ne bude poslu an. svirati klavir. da je èovjeèanstvo ugro eno atomskom energijom. lupaj rukama i nogama. . otac ga pita: .Jesam. a jebi ga! .A to da ka em. .Vidi ^bila sam sigurna da me vara s onom Afrikankom s petoga kata 4$ 4^ 4^ Ugledav i bolnièarku kako izlazi u hodnik s novoroðenèetom.Pa. vi e ti neæu dopustiti da nedjeljom ide s tatom u zoolo ki vrt.Samo u jednoj godini zaveo sam sto ena! . plivaj. pro le godine rekao si pedeset!? .Mama. Vidjev i to.Kako znate da sve to zna? .Dobro.. kako ti ide? . stalno plaèe! ^ o$ Hvali se otac sinu: .Ali.Mali. kakva je to mu karèina! Kakav je ti mu karèiæ! J .I..Moram ti reæi daje do la roda i donijela sestricu za tebe. a veæ zna da je ivot skup. pisati. lupaj. postoje li vukodlaci? . ali nitko ne otvara vrata. to ka e na to? .Nije to ni ta! Moj je jo bolji. a onda se ispostavi da ne znas ni za to si me tukao. Djeèaèiæ se pravi da se sla e s njom.Zar si se izgubio.Moj je sin pravo èudo! Ima samo tri godine. c rna. ali naveèer se obrati tiho tati: . . Baci ga u vodu i vièe: . lupaj . ali ja ne stanujem ovdje! 4$ 4$ 4^ Novopeèeni otac namrgoðeno promatra dojenèe èija je ko a. . a veæ zna èitati.. za razliki od njegove.Ali æe se na a teta zaèuditi kad jednog dana bude rodila dijete! Uèi Mujo sina plivati. Primijetio ga je policajac.Odgovaram samo u prisutnosti odvjetnika! Osmogodi nji djeèak igra se u svojoj sobici. Doðe otac i ka e mu: .... I. da je porez velik.Ba me briga. pa mu priðe: . pa ovo je previ e! Prvo me istuèe .. nego djevojèica. ena ga odmah napadne: . je li ti mama kod kuæe? -Da! Mladiæ pozvoni nekoliko puta.Odlièno! Veæ sam se nauèio izvuæi iz vreæe! ^ Sinèiæ okorjelog kriminalca izgubio se u lunaparku. pustite mi prst! -odgovori bol nièarka. kad ste me stavili pred gotov èin! 133 tfjft ^ 4$ Majka se obraæa sinu: .To nije mu karèiæ. ali pro le si godine bio premlad da bi znao cijelu istinu! .Da. maleni? . ponosn se otac smota o d sreæe. molim vas.Ah! To je ta sinèina! Gledajte..Ne.

.Da budem ljep a! Nakon sat vremena majka skine kreme s lica i kad ju je kæerkica vidjela. Kako bi inaèe mogao nauèiti ako ne pita ! .Ne ljuti se na mene. . ^ ^ ^ . Prebio sam ga. lete li anðeli? .A.A. va a mi je kæi obeæala da æe se udati za mene. na dana njem snu pregledu ustano vili da va sin ima sklonosti daltonizmu. du o! 4$ 4$ .Ne. Molimo vas d poduzmete mjere.Za to to radi ? .Kako se sla e s mu em? . to te toliko zapitkujem? . Ne bojte se. tata.Eto. tata.Tata. Kad æe ona letjeti? . sine. kako leti avion? . a to su radili drugi vojnici? ^ ^ ^ Dvije sestrice sluèajno su vidjele mamu i tatu kako vode ljubav. reèe jo j: .Dijete moje. . onrtoozbiljno! Kæerkica gleda mamu kako na lice stavlja debele slojeve raznih krema: . sine. otac se na ao ispod stijene koja se opasno nadvila nad njim. .Odlièno.Odmah sutra. nije pomoglo! 135 4$ 4$ 4$ Na izletu.. ali to æu kad je jo neiskusan! 4f\ 4fs 4f\ Dobio seljak pismo od uèitelja: "Dragi gospodine. du o. . . to pokreæe automobil? .. .Moj sin je zaista uspio u ivotu.Sinoæ je tata rekao dadilji "anðele".Tako vam i treba! Za to ste se stalno vrtjeli oko nje?! 4f\ 4^ 4$ . vi e neæe smetati!" 136 4$ 4$ Tata obja njava estogodi njem sinu: . <^ 4$ Majka razgovara s kæeri koja se nedavno udala: .On je kondukter u autobusu.A. Cijeli dan vozi se u velikim autima." Na to sel jak odgovori pismom uèitelju: "Dobro to st mi javili. mama je rekla da se odmah makne od te stijene ili da meni da torbu s doruè kom.Gospodine. .Za to.Ni meni mama.Tata. mama! Daje mi sve to elim.Ne bih znao.Daje ti sve to za eli ? To znaèi da ne tra i dovoljno! 4f\ 4$ 4$ Mama prigovara kæeri: . . nimalo mi se ne sviða kako te je ljubio onaj mladiæ sino< u dvori t u.Evo vidi .Ne znam to da ti ka em.Ni najmanje. d epovi su mu puni novaca. sine.Da. sine.Uskoro æe dobiti sestricu! . Mlaða reèe: .Dobro. sine.Otac govori sinu o svojim ratnim pothvatima: . kako se barka odr ava na vodi? . na kakvom poslu radi? .Mama. dakle. ima novca?! ^ 4$ 4$ . lete! .to to rade? Igraju se? . to je prièa o tvom ocu i ratu.Ne znam.

Mama. 138 tfi ^ of\ Nakon vjenèanja.Ah. ne. kod nas je bilo stra no nevrijeme. zatvori oèi! . . .Mama je rekla da æemo. hoæe li se igrati s njegovim tatom? Tako æu se ja moæi igrati s njim.. teta.Danas je kod mene bio tvoj deèko i zaprosio te! .Zna . Odjednom maj ka povièe prepla eno: .Znao sam da me tvoj otac ne voli! I uspjelo mu je da nas rastavi 137 ^ <ff\ .Pazi. majka daje svojoj kæeri upute prije prve braène noæi: .. mama.Mu ko! Samo je tako siæu no djete ce. ^ 4f\ . i zato se sla em da i mamu povede sa sobom. Samo plaèi! ..4$ 4$ 4^ Kæi bogatog privatnika dolazi oèajna na sastanak sa zaruènikom. jedva dva kilograma.Hoæe reæi da se ti nisi zabavljala dok si bila mlada? ..Kæeri. ali to je bilo noæ prije.Jesam.Tata je bankrotirao! . jesi li ikada bila ka njena zbog toga? . ja se brinem za tvoju buduænost.Bila je ona popustljiva i prema va em mu u. sine. Ja sa m se jako bojao. tata! Za mene bi bilo stra no da se rastanem od mame! .Za to? . Èula sam daje va a kæi rodila.Znam. Ako se dogodi da je dno bude pametno. mama. zlato.to se dogodilo? . ali mislim daje bolje da se vjenèaju m ladi.A.plaèuæi govori kæi. ide èuvar! <sf\ ^ Na pla i. Mu se probudi i na uho apne eni: . . . a va dragi sin. mamice. kad ti zatvori oèi. do li su i do kaveza lavova. . majka æu postati veæ za tri mjeseca! ^ .U Hrvatskoj bi svaka obitelj trebala imati po troje djece. to biste vi htjeli? Nije pro lo ni mjesec dana kako se udala! ^ Jednog dana na vratima susjede s drugog kata pozvoni susjed s kata vi e. . kæeri.. .Shvaæam te. . dok si ti bila na putu.Ni ta se ne hvalite.obavje tava otac kæer. Nakon stoje udala kæer. ^ ^ ^ Negdje oko ponoæi zaèuje se iz djeèje sobe plaè.reèe unuka. drugo dvoje æe ga uzdr avati! ^ ^ o$ Majka dovela sina u zoolo ki vrt.Ali.Djedice.. .upita on. nemoj se nikada raspravljati s njim. Ja sam veæ odrasla djevojka i sasvim je normalno da se zabavljam s mladiæima. kæeri.. eæuæi se. Mu ko ili ensko? .. Malo-pomalo i mali uspije zavuèi ruku kroz re etke u kavez i uloviti lava za rep.Mamice. jesam! Morala sam se udati za tvog oca! ^ ^ .Znate li vi daje moja kæi ostala trudna. majka joj daje savjete: .Ali. estogodi njak gleda vr njaka koji je donio sav pribor za igru u pijesku. Umije a se kuæna pomoænica: .. a ti me zbog toga ka njava .Jesam. ali. imati puno novca i cijelo imanje bit æe na e. . 139 J$ . kæeri. susjedo.Jeste li sigurni daje to uèinio ba moj sin? Tko ka e daje va a kæi bila popustljiva samo prema mojem sinu? .Kako to govori ? Ka e se "tata je spavao sa mnom".I. kako æe vjerojatno za godinu dana postati majka. .. . pa je tata spavao za mene. .To nema nikakva smisla. .

.Za to politièar? . bit æe pjesnik! .. do ao sam vas zamoliti za ruku va e kæeri. Prolazi mr ava ena. mama..Ma nemojte. .Ali. sine.Kako to? .Za to? . francuskog i trigonometrije. da. Barbie pjevaèicu.usprotivi se majka.Zato ga i tuku.Zar ne vidite? Sere i gleda vas ravno u oèi! 140 Do ao Mujo u rodili te vidjeti novoroðenog sina.Imate li Barbie lutkice? . pusti.Ne. . vidi da je sama kost i ko a. to æu ti ja sada obja njavati! 4$ 4$ 4$ Ljudo deri.Ne zna èovjeka.Sve su po pedeset kuna.Seko. pita Fatu: . Razgovaraju dva djeèaka: .. ^ Sinèiæ upita oca na nogometnoj utakmici: . a Barbie rastavljena je sto kuna.Na koga slièi? .Jer s Barbie rastavljenom dobijete i Kenovu kuæu. a tri na boci konjaka. .Sad æe odmah zaspati. za to tuku onog barbu? .. . hoæemo li pojesti ovu? . radije nek se dijete isplaèe.Pa. Roditelji ga zadivljeno promatraju. Sine. sine. . kreditne kartic e.Tata. on odmah od straha pobjegne susjedi! ^ ^ ^ .Da. Barbie rastavljenu. otac i sin. . Prolazi plavu a.Tata. le e na pla i. Sav sretan. 4$ 4$ 4$ Tata doðe u trgovinu kupiti dar kæerkici. sine. Pita prodavaèicu: .Tata. samo da mu otpjevam uspavanku. a mali æe: .Ne govorite gluposti! Bit æe politièar! . . sine. . mjere 90-60-90..Moj tata je najhrabriji na svijetu! . Ili sve ili ni ta.Moj sin ide na satove engleskog. . Javlja se iz susjedne sob e djed: . hoæemo li pojesti ovu? .Kad odraste sigurno æe biti sporta ! . 141 æfi ^ Mama se ljuti na sina: . auto.Zato to je suca gaðao bocom. kæeri. . hotel. reci tetama ne to na trigonometrijskom.Pusti. Prolazi debela ena. mali se opet probudio .Èim mama ode na put. vidi daje puna sala i celulita.Ne.Tata.Ne.Kako zna da su enske i mu ke muhe? . . tu æemo odnijeti kuæi.A koliko su? . danas sam ubio èetiri enske i tri mu ke muhe! . Sjedi mali Ivica na tuti i kaka. ao mi je to si glupa.Kako smije sestri reæi daje glupa? Odmah joj reci da ti je ao! . nije ga pogodio?! .Imamo Barbie sirenu. hoæemo li pojesti ovu? .Gospodine. a mamu æemo pojesti! 4$ 4$ Hvali se sretna mama susjedama: .Draga.A moj tata je kukavica! . a mali æe: . a mali æe: . èetiri su bile na ogledalu. ..javi se baka.Na to ne mogu pristati.A ne. Barbie skija icu. <f\ ^ .reèe otac.Mama.

I. .to je.^ ^ .Ali. ona je iza la prije nego to sam u ao ja. .Molim vas jednu praznu bocu ulja za kosu. Kad je ugledao paune.Nije.Star! 142 *f\ ^ Roditelji poveli malog Ivicu u zoolo ki vrt. . kao da ne znam. . ^ *f\ Mali Ivica kupuje u drogeriji. onda zovi mamu. . mama.Sine.Pedeset i pet.Joj.Za to? . ako je grije ila. .Mo e pod uvjetom da ga vrati èitavog.Mama. .Za to mo e biti bez brige.l'ata? .Praznu? to æe ti prazna boca? . a on je potpuno æelav.Dobro. konaèno si se zaruèio.Njezini su roditelji protiv! Sin pita tatu. neæe biti vjenèanja.Na alost.Tko je? . . mama. juèera nje.Dakle. u vrèu ima jo dosta vode. .Da.Nije to koko .Istukao me je tata! .Je li tu tvoj tata? .Pa zar vas troje niste nikad na okupu? .Tata. djedice? Za to plaèete? . . 143 ^ <f\ ^ Mlaða sestra pita stariju: . a izunutra mu se javi djeèji glas: . ^ ^ ^ . je li istina da su ovce glupe? .Da! Ali vidjet æe on kada doðe djed! ^ ^ . Sretnu se dva stara prijatelja. Ivice. to æe biti kad zavr i studij? .Ne. za kada je zakazano vjenèanje? . . Pokuca. U ezdesetoj godini. Ivica odu evljeno usklikne: . uzmi vrè i donesi vode iz bunara. to je koko samo je procvjetala. Maja i ja neæemo ni izaæi iz gara e! ^ 144 ^ ^ Prolazi amerièki novinar zabaèenim kavkaskim selom i naiðe na sijedog starèiæa k oji plaèe na pragu kuæe. mo e li moja baka u pakao gdje je plaè i krgut zuba? . Ovo je zahod. mogu li uzeti auto? . .Veleèasni. A koliko godina ima odabranica? .Kupujem djedu za roðendan. bilo je krajnje eme.A kako æe krgutati? Ona nema niti jedan zub.Pa ona u bunaru je jo starija. . . a za to na e koko i doma nisu tako lijepe? . .Èujem da ti je sin opet promijenio fakultet.Da.Mo e. . ^ ^ Izletnik zalutao u brdima. janje moje! .Seko. Najednom ugleda malu kuæicu i razveseli se.Ne mogu. iza ao je prije nego to je u la mama. tata. ovdje nismo.

Jadni moj braco. danas sam bio u sportskoj dvorani.Kako ste vi danas mirni. ne idi u noæni bar da ne vid i ono to ne bi smio vidjeti!" .Pa. . ^ ^ Imao Bahrudin tridesetero djece. . mladi gospodine!.Naravno.I vi ga ne elite probuditi? . kad spazi u blatu djeèaèiæa kako se valja. . hoæe li mi pokazati rodu? . a sin reèe ocu : . svejedno drugom do uha. to si vidio? . . èekamo da mu cigareta dogori do prstiju! o$ ^ o$ . i jako mi je tekla krv. .Mislio sam da nisi kod kuæe. . .Ali. tata. èiji si ti? -Tvoj! 146 *f\ 4^ .Ma ne. Ide on tako jednog dana selom. dijeli komplimente buduæoj punici: .Pao sam.I. a ti jo pjeva ! Hvali se mali Kinez tati: . da sam na njegovu mjestu. sine! More je previ e valovito i ima morskih pasa! . . Otac mu lupi pljusku i reèe: . samo dvojka iz glazbenog . pljusnite ga jo jednom ako smijete.Nisam te èula da plaèe . 4$ 4$ 4$ Pita mali brat stariju sestru: . vidi daje ovo nekakva budala! 145 0$ ^ *ft .Mali. a gost o de po sina. Ovaj ga opet pljusne.Draga gospoðo.Za to se ti.Imao sam stra nog djeda.to ti je. stalno ma e tim kremama? . Mu karac mu opet opali pljusku.Mamice. Marice.Hajdemo kuæi.Djeda! ^ . smijem li se iæi kupati? . . s rukom? . Ovaj zakoluta oèima. veæ se dugo nisam ovako dobro najeo! . Ivice.Nikako.zadovoljno æe tast. pravio bih se da spavam! o$ ^ Dolazi mladiæ prvi put u kuæu roditelja svoje zaruènice.A kako se onda tata smije kupati? .Mama. sine? o$ Gostu za ankom priðe neki mu karac i opali mu pljusku. mama.Mama. to je ne o eni .Niti ja. Nakon ukusne i obilne v eèere. za to tata pjeva u sobici? . Bilo je divno! Konaèno sam shvatio da ludo volim ping-pong.Donio mali Ivica ðaèku knji icu kuæi.Tata je zaspao. ovoliko jedinica. Jednom mi je rekao:"Sinko.Tata je osiguran! ^ . .Hajde. ti si ipak i ao? -Da! .Uspavljuje tvoga malog bracu! .Tko je taj koji je pljusnuo mog oca? -Ja! . djeèice.Tata. a ono sve jedinice.Sram te bilo.Da bih bila ljep a.A za to onda nisi ljep a? 4$ 4$ 4$ Majka dovela petogodi njeg sina u zoolo ki vrt i pokazuje mu ivotinje.Uèinite to jo jednom i otiæi æu po sina.

A je li istina da su sada djeca pametnija od odraslih? . sine. A to radi tvoj tata? . . .Tata. .Tata. nikada nisi bio pametan! ^ ^ ^ Posljednjeg dana Stare godine dolazi sin iz kole i hvali se ocu. tata. tata. ali ne znam. . S tobom æe mu biti kao u raju.Krasno! Sutra æu se u koli crvenjeti od stida zbog tvog neznanja! 148 *f\ . sine. taksijem! ^ ^ Baka kori svoga unuka: .Samo se ti udaj.Istina je. ali z najte..Sve to mu mama ka e! 147 ^ ^ Nakon to je nekoliko dana bio na slu benom putu.Ba me zanima hoæe li me prepoznati? 4$ 4$ 4$ Razgovaraju dva klinca: . ali sam napokon premlatio sina onoga tvog prepotentnog direktora! 149 ^ Milijarder se obraæa sedmogodi njem sinu: . u samoobrani! <f\ .On je pilot. Zato.Ti si. Ne v jeruje u raj i pakao.Onda je i mene zahvatila devalvacija. Jeste li ikad istukl svoje dijete? .Ne. kæeri.Jednostavno reèeno. i batine katkad znaju biti korisne.Ja jesam. Uèinio sam veliko djelo u Staroj godini i s njim ulazimo u Novu godinu! . .Onda ti. . Slu ali cu digne kæerkica.Kao sva ostala djeca. on uopæe nije vjernik.Je li istina.Majko. . ali mama nije! ofi <^ . vi èini se imate nekakve moderne metode u odgoji djece. a ja æu se pobrinuti za pakao! Sprema majka sina na ljetovanje i govori mu kako se mora pona ati.Sutra ujutro meni trebaju kadilak i ofer. Zna .Dragi gospodine.Jesam jednom. to je to devalvacija? . lo plivaè. ne daj Bo e. izraèunaj mi ovu jednad bu s dvije nepoznanice Treba mi sutra za kolu. da su nekada stariji bili pametniji od djece? . mo e biti ponosan na svog sina.Istina je! .Tata. vjerujem da si bila dobra i poslu na i da nisi izlazila Nadam se da si odr ala obeæanje? . molim te.A kako æu onda ja u kolu? . . sine! . to je pad vrijednosti novca. mogao bi se. sine. .Na to pitanje ni sam nisam znao nikada odgovoriti! ^ Pozvao uèitelj u kolu oca jednog uèenika pa mu govori: .ao mi je.Tata. utopiti! ^ ^ Ivica pita oca: . Sve moje ocjene naglo su pal< i pribli ile se nuli. otac se javi telefonom kuæi. tata.to radi tvoj tata? .Zlato moje. odluèila sam da se neæu udati za Marka.Napokon si i ti dobio odliènu ocjenu? . kad bude ulazio u more skini sat s ruke. kako to da si se o enio upravo mamom? .

Neæu valjda po ovakvom vremenu izvesti pravo! ^ o$ ^ Mali Ivica govori svojoj prijateljici: . Sutradan je otac upita s ki rnje provela veèer..Sine. .Mogu. li rni dati pedeset kuna za autobus? . bako. sine! Najprije moram vidjeti autobus jer ja ni ta n kupujem na pamet! ^ . Ona je tako divna djevojka i moja velika prijateljica. to znaèi ova cigareta u d epu tvoje jakne? . Odlu èi. Ali kao mal te i nisam m ogao vidjeti! ^ ^ Do li roditelji u posjet svojoj kæeri godinu dana nakon vjenèanja. ako bude jeo poriluk. . ti umiri svoju polovicu. Ivice. zete. Umiri ga i t jednom! . poriluka sigurno nije bilo. .Sine. jesi li ti zaista glumica? . danas sam jedini u koli znao odgovor na postavljeno pitanje. jedna od najveæih ljudskih vrlina je istina. Mo e li ti to reæi za sebe? . ali ne mogu nikada napraviti tako uvjerljiv izraz lica kao ti! Taman su mu i ena zaspali.Sine. Na ao sam je iza sjedi ta..Na to ti ja.. nikada te nisam vidio s prljavim rukama. izrast æe visokog.Nisam. otac se pobojao da se nikad neæe udati.Dobro. Kod nas je raðala svake dvij godine! . pola tvoje. dobit æe prvoklasnu kravu!" 4^\ 4$ 4^ Ivica dolazi kuæi i veselo se obraæa tati: . Ja nikada u ivoti nisam laga o. 4f\ 4^ . .S Majom. zgodnog i pametnog mladiæa. mama! 150 4f\ 4^ vf^ Kad mu je kæi veæ u la u neke godine. za to su ti ruke uvijek prljave? Jesi li ikada men vidio s prljavim rukama? . mo e . zlato! Za to pita ? . ena probud mu a. to tom Talijanu nisi rekla da to ne èini? . zet p ita punicu: . Dade oglas u novine: "Onaj koji o eni moju kæer.Da? to tebe privlaèi kod mene? .Tata je rekao mami da æe kod nas biti pravo kazali te kad ti doðe ! 4$ Djevojka je posudila auto od oca da bi oti la na ples. kad dijete poène plakati. onda reci Maji da se ne brine za lulu. kako to da va a kæi nikako ne mo e roditi? .Kako da mu ka em kad zna i sama da ne znam talijanski! . . ovo dijete je zajednièko.Pa va e je dijete plastièno?! .Tetka.Tata.Lijepo sam ti govorila. ali polako.Tata. punice.U doba tvoje mladosti.Mogu.Tko je razbio prozor u uèionici? ^ *f\ ^ . pola moje.Dragi..Reci ti meni. ti jako malo jede . Ali.eno.Ni ta! Èuvam je da imam to pu iti kad narastem! 151 ^ Po pljusku mlada ena gura djeèja kolica. ne mogu odgovoriti. Prilazi joj neki mu karac zagleda se u kol ica.Zna li da svaka djevojèica ima ne to èime privlaèi djeèake? . U kavicu..Lijepo! A kako je pitanje glasilo? . za miraz darovati joj svoju najbolju kravu.Tvoja mama! Kako su samo ukusni njezini kolaèi! ^ ^ ^ . kako bi privukao prosce.Nisam. .Recite mi. a moja neka plaèe! o$ Majka kori svoju trudnu kæer: .

Da.Da. Pritisnuo bi gornji gumb na ko ulji i onda bi.Kakva ti je to modrica na licu? . ali moj tata radi.Ne pitaj! Posvaðao sam se juèer s ocem i opalio mi je pljusku.U pravu si. Bez gunðanja. . . Opalio sam ga nogom! *f\ o$ . . Valjda ga ja bolje p oznajem. i tako ponovi pet. Rekao mi je da te voli.Imamo. Htio bih ga vidjeti..To æemo lako izraèunati. Sigurno si ih se u elio? . .. et puta.Tata.152 0$ Nakon to je Ivièin otac umro.Dvanaest.Jesi li mu vratio? .Ivice. pa ja toliko ne zaradim cijele godine. isplazio jezik. kao daje to povezano s tim.Susjedo. tata me poslao da od vas posudim kare. Kæerkici se to veoma dopalo. dobar je on èovjek.Èuo sam da u va em selu ivi sto godi njak. Nakon toga pritisnuo bi ponovno gumb i postao bi onaj stari tata.Trideset tisuæa kuna! . . pa ja sam kod njega u koli veæ èetiri godine. ^ ^ ^ Tata je za svoju kæerkicu izmislio novu igru.Ivice. teta. .Neæu valjda na oca dignuti ruku. Ivièina majka vjenèala se s Ivièinim uèiteljem. . mama! <fi ^ Otac i sin sunèaju se na pla i. Voljela bih kad bi se ti ugledao u njega. ali ne zaboravi da sam ja trideset godina stariji od tebe! 153 ^ <f\ 4^ Odgojiteljica pita malog Ivicu: . on mu reèe: . Vidjev i da dijete nikako da ode . ali je tata rekao da ih je teta upotrebljavati za rezanje ice! . za mirio na jedno oko i mrm ljao. odjednom skoèi s njega.Gledaj samo kako ovaj majmuniæ lijepo i poslu no jede. Majka joj govori: . koliko sam ti puta rekla da ne fuæka ? . Kad je tati pritisnula sedmi put gumb. bakice. .Ne znam! . ^ Do ao Ivica u goste kod tete i ostao cijeli mjesec. otrèi do mame u kuhinju i reèe joj: . Odjednom æe sin: . U zadnje ga vrijeme roditelji ne pu taju iz kuæe. ima èetiri godine. to neæe biti moguæe. a ti se samo igra s djecom! ^ o$ . Pu i li? -Ne! .Ali. teta. dugo nisi vidio svoje. Uprav o je majmunica hranila svoje mlado. Odmah æu im napisati da doðu ovamo! jf^ Odvela baka unuka u zoolo ki vrt. mama..Znaèi.Zar u kuæi nemate kare? . ima pravo.Koliku plaæu ima tvoj tata? . .Auuu. ako se i ti sutra popne na ormar i ako tanjur bude dr ala meðu kolje nima! 154 ^ ^ ^ Navratio novinar u neko zabito selo. mali je majmuniæ primao lièicu po lièicu hrane i marljivo jeo.Tako æemo ga ostaviti do sutra! ^ ^ j$ Sprema se djevojka prvi put na veèernji izlazak.Hoæu.Na alost. tvoje su noge prljavije od mojih.Sine. Zaustavili su se pred kavezom s majmunima.. . . sine.Zanimaju te enske? -Ne! .Ja imam est godina! A ti? .

kæeri! .Sine. ti si zaista glup ko drvo!.Naravno. o$ ^ Majka obja njava sinu: . njihovo dijete! . tata! . to ti je? . a djeèaèiæ æe: . sine.Zna .Magarèino jedna! Idemo ispoèetka! .Jesam. istina je. tata! . Marko. Uto ulaze u kupe dvije zgodne plavu e.Zna li ti uopæe to je to vjenèanje? . ja æu otvoriti! 4f\ 4$ 4$ Na vjenèanju.Dakle. kæeri.Da.Znam. tata! . samo konji imaju ene! ofto ^ ^ Tata i sin sjeli u vlak i otac se obrati sinu: .A gdje je njegova ena? .Magarèino jedna! Idemo. Je li to istina? . moj tata i ja zapravo smo braæa! ^ o$ o$ . ako u kupe uðe kakva zgodna enska.reèe otac vidjev i sinovu svjedod bu i po kuca u stol. moj sine.U koga? .E.Tata. to je rekao tata kada se posjekao? .Tata.Dakle.Tata.Molim te.E pa.A ono pokraj njega? . èim ujak.. Uostalom.Slijepac? Ne poznajem ja nikakvog slijepca.drijebe..Samo ti sjedi. èim ujak uðe. Marko. gost pita mladinoga malenog brata: . èastitaj mu roðendan. ali mama ne smije ni ta znati o tome! 4$ 4$ 4$ . njegova ena! .. kako zna d je slijep? .U Ivicu. sine! .Smijem li psovati.Ni ta. uèiteljica nam je rekla da ivotinje svake godine dobiju novo krzno. mama? .Znate.Stoje. juèer te je tra io neki slijepac! .A ono kraj njih? . sine.E.. mora se odluèiti. ..Rekao je: "Je li tvoja prelijepa sestra kod kuæe?" 156 4$ 4f\ . moj ju je nara taj ispustio! ^ ^ ^ Doveo otac sina u zoolo ki vrt. ..Zaboga. ne ocem. majko.Eh..Mamice. zna li ti onu vazu koja se prenosi iz generacije u generaci ju? . to je kad beba dobije tatu! 157 . Dijete ponovi: .Onda nije ni ta rekao! 4$ 4$ 4$ . netko kuca! .Naravno da ne smije ! . 155 ^ 4f\ ^ . zovi me bratom.Da se nisi zaljubio? . sine? Nekako se èudno pona a .Konj. .Kobila. koja je ono ivotinja? .Sestrice. budi dobra i pametna! . pa on je puno stariji od tebe! 4$ 4$ 4^ . sine.

A je li i mene donijela roda s jednom nogom? .Pa gdje ti nalazi toliki novac. .To je roda! .Ne znam! Zato se i tuku! *f\ ^ ^ . i danas sam prona ao 100 kuna! . Ivice. . padobranci i mineri! . sine! . a barba Tomo nije? . to ti ja nisam otac!" 159 ^ ^ ^ . da se ne bi tobom nikad o enio daje bio pametan? . bogata icu: tri kuæe. stvarno si sretan! . najvi e dva! . za to je na tata æelav. znam. uleti u policijsku postaju i obrati se policajcu: .Ivice. dva traktora. kad ne misli glavom.A zastoje tata juèer tebi rekao. æelavi ljudi su pametni.A na koga slièi starija kæi? . sine.Znam ja.Ne brini se. Sto najprije nisi provjerio je li voda vrela? 4f\ ^ ^ Razgovaraju dva prva iæa: .Tata.Jako dobro. i danas sam opet prona ao 100 kuna! . ..Po èemu to zakljuèuje ? . tata. Postoje tri gru pe ljudi koji samo jedenom grije e: djevice. kad ste se posvaðali.Tata. tata! 4$ ^ 4$ .Mo da! . sada kad si postala djevojkom. gle onu veliku pticu to stoji na jednoj nozi.Mama. . ja nisam ni u jednoj od tih grupa! 158 4$ ^ ^ Mali Ivica krenuo u kolu i stric eli provjeriti kako mu ide matematika. moram te upozoriti. sine.Ti jo ne zna raèunati? . jako slièi na susjeda Marka.Tata. jaje nisam ni vidio?! .Kako se.Tata. moj tata se vani tuèe s nekim èovjekom! Policajac izaðe s djeèakom i upita ga: . sine moj. danas sam prona ao 100 kuna! . sine! . uvijek nosi ki obran u kolu po lijepom vremenu? .Sine. majko.^ . sine. tata.Mo da je to ba ta? .Za to ti. onda tata nije bio æelav! . ali ona ne zna! ^ . .A gdje on ivi? . sav zadihan. sine. evo ti njezine slike pa je gledaj! .A za to me onda ne prepoznaje? Djeèak. Koliko æe ona dobiti bombona? . samo mi se èini da ti zavidi.Gospodine. dva automobila.Ne brini. vinograd. . Na ao sam ti prekrasnu djevojku . sla e s novim uèiteljem? .Na strica Josipa.Ma bravo..Koji je tvoj tata? .E. tata.Zato to ga moj tata uvijek nosi kad pada ki a! Obraæa se mu eni: .Gledam ovu na u mlaðu kæer. dam ti deset bombona i ti ih podijeli sa sestricom. vrijeme je da se o eni .Kæeri moja.U tvom novèaniku. . dosta je ljenèarenja.Sretne si ruke.Jedan.Ali.Da. sine? . doði brzo! Opekao sam prst u vreloj vodi! .Svaki dan mi govori:"Eh.Tata.Zna .Zna .

..U Americi! .. sine. ^ ^ Ide mali Ivica ulicom i sretne neku gospoðu.Svaki dan tra i od mene novac.Pa ako starija mo e slièiti na strica u Americi. naravno. Uljudan je u ophoðenju s ljudima. Sa mnom u poduzeæu radi jedan . sine.Znam! To ka e i moj tata! *ft ^ .Ni govora! Nisam mu dala jo niti jednu kunu! e$ ^ .Na moju alost.Ne znam. u asnuta.Tra ili smo zajednièki nazivnik! .Ali moja mama je puno bolja od tvoje! .Svakako. susjeda. danas si jako umoran? .Ne razumijem vas! . To je za mene velika sreæa. menije ao to si ti bedasta! 161 ^ 4$ Prepiru se dva djeèaka: . obje susjedne kuæe kupio sam u pola cijene! 160 4f\ . gdje je javna kuæa? ena mu.I to je rekla kad si odgovorio da si jedinac? .Onda je ovo pravi trenutak da ti priopæim novost. tako je.I vi mu. ne pije. . danas me uèiteljica pitala ivim li sam s tobom ili imam brata ili sestru? . dajete! .Sram te bilo! Kako si mogao teti reæi daje bedasta? Odmah joj se idi isprièati ! . <fi .Bojim se tate. gdje je javna kuæa? Policajac ga pljusne i ode.Kad moja kæi poène udarati po tipkama klavira.Idi si sam po svoj ki obran! . ali zapisane su tintom! 4f\ <f$ . ne pu i. opali pljusku i ode. Ivica ode kuæi i ljutito ka e ocu: .Veæ sam probao. Ivice.Ali moj brat je jaèi od tvoga! .Ali. molim vas. odlièan je uèenik. . piti. Onaj moj je najrasipnije dijete na svijetu.Tata. Vidite. Crnac i svaki dan ide kuæi biciklom.Ima fantastiènog sina.Draga teta.Recite mi. pa valjda æe ih ispraviti? . Ne mogu ni ruku maknuti kako sam se naradio. .Hvala Bogu! ^ o$ Majka kori malog Ivicu: .. Ovako mi moja ena svakog dana tog klipana predbacuje kao uzor. Izbacili su me u kole zbog ne opravdanih sati.Recite mi.to se dogodilo? Za to plaèe . molim vas. ali sigurno nije daleko. . za to mlaða ne bi slièila na susj eda preko puta?! e$ ^ .Da.Blago vama. Dobio sam dvije jedinice. to ste radili danas u koli? . da nauè i pu iti. Ja bih vi e volio da koji puta ode do gostionice. zna li ti gdje je Afrika? .Mama. ne izlazi.Moj tata je jaèi od tvoga! . Ide on dalje i sretne policajca. Ivice? . .Tata.Zar ga jo nisu na li? Pa to smo tra ili jo dok sam i ja i ao u kolu. .Reci mi. èitavo susjedstvo se trese. -Da? . . imate prekrasnog sina.

162 . . ovo: tata ti da sedam jabuka. .reèe uèitelj. Marice. sine. Kakav je rezultat? . .Zar nije. je li istina daje utnja zlato? .Hvala ti. Èetiri uzme t brat.Odgovori mi. a nisam ni usta otvorio? Marko se htio o eniti lijepom mladom udovicom.Poka i ti meni.Sjedni. sjedi! .No. pa si mu tako potrgao i hlaèe i ko ulju. .Voli?! Za to je onda digao galamu kad sam ga htio potkovati? 163 U KOLI GLUPI POSTAVLJAJU PITANJA NA KOJA PAMETNI NEMAJU ODGOVOR . Marica kao prava treberica odmah skoèi i poka e lijepo rukom na ka .I? Je li bilo problema s pitanjima? . ti sigurno zna . da. pet! . uèiteljica postavi pitanje prvo kolci-ma: .Pa. Marko se bacio na posao da to postigne.Jesmo! .Ivice.mor ao gaje zavoliti njezin petogodi nji sin. Marica. pataka. koza. Jedne veèeri majka pita malog sina: . da. mama. Tata v am da za igraèku jo pedeset kuna.Nije. Sjevernu Ameriku. lijepo od barba Marka to ti dopu ta da ga ja i po cijeloj kuæi? A do pu ta ti jo i da ga tjera mamuzama. sine! .Vidio sam puno ivotinja i gusaka.Svaða! ^ <ff\ Ka e uèitelj maloj Marici: .Kako zna . Sljedeæi dan u koli uèiteljica ga pita to je sve tamo vidio. krava.odgovori Ivica.Tata.Znam ja raèunati. ti nema pojma o raèunanju.Mo e li mi netko odgovoriti na ovo pitanje:" Imate kod sebe pedeset kuna. . uèitelju! <sf\ ^ ^ Uèiteljica pita Ivicu: . .Stalno ga je jedna koka nosila na leðima! ^ o$ Tek to je poèela kolska godina. tko je otkrio Ameriku? . pa se u èitelj obrati Ivici: . Mora da t e barba Marko jako voli. Zatim pita Ivicu: .Istina je. Ivice. Ivice.Aaaaa. Koliko ukupno imate kuna?" Javi se mali Ivica: .A za to sam ja danas dobio jedinicu iz hrvatskog.No. Marice.Naravno da znam. hajde. samo s odgovorima! 164 ^ ^ cfj U ugostiteljskoj koli profesor se obrati uèenicima pitanjem: . ali vi ne znate mog tatu! 165 0$ 4$\ ^ Uèiteljica uzima podatke od uèenika: . daje bio ba bolestan? .Èetiri!. ^ ^ Mali Ivica bio je preko vikenda kod bake na selu. koko iju i bolesnog pijetl a. pet! f$ Dolazi mali Ivica kuæi iz kole i majka ga pita odmah s vrata: . jeste li imali provjeru iz hrvatskog? . Tvoj tata je mesar.Pedeset! .Zna li netko od vas od èega se izraðuju kobasice? Nitko se nije javio. ali mu je ona postavila uvjet . ali tata mi je strogo zabranio da ikome ka em istinu.Pa.Koliko je dva vi e dva? .

zahvaljuje se uèiteljica . . Svoje prvo seksualno iskustvo imao sam sa sedam god ina.Deset.Va i ðaci umjesto stolice danas radije zagrijavaju klupe u parku! 4^4^4f\ . gospoðo. za to ribe ne mogu govoriti? . tako ne to ne postoji! .Reci nam jednu hranjivu biljku? .Dobro.Tata! Zna li se ti mireæke potpisati? .Krasno! A kako to misli izvesti? . uèitelju. . isprazni d epove naopako i ka e: . . biste li vi mogli govoriti kada bih vam dr ao glavu pod vodom? 167 ^ Nosi Ivica na kraju kolske godine svjedod bu kuæi na potpis: . onda za miri i potpi i moju svjedod bu! ^ Sjedi mali Ivica odsutno u zadnjoj klupi jer je pro li sat dobio batina zbog kraðe olovke.Ivice.Ivice.To je i tata rekao . . Ivice . kod mene nije! . mogao bih! . .Za to? Sigurno si ne to zgrije io.potvrdi Ivica. bio sam totalno pijan! ^ ^ Jednog dana poslala mama uèiteljici jaja.Da . .Za to ti. provjerite. ne eli u raj? . Ivice.Bogami postoji! Moja mama je djevojka. 166 ^ sf\ .A.Meso! o$ o$ o$ Na satu biologije: . 4$ 4$ .Nisam.Jo se i hvali ! .Gdje æe ti.Ne znam.elim.izjavi Ivica.Zato to je profesor iz matematike padao niza stube od prvog kata dc prizemlja.Na nebu postoji raj i pakao. dobro. Obja njava uèiteljica dijelove reèenice i pita Ivicu: . ali danas popodne moram na sat gitare.plaèe Ivica dalje . ^ ^ o$ Pita uèiteljica Ivicu: .Pu enje je sitnica. gdje je ovdje predikat? Ivica se digne.Pripremat æu se za popravni ispit iz zemljopisa! 4fh 4f\ 4^ Uèitelj æe zabrinutim roditeljima na roditeljskom sastanku: . *f\ 4$ Stoji mali Ivica u hodniku kole i plaèe. nije mu ni ta.Kako te nije sram? Tako malen.Hvala.Grozno! . Ivice? .pa nisam zaslu ila toliku pa nju. ali ne mogu. .Ja sam polubraèni! .Ali. Pretpostavljam da biste svi htjeli u raj? Svi odg ovore potvrdno. . A pu im od svoje este godine.Svuda po svijetu! .Za to plaèe .. a tata mije o enjen.ali svi iz razreda su to vidjeli osim mene.odgovori uèiteljica.Ma. .to je u njemu hranjivo? . osim malog Ivice.Evo. .Kupus! . Ivice.Odlièno. provesti ovo ljeto? . . . Dolazi do njega uèitelj i pita ga . Zato ne mora plakati. a veæ pu i ! Koliko ti je godina? -vièe spremaèica na av i djeèaka kako pu i u WC-u kole.

. . koliko imaji zajedno? ..Zato to je moja mama umrla prije tri godine! ^ *ft 4$ Doðe Ivica kuæi i ali se mami da ga je uèiteljica istukla jer nije znac gdje je H imalaja.Ako ti mama ima trideset.Zamislite da ste se poslije brodoloma na le same na splavi. profesore. da.to æete uraditi ako nekoj od go èa pozli i padne u nesvijest? . to bi ti rekao. prolazi veliki brod s posadom puno mornara koji mjesecima nisu vid jeli enu.Pa.I.Oh. profesor se obraæa osamnaestogodi njoj uèenici: .Rekao bih da je to pravo èudo! .Da? I njezin sin ide u va u kolu? ^ 4$ 4$ Na satu vjeronauka vjerouèitelj pita Ivicu: . ja ne volim ru iti studente! Recite mi jednu toènu stvar u vt s pjesnici ma srednjeg vijeka i dobit æete prolaznu ocjenu.Tko je bio prvi èovjek? Ona pocrveni i odgovori: .to te je profesor pitao? . ja sam rekao uèiteljici da neæe biti zadovoljan. kako je bilo na ispitu? Jesi li pro la? . Odjednom.Oni su svi mrtvi! . vi me podsjeæate na Mona Lizu. Nema logike! 4f\ ^ ^ . s lakoæom. moj privatni ivot tièe se samo mene! ^ ^ ^ .Kako.Za to? .Ovakve ocjene zaslu uju kaznu! .Da.Broj telefona! 4$ ^ ojft Hoda mali Ivica hodnikom kole i ponavlja: . pozvati efa sale i ostalo prepusti njemu.Uèenièka knji ica ti je oèajna . 169 Cfi 0$ ^ Na ispitu.Ja bih se pravila kao da sudjelujem u nekakvoj utrci! . .Ja bih okrenula splav u suprotnom smjeru! .Ali.to nema logike. a uèiteljica mene izbaci van. Ivice? . . ali ne bih vidjela nikakav problem! offo j$ c$ .Tako i treba-. 168 ^ ^ »f\ Upravitelj kole udvara lijepoj gospoði koja upisuje sina u prvi razred: . ona stanuje odmah preko puta. tata! Skokni do nje. drugi put æe paziti gdje ostavlja svoje stvari. ali ona je ipak htjela da ti je poka em. kada bi ti roda donijela sestricu? .Nema logike! Nema logike! Naiðe ravnatelj i pita ga: . to biste uradili u tak\ situaciji.ezdeset! . a ostale zadr i unutra.reèe otac sinu. .Mama uvijek sla e pet godina.Nema logike! Ja prdnem u razredu. Ivice? . miljan daleko od kop na. gospoðo. a da izbjegnete svaki problem? . ^ ^ ^ Tri djevojke pola u ispit iz logike: . ^ ^ Pita uèiteljica Ivicu: .Jesam.Ja bih shvatila situaciju.Moja mama! 4$ 4$ .Reci nam Ivice. . a tata trideset i pet godina. koga se boje svi.Raskopèat æu joj ko ulju i prsluk.Tko je taj koji mo e zapovijedati svima.sretno æe student. pa i tvoj tata? .Slu ajte. Na ispitu u ugostiteljskoj koli: .

Pa.. nikad ne bi legao pod tu jabuku! ^ o$ Uèitelj u koli predaje ðacima o napretku tehnologije i o tome kako s ivot uvelike promijenio u zadnjih pedeset godina. gadi mi se! . Zar to nije divno?! .Pametnom je i jedna dosta! *ft ^ Uèitelj predaje djeci o Nevvtonu i njegovu zakonu gravitacije: . a moj tata ne mo e. a onda se o enio enom koja mu ne da da doðe do r ijeèi! cf\ . nadma ile èovjeka".. Sutradan doðe Japanac Muji i pita ga eli li da mu poka e jo ne to japansko.Mo e li mi tko navesti ne to silno va no to nije postojalo prij pedeset godina? . ali na profesor ba ima peh.Ja sam stajao na njoj! ^ ^ Pita uèiteljica: .Daje po cijeli dan sje dio u koli ka o mi. stjuardese! 171 ^ ^ .Hoæe li da ti poka em ne to japansko? .. 172 Po alju Muju kao meðunarodnu razmjenu studenata u Japan. ja sam probao! 170 4$ 4^ 4$ .Lijepo! Brata ili sestricu? .Dobili smo prinovu u kuæu! . kad mu je jedan plod pao n glavu.Reci to hoæe .Bravo! A sad jo jednu. i rodila se ideja o gravitaciji. I tako je on le ao ispod stabla jabuke.povièe mali Ivica.Kako ti se gadi? .Sine. mama. i po èemu. nauèio je odlièno est jezika. mama mi se udala.Ivice. Pita njega japanski stude nt: .To je karate. dvije sreæe grabi! .Hajde. . reci mi jednu poslovicu. na nacionalni sport. Dev a mo e i tjedan dana bez piæa.Jedan èovjek izgubio je novèanicu od sto kuna.Zapamtite! Salata se ne mo e rezati no em! U tom trenu zaèuje se glas: .. -I? . Mujo nasje .Bila je velika gu va." 4$ 4$ 4$ Uèitelj pita: .Profesor obja njava pravila dobrog pona anja za stolom: . Svi su je tra ili.Za to? .to je to bilo? .Mo e. Ivice.Ne mogu. -A ti? . za to juèer nisi bio u koli? . . a moja mama nema..Ivice. 4$ 4$ Uèiteljica zada djeci domaæi uradak na temu "Koje su ivotinje.Pa.Navedite mi neke sisavce koji lete! . za to ne uèi ? . Pita ga Mujo: . .Hoæu! Uhvati ga Japanac i pretuèe.Ne to va no niste uoèili .Ja! . . Jedan uèenik je napisao: "Paun ima otraga lepezu od perja.Pa.upadne mali Ivica . za to si zakasnio u kolu? .Ne.Tko rano rani. na ao sam dlaku u knjizi! J$ 4$ 4$ .

Hoæe li da ja tebi poka em ne to japansko? ." ^ ^ ^ Povjerava se zgodna djevojka svojem uèitelju plesa: . . Pita ga Mujo: . gospodine.Ne. mo e osvojiti sve vrhove svijeta. Sutradan doðe Mujo i pita Japanca: . mo e u borbi pobijediti lava. ka i nam kako on glasi? . a drugi za njim vièe: . gdje? ^ ^ (18) Na satu prirode i dru tva uèiteljica obja njava ðacima reprodukciju ivih organizama i biljaka. ali mu odgovori da si ne mo e zamisliti ivot s malim djet etom.Osam.Ne.Reci mi.. upita da li je tko vidio sli . primjer najveæe u tede u vremenu! . nikako! .Biste li me vi kaznili za ne to to nisam napravio? . 174 ^ .to je to bilo? .Ljubav na prvi pogled! ^ Na satu hrvatskog jezika uèitelj prozove Ivicu i upita ga: .Seksativ! . zaljubljen sam u vas i htio bih da mi budete ena! Uèiteljica se zaprepasti. kukaca..Ja æu! . potkrijepila je primjerima iz svijeta cvij eæa.Tko bi mi znao reæi jedan primjer nepravde? . pazit æu! Mali Ivica pita uèiteljicu: .Hoæu! Pretuèe njega Mujo..to ti je to? .Uèiteljice ja vas jako volim. a poslije me is tuèe kad iz te zadaæe dobijem jedinicu! o$ ^ ^ Zadao uèitelj ðacima pismeni zadatak na temu " to sve mo e moj tata?' Mali Ivica je napisao: "Moj tata je najjaèi u na oj zgradi.Za to se tresete? Bojite se mojih pitanja? . koliko ima pade a? .Molim te.javi se Ivica.treberu. ali u glavnom èisti stan i pere suðe. juèer sam se skoro onesvijestila kad me jedan va kolegi pitao da li me smije poljubiti.Odlièno! Nisam napravio domaæi uradak! 173 ^ ^ 4$ Trèe dva studenta Fakulteta fizièke kulture za autobusom.Nadam se da neæete umrijeti kad èujete to æu ja od vas tra iti. Moj tata mo e sve. Marko.Nepravda je kad mi tata napi e zadaæu. bojim se svojih odgovora! ^ ^ t$ Uèiteljica pita uèenike: . . On mo e preplivati 5000 metara be. na nacionalni sport. treberu! efb ^ ^ Profesor upita studenta: . Prvi uspije uskoèiti. . Pripremila je cijelu prièu.To je d udo.Koga.Ivice. predaha.Zamislite. riba.Nema problema uèiteljice. danima skupljao hrabrost i jednog joj dana reèe: .Poluosovina od Tovote! ^ ^ Zaljubio se mali Ivica u uèiteljicu. Na to joj Ivica odgovori: . Kad je zavr ila svoje izlaganje.dne i Japanac ga ponovno pretuèe.A koji je to osmi pade ? . a Japanac ga pita: .

Kao to vidite. vi ste ga i uspavali! 176 ^ ^ . Marko.Kakve veze ima s ovim to smo mi danas uèili? .Uh. . .Jesam.Pa to onda. Obraæa se profesor jednom studentu: . hoæu li napokon èuti odgovor na pitanje: "Tko je bio Mozart"? . ^ ^ ^ . Ivice. dignut æu mu se kad doðe. to æete sad jeti! 4$ 0$ U muzeju."? .Ima.Mali.! . dobro.Reci mi. Ivice? . .Onda æu biti manekenka! 177 . Javi se i mali Marko. tko je tvoj daljnji roðak? . on ivi u Australiji! ^ ^ U jednoj hercegovaèkoj koli: .Jest! Bilo bi tako da svi mi nismo od njega prepisivali! ^ ^ o$ .Jesi li i ti vidio kakav primjer? . profesore.Odlièno! Evo ti petica iz zalaganja. Bila su to pitanja na ispitu.Tuèemo ga jer je pogre no rije io kontrolni iz matematike.Mo e.Koje je vrijeme u reèenici "Slon se nasloni na ogradu.Probudite ga vi. .To je moj brat Mate! .Mama! . ut icu i gnojnu anginu! .Vrijeme je da se mijenja ograda.Ni ta ti ne vjerujem! Kako si uspio preboljeti sve te bolesti? . a za to ne vidite. Mala Marica ka e: . . ima. U "Kapelskim kresovima" Jastreb je pokazao okupatorima d a s njim nema zajebancije. on æe dobiti jedinicu.Prijelazni! ^ 4$ J$ Profesor iz kemije obja njava ðacima: . Na kraju digne r uku i mali Ivica.Tako je. za to ti tata pi e zadaæe? .Jastreba.Dobro.U proljeæe pod mojim krovom lastavice snesu jaja. molim vas. sad ni ta ne vidite.Moja je mama pro log mjeseca rodila malu sestricu. no spasi ga postariji prolaznik. Marko.Reci mi.Ma.Za to ga tucete? . uèiteljica ga pita: .No. . probudite kolegu do sebe.A je li to mo da onaj koji pi e skladbe za mobitele? ^ <fi . jesam! . jedva sam se izvukao! Najprije sam dobio gripu. ne mo e tu sjediti. nisam ja bolovao.to æe ti biti kad odraste ? . zatim arlah.Kako ti brat mo e biti daljnji roðak? .A to ako ne bude imala grudi? . i ljudi na isti naèin dobivaju svoje potomke. .Zato to mama nikad nema vramena! Razgovaraju dvije djevojèice prvi dan u koli: . koji je to glagol "kihati"? . Sva u strahu.Kolega. upalu pluæa.èan primjer. 175 Grupa kolaraca tuèe djeèaka. uèiteljice. ja sam student medicine! o$ <r$ .to si vidio. .Ivice. Ivica sjedne u rasko ni naslonjaè. . to je naslonjaè Luja XV.

. ali mali Ivica di e ruku iz zadnje klupe.A kako nazivamo situaciju kad mu karac ima vi e ena? . djeco. Zamoli za pomoæ kolegu.Odlièno.^ Uèiteljica obja njava ðacima: . nauèio sam pisati. sine! A to si to napisao? . . Istog dana izgubi se u Studentskom naselju i nikako da pronaðe svoj paviljon. Ivice.Moglo bi se. .Odlièno! A kad ka em:"Ja sam lijepa!". . Profesor me jako uvrijedio. profesor opominje uèenike: ..Gledajuæi jednu moju sliku rekao je da sam svu svoju osobnost prenijela na pla tno."Bila sam lijepa.Odluèila sam napustiti likovnu akademiju.Vraga! Nacrtala sam kravu kako pase na livadi.Ja jedem grah.To je tiranija. a ovaj ga upita: . na primjer.Nisam! . tata. kad biste govorili malo ti e! .Ja jedem grah s kobasicama.Kad mu karac ima dvije ene. 179 0$ Uzrujano.Znam jednoga! Zove se "cimer"! ^ . Na svijetu postoje samo dvije takve lubanje.Pa to je komplinent! .E.. ovo je rijedak primjerak ljudske lubanje stare vi e od tn tisuæe godina. . Evo. Jo nisam nauèio èitati! ^ ^ ^ . ^ Na ispitu u medicinskoj koli profesor pita jednu uèenicu: .Znaèi.Jesi li zapamtio barem broj paviljona? . .Sjeæa li se broja sobe? -Ne! . .Statistika mo e biti vrlo zanimljiva i zagonetna.To je poligamija. to je.Dobro. .Na koji se naèin uglavnom dobivaju zarazne bolesti? . to je to bigamija? . o$ e$ Studentica se ali svojoj prijateljici: .To je vic. jedna se èuva u muzeju i Londonu.Marko. ali reci nam jednu bolju.Stoje uèinio? . to jo ne znam. kako da mi bude jasno?! Za to po glavi? ^ ^ ^ Do ao Mate u Zagreb na studij.A kad èovjek ima samo jednu enu? . Ivice.Na mojim se satovima ne mo e spavati.Pa.Reci. uèiteljice! 178 ^ ^ ^ .A zna li barem ime nekoga iz sobe? . . to ti nije jasno? .Ka i mi. pao si i sad ponavlja osmi razred? . a drugu imam ja! <f\ ^ .Pro lo! . u nas se svak e godine potro i deset kilograma toaletnog papira po glavi stanovnika. Na to se javi netko iz zadnjih klupa." Koje je to vrijeme. Svi pozorno slu aju.Vidi. Ivice? . .Kad u nas prodre strano tijelo! ^ o$ . reci nam jednu reèenicu.Vidite. .

odem se skijati.Termos-boca. profesor pita studenta: .Rekao sam vam da je Zemlja okrugla. ne pi e ? .To ovisi o maèki! 181 *fit ^ ff\ Dolazi djeèak iz kole kuæi i plaèe.. ionako ga sutra moram vratiti! . kamo bi stigao? .Neæe! .Plavu e! èf\ ^ Profesor povijesti obja njava svojim ðacima: .To zaista ne mogu shvatiti. a kad se vratim.Ne razumijem! . ..Oko 15 godina! . Njemaèkoj. Belgiji.E. Ivice.Da.Za to ba termos-boca.Kako? Pa i pro le si godine i ao u osmi razred. Zimi ulijem topli èaj. . vi jo niste bili kod nas. Africi.Pogledajte. a kad se vratim piæe je jo uvijek hladno. . Reci mi. sve je jo toplo. ako poène kopati rupu u Eng leskoj i kopa sve dublje i dublje. kako je jedan èovjek mogao ostaviti kos na toliko mjesta? ^ ^ . koliko godina do ivi pas? .U ludnicu! ^ ^ Uèitelj zada pismenu zadaæu pod naslovom "Kad bih bio direktor". Ivice.Do ao sam po svoje dijete.Odlièno! A mi ? . ako bacim novèiæ u ovu otopinu. .Èekam tajnicu! ^ ofj Pita uèitelj zoologije: . osim Iv ice. gospodine. Aziji.Vara se! . 180 ^ ^ ^ Pitala uèiteljica ðake koja je najgenijalnija stvar koja je izumljena u svijetu. . . . ..Ma. ^ ^ ^ Na satu kemije profesor pita: .Ja sam joj izmakao stolicu da se ne ubode. . dajte bilo koje. a ove godine idem u osmi D. kupam se nekoliko sati.Kako mo ete biti tako sigurni? .Pa to je tu toliko èudno? .to ti se dogodilo? Za to plaèe ? . jer ga inaèe ne biste bacili! of\ ^ Ulazi pripit èovjek u djeèji vrtiæ. ali u osmi C. koje je va e dijete? . Svi pi u. Ivice.Reci ti meni.Za to ti.to me tako gleda .Uèiteljica me potjerala iz razreda jer joj je Marko stavio iglu n stolicu.Oprostite. hoæe li se rastopiti? .Pa vi ste nam sami rekli da opasnosti treba uvijek gledati u oèi.Mogu.. Ivice? .. ^ Za vrijeme kemijskog pokusa u laboratoriju. pa to je ne to najobiènije. nije! Ljeti ulijem u nju hladnu limunadu. kolega.Kosti praèovjeka naðene su u Francuskoj. nije bitno.Tko zna to je najbolje na svijetu dala kemija? . Javi se mali Ivica: .Kako termos-boca zna je li ljeto ili zima?! ^ ^ ^ Uèitelj na satu zemljopisa: . .

. ^ ^ . Nekako se ne osjeæam dobro. pa sam morao ne to izvesti na bis! <fi . a sve vi e od toga bi la bi milostinja.Stoje rekao tata kad je proèitao primjedbe koje sam ispisao na tvojem domaæem uratku? .Pa.Nemojte molim vas.Za to dr i ruke u d epovima kad sa mnom razgovara ? Zar ti je hladno na rukama? . .Tata. ^ ^ ^ Na satu domaæinstva. Perice.Doktore.Nije! . onda æe mi biti hladno! Profesor matematike ispituje Ivicu: . najdu e ako tele pustimo da ivi! f$ ^ 4$ Profesorica hrvatskog pita Pericu: .Reci mi. evo vam tisuæu maraka da to sredite. to æe biti kad odraste ? . ti ljubi . .Ali. Ivice.Nije! . Zatim obje polovice ponovno podijeli na pola i tako uèini deset puta.Hvala vam.Recite mi.Mljeveno meso! . to ne bacate krivnju na mene! J$ . Ivice! Dobije komad mesa i podijeli ga na dva dijela.Reci.I da i ne. . to æe dobiti? .Lijepo! Vidite da me jo uvijek sile da idem u kolu. ja danas ne bih i ao u kolu. kolege su mi pljeskale poslije prve operacije..Da.Jedino koko mo emo jesti i prije nego to se rodi i kad umre.Glasno se nasmijao i rekao da ste ivèani. doktore. a vi ste mi izvadili i slijepo crijevo?! .Doktore. Perice.Gospodine uèitelju. 183 ^ . gospodine.pita psihijatar pacijenta.Uzrok va e nesreæe je alkohol! .Reci. sitnièavi i ispotprosjeène inteligenc ije! J$ ^ ^ Uèitelj vièe na uèenika: . koja je najstarija ivotinja? . prozove uèitelj pa ga upita: . nije to neka veæa intervencija. . doktore. ali je izvanmaterièna. koja je razlika izmeðu pravednosti i milostinje? . .. 182 Malog Ivicu.Pazi.Kako se dugo teletina mo e saèuvati svje om? .A. pravedno bi bilo da za moj odgovor dobijem "dovoljan". èiji je otac grafolog.Grupni seks! 184 DA BI LJUDSKO TIJELO BILO ZDRAVO.Pero! ^ ^ ^ .Kako nije? . gdje se to ne osjeæa dobro. ja sam do ao na operaciju krajnika.Reci mi. to se lako rje ava. ono ljubi . on. je li Hrvatska sada konaèno slobodna zemlja? .Onda ih odmah izvadi iz d epova! .Ali doktore. Ivice.Koko ! . ona. sigurno imate te koæa u odluèivanju? . TREBA GA MUÈITI . uèitelj pita malog Matu: .Trudnoæa dobro napreduje.Vi.Za to koko ? . stoje to: "Ja ljubim. kako mi je ena? . sine? -U koli! ^ 4$ .

nego da nikome ne ka ete da sam proma io. Sutradan doðe èovjek na kontrolu i ka e da mu je puno bolje. Svake noæi sanjam u asan san.Nema veze. da to neæe doznati va a supruga. zahvaljujuæi meni.Pa to vi mislite!? Ja sam lijeènik.. .Nije to za intervenciju.Hajde. i jutros opet! 186 *f\ .Sedamdeset i est. . vozio sam najskuplji model mer-cedesa. ali nikako ne smijete piti mlijeko. ^ ^ ^ Pacijent du evne bolnice zalijeva cvijeæe u hodniku.. Bio sam toliko priseban da sam uspio zapisati registars ki broj. . otvaraju se vrat a i u moju spavaæu sobu ulazi najljep a ena na svijetu.I? Je li ga policija prona la? .Ti si stvarno lud. gospodine.Doktore.Odlièno! Nastavite s tabletama.Morate prestati s avanturama. .. ali jedna od tih ena je i moja. To je divno! .. va em mu u? . da se odmah p robudim! ^ Doðe lijeènik u kuæu mladom pacijentu i ka e: .. kada ste primijetili te simptome? .Pijte ove tablete i s njima to vi e mlijeka jer æe vam to pomoæi.Ne vrijedi! Gledao si! ^ <?fb ^ Razgovara pacijent s psihijatrom: .I. . Lijeènik ga pregledi da mu boèicu tableta i ka e: .. dok sam padala! jf\ <sft\ ^ Razgovaraju dva pacijenta u psihijatrijskoj klinici: .Vidite. doktore. doktore. Ako me ne poslu ate. doktore. Sutr mi se javi te da vidimo kako vam je. veæ sam petnaest godina u braku i jo uvijek volir istu enu. .Ali. pa to nije stra no. to imam unutra? . Jednoga dana ukrali su mi ga ispred kuæe. . a u kanti nema ni kapi vode! .. pogodi. dok sam jo bio pametan.Znaèi.Kasnite! Taman sam htio poèeti bez vas! Zabrinuti enski glas javio se telefonom lijeèniku: .Zna .Da. doktore? Osjeæam se kao Tarzan. medi . moj se mu vi e ne pona a kao kad smo bili na medenom mjesecu.Orgulje! .Sinoæ. slomili ste nogu kad ste silazili niza stube? .Ne. za to. gospoðo. . o$ Psihijatar æe pacijentu: .Sedamdeset! .Razumijem! A koliko vam je godina gospoðo? . a ene luduju za mnom. Odjednor jedan skoèi.Stra no je. potpuno gola.Ali. Zalijeva cvijeæe. .Moguæe. 187 0$ ^ Dolazi lijeèniku èovjek sa eluèanim smetnjama.Èovjeèe.Nadam se.Doktore. . ^ v^j ^ Zali se pacijent psihijatru: . Otkako smo se posljednji put vic jeli. juèer ste mi rekli da pijem to vi e mlijeka. veæ sam potpuno izluðen.A. Nailazi drugi pacijent.. pru i stisnutu aku prema drugom i upita ga: . cvijeæe je ionako umjetno! 185 ^ ^ ^ Sjede dva pacijenta du evne bolnice na terasi i meditiraju. neæete ivjeti du e od pet dana. Na to m lijeènik reèe : . jer uvijek tako jako zalupi vratima za sobom.

Koliko dugo to traje? . Spremaj se! . bilo je jutro i morao sam na posao. hoæu li ivjeti du e? . . imam jo brata i dvije sestre. . da ste vi.Na sve? A ne. . . poput mog bicikla.Kuda? Zar na operaciju? . ^ ^ ^ Ulazi ena u bolnicu. .Doktore. ^ Nakon pregleda.Kakvo je stanje bolesnika u sobi 23? .Iskreno vam moram reæi daje va otac neizljeèivo bolestan. Jedino ste malo nervozni.. . . lijeènik ulazi u bolesnièku sobu i upita s vrata: .Pa. Morate biti spremni n a sve.Ali.. idemo na pecanje! ^ ^ ^ .odgovori lijeènik . Potreban mu je odmor.Zbog jaja. lijeènik æe mladoj pacijentici: . svaki dan meðu mojim nogama po deset sati. doktore.Pa.Svaki put kad me posjetite. bili biste veæ mrtvi! ^ .Brzo æu ja.Recite. poludjet æu! Moja ena umislila je da je koko .Ne.I. No.Do dvadeset i tri tisuæe sedamsto pedeset i devet.. 189 Obraæa se pacijent patrona noj sestri: . doktore. Bicikl izgleda t ako jadno i slomljeno. s va im je zdravljem sve u redu. ako se odreknem ena.Do koje ste brojke stigli? . ali æe vam se èiniti du e. Lijeènik pregleda njihove kartone i reèe jednome .Gospoðice.Tko ovdje ima gliste? Jave se tri pacijenta. ako mi ne pomognete. zagledam se u va bicikl i va e noge. .Onda se razvedite. ima li nade za mene? . samo na èetvrtinu.Dragi moj gospodine. je li pomogao moj savjet o brojanju ovaca protiv nesanice? . .I. Prilazi joj lij . a va e noge tako lijepo i bo anstveno. sad smo ih se zasitili. samo da potpi e oporuku! 188 ^ ^ ^ Lijeènik upita pacijenta: .cina je strahovito napredovala! o$ ureæi se.Ti ima najveæe.Doktore.Ne.Doktore..Bilo bi dobro da se udate. èovjeèe! Za to niste do li prije? .ali molio bih vas da ne razgc varate dugo. . ja sam udana. Znate.Zaboga.Zato to mi je punica obeæala da æe mi plesati na grobu! ^ *ft Zgodna mlada bolnièarka izlazi iz sobe pacijenta sva zajapurena. sreæe lijeènika na hodniku i upita ga: . onda ste zaspali? . tako. ^ <!$ 0$ . lijeènik se obrati bolesnikovu sinu: . i za t o ima lijeka. vina i pjesme.Za sada dobro . ima tri godine. .Ovisi èemu se nadate! ^ ^ ^ Nakon to je pregledao bolesnika.Ne. rfb ^ Lijeènik pita bolesnika na umoru: .Za to elite da vas sahranimo u moru? .

eènik. - Kako to izgledate? to vam se dogodilo? - Jo ne znam, doktore, saznat æu za mjesec dana! 190 cf\ cf\ 4$ Psihijatar vodi studente po odijelu du evne klinike. U jednoj sobi gledaju student i pacijenta kako miluje lutku i povremeno je ljubi. - Vidite, ovaj pacijent dobio je slom ivaca jer se nije o enio enom koju je strasno volio. U drugoj sobi studenti gledaju pacijenta kako glavom udara u zid. - Ovaj se pacijent o enio nesuðenom enom pacijenta iz prethodne sobe. Pita lijeènik pacijenta: - Boli li vas ikada noæu zub? - Ne, ja i moji zubi ne spavamo u istoj prostoriji! ^ ^ Razgovaraju dva tiæenika du evne bolnice: - Sutra moram iæi na i anje, a tako mi se ne ide. - Imam ideju, zabijmo si èavle u glavu i kad nas poènu i ati, puknut æe im kare. Kad je prvi uzeo èaval i èekiæ i zamahnuo, drugi ga uhvati za ruku. - Zar te je strah? - Ni govora, samo se bojim da ne proma i èaval. ^ ^ ^ - Doktore, kako dugo mo e èovjek ivjeti nakon to mu prestane raditi mozak? - Ne znam! A, koliko je vama godina? 191 0$ ^ vf\ Nakon pregleda lijeènik pita pacijenticu: - Koliko vam je godina? - Trideset i tri. - Onda je krvni tlak potpuno normalan za va e godine. - A, doktore, bi li bio normalan da imam deset godina vi e? -f -fs Gospoða je dovela psa lijeèniku na pregled. - Vodite ga veterinaru. Ja ne pregledavam pse - obja njava joj - Ali, doktore, ovo nije obièan pas. On zna i govoriti. - A to zna reæi? - Av - av! ^ ^ Lijeènik pregleda pacijenticu i upita je: - Koliko vam je godina, gospoðo? - Pa... brojim... trideset i tri.... - Molim vas, brojite br e, èekaju me drugi pacijenti! ^ Na jednoj plesnoj veèeri mu karac prilazi djevojci: - Oprostite, gospoðice, veæ sat vremena elim vam ne to reæi. - Slobodno recite. - Kada se god nasmijete, po elim vam reæi da doðete k meni. - Oh, pa vi ste pravi zavodnik. - Ne, ja sam zubar! 192 ^ <f\ Pacijent dolazi psihijatru i ali se: - Doktore, pomozite mi, moje stanje i nije ba normalno! - Sto vas muèi? - Mislim da sam konj! - Zanimljivo! Koliko se dugo tako osjeæate? - Otkad sam prestao biti drijebe! -fi ^ ^ Gleda pacijent u zid i ne mièe se. Prolazi psihijatar i pita ga to radi. - Zar ne vidite? Gledam!

- Pa, ni ta se ne vidi, samo goli zid. - Da, doktore, i tako veæ mjesecima. ^ Vratila se ena s posla i zatekla mu a u krevetu s temperaturom, pa pozove lijeènika . - Gospodine, va e bilo veoma sporo kuca - ka e lijeènik nakon pregleda. - Nema veze, doktore, ako je samo to. Imam ja vremena. 4$ Na pogrebu kardiovaskularnog kirurga, ginekolog se tiho obraæa kirurgu: - Gledaj, njemu su na spomenik uklesali srce. to misli , to æe meni uklesati?! 193 0$ ^ ^ Hvale se tri lijeènika, Englez, Francuz i Hrvat. - Kod nas u Londonu, radniku stroj odrezao ruku, a mi smo mu odmah namjestili um jetnu i upotrebljava je kao svoju. - Kod nas u Parizu, èovjek izgubio obje noge, mi mu namjestili umjetne i sada ho da kao prije. - Nije to ni ta! Kod nas u Zagrebu ostao èovjek bez glave, mi mu odmah nasadili um jetnu i sad je jedan od najboljih politièara. ^ 4$ Zali se umirovljenik lijeèniku: - Molim vas, pomozite mi! Svi moji prijatelji se hvale -dva puta na tjedan, drug i tri puta, a treæi se seksa i èe æe to mo ete uèiniti za mene? - To æemo rije iti vrlo jednostavno - hvalite se i vi! ^ <*$ Doðe èovjek sa zuboboljom kod lijeènika i ovaj mu odmah preporuèi aspirin. Doðe on nakon nekoliko dana opet, ali ovaj put radi glavobolje. Lijeènik mu opet prep oruèi aspirin. Kako èovjeku nije ba sve bilo jasno, on ga upita: - Doktore, ne razumijem, kako aspirin zna kada me boli zub, a kada glava? ^ o$ ^ Pregledava lijeènik seljaka samca. - A, joj! Smjesta se okupajte! - to, zar je tako kritièno, doktore? -jedanjo mo e . Samo ja utim. 194 ^ ^ - Lijepo se smirite. Ja sam sad va otac i lijepo mi sve isprièajte - reèe psihija tar pacijentu. - Vi moj otac? Zato je moj otac govorio mami da sam lud kao i vi! ^ tfjft ^ Ulazi u ljekarnu nakinðurena ena i tra i morfij. - ao mije, ali ne mo e bez recepta! - ka e ljekarnik. - Ma dajte, molim vas, zar vam ja slièim na nekoga tko bi se elio ubiti? - Pa, kad bih ja izgledao kao vi, priznajem, da bi do ao u isku enje. <f\ j$ Èovjek nervozno tra i preko reda: - Molim vas, mogu li dobiti jo onih tableta za spavanje, koje ste mi dali za enu? Probudila se! ^ Direktor psihijatrijske bolnice zove policiju: - Molim vas, pomozite! Izgubio nam se jedan pacijent. Visok je jedan i pol metar i ima dvjestopedeset kila. - Ali, to nije moguæe! Kako mo e biti visok samo metar i pol, a imati dvjestopedes et kila? - Ma, ka em vam daje lud! Do lo lijeèniku pismo s tekstom: "Dragi doktore! Supruga i ja imamo dvoje djece, ali eljeli bismo i treæe. No proè itali smo u novinama daje svako treæe dijete Kinez. Buduæi da smo Hrvati, mislit e li da bismo trebali riskirati?"

195 j$ o$ Pobjegli pacijenti du evne bolnice na drvo i ne ele siæi. Doðe psihijatar i vikne: - Listopad! Svi popada e osim jednoga. - to je s tobom? - Ja sam zimzelen! ^ ^ oftj Lijeènik se obraæa pacijentu: - Vi ste jako nediscipliniran pacijent. Svaki vam tjedan prepisujen tablete za s pavanje, a svaku noæ kad idem s posla, vidim vas kako izlazit* iz noænog bara. - Da, doktore, ali tablete sam tra io za svoju enu! Postoji nekoliko tipova lijeènika: - Lijeènik opæe prakse - ne zna ni ta i ne radi ni ta! - Kirurg - zna malo, a radi sva ta! - Internist - zna sve, ali ne radi ni ta! - Patolog - zna sve i mo e sve, ali sada je veæ kasno! U psihijatrijskoj ambulanti: - to vas muèi? - pita lijeènik. - Bog mi stalno govori da sam Napoleon! - La e! Ni ta mu ja ne govorim! - zaèuje se iz èekaonice. - Doktore, morate mi pomoæi. Mu mi je postao alkoholièar. Pije rak ju iz vinske è a e, i to jednu za drugom. Sva sreæa da mu ja, dok ne gled; popijem pola i dospem vode, inaèe bi veæ izgorio od alkohola. 196 4$ ^ 4$ Ispituje psihijatar svoje pacijente: - Koliko je tri puta tri? - Pedeset i tri! - odgovori prvi pacijent. - Petak! - odgovori drugi pacijent. - Znam! Devet! - odgovori treæi pacijent. - Bravo! Kako ste to znali? - Jednostavno, pedeset i tri manje petak jednako je devet! <f\ 4$ Pregledava lijeènik pacijenta i primijeti da mu se jako tresu ruke. - Vi sigurno puno pijete? - Ne, pola prolijem! ^ ^ Sjedi pacijent du evne bolnice na krevetu, guli jabuke, posipa ih paprom i baca kr oz prozor. Gleda ga drugi pacijent i ka e mu: - Ti ne voli jabuke! - Volim, ali ne kad su popaprene! 4$ t$ 4$ Nakon to je pregledao supruga, lijeènik izaðe iz ordinacije i priopæava supruzi: - ao mije, gospoðo, ali va mi se mu nekako ne sviða... - Ne sviða se ni meni, ali tako je dobar prema djeci! 4$ 4^ 4$ U du evnoj bolnici ali se Mujo lijeèniku: - Doktore, Haso se gaða stolicom! - Gaðaj i ti njega! - Moja stolica je puno mek a od njegove! 197 ^ 4$ 4$ Profesor kemije pita u ljekarni: - Imate li acetilsaliciliène kiseline u tabletama? - Mislite, aspirin? - Da, uvijek zaboravim kako se zove! 4$ Pjegava ena obraæa se lijeèniku: - Je li toèno da pjege mogu nestati ako se jedu krastavci?

. .pita lijeènik. hoæete li imati novca da je platite? .Kako se branite od toga? .Njega je prevarila ena i oti la s drugim! .I mojoj se teti dogodilo ne to slièno.Jednom sam ih uhvatio za ruèkice pa su mi odmah ukrcali neke opeke. doktore! Da to uzmem prije ili poslije jela? Dva pacijenta razgovaraju. U tom trenutku u sobu uðe kirurg i pita: . Nisam lud. to ka ete na to? .Tko je ovaj? . o zaboravljivosti i nemai kirurga: . <fs Lijeènik pozove mu a koji je doveo enu na pregled.A. negativne posljedice alkohola: . navlaèim zastore. .Va a ena pati od kompleksa vi e vrijednosti.Za to tako vuèete kolica? .Na primjer.I kako mu ide? . .pita l ijeènik.Da.Imam osjeæaj da me netko gleda. . ako psu damo èa icu viskija poslije jela.A ovaj? . ^ ^ ^ Nakon pregleda. i reèe mu: . .Dobro. njezin otac bio je uvjeren daje on gazda u kuæi! ^ ^ Zgodna djevojka obraæa se psihijatru za pomoæ: .Postavimo stvari ovako . nakon to ju je detaljno pregledao.ako vam ka em da nemam novca. hoæete li mi reæi daje op eracija nu na? ^ eæuæi psihijatrijom.Ako vam ka em da je operacija nu na. svlaèim se iza paravana. Je li u njezinoj obitelji veæ bilo sli ènih sluèajeva? . je li netko vidio moje rukavice? 198 ^ <fi Novi lijeènik obilazi du evnu bolnicu da bi se upoznao s pacijentima. èije je zdravlje naru eno alkoholom. doktore! Stidljiva sam.To je taj drugi! ^ ^ . . ali dr eæi ih za kotaèe.Ostavljam vrata otvorena! 200 4f\ ^ . ustruèavam se od javnih mjesta .Zatvaram prozore. i naruèi je za ponovni pregled za deset dana.Da. poslije operacije.Odlièno! Toliko zaraðuje da vi e ne mora operirati svakog pacijenta. .Gospodo. ako su pjege na krastavcima! 4$ 4$ Lijeènik se obraæa pacijentu i preporuèa mu dijetu: .Za to niste do li na pregled? . lijeènik obja njava pacijentu. . Kako pacijentica nije do la na zaka zani pregled. kako se branite od virenja kroz kljuèanicu? .to da ka em? Viski oèigledno nije za pse! 199 vfi ^ ^ Lijeènik da pacijentici listu uputa o pona anju. doktor spazi kako jedan pacijent vuèe kolica s jedne strane dvori ta na drugu. njegovi organi za varenje odmah æe prestati raditi.Moj je ivot pravi pakao. samo su kod nje zaboravi naoèale.Mo ete uzeti samo jedan do dva lista salate. komad prepeèenca i sc od naranèe.Jedan moj prijatelj morao je dva puta iæi na operaciju jer je kirurg zal oravi o kare u trbuhu.Kako za to? Pa u va im uputama pi e da moram izbjegavati ljude koji me ivciraju! ^ ^ . lijeènik je nazove telefonom: ..Sin mi je diplomirao medicinu i specijalizirao kirurgiju.

Lijeènici su prave neznalice.Moram vas detaljno pregledati. za to se ne lijeèite sami? . Ja znam jednog zaista dobrog. . to sam vam rekao! 4$ 4$ 4$ . znam! Doktor spusti slu alice i obrati se pacijentici: . to sam vam ono rekao? . .. doktore? Za to svi samo bulje u mene? . Popila sam lièicu i ka alj je nestao.Da boèicu s lijekovima stalno dr im dobro zaèepljenu.Pomogao je? . .Za to? . naðite sebi prijatelja. . 202 . S ostatkom sam oèistila suðe i brave. ljudi samo bulje u mene. Lijeèe vas od upale pluæa.Jesi li bio? . Budite ljubazni i potpuno se svucite . ali ja primjeæujem da vi. Kad vas taj lijeèi i upale plu æa.Ni ta vam nije. doktore. Potreban mu je odmor i mir. .Da. Ali. sjaje se kao nove. doktore. .uzvikne pacijentica i bri ne u plaè. .Dobro.. Otiðite malo na mo re.Jesam. . malo vam je dosadno i nemate zabave.. Ali. onda i umrete od upale pluæa. je li ti to prona ao? . onaj lijek koji ste mi prepisali je odlièan. . ja sam previ e skup! 4$ 4$ 4$ Umirovljenik se veæ nekoliko dana nije osjeæao dobro i napokon ode lijeèniku. to je nemoguæe! . .Evo vidite.uzdahne pacijentica. 4$ 4$ 4$ .Ali. . .Doktore.Drago mi je. gospoðice. bo e! Zar i vi.Znam. gospoðo! 201 ^ ^ ^ Poznati svjetski lijeènik obratio se mladome nepoznatom kolegi i zamc lio ga da ovaj preuzme njegovo lijeèenje.To je dobar poèetak. hodate samo u bikiniju. a vi umrete < zau njaka . ali on me ne slu a.Prona ao je gotovo sve. Imao sam kod sebe pet novèanica po sto kun a on mi je uz eo èetiri.Va mu pati od te ke depresije.Na alost.. . fuækaju za mnom. ^ 4$ . doktore. ja veæ imam sedamdeset i pet godina. . .Znam. iako je zima.S ovakvim srcem do ivjet æete sigurno sedamdeset godina.Puno bolje izgledate ovaj tjedan. Zapravo.Oh.Pa. 4$ ^ 4$ Stariji èovjek do ao je kod lijeènika da provjeri svoje zdravije. ^ Lijeènik se obraæa pacijentici: . ..I.Moj se mu ne sla e! ^ ^ U rodili tu mlada lijeènica obraæa se de urnoj sestri: . Ka d se vratio kuæi...Nisu ba svi takvi.Naprosto ne znam to reæi. ena ga pita: .Ne mogu.Zar je to zaista potrebno? Pro li tjedan bila sam kod doktora Viktoroviæa i reka o je da sam u odliènoj formi. gdje god da se pojavim. Kapnula sam kap na koljeno i reuma je nestala. . Moram priznati daje to zbog toga to sam se dr ala uputa koje ste mi dali.

Ne brinite se.Boli me glava! Poljubi ju deèko u èelo i upita: . Nije bilo drugog lijeka nego otiæi k lijeèniku . ja imam veoma jaku volju. nema pomoæi.Gospoðo.Plaèu li to one petorke roðene jutros? . i cura reèe: . Slu a to djedica sa susjedne klupe pa pita deèka: . gospoðica. pa on ode k lijeèniku. doktore. kako vi reagirate? . . svake noæi sanjam èudan.Izvinite.upita psihijatar. lijeènik tiho reèe bolesnikovoj eni: . mogu vam reæi ugodnu vijest.O.. u tom sluèaju.Je li ti bolje? . ali ako ba eli znati ni a je za glavi od mene! 204 J$ 4$ Sjede cura i deèko na klupi.E. <f\ cfh Obraæa se mladiæ slomljenim glasom lijeèniku: .. . .I.Je li ti bolje? . Sanjam prekrasne djevojke kako upadaju u moj stan i poku avaju me zavesti i pritom nisu nimalo nevine. super je. vijest æe biti neugodna. Za to treba imati veoma jaku volju.Na alost. lijeèite li vi i hemoroide? ^ ^ ^ Ive je imao problema s pamæenjem. va mu mo e ozdraviti samo ako prestane pu iti. njihov otac! ^ J$ . a i njezina me obitelj veæ godinama izbjegava . . a da tvoje traperice ne pu taju boju? 4f\ ^ of] Mujo u kasno doba noæi zove lijeènika: .Doktore. ne gospoða. Fata ima temperaturu. ^ ^ Lijeènik je pregledao mladu enu i obraæa joj se: .ali se pacijent. . uznemirujuæi san. kad Ive doðe lijeèniku s modrim jajima. Proðe opet neko vrijeme. odmah je pro lo.odgovara Ive.Koliko je visoka? ..zainteresirano upita doktor.Ive. mora se amputirati.to otkada traje? . da.Gospoðo. da. recite mi kako ste to uspjeli?.Na alost. . ^ ^ ^ . .Doktore pomagaj.Prestat æe! .reèe ona odluèno.Boli me zub! Poljubi je deèko u obraz i upita: . mora se amputirati.A koga drugoga da varam? 203 ^ ^ ^ Poslije pregleda. .Doktore.Neæe biti lako. doktore.Molim vas.Varate li enu? .Otkada to traje? . Pogleda lijeènik nogu i reèe . gleda. ^ ^ (18) Pomodrila Ivi noga. Glede lijeènik. .Ne. ena me ostavila.Ma nema veze koliko je visoka. pa upita: .O. nema pomoæi. Nakon nekog vremena doðe Ive opet kod lijeènika s istim problemom a ovaj opet re èe: . Nakon nekog vremena opet æe cura: . Lijeènik ga zabrinuto pita: .Postao sam nemoguæ za zajednièki ivot.

Molim vas. .Ma. nikako. Kako "zamjenik" ni je znao ni ta o lijekovima. smirite se! Molim vas. doktore! Boli me na poslu. poèeli dolaziti ljudi. a jedan je do ao po lijek za hun-javicu. . doktore. u autobusu.to se dogodilo? .Do la je gospoða po svog supruga iz sobe broj tri.A hoæu li moæi malo moju Baricu pritisnuti? . neki po èajeve. mo e li moj suprug biti nazoèan dok budem raðala? .Gospodin doktor.Kako nisam.A hoæu li moæi trèati? . mi uopæe nemamo auto! ^ *f\ Ljekarnik odluèio otiæi na godi nji odmor.Vidim da jo nisi siguran za koje bi se zanimanje odluèio.to bi elio biti kad odraste ? .Svakako! Tako sretnom dogaðaju svakako treba biti nazoèan i djetetov otac. ^ ^ ^ Psiholog pita malog Ivicu: . ali on se nikako nije dao dom a. slomite mi ruke! 205 ^ <ff\ .Svagdje me boli. . 207 ^ cf\ . pa pozvao svoga dobrog prijatelja da ga zamijeni u ljekarni. gdje vas sve boli? . a ne za hunjavicu... *f\ ^ 4$ Pao tef s tavana: . .Svaki dan pere dva puta auto! . Neki po As pirin.Ali.. svucite se i lijepo mi poka ite mjesto g dje je ozlijeðen. kipar ili peraè prozora. dao si mu purgativ. Kad se vratio ljekarnik i zapitao svog prijatelja kako se sna ao. prije bih rekao daje pretjerano uredan. hoæe! Pogledaj samo kako se uhvatio za stup i ne daj Bo e da kihne! 206 4$ ^ <f\ Upravitelj du evne bolnice pita svog zamjenika: .Lijeènik. osim to sam jednome dao ovo za hunjavicu. ovaj mu odgovori : . . to biste eljeli da ja uèinim? . T o mu neæe pomoæi! .to ti radi tu? . gospoðo. .Kako ne! .Recite mi toèno. doktore. elio bih gledati gole ene! o$ ^ .Ali... 4^ 0$ 0$ ..Pa.Polako. . Moj suprug i on uopæe se ne podnose.Bez gre ke. kod kuæe.Jako lijepo! Prije nego to sam pao s tavana sve to nisam mogao. doktore.Isto to i ti. I èim je ljekarnik oti ao.. Prvi ka e: . to æe biti nezgodno. suprug mije stradao u prometnoj nesreæi.Je li se dogodilo ne to znaèajno dok mene nije bilo? .Pomozite..to sam vam ja govorio? Vidite daje on posve normalan èovjek! ^ ^ 0$ Dva pacijenta du evne bolnice srela se u liftu. . èovjeèe.Doktore.Kako ne! . lijek za èi æenje crijeva. pomozite! Mu mi je jako bolestan! . Samo ih tjeram rukama od sebe..Doktore. dade nesretniku prve tablete koje su mu do le pod ruku. hoæu li ja sad moæi voziti traktor? .Kako ne! .Pa nije to ba bolest... Opet su se pokvarile stube! Utrèi mlada ena u lijeènièku ordinaciju sva uplakana.Pa.Hoæe. .

gospodine.. Soba je puna bijelih mi eva. ena dr i irom otvorena usta. Kad mi nisu pomogli nikakvi lijekovi. danas neæu doæi na ruèak. dok ne doðem recite joj da dr i usta otvorena. Jednog dana sretne ga prijatelj iz djetinjstva. . ali sada trebamo izvuæi i maèku! Zahvaæena dubokom depresijom.Znaèi li to da æu umrijeti? . promijenila sam sedam automobilu. mora obuæi èisto rublje.Lijevom! .Svaki èovjek ima neku osobitost.Pomozite. Bio je uvijek spreman z a alu pa se tako i s njom htio na aliti. ali mu ispred njezinih usta ne dr i sir nego sardinu. osladile su mu se sv< bakice iz susj edstva! ^ 0$ Javlja se lijeèniku telefonom nesiguran glas: . Nakon temeljit pregleda. .Moja ena je progutala ivog mi a. Rezultat je izvanredan.Ali dragi.Pa to i nije tako stra no. doktore. est mu eva . to da radim? . dvanaest prc ducenata.Nipo to! I s tako slabim srcem po ivjet æete do kraja ivota! 4$ ^ U ordinaciji zvoni telefon.Recite mi. ovdje kod nas je zabava.Vama je.Doktore.Trebate unijeti malo promjene u svoj ivot.eno.. . s mojim suprugom ne to nije u redu.Ne. vi joj ispred us ta dr ite komad sira. .Ali. Veæ nekolike tjedana umis lio sije daje vuk iz prièe o Crvenkapici. Kakvu mi drugu promjenu savjetujete? 208 <f\ Neki èovjek imao je trideset godina i jo je mokrio u krevet i silno je patio zbog toga..Dugo se nismo vidjeli! Mokri li jo u krevet? . kakvo tele biste eljeli? . l ijeènik mu reèe: . gospoðo! .Zaista? Znaèi. no iznenada je jednom na em pri jatelju pozlil o i poèeo je buncati. .Da. .Nemoguæe! Kojom rukom mije ate kavu? . .Dolazi pacijent lijeèniku i ali se na bolove u prsima. doktore. u zadnjih pet godina deset puta sam mijenjala vile.Razumio sam ja. Ne to poslije lijeènik doðe. naprimjer bijele mi eve! . .to je to? Pa ja sam vam rekao sir! .Odmah sti em! Ali. holivudska zvijezda obratila s lijeèniku: . pro li put kad sam ja i la lijeèniku zbog upale grla morala sam se skinuti do gola. a 01 govori da ne vidi niti jednoga! . doktore! . Lijeènik di e slu alicu. . vi e ne mokri u krevet? . da.Evo vidite! Drugi ljudi rade to licom! . to nas ba i zabrinjava. <fl Do ao veterinar u talu stare bakice umjetno oploditi kravu. oti ao sam psihijat ru.Sad je veæ puno bolje.Nije va no. nastoj samo da nema naoèale! 209 *f\ ^ <sf\ Dolazi mlada ena psihijatru.Gluposti! Radi jedne prehlade?! . idem doktoru. doktore. .Ja nemam. Jako sam prehlaðen. . srce oslabilo. ..Pretpostavljam da vidi neke ivotinje. ali sad se ponosim time! vf^ jfi Poznati psihijatar dr i predavanje: . . bakice.Kako nije? On se i pona a kao vuk iz prièe.Mokrim. boj la sam k osu u pet boja.

Sporedne ulice nije bilo! 211 ^ ^ Sretnu se lijeènik i njegov dugogodi nji pacijent u parku.Jesam.Ma ne. . uðu oni u kuæu i veterinar pripremi lijek za konja pa reèe farmeru: . Ba mije drago to sam je dobio. 210 ^ cf\ ^ Razbolio se farmeru konj i on pozove veterinara. doktore. da dogaða se . Kako va e srce? . doktore. 4f\ <f\ . Samo vi ki ite! 4$ .Èuje li ovaj prekrasan cvrkut? To pjeva kos! .Pa ti si skroz lud! aran? Usred noæi?! 212 .Danas sam bio kod okulista i prepisao mi je troje naoèale. . jedne za gledanje na daljinu.Recite mi.Uletio sam brzinom od 120 na sat u sporednu ulicu.Pojma nemam! Nikad je prije nisam vidio. gospoðo.Hvala vam.Da.Njih uzimam kad moram pronaæi jedno od to dvoje.Da.Otiðite u talu. imate li vi mo da ne to protiv kihanja? . .Doktore. Budim se svaki èas.A treæe? .Kako ste? Vidim. nemam ni ta protiv. .Odlièno! Upravo kod kuæe kuha ruèak. Zatim zamoli enu da se svuèe i upita mu karca: . ali je konj puhnuo prvi! j$ ^ . Znate probudim se svakog treæej ili èetvrt og dana. -I? . Popio ih je moj stric i sada sam ja jedini nasljedn oèevine! ^ ^ Razgovaraju dva pacijenta du evne bolnice: .. . A koliko ste ih popili? .Je li u posljednje vrijeme bila nervozna? .Ne. ^ Maja je na nekoj zabavi do la do lijeènika i detaljno mu poèela obja i javati sve sv oje bolesti.odvraæa lijelnik. kako je do lo do nesreæe? . U zadnje vrijeme stalr govori o samoubojs tvu. S tom bole æu mo ete do ivjeti i stotinu godina .Va sluèaj nije opasan.Ja niti jednu.. . ena se odma h dignula. budite se vi e puta tijekom noæi? . . Vraæa se nakon nekoliko minuta farmer u kuæu sav crven u licu i jako ka lje.Doktore.. . ^ Lijeènik je otvorio vrata èekaonice u kojoj je sjedio neki mladi par.Mo ete i vi unutra. patim od nesanice.. druge za èitanje izbliza. Nakon pregleda. otvorite konju usta i kroz lijevak mu upu ite lijek u grlo.Vjeèno sam vam zahvalan. a lijeènik se obrati mu karcu: . <f\ Lijeènik se obraæa pacijentu nakon operacije: .A ne to stra no dogaða se i s mojim mu em. Jako su mi pomogle. dobro i zdravo izgledate.Ah. na onim pilulama koje ste i prepisali.4f\ 4f\ 4fi Lijeènik æe pacijentu: . ne mora biti ba noæ.Troje? .I ja bih da sam na njegovu mjestu! .Jeste li uèinili onako kao to sam vam rekao? . doktore.Zaista mi je drago to èuti. tako? Znaèi.Kos?! Ni sluèajno! To je aran! .

Nakon va eg posjeta.Dobro je bilo! Vraæamo se natrag. Uzmite ove kapi i ka pajte tri puta dnevno u oba oka! Pacijent ode kuæi. ali evo ga za pola sata. . pomozite! Mislim da sam umi ljeni bolesnik. doktore. imam kompleks velikih grudiju. odmah æu problem uzeti u svoje ruke! 213 j$ 4$ Obraæa se zet lijeèniku: .. odmah mi nav suze na oèi! ^ o$ <J$ Lijeènik mjeri pacijentu tlak. i te kako! Èim poènem èupati te kraste..Doktore. svukla sam svu odjeæu. Ovo je bila samo generalna proba. morali biste dr ati dijetu. lijeènik mu reèe: . Nakon pregleda.Oprostite. doktore. ^ ^ .. . Imam osjeæaj da me sve boli . Lijeènik izlazi iz ordinacije da bi premjestio auto i ka e pacijentima: .Doktore. ^ . No to æe proæi za nekoliko dana. voða ih zaustavi: ..Za to? .S vama je inaèe sve u redu.Da. . va e stanje nije dobro. Kad æete _ opet posjetiti? ^ ^ ^ Ka e Mujo lijeèniku na samrti: . ne doktore! Ja onda pomislim daje u pitanju nekakva zabuna! ^ Lijeènik se obraæa pacijentu: . ima. jo uvijek di em dosta te ko.Ne brinite se. .. Dobra je da vi uopæe nis te umi ljeni bolesnik! Lo a je da ste na smrt bolesni.Ne bih ni ja da sam na va emu mjestu.Da. . ali niste mi rekli da li prije ili poslije jela?! ^ Grupa luðaka uspjela je neopa eno proæi pokraj stra ara i pobjeæi iz ludnice. stanje moje punice se pogor alo. Mo ete li mi nekako pomoæi? .Vidim! No.Imate upalu lijevog oka.Pa. Gdje daje stavim? .Ni ta se ne brinite.. Nakon pregleda lijeènik mu se obraæa: .to vam je. Vidite li ove kraste po mom trbuhu? .Zato da mi nakon smrti ne diraju enu.No. kako vam je sada nakon uzimanja lijekova? .^ *fb .Ja to veæ radim. uèinit æu sve da to sasvim prestane! ^ ^ ^ . . Kad su odmaknuli petstotinjak metara.Doktore. 214 of^ ofi Mlada zgodna pacijentica do la je kod lijeènika na pregled. ali na va emu mjestu ja ne b ih bio jako zabrinut. jednu dobru ijednu lo u. kakve to ima veze s oèima? .Tlak vam je u porastu. da um od straha! ^ ^ ^ Do ao èovjek okulistu i odmah s vrata poène skidati hlaèe. zato i skidam hlaèe.Ima.Recite svima da sam umro od side! . Jeste li ikad prestali piti kad ste osjetili da ste previ e popili? . Jedino ta glavobolja. èovjeèe? Za to skidate hlaèe? Zar nemate problema oèima? .Priopæit æu vam dvije vijesti. doktore.Uzimate li pilule protiv zaèeæa? .. Èak i pek pr im na ulju! ^ 4$ Do la djevojka lijeèniku na pregled i on je pita: . a oni koji je veæ jesu.A. nemajte straha.. pa mu ka e: .Imam.Slobodno je stavite preko moje! Ulazi pacijent u ordinaciju.

ali ena se brzo snaðe: .Na kojoj ploèi? 216 ^ Izlazi mladi kirurg iz operacijske dvorane. gospoðo. U hodniku ga sretne ef.Da. 0$ ^ .Doktore.Doktore.Koliko se sjeæam.Ne èini gluposti.Jest. ^ ^ . patim od impotencije! . .Neka nitko ne ozdravi. doktore.. po elio sam da je e.Recite mi.Ovisi o tome. gospoðo! ^ ^ ^ . i sam zna da sam proteklih mjeseci bila manje ivèana ne go inaèe. ali onaj drugi je imao leper od 20 tona. koji ne samo da j e za mene prona ao terapiju.K vragu. umjesto èa ice konjaka? Pacijent napusti ordinaciju pognute glave i tiho mrmlja: .. a ja patim! ^ o$ . gospodine.Ne on. Vrati se mu iznenada s posla kuæi i zatekne suprugu u krevetu s nepoznatim mu karce m.Doktore. kad me otac znao vuæi za kosu. hoæe li vas mu uhvatiti na djelu ili ne.. kako je pro la prva operacija? . 215 æf\ f$ 4$ Kad se probudio u bolnici nakon operacije. dragi.. a psihijatar ga pita: . koliko brojki vidite u prvom redu na onoj ploèi? .No. Valjda va mu pati od impotencije.Kako bih ja to mogao znati? .. .A jesu li bile svje e? . doktore! On boluje od impotencije.Krivo ste rekli. vozaè se obraæa lijeèniku: .Prije godinu dana. izgleda da vas je netko prije operacije okrenuo na leða. on je tek dana s rekao daje Kinez. gospoðo. . veæ se pobrinuo da sve tro kove snosi zdravstveno osigu ranje. . u ovo vrijeme side i drugih bolesti.Pa kad ih otvorite.to vam je. jeste li poludjeli? Ubit æete èovjeka! .A ne. Kori lijeènik pacijenta: . Potreban mu je odmoi Prepisat æu vam pilul e za umirenje. ne prestanete li piti. sestra mije rekla da ste mi operirali slijepo crijevo. trbuh ne neizdr ivo boli. naprimjer jabuku. nego vi. neæete pro ivjeti niti mjesec dana. Zgrabi pu ku. je li vam se u ivotu ispunila barem jedna elja iz djetinjstva? .Recite mi. doktore. mo e li biti opasno za moje zdravlje ako me neki mu karac poljubi u usta? . . potpuno iscrpljen. ja sam ipak imao prednost.Operacija?! Ja sam bio uvjeren da se radi o autopsiji.Va mu je.Nevjerojatno.Kako ga ne bismo tukli? Punih osam godina lijeèimo ga od utice. 217 4$ ^ . . . otkako sam juèer prvi put u ivotu jeo koljke. trideset jabuka dnevno.. ako su svje e njihova je boja. a trebali ste bubreg. Za to ne pojede te. Ulazi pacijent u ordinaciju i vidi kako dva lijeènika tuku bolesnika. A to je zasluga ovog èovjeka ovdje. ljudi. nemam.A trebalo ih je otvoriti?! 4$ -fj vf\ .Kad ste primijetili da slabije vidite? . da. . ja se vraæam odmah! ^ ^ . pomozite mi. gospoðo.Koliko puta na dan da ih uzima? .Jest.Recite mi. ^ Pacijent le i u krevetu. mladi kolega. . doktora Ivaniæa.

. o$ ^ ^ Razgovatraju dva policajca: .upla eno odgovori pijanac.Va mi je sluèaj potpuno jasan. strgnuo mi odjeæu i onda me silovao.Dajte.Ja opsjednut seksom?! Vi niste normalni! Vas treba pod hitno strpat u ludnicu. 4$ ^ ^ Vijest dana: "Sinoæ su lopovi odnijeli iz banke oko dva milijuna kuna. .Ali.Nikakva! . al i mu prilazi policajac ma uæi palicom: .E.Doktore.To je dvorac i u njemu najmanje 50 golih ena. to je jako velika soba prepuna golih ena.Sutra mi je devedeseti roðendan! 219 GDJE SE.Zna li netko razliku izmeðu policajca i magarca? .Èovjeèe. Svi ute. . to je pas tajne policije. tko je lud da provaljuje u zatvor! 220 0$ ^ Djelatnik ministarstva unutra njih poslova pohvali se svom prijatelju: . a meni gov orite da sam seksual ni manijak.Kakav ti je to pas? . sve je normalno. Policajac je pogleda i reèe: . KADA I KAKO MO E UKRASTI.Za to misli tako? . . Vozaè se opra . .Umro direktor du evne bolnice i na pogrebu se okupilo mno tvo poznanika i prijatelja .Moj posao je toliko povjerljiv da ni sam ne znam to radim. ..Bacio me na leða. . kakva je razlika izmeðu policajca i magarca? Svi ute. ^ Psihijatar nacrta obièan kvadrat i pita pacijenta: . . na krevetu potpuno gola ena. NAJBOLJE ZNAJU POLICAJCI Ulazi neki pijani èovjek u bar i ne primijeti u kutu policajca. Policija nastoji odgon etnuti motiv kraðe. Èitavo vrijeme pokazujete mi pornografske crte e. Do ivjet æete najmanje devedeset godina! . ^ ^ Prometni policajac zaustavlja motorista koji je stvarao u asnu buku. .Recite. Sjeæam ss samo daje zau darao na alkohol. Psihijatar nacrta jo veæi kvadrat. gospoðo! *f\ Zatvorenik pita èuvara: .Vjerujem vam. to je nacrtano na ovome komadu papira? . Nakon pregleda lijeènik se zadovolj no osmijehne: .Ne izgleda mi kao policijski pas.Jesi li vidio? Izgleda da na direktor ba i nije bio omiljen meðu ljudima. Vi ste opsjednuti seksom.pita on ponovno." jf\ cf\ Do la ena u policijsku postaju prijaviti silovanje: . 218 ^ <f\ ofi . sve me boli! ..Zna li netko u ovom lokalu. Bio je totalno pijan. .Zbog sigurnosti.Reci ti meni kakva je razlika.Recite mi.Pa jedino smo nas dvojica plesali uz onu divnu glazbu. molim vas.Policijski! . .Soba s krevetom. inaèe bih te izmlatio palicom. Nakon pogreba razgovaraju dva pacijenta: . Psihijatar zatim nacrta jo veæi kv adrat.Svucite odjeæu da vas temeljito pregledam. za to su na prozorima re etke? .Dobro da nisi rekao.

. . gdje idete? . Moram vas kazniti s pedeset kuna. a do njega èovjek. Kad je vidio da za upravljaèem sjedi pas.Bog je uvijek sa mnom. .Dobro. onda morate iæi na vaðenje krvi. . .Znate li vi. morat æete puhati u balon.Odlièno. 4$ 4$ ^ Pijanac ulazi svojim automobilom u jednosmjernu ulicu. Ulica Pere Periæa broj tri .Nikako. Imam lijeènièko uvjerenje da bolujem od astme.Ne znam.Za to si ti osuðen? .Ne dolazi u obzir. Ide zatvo rom.Vama je ionako svejedno.Sanjao sam da pilim drva. gospodine.Rado bi vas kaznio. .Onda vas molim da izaðete iz auta i hodate po bijeloj crti s rukama u visini o èiju. Samo jedan zatvorenik stoji sa strane i ne ja dikuje. ef dr ave do ao u zatvor da pomiluje nekoliko zatvorenika. gospodine. obje Picassove! o$ 0^ ^ Juri auto glavnom gradskom ulicom i zaustavlja ga policajac. .I? Kako ste se sna li na novom poslu? . to je zbog toga to isprobavam novu vrstu motora.Jeste li vi normalni? Kako mo ete dati svom psu da vozi auto? . . . . onda isprobajte i novu vrstu kazne. pita redom zatvorenike za to su ka njeni. Ja sam ga samo zamolio da me odveze kuæi! ^ jfb ^ Nazove mu karac policijsku postaju: . a oni svi jadikuju kako su nevino osu ðeni.Da. policajac reèe: .U dnevnom boravku! .Ne.Oslobodite ga.Ali. dvojica na biciklu! Kazna je sto kuna. Zaustavlja ga policajac: . prije nego to vas posjednu na elektriènu stolicu. . ^ o$ ^ Prilazi policajac èovjeku koji je upravo skrivio prometnu nesreæu. Posjedujem lijeènièko uvjerenje da bolujem od hemofilije.Odlièno. niste ni ta èuli? .I. .Gospodine. to je vama? Zar ne vidite da sam mrtav pijan? 221 <f\ Zaposlio se biv i policajac u muzeju. ali nikad niste u prekr aju! .. pitat æe vas za poslje dnju elju.naredi ef. 222 Budi policajac èovjeka opru enog na klupi: .Jer sam zgrije io. . direktore! Uspio sam prodati dvije slike. ali u svakom sluèaju kasnim jer se svi veæ vraæaju! ^ jft ^ Stra ar u zatvoru uðe u æeliju i obrati se na smrt osuðenom robija u: . Doðe ef do njega i pita ga: . 223 4$ ^ ^ .Od èega sam vas spasio? .Opa.Molim vas. morao bih ih i cijepati! ^ ^ Na dan dr avnosti.Na javnome mjestu klupe ne slu e za spavanje..Pa.upita policajac. Na kraju prvog radnog dana zove ga direktor: . Da me nisi probudio. upravo smo srkali popodnevnu kavu! ^ ^ ^ Zaustavi prometni policajac veleèasnog.Ma uzmi sve! Ti si me spasio! . da ne pokvari ostale! .Gdje ste bili u to vrijeme? . ne bi li dobili pomilovanje. Zamolite ih da mi poveæaju plaæu.Sutra. . doðite brzo.vdava: . opljaèkani smo prije pola sata.Nije to moj pas. pa? .

<f\ ^ Mladi policajac dobio zadatak da otkrije u gradskoj èetvrti prepro davaèe i u ivao ce droge. 225 4$ Stanovao Mujo iznad Hase ijedan dan popisa ga na balkonu. èita.Mali.i poène .Ako pogodi koliko imam krafni. a Haso fiæu.Popisao me je. pa ka e kolegi : . . drugi pi e! . ale. a iznad 70 tresem se ja. aleeeee. ." ^ f$ Policajac prona ao na ulici pingvina. kad bude voz prebrzo.to da radim s pingvinom? . ale. droge nema. ja æu t i trubiti.to? Zar ga niste odveli u zoolo ki vrt? .Ima on papira. Pa.. Zove Has policiju i ali se na Muju: . kad nemate ni brzinom jer? .Policajac zaustavi vozaèa u staroj krntiji: . pa kako znate koliko na sat vozite. je li ? . Sretr na stubi tu Hasu i on upita: . Projure oni pored prometnog policajca i ovaj napi e u izvje taj: "Juri Ferari 180 km na sat. a i papire od stana molim na uvid.Nabijem te na kurac! ^ ^ ^ U autobusu ljudi prièaju viceve o policajcima. ^ ^ ^ Izlazi policajac iz pekarne i pita kolegu: . Èetvrt je toliko siroma na da S' skupi njih dese t i svi pu e jednu cigaretu. Uðu na sljedeæoj stanici dva poli cajca. . Obilazio on èetvrt nekoliko dana i na kraji napisao izvje taj: "Gospodine naèelnice. da ti se i posrao na glavu.. Osoba B: Ja sam Pero Pranjiæ iz policijske postaje Vara din. promijenite mi bateriju. Sagne se.Za to se èetiri policajca svaðaju u autu? .Ali to je sat na navijanje. ne bih mu mogao ni ta! 4$ 4$ 4$ Kupio Mujo Ferari. ^ ^ ^ . daj osobnu iskaznicu! . podigne je i stavi na glavu gunða juæi: .A.Èovjeèe. pa ga odvede u poli cijsku post aju..Odmah ga odvedi u zoolo ki vrt! Krene naèelnik nakon pola sata kuæi i sretne putem policajca s pingvi nom. . jesam! Sad idemo u kino. padne mu kapa.Hajde.Jesam. . Izvadi Mujo svakome po 100 DEM i policajci odu zadovoljno. Èita on.Pi i. bolan.Lijepo! Do 70 km na sat tresu se vrata od auta. . a i papire od stana sigurno nema! Odu policajci do Muje.Molim vas. zave i mog fiæu za tvog Ferarija.ali se Haso da ste ga popisali.Za to policajci uvijek idu u paru? Jedan èita. ali jedan djeèak nastavlja s vicevima: .naredi mu policajac. O soba C: Pa koji sam ja onda kurac? ^ ^ Do ao policajac u urarnicu i pita urara: . a za njim juri fiæo i trubi da mu se makne 4$ 4$ 4^ .Ne mogu se dogovoriti tko æe sjesti do prozora! 224 (18) Ide policajac ulicom.pita naèelnika. dat æu ti obje! ^ ^ (18) Predstavljaju se policajci u kviskoteci: Osoba A: Ja sam Pero Pranjiæ iz policij ske postaje Vara din.. aleeeeee. Ne zna to æe. .Aleeeeeee.to je bilo? Ima li papire? .

Tek to je preskoèio zatvorski zid, zatvorenik se naðe oèi u oèi stra arem koji je d r ao pu ku uperenu u njega. - Bijeg?- nasmije se stra ar. - Ne, poku aj! 4$ 4$ 4^ Stanovitoga gospodina po drugi put opljaèkao isti napadaè na istoi mjestu, u ist o vrijeme. - to vam je uzeo prvi put? - Novèanik. - A sada, drugi put? - Isto, novèanik. - Pa, dobro èovjeèe, vi to njega namjerno izazivate? 226 offo ^ ef policijske postaje u Zagrebu uvodi novog policajca u posao. Pokazuje mu koji d io èetvrti on nadgleda. - Vidite ono crveno svjetlo dolje? Eto, dotle je va rajon. Od etate do svjetla i vr atite se natrag, i to je sve. ef se vratio u postaju, a novog policajca nema, pa nema. Nema ga drugi dan, nema ga treæi dan. Deset dana poslije ulazi u postaju mladi policajac blijed, neispav an, izmoren. - to je bilo? - pita ga ef. - Pa, vi ste mi rekli da idem do onog crvenog svjetla. - Jesam. Pa to? - To je bio kamion, i ao je u Split! ^ ^ Uleti ena sva izvan sebe u policijsku postaju: - Moj je mu nestao pro le noæi! - Uèinit æemo sve da ga pronaðemo. Budite ljubazni i dajte njegov opis. - Pa, visok je oko metar i pedeset, kratkovidan, æelav, puno pije, nemarno je ob uèen, ima velik nos, neugodan piskavi glas... Najednom ena zastane i zamisli se. - Oh, nije ni va no! - odmahne rukom i izaðe iz postaje. ^ o$ Uplakana ena ulazi u policijsku postaju i obrati se policajcu: - Mu mi je nestao prije èetiri dana. - I tek nam sada javljate? - Oprostite, ali tek sam sad primijetila. 227 4$ Do ao èovjek prijaviti kraðu bicikla. - Po èemu mo ete prepoznati svoj bicikl? - pita policajac. - Na njemu nije bilo ni svjetla ni zvonca. - Onda prvo platite kaznu! U novogodi njoj noæi policajac zaustavi auto koji krivuda po cesti. - to je to? Tko je od vas vozio? - Nitko! Svi smo sjedili otraga! ^ <S$ 4$ Mlada ena u la je u policijsku postaju i obratila se de urnom policajci - Oprostite, je li ovo policijska postaja? - Da. to mo emo uraditi za vas? - Molim vas, kome se moram isprièati to sam ubila mu a? <f\ Policajac se predstavlja djevojci: - Ja sam Marko. A ti? - Ja sam Izabela. - Iza èega? ^ ^ ^ Gledaju policajac i plavu a patku u jezeru. Plavu a vikne: - Vidi, roda!

- Nije to roda, to je pelikan! Od njega se rade gumice! 228 ^ vfj ena i mu vraæaju se autom s doèeka Nove godine. Zaustavi ih polica-ac i pita mu a: - Za to ste vozili 75 km na sat, kad je dopu teno 60? - Sigurno nisam vozio tako brzo! - odgovori mu . - Za to la e , vozio si skoro 80!-javi se ena. - Zave i, kujo!- odbrusi joj mu . - Niste ni pojas vezali!- ponovno æe policajac. - Upravo sam ga skinuo! - opravdava se mu . - Opet la e , nikad se ne ve e - opet æe ena. - uti, kozo jedna!- zavièe mu . - Gospoðo, razgovara li va mu uvijek ovako s vama?- pita policajac. - Ne, ne, samo kad je pijan!- odgovori ena. cfs 0^ Upozorava policajac vozaèa: - Vi ste pijani, oèi su vam crvene. - Ako æemo se vrijeðati, vama su klempave u i. ^ ^ ^ Lego Mujo na parkirali te i spava. Policajac ga probudi i ka e: - Di i se, Mujo! Nisi ti auto! - Pa nisi ni ti pauk! - odgovori Mujo. <ff\ ffb ^ Vozi Mujo auto i zaustavi ga policajac: - Gospodine, molim vas prometnu i vozaèku dozvolu! Mujo vikne: - Vau, vau... Prepla i se policajac i skoèi u stranu, a Mujo ga smiruje: - Ne boj se, vezan sam! 229 <f\ Zaustavi policajac deèke u Audiju 4. Pristojno se oni pozdrave, polic jac uzme v ozaèku i prometnu, gleda, gleda, pa ka e: - Opa, petero vas je u Audiju 4. - Je li to neki problem? - upita vozaè - Auto je registriran za petero. - Nemojte vi meni, valjda ja znam, A4 je za èetvero. Poène svaða. Nakon nekog vremena vozaè se dosjeti pa ka e policajc - Gospodine, molim vas, pitajte kolegu preko puta, pa da rije imo stva - Dobro! Pozove policajac kolegu koji je zaustavljao vozila iz suprotnog smje] a on mu od govara: - Evo, èekaj malo da rje im ovu trojicu iz Fiata Uno. j$ f$ <t$ Pita ravnatelj ludnice svoje nove pacijente: - Za to ste vi zapravo ovdje? Boja ljivo odgovara prvi: - Pu io sam u jednosmjernoj ulici. Tiho se javi drugi: - Ja sam prebuèno zatvarao vrata svog bicikla kad sam ga parkii pokraj crkve. -A vi? Napokon se javi treæi: - Ja sam policajac koji je priveo ovu dvojicu... Na graniènom prijelazu carinik na ao Ivi pun kombi Seiko satova. - to je ovo? - Zar ne vidite, hrana za piliæe. - Kakva hrana? - Ja æu im dati da jedu. Ako hoæe neka jedu, ako neæe neka ostave! 230 J$ ^ <f\ - to misli koji je ivotni san svakog policajca? - Kupiti kri anje i raditi privatno! Policajac pohaðao veèernju kolu i na kraju sata nastavnik postavi zadatak za sutr a: "Koliko stoji kilogram kruha ako 20 kila stoji 100 kuna?"

Sutradan nastavnik pita policajca. - Pet kuna. - Odlièno! Reci mi, kako si to izraèunao? - Nisam raèunao. Oti ao sam u pekarnicu i pitao! ^ ^ Privedu policajci Eskima optu enog za kraðu u policijsku postaju i pitaju: - Gdje ste bili u noæi izmeðu 31. svibnja i 1. sijeènja? ^ vfj V^ U policijsku postaju ulazi postariji èovjek. - Do ao sam vam reæi da moj d epni sat ipak nije ukraden. Na ao sam ga kod kuæe. - Ba teta! Juèer smo konaèno uhvatili kradljivca! ^ ^ ^ Mlada ena pojavi se na vratima kuæe i obrati se pozorniku koji je stajao na ploèn iku ispred kuæe: - Jeste li vidjeli djecu koja mi pozvone na vrata i pobjegnu? - Nisu to bila djeca. To su bili odrasli ljudi. 231 ^ ^ 4f\ - Kako policajac najlak e ra èisti prometnu gu vu na raskri ju? - Ode na marendu! ^ Dolazi èovjek u policijsku postaju i prijavljuje nestanak novèanika. - Ne brinite, gospodine, uvjeravam vas da æemo ga brzo pronaæi. - Ne morate ni tra iti. Novèanik je na ao moj neæak. - Da?! Pa to onda elite? - Pronaðite mog neæaka! etala dvojica policajaca i priðe im stranac. Hoæe ne to pitati. - Buon giorno. Oni ni ta. - Good morning. Oni ni ta. - Buenos dias. Oni opet ni ta. Stranac odustane i ode dalje. Jedan policajac reèe: - Vidi to znaèi ne znati nekoliko rijeèi stranog jezika... Drugi mu odgovara: - On zna tri, pa to mu vrijedi?! ^ ^ - to je najgluplje na svijetu? - Semafor! - Za to? - Jer treba njih èetiri da bi zamijenili jednog policajca! 232 sfi ^ ^ Vraæa se student od svog prijatelja u "Cvjetnom" u Dom na Savi, kad odjednom zaè uje neèiji glas: - Hej ti, dugokosi, stani malo! Student se zaustavi, kad ono policajac. - Odakle tako kasno? - Iz "Cvjetnog". - Kamo ide ? - U Dom na Savi, tamo stanujem. - to si radio u "Cvjetnom"? - Bio sam kod prijatelja... - Ma nemoj, stalno po domovima, da ti sluèajno ne dila drogu, ha? - Ne, gospodine, ja sam student! - Ma nemoj, student. A to studira ? - Rudarsko-geolo ko-naftni! - Vidi ti njega, tri fakulteta?! ^ o$ - Za to policajac ide u kut kad mu je hladno? - Jer je tamo devedeset stupnjeva! ^ ^ jffc - Za to se policajci nikad ne kupaju? - Jer èekaju da se na bojleru upali zeleno svjetlo!

vidi . gospodine. S mukom s e izvuèe van sav prljav i izubijan. . . . Nego zna to. negdje oko 21 sat prona li smo pred zgradom.Znam ja gdje on stanuje.Ali. . Dva su policajca u ophodnji.Oprostite. ali nisam lud! Vozi se policajac kroz Vrapèe i pokraj poznate ustanove otpadne mu jedan kotaè. a ja n ormalan. ni teoretski ne mo e stiæi kuæi za pet minuta. najbolji èovjekov prijatelj. kolovoza 2000.Kako policajac lovi zeca? . pas? . to sigurno zn am kako se pi e! 234 4$ 0$ Pozove ef policije tek zaposlenog policajca. . efe! . godine.E.Ako ste veæ popili. Jasno? .. inaèe ne znam kako bih iza a o.Vi ste iz ludnice? . .. pomije ao sam ga s maèkom! Patroliraju dva policajca ulicom i jedan upadne u ahtu od kanalizacije. a drugi ga upita: . Drugi mu razrogaèenih oèiju r eèe: .Sakrije se iza drveta i zvi di kao kupus! 233 ^ U jednoj dr avi bio je policijski sat. hajdemo ga prebaciti preæ po tu.Nije isto biti lud i biti glup! ^ o$ 235 . nisam.... na istome mjestu. Nakon èetiri dana zove ga ef..^ f$ ." I. razmn o ava se jajima.Èuj. pa polako do prvog servisa .Jesam.to je tebi? Policijski sat poèinje tek za pet minuta.Pijan jesam. da..Jesi li dobro? .Ne. oprostite. za to niste pustili svojoju suprugu da vozi? . kad doðe neki tip do njega i predlo i mu da sa svakog kotaèa skine po jedan vijak.Jesam.èuvar kuæe..Recite mi ne to o psu? . efe! I tako on svakog jutra odlazi po novine. ovog profesora na fakultetu! Veæ èetvrt i dan za redom. . Gleda. Jednog dana pristupi ispitu iz zoologije. nije tako! Pogledaj. kad spaze neko g èovjeka na ulici..Pa. Policajac se zamisli.. pa pita: .. a onda se probudi profesionalna radoznalost: . Dobro da je ahta bila otvorena.. razmislite malo! Razmno ava se jajima. ali vijke nikako. ja sam pacijent. na svu sreæu.. drugi uzme papir i olovku i sta ne pisati izvje taj: "Dana 19. tijekom rutinske etnje gradsk im ulicama." . a onda se jednog dana dosjeti: "Zar ne bi bilo bolje da ja njemu kupim odmah novine za cijeli tjedan. ^ cf\ cf\ Polazio policajac veèernju kolu. Policijska patrola zaustavi vozaèa i ustvrdi daje vozio pijan. molim te... .Oh.. Policajac zahvaljuje.Znam. ne zna to æe.Ti sigurno zna da nas policajce mnogi smatraju glupima? . ali malo mije èudno da ste se vi. pas je domaæa ivotinja. Dok je jedan nazivao policijsku postaju. Naðe on kotaè.. 0$ 0$ Tijekom patroliranja naiðu dva policajca na mrtvog èovjeka pred Gradskim poglava rstvom.Od sutra elim da me svako jutro doèekaju novine. tako on iduæi ponedjeljak to i uèini.Nisam ti ja ba siguran. Jedan izvadi pi tolj i ubije ga.Da. kako se ono pi e Gradsko poglavarstvo? . dosjetili tome. u isto drvo. iako ludi.Vi ste doktor? . istim autom.

Gospodo porotnici.Gospodine suèe..Nije. Poslat æu vas mom kolegi. .Gospoðo. I deset godina je mnogo. . profesionalno! . ^ Odvjetnik upuæuje nove klijente: .Koliko imate godina.to..Hvala. obeæali su m da neæe doæi . Sla ete li se gradonaèelnice? . gospodine suèe.. zar je poznaje ?.Onda kad je jelen pripucao na mene. Vrlo ljubazno poz dravi ga tam o striptizeta.Onda zahtijevam odlaganje zbog iznenaðujuæeg obrata. Obraæa se poroti odvjetnik mlade zgodne plavu e: . . ali je mlaði! 4$ Psihijatar razgovara s novim pacijentom: . j$ ^ ^ Nakon suðenja obraæa se odvjetnik klijentu: . Pita je sudac: . zar æete dopustiti da ovo prekrasno stvorenje provodi vrije me u prljavoj æeliji..Prvo.4$ 4^ Lijeènik ka e zgodnoj djevojci: .On je bolji struènjak od vas? . Samo ne znam gdje æemo naæi toliko maèaka. umjesto u svome lijepom stanu. zar niste primijetili da vas netko pipa? . ali mislila sam da ima po tene namjere J$ Pita sudac okrivljenika: . Za njega je dovoljna kazna to to je s njom! 236 NEPRAVDA JE KAD DOBAR ODVJETNIK NE OBRANI NEVINOG. odlièno.To od èega vi bolujete lako se lijeèi. ^ Mladi odvjetnik izveo svoju djevojku u noæni bar.to biste uèinili da zateknete svoju enu u naruèju drugog mu karca' .Je li to rekla i ona koju ste saslu ali prije mene? -Da. ponavljam 2387-217.. . gospoðo? .ao mi je! Kao va odvjetnik nisam mogao uèiniti vi e za vas. . 237 4$ 4$ Ukrao d epar gospoði novèanik.Koliko ste veæ puta bili osuðivani? .iznenadi se djevojka..Na temelju tvoje ili njezine profesije? 238 ^ ^ U sudnici sudac pita svjedoka: . .Mislio sam daje jelen! .. pa zavr ili na sudu. svaka ena koja prevari mu a bit æe strpana u vreæu zajedno s maèkom i baèen a u vodu.Ni ta.. izlo ite svoje sluèajeve to jasnije. zar ja ne zaslu ujem popust kao dobra stalna mu terija? Odvjetnik se obraæa sucu: . .Ma. . ^ ^ Dogovaraju se sudac i gradonaèelnik o novim kaznama za preljub. A LO OBRANI KRIVOGA Sudac pita osumljièenog: .Polako mi isprièajte za to ste pucali na prijatelja u lovu? .Zahtijevam odlaganje! Dva kljuèna svjedoka nisu se odazvala pozivu . po kraj svoga malog telefona èije je broj 2387-217.Deset! .Kad ste primijetili da se ne radi o jelenu.Molim vas.Kako nisu? Oni su ovdje.Jesam. veæ. jesam.. a ja æu poslije zamrsiti prema po trebi.Odlièno. .Onda vas moram kazniti najveæom kaznom koja æe vas sprijeèiti. suèe. u svom udobnome krevetu.

da li vi e volite jednosmjernu ili dvosmjernu struju? *ft Sudac se obraæa glavnom svjedoku: . Ja sam veæ deset godina u braku. evo.Ne. Govorite samo o onome to ste vidjeli.Odlièni! Nego.pita sudac pijanc a kad se otrijeznio.Da. gospodin sudac.Ima li optu eni obièaj razgovarati sam sa sobom? . ali nikad nisam bio s njim kad je bio sam! ^ ^ Zgodna djevojka uhvaæena u nekim nezakonitim radnjama obraæa se prije suðenja sv om odvjetniku: . optu eni gleda u svog odvjetnika: . .Onda stavite da sam ja tri godine mlaða od nje! <f\ Sudac pita optu enu enu: .Da ne probudim djecu! ^ t$ ^ Obraæa se sudac optu enom: .Pa to? .Razumijem. ne znate? Pa rekli ste da ste njegov najintimniji prijatelj.. ali na to vam pitanje ne mogu odgovoriti. a vi.Za to ste ukrali automobil onom gospodinu? . 240 ^ *f\ ^ Sudac ka e optu enom: .Mislio sam daje vlasnik umro! ^ ^ ^ Prije poèetka suðenja sudac upozorava svjedoka: . bit æe dovoljno da prekri ite noge! ^ ^ Odvjetnik pita svog klijenta: . kad ste roðeni? .To prepu tam ocjeni slavnog suda. . mladi sudac obrati se za pomoæ svome s tarijem kolegi: .Kakvi su mi izgledi? . gospodine suèe.Nije.Morate govoriti istinu i samo istinu.Nedavno su vas osudili zbog kraðe traperica.Imam ovdje jednog vercera viskijem. To znam s amo po prièanju drugih! 239 ^ Optu en za pljaèku banke s ubojstvom.Je li vas upla ilo ovo unakrsno ispitivanje? . gospodine. nisam vidio da oko lo ima i mesa.Ne znam! . opet tu?! . Priznajete li kraðu? . . <fb ^ Pita sudac gospoðu u poodmaklim godinama: .Zao mi je. sto kuna ili mjesec dana zatvora? .Toèno.Koliko imate godina? .Moram li sve otkriti porotnicima? .Za to ste ubili mu a lukom i strijelom? .Ne znam.Dakle. Jeste li razumjeli? Onda. a n e ono o èemu ste èuli od drugih. to da mu dam? . ^ vf^ Sudac se obraæa lopovu: . . Kako je bila noæ. ali sam htio uzeti samo kosti za psa. pa sam se naviknuo.Kako.Koliko ste puta odgovarali pred ovim sudom zbog pijanstva? .Vi ste noæas u li u klaonicu i ukrali dva velika buta. uzet æu sto kuna! . Mislio sam da vi bilje ite! ^ of^ U nedoumici kakvu kaznu da odredi verceru.Na ao sam ga ispred groblja! .Izvinite. recite mi.upita sudija o tro optu enoga. ali ni jedne traperice ne traju vjeèno.

Dopustite mi da razmislim .U redu. to nas ne zanima.Probao je utopiti svoju tugu.to vam je rekao optu eni kad ste ga ulovili? .S jednom enom.Ovaj. .Evo jednog primjera.. 243 ^ ^ ^ Odvjetnik se obraæa svom klijentu: . Ima te li to dodati? .Ne razumijem vas! Tek ste iza li iz zatvora.odgovori stari sudac. smijem li ponoviti i psovke? . pa mu vas jo voli! . imam novca samo za toliko.Moju sestru. gospodine! . ^ cf\ Razgovaraju dva optu ena: . prezime.Optu eni.Moj mu je u asna krtica.Da.Zakasnio sam na vlak. to vam se dogodilo? . dajem vam dvadeset godina za razmi ljanje.Jeste li o enjeni? .Kako to? . godinu roðenja i zanimanje. .Kako? Pa to nije ka njivo! . takav èovjek je sposoban za sve! ^ Odvjetnik ispituje policajca koji se na suðenju pojavio kao svjedok: . ^ ^ Sudac poku ava spasiti braèni par od razvoda: .Koji je razlog razvoda? . sudac pita enu: .. 241 ^ Braèni par na ao se kod suca zbog razvoda.Koga? . gospodine! ^ ^ Sudac se obraæa èovjeku optu enom za ubojstvo ene: .Za to si ti ovdje? .Ne.Znam.S kime? .Ali. To mi se nikada nije dogodilo! Najmanji iznos koji sam dobila bio je trist o DEM.Nikako vi e od pet dolara po boci! . onda nije rekao ni ta! ^ ^ .. je li to bilo ubojstvo s predumi ljajem ili je poèinjeno u afekt u? .Ja sam ukrao sto tisuæa maraka.Glupost! Zar znate nekog tko je u braku s mu karcem? .Za to sude tom èovjeku? . a veæ ste istukli glavnoj urednika novina. Nakon prve braène noæi stavio je na stol novèanicu od 100 DEM. gospodine! .Jesam.Pa.Moguæe. .Ne. ali ena je znala plivati.Budite iskreni. . Poslije pravnih formalnosti. Sudac ga dalje p ita: . vi dakle priznajete da ste ovog èovjeka nazvali lopovom i idiotom. gospoðo. ^ o$ . to m islite koliko æu imati problema sa enom?! ^ ^ ^ . gospodine! . da nisam zakasnio sada bih bio veæ preko granice. 242 ^ ^ Optu eni je rekao svoje ime. a on je napisao u novinama dvjest< tisuæa.

to ste uèinili? .Do ao sam k vama! ^ . U poroti su dvojici mojih kolskih kolega." ^ j$ ^ Odvjetnik ispituje klijenta optu enog zbog neplaæanja raèuna: .Jer nisam imao vremena nao triti je.Poslao me k vragu! . Kad se ovaj konaèno pojavio. Odvjetnik mirno odgovara: . ali morate za eliti neku drugu elju.Optu eni.Nadam se daje ovaj boravak u zatvoru djelovao na vas pozivno.La ete. jeste li pokazali raèun ovla tenoj osobi? . 244 ^ <f\ offc Sudac se obraæa mu u pri razvodu braka: . kako je bilo? Kako si se osjeæao prije progla enja presude? . Siguran sam da æete shvatiti. Za to' . a neki tetovirani snagatoi zaljubljeno me gleda i namiguje mi. samo ne znam koliko æe dugo trajati. dragi moj gospodine. Imam i dva psihijatra koji æe svje doèiti da si bio i priv remeno nesvjestan svojih èina...ao mi je. <r$ ^ Dru tvo sjedi u kavani i nestrpljivo oèekuje prijatelja kojemu se tog dana sudilo.Naravno! Drugi æu put navuæi rukavice.znam to me èeka.Ja se hoæu razvesti. no s vremenom se èovjek poène i ljutiti zbog toga. ^ ^ Sudac se obraæa optu enom: .Gospodine suèe. ^ 0$ Upravitelj zatvora govori optu enom kojega vode na elektriènu stolici: .Ja vas uopæe ne razumijem.To je toèno.Mora me izvuæi! Ovdje je nepodno ljivo. . Veæ deset godir znate da vas en a vara.Zbog nesuglasnosti! . vi mislite daje piæe krivo to ste pucali u svoju punicu? .Reæi æu vam ono to sam rekao i sucu kad me to isto upitao: "Osjeæam se kao mlad enka prve braène noæi . .U èemu se ne sla ete supruga i vi? . Piæe je krivo i to sam je proma io! ^ vf^ ^ .Jesam! .I. za tu kraðu ne mo ete me osuditi jer uopæe nisam bio na tome mje stu! . to je rekao? . .I. ondje je policija na la va e otiske. Imal ste puno vr emena za razmi ljanje o onome to ste napravili i da vi neæete uèiniti ni ta slièno .Sve je pod kontrolom.Nemoguæe! Imao sam rukavice! 245 ^ <f\ U istra nom zatvoru. u sobi za sastanke.Stvarno mi nije jasno za to se zapravo elite razvesti? . U meðuvremenu poku ajmo razraditi plan bijega.Dakle.. a ona neæe! ^ 0$ ^ Sudac æe osumljièenom: .Zbog èega se elite razvesti od svoje supruge? .pil sudac mu a. Ne mo emo na va mjesto staviti odvjetn ika obrane. a i suda c mi duguje uslugu. i tek sad pokreæete brakorazvodnu parnicu? .Da.o braæa se odvjetnik svom klijentu koji j> odslu io kaznu u zatvoru. . Markp se naðe sa svojim odvjetnikom. vi ste susjeda Peru dva puta udarili tupom sjekirom.Onda æu vam ostaviti svoju enu dva dana.to vas je dovelo i po èetvrti put na sud? .I. ^ o$ .I. . upita e ga svi u glas: . Mislim da mo emo dokazati da si u noæi kac je ubijena tvoj a ena bio izvan grada.

Va e ime? .Marko Jeram. Jo samo da se dog ovorimo u vezi s plaæanjem. . evo vam godina i pol. vidite! Kad svi tako govore.Mo e.Za to ste susjeda istukli u njegovoj kuæi? .teta! Pod tim okolnostima ne mogu vas zastupati. Dakle .Bili ste blizu mjesta dogaðaja i sigurno ste vidjeli kako se dvojica okrivljen ih tuku stolcima. i to prije 15 godina zbog kupanja na zabranjenome mjestu.Ja sam mu susjed! ^ . . Mirko? . Za to ih niste razdvojili? .Priznajete. ivotinja i glupan. . znaèi.Kako mo ete objasniti da smo sav ukradeni nakit prona li kod vas? Optu eni: . to ja u svako vrijeme.Gdje stignem.Ni govora. gospodine suèe.Jesam. za to bih onda ja lagao? 247 4fi Sudac se obraæa okrivljenom: . . jeste li zaista provalili u gradsku banku i ukrali 2 000 000 kuna? .Gospodine suèe. gospodine.Mirko eran. da ste vi otac djeteta? Onda je sve jasno.Kako.Prije nego to poènemo. Sudac: . Kako æu naplatiti svoj honorar ? Sudac: . ja sam nevin..To svi ka u! .. ja to nisam uradio.Èasna rijeè.Poslije se nisam vi e kupao.Dajte mi malo vremena da se sjetim. 4$ J$ ^ Istra ni sudac ispituje osumnjièenog: . elite li uzeti odvjetnika? . Odvjetnikovo se lice smrkne.Zato to nije htio izaæi! 4$ Obraæa se poznati odvjetnik mladiæu optu enom za te i sluèaj: . mogu i dokazati! ^ ^ . uzme svoju aktovku i zakljuèi: .Ka ete da ste provalili u kiosk da biste uzeli kutiju cigareta? A za t ste onda po ku ali provaliti u blagajnu? .Jeste li ikada prije ka njavani? .Eto. gospodine suèe.A poslije? .Ne.Podnosim tu bu slavnom sudu. uz mno tv o svjedoka. . ja sam previ e po ten èovjek da bih zbog tih stvari pri mio novac! ^ ^ ^ . odluèio sam govoriti istinu! 248 ^ ^ ^ Sudac pita optu enog: ..Gdje stanujete. . a ovaj poène postavljati pitanja: .A va e? . Ustane. kad vi e nije bilo stolaca? .Policija. gospodine! ^ . Marko? .Sa mnom mo ete biti potpuno otvoreni. kojom tu im gospodina Krivica koji mi je nekoliko put a na ulici govorio da sam idiot. kao sa svojim najboljim prijateljem.A vi.Pa da ostavim novac za cigarete! 246 ^ Dvojica osumnjièenih dolaze pred suca. .

" . Cijeli dan bje im od gospodina i vièem: "Ne.. strop je toliko nizak da mi evi moraj saginjati gl avu dok prolaze.reèe prva. da. ^ . u kojem sam odsjeo.Pa to nije ka njivo! .Sramota! U sobi preko puta moje potpuno gol mu karac eta veæ pola sati .Pa..Da. Ni ta ne zna napraviti kako treba! . a sada s am vlasnik èitavog niza hotela. da mi nije lako.Hoæu.Da zna . gospodine! . toèno je daje èovjek gol. ali njegov donji dio tijela zaklc njen je p rozorom. gospoð o..Zar niste vidjeli.Èestitam! . slobodno m pozvonite.Ma nemojte! A popnite se na krevet.Gospoðo.Jer sam ga upoznao na pro lom suðenju! 249 RAD JE ZA LJUDE KOJI NEMAJU PAMETNIJEG POSLA Novi gost ulazi u hotelsku sobu i portir mu ljubazno obja njava: .Smirite se.U hotelu.. pogledaj mene! Prije deset godina i ja sam èistio cipele kao ti. . ali nisam lupao svojom glavom! <f\ Sudac upita svjedoka: .Ali na pro lom saslu anju rekli ste da ga niste nikada vidjeli?! -Istina je. oni dr e glave sasvim normalno! 250 J$ ^ 0$ Amerièki milijarder hrabri èistaèa cipela koji se ali da mu je ivot te ak. tako da ga ne mo ete vidjeti. Odmah æu va m doæi objasniti kako se mo ete snaæi i bez toga ^ Ljutiti enski glas vièe noæu portiru na telefon: . a ko na neki naèin ne ispravi stvar. priznajete li da ste prevarili svog mu a? .Ali za to sada tvrdite suprotno? . gospoðo.Ako primijetite da vam ne to nedostaje u sobi. direktor tog niza hotela bio sam ja! ^ ^ ena ode krojaèici isprobati haljinu: . go .Evo. gospoðo. eleæi bit duhovit. gospodine suèe. . za to je ne otpustite? . veæ on mene. gospodine. Cijeli dan samo trèim za gospoðom i vièem: "Da. .alim to sam pro li put rekao da u tom hotelu mi evi moraju sagii jati glavu. izjavio je: .. odmah æu doæi pogledati o èemu se radi.reèe joj krojaèica. ali sam mislila da vam je smetao miris! U televizijskoj emisiji poznati glumac. Rekao je da poslijepodn e neæe dolaziti kuæi iz ureda. samo kad doðem na pedeset i osam kila! ^ ^ ^ Zaposlile se dvije prijateljice kao kuæne pomoænice i nakon nekog vremena uspjel e su se sastati i porazgovarati: .Recite. Nakon to je provje rio. jeste li ikada dosad bili ka njavani? . doðe portir kod gospoðe i obrati joj se: . Imam kuænu pomoænicu koja me ivcira.Lupao sam glavom u zid. Ljutito je pozva sobaricu: .. Nakon nekoliko dana uprava hotela pismeno je obavijestila glumca c æe ga tu iti. gospodine suèe.Jesam.. ne. samo se popnite! o$ <f\ Gost hotela ostavio je svoje cipele ispred vrata. No ujutro su cipele i dalje bile prljave. U sljedeæoj emisiji glumac je izjavio: .Da.Jo ste smr avili. .. gospoðo.Nisam ja njega prevarila. moje cipele pred vratima? . .Za to? .Pa to! Prije deset godina. . oèekujuæi da æe ih ujutr naæi oèi æene.Recite.Meni je jo gore.Ne. . Uzimate neko sredstvo za mr avl jenje? .. . da.Jesam.Poznajete li ovog èovjeka? .

e$ ^ Dva lovca po la u lov na krupnu divljaè. zapi e: "Kad abi odre emo noge. On u trku obiðe stol i istrèi va vièuæi: . . o n na svakom raskri ju ispru i ruku kroz prozor. a ja vam obeæajem da se moj uèinak neæe ni primijetiti. a za njim razbje n jeli lav. on joj naredi da skoèi. aba se ne mièe.Pa to hoæete? Zar vas ne plaæam za to? 251 f$ Lovac se hvali: . objasnio je policajc ima razlog takva pona anja: .Skoèi! Meðutim.Znate li vi.Znate li to o bankarstvu? . Tada joj studer odre e noge i opet joj nared i: .Prati ove tragove.Tako to ni ja ni on ne pijemo kavu! 253 ^ ^ Lopov koji je sve svoje pljaèke obavljao usred bijela dana. da vidimo gdje je oti ao. a drugi uzme pu ku i ode u lov..Mogu li isprobati onaj kupaæi kostim u izlogu? . djevojko. ^ ^ o$ Za vrijeme pauze za kavu.Ja æu ih pratiti u suprotnom smjeru.Samo vi mene uzmite..Da. gospodine. aba skoèi. Pobrini se za njega.Kako da ne! To æe nam privuæi kupce! <>ft\ Taksist vozi stariju gospoðu na eljeznièku stanicu. Na to student.pita ef.Bojao sam se s tolikim novcem iæi noæu ulicom! ^ ^ Veæ dva sata ribiè peca bez uspjeha. Nakon to je stavi abu u komad papi ra. ali ga direktor odbija. kuæna pomoænica opet kasni i gospoða joj se obraæa: . a ja idem vidjeti ima li ih jo . . . da sam opet morala sama spremati doruèak? .Bolje pazite kuda vozite.pita ga ribiè. jako volim novac! <f\ o$ ^ Radnik bez posla tra i posao u tvornici. pa mu ka e: . . eni je to smetalo. veæ smo prezasiæeni radnom snagom.Za est godina ulovio sam devet stotina devedeset i devet zeèeva. da vidimo odakle je do ao. a ja æu vam reæi kad poène padati ki a! Direktor banke ispituje mladu enu koja se prijavila za mjesto tajnice: . Kako mu nisu radili migavci. da la em radi jednog zeca! ^ Dva nova lovca zapazila su u pustinji tragove lavova: . . Najednom drugi lova uleti u ator. ona postaj gluha.spodine.Vjerujte mi." ^ Gospoða je zaposlila novu kuænu pomoænicu i odmah je upozorila da æe joj odbijat i odreðeni iznos novca od plaæe svaki put kada ukuæani budu morali sami priprema ti doruèak. ef naðe mladog djelatnika i tajnicu kako se ljube u jed noj od radnih prostorija. nepogre ivom logikoi buduæeg znanstvenika. .Kako mi ovo mo ete objasniti? . esti dan. -A ti? .Za to i vi ne pecate? . .Ja? Ne bih imao strpljenja za tako ne to! .Za to ne zaokru i na tisuæu? . lijepa djevojka ulazi u duæan i pita prodavaèa: ... ne." 252 ^ Mlada.Evo ti jednog. Cijelo vrijeme prolaznik stoji izi njega i pa ljivo ga gleda.Ma ba . ^ ^ Student medicine radi prve pokuse na ivotinjama. Prvi lovac ostane u ator pripremiti ruèak.

Stalno nosim iste cigle .Ne bojte se.to joj je? Pa dobila je deset buketa cvijeæa! .Imate li ne to za siromaha koji nije jeo tri dana? .savjetuj e iskusni graðevinski radnik mladog radnika.Osjeæao sam neodoljivu privlaènost prema daskama! .Kako? Zar niste vidjeli kako zijevam dok vi govorite?! *ft *ft Dva privatnika oti li su u lov po Africi.vikne gazdarica i zalupi vratima. ali ne i darovitog mladiæa pita direktor kazali ta: .Morao sam jutros dati otkaz novoj tajnici! .Danas je podjela plaæe i ena me èeka ispred tvornice! ^ . misli da æe ti to netko platiti . prosjak ponovno pokuca. Nakon nekoliko minuta. Gazdari ca otvori vrata i prosjak je upita: . ali èini se da je platila cvjeæarki jedanaest! ^ ^ Prodavaè polovnih automobila pokazuje moguæem kupcu automobil koji je spreman ja mèiti. sve sam ih pre ao.Oprostite. to æe vam sunèane naoèale i la na brada? . oprostite. bih li sada mogao razgovarati s Johnom? . Zar joj ne mo ete povjeriti neku malo odgovornij u ulogu? .Za to? .Oh. a pro sjak æe: .Èujte. Ja imam za sobom èetiri godine neplaæenog por eza! jfb ^ Lijepog. v^S ^ Ne juri tako s tim opekama gore-dolje.Nema ni ta!.Za to onda niste postali stolar? ^ Bogata se obraæa direktoru kazali ta: . neæe! Sigurno æe nas pronaæi.A.Ne! Pripadao je jednoj "lakoj" djevojci koja se slu ila samo zadn sjedi tem. 254 ^ ^ ^ Na zasjedanju sabora jedan zastupnik obraæa se kolegi iz protivnice stranke: . ena mi nije ni ta rekla! ^ Direktor se ali prijatelju: . vozila jedno m u tjednu kad je trebala iæi u crkvu .ka e sarkastièno kut .Gotovi smo! Ovdje æe nam biti kraj! .namign novajlija. poznato vam je da se ja zanimam za onu malu plavu u.Zaista se pitam to vi radite ovdje kad jo niti jednom nisam vidio da ste otvoril i usta?! . . Dva dana oèajnièki su se vrtili ukrug. ^ ^ Prosjak pokuca na vrata gostionice koja nosi èudan naziv Kod Johi zmaja.Kolega. Vrata ponovno ot gazdarica.Rekao sam joj da sjedne.Da.^ ^ . pa pro li mjesac sam vam poveæao plaæu! .Kako da ne! Od sada æemo joj dati da unosi preporuèene po iljke! 255 ^ Nakon premijere.Kako.Za to ste vi postali glumac? . a ona je pogledom tra ila stolicu. . sigurno æete mi reæi da je auto pripadao nekoj babi koja g. Jednog dana po li su u lov bez vodièa i iz gubili se u pustinji. .Gospodine direktore. glumica nervozno eta s jednog kraja na drugi i ne d u ta nikome da joj se pribli i. zahtijevam povi icu! .Znam. a vi joj veæ dvije g odine dajete samo da unosi pisma. Treæi dan jedan od njih s uzdahom reèe: .

S mojom enom? . . napoznati Talijan oborio je svjetski rekord u pli vanju. . . 258 0$ Nogometni sudac koji nije u ivao veliku polularnost. . Odmah su dojurili novinari da èuju u èemu je tajna njegova uspjeha . prièa kolegama kaki se proveo. ^ U svome prvom nastupu. ja se utapam..Slu aj. Nije ba kao to sam oèekivao. imao je obièaj sa sobom vodit i i enu. d irektor odu evljeno uzvikne: . ali moja puca od zdravija! 257 ^ ^ Tajnica uleti u direktorov ured.A.odvrati slu benik.Jeste li veèeras slobodni? . ^ Slikar koji se upravo vratio s braènog putovanja.Ali. treba ga odnijeti na toplo mjc skinuti ga i t rljati snijegom... bio sam pet godina po tar Veneciji.Zar niste vidjeli to ovdje pi e? Ovdje je zabranjeno kupanje! . .. da. svakako! . od danas æete raditi za propagandu. .vièe èuvar ljutit o. samo zvi dim! .upita jedan polaznik teèaja.umiruje ga prijatelj. ali bolje i to nego ni ta.Ako je tako.. . draga. primljeni ste! A za to se ne biste malo potrudili za jedni povi icu?! ef se obrati svojoj tajnici: . dobro. Prije ovoga. utapam.efe.Oh.Nema nikakve tajne.Ne. to da radimo s njim ljeti? . volio bih otiæi na punièin pogreb. a ena je kuhala ruèak.^ Na teèaju za prvu pomoæ predavaè obja njava: . ^ ^ Èovjek se povjerava prijatelju: . Onda mo e! ^ ^ o$ Direktor velikog poduzeæe pozove na razgovor mladu djelatnicu. ^ Mjereæi od glave do pete zavodljivu plavu u koja se prijavila za mjestc tajnice.Nije? Ali svi mi se smiju u uredu! ^ ^ Èuvar parka eæuæi se oko umjetnog jezera spazi u njemu èovjeka. .Bili smo na selu. Prema tome.Ja se ne kupam . blagajnik je jutros pobjegao u Ameriku! . Jednog dana reèe eni: . .Gospodine direktore.. Sigurno ti je neugodno sjediti. k 256 ef uleti u ured i prigovara slu beniku: . utjet i i slu ati kako psuju na mene iza svega glasa i vrijeðaju me. U podn je svako od nas poku avao pogoditi to je drugi htio napraviti.Pa to nije tako stra no . .Ne.Ako pronaðemo smrznutog èovjeka. ^ ^ ^ . ja ne radim. Ja sam ujutro slikao. . onda oprostite. bolje bi bilo da ostane kuæi.Kakav je to naèin! Sad ste poèeli i zvi dati dok radite! . utapam.Gospoðice.Osjeæam se stra no jer mi se dogaða da govorim u snu.I ja bih volio.. umjesto u raèunovodstvu.U na em poduzeæu zaposleno je osam stotina djelatnika i veæ svi znaju da vas je sinoæ zaprosio jedan glumac.. .Odlièno! Onda vas vodim da sredite papire. . s va om kæeri.Dobro je.

Imam robu. za to ti misli da ja sjedim i utim? o$ Boksaèkog ampiona te ke kategorije napala jedne veèeri dvojica lopova i otela mu no vèanik.hvali se prostitutka.Puno vam hvala.Zbog ugleda. .Oko stotinu dolara! . jeste li imali crvenu leptir-ma nu kad ste do li kod mene1. bakice. Novinari eljni senzacije.Ni ta. -Ne.Ka ete da ste proveli pet godina u istoj ustanovi.. . vfi ^ 0$ U Zavodu za zapo ljavanje djelatnik se obraæa kandidatu: .Moj zanat je najbolji na svijetu . gospoða gaje otpustila jer je u nekom dru tvu izjavio daje veæ trideset god ina kod gospoðe u slu bi! ^ ^ Dolazi bakica na groblje i pita grobara: . .Pa. prodam robu i opet mi ostane roba! f$ *ft Brijaè se najednom nagne prema èovjeku kojega je brijao. to na vrijeme.Ma.Vi elite raditi? .Pomilovao me je predsjednik dr ave.Jesu li napadaèi bili jaki? .Koliko je novaca bilo u novèaniku? . .Ali. Za to ste oti li? . ef stanice potrèi vlakovoði u susret pru ajuæi mu ciga retu.Smetalo im je to spavam kod otvorenog prozora! o$ J$ <fi Poznata filmska zvijezda otpustila je iz slu be dugogodi njeg sobara.Bo e. odmah su intervjuirali novog sobara.Kako je moguæe da tako dobar mornar kao ti ostane u podmornici samo pet dana? . vodoinstalater uðe kroz otvorena vrata i od ravno u kupa onicu. -Ne.Je li tvom direktoru bilo ao kad si mu rekao da odlazi iz poduzeæa iduæi tjedan? . . gdje hoæete! Direktor poduzeæa pita èovjeka kojega hoæe zaposliti kao efa raèunovostva: . On ode odmah na policiju i prijavi napad. za to odmah ne ka ete vlakovoði da se prevario! a$ ^ s$ U jednom malome mjestu naviknuli su se da vlak uvijek puno kasni. Jednog dana vl ak uðe u stanicu na vrijeme. .Uzmite ovu cigaretu. gospode Bo e! ^ ^ ^ Pozvan da popravi kvar.Oprostite. .Nisu. za to ih niste pretukli? . a ovaj vlak ide u Osijek. to bi mi rekao menad er da èuje kako sam se borio za tako malu lovu! ^ ^ ^ Kondukter u vlaku obraæa se starijoj eni: .Sto se dogodilo sa starim sobarom? . èastim vas. . Gospoða.Vi imate kartu za Rijeku. ovo je vlak od juèer! 259 0$ 0$ ^ . Prvi ste put stigli na vrijeme.Bih li sutra mogao izostati s posla.Jo kako! Mislio je da odlazim veæ danas! ^ ^ Mladi djelatnik obraæa se efu: . koja se nalazila u kadi. . gdje je parcela broj 133? . iznenaðeno vrisni Vodoinstalater je pog leda i zaèuðeno pita: .O. . .Oprostite. i ao bih u kupnju s enom.Za to vri tite? Nikad niste vidjeli vodoinstalatera? 260 ^ .Kako to? .Ma le ite.

Te ko! Za pisara bi morao polagati ispite! tfjft .to je pedeset sabornika vezanih te kim lancima na dnu Jadranskog mora? . brz i sna an portir. . . Prvi dan oznaèio je d va kilometara ceste. ali rado bih se zaposlio.I to je puno. upnik dolazi na nebo i sretne taksista iz svoje upe. . Reci iskreno jesu li uvijek ba svi p a ljivo slu ali tvoje propovijedi? . .Nama je potreban okretan. ne. Pita ga ef: . da samo znate kako bih ja voljela pisati! .A. Kako je to moguæe? .reèe ministar. Mora zaraðivati manje da bi znao cijeniti novac. Odmah se uputi svetom Petru i po ali se: .Ne znam kako je najbolje poèeti? .Kako to. za koga su onda ove pepeljare tu? .Ne.. . Naprotiv.Je li kod vas u autu dopu teno pu enje? -Ne! .Oh. . Mi ovdje nagraðujemo rezultate.upita sveti Petar.Pa kad mi je kanta s bojom sve dalje! ofi ^ Eva je dosaðivala poznatom piscu: .oznaèavao je bijele crte po cesti.Zao mi je. Imao bi oko osamnaes tisuæa kuna mjes eèno. . vjeri i svojim upljariima.Eto vidi ! Ovom taksistu nikad nitko nije zaspao u automobilu. Prije nekoliko minuta izbacio sam pet kandidata i èekaonice! ^ Mladi djelatnik zatra io da ga primi direktor. tako je nepouzdan. . a treæi dan samo dvjesto m etara.Htio sam vas zamoliti da mi sutra date slobodan dan.Ne. katkad se znalo dogoditi da k oji upljanin zaspe. ali nakon kraæeg razgovora upnik shvati da je taksist u rajskoj hijerarhiji dobio vi i polo aj od njega. Mo ete li odgovorii tim zahtjevima? . a s ada obièan taksist ima vi i polo aj od mene.Ne znam to da radim sa sinom. ^ ^ Putnik u taksiju pita vozaèa: . a treæi dan samo dvjesto mjetara? .. ali. Pero. Dobro. Zaraðivao bi oko tridese tisuæa ku na mjeseèno . Srdaèno se pozdr ave. prvi dan dva kilometra.Slijeva udesno! 263 ^ Nakon smrti. .Pa pi ite! . drugi dan jedan kilometar ceste.. 262 ^ ^ Prijatelj pita prijatelja: . ali dobar poèetak! 4$ *ft Dobio Pero novi posao . svi su se molili Bogu dok su se vozili. . 261 ^ 0$ ^ Bogat i uspje an obrtnik po ali se ministru da mu je sin veliki rasipnik i di ga mor a zaposliti da nauèi cijeniti novac.Mislim da mogu.Mogu li znati zbog èega? .to? . to je puno. Daj mu mjesto pisara.Ni ta. drugi dan jedan kilometar.Ne razumijem! Cijeli svoj ivot posvetio sam Bogu.Poku aj ga zaposliti u meteorolo koj slu bi! ^ o$ Komisija se obraæa kandidatu za mjesto portira: .Onda ga mogu zaposliti kao efa pisarnice.enim se pa bih elio biti prisutan.Mogu ga zaposliti kod mene kao efa kabineta.Moje su mise uvijek bile dobro posjeæene.

.Ive. ^ ^ . gospodine direktore.Da.Kakav patuljak.efe. vrijeme brzo prolazi. pa vi imate sigurno sto devedeset centimetara! . . zato sam i do ao. ispada sto dvadeset posto u tede. to je s tobom danas? Cijeli dan ni ta ne radi ! . ..Za one koji ne pitaju! ^ o$ panjolski turistièki vodiè obja njave turistima: .ka e automehanièar.Treba promijeniti svjeæice .Pa.Auto mi je puno tro io pa sam ugradio karburator koji tedi pedeset posto benzina. za stolom se vodi razgovor: . naravno. plaæam veæ deset godina i jo nisam imala sreæe. Ovo su reklamacije. gospoðo..Dajte.Meni to ne treba.Mo ete li zamisliti. ja sam najvi i patuljak na svijetu! Na svadbenoj sveèanosti dok mladenci ple u. te v molim da mi bu de dopu teno da podnesem zahtjev za povi enjem plaæ ^ ^ ^ Prodavaèica savjetuje kupca: .Gospoðo.Kakvu prekrasnu djeèicu imate! Jesu li va a? . ja sam joj ef! o$ tfjjfc ^ Zali se vozaè automehanièaru: . èovjeèe. Na kraju sam na razvodnik paljenja ugradio dio koji je donio dodatnu u tedu o d trideset posto..Ne.Prema ovome kako ste mi opisali tu gospoðu.Zar vas to ne ivcira? .Pa. ja ne vozim noæu! tfjft ^ ^ ena se obraæa vozaèu autobusa: . zatvorite oèi kao i ja! 266 ^ 0$ . Znate.to vi to meni govorite? Pa. Cijena bikovima pada. mislim da je za -\ bolje da kupite dar nekom drugom. Oèekujem i vas. Spremnik goriva stalno mi je pun. ali u predsoblju je va a ena. . . pa se snalazit Ako bude potrebe za vol ovima. . ja sam trgovaèki putnik tvrtke koja proizvodi sredstva za kontrac epciju." ^ ^ Slu benik osiguravajuæe tvrtke obraæa se gospoði: .Oprostite. mislite i na mene. . Vi ste joj ne to u rodu? . 265 ^ ^ Trgovac stokom alje efu brzojav: "Sutra æe sve svinje biti na putu. ja sam patuljak obraæa se neki èovjek direktoru cirkusa. onda sam kupio dodatak na crijevo koje vodi u karburator i u tedio jo èetrdeset po sto.Do ao sam se prijaviti u va cirkus kao velika atrakcija.Marko danas ima slobodan dan! Pilot se obraæa putnicima: .Ne. bila bi teta da pustite da vam sada propadne osiguranje mu a. Obraæa mu se starija putnica: . ja sam je ljuljao na koljenima?! . rekli ste mi da mijenjam Marka! -I? . ^ *ft .Ni najmanje! ivciranje je na drugi najomoljeniji sport. dajte.. Ja ne mogu poæi j osobni vlak ovi ne voze volove.Na najpopularniji sport je borba s bikovima! .Znam. ^ ^ ^ Slu benik uðe u direktorov ured i zatekne mu u krilu zgodnu enu. 264 *f\ ^ Sjedi neki èovjek u vlaku i u naruèju dr i dva novoroðenèeta.Za to vozite tako brzo po ovim opasnim zavojima? Bojim se! .

1. Vrijeme je lijepo.2.Èekaj! Kuda uri ? Rekao je da æe najprije popiti kavu! Na Zavodu za zapo ljavanje.Znate li izbrojati do deset? -1.Pa. samo da popijem kavu! Kad je èula ovaj razgovor.000.Samo on! Kako ste mu uspjeli sve to prodati? .4. tapove za pecanje. 267 4f\ ^ 4f\ Zaustavili carinici Ivu koji je prevozio kamion pun sanduka. . bio je samo Mile. dama. Prvo doðe informatièar i pitaju ga: . prvo æu vratiti dugove! . . pozvali ga na TV. a s ostalim? .Ma nemam. 7.Pa.1. Sav zaèuðen. . .1. vojnik i Mujo.1. Upita g carinik: . ^ t$ Obilazi poslovoða robnu kuæu na kraju dana i doðe do Ive kojemu je 1 bio prvi ra dni dan.Za to Mich iz Spasilaca ne smije glumiti u Titanicul .1.Kakva su to raèunala? . 10! .Vi ste sigurno odvjetnik? .Ne.Tra im posao. èamac s izvanbro< skim motorom i namirnice za pet dana logorovanja.Jeste li to prodali? . . Nakon objave pilot zaboravi iskopèati mikrofon i nastavi razgovor u kabini s kop ilotom: .U redu! Sljedeæi! Doðe Mujo i poène: -1. U Zagreb æemo sletjeti toèno u èetrnaest i tride set.Ne.. komplet udica. 9. ovaj. to jo znate raditi? .Dragi putnici.A.1. 5. upravo polijeæemo.3.1.to imate u kamionu? .Ako se osigurate kod nas.Ima li svinjsku glavu? .Bravo! A dalje? . . pregleda sanduke.Raèunala! Odluèi carinik provjeriti.U redu! Sljedeæi! Doðe vojnik i poène: -1. pa sam ga pitao to æe raditi kod ku< tih pet dana? 4$ ^ 4$ Doðe Mujo u mesnicu i onako s vrata pita mesara: .. Mujo joj posta vi nogu i ka e: .2. upita Ivu: . ja proizvodim gumice za brisanje. kad tamo sanduci pur raznih vrsta o ru ja.0..Dobro dugove.Hoæu.2.to æete s tolikim novcem? .2. jedva æete èekati da do ivite neku nesrec 268 Dobio Hercegovac 10. osim toga. deèko. . do ao je kupiti eni ulo ke. Jave se tri kandidata: infor matièar. 6. ator... 0.0.odgovori mu Ive. Pozovu ih na testiranje.Hmmm... temperatura zraka je dvad eset i pet stupnjeva Celzijusa.Ostali neka èekaju! æfh ^ Jedno poduzeæe raspisalo oglas za novog raèunovoðu.Hoæe li povaliti onu na u stjuardesu? .. kralj..Odlièno za prvi dan. pa ga voditeljica pit a: .0. Znaèi bilo je dosta kupaca? . samo sam se fri ko o i ao! 4^ 4^4^ Agent osiguravajuæeg dru tva uvjerava graðanina: .Ja sam stekao bogatstvo zahvaljujuæi tuðim gre kama.Za zavr ni obraèun! .Jesam. èovjek se obraæa djelatniku: . Kod kuæe imam enu i desetoro djece.000 DEM na lotu. 8.. stjuardesa ljutito krene prema kabini. .

a Hercegovac sve u njoj! ^ ^ ^ Bijesan zbog ka njenja vlaka. <ff\ ^ ^ U ao mu karac u knji nicu i dugo tra i po policama.Ovdje je prije vas stanovao kemièar.Odlièno! Ulovio sam dvadeset kilograma arana. a vama ni traga. majstore. . da se predstavim.A ako bih uzeo na kredit? . ^ cfj Ulazi èovjek u brijaènicu i upita: . Prilazi mu neki èovjek i upita: -1.Mogu li vam pomoæi. . Vatrogasci su stigli u rekordnom vremenu i poèe izvlaèiti go ste.Ne. tek na posljednjoj stranici otkriva se da je ubojica k uæna pomoænica. uzmite ovaj ovdje.Èetrdeset kuna! . najveæi la ljivac meðu ribièima! 270 *fb . gospodine! U 11 sati oèekujemo dolazak konja.Evo. gospodine. to su kemikalije? .Sve bi ih spasio! 269 ^ ^ Podstanar pokazuje vlasniku stana velike mrlje na zidovima i pita ga t< je to. gospodine? . to vi e prodajete .Dvije tisuæe kuna. svinja i goveda. recimo saksofon. ^ Sjedi ribiè na obali rijeke i peca. . drugog dana njegov susjed kupi revolver..Za to Hercegovac vodi Zagorca u opæinu? . U 12 s ati dolaze uzvanici. èim netko kupi. ali nitko mi nije otvorio! *f\ ^ ^ .glazbala ili oru je? . Dvije tisuæe odmah i pet rata po dvjesto kuna. uzm je u naruèje i ponese niza stube.Tra im nekakav napeti krimiæ. .Krasan ulov! No. . .Za to uopæe imate izvje ten vozni red kad vlakovi neprestano kasne? .A ja sam vam.A kako biste znali da kasne da nema voznog reda? U trgovini glazbala i oru ja vodi se zanimljiv razgovor.Èekao sam vas juèer cijelo poslijepodne. a ovdje j ribolov zabran jen. a u 13 sati je zajednièki ruèak. Svi su s e gurali da uðu prvi.Bio sam ja.Svakako. Bavio se vrlo opasnim stvarima-obja njava m u vlasnik. .Koliko stoji ovo odijelo? . Priðe mu knji nièar.Zagorac zna gdje je opæina. .Jesam! Prije nego to sam u ao u va u sobu.Molim vas.Recite. Jedan od vatrogasaca uðe u sobu poznate glumice. putnik se ljutito obraæa efu eljeznièke postaje: . koliko stoji i anje? . kako ide ? .Aha.Podjednako! Vidite. .Kako ste vi jak mu karac! .Onda tri tisuæe. .Je li sve spremno za sutra nju sajamsku izlo bu? . sredio sam njih dvadese toricu. to je kemièar! ^ e$ U robnoj kuæi èovjek gleda odijela i raspituje se za cijenu. gospodine. 271 ^ ^ ^ Gradonaèelnik pita organizatora: . ^ U hotelu izbio po ar. . Obeæali ste da æete doæi po praviti zvonce na ulaznim vratima. Ja sam èuvar voda. Zvonio sam nekoliko puta.

navr ava 50 godina . gospodine! ^ eljeznièki slu benik izvje æuje efa male eljeznièke postaje na amei ièkom zapadu: ..Ulièni prodavaè. ^ ^ U poduzeæu se saznalo da èistaèica. .A brijanje? . . Vi æete.Ne.A ja poslije da èistim ono to ostane iza vas?! . znaèi. koliko metar ulice? <f\ o$ ^ Vraæaju se Ive i Mate kuæi iz lova sa zaista vrijednim ulovom.To ti misli ! On eli veliki kiseli krastavac! ^ Dok je sjedio u automobilu èekajuæi zeleno svjetlo na semaforu. . U est sati èut æete pisak lokomotive sa eljeznièke postaje . .. sluèajno naið< Amerikanac.Dvadeset kuna! .Sat. svakako.Kako vam se sviða na a nova sigurnosna brava? .Na alost.Naruèitelj eli na slici veliki krastavac! ... . Primijetio sam da prodajete junetinu pod tele tinu. imate? . ba juèer dobio sam jednu.Da.K vragu i nesposobni vozaèi! Nemate pojma o vo nji.Dobro. otvori prozor i zapiti ponosne lovce: .Sutra æemo odr ati malu proslavu u va u èast. hvala! .Odlièna je! Sinoæ sam spavao u hotelu jer je nisam mogao otkljuèati.. mo e i bez sata.to to? .. ^ ^ umar obja njava novozaposlenom lovoèuvaru njegove du nosti.Opet su se danas alili stoèari. ali ne znam da li æu uspjeti to nacrtat i! . Radnici su odluèili da to proslave i reko e joj. Jeste li vi uopæe polagali v ozaèki ispit? . pola sata prije pustiti pse iz kaveza.A koje je ovo meso? . Ali sada se farmeri buri da putnici silaze s vlaka i muzu krave..Morat æu vas kazniti. .Ima li to narud aba? . Mesar ode nakratko u spremi te i pru i inspektoru oveæi svinjski but.To je u redu. nemam! . golemin medvjedom .Jesam li polagao? Naravno da jesam! Sigurno vi e puta od vas. naleti na vozaèa drugi automobil i sna no ga udari sa zadnje strane. .. èovjeèe. Iznenaðen prizor om. 273 <f\ 4$ ^ Ulazi inspektor u mesnicu. Dok su ga uz cestu ukrcavali u d ip.Za to ste tako skromni? Tako va an datum za vas mora se proslavit . . tako.to si po zanimanju? .Poklonjeno.Grizli? . vi e od pola sata! 272 ^ ^ Razgovaraju dva slikara: .Pa to je barem lako. . ni jedna krava nije prega ena.Onda mi obrijte glavu! ^ ^ ^ . ovèe tinu pod janjetinu.Tako. zaustavi auto. inaèe draga i simpatièna en. grizli! Davili.I. donijeli smo odluku da vla potpuno usp ori kad prolazi pokraj krava..to? Zar je opet vlak pregazio kravu? Pa. <^ o$ ^ . .

Kako mogu biti konjske kad u njima nema ni malo konjetine? .o$ Novinar pita ministra poljoprivrede u zemlji u kojoj mjesecima nije pa ki a: . Sv e sam izgubio.Za to? Pa veæ treæi put ovoga tjedna tra imo djevojku za tvoju toèku. nezaposlen sam.Pa to onda? I u lovaèkim kobasicama nema lovaca.. Za to? .Ka ete da ste meteorolog. Recite. .Drugog supruga! ^ ^ ^ Prosjak se obraæa bogata u: . Tada u èovjeku prepozna svog direktora.Spasili ste mi ivot.Na ovce.Dakle.Jesi li pazio na Bo je zapovijedi? .Ako ste voljni.Nisam. Tri dana ni ja ni djeca ni ti nismo jeli.. molim vas. Koliko je? .Jesi li pazio na sve ono to sam ti pro li put oprostio? . posao. .Pomozite mi. nesretnice? .to najbolje uspijeva u va oj zemlji? . ^ .Recite mi koji je ovo proizvod? . Ne znam kako da vam se odu im. gazda. veleèasni. direktor se obrati svome dugogodi njem bacaèu no eva: . to bih kupio supruzi za godi njicu braka? .Nisam.Auuu! Auuu! Nakon zavr ene cirkuske toèke.U redu.Gospodine. napokon ste se odluèili napustiti slikarstvo?! ^ ^ ^ Stotinu nazaposlenih radnika organiziralo je mirne prosvjede tra eæi posao.Ne razumijem. .Jeste li vidjeli moju posljednju sliku? . . a zovu se lovaèke. veleèasni! 276 ^ ^ Slikar upita likovnog kritièara: . .Pa na to si onda pazio. . Jednom od njih obrati se vlasnik jednog poduzeæa: .Valjda vi znate bolje od mene. sutra mo ete poèeti raditi kod mene.Deset tisuæa kuna! . direktore. . Molim vas da nikome u poduzeæu ne ka ete da sar vas ja spasio! ¦ Do ao pastir u crkvu ispovijediti se.Mislim daje do lo vrijeme da posjeti okulista. veleèasni. dobri moj gospodine.Konjske kobasice. ali to biste vi eljeli da ste moja ena? . Zanima me jesu li va e prognoze uvijek toène? .Udijelite ne to. Dogaða se jedino da se datumi uvijek ne poklapaju. .Suho povræe! II! 274 ^ ^ ^ Prosjak prolazniku: . stan i ono malo hranarim od opæine. u teðevinu. vf^ 275 ^ Obraæa se mu karac prodavaèici u robnoj kuæi: . Skoèi u vodu i izvuèe ga na obalu. . ost ao mi je samo ovaj pi tolj koji me nikad nij< iznevjerio! ^ ^ ^ Èovjek prolazio obalom jezera kad u vodi opazi mu karca kako s utapa. Zapravo.. pomozite mi da to i ostanem..Naravno. imat li kakvu pos ebnu elju? .Imam.Auuu! A ova do nje? . .Htjela bih kupiti ovu prekrasnu narukvicu.

Za to ste odabrali ba mene? Pa tu je jo njih 99! ^ o$ . Ova papiga uopæe ne govori. Zapovjednik im spremio te ak zadatak koji je odluèivao tko æe biti primljen.to se dogodilo? ^ Neka je budala stavila u pi tolj æorke.Pregazili smo kravu.O enjen sam tek godinu dana i veoma je volim. ne to stariji momak. imate pravo. .Da.U drugoj sobi je va a ena. Radije æu odustati od posla. . zar vi ne znate da se prijelaz preko mosta plaæa? . Nakon nekoliko dana evo .Jo kako. oti li smo po nju u staju! ^ 0$ 0$ Specijalna antiteroristièka jedinica stvarala je novu jedinicu i na prijavi se p ojavilo vi e policajaca.to? Zar je i to potrebno? ^ ^ ^ Kupio Marko na sajmu ivotinja papigu.Ne. . gospoðice.O.Na pruzi? . momak se nakon nekoliko minuta vratio.. pa sam je morao zadaviti! 277 0^ ^ <f$ . èovjek u naplatnoj kuæici spazi djevojku kal prolazi kraj njega.Moj je brat poku ao napraviti novi tip automobila. .Pet godina zatvora! J$ Zvono je objavilo vrijeme za marendu i radnici su se okupili u kantini.Hej. a zatim buka i razbijanje. samo produ ite! ^ ^ Slu benik pita èovjeka koji tra i posao.Dobro. a onda æu baciti u rijeku. Prvi kandidat odgovori : .Bi li vam odgovarala juha od juèer? .Za to je vlak stao? . . . ^ ^ vf^ Dva krminalca razgovaraju u baru: .Dvije litre potro imo mi. kandidat. Treæi kandidat mimo je uzeo pi tolj i uputio se u drugu sobu.Jeste li vi poludjeli? . . . to je dobio? .. 278 of^ 0$ Na vratima bogate kuæe. gume od citroena. gospoðo! . odakle se èula pucnj ava. . odgovori: .Sve. Spaziv i j . onda doðite sutra.I. Ra èupan.Znam..Onda je sve u redu.Vi ste me prevarili. a dvadeset litara prodamo mljekari! ^ ^ ^ Negdje oko pola noæi.Milostiva gospoðo. Drugi.Zavr io sam èetiri razreda osnovne kole. Evo vam pi tolj i smje taje ubijte. .to radite s tolikim mlijekom? . no ja bih elio postati direktor. . Je li vam to ostalo? . prosjak se ali: . kod prodavaèa.A to znate raditi? . Kotaèe je uzeo od mercedesa. Ne mogu i h ostaviti bez majke.Kakvu kolu imate? . Zaboravio sam vam reæi da je ovu papigu dresir gluhonijemi èo vjek. veæ pet dana nisam jeo. imate kvalitetnu kravu! Koliko litara mlijeka daje dnevno? .esnaest litara.O enjen sam 15 godina i imam sina od deset godina i kæer od 13 godina. prednji dio od peugeota. . gospodine! Alija idem samo do polovice mosta.

.Puno vam hvala! Znate. gospoðo.Ni ta me ne pitaj. . Gazda nas tjera da radimo za èetvoricu. cijela je kuæa na a! ^ ^ ^ Na teèaju za padobrance instruktor obja njava polaznicima to èiniti pri skoku s pad obranom. da. . izvaditi iz izloga onaj crveni e ir sa zelenim pei jem? . Najednom. ef gradili ta mu se obrati: . . Jo nikada se nije dogodilo da se padobranac ne spusti na z emlju! ^ a$ Puna dva sata neka ena odijeva i svlaèi haljine u nekoj trgovini. Platio sam ga 5000 kuna.ednog od njih kako epa.. ..Ali. gospoðo.Va prethodnik. Morate samo biti kao on: nikada nije tra io povi icu i ja mu je nikada nisam dao.Da. onaj drugi reèe: .Nisu. 281 . .Pa. mora daje dobar.Novac nikada ne vraæamo. Trgovac je veæ ljut. Zamoljen od domaæina da ne t o odsvira. a nas smo samo osmorica. . Nakon predavanja jedan kandidat upita: . Bio je to najbolji radnik kojeg smo imali. ali mi smo s va im novcem zadovoljni! 280 ^ Meðu uzvanicima na prijamu na ao se i poznati pijanist.Da. . . Molim vas. prijatelju? . ima! Zato je i pobjegao èim vas je ugledao na vratima. On sigurno ima vi e takta od vas! .Kako je. novac odma vraæamo" .Molim vas tintu za prvi razred osnovne kole. taj odvratni e ir izluðivao me uvijek kad sar prolazila po kraj izloga.Zna .Ne treba panièariti. zahtijevajuæi da joj vrat novac.Imam èavao u èizmi.Znate. kako? Na jamstvu pi e :"U sluèaju nezadovoljstva. Jedan od njih poveo i svog ps ptièara. dok je slavni pijan ist jo milovao tipke klavira. Mi ovdje nemamo susjeda. sigurno! Nego.Onda æe ga biti te ko zamijeniti.Sada.stalno se previjaju! 279 0$ Mlada ena uðe u trgovinu.Hoæete li.Ima. mo ete slobodno svirati i malo glasnije. koji je oti ao u zaslu enu mirovinu. zovite mi poslovoðu.??? .Nije to ptièar. Vi jednostavno ne elite pomoæi pri izboru.Neæe.. prevarili su te! . domaæica mu dovikne: . sjedne za klavir i pod njegovim vje tim prstima razliju se blagi tonovi Chopinova "Nocturna".Tako se ne postupa s kupcima. mi smo ga izgleda bacali prenisko! ^ ^ ^ Dva dana poslije kupnje pokazalo se da je usisavaè neispravan nezadovoljna kuæan ica donijela gaje u trgovinu.A to da uèinimo ako se padobran ne otvori? . Svi su slu ali kao opèinjeni. . ^ ^ ^ Obraæa se direktor novom slu beniku: . Kad su se naveèer vraæali iz lova praznih torba. izvadi ga! .. radio je ovdje punih 40 godina.Za to epa ? Da ti se nije to dogodilo? . molim vas.Vrlo rado. . u slobodnom vremenu? Nisam valjda lud! ^ *ft .. ^ .Nogometa i su kao bebe . ..Za prvo ili drugo polugodi te? Krenula dva novopeèena lovca u lov.

jedan primijeti kako mu plovak t rza. . Poslije svake dobivene partije moram reæi mat. .Za to ste prestali igrati ah? .Èuj.A za to je kamenje tu? .Meni je potreban izvanredno oprezan vozaè. stari.Ali. upita: . Drugog dana sretne ga kolega koji nije bi o na vjenèanju. molim vas. inaèe æe moja zaruèn odmah znati ka ko sam do ao do nje! ^ vf^ 0$ Krenuo autobus nizbrdicom. oklada ne vrijedi! 283 4$ 4f\ Naðu se dva umirovljenika u parku.Ja sam èovjek koji vama treba. gospodine direktore! . Na to æe drugi: . Da bi im to to slikovit ije prikazao.Dajte mi. Biste li mi htjeli plai unaprijed za ovaj mjesec? ^ ^ Kauboj uðe u duæan i obrati se prodavaèu: . tako u paklu prave sladoled! ^ ^ ^ Neki prolaznik primijeti na cesti hrpu kamenja na kojoj je stajao fenjer.Veæ od ranog jutra.Gledam vas veæ nekoliko mjeseci i nikako mi nije jasno kako i kac vam uspijeva napraviti takav nered u uredu? . onda æe i dru strana morati po uriti. Putnik sa zadnjeg sjedi ta dobaci mu kroz prozor: .Nisam! Ja ih jedem bez kruha! 4$ ^ . Nakon prve probne vo n obraæa mu se: . za to? Ako moj konj poène iæi br e s jedne strane. ali se toliko uzbudi da padne u vodu. jednu manje vrijednu. braæo i sestre.Ne. . ako misli roniti za ribama koje ti pobjegnu.Da vozaèi ne bi naletjeli na kamenje. . Èovjek koji se ne izla apsolutno ni kakvu riziku. 0$ ^ 4$ Dva ribièa okladila su se u 100 kuna koji æe od njih prvi upecati ribu. nikada nas neæete stiæi.Jesmo! . cf\ Dobro odjeveni mladi gospodin doðe u draguljarnicu.Pa zar se u ahu puno govori? . Doðe d o radnika i upita ga: .Zato to ne volim puno govoriti. kako u areno eljezo teèe iz peæi? . gospodine. a za njim trèi neki èovjek i nikako da stigne.Da. izvadi revolvt natjera dragu ljara da mu izvadi skupocjenu ogrlicu iz vitrine.Bogata prima u slu bu novog vozaèa.Za to taj fenjer stoji tu? .Jeste li vidjeli. .Jesi li ponio kruh za golubove? . moram. .E.Ne znam! Jo nisam proèitao kritike! ^ Propovjednik govori vjernicima o paklu i paklenim mukama. Dok su t ako sjedili jedan pored drugog na obali rijeke. Prestra draguljar izvadi mu ogr licu.A na to bismo stavili fenjer? ^ ^ ^ .Kakva je bila svadba? . .Jednu mamuzu? Htjeli ste reæi par mamuza.Mo ete li mi prodati jednu mamuzu? . . ovaj gleda pa kimne malo glavom i vrati o licu draguljaru.Uzalud se trudite. ja sam va vozaè! 282 0$ ^ Slavni filmski glumac konaèno se o enio.

Kapetane. Proðe i treæa godina i ponovno ga dovedu opatu. gospodine! .Bio sam rudar. 4$ 4$ r Vratio se na èovjek nakon trideset godina iz Amerike. a i ta da samo dvije rijeèi.eli li govoriti? Marko ponovno klimne glavom.Idi odmah tamo i napravi jo jednu rupu kako bi voda mogla otjea 284 4$ 4^ 4$ Negdje oko ponoæi netko sna no poène lupati na vrata hotelske sobe.Ja odlazim. .Koje su tvoje dvije rijeèi? . . imate! Svoju sam suprugu upoznao preko va eg lista. gospodine! .Do ao sam se po aliti na svoju suprugu i zatra iti savjet to da èinim. da. Èestitam! A koliko je mali te ak? . Radio sam na dubinama preko tri tisuæe metara. . .4$ 4$ 4$ Kupac upita mesara: . . to si radio u Americi? . Nakon prve godine dovedu Marka u opa tovu sobu.Iskreno da ti ka em.Vi e hrane. . ne znam! Ja sam stalno radio prvu smjenu! 4$ 4$ ^ Doðe jednoga dana uredniku lokalnih novina neki èovjek. dok svi o stali nosaèi nose po dva. kakvo se svjetlo upotrebljava dolje. a vi ste glavni uredn ik! 285 / 4$ *f\ Da bi pobjegao od svakodnevnih briga.Recite.Odlièno! Hajde. . molim vas. plaæa li se za cvijeæe? . Priðe mu i upita ga: . .Dopu teno ti je reæi samo dvije rijeèi.eli li govoriti? On potvrdno klimne glavom. Ru o.Tko je? to se dogaða? .eli li govoriti? On potvrdno kinine glavom. a ti samo jedan? . Jednog jedinoga dana u godini smjelo s< govoriti. pozovite vatrogasce! 4$ 4$ 4$ Predradnik u tvornici ugleda jednog nosaèa kako nosi samo jedan paket. Razumije ? Marko klimne glavom. Proðe jo jedna godina i ponovno Marka dovedu u opatovu sobu. .Koje su tvoje dvije rijeèi? .Ne.Koje su tvoje dvije rijeèi? .Kako to da svi nose po dva paketa.Misli da ti vjerujem? Ajde.Ne znam.Za to mene budite? Ja sam gost. .Ne mislite valjda ozbiljno? Kakve mi veze imamo s va om suprugom? . . pa im se ne da iæi dva puta. . ispod palube je rupa i voda ulazi u brod! .O.Reci mi. Vjerojatno su lijeni. kao to to ja radim. Marko stupi u redovnièku zajednici u kojoj se po tovao zavjet utnje. Posjetio ga prijatelj iz dj etinjstva. reci mi. na ti m velikim dubinama? .Po ar. .Vi e pokrivaèa.Èujem da ste dobili sina.Tri i pol kilograma s kostima! 4f\ 4^ 0$ * Ulazi èovjek u autobus i veæ s vrata upita konduktera: . ulazi! 4$ 4$ 4$ Mornar obavje tava kapetana: .

No. . Marice! .to bi ti elio postati kad odraste ? . onda mo e sjediti. ovo je moj zamjenik.Rekao sam da mi je jako ao.to? Sad ste poèeli prositi u parovima? . . Znate. Vidio to konduker pa joj ka e: .Mislim da sam konaèno rije io sve va e probleme. .Ali. a prodavaè mu se obraæa: . ef ga pozove na razgovor. .pogreb! Pokapamo grobara.Za to nisi krenuo ranije? . to ste mu rekli? .Lijepo. gospoðo.Znate. Marice.Gospodine direktore. a pokraj sebe smjesi svoju p udlicu.I. a ne kroz vrata.. moram vam priopæiti jednu lo u i jednu dobru vijest.Ja sam grobar! <sf\ ^ ^ U vrtiæu odgojiteljica pita malog Ivicu: .Gospodine. 4$ 4$ 0$ . Ionako se samo ali otkad si do ao. . jutros dok ste bili na sastanku. *f\ ^ Ulazi postarija dama u autobus i sjedne na sjedalo.Poku aj brojati ovce.Pokvarilo nam se raèunalo pa sam izraèunala sve ruèno. 287 ^ . .Recite. . . ali psu nije mjesto na sjedalu.Ba dobro. efe. Morate prion uti na posao s vi e volje. . ali da niste tu. tra io vas je neki èovjek i zaprijetio da æe vam polomiti sve kosti.Evo. kakve naoèale trebate? . to sam veæ poku ao. ja idem na godi nji odmor.Ne. kasno sam krenuo od kuæe.Kako znate da trebam naoèale? .Ma. ali mu noge moraju biti na podu! 286 ^ ^ ^ Domaæin obja njava turistu: . ^ ^ Obraæa se lijeènik pacijentu: . veæ na podu! .Izvolite. ali svaki put kad stignem do 10000 ova izraèunam koliko je to kilograma vune i koliko tkanine od toga mc izaæi.Vidite i sami .Odlièno. Usput. Vama treba pur rada. gospoðo. u trgovinu ste u li kroz izlog.Muèi me nesanica.Isto to i tata pa da se mogu udvarati! ^ ^ ^ Vlasnik tvornice tekstila ali se prijatelju: . morate svog sebe unijeti posao. a onda nastane problem: kako da nabavim toliko svilene postave tolika odijela? 288 4$ Zakasnio Marko na posao peti dan zaredom.To je u redu. Da bih bil sigurna u re zultat raèunala sam èak tri puta. ja sam i za njega kupila kartu. da èujem! Koji je razlog tvog dana njeg ka njenja? . zaista ste do li na ljetovanje na pravo mjesto. umro je od gladi! 4$ 4$ 4$ Zateknu dva prosjaka pred kuæom gazdaricu i stariji je zamoli za milostinju.A to je ovo? . Zrak je toliko èist d a veæ godinama nitko nije umro! Ba u tom trenutku naiðe pogrebna povorka. 4$ 4$ Ulazi èovjek u trgovinu.. .efe. kojim se poslo m bavite? .Oprostite. .. ovdje su vam sva tri rezultata.

Kad je prvi brod bio gotov. to je najbolje uzeti za jelo kad netko pati o morske bole sti? . komisija s direktorom na èelu obavi pri-moredaju bro da.Ne to prozirno i izazovno ili ne to za va u enu ^ ^ ^ .Za to tako brzo bojite ogradu? . ali teta je ostaviti. Amerikancu se ob rati na hrvatskom: . dodaj mi pilu.Kako pi e u Ugovoru? . sjedne strane.Gospodine direktore. veæ je bilo kasno da krenem ranije..Pilu. ja sam uradio sve onako kako pi e u Ugovoru.Recite mi. to? 28 godina nije neka starost.Sorry.Ti sada ima 65 godina.Evo ovako:" tef.to jeftiniju hranu! ^ ^ ^ . .bjesni direktor. yes! . . Idu tako jedne veèeri kuæi.Do you speak English? . èovjeèe. s druge strane.. . .Pa onda mi dodaj tu pilu! ^ Èuj. èemu vam slu e ona mala vrata u uredu? .Pa juèer ste se vratili s godi njeg odmora. a ako ne pogodi bacit æemo je.. a kad navr i 75. Sjeti se jedne reèenice iz filma. ..Htio bih zavr iti prije nego to mi ponestane boj 291 KAD SAM U NEVOLJI ODBIJAM SVE. a direktor ljutito pozove tefa. o$ . . efe. Sklopio tef ugovor s brodogradili tem o bojenju brodova. . Direktor brodogradili ta odm ah je potpisao ugovor jer je tef bio upola jeftiniji od svih ostalih konkurenata. pilu. OSIM PIÆA Dogovorila se dva prijatelja da vi e neæe piti. . . uskoro se enim pa vas molim 10 dai neplaæenog..To je za ulazak mojih velikih prijatelja. . . a mi se zakleli da vi e neæemo piti! .Molim jednu ensku spavaæicu. 289 æf\ ^ Zapuhao jak vjetar i brod se stao njihati na morskim valovima. Moram ga smjesta probuditi ako naiðe direktor.Da.. a kako nije znao ni rijeèi engleskog.Gospodine direktore. Dotri jedan putni k zapovjedniku broda i upita ga: .Jesam! . Za to se tada niste enili . popit æemo.Je li vam va nadreðeni rakao to trebate raditi? . 290 ^ vS^ ^ Mu karac ulazi u trgovinu enskog rublja.. .Sorry. i uprava brodogradili ta.Gle. Na to mu pr ijatelj ka e: . ali ustvrdi daje tef obojio samo jednu stranu.I. Jednog dana zatreba mu na poslu pila.Nisam si elio pokvariti godi nji odmor. Napravimo ovako: ja æu bocu sakriti iza leða i ako po godi u kojoj je ruci.Vi ste ovdje novi? .Nisam mogao. Oti ao na èovjek na rad u Ameriku i zaposlio se u graðevinskoj tvrtki. ona æe imati 28 godina. kad pokraj ceste spazi e bocu konjaka. Kupac ne htjede isplatiti brod . ^ jf\ cf\ Obilazi direktor urede i u jednom zatekne nepoznatog èovjeka.Yes. molim vas. . Objavio direktor radnom kolektivu da se eni svojoml8-godi njc tajnicom.Gospodo.Da.

.to je to.Da ste kojim sluèajem naletjeli na drugi auto.Krivo sam izraèunao.Nije ni ta. koliko stoji jedna rakija? . govorite "gospodo" kad sam sama? . moj mu nije kod kuæe. 293 ^ 0$^ ^ Svaki put kad doðe u kafiæ. piæe i samo piæe! Zar je ova boca to je dr i u ruci jedina utjeha u tv om ivotu? . gledajuæi u praznu èa u ispred sebe: . Nakon nekog vremena dolazi on i naruèuje dva piva.Nije! Imam jo jednu u d epu! 4$ 4$ 4$ Pijan èovjek ulazi u matièni ured.Gospodo. Sudac obja nj ava: .Priznajem. dobio sam dvojke! Zvat æe se.Znaèi piæe. ali èovjeèe. Morali su mi pomoæi prijatelji.to je to. Dosjeti se i uðe.Kako vas nije sram? Kako ste mogli tako pijani sjesti za upravljaè automobila? . ne govori gluposti.Èekajte onda. jedna kap? .U kojoj mi je ruci boca? . 4$ .Kako vas nije sram? Kako ste mogli tako pijani sjesti za upravljaè automobila? . prestao sam piti! o$ ^ .. koliko stoji jedna rakija? . te pita: . . da ti se bratu nije to dogodilo? . a ostala mije ena.Konobar. gospoðo. Ive naruèi tri piva.. cf\ 0$ 0$ Alkoholizirani vozaè automobila na ao se na sudu i ali se na o tru kaznu. Popio bi. Pita ga konobar: . ali èovjeèe. skoncentriraj se. . a? Ni ta. Ive naruèi tri piva. pa ga onda mo ete povesti sa sobom. .U lijevoj! . ali s puno novca. on æe doæi. te ko. ali nema love. ja sam"stukao" novac. Alkoholizirani vozaè automobila na ao se na sudu i ali se na o tru kaznu. .Onda mi nakapaj jednu èa u! ^ ^ vf^ Zali se pijanac konobaru. kud ste naletjeli na brod? ^ o$ Mota se pijanac oko gostionice. ali nema love.A. gospodine.Nije ni ta. Popio bi.Oprostite na smetnji.Konobar.Priznajem. Morali su mi pomoæi prijatelji. O enio sam se ru nom enom. . Sudac obja nj ava: .I stavi on bocu iza leða. . te ko. Jedno za sebe i dva za brata u Americi.. prestao sam piti! ^ o$ . Ako vam nije te ko prièekati pol sata. Dosjeti se i uðe.ao mi je.Da ste kojim sluèajem naletjeli na drugi auto. pa umjesto da sam "stukao" enu da mi ostane novac.A za to vi meni. . idem provjeriti i te dvojke! 4$ 4$ 4f\ Zaèuv i zvonce na ulaznim vratima ena otvori vrata i ugleda nepoz natog mu karca. 292 ^ Svaki put kad doðe u kafiæ. ja sam predstavnik alkoholièara Skupljamo za na dom. da ti se bratu nije to dogodilo? .Daj. kud ste naletjeli na brod? ^ ^ ^ Mota se pijanac oko gostionice.Deset kuna! .Zeza . Nakon nekog vremena dolazi on i naruèuje dva piva. Jedno za sebe i dva za brata u Americi. Pita ga konobar: .

. podriguje i na kraju se izriga da u krilo. Ona æe ljutito : . imam jo dva elektrièna stupa do kuæe! 295 U policijskoj postaji pijanac uporno tvrdi daje bio trijezan.Trebali ste to uèiniti veæ davno. ali sam ipak do ao kuæi.Deset kuna! . jeste! Osobno sam vidio kad ste jednoj starijoj eni u autot ustupili mje sto. . kako ste juèer bili pijani! . .Zeza . vidi samo kakva si ti! ^ o$ Uleti pijanac u kafiæ i ka e: . doktore! Kada bih trebao prestati piti pivo? . .Budalo pijana.Sinoæ sam je natjerao da klekne pred mene pokraj kreveta.A. uz èa u: .Pa.. vi ste poku avali smotati bijelu crtu na asfaltu. Znao sam da æe me doèekati vikom. Upravo najeo u menz i pa ta ute. . pa umjesto da sam "stukao" enu da mi ostane novac.Ma. pa podriguje.Krivo sam izraèunao. joj. susjede. 294 ^ ^ ^ Pijanac se hvali kako mo e od ene raditi to hoæe.I. . ali s puno novca. . sredio si opaticu! ^ ^ .Da..Ali. O enio sam se ru nom enom..Bilo bi dobro da nakon lijeka popijete malo vode. .Gnusu jedan. oko ponoæi. to je rekla? .Hvala Bogu.Hik.Sreo sam na ulici Batmena i sredio ga! Ljudi izlete van i vrate se. a? Ni ta. a ostala mi je ena.vièe ena pijanom mu u koji je teturao hodnikom. to se onda vraæa ovako kasno? ^f] ^ sf\ Pijanac prelazi ulicu i pita prolaznika: . vidi samo kako si gnusan. nisam! .. budalo! ^ ^ . . sad je veæ prekasno. 293 jf\ ^ f$ Alkoholièar se obraæa lijeèniku: . ^ ^ 4^ Razgovaraju dva pijanca. koliko imam èvoruga na glavi? .Pa kako? Ja sam èula od alkohola.Sto ti ka e ena kad se vrati ovako kasno? .A. gledajuæi u praznu èa u ispred sebe: . ja sam"stukao" novac. .A. jedna kap? . od ljubavi prema alkoholu.Onda mi nakapaj jednu èa u! <f\ cfb ali se pijanac konobaru. kako biste uklon gorak okus. hik! tf\ ^ *f\ Sjedi fina dama u autobusu.Znaèi.Doktore.Tri! . .Ja sam samo kleèao na ulici kada me je primijetio policajac..Sigurno da se ponosim.Sigurno se ponosi sobom! .Ovaj lijek to ste mi dali jako je gorak! .Molim vas. Uðe pijanac i sjedne pokraj nje. . a to da popijem da uklonim okus vode? .Od èega je umro tvoj mu ? . Dokazuje 1 to da sam bio pijan? .Ja nisam o enjen! .Od ljubavi! .Izlazi ispod kreveta.Jeste.

samo se javi neka dama s desne strane: .Onda. Cipele sam veæ ostavio pred vratima. a vi s lijeve strane ste budale i idioti .Znam.Da! A za va eg prijatelja? . Prije jela domaæici ljubazno ponudi: . vidi stolica? .Koliko ti. .. ^ ^ Srela se dvojica prijatelja u gostionici...Viski? Konjak? Votka? .. travaricom.Koliko stolica vidi ? . molim vas..Vi s desne strane ste kurve i lopovi. zalij mi grob konjakom.Lijeènik mi je rekao da alkohol ne smijem ni pogledati! 4$ *f\ . molim! .To ste mi trebali prije reæi... molim te..govori lijeènik svom pacijentu alkoholièaru.. Zaustavi ih policijska ophodnja i odvede u polici jsku postaju. 296 0$ f$ vf^ Razgovaraju dva pijanca: .Ako budete i dalje previ e pili..Da! . hik. ljivovico m. hik. prijatelju moj dragi... potpuno sam nesposoban za rad.. Svi ute. ^ s$ ^ Ljubitelj piæa pozvan je na veèeru kod prijatelja. ... hik.Èetiri! . Samo jedni èa ica na dan ..Dupli viski. samo jedno piæe na dan! .. hik.Kako la e ! Juèer sam te vidio pred trgovinom kako pije pivo.to to radite? Jo vas nisam dovezao kuæi.odvrati on. hik? ^ ^ ^ Napili se Nijemac.^ ^ Dva mladiæa ulaze u kafiæ.. ..est! . svaki put kad doðe na groblj e. . Drugi pozove konobara i reèe mu: . . hik..Njemu ni ta! On vozi! ^ Do ao kuæi pijani mu . viskijem..Rekao sam vam.Kad umrem.A mogu li ja. gospodine! Ja u dvadeset godina braka nikada nisam prevarila svog mu a.Ne budite prosti.. votkom.Draga.. Nakon nekoliko dana vidi ga lijeènik kako sjedi u kafiæu. . hik. Odjednom taksist primijeti da se ovaj poèe svlaèiti.Koliko ti. Zai sam ga se mora o odreæi... vidi stolica? . Rus i Mujo. prijeðite na lijevu stranu! 297 ^ Vozi se pijanac taksijem. Dovedu ih u prostoriju u kojoj su bile dvije stolice i policajac p ita Nijemca: .Za to ti miri dok pije ? . a ispred njegi nekolik o praznih boca. Mujo. Nekako je u ao u hodnik. inaèe nikada neæu stiæi do kreveta! ^ . Ruse.A u kojem redu? o$ ^ Uðe pijanac u autobus. poèni vikati na mene. sve to prije malo propustiti kroz svoje bubrege. .uzvrati pij anac.. Jedan od njih teturajuæi priðe anku i sru i s< mrtav pij an. a onda se izdere: . ali do sobe nikako. . ja ne odgovaram ni za to. odmjeri sve putnike...Kada god popijem deset piva. . ali ovo je moje sledovanje od prvog do petnaestog kolovoza .

Kontrolor se razlju ti.Recite.Remiæ. . ali to mogu kad sam edan.Kod vas u obitelj i u stanu izgleda da su svi pijanice.Pij vodu.Koliko se sjeæam. veæ me dvaj neke budale bacaju kroz otvor lifta na treæem katu. . .Èuj stari. 300 Nakon dosta ispijenih èa a èovjek nesigurno krivuda cestom. . Zar ne vidi daje krajnje vrijeme da prestane piti. treæi kat! Odnesu i njega gore.Vodu? Tko mo e popiti deset litara vode dnevno? J$ 4f\ o$ .E. otvore vrata i ubace. 298 f$ ^ ^ Razgovaraju dva pijanca. pa ti mene zafrkava ! to hoæe kad ima pokaznu?! Prolaze neki ljudi ulicom i spaze pred jednom zgradom pijana èovjel Htjedo e mu po moæi.Stoje s tobom prijatelju? Opija se i zimi? . molim! . molim vas.Zna li ti. . stari.Mate.Remiæ. gospodine? . u ao je u ormar. a po danu se ioako ne vidi! o$ ^ Èetiri pijana prijatelja dolaze do auta i prepiru se tko æe voziti. kondukter je naprijed. Zaustavi ga policajac i zatra i dokumente.Po èemu ste zakljuèili daje osumnjièeni te veèeri bio pijan? . ..Zar ti pije ? Pa lijeènik ti je zabranio! . . Recimo. Lijeènik je umro.Tko ka e daje va no? Noæu ga nema.Vidim. èovjeèe! . treæi kat! Odnesu oni njega.Moram. neæe ni ti dugo. .Pijete li dugo? . . veæ rada! *f\ <f\ ^ . izvadi slu benu iskaznicu i stavi je pijanom pi niku pred oèi. zastoje Sunce toliko va no? . pio si i ljeti? .Ma nisam se ja odrekao piva. Iz nervirani. da se malo rashladim.Kupite si kartu. va u kartu.Èuj ti. nikako da se sjetim imena djevojke koju poku avam zaboraviti! Ulazi kontrolor u autobus i spazi pijanog putnika.Posljednji put vas molim va u kartu. tamo se zadr ao nekoliko minuta i onda je i zi ao mrmljajuæi kako lift opet ne radi. 299 ^ 0^ Sjedi neki èovjek u kafiæu nad èa om piva i jeca: . kad le i jo jedan . otvore vrata i ubace ga.Kakve pijanice?! Kako mo ete tako govoriti? Evo.Oprostite..Kakvo vas je zlo sna lo. . . moj prijatelju. da se malo ugrijem.Ah. kad li jo jedan. Doðu oni dolje. ti æe voziti! Previ e si pijan da bi mogao pjevati! ^ ^ .Èim je otvorio vrata. . prijatelju. 4$ ^ .Va u kartu. Kupi tamo kod njega..Ovisi to pijem.Sad mogu. nisam ti ja kondukter. poèe e ga grditi: . -fj Do ao pacijent lijeèniku jer je htio zapoèeti tretman odvikavanja ( alkohola.Da... Siðu dolje. Odjednom æe jedan: . kako se zovete i gdje stanujete? . . èa icu konjaka iskapim odmah.

svi piju! Svi naruèe i popiju piæe. ali mora hitno u WC. ..Vi ste pijani.. dao sam vam tristo kuna.Ne. .Ali.Pppppprekkkkko ddddddvorrrrrrri ta dddddessssssno .svi plaæaju! ^ ^ ^ Prilazi èovjek konobaru u kafiæu i upita ga: . doðe konobar i pita ga to eli. .Primjeæujem. gost gleda. gdje vam je WC? . koje sam popio? .Kada John plaæa . jesam li ja sinoæ bio ovdje? .Kao to vidite. 4$ Prosjak pokuca na vrata kuhinje otmjena restorana. reæi koji odnos voda . .. .reèe konobar.Ja bih ono to jede onaj gospodin.ao mije. ^ ^ ^ Ulazi kauboj John u bar i povièe: . .\ prolazi kod pot ro aèa? . Srkne hranu i s gaðenjem sve isplj une u sudoper. . a na papiriæu n etko dopisao "I JA". sve u na em restoranu je iz pro log stoljeæa. to je voda u kojoj peremo suðe! ^ o$ Do ao èovjek u restoran i naruèio peèeno pile.vièe pomoæni kuhar efu..Hvala Bogu! Veæ sam mislio da mi je pokvaren volan! 301 NIGDJE SE BALKANAC NE OSJEÆA KOD KUÆE KAO KAD JE U GOSTIONICI Konobar æe gostu: . . Obavi on u WC-u i vrati se.Odlièno! Puno vam hvala! Veæ sam mislio da sam ih izgubio! 302 0$ Do la inspekcija u restoran.Prljavoj? Pa. naruèio pivo.. Odu odmah u kuhinju do jela.Daj mu komad masnog kruha. Konobar mu poslu i pile. brzo. . o$ ^ ^ Vlasnik restorana u povjerenju pita trgovca vinom: . Èini se da su i odresci iz istog doba! ^ ^ U ao èovjek u restoran. kao svome starom kupcu.efe. Nakon nekoliko minuta vraæa se konobar s modricom na oku i ka e: . . jeste.Da . .Da.Piæe svima . . to biste vi htjeli? Hoæete li ga jesti ili plesati s njim? Uleti u kafiæ gost i moli: . a onda John izvadi dolar.Hvala.Pogledajte to ste mi to donijeli! Ovo pile ima jednu nogu kraæu. gospodine. to æe s pivc Sjeti se on.kad John pije. veæ ih je deset pilo iz te èa e i nitko se nije alio! t$ U ao èovjek u kafiæ.zatra i inspektor od kuhara.odgovori konobar. ne da.Donijeli ste mi piæe u prljavoj èa i. vi e mi ne treba.Mo ete li meni.Oprostite. tu je jedan prosjak i ka e da je gladan .I vi to zovete jelom? .Onda mu daj i ubrus! 303 ^ Gost vièe na konobaricu: .Dodajte mi licu . t e napi e uz pivu "PLJUNUO SAM UNUTRA".I. plati svoje piæ pogleda naok olo i reèe: .Molim vas. pa ka e: .Ka e daje nekad i gospodskije jeo. . .

Otprilike pedeset litara vode na hektolitar vina. . ovo vam je najbolji viski koji imate? .Molim vas.. ^ Dovezli u bolnicu konobara velikog restorana.Koliko kockica eæera da vam stavim u kavu? . Dok je le ao na operacijskom stolu.Kad je br e poskupjelo? U planinskom odmarali tu turist pita recepcionara: . najede se i ka e konobaru da nema èime platiti..Ja bih pivo.Pa.Kakav je bio odrezak? . Uðe u kafiæ i obraæa se konobarici: . kompanjonu taj prihod ne prikazuj em kao pozitivan.Puno vam hvala. a financijskoj taj prihod prikazu kao gubitak. Taj je najbolji.Vi ste mesar? . najede se i reèe konobaru da nema èime platiti. ali ne kod nas! 306 4$ Uleti gost u kafiæ i vikne s vrata: . na primjer. sada æe doæi kolega! 4fi ^ 0$ Konobar pita gosta nakon ruèka: . Ugostitelj zapo ljava knjigovoðu. Nakon nekoliko dana dolazi vlasnik restorana nezadovoljan i obraæ trgovcu vina: . . .A pivaj.Da. mogu reæi odlièan. Za to vrijeme dva puta sam bio ranjen . Ovaj mu opa pljusku i izbaci iz restorana. hvala. 304 ef restorana obraæa se kuharu: .Ovako. pa. proðe pored njega lijeènik i on mu se obrati: . .to pak to znaèi? .. .Hoæete da vam promije am? . Uðe drugi.Vi ste sretan èovjek! Èudno da vas nisu ubili. .Ja sam uradio po va em receptu i gosti neæe ni da èuju za moje v .Mo da. Konobar j poslu i i on otpije gut.Ka ete da ste radili i u Francuskoj.ao mi je! To nije moj stol. Konobar m opali dvije p ljuske i izbaci iz restorana. za vrijeme rata bio sam vojni kuhar. Gazdi moram prikazati stvaran prihod. . pomozite mi! Zlo mi je! . . ako ste jo i vi dodali pedeset litara vode.Svakako! Sada. pada ki a! ^ Konobar se obraæa go æi: .Ne. . ja sam obuæar! ^ o$ Do ao Slavonac na ljetovanje u Split. . gospodine.Devet! Hvala! .Ne.Kao struènjak. razumijete li se vi u vremenske prilike? .Mogu vam reæi da sam pio i bolje. t bude. tko ti brani! 305 ^ vfj ^ Naðu se dva siromaha ispred restorana i odluèe uèi i najesti se. Uðe prvi.Znam ja i trojno! .Znate li voditi dvojno knjigovodstvo? .Konobaru.Da. ne volim kad je previ e slatko! ^ o$ ^ U otmjenom baru gost naruèuje èa u najboljeg viskija.Molim vas.

- Brzo jedan viski, dok nije izbila gu va! Konobar mu da, ovaj popije i opet vikne : - Brzo jo jedan prije gu ve! - O kakvoj se gu vi radi? - O onoj koja æe izbiti kad vam ka em da nemam novca za piæe! ^ ^ ^ Gost ulazi u kafiæ, sjeda za stol i upita konobara: - Imate li jo ono vino od pro log tjedna? -Da. - Dobro, onda mi donesite bocu piva! - Konobar, imate li ablje batke? - Ne, gospodine. Ja uvijek tako hodam! ^ 4fh Uðe Marsovac u kafiæ i obrati se konobaru: - Jedan viski, molim! - Oh, da! - zaprepa æeno æe konobar. - to je, nikad niste vidjeli Marsovca? - Ja... Pa... ovaj. Izvolite? - Koliko stoji? - Trideset kuna! Marsovac plati, popije viski i krene prema vratima. Konobar, koji se malo pribra o, osjeti potrebu da se isprièa zbog svoje zbunjenosti. - Oprostite, malo sam se zbunio. Prvi put vidim Marsovca u na em kafiæu... - Nije ni èudno kad vam je viski tako skup! 307 ^ J$ Zatra i èovjek u kafiæu èa u vode, popije i uputi se prema vratima. - to? U li ste, popili vodu i izlazite tek tako - zaèudi se vlasnik kafiæ - A to biste vi htjeli, da posræem? ^ Nakon to je pojeo tri jaja i skupo ih platio, gost se zaèudi. - Zar se jaja tako te ko mogu naæi? - Ne, nego mu terije! ^ ^ - Konobar, donesite knjigu albe! - Odmah, molim! - Ali, recite mi, èita li tko reklamacije? - Jo kako! Nekada se smijemo i po pola sata nad njima! 4$ Poslije ruèka u restoranu, gost pozove vlasnika: - Gospodine, doðite da vas poljubim! - reèe gost. - Zar je ruèak bio tako dobar? - Ne, bio je odvratan. elim vas poljubiti jer se vi e nikada neæemo v jeti! ^ ^ ^ - Mogu li se poslu iti telefonom? - pita èovjek recepcionara. - Oprostite, a jeste li vi na gost? - Ne, nisam, plaæam tristo kuna na dan! 308 U jednom restoranu konobar ne skida pogled s gosta koji upravo ruèa. - Za to me tako gledate? - razljuti se gost. - Oprostite, ali ja sam odgovoran za pribor! ^ 0$ - Imam svje e bubrege i svinjske no ice! - reèe konobar. - Va osobni opis me ne zanima. Dajte mi juhu, odrezak i salatu! ^ ^ o$ Marsovac uðe u bar i naruèi èa u viskija. Zatim se okrene, poka e prema d uboksu, odak le se èuo enski glas, i naruèi: - I jedno piæe za gospoðicu! ^ ^ Gost se obraæa konobaru:

- Popio bih ne to bezalkoholno. - elite li coca-colu, fantu, tonik...? - Svejedno, u tome sam novajlija. ^ ^ ^ Do la dvojica prijatelja iz unutra njosti prvi put u restoran. Naruèe pivo i konobar im uz piæe donese i podmetaèe od pluta. Kad su popili, jedan od njih pozove kon obara. - Dajte nam jo jednu rundu, ali bez onih keksa, pretvrdi su! 309 *f\ <f\ - Konobar, poslu ujete li, molim vas, hladnu kavu? - Svakako, gospodine. - Onda vas molim, podgrijte mi jednu alicu. ^ ^ Èovjek je u ao u bar, ugledao na zidu bumerang i progutao ga. Konob gaje izbacio v an... petnaestak puta. Zaspao gost za stolom u restoranu. Prilazi mu konobar i povlaèi rame. - Gospodine, probudite se, zatvaramo! - Dobro, dobro, nemojte samo jako zalupiti vratima. Vidite da spava ^ Dolaze Marko i Stipe u kafiæ. Marko je malo gluh. - to elite? - Ja ni ta, pitajte mog prijatelja. -A vi? - To isto, ali sa sodom! rfjft Negdje u Texasu gost smrknuto tresne no em po stolu i vikne konoba - Odmah mi pozovite gazdu! alim se, ovaj odrezak nije uopæe za je Konobar otrèi p o gazdu i brzo se vrati. - Gazda æe odmah! Samo da napuni revolver! 310 ^ - U koliko komada elite da vam odre em pizzul - U èetiri. - Zadnji put ste eljeli u est. - Da, ali danas ne mogu pojesti est komada! <fi o$ Proveli mu i ena vikend na jezeru. Na odlasku, mu doðe na recepciju platiti raèun. Recepcionar stade raèunati: - Ukupno ste du ni 2000 kuna: 500 kuna spavanje, 500 kuna upotreba èamca... - Ali, èamac nismo koristili... - Mogli ste, gospodine! Dalje, 1000 kuna izlet s veèerom... - Ali, mi uopæe nismo bili na izletu... - Mogli ste, gospodine! Mu izvadi 500 kuna i da recepcionaru. -A 1500 kuna? - To vam je zato to ste spavali s mojom enom! - Ali, ja nisam s njom spavao... - Mogli ste! ^ ^ ^ Obraæa se mladi suprug recepcionaru: - Molim vas, ne govorite nikom u hotelu da smo mladenci na braènom putovanju. Sutradan, kad su si li na doruèak, svi su ih znati eljno gledali. - A dali ste mi rijeè.. - Odr ao sam rijeè, gospodine, èak sam ih uvjeravao da uopæe niste vjenèani! 311 ^ Sjeo èovjek u kafiæ i pozove konobara: - Molim konjak s vodom. - Nestalo, gospodine! - Dobro, onda lozu. - Nestalo! - Pivo!

- Nestalo! - Onda ni ta! Odlazim! Dajte mi moj kaput! - I to je nestalo! ^ j$ Gost ulazi u restoran i naruèuje konobaru: - Donijet æete mi jaja u majonezi, teleæi odrezak, salatu i puding c èokolade. - Vi ste nevjerojatni! Naruèujete, a niste ni pogledali dana nji jelovni Kako znat e da danas nudimo upravo to? - Jednostavno, vidio sam stolnjak. ^ tfjft - Konobar, veæ peti put naruèujem æevapèiæe! - Ozbiljno?! I jo se niste najeli? ^ ^ Uðe konj u slastièarnicu i naruèi kri ku torte. Pojede je, obri e se i pla te mirno izaðe. Jedan gost sve to u èudu gleda i obrati se slastièarki: - Nije li vama ne to bilo èudno? - Da, prilièno. Dosad je uvijek naruèivao krem nitu! 312 ^ ^ ^ Doðe mali Ivica u kafiæ i pita: - Imate li coca-cole? - Prvo, ne ka e se coca-cole nego koka-kole, a drugo, nemamo je. - Dobro, a imate li kedevitu? ^ ^ e$ Donese konobar gostu juhu i gost primijeti da u juhi pliva nekoliko muha. - to je ovo? Zar ne vidite da mi u juhi plivaju muhe? - A to biste vi htjeli, gospodine? Da vam za deset kuna igraju vaterpolo?! ^ ^ Gost do ao u slastièarnicu i naruèio limunadu. Kad mu je slastièar donio, reèe mu: - Prodate li dnevno puno limunade? - Pa, prilièno. - Znam naèin kako da prodate puno vi e. - Kako? - Punite èa e do vrha! Nakon boravka u hotelu, gost ne recepciji plaæa raèun. - Sve je u redu, samo ne razumijem to vam znaèi "Dodatak za televizor". U sobi uo pæe nema televizora! - Znam da nema, ali novcem dobivenim od toga kupit æemo ga. 313 ^ ^ - Konobar, molim gemi t! - Polako, molim! Najprije da uslu im dame. - Dame? Je li ovo gostionica ili èamac za spa avanje? Do ao gost u hotel i tra i slobodnu sobu. - Recite mi, koliko stoji noæenje s doruèkom? - Imamo sobe od 500 kuna i od 1500 kuna. - Kakva je razlika meðu njima? - 1000 kuna! ^ ^ jf\ - Konobar, donesite mi dva sendvièa s pr utom, ali jedan neka bude majonezom. - Odmah, gospodine! Recite mi samo, koji elite da bude s majonezon ^ ^ Gost u restoranu èita jelovnik i obraæa se konobaru: - Recite mi to je to kavijar? - To su vam riblja jaja. - Odlièno! Donesite mi tri na oko! <f\ Uðe èovjek u bar, popije viski i krene prema izlazu. - Ali, gospodine, niste platili. - Molim vas, nemojte me vrijeðati - reèe gost i izaðe.

Jedna mu je donijela glavni zgoditak.. U treæi gost. Èestitam! . Nakon pregleda lijeènik odredi da mora na operaciju. 316 ^ 4f\ .Èujem da si se o enio. . .Tko je? . oko 20 milijuna kuna. molim vas.reèe kot prijatelju na aljeznièkoj postaji. Kad ga je prijatelj upitao za to.Ali.Zna li kako koti kuhaju juhu od rajèica? . Upravo idem na svadbeno putovanje u London.upita kot.Recite mi. . mrz voljno mu je odgovorio : .Nije me briga.. jjjja bbbbbbih pppii..Konobar.Jjja.Vi ste ili aljivac ili idiot! . . koliko je sada sati? . popije viski.Ni govora. ne plati i ode.Ulijevaju vruæu vodu u crvene tanjure! tfjffc <^ o$ Sti e kot kuæi s novim e irom... uðe drugi gost. imam jednu molbu! Htio bih sobu s pogledom na more..Ovaj ti je e ir velik.Krasno! .to muèite èovjeka? Donesite mu pivo! Kad je konobar htio naplatiti.. ooonaj ppppriiijekkko pppplaaaæa.Za to? to joj je? . ena odmah primijeti: . a konobar mu se ali na prethodne goste. Kæi mi sutra slavi treæi roðendan . ona je veæ bila u Londonu! ^ 4$ ^ Razboljela se kotu ena i on je odvede lijeèniku.Upala krajnika.Molim vas dvije svjeæice za tortu.Nisam. to nije zelje. to ste mi to donijeli? Ovo zelje nije uopæe kiselo.. . to su pageti. oooon jjjjjje zzzzvaaao! t$ . ja sam naruèio u devet..Ne. a i ostat æu u hotelu jo deset d ana poslije.Deset! ^ jf^ Dolazi gost dan prije Nove godine u hotel i obraæa se recepcionaru: .. za to su tako kiseli? 315 NEMA VEÆEGA GRIJEHA OD TRO ENJA NOVCA kot ulazi sa estogodi njim sinom u trgovinu..Izvolite? . o$ .pageti?! A. gost mu reè e: . Dosta su dvije. A. mi moramo sru iti jedan cije li blok kuæa ispred hotela. . ^ o$ Neki kot kupio dvije sreæke. . ali onda vam trebaju tri svjeæice. Sestra jo ne zna brojiti.Hvala.Nakon deset minuta.Ona ne ide sa mnom. gospodine.Ne znam! .Oprostite. Trebala ih je izvaditi jo u djetinjstvu! . ..No.A.. bolje bi vam bilo da mi vratite kusur! 314 Gosta u hotelu probudi kucanje na vratima..Odluèio sam Novu godinu doèekati u va em hotelu. .Zato to su velike e ire prodavali po istoj cijeni kao i male.Za to sam onda kupio onu drugu sreæku?! ^ o$ ^ . ugrubo.. ne. .. . Koliko to stoji? . gospodine! Ako elite sobu s pogledom na more.. Na to æe mali kot: . N on se tome u opæe nije razveselio. to vi ka ete na to? .A gdje ti je ena? .Pa. naruèi viski.Recepcinar! Jeste li vi naruèili buðenje u sedam ili u osam sati? . .pppppiiiii. Za to nisi kupio manji? .

.Da. dajte mi kvarat crnog kruha.Za to si tu an? .Pa. Pro li mjesec umro mi je ujak i ostavio 20 000 eura. onda telefoniraj eni i reci da postavi stol za troje! ^ ^ ^ Poslije pogreba èetiri kota dogovorila su se da odu popiti po èa icu za spokoj du e p okojnika. .. Zbog èega onda tuguje ? . .Platit æe moj otac! . . Uzme prodavaè bocu. istrese lak natrag u kantu i vrati djeèaku bocu. . zaustavi p rvog prolaznika.Imao je tata pravo! Ostalo je dovoljno da obojimo okvir! ^ ^ Sreo kot prijatelja pa ga pita: . Prodavaè mu napuni bocu i zatra i novac. 317 <r$ 0$ ^ .reèe . te ga pita. ako vam nije te ko.Dobro. ja ne poznajem tvog oca. skoro sam uzviknuo kad mi je ispao sin! 4$ ^ ^ Dva kota razgovaraju o tome kako se mo e u tedjeti na hrani. . Riblju juhu kuha onaj dan kad mijenjamo vodu u akvariju..to radite? Odmah mi vratite moj novac! . ne mora ni ta piti.Oh. Dobit æe lak kad donese novac. nakon operacije.upita kot kota. ^ 4$ . Nakon vrtoglavih akrobacija obeshrabreni pilot spusti avion.Ja sam odvjetnik i budite zadovoljni to sam vam za savjet uzeo samo jedan iling.Onda..Molim vas. Inaèe uzimam tri. . .Sa zadovoljstvom! . . zar je to va no! Samo ti doði. pod uvjetom da ne progovore niti jednu rijeè dok se avion nalazi u zraku. nije ni to lo e. ali ja ne mogu s vama! .Bravo! Jo nisam vidio tako hrabra èovjeka.to je s tobom? . .To je jedini dar koji æu makar i u malim ratama dobiti natrag od nje! ^ ^ ^ .Dajte mi litru smeðeg laka. Djeèak pogleda u bocu i reèe: . Niste progovorili niti jednu rijeè. . .reèe prolaznik i strpa ga u d ep.Nije to lo e.Bravo! Mogu vam reæi da vas je spasila samo odlièna konstrukcija tijela .Pusti me! Prije dva mjeseca umrla mije teta i ostavila 50 000 eura.Oprostite. da. pravi je! . Ispred kafiæa jedan kot krene na drugu stranu.Nisi edan? .Moja ena prona la je izvrstan naèin. 318 ^ ^ ^ Poslao kot sina u trgovinu bojom.Ali. ^ ^ Ulazi kot u prodavaonicu kruha. priðe kotu i èestita mu. ali nemam novaca.Zato to se vo nja u autobusu plaæa u gotovini! 4ff\ kotu i njegovu sinu ponuðen je besplatan let avionom. .Nije. raèun po aljite njezinim roditeljima.Hoæe li da ruèamo zajedno? .Pa.Za to toliko kota kupuje automobile? .Jesam. zamotajte mi u dan a nje novine! Prona ao kot na ulici jedan iling i kako nije bio siguran da li je pravi.Ovaj mjesec jo mi nitko nije umro! ^ ^ ^ Pitali kota za to je svojoj ljubavnici za roðendan kupio ru za usta. . .

Konobar se isprièa i sve se zavr i tako daje kot nastavio s objedom. zar neæe i mene ponuditi? .Skupo je! .Kako da ne! Veæ ju je zaprosilo deset kota! 320 Dva kota ustro se svaðaju i jedan od njih. . Ovaj padne u nesvijest. . koji vi e nije znao to da ka e. Mladi kot sreo prijatelja i ovaj ga radoznalo upita: .A.Bo e.Zar stvarno gladuje veæ mjesec dana? . .Znam. Tako je i bilo.Èujem da se eni ? .Hvala na obavijesti. a kot mu ka e: . Ode li jeènik do nje. jedan od njih izvadi iz d epa kutijicu. boca je bila kaucirana! U la dva kota u restoran ruèati. Ne alim se. Potkraj jela. Tek to su poèeli jesti. dragi moj. pogleda je i upita: .Stvarno! Jamèim! . Odmah mi donesite raèun! Konobar. koti uzmu kapute i kad su iza li iz restorana. to me malo iznenaðuje. ali i on odbije.Toèno! Zgodna je cura i mislim daje prilièno tedljiva! . Na Pigalu sam naletio na pr. .Kako zna ? . doktore. ene.Ne! Trebao si joj uzeti vi e!. pa ovo je previ e! Priðe konobar ponovno. .Mogli biste biti malo pa ljiviji.Preporuèujem vam usisavaè pra ine. Ali kako? .Pa da. ne! Za tebe znam da pu i ! ^ o$ Prièa prijatelj kotu kako se proveo u Parizu: .reèe kot vrteæi glavom. drugi kot odjednom odlo i vilicu i no .Avionom? .upita zaèuðeno prijatelj koji je sje< preko p uta. za sto franaka! . zagasi sva svjetla i obvezno moramo sj na jednu stol icu! ^ ^ Èovjek se obrati lijeèniku tvrdeæi da jedna ena vani gladuje veæ mji dana.Kad naveèer odem kod nje.lijeènik kotu. ljepoticu i b io sam s njom! . Zatim ponudi prijatelja s desne strane.Gledajte! Opet mu ica. kot izvadi cigarete i ponudi prijatelja s lijeve stra koji uè tivo odbije. ali recite mi kako bih najbolje mogao iskoristiti skupljenu pra inu! 321 4f\ 4$ Umro kot u Njemaèkoj i red je da ga sahrane u njegovu kraju. pogleda i zadovoljno reèe: . jedan od njih naðe mu icu u j uhi i pozove konobara. dohvati bocu i lup i drugog po glavi. To je aparat nu dan za svako domaæinstvo. i uzvikne: . Mo emo otiæi i na kavu! ^ ^ ^ Trgovac govori kotu: . na svakom koraku.I nije joj se ni ta dogodilo? . u tom sluèaju vama ne moram ni ta platiti! 319 ^ ^ Nakon dobrog ruèka.E.Kako.Stvarno? . Budite sigurni da æe se èuti za vas. u nedostatku dokaza. . otvori je.Ostala je jo jedna mu ica. te spremi kutiju. Na to kot izvadi c aretu za sebe i zapali je.A. sad u varivu. poène ih moliti da se smatraju gostima resto rana i ruèak prihvate besplatno.hvali se prijatelj. a on se uhvati za glavu i promrmlja: . ali u restoranu ovakve klase.

Dala bih iling da saznam to te muèi. progutao sam tenisku lopticu! . . doktore. ali moram najprije kuæi prebrojiti muhe! 4$ kot i njegova djevojka sjede na klupi u parku i nje no se dr e za ruk Djevojka se odj ednom trgne: . za to si zami ljen? Ne to nije u redu? . jednostavno bih te htio poljubiti.Sine.A. ne valjaj se po blatu..Ne! Jo nam je ostalo kreme za sunèanje od pro le godine. opet si zami ljen? . .Gle.Eto. kot krene prema izlazu. u dva razlièita pakiranja.Ne misli daje to rasipni tvo? . Spotakne se na kamen i padne. Osjeti kako mu ne to c uri.Sine.Pa.Imamo pra ak.Nije.Ima li ozlijeðenih? . . ali nakon nekoliko minuta ponovno ga upita: ..Ne.Ne to za siromaha. u pratn ji nekog èuvjeka..to ti je sad.Nadam se daje krv! Dovezli kota kolima hitne pomoæi u bolnicu nakon odigrane partije tenisa. gle.Sine. ^ <f\ o$ Netko pokuca na vrata kotu. ima novi sat. .Otkad koti znaju plivati? .Ima. pripazi malo na svoje nove "Nike" tenisice! Javi se i kot: . Djeca se igraju. uprljat æe novu "Lotto" trenerku! Odmah nakon toga javi se drugi roditelj: .Da. dvadeset kota! ¦sf\ ^ Zuri kot s bocom viskija kuæi.A èovjek pokraj vas? Sigurno je va brat ili . jo i ove godine. on je vlasnik loptice! ^ ^ Na li se kot i njegov sin na ljetovanju u dru tvu vi e obitelji.. De urni lijeènik ga pita: . ne trèi puno. Odakle ti? . . . Veæe pakiranji stoji jednu f untu i njime mo ete ubiti pet tisuæa muha. Pro apæe sam sebi: . .Otkad su uvedene mostarine! 322 ^ ^ ^ . sve je u redu! . gospodine. a trgovac ga pita: .Ipak mislim da nije.Zar neæete ni ta kupiti? . doktore.Gurnite samo ispod vrata i hvala! Sretnu se dva kota nakon deset godina.to vam se dogodilo? . Potpuno su razbijeni.Kakvu sam prometnu nesreæu vidio juèer! Sudarila su se dva taksija.Tko je? .Sreo sam juèer tvoju enu i rekla mije da i ove godine idete na ljetc vanje. draga. . Ona mu dopusti.. da ga bacimo pod valjak i onda po aljemo faksom? 4$ ^ a$ Uðe kot u duæan i zatra i sredstvo protiv muha.. kad o djednom jedan roditelj vikne: .Hitno me operirajte. dragi.Hoæu.Dragi. . a ovo manje paki ranje stoji pola funte i s njime mo ete ubiti tri tisuæe muha.Vlakom? . nisi mi dala iling! 4$ 4$ 4^ . tko æe te poslije nahraniti! 323 ^ *f\ . molim..Skupo je! .

Halo.To sam gaja naslonio da primi mirovinu kad doðe po tar.Reci! . a jo nijedan nije izronio.Posudi dva jaja. Na ao se kot na sudu zbog oru ane pljaèke. spasilaèka slu ba? . .Ponudili su me viskijem. Kad je sve bilo gotovo. pita ma tièara: .Prodao mi gaje otac na samrti! ^ ^ Spazi kot svog susjeda kota u crnini. a ja nisam èuo. dvanaest osoba! ^ ^ ^ . pa zapita: .Hvala. sira. ako te ne uhvate! ^ ^ ^ .Za to plavu a nosi crne naoèale na trbuhu? . pola kile bra na. . Uzme ga i brzo c do prodavaonice cipela. . . porota oslobodi krivnje. imam jedan odlièan recept i. *f\ Do ao kotu prijatelj u posjet i spazio u dvori tu svinju s jed: drvenom nogom.Netko se utapa? . .Mo da! Jutros su se dva kota okladila za 5 funti tko æe du e ro Veæ je pro lo pet sat i.to se dogodilo? .Otkako se dogodila nesreæa. .Postoji! Ako se vrati bez novca! ^ o$ ^ Srela se dva kota na ulici po orkanskoj buri.Molim vas.Zna . vi e ih ne nosim. dajte mi dva-tri broja manje! 4$ <f\ Sretnu se dva kota u gradu. dajte mi one cipele iz izloga.Ni ta. S koèi kot sav sretan i obrati se sucu: . izvolite! ... Nakon rasprave. .Idem kupiti e ir! .Postoji li za kota i ta gore nego da mu ena pobjegne s novcem? .Onda prijavljujem jo jedno! J$ 4$ Razgovaraju dvije kotkinje: .A to ti misli ? Pa neæu valjda zaklati cijelu svinju zbog jedne zdji hladetine! 326 PLAVU E TREBA VOLJETI.Ovo jo nikada nisam vidio! Svinja s drvenom nogom!? .Gdje si ostavio svoje titnike za u i? .Kuda si krenuo? . stoje najva nije. 325 ^ eta kot parkom i spazi istro eni flaster za uljeve.. slavni sude! Znaèi li to da mogu zadr ati novac? 324 yf^ ^ ^ Do ao kot u Matièni ured prijaviti roðenje djeteta.Umro mi otac juèer.Koliko sam vam du an? . uopæe nije skup! . . gospodine! .Kako? Pa ja sam ga jutros vidio naslonjena na ogradu! .Kupi i meni jedan. ali nema veze.A za ovaj stol mo e sjesti.Hitno doðite na pla u! .Nosim 44.Koji broj nosite? . ^ *ft ^ kot pokazuje prijateljima novi stan. A NE IH POKU AVATI RAZUMJETI .Da.Kakva nesreæa? . ne daj Bo e.

. za to sam vas zaustavio? . .Za to plavu a nosi crne gaæice? .upita policajac plavu u. . Nakon nekog vremena doðe deèko kod plavu e. gospoðice.Ne. ne razumijem.Ovu ljepoticu kupujem sigu rno! Samo.To je lagano pitanje. Vrati se crnk a natrag na prugu i poène pjevati: -22.Kako..Za to plavu a vadi krajnike? . u katalogu pi e da ima jednu manu.. kad naiðe vlak. Mala Mana trenutaèno je kod njezinih roditelja. 22.No dobro. dobro: BRRRRMMM! ^ ^ ^ .. .Vi e nikada neæu iæi na tulume. I tako id u njih dvije.Gospodièna. ja tu ne mogu prepoznati ni glavu ni rep! .to radi plavu a pred neboderom "Tiska"? .Od èega plavu a ne mo e nikako umrijeti? . 4$ ^ ^ .ali se plavu a prijatelji ci. sad je dosta! Ako ne odgovorite na pitanje padate na ispitu! . samo zato to nisam mogla naæi odjeæu! o$ ^ .Pogodite. niti jedna se ne uklapa! .Posvijetliti joj lampicom u uho! Pitali su plavu u to bi radije bila .Daj.Dobro gospodièna. Tako sam se dosaðivala! . a ostala si do jutra! .Zato to na ulazu pi e "SVEZI HLEB"! ^ o$ ^ .Gospodièna. molim vas postavite mi neko te e pitanje! . pogleda na stol i joj: ..Molim vas.Da pro iri poslovni prostor! 327 ^ 0$ .Od mo danog udara! . .to treba uèiniti da plavu i zablistaju oèi? .Strpi se malo. rekla sam vam da mi postavite te e pitanje! . ljepota je prolazn a! 328 ^ vfi jft Do la plavu a polagati teoriju u auto kolu. pomisli daje to neki stil i pridru i se crnki. a sada mi recite kako radi m otor?! . To je sigurno gre ka.Kupila sam puzzle i ne mogu ih slo iti. Gleda to plavu a sa strane.to je nacrtano na kutiji? .Pa zar ba ni ta nisi uspjela slo iti? . vrati taj corn flakes u kutiju! . 329 ^ ^ .Sigurno ste usamljeni! ^ ^ Bogati Arapin kupuje na sajmu bijelog robija plavu u. a plavu u pokupi vlak. Crnka se makne.Jer ima slijepo crijevo! ^ ^ .Glupa. 22.Da..Za to beogradska plavu a nosi pagu oko pojasa dok kupuje kruh? .Neko uto pile! Ali. . 21.Èudi se tako velikom kiosku! Zove plavu a deèka: . kako radi motor? .ali za nevino æu! ^ Ide crnka prugom i lagano u ritmu ple e i pjeva: -21. 21.Nije gre ka. sad æu ja doæi.glupa ili lijepa? . bit æe vremena i za te a pitanja.

Dobro da ste vi u redu! Kako vam se ( dogodilo? .Jer misli daje Antonio Banderas! Imala plavu a prometnu nesreæu i pro la bez ogrebotina. kad je do ao polic ajac. .Ako me veæ morate kazniti. . imajte na umu da sam èesto stajala i n zelenom svje tlu.Simpu prvo napuni pa zove . . Policajac gleda automobil i obraæa plavu i: . Veæ minkala.Za to plavu a dr i tenisice u kavezu? .Za to plavu a sjedi u prvom redu u kinu? .Za to plavu a pere kosu na suho? Jer na amponu pi e "za suhu kosu"! ^ ^ 4$ Za to plavu a prije pranja kosu polijeva s uljem? Jer na amponu pi e "za masnu kosu"! 4$ ^ Za to plavu a stoji u duæanu i otvara sva mlijeka? ¦ Zato to na mlijeku pi e "Otvori ov dje"! (18) Za to plavu a igra Bingo? Jer je èula da æe dobiti kurac! .Za to su Japanci najpametniji ljudi na svijetu? .Hvala.Jer eli prva gledati film! e$ s$ (18) . dajte mi va u vozaèku dozvolu. kad najedn om reèe plavu a: . . ja sam u ivala noæas! ^ ^ .Nemam! . Idu oni tako.Molim vas. to vam je osvje ivaè auta! 330 *ft sf\ I la plavu a s deèkom kroz umu.Plavu a. ako ne i dva. mogao bi me silovati! ^ o$ Zaustavi policajac plavu u i pita je: .Je li. a nisam morala! ^ o$ o$ (18) ..Onda mi dajte va e ime.Hladnjak se ne ljuti kad iz njega izvuèe kobasicu! 331 ^ .Za to plavu a igra oko bandere? . plavu a i crnka.Kako je plavu a kupila video? .Prodala je televizor! t$ ^ o$ Obraæa se policajac plavu i: . skrenem. idu kilometar.Pro li ste kroz crveno svjetlo! Morat æu vas kazniti! . . tf\ <f\ jf\ .Pa. to je bolje . opet drvo.Ne znam. kad najednom pojavi se drvo.Koja je razlika izmeðu plavu e i SIMPE? . Plavu a reèe: . skrenem ja kad c drvo.Jer na njima pi e "PUMA"! .eva ili deva? .Moja prijateljica eli nauèiti skijati kako bi mogla u ivati u zimskim radostima. nisam se jo devila! 332 4$ 4f\ 0$ . a plavu u prvo zove pa onda napuni..A vi to ne elite? . a kako æu se onda ja zvati?! *f\ Dvije zgodne djevojke.upita instruktor.Èudno! Vozim ja. dolaze instruktoru skijanja.Koja je razlika izmeðu plavu e i hladnjaka? .Auto vam je kao harmonika.Ja ne smijem vi e s tobom iæi po umi.Jer nemaju plavu e! .

Kako je najlak e utopiti plavu u? .Za to plavu a nosi crni al? .U pomoæ! .Vlazi zrak! 4^ 4$ 4$ . .to ka e plavu a kad joj se prièa vic o plavu i? .Joj.reèe èetvrta.U pomoæ! . _J .to ka e plavu a kad vidi koru od banane? .Koja je razlika izmeðu lopte i plavu e? .Hajdemo zajedno! . taknem prstom oko boli.Jer na deterd entu pi e "Dubinsko pranje" ^ ^ Prièaju dvije plavu e: .(18) .Jer ne mo e staviti glavu unutra! 4$ 4$ 4^ (18) . opet æu pasti! Za to plavu a uti dok se seksa? Jer joj je mama rekla rekla da ne razgovara sa strancima! *f\ <r$ ^ Za to plavu a ima rupice na licu? Jer je jela vilicom! Do la plavu a kod lijeènika i ali se: .U pomoæ! . .. taknem prstom vrat .vièe prva.Bacite joj ogledalo u bazen! ^ ^ Zaglavile se èetiri plavu e u liftu.Joj.Za to plavu a ne jede kisele krastavce? .to radi plavu a ra irenih nogu kod radijatora? .boli. .Raznih! .Doktore.Zajedno! 334 .Dobro.Za to plavu a nosi trenerku na glavi? .Kakvih imate sladoleda? .Kad loptu utne .Jer na njoj pi e"KAPA"! o$ .vièe druga. .Za to plavu a li e sat? .Jer TIK-TAK ima samo dvije kalorije! 4^ 4$ 4$ .Za to plavu a pere rublje na dnu mora? . nikada se ne vraæa! o$ ^ .Irak ili Iran? ^ . sve me boli! Taknem prstom nos .Jer se odvikava od pu enja! 4$ 4$ 4f\ . .to je pravilnije .vièe treæa.Kad je trudna! . dajte mi jedan razni! 333 ^ ^ .Jer ima crni pojas u pu enju! 4$ 4$ 4^ Pita plavu a u slastièarni: .Za to plavu a pu i kurac? .boli.. kako je glupa! 4$ 4$ 4$ .Kad plavu a ima mozak? .

gospoðice! Za to plavu a prostitutka plaèe? Jer je èula da druge prostitutke dobivaju novac! .Za to plavu a stavlja sir u gaæe? .Za to stalno namaèe taj ugao stola? . ^ ^ ^ .Tko se zadnji smije..Htio bih za veèeras naruèiti stol za osam osoba! .Slomljen vam je prst.Kako potopiti podmornicu punu plavu a? . ^ ^ . . najslaðe se smije! ^ ^ ^ U krcatom autobusu neki je èovjek objema rukama obuhvatio plavu u ispred sebe.Lijeènik mi je rekao da stavljam vla ne obloge na mjesto gdje udarila.Za "Hamleta"? .Èeka da se na bojleru upali zeleno svjetlo.Za to plavu a dr i novac na televizoru? . za nas dvije! ^ .Da bi privukla mi a! 335 4fk 4fb 4^ to je plavu a kad se okupa? Èista glupaèa! 4^ Kako plavu a radi marmeladu? Guli krafne! ^ ^ ^ Za to su vicevi tako glupi? Da bi ih plavu e mogle shvatiti! ^ ^ Za to plavu a u duæanu pu e po podu? Tra i niske cijene! 4fi 0$ 0$ Za to plavu a nosi oko vrata poklopac od namaza? Jer na njemu pi e"DUKAT"! 4^ 4^ 4^ Za to plavu a hoda na prstima kada uðe u ljekarnicu? Da ne probudi tablete za spavan je! 4^ 4^ 4^ Za to plavu a doðe na sastanak u cipelama broj 56? Zato to je na pozivnici pisalo: "D oðite u to veæem broju' 336 ^ .Zato stoje majmun! ..Da program bude bogatiji. ^ Dvije plavu e kupuju karte u kazali tu. . Ova se okrene i upita ga: .Za to King-Kong voli plavu e? .Ne. gospoðice! ^ ^ ^ Lijepa plavu a radi u otmjenom restoranu kao konobarica.Za to se plavu a ne kupa? . .Molim vas dvije karte! .eli imati ledeni pogled! ^ vf^ 0^ Prijateljica pita plavu u. Zazvoni telefon.. 337 ^ f$ ^ .Za to plavu a dr i naoèale u hladnjaku? .Pokuca na vrata! ^ .Za to plavu a sjedi u zadnjem redu u kinu? .Dokle vi ovako mislite? .Jo samo dvije stanice.Opet vi! Veæ sam vam pet puta rekla da ne prodajemo namje taj.

Za to si tako veseo? . Ide on tako od kaveza do kaveza.Krava je pala na nju! 338 *f\ Jfto o$ to radi plavu a kada dr i ruku na ustima.Za to mene preskaèe ? . I.^ . gleda. Poku ava zadr ati misao! Zastoje dobro imati plavu u kao suvozaèicu? Jer uvijek mo e parkirati na mjesto za in valide! Kako se zove nevina plavu a? Novoroðenèe! <t$ Za to plavu a nije htjela biti Jehovin svjedok? Zato jer nije vidjela nesreæu! ^ <f$ to je rekla plavu a kad je rodila blizance? Joj. . èudi se majmunima.Tebe volim.Kakva je razlika izmeðu slona i bumbara? . doðe do kaveza s papagajima. pizda mu materina?! o$ ^ ^ . Stane i gleda.Kako je plavu a umrla pijuæi mlijeko. Njoj samo i èupa pero.Punica mi je oti la na pecanje! o$ ^ ^ Pijetao svaki dan opali sve koke osim jedne. Dosadilo to papagaju p a vikne: ...Bri e pra inu! 0$ *ft . ne trepæe.to bulji .Tko je naruèio svinjske no ice. tigrovima. glupane? . samo da nije moje! Koja je sliènost pametne plavu e i plavog medvjeda? Oboje su izumrle vrste! vf^ 4$ Za to plavu a zatvara oèi ispred ogledala? Da vidi kakva je kad spava! 340 0$ Za to plavu a kuca po stupu? Zato stoje na njoj izvje en oglas "Iznajmljuje se stan"! ^ o$ J$ to ka e plavu a kad sazna da je trudna? Joj. tko je drugi otac? Za to plavu a baca sat? Zato jer eli vidjeti kako vrijeme brzo leti! Za to je plavu a sretna kad slo i puzzle za 6 mjeseci Zato to na kutiji pi e za 3-5 godin a! 339 0$ Za to plavu a kuca po stupu? Zato to je na njoj izvje en oglas "Iznajmljuje se stan' ^ a$ o$ to ka e plavu a kad sazna daje trudna? Joj. a slon ne mo e bumbaricu! ^ o$ Spustio se èovjek s planine prvi put u grad i odluèio posjetiti zoolo ki vrt. samo da nije moje! Jfl ^ ^ Koja je sliènost pametne plavu e i plavog medvjeda? Oboje su izumrle vrste! ^ o$ Za to plavu a zatvara oèi ispred ogledala? Da vidi kakva je kad spava! 340 NIJE MAJMUN KRIV TO JE OD NJEGA NASTAO ÈOVJEK Razgovaraju dva crva: .to plavu a najradije radi u pustinji? . tebe hoæu golu! ^ ^ ^ (18) Svinja uleti na takama u restoran i vièe: . .Bumbar mo e ubosti slonicu. slonovima.

nema zeko takav rep.Zeko. . veæ i le inari kru e nad tobom.. pa mu ka e: .to ka e malo bodljikavo prase kad naiðe na kaktus? . . smanji. a iza njih ispada ne to mekano.Stonoga sa spu tenim stopalima! Sretne misionar u afrièkoj d ungli lava. umoèi prst u ono mekano. . sine. sine. konj i magarac: . Baci se na koljena i poène mo ti. Vidi. . Ta doðu do kaveza s tigrovima: .Tata! 4^ 4^ 342 *f\ ^ . Idu one. koja je ovo ivotinja u bazenu..reèe magarac.to se smije ? . sine? . .Orla! Poveo otac sina prvi put u zoolo ki vrt i pokazuje mu ivotinje. tata. 4$\ 4f\ 4$\ Gleda seljak u dvori te i vidi kako pijetao skaèe po patkama.Nije zeko. nakon to je prethodno odradio na kokama. nastradat æe ! Drugo jutro vidi seljak kako pijetao skaèe po guskama.Po zubima! . a ja mislio da si ti ptica! 341 4$ .Koji ti je ovo ivot .Smanji pijetle.Nije. gleda. Opet æe njemu seljak: . Drago mi je to si pridru io mojoj molit vi.A. to je. .ali se konj. smanji.Znam. nastradat æe ! Treæi dan pijetao le i polumrtav.to je gore od irafe s upalom grla? . vodeni zeko! Pasu dva konja na livadi. To je majmun. l izne i reèe onom drugom: . zeko ne ivi u vodi. gazda. veæ sam mislio na najgore. sine.Zeko. . S eljak mu reèe: .Danas sam se napokon osvetio gazdi za ono to me je neki dan i i Dovezao sam mu sa eljeznièke stanice punicu! ^ . tata! .A moj? Muèim se cijeli ivot i na kraju zavr im kao salama . objesio glavu i samo jednim okom gleda u nebo.Pa.Vidi . sine. Najednom jedan se sagne. Doðu tako i do bazena s nilskim konjima. Najednom se jedan poène smijati.kosti. Nai la dv a gospodina i idu iza krava. Gleda ga seljak.to leteæi zec nosi na leðima? .Jesam li ti lijepo rekao.ali se pas.upita drugi. I lav k lekne i poène se moliti. koja je ovo ivotinja? . tata! .Ne po njihovim nego po na im! 4^ Prolazi nekoliko krava kroz selo.O.A. guske nemaju zube! . mogli smo jo ugaziti! 4$ 4$ 4$ Razgovaraju pas. sine? . . . voda ..Ti e. ti e! Mo da koji sleti! 343 .Zeko.Meni je onda super. koja je ovo ivotinja.Nije zeko. hvala Bogu.Po èemu se mo e odrediti starost gusaka? .Smanji pijetle. tata! . da nisam probao.Oprosti. voda. . to je tigar. ovo. kosti.Zna li. Ja æu kad ostarim otiæi na politièki skup pa æu se derati .

pusti me! Ispunit æu ti elju! .Onaj preko ivi u vrlo uskom prostoru.ponovi papagaj. ali za ivu je c arina dvije tisuæe dolara.tako s to radi u inozemstvu! <f\ ^ Stari mi daje lekciju iz ivota mi iæima: . a en padaju u nes vijest kad nas vide. . ali ovo to vidite .vièe Mujo.Ako jo jednom ka ete ne to takvo.Grize? . droljo. ne kritiziram vas.Pa to se onda kurèi u avionu? 344 ^ ^ .Nemoj se aliti! Plaæaj carinu! ^ ^ ^ Razgovaraju dvije muhe: .Ponovi to jo jednom i izletjet æe iz aviona! Nakon kratkog vremena proðe stjuardesa pored njih s ruèkom.Mujo.. droljo. droljo. . opali Muji p ljusku i reèe: . donesi i meni ruèak! . ka e im: . opali Muji opet pljusku i ponovno mu ka e: .ponovi papagaj. nakon nekog vre mena prolazi pokraj njih stjuardesa i i desert.ponovi papagaj. donesi i meni sok! .ivot je pun suprotnosti. donesi i meni desert! . .opet æe Mujo. donesi i meni ruèak! . zna li ti letjeti? -Ne! . nego da ga netko ne zgazi! ^ ^ Dva psa promatraju treæeg: . drage moje.Ne prekidaj me.Pa vidi da ma e repom gore-dolje. droljo. ne seri! vfi ^ 0$ Turist se vraæa iz Ju ne Amerike. donesi i meni desert!.Hoæemo li pje ice ili æemo uzeti psa? ^ . donesi i meni sok! . i dok su padali. Pokazu juæi ga svojim kokama. .Ne.Ej. Stjuardesa ih zaista izbac i iz aviona. droljo. Na graniènom prijelaz u obraæa im se carinik: . Doðe stjuardesa. Mi se bojimo ljudi. Èovjek uzdahne i zamisli se.Ej. droljo. Punjenu pticu mo ete unijeti bez carine. èovjeèe.Mujo. a ne kao mi lijevo-desno! 345 4f\ ^ Vratio se pijetao sa sajma pernatih ivotinja i donio sa sobom nojev« jaje.Na ulazu jedne kuæe stoji ploèa s natpisom"PAZI PAS". noseæi papagaja na ramenu. . izletjet æete iz aviona! Ponovno. ^ Dvije buhe izlaze iz kazali ta i jedna æe od njih: .Nadam se da znate zakon.Ej. Prolazi pored njih stjuardi i nosi sokov e. ljudi se boje ena.Kako su ovi ljudi glupi! . .Ej. .Pogledajte.Za to? . Doðe stjuardesa. ribica gaje zamolila: . .Toliko novca potro e na gradnju stropa i onda hodaju samo po podu! ^ ^ ^ . Na to æe papagaj: .Po èemu zna ? .vièe Mujo.Ajde.Za to je zlatna ribica dobila zaèepljenje crijeva? Kad ju je Mujo ulovio. pita papagaj M . u molitvi prije veèere! Leti u avionu Mujo sa svojim papagajem.Ej.Ej.

ka e prva. ti si najveæi! . glava mi je ba bila u konzervi! . svi jurnemo kao da bje imo s broda i onda se smijemo gle dajuæi posadu i putnike kako skaèu u more.Za to si to uèinila? .Ti. ^ ^ ^ eæu dvije krave rivom.reèe druga.A ja perzijske . pa ka e: -1 meni se njezina gluma ni je sviðala od samog poèetka! ^ ^ ^ Dolazi postarija ena u prodavaonicu ptica i hoæe kupiti papig Prodavaè je odvede do jednoga prekrasnog primjerka. Nastavi lav etnju i sretne lisicu pa i nju pita: .odgovori brzo zeko. Nato æe lav: .Onda.Konj koji govori?! . .Zaboravio si da je to ena onog krotitelja kojega sam pojeo prije mjesec dana. a onda skoèi i proguta maèku.svom snagom ga udari su rlom. za vrijeme filma neæu reèi ni rijeè.Ja sam najljep i mi na svijetu! . razgovaraju o onome to ih èek . ^ Dvije enke klokana zabrinuto gledaju u nebo i jedna reèe: . Pas je upita: . a tebi cvijeæe? . Osorno i njega pita: . maèka i mi u filmu. ^ *f\ Mladi takor polazi brodom na prvo prekooceansko putovanje: .A ja ne znam.Ti si.Mrzim kad se djeca moraju igrati unutra! 346 ^ ^ ^ Razgovaraju dva tigra: . te i njega pita: .Tko je kralj ivotinja? Slon se okrene.odgovori vuk.Ja æu dobiti sijamske maèiæe .Tri maèke. Ide tako lav dalje i sretne slona.javi se treæa. dobro. bit æe ki e! .Tko je kralj ivotinja? . .No. kralj! .Danas izgleda ludilo! ^ ^ ^ Ide lav umom.La e ! Od èega su ti onda masni zubi? Pojavi se konj na blagajni kina i zatra i kartu za parter. Budite bez brige.. jesi li kojega ulovio? . i jedna æe drugoj: . Za to ona meni donosi meso. no. .to ti to smeta? . U jednom trenutku tijekom snimanj maèka proguta mi a. lave.Lo e je glumio! Pas se zamisli. .Pazi! Evo opet one dobre ene. lave! . *f\ *f\ Glumili pas. Ide dalje lav i sretne vuka.Tko je kralj ivotinja? .Lave. nemoj se odmah ljutiti ako ne zna ! 347 4$ 4$ ^ . koje se moraju brzo omaciti.Niti jednoga! .odgovori lisica. pogleda ga zaèuðenim pogledom i .Tko je kralj ivotinja? .TRAS .Odakle ti ta glupa ideja? . sretne zeca i pita ga: .to radite kad vam je dosadno? ..Kuda god poðem. gospoðo.Kad se hoæemo zabaviti.Dobro.Gadno. . sve ene padaju u nesvijest kad me vide! ^ Vraæaju se dva mrava iz lova na slonove.

Dva mlada poljska mi a drijemaju na drvetu. 4f\ f$ Gmi uæi kroz travu nakon obilne ki e.to ka e . . tek mu je godina dana. Koko ust ane. tako malen. biti pilot! ^ 4f\ ^ Juri komarac umom i naleti na medvjeda. stara babetino! A zna li ti letjeti? 348 Jf\ 4$ Of^ etala koko ulicom. Jedan apne drugom: .Ovaj na sinje tako napredan.Jesi. Jedan mi reèe: .Prièekaj. glupa ptico. kæeri. Odjednom iznad njih proleti i mi . svi bulje u n as! ^ Mjeseèina.Vjeruje li ti u ivot nakon Bo iæa? Mala irafa pita mamu: . *f\ ^ Mali medvjed pita mamu: .Èuj.Bje im kuæi! Netko je silovao slonicu i sad hvataju osumnjièene. kad jedemo ovako.Pa.Oho.Jesam li i ja polarni medvjed? . da pozovemo pèelu? . . a veæ je dvaput gluplji od tebe 350 ^ eta zec umom i pu i cigaretu.Nije. kad odjednom naiðe kamion velikom brzinom i pregazi je. . vidjet æe kad odraste . Vidi . licama. Kao da mu ti nosi otac! . Odjednom aba progovara: . to to moje oèi vide?! Ma nije moguæe da smo stigli na nudistièku pla u! 349 <t$ ^ Razgovaraju dvije purice o religioznim temama: . kravo! Tako velika.to ti se dogodilo? Za to uri ? . ovo je pravi pijetao! Taj zna posao! cfi U kineskom restoranu dva zeca jedu kupus.Hajde.Naravno da jesi.Vidi. sine! .Ni ta ti to mene ne zanima.Nemoj.I ja æu.Tata.Je li vama hladno? . Ja sam helikopter! *ft *ft Ulazi èovjek sa abom na èelu u lijeènièku ordinaciju.A za to je onda meni tako hladno? 4f\ S$ 0$ Udvara se kaktus tratinèici: . ipak smo trebali uzeti tapiæe. a jo hoda bez grudnjaka! 4$ J$ 4f\ Par engleskih krava izle ava se na livadi..uti. . kad odrastem. sine! .Naravno da znam. a veæ pu i ! Sram te bilo! . otrese krilima i sjetno i zadovoljno reèe: . koliko je velika ta na a Afrika? .E. imam fotosintezu! ^ *f\ Mama magarica hvali sina svom mu u: . zna li govoriti? . .Volim te svim svojim bodljama! .Mama.to ti misli o tom kravljem ludilu? .Kako to misli ? . sine! Polarnim medvjedima nikada nije hladno.I ja tebe volim svim svojim laticama! . jesam li ja zaista polarni medvjed? . Sretne ga krava. dva se pu a naðu na èistini punoj ki nih glista.

za to ima tako crvene oèi? . vidite. kod Johna je neki dan izbio po ar. . mladiæu. ali iskreno.Kupujem ih! . .Nije! Vidio me je kako igram! ^ ^ ^ Dva Engleza razgovaraju: . uðe i naðe bakicu u krevi tu. kad pukne joj upravljaè.to ja to: izvana crno.Tipièno za strance. unutra sivo? .Molim vas. .Svakako. prijatelju moj. Bio sam kod lijeènika i preporuèio mije da se potpuno odrek nem igranja ko arke. U jednom trenutku Mar ga pita: .Ma da ste i sin efa postaje. donese cipele.Ne.Kod nas je potpuno ista situacija. 353 Ulazi postarija gospoða u tramvaj i naðe se pokraj mladiæa koji nezai teresirano sjedi. Napokon Crvenkapica doðe do bakine kuæe. Odjednom joj pukr bica na bicikli. . gospoðo. èudeæi se.Maèka koja je pojela mi a! 4f\ 4^ 4f^ Sjede dva vrapca na telegrafskoj ici. Vozi se or tako dalje. Sjedne u vlak.Ali.. Oèekujuæi da joj mladiæ ustupi mjesto.E. pogledajte to mije izraslo na stra njici? . *f\ ^ .pukne osovina. On je i dalje mirno sjedio i pio èaj .I ti bi imala da si cijeli dan varila! 352 IVOT JE PREOZBILJAN DA BI SE O NJEMU OZBILJNO GOVORILO Obratio se predsjednik dr ave kondukteru na eljeznièkoj postaji jer se vlak zadr ao p redugo na jednoj postaji: . onda su i dame bile puno mlaðe\ Sjedi Marko u kafiæu s Maricom i Katicom. Ja sam predsjednik. a onda r . ... .Bako. I ovaj put doðe vuk i zavari osovinu. Evo opet vuka i zavari joj i upravlja Crvenkapica zadovoljno opet kr ene k bakinoj kuæici. ne bi vam pomoglo! o$ ^ ^ aljivèina se obraæa u autobusu starijoj gospoði: ..Samo vi meni dajte èetrdeseti jedan! Prodavaèica mu.To vam ne mogu nikako reæi. N a svu sreæu pojavi se vuk i zavari joj bicu. ne me ostavili da ovako stojim.. kad evo nove nevo je . .Teksas ti je velika dr ava.Èetrdeset i jedan.. . Oni uvijek prvi izgube ivce. va broj je najmanje èetrdeset i èetiri.Zamisli. koja ti je od nas dvije ljep a? .. ali veæ je zauzeto! cf^ jfj cf\ Sreli se Teksa anin i Hrvat.. gospodine! Koji broj vam treba? .Rado bih vam ustupio svoje mjesto. ona ka e: .Brrr. . gospodine. . mogu li probati one cipele iz izloga? .Doktore.Vidite. . vozi se danima i jo si u vijek u Teksasu. . I mi imamo problema s vlakovima.Mo ete li malo po uriti.Reci mi Marko.Tako sam nesretan.to je? Zar ti je hladno? . Ive te kom mukom ol cipelu i s grèem na licu napravi nekoliko koraka po duæanu. da ne uvrijedim Jelicu! . u moje vrijeme mu karci su bili pravi kavaliri. upravo me potresao jedan brzojav! 351 i æfk ff\ <ff\ Krenula Crvenkapica bakici biciklom kroz umu.Stvarno? Sigurno je ne to u vezi sa srcem. ali je njegov njemaèki ovèar skoèio na telefon i pozvao vatrogasce.

Voda! Voda! Iz bunara zaèuje se glas: .Nije mi va na boja. kuæa oti la pod hipotekom. smeðe.Tako se radujem to te vidim.Velika prijevara.Nisam. za to kupujete premale cipele? .. Dotrèi jedan gospodin. sve sam prelistao. Doðe opet za deset dana i kupi cipele broj è etrdeset i pet. *f\ <f\ *f\ Stoji nagluha susjeda na balkonu i pita mladu susjedu ispod sebe: . Nikada neæu zaboraviti da sam tvoj veliki du nik! -Ni ja! ^ ^ . Ko d Tel Aviva sretnu jednu satniju izraelske vojske koja se vraæala kuæi. Svezao u e za granu stabla nad jezerom.Tvrtka mi je bankrotirala. zelene. k æi ne zna s kim je zatrudnjela.odgovore vojnici.Pretpostavljam da to dugujem tome to jo nisam umro! 356 Za vrijeme izraelsko-egipatskog rata do ao novinar u Izrael.Molim vas. Doðe on za deset dana i kupi cipele broj èetrdeset i tri.Oprostite. svake godine sve je ljep a! 355 4f\ ^ ^ ..Rat je zavr en! . gospodine. odvest æu vas u dobar bar.K vragu i vje anje. Odjednom ug leda ispred sebe bunar i sav sretan povièe: . stav io omèu oko vrata i izmaknuo stolicu.Da. veæ povièe: . tetura neki < jek.elite li crne. .Htjela bih kupiti èarape. nego nokti! ^ Odluèio nesretan èovjek da se objesi. . bitno je da one pristaju uz moje ikserice.Ne noge. najmodernije. ostala sam u krevetu. sigurno bih zavri u zatvor u. koje.Zaista ti se sviða? . Jedino veselje u ivotu bit æe mi kad skinem ove cipele! ^ 354 ^ 0$ 0$ .vièe kolporter n a trgu. to jo nisam do ivjela! Zar vam noge tako brzo rastu? .. ^ ^ Doðe èovjek u duæan i kupi cipele broj èetrdeset i jedan. a onda prema Sueskom kanalu. je li komad bio dobar? Nepreglednom i u arenom pustinjom. . gospodine.Ali. ena me vara. Prodavaèica u èudu razrogaèila oèi i pita: . . draga...A. . Koprca se. mladiæu. gospoðo. Odjednom pukne grana i on padne u jezero.Ali.. Tamo mo ete popiti nekoliko piæa prije . .U tom sluèaju.. .Jeste li bili sinoæ u kazali tu. prijatelju! Da mi nisi posudio novac. sedamdeset i jedna rtva. a ni ta nema o toj velikoj prijevari. ivim s p com. gospoðo.Kuda vi? . Kolporter se i ne osvrne. koprca i jedva nekako izaðe iz vode. velika prijevara! .Gdje? Gdje? 4$ Poznatoga sedamdesetogodi njeg dirigenta novinari su pitali èemu. . Potra i taksista: . isuje to to je do i vio tako visoke godine: . zamalo sam se utopio! Na sveèanom primanju u nekoj aristokratskoj obitelji. domaæica doèeka svoju dobr u poznanicu: . sin mi je homose alac. one su sada u modi. gospoðice? .pita novinar. odvezite me smjesta u rat! Krenu oni najprije na benzinsku crpku po gorivo. . I ta tvoja predivna haljina.Velika prijevara. edan i iscrpljen. kupi novine i stade ih odmah listati. sedamdeset i dvije rtve.Spasio si me.

ali vozaè je pobjegao. koèite kad nema mene? 358 ^ Primio vozaè autostopista i nakon nekog vremena ovaj æe: . Ako izdr i.Tako se to ne radi.. .Sluèajno? . Pred semaforom kamion zakoèi.podrugljivo pita mladiæ. gospoða sjela za volan i vozi iza jedr kamiona. I. nakon nekog vremena: .A. mladiæu moj! Djevojka se ne èeka s umjetnim. jo bolje! ^ ofto Jf\ Do ao grje nik u crkvu na ispovijed. <f\ Stoji mladiæ s buketom cvijeæa. veleèasni! 359 <^ of^ Do ao èovjek deseti put gledati u kino isti film. Sreæa da se nisu sudarili glavama!" ^ <f) o$ Doðe èovjek s autom na benzinsku crpku i reèe deèku koji tu radi: .Vidim. .Ni govora! Kroz rupicu na bravi ulaznih vrata. .Nekoliko sam puta za elio enu bli njega svoga.. "Mogu!" ^ ^ ^ Tek stoje polo ila vozaèki ispit.Nisam.to vam se toliko sviða u tom filmu? .Jesu li ove ribe svje e? . kako vi. izgubio oko? . . . Mo e li mi odmah javiti njego adresu?" Nakon deset minuta sti e odgovor.Pa. pogledaj u mom lijevom d epu je njegov novèanik .Koliko puta. gospoðo. dobro. ^ ^ ^ U malome mjestu zavr ili most preko rjeèice i ne znaju kako isprobati da li radi.Prepoznao sam vas! Vi ste me primili i pro le godine! Nakon nekog vremena opet æ e: . uvenulo je prije nego to je ona do la. Dosjeti se gostionièar: . natoèite mi èetiri litre benzina i dodajte èa icu ulja. ali to nije nikakav dokaz. jer je na semaforu crv< svjetlo. a ako propadne. Bogati poduzetnik po alje brzojav prijatelju: "Kupujem tvrtku od Johna McLia. a gospoða se zabi je u njega. gospodine.Znam. prijatelju. Pita ga prodavaè kar ta: . *f\ ^ Ulazi èovjek u ribarnicu i razgledava ribu. sve se tako brzo dogodilo! . znam.Jeste li zapisali registraciju automobila? . doæi æu po vas .Vidim.A. jo uvijek imate isti auto.jed1 èujnim glasom reèe d epar.nego to izbije sljedeæi rat i èim me pozovete. ali kad sam pro li put èekao sa ivim cvijeæem.Ja sam se do ao ispovijediti. a ne hvaliti. uzeo j e no iæ i odrezao prst.Ubola me susjeda iglom za pletenje! . Naleti automobil na d epara dok je s djevojkom prelazio ulicu. . . opet æe. da vam se malo naka ljem u gume? . Prilazi mu stariji mu karac.Molim vas. veæ sa ivim cv ijeæem. jo uvijek niste nauèili voziti.Po aljimo moju punicu preko mosta.Kako si ti. 357 .pitaju djevojku..raèe taksist nov inaru.. . Pun kajanja.Draga. Vozaè izaðe iz kamiona i ljutito gospoði: .Vidim. zar ne vidite da su jo ive! . Skupi se ol< njih m no tvo ljudi. I vi ste ivi! ^ ^ Vijest iz utog tiska: "Jedan student sluèajno je gurnuo prst u oko svoje djevojke. grije nièe? .

Fato.Novèanica je la na! . a ti?! 360 0$ 0^ ^ Zatekne putnika noæ u selu i pita seljaka za prenoæi te. zbog tog vlaka dolazim v deset puta.Ja sam kæi vlasnika kuæe. gospoðo. i ba kad treba skin ti zadnji komad robe.Na verandi! Probudi se putnik ujutro i ode do bunara umiti se. uputi se prekc groblja. A vi? . Vidjela to dva d epara i jedan reèe: . brzo æete naæi drugog.elite spavati u djeèjoj sobi ili na verandi? . pijanduro jedna! . mno tvo ljudi. okreæem se za e nama. nikad vi e! Moj torto imo pet jaja! . 361 of^ *f\ Stoje na trgu dva turista. izvuèe novèanicu.O torto moj.Ne. ne pu im. ja æu se otrijeznit. Najednom netko pita: . al i zapne na nekakav kamen i torta joj padne na zemlju. mno tvo limuzina.Tirolci! .Uh.. .Tata.Pa to? Neæete sad nikuda. film je tek poèeo! ^ Luksuzan pogreb. a ova je imala tri! ^ Maðarica krene u grad prodati tortu. ^ ^ Citat iz jednog dnevnika: ". Najvjerojatnije æu s tim prestati èim izaðem zatvora.to to radi ? Jesi li poludio? . Sjedni ona na jedan grob i poène plakati: ..E." <r$ ^ <f\ . jodlanje je izmislio èovjek kojemu su jajca upala meðu lanac bicikla! ^ 4f\ Sretnu se Mujo i Fata: . Tamo zatekne lijepu djevojku.Kako zna ? .Ima jedna scena u kojoj se ljepotica skida gola. E. sjeli ste mi na e ir! .A ne.E. . kad uðe s balk ona.Gospodine.Tko ste vi? . Seljak ga ljubazno primi i pita: .. protutnji brzi vlak.Briljantnu ogrlicu u vrijednosti od sto tisuæa dolara ostavljam svom sinu i uè eniku. takvog zaista vi e neæete naæi! . . to si ru na.Ja sam obièan magarac! ^ 4f\ ^ U kinu netko ljutito zavièe: .Sto maraka ima dvije nule. .Otiði do onih turista i ukradi novèanicu! Ode d epar. Svako jutro rano ustajem. ne pijem.upita putnik. Fato! . a gdje je ta ogrlica? . pogleda i podere je.U spavaæoj sobi Rokfelera. nikuda ne lutam. torto! Naiðe neki èovjek i poène je tje iti: .Koga to pokapaju? . Da prije stigne.. u jednoj krinji odmah lijevo od ulaza. . mladi ste i lijepi.Onog u prvom autu! ^ <f\ Na samrti stari lopov diktira testament: .Ne plaèite. ne njega. Nadam s e da æe jednom ipak zakasniti.Zna li tko je izmislio jodlanje? .. Jednom iz d epa viri novèanica...

priti æe automatsko izb acivanje.to æe meni tolike marke? Nemam ja kome pisati! Doðe kuæi i isprièa to eni. Odmah nazove kontrolni toranj: . vozaè mu daje èetiristo maraka." Do ao politièar na skup i dr i govor.Ali. Bilo je toliko ljud govora. . .. .Ma nemoj! .Nemoj. Ispao iz èamca i dolazi mu u susret krokodil s razjapljeni m ustima: .to radi .. Ona p oène vikati na njega: . La Costa.. nego ih odr avam budne! Grobareva ena govori mu u: .Zapalio mi se i lijevi motor! to da sad radim? . radi ? . .o$ ^ Vozio mladiæ djevojku i nagazio na gas do sto osamdeset kilometara r sat.Nije to za vas.Ne to si se kasno danas vratio s posla! . Zbilja si zaost ao! .E." . Sahranjivali smo nekoga glumca.Da. primijeti da mu gori i lijevi motor.Da nisam zaostao.Nisam ja kriv. s rada iz Njemaèke. Naiðe Mujo i pita ga: . Prestr a ena. ja æu uzeti radio! 4$ vf^ ^ Bio Haso na safariju. imam u bunkeru rezervnu! 362 ^ ^ Naletio automobil na stado ovaca dok su prelazile cestu i zgazio dva janjca.Zapalio mi se desni motor! to da radim? . Pukne mu guma i on izaðe i poène skidati kotaè. matere ti! 363 eæu se dvije èaèkalice i naiðu na lizaljku: . Opet zove kontrolni tor anj. . to ako nam sad pukne guma? .Bo e. plj eska.to. kad iznenada primijeti da mu gori jedan moto r. dok ti skida kotaè. Haso? .Polako ponavljajte za mnom: "Oèe na koji jesi.. da smo morali deset puta dizati na bis! ^ <t$ ^ ^ 364 ^ ofto . Nisu to bile po tanske marke veæ njemaèki novac. Odmah idi kuæ i i zamijeni cipele! Ode Ive kuæi i vraæa se sav zaèuðen: .Kako si tako smotan da si obuo jednu crnu.Halo! Automat za izbacivanje ne radi! to da radim? . pogledaj: "Sluèaj je privukao cijelu gomilu radoznalaca.Dragi.Izbacite automatsku kabinu i ra irite padobran! Priti æe on. .Skidam kotaè! Uzme Mujo kamen. i kuæi imam jednu crnu ijednu smeðu cipelu! ^ Vraæa se Haso u selo. udari u vozaèevo staklo i razbije ga. vidi glavonje! Mladi pilot leti sportskim avionom. ali ni ta. Da bi nadoknadio seljaku tetu. draga. a drugu smeðu cipelu.Otkaèite ga! Tek to je to uèinio. s novim mercedesom. zgazio bi i mene! ^ ^ 4$ ef galami na Ivu: .Ali efe. djevojka ga upita: .Ni ta.Pa.Novine pi u o meni! . Organizator svako toliko daj uzvanicima znak d a plje æu. bolan. mislim da nisam zaslu io toliki pljesak. jesi budala.

a sada mu plje æete. Bo e! Zar se nije na ao nitko da te podigne? ^ ^ ^ Mladi èovjek do ao na posao sa zavijenom glavom.Da. Ovo je kao kavez! .to je bilo? Neka nesreæa? . a ka ete da igrate tek mjesec dana! . . . gospodine. .Vama se sigurno dogodila nesreæa. Priðe mu neki èovjek: .Pa.elim da se vrati. kako mogu najbr e stiæi do bolnice? . . Nakon to se prijavila.Ne.Ne. hvala! Od kuæe upravo dolazim! 366 . Ako elite. Iz navike ispru io je e ir prema prolaznicima. ali titim se od vjetra! ^ *® <fi Dosadna ena po deseti put pita blagajnicu kazali ta: . nagne se èovjek prema posjetiocu koji je malo glasnije razgovarao sa svojom enom i reèe mu: .O. i tako sam nezgodno pao. ^ Mladiæ obja njava djevojci za to joj nije ni jednom pisao tijekom zimskih praznika: .Oprostite. Vidjela to jedna dama pa mu se obrati: . pao sam s kreveta! ^ 0$ 0$ Hoda èovjek ulicom sav modar i izudaran. ba je boja poèela popu tati! ^ ^ Na natjecanju lazova pobijedio je farmet s ovom prièom: "Jednom je u na em selu pu hao toliko jak vjetar daje moja koko .Noæas su mi ukrali auto.Ali.Jeste li prijavili policiji? .Pravo u drvo? .Kakav je to bezobrazluk? Za to idete stalno za mnom? . gospoðo. eni to do sadi. koja je bila leðima okrenuta prema vjetru. va e bi se ime moralo naæi na programu! ^ ^ U kazali tu.odgovori joj prosjak.Sram vas bilo! Takav auto. da sam le ao dva tjedna. kakve to ima veze s tobom? . ostalo mi je jo rajèica! ^ U kazali tu.Da.. . da vas stavim samo malo bli e.Oprostite. Jednog dana na ao se sluèajno u èetvrti u kojoj je nekada prosjaè io.Oh.Gospoðo. okrene se i ka e mu: . mogu vas otpratil kuæi? .Odbijam spavati u ovoj sobi. ali ni ta ne èujem! .A benzin? .I ja sam bio u toj gomili! ^ ^ . a vi prosite! . portir je povede u sobu.Jeste li sigurni da æu imati mjesto blizu pozornice? .Oprostite. Htio sam izbjeæi dijete i TRES! . molim vas. gledalac s balkona ka e èovjeku do sebe: . pet puta snesla isto jaje!" *f\ ^ ^ Starija seljanka prvi put do la prenoæiti u hotel. a jedan joj je èovjek stalno za petama.Ne.Ne razumijem vas! Malo prije ste glumca gaðali rajèicama. èekam da ga lopov prefarba.Bio sam na skijanju. ali mi je trebalo pet godina dok sam nauèio! Vlasnik automobila ali se susjedu: . pa vi odlièno igrate golf. to nije soba. to je lift! 365 <r$ Prosjak je tijekom godine nakupio toliko novca daje ostavio prosjaèen-je i kupio crveni kadilak.Samo za mirite i prijeðite preko ulice izvan pje aèkog prijelaza! ^ ^ ^ Izrazito debela ena hoda ulicom.

. nije moguæe! Va pas trèi po mom dvori tu i laje. No. Na svako je puti vanje vodio i nju.Sutra mi dolazi punica i ne elim da joj se bilo tko raduje! *f\ 4$ Televizijski gledatelj imao je prigodu osobno upoznati televizijskoga komentator a kojeg priroda nije obdarila osobitom ljepotom. oprostite. jesi li èuo daje juèer poginuo susjed Mate? .Pa to? Zar vas toliko zanima to govorim svojoj eni? 367 Na izlazu iz crkve. .To je zaista te ak udarac za tebe.Prije nekoliko mjeseci pitali ste me hoæu li se udati za vas! .Zar ne vidite naslov" Krave na livadi".Ni ta. radoznalac pita autora: .Drago mije to sam vas upoznao. to ste mi odgovorili? O enio se trgovaèki putnik izrazito ru nom enom. a vi me budite! .Za to bi krave ostale na mjestu gdje nemaju to jesti? <f\ 4$ 4$ Kod veterinara: . pona ajte se kao kod kuæe! . Morate malo. Mladi zaboravljiv pisac na ao se na prijamu u dru tvu zgodne ene. On ga upita: ..Dobro.Oprostite.Naravno. .. Jednoga dana prijatelj ga pita: . za to je ova slika potpuno bijela? . Do sada sam uvijek mislio da ne to nije u redu s m ojim televizorom! 369 0$ Razgovaraju dvije prijateljice: . naæi æe ti drugog! ^ o$ *ft .Sjeæate li me se? .Stipe. ne smijete tako.progunða èovjek vraæajuæi cigaretu u d ep. bogatoj eni priðe prosjak: . . ne oèajavaj. makar na silu! U vlaku. smijem li zapaliti cigaretu? . . .Ali.Za to? Ne vidim razloga! . ovdje nema ni krava! . Napokon je upita: . dobro! . ali nigdje ne vidim livadu? .Kupio je novi bumerang i bacio stari! Usred noæi do ao susjed susjedu i budi ga.Kako? . ^ .. tri dana nisam ni ta jeo.Da.Molim vas.Ne.to oni rade tamo gore? . . Najednom ugleda na elektriè nom stupu dva èovjeka i pita mu a: ..Lijep dan! .Zato to je tako ne moram ljubiti kad odlazim i kad se vraæam s put ^ ^ ^ 368 4$ Jureæi u svom automobilu.Molim vas. èovjek nestrpljivo vrti po rukama cigaretu pogledavajuæi gospoði koja j e sjedila preko puta njega. kad su je krave pojele! . ena gleda prirodu oko sebe. ali zaista se ne sjeæam.Gospoðo.Kakav dan pa tek je tri u noæi.Za to stalno vodi enu sa sobom kad je tako ru na? .Ma.Sigurno si èula da sam se zaruèila! Moj se zaruènik po èitavom gradu hvali da se eni najljep om djevojkom na svijetu. Ne vjerujem d biste ga pusti li usred noæi da mi smeta.Ma nemojte! I.elim da mome psu odre ete rep! . Èuli su da ti dolazi ! *f\ 4fti ^ Na izlo bi slika.Ma.

. ne ide na rad nego na strijeljanje! ^ ^ o$ (18) Izgubili Mujo i Haso Fatu.Imam osjeæaj da je veæ podne! .Fatooo! Fatooo! Ljudi se okreæu. zelene oèi. upali su neprijatelji i odnijeli nam sve kamenje.Dolazi jeti iz lova i jada se eni: .Poglavaru.Ali.Ma. gospodin policajac? Izgubili smo Fatu! .Zar vi.Kakvu prekrasnu kosu ima va a ena! Sigurno joj posveæuje p pa nje? . a drugom po niku. . Hodaju uokolo i vièu: . pa je krenuli tra iti. Kuka li ga kuka Crnogorac. ene zastajkuju.Ne bum ti rekel! . . a zatim sprem ormar! Hoda èovjek ulicom. visoka je 170 cm. pune usne. to i nas Bog nije tako obdario? o$ ^ ^ . lijepo oblikovane grudi.Dobro. ima duge noge. odnijeli su nam sve kamenje! . ne èujete? Odnijeli su kamenje. ti neæe vidjeti Kraljevstvo nebesko! .Fatooo! Fatooo! Spazi ih policajac i obrati im se: . . .Neka nose! . pogalavaru. ni ta! Samo gledam zmiju.. ba vam hvala! I ja sam primijetio da hodam nekako èudno i sam se upla io da sa .to kuka . to æemo..A. a njih dvojica vièu iz svega glasa: ..Opet sam iz prikrajka gledao one glupe ljude. ali ako se pojavi zemlja. to æe nam kamenje? . uèvr æuje lakom. .Neka.E.Do ao Isus u Zagorje i zaustavio prvog èovjeka koji je nai ao.Bome ne bu ni ti videl Krapinu! 370 ^ . to si izgubio? . Na to æe Mujo Hasi: . dobri èovjeèe. kojim æu putem u Krapinu? .I te kako! Svaku je veèer èe lja.. poglavaru.Vara se.Ne smijete toliko vikati! .Za to jednom nogom hodate po ploèniku.Uh. poglavaru.Ja uvijek mislim svojom glavom! . lijepo lice. koji je otkupio grijehe svijeta i za tel umro raspet na kri u! . . jebo ti Fatu! Ajmo mi tra iti Marinu! 371 4$ .Neka. . . recimo. onda mi eludac ide dva sata naprijed! Dogaða se u jednoj dr avi lijenih ljudi.Ni ta. ali jednom nogom po ploèniku. barem kamenja imamo koliko hoæemo! . I ba ju je dobro opisao: zove se Marina. vi æete je sami orati! 4$ ^ *ft .hladno mu odvrati Zagorac.Zaista ti ka em. tek je deset sati. Do ao mije gospodin i rekao da mu je kæi oti la od kuæe.Ali. Evo. zakaj bi ti rekel? . .Ali.U tom sluèaju otiðite do policijske postaje i dajte izjavu.. Vidi to sluè ajni prolaznik.Onda vam se dosta toga mo e oprostiti! <r$ ^ Ide grupa zarobljenika. Ponovno su mi mje otiske stopala .Crnogorce. Samo mi poka i put do Krapine zaèuðeno æe sin Bo ji . Le i. ja sam Isus.nepokolebljiv je Zagorac. pa ga pita: . dugu plavu kosu. a nikako da mi konaèno po alju cipele! ^ o$ ^ . ja sa m juèer imao sluèaj.Sejeno ti ne bum rekel!.Reci mi. tvoj Bog. a drugom po kolniku? . a ide. to je sve to tra im od tebe..Èovjeèe.odbrusi mu Zagorac. djeca plaèu od silne galame.

Doði kod mene.i skoèi na glavu u vodu. Osoba B: Ja sam Darth Vader. da vidi kakav je vuèjak na kraju mosta. nisam imao toliko benzina! 373 J$ Poslali Muju da ispita stanje na drugoj strani mosta. 374 ^ *f\ U avionu srame ljivi mladiæ nikako da zapoène razgovor sa zgodnom djevojkom pokraj sebe.Oprostite. Svi jurnu e prema njemu.Umirati od eði u pustinji. Naiðe prolaznik i upozor .Gospoðice.Divno! .m o epavio! 372 vf^ jfb ^ Na ao se kupaè na pustoj pje èanoj pla i. .Tenkovi mogu.. recite mi. je li ono bio neki prorok? o$ ^ . slobodna sam! .Zapovjednice Kolumbo. zar ba sve moram ja pronalaziti?! . ali on nikako ne ulazi u vodu.Osoba B.Èovjeèe. Odmah telefonirajte kraljici Izabeli! .to je tragedija ivota? . ^ ^ ^ Stari milijarder je bolestan veæ nekoliko dana i buduæi nasljednici. gospoðo.Ne. zajedno s nom tresne n a zemlju. Osoba C: Ja sam Darth Vader. . ima li u ovoj vodi morskih pasa? . odakle ste? . Vruæina je nesnosna. . gospodo! Radi se samo o nazebu! *f\ ^ ^ Sjedi neki èovjek na grani stabla i pili je. gospodar svemira. . .Ma.Molim vas. Èovjek na grani ne osvræe se nego i dalje pili.Ali ima krokodila! tf\ .Nema! . nakon t pregledao bolesni ka.Ne.Ne znam! . Ako mogu tenkovi. Najzad se pojavi lijeènik.Ima li nade.Gdje æe doèekati Novu godinu? > . Mujo. Odjednom. onda sigurno m i pje adija. gospoðice. gosp odar svemira.Konaèno.Iz Krapine! ^ ^ Pita pivska boca svoju prijateljicu: . . ne mièu se iz susjedne sobe. Poèe e se po glavi i promrmlja: . mladiæ naleti motorom na debelu eriu i odbaci je u stranu . Vraæa se Mujo trc i vièe: . zemlja na vidiku! . ne pili granu na kojoj sjedi .Bo e moj. bolan. i vi putujete avionom? ^ .Kako to vozite? Zar me niste mogli zaobiæi? 1 . ne govori gluposti. past æe .. napokon joj se obrati: . u i è vanju. gospodar svemira.Ali kako? Telefon jo nije izmi ljen. imam praznu gajbu! 4$ ^ Jureæi velikom brzinom. doktore? . a imati vodu u koljenu! 4$ 4$ 4$ Osoba A: Ja sam Darth Vader. jeste li nekome obeæali iduæi ples? . Kad se pridignula. ena ga upita: . Nakon nekoliko sati letenja.Nikakve.K vragu.Ajde.Odlièno! Budite tako dobri pa ni pridr ite èa u. ali pje adija nikako! . Uto naiðe neki èovjek...

premaze ga marmeladom i da djeèaku. probudi se! Poèinje crtiæ! ^ ^ Le i Crnogorac na le aljki u hladu i vièe eni: . .De. sklonite tog psa.Jesam! . eno. Marko do ivi prometnu nesreæu. donesi mi pivo! Donese mu ona pivo. ovaj barba ima buhe! .Da? Jeste li vi ovdje do li omalova avati hranu ili braniti domovinu? . . Ubrzo se djeèak vra ti i ka e: . .U sobi 22.U pitanju je èista osveta. poèeo je padati snijeg! . .Sto te zmija ugrizla? . molim vas. hranili bismo cijeli ko ntinent.Jeste li zadovoljni hranom? .Nije.Zanimljivo.Nedavno sam se obvezao na petnaest godina slu iti mornarici kako bih se mogao na gledati svijeta. ali ne je i jesti! 376 ^ ^ Voze se Hrvat i Japanac vlakom. a oni me odredili u podmornicu! ^ ^ ^ Tek to je polo io vozaèki ispit. Ova ivotinja pojela mi je u vrtu svu salatu i kupus. Kad su veæ odmaknuli daleko. Osjeæam kako mi buhe gmi u po nogama! .Ja nisam! .Onda mi. Ona uzme jedan keks. Èasnik priðe grupici vojnika i pi ta: .jf] jf\ cf\ Mlada ena upravo je ispekla svoje prve kekse.Brzo. donesi mi i hambiæ! Ode ena i donese mu i hambiæ. .Makni se.Gospoðo. kad se na vratima pojavi susjedin s in. . daje nama taj va Japan.Da je nama ova va a zemlja.500 kuna? .Gle.E. a ipak jede peèenog zeca. bili bismo najjaèi u Europi.De. Kad se osvijestio. Hrvat pokazuje Japancu ljepote svoje zemlje. recite gdje je njegova kapa? ^ ^ offo Za vrijeme vojnih vje bi do lo je i vrijeme ruèka. ^ Èovjek upita policajca mokrog do ko e: . donesi mi protuotrov! . potro ili bismo ga za deset dana! a$ <^ ^ Sjedi nesretan mladiæ za ankom i jada se barmenu: . Ova j se ne mo e naèuditi. eno. sh vati daje sav u zavojima i da se ne mo e micati. Uðe u ator lav i zare i. ali mama je rekla da vam vratim tanjuriæ! ^ I li Mujo i Haso d unglom i zaspali u atoru.Molim vas.Gdje se ja to nalazim? .Jeste li vi spasili mog sina od utapanja? . jedan reèe: .U bolnici ili u zatvoru? ^ ^ ^ Bje e dva zarobljenika iz zatvora.to se zabrinjava ? Pa imamo lance! ^ o$ ^ . ali dolazi! 375 Cf\ vf^ 0$ U prepunom autobusu mu karac stoji pokraj gospoðe sa psom.De. Vidi ga Mujo i pov ièe: . gospoðo.Zar jo nikada niste vidjeli novèanicu od 3. eno.Za to? . Upita slaba nim glasom: .Hrana je puna zemlje! . Haso.Braniti domovinu. ti si vegetarijanac. Bobi. marmelada je izvrsna. Odjednom se pobuni: .

. malo prije. i to lo e! I zagrne zemljom ispru enu ruku. Odgovori drugi. djeca i ena mi jo spavaju. . pa onda skrenite desno Samo nemo jte trubiti.Vidim.Tada idite dalje hodnikom i izaæi æete u vrt. Sav prepla en.Gospodine. va nas je sinci gaðao iz pu ke. va nas je sinèiæ gaðao iz pu ke .Na sreæu. nije! . ^ Do ao turist na Divlji zapad i po ao s vlasnikom na razgledavanji farme.U Rijeku! . dok smo prolazili uza talu.. Odgovori drugi. 378 4$ ^ f$ Dva Marsovca iskrca e se usred noæi u pustoj gradskoj èetvrti. Sav prepla en. pa onda skrenite desno.Da. . . upi vozaèa: . i to lo e! I zagrne zemljom ispru enu ruku..Pa kako onda mo ete tvrditi daje krivotvorena? 377 Dva Marsovca iskrca e se usred noæi u pustoj gradskoj èetvrti.Gospodine. 4$ 4$ Do ao turist na Divlji zapad i po ao s vlasnikom na razgledavanje farme. ali su im ene malo premr ave! 4$ ^ ^ Prolazi èovjek grobljem i spazi kako iz svje ega groba viri ruka.Vidi kako su njihovi ljudi lijepo graðeni. gledajuæi u satelit sku antenu: .Jer igraèi ne mogu igrati tako brzo! 4$ .Vidi kako su njihovi ljudi lijepo graðeni.Onda to nije bio moj sin! 4^ 0$ 4fs Najednom o trom zavoju automobil u velikoj brzini sleti s ceste i zabije se pravo u kuhinju gdje je domaæin doruèkovao.. gledajuæi u satelit sku antenu: .Je li koga pogodio? .Na sreæu. ali su im ene malo premr ave! ^ *f\ Prolazi èovjek grobljem i spazi kako iz svje ega groba viri ruka.Zaista nisam! . zaèuje iz dubine glas: . Jedan se pa ljivo zag leda u benzinsku crpku. malo prije. Jedan se pa ljivo zag leda u benzinsku crpku. Samo ne mojte trubiti.Kuda toliko urite? . .Onda to nije bio moj sin! *ft ^ 4f\ Najednom o trom zavoju automobil u velikoj brzini sleti s ceste i zab je se pravo u kuhinju gdje je domaæin doruèkovao. upita vozaèa: .. dok smo prolazili uza talu.Da. 378 4$ .U Rijeku! . .Za to ene ne prenose nogometne utakmice? .Vidim.Pomozite. ivog su me zakopali! Èovjek priðe grobu i reèe: .Kuda toliko urite? . . zaèuje iz dubine glas: . nije! .Je li koga pogodio? . Kad je pri ao bli e. Kad je pri ao bli e.Tada idite dalje hodnikom i izaæi æete u vrt.. djeca i ena mi jo spavaju.Pomozite. ivog su me zakopali! Èovjek priðe grobu i reèe: .

sve pamti! ^ ^ ^ . ha? Obraæa se mlado enja prijatelju: . stari moj prijatelju. Jedna se ali. onaj drugi se pribli i i udari u prvi. vrijedn osni papiri i lova.Da.Ne. ovo moje èudo od padobrana se ne otvara! .Ali. znaj da mi je mama rekla da na sve tvoje prijedloge ka em "ne".'Oæu! . Odjednom æe Marko: .Na Siciliji su noæi nezaboravne.Slu ajte. ne daj Bo e.Kako? .Ne. pet . ode treæi stroj od kamenca! <f\ ^ ^ Crnogorac se udvara djevojki: .. tri sata. Proðu d va sata. . To je samo banana u mom d epu! . . evo ti kovèeg.4$ Dvije "ziherice" idu Saharom.Èuj. Kad. kunem se da se varate.Hej.Uh. . Stigne im zapovijed da pojaèaju budnost jer bi ih za oko dva sata neprijatelj mogao napasti.'Oæe cvijeæe? . ena pere rublje.Pa vidi da sam se o enio. . Oba vozaèa izlaze i prvi ljuti to vièe: .Pribli io sam se da mogu proèitati! ^ Mladiæ i djevojka sjede u autu na zabaèenom parkirali tu.uti. pa to vam je? Jeste li vi normalni? A jo na stra njem staklu mog automobi la pi e "Molim.Evo ga na. Ubije je na mrtvo.Moja ena ima najgoru memoriju od svih osoba koje poznajem.Kako to da ih nema? Da im se.Prije nego bilo to poku a .Od ljubavi i zabave? . nije to putem dogodilo? U autobusu djevojka se naglo okrene i opali pljusku mladiæu iza sebe. pogodi enu. Na elim tolike vrijednosti dr ati u kuæi kad se po njoj mo ta nepoznata ena! 4f\ 4$ 4f\ 4$ 4$ 379 J$ 0$ Na cesti voze dva automobila jedan iza drugoga. Uopæe nisam spavala! .Sve zaboravlja? . jedan uzvik ne: . Raskopèaj se! 4$ 4$ Stra arili Marko i Ante u rovu.. za to? . U njemu su sve moje dionice. ima li to protiv seksa u autu? ^ ^ . Molim te da mi to prièuva . . vruæina je nesnosna! Ne mogu vi e! . èuvajuæi prolaz u svoje selo. Na to æe Crnogorac: .Èovjeèe.Je li? A narasla je u zadnje tri stanice. Dakle.Pa tome bar ima lijeka. dr ite razmak!" . upravo zato sam i udario u va auto. On joj se poène opasno p ribli avati. od sunèanih opeklina! ^ Dva padobranca skoèila iz aviona i dok slobodno padaju prema zemlji.I ja mislim da mora poslu ati mamu. èetiri sata. sreæa to je ovo probni skok! 380 <fO ^0 Sjedi Crnogorac ispod drveta i èita.neprijatelja nema. Iznenada. . eto ti s Lovæena padne kamen i tup. On se poèn e isprièavati: .

...............Idi pa ga uberi! <f\ *ft (18) Svaðaju se Crnogorac i Bosanac: .... ............. Mujo.......220 Nepravda je kad dobar odvjetnik ne obrani nevinog...............74 Sida .................. ...237 Rad je za ljude koji nemaju pametnijeg posla............... ne mogu tako na brzinu................ uzme on malj pa opali.......Ko je peder....316 ........... Jedan reèe: ...................to ima sto zuba i dva jaja? .....Èekaj malo............................A to ima dva zuba i sto jaja? .. najbolje znaju policajci....Vidi ..........to se dobije kri anjem Japanca i Crnogorca? ....................... .....164 Da bi ljudsko tijelo bilo zdravo......46 ene vole ono to èuju.... o$ o$ Dva Marsovca slijeæu na cestu i proðu pokraj semafora.................Èovjek koji bi radio cijeli dan......... ljudi tamo èekaju......... .........................................Vi...............185 Gdje se................ a lo obrani krivoga....... ........ osim piæa.... ............ ene jer su se umorile........101 Ni ta èovjek ne stvara tako nepromi ljeno kao svoje potomke..... Tako nekoliko puta...Krokodil! ................................ ono ni ta................. ...... bolan......292 Nigdje se Balkanac ne osjeæa kod kuæe kao kad je u gostionici.......konaèno malo reda......... ...Halo.. treba ga muèiti.. .... ali mu se ne da! 382 Kazalo Mu karci ulaze u brak jer su radoznali...................7 Vrijedi ivjeti zbog zadovoljstva................... ....... D oðe do mene i opali....... ................Kako se javlja crnogorski maèak na telefon? ....Bio ja tako u logoru i jednog dana ide Srbin redom i udara èekiæem po glavi......... vi ste pederi! ....... a mu karci ono to vide..... ono ope t ni ta..........................125 U koli glupi postavljaju pitanja na koja pametni nemaju odgovor.. Crnogorci.... jebem ti oca!? 4$ ^ ................................................Dom umirovljenika! o$ *f\ Prièa Mujo do ivljaje iz rata: ........................ namignula mi je! ^ ^ ............302 Nema veæeg grijeha od tro enja novca..Hajde......... reci nam koliko je sati? ..........................Kako ne mo e ? ........ ............Hajde ti na brzinu podijeli 18 sa 29!!! 381 ^ ..... a mene sramota..... kada i kako mo e ukrasti........... .250 Kad sam u nevolji odbijam sve....... 'oðe tigar! 4fi *f\ Dobio Mujo za roðendan digitalni sat...

........... .......................... ..................................327 Nije majmun kriv to je od njega nastao èovjek..Plavu e treba voljeti...........341 ivot je preozbiljan da bi se o njemu ozbiljno govorilo................... ... a ne ih poku avati razumjeti.353 383 Knji nica Zelina 540014917 .........................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->