You are on page 1of 12

c

MŠ SR predložilo na pripomienkovanie
novelu zákona o financovaní 597/2003 Z.z.
c
c
c
c
c
c
c
˜ 

 


  ˜ ! "#$!

 "#$!#! "  #"  


cc
 c 
 c c
ccc  c
c
c
%!&
c
 c c !c c c c"#$c 
%#c & '
(c %#c & '
c
c& 
%#c $c c $c c c ! )c c (c c c *) )c c
(c c c *+ *c c (c c c ) +c c (c c c )* +c c (c
 cc, cccc cc,+) ccc c $cc-.c c
c
,c /c0c,c c,c c
12,3c4 c c c
3c "# c& '
(cc %#c c
 c5 cc 6 6c$cc

 ( ,3cc"# c %#c& '
c c c c& #
c%# 7

#$c  3c c & 
%#c $)3c %#c %c
& 
%c 6(c 8c 6c 8c c  c 9c 8c  3c
2:
c
c; <
 c& 
;3(c c
3c  c
,c $  c c 6c 6c 
c c %#c c 
 c
2:
c
c;$  cc%#cc 
 ;3c $(c 8c6c c
 c c 
 $c c & 
c # 3c c  %#c
& 
#(3c 8c 6c 8cc  c9c 8c ( 3c
c $  c c 8c 
 c c 5 c & '
( ,3c 8c 6c
 8cc  c9c 8c ( 3c
!c #$=c
c
c /c0cc cc cc$ c3c
c8c$ c3(c 8c c
13c  c c %#c "# %#c 'c c # %#c 'c c c
 cc c& '
c c (c :c c 5$6cc%# 7
#$c
# =c
c
> & c$ c3c5c<3c c6c c$ c#3c5c3 c
c
!c /c0cc c)c c
12)3c? c& 
(c& c 8c& 
c c& c& 
8c c56c c
"#c9c
3c c,c$ c3(c#3c3c3cc3c c
 %ccc6
c9 c c
!@c& c 8c& 
cc& c& 
8c cc c
 %cc
c"# c%# 7
# c# (c ccc & c
%#c #$(c
3c c ,c $ c 3c 5c <3c c 
 %c c c "# c c
c 
. c %#7
# c # @c & c  8c & 
c
c& c & 
8c c c c 
 %c c c "# c
%#7
# c # (c  c cc & c %#c
#$(c
#3c c,c$ c3c5c3c c
 %ccc6 c
c %#c
cc 
 Ac9c %#c  ,3=c
c
)c /c0c!c c cc-.c$ c3(c 8c c
13c# =c
c
c /c0c!c c*c c$
c1,=cc$
c1,,=c c
c
*c /c0c!c c*c c
12*3c B8c  c c 
c  c 8c : 9c
&#c& '
c9c0c)c c,c5c,,cc0c)c5c) (c: 9c# %#c& '
c
c 6 %#c& '
c9c0c*cc*(c: 9c %#c& '
3c9c0c*c
c: 9c& '
cc& 
%#c $c9c0cc c+ c5c5Ac
cc
6
c  8c %c c B8c  c 8c c 
c
  c "# %c c c# %c c 9c 0c *#c 5c 5Ac

cc6
c 8c%c = c
c
c /c0c)c c6&Ac c,c
> & c c,!c5c,c c6c c c,c5c,) c
c
+c /c 0c )c c ,c c $
c 1,=c c $
c 1,,=c c
c 15c )=c c 6c

c15c) =c
c
c 0c)c c
1º
' # 

2,3c C  c '5 c 
Ac c #c 
c  c c 5 Ac
: 9c & c & 
c "8c  c c & #" c D $#c
& #"$ c c"#6c
(c 8c c 6cc c 6c9 8cc$ c
& 
c9c0c)c c)c? #" c 6c
 c
3c cc5 c9c %#c ( 3c
!
3c c c  c 9c c 5 c c %c % $c

c c $ #3c c 8c c $  c : 9c c
 A$(c
#3c c #8c cc  c c #(c %c 
c
#%c 6c 
c c 8c c 
c # c c 
c 9c
 8c ( ,3c
3c 6 # c c 
 Ac c <<# 8c #c c8c
 #c c %c c 
c
 %c c c#c 6 9 c
 
 c9c 8c ( 3c
3c 6 # c c 
 Ac c <<# 8c #c c8c
 #c c 6c #$c c #$ c c #$c c $ c
cEccFc9c 8c  3c
c
23c G Ac : 9c 9c c ,c $ c 3c  c 6c c %& c
# %#c
ccc5 cc& 
cc c
 cc HAc
c
2!3cG Ac: 9c9c c,c$ c3c cH c
3c c5 (c
3c .cc c c5 c
c
2)3c G Ac : 9c 9c c ,c $ c #3c 5 c 3c  c 6c c%& c
5%#c"%#c  cc c '(c c 8c c56 c
c
23c G Ac 9c c c c!c 
c : 9c  c
 $#c $
&8c 8c & 
8c 6c 'c c ! c
 c $
&8c 
 c c G Ac 9c c )c 
c
: 9c  c $#c$
&8c 8c& 
8c6c
c c 
 c c
c
2*3c C  c 
$c : 9c & c & 
c "8c  c 9c
 c,c$ c3cHc9 c
3c c5 c c%c % $c
c$( c
3c .cc c c5 c c%c % $( c
#3c (c c 
c : 9c & 
c 
8c "8c  c
c #6#c 
c (c
3c 8(c 8c 5 c  5 c Ac c #c c'c 8c
 % @c c 8c c 56c Hc # c A5 (c

8c c #c c (c 8c 5 c c # Ac
# cc
c
23c C  c 5 c  . c c & '
c c#c : 9(c %c

c 
8c "8c  c c 6
c 9c c ,c $ c 3(c c%& c

%#c "%#c  c c c  c c 'c c
! c#%#c$cc$c6 c c c&c =cc
c
D ccc c ccc c 6c
13c0c!c c,c5c!c cc!, ccc c <<# %#c ##c
c%#c ##ccc cc
 $c %#c c
 3c0c!c c)c cc!, cc= c
c
j
, c/c0c)c c,c c6&Ac
c c c
c
,,c0c)c c-.c c*(c %c c
12*3cB8c  c
8c: 9cc9c c,c5c5Ac
c c 6 # c c$c5 cc 6A5 cc 8c
c cc
6c 
c 6 ##c c 6 Ac & 
c c %#c #c c
<#c 8cc c9c c(cccc
3c . c #c& 
c9c 8c ( "3c $cc
,c 
c5 cc 6A5 cc 8c
c
 c
c c 6 .
c c 
#c 8c c 
c
<(c
3c ccc
,c # c # ( c
c %#c'# (c
!c %#c'# (c
#3c 6c 
c 6 ##c cc 5 c & 
c c 6A5#(c
 %#c 
#c 
c c %#c #c
c<#(c
3c 6c 
c c %c 
c 5%c c $ c 5 c c
6A5 (c 8c
c
 cc c 6 # c c6 Ac& 
c
c %#c #cc<#= c
c
D ccc c c"c c
1"3c $
c0c*c cc $ c# c c
0c )c c ,c $ c 3c c3c c c ! !c c c c .$c %#c
 #c c % c # c c  c c cc c c
 $c
 %#c cc $c &$#c =c
c
,c0c)#c c-.c c(c %c c
123c C  c 5 c  . c c & '
c c#c : 9(c %c

c
8c"8c  cc6
c9c c,(c c%& c
%#c
"%#c  c c c  c c 4 c c c
 
 c 'ccc#%#c$cc
$c 
 c&A =c
c
,!c/c0c)c c,c c
12,3c C  c '5 c 
Ac c #c 
c  c c 5 Ac
: 9c & c & 
(c & c  c & 
c c& c & 
8c
 c c "# c 8c c 6
c "8c  c c
 
#c 
5 8c 8c c G Ac 
c : 9c
  c  $#c $
&8c 8c & 
8c 6c /%c c
 c5 cc"# c8c c  . c  cc
 c  c cc c 
 c cI8c c 6c
 c 8cHccc%#cc
c c
 c
3c "%#cc %#c #
J<$( c
3c %#c
 $( c
#3c # c c c %#c '# c c 5 c c
& #
c%#7
#$c (c
3c # ccc %#c'# ( c
3c 8c58c&%
(c
"3c 58c (c
º
<3c 
cc c$c
#c $(c c
3c #c 
 7 ## 8c  (c
3c #c%#cc
(c
3c $c %#c c # c 5$c %#c
c #%#c
 (c
3c c # 8c c 
6 c c
 c 
 c
c
,)c0c)c c-.c c(c %c c
123c C  c 5 c  . c c & '
c c#c : 9(c %c

c
8c"8c  cc6
c9c c,(c c%& c
%#c
"%#c  c c c  c c 4 c c c
 
 c 'ccc#%#c$cc
$c 
 c&A = c
c
,cc0c)c c
c0c) (c %c c
1º
' ! ( 
 ! ")"  c
c
2,3c C  c '5 c 
Ac cc 
c  c : 9c

 c & 
c c
 c & 
c c 5 c c & #
c %# 7

#$c cc c 
 c c $  cc 
 c
 c c %#c c
 c 5 c c #
 c % 8c
 c9c 8c  <3c
c
23c D$  c c 
 c  c c %#c c
 c 5 c c
#
 c % 8c  c 9c c ,c c 
$c 9c c
5 c c #
 c % 8c  c c%& c $  c c 5 c c
#
 c % 8c  c /%& c $  c c 5 c c #
 c
 % 8c  c c 
c c c $c c 
c c
"%#c  c 
 %#c c c 6
c cc & %#c 5 c c
#
 c % 8c cc
%#c& 
#c c
%#c& 
#c
 c 5 c c & #
c %# 7
#$c c c
 c
 
 c9c c c,c c #6# c 
 c c
2!3c D$  c c 
 c  c c %#c c
 c 5 c c
#
 c % 8c  c c & 
c c 
c c c c
$  c c 
 c  c c %#c c
 c 5 c c
#
 c % 8c  c c & 
c c 5%c & 
%c c
cc$  c c 
 c  c c %#c c
 c 5 c c
#
 c % 8c c c& 
cc%c& 
%c c

2)3c D$  c c 


 c  c c %#c c
 c 5 c c
#
 c % 8c  c c& 
cc 5%c& 
%c c c$c c
6c %& c $  c c 5 c c #
 c % 8c  c c

c c c#c $c c 5 c c #
 c % 8c
 c c & 
c c & 
c (c %c c 
c c #6#c

c c D$  c c 
 c  c c %#c
c
 c 5 c c #
 c % 8c c c & 
cc%c
& 
%c c c $c c 6c %& c $  c c 5 c c #
 c

R
 % 8c  c c 
c c c c c c 5 c c
#
 c % 8c c c& 
c c & 
c (c %c c$cc
 5c 
c c >c 6#c c c 5 c c #
 c
 % 8c  c 5%c c $c $  c c 
 c
 c c %#c c
 c 5 c c #
 c % 8c
 c c9c0cc c) c

23cK %c& 
%c6 c
3c c 'cc! c#%#c$cc$c6 c c
c &c c : 9c & 
c 9c c ,c %& c $  c
c 
 c  c c %#c c
 c 5 c c #
 c
 % 8c  c c & 
c 9c c ,c c c
: 9 c' c9c c!cc %#c9c c)@c c
% c $  c c 
 c  c c %#c c
 c
5 c c #
 c % 8c  c c & 
c c %c & 
%c
 c c 5 c c 5 c c & 
c (c %c 
c c
 #6#c 
c (c 
 %c : 9c 9c 0c c
 c)(c
3c c 'c c ! c J c : 9c & 
c 9c c ,c
6c %& c $  c c 
 c  c c %#c
c
 c 5 c c #
 c % 8c  c c & 
c
9c c,cc c: 9 c' c9c c*c$ c3@c
6c c 
c $  c c 
 c  c c
%#cc
 c 5 c c #
 c % 8c c c
& 
c 9c c ,c c : 9 c ' c : 9c c %c
& 
%c c 8c 9c c )c c %#c c 5 c c
c & 
c c 
 %#c : 9c 9c 0c c c )c c
$  c c 
 c  c c %#c c
 c 5 c c
#
 c % 8c  c c & 
c 9c c ,c c
: 9 c ' c : 9c c %c & 
% c c 8c
9c c)ccc5 c
 %#c: 9c9c0cc c
)cc #6#c 
c c
c
2*3c: 9c& 
c9c c,cc,c$cc $c c 8c
& 
8c6c
3c 9c c c $ c 3c $& c $  c c 
 c  c c
%#c c
 c 5 c c #
 c % 8c  c c

c c c 
8cc& 
cc c: 9 c' ( c
3c 9c c c $ c 3c $c $  c c 
 c  c c
%#c c
 c 5 c c #
 c % 8c  c c
%c& 
%c c c 
8c& 
cc c: 9 c'  c
c
2+3c : 9c c%c5Ac"8c  c
8c9c c,c
c6
c9c 8c  3c
c
23c : 9c & 
(c c c c 
c #c c , c 5 c c #
 c
 % 8c  (c c %c 5Ac  c c Lc c#
8c
$  c c 
 c  c c %#c c
 c 5 c c
#
 c % 8c  c c & 
c c c  c 9c c

Ñ
5 cc #
 c % 8c cc #
 c  cc 8c
c8c 8c8c  = c
D ccc c c<ccc 6c
1<3c0c, c c)c cc cc) +cccc $c &$#c  c
3c /
& c C  c & 
c
 c 
 c c *) +c c c
c6
c5c$  cc5 cc #
 c % 8c = c
c
,*c/c0c*c c,c c
c15c)=c6c
c15c) = c

,c/c0c*c c,c c
c15c)=c6c
c15c) = c
c
,+c0c*c c-.c c(c %c c
123cB8c  c
8c: 9cc9c c,c5c5Ac
c c 6 # c c %#c c
$c $(c 8c 6c  c c c

 $c c& 
c# (c ccHcc
3c c #c  c & 
3c c #
 c  c c 8c
c 8c  8c 8c  (c $c c 96c c %# c
c
$c $(c 8c 6c  c c c 
 $c c & 
c
# (c
3c 6c
c 6 ##c cc $cc #c9c 8c
 ( !3c
#3c  %#c
c 6 ##c c%#cc
$c $=c
c
D ccc c c!c c
1!3c0c+c c,c cc) +ccc c $c &$#c c
0c)c cc
& c C  c& 
c
 c 
 c c! * +ccc
c c & 
cc $c 
& c C  c & 
c
 c 
 c c
! + cc=c

,cc0c*c c
c0c*#(c %c c
1*
+ 

2,3cC  c ccc 


c  c#ccc
3c c%#cc
cc
 #c9c0c)c c,( c
3c c $c 6 ##c c  $c # 8c%# c5 cc
 %#c%#c #( c
#3c c c %#c  c c #c & '
c
c& 
%#c $c c c (c 5 c c
#c & '
c c& 
%#c
 $(c
3c c c 
 #$c c%#c c c & 
c c& 
8c
 c5$%#c c
 c c #(c
3c   c M 
 c c c
%#c 
# %#c
& 
#(c  %#c & 
#(c %#c & 
#c c& 
%#c
 #c
c
23c>#c9c c,c5c 6Ac5 9(c %c 6 c

—
3c :
 )3c
%#c
# %#c& '
(c %#c& '
(c %#c
& '
cc& 
%#c $( c
3c c 5 ( !3c # !3c c  8c <# c 6# c
& # c  &8c
5 ! 3c 
c &c c # c 
c
5 c 
 A( !
3c 8c c 6c : 9c & '
c c& 
%#c
 $cc 96c cc %# c c
$c c& 
#ccc & 
%#c
 #(cc
#3c "# c (c c c 9cc .$c $c9c c,cc
%# c c
$c c& 
c 
c c & 
c $(c c 6c
cN&
c c c,+c (cc
3c # c (c c c 9cc .$c $c9c c,c
c%# cc
$cc& 
c
cc& 
c $c
c
2!3c>#c 5c 6A c
3c c6cH cc #6##c%#c ( c
3c c "#c% c %#cc #6##c%#c
 #(c
#3c c 
# c6 cc6 cc %#c6 c
cc
2)3c>#c 5c 6Ac5 9(c % c
3c c8c"8cAc c&ccc #6#c
%c (c
3c c 8c .8c 
 c c #c @c  8c c
 A (c c c5 9c #( c
#3c c 8c 
 c 8c c 8c  (c #
 c
  cc$  cc 8c'# 8c  ( c
3c cc  (cc
 #c
c cc c 8c M 8c (c
3c &
c c 
<
 c # c c 
<
 c c 9c
 8c  !3c
cc
23c G Ac c c # c c 5 9c $ c "c c G Ac
c c# c9c c,c$ c3c5c#3c ccc
 c%c
 'c c ! c $c c  c %c G Ac c c # c 9c
 c ,c $ c 3c c 3c c c c c 
 c c /%c
c c # c  . c  c c c  c c
c c 
 c c
c
2*3cG Ac c " 8c6 c c5 9(c %c 6cc
3c c cc# 6c c
,c ccc"c5 9( c
c c $
(c
!c " 8c$
(c
)c .8c " 8c$
( c
c (c  (c  # %c 
(c c 
8c c
& c<(c
3c c cc"# 6c c
,c (c (c8c (c # %c
( c
c c (c8c$
( c
!c c
8cc
c
è
23cG Ac:
c cH c
3c  c c5 9( c
3c 6
c9c c,(c
#3c # 9c (c
3c #  c 
 c (cc 6c c5 c#( c
3c $cc c c (c
"3c c '(c 8c c  6c c c '(c c 8c c c
 
 (c
<3c %c<c 
# c ( c
3c 
%c"8c  c 
# c ( c
3c  c (c c 5 9c5 cc 6c c#cc
8c c  c c cc c%& c
c
2+3c># c c 6c"c 5%#c% c c 
%#c% c
c
23c/%& c 
6 c 5 9cc 
#c c9c c,c$ c3c5c
#3c c ccLcc#
%#c
cc 
#c c c
c
2, 3cC  c c5 9c#cc 
#c c9c c
,cHc9c
3c c '(c c 8c c . ( c
3c 5c c$ %#cc 
#c cc%# cc
$( c
#3c 6 c' c 
# c (cc c
3c (c c 
c #c c 5%c 6
c c
c #6#c$c
c
2,,3c c 
 c c c $c # c $c  c c
5 9(c 8c c #
c#(c$ 6c
cc $c# c

cc $c# c cH c
3c " 8c6 c
%#c c9c c*( c
3c c .58c6 cc$
c 8c 8c6 c$ 9c
c  c  c %#cc& c( c
#3c %& c c# (ccc c%& c"%#c  c
 6cc8c
( c
3c 6
(cc %c c#c ( c
3c
(cc c5c5Ac#(c c
cc6 c# ( c
"3c
c c  c  %#c "%#c  c c $
c 6c
  (cc %c c c"8c  c 6( c
<3c $c c % c c  c & c c c $
c 6c
  (cc %c c c"8c  c 6 c
cc
2,3c C  c 5 c  . c c c  c c c
5 9(c %c 
c 
c #c c c 9c c ,c c%& c
 c# c 'cc! c$cc cc $c# c
c
2,!3c E c 5 9c &$c "6c #
$(c 
$c c c 9c 8c
  !3c
c
2,)3c 6 c "%#c Ac c &c c c c  c
 %#c  c c %#c #$c c c %c
i
  !3c
c
2,3c c c# c c cc = c
c
D ccc c c!c5c!c 6c
1!3c cc+!, ccc5$ccc $c &$#c  c
!3c c c !) c c c c ##c c c  c O c $ c c
 $c &$#c c
! 3c c c ,!,c c c c  %#c <##c 6##c
& # c &8c
5cc $c &$#c  c
!
3c c c ! +,,c c c
 c 5 c c c  $c # $c c
5 %#c 
 $cc $c &$#c  c
!3c cc+ cccc
<
 c#cc
<
c $ccc
 cc
 $c %#c cc $c &$#c  c
!3c0c!,c cc! )ccc c $c &$#c c
!3c0c+c cc! )ccc c $c &$#c = c
c
 c/c0cc c,c c6&Ac
c c
c
,c/c0cc c*c c
c10c)c5c*=c6c
c10c)(cc5c*= c
c
c/c0cc cc c
c10c)c5c)=c6c
c10c)c5 c) =c
c
!c/c0cc cc cc$ c3c
c8c$ c#3(c 8c c
1#3c c c"%#c  c9c0c)c c,c$ c3(= c
c
> & c$ c#3c5c 3c c6c c$ c3c5c"3 c
c
)c/c0cc c,c c
12,3c :
 )#3c & '
c c & 
%#c $c 6c $c Ac 'c
c c c 
 c c #c 6 c 8c c c 9 c
c c % c c c$c #c c 
6#c 
c c
9c 8c  )3c 9c c c,c c $6# c
& 
8c (c c %c c  )3c  c c
:
 )#3c & '
c c& 
%#c $c 6c c 6 c c & 
c
c& 
8c (c 8c6c $
cc6 $c$
& c# ccO #c cc
 c6 c 6Acc& c& 
cc& 
8c c c $
cc c6 $c
$
&8c 8c & 
8c 6c 'c c ! c c

 c c K %c & 
%c 6c c %c Ac c 6 c c # c
c c 6 c ' c  c c , c Jc 
 c c
D c c 5%#c 6#c c" c #c c c
  c : 9c & '
c c & 
%#c $c c #c 5 c
 'cc!,c< = c
c
D ccc c c)#c c
1)#3c 0c ,c c c $ c #3c 5c 3c c c * !c c c c $c &$#c
 =c
cc
c0cc c-.c c,!c c,)(c 8c 6c
J
12,!3cK %c& 
%c6c(c 'cc,c$cc
c"%#c
  c  (c : 9c & '
c c& 
%#c $c %& c

%#c"%#c  c9c)c5c)(c0cc c+cc0c+# c
c
2,)3c : 9c & 
c 'c c ,c $c c $c c 8c
& 
8c6cc
3c $& c"8c  c
8c  c9c0c)c5c)(c0cc
 c +c c 0c +#c c 
8c & 
c c& 
8c c c c
: 9 c' (cc c
3c c 8c & 
8c 6c %& c $ %#c "%#c
  c 
%c& 
cc c: 9 c' =c c
c
*c/c0c+c cc c
ccccc123cC  cc %c& 
%c6cc% c9c c
3c
6c 9 Ac "#c c 
6c Ac 5c Jc
c c c "#$c &#c & '
(c # %#c & '
(c 6 %#c & '
c c
&#c& 
%#c $( c
3c 
6c Ac 5c Jc c c c "#$c  %#c
& '
3c9c0c*(c
#3c 
6c Ac 6c c#c $c  %#c & '
c c5 c & '
c
 %#c  c9c0cc )c c5 c
'c %#cc
#c 
5 cc0cc c)(c
3c 
6c Ac 5c Jc c c c "#$c 8c

c9c0cc c+( c
3c 
6c Ac 6c c#c 5 c 
%#c 
# %#c & '
(c

#c %#c & '
c cc $c  %#c & '
c c& 
%#c $c
 %#c  c 9c 0c c ,c c 5 c
'c %#c
c#c 
5 cc0cc c,(c c
"3c 6
c5c %#c"%#c  c9cc = c
c
c/c0c+c c,c$ c3c c3c c
13c c 5 c
c  c c c "%#c  c & 
c c
 c : 9 c ' c 9c 0c c c ,)c $ c 3c c c !!,( c
cc!c!,( c (c
3c c  c %& c "%#c  c $ %#c 
%c
& 
c 8c& 
8c6c9c0c c c,)c$ c3c cc!!,( c
cc!c!,( c =c
c
+c/c0c+c cc c
123cC  c
5$c
3c : 9 )#3c& 
c
c& 
8c c c
,c c  c 6c %#c c 9 c c c
% c c c$c #c 9c 0c c c ,c c c !!,( c
cc*c*!+( c (c
c c 5 c
c cc 
5 c6c9c0cc c,c
 cc!!,( c cc!c!,( c ( c
!c c  c %#c 6c %#c c c 9 c
c c % c c c$c #c 9c 0c c c ,c
 cc!!,( c cc!! c,!( c (c
3c #c
JJ
,c c  c 6c %#c c c 9 c c c
% c c c$c #c 9c 0c c c ,c c c !!,( c
cc*c*!+( c (c
c c 5 c
c cc 
5 c6c9c0cc c,c
 cc!!,( c cc!c!,( c ( c
!c c  c %#c 6c %#c c c 9 c
c c % c c c$c #c 9c 0c c c ,c
 cc!!,( c cc!! c,!( c =c
c c
c/c0c+#c c6&Ac c*c
> &$c cc c c c c* c
c
! c0c+#c c-.c ccc+(c 8c 6 c
123c : 9c & 
(c c c c 
6c 5#c c#c 
c
 %#c c c &%#c c c %#c (c 8c 6c c
 c 
c c c # c 9c 8c  ( )3c  c
"8c  c 
8c 9c c ,c $ c 3c c c c

c
c
2+3c C  c 5 c  . c c : 9(c %c 
c

8c "8 c  c c 6
c 9c c ,c $ c 3(c c%& c

%#c"%#c  cc c  c c4 cc
c 
 c 'c c c #%#c $c c 
$c 
 c
&A =c
c
!,cc0c, c c
c0c, (c %c c
1 
˜ ,# ,  
c
& c c% c C  c& 
c
 c 
 c c,c$
c *ccP>c
 *7,),!)+7, c c $c #$c c ' c C  c & 
c

 c 
 c2 c! *cc3= c
c
c
c
c
%!&&
-.
c
4 c c6c6 Ac,cc ,, c
c
c

J!