You are on page 1of 2

c 

    
  
 !
Návrh

zákon z .... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. 1

Zákon č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení


niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z. a zákona č.
184/2009 z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. ÿ § 4 písmeno c) znie:
ͣc) ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk,͞.

2. ÿ § 55 za odsek 9 sa vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:


ͣ(10) ÿ posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ písomne
informuje plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
o celkovom hodnotení žiaka. ÿysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe
písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

(11) ÿ posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie.


ÿ posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl a odborných učilíšť sa
žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej
skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej
skúšky.͞.
Doterajšie odseky 10 až 20 sa označujú ako odseky 12 až 22.

3. ÿ § 57 odsek 3 sa za slová ͣodo dňa͞ vkladajú slová ͣzískania písomnej informácie


podľa § 55 odsek 10 alebo do troch pracovných dní odo dňa͞.

4. ÿ § 150 odsek 6 znie:


ͣ(6) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ďalšie
podrobnosti o organizácii školského roka.͞.

5. § 150 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:


ͣ(7) Ministerstvo školstva zverejní termíny školských prázdnin v období školského
vyučovania na internetovej stránke ministerstva školstva na tri po sebe nasledujúce
školské roky.͞.

6. Za § 163 sa vkladá § 163a, ktorý znie:


ͣZrušuje sa § 2 odsek 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách,
na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na
odborných učilištiach a na jazykových školách.͞.

Čl. 2

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem § 4 písmeno c), ktorý
nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.