JUS informacije

4
2004-04-30 Beograd

INFORMATOR ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU

– Anotacije jugoslovenskih standarda – Anotacije tehni~kih propisa – Poziv za predlagawe stru~waka za ~lanove komisija za standarde – Predlozi za preispitivawe jugoslovenskih standarda – Objavqeni jugoslovenski standardi – Objavqeni tehni~ki propisi – Aktuelnosti

JUS informacije izlaze jedanput mese~no. Izdaje i {tampa: Zavod za standardizaciju, Beograd

kao stru~na radna tela.Izmena Apstrakt: Izmena standarda JUS ISO 4034:2001. GRUPA ZA HEMIJU I HEMIJSKE TEHNOLOGIJE A.Deo 3: Odstupawa za konstrukcione navoje Izmena Apstrakt: Izmena standarda JUS ISO 965-3:2002.Deo 1: Na~ela i osnovni podaci . GRUPA ZA MA[INSTVO A. JUS ISO 965-3/1 ISO metri~ki navoji za op{tu namenu . JUS ISO 965-2/1 ISO metri~ki navoji za op{tu namenu . pripremile su slede}e navedene nacrte jugoslovenskih standarda. sinteti~kim uqima i fluidima. Iz oblasti maziva i srodnih proizvoda JUS ISO 15597 Naftni i srodni proizvodi .Klasa izrade C .JUS informacije br. ANOTACIJE JUGOSLOVENSKIH STANDARDA Komisije za standarde.Spektrometrija rendgenske fluorescencije sa disperzijom talasnih du`ina Apstrakt: Ovim standardom utvr|uje se metoda odre|ivawa sadr`aja hlora i broma u te~nim naftnim proizvodima.Izmena Apstrakt: Izmena standarda JUS ISO 965-1:2002.Odre|ivawe sadr`aja hlora i broma . JUS ISO 965-1/1 ISO metri~ki navoji za op{tu namenu .Tolerancije . 2 . Iz oblasti delova za pri~vr{}ivawe JUS ISO 4034/1 [estostrane navrtke .Tolerancije .Deo 2: Grani~ne mere spoqa{wih i unutra{wih navoja za op{tu namenu . i aditivima za naftne proizvode koji su rastvorqivi u organskim rastvara~ima sa neznatnim ili ta~no poznatim sadr`ajem hlora/broma.Sredwi kvalitet Izmena Apstrakt: Izmena standarda JUS ISO 965-2:2002.Tolerancije . 4 – 2004.

Ispitivawe hilzni .Klasifikacija . kartona i celuloze JUS ISO 11093-4 Papir i karton .Zahtevi za materijale zaptivki za primenu u cevima i fitinzima kojima proti~u gas i te~ni ugqovodonici Apstrakt: Ovim standardom utvr|uju se zahtevi za elastomerne materijale koji se koriste za zaptivke cevovoda. industrijska uqa i srodni proizvodi (klasa L) .Deo 4: Merewe mera Apstrakt: Ovim standardom se utvr|uju metode merewa unutra{weg pre~nika. spoqa{weg pre~nika i du`ine uzorka hilzne. JUS ISO 6743-1 Maziva. spoqa{weg pre~nika. B. pri definisanim vrednostima debqine zida. fitinga. Iz oblasti guma i proizvoda od gume JUS EN 682 Elastomerne zaptivke .Ispitivawe hilzni . Iz oblasti papira. debqine zida i du`ine hilzne.JUS informacije br. industrijska uqa i srodni proizvodi). industrijska uqa i srodni proizvodi). JUS ISO 6743-13 Maziva. pri temperaturama od —5 °C do 50 °C. pomo}nih dodataka i ventila.Deo 1: Familija A (proto~no podmazivawe) Apstrakt: Ovim delom standarda ISO 6743 utvr|uje se detaqna klasifikacija familije A (proto~no podmazivawe) koja pripada klasi L (maziva. 3 . Sva maziva navedena u ovoj klasifikaciji pripadaju klasi L (maziva.Deo 13: Familija G (klizne vo|ice) Apstrakt: Ovim delom standarda ISO 6743 utvr|uje se detaqna klasifikacija familije G (maziva za klizne vo|ice). industrijska uqa i srodni proizvodi (klasa L) .Klasifikacija . V. 4 – 2004. za gasovita goriva i te~ne ugqovodonike sa sadr`ajem aromati~nih jediwewa do 30 % (V/V).Deo 5: Odre|ivawe karakteristika pri koncentri~noj rotaciji Apstrakt: Ovim standardom se utvr|uju metode odre|ivawa karakteristika cilindri~nih kartonskih hilzni pri koncenti~noj rotaciji. JUS ISO 11093-5 Papir i karton .

otpornosti i induktivnosti mogu se tako|e utvrditi na osnovu ispitivawa sistema ili merewa na modifikovanim sistemima. 4 – 2004. Struje kratkog spoja. GRUPA ZA GRA\EVINARSTVO A.JUS informacije br. Iz oblasti struje kratkog spoja JUS IEC 61660-1 Struje kratkog spoja u pomo}nim instalacijama jednosmerne struje u elektranama i transformatorskim stanicama . 4 . GRUPA ZA ELEKTROENERGETIKU A.Metoda spektrometrije sa stacionarnom nuklearnom magnetnom rezonancom niskog razlagawa (brza metoda) Apstrakt: Apstrakt: Ovim standardom utvr|uje se brza metoda za odre|ivawe sadr`aja uqa u semenu uqarica koja koristi stacionarnu nuklearnu magnetnu rezonancu niske mo}i razarawa. Potrebno je napraviti razliku izme|u dve vrednosti struje kratkog spoja: — maksimalne struje kratkog spoja koja se koristi za dimenzionisawe elektri~ne opreme i — minimalne struje kratkog spoja koja se mo`e uzeti kao osnova za izbor osigura~a i pode{avawe za{tite. Iz oblasti uqa i masti biqnog i `ivotiwskog porekla JUS ISO 5511 Seme uqarica . GRUPA ZA POQOPRIVREDU. Iz oblasti hidrotehnike JUS ISO 3716 Merewe protoka vode u otvorenim tokovima Funkcionalni zahtevi i karakteristike hvata~a suspendovanog nanosa Ovim standardom utvr|uju se funkcionalni zahtevi i karakteristike razli~itih tipova hvata~a suspendovanog nanosa. PREHRAMBENU I DRVNU INDUSTRIJU I [UMARSTVO A.Deo 1: Prora~un struja kratkog spoja Apstrakt: Svrha ovog standarda je da pru`i metodu prora~una primewivu u op{tem slu~aju koja daje rezultate povoqne ta~nosti i na strani sigurnosti.Odre|ivawe sadr`aja uqa .

osim prilikom ocewivawa usagla{enosti. Znaci usagla{enosti preko tre}e strane mogu biti znaci sertifikacije proizvoda.JUS informacije br. Metoda prora~una je bazirana na zamenskim funkcijama koje aproksimativno izazivaju ista maksimalna naprezawa u provodnicima i iste sile na osloncima kao stvarna elektromagnetna sila. znaci sertifikacije sistema menaxmenta kvalitetom/`ivotnom sredinom. Nacrti jugoslovenskih standarda mogu se pribaviti u Zavodu za standardizaciju.Op{ti zahtevi za znak usagla{enosti preko tre}e strane Apstrakt: Ovaj standard primewuje op{te zahteve za znak usagla{enosti preko tre}e strane. ukqu~uju}i wihovo izdavawe i kori{}ewe. GRUPA ZA SISTEME UPRAVQAWA KVALITETOM I UPRAVQAWA ZA[TITOM @IVOTNE SREDINE A. Beograd.Deo 2: Prora~un efekata Apstrakt: Opisuje metode za prora~un mehani~kih i termi~kih efekata na kratkim provodnicima prouzrokovanim strujama kratkog spoja u pomo}nim instalacijama jednosmerne struje u elektranama i transformatorskim stanicama. 4 – 2004. JUS IEC 61660-2 Struje kratkog spoja u pomo}nim instalacijama jednosmerne struje u elektranama i transformatorskim stanicama . Stevana Brakusa 2. a mo`e da se primewuje i kao uputstvo za kori{}ewe znaka usagla{enosti i u drugim aktivnostima. Svoje primedbe i predloge u vezi sa nacrtima mo`ete dostaviti Zavodu za standardizaciju u roku od 60 dana od dana objavqivawa ove informacije (zakqu~no sa 2004-06-30). 5 . Iz oblasti sistema upravqawa kvalitetom i upravqawa za{titom `ivotne sredine JUS ISO/IEC 17030 Ocena usagla{enosti .

H1. e-mail: stolic@jus. @elatin za prehrambenu industriju Na osnovu uvida u Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pomo}na sredstva u proizvodwi prehrambenih proizvoda ("Sl. smatramo da je dvostruka regulativa za `elatin suvi{na i stoga predla`emo povla~ewe navedenog standarda. S obzirom na to da je navedeni pravilnik tj.353:1983.Za industrijsku preradu . 35-41-263. konzervisana mravqom kiselinom . zakqu~eno je da u velikoj meri postoji preklapawe. Osoba za kontakt je Slobodanka Toli}. na sastanku odr`anom 17.3. lok.Pulpa od malina konzervisana mravqom kiselinom .yu. Rok do kojeg zainteresovana pravna i fizi~ka lica mogu dostaviti svoje eventualne primedbe i predloge Zavodu za standardizaciju.K1.2004. PREDLOZI ZA POVLA^EWE JUGOSLOVENSKIH STANDARDA GRANA H: HEMIJSKA INDUSTRIJA Glavna grupa H. jeste 30 dana od dana objavqivawa ovog predloga. Poluprera|eni proizvodi od vo}a . tehni~ki propis podzakonski akt sa obaveznom primenom i da je u toku postupak prevo|ewa standarda sa obaveznom primenom u standarde sa neobaveznom primenom. GRANA E: POQOPRIVREDA. lepkovi i druge lepqive mase Predla`e se povla~ewe slede}eg jugoslovenskog standarda sa obaveznom primenom: JUS H. Upore|ivawem uslova kvaliteta i drugih zahteva koji su za `elatin utvr|eni u navedenom standardu. sa kvalitetom i drugim zahtevima koji su propisani u navedenom pravilniku.100:1970.H: Industrijska prerada vo}a.org.338:1983.H1. preispitala je slede}e jugoslovenske standarde sa obaveznom primenom: JUS E. Poluprera|eni proizvodi od vo}a . tel. Grupi za poqoprivredu. 4 – 2004.Pulpa od vi{awa sa ko{ticom. KS E034-3.Za industrijsku preradu . Poluprera|eni proizvodi od vo}a . osim `itarica Komisija za standarde iz oblasti metoda analiza vo}a. 62/2002) zakqu~eno je da se `elatin nalazi na Pozitivnoj listi pomo}nih sredstava iz Priloga 1. list SCG".Pulpa od kupina konzervisana mravqom kiselinom . 167. povr}a i drugih biqnih proizvoda. br.K: Tutkalo. godine u Zavodu za standardizaciju.354:1983.Za industrijsku preradu .Tehni~ki uslovi JUS E.Tehni~ki uslovi 6 .H1.Tehni~ki uslovi JUS E. prehrambenu i drvnu industriju i {umarstvo.JUS informacije br. PREHRAMBENA I DUVANSKA INDUSTRIJA Glavna grupa E. pod rednim brojem 59. povr}a i proizvoda od vo}a i povr}a.

7 . prehrambenu i drvnu industriju i {umarstvo. "Pravilnika o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i wihove me{avine" ("Sl. list SCG". te se stoga predla`e povla~ewe navedenih standarda.yu. Osoba za kntakt je Slobodanka Toli}. 62/2002) zakqu~eno je da se ricinusovo uqe i kazein nalaze na Pozitivnoj listi pomo}nih sredstava iz Priloga 1. tel. 56/2003 i 5/2004) prvi uslov za dodavawe aditiva i wihovih me{avina namirnicama je da su ukqu~eni u Pozitivnu listu aditiva iz Priloga 1 navedenog pravilnika. zakqu~eno je da u velikoj meri postoji preklapawe. lok. Na osnovu ~lana 7. Rok do kojeg zainteresovana pravna i fizi~ka lica mogu dostaviti svoje eventualne primedbe i predloge Zavodu za standardizaciju. e-mail: stolic@jus. Budu}i da mravqa kiselina nije ukqu~ena u Pozitivnu listu aditiva.K4. 35-41-263. lok.JUS informacije br. tj. prehrambenu i drvnu industriju i {umarstvo. jeste 30 dana od dana obajvqivawa ovog predloga.015:1962.Za tehni~ku upotrebu Na osnovu uvida u Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pomo}na sredstva u proizvodwi prehrambenih proizvoda ("Sl. Ricinusovo uqe . 35-41-263.yu. 167. Grupi za poqoprivredu.org. pod rednim brojevima 165 i 61. weno dodavawe prehrambenim proizvodima nije dozvoqeno. Kazein . jeste 30 dana od dana objavqivawa ovog predloga.052:1963. S obzirom na to da je navedeni pravilnik. br. tehni~ki propis podzakonski akt sa obaveznom primenom i da je u toku postupak prevo|ewa standarda sa obaveznom primenom u standarde sa neobaveznom primenom. U toku preispitivawa zakqu~eno je da se navedeni standardi moraju povu}i zbog kori{}ewa mravqe kiseline (E 236) kao konzervansa. PREHRAMBENA I DUVANSKA INDUSTRIJA Glavna grupa E.K2. 4 – 2004. Rok do kojeg zainteresovana pravna i fizi~ka lica mogu dostaviti svoje eventualne primedbe i predloge Zavodu za standardizaciju. smatramo da je dvostruka regulativa za ricinusovo uqe i kazein suvi{na i stoga predla`emo povla~ewe navedenih standarda. tel. 167.Tehni~ko JUS E. GRANA E: POQOPRIVREDA. br. Upore|ivawem uslova kvaliteta i drugih zahteva koji su za ricinusovo uqe i kazein utvr|eni u navedenim standardima sa kvalitetom i drugim zahtevima koji su za ove proizvode propisani u navedenom pravilniku.org. e-mail: gdjukic@jus.K: Biqna i `ivotiwska uqa i masti Predla`e se povla~ewe slede}ih jugoslovenskih standarda sa obaveznom primenom: JUS E. Osoba za kontakt je Gorica \uki}. Grupi za poqoprivredu. list SCG".

S2) (Identi~an sa ISO 2094:1999) GRANA G INDUSTRIJA KO@E. 4 – 2004.G JUS ISO 4916 2004 Glavna grupa F.D JUS ISO 10335 2004 14/04 9 Proizvodi od gume i plasti~nih masa za {iroku potro{wu Obu}a od gume i plastike .G0) (Identi~an sa ISO 4916:1991) Ispitivawe tekstilnog materijala Tekstilne podne obloge .JUS informacije br. Br.Nomenklatura (G.D1) (Identi~an sa ISO 10335:1990) 8 . Sl.Odre|ivawe gubitka debqine pod dinami~kim optere}ewem (F. OBJAVQENI JUGOSLOVENSKI STANDARDI Oznaka JUS/god.Klasifikacija i terminologija (F.B5) (Identi~an sa ISO 6761:1981) GRANA F TEKSTILNA I ODEVNA INDUSTRIJA Glavna grupa F.S JUS ISO 2094 2004 13/04 8 13/04 68 Konfekcija Tekstil .B JUS ISO 6761 2004 13/04 6 Osnovni proizvodi crne metalurgije ^eli~ne cevi . list strana Naziv GRANA C METALURGIJA I TEHNOLOGIJA PRERADE METALA Glavna grupa C.Tipovi {avova .Pripremawe krajeva cevi i spojnih elemenata (fitinga) za zavarivawe (C. GUME I PLASTI^NIH MASA Glavna grupa G.

Laboratorijske metode (H.C0) (Identi~an sa IEC 60028:1925) Metoda merewa specifi~ne otpornosti metalnih materijala (N.JUS informacije br.Z1) (Identi~an sa ISO 11274:1998) GRANA M MA[INOGRADWA I METALSKA INDUSTRIJA Glavna grupa M.C1) (Identi~an sa IEC 61089:1991 + A1:1997) ^eli~ne `ice oblo`ene aluminijumom za elektrotehni~ke svrhe (N.Odre|ivawe karakteristike zadr`avawa vode . 4 – 2004.C0) (Identi~an sa IEC 60468:1974) @ice od legure aluminijum-magnezijumsilicijuma za provodnike nadzemnih vodova (N.C1) (Identi~an sa IEC 61232:1993) Specijalne elektri~ne ma{ine.N0) (Identi~an sa ISO 7656:1993) GRANA N ELEKTROTEHNIKA Glavna grupa N. ure|aji i aparati za industrijske i medicinske svrhe 14/04 34 Jedinice za sigurno ~uvawe .Z JUS ISO 11274 2004 11/04 24 Razni standardi iz oblasti hemijske industrije Kvalitet zemqi{ta . klasifikacija i metode ispitivawa ot9 11/04 46 11/04 17 JUS EN 1143-1 2004 . GRANA H HEMIJSKA INDUSTRIJA Glavna grupa H.C JUS IEC 60028 2004 JUS IEC 60468 2004 JUS IEC 60104 2004 JUS IEC 61089 2004 JUS IEC 61232 2004 Glavna grupa N.Zahtevi.Kodovi mera (M.C1) (Identi~an sa IEC 60104:1987) Provodnici pou`eni od okruglih `ica u koncentri~nim slojevima za nadzemne elektri~ne vodove (N.S 11/04 11/04 11/04 8 19 7 Elektri~ni provodnici Me|unarodni standard za otpornost bakra (N.N JUS ISO 7656 2004 11/04 34 Drumska vozila i drumski saobra}aj Komercijalna drumska vozila .

JUS informacije br.J JUS ISO 8301 2004 10 .Deo 6: Osnovni principi kriterijuma za odobravawe.C0) (Identi~an sa ISO 3443-5:1982) Tolerancije u gra|ewu .C0) (Identi~an sa ISO 3443-4:1986) Gra|evinske konstrukcije .Deo 1: Kase.S6) (Identi~an sa EN 1143-1:1997 + A1:2001) GRANA U GRA\EVINARSTVO Glavna grupa U.Odre|ivawe toplotne otpornosti i odgovaraju}ih svojstava pri stacionarnom stawu .C0) (Identi~an sa ISO 3443-6:1986) Specijalni gra|evinski radovi 11/04 53 Toplotna izolacija .B JUS ISO TR 11220 13/04 2004 13 Za{tita Obu}a za profesionalnu upotrebu .Deo 5: Serije vrednosti koje se koriste za specifikaciju tolerancija (U.Metoda 1 (U. 4 – 2004. pornosti prema provali .J5) (Identi~an sa ISO 8301:1991) GRANA Z STANDARDI KOJI NE ULAZE NI U JEDNU POSEBNU GRUPU STANDARDIZACIJE Glavna grupa Z. kontrolu usagla{enosti sa specifikacijama tolerancija mera i statisti~ku kontrolu .B1) (Identi~an sa ISO TR 11220:1993) 11/04 5 JUS ISO 3443-6 2004 11/04 9 Glavna grupa U.Tolerancije u gra|ewu .Ure|aj sa toplotnim fluksmetrom (U.Odre|ivawe otpornosti prema klizawu (Z. vrata trezorskih prostorija i trezorske prostorije (N.Deo 4: Metoda za predvi|awe odstupawa u sklopovima i za uspostavqawe tolerancija (U.C JUS ISO 3443-4 2004 JUS ISO 3443-5 2004 11/04 17 Gra|evinsko projektovawe Tolerancije u gra|ewu .

(M. Pla}awe se vr{i prema izdatoj profakturi na `iro ra~un br. po{tanski fah 2105 Telefon: (011) 35-41-263. Naruxbenice slati na adresu Zavoda za standardizaciju Beograd.00 dinara U cenu nisu ura~unati po{tanski tro{kovi. g.) Potpis naru~ioca U ___________________________2004. . tel. JUS Bilten pojedina~na cena (dvobroj) cena komada 365.P. Naru~ilac Adresa Ul. 840-742211843-84 (oznaka osnova pla}awa 33. telefaks: (011) 35-41-257 br. Stevana Brakusa 2.Obave{tavamo vas da mo`ete naru~iti najnovija izdawa Zavoda za standardizaciju NARUXBENICA Ovim neopozivo naru~ujemo: 1. poziv na broj 97).

org. koje dostavqa korisnicima. Stevana Brakusa 2. po{t.Zavod za standardizaciju izdaje informativno glasilo JUS informacije.org. 2105 Telefon: 35-41-256 Telefaks: (011) 35-41-257 E-mail: jus1@jus.yu Standardoteka Zavoda za standardizaciju Stevana Brakusa 2 Telefon: 54-72-93 Prodaja jugoslovenskih standarda Telefon: 54-74-96 . YU ISSN 0353-8524 Zavod za standardizaciju Beograd. po jedan primerak besplatno.yu www. fah br. a posebno ~lanove komisija Zavoda iz va{e organizacije.jus. Molimo vas da va{e saradnike na adekvatan na~in obavestite o svim aktivnostima koje ovo glasilo objavquje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful