අහ

 ම
 කය - ලනත ඉලංගම
ව
තව රටත එකසත ජාක පකෂෙයන බලාෙපාෙරාතත ව

කාය තවත වසර ගණනාවකට බලාෙපාෙරාතත ය
ෙනාහැය. ඒතාක රට මංගල සමරරෙග හතකරණය
ඔහ
 ෙග ෙදශපාලන අනාගතය ෂෙයහ
ලා එතර ස
බයක
පැතතක ෙනාෙපෙන. සැබනම මංගල ව
ූ කල
 ඉතාමත දකෂ
ප◌්රචාරක ක◌්රමෙදය දනනා ක◌්රෙමපාකෙය.
මහ
නදෙග සාටකයට චනද වනාකමක ලබා, පකෂය තළ
හ`ඩා වැළෙපන ස
ි  මහ
නදෙග ෙකානදට පණ නෙන මංගල
සහ ඔහ
 ෙග කණඩායෙ ස
ි  අය වනය. මහ
නද රෙයක

ුෙණ ඔව
ුනෙග ප
ිහ
ෙටන ස පස
ව තම මය තර කර
ගැමට මහ
නදෙග සාකකෙ එලන අවස්ථාවාන සා
ෙනාෙ. නම
 ත මංගල අද හතරගාෙතන වැ ස
ි න තම
නායකතවය ◌ු
ක ගැම සදහා මහ
නදෙග සාකකෙ එලල


ි න ය
.එන.ප
ි යට පණමට කරල
 යට පැණ ස
ි නෙන
ස
ි ෙවකත භාර ෙනාගනනා ෙදශපාලනයක කර යාෙගනය.
එෙහ මංගලට පාල
 ෙනතෙ සාටකය ගැන පාඩ
ඉගැනමට ග
ය රජ
ු තවත රංගනයක රත ය. ඒ ඔහ
 ෙගම
සෙහදරයා වන බැස
ි ල යන හැයට ආඩබරකාර
තාතතාෙග මානස
ි ක තතවෙය් හැය. ආඩබරකාර තාතතා×
පව
ුලට අප්ප ය× පරපරාවට කම ඉලලම ය× රටට
ය පෙසකට මා ෙනාකරන හ
තවකකාර රජ
ු ය. ඔහ

යටෙත ස
ි න ජනතාව, කළ ට
ු තැන පා කල හැ
ෂයන ය. ෙමය මංගල ට මාස හ
පයකට ෙපර
මහ
නදෙගන බැට කෑෙමන පස
 ට
ුස
ිහ
නෙය් අභ
ෙයගයද?
‘‘ශාල වශෙයන සමාජ-ෙදශපාලන අබ
 දයක ගැල
ස
ි න
නම
 ත කලකට ඉහත අභ
මානවත ජායක වශෙයන බැබ
 ණ

අප රට ඉන ම
 දවා ගැමට න ෙකතර අප◌්රසනන ව
ුවත

තත ඇතතට ම
හ
 ණ ය ය
තව ඇත. ආස
ි යාෙ ෙසස
 රටවල
ආක ප
ුනවයක ලබන ට අප
ි ප්පතකන සහ
¥ෂණෙයන ප
ී ත ව
ූ අසාථක රායයක ෙලස ෙසස
 රටවල
 න
ෙකාන  ස
ි න
 ඇත.’’ ෙමෙහම මංගල ප◌්රකාශ කෙළ ට
මාස හ
පයකට ෙපර ඔහ
 ශ◌්ලංකා දහස් පකෂෙය්
මහජන පාශවය ප
ිහ
ට
ු මට අලව කත කරන
 ලැබ

ඔහ
 ෙග ‘‘ස
ිහ
නෙය් අභ
ෙයගය’’ නමැ ප◌්රපත
ප◌්රකාශනෙය්ය. එෙස්ම රෙ පවන තතවය මට
උතසහ කරන ෙහතම ,‘‘ධායක ජනාප ක◌්රමය
වතමානෙය් අප අත න යසන ෙබාෙහමයකට වගයන
ෂ්ඨබෙ උලපත. යවස්ථායක සභාවට සාමාකන
පතම ප◌්රකෙෂ්ප කරන ජනාපවරයා රෙ
වැදගත ආයතනවල ස්වානතවය ෙකෙලසා ෙ. ධායක
ජනාප ක◌්රමය අෙහස
ි ෙ අවශයතාවය ජාක
වැදගතකමක උස
ලනෙන ෙ පස
ම තළය. ඒ හැ◌ු

 ට
ජනතාව ලබාෙදන ජනවරම වගෙමන දරා ස
ි න
පාල
 ෙනතව සබල ගැනමද හස
ි ජාක
අවශයතාවයක ෙව.’’ (උප
ුටා ගැම ස
ිහ
නෙය් අභ
ෙයගය*
මංගල ෙපනවාෙදන අවශයතාවය ෙමරට වතමාන
ෙදශපාලන ක◌්රමෙයන ස
ි ෙලසවත බලාෙපාෙරාතත ය
ෙනාහැය. එෙස්ම රල ස
ි න තාක රට ය
.එන.ප
ි ෙයනද
එවැනනක බලාෙපාෙරාතත ය ෙනාහැය.
අද මහජන පශවක තබා ශ◌් ලංකා දහස් පකෂයකවත
නැත. අද ඇතෙත නාක පකෂ ක◌්රමයක සහ බලාතමක
පව
ුලවාදය. එෙස්ම ඒ තළ පණ
වන ෙමන එලල
ස
ි න
ෙදශපාලන ෙකානදක නැ අෙදශපාලක ප
ි ස. මට අන
ව
රල ක◌්රමස
ි ංහ ෙස්ම සත ෙප්◌්රමසද මහ
නදෙග
ෙදශපාලන ගැටවල එලල
ප
ි ස්ස
 ෙකල
 නනන ස රෙ ස
ගය
ෙවන
ෙවන පෘථ
ුල ව
ුවමනාෙවන කටය
ත කරනනන ෙනාෙ.
එෙස්න ෙමවැ අවස්ථාවක ස්තර කළ හැකෙක ෙදශපාලන

බල තලනය යග
ය ෙස්ම ෙදශපාලන ශ
ෂ්ටතවයක ෙප්න
ෙතක මානයකවත ෙනාමැ තතවයක ෙලසය. ෙදශපාලන

ෂ්ටතවය නමැ ෙ. ආ. ජයවධනෙගන පාප
ී ෙලස
ෂණය ව
ූ කනයාය, ඉන පස
ප
ුට
ු වට පැ අයවන
ස
ි නද ෙකලස
වා ස ෙවන ස
ිම ස
ගයක ෙහ ස
ස

තතවයක ඊට ලබා නෙන නැත. මහ
නදට ඇය හ
ෙත හැයට
ෙකලස
ී මට හැ  ෙබනෙන ඔහ
 යටෙත ෙකා සංධානය
අතගා ම ස
ි ව
ූ ෙහ. නම
 ත 2005 පැව ෙදශපාලක
වටප
ි ටාව තළ ෙකා සංධානය අතගා ම චනද ලබා
ගැම සඳහා අවාය අවශයතාවය ව
ූවා පමණක ෙනාව
එයට ස
ි ය ජනවග වල
 න අඩ
 වැ වශෙයන ආශ
වාදයක
බ
 . රල සා ෙකාන හ
රෙවන බව ට
ු ෙදමළ ජනතාව
ඔහ
 ට ආකෂණය ව
ූෙය් ඒ සාය. මහ
නදට, ෙකා සමග

 ලය ගන
ෙදන
වකට ෙගාස් ෙගම ගැස
ී මට ස
ි ව
ූෙය් ඒ සාය.
එම ෙගම ෙවනට සමස්ත සමාජය ෙගානාට ඇනදම
හරහා මහ
නද රටට කරන ස
ි . සමාජය තළ ඇ 
ෙබනෙන පල
 ගැෙමන සතට
ු ම ස ෙවන ස
ි වක ෙනාෙ.
සැබනම ලංකාෙ ෙ වනට දකනට ෙබන ෙදජනක
තතවය වනෙන, සතරාෙගන පල
 ගැම සහ ඉන ලබන අස
ී ත
ප◌්රෙමදය. ෙමය ඔව
ුනට තම ස්ත◌් ෙහ ප
ුරැෂ
පාශවයන සමග ෙයෙදන රමණෙයන ලබන ප◌්රෙමදයටත
වඩා එහා ග
ය එකක  ෙ. ලංකාෙ ඉහාසෙය් ප◌්රථම
තරැ හතෙ ජනරාලෙග, හම
 ෙ කනලවරෙයක ෙලස
ෙස්වයෙකාට පස
ව ආරකෂක ෙලක රයට පත
ෙගඨාභයෙග ව
ුවමනාවන ඉට
ු ම සඳහා තරැ ෙදෙක
ජනරාලවරෙයක ස
ි න, තරැ ගැලෙ ස
ි ට ගල
ප◌්රෙදශෙය් තම ඳ සහ දරැවන සමග මංගල
උතසවයකට සහබාග
 ම සදහා මහ මග ගමන කරන ස
ි
අෙයකෙග ෙබලල කපා යෑම අතර ස
ි  ෙවනසක නැත.
සැබනම ය ගැන ශාරදෙයක  ස
ි න මහාචාය


ී ස්ටවත ෙනාෙතෙරන ෙදයක ඇත. එන ජනරාලෙග තරැ
ගැලමට ප◌්රථමව කළ ය
තෙත අමාතයංශ  ධාන
උලලංගණය කරන ෙදශපාලන කටය
ත වල ෙයෙදන
ආරකෂක ෙලකවරයා පනනා ම බව.
නම
 ත බලය තළ ස
ි යලල අසරණ  ස
ි . ශ
ෂ්ඨතවය
ෙකලසන රංග කෙවන භකාව තළ එෙනකා ෙසායනෙන
තම තමාෙග යැප
ී ම සහ පණ ෙකනද ◌ු
ක ගැම සඳහා
අවකාශය ස සබෑ දහස ෙවන
ෙවන අරගල කරනෙන
ඉතාමත ස
 ප
ි ස. ඔව
ුනද ඉන ඉවත මට ෙහ ච
ුත
මට, අෙනකාෙග අදහස් ෙනාඉවසන, ස
ි යලල තමා
අබ
ම
 කව දන නමස්කාර කළ ය
ත යන මානස
ි කතවෙයන
ෙපෙලන අශ
ෂ්ටනට කළ හැ ස
ෙදය. එෙස්ම එය ‘‘ෙපා
හැඟ
ම’’ ඝාතනය ෙකාට ඇ සමාජය ෂෙයහ
ලාද
සාධාරකරණය මට හැය. තමා, ජනරාල ෙකෙස් ෙහ
ද`ඩ
 කෙඳ ගැස
ී ම සදහා දනෙගට කෙමන ලබන තෘප්ය
රමණෙයන ලබන තෘප්යටත වඩා ඉහල බව දනනා
ආරකෂක ෙලකවරයා පල
 ගැෙමන ප◌්රෙමදය ලබන

ි නෙන ෙ සාය. ෙමය ෙපා මානස
ි ක තතවය බවට පත 
ඇ බව ෙපෙනනෙන අප අවට ස
ි  වන අෙනක ස
ි  ෙදස
වඩාත මස
ිල
 මතව බැල
 ෙම. ය ස
ි ෙදයක පාලනෙයන
ෙතාර ව
ූ කළ බලාෙපාෙරාතත ය හැකෙක ෙදවාචක ස
බත බ
 ලන ප
ි රැණ
 පස් මහ බලෙගයනෙගන සනනදධ ව

රත පලස් වල රඟන ජායක ෙනාෙ.
මහාචාය ප
ී ස්ට, නව ෙයාව
ුන තරැණ මනත◌් නාමල
රාජපකෂ අස
නගනනා ෙතක සභාව ඉෙය් ස
ි ට ෙගන ස
ි මට

ි  ෙබනෙන ෙ සාය. වතමානෙය් ය ව
ූ කල

මහ
නද නතනයට දකවන නැයාව. නය ව
ූකල

රාජපකෂවරැන ඉෙය් දන නැමට හැ ප◌්රමාණය.
ස
නෙග දහස මන  සමත කරගත ෙපා ෙයන

අපගමනය  ප
ුදගල ෙකනදයව රණය වනතාක රට
එවන සමාජයක පවනෙන වහල සංස්කෘයක ස ෙවන
ෙදයක ෙනාෙ. ඒ තළ පද ෙවනෙනද ස්වායා සතට
ු කරන
ෂ්පාතයන ස අවශයතාවයන ෙනාෙ. මන ස
ි ලවා,
මල රවංස ෙදශපාලනය නාමෙයන සාථක ව
ූෙය්ත
ජැකසන ඇනත කලාෙවන සාථක ව
ූෙය්ත ඔව
ුනෙග
‘‘ෙපාක ම’’ රණය කරනනාට කතා මට බ

හැයාව මතය. එය සමස්ත සමාජය ප
ුරා ෙදලනය වන අහ

ම
 කය.
Source : LankaNewsWeb.com