Φύλλο Ύλης Α.1.1.4.α.

Θετικές και αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση της
Τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον.

Θετικές

και

αρνητικές

επιδράσεις

από τη χρήση της Τεχνολογίας στο
φυσικό περιβάλλον.
Οι συνέπειες της αλόγιστης χρήσης της Τεχνολογίας στο
φυσικό περιβάλλον είναι σήμερα αισθητές από όλους. Το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, η μόλυνση
από ραδιενεργά απόβλητα, μεγάλες καταστροφές όπως η
περίπτωση του Τσερνομπίλ κ.α. δημιουργούν μια εύλογη
αβεβαιότητα για το μέλλον του πλανήτη.
Θα ήταν πολύ εύκολο να απαριθμούσε κάποιος περιπτώσεις
που η τεχνολογία λειτούργησε καταστροφικά
για το
περιβάλλον. Το ερώτημα όμως που δεν τίθεται συχνά είναι αν
και σε ποιες
περιπτώσεις η τεχνολογία λειτούργησε
ευεργετικά για το περιβάλλον. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να
προβληματιστούμε κατά πόσον
η τεχνολογία εφόσον
χρησιμοποιηθεί σωστά θα είναι αυτή που θα αναστρέψει την
σημερινή καταστροφική πορεία.
Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα θα μπορούσαμε να πούμε,
ναι, υπάρχουν περιπτώσεις έστω και λίγες που η λογική χρήση
της τεχνολογίας επιδρά ευεργετικά στο περιβάλλον.
Παραδείγματα η χρήση ηλιακής, αιολικής, ή υδροηλεκτρικής
ενέργειας, η κατασκευή πιο οικονομικών οχημάτων και
οχημάτων που παράγουν λιγότερους ρύπους κ.α.
Όμως όπως και αν έχουν σήμερα τα πράγματα αν η
ανθρωπότητα αποφασίσει ειλικρινά να σώσει το φυσικό
περιβάλλον δεν έχει αλλού να στραφεί εκτός από την
Τεχνολογία.
Συμπερασματικά θα έλεγα ότι, δεν είναι η Τεχνολογία που
επιβάρυνε το περιβάλλον και το έφερε στην σημερινή
κατάσταση, αλλά η αλόγιστη χρήση της από τον άνθρωπο.

Εφόσον ο άνθρωπος αποφασίσει να σώσει τον πλανήτη που ζει
δεν έχει άλλη επιλογή από την ευφυή ( έξυπνη δηλαδή ) χρήση
της τεχνολογίας.

Βιβλιογραφία:

http://www.geocities.com/actiontechcy/index

Φύλλο Ύλης Α.1.1.4.β.

Περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την
αλόγιστη χρήση της Τεχνολογίας στον τόπο μας.

Περιβαλλοντικά

προβλήματα,

που

σχετίζονται με την αλόγιστη χρήση της
Τεχνολογίας, στον τόπο μας.
Παρόλο

που

η

Κύπρος

έχει

αξιοσημείωτες

οικονομικές

επιδόσεις ουδέποτε είχε αξιόλογη βιομηχανική υποδομή και
παραγωγή.

Εντούτοις

μπορούμε

και

στον

τόπο

μας

να

εντοπίσουμε κάποια σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που
σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την ανάπτυξη και χρήση της
τεχνολογίας, όπως :
Το αμιαντορυχείο.
Η
ύπαρξη
τοξικών
ουσιών
που
παλαιότερα
χρησιμοποιούνταν σε εγκαταστάσεις της ΑΗΚ.
Η υπεράντληση νερού και η κακοδιαχείριση των υδάτινων
πόρων.
Η μόλυνση των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων κάτω
από τις μεγάλες οικιστικές περιοχές.
Τα ναυάγια και η συνεπακόλουθες διαρροές καυσίμων
κοντά στις ακτές του νησιού.
Οι δασικές πυρκαγιές που οφείλονται σε ανθρώπινες
δραστηριότητες.
Η λαθροθηρία και το υπερβολικό κυνήγι.
Η χωρίς περιορισμό, αλόγιστη, χρήση πλαστικού μιας
χρήσης.
Η ανεξέλεγκτη χρήση και τοποθέτηση πινακίδων και
αφισών που μολύνουν και αλλοιώνουν
το φυσικό
περιβάλλον και γίνονται αιτία τροχαίων δυστυχημάτων.

Κατ’ οίκον εργασία.
Να κάνετε στο τετράδιο σας, μια από τις δυο παρακάτω εργασίες:
1. Να περιγράψετε ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής
σας και να προτείνετε ένα σχέδιο δράσης για την βελτίωση
ή/και την εξάλειψη του προβλήματος.
2. Να προτείνετε ένα σχέδιο δράσης που θα εφαρμόσετε στο
σπίτι σας ώστε να πετύχετε ουσιαστική μείωση στην
εβδομαδιαία κατανάλωση καυσίμου για σκοπούς θέρμανσης
και μείωση στη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful