Laura Acklen

Laura Acklen

Sams Teach Yourself Microsoft® Office 2000 in 10 Minutes

Authorized translation from the English language edition published by Sams Publishing. Copyright © 1999 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or by any informaton storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Croatian language edition published by Strijelac d.o.o. Copyright © 1999 Preveo s engleskoga: Berislav Jedna~ak Izdava~: „Strijelac“ Zagreb Urednik: Goran Jedna~ak Lektura i korektura: Rada Fedor Priprema za tisak: Grafi~ki studio „MI[“ Tisak: Tiskara “Kasani}” CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 004.42 Office 2000 (035) ACKLEN, Laura Vodi~ kroz Microsoft Office 2000 / Laura Acklen; [preveo s engleskoga Berislav Jedna~ak].– Zagreb: Strijelac, 1999. – 224 str.: ilustr.; 21 cm. – (10 minuta do uspjeha) Prijevod djela: Sams Teach Yourself Microsoft® Office 2000 in 10 Minutes. – Kazalo. ISBN 953-210-002-4 991027119
Copyright © za hrvatsko izdanje STRIJELAC, Zagreb, 1999. Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona. Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autor objavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige, proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakve posljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu ili gubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.

SADRZAJ
UVOD 1 OSNOVE
OFFICEA X

2000

1

Pokretanje aplikacija Officea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Otvaranje datoteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ispis iz aplikacije Officea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Spremanje datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Spremanje u formatu Web stranice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zatvaranje datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pronala`enje datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zatvaranje aplikacija Officea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Upotreba novih alatnih traka i izbornika Officea 2000 . . . . . . . 8 Pomo} u Officeu 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.

FORMATIRANJE

DOKUMENATA U

WORDU

9

Promjena margina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Poravnati tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uvla~enje teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Umetanje pobrojanih i nepobrojanih popisa . . . . . . . . . . . . . 13 Promjena razmaka izme|u redaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Upotreba prekida~a odjeljka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Umetanje prekida stranice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.

UPOTREBA

PISAMA U

WORDU

17

Odabir pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Upotreba masnih, nakošenih i potcrtanih zankova . . . . . . . . . 18 Pridjeljivanje posebnih efekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Dodavanje boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.

PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVOM DOKUMENTU

22

Pronala`enje i zamjena teksta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Upotreba opcija tra`enja u Wordu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Provjera pravopisnih i gramati~kih pogre{aka. . . . . . . . . . . . . 26

iv

10 MINUTA

DO USPJEHA!

VODI^

KROZ

OFFICE 2000

5.

RAD

S TABLICAMA U

WORDU

29

Umetanje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Brisanje i umetanje }elija, redaka i stupaca . . . . . . . . . . . . . . 31 Pomicanje ili kopiranje stupaca i redaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Promjena širine stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pridjeljivanje rubova tablici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.

UPOTREBA

STILOVA U

WORDU

36

Što je stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pridjeljivanje stila tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Stvaranje novog stila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Promjene u stilu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

7.

UPOTREBA

PREDLO@AKA U

WORDU

43

Upotreba Wordovih predlo`aka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Stvaranje novog predloška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Promjena postoje}eg predloška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Stvaranje predloška iz dokumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 A`uriranje dokumenta kada je promijenjen predlo`ak . . . . . . 49

8.

URE\IVANJE

RADNIH STRANICA U

EXCELU

50

Ure|ivanje unesenih podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ubrzavanje unosa podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Odabir }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Prilagodba širine stupca i visine retka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Spajanje }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Umetanje redaka, stupaca i }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Brisanje redaka, stupaca i }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

9.

FORMATIRANJE

VRIJEDNOSTI U

EXCELU

59

Formatiranje vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Poravnavanje unosa u }elijama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. FORMATIRANJE

RADNIH STRANICA U

EXCELU

65

Naglašavanje }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Upotreba AutoFormata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Kopiranje formata pomo}u Format Paintera. . . . . . . . . . . . . . 70 Pridjeljivanje uvjetnog formatiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

. . . . . . . . . . . . . . . . 97 Stvaranje tablice upotrebom ~arobnjaka (Table Wizard) . . . . . . . RAD S FORMULAMA U EXCELU 73 Što je formula . . . . . . . . . . . 87 Upotreba Formula Palette . 97 Stvaranje tablice od samog po~etka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STVARANJE BAZA PODATAKA U ACCESSU 91 Stvaranje baze podataka pomo}u ~arobnjaka (Database Wizard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Promjena podešenja prora~una . . . . . . . . . . . 85 Upotreba AutoCalculatea . 106 Ure|ivanje polja i njihova svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADR@AJ v 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Stvaranje baze podataka od samog po~etka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Brisanje polja . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 13. . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ponovni pregled formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Unos formula . . . . . 111 Sortiranje podataka . . . . . . . . 78 Kopiranje formula . . . . . . . . . . . . . . . 100 Brisanje tablice. . 73 Redoslijed primjene operacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 14. . . . . . . . . 110 Promjena sadr`aja }elije . . . . . . 108 16. . . . . . . . 81 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Zadavanje primarnog klju~a . . . . . . . . . . . . 79 Upotreba relativnih i apsolutnih adresa }elija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dodavanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAD S PODACIMA U ACCESSU 110 Unošenje sloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Upotreba AutoSuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU 83 Razumijevanje funkcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ure|ivanje formula . . . . . . . . . . . 111 Odabiranje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STVARANJE TABLICA U ACCESSU 97 Stvaranje tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAD S POLJIMA U ACCESSU 104 Razumijevanje vrsta podataka i formata . . . . . . . . . . 103 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Stvaranje prezentacije od samog po~etka . . . . . . . . . . RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU 137 Promjena prikaza . . 145 Upotreba opcije Autolayout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Stvaranje izvještaja uz pomo} AutoReporta. 126 Spremanje i pokretanje upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STVARANJE UPITA U ACCESSU 123 Što je upit . . . . . . . . 141 Promjena razine strukture . . . 118 Stvaranje izvještaja pomo}u ~arobnjaka (Report Wizard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 18. . . . . . . . . 130 19 STVARANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 131 Stvaranje prezentacije pomo}u ~arobnjaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Prozor Slide Miniature . . . . 128 Sortiranje polja u upitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Pridjeljivanje ve} dizajniranog predlo{ka prezentaciji . . . . . . . 127 Dodavanje uvjeta . . . . . . . . . . . . . . 140 Ure|ivanje teksta . . . . . STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 114 Stvaranje forme pomo}u AutoForma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Dodavanje polja upitu . . . . . . . . . . . 123 Stvaranje jednostavnog upita pomo}u ~arobnjaka (Query Wizard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Pomicanje iz stranice u stranicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Ure|ivanje objekata . . . . . .vi 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 17. . . 114 Stvaranje forme pomo}u ~arobnjaka (Form Wizard). 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Brisanje stranice. . . . . . . . . . . . . 115 Unošenje podatka u formu. . . . . . . . 136 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . URE\IVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 144 Stvaranje stranice profesionalnog izgleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 21. . . . . . . . . 127 Prikazivanje rezultata upita. . 126 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . 131 Stvaranje prezentacije pomo}u predlo{ka . . . . . . . . . . . . . 123 Pokretanje novog upita u prikazu Query Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Ponovno ure|ivanje popisa i odlomaka . . . . . . . .

. . . . . . .SADR@AJ vii Ure|ivanje pomo}u opcije Slide Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Dodavanje gumba za akciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Dodavanje Clip Arta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Spremanje e-po{te u mapu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DODAVANJE ELEMENATA U POWERPOINTU STRANICAMA 152 Dodavanje okvira za tekst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Dodavanje datoteke . . . 164 24. . . . 178 Odgovaranje na e-po{tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Ponovno ure|ivanje stranica u oknu Outline . . . . . . . UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU 183 Stvaranje novog kontakta . 179 Proslje|ivanje e-po{te. . . 186 . 159 23. . . . . . . . . . . . . . . 172 Pode{enje Outlooka za e-po{tu . . . . . . . . . . . . . . 162 Skrivanje stranica . . . 157 Dodavanje URL (adresa na Internetu) hiperveze . . 150 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Provjera pravopisa va{e e-po{te . . 163 Pode{enje opcija prikaza stranica . . . PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 161 Prikazivanje stranica u prikazu Onscreen . . . . . . SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 166 Izrada poruke. . . . . . . . 181 Ispis e-po{te . . . . . . . . . . . . . . 172 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 174 ^itanje e-po{te . . . . . . . 152 Dodavanje nepobrojanog popisa . 185 Komuniciranje s kontakt osobom . . 181 Brisanje e-po{te . 183 Pregled popisa kontakt osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Slanje i zatvaranje e-po{te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Nadzor nad prikazom stranica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Ponovno ure|ivanje stranica u prikazu Slide Sorter . . . . . . . . . . . . . . . . 182 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Spremanje pridodanih datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 190 Ure|ivanje predlo`ene publikacije . . STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 189 Upoznavanje s Publisherom 2000. . . . . . . . . . . . . . 194 Stvaranje Web stranice . . . . . . . . . . . . . . . . 196 KAZALO 199 . . . . . . . . . . . . . . 192 Umetanje novog teksta i objekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Stvaranje publikacije . . . . . . . . . . .viii 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 27. . . . . . .

HRVATSKA INA^ICA MICROSOFT OFFICA 2000 Upravo u danima kada su knjige serije 10 minuta do uspjeha odlazile u tisak. uklju~uju}i i knjigu First Look at Windows 95. nadamo se da }e vam mali rje~nik na kraju knjige pomo}i u razumijevanju i snala`enju. . godine. Hughu Vandivieru. Zahvaljujem i Jill Byus. Moje iskrene zahvale Franu Hattonu. Uklju~ena je u pripremu i podr{ku korisnicima ra~unala od 1985. a koji su osigurali da knjiga bude gramati~ki i tehni~ki to~na. Karen Walsh. Karen Opal. op}enito. Napisala je i devet knjiga iz edicije Essentials. Ako imate ili planirate nabaviti hrvatsku ina~icu. POSVETA Knjigu posve}ujem svom suprugu Jeffu koji se. Steveu Geiselmanu. objavljena je i hrvatska ina~ica programskog paketa Microsoft Office 2000. Word for Windows 95 On-The-Job i Word 97.O AUTORU Laura Acklen `ivi u Austinu u dr`avi Texas. Tricia Sterling. Neki od tih naslova su Windows 95 On-TheJob. Coletti Witherspoon. ZAHVALE @eljela bih zahvaliti svim onim ljudima koji rade “iza scene”. Mandie Rowell. namijenjenu te~ajevima za korisnike ra~unala. Marku Hallu. Autor je i koautor ve}eg broja Queovih izdanja. dok sam pisala knjigu. dobro formatirana i. Donu Essigu i Jimu Minatelu za odli~nu suradnju. ugodna za ~itanje. Melody Lane i Cindy Fields. pravio da u`iva u brizi za na{e troje djece. Sandy Henselmeier.

Publisher se ne isporu~uje u standardnoj verziji Officea. UVOD [TO l JE MICROSOFT OFFICE 2000? Microsoft Office 2000 sastoji se od sljede}ih. Svaka vje`ba pru`a detaljne upute za obavljanje razli~itih zada}a unutar programa Officea 2000.x 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Ako `elite za kratko vrijeme nau~iti Office 2000. Outlook – Elektroni~ki po{tanski klijent. ~itate pravu knjigu. Publisher uklju~uje sve {to vam je potrebno za razvoj profesionalno dizajniranih marketin{kih materijala za sve vrste djelatnosti. Excel se mo`e upotrijebiti za izradu dojmljivih financijskih izvje{taja. Publisher – Potpuno automatiziran program za stolno izdava{tvo. Wordove mogu}nosti kre}u od izrade jednostrani~nog dopisa. PowerPoint – Jednostavan program za izradu prezentacija koji omogu}ava stvaranje dojmljivih prezentacijskih paketa. kalendar i jo{ mnogo toga {to }e vam pomo}i u organizaciji va{eg dnevnog rasporeda. l l l l l . Access se isporu~uje samo uz Professional i Premium verzije Officea (nema ga uz verzije Standard i Small Business). 10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Office 2000 je knjiga koja vam pokazuje najva`nije mogu}nosti ovog sna`nog softvera. grafikona i baza podataka. usko povezanih aplikacija: Word – Bez dvojbe najbolji program za obradu teksta na Windows platformi. dnevni planer. Access – Program za rad s bazama podataka koji je za~as postao tr`i{ni pobjednik zbog jednostavnosti upotrebe i sjajnih mogu}nosti. Excel – Mo}an. ali i jednostavan program za rad s prora~unskim tablicama. preko pisma s umetnutim slikama sve do izvje{taja od 500 stranica.

.UVOD xi U OVOJ KNJIZI Tekst na ekranu Tekst kojeg upisujete Elementi koje odabirete PRAVILA KOJA SE KORISTE Da biste se lak{e snalazili u samim vje`bama. kao i tipke koje trebate pritisnuti su otisnute u boji. Naredbe. Osim ovih pravila. odredili smo ova pravila: Tekst na ekranu je tiskan masnim slovima. opcije i ikone koje trebate odabrati. a savjeti su obi~no prakti~na rje{enja tih problema. Podaci koje trebate upisati su otisnuti u plavoj boji masnim slovima. u knjizi “10 minuta do uspjeha!” se koriste i sljede}e ikone koje ozna~avaju korisne informacije: Jednostavnim jezikom Novi ili nepoznati izrazi su opisani (to ste shvatili) jednostavnim jezikom. Properties” to zna~i da trebate “otvoriti izbornik File i odabrati naredbu Properties”. Savjeti koji {tede vrijeme Pro~itajte ove savjete jer se u njima nalaze zamisli kojima izbjegavate zbrku. Kada trebate odabrati neku naredbu u izborniku onda }ete u knjizi nai}i na sljede}i redoslijed izbornik. naredba. Gumb za uzbunu Ova ikona ozna~ava podru~ja u kojima novi korisnici nailaze na probleme. Primjerice ako pi{e “odaberite File.

Da biste pokrenuli aplikaciju Officea upotrijebite sljede}e korake: 1. ispisivanje i spremanje datoteka. Postoji tako|er i verzija Office Developer s alatnim trakama specijalno namijenjenim programerima. Kada nau~ite raditi s jednom aplikacijom spremni ste za rad s ostalima. Nau~it }ete i kako upotrijebiti obilje`je Windows Find kako biste pronašli izgubljenu datoteku. Od ovog mjesta mo`ete direktno oti}i na aplikacije koje naj~eš}e upotrebljavate. Kliknite na gumb Start. aplikacije Officea rade na vrlo sli~an na~in. Dok se susre}ete s razli~itim zadacima. Tako|er. Verzija Small Business uklju~uje alatne trake Microsoft Small Businessa. Postavite pokaziva~ miša na Programs. otvaramo aplikaciju Word. Power Point (prezentacije) i Outlook (planiranje i kontakti). Prikazuje se izbornik Programs (vidi sliku 1. Excel (prora~unska tablica).1. vje`ba OSNOVE OFFICEA 2000 U ovoj vje`bi nau~it }ete kako pokrenuti ili zatvoriti aplikacije Officea. Kliknite na ikonu programa koji `elite pokrenuti i prikazuje se prozor aplikacije. dok verzija Premium uklju~uje FrontPage (stvaranje i upravljanje Web stranicama) i PhotoDraw (ure|ivanje ilustracija i slika). U našem primjeru. kao što su otvaranje. Izabrati mo`ete iz nekoliko grupa. . Prikazuje se izbornik Start. Standardna verzija uklju~uje Word (obrada teksta). verzija Professional uklju~uje Access (baza podataka).1). POKRETANJE APLIKACIJA OFFICEA Microsoft Office 2000 je skup aplikacija koje rade zajedno. nau~it }ete osnovne koncepte svih aplikacija Officea. 2. 3.

U tom okviru za dijalog mo`ete pogledati datoteke i mape u vašem sustavu. SLIKA 1. Prema osnovnim postavkama u okviru za tekst upisana je mapa My Documents. vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Windows Find za pronala`enje izgubljenih datoteka.2 1. Slika 1. datoteku u kojoj `elite raditi odabirete u okviru za dijalog Open. Kliknite na gumb Open na standardnoj alatnoj traci. VJE@BA Pre~ica Worda je odabrana. Tako|er mo`ete odabrati izbornik File i tada kliknuti na Open (ili pritisnuti tipke Ctrl+O). OTVARANJE DATOTEKA U svim aplikacijama Officea. . pre~ice aplikacija su smještene u mapi Programs.1 Kada instalirate Office 2000. U 4. Upotrijebite sljede}e korake kako biste otvorili datoteku: 1.2 prikazuje okvir za dijalog Open u Wordu. kao i one u mre`i.

Kliknite kako biste se pomaknuli jednu razinu više. kliknite strelicu padaju}eg popisa Look in i odaberite pogon ili izaberite Network Neighborhood kako biste pregledali mre`u. . dvostruko kliknite na njezinu ikonu. Tada odaberite Open. Otvaranje više datoteka Da biste otvorili više datoteka istovremeno. kliknite na prvu i pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate ostale. Ako se `elite vratiti na prethodnu mapu. Ako se `elite pomaknuti jednu mapu iznad trenutne. Broj datoteka koje mo`ete istovremeno otvoriti ovisi o vašem sustavu. kliknite gumb Back. Ako `elite promijeniti pogon. @elite li brzo otvoriti datoteku.OSNOVE OFFICEA 2000 3 Kliknite kako biste promijenili pogon. 2. SLIKA 1.2 U okviru za dijalog Open mo`ete prona}i i odabrati datoteku s kojom `elite raditi. 3. kliknite gumb Up One Level.

upotrijebite okvir za dijalog Print. VJE@BA ISPIS IZ APLIKACIJE OFFICEA Najbr`i na~in ispisivanja dokumenta je kliknuti na gumb Print koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. vaše su promjene spremljene. Odaberite File. U okvir za tekst File name utipkajte ime datoteke. Spremanje u format HTML Spremanje trenutnog dokumenta u HTML formatu je jednostavno – u popisu Save as type odaberite Web Page. Odaberite Save. ali da ne bude komplicirano kako biste ga zapamtili. Tako }ete poslati cijeli dokument na trenutno odabrani pisa~. Ako još niste dali ime datoteci. kliknite na strelicu padaju}eg popisa Save as 4. U okviru za dijalog Save As upotrijebite sljede}e korake kako biste datoteci dali ime: 1. SPREMANJE DATOTEKA Lako je spremiti datoteku. Save (ili pritisnuti tipke Ctrl+S). 2. U aplikacijama Officea datoteku spremate klikom na gumb Save koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. Ako datoteka ima ime. . Ako ne vidite gumb. Upotrijebiti mo`ete 255 znakova i razmaka. Ako je potrebno. prikazat }e se okvir za dijalog Save As u kojem }ete utipkati ime i odrediti to~no mjesto spremanja. mo`ete odabrati File. Upotrebom drugog koraka iz odlomka “Otvaranje datoteka” pomi~ite se do mape u koju `elite spremiti datoteku. Opcije ispisa ovise o aplikaciji u kojoj radite.4 1. no ne upotrebljavajte posebne simbole. type kako biste odabrali format datoteke. 3. Ako `elite odabrati drugi pisa~ ili promijeniti opcije ispisa. @eljet }ete ime koje opisuje sadr`aj. Print (ili pritisnite tipke Ctrl+P). no problemi nastaju pri izboru njezinog imena.

1. pomo}u naredbe Save As Web Page mo`ete objaviti dokument u HTML formatu na Web poslu`itelju.) Spremite dokument prije objave! Uvijek prije objavljivanja dokumenta kao Web stranice spremite ga u osnovnom formatu. Kliknite Change i utipkajte naslov stranice. 2. Kliknite Publish. 3. pa za njega krenite na ~etvrti korak. Save As Web Page. Office 2000 }e provjeriti sve veze i popraviti one koje ne rade. .OSNOVE OFFICEA 2000 5 Neprihvatljivo ime datoteke Morate se dr`ati pravila koja postavljaju Windowsi kada datoteci dajete ime. 4. Pokušajte ponovno utipkati ime. Crtice i podvlake su u pravilu dozvoljene. Budite sigurni da je odabran dobar sadr`aj u okviru za popis Choose. Objavljivanje Web stranica Objavljivanje dokumenata. molim vas da pro~itate ugra|enu pomo} – tema je “Publishing Web Pages”. radnih stranica. Kada ste spremili dokument u HTML formatu. Odaberite File. prezentacija i ostalih sadr`aja kao Web stranica uklju~uje niz radnji. (Word ne sadr`i gumb Publish. S obzirom da nemam puno mjesta kako bih vam sve objasnio. U tom slu~aju imate kopiju koju mo`ete upotrijebiti u slu~aju neo~ekivanih problema. no tada ne upotrebljavajte dvoto~ke ili posebne simbole. SPREMANJE U FORMATU WEB STRANICE U svakoj aplikaciji Officea. Ako ih se ne budete pridr`avali. Windowsi }e ispisati poruku o pogre{ci.

gumbi Close su razli~iti. Trik je u tome kako znati koji je gumb pravi. @elite li zatvoriti aplikaciju. U okvir File Name utipkajte ime pogona. mo`ete tra`iti jednu datoteku ili više njih po odre|enim uvjetima. Kada imate otvoren dokument. Kliknite Save. vrijeme promjene ili vrsta datoteke. PRONALA`ENJE DATOTEKE Dok radite u aplikacijama Officea. . Vratite se na prethodni odlomak vje`be kako biste ponovili korake za spremanje datoteke pomo}u okvira za dijalog Save As. Upotrebom Windows Finda. Ako imate otvoreno više dokumenata u isto vrijeme. Ako ne `elite spremati promjene. Gumb Close za aplikaciju nalazi se na naslovnoj traci. kliknite File. Ako otvoreni dokument prethodno nije spremljen. odaberite No. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pronašli datoteku: 1. tekst koji sadr`i datoteka.6 1. dok gumb za zatvaranje aplikacije ne postoji. Kliknite svaki gumb za zatvaranje pojedinog dokumenta kako biste zatvorili sve dokumente. U suprotnom. Exit. bit }ete upozoreni da spremite dokument. Ti uvjeti mogu biti imena datoteka (ili dijelovi imena). Close. ZATVARANJE DATOTEKE U svakoj aplikaciji Officea (osim Outlooku). Ako `elite mo`ete odabrati File. mo`ete slu~ajno zametnuti datoteku. Prikazuje se okvir za dijalog Find. 6. Kliknite gumb Start. ali i za aplikaciju. odaberite Yes kako biste otvorili okvir za dijalog Save As. mape. Web poslu`itelja ili FTP lokaciju na kojima `elite objaviti stranicu ili kliknite na gumb Browse kako biste pronašli `eljeno mjesto. VJE@BA 5. postoji gumb Close za dokument. odaberite Find i nakon toga Files or Folders. U tom slu~aju na Wordovoj naslovnoj traci nalaze se svi gumbi Close pojedinih dokumenata. dok se gumb Close za dokument nalazi na traci izbornika (ako je dokument preko cijelog zaslona) ili na naslovnoj traci dokumenta (kada dokument nije u prozoru najve}e veli~ine na zaslonu). datoteku mo`ete zatvoriti klikom na gumb Close.

Ako `elite prona}i cijeli pogon. Windowsi ne}e prona}i datoteku. Advanced i iz padaju}eg popisa Of Type odaberite vrstu datoteke. Niste pronašli datoteku Ako niste pronašli datoteku za koju ste sigurni da se nalazi u vašem sustavu. odaberite ga iz okvira za tekst Look In i provjerite je li potvr|ena opcija Include subfolders. kliknite na gumb Close (gumb X na desnoj strani naslovne trake aplikacije). Zapamtite – ako uvjeti nisu u potpunosti ispunjeni. ZATVARANJE APLIKACIJA OFFICEA Kada zatvarate aplikaciju Officea. 5. Ako `elite prona}i odabranu mapu. unesite ime datoteke (ili njezin dio) koju `elite prona}i. bit }ete upozoreni da spremite otvoreni dokument. Rezultate tra`enja vidjet }ete u prozoru ispod okvira za dijalog Find. Isto tako. Ako niste sigurni oko imena. pokušajte ponovno. kliknite gumb Find Now kako biste zapo~eli tra`enje. 4. Ako `elite prona}i odre|enu vrstu datoteke kliknite na karticu 6.OSNOVE OFFICEA 2000 7 2. Da biste zatvorili aplikaciju Officea. Budite pa`ljivi pa ne}ete izgubiti svoj rad. u kojem }e biti ispisane prona|ene datoteke. Kada završite s postavkama. U okvir za tekst Named. 3. kliknite na karticu Date i podesite opcije vremena posljednjih promjena. kliknite na gumb Browse i iz popisa mapa odaberite `eljenu mapu. mo`ete otvoriti izbornik File i odabrati Exit ili pritisnuti tipke Alt+F4. ali budite odre|eniji. budite sigurni da ste isklju~ili opciju Include subfolders. Ako `elite prona}i odre|enu mapu. upotrijebite zvjezdicu (*) koja }e zamijeniti jedan ili više znakova. Ako `elite prona}i datoteku prema njezinoj posljednjoj vremen- skoj promjeni. .

kliknite Tools. Ako vam se ta metoda ne svi|a. Ako vam se ne svi|a sadr`aj izbornika. kliknite na karticu Options i isklju~ite opciju Menus Show Recently Used Commands First.8 1. kliknite na taj gumb. Kada se prika`e okvir za dijalog. Tada kliknite Close. Ako ih `elite razdvojiti kako biste vidjeli više gumba svake pojedine. Sada }e izbornik koji otvorite prikazivati sve naredbe. Alatne trake i izbornici prate koje gumbe i naredbe upotrebljavate i prikazuju samo one koje upotrebljavate naj~eš}e. Da biste dobili pomo} kada je znak vidljiv. vidjet }ete samo uobi~ajene naredbe i naredbe koje ste upotrebljavali. pri~ekajte nekoliko sekundi i one }e se pojaviti. pas ili neki drugi znak) nudi pomo} zasnovanu na naredbi koju ste odabrali. Office Assistant (mali animirani znak. Kada prvi put otvorite izbornik. Kada upotrijebite gumb koji prethodno nije bio vidljiv na alatnoj traci. prema osnovnim postavkama standardna i formatiraju}a alatna traka dijele isti redak. . Da biste vidjeli više gumba alatne trake. Tada kliknite OK. Na taj na~in }ete otvoriti prozor Microsoft Help. on }e biti dodan alatnoj traci. Customize. Da biste vidjeli sve naredbe u izborniku. Ako vam je to ~ekanje predugo. Prema izvornoj podešenosti. te nakon toga kliknite temu koju vam sugerira Help. te isklju~ite opciju Use the Office Assistant. Na desnom kraju svake alatne trake nalazi se gumb na kojem je prikazana strelica. Prvo. VJE@BA NOVIH ALATNIH TRAKA I IZBORNIKA OFFICEA 2000 Nekoliko je razlika vezanih uz upotrebu alatnih traka i izbornika u odnosu na prijašnje verzije Microsoft Officea. kliknite na znak Office Assistanta i tada na gumb Options. Tada kliknite na karticu Help Contents i odaberite temu ili kliknite na Answer Wizard i utipkajte pitanje. @elite li prikazati alatnu traku koja nije trenutno vidljiva. desnim klikom miša na izbornik prikazat }ete sve naredbe. kliknite na njega i utipkajte pitanje. kliknite jednu i odvucite je ispod druge. UPOTREBA POMO] U OFFICEU 2000 Pomo} u Officu 2000 mo`ete dobiti na dva na~ina. Sada da biste došli do pomo}i morate koristiti izbornik Help i odabrati Microsoft Word Help (ili Microsoft ime aplikacije Help ako radite u nekoj drugoj aplikaciji Officea). kliknite desnom tipkom miša bilo gdje na alatnu traku i iz popisa odaberite `eljenu. koji mo`e biti spajalica.

upotrebom miša i ravnala ili unosom to~nih vrijednosti u okviru za dijalog Page Setup. morate dokument podijeliti u odjeljke.25 palca od lijevog i desnog ruba. Margine mo`ete pridijeliti na dva na~ina. ako `elite upotrijebiti razli~ito podešenje margina ili prelaziti iz stupaca u obi~an tekst. (Mo`da }ete morati sa~ekati nekoliko sekundi i dozvoliti izbornku da prika`e opcije ravnala. Da biste prikazali ravnalo (ili ga sakrili) kliknite View. te 1 palac od vrha i dna dokumenta. Ruler. Nau~it }ete kako promijeniti margine i poravnati tekst. promijeniti razmak redaka i dodavati odjeljke i stranice. umetnuti pobrojani i nepobrojani popis. Da biste pridijelili margine dijelu dokumenta. no prije ili kasnije morat }ete ih promijeniti. Ako je dokument ve} podjeljen u odjeljke. uvu}i tekst. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili margine pomo}u miša i ravnala: 1. Naprimjer. postavite kursor u odjeljak ili odaberite više odjeljaka. odaberite najprije tekst. Vje`ba DOKUMENATA U WORDU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti osnovne opcije formatiranja. FORMATIRANJE PROMJENA MARGINA Word ima podešene margine na 1. Odjeljci Dokumenti u Wordu mogu biti podijeljeni u odjeljke kako biste svakom odjeljku pridijelili njegove formate.2. Te margine su dobre za rad u nekim dokumentima.) .

VJE@BA 2. kliknite na nju i povucite granicu.10 2. zbog oznaka uvlake (više o tome u sljede}em odlomku). dok je bijelim ozna~en prostor teksta.1 prikazuje ravnalo s ozna~enom lijevom. desnom i gornjom granicom margina. Da biste pridijelili bilo koju marginu. Jednostavno postavite pokaziva~ miša u sredinu oznaka uvlake i sa~ekajte da promijeni izgled u dvostruku strelicu. (Donja granica margine je ujedno i dno stranice. Lijeva granica margine Ponekad }e biti teško vidjeti lijevu granicu margine. . Desnu granicu margina lakše je vidjeti jer oznaka desne uvlake pokriva samo donju polovicu. Print Layout kako biste prešli na prikaz Print Layout. postavite pokaziva~ miša na granicu sive i bijele površine.1 Sivo podru~je ravnala je prostor margine. 3. Kada pokaziva~ miša promijeni izgled u dvostruku strelicu. Odaberite View. Pove}anje/smanjenje sivog podru~ja pokazuje vizulanu prezentaciju novopostavljene margine.) Granica lijeve margine Prostor za Granica desne Prostor tekst margine margine Granica gornje margine SLIKA 2. (Morate prije}i u Print Layout prikaz da biste mogli kliknuti i vu}i granice margina na ravnalu.) Slika 2.

FORMATIRANJE

DOKUMENATA U

WORDU

11

Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili margine pomo}u okvira za dijalog Page Setup:

1. Odaberite File, Page Setup. Ova naredba otvara okvir za dijalog
Page Setup. Ako je potrebno kliknite na karticu Margins.

2. Dvostruko kliknite u okvir za tekst i utipkajte vrijednosti.

Tako|er mo`ete kliknuti na broj~anik koji se nalazi odmah do okvira za tekst.

Podesiti nova podešenja Margine mo`ete prilagoditi svojim `eljama, na primjer ako `elite upotrijebiti margine od jednog palca na svim stranama dokumenta. Otvorite okvir za dijalog Page Setup i promijenite margine na veli~inu jednog palca. Kliknite na gumb Default i tada kliknite Yes.

PORAVNATI

TEKST

Poravnavanje slu`i korisniku kako bi nadzirao postavke teksta uz lijevu ili desnu stranu dokumenta. Nadzor nad poravnavanjem teksta mo`ete izvesti u ~etiri aplikacije Officea: Wordu, PowerPointu, Publisheru i Excelu. Da biste u Wordu poravnali jedan ili više odlomaka, najprije odaberite odlomke koje `elite poravnati i kliknite jedan od gumba za poravnavanje koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje (slika 2.2).
Lijevo poravnavanje Središnje poravnavanje Desno poravnavanje Obostrano poravnato

SLIKA 2.2 Kliknite na gumb za poravnavanje kako biste poravnali tekst. Gumbi za poravnavanje Ponekad }ete na alatnoj traci vidjeti samo dva gumba za poravnavanje. Ako je tako, kliknite gumb s oznakom dvostruke strelice koji se nalazi na samom desnom kraju alatne trake – tako }ete otvoriti paletu gumba koje mo`ete dodavati. Jednom kada upotrijebite tako izabrani gumb za poravnavanje, on }e uvijek biti vidljiv na alatnoj traci.

12

2. VJE@BA

UVLA^ENJE

TEKSTA

Uvla~enje teksta je promjena razmaka od lijevog ili desnog ruba stranice. U Wordu, PowerPointu i Publisheru uvlake mo`ete podesiti jednostavnim povla~enjem oznaka uvlaka po ravnalu. Da biste prikazali ravnalo kliknite View, Ruler. (Nekada }ete morati sa~ekati nekoliko sekundi i dopustiti izborniku da se sabere i prika`e opcije ravnala.) Slika 2.3 prikazuje ravnalo s razli~itim oznakama koje }ete upotrijebiti za promjenu podešenja uvlaka.
Oznaka uvlake prvog retka Oznaka vise}e uvlake Oznaka desne uvlake

Oznaka lijeve uvlake

SLIKA 2.3 Upotreba oznaka na ravnalu je najbr`i na~in uvla~enja teksta. U ovom dokumentu upotrijebljeni su svi tipovi uvla~enja teksta.
Da biste podesili uvla~enje u jednom odlomku, kliknite bilo gdje u odlomak. @elite li uvla~enje podesiti u više odlomaka, odaberite ih. (Ako ne u~inite ni jednu od prethodnih radnji, uvla~enje }e se odnositi na novi odlomak.) Tada povucite oznake uvlaka na `eljeno mjesto. Dok vu~ete, to~kasta okomita crta, koja se prote`e kroz cijeli dokument, prikazuje novo mjesto uvlake. Evo što mo`ete u~initi:
l

Da biste promijenili uvlaku prvog retka odlomka, povucite oznaku uvlake prvog retka na `eljeno mjesto. Da biste promijenili uvlaku svih redaka odlomka osim prvog retka, povucite oznaku vise}e uvlake na `eljeno mjesto. Da biste promijenili uvlaku svih redaka odlomka, povucite oznaku lijeve uvlake na `eljeno mjesto. Da biste promijenili uvlaku desnog kraja odlomka, povucite oznaku desne uvlake na `eljeno mjesto.

l

l

l

Ne zaboravite tipku Tab! Najbr`i na~in uvla~enja prvog retka odlomka je postavljanje kursora na po~etak retka i pritisak na tipku Tab.

FORMATIRANJE

DOKUMENATA U

WORDU

13

UMETANJE

POBROJANIH I NEPOBROJANIH POPISA

Popisi se upotrebljavaju u svim dokumentima. Pobrojani popisi se upotrebljavaju za prioritetne informacije ili kada `elimo ~itatelja provesti kroz odre|ene korake. Nepobrojani popisi upotrebljavaju se za ozna~avanje va`nijih dijelova teksta. Pokazat }emo korake koji }ete upotrijebiti u Wordu, ali pobrojane i nepobrojane popise mo`ete stvoriti i u PowerPointu i Publisheru. Upotrijebite sljede}e korake da biste stvorili pobrojane i nepobrojane popise:

1. Kliknite na gumb Numbering and Bullets koji se nalazi na alatnoj
traci za formatiranje.

2. Utipkajte tekst. 3. Pritisnite tipku Enter kako biste umetnuli sljede}u to~ku ili broj.
Da biste završili umetanje to~ki ili brojeva, pritisnite Enter i tada tipku Backspace.

Stvaranje popisa iz postoje}eg teksta Da biste stvorili pobrojani ili nepobrojani popis iz teksta koji ste ve} utipkali, odaberite odlomak (odlomke) i kliknite gumb Numbering and Bullets.

PROMJENA

RAZMAKA IZME\U REDAKA

Razmak izme|u redaka je razmak izme|u dva retka teksta. Word (kao i PowerPoint i Publisher) nudi brojne opcije razmaka. Kao i uvijek, ako najprije odaberete tekst, razmak izme|u redaka promijenit }ete samo u odabranom tekstu. Ako ne odaberete tekst, promjena }e biti izvršena u trenutnom ili sljede}em odlomku. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili razmak izme|u redaka:

1. Odaberite Format, Paragraph kako biste otvorili okvir za dijalog
Paragraph. Ako je potrebno kliknite na jaha~a kartice Indents and Spacing (slika 2.4).

14

2. VJE@BA

SLIKA 2.4 Okvir za dijalog Paragraph s prikazanom opcijom Indents and Spacing. Desni klik miša Kliknete li desnim gumbom miša otvorit }ete izborni~ke pre~ice s uobi~ajenim naredbama. Kliknete li desnim gumbom miša iznad odlomka i odaberete Paragraph otvorit }ete okvir za dijalog Paragraph.

2. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Line Spacing i odaberite
`eljenu opciju razmaka iz popisa.

3. @elite li dodati razmak ispred prvog ili nakon posljednjeg retka u
odlomku, unestite `eljeni razmak ili kliknite broj~anik u okviru za tekst Before and After. Kliknite OK.

Tipkovni~ke pre~ice Naj~e{}e kori{tene razmake redaka mo`ete brzo postaviti i pomo}u tipkovni~kih pre~ica. Za jednostruki razmak pritisnite Ctrl+1, za 1,5-struki razmak Ctrl+5, a za dvostruki razmak Ctrl+2.

Odd Page – Novi odjeljak po~inje na sljede}oj parnoj stranici. . Even Page – Novi odjeljak po~inje na sljede}oj neparnoj stranici. Prikaz dokumenta na zaslonu Izbornik View nudi ~etiri na~ina prikaza dokumenta na zaslonu. Da biste umetnuli prekida~ odjeljka. Prikaz Web Layout je dobar pri stvaranju Web stranica ili dokumenata koji se moraju ponovo prikazivati na zaslonu. no razlikuju se po smještanju teksta nakon prekida~a odjeljka: l l Next Page – Novi odjeljak po~inje na vrhu sljede}e stranice. odaberite Insert. Odaberite `eljenu vrstu prekida~a odjeljka (opisano u prethodnom odlomku) i kliknite OK. Word ozna~ava prekida~ odjeljka prikazom dvostruke vodoravne crte s oznakom Section Break nakon koje slijedi vrsta prekida. @elite li izbrisati prekida~ odjeljka. Prikaz Print Layout je idealan za rad s formatima i detaljima stranice. l l U prikazu Normal. Ove oznake nisu vidljive u prikazu Print Layout ili pri ispisu dokumenta. Word nudi ~etiri vrste prekida~a odjeljka.FORMATIRANJE DOKUMENATA U WORDU 15 UPOTREBA PREKIDA^A ODJELJKA U Wordu dokument mo`ete podijeliti u jedan ili više odjeljaka. Break kako biste otvorili okvir za dijalog Break. Svi imaju isti efekt. Prikaz Outline je stvoren za rad sa strukturom dokumenta. Prikaz Normal je najbolji za sveobuhvatne poslove ure|ivanja. Continuous – Novi odjeljak po~inje na istoj stranici gdje je prethodni odjeljak. kliknite crtu prekida i pritisnite Delete. od kojih svaki mo`e imati vlastite formate.

Prekid stranice prikazuje se u dokumentu kao okomita crta. Word }e automatski zapo~eti novu stranicu i nastaviti tekst na vrhu umetnute stranice. i prekidi stranica nisu vidljivi pri ispisu ili u prikazu Print Layout.16 2. Dakako. Da biste izbrisali prekid stranice kliknite na crtu koja predstavlja prekid i pritisnite tipku Delete. Kao i prekida~i odjeljka. VJE@BA UMETANJE PREKIDA STRANICE Kada tekst dosegne donju marginu stranice. . mo`ete sami umetnuti prekid stranice kada god to za`elite. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti pisma i efekte pisma kako biste poboljšali izgled svog dokumenta. Najbr`i na~in umetanja prekida stranice je pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+Enter. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti uobi~ajene na~ine formatiranja.

. Wordovo osnovno podešenje pisma je Times New Roman veli~ine 12 to~aka. što zna~i da su dostupna u bilo kojoj veli~ini. ODABIR PISMA Office 2000 nudi mnogobrojne varijante pisama koje mo`ete upotrijebiti u svom dokumentu. ponu|ena pisma su samo jedan klik miša udaljena od primjene. koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje. kako biste vidjeli trenutno pismo i veli~inu. Kliknite na pismo kako biste ga odabrali. Veli~ina pisma je izra`ena u to~kama. Pisma su napisana u izvornom izgledu pisma. Koncepte koje }ete ovdje nau~iti mo`ete upotrijebiti i u drugim aplikacijama Officea: Excelu. Pisma TrueType su skalabilna. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Font kako biste prikazali popis pisama. tako da je naslov veli~ine 36 to~aka zapravo visok polovinu palca. Tada }e se promjena pisma odnositi na odabrani tekst. tako da mo`ete vidjeti kako izgledaju (slika 3. 3.3. Uvijek mo`ete pogledati u padaju}i popis Font ili Font Size.1). Postavite kursor na mjesto gdje }ete zapo~eti unošenje teksta. U jednom palcu sadr`ane su 72 to~ke. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Font Size kako biste prikazali popis i klikom odaberite `eljenu veli~inu pisma. Ako ste ve} unijeli tekst. Bilo da stvarate pismo ili ro|endansku ~estitku. Vje`ba UPOTREBA PISAMA U WORDU U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti pisma i efekte pisma da biste poboljšali izgled svog Wordovog dokumenta. odaberite ga. Upotrijebite sljede}e korake da biste promijenili pismo: 1. PowerPointu i Publisheru. 2.

ili odaberite efekt zatim utipkajte tekst i tada isklju~ite efekt. NAKO[ENIH I PODCRTANIH ZANKOVA Masni. Kao i kod ostalih poslova ure|ivanja. MASNIH. najprije odaberite tekst i tada primijenite efekt. Kombinirati mo`ete dva ili tri efekta istovremeno. UPOTREBA . Brzi odabir Ako `elite promijeniti pismo u cijelom dokumentu. odaberite cijeli dokument pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+A. nakošeni ili podcrtani znakovi upotrebljavaju se za isticanje naslova i va`nih dijelova teksta. VJE@BA Naj~eš}e odabrana pisma prikazuju se na vrhu popisa Kliknite ovdje kako biste odabrali drugu veli~inu Gumb za Gumb za masne nakošene znakove znakove Ime pisma napisano je u izvornom obliku Gumb za potcrtane znakove SLIKA 3.1 Okviri s popisima Font i Font Size prikazuju ime i veli~inu trenutnog pisma.18 3.

Mo`ete i sakriti tekst.1). Tipkovni~ke pre~ice Ako `elite ruke uvijek imati na tipkovnici. Ako je kursor na mjestu gdje je jedan od efekata primijenjen. . Subscript (spušteni znakovi). gumb na alatnoj traci izgleda kao da je pritisnut. pritisnite Ctrl+B za masne znakove. kliknete li ga ponovno isklju~ili ste opciju.UPOTREBA PISAMA U WORDU 19 Najbr`i na~in pridjeljivanja ovih efekata je pomo}u gumba koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje (slika 3. Ctrl+U za podcrtane i Ctrl+I za nakošene. Odaberite Format.2 Upotrijebite okvir za dijalog Font kao biste pridijelili posebne efekte i vidjeli kako }e efekti izgledati. U ovom podru~ju odaberite efekte Podru~je pregleda pisma SLIKA 3. Striketrough (precrtani znakovi) i nekoliko grafi~kih (sjene i okviri). Kliknete li na gumb uklju~ili ste efekt. Tu su uklju~eni Superscript (podignuti znakovi). PRIDJELJIVANJE POSEBNIH EFEKATA Word sadr`i nekoliko posebnih efekata koje mo`ete upotrijebiti. što zna~i da tekst nije vidljiv na zaslonu i ne}e biti ispisan.2). Font kako biste otvorili okvir za dijalog Font (slika 3. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili posebne efekte pisma na odabrani tekst ili na tekst koji }e tek biti unesen: 1.

kliknite u okvir za potvrdu pored imena efekta. odabrani efekt ne mo`ete pridijeliti pismu. Kada ste zadovoljni podešenjima. VJE@BA 2. Upotrijebite boje kada unosite revizije dok s ostalima raspravljate o dokumentu. Kliknite na boju kako biste je odabrali. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Font Color kako biste prikazali paletu. Ako odaberete efekt. . Odaberite drugu vrstu efekta ili drugo pismo. U okviru Preview vidjet }ete kako pismo izgleda uz primjenu posebnog efekta. Efekti uvijek ne rade Ovisno o vrsti pisma. Dodavanje boje u tekst je odli~an na~in isticanja va`nih dijelova dokumenta. ili stvarate svoju boju. odaberite Format. Font. a u isto vrijeme u podru~ju Preview nestane pismo. Da biste upotrijebili okvir za dijalog Font. svi efekti mo`da ne}e biti dostupni. @elite li uklju~iti opciju efekta.20 3. DODAVANJE BOJE Pisa~i u boji sve su više u primjeni i nisu luksuz. Kliknite na boju kako biste je odabrali. Word nudi dva na~ina za dodavanje boje tekstu. kliknite OK. 3. Da biste isklju~ili opciju ponovno kliknite u okvir za potvrdu. odaberite `eljeni efekt. Upotrijebiti mo`ete gumb Font Color ili okvir za dijalog Font: l Kliknite strelicu uz gumb Font Color na alatnoj traci za formatiranje kako biste prikazali paletu boja iz koje }ete izabrati `eljenu (slika 3. mo`ete izabrati iz ve} definiranih boja ili odabrati opciju More Colors. ve} definiranih boja. l U oba slu~aja.3). Na taj na~in otvarate okvir za dijalog Colors gdje izabirete iz standardnih. U podru~ju Effects.

Tako }ete otvoriti paletu gumba koje još niste upotrijebili. te kako upotrijebiti istozna~nice. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti pisma i efekte pisma da biste poboljšali izgled dokumenta. Nakon što upotrijebite gumb Font Color. Gumb Font Color Kliknite ovdje kako biste prikazali paletu ve} definiranih boja Kliknite ovdje kako biste vidjeli gumbe koje mo`ete dodavati alatnim trakama Kliknite ovdje kako biste otvorili okvir za dijalog Colors SLIKA 3.UPOTREBA PISAMA U WORDU 21 Gdje su gumbi? Ako na alatnoj traci za formatiranje nije vidljiv gumb Font Color. . on }e i nadalje biti vidljiv na alatnoj traci za formatiranje. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako prona}i i zamijeniti tekst.3 Paleta Font Color sadr`i 40 ve} definiranih boja iz kojih mo`ete odabrati `eljenu. upotrijebiti provjeru gramati~kih i pravopisnih pogre{aka. kliknite gumb koji ima oznaku dvostruke strelice i nalazi se na desnom kraju alatne trake.

1 Da biste pronašli tekst. prezentaciji ili bazi podataka. no zapamtite da i ostale aplikacije Officea. radnoj stranici. SLIKA 4. Odaberite Edit. utipkajte ga u okviru za dijalog Find and Replace. osim Outlooka. Opcija Replace omogu}ava zamjenu prona|enog elementa s novim informacijama. koriste iste korake. te kako provjeriti gramati~ke i pravopisne pogre{ke u dokumentu. Find ili pritisnite tipke Ctrl+F.1).4. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pronašli tekst: 1. publikaciji. . Objasnit }emo upotrebu u Wordu. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 4. Vje`ba PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako prona}i i zamijeniti tekst. PROVJERA PRONALA@ENJE I ZAMJENA TEKSTA Opcija Find omogu}ava vam brzo pronala`enje informacija u dokumentu.

Upotrijebite sljede}e korake kako biste pronašli i zamijenili tekst: 1. . U okvir za tekst Find What. dio rije~i ili fraza. To mo`e biti rije~. Pretraga dijela teksta Prema osnovnim podešenjima. 3.2).PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU 23 2. SLIKA 4. unestite tekst koji `elite prona}i. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 4. Odaberite Edit. Prona|eni tekst i dalje je ozna~en. Wordova naredba Replace omogu}ava zamjenu prona|enog teksta novim. ako `elite prona}i tekst u odre|enom dijelu dokumenta. 4.2 Kartica Replace u okviru za dijalog Find and Replace uklju~uje okvir za tekst Replace With. Word pregledava dokument i tra`i tekst. Stoga. Ako prona|e tekst. Ova opcija je vrlo korisna kad ste odre|enu rije~ krivo napisali mnogo puta u dokumentu. okvir za dijalog i dalje je prikazan na zaslonu. najprije odaberite taj dio teksta. Kliknite Find Next kako biste nastavili tra`enje sljede}eg elementa ili odaberite Cancel kako biste se vratili u dokument. Replace ili pritisnite Ctrl+H. ozna~it }e ga i zaustaviti se. Kliknite Find Next. tra`enje pomo}u Find and Replace obavlja se po cijelom dokumentu.

Brisanje teksta @elite li izbrisati prona|eni tekst. 3. Za svaki element koji Word prona|e mo`ete upotrijebiti jedan od tri gumba: l Kliknite gumb Replace da biste zamijenili prona|eni i ozna~eni tekst i otišli na sljede}e mjesto prona|enog teksta. ne unosite nikakav tekst u okvir Replace With. ako unesete ako. Kliknite Find Next kako biste pronašli i ozna~ili prvi tra`eni tekst. odaberite Edit. l l Oporavak! Ako ste pogriješili pri zamjeni teksta. Word }e prona}i samu rije~ ako. kliknite gumb More u okviru za dijalog Find and Replace. Undo kako biste se vratili na prethodno stanje. Kliknite Find Next da biste napustili ozna~eni tekst bez promjene i otišli na sljede}i prona|eni tekst. 4. ali i Tako. . itd. Okvir za dijalog }e prikazati dodatne opcije (slika 4. VJE@BA 2. @elite li poboljšati tra`enje. U okvir za tekst Find What unesite tekst koji `elite zamijeniti.24 4. 5. U okvir za tekst Replace With unesite zamjenski tekst.3). upotrijebite Wordove opcije tra`enja. Kliknite gumb Replace All da biste zamijenili sve prona|ene i ozna~ene tekstove bez sukcesivnog pregleda. Na primjer. cijeloj rije~i ili jednom njezinom dijelu. UPOTREBA OPCIJA TRA@ENJA U WORDU Prema osnovnim podešenjima opcija Find pronalazi tekst bez obzira radi li se o slovu. Da biste to uradili.

a ne i ako ili AKO. Ova opcija nije dostupna odaberete li opciju Use Wildcards. Find Whole Words Only – Pronalazi samo cijele rije~i. dok upitnik (?) ozna~ava pojedini nepoznati znak. Izaberite iz sljede}ih opcija: l Match Case – Zahtijeva pronala`enje po velikim i malim slovima. unesete li Ako prona}i }ete samo rije~ Ako. Sounds Like – Pronalazi rije~i koje zvu~e sli~no predlošku. predlo`ak ta*o }e prona}i tako. Ako odaberete ovu opciju i unesete their. prona}i }ete i there. lako itd. unesete li sit.3 Podešenja opcija tra`enja za naredbu Find. Na primjer. (Opcija nije dostupna ako unesete više rije~i u okvir za tekst Find What. tao. Ako odaberete ovu opciju i unesete li ako prona}i }ete samo ako bez dodatnih rije~i kao što su tako. ve} i sat i sitting. tatko itd. l l l l .PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU 25 SLIKA 4. Na primjer. ne}ete prona}i samo sit. Find All Word Forms – Pronalazi zamjenske forme predlošku tra`enja. Odabirom ove opcije.) Use Wildcards – Dozvoljava upotrebu zvjezdice (*) i upitnika (?) u predlo`ak tra`enja. Zvjezdica (*) ozna~ava više nepoznatih znakova (ili ni jedan).

ali je ne ujedinjuju s provjerom gramati~kih pogre{aka.4). pogledajte u ugra|enu pomo} i potra`ite “grammar and writing style options”. formalni i tehni~ki. PROVJERA Gramati~ka pravila @elite li saznati više informacija o pravilima i opcijama stilova pisanja. Provjera pravopisa pregledava svaku rije~ po standardnom rje~niku i ozna~ava nepoznate rije~i. najprije odaberite tekst. Ostale aplikacije Officea sadr`e provjeru pravopisa. Ina~e. Tada rije~ mo`ete zanemariti. VJE@BA Problemi u pronala`enju teksta Ako ne mo`ete prona}i tekst za koji ste sigurni da se nalazi u dokumentu. . Da biste provjerili pravopis i gramatiku u dijelu teksta. Word upotrebljava standardna pravila pisanja koja su podijeljena na ~etiri grupe stilova pisanja: uobi~ajeni. Provjera gramatike ozna~ava potencijalne pogre{ke kako biste ih mogli pregledati i ispraviti ako je potrebno.26 4. Spelling and Grammar ili pritisnite tipku F7 (ili kliknite na gumb Spelling and Grammar koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci). ispraviti ili dodati rje~niku. Prikazuje se okvir za dijalog Spelling and Grammar (slika 4. isklju~ite opciju Check Grammar. (Kursor mo`ete postaviti na po~etak dokumenta pritiskom na tipke Ctrl+Home. provjerite pravopis predloška tra`enja i budite sigurni da ne`eljene opcije tra`enja nisu uklju~ene. standardni. Tako|er mo`ete stvoriti i vlastiti stil pisanja kombiniraju}i najbolje od svakog. PRAVOPISNIH I GRAMATI^KIH POGRE[AKA Word ujedinjava provjeru pravopisnih i gramati~kih pogre{aka kako biste odjednom mogli provjeriti cijeli dokument.) Odaberite Tools. Word pregledava cijeli dokument po~evši od kursora. Ako `elite samo provjeru pravopisa.

okvir ostaje prazan). upotrijebite jednu od sljede}ih radnji: l l Ispravite pogre{ku sami. a samu rije~ ozna~ava crvenom bojom. loše napisana rije~ je ozna~ena. a potencijalnu pogre{ku ozna~ava zelenom bojom. uredite tekst i kliknite Change. @elite li dodati ispravno napisanu rije~ Wordovu rje~niku. prikazuje rije~ i pripadaju}i tekst u okviru za popis Not in Dictionary. Na taj na~in Word }e automatski ispravljati loše napisanu rije~. SLIKA 4. l l l .4 kao primjer ozna~ena je rije~ copany. @elite li dodati loše napisanu rije~ i njezinu zamjenu popisu AutoCorrecta. odaberite zamjenu iz okvira za popis Suggestions i kliknite Change. Upotrijebite jednu od ponu|enih zamjena. prikazuje re~enicu u okviru za tekst. kliknite AutoCorrect. Predlo`ena rije~ za zamjenu prikazuje se u okviru za popis Suggestions (ako Word nema što predlo`iti.PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU 27 Kada Word prona|e rije~ koja se ne nalazi u rje~niku. Kada Word prona|e gramati~ku pogre{ku. kliknite Add. a predlo`ena zamjena je prikazana. Za svaku loše napisanu rije~ ili gramati~ku pogrešku koju Word prona|e. @elite li zamijeniti sve iste pravopisne pogreške u dokumentu. ispravite je sami ili odaberite iz popisa Suggestions i kliknite Change All. Na slici 4.4 U okviru za dijalog Spelling and Grammar.

@elite li zanemariti sve ozna~ene pogreške pravopisa u dokumentu. To je dio obilje`ja Spelling and Grammar koji provjerava tekst pri njegovu unosu. kliknite Next Sentence. kliknite Ignore All. VJE@BA l l @elite li zanemariti loše napisanu rije~.28 4. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prona}i i zamijeniti tekst i kako upotrijebiti provjeru pravopisnih i gramati~kih pogre{aka. @elite li prona}i sljede}u re~enicu s gramati~kom pogreškom. (Kliknite Cancel ako ranije `elite završiti provjeru. kliknite Ignore Rule. Da biste ispravili pogrešku. Kada je cijeli dokument pregledan. Word }e prikazati poruku. kliknite desnim gumbom miša na podcrtani tekst i odaberite tekst zamjene iz popisa. kliknite Ignore. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi s tablicama u Wordu.) Provjera pri unosu teksta Dok unosite tekst mo`ete primijetiti zelena i crvena valovita podcrtavanja rije~i. . @elite li zanemariti gramati~ke pogreške u dokumentu. l l Ponavljajte ako je potrebno.

U ostalim vje`bama nau~it }ete kako stvoriti tablicu podataka (u Accessu) i kako umetnuti tablice u vašu prezentaciju (u PowerPointu). brojeve.1). dok Excelove upotrebljavamo kada obavljamo razli~ite prora~une.5. Insert. Postavite kursor na mjesto gdje `elite stvoriti tablicu. Dijelovi redaka i stupaca nazivaju se }elije – u njih }ete utipkati ili umetnuti podatke. Veli~inu i formatiranje svake pojedine }elije mo`ete vrlo dobro nadzirati. crte`e – sve što sadr`i i Wordov dokument. Svaka }elija je neovisna o drugoj i mo`e sadr`avati tekst. 2. pa ~ak i drugu tablicu. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Table (slika 5. Vje`ba RAD S TABLICAMA U WORDU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako dodati tablicu u dokument. . Upotrijebite sljede}e korake kako biste umetnuli novu praznu tablicu u dokument: 1. Word ili Excel Wordove tablice su odli~ne za formatiranje teksta. te kako je urediti i formatirati. UMETANJE TABLICE Tablica omogu}ava organiziranje informacija u retke i stupce. Odaberite Table. Table.

1 Utipkajte broj redaka i stupaca u okviru za dijalog Insert Table. odaberite tekst i tada Table. U podru~ju Separate Text At odaberite opciju kako je tekst podijeljen. U okvire za tekst Number of columns i Number of rows utipkajte broj redaka i stupaca nove tablice ili kliknite broja~ pored okvira za tekst. @elite li pridijeliti jedan od Wordovih automatskih formata tablice. Ve} napisani tekst smjestiti u tablicu Ako `elite stvoriti tablicu iz ve} postoje}eg teksta. U tom okviru odaberite opciju Auto kako biste prilagodili širinu stranice odre|enom broju stupaca. kliknite gumb AutoFormat. odaberite `eljeni format i kliknite OK.30 5. Kliknite broja~ pored okvira za tekst Fixed column i odaberite Brzo do tablice Da biste brzo umetnuli tablicu. . (Kasnije }ete mo}i promijeniti te brojeve. Convert Text to Table. 3. VJE@BA SLIKA 5. `eljenu širinu svakog stupca (u palcima). kliknite gumb Insert Table koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci i vucite do `eljenog broja redaka i stupaca. 5. da bi Word stvorio najbolju mogu}u tablicu.) 4.

Da biste odabrali cijelu }eliju kliknite na njezinu lijevu marginu.2). Kliknite u tablicu na mjesto gdje `elite umetnuti redak ili stupac. Za potpuno brisanje retka ili stupca u tablici. Odaberite Delete Entire Row za brisanje retka ili Delete Entire Column za brisanje stupca.2 Pomo}u okvira za dijalog Delete Cells mo`ete izbrisati cijeli redak ili stupac u tablici. 3. Upotrijebite sljede}e korake kako biste umetnuli redak ili stupac u tablicu: 1. Brzi odabir! Odabrati mo`ete sadr`aj }elije ili cijelu }eliju. Kliknite na }eliju u retku ili stupcu koju `elite izbrisati. 2.RAD S TABLICAMA U WORDU 31 BRISANJE I UMETANJE ]ELIJA . Kada to uradite. Odaberite Table. Tako|er mo`ete izbrisati cijele retke ili stupce. upotrijebite sljede}e korake: 1. Kliknite OK i Word }e izbrisati redak ili stupac. REDAKA I STUPACA Svaku pojedinu }eliju mo`ete o~istiti tako što }ete izbrisati njezin sadr`aj i ostaviti }eliju praznu. Kada pokaziva~ miša postavite u to podru~je. SLIKA 5. Prikazuje se okvir za dijalog Delete Cells (slika 5. izme|u teksta i ruba }elije. . Delete. stupci s desna i retci ispod popunjavaju prazna mjesta nastala brisanjem. jednostavno odaberite tekst i pritisnite tipku Delete. @elite li izbrisati sadr`aj }elije. Cells. on mijenja izgled u strelicu.

VJE@BA 2. povucite pokaziva~ miša preko njih ili odaberite jednu i pritisnite tipku Shift i upotrijebite tipke s oznakama strelica za daljnje odabiranje. Select. . postavite pokaziva~ miša u posljednju }eliju i pritisnite tipku Tab. U ovom izborniku imate ~etiri mogu}nosti: l Odaberite Columns to the Left `elite li umetnuti novi prazni stupac lijevo od kursora. ILI KOPIRANJE STUPACA I REDAKA Upotrijebite sljede}e korake ako `elite kopirati ili pomicati cijele stupce ili retke s jednog mjesta na drugo u tablici: POMICANJE 1. Odaberite Rows Below `elite li umetnuti novi prazan redak ispod kursora. Odaberite stupac ili redak povla~e}i pokaziva~ miša preko }elija ili kliknite u stupac ili redak i odaberite Table. Odaberite Table. 2. odaberite }elije u retcima 3. Da biste kopirali pritisnite tipke Ctrl+C ili kliknite na gumb Copy koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci.32 5. l l l Ako `elite umetnuti više od jednog retka ili stupca. Dodavanje retka Da biste umetnuli novi redak na dnu tablice. 4 i 5 (u bilo kojem stupcu). Tada odaberite opciju Row ili Column. Insert. Odaberite Rows Above `elite li umetnuti novi prazan redak iznad kursora. Odaberite Columns to the Right `elite li umetnuti novi prazan stupac desno od kursora. @elite li pomicati stupac ili redak pritisnite Ctrl+X ili kliknite gumb Cut. odaberite toliko }elija koliko `elite umetnuti redaka ili stupaca. `elite li umetnuti tri nova retka izme|u redaka broj 2 i 3. Da biste odabrali nekoliko }elija istovremeno. Na primjer.

(Zapamtite da se stupci ume}u lijevo od kursora. Pritisnite Ctrl+V ili kliknite na gumb Paste koji se tako|er nalazi PROMJENA [IRINE STUPCA Za promjenu širine stupca mo`ete upotrijebiti miša ili okvir za dijalog.RAD S TABLICAMA U WORDU 33 3. 2. Upotrijebite sljede}e korake da nau~ite kako: 1. Kliknite bilo koju }eliju u stupcu koji `elite promijeniti. Table Properties.3). na standardnoj alatnoj traci. Kliknite novo mjesto stupca ili retka. U okvir za tekst Preferred Width unesite `eljenu širinu stupca ili kliknite broja~ pored okvira za tekst i promijenite podešenje. kliknite na karticu Column kako biste prikazali opcije stupca (slika 5. 4. Iznad okvira za tekst brojkom je ozna~en stupac na kojem radite promjene. Ako je potrebno. .3 U okviru za dijalog Column Properties utipkajte odre|ene vrijednosti širine stupca. SLIKA 5. 3. Kliknite Previous Column ili Next Column kako biste promijenili podešenja ostalim stupcima u tablici. Tablica prihva}a i prikazuje novu širinu stupca. Kliknite OK. Odaberite Table. a retci iznad). 4.

Ve} definirani formati tablica Nemojte zaboraviti da mo`ete uštedjeti puno vremena upotrebom Wordovih ve} definiranih formata tablica. Naravno. Koliko široko? Ako ni jedna }elija nije odabrana dok povla~ite rub }elije. promjena širine odnosi se na cijeli stupac. promjena se odnosi samo na retke koji sadr`e odabrane }elije. Upotrijebite sljede}e korake: 1. boju ili stil ruba za cijelu tablicu. Odaberite Format. a promjenu prihvati samo jedan redak. pojedinu }eliju ili odabrane }elije. Povucite rub stupca na `eljenu širinu. Kliknite bilo gdje izvan tablice i probajte ponoviti radnju. Ako je }elija odabrana. 2. Kliknite na karticu Borders. Borders and Shading da biste prikazali okvir za dijalog Borders and Shading. poništite promjenu (Ctrl+Z). postavite pokaziva~ miša na desni rub stupca – pokaziva~ mijenja izgled u dvostruku tanku crtu sa strelicama okrenutim lijevo i desno.34 5. Ako je potrebno isklju~ite opcije Formats to Apply. Odaberite Table. Ukoliko promijenite širinu stupca. mo`ete promijeniti rubove ili ih ukloniti. VJE@BA @elite li brzo promijeniti širinu stupca. . Odaberite format kako biste u podru~ju Preview vidjeli njegov izgled. Table AutoFormat. Odaberite }elije u tablici kojima `elite promijeniti rubove ili kliknite u tablicu kako biste dodali rub oko cijele tablice. PRIDJELJIVANJE RUBOVA TABLICI Po osnovnom podešenju Word oko svake }elije postavlja tanki rub. Promijeniti mo`ete širinu.

RAD S TABLICAMA U WORDU 35 3. Budite sigurni da je ispod podru~ja Apply To potvr|ena dobra opcija. Show Gridlines. Ako se opcije Show Gridlines i Hide Gridlines ne prika`u u izborniku Table. Sljede}a vje`ba nau~it }e vas kako upotrijebiti stilove u dokumentu. Kada završite s radom odaberite Table. Table ili Cell. Ako radite s tablicom koja nema rubove. Odaberite Table. sa~ekajte par sekundi dok se ne prika`e puni izbornik. . U ovoj vje`bi nau~ili ste kako dodati tablicu u dokument. te kako je ure|ivati i formatirati. a olakšat }e vam rad u tablici. Hide Gridlines kako biste sakrili rubove. mo`ete prikazati sive rubove tablice koji ne}e biti ispisani s dokumentom. Odaberite `eljeno podešenje ruba i u podru~ju Preview pogle- dajte kako }e novo podešenje izgledati.

te ima dodatnu prednost u dosljednosti. tabulatore. podcrtavanje. jednostavno pridijelite stil. razmak izme|u redaka. masni znakovi (drugim rije~ima. Character Styles – Pridjeljuje se bilo kojem odjeljku teksta i uklju~uje formatiranje koje se odnosi na pojedine znakove: ime i veli~ina pisma. rubove itd. Na primjer. odre|eni stil mo`e imati pismo Arial. pokazat }emo vam kako upotrijebiti ve} definirane stilove u Wordu i kako stvoriti vlastiti stil. Tako|er. dvostruki razmak izme|u redaka i obostrano poravnavanje. ŠTO JE STIL Wordovi stilovi nude snagu i fleksibilnost pri formatiranju dokumenta. Vje`ba STILOVA U WORDU UPOTREBA U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti stilove da biste ubrzali poslove ure|ivanja dokumenta. Ne postoji osnovno podešeni stila znaka. veli~ine 14 to~aka. svi formati koje mo`ete pridijeliti odabirom izbornika Format i podizbornika Font). Stil je skup formata kojem mo`ete pridijeliti ime i spremiti ga za naknadnu upotrebu. Umjesto da ponavljate odre|ene naredbe formatiranja. l Pridjeljivanje stila je mnogo br`e no pridjeljivanje svakog pojedinog elementa formatiranja.6. Svaki odlomak ima stil. uvla~enje od jednog palca. a osnovno podešeni stil odlomka naziva se Normal. . Word sadr`i dvije vrste stilova: l Paragraph Styles – Pridjeljuje se cijelom odlomku i uklju~uje sve aspekte formatiranja koji se odnose na odlomak: pismo.

Odaberite tekst `elite li pridijeliti stil znaka. a tako|er mo`ete stvoriti i vlastiti. Simboli koji se nalaze u popisu upu}uju na to radi li se o stilu odlomka ili znaka. postavite pokaziva~ miša bilo gdje u odlomak.1 Izaberite stil iz popisa Style na alatnoj traci za formatiranje. @elite li pridijeliti stil odlomka na više odlomaka. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti predlo`ak. Simbol stila znaka Simbol stila odlomka Veli~ina pisma Ime stila prikazuje pismo i izgled Simbol poravnavanja SLIKA 6. odaberite ih. sav tekst }e prihvatiti novi stil formatiranja.UPOTREBA STILOVA U WORDU 37 Ako naknadno mijenjate definiciju stila.1). . ~uvare mjesta tekstu. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Style koja se nalazi na alatnoj traci za formatiranje kako biste vidjeli popis dostupnih stilova s prikazanim imenima stilova u pismu stila. PRIDJELJIVANJE STILA TEKSTU Da biste pridijelili stil odlomku. kao i na veli~inu i poravnavanje (slika 6. Predlo`ak je dokument koji sadr`i stilove. Tada upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili `eljeno formatiranje: 1. Stvoriti stil ili predlo`ak? Stil je skup naredbi za formatiranje koje mo`ete pridijeliti odlomcima ili znakovima. Word ima nekoliko ve} definiranih stilova. makronaredbe i ostale vrste prilago|avanja.

To zapravo nije stil. koja se nalazi na desnom kraju alatne trake. Zapamtite da }e Word uvrstiti i taj gumb na alatnu traku. STVARANJE NOVOG STILA Nema granica upotrebi Wordovih stilova. Kliknite na strelicu i odaberite stil. odaberite tekst i pridijelite mu stil Default Paragraph Font. Odaberite `eljeni stil. 2. Ako je na odabrani tekst pridijeljen stil znaka. klikom na njegovo ime. Stil se pridjeljuje odre|enom tekstu. prikazuje se stil odlomka pridijeljen trenutnom odlomku. nakon što završite rad. VJE@BA Ne mo`ete prona}i gumb Style Ako na alatnoj traci ne vidite gumb Style.38 6. Ina~e. ve} odre|uje da se na odabrani tekst primjenjuje stil trenutnog odlomka. Na paleti neupotrijebljenih gumba na}i }ete okvir Style i strelicu padaju}eg popisa. Zapravo. prikazat }e se ime stila znaka. opisanog u tri koraka: . stvaranje vlastitog stila je osnovni dio izvla~enja najboljeg iz Wordovih stilova. kliknite strelicu pored gumb More Buttons. Pregled imena stila Okvir za popis Style prikazuje ime stila pridijeljenog tekstu gdje se nalazi kursor. Brisanje stilova znaka Da biste izbrisali stil znaka iz teksta. Jedan od na~ina stvaranja novog stila je pomo}u primjera.

Heading 2 itd) nudi prednosti. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili novi stil: 1. primjerice. U tre}em koraku budite sigurni da niste unijeli ime ve} definiranog stila. 2. Klinite na gumb New. Tada ponovite korake dva i tri i dajte stilu jedinstveno ime. Sljede}a prednost upotrebe Wordovih ve} definiranih stilova za naslove jest njihova unaprijed podešena veza s izradom kazala i sadr`aja. Upotreba ponu|enih stilova (Heading 1. Novi stil mo`ete stvoriti od po~etka ili ga zasnovati na ve} postoje}em stilu. novi stil sadr`avat }e sve formate osnovnog stila i sva dodavanja i promjene koje }ete unijeti pri definiranju stila. Ovu metodu morate upotrijebiti stvarate li stil znaka. Prikazuje se okvir za dijalog New Style (slika 6. mo`ete prije}i u prikaz Outline kako biste vidjeli strukturu dokumenta zasnovanu na naslovima. onda ne}ete mo}i pregledati strukturu.UPOTREBA STILOVA U WORDU 39 1. a vaše promjene }e nestati.2). 2. formatiranje stila }e se pridijeliti odlomku. upotrijebite Wordove stilove naslova. Utipkajte ime novog stila i pritisnite tipku Enter. 3. Stilovi za naslove Za naslove mo`da ne}ete `eljeti stvarati vlastite stilove. . Ako to uradite. vratite se na prethodno stanje odabirom izbornika Edit i klikom na Undo Style. Ako odaberete ovu drugu opciju. Style da biste otvorili okvir za dijalog Style. Odaberite Format. Ako stvorite vlastiti stil za naslove. Ako vam se to ipak dogodi. Novi stil mo`ete stvoriti odabirom opcija formatiranja iz okvira za dijalog New Style. Ako. Kliknite okvir za popis Style. Postavite kursor u odlomak koji ste upravo formatirali sa svim podešenjima koja `elite u stilu.

5. U okvir za tekst Name utipkajte ime novog stila. Ako ste napravili promjene. Kliknite gumb Format i iz izbornika odaberite podešenje formati- . Kada završite s radom. novi }e stil biti dostupan samo u trenutnom dokumentu. podru~je Preview }e prikazati izgled stila. VJE@BA Kliknite kako biste odabrali osnovni stil Utipkajte ime stila Kliknite kako biste odabrali vrstu stila Kliknite kako biste odabrali opcije formatiranja SLIKA 6.2 Stvorite novi stil od po~etka ili zasnovan na ve} postoje}em stilu u okviru za dijalog New Style. unosite naknadno bile pridijeljene stilu. 3. potvrdite opciju Add to Template. kliknite strelicu padaju}eg popisa Based On i iz popisa odaberite osnovni stil. a podru~je Description }e opisati elemente stila.40 6. Ako `elite da novi stil bude dio predloška na kojem je zasnovan 7. Ne potvrdite li opciju. vaš dokument. 4. Potvrdite opciju Automatically Update kako bi promjene koje 8. (Ova opcija dostupna je samo za stil odlomka.) ranja. kliknite OK kako biste se vratili u okvir za dijalog Style. Ako `elite stvoriti novi stil zasnovan na ve} postoje}em. 6. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Style Type i odaberite opciju Character ili Paragraph ovisno stvarate li stil odlomka ili znaka.

PROMJENE U STILU Promijeniti mo`ete formatiranje bilo kojeg stila. Kliknite gumb Apply kako biste pridijelili novi stil trenutnom tekstu ili odlomku. 2. User Defined Styles – Prikazat }e se svi upotrijebljeni definirani stilovi u trenutnom dokumentu. bilo da ste vi definirali stil ili je stil ve} definiran u Wordu. sav tekst dokumenta }e prihvatiti novo formatiranje stila. Style da biste otvorili okvir za dijalog Style (slika 6. Ako kliknete Close. Upotrijebite sljede}e korake kako biste unijeli promjene u stil: 1. Odaberite Format.3 U okviru za dijalog Style odaberite koji }e stilovi biti prikazani u popisu stilova. Styles in Use – Prikazat }e se stilovi pridijeljeni tekstu u trenutnom dokumentu. Kliknite strelicu padaju}eg popisa List i odaberite koje stilove `elite prikazati u popisu Styles: l All Styles – Prikazat }e se svi stilovi definirani u trenutnom dokumentu. novi stil }ete spremiti bez pridjeljivanja bilo tekstu bilo odlomku. l l . SLIKA 6.3). Kada promijenite formatiranje.UPOTREBA STILOVA U WORDU 41 9.

Unestite promjene. i tada kliknite Close. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti stil ili stvoriti vlastiti. 5. Kliknite na gumb Modify. te kako promijeniti postoje}i. koji se nalazi na alatnoj traci za formatiranje (tako da je ime stila ozna~eno) i pritisnite Enter. dijalog Style. Prikazuje se okvir za dijalog Modify Style koji izgleda isto kao okvir za dijalog New Style (slika 6. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Wordove predloške. okvir za dijalog }e vas pitati `elite li promijeniti stil ili vratiti prethodne formate stila. stil se automatski mijenja. kako stvoriti vlastiti predlo`ak. Ako opcija nije potvr|ena.42 6.2) potvr|ena opcija Update Automatically. Kliknite OK kako biste se vratili u okvir za Brza promjena stila Najbr`i na~in promjene stila je pridjeljivanje stila tekstu u dokumentu i tada unošenje promjena izgleda stila. Kliknite okvir Style. 4.2). VJE@BA 3. U popisu Styles kliknite ime stila koji `elite promijeniti. Ako je u okviru za dijalog New Style (slika 6. .

stvoriti vlastiti ili promijeniti postoje}i.) Predlošci štede vrijeme stvaranja i formatiranja dokumenta. Slika 7. Sljede}i put kada stvarate dopis. (Access ima ~arobnjaka koji upotrebljava predloške za stvaranje razli~itih vrsta baza podataka. Excel. Vje`ba UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti predlo`ak. otvorite predlo`ak i popunite praznine u njemu. Istra`it }ete kako upotrijebiti Wordov predlo`ak. stvarate li mnogo dopisa. PowerPoint i Publisher sadr`e predloške koje mo`ete upotrijebiti trenutno. New. UPOTREBA WORDOVIH PREDLO`AKA Predlošci su dokumenti koje stvarate kako bi slu`ili kao model ostalim dokumentima. Kliknite na karticu kako biste prešli na novu kategoriju predlo`aka. Word. Prikazuje se okvir za dijalog New. Kliknite na predlo`ak kako biste ga prikazali u okviru Preview. stvorite predlo`ak dopisa koji sadr`i podešenja formata i ~uvare teksta. dvostruko kliknite na predlo`ak. . Da biste stvorili dokument zasnovan na predlošku.1 prikazuje karticu Letters&Faxes u okviru za dijalog New.7. Na primjer. odaberite File. Da biste otvorili predlo`ak u Wordu.

Predlošci nisu instalirani Nisu svi predlošci instalirani tijekom uobi~ajene instalacije.1 U okviru za dijalog New ima 10 kategorija predlo`aka i ~arobnjaka. VJE@BA ^arobnjak Okvir Preview SLIKA 7.44 7. mo`e se pojaviti ova poruka: Click OK to install additional templates and create a new file (Kliknite OK kako biste instalirali dodatne predloške i stvorili novu datoteku). Kategorije mogu biti razli~ite ovisno o izboru instalacije. Kada kliknete na predlo`ak da biste vidjeli njegov izgled. Umetnite CD Office 2000 i kliknite OK kako biste instalirali predloške. STVARANJE NOVOG PREDLO[KA Word olakšava stvaranje vlastitog predloška. mo`ete uštedjeti na vremenu i zasnovati svoj predlo`ak na ve} definiranom Wordovu . U stvari.

UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU 45 predlošku. tako što }ete ga otvoriti. 2. Ako ne mo`ete prona}i sli~an predlo`ak. 4. Mnoge stvari su ve} napravljene i sve što trebate uraditi je unijeti vlastite elemente. Tako|er mo`ete stvoriti bilo koji stil koji `elite u predlošku. unijeti promjene i spremiti pod drugim imenom. U ostalim slu~ajevima. odaberite ikonu predloška u okviru za dijalog. Klinite da biste otvorili predlo`ak Kliknite da biste stvorili predlo`ak od po~etka SLIKA 7. i pridijelite `eljeno formatiranje tekstu. ^uvari mjesta To je tekst koji `elite prikazati u svim dokumentima stvorenim na novom predlošku. Kliknite gumb opcije Template (u gornjem desnom kutu). odaberite ikonu Blank Document koja se nalazi na kartici General (slika 7. stvorite vlastiti od po~etka pomo}u predloška Blank Document.2 Stvoriti mo`ete novi predlo`ak zasnovan na postoje}em. Odaberite File. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili novi predlo`ak: 1. New da biste otvorili okvir za dijalog New. Ako `elite novi predlo`ak zasnovati na postoje}em.2). . 3. Unesite tekst ~uvara mjesta i ostale elemente koje `elite da sadr`i novi predlo`ak.

Kliknite Save. Ve} je odabrana opcija Document Tamplate u okviru Save as Type i Word nudi to~nu mapu predlo`aka. unesite opisno ime predloška upotre7. bom do 256 znakova. Wordovi ugra|eni predlošci su smješteni na razli~ita mjesta (objašnjenje u drugom koraku sljede}eg odjeljka). Ako `elite da novi predlo`ak bude uklju~en u postoje}u karticu (na primjer. . U okvir za tekst File Name. Kliknite gumb Open koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci kako biste otvorili okvir za dijalog Open. Kada u petom koraku otvorite okvir za dijalog Save As. Pozvati mo`ete bilo koji postoje}i predlo`ak (koji ste sami stvorili ili koji ste instalirali s Wordom). kliknite gumb Create New Folder i utipkajte ime mape. njezino ime postaje i ime nove kartice u okviru za dijalog New. Word }e vam olakšati posao. Save ili kliknite gumb Save koji se nalazi na stan- dardnoj alatnoj traci. Evo kako: 1. Word sprema predlo`ak pod odre|enim imenom. Datoteke spremljene ovdje bit }e prikazane na kartici General u okviru za dijalog New. Odaberite File. PROMJENA POSTOJE]EG PREDLO[KA Wordovi predlošci su profesionalno dizajnirani i spremni za upotrebu. Sve što trebate u~initi je prilagoditi predloške svojim potrebama. Ako spremite svoje predloške na ta mjesta ne}ete ih mo}i vidjeti u okviru za dijalog New. Ako stvorite podmapu. promijeniti ga i spremiti sa svojim promjenama. Letters&faxes) morate stvoriti podmapu s tim imenom.46 7. 6. 5. VJE@BA Spremanje predlo`aka Novi predlo`ak morate spremiti u mapu koju nudi Word ili stvoriti podmapu. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. Predlo`ak je sada dostupan svaki put kada zapo~injete stvaranje novog dokumenta.

3). Odaberite predlo`ak koji `elite promijeniti i kliknite Open.3 Upotrijebite padaju}i popis Files of Type kako biste odabrali vrstu datoteka koje `elite vidjeti u okviru za dijalog Open. samo neki predlošci i ~arobnjaci bit }e instalirani. 3. Da biste promijenili jedan od vlastitih predlo`aka potra`ite ga u mapi C:\Windows\Application Data\Microsoft\Templates. kliknite Update New.UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU 47 2. Kliknite na gumb Add or Remove Features. SLIKA 7. . Nakon toga kliknite na znak plusa pored Wizards and Templates. Kada odaberete kategorije. Tada kliknite oznaku plusa (+) pored Microsoft Word for Windows da biste prikazali opcije Worda. Ne mo`ete prona}i predlo`ak? Tijekom uobi~ajene instalacije. Da biste instalirali ostale pokrenite program Setup s CD-a Office 2000. Da biste promijenili jedan od Wordovih predlo`aka. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Files of Type i iz popisa odaberite opciju Document Templates (slika 7. potra`ite ga u mapi C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033. Kliknite na bilo koju kategoriju koja nije instalirana i odaberite opciju Run from My Computer da biste instalirali kategoriju.

Kada promijenite predlo`ak.48 7. Kada odaberete opciju Document Template. Okvir Save In automatski prelazi u mapu Templates. Upotrijebite sljede}e korake: 1. spremiti predlo`ak. Otvorite dokument na kojem `elite zasnovati predlo`ak. Ako je potrebno. 4. Predlošci spremljeni u ovu mapu vidljivi su u okviru za dijalog New na kartici General. dvostruko kliknite ime mape u koju `elite 5. Save As kako biste otvorili okvir za dijalog Save As. STVARANJE PREDLOŠKA IZ DOKUMENTA Ponekad }e biti korisno stvoriti predlo`ak zasnovan na postoje}em Wordovu dokumentu. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Save As Type i iz popisa odaberite opciju Document Template. stranice. 3. (Pogledajte upozorenje na vrhu 46. Word automatski prelazi u mapu Windows\Application Data\Microsoft\Templates. 2.) kliknite Save. . ve} samo dokumenti koje }ete tek stvarati. Unesite potrebne promjene. Unesite promjene u predlo`ak ako je potrebno. VJE@BA 4. U okvir za tekst File Name utipkajte opisno ime predloška i U tre}em koraku va`no je odabrati dobru mapu predloška. 5. dokumenti koji su ranije stvoreni na tom predlošku ne}e prihvatiti promjene. Word sprema promijenjeni predlo`ak na disk. Kliknite gumb Save na standardnoj alatnoj traci. Odaberite File.

Templates And Add-ins. Ostali elementi predloška koji su dodavani ru~no.UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU 49 DOKUMENTA KADA JE PROMIJENJEN PREDLO@AK Kao što smo prethodno rekli. . mo`ete a`urirati dokument odaberete li opciju Automatically Update Document Styles. S prihva}enom ovom opcijom. Kliknite gumb Save na standardnoj alatnoj traci kako biste spreU ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti predloške. kada promijenite predlo`ak. 3. Nau~ili ste kako upotrijebiti Wordove predloške. Upotrijebite sljede}e korake: A@URIRANJE 1. Odaberite Tools. 2.) Document Template. (Ako ne vidite opciju sa~ekajte nekoliko sekundi kako bi izbornik Tools prikazao opciju. kao što su ~uvari mjesta ili formati. ne}e imati `eljeni efekt. Predlo`ak na kojem je zasnovan dokument prikazan je u okviru 4. Odaberite opciju Automatically Update Document Styles. stvoriti vlastite i promijeniti izgled postoje}im. mili a`urirani dokument. Me|utim. stilovi dokumenta }e biti automatski a`urirani na sve stilove koji su pridijeljeni svaki put kada u~itavate dokument. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako urediti radnu stranicu u Excelu. Kliknite OK. Otvorite dokument koji `elite a`urirati. samo dokumenti koji }e se kasnije stvarati prihva}aju promjene.

Pritisnite tipke ozna~ene lijevom ili desnom strelicom kako biste 3. a tipku Delete za brisanje znakova s desne strane. kako urediti unos. mo`da }ete htjeti urediti podatke (pomo}u trake za formulu) ili prikaz podataka u }eliji. Kliknite gumb Enter koji se nalazi na traci za formulu ili priti- Ako ipak promijenite mišljenje i ne `elite urediti unos. Na taj na~in prelazite u ure|ivanje. snite tipku Enter na tipkovnici kako biste prihvatili promjene. Vje`ba RADNIH STRANICA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako revidirati radnu stranicu u Excelu. retke. kliknite gumb Cancel ili pritisnite tipku Esc. Da biste uredili podatak u }eliji. kliknite na }eliju i tada na traku za formulu ili pritisnite tipku F2. pa ponekad mo`ete unositi iste informacije više . kako dodavati i brisati }elije. dvostruko kliknite na }eliju.8. Tada utipkajte znakove koje `elite dodavati. Ina~e. UBRZAVANJE UNOSA PODATAKA Unos podataka u radnoj stranici mo`e biti vrlo zamoran. URE\IVANJE URE\IVANJE UNESENIH PODATAKA Nakon što ste unijeli podatak u }eliju. pomicali kursor po unosu. Naslovi se ~esto ponavljaju. Rije~ Edit ispisana je na statusnoj traci. Pritisnite tipku Backspace da biste izbrisali znakove s lijeve strane kursora. stupce te kako pomicati i kopirati podatke. Upotrijebite sljede}e korake: 1. 2.

Hvataljka za popunu Kada kliknete na }eliju.1 Uporijebite hvataljku za popunu kako biste kopirali unos }elije u susjedne }elije. Excel nudi nekoliko mogu}nosti koje }e vam pomo}i da ubrzate unose koji se ponavljaju. To je znak da je }elija odabrana. Hvataljka za popunu Balon~i} SLIKA 8. .1). oko nje se pojavljuje rub. Hvataljka za popunu je kvadrati} koji se nalazi u desnom donjem kutu ruba }elije. 2. Povucite hvataljku za popunu dolje ili desno kako biste kopirali podatak u susjedne }elije (slika 8. Kliknite na }eliju ~iji sadr`aj `elite kopirati. Upotrijebite sljede}e korake kako biste kopirali sadr`aj jedne }elije u više }elija: 1.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 51 puta. kao što su klik miša za kopiranje unosa i inteligentni alati kao što su AutoFill i AutoComplete.

AutoComplete inteligentno završava unos i zasniva ga na unosu koji ste ve} ranije unijeli u istom stupcu. Tuesday. Velja~a. ako utipkate Monday u }eliju i tada povu~ete hvataljku za popunu }elije preko susjednih. shva}aju}i prvi unos i stvaraju}i seriju unosa zasnovanom na njemu.52 8. mjesec ili neki drugi element koji mo`e biti shva}en kao serija podataka (January. UNO[ENJE SERIJA PODATAKA POMO]U AUTOFILLA Unošenje serija podataka (kao što je Sije~anj. pretpostavimo da `elite unijeti dr`avu pro- UNO[ENJE . a ne `elite stvoriti seriju ve} kopirati to~an sadr`aj }elije. Dok vu~ete hvataljku za popunu osnovne }elije. AutoFill obavlja vaš posao. Tada odaberite }elije koje `elite kopirati. Contents (samo sadr`aj) ili Formats (samo formate) i kliknite OK.). stvarate seriju podataka Monday. Across Worksheets. balon~i} prikazuje što to~no kopirate kako biste prestali kopirati u odre|enoj }eliji i tako stvorili to~no odre|enu seriju podataka. Dok vu~ete. February itd. Na primjer. O`ujak…) je vrlo sli~no kopiranju sadr`aja }elija. Odaberite Edit. Na primjer. klikom na jaha~e stranice dok u isto vrijeme dr`ite pritisnutu tipku Ctrl. najprije odaberite radnu stranicu (stranice) u koju `elite kopirati. Wednesday itd. Fill. Ne `elite stvoriti seriju podataka? Ako kopirate broj. Tada odaberite All (kako biste kopirali sadr`aj i formatiranje }elije). pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok vu~ete hvataljku za popunu. ISTOG PODATKA VI[E PUTA POMO]U AUTOCOMPLETEA Kada utipkate nekoliko po~etnih slova unosa. VJE@BA Kopiranje izme|u radnih stranica Ako `elite kopirati sadr`aj }elija iz jedne u druge radne stranice radne bilje`nice.

Tada mo`ete pristupiti `eljenoj akciji. Ako vam to ne treba. Evo razli~itih na~ina odabira: Da biste odabrali jednu }eliju.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 53 izvodnje za seriju paketa. kliknite na gornju lijevu }eliju grupe i povucite pokaziva~ miša. Options. 2. kliknite na nju. Kliknite na rije~ u popisu kako biste je umetnuli u odabranu }eliju. do donje desne }elije grupe. Odaberite Tools. Otvorite karticu Edit i isklju~ite opciju Enable AutoComplete For Cell Values. i u }eliji }e se prikazati rije~ England. isklju~ite opciju u izborniku Options. (Isto }e se dogoditi utipkate li i ili s. Tada utipkajte Italy i ponovno pritisnite tipku. nakon unosa prvih nekoliko slova AutoComplete }e ime dr`ave umetnuti u }eliju. kliknite desnim gumbom miša u }eliju i iz izbornika pre~ica odaberite Pick From List. najprije morate odabrati `eljene }elije. Utipkajte Spain i ponovno pritisnite tipku sa strelicom. s pritisnutom lijevom tipkom. Utipkajte dr`avu jednom i sljede}i put kada `elite unijeti ime dr`ave. Utipkajte e. prikazat }e se Italy ili Spain. ne. ]ELIJA . pomicali ili brisali podatke u nekoliko }elija istovremeno. Da biste odabrali susjedne }elije. opcija AutoComplete je uvijek uklju~ena. Excel }e prikazati popis unosa (slo`en po abecednom redu) koje automatski stvarate utipkavanjem nekoliko slova u stupac. Pritisnite Enter kako biste prihvatili unos.) Da biste vidjeli popis AutoComplete unosa. Mo`ete li upotrijebiti AutoComplete u retcima? Na `alost. ODABIR l l Da biste kopirali. Upotrijebite sljede}e korake kako biste isprobali upotrebu AutoCompleta: 1. Prema osnovnim postavkama Excela. AutoComplete radi samo s unosima u stupcima. Utipkajte England u }eliju i pritisnite tipku s oznakom strelice prema dolje kako biste se pomakli u }eliju ispod.

To zna~i da ste podatak kopirali u Clipboard. U bilo kojem slu~aju morate prilagoditi širinu kako biste mogli prikazati trenutnu vrijednost. podatak mo`da ne}e biti prikazan ili njegov prikaz mo`e izgledati ovako: #### (ako je rije~ o broju. (Excel }e ozna~iti }eliju s podebljanim to~kastim okvirom koji nazivamo marquee. VJE@BA l Da biste odabrali više }elija na razli~itim mjestima. Ako širina stupca nije dovoljno široka kao njezin podatak. povucite pokaziva~ miša. preko zaglavlja redaka ili stupaca. kliknite na zaglavlje retka ili stupca. Da biste odabrali cijeli redak ili stupac }elija. odaberite ih i pritisnite tipku Delete.54 8. . @elite li odabrati više redaka ili stupaca.) Kliknite }eliju gdje `elite ulijepiti podatak i kliknite gumb Paste. @elite li izbrisati podatak u }eliji ili }elijama. odaberite ih povla~enjem pokaziva~a miša s pritisnutom lijevom tipkom preko njihovih naslova. povucite granicu naslova stupca/retka. odaberite tekst i kliknite na gumb Cut (pomicanje) ili Copy (kopiranje) na standardnoj alatnoj traci. Da biste promijenili visinu ili širinu dva ili više redaka ili stupaca. s pritisnutom lijevom tipkom. @elite li promijeniti visinu retka ili širinu stupca pojedinom retku/stupcu prije|ite na drugi korak. l Da biste pomicali ili kopirali podatke u radnoj stranici. bit }e ispisan u znanstvenom obliku). Ako pak `elite odabrati retke ili stupce koji su na razli~itim mjestima. Evo kako: Zašto oboje? Ponekad ne}ete `eljeti prilagoditi visinu retka jer }e se visina automatski prilagoditi promjenom veli~ine pisma. PRILAGODBA RETKA [IRINE STUPCA I VISINE Da biste brzo prilagodili širine stupaca ili visine redaka. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate pojedine }elije koje odabirete. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate pojedina zaglavlja redaka ili stupaca koje odabirete. 1.

) Balon~i} širine stupca Vodi~ SLIKA 8. dvostruko kliknite na donju granicu naslova retka. Otpustite tipku miša i Excel }e prilagoditi visinu retka ili širinu stupca. @elite li visinu retka prilagoditi najni`em unosu.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 55 2. kao što je prikazano na slici 8.2. ]elije AutoFit Da biste širinu stupca prilagodili najširem unosu. Povucite granicu na `eljenu veli~inu. Postavite pokaziva~ miša iznad jedne granice naslova retka ili stupca. 3. (Upotrijebite desnu granicu naslova stupca da biste prilagodili širinu stupca ili donju granicu naslova retka za prilagodbu visine retka. Ako `elite promjene izvršiti u više redaka ili stupaca. .2 Kada mijenjate veli~inu stupca ili retka prikazuje se pomo}ni vodi~. odaberite nijhove naslove i dvostruko kliknite na najdonju granicu naslova za retke ili krajnju desnu granicu naslova za stupce. dvostruko kliknite na desnu granicu naslova stupca.

3 Naredba Merge Cells pridru`uje se }eliji. . bez obzira na njezinu duljinu. Cells. odaberite Center iz padaju}ih popisa Vertical i Horizontal. Upotrijebite sljede}e korake kako biste produ`ili }eliju: 1. 4. Vjerojatno }ete `eljeti prilagoditi tekst spojenim }elijama. naslova i formi. otvorite karticu Alignment. Kada ste završili rad kliknite OK. VJE@BA SPAJANJE ]ELIJA Prvi put ova opcija bila je primijenjena u Excelu 97 kao mogu}nost spajanja }elija pri unosu naziva. Pre~ice za Merge i Center Odabrane }elije mo`ete spojiti i prilagoditi unos u krajnjoj lijevoj }eliji klikom na gumb Merge and Center koji se nalazi na alatnoj traci za formatiranje. Odaberite }eliju koju `elite spojiti. Prikazuje se okvir za dijalog Cells (slika 8. `elite li postaviti tekst na sredinu }elije. Na primjer. 2.3).56 8. 3. SLIKA 8. tako dobivenu }eliju mo`ete formatirati kao bilo koju drugu. Odaberite Format. Kliknite Merge Cells. Nakon što spojite }elije. Ako je potrebno.

odaberite }eliju gdje `elite umetnuti novu.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 57 UMETANJE REDAKA . stupaca ili redaka. Evo koje korake upotrijebiti: 1. odaberite }eliju koja se nalazi s lijeve strane od umetanja stupca ili }eliju koja se nalazi ispod ako se radi o umetanju retka. povucite mišem preko slova stupaca koja se nalaze na vrhu radne stranice. mo`e vam se poremetiti prora~un. Koraci koje }ete upotrijebiti vrlo su sli~ni kao pri umetanju }elija. Zbog toga dvostruko provjerite sve formule na koje bi se opcija mogla primijeniti. odaberite broj }elija. Columns ili Cells. Pomak }elija Umetanje }elija u sredinu postoje}eg unosa pretpostavlja da unos trenutne }elije prelazi u red ispod }elije ili u stupac s desne strane. Tada kliknite desnom tipkom miša na jednu od njih i odaberite Insert iz ponu|enih pre~ica. @elite li umetnuti }eliju.) Odaberete li Cells. Da biste odabrali stupac. povucite preko brojeva redaka. iz okvira za dijalog Insert odaberite opciju Shift Cells Right (pomak }elija udesno) ili Shift Cells Down (pomak }elija nadolje). odaberite jedan ili više redaka/stupaca. Da biste umetnuli jedan redak/stupac. Ako vaša radna stranica sadr`i formule kao sadr`aj pomaknutih }elija. sa~ekajte nekoliko sekundi kako bi je izbornik prikazao. . (Ako opcija Cells nije prikazana. Upotreba pre~ice za umetanje Da biste brzo umetnuli redak ili stupac. Za odabiranje redaka. 1. @elite li umetnuti više }elija. stupaca ili redaka koliko `elite umetnuti. STUPACA I ]ELIJA Vrlo je lagano umetnuti cijeli redak ili stupac u radnu stranicu. Otvorite izbornik Insert i odaberite Rows.

redak ili stupac. Izaberite Edit. 2. Excel }e izbrisati redak ili stupac i ponovo pobrojati retke koji su i dalje prikazani te ponovno pridijeliti slova stupcima. Delete. Upotrijebite sljede}e korake kako biste izbrisali }eliju. redak ili stupac: 1. redaka ili stupaca povla~e}i pokaziva~ miša s pritisnutom lijevom tipkom preko }elija. VJE@BA BRISANJE REDAKA . Nau~ili ste i kako pomicati i kopirati podatke. Sve }elije s formulama i imenima u formulama bit }e trenutno a`urirane. Odabrati mo`ete i više }elija. u okviru za dijalog Delete odaberite opciju Shift Cells Left ili Shift Cells Down. Kliknite na }eliju. . broj retka ili slovo stupca koje `elite izbrisati. STUPACA I ]ELIJA Ponekad }ete `eljeti izbrisati }eliju. Ako ste odabrali }eliju. Tako|er ste nau~ili kako urediti unos. brojeva redaka ili slova stupaca. a ne samo njihov sadr`aj. U ovoj vje`bi nau~ili ste revidirati radnu stranicu u Excelu.58 8. retke i stupce. te kako izbrisati }elije. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako formatirati vrijednosti.

te kako poravnati unose u }elijama. Prema osnovnim postavkama.239 3400. Vje`ba VRIJEDNOSTI U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako formatirati vrijednosti u Excelovoj radnoj stranici. zagradama ili s minus (-) znakom ispred njih. Tako|er sadr`e zarez (. postotak i drugo. TABLICA 9. ovi unosi imaju dva decimalna mjesta. Excel nudi široki spektar brojnih formata.) za odvajanje tisu}ica. nastavlja se General Number Currency $3.400. Negativne vrijednosti mogu se prikazati u crvenoj boji.50 (-120. ovi unosi imaju oznaku dolara i dva decimalna mjesta.6 31567.50 ($3.50) . koji su prikazani u tablici 9.1. Prema osnovnim postavkama. Negativne vrijednosti mogu se prikazati u crvenoj boji.1 BROJ^ANI FORMAT EXCELOVI BROJ^ANI FORMATI PRIMJER 7. Predstavljaju dolarsku vrijednost. datum.9. FORMATIRANJE FORMATIRANJE VRIJEDNOSTI Broj~ane vrijednosti su mnogo više od obi~nih brojeva. zagradama ili s minus (-) znakom ispred njih.400.39) OPIS Excel prikazuje vrijednost kao što ste je unijeli.

VJE@BA TABLICA 9. Prema osnovnim postavkama. te oznake za prijepodnevne (am) ili poslijepodnevne sate (pm). Excel mno`i vrijednost }elije sa 100 i prikazuje rezultat s oznakom postotka. Prema osnovnim postavkama. ali mo`ete podesiti i druk~iji format ili formatiranje polovina.21 OPIS Upotrijebite ovaj format u stupcima kako biste poravnali znakove dolara i decimalna mjesta. nastavlja se Accounting Date 11/7 Time 10:00 Percentage 99. mo`ete prikazati sekunde. Upotrijebite format kako biste brojeve prikazali u znanstvenom obliku.50 $978. Prema osnovnim postavkama.50% Fraction ½ Scientific 3.400. format postotka sadr`i dva decimalna mjesta. Tako|er. format razlomka ima sa svake strane razloma~ke crte po jednu brojku. format vremena sadr`i sat i minute me|usobno odvojene dvoto~kom (:). Prema osnovnim postavkama. Prema osnovnim postavkama. Prema osnovnim postavkama.1 BROJ^ANI FORMAT NASTAVAK PRIMJER $3. ovi unosi imaju oznaku dolara i dva decimalna mjesta. format datuma sadr`i mjesec i dan koji su odvojeni kosom crtom (/). Tako|er.60 9. znanstveni format sadr`i dva decimalna mjesta. ~etvrtina itd. mo`ete izabrati iz još mnogobrojnih formata.40E+03 .

) 3. Odaberite Format. Ako je potrebno. odaberite ostale opcije formatiranja. Ovaj format je stvoren kako biste mogli prikazati poštanske brojeve. (Ako je potrebno kliknite na karticu Number. U okviru Sample prikazane su osnovne postavke formata za odre|enu kategoriju. U popisu Category odaberite format koji `elite upotrijebiti. a bez upotrebe posebnih znakova.0% Nakon što ste odabrali numeri~ki format.1 prikazuje da je odabran format Currency. Cells. Excel }e ponovno formatirati }eliju prema vašem odabiru. dok 0 zna~i da ~uvare mjesta niste postavili. Text Special 02110 Custom 00. upotrijebite sljede}e korake: 1.1 BROJ^ANI FORMAT NASTAVAK PRIMJER 135RV90 OPIS Upotrijebite ovaj format kako biste prikazali i brojeve i tekst u tekstualnom obliku. Odaberite }eliju ili više njih koje sadr`e vrijednosti koje `elite formatirati. brojeve telefona i ostalo.FORMATIRANJE VRIJEDNOSTI U EXCELU 61 TABLICA 9. Kliknite OK ili pritisnite tipku Enter. 4. Slika 9. Simbol # predstavlja broj ~uvara mjesta. 2. Upotrijebite bilo koji format iz popisa Type i unesite promjene u kodu. Prikazuje se okvir za dijalog Format Cells. Ovaj format upotrijebite kada `elite stvoriti vlastiti. . Excel prikazuje unos to~no onako kako ste ga utipkali.

No bez obzira na postavljeno poravnavanje. mo`ete unijeti promjene i poravnati podatak u }elijama prema vlastitim `eljama. na kartici Number.62 9. Odaberite Format. odaberite format za vrijednost u radnoj stranici. SLIKA 9. Prikazuju se opcije poravnavanja (slika 9. . Tekst je poravnat uz lijevu stranu. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili poravnavanje: 1.2). a brojevi uz desnu. 2. PORAVNAVANJE UNOSA U ]ELIJAMA Svi unosi u }elijama automatski su poravnati ve} pri unosu. VJE@BA Brisanje formata Ako `elite izbrisati format brojeva iz }elije (i vratiti se na osnovni format). odaberite }eliju ~ije formatiranje `elite izbrisati i otvorite izbornik Edit. 3. Odaberite }eliju ili više njih u kojima `elite uraditi poravnavanje.1 U okviru za dijalog Format Cells. Cells ili pritisnite tipke Ctrl+1 kako biste prikazali okvir za dijalog Format Cells. Tada odaberite opciju Clear i opciju Formats. Kliknite na karticu Alignment. I tekst i brojevi postavljeni su na dno }elije.

2 Kartica Alignment u okviru za dijalog Format Cells sadr`i opcije okomitog i vodoravnog poravnavanja teksta u }eliji. (@elite li naslov ili neki drugi tekst. (Excel uvijek prikazuje tekst u jednom retku. Merge Cells – Spaja nekoliko }elija u jednu. 4. kliknite na pripadaju}e gumbe koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje. koji cijeli nije vidljiv u }eliji. Vertical – Omogu}uje odre|ivanje poravnanja tekst u odnosu na gornju i donju granicu }elije. Orientation – Omogu}ava da tekst postavite ukoso ili da ispisujete od gore prema dolje (umjesto s lijeve prema desnoj strani). Wrap Text – Excel }e prelomiti duge redove kako bi bili vidljivi u }eliji. bez promjene širine }elije. postaviti u središte. Svi podaci su izbrisani osim podatka koji se nalazi u gornjoj lijevoj }eliji odabranih }elija.FORMATIRANJE VRIJEDNOSTI U EXCELU 63 SLIKA 9.) Shrink to Fit – Smanjuje se veli~ina pisma kako bi tekst bio vidljiv u }eliji bez promjene širine }elije. Odaberite iz sljede}ih opcija ili grupa opcija kako biste podesili poravnavanje: l Horizontal – Omogu}uje odre|ivanje poravnavanja teksta u odnosu na lijevu i desnu granicu }elije. odaberite opciju Center Across Selection.) Da biste brzo vodoravno poravnali tekst uz lijevu/desnu stranu ili na sredinu. l l l l l .

VJE@BA Uvla~enje teksta u }eliji Ako unosite odlomak u jednu }eliju. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako formatirati vrijednosti u svojoj radnoj stranici. upotrijebite gumbe Decrease Indent ili Increase Indent koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje.64 9. mo`ete odlomak uvu}i odabirom opcije Left (Indent) koja se nalazi u okviru za popis Horizontal u okviru za dijalog Format Cells. Tako|er. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako formatrati radne stranice. mo`ete pregledati mogu}nosti uvla~enja u okviru Indent. Nakon odabira lijevog poravnavanja. . nau~ili ste kako poravnati unose u }elijama. Kada završite rad kliknite OK ili pritisnite tipku Enter. 5. @elite li brzo dodavati ili brisati uvlake.

odaberite File. Obi~no se ta mre`a ne ispisuje na pisa~u. Vje`ba FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti alate za formatiranje kako biste naglasili va`nije }elije i poboljšali izgled svoje radne stranice. Rub mo`e biti postavljen na sve ~etiri strane }elije ili na strane koje odaberete.10. DODAVANJE RUBOVA ]ELIJAMA Dok je na zaslonu prikazana radna stranica. Kliknite na karticu Sheet. @elite li to~no odrediti crte koje }e biti prikazane na ispisu (ili na zaslonu). Promijeniti mo`ete pismo. mo`ete dodavati rubove odabranim }elijama ili nizu }elija. Upotrijebiti mo`ete iste tehnike kao u Wordu da biste pridijelili masne. Page Setup. . NAGLA[AVANJE ]ELIJA ^ak je i najjednostavniju radnu stranicu lakše pro~itati ako su va`nije }eije naglašene. kao i ostale efekte za pisma. primijetit }ete da je oko svake }elije postavljena mre`a. veli~inu pisma i dodavati boje. Uz upotrebu gore navedenih vrsta formatiranja. nakošene ili podcrtane znakove. dvije naj~eš}e korištene metode su dodavanje rubova i sjen~anja }elijama. Ako pak `elite ispisati radnu stranicu s mre`om kako biste vidjeli izgled stranice. no mo`ete odabrati ispis mre`e. ali zapamtite da nakon nekog vremena mre`a naprosto mo`e nestati s papira. odaberite opciju Gridlines i kliknite OK. Ne ispisuje se izvorna mre`a? Izvorna mre`a Excela ne mora se uvijek ispisati.

Prikazuje se okvir za dijalog Format Cells. kako biste vidjeli izgled radne stranice s dodanim rubovima. Odaberite stil crte. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake kako biste dodali rubove }eliji ili nizu }elija: 1. Kliknite na karticu Border. 3. kliknite u okvir Border ili kliknite jedan od gumba koji prikazuju primjenu ruba. Odaberite `eljeni stil i boju ruba. Skrivanje mre`e Nakon što ste dodali rubove. sredine ili kosog ruba. Da biste odabrali mjesto gdje }e se rub prikazati. odaberite opcije rubova.1. kako biste vidjeli opcije Border kao što je prikazano na slici 10. Kliknite stranu gdje `elite rub. 5. Odaberite }eliju kojoj `elite prikazati rubove.1 U okviru za dijalog Format Cells. Kliknite OK ili pritisnite Enter. Zapamtite da odabir ove opcije nema efekta na trenutni ispis mre`e ve} samo na izgled na zaslonu. .66 10. Klinite jedan od gumba za odabir strane ruba. Cells.) 2. Options. Odaberite boju. Odaberite Tools. (Odabrati mo`ete i više }elija. 4. Kliknite na karticu View i odaberite opciju Gridlines kako biste isklju~ili oznaku u okviru za potvrdu. SLIKA 10. Odaberite Format. na kartici Borders. vjerojatno }ete `eljeti sakriti mre`u.

Slika 10. Boje mo`ete dodavati potpuno ili djelomi~no u }elije kako biste stvorili efekt kakav `elite. Ako kojim slu~ajem kliknete gumb Borders umjesto strelice. osjen~ajte }elije. . Na primjer. a sna`an efekt radnoj stranici. te kliknite na `eljeni izgled ruba.2 Naslovi i ostale va`ne informacije postaju vidljivije upotrebom sjen~anja. Excel }e automatski dodati rub koji naj~eš}e upotrebljavate. da biste istaknuli }eliju kojoj ste dodali boju.FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 67 Brzo dodavanje rubova Odaberite }elije kojima `elite prikazati rubove. DODAVANJE SJEN^ANJA ]ELIJAMA Da biste dodali jednostavan. SLIKA 10. }elijama mo`ete dodavati ~iste boje. koja se nalazi na alatnoj traci za formatiranje. kliknite na strelicu padaju}eg popisa Borders. Osim toga.2 prikazuje neke efekte koje mo`ete stvoriti sjen~anjem. dodatno je osjen~ajte uzorkom.

odaberite uzorak i boju sjen~anja. Stoga. 3. Odaberite }eliju (}elije) koje `elite osjen~ati. Pre~ica za sjen~anje Brzi na~in sjen~anja (bez uzorka) je odabirom }elije i klikom na strelicu padaju}eg popisa Fill Color. Kliknite na karticu Patterns. Odaberite Format. na kartici Patterns. 1. zapamtite da ako ispisujete u crno/bijeloj tehnici. Odaberite boju i uzorak sjen~anja koje `elite upotrijebiti. Kada uradite odabir. Kada vam se svi|a rezultat. odaberite boje koje imaju ve}i kontrast izme|u sebe i upotrijebite naredbu Print Preview kako biste vidjeli izgled radne stranice pri ispisu u crno/bijeloj tehnici. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake kako biste osjen~ali }elije.3 U okviru za dijalog Format Cells. Cells.68 10.3). . 2. Excel prikazuje opcije sjen~anja. te odabirom boje. kliknite OK ili pritisnite tipku Enter. dok paleta Patterns omogu}ava odabir crno/bijelog ili uzorka u boji (slika 10. Odaberite uzorak Prikazuje se izgled sjen~anja Odaberite boju SLIKA 10. Paleta Color omogu}ava izbor boja za sva sjen~anja. boje koje }ete dodavati mo`da ne}e imati efekt koji `elite. Izgled je prikazan u okviru Sample. 4.

Odaberite Format. @elite li isklju~iti odre|ene elemente AutoFormata.4). Kada završite rad kliknite OK. Da biste izbrisali primijenjeni format. Kliknite na sliku stila koji `elite upotrijebiti. U AutoFormatu se nalazi 16 ve} definiranih izgleda tablica koje mo`ete pridijeliti radnoj stranici. SLIKA 10. kako bi skratio muke pri formatiranju. Poništavanje AutoFormata Ako niste zadovoljni izgledom tablice koju je stvorio AutoFormat. AutoFormat. s dna popisa odaberite opciju None. 2.4 Upotrijebite okvir za dijalog AutoFormat kako biste odabrali ve} definirane formate. kliknite gumb Options i odaberite formate koje ne `elite upotrebljavati. upotrijebite sljede}e korake: 1. odaberite }eliju. Pregledajte popis razli~itih stilova. 4.FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 69 UPOTREBA AUTOFORMATA Excel kao pomo} nudi obilje`je AutoFormat. Da biste upotrijebili ve} definirani format. Prikazuje se okvir za dijalog AutoFormat (slika 10. . Odaberite }elije koje `elite formatirati. 3. otvorite izbornik Format i opciju AutoFormat.

70 10. VJE@BA KOPIRANJE FORMATA FORMAT PAINTERA l POMO]U Excel nudi dva na~ina kopiranja i uljepljivanja formata: Upotrijebiti mo`ete naredbe Copy i Paste Special koje se nalaze u izborniku Edit i odabrati Formats iz opcija Paste u okviru za dijalog Paste Special. Odaberite Format. Kliknite i povucite pokaziva~ miša preko }elija gdje `elite pridijeliti kopirane formate. Otpustite tipku miša. Upotrijebiti mo`ete i gumb Format Painter koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci.) Excel kopira formate odabrane }elije. mo`ete pridijeliti uvjetno crveno sjen~anje. 2. l Format Painter omogu}ava brzo kopiranje i uljepljivanje formata koje ste ve} upotrijebili u radnoj bilje`nici. 2. Odaberite }eliju (}elije) koja sadr`i formate koje `elite kopirati. 3. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili uvjetno formatiranje: 1. Ova metoda je br`a i lakša za upotrebu. Odaberite }elije koje `elite formatirati. Prikazuje se okvir za dijalog Conditional Formatting. ako `elite ozna~iti svu prodaju manju od 30 000 USD. nim }elijama. Pokaziva~ miša mijenja izgled u kist s oznakom plusa (+) pored njega. (Ako gumb Format Painter nije prikazan na alatnoj traci. 4. Kliknite gumb Format Painter na standardnoj alatnoj traci. kliknite na strelicu More Buttons i iz popisa odaberite gumb Format Painter. Upotrijebite sljede}e korake da biste kopirali formatiranje pomo}u Format Paintera: 1. Na primjer. Excel pridjeljuje kopirane formate odabra- PRIDJELJIVANJE UVJETNOG FORMATIRANJA Uvjetno formatiranje mo`ete upotrijebiti kada `elite posebno istaknuti vrijednosti koje su ve}e ili manje od odre|ene vrijednosti. . Conditional Formatting.

Ako odaberete formulu. odaberite opciju Cell Value Is iz popisa Condition 1. Kliknite na gumb Format kako biste otvorili okvir za dijalog Format Cells. kada se `elite vratiti u okvir za dijalog Conditional Formatting. 4.5 Upotrijebite okvir za dijalog Conditional Formatting kako biste stvorili najviše tri uvjeta posebnog formatiranja. Tada ponovite korake 8. Da biste pridjelili format zasnovan na vrijednosti prona|enoj u }eliji koja nije odabrana. ako `elite dodati više uvjeta. 5. Iz sljede}eg padaju}eg popisa. . SLIKA 10.FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 71 3. Kada završite rad kliknite OK. odaberite operaciju koju `elite upotrijebiti da biste podesili uvjet. gdje mo`ete odabrati formate koje `elite pridijeliti. Kliknite Add. 3-6. Maksimalno mo`ete stvoriti tri uvjeta (slika 10.5). Da biste pridijelili format zasnovan na vrijednosti u odabranoj }eliji. odaberite opciju Formula Is iz popisa Condition 1. Kliknite OK. kako biste dodavali nove uvjete. 6. Unesite vrijednost ili formulu koje }ete upotrijebiti kao uvjet po- ~etka kada Excel pridjeljuje odabrano formatiranje. uvijek je zapo~nite znakom jednakosti (=). 7.

Povucite pokaziva~ miša preko }elija gdje `elite kopirati formatiranje.72 10. kako naglašavati va`ne }elije. Kliknite u }eliju ~ije formatiranje `elite kopirati i tada kliknite gumb Format Painter. VJE@BA Brzo kopiranje uvjetnog formatiranja Pomo}u gumba Format Painter mo`ete brzo kopirati uvjetno formatiranje iz }elije u }eliju. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako raditi s formulama u Excelu. . te kako stvoriti privla~niju radnu stranicu. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti alatke formatiranja.

te kako promijeniti podešenja prora~una. pregledati. minus (-). unesite sljede}u formulu u }eliju gdje `elite prikazati rezultat: =(A1+B1+C1)/3 Tablica 11. Oduzeta vrijednost A2 od vrijednosti A1.1 prikazuje formulu za izra~un godišnje zarade. Na primjer. JEDNOSTAVNA =A1+A2 =A1-A2 . oduzeti. Vje`ba RAD S FORMULAMA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako unijeti. nau~it }ete kako upotrijebiti apsolutnu adresu }elije.1 OPERACIJA + - MATEMATI^KE RADI Zbrajanje Oduzimanje OPERACIJE U FORMULA EXCELU REZULTAT Zbroj vrijednosti }elija A1 i A2. urediti i kopirati formule.1 popisuje matemati~ke operacije koje mo`ete upotrijebiti za stvaranje formule. ako `elite izra~unati prosje~nu vrijednost tri vrijednosti sadr`ane u }elijama A1. @elite li zbrojiti. odnosno vrijednosti i matemati~ku operaciju. mno`iti ili dijeliti. B1 i C1. Slika 11. TABLICA 11. Tako|er. mo`ete stvoriti formulu koja upotrebljava vrijednosti sadr`ane u razli~itim }elijama. kao što su plus (+). ŠTO JE FORMULA Excel upotrebljava formule za izra~unavanje vrijednosti u radnoj stranici.11. puta (*) ili podijeljeno (/). Formula naj~eš}e sadr`i adrese jedne ili više }elija.

VJE@BA TABLICA 11. Rezultat ^ Potencija Traka za formulu Formula SLIKA 11.1 OPERACIJA * NASTAVAK RADI Mno`enje JEDNOSTAVNA FORMULA REZULTAT Pove}anje vrijednosti u }eliji A2 tri puta. =A1^3 Rast vrijednosti }elije A1 na tre}u potenciju.1 reziltat. Vrijednost u }eliji A1 podijeljena je s 50. Umetnite formulu u }eliju gdje `elite prikazati .74 11. =A2*3 / Dijeljenje =A1/50 Kombinacija =(A1+A2+A3)/3 Izra~un prosje~ne vrijednosti }elija A1 do A3.

UNOS FORMULA Formulu mo`ete unijeti na dva na~ina : utipkavanjem formule ili odabirom adrese }elije. Formula koju ste utipkali prikazuje se na traci za formulu. Shvatit }ete da odabir adrese }elije ostavlja manje prostora pogre{ci. Odaberite }eliju gdje `elite prikazati rezultat. Vrijednost C1 bit }e podijeljena brojem 3 i rezultat }e biti zbrojen s A1+B1. Ako je formula jednostavna. . Potencije PRIMJENE OPERACIJA Excel izra~unava operacije u formulama sljede}im redoslijedom: 1. Utipkajte znak jednakosti (=).RAD S FORMULAMA U EXCELU 75 REDOSLIJED 2. Upotrijebite sljede}e korake kako biste utipkali formulu: 1. dobit }ete krivi rezultat. zbog toga što jednostavno kliknete }eliju umjesto da utipkavate formulu. 3. ako `elite izra~unati srednju vrijednost }elija A1. Zbrajanje i oduzimanje Ako ne slijedite gore navedeni redoslijed. Na primjer. Da biste izra~unali vrijednost u }elijama A1 do C1. Mno`enje i dijeljenje 4. =(A1+B1+C1)/3. Ne`eljena formula Ako ste zapo~eli unos formule i onda se predomislili. Pritisnite Enter ili kliknite na gumb Enter (kva~ica na traci za formulu) i Excel izra~unava rezultat. morate ih postaviti u zagradu. B1 i C1 i unesete formulu =A1+B1+C1/3. Utipkajte formulu. 2. Jednad`be u zagradama 3. pa vaša formula mora izgledati ovako. napustite unos pritiskom na tipku Esc ili kliknite na gumb Cancel (na alatnoj traci za formulu). utipkavanje je vjerojatno najbr`i na~in. mo`ete imati velikih problema pri unosu formula.

Tada u formuli upotrijebite ime }elije. Odabrana }elija Adresa }elije SLIKA 11. na primjer =Income+$12. na primjer “Income”. Adresa }elije prikazuje se na traci za formulu (slika 11. Define.2). Da biste }eliji pridijelili ime. 2. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake kako biste unijeli formulu pomo}u odabira adresa }elije: 1. 3.76 11. Kliknite na }eliju s adresom koju prvu `elite prikazati u formuli. mo`ete joj pridijeliti ime.50. odaberite Insert. Name. Odaberite }eliju gdje `elite prikazati rezultat formule. Pridijelite }eliji ime Ako }ete upotrijebiti jednu }eliju u nekoliko formula. . Utipkajte znak jednakosti (=).2 Stvaranje formula pomo}u adresa }elija je br`i na~in i smanjuje prostor za pogre{ku.

2. kliknite u }eliju i formula }e se prikazati u traci za formulu. .RAD S FORMULAMA U EXCELU 77 4. Na traci za formulu prikazuje se operacija. lakše je pregledati sve formule istovremeno. Da biste vidjeli formulu. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pregledali sve formule: 1. 5. U podru~ju Window Options. Slika 11. Ako `elite pregledati formule u velikoj radnoj stranici. ve} rezultat prora~una. Options i kliknite na karticu View. završite formulu. Odaberite Tools.3 prikazuje radnu stranicu s prikazanim formulama. Pritisnite Enter kako biste prihvatili formulu ili pritisnite tipku Esc da otka`ete operaciju. Pogre{ka zbog dijeljenja s nulom Ako prikaz }elije dobije izgled #DIV/0. kliknite u okvir za potvrdu kako biste potvrdili opciju Formulas. Nakon vrijednosti utipkajte matemati~ku operaciju koju `elite primijeniti nakon vrijednosti. Nastavite odabir adresa }elija i matemati~kih operacija dok ne 6. PONOVNI PREGLED FORMULA Excel u pravilu u }eliji ne prikazuje formulu. provjerite da niste u~inili jednu od naj~eš}ih pogre{aka: pokušali ste podijeliti broj s nulom ili ste upotrijebili praznu }eliju za dijeljenje.

URE\IVANJE FORMULA Ure|ivanje formula je potpuno jednako ure|ivanju bilo kojeg unosa u Excelu. Tada upotrijebite tipku Backspace da biste . Kursor se prikazuje u }eliji i mo`ete unijeti neophodne promjene. jer ne morate odabirati svaku pojedinu }eliju kako biste pregledali formule na traci za formule. Odaberite }eliju koja sadr`i formulu koju `elite urediti. VJE@BA SLIKA 11. 3.3 Prikazivanje svih formula u radnoj stranici štedi vaše vrijeme. Brzo ure|ivanje u }eliji Da biste brzo uredili sadr`aj }elije. Sljede}i koraci prikazuju kako urediti formulu: 1. 2. dvostruko je kliknite. Pritisnite tipku s oznakom lijeve ili desne strelice kako biste pomicali kursor. Kliknite na traku za formulu ili pritisnite tipku F2 kako biste prešli u ure|ivanje.78 11.

2. Za više detalja pro~itajte sljede}i odlomak. ona }e prihvatiti svojstva }elije u koju }ete kopirati. Utipkajte bilo koje dodatne znakove. Evo kako: 1. 4. kliknite gumb Enter na traci za formulu ili pritisnite tipku Enter kako biste prihvatili promjene. 3. Kliknite }eliju koja sadr`i formulu koju `elite kopirati. Postavite pokaziva~ miša na hvataljku za popunu. 2. KOPIRANJE FORMULA Kada kopirate formulu. (Primijetit }ete uz pokaziva~ miša tanki znak plusa. Na primjer. upotrijebite sljede}e korake: 1. Ako `elite kopirati formulu u susjedne }elije. ona automatski prelazi u =D2+D3. Pogriješili ste? Ako ste pogriješili pri kopiranju formule.) 3. i tada povucite rub }elije u }eliju gdje `elite kopirati formulu. Postoji br`i na~in kopiranja formula od upotrebe naredbi Copy i Paste. . Povucite hvataljku za popunu preko }elija gdje `elite kopirati formulu. Pritisnite i dr`ite tipku Ctrl. Kliknite }eliju koja sadr`i formulu koju `elite kopirati. Ovo svojstvo omogu}ava kopiranje jednostavnih formula u mnogobrojne }elije. ako kopirate formulu =C2+C3 iz }elije C4 u }eliju D4. Otpustite tipku miša i Excel }e kopirati formulu na novo mjesto.RAD S FORMULAMA U EXCELU 79 izbrisali znakove s lijeve strane kursora ili Delete za brisanje znakova s desne strane. Kada završite ure|ivanje podatka. pregledajte kopiranu formulu.

Kopirana formula UPOTREBA SLIKA 11. Tada apsolutne adrese }elija postaju iznimno va`ne. koja izra~unava sve troškove u sije~nju. Na primjer. Ponekad ne}ete `eljeti pridijeliti svojstva }elija kada kopirate formulu. . Ako formulu kopirate u }eliju C8 (da biste izra~unali troškove u velja~i). Excel }e automatski promijeniti formulu u (C2+C3+C4+C5+C6). Excel }eliji pridjeljuje relativna svojstva novog mjesta. }elija B8 sadr`i formulu (B2+B3+B4+B5+B6). na slici 11. VJE@BA RELATIVNIH I APSOLUTNIH ADRESA ]ELIJA Kada kopirate formulu s jednog mjesta na drugo u radnoj stranici. Na taj na~in rade relativne adrese }elija.4 Excel pridjeljuje svojstva }elija kada kopirate formulu u razli~ite }elije.80 11.4.

4. rezultat }e biti formula =A$10/2.RAD S FORMULAMA U EXCELU 81 Apsolutno nasuprot relativnog Uz upotrebu apsolutnih adresa. D12. Ako formulu unesete u }eliju C2 i tada je kopirate u }eliju D10. dodajte oznaku dolara ($) prije slova ili broja koji ozna~avaju adresu }elije. Na primjer. slovo stupca mo`e imati apsolutnu. Da biste upotrijebili apsolutnu adresu. F12 i G12 dijele sumu iz osmog reda svakog stupca sa sadr`ajem }elije B10. Miješane adrese Neke formule upotrebljavaju miješane adrese. Ponekad ne}ete `eljeti da Excel izvrši ponovni prora~un dok ne unesete sve promjene. mo`ete ubrzati unos . E12. a broj retka relativnu adresu. formula u }eliji B12 mora izgledati ovako: =B8/$B$10 Znak mo`ete utipkati sami ili pritisnite tipku F4 nakon utipkavanja adrese }elije. do}i }e do pogreške pri kopiranju formule iz B12 u C12 itd. F12 i G12 sadr`e apsolutnu adresu }elije B10 koja izra~unava ukupne troškove prvog i drugog tromjese~ja. formule u }elijama B12. formula se ne mijenja pri kopiranju na novo mjesto.) Ako ne upotrijebite apsolutnu adresu. ali stupca ne}e. Excel automatski ponovno prora~unava formule. (Formule u }elijama B12. C12. E12. PROMJENA PODE[ENJA PRORA^UNA Svaki put kada unesete promjene. U primjeru prikazanom na slici 11. Na primjer. Adresa retka }e se promijeniti. Na primjer. Upotrebom relativnih adresa pri kopiranju formuli se pridjeljuju nove adrese. ako unosite brojne promjene u radnu stranicu koja sadr`i mnogo formula. kao što je u formuli =$A2/2. C12. D12.

Kliknite OK. VJE@BA promjenom iz automatskog u ru~ni prora~un. Automatic Except Tables – Automatski se ponovno prora~unava sve osim formula u tablici podataka. 2. mo`ete uklju~iti/isklju~iti opciju Recalculate Before Save. upotrijebite sljede}e korake: 1. Odaberite Tools. pregledati. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Excelove funkcije za slo`ene prora~une. l l 4. Ponovni prora~un radi se u cijeloj radnoj bilje`nici svaki put kada unesete promjenu vrijednosti. Tako|er nau~ili ste kako upotrijebiti apsolutnu i relativnu adresu }elije.5 U okviru za dijalog Options na kartici Calculation promijenite podešenja prora~una. . Kliknite na karticu Calculation da biste vidjeli opcije prikazane na slici 11.5. formula ili imena. Kada je odabrana opcija Manual. 3. Da biste promijenili podešenja ponovnog prora~una. kliknite na karticu Calculation i tada kliknite gumb Calc Now. Options. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti.82 11. te kako promijeniti podešenje prora~una. Odaberite jednu od sljede}ih opcija: l Automatic – Ovo je osnovna postavka. SLIKA 11. Manual – Ova opcija nala`e Excelu da ponovni prora~un uradi tek kada vi to `elite. Options. urediti i kopirati formule. Da biste obavili ponovni prora~un. pritisnite tipku F9 ili odaberite Tools.

Svaka funkcija sadr`i sljede}a tri elementa: l l Znak jednakosti (=) ozna~ava da slijedi funkcija (formula). mo`ete utipkati ime Promo Sales. da biste izra~unali zbroj serije brojeva u }elijama A1 do H1. Ime funkcije. ozna~ava koja }e se operacija izvršiti. Naprimjer.86). Na primjer. Ime raspona Ako upotrebljavate isti raspon }elija u formulama.12. mo`ete unijeti funkciju =SUM(A1:H1). nau~it }ete kako upotrijebiti naredbu Formula Palette da biste brzo umetnuli funkciju. imena raspona (SALES) ili broj~ane vrijednosti (585. umjesto utipkavanja niza }elija I14:K23 u formulu. kao što je SUM. mo`ete mu dati ime kako biste ga lakše zapamtili. umjesto unosa formule =A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1. Funkcije mogu upotrijebiti adrese raspona (B1:B3). Vje`ba UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti funkcije u Excelu da biste izveli slo`ene prora~une. ŠTO JE FUNKCIJA Funkcija je ve} definirana formula koja }e obaviti operacije na odre|enom nizu vrijednosti. Tako|er. .

Na primjer. Funkciju mo`ete unijeti utipkavanjem ili upotrebom Function Wizarda. TABLICA 12.1 FUNKCIJA AVERAGE COUNT EXCELOVE NAJ^E[]E UPOTREBLJAVANE FUNKCIJE PRIMJER =AVERAGE(B4:B9) Izra~unava se prosje~na vrijednost grupi brojeva. ozna~ava adrese }elija na ~ije }e vrijednosti funkcija biti primijenjena. U ovom primjeru.84 12. no ako je A3 manji od 100 upotrijebit }e se formula A2*2. =COUNT(A3:A7) Pobrojavaju se numeri~ke vrijednosti u nizu. ako niz sadr`i neke }elije s tekstom a neke s brojevima. A3*2. OPIS IF =IF(A3>=100. Povratak na najve}u vrijednost u nizu }elija. VJE@BA l Argument. upotrijebit }e se formula A3*3. mo`ete pobrojati koliko }elija sadr`i brojeve.1 prikazuje funkcije koje }ete naj~eš}e upotrebljavati u radnim stranicama. kao što }ete vidjeti kasnije u vje`bi. Povratak na najni`u vrijednost u nizu }elija. ako je A3 ve}e ili jednako 100.A2*2) MAX MIN =MAX(B4:B10) =MIN(B4:B10) . Dopušteno je umetanje uvjeta u formulu. no mo`e biti i mnogo slo`eniji. kao što je (A1:H1). Tablica 12. Argument je naj~eš}e raspon }elija.

180000) izra~unava mjese~no pla}anje zajma od 180 000 dolara na 30 godina uz kamatu od 8.UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU 85 FUNKCIJA PMT =PMT (rate. Ako AutoSum odabere krivi raspon }elija. Ako odaberete }eliju na kraju retka ili stupca s podacima. Na primjer.0825/12. broj pla}anja i kamatu kao argumente. AutoSum }e trebati manje vremena da shvati što `elite zbrojiti. OPIS PMT =PMT (rate. . Na primjer. =PMT(.60. nper. Izra~unava se ukupna vrijednost niza }elija. Izra~unava se koliko je ulaganje potrebno u odre|enim periodima za dostizanje budu}e `eljene vrijednosti. mo`ete urediti odabir. =PMT (. fv) SUM =SUM(A1:A10) UPOTREBA AUTOSUMA Funkcija SUM je jedna od naj~eš}e korištenih funkcija.25%. pv) PRIMJER Izra~unava se pla}anje zajma kada unesete ratu. AutoSum poga|a koje }elije `elite zbrojiti. Zasnovan na trenutno odabranoj }eliji. Upotrijebite sljede}e korake kako biste upotrijebili AutoSum: 1. Odaberite }eliju u koju `elite umetnuti zbroj.360.10000) izra~unava koliko morate svaki mjesec sljede}ih 5 godina polo`iti u banku da biste dosegli iznos od 10 000 dolara uz godišnju kamatu od 7%. nper.07/12. te stoga Excel nudi brzi na~in unošenja: jednostavno kliknite na gumb AutoSum koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci.

Excel }e izra~unati zbroj vrijednosti odabranih }elija. . povucite pokaziva~em miša preko onih koje `elite zbrojiti ili kliknite na traku za formulu i uredite formulu.1 AutoSum ume}e funkciju SUM i odabire }elije koje `eli zbrojiti. Kliknite gumb Enter na traci za formulu ili pritisnite tipku Enter. Ako je raspon }elija koji Excel odabere pogrešan.1) Gumb AutoSum Funkcija SUM Odabrane }elije SLIKA 12. 3. VJE@BA 2. Kliknite na gumb AutoSum koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci.86 12. 4. AutoSum ume}e =SUM i adrese }elija koje se nalaze s lijeve strane odabrane }elije ili iznad nje (slika 12.

da biste provjerili zbroj. AutoCalculate omogu}ava brzu provjeru zbroja. mo`da }ete Excelovu opciju AutoCalculate shvatiti kao odli~nu pomo}. Na primjer. Ako `elite primijeniti neku drugu funkciju na nizu brojeva.UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU 87 UPOTREBA AUTOCALCULATEA Kada `elite provjeriti zbroj. pobrojanih unosa ili brojeva i pronalazi najve}i ili najmanji broj u nizu. Podru~je AutoCalculate Izbornik s pre~icama SLIKA 12.2). tra`ite li kalkulator ili unos formule? Ako je vaš odgovor potvrdan. Excel automatski prikazuje odgovor u podru~ju AutoCalculate (prikaz na slici 12. odaberite niz i kliknete li desnom tipkom miša na podru~je AutoCalculate prikazat }ete izbornik s pre~icama. prosjeka. . odaberite raspon }elija koje `elite zbrojiti. Tada iz izbornika odaberite `eljenu funkciju.2 AutoCalculate omogu}ava brzi prikaz rezultata zbrajanja ili neke druge ~eš}e upotrijebljene funkcije.

88

12. VJE@BA

UPOTREBA FORMULA PALETTE
Premda funkciju mo`ete utipkati izravno u formulu, upotrebom Formula Palette dobit }ete korisne informacije i pomo}. Svakako upotrijebite Formula Pallete pri unosu funkcije u novu formulu ili kod ure|ivanja formule koja sadr`i funkciju. Evo kako upotrijebiti Formula Palette:

1. Odaberite }eliju gdje `elite umetnuti funkciju (ili }eliju koja
sadr`i formulu koju `elite urediti).

2. Kliknite na gumb Edit Formula koji se nalazi na traci za formulu.
Prikazuje se Formula Palette (slika 12.3).
Kliknite da biste odabrali sljede}u funkciju Kliknite da biste umetnuli funkciju Formula Palette

SLIKA 12.3 Formula Palette omogu}ava ulaz u popis uobi~ajenih funkcija i prethodni prikaz rezultata formula.

UPOTREBA

FUNKCIJA U

EXCELU

89

3. Klikom na strelicu Functions, prikazuje se popis Functions iz ko-

jeg odaberite funkciju. Pojavljuje se Formula Palette s prikazanim tra`enim argumentima, opisom funkcije i argumenata, trenutnim rezultatom funkcije i rezultatom cijele formule (slika 12.4).
Rezultat formule Kliknite da biste trenutno sakrili paletu Rezultat funkcije

Opis funkcije

SLIKA 12.4 Nakon unosa funkcije, pojavljuje se Formula Palette s prikazanom definicijom funkcije i trenutnim rezultatom. Koja je ovo funkcija? Ako odaberete funkciju o kojoj malo znate, a `eljeli biste saznati više, kliknite na gumb Help koji se nalazi u donjem lijevom kutu Formula Palette. Kada se na zaslonu prika`e Office Assistant, kliknite Help with this Feature. Tada kliknite Help On Selected Function.

90

12. VJE@BA

4. Unesite argumente za formulu. Kliknite na gumb Collapse kako

biste na trenutak sakrili paletu i omogu}ili odabir raspona }elija kao argument (prikaz na slici 12.4). okvira za argument) kako biste ponovo prikazali Formula Palette. prikazuje rezultat.

5. Nakon odabira }elija, kliknite na gumb Expand (na desnoj strani 6. Klinite OK. Excel ume}e funkciju i argument u odabranu }eliju i

U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti Excelove funkcije kako biste obavili slo`enije prora~une. Tako|er, nau~ili ste kako brzo umetnuti funkciju uz pomo} Formula Palette. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti baze podataka u Accessu.

13. Vje`ba
BAZA PODATAKA U ACCESSU
U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti baze podataka pomo}u ~arobnjaka ili krenuvši od samog po~etka.

STVARANJE

STVARANJE

BAZE PODATAKA POMO]U ^AROBNJAKA (DATABASE WIZARD)

Op}enito, baza podataka je svaki skup informacija. Na primjer, vaš telefonski imenik je baza podataka, kao i kuhinjski recepti ili ~ekovna evidencija. U Accessu, baza podataka je datoteka koja ~uva sve što }ete unijeti – ne samo podatke, ve} i prilago|ene forme i izvještaje. U Accessu podaci su spremljeni u tablice. Tablice su vrlo sli~ne prora~unskim tablicama jer sadr`e retke, stupce i }elije. Datoteka baze podataka mo`e sadr`avati mnogo tablica. Na primjer, mo`ete stvoriti jednu tablicu za kupce, slijede}u za proizvod, te slijede}u za zaposlene. Izgled na zaslonu je tzv. “popuni prazna mjesta”, što omogu}ava brzo i lagano unošenje informacija u tablicu. Forme su stvorene za upotrebu na zaslonu, za izvještaje i za ispisivanje. Izvještaj mo`ete stvoriti svaki puta kada `elite izvu}i informacije iz tablice i ispisati ih. Naprimjer, mo`ete ispisati popis novih proizvoda za svoje zaposlene. Najjednostavniji na~in stvaranja baze podataka je upotrebom ~arobnjaka. Accessov ~arobnjak mo`e automatski stvoriti gotovo sve tablice, forme i izvještaje koje }ete `eljeti, samo morate odabrati pravog ~arobnjaka za svoje `elje. Upotrijebite sljede}e korake:

1. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za

dijalog Microsoft Access (slika 13.1), kliknite na Access database wizards, pages, and projects i tada kliknite OK. Ako ste ve} zatvo-

VJE@BA rili okvir za dijalog.2). na kartici Database. nalazi se skup ~arobnjaka koji stvaraju razli~ite vrste baze podataka. pomo}u ~arobnjaka ili otvaranja postoje}ih baza podataka. New i tada kliknite na karticu Databases. U oba slu~aja prikazuje se okvir za dijalog New (slika 13. U ovom primjeru odaberite Contact Management. SLIKA 13. Ikona ~arobnjaka SLIKA 13.2 U okviru za dijalog New.92 13. Kliknite jednog ~arobnjaka (ikone ~arobnjaka imaju ~arobni štapi} preko slike). odaberite File.1 Okvir za dijalog Microsoft Access je po~etno mjesto stvaranja baze podataka od samog po~etka. 2. .

6. Me|utim. Da biste ih uklju~ili kliknite u okvir za potvrdu. 4. prezime u drugom. Prikazuje se popis tablica SLIKA 13. . Da biste nastavili rad kliknite Next. Kliknite OK. ^arobnjak zapo~inje rad i prikazuje odre|ene informacije o tome što }e uraditi. Opcionalna su polja nakošena.STVARANJE BAZA PODATAKA U ACCESSU 93 3. Prikazuje se okvir za dijalog File New Database. Primjerice. 5. Utipkajte ime baze podataka (u ovom primjeru utipkajte Volunteers) i kliknite Create kako biste nastavili rad. koje mo`ete stvoriti (slika 13. adresa u tre}em itd. Kliknite tablicu i pregledajte popis polja. Polja tablice U tablici su podaci organizirani u polja.3). njegova adresa u drugom itd. mo`ete podesiti tablicu tako da ime korisnika bude u jednom polju. Tablice su prikazane s lijeve strane prozora. a odabrana polja tablice s desne. ime i prezime kupca je u jednom polju.3 Prikazane su tablice i polja koje ovaj ~arobnjak mo`e automatski stvoriti.

Ime }e biti prikazano na izvještaju i mo`e biti druga~ije od imena datoteke. ^arobnjak sada postavlja pitanje o stilu pri ispisivanju izvještaja. kliknite Cancel i pokušajte ponovo. 8. ^arobnjak postavlja pitanje koji stil prikaza na zaslonu `elite. mo`da ste upotrijebili krivog ~arobnjaka za svoje potrebe. Isklju~iti mo`ete samo opcionalna polja. VJE@BA Ne `elim ovu tablicu i ova polja! @ao mi je. U popisu kliknite stil prikaza i pogledajte prethodni pregled stila koji je prikazan. Unesite ime (slika 13. Kada se 10. ali zapamtite da }ete kasnije mo}i izbrisati tablice i polja koje ne `elite. ^arobnjak postavlja pitanje o imenu baze podataka. kliknite ga i tada kliknite Next. to je cijena koju morate platiti `elite li raditi s ~arobnjakom. 9. Kliknite kako biste dodali sliku Utipkajte ime Kliknite kako biste odabrali sliku SLIKA 13.94 13. Kada se odlu~ite za odre|eni stil. . Ako vam tablice i polja izgledaju totalno neprihvatljiva.4 Unesite ime za bazu podataka i odaberite crte` koji }ete upotrijebiti za logotip (ako `elite).4). Kliknite stil izvještaja i pogledajte prethodni pregled. odlu~ite za stil. kliknite ga i tada kliknite Next. 7. Ako je tako. Da biste nastavili rad kliknite Next.

) 12. (Vjerojatno }e stvaranje potrajati nekoliko minuta. kliknite gumb Close kako biste zatvorili prozor. primjerice. prikazuje se prozor Main Switchboard. Kada zatvoritie prozor Main Switchboard. Ako ste zatvorili okvir za dijalog. Ako je prozor na najmanjoj mogu}oj veli~ini. Ova opcija omogu}ava vam da obavite uobi~ajene poslove ure|ivanja u bazi podataka klikom na odre|eni gumb. dvostuko kliknite na naslovnu traku (u donjem lijevom kutu zaslona) kako biste ga prikazali na zaslonu. bez tablica. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za di- jalog Microsoft Access. Ako `elite uklju~iti sliku (na primjer vaš logotip tvrtke) na forme i izvještaje. New. odaberite File. odaberite datoteku crte`a (ako je potrebno promijenite pogon i/ili mapu) i kliknite Open kako biste se vratili na ~arobnjaka.1). gumb Finish i ~arobnjak po~inje stvarati vašu bazu podataka. sam. vidjet }ete prozor baze podataka. I’d like to include a picture. formi itd. kliknite Blank Access database i tada gumb OK (slika 13. PO^ETKA STVARANJE BAZE PODATAKA OD SAMOG Stvaranje prazne baze podataka je jednostavno zbog toga što }ete u ovom trenutku stvarati samo vanjsku ljusku. 1. Ja . Tada kliknite na gumb Picture. Sve baze podataka stvorene pomo}u ~arobnjaka sadr`e prozor Main Switchboard. Main Switchboard nije ništa drugo nego uljepšana forma s odre|enim programima. utipkala Inventory. 2. Kada završite rad kliknite Kada je baza podataka stvorena. S obzirom na to da ne}emo raditi s Main Switchboardom. Otvorite sljede}e kartice kako biste vidjeli ostale stvorene objekte. Da biste nastavili rad kliknite Next. kliknite na karticu General i dvostruko kliknite ikonu Database kako biste prikazali okvir za dijalog File New Database. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove baze podataka. kliknite u okvir za potvrdu Yes.STVARANJE BAZA PODATAKA U ACCESSU 95 11. Otvorite karticu Tables i vidjet }ete da je stvoreno nekoliko tablica.

Otvaranje ve} postoje}e baze podataka Da biste otvorili ve} postoje}u bazu podataka kada pokrenete Access.5 Stvorena je nova baza podataka. .5). U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti baze podataka pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka. VJE@BA 3. u popisu odaberite More Files i kliknite OK. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako modelirati i stvoriti tablicu. iz popisa odaberite ime baze podataka i kliknite OK. Ako u popisu ne vidite ime baze podataka.96 13. Tako }ete otvoriti okvir za dijalog Open gdje }ete mo}i potra`iti svoju datoteku baze podataka u drugim mapama ili pogonima. kliknite opciju Open an Existing File. U podru~ju Objects odabrana je ikona Tables i mo`ete vidjeti tri opcije za stvaranje tablica u Accessu. SLIKA 13. Kliknite Create i Access }e stvoriti novu bazu podataka (slika 13.

Vje`ba TABLICA U ACCESSU STVARANJE U ovoj vje`bi nau~it }ete kako modelirati tablicu. . Za razliku od jednostavnijih programa. STVARANJE TABLICA Access je program za rad s relacijskim bazama podataka. l l STVARANJE TABLICE UPOTREBOM ^AROBNJAKA (TABLE WIZARD) Tablicu mo`ete stvoriti od samog po~etka ili pomo}u ~arobnjaka. Nakon unosa podataka vrlo je teško mijenjati strukturu tablice. te kako je stvoriti pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka. Ne štedite vrijeme kako biste stvorili dobro modelirane tablice. odvojite informacije koje se ponavljaju u vlastite tablice. Kada god je mogu}e upotrijebite identifikacijske brojeve koji }e vam pomo}i pri vezanju tablica i ne}e dopustiti pogre{ke pri utipkavanju koje nastaju kod ponovljenih unosa duga~kog teksta. postavite ih u vlastitu tablicu. Upotrebom ~arobnjaka uštedjet }ete vrijeme stvaranja i formatiranja svih polja za odre|ene potrebe. Za dobro organiziranje tablica pridr`avajte se nekoliko jednostavnih principa: l Ako znate da }e se podaci u tablici ponavljati. mo`e raditi s mnogo tablica i odnosima me|u njima.14. Ako `elite sa~uvati popis referentnih informacija.

1). mo`ete upotrijebiti ~arobnjaka kako biste uštedjeli na vremenu i tada dodati polja koja nedostaju. Access u popisu Sample Fields prikazuje polja za odabranu tablicu. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili tablicu pomo}u ~arobnjaka: 1. U prozoru Database kliknite na ikonu Tables u podru~ju Object i dvostruko kliknite na opciju Create table by using Wizard. Prikazuje se prozor Table Wizard (slika 14. . Odaberite polje Kliknite da biste polje dodali tablici Odaberite tablicu SLIKA 14. U popisu Sample Tables kliknite tablicu. ^ak i ako ne prona|ete sva polja koja su vam potrebna u tablici. VJE@BA Access instalirate s mnogo ve} gotovih poslovnih i osobnih tablica iz kojih mo`ete odabirati `eljene. Odaberite polja koja su mogu}a uz ve} stvorene 2.98 14. Da biste stvorili tablicu prema svojim potrebama mo`ete odabrati `eljena polja iz ve} gotovih tablica.1 tablice.

Odaberite ovu opciju kada `elite unijeti promjene u tablicu prije njezine upotrebe.) zaslonu se prikazuje pitanje o odnosu tablica. a `elite li izbrisati sva polja iz popisa i po~eti iz po~etka kliknite na gumb <<. Ako ugledate polje koje `elite uklju~iti u tablicu. 7. najprije ga dodajte u svoj popis (kao što je opisano u koracima 2 i 3). Promjena imena! Ako ugledate polje koje je vrlo sli~no onome koje tra`ite. Ako ste do tada stvorili bar jednu tablicu u bazi podataka. ali `elite promijeniti ime. na 8. Utipkajte opisno 6. Kliknite Yes. kliknite gumb Rename Field. Ponavljajte korake 2 i 3 da biste odabrali ostala polja iz ponu|e- nih tablica sve dok popis polja u vašoj novoj tablici nije kompletan. set a primary key for me da bi ~arobnjak postavio vaš primarni klju~ i kliknite Next.) Kada završite dodavanje polja kliknite Next kako biste nastavili rad. 5. 4. . Da biste pomakli cijeli sadr`aj odabrane tablice u svoj popis kliknite na gumb >>. Na taj na~in ste promijenili ime polja samo u svom popisu. kako biste za sada napustilli pitanje. Na zaslonu Finish kliknite jednu od ponu|enih opcija: l Modify the table design – Odabirom ove opcije prelazite u prikaz Table Design samo onda kada ste polja stvorili sami. kliknite na gumb > kako biste polje pomakli u popis Fields in My New Table. Kliknite Next. (Više o primarnim klju~evima nau~it }ete u sljede}oj vje`bi. utipkajte novo ime i kliknite OK. ime kako biste zamijenili ponu|eno.STVARANJE TABLICA U ACCESSU 99 3. ^arobnjak postavlja pitanje o imenu tablice. (Da biste izbrisali polje iz popisa kliknite na gumb <. Tada u svom popisu odaberite ime polja.

Odaberite ovu opciju kada izgled tablice smatrate odgovaraju}im. Kliknite Finish i prelazite u podru~je Accessa. Kada otvorite karticu Tables u prozoru Database. l 9. . vidjet }ete svoju tablicu u popisu. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili tablicu u prikazu Table Design: 1. (Ako prozor Database nije prikazan. Br`i na~in Umjesto prvog koraka kliknite strelicu padaju}eg popisa New Object koji se nalazi na alatnoj traci. Prikazuje se popis i prikazuje dostupne vrste objekata. gdje mo`ete unijeti podatke u slogove (retke) tablice. Na primjer. Iz popisa odaberite Table. Enter data into the table using a form the wizard creates for me – Ova opcija vodi vas u formu za unos podataka.2). VJE@BA l Enter data directly into the table – Odabirom ove opcije prelazite u prikaz Table Datasheet. Table. ako `elite stvoriti tablicu koja sadr`i neka polja koja nisu dostupna u ~arobnjacima. odaberite Insert. koraku) kliknite gumb Close (X) za prozor koji je prikazan. Ako ste odlu~ili da više ne `elite raditi s tom tablicom (bez obzira što ste je odabrali u 8.100 14. Sada imate tablicu. no ne nude dovoljno fleksibilnosti kao kad stvarate tablicu od samog po~etka. bolje je tablicu stvarati od samog po~etka u prikazu Table Design. STVARANJE TABLICE OD SAMOG PO^ETKA Accessovi ~arobnjaci su vrlo korisni. Odaberite Design View i kliknite OK.) Otvara se prikaz Table Design (slika 14. U prozoru Database otvorite karticu Tables i tada dvostruko kliknite opciju Create table in Design view.

STVARANJE TABLICA U ACCESSU 101 Utipkajte ime polja Odaberite vrstu podatka Utipkajte opis podatka SLIKA 14. Upotrijebite kra}a imena koja se lako pamte. apostrofa (‘) ili uglatih zagrada ([]). Pravila pri imenovanju polja Imena polja kao i ostali objekti u Accessu mogu sadr`avati 64 znaka uklju~uju}i razmake i bilo koje simbole osim to~ke (. 2. uskli~nika (!). Utipkajte ime polja u prvi prazan redak stupca Field Name i tada pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Data Type.2 U prikazu Table Design kontrolirate cijeli proces stvaranja tablice.). .

Pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Description i utipkajte opis polja. Kliknite na strelicu kako biste prikazali popis Data Type i odaberite vrstu polja (slika 14.3). pro~itajte odlomak “Razumijevanje vrsta podataka i formata” na po~etku sljede}e vje`be. (Tablica }e raditi i bez opisa ) .102 14. 4.3 Nakon što ste odabrali vrstu podatka. Kada ste se pomaknuli u stupac Data Type. mo`ete podesiti opcije za svojstva polja. VJE@BA Ne znam koju vrstu podatka upotrijebiti Ako vam je potrebna pomo} u odluci koju vrstu polja upotrijebiti. 3. prikazuje se strelica za padaju}i popis. Kliknite kako biste odabrali vrstu polja Podru~je Field Properties Utipkajte opis SLIKA 14.

Upotrijebite sljede}e korake: 1. . Bez obzira na razlog najbolje je izbrisati tablicu. Nema primarnog klju~a! Kada zatvorite prikaz Table Design mo`da }ete vidjeti poruku da nema zadanog primarnog klju~a. Nau~it }ete i kako urediti polja i njegova svojstva. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti tablicu pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka. 6. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. Isto tako. Prikazuje se poruka `elite li stvarno izbrisati tablicu. Iz prozora Database kliknite karticu Tables. 8. Pro~itajte odlomak “Zadavanje primarnog klju~a” u sljede}oj vje`bi da biste nau~ili kako zadati primarni klju~.STVARANJE TABLICA U ACCESSU 103 5. mo`da otkrijete da ste napravili toliko pogre{aka pri stvaranju da je najbolje zapo~eti stvaranje nove tablice. U donjem dijelu okvira za dijalog prikazano je podru~je Field Properties za odabranu vrstu polja (slika 14. 2. Unesite `eljene promjene za polje. Odaberite tablicu koju `elite izbrisati. BRISANJE TABLICE Kada ste stvorili tablicu i zapo~eli rad u njoj. Odaberite Yes. U sljede}oj vje`bi na~it }ete više o raznim vrstama podataka i zadavanju primarnog klju~a. Na tipkovnici pritisnite tipku Delete.3). 7. Ako morate unijeti više polja. Kada završite rad kliknite gumb Close kako biste zatvorili prozor Table Design. U okvir za tekst Table Name utipkajte ime tablice i kliknite OK. mo`da ste stvorili nekoliko tablica i zaklju~ili da vam sve nisu potrebne. 9. Odaberite Yes kako biste spremili promjene u tablici. ponovite korake 2 do 5.

Currency – Formatiranje broja kao monetarne valute. Nau~it }ete i kako urediti polja i njegova svojstva. AutoNumber – Broj koji Access automatski popunjava za svaki novi slog. Polje Text mo`e sadr`avati do 255 znakova. Access ne dozvoljava unos bilo kojeg teksta. Upotrijebite ovu vrstu podatka da biste sprije~ili zaokru`ivanje: Mo`ete unijeti to~no15 znamenki s lijeve i 4 s desne strane decimalnog zareza. Svako polje mora imati vrstu kako bi Access znao kako se odnositi prema sadr`aju polja. Upotrijebite ovo polje za opise. Vrste polja iz kojih mo`ete odabirati su sljede}e: l l l l l l .15. Date/Time – To~no to. ali ovoj vrsti polja nije mogu}e ograni~iti du`inu. komentare ili zabilješke. Utipkati mo`ete prakti~ki neograni~enu koli~inu teksta (64000 znakova). RAZUMIJEVANJE VRSTA PODATAKA I FORMATA Text – Obi~an utipkani tekst koji mo`e uklju~ivati brojeve. Vje`ba RAD S POLJIMA U ACCESSU U ovoj vje`bi nau~it }ete više o raznim vrstama polja te kako podesiti primarni klju~. U polju Number. Memo – Jednako kao obi~an tekst. slova i simbole (na primjer adrese. Number – Obi~an broj (osim valute ili datuma). serijske brojeve i telefonske brojeve). datum ili vrijeme.

Default Value – Ako polje naj~eš}e sadr`i istu vrijednost (na primjer isti poštanski broj za sve podatke). Mo`e sadr`avati samo jednu od ponu|ene dvije mogu}nosti: Yes ili No. l l l S obzirom na vrstu polja. a ako ne `elite prihvatiti vrijednost. Hyperlink – Ovo polje sprema hiperveze koje mogu biti UNC staze (adrese lokalne mre`e) ili URL (adrese dokumenta ili stranice na Internetu ili intranetu). Vrijednost }e se uvijek prikazati u novom slogu. True ili False. Lookup Wizard – Stvara polje s kombiniranim okvirom koje omogu}ava odabir vrijednosti iz popisa uklju~uju}i vrijednosti iz drugih tablica. Da biste prikazali OLE objekte morate upotrijebiti vezani okvir objekta u formi ili izvještaju. Ima ih puno pa ih ne}emo sve popisivati. OLE Object – Veza s drugom bazom podataka ili datotekom (dokument. Stvoriti mo`ete i korisni~ke formate. unesite vrijednost u polje kako biste uštedjeli na vremenu. Format – Padaju}i popis dostupnih formata za odre|enu vrstu polja. Opcije formatiranja se mijenjaju ovisno o vrsti polja. Opcije su prikazane u donjem dijelu okvira za dijalog u podru~ju Field Properties. prora~unska tablica. Decimal Places – Za polja broja mo`ete podesiti broj decimalnih mjesta koja }e se prikazati. Nabrojat }emo samo najva`nije: l Field Size – Najve}i mogu}i broj znakova koji mo`ete unijeti u polje. svako polje ima opcije formatiranja koje mo`ete podesiti. l l l l . crte`.RAD S POLJIMA U ACCESSU 105 l Yes/No – Da/ne. On ili Off. jednostavno utipkajte novu vrijednost preko postoje}e. zvuk itd). Required – Odaberite Yes (da) ili No (ne) kako biste Accessu rekli kada je korisniku ili nije dopu{teno ostaviti prazno polje pri unošenju novog sloga.

pa mo`ete biti sigurni da svaki slog ima jedinstvenu prepoznatljivost. VJE@BA ZADAVANJE PRIMARNOG KLJU^A Svaka tablica mora sadr`avati barem jedno polje koje ima jedinstvenu vrijednost za svaki slog.1 klju~a. Primary Key ili kliknite gumb Primary Key koji se nalazi na alatnoj traci. Simbol klju~a prikazuje se lijevo od imena polja.1. Odaberite Edit. Simbol klju~a SLIKA 15.106 15. u tablici pasa mo`ete pridijeliti identifikacijski broj za svakog psa. Takvo jedinstveno prepoznatljivo polje nazivamo polje primarnog klju~a. Na primjer. U prikazu Table Design odaberite polje koje `elite upotrijebiti za primarni klju~. 2. Upotrijebite sljede}e korake kako biste zadali primarni klju~: 1. Polje primarnog klju~a ozna~eno je simbolom . Upotrijebite ga tako|er u bilo koje vrijeme kada `elite biti sigurni da nema duplih unosa. kao što je prikazano na slici 15. Polje primarnog klju~a Polje primarnog klju~a ne dozvoljava unos jednakih podataka.

U prozoru Database kliknite na karticu Tables i odaberite tablicu na kojoj `elite raditi.RAD S POLJIMA U ACCESSU 107 URE\IVANJE POLJA I NJIHOVA SVOJSTVA Bez obzira na to kako ste stvorili tablicu – pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka – promjene mo`ete uraditi u prikazu Table Design. Neki okviri za tekst imaju padaju}e popise koje }ete aktivirati klikom u okvir. Kliknite kako biste promijenili vrstu podatka Unesite promjene za svojstva polja SLIKA 15.2 Odaberite vrstu podatka iz padaju}eg popisa i tada unesite potrebne promjene u svojstvima polja. . kliknite }eliju Data Type i odaberite novu vrstu podatka iz padaju}eg popisa (slika 15. Upotrijebite sljede}e korake: 1. Tada kliknite gumb Design. U prozoru Field Properties (donja polovica prozora Table Design) kliknite bilo koji okvir za tekst da biste unijeli promjene vrijednosti. U popisu Field Name kliknite bilo koje ime polja i uradite potrebne promjene. Ako `elite. 2. Jednom kada prije|ete u prikaz Table Design mo`ete ure|ivati polja.2). 3.

Kliknite gumb Insert Rows koji se nalazi na alatnoj traci ili oda- berite Insert. Prikazuje se prazno polje. 2. Izbrisati polja mo`ete u prikazu Design ili Datasheet. bit }ete upozoreni da potvrdite brisanje (slika 15. Bez obzira na prikaz. za novo polje. Zašto? Ako budete kasnije dodavali polja morat }ete se vratiti na po~etak i unositi vrijednosti u ta polja za svaki pojedini slog koji ste ve} unijeli. sada je vrijeme da ih izbrišete. 3. Upotrijebite sljede}e korake kako biste dodavali polja u prikazu Table Design: 1. odaberite vrstu podatka i (ako `elite) utipkajte opis Prijelaz iz prikaza u prikaz Kada radite s tablicama mo`ete upotrijebiti prikaz Design ili Datasheet. unosit }ete informacije u svaki slog koje ne}ete nikada upotrijebiti ili morate zapamtiti koja odre|ena polja treba presko~iti. kliknite gumb View (zadnji lijevi gumb na alatnoj traci). bit }ete upozoreni da spremite svoj rad. Da biste brzo prešli iz prikaza u prikaz. . a odabrano polje se pomi~e prema dolje. ako namjeravate izbrisati polje primarnog klju~a.108 15. Brišete li bilo koje drugo polje ne}ete biti upozoreni.3). Kada prelazite iz prikaza Design u Datasheet. Ina~e. Polja mo`ete dodavati bilo u prikazu Table Design ili prikazu Datasheet. VJE@BA DODAVANJE POLJA Prije unosa podatka u tablicu dvostruko provjerite da li tablica uklju~uje sva polja koja su vam potrebna. Unesite ime. BRISANJE POLJA Ako ste shvatili da vam jedno ili više polja koje ste stvorili nisu potrebni. Odaberite polje koje se nalazi ispred mjesta gdje `elite prikazati novo polje. Row.

Kada izbrišete polje. Da biste izbrisali polje u prikazu Design. Ako ste pogriješili pri brisanju u ovom prikazu nije dostupna opcija Undo. Ne brišite va`na polja! Kada zapo~nete unošenje slogova u tablicu budite vrlo pa`ljivi kod brisanja polja. Ako ste pogriješili i `elite se vratiti na prethodno stanje. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako raditi s podacima te kako povezivati dvije ili više tablica da biste mogli s njima raditi kao s jednom. Access }e prikazati upozoravaju}u poruku kada namjeravate brisati polje. kliknite gumb Undo.RAD S POLJIMA U ACCESSU 109 SLIKA 15.3 Ako namjeravate izbrisati polje primarnog klju~a Access }e vas upozoriti da potvrdite brisanje. te o zadavanju primarnog klju~a. . Delete Column. pa krivo obrisano polje morate ponovno stvoriti. odaberite polje klikom na sivo podru~je lijevo od imena polja i pritisnite tipku Delete. U ovoj vje`bi u~ili ste o raznim vrstama podataka. Nau~ili ste kako ure|ivati polja i njihova svojstva. U prikazu Datasheet odaberite polje klikom na naslov stupca i odaberite Edit. informacija za svaki slog spremljen u tom polju nestaje s poljem.

1. Vje`ba RAD S PODACIMA U ACCESSU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako unijeti i urediti podatke. UNO[ENJE SLOGA Kada ste zadovoljni sa strukturom tablice.16. Nije potrebno unositi informacije za svako polje u slogu. spremni ste za unos podataka. Kada pritisnete tipku Tab u posljednjem polju.) . kursor se pomi~e Evo nekoliko tipkovni~kih pre~ica kako bi vam unos podatka bio malo br`i: l Ako ste polje definirali kao opcijsku vrijednost. Nastavite se pomicati pomo}u tipke Tab dok ne stignete u posljednje polje. Utipkajte vrijednost za to polje i pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u sljede}e polje i tada utipkajte vrijednost tog polja. Nau~it }ete i kako ih sortirati. umetati i brisati slogove te kako pomicati i kopirati podatke. U prikazu Datasheet podatke mo`ete izravno utipkati u tablicu. podatak mo`ete unijeti pritiskom kombinacije tipki Ctrl+Alt+Spacebar. 2. u prvo polje sljede}eg retka gdje mo`ete zapo~eti novi slog. (Podesite opcijske vrijednosti u prikazu Design. U prikazu Datasheet kliknite prvu praznu }eliju u prvom praznom stupcu. 3. Slog Svaki redak u tablici predstavlja slog.

2. Kliknite na }eliju i uradite promjene. kao što je prikazano na slici 16.RAD S PODACIMA U ACCESSU 111 l Da biste umetnuli trenutni datum. Ako `elite napraviti manje promjene nije potrebno utipkavati cijeli podatak ponovno. Ako `elite raditi s cijelim slogom. (to~ka zarez). Da biste to uradili kliknite sivi kvadrati} koji se nalazi s lijeve strane sloga (podru~je odabira sloga). l l PROMJENA SADR@AJA ]ELIJE Ne brinite se ako ste napravili nekoliko pogrešaka pri unošenju podatka. Da biste umetnuli trenutno vrijeme pritisnite tipke Ctrl+: (dvoto~ka).1) tako da ponovno unošenje podatka automatski zamjenjuje odabrani podatak. ODABIRANJE SLOGOVA Kada `elite raditi s jednim unosom. Ako ustanovite da jedan ili više slogova nemaju podataka ili ne pripadaju u tablicu. najbr`i na~in je odabir }elije (slika 16. Ako `elite izbrisati cijeli sadr`aj i utipkati podatak ponovno. pritisnite tipke Ctrl+. Da biste ponovili unos vrijednosti istog polja prethodnog sloga pritisnite tipke Ctrl+’ (apostrof). Ure|ivanje podatka je jednostavno. mo`ete ih jednostavno izbrisati. Odabrana }elija SLIKA 16. Access }e ozna~iti cijeli slog prikazuju}i bijela slova na crnoj pozadini. . Odaberite slog (slogove) i pritisnite tipku Delete. najprije ga odaberite.1 Odaberite podatak koji trebate cijeli zamijeniti i utipkajte novi podatak. kliknite na }eliju.

. Na primjer. Upotrebom naredbe Sort. Prednost baze podataka je što mo`ete pregledati slogove redom koji `elite. Odabrati mo`ete samo susjedne slogove. a kasnije pregledati popis prema datumu ro|enja pasa od najstarijeg prema najmla|em. Odabiranje više slogova Ponekad }ete `eljeti odabrati više slogova kao grupu da biste uradili poslove na svim slogovima u isto vrijeme. a ne klikati i odabirati iz cijelog popisa.112 16. prikazuje se okvir za dijalog koji nudi opcije uljepljivanja samo strukture tablice ili uljepljivanje strukture i svih podataka.2 sloga. Sortirati mo`ete uzlaznim redom (A do Z i 1 do 10) ili silaznim redom (Z do A i 10 do 1). SORTIRANJE PODATAKA Access automatski sortira slogove po polju primarnog klju~a bez obzira kojim su redom unošeni. Da biste to uradili kliknite na prvi slog. VJE@BA Podru~je odabira sloga Ikona novog sloga Odabrani slog SLIKA 16. pritisnite i dr`ite tipku Shift i klikajte ostale `eljene slogove. tako i u Accessu mo`ete upotrijebiti naredbe Cut. Copy i Paste da biste pomicali i kopirali podatke. Da biste odabrali slog kliknite u podru~je odabira Kao u bilo kojem Windows programu. mo`emo unijeti pse prema broju registracije. Kada uljepljujete tablicu. ponovno }ete sortirati slogove prema polju koje `elite. Kopirati mo`ete cijelu tablicu u drugu bazu podataka.

Na taj red sortiranja vratit }ete se pri napuštanju sortiranja (tre}i korak). Kliknite gumb Sort Ascending ili Sort Descending na alatnoj traci ili odaberite Records. umetnuti i izbrisati slogove i kako pomicati i kopirati podatke. Ako spremite tablicu ili formu bez napuštanja sortiranja.3 prikazuje našu tablicu pasa sortiranu uzlaznim redom po datumu ro|enja. 2. . Da biste se vratili na prijašnje stanje. Kliknite bilo gdje u polje koje `elite sortirati. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti i urediti podatke.3 Birthdate. Sort i iz podizbornika odaberite Sort Ascending ili Sort Descending. sortiranje se sprema s tablicom. Izvorno sortiranje Ako ste definirali polje primarnog klju~a pri stvaranju baze podataka. odaberite Records. Nau~ili ste i kako ih sortirati. Access sortira tablicu uzlaznim redom stupca 3. Slika 16. SLIKA 16.RAD S PODACIMA U ACCESSU 113 Upotrijebite sljede}e korake da biste sortirali slogove: 1. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti formu za lakši unos podatka. Remove Filter/Sort. slogovi su sortirani uzlaznim redom u odnosu na to polje.

STVARANJE FORME POMO]U AUTOFORMA Dok u prikazu Datasheet unosite podatak izravno u tablicu. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 17. no nije vrlo fleksibilna jer uzima sva polja iz samo jedne tablice.1). Vje`ba STVARANJE FORMI I IZVJEŠTAJA U ACCESSU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti forme za br`i unos podatka. naj~eš}e ne vidite sva polja u isto vrijeme i pomicanje po bazi mo`e biti nespretno. Odaberite jednu od ponu|enih opcija AutoForma: l AutoForm: Columnar – Stvara formu stup~astog rasporeda polja (naj~eš}e upotrebljavana). Kliknite gumb New. a istovremeno mo`ete vidjeti samo jedan slog. Opcija AutoForm je najbr`a za stvaranje forme. 3. . U prozoru Database kliknite ikonu Forms u podru~ju Object. morate otvoriti svaku tablicu pojedina~no. Ako `elite unijeti podatak u više tablica. S formom dobivate za svako polje onoliko prostora koliko je potrebno i mo`ete unositi informacije u više tablica istovremeno. 2. Nau~it }ete kako stvoriti izvještaje kako biste mogli ispisati informacije iz baze podataka. Upotrijebite sljede}e korake da biste stvorili formu pomo}u AutoForme: 1.17.

AutoForm: Datasheet – Stvara formu koja izgleda potpuno jednako tablici u prikazu Datasheet. 4. odaberite je i odgovorite No kada ste upitani `elite li spremiti promjene. l SLIKA 17.1 U okviru za dijlaog New Form odaberite iz tri ponu|ene opcije AutoForma. Kliknite OK kako biste stvorili formu. Otvorite padaju}i popis na dnu okvira za dijalog i odaberite tablicu s kojom je forma srodna. . izbrišite je i probajte ponovno. postavlja pitanja cijelim putem i stvara formu zasnovanu na vašim odgovorima. Stupci su formatirani na vrhu cijele du`ine stranice i mo`ete vidjeti više od jednog sloga na zaslonu. (Opcija Form Wizard objašnjena je u sljede}em odlomku. ali upotrijebite opciju Form Wizard koja je mnogo prilagodljivija.) Da biste izbrisali formu. 5.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 115 l AutoForm: Tabular – Stvara formu koja izgleda kao tablica. Ako forma koju ste stvorili ne izgleda onako kako ste `eljeli. i ovaj vas vodi kroz korake da biste stvorili formu. Kao i svaki ~arobnjak. STVARANJE FORME POMO]U ^AROBNJAKA (FORM WIZARD) ^arobnjak nudi odli~nu povezanost izme|u automatskog stvaranja pomo}u AutoForma i kontrole stvaranja od samog po~etka (što je preopširno za opis u ovoj knjizi).

6. Kliknite kako biste odabrali sljede}u tablicu ili upit. 3. Ako `elite uklju~iti polja iz neke druge tablice ili upita. 4. Dvostruko kliknite ikonu Create Form by Using Wizard u prozoru Database. . 2. 7. U popisu Field Available odaberite polje koje `elite smjestiti u 5. Kliknite kako biste pomaknuli odabrano polje. Kliknite gumb > kako biste odabrano polje pomaknuli u popis Selected Fields. formu. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake da biste stvorili formu pomo}u ~arobnjaka: 1.116 17. Nastavite pomicati polja sve dok ne dovršite popis polja koja `elite uklju~iti u formu. Pomaknuli ste krivo polje Ako ste u~inili pogre{ku kliknite gumb < kako biste polje izbrisali u popisu Selected Fields i vratili ga u popis Available Field. U prozoru Database kliknite na ikonu Forms u podru~ju Object. ponovite korake 3 do 6 da biste dodali ta polja.2).2 U okviru za dijalog Form Wizard odaberite polja koja `elita u formi. SLIKA 17. Prikazuje se okvir za dijalog Form Wizard (slika 17. Otvorite padaju}i popis Tables/Queries i odaberite tablicu ili upit iz kojeg }ete odabrati polja. Odaberite polja. Kliknite kako biste pomakli sva odabrana polja istovremeno.

Kliknite kako biste se pomaknuli na posljednji slog. Kliknite kako biste se pomaknuli na prvi slog. Na vrhu okvira za dijalog u okviru za tekst unesite ime forme. kliknite Next. pomaknut }ete sva polja iz popisa Available Field u popis Selected Fields. 8. @elite li polja vratiti iz popisa Selected Fields u popis Available Field. Kliknite na svaki 10. Datasheet ili Justified. prikaz na slici 17. 11. Kliknite Finish.3. Ozna~en je prvi slog u tablici. ^arobnjak postavlja pitanje da odaberete izgled: Columnar (naj~eš}i). ponu|eni stil kako biste vidjeli njegov prethodni pregled. ^arobnjak sada postavlja pitanje o odabiru stila. ali elegantnu formu uz pomo} samo nekoliko klikova mišem. Prikazuje se forma. Kliknite kako biste se pomaknuli na novi slog. SLIKA 17. . 9. Kada se odlu~ite kliknite na izgled koji `elite i odaberite Next. Kliknite kako biste se pomaknuli jedan slog unaprijed. kliknite gumb <<. Kliknite gumb svakog od njih kako biste vidjeli prethodni prikaz forme.3 ^arobnjak stvara jednostavnu. Kliknite kako biste se pomaknuli jedan slog unatrag. Kliknite Next kada ste odabrali `eljeni.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 117 Pomicanje svih polja Kliknete li na gumb >>. Tabular. Da biste nastavili rad.

Jednom kada stvorite formu upotrijebite sljede}e korake kako biste unijeli podatke: 1. formu ili upit no rezultat ne}e biti profesionalan jer alatke koje ste upotrijebili nisu stvorene za ispis. Prikazuje se okvir za dijalog New Report. 3. izgleda vrlo jednostavno i zasnovan je na jednoj tablici ili upitu. 2. Forma privla~no predstavlja podatke. Na dnu okvira za dijalog otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu s kojom je izvještaj srodan. 2. Kliknite gumb Print kako biste ispisali izvještaj ili gumb Close kako biste zatvorili prikaz Print Preview. . STVARANJE IZVJE[TAJA AUTOREPORTA UZ POMO] Ispisati mo`ete bilo koju tablicu. Dvostruko kliknite formu koju `elite upotrijebiti. Odaberite opciju AutoReport: Columnar ili AutoReport: Tabular. 3. Izvještaj je prikazan u prikazu Print Preview (slika 17.118 17. VJE@BA UNO[ENJE PODATKA U FORMU Formu stvaramo kako bismo unos podatka u tablicu u~inili što je mogu}e lakšim. mo`da ve} poga|ate. Kliknite gumb New Record (slika 17. Nakon što ste utipkali podatak za posljednje polje pritisnite tipku Tab kako biste stvorili novi slog. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili izvještaj pomo}u AutoReporta: 1. Izvještaji su posebno namijenjeni za ispisivanje i suradnju s drugim korisnicima. 5.3) kako biste se pomaknuli na novi slog. Kliknite OK.4). Utipkajte podatak za prvo polje i tada pritisnite tipku Tab da biste se pomaknuli u sljede}e polje. Klinite ikonu Forms u prozoru Database. U prozoru Database kliknite ikonu Reports (podru~je Object) i tada kliknite gumb New. Uz pomo} AutoReporta najlakše i najbr`e }ete stvoriti izvještaj koji. 4. 4. Ako se `elite pomicati unatrag pritisnite tipke Shift+Tab.

Kliknite kako biste zatvorili prikaz Print Preview. 2. Slu`ite li se ~arobnjakom.2). Ovaj okvir za dijalog je slikovno identi~an okviru za dijalog Form Wizard (slika 17. STVARANJE IZVJE[TAJA POMO]U ^AROBNJAKA (REPORT WIZARD) ^arobnjak nudi odli~an kompromis izme|u lagane upotrebe i prilagodljivosti. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili izvještaj pomo}u ~arobnjaka: 1. Prikazuje se okvir za dijalog Report Wizard.4 Ovaj izvještaj je stvoren upotrbom opcije AutoReport: Tabular.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 119 Kliknite kako biste ispisali izvještaj. mo`ete upotrijebiti više tablica i upita te odabrati izgled i formate za svoj izvještaj. SLIKA 17. Kliknite na ikonu Reports (podru~je Object) u prozoru Database. . Dvostruko kliknite ikonu Create Report by Using Wizard u prozoru Database.

kliknite Next. odaberite ih redoslijedom smještanja u izvještaju. mo`ete grupirati pse po boji dlake. Odaberite opciju Portrait ili Landscape. Sljede}e je odabir izgleda izvještaja. izgled kako biste vidjeli njegov prethodni pregled. Prikazuje se sljede}i 8. koja `elite uklju~iti u izvještaj. prozor ~arobnjaka. Kada završite s podešenjima.5). Ako je potrebno. Ako slogove `elite grupirati po odre|enom polju. Na primjer. odaberite orijentaciju izvještaja. VJE@BA 3. kliknite na njega i tada kliknite Next. 13. Kada završite odabiranje polja kliknite Next. Sljede}i korak je podešenje sortiranja slogova (slika 17. 10.120 17. Kada završite kliknite Next. 9. Nastavite pomicati polja sve dok ne kompletirate popis polja 6. Ako odabirete više od jedne grupe. 4. gumb Grouping Options postaje aktivan i mo`ete ga kliknuti kako biste podesili opcije grupiranja. Ako ste odabrali polje za grupu. Kada završite kliknite Next. otvorite padaju}i popis i odaberite polje po kojem `elite uraditi sortiranje. U popisu Available Field odaberite polje koje `elite smjestiti u formu i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. . Kada odaberete `eljeni. odaberite to polje i kliknite gumb >. Ako `elite sortirati slogove. Ako `elite uklju~iti polja iz drugih tablica ili upita ponovite korake 3 do 6 kako biste dodali ta polja. U popisu kliknite na svaki 12. 11. Sortiranje mo`ete uraditi prema ~etiri razli~ita polja. Grupiranje Slogove mo`ete organizirati u grupe kako biste izvještaj u~inili lakšim za ~itanje. Sada odaberite stil. U popisu stilova kliknite na svaki kako biste vidjeli njegov prethodni prikaz. 7. Otvorite padaju}i popis Tables/Queries i odaberite tablicu iz koje `elite odabirati polja. 5.

unesite ime forme. U izvještaju slogove mo`ete sortirati prema ~etiri 14. . u okvir za tekst.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 121 SLIKA 17.6). bez sortiranja i sa stilom Bold.5 polja. Prikazuje se forma (slika 17. Na vrhu okvira za dijalog.6 Upotrebom ~arobnjaka stvoren je izvještaj s grupiranjem prema boji. 15. SLIKA 17. Kliknite Finish.

U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti upite. Nau~ili ste kako stvoriti izvještaje da biste mogli ispisati informacije iz baze podataka. VJE@BA U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti formu za br`i unos podatka.122 17. .

uklju~uju}i sortiranje i filtriranje. kriterije filtriranja svakog pojedinog polja i redoslijed kojim `elite sortirati svako pojedino polje. Upit je formalni na~in sortiranja i filtriranja informacija u bazi podataka.18. ŠTO JE UPIT Access nudi mnogo na~ina da bi vam pomogao kanalizirati informacije s kojima radite. redoslijed kojim }e se polja prikazivati. JEDNOSTAVNOG UPITA POMO]U ^AROBNJAKA (QUERY WIZARD) Najlakši na~in stvaranja upita je pomo}u ~arobnjaka. Filtriranje S ovom opcijom mo`ete kanalizirati brojne slogove koje ste upotrijebili. mo`da }ete `eljeti raditi samo sa slogovima za pse kojima je unesena oznaka “CD” (Companion Dog). a najlakši ~arobnjak je obi~ni ~arobnjak (Simple Query Wizard). Vje`ba UPITA U ACCESSU STVARANJE U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti ~arobnjaka (Query Wizard) za stvaranje osnovnog upita te kako stvoriti slo`eniji upit od samog po~etka. STVARANJE . Na primjer. Upit vam omogu}ava da odredite koje polje `elite vidjeti. Nau~it }ete i kako raditi s rezultatima upita.

Prikazuje se prvi okvir okvira za dijalog (slika 18. Ako `elite. Kliknite gumb New. odaberite drugu tablicu (ili upit) u popisu . U prozoru Database kliknite ikonu Queries (podru~je Object). SLIKA 18. 3. VJE@BA Obi~ni ~arobnjak omogu}ava samo prikazivanje odabranih polja. upotrijebite sljede}e korake: 1. Kliknite opciju Simple Query Wizard i tada OK. Ova opcija je korisna kada `elite vidjeti sve slogove. 4. te isto tako nije mogu}e postaviti opciju sortiranja. @elite li pomaknuti sva polja kliknite gumb >>. Otvorite padaju}i popis Tables/Queries i odaberite tablicu (ili upit) iz koje `elite odabrati polja. Tables/Queries i dodajte `eljena polja iz tablice u popis Selected Fields. Kada završite dodavanje polja kliknite Next.1).124 18. Kliknite kako biste odabrali tablicu ili upit. U ovoj opciji ne mo`ete podesiti kriterije za uklju~ivanje pojedinih slogova. Prikazuje se okvir za dijalog New Query. U popisu Available Fields odaberite polje koje `elite smjestiti u formu i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. Odaberite polje. 5.1 U okviru Simple Query Wizard najprije odaberite polja koja `elite uklju~iti. 2. Da biste stvorili obi~ni upit pomo}u ~arobnjaka. 6.

9. gumb Add.2 Uredite upite u prikazu Query Design. POKRETANJE NOVOG UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Umjesto upotrebe ~arobnjaka. SLIKA 18. Kada završite kliknite Next.STVARANJE UPITA U ACCESSU 125 7. gumb Summary Options postaje dostupan i mo`ete kliknuti na njega kako biste otvorili njegov okvir za dijalog. Kliknite Finish kako biste prikazali rezultat upita. a ako niste sigurni što `elite zapo~nite s Detail. 2. 3. Sada }ete mo`da biti upitani `elite li postaviti upit Detail ili Summary. Ako ste upitani. Odaberete li opciju Summary. U okvir za tekst What Title Do You Want for Your Query? unesite ime upita. . Otvara se prozor prikaza Query Design s praznim upitom (slika 18. Kada savladate upite u Accessu. Odaberite tablicu (tablice) s kojom `elite raditi i kliknite na 4. Prikazuje se okvir za dijalog Show Table koji ispisuje sve tablice u bazi podataka. Upotrijebite sljede}e korake kako biste zapo~eli novi upit u prikazu Query Design: 1. Sljede}i korak je dodavanje polja. 8. mo`da vam se ova opcija u~ini br`om i lakšom od upotrebe ~arobnjaka.2). upit mo`ete zapo~eti od samog po~etka u prikazu Query Design. Kliknite Close. Dvostruko kliknite na ikonu Create Query in Design View. U prozoru Database kliknite ikonu Queries (podru~je Object). odaberite opciju koju `elite.

Pogre{kom sam ulijepio stupac preko postoje}eg Budite pa`ljivi pri uljepljivanju stupca u upit. l l BRISANJE l l POLJA Postoji tri na~ina da biste izbrisali polje iz upita: Kliknite bilo gdje u stupac i odaberite Edit. Delete Columns. Paste) ulijepite stupac u upit. Odaberite cijeli prazan stupac koji `elite i pomo}u gumba Paste (ili odaberite Edit. Stoga odaberite prazan stupac ako ne `elite zamijeniti postoje}i. kliknite ga i povucite u redak polja. Zapamtite da se odabrani stupac ne}e pomaknuti kako bi napravio mjesta za uljepljivanje. l Ako izre`ete stupac umjesto da ga izbrišete. Upotrijebite iste korake kako biste dodavali više polja u trenutni upit. VJE@BA DODAVANJE POLJA UPITU Ako stvarate upit od samog po~etka (prethodni koraci) sljede}i korak je dodavanje polja s kojima `elite raditi. Kliknite lijevu tipku miša da biste odabrali stupac i pritisnite tipku Delete. kasnije ga mo`ete ulijepiti u upit. . Postavite pokaziva~ miša iznad stupca kako bi se njegov izgled promijenio u crnu strelicu okrenutu prema dolje. Postoji tri na~ina dodavanja polja upitu: l Najjednostavniji na~in je dvostruko kliknuti ime polja u popisu polja što }e pomaknuti polje u prvi dostupni otvor u mre`i upita. Odaberite polje u tablici. Kliknite u redak polja gdje `elite umetnuti polje. Ulijepljeni stupac zamjenjuje onaj koji ste odabrali.126 18. Odaberite cijeli stupac (objašnjeno u prethodnom koraku) i kliknite gumb Cut na alatnoj traci. kliknite na nju i iz popisa odaberite polje. Prikazuje se strelica padaju}eg popisa.

3 Nakon što pokrenete upit mo`ete raditi sa slogovima kao kad radite s tablicom u prikazu Datasheet. Nakon što ste upit spremili. Upotrijebite gumbe kako biste se pomicali kroz slogove. U ovom prikazu mo`ete uraditi sve kao i u normalnom prikazu Datasheet što uklju~uje kopiranje i brisanje slogova te promjenu unosa u polju. SLIKA 18. Odaberite Yes i utipkajte ime upita. Kliknite kako biste prešli u prikaz Query Design. spremili ste upit. PRIKAZIVANJE REZULTATA UPITA Kada pokrenete upit.3. on se prikazuje na kartici Queries u prozoru Database. Bit }ete upitani `elite li spremiti promjene. Postoje dva na~ina da pokrenete (ili ponovno pokrenete) upit: l l U prikazu Query Design kliknite gumb Run na alatnoj traci. U prozoru Database otvorite karticu Query i dvostruko kliknite na upit. kao što je prikazano na slici 18. rezultat se prikazuje u prikazu Datasheet.STVARANJE UPITA U ACCESSU 127 SPREMANJE I POKRETANJE UPITA Zatvorite li prikaz Query Design. .

DODAVANJE UVJETA Uvjete }ete upotrijebiti kako biste odabrali slogove koje `elite prikazati u rezultatima upita.4. @elite li izbrisati sve korisnike koji nisu obavili kupnju u posljednje dvije godine.4 Utipkajte uvjet u redak Criteria u odgovaraju}i stupac polja.1 nudi neke primjere koje mo`ete unijeti u sliku 18. Utipkajte uvjet koji `elite primijeniti. Tablica 18. 18. Za ostale vrste uvjeta Access }e dodavati razli~ite vrste simbola. mogu ograni~iti popis pasa na one ro|ene prije 2/1/95. mo`da }ete `eljeti a`urirati bazu podataka prodaje promijenivši polje Last Contacted tako da svakom slogu pridijelite današnji datum. U prikazu Query Design kliknite redak Criteria u `eljenom stupcu polja. kao što je prikazano na slici # simbol SLIKA 18. U prozoru rezultata upita mo`ete uraditi tu promjenu. . VJE@BA Na primjer. kao što su navodnici oko teksta ili broj~anog niza. 2.4 primijetit }ete da je Access dodao simbol # jer radite s datumom. Na slici 18. Upotrijebite sljede}e korake kako biste podesili uvjete za polje koje ste dodali u svoj upit: 1. Na primjer. izbrišite `eljene slogove u prozoru rezultata upita kako biste ih automatski izbrisali i u tablici.128 18.4 kao i o~ekivane rezultate.

`elite li saznati sve ro|ene izme|u 2/1/93 i 2/1/95. Smijem li upotrijebiti rije~ “And”? Kada imate dva uvjeta koji moraju biti zadovoljeni. Oznake < ili > (prije i nakon) pridjeljuju abecedni red tekstu. Na primjer. smjestite oba uvjeta u isti redak na ovaj na~in : >2/1/93 and <2/1/95. Na primjer. prikazuje se novi redak “or” i u njega mo`ete unijeti naredni uvjet.1 UNESITE 3/28/91 <3/28/91 >3/28/91 >=3/28/91 <=3/28/91 Not <3/28/91 Not >3/28/91 PRIMJERI UVJETA ZA DATUME Ro|eni na dan 3/28/91 Ro|eni prije 3/28/91 Ro|eni nakon 3/28/91 Ro|eni taj dan ili nakon 3/28/91 Ro|eni taj dan ili prije 3/28/91 Ro|eni ne prije 3/28/91 Ro|eni ne poslije 3/28/91 REZULTAT Tekst Kao uvjet mo`ete unijeti i tekst. . mo`ete ih smjestiti zajedno u jedan redak i odvojiti pomo}u rije~i and.STVARANJE UPITA U ACCESSU 129 TABLICA 18. Kada unesete uvjet u redak “or”. Jeste li na slici primijetili redak “or” koji se nalazi ispod retka Criteria? Upotrebom tog retka mo`ete unositi više uvjeta. unesete li <C prona}i }ete tekst koji zapo~inje slovima A i B. Upit }e prona}i slogove koji zadovoljavaju uvjete.

U polju koje `elite sortirati kliknite redak Sort. Kliknite strelicu padaju}eg popisa i kliknite Ascending ili Descending. . Upotrijebite sljede}e korake da biste sortirali bilo koje polje: 1. Nau~ili ste i kako raditi s rezultatima upita. VJE@BA SORTIRANJE POLJA U UPITU Nakon svih slo`enih rasprava o uvjetima. obradovati }e vas da je sortiranje vrlo jednostavno. Kasnije kada `elite napustiti sortiranje za polje ponovite gore navedene korake i u padaju}em popisu odaberite opciju Not sorted. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju u PowerPointu. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti ~arobnjaka da biste stvorili osnovni upit te kako stvoriti slo`eniji upit od samog po~etka. 2.130 18.

Ako ste ve} zatvorili okvir za dijalog odaberite File. Dvostruko kliknite ikonu AutoContent Wizard kako biste pokrenuli ~arobnjaka. a brojni predlo{ci olak{at }e stvaranje `eljenog dizajna. l . Nau~it }ete i kako stvoriti prezentaciju od samog po~etka. profesionalno dizajnirani prezentacijski materijal u samo nekoliko minuta. prodaja. trening. New i kliknite na karticu General. vje`ba PREZENTACIJA U POWERPOINTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju u PowerPointu pomo}u ~arobnjaka AutoContent te pomo}u predlo{ka. ^arobnjak }e vas voditi kroz svaki korak. javljanje lo{e vijesti ili osnovnu) i PowerPoint }e stvoriti profesionalno dizajniranu prezentaciju za vas. STVARANJE STVARANJE PREZENTACIJE POMO]U ^AROBNJAKA S PowerPointom mo`ete stvoriti nevjerojatan. Postoji dva na~ina pokretanja ~arobnjaka AutoContent: l Ako ste tek pokrenuli PowerPoint i na zaslonu je prikazan okvir za dijalog (slika 19.19.1) kliknite na karticu AutoContent Wizard i kliknite OK. izvje{taj. S ~arobnjakom AutoContent mo`ete odabrati vrstu prezentacije koju `elite stvoriti (strategija.

U sljede}em prozoru odaberite na~in na koji `elite upotrijebiti . 2.2) odaberite vrstu prezentacije koju `elite stvoriti.132 19. VJE@BA Kliknite kako biste pokrenuli ~arobnjaka AutoContent Kliknite kako biste upotrijebili predlo`ak Kliknite kako biste krenuli stvarati prezentaciju od samog po~etka SLIKA 19. Kliknite Next. Ako se ime prezentacije ne nalazi u popisu. 3. kliknite na opciju Open an Existing Presentation. prezentaciju i kliknite Next. Tako }ete otvoriti okvir za dijalog Open gdje mo`ete potra`iti va{e datoteke prezentacija u drugim mapama ili pogonima. Iz popisa odaberite vrstu prezentacije i kliknite Next. odaberite More Files i kliknite OK. U sljede}em okviru za dijalog (slika 19. Otvaranje postoje}e prezentacije Da biste otvorili ve} postoje}u prezentaciju kada pokrenete PowerPoint.1 Ovako izgleda okvir za dijalog kada pokrenete PowerPoint. iz popisa odaberite ime prezentacije i tada kliknite OK. Sada kada ste pokrenuli ~arobnjaka AutoContent slijedite naredne korake da biste stvorili prezentaciju: 1. Kliknite na gumb kategorije kako biste prikazali vrstu prezentacije za odabranu kategoriju.

4.STVARANJE PREZENTACIJA U POWERPOINTU 133 Kliknite da biste prikazali sve vrste prezentacija u isto vrijeme SLIKA 19. Jednostavno ga odaberite i utipkajte stvarni tekst da biste postoje}i zamijenili. U oknu Outline kliknite na broj stranice kako biste pre{li na tu stranicu (slika 19. isklju~ite ih klikom na okvir za potvrdu. Kliknite Next i tada Finish.3 prikazuje prezentaciju u prikazu Normal koji se sastoji od tri odvojena prozora ili okna pa istovremeno mo`ete raditi na razli~itim dijelovima prezentacije. utipkajte tekst podno`ja u okvir za tekst Footer. Ako `elite podno`je na svakoj stranici. 5. Ako ne `elite prikazati opcije Date Last Update i/ili Slide Number. . O prikazima }ete nau~iti u sljede}oj vje`bi “Rad s prezentacijama u PowerPointu”. Ne znam {to sada u~initi! ^arobnjak AutoContent koristi tekst koji zasad zamjenjuje onaj koji }ete vi unijeti u prezentaciju.3). 6. Slika 19. 7.2 Kliknite gumb da biste prikazali popis vrsta prezentacija ili kliknite gumb All da biste prikazali sve vrste prezentacija u isto vrijeme. ^arobnjak AutoContent stvara prezentaciju. U sljede}em prozoru utipkajte ime prezentacije.

Moramo re}i da lo{ dizajn mo`e uni{titi va{ rad na prezentaciji. Postoje dvije vrste predlo`aka: l STVARANJE Predlo{ci Presentation–To su isti predlo{ci koje upotrebljava ~arobnjak AutoContent da bi stvorio prezentaciju pa tako nude i istu pomo} pri stvaranju. . PREZENTACIJE POMO]U PREDLO[KA S predlo{cima PowerPointa imate mnogo bolji nadzor nad stilom prezentacije. {to omogu}ava rad na razli~itim dijelovima prezentacije istovremeno na jednom mjestu. Predlo{ci PowerPointa izvla~e najbolje iz dizajna i omogu}avaju odabir slike koja odgovara va{im informacijama. VJE@BA Prva stranica Okno Outline Okno Slide Kliknite kako biste klizali kroz stranice Okno Notes SLIKA 19.134 19.3 Prikaz Normal ima tri odvojena okna. Predlo{ci se brinu o boji stranica i osnovnom vanjskom izgledu teksta.

Odaberite predlo`ak koji `elite upotrijebiti i kliknite OK. Ako odaberete predlo`ak Presentation spremni ste zapo~eti ure|ivanje stranica isto kao da ste upotrijebili ~arobnjaka AutoContent. 2.STVARANJE PREZENTACIJA U POWERPOINTU 135 l Predlo{ci Design–Ovi predlo{ci brinu se o boji i cjelokupnom dizajnu stranica. Ako ste odabrali predlo`ak Design.5).4). Odaberite predlo`ak kako biste vidjeli njegov prethodni prikaz u podru~ju Preview (slika 19. PowerPoint }e stvoriti prezentaciju temeljenu na tom predlo{ku.4 PowerPoint sadr`i odli~an odabir profesionalno dizajniranih prezentacija. Ako `elite upotrijebiti predlo`ak Design kliknite na karticu Design Templates. Prikazuje se okvir za dijalog New. Podru~je Preview SLIKA 19. Sami se morate pobrinuti o sadr`aju svake pojedine stranice. a ako `elite predlo`ak Presentations kliknite karticu Presentations. Ako se u podru~ju Preview pojavi poruka Click OK to Install Additional Templates and Create a New File u~inite sljede}e: ili odaberite neki drugi predlo`ak ili pripremite instalacijski CD Officea 2000 da biste ga pokrenuli kada u ~etvrtom koraku kliknete OK. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili prezenaciju pomo}u predlo{ka: 1. prikazat }e se okvir za dijalog New Slide (slika 19. Odaberite File. Kliknite jednu od ponu|enih opcija u podru~ju AutoLayout i kliknite OK. . 3. 5. 4. New.

3. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti prezentaciju pomo}u ~arobnjaka AutoContent i predlo{ka prezentacije. 2. PREZENTACIJE OD SAMOG PO^ETKA Nakon rada s ~arobnjakom i predlo{cima mo`da ne}ete `eljeti brinuti o bojama i razli~itim izgledima. Ako je potrebno kliknite karticu General. Kako dodavati stranice Stranice mo`ete dodavati u predlo`ak prezentacije klikom na gumb Insert New Slide koji se nalazi na alatnoj traci. ako vam je potrebna neka neobi~na stranica ili vam se ne svi|a niti jedna od ponu|enih. Ipak. Otvorite izbornik File i odaberite New. . Na taj na~in otvorit }ete okvir za dijalog New Slide gdje mo`ete odabrati opciju u podru~ju AutoLayout. VJE@BA SLIKA 19.136 19.5 Odaberite jednu od ponu|enih opcija u podru~ju AutoLayout da biste stvorili nove stranice s velikim pismom. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako na razli~ite na~ine prikazati prezentaciju. Dvostruko kliknite na ikonu Blank Presentation. 4. Odaberite jednu od opcija u podru~ju Layout i kliknite OK. Nau~ili ste i kako stvoriti prezentaciju od samog po~etka. nepobrojanim popisima i ~uvarima mjesta za slike. mo`ete pokrenuti formu na praznoj stranici upotrebom sljede}ih koraka: STVARANJE 1. tablice i karte.

Prikaz Slide – Okno Slide zauzima najve}i dio zaslona pa imate mnogo vi{e mjesta za rad u samoj stranici. umetati crte`e. Nau~it }ete kako promijeniti razinu strukture i ponovno urediti odlomke. stvarate naslove i ponovno ure|ujete nepobrojane popise. U oknu Outline radite na strukturi. PROMJENA PRIKAZA Osnovni prikaz. Odaberite iz ~etiri ponu|ena: l Prikaz Outline – Okno Outline zauzima najve}i dio zaslona pa imate mnogo vi{e mjesta za rad na strukturi prezentacije. kliknite gumb u lijevom donjem kutu zaslona kako biste otvorilil izbornik View i odabrali `eljeni prikaz. Da biste promijenili prikaz. Normal.1). Opcija odabiranja razli~itih prikaza omogu}ava lak{i rad na odre|enim poslovima ure|ivanja. sadr`i tri okna i omogu}ava istovremeni rad na razli~itim dijelovima prezentacije bez promjene i prebacivanja izme|u prikaza (slika 20. Prikaz Outline upotrijebite kada `elite ponovno ure|ivati nepobrojane popise. stvarati hiperveze i dodavati animacije. vje`ba RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako se pomicati po prezentaciji i kako ure|ivati tekst. odlomke ili stranice.20. l . U ovom prikazu mo`ete utipkavati tekst. odlomke i stranice. U oknu Slide radite na promjenama u jednoj stranici. dok u oknu Notes utipkavate bilje{ke. zvukove i filmove.

animacije i vremenske sekvence u prezentaciju. VJE@BA Okno Outline Okno Slide Gumb prikaza Normal Gumb prikaza Outline Gumb prikaza Slide Gumb prikaza Slide Sorter Okno Notes SLIKA 20.138 20. . ovaj je prikaz dobar za pregled. l Prikaz Slide Sorter – Prikazuje se 12 stranica u isto vrijeme pa je dobar izbor kada je potrebno ponovno ure|ivati stranice ili dodavati prijelaze izme|u stranica prezentacije. Ako ste uklju~ili prijelaze. kliknite na gumb `eljenog prikaza koji se nalazi u donjem lijevom kutu zaslona kao {to je prikazano na slici 20.1.1 U prikazu Normal mo`ete raditi na svim dijelovima prezentacije. Brzi prelazak Za br`i prelazak iz prikaza u prikaz.

Cover Down je najpopularniji prijelaz. Pritisnite Page Up ili Page Down. U prikazu Normal. Ovom prikazu nije pridijeljen gumb pa stoga morate odabrati View. Odmah ispod okomite klizne trake kliknite Previous Slide ili Next Slide. l Prikaz Notes Page – U ovom prikazu okna Slide i Notes dijele zaslon na dva jednaka dijela. POMICANJE IZ STRANICE U STRANICU Ure|ivanje prezentacije mo`e biti zamorno ako ne znate kako se brzo pomaknuti iz stranice u stranicu. Vremenska sekvenca je razdoblje izme|u prikaza dviju stranica. Outline. Metode koje }emo navesti dostupne su u svim prikazima osim u prikazu Slide Sorter. U ovom prikazu kliknite stranicu kako biste je odabrali – tanki rub prikazan je oko odabrane stranice. l l l . Upotrijebite ovaj prikaz kada stvarate i ponovno pregledavate bilje{ke (pomo} za vrijeme prezentacije). Slide i Notes Page upotrijebite sljede}e korake: l Kliknite ikonu Slide (ikona desno od imena stranice ili broja stranice) da biste odabrali stranicu.RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU 139 [to su prijelazi. Povucite kliznik okomite klizne trake dok se `eljeni broj stranice ne prika`e (prikaz na slici 20.2) i zatim otpustite tipku mi{a. Fly From Top pomi~e svaki element iz nepobrojanog popisa s vrha stranice na njegovo mjesto u stranici. Na primjer. Animacija mo`e biti dodana kako biste odre|ene elemente stranice prikazali na odre|eni na~in. kojim se nova stranica smje{ta na vrh stare. Notes Page. animacije i vremenske sekvence? Prijelaz je na~in pomicanja na sljede}u (prethodnu) stranicu.

3). . Da biste prikazali prozor Slide Miniature.140 20. Tada odaberite View. najprije prije|ite u prikaz Black and White tako {to }ete u izborniku View odabrati opciju Black and White. PROZOR SLIDE MINIATURE Opcija Slide Miniature prikazuje trenutno odabranu stranicu u malom prozoru u gornjem desnom kutu prozora PowerPoint (slika 20.2 Kada kliknete i povu~ete kliznik okomite klizne trake prikazuje se obla~i} s ispisanim brojem i imenom stranice. prezentacija na zaslonu i pode{enje ispisa u crno-bijeloj tehnici. VJE@BA Sljede}a stranica Prethodna stranica Broj i ime stranice Kliknite i povucite kliznik okomite klizne trake SLIKA 20. Slide Miniature kako biste uklju~ili/isklju~ili opciju. Kliknete li na gumb Close na naslovnoj traci zatvorit }ete prozor Slide Miniature. Ova opcija poma`e vam da vidite stranicu kako ne biste uradili ne`eljene promjene u boji i na taj na~in dobili lo{e stranice pri ispisu u crno-bijeloj tehnici. Prozor Slide Miniature je naro~ito koristan ako radite prezentaciju za dva razli~ita medija: na primjer. Odabirom opcije Black and White automatski se uklju~uje i prozor Slide Miniature.

Pritisnite tipku Delete da biste izbrisali znakove s desne strane kursora. a bilje{ke u prikazima Notes Page i Normal. a ako `elite pomicati ili kopirati odabrani tekst kliknite gumb Cut (premje{tanje) ili Copy (kopiranje) koji se nalaze na alatnoj traci. URE\IVANJE TEKSTA Tekst u stranici mo`ete ure|ivati u prikazima Normal. Da biste odabrali tekst. kliknite u tekst kako biste pomaknuli kursor na `eljeno mjesto i utipkajte tekst. Da biste uredili tekst u stranici. a tipku Backspace da biste izbrisali znakove s lijeve strane. jednostavno utipkajte novi preko odabranog. Ako `elite zamijeniti postoje}i tekst. Ako `elite izbrisati tekst. pritisnite i dr`ite pritisnutom lijevu tipku mi{a i povucite ga preko `eljenog teksta. pritisnite tipku Delete.RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU 141 Prikaz Slide u crno-bijeloj tehnici Prozor Slide Miniature u boji SLIKA 20.3 Prozor Slide Miniature prikazuje pove}anu skicu trenutne stranice. . Outline i Slide.

Isto tako. mo`ete kliknuti gumb Demote na alatnoj traci Outlining da biste objekt spustili jednu razinu ni`e u strukturi. Povla~enje odlomaka Mjesto ili razinu odlomka mo`ete brzo promijeniti povla~enjem odlomka gore. Tada pritisnite lijevu tipku mi{a i povucite odlomak na `eljeno mjesto. . kliknite gumb Move Down. postavite pokaziva~ mi{a lijevo od odlomka dok ne promijeni izgled u strelicu s ~etiri glave. Uz pomo} tipke Tab lako je promijeniti razinu objekta u prikazu Normal ili Outline: l U oknu Outline kliknite tekst i pritisnite tipku Tab. Nije vidljiva alatna traka Outlining Ako alatna traka Outlining nije prikazana. dolje. nepobrojani popisi unutar nepobrojanih popisa). Alatna traka Outlining prikazana je na lijevoj strani zaslona. Stranice su na najvi{oj razini. Da biste pomaknuli odlomak. VJE@BA PROMJENA RAZINE STRUKTURE Va{a prezentacija je organizirana kao vi{erazinska struktura. odaberite ga i kliknite gumb Move Up. l U oknu Outline kliknite tekst i pritisnite tipke Shift+Tab ili kliknite gumb Promote na alatnoj traci Outlining da biste objekt podigli za jednu razinu.142 20. a da biste element pomaknuti u ni`u razinu. Da biste pomaknuli element u vi{u razinu. lijevo ili desno. a njihov sadr`aj se nalazi razinu ispod. kliknite desnom tipkom mi{a na jednu od prikazanih alatnih traka (primjerice alatnu traku Standard) i odaberite Outlining. Jedan od najlak{ih na~ina ponovnog ure|ivanja teksta je pomo}u gumba Move Up ili Move Down koji se nalaze na alatnoj traci Outlining. PONOVNO URE\IVANJE POPISA I ODLOMAKA Dok radite u prikazu Normal ili Outline mo`da }ete uvidjeti da odre|eni elementi moraju biti ponovno ure|eni. Neke stranice imaju vi{e podrazina (primjerice.

RAD

S PREZENTACIJAMA U

POWERPOINTU

143

URE\IVANJE

OBJEKATA

Prikaz Slide omogu}ava jednostavan na~in ure|ivanja svih objekata na jednoj stranici uklju~uju}i tekst i crte`e. Da biste ure|ivali objekt dvostruko ga kliknite. Na primjer, dvostruko kliknite na organizacijski dijagram kako biste pokrenuli Microsoft Organization Chart u kojem mo`ete ure|ivati kartu. (Organization Chart nije instaliran s uobi~ajenom instalacijom Officea 2000. Vrlo lako je mo`ete instalirati na svoje ra~unalo pomo}u instalacijskog CD-a Office 2000.) Na slici 20.4 dvostruko je kliknut objekt i na taj na~in otvoren je okvir za dijalog Format Object gdje mo`ete uraditi promjene.
Uradite promjene Dvostruko kliknite objekt

SLIKA 20.4 Dvostruko kliknite sliku ili neki drugi objekt kako biste prikazali alate koji su vam potrebni za ure|ivanje.
U ovoj vje`bi nau~ili ste kako prezentaciju prikazati u razli~itim prikazima te kako se pomicati po njoj. Nau~ili ste kako ure|ivati tekst, promijeniti razinu strukture i ponovno ure|ivati odlomke. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju koja izgleda profesionalno.

21. Vje`ba
PREZENTACIJE U POWERPOINTU
U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju koja izgleda dosljedno i profesionalno.

URE\IVANJE

STVARANJE

STRANICE PROFESIONALNOG IZGLEDA

PowerPoint instalirate s mnogobrojnim profesionalno dizajniranim stranicama koje mo`ete uporijebiti kao predlo{ke svojoj prezentaciji. Tako|er, mo`ete pridijeliti jednu od tih stranica svojoj ve} stvorenoj prezentaciji kako biste stranice u~inili vizualno dosljednijima.

Predlo`ak Predlo`ak je ve} dizajnirana stranica koju instalirate s PowerPointom. Kada odaberete predlo`ak, PowerPoint pridjeljuje shemu boje i osnovni izgled stranice svim stranicama u prezentaciji.

Osnovne promjene u prezentaciji mo`ete uraditi na sljede}i na~in. Pokrenite opciju Slide Master. Slide Master zapravo nije stranica, ali izgleda poput nje. Ona postavlja mre`u u koju mo`ete unositi promjene koje }e se odraziti na sve stranice u prezentaciji. Primjerice, ako crte` `elite prikazati na svakoj stranici prezentacije, smjestite ga u Slide Master umjesto da ga uljepljujete u svaku stranicu.

URE\IVANJE

PREZENTACIJE U

POWERPOINTU

145

PRIDJELJIVANJE

VE] DIZAJNIRANOG PREDLO[KA PREZENTACIJI

Bilo koji ve} dizajnirani predlo`ak mo`ete pridijeliti va{oj prezentaciji u bilo koje vrijeme bez obzira kako izgleda orginalno stvorena prezentacija. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili predlo`ak:

1. Odaberite Format, Apply Design Template. Prikazuje se okvir za
dijalog Apply Design Template (slika 21.1).

SLIKA 21.1 U okviru za dijalog Apply Design Template odaberite predlo`ak. 2. U popisu kliknite ime predlo{ka. S desne strane popisa prikazuje
se izgled predlo{ka.

3. Kada prona|ete predlo`ak koji `elite upotrijebiti, kliknite Apply.

UPOTREBA

OPCIJE

AUTOLAYOUT

Ponekad predlo{ci ne omogu}avaju promjenu boje i dizajna prezentacije pa stoga morate upotrijebiti opciju AutoLayout da vam pomogne u pode{avanju strukture pojedine stranice. Primjerice, ako na jednoj stranici `elite grafikon i sliku, odaberite opciju AutoLayout koja }e ta dva elementa smjestiti na stranicu umjesto vas. Opciju AutoLayout mo`ete primijeniti na ve} postoje}u stranicu ili mo`ete stvoriti novu praznu stranicu s elementima koji su smje{teni na svoja mjesta. Da biste opciju AutoLayout primijenili na ve} stvorenu stranicu, uradite sljede}e:

146

21. VJE@BA

1. U prikazu Normal ili Slide prika`ite stranicu koju `elite promijeniti.

2. Odaberite Format, Slide Layout. Prikazuje se okvir za dijalog
Slide Layout (slika 21.2).

SLIKA 21.2 U ovom okviru za dijalog mo`ete primijeniti opciju AutoLayout kako biste promijenili dizajn svake pojedine stranice. 3. Odaberite `eljeni izgled ili upotrijebite tipke sa strelicama kako
biste se pomicali po stilovima.

4. Kliknite gumb Apply i PowerPoint }e primijeniti odabrani izgled
na trenutnoj stranici. Da biste stvorili novu stranicu pomo}u opcije AutoLayout uradite sljede}e:

1. Pomaknite se na mjesto u prezentaciji gdje `elite stvoriti novu

stranicu (na primjer, na po~etak ili kraj prezentacije ili izme|u dvije stranice). Ctrl+M ili ako `elite odaberite Insert, New Slide. Prikazuje se okvir za dijalog New Slide koji je isti kao okvir za dijalog Slide Layout (slika 21.2).

2. Na alatnoj traci kliknite gumb New Slide ili pritisnite tipke

3. Odaberite jednu od ponu|enih opcija i kliknite OK kako biste
stvorili novu stranicu sa `eljenim izgledom.

Stranice u sekundi Najbr`i na~in stvaranja nove stranice je pritiskanje tipki Ctrl+M i dvostruki klik na jednu od ponu|enih opcija AutoLayouta.

URE\IVANJE

PREZENTACIJE U

POWERPOINTU

147

BRISANJE

STRANICE

Izbrisati stranicu (stranice) mo`ete iz bilo kojeg prikaza. Odaberite stranicu i pritisnite Delete. Ako `elite izbrisati vi{e stranica pritisnite tipku Ctrl i odaberite stranice koje `elite izbrisati. Pritisnite Delete.

Izbrisali ste krivu stranicu Ako ste gre{kom izbrisali stranicu koju niste `eljeli, vratite se na prethodno stanje naredbom Undo. Kliknite gumb Undo na alatnoj traci ili pritisnite Ctrl+Z. Ako ste izbrisali vi{e stranica, naredba Undo }e ih sve ponovno prikazati u prezentaciji.

URE\IVANJE POMO]U SLIDE MASTER

OPCIJE

Svaka prezentacija sadr`i opciju Slide Master koja kontrolira cijeli prikaz i izgled svake stranice. Slide Master sadr`ava sve informacije formatiranja koje dolaze s predlo{kom kao {to su boje i uzorci pozadine. Slide Master tako|er prikazuje gdje su elementi, koje ste upotrijebili pomo}u AuotLayouta, smje{teni u stranici. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili postavke Slide Mastera:

1. Odaberite View, Master, Slide Master. Prikazuje se va{ Slide
Master, kao {to je prikazano na slici 21.3.

2. Uradite promjene u Slide Masteru. (Sve promjene koje mo`ete
uraditi u obi~noj stranici mo`ete i u Slide Masteru.) prikaz Normal.

3. Kada zavr{ite s radom, kliknite gumb Close kako biste se vratili u
Dva najva`nija elementa na opciji Slide Master su Title Area i Object Area za objekte AutoLayouta. Title Area sadr`i formate imena svake stranice: govori PowerPointu vrstu, veli~inu i boju koju }ete upotrijebiti za tekst u imenu svake stranice. Object Area sadr`i formate cjelokupnog teksta na stranici. Za ve}inu PowerPointovih predlo`aka Object Area pode{ava nepobrojane popise, uklju~uju}i vrstu to~ke, kao i vrste stilova, veli~ine i uvlake za svaki element u popisu.

148

21. VJE@BA

Kliknite kako biste zatvorili alatnu traku Master

Kliknite kako biste zatvorili prikaz Slide Master

SLIKA 21.3 Slide Master osigurava da sve stranice u prezentaciji budu vizualno dosljedne.
Uz Title i Object podru~je, Slide Master mo`e sadr`avati informacije o pozadinskoj boji, rubovima, broju stranice, logotipu tvrtke, Clipart objektima te bilo koje ostale elemente koje `elite prikazati na svakoj stranici prezentacije. Slide Master se pona{a poput bilo koje druge stranice. Kada dodajete tekst, crte`e, rubove i ostale objekte u stranicu, imajte na umu da ove objekte mo`ete dodavati u Slide Masteru. Kada objekte dodajete u Slide Master, oni }e biti prikazani na svakoj stranici prezentacije.

PONOVNO URE\IVANJE STRANICA PRIKAZU SLIDE SORTER

U

Slide Sorter prikazuje umanjene verzije stranica u va{oj prezentaciji pa stoga mo`ete vidjeti do 12 stranica u isto vrijeme. Upotrijebite sljede}e korake da biste ponovno ure|ivali stranice u prikazu Slide Sorter:

URE\IVANJE

PREZENTACIJE U

POWERPOINTU

149

1. Prije|ite u prikaz Slide Sorter tako {to }ete kliknuti na gumb

Slide Sorter View koji se nalazi na statusnoj traci (ili odaberite View, Slide Sorter). cite je na novo `eljeno mjesto. Dok vu~ete prikazuje se crta (prikaz na slici 21.4) koja ozna~ava novo mjesto stranice.

2. Prona|ite stranicu koju `elite pomaknuti, kliknite na nju i povu-

SLIKA 21.4 U prikazu Slide Sorter mo`ete ponovno ure|ivati stranice klikom na njih i povla~enjem na novo mjesto. Novo mjesto stranice nije vidljivo na zaslonu Ako imate veliki broj stranica u prezentaciji, mo`da ne}ete mo}i vidjeti novo mjesto stranice na zaslonu. Ne brinite – povucite stranicu u `eljenom smjeru i prikaz }e klizati u istom smjeru.

Kopiranje stranice Jednako lako mo`ete kopirati stranicu u prikazu Slide Sorter. Jednostavno, dr`ite pritisnutu tipku Ctrl dok povla~ite stranicu.

4. Undo i poku{ajte ponovno. 3. otpustite tipku mi- {a. Kliknite broj ili ikonu stranice s lijeve strane stranice koju `elite pomaknuti. Ako `elite. Upotrijebite sljede}e korake: 1. mo`ete se slu`iti i gumbima Move Up ili Move Down koji se nalaze na alatnoj traci Outlining (slika 21. PONOVNO URE\IVANJE OKNU OUTLINE STRANICA U U oknu Outline prikaza Normal i Outline mo`ete vidjeti naslove i tekst koji je prikazan na svakoj stranici. otpustite tipku mi{a.) . PowerPoint }e ozna~iti sadr`aj cijele stranice. PowerPoint smje{ta stranicu na novo mjesto i podi`e susjedne stranice kako bi napravio mjesta za novu stranicu. Ako vam se to ipak dogodi. 2. Prije|ite u prikaz Normal ili Outline pomo}u gumba Normal View ili Outline View. VJE@BA 3.150 21. ne odabirite cijeli sadr`aj ve} samo dio koji vam je potreban i tada odabrani dio povucite na `eljeno mjesto.5). Kada je okomita crta na `eljenom novom mjestu stranice. (Budite pa`ljivi kako ne biste ispustili stranicu u sredinu neke druge stranice. Kliknite i povucite stranicu gore ili dolje u strukturi. Pomicanje dijela stranice Ako `elite umetnuti samo dio stranice. Kada je stranica na `eljenom novom mjestu. odaberite Edit. U ovom oknu mo`ete odabrati stranicu i pomaknuti je gore ili dolje u prezentaciji.

5 Povucite odabranu ikonu ili kliknite gumb Move Up ili Move Down. kliknite na gumb Collapse All koji se nalazi na alatnoj traci Outline (slika 21.URE\IVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 151 Pomicanje gore Pomicanje dolje Collapse All Expand All SLIKA 21. kliknite na gumb Expand All. Skrivanje strukture @elite li sakriti strukturu prezentacije i prikazati samo naslove. . U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti prezentaciju koja izgleda dosljedno i profesionalno.5). U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stranicama dodavati elemente. Da biste se ponovno vratili na prethodno stanje.

Pritisnite i dr`ite lijevu tipku mi{a te povucite mi{a udesno dok okvir za tekst nije `eljene {irine. formati teksta iz predlo`aka i Slide Mastera ne primjenjuju se u okvirima za tekst. DODAVANJE DODAVANJE OKVIRA ZA TEKST Kao {to ste nau~ili u prethodnoj vje`bi.22. 4. Otpustite tipku mi{a i prikazat }e se okvir za tekst u koji mo`ete unijeti jedan redak teksta (slika 22. 5. najprije umetnite stranicu. Kliknite gumb Text Box koji se nalazi na alatnoj traci Drawing. Ako `elite dodati tekst na stranicu. Ako `elite prikazati okvir za tekst na novoj stranici. upotrijebite sljede}e korake: 1. Osim toga. Postavite pokaziva~ mi{a na mjesto gdje `elite prikazati gornji lijevi kut okvira za tekst. . Da biste stvorili okvir za tekst. Tekst koji se nalazi u okvirima za tekst nije vidljiv u strukturi prezentacije. 3. Prije|ite u prikaz Slide ili Normal. najprije morate stvoriti okvir za tekst. Vje`ba ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako pobolj{ati svoju prezentaciju uz pomo} dodavanja elemenata.1). tekst mo`ete umetnuti u stranicu tako da zamijenite postoje}i tekst u predlo{ku ili popunite odgovaraju}a polja AutoLayouta. 2.

Postavite pokaziva~ mi{a na jednu od hvataljki i sa~ekajte. . 7. Moram pomaknuti i promijeniti veli~inu okvira za tekst Kada odaberete okvir za tekst. kliknite i povucite kako biste promijenili veli~inu okvira za dijalog. 6.1 Prije uno{enja teksta na stranicu. U okvir za tekst utipkajte tekst koji `elite prikazati. Kada se prika`e dvoglava strelica. kao i na sredini svakog njegovog ruba (slika 22. Kada zavr{ite. Kada se prika`e strelica s ~etiri glave kliknite i povucite mi{em okvir za dijalog na drugo mjesto.DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 153 Utipkajte novi tekst Gumb Text Box Hvataljke za promjenu veli~ine SLIKA 22. morate otvoriti okvir za tekst.1). kliknite bilo gdje izvan okvira za tekst kako biste vidjeli kako }e tekst biti prikazan. u svakom kutu pojavit }e se hvataljka za promjenu veli~ine.

3. PowerPoint mijenja odabrani tekst u nepobrojani popis. Prikazuje se okvir za dijalog Bullets and Numbering (slika 22. Bullets and Numbering.2 U okviru za dijalog Bullets and Numbering odaberite stil.2). mo`ete stvoriti nepobrojani popis u okviru za tekst koji ste dodali stranici bez upotrebe AutoLayouta. sljede}i }e odlomak tako|er biti nepobrojani popis. SLIKA 22. nova stranica koju stvarate je jednostavni nepobrojani popis. (Ako pritisnete tipku Enter na kraju odlomka s nepobrojanim popisom.154 22. 2. Odaberite Format. Odaberite sliku nepobrojanog popisa koji `elite upotrijebiti i kliknite OK. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili obi~an tekst u okviru za tekst u nepobrojani popis: 1.) Pomicanje elemenata u nepobrojanom popisu U nepobrojanom popisu mo`ete pomicati elemente klikom na njih i povla~enjem mi{em na novo mjesto gore ili dolje u popisu. VJE@BA DODAVANJE NEPOBROJANOG POPISA Prema osnovnim postavkama. Kliknite u odlomak koji `elite promijeniti u nepobrojani popis ili odaberite jedan ili vi{e odlomaka. 4. Me|utim. boju i veli~inu nepobrojanog popisa. .

PowerPoint ume}e sliku na stranicu prezentacije (slika 22. U prikazu Normal ili Slide prebacite se u stranicu u koju `elite umetnuti sliku. crte`nih isje~aka) je dostupna u svim aplikacijama Officea. Ako na zaslonu ne vidite sliku koju `elite. Kliknite gumb Insert Clip. 2. Ako ste tek stvorili stranicu i odabrali AutoLayout s ~uvarem mjesta za sliku. mo`ete se spojiti na Microsoftovu stranicu na World Wide Webu i kopirati na svoje ra~unalo jo{ vi{e slika. . Odaberite sliku koju `elite umetnuti. Osim toga. 4. 5. Kada odaberete sliku. pri- kazuje se paleta gumba i prozor ScreenTip (slika 22.4). kliknite gumb Back i odaberite neku drugu kategoriju. Kliknite bilo koju kategoriju kako biste vidjeli izbor slika u toj kategoriji. Paleta gumba sadr`i ~etiri gumba: Insert Clip.DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 155 DODAVANJE CLIP ARTA Microsoftova galerija Clip Arta (sli~ica. Add Clip to Favorites i Find Similar Clips. Kliknite gumb Close kako biste zatvorili okvir za dijalog Insert ClipArt (ili kliknite gumb Minimize ako kasnije `elite umetati neke druge slike). Prozor ScreenTip sadr`i obja{njenje slike i veli~inu u pikselima.3). dvostruko kliknite na ~uvara mjesta. Prikazuje se okvir za dijalog Insert ClipArt. 6. Odabrati mo`ete iz mnogo kategorija sa stotinama slika. Upotrijebite sljede}e korake kako biste umetnuli sliku iz Clip Arta u stranicu prezentacije: 1. Prikazuju se sve kategorije slika. 3. Preview Clip. Odaberite karticu Pictures. Na alatnoj traci Drawing kliknite na gumb Insert Clip Art (na dnu zaslona).

VJE@BA Kliknite kako biste zatvorili okvir za dijalog Obja{njenje slike Kliknite kako biste umetnuli sliku Veli~ina slike Paleta gumba SLIKA 22.3 Kada odaberete sliku prikazuje se obla~i} Screen Tip i paleta gumba. SLIKA 22. .4 Upotrijebite slike iz galerije Clip Arta kao pomo} pri ilustraciji va`nijih dijelova prezentacije.156 22.

2. kretanje unatrag. Prika`ite stranicu u prikazu Normal ili Slide. Da biste prikazali opciju Slide Master. upotrijebite opciju Slide Master. (Ako opcija Action Buttons nije prikazana u izborniku. Slide Master. l Ova metoda jednostavno kre}e od stranice do stranice bez mogu}nosti skoka na odre|enu stranicu ili skoka na po~etak ili kraj prezentacije. PowerPoint omogu}ava dodavanje gumba za akciju na stranice. omogu}avaju brzi skok na bilo koju stranicu. odaberite View. Action Buttons i tada odaberite gumb iz palete koja je prikazana uz naredbu. Gumbi za akciju su isti kao kontrole na CD playeru. Odaberite Slide Show. Upotrijebite sljede}e korake kako biste na stranicu dodali gumbe za akciju: 1. Ova jednostavna metoda djeluje odli~no uz dva nedostatka: l U pode{avanju za prezentacije koje }ete prikazati na sajmovima vjerojatno ne}ete `eljeti da promatra~i imaju mogu}nost pristupa tipkovnici. Kako biste rije{ili ovaj problem. GUMBA ZA AKCIJU Iste kontrole na svim stranicama @elite li dodavati iste gumbe za akciju na sve stranice prezentacije. kliknite mi{em i povucite objekt na `eljeno mjesto. Kada se prika`e strelica s ~etiri glave. kretanje naprijed ili zaustavljanje prezentacije. odaberite objekt kako biste prikazali hvataljke za promjenu veli~ine i kliknite i povucite hvataljke na `eljenu veli~inu. postavite pokaziva~ mi{a na objekt. DODAVANJE Jedan mogu}i na~in pomicanja stranica prezentacije unaprijed ili unazad je pritiskanje tipki Page Up ili Page Down na tipkovnici. Master. sa~ekajte nekoliko sekundi da se . Da biste promijenili veli~inu slike.DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 157 Kako premjestiti i promijeniti veli~inu slike? Da biste premjestili sliku.

klikne. Kliknite OK i va{i gumbi se prikazuju na stranici. ostavite potvr|enu opciju Highlight Click. Naj~e{}e }ete odabrati Hyperlink To. prikazuje se okir za dijalog Action Settings. Odaberete li Run Program. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u kri`nu strelicu. Internet veza. (Prozor ScreenTips obja{njava svaki gumb.) Primjerice. Odaberite vrstu akcije koju `elite da korisnik uradi pritiskom na gumb. `elite li stvoriti gumb koji }e vas pomaknuti na sljede}u stranicu. (Mogu}nost) Ako `elite da se gumb animira kada ga korisnik 8.) 3. VJE@BA prika`e cijeli popis naredbi u izborniku. Otvorite padaju}i popis vrste koju ste odabrali i odaberite to~nu akciju (kao {to je Next Slide). odaberite gumb sa strelicom okrenutom prema desno. l l l 5. Run Macro – Ako snimite makro naredbu. Slika 22. PowerPoint ih mo`e aktivirati uz pomo} klika na gumb. Object Action – Ako ste prezentaciji pridijelili objekte. Run Program – Kada korisnik klikne gumb pokre}e se program. odaberite opciju Play Sound i iz padaju}eg popisa odaberite zvu~ni zapis. . Kompletan popis sadr`i sljede}e: l l None – Ni{ta Hyperlink To – Stranica prezentacije. 6. Kada otpustite tipku mi{a. (Mogu}nost) Ako `elite da pritiskom na gumb pokrenete neki 7. dokument na ra~unalu ili bilo {to drugo. Ovakva dosljednost korisniku daje osje}aj udobnosti i nadzora nad prezentacijom. U ovom slu~aju gumbi su dodani uz pomo} opcije Slide Master pa }e biti prikazani na svakoj stranici. zvu~ni zapis. pritiskom na gumb korisnik je pokre}e.5 prikazuje ~etiri gumba dodana stranici. 4. kliknite gumb Browse i prona|ite program koji `elite pokrenuti. Povucite mi{a kako biste nacrtali okvir na stranici gdje `elite prikazati gumb.158 22.

koji }e vas odvesti na po~etnu stranicu va{e tvrtke. Uz pomo} gumba mo`ete pridijeliti i veze prema Web adresama. mo`ete postaviti gumb. Upotrijebite sljede}e korake: .DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 159 Ne grupirajte gumbe za akciju Svaki gumb za akciju mora biti zaseban objekt na stranici. te `elite dodati gumb Home uz pomo} kojeg }ete sko~iti na po~etnu stranicu va{e Web lokacije. Recimo da ste stvorili prezentaciju koja se ve`e i na Web. ne}e ispravno raditi. DODAVANJE URL (ADRESA INTERNETU) HIPERVEZE NA U prethodnom odlomku dodavali ste gumbe za akcije stranicama prezentacije i na taj na~in se pomicali od stranice do stranice.5 Gumbi za kontrolu pomi~u korisnika na razli~ite stranice u prezentaciji. Po~etak Kraj Prethodna Sljede}a SLIKA 22. na dnu svake stranice. Ako ih grupirate. Na primjer.

Pokre}e se va{ Web pretra`iva~ i u~itava se stranica s odabrane Internet adrese. Uvjerite se da ste spojeni na Internet. Slide Master. Sada je vrijeme da isprobate svoju hipervezu.160 22. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako prikazati prezentaciju. . Odaberite Slide Show. Kliknite na gumb Home i povucite ga na mjesto u opciji Slide Master. Otvorite padaju}i popis Hyperlink To i odaberite URL. Kliknite dva puta OK kako biste zatvorili oba okvira za dijalog. U okviru za dijalog Action Settings kliknite opciju Hyperlink To. U okviru za dijalog Hyperlink to URL utipkajte `eljeni URL. 6. 3. 5. 2. Master. pregledajte stranicu u prikazu Slide Show i kliknite gumb. 7. Odaberite View. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako pobolj{ati prezentaciju dodavanjem elemanata. 4. Action Buttons. VJE@BA 1.

pritisnite tipku Page Up ili pritisnite tipku sa strelicom okrenutom prema lijevo ili dolje. View Show (ili pritisnite tipku F5). sakriti stranice i ispisati elemente prezentacije. Otvorite prezentaciju koju `elite vidjeti. Kliknite gumb Slide Show koji se nalazi na dnu prozora prezentacije ili odaberite Slide Show. kliknite lijevom tipkom mi{a ili pritisnite tipku Page Down. mo`ete pritisnuti tipku sa strelicom okrenutom prema desno ili gore. hodnu stranicu: l 3. pritisnite tipku Esc. Prva stranica u prezentaciji bit }e prikazana preko cijelog zaslona. PRIKAZIVANJE PRIKAZIVANJE ONSCREEN STRANICA U PRIKAZU U bilo koje vrijeme mo`ete obaviti prethodni pregled prikaza stranica kako biste vidjeli kako }e prezentacija u stvarnosti izgledati. podesiti opcije prikaza stranica.23. l l . Nau~it }ete kako nadzirati prikaz stranica. Da biste prikazali prethodnu stranicu. Isto tako. Vje`ba PREZENTACIJE U POWERPOINTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako prikazati prezentaciju. U~inite jedno od sljede}eg kako biste prikazali sljede}u ili pretDa biste prikazali sljede}u stranicu. Da biste zavr{ili prikazivanje. Upotrijebite sljede}e korake da biste vidjeli prikaz stranica: 1. 2.

Kliknite gumb i PowerPoint }e prikazati izbornik pre~ica s naredbama koje mo`ete upotrijebiti uz va{u prezentaciju. l Naredbe Next i Previous omogu}avaju pomicanje sa stranice na stranicu. l . Slide Navigator kako bi okvir za dijalog ispisao sve stranice u prezentaciji. SLIKA 23.1). (Lak{e je promijeniti stranicu uz pomo} nekih drugih metoda.162 23. VJE@BA NADZOR NAD PRIKAZOM STRANICA Za vrijeme prikazivanja stranica mo`ete uraditi mnogo vi{e od samog pomicanja po stranicama. Kada postavite pokaziva~ mi{a u donji lijevi kut stranice. By Title iz popisa naziva stranica mo`ete se jednostavno pomaknuti na stranicu s odre|enim imenom. prikazuje se gumb (slika 23. Evo popisa i obja{njenja naredbi: Kliknite kako biste prikazali izbornik pre~ica. Isti izbornik mo`ete otvoriti i kliknete li desnom tipkom mi{a bilo gdje na stranicu.) Odaberite naredbu Go.1 S ovim izbornikom mo`ete nadzirati prikaz stranica za vrijeme prezentacije. Odabirom naredbe Go. Uz pomo} ove naredbe jednostavno se pomaknuti na bilo koju stranicu prezentacije.

Va{ mi{ mo`e slu`iti kao strelica za pokazivanje odre|enih dijelova stranice ili kao olovka za pisanje za vrijeme prezentacije – bilo komentara bilo zaokru`ivanje zanimljivih dijelova. Ako `elite stranicu ponovno prikazati. Hide Slide. Osim toga. Opcije su Arrow i Pen. ali po va{oj `elji ne moraju biti ispisane. Tako stvorene stranice `elite sakriti sve dok vam nisu potrebne. Skrivene stranice su vidljive u svim prikazima osim u prikazu Slide Show.) U prikazu Slide Sorter broj skrivene stranice prikazan je na stranici s crtom preko njega.) Naredba Screen otvara podizbornik koji omogu}ava zaustavljanje prikaza. `elite biti spremni na odgovore i imati stranice koje vam mogu pomo}i. Pri ispisu prezentacije skrivene stranice se ispisuju. (Ako sakrijete pokaziva~ mi{a. Izvorno pode{enje je Automatic i prikazuje strelicu u ve}ini slu~ajeva. nastojite predvidjeti pitanja ili probleme koji mogu nastati. 3. l l l l SKRIVANJE STRANICA Kada planirate prezentaciju. prikaz praznog zaslona i brisanje bilo kakvih oznaka olovkom po stranici. Naravno. Hide Slide. nicu i odaberite Slide Show. desnim klikom mi{a bilo gdje na stranicu prikazat }ete izbornik i mo}i ponovno prikazati pokaziva~ mi{a. (Sa~ekajte nekoliko sekundi da se prika`e cijeli izbornik ako naredba Hide Slide nije vidljiva. u mogu}nosti ste odabrati boju za olovku ili pokazati/sakriti pokaziva~ mi{a. Naredba Pointer Options omogu}ava odabir opcija za pokaziva~ mi{a. Naredba End Show vra}a vas u prozor ure|ivanja stranica u PowerPointu. Odaberite Slide Show. Odaberite stranicu koju `elite sakriti. 2.PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 163 l Kliknite naredbu Meeting Minder kako biste prikazali prozor u kojem mo`ete unositi bilje{ke i stvoriti elemente akcije za vrijeme prezentacije. Odaberite Speaker Notes kako biste vidjeli bilje{ke vezane uz stranicu. odaberite skrivenu stra- . Upotrijebite sljede}e korake kako biste sakrili stranicu: 1.

VJE@BA Sakriti stranicu uz pomo} desne tipke mi{a Evo krasne pre~ice. Prikaz bez animacije. ako ste stvorili animacije. SLIKA 23. Odabrati prikazuje li se prezentacija kontinuirano ili samo jednom.2). prona}i }ete u okviru za dijalog Set Up Show (slika 23. kao {to je prikazivanje u prozoru (osnovna postavka je preko cijelog zaslona) ili prikazivanje samo odre|enih stranica. ako se prezentacija primjenjuje na sajmovima. Kliknite desnu tipku mi{a i iz izbornika pre~ica odaberite naredbu Hide Slide. Set Up Show.164 23. Prikaz bez govora. vjerojatno }ete `eljeti da se kontinuirano ponavlja. Da biste otvorili okvir za dijalog. Primjerice. U okviru za dijalog Set Up Show mo`ete uraditi jedno od sljede}eg: l l Odabrati brzinu prikaza prezentacije. odaberite Slide Show. Ove kontrole. ako ste snimili govornu pozadinu.2 Upotrijebite okvir za dijalog Set Up Show kako biste PowerPointu dali instrukcije o na~inu prikaza stranica. kao i mnoge druge. l l . mo`da }e vam se u~initi korisnim obaviti odre|ena fina pode{enja po~etka prikaza. PODE[ENJE OPCIJA PRIKAZA STRANICA Ovisno o vrsti prikaza.

PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 165 l Prikaz svih stranica ili raspona stranica (raspon }ete unijeti u okvire From i To). odaberite Slide Show. Odabrati boju olovke. . Odabrati gdje `elite prikazati prezentaciju. l l l l l U ovoj vje`bi nau~ili ste kako prikazati prezentaciju. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi s elektroni~kom po{tom u Outlooku. kao {to je onaj koji sadr`i dijelove glavnog prikaza stranica. (Da biste stvorili korisni~ki prikaz. podesiti opcije prikaza stranica i sakriti stranicu.) Odabrati pomicanje stranica ru~no ili preko zadanih vremenskih sekvenci koje }ete podesiti. Custom Show. Odabrati opciju Projector Wizard kako biste pokrenuli ~arobnjaka koji }e vam pomo}i da ra~unalo pove`ete s projektorom. Nau~ili ste i kako nadzirati prikaz stranica. Odabrati korisni~ki prikaz ako ste ga stvorili.

.1). primjerice. Prvi put kada pokrenete Outlook. poruka mo`e biti poslana na vi{e primatelja te mo`e biti poslana kao obi~na kopija ili skrivena kopija poruke. Ovisno o konfiguraciji Outlooka.24. IZRADA PORUKE Poruku mo`ete poslati bilo kome ako znate njegovu adresu ~ak i ako osoba kojoj {aljete poruku trenutno nije uvedena u va{ adresar. Ako pak ne vidite Inbox. Prikazuje se prozor prazne poruke (slika 24. provjeriti pravopis. knjigu osobnih adresa. pridijeliti datoteke poruci i poslati e-po{tu. Adresa Outlookov adresar je skup informacija o adresama iz razli~itih dostupnih izvora. Ako je potrebno. kliknite na gumb Inbox koji se nalazi na paleti s lijeve strane prozora. CompuServe ili America Online. prema osnovnim se postavkama prikazuje Inbox. Vje`ba SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako izraditi novu poruku. New Mail Message. kao {to je. sveobuhvatnu knjigu adresa ili popis nekog drugog programa. U Inboxu kliknite gumb New Mail Message ili odaberite Actions. Sada slijedite korake kako biste izradili poruku: 1. mo`ete vidjeti popis kontakata.

2 Znam. Ako ste i dalje zbunjeni. Postoje razlike u radu programa ovisno o vrsti veze koju imate. utipkajte je u okvir za tekst To. Moj okvir za dijalog Select Names ne odgovara slici 24. kliknite gumb New Mail Message. Popisu mo`ete dodavati vi{e imena. a zatim adresirajte i utipkajte poruku. Ja sam podesio Outlook na svom sustavu znaju}i da mo`da ne}e odgovarati va{em. Outlook }e kopirati ime primatelja u popis Message Recipients. Iz popisa koji je prikazan s lijeve strane odaberite ime primatelja i tada kliknite gumb To->. .1 Kada ste spremni poslati poruku. potra`ite pomo} u Outlook Helpu za vi{e detalja. Stoga nastojim korake obja{njavati op}enito kako biste bez ve}ih problema shvatili bit teme. U slu~aju da ne znate adresu. Ako znate adresu.2). kliknite na gumb To kako biste otvorili okvir za dijalog Select Names (slika 24. Otvorite padaju}i popis Show Names from the i odaberite adresar. 2.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 167 Kliknite kako biste poslali poruku Kliknite kako biste adresirali poruku Kliknite kako biste kopirali poruku drugom primatelju SLIKA 24.

3. Isto tako.168 24. . mo`ete ga poku{ati prona}i drugdje. (Mogu}nost) Odaberite ime (imena) svih primatelja kojima `elite poslati skrivenu (tajnu) kopiju i kliknite gumb Bcc. Kliknite kako biste odabrali adresar Odaberite ime SLIKA 24. 4. ni vi niste u mogu}nosti saznati je li e-po{ta koju ste primili poslana i nekom drugom primatelju. VJE@BA Kliknite kako biste adresirali poruku Kliknite kako biste kopirali poruku Kliknite kako biste sakrilli kopiju poruke. Ne mo`ete prona}i ime Ako u popisu ne mo`ete prona}i odre|eno ime. Ostali primatelji nisu u mogu}nosti saznati da ste poruku nekome poslali putem opcije blind carbon copy. Skrivena ili tajna kopija Skrivena kopija je poruka koju nekome {aljete u tajnosti. (Mogu}nost) Odaberite ime (imena) svih primatelja kojima `elite poslati obi~nu kopiju i kliknite gumb Cc kako biste ta imena kopirali u popis Message Recipient. Odaberite OK kako biste pokrenuli tra`enje. U okviru za dijalog Select Names kliknite gumb Find i unesite ime koje `elite prona}i u okvir za tekst Find Names Containing.2 U okviru za dijalog Select Names odaberite ime iz adresara.

U okvir za tekst Subject unesite subjekt poruke. promjene formata mo`da ne}e biti prenesene. Ako upotrebljavate Word za ure|ivanje e-po{te. prikazuje se okvir za dijalog Spelling (u Wordu Spelling and Grammar) (slika 24. Kliknite mi{em u podru~je za tekst i utipkajte tekst poruke. Kliknite OK kako biste se vratili u prozor Message i dovr{ite poruku. 2. Send ili klikom na gumb Send. . 7. primijetit }ete da je gramatika automatski pregledana. Formatiranje teksta e-po{te Format teksta (pismo. U prozoru izrade poruke odaberite Tools. masna slova. prije slanja e-po{te morate obaviti provjeru pravopisa. nako{ena slova itd) u va{oj poruci mo`ete promijeniti kako bi se poruka lak{e ~itala i imala bolji izgled. Outlook sadr`i opciju provjere koju mo`ete upotrijebiti.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 169 5. Spelling (u Wordu Spelling and Grammar). poruku mo`ete poslati trenutno odabirom File. Iz ponu|enih opcija odaberite jednu kako biste ispravili pogre{ke. Upotrijebite sljede}e korake kako biste provjerili pravopis u poruci: 1. promjene }e biti prihva}ene. no ako se ne slu`i Outlookom. Kada zavr{ite s utipkavanjem poruke. 6. Ako provjera Spelling (u Wordu Spelling and Grammar) prona|e rije~ koja nije u rje~niku. PROVJERA PRAVOPISA VA[E E-PO[TE Da biste ostavili dobar utisak i zadr`ali profesionalnost.3). Ako primatelj upotrebljava Outlook. 8.

kontakte. DODAVANJE DATOTEKE Bilo kojoj Outlookovoj poruci mo`ete za slanje dodati i bilo koju vrstu datoteke {to olak{ava slanje datoteka suradnicima. Primatelj na svom ra~unalu mora imati program isti onom koji ste upotrijebili pri stvaranju datoteke. Poslati mo`ete Wordove dokumente. Outlookov element mo`e biti bilo koji dokument spremljen u jednu od va{ih osobnih mapa. 3.3 Uvijek prije slanja poruke provjerite i pravopis. bilje{ke i zadatke.170 24. novine. ako ste kolegi poslali Wordovu datoteku. ona se prikazuje kao ikona u poruci. uklju~uju}i kalendar. PowerPointove prezentacije ili bilo koje druge datoteke koje ste stvorili. Outlookove elemente dodajete na isti na~in kao i datoteke. Kada primatelj primi datoteku u mogu}nosti je otvoriti datoteku ili je spremiti za kasniju upotrebu. Excelove prora~unske tablice. Kada {aljete pridodanu datoteku. Outlook }e prikazati poruku da je provjera zavr{ena. VJE@BA SLIKA 24. on na svom ra~unalu mora imati Word kako bi pregledao datoteku koju je primio. Kada je provjera zavr{ena. poruci tako|er mo`ete pridijeliti i Outlookove elemente. Umetanje elemenata Uz mogu}nost pridjeljivanja datoteka iz drugih programa. Na primjer. Odaberite OK da biste zatvorili taj okvir za dijalog. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili datoteku poruci: .

File). Uvjerite se da ste datoteku spremili u prihvatljiv format za njihov softver. Upotrijebite padaju}i popis Look In i prona|ite mapu koja sadr`i 3. odaberite File.) SLIKA 24. 2.4 prikazuje pridijeljenu Excelovu datoteku. Odaberite OK kako biste umetnuli datoteku u poruku. Datoteka Excelove radne stranice pridodana je . Primjerice.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 171 Razli~ite ina~ice Worda Budite pa`ljivi pri suradnji s korisnicima koji imaju razli~ite ina~ice Worda. 4. 1. (Slika 24. U prozoru Message postavite kursor u tekst poruke i kliknite gumb Insert File (ili odaberite Insert. korisnik koji na svom ra~unalu ima instaliran Word 95 ne}e mo}i otvoriti dokument stvoren u Wordu 97. Da biste datoteku spremili u neki drugi format. Odaberite datoteku. datoteku koju `elite dodati poruci. Save As i tada iz padaju}eg popisa Save As Type odaberite odgovaraju}u ina~icu.4 poruci.

tako i Outlookovoj e-po{ti mo`ete umetnuti objekt. Send. zvu~ni ili filmski zapis. 4. U sljede}em koraku unesite svoju Internet adresu i kliknite Next. mo`ete je zatvoriti klikom na gumb Close (X) koji se nalazi na naslovnoj traci prozora Message. . jednostavno kliknite gumb Send ili odaberite File. Kada ste zavr{ili ~itanje e-po{te. Ako }ete e-po{tu slati kroz mre`u u va{oj tvrtci. kontaktirajte svog mre`nog administratora kako biste nastavili s pode{enjima. Kliknite Next u prvom okviru za dijalog Startup Outlooka 2000. Sada unestite adrese svojih poslu`itelja. Va{ dobavlja~ Internet usluga mora vam dati te informacije. U sljede}em okviru za dijalog odaberite opciju Internet Only ako }ete slati e-po{tu putem Interneta i tada kliknite Next. PODE[ENJE OUTLOOKA ZA E-PO[TU Kada prvi put pokrenete Outlook. Slijedite naredne korake: 1. crte`.172 24. Kliknite Next. 5. mo`da }ete morati odgovoriti na brojna pitanja u okvirima za dijaloge kako bi va{ Outlook mogao slati i primati poruke putem e-po{te. grafikon. VJE@BA Umetanje objekata Kao {to mo`ete umetnuti objekt (prora~unska tablica. 2. prezentacija. SLANJE I ZATVARANJE E-PO[TE Kada ste spremini za slanje poruke putem e-po{te. Unesite svoje ime u prvi okvir za dijalog Internet Connection Wizarda i kliknite Next. 3. sli~ica iz WordArta) u bilo koju Windows aplikaciju koja podr`ava Object Linking and Embedding.

potra`ite pomo} u izborniku Help ili pro~itajte knjigu Sams Teach Yourself Windows 98.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 173 6. provjeriti pravopis. Odaberite opciju Use an Existing DialUp Connection. (Ako nije ispisana niti jedna veza. unesite lozinku. Unesite svoje korisni~ko ime. Kada zavr{ite kliknite OK. kliknite Next. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako pro~itati i spremiti poruke.) 8. Ako odaberete da Outlook bira spajanje na Internet. sljede}i ko- 9. odaberite opciju I Will Establish My Own Internet Connection Manually. te kako na njih odgovoriti. Kliknite Finish. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako izraditi novu poruku. 7. Ako ne znate kako. Ako pak vi `elite stvoriti vezu. pridijeliti datoteku i poslati e-po{tu. Odaberete li ovu opciju. Ako ste korisnik MSNa ili nekog drugog dobavlja~a koji obavlja sigurnosnu provjeru. . odaberite opciju Log On Using Secure Password Authentication. budite sigurni da ste povezani na Internet prije slanja ili pregledavanja e-po{te. Ako `elite da Outlook pokrene vezu s Internetom svaki put kada {aljete ili primate e-po{tu. zatim odaberite ime dial-up veze iz popisa i kliknite Next. kliknite Cancel i najprije stvorite vlastitu dial-up vezu putem Dial-Up Networkinga. Ako ne `elite unositi svoju lozinku svaki put kada se spojite. rak je odabrati spajanje. Kada zavr{ite. odaberite opciju Connect Using My Phone Line.

Vje`ba RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako pro~itati i spremiti poruke. Tako|er. te kako na njih odgovoriti.1 prikazuje okno prethodnog pregleda u donjem dijelu Inboxova prozora. nau~it }ete i kako izbrisati.25. Inbox za svaku poruku ispisuje va`nije informacije. odaberite View. dvije poruke imaju pridodane datoteke. Na primjer.1). ^ITANJE E-PO[TE Svaki put kada pokrenete Outlook prikazuje se mapa Inbox i sve nove poruke ~ekaju da ih pregledate (slika 25. U prethodnom pregledu mo`ete pro~itati sadr`aj poruke ili otvoriti ili spremiti pridodani dio. proslijediti i ispisati poruke. Kao {to vidite na slici. . a neke su i posebno ozna~ene. Da biste otvorili ili zatvorili prethodni pregled. Slika 25. Preview Pane.

RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 175 Neotvorena e-po{ta Otvorena e-po{ta Posebno ozna~ene poruke Ikona pridodanog dijela Prethodni pregled Kliknite kako biste otvorili ili spremili dodatak SLIKA 25. odabrati Previous ili Next i zatim odabrati Item. 2.2 prikazuje otvorenu poruku. Upotrijebite sljede}e korake kako biste otvorili i pro~itali e-po{tu: 1. klik- nite gumb Previous Item ili Next Item na alatnoj traci. Dvostruko kliknite bilo koju poruku kako biste je otvorili. . Da biste pro~itali sljede}u ili prethodnu poruku u Inboxu.1 U Inboxu mo`ete prije pregleda e-po{te vidjeti temu ili po{iljatelja po{te. Mo`ete i odabrati izbornik View. Slika 25.

Outlook }e je automatski ozna~iti kao pro~itanu. odaberite Edit. Va`nije e-po{te mo`ete ozna~iti kao nepro~itane kako biste ih kasnije ponovno pregledali.176 25. U prozoru Inbox. VJE@BA Ozna~avanje. pridodane datoteke. dodavanje primjedbi Brisanje Prethodni element Sljede}i element SLIKA 25. Mark As Read ili Mark As Unread. Ponekad }ete mo`da sami ozna~iti poruke kao podsjetnik.2 Prozor Message prikazuje poruku i alate za lak{i pregled poruke ili pomicanje na neku drugu poruku. poruke mo`ete ozna~avati kao pro~itane ili nepro~itane odabirom Edit. . @elite li sve poruke ozna~iti kao pro~itane. Element Outlook upotrebljava rije~ element kao opis bilo koje poruke. Element je op}eniti izraz u Outlooku koji opisuje trenutno odabrani element. ure|ivanje ili neki drugi osnovni element Outlooka. dogovor ili sastanak. Mark All As Read. Kada otvorite poruku.

Poruku mo`ete spremiti u bilo koju mapu upotrebljavaju}i logi~an slijed kako biste kasnije znali gdje ste po{tu spremili.3 Odaberite mapu u koju `elite premjestiti odabranu poruku (poruke). Tako|er. E-po{tu mo`ete spremiti u ve} stvorene Outlookove mape za po{tu ili mo`ete stvoriti vlastitu mapu za spremanje po{te. Outlook nudi nekoliko metoda organiziranja e-po{te. Move to Folder. mo`ete odabrati Edit. SLIKA 25.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 177 SPREMANJE E-PO[TE U MAPU Nakon ~itanja i pregleda e-po{te. Kada se mapa otvori kliknite na element koji `elite prikazati. Odaberite poruku (klikom na nju) ili vi{e poruka (pritisnite tipku Ctrl i klikajte na poruke koje `elite). Prikazuje se okvir za dijalog Move Items (slika 25. Odaberite mapu gdje `elite premjestiti element i kliknite OK. zatim odaberite mapu i kliknite OK. odre|eni dio poruka }ete izbrisati. a drugi dio }ete `eljeti spremiti kako biste ih kasnije mogli ponovno pregledati. Desno kliknite na odabranu poruku (poruke) i odaberite Move to Folder. Outlook }e premjestiti element u mapu. Kako ponovno pregledati spremljene poruke Da biste prikazali poruke koje ste premjestili. 3. Kliknite kako biste stvorili novu mapu. Upotrijebite sljede}e korake kako biste poruku spremili u ve} postoje}e mape: 1. pritisnite tipke Ctrl+Y kako biste otvorili okvir za dijalog Go To Folder. .3). 2.

otvorite poruku koja sadr`i dodatak. Upotrijebite sljede}e korake kako biste spremili pridodane datoteke: 1. Ikona koja se nalazi uz poruku ozna~ava dodatak (slika 25. ispisati ili obaviti neke druge poslove.178 25.1).4). Dvostrukim klikom na poruku. Naravno da }ete `eljeti spremiti pridodane datoteke kako biste ih kasnije mogli otvoriti. Rad s pridodanim datotekama u prethodnom pregledu Dodatak je prikazan u gornjem desnom kutu kao zlatna spajalica. Odaberite `eljenu i spremite je ili otvorite.4 Dodatak je prikazan kao ikona odmah ispod teksta poruke. Dodatak je prikazan kao ikona ispod teksta poruke (slika 25. ure|ivati. . VJE@BA SPREMANJE PRIDODANIH DATOTEKA Naj~e{}e }ete primati poruke koje imaju pridodane datoteke. Ikona dodatka (dodane datoteke) Tekst poruke SLIKA 25. Ikona dodatka prikazana je i u sredini teksta poruke. Kliknite na gumb kako biste prikazali ime i veli~inu pridodanih datoteka.

a vi se vra}ate u prozor Opcija Save Attachment nasuprot opcije Save As Ne zamjenjujte naredbu Save Attachment s naredbom Save As. Odaberite mapu u koju `elite spremiti datoteku. . pro~itati pa kasnije poslati odgovor. pro5. mijenite ime datoteke. U poruci odaberite pridodanu datoteku koju `elite spremiti i odaberite File. Prikazuje se prozor Reply Message s primljenom porukom ispisanom u podru~ju za tekst poruke te je ve} ispisano kome odgovor treba poslati (slika 25. Save Attachments. Exit.5). Odgovoriti svima Ako ste primili poruku koja je poslana na vi{e adresa – neovisno radi li se o izvornoj poruci ili obi~noj kopiji – mo`ete kliknuti gumb Reply To All (umjesto Reply) kako biste odgovor poslali svim korisnicima koji su primili istu poruku. Prikazuje se okvir za dijalog Save Attachment.) poruke. Naredba Save As upotrebljava se za spremanje poruke e-po{te. Kliknite gumb Reply ili odaberite Actions. Zatvara se okvir za dijalog. Aplikacija u kojoj je stvoren dokument (Word. (Ako `elite. dvostrukim klikom na nju ili klikom na Open It. Zatvorite aplikaciju odabirom File. ODGOVARANJE NA E-PO[TU Vrlo ~esto }ete nakon ~itanja poruke e-po{te poslati odgovor po{iljatelju. a ne pridodanih datoteka. Kliknite Save.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 179 2. Na poruku mo`ete odgovoriti odmah ili je otvoriti. 4. 3. (Mogu}nost) Pridodanu datoteku mo`ete otvoriti direktno iz poruke. Odaberite datoteku koju `elite spremiti. otvorite je i upotrijebite sljede}e korake: 1. Da biste odgovorilli na bilo koju poruku. Reply. Excel itd) se otvara i prikazuje se dokument u prozoru spreman za ~itanje.

180 25. kliknite gumb Send ili odaberite File. Kada zavr{ite s odgovorom. va{a }e poruka mo`da biti kopirana. Unesite tekst. izvorna poruka je kopirana u va{ odgovor. Kursor je smje{ten u podru~je teksta poruke i sve je spremno za unos odgovora. 3. Dio izvorne poruke mo`ete i izbrisati kako bi tekst smanjili na dio u vezi kojeg {aljete odgovor.5 Kada odgovarate na poruku. Ne vidim svoj tekst poruke Ne pani~arite ako vlastiti tekst poruke ne vidite u prozoru Reply. 2. VJE@BA Izvorni tekst poruke Ve} su ispisani primatelj i predmet poruke SLIKA 25. Prema osnovnim postavkama Outlooka. izvorni tekst poruke je kopiran i poruka je adresirana. Zaglavlje – Original Message – odvaja tekst izvorne poruke od odgovora. Ovisno o pode{enju rada Outlooka. . Obavite kopiranje uz pomo} naredbi Copy i Paste. Tekst odgovora mo`ete utipkati na vrh poruke ili u tekst izvorne poruke kada `elite odgovoriti samo na va`niji dio poruke. Send i Outlook }e poslati poruku. a mo`da i ne.

U podru~je poruke unesite poruku koju `elite poslati s prosli5. je|enim tekstom. Svaku poruku koju ste primili mo`ete proslijediti. Prikazuje se okvir za dijalog FW Message. Kliknite gumb Send ili odaberite File.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 181 PROSLJE\IVANJE E-PO[TE Pretpostavimo da `elite proslijediti e-po{tu koju ste primili od suradnika nekoj drugoj osobi koju zanima sadr`aj poruke. (Mogu}nost) U okvir za tekst Cc unesite ime osobe kojoj `elite 4. (Proslje|ivanje poruke je razli~ito od odgovora jer poruku {aljete nekome tko nije primio izvornu poruku. Vrlo je jednostavno ispisati poruku – kliknite gumb Print ili desnom tipkom mi{a kliknite bilo gdje u poruku i odaberite Print. Odaberite ili otvorite poruku koju `elite proslijediti.) Upotrijebite sljede}e korake kako biste proslijedili poruku: 1. . Forward.5. Ako unosite vi{e imena. Ovaj okvir za dijalog je vrlo sli~an okviru za dijalog prikazanom na slici 25. Send. odaberite File. Ako `elite ispisati vi{e kopija poruke ili `elite podesiti opcije ispisa. (Ako ime `elite odabrati iz popisa kliknite gumb To kako biste prikazali okvir za dijalog Select Names i tada odaberite ime. a uz to mo`ete dodavati osobne komentare ako `elite.) proslijediti kopiju poruke (ili kliknite gumb Cc i iz okvira za dijalog Select Names odaberite ime). odvojite ih praznim stupcem i razmakom. Kliknite gumb Forward ili odaberite Actions. 2. Na taj na~in ste poslali jednu kopiju poruke na pisa~. ISPIS E-PO[TE Ponekad }ete `eljeti ispisati sadr`aj poruke kako biste kasnije imali mogu}nost pregleda poruke. U okvir za tekst To unesite ime osobe kojoj `elite proslijediti 3. e-po{tu. Print instead.

brisanje je vrlo jednostavno. U svim ostalim slu~ajevima poruka je spremljena u mapu Deleted Items bez upozorenja. Pomo}! Mogu li vratiti izbrisanu poruku? Kada ste izbrisali element. Da biste e-po{tu vratili na prehodno mjesto. Tako|er.) Tada kliknite gumb Delete koji se nalazi na alatnoj traci. te odgovoriti na nju. Ako ste u Inboxu i `elite izbrisati jednu ili vi{e poruka iz popisa poruka. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako prona}i osobu za kontakt i njezinu adresu te kako poslati poruku ili pismo osobi za kontakt. Da biste izbrisali e-po{tu koja je otvorena. nau~ili ste kako izbrisati poruku.182 25. (Da biste odabrali vi{e poruka za brisanje. . kliknite na gumb Delete koji se nalazi na alatoj traci. proslijediti je i ispisati. ispisuje se upozorenje kroz Office Assistanta ili okvir za dijalog. Kada zavr{ite s radom na poruci. samo prelazi u mapu Deleted Items. Nakon {to odgovorite na primljenu e-po{tu nije potrebno spremati poruke (osim ako ne `elite sa~uvati sadr`aj za kasnije). Ako ste poruku na bilo koji na~in promijenili. a zatim pritisnite tipku Shift i kliknite na zadnju poruku u nizu. no ve}i dio e-po{te }ete `eljeti izbrisati. kliknite ikonu Deleted Items na traci Outlook. odaberite poruku koju `elite izbrisati. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako pro~itati i spremiti poruku. pritisnite tipku Ctrl i klikajte poruke ili kliknite prvu poruku. VJE@BA BRISANJE E-PO[TE Va`nije poruke }ete svakako spremiti u datoteke. on se jo{ uvijek nalazi u va{em sustavu. Odaberite poruku (poruke) i povucite je na ikonu Inbox (ili neke druge mape) na traci Outlook. Odaberite mapu i tada kliknite OK. Postoji i drugi na~in – desno kliknite mi{em na poruke i odaberite Move To Folder.

puno ime (uklju~uju}i prvo ime.26. 4. Kliknite gumb Contacts na Outlookovoj traci ili pritisnite tipke Ctrl+Y (da biste otvorili okvir za dijalog Go To Folder) i odaberite Contacts. Ako ve} ranije niste upotrebljavali popis Contacts. Upotrijebite mapu Contacts kako biste stvorili.1). New Contact. adresu. kontakt je bilo koja osoba ili tvrtka kojoj ste unijeli ime. dogovaranjem sastanaka ili slanjem pisama. srednje i prezime) te bilo koji sufiks koji `elite. U bilo koje vrijeme mo`ete urediti informacije o kontakt osobama. Kliknite gumb Full Name kako biste prikazali okvir za dijalog Check Full Name i unesite ime kontakt osobe. Prikazuje se okvir za dijalog Contact s prikazanom karticom General (slika 26. Druga mogu}nost je izravno utipkavanje imena u okvir za tekst. broj telefona ili neku drugu informaciju. 3. U Outlooku mo`ete komunicirati s kontaktima slanjem e-po{te. Kliknite gumb New Contact ili odaberite Actions. STVARANJE NOVOG KONTAKTA U Outlooku. . (Mogu}nost) Unesite titulu kontakt osobe i ime tvrtke. spremili i uredili svoj popis kontakata. mapa je prazna. Vje`ba UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti i raditi s popisom kontakata. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili novi kontakt: 1. 2.

grad. mo`ete unijeti ulicu.1 Za svaki kontakt mo`ete unijeti vi{e ili manje informacija. Odabrati mo`ete da se prezime nalazi na prvom mjestu ili ime na prvom mjestu. 6. filtrirati ili koristiti za adrese e-po{te. upotrijebite okvir za dijalog Check Full Name. dodati mo`ete i drugu adresu (recimo ku}nu). Home (ku}noj) ili Other (nekoj drugoj) adresi. dr`avu i po{tanski broj u odre|ena polja umjesto da sve podatke unosite u jedan okvir. (Mogu}nost) U okvir Address unesite adresu i odaberite radi li se o Business (poslovnoj). Kliknete li na gumb Address. VJE@BA SLIKA 26. ku}ni faks ili pager) i unesite broj. telefonskog broja (na poslu. 5. (Mogu}nost) U padaju}im popisima telefona odaberite vrstu . 7.184 26. Okvir za dijalog Check Full Name Ako `elite unijeti informacije koje }ete kasnije sortirati. Mogli biste zadati i vlastiti na~in koji mo`e biti unos po tvrtkama ili dr`avama. u autu. Ako `elite. U padaju}i okvir File As unesite ili odaberite metodu po kojoj }ete unositi imena kontakt osoba. mobitel.

komentari i neke druge informacije nisu vidljive u osnovnom prikazu. postavljanje kursora u tekst i tada brisanje ili unos teksta. PREGLED POPISA KONTAKT OSOBA Slika 26. komentar ili va`nije informacije. 13. Klik- nite na ikonu knjige (odmah do okvira za tekst) da biste otvorili okvir za dijalog Select Names gdje iz adresara mo`ete izabrati `eljene. Kliknite gumb Save and Close da biste spremili informacije o Da biste u bilo koje vrijeme mijenjali informacije. kontakt osobi i zatvorili okvir za dijalog. . Da biste pre{li u neki drugi prikaz. Umetnite oznaku u okvir za potvrdu pored kategorije gdje `elite smjestiti kontakt osobu. (Mogu}nost) U okvir za tekst unesite do tri adrese e-po{te. odaberite View. dvostruko kliknite na kontakt u popisu Contacts. (Mogu}nost) U okvir za tekst unesite opise. Web stranice kontakta. Naziv tvrtke kontakta (ako je rije~ o osobi). (Mogu}nost) U okvir za tekst Contacts utipkajte ime (vi{e njih) koje `elite pridijeliti kontakt osobi. Drugi na~in je klik na gumb Contacts.2 prikazuje popis Contacts u osnovnom prikazu Address Card. Pritisnite tipku Enter kako biste prihvatili promjene i pre{li na sljede}i kontakt. Informacije koje }ete vidjeti su ime kontakta i ostali podaci kao {to su brojevi telefona i adrese. (Mogu}nost) U okvir za tekst Web Page Address unesite adresu 10. njegova titula. 11. (Mogu}nost) Kliknite gumb Categories kako biste otvorili okvir za dijalog Categories.UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU 185 8. 12. Na taj na~in prikazuje se prozor s informacijama o odre|enom kontaktu. Odabrati mo`ete vi{e kategorija. 9. odabir imena i klik na gumb Apply. Current View i tada iz popisa opcija odaberite prikaz. Drugi na~in ure|ivanja kontakta je klik u popis informacija ispod imena kontakta (kao {to je broj telefona ili adresa).

najprije morate otvoriti mapu Contacts. SLIKA 26. .186 26. SLANJE PORUKE KONTAKTU Da biste poslali poruku. pridijeliti zadatke ili ~ak poslati pismo. VJE@BA Da biste vidjeli vi{e kontakata.2 Kontakti su prikazani u prikazu Address Card. Informacije u sljede}im koracima mogu se koristiti kao op}eniti vodi~. KOMUNICIRANJE S KONTAKT OSOBOM Iz Outlooka mo`ete poslati poruku nekoj od kontakt osoba. New Message To Contact). upotrijebite vodoravnu kliznu traku ili kliknite slovo u indeksu kako biste prikazali kontakte koji po~inju tim slovom. dogovoriti sastanak. Da biste komunicirali s kontakt osobom. ovisno o pode{enju Outlooka. odaberite kontakt i zatim kliknite gumb New Message To Contact (ili odaberite Actions. ^itaju}i ovaj dio knjige obratite pa`nju da rezultati na va{em ra~unalu mogu izgledati druk~ije od ovdje pokazanog.

kliknite gumb Send. Outlook }e otvoriti okvir za dijalog Check Names. on mora imati valjanu adresu e-po{te. Da biste poruku poslali kontaktu.3 Zahtjev za sastanak mo`ete poslati bilo kome s valjanom adresom e-po{te. mjesto.UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU 187 U okviru za dijalog Untiled – Message unesite predmet i poruku i podesite opcije koje `elite. . DOGOVARANJE S KONTAKT OSOBOM Da biste dogovorili sastanak s kontakt osobom. vrijeme i datum te ostale potrebne informacije za dogovor. Ako adresa iz popisa nije prona|ena. Sastanci su dogovoreni putem e-po{te. Kada ste spremni za slanje poruke.3). Prikazuje se okvir za dijalog Untitled – Meeting (slika 26. odaberite kontakt osobu i zatim odaberite Actions. SLIKA 26. Unesite predmet. pa stoga kontakt osoba mora imati valjanu adresu e-po{te kako biste joj mogli poslati zahtjev za sastanak. New Meeting Request to Contact. Ako takva ne postoji. te tada obavijestite kontakt osobu putem pozivnice. Outlook }e vas upozoriti da adresa nije poznata i o~ekuje da adresu unesete u okvir za dijalog Message.

[to je adresar i kada ga upotrijebiti? Outlook 2000 sadr`i i dio koji nazivamo adresar. odaberite osobu za kontakt. kliknite na gumb Office Assistant. Tada je potrebno samo slijediti korake i odabirati opcije. Unesite predmet.188 26. SLANJE PISMA KONTAKT OSOBI Outlook upotrebljava opciju Microsoft Word Letter Wizard kako bi vam pomogao u stvaranju pisma koje }ete poslati kontaktu. Adresar je prenesen iz ranijih ina~ica Outlooka i najbolje ga je primijeniti sa srodnim servisima epo{te. status. Da biste poslali pismo kontaktu. vrijeme. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti i raditi s popisom kontakata. New Letter To Contact. a zatim Actions. New Task For Contact. Prikazuje se okvir za dijalog Untitled – Task. . Kliknite gumb Send i po{aljite zadatke osobi za kontakt. Prikazani ~arobnjak }e vam pomo}i da formatirate i dovr{ite pismo. odaberite ga. pa stoga kontakt osoba mora imati valjanu adresu e-po{te kako biste joj mogli poslati zadatke. Uz Word Wizard morate pratiti korake koji se prikazuju na zaslonu kako biste napisali pismo. VJE@BA PRIDJELJIVANJE ZADATAKA KONTAKT OSOBI Da biste osobi za kontakt pridijelili zadatke. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Publisher da biste stvorili profesionalno dizajniranu publikaciju. Zadaci su pridijeljeni putem e-po{te. prioritetne i ostale informacije. Preporu~amo upotrebu kontakata ako ste tek zapo~eli raditi s Outlookom. a zatim Actions. Ako vam je potrebna dodatna pomo}. Na zaslonu se prikazuje Wordov Letter Wizard.

Microsoft Publisher 2000 je mo}an program za publikacije.27.700 fotografija. Tako|er. pa vama ostaje mnogo vremena za odabiranje boja i dizajniranje shema. l l . nau~it }ete kako stvoriti Web stranicu uz pomo} ~arobnjaka (Web Site Wizard). 200 razli~itih pisama i 425 galerija raznih dizajniranih objekata. Izbor vi{e od 40 pode{enja da biste brzo stvorili razli~ite publikacije (kao {to je poslovni dijagram. 1. STVARANJE UPOZNAVANJE S PUBLISHEROM 2000 Program Publisher je novi proizvod Officea 2000 pa stoga brzo predstavljanje mo`e biti korisno za daljnji rad. Sve {to trebate uraditi je umetnuti informacije. Publisher nudi: l 16. Vi{e od 2000 ve} stvorenih profesionalnih publikacija.000 sli~ica. a mo`ete ga upotrijebiti za stvaranje profesionalno dizajniranog marketin{kog materijala. Potpuno je automatiziran s ~arobnjakom. naslovna strana pisma ili Web stranica) jednake sheme. dok }e ~arobnjak voditi brigu o zamornim poslovima formatiranja. Vje`ba PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Publisher za stvaranje profesionalne publikacije.

^arobnjaka uz pomo} kojeg stvarate publikaciju. Excela. Kliknite Next da biste zapo~eli rad. ispisati i kopirati na druga ra~unala. Publisher otvara odabranu publikaciju na desnoj strani prozora. Accesa. 90 zvukova i vi{e od 600 animiranih GIF-ova koje mo`ete upotrijebiti na vlastitim Web stranicama. Publications by Design i Blank Publications. a ~arobnjak ostaje otvoren s lijeve strane. Upotrijebite sljede}e korake kako biste odabrali publikaciju: 1. Outlooka i ostalih srodnih programa. automatiziranog ne samo za stvaranje.190 27. ve} i za unos promjena u publikaciji. . ^arobnjak sadr`i vi{e od 200 pozadina Web stranica. a njihov izgled prikazan je na desnoj strani. Mogli biste stvoriti i vlastitu shemu.1). prikazuje se katalog (slika 27. ^arobnjaka Web Page koji automatizira proces stvaranja Web lokacije s ve}im brojem Web stranica. Kada odaberete publikaciju. Kliknite Start Wizard. Predlo{ci su ispisani na lijevoj strani prozora. Publisher }e pokrenuti ~arobnjaka za odabranu publikaciju. Odaberite publikaciju koju `elite stvoriti klikom na ime publikacije ili na njezin prikaz. Mogu}nost umetanja informacija u publikaciju – umetanje adresa iz Worda. Worksa. l l l l STVARANJE PUBLIKACIJE Kada prvi put pokrenete Publisher. VJE@BA l Vi{e od 60 profesionalnih shema boja. a sve {to dalje trebate uraditi je odgovarati na pitanja. 2. ^arobnjaka Pack-and-Go koji prenosi datoteke publikacija na potreban broj disketa kako biste ih mogli prenijeti. Tri kartice odvajaju publikacije u tri kategorije: Publications by Wizard.

Kliknite kako biste vidjeli i prikazali praznu publikaciju. Office }e vam postaviti pitanje `elite li sada instalirati ~arobnjaka. . otvoriti ve} postoje}u datoteku ili zapo~eti rad s praznom publikacijom. prikazuje se katalog.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 191 Kliknite kako biste otvorili ve} postoje}u datoteku. SLIKA 27. Na mom ra~unalu ne postoji taj ~arobnjak! Ako odabrani ~arobnjak nije instaliran na va{e ra~unalo. izvje{taj tro{kova itd. Kliknite ovu karticu kako biste vidjeli Publications by Design.1 Kada pokrenete Publisher. S ovog mjesta mo`ete odabrati predlo`ak publikacije. Kliknite kategoriju kako biste vidjeli predlo`ak. Kliknite karticu Publications by Design kako biste vidjeli prethodni pregled opcije Design Sets. Upotreba kolekcija Design Sets je kolekcija publikacija s istom shemom i omogu}ava brzo stvaranje raznih dokumenata kao {to su poslovni dijagram. Umetnite Publisherov CD i kliknite Yes.

Granice i hvataljke ozna~avaju svaki okvir u pu- URE\IVANJE PREDLO@ENE PUBLIKACIJE Kada je predlo`ena publikacija dovr{ena. Prije nego {to zapo~nete s radom. Kliknite kako biste promijenili pove}anje/smanjenje. podesite postotak pove}anja/smanjenja i pove}ajte tekst. odaberite boju iz popisa. Ako `elite promijeniti boje. 4. spremni ste je doraditi vlastitim informacijama. Kliknite kako biste sakrili ~arobnjaka. Nastavite odgovarati na pitanja koja postavlja ~arobnjak i svaki put kliknite Next kako biste pre{li na sljede}i korak. Prikazani dokument je a`uriran kako bi vam prikazao novu boju. . VJE@BA 3.192 27. Slika 27.2 blikaciji.2 prikazuje kompletan predlo`ak dokumenta. U posljednjem koraku gumb Next postaje nedostupan pa stoga kliknite Finish. Za nastavak rada kiknite Next. Granice i hvataljke Kliknite jednu od opcija kako biste uradili promjene. Ja naj~e{}e upotrebljavam opciju Page Width (cijela stranica preko prozora). SLIKA 27.

Dvostruko kliknite u okvir slike kako biste odabrali neku drugu sliku. l l l l l . Kada odaberete okvir. obi~an tekst mo`ete utipkati gdje `elite – jednostavno kliknete na `eljeno mjesto i utipkate tekst. ^etiri vrste okvira su za tekst.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 193 U programima za rad s tekstom. hvataljke za promjenu veli~ine prikazuju se na svim rubovima okvira. kao {to je Publisher. pokre}e se ~arobnjak Logo Creation. Kliknete li na taj gumb. Kada odaberete okvir teksta popunjava se alatna traka Standard s poznatim gumbima za formatiranje. najprije morate stvoriti okvir gdje }ete kasnije unijeti tekst. Na primjer. Upotrijebite sljede}e tehnike kako biste uredili predlo`enu publikaciju: l Odaberite predlo`eni tekst i utipkajte tekst zamjene. Kliknite i povucite okvir kako biste ga premjestili. Odaberite neki okvir i sa~ekajte nekoliko sekundi. pokrenut }ete ~arobnjaka koji }e vam pomo}i pri stvaranju odre|ene vrste objekta. Okvir Okvir je pravokutnik koji mo`ete smjestiti bilo gdje u publikaciju.3). kada odaberete okvir. sve je smje{teno u okvire pa stoga. kliknete li na gumb ~arobnjaka koji se nalazi ispod logotipa tvrtke. tablicu. prikazuje se gumb ~arobnjaka. Prikazuje se prozor Screen Tip koji vam govori o vrsti okvira (slika 27. WordArt i sliku. Ako pokaziva~ mi{a postavite na rub okvira (ali ne na hvataljku za promjenu veli~ine) prikazuje se pokaziva~ pomicanja. Tekst mo`ete formatirati upotrebom istih metoda koje ste upotrebljavali u ostalim aplikacijama Officea. U programima za stvaranje publikacija. Ponekad. Kliknite i povucite pokaziva~ kako biste promijenili veli~inu okvira. Kliknite desnom tipkom mi{a u `eljeni okvir i iz izbornika odaberite opciju. Pokaziva~ mi{a smjestite na `eljenu hvataljku i prikazuje se pokaziva~ promjene veli~ine. `elite li dodavati tekst.

uvijek }ete `eljeti dodavati i neke svoje okvire. kao {to su prozor Screen Tip.194 27. Undo ili pritisnite tipke Ctrl+Z. SLIKA 27. kliknite na jednu od opcija koje se nalaze na vrhu prozora ~arobnjaka i odgovorite na pitanja koja se prikazuju ispod gumba. gumbi ~arobnjaka i ilustrirani pokaziva~i mi{a. VJE@BA Kliknite kako biste pokrenuli ~arobnjaka Accent Box Creation.3 Za vrijeme ure|ivanja vidjet }ete varijante pomo}nih elemenata na zaslonu.4) sadr`i gumbe za stvaranje razli~itih vrsta okvira. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili okvir: . l UMETANJE NOVOG TEKSTA I OBJEKATA Bez obzira {to su predlo`ene publikacije pune ve} umetnutih okvira. Kada `elite uraditi promjene u dizajnu. l Ako niste zadovoljni s posljednjom promjenom. Alatna traka Object (slika 27. Prozor Screen Tip. odaberite Edit.

Stvorite ga pribli`no `eljene veli~ine i kasnije ga pove}ajte ili smanjite na potrebnu veli~inu. . umetnuli WordArt. Kliknite odgovaraju}i gumb na alatnoj traci Object. Kliknite kako biste umetnuli okvir za tekst. Kliknite kako biste umetnuli Design Gallery Object. 2.Kliknite kako biste nuli okvir za tablicu. Okvir nije `eljene veli~ine! Ne brinite ako odmah ne pogodite to~nu mjeru okvira. Kliknite kako biste umetnuli okvir za sliku. SLIKA 27. Kliknite kako biste umet. Kliknite kako biste umetnuli Clip Art.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 195 1. Kliknite gdje `elite prikazati jedan kut okvira i povucite dijagonalno mi{a dok okvir ne bude `eljene veli~ine i tada otpustite tipku mi{a.4 Upotrijebite gumbe koji se nalaze na alatnoj traci Objects kako biste stvorili i popunili okvire.

Gumb Design Gallery Object otvara okvir za dijalog Design Gallery gdje mo`ete odabirati iz 400 objekata grupiranih u razne kategorije. kliknite na kategoriju Web Sites. utipkajte tekst s kojim `elite raditi u okvir za dijalog Enter Your Text Here i tada upotrijebite gumbe na alatnoj traci kako biste primijenili `eljeni izgled. Dvostruko kliknite `eljeni objekt kako biste ga umetnuli u publikaciju. dvostruko kliknite okvir kako biste otvorili okvir za dijalog Insert Picture gdje }ete odabrati `eljenu sliku. Ako ste upitani `elite li spremiti promjene prije otvaranja novog dokumenta. Ako ste stvorili okvir za WordArt. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pokrenuli ~arobnjaka Web Site: 1. odredite broj redaka i stupaca u okviru za dijalog Create Table. U ostalim slu~ajevima odaberite File. bilo bi odli~no i svoju Web lokaciju urediti s jednako dizajniranim elementima. . Kliknite u sivo podru~je oko stranice kako biste se vratili u prozor za ure|ivanje s tri okna. Ako `elite. Pritisnete li tipku F9 ponovno. kliknite Yes ako `elite spremiti promjene ili No ako `elite odbaciti promjene. Ako vam je tekst premalen. Ako ste stvorili okvir za sliku. odaberite i format tablice. na raspolaganju je ~arobnjak koji }e uraditi ve}inu posla.196 27. vratit }ete se na prija{nje stanje. Ako ste tek zapo~eli rad s Publisherom i na zaslonu je jo{ uvijek prikazan katalog. Upotrijebite sljede}i popis kao vodi~ za svaku vrstu okvira: l Ako ste stvorili okvir za tekst. Kliknite OK kako biste stvorili tablicu. Ako ste stvorili okvir za tablicu. spremni ste ga popuniti. VJE@BA Nakon {to ste stvorili okvir. New. l l l l l STVARANJE WEB STRANICE Nakon {to ste upotrijebili Publisher da biste stvorili pubikaciju. Gumb Clip Gallery Tool stvara okvir za sliku i nakon toga otvara okvir za dijalog Insert Clip Art u kojem mo`ete odabirati sliku iz Office Clip Art galerije. Naravno. sa~ekajte da se okvir prika`e i utipkajte tekst. pritisnite tipku F9 kako biste ga pove}ali.

Odaberite shemu boja i kliknite Next. Kada prona|ete jedan koji vam se svi|a.5). 4. 5. dvostruko kliknite na nj. Primjer Web stranice za prikaz dodatnih hiperveza Gumbi za odabir stranice SLIKA 27. . Upotrebom ranije opisanih tehnika uredite Web lokaciju kako bi sadr`avala va{e informacije. 6. Kliknite gumb za odabir stranice kako biste se pomicali izme|u stranica. Pregledajte predlo`ene dizajne Web lokacija. Kliknite Next kako biste zapo~eli rad.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 197 2. Publisher stvara svaku stranicu koju ste odabrali. Odaberite stranice koje `elite uklju~iti u Web lokaciju (slika 27. 3. Za nastavak rada kliknite Next.5 U podru~ju Additional Pages mo`ete odabrati stranice koje `elite na Web lokaciji. Nastavite odgovarati na pitanja sve dok gumb Next ne postane nedostupan i tada kliknite Finish.

Accessa. Nau~ili ste i kako stvoriti Web stranicu uz pomo} ~arobnjaka. PowerPointa. U vje`bama koju su trajale samo desetak minuta savladali ste osnovne elemente Worda. Excela. Na taj na~in }ete prije}i na stranicu s odre|enim instrukcijama za objavljivanje na Web poslu`iteljima. Kliknite opciju Publish a Web Site u popisu. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti Publisher da biste stvorili profesionalno dizajniranu publikaciju za svoj posao. Outlooka i Publishera.198 27. pomo}u Microsoft Web Publishing ~arobnjaka. VJE@BA Kada ste spremni objaviti svoje Web stranice. FTP lokacijama. ^estitamo! Upravo ste pro~itali posljednju stranicu knjige. Na kartici Answer Wizard utipkajte publish a web site i pritisnite Enter. na diskovima lokalne mre`e ili u mapi na va{em ra~unalu. upotrijebite stranice pomo}i koje }e vas uputiti u na~in objavljivanja. . Pro{li ste veliko gradivo u samo nekoliko minuta pa stoga ~uvajte knjigu pored ra~unala kako bi vam dobro do{la ako nai|ete na odre|ene probleme u radu.

61. 4 ^ (potencija. 74 _ (podvlaka).(oznaka minusa). (to~ka). 60 ? (znak pitanja). stvaranje tablica. 6 . 123-124 Table Wizard. 99. 59 . 59 % (postotak). stvaranje izvje{taja. 99 >> (dvostruko desno) gumb. 91-95 Form Wizard. 119-121 Simple Query Wizard. 60 [] (uglata zagrada). 99 > (desna jednostruka o{tra zagrada). matemati~ki operator). 60 : (dvoto~ka).100 gumbi < (lijeva jednostruka o{tra zagrada).116 << (lijeva dvostruka o{tra zagrada). 99 > (jednostruko desno) gumb. 74 * (zvjezdica). matemati~ki operator). 59 * (oznaka mno`enja. 5 ´ (simbol naglaska). 97. 101 / (crta dijeljenja). 25 @ (at simbol).128 $ (oznaka dolara). stvaranje baze podataka. 115-117 Query Wizard. stvaranje formi. (zarez). 99 . 61 A Access ~arobnjaci Database Wizard. 59 # (pound sign). 99 << (dvostruko lijevo) gumb. 123 Report Wizard. 99 0 (nula). 101 () (zagrade).KAZALO . 128 + (oznaka plusa. 59 . 73-74 < (jednostruko lijevo) gumb. 101 “” (oznaka navodnika). stvaranje upita. matemati~ki operator). (decimalna oznaka).

124 New Report. 114 New Query. 183 . 100 upiti kriteriji. 113 Row (Insert izbornik). 109. 126. 108 Query Design. 108 Sort (Records izbornik).95 File New Database.95 Paste (Edit izbornik). 123 uno{enje.126 New (File izbornik). 157. 92. pregled. 113 Summary Options. 118-119 stvaranje pomo}u Report Wizarda. 128-129 Query Design prikaz. 111-113. 125 prozori Database. 127-128 prijelazi iz prikaza u prikaz. 108 Close. 110-111 kartice. 118 Run. 118 izvje{taji slogovi. 126 Primary Key (Edit izbornik). 116 New Form. 120 New Record.130 rezultati.118 Paste. Tables (Database prozor). 114 Gruping Options. prikazivanje rezultata upita.160 Actions izbornik naredbe (Outlook) Forward. 107 Main Switchboard. 127 Sort Ascending. 181 New Contact. 125 prikazi Datasheet. 106 Remove Filter/Sort (Records izbornik). 120 stvaranje pomo}u AutoReporta. 92. 106 Print. 60 Action Buttons naredba (Slide Show izbornik.200 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 >> (desna dvostruka o{tra zagrada). grupiranje. 123-124 Accounting format (Excel). 114. 118 New. 92 Show Table. 119-121 naredbe Delete Columns (Edit izbornik). 95 Primary Key. 125 polja. 158. 94 Cut. stvaranje upita. 95 slogovi filtriranje. 126 Picture. 113 Sort Descending. 109 View. 125 Undo. 100 okviri za dijalog Access. 99 Cancel. 114 Field Properties. 118 New. 113 Table (Insert izbornik). 126 Forms. PowerPoint). 93-95 Form Wizard. 127-128 Select query.160 Action Settings okvir za dijalog (PowerPoint). 124-125 Simple Query Wizard.

PowerPoint). 179 Apply Design Template naredba (Format izbornik. pokretanje. 7 pre~ice. 145 Apply gumb PowerPoint. 103 . 53 radna stranica. 187 New Message To Contact. 115-117 unos podataka. 3 Backspace tipka (Excel). 4 napu{tanje. 2 Windowsi. 114-115 stvaranje pomo}u Form Wizarda. 84 At simbol (@). 188 New Meeting Request to Contact. 133-134 stvaranje. 51 Baze podataka (Access) forme stvaranje pomo}u AutoForma. 120 stvaranje pomo}u Database Wizarda. 80-81 Argumenti funkcija. 125 Select query.KAZALO 201 New Letter To Contact. 69 AutoLayout za stranice (PowerPoint). 104 AutoReport (Access).188 Alignment kartica (Format Cells okvir za dijalog. 50 Balon~i} na }elijam (Excel). 145 Apply Design Template okvir za dijalog (PowerPoint). 30 naredba (Format izbornik. 118-119 AutoSum (Excel). 118 izvje{taji grupiranje. Excel). 166. 55 AutoForm (Access). 52-53 AutoContent Wizard (PowerPoint) dodavanje podno`ja. 84 B Back gumb. 145-146 AutoNumber polje. 114-115 AutoFormat gumb (Word). 118-119 stvaranje pomo}u Report Wizarda. 179 zamjena teksta. 1 zatvaranje. 2-3 pridjeljivanje imena. 56. 131-133 Reply. 139 Aplikacije datoteke limitiranje znakova. 186 New Task For Contact. 188 Address Book (Outlook). 4 AutoComplete (Excel) isklju~iti. Excelova radna stranica. 120 stvaranje pomo}u AutoReporta. 4-5 zatvaranje. 4 spremanje. 52 AutoFit (Excel). ispis. 119-121 Query Design prikaz. 41 Apsolutna adresa }elije. spremanje. 133 Normal prikaz. 6 dokumenti. 91-95 tablice brisanje. grupiranje. 124-125 Simple Query Wizard. 4 otvaranje. 145-146 Word. 133 AutoFill (Excel). 123-124 slogovi. 85-86 AVERAGE funkcija.62 Animacije (PowerPoint). Excel) ili okvir za dijalog.

54 . 50 Categories gumb ili okvir za dijalog (Outlook). 155-157 Clip Gallery Tool gumb. 91-97. 66 Borders and Shading okvir za dijalog (Word). 100-103 upiti. 24 znakovi (Excelova radna stranica). 104-105 prikazi. 129 Boje (Word). 112-113 unos.106 smje{tanje u forme. 111 dizajniranje. 107 ve} sortirani niz. 126 polje primarnog klju~a.202 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 }elije. 183-184 Check Names okvir za dijalog (Outlook). 34 Borders gumb (Excel). odabiranje. 129 za tekst. promjena sadr`aja. uljepljivanje preko. okviri (Publisher). 99. 182 stilovi znakova u dokumentima (Word). 108-109 brisanje.158 Bullets and Numbering okvir za dijalog (PowerPoint). 130 za podatke. 99 dodavanje. 196 Clipboard. 50 Browse gumb. 82 Cancel gumb Access. 15 Brisanje Access tablice. 154 C C: pogon. 38 stranica (PowerPoint). 102 brisanje. 116 ure|ivanje. 93. 147 stupci u tablicama (Word). 7. 31 tekst (Word). ne brisanje. 97 polja. 187 Clear naredba (Edit izbornik. pronala`enje cijelog pogona. 108 slogovi. 67 Break naredba (Insert izbornik. 62 Clip Art (Power Point). 113 vrste. 113 stupci. 98. Word) ili okvir za dijalog. 20-21 Border kartica (Format Cells okvir za dijalog. 185 Check Full Name okvir za dijalog (Outlook). 94 Excel. 126 prikaz rezultata. 108 opcije formatiranja. 7 Calc Now gumb (Excel). 110-111 vra}anje na prija{nji niz. 103 polja. 62 podatak (Excelova radna stranica). 123 kriteriji. 109 formati brojeva u radnim stranicama (Excel). Excel). 109. 127-128 sortiranje polja. 126 stvaranje. 105 pomicanje po formama. 128-129 polja. 117 primarni klju~. 54 poruka e-po{te (Outlook). 111-112 sortiranje. Excel). Borders or Column kartice.

126 Excel. 54 Word. 2-3 pogoni. 6. 104 Current View naredba (View izbornik. 172 Colors okvir za dijalog (Word). Excel).KAZALO 203 Close gumb. 84 balon~i}i. 62-64 ure|ivanje. 46 Create Table okvir za dijalog (Publisher). 33 Columnar (AutoForm opcija). 65-67 sjen~anje. dodavanje. 172 Decimalna to~ka (. 53-54 pridjeljivanje imena. pronala`enje. 59 polje. 183 pisma. Word). 80-81 argumenti funkcija. pridjeljivanje. 61 Cut gumb Access.). 76 relativne adrese. 185 Custom format (Excel). 196 Crvena valovita crta (Word). 4-5 zatvaranje. 127-128 Date format (Excel). 6-7 slanje. 80-81 rubovi. 4 otvaranje. 60 Date/Time polje. 28 Currency format (Excel). dogovaranje. 185-186 Copy gumb Excel. odabiranje teksta. pomicanje na. 188 poruke. 111 Excelove radne stranice apsolutne adrese. 84 Create New Folder gumb. 114 Conditional Formatting okvir za dijalog (Excel). 186-187 sastanci. 7 ograni~enje znakova. 186 mapa. 118. 54 Word. 51 formule. 59 . 32 ^uvar teksta (Word predlo{ci). 56. 31-32 D Database prozor (Access). 51 kopiranje. 3 pridjeljivanje e-po{ti (Outlook). 6-7. upiti. 172 spremanje. 74-77 gre{ka pri dijeljenju s nulom. slanje. 114 Database Wizard. 51-52 odabiranje. 45 ]elije Accessove tablice. 4 pronala`enje. 70 COUNT funkcija. 115 prikaz (Access). 32 Copy naredba (Edit izbornik. 64 Wordove tablice. 187 stvaranje. 183-185 komunikacija. 188 Contacts popis (Outlook). 104 Datoteke mape. 183-185 zadaci.63 tekst. Outlook). 20 Column kartica (Table Properties okvir za dijalog. slanje. 91-95 Datasheet AutoForm opcija. 77 hvataljka za popunu. 67-68 spajanje. poravnavanje. 70 Contacts (Outlook) adrese e-po{te. 170-171 pridjeljivanje imena. 187 gumb. 78 uvla~enje.

49 datoteke. odabiranje. 109. 31-34 tekst. 31 umetanje. 11 pisma boje. pode{enje. 20 Font Color paleta. 14 Dizajniranje tablica (Access). 154 okvira za tekst stranicama (PowerPoint). zelena ili crvena valovita crta. 13-14 rije~i. 28 rubovi. promjena. 156 nepobrojanih popisa stranicama (PowerPoint). 32 rubovi. 16 Print Layout prikaz. 49 ~arobnjaci. Access). 18 promjena. 4 izvorno. 153 Dogovaranje sastanaka s osobom za kontakt (Outlook). 26-27 provjera pravopisa. 10 Ruler oznake. napu{tanje. 19-20 predlo{ci a`uriranje dokumenata. 31 Delete Columns naredba (Edit izbornik. 10 promjena. 26-27 razmak izme|u redaka. 196 Design Set (Publisher). 7 a`uriranje. 64 Delete Delete Cells okvir za dijalog (Word). okviri (Publisher). 18-19 prikazivanje. 36 brisanje. 9-11 provjera gramatike. 54 Demote gumb (PowerPoint). 11 margine. 44. nako{ena. 187 Dokumenti (Word) aplikacije. 32 reci. 155 bubbles i palete. Word). 34-35 stupci. 126 Delete gumb (Outlook). 17-18 specijalni efekti. povratak na prija{nje stanje. 44-48 prekida~i odjeljka. 46-48 spremanje. 24 ispisivanje. 38-41 tekst. 38 stvaranje. 38 tablice }elije. 9 odlomci. 6-7 gre{ke. 39 znakovi. 41-42 odlomci. 31 Delete. 191 Desni klik mi{a (Word). 44 instaliranje. 142 Design Gallery Object gumb. 36 prikazivanje imena. 97 Dodavanje Clip Art stranicama (PowerPoint). dodavanje.204 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Decrease Indent gumb (Excel). 9-11 odjeljci. poravnavanje. 182 Delete. 12 spremanje. naredba (Table izbornik. 46 stvaranje. 29-30 . podcrtana. 5 stilovi modificiranje. 10 uvla~enje teksta. 37-38 naslovi. 15 prekidi stranice.47 modificiranje. tipka (Excel). lijeva margina. 21 masna. 12 sivo i bijelo podru~je.

24 pronala`enje i zamjena. 70 Delete (Edit izbornik). 52 Merge Cells (Format izbornik). 53. 70 Outlook Mark All As Read. 69 Cells (Format izbornik). 72 Format. 176 End Show (PowerPoint). 64 Merge and Center. 68 Format Painter. 65 Paste Special (Edit izbornik). 70 Fill. 194 Word Replace. 70 Print Preview (File izbornik). 24 Find naredba. 26-27 skrivanje. 62 Copy (Edit izbornik). 56 Options (Tools izbornik). 50 Copy. 23 Undo Replace.KAZALO 205 tekst brisanje. 126 Paste. 52-53 AutoFill. 62 Claer (Edit izbornik). 12 zatvaranje svih otvorenih istovremeno. 54 Decrease Indent. 54 Cut. 176 Move To Folder. 26-27 provjera pravopisa. 163 Enter gumb (Excel). 109. 52 AutoSum. 82 Page Setup (File izbornik). 71 Increase Indent. 19 pronala`enje. Undo. 52 Paste Special. 6 Drawing alatna traka (PowerPoint). 126 Excel Clear. Function Wizard. 25 poni{tavanje gre{aka. 75 Fill Color. 24-26 uvla~enje. 56 Paste. 23-24 provjera gramatike. 62-63 Number (Format Cells okvir za dijalog). 24 Elementi (Outlook). 177 Publisher. 58 Fill (Edit izbornik). 85 ~arobnjak. 67 Calc Now. 84 formati brojeva. 73-74 naredbe AutoFormat (Format izbornik). 62 Copy. 54 kartice Alignment (Format Cells okvir za dijalog). 62 matemati~ki operatori. 152 Dvoto~ka (:). 82 Cancel. 50 Excel AutoComplete. 60 E Edit izbornik naredbe Access Delete Columns. 68 . 59-61 gumbi Borders. 64 Enter.

25 okvir za dijalog. 107 File izbornik naredbe Close. New. 11 Save As. 62 Format Cells. Patterns kartica. 19-20 Font Size okvir za popis. 68 Fill naredba (Edit izbornik. 6 New. 56. 69 Conditional Formatting. 62 Border kartica. stvaranje. 68 Paste Special. 179 Save Attachments. New. Print Preview. 136 Publisher. 12 Font Color gumb (Word). 172. Excel). 146 Word Font. 6 Excel. 71 Word. 64 Alignment kartica. 180 PowerPoint. 5 Word Exit. 22 More gumb. 93-95 Fill Color strelica (Excel). 68 tipka. 196 Save As Web Page. 7 Find Whole Words Only (opcija tra`enja). 23 Find Now gumb. 131. 56. 68 Outlook Exit. 179 F Field Properties prozor (Access). 70 strelice. Word) ili okvir za dijalog. 115-117 okvir za dijalog. 145 Slide Layout. Fill Color. Delete. 45 Page Setup. 179 Send. Border kartica. 64 Format Cells. 116 Format Cells okvir za dijalog (Excel). 48 File New Database okvir za dijalog (Access). 13 . 61. 40 Format izbornik naredbe Excel AutoFormat. 179 Print. 66 Format Cells. 24 Replace kartica. 61. 54 Exit naredba (File izbornik.206 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 okviri za dijalog AutoFormat. 52 Find (Word) naredba. 25 Find and Replace okvir za dijalog (Word). 18 Form Wizard (Access) forme. 66 Patterns kartica. 25 First Line Indent oznaka. 56 PowerPoint Apply Design Template. 22 Find All Word Forms (opcija tra`enja). 71 Format Cells. 68 Format gumb Excel. Alignment kartica. 20 Paragraph. 69 Merge Cells. 181 Save As. 20-21 Font naredba (Format izbornik. 6-7. Outlook).

41-42 odlomci. gumb. 88-90 Formule za izra~unavanje (Excel). 181 Go izbornik naredbe (PowerPoint). Word). 36 prikazivanje imena stilova. 11 H Hanging Indent oznaka. 70 Formatiranje uz uvjete (Excel). 157-158 Hyperlink To. 105 Excelove radne stranice AutoFormat. 59 kartica (New okvir za djalog. 59-61 Format Painter. 158 Gumbi za poravnavanje. modificiranje. 62 brojevi. 99 Gumbi za akciju (PowerPoint) dodavanje na prikaz stranica. 72 radne stranice. 158 Run Program. poruke e-po{te. polja. 120 Grupiranje slogova (Access). PowerPoint). 160 HTML (Hypertext Markup Language). Slide Navigator or Title. 48 . 60 Full Name. 169 Wordovi dokumenti. 160 G General format (Excel). 36-38 stvaranje. spremanje. 99 Gumb dvostruke lijeve o{tre zagrade (<<). 177.KAZALO 207 Style. 105 Hyperlink To gumb (PowerPoint). 99 Gumb jednostruke lijeve o{tre zagrade (<). 71-72 Access. 66-68 Outlook. stilovi. 77 Grouping Options gumb (Access). 51 Hyperlink polje. 99 Gumb jednostruke desne o{tre zagrade (>). datoteke. 38 stilovi znakova. 81-82 Forward gumb ili naredba (Actions izbornik. 183 Gre{ka pri dijeljenju s nulom. Outlook). 35 Hide Slide naredba (Slide Show izbornik. 69 brisanje. 163 Home gumb (PowerPoint). 39-41 Format Painter (Excel) gumb. 38-41 tekst. 120 Gumb dvosruke desne o{tre zagrade (>>). 114 Formula Palette (Excel). 71-72 tekst. 37-38 naslovi. 39 Forms gumb (Access). 158-160 Hyperlink to URL okvir za dijalog (PowerPoint). 158 Run Macro. 12 Hide Gridlines naredba (Table izbornik. 181 Fraction format (Excel). 4-5 Hvataljke za popunu na }elijama (Excel). 183 FW Message okvir za dijalog (Outlook). 70 formatiranje uz uvjete. 162 Go To Folder okvir za dijalog (Outlook). Word). 9 stilovi.

166-171 Izvorne margine (Word). 146 Insert New Slide gumb (PowerPoint). 34 Column (Table Properties okvir za dialog). 174 Increase Indent gumb (Excel). 95 Mape Contacts. 79 uz pomo} opcije Format Painter. 48 Indents and Spacing (Paragraph okvir za dijalog). 193 Lokacije. 196 Insert Table okvir za dijalog (Word). 149 stupci u tablicama (Word). 181 radnih stranica. 68 PowerPoint. 33 General (New okvir za dijalog). 64 Indents and Spacing kartica (Paragraph okvir za dijalog. 51-52 formatiranje uz uvjete. 15 New Slide (PowerPoint).208 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 I IF funkcija. 65 Izbornici. Program ili Start. 23 Katalozi (Publisher). 155 Word Borders (Borders and Shading okvir za dijalog). Word). 33 Kriteriji za upite (Access). 62 Border (Format Cells okvir za dijalog). stvaranje (Publisher). 56. 1 Izrada poruke e-po{te (Outlook). 13-14 Insert Clip Art okvir za dijalog PowerPoint. Web. 72 formula. 136 Insert Picture okvir za dijalog (Publisher). 84 Ikona. 166. 155 Publisher. 188 Logo Creation Wizard. 128-129 Left Indent oznaka. Pictures (Insert Clip Art okvir za dijalog). 139 Inbox (Outlook). 70 stranica u Slide Sorter prikazu (PowerPoint). 183 . 4 poruka e-po{te (Outlook). 196-198 M Main Switchboard prozor (Access). 196 Insert izbornik naredbe Break (Word). 11 K-L Kartice Excel Alignment (Format Cells okvir za dijalog). Slide (PowerPoint). mre`a (Excel). 29-30 Internet Connection Wizard (Outlook). 12 Letter Wizard (Outlook). 172 Ispis dokumenti. 66 Patterns (Format Cells okvir za dijalog). 13-14 Replace (Find and Replace okvir za dijalog). 190 Kopiranje Excelove radne stranice }elije.

114. 153 strelica s ~etiri glave. 25 Matemati~ki operator mno`enja (*). 172 Naslovi. Outlook). 18-19 Napu{tanje aplikacije. 177 Move Up gumb (PowerPoint). 74 Matemati~ki operator zbrajanja (+). 187 MIN funkcija. 163 Modify gumb (Word). 176 Masna pisma (Word). 118 Word. 194 crna strelica okrenuta prema dolje. 142 tanka okomita crta. 9-11 Mark All As Read naredba (Edit izbornik. 56 Message okvir za dijalog (Outlook). 188 . Excelova radna stranica. 74 potencije (^). 183 New Form okvir za dijalog (Access). 7 Margine dokumenta (Word). PowerPoint). 160 Match Case (opcija tra`enja). promjena. prikazivanje. 154 New Contact gumb ili naredba (Actions izbornik. Outlook). 34 pokaziva~. 73-74 MAX funkcija. 10 kri`ni. 153 strelica okrenuta na sve ~etiri strane. 67 Negativni brojevi. 6 poruka e-po{te (Outlook). 77 mno`enje (*). 24 Move Down gumb (PowerPoint). 84 Mi{ desni klik. 39 New Letter To Contact naredba (Actions izbornik. 7. u PowerPointu. 73 Matemati~ki operatori (Excel) gre{ka pri dijeljenju s nulom. 147. 18-19 Master naredba (View izbornik. 150 Move To Folder naredba (Edit izbornik. 2 N Nako{ena pisma (Word). 14 izgled pokaziva~a. 104 Merge and Center gumb (Excel). Outlook). 84 Memo polje. 74 zbrajanje (+). Word). 114 New gumb Access. 66 My Documents mapa. 65 skrivanje. 126 dvosruka strelica.KAZALO 209 My Documents. 42 Modify Style okvir za dijalog (Word). 151 Mre`a. Excel). 56 Merge Cells naredba (Format izbornik. 158 strelica dvostruke strane. 2 Programs. 42 More gumb (Find and Replace okvir za dijalog. 179 datoteke. Outlook). 2 pronala`enje. Excelova radna stranica ispis. 59 Nepobrojani popisi (PowerPoint).

36 Office 2000 aplikacije gumbi Back. 3 Browse. 92 PowerPoint. 188 Next Item gumb (Outlook). povla~enje ili ponovno ure|ivanje. 138 Notes Pages prikaz (PowerPoint). File izbornik Close. 196 . 45 New okvir za dijalog Access. 43. 111-112 Odjeljci dokumenta (Word). 11 prekida~i odjeljaka. 3 naredbe. 194-195 Objekti (PowerPoint). Outlook). 53-54 slogovi (Access). 6-7 Open. 16 stilovi. 5 okviri za dijalog Find. 175 Next naredba sko~ni izbornik (PowerPoint). 135-136. 186 New Metting Request To Contact naredba (Actions izbornik. 146 okvir za dijalog. 2-3 Print. 48 New Query okvir za dijalog (Access).210 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 New Message To Contact gumb ili naredba (Actions izbornik. 124 New Record gumb (Access). 61 Number format (Excel). 4. 59 O Objects alatna traka (Publisher). 187 Start. 15 PowerPoint. 139 Ne`eljena polja ili tablice (Access). 118 New Slide (PowerPoint) gumb. 4 Save As. 131. 118 New Report okvir za dijalog (Access). 188 Okomito poravnavanje. 39-40 New Task For Contact naredba (Actions izbornik. 6 Office Assistant gumb. 150 prekida~i odjeljka (Word). 175 Next Slide gumb (PowerPoint). 63 Okvir slike (Publisher). 146 New Style okvir za dijalog (Word). 94 Number polje. Outlook). 142 Word poravnavanje. 135 Word. 1 Up One Level. 143 Odabiranje }elije (Excel). 6 Save As Web Page. 2 poravnavanje. 11 Send. 146 naredba (Insert izbornik). 187 New naredba (File izbornik) PowerPoint. 196 Word. 196 Okvir. 7 Close. 15 prekidi stranica. 162 View izbornik (Outlook). Outlook). 136 Publisher. 139 Nula (0). 104 Normal prikaz gumb (PowerPoint). 6-7 Open. 193-196 Okviri za tablicu (Publisher). 9 Odlomci PowerPoint. publikacija (Publisher).

ponovno ure|ivanje stranica. 186 New Metting Request To Contact (Actions izbornik). 181 Mark All As Read (Edit izbornik). 137 Outlining alatna traka (PowerPoint). 172 Letter Wizard. 177 New Contact (Actions izbornik). 158 Object polje. 181 Go To Folder. 150 prikaz. 152-153 OLE (object linking and embedding) (PowerPoint). 185-186 ~arobnjaci Internet Connection Wizard. 175 Print. 166. 175 Preview Pane (View izbornik). 185 Exit (File izbornik). Excel). 176 gumbi Close. 176 Move To Folder (Edit izbornik). 188 elementi. 179 Reply. 183 Message. 183 New Letter To Contact (Actions izbornik). prikazivanje. 66 Orijentacija teksta. 179 Send (File izbornik). 185 Untitled Meeting. 188 Next (View izbornik). 172 Delete. 174 naredbe Current View (View izbornik). 181 Reply To All. 63 Otkazivanje formula (Excel). 168. 187 New Task For Contact (Actions izbornik). 75 Options naredba (Tools izbornik. 179 Save Attachments (File izbornik). 181 Next Item. 46. 185 Check Full Name. 180 okviri za dijalog Categories. 53. 166. 179 Save As (File izbornik). 179 Forward (Actions izbornik). 175 Previous Item. 175 Print (File izbornik). 172. 75 Outline (PowerPoint) pano. 187 Outlook 2000 Startup. 142. 105 Open gumb ili okvir za dijalog (Word). 179 Send.KAZALO 211 Okviri za tekst (Publisher). 183-184 Check Names. 188 New Message To Contact (Actions izbornik). 2-3. 180 Inbox. 187 . 188 Contacts popis. 174 Previous (View izbornik). 187 FW Message. 181 Reply (Actions izbornik). 172. 246 Operacije u formulama ili u Excelovim radnim stranicama. 182 Forward. 172 Select Name. 196 Okviri za tekst u stranicama (PowerPoint). 150-151 Outlook Address Book.

188 slanje pisama. 188 slanje poruka. 172 Ozna~avanje poruka e-po{te (Outlook). 166-171 odgovoriti. 128 Oznake na ravnalu. 169-170 skrivena kopija. 19 boja. 166. nako{ena. ScreenTips. 12 Oznake navodnika (“”). 176 pode{avanje. 61. adrese. 172-173 ponovno prikazivanje. spremanje. 70 Patterns kartica (Format Cells okvir za dijalog. 21 izvorna. Excel). 187 dogovaranje sastanaka. 182 pridijeljeni dijelovi. 176 Oznaka dolara ($). 18-19 prikazivanje. 155 Pisma osobama za kontakt (Outlook). 174-176 proslje|ivanje. podcrtana. 187 ozna~avanje. 172 spremanje pridijeljenog dijela. 68 Percentage format (Excel). 59-60 Oznaka pitanja (?). 25 Oznaka postotka (%). 177 zatvaranje. 179-180 osobe za kontakt. Excel) ili okvir za dijalog. 166 brisanje. 181 izrada. 174 ispis. Access). 186 pridjeljivanje zadataka. dodavanje. 13-14 Paste gumb Access. 95 Picture kartica (Insert Clip Art okvir za dijalog. 190 Page Setup naredba (File izbornik. 194 Picture gumb (Access). 126 Word. 187 Untitled Task. 183-185 poruke e-po{te adresiranje (Address Book). 11 Pano prethodnog pregleda (Outlook). PowerPoint). 174 Paragraph (Word) naredba (Format izibornik). 17 masna. 18 .212 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Untitled Message. 168 slanje. 126 Paste Special naredba (Edit izbornik. 182 ~itanje. 60 Publisher. Word) ili okvir za dijalog. 187 komunikacija. 60 Oznaka te`ine (#). 20 Font Size paleta. 188 osobe za kontakt adrese e-po{te. 178-179 pridjeljivanje datoteka. 167. 128 P Pack-and-Go Wizard. 181 Inbox. 170-171 provjera pravopisa. 186-187 stvaranje. 178-179 spremanje. 188 struktura (Word). 13 okvir za dijalog. 33 Paste naredba (Edit izbornik.

54 pomicanje. stvaranje. objavljivanje. 52-53 pomo}u AutoFilla. 5 Ponavljanje podataka. 26 s funkcijama. 158-160 Insert Clip Art. 151 Home. 52 ponovljeni unosi. 160 Hyperlink To. 142 PowerPoint animacije. 32 sa stranice na stranicu (PowerPoint). 89 Web stranice. 154 reci u tablicama (Word). 139-140 Pomo} opcije gramati~kih i stilova pisanja (Word). 51-52 odabiranje. 17 TrueType. 133-134 podno`ja. 50-51 Podcrtana pisma (Word). 147 Demote. Normal prikaz. 150 Previous Slide.KAZALO 213 promjena. 74 Povla~enje odlomaka (PowerPoint). 151 New Slide. 54-55 umetanje. 19-20 Times New Roman. 50-51 Ponovno prikazivanje stranica (PowerPoint). 131-133 zamjena teksta. 99 simbol. 17-18 specijalni efekti. 18-19 Pode{enje teksta. 142 Poravnavanje odlomaka u dokumentima (Word). AutoContent AutoContent. 17 PMT funkcija. 139 Normal View. 1 Polje primarnog klju~a (Access) brisanje. 106 slogovi. 136 Next Slide. 150 Move Up. 133 End Show. 11 teksta u }elijama (Excel). 142 . matemati~ki operator (^). 142 Expand All. 133 prezentacija. 58 pode{enje. 147 Popisi u prezentacijama (PowerPoint). 6264 vodoravno ili okomito. 139 Promote. 63 Podno`ja (PowerPoint). 163 gumbi akcija. 63 Potencija. uno{enje (Excel). 50. 3.7 Pokretanje aplikacija Windowsa. 155 Move Down. 17 veli~ina to~ke. 133 Podvlaka (_). 109 pode{enje. dodavanje. 113 Pomicanje nepobrojani elementi (PowerPoint). 57 uno{enje pomo}u AutoCompletea. 5 Pogon C:. 157-158 Browse. 53-54 stupci i reci brisanje. 139 ~arobnjaci. 158 Close. ve} sortirani niz. 85 Podatak u Excelovoj radnoj stranici }elija kopiranje.

148150 tranzicija. 135 PowerPoint. 146 OLE (object linking nad embedding-povezivanje i umetanje objekata). 131-132. ponovno ure|ivanje stranica. 150 Screen. 18 Ctrl+Alt+Spacebar.214 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Run Macro. 177 Ctrl+N. 146 . 163 Master (View izbornik). 147-148 Slide Sorter prikaz. 155 New Slide. 163 Slide ikona. 25 Pre~ice aplikacije. 110 Ctrl+C. 13 Ctrl+2. 2 tipke Alt+F4. 131. 161 Slide Sorter. 160 Insert Clip Art. 149 Title (Go izbornik). 136 New Slide (Insert izbornik). 111 Ctrl+. 144. dodavanje gumbima. 14 Ctrl+A. (to~ka zarez). 22 Ctrl+H. 146 Slide Master (View izbornik). 110 Ctrl+” (apostrof). 162 Set Up Show (Slide Show izbornik). 139 Slide Master. 157 Slide Navigator (Go izbornik). 158 Outline pano. 16 Ctrl+F. 163 mi{. 111 Ctrl+1. 159 vrijeme prikazivanja. 149 Text Box. 162 Slide Sorter (View izbornik). 164 Slide Layout (Format izbornik). 145 Bullets and Numbering. 162 Previous (sko~ni izbornik). 32 Ctrl+Enter. spremanje. 152 Undo. dodavanje. 158 Slide Show. 163 naredbe Actions Buttons (Slide Show izbornik). 159-160 Meeting Minder. 158-160 Apply Design Templates. 146 Next (sko~ni izbornik). 139 URLs (uniform resource locators). 23 Ctrl+klik.147 New (File izbornik). opcije pokaziva~a. 164 Slide Layout. 135. 7 Ctrl+: (dvoto~ka). 139 Pozivnica. 136 Set Up Show. 162 okviri za dijalog Actions Settings. 157 Apply Design Template (Format izbornik). 158 Run Program. 154 Hyperlink to URL. 145 Hide Slide (Slide Show izbornik). 147 URLs (Uniform Resource Locators). 14 Ctrl+5. 146 New.

47 modificiranje. 127128 Prekid stranice u dokumentima (Word).KAZALO 215 Ctrl+O. 4 Prikazi Access Datasheet. stvaranje tablica. 138. 88 Preview Pane naredba (View izbornik. 161 upita. 2 Ctrl+S. 19 Prelamanje teksta. 137 Word Normal. 44. 175 Previous Slide gumb (PowerPoint). 125 Table Design. 15 Print Layout. 183 Ctrl+Z. 190 Word a`uriranje dokumenata. 181 Print. 137 Slide Sorter. 170-171. 149 Slide. Outlook). naredba (File izbornik. 194 F7. 118. 137 promjena. okvir za dijalog. 118 Outlook. 76 datoteke. 139 Pridodani dio e-po{ti (Outlook). Word) ili prikaz. 68 Print gumb Access. Normal prikaz (Word). 33 Ctrl+X. 4 Ctrl+V. 10 Primary Key gumb (Access). 63 Prethodni pregled formula (Excel). 1 mapa. 44-48 Pregledavanje Contacts popisa (Outlook). 181 Print. 32 Ctrl+Y. prikazivanje rezultata upita. 142 Predlo{ci PowerPoint. 134135. 34. 108 Query Design. 139 Outline. 2 Promjena veli~ine (PowerPoint) . 49 ~arobnjaci. 100-103 PowerPoint Normal. 185-186 prikaza stranica (PowerPoint). 46-48 spremanje. 44 instaliranje. 144-145 Publisher. Outlook). 178-179 Pridjeljivanje imena }elije u radnoj stranici (Excel). 46 stvaranje. pre~ice aplikacije. stvaranje. prekida~i odjeljka. 147. 10 Print Preview naredba (File izbornik. rezultati (Access). 175 Previous naredba (View izbornik. 138 Notes Pages. Outlook). 15 Prekri`ena pisma (Word). 26 Shift+Tab. Excel). 16 Prekida~i odjeljka. 127-128 prijelaz iz prikaza u prikaz. stvaranje upita. 4 Programs izbornik. 106 Print Layout naredba (Vieew izbornik. 174 Previous Item gumb (Outlook).

196 Insert Clip Art. 59-62 }elije kopiranje izme|u radnih stranica. 142 Pronala`enje C: pogon. 194 Design Gallery Object gumb. 51 odabiranje. 196-198 Q Query Design prikaz (Access). prikazivanje. 169-170 Prozori Access Database. 67-68 spajanje. 190-192 ure|ivanje. 194 . 26-27 poruke e-po{te (Outlook). 196 okviri. isklju~ivanje. 193-196 predlo{ci. 6-7 Word dokumenti. 125 Query Wizard (Access). 53-54 rubovi. 191 odabiranje. 196 ~arobnjaci Logo Creation Wizard. 190 Web Page. 190 mi{. formatiranje. 78 uvla~enje. 190-191 okviri. 123 R Radne stranice (Excel) AutoComplete. 157 okviri za tekst u stranicama. 95 PowerPoint. 24-26 Provjera gramatike (Word). 192-194 sadr`aj. Slide Miniature. 190 Start Wizard. 53 balon~i}i. dodavanje. 196 predlo{ci. 190 stvaranje. 56 ure|ivanje. 193 Pack-and-Go Wizard. 196-198 Wizard gumbi. 153 Promote gumb (PowerPoint). 194 Create Table. 189-190 Web stranice ili Web lokacije. 64 formati formatiranje uz uvjete. 107 Main Switchboard. 191 gumbi. 140-141 Publisher Clip Art Tool gumb. 71-72 okviri za dijalog Object alatna traka. 195 katalog. 114 Field Properties. 196 Undo (Edit izbornik). 190 publikacije Design Set. 26-27 Provjera pravopisa dokumenti (Word). 51 brojevi. 190 Web Site Wizard. 7 datoteke. 65-67 sjen~anje.216 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Clip Art slike. 196 Design Set. 52 kopiranje. 196 Insert Text Here. stvaranje. 196 Insert Picture. 194 naredbe New (File izbornik). Object alatna traka. izgled pokaziva~a.

89 hvataljke za popunu. 69 formatiranje. 54-55 umetanje. 23 Reply gumb ili naredba (Actions izbornik. 75-77 ure|ivanje. 119-121 Right Indent oznaka. 73-74 mre`a ispis. 13-14 Reci Excelove radne stranice. 52 unosi. Word). 50 Razmak izme|u redaka u dokumentima (Word). 57 redoslijed operacija. 9. 57 stupci brisanje. 54-58 Wordove tablice. 80-81 Remove Filter/Sort naredba (Records izbornik. ure|ivanje. 113 Replace naredba (Edit izbornik. 51 matemati~ki operatori. 50 reci brisanje. Outlook). 70 formule }elije. 65-67 Word dokumenti. Remove Filter/Sort (Access). 52-53 unos pomo}u AutoFilla. 12 Run gumb (Access). 88-90 imena. 73-74 mije{ana svojstva. 84-85 AutoCalculate. 75 u }elijama. 79 matemati~ki operatori. 66 naslovi. 57 tekst AutoFormat. 81 negativni brojevi. 127 . 54 ponovljeni unosi. 12 Rije~i. 28 Rubovi Excelove radne stranice. Access). 65 skrivanje. 85-86 Formula Palette. 58 pode{enje visine. 78-79 funkcije argumenti. 77 provjera. 50-51 unos pomo}u AutoCompleta. 62-64 znakovi.KAZALO 217 kopiranje pomo}u Format Paintera. 67 podatak brisanje. 32 Records izbornik naredbe. 58 pode{avanje {irine. zelena ili crvena valovita crta. 87 AutoSum. 77 izra~unavanje. sjen~anje. 113 Relativna adresa }elije (Excel). pridjeljivanje imena. 74 uno{enje. 81-82 kopiranje. prikazivanje. 59 otkazivanje. 75 ponovni pregled. 83 pomo}. 179 Report Wizard (Access). brisanje. 54-55 umetanje. 66-68 poravnavanje u }elijama. 76 gre{ka pri dijeljenju s nulom. dodavanje }elijama. 179 Reply To All gumb. 34-35 Ruler naredba (View izbornik. Word) ili kartica (Find and Replace okvir za dijalog).

164 Slide Sorter (PowerPoint) gumb. 123-124 Sjen~ana pisma (Word). 61 . 164 Shift+Tab pre~ica (Access). 163 Set Up Show. 56. 185 Select naredba (Table izbornik. naredbe Actions Buttons. 185 Save As naredba (File izbornik) Outlook. 67-68 naslovi. 163 teksta (Word). 179 Save gumb. PowerPoint) ili okvir za dijalog. 137 Slide Show (PowerPoint) gumb. 4-6. 147-148 Slide Navigator naredba (Go izbornik. PowerPoint). 162 Skrivanje strukture u stranici (PowerPoint). 162 Slide prikaz (PowerPoint). 158 Run Program gumb (PowerPoint). Word). 179 Word. 124-125 Send (Outlook) gumb. 138. 149 prikaz. 172. 161 izbornik. 32 Select Query (Accessove tablice). 66 stranice (PowerPoint). 125 Simbol naglaska (´). Outlook) ili okvir za dijalog. 149 naredba (View izbornik). 160 Hide Slide. 19 Skrivena kopija (Outlook). 106 Simple Query Wizard (Access). 149 Sortiranje slogova (Access). 163 Special format (Excel). 187 Save and Close gumb. 67 Sko~ni izbornik naredbe. 180 Set Up Show naredba (Slide Show izbornik. 139 Slide Layout naredba (Format izbornik. 48 okvir za dijalog (Word). 157. 101 Simboli polje primarnog klju~a (Access). 168 Slide ikona (PowerPoint). 4 Scientific format (Excel). 151 mre`e u radnoj stranici (Excel). 158 S Sastanci s osobama za kontakt (Outlook). 35 Show Table okvir za dijalog (Access). 168. 194 Select Name okvir za dijalog (Outlook). 121 Sounds Like (opcija tra`enja). 60 ScreenTips. 118 Show Gridlines naredba (Table izbornik. 19 Sjen~anje (Excel) }elije. 46 Save Attachments naredba (File izbornik. Next (PowerPoint). PowerPoint) ili okvir za dijalog. 144. 146 Slide Master. 63 Speaker Notes (PowerPoint).218 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Run Macro gumb (PowerPoint). 180. 25 Spajanje }elija. 187 Send naredba (File izbornik). Word). 172. 112113.

139 Outline. 136. 143 odlomci. 190 Stranice (PowerPoint) animacije. 163 Slide Master. 151 stvaranje. 141 tranzicija. 163 nepobrojani popisi. 4-5 dokumenti. 26 Spremanje datoteke. 5 e-po{te (Outlook). 162-163 pode{enje opcija. 139 ure|ivanje. 142 .KAZALO 219 Specijalni efekti pisama (Word). 163 Screen. 138 Notes Pages. 157-158 hiperveze. 163 pomicanje sa stranice na stranicu. 147 predlo{ci pridjeljivanje prezentacijama. 161 prikazi Normal. povla~enje ili ponovno ure|ivanje. 159-160 kopiranje. 177-179 predlo{ci (Word). 133-134 prezentacije. 139-140 ponovno ure|ivanje u Outline panou. 139 zamjena teksta pomo}u AutoContenta. promjena. 142 okviri za tekst. 163 gumbi za akciju. 161 prikazivanje skrivenih stranica. dodavanje. stvaranje. 134-135 prezentacije. 142 skrivanje stranica. 144 Slide Miniature prozor. 149 Meeting Minder. 147 Clip Art. 1920 Spelling and Grammar gumb ili okvir za dijalog (Word). ponovno ure|ivanje. 138 Slide. 155-156 dodavanje prezentacijama. 46 Start gumb ili izbornik. 137 promjena. 142 povratak na prija{nje stanje. 131-133 zamjena teksta. stvaranje. 150 popisi. 144-145 stvaranje prezentacija. ure|ivanje. 140-141 Slide Sorter prikaz. 133-134 objekti. 133 Struktura (PowerPoint) nivoi. ure|ivanje. 133 Pointer Options (mi{). 145-146 brisanje/povratak na prija{nje stanje. 163 skrivanje/ponovno prikazivanje. 136 End Show. 1 Start Wizard (Publisher). 154 Normal prikaz. 139 AutoContent Wizard Normal prikaz. 134-135 Presentation Design predlo{ci. 164-165 pregled. 133 AutoLayout. 149 struktura promjena nivoa. 131-136 tekst. 147-148 vrijeme prikazivanja. 137 prikazivanja stranice kontrola. 152-153 podno`ja. 137 Slide Sorter.

104-105 Yes/No.220 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 stranice. 31 Hide Gridlines. 85 Summary Options gumb (Access). 130 ure|ivanje. 97. 104 }elije. 33 Table Properties okvir za dijalog. 102 brisanje. 117 smje{tanje. 19 T Table Design prikaz (Access). 35 Table AutoFormat. 105 forme. 29-31 Select. pomicanje. 32 Style (Word) naredba (Format izbornik). Column kartica (Word). 35 Insert. 37 Subscript pisma (Word). 105 Memo. 104 OLE Object. 52 Word dokumenti. 93. 113 uljepljivanje preko sadr`aja. 58 pode{avanje {irine. 104 upiti. 105 dizajniranje. 111-112 sortiranje. 33 Table Wizard. 108 slogovi odabiranje. 116 Hyperlink. 99 polje primarnog klju~a. 100103 Table izbornik naredbe (Word) Convert Text To Table. 110-111 ve} sortirani niz. 95 naslovi. 123-126. 97 filtriranje. skrivanje. 126 Excelove radne stranice brisanje. 105 Format. 30 Delete. 112-113 uno{enje. 105 pode{enje. 126 . 33-34 tablice. 104 brisanje. 105 opcije formatiranja. 105 prijelaz iz prikaza u prikaz. 151 Stupci Accessove tablice. 104 Number. 125 Superscript pisma (Word). promjena sadr`aja. 104 Default Value. uno{enje podatka. 34 Table Properties. 32 Show Gridlines. uljepljivanje. 94 polja. 118 grafike. 99. 103 Currency. 113 vra}anje na ve} sortirani niz. 39 popis. 108-109 dodavanje. 109 Select query. 100 Tablice (Access) AutoNumber. 108 Field Size. 19 SUM funkcija. 106. 123 forme. 124-125 Text. 54-55 umetanje. 39-41 okvir za dijalog. 107 vrste. stvaranje tablica. 57 uno{enje podatka pomo}u opcije AutoComplete. 111 Date/Time. 98.

17 Title Area (Slide Master). 31 prekida~i odjeljka. 26-27 provjera pravopisa. 127 stvaranje pomo}u Query Desig prikaza. 12 Template gumb (Word). 24 Find naredba.KAZALO 221 stvaranje. 63 PowerPoint. 38 stilovi. PowerPoint). gumb Access. 61 Text polje. 15 prekidi stranice. 104 Time format (Excel). 147 Title naredba (Go izbornik. 91-97. ure|ivanje. 70 formatiranje u radnim stranicama. 127128 Select query. 24 odabiranje u }elijama. prezentacije. 26-27 razmak izme|u redaka. 16 pronala`enje i zamjena. 63 pode{avanje. 37-41 uvla~enje. 124-125 spremanje. Options. 38 ispravljanje gre{aka. 63 orijentacija. 130 prikazivanje rezultata. 13-14 skrivanje. 127 polja. 23-24 pronala`enje. 63 vodoravno poravnavanje. 60 Times New Roman pismo. 115 Tekst Excel AutoFormat. 25 imena stilova. dodavanje. 69 brisanje znakova. 66 Tranzicije (PowerPoint). 45 Text format (Excel).). 4142 stvaranje. 123-124 Tabular (AutoForm opcija). 70 Undo Replace naredba (Edit izbornik. 100-103 upiti kriteriji. 125 stvaranje pomo}u Simple Query Wizarda. 194 . dodavanje ili brisanje. 50 Format Painter. 147 naredba (Edit izbornik. 66-68 formatiranje uz uvjete. 162 To~ka (. 17 U Uglate zagrade ([]). 24-26 provjera gramatike. prikaz. 19 stilovi znakova. 101 Uljeplivanje Excelove radne stranice pomo}u Format Paintera. 24 Undo. 62-64 okomito poravnavanje. Word). 7172 poravnavanje u }elijama. brisanje. 141 prijelom. 126 sortiranje. 109 PowerPoint. 63 Word brisanje. modificiranje. 53. 128129 pokretanje. 139 TrueType pisma. Publisher). 101 Tools izbornik naredbe (Excel).

3 Ure|ivanje }elije (Excelova radna stranica). 5 Publisher. 78 formula (Excel). 44 gumbi Apply. 39 Open. 12 Vodoravno poravnavanje. 37 . 175 Preview Pane. pokretanje. 33 Save. 143 polja (Access). 190 Web Site Wizard. spremanje. 187 Untitled Message okvir za dijalog (Outlook). 185 Next. 32 Font Color. 63 Vrijeme prikazivanja (PowerPoint). 32 Create New Folder. 160 Slide Sorter. 48 Spelling and Grammar. 141 uno{enih podataka (Excel). 25 Utipkavanje formule. 149 Word Print Layout. 64 teksta u dokumentima (Word). 26 Style List. 147. 139 Web lokacije. 30 Copy. Word. 12 V-W Ve} sortirani niz. 194 Word ~arobnjak. 174 Previous. 147148 teksta (PowerPoint). 41 AutoFormat. 10 Ruler. 1 Wizard gumbi. 5 objavljivanje. 175 PowerPoint Master. teme pomo}i. 196-198 Web Page Wizard. 46 Cut. 192194 stranica (PowerPoint). dodavanje gumbima (PowerPoint). stvaranje (Publisher). 9. 113 View gumb (Access). stvaranje.222 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Untitled Meeting okvir za dijalog (Outlook). 42 More. 40 Insert Table. 78-79 objekata (PowerPoint). 46 Paste. 188 Up One Level gumb. aplikacije. 24 New. provjera pravopisa i gramatike (Word). 107 publikacija (Publisher). slogovi (Access). 108 View izbornik naredbe Outlook Current View. 196-198 Windows. 20-21 Format. 75 tekst. otkazivanje ili uno{enje (Excel). 28 Uvla~enje }elija u radnim stranicama (Excel). 196-198 Web stranice dokumenti. 159 Use Wildcards (opcija tra`enja). 50 URLs (Uniform resource locators). 30 Modify. 187 Untitled Task okvir za dijalog (Outlook).

34 Break (Insert izbornik). 11 Paragraph (Format izbornik). 43. 39-40 New. 33 pisma boja. 9. 43. 22-24 Find. 10 uvla~enje teksta. 21 izvorno pode{ena. 34 Break. 15 Close (File izbornik). 17 masna. 12 Save As (File izbornik). 10 Replace (Edit izbornik). 23 Ruler (View izbornik). 2931 Microsoft Word for Windows (Add or Remove Features izbornik). 18-19 promjena. 29-30 Modify Style. 26 rije~i. 17-18 specijalni efekti. Borders kartica. 15 Colors. 45 naredbe Borders and Shading (Format izbornik). 42 New Style. 46 Spelling and Grammar. 48 Select (Table izbornik). 20 Delete Cells. 13 Print Layout (View izbornik). 6 Convert Text to Table (Table izbornik). opcije stilova pisanja i gramatika. 46 Paragraph. 26 Style. 19-20 pomo}. 13-14 Save As. 35 Style (Format izbornik). zelena ili crvena valovita crta. promjena. Column kartica. 6 Find. 36 Hide Gridlines (Table izbornik). 39-41 Table AutoFormat (Table izbornik). 25 Font (Format izbornik). 28 Ruler margine. 196 . 30 Delete (Table izbornik). 9-10 oznake. 19-20. 47 New (File izbornik). 48 Open. 32 Show Gridlines (Table izbornik). 19-20 Insert Table. okviri (Publisher). 35 Insert (Table izbornik). 45 Page Setup (File izbornik). podcrtana. nako{ena. 12 sivo i bijelo podru~je. 39 Table Properties. 20 Font Color paleta. dodavanje. 24 okviri za dijalog Borders and Shading. 4-6. 33 Undo Replace (Edit izbornik).KAZALO 223 Template. 12 WordArt. 34 Table Properties (Table izbornik). 22 Font. 31 Find and Replace. 31 Exit (File izbornik).

4 Wordovi dokumenti. 59 Znakovi Excelove radne stranice. 188 Zagrade (). 6 . 50 limitiranje za datoteke. 59 Zarez (.224 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Y-Z Yes/No polje. 59 Zelena valovita crta (Word).). 36-38 Zvjezdica (*). 28 Znak oduzimanja (-). 105 Zadaci za osobu za kontakt (Outlook). stilovi. brisanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful