Laura Acklen

Laura Acklen

Sams Teach Yourself Microsoft® Office 2000 in 10 Minutes

Authorized translation from the English language edition published by Sams Publishing. Copyright © 1999 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or by any informaton storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Croatian language edition published by Strijelac d.o.o. Copyright © 1999 Preveo s engleskoga: Berislav Jedna~ak Izdava~: „Strijelac“ Zagreb Urednik: Goran Jedna~ak Lektura i korektura: Rada Fedor Priprema za tisak: Grafi~ki studio „MI[“ Tisak: Tiskara “Kasani}” CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 004.42 Office 2000 (035) ACKLEN, Laura Vodi~ kroz Microsoft Office 2000 / Laura Acklen; [preveo s engleskoga Berislav Jedna~ak].– Zagreb: Strijelac, 1999. – 224 str.: ilustr.; 21 cm. – (10 minuta do uspjeha) Prijevod djela: Sams Teach Yourself Microsoft® Office 2000 in 10 Minutes. – Kazalo. ISBN 953-210-002-4 991027119
Copyright © za hrvatsko izdanje STRIJELAC, Zagreb, 1999. Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona. Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autor objavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige, proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakve posljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu ili gubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.

SADRZAJ
UVOD 1 OSNOVE
OFFICEA X

2000

1

Pokretanje aplikacija Officea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Otvaranje datoteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ispis iz aplikacije Officea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Spremanje datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Spremanje u formatu Web stranice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zatvaranje datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pronala`enje datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zatvaranje aplikacija Officea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Upotreba novih alatnih traka i izbornika Officea 2000 . . . . . . . 8 Pomo} u Officeu 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.

FORMATIRANJE

DOKUMENATA U

WORDU

9

Promjena margina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Poravnati tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uvla~enje teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Umetanje pobrojanih i nepobrojanih popisa . . . . . . . . . . . . . 13 Promjena razmaka izme|u redaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Upotreba prekida~a odjeljka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Umetanje prekida stranice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.

UPOTREBA

PISAMA U

WORDU

17

Odabir pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Upotreba masnih, nakošenih i potcrtanih zankova . . . . . . . . . 18 Pridjeljivanje posebnih efekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Dodavanje boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.

PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVOM DOKUMENTU

22

Pronala`enje i zamjena teksta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Upotreba opcija tra`enja u Wordu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Provjera pravopisnih i gramati~kih pogre{aka. . . . . . . . . . . . . 26

iv

10 MINUTA

DO USPJEHA!

VODI^

KROZ

OFFICE 2000

5.

RAD

S TABLICAMA U

WORDU

29

Umetanje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Brisanje i umetanje }elija, redaka i stupaca . . . . . . . . . . . . . . 31 Pomicanje ili kopiranje stupaca i redaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Promjena širine stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pridjeljivanje rubova tablici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.

UPOTREBA

STILOVA U

WORDU

36

Što je stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pridjeljivanje stila tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Stvaranje novog stila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Promjene u stilu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

7.

UPOTREBA

PREDLO@AKA U

WORDU

43

Upotreba Wordovih predlo`aka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Stvaranje novog predloška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Promjena postoje}eg predloška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Stvaranje predloška iz dokumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 A`uriranje dokumenta kada je promijenjen predlo`ak . . . . . . 49

8.

URE\IVANJE

RADNIH STRANICA U

EXCELU

50

Ure|ivanje unesenih podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ubrzavanje unosa podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Odabir }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Prilagodba širine stupca i visine retka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Spajanje }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Umetanje redaka, stupaca i }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Brisanje redaka, stupaca i }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

9.

FORMATIRANJE

VRIJEDNOSTI U

EXCELU

59

Formatiranje vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Poravnavanje unosa u }elijama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. FORMATIRANJE

RADNIH STRANICA U

EXCELU

65

Naglašavanje }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Upotreba AutoFormata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Kopiranje formata pomo}u Format Paintera. . . . . . . . . . . . . . 70 Pridjeljivanje uvjetnog formatiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

. 91 Stvaranje baze podataka od samog po~etka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 16. . . . . . . . . . 83 Upotreba AutoSuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ure|ivanje polja i njihova svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STVARANJE BAZA PODATAKA U ACCESSU 91 Stvaranje baze podataka pomo}u ~arobnjaka (Database Wizard) . . . . 73 Redoslijed primjene operacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Promjena podešenja prora~una . . . . . . . . . . . . . . . STVARANJE TABLICA U ACCESSU 97 Stvaranje tablica . . . 111 Odabiranje slogova . . . . . RAD S PODACIMA U ACCESSU 110 Unošenje sloga. . . . . 78 Kopiranje formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADR@AJ v 11. 75 Unos formula . . . . . . . . . 112 . . . . . 104 Zadavanje primarnog klju~a . . . . . . 100 Brisanje tablice. . . . . . . . . . . . 77 Ure|ivanje formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Upotreba AutoCalculatea . . . . . . . . . . . . . . . . UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU 83 Razumijevanje funkcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Stvaranje tablice upotrebom ~arobnjaka (Table Wizard) . . . . . . . . RAD S FORMULAMA U EXCELU 73 Što je formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 13. . . . . . . . . . . . . . 97 Stvaranje tablice od samog po~etka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 12. . . . . . . . . . 87 Upotreba Formula Palette . . . . 79 Upotreba relativnih i apsolutnih adresa }elija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Promjena sadr`aja }elije . . . . . . . . . . . . 95 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ponovni pregled formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAD S POLJIMA U ACCESSU 104 Razumijevanje vrsta podataka i formata . . . . . . . . 107 Dodavanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Sortiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. STVARANJE UPITA U ACCESSU 123 Što je upit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Sortiranje polja u upitu . 134 Stvaranje prezentacije od samog po~etka . . . . . . . . . URE\IVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 144 Stvaranje stranice profesionalnog izgleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . 127 Dodavanje uvjeta . . . . . . . .vi 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 17. . . . . . . . . 137 Pomicanje iz stranice u stranicu . . 115 Unošenje podatka u formu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Promjena razine strukture . . . . . 130 19 STVARANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 131 Stvaranje prezentacije pomo}u ~arobnjaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Spremanje i pokretanje upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Pokretanje novog upita u prikazu Query Design . . . . . . . . . . . 145 Upotreba opcije Autolayout . . . . . 127 Prikazivanje rezultata upita. . . . . . . . . . . . . . 144 Pridjeljivanje ve} dizajniranog predlo{ka prezentaciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 114 Stvaranje forme pomo}u AutoForma . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Ponovno ure|ivanje popisa i odlomaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 20. . . . . . . . . . 118 Stvaranje izvještaja pomo}u ~arobnjaka (Report Wizard) . . . . . . . . . . . . 143 21. . . . . . . . . . . . . . 131 Stvaranje prezentacije pomo}u predlo{ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Prozor Slide Miniature . . . . . . . . . . . . . 140 Ure|ivanje teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Stvaranje jednostavnog upita pomo}u ~arobnjaka (Query Wizard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Stvaranje izvještaja uz pomo} AutoReporta. . 119 18. . . . 142 Ure|ivanje objekata . . . . . 145 Brisanje stranice. . . . 125 Dodavanje polja upitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Stvaranje forme pomo}u ~arobnjaka (Form Wizard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU 137 Promjena prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 161 Prikazivanje stranica u prikazu Onscreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Komuniciranje s kontakt osobom . 182 26. . . . . . . . . 152 Dodavanje nepobrojanog popisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU 183 Stvaranje novog kontakta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Dodavanje URL (adresa na Internetu) hiperveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 166 Izrada poruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Dodavanje Clip Arta . . . . . 177 Spremanje pridodanih datoteka . . . . . . . . . . 150 22. . . . . 162 Skrivanje stranica . . . 148 Ponovno ure|ivanje stranica u oknu Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Ponovno ure|ivanje stranica u prikazu Slide Sorter . . . RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 174 ^itanje e-po{te . . . . . . . 161 Nadzor nad prikazom stranica . . . . . . . . . . . . . . 172 Pode{enje Outlooka za e-po{tu . . . . . . . . . . . . 155 Dodavanje gumba za akciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Ispis e-po{te . . . . . . . . . . DODAVANJE ELEMENATA U POWERPOINTU STRANICAMA 152 Dodavanje okvira za tekst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Brisanje e-po{te . . . . . . 170 Slanje i zatvaranje e-po{te . . . . . . . . . . . 183 Pregled popisa kontakt osoba . . . . 172 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 . . . . . . 179 Proslje|ivanje e-po{te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Dodavanje datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pode{enje opcija prikaza stranica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Odgovaranje na e-po{tu . . . . . . . . . . . . . 166 Provjera pravopisa va{e e-po{te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Spremanje e-po{te u mapu. . . . . . . .SADR@AJ vii Ure|ivanje pomo}u opcije Slide Master . . . 159 23. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . 189 Stvaranje publikacije . . . 194 Stvaranje Web stranice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 KAZALO 199 . . . . . . . . . . . STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 189 Upoznavanje s Publisherom 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Umetanje novog teksta i objekata . . . . . .viii 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 27. . 190 Ure|ivanje predlo`ene publikacije . . . . . . . . .

uklju~uju}i i knjigu First Look at Windows 95. Hughu Vandivieru. ZAHVALE @eljela bih zahvaliti svim onim ljudima koji rade “iza scene”. dobro formatirana i. Marku Hallu. POSVETA Knjigu posve}ujem svom suprugu Jeffu koji se. Moje iskrene zahvale Franu Hattonu. godine. Mandie Rowell. Zahvaljujem i Jill Byus. Uklju~ena je u pripremu i podr{ku korisnicima ra~unala od 1985. Steveu Geiselmanu. Ako imate ili planirate nabaviti hrvatsku ina~icu. Word for Windows 95 On-The-Job i Word 97. Neki od tih naslova su Windows 95 On-TheJob. a koji su osigurali da knjiga bude gramati~ki i tehni~ki to~na. HRVATSKA INA^ICA MICROSOFT OFFICA 2000 Upravo u danima kada su knjige serije 10 minuta do uspjeha odlazile u tisak. objavljena je i hrvatska ina~ica programskog paketa Microsoft Office 2000. Sandy Henselmeier. pravio da u`iva u brizi za na{e troje djece. op}enito. Donu Essigu i Jimu Minatelu za odli~nu suradnju. Autor je i koautor ve}eg broja Queovih izdanja. namijenjenu te~ajevima za korisnike ra~unala. ugodna za ~itanje. Karen Opal. Melody Lane i Cindy Fields. nadamo se da }e vam mali rje~nik na kraju knjige pomo}i u razumijevanju i snala`enju. . Napisala je i devet knjiga iz edicije Essentials.O AUTORU Laura Acklen `ivi u Austinu u dr`avi Texas. dok sam pisala knjigu. Coletti Witherspoon. Tricia Sterling. Karen Walsh.

10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Office 2000 je knjiga koja vam pokazuje najva`nije mogu}nosti ovog sna`nog softvera. grafikona i baza podataka. Excel – Mo}an. Access se isporu~uje samo uz Professional i Premium verzije Officea (nema ga uz verzije Standard i Small Business). PowerPoint – Jednostavan program za izradu prezentacija koji omogu}ava stvaranje dojmljivih prezentacijskih paketa. Publisher se ne isporu~uje u standardnoj verziji Officea. kalendar i jo{ mnogo toga {to }e vam pomo}i u organizaciji va{eg dnevnog rasporeda. Access – Program za rad s bazama podataka koji je za~as postao tr`i{ni pobjednik zbog jednostavnosti upotrebe i sjajnih mogu}nosti. Svaka vje`ba pru`a detaljne upute za obavljanje razli~itih zada}a unutar programa Officea 2000. Wordove mogu}nosti kre}u od izrade jednostrani~nog dopisa. ~itate pravu knjigu. Publisher – Potpuno automatiziran program za stolno izdava{tvo. usko povezanih aplikacija: Word – Bez dvojbe najbolji program za obradu teksta na Windows platformi.x 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Ako `elite za kratko vrijeme nau~iti Office 2000. Publisher uklju~uje sve {to vam je potrebno za razvoj profesionalno dizajniranih marketin{kih materijala za sve vrste djelatnosti. UVOD [TO l JE MICROSOFT OFFICE 2000? Microsoft Office 2000 sastoji se od sljede}ih. dnevni planer. Excel se mo`e upotrijebiti za izradu dojmljivih financijskih izvje{taja. Outlook – Elektroni~ki po{tanski klijent. preko pisma s umetnutim slikama sve do izvje{taja od 500 stranica. ali i jednostavan program za rad s prora~unskim tablicama. l l l l l .

kao i tipke koje trebate pritisnuti su otisnute u boji. a savjeti su obi~no prakti~na rje{enja tih problema. naredba. Podaci koje trebate upisati su otisnuti u plavoj boji masnim slovima. Properties” to zna~i da trebate “otvoriti izbornik File i odabrati naredbu Properties”. Osim ovih pravila. Gumb za uzbunu Ova ikona ozna~ava podru~ja u kojima novi korisnici nailaze na probleme. u knjizi “10 minuta do uspjeha!” se koriste i sljede}e ikone koje ozna~avaju korisne informacije: Jednostavnim jezikom Novi ili nepoznati izrazi su opisani (to ste shvatili) jednostavnim jezikom.UVOD xi U OVOJ KNJIZI Tekst na ekranu Tekst kojeg upisujete Elementi koje odabirete PRAVILA KOJA SE KORISTE Da biste se lak{e snalazili u samim vje`bama. opcije i ikone koje trebate odabrati. Savjeti koji {tede vrijeme Pro~itajte ove savjete jer se u njima nalaze zamisli kojima izbjegavate zbrku. Kada trebate odabrati neku naredbu u izborniku onda }ete u knjizi nai}i na sljede}i redoslijed izbornik. Naredbe. . odredili smo ova pravila: Tekst na ekranu je tiskan masnim slovima. Primjerice ako pi{e “odaberite File.

Izabrati mo`ete iz nekoliko grupa. Kliknite na ikonu programa koji `elite pokrenuti i prikazuje se prozor aplikacije. Postoji tako|er i verzija Office Developer s alatnim trakama specijalno namijenjenim programerima. Prikazuje se izbornik Programs (vidi sliku 1. aplikacije Officea rade na vrlo sli~an na~in. Kada nau~ite raditi s jednom aplikacijom spremni ste za rad s ostalima. vje`ba OSNOVE OFFICEA 2000 U ovoj vje`bi nau~it }ete kako pokrenuti ili zatvoriti aplikacije Officea.1. Kliknite na gumb Start. Da biste pokrenuli aplikaciju Officea upotrijebite sljede}e korake: 1. POKRETANJE APLIKACIJA OFFICEA Microsoft Office 2000 je skup aplikacija koje rade zajedno. kao što su otvaranje. nau~it }ete osnovne koncepte svih aplikacija Officea. Prikazuje se izbornik Start. U našem primjeru. Excel (prora~unska tablica). Postavite pokaziva~ miša na Programs. Tako|er. otvaramo aplikaciju Word. Standardna verzija uklju~uje Word (obrada teksta). 2. . Verzija Small Business uklju~uje alatne trake Microsoft Small Businessa. Power Point (prezentacije) i Outlook (planiranje i kontakti). Nau~it }ete i kako upotrijebiti obilje`je Windows Find kako biste pronašli izgubljenu datoteku. ispisivanje i spremanje datoteka.1). 3. Od ovog mjesta mo`ete direktno oti}i na aplikacije koje naj~eš}e upotrebljavate. Dok se susre}ete s razli~itim zadacima. verzija Professional uklju~uje Access (baza podataka). dok verzija Premium uklju~uje FrontPage (stvaranje i upravljanje Web stranicama) i PhotoDraw (ure|ivanje ilustracija i slika).

SLIKA 1. vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Windows Find za pronala`enje izgubljenih datoteka. Tako|er mo`ete odabrati izbornik File i tada kliknuti na Open (ili pritisnuti tipke Ctrl+O). Upotrijebite sljede}e korake kako biste otvorili datoteku: 1. datoteku u kojoj `elite raditi odabirete u okviru za dijalog Open. kao i one u mre`i. Kliknite na gumb Open na standardnoj alatnoj traci. Prema osnovnim postavkama u okviru za tekst upisana je mapa My Documents. OTVARANJE DATOTEKA U svim aplikacijama Officea.2 prikazuje okvir za dijalog Open u Wordu. U 4.1 Kada instalirate Office 2000. VJE@BA Pre~ica Worda je odabrana. . U tom okviru za dijalog mo`ete pogledati datoteke i mape u vašem sustavu. pre~ice aplikacija su smještene u mapi Programs.2 1. Slika 1.

Ako se `elite pomaknuti jednu mapu iznad trenutne. kliknite strelicu padaju}eg popisa Look in i odaberite pogon ili izaberite Network Neighborhood kako biste pregledali mre`u. Tada odaberite Open. Ako se `elite vratiti na prethodnu mapu. 3. kliknite gumb Up One Level. SLIKA 1. . Broj datoteka koje mo`ete istovremeno otvoriti ovisi o vašem sustavu. Kliknite kako biste se pomaknuli jednu razinu više.OSNOVE OFFICEA 2000 3 Kliknite kako biste promijenili pogon. @elite li brzo otvoriti datoteku. kliknite gumb Back.2 U okviru za dijalog Open mo`ete prona}i i odabrati datoteku s kojom `elite raditi. dvostruko kliknite na njezinu ikonu. Otvaranje više datoteka Da biste otvorili više datoteka istovremeno. 2. Ako `elite promijeniti pogon. kliknite na prvu i pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate ostale.

Upotrebom drugog koraka iz odlomka “Otvaranje datoteka” pomi~ite se do mape u koju `elite spremiti datoteku. Ako je potrebno. Spremanje u format HTML Spremanje trenutnog dokumenta u HTML formatu je jednostavno – u popisu Save as type odaberite Web Page.4 1. U okvir za tekst File name utipkajte ime datoteke. no problemi nastaju pri izboru njezinog imena. Save (ili pritisnuti tipke Ctrl+S). Upotrijebiti mo`ete 255 znakova i razmaka. Odaberite File. upotrijebite okvir za dijalog Print. mo`ete odabrati File. @eljet }ete ime koje opisuje sadr`aj. . prikazat }e se okvir za dijalog Save As u kojem }ete utipkati ime i odrediti to~no mjesto spremanja. Ako ne vidite gumb. Ako još niste dali ime datoteci. Ako datoteka ima ime. type kako biste odabrali format datoteke. Odaberite Save. U aplikacijama Officea datoteku spremate klikom na gumb Save koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. Opcije ispisa ovise o aplikaciji u kojoj radite. vaše su promjene spremljene. Ako `elite odabrati drugi pisa~ ili promijeniti opcije ispisa. SPREMANJE DATOTEKA Lako je spremiti datoteku. Print (ili pritisnite tipke Ctrl+P). 3. kliknite na strelicu padaju}eg popisa Save as 4. U okviru za dijalog Save As upotrijebite sljede}e korake kako biste datoteci dali ime: 1. 2. ali da ne bude komplicirano kako biste ga zapamtili. no ne upotrebljavajte posebne simbole. Tako }ete poslati cijeli dokument na trenutno odabrani pisa~. VJE@BA ISPIS IZ APLIKACIJE OFFICEA Najbr`i na~in ispisivanja dokumenta je kliknuti na gumb Print koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci.

3. 2. Budite sigurni da je odabran dobar sadr`aj u okviru za popis Choose. . Odaberite File.) Spremite dokument prije objave! Uvijek prije objavljivanja dokumenta kao Web stranice spremite ga u osnovnom formatu. molim vas da pro~itate ugra|enu pomo} – tema je “Publishing Web Pages”. SPREMANJE U FORMATU WEB STRANICE U svakoj aplikaciji Officea. U tom slu~aju imate kopiju koju mo`ete upotrijebiti u slu~aju neo~ekivanih problema. Ako ih se ne budete pridr`avali. Kada ste spremili dokument u HTML formatu. S obzirom da nemam puno mjesta kako bih vam sve objasnio. 4. pa za njega krenite na ~etvrti korak. (Word ne sadr`i gumb Publish. prezentacija i ostalih sadr`aja kao Web stranica uklju~uje niz radnji. Save As Web Page. Objavljivanje Web stranica Objavljivanje dokumenata. Kliknite Change i utipkajte naslov stranice. Kliknite Publish.OSNOVE OFFICEA 2000 5 Neprihvatljivo ime datoteke Morate se dr`ati pravila koja postavljaju Windowsi kada datoteci dajete ime. Windowsi }e ispisati poruku o pogre{ci. no tada ne upotrebljavajte dvoto~ke ili posebne simbole. pomo}u naredbe Save As Web Page mo`ete objaviti dokument u HTML formatu na Web poslu`itelju. 1. Crtice i podvlake su u pravilu dozvoljene. Office 2000 }e provjeriti sve veze i popraviti one koje ne rade. radnih stranica. Pokušajte ponovno utipkati ime.

6 1. tekst koji sadr`i datoteka. gumbi Close su razli~iti. mape. PRONALA`ENJE DATOTEKE Dok radite u aplikacijama Officea. ali i za aplikaciju. Ako ne `elite spremati promjene. ZATVARANJE DATOTEKE U svakoj aplikaciji Officea (osim Outlooku). Kliknite svaki gumb za zatvaranje pojedinog dokumenta kako biste zatvorili sve dokumente. Ako otvoreni dokument prethodno nije spremljen. odaberite Find i nakon toga Files or Folders. Ako `elite mo`ete odabrati File. vrijeme promjene ili vrsta datoteke. datoteku mo`ete zatvoriti klikom na gumb Close. mo`ete tra`iti jednu datoteku ili više njih po odre|enim uvjetima. Ako imate otvoreno više dokumenata u isto vrijeme. Web poslu`itelja ili FTP lokaciju na kojima `elite objaviti stranicu ili kliknite na gumb Browse kako biste pronašli `eljeno mjesto. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pronašli datoteku: 1. Kliknite gumb Start. Prikazuje se okvir za dijalog Find. kliknite File. dok gumb za zatvaranje aplikacije ne postoji. Gumb Close za aplikaciju nalazi se na naslovnoj traci. dok se gumb Close za dokument nalazi na traci izbornika (ako je dokument preko cijelog zaslona) ili na naslovnoj traci dokumenta (kada dokument nije u prozoru najve}e veli~ine na zaslonu). Kada imate otvoren dokument. Kliknite Save. U okvir File Name utipkajte ime pogona. Close. U suprotnom. VJE@BA 5. mo`ete slu~ajno zametnuti datoteku. Upotrebom Windows Finda. 6. Exit. postoji gumb Close za dokument. @elite li zatvoriti aplikaciju. . Trik je u tome kako znati koji je gumb pravi. Vratite se na prethodni odlomak vje`be kako biste ponovili korake za spremanje datoteke pomo}u okvira za dijalog Save As. odaberite Yes kako biste otvorili okvir za dijalog Save As. Ti uvjeti mogu biti imena datoteka (ili dijelovi imena). U tom slu~aju na Wordovoj naslovnoj traci nalaze se svi gumbi Close pojedinih dokumenata. odaberite No. bit }ete upozoreni da spremite dokument.

4. bit }ete upozoreni da spremite otvoreni dokument. u kojem }e biti ispisane prona|ene datoteke. Ako `elite prona}i odre|enu vrstu datoteke kliknite na karticu 6. kliknite na karticu Date i podesite opcije vremena posljednjih promjena. ZATVARANJE APLIKACIJA OFFICEA Kada zatvarate aplikaciju Officea. Ako `elite prona}i cijeli pogon. mo`ete otvoriti izbornik File i odabrati Exit ili pritisnuti tipke Alt+F4. Ako `elite prona}i odabranu mapu. Zapamtite – ako uvjeti nisu u potpunosti ispunjeni.OSNOVE OFFICEA 2000 7 2. kliknite gumb Find Now kako biste zapo~eli tra`enje. Advanced i iz padaju}eg popisa Of Type odaberite vrstu datoteke. Kada završite s postavkama. odaberite ga iz okvira za tekst Look In i provjerite je li potvr|ena opcija Include subfolders. 3. kliknite na gumb Browse i iz popisa mapa odaberite `eljenu mapu. Da biste zatvorili aplikaciju Officea. Budite pa`ljivi pa ne}ete izgubiti svoj rad. pokušajte ponovno. ali budite odre|eniji. Windowsi ne}e prona}i datoteku. U okvir za tekst Named. 5. budite sigurni da ste isklju~ili opciju Include subfolders. Rezultate tra`enja vidjet }ete u prozoru ispod okvira za dijalog Find. Ako niste sigurni oko imena. . Ako `elite prona}i odre|enu mapu. Niste pronašli datoteku Ako niste pronašli datoteku za koju ste sigurni da se nalazi u vašem sustavu. Isto tako. upotrijebite zvjezdicu (*) koja }e zamijeniti jedan ili više znakova. unesite ime datoteke (ili njezin dio) koju `elite prona}i. kliknite na gumb Close (gumb X na desnoj strani naslovne trake aplikacije). Ako `elite prona}i datoteku prema njezinoj posljednjoj vremen- skoj promjeni.

Kada upotrijebite gumb koji prethodno nije bio vidljiv na alatnoj traci. Office Assistant (mali animirani znak. Ako vam se ne svi|a sadr`aj izbornika. kliknite na karticu Options i isklju~ite opciju Menus Show Recently Used Commands First. kliknite na znak Office Assistanta i tada na gumb Options. Tada kliknite na karticu Help Contents i odaberite temu ili kliknite na Answer Wizard i utipkajte pitanje. Sada da biste došli do pomo}i morate koristiti izbornik Help i odabrati Microsoft Word Help (ili Microsoft ime aplikacije Help ako radite u nekoj drugoj aplikaciji Officea). . on }e biti dodan alatnoj traci. UPOTREBA POMO] U OFFICEU 2000 Pomo} u Officu 2000 mo`ete dobiti na dva na~ina. Prvo. Da biste vidjeli više gumba alatne trake. kliknite jednu i odvucite je ispod druge. Na taj na~in }ete otvoriti prozor Microsoft Help. pri~ekajte nekoliko sekundi i one }e se pojaviti. te nakon toga kliknite temu koju vam sugerira Help. Alatne trake i izbornici prate koje gumbe i naredbe upotrebljavate i prikazuju samo one koje upotrebljavate naj~eš}e. Ako vam je to ~ekanje predugo. Ako vam se ta metoda ne svi|a. Kada prvi put otvorite izbornik. Sada }e izbornik koji otvorite prikazivati sve naredbe. Na desnom kraju svake alatne trake nalazi se gumb na kojem je prikazana strelica. kliknite na njega i utipkajte pitanje. koji mo`e biti spajalica. desnim klikom miša na izbornik prikazat }ete sve naredbe. prema osnovnim postavkama standardna i formatiraju}a alatna traka dijele isti redak. te isklju~ite opciju Use the Office Assistant. Tada kliknite Close. Da biste vidjeli sve naredbe u izborniku. Tada kliknite OK. VJE@BA NOVIH ALATNIH TRAKA I IZBORNIKA OFFICEA 2000 Nekoliko je razlika vezanih uz upotrebu alatnih traka i izbornika u odnosu na prijašnje verzije Microsoft Officea. @elite li prikazati alatnu traku koja nije trenutno vidljiva. kliknite na taj gumb. Ako ih `elite razdvojiti kako biste vidjeli više gumba svake pojedine. kliknite Tools. Da biste dobili pomo} kada je znak vidljiv. Prema izvornoj podešenosti. Customize. kliknite desnom tipkom miša bilo gdje na alatnu traku i iz popisa odaberite `eljenu. pas ili neki drugi znak) nudi pomo} zasnovanu na naredbi koju ste odabrali. vidjet }ete samo uobi~ajene naredbe i naredbe koje ste upotrebljavali. Kada se prika`e okvir za dijalog.8 1.

promijeniti razmak redaka i dodavati odjeljke i stranice. FORMATIRANJE PROMJENA MARGINA Word ima podešene margine na 1. ako `elite upotrijebiti razli~ito podešenje margina ili prelaziti iz stupaca u obi~an tekst. Da biste prikazali ravnalo (ili ga sakrili) kliknite View. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili margine pomo}u miša i ravnala: 1. upotrebom miša i ravnala ili unosom to~nih vrijednosti u okviru za dijalog Page Setup. Nau~it }ete kako promijeniti margine i poravnati tekst. Naprimjer. uvu}i tekst. Vje`ba DOKUMENATA U WORDU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti osnovne opcije formatiranja. morate dokument podijeliti u odjeljke.) . Da biste pridijelili margine dijelu dokumenta. Ako je dokument ve} podjeljen u odjeljke. no prije ili kasnije morat }ete ih promijeniti. Te margine su dobre za rad u nekim dokumentima.2. te 1 palac od vrha i dna dokumenta. Margine mo`ete pridijeliti na dva na~ina. Odjeljci Dokumenti u Wordu mogu biti podijeljeni u odjeljke kako biste svakom odjeljku pridijelili njegove formate. umetnuti pobrojani i nepobrojani popis. postavite kursor u odjeljak ili odaberite više odjeljaka. odaberite najprije tekst. Ruler.25 palca od lijevog i desnog ruba. (Mo`da }ete morati sa~ekati nekoliko sekundi i dozvoliti izbornku da prika`e opcije ravnala.

Odaberite View. Pove}anje/smanjenje sivog podru~ja pokazuje vizulanu prezentaciju novopostavljene margine. Kada pokaziva~ miša promijeni izgled u dvostruku strelicu.1 prikazuje ravnalo s ozna~enom lijevom. (Donja granica margine je ujedno i dno stranice. zbog oznaka uvlake (više o tome u sljede}em odlomku). postavite pokaziva~ miša na granicu sive i bijele površine. desnom i gornjom granicom margina. dok je bijelim ozna~en prostor teksta. Jednostavno postavite pokaziva~ miša u sredinu oznaka uvlake i sa~ekajte da promijeni izgled u dvostruku strelicu. .) Slika 2. Desnu granicu margina lakše je vidjeti jer oznaka desne uvlake pokriva samo donju polovicu. (Morate prije}i u Print Layout prikaz da biste mogli kliknuti i vu}i granice margina na ravnalu.) Granica lijeve margine Prostor za Granica desne Prostor tekst margine margine Granica gornje margine SLIKA 2.1 Sivo podru~je ravnala je prostor margine. Print Layout kako biste prešli na prikaz Print Layout. 3.10 2. kliknite na nju i povucite granicu. VJE@BA 2. Lijeva granica margine Ponekad }e biti teško vidjeti lijevu granicu margine. Da biste pridijelili bilo koju marginu.

FORMATIRANJE

DOKUMENATA U

WORDU

11

Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili margine pomo}u okvira za dijalog Page Setup:

1. Odaberite File, Page Setup. Ova naredba otvara okvir za dijalog
Page Setup. Ako je potrebno kliknite na karticu Margins.

2. Dvostruko kliknite u okvir za tekst i utipkajte vrijednosti.

Tako|er mo`ete kliknuti na broj~anik koji se nalazi odmah do okvira za tekst.

Podesiti nova podešenja Margine mo`ete prilagoditi svojim `eljama, na primjer ako `elite upotrijebiti margine od jednog palca na svim stranama dokumenta. Otvorite okvir za dijalog Page Setup i promijenite margine na veli~inu jednog palca. Kliknite na gumb Default i tada kliknite Yes.

PORAVNATI

TEKST

Poravnavanje slu`i korisniku kako bi nadzirao postavke teksta uz lijevu ili desnu stranu dokumenta. Nadzor nad poravnavanjem teksta mo`ete izvesti u ~etiri aplikacije Officea: Wordu, PowerPointu, Publisheru i Excelu. Da biste u Wordu poravnali jedan ili više odlomaka, najprije odaberite odlomke koje `elite poravnati i kliknite jedan od gumba za poravnavanje koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje (slika 2.2).
Lijevo poravnavanje Središnje poravnavanje Desno poravnavanje Obostrano poravnato

SLIKA 2.2 Kliknite na gumb za poravnavanje kako biste poravnali tekst. Gumbi za poravnavanje Ponekad }ete na alatnoj traci vidjeti samo dva gumba za poravnavanje. Ako je tako, kliknite gumb s oznakom dvostruke strelice koji se nalazi na samom desnom kraju alatne trake – tako }ete otvoriti paletu gumba koje mo`ete dodavati. Jednom kada upotrijebite tako izabrani gumb za poravnavanje, on }e uvijek biti vidljiv na alatnoj traci.

12

2. VJE@BA

UVLA^ENJE

TEKSTA

Uvla~enje teksta je promjena razmaka od lijevog ili desnog ruba stranice. U Wordu, PowerPointu i Publisheru uvlake mo`ete podesiti jednostavnim povla~enjem oznaka uvlaka po ravnalu. Da biste prikazali ravnalo kliknite View, Ruler. (Nekada }ete morati sa~ekati nekoliko sekundi i dopustiti izborniku da se sabere i prika`e opcije ravnala.) Slika 2.3 prikazuje ravnalo s razli~itim oznakama koje }ete upotrijebiti za promjenu podešenja uvlaka.
Oznaka uvlake prvog retka Oznaka vise}e uvlake Oznaka desne uvlake

Oznaka lijeve uvlake

SLIKA 2.3 Upotreba oznaka na ravnalu je najbr`i na~in uvla~enja teksta. U ovom dokumentu upotrijebljeni su svi tipovi uvla~enja teksta.
Da biste podesili uvla~enje u jednom odlomku, kliknite bilo gdje u odlomak. @elite li uvla~enje podesiti u više odlomaka, odaberite ih. (Ako ne u~inite ni jednu od prethodnih radnji, uvla~enje }e se odnositi na novi odlomak.) Tada povucite oznake uvlaka na `eljeno mjesto. Dok vu~ete, to~kasta okomita crta, koja se prote`e kroz cijeli dokument, prikazuje novo mjesto uvlake. Evo što mo`ete u~initi:
l

Da biste promijenili uvlaku prvog retka odlomka, povucite oznaku uvlake prvog retka na `eljeno mjesto. Da biste promijenili uvlaku svih redaka odlomka osim prvog retka, povucite oznaku vise}e uvlake na `eljeno mjesto. Da biste promijenili uvlaku svih redaka odlomka, povucite oznaku lijeve uvlake na `eljeno mjesto. Da biste promijenili uvlaku desnog kraja odlomka, povucite oznaku desne uvlake na `eljeno mjesto.

l

l

l

Ne zaboravite tipku Tab! Najbr`i na~in uvla~enja prvog retka odlomka je postavljanje kursora na po~etak retka i pritisak na tipku Tab.

FORMATIRANJE

DOKUMENATA U

WORDU

13

UMETANJE

POBROJANIH I NEPOBROJANIH POPISA

Popisi se upotrebljavaju u svim dokumentima. Pobrojani popisi se upotrebljavaju za prioritetne informacije ili kada `elimo ~itatelja provesti kroz odre|ene korake. Nepobrojani popisi upotrebljavaju se za ozna~avanje va`nijih dijelova teksta. Pokazat }emo korake koji }ete upotrijebiti u Wordu, ali pobrojane i nepobrojane popise mo`ete stvoriti i u PowerPointu i Publisheru. Upotrijebite sljede}e korake da biste stvorili pobrojane i nepobrojane popise:

1. Kliknite na gumb Numbering and Bullets koji se nalazi na alatnoj
traci za formatiranje.

2. Utipkajte tekst. 3. Pritisnite tipku Enter kako biste umetnuli sljede}u to~ku ili broj.
Da biste završili umetanje to~ki ili brojeva, pritisnite Enter i tada tipku Backspace.

Stvaranje popisa iz postoje}eg teksta Da biste stvorili pobrojani ili nepobrojani popis iz teksta koji ste ve} utipkali, odaberite odlomak (odlomke) i kliknite gumb Numbering and Bullets.

PROMJENA

RAZMAKA IZME\U REDAKA

Razmak izme|u redaka je razmak izme|u dva retka teksta. Word (kao i PowerPoint i Publisher) nudi brojne opcije razmaka. Kao i uvijek, ako najprije odaberete tekst, razmak izme|u redaka promijenit }ete samo u odabranom tekstu. Ako ne odaberete tekst, promjena }e biti izvršena u trenutnom ili sljede}em odlomku. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili razmak izme|u redaka:

1. Odaberite Format, Paragraph kako biste otvorili okvir za dijalog
Paragraph. Ako je potrebno kliknite na jaha~a kartice Indents and Spacing (slika 2.4).

14

2. VJE@BA

SLIKA 2.4 Okvir za dijalog Paragraph s prikazanom opcijom Indents and Spacing. Desni klik miša Kliknete li desnim gumbom miša otvorit }ete izborni~ke pre~ice s uobi~ajenim naredbama. Kliknete li desnim gumbom miša iznad odlomka i odaberete Paragraph otvorit }ete okvir za dijalog Paragraph.

2. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Line Spacing i odaberite
`eljenu opciju razmaka iz popisa.

3. @elite li dodati razmak ispred prvog ili nakon posljednjeg retka u
odlomku, unestite `eljeni razmak ili kliknite broj~anik u okviru za tekst Before and After. Kliknite OK.

Tipkovni~ke pre~ice Naj~e{}e kori{tene razmake redaka mo`ete brzo postaviti i pomo}u tipkovni~kih pre~ica. Za jednostruki razmak pritisnite Ctrl+1, za 1,5-struki razmak Ctrl+5, a za dvostruki razmak Ctrl+2.

Odd Page – Novi odjeljak po~inje na sljede}oj parnoj stranici. . Svi imaju isti efekt. Prikaz Web Layout je dobar pri stvaranju Web stranica ili dokumenata koji se moraju ponovo prikazivati na zaslonu. Prikaz Normal je najbolji za sveobuhvatne poslove ure|ivanja. Continuous – Novi odjeljak po~inje na istoj stranici gdje je prethodni odjeljak. l l U prikazu Normal. Even Page – Novi odjeljak po~inje na sljede}oj neparnoj stranici. Da biste umetnuli prekida~ odjeljka. Prikaz Print Layout je idealan za rad s formatima i detaljima stranice. kliknite crtu prekida i pritisnite Delete. no razlikuju se po smještanju teksta nakon prekida~a odjeljka: l l Next Page – Novi odjeljak po~inje na vrhu sljede}e stranice. Word nudi ~etiri vrste prekida~a odjeljka. od kojih svaki mo`e imati vlastite formate. Word ozna~ava prekida~ odjeljka prikazom dvostruke vodoravne crte s oznakom Section Break nakon koje slijedi vrsta prekida. odaberite Insert. Ove oznake nisu vidljive u prikazu Print Layout ili pri ispisu dokumenta. Prikaz dokumenta na zaslonu Izbornik View nudi ~etiri na~ina prikaza dokumenta na zaslonu.FORMATIRANJE DOKUMENATA U WORDU 15 UPOTREBA PREKIDA^A ODJELJKA U Wordu dokument mo`ete podijeliti u jedan ili više odjeljaka. Break kako biste otvorili okvir za dijalog Break. Prikaz Outline je stvoren za rad sa strukturom dokumenta. Odaberite `eljenu vrstu prekida~a odjeljka (opisano u prethodnom odlomku) i kliknite OK. @elite li izbrisati prekida~ odjeljka.

Da biste izbrisali prekid stranice kliknite na crtu koja predstavlja prekid i pritisnite tipku Delete. Prekid stranice prikazuje se u dokumentu kao okomita crta. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti pisma i efekte pisma kako biste poboljšali izgled svog dokumenta. Kao i prekida~i odjeljka.16 2. Dakako. . Word }e automatski zapo~eti novu stranicu i nastaviti tekst na vrhu umetnute stranice. i prekidi stranica nisu vidljivi pri ispisu ili u prikazu Print Layout. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti uobi~ajene na~ine formatiranja. mo`ete sami umetnuti prekid stranice kada god to za`elite. VJE@BA UMETANJE PREKIDA STRANICE Kada tekst dosegne donju marginu stranice. Najbr`i na~in umetanja prekida stranice je pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+Enter.

. ODABIR PISMA Office 2000 nudi mnogobrojne varijante pisama koje mo`ete upotrijebiti u svom dokumentu. Wordovo osnovno podešenje pisma je Times New Roman veli~ine 12 to~aka. Tada }e se promjena pisma odnositi na odabrani tekst. U jednom palcu sadr`ane su 72 to~ke. Kliknite na pismo kako biste ga odabrali. tako da mo`ete vidjeti kako izgledaju (slika 3. Vje`ba UPOTREBA PISAMA U WORDU U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti pisma i efekte pisma da biste poboljšali izgled svog Wordovog dokumenta. ponu|ena pisma su samo jedan klik miša udaljena od primjene. Bilo da stvarate pismo ili ro|endansku ~estitku.3. Uvijek mo`ete pogledati u padaju}i popis Font ili Font Size. PowerPointu i Publisheru. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Font kako biste prikazali popis pisama.1). Upotrijebite sljede}e korake da biste promijenili pismo: 1. odaberite ga. tako da je naslov veli~ine 36 to~aka zapravo visok polovinu palca. 3. Veli~ina pisma je izra`ena u to~kama. Pisma TrueType su skalabilna. koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje. Pisma su napisana u izvornom izgledu pisma. kako biste vidjeli trenutno pismo i veli~inu. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Font Size kako biste prikazali popis i klikom odaberite `eljenu veli~inu pisma. Koncepte koje }ete ovdje nau~iti mo`ete upotrijebiti i u drugim aplikacijama Officea: Excelu. Postavite kursor na mjesto gdje }ete zapo~eti unošenje teksta. 2. Ako ste ve} unijeli tekst. što zna~i da su dostupna u bilo kojoj veli~ini.

najprije odaberite tekst i tada primijenite efekt. MASNIH. odaberite cijeli dokument pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+A.1 Okviri s popisima Font i Font Size prikazuju ime i veli~inu trenutnog pisma. NAKO[ENIH I PODCRTANIH ZANKOVA Masni. Kao i kod ostalih poslova ure|ivanja. Brzi odabir Ako `elite promijeniti pismo u cijelom dokumentu. VJE@BA Naj~eš}e odabrana pisma prikazuju se na vrhu popisa Kliknite ovdje kako biste odabrali drugu veli~inu Gumb za Gumb za masne nakošene znakove znakove Ime pisma napisano je u izvornom obliku Gumb za potcrtane znakove SLIKA 3. nakošeni ili podcrtani znakovi upotrebljavaju se za isticanje naslova i va`nih dijelova teksta. ili odaberite efekt zatim utipkajte tekst i tada isklju~ite efekt. UPOTREBA .18 3. Kombinirati mo`ete dva ili tri efekta istovremeno.

gumb na alatnoj traci izgleda kao da je pritisnut. kliknete li ga ponovno isklju~ili ste opciju. Kliknete li na gumb uklju~ili ste efekt. Subscript (spušteni znakovi). što zna~i da tekst nije vidljiv na zaslonu i ne}e biti ispisan. . Font kako biste otvorili okvir za dijalog Font (slika 3.2 Upotrijebite okvir za dijalog Font kao biste pridijelili posebne efekte i vidjeli kako }e efekti izgledati.2). Striketrough (precrtani znakovi) i nekoliko grafi~kih (sjene i okviri). Tipkovni~ke pre~ice Ako `elite ruke uvijek imati na tipkovnici. pritisnite Ctrl+B za masne znakove. Mo`ete i sakriti tekst. Ako je kursor na mjestu gdje je jedan od efekata primijenjen. U ovom podru~ju odaberite efekte Podru~je pregleda pisma SLIKA 3. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili posebne efekte pisma na odabrani tekst ili na tekst koji }e tek biti unesen: 1.1). PRIDJELJIVANJE POSEBNIH EFEKATA Word sadr`i nekoliko posebnih efekata koje mo`ete upotrijebiti. Odaberite Format.UPOTREBA PISAMA U WORDU 19 Najbr`i na~in pridjeljivanja ovih efekata je pomo}u gumba koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje (slika 3. Ctrl+U za podcrtane i Ctrl+I za nakošene. Tu su uklju~eni Superscript (podignuti znakovi).

odaberite Format. odabrani efekt ne mo`ete pridijeliti pismu. ve} definiranih boja. 3. U okviru Preview vidjet }ete kako pismo izgleda uz primjenu posebnog efekta. mo`ete izabrati iz ve} definiranih boja ili odabrati opciju More Colors. Word nudi dva na~ina za dodavanje boje tekstu. l U oba slu~aja.20 3. Font. Kliknite na boju kako biste je odabrali. . Upotrijebiti mo`ete gumb Font Color ili okvir za dijalog Font: l Kliknite strelicu uz gumb Font Color na alatnoj traci za formatiranje kako biste prikazali paletu boja iz koje }ete izabrati `eljenu (slika 3. Da biste upotrijebili okvir za dijalog Font. U podru~ju Effects.3). Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Font Color kako biste prikazali paletu. VJE@BA 2. Odaberite drugu vrstu efekta ili drugo pismo. Da biste isklju~ili opciju ponovno kliknite u okvir za potvrdu. Kada ste zadovoljni podešenjima. Upotrijebite boje kada unosite revizije dok s ostalima raspravljate o dokumentu. a u isto vrijeme u podru~ju Preview nestane pismo. Kliknite na boju kako biste je odabrali. kliknite OK. odaberite `eljeni efekt. Efekti uvijek ne rade Ovisno o vrsti pisma. ili stvarate svoju boju. Dodavanje boje u tekst je odli~an na~in isticanja va`nih dijelova dokumenta. Na taj na~in otvarate okvir za dijalog Colors gdje izabirete iz standardnih. svi efekti mo`da ne}e biti dostupni. Ako odaberete efekt. @elite li uklju~iti opciju efekta. kliknite u okvir za potvrdu pored imena efekta. DODAVANJE BOJE Pisa~i u boji sve su više u primjeni i nisu luksuz.

Nakon što upotrijebite gumb Font Color. te kako upotrijebiti istozna~nice. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako prona}i i zamijeniti tekst. Gumb Font Color Kliknite ovdje kako biste prikazali paletu ve} definiranih boja Kliknite ovdje kako biste vidjeli gumbe koje mo`ete dodavati alatnim trakama Kliknite ovdje kako biste otvorili okvir za dijalog Colors SLIKA 3.UPOTREBA PISAMA U WORDU 21 Gdje su gumbi? Ako na alatnoj traci za formatiranje nije vidljiv gumb Font Color. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti pisma i efekte pisma da biste poboljšali izgled dokumenta. . Tako }ete otvoriti paletu gumba koje još niste upotrijebili. kliknite gumb koji ima oznaku dvostruke strelice i nalazi se na desnom kraju alatne trake.3 Paleta Font Color sadr`i 40 ve} definiranih boja iz kojih mo`ete odabrati `eljenu. upotrijebiti provjeru gramati~kih i pravopisnih pogre{aka. on }e i nadalje biti vidljiv na alatnoj traci za formatiranje.

prezentaciji ili bazi podataka. koriste iste korake. Odaberite Edit. Find ili pritisnite tipke Ctrl+F. Objasnit }emo upotrebu u Wordu. SLIKA 4. no zapamtite da i ostale aplikacije Officea. osim Outlooka.4. utipkajte ga u okviru za dijalog Find and Replace. . publikaciji. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pronašli tekst: 1. te kako provjeriti gramati~ke i pravopisne pogre{ke u dokumentu. Vje`ba PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako prona}i i zamijeniti tekst. PROVJERA PRONALA@ENJE I ZAMJENA TEKSTA Opcija Find omogu}ava vam brzo pronala`enje informacija u dokumentu.1). Opcija Replace omogu}ava zamjenu prona|enog elementa s novim informacijama.1 Da biste pronašli tekst. radnoj stranici. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 4.

PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU 23 2. Replace ili pritisnite Ctrl+H. Ako prona|e tekst. Pretraga dijela teksta Prema osnovnim podešenjima. Prona|eni tekst i dalje je ozna~en. ako `elite prona}i tekst u odre|enom dijelu dokumenta.2). unestite tekst koji `elite prona}i. . 4. U okvir za tekst Find What. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pronašli i zamijenili tekst: 1. ozna~it }e ga i zaustaviti se. 3. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 4. tra`enje pomo}u Find and Replace obavlja se po cijelom dokumentu. Wordova naredba Replace omogu}ava zamjenu prona|enog teksta novim. Odaberite Edit. Word pregledava dokument i tra`i tekst. Kliknite Find Next kako biste nastavili tra`enje sljede}eg elementa ili odaberite Cancel kako biste se vratili u dokument. To mo`e biti rije~. SLIKA 4.2 Kartica Replace u okviru za dijalog Find and Replace uklju~uje okvir za tekst Replace With. okvir za dijalog i dalje je prikazan na zaslonu. Stoga. dio rije~i ili fraza. Ova opcija je vrlo korisna kad ste odre|enu rije~ krivo napisali mnogo puta u dokumentu. Kliknite Find Next. najprije odaberite taj dio teksta.

Word }e prona}i samu rije~ ako. Da biste to uradili. ako unesete ako. kliknite gumb More u okviru za dijalog Find and Replace. . cijeloj rije~i ili jednom njezinom dijelu. @elite li poboljšati tra`enje. Kliknite gumb Replace All da biste zamijenili sve prona|ene i ozna~ene tekstove bez sukcesivnog pregleda. ne unosite nikakav tekst u okvir Replace With. odaberite Edit. ali i Tako. 5. Na primjer. U okvir za tekst Replace With unesite zamjenski tekst. Kliknite Find Next da biste napustili ozna~eni tekst bez promjene i otišli na sljede}i prona|eni tekst.3). U okvir za tekst Find What unesite tekst koji `elite zamijeniti. 3. upotrijebite Wordove opcije tra`enja. VJE@BA 2. Undo kako biste se vratili na prethodno stanje. Brisanje teksta @elite li izbrisati prona|eni tekst.24 4. itd. Za svaki element koji Word prona|e mo`ete upotrijebiti jedan od tri gumba: l Kliknite gumb Replace da biste zamijenili prona|eni i ozna~eni tekst i otišli na sljede}e mjesto prona|enog teksta. UPOTREBA OPCIJA TRA@ENJA U WORDU Prema osnovnim podešenjima opcija Find pronalazi tekst bez obzira radi li se o slovu. l l Oporavak! Ako ste pogriješili pri zamjeni teksta. Okvir za dijalog }e prikazati dodatne opcije (slika 4. Kliknite Find Next kako biste pronašli i ozna~ili prvi tra`eni tekst. 4.

) Use Wildcards – Dozvoljava upotrebu zvjezdice (*) i upitnika (?) u predlo`ak tra`enja. predlo`ak ta*o }e prona}i tako. ne}ete prona}i samo sit. Na primjer. Ova opcija nije dostupna odaberete li opciju Use Wildcards. l l l l . dok upitnik (?) ozna~ava pojedini nepoznati znak. prona}i }ete i there. Na primjer. Izaberite iz sljede}ih opcija: l Match Case – Zahtijeva pronala`enje po velikim i malim slovima. Odabirom ove opcije. a ne i ako ili AKO. unesete li sit. Ako odaberete ovu opciju i unesete li ako prona}i }ete samo ako bez dodatnih rije~i kao što su tako. tatko itd.PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU 25 SLIKA 4. unesete li Ako prona}i }ete samo rije~ Ako. Zvjezdica (*) ozna~ava više nepoznatih znakova (ili ni jedan). Ako odaberete ovu opciju i unesete their. Find All Word Forms – Pronalazi zamjenske forme predlošku tra`enja. ve} i sat i sitting. (Opcija nije dostupna ako unesete više rije~i u okvir za tekst Find What. Find Whole Words Only – Pronalazi samo cijele rije~i. lako itd. Sounds Like – Pronalazi rije~i koje zvu~e sli~no predlošku.3 Podešenja opcija tra`enja za naredbu Find. tao.

isklju~ite opciju Check Grammar.4). Provjera gramatike ozna~ava potencijalne pogre{ke kako biste ih mogli pregledati i ispraviti ako je potrebno. VJE@BA Problemi u pronala`enju teksta Ako ne mo`ete prona}i tekst za koji ste sigurni da se nalazi u dokumentu. Ina~e.26 4. PRAVOPISNIH I GRAMATI^KIH POGRE[AKA Word ujedinjava provjeru pravopisnih i gramati~kih pogre{aka kako biste odjednom mogli provjeriti cijeli dokument.) Odaberite Tools. Ako `elite samo provjeru pravopisa. Tada rije~ mo`ete zanemariti. provjerite pravopis predloška tra`enja i budite sigurni da ne`eljene opcije tra`enja nisu uklju~ene. Provjera pravopisa pregledava svaku rije~ po standardnom rje~niku i ozna~ava nepoznate rije~i. Word pregledava cijeli dokument po~evši od kursora. Prikazuje se okvir za dijalog Spelling and Grammar (slika 4. ispraviti ili dodati rje~niku. Da biste provjerili pravopis i gramatiku u dijelu teksta. Word upotrebljava standardna pravila pisanja koja su podijeljena na ~etiri grupe stilova pisanja: uobi~ajeni. . Ostale aplikacije Officea sadr`e provjeru pravopisa. ali je ne ujedinjuju s provjerom gramati~kih pogre{aka. pogledajte u ugra|enu pomo} i potra`ite “grammar and writing style options”. formalni i tehni~ki. (Kursor mo`ete postaviti na po~etak dokumenta pritiskom na tipke Ctrl+Home. najprije odaberite tekst. Tako|er mo`ete stvoriti i vlastiti stil pisanja kombiniraju}i najbolje od svakog. PROVJERA Gramati~ka pravila @elite li saznati više informacija o pravilima i opcijama stilova pisanja. standardni. Spelling and Grammar ili pritisnite tipku F7 (ili kliknite na gumb Spelling and Grammar koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci).

SLIKA 4. l l l . a potencijalnu pogre{ku ozna~ava zelenom bojom. @elite li zamijeniti sve iste pravopisne pogreške u dokumentu.4 kao primjer ozna~ena je rije~ copany. upotrijebite jednu od sljede}ih radnji: l l Ispravite pogre{ku sami. a predlo`ena zamjena je prikazana. Upotrijebite jednu od ponu|enih zamjena. Kada Word prona|e gramati~ku pogre{ku. ispravite je sami ili odaberite iz popisa Suggestions i kliknite Change All. prikazuje re~enicu u okviru za tekst.4 U okviru za dijalog Spelling and Grammar.PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU 27 Kada Word prona|e rije~ koja se ne nalazi u rje~niku. Na slici 4. Predlo`ena rije~ za zamjenu prikazuje se u okviru za popis Suggestions (ako Word nema što predlo`iti. Za svaku loše napisanu rije~ ili gramati~ku pogrešku koju Word prona|e. loše napisana rije~ je ozna~ena. uredite tekst i kliknite Change. Na taj na~in Word }e automatski ispravljati loše napisanu rije~. okvir ostaje prazan). odaberite zamjenu iz okvira za popis Suggestions i kliknite Change. kliknite AutoCorrect. @elite li dodati ispravno napisanu rije~ Wordovu rje~niku. @elite li dodati loše napisanu rije~ i njezinu zamjenu popisu AutoCorrecta. prikazuje rije~ i pripadaju}i tekst u okviru za popis Not in Dictionary. kliknite Add. a samu rije~ ozna~ava crvenom bojom.

kliknite Ignore All. kliknite Ignore. kliknite Ignore Rule. kliknite desnim gumbom miša na podcrtani tekst i odaberite tekst zamjene iz popisa. . Word }e prikazati poruku. @elite li prona}i sljede}u re~enicu s gramati~kom pogreškom. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prona}i i zamijeniti tekst i kako upotrijebiti provjeru pravopisnih i gramati~kih pogre{aka. VJE@BA l l @elite li zanemariti loše napisanu rije~.) Provjera pri unosu teksta Dok unosite tekst mo`ete primijetiti zelena i crvena valovita podcrtavanja rije~i. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi s tablicama u Wordu. @elite li zanemariti gramati~ke pogreške u dokumentu.28 4. kliknite Next Sentence. (Kliknite Cancel ako ranije `elite završiti provjeru. To je dio obilje`ja Spelling and Grammar koji provjerava tekst pri njegovu unosu. Da biste ispravili pogrešku. @elite li zanemariti sve ozna~ene pogreške pravopisa u dokumentu. l l Ponavljajte ako je potrebno. Kada je cijeli dokument pregledan.

crte`e – sve što sadr`i i Wordov dokument. 2. dok Excelove upotrebljavamo kada obavljamo razli~ite prora~une. Insert.1). UMETANJE TABLICE Tablica omogu}ava organiziranje informacija u retke i stupce. Svaka }elija je neovisna o drugoj i mo`e sadr`avati tekst. brojeve. Odaberite Table. Word ili Excel Wordove tablice su odli~ne za formatiranje teksta. U ostalim vje`bama nau~it }ete kako stvoriti tablicu podataka (u Accessu) i kako umetnuti tablice u vašu prezentaciju (u PowerPointu). Prikazuje se okvir za dijalog Insert Table (slika 5. Upotrijebite sljede}e korake kako biste umetnuli novu praznu tablicu u dokument: 1. Dijelovi redaka i stupaca nazivaju se }elije – u njih }ete utipkati ili umetnuti podatke. .5. Table. te kako je urediti i formatirati. Postavite kursor na mjesto gdje `elite stvoriti tablicu. Vje`ba RAD S TABLICAMA U WORDU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako dodati tablicu u dokument. pa ~ak i drugu tablicu. Veli~inu i formatiranje svake pojedine }elije mo`ete vrlo dobro nadzirati.

odaberite tekst i tada Table. kliknite gumb Insert Table koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci i vucite do `eljenog broja redaka i stupaca. U podru~ju Separate Text At odaberite opciju kako je tekst podijeljen. da bi Word stvorio najbolju mogu}u tablicu. `eljenu širinu svakog stupca (u palcima).) 4. . 3. 5. VJE@BA SLIKA 5. Convert Text to Table. Kliknite broja~ pored okvira za tekst Fixed column i odaberite Brzo do tablice Da biste brzo umetnuli tablicu. @elite li pridijeliti jedan od Wordovih automatskih formata tablice. Ve} napisani tekst smjestiti u tablicu Ako `elite stvoriti tablicu iz ve} postoje}eg teksta. U tom okviru odaberite opciju Auto kako biste prilagodili širinu stranice odre|enom broju stupaca.1 Utipkajte broj redaka i stupaca u okviru za dijalog Insert Table. (Kasnije }ete mo}i promijeniti te brojeve. kliknite gumb AutoFormat. U okvire za tekst Number of columns i Number of rows utipkajte broj redaka i stupaca nove tablice ili kliknite broja~ pored okvira za tekst. odaberite `eljeni format i kliknite OK.30 5.

jednostavno odaberite tekst i pritisnite tipku Delete. Prikazuje se okvir za dijalog Delete Cells (slika 5. Delete. Kliknite na }eliju u retku ili stupcu koju `elite izbrisati. Brzi odabir! Odabrati mo`ete sadr`aj }elije ili cijelu }eliju. Odaberite Table. @elite li izbrisati sadr`aj }elije. Kada to uradite. SLIKA 5. 2. Odaberite Delete Entire Row za brisanje retka ili Delete Entire Column za brisanje stupca. Cells. on mijenja izgled u strelicu. REDAKA I STUPACA Svaku pojedinu }eliju mo`ete o~istiti tako što }ete izbrisati njezin sadr`aj i ostaviti }eliju praznu.2). Upotrijebite sljede}e korake kako biste umetnuli redak ili stupac u tablicu: 1. Tako|er mo`ete izbrisati cijele retke ili stupce. Kliknite OK i Word }e izbrisati redak ili stupac.2 Pomo}u okvira za dijalog Delete Cells mo`ete izbrisati cijeli redak ili stupac u tablici. izme|u teksta i ruba }elije. Kada pokaziva~ miša postavite u to podru~je.RAD S TABLICAMA U WORDU 31 BRISANJE I UMETANJE ]ELIJA . Da biste odabrali cijelu }eliju kliknite na njezinu lijevu marginu. Kliknite u tablicu na mjesto gdje `elite umetnuti redak ili stupac. 3. stupci s desna i retci ispod popunjavaju prazna mjesta nastala brisanjem. . upotrijebite sljede}e korake: 1. Za potpuno brisanje retka ili stupca u tablici.

Odaberite Rows Below `elite li umetnuti novi prazan redak ispod kursora. Da biste odabrali nekoliko }elija istovremeno. `elite li umetnuti tri nova retka izme|u redaka broj 2 i 3.32 5. Dodavanje retka Da biste umetnuli novi redak na dnu tablice. 2. Na primjer. Odaberite Columns to the Right `elite li umetnuti novi prazan stupac desno od kursora. odaberite toliko }elija koliko `elite umetnuti redaka ili stupaca. postavite pokaziva~ miša u posljednju }eliju i pritisnite tipku Tab. Select. Da biste kopirali pritisnite tipke Ctrl+C ili kliknite na gumb Copy koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. 4 i 5 (u bilo kojem stupcu). U ovom izborniku imate ~etiri mogu}nosti: l Odaberite Columns to the Left `elite li umetnuti novi prazni stupac lijevo od kursora. Odaberite stupac ili redak povla~e}i pokaziva~ miša preko }elija ili kliknite u stupac ili redak i odaberite Table. povucite pokaziva~ miša preko njih ili odaberite jednu i pritisnite tipku Shift i upotrijebite tipke s oznakama strelica za daljnje odabiranje. Odaberite Rows Above `elite li umetnuti novi prazan redak iznad kursora. odaberite }elije u retcima 3. l l l Ako `elite umetnuti više od jednog retka ili stupca. Insert. Odaberite Table. VJE@BA 2. ILI KOPIRANJE STUPACA I REDAKA Upotrijebite sljede}e korake ako `elite kopirati ili pomicati cijele stupce ili retke s jednog mjesta na drugo u tablici: POMICANJE 1. Tada odaberite opciju Row ili Column. @elite li pomicati stupac ili redak pritisnite Ctrl+X ili kliknite gumb Cut. .

Kliknite bilo koju }eliju u stupcu koji `elite promijeniti. 4. Ako je potrebno. Kliknite Previous Column ili Next Column kako biste promijenili podešenja ostalim stupcima u tablici. na standardnoj alatnoj traci. SLIKA 5. U okvir za tekst Preferred Width unesite `eljenu širinu stupca ili kliknite broja~ pored okvira za tekst i promijenite podešenje. (Zapamtite da se stupci ume}u lijevo od kursora. Pritisnite Ctrl+V ili kliknite na gumb Paste koji se tako|er nalazi PROMJENA [IRINE STUPCA Za promjenu širine stupca mo`ete upotrijebiti miša ili okvir za dijalog. .3). Odaberite Table. Iznad okvira za tekst brojkom je ozna~en stupac na kojem radite promjene. Tablica prihva}a i prikazuje novu širinu stupca. Kliknite OK. 2. Kliknite novo mjesto stupca ili retka. 3. kliknite na karticu Column kako biste prikazali opcije stupca (slika 5. Upotrijebite sljede}e korake da nau~ite kako: 1. Table Properties. a retci iznad).3 U okviru za dijalog Column Properties utipkajte odre|ene vrijednosti širine stupca. 4.RAD S TABLICAMA U WORDU 33 3.

Ukoliko promijenite širinu stupca. mo`ete promijeniti rubove ili ih ukloniti. VJE@BA @elite li brzo promijeniti širinu stupca. poništite promjenu (Ctrl+Z). Table AutoFormat. Borders and Shading da biste prikazali okvir za dijalog Borders and Shading. 2. Odaberite Table. Odaberite format kako biste u podru~ju Preview vidjeli njegov izgled. Koliko široko? Ako ni jedna }elija nije odabrana dok povla~ite rub }elije. promjena širine odnosi se na cijeli stupac. Upotrijebite sljede}e korake: 1. Odaberite }elije u tablici kojima `elite promijeniti rubove ili kliknite u tablicu kako biste dodali rub oko cijele tablice. postavite pokaziva~ miša na desni rub stupca – pokaziva~ mijenja izgled u dvostruku tanku crtu sa strelicama okrenutim lijevo i desno. a promjenu prihvati samo jedan redak. PRIDJELJIVANJE RUBOVA TABLICI Po osnovnom podešenju Word oko svake }elije postavlja tanki rub. Naravno. Ako je potrebno isklju~ite opcije Formats to Apply. Ako je }elija odabrana. Odaberite Format. Povucite rub stupca na `eljenu širinu. . Ve} definirani formati tablica Nemojte zaboraviti da mo`ete uštedjeti puno vremena upotrebom Wordovih ve} definiranih formata tablica. Kliknite bilo gdje izvan tablice i probajte ponoviti radnju. Kliknite na karticu Borders. pojedinu }eliju ili odabrane }elije.34 5. promjena se odnosi samo na retke koji sadr`e odabrane }elije. boju ili stil ruba za cijelu tablicu. Promijeniti mo`ete širinu.

Odaberite `eljeno podešenje ruba i u podru~ju Preview pogle- dajte kako }e novo podešenje izgledati. Ako radite s tablicom koja nema rubove. Table ili Cell.RAD S TABLICAMA U WORDU 35 3. sa~ekajte par sekundi dok se ne prika`e puni izbornik. Odaberite Table. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako dodati tablicu u dokument. a olakšat }e vam rad u tablici. Ako se opcije Show Gridlines i Hide Gridlines ne prika`u u izborniku Table. te kako je ure|ivati i formatirati. . Budite sigurni da je ispod podru~ja Apply To potvr|ena dobra opcija. Kada završite s radom odaberite Table. Hide Gridlines kako biste sakrili rubove. Sljede}a vje`ba nau~it }e vas kako upotrijebiti stilove u dokumentu. mo`ete prikazati sive rubove tablice koji ne}e biti ispisani s dokumentom. Show Gridlines.

Umjesto da ponavljate odre|ene naredbe formatiranja.6. . ŠTO JE STIL Wordovi stilovi nude snagu i fleksibilnost pri formatiranju dokumenta. dvostruki razmak izme|u redaka i obostrano poravnavanje. l Pridjeljivanje stila je mnogo br`e no pridjeljivanje svakog pojedinog elementa formatiranja. Svaki odlomak ima stil. Tako|er. razmak izme|u redaka. pokazat }emo vam kako upotrijebiti ve} definirane stilove u Wordu i kako stvoriti vlastiti stil. a osnovno podešeni stil odlomka naziva se Normal. uvla~enje od jednog palca. Character Styles – Pridjeljuje se bilo kojem odjeljku teksta i uklju~uje formatiranje koje se odnosi na pojedine znakove: ime i veli~ina pisma. Vje`ba STILOVA U WORDU UPOTREBA U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti stilove da biste ubrzali poslove ure|ivanja dokumenta. rubove itd. jednostavno pridijelite stil. tabulatore. masni znakovi (drugim rije~ima. Stil je skup formata kojem mo`ete pridijeliti ime i spremiti ga za naknadnu upotrebu. Na primjer. Ne postoji osnovno podešeni stila znaka. svi formati koje mo`ete pridijeliti odabirom izbornika Format i podizbornika Font). podcrtavanje. veli~ine 14 to~aka. odre|eni stil mo`e imati pismo Arial. te ima dodatnu prednost u dosljednosti. Word sadr`i dvije vrste stilova: l Paragraph Styles – Pridjeljuje se cijelom odlomku i uklju~uje sve aspekte formatiranja koji se odnose na odlomak: pismo.

a tako|er mo`ete stvoriti i vlastiti. odaberite ih. Predlo`ak je dokument koji sadr`i stilove. @elite li pridijeliti stil odlomka na više odlomaka.1).1 Izaberite stil iz popisa Style na alatnoj traci za formatiranje. makronaredbe i ostale vrste prilago|avanja. Tada upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili `eljeno formatiranje: 1. ~uvare mjesta tekstu. postavite pokaziva~ miša bilo gdje u odlomak. kao i na veli~inu i poravnavanje (slika 6. sav tekst }e prihvatiti novi stil formatiranja. PRIDJELJIVANJE STILA TEKSTU Da biste pridijelili stil odlomku. Simboli koji se nalaze u popisu upu}uju na to radi li se o stilu odlomka ili znaka. . Odaberite tekst `elite li pridijeliti stil znaka.UPOTREBA STILOVA U WORDU 37 Ako naknadno mijenjate definiciju stila. Word ima nekoliko ve} definiranih stilova. Simbol stila znaka Simbol stila odlomka Veli~ina pisma Ime stila prikazuje pismo i izgled Simbol poravnavanja SLIKA 6. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti predlo`ak. Stvoriti stil ili predlo`ak? Stil je skup naredbi za formatiranje koje mo`ete pridijeliti odlomcima ili znakovima. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Style koja se nalazi na alatnoj traci za formatiranje kako biste vidjeli popis dostupnih stilova s prikazanim imenima stilova u pismu stila.

Zapravo. To zapravo nije stil. Brisanje stilova znaka Da biste izbrisali stil znaka iz teksta. prikazat }e se ime stila znaka. ve} odre|uje da se na odabrani tekst primjenjuje stil trenutnog odlomka. Stil se pridjeljuje odre|enom tekstu. prikazuje se stil odlomka pridijeljen trenutnom odlomku. nakon što završite rad. Jedan od na~ina stvaranja novog stila je pomo}u primjera. kliknite strelicu pored gumb More Buttons. Pregled imena stila Okvir za popis Style prikazuje ime stila pridijeljenog tekstu gdje se nalazi kursor.38 6. Ako je na odabrani tekst pridijeljen stil znaka. klikom na njegovo ime. Ina~e. odaberite tekst i pridijelite mu stil Default Paragraph Font. Na paleti neupotrijebljenih gumba na}i }ete okvir Style i strelicu padaju}eg popisa. opisanog u tri koraka: . STVARANJE NOVOG STILA Nema granica upotrebi Wordovih stilova. Zapamtite da }e Word uvrstiti i taj gumb na alatnu traku. VJE@BA Ne mo`ete prona}i gumb Style Ako na alatnoj traci ne vidite gumb Style. Odaberite `eljeni stil. Kliknite na strelicu i odaberite stil. 2. koja se nalazi na desnom kraju alatne trake. stvaranje vlastitog stila je osnovni dio izvla~enja najboljeg iz Wordovih stilova.

Upotreba ponu|enih stilova (Heading 1. Kliknite okvir za popis Style. Ako vam se to ipak dogodi. Ako. Sljede}a prednost upotrebe Wordovih ve} definiranih stilova za naslove jest njihova unaprijed podešena veza s izradom kazala i sadr`aja. novi stil sadr`avat }e sve formate osnovnog stila i sva dodavanja i promjene koje }ete unijeti pri definiranju stila. 2. . Klinite na gumb New. Ako stvorite vlastiti stil za naslove. 2. Postavite kursor u odlomak koji ste upravo formatirali sa svim podešenjima koja `elite u stilu. formatiranje stila }e se pridijeliti odlomku. U tre}em koraku budite sigurni da niste unijeli ime ve} definiranog stila. Stilovi za naslove Za naslove mo`da ne}ete `eljeti stvarati vlastite stilove. Novi stil mo`ete stvoriti odabirom opcija formatiranja iz okvira za dijalog New Style.UPOTREBA STILOVA U WORDU 39 1. Heading 2 itd) nudi prednosti. Novi stil mo`ete stvoriti od po~etka ili ga zasnovati na ve} postoje}em stilu. Tada ponovite korake dva i tri i dajte stilu jedinstveno ime. Ovu metodu morate upotrijebiti stvarate li stil znaka. vratite se na prethodno stanje odabirom izbornika Edit i klikom na Undo Style. primjerice. 3. Ako to uradite. Ako odaberete ovu drugu opciju. onda ne}ete mo}i pregledati strukturu. Prikazuje se okvir za dijalog New Style (slika 6. Style da biste otvorili okvir za dijalog Style.2). mo`ete prije}i u prikaz Outline kako biste vidjeli strukturu dokumenta zasnovanu na naslovima. Utipkajte ime novog stila i pritisnite tipku Enter. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili novi stil: 1. upotrijebite Wordove stilove naslova. Odaberite Format. a vaše promjene }e nestati.

(Ova opcija dostupna je samo za stil odlomka. kliknite strelicu padaju}eg popisa Based On i iz popisa odaberite osnovni stil. 5. Ako ste napravili promjene. unosite naknadno bile pridijeljene stilu. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Style Type i odaberite opciju Character ili Paragraph ovisno stvarate li stil odlomka ili znaka. Kada završite s radom. vaš dokument. 6.) ranja.2 Stvorite novi stil od po~etka ili zasnovan na ve} postoje}em stilu u okviru za dijalog New Style. a podru~je Description }e opisati elemente stila.40 6. VJE@BA Kliknite kako biste odabrali osnovni stil Utipkajte ime stila Kliknite kako biste odabrali vrstu stila Kliknite kako biste odabrali opcije formatiranja SLIKA 6. podru~je Preview }e prikazati izgled stila. potvrdite opciju Add to Template. Potvrdite opciju Automatically Update kako bi promjene koje 8. Kliknite gumb Format i iz izbornika odaberite podešenje formati- . Ako `elite stvoriti novi stil zasnovan na ve} postoje}em. U okvir za tekst Name utipkajte ime novog stila. novi }e stil biti dostupan samo u trenutnom dokumentu. Ne potvrdite li opciju. Ako `elite da novi stil bude dio predloška na kojem je zasnovan 7. 4. 3. kliknite OK kako biste se vratili u okvir za dijalog Style.

sav tekst dokumenta }e prihvatiti novo formatiranje stila. Kada promijenite formatiranje. Styles in Use – Prikazat }e se stilovi pridijeljeni tekstu u trenutnom dokumentu. Kliknite strelicu padaju}eg popisa List i odaberite koje stilove `elite prikazati u popisu Styles: l All Styles – Prikazat }e se svi stilovi definirani u trenutnom dokumentu. bilo da ste vi definirali stil ili je stil ve} definiran u Wordu. 2.UPOTREBA STILOVA U WORDU 41 9.3 U okviru za dijalog Style odaberite koji }e stilovi biti prikazani u popisu stilova. PROMJENE U STILU Promijeniti mo`ete formatiranje bilo kojeg stila. novi stil }ete spremiti bez pridjeljivanja bilo tekstu bilo odlomku. Upotrijebite sljede}e korake kako biste unijeli promjene u stil: 1. Ako kliknete Close. SLIKA 6. Kliknite gumb Apply kako biste pridijelili novi stil trenutnom tekstu ili odlomku. User Defined Styles – Prikazat }e se svi upotrijebljeni definirani stilovi u trenutnom dokumentu.3). Odaberite Format. Style da biste otvorili okvir za dijalog Style (slika 6. l l .

dijalog Style. stil se automatski mijenja. Kliknite okvir Style. i tada kliknite Close. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Wordove predloške. okvir za dijalog }e vas pitati `elite li promijeniti stil ili vratiti prethodne formate stila. VJE@BA 3. Kliknite na gumb Modify. kako stvoriti vlastiti predlo`ak.42 6. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti stil ili stvoriti vlastiti. U popisu Styles kliknite ime stila koji `elite promijeniti. .2). te kako promijeniti postoje}i. 4. Kliknite OK kako biste se vratili u okvir za Brza promjena stila Najbr`i na~in promjene stila je pridjeljivanje stila tekstu u dokumentu i tada unošenje promjena izgleda stila.2) potvr|ena opcija Update Automatically. Ako opcija nije potvr|ena. Prikazuje se okvir za dijalog Modify Style koji izgleda isto kao okvir za dijalog New Style (slika 6. 5. koji se nalazi na alatnoj traci za formatiranje (tako da je ime stila ozna~eno) i pritisnite Enter. Unestite promjene. Ako je u okviru za dijalog New Style (slika 6.

stvoriti vlastiti ili promijeniti postoje}i.7. Na primjer. (Access ima ~arobnjaka koji upotrebljava predloške za stvaranje razli~itih vrsta baza podataka. Sljede}i put kada stvarate dopis.1 prikazuje karticu Letters&Faxes u okviru za dijalog New. Kliknite na karticu kako biste prešli na novu kategoriju predlo`aka. dvostruko kliknite na predlo`ak. Excel. Da biste stvorili dokument zasnovan na predlošku. . stvorite predlo`ak dopisa koji sadr`i podešenja formata i ~uvare teksta. Slika 7. Kliknite na predlo`ak kako biste ga prikazali u okviru Preview. odaberite File. otvorite predlo`ak i popunite praznine u njemu. Prikazuje se okvir za dijalog New. stvarate li mnogo dopisa. Vje`ba UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti predlo`ak. Istra`it }ete kako upotrijebiti Wordov predlo`ak. Da biste otvorili predlo`ak u Wordu. Word. New.) Predlošci štede vrijeme stvaranja i formatiranja dokumenta. UPOTREBA WORDOVIH PREDLO`AKA Predlošci su dokumenti koje stvarate kako bi slu`ili kao model ostalim dokumentima. PowerPoint i Publisher sadr`e predloške koje mo`ete upotrijebiti trenutno.

STVARANJE NOVOG PREDLO[KA Word olakšava stvaranje vlastitog predloška. VJE@BA ^arobnjak Okvir Preview SLIKA 7. mo`ete uštedjeti na vremenu i zasnovati svoj predlo`ak na ve} definiranom Wordovu .44 7. Kada kliknete na predlo`ak da biste vidjeli njegov izgled. U stvari.1 U okviru za dijalog New ima 10 kategorija predlo`aka i ~arobnjaka. Umetnite CD Office 2000 i kliknite OK kako biste instalirali predloške. mo`e se pojaviti ova poruka: Click OK to install additional templates and create a new file (Kliknite OK kako biste instalirali dodatne predloške i stvorili novu datoteku). Predlošci nisu instalirani Nisu svi predlošci instalirani tijekom uobi~ajene instalacije. Kategorije mogu biti razli~ite ovisno o izboru instalacije.

2). i pridijelite `eljeno formatiranje tekstu. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili novi predlo`ak: 1. New da biste otvorili okvir za dijalog New. stvorite vlastiti od po~etka pomo}u predloška Blank Document. tako što }ete ga otvoriti. ^uvari mjesta To je tekst koji `elite prikazati u svim dokumentima stvorenim na novom predlošku. 2. Klinite da biste otvorili predlo`ak Kliknite da biste stvorili predlo`ak od po~etka SLIKA 7. Odaberite File. 3.2 Stvoriti mo`ete novi predlo`ak zasnovan na postoje}em.UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU 45 predlošku. 4. Ako `elite novi predlo`ak zasnovati na postoje}em. U ostalim slu~ajevima. unijeti promjene i spremiti pod drugim imenom. Mnoge stvari su ve} napravljene i sve što trebate uraditi je unijeti vlastite elemente. Ako ne mo`ete prona}i sli~an predlo`ak. odaberite ikonu Blank Document koja se nalazi na kartici General (slika 7. Tako|er mo`ete stvoriti bilo koji stil koji `elite u predlošku. . Unesite tekst ~uvara mjesta i ostale elemente koje `elite da sadr`i novi predlo`ak. Kliknite gumb opcije Template (u gornjem desnom kutu). odaberite ikonu predloška u okviru za dijalog.

Datoteke spremljene ovdje bit }e prikazane na kartici General u okviru za dijalog New. PROMJENA POSTOJE]EG PREDLO[KA Wordovi predlošci su profesionalno dizajnirani i spremni za upotrebu. Ako stvorite podmapu. promijeniti ga i spremiti sa svojim promjenama. Ako spremite svoje predloške na ta mjesta ne}ete ih mo}i vidjeti u okviru za dijalog New. Save ili kliknite gumb Save koji se nalazi na stan- dardnoj alatnoj traci. Evo kako: 1. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. unesite opisno ime predloška upotre7. Kliknite gumb Open koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci kako biste otvorili okvir za dijalog Open. 5. Pozvati mo`ete bilo koji postoje}i predlo`ak (koji ste sami stvorili ili koji ste instalirali s Wordom). njezino ime postaje i ime nove kartice u okviru za dijalog New. kliknite gumb Create New Folder i utipkajte ime mape. Kada u petom koraku otvorite okvir za dijalog Save As.46 7. Ako `elite da novi predlo`ak bude uklju~en u postoje}u karticu (na primjer. Sve što trebate u~initi je prilagoditi predloške svojim potrebama. Letters&faxes) morate stvoriti podmapu s tim imenom. Wordovi ugra|eni predlošci su smješteni na razli~ita mjesta (objašnjenje u drugom koraku sljede}eg odjeljka). Kliknite Save. 6. VJE@BA Spremanje predlo`aka Novi predlo`ak morate spremiti u mapu koju nudi Word ili stvoriti podmapu. U okvir za tekst File Name. Predlo`ak je sada dostupan svaki put kada zapo~injete stvaranje novog dokumenta. Odaberite File. Word }e vam olakšati posao. bom do 256 znakova. . Ve} je odabrana opcija Document Tamplate u okviru Save as Type i Word nudi to~nu mapu predlo`aka. Word sprema predlo`ak pod odre|enim imenom.

SLIKA 7. kliknite Update New. 3. Kada odaberete kategorije. Odaberite predlo`ak koji `elite promijeniti i kliknite Open. Da biste promijenili jedan od vlastitih predlo`aka potra`ite ga u mapi C:\Windows\Application Data\Microsoft\Templates. Ne mo`ete prona}i predlo`ak? Tijekom uobi~ajene instalacije.UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU 47 2.3). Da biste instalirali ostale pokrenite program Setup s CD-a Office 2000. potra`ite ga u mapi C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033. Nakon toga kliknite na znak plusa pored Wizards and Templates. Kliknite na bilo koju kategoriju koja nije instalirana i odaberite opciju Run from My Computer da biste instalirali kategoriju. Kliknite na gumb Add or Remove Features.3 Upotrijebite padaju}i popis Files of Type kako biste odabrali vrstu datoteka koje `elite vidjeti u okviru za dijalog Open. Da biste promijenili jedan od Wordovih predlo`aka. . Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Files of Type i iz popisa odaberite opciju Document Templates (slika 7. samo neki predlošci i ~arobnjaci bit }e instalirani. Tada kliknite oznaku plusa (+) pored Microsoft Word for Windows da biste prikazali opcije Worda.

VJE@BA 4. 2. stranice. Otvorite dokument na kojem `elite zasnovati predlo`ak. Predlošci spremljeni u ovu mapu vidljivi su u okviru za dijalog New na kartici General. STVARANJE PREDLOŠKA IZ DOKUMENTA Ponekad }e biti korisno stvoriti predlo`ak zasnovan na postoje}em Wordovu dokumentu. Kada odaberete opciju Document Template. (Pogledajte upozorenje na vrhu 46.) kliknite Save. Ako je potrebno. Upotrijebite sljede}e korake: 1. Unesite potrebne promjene. 4. 5. Odaberite File. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Save As Type i iz popisa odaberite opciju Document Template. Kada promijenite predlo`ak. . U okvir za tekst File Name utipkajte opisno ime predloška i U tre}em koraku va`no je odabrati dobru mapu predloška. spremiti predlo`ak. Okvir Save In automatski prelazi u mapu Templates. Word sprema promijenjeni predlo`ak na disk. Word automatski prelazi u mapu Windows\Application Data\Microsoft\Templates. 3. ve} samo dokumenti koje }ete tek stvarati. Unesite promjene u predlo`ak ako je potrebno.48 7. dvostruko kliknite ime mape u koju `elite 5. Save As kako biste otvorili okvir za dijalog Save As. Kliknite gumb Save na standardnoj alatnoj traci. dokumenti koji su ranije stvoreni na tom predlošku ne}e prihvatiti promjene.

Otvorite dokument koji `elite a`urirati. stilovi dokumenta }e biti automatski a`urirani na sve stilove koji su pridijeljeni svaki put kada u~itavate dokument. kao što su ~uvari mjesta ili formati. Upotrijebite sljede}e korake: A@URIRANJE 1. Templates And Add-ins. mili a`urirani dokument.) Document Template. . 3.UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU 49 DOKUMENTA KADA JE PROMIJENJEN PREDLO@AK Kao što smo prethodno rekli. stvoriti vlastite i promijeniti izgled postoje}im. Kliknite OK. (Ako ne vidite opciju sa~ekajte nekoliko sekundi kako bi izbornik Tools prikazao opciju. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako urediti radnu stranicu u Excelu. Nau~ili ste kako upotrijebiti Wordove predloške. samo dokumenti koji }e se kasnije stvarati prihva}aju promjene. ne}e imati `eljeni efekt. S prihva}enom ovom opcijom. kada promijenite predlo`ak. Predlo`ak na kojem je zasnovan dokument prikazan je u okviru 4. mo`ete a`urirati dokument odaberete li opciju Automatically Update Document Styles. Kliknite gumb Save na standardnoj alatnoj traci kako biste spreU ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti predloške. Me|utim. Odaberite Tools. Ostali elementi predloška koji su dodavani ru~no. Odaberite opciju Automatically Update Document Styles. 2.

retke. kako urediti unos. Na taj na~in prelazite u ure|ivanje. UBRZAVANJE UNOSA PODATAKA Unos podataka u radnoj stranici mo`e biti vrlo zamoran. a tipku Delete za brisanje znakova s desne strane. kako dodavati i brisati }elije. Rije~ Edit ispisana je na statusnoj traci. Naslovi se ~esto ponavljaju. Tada utipkajte znakove koje `elite dodavati.8. URE\IVANJE URE\IVANJE UNESENIH PODATAKA Nakon što ste unijeli podatak u }eliju. Ina~e. dvostruko kliknite na }eliju. Pritisnite tipku Backspace da biste izbrisali znakove s lijeve strane kursora. mo`da }ete htjeti urediti podatke (pomo}u trake za formulu) ili prikaz podataka u }eliji. Upotrijebite sljede}e korake: 1. pomicali kursor po unosu. snite tipku Enter na tipkovnici kako biste prihvatili promjene. Kliknite gumb Enter koji se nalazi na traci za formulu ili priti- Ako ipak promijenite mišljenje i ne `elite urediti unos. stupce te kako pomicati i kopirati podatke. kliknite na }eliju i tada na traku za formulu ili pritisnite tipku F2. pa ponekad mo`ete unositi iste informacije više . Vje`ba RADNIH STRANICA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako revidirati radnu stranicu u Excelu. 2. Pritisnite tipke ozna~ene lijevom ili desnom strelicom kako biste 3. kliknite gumb Cancel ili pritisnite tipku Esc. Da biste uredili podatak u }eliji.

To je znak da je }elija odabrana. Excel nudi nekoliko mogu}nosti koje }e vam pomo}i da ubrzate unose koji se ponavljaju. Hvataljka za popunu je kvadrati} koji se nalazi u desnom donjem kutu ruba }elije. .1 Uporijebite hvataljku za popunu kako biste kopirali unos }elije u susjedne }elije. kao što su klik miša za kopiranje unosa i inteligentni alati kao što su AutoFill i AutoComplete. Hvataljka za popunu Balon~i} SLIKA 8. Upotrijebite sljede}e korake kako biste kopirali sadr`aj jedne }elije u više }elija: 1.1). oko nje se pojavljuje rub. 2.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 51 puta. Kliknite na }eliju ~iji sadr`aj `elite kopirati. Povucite hvataljku za popunu dolje ili desno kako biste kopirali podatak u susjedne }elije (slika 8. Hvataljka za popunu Kada kliknete na }eliju.

Tada odaberite }elije koje `elite kopirati. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok vu~ete hvataljku za popunu. stvarate seriju podataka Monday. O`ujak…) je vrlo sli~no kopiranju sadr`aja }elija. AutoFill obavlja vaš posao. ako utipkate Monday u }eliju i tada povu~ete hvataljku za popunu }elije preko susjednih. shva}aju}i prvi unos i stvaraju}i seriju unosa zasnovanom na njemu. najprije odaberite radnu stranicu (stranice) u koju `elite kopirati. mjesec ili neki drugi element koji mo`e biti shva}en kao serija podataka (January. Tada odaberite All (kako biste kopirali sadr`aj i formatiranje }elije). Na primjer.). Wednesday itd. AutoComplete inteligentno završava unos i zasniva ga na unosu koji ste ve} ranije unijeli u istom stupcu. Dok vu~ete. VJE@BA Kopiranje izme|u radnih stranica Ako `elite kopirati sadr`aj }elija iz jedne u druge radne stranice radne bilje`nice. Fill. a ne `elite stvoriti seriju ve} kopirati to~an sadr`aj }elije. Odaberite Edit. balon~i} prikazuje što to~no kopirate kako biste prestali kopirati u odre|enoj }eliji i tako stvorili to~no odre|enu seriju podataka. Ne `elite stvoriti seriju podataka? Ako kopirate broj. Dok vu~ete hvataljku za popunu osnovne }elije. Across Worksheets. UNO[ENJE SERIJA PODATAKA POMO]U AUTOFILLA Unošenje serija podataka (kao što je Sije~anj. Velja~a.52 8. Na primjer. klikom na jaha~e stranice dok u isto vrijeme dr`ite pritisnutu tipku Ctrl. ISTOG PODATKA VI[E PUTA POMO]U AUTOCOMPLETEA Kada utipkate nekoliko po~etnih slova unosa. Tuesday. Contents (samo sadr`aj) ili Formats (samo formate) i kliknite OK. pretpostavimo da `elite unijeti dr`avu pro- UNO[ENJE . February itd.

Evo razli~itih na~ina odabira: Da biste odabrali jednu }eliju. Ako vam to ne treba. Da biste odabrali susjedne }elije.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 53 izvodnje za seriju paketa.) Da biste vidjeli popis AutoComplete unosa. najprije morate odabrati `eljene }elije. Mo`ete li upotrijebiti AutoComplete u retcima? Na `alost. Kliknite na rije~ u popisu kako biste je umetnuli u odabranu }eliju. Prema osnovnim postavkama Excela. Utipkajte e. opcija AutoComplete je uvijek uklju~ena. AutoComplete radi samo s unosima u stupcima. nakon unosa prvih nekoliko slova AutoComplete }e ime dr`ave umetnuti u }eliju. ne. Tada mo`ete pristupiti `eljenoj akciji. Utipkajte England u }eliju i pritisnite tipku s oznakom strelice prema dolje kako biste se pomakli u }eliju ispod. Utipkajte Spain i ponovno pritisnite tipku sa strelicom. i u }eliji }e se prikazati rije~ England. ODABIR l l Da biste kopirali. s pritisnutom lijevom tipkom. 2. Odaberite Tools. ]ELIJA . kliknite na gornju lijevu }eliju grupe i povucite pokaziva~ miša. Options. prikazat }e se Italy ili Spain. Pritisnite Enter kako biste prihvatili unos. (Isto }e se dogoditi utipkate li i ili s. Upotrijebite sljede}e korake kako biste isprobali upotrebu AutoCompleta: 1. do donje desne }elije grupe. isklju~ite opciju u izborniku Options. kliknite na nju. pomicali ili brisali podatke u nekoliko }elija istovremeno. Otvorite karticu Edit i isklju~ite opciju Enable AutoComplete For Cell Values. Excel }e prikazati popis unosa (slo`en po abecednom redu) koje automatski stvarate utipkavanjem nekoliko slova u stupac. Utipkajte dr`avu jednom i sljede}i put kada `elite unijeti ime dr`ave. kliknite desnim gumbom miša u }eliju i iz izbornika pre~ica odaberite Pick From List. Tada utipkajte Italy i ponovno pritisnite tipku.

povucite granicu naslova stupca/retka. s pritisnutom lijevom tipkom. VJE@BA l Da biste odabrali više }elija na razli~itim mjestima. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate pojedina zaglavlja redaka ili stupaca koje odabirete. @elite li izbrisati podatak u }eliji ili }elijama. bit }e ispisan u znanstvenom obliku). Da biste promijenili visinu ili širinu dva ili više redaka ili stupaca. To zna~i da ste podatak kopirali u Clipboard. Ako pak `elite odabrati retke ili stupce koji su na razli~itim mjestima. Da biste odabrali cijeli redak ili stupac }elija. U bilo kojem slu~aju morate prilagoditi širinu kako biste mogli prikazati trenutnu vrijednost. PRILAGODBA RETKA [IRINE STUPCA I VISINE Da biste brzo prilagodili širine stupaca ili visine redaka. povucite pokaziva~ miša. odaberite tekst i kliknite na gumb Cut (pomicanje) ili Copy (kopiranje) na standardnoj alatnoj traci. @elite li promijeniti visinu retka ili širinu stupca pojedinom retku/stupcu prije|ite na drugi korak. Ako širina stupca nije dovoljno široka kao njezin podatak. preko zaglavlja redaka ili stupaca. podatak mo`da ne}e biti prikazan ili njegov prikaz mo`e izgledati ovako: #### (ako je rije~ o broju.54 8. l Da biste pomicali ili kopirali podatke u radnoj stranici.) Kliknite }eliju gdje `elite ulijepiti podatak i kliknite gumb Paste. @elite li odabrati više redaka ili stupaca. odaberite ih povla~enjem pokaziva~a miša s pritisnutom lijevom tipkom preko njihovih naslova. kliknite na zaglavlje retka ili stupca. 1. Evo kako: Zašto oboje? Ponekad ne}ete `eljeti prilagoditi visinu retka jer }e se visina automatski prilagoditi promjenom veli~ine pisma. . odaberite ih i pritisnite tipku Delete. (Excel }e ozna~iti }eliju s podebljanim to~kastim okvirom koji nazivamo marquee. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate pojedine }elije koje odabirete.

(Upotrijebite desnu granicu naslova stupca da biste prilagodili širinu stupca ili donju granicu naslova retka za prilagodbu visine retka.) Balon~i} širine stupca Vodi~ SLIKA 8. Ako `elite promjene izvršiti u više redaka ili stupaca. kao što je prikazano na slici 8. Otpustite tipku miša i Excel }e prilagoditi visinu retka ili širinu stupca. dvostruko kliknite na donju granicu naslova retka.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 55 2. ]elije AutoFit Da biste širinu stupca prilagodili najširem unosu. 3. odaberite nijhove naslove i dvostruko kliknite na najdonju granicu naslova za retke ili krajnju desnu granicu naslova za stupce.2.2 Kada mijenjate veli~inu stupca ili retka prikazuje se pomo}ni vodi~. Povucite granicu na `eljenu veli~inu. dvostruko kliknite na desnu granicu naslova stupca. . Postavite pokaziva~ miša iznad jedne granice naslova retka ili stupca. @elite li visinu retka prilagoditi najni`em unosu.

Na primjer. Vjerojatno }ete `eljeti prilagoditi tekst spojenim }elijama. Odaberite Format. naslova i formi. 4. Kada ste završili rad kliknite OK. bez obzira na njezinu duljinu. Nakon što spojite }elije. Upotrijebite sljede}e korake kako biste produ`ili }eliju: 1. VJE@BA SPAJANJE ]ELIJA Prvi put ova opcija bila je primijenjena u Excelu 97 kao mogu}nost spajanja }elija pri unosu naziva. . Odaberite }eliju koju `elite spojiti. SLIKA 8. Prikazuje se okvir za dijalog Cells (slika 8. odaberite Center iz padaju}ih popisa Vertical i Horizontal. 3.3). otvorite karticu Alignment. Ako je potrebno. Kliknite Merge Cells. Pre~ice za Merge i Center Odabrane }elije mo`ete spojiti i prilagoditi unos u krajnjoj lijevoj }eliji klikom na gumb Merge and Center koji se nalazi na alatnoj traci za formatiranje. tako dobivenu }eliju mo`ete formatirati kao bilo koju drugu.56 8. `elite li postaviti tekst na sredinu }elije.3 Naredba Merge Cells pridru`uje se }eliji. Cells. 2.

(Ako opcija Cells nije prikazana. Ako vaša radna stranica sadr`i formule kao sadr`aj pomaknutih }elija. Evo koje korake upotrijebiti: 1. Za odabiranje redaka. iz okvira za dijalog Insert odaberite opciju Shift Cells Right (pomak }elija udesno) ili Shift Cells Down (pomak }elija nadolje). odaberite jedan ili više redaka/stupaca. 1.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 57 UMETANJE REDAKA . sa~ekajte nekoliko sekundi kako bi je izbornik prikazao. Da biste umetnuli jedan redak/stupac. Otvorite izbornik Insert i odaberite Rows. stupaca ili redaka koliko `elite umetnuti. Columns ili Cells.) Odaberete li Cells. povucite mišem preko slova stupaca koja se nalaze na vrhu radne stranice. stupaca ili redaka. STUPACA I ]ELIJA Vrlo je lagano umetnuti cijeli redak ili stupac u radnu stranicu. odaberite broj }elija. povucite preko brojeva redaka. odaberite }eliju koja se nalazi s lijeve strane od umetanja stupca ili }eliju koja se nalazi ispod ako se radi o umetanju retka. Tada kliknite desnom tipkom miša na jednu od njih i odaberite Insert iz ponu|enih pre~ica. Da biste odabrali stupac. . mo`e vam se poremetiti prora~un. Zbog toga dvostruko provjerite sve formule na koje bi se opcija mogla primijeniti. @elite li umetnuti }eliju. Koraci koje }ete upotrijebiti vrlo su sli~ni kao pri umetanju }elija. Pomak }elija Umetanje }elija u sredinu postoje}eg unosa pretpostavlja da unos trenutne }elije prelazi u red ispod }elije ili u stupac s desne strane. Upotreba pre~ice za umetanje Da biste brzo umetnuli redak ili stupac. odaberite }eliju gdje `elite umetnuti novu. @elite li umetnuti više }elija.

a ne samo njihov sadr`aj. Tako|er ste nau~ili kako urediti unos. Ako ste odabrali }eliju. brojeva redaka ili slova stupaca. Nau~ili ste i kako pomicati i kopirati podatke. . redaka ili stupaca povla~e}i pokaziva~ miša s pritisnutom lijevom tipkom preko }elija.58 8. broj retka ili slovo stupca koje `elite izbrisati. STUPACA I ]ELIJA Ponekad }ete `eljeti izbrisati }eliju. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako formatirati vrijednosti. redak ili stupac. Excel }e izbrisati redak ili stupac i ponovo pobrojati retke koji su i dalje prikazani te ponovno pridijeliti slova stupcima. u okviru za dijalog Delete odaberite opciju Shift Cells Left ili Shift Cells Down. Upotrijebite sljede}e korake kako biste izbrisali }eliju. te kako izbrisati }elije. Izaberite Edit. VJE@BA BRISANJE REDAKA . retke i stupce. U ovoj vje`bi nau~ili ste revidirati radnu stranicu u Excelu. 2. Odabrati mo`ete i više }elija. Sve }elije s formulama i imenima u formulama bit }e trenutno a`urirane. Kliknite na }eliju. Delete. redak ili stupac: 1.

Excel nudi široki spektar brojnih formata.50) . koji su prikazani u tablici 9.50 (-120. nastavlja se General Number Currency $3. zagradama ili s minus (-) znakom ispred njih. FORMATIRANJE FORMATIRANJE VRIJEDNOSTI Broj~ane vrijednosti su mnogo više od obi~nih brojeva.6 31567.50 ($3. TABLICA 9. Negativne vrijednosti mogu se prikazati u crvenoj boji.) za odvajanje tisu}ica. Predstavljaju dolarsku vrijednost. postotak i drugo.9.400. Vje`ba VRIJEDNOSTI U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako formatirati vrijednosti u Excelovoj radnoj stranici. Negativne vrijednosti mogu se prikazati u crvenoj boji.1. te kako poravnati unose u }elijama. ovi unosi imaju oznaku dolara i dva decimalna mjesta. zagradama ili s minus (-) znakom ispred njih.400. ovi unosi imaju dva decimalna mjesta.1 BROJ^ANI FORMAT EXCELOVI BROJ^ANI FORMATI PRIMJER 7.39) OPIS Excel prikazuje vrijednost kao što ste je unijeli. datum. Prema osnovnim postavkama. Prema osnovnim postavkama. Tako|er sadr`e zarez (.239 3400.

40E+03 . Prema osnovnim postavkama.50% Fraction ½ Scientific 3. ovi unosi imaju oznaku dolara i dva decimalna mjesta. Tako|er.1 BROJ^ANI FORMAT NASTAVAK PRIMJER $3. Excel mno`i vrijednost }elije sa 100 i prikazuje rezultat s oznakom postotka. VJE@BA TABLICA 9. format vremena sadr`i sat i minute me|usobno odvojene dvoto~kom (:). mo`ete prikazati sekunde.50 $978. format datuma sadr`i mjesec i dan koji su odvojeni kosom crtom (/). Upotrijebite format kako biste brojeve prikazali u znanstvenom obliku. nastavlja se Accounting Date 11/7 Time 10:00 Percentage 99. mo`ete izabrati iz još mnogobrojnih formata. te oznake za prijepodnevne (am) ili poslijepodnevne sate (pm). ~etvrtina itd. Tako|er. znanstveni format sadr`i dva decimalna mjesta. ali mo`ete podesiti i druk~iji format ili formatiranje polovina. Prema osnovnim postavkama. format postotka sadr`i dva decimalna mjesta. Prema osnovnim postavkama. Prema osnovnim postavkama.400. Prema osnovnim postavkama.60 9.21 OPIS Upotrijebite ovaj format u stupcima kako biste poravnali znakove dolara i decimalna mjesta. Prema osnovnim postavkama. format razlomka ima sa svake strane razloma~ke crte po jednu brojku.

Text Special 02110 Custom 00.0% Nakon što ste odabrali numeri~ki format. Odaberite }eliju ili više njih koje sadr`e vrijednosti koje `elite formatirati. U okviru Sample prikazane su osnovne postavke formata za odre|enu kategoriju.) 3. Upotrijebite bilo koji format iz popisa Type i unesite promjene u kodu.1 BROJ^ANI FORMAT NASTAVAK PRIMJER 135RV90 OPIS Upotrijebite ovaj format kako biste prikazali i brojeve i tekst u tekstualnom obliku.1 prikazuje da je odabran format Currency.FORMATIRANJE VRIJEDNOSTI U EXCELU 61 TABLICA 9. Simbol # predstavlja broj ~uvara mjesta. . odaberite ostale opcije formatiranja. dok 0 zna~i da ~uvare mjesta niste postavili. Ovaj format je stvoren kako biste mogli prikazati poštanske brojeve. U popisu Category odaberite format koji `elite upotrijebiti. Slika 9. (Ako je potrebno kliknite na karticu Number. Cells. Excel }e ponovno formatirati }eliju prema vašem odabiru. Excel prikazuje unos to~no onako kako ste ga utipkali. a bez upotrebe posebnih znakova. Prikazuje se okvir za dijalog Format Cells. Ako je potrebno. 2. Ovaj format upotrijebite kada `elite stvoriti vlastiti. brojeve telefona i ostalo. upotrijebite sljede}e korake: 1. 4. Kliknite OK ili pritisnite tipku Enter. Odaberite Format.

Odaberite Format.1 U okviru za dijalog Format Cells. VJE@BA Brisanje formata Ako `elite izbrisati format brojeva iz }elije (i vratiti se na osnovni format). mo`ete unijeti promjene i poravnati podatak u }elijama prema vlastitim `eljama. Cells ili pritisnite tipke Ctrl+1 kako biste prikazali okvir za dijalog Format Cells. Kliknite na karticu Alignment. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili poravnavanje: 1. Odaberite }eliju ili više njih u kojima `elite uraditi poravnavanje.62 9. 3. . Tekst je poravnat uz lijevu stranu. Prikazuju se opcije poravnavanja (slika 9. PORAVNAVANJE UNOSA U ]ELIJAMA Svi unosi u }elijama automatski su poravnati ve} pri unosu. No bez obzira na postavljeno poravnavanje. odaberite format za vrijednost u radnoj stranici. 2. Tada odaberite opciju Clear i opciju Formats. a brojevi uz desnu. na kartici Number. I tekst i brojevi postavljeni su na dno }elije. odaberite }eliju ~ije formatiranje `elite izbrisati i otvorite izbornik Edit. SLIKA 9.2).

odaberite opciju Center Across Selection. Odaberite iz sljede}ih opcija ili grupa opcija kako biste podesili poravnavanje: l Horizontal – Omogu}uje odre|ivanje poravnavanja teksta u odnosu na lijevu i desnu granicu }elije. postaviti u središte. 4.2 Kartica Alignment u okviru za dijalog Format Cells sadr`i opcije okomitog i vodoravnog poravnavanja teksta u }eliji. l l l l l . Wrap Text – Excel }e prelomiti duge redove kako bi bili vidljivi u }eliji.) Shrink to Fit – Smanjuje se veli~ina pisma kako bi tekst bio vidljiv u }eliji bez promjene širine }elije. kliknite na pripadaju}e gumbe koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje.FORMATIRANJE VRIJEDNOSTI U EXCELU 63 SLIKA 9. Orientation – Omogu}ava da tekst postavite ukoso ili da ispisujete od gore prema dolje (umjesto s lijeve prema desnoj strani). koji cijeli nije vidljiv u }eliji. (@elite li naslov ili neki drugi tekst. bez promjene širine }elije. Vertical – Omogu}uje odre|ivanje poravnanja tekst u odnosu na gornju i donju granicu }elije.) Da biste brzo vodoravno poravnali tekst uz lijevu/desnu stranu ili na sredinu. Svi podaci su izbrisani osim podatka koji se nalazi u gornjoj lijevoj }eliji odabranih }elija. (Excel uvijek prikazuje tekst u jednom retku. Merge Cells – Spaja nekoliko }elija u jednu.

5. @elite li brzo dodavati ili brisati uvlake. Tako|er. VJE@BA Uvla~enje teksta u }eliji Ako unosite odlomak u jednu }eliju. mo`ete odlomak uvu}i odabirom opcije Left (Indent) koja se nalazi u okviru za popis Horizontal u okviru za dijalog Format Cells. Nakon odabira lijevog poravnavanja. mo`ete pregledati mogu}nosti uvla~enja u okviru Indent. nau~ili ste kako poravnati unose u }elijama. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako formatirati vrijednosti u svojoj radnoj stranici. Kada završite rad kliknite OK ili pritisnite tipku Enter. upotrijebite gumbe Decrease Indent ili Increase Indent koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako formatrati radne stranice.64 9. .

Promijeniti mo`ete pismo. DODAVANJE RUBOVA ]ELIJAMA Dok je na zaslonu prikazana radna stranica. . odaberite File. dvije naj~eš}e korištene metode su dodavanje rubova i sjen~anja }elijama. odaberite opciju Gridlines i kliknite OK. ali zapamtite da nakon nekog vremena mre`a naprosto mo`e nestati s papira. veli~inu pisma i dodavati boje.10. Rub mo`e biti postavljen na sve ~etiri strane }elije ili na strane koje odaberete. no mo`ete odabrati ispis mre`e. Obi~no se ta mre`a ne ispisuje na pisa~u. NAGLA[AVANJE ]ELIJA ^ak je i najjednostavniju radnu stranicu lakše pro~itati ako su va`nije }eije naglašene. @elite li to~no odrediti crte koje }e biti prikazane na ispisu (ili na zaslonu). kao i ostale efekte za pisma. Vje`ba FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti alate za formatiranje kako biste naglasili va`nije }elije i poboljšali izgled svoje radne stranice. Upotrijebiti mo`ete iste tehnike kao u Wordu da biste pridijelili masne. mo`ete dodavati rubove odabranim }elijama ili nizu }elija. Uz upotrebu gore navedenih vrsta formatiranja. Kliknite na karticu Sheet. Ako pak `elite ispisati radnu stranicu s mre`om kako biste vidjeli izgled stranice. nakošene ili podcrtane znakove. Page Setup. Ne ispisuje se izvorna mre`a? Izvorna mre`a Excela ne mora se uvijek ispisati. primijetit }ete da je oko svake }elije postavljena mre`a.

kako biste vidjeli izgled radne stranice s dodanim rubovima. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake kako biste dodali rubove }eliji ili nizu }elija: 1. Kliknite OK ili pritisnite Enter. na kartici Borders. Da biste odabrali mjesto gdje }e se rub prikazati. Odaberite Tools.) 2. 5.1. Kliknite na karticu View i odaberite opciju Gridlines kako biste isklju~ili oznaku u okviru za potvrdu. odaberite opcije rubova. kliknite u okvir Border ili kliknite jedan od gumba koji prikazuju primjenu ruba. Klinite jedan od gumba za odabir strane ruba. Zapamtite da odabir ove opcije nema efekta na trenutni ispis mre`e ve} samo na izgled na zaslonu. Kliknite stranu gdje `elite rub. Cells.66 10. Odaberite `eljeni stil i boju ruba. 4. Odaberite stil crte. (Odabrati mo`ete i više }elija. Odaberite }eliju kojoj `elite prikazati rubove. Options. kako biste vidjeli opcije Border kao što je prikazano na slici 10. Skrivanje mre`e Nakon što ste dodali rubove. .1 U okviru za dijalog Format Cells. vjerojatno }ete `eljeti sakriti mre`u. Odaberite boju. SLIKA 10. Odaberite Format. sredine ili kosog ruba. Prikazuje se okvir za dijalog Format Cells. Kliknite na karticu Border. 3.

te kliknite na `eljeni izgled ruba. }elijama mo`ete dodavati ~iste boje.2 prikazuje neke efekte koje mo`ete stvoriti sjen~anjem. Na primjer. Slika 10. Excel }e automatski dodati rub koji naj~eš}e upotrebljavate. da biste istaknuli }eliju kojoj ste dodali boju. DODAVANJE SJEN^ANJA ]ELIJAMA Da biste dodali jednostavan. Boje mo`ete dodavati potpuno ili djelomi~no u }elije kako biste stvorili efekt kakav `elite. SLIKA 10. dodatno je osjen~ajte uzorkom. Osim toga. .FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 67 Brzo dodavanje rubova Odaberite }elije kojima `elite prikazati rubove. koja se nalazi na alatnoj traci za formatiranje. Ako kojim slu~ajem kliknete gumb Borders umjesto strelice. kliknite na strelicu padaju}eg popisa Borders. a sna`an efekt radnoj stranici.2 Naslovi i ostale va`ne informacije postaju vidljivije upotrebom sjen~anja. osjen~ajte }elije.

Pre~ica za sjen~anje Brzi na~in sjen~anja (bez uzorka) je odabirom }elije i klikom na strelicu padaju}eg popisa Fill Color. 4.3). Paleta Color omogu}ava izbor boja za sva sjen~anja. te odabirom boje. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake kako biste osjen~ali }elije. 2. Odaberite boju i uzorak sjen~anja koje `elite upotrijebiti. Izgled je prikazan u okviru Sample. 1. Stoga. boje koje }ete dodavati mo`da ne}e imati efekt koji `elite. zapamtite da ako ispisujete u crno/bijeloj tehnici. dok paleta Patterns omogu}ava odabir crno/bijelog ili uzorka u boji (slika 10. Odaberite }eliju (}elije) koje `elite osjen~ati. Cells. kliknite OK ili pritisnite tipku Enter. 3. Kada vam se svi|a rezultat.68 10. Excel prikazuje opcije sjen~anja. . na kartici Patterns. Odaberite Format.3 U okviru za dijalog Format Cells. Kada uradite odabir. odaberite uzorak i boju sjen~anja. Kliknite na karticu Patterns. odaberite boje koje imaju ve}i kontrast izme|u sebe i upotrijebite naredbu Print Preview kako biste vidjeli izgled radne stranice pri ispisu u crno/bijeloj tehnici. Odaberite uzorak Prikazuje se izgled sjen~anja Odaberite boju SLIKA 10.

. otvorite izbornik Format i opciju AutoFormat. 3. U AutoFormatu se nalazi 16 ve} definiranih izgleda tablica koje mo`ete pridijeliti radnoj stranici.4). upotrijebite sljede}e korake: 1. Odaberite Format. Poništavanje AutoFormata Ako niste zadovoljni izgledom tablice koju je stvorio AutoFormat. s dna popisa odaberite opciju None. kako bi skratio muke pri formatiranju. Prikazuje se okvir za dijalog AutoFormat (slika 10. AutoFormat.FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 69 UPOTREBA AUTOFORMATA Excel kao pomo} nudi obilje`je AutoFormat. 4. odaberite }eliju. SLIKA 10. Da biste izbrisali primijenjeni format. 2. Pregledajte popis razli~itih stilova. Kada završite rad kliknite OK. Da biste upotrijebili ve} definirani format. Kliknite na sliku stila koji `elite upotrijebiti. @elite li isklju~iti odre|ene elemente AutoFormata.4 Upotrijebite okvir za dijalog AutoFormat kako biste odabrali ve} definirane formate. Odaberite }elije koje `elite formatirati. kliknite gumb Options i odaberite formate koje ne `elite upotrebljavati.

Odaberite Format. 3. . Kliknite i povucite pokaziva~ miša preko }elija gdje `elite pridijeliti kopirane formate. kliknite na strelicu More Buttons i iz popisa odaberite gumb Format Painter. VJE@BA KOPIRANJE FORMATA FORMAT PAINTERA l POMO]U Excel nudi dva na~ina kopiranja i uljepljivanja formata: Upotrijebiti mo`ete naredbe Copy i Paste Special koje se nalaze u izborniku Edit i odabrati Formats iz opcija Paste u okviru za dijalog Paste Special. Otpustite tipku miša. Odaberite }eliju (}elije) koja sadr`i formate koje `elite kopirati. Prikazuje se okvir za dijalog Conditional Formatting. Ova metoda je br`a i lakša za upotrebu. Odaberite }elije koje `elite formatirati.) Excel kopira formate odabrane }elije. 2. ako `elite ozna~iti svu prodaju manju od 30 000 USD. mo`ete pridijeliti uvjetno crveno sjen~anje. Excel pridjeljuje kopirane formate odabra- PRIDJELJIVANJE UVJETNOG FORMATIRANJA Uvjetno formatiranje mo`ete upotrijebiti kada `elite posebno istaknuti vrijednosti koje su ve}e ili manje od odre|ene vrijednosti. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili uvjetno formatiranje: 1. Conditional Formatting. 4.70 10. Upotrijebiti mo`ete i gumb Format Painter koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. Upotrijebite sljede}e korake da biste kopirali formatiranje pomo}u Format Paintera: 1. Pokaziva~ miša mijenja izgled u kist s oznakom plusa (+) pored njega. nim }elijama. Kliknite gumb Format Painter na standardnoj alatnoj traci. (Ako gumb Format Painter nije prikazan na alatnoj traci. l Format Painter omogu}ava brzo kopiranje i uljepljivanje formata koje ste ve} upotrijebili u radnoj bilje`nici. Na primjer. 2.

Maksimalno mo`ete stvoriti tri uvjeta (slika 10. Kliknite OK.5 Upotrijebite okvir za dijalog Conditional Formatting kako biste stvorili najviše tri uvjeta posebnog formatiranja. 6. odaberite opciju Cell Value Is iz popisa Condition 1. Kada završite rad kliknite OK. gdje mo`ete odabrati formate koje `elite pridijeliti. SLIKA 10. kada se `elite vratiti u okvir za dijalog Conditional Formatting. Tada ponovite korake 8. Iz sljede}eg padaju}eg popisa. ako `elite dodati više uvjeta. 4. odaberite opciju Formula Is iz popisa Condition 1. 7. kako biste dodavali nove uvjete. Kliknite na gumb Format kako biste otvorili okvir za dijalog Format Cells. Kliknite Add. 5. Unesite vrijednost ili formulu koje }ete upotrijebiti kao uvjet po- ~etka kada Excel pridjeljuje odabrano formatiranje. odaberite operaciju koju `elite upotrijebiti da biste podesili uvjet. 3-6. uvijek je zapo~nite znakom jednakosti (=).5). Da biste pridijelili format zasnovan na vrijednosti u odabranoj }eliji.FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 71 3. Da biste pridjelili format zasnovan na vrijednosti prona|enoj u }eliji koja nije odabrana. Ako odaberete formulu. .

72 10. . VJE@BA Brzo kopiranje uvjetnog formatiranja Pomo}u gumba Format Painter mo`ete brzo kopirati uvjetno formatiranje iz }elije u }eliju. Kliknite u }eliju ~ije formatiranje `elite kopirati i tada kliknite gumb Format Painter. te kako stvoriti privla~niju radnu stranicu. kako naglašavati va`ne }elije. Povucite pokaziva~ miša preko }elija gdje `elite kopirati formatiranje. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako raditi s formulama u Excelu. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti alatke formatiranja.

TABLICA 11. Na primjer. minus (-). B1 i C1. ako `elite izra~unati prosje~nu vrijednost tri vrijednosti sadr`ane u }elijama A1. nau~it }ete kako upotrijebiti apsolutnu adresu }elije. Formula naj~eš}e sadr`i adrese jedne ili više }elija. pregledati. urediti i kopirati formule. Tako|er.1 popisuje matemati~ke operacije koje mo`ete upotrijebiti za stvaranje formule. mno`iti ili dijeliti. kao što su plus (+).11. JEDNOSTAVNA =A1+A2 =A1-A2 . puta (*) ili podijeljeno (/).1 OPERACIJA + - MATEMATI^KE RADI Zbrajanje Oduzimanje OPERACIJE U FORMULA EXCELU REZULTAT Zbroj vrijednosti }elija A1 i A2. @elite li zbrojiti. Vje`ba RAD S FORMULAMA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako unijeti. Slika 11. odnosno vrijednosti i matemati~ku operaciju. te kako promijeniti podešenja prora~una. mo`ete stvoriti formulu koja upotrebljava vrijednosti sadr`ane u razli~itim }elijama.1 prikazuje formulu za izra~un godišnje zarade. ŠTO JE FORMULA Excel upotrebljava formule za izra~unavanje vrijednosti u radnoj stranici. oduzeti. Oduzeta vrijednost A2 od vrijednosti A1. unesite sljede}u formulu u }eliju gdje `elite prikazati rezultat: =(A1+B1+C1)/3 Tablica 11.

=A1^3 Rast vrijednosti }elije A1 na tre}u potenciju. Vrijednost u }eliji A1 podijeljena je s 50.1 OPERACIJA * NASTAVAK RADI Mno`enje JEDNOSTAVNA FORMULA REZULTAT Pove}anje vrijednosti u }eliji A2 tri puta.1 reziltat. VJE@BA TABLICA 11.74 11. =A2*3 / Dijeljenje =A1/50 Kombinacija =(A1+A2+A3)/3 Izra~un prosje~ne vrijednosti }elija A1 do A3. Umetnite formulu u }eliju gdje `elite prikazati . Rezultat ^ Potencija Traka za formulu Formula SLIKA 11.

RAD S FORMULAMA U EXCELU 75 REDOSLIJED 2. napustite unos pritiskom na tipku Esc ili kliknite na gumb Cancel (na alatnoj traci za formulu). Ako je formula jednostavna. pa vaša formula mora izgledati ovako. Formula koju ste utipkali prikazuje se na traci za formulu. ako `elite izra~unati srednju vrijednost }elija A1. Upotrijebite sljede}e korake kako biste utipkali formulu: 1. Utipkajte formulu. Zbrajanje i oduzimanje Ako ne slijedite gore navedeni redoslijed. dobit }ete krivi rezultat. B1 i C1 i unesete formulu =A1+B1+C1/3. Ne`eljena formula Ako ste zapo~eli unos formule i onda se predomislili. Shvatit }ete da odabir adrese }elije ostavlja manje prostora pogre{ci. Mno`enje i dijeljenje 4. zbog toga što jednostavno kliknete }eliju umjesto da utipkavate formulu. 2. Jednad`be u zagradama 3. morate ih postaviti u zagradu. UNOS FORMULA Formulu mo`ete unijeti na dva na~ina : utipkavanjem formule ili odabirom adrese }elije. mo`ete imati velikih problema pri unosu formula. Na primjer. . Da biste izra~unali vrijednost u }elijama A1 do C1. =(A1+B1+C1)/3. 3. Vrijednost C1 bit }e podijeljena brojem 3 i rezultat }e biti zbrojen s A1+B1. Odaberite }eliju gdje `elite prikazati rezultat. Utipkajte znak jednakosti (=). Potencije PRIMJENE OPERACIJA Excel izra~unava operacije u formulama sljede}im redoslijedom: 1. utipkavanje je vjerojatno najbr`i na~in. Pritisnite Enter ili kliknite na gumb Enter (kva~ica na traci za formulu) i Excel izra~unava rezultat.

2). Tada u formuli upotrijebite ime }elije. Odabrana }elija Adresa }elije SLIKA 11. Odaberite }eliju gdje `elite prikazati rezultat formule. Utipkajte znak jednakosti (=). Name. Define. na primjer =Income+$12. Adresa }elije prikazuje se na traci za formulu (slika 11. . 2. odaberite Insert.2 Stvaranje formula pomo}u adresa }elija je br`i na~in i smanjuje prostor za pogre{ku. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake kako biste unijeli formulu pomo}u odabira adresa }elije: 1. mo`ete joj pridijeliti ime. Da biste }eliji pridijelili ime.50. 3. Pridijelite }eliji ime Ako }ete upotrijebiti jednu }eliju u nekoliko formula.76 11. na primjer “Income”. Kliknite na }eliju s adresom koju prvu `elite prikazati u formuli.

provjerite da niste u~inili jednu od naj~eš}ih pogre{aka: pokušali ste podijeliti broj s nulom ili ste upotrijebili praznu }eliju za dijeljenje. Pritisnite Enter kako biste prihvatili formulu ili pritisnite tipku Esc da otka`ete operaciju. U podru~ju Window Options. Da biste vidjeli formulu. kliknite u okvir za potvrdu kako biste potvrdili opciju Formulas. Nastavite odabir adresa }elija i matemati~kih operacija dok ne 6. kliknite u }eliju i formula }e se prikazati u traci za formulu. 5. .3 prikazuje radnu stranicu s prikazanim formulama.RAD S FORMULAMA U EXCELU 77 4. lakše je pregledati sve formule istovremeno. ve} rezultat prora~una. Odaberite Tools. Ako `elite pregledati formule u velikoj radnoj stranici. Na traci za formulu prikazuje se operacija. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pregledali sve formule: 1. završite formulu. Nakon vrijednosti utipkajte matemati~ku operaciju koju `elite primijeniti nakon vrijednosti. Options i kliknite na karticu View. Slika 11. 2. PONOVNI PREGLED FORMULA Excel u pravilu u }eliji ne prikazuje formulu. Pogre{ka zbog dijeljenja s nulom Ako prikaz }elije dobije izgled #DIV/0.

Tada upotrijebite tipku Backspace da biste . Sljede}i koraci prikazuju kako urediti formulu: 1. dvostruko je kliknite. Odaberite }eliju koja sadr`i formulu koju `elite urediti. Brzo ure|ivanje u }eliji Da biste brzo uredili sadr`aj }elije. Kursor se prikazuje u }eliji i mo`ete unijeti neophodne promjene.78 11. VJE@BA SLIKA 11. Pritisnite tipku s oznakom lijeve ili desne strelice kako biste pomicali kursor. jer ne morate odabirati svaku pojedinu }eliju kako biste pregledali formule na traci za formule. Kliknite na traku za formulu ili pritisnite tipku F2 kako biste prešli u ure|ivanje. URE\IVANJE FORMULA Ure|ivanje formula je potpuno jednako ure|ivanju bilo kojeg unosa u Excelu.3 Prikazivanje svih formula u radnoj stranici štedi vaše vrijeme. 2. 3.

pregledajte kopiranu formulu. 3. Evo kako: 1. 2. upotrijebite sljede}e korake: 1. (Primijetit }ete uz pokaziva~ miša tanki znak plusa. Utipkajte bilo koje dodatne znakove. ona automatski prelazi u =D2+D3. kliknite gumb Enter na traci za formulu ili pritisnite tipku Enter kako biste prihvatili promjene. Za više detalja pro~itajte sljede}i odlomak. i tada povucite rub }elije u }eliju gdje `elite kopirati formulu. Kliknite }eliju koja sadr`i formulu koju `elite kopirati. Otpustite tipku miša i Excel }e kopirati formulu na novo mjesto. Ako `elite kopirati formulu u susjedne }elije. Kliknite }eliju koja sadr`i formulu koju `elite kopirati. ako kopirate formulu =C2+C3 iz }elije C4 u }eliju D4. Ovo svojstvo omogu}ava kopiranje jednostavnih formula u mnogobrojne }elije. Postoji br`i na~in kopiranja formula od upotrebe naredbi Copy i Paste. Pritisnite i dr`ite tipku Ctrl. 4.RAD S FORMULAMA U EXCELU 79 izbrisali znakove s lijeve strane kursora ili Delete za brisanje znakova s desne strane. Povucite hvataljku za popunu preko }elija gdje `elite kopirati formulu. ona }e prihvatiti svojstva }elije u koju }ete kopirati. Postavite pokaziva~ miša na hvataljku za popunu. Pogriješili ste? Ako ste pogriješili pri kopiranju formule. 2. Na primjer.) 3. Kada završite ure|ivanje podatka. . KOPIRANJE FORMULA Kada kopirate formulu.

4. Ponekad ne}ete `eljeti pridijeliti svojstva }elija kada kopirate formulu. Na primjer. na slici 11. koja izra~unava sve troškove u sije~nju.80 11. VJE@BA RELATIVNIH I APSOLUTNIH ADRESA ]ELIJA Kada kopirate formulu s jednog mjesta na drugo u radnoj stranici. Excel }e automatski promijeniti formulu u (C2+C3+C4+C5+C6). Excel }eliji pridjeljuje relativna svojstva novog mjesta. }elija B8 sadr`i formulu (B2+B3+B4+B5+B6).4 Excel pridjeljuje svojstva }elija kada kopirate formulu u razli~ite }elije. . Na taj na~in rade relativne adrese }elija. Ako formulu kopirate u }eliju C8 (da biste izra~unali troškove u velja~i). Tada apsolutne adrese }elija postaju iznimno va`ne. Kopirana formula UPOTREBA SLIKA 11.

E12. ali stupca ne}e. formule u }elijama B12. Ako formulu unesete u }eliju C2 i tada je kopirate u }eliju D10. F12 i G12 sadr`e apsolutnu adresu }elije B10 koja izra~unava ukupne troškove prvog i drugog tromjese~ja. formula u }eliji B12 mora izgledati ovako: =B8/$B$10 Znak mo`ete utipkati sami ili pritisnite tipku F4 nakon utipkavanja adrese }elije. mo`ete ubrzati unos . Miješane adrese Neke formule upotrebljavaju miješane adrese. do}i }e do pogreške pri kopiranju formule iz B12 u C12 itd. Da biste upotrijebili apsolutnu adresu. formula se ne mijenja pri kopiranju na novo mjesto. C12. Na primjer. Adresa retka }e se promijeniti. E12. a broj retka relativnu adresu. Ponekad ne}ete `eljeti da Excel izvrši ponovni prora~un dok ne unesete sve promjene. F12 i G12 dijele sumu iz osmog reda svakog stupca sa sadr`ajem }elije B10. C12. (Formule u }elijama B12.4. ako unosite brojne promjene u radnu stranicu koja sadr`i mnogo formula. D12.RAD S FORMULAMA U EXCELU 81 Apsolutno nasuprot relativnog Uz upotrebu apsolutnih adresa. Na primjer. U primjeru prikazanom na slici 11. D12. Na primjer.) Ako ne upotrijebite apsolutnu adresu. slovo stupca mo`e imati apsolutnu. kao što je u formuli =$A2/2. rezultat }e biti formula =A$10/2. Upotrebom relativnih adresa pri kopiranju formuli se pridjeljuju nove adrese. dodajte oznaku dolara ($) prije slova ili broja koji ozna~avaju adresu }elije. PROMJENA PODE[ENJA PRORA^UNA Svaki put kada unesete promjene. Excel automatski ponovno prora~unava formule.

Options.5. Tako|er nau~ili ste kako upotrijebiti apsolutnu i relativnu adresu }elije. Da biste obavili ponovni prora~un. Options. 3.5 U okviru za dijalog Options na kartici Calculation promijenite podešenja prora~una.82 11. . kliknite na karticu Calculation i tada kliknite gumb Calc Now. VJE@BA promjenom iz automatskog u ru~ni prora~un. te kako promijeniti podešenje prora~una. Kliknite OK. pritisnite tipku F9 ili odaberite Tools. Automatic Except Tables – Automatski se ponovno prora~unava sve osim formula u tablici podataka. Odaberite Tools. mo`ete uklju~iti/isklju~iti opciju Recalculate Before Save. upotrijebite sljede}e korake: 1. Ponovni prora~un radi se u cijeloj radnoj bilje`nici svaki put kada unesete promjenu vrijednosti. l l 4. Manual – Ova opcija nala`e Excelu da ponovni prora~un uradi tek kada vi to `elite. urediti i kopirati formule. Kada je odabrana opcija Manual. pregledati. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Excelove funkcije za slo`ene prora~une. 2. Kliknite na karticu Calculation da biste vidjeli opcije prikazane na slici 11. Odaberite jednu od sljede}ih opcija: l Automatic – Ovo je osnovna postavka. formula ili imena. Da biste promijenili podešenja ponovnog prora~una. SLIKA 11. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti.

Funkcije mogu upotrijebiti adrese raspona (B1:B3). ŠTO JE FUNKCIJA Funkcija je ve} definirana formula koja }e obaviti operacije na odre|enom nizu vrijednosti. kao što je SUM. Svaka funkcija sadr`i sljede}a tri elementa: l l Znak jednakosti (=) ozna~ava da slijedi funkcija (formula). imena raspona (SALES) ili broj~ane vrijednosti (585.12. nau~it }ete kako upotrijebiti naredbu Formula Palette da biste brzo umetnuli funkciju. umjesto utipkavanja niza }elija I14:K23 u formulu.86). mo`ete mu dati ime kako biste ga lakše zapamtili. Vje`ba UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti funkcije u Excelu da biste izveli slo`ene prora~une. Ime funkcije. da biste izra~unali zbroj serije brojeva u }elijama A1 do H1. . ozna~ava koja }e se operacija izvršiti. mo`ete utipkati ime Promo Sales. Tako|er. Na primjer. mo`ete unijeti funkciju =SUM(A1:H1). umjesto unosa formule =A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1. Naprimjer. Ime raspona Ako upotrebljavate isti raspon }elija u formulama.

upotrijebit }e se formula A3*3. Dopušteno je umetanje uvjeta u formulu. ako je A3 ve}e ili jednako 100. Tablica 12. kao što }ete vidjeti kasnije u vje`bi. Povratak na najve}u vrijednost u nizu }elija. no mo`e biti i mnogo slo`eniji. ozna~ava adrese }elija na ~ije }e vrijednosti funkcija biti primijenjena. A3*2. no ako je A3 manji od 100 upotrijebit }e se formula A2*2. Na primjer. mo`ete pobrojati koliko }elija sadr`i brojeve. kao što je (A1:H1). Funkciju mo`ete unijeti utipkavanjem ili upotrebom Function Wizarda.1 FUNKCIJA AVERAGE COUNT EXCELOVE NAJ^E[]E UPOTREBLJAVANE FUNKCIJE PRIMJER =AVERAGE(B4:B9) Izra~unava se prosje~na vrijednost grupi brojeva.A2*2) MAX MIN =MAX(B4:B10) =MIN(B4:B10) .84 12. U ovom primjeru. OPIS IF =IF(A3>=100. Povratak na najni`u vrijednost u nizu }elija. Argument je naj~eš}e raspon }elija. TABLICA 12. VJE@BA l Argument. ako niz sadr`i neke }elije s tekstom a neke s brojevima.1 prikazuje funkcije koje }ete naj~eš}e upotrebljavati u radnim stranicama. =COUNT(A3:A7) Pobrojavaju se numeri~ke vrijednosti u nizu.

Na primjer. Upotrijebite sljede}e korake kako biste upotrijebili AutoSum: 1. Odaberite }eliju u koju `elite umetnuti zbroj. Ako odaberete }eliju na kraju retka ili stupca s podacima. Zasnovan na trenutno odabranoj }eliji. nper.07/12. nper. AutoSum }e trebati manje vremena da shvati što `elite zbrojiti. OPIS PMT =PMT (rate.10000) izra~unava koliko morate svaki mjesec sljede}ih 5 godina polo`iti u banku da biste dosegli iznos od 10 000 dolara uz godišnju kamatu od 7%. Na primjer. 180000) izra~unava mjese~no pla}anje zajma od 180 000 dolara na 30 godina uz kamatu od 8. =PMT (. Ako AutoSum odabere krivi raspon }elija.0825/12. pv) PRIMJER Izra~unava se pla}anje zajma kada unesete ratu. .360. AutoSum poga|a koje }elije `elite zbrojiti. =PMT(.UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU 85 FUNKCIJA PMT =PMT (rate. Izra~unava se koliko je ulaganje potrebno u odre|enim periodima za dostizanje budu}e `eljene vrijednosti.60.25%. fv) SUM =SUM(A1:A10) UPOTREBA AUTOSUMA Funkcija SUM je jedna od naj~eš}e korištenih funkcija. Izra~unava se ukupna vrijednost niza }elija. mo`ete urediti odabir. broj pla}anja i kamatu kao argumente. te stoga Excel nudi brzi na~in unošenja: jednostavno kliknite na gumb AutoSum koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci.

Kliknite na gumb AutoSum koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci.1) Gumb AutoSum Funkcija SUM Odabrane }elije SLIKA 12.1 AutoSum ume}e funkciju SUM i odabire }elije koje `eli zbrojiti.86 12. 4. Kliknite gumb Enter na traci za formulu ili pritisnite tipku Enter. VJE@BA 2. Excel }e izra~unati zbroj vrijednosti odabranih }elija. povucite pokaziva~em miša preko onih koje `elite zbrojiti ili kliknite na traku za formulu i uredite formulu. AutoSum ume}e =SUM i adrese }elija koje se nalaze s lijeve strane odabrane }elije ili iznad nje (slika 12. . Ako je raspon }elija koji Excel odabere pogrešan. 3.

.2 AutoCalculate omogu}ava brzi prikaz rezultata zbrajanja ili neke druge ~eš}e upotrijebljene funkcije.UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU 87 UPOTREBA AUTOCALCULATEA Kada `elite provjeriti zbroj. Ako `elite primijeniti neku drugu funkciju na nizu brojeva. tra`ite li kalkulator ili unos formule? Ako je vaš odgovor potvrdan. pobrojanih unosa ili brojeva i pronalazi najve}i ili najmanji broj u nizu. odaberite raspon }elija koje `elite zbrojiti. AutoCalculate omogu}ava brzu provjeru zbroja. odaberite niz i kliknete li desnom tipkom miša na podru~je AutoCalculate prikazat }ete izbornik s pre~icama.2). prosjeka. Tada iz izbornika odaberite `eljenu funkciju. Podru~je AutoCalculate Izbornik s pre~icama SLIKA 12. Na primjer. da biste provjerili zbroj. Excel automatski prikazuje odgovor u podru~ju AutoCalculate (prikaz na slici 12. mo`da }ete Excelovu opciju AutoCalculate shvatiti kao odli~nu pomo}.

88

12. VJE@BA

UPOTREBA FORMULA PALETTE
Premda funkciju mo`ete utipkati izravno u formulu, upotrebom Formula Palette dobit }ete korisne informacije i pomo}. Svakako upotrijebite Formula Pallete pri unosu funkcije u novu formulu ili kod ure|ivanja formule koja sadr`i funkciju. Evo kako upotrijebiti Formula Palette:

1. Odaberite }eliju gdje `elite umetnuti funkciju (ili }eliju koja
sadr`i formulu koju `elite urediti).

2. Kliknite na gumb Edit Formula koji se nalazi na traci za formulu.
Prikazuje se Formula Palette (slika 12.3).
Kliknite da biste odabrali sljede}u funkciju Kliknite da biste umetnuli funkciju Formula Palette

SLIKA 12.3 Formula Palette omogu}ava ulaz u popis uobi~ajenih funkcija i prethodni prikaz rezultata formula.

UPOTREBA

FUNKCIJA U

EXCELU

89

3. Klikom na strelicu Functions, prikazuje se popis Functions iz ko-

jeg odaberite funkciju. Pojavljuje se Formula Palette s prikazanim tra`enim argumentima, opisom funkcije i argumenata, trenutnim rezultatom funkcije i rezultatom cijele formule (slika 12.4).
Rezultat formule Kliknite da biste trenutno sakrili paletu Rezultat funkcije

Opis funkcije

SLIKA 12.4 Nakon unosa funkcije, pojavljuje se Formula Palette s prikazanom definicijom funkcije i trenutnim rezultatom. Koja je ovo funkcija? Ako odaberete funkciju o kojoj malo znate, a `eljeli biste saznati više, kliknite na gumb Help koji se nalazi u donjem lijevom kutu Formula Palette. Kada se na zaslonu prika`e Office Assistant, kliknite Help with this Feature. Tada kliknite Help On Selected Function.

90

12. VJE@BA

4. Unesite argumente za formulu. Kliknite na gumb Collapse kako

biste na trenutak sakrili paletu i omogu}ili odabir raspona }elija kao argument (prikaz na slici 12.4). okvira za argument) kako biste ponovo prikazali Formula Palette. prikazuje rezultat.

5. Nakon odabira }elija, kliknite na gumb Expand (na desnoj strani 6. Klinite OK. Excel ume}e funkciju i argument u odabranu }eliju i

U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti Excelove funkcije kako biste obavili slo`enije prora~une. Tako|er, nau~ili ste kako brzo umetnuti funkciju uz pomo} Formula Palette. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti baze podataka u Accessu.

13. Vje`ba
BAZA PODATAKA U ACCESSU
U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti baze podataka pomo}u ~arobnjaka ili krenuvši od samog po~etka.

STVARANJE

STVARANJE

BAZE PODATAKA POMO]U ^AROBNJAKA (DATABASE WIZARD)

Op}enito, baza podataka je svaki skup informacija. Na primjer, vaš telefonski imenik je baza podataka, kao i kuhinjski recepti ili ~ekovna evidencija. U Accessu, baza podataka je datoteka koja ~uva sve što }ete unijeti – ne samo podatke, ve} i prilago|ene forme i izvještaje. U Accessu podaci su spremljeni u tablice. Tablice su vrlo sli~ne prora~unskim tablicama jer sadr`e retke, stupce i }elije. Datoteka baze podataka mo`e sadr`avati mnogo tablica. Na primjer, mo`ete stvoriti jednu tablicu za kupce, slijede}u za proizvod, te slijede}u za zaposlene. Izgled na zaslonu je tzv. “popuni prazna mjesta”, što omogu}ava brzo i lagano unošenje informacija u tablicu. Forme su stvorene za upotrebu na zaslonu, za izvještaje i za ispisivanje. Izvještaj mo`ete stvoriti svaki puta kada `elite izvu}i informacije iz tablice i ispisati ih. Naprimjer, mo`ete ispisati popis novih proizvoda za svoje zaposlene. Najjednostavniji na~in stvaranja baze podataka je upotrebom ~arobnjaka. Accessov ~arobnjak mo`e automatski stvoriti gotovo sve tablice, forme i izvještaje koje }ete `eljeti, samo morate odabrati pravog ~arobnjaka za svoje `elje. Upotrijebite sljede}e korake:

1. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za

dijalog Microsoft Access (slika 13.1), kliknite na Access database wizards, pages, and projects i tada kliknite OK. Ako ste ve} zatvo-

Ikona ~arobnjaka SLIKA 13. odaberite File. VJE@BA rili okvir za dijalog. SLIKA 13.1 Okvir za dijalog Microsoft Access je po~etno mjesto stvaranja baze podataka od samog po~etka. New i tada kliknite na karticu Databases. U ovom primjeru odaberite Contact Management.2). na kartici Database. pomo}u ~arobnjaka ili otvaranja postoje}ih baza podataka. . U oba slu~aja prikazuje se okvir za dijalog New (slika 13.2 U okviru za dijalog New. 2. Kliknite jednog ~arobnjaka (ikone ~arobnjaka imaju ~arobni štapi} preko slike).92 13. nalazi se skup ~arobnjaka koji stvaraju razli~ite vrste baze podataka.

njegova adresa u drugom itd. mo`ete podesiti tablicu tako da ime korisnika bude u jednom polju. Utipkajte ime baze podataka (u ovom primjeru utipkajte Volunteers) i kliknite Create kako biste nastavili rad. Prikazuje se okvir za dijalog File New Database. Prikazuje se popis tablica SLIKA 13. a odabrana polja tablice s desne. Da biste ih uklju~ili kliknite u okvir za potvrdu. Kliknite OK. Kliknite tablicu i pregledajte popis polja.STVARANJE BAZA PODATAKA U ACCESSU 93 3. Polja tablice U tablici su podaci organizirani u polja. ime i prezime kupca je u jednom polju. Opcionalna su polja nakošena. adresa u tre}em itd. koje mo`ete stvoriti (slika 13.3 Prikazane su tablice i polja koje ovaj ~arobnjak mo`e automatski stvoriti. Tablice su prikazane s lijeve strane prozora. ^arobnjak zapo~inje rad i prikazuje odre|ene informacije o tome što }e uraditi. Me|utim. Primjerice. Da biste nastavili rad kliknite Next. 6. . prezime u drugom. 4. 5.3).

Kliknite stil izvještaja i pogledajte prethodni pregled. ^arobnjak postavlja pitanje koji stil prikaza na zaslonu `elite. .94 13. ^arobnjak postavlja pitanje o imenu baze podataka. Unesite ime (slika 13. VJE@BA Ne `elim ovu tablicu i ova polja! @ao mi je.4). Kada se odlu~ite za odre|eni stil. Isklju~iti mo`ete samo opcionalna polja. U popisu kliknite stil prikaza i pogledajte prethodni pregled stila koji je prikazan. mo`da ste upotrijebili krivog ~arobnjaka za svoje potrebe. 8. ali zapamtite da }ete kasnije mo}i izbrisati tablice i polja koje ne `elite. Ako vam tablice i polja izgledaju totalno neprihvatljiva. Kada se 10.4 Unesite ime za bazu podataka i odaberite crte` koji }ete upotrijebiti za logotip (ako `elite). kliknite ga i tada kliknite Next. Da biste nastavili rad kliknite Next. to je cijena koju morate platiti `elite li raditi s ~arobnjakom. ^arobnjak sada postavlja pitanje o stilu pri ispisivanju izvještaja. Ako je tako. 9. kliknite Cancel i pokušajte ponovo. odlu~ite za stil. kliknite ga i tada kliknite Next. Ime }e biti prikazano na izvještaju i mo`e biti druga~ije od imena datoteke. Kliknite kako biste dodali sliku Utipkajte ime Kliknite kako biste odabrali sliku SLIKA 13. 7.

odaberite datoteku crte`a (ako je potrebno promijenite pogon i/ili mapu) i kliknite Open kako biste se vratili na ~arobnjaka. New.) 12. kliknite na karticu General i dvostruko kliknite ikonu Database kako biste prikazali okvir za dijalog File New Database. 1.1). Da biste nastavili rad kliknite Next. I’d like to include a picture. PO^ETKA STVARANJE BAZE PODATAKA OD SAMOG Stvaranje prazne baze podataka je jednostavno zbog toga što }ete u ovom trenutku stvarati samo vanjsku ljusku. Otvorite sljede}e kartice kako biste vidjeli ostale stvorene objekte. Ako ste zatvorili okvir za dijalog. 2. prikazuje se prozor Main Switchboard. Ja . kliknite Blank Access database i tada gumb OK (slika 13. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove baze podataka.STVARANJE BAZA PODATAKA U ACCESSU 95 11. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za di- jalog Microsoft Access. Ova opcija omogu}ava vam da obavite uobi~ajene poslove ure|ivanja u bazi podataka klikom na odre|eni gumb. formi itd. (Vjerojatno }e stvaranje potrajati nekoliko minuta. odaberite File. Otvorite karticu Tables i vidjet }ete da je stvoreno nekoliko tablica. vidjet }ete prozor baze podataka. Main Switchboard nije ništa drugo nego uljepšana forma s odre|enim programima. Ako je prozor na najmanjoj mogu}oj veli~ini. bez tablica. sam. dvostuko kliknite na naslovnu traku (u donjem lijevom kutu zaslona) kako biste ga prikazali na zaslonu. Kada zatvoritie prozor Main Switchboard. S obzirom na to da ne}emo raditi s Main Switchboardom. Sve baze podataka stvorene pomo}u ~arobnjaka sadr`e prozor Main Switchboard. kliknite gumb Close kako biste zatvorili prozor. gumb Finish i ~arobnjak po~inje stvarati vašu bazu podataka. utipkala Inventory. kliknite u okvir za potvrdu Yes. primjerice. Tada kliknite na gumb Picture. Kada završite rad kliknite Kada je baza podataka stvorena. Ako `elite uklju~iti sliku (na primjer vaš logotip tvrtke) na forme i izvještaje.

u popisu odaberite More Files i kliknite OK. Otvaranje ve} postoje}e baze podataka Da biste otvorili ve} postoje}u bazu podataka kada pokrenete Access. kliknite opciju Open an Existing File.5 Stvorena je nova baza podataka. iz popisa odaberite ime baze podataka i kliknite OK. VJE@BA 3. U podru~ju Objects odabrana je ikona Tables i mo`ete vidjeti tri opcije za stvaranje tablica u Accessu. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti baze podataka pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako modelirati i stvoriti tablicu. SLIKA 13. Ako u popisu ne vidite ime baze podataka.5). Tako }ete otvoriti okvir za dijalog Open gdje }ete mo}i potra`iti svoju datoteku baze podataka u drugim mapama ili pogonima.96 13. Kliknite Create i Access }e stvoriti novu bazu podataka (slika 13. .

Za dobro organiziranje tablica pridr`avajte se nekoliko jednostavnih principa: l Ako znate da }e se podaci u tablici ponavljati. odvojite informacije koje se ponavljaju u vlastite tablice. te kako je stvoriti pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka.14. Vje`ba TABLICA U ACCESSU STVARANJE U ovoj vje`bi nau~it }ete kako modelirati tablicu. postavite ih u vlastitu tablicu. Za razliku od jednostavnijih programa. STVARANJE TABLICA Access je program za rad s relacijskim bazama podataka. Nakon unosa podataka vrlo je teško mijenjati strukturu tablice. Ako `elite sa~uvati popis referentnih informacija. Upotrebom ~arobnjaka uštedjet }ete vrijeme stvaranja i formatiranja svih polja za odre|ene potrebe. mo`e raditi s mnogo tablica i odnosima me|u njima. l l STVARANJE TABLICE UPOTREBOM ^AROBNJAKA (TABLE WIZARD) Tablicu mo`ete stvoriti od samog po~etka ili pomo}u ~arobnjaka. Kada god je mogu}e upotrijebite identifikacijske brojeve koji }e vam pomo}i pri vezanju tablica i ne}e dopustiti pogre{ke pri utipkavanju koje nastaju kod ponovljenih unosa duga~kog teksta. Ne štedite vrijeme kako biste stvorili dobro modelirane tablice. .

Access u popisu Sample Fields prikazuje polja za odabranu tablicu. U popisu Sample Tables kliknite tablicu. Odaberite polje Kliknite da biste polje dodali tablici Odaberite tablicu SLIKA 14. U prozoru Database kliknite na ikonu Tables u podru~ju Object i dvostruko kliknite na opciju Create table by using Wizard. VJE@BA Access instalirate s mnogo ve} gotovih poslovnih i osobnih tablica iz kojih mo`ete odabirati `eljene. . Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili tablicu pomo}u ~arobnjaka: 1. Prikazuje se prozor Table Wizard (slika 14.1). mo`ete upotrijebiti ~arobnjaka kako biste uštedjeli na vremenu i tada dodati polja koja nedostaju. Da biste stvorili tablicu prema svojim potrebama mo`ete odabrati `eljena polja iz ve} gotovih tablica.1 tablice. ^ak i ako ne prona|ete sva polja koja su vam potrebna u tablici.98 14. Odaberite polja koja su mogu}a uz ve} stvorene 2.

Tada u svom popisu odaberite ime polja. Ponavljajte korake 2 i 3 da biste odabrali ostala polja iz ponu|e- nih tablica sve dok popis polja u vašoj novoj tablici nije kompletan. Ako ste do tada stvorili bar jednu tablicu u bazi podataka.) Kada završite dodavanje polja kliknite Next kako biste nastavili rad. Odaberite ovu opciju kada `elite unijeti promjene u tablicu prije njezine upotrebe. ime kako biste zamijenili ponu|eno. 5. set a primary key for me da bi ~arobnjak postavio vaš primarni klju~ i kliknite Next. najprije ga dodajte u svoj popis (kao što je opisano u koracima 2 i 3).) zaslonu se prikazuje pitanje o odnosu tablica. 4. ali `elite promijeniti ime. Utipkajte opisno 6. Promjena imena! Ako ugledate polje koje je vrlo sli~no onome koje tra`ite. Kliknite Yes. na 8. kako biste za sada napustilli pitanje. Na taj na~in ste promijenili ime polja samo u svom popisu. kliknite gumb Rename Field. kliknite na gumb > kako biste polje pomakli u popis Fields in My New Table. a `elite li izbrisati sva polja iz popisa i po~eti iz po~etka kliknite na gumb <<.STVARANJE TABLICA U ACCESSU 99 3. ^arobnjak postavlja pitanje o imenu tablice. Da biste pomakli cijeli sadr`aj odabrane tablice u svoj popis kliknite na gumb >>. 7. . Kliknite Next. Na zaslonu Finish kliknite jednu od ponu|enih opcija: l Modify the table design – Odabirom ove opcije prelazite u prikaz Table Design samo onda kada ste polja stvorili sami. Ako ugledate polje koje `elite uklju~iti u tablicu. utipkajte novo ime i kliknite OK. (Više o primarnim klju~evima nau~it }ete u sljede}oj vje`bi. (Da biste izbrisali polje iz popisa kliknite na gumb <.

. Sada imate tablicu. STVARANJE TABLICE OD SAMOG PO^ETKA Accessovi ~arobnjaci su vrlo korisni. Ako ste odlu~ili da više ne `elite raditi s tom tablicom (bez obzira što ste je odabrali u 8. bolje je tablicu stvarati od samog po~etka u prikazu Table Design. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili tablicu u prikazu Table Design: 1. Odaberite Design View i kliknite OK. koraku) kliknite gumb Close (X) za prozor koji je prikazan. Enter data into the table using a form the wizard creates for me – Ova opcija vodi vas u formu za unos podataka. Na primjer.) Otvara se prikaz Table Design (slika 14. VJE@BA l Enter data directly into the table – Odabirom ove opcije prelazite u prikaz Table Datasheet. Kada otvorite karticu Tables u prozoru Database. l 9. ako `elite stvoriti tablicu koja sadr`i neka polja koja nisu dostupna u ~arobnjacima. vidjet }ete svoju tablicu u popisu. Table. Iz popisa odaberite Table. Odaberite ovu opciju kada izgled tablice smatrate odgovaraju}im. U prozoru Database otvorite karticu Tables i tada dvostruko kliknite opciju Create table in Design view. gdje mo`ete unijeti podatke u slogove (retke) tablice. no ne nude dovoljno fleksibilnosti kao kad stvarate tablicu od samog po~etka. Br`i na~in Umjesto prvog koraka kliknite strelicu padaju}eg popisa New Object koji se nalazi na alatnoj traci. (Ako prozor Database nije prikazan.100 14. Prikazuje se popis i prikazuje dostupne vrste objekata.2). odaberite Insert. Kliknite Finish i prelazite u podru~je Accessa.

).STVARANJE TABLICA U ACCESSU 101 Utipkajte ime polja Odaberite vrstu podatka Utipkajte opis podatka SLIKA 14. 2.2 U prikazu Table Design kontrolirate cijeli proces stvaranja tablice. uskli~nika (!). Upotrijebite kra}a imena koja se lako pamte. . Pravila pri imenovanju polja Imena polja kao i ostali objekti u Accessu mogu sadr`avati 64 znaka uklju~uju}i razmake i bilo koje simbole osim to~ke (. apostrofa (‘) ili uglatih zagrada ([]). Utipkajte ime polja u prvi prazan redak stupca Field Name i tada pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Data Type.

mo`ete podesiti opcije za svojstva polja. Kliknite na strelicu kako biste prikazali popis Data Type i odaberite vrstu polja (slika 14. Kada ste se pomaknuli u stupac Data Type. (Tablica }e raditi i bez opisa ) . Kliknite kako biste odabrali vrstu polja Podru~je Field Properties Utipkajte opis SLIKA 14. prikazuje se strelica za padaju}i popis. pro~itajte odlomak “Razumijevanje vrsta podataka i formata” na po~etku sljede}e vje`be.3). VJE@BA Ne znam koju vrstu podatka upotrijebiti Ako vam je potrebna pomo} u odluci koju vrstu polja upotrijebiti.3 Nakon što ste odabrali vrstu podatka. 4. Pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Description i utipkajte opis polja. 3.102 14.

9. Iz prozora Database kliknite karticu Tables. 7. Unesite `eljene promjene za polje. Pro~itajte odlomak “Zadavanje primarnog klju~a” u sljede}oj vje`bi da biste nau~ili kako zadati primarni klju~. Isto tako. Upotrijebite sljede}e korake: 1. 8. mo`da otkrijete da ste napravili toliko pogre{aka pri stvaranju da je najbolje zapo~eti stvaranje nove tablice. 6.3). Nau~it }ete i kako urediti polja i njegova svojstva.STVARANJE TABLICA U ACCESSU 103 5. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. Ako morate unijeti više polja. Na tipkovnici pritisnite tipku Delete. Odaberite Yes kako biste spremili promjene u tablici. Kada završite rad kliknite gumb Close kako biste zatvorili prozor Table Design. U donjem dijelu okvira za dijalog prikazano je podru~je Field Properties za odabranu vrstu polja (slika 14. Odaberite Yes. ponovite korake 2 do 5. Bez obzira na razlog najbolje je izbrisati tablicu. mo`da ste stvorili nekoliko tablica i zaklju~ili da vam sve nisu potrebne. Nema primarnog klju~a! Kada zatvorite prikaz Table Design mo`da }ete vidjeti poruku da nema zadanog primarnog klju~a. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti tablicu pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka. Prikazuje se poruka `elite li stvarno izbrisati tablicu. Odaberite tablicu koju `elite izbrisati. U okvir za tekst Table Name utipkajte ime tablice i kliknite OK. BRISANJE TABLICE Kada ste stvorili tablicu i zapo~eli rad u njoj. . 2. U sljede}oj vje`bi na~it }ete više o raznim vrstama podataka i zadavanju primarnog klju~a.

Upotrijebite ovo polje za opise. Date/Time – To~no to. U polju Number. AutoNumber – Broj koji Access automatski popunjava za svaki novi slog. Vje`ba RAD S POLJIMA U ACCESSU U ovoj vje`bi nau~it }ete više o raznim vrstama polja te kako podesiti primarni klju~. Memo – Jednako kao obi~an tekst. Polje Text mo`e sadr`avati do 255 znakova. Access ne dozvoljava unos bilo kojeg teksta. datum ili vrijeme. Vrste polja iz kojih mo`ete odabirati su sljede}e: l l l l l l . Upotrijebite ovu vrstu podatka da biste sprije~ili zaokru`ivanje: Mo`ete unijeti to~no15 znamenki s lijeve i 4 s desne strane decimalnog zareza. komentare ili zabilješke. ali ovoj vrsti polja nije mogu}e ograni~iti du`inu. Utipkati mo`ete prakti~ki neograni~enu koli~inu teksta (64000 znakova). Number – Obi~an broj (osim valute ili datuma). slova i simbole (na primjer adrese. Nau~it }ete i kako urediti polja i njegova svojstva. Currency – Formatiranje broja kao monetarne valute. RAZUMIJEVANJE VRSTA PODATAKA I FORMATA Text – Obi~an utipkani tekst koji mo`e uklju~ivati brojeve. Svako polje mora imati vrstu kako bi Access znao kako se odnositi prema sadr`aju polja.15. serijske brojeve i telefonske brojeve).

Opcije su prikazane u donjem dijelu okvira za dijalog u podru~ju Field Properties. OLE Object – Veza s drugom bazom podataka ili datotekom (dokument. Default Value – Ako polje naj~eš}e sadr`i istu vrijednost (na primjer isti poštanski broj za sve podatke). prora~unska tablica. Opcije formatiranja se mijenjaju ovisno o vrsti polja. Decimal Places – Za polja broja mo`ete podesiti broj decimalnih mjesta koja }e se prikazati. Format – Padaju}i popis dostupnih formata za odre|enu vrstu polja. jednostavno utipkajte novu vrijednost preko postoje}e. Da biste prikazali OLE objekte morate upotrijebiti vezani okvir objekta u formi ili izvještaju. Stvoriti mo`ete i korisni~ke formate. l l l l . Hyperlink – Ovo polje sprema hiperveze koje mogu biti UNC staze (adrese lokalne mre`e) ili URL (adrese dokumenta ili stranice na Internetu ili intranetu). Ima ih puno pa ih ne}emo sve popisivati. unesite vrijednost u polje kako biste uštedjeli na vremenu. Nabrojat }emo samo najva`nije: l Field Size – Najve}i mogu}i broj znakova koji mo`ete unijeti u polje. l l l S obzirom na vrstu polja. True ili False. Mo`e sadr`avati samo jednu od ponu|ene dvije mogu}nosti: Yes ili No. Vrijednost }e se uvijek prikazati u novom slogu.RAD S POLJIMA U ACCESSU 105 l Yes/No – Da/ne. On ili Off. a ako ne `elite prihvatiti vrijednost. crte`. zvuk itd). svako polje ima opcije formatiranja koje mo`ete podesiti. Required – Odaberite Yes (da) ili No (ne) kako biste Accessu rekli kada je korisniku ili nije dopu{teno ostaviti prazno polje pri unošenju novog sloga. Lookup Wizard – Stvara polje s kombiniranim okvirom koje omogu}ava odabir vrijednosti iz popisa uklju~uju}i vrijednosti iz drugih tablica.

1. VJE@BA ZADAVANJE PRIMARNOG KLJU^A Svaka tablica mora sadr`avati barem jedno polje koje ima jedinstvenu vrijednost za svaki slog. U prikazu Table Design odaberite polje koje `elite upotrijebiti za primarni klju~. Odaberite Edit. Polje primarnog klju~a Polje primarnog klju~a ne dozvoljava unos jednakih podataka. Na primjer. pa mo`ete biti sigurni da svaki slog ima jedinstvenu prepoznatljivost.106 15. 2.1 klju~a. Takvo jedinstveno prepoznatljivo polje nazivamo polje primarnog klju~a. Polje primarnog klju~a ozna~eno je simbolom . Primary Key ili kliknite gumb Primary Key koji se nalazi na alatnoj traci. Upotrijebite ga tako|er u bilo koje vrijeme kada `elite biti sigurni da nema duplih unosa. Upotrijebite sljede}e korake kako biste zadali primarni klju~: 1. Simbol klju~a SLIKA 15. Simbol klju~a prikazuje se lijevo od imena polja. u tablici pasa mo`ete pridijeliti identifikacijski broj za svakog psa. kao što je prikazano na slici 15.

U prozoru Field Properties (donja polovica prozora Table Design) kliknite bilo koji okvir za tekst da biste unijeli promjene vrijednosti. Upotrijebite sljede}e korake: 1. kliknite }eliju Data Type i odaberite novu vrstu podatka iz padaju}eg popisa (slika 15. U prozoru Database kliknite na karticu Tables i odaberite tablicu na kojoj `elite raditi. Jednom kada prije|ete u prikaz Table Design mo`ete ure|ivati polja.2). 2. Neki okviri za tekst imaju padaju}e popise koje }ete aktivirati klikom u okvir. Tada kliknite gumb Design. .2 Odaberite vrstu podatka iz padaju}eg popisa i tada unesite potrebne promjene u svojstvima polja.RAD S POLJIMA U ACCESSU 107 URE\IVANJE POLJA I NJIHOVA SVOJSTVA Bez obzira na to kako ste stvorili tablicu – pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka – promjene mo`ete uraditi u prikazu Table Design. Ako `elite. 3. U popisu Field Name kliknite bilo koje ime polja i uradite potrebne promjene. Kliknite kako biste promijenili vrstu podatka Unesite promjene za svojstva polja SLIKA 15.

sada je vrijeme da ih izbrišete. ako namjeravate izbrisati polje primarnog klju~a. Kliknite gumb Insert Rows koji se nalazi na alatnoj traci ili oda- berite Insert. . Da biste brzo prešli iz prikaza u prikaz. a odabrano polje se pomi~e prema dolje. Unesite ime.3). Zašto? Ako budete kasnije dodavali polja morat }ete se vratiti na po~etak i unositi vrijednosti u ta polja za svaki pojedini slog koji ste ve} unijeli. Prikazuje se prazno polje. VJE@BA DODAVANJE POLJA Prije unosa podatka u tablicu dvostruko provjerite da li tablica uklju~uje sva polja koja su vam potrebna. bit }ete upozoreni da potvrdite brisanje (slika 15. odaberite vrstu podatka i (ako `elite) utipkajte opis Prijelaz iz prikaza u prikaz Kada radite s tablicama mo`ete upotrijebiti prikaz Design ili Datasheet. 3. Odaberite polje koje se nalazi ispred mjesta gdje `elite prikazati novo polje. Upotrijebite sljede}e korake kako biste dodavali polja u prikazu Table Design: 1. za novo polje. Kada prelazite iz prikaza Design u Datasheet. kliknite gumb View (zadnji lijevi gumb na alatnoj traci).108 15. Izbrisati polja mo`ete u prikazu Design ili Datasheet. Row. unosit }ete informacije u svaki slog koje ne}ete nikada upotrijebiti ili morate zapamtiti koja odre|ena polja treba presko~iti. Brišete li bilo koje drugo polje ne}ete biti upozoreni. Bez obzira na prikaz. BRISANJE POLJA Ako ste shvatili da vam jedno ili više polja koje ste stvorili nisu potrebni. Ina~e. 2. Polja mo`ete dodavati bilo u prikazu Table Design ili prikazu Datasheet. bit }ete upozoreni da spremite svoj rad.

te o zadavanju primarnog klju~a. Access }e prikazati upozoravaju}u poruku kada namjeravate brisati polje. Da biste izbrisali polje u prikazu Design. Kada izbrišete polje. pa krivo obrisano polje morate ponovno stvoriti. Ako ste pogriješili pri brisanju u ovom prikazu nije dostupna opcija Undo. Ne brišite va`na polja! Kada zapo~nete unošenje slogova u tablicu budite vrlo pa`ljivi kod brisanja polja. . odaberite polje klikom na sivo podru~je lijevo od imena polja i pritisnite tipku Delete. U prikazu Datasheet odaberite polje klikom na naslov stupca i odaberite Edit. informacija za svaki slog spremljen u tom polju nestaje s poljem. Ako ste pogriješili i `elite se vratiti na prethodno stanje. Nau~ili ste kako ure|ivati polja i njihova svojstva.RAD S POLJIMA U ACCESSU 109 SLIKA 15. Delete Column. kliknite gumb Undo. U ovoj vje`bi u~ili ste o raznim vrstama podataka.3 Ako namjeravate izbrisati polje primarnog klju~a Access }e vas upozoriti da potvrdite brisanje. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako raditi s podacima te kako povezivati dvije ili više tablica da biste mogli s njima raditi kao s jednom.

16. UNO[ENJE SLOGA Kada ste zadovoljni sa strukturom tablice. 1. u prvo polje sljede}eg retka gdje mo`ete zapo~eti novi slog. Kada pritisnete tipku Tab u posljednjem polju. spremni ste za unos podataka. 2. umetati i brisati slogove te kako pomicati i kopirati podatke. U prikazu Datasheet podatke mo`ete izravno utipkati u tablicu. U prikazu Datasheet kliknite prvu praznu }eliju u prvom praznom stupcu. Nije potrebno unositi informacije za svako polje u slogu.) . (Podesite opcijske vrijednosti u prikazu Design. 3. Vje`ba RAD S PODACIMA U ACCESSU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako unijeti i urediti podatke. Slog Svaki redak u tablici predstavlja slog. Nastavite se pomicati pomo}u tipke Tab dok ne stignete u posljednje polje. Nau~it }ete i kako ih sortirati. kursor se pomi~e Evo nekoliko tipkovni~kih pre~ica kako bi vam unos podatka bio malo br`i: l Ako ste polje definirali kao opcijsku vrijednost. podatak mo`ete unijeti pritiskom kombinacije tipki Ctrl+Alt+Spacebar. Utipkajte vrijednost za to polje i pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u sljede}e polje i tada utipkajte vrijednost tog polja.

Access }e ozna~iti cijeli slog prikazuju}i bijela slova na crnoj pozadini. Ure|ivanje podatka je jednostavno. kliknite na }eliju. Da biste to uradili kliknite sivi kvadrati} koji se nalazi s lijeve strane sloga (podru~je odabira sloga). ODABIRANJE SLOGOVA Kada `elite raditi s jednim unosom. l l PROMJENA SADR@AJA ]ELIJE Ne brinite se ako ste napravili nekoliko pogrešaka pri unošenju podatka. najprije ga odaberite. . (to~ka zarez).RAD S PODACIMA U ACCESSU 111 l Da biste umetnuli trenutni datum. Da biste umetnuli trenutno vrijeme pritisnite tipke Ctrl+: (dvoto~ka). najbr`i na~in je odabir }elije (slika 16. Ako `elite izbrisati cijeli sadr`aj i utipkati podatak ponovno. mo`ete ih jednostavno izbrisati. Odaberite slog (slogove) i pritisnite tipku Delete. Ako `elite raditi s cijelim slogom.1) tako da ponovno unošenje podatka automatski zamjenjuje odabrani podatak. kao što je prikazano na slici 16. Ako ustanovite da jedan ili više slogova nemaju podataka ili ne pripadaju u tablicu. Ako `elite napraviti manje promjene nije potrebno utipkavati cijeli podatak ponovno. Kliknite na }eliju i uradite promjene. Odabrana }elija SLIKA 16. pritisnite tipke Ctrl+. Da biste ponovili unos vrijednosti istog polja prethodnog sloga pritisnite tipke Ctrl+’ (apostrof).1 Odaberite podatak koji trebate cijeli zamijeniti i utipkajte novi podatak.2.

2 sloga. Na primjer. a kasnije pregledati popis prema datumu ro|enja pasa od najstarijeg prema najmla|em. Kopirati mo`ete cijelu tablicu u drugu bazu podataka. Da biste to uradili kliknite na prvi slog. VJE@BA Podru~je odabira sloga Ikona novog sloga Odabrani slog SLIKA 16. Odabrati mo`ete samo susjedne slogove. SORTIRANJE PODATAKA Access automatski sortira slogove po polju primarnog klju~a bez obzira kojim su redom unošeni. Copy i Paste da biste pomicali i kopirali podatke. Sortirati mo`ete uzlaznim redom (A do Z i 1 do 10) ili silaznim redom (Z do A i 10 do 1). Kada uljepljujete tablicu. pritisnite i dr`ite tipku Shift i klikajte ostale `eljene slogove. Upotrebom naredbe Sort. Da biste odabrali slog kliknite u podru~je odabira Kao u bilo kojem Windows programu. a ne klikati i odabirati iz cijelog popisa. mo`emo unijeti pse prema broju registracije.112 16. ponovno }ete sortirati slogove prema polju koje `elite. . prikazuje se okvir za dijalog koji nudi opcije uljepljivanja samo strukture tablice ili uljepljivanje strukture i svih podataka. Odabiranje više slogova Ponekad }ete `eljeti odabrati više slogova kao grupu da biste uradili poslove na svim slogovima u isto vrijeme. Prednost baze podataka je što mo`ete pregledati slogove redom koji `elite. tako i u Accessu mo`ete upotrijebiti naredbe Cut.

sortiranje se sprema s tablicom. Remove Filter/Sort.RAD S PODACIMA U ACCESSU 113 Upotrijebite sljede}e korake da biste sortirali slogove: 1. Da biste se vratili na prijašnje stanje. Nau~ili ste i kako ih sortirati. . Izvorno sortiranje Ako ste definirali polje primarnog klju~a pri stvaranju baze podataka. umetnuti i izbrisati slogove i kako pomicati i kopirati podatke. Slika 16. Na taj red sortiranja vratit }ete se pri napuštanju sortiranja (tre}i korak). Ako spremite tablicu ili formu bez napuštanja sortiranja. Kliknite bilo gdje u polje koje `elite sortirati. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti formu za lakši unos podatka. Sort i iz podizbornika odaberite Sort Ascending ili Sort Descending. Access sortira tablicu uzlaznim redom stupca 3.3 prikazuje našu tablicu pasa sortiranu uzlaznim redom po datumu ro|enja.3 Birthdate. Kliknite gumb Sort Ascending ili Sort Descending na alatnoj traci ili odaberite Records. SLIKA 16. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti i urediti podatke. slogovi su sortirani uzlaznim redom u odnosu na to polje. odaberite Records. 2.

Opcija AutoForm je najbr`a za stvaranje forme.17. 2. . S formom dobivate za svako polje onoliko prostora koliko je potrebno i mo`ete unositi informacije u više tablica istovremeno. Ako `elite unijeti podatak u više tablica. 3. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 17. no nije vrlo fleksibilna jer uzima sva polja iz samo jedne tablice. Vje`ba STVARANJE FORMI I IZVJEŠTAJA U ACCESSU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti forme za br`i unos podatka. Nau~it }ete kako stvoriti izvještaje kako biste mogli ispisati informacije iz baze podataka. STVARANJE FORME POMO]U AUTOFORMA Dok u prikazu Datasheet unosite podatak izravno u tablicu.1). Kliknite gumb New. a istovremeno mo`ete vidjeti samo jedan slog. morate otvoriti svaku tablicu pojedina~no. Odaberite jednu od ponu|enih opcija AutoForma: l AutoForm: Columnar – Stvara formu stup~astog rasporeda polja (naj~eš}e upotrebljavana). Upotrijebite sljede}e korake da biste stvorili formu pomo}u AutoForme: 1. U prozoru Database kliknite ikonu Forms u podru~ju Object. naj~eš}e ne vidite sva polja u isto vrijeme i pomicanje po bazi mo`e biti nespretno.

. STVARANJE FORME POMO]U ^AROBNJAKA (FORM WIZARD) ^arobnjak nudi odli~nu povezanost izme|u automatskog stvaranja pomo}u AutoForma i kontrole stvaranja od samog po~etka (što je preopširno za opis u ovoj knjizi). (Opcija Form Wizard objašnjena je u sljede}em odlomku. Kliknite OK kako biste stvorili formu. izbrišite je i probajte ponovno. 5. l SLIKA 17. Stupci su formatirani na vrhu cijele du`ine stranice i mo`ete vidjeti više od jednog sloga na zaslonu. ali upotrijebite opciju Form Wizard koja je mnogo prilagodljivija. i ovaj vas vodi kroz korake da biste stvorili formu. Otvorite padaju}i popis na dnu okvira za dijalog i odaberite tablicu s kojom je forma srodna. AutoForm: Datasheet – Stvara formu koja izgleda potpuno jednako tablici u prikazu Datasheet.1 U okviru za dijlaog New Form odaberite iz tri ponu|ene opcije AutoForma. 4. odaberite je i odgovorite No kada ste upitani `elite li spremiti promjene. Kao i svaki ~arobnjak.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 115 l AutoForm: Tabular – Stvara formu koja izgleda kao tablica.) Da biste izbrisali formu. postavlja pitanja cijelim putem i stvara formu zasnovanu na vašim odgovorima. Ako forma koju ste stvorili ne izgleda onako kako ste `eljeli.

Nastavite pomicati polja sve dok ne dovršite popis polja koja `elite uklju~iti u formu. Pomaknuli ste krivo polje Ako ste u~inili pogre{ku kliknite gumb < kako biste polje izbrisali u popisu Selected Fields i vratili ga u popis Available Field. SLIKA 17. Dvostruko kliknite ikonu Create Form by Using Wizard u prozoru Database. 2. Prikazuje se okvir za dijalog Form Wizard (slika 17. formu. 6. Kliknite kako biste pomaknuli odabrano polje. 4.2 U okviru za dijalog Form Wizard odaberite polja koja `elita u formi. 7. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake da biste stvorili formu pomo}u ~arobnjaka: 1. Kliknite gumb > kako biste odabrano polje pomaknuli u popis Selected Fields.116 17. U popisu Field Available odaberite polje koje `elite smjestiti u 5. Kliknite kako biste pomakli sva odabrana polja istovremeno. 3. ponovite korake 3 do 6 da biste dodali ta polja. Kliknite kako biste odabrali sljede}u tablicu ili upit. U prozoru Database kliknite na ikonu Forms u podru~ju Object. . Odaberite polja. Otvorite padaju}i popis Tables/Queries i odaberite tablicu ili upit iz kojeg }ete odabrati polja. Ako `elite uklju~iti polja iz neke druge tablice ili upita.2).

Kliknite kako biste se pomaknuli na prvi slog. Da biste nastavili rad.3 ^arobnjak stvara jednostavnu. Ozna~en je prvi slog u tablici. 9. prikaz na slici 17. pomaknut }ete sva polja iz popisa Available Field u popis Selected Fields. Kliknite gumb svakog od njih kako biste vidjeli prethodni prikaz forme.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 117 Pomicanje svih polja Kliknete li na gumb >>. . Kada se odlu~ite kliknite na izgled koji `elite i odaberite Next.3. kliknite gumb <<. Tabular. Na vrhu okvira za dijalog u okviru za tekst unesite ime forme. Kliknite kako biste se pomaknuli na posljednji slog. Kliknite Next kada ste odabrali `eljeni. 8. Kliknite kako biste se pomaknuli jedan slog unaprijed. ^arobnjak postavlja pitanje da odaberete izgled: Columnar (naj~eš}i). ali elegantnu formu uz pomo} samo nekoliko klikova mišem. Kliknite na svaki 10. Kliknite Finish. 11. @elite li polja vratiti iz popisa Selected Fields u popis Available Field. ^arobnjak sada postavlja pitanje o odabiru stila. Kliknite kako biste se pomaknuli na novi slog. Kliknite kako biste se pomaknuli jedan slog unatrag. Prikazuje se forma. SLIKA 17. kliknite Next. Datasheet ili Justified. ponu|eni stil kako biste vidjeli njegov prethodni pregled.

Ako se `elite pomicati unatrag pritisnite tipke Shift+Tab. Jednom kada stvorite formu upotrijebite sljede}e korake kako biste unijeli podatke: 1. Nakon što ste utipkali podatak za posljednje polje pritisnite tipku Tab kako biste stvorili novi slog. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili izvještaj pomo}u AutoReporta: 1. 3. Forma privla~no predstavlja podatke. Kliknite gumb Print kako biste ispisali izvještaj ili gumb Close kako biste zatvorili prikaz Print Preview. 3. Kliknite OK. izgleda vrlo jednostavno i zasnovan je na jednoj tablici ili upitu.118 17. VJE@BA UNO[ENJE PODATKA U FORMU Formu stvaramo kako bismo unos podatka u tablicu u~inili što je mogu}e lakšim. 2. Utipkajte podatak za prvo polje i tada pritisnite tipku Tab da biste se pomaknuli u sljede}e polje. Kliknite gumb New Record (slika 17. Klinite ikonu Forms u prozoru Database. U prozoru Database kliknite ikonu Reports (podru~je Object) i tada kliknite gumb New. 2. Izvještaj je prikazan u prikazu Print Preview (slika 17. 4. 5. STVARANJE IZVJE[TAJA AUTOREPORTA UZ POMO] Ispisati mo`ete bilo koju tablicu. Uz pomo} AutoReporta najlakše i najbr`e }ete stvoriti izvještaj koji. Na dnu okvira za dijalog otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu s kojom je izvještaj srodan. mo`da ve} poga|ate. 4. Odaberite opciju AutoReport: Columnar ili AutoReport: Tabular. Dvostruko kliknite formu koju `elite upotrijebiti. Izvještaji su posebno namijenjeni za ispisivanje i suradnju s drugim korisnicima. formu ili upit no rezultat ne}e biti profesionalan jer alatke koje ste upotrijebili nisu stvorene za ispis.3) kako biste se pomaknuli na novi slog. . Prikazuje se okvir za dijalog New Report.4).

Ovaj okvir za dijalog je slikovno identi~an okviru za dijalog Form Wizard (slika 17. STVARANJE IZVJE[TAJA POMO]U ^AROBNJAKA (REPORT WIZARD) ^arobnjak nudi odli~an kompromis izme|u lagane upotrebe i prilagodljivosti. Prikazuje se okvir za dijalog Report Wizard. Slu`ite li se ~arobnjakom. Kliknite na ikonu Reports (podru~je Object) u prozoru Database. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili izvještaj pomo}u ~arobnjaka: 1. SLIKA 17.4 Ovaj izvještaj je stvoren upotrbom opcije AutoReport: Tabular.2).STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 119 Kliknite kako biste ispisali izvještaj. . Dvostruko kliknite ikonu Create Report by Using Wizard u prozoru Database. Kliknite kako biste zatvorili prikaz Print Preview. 2. mo`ete upotrijebiti više tablica i upita te odabrati izgled i formate za svoj izvještaj.

Sada odaberite stil. 10. 7. mo`ete grupirati pse po boji dlake. U popisu Available Field odaberite polje koje `elite smjestiti u formu i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. koja `elite uklju~iti u izvještaj. Prikazuje se sljede}i 8. otvorite padaju}i popis i odaberite polje po kojem `elite uraditi sortiranje. Kada završite kliknite Next.5). Otvorite padaju}i popis Tables/Queries i odaberite tablicu iz koje `elite odabirati polja. Sortiranje mo`ete uraditi prema ~etiri razli~ita polja. Ako odabirete više od jedne grupe. kliknite na njega i tada kliknite Next. Sljede}i korak je podešenje sortiranja slogova (slika 17. 11. odaberite ih redoslijedom smještanja u izvještaju. kliknite Next. Nastavite pomicati polja sve dok ne kompletirate popis polja 6. 13. Kada odaberete `eljeni. Ako slogove `elite grupirati po odre|enom polju. Sljede}e je odabir izgleda izvještaja. prozor ~arobnjaka. U popisu stilova kliknite na svaki kako biste vidjeli njegov prethodni prikaz. Na primjer. odaberite to polje i kliknite gumb >.120 17. Odaberite opciju Portrait ili Landscape. Kada završite odabiranje polja kliknite Next. U popisu kliknite na svaki 12. odaberite orijentaciju izvještaja. Kada završite kliknite Next. VJE@BA 3. izgled kako biste vidjeli njegov prethodni pregled. Grupiranje Slogove mo`ete organizirati u grupe kako biste izvještaj u~inili lakšim za ~itanje. Ako `elite sortirati slogove. Ako `elite uklju~iti polja iz drugih tablica ili upita ponovite korake 3 do 6 kako biste dodali ta polja. Ako ste odabrali polje za grupu. 9. . gumb Grouping Options postaje aktivan i mo`ete ga kliknuti kako biste podesili opcije grupiranja. Kada završite s podešenjima. Ako je potrebno. 4. 5.

Kliknite Finish. Prikazuje se forma (slika 17. 15. U izvještaju slogove mo`ete sortirati prema ~etiri 14.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 121 SLIKA 17. . u okvir za tekst. unesite ime forme. SLIKA 17.6 Upotrebom ~arobnjaka stvoren je izvještaj s grupiranjem prema boji.6). Na vrhu okvira za dijalog.5 polja. bez sortiranja i sa stilom Bold.

Nau~ili ste kako stvoriti izvještaje da biste mogli ispisati informacije iz baze podataka.122 17. VJE@BA U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti formu za br`i unos podatka. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti upite. .

kriterije filtriranja svakog pojedinog polja i redoslijed kojim `elite sortirati svako pojedino polje. ŠTO JE UPIT Access nudi mnogo na~ina da bi vam pomogao kanalizirati informacije s kojima radite. Filtriranje S ovom opcijom mo`ete kanalizirati brojne slogove koje ste upotrijebili. uklju~uju}i sortiranje i filtriranje. Nau~it }ete i kako raditi s rezultatima upita. STVARANJE . Vje`ba UPITA U ACCESSU STVARANJE U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti ~arobnjaka (Query Wizard) za stvaranje osnovnog upita te kako stvoriti slo`eniji upit od samog po~etka. a najlakši ~arobnjak je obi~ni ~arobnjak (Simple Query Wizard). mo`da }ete `eljeti raditi samo sa slogovima za pse kojima je unesena oznaka “CD” (Companion Dog). Upit je formalni na~in sortiranja i filtriranja informacija u bazi podataka.18. Na primjer. Upit vam omogu}ava da odredite koje polje `elite vidjeti. JEDNOSTAVNOG UPITA POMO]U ^AROBNJAKA (QUERY WIZARD) Najlakši na~in stvaranja upita je pomo}u ~arobnjaka. redoslijed kojim }e se polja prikazivati.

U ovoj opciji ne mo`ete podesiti kriterije za uklju~ivanje pojedinih slogova. VJE@BA Obi~ni ~arobnjak omogu}ava samo prikazivanje odabranih polja. Odaberite polje. te isto tako nije mogu}e postaviti opciju sortiranja. 3. 4. Ova opcija je korisna kada `elite vidjeti sve slogove. upotrijebite sljede}e korake: 1. 2.1). Prikazuje se okvir za dijalog New Query. Otvorite padaju}i popis Tables/Queries i odaberite tablicu (ili upit) iz koje `elite odabrati polja.124 18. Prikazuje se prvi okvir okvira za dijalog (slika 18. Kliknite gumb New.1 U okviru Simple Query Wizard najprije odaberite polja koja `elite uklju~iti. Da biste stvorili obi~ni upit pomo}u ~arobnjaka. @elite li pomaknuti sva polja kliknite gumb >>. U popisu Available Fields odaberite polje koje `elite smjestiti u formu i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. Ako `elite. odaberite drugu tablicu (ili upit) u popisu . Kada završite dodavanje polja kliknite Next. U prozoru Database kliknite ikonu Queries (podru~je Object). 5. Kliknite kako biste odabrali tablicu ili upit. 6. SLIKA 18. Tables/Queries i dodajte `eljena polja iz tablice u popis Selected Fields. Kliknite opciju Simple Query Wizard i tada OK.

. 9. Otvara se prozor prikaza Query Design s praznim upitom (slika 18.STVARANJE UPITA U ACCESSU 125 7. Kliknite Finish kako biste prikazali rezultat upita. Prikazuje se okvir za dijalog Show Table koji ispisuje sve tablice u bazi podataka. 8. Kada savladate upite u Accessu. upit mo`ete zapo~eti od samog po~etka u prikazu Query Design. gumb Summary Options postaje dostupan i mo`ete kliknuti na njega kako biste otvorili njegov okvir za dijalog. gumb Add. Odaberete li opciju Summary. odaberite opciju koju `elite. 3. mo`da vam se ova opcija u~ini br`om i lakšom od upotrebe ~arobnjaka. SLIKA 18.2 Uredite upite u prikazu Query Design. 2. Odaberite tablicu (tablice) s kojom `elite raditi i kliknite na 4. Sada }ete mo`da biti upitani `elite li postaviti upit Detail ili Summary. U prozoru Database kliknite ikonu Queries (podru~je Object). Dvostruko kliknite na ikonu Create Query in Design View. Sljede}i korak je dodavanje polja. Ako ste upitani. Kada završite kliknite Next. POKRETANJE NOVOG UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Umjesto upotrebe ~arobnjaka. Kliknite Close.2). Upotrijebite sljede}e korake kako biste zapo~eli novi upit u prikazu Query Design: 1. a ako niste sigurni što `elite zapo~nite s Detail. U okvir za tekst What Title Do You Want for Your Query? unesite ime upita.

Stoga odaberite prazan stupac ako ne `elite zamijeniti postoje}i. Postavite pokaziva~ miša iznad stupca kako bi se njegov izgled promijenio u crnu strelicu okrenutu prema dolje. kliknite na nju i iz popisa odaberite polje. Pogre{kom sam ulijepio stupac preko postoje}eg Budite pa`ljivi pri uljepljivanju stupca u upit. kasnije ga mo`ete ulijepiti u upit. Paste) ulijepite stupac u upit.126 18. Prikazuje se strelica padaju}eg popisa. Odaberite polje u tablici. Odaberite cijeli prazan stupac koji `elite i pomo}u gumba Paste (ili odaberite Edit. VJE@BA DODAVANJE POLJA UPITU Ako stvarate upit od samog po~etka (prethodni koraci) sljede}i korak je dodavanje polja s kojima `elite raditi. Odaberite cijeli stupac (objašnjeno u prethodnom koraku) i kliknite gumb Cut na alatnoj traci. Kliknite lijevu tipku miša da biste odabrali stupac i pritisnite tipku Delete. Delete Columns. Upotrijebite iste korake kako biste dodavali više polja u trenutni upit. Postoji tri na~ina dodavanja polja upitu: l Najjednostavniji na~in je dvostruko kliknuti ime polja u popisu polja što }e pomaknuti polje u prvi dostupni otvor u mre`i upita. Ulijepljeni stupac zamjenjuje onaj koji ste odabrali. l l BRISANJE l l POLJA Postoji tri na~ina da biste izbrisali polje iz upita: Kliknite bilo gdje u stupac i odaberite Edit. . Kliknite u redak polja gdje `elite umetnuti polje. kliknite ga i povucite u redak polja. l Ako izre`ete stupac umjesto da ga izbrišete. Zapamtite da se odabrani stupac ne}e pomaknuti kako bi napravio mjesta za uljepljivanje.

rezultat se prikazuje u prikazu Datasheet. on se prikazuje na kartici Queries u prozoru Database. Nakon što ste upit spremili.STVARANJE UPITA U ACCESSU 127 SPREMANJE I POKRETANJE UPITA Zatvorite li prikaz Query Design. Odaberite Yes i utipkajte ime upita.3. . PRIKAZIVANJE REZULTATA UPITA Kada pokrenete upit. kao što je prikazano na slici 18. Kliknite kako biste prešli u prikaz Query Design.3 Nakon što pokrenete upit mo`ete raditi sa slogovima kao kad radite s tablicom u prikazu Datasheet. U prozoru Database otvorite karticu Query i dvostruko kliknite na upit. Bit }ete upitani `elite li spremiti promjene. spremili ste upit. U ovom prikazu mo`ete uraditi sve kao i u normalnom prikazu Datasheet što uklju~uje kopiranje i brisanje slogova te promjenu unosa u polju. Upotrijebite gumbe kako biste se pomicali kroz slogove. SLIKA 18. Postoje dva na~ina da pokrenete (ili ponovno pokrenete) upit: l l U prikazu Query Design kliknite gumb Run na alatnoj traci.

U prikazu Query Design kliknite redak Criteria u `eljenom stupcu polja. izbrišite `eljene slogove u prozoru rezultata upita kako biste ih automatski izbrisali i u tablici.4 Utipkajte uvjet u redak Criteria u odgovaraju}i stupac polja. @elite li izbrisati sve korisnike koji nisu obavili kupnju u posljednje dvije godine.128 18.4. Tablica 18. mogu ograni~iti popis pasa na one ro|ene prije 2/1/95. 2.4 kao i o~ekivane rezultate. Upotrijebite sljede}e korake kako biste podesili uvjete za polje koje ste dodali u svoj upit: 1.1 nudi neke primjere koje mo`ete unijeti u sliku 18. VJE@BA Na primjer. kao što su navodnici oko teksta ili broj~anog niza. Na primjer. Za ostale vrste uvjeta Access }e dodavati razli~ite vrste simbola.4 primijetit }ete da je Access dodao simbol # jer radite s datumom. Utipkajte uvjet koji `elite primijeniti. . U prozoru rezultata upita mo`ete uraditi tu promjenu. mo`da }ete `eljeti a`urirati bazu podataka prodaje promijenivši polje Last Contacted tako da svakom slogu pridijelite današnji datum. kao što je prikazano na slici # simbol SLIKA 18. 18. Na slici 18. DODAVANJE UVJETA Uvjete }ete upotrijebiti kako biste odabrali slogove koje `elite prikazati u rezultatima upita.

prikazuje se novi redak “or” i u njega mo`ete unijeti naredni uvjet. unesete li <C prona}i }ete tekst koji zapo~inje slovima A i B. `elite li saznati sve ro|ene izme|u 2/1/93 i 2/1/95. smjestite oba uvjeta u isti redak na ovaj na~in : >2/1/93 and <2/1/95. Oznake < ili > (prije i nakon) pridjeljuju abecedni red tekstu. Na primjer. Na primjer. mo`ete ih smjestiti zajedno u jedan redak i odvojiti pomo}u rije~i and.STVARANJE UPITA U ACCESSU 129 TABLICA 18. Upit }e prona}i slogove koji zadovoljavaju uvjete. Kada unesete uvjet u redak “or”. . Smijem li upotrijebiti rije~ “And”? Kada imate dva uvjeta koji moraju biti zadovoljeni.1 UNESITE 3/28/91 <3/28/91 >3/28/91 >=3/28/91 <=3/28/91 Not <3/28/91 Not >3/28/91 PRIMJERI UVJETA ZA DATUME Ro|eni na dan 3/28/91 Ro|eni prije 3/28/91 Ro|eni nakon 3/28/91 Ro|eni taj dan ili nakon 3/28/91 Ro|eni taj dan ili prije 3/28/91 Ro|eni ne prije 3/28/91 Ro|eni ne poslije 3/28/91 REZULTAT Tekst Kao uvjet mo`ete unijeti i tekst. Jeste li na slici primijetili redak “or” koji se nalazi ispod retka Criteria? Upotrebom tog retka mo`ete unositi više uvjeta.

.130 18. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju u PowerPointu. 2. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti ~arobnjaka da biste stvorili osnovni upit te kako stvoriti slo`eniji upit od samog po~etka. Kliknite strelicu padaju}eg popisa i kliknite Ascending ili Descending. Kasnije kada `elite napustiti sortiranje za polje ponovite gore navedene korake i u padaju}em popisu odaberite opciju Not sorted. VJE@BA SORTIRANJE POLJA U UPITU Nakon svih slo`enih rasprava o uvjetima. Nau~ili ste i kako raditi s rezultatima upita. Upotrijebite sljede}e korake da biste sortirali bilo koje polje: 1. U polju koje `elite sortirati kliknite redak Sort. obradovati }e vas da je sortiranje vrlo jednostavno.

STVARANJE STVARANJE PREZENTACIJE POMO]U ^AROBNJAKA S PowerPointom mo`ete stvoriti nevjerojatan.1) kliknite na karticu AutoContent Wizard i kliknite OK. a brojni predlo{ci olak{at }e stvaranje `eljenog dizajna. Ako ste ve} zatvorili okvir za dijalog odaberite File. prodaja. profesionalno dizajnirani prezentacijski materijal u samo nekoliko minuta.19. Postoji dva na~ina pokretanja ~arobnjaka AutoContent: l Ako ste tek pokrenuli PowerPoint i na zaslonu je prikazan okvir za dijalog (slika 19. izvje{taj. S ~arobnjakom AutoContent mo`ete odabrati vrstu prezentacije koju `elite stvoriti (strategija. Nau~it }ete i kako stvoriti prezentaciju od samog po~etka. trening. javljanje lo{e vijesti ili osnovnu) i PowerPoint }e stvoriti profesionalno dizajniranu prezentaciju za vas. New i kliknite na karticu General. Dvostruko kliknite ikonu AutoContent Wizard kako biste pokrenuli ~arobnjaka. l . vje`ba PREZENTACIJA U POWERPOINTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju u PowerPointu pomo}u ~arobnjaka AutoContent te pomo}u predlo{ka. ^arobnjak }e vas voditi kroz svaki korak.

odaberite More Files i kliknite OK. kliknite na opciju Open an Existing Presentation. prezentaciju i kliknite Next. Otvaranje postoje}e prezentacije Da biste otvorili ve} postoje}u prezentaciju kada pokrenete PowerPoint. 2. U sljede}em okviru za dijalog (slika 19. Ako se ime prezentacije ne nalazi u popisu.1 Ovako izgleda okvir za dijalog kada pokrenete PowerPoint. Iz popisa odaberite vrstu prezentacije i kliknite Next. U sljede}em prozoru odaberite na~in na koji `elite upotrijebiti . 3. Tako }ete otvoriti okvir za dijalog Open gdje mo`ete potra`iti va{e datoteke prezentacija u drugim mapama ili pogonima.2) odaberite vrstu prezentacije koju `elite stvoriti. VJE@BA Kliknite kako biste pokrenuli ~arobnjaka AutoContent Kliknite kako biste upotrijebili predlo`ak Kliknite kako biste krenuli stvarati prezentaciju od samog po~etka SLIKA 19.132 19. Sada kada ste pokrenuli ~arobnjaka AutoContent slijedite naredne korake da biste stvorili prezentaciju: 1. Kliknite Next. iz popisa odaberite ime prezentacije i tada kliknite OK. Kliknite na gumb kategorije kako biste prikazali vrstu prezentacije za odabranu kategoriju.

5. Slika 19. ^arobnjak AutoContent stvara prezentaciju. 4. U sljede}em prozoru utipkajte ime prezentacije. isklju~ite ih klikom na okvir za potvrdu.3).STVARANJE PREZENTACIJA U POWERPOINTU 133 Kliknite da biste prikazali sve vrste prezentacija u isto vrijeme SLIKA 19. Jednostavno ga odaberite i utipkajte stvarni tekst da biste postoje}i zamijenili. Ako `elite podno`je na svakoj stranici. 6. 7. utipkajte tekst podno`ja u okvir za tekst Footer.2 Kliknite gumb da biste prikazali popis vrsta prezentacija ili kliknite gumb All da biste prikazali sve vrste prezentacija u isto vrijeme. Ne znam {to sada u~initi! ^arobnjak AutoContent koristi tekst koji zasad zamjenjuje onaj koji }ete vi unijeti u prezentaciju. . U oknu Outline kliknite na broj stranice kako biste pre{li na tu stranicu (slika 19. Ako ne `elite prikazati opcije Date Last Update i/ili Slide Number. O prikazima }ete nau~iti u sljede}oj vje`bi “Rad s prezentacijama u PowerPointu”.3 prikazuje prezentaciju u prikazu Normal koji se sastoji od tri odvojena prozora ili okna pa istovremeno mo`ete raditi na razli~itim dijelovima prezentacije. Kliknite Next i tada Finish.

. Predlo{ci se brinu o boji stranica i osnovnom vanjskom izgledu teksta. Moramo re}i da lo{ dizajn mo`e uni{titi va{ rad na prezentaciji.3 Prikaz Normal ima tri odvojena okna. VJE@BA Prva stranica Okno Outline Okno Slide Kliknite kako biste klizali kroz stranice Okno Notes SLIKA 19. Postoje dvije vrste predlo`aka: l STVARANJE Predlo{ci Presentation–To su isti predlo{ci koje upotrebljava ~arobnjak AutoContent da bi stvorio prezentaciju pa tako nude i istu pomo} pri stvaranju.134 19. Predlo{ci PowerPointa izvla~e najbolje iz dizajna i omogu}avaju odabir slike koja odgovara va{im informacijama. PREZENTACIJE POMO]U PREDLO[KA S predlo{cima PowerPointa imate mnogo bolji nadzor nad stilom prezentacije. {to omogu}ava rad na razli~itim dijelovima prezentacije istovremeno na jednom mjestu.

STVARANJE PREZENTACIJA U POWERPOINTU 135 l Predlo{ci Design–Ovi predlo{ci brinu se o boji i cjelokupnom dizajnu stranica.5). 3. Ako `elite upotrijebiti predlo`ak Design kliknite na karticu Design Templates. Odaberite predlo`ak koji `elite upotrijebiti i kliknite OK. PowerPoint }e stvoriti prezentaciju temeljenu na tom predlo{ku. New. 4. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili prezenaciju pomo}u predlo{ka: 1. Prikazuje se okvir za dijalog New. . Odaberite File. Sami se morate pobrinuti o sadr`aju svake pojedine stranice. Ako se u podru~ju Preview pojavi poruka Click OK to Install Additional Templates and Create a New File u~inite sljede}e: ili odaberite neki drugi predlo`ak ili pripremite instalacijski CD Officea 2000 da biste ga pokrenuli kada u ~etvrtom koraku kliknete OK. prikazat }e se okvir za dijalog New Slide (slika 19. 2. Ako odaberete predlo`ak Presentation spremni ste zapo~eti ure|ivanje stranica isto kao da ste upotrijebili ~arobnjaka AutoContent.4). a ako `elite predlo`ak Presentations kliknite karticu Presentations. Kliknite jednu od ponu|enih opcija u podru~ju AutoLayout i kliknite OK. Odaberite predlo`ak kako biste vidjeli njegov prethodni prikaz u podru~ju Preview (slika 19. Ako ste odabrali predlo`ak Design. Podru~je Preview SLIKA 19.4 PowerPoint sadr`i odli~an odabir profesionalno dizajniranih prezentacija. 5.

Dvostruko kliknite na ikonu Blank Presentation. PREZENTACIJE OD SAMOG PO^ETKA Nakon rada s ~arobnjakom i predlo{cima mo`da ne}ete `eljeti brinuti o bojama i razli~itim izgledima. tablice i karte. ako vam je potrebna neka neobi~na stranica ili vam se ne svi|a niti jedna od ponu|enih. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti prezentaciju pomo}u ~arobnjaka AutoContent i predlo{ka prezentacije.136 19. Kako dodavati stranice Stranice mo`ete dodavati u predlo`ak prezentacije klikom na gumb Insert New Slide koji se nalazi na alatnoj traci. Na taj na~in otvorit }ete okvir za dijalog New Slide gdje mo`ete odabrati opciju u podru~ju AutoLayout.5 Odaberite jednu od ponu|enih opcija u podru~ju AutoLayout da biste stvorili nove stranice s velikim pismom. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako na razli~ite na~ine prikazati prezentaciju. Ako je potrebno kliknite karticu General. 4. Otvorite izbornik File i odaberite New. Nau~ili ste i kako stvoriti prezentaciju od samog po~etka. 3. . Odaberite jednu od opcija u podru~ju Layout i kliknite OK. nepobrojanim popisima i ~uvarima mjesta za slike. mo`ete pokrenuti formu na praznoj stranici upotrebom sljede}ih koraka: STVARANJE 1. 2. VJE@BA SLIKA 19. Ipak.

U oknu Outline radite na strukturi. dok u oknu Notes utipkavate bilje{ke. Da biste promijenili prikaz. l . PROMJENA PRIKAZA Osnovni prikaz. Normal. odlomke i stranice. sadr`i tri okna i omogu}ava istovremeni rad na razli~itim dijelovima prezentacije bez promjene i prebacivanja izme|u prikaza (slika 20. umetati crte`e. Prikaz Outline upotrijebite kada `elite ponovno ure|ivati nepobrojane popise. Odaberite iz ~etiri ponu|ena: l Prikaz Outline – Okno Outline zauzima najve}i dio zaslona pa imate mnogo vi{e mjesta za rad na strukturi prezentacije. U oknu Slide radite na promjenama u jednoj stranici.20. stvarati hiperveze i dodavati animacije. kliknite gumb u lijevom donjem kutu zaslona kako biste otvorilil izbornik View i odabrali `eljeni prikaz. stvarate naslove i ponovno ure|ujete nepobrojane popise.1). odlomke ili stranice. vje`ba RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako se pomicati po prezentaciji i kako ure|ivati tekst. zvukove i filmove. Nau~it }ete kako promijeniti razinu strukture i ponovno urediti odlomke. Prikaz Slide – Okno Slide zauzima najve}i dio zaslona pa imate mnogo vi{e mjesta za rad u samoj stranici. Opcija odabiranja razli~itih prikaza omogu}ava lak{i rad na odre|enim poslovima ure|ivanja. U ovom prikazu mo`ete utipkavati tekst.

Brzi prelazak Za br`i prelazak iz prikaza u prikaz. l Prikaz Slide Sorter – Prikazuje se 12 stranica u isto vrijeme pa je dobar izbor kada je potrebno ponovno ure|ivati stranice ili dodavati prijelaze izme|u stranica prezentacije. . animacije i vremenske sekvence u prezentaciju. VJE@BA Okno Outline Okno Slide Gumb prikaza Normal Gumb prikaza Outline Gumb prikaza Slide Gumb prikaza Slide Sorter Okno Notes SLIKA 20. kliknite na gumb `eljenog prikaza koji se nalazi u donjem lijevom kutu zaslona kao {to je prikazano na slici 20.138 20.1. Ako ste uklju~ili prijelaze. ovaj je prikaz dobar za pregled.1 U prikazu Normal mo`ete raditi na svim dijelovima prezentacije.

U prikazu Normal.RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU 139 [to su prijelazi. Slide i Notes Page upotrijebite sljede}e korake: l Kliknite ikonu Slide (ikona desno od imena stranice ili broja stranice) da biste odabrali stranicu. Ovom prikazu nije pridijeljen gumb pa stoga morate odabrati View. Odmah ispod okomite klizne trake kliknite Previous Slide ili Next Slide. Notes Page. Vremenska sekvenca je razdoblje izme|u prikaza dviju stranica. Outline. Pritisnite Page Up ili Page Down. Cover Down je najpopularniji prijelaz. Na primjer. Upotrijebite ovaj prikaz kada stvarate i ponovno pregledavate bilje{ke (pomo} za vrijeme prezentacije). animacije i vremenske sekvence? Prijelaz je na~in pomicanja na sljede}u (prethodnu) stranicu. Metode koje }emo navesti dostupne su u svim prikazima osim u prikazu Slide Sorter. U ovom prikazu kliknite stranicu kako biste je odabrali – tanki rub prikazan je oko odabrane stranice. Fly From Top pomi~e svaki element iz nepobrojanog popisa s vrha stranice na njegovo mjesto u stranici. Animacija mo`e biti dodana kako biste odre|ene elemente stranice prikazali na odre|eni na~in. kojim se nova stranica smje{ta na vrh stare. l l l . l Prikaz Notes Page – U ovom prikazu okna Slide i Notes dijele zaslon na dva jednaka dijela. POMICANJE IZ STRANICE U STRANICU Ure|ivanje prezentacije mo`e biti zamorno ako ne znate kako se brzo pomaknuti iz stranice u stranicu.2) i zatim otpustite tipku mi{a. Povucite kliznik okomite klizne trake dok se `eljeni broj stranice ne prika`e (prikaz na slici 20.

. Ova opcija poma`e vam da vidite stranicu kako ne biste uradili ne`eljene promjene u boji i na taj na~in dobili lo{e stranice pri ispisu u crno-bijeloj tehnici. Tada odaberite View. Prozor Slide Miniature je naro~ito koristan ako radite prezentaciju za dva razli~ita medija: na primjer.140 20. najprije prije|ite u prikaz Black and White tako {to }ete u izborniku View odabrati opciju Black and White. prezentacija na zaslonu i pode{enje ispisa u crno-bijeloj tehnici. PROZOR SLIDE MINIATURE Opcija Slide Miniature prikazuje trenutno odabranu stranicu u malom prozoru u gornjem desnom kutu prozora PowerPoint (slika 20. Odabirom opcije Black and White automatski se uklju~uje i prozor Slide Miniature.3). Slide Miniature kako biste uklju~ili/isklju~ili opciju. VJE@BA Sljede}a stranica Prethodna stranica Broj i ime stranice Kliknite i povucite kliznik okomite klizne trake SLIKA 20. Da biste prikazali prozor Slide Miniature. Kliknete li na gumb Close na naslovnoj traci zatvorit }ete prozor Slide Miniature.2 Kada kliknete i povu~ete kliznik okomite klizne trake prikazuje se obla~i} s ispisanim brojem i imenom stranice.

Ako `elite izbrisati tekst. Ako `elite zamijeniti postoje}i tekst. . jednostavno utipkajte novi preko odabranog. a tipku Backspace da biste izbrisali znakove s lijeve strane. pritisnite tipku Delete. pritisnite i dr`ite pritisnutom lijevu tipku mi{a i povucite ga preko `eljenog teksta. kliknite u tekst kako biste pomaknuli kursor na `eljeno mjesto i utipkajte tekst. URE\IVANJE TEKSTA Tekst u stranici mo`ete ure|ivati u prikazima Normal. a ako `elite pomicati ili kopirati odabrani tekst kliknite gumb Cut (premje{tanje) ili Copy (kopiranje) koji se nalaze na alatnoj traci. Da biste uredili tekst u stranici. a bilje{ke u prikazima Notes Page i Normal.3 Prozor Slide Miniature prikazuje pove}anu skicu trenutne stranice. Pritisnite tipku Delete da biste izbrisali znakove s desne strane kursora.RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU 141 Prikaz Slide u crno-bijeloj tehnici Prozor Slide Miniature u boji SLIKA 20. Da biste odabrali tekst. Outline i Slide.

142 20. Povla~enje odlomaka Mjesto ili razinu odlomka mo`ete brzo promijeniti povla~enjem odlomka gore. lijevo ili desno. Da biste pomaknuli element u vi{u razinu. postavite pokaziva~ mi{a lijevo od odlomka dok ne promijeni izgled u strelicu s ~etiri glave. . mo`ete kliknuti gumb Demote na alatnoj traci Outlining da biste objekt spustili jednu razinu ni`e u strukturi. kliknite gumb Move Down. nepobrojani popisi unutar nepobrojanih popisa). VJE@BA PROMJENA RAZINE STRUKTURE Va{a prezentacija je organizirana kao vi{erazinska struktura. Uz pomo} tipke Tab lako je promijeniti razinu objekta u prikazu Normal ili Outline: l U oknu Outline kliknite tekst i pritisnite tipku Tab. a njihov sadr`aj se nalazi razinu ispod. Jedan od najlak{ih na~ina ponovnog ure|ivanja teksta je pomo}u gumba Move Up ili Move Down koji se nalaze na alatnoj traci Outlining. Isto tako. Alatna traka Outlining prikazana je na lijevoj strani zaslona. dolje. kliknite desnom tipkom mi{a na jednu od prikazanih alatnih traka (primjerice alatnu traku Standard) i odaberite Outlining. a da biste element pomaknuti u ni`u razinu. l U oknu Outline kliknite tekst i pritisnite tipke Shift+Tab ili kliknite gumb Promote na alatnoj traci Outlining da biste objekt podigli za jednu razinu. Tada pritisnite lijevu tipku mi{a i povucite odlomak na `eljeno mjesto. Neke stranice imaju vi{e podrazina (primjerice. odaberite ga i kliknite gumb Move Up. Nije vidljiva alatna traka Outlining Ako alatna traka Outlining nije prikazana. Stranice su na najvi{oj razini. Da biste pomaknuli odlomak. PONOVNO URE\IVANJE POPISA I ODLOMAKA Dok radite u prikazu Normal ili Outline mo`da }ete uvidjeti da odre|eni elementi moraju biti ponovno ure|eni.

RAD

S PREZENTACIJAMA U

POWERPOINTU

143

URE\IVANJE

OBJEKATA

Prikaz Slide omogu}ava jednostavan na~in ure|ivanja svih objekata na jednoj stranici uklju~uju}i tekst i crte`e. Da biste ure|ivali objekt dvostruko ga kliknite. Na primjer, dvostruko kliknite na organizacijski dijagram kako biste pokrenuli Microsoft Organization Chart u kojem mo`ete ure|ivati kartu. (Organization Chart nije instaliran s uobi~ajenom instalacijom Officea 2000. Vrlo lako je mo`ete instalirati na svoje ra~unalo pomo}u instalacijskog CD-a Office 2000.) Na slici 20.4 dvostruko je kliknut objekt i na taj na~in otvoren je okvir za dijalog Format Object gdje mo`ete uraditi promjene.
Uradite promjene Dvostruko kliknite objekt

SLIKA 20.4 Dvostruko kliknite sliku ili neki drugi objekt kako biste prikazali alate koji su vam potrebni za ure|ivanje.
U ovoj vje`bi nau~ili ste kako prezentaciju prikazati u razli~itim prikazima te kako se pomicati po njoj. Nau~ili ste kako ure|ivati tekst, promijeniti razinu strukture i ponovno ure|ivati odlomke. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju koja izgleda profesionalno.

21. Vje`ba
PREZENTACIJE U POWERPOINTU
U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju koja izgleda dosljedno i profesionalno.

URE\IVANJE

STVARANJE

STRANICE PROFESIONALNOG IZGLEDA

PowerPoint instalirate s mnogobrojnim profesionalno dizajniranim stranicama koje mo`ete uporijebiti kao predlo{ke svojoj prezentaciji. Tako|er, mo`ete pridijeliti jednu od tih stranica svojoj ve} stvorenoj prezentaciji kako biste stranice u~inili vizualno dosljednijima.

Predlo`ak Predlo`ak je ve} dizajnirana stranica koju instalirate s PowerPointom. Kada odaberete predlo`ak, PowerPoint pridjeljuje shemu boje i osnovni izgled stranice svim stranicama u prezentaciji.

Osnovne promjene u prezentaciji mo`ete uraditi na sljede}i na~in. Pokrenite opciju Slide Master. Slide Master zapravo nije stranica, ali izgleda poput nje. Ona postavlja mre`u u koju mo`ete unositi promjene koje }e se odraziti na sve stranice u prezentaciji. Primjerice, ako crte` `elite prikazati na svakoj stranici prezentacije, smjestite ga u Slide Master umjesto da ga uljepljujete u svaku stranicu.

URE\IVANJE

PREZENTACIJE U

POWERPOINTU

145

PRIDJELJIVANJE

VE] DIZAJNIRANOG PREDLO[KA PREZENTACIJI

Bilo koji ve} dizajnirani predlo`ak mo`ete pridijeliti va{oj prezentaciji u bilo koje vrijeme bez obzira kako izgleda orginalno stvorena prezentacija. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili predlo`ak:

1. Odaberite Format, Apply Design Template. Prikazuje se okvir za
dijalog Apply Design Template (slika 21.1).

SLIKA 21.1 U okviru za dijalog Apply Design Template odaberite predlo`ak. 2. U popisu kliknite ime predlo{ka. S desne strane popisa prikazuje
se izgled predlo{ka.

3. Kada prona|ete predlo`ak koji `elite upotrijebiti, kliknite Apply.

UPOTREBA

OPCIJE

AUTOLAYOUT

Ponekad predlo{ci ne omogu}avaju promjenu boje i dizajna prezentacije pa stoga morate upotrijebiti opciju AutoLayout da vam pomogne u pode{avanju strukture pojedine stranice. Primjerice, ako na jednoj stranici `elite grafikon i sliku, odaberite opciju AutoLayout koja }e ta dva elementa smjestiti na stranicu umjesto vas. Opciju AutoLayout mo`ete primijeniti na ve} postoje}u stranicu ili mo`ete stvoriti novu praznu stranicu s elementima koji su smje{teni na svoja mjesta. Da biste opciju AutoLayout primijenili na ve} stvorenu stranicu, uradite sljede}e:

146

21. VJE@BA

1. U prikazu Normal ili Slide prika`ite stranicu koju `elite promijeniti.

2. Odaberite Format, Slide Layout. Prikazuje se okvir za dijalog
Slide Layout (slika 21.2).

SLIKA 21.2 U ovom okviru za dijalog mo`ete primijeniti opciju AutoLayout kako biste promijenili dizajn svake pojedine stranice. 3. Odaberite `eljeni izgled ili upotrijebite tipke sa strelicama kako
biste se pomicali po stilovima.

4. Kliknite gumb Apply i PowerPoint }e primijeniti odabrani izgled
na trenutnoj stranici. Da biste stvorili novu stranicu pomo}u opcije AutoLayout uradite sljede}e:

1. Pomaknite se na mjesto u prezentaciji gdje `elite stvoriti novu

stranicu (na primjer, na po~etak ili kraj prezentacije ili izme|u dvije stranice). Ctrl+M ili ako `elite odaberite Insert, New Slide. Prikazuje se okvir za dijalog New Slide koji je isti kao okvir za dijalog Slide Layout (slika 21.2).

2. Na alatnoj traci kliknite gumb New Slide ili pritisnite tipke

3. Odaberite jednu od ponu|enih opcija i kliknite OK kako biste
stvorili novu stranicu sa `eljenim izgledom.

Stranice u sekundi Najbr`i na~in stvaranja nove stranice je pritiskanje tipki Ctrl+M i dvostruki klik na jednu od ponu|enih opcija AutoLayouta.

URE\IVANJE

PREZENTACIJE U

POWERPOINTU

147

BRISANJE

STRANICE

Izbrisati stranicu (stranice) mo`ete iz bilo kojeg prikaza. Odaberite stranicu i pritisnite Delete. Ako `elite izbrisati vi{e stranica pritisnite tipku Ctrl i odaberite stranice koje `elite izbrisati. Pritisnite Delete.

Izbrisali ste krivu stranicu Ako ste gre{kom izbrisali stranicu koju niste `eljeli, vratite se na prethodno stanje naredbom Undo. Kliknite gumb Undo na alatnoj traci ili pritisnite Ctrl+Z. Ako ste izbrisali vi{e stranica, naredba Undo }e ih sve ponovno prikazati u prezentaciji.

URE\IVANJE POMO]U SLIDE MASTER

OPCIJE

Svaka prezentacija sadr`i opciju Slide Master koja kontrolira cijeli prikaz i izgled svake stranice. Slide Master sadr`ava sve informacije formatiranja koje dolaze s predlo{kom kao {to su boje i uzorci pozadine. Slide Master tako|er prikazuje gdje su elementi, koje ste upotrijebili pomo}u AuotLayouta, smje{teni u stranici. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili postavke Slide Mastera:

1. Odaberite View, Master, Slide Master. Prikazuje se va{ Slide
Master, kao {to je prikazano na slici 21.3.

2. Uradite promjene u Slide Masteru. (Sve promjene koje mo`ete
uraditi u obi~noj stranici mo`ete i u Slide Masteru.) prikaz Normal.

3. Kada zavr{ite s radom, kliknite gumb Close kako biste se vratili u
Dva najva`nija elementa na opciji Slide Master su Title Area i Object Area za objekte AutoLayouta. Title Area sadr`i formate imena svake stranice: govori PowerPointu vrstu, veli~inu i boju koju }ete upotrijebiti za tekst u imenu svake stranice. Object Area sadr`i formate cjelokupnog teksta na stranici. Za ve}inu PowerPointovih predlo`aka Object Area pode{ava nepobrojane popise, uklju~uju}i vrstu to~ke, kao i vrste stilova, veli~ine i uvlake za svaki element u popisu.

148

21. VJE@BA

Kliknite kako biste zatvorili alatnu traku Master

Kliknite kako biste zatvorili prikaz Slide Master

SLIKA 21.3 Slide Master osigurava da sve stranice u prezentaciji budu vizualno dosljedne.
Uz Title i Object podru~je, Slide Master mo`e sadr`avati informacije o pozadinskoj boji, rubovima, broju stranice, logotipu tvrtke, Clipart objektima te bilo koje ostale elemente koje `elite prikazati na svakoj stranici prezentacije. Slide Master se pona{a poput bilo koje druge stranice. Kada dodajete tekst, crte`e, rubove i ostale objekte u stranicu, imajte na umu da ove objekte mo`ete dodavati u Slide Masteru. Kada objekte dodajete u Slide Master, oni }e biti prikazani na svakoj stranici prezentacije.

PONOVNO URE\IVANJE STRANICA PRIKAZU SLIDE SORTER

U

Slide Sorter prikazuje umanjene verzije stranica u va{oj prezentaciji pa stoga mo`ete vidjeti do 12 stranica u isto vrijeme. Upotrijebite sljede}e korake da biste ponovno ure|ivali stranice u prikazu Slide Sorter:

URE\IVANJE

PREZENTACIJE U

POWERPOINTU

149

1. Prije|ite u prikaz Slide Sorter tako {to }ete kliknuti na gumb

Slide Sorter View koji se nalazi na statusnoj traci (ili odaberite View, Slide Sorter). cite je na novo `eljeno mjesto. Dok vu~ete prikazuje se crta (prikaz na slici 21.4) koja ozna~ava novo mjesto stranice.

2. Prona|ite stranicu koju `elite pomaknuti, kliknite na nju i povu-

SLIKA 21.4 U prikazu Slide Sorter mo`ete ponovno ure|ivati stranice klikom na njih i povla~enjem na novo mjesto. Novo mjesto stranice nije vidljivo na zaslonu Ako imate veliki broj stranica u prezentaciji, mo`da ne}ete mo}i vidjeti novo mjesto stranice na zaslonu. Ne brinite – povucite stranicu u `eljenom smjeru i prikaz }e klizati u istom smjeru.

Kopiranje stranice Jednako lako mo`ete kopirati stranicu u prikazu Slide Sorter. Jednostavno, dr`ite pritisnutu tipku Ctrl dok povla~ite stranicu.

Pomicanje dijela stranice Ako `elite umetnuti samo dio stranice. (Budite pa`ljivi kako ne biste ispustili stranicu u sredinu neke druge stranice. 4. Kada je okomita crta na `eljenom novom mjestu stranice. Ako `elite. 3. otpustite tipku mi{a. Upotrijebite sljede}e korake: 1.150 21. PowerPoint }e ozna~iti sadr`aj cijele stranice. odaberite Edit. PONOVNO URE\IVANJE OKNU OUTLINE STRANICA U U oknu Outline prikaza Normal i Outline mo`ete vidjeti naslove i tekst koji je prikazan na svakoj stranici. Kada je stranica na `eljenom novom mjestu. Kliknite broj ili ikonu stranice s lijeve strane stranice koju `elite pomaknuti. Prije|ite u prikaz Normal ili Outline pomo}u gumba Normal View ili Outline View. PowerPoint smje{ta stranicu na novo mjesto i podi`e susjedne stranice kako bi napravio mjesta za novu stranicu. Ako vam se to ipak dogodi. 2.5). mo`ete se slu`iti i gumbima Move Up ili Move Down koji se nalaze na alatnoj traci Outlining (slika 21. U ovom oknu mo`ete odabrati stranicu i pomaknuti je gore ili dolje u prezentaciji. otpustite tipku mi- {a. Kliknite i povucite stranicu gore ili dolje u strukturi. VJE@BA 3. Undo i poku{ajte ponovno.) . ne odabirite cijeli sadr`aj ve} samo dio koji vam je potreban i tada odabrani dio povucite na `eljeno mjesto.

URE\IVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 151 Pomicanje gore Pomicanje dolje Collapse All Expand All SLIKA 21. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti prezentaciju koja izgleda dosljedno i profesionalno.5).5 Povucite odabranu ikonu ili kliknite gumb Move Up ili Move Down. . kliknite na gumb Expand All. Da biste se ponovno vratili na prethodno stanje. kliknite na gumb Collapse All koji se nalazi na alatnoj traci Outline (slika 21. Skrivanje strukture @elite li sakriti strukturu prezentacije i prikazati samo naslove. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stranicama dodavati elemente.

. Tekst koji se nalazi u okvirima za tekst nije vidljiv u strukturi prezentacije.22. Da biste stvorili okvir za tekst. DODAVANJE DODAVANJE OKVIRA ZA TEKST Kao {to ste nau~ili u prethodnoj vje`bi.1). Ako `elite dodati tekst na stranicu. Pritisnite i dr`ite lijevu tipku mi{a te povucite mi{a udesno dok okvir za tekst nije `eljene {irine. upotrijebite sljede}e korake: 1. Vje`ba ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako pobolj{ati svoju prezentaciju uz pomo} dodavanja elemenata. Prije|ite u prikaz Slide ili Normal. 3. najprije umetnite stranicu. Kliknite gumb Text Box koji se nalazi na alatnoj traci Drawing. najprije morate stvoriti okvir za tekst. 2. Otpustite tipku mi{a i prikazat }e se okvir za tekst u koji mo`ete unijeti jedan redak teksta (slika 22. Postavite pokaziva~ mi{a na mjesto gdje `elite prikazati gornji lijevi kut okvira za tekst. Osim toga. tekst mo`ete umetnuti u stranicu tako da zamijenite postoje}i tekst u predlo{ku ili popunite odgovaraju}a polja AutoLayouta. formati teksta iz predlo`aka i Slide Mastera ne primjenjuju se u okvirima za tekst. 4. 5. Ako `elite prikazati okvir za tekst na novoj stranici.

kliknite i povucite kako biste promijenili veli~inu okvira za dijalog. morate otvoriti okvir za tekst. .1). U okvir za tekst utipkajte tekst koji `elite prikazati.DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 153 Utipkajte novi tekst Gumb Text Box Hvataljke za promjenu veli~ine SLIKA 22. u svakom kutu pojavit }e se hvataljka za promjenu veli~ine. kliknite bilo gdje izvan okvira za tekst kako biste vidjeli kako }e tekst biti prikazan.1 Prije uno{enja teksta na stranicu. Postavite pokaziva~ mi{a na jednu od hvataljki i sa~ekajte. Kada se prika`e dvoglava strelica. Kada se prika`e strelica s ~etiri glave kliknite i povucite mi{em okvir za dijalog na drugo mjesto. Moram pomaknuti i promijeniti veli~inu okvira za tekst Kada odaberete okvir za tekst. Kada zavr{ite. 7. kao i na sredini svakog njegovog ruba (slika 22. 6.

154 22. . VJE@BA DODAVANJE NEPOBROJANOG POPISA Prema osnovnim postavkama. PowerPoint mijenja odabrani tekst u nepobrojani popis. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili obi~an tekst u okviru za tekst u nepobrojani popis: 1. 2. Odaberite Format.2 U okviru za dijalog Bullets and Numbering odaberite stil. boju i veli~inu nepobrojanog popisa. Bullets and Numbering. mo`ete stvoriti nepobrojani popis u okviru za tekst koji ste dodali stranici bez upotrebe AutoLayouta.) Pomicanje elemenata u nepobrojanom popisu U nepobrojanom popisu mo`ete pomicati elemente klikom na njih i povla~enjem mi{em na novo mjesto gore ili dolje u popisu. Me|utim. Prikazuje se okvir za dijalog Bullets and Numbering (slika 22.2). nova stranica koju stvarate je jednostavni nepobrojani popis. SLIKA 22. Odaberite sliku nepobrojanog popisa koji `elite upotrijebiti i kliknite OK. 4. 3. Kliknite u odlomak koji `elite promijeniti u nepobrojani popis ili odaberite jedan ili vi{e odlomaka. (Ako pritisnete tipku Enter na kraju odlomka s nepobrojanim popisom. sljede}i }e odlomak tako|er biti nepobrojani popis.

Prikazuje se okvir za dijalog Insert ClipArt. Odabrati mo`ete iz mnogo kategorija sa stotinama slika.3). Osim toga. 6. 3. 5. mo`ete se spojiti na Microsoftovu stranicu na World Wide Webu i kopirati na svoje ra~unalo jo{ vi{e slika. Ako ste tek stvorili stranicu i odabrali AutoLayout s ~uvarem mjesta za sliku. kliknite gumb Back i odaberite neku drugu kategoriju. U prikazu Normal ili Slide prebacite se u stranicu u koju `elite umetnuti sliku. Ako na zaslonu ne vidite sliku koju `elite. Kada odaberete sliku. dvostruko kliknite na ~uvara mjesta.4). Odaberite sliku koju `elite umetnuti. 2. Kliknite gumb Close kako biste zatvorili okvir za dijalog Insert ClipArt (ili kliknite gumb Minimize ako kasnije `elite umetati neke druge slike). Kliknite gumb Insert Clip. PowerPoint ume}e sliku na stranicu prezentacije (slika 22. Paleta gumba sadr`i ~etiri gumba: Insert Clip. . Prozor ScreenTip sadr`i obja{njenje slike i veli~inu u pikselima. crte`nih isje~aka) je dostupna u svim aplikacijama Officea. Upotrijebite sljede}e korake kako biste umetnuli sliku iz Clip Arta u stranicu prezentacije: 1. pri- kazuje se paleta gumba i prozor ScreenTip (slika 22. Add Clip to Favorites i Find Similar Clips. 4. Na alatnoj traci Drawing kliknite na gumb Insert Clip Art (na dnu zaslona). Odaberite karticu Pictures. Kliknite bilo koju kategoriju kako biste vidjeli izbor slika u toj kategoriji. Preview Clip.DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 155 DODAVANJE CLIP ARTA Microsoftova galerija Clip Arta (sli~ica. Prikazuju se sve kategorije slika.

3 Kada odaberete sliku prikazuje se obla~i} Screen Tip i paleta gumba. SLIKA 22.156 22. . VJE@BA Kliknite kako biste zatvorili okvir za dijalog Obja{njenje slike Kliknite kako biste umetnuli sliku Veli~ina slike Paleta gumba SLIKA 22.4 Upotrijebite slike iz galerije Clip Arta kao pomo} pri ilustraciji va`nijih dijelova prezentacije.

GUMBA ZA AKCIJU Iste kontrole na svim stranicama @elite li dodavati iste gumbe za akciju na sve stranice prezentacije. omogu}avaju brzi skok na bilo koju stranicu. upotrijebite opciju Slide Master. l Ova metoda jednostavno kre}e od stranice do stranice bez mogu}nosti skoka na odre|enu stranicu ili skoka na po~etak ili kraj prezentacije.DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 157 Kako premjestiti i promijeniti veli~inu slike? Da biste premjestili sliku. kretanje naprijed ili zaustavljanje prezentacije. (Ako opcija Action Buttons nije prikazana u izborniku. PowerPoint omogu}ava dodavanje gumba za akciju na stranice. kliknite mi{em i povucite objekt na `eljeno mjesto. postavite pokaziva~ mi{a na objekt. Action Buttons i tada odaberite gumb iz palete koja je prikazana uz naredbu. odaberite View. Odaberite Slide Show. kretanje unatrag. 2. Ova jednostavna metoda djeluje odli~no uz dva nedostatka: l U pode{avanju za prezentacije koje }ete prikazati na sajmovima vjerojatno ne}ete `eljeti da promatra~i imaju mogu}nost pristupa tipkovnici. Da biste promijenili veli~inu slike. Kada se prika`e strelica s ~etiri glave. Gumbi za akciju su isti kao kontrole na CD playeru. Da biste prikazali opciju Slide Master. Upotrijebite sljede}e korake kako biste na stranicu dodali gumbe za akciju: 1. Slide Master. DODAVANJE Jedan mogu}i na~in pomicanja stranica prezentacije unaprijed ili unazad je pritiskanje tipki Page Up ili Page Down na tipkovnici. odaberite objekt kako biste prikazali hvataljke za promjenu veli~ine i kliknite i povucite hvataljke na `eljenu veli~inu. Prika`ite stranicu u prikazu Normal ili Slide. Kako biste rije{ili ovaj problem. sa~ekajte nekoliko sekundi da se . Master.

dokument na ra~unalu ili bilo {to drugo. prikazuje se okir za dijalog Action Settings. ostavite potvr|enu opciju Highlight Click. (Mogu}nost) Ako `elite da se gumb animira kada ga korisnik 8. Odaberite vrstu akcije koju `elite da korisnik uradi pritiskom na gumb. Run Program – Kada korisnik klikne gumb pokre}e se program. kliknite gumb Browse i prona|ite program koji `elite pokrenuti. `elite li stvoriti gumb koji }e vas pomaknuti na sljede}u stranicu. Slika 22. pritiskom na gumb korisnik je pokre}e.5 prikazuje ~etiri gumba dodana stranici. . Odaberete li Run Program. Run Macro – Ako snimite makro naredbu. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u kri`nu strelicu. U ovom slu~aju gumbi su dodani uz pomo} opcije Slide Master pa }e biti prikazani na svakoj stranici. odaberite gumb sa strelicom okrenutom prema desno. Kompletan popis sadr`i sljede}e: l l None – Ni{ta Hyperlink To – Stranica prezentacije. 6. Kliknite OK i va{i gumbi se prikazuju na stranici. Ovakva dosljednost korisniku daje osje}aj udobnosti i nadzora nad prezentacijom. Naj~e{}e }ete odabrati Hyperlink To. Internet veza. Otvorite padaju}i popis vrste koju ste odabrali i odaberite to~nu akciju (kao {to je Next Slide). (Mogu}nost) Ako `elite da pritiskom na gumb pokrenete neki 7. l l l 5. Object Action – Ako ste prezentaciji pridijelili objekte.) Primjerice. zvu~ni zapis. 4. odaberite opciju Play Sound i iz padaju}eg popisa odaberite zvu~ni zapis. (Prozor ScreenTips obja{njava svaki gumb. VJE@BA prika`e cijeli popis naredbi u izborniku.) 3. klikne. PowerPoint ih mo`e aktivirati uz pomo} klika na gumb. Povucite mi{a kako biste nacrtali okvir na stranici gdje `elite prikazati gumb. Kada otpustite tipku mi{a.158 22.

koji }e vas odvesti na po~etnu stranicu va{e tvrtke. Na primjer. ne}e ispravno raditi. mo`ete postaviti gumb. Uz pomo} gumba mo`ete pridijeliti i veze prema Web adresama.DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 159 Ne grupirajte gumbe za akciju Svaki gumb za akciju mora biti zaseban objekt na stranici.5 Gumbi za kontrolu pomi~u korisnika na razli~ite stranice u prezentaciji. te `elite dodati gumb Home uz pomo} kojeg }ete sko~iti na po~etnu stranicu va{e Web lokacije. Upotrijebite sljede}e korake: . na dnu svake stranice. Recimo da ste stvorili prezentaciju koja se ve`e i na Web. DODAVANJE URL (ADRESA INTERNETU) HIPERVEZE NA U prethodnom odlomku dodavali ste gumbe za akcije stranicama prezentacije i na taj na~in se pomicali od stranice do stranice. Ako ih grupirate. Po~etak Kraj Prethodna Sljede}a SLIKA 22.

Odaberite View. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako pobolj{ati prezentaciju dodavanjem elemanata. . pregledajte stranicu u prikazu Slide Show i kliknite gumb. U okviru za dijalog Action Settings kliknite opciju Hyperlink To.160 22. Odaberite Slide Show. Otvorite padaju}i popis Hyperlink To i odaberite URL. Kliknite dva puta OK kako biste zatvorili oba okvira za dijalog. VJE@BA 1. 2. Kliknite na gumb Home i povucite ga na mjesto u opciji Slide Master. Pokre}e se va{ Web pretra`iva~ i u~itava se stranica s odabrane Internet adrese. Action Buttons. U okviru za dijalog Hyperlink to URL utipkajte `eljeni URL. 4. Slide Master. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako prikazati prezentaciju. 5. Master. Uvjerite se da ste spojeni na Internet. 7. 3. 6. Sada je vrijeme da isprobate svoju hipervezu.

Otvorite prezentaciju koju `elite vidjeti. PRIKAZIVANJE PRIKAZIVANJE ONSCREEN STRANICA U PRIKAZU U bilo koje vrijeme mo`ete obaviti prethodni pregled prikaza stranica kako biste vidjeli kako }e prezentacija u stvarnosti izgledati. mo`ete pritisnuti tipku sa strelicom okrenutom prema desno ili gore. View Show (ili pritisnite tipku F5). Da biste prikazali prethodnu stranicu.23. sakriti stranice i ispisati elemente prezentacije. Kliknite gumb Slide Show koji se nalazi na dnu prozora prezentacije ili odaberite Slide Show. Vje`ba PREZENTACIJE U POWERPOINTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako prikazati prezentaciju. Da biste zavr{ili prikazivanje. l l . Nau~it }ete kako nadzirati prikaz stranica. Upotrijebite sljede}e korake da biste vidjeli prikaz stranica: 1. pritisnite tipku Page Up ili pritisnite tipku sa strelicom okrenutom prema lijevo ili dolje. U~inite jedno od sljede}eg kako biste prikazali sljede}u ili pretDa biste prikazali sljede}u stranicu. Isto tako. kliknite lijevom tipkom mi{a ili pritisnite tipku Page Down. Prva stranica u prezentaciji bit }e prikazana preko cijelog zaslona. podesiti opcije prikaza stranica. hodnu stranicu: l 3. pritisnite tipku Esc. 2.

Evo popisa i obja{njenja naredbi: Kliknite kako biste prikazali izbornik pre~ica.162 23.) Odaberite naredbu Go.1). Slide Navigator kako bi okvir za dijalog ispisao sve stranice u prezentaciji. By Title iz popisa naziva stranica mo`ete se jednostavno pomaknuti na stranicu s odre|enim imenom. Kliknite gumb i PowerPoint }e prikazati izbornik pre~ica s naredbama koje mo`ete upotrijebiti uz va{u prezentaciju. l . SLIKA 23. Kada postavite pokaziva~ mi{a u donji lijevi kut stranice.1 S ovim izbornikom mo`ete nadzirati prikaz stranica za vrijeme prezentacije. prikazuje se gumb (slika 23. l Naredbe Next i Previous omogu}avaju pomicanje sa stranice na stranicu. VJE@BA NADZOR NAD PRIKAZOM STRANICA Za vrijeme prikazivanja stranica mo`ete uraditi mnogo vi{e od samog pomicanja po stranicama. Isti izbornik mo`ete otvoriti i kliknete li desnom tipkom mi{a bilo gdje na stranicu. (Lak{e je promijeniti stranicu uz pomo} nekih drugih metoda. Odabirom naredbe Go. Uz pomo} ove naredbe jednostavno se pomaknuti na bilo koju stranicu prezentacije.

PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 163 l Kliknite naredbu Meeting Minder kako biste prikazali prozor u kojem mo`ete unositi bilje{ke i stvoriti elemente akcije za vrijeme prezentacije. Izvorno pode{enje je Automatic i prikazuje strelicu u ve}ini slu~ajeva. l l l l SKRIVANJE STRANICA Kada planirate prezentaciju. Va{ mi{ mo`e slu`iti kao strelica za pokazivanje odre|enih dijelova stranice ili kao olovka za pisanje za vrijeme prezentacije – bilo komentara bilo zaokru`ivanje zanimljivih dijelova.) Naredba Screen otvara podizbornik koji omogu}ava zaustavljanje prikaza. Hide Slide. 2. Tako stvorene stranice `elite sakriti sve dok vam nisu potrebne. Osim toga. Opcije su Arrow i Pen. nicu i odaberite Slide Show. ali po va{oj `elji ne moraju biti ispisane. prikaz praznog zaslona i brisanje bilo kakvih oznaka olovkom po stranici. Odaberite Speaker Notes kako biste vidjeli bilje{ke vezane uz stranicu. Ako `elite stranicu ponovno prikazati. nastojite predvidjeti pitanja ili probleme koji mogu nastati. Odaberite stranicu koju `elite sakriti. desnim klikom mi{a bilo gdje na stranicu prikazat }ete izbornik i mo}i ponovno prikazati pokaziva~ mi{a. Skrivene stranice su vidljive u svim prikazima osim u prikazu Slide Show. (Ako sakrijete pokaziva~ mi{a. Naredba Pointer Options omogu}ava odabir opcija za pokaziva~ mi{a. `elite biti spremni na odgovore i imati stranice koje vam mogu pomo}i. u mogu}nosti ste odabrati boju za olovku ili pokazati/sakriti pokaziva~ mi{a. Odaberite Slide Show. Hide Slide. odaberite skrivenu stra- . 3. Naredba End Show vra}a vas u prozor ure|ivanja stranica u PowerPointu. (Sa~ekajte nekoliko sekundi da se prika`e cijeli izbornik ako naredba Hide Slide nije vidljiva.) U prikazu Slide Sorter broj skrivene stranice prikazan je na stranici s crtom preko njega. Naravno. Upotrijebite sljede}e korake kako biste sakrili stranicu: 1. Pri ispisu prezentacije skrivene stranice se ispisuju.

kao {to je prikazivanje u prozoru (osnovna postavka je preko cijelog zaslona) ili prikazivanje samo odre|enih stranica. l l .2). Set Up Show.2 Upotrijebite okvir za dijalog Set Up Show kako biste PowerPointu dali instrukcije o na~inu prikaza stranica. Prikaz bez animacije. Ove kontrole. U okviru za dijalog Set Up Show mo`ete uraditi jedno od sljede}eg: l l Odabrati brzinu prikaza prezentacije. vjerojatno }ete `eljeti da se kontinuirano ponavlja. Primjerice. ako ste stvorili animacije. ako ste snimili govornu pozadinu. VJE@BA Sakriti stranicu uz pomo} desne tipke mi{a Evo krasne pre~ice. Odabrati prikazuje li se prezentacija kontinuirano ili samo jednom. Da biste otvorili okvir za dijalog. prona}i }ete u okviru za dijalog Set Up Show (slika 23. Kliknite desnu tipku mi{a i iz izbornika pre~ica odaberite naredbu Hide Slide. Prikaz bez govora.164 23. kao i mnoge druge. mo`da }e vam se u~initi korisnim obaviti odre|ena fina pode{enja po~etka prikaza. odaberite Slide Show. ako se prezentacija primjenjuje na sajmovima. SLIKA 23. PODE[ENJE OPCIJA PRIKAZA STRANICA Ovisno o vrsti prikaza.

Odabrati boju olovke. l l l l l U ovoj vje`bi nau~ili ste kako prikazati prezentaciju.PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 165 l Prikaz svih stranica ili raspona stranica (raspon }ete unijeti u okvire From i To). (Da biste stvorili korisni~ki prikaz. Odabrati korisni~ki prikaz ako ste ga stvorili. Odabrati opciju Projector Wizard kako biste pokrenuli ~arobnjaka koji }e vam pomo}i da ra~unalo pove`ete s projektorom. Custom Show. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi s elektroni~kom po{tom u Outlooku. Nau~ili ste i kako nadzirati prikaz stranica.) Odabrati pomicanje stranica ru~no ili preko zadanih vremenskih sekvenci koje }ete podesiti. Odabrati gdje `elite prikazati prezentaciju. podesiti opcije prikaza stranica i sakriti stranicu. . kao {to je onaj koji sadr`i dijelove glavnog prikaza stranica. odaberite Slide Show.

kliknite na gumb Inbox koji se nalazi na paleti s lijeve strane prozora. . New Mail Message. poruka mo`e biti poslana na vi{e primatelja te mo`e biti poslana kao obi~na kopija ili skrivena kopija poruke. Ako pak ne vidite Inbox. sveobuhvatnu knjigu adresa ili popis nekog drugog programa. Ako je potrebno. Adresa Outlookov adresar je skup informacija o adresama iz razli~itih dostupnih izvora. IZRADA PORUKE Poruku mo`ete poslati bilo kome ako znate njegovu adresu ~ak i ako osoba kojoj {aljete poruku trenutno nije uvedena u va{ adresar. primjerice. Prvi put kada pokrenete Outlook. kao {to je. prema osnovnim se postavkama prikazuje Inbox. Prikazuje se prozor prazne poruke (slika 24. U Inboxu kliknite gumb New Mail Message ili odaberite Actions. Ovisno o konfiguraciji Outlooka.24. provjeriti pravopis. knjigu osobnih adresa. pridijeliti datoteke poruci i poslati e-po{tu. Sada slijedite korake kako biste izradili poruku: 1.1). CompuServe ili America Online. mo`ete vidjeti popis kontakata. Vje`ba SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako izraditi novu poruku.

Postoje razlike u radu programa ovisno o vrsti veze koju imate. Ako ste i dalje zbunjeni. Otvorite padaju}i popis Show Names from the i odaberite adresar. utipkajte je u okvir za tekst To.2). Ako znate adresu.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 167 Kliknite kako biste poslali poruku Kliknite kako biste adresirali poruku Kliknite kako biste kopirali poruku drugom primatelju SLIKA 24. kliknite na gumb To kako biste otvorili okvir za dijalog Select Names (slika 24. 2. Iz popisa koji je prikazan s lijeve strane odaberite ime primatelja i tada kliknite gumb To->. . a zatim adresirajte i utipkajte poruku. Moj okvir za dijalog Select Names ne odgovara slici 24.2 Znam. Popisu mo`ete dodavati vi{e imena.1 Kada ste spremni poslati poruku. U slu~aju da ne znate adresu. Outlook }e kopirati ime primatelja u popis Message Recipients. potra`ite pomo} u Outlook Helpu za vi{e detalja. Ja sam podesio Outlook na svom sustavu znaju}i da mo`da ne}e odgovarati va{em. kliknite gumb New Mail Message. Stoga nastojim korake obja{njavati op}enito kako biste bez ve}ih problema shvatili bit teme.

Skrivena ili tajna kopija Skrivena kopija je poruka koju nekome {aljete u tajnosti. U okviru za dijalog Select Names kliknite gumb Find i unesite ime koje `elite prona}i u okvir za tekst Find Names Containing. (Mogu}nost) Odaberite ime (imena) svih primatelja kojima `elite poslati skrivenu (tajnu) kopiju i kliknite gumb Bcc. 4. 3. VJE@BA Kliknite kako biste adresirali poruku Kliknite kako biste kopirali poruku Kliknite kako biste sakrilli kopiju poruke. Ostali primatelji nisu u mogu}nosti saznati da ste poruku nekome poslali putem opcije blind carbon copy. Kliknite kako biste odabrali adresar Odaberite ime SLIKA 24. ni vi niste u mogu}nosti saznati je li e-po{ta koju ste primili poslana i nekom drugom primatelju. Isto tako.168 24. .2 U okviru za dijalog Select Names odaberite ime iz adresara. (Mogu}nost) Odaberite ime (imena) svih primatelja kojima `elite poslati obi~nu kopiju i kliknite gumb Cc kako biste ta imena kopirali u popis Message Recipient. Odaberite OK kako biste pokrenuli tra`enje. Ne mo`ete prona}i ime Ako u popisu ne mo`ete prona}i odre|eno ime. mo`ete ga poku{ati prona}i drugdje.

2. 8. primijetit }ete da je gramatika automatski pregledana. Iz ponu|enih opcija odaberite jednu kako biste ispravili pogre{ke. Ako primatelj upotrebljava Outlook. masna slova. Kada zavr{ite s utipkavanjem poruke. promjene formata mo`da ne}e biti prenesene. promjene }e biti prihva}ene. Spelling (u Wordu Spelling and Grammar). U okvir za tekst Subject unesite subjekt poruke. . Send ili klikom na gumb Send. Formatiranje teksta e-po{te Format teksta (pismo. nako{ena slova itd) u va{oj poruci mo`ete promijeniti kako bi se poruka lak{e ~itala i imala bolji izgled. no ako se ne slu`i Outlookom. Kliknite OK kako biste se vratili u prozor Message i dovr{ite poruku. Kliknite mi{em u podru~je za tekst i utipkajte tekst poruke. 7. Ako upotrebljavate Word za ure|ivanje e-po{te. Ako provjera Spelling (u Wordu Spelling and Grammar) prona|e rije~ koja nije u rje~niku. prije slanja e-po{te morate obaviti provjeru pravopisa. poruku mo`ete poslati trenutno odabirom File. U prozoru izrade poruke odaberite Tools. PROVJERA PRAVOPISA VA[E E-PO[TE Da biste ostavili dobar utisak i zadr`ali profesionalnost.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 169 5.3). Outlook sadr`i opciju provjere koju mo`ete upotrijebiti. 6. prikazuje se okvir za dijalog Spelling (u Wordu Spelling and Grammar) (slika 24. Upotrijebite sljede}e korake kako biste provjerili pravopis u poruci: 1.

Outlookov element mo`e biti bilo koji dokument spremljen u jednu od va{ih osobnih mapa. Outlookove elemente dodajete na isti na~in kao i datoteke.3 Uvijek prije slanja poruke provjerite i pravopis. Kada {aljete pridodanu datoteku. Poslati mo`ete Wordove dokumente. Excelove prora~unske tablice. on na svom ra~unalu mora imati Word kako bi pregledao datoteku koju je primio. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili datoteku poruci: . DODAVANJE DATOTEKE Bilo kojoj Outlookovoj poruci mo`ete za slanje dodati i bilo koju vrstu datoteke {to olak{ava slanje datoteka suradnicima. poruci tako|er mo`ete pridijeliti i Outlookove elemente. Odaberite OK da biste zatvorili taj okvir za dijalog.170 24. ona se prikazuje kao ikona u poruci. Outlook }e prikazati poruku da je provjera zavr{ena. VJE@BA SLIKA 24. bilje{ke i zadatke. PowerPointove prezentacije ili bilo koje druge datoteke koje ste stvorili. uklju~uju}i kalendar. novine. Na primjer. Umetanje elemenata Uz mogu}nost pridjeljivanja datoteka iz drugih programa. kontakte. Kada primatelj primi datoteku u mogu}nosti je otvoriti datoteku ili je spremiti za kasniju upotrebu. 3. ako ste kolegi poslali Wordovu datoteku. Primatelj na svom ra~unalu mora imati program isti onom koji ste upotrijebili pri stvaranju datoteke. Kada je provjera zavr{ena.

2.) SLIKA 24.4 prikazuje pridijeljenu Excelovu datoteku. Uvjerite se da ste datoteku spremili u prihvatljiv format za njihov softver. Odaberite OK kako biste umetnuli datoteku u poruku. 4. File). Upotrijebite padaju}i popis Look In i prona|ite mapu koja sadr`i 3. Save As i tada iz padaju}eg popisa Save As Type odaberite odgovaraju}u ina~icu. U prozoru Message postavite kursor u tekst poruke i kliknite gumb Insert File (ili odaberite Insert. odaberite File.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 171 Razli~ite ina~ice Worda Budite pa`ljivi pri suradnji s korisnicima koji imaju razli~ite ina~ice Worda.4 poruci. (Slika 24. Odaberite datoteku. Da biste datoteku spremili u neki drugi format. Datoteka Excelove radne stranice pridodana je . korisnik koji na svom ra~unalu ima instaliran Word 95 ne}e mo}i otvoriti dokument stvoren u Wordu 97. datoteku koju `elite dodati poruci. Primjerice. 1.

Send. zvu~ni ili filmski zapis. sli~ica iz WordArta) u bilo koju Windows aplikaciju koja podr`ava Object Linking and Embedding. Kliknite Next u prvom okviru za dijalog Startup Outlooka 2000. PODE[ENJE OUTLOOKA ZA E-PO[TU Kada prvi put pokrenete Outlook. jednostavno kliknite gumb Send ili odaberite File. crte`. 3. Va{ dobavlja~ Internet usluga mora vam dati te informacije. 2. 5. grafikon. Slijedite naredne korake: 1. U sljede}em okviru za dijalog odaberite opciju Internet Only ako }ete slati e-po{tu putem Interneta i tada kliknite Next. mo`da }ete morati odgovoriti na brojna pitanja u okvirima za dijaloge kako bi va{ Outlook mogao slati i primati poruke putem e-po{te. Ako }ete e-po{tu slati kroz mre`u u va{oj tvrtci. tako i Outlookovoj e-po{ti mo`ete umetnuti objekt. Kada ste zavr{ili ~itanje e-po{te. VJE@BA Umetanje objekata Kao {to mo`ete umetnuti objekt (prora~unska tablica.172 24. mo`ete je zatvoriti klikom na gumb Close (X) koji se nalazi na naslovnoj traci prozora Message. . 4. Unesite svoje ime u prvi okvir za dijalog Internet Connection Wizarda i kliknite Next. U sljede}em koraku unesite svoju Internet adresu i kliknite Next. SLANJE I ZATVARANJE E-PO[TE Kada ste spremini za slanje poruke putem e-po{te. Sada unestite adrese svojih poslu`itelja. kontaktirajte svog mre`nog administratora kako biste nastavili s pode{enjima. Kliknite Next. prezentacija.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako izraditi novu poruku. zatim odaberite ime dial-up veze iz popisa i kliknite Next. Ako ne `elite unositi svoju lozinku svaki put kada se spojite. 7. rak je odabrati spajanje. Unesite svoje korisni~ko ime. Odaberete li ovu opciju. Kada zavr{ite. Ako pak vi `elite stvoriti vezu. odaberite opciju I Will Establish My Own Internet Connection Manually. te kako na njih odgovoriti. (Ako nije ispisana niti jedna veza. Ako ne znate kako. potra`ite pomo} u izborniku Help ili pro~itajte knjigu Sams Teach Yourself Windows 98. unesite lozinku. Ako ste korisnik MSNa ili nekog drugog dobavlja~a koji obavlja sigurnosnu provjeru. pridijeliti datoteku i poslati e-po{tu. Ako odaberete da Outlook bira spajanje na Internet. odaberite opciju Connect Using My Phone Line. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako pro~itati i spremiti poruke. budite sigurni da ste povezani na Internet prije slanja ili pregledavanja e-po{te. kliknite Next. Ako `elite da Outlook pokrene vezu s Internetom svaki put kada {aljete ili primate e-po{tu. . Kliknite Finish.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 173 6. Odaberite opciju Use an Existing DialUp Connection.) 8. sljede}i ko- 9. odaberite opciju Log On Using Secure Password Authentication. provjeriti pravopis. kliknite Cancel i najprije stvorite vlastitu dial-up vezu putem Dial-Up Networkinga. Kada zavr{ite kliknite OK.

Vje`ba RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako pro~itati i spremiti poruke. Preview Pane. Da biste otvorili ili zatvorili prethodni pregled. Tako|er. Inbox za svaku poruku ispisuje va`nije informacije.25. U prethodnom pregledu mo`ete pro~itati sadr`aj poruke ili otvoriti ili spremiti pridodani dio. Na primjer. . te kako na njih odgovoriti. odaberite View.1 prikazuje okno prethodnog pregleda u donjem dijelu Inboxova prozora.1). proslijediti i ispisati poruke. ^ITANJE E-PO[TE Svaki put kada pokrenete Outlook prikazuje se mapa Inbox i sve nove poruke ~ekaju da ih pregledate (slika 25. nau~it }ete i kako izbrisati. Slika 25. a neke su i posebno ozna~ene. dvije poruke imaju pridodane datoteke. Kao {to vidite na slici.

RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 175 Neotvorena e-po{ta Otvorena e-po{ta Posebno ozna~ene poruke Ikona pridodanog dijela Prethodni pregled Kliknite kako biste otvorili ili spremili dodatak SLIKA 25. Slika 25. . odabrati Previous ili Next i zatim odabrati Item. Da biste pro~itali sljede}u ili prethodnu poruku u Inboxu. Upotrijebite sljede}e korake kako biste otvorili i pro~itali e-po{tu: 1. 2.1 U Inboxu mo`ete prije pregleda e-po{te vidjeti temu ili po{iljatelja po{te. Dvostruko kliknite bilo koju poruku kako biste je otvorili. klik- nite gumb Previous Item ili Next Item na alatnoj traci.2 prikazuje otvorenu poruku. Mo`ete i odabrati izbornik View.

Element je op}eniti izraz u Outlooku koji opisuje trenutno odabrani element. Element Outlook upotrebljava rije~ element kao opis bilo koje poruke. ure|ivanje ili neki drugi osnovni element Outlooka.176 25. U prozoru Inbox.2 Prozor Message prikazuje poruku i alate za lak{i pregled poruke ili pomicanje na neku drugu poruku. dogovor ili sastanak. Outlook }e je automatski ozna~iti kao pro~itanu. Mark All As Read. poruke mo`ete ozna~avati kao pro~itane ili nepro~itane odabirom Edit. VJE@BA Ozna~avanje. Kada otvorite poruku. pridodane datoteke. Va`nije e-po{te mo`ete ozna~iti kao nepro~itane kako biste ih kasnije ponovno pregledali. odaberite Edit. dodavanje primjedbi Brisanje Prethodni element Sljede}i element SLIKA 25. . @elite li sve poruke ozna~iti kao pro~itane. Mark As Read ili Mark As Unread. Ponekad }ete mo`da sami ozna~iti poruke kao podsjetnik.

zatim odaberite mapu i kliknite OK. E-po{tu mo`ete spremiti u ve} stvorene Outlookove mape za po{tu ili mo`ete stvoriti vlastitu mapu za spremanje po{te. mo`ete odabrati Edit. Desno kliknite na odabranu poruku (poruke) i odaberite Move to Folder. Outlook }e premjestiti element u mapu. odre|eni dio poruka }ete izbrisati. pritisnite tipke Ctrl+Y kako biste otvorili okvir za dijalog Go To Folder. SLIKA 25. Kada se mapa otvori kliknite na element koji `elite prikazati.3). Odaberite poruku (klikom na nju) ili vi{e poruka (pritisnite tipku Ctrl i klikajte na poruke koje `elite). 3. a drugi dio }ete `eljeti spremiti kako biste ih kasnije mogli ponovno pregledati. Odaberite mapu gdje `elite premjestiti element i kliknite OK.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 177 SPREMANJE E-PO[TE U MAPU Nakon ~itanja i pregleda e-po{te. Prikazuje se okvir za dijalog Move Items (slika 25. . Upotrijebite sljede}e korake kako biste poruku spremili u ve} postoje}e mape: 1. Outlook nudi nekoliko metoda organiziranja e-po{te. 2. Kako ponovno pregledati spremljene poruke Da biste prikazali poruke koje ste premjestili. Kliknite kako biste stvorili novu mapu. Move to Folder. Poruku mo`ete spremiti u bilo koju mapu upotrebljavaju}i logi~an slijed kako biste kasnije znali gdje ste po{tu spremili. Tako|er.3 Odaberite mapu u koju `elite premjestiti odabranu poruku (poruke).

Upotrijebite sljede}e korake kako biste spremili pridodane datoteke: 1.178 25.1).4 Dodatak je prikazan kao ikona odmah ispod teksta poruke. Odaberite `eljenu i spremite je ili otvorite. Dvostrukim klikom na poruku. Ikona koja se nalazi uz poruku ozna~ava dodatak (slika 25. Rad s pridodanim datotekama u prethodnom pregledu Dodatak je prikazan u gornjem desnom kutu kao zlatna spajalica.4). Ikona dodatka prikazana je i u sredini teksta poruke. ure|ivati. otvorite poruku koja sadr`i dodatak. ispisati ili obaviti neke druge poslove. Ikona dodatka (dodane datoteke) Tekst poruke SLIKA 25. Kliknite na gumb kako biste prikazali ime i veli~inu pridodanih datoteka. Naravno da }ete `eljeti spremiti pridodane datoteke kako biste ih kasnije mogli otvoriti. VJE@BA SPREMANJE PRIDODANIH DATOTEKA Naj~e{}e }ete primati poruke koje imaju pridodane datoteke. Dodatak je prikazan kao ikona ispod teksta poruke (slika 25. .

4. mijenite ime datoteke. Odaberite datoteku koju `elite spremiti. Naredba Save As upotrebljava se za spremanje poruke e-po{te. Odgovoriti svima Ako ste primili poruku koja je poslana na vi{e adresa – neovisno radi li se o izvornoj poruci ili obi~noj kopiji – mo`ete kliknuti gumb Reply To All (umjesto Reply) kako biste odgovor poslali svim korisnicima koji su primili istu poruku. Exit. (Mogu}nost) Pridodanu datoteku mo`ete otvoriti direktno iz poruke.) poruke. Na poruku mo`ete odgovoriti odmah ili je otvoriti. a ne pridodanih datoteka. Da biste odgovorilli na bilo koju poruku. . Zatvara se okvir za dijalog. Reply. pro~itati pa kasnije poslati odgovor. otvorite je i upotrijebite sljede}e korake: 1. Prikazuje se prozor Reply Message s primljenom porukom ispisanom u podru~ju za tekst poruke te je ve} ispisano kome odgovor treba poslati (slika 25. Kliknite gumb Reply ili odaberite Actions. Zatvorite aplikaciju odabirom File. Excel itd) se otvara i prikazuje se dokument u prozoru spreman za ~itanje.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 179 2. Kliknite Save. U poruci odaberite pridodanu datoteku koju `elite spremiti i odaberite File. ODGOVARANJE NA E-PO[TU Vrlo ~esto }ete nakon ~itanja poruke e-po{te poslati odgovor po{iljatelju. Aplikacija u kojoj je stvoren dokument (Word. a vi se vra}ate u prozor Opcija Save Attachment nasuprot opcije Save As Ne zamjenjujte naredbu Save Attachment s naredbom Save As. (Ako `elite. 3. Save Attachments. Odaberite mapu u koju `elite spremiti datoteku. Prikazuje se okvir za dijalog Save Attachment. pro5.5). dvostrukim klikom na nju ili klikom na Open It.

Kursor je smje{ten u podru~je teksta poruke i sve je spremno za unos odgovora. VJE@BA Izvorni tekst poruke Ve} su ispisani primatelj i predmet poruke SLIKA 25. Unesite tekst. Ovisno o pode{enju rada Outlooka. Send i Outlook }e poslati poruku. izvorni tekst poruke je kopiran i poruka je adresirana. Tekst odgovora mo`ete utipkati na vrh poruke ili u tekst izvorne poruke kada `elite odgovoriti samo na va`niji dio poruke. 2. Obavite kopiranje uz pomo} naredbi Copy i Paste. a mo`da i ne. Kada zavr{ite s odgovorom. Prema osnovnim postavkama Outlooka. Dio izvorne poruke mo`ete i izbrisati kako bi tekst smanjili na dio u vezi kojeg {aljete odgovor. 3. izvorna poruka je kopirana u va{ odgovor.5 Kada odgovarate na poruku. .180 25. kliknite gumb Send ili odaberite File. Zaglavlje – Original Message – odvaja tekst izvorne poruke od odgovora. va{a }e poruka mo`da biti kopirana. Ne vidim svoj tekst poruke Ne pani~arite ako vlastiti tekst poruke ne vidite u prozoru Reply.

e-po{tu.5. Vrlo je jednostavno ispisati poruku – kliknite gumb Print ili desnom tipkom mi{a kliknite bilo gdje u poruku i odaberite Print. U podru~je poruke unesite poruku koju `elite poslati s prosli5.) proslijediti kopiju poruke (ili kliknite gumb Cc i iz okvira za dijalog Select Names odaberite ime). Na taj na~in ste poslali jednu kopiju poruke na pisa~. a uz to mo`ete dodavati osobne komentare ako `elite. (Ako ime `elite odabrati iz popisa kliknite gumb To kako biste prikazali okvir za dijalog Select Names i tada odaberite ime. Kliknite gumb Send ili odaberite File. je|enim tekstom. Svaku poruku koju ste primili mo`ete proslijediti. . Odaberite ili otvorite poruku koju `elite proslijediti. Send. Print instead. Forward. 2. Kliknite gumb Forward ili odaberite Actions. ISPIS E-PO[TE Ponekad }ete `eljeti ispisati sadr`aj poruke kako biste kasnije imali mogu}nost pregleda poruke.) Upotrijebite sljede}e korake kako biste proslijedili poruku: 1. Prikazuje se okvir za dijalog FW Message.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 181 PROSLJE\IVANJE E-PO[TE Pretpostavimo da `elite proslijediti e-po{tu koju ste primili od suradnika nekoj drugoj osobi koju zanima sadr`aj poruke. Ako `elite ispisati vi{e kopija poruke ili `elite podesiti opcije ispisa. U okvir za tekst To unesite ime osobe kojoj `elite proslijediti 3. Ako unosite vi{e imena. odaberite File. odvojite ih praznim stupcem i razmakom. (Mogu}nost) U okvir za tekst Cc unesite ime osobe kojoj `elite 4. Ovaj okvir za dijalog je vrlo sli~an okviru za dijalog prikazanom na slici 25. (Proslje|ivanje poruke je razli~ito od odgovora jer poruku {aljete nekome tko nije primio izvornu poruku.

(Da biste odabrali vi{e poruka za brisanje. odaberite poruku koju `elite izbrisati. . Da biste izbrisali e-po{tu koja je otvorena. no ve}i dio e-po{te }ete `eljeti izbrisati. te odgovoriti na nju. kliknite na gumb Delete koji se nalazi na alatoj traci. Tako|er. U svim ostalim slu~ajevima poruka je spremljena u mapu Deleted Items bez upozorenja. Nakon {to odgovorite na primljenu e-po{tu nije potrebno spremati poruke (osim ako ne `elite sa~uvati sadr`aj za kasnije). Ako ste poruku na bilo koji na~in promijenili. ispisuje se upozorenje kroz Office Assistanta ili okvir za dijalog. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako prona}i osobu za kontakt i njezinu adresu te kako poslati poruku ili pismo osobi za kontakt. VJE@BA BRISANJE E-PO[TE Va`nije poruke }ete svakako spremiti u datoteke. Odaberite poruku (poruke) i povucite je na ikonu Inbox (ili neke druge mape) na traci Outlook.) Tada kliknite gumb Delete koji se nalazi na alatnoj traci. Da biste e-po{tu vratili na prehodno mjesto. Postoji i drugi na~in – desno kliknite mi{em na poruke i odaberite Move To Folder. samo prelazi u mapu Deleted Items. pritisnite tipku Ctrl i klikajte poruke ili kliknite prvu poruku. a zatim pritisnite tipku Shift i kliknite na zadnju poruku u nizu. Odaberite mapu i tada kliknite OK. nau~ili ste kako izbrisati poruku. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako pro~itati i spremiti poruku. kliknite ikonu Deleted Items na traci Outlook. proslijediti je i ispisati.182 25. Kada zavr{ite s radom na poruci. on se jo{ uvijek nalazi u va{em sustavu. Pomo}! Mogu li vratiti izbrisanu poruku? Kada ste izbrisali element. brisanje je vrlo jednostavno. Ako ste u Inboxu i `elite izbrisati jednu ili vi{e poruka iz popisa poruka.

Ako ve} ranije niste upotrebljavali popis Contacts. Prikazuje se okvir za dijalog Contact s prikazanom karticom General (slika 26. dogovaranjem sastanaka ili slanjem pisama. New Contact. kontakt je bilo koja osoba ili tvrtka kojoj ste unijeli ime. broj telefona ili neku drugu informaciju. Upotrijebite mapu Contacts kako biste stvorili. spremili i uredili svoj popis kontakata. 3. STVARANJE NOVOG KONTAKTA U Outlooku. .1). U bilo koje vrijeme mo`ete urediti informacije o kontakt osobama. 4. adresu. (Mogu}nost) Unesite titulu kontakt osobe i ime tvrtke. 2. U Outlooku mo`ete komunicirati s kontaktima slanjem e-po{te. Vje`ba UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti i raditi s popisom kontakata. srednje i prezime) te bilo koji sufiks koji `elite. Kliknite gumb Contacts na Outlookovoj traci ili pritisnite tipke Ctrl+Y (da biste otvorili okvir za dijalog Go To Folder) i odaberite Contacts. Kliknite gumb Full Name kako biste prikazali okvir za dijalog Check Full Name i unesite ime kontakt osobe. Kliknite gumb New Contact ili odaberite Actions. Druga mogu}nost je izravno utipkavanje imena u okvir za tekst. mapa je prazna. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili novi kontakt: 1.26. puno ime (uklju~uju}i prvo ime.

1 Za svaki kontakt mo`ete unijeti vi{e ili manje informacija. Odabrati mo`ete da se prezime nalazi na prvom mjestu ili ime na prvom mjestu. telefonskog broja (na poslu. Ako `elite. filtrirati ili koristiti za adrese e-po{te. 5. dr`avu i po{tanski broj u odre|ena polja umjesto da sve podatke unosite u jedan okvir. upotrijebite okvir za dijalog Check Full Name.184 26. (Mogu}nost) U padaju}im popisima telefona odaberite vrstu . grad. mobitel. 6. Mogli biste zadati i vlastiti na~in koji mo`e biti unos po tvrtkama ili dr`avama. (Mogu}nost) U okvir Address unesite adresu i odaberite radi li se o Business (poslovnoj). Okvir za dijalog Check Full Name Ako `elite unijeti informacije koje }ete kasnije sortirati. VJE@BA SLIKA 26. U padaju}i okvir File As unesite ili odaberite metodu po kojoj }ete unositi imena kontakt osoba. ku}ni faks ili pager) i unesite broj. Home (ku}noj) ili Other (nekoj drugoj) adresi. dodati mo`ete i drugu adresu (recimo ku}nu). Kliknete li na gumb Address. mo`ete unijeti ulicu. 7. u autu.

13. Kliknite gumb Save and Close da biste spremili informacije o Da biste u bilo koje vrijeme mijenjali informacije. odaberite View. komentari i neke druge informacije nisu vidljive u osnovnom prikazu. Naziv tvrtke kontakta (ako je rije~ o osobi). odabir imena i klik na gumb Apply. Drugi na~in je klik na gumb Contacts. (Mogu}nost) U okvir za tekst unesite do tri adrese e-po{te. Odabrati mo`ete vi{e kategorija. Na taj na~in prikazuje se prozor s informacijama o odre|enom kontaktu. dvostruko kliknite na kontakt u popisu Contacts. njegova titula. 9.UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU 185 8. Da biste pre{li u neki drugi prikaz. (Mogu}nost) U okvir za tekst unesite opise. 11. postavljanje kursora u tekst i tada brisanje ili unos teksta. kontakt osobi i zatvorili okvir za dijalog. Drugi na~in ure|ivanja kontakta je klik u popis informacija ispod imena kontakta (kao {to je broj telefona ili adresa). . Klik- nite na ikonu knjige (odmah do okvira za tekst) da biste otvorili okvir za dijalog Select Names gdje iz adresara mo`ete izabrati `eljene. Umetnite oznaku u okvir za potvrdu pored kategorije gdje `elite smjestiti kontakt osobu. Informacije koje }ete vidjeti su ime kontakta i ostali podaci kao {to su brojevi telefona i adrese. PREGLED POPISA KONTAKT OSOBA Slika 26. Current View i tada iz popisa opcija odaberite prikaz. (Mogu}nost) Kliknite gumb Categories kako biste otvorili okvir za dijalog Categories. Pritisnite tipku Enter kako biste prihvatili promjene i pre{li na sljede}i kontakt. (Mogu}nost) U okvir za tekst Contacts utipkajte ime (vi{e njih) koje `elite pridijeliti kontakt osobi. Web stranice kontakta. komentar ili va`nije informacije.2 prikazuje popis Contacts u osnovnom prikazu Address Card. (Mogu}nost) U okvir za tekst Web Page Address unesite adresu 10. 12.

SLIKA 26. upotrijebite vodoravnu kliznu traku ili kliknite slovo u indeksu kako biste prikazali kontakte koji po~inju tim slovom.186 26. ^itaju}i ovaj dio knjige obratite pa`nju da rezultati na va{em ra~unalu mogu izgledati druk~ije od ovdje pokazanog. ovisno o pode{enju Outlooka. pridijeliti zadatke ili ~ak poslati pismo. . New Message To Contact). najprije morate otvoriti mapu Contacts. KOMUNICIRANJE S KONTAKT OSOBOM Iz Outlooka mo`ete poslati poruku nekoj od kontakt osoba. odaberite kontakt i zatim kliknite gumb New Message To Contact (ili odaberite Actions. Informacije u sljede}im koracima mogu se koristiti kao op}eniti vodi~. SLANJE PORUKE KONTAKTU Da biste poslali poruku. Da biste komunicirali s kontakt osobom. dogovoriti sastanak. VJE@BA Da biste vidjeli vi{e kontakata.2 Kontakti su prikazani u prikazu Address Card.

Outlook }e vas upozoriti da adresa nije poznata i o~ekuje da adresu unesete u okvir za dijalog Message. . New Meeting Request to Contact. te tada obavijestite kontakt osobu putem pozivnice. pa stoga kontakt osoba mora imati valjanu adresu e-po{te kako biste joj mogli poslati zahtjev za sastanak. Ako adresa iz popisa nije prona|ena. DOGOVARANJE S KONTAKT OSOBOM Da biste dogovorili sastanak s kontakt osobom. Kada ste spremni za slanje poruke. Unesite predmet. on mora imati valjanu adresu e-po{te. kliknite gumb Send.3). Da biste poruku poslali kontaktu. Sastanci su dogovoreni putem e-po{te. odaberite kontakt osobu i zatim odaberite Actions. Prikazuje se okvir za dijalog Untitled – Meeting (slika 26. mjesto. SLIKA 26.UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU 187 U okviru za dijalog Untiled – Message unesite predmet i poruku i podesite opcije koje `elite. vrijeme i datum te ostale potrebne informacije za dogovor. Ako takva ne postoji. Outlook }e otvoriti okvir za dijalog Check Names.3 Zahtjev za sastanak mo`ete poslati bilo kome s valjanom adresom e-po{te.

pa stoga kontakt osoba mora imati valjanu adresu e-po{te kako biste joj mogli poslati zadatke. Da biste poslali pismo kontaktu. New Task For Contact.188 26. New Letter To Contact. status. Tada je potrebno samo slijediti korake i odabirati opcije. Kliknite gumb Send i po{aljite zadatke osobi za kontakt. Ako vam je potrebna dodatna pomo}. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Publisher da biste stvorili profesionalno dizajniranu publikaciju. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti i raditi s popisom kontakata. [to je adresar i kada ga upotrijebiti? Outlook 2000 sadr`i i dio koji nazivamo adresar. Na zaslonu se prikazuje Wordov Letter Wizard. SLANJE PISMA KONTAKT OSOBI Outlook upotrebljava opciju Microsoft Word Letter Wizard kako bi vam pomogao u stvaranju pisma koje }ete poslati kontaktu. Zadaci su pridijeljeni putem e-po{te. odaberite osobu za kontakt. Uz Word Wizard morate pratiti korake koji se prikazuju na zaslonu kako biste napisali pismo. VJE@BA PRIDJELJIVANJE ZADATAKA KONTAKT OSOBI Da biste osobi za kontakt pridijelili zadatke. a zatim Actions. Preporu~amo upotrebu kontakata ako ste tek zapo~eli raditi s Outlookom. Prikazani ~arobnjak }e vam pomo}i da formatirate i dovr{ite pismo. prioritetne i ostale informacije. odaberite ga. Prikazuje se okvir za dijalog Untitled – Task. vrijeme. kliknite na gumb Office Assistant. a zatim Actions. Unesite predmet. Adresar je prenesen iz ranijih ina~ica Outlooka i najbolje ga je primijeniti sa srodnim servisima epo{te. .

naslovna strana pisma ili Web stranica) jednake sheme.700 fotografija. dok }e ~arobnjak voditi brigu o zamornim poslovima formatiranja. Publisher nudi: l 16. pa vama ostaje mnogo vremena za odabiranje boja i dizajniranje shema. Sve {to trebate uraditi je umetnuti informacije. Microsoft Publisher 2000 je mo}an program za publikacije. Potpuno je automatiziran s ~arobnjakom. STVARANJE UPOZNAVANJE S PUBLISHEROM 2000 Program Publisher je novi proizvod Officea 2000 pa stoga brzo predstavljanje mo`e biti korisno za daljnji rad. 1.000 sli~ica. a mo`ete ga upotrijebiti za stvaranje profesionalno dizajniranog marketin{kog materijala. Vje`ba PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Publisher za stvaranje profesionalne publikacije. Tako|er. nau~it }ete kako stvoriti Web stranicu uz pomo} ~arobnjaka (Web Site Wizard). l l . Vi{e od 2000 ve} stvorenih profesionalnih publikacija. Izbor vi{e od 40 pode{enja da biste brzo stvorili razli~ite publikacije (kao {to je poslovni dijagram. 200 razli~itih pisama i 425 galerija raznih dizajniranih objekata.27.

^arobnjaka Pack-and-Go koji prenosi datoteke publikacija na potreban broj disketa kako biste ih mogli prenijeti. a njihov izgled prikazan je na desnoj strani. Upotrijebite sljede}e korake kako biste odabrali publikaciju: 1.1). ^arobnjaka Web Page koji automatizira proces stvaranja Web lokacije s ve}im brojem Web stranica. Odaberite publikaciju koju `elite stvoriti klikom na ime publikacije ili na njezin prikaz. Excela. . Mogli biste stvoriti i vlastitu shemu. Publisher }e pokrenuti ~arobnjaka za odabranu publikaciju. Publications by Design i Blank Publications. Outlooka i ostalih srodnih programa. ^arobnjak sadr`i vi{e od 200 pozadina Web stranica. ^arobnjaka uz pomo} kojeg stvarate publikaciju. Accesa. a sve {to dalje trebate uraditi je odgovarati na pitanja.190 27. ve} i za unos promjena u publikaciji. automatiziranog ne samo za stvaranje. VJE@BA l Vi{e od 60 profesionalnih shema boja. Tri kartice odvajaju publikacije u tri kategorije: Publications by Wizard. l l l l STVARANJE PUBLIKACIJE Kada prvi put pokrenete Publisher. Mogu}nost umetanja informacija u publikaciju – umetanje adresa iz Worda. 2. Publisher otvara odabranu publikaciju na desnoj strani prozora. Kliknite Next da biste zapo~eli rad. 90 zvukova i vi{e od 600 animiranih GIF-ova koje mo`ete upotrijebiti na vlastitim Web stranicama. prikazuje se katalog (slika 27. a ~arobnjak ostaje otvoren s lijeve strane. Kada odaberete publikaciju. Kliknite Start Wizard. Predlo{ci su ispisani na lijevoj strani prozora. ispisati i kopirati na druga ra~unala. Worksa.

Upotreba kolekcija Design Sets je kolekcija publikacija s istom shemom i omogu}ava brzo stvaranje raznih dokumenata kao {to su poslovni dijagram. otvoriti ve} postoje}u datoteku ili zapo~eti rad s praznom publikacijom.1 Kada pokrenete Publisher. Kliknite kako biste vidjeli i prikazali praznu publikaciju. Umetnite Publisherov CD i kliknite Yes. SLIKA 27. izvje{taj tro{kova itd. Kliknite ovu karticu kako biste vidjeli Publications by Design. Kliknite kategoriju kako biste vidjeli predlo`ak. prikazuje se katalog. . Office }e vam postaviti pitanje `elite li sada instalirati ~arobnjaka.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 191 Kliknite kako biste otvorili ve} postoje}u datoteku. Na mom ra~unalu ne postoji taj ~arobnjak! Ako odabrani ~arobnjak nije instaliran na va{e ra~unalo. S ovog mjesta mo`ete odabrati predlo`ak publikacije. Kliknite karticu Publications by Design kako biste vidjeli prethodni pregled opcije Design Sets.

VJE@BA 3.2 blikaciji. Slika 27. Kliknite kako biste sakrili ~arobnjaka. Ako `elite promijeniti boje. U posljednjem koraku gumb Next postaje nedostupan pa stoga kliknite Finish. Za nastavak rada kiknite Next. Nastavite odgovarati na pitanja koja postavlja ~arobnjak i svaki put kliknite Next kako biste pre{li na sljede}i korak. spremni ste je doraditi vlastitim informacijama. Prikazani dokument je a`uriran kako bi vam prikazao novu boju. podesite postotak pove}anja/smanjenja i pove}ajte tekst. Granice i hvataljke ozna~avaju svaki okvir u pu- URE\IVANJE PREDLO@ENE PUBLIKACIJE Kada je predlo`ena publikacija dovr{ena. Prije nego {to zapo~nete s radom. . 4. SLIKA 27. Granice i hvataljke Kliknite jednu od opcija kako biste uradili promjene. Kliknite kako biste promijenili pove}anje/smanjenje.192 27.2 prikazuje kompletan predlo`ak dokumenta. Ja naj~e{}e upotrebljavam opciju Page Width (cijela stranica preko prozora). odaberite boju iz popisa.

`elite li dodavati tekst. Kliknite desnom tipkom mi{a u `eljeni okvir i iz izbornika odaberite opciju.3). Kliknite i povucite okvir kako biste ga premjestili. sve je smje{teno u okvire pa stoga. ^etiri vrste okvira su za tekst.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 193 U programima za rad s tekstom. Dvostruko kliknite u okvir slike kako biste odabrali neku drugu sliku. kada odaberete okvir. Kada odaberete okvir teksta popunjava se alatna traka Standard s poznatim gumbima za formatiranje. Ako pokaziva~ mi{a postavite na rub okvira (ali ne na hvataljku za promjenu veli~ine) prikazuje se pokaziva~ pomicanja. Odaberite neki okvir i sa~ekajte nekoliko sekundi. kao {to je Publisher. tablicu. l l l l l . Okvir Okvir je pravokutnik koji mo`ete smjestiti bilo gdje u publikaciju. Tekst mo`ete formatirati upotrebom istih metoda koje ste upotrebljavali u ostalim aplikacijama Officea. Ponekad. Kliknite i povucite pokaziva~ kako biste promijenili veli~inu okvira. prikazuje se gumb ~arobnjaka. U programima za stvaranje publikacija. pokre}e se ~arobnjak Logo Creation. Na primjer. najprije morate stvoriti okvir gdje }ete kasnije unijeti tekst. hvataljke za promjenu veli~ine prikazuju se na svim rubovima okvira. kliknete li na gumb ~arobnjaka koji se nalazi ispod logotipa tvrtke. WordArt i sliku. Prikazuje se prozor Screen Tip koji vam govori o vrsti okvira (slika 27. Upotrijebite sljede}e tehnike kako biste uredili predlo`enu publikaciju: l Odaberite predlo`eni tekst i utipkajte tekst zamjene. Kada odaberete okvir. pokrenut }ete ~arobnjaka koji }e vam pomo}i pri stvaranju odre|ene vrste objekta. Pokaziva~ mi{a smjestite na `eljenu hvataljku i prikazuje se pokaziva~ promjene veli~ine. obi~an tekst mo`ete utipkati gdje `elite – jednostavno kliknete na `eljeno mjesto i utipkate tekst. Kliknete li na taj gumb.

kao {to su prozor Screen Tip. odaberite Edit. l UMETANJE NOVOG TEKSTA I OBJEKATA Bez obzira {to su predlo`ene publikacije pune ve} umetnutih okvira. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili okvir: . Kada `elite uraditi promjene u dizajnu. VJE@BA Kliknite kako biste pokrenuli ~arobnjaka Accent Box Creation. Alatna traka Object (slika 27.4) sadr`i gumbe za stvaranje razli~itih vrsta okvira. kliknite na jednu od opcija koje se nalaze na vrhu prozora ~arobnjaka i odgovorite na pitanja koja se prikazuju ispod gumba. Undo ili pritisnite tipke Ctrl+Z. l Ako niste zadovoljni s posljednjom promjenom. gumbi ~arobnjaka i ilustrirani pokaziva~i mi{a.194 27. SLIKA 27. uvijek }ete `eljeti dodavati i neke svoje okvire.3 Za vrijeme ure|ivanja vidjet }ete varijante pomo}nih elemenata na zaslonu. Prozor Screen Tip.

SLIKA 27.Kliknite kako biste nuli okvir za tablicu. Stvorite ga pribli`no `eljene veli~ine i kasnije ga pove}ajte ili smanjite na potrebnu veli~inu. Kliknite kako biste umetnuli Clip Art. Kliknite odgovaraju}i gumb na alatnoj traci Object. Kliknite kako biste umet. Kliknite kako biste umetnuli okvir za sliku. . Kliknite kako biste umetnuli Design Gallery Object. 2. Kliknite kako biste umetnuli okvir za tekst. Kliknite gdje `elite prikazati jedan kut okvira i povucite dijagonalno mi{a dok okvir ne bude `eljene veli~ine i tada otpustite tipku mi{a.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 195 1.4 Upotrijebite gumbe koji se nalaze na alatnoj traci Objects kako biste stvorili i popunili okvire. Okvir nije `eljene veli~ine! Ne brinite ako odmah ne pogodite to~nu mjeru okvira. umetnuli WordArt.

bilo bi odli~no i svoju Web lokaciju urediti s jednako dizajniranim elementima. pritisnite tipku F9 kako biste ga pove}ali. sa~ekajte da se okvir prika`e i utipkajte tekst. Gumb Design Gallery Object otvara okvir za dijalog Design Gallery gdje mo`ete odabirati iz 400 objekata grupiranih u razne kategorije. Ako ste upitani `elite li spremiti promjene prije otvaranja novog dokumenta. Ako vam je tekst premalen. Ako ste stvorili okvir za sliku. Pritisnete li tipku F9 ponovno. Ako ste tek zapo~eli rad s Publisherom i na zaslonu je jo{ uvijek prikazan katalog. odaberite i format tablice. Ako `elite. kliknite na kategoriju Web Sites. na raspolaganju je ~arobnjak koji }e uraditi ve}inu posla. Gumb Clip Gallery Tool stvara okvir za sliku i nakon toga otvara okvir za dijalog Insert Clip Art u kojem mo`ete odabirati sliku iz Office Clip Art galerije. Naravno. . l l l l l STVARANJE WEB STRANICE Nakon {to ste upotrijebili Publisher da biste stvorili pubikaciju. Kliknite u sivo podru~je oko stranice kako biste se vratili u prozor za ure|ivanje s tri okna. spremni ste ga popuniti. Ako ste stvorili okvir za WordArt. utipkajte tekst s kojim `elite raditi u okvir za dijalog Enter Your Text Here i tada upotrijebite gumbe na alatnoj traci kako biste primijenili `eljeni izgled. odredite broj redaka i stupaca u okviru za dijalog Create Table. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pokrenuli ~arobnjaka Web Site: 1. U ostalim slu~ajevima odaberite File.196 27. dvostruko kliknite okvir kako biste otvorili okvir za dijalog Insert Picture gdje }ete odabrati `eljenu sliku. New. Kliknite OK kako biste stvorili tablicu. Upotrijebite sljede}i popis kao vodi~ za svaku vrstu okvira: l Ako ste stvorili okvir za tekst. Dvostruko kliknite `eljeni objekt kako biste ga umetnuli u publikaciju. VJE@BA Nakon {to ste stvorili okvir. kliknite Yes ako `elite spremiti promjene ili No ako `elite odbaciti promjene. Ako ste stvorili okvir za tablicu. vratit }ete se na prija{nje stanje.

Pregledajte predlo`ene dizajne Web lokacija. 5. 3. Upotrebom ranije opisanih tehnika uredite Web lokaciju kako bi sadr`avala va{e informacije.5 U podru~ju Additional Pages mo`ete odabrati stranice koje `elite na Web lokaciji. Za nastavak rada kliknite Next. . 6. Kliknite gumb za odabir stranice kako biste se pomicali izme|u stranica.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 197 2. Primjer Web stranice za prikaz dodatnih hiperveza Gumbi za odabir stranice SLIKA 27. 4. Odaberite shemu boja i kliknite Next. Odaberite stranice koje `elite uklju~iti u Web lokaciju (slika 27. Publisher stvara svaku stranicu koju ste odabrali.5). Kada prona|ete jedan koji vam se svi|a. Nastavite odgovarati na pitanja sve dok gumb Next ne postane nedostupan i tada kliknite Finish. Kliknite Next kako biste zapo~eli rad. dvostruko kliknite na nj.

VJE@BA Kada ste spremni objaviti svoje Web stranice. Kliknite opciju Publish a Web Site u popisu. pomo}u Microsoft Web Publishing ~arobnjaka. Accessa.198 27. upotrijebite stranice pomo}i koje }e vas uputiti u na~in objavljivanja. PowerPointa. Pro{li ste veliko gradivo u samo nekoliko minuta pa stoga ~uvajte knjigu pored ra~unala kako bi vam dobro do{la ako nai|ete na odre|ene probleme u radu. Excela. Na taj na~in }ete prije}i na stranicu s odre|enim instrukcijama za objavljivanje na Web poslu`iteljima. Outlooka i Publishera. FTP lokacijama. na diskovima lokalne mre`e ili u mapi na va{em ra~unalu. U vje`bama koju su trajale samo desetak minuta savladali ste osnovne elemente Worda. ^estitamo! Upravo ste pro~itali posljednju stranicu knjige. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti Publisher da biste stvorili profesionalno dizajniranu publikaciju za svoj posao. Nau~ili ste i kako stvoriti Web stranicu uz pomo} ~arobnjaka. Na kartici Answer Wizard utipkajte publish a web site i pritisnite Enter. .

60 ? (znak pitanja). stvaranje upita. 101 “” (oznaka navodnika). 99. stvaranje baze podataka. 60 [] (uglata zagrada). stvaranje izvje{taja. matemati~ki operator). 91-95 Form Wizard. 99 0 (nula). stvaranje tablica. 123-124 Table Wizard. 59 .KAZALO . 60 : (dvoto~ka). matemati~ki operator). 99 . 25 @ (at simbol).(oznaka minusa). 59 . 61 A Access ~arobnjaci Database Wizard. 59 % (postotak). 128 + (oznaka plusa. 5 ´ (simbol naglaska). 99 > (jednostruko desno) gumb. 101 / (crta dijeljenja). stvaranje formi. 97. 101 () (zagrade). 61.128 $ (oznaka dolara). (zarez). 123 Report Wizard. 73-74 < (jednostruko lijevo) gumb. 119-121 Simple Query Wizard. 74 _ (podvlaka). 6 .116 << (lijeva dvostruka o{tra zagrada). 99 > (desna jednostruka o{tra zagrada). (decimalna oznaka). 99 >> (dvostruko desno) gumb. 59 * (oznaka mno`enja. 59 # (pound sign). 4 ^ (potencija. matemati~ki operator). (to~ka). 74 * (zvjezdica). 99 << (dvostruko lijevo) gumb. 115-117 Query Wizard.100 gumbi < (lijeva jednostruka o{tra zagrada).

100 okviri za dijalog Access.95 File New Database. 60 Action Buttons naredba (Slide Show izbornik. 109. 110-111 kartice. 123-124 Accounting format (Excel). 126. 114 Field Properties. 93-95 Form Wizard. 108 Sort (Records izbornik). 183 . prikazivanje rezultata upita. 127 Sort Ascending. 114 New Query. 128-129 Query Design prikaz. 113 Sort Descending. 119-121 naredbe Delete Columns (Edit izbornik). 125 polja. 127-128 prijelazi iz prikaza u prikaz. 100 upiti kriteriji. 94 Cut. 113 Summary Options. 181 New Contact. 125 prozori Database. 106 Print.160 Action Settings okvir za dijalog (PowerPoint).126 New (File izbornik).118 Paste. 118 New. 114 Gruping Options.200 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 >> (desna dvostruka o{tra zagrada). 95 slogovi filtriranje. 118 Run. 118 New. 125 prikazi Datasheet. Tables (Database prozor). 126 Forms. 126 Picture. 124 New Report. pregled. grupiranje. 92. PowerPoint). 157. 158. stvaranje upita. 127-128 Select query. 108 Close. 118 izvje{taji slogovi. 99 Cancel. 107 Main Switchboard. 118-119 stvaranje pomo}u Report Wizarda. 92. 116 New Form. 123 uno{enje. 106 Remove Filter/Sort (Records izbornik). 111-113. 126 Primary Key (Edit izbornik). 120 stvaranje pomo}u AutoReporta. 95 Primary Key. 125 Undo. 109 View. 92 Show Table.95 Paste (Edit izbornik). 124-125 Simple Query Wizard. 108 Query Design. 113 Row (Insert izbornik).130 rezultati.160 Actions izbornik naredbe (Outlook) Forward. 114. 120 New Record. 113 Table (Insert izbornik).

1 zatvaranje. 118-119 stvaranje pomo}u Report Wizarda. 6 dokumenti. 114-115 stvaranje pomo}u Form Wizarda. 56. 2 Windowsi. 118-119 AutoSum (Excel). 120 stvaranje pomo}u AutoReporta. 2-3 pridjeljivanje imena. 69 AutoLayout za stranice (PowerPoint). 52-53 AutoContent Wizard (PowerPoint) dodavanje podno`ja. Excel) ili okvir za dijalog. 179 zamjena teksta. 4 otvaranje. 124-125 Simple Query Wizard. 30 naredba (Format izbornik. Excelova radna stranica. 166. Excel). 85-86 AVERAGE funkcija. 133 AutoFill (Excel). 103 . 53 radna stranica. 4-5 zatvaranje. 188 New Meeting Request to Contact. 84 B Back gumb. 131-133 Reply. 4 napu{tanje. 125 Select query. PowerPoint). 114-115 AutoFormat gumb (Word). 50 Balon~i} na }elijam (Excel). 179 Apply Design Template naredba (Format izbornik. 84 At simbol (@). 51 Baze podataka (Access) forme stvaranje pomo}u AutoForma. 80-81 Argumenti funkcija. 123-124 slogovi. 145 Apply Design Template okvir za dijalog (PowerPoint). 139 Aplikacije datoteke limitiranje znakova. 119-121 Query Design prikaz. spremanje. 145-146 AutoNumber polje. 187 New Message To Contact. 41 Apsolutna adresa }elije. 133 Normal prikaz. 145-146 Word. 115-117 unos podataka. 120 stvaranje pomo}u Database Wizarda. 104 AutoReport (Access). 3 Backspace tipka (Excel).KAZALO 201 New Letter To Contact. 55 AutoForm (Access).62 Animacije (PowerPoint). 118 izvje{taji grupiranje. 52 AutoFit (Excel). pokretanje.188 Alignment kartica (Format Cells okvir za dijalog. 186 New Task For Contact. 4 spremanje. 188 Address Book (Outlook). 91-95 tablice brisanje. grupiranje. 133-134 stvaranje. 7 pre~ice. 4 AutoComplete (Excel) isklju~iti. ispis. 145 Apply gumb PowerPoint.

123 kriteriji. 108 slogovi. 100-103 upiti. 103 polja. 154 C C: pogon. 112-113 unos. 66 Borders and Shading okvir za dijalog (Word). Excel). 24 znakovi (Excelova radna stranica). 15 Brisanje Access tablice. 62 Clip Art (Power Point). 109 formati brojeva u radnim stranicama (Excel). 117 primarni klju~. 31 tekst (Word). 107 ve} sortirani niz. 97 polja. 129 Boje (Word). 54 . promjena sadr`aja. 104-105 prikazi. okviri (Publisher). 128-129 polja. Excel).202 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 }elije. 82 Cancel gumb Access. 126 polje primarnog klju~a. 129 za tekst.158 Bullets and Numbering okvir za dijalog (PowerPoint). 20-21 Border kartica (Format Cells okvir za dijalog. 7. 94 Excel. 108-109 brisanje. 50 Browse gumb. 110-111 vra}anje na prija{nji niz. 183-184 Check Names okvir za dijalog (Outlook). Word) ili okvir za dijalog. 91-97. 147 stupci u tablicama (Word). 126 prikaz rezultata. 185 Check Full Name okvir za dijalog (Outlook). 102 brisanje. 62 podatak (Excelova radna stranica). 50 Categories gumb ili okvir za dijalog (Outlook). 93. uljepljivanje preko. 130 za podatke. 38 stranica (PowerPoint). odabiranje. 7 Calc Now gumb (Excel). 113 vrste. ne brisanje. pronala`enje cijelog pogona. 187 Clear naredba (Edit izbornik. Borders or Column kartice. 127-128 sortiranje polja. 126 stvaranje.106 smje{tanje u forme. 111-112 sortiranje. 98. 113 stupci. 109. 67 Break naredba (Insert izbornik. 34 Borders gumb (Excel). 99 dodavanje. 54 poruka e-po{te (Outlook). 196 Clipboard. 105 pomicanje po formama. 116 ure|ivanje. 99. 108 opcije formatiranja. 111 dizajniranje. 155-157 Clip Gallery Tool gumb. 182 stilovi znakova u dokumentima (Word).

187 stvaranje. 3 pridjeljivanje e-po{ti (Outlook). 2-3 pogoni. dodavanje. 84 balon~i}i. 115 prikaz (Access). 76 relativne adrese. 80-81 argumenti funkcija. 59 . 32 ^uvar teksta (Word predlo{ci). 4 pronala`enje. 77 hvataljka za popunu. Outlook). 61 Cut gumb Access. 33 Columnar (AutoForm opcija). 20 Column kartica (Table Properties okvir za dijalog. 46 Create Table okvir za dijalog (Publisher). pomicanje na. 183 pisma. 84 Create New Folder gumb. 104 Datoteke mape. 51-52 odabiranje. 172 spremanje. 114 Conditional Formatting okvir za dijalog (Excel). 114 Database Wizard. Excel). 28 Currency format (Excel). 4 otvaranje. 60 Date/Time polje. 185 Custom format (Excel). 67-68 spajanje. 111 Excelove radne stranice apsolutne adrese. 188 poruke. 70 COUNT funkcija. pridjeljivanje. 170-171 pridjeljivanje imena.). 196 Crvena valovita crta (Word). 64 Wordove tablice. 51 kopiranje. dogovaranje. 6. 118. 183-185 komunikacija. 80-81 rubovi.KAZALO 203 Close gumb. 59 polje. 172 Decimalna to~ka (. 53-54 pridjeljivanje imena. 65-67 sjen~anje. 54 Word. poravnavanje. 187 gumb. 188 Contacts popis (Outlook). odabiranje teksta. 91-95 Datasheet AutoForm opcija. Word). 4-5 zatvaranje. 45 ]elije Accessove tablice. 54 Word. 7 ograni~enje znakova. 183-185 zadaci. 6-7 slanje. 78 uvla~enje. 126 Excel. 172 Colors okvir za dijalog (Word). 56. 70 Contacts (Outlook) adrese e-po{te. 31-32 D Database prozor (Access). 74-77 gre{ka pri dijeljenju s nulom. 51 formule. slanje. 6-7. 127-128 Date format (Excel). 62-64 ure|ivanje. 186 mapa. 186-187 sastanci. upiti. slanje. 104 Current View naredba (View izbornik. pronala`enje. 185-186 Copy gumb Excel. 32 Copy naredba (Edit izbornik.63 tekst.

126 Delete gumb (Outlook). 153 Dogovaranje sastanaka s osobom za kontakt (Outlook). 10 Ruler oznake. 9 odlomci. 109. 36 brisanje. 19-20 predlo{ci a`uriranje dokumenata. tipka (Excel). 31 Delete. 155 bubbles i palete. naredba (Table izbornik. dodavanje. 49 ~arobnjaci. podcrtana.47 modificiranje. 20 Font Color paleta. 9-11 provjera gramatike. pode{enje. poravnavanje. 187 Dokumenti (Word) aplikacije. 21 masna. 34-35 stupci. 64 Delete Delete Cells okvir za dijalog (Word). 31 Delete Columns naredba (Edit izbornik. okviri (Publisher). 11 margine. 9-11 odjeljci. 29-30 . Word). 28 rubovi. 46-48 spremanje. 54 Demote gumb (PowerPoint). 97 Dodavanje Clip Art stranicama (PowerPoint). 38 stvaranje. 46 stvaranje. 17-18 specijalni efekti. 4 izvorno. 44. 18-19 prikazivanje. promjena. 31 umetanje. 39 znakovi. napu{tanje. 36 prikazivanje imena. 24 ispisivanje. 12 spremanje. 15 prekidi stranice. 44 instaliranje. 26-27 provjera pravopisa. 32 rubovi. 7 a`uriranje. 26-27 razmak izme|u redaka. 191 Desni klik mi{a (Word). 5 stilovi modificiranje. 13-14 rije~i. 6-7 gre{ke. 38 tablice }elije. zelena ili crvena valovita crta. 38-41 tekst. lijeva margina. 44-48 prekida~i odjeljka. 11 pisma boje. nako{ena. 182 Delete. 156 nepobrojanih popisa stranicama (PowerPoint).204 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Decrease Indent gumb (Excel). 18 promjena. 49 datoteke. 41-42 odlomci. 10 uvla~enje teksta. 31-34 tekst. 10 promjena. 37-38 naslovi. 14 Dizajniranje tablica (Access). 196 Design Set (Publisher). 12 sivo i bijelo podru~je. 32 reci. 142 Design Gallery Object gumb. povratak na prija{nje stanje. 154 okvira za tekst stranicama (PowerPoint). 16 Print Layout prikaz. odabiranje. Access).

24 pronala`enje i zamjena. 60 E Edit izbornik naredbe Access Delete Columns. 67 Calc Now. 53. 52 Merge Cells (Format izbornik). 26-27 provjera pravopisa. 56 Options (Tools izbornik). 64 Merge and Center. 6 Drawing alatna traka (PowerPoint). 70 Fill. 59-61 gumbi Borders. 58 Fill (Edit izbornik). 62 matemati~ki operatori. 25 poni{tavanje gre{aka. 23-24 provjera gramatike. 73-74 naredbe AutoFormat (Format izbornik). 176 Move To Folder. 72 Format. 23 Undo Replace. 50 Excel AutoComplete. 109. 24-26 uvla~enje. 126 Excel Clear. 26-27 skrivanje. 69 Cells (Format izbornik). 24 Find naredba. 70 Outlook Mark All As Read. 62 Claer (Edit izbornik). 24 Elementi (Outlook). 62 Copy. 56 Paste. 126 Paste. Undo. 54 kartice Alignment (Format Cells okvir za dijalog). 82 Cancel. 62 Copy (Edit izbornik). 194 Word Replace. 84 formati brojeva. 163 Enter gumb (Excel). 70 Print Preview (File izbornik). 82 Page Setup (File izbornik). 85 ~arobnjak. 152 Dvoto~ka (:). 62-63 Number (Format Cells okvir za dijalog). 50 Copy. 68 . 65 Paste Special (Edit izbornik). 12 zatvaranje svih otvorenih istovremeno. 52-53 AutoFill. Function Wizard. 52 Paste Special. 176 End Show (PowerPoint). 64 Enter. 70 Delete (Edit izbornik). 52 AutoSum. 71 Increase Indent. 177 Publisher.KAZALO 205 tekst brisanje. 75 Fill Color. 54 Cut. 68 Format Painter. 54 Decrease Indent. 19 pronala`enje.

Patterns kartica. 131. 62 Border kartica. Print Preview. 61. stvaranje. 6 Excel. 12 Font Color gumb (Word). 179 Print. 25 okvir za dijalog. 5 Word Exit. 18 Form Wizard (Access) forme. 136 Publisher. Alignment kartica. 68 tipka. 66 Patterns kartica. 69 Merge Cells. 11 Save As. 25 First Line Indent oznaka. 71 Format Cells. 68 Format gumb Excel. 71 Word. Word) ili okvir za dijalog. 179 Save Attachments. 45 Page Setup. 61. 64 Format Cells. 20 Paragraph. Delete. 70 strelice. 107 File izbornik naredbe Close. 115-117 okvir za dijalog. 24 Replace kartica. 54 Exit naredba (File izbornik. Outlook). 68 Outlook Exit. 68 Paste Special. 145 Slide Layout. 56. 23 Find Now gumb. 196 Save As Web Page. 64 Alignment kartica. 116 Format Cells okvir za dijalog (Excel). 20-21 Font naredba (Format izbornik. New. 180 PowerPoint. 181 Save As. 93-95 Fill Color strelica (Excel). New. 62 Format Cells. Fill Color. 13 . 66 Format Cells. 69 Conditional Formatting. 52 Find (Word) naredba. Border kartica. 56 PowerPoint Apply Design Template. 25 Find and Replace okvir za dijalog (Word). Excel). 68 Fill naredba (Edit izbornik. 22 More gumb. 40 Format izbornik naredbe Excel AutoFormat. 48 File New Database okvir za dijalog (Access). 6-7. 19-20 Font Size okvir za popis. 56. 179 Send. 146 Word Font. 172. 6 New.206 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 okviri za dijalog AutoFormat. 7 Find Whole Words Only (opcija tra`enja). 22 Find All Word Forms (opcija tra`enja). 179 F Field Properties prozor (Access).

157-158 Hyperlink To. 162 Go To Folder okvir za dijalog (Outlook). 72 radne stranice. 177. 158 Run Macro. 163 Home gumb (PowerPoint). 158 Gumbi za poravnavanje. stilovi. 51 Hyperlink polje. 105 Excelove radne stranice AutoFormat. 36 prikazivanje imena stilova. 81-82 Forward gumb ili naredba (Actions izbornik. 99 Gumb dvostruke lijeve o{tre zagrade (<<). gumb. 120 Grupiranje slogova (Access). 36-38 stvaranje. PowerPoint).KAZALO 207 Style. 114 Formula Palette (Excel). 39 Forms gumb (Access). modificiranje. poruke e-po{te. 35 Hide Slide naredba (Slide Show izbornik. 41-42 odlomci. 70 Formatiranje uz uvjete (Excel). 37-38 naslovi. 71-72 tekst. 39-41 Format Painter (Excel) gumb. 181 Fraction format (Excel). 66-68 Outlook. 158 Run Program. 99 Gumbi za akciju (PowerPoint) dodavanje na prikaz stranica. 181 Go izbornik naredbe (PowerPoint). 38-41 tekst. 105 Hyperlink To gumb (PowerPoint). 71-72 Access. 99 Gumb jednostruke lijeve o{tre zagrade (<). spremanje. 38 stilovi znakova. 183 Gre{ka pri dijeljenju s nulom. 183 FW Message okvir za dijalog (Outlook). 59-61 Format Painter. polja. 169 Wordovi dokumenti. 88-90 Formule za izra~unavanje (Excel). 160 G General format (Excel). 48 . 99 Gumb jednostruke desne o{tre zagrade (>). 60 Full Name. Word). 160 HTML (Hypertext Markup Language). 62 brojevi. 158-160 Hyperlink to URL okvir za dijalog (PowerPoint). 12 Hide Gridlines naredba (Table izbornik. 69 brisanje. 4-5 Hvataljke za popunu na }elijama (Excel). 9 stilovi. 77 Grouping Options gumb (Access). Outlook). 70 formatiranje uz uvjete. 59 kartica (New okvir za djalog. datoteke. 120 Gumb dvosruke desne o{tre zagrade (>>). Slide Navigator or Title. Word). 11 H Hanging Indent oznaka.

155 Word Borders (Borders and Shading okvir za dijalog). 188 Logo Creation Wizard. 68 PowerPoint. 149 stupci u tablicama (Word). 66 Patterns (Format Cells okvir za dijalog). 56. 181 radnih stranica. 193 Lokacije. 84 Ikona. 12 Letter Wizard (Outlook). 64 Indents and Spacing kartica (Paragraph okvir za dijalog. 172 Ispis dokumenti. 15 New Slide (PowerPoint). 70 stranica u Slide Sorter prikazu (PowerPoint). 196 Insert Table okvir za dijalog (Word). 166-171 Izvorne margine (Word). 139 Inbox (Outlook). 79 uz pomo} opcije Format Painter. 190 Kopiranje Excelove radne stranice }elije. 33 General (New okvir za dijalog). Web. Program ili Start. 1 Izrada poruke e-po{te (Outlook). 146 Insert New Slide gumb (PowerPoint). 13-14 Insert Clip Art okvir za dijalog PowerPoint. 155 Publisher. 34 Column (Table Properties okvir za dialog). 13-14 Replace (Find and Replace okvir za dijalog). 196 Insert izbornik naredbe Break (Word). 51-52 formatiranje uz uvjete. 166. 23 Katalozi (Publisher). Word). 95 Mape Contacts. 136 Insert Picture okvir za dijalog (Publisher). 65 Izbornici. 128-129 Left Indent oznaka. 174 Increase Indent gumb (Excel). 183 . Slide (PowerPoint). mre`a (Excel). stvaranje (Publisher). 196-198 M Main Switchboard prozor (Access). 11 K-L Kartice Excel Alignment (Format Cells okvir za dijalog). 48 Indents and Spacing (Paragraph okvir za dijalog). Pictures (Insert Clip Art okvir za dijalog).208 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 I IF funkcija. 29-30 Internet Connection Wizard (Outlook). 33 Kriteriji za upite (Access). 4 poruka e-po{te (Outlook). 62 Border (Format Cells okvir za dijalog). 72 formula.

Excel). 188 . 194 crna strelica okrenuta prema dolje. 2 Programs. 84 Memo polje. 25 Matemati~ki operator mno`enja (*). 177 Move Up gumb (PowerPoint). 6 poruka e-po{te (Outlook). 39 New Letter To Contact naredba (Actions izbornik. 74 potencije (^). 142 tanka okomita crta.KAZALO 209 My Documents. 18-19 Master naredba (View izbornik. PowerPoint). 160 Match Case (opcija tra`enja). 7 Margine dokumenta (Word). 74 zbrajanje (+). 14 izgled pokaziva~a. Outlook). 59 Nepobrojani popisi (PowerPoint). 126 dvosruka strelica. Outlook). 104 Merge and Center gumb (Excel). 153 strelica okrenuta na sve ~etiri strane. 74 Matemati~ki operator zbrajanja (+). 73-74 MAX funkcija. Outlook). 172 Naslovi. 183 New Form okvir za dijalog (Access). 65 skrivanje. 176 Masna pisma (Word). 73 Matemati~ki operatori (Excel) gre{ka pri dijeljenju s nulom. promjena. 179 datoteke. 66 My Documents mapa. 2 N Nako{ena pisma (Word). 84 Mi{ desni klik. 163 Modify gumb (Word). Outlook). u PowerPointu. 2 pronala`enje. 67 Negativni brojevi. 153 strelica s ~etiri glave. prikazivanje. 42 Modify Style okvir za dijalog (Word). 24 Move Down gumb (PowerPoint). Excelova radna stranica ispis. 150 Move To Folder naredba (Edit izbornik. 77 mno`enje (*). 147. 114 New gumb Access. 187 MIN funkcija. 158 strelica dvostruke strane. 7. 18-19 Napu{tanje aplikacije. 118 Word. Excelova radna stranica. 42 More gumb (Find and Replace okvir za dijalog. 151 Mre`a. 56 Merge Cells naredba (Format izbornik. 10 kri`ni. 34 pokaziva~. 9-11 Mark All As Read naredba (Edit izbornik. Word). 114. 56 Message okvir za dijalog (Outlook). 154 New Contact gumb ili naredba (Actions izbornik.

Outlook). 194-195 Objekti (PowerPoint). 139 Nula (0). 48 New Query okvir za dijalog (Access). 2 poravnavanje. Outlook). 11 prekida~i odjeljaka. 43. 104 Normal prikaz gumb (PowerPoint). 61 Number format (Excel). Outlook). 136 Publisher. 146 okvir za dijalog. 94 Number polje. 124 New Record gumb (Access). 11 Send. 196 Okvir. 187 New naredba (File izbornik) PowerPoint. 3 naredbe. 150 prekida~i odjeljka (Word). 118 New Report okvir za dijalog (Access). 196 Word. File izbornik Close. 188 Okomito poravnavanje. 188 Next Item gumb (Outlook). 175 Next Slide gumb (PowerPoint). 1 Up One Level. 59 O Objects alatna traka (Publisher). 139 Ne`eljena polja ili tablice (Access). 6-7 Open. 63 Okvir slike (Publisher). 9 Odlomci PowerPoint. 5 okviri za dijalog Find. 146 New Style okvir za dijalog (Word). 6-7 Open. 187 Start. 16 stilovi. 193-196 Okviri za tablicu (Publisher). 15 prekidi stranica. 6 Office Assistant gumb. 3 Browse. 39-40 New Task For Contact naredba (Actions izbornik. publikacija (Publisher). 143 Odabiranje }elije (Excel). 196 . 53-54 slogovi (Access). 175 Next naredba sko~ni izbornik (PowerPoint). 131. 45 New okvir za dijalog Access. 111-112 Odjeljci dokumenta (Word). 15 PowerPoint. 146 naredba (Insert izbornik). 92 PowerPoint. 118 New Slide (PowerPoint) gumb. 142 Word poravnavanje. 4 Save As.210 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 New Message To Contact gumb ili naredba (Actions izbornik. 2-3 Print. povla~enje ili ponovno ure|ivanje. 186 New Metting Request To Contact naredba (Actions izbornik. 36 Office 2000 aplikacije gumbi Back. 7 Close. 6 Save As Web Page. 135 Word. 138 Notes Pages prikaz (PowerPoint). 4. 135-136. 162 View izbornik (Outlook).

181 Go To Folder. 181 Reply (Actions izbornik). 150 prikaz. 53. 185 Check Full Name. 158 Object polje. 177 New Contact (Actions izbornik). 183 Message. 181 Reply To All. 63 Otkazivanje formula (Excel). 186 New Metting Request To Contact (Actions izbornik). 137 Outlining alatna traka (PowerPoint). 172 Letter Wizard. 180 okviri za dijalog Categories. 187 New Task For Contact (Actions izbornik). 174 naredbe Current View (View izbornik). 172 Select Name. 75 Outline (PowerPoint) pano. ponovno ure|ivanje stranica. 246 Operacije u formulama ili u Excelovim radnim stranicama. prikazivanje.KAZALO 211 Okviri za tekst (Publisher). 188 New Message To Contact (Actions izbornik). 166. 182 Forward. 152-153 OLE (object linking and embedding) (PowerPoint). 75 Options naredba (Tools izbornik. 166. 183-184 Check Names. 179 Save Attachments (File izbornik). 185 Untitled Meeting. 175 Previous Item. 172. 188 Next (View izbornik). 181 Mark All As Read (Edit izbornik). 150-151 Outlook Address Book. 183 New Letter To Contact (Actions izbornik). 174 Previous (View izbornik). 188 Contacts popis. 105 Open gumb ili okvir za dijalog (Word). 179 Save As (File izbornik). 179 Forward (Actions izbornik). 181 Next Item. 2-3. 176 gumbi Close. 66 Orijentacija teksta. 188 elementi. 168. 187 FW Message. 185-186 ~arobnjaci Internet Connection Wizard. 176 Move To Folder (Edit izbornik). 187 . 175 Print. 196 Okviri za tekst u stranicama (PowerPoint). 142. 175 Preview Pane (View izbornik). 179 Reply. 179 Send. 180 Inbox. 172 Delete. 46. 185 Exit (File izbornik). 175 Print (File izbornik). 172. Excel). 179 Send (File izbornik). 187 Outlook 2000 Startup.

12 Oznake navodnika (“”). Word) ili okvir za dijalog. 187 ozna~avanje. 174 ispis. 174 Paragraph (Word) naredba (Format izibornik). 188 slanje poruka. 188 slanje pisama. PowerPoint). 13 okvir za dijalog. 181 izrada. 168 slanje. 25 Oznaka postotka (%). 178-179 pridjeljivanje datoteka. 68 Percentage format (Excel). 182 ~itanje. 128 Oznake na ravnalu. 61. 60 Oznaka te`ine (#). 177 zatvaranje. 178-179 spremanje. 182 pridijeljeni dijelovi. 167. 172 Ozna~avanje poruka e-po{te (Outlook). 187 komunikacija. 188 struktura (Word). 166 brisanje. 19 boja. 20 Font Size paleta. 186 pridjeljivanje zadataka. 186-187 stvaranje. 166-171 odgovoriti. 183-185 poruke e-po{te adresiranje (Address Book). nako{ena. 18-19 prikazivanje. 187 Untitled Task. Access). 176 pode{avanje. 169-170 skrivena kopija. dodavanje. podcrtana. 188 osobe za kontakt adrese e-po{te. 33 Paste naredba (Edit izbornik. 128 P Pack-and-Go Wizard. 95 Picture kartica (Insert Clip Art okvir za dijalog. 126 Paste Special naredba (Edit izbornik. 17 masna. 11 Pano prethodnog pregleda (Outlook). 181 Inbox. 187 dogovaranje sastanaka. 174-176 proslje|ivanje. 190 Page Setup naredba (File izbornik. 176 Oznaka dolara ($). 172-173 ponovno prikazivanje.212 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Untitled Message. 70 Patterns kartica (Format Cells okvir za dijalog. 179-180 osobe za kontakt. 59-60 Oznaka pitanja (?). adrese. 60 Publisher. 18 . 126 Word. 166. 155 Pisma osobama za kontakt (Outlook). Excel) ili okvir za dijalog. 194 Picture gumb (Access). 172 spremanje pridijeljenog dijela. 21 izvorna. Excel). 170-171 provjera pravopisa. 13-14 Paste gumb Access. spremanje. ScreenTips.

147 Demote. 158 Close. 32 sa stranice na stranicu (PowerPoint). 139 ~arobnjaci. 63 Potencija. 52-53 pomo}u AutoFilla. 58 pode{enje. Normal prikaz. 133 Podvlaka (_). 50-51 Podcrtana pisma (Word). 50-51 Ponovno prikazivanje stranica (PowerPoint). 142 Expand All. 150 Move Up. 18-19 Pode{enje teksta. 17-18 specijalni efekti. 6264 vodoravno ili okomito. 85 Podatak u Excelovoj radnoj stranici }elija kopiranje. 147 Popisi u prezentacijama (PowerPoint). 157-158 Browse.54 pomicanje. 3. 17 TrueType.KAZALO 213 promjena. 133 End Show. 17 veli~ina to~ke. 136 Next Slide. dodavanje. 109 pode{enje. 133-134 podno`ja. 139 Promote. 142 . 163 gumbi akcija. 154 reci u tablicama (Word). 99 simbol. 63 Podno`ja (PowerPoint). 151 Home. uno{enje (Excel). 53-54 stupci i reci brisanje. 50. 150 Previous Slide. ve} sortirani niz. 142 Poravnavanje odlomaka u dokumentima (Word). objavljivanje. 113 Pomicanje nepobrojani elementi (PowerPoint). 74 Povla~enje odlomaka (PowerPoint). 54-55 umetanje. 1 Polje primarnog klju~a (Access) brisanje. 131-133 zamjena teksta. 26 s funkcijama. 158-160 Insert Clip Art. 142 PowerPoint animacije. 5 Ponavljanje podataka. 139 Normal View. 133 prezentacija. 52 ponovljeni unosi. 155 Move Down. 106 slogovi. 160 Hyperlink To. 139-140 Pomo} opcije gramati~kih i stilova pisanja (Word). stvaranje. 11 teksta u }elijama (Excel). matemati~ki operator (^). 51-52 odabiranje. 151 New Slide. 17 PMT funkcija. 57 uno{enje pomo}u AutoCompletea. 19-20 Times New Roman. 5 Pogon C:. 89 Web stranice.7 Pokretanje aplikacija Windowsa. AutoContent AutoContent.

135. 14 Ctrl+5. 146 Next (sko~ni izbornik).147 New (File izbornik). 158 Run Program. 111 Ctrl+1. 158-160 Apply Design Templates. 13 Ctrl+2. 157 Slide Navigator (Go izbornik). 146 OLE (object linking nad embedding-povezivanje i umetanje objekata). 155 New Slide. 32 Ctrl+Enter. 161 Slide Sorter. 136 New Slide (Insert izbornik). 7 Ctrl+: (dvoto~ka). 139 Pozivnica. 146 Slide Master (View izbornik). 148150 tranzicija. 150 Screen. 162 Previous (sko~ni izbornik). 110 Ctrl+C. 147-148 Slide Sorter prikaz. dodavanje gumbima. opcije pokaziva~a. 2 tipke Alt+F4. 18 Ctrl+Alt+Spacebar. 146 . 139 Slide Master. 163 Master (View izbornik). 154 Hyperlink to URL. 159 vrijeme prikazivanja. 163 mi{. (to~ka zarez). 135 PowerPoint. 149 Text Box. 111 Ctrl+. 144. 164 Slide Layout. 131. 164 Slide Layout (Format izbornik). 14 Ctrl+A. 149 Title (Go izbornik). ponovno ure|ivanje stranica. spremanje. 110 Ctrl+” (apostrof).214 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Run Macro. 162 okviri za dijalog Actions Settings. 163 naredbe Actions Buttons (Slide Show izbornik). 25 Pre~ice aplikacije. 16 Ctrl+F. 139 URLs (uniform resource locators). 23 Ctrl+klik. 177 Ctrl+N. 147 URLs (Uniform Resource Locators). 146 New. 131-132. 22 Ctrl+H. dodavanje. 136 Set Up Show. 159-160 Meeting Minder. 158 Outline pano. 145 Hide Slide (Slide Show izbornik). 158 Slide Show. 160 Insert Clip Art. 145 Bullets and Numbering. 152 Undo. 162 Set Up Show (Slide Show izbornik). 162 Slide Sorter (View izbornik). 157 Apply Design Template (Format izbornik). 163 Slide ikona.

prikazivanje rezultata upita. stvaranje upita. 181 Print. 32 Ctrl+Y. 4 Prikazi Access Datasheet. 181 Print. 88 Preview Pane naredba (View izbornik. 49 ~arobnjaci. 63 Prethodni pregled formula (Excel). 10 Print Preview naredba (File izbornik. Word) ili prikaz. okvir za dijalog. 15 Print Layout. 16 Prekida~i odjeljka. 175 Previous Slide gumb (PowerPoint). Excel). pre~ice aplikacije. 137 promjena. 127-128 prijelaz iz prikaza u prikaz. 10 Primary Key gumb (Access). 2 Promjena veli~ine (PowerPoint) . 106 Print Layout naredba (Vieew izbornik. 44-48 Pregledavanje Contacts popisa (Outlook). 15 Prekri`ena pisma (Word). 33 Ctrl+X. 108 Query Design. 134135. 139 Outline. 4 Ctrl+V. Outlook). 161 upita. 44 instaliranje. 144-145 Publisher. 138 Notes Pages. 4 Programs izbornik. 118 Outlook. 2 Ctrl+S. 76 datoteke. 174 Previous Item gumb (Outlook). 68 Print gumb Access. 34. 147. 170-171. 194 F7. 44. prekida~i odjeljka. 139 Pridodani dio e-po{ti (Outlook). 1 mapa. stvaranje. 137 Slide Sorter. naredba (File izbornik. Outlook). 190 Word a`uriranje dokumenata. 137 Word Normal. 183 Ctrl+Z. 47 modificiranje. stvaranje tablica. 175 Previous naredba (View izbornik. 127128 Prekid stranice u dokumentima (Word). 138. 118. 19 Prelamanje teksta. rezultati (Access). 100-103 PowerPoint Normal. Outlook). Normal prikaz (Word).KAZALO 215 Ctrl+O. 142 Predlo{ci PowerPoint. 26 Shift+Tab. 46-48 spremanje. 178-179 Pridjeljivanje imena }elije u radnoj stranici (Excel). 46 stvaranje. 149 Slide. 125 Table Design. 185-186 prikaza stranica (PowerPoint).

190 Start Wizard. 196-198 Q Query Design prikaz (Access). 26-27 poruke e-po{te (Outlook). 52 kopiranje. 190 publikacije Design Set. 190 Web Site Wizard. 7 datoteke. 194 Create Table. stvaranje. prikazivanje. 196 Insert Clip Art. 107 Main Switchboard.216 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Clip Art slike. 196 Insert Text Here. 189-190 Web stranice ili Web lokacije. 169-170 Prozori Access Database. 53-54 rubovi. 196 ~arobnjaci Logo Creation Wizard. 53 balon~i}i. 190 Web Page. Slide Miniature. 65-67 sjen~anje. isklju~ivanje. 157 okviri za tekst u stranicama. formatiranje. 191 gumbi. 190 mi{. 51 odabiranje. 78 uvla~enje. 193-196 predlo{ci. 26-27 Provjera pravopisa dokumenti (Word). 140-141 Publisher Clip Art Tool gumb. 125 Query Wizard (Access). 194 naredbe New (File izbornik). 6-7 Word dokumenti. 71-72 okviri za dijalog Object alatna traka. 59-62 }elije kopiranje izme|u radnih stranica. 195 katalog. 192-194 sadr`aj. dodavanje. 191 odabiranje. 194 Design Gallery Object gumb. izgled pokaziva~a. 67-68 spajanje. 190-192 ure|ivanje. 196 Insert Picture. 190 stvaranje. 196 Undo (Edit izbornik). 153 Promote gumb (PowerPoint). 51 brojevi. 194 . 196 predlo{ci. 95 PowerPoint. 56 ure|ivanje. 123 R Radne stranice (Excel) AutoComplete. 196 okviri. 196 Design Set. 190-191 okviri. 64 formati formatiranje uz uvjete. 114 Field Properties. 196-198 Wizard gumbi. 142 Pronala`enje C: pogon. Object alatna traka. 193 Pack-and-Go Wizard. 24-26 Provjera gramatike (Word).

prikazivanje. 127 . 66 naslovi. 81-82 kopiranje. 81 negativni brojevi. 74 uno{enje. 58 pode{avanje {irine. sjen~anje. 119-121 Right Indent oznaka. Word). 89 hvataljke za popunu. 58 pode{enje visine. 113 Replace naredba (Edit izbornik. ure|ivanje. 34-35 Ruler naredba (View izbornik. 113 Relativna adresa }elije (Excel). 51 matemati~ki operatori. 88-90 imena.KAZALO 217 kopiranje pomo}u Format Paintera. 57 tekst AutoFormat. Access). 12 Run gumb (Access). 32 Records izbornik naredbe. 54-55 umetanje. 80-81 Remove Filter/Sort naredba (Records izbornik. 79 matemati~ki operatori. 65-67 Word dokumenti. 83 pomo}. 28 Rubovi Excelove radne stranice. Remove Filter/Sort (Access). Word) ili kartica (Find and Replace okvir za dijalog). 87 AutoSum. 75 ponovni pregled. 77 izra~unavanje. 9. 67 podatak brisanje. 179 Reply To All gumb. 77 provjera. 75 u }elijama. 23 Reply gumb ili naredba (Actions izbornik. 50-51 unos pomo}u AutoCompleta. 75-77 ure|ivanje. 84-85 AutoCalculate. 12 Rije~i. pridjeljivanje imena. 57 redoslijed operacija. 78-79 funkcije argumenti. 62-64 znakovi. 52 unosi. 57 stupci brisanje. zelena ili crvena valovita crta. 52-53 unos pomo}u AutoFilla. 179 Report Wizard (Access). 65 skrivanje. 54-55 umetanje. 54 ponovljeni unosi. 54-58 Wordove tablice. brisanje. 66-68 poravnavanje u }elijama. 73-74 mre`a ispis. 50 Razmak izme|u redaka u dokumentima (Word). 85-86 Formula Palette. 70 formule }elije. 59 otkazivanje. 73-74 mije{ana svojstva. Outlook). 69 formatiranje. 76 gre{ka pri dijeljenju s nulom. 50 reci brisanje. 13-14 Reci Excelove radne stranice. dodavanje }elijama.

168. 163 Set Up Show. 149 Sortiranje slogova (Access). 19 Sjen~anje (Excel) }elije. 56. 32 Select Query (Accessove tablice). 147-148 Slide Navigator naredba (Go izbornik. 163 teksta (Word). 4-6. 179 Word. PowerPoint) ili okvir za dijalog. 125 Simbol naglaska (´). 168 Slide ikona (PowerPoint). 162 Slide prikaz (PowerPoint). 67 Sko~ni izbornik naredbe. 101 Simboli polje primarnog klju~a (Access). 163 Special format (Excel). 164 Shift+Tab pre~ica (Access). 157. 121 Sounds Like (opcija tra`enja). 149 naredba (View izbornik). 185 Select naredba (Table izbornik. 160 Hide Slide.218 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Run Macro gumb (PowerPoint). naredbe Actions Buttons. 112113. 158 S Sastanci s osobama za kontakt (Outlook). PowerPoint). Word). 61 . 151 mre`e u radnoj stranici (Excel). 185 Save As naredba (File izbornik) Outlook. 158 Run Program gumb (PowerPoint). 48 okvir za dijalog (Word). 180 Set Up Show naredba (Slide Show izbornik. 180. 63 Speaker Notes (PowerPoint). Next (PowerPoint). Outlook) ili okvir za dijalog. PowerPoint) ili okvir za dijalog. 66 stranice (PowerPoint). 179 Save gumb. 35 Show Table okvir za dijalog (Access). 164 Slide Sorter (PowerPoint) gumb. 137 Slide Show (PowerPoint) gumb. 118 Show Gridlines naredba (Table izbornik. 106 Simple Query Wizard (Access). 187 Send naredba (File izbornik). 187 Save and Close gumb. 144. 19 Skrivena kopija (Outlook). 172. 67-68 naslovi. 146 Slide Master. 138. 194 Select Name okvir za dijalog (Outlook). 25 Spajanje }elija. 60 ScreenTips. 172. 139 Slide Layout naredba (Format izbornik. 4 Scientific format (Excel). 123-124 Sjen~ana pisma (Word). Word). 149 prikaz. 162 Skrivanje strukture u stranici (PowerPoint). 124-125 Send (Outlook) gumb. 161 izbornik. 46 Save Attachments naredba (File izbornik.

133-134 objekti. 133 Pointer Options (mi{). 136 End Show. ure|ivanje. 147-148 vrijeme prikazivanja. stvaranje. 137 promjena. 142 skrivanje stranica. 133 Struktura (PowerPoint) nivoi. 136. 162-163 pode{enje opcija. 149 Meeting Minder. 144-145 stvaranje prezentacija. ure|ivanje.KAZALO 219 Specijalni efekti pisama (Word). 131-136 tekst. 154 Normal prikaz. 142 povratak na prija{nje stanje. 137 Slide Sorter. 142 . 134-135 prezentacije. 4-5 dokumenti. 145-146 brisanje/povratak na prija{nje stanje. 1 Start Wizard (Publisher). 163 gumbi za akciju. stvaranje. 138 Notes Pages. 157-158 hiperveze. 147 predlo{ci pridjeljivanje prezentacijama. 163 Slide Master. 133 AutoLayout. promjena. 139 AutoContent Wizard Normal prikaz. 150 popisi. 139-140 ponovno ure|ivanje u Outline panou. 163 pomicanje sa stranice na stranicu. 190 Stranice (PowerPoint) animacije. dodavanje. 161 prikazivanje skrivenih stranica. 137 prikazivanja stranice kontrola. 133-134 prezentacije. 159-160 kopiranje. 139 zamjena teksta pomo}u AutoContenta. 144 Slide Miniature prozor. 46 Start gumb ili izbornik. 147 Clip Art. 151 stvaranje. 139 Outline. 155-156 dodavanje prezentacijama. 26 Spremanje datoteke. 141 tranzicija. 152-153 podno`ja. 134-135 Presentation Design predlo{ci. 131-133 zamjena teksta. 163 nepobrojani popisi. 149 struktura promjena nivoa. 143 odlomci. 142 okviri za tekst. 5 e-po{te (Outlook). 161 prikazi Normal. 177-179 predlo{ci (Word). ponovno ure|ivanje. 164-165 pregled. 1920 Spelling and Grammar gumb ili okvir za dijalog (Word). 163 Screen. povla~enje ili ponovno ure|ivanje. 140-141 Slide Sorter prikaz. 139 ure|ivanje. 138 Slide. 163 skrivanje/ponovno prikazivanje.

97 filtriranje. 102 brisanje. 104-105 Yes/No. pomicanje. 105 Format. 32 Style (Word) naredba (Format izbornik). 111-112 sortiranje. 125 Superscript pisma (Word). 104 upiti. Column kartica (Word). 103 Currency. 105 forme. uno{enje podatka. 107 vrste. 93. 108-109 dodavanje. 116 Hyperlink. 100103 Table izbornik naredbe (Word) Convert Text To Table. uljepljivanje. 30 Delete. 54-55 umetanje. promjena sadr`aja. 105 opcije formatiranja. 95 naslovi. 100 Tablice (Access) AutoNumber. 52 Word dokumenti. 85 Summary Options gumb (Access). 35 Table AutoFormat. 98. 31 Hide Gridlines. 104 Number. 123 forme. 105 dizajniranje. 39-41 okvir za dijalog. 117 smje{tanje. 118 grafike. 105 prijelaz iz prikaza u prikaz. 32 Show Gridlines. 58 pode{avanje {irine. 130 ure|ivanje. 29-31 Select. 105 Memo. 113 vra}anje na ve} sortirani niz. 33 Table Wizard. 97. 33 Table Properties okvir za dijalog. 126 . 113 uljepljivanje preko sadr`aja. skrivanje. 110-111 ve} sortirani niz. 33-34 tablice. 99.220 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 stranice. 34 Table Properties. 19 SUM funkcija. 108 slogovi odabiranje. 112-113 uno{enje. 35 Insert. 109 Select query. 104 Default Value. 126 Excelove radne stranice brisanje. 94 polja. 19 T Table Design prikaz (Access). 151 Stupci Accessove tablice. 124-125 Text. 57 uno{enje podatka pomo}u opcije AutoComplete. 104 }elije. 123-126. 106. 39 popis. 37 Subscript pisma (Word). 99 polje primarnog klju~a. 111 Date/Time. 108 Field Size. 105 pode{enje. 104 OLE Object. stvaranje tablica. 104 brisanje.

Publisher). 109 PowerPoint. 127 stvaranje pomo}u Query Desig prikaza. 70 Undo Replace naredba (Edit izbornik. 124-125 spremanje. 31 prekida~i odjeljka. 13-14 skrivanje. 130 prikazivanje rezultata. 19 stilovi znakova. 125 stvaranje pomo}u Simple Query Wizarda. 147 naredba (Edit izbornik. prezentacije.KAZALO 221 stvaranje. 127 polja. modificiranje. 62-64 okomito poravnavanje. dodavanje. 139 TrueType pisma. 101 Uljeplivanje Excelove radne stranice pomo}u Format Paintera. 24-26 provjera gramatike. 63 orijentacija. 53. 45 Text format (Excel). 128129 pokretanje. brisanje. 24 Undo. 63 pode{avanje. 126 sortiranje. 60 Times New Roman pismo. 4142 stvaranje. 17 U Uglate zagrade ([]).). 16 pronala`enje i zamjena. 127128 Select query. 50 Format Painter. 104 Time format (Excel). 17 Title Area (Slide Master). 24 odabiranje u }elijama. 162 To~ka (. 66 Tranzicije (PowerPoint). dodavanje ili brisanje. 91-97. 141 prijelom. prikaz. 147 Title naredba (Go izbornik. 7172 poravnavanje u }elijama. 63 vodoravno poravnavanje. 66-68 formatiranje uz uvjete. 25 imena stilova. 63 PowerPoint. 61 Text polje. 15 prekidi stranice. 38 ispravljanje gre{aka. 23-24 pronala`enje. 101 Tools izbornik naredbe (Excel). 12 Template gumb (Word). 123-124 Tabular (AutoForm opcija). 63 Word brisanje. 115 Tekst Excel AutoFormat. 69 brisanje znakova. PowerPoint). 70 formatiranje u radnim stranicama. Word). 26-27 razmak izme|u redaka. gumb Access. 100-103 upiti kriteriji. 26-27 provjera pravopisa. 38 stilovi. 37-41 uvla~enje. Options. 24 Find naredba. 194 . ure|ivanje.

40 Insert Table. 185 Next. 24 New. 48 Spelling and Grammar. 25 Utipkavanje formule. 46 Cut. 194 Word ~arobnjak. 192194 stranica (PowerPoint). dodavanje gumbima (PowerPoint). 160 Slide Sorter. 196-198 Windows. provjera pravopisa i gramatike (Word). 196-198 Web Page Wizard. 30 Copy. 32 Font Color. 46 Paste. 108 View izbornik naredbe Outlook Current View. 196-198 Web stranice dokumenti. 12 V-W Ve} sortirani niz. 107 publikacija (Publisher). 50 URLs (Uniform resource locators). 113 View gumb (Access). 30 Modify.222 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Untitled Meeting okvir za dijalog (Outlook). 5 objavljivanje. 64 teksta u dokumentima (Word). 159 Use Wildcards (opcija tra`enja). 187 Untitled Message okvir za dijalog (Outlook). teme pomo}i. 78-79 objekata (PowerPoint). 28 Uvla~enje }elija u radnim stranicama (Excel). 33 Save. 147148 teksta (PowerPoint). 75 tekst. 139 Web lokacije. 3 Ure|ivanje }elije (Excelova radna stranica). slogovi (Access). otkazivanje ili uno{enje (Excel). pokretanje. 78 formula (Excel). aplikacije. 39 Open. 41 AutoFormat. 141 uno{enih podataka (Excel). 63 Vrijeme prikazivanja (PowerPoint). 143 polja (Access). 188 Up One Level gumb. stvaranje (Publisher). 32 Create New Folder. 147. 149 Word Print Layout. 175 Preview Pane. 37 . 9. 190 Web Site Wizard. Word. 26 Style List. 20-21 Format. stvaranje. 12 Vodoravno poravnavanje. 1 Wizard gumbi. 5 Publisher. 10 Ruler. 174 Previous. 42 More. 175 PowerPoint Master. spremanje. 187 Untitled Task okvir za dijalog (Outlook). 44 gumbi Apply.

32 Show Gridlines (Table izbornik). nako{ena. 39 Table Properties. opcije stilova pisanja i gramatika. 22 Font. 24 okviri za dijalog Borders and Shading. 22-24 Find. 48 Select (Table izbornik). 45 naredbe Borders and Shading (Format izbornik). 13 Print Layout (View izbornik). 34 Break. 15 Close (File izbornik). 29-30 Modify Style. 28 Ruler margine. 13-14 Save As. 34 Break (Insert izbornik). okviri (Publisher). 21 izvorno pode{ena. 34 Table Properties (Table izbornik). 42 New Style. 25 Font (Format izbornik). 23 Ruler (View izbornik). 12 sivo i bijelo podru~je. 10 Replace (Edit izbornik). 35 Style (Format izbornik). 31 Find and Replace. 19-20. 10 uvla~enje teksta. 43. 6 Find. 19-20 Insert Table. 12 WordArt. 46 Paragraph. 196 . 17-18 specijalni efekti. 26 Style. 33 Undo Replace (Edit izbornik). 6 Convert Text to Table (Table izbornik). dodavanje. promjena. 9. zelena ili crvena valovita crta. 36 Hide Gridlines (Table izbornik). 31 Exit (File izbornik). 18-19 promjena. 20 Font Color paleta. 15 Colors. 43. 39-40 New. 26 rije~i. 4-6. 2931 Microsoft Word for Windows (Add or Remove Features izbornik). 30 Delete (Table izbornik). 9-10 oznake. Column kartica. 19-20 pomo}. 11 Paragraph (Format izbornik).KAZALO 223 Template. 46 Spelling and Grammar. podcrtana. 47 New (File izbornik). 12 Save As (File izbornik). Borders kartica. 39-41 Table AutoFormat (Table izbornik). 20 Delete Cells. 35 Insert (Table izbornik). 45 Page Setup (File izbornik). 17 masna. 33 pisma boja. 48 Open.

36-38 Zvjezdica (*). brisanje. 188 Zagrade (). 59 Zelena valovita crta (Word).). 105 Zadaci za osobu za kontakt (Outlook).224 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Y-Z Yes/No polje. 4 Wordovi dokumenti. stilovi. 59 Znakovi Excelove radne stranice. 50 limitiranje za datoteke. 28 Znak oduzimanja (-). 59 Zarez (. 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful