Acatistul Maicii Domnului de iluminare

Rugăciunile începătoare
În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti,
şi toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te
sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi
mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi;
Doamne, curăţeşte păcatele noastre;
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !

1

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă
dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a
Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici
un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii
robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi
foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne
izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi
suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca
să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din
nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Crezul
Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al
pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care
din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă
cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri
Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a
îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi .
Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă,
să judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin
prooroci.

2

Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !
Condac 1
Domnul Dumnezeu Savaot Te-a împodobit Preasfântă Fecioară, cu Lumină
Sfântă, după ce sufletul Tău s-a ridicat în Sfânta Împărăţie Cerească, iar noi care
avem evlavie la Tine, Te rugăm: Preasfântă Fecioară Maria şi Maica
Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!
Icos 1
Stând în faţa Sfântului Tron Divin, Îngerii cu mare cinste Ţi-au adus cunună
sfântă şi strălucitoare, veşmânt strălucitor şi ceresc, fiind încununată cu Aureola
Sfinţeniei. Cu umilinţă şi cu dragoste Te rugăm din inimă aşa:
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi dă-ne pace şi iubire sfântă!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi alungă întunericul din noi!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi roagă-Te pentru noi, păcătoşii!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi vindecă-ne pe noi bolnavii!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi miluieşte-ne, după mare Mila Ta, acum
şi în veşnicie!
Preasfântă Fecioară, luminează-ne şi fie-Ţi milă de cei care cer al Tău ajutor!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 2
Sfântul Tău Sobor s-a înfiinţat, un tron strălucitor şi minunat Ţi s-a dat, iar noi
creştinii, preaslăvind puterea rugăciunilor Tale cu bucurie Îi cântăm Celui
născut din Tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Sfinţii Heruvimi, Sfinţii Serafimi şi Sfinţii Îngeri de Lumină stau de-a dreapta şi
de-a stânga Ta, Sfântă Fecioară, iar noi impresionaţi la auzul acestei măreţii
grăim acestea:
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi revarsă în inimile noastre iubire, din
preaplinul inimii Tale!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi dăruieşte-ne Harul rugăciunii inimii
fierbinţi!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi alungă de la noi norii păcatelor!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi trezeşte-ne ca să alergăm la Mântuitorul
nostru Iisus!
Preasfântă Fecioară luminează-ne pe toţi şi înţelepţeşte-ne!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi ocroteşte ţara noastră şi românii de
pretutindeni!

3

Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 3
Luminată, sfinţită şi înconjurată de Razele Dumnezeieşti, străluceşti în mod
deosebit, Sfântă Fecioară şi din Sfântul Tău Sobor, se înalţă cântarea de Slavă
Dumnezeiască: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
În Prealuminatul Tău Sobor au ajuns mulţi Sfinţi, care au trăit pe Pământ, s-au
rugat la Tine cu evlavie şi au făcut multe fapte bune în cinstea Ta; cu dragoste
alergăm la Tine şi spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, Lumina Sfinţilor, luminează-ne minţile, inimile şi
sufletele!
Preasfântă Fecioară, Lumina Cuvioşilor, luminează-ne şi învaţă-ne să fim
smeriţi!
Preasfântă Fecioară, Lumina Mucenicilor, luminează-ne şi întăreşte-ne în
credinţă!
Preasfântă Fecioară, Lumina călugărilor, luminează-ne şi aprinde focul iubirii
noastre!
Preasfântă Fecioară, Lumina celor neprihăniţi, dăruieşte-ne curăţie
sufletească!
Preasfântă Fecioară, Lumina slujitorilor bisericeşti, ajută-ne să facem Voia
Domnului!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 4
Preasfântă Fecioară iubind oamenii nespus de mult, în faţa Lui Dumnezeu duci
rugăciunile celor care Te iubesc, Te cinstesc şi laudă măreţia faptelor şi
minunilor Tale, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Pentru cei care au păcătuit dar au mai făcut şi câte o faptă bună în cinstea Ta şi
care s-au rugat pentru iertare la Tine sau la Fiul Tău, la rugămintea Ta Domnul îi
iartă. Cu credinţă spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, Bucuria şi nădejdea noastră, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, Întărirea noastră în lupta cu cei întunecaţi, lumineazăne!
Preasfântă Fecioară, Ajutătoarea copiilor noştri, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, Luminătoarea celor neluminaţi, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, Ajutătoarea celor săraci şi bolnavi, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, Izgonitoarea duhurilor rele, luminează-ne!

4

Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 5
Toţi Îngerii din Ceruri Te laudă şi Te preacinstesc, Preacurată Maică a Lui
Dumnezeu, iar noi care Te iubim duhovniceşte, Îi cântăm cu drag
Atotputernicului Tău Fiu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Toate Puterile Cereşti Îţi aduc lauda cuvenită ca Maică a Domnului Iisus,
Dumnezeul nostru Mântuitor, iar noi creştinii, chemându-Te cu iubire,
îngenunchem în faţa Ta zicând:
Preasfântă Fecioară, Sfinţii Heruvimi şi Sfinţii Serafimi Te preacinstesc!
Preasfântă Fecioară, Sfinţii Arhangheli şi Sfinţii Îngeri Îţi aduc laudă!
Preasfântă Fecioară, Sfintele Domnii, Stăpânii, Începătorii şi Scaune Cereşti Te
preamăresc!
Preasfântă Fecioară, Sfintele Puteri Cereşti Te respectă!
Preasfântă Fecioară, Toţi Sfinţii din Soborul Tău Te iubesc!
Preasfântă Fecioară, eşti lauda şi bucuria Fiului Tău şi Maica noastră
Multiubitoare!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 6
În Ceruri, din locul în care Maica Preacurată Îşi realizează activitatea sfântă şi
cerească, împreună cu Sfântul Ei Sobor, se înalţă neîncetat cântare sfântă către
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Din Sfântul Sobor al Maicii Domnului răsună cântece de slavă şi laudă sfântă
către Tatăl Ceresc, către Duhul Sfânt şi către Domnul Iisus Hristos, iar noi întrun glas, cu bucurie spunem aşa:
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor se aduc laude Preasfintei Treimi!
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor se primesc noi Sfinţi şi Sfinte!
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin ierarhii evlavioşi!
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin călugării şi pustnicii!
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin cei curaţi cu fecioria!
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin iluminaţii Duhului Sfânt!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!

5

Condac 7
Un călugăr dintr-o Sfântă Mănăstire s-a rugat la Tine, Preacurată Fecioară, ca să
Te arăţi în toată splendoarea şi strălucirea Ta, iar Tu acceptând, el I-a cântat Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Ai spus călugarului aceluia bătrân: De Mă vei vedea în strălucirea Mea, vei
orbi! El a acceptat şi a doua zi, în timpul slujbei, s-a uitat cu un ochi la Tine şi
cu acela a orbit. Mustrându-l conştiinţa că mai vede cu un ochi s-a rugat să vii
din nou şi uitându-se la Tine a orbit complet, iar noi cu smerenie spunem
acestea:
Preasfântă Fecioară, strălucire desăvârşită, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, strălucire duhovnicească, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, strălucire de temut pentru duşmani, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, strălucire mai presus de fire, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, strălucire de nedescris, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, strălucire nepreţuită, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 8
Nelegiuiţii întunecaţi nu suportă strălucirea Ta, Sfântă Fecioară şi când apari ei
fug şi se ascund în adâncurile întunecate. Recunoscători, noi Îl slăvim pe
Dumnezeu şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei era pândit de duhurile rele spre a-i face
rău, dar Tu îl apărai şi duhurile fugeau încercând să scape de lumina Ta prea
mare.
Preasfântă Fecioară, Maica Ajutorului Dumnezeiesc!
Preasfântă Fecioară, Apărătoarea creştinilor binecuvântaţi!
Preasfântă Fecioară, Izgonitoarea duhurilor rele!
Preasfântă Fecioară, Ocrotitoarea ţării noastre!
Preasfântă Fecioară, Ajutătoarea celor care se roagă Ţie!
Preasfântă Fecioară, Protectoarea Sfântului Ierarh Nifon!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 9
În anul 1871, în timpul războiului dintre prusaci şi francezi, armatele prusace nu
au invadat Franţa că Te-ai aşezat înaintea lor. Generalii invadatori ziceau că o
Doamnă Strălucitoare li s-a pus în cale. Dorind să alungi întunericul din noi cu

6

lumina Ta, cu evlavie ne închinăm Dumnezeiescului Tău Fiu cântându-I:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Înainte de cel de al doilea război mondial Te-ai arătat în România şi ai spus unor
aleşi din poporul român că sunt mai multe persoane care vor să împartă
România - dar Voia Lui Dumnezeu nu a fost aşa cum au dorit alţii.
Preacinstindu-Te, Maică Dumnezeiască, din inimă spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, Apărătoare Cerească, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, Binecuvântătoarea României, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, Comunicatoarea celor care au misiuni înalte, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, Învăţătoarea noastră Cea smerită, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară, Împărăteasa noastră Cea Bună, luminează-ne!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 10
Preasfântă Fecioară împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae, Te-ai arătat în vedenie
Sfântului Calinic de la Cernica. Auzind acestea, cu credinţă să Îi cântăm
Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Maică Sfântă, multor români Te-ai arătat, ori le-ai vorbit, ori i-ai îndemnat să
facă fapte bune, ori le-ai prezentat Personalităţi Cereşti. Cu cinstire deosebită să
spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, vestitoarea celor Cereşti şi a evenimentelor pământeşti!
Preasfântă Fecioară, întărirea credinţei noastre!
Preasfântă Fecioară, pacea şi liniştea sufletelor noastre!
Preasfântă Fecioară, iniţiatoarea colaborărilor sfinte!
Preasfântă Fecioară, aducătoarea luminii sfinte în inimile noastre!
Preasfântă Fecioară, iniţiatoarea multor lucrări sfinte!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 11
Strălucirea Luminii Cereşti în care se află Sfântul Tău Sobor, Preacurată
Fecioară, este deosebit de mare, muzica şi frumuseţea cerească sunt divine, iar
noi încercând să ne închipuim aceste măreţii Îi cântăm cu cinstire Bunului
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

7

Icos 11
Nu ştim cum şi cu ce se măsoară gradul de frumuseţe sufletească, îngerească
sau cerească şi nu ştim nici cum şi cu ce se măsoară gradul de urâciune ori de
înnegrire spirituală a unor duhuri, sau a celor care nu fac Voia Lui Dumnezeu şi
de aceea spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, Analizatoarea calităţilor şi a defectelor noastre!
Preasfântă Fecioară, Comunicatoarea îndreptărilor!
Preasfântă Fecioară, Lauda Sfintelor Puteri Cereşti!
Preasfântă Fecioară, Lumina, bucuria şi cântarea celor care Te iubesc!
Preasfântă Fecioară, armă de temut contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi!
Preasfântă Fecioară, Nădejdea, ajutorul şi scăparea noastră!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 12
Toţi călugării, care s-au dus la Sfântul Munte Athos, au dorit să fie protejaţi de
Tine, Maică Sfântă. Plecând, unii Te-au văzut în vedenie când le ziceai:
Întorceţi-vă înapoi, că şi România este Grădina Mea! Auzind acestea ei s-au
întors şi I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Nu toţi creştinii înţeleg să Îţi aducă Ţie cinstirea şi venerarea cuvenită,
Preasfântă Fecioară Maria şi Maică a Domnului Iisus Hristos, dar cei care sunt
lămuriţi despre acest adevăr spun aşa:
Preasfântă Fecioară, Protectoarea Sfântului Munte Athos!
Preasfântă Fecioară, Protectoarea României şi a neamului românesc!
Preasfântă Fecioară, Apărătoarea sfintelor mănăstiri şi biserici!
Preasfântă Fecioară, Vindecătoarea Cerească a celor bolnavi, care cer
ajutor!
Preasfântă Fecioară, Luminătoarea copiilor noştri, a părinţilor şi a rudelor
noastre!
Preasfântă Fecioară, Regina Păcii şi bucuria tuturor creştinilor!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 13 (de 3 ori):
O! Prealuminată, Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria, luminează-ne,
ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi, întăreşte-ne credinţa, vindecă-ne de boli,
smereşte-ne cum ştii şi ajută-ne să ne mântuim sufletele, noi şi toţi cei care cu
dragoste sfântă Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Apoi:

8

Icos 1
Stând în faţa Sfântului Tron Divin, Îngerii cu mare cinste Ţi-au adus cunună
sfântă şi strălucitoare, veşmânt strălucitor şi ceresc, fiind încununată cu Aureola
Sfinţeniei. Cu umilinţă şi cu dragoste Te rugăm din inimă aşa:
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi dă-ne pace şi iubire sfântă!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi alungă întunericul din noi!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi roagă-Te pentru noi, păcătoşii!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi vindecă-ne pe noi bolnavii!
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi miluieşte-ne, după mare Mila Ta, acum
şi în veşnicie!
Preasfântă Fecioară, luminează-ne şi fie-Ţi milă de cei care cer al Tău ajutor!
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi
ne scoate din nevoi!
Condac 1
Domnul Dumnezeu Savaot Te-a împodobit Preasfântă Fecioară, cu Lumină
Sfântă, după ce sufletul Tău s-a ridicat în Sfânta Împărăţie Cerească, iar noi care
avem evlavie la Tine, Te rugăm: Preasfântă Fecioară Maria şi Maica
Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!
Rugăciune către Maica Domnului pentru iluminare

9

Preasfântă Fecioară Maria, Preacurată Maică a Domnului Iisus Hristos,
Apărătoarea noastră contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, uită-Te spre robii Lui
Dumnezeu, de pe acest pământ românesc, smereşte-ne, cercetează-ne,
luminează-ne mintea, inima şi sufletul!
Luminează-ne viaţa noastră şi calea către Dumnezeu! Luminează-ne cugetele
noastre şi toate drumurile vieţii! Luminează-ne, ajută-ne şi îndrumă-ne pe calea
cea bună, cea minunată şi binecuvântată de Fiul Tău, Iisus Hristos - Preabunul
nostru Dumnezeu. Ascultă rugăminţile robilor acestora nevrednici şi ale mele,
că sunt păcătos, dar am nădejdea că mă vei ajuta, aşa cum ştii, cum poţi sau cum
vrei.
Noi slăvim pe Tatăl Ceresc, pe Fiul Tău, pe Duhul Sfânt, Te lăudăm pe Tine, pe
toţi Sfinţii şi pe toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, acum şi pururea şi în
vecii vecilor.
Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru că eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre
şi că ne ajuţi în toate! Amin!

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful