P. 1
jv einsteen

jv einsteen

|Views: 532|Likes:
Published by Manavalan

More info:

Published by: Manavalan on Aug 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

கரணாநிதி ேகடட ேகளவி!

அஅைமசசரைவ மாறறம வரம... விைரவில வநத ெசாலகிேறன!' - கழகாாின கறநதகவல மடடம
நம ைகேபசியில ஒளிர... சில நிமிடததில ஆஜர ேபாடடார கழகார!
''அைமசசரைவ மாறறம மததியிலா, மாநிலததிலா?'' எனேறாம.
''மாநிலததிலதான. பரபர திரபபம ெகாணட
மாறறெமலலாம இலைல! ாிடடயரெமனட
மாறறமதான. மதல நபர ஆறகாடடார. ஒர பககம,
அரசால சமாளிககேவ மடயாத மினெவடட
விமரசனஙகளகக ஏதாவத வடகால ெகாடததாக
ேவணடம. இனெனார பககம, கடநத இதழிேலேய
நாம ேபசியதேபால உடலநிைல..! ஏபரல 21---ம
ேததி ஆறகாடடாரகக பிறநத நாள. நீணட
இைடேவைளககப பிறக பததணரசசிேயாட
ெதாணடரகைள சநதிப பார எனற எதிரபாரபப
இரநதத. நானம அநதப பககம தைல காடடேனன.
ஆனால, ெபாிதாக ெதாணடர பைட அவரத
அணணாநகரவடடப பககம எடடப
பாரககவிலைல.''
''அடடா!''
''வநதிரநதவரகளில சிலேரா உணரசசிேய
இலலாமல ெபயரகக, 'ெபாியவர வடடலதான
இரககாரா... எழநதடடாரா? பாரததடட
கிளமபேறாம' எனகிற ாீதியிலதான அநத வடடகக
வநதாரகள. ஒனபத மணிவாககில பனியன,
ெகாஞசம
கசஙகியிரநத ேவடடேயாட ஹாலகக வநதார
ஆறகாடடார. எததைன கடடஙகைள நடததி,
எததைன கமபலகைளக கடடபபடததிய மனஷர...
வாழதத வநதவரகைள பலவனமான ஒர
பனனைகேயாட பாரததார. ஆனால, கரல இைளககவிலைல. 'எனனயயா எபபடயிரககீஙக. கடசி
ேவைலெயலலாம நடககதா?' எனற கணீர கரலல விசாாிததார. ெகாஞச ேநரததில ஒர சில
அைமசசரகள, மதலவர மகள ெசலவி ஆகிேயார வநதிரககிறாரகள. 'தைலவரகிடட நான
ஏறெகனேவ ெசாலலடேடமமா, வடடல ெரஸட எடததடட உடமைபப பாரததககிேறன. தைறைய
நீஙகேள பாரஙக தைலவேரனன ெசானேனன. இனனம பதில வரைலமமா' எனறாராம
ெசலவியிடம ஆறகாடடார.''
''ஓேஹா!''
''அனற மாைல ஆறகாடடார ேநாில மதலவைர சநதிததேபாத, 'எனனயயா இனனிககம
விசிடடரைஸப பாரததியாேம? உடமைப கவனிசசிகேகா...' எனற உாிைமேயாட ெசானனாராம
கரணாநிதி. அபேபாதம தான அைமசசரைவயிலரநத விலகி ஓயெவடககப ேபாவைத
வலயறததியிரககிறார ஆறகாடடார. மதலவாிடமிரநத ாியாகன அஙேக இலைல எனறாலம,
மனதளவில மடவ ெசயதவிடடாராம.''
''மாறப ேபாகம இனெனாரவர யாேரா?''
''மதைமயில வாடம ேகா.சி.மணிதான...'' எனற கழகார,
''20-ம ேததி ேகாபாலபரம வடடல கஷி மடல இரநதிரககிறார கரணாநிதி. அவரடன
தைரமரகன, ெபானமட, ேநர, ஐ.ெபாியசாமி ஆகிேயாரம இரநதிரககிறாரகள. 'எனனயயா
ேநர... அணணன தமபி சணைடெயலலாம எநத அளவகக இரகக?' எனற
கரணாநிதி ேகடடாராம. ேநர சினனச சிாிபபடன அைமதியாக இரகக...
'உன வடடல இலலயயா... என வடைடப பததிததான ேகடேடன. நீயம,
ெபாியசாமியம ெரணட பககமம மாறி மாறிப ேபசவஙகேள... அதான
ேகடேடன' எனறாராம மதலவர. தமாஷ பணணகிறாரா... ஆழம
பாரககிறாரா எனற பாியாமல ேநரவம ெபாியசாமியம அைமதிையத
ெதாடர... தைரமரகனதான அைமதிையக கைலததாராம! 'தைலவேர,
பா.ம.க-ைவ மடடம கடடணிககளேள ெகாணட வநதடக கடாத' எனற
ேவற பககம திைச திரபபினாராம! உடேன ஐ.ெபாியசாமி, 'வட
மாவடடததல சிறதைதகைளயம, பா.ம.க-ைவயம விடடடட ேதரதைல
சநதிககறத நலலதிலைல. அ.தி.ம.க. பககம கமயனிஸடகள, ேத.ம.தி.க.
ேபாயிடசசனனா நமகக ஒவெவார ெதாகதியம ெராமப சவாலா இரககம'
எனறாராம. இதறக ெபானமட ஏேதா ஆடேசபைன ெதாிவிதத விளககம
ெகாடகக மயல, 'இபப இதகக அவசரம எனன?' எனற மறறபபளளி
ைவததாராம மதலவர!''
''சாி!''
''தமிழகதைதச ேசரநத மததிய அைமசசர ஒரவாின உறவினரகள திடெரனற
ெடலலககப பறநதாரகள. அஙகிரககம ஒர மககிய ெசாதைத
வாஙகவததான பயணததின ேநாககமாம. இைத ேமாபபம பிடதத மததிய
உளவத தைற, அவரகைளப பினெதாடரநதிரககிறத. அேதாட, பிரபல
ெதாழிறசாைல ஒனறின ெடலல அலவலகததககச ெசனற அநத
உறவினரகள, ஏேதா ேபசசவாரதைத நடததிவிடடத திரமப... அநத
விவரஙகைளயம கணடறிநத கறிததக ெகாணடதாம மததிய உளவததைற!''
''எனனதைதச ெசாலல!''
''சில நாடகளகக மனப, ெசனைன கிழகக கடறகைர சாைலயின ஒர
ாிசாரடஸல மிக மககிய பா.ம.க. தைலவரகைள டாகடர ராமதாஸ§ம, அனபமணியம சநதிதத
விரநதளிததாரகள எனற ெசானேனனலலவா? இரணட தினஙகளகக மனப மீணடம ஒர
ாிசாரடஸல மறபட அேதேபால சநதிபபம விவாதமம நிகழநதிரககிறத. இமமைற, 'உஙகளககாக
கடசி எவவளேவா ெசஞசத. நீஙக பதிலகக எைதயம ெசயயைல. நீஙகள எலலாம தேராகிகள...'
எனற ஆரமபிதத கடசியின மககிய நிரவாகிகைள ேநாககி காடெவடட கர சீறியிரககிறார.
'டாகடாின மனசாடசி ேபசகிறத' எனற ெராமப ேநரம ெபாறைம காதத சில மாவடடச
ெசயலாளரகள, ஒர கடடததில கடடாக எழநதிரககிறாரகள. 'படசசவனககததான பதவின
ெசானனீஙக! பயிலரஙகததல பாீடைச எழதி... அதில மாரக எடததாததான அநதஸதனன
ெசானனீஙக. படசசவன ஒரததன பதவிகக வநத படககாத மபபத விசவாசிகைள ெவளியில
விரடடனான. ேபாலஸ ஸேடஷன, வழககனன வநதேபாதம படசசவன பதஙகிடடான. பயபபடாம
பாயறவன இபேபா கடசியிேல கைறஞச ேபாயிடடான. இததான யதாரததம. நமமைள நாேம
கததம சமததாம நடகக ேவணடயைதப பாரககணம' எனற அநத மாவடடச ெசயலாளரகள
டாகடாிடம ெபாஙகித தளள... கரவின கரல ஒடஙகிவிடடதாம. இைடயில பகநத அைனவைரயம
சமாதானபபடததினாராம டாகடர. இதேபாலேவ அடததடதத ெதாடரப ேபாகம உளகடசி
சநதிபபகளகக டாகடர ைவததிரககம ெபயர எனன ெதாியமா? 'மைளைய உலககம கடடம'!'' -
ெசாலலவிடட விணைணத ெதாடடார கழகார.
சசிிலம லமிிஷஷ ெசயல ெசயலாாளர ளர
சிறபானைம சமகம நடததிக ெகாணடரககம ெசனைனயின பிரபல கலலாி சில
வரடஙகளகக மனபதான பவளவிழாைவக ெகாணடாடயத! 'அநதக கலலாியின
மாணவரகளிடம தவறாக நடநத ெகாளகிறார ெசயலாளர' எனற கலலாிககளேளேய
பைகநத ெகாணடரநத ெநரபப... இபேபாத வளாகதைதத தாணட ெவளியில கசியத
தவஙகியிரககிறத. சமபநதபபடட ெசயலாளர இரவில திடெரனற மாணவர களின
அைறககள பகநத திடக கிளபபகிறாராம! தனகக விரபப மான மாணவரகைள ைகேயாட
அைழததகெகாணட ேபாய தன அைறயில தஙக ைவததக ெகாளகிறாராம. அநத பலான
ெசயலாளர ெசனைனயின மிக மககிய அரசியல பளளியின மகனிடமம தன விைளயாடைடக
காடடயிரககிறாராம. இநத விஷயம அநதப பளளியின கவனததககப ேபாக... அவர சில
காவல தைற அதிகாாிகைள சநதிததபட இரககிறாராம. விவகாரம எநத ேநரமம தைலபபச
ெசயதி ஆகலாம எனகிறாரகள காககிகள!
ெமளனச ெமளனசாாமமிி மட மட சலசலபப சலசலபப!
கமபேகாணததில இரககிறத ெமௗனசாமிகள மடம. அறபததமவர கரபைஜ மடமாக
இரநத இநத மடததகக வநத ேசரநத ெமௗனசாமிகள, ெபரம மகானாக வாழநதவர.
உலெகஙகம அவரகக பகதரகள இரககிறாரகள. ெமௗனசாமிகளின மைறவககப பிறக
அவரத ஜீவசமாதி இஙக அைமநதத.
வரம 25-ம ேததி சாமிகளின 111-வத கரபைஜ விழா நடககம நிைலயில, மடதைதப பறறிய
சலசலபபகள கிளமபியளளன. தறேபாத, மடதைத நிரவகிதத வரம ஒரவர மடததின
ெசாததகைள ைவதத ஏகமாக விைளயாட விடடதாகவம, இநத வரடம அவைர கரபைஜ
ெசயய விடாமல தடதத தாஙகேள கரபைஜ ெசயயப ேபாவதாகவம சிலர பரபரபப
கிளபபிவிடடனர. ஆனால, 'மடததகெகனற ெசாததகள ஏதம இலலாத நிைலயில அைத
எபபட அபகாிததக ெகாளள மடயம?' எனற ேகளவி எழபபம மற தரபபினர, கரபைஜ
விழாேவ பகதரகள பஙகளிபபிலதான நடகக இரபபதாகச ெசாலகிறாரகள. கரபைஜ
நாளனறதான ெதாியம இநத ேமாதலன வாியம!
'பததர பததர சசிிாாிிதத ததாாரர!'
விடதைலச சிறதைதகள கடசியில ஆற மாவடடச ெசயலாளரகள திடெரன நீககப
படடரககிறாரகள. 'கடசியின மாவடடச ெசய லாளரகளின களபபணிகைள கணகாணிகக ஒர
கழ நியமிககபபடடத. அககழ அளிதத பாிந தைரபபடதான நீககம நைடெபறறிரககிறத'
எனபத கடசித தைலைமயின வாதம. ஆனால, நீககப படடவரகேளா, 'அரசியல அனபவேம
இலலாமல கடசிககப பதிதாக வநத ஓர இைளஞரம இவ ேராட பணிபாிநத வரம ஒரவரம
ேசரநத சில ேநாககஙகேளாட ெகாடதத ாிபேபாரடதான இபபட விைளவ உணட
பணணிவிடடத' எனகிறாரகள! 'பததர சிாிததார!' எனற இநத அதிரட நீககததகக சஙேகத
வாரதைதயம ெகாடததப பழஙககிறாரகள.
ாீ எனடாி' ஐயாின திடர ேபடட
''கணணியமறற ெஜ... கணடெகாளளாத கைலஞர!''
ததமிழக காஙகிரஸ கமிடட தைலவரான தஙகபால ெதாடஙகி
ஈ.வி.ேக.எஸ.இளஙேகாவன வைர தமிழகததிலரநத
ராஜயசபாவகக ேதரநெதடககபபட காஙகிரஸ
தைலவரகளககிைடேய ெபரம யததேம நடநத வரகிறத.
ஆனால, யாரேம எதிரபாராமல ஜனாதிபதியால
நியமிககபபடம நியமன எம.பி-ககள படடயலல
இடமபிடததிரககிறார மணிசஙகர ஐயர. கடேவ, மணிசஙகர
ஐயர மததிய அைமசசராகவம வாயப பிரபபதாக
கததமதிபபாக ேபசசகள கிளமப... அத, தமிழக
காஙகிரஸாாின பல ேகாஷடகைளயம வயிறெறாிசசலல
ஆழததி இரககிறத. இநநிைலயில, தமிழகம வநத
மணிசஙகர ஐயைர சநதிதேதாம.
''கடநத நாடாளமனறத ேதரதலல மயிலாடதைற
ெதாகதியில நீஙகள ேதாறறேபாத, 'இேதாட ஐயரககம
தமிழகததககமான உறவ மடநதவிடடத' என காஙகிரஸ
பளளிகள சிலேர கெமனட அடததாரகேள?''
''இதமடடமா ெசானனாரகள... நான ேதாறறேபாத விழா
எடததக ெகாணடாடவிலைல. அத ஒனறதான பாககி!
அைதெயலலாம நான மனதில ைவததக ெகாளளவிலைல.
நியமன எம.பி-யாக அறிவிதத உடேன நான
ஓேடாடவநதத மயிலாடதைற ெதாகதிககததான. தமிழ
ேபசககடத ெதாியாமல, எவவித அறிமகமம இலலாமல
மயிலாடதைறயில ேபாடடயிடடேபாத, அநத மககள எநத
நமபிகைகயில எனைன ேதரநெதடததாரகள? இனனம
எததைன மைற எனைன அவரகள ேதாறகடததாலம,
ஆரமபததில அவரகள காடடய நமபிகைககக நான
கைடசிவைர நனறிக கடேனாடதான இரபேபன.
இநதியாவில எஙகேம இலலாத வைகயில இபேபாத
மயிலாட தைறகக மடடம இரணட எம.பி-ககள. நானம
அ.தி.ம.க-வின ஓ.எஸ.மணியனம எஙகளககான எம.பி. நிதிைய மயிலாடதைற மககளககாகேவ
ெசலவிடேவாம. தமிழகததடன நான சாியான ெதாடரபில இலலா விடடாலம, மயிலாடதைறகக
எனைறககேம நான ைமநதனதான!''
''நீஙகள நியமன எம.பி-யாக ெபாறபேபறறேபாத, அ.தி.ம.க-வின எம.பி-ககள எழநத நினற
ைகதடட இரககிறாரகள. அைத ைவதத காஙகிரஸுடனான கடடணிகக ெஜயலலதா உஙகள
மலமாக ெமனகெகடவார எனற ெசாலலபபடகிறேத?''
''அ.தி.ம.க-வின எம.பி-ககள மடடமலல... அைனதத எம.பி-க களேம எனககாக
ைகததடடனாரகள. அெதலலாம அரசியலன ஆேராககியமானவிஷயஙகள.
ஆனால, ெபாத ேமைடயில ைவதத ஏறபடட கரதத ேவறபாடடால... உபபப
ெபறாத ஒர காரணததககாக எனைன அடயாடகள மலமாக தாகக நிைனததவர
ெஜயலலதா. அைதத தாககதல எனற ெசாலவைதவிட ெகாைல ெசயய
மயனறாரகள எனபததான உணைம. அடயாடகைள ஏவி தாகககிற அளவகக
அநதமமாவின அரசியல பககவம தரமதாழநத ேபாகெமனற நான
நிைனககவிலைல.
அவரைடய ேகாபததகக காரணம எனனெவனற இதவைரககம யாரககம
ெதாியாத... ெகாலகததாவில ஆஙகில பததிாிைக ஒனறில அநதமமாைவப பறறி
நான எழதிய சில வாரதைதகளதான அவைர ேகாபபபடததிவிடடத. அதைன
கரததாீதியாக எதிரெகாணடரகக ேவணடயவர கழதைத ெநாிககிற மாதிாி கணணியமறறப
ேபானைத எனனால எநத காலததிலம மறகக மடயாத. ஒரகாலததில நான ெஜயலலதாவடன
நலலபட நடப பாராடடயவனதான. அவரைடய அறிைவயம ஆளைமப பணைபயம
மதிததவனதான. ஆனால, அவரைடய இனெனார மகதைதயம கணட பிறக, பககவமாக
ஒதஙகிவிடேடன. அதனால, அவர எனேனாட ேநரடயாகப ேபச வாயபபிலைல. மறறபட,
அ.தி.ம.க. தரபபிலரநத எனகக ஏதம தகவல ெசாலலபபடடால அதைன என தைலைமகக
தககபட எடததைரபேபன!''
''காஙகிரஸ - தி.ம.க. கடடணி அலலாடடததில இரபபதாகச ெசாலலபபடகிறேத?''
''எனககத ெதாிநதவைர அபபட இலைல. காஙகிரஸ - தி.ம.க. கடடணி வரம ேதரதலலம
ெதாடரம ேபாலததான ெதாிகிறத. கடநத சில காலமாக தமிழக அரசியல நிைலைமகளில நான
ெபாிதாக ஆரவம காட டாததால இதறக ேமல இநத விஷயததில ஏதம ெசாலல விரமபவிலைல!''
''தமிழக காஙகிரஸ தைலவரகள மதலவர கரணாநிதிைய சநதிபபைத ேநரம கிைடககம
ேபாெதலலாம நிைறேவறறகிற கடைமயாக நிைனதத ெசயத ெகாணடரகைகயில, நீஙகேளா
அவைர சநதிபபேத கிைடயாேத?''
''இதவைர நான நாலஞச தடைவ மதலவர கைலஞைர சநதிகக அனமதி
ேகடடரககிேறன.கனிெமாழி மலமாகவம கைலஞைர சநதிகக மயறசி எடதேதன. ஆனால,
அவரதான இனறவைர எனைனக கணடெகாளளாமல இரககிறார. 'ராஜயசபா எம.பி. வாயபப
ெகாடககச ெசாலல மணிசஙகர ஐயர ேகடடவிடடால, மறற காஙகிரஸ
தைலவரகளகக சஙகடமாகிவிடேம...' எனற நிைனததககட அவர என
சநதிபைப தவிரததிரககலாம. இபேபாத நியமன எம.பி-யாகி இரககம
நான உதவி ேகடபதறகாக அவைரச சநதிககப ேபாவதிலைல. ஒர ெபாிய
மனிதாின ஆசிககாகததான சநதிகக விரமபகிேறன!''
''தமிழக காஙகிரஸல நடககம ேகாஷடப பசலகைள எபபடப
பாரககிறீரகள?''
''தமிழகதைதப பறறி எனகக ஒனறேம ெதாியாத. ெதாிநதெகாளளவம
விரபபம இலைல. அதறெகலலாம திறைம வாயநத ேதரநத அறிவாளரகள
இரககிறாரகள. மயிலாடதைறகக வரமேபாதகட ெசனைன ஏரேபாரட
டலரநத தாமபரம வநத அஙகிரநத ரயில மலமாகப ேபாயவிடேவன.
ெசனைனககள கால ைவபபதிலைல. நமமால ஏதம சாதிகக மடகிறேதா
இலைலேயா... யாைரயம சஙகடபபடததிவிடககடாத எனபததான என பாலஸ!''
''ராகல காநதியின வரவ காஙகிரஸல ெபாிய எழசசிைய ஏறபடததி இரபபதாக ேபசபபடகிறேத?
ராஜீவ காநதியின நணபராக ராகலன வளரசசிைய எபபடப பாரககிறீரகள?''
''ெவறம வாரதைதப பகழாரங களால யாைரயம களிர ைவபபதில எனகக உடனபாட இலைல.
91-ல ராகல காநதி எனனடன நிைறய ேபசி இரககிறார. அதனபிறக சநதரபபம வாயககம
ேபாததான ேபசகிேறாம. ராஜீவ கறிதத நான ஆஙகிலததில எழதிய பததகதைத இநதியில
ெமாழிெபயரததேபாத, அதைனப படததவிடட நிைறய ேபசினார. இபேபாத, ெடலலயில
இரபபைதக காடடலம ெவளியிேலேய ேநரதைத அதிகமாக ெசலவிடகிறார. அெதலலாம
அவரைடய அரசியல ஸதிரத தனைமைய ேமமபடததம. மறறபட, அவைர அரகிலரநத
பாரககாமல ெபாததாமெபாதவாக பகழநதால, அைத அவேர ரசிகக மாடடார!''
''நீஙகள ெவளியறவத தைற கறிதத அனபவம உளளவர எனபதால அததைறகக உஙகைள
அைமசசராககப ேபாவதாகப ேபசசிரககிறேத?''
''அதறக வாயபபிலைல எனறதான நிைனககிேறன. ஒர விஷயம உஙகளககத ெதாியமா?
ெடலலையப ெபாறததமடடல அைமசசராக இரபபத ெபாிய சைமயான விஷயம. ெபாதவான ஒர
கரதைத மனசவிடடப ேபசககட மடயாத. நமககான சதநதிரம கறிதத அளவேகால நமைமச
சறறிகெகாணேட இரககம. அனபவிததப பாரததவரகளககததான இநத பாரம பாியம. அதனால,
அைமசசர பதவிைய நான எதிரபாரககவம இலைல!''
- இரா.சரவணன
படம: ேக.காரததிேகயன
ஓயாத நளினி விவகாரம!
ெமளள ெமளள ெகாலலப பாரககிறாரகள!
சசிிைறயிலரநத விடதைல கிைடததவிடம எனற நமபிகெகாணடரநத நளினிகக, சிககலதான கடப
ேபாயவிடடத!
ராஜீவ ெகாைல வழககில ேவலர ெபணகள தனி சிைறயில 19 வரடஙகளாக தணடைன
அனபவிதத வரம நளினி, தனைன விட தைல ெசயய ேவணடம எனற ேபாராட வநதார. இத
ெதாடரபாக அைமக கபபடட அறிவைர கழ சடட ஒழஙக என பல காரணஙகைள எடதத ைவதத
தால, தமிழக அரச நளினிைய விட விகக மறததவிடடத.
ஆனாலம, சடடததககப பறமபாக தான ெசயலபடவிலைல எனபைத நனனடதைத அதிகாாிேய
ெகாடதத சானற மலமாக வலயறததி, மீணடம சடடாீதியான
ேபாராடடஙகளில நளினி இறஙக மறபட... கடநத 20-ம ேததி அவர மீத திடக கறறசசாடட
பாயநதத. சடடததககப பறமபாக சிைறககள அவர ெசலேபானம, சிமகாரடம ைவததிரநததாகச
ெசாலல அவரத 'நனனடதைத' ஆயதததகக ேவடட ைவததிரககிறத சிைறத தரபப. தறேபாத
நளினிைய சிைறயில சநதிததவிடட வநத அவரத வழககறிஞர பகேழநதியிடம ேபசிேனாம.
''வழககமாக அைனதத ைகதிகளம காைல ஆற மணிகக சிைற அைறயிலரநத ெவளி யில ெசலல
அனமதிககபபடவர. ஆனால, ெசவவாயனற காைல 10 மணி வைர எநத ைகதிையயம ெவளியில
விடேவ இலைல. சிைற அதிகாாிகளம, கானவிகட வாரடனகள சிலரம நளினியின அைறககள
ெசனற ேசாதிததவிடட வநத சில மணி ேநரததில 'ெசலேபானம, சிமகாரடம ைகபபறறிேனாம'
எனற ெசாலலயிரககிறாரகள. ஆனால, தனனிடம எநத ேபானம இலைல எனறம, தனத
அைறயிலரநத எைதயேம எடததச ெசலலவிலைல எனறம அடததச ெசாலகிறார நளினி.
இவவிவகாரததில அரசியல பிளஸ அதிகார விைளயாடடகள அடஙகி இரககினறன. சமீபததில,
தமிழகம வநத பிரபாகரனின தாயார திரபபி அனபபபபடட ெசயதிைய திைச திரப பேவ, நளினி
மீத இபபடயர திடர பழி சமததபபடடரககிறத. ேமலம, கடநத 18 வரடஙகளில சிைறயில
சடடததககப பறமபாக எநத ெசயலம ெசயயவிலைல எனகிற நனனடதைதேயாட இரககம நளினி,
அதன மலம விடதைலைய எதிரேநாககியிரககம ேவைளயில... இபபடபபடடெதார ெபாயயான
நாடகம நடநதிரககிறத.
சிைறயில இரககம அவர கடநத பல ஆணடகளாகேவ சிைறக ைகதிகளின மனித உாிைமகளகக
ஆதரவாகப ேபாராட வரகிறார. ெபண ைகதிகளகக மாதவிடாய காலஙகளில சகாதாரமறற
நாபகினகைள ெகாடததைத எதிரதத, தரமான நாபகினகைள ெபறற தநதார. கடநத வரடம சாரதா
எனகிற ைகதிைய கானவிகட வாரடனகள சிலர நிரவாணபபடததி அடதத சிதரவைதபபடததியைத,
நீதிமனறம மலமாக உலகககத ெதாியபபடததி, உாிய இழபபட வாஙகிக ெகாடததார நளினி. அதில
சிைற அதிகாாிகள மீத தைறாீதியிலான நடவடகைககள எடககவம வழி வகததார.
இெதலலாம ஒரபறமிரகக, கடநத ஆறாம ேததியம, 12-ம ேததியம கறிகேகாழியில ஆரமபிதத
கஞசா விறபைன வைர ெபணகள சிைறயில நடககம சடட
விேராத ெசயலகைளயம, அவறறில ஈடபடம ெபண அதிகாாி
உதயகமாாி உளளிடட பலர கறிததம சிைறத தைற
ஏ.ட.ஜி.பி-கக இரணட கடதஙகைள எழதி
அனபபியிரககிறார. இதில ெவகணடேபாய, தபபானவரகள
ஒனற ேசரநத அவைரக கவிழகக ேநரம பாரததக
ெகாணடரநதாரகள. இதறக சிைற அதிகாாிகளின மழ
ஒததைழபபம இரககிறத!'' என ெசானன வழககறிஞர
பகேழநதி... ேமறெகாணட விவாிததததான பகீர ரகம.
''நளினிைய ெகாஞசம ெகாஞசமாக சிதரவைத ெசயத,
ெமாததமாக சிைறககளேளேய கைதைய மடககம திடடதைத
பகாரககளளான சிைற ஊழியரகள சிலர அரஙேகறறி
வரகிறாரகள. அவரத உறவினரகளால ெகாடககபபடம
பழஙகைள அழக ைவததக ெகாடபபத, சாபபாடைட
ேகவலமான இடததில ைவததவிடட, எடததத தரவத
எனெறலலாம அவரைடய உடல நலததகக ேகட விைளவிதத
வரகிறாரகள. இனெனார பறம, அவரகக எதிராக மறற
ைகதிகைள தணட விடவத, அவரைடய உைடகைளக
கிழிபபத, அவரைடய ெபாரடகைள நாசம ெசயவத எனற மனாீதியான ெதால ைலகைளயம
ெகாடதத வரகினறனர. இைதெயலலாம விாிவாகேவ நளினி, ஏ.ட.ஜி.பி-கக எழதிய கடதததில
கறிபபிடடளளார. இதறகிைடயில அவரகக ெகாடக கபபடம உணவில ஏதாவத கலநத ெகாடதத
அவரத உயிரகக அபாயம ெசயத விடவாரகேளா எனகிற அசசமம எஙகளகக இரககிறத!''
எனறார பகேழநதி.
இநதக கறறசசாடடகள கறிதத ெபணகள சிைற கணகாணிபபாளாிடம ேகடக மயறசிததேபாத,
''நளினி யிடமிரநத ெசலேபான ைகபபறறபபடடத கறிதத ேலாககல ஸேடஷனில பகார எதவம
ெகாடககப ேபாவதிலைல. சிைறத தைற விதிகளினபட நாஙகேள நடவடகைக
எடததகெகாளேவாம!'' எனற மடடம ெசானனாரகள. அதன பிறக நளினியின அைறயில
ேசாதைனயிடமேபாத கிைடதத ெசலேபாைன மைறகக அவர மயறசி ெசயததாகவம...
அதிகாாிகைள பணி ெசயய விடாமல தடதததாகவம அரகில உளள பாகாயம காவல நிைலயததில
பகார ெகாடததிரககிறாரகள.
நளினி ஏறெகனேவ சிைறத தைற உயரதிகாாிகளகக எழதி இரககம கடதததில, 'மிகநத மன
உைளசசைல ஏறபடததியிரககம இநத சிைற, எனைன ெபாறதத வைர கலலைற!' எனற
வரதததடன கறிபபிடடரககிறாராம.
''உணைமயில அவர ெசலேபான ைவததிரநதாரா? சடடமனறததில ேபசபபடடத ேபால இரணட
சிமகாரட கள ைவததிரநதாரா எனபைத உறதிபபடததவத ஒனறம கடனமானதலல!
யாரடெனலலாம அதிலரநத யார ேபசினாரகள எனபைத கணடறிவதம ெபாிய காாியமலல! அைத
ஆராயநத உடேன நாடடககச ெசாலல ேவணடய கடைம அரசகக இரககிறத! அபேபாததான
யார மகம எபபடபபடடத எனற மககள ஒர மடவகக வரமடயம!'' எனகிறாரகள நடநிைலயான
சிைற அதிகாாிகள.
நடககமா இத?!
- ட.தணிைகேவல
படஙகள: எம.ஆர.பாப
இதவமதாணடா ேபாலஸ!
''மமனித உாிைம, மனிதேநயம... இெதலலாம எனன விைலனன
ேகககறததான ெபரமபாலான ேபாலஸகாரஙகேளாட கணாதிசயமா
இரகக. அவஙகளகக மததியில, அததி பததாபபல இபபடயம சில
நலலவஙக இரககறதாலதான நாடடல ெகாஞச மாசசம மைழ
ெபயயத...'' - யாரகேகா வாழததபபா பாடகெகாணேட வநத ேசரநதார
மனனர!
''ஆஹா... உஙககிடேட நலல ேபர வாஙகறத அததைன சாதாரணமா?
யார அநத பணணியவான?'' அறியாப பிளைளயாகக ேகடடார மஙகனி.
''உமகக ெகாலஸடரால ஜாஸதியா ேபாசச... கைறககிேறன சீககிரேம''
எனற நறநறதத மனனர,
''ெநலைல மாவடடம அமபாசமததிரம அரேக சப-இனஸெபகடர
ெவறறிேவல சமக விேராதிகளால ெவடடபபடட உயிரககப
ேபாராடககிடடரநதபப... அநத
வழியா ெசனற அைமசசரகள, அதிகாாிகள, அவைர காபபாததறதகக
உடனட நடவடகைக எடக காம அசடைடயா இரநததா சரசைச
கிளமபசச. அேத ெநலைல மாவடடததலதான இநத அதிசயமம
நடநதிரகக!''
''நீஙகளா ெசானனா சாி!'' எனற பயததில பவயம காடடனார மநதிாி.
''ேகாைவ விமான நிைலய அதிகாாியான ெபானைனயா தன கடமபததடன திரசெசநதரகக காாில
வநதிரககிறார. காிவலமவநதநலலர எனற இடததின அரேக அவரத கார விபததககளளாகி
ெபானைனயா அநத இடததிேலேய பலயாகிடடார. அவரத மைனவி லலதா, மகனகள
பாலஆதிததன, பாலகாரததிக, டைரவர சிவராமன ஆகிேயார பட காயமபடட உயிரககப
ேபாராடககிடட இரந திரககாஙக. அபப அநத வழியா ேவற ேகஸ விஷ யமா ேபாயககிடட இரநத
காிவலமவநதநலலர ஸேடஷன ஏடடயயாவான ெசாாிமதத, உடனடயா ஆமபலனைஸ
வரவைழசச, அவஙகைள சஙகரன ேகாவில ஜி.ெஹச-சகக அைழசசடடப ேபாயிரககார. அஙேக
மதலதவி சிகிசைச ெசஞசடட, அபபடேய அவஙகள ெநலைலயில உளள ஒர தனியார மரதத
வமைனககக ெகாணட ேபாயிரககார ெசாாிமதத. 'ெசாநத பநதஙகள யாரம வராத படசததில
அவஙகைளச ேசரகக மாடேடாம'ன தனியார மரததவ மைனககாரஙக கணடஷன ேபாடடாஙகளாம.
அதகக, 'எனன ஆனாலம பரவாயிலைல... எததைன இடததில ேவணடமானாலம நான
ெபாறபேபறற ைகெயழததப ேபாடேறன. மதலல இவஙக உயிைர காபபாததஙக'னன ெசாலல
சிகிசைச அளிகக ெவசசடட, மண மணி ேநரம தாமதமா டடடகக ேபானாராம ெசாாிமதத. ெகாஞச
ேநரததலேய, தனைன ேநாில வநத பாரககமபட மாவடட எஸ.பி-யான ஆஸரா கரககிடமிரநத
ெசாாிமததகக ேபான! 'எதகக கபபிடறார எஸ.பி-ன'ன பயநதககிடேட ேபான வைர, ைககலககி
அவாின மனி தாபிமான ேசைவைய பாராடடய எஸ.பி., ைகேயாட ாிவாரடம கடதத திககமககாட
ெவசசடடாராம!''
''கடடாயமா காககிககளளம இரகக ஈரம!'' எனற மஙகனி, ''ெசன ைனயில ெதாடஙகி மதைரைய
ேநாககி நகரநத ேசனல யததம, இபப மறபடயம ெசனைனைய ைமயம ெகாணடரகக. கடய
மடடம ேசனல சேகாதரரகைள அனசாிததப ேபாகமபட ேமலடததிலரநத அழகி ாிகக மறபட
அடைவஸ! ஆனால, அைத ஏறகாத அழகிாி, 'ேதரதலல நிறக கடசி ேவணம. மநதிாி பதவிகக கடசி
ேவணம. ஆனால, ேசனலல மடடம ெஜயலலதா, ைவேகா அறிகைககைளயம, நிகழசசிகைளயம
ஒளிபரபபவாஙகளா? இைத பாத தககிடட எனனால சமமா இரகக மடயாத'ன
ெகாநதளிசசடடாராம. அவேராட ேகாபம அததடன நிககல. சடேடாட சடா தனககனன பதசா
ஒர ேசனைல ெதாடஙகறதககம ெடலலயில அபளிேக ஷன கடததடடாராம.''
''ேபஷ! சன, கைலஞர... அடதததா அழகிாி ேசனலா?''
''கிைடயாத! 'தயா ேசனல'ன ேபர ெசலகட பணணிரககாஙகளாம. இத அழகிாிேயாட மகன தைர
தயாநிதி ேபரனன நீஙக ெநனசசா அதவம தபப. ஏனனா... 'இத எனேனாட அமமா ேபர'னன
அழகிாிேய ெசாலலடடாராம.''
''அபபடயா...'' எனற மனனர, ''சாதைன திடடததல ேசாதைன பணறாஙகளாம... ெதாியமா?''
எனற ெதாடரநதார...
''நற நாள ேவைல திடடதைத மததிய அரசின சாதைன திடடமா ெசாலலககிடட இரககாஙகலல...
அநதத திடடததலதான ேசாதைன பணறாஙக. ேகாைவ, திரபபர, திணடககல மாவடடஙகளின சில
பகதிகளல... இநதத திடடததல ேவைல ெசயயறவஙகளகக 100 ரபாயகக பதிலா 80 ரபாயதான
சமபளம கடககறாஙகளாம. 'மீதி 20 எனனாசச?'னன யாராசசம ேகடடா, 'சமமா வநத மணைண
சரணடடடப ேபாறதகக இத பததாதா..?'னன திரபபிக ேகககறாஙகளாம. இந தத திடடததின கீழ
நடககற பணிகைள மககள நல பணியாளரகளம, அநதநத பஞசாயதத கிளரகககளம தான
கவனிசசககறாஙக. தஙகளககான ேபாககவரதத ெசலவககன ெசாலல மீதி இரபைத இவஙகதான
அமககிடறதா ெசாலறாஙக. அதபட பாரததால, ஒர பஞசாயததல உதேதசமா 100 ேபர ேவைல
ெசஞசாஙகனனா, அவஙகளகக நற ரபாயகக பதிலா எணபத ரபாய ெகாடததா மாசததல 60
ஆயிரம ரபாய வைரககம கிமபளமா கிைடககமல..!'' எனற பரவதைத உயரததிய மனனர,
''ஏமபா... 'டாஸமாக கவி'கள ெரணட ேபர பணணன ரவைச பாததியா.!'' எனற அடதத ேசதி
ையயம தாேன ெசாலல ஆரமபிததார. ''ஒர இலககியத தமபதி அணைமயில கிாிவல நகாில நல
ெவளியடட விழா ஒணண நடததனாஙக. அநத விழாவககாகப ேபாயிரநத தமிழ ேமதாவிகளில
ெரணட ேபர இலககிய தமபதிகிடடேய ஏடாகடமா நடநதககிடடாஙகளாம. அவஙகேளாட
ேசடைடகைளப ெபாறகக மடயாத சிலர, ேபாலஸுகக ேபான ேபாடட ேமடடைர ெசாலல...
ேபாலஸ வநத ெரணட ேபைரயம இழததடடப ேபாயி, 'இனிேம உஙகைள இநத ஏாியா பககேம
பாககக கடாத'னன ெசாலல வாரன பணணி அனபபியிரசசாம.''
''ேசலததல டபாககரகள ஆடடம தாஙக மடயைலயாம...'' - இத மஙகனி டரன. ''ேசலம
ஏாியாவில நமபர பிேளட இலலாத ட-வலரகளில சமக விேராதிகள நடமாடறாஙகளாம. அதனால,
அடககட அஙேக வாகன ேசாதைனகைள நடததத ேபாலஸ. அபப பல ேபர, 'அடவேகட'னன
ேபாடடககிடட நமபர பிேளட இலலாத வணடகளல வரறாஙகளாம. இபபட வரறவஙக யாரேம
வககீலகள கிைடயாதாம. சமீபததல அபபட வநத ெரணட ேபைர பிடசச விசாாிசசபப, 'சடடக
கலலாி மாணவரகள'ன ெசாலல எஸேகப ஆகப பாததாஙகளாம. ஆனா, அவஙகைளப பிடசச
ேகஸ பக பணணியிரசசாம ேபாலஸ. இேத ேபால டபாககர ஆசாமிகள சிலேபர 'பிரஸ'ன
ேபாடடககிடடம ேசலதைத கலக கறாஙகளாம. 'எநத பிரஸ?'னன ேபாலஸகாரஙக ேகடடா, கணட
கணட ேபரகைள ெசாலறாஙகளாம. 'அபபடயர பததிாிைக இரககதா... அத இபப ெவளி
வரதா?'னன ெசக பணண மடயாததால 'பிரஸ' டபாககரகைள கனடேரால பணண மடயாம
தவிககதாம ேசலம ேபாலஸ.''
''எனனதத பணறத? எஙக ேபானாலம உனன மாதிாி ஊரகக ெரணட ேபர இரககததாேன ெசய
றாஙக..!'' எனற மனனர மஙகனிைய சீணட...
''எனைனய ேபாடடத தாககைலனனா உஙகளகக ேசாற இறஙகாேத...'' எனற தாைடைய
ெநாடததவிடட, நைட ேபாடடார மநதிாி!
ரததிரகமாரன...
எதிரபபம ஆதரவம!
நநாாட கடநத தமிழ ஈழ அரசாஙகம அைமதத, தமிழீழ விடதைலப
ேபாராடடதைத அடதத கடடமாகத ெதாடரம மயறசிகள பறறி கடநத இதழில
விளககமாகக கறியிரநேதாம. 'இனி ஆயதப ேபாராடடம எனபேத இலைல'
எனற விசவநாத ரததிரகமாரன கறியதாக அதில ெவளியான ெசயதி,
தமிழீழப ேபாராடடதைத ேவற பாணியில ெதாடர நிைனககம இனெனார
அணியினாின எதிரபபகக ஆளாகிவிடடத. விைளவ, ரததிரகமாரனகக
எதிராக இைணயதளஙகள வாயிலாக அவரகள கைண பாயசசத
ெதாடஙகிவிடடாரகள. பதிலகக ரததிரகமாரனம, நாட கடநத ஈழ
அரசாஙகம எததைகய சழலல, நைடமைற நிைலைமையக கரததிலெகாணட
அைமககபபடகிறத எனபைத மிக விளககமாக இைணயதளஙகளின மலம
கறியிரககிறார. கடேவ, 'நாட கடநத தமிழீழம கறிதத தமிழநாடட
சஞசிைக ஒனறில ெவளியாகியிரநத ஒர கடடைரயில நான கறிபபிடடதாகக கறபபடடளள ஆயதப
ேபாராடடம கறிதத கரததகள எைவயம எனனால கறபபடாதைவ' எனற ெசாலலயிரககிறார
ரததிரகமாரன!
'ஆயதப ேபாராடடம கறிதத எனனடன எதவேம ேபசபபடவிலைல. அசசஞசிைகயின
கடடைரயாளரடன நான ேமறெகாணடத ேதரதல நைடமைற ெதாடரபான ஒர சிற உைரயாடல
மடடேம' எனறம விளககம அளிததிரககிறார ரததிரகமாரன.
இதகறிதத விவரமான வடடாரஙகளில நாம விசாாிதத ேபாத, நாட கடநத தமிழீழ அரசாஙகம
உரவாவைத விரமபாத சில சகதிகள பறறி தகவல கிைடததத. ''இநத ஜனநாயகமான அைமபைப
உரவாககம மயறசியில உளளவரகள... அதனமலம உலக நாடகைள இலஙைக அரசகக எதிராக
ெநரககட ெகாடகக ைவததால மடட ேம, ஈழத தமிழரகளகக நலலெதார தீரவ கிைடககம எனற
நிைனககிறாரகள. ஆனால, இைதச சாியாகப
பாிநதெகாளளாத சிலர - 'பிரபாகரன இடததகக
ரததிரகமாரன' வர நிைனககிறார எனற அரததமறற ஒர
கரதைத உலெகஙகிலம உளள ஈழத தமிழரகள மததியில
பரபபத தவஙகிவிடடாரகள. 'இனி ஆயத வழிப ேபாராடடம
இலைல எனற கறவத, ஆயிரககணககில உயிர தறநத
விடதைலபபல வரரகைள அவமதிபபத ேபால இரககிறத'
எனற கரதைதயம அவரகள பரபபகிறாரகள...'' எனற விவரம
ெசாலலகிறாரகள ஒர தரபபினர.
ஐேராபபிய நாடகளில பல ஆதரவாளரகள மிக அதிகம.
அவரகளில சிலர இனனமம வனமைற கலாசாரதைத
ைகவிடத தயாராக இலைல. அேதசமயம அவரகளின
ஆதரவினறி ரததிரகமாரன அணி ெஜயிகக வாயபிலைல.
ஆயதம வாஙகவத, அதறகான பணம வசலபபத
ஆகியவறறில நாடடம ெகாணடவரகள ரததிரகமாரைன
எதிரபபதில வியபபிலைல. காரணம, ஈழத தமிழரகளின
தீரவககாக இநதியாவடன இைணநத ெசயலபடேவ
ரததிரகமாரன விரமபகிறார. அதறக வனமைற வழி நிசசயம
சாிபபடட வராத! இைத ஏறகாதவரகேளா, ''ேபாாில நமைம அழிகக காரணமாக இரநத
இநதியாவின தயவ ேதைவயிலைல. இரககேவ இரககிறத பாகிஸதான, பரமா, வஙகாளேதசம!'
எனற கறி வரகிறாரகளாம.
எபபடேயா... ஜனநாயகமா அலலத மீணடம ஆயதப ேபாராடடமா எனபதறகான மடவ, நாட
கடநத தமிழ ஈழ அரசாஙகம அைமபபதறகான மதலகடட ேதரவ நடககம ேம மாத இறதியில
ெதாிநதவிடம. அநத வைகயில, ஜூ.வி-யின கடநத இதழ கடடைர, உலகளாவிய ஈழத தமிழரகள
மததியில பதிய விவாதப ெபாரளாகியிரபபதம மககிய திரபபமதான!
- நமத நிரபர
ஆனிமதத ஆஜர தாசிலதாரகக ஆபப!
நநடபபத தி.ம.க. ஆடசி... அ.தி.ம.க. மாவடடச ெசயலாளர ைகயால அரசின நிவாரண உதவிைய
ஓர அதிகாாி வழஙக ைவததால, அவைர சமமா விடகிற அளவககா இரககிறத இனைறய அரசியல
நிலவரம? இநத பரடசிையச ெசயத ெபண தாசிலதாைர இரேவாட இரவாக டரானஸஃபர
ெசயதவிடடாரகள!
ராமநாதபரம மாவடடம திரவா டாைன அரகில உளளத நமபதாைள மீனவர கிராமம. கடநத 17-ம
ேததி அஙக ஏறபடட தீ விபததில 11 கடைசகள எாிநத
நாசமாகின. அதில பாதிககபபடடவரகளகக, மறநாள நிவாரண உத விகைள வழஙகினார
தாசிலதார ெபானனலடசமி. அேதசமயததில, அ.தி.ம.க-வின மாவடடச ெசயலாளர ஆனிமததவம
பாதிககபபடட மககளகக தஙகள கட சியின சாரபில நிவாரண உதவிகைள வழஙகினார. அபேபாத,
அரசின சாரபில வழஙகபபடட நிவாரண உதவிகளில சிலவறைறயம ஆனிமததவிடம ெகாடதத
அவறைறயம வழஙகச ெசாலல இரககிறார தாசிலதார ெபானனலடசமி. இநதத தகவல உட
னடயாக ெசனைனகக பாஸ பணணபபடட... இரேவாட இரவாக ராமநாதபரம சனாமி பிாிவக கத
தககியடககபபடடார ெபானனலடசமி. இத ெதாடரபாக ேமல விசாரைணயம நடநத
ெகாணடரககிறத.
ஆனிமததவிடம ேபசிேனாம. ''தீ விபததில பாதிக கபபடட மககளகக மாவடட கழகததின சாரபில
தலா இரணடாயிரம ரபாய வழஙகிேனன. அபேபாத அரச நிவாரண உதவிகைள வழஙக வநதிரநத
தாசிலதார, எனகக மனனாலதிரணடரநத கடடதைதப பாரத தவிடட
எனைனயம சிலரகக அரச உதவிைய வழஙகமாற ெசானனார. நானம
தயககததடன சிலரகக அரச உதவிகைள வழஙகிவிடட வநேதன. 'ெதாகதி
காஙகிரஸ எம.எல.ஏ-வான ராமசாமி தஙகளகக எநத உதவியம
ெசயயைல'னன அபபகதி மீனவரகள வரததததல இரந தாஙக. அதனால,
அவைர எதிர பாரககாமல அதிகாாிகேள நிவா ரண உதவிகைள வழஙகனாஙக.
இைதெயலலாம ேகளவிபபடட கடபபான எம.எல.ஏ., தைண மதலவைர
சநதிசச விவரஙகைளச ெசாலல தாசிலதாைர மாதத ெவசசரககார. தாசிலதார
எநதக கைறயம ெசாலல மடயாத அளவகக நியாயமாததான பணிைய
ெசஞசாஙக. ஆனா, நலலதகக காலமிலைலேய..!'' எனறார.
ராமசாமி எம.எல.ஏ-விடம ேகடடேபாத, ''அரச சாரபில வழஙகபபடம
உதவிகைள அதிகாாிகேளா, மககள பிரதிநிதிகேளா வழஙக வததான மைற. அபபட இலலாமல ஒர
கடசியின மாவடட ெசயலாளைரக ெகாணட வழஙகவத தவறான ெசயல இலைலயா? நானம
பாதிககபபடட பகதிககச ெசனற ஆறதல ெசாலல விடட வநேதன. அபேபாத, 'நானதான அரச
உதவிகைள வழஙகேவன'ன ெசாலலயிரககணம. ஆனா, அநத
தறெபரைமகைள நான விரமபைல. நான அஙேக இலைல எனறால
அதிகாாிகள ெகாடபபததான மைற. அபபடச ெசயயாமல ஒர பஞசாயதத
தைலவர பதவியிலகட இலலாத நபாின மலமாக வழஙகியதின காரணம
ெதாியவிலைல. நான இபேபாத ெசனைனயில இரபபதால, இதபறறி
மழதாகத ெதாியவிலைல. தாசிலதார டரானஸஃபாில என தைலயட ஏதம
இலைல. இதனால எனகக எனன லாபம வரபேபாகத?'' எனறார.
தாசிலதார ெபானனலடசமிைய சநதிததேபாத, ''இத சமபநதமா நான எதவம
ேபச விரமபவிலைல...'' எனற மடடம ெசானனார.
கெலகடர ஹாிகரன, ''எம.எல.ஏ-ேவா, எம.பி-ேயா இலலாத ஒரவைர அரசின
நிவாரண உதவிைய வழஙகச ெசானனத தவறான நடவடகைக. கடசிப பிரமகர
ஒரவரகக இதேபானற வாயபப அளிததத கடைமயான கறறம. இரபபினம, தாசிலதார ெபான
னலடசமியின எதிரகாலம பாதிககக கடாத எனப ைதயம கரததிலெகாணட டரானஸஃபர உததரவ
மடடம ேபாடடளேளாம!'' எனறார.
- இரா.ேமாகன
ஏபரல 26....
மினிபஸ தைலெயழதத?!
ககிிராமபபறஙகளின பழதி பறககம கறகிய ேராட களில ேபரநைதப பாரபபேத அாிதாக இரநத
காலகடடததில, 1997-ம வரடததில...
அனறம மதலவராக இரநத கரணாநிதி
ெகாணட வநத மினி பஸ திடடம வாயார
வாழததகைளப ெபறறத. களததக
கைரகளிலம, மரததடப பாைதகளிலம மினி
பஸகள ஊரநத ேபாகம அழைக நிைறய
கிராமஙகள நிமமதிப ெபரமசேசாட ரசிததன.
மினிபஸ திடடததில தனிகவனம ெசலததி
அதறகப பததயிர தநதார கரணாநிதி.
ஆனால, சீேராட வநத மசசான ேதேராட
ேபான கைதயாக, 4,200 மினி பஸகள வலம
வநத தமிழகததில இபேபாத 2,200 மினி
பஸகளதான இயஙகி வரகினறன.
பலேவற சிரமஙகளாலம, சதிகளாலம
கிடடததடட 2,000 மினி பஸகள ஓடாமல
நிறததபபடடவிடடன. கடநத மைற
ெஜயலலதா ஆடசிகக வநதேபாதம, கரணாநிதி ெகாணட வநத திடடம எனபதாேலேய மினி
பஸகள மீத உாிய பாரைவ ெசலததபபடவிலைல. ெஜயலலதா அரசின பாராமகததால
ெநாடததபேபான மினி பஸ அதிபரகள, மீணடம கரணாநிதி ஆடசி வநதவடன மிகநத
நமபிகைகேயாட இரநதாரகள. ஆனால, ேபாககவரதத தைற அைமசசராகப ெபாறபேபறற
ேக.என.ேநரவம மினி பஸகள விஷயததில ெபாிதாக ஈடபாட காடடாமல ேபாக... மினி பஸ
அதிபரகளின வரததம அனமார வாலாக நீணடத.
சில அதிபரகள நமமிடம, ''''1997-ம வரஷம மதலவர கரணாநிதி மினி பஸ திடடதைத அறிவிசச
காலம ெதாடட இபேபா வைரககம கடநத 12 வரஷமா ேமாசமான ேராடகைள சகிசசகிடடம,
டசல, டயர விைலேயறறதைதத தாஙகிககிடடம வணடகைள இயககிடட வரேறாம. எஙக
நிைலைமகைள மதலவரகக ெதாியபபடததி இரகக ேவணடய அதிகாாிகள ேமமேபாககா
ெசயலபடடதால... ஆயிரககணககான மினி பஸகேளாட நிைலைம அலலாடடததில இரகக. கடநத
சில இைடதேதரதலகளினேபாத பிரசாரததககச ெசனற அைமசசரகளிடம மினி பஸகளின
எணணிகைக கைறநதத பறறி மககள பரவலாக வரததம காடடயிரககிறாரகள. 'ெபரமபாலம மினி
பஸகள பஸ ஸடாணட வைர ெசலல அனமதிககபபடவதிலைல; இதனால பாதி வழியிேலேய
இறஙக ேவணடயிரககிறத. ேமலம பல மினி பஸ உாிைமயாளரகள நஷடம காரணமாக
ஓடடாமேல இரநதவிடடாரகள. எனேவ, இநத திடடததின பயன எஙகளகக
மழைமயாகககிைடககவிலைல...' எனற ெதாகதிவாசிகள கமறி இரககிறாரகள. இநத தகவலகைள
சில அைமசசரகள மதலவாின காதககக ெகாணட ேபானாரகளாம. ''கிராமதத மககள மனதில
களிரசசிைய ஏறபடததிய மினி பஸ திடடம ஒடஙகி, சரஙகிவிடாமல மறபட பததயிர ெகாடததாக
ேவணடம!'' எனற கறிய மதலவர... இநதத திடடதைதப பதபபிகக ஒர உததரவம ேபாடச
ெசயதார.
ஆனால, பிளைளயார பிடகக கரஙகான கைதயாக... இததைன காலமம நஷடபபடடாவத மினிபஸ
ஓடடக ெகாணடரநத உாிைமயாளரகளகக, தறேபாத பதபபிககபபடட திடடததில வாயபப
இலைல! அதாவத, தறேபாத அனமதி வழஙகபபடட இயஙகிக ெகாணடரககம மினி பஸகைளயம,
ஓடாமல நிறததபபடடரககம மினி பஸகைளயம இநதப பதத திடடததகக மாறறிகெகாளள
அனமதியிலைலயாம. ஆக, மதலவர எநத ேநாககில மாறறம ெகாணடவர விரமபினாேரா, அத
நிைறேவறாமேல ேபாகம அபாயம ஏறபடடரககிறத!!'' எனறாரகள.
இநநிைலயில, மினி பஸகளககான பத சடடம பறறி கரததக ேகடக 26.4.10 அனற தமிழக
உளதைற ெசயலகததில ஒர கடடம நடதத ஏறபாடாகி இரககிறத. அதில கலநத ெகாணட
தஙகளத பாதிபபகைள எடததச ெசாலலப ேபாகிறாரகள மினி பஸ உாிைமயாளரகள. இததைன
காலமம மினிபஸ உாிமம ைவததிரநதவரகைளயம இநத பதிய திடடததினகீழ ேசரததக ெகாளள
ேவணடயதன நியாயதைதயம அபேபாத வலயறததவாரகளாம. அஙேக தாஙகள கறவைத
அதிகாாிகள சாியான மைறயில மதலவாின காதககக ெகாணட ேபாக ேவணடேம எனபததான
இபேபாத இவரகளின கவைலெயலலாம. அதனபிறகம, அதிகாாிகள பாராமகமாக இரநதால
தமிழகம மழவதம ஓடம மினி பஸகைள ஒரநாள நிறததி, மதலவாின கவனதைத ஈரகக திடடம
ைவததிரககிறாரகளாம.
எஙக ேகாாிகைக ஏநதி ைக காடடம இவரகளின 'ஸடாபபிங'கில கரணாநிதியின கரைண வாகனம
நிறகமா?
- நமத நிரபர
மமாாட இைளததாலம ெகாமப இைளககாதாேம... அேத கைததான!
அஙேக இஙேக எனற ேபாககக காடட,இமாசல பிரேதசததில அநதரதியானம
ஆகியிரநத நிததியானந தாைவ, அவரைடய ெசலேபான ேபசசகைள ைவதேத 'டராக' பணணி
அமககியத ேபாலஸ. அபேபாதம 'ெகத'த கைறயாமல அவர பணணிய அலமபலல ஒர
சாமபிளதான அடைடபபட சிசசேவஷன!
சணடகாிலரநத இமாசலப பிரேதசததின தைல நகரான களகள சிமலாவகக ேபாகம வழியில
ேசாலன மாவடடம உளளத. அஙகிரநத 34 கி.மீ ெதாைலவில உளள கனியால - ஷிவசஙகரகர
பகதியில ெமாததேம 200 கடமபஙகளதான. இஙக ஒதககபபறமாக அைமநதளள மனற அைறகள
ெகாணட பஙகளாவிலதான நிததி யானநதா தனத ஐநத சகாககளடன மாரச 27-ம ேததியி லரநத
பததிரமாகத தஙகி இரநதிரககிறார. அஙேக அவைர வைளததப பிடகக மககியக காரணமாக
இரநதவர - இமாசல பிரேதச ேபாலஸன உளவ மறறம சி.பி.சி.ஐ.ட. பிாிவின ட.ஐ.ஜி-யான
ேவணேகாபால. அவாிடம நாம ேபசிேனாம.
''தான பதஙகியிரநத இடததில நடமாடம கமபயடடர அலவலகதைதேய நடததி வநதிரககிறார
நிததியானநதா. ஆரபிட ஷிஙகால எனகிறவன ஐ.ட. ஸெபஷலஸட. அவனதான அவரத
கமபயடடர மைள. நாஙகள ெநரஙகவதறகக ெகாஞசம தாமதமாகி இரநதாலம, ெவளிநாடடககத
தபபியிரபபார நிததியானநதா. அவைர பததிரமாக விமானம ஏறறிவிட ேவணடம எனேற ைஷேலஸ
திவாாி எனற உளளரககாரன ரகசிய ஏறபாடகைளச ெசயத ெகாணடரநதான.
ைகத ெசயயபேபான ேபாலஸாாிடம அநத சாமியார, 'எனகக அவைரத ெதாியம... இவைரத
ெதாியம...' எனற ெபாிய ெபாிய ஆடகளின ேபராகச ெசாலலயிரககிறார. இதனால ேபாலஸார
சறறத தயஙகி நிறக... சாமியாாின ெவடட பநதாைவ தரததிலரநத கவனிததக ெகாணடரநத
நான ெபாறைம இழநதவிடேடன. எததைனேயா வி.வி.ஐ.பி-கள இவரத காலடயில ஆசி வாஙகின
பைகபபடஙகைள நான ஏறெகனேவ பாரததிரககிேறன. அவரகைளெயலலாம ஏமாறறம வைகயில,
ெசகஸ கறறசசாடடல ஆதாரததடன சிககிய இநத ஆைள, மறற கறறவாளிகைளப ேபாலததான
நடததேவணடெமனற மடேவாட ெநரஙகிேனன. எனனிடமம அவர, 'பாரததககிடேட இரஙக...
உஙகளகக அவாிடமிரநத ேபான வரம' எனற மிகப ெபாிய அரசியலவாதி ஒரவாின ெபயைரச
ெசானனார. 'மிஸடர! நீ ஒர கறறவாளி. ேபாலஸ ஸேடஷனககப ேபாய அபபறம நாம ேபச
லாமா?' எனற ெசாலல இறககமாக அவர ைகையப பிடதத ெவளிேய இழதத வநேதன...''
எனறார. அவாிடம நாம ேமலம ேகளவிகைளஅடககிேனாம.
''நிததியானநதா மைறவிடமாக உஙகள மாநிலத ைதத ேதரநெதடகக ஸெபஷல காரணம ஏதாவத
உணடா?''
''இமாசல பிரேதசததில சாமியாரகக ஆதரவான ெபாிய ெநடெவாரக இரககிறத. இனிேமலதான
இத பறறி விசாாிககப ேபாகிேறாம. ெடலலயிலளள விேவக, சததிேயநதிரநாத எனகிற இரணட
பிசினஸ பிரமகரகளின வட கனியால எனற பகதியில உளளத. இநத சாமியார விேவககிடம,
'உனகக இரணட ேகாட ரபாய தரகிேறன. பளளிககடம கடட பிைழததகெகாள' எனற
ெசாலலவிடடததான அவரத வடடல பதஙக இடம பிடதததாகத ெதாிகிறத. தறேபாத, அநத
இரவைரயம விசாரைணகக அைழததிரககிேறாம. நிததியானநதாவடன இபேபாதம பல
மாநிலததவர, பல ெவளிநாடடவர ெதாடரபில இரககிறாரகள. தினம ஒனறகக ஒர லடசம
ரபாயகக ேமல ெசலவ ெசயகி றார. நலல ராஜேபாக வாழகைக. இடம மாறி மாறித தஙகியேதாட
காைரயமகட அடககட மாறறியிரககிறார.''
''இநத இடததிலதான இரககிறார எனற எபபட ெலாகேகட ெசயதீரகள?''
ஹாிதவாாில கமபேமளாவகக ேபான நிததியானநதா, அஙகிரநத எஙேக ேபானார
ெதாியவிலைலெயனற கரநாடகா ேபாலஸ வைல வசி ேதடகெகாணடரநதத. சில நாடகளகக
மனப, எஙகளகக ஒர தகவல கிைடததத. நிததியானநதா எஙகள மாநிலததிலதான எஙேகா
பதஙகியிரககிறார எனற. உடேன உஷாராேனாம. ேதட ஆரமபிதேதாம. அவைரக காடடக
ெகாடததத ெசலேபான. உளளர மகவாியில ஒர சிம காரட வாஙகி அைதப பயனபடததமேபாத,
எஙகள வைலயில சிககி னார. அதவமிலலாமல, ஏ.ட.எம. ெசனடாில தினமம ஏராளமான பணதைத
எடதத வநதார. கிெரடட காரட கைளயம பயனபடததினார. அெமாிககாவகக ஒர சினன
ஊாிலரநத அடககட ேபானகால ேபானைதயம நாங கள கவனிதேதாம. இதமாதிாி ேவற சில
களககைள ைவதத நிததியானநதா பதஙகியிரபபத கனியால எனகிற ஊாிலதான எனற மடவ
ெசயேதாம. ஒர வாரமாக, அவரத வாகனதைத பயனபடததாமல ஒேர வடடல தஙகியிரபபைதக
கணடபிடதேதாம. அநத ஊாில உளள ஒவெவார வடடலம ேசாதைனயிடவத சாததியமிலைல.
இதமாதிாி சாமியாரகைளச சறறி ெவறி பிடதத பகதரகள இரபபாரகள. அவரகள சணைட ேபாடட,
கலாடடா பணணவாரகள. இைதெயலலாம எதிரபாரதத கடநத 21-ம ேததியனற நறறககம
ேமறபடட காமாணேடா பைடயினரடன அநத ஊைர மறறைகயிடேடன. அனற காைலகட, 'ய
டயப'பில ஆனைலன வாயிலாக ஆனமிக ேபாதைன ெசயதெகாணடரநதார நிததியானநதா.
ேபாலஸார திபதிபெவனற நைழவைதப பாரதத ஆற சகாககள பைடசழ வடடன உளேள
உடகாரநதிரநத அவர திடககிடடார. அவேர இைத எதிரபாரககவிலைல. ைஷேலஷ திவாாி
எனபவன மடடம அஙகிரநத தபபி ஓடவிடடான. மறறவரகைள நாஙகள பிடதேதாம. மதலல
ெகாஞசம எதிரபப காடடனார. நான உளேள ேபானதம, கனிநத வணககம ெதாிவிததார. அவைர
நான பிடதத வாசலகக இழதத வநதேபாத,எநதெவார பிரசைனயம இலைல. ஆனால, ெராமப
பததிசாலததனமாக நடநதெகாளவதாக நிைனதத உரதத கரலல, 'யாரம பதறறபபட ேவணடாம.
ெபாறைமயாக அைமதி காககேவணடம' எனறார. அதாவத, ேவடகைக
பாரததகெகாணடரநதவரகள அவர ைகத சமப வதைதப பாரதத ெடனஷனாகி... ேபாலஸாைர
எதிரதத கலாடடா ெசயயத தணடம விதததில அபபட ேபசினார. ஆனால, அஙகிரநதவரகள இவர
ேபசியைத ஏளனமாகததான பாரததாரகள. ாியாகட ெசயயவிலைல.''
''ஏதாவத ரகசிய சி.ட-கைள பறிமதல ெசயதீரகளா?''
''அகில இநதிய அளவில ேதடபபடம கறறவாளி யான நிததியானநதா, இதில ெராமபேவ எசசாிகைக
யான ஆள. அதனால, அவர தஙகியிரநத இடததில சி.ட.கள ஏதம சிககவிலைல. 300 கிேலா
லகேகஜகள இரநதன. ஒர வடைட கால ெசயத ேபாகிற மாதிாிதான அவறைறெயலலாம அளளி
வநேதாம. எெலகடரானிக ெபாரடகள மடடம 150 கிேலா இரககம. 3 ேலபேடபபகள, 10
ெசலேபானகள, 15 சிம காரடகள. ேகமரா, ேமாடம, ேபாரடடபிள பவர கெனகன, இனடரெநட
தகவல ெதாடரப சாதனஙகள... இபபட ஏராளமானைவ இரநதன. உலரநத பழஙகள ெகாணட
மடைடயம இரநதத. ெபாிய ெபாிய சடேகஸகள 12 இரநதன. பணம மடடம சில லடச ரபாய.
அெமாிகக டாலர கதைதயாக இரநதன. ஆன ைலனில ெவளிநாடகளில இரநத பணம இவரகக
ெகாடடகெகாணடரபபத எஙகளககத ெதாியவநதத.''
''உஙகள விசாரைணயில ஏதாவத தகவல கிைடதததா?''
''நிததியானநதாைவ சி.பி.சி.ஐ.ட. ஆபஸ§கக அைழதத வநேதாம. மதலல ேபாலஸ
வாகனதைதவிடட இறஙக மறதத மரணட பிடததார. ஒரவழியாக, 'சமமா ஒர சாதாரண
விசாரைணககததான' எனற ெசாலல இறககிேனாம. உளேள வநதவைர ேநராக லாக-அப அைறகக
அைழததச ெசலல... மதனமதலாக அவர மகததில பயம கவவியத ெதாிநதத. ெபாதவாக, அவர
ேசாில உடகார மாடடாராம. ேசாஃபாவிலதான உடகாரவாராம. லாக-அப அைறைய தவிரதத
விசாரைண அைறயில சாதாரணமாக உடகார ைவதேதாம. மதலல, 'இனற ெமௗனவிரதம. ேபச
மாடேடன' எனறார ைசைகயில! நான அவைரேய உறறப பாரததக ெகாணடரநேதன. 'நான
ேபசமாடேடன. எனத ஸேபாகஸ ெபரசன இவர. உஙகளடன இவரதான ேபசவார' எனறம ைசைக
காடடனார. 'கறறவாளியாகக கரதபபடம நீஙகளதான ேபச ேவணடம' என நான கணடபபான
கரலல ெசானேனன. உடேன, 'நான பகதர களககாக ேசைவ ெசயேதன. எமககத தபபான வழி
ெதாியாத. நலலததான ெசயேதன' எனற ேபச ஆரமபிததார. அவேராட வநத மறற ஐநத
சகாககைள பிாிதத தனிததனி அைறயில ைவதத ஸெபஷலாக விசாாிதேதாம. அவரகளம பல
விஷயஙகைளக கககி இரககிறாரகள!''
''நிததியானநதா இரவில எனன சாபபிடடார?''
''சபபாததி, சாதம ெகாடதேதாம. அைத சாபபிட மறததார.பழஙகள, பிஸதா, பாதாம, பால...
இவறைறததான சாபபிடேவனஎனற ெசானனார. பழஙகளில ஆபபிளம பபபாளியமதான ேவணடம
எனறார. 'ேபானால ேபாகிறத' எனற ெசாலல, அவர ேகடட அயிடடஙகைள வரவைழதேதாம.
மிகஸட காயகறிகைளயம, உலரநத திராடைசகைளயம வரவைழததக ெகாடதேதாம. அவறைற
விரமபிச சாபபிடடார. விடய விடய விசாரைண நடநதத. அவர தஙகபேபாகமேபாத எஙகள
ேபாலஸாைர அவரத அைறயிேலேய தஙகச ெசானேனன. அபேபாத ஒர ேபாலஸகாரர
தயககததடன பினவாஙகினார. எனனெவனற ேகடடேபாத, 'இநத சாமியார மீத கறபழிபப
கறறசசாடடம ஐ.பி.சி. 377 எனகிற பிாிவிலம வழகக பதிவ ஆகியிரபபைத சடடக காடடனார.
அதாவத, இயறைககக மாறாக சிறவரகள மறறம ஆணடன உடலறவ ெகாணட கறறததகக
ஆளானவரகள மீதான ெசகன அத. அதனால ேபாலஸாைர அைறககதவ அரேக காவல
காககமபட ெசானேனன. அவரம அபபடேய காவல நினறார. தஙகி எழநத மறநாள காைலயில
களிதத மடததார. அஙகிரநத ஒவெவாரவைரயம பாரதத தனத வழககமான ஸைடலல ைகையத
தககி ஆசீரவாதம பணணத தவஙகினார. எஙகள ட.எஸ.பி. ஒரவர, ''ேயாவ, நீ யார எஙகளகக
ஆசீரவாதம பணண..? உனகக நாஙகளல ஆசீரவாதம பணணணம!'' எனற கரைல உயரதத,
அபபடேய அைமதியாகிவிடடார. பேராட ேடாவம தயிைரயம டபனாக ெகாடதேதாம. மறபேபதம
ெசாலலாமல சாபபிடட மடததார. பிறகதான, சணடகரகக விமானததில அைழததச ெசனேறாம.
அஙகிரநத, ெபஙகளரவகக ேபாலஸார அைழததப ேபானாரகள.''
''நிததியானநதாைவ தவிர மறற சகாககள ஏதாவத ெசான னாரகளா?''
''எஙகள விசாரைணகக நலல ஒததைழபப தநதாரகள. எனன ெபயாில யார ஆசிரமததகக
வநதாலம, உடேன ேவற பதப ெபயர ைவததவிடவத நிதயானநதாவின வழககமாம.
உதாரணததகக, அரணராஜ எனபவர ேவலரககாரர. அவரகக சாமியார ைவதத ெபயர நிதயராஜ
மகானநதா. ஆநதிராைவ ேசரநத ேகாபால ஷீலம ெரடட எனபவைர, நிதயபகதானநதா எனற
மாறறியிரககிறார. ைஹதராபாததில உளள ஆசிரமததில ஏேதா ஒர ெபண விவகாரததில
சமபநதபபடடவராம இவர. உடபபி பககததில இரககம ஒர நடைக பறறி ேபசினார ஒர சகா.
'சாமியாரகக ெசயயம ேசைவயானத கடவளகேக ெசயவத ேபானறத' எனற அடககட
இவரகளிடம ெசாலவாராம. இனெனார நடைகேயா, 'நான ெசயத பாவததகக விேமாசனததககாக
நிததியானநதைர ேதடவநேதன' எனற ெசானனாராம. சில ெபணகள சாமிகக ேசைவ ெசயதமடதத
அபபடேய அவரைடய சகாககளககம ேசைவ ெசயத விடடபேபாகம கைதையயம ெசானனாரகள.
இதமாதிாி எககசசககமான கைதகள... எலலாவறைறயம மைறபபட பதிவ ெசயேதாம. மறநாள
காைல அவரகைள ேகாரடடல ஒபபைடதத, எஙகள கஸடடகக எடதேதாம. அடதத கடட
விசாரைணககாக ெபஙகளர ேபால ஸாாிடம ஒபபைடதேதாம!'' எனறார.
''ரஞச ரஞசிிததாாததாானன ஒேர ஒேர சசாாடச டசிி!''
ேபாலஸ விசாரைணயில இரநத நிததியானநதாவிடம
நம சாரபிலம சில ேகளவிகைள அடககிேனாம.
தயஙகிய கரலல ஆரமபிததாலம ைதாியமாகேவ
கிடகிடககத ெதாடஙகினார நிததியானநதா.
''நான எஙேகயம ஒளிநதிரககவிலைல. ேபாலஸ
எனைன வைலவசி ேதடயதாகச ெசாலவத தவற.
மடததில தஙகி இரநதால, பகதரகளகக வணான
சிரமஙகள ஏறபடம என நிைனததததான நான
தனிேய ஓாிடததில தஙகி இரநேதன. தனிைம ேதட
தஙகி இரநேதேன தவிர, தைலமைறவாகவிலைல!
ேபாலஸ எனைனத ேதட வநதேபாத,
இயலபாகததான அவரகைள எதிரெகாணேடன. பதறி
ஓடேவா பிரசைன ெசயயேவா இலைல!''
''கடைமயான சடடஙகளின கீழ உஙகைள சிைறயில
தளளப ேபாவதாகச ெசாலலபபடகிறேத?''
''வழகக கறிதத விவகாரஙகள எலலாம எனனைடய
வழககறிஞரகளககததான ெதாியம. எநத வழககில
எனைன ைகத ெசயதிரககிறாரகள எனபதகட எனககத ெதாியாத. ஆனால,இநத
நிைலயிலம ைதாியமாகவமநமபிகைகேயாடம இரக கிேறன. சில ேபாலஸ அதிகாாிகள
தனைம ேயாட நடததகிறாரகள. ெசானனால நமப மாடடரகள... ஒர ேபாலஸ அதிகாாி
எனைனப பாரதத உடேனேய கண கலஙகி அழத ெதாடஙகிவிடடார. என மீத திடடமிடட
பரபபபபடட ெபாயகள எடபடவிலைல எனபதறக இைதவிட ேவெறனன சாடசி ேவணடம?''
''ரஞசிதாைவ வறபறததி தமிழக ேபாலஸ உஙகள மீத பாலயல பலாதகார வழகைகப
பாயசசப ேபாவதாகப ேபசப படகிறேத?''
''ரஞசிதா மடடமலல... ஆசிரமதைதச ேசரநத யாரம என மீத தவறான பகார ெகாடகக
மாடடாரகள. ரஞசிதாைவ யார நிரப பநதிததாலம அவர எனகக எதிராகப ேபச மாடடார.
நான தவற ெசயதிரநதாலதாேன அவரேபசவார. எனைனப
பறறிய எலலா விஷயஙகளம ரஞசிதாவகக நனறாகத ெதாியம.
நான நலலவன எனபதறக அவைரவிட ேவற சாடசி
ேவணடயதிலைல. அதனால யாரைடய வறபறததலககாகவம
அவர எனகக எதிராகத திரமப மாடடார!''
''தைலமைறவாக இரநத காலகடடததில நீஙகள ரஞசிதாேவாட
ேபசினீரகளா?''
''இபேபாதம ெசாலகிேறன... நான ஒரேபாதம தைலமைறவாக
இரககவிலைல. நான தஙகி இரநத இடம எலேலாரககேம
ெதாியம. எனைனத ெதாடரப ெகாணட எததைனேயா ேபர
கணணீரவிடட அழதாரகள. ெவளிநாடகளில இரநத இெமயில
மலமாக நிைறய ேபர வரததப படடாரகள. நான
யாேராெடலலாம ேபச நிைனதேதேனா... அவரகள
அைனவரடனம ேபசிேனன; ைதாியம ெசானேனன. 'எநநாளம
ஆசிரமம நிைலககம' என நமபிகைக ெசானேனன.
உணைமயாகேவ ேபாலஸ எனைனத தரததி இரந தால...
இனைறகக இரககம நவன ெடகனாலஜிகைள ைவதத அைர
மணி ேநரததககள எனைனப பிடத திரகக மடயேம..!''
- இரா.சரவணன
படகைகய படகைகயிிலல பணககடடகள பணககடடகள!
சாமியார தஙகி இரநத வடடன வாடசேமன ெஜகதீஷிடம ேபசிேனாம. ''சிமலாைவ ேசரநத
விேவக எனபவாின ெபயாிலதான இநத வட இரககிறத. எஙகள ேமேனஜரான மஹாேதவ,
கடநத மாரச 27-ம ேததி மாைல எனகக ேபான ெசயத, சில விரநதாளிகள வரவதாகச
ெசானனார. அதனபடேய ஒர தனியார டாகஸயில அநத சாமியாரம அவேராட ேசரநத ஆற
ேபரம வநதாரகள. அவரகளடன ெபணகள யாரமிலைல. எனனிடம சாவி இலலாததால
படைட உைடதத அவரகள தஙக ஏறபாட ெசயேதன. தினமம வடைடப ெபரககவதறகாக
உளேள ெசனற நான, ஆஙகாஙேக ஆயிரம மறறம ஐநநற ரபாய ேநாடடகள சிதறிக
கிடநதைதப பாரதேதன. ேமலம கடடககடடான ேநாடடகள பததிரபபடததபபடாமல
படகைகயின ேமேலேய கிடநதன...'' எனறார அதிரசசிேயாட.
ைகதினேபாத உடனிரநத அகாி காவல நிைலய இனஸெபகடரான விகரம ெசௗகானிடம
ேபசிேனாம. ''மதியம சமார 12.30 மணிகக அநத வடடல நைழநேதாம. ைகத ெசயதேபாத
சாமியார மாறேவடம இனறி அேத உைடயில இரநதார. ெபாிய அளவில பிடவாதேமா,
வாககவாதேமா ெசயயாமல அைமதியடன எஙகளடன கிளமபி விடடார. வழி ெநடக
ரதராடச மாைலைய ைகயில உரடடகெகாணட மநதிரஙகள ஜபிததபட வநதார. ஆனால,
எஙகள ேகளவிகள எதறகம பதில கற மறததவிடடார. அவரகக ைஹபபர ெடனஷன
இரபபதால, பி.பி. மாததிைரகைள தவறாமல சாபபிடடார...'' எனறார.
இநநிைலயில, நிததியானநதாவகக இடம ெகாடதத ேமேனஜர மஹாேதவ பகாைரச
ேசரநதவர எனவம, அவர மீத பாடனாவில ஒர பலாதகார வழகக பதிவ ெசயயபபடட
ேபாலஸ ேதட வரவதாகவம தகவல கிைடத தளளத. அேதேபால, அநத வட விேவகககக
மனபாக அஸவினி சிங எனபவாிடம இரநதளளத. இவர மரமமான மைறயில 2009-ல
ெகாைல ெசயயபபடடார. இவவாற நிததியானநதாவகக உதவிய பலரம கிாிமினல
கறறஙகளில ெதாடரபைடயவரகளாகேவ இரபபதால, சிமலாவின சி.ஐ.ட. ேபாலஸ
ேமறெகாணடம தீவிரமாக விசாாிதத வரகிறத.
இதறகிைடயில ெபஙகளர அைழதத வரபபடட நிதயானந தாைவ பைகபபடம எடகக
ஏரேபாரடடல மீடயாககள கடடம அைலேமாதியத. இதனால ேபாலயாக ஒர சாமியாைர
உரவாககி அவைர ேபாலஸ ஏரேபாரடடலரநத அைழததவர... மீடயாககள அநதப
ேபாலையத தரததியபடேய ஓடன. அநத இைடெவளியில நிதயானநதாைவ
ஏரேபாரடடலரநத ெவளிேய அைழதத வநதத ேபாலஸ.
- ஆர.ஷஃபி மனனா
நநிிதத ததிியயாானநத னநதாா நநாாடகம டகம!
நிததியானநதா ைகத ெசயயபபடட விவகாரேம ஒர நாடகம எனகிறாரகள கரநாடக
பததிாிைகயாளரகள!
''ஆசிரமதைதவிடட ெவளிேயறி னாலம தனைனப பறறிய சலசலபபி லரநத
நிததியானநதாவால தபப மடயவிலைல. அதனால, அவேர கரநாடக ேபாலஸ அதிகாாிகள
சிலரடன ேபசி அடததகடட திடடஙகைள வகததிரக கிறார. அதனால, ைகதககப பிறக
கடகடெவன தன மீதளள வழகககளகக மழககப ேபாடடவிடட மறபடயம மடததககள
நைழய நிததியானநதா திடடம ேபாடடரககிறார. கரநாடக அரச அவரகக ஆதரவாக
இரபபதால, இபபட ைகத நாடகம அரஙேகறறப படடரககிறத!'' எனகிறாரகள அநதப
பததிாிைகயாளரகள.
- ேக.ராஜாதிரேவஙகடம
நநிிததியானநதாைவ ைகத ெசயத ேவணேகாபால ஐ.பி.எஸ. ெசனைனஅணணாநகைர
ேசரநதவர. 1995-ம ஆணட ஐ.பி.எஸ. பணியில ேசரநதவர.
ஹிமாசல பிரேதச மாநில ேகடர அதிகாாி. அஙேக, ஐநத
மாவடடததில எஸ.பி-யாக பணிபாிநதவர. எலைலப பகதியில
அடடகாசம ெசயதெகாணடரநத மகமட ெகாளைளயரகைள
ஒழிதத மககளத பாராடடதைல ெபறறவர. ேமலம அஙகளள
அைணைய தகரகக பஞசாப மாநில தீவிரவாதிகள மறபடடேபாத,
அவரகளடன சணைடயிடட வைளததப பிடததார. அேதேபால,
ேபாைத கடததல ெதாழிலல ெகாடகடடபபறநத சரவேதச பளளிகள
பலைரயம பிடதத உளேள தளளியவர. இவரத மைனவியின ெபயர
பாககியவதி. ரவி எனகிற மகனம ாிததிமா எனகிற மகளம
இரககிறாரகள. ''எனனைடய ேபடசைச ேசரநத ேடவிடசன,
சஙகராசசாாியைர ைகத ெசயதவர. நான இபேபாத
நிததியானநதாைவ ைகத ெசயதிரககிேறன'' எனற ெசாலலச
சிாிககிறார ேவணேகாபால.
- ஆர.பி
படஙகள: க.தனேசகரன, ராேஜநதரகமார
தாககர
சீனிவாச சரசைசகள
'அவர அைசகக மடயாத அரசியல சகதி!'
ஐஐ.பி.எல. தைலவர லலத ேமாட வசிய கறறச
சாடடல, மததிய அைமசசர சசிதரர விகெகட
வழததபபடட பிறகம அதிரவைலகள
ஓயவிலைல... ஏலததில மைறேகடகள,
கிாிகெகட சதாடடம, வாி ஏயபப எனற
ஐ.பி.எல-ைல சறறி பரபரபபகள பறறி
எாிகினறன! இநத சடடல, ஐ.பி.எல.
கிாிகெகடைட ட.வி-யில ஒளிபரபப உாிைம
ெபறற நிறவனஙகள, அணிகைள ஏலததில எடதத உாிைமயாளரகள, பஙக தாரரகளின வடகள என
எஙகம
வரமானவாித தைறயினர பகநத பறபபட... அநத ெரயட பயலல தமிழகமம தபபவிலைல!
இநதியா சிெமனடஸ சீனிவாசன... இவரதான ெசனைன சபபர கிஙஸன உாிைமயாளர. இநதிய
கிாிகெகட கடடபபாடடன ெசயலாளர! அவரத ெசனைன அலவலகததிலம அதிரடயாக
வரமானவாி ெரயட நடநதிரககிறத.
இநதியா சிெமனடஸ சீனிவாசன விைளயாடடலம, அரசியல களததிலம எபேபாதேம பரபரபபான
பிரமகராக வலம வநதிரககிறார. சீனிவாசைன நனக அறிநதவரகளிடம ேபசிேனாம.
''அெமாிககாவில ெகமிககல இனஜினீயாிங மடதத விடட, அபபா நாராயணசாமியின இநதியா
சிெமனடஸ நிறவனப ெபாறபபகக வநதார சீனிவாசன. சிெமனட, சரககைர, எாிசகதி, வரததகம
மறறம நிதி ஆகிய தைறகளில ெகாடககடடப பறகக ஆரமபிததார. 3,500 ேகாட ரபாய பழஙகம
அளவகக ெதாழிலல உயரநத சீனிவாசனகக, அரசியலல ெபாிய ெசலவாகக உணட. மைறநத
மததிய அைமசசர மரெசால மாறனடன ெநரககமாக இரநதார. கடநத 2001 ேதரதலல அ.தி.ம.க.
வநத ஆடசியில அமரவதறக சிெமனட விைல உயரவம மககியக காரணமாக இரநதத. 'சிெமனட
நிறவனஙகள எலலாம சிணடேகட ேபாடடகெகாணட விைலைய உயரததிவிடடன. இதறக
காரணேம மரெசால மாறனதான' எனற 2001 ேதரதல பிரசாரததில ெஜயலலதா காடடமாகச
ெசானனார. ஆடசிகக வநத பிறக 25.4.2002 அனற சடடசைபயிேலேய சீனிவாசைன கடைமயாக
விமரசிதத ெஜ., 'சிெமனட சீனிவாசன, மரெசால மாறனின பினாமி' எனறம ேபசினார. அேதாட,
அரசகக ெசாநதமான 77 ஏககர நிலதைத தி.ம.க. அரச, சீனிவாசனகக கததைககக விடடத
பறறியம அதிரட கிளபபினார...'' எனறவரகள, அநத நில விவகாரதைதயம ெசானனாரகள...
''ெசனைன நநதனம ஒய.எம.சி.ஏ-வின 77 ஏககர நிலம, கடநத 1996-ம ஆணட தி.ம.க. ஆடசியின
ெதாடககததில சீனிவாசன ெபாறபபில வழஙகபபடடத. 'இநத இடததிலதான காஸேமாபாலடடன
கிளபபின அெனகஸஸ§ம, ேகாலப ஃெபடேரஷனம நடததபபடடத. இதறகான கததைகத
ெதாைககட நிரணயிககவிலைல. அதனபிறக ஆடசியின இறதியில, கரணாநிதி 30 ஆணடகளகக
அநத கததைகைய நீடடததார. காரணம, தி.ம.க-ேவாட சீனிவாசனகக உளள ெநரககமதான.
இதறகாக கரணாநிதி மீத நடவடைக எடபேபாம' எனெறலலாம சடடசைபயில ெஜயலலதா கறறம
சாடட இரககிறார. ஆனால, தனைன ேநாககி வரம விமரசனஙகளகக எபேபாதம சீனிவாசன பதில
ெசாலல, சரசைசகக எணெணய வாரபபத கிைடயாத. தனைனச சறறி நடபபவறைற கரநத
கவனிபபார, அவவளேவ!
அதனபிறக, 2006-ல தி.ம.க. ஆடசிகக வநத பிறக, பைழய மகாபலபரம சாைலயில
கரஙகழிபபளளம எனற இடததில கிாிகெகட ஸேடடயம அைமகக 50 ஏககர நிலதைத 30
ஆணடகளகக தமிழநாட கிாிகெகட சஙகததகக கததைகயாகக ெகாடததத தமிழக அரச. அபேபாத
சஙகததின தைலவராக இரநதவர சீனிவாசனதான (இபேபாதம அவரதான தைலவர!). தமிழநாட
கிாிகெகட சஙகததகக ேகாடககணககில பணம இரநதம, அரச நிலதைத இநத சஙகததகக
கததைககக ெகாடததத அநத சமயததில கரநத கவனிககபபடடத...'' எனெறலலாம விவாிததனர.
ஐ.பி.எல. ெகாடககல - வாஙகலகள பறறி நனகறிநத சிலர, ''2008-ம ஆணடதான ஐ.பி.எல.
கிாிகெகட ேபாடடகள அறிமகபபடததபபடடன. அபேபாத, இநதிய கிாிகெகட கடடபபாடட
வாாியததின ெபாரளாளராக இரநத சீனிவாசன (தறேபாத ெசயலாளராக இரககிறார) மீத
கிாிகெகட கடடபபாடட வாாியததின மனனாள தைலவர ஏ.சி.மதைதயா வழகக ேபாடடார.
'வாாியததில ெபாறபபில இரபபவரகள வரததக நடவடகைககளில ஈடபடக கடாத எனபத வாாிய
விதிமைற. ெசனைன சபபர கிஙஸன பஙகதாரராக அவர எபபட இரகக மடயம? அவரககாகேவ
விதிமைறகள திரததபபடடன. அவரைடய ெபாரளாளர பதவிையப பறிககேவணடம'
எனெறலலாம ெசாலல இரநதார மதைதயா. ஆனால, அநத வழககில சீனிவாசனதான ெஜயிததார!''
எனற சடடக காடடனர.
மனப அணணா சாைலயில இரநத இநதியா சிெமனடஸ அலவலகம, சில மாதங களகக
மனபதான சாநேதாம பகதியில பிரமாணடமான ைஹெடக கடடடததகக மாறியத. இஙேகதான
வரமான வாித தைறயினர பதனனற அதிரடயாக ேசாதைன ேபாடடனர. இநத அலவலகததில
ாிேமாட மலம திறககபபடம இரமப ேகட, தனியார ெசகயாிடட அதிகாாிகளின பலதத பாதகாபப
உணட. உளேள எநத வாகனம நைழநதாலம ஸேகனிங ெசயய நவன வசதிகள இரககிறதாம.
வழககமாக இத ேபானற ெரயடகளில தனியார டராவலஸ வணடகைள பக ெசயத கிளமபம
வரமான வாி அதிகாாிகள, இநத மைற சிவபப விளகக ேபாடட அலவலக காாில வநதிறஙகியத
பலரகக ஆசசரயம. இநத ெரயட பறறி அநத தைறயின பலனாயவப பிாிவினர சிலர,
''இநதியா சிெமனடஸ நிறவனம ஏறெகனேவ தாககல ெசயத வரமானவாி கணகக விவரஙகைள
ைகேயாட ெகாணடேபாய அநத அலவலகததில உளள ஆவணங கேளாட சாி பாரதேதாம.
ெசனைன சபபர கிஙஸஅணியின பஙகதாரரான சீனி வாசன தவிர மறற யாெரலலாம உணட
எனகிற விவரஙகளம ேசகாிககப படடரககினறன. ெசனைன சபபர கிஙஸ அணி சமார 400
ேகாடகக ஏலம எடககப படடரபபதாகத ெதாிகிறத. அத பறறிய ஆவணஙகைள எலலாம
திரடடயிரககிேறாம. இதில பினாமியாக ஏேதனம மககிய நிறவனம இரநததா எனபைத
உறதிபபடதத மயனற வரகிேறாம!'' எனற அதிகாாிகள, ெபாதவாக ஐ.பி.எல. வரவாய நிலவரம
பறறிச ெசாலலமேபாத...
''இதில ஏகததககம வரமானம பாரதத பலரம, வரமான வாித தைறயினாிடம நஷடக கணகைகேய
காடடனாரகள. ஐ.பி.எல. கிாிகெகடடககாக ெவளிநாடகளில இரநத ஏராளமான பணம, ாிசரவ
வஙகிககத ெதாியாமல களளததனமாகக ெகாணட வரப படடரககிறதா எனற சரசைசகள கறிதத
ஆராயசசி நடககிறத. இதபறறி அமலாககப பிாிவினரம ேசாதைனகள நடததியபட உளளனர!''
எனறாரகள.
''அபேப அபேபாாேத ேத எசசா எசசாிிதேதன தேதன!''
''இநதியா சிெமனடஸ சீனிவாசனகக எதிராக மனேப நீதிமனறம ஏறியேதாட, மறபடயம
தறேபாத கரல எழபபத ெதாடஙகியிரககமெதாழிலதிபர
ஏ.சி.மதைதயாவடன நாம ேபசிேனாம. இநதிய கிாிகெகட
கடடபபாடட வாாியததின மனனாள தைலவரம, ஸபிக
நிறவனததின ெசாநதககாரரமான ஏ.சி.மதைதயா நமமிடம, ''இநத
விவகாரம இவவளவ தரம பதாகாரமாக ெவடககக காரணம,
ஐ.பி.எல. அணிகைள நடததம உாிைமயாளரகளில சிலேர இநதிய
கிாிகெகட கடடபபாடட வாாியததின உறபபினரகளாக
இரபபததான. இவரகளகக வசதியாக அததைன
விதிமைறகைளயம மாறறி அைமததக ெகாளகிறாரகள.
ெசனைன சபபர கிஙஸ அணிைய நடததகிறத இநதியா சிெமனடஸ
நிறவனம. இநத நிறவனததின ெசாநதக காரர சீனிவாசன. இவேர
இநதிய கிாிகெகட கடடபபாடட வாாியததின ெசயலாளராகவம
இரககிறார. ஒர அணியின உாிைமயாளேர இநதிய கிாிக ெகட
கடடபபாடட வாாியததிலம இரநதால அதன பண நிரவாகம உளளிடட விஷயஙகள சாியாக
நடககம என எபபட எதிரபாரகக மடயம? இேதேபால லலத ேமாடயம சில அணிகளகக
ெசாநதககாரராக இரககிறார. ஆனால, அவேர ஐ.பி.எல. அைமபபின தைலவராகவம
இரககிறார. இவரகள யார மீதம எனகக எநத தனிபபடட விேராதமம இலைல. ஆனால,
பிசினஸ§ம விைளயாடடம ேவற ேவறாக இரகக ேவணடம எனபேத என கரதத.
எனேவ, அணியின ெசாநதககாரரகள யாரம இநதிய கிாிகெகட கடடபபாடட வாாியததிேலா,
மாநிலகிாிகெகட கடடபபாடட வாாியததிேலா அலலத ஐ.பி.எல. அைமப பிேலா
உறபபினராக இரககககடாத. இைத மனற, நானக ஆணடகளகக மனேப இநதிய
கடடபபாடட வாாியததின ேபாரட உறபபினரகளிடம எடததச ெசானேனன. கடதமம
எழதிேனன. ஆனால, நான ெசானனைத யாரம சீாியஸாக எடததக ெகாணட
விவாதிககவிலைல.
இபேபாதகட ஒனறம ேமாசம ேபாயவிடவிலைல. ெசாநதமாக கிாிகெகட அணிகைள
ைவததிரபபவரகள இநதிய கடடபபாடட வாாியததிலரநத பதவி விலக ேவணடம. கடநத
இரணட, மனற ஆணடகளில ஐ.பி.எல. ெதாடரபாக அததைன விவகாரஙகைளயம ஒர
கமிஷன அைமதத விசாாிகக ேவணடம. ஏறெகனேவ சரசைசயில சிககியவரகள கிாிகெகட
கடடபபாடட வாாியததில இரநதால, நியாயமான தீரபப கிைடககம எனற எதிரபாரகக
மடயாத. எனேவ, இவரகள மதலல தஙகள பதவிைய ராஜினாமா ெசயவததான சாியாக
இரககம!'' எனறார ஏ.சி.மதைதயா.
மதைதயா தனகக எதிராக கரல எழபபத ெதாடஙகிவிடவம, சீனிவாசன தரபபம பதில
ெகாடககத ெதாடஙகி இரககிறத. ''இநதியா சிெமனடஸ எனபத பஙகச சநைதயில
படடயலடபபடட நிறவனம. எநத விஷயதைதயம நாஙகள ெவளிபபைடயாகேவ
ெசயகிேறாம. நாஙகள எைதயம மைறககவிலைல. ெசனைன சபபர கிஙஸ அணிைய வாஙகப
ேபாகிேறாம எனகிற தகவைலககட இநதிய கிாிகெகட கடடபபாடட வாாியததிடம எடததச
ெசாலலய பிறேக ெசயதிரககிேறாம!'' எனற ெசாலகிறத இநதியா சிெமனடஸ தரபப.
இவவளவ கேளபரததகக இைடேய வரமான வாித தைறயம அமலாககப பிாிவம லலத
ேமாடயின இ-ெமயிலரநத 780 மககியமான மினனஞசலகைள தனியாக ெகாககி ேபாடட
எடததிரககிறதாம. பி.சி.சி.ஐ., ஐ.பி.எல. மறறம சில மககியமான உறபபினரகளகக
அனபபபபடட இநத மினனஞசலகளில, ஐ.பி.எல. இனற சரசைசப பயலல சிககக
காரணமான பாிவரததைன மறறம ேபரஙகள ெதாடரபான பல 'கள'ககள இரககிறதாம.
எபேபாத மினனஞசலகள ெவளிசசததகக வரேமா... யார யார சிககவாரகேளா!
- ஏ.ஆர.கமார
அடததடதத அடததடதத அைமசசரகள அைமசசரகள?
ஐ.பி.எல. சரசைசயால சசிதரைர ஏறெகனேவ காவ ெகாடததத காஙகிரஸ. இபேபாத அேத
கடசியின இனெனார அைமசசரானபிரபல படேடலம
சிககி இரககிறார. விமானத தைற அைமசசரான
படேடலன மகள பரணா, ஐ.பி.எல-லகக
ஹாஸபிடடாலடட ேமேனஜராக இரக கிறார. ெகாசசி
அணி ஏலததில எடககபபடவதறக மன அதன மதிபப
எனன எனபத பறறி அறிய சசிதரர பிரபல
படேடலனஉதவிைய நாடயதாகவம, பரணா மலம அநத
விவரஙகள சசிதரரகக ெகாடககப படடதாகவம
இபேபாத சரசைச கிளமப, பதறிப ேபான பிரபல
படேடல, ''என மகள சினனப ெபண. அவளகக 24
வயததான ஆகிறத. சமபநதமிலலாமல அவைர இநதப
பிரசைனயில சிகக ைவகக சிலர மயறசிககிறாரகள!''
எனற கதறி இரககிறார.
''ெகாசசி அணியின மதிபப பறறி ெதாிநத உதவவாற
சசிதரர ேகடடார. நான அவைர லலத ேமாடைய
அணகிக ேகடகமபட ெசானேனன. இத தவிர, இநத விஷயததில எனகக ேவற எதவம
ெதாியாத!'' எனறம ெசாலல இரககிறார பிரபல. இத கறிதத விளககம அளிககமபட
பிரதமர மனேமாகன சிங ேகடடரபபதாக ெடலல வடடாரஙகளில ெசாலலபபடகிறத.
அதமடடமா..?
சீனியர அைமசசரான சரத பவாாின தைலயம இநத விவகாரததில உரணடரககிறத.
ஐ.பி.எல. ேபாடட நிகழசசிகைள ஒளிபரபபவதில தனகேகா தன கணவரகேகா எநத பஙகம
கிைடயாத எனற ெதாடரநத ெசாலல வரகிறார பவாாின மகள சபாியா. ஆனால, பவாாின
மரமகன சதானந தகக கிாிகெகட ஒளிபரபப நிறவனததில ஏேதா ஒர பஙக இரககிறத. அத
பறறி விசாரைண நடததிேய தீரேவணடம எனகிற ேகாாிகைககள எழ ஆரமபிததிரககினறன.
கிறகிறததப ேபான பிரதமர, சரதபவாாிடமம விளககம ேகடடரககிறாராம.
வரமான வாித தைறயின ஆகேடாபஸ கரஙகள ஐ.பி.எல-ைல சறறி வைளததக
ெகாணடரபபத ஒர பககமிரகக, இனெனார பககம அமலாககத தைற இநதிய கிாிகெகட
கடடபபாடட வாாியதைத ெநரகக ஆரமபிததிரககிறத. 2008-ல நடநத மதல ஐ.பி.எல.
ேபாடடயில விைளயாடவதறகாக ெவளிநாடைடச ேசரநத 33 கிாிகெகட வரரகளகக 1.72
மிலலயன டாலைரக ெகாடததிரககிறத இநதிய கிாிகெகட கடடபபாடட வாாியம. இநத
விஷயம ாிசரவ வஙகியின கவனததககக
ெகாணட வராமேல காதம காதம ைவததமாதிாி
நடநத மடநதத எபபட எனபைத அமலாககப
பிாிவ இபேபாத விசாாிதத வரகிறத.
கிாிகெகட விைளயாடடல எனன இரநதவிடப
ேபாகிறத எனற அபபாவியாக இநத
விசாரைணையத ெதாடஙகிய அமலாககப பிாிவ
லலத ேமாடயின பணப பாிவரததைனையக
கணட அதிரநத ேபானத. லலத ேமாடகக
ராயல ேபஙக ஆப ஸகாடலாநதில (ஏ.பி.என.
ஆமேரா வஙகியின பதிய ெபயர இத!) இரககம
வஙகிக கணககில ராஜஸதான ராயல அணியின
ெசாநதககாரரகளில ஒரவரான சேரஷ
ெசலலாராம பணதைத ேபாடடரககிறார. இவர
ஏன லலத ேமாடயின வஙகிக கணககில பணம
ேபாட ேவணடம? இவர மாதிாி ேவற எநெதநத
அணியின ெசாநதககாரரகள பணம
ேபாடடரககிறாரகள எனகிற ாீதியிலம அமலாககத தைற விசாரைணைய
மடககிவிடடரககிறத.
- ஏ.ஆர.ேக.
- எம.பரககத அல
ககிிாிகெகட ரசிகரகள மததியில கிளரசசிப பயல ஏறபடததியிரநத ஐ.பி.எல. ேபாடடகள, இபேபாத
அரசியல தைலகைள பலவாஙக ஆரமபிததிரககிறத! அநதப ேபாடடயில ெசமி ஃைபனல
ஆரமபிபபதறக மனேப இஙேக விகெகடடகள விழ ஆரமபிதத விடடன. அைமசசர சசிதரர
ராஜினாமா ெசயதிரபபத இதில ஓர ஆரமபேம!
ஐ.பி.எல. பஙககைள தன காதலககாக வாஙகம விஷயததில தனனைடய ெசலவாகைக வரமப மீறி
பயனபடததினார எனகிற கறறசசாடடன ேபாில பதவி
இழநதளள சசிதரர, ஐ.பி.எல. கிாிகெகடடன பினனால மைறநத கிடககம ஊழல சாமராஜயததின
மகதைத சறேற திறநத காடடயிரககிறார. ஐ.பி.எல. அணிகள ஏலம விடபபடடேபாத, அவறைற
வாஙகியவரகள... அதறக பினனால இரநத பணம ஆகியைவ கறிதத அதிகம ெதாியாமலதான
இரநதத. இபேபாத, வரமான வாித தைற, ஐ.பி.எல. அணிகளின அலவலகஙகைள ேசாதைனயிட
ஆரமபிதத பிறகதான பல அணிகள, உணைமயில யார யாரகக ெசாநதமாக இரககிறத எனபேத
ெதாிய ஆரமபிததளளத.
ெடலல ேடர ெடவில அணிகக ெசாநதககாரரகள ெபஙகளரைவச ேசரநத ஜி.எம.ஆர. ேபாரடஸ
பிைரேவட லமிெடட எனற நிறவனமாகம. அத ஜி.எம.ஆர. ேஹாலடங பிைரேவட லமிெடட
எனற கடடமான கமெபனியின தைண நிறவனமாகம. அத இநத அணியின 51 சதவிகித
பஙககைள ைவததிரககிறத. மீதமளள 49 சதவிகித பஙககள அநத கமெபனியின
உாிைமயாளரகளைடய கடமபததினர ெபயாில உளளத.
அதேபாலேவ, ெடககான சாரஜரஸ எனற அணி ெடககான கரானிககல பததிாிைக நிறவனததகக
உாிைமயாக உளளத. மமைப இணடயனஸ அணி, ாிைலயனஸ நிறவனத தகக ெசாநதமானதாக
இரககிறத. இபபட ஒவெவார அணியின உாிைமயாளரகள யார எனபத இபேபாத தான
ெதளிவபட ஆரமபிததிரககிறத. இநத அணிகைள ஏலம எடபபதறகான ெதாைக சாியான
வழிமைறகளில சமபாதிககபபடடததானா எனபைதப பறறி இபேபாத தான வரமான வாித தைற
ஆயவ நடததிக ெகாணட இரககிறத.
சசிதரர விவகாரம ெவளிபபடடதேம வரமான வாித தைற இதில தைலயிடடத. அபேபாேத,
சசிதரைரக காபபாறறவதறகததான மததிய அரச அநத தைறைய பயனபடததகிறத எனற
கறறசசாடடகள எழ ஆரமபிததன. இநத கறறசசாடடகள ெபாயயானைவ எனற நாம ஒதககிவிட
மடயாத. ஐ.பி.எல. விைளயாடடகள தவஙகி, இவவளவ காலம ெசனற பிறக - லலத ேமாடேயாட
சசிதரர ேமாதி அவரைடய பதவிகக ஆபதத வநத பிறகதான வரமான வாித தைறகக சநேதகம
வநததா? இதவைர ஏன அவரகள ைகையக கடடகெகாணட இரநதாரகள எனபத விைட
யகிககககடய ேகளவிதான.
'ஐ.பி.எல. எனறாேல அத ஊழலம அரசியலமதான! அதில பழஙகம பணம எலலாம கறபபப
பணமதான' எனற எணணம இனற ெபாதமககளிைடேய அதி காிதத வரகிறத. இதில
சமபநதபபடட எலலா விஷயஙகளேம மைற தாணடய வழிகளிலதான தீரமானிககபபடடரககினறன
எனபத இபேபாத ெகாஞசம ெகாஞசமாக ெவளிபபட ஆரமபிததளளத. இநதப ேபாடடகைள
ஒளிபரபபவதறகான உாிமஙகைள வழஙகவதிலமகட ஏராளமான லஞசம ெகாடககபபடடதாக
தகவல ெதாிய வநதிரககிறத. லஞசப பணததகக 'ஃெபஸலேடஷன ஃபஸ' எனற பதிய ஒர
ெபயைர ஐ.பி.எல. நிரவாகததினர கணடபிடததிரககிறாரகள. ெடலவிஷன ஒளிபரபபககான
உாிமதைத ைவததிரககம 'மலட கிாீன மீடயா' எனற நிறவனம இதெதாடரபாக ெமாாீஷியஸ
நாடடல உளள டபிளய.எஸ.ஜி. எனற நிறவனததகக 80 மிலலயன டாலரகைள ெபஸலேடஷன
ஃபஸ எனற ெபயாில லஞசமாகக ெகாடததிரககிற விஷயம, இபேபாத அமபலமாகி இரககிறத.
இனனம இைதபேபால எததைன உணைமகள ெவளிவரப ேபாகினறனேவா ெதாியவிலைல.
இநத ெடலவிஷன உாிமம வழஙகவதில நடநத ஊழைலப பறறி மழைமயாகக கணடறிய ேவணட
ெமனறால, இநத கமெபனிகளகக இைடேய நடநத பாிவரததைனகள அததைனயம ஆராயபபட
ேவணடம. தகவல ெதாடரபகளம தபபறியபபட ேவணடம. ஆனால, அபபடயான விசாரைணகக
மழைமயாக இனறம அரச அனமதி தரவிலைல எனற ெதாிகிறத. இதில காலதாமதம ஆகஆக...
தவற இைழததவரகள அதறகான ஆதாரஙகைள அழிதத விடககடய ஆபதத இரககிறத. இநத
ஊழல மட மைறககபபடட விடடால, இதேபானற பல ஊழலகள ெவளி வராமேலேய ேபாயவிடக
கடய ஆபததம உளளத.
'வரமான வாித தைற மடடேம பலனாயவ ெசயவதால ஐ.பி.எல. ஊழலன அட ஆழதைதக
கணடறிநதவிட மடயாத' எனற எதிரககடசிகள இபேபாத கரல எழபப ஆரமபிததளளன. மககிய
எதிரககடசியாக விளஙகம பி.ேஜ.பி., 'காஙகிரஸ அரசாஙகததகக வறைமகேகாட எனபபடம
பி.பி.எல-ைலப பறறி (பிேலா பாவரட ைலன) கவைலயிலைல. அவரகளகக ஐ.பி.எல. பறறிதான
அககைற' எனற சாடயிரககிறத. மாரகசிஸட கமயனிஸட கடசி, இநத ஊழல கறிதத கடட
நாடாளமனற கழ (ேஜ.பி.சி.) விசாரைணகக உததரவிடபபட ேவணடம எனற ேகடடளளத.
மததிய அரசின கடடபபாடடல இரககம பலனாயவ நிறவனஙகள விசாாிததால, மழ உணைம
ெவளிபபடாத. எனேவ, எதிரககடசிகள இடமெபறறளள ேஜ.பி.சி. விசாரைண ேமறெகாளளபபட
ேவணடம எனற அவரகள வலயறததியளளாரகள.
தமிழநாடைடச ேசரநத ெசனைன சபபர கிஙஸ அணி இஙகளள இநதியா சிெமனட நிறவனததககச
ெசாநதமானத. தறேபாத, அநத நிறவனததின அலவலகஙகளிலம வரமான வாித தைற ேசாதைன
நடததபபடடளளத. அதேபாலேவ, பஞசாப அணியின உாிைமயாளரான(?) நடைக பாீததி ஜிநதா
மறறம ெகாலகததா ைநட ைரடரஸ அணிகக உாிைமயாளரான ஷாரக கான ஆகி ேயாாின
இடஙகளிலம வரமான வாித தைறயினர ேசாதைனயிடடளளனர. இனனம ஒரபட ேமேல ேபாய
அஙக பாீததி ஜிநதாவின மீத வழககம பதிவ ெசயயபபடடளளத.
ஐ.பி.எல. கிாிகெகட ெசமிஃைபனல, ஃைபனல எனற சவாரஸயமான கடடதைத ேநாககி நகரநத
ெகாணடரககிறத. அநத ெசயதிகைளத தாணட இபேபாத ஐ.பி.எல. ஊழல பறறிய ெசயதிகளதான
ஊடகஙகளில மதலடம பிடதத வரகினறன. சசிதரர பதவி விலகியைதத ெதாடரநத இபேபாத
ஐ.பி.எல. அைமபபின ஆைணயர லலத ேமாட பதவியம பறிேபாகம. எனகிற பரளி கிளமப
ஆரமபிததளளத. எதிரவரம 26-ம ேததி நடககவளள அநத அைமபபின நிரவாகக கழ கடடததில
அவர ராஜினாமா ெசயயககடம எனற யகஙகள ெவளியாகி வரகினறன. லலத ேமாடேயா ேம
மாதததிலதான கடடம ைவகக ேவணடம எனறம தன மடவ இலலாமல அநதக கடடம கடவேத
ெசலலாத எனற ெகாதிததக ெகாணட இரககிறார.
அவரம சாதாரணமானவர அலல. ஹரஷத ேமததா, ெதலகி அளவகக நாடைடேய உலககம
விதமான சரசைசகளகக அவர ெசாநதககாரர எனபத ேபாகப ேபாகத ெதாியததான ேபாகிறத.
மததிய அைமசசர சரத பவாரகக லலத ேமாட மிகவம ெநரககமானவர. இபேபாத லலத
ேமாடயால, சசிதரர ராஜினாமா ெசயததால காஙகிரஸ கடசிககம, மததிய அரசககம அவபெபயர
ஏறபடடரககிறத. இதனால ஆளம கடடணியில இடம ெபறறிரககினற சரதபவாாின கடசிககம,
காஙகிரஸ§ககம இைடயிலான உறவிலமகட விாிசல ஏறபடடரககிறத. இைத சாிெசயய
ேவணடெமனறால, லலத ேமாடைய பலயிடடதான ஆகேவணடம எனகிற ெநரககட இபேபாத
சரத பவாரகக ஏறபடடரககிறத. இனெனார பககம பி.ேஜ.பி-யின ராஜஸதான ெபரநதைலயான
வசநதராராேஜ சிநதியாவின பககபலம இரபபதால, விவகாரதைத ெபாிதாக லலத ேமாட
ஊதிவிடவார எனேற எதிரபாரககபபடகிறத.
ஐ.பி.எல. 20/20 அறிமகபபடததபபடடதில இரநேத அைதச சறறி ஏராளமான பகாரகள வநத
ெகாணேடதான இரககினறன. ஒர காலததில கறிபபிடட ஒர வடடதைதச ேசரநத நபரகள மடடேம
ரசிதத வநத கிாிகெகட, இனற எலலாத தரபப மககளைடய ஆதரைவயம ெபறற இவவளவ தரம
பகழ ெபறவதறக ெடலவிஷனதான மிக மககியக காரணம. ேநரடயாக கிாிகெகடைட
பாரககிறவரகளகட ெடலவிஷன பாரபபவரகள ெபறகிற அனபவதைதப ெபறமடயாத எனற
அளவில கிாிகெகட எனபத ஒர வடேயா ேகம ேபாலேவ மாறியிரககிறத. வசபபடம பநத எபபட
தைரயில படட எழமபகிறத எனபைத தலலயமாக நாம ெடலவிஷன திைரயில பாரககிேறாம.
அதேபாலேவ ஒர சிகஸர அடககபபடமேபாத அதன பிரமாணடதைத ெடலவிஷைனப
பாரபபவரகளதான அனபவிகக மடயம. ேநரடயாக ஸேடடயததில அமரநத பாரததாலகட இநத
தலலயதைத அனபவிகக மடயாத. அதனாலதான, இநத விைளயாடடம ெடலவிஷனம பினனிப
பிைணநதவிடடன. ேபாடடகளினேபாத ேகாட ேகாடயாக விளமபரஙகள கவிகினறன.
எவவளவதான கறறசசாடடகள எழநதாலம இநத விைளயாடடன மீதான மககளைடய ஆரவம
கைறதத விடாத எனபேத உணைம. இனனம ெசாலலபேபானால... 'விலலததனஙகள' ெவளியாக
ெவளியாக... இநத விைளயாடடன மீத ேமாகமம அதிகாிககம. அதவம ேபாைதயின ஒரவித
அமசமதான! ஐ.பி.எல. அறிமகமானேபாத ஒவெவார வரரம பலேகாட ரபாயகக மதலாளிகளால
ஏலம எடககபபடடனர. அவவாற ஏலம எடககபபடட வரரகைளக ெகாணேட அணிகள
உரவாககபபடடன. ஏன மிகபெபாிய ெதாழில நிறவனஙகளம, மதலாளிகளம, நடசததிரஙகளம
இதில கதிககிறாரகள எனபத இயலபாகேவ எழநத ஒர ேகளவி. இதில எளிதாக பணம
சமபாதிககலாம எனபைதவிடவம, பல மதைலகள தஙகளைடய கறபபப பணதைத ெவளைளயாக
மாறறிகெகாளவதறக ஐ.பி.எல. உதவகிறத எனபததான மககியக காரணம எனற இபேபாத
ெதளளத ெதளிவாகிவிடடத. இத ஒனறம அரசாஙகததகக ெதாியாத ரகசியம அலல.
ெதாிநதிரநதம இதநாளவைர அரசாஙகம தைலயிடாதத ெபரஙகறறம. இதில ஈடபடடரககிற
மதலாளிகள மீத ைக ைவததால, ஆடசிேய கவிழநத விடம எனறளவகக ஆடசியாளரகள
பயநதெகாணடரநதாரகள. அதனாலதான, இபேபாத ெரயடகள ஆரமபிததவிடடாலம, அதன
உணைமகள மழைமயாக ெவளிேய வரமா எனபதம தவற ெசயேதாரகக தணடைன கிைடககமா
எனபதம சநேதகமாகேவ இரககிறத. ஐ.பி.எல. ஊழல ெவளிபபடட வரவைதத ெதாடரநத இனற
பதவிதமான ேகாாிகைக ஒனற எழபபபபடட வரகிறத. சதாடடஙகைள சடடாீதியாக அஙகீகாிகக
ேவணடம எனபததான அநத ேகாாிகைக. பலேவற நாடகளிலம அரசாஙகததால அனமதிககபபடட
சதாடட விடதிகள இரககினறன. அநத விடதிகைள அனமதிபபதன மலம அரசாஙகததகக
வரமானமம வரகிறத. மதபான விறபைனைய அனமதிததளள அரசாஙகம, சதாடடதைத மடடம
தடதத ைவததிரபபத ஏன எனற சிலர ேகடகிறாரகள. அரசாஙகம அனமதிககாததால ஒனறம
சதாடடம நைடெபறாமல இலைல. அத திரடடததனமாக நடநத ெகாணடதான இரககிறத.
இதனால அரசகக வரேவணடய வாி வரமானமதான வராமல ேபாகிறத. சதாடட விடதிகைள
மடடமினறி கிாிகெகட விைளயாடட ெதாடரபான சதாடடஙகைளயமகட அரச அனமதிகக
ேவணடம. அதன மலம அரசாஙகததகக நலல வரவாய கிைடககம எனற சிலர வாதிடகிறாரகள.
ேகடபதறக அரவரபபாக இரநதாலம, இநதக ேகாாிகைக பாிசீலககபபட ேவணடய ஒனறதான.
களளச சநைதையயம, கறபபப பணதைதயம மறறாக அரசாஙகததால ஒழிததவிட மடயாத எனற
நிைல வநதவிடடத. ஆனால, ஓரளவகக அவறைறக கடடபபடதத ேவணடெமனறால, இததைகய
நடவடகைககள எடககபபட ேவணடயத அவசியமாகம எனற அவரகள கறகினறனர. சதாடட
விடதிகைள அனமதிததால ஏறபடம பணபாடடச சீரழிவகைளப பறறி அரசாஙகம கவனததில
ெகாளள ேவணடயத அவசியம. இநதக ேகாாிகைகைய ைவபபவரகள வரமானம ஒனைற மடடேம
கவனததில ெகாளகிறாரகேள தவிர, நமமைடய கலாசாரததகக ஏறபடம பாதிபைபப பறறி அவரகள
கவைலபபடவதிலைல. இநத விஷயததில ஆடசியாளரகள மிகவம எசசாிகைகேயாட இரகக
ேவணடயத அவசியம.
எபபடேயா... ஐ.பி.எல. ேபாடடகளின இறதிககடட ஆடடம நடபபதறக மனபாகேவ இநத ஊழல
பறறிய ேபசசகள மட மைறககபபடட விடககடம. அபபட நைடெபறாமல இரகக
ேவணடெமனறால, மாரகசிஸடகள வலயறததி இரபபதேபால இதில கடட நாடாளமனற
விசாரைணகக உததரவிடபபட ேவணடயத அவசியம. இைத அைனததக கடசிகளம வலயறதத
ேவணடம.
சமசசீர சரசைச கலவி!
சசமசசீர கலவி ேவணடமா... ேவணடாமா எனற வழககில தீரபப
இனனம வரவிலைல. அதறகள சமசசீர பாடநல கறிதத சரசைசகள
ெவடததளளன. ஆறாம வகபப தமிழ பாடததில ெபாியாைரப பறறிய
பாடதைத ைவதத, இநதககளின மனைதப பணபடததிவிடடாரகள
என, பி.ேஜ.பி. திாி ெகாளதத... அேத ஆறாம வகபப தமிழப
பாடததில சதநதிரப ேபாராடடத தியாகியம கமயனிஸட
தைலவரமான ஜீவானநதம பறறிய பாடதைத எடததவிடட, சாதித
தைலவர ஒரவைரப பறறிய பாடதைத ைவததவிடடாரகள எனற
இனெனார ெநரபபம பறறத ெதாடஙகியளளத.
இநத சரசைசகைள மைறககததான பாடபபததகம அசசாகியம அைத
பகிரஙகமாக இைணயதளததில ெவளியிடாமல இரககிறாரகள
எனபத கலவித தைற ஆரவலரகளின கறறசசாடட.
'பாடததிடடம உரவாககததிலரநத அைனத ைதயம
இைணயதளததில ெவளியிடட பளளிக கலவித தைற, அசசடககத
தீரமானிககபபடட பததகதைத மடடம இைணயளததில ெவளியிடத தயஙகவத ஏன?' எனகிறார
ெபாதப பளளிககான ேமைட அைமபபின ெபாதச ெசயலாளர பிாினஸ கேஜநதிர பாப. பாடத
திடடதைத பகிரஙகமாக இைணயதளததில ெவளியிடட, ெபாதமககளின ஆேலாசைனையயம ெபறற
அரசாஙகம, பாடநைல ெவளியிடவதில ஏன தயககம காடடகிறத?விசாாிததேபாத தான சில
விவகாரஙகைளக ெகாடடனாரகள.
தன அைடயாளதைத மைறதத நமமிடம ேபசினார பளளிக கலவித தைற உயர அதிகாாி ஒரவர.
''இத வைர, பதிய பாடநலகைளத தயாாிககம ெபாறபப தமிழநாட பாடநல கழகததிடமதான
இரநத வநதத. இநத ஆணட சமசசீர பாடததிடடம அறிமகபபடததபபடவதால, ஆசிாியர பயிறசி
கலவி ஆராயசசித தைறயிடம பாடபபததகம தயாாிககம பணி ஒபபைடககபபடடரககிறத.
திடடமிடடபட, மதலாவத மறறம ஆறாவத வகபபகளககான சமசசீர பாடநல தயாாிகக, ஆசிாியர
கழவம வலலநர கழவம அைமககபபடடன. மதல வகபப பததக ஆசிாியர கழ தனியாகவம
ஆறாம வகபப கழ தனியாகவம மிகவம ஆரவதேதாட பகல, இரவ, விடமைற எனப பாரககாமல
மனற மாதஙகளககம ேமலாக பாடஙகைள உரவாககினாரகள. இைத வலலநர கழவினர
ஆயவெசயத, தாஙகள சிறநததாக நிைனககம பாணியில, பதிய உததியில பாடஙகைள
மாறறியைமததாரகள. இரணட கழக களின பஙகளிபபாலம
ெசமைமபபடததபபடட பாடஙகைள பளளிககலவி அைமசசர தஙகம
ெதனனரச ஈடபாடடடன கவனம எடதத ேமலம சில திரததஙகைளச
ெசயதார. ேதரநத பிைழ திரததநைரப ேபால, வாிகக வாி படதத அவர
ெசயத திரததஙகள அவாின ஈடபாடைடக காடடம ஆதாரஙகள.
எலலாேம நலலபடயாகததான ேபாயகெகாணட இரநதத. அதறகப பிறக
மதலைமசசர ெசானன திரததஙகைளககட சில நாளகளில மடததவிடலாம
எனற நிைலயிலதான பிரசைனகள ெதாடஙகின...' எனற நிறததினார அநத
கலவித தைற அதிகாாி.
சமசசீர பாடம எழதிய ஆசிாியர ஒரவர அதகறிதத, ''எலலாவறைறயம
ெசாலல மனபபாடம ெசயயைவககம மைறகக பதிலாக, சறறசசழலல
இரநேத பாடதைத விளஙகிகெகாளளம வைகயில பதிய பாட அைமபப
இரககிறத. அறிவியல பாடதைத சததிரமாகேவ கறறகெகாடதத வநத
மைறைய மாறறி, பதிய மைறயில கைத ெசாலலம பாணியில அறிவியைலக கறறகெகாடககம
பாடம உரவாககபபடடளளத. இதனால பாடதைத எளி தாகப பாிநதெகாளள மடயம. பதிய
பாடதைதக கறபிபபதில ஆசிாியரகள ஈடபாடடடனம ெசயலபடேவணடம. ஆனால, இநத
மாறறதைத பைழய பாணி சயநல சகதிகளால ஏறறகெகாளள மடயவிலைல. மடநத அளவகக
தஙகளால இயனறைதச ெசயத சமசசீர பாடதைத பினனகக இழகக ஆரமபிதத விடடாரகள!'
எனறார.
''பைழய மைறயில உளள ேகளவி - -பதில பாணி யால ேநாடஸ ெவளியடடாளரகளகக அேமாக
வியாபாரம நடநதவநதத. சமசசீர பாடததில ேகளவிகளறற சய அறிதல பாடமைறயால அவரகளின
வியாபார லாபம கடம சாிைவச சநதிககம நிைல ஏறபடடத. இதனால அதிரசசியைடநத சில
ெவளியடடாளரகள பதிய பாடக கழவினைரச 'சநதிததப ேபச' அைழபப விடததளளனர. தாஙகள
ெசாலலமபட பைழய பாணியில பாடம எழதினால, நலல 'கவனிபப' இரககம எனற அவரகள
வாககறதியம அளிததிரககிறாரகள. பதிய கழவினர யாரம இதறக மசியவிலைல. ஆனாலம,
விடாமயறசி ெசயத வியாபாாிகள கைடசியில யார மலமாகேவா இலலாததம ெபாலலாததம
ெசாலல, தாஙகள நிைனததைத சாதிததவிடடாரகள! ெசனைனயில இரககம பிரபல ேநாடஸ
ெவளியடட நிறவனததினர, சமசசீர கலவிேய சாி எனற நிைனககம ஒர பிரபல
கலவியாளாிடேம ேபரம ேபசிய ெகாடைமயம நடநதிரககிறத. படாத பாடபடட
நாட வநதவரகைள விரடடயடததிரககிறார...'' எனற ெசானனார இனெனார
அதிகாாி. ''ஆறாவத வகபபிலரநத ெதாடஙகி, பததாம வகபப வைர
ஒவெவார ஆணடம இரணட தைலவரகைளப பறறி பாடஙகைள ைவபபத
எனற மடவிலதான, இநத ஆணட ெபாியாாின பாடமம கமயனிஸட தைலவர
ஜீவாவின பாடமம இடமெபறறத. ஆனால, திடெரன ஜீவா பறறிய
பாடதைதததககி விடட, கறிபபிடட சாதியினர ெகாணடாடம ஒர தைல வாின
பாடதைத மடடம நைழதத விடடாரகள. தனனலமறற தைலவரதான அவர,
எனறாலம... சாதி அைமபபகளால மனனிைலப படததபபடம அவர கறிதத
பாடதைத எடதத எடபபில ைவபபத சமசசீர கலவி எனற நலல ேநாககததகக
ஊற விைளவிககப பாரககம சகதிகளகக ஓர ஆயதமாகி விடலாம எனபததான
எஙகள பயம. வலலநர கழவினர இைதச சடடககாடட எதிரபப ெதாிவித
திரககிறாரகள. ஆனால, அைதயம தாணடய பிரஷரால இவரகள எதிரபப எடபடவிலைல...'
எனறார.
இவறறகெகலலாம விளககம ேகடக பளளிக கலவிததைற அைமசசர தஙகம ெதனனரசைவ
ெதாடரப ெகாணேடாம. ''சமசசீர கலவி ெதாடரபாக ெதாடககபபடட வழககில தீரபப இனனம
ெவளியாகாத நிைலயில அதபறறி ேபசவத மைறயாகாத. தவிர, தறேபாத சடடமனறம
நடநதெகாணடரபபதாலம இநத விவகாரம ெதாடரபாக நான ேபசவத சாியாக இரககாத'' எனற
ெசானனார.
- இரா. தமிழககனல
கதறம மீனவரகள...
'கடல நீர கணணீர ஆகிறத?!'
ககாாஞசிபரம மாவடடம, ெநமேமல ஊராடசியில கடலநீைரக கடநீராககம நிைலயம
அைமககபபடடக ெகாணடரகக, ''எஙகளின வாழகைகைய அழிதத விடட, ெசனைனககக
கடநீரா..?' எனற சீறத ெதாடஙகியிரககினறன ெநமேமல சறறவடடார மீனவ கிராமஙகள!
கிழககக கடறகைரசசாைலயில மாமலலபரததகக மனனால சாைல ேயாரம ெநமேமல,
கிரஷணனகாரைண ஆகிய கிராமஙகளில, அறநிைலயத தைற யின
கடடபபாடடல உளள 40 ஏககர நிலம இநத ஆைலககாகக கததைககக வழஙகபபடடளளத. இநத
ஆைலயில கடல நீாிலரநத தினசாி 10 ேகாட லடடர கடநீர தயாாிககபபடவிரககிறத. ஆயிரம
ேகாட ரபாய ெசலவிலான இநதத திடடததகக தைண மதலவர ம.க.ஸடாலன, கடநத பிபரவாி
23-ம ேததி அடககல நாடடனார. கடநத ஒரமாதமாக பணிகள மழ ேவகததில நடநத வரம
நிைலயிலதான எதிரபபம பலமாக எழநதளளத. இநத ஆைலகக ஆரமபததில மீனவ மககள
மததியில சிறிய அளவில எதிரபப இரநத வநதத. ஆனால, இபேபாத
காஞசிபரம மாவடட கடேலார மீனவ கிராமஙகள அைனததிலம எதிரபப வலதத விடடத! அரசகக
எதிராகக கணடனம ெதாிவிகக கடநத 20-ம ேததி, ஆைலகக அரகில உளள சேளாிகாடடககபபம,
பதிய கலபாககம, ெநமேமலககபபம ஆகிய கிராமஙகள உளபட 17 மீனவர கிராமஙகளின
தைலவரகள கட... 'கடலநீைரக கடநீராககம திடட எதிரபபக கழ' எனற கடடைமபைப
உரவாககி உளளனர.
மதல கடடமாக, காஞசிபரம மாவடடததில உளள 46 மீனவர கிராமஙகளிலம வரம 26-ம ேததி
கறபபகெகாட ஏறறவத எனறம, 30-ம ேததி நீலாஙகைரயில உளள மீனவளத தைற உதவி
இயககநர அலவலகததின மனப ஆரபபாடடம நடததவத எனறம எதிரபபக கழவினர மடவ
ெசயதளளனர.
ெதனனிநதிய மீனவர நல சஙகத தைலவர க.பாரதி நமமிடம, ''மதலல, இநதத திடடததின மலம
ெசனைன மககளககக கடநீர தரபேபாவதிலைல. பைழய மாமலலபரம சாைலயில உளள ெபாிய
ெபாிய ஐ.ட. கமெபனிகளககாகததான இநதத திடடம ெகாணடவரபபடடளளத எனபேத
உணைம!'' எனற படெடனற உைடததவர ேமலம,
''கடநீராககம நிைலயததிலரநத தினமம 265 மிலலயன லடடர கடலநீைர எடதத அதிலரநத
100 மிலலயன லடடர கடநீராககபபடம என அறிவித தளளாரகள. மீதமளள அதிகபபடயான
உபபநீைர மீணடம கடலககளெகாணடவிடகிறாரகளாம. 32 சதவிகிதம
உபபததனைம உளள கடலல மீனவளம இரககம. 35 சதவிகிதம உபபததனைம
வநதவிடடாேல, அநதக கடல 'சாககடல' ஆகி விடம. அஙக மீனவளம எனபேத
இலலாமல ேபாகம. பதிய ஆைலயிலரநத கடலககள ெகாடடபபடம
ேவதிபெபாரளகளால மீனகள மடடம அலலாமல, நணணிய உயிரகளகட
இலலாமல ேபாகம. ஒர கடடததில ெதாழிலகக வாயபேப இரககாத. மீனவரகள
அநத இடதைதவிடேட ெவளிேயற ேவணடய அபாயம ஏறபடம!'' எனகிறார
பாரதி.
''ஆைலைய ஒடடயளள மீனவ கிராமஙகளகக மடடமினறி, படபபடயாக காஞசி
மாவடட மீனவ கிராமஙகள அைனததககேம இதனால பாதிபப...'' என அபாய
ைசரைன ஒலககம, தமிழநாட மீனவர மனேனறற சஙகத தைலவர ேகாசமணி,
''கடலல நீேராடடஙகள உணட. இரவ ேநரததில மாமலலபரம கடலல வைல
ேபாடடால, காறறம கடல நீேராடடமம ஏெழடட கிேலாமீடடர ெதாைலவககக
கட வைலைய இழததச ெசலலம. அதன ேபாககில ெசனறதான மீனபிடபபத
வழககம. இபபட ஓர இடததில கடலநீாில மாறறம ஏறபடடால, அடததடதத அத
மறற பகதிகளககம பரவம. மீன கிைடககாதவரகள ஓர இடததிலரநத ேவற
இடததககப ேபாவாரகள. ஏறெகனேவ, அஙக மீன பிடபபவரகளககம
இவரகளககம ேமாதல ஏறபடம. இபேபாேத, மீனவளம இலலாமல ெவவேவற
கிராமததககாரரகள ேமாதிக ெகாளகிறாரகள. ஓராணடகக மனப படடபபலம,
பதெநமேமலககபபம மீனவர கிராமஙகளககள வைல ெதாடரபாக, ேமாதல
ஏறபடட ஒரவர ெகாைல ெசயயபபடடார. ஆகேவ, இநத ஆைல வநதால,
நிைலைம இனனம ேமாசமாகிவிடம!'' எனறார.
ெநமேமல ஊராடசி மனற மனனாள தைலவரான சீனிவாசன,
சேளாிகாடடககபபம கிராமதைதச ேசரநதவர. அவர நமமிடம, ''திடடம
வரவதறக மனபாக, தாசிலதார, கடநீரவாாியப ெபாறியாளர உளபட அதிகாாிகள
வநத ேபசினாரகள. திடடததால மீனவளததகக எநத பாதிபபம இலைல எனற
ெசான னாரகள. 'அபபடயானால, நலல கடநீராககிவிடட கடலல ெகாட டபபடம அதிக உபப நீாில
மீைன வளரதத ேசாதைன ெசயத பாரத தீரகளா?' எனற ேகடேடன. அதறக பதில ெசாலலேவ
இலைல. எனேவ, கடலநீைரக கடநீராககம திடடதைத அறேவ ஒழிககேவணடம. அைதயம மீறி
அவரகள கடநீைர எடததால, எஙகள சமதாயததின ரதததைத உறிஞசிததான தணணீர
எடககிறாரகள எனற அரததம!'' எனற ஆேவசபபடடார.
இநத விவகாரம கறிதத நகராடசி நிரவாகம மறறம கடநீர வழஙகல தைற ெசயலாளர நிரஞசன
மாரடையத ெதாடரபெகாணேடாம. நாம ெசானனவறைறெயலலாம ேகடடக ெகாணடவர, ''எனகக
அவசரமாக ஒர மீடடங இரககிறத. அபபறம ேபசலாேம!'' எனற ேபாைன கட ெசயத விடடார!
ைகபமபகள ைகபமபகளிிலல உபப உபப நநீீ ரர!
கடல நீைர கடநீராககம நிைலயம அைமபபதறகாக, கடேலாரம உளள நிலததில பல இடஙகளில
ஆழமாகத ேதாணடவரகிறாரகள. அநத இடததில சிறிதளவ ஆழம ேதாணடனாலகட ஊறைறப
ேபால தணணீர வரம. கடடமானததகக வசதியாக அநதத தணணீைர எடதத, ெபாிய ைபப மலம
கடலககள விடடவரகினறனர. ஆைல அைமயம இடததில தணணீைர எடபபதால, நீர அழததம
காரணமாக கடலபகதியிலரநத ேவகேவகமாக ஊரககள உபபநீர பகநதவரகிறதாம. இதனால,
சேளாிககாடடககபபததில உளள ைகபமபகளில இபேபாத உபபநீரதான வரகிறத எனகிறாரகள
அநத கிராமதத மககள
- இரா. தமிழககனல
படஙகள: ஆ.மததககமார
'ஒடட' டாகடரகக கடட!
சசாாைலேயார ேஜாசியரகளின 'வி.ஐ.பி. ேபாட ேடா ெடகனிக'ைகெயலலாம பினனககத தளளி
கிராஃபிகஸ உததிேயாட ஒர டாகடர திலலமலல ெசயதைத 6-12-09 ஜூ.வி-யில
அமபலபபடததியிரநேதாம.
மனனாள ஜனாதிபதி அபதல கலாமிடம விரத வாஙகவத ேபானற ஒடடேவைல
ெசயத படதைத ைவதத விளமபரம ெசயத டாகடர உமாபாரதி பறறி அறிநத மரததவத தைற
திடககிடடத. ஆனால, 'லணடன டாகடர', 'உலகப பகழெபறற(!) கழநைதயினைம சிகிசைச சிறபப
மரததவர' எனெறலலாம தனைனததாேன தமபடடமடததக ெகாணட ேசலதைதச ேசரநத டாகடர
உமாபாரதி, தன மீத தவறிலைல எனற அபேபாத வாதாடனார! நமத கடடைர ெவளியான சில
தினஙகளிேலேய சாிநத ெசலவாகைகத தககி நிறததம விதமாக தனத 'சாதைனகைள'ப
பைறசாறறம வைகயில பததிாிைகயாளர சநதிபபகைள அரஙேகறறினார உமாபாரதி. ஆனாலமகட
தமிழநாட ெமடககல கவனசில, இவவிஷயததில டாகடர உமாபாரதிைய தீவிரமாக கணகாணிததத.
அடதத கடடமாக கவனசிலன ெசயறகழ, ெபாதககழ கட விசாரைணைய தாிதபபடததியத.
விசாரைணயில, ''எனகக எதவம ெதாியாத. எனத ேமேனஜரதான எனககத ெதாியாமேலேய
இதேபானற ேவைலகைளச ெசயதிரககிறார!'' எனற நழவினார உமாபாரதி! விடாபபிடயாக
ேமேனஜாிடம தீவிர விசாரைண ெசயத கறறதைத உறதி ெசயதெகாணட ெமடககல கவனசில,
இபேபாத உமாபாரதியின மரததவப பணிைய ஆற மாத காலததகக தறகாலகமாக நிறததிைவகக
உததரவிடடளளத. ெமடககல கவனசில அளிததளள இநதத தைட உததரைவ வரேவறறப ேபசம
மரததவரகேளகட இநதத தணடைனக காலம கறிதத ஆடேசபஙகைள கிளபபகினறனர.
''இலவச ஆேலாசைன, 10 ஆயிரம ரபாயககான பாிேசாதைனகள இலவசம, மரநத இலவசம
எனெறலலாம வாககறதிகைள அளளி வசி ேநாயாளிகைள அைலககழிததவர உமாபாரதி.
இதமாதிாியான இலவசக கததகைளெயலலாமமதலல அறிவிததவிடட, அடதத
கடடமாக ஆயிரககணககில கடடணமம வசல ெசயதிரககிறார. இெதலலாேம
மரததவ விதிமைறகளகக மறறிலம எதிரானத.
தனனிடம சிகிசைசகக வரவைழககம ேநாககில, ேவெறார டாகடர விரத
வாஙகிய பைகபபடததில தன தைலைய ஒடட ேநாயாளிகளிடம நமபிகைக
ேமாசட ெசயதிரபபத உசசகடட தேராகம! அபபடபபடடவாின மரததவ ேசைவ
அஙகீகாரதைதேய ஒடடெமாததமாகத தைடெசயதாலதான இதேபானற
தவறகைள மறறிலமாகத தடகக மடயம. ெவறம ஆற மாத பணித தைட
எனபத தவற ெசயய நிைனககம மறறவரகளககம தணிசசைலேய தரம. ஆற
மாதததகக பினப மீணடம இேத தவைற அவர இனனம எசசாிகைகேயாட
ெசயய மாடடார எனபதறக எனன உததரவாதம?'' எனகினறனர ஆதஙகததடன.
மரததவரகளின நியாயமான ேகளவிைய ெமடககல கவனசில தைலவர
ேக.பிரகாசததிடம ேகடேடாம.
''அபபடெயலலாம எளிதில யாரம தவற ெசயயமடயாத. ஏெனனறால, சமபநதபபடட டாகடர பணி
பாியம உளளர காவல நிைலயததககம இநதத தகவைலத ெதாியபபடததியிரககிேறாம. அவரகளம
இனி ெதாடரநத டாகடர உமாபாரதிைய கணகாணிபபாரகள. அதமடடமலல... இதபறறி ேசலம
மாவடட காவல தைற ஆைணயர, எஸ.பி. ஆகிேயாரககம தகவல ெதாிவிககபபடடளளத. இநத
ஆறமாத காலததில அவரத நடவடகைககைளப ெபாறதேத தைடைய விலககவதா, நீடடபபதா
எனற மடெவடககபபடம!'' எனறார.
- த.கதிரவன
ராஜாவகக ெசக!
ைச ைசனைஸடஸ சிகிசைசககாக வநத ெபண தன கனவிைன விவாிததார.
'விபததகள ேநரவத ேபால, விமானம ெநாறஙகவத ேபால, சனாமியால
கடலல பாதிபப ஏறபடமன இரநத நிைல... இபபட வரகிறதாம கனவில.
அேதாட, சடலஙகள, கலகஙகள, ெவளளம அடககட கனவில வரவதாகச
ெசானனார. மலம, அழகக இவறைறயம கனவில பாரபபதாகவம ெசானனார.
அனபககாியவரகைள பததிரமாகப பாதகாபபத ேபாலவம கனவகள வரம
எனறார. ஒர விமானம ெநாறஙகி விழ... அதில இரநத தன கடமபததினர
நலமாக இரககிறாரகளா எனற பாரகக தான ஓடவத ேபாலவம கனவ
வரவதாகச ெசானனார அநதப ெபண.
அழிவகளம, கழிவகளம ஒரவாின கனவில வரவத விநைதயாக இரநதத எனகக. இைவ
இரணடம ேவற ேவறானைவ; ஒேர ெபணணிடம ெதாடரபிலலாமல இபபட கனவ வர தரகக
ாீதியாக ஏதாவத காரணம உணடா? இவறறககிைடேய ெபாதவான ஒனைறக கணடறிய மடயமா?
ஆனால, இதன
காரணதைதக கணடறிநதாலம ெபரம பயன எதவமிலைல! ெவறம ெகாளைககளின அளவிலதான
அைவ நிறகம. இநதப ெபணணகக கனவினால ஏறபடட அனபவம ஒனறதான ஆறறல
ெவளிபபாடைட நனறாக உணரததி... அட மனததின ஆழதைதக காண நமைம ெசலததககடயத.
ேமறகாடடய கனவில வரம அழிவகைள மதலல எடததக ெகாளேவாம. அதனால அநதப
ெபணணகக உணடான உணரசசிகைள மதலல ஆராயேவாம. 'என கனவில விபததகள
ேநரமேபாத நான பாதகாபப இழநத நிறபத ேபானற உணரவ இரநதத. எனகக
அனபானவரகைளெயலலாம இழககப ேபாகிேறன எனற ேதானறியத. அவரகள எலேலாரம
நனறாக இரகக ேவணடம ஒர பய உணரசசி ஏறபடட, ெதாணைடைய எதேவா அைடபபதேபால
இரநதத. ஒரவரம இலலாத என வாழகைகையயம நிைனதேத பாரகக மடயவிலைல!' எனகிறார
அவர.
இஙக இநதப ெபணணின தைலயான அனபவம, உணரவ இரணடேம 'அவரகளினறி எனனால
வாழ மடயாத' எனபேத. விமானம கீேழ விழவதன பயஙகரம அவர ேபசசில இலைல; உறவகைள
இழநத விடேவாேமா எனற பயமதான அனபவமாக இரநதத. எைதேயா இழககிேறாம, இழககப
ேபாகிேறாம எனற உணரவ தனிமஙகளின இயலபகக உாியத.
நான ேகளவிகைளத ெதாடரநேதன.
ேகளவி:- இவவாற ேவணடயவரகைள இழபபத எனபதில தஙகளகக எததைகய அனபவம
இரநதத?
பதில:- நான ெநரஙகிய உறவினரகைளப ெபாிதம சாரநதிரககிேறன. எனைனச சறறி அவரகள
எபேபாதம இரகக ேவணடம. அவரகள எனனைடய பாதகாபப வைளயம. அவரகள இலலாமல
வாழவைத, எனனால கறபைனகடச ெசயய மடயாத.
ேகளவி:- நீஙகள கனவில மலம, அழகக ேபானற வறைறக கணடதாகக கறினீரகள. அபேபாத
உஙகள அனபவம பறறிச ெசாலலஙகள.
பதில:- நான தயைமயானவள இலைல எனற ேதானறியத. என காலகைள அடககட கழவ
ேவணடம எனற எணணிேனன. ஒர சினனக கழநைத மலம கழிபபைதப பாரககககட எனனால
மடயாத. எலலாம என காலேல ஒடடக ெகாணடவிடடத ேபால அரவரபப வரம. அைத ஒர
இைலயால தைடதெதறிய ேவணடம எனத ேதானறிக ெகாணடரநதத. நமத உடலன கழிவகளால
ெதாறற ேநாய வநதவிடக கடம எனற பயமம இரநதத.
ஒர ெபாத இடததில ேவறற மனிதரகள யாராவத எனைனத ெதாடடவிடடாலகட அரவரபபாக
இரககம. வியரைவ ஒழக எனேமல படடால கஷடமாக இரககம. மிகச சிலேர எனைனத
ெதாடலாம. அபேபாத எனகக ஆறதலாக இரககம. அத பிடககம. ஆம! என ெபறேறார எனைனத
ெதாடடால சகமாக இரககம.
ேகளவி:- அநத சகதைதப பறறி விவாிகக மடயமா?
பதில:- எனைனப பாதகாதத அைணபபதேபால உணரேவன. நான அவரகளின அனப
வைளயததில இரககிேறன. எனைன யாரம எதவம ெசயய மடயாத. அவரகள இரநதவிடடால,
என வடடல இரபபதேபால (பாதகாபபாக) உணரகிேறன.
ேகளவி:- 'அவரகளதான என பாதகாபபிடம' எனறீரகேள... அதபறறி..?
பதில: அவரகள பாதகாபப கவசம ேபானறவரகள. (ைக ைசைக) அைணததக ெகாணட எனைன
மைறததக ெகாளவாரகள (மறபடயம ைசைக)! ஒர கணணாடப பநதககள பகநதிரபபத ேபானற
பாதகாபப உணரசசி வரம.
இதன பிறக அநதப ெபண ஒர கரபைபயில இரநத ெகாணட அைடயம அனபவதைத
விளககினாள. இேத அனபவமதான அவளைடய உடலல ஏறபடட ேநாயககறியான ைசனைஸடஸ
பாதிபபககம ெபாதவானதாக அைமநதத. உடல ேநாைய விவாிககமேபாதம அநதப ெபண
'எனனால ெவளியில ேபாக மடயவிலைல; வடடககளேளேய ஒர ேபாரைவககள மடஙகிக கிடகக
ேவணடயிரககிறத...' எனற ெசாலல இரககிறாள. இவவாற எநதக கனைவயம ெமளள ெமளள
உளளததின அடயில எழம உணரவ நிைல வைர ெகாணட
ெசலல ேவணடம. அபேபாத ஒரவரைடய எலலாவைக
ெவளிபபாடகளிலம நீககமற நிைறநத கிடககம
அனபவததகக நமைம இடடச ெசலலம. இத கனைவப
பறறிய ஆராயசசிேயா விளககேமா இலைல. அதனால
ஏறபடம அனபவததில ஆழநத உணைமையக
கணடறிவததான ேநாககம.
இவவாற ஒனறகெகானற ெதாடரேப இலலாத இரணட
கனவகள ஒேரவிதமான அனபவதைதத தரவதம, ஒேர
மடவகக வரவதம ஆசசாியமானத. அதைனக கணடறிவத
மகிழசசி தரககடயத. அத மலரநத ெவளிபபடவைதப பாரகக
வியபபாக இரககம. இநத வழிமைறயின அழகம மகிழசசியம
இததான.
அடபபைடயில அைமநதளள உணரைவக காணபதறக
ைமயதைத நாடச ெசலவத மககியம.
இதறக ேவற வைகயான ெசயமைறையக ைகயாள
ேவணடம. ேநாயாளிைய மறறிலம அவர ேபாககிேல
சதநதிரமாகப ேபச விடேவணடம. எலைல எதவம
வகககாமல, எநதக கடடபபாடம இலலாமல அவர ேபசிக
ெகாணேட ேபாகலாம. இநத வழியில ெமளள ெமளள அவரத ஆழநத கிளரசசி ெவளிபபாட
தானாகேவ தைலகாடடம. அைதக கரநத கவனிகக ேவணடம. அபேபாத அநத ேநாயாளி
அவரகக ஏறபடம பாதிபபகள அைனதைதயம ெதாடரபபடததிப பாரககக கடயதாக
அைமயமேபாத, அவரைடய ஆழமனைத நமககப பலபபடததவார. இதில, அவசியமிலலாத
விவரஙகைள அவர ெசாலலவிடாமல தடததவிட ேவணடம. ஏெனனில, அநத அவசியமிலலாத
விவரஙகளால நமத எணணம சிதறி அவர ேபசம பறபல ெசயதிகளால திைச திரபபபபடேவாம.
இத ஒர சதரஙக விைளயாடட ேபானறத. சதரஙகததில ெபரமபாலான காயகள அடபடடப ேபான
பிறக, விைளயாடட மடயம தரணததில திறைம வாயநத ஒர ஆடடககாரர திடெரனற ஒர மடவ
எடபபார. விைளயாடட மடநதவிடாதபட அரசனாக இரககம காைய நகரவிடாமல சிபபாயகளால
பாதகாதத விடவார. அத ேபால சிறநத மரததவர ேபசபவைன, தனத உளளததககளேள
இரககம எணணஙகைளப பறறி அகழநத ெகாணேட ேபாகச ெசயதவிடடால, 'ராஜா' காயேபால
இரககம அநத அடபபைட உணரவ சரணைடநத தனைன நனறாகத ெதாிவிததக ெகாணடவிடம.
இவவாறாக, உணரவ ைமயம ெவளிபபடததபபடட பின, நாம அவரத வாழவில அவைர மிகவம
சஙகடபபடததிய விஷயஙகளககத திரமபிச ெசலல ேவணடம. அஙெகலலாம அவரத ஆழமான
உணரவம, அவர அநதச சழநிைலகைள எபபட சமாளிததார எனபதம ெதளிவாகக காணக
கிைடககம. நாம ெபாதவாக (வாழகைகைய) பாரககமேபாத விஷயஙகள மஙகலாகத ெதாியம.
அைதத ெதளிவாகப பாரபபதறக அதிக ெவளிசசம ேதைவ. வாழகைகயின சஙகடஙகள
தணடதலாக அைமநத, அதிக ெவளிசசதைதக கடட, சிததிரதைதத ெதளிவாகக காணச ெசயத,
உணரவகைள பளிசெசனற காடடகினறன. அைவதான ஒரவாின சமாளிககம தனைமையயம
ெவளிபபடததகினறன. இவவாற நாம ெசயயமேபாத, இநத சஙகடஙகளில ஆழமாகச
ெசலலமேபாத நாம மனனேர கணட ைவததிரககம உணரவ நிைலயம சமாளிககம தனைமயம
மீணடம மீணடம வரவைதயம, அைவ உறதிபபடததவைதயம காணலாம. நாம ேநாயாளியிடம
ேபசமேபாத திறவேகாலான வாரதைதகைளயம, ைசைககைளயம நமபிேனாம எனறால, அநத
தனிநபரக ேக உாிததான 'ைமய நிைல' (core state) ெமதவாக ெதளிவ ெபறம.
இநத ைமயமான 'உலகில வாழம மைற' - ஒர தனிநபாின வாழவின எலலா அமசஙகளிலம
உணைமயாக உளளத. அவரத கைதயில, அவரைடய உணைமயான தனைமயில, அவரத
ெமாழியில எலலாம, ஆழமான மடடததில பாிநத ெகாளளபபடமேபாத, அத அவரத ஒவெவார
நணககமான பகதியிலம 'அரததமளளதாக' காணபபடகிறத. ெசயலமைறயின மடவில எலலாேம
மிகத ெதளிவாகிறத.
இநதப பயணததில இனெனாரவரடன பஙக ெபறவத எனபத உணரசசிகரமாக உளளத.
இரவரமாக இைணநத, எபபட எலலா விஷயஙகளம ஒனறெகானற ெதாடரபைடயன; எபபடத
ெதளிவைடகினறன எனற பாரபபத நமைம அைசதத விடகிறத.
'பபணபாடட ஒறறைமயில... இநதியாவகக ஈட இைண இலைல! இநதியா பவியியல
ஒறறைமேயாட, அதனினம ஆழமான, ஐயததகக இடமிலலாத பணபாடட
ஒறறைமையயம நாட மழவதம ெபறறளளத. இநத இயலபினாலதான சாதி எனபத
விளககவதறக அாிய பிரசைனயாக விளஙககிறத' எனறார அணணல அமேபதகர.
இநத மதததின சாதிக ெகாடைமகைளக கடைமயாக எதிரதத அமேபதகர, இநதியனாக
இரகக விரமபினாலம, ஓர இநதவாக இறகக விரமபவிலைல. 'இநத மதம உயர சாதி மனிதனின
ெசாரககம; சாமானிய மனிதனின மீள மடயாத நரகம.
சமததவம இனைமேய இநத மதததின ஆனம கணம.
ஏறறத தாழவின இனெனார ெபயரதான இநத மதம!'
எனறவர அமேபதகர. 'எணணறற சாதிகள உரவானதில...
பாரபபனைரவிட, பாரபபனரல லாதாாின பஙகளிபேப
அதிகம!' எனறவர அவர.
இநத மதததின சாபகேகட சாதி அைமபப. ஒேர இயலபளள
ஒர கடடததின உரவாககேம சாதி. கலபப மணததகக
இடம தராமல, தனத கடடைமபைப அத காபபாறறிக
ெகாளகிறத. தன கடடதேதாட இனெனார கடடம
இைணவைதத தடபபேத சாதியின தநதிரம. கலபப
மணஙகள பலகிப ெபரகம நாள வைர சாதிககச
சாவிலைல. வரகக ேவறறைமையவிட, சாதி ேவறறைமேய
மனித சமகதைத ேமாசமாக இழிவ படததகிறத. இநத
மணணில திராவிட இயககம விசவரப வளரசசி கணடதறக
மககியக காரணம, ெபாியாாின மிகச சாியான சமகப
பாரைவதான. சாதியின உயிரத தலம மதததில இரநததால,
அவர மததைத எதிரததார. மதம, கடவளிடம ைமயம
ெகாணடதால... அவர கடவள ெகாளைககக எதிராகப
ேபாரகெகாட பிடததார. மததைதயம கடவைளயம காடட,
பாரபபனரகள ேமலாதிககம ெசயததால... அவர
பாரபபனரகளகக எதிரான கலகககாரராகத திகழநதார.
ேநாய நாட, ேநாய மதல நாட, சாதிைய அடேயாட
ஒழிககப ேபாராடய
ெபாியாாின பாசைறயில பகததறிவப பாடம படததவரகள,
சாதி பாரததததான ேதரதல களததில ேவடபாளரகைளத
ேதரவ ெசயகினறனர. சாதிககாரன, தன சாதிைய மறகக மயனறாலம... அரசியலவாதி அவைன
மறகக விடவதிலைல!
'இநதியாைவயம, தமிழகதைதயம ெபாறதத வைர உணைமயான ேதசிய இன விடதைலேயா, நாடட
விடதைலேயா, ெபாரளாதார விடதைலேயா, ெமாழி விடதைலேயா, ெபண விடதைலேயா...
பாரபபனியதைதயம சாதிையயம ஒழிபபதறகான ேபாராடடததடன இைணககபபடடாலனறி,
சாததியேம இலைல எனபததான எநத மாரகஸயவாதியம ெசாலலாததம, ெபாியாரால
ெசாலலபபடடதமான ஒர மலச சிறபபளள தததவம' (ெபாியார-ஆகஸட 15 நலல) எனகிறார
சமகவியல ஆயவறிஞர எஸ.வி.ராஜதைர.
சாதியழிபபக களததில நிறகேவணடய அரசியல தைலவரகள, அதிகார சகஙகைள அனபவிகக சாதி
ெவறிையத தணடபவரகளாகச ெசயறபடவததான சமகததின மிகப ெபாிய சாபம! இனைறய
அரசியல ேபாகககள மககைள இைணபபதறக பதில, பிாிபபதிலதான அதிக ஆரவம
ெசலததகினறன. தமிழகததில இனற சாதித தமிழன இரககிறான; சமயத தமிழன இரககிறான,
இனத தமிழனதான இலைல!
'சதரவரணம மயாசிரஷடம' எனகிறத பகவத கீைத. சமகதைத நானக வகபபகளாகப பகதத
ைவததத சனாதன மதம. சாதி எனபத சமகததின ஏறபாேடயனறி, சமயததின ஏறபாடலைல!' எனற
விேவகானநதரம, 'இநத மததைதப பறறியிரககம ெதாழ ேநாயதான தீணடாைம' எனற காநதியம,
'சமரச ஞானம இலலாவிடடால எநத சிததாநதமம நாளைடவில ெபாயயாகவம, கரடட
நமபிகைகயாகவம, வண அலஙகாரமாகவம மடநத ஜனஙகைள மிரகஙகளாககி விடம' எனற
பாரதியம... வரணாசிரம வகபபப பிாிவகைள ஏறறக ெகாணடவரகள. 'பாரபபனர, கததிாியர,
ைவசியர, சததிரர எனற நாலவைகப பிாிவம பிறபப சாரநததிலைல!' எனற விேவகானநதர.
'கததிாியனான விசவாமிததிரன பிராமணன ஆனதம, பிராமணனாகப பிறநத பரசராமன
கததிாியன ஆனதம அவரவர ெசயைககளாலனறிப பிறபபினால இலைல!' எனற வலயறததினார.
இநத மதததின மீத இநத மவரககம இரநத ஆழநத ஈடபாேட, வரணப பகபைப ஏறகச ெசயதத
எனபததான உணைம!
பிாிடடஷ பிரதமர ராமேச மகெடானாலட ஆகஸட 17, 1932 அனற தாழததபபடட மககளககத
தனி வாககாளர ெதாகதிகைள வழஙகவதாக அறிவிததைத எதிரதத மகாதமா எரவாடா சிைறயில
உணணா ேநானைப ேமறெகாணடார. தீணடாைமையக கைடபபிடககம இநத மததேதாட இரககம
ெதாடரைப மறறாக அறதெதறிய மைனபபாக நினறவர அமேபதகர. தீணடாைமைய ேவரறதத,
தாழததபபடடவரகைள இநத மதததிேலேய இரககச ெசயய இறதிவைர மயனறவர காநதி. தனி
வாககாளர ெதாகதிகைள வழஙகி தாழததபபடட வரகைள நிரநதரமாக இநதககளகக எதிராக
நிறதத பிாிடடஷ அரச சதி ெசயவதாகக கறி, சிைறயில உணணாேநானபில ஈடபடடார காநதி.
'வாழகைகப ேபாராடடததில எதிரநீசசல ேபாடடத தததளிததக ெகாணடரககம எமமககளகக இநத
மதம பாதகாபப வழஙகவிலைல. மாறாக, சமகததில பழகவதறகககடத தகதியறறவரகளாக
இவரகள தளளி ைவககபபடடளளனர. ெபர ேநாயாளிகைளப ேபால, இவரகள சமதாயததில
பறககணிககபபடகினறனர. ஒவெவார கிராமததிலம சாதி இநதககள தஙகளககள எவவளவ
பிளவபடடரபபினம, தாழததபபடட மககைள ஈவிரககமினறி அடககி ஒடககம காாியததில மடடம
ஒனற ேசரநத விடகினறனர. எஙகள மனேனறறததககச சாதி இநதககைள நமபியிரககம
நிைலைய மாறறேவ நாஙகள தனி வாககாளர ெதாகதி ேகடகிேறாம. சாதி இநதககளின
அடைமகளாக எமமவைர வாழைவகக ஒரேபாதம நான சமமதிகக மாடேடன' எனறஉறதியடன
உைரததார அணணல அமேபதகர.
உணணா ேநானபால மகாதமாவகக எதவம ேநரநதவிடம எனறஞசிய மாளவியா, ராஜாஜி,
ராேஜநதிர பிரசாத, சாபர, ெஜயகர, எம.சி.ராஜா, இரடைடமைல சீனிவாசன ேபானேறார கடப
ேபசினர. அமேபதகைர அைமதிபபடததம திடடம ஒனற தயாரானத. தாழததபபடட மககளககக
கடடத ெதாகதி ேதரதல மைறையத தநத, தனிவாககாளர ெதாகதி மைறைய நிறததம மடவடன
ஏரவாடா சிைறயில காநதி - அமேபதகர சநதிபபகக ஏறபாட ெசயயபபடடத. ேபசச வாரதைதயின
மடவில தனிவாககளார ெதாகதி மைற ைகவிடபபடடத. காநதி உணணா ேநானைப நிறததினார.
இதேவ வரலாறறில 'பனா ஒபபநதம' எனற பதிவானத. 'உலகில எநதத தைலவனம இபபட ஓர
இரதைலக ெகாளளி எறமபாக இரநதிரகக வாயபபிலைல. நசககபபடட மககளின
ேமமபாடடககான உாிைமகைளக காபபதா? ேகாடக கணககான மககள மடத தனததின காரணமாக
கடவள எனற கரதம காநதியின உயிைரக காபபதா? இநத இர பிரசைனகளில மனிதேநயததகக
மதலடம தநத காநதிையக காபபாறறிேனன. அதறகாக, எஙகள உாிைமகைள நான ைககழவி
விடேடன எனற அரதத மலல' எனறார அணணல அமேபதகர. பனா ஒபபநதம நிைறேவறிய பினப,
தாழததபபடடவர நலனில காநதி கடதல கவனம ெசலததினார. நாட மழவதம அாிஜன ேசவா
சஙகம அைமததார. தனனைடய 'யங இநதியா' இதழின ெபயைர 'ஹாிஜன' எனற மாறறினார.
தீணடாைம ஒழிபைப காஙகிரஸ உறபபினரககான நிபநதைனகளில ஒனறாக
இடம ெபறச ெசயதார. ேநரவின அைமசசரைவயில அமேபதகர இடமெபற வழி
வகததார. சதநதிர இநதியாவின மதல கடயரசத தைலவராகத தாழததபபடட
ெபண ஒரவைரத ேதரநெதடகக ேவணடெமனற வறபறததினார. காநதி
ெசானன எைதயம விடதைலககப பினப காஙகிரஸ காத ெகாடததக
ேகடகவிலைல. காமராஜரதான மதன மதலல தாழததபபடட வகபைபச ேசரநத
கககைன தமிழநாட காஙகிரஸ தைலவராககினார. அதறகப பினபதான
காஙகிரஸ வரலாறறில மதன மைறயாக ஆநதிராைவச ேசரநத ட.சஞசீைவயா
எனற தலத அகில இநதிய காஙகிரஸ தைலவராக அமரததபபடடார.
அடைம இநதியாவில 1937-ல நடநத ேதரதலககப பினப ஆடசி அைமதத காஙகிரஸ, தான ெவறறி
ெபறற 7 மாகாணஙகளில 6 மாகாணஙகளின பிரதம அைமச சராகப பாரபபனரகைளேய நியமிததத.
ஒடககப படட மககளில ஒரவரகட எநத இடததிலம பிரதம அைமசசராகப பதவிேயறக அனைறய
காஙகிரஸ அடததளமிடவிலைல.
சாதி அடபபைடயில இட ஒதககீட கறிதத எதிர விமரசனஙகள, இனறம ெதாடரகினறன. எநத
நாடடலம கலவித தைறயிலம, ேவைல வாயப பிலம இட ஒதககீட இலைல. இஙக மடடம ஏன?
இநதியாவில மடடமதாேன வரணாசிரமம வடதெதடதத சாதிமைற 2,000 ஆணடகளகக ேமலாக...
மத ாீதியாகவம, அைமபப ாீதியாகவம, தததவ ாீதியாகவம, சடட ாீதியாகவம, சமகக
கடடபபாடாகவம, மாறதல இலலாமல, மாறறவம மடயாமல இனற வைர ெகடடபபடடக
கிடககிறத! சாதி ஆசாரம, சாதிச சடஙக, சாதிககள திரமணம, சாதிக கடவள எனற சகலமம சாதி
அடபபைடயிலதாேன சமகதைத மறறைகயிடகினறன! சாதிகேள இலலாதேபாத இடஒதககீட
ேதைவயிலைல. இநதியாவில சாதிகளறற சமகம சாததியமா? அரசைமபபச சடடததில சாதியைமபப
தைட ெசயயபபட ேவணடம எனற ெபாியார கரல ெகாடததாேர, அநதக ேகாாிகைக ஏன
பறநதளளபபடடத? பளளியில ேசரககமேபாத சாதி பறறிக கறிபபிடக கடாத எனற மாநில
அரசகள ஏன சடடமியறறவிலைல? தைலமைற தைலமைறயாக ஏன சாதி ேதாள மாறறபபட
ேவணடம? 'சாதி இலலாமல ஓர இநத இலைல' எனற மாகஸெவபர ெசானனததான சாியா?
பதத மததைதத தழவவதறக மனப அமேபதகர, 'சாதி இநதககேள! உஙகளில ஒர பகதியாகிய
எஙகைள ஏன ெபாதப பளளிகளில அனமதிகக மறககிறீரகள? ெபாதக கிணறகளில ஏன நீர எடகக
விடாமல தடககிறீரகள? எஙகைள நீஙகள ெதரககளில கட நடமாட விடவதிலைலேய! எஙகள
விரபபபபட ஆைட அணியவம சதநதிரம இலைலேய! சாதித திமிரம, அதன ேகாரப பிடயம
ஒடஙகினாலதான அரசியல, ெபாரளாதார சீரதிரத தஙகள நைடமைறகக வரககடம. ெபாத
உணரைவ, சாதி ெகானற விடடத. மனித தரமதைத அத அழிதத விடடத.
ெபாதநலச சிநதைன எழாதபட சாதி ெசயத விடடத... சமதாயததின கைடக ேகாடயில
தளளபபடடவரகைளக கணெகாணட பாரகக இநத நாடடல நாதி இலைல. இநத சமதாயம,
சாதியறற சமதாயமாக மாறினாலதான சயராஜயம அவர களககப பத வாழவம, பத வழியம
ெபறறத தரம. இலைலேயல, இறதி வைர அடைமததனேம நிலவம' எனற கறியத இனைறய
இைளஞரகளின ெசவி களில ெசனற ேசரவத நலலத. ஒர சமகததின உறபபினரகளாக இரபபைத
விட, தஙகள தனி அைடயாளததடன ஒதஙகி இரபபேத நலலத எனற யதரகளின வாழகைக
மைறயால அவரகள தனபறறனர. சாதி இநதககளடன சமமாகக கலநத வாழ விரமபியதாேலேய...
தாழததபபடடவரகள தயரறறனர எனபைத நாம நிைனவில நிறதத ேவணடம.
மதைரயில இரககம ஒர ெதாணட நிறவனம நடததிய கள ஆயவில சாதிக ெகாடைமகள மதைர,
ெநலைல, விரதநகர, சிவகஙைக, திணடக கல மாவடடஙகளில தைல விாிததாடவத ெவளிப
படடரககிறத. 85 சிறறரகளில 200 ேகாயிலகளில தீணடாைம ெகாலவிரபபைதயம 106
ஊரகளில ேதேராடமேபாத தலத மககள ேதரவடம ெதாடடழகக அனமதி மறககபபடவைதயம,
114 இடஙகளில ஊரத திரவிழாககளில தாழததபபடேடார பஙேகறகவியலாத நிைலையயம... அநத
ஆயவ பகிரஙகபபடததியத. சிவகஙைக மாவடடததில கணடேதவி சவரணமரததீஸவரர ேகாயில
ேதர, தலததகள ைகபடடால ஓட மறககிறத. ேசலம மாவடடம கவநதபபடடயில... திெரௗபதி
ேகாயில தாழததபபடடவரகக தாிசனதைதத தராமல மைறககிறத. நாம எபேபாததான நாகாிக
மனிதராய மாறப ேபாகிேறாம?
இநதியாவில பிறபடததபபடேடார, படடயல வகபபினர, பழஙகடயினர, மதசசிற பானைமயினர
இைணநதால அதிகார ைமயதைதக ைகபபறற மடயம எனற அமேபதகர கனவ கணடார. ஆனால,
அவர உரவாககிய கடயரச கடசி 1962 ேதரதல ேதாலவிககப பின இரணடாகப பிாிநதத. இனற
வைர எநத மாநிலததிலம தலததகள ஒர கைடயின கீழ நிறகவிலைல. இநத நிைலயில மறறவைர
இைணபபத கறிதத சிநதைனகேக இடமிலைல. சாதி அரசியல சில தனி நபரகளின சகஙகளில
சரஙகி விடடத. 'வட இநதியாவில அரசியலவாதிகளம, அதிகாாிகளம சாதி அடபபைடயில
சஙகமிககினறனர. உததரப பிரேதசததில சமாஜவாட அதிகாரததில அமரநதால... யாதவ சமகதத
அதிகாாிகள உயர பதவிகைள அனபவிககினறனர. பகஜன சமாஜ கடசி ஆடசி நடநதால... யாதவ
அதிகாாிகள அமரநத இடஙகளில தலததகள வநத அமரகினறனர. இதனால ஊழல
ெபரகெகடககிறத' (India After Gandhi) எனற உணைமையப பதிவ ெசயகிறார வரலாறற
ஆயவாளர ராமசசநதிர கஹா.
ேஜாதிராவ பேல, அமேபதகர, ெபாியார ேபானற சமகநலனககாக சமரசமினறிபேபாராடம
தைலவரகள இனற நமமிடம இலைல.'ெவளைளயர ைபபிள பததகததடன எஙகள ஆபபிாிகக
மணணில அடெயடதத ைவததனர. நாம அைன வரம கரததைரப பிராரததிபேபாம எனறனர.
அவரகள ெசானனபட நாஙகள மணடயிடட, கணமடக கரததைரத ெதாழேதாம. பினப நாஙகள
கண திறநதேபாத அவரகளைடய ைபபிள எஙகள ைககளில இரநதத. எஙகளககாிய மண
அவரகளிடம ேசரநதத!' எனறார பாதிாியார ெடஸமணட டடட. இஙகளள தலததகளின
அனபவமம இததான. அரசைமபபச சடடததின 17-வத விதி, 'தீணடாைம ஒழிககபபடட விடடத.
எநத வடவததில தீணடாைம ெசயறபடடாலம, அத தணடைனககாிய கறறம' எனகிறத. மனித
மனததில சாதி எனனம சாததானின ஆடசி நடககம வைர, சடடம ெவறம காடசிப ெபாரளதான.
'இநத நாடடல பாரபபனர, பஞசமர, பைறயர, சககிலயர, இனனம எநதச சாதியினைரயம காண
மடயாத; ெபயைரக கட காதில ேகடக மடயாத. எலலாரம மனிதரகள, மனிதரகள எனற எஙக
பாரததாலம மழஙக ேவணடம. இதேவ நம மதல லடசியம!' எனறார ெபாியார. அததான
அமேபதகாின ஒேர லடசியமாக இரநதத. நாம இனனம எவவளவ காலம இநத மகததான
லடசியதைத, அலடசியம ெசயயப ேபாகிேறாம?
ெஜ ெஜயிசசா, 'வரெலடசமி வாசலல நிறகிற'தாகவம, ேதாததடடா,
'ஏழைர சனி எதிரததாபல நிறகிற'தாவம ேபசிககிறத
சினிமாககாரஙகளகக சகஜம. பரடசிகரமான கரததகைளக
ெகாணட படம எடததாலம பைஜ ேநரததில ஏதம அப
சகனமா நடநதடக கடாதனன எசசாிகைகயா இரககிறவஙக
ேகாடமபாககததில ஜாஸதி. ஆனா, ெசரபப ேபாடடககிடேட
கததவிளகக ஏததற கததம அஙேகதான நடககம. நலல கைத
ெவசசரநதாலம, 'ெமாதலல உனேனாட ஜாதகதைத எடததடட வா
தமபி...' எனச ெசாலல எததைனேயா இயககநரகைள, டரஙக
ெபடட திறகக ைவசசிரகக இநத சினிமா உலகம. ஜாதகம,
ெசயவிைன, சனியமன அநத ஃபிலம உலகததககளள உலவற
விஷயஙகள ெகாஞசநஞசமிலல... ஃெபவிககால ஊததி ெசயயபபடட
ஃபிரணடஷிப மாதிாி உயிரககயிரா பழகிய ெரணட நாயகிகைளேய
ெசயவிைன, ெசயபபாடடவிைனனன ெசாலல விலலகளாககி
ேவடகைக பாரதத ெகாடைமைய ஒர நணபர ெசானனார.
ரசிகரகேளாட உளளதைத நிைறககிற மாதிாி வாைழததணட
காலகைள வைளய வைளய காடடய காறறாட நடைகயம,
ெதாடடாேல சிணஙகிற அளவகக கடமப கததவிளககா திரமபிப
பாரகக ெவசச நடைகயம ஒேர ேநரததில உசசததகக வநதவஙக.
ெரணட ேபேராட படமம
ஒேர ேநரததில ாிலஸாகி 'அவரா... இவரா'ஙகிற படடமனறதைத
பததிாிைகககாரஙக மததியில கிளபபி இரகக. ேபாடட,
ெபாறாைமனன மஞசிைய திரபபிககிடட திாிஞசிரகக ேவணடய
அநத ெரணட நடைககளம அநியாயததகக அநநிேயானயம
பாராடட, பழக ஆரமபிசசடடாஙக. ஷ¨டடங இலலாத ேநரததில
மணிககணககில ேபசி சிாிககிறதம, வக ேடயஸல வடடகேக வநத
பழகறதமா ெரணட ேபேராட நடபம சினிமா உலகததில
இதவைரககம பாரககாத அதிசயமா இரநதசச.
யாரகக ெபாறககைலேயா... தாரவிடட வாைழயில ேவர படடபேபான கைதயா அநத நடபககளள
விாிசல விழ ஆரமபிசசிடசச. அதகக காரணம ெசயவிைனஙகிற மட நமபிகைகஙகிறததான
ஜீரணிசசகக மடயாத ேவதைன!
காறறாட நாயகிகக திடரன மாரகெகட சாிஞ சடசச... நடசச படஙகள ஃபளாப...அதவைர பக
ஆன படஙகளம வாிைசயா ைகமாற ஆரமபிசசடசச. ேபடட ெகாடககககட
ேநரம இலலாம பிஸயா திாிஞச ெபாணணால வடடககளேளேய அைடஞச
ெகடகக மடயமா? கடமப நாயகிைய ேதடபேபாய கதற ஆரமபிசசிடசச
காறறாட நாயகி. 'சினிமாவில இெதலலாம சகஜம... இன னிகக
ெகாணடாடறவஙக நாைளகேக கைற ெசாலலவாஙக... மறபட ஓடவநத
நமமேளாட கட அவடடகக பால ஊதத வாஙக... நீ கவைலபபடாம இர'னன
மகக நாயகிகிடட தனகக ேதாணன ைதாியதைத ெசாலல அனபபி இரககாஙக
கடமப நாயகி.
இதககிைடயில காறறாட நாயகிைய சநதிசச சில ேபர, 'ஆநதிராவில ஒர நலல மாநதிாீகர
இரககார. ஜாதகதைதப பாரததாேல நலலத - ெகடடதகைள படடபபடட ெவசசடவார'னன
ெசாலல இரககாஙக. ேதாததப ேபான ேநரததில காதத கறபைபககட நமபற மாதிாிதாேன
ஆகிடம... உடேன மகக நாயகி ஆநதிராவகக கிளமபிப ேபாய அநத மாநதிாீகைர பாரத
திரககாஙக. நாயகிைய அைழசசகிடடப ேபானவஙக அதகக மனனாேலேய அநத மாநதிாீகரகிடட
எனனதைத ெசாலல ெவசசாஙகேளா... 'உனேனாட ஆைசயம பாசமமா பழகற ஒரததிதான
உனேனாட உசசநதைல மடையப பிடஙகி ெசயவிைன பணணி ெவசசரககா... அதனாலதான
உனகக வர ேவணடய வாயபெபலலாம அவளகக ேபாயககிடட இரகக. அவைள உனகிடேட
அணடவிடாம இரநதாததான நீ இனியாவத தபபிப பிைழகக மடயம'ன மநதிரவாதி ெசான னார.
அவவளவதான! எனன நடநதசசனேன ெதாியாமல, கடமப நாயகி மறபட மறபட ேபசினபபவம
காறறாட நாயகி மகதைதககட திரபபறதிலைல. விடாபபிடயா ேபான ெசஞசபப, 'உனேனாட
சகவாசேம ேவணாம. அஙேக சததி இஙேக சததி கைடசியில என அட மடயிேலேய ைக
ெவசசடடேய...'னன காறறாட நாயகி சீறிபபடட ேபாைன ைவகக... கடமப நாயகிகக உலகேம
தைலகீழா சததற மாதிாி ஆகிடசச. 'நீேய எனைன தபபா நிைனசசிடடேய'னனதிரமப ேபான
பணணி கதறியிரககாஙக. ஆனா, அத காறறாட நாயகிேயாட மனைசக
கைரககைல. ேதாைக விாிசச கரமப ேவகக காததல சாயஞச மாதிாி,
அநத ெரணட ேபரககமான நடப அதேதாட அறநத ேபாசச.
பல வரஷ ேபாராடடததில வாழகைகேயாட அததைன வைளவ
சளிவகைளயம பாரதத பககவபபடட காறறாட நாயகிகக
அதககபபறமதான கடமப நாயகி ேமேல தபபிலைலன பாிஞசரகக.
தாேன ஒரநாள ேபான பணணிய காறறாட, 'எனைன சததி
இரநதவஙகதான திடடம ேபாடட பிாிசசடடாஙக. இபேபா எலலா
உணைமயம விளஙகிடசசி. சததி இரநதவஙகைள தரததிடட
மனசககப பிடசச ஒரததைர நான ைகபபிடககப ேபாேறன. நீ
அவசியம அநத கலயாணததகக வரணம'ன கலஙகியிரககாஙக.
கலயாணததனனிகக உறவககாரஙக மததியில அநத உயிரககயிரான
ேதாழிேயாட வரைகைய காறறாட நாயகி பாரததகிடேட இரநதாஙக.
ஆனா, கடமப நாயகி வரேவயிலைல... அதகக அவஙக ெசானன
காரணம எனன ெதாியமா? 'அவைள பாரததாேல நான
அழதிடேவன... நலலத நடககிற இடததில அழைக எதகக? அபபறமா
பாரததககேறன ஆற அமர!'னன கணணீேராட அநத கடமப நாயகி ெசானனாஙகளாம... மகக
நாயகி கலயாணததகக ேபாயவநத மிக ெநரஙகிய அநத நணபர, எனகிடேட இநதக கைதையச
ெசானனபப... அவரககம கணண கலஙகிததான ேபாசச.!
- ேகமரா ேரால ஆகம...
கரமபககாடட காதல படெகாைல!
கணகள இரணடால...
'ேவ ேவதத சாதி ைபயனா இரநதாலமகட, நலலவனா இரநதா... எனேனாட ெபாணணககாக
அவைன ஏததககிடடரபேபாம. ஆனா, பணததககாக அவைள விைல ேபசினான பாரஙக...
அதனாலதான அவைன ேபாடடத தளளிடேடாம!''- இத ெகாைல ெசயத கடமபததின வாககமலம!
''லவ பணணினவைன ஏமாததி வடடகேக வரச ெசாலல ெகானனிரககாேள...
அவைளெயலலாம தளளத தடகக தககல ேபாடணஙக சார!'' - ெகாைல ெசயயபபடடவாின
கடமப வாககமலமஇபபட!
இநத லவ கம கைரம ஸேடாாி அரஙேகறி இரபபத ஈேராட மாவடடததில.
கடநத 18-ம ேததி இரவில அமமாேபடைட அரேக ேராடடல இரணட இைளஞரகள பிணமாகக
கிடநதிரககிறாரகள. தகவல கிைடதததம பிணஙகைளக ைகபபறறிய அமமாேபடைட ேபாலஸார
பரபரெவன விசாரைணயில இறஙக... கிைடதத விஷயஙகள அததைனயம ைஹ-ேவாலேடஜ ரகம!
ெகாைல ெசயயபபடடவரகள... பவானி பழனிபரதைதச ேசரநத மினி லாாி டைரவரான காரததி
ேகயனம, அவரத சிததபபா மகனான ெமககானிக சகதிேவலமதான. இதில காரததிேகயனககம
காளிஙக ராயனபாைளயதைதச ேசரநத கிரததிகாவககம சில வரடஙகளாக காதல. கிரததிகா,
நாமககல மாவடடம திரசெசஙேகாடடலளள ஒர தனியார கலலாியில பி.எஸசி. படதத வநதார.
இரவரம ேவற ேவற சாதிையச ேசரநதவரகள எனபதால, வழககமேபால இரணட வடடலம
எதிரபப. அதிலம, கிரததிகா வடடல கடம எதிரபப. இநநிைலயில, திடெரன காரததிேகயன தனத
தமபி சகதிேவலடன அடததக ெகாலலபபட... கிரததிகாேவா கடமபதேதாட ைகத
ெசயயபபடடரககிறார.
கிரததிகாவின தநைத சணமகம ேபாலஸல ெகாடதத வாககமலம இததான...
''கிரததிகாைவ திரமபத திரமபப பினெதாடரநத, அவைள எபபடேயா மயககிடடான
காரததிேகயன. எனகக விஷயம ெதாிஞச தடததபப... என ெபாணண ேகடகல. சமபளததகக மினி
லாாி ஓடடககிடடரநதவன என ெபாணணகிடட ெசாநதமா டராவலஸ நடததறதா ெபாய ெசாலல
ஏமாததினைதயம... அவனகக சிகெரட, கடனன அததைன ெகடடபழககமம இரநதைதயம
கணடபிடசச ெசானேனன. அதககபபறம அவ காரததிேகயைன ஒதகக ஆரமபிசசடடா.
இரநதாலம விடாம அவைளத ெதாநதரவ பணணி, 'நீ எனைன விடட விலகினா, நாம ெரணட
ேபரம ேசரநத எடததககிடட ேபாடேடாைவ ேபாஸடரா அடசச ஊரககளேள ஒடடேவன'ன
மிரடடயிரககான. பயநதேபான எமெபாணண அைத அபபடேய எஙககிடேட ெசாலல அழதா.
நாஙக காரததிேகயைன பாரதத பததிமதி ெசானனபப... 'நால லடசம ெகாடஙக... உஙக
ெபாணைண விடட விலகிடேறன. ேபாடேடாைவெயலலாம திரபபித தநதடேறன'ன அசாலடடா
ெசானனான.
அவன ெசானனைதக ேகடட தைலசததி நினனாலமகட, கிரததிகாேவாட எதிரகாலதைத நிைனசச
பணமெகாடகக சமமதிசேசாம. நால லடசம தரமடயாத நிைலைமையச ெசாலல, ஒனறைர லடசம
வைரககம தரலாமன ெசானேனாம. அதகக சமமதிககாதவன, கணடபட எஙகைள ேகவலமா
ேபசினேதாட, ெதாடரநத எமெபாணைணயம டாரசசர பணணினான. ெநாநதேபான கிரததிகா
தறெகாைல பணணிககேவனன ெசாலல அழதா. அைதக ேகடடபபதான எஙகளகக ெவறிேயறிப
ேபாசச. கிரததிகாைவவிடேட ேபான பணணி, காரததிேகயைன அனனிகக ைநட வடடகக
வரசெசானேனாம. பஞசாயதத ேபசறதககாக எஙக உறவககாரஙக பழனிசசாமிையயம,
சணமகசநதரதைதயம வடடகக வரெவசசரநேதாம. எஙக வடடகக வநத காரததிேகயனகிடட
எவவளேவா பககவமா ேபசிப பாரதேதாம. நலல மபபல இரநதவன, விடாபபிடயா அவன ெசானன
ெதாைகையக ேகடட மிரடடனான. ேவற வழியிலலாம அவைன நால தடட தடடேனாம. அவன
கடவநதிரநத சகதிேவல, காரததிேகயேனாட அலறல ேகடடதம உளேள ஓடவநத ரகைள
பணணினான. பககததல இரநத கரமபககாடடகக ெரணட ேபைரயம இழததடட ேபாயி,
மணெவடடயால மாறிமாறி அடசேசாம. அதல ெரணட ேபரம ெசததடடாஙக...'' எனற
விஸதாரமாகச ெசானனவர,
''எமெபாணேணாட வாழகைக ெகடடப ேபாயிடககடாதஙகிற ெவறியில இநத காாியதைத
ெசஞசடேடாம. ஆததிரததல ெசஞச காாியததால இனனிகக எஙக கடமபேம ெஜயிலகக
ேபாவேத!'' எனற கதறி இரககிறார.
'தஙகள வடடப ைபயனகைளக ெகாடரமாக ெகாைலெசயத கிரததிகாவின கடமபதைதத தககில
ேபாடேவணடம' எனற பவானி-அநதியர காரனாில நடேராடடல நினற ேகாஷமிடட ஆரபபாடடம
ெசயதனர காரததிேகயன மறறம சகதிேவலன கடமபத தினர. காரததிேகயனின சேகாதரரான
மததேவலடமேபசியேபாத, ''காரததி ேமேல அபபடடமா ெபாய ெசாலறாஙக.
அநதப ெபாணணதான இவன ேமல உயிைரேய ெவசசரநதசச. சணமகமம
அவேராட உறவககாரஙகளம பலதடைவ காரததிைய கபபிடட மிரடடயமகட,
அநதப ெபாணண ேமேல ெவசசரநத காதைல அவன மறககத தயாரா இலைல.
அவைன பணியைவகக மடயாதவஙக, 'ேதாடடதைத விதததல லடசககணககல
பணம வநதிரககத. உனகக ெரணட லடசம பணம தரேறாம. வாஙகிடட எஙக
ெபாணைண விடட விலகிட'னன ெசாலல ெகஞசினாஙக. அதகக இவேனா,
'ேபாடடரககிற டெரஸேஸாட உஙக பளைளய அனபபி ைவஙக ேபாதம.
பணதைதக காடட எஙகைளப பிாிகக நிைனககாதீஙக'னன ெசாலல மறத
தடடான. அதககபபறமதான, கிாிமினலா பிளான பணணினவஙக, ேபசிபேபசிேய
கிரததிகாேவாட மனைச மாததியிரககாஙக. அவைளவிடேட ேபான பணண
ெவசச, தநதிரமா வடடகக கபபிடட, ெகாைல பணணிடடாஙக.
சணமகம டம ேமேல எஙகளகக இரககிற ஆததி ரதைதவிட, கிரததிகாைவ நிைனசசாதான
கைலநடஙகத. ெகாைல பணறதககனேன தனேனாட லவவைர ேபான பணணி கபபிடறதகக
அநதபபளைளகக எபபடஙக மனச வநதசச? இபபடயமா இரபபாளஙக ெபாணணஙக?'' எனறார
மிரடசியடன.
கிடடததடட 'சபபிரமணியபரம' படததின படெகாைலைய நிைனவடடம இநதக ெகாைல வழகக
ெதாடரபாக ஈேராட எஸ.பி-யான ெஜயசசநதிரனிடம ேபசிேனாம. ''நலலபடயா சிநதிதத,
நிதானிதத இயஙகாத வாழகைக எவவளவ ேமாசமாகப ேபாய மடயம எனபதறக இநத வழகக ஒர
உதாரணம. காதலசச ைபயன ெதாடரநத டாரசசர ெகாடததைதப பததி மதலலேய ேபாலஸகிடட
ெசாலலயிரநதா... மைறயான நடவடகைக எடதத அவைன கனடேரால பணணியிரபேபாம.
அேதமாதிாி, தனைன ெகாலலப ேபாறதாக ெபாணேணாட கடமபம மிரடடயைத எஙகேளாட
கவனததகக அநதப ைபயனாவத ெகாணட வநதிரககலாம. அைத விடடடட, ெரணட தரபபேம
ேயாசைனயிலலாம ெசயலபடடதால, அநியாயமா ெரணட ெகாைலகள நடநத, ஒர கடமபேம
ெஜயிலகக ேபாகேவணடய நிைல வநதிரகக...'' எனற வரததபபடடார எஸ.பி.
- எஸ.ஷகதி
பதில ெசாலகிறார ேமயர
ரதத பல... ெகாடர ெகாைல...!
ததமிழகததின மதல இளம வயத ெபண ேமயர எனற ெபரைமககாியவர ேசலம மாநகராடசி ேமயர
ேரகா பிாியதரஷினி. கடநத ஒர மாதததில அவைர ைமயபபடததி ேசலததில கிளமபியிரககம
சரசைசகள ஏராளம. அததைனககம ெமௗனதைதேய இதவைர பதிலாககி வநத ேரகா பிாியதரஷினி,
நம ேகளவிகக இேதா பதில தரகிறார -
''அடககமாட கடயிரபபகள ஒதககீட ெதாடரபா தி.ம.க. வாரட ெசயலாளர ேசாைலராஜன கடநத
வாரததல ெகாடரமா ெகாைல ெசயயபபடடார. அத ெகாைலயாளிகள உஙகளகக ைவசச கறினன
ெசாலறாஙகேள..?''
''எனேனாட வாரடல இரநத கடைசகைளஎலலாம அபபறபபடததிடட, அநத இடததல அடககமாட
கடயிரபபகள கடடததர மடவ ெசஞேசாம. அநதப பகதியில கடயிரநத சிலர, அதறக எதிரபப
ெதாிவிததாஙக. ேகாரட ஆரடரபடஅவஙகைள
கால பணணி கடயிரபபகள கடடேனாம.
பயனாளிகள எலலாரககம மைறபபட வடகள
ஒதககபபடடன. வடகள ஒதககீட ெசஞசதல
எனகேகா, வாரட ெசயலாளர ேசாைலராஜன
அணணாவகேகா எநத சமபநதமம இலல. ஆனா,
இதல எஙக தைலயட இரபபதா, அநதக
கபபதைதச ேசரநத சிலர, மககள மததியில
தபபான தகவைல பரபபிடட இரநதாஙக. அநதக
ேகாபததலதான ேசாைல அணணாைவ
(அபபடததான கறிபபிடகிறார!) ெகாைல
பணணியிரககாஙக. அநத வாரடகக நான
கவனசிலரஙகறதால என ேமலயம ேகாபம
இரநதிரககலாம. அதகக நான எனன பணண
மடயம ெசாலலஙக..?''
''உஙகளகக ெதாடரநத ஏதாவத ஒர வைகயில
பிரசைன வரவதாகவம, அதறகாக நீஙக ஒர
ேஜாசியைர பாரதததாகவம, சில தினஙகளகக
மனப நளளிரவ ேநரததில மாநகராடசியில ஆட ெவடட ரததபல ெகாடதததாகவம
ெசாலகிறாரகேள..?''
''நான மதிககிற பகவதகீைத ேமல சததியமா ெசாலேறன. மாநகராடசியில ஆட ெவடட ரததபல
ெகாடதததறகம, எனககம எநத சமபநதமம இலல. அபபட ஒர விஷயம நடநதேத எனகக ட.வி-
யில நியஸ பாரதத பிறகதான ெதாியம. பதத நாளா ஆபஸ§கக வராத ேமயர, ரததபல ெகாடதத
பிறகதான வநதாஙகனனகட ெசானனாஙக. உணைமயிேலேய எனகக ெதாணைட வல. டாகடர
ேபசககடாதனன ெசாலலடடாஙக. அதனாலதான எஙேகயம ேபாகேவ இலல. ஆட ெவடட பல
ெகாடததத யாரனன நான விசாாிசேசன. மாநகராடசிககளள ஒர பிலடங ேவைல நடநதடட
இரககத. அதல ேவைல ெசயற ஆளஙக அடககட கீேழ விழநதடேட இரநதிரககாஙக. அதககாக
அநத பிலடங கடடற கானடரகடகாரஙகதான ஆட ெவடட ரததபல ெகாடததிரககாஙக. இதல
மாநகராடசி ஊழியரகள யாராவத சமபநதபபடடரநதா... அவஙக ேமல நடவடகைக
எடககசெசாலல கமிஷனரகிடட ெசாலலயிரகேகன.''
''மாவடட அைமசசரம அவரத சகாககளமதான உஙகைள ஆடட ைவபபதாகவம, அவரகைள மீறி
நீஙகள எதவம ெசயவதிலைலனனம பகார ெசாலகிறாரகளாேம..?''
''மாநகராடசி விஷயததல எபேபாதேம அைமசசேரா... அலலத, கடசிககாரஙகேளா தைல யிடடத
கிைடயாத. எனகக எலலா விதததிலேம மழ சதநதிரம ெகாடததிரககாஙக. இைளஞரகளம படசச
வஙகளம அரசியலகக வரணமன எலேலாரேம ேபசறாஙக. ஆனா, அபபட யாராவத அரசியலகக
வநதா... அவஙகைளக கைற ெசாலறேத ேவைலயா ேபாசச!'' எனற கரம கபபினார ேமயர.
- ேக.ராஜாதிரேவஙகடம
படஙகள: எம.விஜயகமார

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->