STATUTUL PARTIDULUI ECOLOGIST ROMÂN (cu modificarile impuse de comasarea prin absorbtie a Partidului Alternativa Ecologista in Partidul Ecologist Roman

– adoptat la Congresul Extraordinar al PER din 19 octombrie 2008)

CAPITOLUL I - PREVEDERI GENERALE Art. 1 1. Denumirea partidului este Partidul Ecologist Român, denumit prescurtat P.E.R. 2. Partidul Ecologist Român este persoană juridică de drept public şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile Constitu iei, Legii partidelor politice, Legii electorale şi prevederilor prezentului Statut. 3. Semnul permanent al Partidului Ecologist Român (P.E.R.) este bradul plin, cu trei ramuri, stilizat, de culoare verde, cu înscrisul pe cerc întrerupt, sus ECOLOGIŞTII, şi jos P.E.R., folosit şi ca semn electoral. 4. Doctrina Partidului Ecologist Român este doctrina ecologistă. 5. Partidul Ecologist Român are numai obiective politice. 6. P.E.R este organizat şi func ionează după criterii administrativ-teritoriale. 7. Sediul Central al P.E.R. este în Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 51, sector 3, Bucureşti. 8. Prezentul Statut al P.E.R con ine principii şi norme obligatorii pentru to i membrii partidului. CAPITOLUL II - OBIECTIVE Art. 2 1. Partidul Ecologist Român este un partid modern, cu voca ie europeană de orientare ecologistă, care promovează valorile şi interesele na ionale, pluralismul politic şi militează pentru respectarea suveranită ii na ionale, a independen ei statului, a integrită ii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democra iei constitu ionale. 2. Partidul Ecologist Român reuneşte pe to i cetă enii care au op iuni, interese şi căi de ac iune comune pentru promovarea doctrinei sale, în conformitate cu Programul Politic. 3. P.E.R. are ca scop principal promovarea şi apărarea principiilor ecologiste pe plan politic, economic, ştiin ific şi social. P.E.R. urmăreşte edificarea unei societă i româneşti moderne, bazată pe realizarea unor rela ii armonioase între fiin a umană şi mediul natural şi pe racordarea culturii şi civiliza iei române la valorile europene. 4. P.E.R. va întreprinde ac iuni politice bazate pe principii democratice, după model european, pentru refacerea şi conservarea mediului înconjurător şi combaterea poluării. Scopul său principal îl constituie creşterea calită ii vie ii aplicând principiile dezvoltării durabile. 5. P.E.R. va ac iona pentru educarea membrilor societă ii în spiritul respectului pentru om şi natură, al demnită ii şi libertă ii spirituale. P.E.R. va folosi numai mijloace compatibile din punct de vedere moral cu scopurile sale şi se va desolidariza de persoanele care, prin intermediul lui, ar urmări să-şi realizeze interesele personale. 6. Pentru realizarea obiectivelor sale, P.E.R. îşi propune, în principal, următoarele activită i: a. participarea la exercitarea puterii în stat; b. promovarea Programului Politic şi a ac iunilor necesare punerii lui în aplicare; c. elaborarea unui plan de ac iuni vizând sensibilizarea popula iei fa ă de problemele mediului înconjurător; d. editarea unor publica ii proprii, cu caracter informativ şi de propagandă; e. colaborarea cu alte organiza ii şi institu ii guvernamentale şi neguvernamentale pentru editarea de prospecte, albume şi alte materiale de popularizare a problemelor ecologice; f. difuzarea de articole şi materiale documentare cu tematică ecologistă, prin intermediul massmedia; g. ini ierea şi realizarea de schimburi de experien ă şi colaborări cu alte partide şi organiza ii na ionale şi interna ionale în domeniile ecologic. h. organizarea de ac iuni şi manifesta ii cu scopul protejării mediului înconjurător şi promovării principiilor ecologiste. I. organizarea de conferin e, congrese, simpozioane şi alte manifestări desfăşurate în ară şi în străinătate cu participarea oamenilor de ştiin ă, academicieni etc.

1

CAPITOLUL III Membrii Partidului SEC IUNEA I: PREVEDERI GENERALE Art. 3 Poate deveni membru al P.E.R. orice cetă ean român cu drept de vot, fără deosebire de rasă, limbă, na ionalitate, religie, sex şi care îndeplineşte următoarele condi ii: 1. se bucură de drepturi politice şi civile; 2. aderă la programul P.E.R. şi militează pentru înfăptuirea politicii acestuia; 3. respectă Statutul P.E.R.; 4. nu se găseşte în una din situa iile de incompatibilitate prevăzute de lege sau de statutul P.E.R. Art. 4 Nu pot face parte din P.E.R.: 1. persoanele fără drept de vot; 2. persoanele care au suferit condamnări penale şi care nu au beneficiat de amnistie sau nu au fost reabilitate în condi iile legii penale; 3. persoanele compromise moral şi politic, precum şi cele ce au făcut parte din aparatul de represiune al dictaturilor, a căror vinovă ie a fost stabilită în instan ă, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă; 4. persoanele cărora, prin lege, le este interzisă asocierea politică; 5. persoanele care au adus prejudicii morale sau materiale P.E.R. constatate de organele de conducere ale partidului; 6. persoanele care nu recunosc Statutul şi Programul Politic al P.E.R. Art. 5 Membrii P.E.R. pot face parte dintr-o singură organiza ie teritorială. Art. 6 1. Membrii P.E.R. care s-au remarcat în activitatea politică pot fi distinşi cu următoarele titluri onorifice: a. Preşedinte de onoare al P.E.R.; b. Preşedinte de onoare al filialei jude ene sau de sector; c. Membru de onoare al P.E.R. 2. Pot fi distinse cu aceste titluri onorifice şi persoanele care nu sunt membre P.E.R. dar au contribuit la promovarea principiilor ecologiste. 3. În cazul aducerii de prejudicii partidului, titlurile onorifice se pot retrage, de catre forurile care le-au acordat. Art. 7 1. Titlul de Preşedinte de Onoare al P.E.R se acordă de catre Biroul Executiv Central, la propunerea Biroului Permanent Central. 2. Titlul de Preşedinte de Onoare al Filialei Jude ene sau de Sector se acordă de Biroul Executiv Central, la propunerea Birourilor Executive Jude ene sau al Municipiului Bucureşti. 3. Titlul de Membru de Onoare se acordă de catre Biroul Permanent Central, la propunerea Organiza iei locale. SEC IUNEA II: PROCEDURA DE PRIMIRE ÎN P.E.R. Art. 8 1. Primirea în P.E.R. se face pe baza unei adeziuni supuse aprobării Biroului Executiv al organiza iei locale. 2. Biroul Executiv al organiza iei locale, căruia îi este adresată adeziunea trebuie să o analizeze şi să o solu ioneze în termen de maximum 30 de zile. Art. 9 1. Solicitantul căruia i s-a respins adeziunea poate formula, în scris, contesta ie în termen de 7 zile calendaristice. 2. Contesta ia se depune la Biroul Executiv al organiza iei locale şi se analizează de forul superior al acesteia, respectiv Biroul Executiv Jude ean sau Biroul Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti, după caz. Contesta ia se va solu iona în termen de 30 zile de la data depunerii, în prezen a contestatarului sau în lipsa nejustificată a acestuia. 3. În cazul admiterii contesta iei, se dispune înscrierea în P.E.R. a contestatarului. 4. Decizia Biroului Executiv Jude ean sau a Biroului Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti este 2

definitivă şi se comunică atât contestatarului, cât şi Biroului Executiv al organiza iei locale, în termen de 7 zile de la data pronun ării. SEC IUNEA III: DREPTURILE Şl ÎNDATORIRILE MEMBRILOR Art. 10 Membrii Partidului Ecologist Român au următoarele drepturi: 1.să desfăşoare o activitate sus inută în cadrul P.E.R., în conformitate cu pregătirea, capacitatea şi voca ia lor, precum şi în forurile în care au fost aleşi, potrivit Statutului şi programului politic; 2.să participe la adunările, manifestările, consultările, alegerile, precum şi la adoptarea tuturor hotărârilor organiza iei sau forului în care îşi desfăşoară activitatea; 3.să-şi exprime opinia în toate problemele ce se dezbat, privind doctrina, programul, strategia, tactica, modul de organizare şi de func ionare ale PER; 4.să candideze la func ii de conducere în P.E.R., conform prevederilor statutare; 5.să fie delega i, ca reprezentan i ai P.E.R la conferin e, congrese, simpozioane şi alte manifestări desfăşurate în ară şi în străinătate; 6.să reprezinte P.E.R. în func ii elective sau executive, politice, publice sau private, în urma recomandării, alegerii sau numirii de către forurile competente; 7.să propună şi să fie propuşi candida i pe listele electorale locale, parlamentare sau europarlamentare; 8.să fie prezen i la şedin ele forurilor de conducere în care se discută şi se decide situa ia sa; 9.să primească distinc ii ale P.E.R. Art. 11 Membrii Partidului au următoarele îndatoriri: 1. să activeze într-una din organiza iile P.E.R. şi să-şi aducă întreaga contribu ie la promovarea doctrinei, programului, strategiei şi tacticii P.E.R.; 2. să manifeste o atitudine corectă şi demnă, să respecte principiile comportării morale în societate; 3. să respecte orientarea politică, hotărârile adoptate de P.E.R., precum şi disciplina internă a acestuia; 4. să militeze pentru întărirea şi păstrarea unită ii P.E.R., să nu exprime public, în numele P.E.R., păreri ce contravin orientărilor acestuia; 5. să lupte pentru refacerea şi protec ia mediului înconjurător; 6. să ac ioneze pentru atragerea de noi membri; 7. să plătească cu regularitate cotiza ia; 8. să respecte Statutul şi Programul Politic. 9. să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea pluralismului de idei şi diversită ii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul P.E.R., prin respectarea hotărârilor majorită ii. Art. 12 Membrii care au dobândit func ii elective sau demnită i de stat în numele P.E.R, sunt obliga i să promoveze şi să aplice, în exercitarea func iei lor, ideile, programul, orientarea politică şi hotărârile partidului. Acestia raspund in fata organismelor ierarhice ale P.E.R. Art. 13 Hotărârile adoptate în mod statutar de organiza iile şi organismele P.E.R., precum şi de forurile de conducere ale partidului, sunt obligatorii pentru to i membrii, care trebuie să le respecte şi să le sus ină. SEC IUNEA IV: ÎNCETAREA CALITĂ II DE MEMBRU Art. 14 Calitatea de membru al P.E.R. încetează prin: deces, excludere, suspendare, prin cererea de retragere din partid, sau prin înscrierea în alt partid. Calitatea de membru al P.E.R, se pierde şi în următoarele cazuri: 1. când un membru nu îşi achită cotiza ia timp de un an, în mod nejustificat; 2. dacă a suferit, între timp, o condamnare penală definitivă şi irevocabilă, care aduce prejudicii morale sau materiale Partidului. Art. 15 Demisia dintr-o func ie a P.E.R. sau retragerea din calitatea de membru al P.E.R. este un act de voin ă unilateral şi irevocabil. Pentru a-şi produce efectele, aceasta trebuie comunicată în scris Biroului 3

Executiv al organiza iei locale de care apar ine şi intră în vigoare la data înregistrării cererii. Demisia verbală sau cererea de retragere verbală, făcută în alte condi ii decât cele prevăzute la alineatul precedent, nu produce niciun efect juridic sau statutar. De la momentul înregistrării demisiei sau cererii de retragere, persoana respectivă nu mai este membru de partid, prin aceasta pierzând toate func iile pe care le-a de inut în partid. Reînscrierea în partid a unei persoane care s-a retras anterior din calitatea de membru al P.E.R., se face conform procedurii de înscriere în partid. Prin retragere din calitatea de membru al P.E.R., se pierde vechimea în partid. Art. 16 Excluderea unui membru al P.E.R. este o sanc iune disciplinară, care poate fi dispusă de catre Biroul Permanent Central, în urma constatării unei încălcări a prevederilor Statutare. Art. 17 1. Calitatea de membru poate fi suspendată temporar, la cerere. 2. Vor fi suspenda i de drept din calitatea de membru al Partidului, de către Biroul Executiv al organiza iei locale din care face parte, cei care au fost aleşi sau numi i în func ii pentru care legea interzice apartenen a la un partid politic, fara a pierde vechimea in partid. 3. Măsura suspendării din calitatea de membru al P.E.R. se poate lua şi în cazul trimiterii în judecată penală, pe durata procesului, prin decizia Biroul Executiv al organiza iei locale din care face parte sau prin decizia Biroul Permanent Central. 4. După încetarea motivelor suspendării, aceştia îşi vor relua activitatea în P.E.R., la cerere. SEC IUNEA 5 – SANC IUNI Art. 18 1. Pentru abateri de la disciplina Partidului, constând în fapte care dăunează activită ii, imaginii, prestigiului sau unită ii acestuia, precum şi pentru încălcarea prevederilor art 12,13,14, membrii Partidului pot fi sanc iona i disciplinar. 2. Sanc iunile ce pot fi aplicate sunt: a. avertisment; b. suspendarea din func iile de conducere; c. suspendarea din calitatea de membru; d. demiterea din func iile de conducere şi/sau interzicerea dreptului de a candida pentru astfel de func ii pe o durată de 1 an; e. retragerea sprijinului politic. f. excluderea din Partid. Art. 19 Membrii P.E.R., care nu îndeplinesc func ii de conducere în organismele superioare ale organiza iei locale, pot fi excluşi din partid numai de către Biroul Executiv al organiza iei locale din care provin. Art. 20 Membrii P.E.R., care de in func ii de conducere în organele superioare Organiza iei Locale din care fac parte, pot fi sanc iona i astfel: 1.sanc iunea avertisment se dispune de către Biroul Executiv Local sau de Sector, cu majoritate simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Executiv Local sau de Sector; 2.sanc iunea demiterii din func ie şi a excluderii din P.E.R. se dispun de către Biroul Permanent Central, cu majoritate simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Permanent Central; Art. 21 Membrii P.E.R., care de in func ii de conducere în Biroul Executiv Local sau de Sector, pot fi sanc iona i astfel: 1. sanc iunea avertisment se dispune de către Biroul Executiv Local sau de Sector, cu majoritate simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Executiv Local sau de Sector; 2. sanc iunea demiterii din func ie şi a excluderii din P.E.R. se dispun la propunerea Biroului Executiv Jude ean (Municipal Bucureşti). Art. 22 Membrii P.E.R., care de in func ii de conducere în Biroul Executiv Jude ean (Municipal Bucureşti), pot fi sanc iona i astfel: 4

1. sanc iunea avertisment se dispune de către Biroul Executiv Jude ean (Municipal Bucureşti), cu majoritate simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Executiv Jude ean (Municipal Bucureşti); 2. Sanc iunea demiterii din func ie şi excluderii din partid se dispune de către Biroul Executiv Jude ean (Municipiul Bucureşti) sau de către Biroul Permanent Central”. Art. 23 Membrii P.E.R, care de in func ii de conducere în Biroul Executiv Central sau in Biroul Permanent Central, pot fi sanc iona i astfel: 1. sanc iunea avertisment se dispune de către Biroul Executiv Central, cu majoritate simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Executiv Central; 2. sanc iunea demiterii din func ie şi excluderii din Partid, se dispune de către Biroul Executiv Central cu majoritate simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Executiv Central, cu exceptia membrilor Biroului Permanent Central. 3. membrii P.E.R. care detin functii de conducere in Biroul Permanent Central pot fi demisi din functie si exclusi din Partid, la propunerea oricarui membru al Biroului Permanent Central, de catre Biroul Executiv Central cu majoritate calificata de 2/3.

Art. 24 Orice sanc iune dată, poate fi contestată în termen de 15 zile de la data primirii, în scris, la forul de conducere superior. Excep ia de la această regulă o reprezintă doar sanc iunile date de Biroul Executiv Central, care nu mai pot fi atacate, ele fiind definitive, irevocabile şi obligatorii pentru to i membrii sanc iona i. CAPITOLUL IV - ORGANIZA IILE PARTIDULUI SEC IUNEA I: PREVEDERI GENERALE Art. 25 1. Partidul Ecologist Român este organizat şi func ionează pe întreg teritoriul ării, la nivel central, jude ean sau de sector al Municipiului Bucureşti, local şi la nivel de sec ie de votare. 2. Membrii partidului sunt grupa i pe criterii teritoriale; 3. Organiza iile teritoriale ale Partidului nu au personalitate juridică distinctă; 4. În raporturile cu ter ii, ele sunt reprezentate de preşedin ii filialelor jude ene, ai sectoarelor şi al Municipiului Bucureşti prin împuternicire specială de reprezentare, acordată de Biroul Executiv Central. 5. Toate organiza iile P.E.R. au autonomie totală în ceea ce priveşte selectarea şi numirea pe func ii în administra ie locală şi în Parlamentul României, cu obligativitatea ob inerii avizului favorabil pentru aceştia, din partea Biroului Permanent Central. 6. În cazul comasării Partidului cu alte partide, mărimea, structura şi procedura de alcătuire a forurilor de conducere sunt stabilite în conformitate cu protocolul de comasare SEC IUNEA II: ORGANIZA IILE TERITORIALE Art. 26 Organiza iile teritoriale ale Partidului sunt: 1.Filialele jude ene şi de sector ale Municipiului Bucureşti; 2.Organiza iile locale:municipale, orăşeneşti, comunale şi de sec ii de votare; 3.Organiza ia Municipiului Bucureşti. 1. FILIALELE JUDE ENE Art. 27 1. În fiecare jude func ionează o filială jude eană, care este formata din totalitatea organiza iilor locale din acel jude ; 2. Sediul filialei jude ene este în localitatea de reşedin ă a jude ului. Cu aprobarea Biroului Executiv Central, sediul filialei jude ene poate fi şi într-o altă localitate a jude ului; 3. Sediile Filialelor de Sector, func ionează în sectorul respectiv sau în sediul Organiza iei Municipiului Bucureşti. Art. 28 Filiala Jude eană sau de Sector a Municipiului Bucureşti, prin forurile sale de conducere, are următoarele atribu ii: 1. adoptă hotărâri privind activitatea filialei; 2. urmăreşte şi coordonează activitatea organiza iilor locale; 5

3. validează sau infirmă alegerea forurilor de conducere ale organiza iilor locale; 4. ine eviden a membrilor organiza iilor locale sau de sector; 5. urmăreşte încasarea cotiza iilor de către organiza iile de partid, de pe teritoriul jude ului sau sectorului; 6. face propagandă la nivelul jude ului, în favoarea doctrinei, programelor şi politicii Partidului, promovează presa şi publica iile Partidului; 7. primeşte informa ii de la organiza iile locale, cu privire la problemele şi dolean ele din jude , le analizează şi intervine pe lângă institu iile jude ene sau de sector competente, în vederea solu ionării lor; 8. informează Biroul Executiv Central cu privire la problemele şi dolean ele din jude care depăşesc competen a filialelor jude ene; 9. organizează conferin e, adunări, simpozioane şi alte manifestări pe teme politice, economice, sociale, ecologice, culturale, sportive, de actualitate etc. 10. colaborează cu organiza iile jude ene ale altor partide sau forma iuni politice ori civice, în concordan ă cu doctrina politică a P.E.R., precum şi cu autorită ile locale, jude ene; 11. urmăreşte şi asigură desemnarea şi prezentarea delega ilor P.E.R, la birourile electorale ale sec iilor de votare din jude ; 12. desemnează delegatul P.E.R. la Biroul electoral al circumscrip iei Jude ene sau de Sector; 13. aprobă candidaturile pentru alegerile locale, propuse de organiza iile locale; 14. propune spre aprobare Biroului Executiv Central, candida ii pentru func ia de consilier al Consiliului Jude ean sau de Sector; 15. propune candida ii P.E.R pentru alegerile parlamentare, pe care îi supune validării Biroului Permanant Central al Partidului; 16. face propuneri de candida i pentru alegerile parlamentare europene şi le înaintează spre aprobare Biroului Executiv Central; 17. alege delega ii la Congresul P.E.R.;

Art. 29 1. Filialele Jude ene şi de Sector ale Municipiului Bucureşti au autonomie în ceea ce priveşte desemnarea candida ilor pentru func iile din partid şi din afara acestuia. 2. Ele sunt independente în ceea ce priveşte organizarea activită ilor proprii. 3. Se supun forurilor de conducere ale P.E.R. în materie de doctrină, programe, propaganda, strategie politică generală şi curentă. Art. 30 Forurile de conducere ale Filialelor Jude ene sau de Sector ale Municipiului Bucureşti sunt: 1. Conferin a Jude eană sau de Sector; 2. Biroul Executiv Jude ean sau de Sector; 3. Preşedintele filialei jude ene sau de sector, care este şi preşedintele Biroului Executiv Jude ean sau de Sector. CONFERIN A JUDE EANĂ SAU DE SECTOR Art. 31 1. Conferin a Jude eană sau de Sector este forul de conducere cel mai înalt al Filialei Jude ene sau de Sector. 2. Conferin a Ordinară, Jude eană sau de Sector are loc la un interval de 4 ani, înaintea Congresului de alegeri. Art. 32 1. În cazuri justificate se poate convoca Conferin a Extraordinară a Filialei Jude ene sau de Sector. Aceasta poate avea aceleaşi atribu ii ca şi Conferin a Ordinară sau atribu ii suplimentare stabilite prin decizia forului care a convocat Conferin a. 2. Conferin a Extraordinară a Filialei Jude ene sau de Sector poate fi convocată de către: a. organiza iile locale de pe raza jude ului, cu votul a jumătate plus unu din numărul total al acestora. b.Biroul Executiv Jude ean, cu votul a jumătate plus unu din membri; c.Preşedintele Biroului Executiv Jude ean; d.Biroul Permanent Central cu votul a jumătate plus unu din membri.

6

Art. 33 Conferin a are următoarele atribu ii: 1. aprobă Raportul Biroului Executiv Jude ean; 2. dezbate problemele din domeniile de activitate ale filialei; 3. adoptă hotărâri privind activitatea filialei; 4. alege Biroul Executiv; 5. alege Comisia de Cenzori; 6. alege Comisia de Arbitraj. Art. 34 1. La Conferin ă participă delega i de drept, delega i aleşi şi invita i din cadrul filialei jude ene. 2. Invita ii nu au drept de vot. 3. La Conferin ă participă, în mod obligatoriu, un membru al Biroului Executiv Central, propus de Biroul Permanent Central, care nu este membru al filialei respective. Art. 35 Sunt delega i de drept: 1. membrii Biroului Executiv Jude ean sau de Sector; 2. parlamentarii P.E.R. din jude ul sau sectorul respectiv; 3. primarii şi viceprimarii localită ilor jude ului şi ai sectorului, care sunt membri ai P.E.R.; 4. consilierii jude eni sau de sector si consilierii locali care sunt membri ai P.E.R.; 5. preşedintii organiza iilor locale; 6. membrii de onoare şi preşedin ii de onoare care sunt membri ai P.E.R. în organiza ia jude eană sau de sector; 7. membrii Comisiei de Cenzori şi ai Comisiei de Arbitraj.

Art. 36 1. Numărul delega ilor aleşi este stabilit de Biroul Executiv Jude ean sau de Sector, pe baza unei norme de reprezentare, ce se comunică cu cel pu in 15 zile înainte de Conferin ă; 2. Conferin a este statutară în prezen a majorită ii simple a numărului de delega i. 3. În lipsa majorită ii simple a delega ilor se convoacă inca o data, în termen de 15 zile, o nouă Conferin ă. Aceasta este statutară, în prezen a a cel pu in 1/3 din numărul total al delega ilor. Art. 37 1. Preşedintele Biroului Executiv Jude ean sau de Sector prezintă, la Conferin ă, Raportul asupra activită ii filialei de la ultima conferin ă până la zi şi Programul de Măsuri; 2. Comisia de Cenzori prezintă Raportul Financiar; 3. Comisia de Arbitraj prezintă Raportul de Etică şi Disciplină; 4. Raportul Biroului Executiv Jude ean sau de Sector, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Comisiei de Arbitraj, precum şi orice materiale şi măsuri propuse spre adoptare sunt supuse dezbaterilor şi votului Conferin ei; 5. Conferin a alege delega ii la Congresul Partidului Ecologist Român, prin vot secret. Art. 38 Pentru constituirea unei Filiale jude ene sau de sector, Biroul Permanent Central desemnează o conducere interimară, formată din 3-5 membri, pe baza unei delega ii semnate de preşedintele P.E.R. În vederea organizării filialei jude ene sau de sector în mod statutar, membrii desemna i, convoacă conferin a de alegeri, în termen de maximum 90 de zile de la data numirii lor. Art. 39 1. Alegerea membrilor Biroului Executiv Jude ean sau de Sector se desfăşoară prin vot secret, pe un singur buletin de vot, în următoarea ordine: a. Preşedinte; b. Prim-vicepreşedinte; c. Vicepreşedinte; d. Secretar; e. Membru; 2. Filiala jude eană îşi alege un Birou Executiv Jude ean, compus din: a. 1 Preşedinte; b. 1 Prim-vicepreşedinte; 7

c.

Vicepreşedin i.( Numărul de vicepreşedin i este egal cu numărul de localită i cu statut de oraş). d. 1 Secretar; e. 3 Membri;

3. În cazul parită ii numărului de membri din Biroul Executiv Jude ean, votul preşedintelui Biroul Executiv Jude ean are rol decisiv. 4. Candidaturile se depun la secretariatul de organizare a Conferin ei Jude ene sau de sector, cu minimum 48 de ore înainte de desfăşurarea Conferin ei. 5. Un candidat care aspiră la una din func iile Biroului Executiv Jude ean sau de sector trebuie să aibă o vechime de cel pu in 1 an ca membru P.E.R sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Central, având cotiza ia achitată la zi. 6. În caz de egalitate de voturi între mai mul i candida i, dintre care numai unii urmează să facă parte din Biroul Executiv, criteriile de departajare sunt vechimea mai mare în Partid şi func iile de inute anterior. 7. Este considerat ales acel candidat care ob ine cele mai multe voturi, dar nu mai putin de jumatate plus unu. 8. Un membru P.E.R. poate candida pentru o singura functie in Biroul Executiv Jude ean. Art. 40 După alegerea Biroului Executiv Jude ean sau de Sector, delega ii la Conferin ă aleg: 1. Comisia de Cenzori, formată din trei membri. 2. Comisia de Arbitraj, formată din trei membri. Membrii Comisiei de Cenzori şi membrii Comisiei de Arbitraj nu pot face parte din Biroul Executiv Jude ean sau de Sector. Comisia de Cenzori şi Comisia de Arbitraj îşi stabilesc în prima şedin ă Preşedin ii.

Art. 41 1.Contesta iile cu privire la orice opera iuni premergătoare alegerilor (acreditări, candidaturi etc.) se pot adresa în scris, de către orice delegat, către Comisia Centrală de Arbitraj, care va avea obliga ia solu ionării acesteia până la data începerii votării. 2. Contesta iile cu privire la neregularită ile în desfăşurarea alegerilor Biroului Executiv Judetean/Sector, Comisiei de Cenzori Judetene/Sector si a Comisiei de Arbitraj Judetene/Sector pot fi înaintate în maxim 3 zile de la data Conferin ei, către Comisia Centrală de Arbitraj care va avea obliga ia să le solu ioneze în termen de 2 saptămâni de la data depunerii acestora. 3.Contesta iile cu privire la alegerile pentru Comisia Centrală de Arbitraj vor fi analizate şi solu ionate de către Biroul Permanet Central. 4. Au prioritate analizarea şi solu ionarea contesta iilor cu privire la alegerea Comisiei Centrale de Arbitraj. 5. După validarea alegerilor cu privire la Comisia Centrală de Arbitraj, aceasta poate trece la analizarea şi solu ionarea tuturor celorlate contesta ii. Art. 42 1. Biroul Permanent Central analizează contesta iile în prima şedin ă. 2. În cazul constatării unor neregularită i grave în desfăşurarea Conferin ei, Biroul Permanent Central poate să invalideze lucrările Conferin ei, numind un Comitet Interimar de Conducere, care organizează o nouă Conferin ă, în termen de cel mult 3 luni de la numirea comitetului şi asigură conducerea filialei până în ziua noii Conferin e. Art. 43 1. Atunci când în Biroul Executiv Judetean/Sector rămân locuri vacante, dar nu mai pu in de jumătate plus 1, Biroul Executiv Judetean/Sector îşi continuă activitatea până la data desfăşurării unei noi Conferin e Judetene/Sector. 2. În situa ia în care numărul membrilor Biroului Executiv este mai mic de jumătate plus 1, se organizează Conferin a Extraordinară de alegeri, cu respectarea prevederilor art 43, în termen de 30 de zile. Art. 44 1. In intervalul de timp dintre Conferin e, filiala este condusă de Biroul Executiv Judetean/Sector care îşi exercită atribu iile statutare şi duce la îndeplinire hotărârile Conferin ei. 2. Biroul Executiv, se întruneşte o dată la trei luni sau ori de câte ori este nevoie. El lucrează în mod 8

statutar, în prezen a majorită ii membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorită ii simple a membrilor Biroului Executiv. Art. 45 1. În intervalul de timp dintre şedin ele Biroului Executiv Judetean/Sector, conducerea operativă a filialei este asigurată de Preşedintele acestuia. In lipsa acestuia, conducerea administrativa este asigurata de vicepresedinte. 2. Preşedintele Biroului Executiv Jude ean sau de Sector, duce la îndeplinire hotărârile Biroului Executiv Jude ean sau de Sector şi reprezintă filiala în raporturile cu ter ii. Art. 46 Comisia de Cenzori Judeteana/Sector verifică anual modul de administrare şi gestionare a fondurilor financiare ale filialei jude ene sau de sector şi al organiza iilor locale de pe teritoriul său. Art. 47 Comisia de Arbitraj Judeteana/Sector primeşte contesta iile membrilor P.E.R din filiala respectivă, le analizează şi înaintează rapoartele sale Birourilor Executive Jude ene sau de Sector. Fac excep ie contesta iile a căror solu ionare este conform statutului, de competen a forurilor superioare ale P.E.R. Aceste rapoarte vor fi analizate de catre Biroul Executiv Jude ean sau de Sector, iar hotărârile adoptate de acesta sunt definitive şi se comunică pretendentului solicitant în termen de 15 zile de la adoptare. 2. ORGANIZA IILE LOCALE Art. 48 1. Organiza iile Locale ale Partidului sunt: organizatii municipale, organiza ii orăşeneşti, comunale şi organizatii de sec ii de votare. 2. Organiza iile Locale grupează membrii Partidului din localitatea respectivă. Art. 49 1. Forul de conducere cel mai înalt al Organiza iei Locale este Adunarea Generală. 2. Adunarea Generală grupează totalitatea membrilor Partidului din Organiza ia Locală şi este statutară dacă sunt prezen i majoritatea acestora. 3. Adunarea Generală se întruneşte o dată la patru ani sau ori de câte ori este nevoie. 4. La cererea majorită ii simple a membrilor Biroului Executiv Local, a Preşedintelui Biroului Executiv Local, a Biroului Executiv Jude ean sau a Preşedintelui Biroului Executiv Jude ean se convoacă Adunarea Generală Extraordinară, care are aceleaşi prerogative ca şi Adunarea Generală Ordinară. 5. Adunarea Generală adoptă hotărâri cu privire la bunul mers al Organiza iei Locale. 6. Dacă Organiza ia Locală are un număr mare de membri, depăşind capacitatea sălii în care va avea loc Adunarea Generală, Biroul Executiv Local poate stabili o normă de participare. Art. 50 1. În intervalul de timp dintre Adunările Generale, Organiza ia Locală este condusă de un Birou Executiv Local, care se întruneşte o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie. 2. Numărul membrilor Biroului Executiv Local se stabileşte după cum urmează: a. Organiza iile de sec ie de votare au un Birou Executiv Local, format din 5 membri, astfel: - 1 Preşedinte; - 1 Vicepreşedinte; - 1 Secretar; - 2 membri. b. Organiza iile comunale au un Birou Executiv Local, format din 7 membri, astfel: - 1 Preşedinte; - 2 Vicepreşedinti; - 1 Secretar; - 3 membri. c. Organiza iile orăşeneşti au un Birou Executiv Local format din 9 membri, astfel: - 1 Preşedinte; - 3 Vicepreşedinti; - 1 Secretar; - 4 Membri; d. Organiza iile municipale au un Birou Executiv Local format din 11 membri, astfel: - 1 Preşedinte; - 1 Prim-vicepreşedinte; - 4 Vicepreşedin i; 9

- 1 Secretar; - 4 Membri; Art. 51 1. Membrii Biroului Executiv Local se aleg după procedura de alegere a Biroului Executiv Jude ean. Un candidat care aspiră la una din func iile de conducere în Biroul Executiv Local trebuie să aibă o vechime de cel pu in 3 luni ca membru al P.E.R., cu cotiza ia achitată la zi. 2. Mandatul Biroului Executiv Local este de patru ani. Art. 52 Organiza iile locale sunt subordonate filialei jude ene, în ceea ce priveşte procedurile statutare, activitatea politică, de propagandă, de eviden ă a membrilor şi încasare a cotiza iei. Art. 53 Biroul Executiv Local are următoarele atribu ii: 1. primeşte cererile de înscriere în P.E.R. şi eliberează membrilor organiza iei carnetul de membru de Partid; 2. ine eviden a membrilor; 3. încasează cotiza iile sau dona iile şi varsă cota stabilită filialei jude ene; 4. adoptă hotărâri privind buna desfăşurare a activită ilor organiza iei locale; 5. face propagandă în favoarea doctrinei, programelor şi politicii Partidului şi promovează presa şi publica iile P.E.R.; 6. studiază problemele, dolean ele locale, informează in scris Biroul Executiv Jude ean şi intervine pe lângă autorită ile locale, în vederea rezolvării acestora; 7. prezintă trimestrial, in scris, Biroului Executiv Jude ean, date cu privire la numărul membrilor organiza iei şi orice alte aspecte ale activită ii sale; 8. desemnează candida ii pentru alegerile locale şi depune listele de candida i, cu avizul Biroului Executiv Jude ean si al Biroului Permanent Central; 9. propune Biroului Executiv Jude ean, candida ii pentru alegerile în consiliile jude ene; 10. desemnează delega ii la sec iile de votare şi asigură prezen a lor la urne; 11. comunică in scris si de îndată Biroului Executiv Jude ean rezultatele alegerilor; 12. stabileşte data, ora şi locul Adunărilor Generale, comunicându-le in scris Biroului Executiv Jude ean; 13. desemnează delega ii pentru Conferin ele jude ene, conform normelor de reprezentare stabilite de catre Biroului Executiv Jude ean; 14. îndrumă activitatea organiza iei de pe raza lor teritorială; 15. are orice alte atribu ii stabilite prin Statut sau de catre conducerea centrala.

3. ORGANIZA IA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Art. 54 1. Organiza ia Municipiului Bucureşti coordonează activitatea filialelor sectoarelor Capitalei. 2. Organiza ia Municipiului Bucureşti este condusă de un Birou Executiv, format din 13 membri, astfel: a. 1 Preşedinte; b. 1 Prim-vicepreşedinte; c. 6 Vicepreşedin i; d. 1 Secretar; e. 4 Membri.

Art. 55 1. Preşedintele, prim-vicepreşedintele, secretarul şi membrii Biroului Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti sunt aleşi de Birourile Executive ale Sectoarelor, într-o şedin ă comună. 2. Preşedin ii filialelor de sector pot fi vicepreşedin i ai Biroului Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti. Art. 56 1. Biroul Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti se întruneşte o dată pe trimestru, sau ori de câte ori este nevoie. 2. Biroul Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti lucrează statutar, în prezen a majorită ii simple a membrilor săi, şi adoptă hotărâri, cu votul majorită ii simple a membrilor prezen i; 3. Preşedintele Biroului Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti convoacă şedin ele ordinare, cu 10

cel pu in 15 zile înainte de data stabilită, iar pe cele extraordinare - cu cel pu in 3 zile înainte de data stabilită. Art. 57 Şedin a Extraordinară a Organiza iei Municipiului Bucureşti poate fi convocată în termen de 3 zile şi de o majoritate simplă din numărul membrilor Biroului Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti sau de catre Biroul Permanent Central. SEC IUNEA III: ORGANIZA IILE SPECIALE Art. 58 1. În cadrul Partidul Ecologist Român func ionează structuri speciale, precum: Organiza ia de Tineret, Organiza ia de Femei, Organiza ia Studen ească, organiza ii profesionale sau alte organiza ii stabilite de catre Biroul Permanent Central. 2. Organiza iile speciale au un regulament propriu de func ionare, aprobat de catre Biroul Permanent Central. 3. Organiza iile speciale fac politica P.E.R., adresându-se segmentelor sociale de profil. Art. 59 1. Organiza ia de Tineret grupează membrii Partidului cu vârsta până la 35 de ani. Preşedintele Organiza iei de Tineret poate activa în această func ie până la împlinirea vârstei de 35 de ani. Pe lângă fiecare filială P.E.R. func ionează şi o Organiza ie de Tineret. 2. Organiza ia de Tineret desfăşoară următoarele activită i: a. studiază problemele politice, economice, sociale şi culturale ale tinerei genera ii; b. propagă doctrina şi politica P.E.R.; c. propune programe şi solu ii conducerii P.E.R., pe probleme de tineret; d. colaborează cu organiza iile de tineret ale altor partide, cu alte structuri asociative de tineret din străinătate, precum şi cu ONG-urile de profil ecologist; e. organiza ia poate înfiin a cluburi ecologiste, cu regulamente proprii de func ionare; 3. Toate organiza iile speciale sunt structurate asemănător Organiza iei de Tineret. CAPITOLUL V - CONDUCEREA CENTRALĂ A PARTIDULUI ECOLOGIST ROMÂN SEC IUNEA I: FORURILE DE CONDUCERE Art. 60 Forurile de conducere ale Partidului Ecologist Român sunt: 1. Congresul; 2. Consiliul Na ional; 3. Biroul Executiv Central; 4. Biroul Permanent Central; 5. Preşedintele. CONGRESUL Art. 61 1. Congresul este forul superior de conducere al Partidului; 2. Congresul dezbate probleme din toate domeniile de activitate ale Partidului şi adoptă hotărâri şi programe, Doctrina şi Programul Politic ale P.E.R. Congresul poate lua orice hotărâri, indiferent dacă acestea sunt de competen a unui for inferior de conducere, acesta putându-se autosesiza cu privire la orice aspect ce priveşte situa ia partidului sau a membrilor săi. Art. 62 1. Congresul are loc o dată la patru ani. 2. În cazuri justificate, Preşedintele P.E.R., Biroul Permanent Central, Biroul Executiv Central, Consiliul Na ional sau 2/3 din numărul filialelor jude ene şi de sector pot convoca Congresul Extraordinar al Partidului; 3. Cazurile justificate pentru convocarea Congresului Extraordinar sunt: a. Comasarea, prin absorb ie sau fuziune, cu alte forma iuni politice; b. În cazul în care membrii Biroului Executiv Central rămân mai pu ini de jumătate plus 1 din componen a ini ială; c. În situa iile speciale prevăzute de Legea Partidelor politice. d. În cazul suspendării din func ie, demisiei sau excluderii din partid a Preşedintelui P.E.R. sau a 11

Preşedintelui Consiliului Na ional; 4. Congresul Extraordinar îndeplineşte atribu iile Congresului Ordinar şi poate organiza alegeri generale. 5. Cu cel pu in 30 de zile înainte de data Congresului Ordinar, vor avea loc Conferin e Jude ene şi de Sector, pentru alegerea Birourilor Executive Jude ene şi de Sector şi pentru alegerea delega ilor la Congres. COMPETEN ELE CONGRESULUI Art. 63 1. Adoptă şi modifică Statutul P.E.R., adoptă Programul Politic, strategia şi orientarea P.E.R pentru perioada dintre două Congrese Ordinare; 2. aprobă comasarea prin fuziune sau absorb ie, cu alte partide sau forma iuni politice; 3. aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea P.E.R. Art. 64 Congresul alege prin vot secret: 1. Preşedintele P.E.R.; 2. Preşedintele Consiliului Na ional ; 3. Preşedintele Executiv; 4. Prim-vicepreşedinte; 5. Secretarul General; 6. Secretarul General Adjunct; 7. 12 Vicepreşedin i; 8. 12 Secretari Executivi; 9. Membrii Comisiei Centrale de Cenzori; 10. Membrii Comisiei Centrale de Arbitraj. Art. 65 1. La Congres participă delega i de drept, delega i aleşi şi invita i; 2. Au drept de vot la Congres numai delega ii de drept şi delega ii aleşi; 3. Lucrările Congresului sunt legale şi statutare doar în prezen a majorită ii simple a delega ilor. 4. Hotărârile Congresului se iau prin vot secret sau vot deschis, pentru legalitatea acestora fiind însă necesar acordul majorită ii prezente a delega ilor. Art. 66 Sunt delega i de drept: 1. Membrii Biroului Executiv Central; 2. Preşedintele Comisiei de Cenzori; 3. Preşedintele Comisiei Centrale de Arbitraj; 4. Trezorierul P.E.R.; 5. Primari, viceprimari, parlamentari şi demnitari P.E.R.; 6. Preşedintele de onoare al P.E.R., preşedin ii de onoare ai jude elor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti şi membrii de onoare ai P.E.R.; Art. 67 La Congresul P.E.R. participa membrii P.E.R. nominalizati de Birourile Executive Judetene/Sector pe baza normei de reprezentare stabilita de Biroul Executiv Central. Art. 68 1. Biroul Executiv Central stabileşte data, locul de desfăşurare, ora şi ordinea de zi ale Congresului şi acestea se comunică, de către Preşedintele P.E.R., cu cel pu in 30 de zile înainte de deschiderea lucrărilor, în cazul Congreselor ordinare. 2. Pentru Congresul Extraordinar, data, locul de desfăşurare, ora şi ordinea de zi se stabilesc şi se comunică de către cei care convoacă Congresul, cu cel pu in 15 zile înainte de deschiderea lucrărilor. Art. 69 1. Congresul este organizat de un Comitet de Organizare ales de catre Biroul Executiv Central. 2. Congresul Extraordinar este organizat de un Comitet de Organizare ales de catre Biroul Executiv Central. 3. Comitetul de Organizare al Congresului are ca principala atribu ie rezolvarea oricarei probleme legate de buna desfăşurare a lucrărilor Congresului. 12

Art. 70 1. Lucrările Congresului sunt conduse de Preşedintele P.E.R. sau în cazul indisponibilită ii acestuia de către Preşedintele Consiliului Na ional, denumit Preşedintele Congresului. Preşedintele Congresului va forma un prezidiu care să îl asiste pe durata lucrărilor Congresului. 2. În timpul lucrărilor, Preşedintele Congresului poate delega conducerea lucrărilor altei persoane. Art. 71 1. Comitetul de organizare verifică acreditarea fiecărui delegat şi invitat, pregăteşte materialele lucrărilor Congresului, asigură buna desfăşurare a lucrărilor. 2. Congresul alege Comisia de Numărare şi Validare a Voturilor. Art. 72 1.Preşedintele Biroul Executiv Central prezintă Congresului, Raportul de Activitate al Biroului Executiv Central dintre cele două Congrese, precum şi Programul de Măsuri al Partidului. 2.Trezorierul P.E.R. prezintă Raportul Financiar-contabil. 3.Preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori prezintă Raportul Comisiei. 4.Preşedintele Comisiei Centrale de Arbitraj prezintă Raportul de Etică şi Disciplină. 5.Preşedintele Biroului Permant Central prezintă Raportul Politic, programele, strategia şi tactica de viitor ale P.E.R., precum şi orice alte măsuri ce se propun a fi adoptate. Art. 73 1. Ordinea de zi şi programul de desfăşurare a lucrărilor, Raportul Financiar-contabil, Raportul Comisiei Centrale de Cenzori, Raportul Comisiei Centrale de Arbitraj, Raportul Politic, programele, strategia şi tactica de viitor ale P.E.R., precum şi orice alte măsuri ce se propun a fi adoptate sunt supuse dezbaterilor şi aprobării Congresului. 2. Delega ii la Congres au dreptul să ia parte la dezbateri pe oricare din temele ordinii de zi, conform programului de desfăşurare aprobat. CONSILIUL NA IONAL Art. 74 1. În intervalul de timp dintre două Congrese, Consiliul Na ional este forul de conducere al Partidului şi îndeplineşte toate prerogativele Congresului, cu excep ia alegerii forurilor de conducere ale Partidului şi aplicării sanc iunii cu excluderea din P.E.R. 2. Consiliul Na ional al P.E.R. se alege pentru o perioadă de 4 ani. 3. Hotărârile Consiliul Na ional sunt legale şi statutare doar în prezen a a 51% din membrii săi. Consiliul Na ional poate emite hotărâri care se iau cu majoritate simplă din membrii prezen i. Art. 75 1. Membrii Consiliului Na ional sunt membri de drept. 2. Sunt membri de drept ai Consiliul Na ional, următoarele persoane aflate în func ie la data sesiunii: a. membrii Biroului Executiv Central; b. prim-vicepreşedintii filialelor jude ene şi de sector ale Municipiului Bucureşti; c. prim-vicepreşedintele Filialei Municipiului Bucureşti; d. parlamentarii P.E.R. e. demnitarii P.E.R.

COMPETEN ELE CONSILIULUI NA IONAL Art. 76 1. Adoptă şi modifică Statutul P.E.R.; 2. adoptă Programul politic, strategia şi orientarea P.E.R, pentru perioada dintre două sesiuni ale Consiliului Na ional; 3. aprobă comasarea prin fuziune sau absorb ie, cu alte partide sau forma iuni politice; 4. aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea P.E.R.; Art. 77 1. Consiliul Na ional al Partidului se convoacă o dată la 2 ani sau ori de câte ori este nevoie. 2. Consiliul Na ional este convocat la cererea Preşedintelui Consiliului Na ional, Biroului Executiv Central sau a Preşedintelui P.E.R. 13

Art. 78 1. Data, locul de desfăşurare, ora şi ordinea de zi ale sesiunilor Consiliului Na ional al P.E.R. care se ine între Congrese, sunt stabilite şi anun ate de catre Preşedintele Consiliului Na ional, Preşedintele Biroului Executiv Central sau de catre Preşedintele P.E.R, cu cel pu in 30 de zile înaintea deschiderii sesiunii. 2. În situa ii deosebite, Consiliul Na ional al P.E.R, poate fi convocat de către Biroul Executiv Central în sesiune extraordinară, cu 15 zile înaintea deschiderii sesiunii. 3. Biroul Executiv Central poate invita la lucrările Consiliului Na ional şi al i membri ai Partidului, a căror prezen ă este justificată de ordinea de zi. Invita ii nu au drept de vot. Art. 79 La fiecare sesiune a Consiliului Na ional, Preşedintele P.E.R prezintă un raport al activită ii Biroului Executiv Central, iar Trezorierul prezintă Raportul Financiar - contabil. Art. 80 Consiliul Na ional al P.E.R., în situa ii justificate, la propunerea Biroului Permanent Central, poate să adopte hotararea Biroului Permanent Central cu majoritate calificata de 2/3 cu privire la asigurarea interimatului pentru o perioada de maxim 6 luni. În această perioadă, Consiliul Na ional are obliga ia de a organiza un Congres pentru alegeri. Acest termen poate fi depăşit doar cu maxim 30 de zile. BIROUL EXECUTIV CENTRAL Art. 81 În intervalul dintre şedin ele Consiliului Na ional, conducerea Partidului este asigurată de Biroul Executiv Central (B.Ex.C.). Art. 82 1. Biroul Executiv Central (B.Ex.C.) îşi exercită atribu iile prin elaborarea de hotărâri, decizii, instruc iuni şi orice alte acte de conducere; 2. Pune în aplicare hotărârile Congresului şi ale Consiliului Na ional; 3. Ia hotărâri necesare îndeplinirii obiectivelor P.E.R.; 4. Analizează activitatea filialelor jude ene şi de sector ale Municipiului Bucureşti, cât şi a celorlalte organiza ii de partid; 5. Biroul Executiv Central (B.Ex.C.) este singurul abilitat să analizeze şi să decidă asupra hotărârilor Biroului Permanent Central privind încheierea unor alian e politice, preelectorale sau alte forme de asociere; 6. Analizează şi aprobă trimestrial, Raportul de activitate al Biroului Permanent Central; 7. Indeplineste orice alte atributii ce deriva din prezentul Statut. 8. Biroul Executiv Central are abilitatea de a numi vicepreşedin i ai P.E.R. în cazul comasărilor cu alte partide sau în cazul aderării la P.E.R. a unor personalită i marcante. Art. 83 1. Biroul Executiv Central (B.Ex.C.) se compune din: a. Preşedintele P.E.R.; b. Preşedintele Consiliului Na ional; c. Preşedintele Executiv; d. Prim-vicepreşedinte; e. Secretarul General; f. Secretarul General Adjunct; g. Vicepreşedin i; h. Secretari Executivi; i. Preşedintii Filialelor Jude ene, Preşedintele Organiza iei Bucureşti; j. Preşedin ii Filialelor de Sector ale Municipiului Bucureşti.

Art. 84 1. Biroul Executiv Central (B.Ex.C.) se întruneşte trimestrial, la convocarea Preşedintelui P.E.R.. 2. La şedin e participă membrii Biroului Executiv Central (B.Ex.C.) şi invita ii. 3. Pot fi invita i: a. membrii şi preşedin ii de onoare ai P.E.R 14

b. membrii P.E.R care răspund de problemele supuse deliberării; c. mass-media; d. alte persoane. 4. Participarea invita ilor se face cu aprobarea Biroului Executiv Central la propunerea unor membri ai Biroului Executiv Central. Invita ii nu au drept de vot.

Art. 85 În situa ii justificate, Biroul Executiv Central (B.Ex.C.) se poate întruni în şedin e extraordinare. Şedin ele extraordinare pot fi convocate de: a. Preşedintele P.E.R. sau Biroul Executiv Central (B.Ex.C.); b. majoritatea simplă din membrii Biroul Executiv Central (B.Ex.C.); c. majoritatea simplă din totalul filialelor jude ene şi de sector. În oricare din situa iile în care este convocat, membrilor Biroului Executiv Central li se vor comunica data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi, cu cel pu in 15 zile înainte. Art. 86 1.Biroul Executiv Central, în prima şedin ă, stabileşte atribu iile fiecărui membru. 2.Biroul Executiv Central aprobă Regulamentul de func ionare al organiza iei de partid. 3. Aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli. BIROUL PERMANENT CENTRAL AL P.E.R. Art. 87 1. Biroul Permanent Central este forul de conducere operativ, care se întruneşte lunar sau ori de câte ori se impune, la convocarea Preşedintelui P.E.R.. Membrilor Biroului Permanent Central li se vor comunica data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi cu cel pu in 3 zile înainte. 2. Biroul Permanent Central se compune din 11 membri. Membrii B.P.C. sunt membri de drept şi membri aleşi. a) Membrii de drept sunt: Preşedintele P.E.R., Preşedintele Consiliului Na ional, Preşedinte Executiv, Prim-vicepreşedinte, Secretarul General şi Secretarul General Adjunct. b) Membrii aleşi: 5membrii aleşi din cadrul Biroului Executiv Central în prima sa sesiune de lucru. Art. 88 Atribu iile Biroului Permanent Central sunt: 1. Coordonează activită ile interne şi interna ionale ale Partidului între şedin ele Biroului Executiv Central. 2. Pune în aplicare, în mod operativ, hotărârile Biroului Executiv Central, urmărind respectarea şi punerea în aplicare a acestora de către toate organiza iile interne. 3. Ia hotărâri pentru îndeplinirea obiectivelor P.E.R. 4. Analizează activitatea filialelor jude ene şi de sector ale Municipiului Bucureşti, Organiza iei Municipiului Bucureşti, Orgniza iilor Speciale de Partid, Departamentelor, Comisiilor şi Serviciilor P.E.R. 5. Ini iază şi poartă negocieri pentru realizarea unor eventuale alian e politice sau electorale, precum şi pentru fuziunea sau comasarea cu alte forma iuni politice, făcând propuneri Biroului Executiv Central. 6. Organizează şi stabileşte contacte de colaborare cu celelalte forma iuni politice, sindicate, organiza ii ale societă ii civile, precum şi cu institu iile sau autorită ile publice. 7. Validează sau invalidează alegerile forurilor de conducere ale filialelor jude ene, ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, al Organiza iei Municipiului Bucureşti, precum şi pe cele ale Organiza iilor Speciale de Partid. Numeste un interimat de maxim 30 de zile pana la organizarea alegerilor. 8. Validează candidaturile pentru func iile de conducere din partid precum şi cele de demnitate publică alese sau numite. 9. Desemnează liderii grupurilor parlamentare. 10. Face propuneri Biroului Executiv Central pentru înfiin area sau desfiin area structurilor speciale. 11.Stabileşte criteriile de evaluare şi apreciere ale organiza iilor teritoriale ale P.E.R. 12. Organizează şi coordonează activitatea structurilor P.E.R. 13. Prezintă, în fiecare şedin ă a Biroului Permanent Central, raportul de activitate al structurilor speciale, astfel încât pe durata unui an calendaristic să fie prezentată activitatea tuturor structurilor speciale. 14. Aplică sanc iunile date în competen a sa prin Statut. 15. În situa ii justificate, poate convoca Conferin e Extraordinare la nivelul filialelor jude ene sau de sector ale Municipiului Bucureşti; 16. Aprobă posturile şi grila de salarizare pentru Secretariatul P.E.R. 17. Elaborează Regulamentul de Func ionare a Biroului Permanent Central. 15

18. Biroul Permanent Central poate aplica în cazuri justificate şi bine întemeiate, sanc iuni oricărui membru P.E.R., indiferent de func ia avută în partid, de la simplu membru la Preşedinte P.E.R., inclusiv şi nelimitativ asupra propriilor membrii. Sanc iunile Biroului Permanent Central se dau cu vot majoritar simplu din totalul membrilor B.P.C.. Sanc iunile pe care B.P.C. le poate aplica sunt cele prevăzute de Art.18, pct.2 din prezentul statut. Sanc iunile B.P.C. sunt definitive, ele putând fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Arbitraj. Solu ia Comisiei Centrale de Arbitraj este irevocabilă. Toate celelalte dispozi ii din statut se interpretează în sensul avut în vedere la acest punct. 19. Îndeplineşte orice atribu ii ce derivă din prezentul statut.

PREŞEDINTELE PARTIDULUI ECOLOGIST ROMÂN Art. 89 Preşedintele este garantul respectării Statutului şi Programului Politic ale P.E.R. Preşedintele exercită conducerea permanentă a Partidului şi are următoarele prerogative: 1. reprezintă P.E.R. în rela iile cu alte forma iuni politice, cu administra ia centrală şi locală, cu alte asocia ii şi organiza ii guvernamentale şi neguvernamentale; 2. semnează hotărârile, actele de conducere şi comunicatele Partidului; 3. are drept de semnătură în actele cu caracter de organizare, administrativ, financiar şi de gestiune ale Partidului; 4. poate propune reorganizarea filialelor jude ene şi a sectoarelor Municipiului Bucureşti; 5. numeşte trezorierul Partidului; 6. este responsabil de sustinerea financiară a Partidului; 7. poate înlocui Preşedintele Consiliului Na ional sau Preşedintele Biroului Executiv Central în cazul indiponibilită ii acestora.

Art. 90 1. Func ia de responsabilitate financiară poate fi transferată, în caz de indisponibilitate, unui alt membru P.E.R. 2. Preşedintele P.E.R. are la dispozi ie cabinetul său central. PREŞEDINTELE CONSILIULUI NA IONAL Art. 91 1. Reprezintă Partidul, alături de Preşedintele P.E.R., de Presedintele Executiv si de Secretarul General, în rela iile cu autorită ile statului, cu celelalte forma iuni politice şi ONG-uri din ară şi din străinătate. 2. Convoacă şedin ele Consiliului Na ional şi, împreună cu Secretarul General al P.E.R., conduce şi organizează întreaga activitate a Consiliului Na ional. 3. Are competen e executive şi face propuneri de reorganizare a Filialelor Jude ene şi a Sectoarelor Municipiului Bucureşti. 4. Coordonează structurile speciale ale P.E.R. 5. Îndeplineşte orice responsabilitate stabilită de Preşedintele P.E.R. 6. Înlocuieşte Preşedintele P.E.R. în cazul indisponibilită ii acestuia.

PREŞEDINTELE EXECUTIV AL P.E.R. Art. 92 1. Preşedintele Executiv al P.E.R. reprezintă partidul împreună cu Preşedintele P.E.R., Preşedintele Consiliului Na ional şi Secretarul General în rela iile cu autorită ile statului, cu celelalte forma iuni politice, organiza ii neguvernamentale şi alte institu ii şi organiza ii din ară şi străinătate. 2. Îndeplineşte orice responsabilitate stabilită de Preşedintele P.E.R. şi Preşedintele Consiliului Na ional. 3. Face propuneri de reorganizare a Filialelor Jude ene şi a Municipiului Bucureşti. 4. Are atribu ii executive. SECRETARUL GENERAL Art. 93 1. Coordonează şi îndrumă activitatea Secretarilor Executivi ai P.E.R., secretarilor Birourilor Executive ale Filialelor Jude ene şi de Sector ale Municipiului Bucureşti. 16

2. Răspunde de eviden a membrilor P.E.R, şi a tuturor organiza iilor locale. 3. Organizează şedin ele Biroului Permanent Central, Biroului Executiv Central, Consiliului Na ional şi pregăteşte, împreună cu Comitetul de Organizare, Congresul P.E.R. 4. Reprezintă P.E.R. în rela iile cu alte partide, ONG-uri şi funda ii din ară şi străinătate. 5. Prezintă în fiecare şedin ă a Biroului Executiv Central raportul de activitate al Secretariatului P.E.R. 6. Organizeză şi coordonează activită ile Biroului de Presă ale partidului. 7. Îndeplineşte orice responsabilitate stabilită de Preşedintele P.E.R., Preşedintele Consiliului Na ional, Preşedintele Executiv şi Prim-vicepreşedinte. 8. Prezintă, în fiecare şedin ă a Biroului Executiv Central, raportul de activitate a 2-3 structuri, în aşa fel încât pe durata unui an calendaristic să fie prezentate toate structurile. 9. Organizeaza si coordoneaza activitatea Biroului de presa al Partidului. 10. Îndeplineşte orice responsabilitate stabilită de Preşedintele P.E.R. 11. Stabileşte atribu iile Secretarilor Generali Adjunc i.

SECRETARIATUL P.E.R. Art. 94 Secretariatul P.E.R. este compus din Secretarul General Adjunct şi din 12 Secretari Executivi. Secretarul General Adjunct are aceleaşi atribu ii ca Secretarul General al P.E.R. şi îl înlocuieşte pe acesta în caz de indisponibilitate.

PRIM-VICEPREŞEDINTE P.E.R. VICEPREŞEDIN II P.E.R. Art. 95 1. Prim-vicepreşedintele P.E.R. are aceleaşi atribu ii ca Preşedintele Executiv şi îl înlocuieşte pe acesta în caz de indisponibilitate. 2. Vicepreşedin ii P.E.R. îndeplinesc orice atribu ii încredin ate de Preşedintele P.E.R., Preşedintele Consiliului Na ional, Prim-vicepreşedinte şi de Biroul Permanent Central.

PROCEDURA DE ALEGERE A FORURILOR DE CONDUCERE ALE P.E.R. Art. 96 1. Alegerea forurilor de conducere ale P.E.R., se face prin vot secret. 2. Poate candida pentru o func ie de conducere a P.E.R. orice membru al partidului care nu este cercetat penal, condamnat sau figurează în eviden ele C.N.S.A.S. că a făcut poli ie politică şi care îndeplineşte următoarele criterii de vechime în P.E.R.: a. pentru func ii de conducere în organiza ia locală - 3 luni vechime, sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Central; b. pentru func ii de conducere în organiza ia jude eană - 1 an vechime, sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Central; c. pentru func ii de conducere în structurile centrale - 1 an vechime, sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Central; d. pentru func iile de Preşedinte al P.E.R., Preşedinte Executiv, Secretar General, Preşedinte al Consiliului Na ional, - 2 ani vechime sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Central. 3. Candidatul este propus de catre filialele jude ene şi de sector ale Municipiului Bucureşti. 4. În cazul în care există func ii fără candida i, Biroul Permanet Central, propune candida i din rândul delega ilor. Art. 97 Fiecare candidatură va fi înso ită de un curriculum vitae. Modelul este întocmit de Departamentul Organizare, managementul resurselor umane si comunicare. Art. 98 1. Alegerile au loc prin înscrierea candida ilor pe buletine de vot sau pe liste. 2. Candidaturile se depun la secretarul organiza iei respective, cel târziu cu 48 de ore înaintea alegerilor. 3. Nu se poate candida la mai multe func ii de conducere. 4. Candidaturile la func iile de conducere ale P.E.R., sunt analizate şi validate de Biroul Permanent 17

Central. 5. Este ales acel candidat, care a ob inut cel pu in majoritate simplă din numărul delega ilor prezen i. 6. În caz de egalitate, este ales candidatul cu cea mai mare vechime în Partid. La vechime egală, este ales, cel care anterior a de inut o func ie mai mare în Partid. Art. 99 1. Dacă, în urma primului tur de scrutin, rămân func ii neocupate, atunci se va trece la al doilea tur de scrutin, la care participă primii doi candida i propuşi pentru acele func ii. 2. Va fi declarat ales candidatul care ob ine cele mai multe voturi valabil exprimate. Art. 100 Procedura de vot este valabilă pentru toate func iile Partidului Ecologist Român, cu exceptia functiilor de conducere a structurilor functionale. Art. 101 În urma numărării voturilor valabil exprimate, Comisia de numărare şi validare a voturilor, încheie un proces verbal, căruia îi da citire în fa a alegătorilor. Art. 102 Durata mandatului pentru fiecare func ie de conducere este de 4 ani, iar în cazuri justificate, se pot organiza alegeri înainte de termen.

SEC IUNEA II: STRUCTURI SPECIALE ALE P.E.R. Art. 103 Structurile speciale ale P.E.R. (departamente, comisie, serviciu) sunt parte componentă a organizării teritoriale ale P.E.R. Art. 104 1. Structurile speciale ale P.E.R. vor fi infiintate pe urmatoarele domenii: * Ecologie şi protec ia mediului; * Economie, finan e, familie şi muncă; * Comer şi dezvoltare durabilă; * Relatii externe; * Justi ie, interne, apărare; * Educa ie, cultură, culte; * Transporturi, agricultură; * Turism, sport; * Organizare, managementul resurselor umane şi comunicare; * Altele in functie de necesitati. 2. Activitatea şi atribu iile fiecărei structuri functionale (departament, comisie şi serviciu) sunt stabilite prin regulamente proprii de func ionare şi aprobate de Biroul Permanent Central. 3. Coordonarea preşedin ilor structurilor speciale este exercitată de Preşedintele Consiliului Na ional şi realizată prin secretariatul P.E.R.” 4. Structurile speciale ale P.E.R. au autonomie în organizare. 5. Departamentul financiar-contabil este coordonat de trezorierul P.E.R. COMISIA CENTRALĂ DE ARBITRAJ Art. 105 1. Comisia Centrală de Arbitraj este compusă din 5 membri cu pregătire şi experien ă juridică, aleşi de Congres. Comisia Centrală de Arbitraj func ionează legal în prezen a a cel pu in 3 membri. 2. Membrii Comisiei Centrale de Arbitraj îşi aleg un preşedinte, în prima şedin ă, prin vot cu majoritate simplă. 3. Comisia Centrală de Arbitraj judecă situa iile disciplinare, litigiile dintre membrii P.E.R., cu func ii de conducere la nivel central, jude ean, de sector sau al Municipiului Bucureşti. 4. Solu ionează contesta iile împotriva neregulilor sesizate în desfăşurarea alegerilor Biroului Executiv de Sector, Biroului Executiv Jude ean, Biroului Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti şi Biroului Executiv Central. 5. Comisia Centrală de Arbitraj se poate autosesiza cu privire la încălcarea Statutului P.E.R. şi a legilor 18

ării; 6. analizeaza propunerile de modificare a statutului P.E.R. Art. 106 1. Deciziile Comisiei de Arbitraj sunt irevocabile. 2.Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj se comunică contestatarilor şi organiza iei de partid în cauză, în termen de 15 zile de la data pronun ării prin intermediul Secretariatului general al P.E.R.

COMISIA CENTRALĂ DE CENZORI Art. 107 1. Comisia Centrala de Cenzori este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului şi este aleasă de Congresul P.E.R. pe o perioadă de 4 ani. 2. Comisia Centrala de Cenzori este alcătuită din 5 membri cu pregatire si experienta economicofinanciara. Presedintele P.E.R. desemneaza un presedinte din randul celor 5 membri. Comisia functioneaza legal in prezenta a cel putin 3 membri. 3. Comisia func ionează pe baza regulamentului propriu, aprobat de Biroul Permanent Central al P.E.R. 4. Comisia are dreptul de a controla si solutiona, din proprie ini iativă sau ca urmare a reclama iilor şi sesizărilor primite, documentele economico-financiare si modul de formare şi utilizare a bugetelor filialelor jude ene/de sector, precum şi a celor de la nivel central. 5. Comisia avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a bilan urilor contabile. 6. Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări adresate Biroului Permanent Central al P.E.R.

CAPITOLUL VI- DESEMNAREA CANDIDA ILOR ÎN ALEGERI SEC IUNEA I: DESEMNAREA CANDIDA ILOR PENTRU ALEGERILE LOCALE ŞI JUDE ENE Art. 108 1.Orice membru P.E.R. poate depune în cadrul organiza iei locale din care face parte, candidatura proprie sau recomandă un alt membru din cadrul organiza iei, pentru alegeri în func iile din administra ia locală. 2.Biroul Executiv al organiza iei locale analizează şi propune pentru validare forurilor superioare candida ii partidulului la alegerile locale. Art. 109 1. La func iile pentru care alegerile se desfăşoară prin scrutin uninominal, candidatul propus de Partid trebuie să întrunească votul majorită ii simple a membrilor Biroului Executiv Local, Biroului Executiv Jude ean, sau al Biroului Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti, după caz. 2. Dacă nici unul dintre candida i nu a întrunit această majoritate simplă, se va proceda la un al doilea tur de scrutin, la care vor lua parte cei doi candida i care au ob inut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Va fi desemnat candidat al P.E.R., cel care a întrunit cel mai mare număr de voturi în turul doi. Art. 110 1. Pentru alegerile care se desfăşoară pe liste, vor fi desemna i candida ii P.E.R. care întrunesc cel mai mare număr de voturi, ob inut în cadrul organiza iei locale, jude ene sau municipale. 2. Pozi ia pe listă a fiecărui candidat se stabileşte în func ie de numărul de voturi ob inut, în ordinea descrescătoare a acestuia. Art. 111 1. Candida ii desemna i prin votul Biroului Executiv Local sunt supuşi aprobării Biroului Executiv Jude ean, care poate să infirme un candidat sau să schimbe ordinea pe listă a Candida ilor, consultând însă Biroul Executiv Local al organiza iei care a făcut propunerile. 2. Desemnarea candida ilor pentru Consiliile Jude ene se face la propunerea organiza iei locale şi cu aprobarea Biroului Executiv Jude ean. 3. Desemnarea candida ilor pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi celor pentru Consiliile de sector se face la propunerea Biroului Executiv de Sector şi cu aprobarea Biroului Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti. 19

Art. 112 La toate desemnările de candida i, în caz de paritate de voturi, criteriul de departajare este vechimea în Partid şi func iile pe care le-a de inut sau le de ine în P.E.R. SEC IUNEA II: DESEMNAREA CANDIDA ILOR PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE Art. 113 1. Candida ii P.E.R., pentru alegerile parlamentare se stabilesc de Biroul Executiv Jude ean şi de Biroul Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti, prin vot deschis. 2. Orice membru P.E.R. al organiza iei locale sau de sector îşi poate depune propria candidatură, sau poate fi propus de un alt membru al organiza iei respective. Art. 114 1. Pentru alegerile care se desfăşoară pe liste de candida i vor fi desemna i candida ii P.E.R. care întrunesc cel mai mare număr de voturi. 2. Pozi ia pe listă a fiecărui candidat se stabileşte în func ie de numărul de voturi ob inut, în ordinea descrescătoare a acestora. Art. 115 1. Biroul Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti atribuie fiecărei Filiale de Sector dreptul de a desemna un număr de candida i. 2. Biroul Executiv al fiecărei Filiale de Sector stabileşte, prin vot secret, candida ii proprii, pe baza scrutinului de listă. Ordinea candida ilor se stabileşte de Biroul Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti, în func ie de numărul de voturi ob inut, în ordinea descrescătoare a acestora. Art. 116 1. În toate situa iile, atât în jude ele cât şi în sectoarele Municipiului Bucureşti, în caz de paritate de voturi, criteriile de departajare sunt vechimea mai mare în Partid şi func iile pe care le-au de inut sau le de in. 2. Cu 30 de zile înainte de deschiderea campaniei electorale, Biroul Permanent Central desemnează o Comisie de candidaturi a Partidului. Art. 117 1. Filialele jude ene şi Organiza ia Municipiului Bucureşti înaintează listele proprii de candida i Comisiei de candidaturi a Partidului, spre aprobare. 2. In scopul unei reprezentări cât mai bune a Partidului în Parlament, având consultarea Birourilor Executive ale Filialelor Jude ene şi Biroului Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti, Biroul Executiv Central poate schimba ordinea candida ilor pe listele înaintate de filialele jude ene şi de Organiza ia Municipiului Bucureşti. Art. 118 1. Biroul Permanent Central al P.E.R., stabileşte membrii partidului, care vor candida pe listele altui jude decât cel în care aceştia domiciliază şi îi vor include pe listele supuse votului Birourilor Executive Jude ene şi al Municipiului Bucureşti, cu consultarea acestor foruri. 2. Numărul acestor candida i nu poate depăşi: a. un candidat în jude ele în care numărul total al parlamentarilor este de cel mult 9; b. doi candida i în jude ele în care numărul total al parlamentarilor este mai mare de 9; c. în Municipiul Bucureşti, numărul acestor candida i este de 4 pentru Camera Deputa ilor şi 2 pentru Senat; 3. În cazul în care o filială jude eană nu are listă proprie de candida i, atunci poate fi stabilită o listă cu al i candida i domicilia i în alte jude e; Art. 119 În cazul modificării sistemului electoral, desemnarea candida ilor Partidului se va face după norma stabilită de Biroul Permanent Central. Art. 120 1. Înscrierea oficială a candida ilor Partidului la circumscrip iile electorale se face de către Preşedin ii Birourilor Executive ale organiza iilor locale, conform legii. 2. Listele de candida i vor fi validate de Biroul Permanent Central şi semnate de Preşedintele P.E.R. sau 20

de persoana desemnată de către acesta.

SEC IUNEA III: DESEMNAREA CANDIDA ILOR PENTRU ALEGERILE EURO-PARLAMENTARE Art. 121 1. Fiecare filială jude eană are dreptul la cel pu in o propunere de candidatură. Ordinea candida ilor se va face în func ie de numărul de voturi ob inut în şedin a Biroului Permanent Central. Candida ii vor îndeplini condi iile şi criteriile prevăzute de lege. CAPITOLUL VII - VENITURI ŞI CHELTUIELI Art. 122 Veniturile Partidului constau din: 1. cotiza ii ale membrilor de Partid; 2. subven ii de la bugetul de stat; 3. sponsorizări; 3. dona ii şi legate; 4. venituri provenite din activită i proprii, conform legii. Art. 123 1. Veniturile provenite din subven iile bugetare pot avea următoarele destina ii: a. cheltuieli pentru între inerea, func ionarea şi dotarea sediilor; b. cheltuieli pentru telecomunica ii; c. cheltuieli de personal; d. cheltuieli pentru activită i cu caracter politic; e. cheltuieli pentru presă şi propagandă; f. cheltuieli de deplasare în ară şi străinătate; g. cheltuieli cu delega iile din străinătate; h. cheltuieli pentru campania electorală; i. investi ii de bunuri mobile şi imobile. Art. 124 1. Membrii P.E.R., au obliga ia să plătească o cotiza ie lunară, cuantumul acesteia fiind stabilit de Biroul Executiv Central în prima şedin ă. 2. Organiza iile locale vor depune o cotă de 20% din cotiza iile încasate în contul Filialei Jude ene sau de Sector şi 10% în contul central al partidului. 3. Preşedintele P.E.R., poate dispune efectuarea de cheltuieli curente şi poate dispune, într-un an calendaristic, de până la 5% din fondurile Partidului pentru alte cheltuieli prevăzute de Statut sau în Bugetul de Venituri şi cheltuieli. 4. Biroul Executiv Central poate hotărî deschiderea de conturi pentru fiecare organiza ie de partid. Art. 125 Membrii P.E.R. afla i în situatie exceptionala pot solicita scutirea de la plata cotiza iei. Cererea de scutire se formulează în scris şi este supusă aprobării B.Ex a organiza iei locale. Art. 126 1. Filialele Partidului pot ini ia şi întreprinde activită i lucrative în interesul şi folosul Partidului, în conformitate cu prevederile legale. 2. Biroul Executiv Central poate aproba înfiin area de asocia ii sau funda ii pentru realizarea obiectivelor Partidului. CAPITOLUL IX - DISPOZI II FINALE Art. 127 1. Delega ii Partidului la Biroul Electoral Central vor fi stabili i de Biroul Permanent Central. 2. Delega ii Partidului la Birourile Electorale Jude ene sau de Sector vor fi stabili i de Birourile Executive Jude ene sau de Sector. 21

3. Delega ii Partidului la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti vor fi stabili i de Biroul Executiv al Organiza iei Municipiului Bucureşti. Art. 128 În cazul participării la alegeri pe liste comune cu alte forma iuni, prevederile din prezentul capitol vor fi în conformitate cu decizia Biroului Permanent Central. Art. 129 Congresul Partidului este singurul abilitat să hotărască asupra dizolvării Partidului. Art. 130 1. Desemnarea candidatului Partidului pentru alegerile preziden iale se face de către Biroul Permanent Central, prin vot. 2. În cazul în care P.E.R. nu are candidat propriu, atunci Biroul Permanent Central poate hotărî sus inerea unui candidat independent sau al altui partid. Art. 131 1. Membrii P.E.R., nu pot face declara ii publice împotriva prevederilor Statutului, Programului Politic sau hotărârilor adoptate de forurile de conducere ale Partidului. 2. Aceste declara ii constituie abateri disciplinare grave, care vor fi analizate de Comisia de Arbitraj şi se vor sanc iona conform Statutului. Art. 132 Acest statut a fost adoptat in conformitate cu Legea partidelor politice si cu legislatia romaneasca in vigoare.

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful