You are on page 1of 48

Privredno društvo QUADEL AD

Niš, Uroša Predića 32


tel/fax: +381-18-538-600
tel: +381-18-538-599
info@quadel.rs
www.quadel.rs
Srbija

UPUTSTVO
ZA PROJEKTOVANJE

Analogni adresibilni sistemi za dojavu požara

Niš, maj 2008.


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 2/43

UVOD
Pojava analogno-adresibilnih sistema označila je početak nove ere u razvoju opreme za dojavu
požara, i to ne samo u pogledu efikasnosti i pouzdanosti u radu, već i ekonomičnosti, usled smanjenja
troškova montaže i održavanja.
Upravo zbog toga je u razvijenim zemljama trend da se isključivo ovi sistemi primenjuju za zaštitu
srednjih i velikih objekata od požara, dok je za manje objekte i dalje potpuno funkcionalno i ekonomski
opravdana primena konvencionalnih sistema.
Idući u korak sa vremenom QUADEL je, u saradnji sa liderom među svetskim proizvođačima detek-
tora požara, kompanijom HOCHIKI (Japan), odnosno njenim proizvođačem za Evropu - HOCHIKI
EUROPE (England), razvio kontrolne panele (centrale) bazirane na ESP komunikacionom protokolu, uz
primenu analognih adresibilnih detektora serije ASX sa ravnom karakteristikom osetljivosti na razne
dimove i odgovarajućih ulazno/izlaznih uređaja.
Prilikom projektovanja analogno-adresibilnih sistema, u delu rasporeda, broja i tipa detektora i javlj-
ača požara, mogu se koristiti smernice i uputstva koja važe za konvencionalne detektore i javljače (videti
Uputstvo za projektovanje konvencionalnih sistema - QUADEL Niš). Međutim, način kabliranja svih ele-
menata sistema, koji podrazumeva ne samo detektore i javljače već i pomoćne uređaje (elemente za uzbun-
jivanje, izvršne i kontrolne organe, itd), kao i izuzene nove mogućnosti (precizno lociranje svakog od ele-
menata sistema, individualno podešavanje osetljivosti svakog od detektora, itd.) čine ove sisteme bitno
različitim od konvencionalnih. To nameće potrebu dodatne obuke projektanata čija su saznanja bazirana
najčešće na klasičnim sistemima.
Osnovna namena ovog uputstva je da pruži sve elemente neophodne za projektovanje analogno-
adresibilnih sistema upravo ovim projektantima.
Zajedno sa QUADEL-ovim uputstvom za projektovanje konvencionalnih sistema, ovo uputstvo čini
celovitu materiju na osnovu koje je moguće u potpunosti savladati problematiku projektovanja opreme za
dojavu i upravljanje gašenjem požara, bazirane na trenutno najsavremenijim tehnološkim rešenjima.

QUADEL zadržava pravo izmene svojih proizvoda tretiranih ovom dokumentacijom.


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 3/48

OPŠTI DEO radne tačke alarmnoj. S druge strane, obavezni peri-


odični testovi detektora daju odgovor na pitanje da li
oni mogu detektovati dim, ali ne i u kojoj su meri
Šta je to što analogno-adresibilne sisteme čini imuni na lažne dojave.
superiornim u odnosu na klasične ili sisteme koji se Ovaj problem se donekle može rešiti njihovim
nazivaju samo adresibilnim i čime opravdavaju epitet periodičnim čišćenjem, ali čak ni tada, u periodu
"inteligentni" sistemi ? između dva čišćenja, oni ne rade sa podjednakom
Zašto “adresibilni”? osetljivošću. Osim toga, ne rade svi detektori istog sis-
tema u identičnom okruženju - neki će se zaprljati
Svaki od detektora, ručnih javljača, ali i modula mnogo brže od ostalih, pa je prilično problematično
za kontrolu ON/OFF ulaza ili izlaza, itd. ima jedin- oceniti interval potreban za periodično čišćenje.
stvenu adresu i predstavlja sastavni element adresne Dalje, usled različitog radnog okruženja, npr.
linije (petlje). Maksimalan broj adresnih elemenata u uobičajene velike koncentracije duvanskog ili drugog
jednoj petlji je 127. Sistemi većeg kapaciteta se kon- dima koji nije uzrok stvarnog požara, doći će, kod
figurišu sa više petlji. klasičnih sistema, do čestih lažnih alarma koje korisni-
Adresna linija se realizuje pomoću dvožičnog ci sistema "rešavaju" trajnim isključenjem te dojavne
kabla čije se performanse (minimalni poprečni presek, zone, što je apsolutno neprihvatljivo.
itd.) određuju za svaku primenu, na osnovu broja i
tipova adresnih elemenata (videti poglavlje Proračun Primenom analogno-adresibilnih detektora ti
kablova). Ovaj kabl služi istovremeno i za napajanje problemi se u potpunosti razrešavaju.
elemenata petlje i za prenos informacija između njih i Naime, ovi detektori, uz odgovarajuću softversku
centrale. podršku centrale, poseduju mogućnost autokalibracije,
Opisana topografska struktura omogućava znatne odnosno automatskog prilagođavanja karakteristike
uštede u kabliranju u odnosu na klasične sisteme, uz osetljivosti svakodnevnim promenama radnih uslova.
dodatni kvalitet preciznog lociranja požara na nivou Na taj način oni stalno rade sa podjednakom
detektora ili javljača. Ova osobina može biti od osetljivošću, sve do trenutka kada nivo zaprljanosti
izuzetnog značaja kod objekata koji se sastoje od dosegne unapred definisanu kritičnu tačku. Nakon
većeg broja manjih prostorija, kao što su hoteli, toga, na osnovu ove informacije, centrala "oglašava"
poslovne zgrade itd. da je dati detektor zaprljan preko mere i izoluje ga iz
funkcionisanja sve do njegovog čišćenja.
Zašto “analogni”? Dalje, zahvaljujući činjenici da centrala dobija
Svaki analogno-adresibilni detektor dima ili ter- podatke o punim izmerenim vrednostima koncentracije
dima, odnosno temperature, moguće je za svaki od
mički detektor je u stvari mikroprocesorski merni ure-
detektora ponaosob unapred definisati alarmni prag,
đaj koji punu vrednost merene veličine (koncentracije odnosno nivo čije premašenje produkuje alarm. Time
dima, odnosno temperature), nakon A/D konverzije, se eliminiše i problem nejednakog okruženja u kojima
prenosi centrali na dalju obradu. Pri tom je moguća i rade detektori (različita radna temperatura, nivo dima
komunikacija u obrnutom smeru. Na taj način centrala u normalnim uslovima), a mogućnost lažnih alarma
detektorima daje "uputstva" o načinu rada, inicira nji- svodi na minimum.
hovo testiranje itd. Dakle, metodom autokalibracije se eliminiše
Dakle, odrednica "analogni" ne označava način problem promene radnih uslova detektora (zaprljanje i
prenosa podataka, već činjenicu da se merena veličina dr.), a pojedinačnim definisanjem alarmnog praga za
prenosi u "punoj skali", kao 8-bitni podatak i to: tem- svaki detektor, problem njihovog nejednakog radnog
peratura u °C kod termičkih detektora, a koncentracija okruženja.
dima (zadimljenost) u % kod detektora dima Veoma važna osobina koja takođe čini sistem
Način prenosa podataka je, naravno, digitalni, iteligentnim je mogućnost veoma efikasnog prevazi-
serijski, uz višestruku proveru ispravnosti, što sistemu laženja problema neispravnosti instalacija signalnih
daje visok stepen zaštićenosti od uticaja spoljnih smet- linija, kako u fazi montaže, tako i u režimu neposredne
nji ili eventualnih kvarova samih adresnih elemenata, a eksploatacije sistema.
time i imunost na lažne dojave. Naime, prstenasto izvođenje adresne petlje, uz
primenu izolatora kratkog spoja, omogućava da u
Zašto “inteligentni”? slučaju prekida ili kratkog spoja na liniji centraIa
aktivira njeno obostrano napajanje i tako sačuva
Poznat je nedostatak klasičnih detektora dima da funkcionalnost svih elemenata, osim onih povezanih
se sa povećanjem nivoa njihove zaprljanosti povećava na odsečak linije u kvaru, između dva susedna izolato-
i rizik od lažnih alarma, usled približavanja mirne ra.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 4/48

STRUKTURA • CHQ-DRC - Kontrolni modul relejnih izlaza


(2 izlaza + 1 ON/OFF ulaz)
ADRESIBILNOG SISTEMA • CHQ-Z - Modul za povezivanje 2 klasične
zone dojave sa do 25 konvencionalnih detekto-
Analogno-adresibilni sistem se konfiguriše sa ra
jednom ili više adresnih linija povezanih u obliku petl- • CHQ-SZM - Modul za povezivanje 1 klasične
je na centralu (videti sliku 1). Maksimalan kapacitet zone dojave sa do 6 konvencionalnih detektora
svake petlje, diktiran komunikacionim protokolom, je • YCA-RL/5H2 - Master adresibilno podnožje
127 adresnih elemenata, ali u praktičnim primenama, za konvencionalni detektor, sa izvodom za
zbog različite potrošnje pojedinih elemenata ili limita eksterno priključenje do 5 dodatnih klasičnih
u kabliranju, može doći do njegovog smanjenja. detektora sa grupnom adresom
Adresna linija se realizuje pomoću dvožičnog • YCA-RL/3H2 - Adresibilno podnožje za kon-
kabla i njena maksimalna otpornost se određuje za vencionalni detektor
svaku primenu, na osnovu broja i tipova adresnih ele- • YBO-R/SCI - Izolator kratkog spoja
menata (videti poglavlje Proračun kablova). Uz poš- Napomena:
tovanje ovog parametra i na osnovu projektovane 1) Pomenuti klasični detektori moraju biti tipa
dužine petlje određuje se minimalni poprečni presek, a HOCHIKI (optički SLR-E ili kombinovani termički
time i tip kabla. Pri tome treba uzeti u obzir i dodatni DCD-1E/2E) za slučaj da se montiraju direktno u
zahtev da ukupna kapacitivnost linije ne sme biti veća podnožja YCA-RL/3H2 ili YCA-RL/5H2. Na module
od 1 uF, a induktivnost od 1mH. CHQ-Z, CHQ-SZM, ili na eksterni priključak
Dvostrani pristup liniji, uz primenu izolatora podnožja YCA-RL/5H2 mogu se povezati bili koji
kratkog spoja obezbeđuje da, u slučaju prekida ili standardni detektori radnog napona 24 V, sa njima
kratkog spoja na liniji, van funkcije ostanu samo oni odgovarajućim podnožjima. Ovo može biti od značaja
elementi povezani na odsečak prekinute ili kratko spo- za primene kod kojih je potrebno postojeće klasične
jene linije između dva susedna izolatora. zone dojave integrisati u novi adresibilni sistem. U
Sastavni elementi adresne linije (petlje) bazirane slučaju da je master podnožje YCA-RL/5H2 pred-
na primeni ESP protokola, svaki sa sopstvenom, jedin- viđeno za montažu detektora plamena HF-24 (što je
stvenom adresom, mogu biti: jedini mogući način za uključenje ovog, po svojoj
• ALG-E - Analogno-adresibilni optički detektor prirodi pragovskog, dakle konvencionalnog detektora
dima u adresnu petlju) na eksterni priključak se ne mogu
• ACB-E - Analogno-adresibilni termički detek- vezivati dodatni klasični detektori.
tor 2) Izolatori kratkog spoja YBO-R/SCI su ele-
• HCP-E - Adresibilni ručni javljač menti bez adrese, tako da njihov ukupan broj ne ulazu
• HCP-W - Adresibilni ručni javljač (vodoot- u sumu od 127. Na projektantu je da za konkretnu pri-
porni) menu izvrši podelu linije na odsečke i time odredi
• CHQ-DIM - Kontrolni modul ON/OFF ulaza potreban broja izolatora, pri čemu je jasno da jedna
(2 ulaza) petlja mora imati bar dva, a maksimalno onoliko izola-
• CHQ-DSC - Kontrolni modul za aktiviranje tora koliki je broj adresnih elemenata. Za standardne
sirena (2 izlaza + 1 ON/OFF ulaz) primene se ipak, imajući u vidu ekonomski faktor, pre-
• YBO-BS - Linijski napajana sirena poručuje srazmera od 10 do 15 elementa na 1 izolator.
C
NC
NO
C
NC
NO
ALPHA 1100/2100

Petlja 1

ALG-E

...
HCP-E ALG-E +
CHQ-DRC YBO-R/SCI YBO-BS + ALG-E

...
SLR-E3 DCD-AE3 SLR-E3
ACB-E

Izlaz 1
Izlaz 4
QAS QAS

ALG-E HCP-E ALG-E SLR-E3 + ALG-E +


YCA-RL/5H2 YBO-R/SCI

Petlja 8

HCP-E ATG-E ATG-E + HCP-E ALG-E


YBO-R/SCI YBO-BS + ALG-E

Slika 1. Struktura adresibilnog sistema


SLR-E3 DCD-AE3 SLR-E3
230V ALG-E
AKU
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI

CHQ-DIM

ALG-E +
CHQ-DSC HF-24 +
YBO-R/SCI
YCA-RL/5H2 CHQ-SZM
5/48
Strana

QAS
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 6/48

PRORAČUN KABLOVA Korak 1:


Izračunati ukupni faktor potrošnje petlje S na
Maksimalna dužina kabla je uglavnom diktirana osnovu broja i individualnih faktora potrošnje njenih
padom napona na adresnoj liniji (petlji), odnosno nje- elemenata, po tipovima:
govom podužnom otpornošću i brojem i tipom eleme- S = N1xS1 + N2xS2 + ... + NixSi
nata povezanih na liniju. Međutim, zbog digitalnog gde je:
prenosa podataka i ostali podužni parametri takođe i - ukupan broj različitih tipova priključenih
imaju uticaja - ukupna induktivnost jedne adresne petl- elemenata
je ne sme preći kritičnu vrednost od 1 mH, a kapaci- N1, N2, ...,Ni - broj elemenata po tipovima
tivnost vrednost od 1 µF. S1, S2, ...,Si - faktor potrošnje po tipovima
Za proračun kablova usvajaju su pretpostavke: Korak 2:
• Minimalni napon na bilo kom elementu ne sme Izračunati ukupni LED faktor kao sumu individ-
biti manji od propisanog - 17VDC ualnih LED faktora 5 elementa sa najvećim faktorom:
• Svi elementi su locirani na kraju petlje (teorijs- L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5
ki najgori mogući slučaj) Korak 3:
• Otpornost pozitivnog i negativnog kraja Izračunati maksimalnu otpornost kabla R
(provodnika) petlje je jednaka pomoću sledećeg obrasca:
• Signalna struja je 22mA+20 % = 26.4 mA R = 7000/(0.58xS + 30xL)
• Alarmna struja LED svakog elementa je 5mA gde je:
• Alarmna struja paralelnog LED indikatora je S - ukupan faktor potrošnje
10mA L - ukupni LED faktor
• Linijski napon na centrali je 24 VDC ~ 32 VDC Dobijena vrednost R se odnosi na otpornost
Koristeći tabelu individualnih faktora potrošnje jednog kraja (provodnika) petlje u Ohm-ima, što odgo-
adresnih elemenata (tabela 1), za svaku od petlji vara načinu na koji proizvođači daju podužne
ponaosob izračunati maksimalnu otpornost kabla, otpornosti kablova kao kataloške podatke.
koristeći sledeću proceduru:
Max. otpornost kabla za
Tip uređaja Faktor potrošnje LED faktor
127 uređaja

ALG-E 1.3 1.14 26 Ohm

ACB-E 1.2 1.14 27 Ohm

ACA-E 1.6 1.19 23 Ohm

YBO-BS 9.3 0 -

YCA-RL/3H2 0.84 1 34 Ohm

YCA-RL/5H2 20 (*) 2.9 3.6 Ohm

HCP-E 0.79 0.33 65 Ohm

CHQ-DIM 1.55 0.33 58 Ohm

CHQ-DSC 2.38 0 40 Ohm

CHQ-DRC 1 0 95 Ohm

CHQ-SZM 20 (∗) 2.9 3.6 Ohm

CHQ-SZM/DIN 10.3 (∗) 1.88 7 Ohm

CHQ-Z 1 0 95 Ohm

CHQ-MRC 1 0 92 Ohm

CHQ-FIO 1.3 0.03 69 Ohm

(*) - YCA-RL/5H2, CHQ-MZ i CHQ-MZ/DIN moraju obezbediti energiju za konvencionalne detektore sa grupnom adresom koji se
povezuju na pomoćni priključak.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 7/48

2 2 2
Tip uređaja I-Y(ST)Y 2x0,8mm 2x0,75mm 2x1,0mm 2x1,5mm

ALG-E 0,76 km 1,15 km 1,51 km 2,26 km


Primer 1:
ACB-E 0,65 km 0,97 km 1,27 km 1,9 km
Elementi adresne petlje su sledeći:
1) ALG-E (optički detektor)......70 kom ACA-E 0,62 km 0,93 km 1,23 km 1,84 km

2) ATG-E (termički detektor)....10 kom CHQ-FIO 0,76 km 1,15 km 1,51 km 2,26 km


3) HCP-E (ručni javljač)...........25 kom
4) YCA-RL/3H2 (adresibilno podnožje HCP-E 1,91 km 2,87 km 3,8 km 5,6 km

za klasični detektor)...............10 kom


CHQ-DIM 1,66 km 2,5 km 3,4 km 5,0 km
5) YCA-RL/5H2 (master adr. podnožje
za klasične detektore)..............3 kom CHQ-DSC 1,16 km 1,75 km 2,3 km 3,4 km
6) CHQ-DIM (kontrolni modul
CHQ-DRC 2,75 km 4,12 km 5,5 km 8,2 km
ON/OFF ulaza)........................5 kom
7) CHQ-DSC(kontrolni modul sir.)..4 CHQ-SZM 0,106 km 0,16 km 0,212 km 0,319 km
kom
CHQ-Z 2,75 km 4,12 km 5,5 km 8,2 km

Tabela 2.
Izbor tipa kabla
S = 70x1.3 + 10x1.2 + 25x0.79 + 10x0.84 +
3x20 + 5x1.55 + 4x2.38 = 208.42 Analogni adresibilni sistem Hochiki je projekto-
L = 3x2.9 + 2x1.14 = 10.98 van tako da omogućava primenu tipova kablova stan-
R = 7000/(0.58x208.42 + 30x10.98) = 15.5 Ohm dardnih za ovu vrstu opreme. To znači da nije
Zaključak: Dužina i poprečni presek kabla mora- neophodna upotreba specijalnih komunikacionih
ju biti takvi da otpornost jednog provodnika (+ ili - kablova i da mogu biti upotrebljeni i nešildovani
kraj) ne premašuje 15.5 Ohma. kablovi. Iako je sistemski protokol takav da obezbeđu-
je visoki stepen imunosti na spoljne elektromagnetne
Primer 2: uticaje, prilikom projektovanja i instaliranja ipak treba
Elementi adresne petlje su sledeći: sprovesti mere razdvajanja od mrežne instalacije i
1) ALG-E (optički detektor) .............100 kom drugih poznatih izvora takvih smetnji.
2) YCA-RL/3H2 (adresibilno podnožje za klasični Izbor tipa kabla za datu primenu uslovljen je
zahtevom da sledeći njegovi parametri ne smeju biti
detektor)..........................................10 kom
premašeni:
S = 100x1.3 + 10x0.84 = 138.4
- Otpornost - mora biti manja od one proračunate
L = 5x1.14 = 5.7
prethodno opisanim postupkom.
R = 7000/(0.58x138.4 + 30x5.7) = 27.9 Ohm
- Kapacitivnost - mora biti manja od 1µF
Primer 3:
- Induktivnost - mora biti manja od 1mH.
Elementi adresne petlje su sledeći: U tabeli 3 su date tipične karakteristike kablova
1) ALG-E (optički detektor).............. 127 kom dostupnih na našem tržištu. Tabela sadrži i maksi-
S = 127x1.3 = 165.1 malne dužine kablova po tipovima, ali uzimajući u
L = 5x1.14 = 5.7 obzir samo granične vrednosti za kapacitivnost i
R = 7000/(0.58x165.1 + 30x5.7) = 26.24 Ohm induktivnost, ne i za otpornost.
Tabela 2 daje pregled
Kapacitivnost po Maksimalna dužina maksimalne dužine kabla
Tip kabla Poprečni presek Induktivnost po km Otpornost po km
km kabla
(po tipu u kolonama), za
0,6 mm (0,28mm )
2
0,8 mH 0,120 µF 65 Ω 1,25 km
hipotetičku konfiguraciju
I-Y(ST)Y (2-žilni)
0,8 mm (0,50mm )
2
0,8 mH 0,100 µF 36,6 Ω 1,25 km petlje od 127 istovetna
adresna elementa (po tipu
0,75mm
2
0,652 mH 0,129 µF 24,4 Ω 1,53 km datom u redovima), ali sa
LYCY (2-žilni)
1,0 mm
2
0,688 mH 0,124 µF 18 Ω 1,45 km
stanovišta samo jednog nje-
govog parametra -
2
1,0 mm 0,34 mH 0,461 µF 18 Ω 2,17 km otpornosti, bez uzimanja u
PP (2-žilni)
obzir induktivnosti i kapac-
1,5 mm
2
0,335 mH 0,476 µF 12 Ω 2,1 km
itivnosti.
Tabela 3.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 8/48

ESP KOMUNIKACIONI
PROTOKOL
ESP je protokol za komunikaciju između kon-
trolnog panela (centrale) i instaliranih analognih
adresibilnih detektora i ulazno/izlaznih adresnih ele-
menata. Razvijen je tako da predstavlja zajedničku
platformu za sadašnje ali i budiće tipove uređaja i
podrazumeva veoma visok novo zaštite podataka.
ESP prevazilazi tradicionalne probleme analog-
nih adresibilnih sistema sa komunikacijom u uslovima
izraženih električnih smetnji, primenom metode detek-
cije greške. Ovo ESP protokol čini imunim na šum i
na ostale komunikacione probleme kao što su pres-
lušavanje između kablova, i tako eliminiše lažne
dojave usled neispravnosti podataka.
Brz odziv na alarme je postignut primenom
metode prekida (interrupts). Slika 2.
Osnovne osobine ESP protokola su: INSTALACIJA I ODRŽAVANJE
• Digitalna komunikacija sa detekcijom greške u
prenosu
• Eliminacija lažnih alarma usled neispravnosti Svi detektori serije ASX su niskoprofilni, veoma
podataka kompaktnog i estetski doteranog dizajna, sa dve
• Veoma brz odziv na alarme alarmne LED ugrađene u podnožju, što omogućavaju
• Podržava i samo adresibilne ali i analogne sis- ugao vidljivosti od 360°.
teme Jedinstveni tip podnožja za sve tipove detektora
• Detekcija duplog adresiranja (više elemenata sa iz ove serije omogućavaju njihovu jednostavnu među-
istom adresom) sobnu zamenu uz sačuvan kontinuitet linije i kada je
• Sinhronizacija zvučne signalizacije umetak izvađen. Podnožje je bez elektronike, sa
veoma jednostavnim postupkom uvođenja i fiksiranja
POSTAVLJANJE ADRESA kablova. Specijalni mehanizam zaštite onemogućava
neovlašćeno skidanje uloška bez specijalne opreme.
Svaki detektor ima svoju adresu od 1 do 127,
Komoru optičkog detektora ALG-E je moguće
koja se postavlja od strane instalatera veoma jednos-
jednostavno skinuti radi čišćenja ili zamene, što u
tavno pomoću ručnog, baterijski napajanog ASX pro-
mnogome olakšava održavanje. Takođe, ovaj tip
gramatora (slika 2). Jednom postavljena adresa ostaje
detektora ima funkciju samotestiranja, što omogućava
memorisana u samom umetku detektora, u "non-
kontrolnom panelu (centrali) da podesi njegov alarmni
volatile" memoriji (sadržaj je sačuvan i kada on nije
prag u cilju kompenzovanja zaprljanja. Na taj način
pod naponom), sve do eventualnog novog programira-
detektor radi sa podjednakom osetljivošću sve do
nja. Time je postignut i visok stepen zaštite od ne-
momenta kada zaprljanje dosegne kritičnu vrednost,
ovlašćene promene adrese detektora i nepravilnosti u
nakon čega ga centrala izoluje iz dojave i signalizira
radu sistema koja bi na taj način bila izazvana.
da se dati detektor mora očistiti.
Ova tehnika programiranja ukida potrebu za
postavljanjem mikroprekidača, što je uobičajena prak- Ulazno-izlazni elementi adresne petlje se instali-
sa kod drugih tipova detektora. Time se bitno uprošća- raju uz sam izvršni uređaj (razvodni orman, protiv-
va i ubrzava proces adresiranja, a zaštita od požarna klapna i sl.), pri čemu treba imati na umu da je
neovlašćene promene adresa ostvaruje u potpunosti. za neke od njih potrebno obezbediti i posebno napa-
ASX programator adresa, osim čitanja i postavl- janje (napr. adresni modul za aktiviranje sirena CHQ-
janja adresa, omogućava i prikaz odgovarajuće DSC). Posebno pogodna za instalaciju može biti linijs-
analogne vrednosti izmerene od strane detektora. ki napajana sirena YBO-BS koja se montira direktno
Programiranje ostalih uređaja koji su sastavni na podnožje detektora, bilo samostalno, bilo zajedno
elementi adresne petlje se ostvaruje pomoću mikro- sa umetkom detektora i koja energiju potrebnu za
prekidača. aktiviranje uzima sa same adresne linije.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 9/48

CENTRALA ALPHA 1100 Centrala ALPHA 1100A

Centrala tipa ALPHA 1100 A predstavlja savre- Ukupan broj adresnih


max 2
men mikroprocesorski uređaj namenjen procesiranju linija (petlji)
analogno-adresibilnih, ESP protokolu kompatibilnih Broj adresnih elemenata
max 127
detektora požara i pomoćnih uređaja. Ona ima zadatak po petlji
da, na osnovu prethodno isprogramiranih konfigura-
cionih parametara, prikuplja podatke od uređaja na 4 x 24VDC/10A - sirene
adresnoj petlji i inicira odgovarajuću signalizaciju i
4x24VDC/3A
reakciju sistema. Izlazi
open collector
Signalizacija centrale je takva da omogućava
potpun pregled stanja sistema i u najsloženijim situaci- 4 x 220VACV/5A -
jama, uz detaljan tekstalni opis ne samo statusa već i beznaponski kontakti
lokacije zona/ detektora na LCD displeju. Displej upravljačke LCD - 2x40 znaka (sa
Projektovana je za potpuno autonoman rad, ali sa konzole pozad. osvetljenjem)
mogućnošću povezivanja u informacionu mrežu putem 3-žična RS 232
jednostavne dvožične veze (napr. sa personalnim raču- (do 20m)
narom), u cilju povećanja preglednosti stanja sistema i
2-žična RS485
centralizacije funkcija nadzora. Istovetan interfejs
Veza sa PC ili paralelnim (do 2km)
može biti upotrebljen za daljinsku signalizaciju putem
tabloom
dislociranih paralelnih tabloa (do 16 tabloa). ethernet
Svi događaji od važnosti sa tačnim vremenima
nastanka se memorišu u LOG-EVENT memoriji (do
GSM-GPRS
400 poslednjih događaja), uz mogućnost njihovog
štampanja na opcionom eksternom matričnom štam-
paču sa serijskim portom. Mrežno napajanje 220 VAC ± 15%

Hardver Potrošnja 20W max


Centrala može biti konfigurisana za do 2 adresne
petlje sa 127 adresnih elemenata po petlji. Broj i Rezervno napajanje 24V/7/12Ah
raspodela detektora po zonama nije direktno zavisna
od izvedene instalacije (videti poglavlje Organizacija 400 x 280 x 95 mm
zona). Kućište
Kao što je već rečeno, centrala ALPHA 1100A (Š x V x D) Crno plastificirani čelični
podržava sve ESP kompatibilne detektore požara i lim
pomoćne ulazno/izlazne uređaje opisane u ovom uput-
stvu. Montaža na zid
Signalizacija centrale je takva da omogućava
pregled kompletnog stanja sistema i podrazumeva: Tabela 4.
• Interni biper
• LED indikatore Za vezu sa eksternim štampačem, centralnim PC
• LCD alfanumerički displej 2x40 karaktera sa računarom ili nekim drugim dislociranim uređajem za
tekstualnim opisom događaja i lokacija
daljinsku signalizaciju dostupna su 2 serijska porta, pri
čemu je za svaki od njih moguće definisati tip interfe-
Centrala sem izlaza kontrolisanih na prekid i
jsa kao RS232 ili RS485, selektovanjem odgovara-
kratak spoj za pobudu sirena , poseduje i tranzistorske,
jućeg interfejsnog modula.
kao i relejne izlaze sa beznaponskim kontaktima
namenjenih uključenju-isključenju sklopki sa radnim
Softver
naponom 220VAC (vidi tabelu). Aktivacija svih ovih
izlaza je, kao što je slučaj i sa izlazima koji pripadaju Softverska podrška čini analogno-adresibilne sis-
adresnim modulima, takođe programirljiva na licu teme ne samo inteligentnim, već i veoma fleksibilnim i
prilagodljivim zahtevima korisnika. Sledeće funkcije
mesta, putem servisnog računara.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 10/48

softvera kojim su opremljene centrale tipa ALPHA • Definisanje akcije ON/OFF ulaza
1100A se mogu smatrati najznačajnijim: • Tabela zavisnosti izlaza od ulaznih veličina sis-
1) Konfigurisanje sistema na licu mesta tema (podrazumeva I, ILI, funkciju koinciden-
(“On site” programming) cije, i može se odnositi na zone ali i individu-
Svi parametri bitni za funkcionisanje konkretnog alne adrese).
analogno-adresibilnog sistema se pomoću servisnog
PC računara definišu na licu mesta, od strane 2) Autokalibracija detektora
ovlašćenog instalatera i prenose centrali preko seri- Korišćenje osobine analognih detektora da pri-
jskog porta (download). Parametri dostupni za konfig- lagođavaju svoju karakteristiku osetljivosti svakod-
urisanje su sledeći: nevnim promenama radnih uslova moguće je samo uz
• Tekstualni opis lokacije svakog adresnog ele- softversku podršku centrale. Naime, centrala svakoga
menta (40 karaktera) dana, u unapred definisanom terminu (obično rano
• Alarmni prag za svaki analogni detektor izjutra, napr. 4h), kada su najverovatniji "mirni" radni
ponaosob uslovi, inicira proceduru autokalibracije. To rezultira
• Organizacija zona (raspodela detektora po time da detektori konstantno rade sa podjednakom
zonama) osetljivošću, sve do trenutka kada nivo zaprljanosti
• Tip detektora/uređaja za svaku adresu dosegne unapred definisanu kritičnu tačku. Nakon
• Vremenski termin za dnevnu autokalibraciju toga, zbog nemogućnosti dalje kompenzacije radne

Fizički izgled centrale ALPHA 1100


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 11/48

karakteristike, centrala "oglašava" da je dati detektor 4) Informaciona mreža - standardna dvožična


zaprljan preko mere i izoluje ga iz funkcije sve do nje- veza
govog čišćenja. Primena već postojećih slobodnih telefonskih
3) Korelacija ulazi - izlazi veza unutar kruga objekta koji se štiti, ili postavljanje
Zahvaljujući visokom stepenu programirljivosti novih, dvožičnih kablova za serijsku komunikaciju,
moguće je formiranje i veoma složenih logičkih izraza otvara prostor za korišćenje veoma bogatih resursa
za definisanje reakcije sistema na promene ulaznih komercijalnih PC računara (prikaz objekta na moni-
veličina. Za definisanje uslova za aktiviranje ma kog toru, štampanje izveštaja o stanju sistema, itd.), u cilju
od lzlaza pojedinačno dostupne su logičke funkcije: I, centralizacije funkcija nadzora i upravljanja komplet-
ILI, koincidencija, negacija. To sistem čini veoma nim sistemom.
fleksibilnim i prilagodljivim čak i najsloženijim zahte- Za ovu svrhu raspolaganju je interfejsni modul
vima korisnika. QIN/485 koji podržava mutipoint vezu do 32 uređaja

Slika 3. Prednji panel centrale ALPHA 1100A


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 12/48

na jedinstvenu signalnu liniju (jednoparični upredeni - QIN/ET - interfejsni modul namenjen


kabl max dužine 1km). umrežavanju putem Etherneta/Interneta - centrale tipa
Ovaj tip interfejsa je namenjen i za spregu sa ALPHA 1100 mogu, poput bilo kog PC računara, biti
drugim, jednostavnijim uređajima za daljinsku signal- integrisane preko sopstvenog Ethernet priljučka u
izaciju (dislocirani LED ili LCD paralelni tabloi, itd.) jedinstvenu Internet mrežu. Na taj način su omogućene
5) Alph@Net funkcije centralnog nadzora i upravljanja priključenih
Ekspanzija telekomunikacione infrastrukture u sistema potpuno nezavisno od njihove udaljenosti, uz
domenu Internet i GSM mreže omogućila je uklanjanje korišćenje postojeće Internet infrastrukture.
barijera koje su do sada postojale kod centralizacije - QIN/GSM - interfejsni modula za daljinsku
funkcija nadzora i upravljanja dislociranih objekata. signalizaciju preko GSM mreže mobilne telefonije uz
Za umrežavanje sistema putem Etherneta- mogućnost umrežavanja primenom GPRS prtokola.
Interneta na raspolaganju su:

1 - Otvori za uvođenje kablova x6


2 - Otvori za pričvršćenje na zid x4

Slika 4. Dimenzije centrale ALPHA 1100 (pogled spreda na zadnju stranu centrale)
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 13/48

Rukovanje 50 ALG-E, 10 ATG-E, 25 HCP-E, 5 CHQ-DIM,


4 YBO-BS
Rukovanje sistemom je jednostavno, ali dostup-
no samo ovlašćenom licu, nakon unošenja lozinke,
Potrošnja date petlje u režimu rezervnog napa-
zavisno od nivoa rukovanja. Obavlja se pomoću tas-
janja je:
tature izrađene u savremenoj, folijskoj tehnologiji i
Ip = 50x120 + 10x110 + 25x85 + 5x97 + 4x105
podrazumeva sledeće funkcije:
= 10138 µA = 10,138 mA
1) Nivo dežurnog lica
• potvrda predalarma/alarma/kvara
• uključenje/isključenje zona/detektora Na isti način sračunati i potrošnju ostalih petlji, a
• pregled statusa adresnih elemenata, uključujući potom izračunati potrošnju sistema u mirnom stanju
i tačne analogne vrednosti izmerene od strane po sledećoj formuli:
detektora (temperatura u C° ili koncentracija
dima u %/m) Is(mst) = Ip(1) + ... + Ip(n) + Icen(mst)
• resetovanje sistema gde je:
2) Nivo ovlašćenog lica n - ukupan broj petlji
Osim funkcija iz predhodnog, na ovom nivou su Ip(1) - potrošnja 1. petlje
dostupne i sledeće: ...
• pregled memorije događaja na LCD displeju Ip(n) - potrošnja n-te petlje
• štampanje statusnih informacija i događaja od Icen(mst) - potrošnja centrale, pri čemi je
važnosti na opcionom štampaču (događaji se i Icen(mst) = 70mA
inače automatski štampaju odmah po nastanku)
• testiranje sistema (LED, interna i eksterna Potrošnju sistema u alarmnom stanju ukalkulisati
zvučna signalizacija, test detektora) na sledeći način:
• unos tačnog vremena
Is(al) = Is(mst) x 1.2
• definisanje lozinki
• definisanje vremena vezanih za organizaciju
Minimalni potrebni kapacitet baterija je sada:
alarma.
3) Nivo instalatera C = Is(mst)xT(mst) + Is(al)xT(al) + Isig x 0.1
Funkcije dostupne na ovom nivou su predviđene gde je:
samo za lica ovlašćena od strane proizvođača. C - potreban kapacitet rezervnog napajanja (u
Amper satima )
Organizacija zona Is(mst) - potrošnja sistema u mirnom stanju (u
Raspodela adresnih elemenata po zonama, Amperima)
odnosno definisanje njihove pripadnosti odgovara- T(mst) - potrebno vreme mirnog neprekidnog
jućim zonama je potpuno nezavisno od hardverske rada (u satima)
strukture sistema - odvija se isključivo na softverskom Is(al) - potrošnja sistema u alarmnom stanju (u
nivou, u fazi programiranja odnosno konfigurisanja Amperima)
sistema. To praktično znači da u sastav jedne iste zone T(al) - potrebno vreme alarmnog neprekidnog
mogu ući detektori ili neki drugi adresni elementi sa rada (u satima, tipično T(al)=0.5)
različitih adresnih petlji i sa potpuno proizvoljnim Isig - potrošnja (u Amperima) eksternih signal-
adresama. izacionih uređaja koji se povezuju na samu centralu
Ovim je omogućena optimizacija kablovske (ne na adresnu petlju već na modul ugrađen u samu
instalacije bez uzimanja u obzir, u toj fazi, centralu), kao što su konvencionalne alarmne sirene i
funkcionalne raspodele adresnih elemenata. sl. Njihova aktuacija je limitirana na nekoliko minuta
u alarmu, pa se stoga uračunava sa faktorom 0.1.
Proračun rezervnog napajanja
Koristeći kolonu tabele 5 koja se odnosi na Raspoloživi kapaciteti baterija (2x12V) za smeš-
potrošnju svakog od pojedinačnih elemenata adresne tanje u samo kućište centrale su: 7 i 12Ah. Za veće
petlje u režimu rezervnog napajanja (poslednja kapacitete potrebno je predvideti rezervno napajanje u
kolona), najpre sračunati potrošnju svake adresne linije posebnom kućištu.
(petlje). Napomena:
1) Kalkulacija potrošnje se odnosi na struju rez-
Na primer, elementi petlje su: ervnog napajanja (24 VDC)
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 14/48

2) Potrošnju sistema datu ovom kalkulacijom potrošnje u normalnom režimu rada zbog primene
treba razlikovati od potrošnje u režimu funcioniosanja redukovanog režima procesiranja petlje, u skladu sa
mrežnog napajanja, kada je u funkciji i punjač baterija. evropskim propisima za ovu vrstu opreme.
3) Potrošnja elemenata adresne linije u koloni
predviđenoj za režim rezervnog napajanja je manja od

Potrošnja ( µA )
Tip Opis uređaja

režim rezervnog
normalni re žim
napaja nja

Analogni optički detektor


ALG-E 360 120
dima

Analogni termički
ACB-E 350 110
detektor
Analogni kombinovani
ACA-E detektor 350 110
(optički - termički)

HCP-E Adresibilni ručni javljač 230 85

CHQ-DIM Modul za kontrolu ulaza 280 97

CHQ-DSC Modul za kontrolu sirena 290 106

CHQ-DRC Modul relejnih izlaza 300 120

CHQ-SZM Jednozonski modul 260 120

CHQ-Z Dvozonski modul 300 110

Adresibilna sirena
YBO-BS 220 105
napajana sa petlje
Adresibilno podnožje za
YCA - RL/3H2 225 110
klasični detektor
Master adresibilno
YCA - RL/5H2 podnožje za klasične 300 185
detektore
Izolator kratkog spoja
YBO - R/SCI (forma podnožja za 130 130
detektor)

CHQ-MRC Ulazno-izlazni modul 300 100

CHQ-FIO Interfejsni modul 330 100

Tabela 5.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 15/48

5 6 7 8 9

1 8 1 10 1 8 1 6 1 12

1
2

3
4

Slika 5. Pogled na unutrašnjost centrale ALPHA 1100

LEGENDA - Moduli: LEGENDA - Konektori:

1 - Centralni modul 5 - Priključci za adresne linije (petlje)


2 - Modul napajanja 6 - Priključci za ON-OFF ulaze
3 - Aku baterije 7 - Priključci za sirene
4 - Transformator 8 - Priključci za tranzistorske izlaze
9 - Relejni beznaponski kontakti (220VAC/5A)
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 16/48

Konektor 5:
1 - S1 (+ odlazna adresna linija 1) Konektor 9:
2 - SC1 (- odlazna adresna linija 1) 1 - C1 beznaponski relejni kontakti 1
3 - R1 (+ dolazna adresna linija 1) 2 - NC1
4 - RC1 (- dolazna adresna linija 1) 3 - NO1
4 - C2 beznaponski relejni kontakti 2
5 - S2 (+ odlazna adresna linija 1) 5 - NC2
6 - SC2 (- odlazna adresna linija 1) 6 - NO2
7 - R2 (+ dolazna adresna linija 1) 7 - C3 beznaponski relejni kontakti 3
8 - RC2 (- dolazna adresna linija 1) 8 - NC3
9 - NO3
Konektor 6: 10 - C4 beznaponski relejni kontakti 4
1 - IN1 - ON/OFF ulaz 1 11 - NC4
2 - IN2 - ON/OFF ulaz 2 12 - NO4
3 - IN3 - ON/OFF ulaz 3
4 - IN4 - ON/OFF ulaz 4
5 - INC - masa ulaza
6 - INC - masa ulaza
7 - IN5 - ON/OFF ulaz 5
8 - IN6 - ON/OFF ulaz 6
9 - IN7 - ON/OFF ulaz 7
10 - IN8 - ON/OFF ulaz 8

Konektor 7:
1 - S1- - sirena 1 -
2 - S1+ - sirena 1 +
3 - S2- - sirena 2 -
4 - S2+ - sirena 2 +
5 - S3- - sirena 3 -
6 - S3+ - sirena 3 +
7 - S4- - sirena 4 -
8 - S4+ - sirena 4 +

Konektor 8:
1 - T1 - tranzistorski izlaz 1
2 - T2 - tranzistorski izlaz 2
3 - TC- masa izlaza
4 - TC- masa izlaza
5 - T3 - tranzistorski izlaz 3
6 - T4 - tranzistorski izlaz 4
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 17/48

Kao što je već rečeno, centrala ALPHA 2100


CENTRALA ALPHA 2100 podržava sve ESP kompatibilne detektore požara i
pomoćne ulazno/izlazne uređaje opisane u ovom uput-
stvu.
Centrala tipa ALPHA 2100 predstavlja savre-
men mikroprocesorski uređaj namenjen procesiranju Signalizacija centrale je takva da omogućava
analogno-adresibilnih, ESP protokolu kompatibilnih pregled kompletnog stanja sistema i podrazumeva:
detektora požara i pomoćnih uređaja. Ona ima zadatak • Interni biper
da, na osnovu prethodno isprogramiranih konfigura- • LED indikatore
cionih parametara, prikuplja podatke od uređaja na • LCD grafički displej (240x128 tačaka - 16x40
adresnoj petlji i inicira odgovarajuću signalizaciju i karaktera) sa tekstualnim opisom događaja i
reakciju sistema. lokacija.
Signalizacija centrale je takva da omogućava
Softver
potpun pregled stanja sistema i u najsloženijim situaci-
jama, uz detaljan tekstalni opis ne samo statusa već i Softverska podrška čini analogno-adresibilne sis-
lokacije zona/ detektora na grafičkom LCD displeju. teme ne samo inteligentnim, već i veoma fleksibilnim i
Projektovana je za potpuno autonoman rad, ali sa prilagodljivim zahtevima korisnika. Sledeće funkcije
mogućnošću povezivanja u informacionu mrežu putem softvera kojim su opremljene centrale tipa ALPHA
više tipova interfejsa (RS232, RS485, Ethernet), u 2100 se mogu smatrati najznačajnijim:
cilju povećanja preglednosti stanja sistema i central- 1) Konfigurisanje sistema na licu mesta ("On
izacije funkcija nadzora. Jedan od njih može biti site" programming)
upotrebljen za daljinsku signalizaciju putem disloci- Svi parametri bitni za funkcionisanje konkretnog
ranih paralelnih tabloa (do 16 tabloa). analogno-adresibilnog sistema se pomoću servisnog
Interna struktura kontrolnog panela ALPHA PC računara definišu na licu mesta, od strane
2100 je takva da može biti ne samo centralizovana, ovlašćenog instalatera i prenose centrali preko seri-
već i distribuirana (u topološkom smislu). Naime, jskog porta (download). Parametri dostupni za konfig-
moguće je izvršiti dislokaciju adresnih linijskih modu- urisanje su sledeći:
la ALPHA 2100 LCU, uz njihovo smeštanje u sop- • Tekstualni opis lokacije svakog adresnog ele-
stvena kućišta sa nezavisnim napajanjem i povezivanje menta (40 karaktera)
na jedinstvenu informacionu liniju (QBUS). Ova linija • Alarmni prag za svaki analogni detektor
je, kako joj ime kaže, informaciona magistrala na koju ponaosob
se vezuju svi elementi (moduli) koji u funkcionalnom • Organizacija zona (raspodela detektora po
smislu čine sastavne delove kontrolnog panela - lini- zonama)
jske module, prikazno-manipulativne jedinice (kon- • Tip detektora/uređaja za svaku adresu
zole), itd. • Vremenski termin za dnevnu autokalibraciju
Inače, sam QBUS u fizičkom smislu može biti • Definisanje akcije ON/OFF ulaza
izveden pomoću jednog 2-žičnog signalnog kabla • Ime kompanije
("twisted pair"), ali se on može proširiti i dodatnim
• Tabela zavisnosti izlaza od ulaznih veličina sis-
paricama u cilju daljinskog napajanja elemenata kao
tema (podrazumeva I, ILI, funkciju koinciden-
što su konzole, dopunski paralelni signalizatori i sl., od
cije, i može se odnositi na zone ali i individu-
strane naponskih izvora smeštenih u kućištima adres-
alne adrese).
nih linijskih modula.
2) Autokalibracija detektora
Svi događaji od važnosti sa tačnim vremenima
Korišćenje osobine analognih detektora da pri-
nastanka se memorišu u LOG-EVENT memoriji, uz
lagođavaju svoju karakteristiku osetljivosti svakod-
mogućnost njihovog štampanja na opciono ugrađenom
nevnim promenama radnih uslova moguće je samo uz
matričnom štampaču (40 karaktera po liniji).
softversku podršku centrale. Naime, centrala svakoga
Hardver dana, u unapred definisanom terminu (obično rano
izjutra, napr. 4h), kada su najverovatniji "mirni" radni
Centrala može biti konfigurisana za 2 do 32 uslovi, inicira proceduru autokalibracije. To rezultira
adresne petlje (max. 16 linijska modula ALPHA 2100 time da detektori konstantno rade sa podjednakom
LCU sa po 2 petlje) i 127 adresnih elemenata po petlji. osetljivošću, sve do trenutka kada nivo zaprljanosti
Broj i raspodela detektora po zonama nije direktno dosegne unapred definisanu kritičnu tačku. Nakon
zavisna od izvedene instalacije (videti poglavlje toga, zbog nemogućnosti dalje kompenzacije radne
Organizacija zona). karakteristike, centrala "oglašava" da je dati detektor
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 18/48

zaprljan preko mere i izoluje ga iz funkcije sve do nje- Ekspanzija telekomunikacione infrastrukture u
govog čišćenja. domenu Internet i GSM mreže omogućila je uklanjanje
3) Korelacija ulazi - izlazi barijera koje su do sada postojale kod centralizacije
Zahvaljujući visokom stepenu programirljivosti funkcija nadzora i upravljanja dislociranih objekata.
moguće je formiranje i veoma složenih logičkih izraza Za umrežavanje sistema putem Etherneta-
za definisanje reakcije sistema na promene ulaznih Interneta na raspolaganju su:
veličina. Za definisanje uslova za aktiviranje ma kog - QIN/ET - interfejsni modul namenjen
od izlaza pojedinačno dostupne su logičke funkcije: I, umrežavanju putem Etherneta/Interneta - centrale tipa
ILI, koincidencija, negacija. To sistem čini veoma ALPHA 1100 mogu, poput bilo kog PC računara, biti
fleksibilnim i prilagodljivim čak i najsloženijim zahte- integrisane preko sopstvenog Ethernet priljučka u
vima korisnika. jedinstvenu Internet mrežu. Na taj način su omogućene
4) Informaciona mreža - standardna dvožična funkcije centralnog nadzora i upravljanja priključenih
veza sistema potpuno nezavisno od njihove udaljenosti, uz
Primena već postojećih slobodnih telefonskih korišćenje postojeće Internet infrastrukture.
veza unutar kruga objekta koji se štiti, ili postavljanje - QIN/GSM - interfejsni modula za daljinsku
novih, dvožičnih kablova za serijsku komunikaciju, signalizaciju preko GSM mreže mobilne telefonije uz
otvara prostor za korišćenje veoma bogatih resursa mogućnost umrežavanja primenom GPRS prtokola.
komercijalnih PC računara (prikaz objekta na moni-
toru, štampanje izveštaja o stanju sistema, itd.), u cilju Rukovanje
centralizacije funkcija nadzora i upravljanja komplet- Rukovanje sistemom je jednostavno, ali dostup-
nim sistemom. no samo ovlašćenom licu, uz upotrebu električnog
Za ovu svrhu raspolaganju je interfejsni modul ključa ili nakon unošenja lozinke, zavisno od nivoa
QIN/485 koji podržava mutipoint vezu do 32 uređaja rukovanja. Obavlja se pomoću tastature izrađene u
na jedinstvenu signalnu liniju (jednoparični upredeni savremenoj, folijskoj tehnologiji i podrazumeva
kabl max dužine 1km). sledeće funkcije:
Ovaj tip interfejsa je namenjen i za spregu sa 1) Nivo dežurnog lica
drugim, jednostavnijim uređajima za daljinsku signal- • potvrda predalarma/alarma/kvara
izaciju (dislocirani LED ili LCD paralelni tabloi, itd.) • uključenje/isključenje zona/detektora
5) Alph@Net

Fizički izgled centrale ALPHA 2100 (kućište CS 2100-8L)


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 19/48

Struktura sistema za dojavu požara ALPHA 2100


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 20/48

• pregled statusa adresnih elemenata, uključujući 3) Nivo instalatera


i tačne analogne vrednosti izmerene od strane Funkcije dostupne na ovom nivou su predviđene
detektora (temperatura u °C ili koncentracija samo za lica ovlašćena od strane proizvođača.
dima u %/m)
• resetovanje sistema Organizacija zona
• testiranje sistema (LED, interna i eksterna Raspodela adresnih elemenata po zonama,
zvučna signalizacija, test detektora) odnosno definisanje njihove pripadnosti odgovara-
• unos tačnog vremena jućim zonama je potpuno nezavisno od hardverske
2) Nivo ovlašćenog lica strukture sistema - odvija se isključivo na softverskom
Osim funkcija iz predhodnog, na ovom nivou su nivou, u fazi programiranja odnosno konfigurisanja
dostupne i sledeće: sistema. To praktično znači da u sastav jedne iste zone
• štampanje statusnih informacija i događaja od mogu ući detektori ili neki drugi adresni elementi sa
važnosti na opcionom štampaču (događaji se i različitih adresnih petlji i sa potpuno proizvoljnim
inače automatski štampaju odmah po nastanku) adresama.
• pregled memorije događaja na LCD displeju Ovim je omogućena optimizacija kablovske
• pregled statusa adresnih linija instalacije bez uzimanja u obzir, u toj fazi,
funkcionalne raspodele adresnih elemenata.

Slika 3. Prednji panel centrale ALPHA 2100


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 21/48

Proračun rezervnog napajanja Is(mst) = Ip(1) + ... + Ip(n) + Icen


gde je:
Koristeći kolonu tabele 5 koja se odnosi na n - ukupan broj petlji
potrošnju svakog od pojedinačnih elemenata adresne
Ip(1) - potrošnja 1. petlje
petlje u režimu rezervnog napajanja (poslednja
...
kolona), najpre sračunati potrošnju svake adresne linije
Ip(n) - potrošnja n-te petlje
(petlje).
Icen - potrošnja centrale, pri čemi je
Na primer, elementi petlje su:
50 ALG-E, 10 ATG-E, 25 HCP-E, 5 CHQ-DIM, Icen = 135mA za centralu sa 2 petlje
4 YBO-BS Icen = 180mA za centralu sa 4 petlje
Icen = 225mA za centralu sa 6 petlji
Potrošnja date petlje u režimu rezervnog napa- Icen = 270mA za centralu sa 8 petlji
janja je:
Ip = 50x120 + 10x110 + 25x85 + 5x97 + 4x105 Potrošnju sistema u alarmnom stanju ukalkulisati
= 10138 µA = 10,138 mA na sledeći način:
Is(al) = Is(mst) x 1.2
Na isti način sračunati i potrošnju ostalih petlji, a
potom izračunati potrošnju sistema u mirnom stanju Minimalni potrebni kapacitet baterija je sada:
po sledećoj formuli: C = Is(mst)xT(mst) + Is(al)xT(al) + Isig x 0.1
gde je:

Potrošnja ( µA )
Tip Opis uređaja

režim rezervnog
normalni režim
napajanja

Analogni optički detektor


ALG-E 360 120
dima

Analogni termički
ACB-E 350 110
detektor
Analogni kombinovani
ACA-E detektor 350 110
(optički - termički)

HCP-E Adresibilni ručni javljač 230 85

CHQ-DIM Modul za kontrolu ulaza 280 97

CHQ-DSC Modul za kontrolu sirena 290 106

CHQ-DRC Modul relejnih izlaza 300 120

CHQ-SZM Jednozonski modul 260 120

CHQ-Z Dvozonski modul 300 110

Adresibilna sirena
YBO-BS 220 105
napajana sa petlje
Adresibilno podnožje za
YCA - RL/3H2 225 110
klasični detektor
Master adresibilno
YCA - RL/5H2 podnožje za klasične 300 185
detektore
Izolator kratkog spoja
YBO - R/SCI (forma podnožja za 130 130
detektor)

CHQ-MRC Ulazno-izlazni modul 300 100

CHQ-FIO Interfejsni modul 330 100


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 22/48

C - potreban kapacitet rezervnog napajanja (u Raspoloživi kapaciteti baterija (2x12V) za smeš-


Amper satima ) tanje u samo kućište centrale su:
Is(mst) - potrošnja sistema u mirnom stanju (u 12Ah, 14Ah, 17Ah, 20Ah. Za veće kapacitete
Amperima) predvideti rezervno napajanje u posebnom kućištu.
T(mst) - potrebno vreme mirnog neprekidnog Napomena:
rada (u satima) 1) Kalkulacija potrošnje se odnosi na struju rez-
Is(al) - potrošnja sistema u alarmnom stanju (u ervnog napajanja (24 VDC)
Amperima) 2) Potrošnju sistema datu ovom kalkulacijom
T(al) - potrebno vreme alarmnog neprekidnog treba razlikovati od potrošnje u režimu funcioniosanja
rada (u satima, tipično T(al)=0.5) mrežnog napajanja, kada je u funkciji i punjač baterija.
Isig - potrošnja (u Amperima) eksternih signal- 3) Potrošnja elemenata adresne linije u koloni
izacionih uređaja koji se povezuju na samu centralu predviđenoj za režim rezervnog napajanja je manja od
(ne na adresnu petlju već na modul ugrađen u samu potrošnje u normalnom režimu rada zbog primene
centralu), kao što su konvencionalne alarmne sirene i redukovanog režima procesiranja petlje, u skladu sa
sl. Njihova aktuacija je limitirana na nekoliko minuta evropskim propisima za ovu vrstu opreme.
u alarmu, pa se stoga uračunava sa faktorom 0.1.

Centralni kontrolno-upravljački modul ALPHA 2100-MCU


Upr avlj ački kapacitet 32
max 127 adresnih elemenata po petlji
(adr esne linij e- petlj e)
Upr avlj ački kapacitet 16 max 2 adresne linije po modulu
(linijski moduli ALPHA 2100- LCU)
LCD displej Grafički, 16 x 40 karaktera,
CCFL pozadinsko osvetljenje
Tastatura Folijska, industrijski standard
Komunikacioni inter fej si 4 QBUS / USB / RS485 / RS232
Ethernet modem / GSM modem
Nivoi rukovanj a 4 Zaštita putem sistema lozinki
Konfiguracioni par ametri - Tekstualni opis lokacije adresnog elementa (40
karaktera)
(progr amiranj e na licu mesta - Alarmni prag za svaki analogni detektor ponaosob
putem servisnog r ačunar a) - Organizacija zona (raspodela detektora po zonama)
- Tip detektora/uređaja za svaku adresu
- Vremenski termin za dnevnu autokalibraciju
- Organizacija DAN/NOĆ
- Definisanje akcije ON/OFF ulaza
- Tabela zavisnosti izlaza od ulaznih veličina sistema
(“cause effect table”)
...
Memor ij a događaj a Poslednjih 1000 događaja
Štampač Eksterni matrični sa serijskim RS232 portom (napr.
Epson LX 300+)
Sistemska informaciona linija - QBUS - Dvožična signalna linija: 50 Kbps,
upredena parica max. dužine 1 km.
- do 64 upravljačkih jedinica
Dalj inska signalizacija – - Dvožična signalna linija -
paralelni tablo QPT- 2A upredena parica max. dužine 1 km.
- do 32 paralelna tabloa
Umr ežavanje – - Ethernet/Internet
Alph@Net - GSM
- RS 485 multipoint, upredena parica
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 23/48

Sporedni prikazno-upravljački modul ALPHA 2100-SCU


LCD displej Grafički, 16 x 40 karaktera,
CCFL pozadinsko osvetljenje
Tastatura Folijska, industrijski standard
Komunikacioni inter fej si 4 QBUS / USB / RS485 / RS232
Ethernet modem / GSM modem
Nivoi rukovanj a 3 Zaštita putem sistema lozinki
Štampač Eksterni matrični sa serijskim RS232 portom (napr.
Epson LX 300+)
Sistemska informaciona linija - QBUS - Dvožična signalna linija: 50 Kbps,
upredena parica max. dužine 1 km.
- do 64 upravljačkih jedinica
Dalj inska signalizacija – - Dvožična signalna linija -
paralelni tablo QPT- 2A upredena parica max. dužine 1 km.
- do 32 paralelna tabloa
Umr ežavanje – - Ethernet/Internet
Alph@Net - GSM
- RS 485 multipoint, upredena parica

Linijski kontrolno-upravljački modul ALPHA 2100-LCU


Adresne linije (petlj e) 2 max 127 adresnih elemenata po petlji
Interni izlazi za sirene 4 - opteretivost 2A
- individualno programirljivi
- kontrola linije na prekid i kratak spoj
Interni tr anzistor ski izlazi 4 - opteretivost 2A
- individualno programirljivi
Inter ni ON/OFF ulazi 4 - beznaponski ulazni kontakti
- individualno programirljivi
Pomoćni naponski izlaz 1 12/24 VDC 1A max
Komunikacioni kanal 1 QBUS
Radni uslovi - od -5 do +50 °C
- do 90% releativne vlažnosti

Kućište centrale sa napajanjem CS 2100-8L


Maksimalni broj adr esnih linij a (petlj i) 8 max 127 adresnih elemenata po petlji
Maksimalni broj linij skih modula 4 ALPHA 2100-LCU
Centralni upravljački modul 1 ALPHA 2100-MCU
Radni uslovi - od -5 do +50 °C
- do 90% releativne vlažnosti
Mr ežno napaj anj e 230 VAC +/–15%
Baterijsko napaj anj e 2x12 VDC / 24Ah
Dimenzije ( š x v x d ) 470 x 530 x 180 mm
Težina 11 kg (bez baterija)
Izrada kućišta Plastificirani čelični lim –
boja svetlo siva (RAL7032)

Kućište centrale sa napajanjem CS 2100-2L


Maksimalni broj adr esnih linij a (petlj i) 2 max 127 adresnih elemenata po petlji
Maksimalni broj linij skih modula 1 ALPHA 2100-LCU
Centralni upravljački modul -
Radni uslovi - od -5 do +50 °C
- do 90% releativne vlažnosti
Mr ežno napaj anj e 230 VAC +/–15%
Baterijsko napaj anj e 2x12 VDC / 7Ah / 12Ah
Dimenzije ( š x v x d ) 430 x 335 x 115 mm
Težina 7.5 kg (bez baterija)
Izrada kućišta Plastificirani čelični lim –
boja svetlo siva (RAL7032)
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 24/48

a b c

220V

C B

Slika 5. Pogled na unutrašnjost centrale ALPHA 2100


LEGENDA - Moduli: LEGENDA - Konektori:

a - Priključak za adresnu liniju (petlju)


A - Adresni linijski modul Alpha 2100-LCU
b - Priključak za ulaze
B - Modul napajanja
c - Priključak za sirene (kontrolisane izlaze)
C - Baterije (2 x 12VDC)
Konektor b:
b1 - IN1 (ulaz 1)
Konektor a: b2 - IN2 (ulaz 2)
a1 - S1 (+ odlazne adresne linije 1) b3 - IN3 (ulaz 3)
a2 - SC1 (- odlazne adresne linije 1) b4 - IN4 (ulaz 4)
a3 - RS1 (+ dolazne adresne linije 1) b5 - INC (Gnd)
a4 - RSC1 (- dolazne adresne linije 1) Konektor c:
c1 - S1+ (siren 1+)
a5 - S2 (+ odlazne adresne linije 2) c2 - S1- (siren 1-)
a6 - SC2 (- odlazne adresne linije 2) c3 - S2+ (siren 2+)
a7 - RS2 (+ dolazne adresne linije 2) c4 - S2- (siren 2-)
a8 - RSC2 (- dolazne adresne linije 2) c5 - S3+ (siren 3+)
c6 - S3- (siren 3-)
c7 - S4+ (siren 4+)
c8 - S4- (siren 4-)
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 25/48

ANALOGNI OPTIČKI
DETEKTOR DIMA ALG-E

Optički detektori dima iz serije ASX su realizo-


vani u tehnologiji ravnomernog odziva ("flat
response"), čija je karakteristika takva da se mogu
smatrati gotovo podjednako osetljivim na sve vrste
dimova. Podesni su za veoma široko područje
primene, praktično za sve uslove u kojima su do sada
bili primenjivani tradicinalni optički ili jonizacioni
detektori dima. Time je eliminisana potreba za
radioaktivnim jonizacionim detektorima i problemi i
troškovi vezani za njihovu instalaciju, održavanje i Slika 6.
rashodovanje

Adresiranje detektora se obavlja veoma jednos-


tavno pomoću ručnog, baterijski napajanog ASX pro-
gramatora. Jednom postavljena adresa ostaje memo- ALG-E
risana u samom umetku detektora, u "non-volatile"
memoriji (sadržaj je sačuvan i kada nije pod Radni napon 17 ~ 41 VDC
naponom), sve do eventualnog novog programiranja.
Potrošnja
Podnožje detektora je bez elektronike, sa dve mirno stanje 310 µA
alarmne LED diode koje omogućavaju vidljivost od odziv 22 mA ± 20 %
360°. Za nazidnu kablovsku montažu dostupne su alarmno stanje 5 mA
dve varijante adaptera podnožja: YBD-RA i MBB-
1. Komunikacioni protokol ESP

U pogledu održavanja značajna je činjenica da Merni opseg


0 ~ 5.5 %
ALG-E, uz softversku podršku centrale, poseduje (gustina dima)
mogućnost autokalibracije, odnosno automatskog pri- Temperaturni opseg
lagođavanja karakteristike osetljivosti svakodnevnim -10°C ~ +50°C
(radni)
promenama radnih uslova. Na taj način on stalno radi
Temperaturni opseg
sa podjednakom osetljivošću, sve do trenutka kada -30°C ~ +60°C
(skladištenja)
nivo zaprljanosti dosegne unapred definisanu kritičnu
tačku. Nakon toga, na osnovu ove informacije, cen- Dozvoljena vlažnost 95 % RH
trala "oglašava" da je dati detektor zaprljan preko mere vazduha (bez kondenzacije)
i izoluje ga iz funkcije sve do njegovog čišćenja. U tu Dimenzije
svrhu veliku pogodnost predstavlja mogućnost jednos- ∅ 100 mm x 46 mm
(sa podnožjem)
tavnog skidanja komore detektora, radi čišćenja ili
zamene. Težina (sa podnožjem) 145 g

Zahvaljujući činjenici da centrala dobija podatke slonovače (standardno)


Boja
o punim izmerenim vrednostima koncentracije dima crna (po zahtevu)
moguće je za svaki od detektora ponaosob unapred
Kućište ACS
definisati predalarmni nivo kao i alarmni prag, odnos-
no nivo čije premašenje produkuje alarm. Time se eli-
miniše i problem nejednakog okruženja u kojima rade Standard EN54-Pt7 AS 1603-2
detektori (različiti nivoi dima u normalnim uslovima),
a mogućnost lažnih alarma svodi na minimum. Kompatibilno podnožje YBN-R/3

Za posebne zahteve u pogledu dizajna (galeri-


je, muzeji, crkve) dostupna je varijanta detektora u Tabela 6.
crnoj boji.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 26/48

ANALOGNI TERMIČKI
DETEKTOR ACB-E
Termički detektor ACB-E je mikroprocesorski
uređaj sa velikom linearnošću termičke karakterisitike,
i u potpunosti podržava ESP komunikacioni protokol.
Zahvaljujući činjenici da centrali prosleđuje podatke o
punim izmerenim vrednostima, ovaj detektor se može
smatrati veoma preciznim instrumentom za merenje
temperature ambijenta, koji u slučaju premašenja
unapred definisanih nivoa (°C) produkuje alarm ili
predalarmno stanje.
Detektor ACB-E ima dvostruku funkciju -
reaguje kako na premašenje temperaturnog alarmnog
praga (termomaksimalni), tako i na brzinu porasta
temperature (termodiferencijalni).
Slika 8.
Pragovi predalarma i alarma, kako termomaksi-
malni tako i termodiferencijalni, se za svaki od detek-
tora definišu na centrali, čime se eliminiše problem ATG-E
različitog radnog okruženja (različite temperature u
normalnim uslovima), i mogućnost lažnih alarma Radni napon 17 ~ 41 VDC
svodi na minimum. Osim pragovske, implementirana
je i funkcija detekcije rasta temperature sa standardizo- Potrošnja
vanim gradijentima (Grade 1, 2 i 3). mirno stanje 350 µA
Adresiranje detektora se obavlja veoma jednos- odziv 22 mA ± 20 %
tavno pomoću ručnog, baterijski napajanog ASX pro- alarmno stanje 5 mA
gramatora. Jednom postavljena adresa ostaje memo-
Komunikacioni protokol ESP
risana u samom ulošku detektora, u "non-volatile"
memoriji (sadržaj je sačuvan i kada nije pod Merni opseg
naponom), sve do eventualnog novog programiranja. -20°C ~ +88°C
(temperatura)
Podnožje detektora je bez elektronike, sa dve Temperaturni opseg
alarmne LED diode koje omogućavaju vidljivost od -10°C ~ +50°C
(radni)
360°.
Temperaturni opseg
Za nazidnu kablovsku montažu dostupne su -30°C ~ +70°C
(skladištenja)
dve varijante adaptera podnožja:YBD-RA i MBB-
1. Dozvoljena vlažnost 95 % RH
vazduha (bez kondenzacije)

Dimenzije ∅ 100 mm x 48 mm

Težina (sa podnožjem) 140 g

Boja slonovače

Kućište Polikarbonat

Standard EN54-Pt5 AS 1603-1

Kompatibilno podnožje YBN-R/3

Slika 7. Univerzalno analogno adresibilno Tabela 7.


podnožje YBN-R/3
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 27/48

ANALOGNI KOMBINOVANI
DETEKTOR ACA-E
ACA-E je kombinovani, multisenzorski detektor
koji u osnovi ima dva elementa - dimni i termički.
Dimni senzor je sa velikom linearnošću karakterisitike,
gotovo podjednako osetljiv na sve vrste dimova (flat
response), dok termički element reaguje na premašenje
temperaturnog alarmnog praga.
Pragovi predalarma i alarma, kako dimnog tako i
termičkog senzorskog elementa, se za svaki od detek-
tora ponaosob definišu na centrali, čime se eliminiše
problem različitog radnog okruženja (različita zadiml-
jenost i temperature u normalnim uslovima), i
mogućnost lažnih alarma svodi na minimum.
Adresiranje detektora se obavlja veoma jednos- Slika 8.
tavno pomoću ručnog, baterijski napajanog ASX pro-
gramatora. Jednom postavljena adresa ostaje memo-
risana u samom ulošku detektora, sve do eventualnog ACA-E
novog programiranja.
Podnožje detektora je bez elektronike, sa dve Radni napon 17 ~ 41 VDC
alarmne LED diode koje omogućavaju vidljivost od
360°. Potrošnja
Za nazidnu kablovsku montažu dostupne su mirno stanje 350 µA
dve varijante adaptera podnožja: YBD-RA i MBB- odziv 22 mA ± 20 %
1. alarmno stanje 5 mA

Komunikacioni protokol ESP

Merni opseg
-20°C ~ +88°C
(temperatura)
Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
(radni)
Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
(skladištenja)
Dozvoljena vlažnost 95 % RH
vazduha (bez kondenzacije)

Adapter podnožja za nazidnu montažu YBD-RA Dimenzije ∅ 100 mm x 48 mm

Težina (sa podnožjem) 140 g

Boja slonovače

Kućište Polikarbonat

Standard EN54-Pt5 AS 1603-1

Kompatibilno podnožje YBN-R/3

Tabela 7.
Adapter podnožja za nazidnu montažu MBB-1
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 28/48

- petlja +

Centrala Paralelni indikator QIP-2


(polaritet nije bitan)

4 1
- petlja + 3 2

6
Paralelni indikator QIP-2 5 7
(polaritet nije bitan)

4 1
2
YBO-R/SCI
3
YBN-R/3 izolatorsko podnožje
6
5

Primer 1:
Primer 1
Vezivanje dva ili više detektora
na jedan isti paralelni indikator.
4 1
3 2
YBN-R/3 standardno podnožje
6
5

Žica za izjednačavanje potencijala


(cable screen)

Paralelni indikator QIP-2


(polaritet nije bitan)

4 1
3 2
Primer 2 YBN-R/3 Primer 2:
6
5
Vezivanje jednog paralelnog
indikatora.

4 1
3 2
Primer 3 6
5
YBN-R/3

Primer 3:

Vezivanje podnožja bez


paralelnog indikatora.

- petlja +
nazad ka centrali

Slika 9. Šema vezivanja analogno adresibilnih podnožja YBN-R/3


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 29/48

ADRESIBILNI RUČNI
JAVLJAČ HCP-E
Adresibilni ručni javljač HCP-E je mikroproce-
sorski uređaj razvijen za primenu u analogno-adresi-
bilnim sistemima za dojavu požara i u potpunosti
podržava ESP protokol. Sastoji se od modula sa
pratećom elektronikom koji je smešten u KAC kućište.
Aktiviranja ručnog javljača produkuje signal prekida
(interrupt) najvišeg mogućeg prioriteta definisanog prekidači 1 - 7 : adresa
protokolom, što omogućava gotovo trenutni odziv cen- prekidač 8 nije u funkciji
trale na alarm.
Ručni javljač sadrži LED indikator koji osim
alarmne funkcije kada svetli kontinualno, ima i funkci-
ju indikacije ispravnosti (treperi kod svake prozivke
javljača od strane centrale).
Takođe poseduje funkciju testiranja bez razbijan-
ja stakla, koja se ostvaruje umetanjem test ključa sa
bočne strane kućišta.
Priključci javljača su takvi da omogućavaju nje- HCP-E
govo jednostavno, nepolarizovano povezivanje na
adresnu petlju. Radni napon 17 ~ 41 VDC
Za otežane radne uslove dostupna je varijanta
javljača (tip HCP-W) izrađena u kućištu otpornom Potrošnja
na vodu i pogodna za spoljnu montažu. mirno stanje 230 µA
Adresiranje javljača (postavljanje adrese od 1 do odziv 22 mA ± 20 %
127) se ostvaruje pomoću 7-strukog mikroprekidača. alarmno stanje 4.1 mA

Komunikacioni protokol ESP

Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
(radni)
Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
(skladištenja)
Dozvoljena vlažnost 95 % RH
vazduha (bez kondenzacije)
Dimenzije
89 x 93 x 27,5 mm
(š x v x d)

Težina 100 g

Boja crvena

modifikovani polifenilen
Kućište
oksid

Vodootporna varijanta HCP-W (IP 67 zaštita)

Tabela 8.
Slika 10.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 30/48

MODUL ZA KONTROLU Kontrolna crvena LED treperi kod prozivke


modula od strane centrale, a svetli kontinualno kod
ULAZA CHQ-DIM aktiviranja bilo kog od ulaza.

Modul za kontrolu ulaza CHQ-DIM je mikropro-


cesorski uređaj razvijen za primenu u analogno-adresi-
bilnim sistemima za dojavu požara i u potpunosti
podržava ESP protokol. Montira se na samoj lokaciji u
kojoj treba ostvariti nadzor određenih beznaponskih
kontakata ili prekidača. prekidač 1/2 (DIL2): Tip ulaza 1/2 (A1-B1/A2-B2)
Modul se sastoji od 2 nezavisna ON/OFF ulaza
za kontrolu beznaponskih kontakata/prekidača na ON - normalno zatvoren kontakt (NC)
OFF - normalno otvoren kontakt (NO)
jedinstvenoj adresi. Režim kontrole - kontakt normal-
no zatvoren (NC) odnosno normalno otvoren (NO), se
za svaki od ulaza ponaosob selektuje pomoću mikro- CHQ-DIM
prekidača na samom modulu. Adresiranje modula
(postavljanje adrese od 1 do 127) se ostvaruje pomoću Radni napon 17 ~ 41 VDC
7-strukog mikroprekidača.
Potrošnja
mirno stanje 280 µA
odziv 22 mA ± 20 %
oba ulaza aktivirana 4.3 mA

Komunikacioni protokol ESP

Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
(radni)
Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
(skladištenja)
Dozvoljena vlažnost 95 % RH
vazduha (bez kondenzacije)
Dimenzije
157 x 127 x 35 mm
(š x v x d)
Slika 11.
Težina 75 g

Boja slonovača

Kućište ABS (IP66)


prekidači 1 - 7 (DIL1): adresa Tabela 9.
prekidač 8 (DIL1) nije u funkciji

S+ +
Petlja
SC

NO
S S SC SC
+ +
Petlja A1
B1

Centrala CHQ-DIM NC
A2
B2

Slika 12. Šema vezivanja modula za kontrolu ulaza CHQ-DIM


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 31/48

MODUL ZA KONTROLU
SIRENA CHQ-DSC

Modul za kontrolu sirena CHQ-DSC je mikro-


procesorski uređaj razvijen za primenu u analogno-
adresibilnim sistemima za dojavu požara i u potpunos-
ti podržava ESP protokol. Montira se na lokaciji na
kojoj je predviđena i montaža sirena, ali uz obavezan
lokalni izvor namenjen napajanju sirena (sama adresna
petlja ne bi bila u stanju da obezbedi energiju
neophodnu za njihovo aktiviranje).
Modul na jedinstvenoj adresi objedinjuje sledeće
funkcije:
Slika 13.
- 2 izlaza za aktiviranje sirena čija se kontrola od
strane centrale ostvaruje pomoću odgovarajuće, pro- CHQ-DSC
tokolom predviđene komande
Radni napon
- 1 ulaz za kontrolu prekidača ili nekog drugog
petlja 17 ~ 41 VDC
beznaponskog kontakta
lokalno eksterno
Svaki od dva izlaza je zaštićen osiguračem od 19.2 ~ 30 VDC
napajanje
1.25 A i ima crvenu kontrolnu LED za signalizaciju Potrošnja (petlja)
aktiviranosti. Način aktiviranja (kontinalno ili impul-
mirno stanje 290 µA
sno) je diktiran od strane centrale, pri čemu je za
odziv 22 mA ± 20 %
impulsni režim predviđena sinhronizacija kod istovre-
menog rada više sirena. aktivirana sirena 8 mA po liniji
1A po liniji
Režim kontrole ispravnosti pobudnih linija se Max. opterećenje izlaza
(iz ekster. izvora)
može selektovati pomoću dvostrukog mikroprekidača i
ostvaruje uz primenu završnih otpornika vrednosti 10 Završni otpornik izlaza 1kOhm± 20%, 0.25 W
kOhm. U slučaju detekcije neispravnosti linija aktivi-
raju se žute kontrolne LED diode, a centrali se Alarmni otpornik ulaza 470 Ohm± 5%, 0.25 W
prosleđuje informacija o tipu nastalog kvara.
Modul CHQ-DSC zahteva primenu posebnog, Komunikacioni protokol ESP
eksternog izvora za napajanje nepohodnog za
obezbeđenje energije potrebne za pobudu sirena u alar- Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
mu. Ovaj uređaj čiji je napon takođe nadgledan od (radni)
strane modula se mora sastojati od 24 V-tnog bateri- Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
jskog napajanja i odgovarajućeg punjača. U tu svrhu (skladištenja)
koristiti uređaj tipa ASUP (videti poglavlje Uređaj za Dozvoljena vlažnost 95 % RH
lokalno napajanje ASUP) koji ispunjava navedene vazduha (bez kondenzacije)
zahteve, s dodatnom pogodnošću da je u njegovo
Dimenzije
kućište moguće ugraditi i sam modul CHQ-DSC. 157 x 127 x 35 mm
(š x v x d)
Definisanje uslova za aktiviranje svake od
pobudnih linija ponaosob odvija se u fazi programiran- Težina 120 g
ja (konfigurisanja) sistema, uz korišćenje logičkih
izraza za zavisnost od ulaznih veličina sistema. Boja slonovača
Kontrolna zelena LED treperi kod svake
prozivke modula od strane centrale. Kućište ABS (IP66)

Adresiranje modula (postavljanje adrese od 1 do


127) se ostvaruje pomoću 7-strukog DIL prekidača. Tabela 10.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 32/48

prekidači 1 - 7 (DIL1): adresa prekidač 1/2 (DIL2): Režim kontrole linije za


prekidač 8(DIL1): režim kontrole ul.linije DA-DAC pobudu sirena 1/2 (B1-BC1/B2-BC2)
ON - nema kontrole linije ON - nema kontrole linije
OFF - ima kontrole linije na prekid OFF - ima kontrole linije na prekid/kratak spoj

S+ +
Petlja
SC

S S SC SC B1
+ +
BB Petlja
+
TE-RH-E
BBC
BC1

Centrala CHQ-DSC B2
+
TE-RH-E
DA DAC BC2
+
24V DC
220V AC
470 Ω
Kvar 10k Ω
AKU
Lokalno napajanje

Slika 14. Šema vezivanja modula za kontrolu sirena CHQ-DSC

Uređaj za lokalno napajanje ASUP


Uređaj za lokalno napajanje ASUP obezbeđuje
energiju potrebnu potrošačima kao što su sirene, izvršni ASUP
organi ili konvencionalni detektori sa grupnom adresom
i kao takav je neophodan adresnim modulima tipa Mrežno napajanje 220 VAC ±15%
CHQ-DSC i CHQ-Z.
Sastoji se od rezervnog baterijskog napajanja sa
Rezervno napajanje 2 x 12 VDC/1,2 Ah
odgovarajućim punjačem, smeštenih u istom kućištu u
koje je moguće ugraditi i sam adresni modul. Dimenzije kućišta
Montira se na mestu optimalnom sa stanovišta 220 x 280 x 60 mm
(š x v x d)
kabliranja (blizu samih sirena, izvršnih organa ili zona
sa konvencionalnim detektorima), ali uz obezbeđenje Boja kućišta bela
pristupa adresnoj liniji (petlji) i priključka mrežnog
napona ~220 V.
Tabela 11.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 33/48

LINIJSKI NAPAJANA SIRENA


YBO-BS

Sirena tipa YBO-BS predstavlja inteligentan


akustički signalizator koji može biti instaliran kao
samostalan uređaj (može biti montiran na zid ili plafon
i tada zauzima jednu od adresa is skupa od 1 do 127),
ali i kao podnožje za analogni detektor (tada je
određen adresom samog detektora).
Adresira se pomoću ručnog, baterijski napajanog
programatora (kada je predviđen za samostalan rad),
ili automatski od strane centrale (kada je istovremeno i
podnožje za analogni detektor).
Predstavlja idealno rešenje za primenu u manjim
prostorima, kada nije neophodna veća akustička snaga Slika 15.
od 95 dB na 1m. U fazi konfigurisanja sistema moguće
je za datu primenu definisati ne samo logički izraz za YBO-BS
njeno aktiviranje, već i njenu snagu, ton i režim rada
(impulsno/kontinualno). Radni napon 17 ~ 41 VDC
U takvim primenama eliminiše potrebu za poseb-
nim instalacijama i izvorom napajanja, što je bio slučaj Potrošnja
kod modula CHQ-DSC za aktiviranje standardnih sire- mirno stanje 220 µA
na. odziv 22 mA ± 20 %
Akustičku snagu u rasponu od 85 do 95dB/1m, alarm
kao i ton i režim rada (impulsno/kontinualno) moguće 2.7 mA
(nivo zvuka 85 dB)
je definisati za svaku primenu, pomoću softvera za
alarm
konfigirisanje sistema. 11 mA
(nivo zvuka 95 dB)
Za slučaj samostalne montaže YBO-BS
neophodna je upotreba poklopca tipa SI/CAP Komunikacioni protokol ESP

Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
(radni)
Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
(skladištenja)
Dozvoljena vlažnost 95 % RH
vazduha (bez kondenzacije)

Prečnik ∅ 100mm

Visina sa detektorom 68 mm

Visina sa poklopcem
45 mm
S/I-BC

Težina 200 g

Boja slonovača

Kućište ABS

Tabela 12.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 34/48

MODUL RELEJNIH IZLAZA


CHQ-DRC
CHQ-DRC
Radni napon 17 ~ 41 VDC
Modul relejnih izlaza CHQ-DRC je mikroproce-
sorski uređaj razvijen za primenu u analogno-adresi- Potrošnja
bilnim sistemima za dojavu požara i u potpunosti mirno stanje 300 µA
podržava ESP protokol. Montira se na samoj lokaciji u odziv 22 mA ± 20 %
kojoj treba ostvariti kontrolne funkcije (napr.
Max. opterećenje releja 30 VDC / 1A
isključenje mrežnog napajanja u alarmu, aktiviranje
protiv-požarnih klapni i sl.).
Završni otpornik ulaza 10kOhm± 5%, 0.25 W

Alarmni otpornik ulaza 470 Ohm± 5%, 0.25 W

Komunikacioni protokol ESP

Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
(radni)
Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
(skladištenja)
Dozvoljena vlažnost 95 % RH
vazduha (bez kondenzacije)
Dimenzije
157 x 127 x 35 mm
(š x v x d)

Težina 85 g
Slika 16.
Boja slonovača
Za njega nije potrebna primena lokalnog izvora
kao što je to bio slučaja kod modula CHQ-DSC za
Kućište ABS (IP66)
kontrolu sirena, jer su njegovi relejni izlazi neenergi-
zovani (beznaponski).
Tabela 13.

S+ +
Petlja
SC

S S SC SC
+ + NO
Petlja
NC 30V, 1A max
Rele
1 C

Centrala CHQ-DRC NO

Rele NC 30V, 1A max


Ulaz 2
C
DA DAC

470 Ω
10k Ω

Slika 17. Šema vezivanja modula relejnih izlaza CHQ-DRC


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 35/48

Modul na jedinstvenoj adresi objedinjuje sledeće


funkcije:
- 2 nezavisna relejna izlaza čija se kontrola od
strane centrale ostvaruje pomoću odgovarajuće, pro-
tokolom predviđene komande
- jedan ulaz za kontrolu prekidača ili nekog dru-
gog beznaponskog kontakta.
prekidači 1 - 7: adresa
Definisanje uslova za aktiviranje svakog od
prekidač 8 nije u funkciji
izlaza ponaosob odvija se u fazi programiranja (kon-
figurisanja) sistema, uz korišćenje logičkih izraza za
zavisnost od ulaznih veličina sistema.
Kontrolna crvena LED treperi kod prozivke
modula od strane centrale.
Adresiranje modula (postavljanje adrese od 1 do
127) se ostvaruje pomoću 7-strukog mikroprekidača.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 36/48

MODUL RELEJNIH IZLAZA


CHQ-DRC
CHQ-MRC
Radni napon 17 ~ 41 VDC
Ulazno-izlazni modul CHQ-MRC je mikropro-
Potrošnja
cesorski uređaj razvijen za primenu u analogno-adresi-
mirno stanje 300 µA
bilnim sistemima za dojavu požara i u potpunosti
odziv 22 mA ± 20 %
podržava ESP protokol. Montira se na samoj lokaciji u
kojoj treba ostvariti kontrolne funkcije (napr. Max. opterećenje releja 30 VDC / 1A
isključenje mrežnog napajanja u alarmu, aktiviranje
protiv-požarnih klapni i sl.). Završni otpornik ulaza 10kOhm± 5%, 0.25 W
Činjenica da je relejni izlaz modula opteretiv sa
250VAC-5A omogućava direktno upravljanje mrežno Alarmni otpornik ulaza 470 Ohm± 5%, 0.25 W
napajanih sklopnih uređaja bez primene sprežnih rele-
ja. Napajanje samog modula je sa petlje tako da za Komunikacioni protokol ESP
njega nije potrebna primena lokalnog izvora napajanja.
Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
(radni)
Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
(skladištenja)
Dozvoljena vlažnost 95 % RH
vazduha (bez kondenzacije)
Dimenzije
157 x 127 x 35 mm
(š x v x d)

Težina 85 g

Boja slonovača

Kućište ABS (IP66)

Tabela 13.

S+
Petlja
SC

S S SC SC
+ + NO
Petlja
NC 250VAC, 5A
Rele
COM

Centrala CHQ-MRC
+
Ulaz

470 Ω

10k Ω

Slika 17. Šema vezivanja modula relejnih izlaza CHQ-MRC


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 37/48

Modul CHQ-MRC na jedinstvenoj adresi objed-


injuje sledeće funkcije:
- jedan ulaz NOFF tipa, sa kontrolom linije na
prekid i kratak spoj, za kontrolu prekidača ili nekog
drugog beznaponskog kontakta.
- jedan relejni izlaz (beznaponski kontakt optere-
tivosti 250VAC-5A) koji omogućava direktno upravl-
janje mrežno napajanih sklopnih uređaja bez primene prekidači 1 - 7: adresa
sprežnih releja. prekidač 8 nije u funkciji
Definisanje uslova za aktiviranje svakog od
izlaza ponaosob odvija se u fazi programiranja (kon-
figurisanja) sistema, uz korišćenje logičkih izraza za
zavisnost od ulaznih veličina sistema.
Kontrolna crvena LED treperi kod prozivke
modula od strane centrale.
Adresiranje modula (postavljanje adrese od 1 do
127) se ostvaruje pomoću 7-strukog mikroprekidača.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 38/48

DVOZONSKI MODUL CHQ-Z


Dvozonski modul CHQ-Z je mikroprocesorski
uređaj koji omogućava priključenje konvencionalnih
detektora požara sa grupnom adresom na analogno-
adresibilni sistem i u potpunosti podržava ESP pro-
tokol. Uz njega je obavezna primena lokalnog izvora
za napajanje specificiranog broja konvencionalnih
detektora (ukupno do 2x25), jer sama adresna petlja ne
bi bila u stanju da obezbedi za to potrebnu energiju.
Ova napojna jedinica treba da sadrži 24 V-tno bateri-
jsko napajanje sa odgovarajućim punjačem. U tu svrhu
koristiti uređaj tipa ASUP (videti poglavlje Uređaj za
lokalno napajanje ASUP) koji ispunjava navedene
zahteve, s dodatnom pogodnošću da je u njegovo
CHQ-Z
kućište moguće ugraditi i sam modul CHQ-Z.
Modul se sastoji od 2 nezavisne zone dojave Radni napon
nadzirane od strane centrale na alarm ali i kvar (prekid petlja 17 ~ 41 VDC
ili kratak spoj), i izlaza za aktiviranje paralelnog
indikatora - sve na jedinstvenoj adresi. Kontrola lokalno eksterno
19.2 ~ 28.8 VDC
dojavnih linija se ostvaruje uz primenu specijalnih napajanje
završnih opterećenja (tipski broj TE-RH-E). Potrošnja (petlja)
Aktiviranje paralelnog indikatora sledi nakon mirno stanje 300 µA
alarma u bilo kojoj od dve dojavne zone. odziv 22 mA ± 20 %
Kontrolna crvena LED treperi kod prozivke Potrošnja (eksterni
modula od strane centrale, a svetli kontinualno kod izvor)
aktiviranja bilo koje od zona.
mirno stanje 800 µA
Adresiranje modula (postavljanje adrese od 1 do
127) se ostvaruje pomoću 7-strukog mikroprekidača. obe zone u alarmu 70 mA
Napomena: Završno opterećenje
TE-RH-E
1) Modul ne obezbeđuje priključenim detektori- zone
ma funkcije koje imaju analogni adresibilni detektori
SLR,DCD: 25 max
(autokalibracija, itd), tako da je preporučljivo koristiti Br. klasičnih
HF-24, SPB-ET/SRA-
ga samo u slučajevima kada treba iskoristiti već posto- detektora/zoni
ET: 6 max
jeće klasične detektore kao deo novog, analogno-
adresibilnog sistema, ili za priključenje INFRA- Broj klasičnih ručnih
neograničen
BEAM SPE-ET i SRA-ET detektora na analogno- javljača/zoni
adresibilne sisteme, pošto su ovi detektori po tipu
alarmnog izlaza pragovski (konvencionalni) i kao Komunikacioni protokol ESP
takve moguće ih je vezati na njegove dojavne ulaze.
Temperaturni opseg
Za izvođenje ostalih instalacija specifičnih za ovaj tip -10°C ~ +50°C
(radni)
detektora slediti instrukcije iz uputstva za projektovan-
je konvencionalnih sistema (QUADEL Niš). Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
2) Za povezivanje detektora u EX varijanti za (skladištenja)
potencijalno eksplozivne sredine treba koristititi IS Dozvoljena vlažnost 95 % RH
varijantu modula (tipska oznaka CHQ-Z(IS)) vazduha (bez kondenzacije)
Dimenzije
185 x 97 x 30 mm
(š x v x d)

Težina 100 g

Boja slonovača
prekidači 1 - 7: adresa
prekidač 8 nije u funkciji Tabela 14.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 39/48

S+ +
Petlja
SC

I-Y(ST)Y 1x2x0,8mm
S S SC SC + ...
+24V In + + Ka sledećem SPC-ET predajniku
Petlja
+24V Out +24V Zona 1 ... TE-RH-E
0V In ...
0V Out 0V
Centrala CHQ-Z +
Zona 2 SPC-ET P+
(predajnik) Ka centrali
Indikator P-
+ Varijanta 1 (*)
P+ P-

+ Varijanta 2 (*) I-Y(ST)Y 1x2x0,8mm


24V DC
220V AC
P+ P-

AKU SPC-ET
Lokalno napajanje (prijemnik)

* Napajanje SPC-ET predajnika 24VDC je moguće


obezbediti na bilo koji od načina datih varijantom 1 PAN+ Z+(EOL)
(od centrale) ili varijantom 2 (od prijemnika), TE-RH-E
PAN- Z-(EOL)
pri čemu je u varijanti 1 moguće koristiti jedinstvenu liniju.
I-Y(ST)Y 1x2x0,8mm

REM
+ -

Paralelni indikator

Slika 19. Šema vezivanja dvozonskog modula CHQ-Z

S+ +
Petlja
SC

S S SC SC + ...
+24V In + +
Petlja Zener ...
+24V Out +24V Zona 1 barijera TE-RH-E
...
0V In
0V Out 0V
Centrala CHQ-Z (IS) + ...

Zona 2 Zener ... TE-RH-E


barijera
Indikator ...
+

+
24V DC
220V AC

AKU
Lokalno napajanje

Slika 20. Šema vezivanja dvozonskog modula CHQ-Z (IS)


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 40/48

JEDNOZONSKI MODUL
CHQ-SZM
Jednozonski modul CHQ-SZM je mikroproce-
sorski uređaj koji omogućava priključenje do 6 kon-
vencionalna detektora na jedinstvenu adresu analog-
no-adresibilnog sistema i u potpunosti podržava ESP
protokol.
Uz njega nije potrebna primena lokalnog izvora
za napajanje kao što je to bio slučaj kod dvozonskog
modula CHQ-Z, ali je zato broj detektora limitiran na
6 po modulu, ili jedan SPB-ET odnosno SRA-ET.
Modul ne obezbeđuje priključenim detektorima
funkcije koje imaju analogni adresibilni detektori
(autokalibracija, itd), tako da je preporučljivo koristiti
ga samo u slučajevima kada treba iskoristiti već posto-
jeće klasične detektore kao deo novog, analogno-
adresibilnog sistema, ili za priključenje detektora u Ex
izvođenju, preko Zener barijere na dojavnoj liniji.
Modul sadrži jednu dojavnu liniju (zonu) nadzi- prekidači 1 - 7: adresa
ranu od strane centrale na alarm ali i kvar (prekid ili prekidač 8 nije u funkciji
kratak spoj) i izlaz za aktiviranje paralelnog indikato-
ra. Kontrola dojavne linije se ostvaruje uz primenu CHQ-SZM
specijalnog završnog opterećenja (tipski broj
TE-RH-E). Radni napon 17 ~ 41 VDC
Aktiviranje paralelnog indikatora sledi nakon Potrošnja
alarma dojavne zone. mirno stanje 260 µA
Kontrolna crvena LED treperi kod prozivke odziv 22 mA ± 20 %
modula od strane centrale, a svetli kontinualno kod alarm 67 mA
aktiviranja dojavne zone Završno opterećenje
Adresiranje modula (postavljanje adrese od 1 do TE-RH-E
zone
127) se ostvaruje pomoću 7-strukog mikroprekidača. SLR,DCD: 6 max
Broj klasičnih
HF-24, SPB-ET/SRA-
detektora/zoni
Napomena: ET: 1 max
1) Modul ne obezbeđuje priključenim detektori- Broj klasičnih ručnih
neograničen
ma funkcije koje imaju analogni adresibilni detektori javljača/zoni
(autokalibracija, itd), tako da je preporučljivo koristiti
Komunikacioni protokol ESP
ga samo u slučajevima kada treba iskoristiti već posto-
jeće klasične detektore kao deo novog, analogno- Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
adresibilnog sistema, ili za priključenje INFRA- (radni)
BEAM detektora tipa SPB-ET i SRA-ET na analogno- Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
adresibilne sisteme, pošto su ovi detektori po tipu (skladištenja)
alarmnog izlaza pragovski (konvencionalni) i kao Dozvoljena vlažnost 95 % RH
takve moguće ih je vezati na njegove dojavne ulaze. vazduha (bez kondenzacije)
Za izvođenje ostalih instalacija specifičnih za ovaj tip Dimenzije
157 x 127 x 35 mm
detektora slediti instrukcije iz uputstva za projektovan- (š x v x d)
je konvencionalnih sistema (QUADEL Niš).
2) Činjenicu da modul CHQ-SZM za napajanje Težina 75 g
konvencionalnih detektora ne koristi energiju
Boja slonovača
dodatnog eksternog izvora već same adresne petlje,
treba uzeti u obzir prilikom proračuna kabla (videti
Kućište ABS (IP66)
poglavlje Proračun kablova).
Tabela 15.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 41/48

S+ +
Petlja
SC

S S SC SC
+ + L
Petlja
... TE-RH-E

Centrala CHQ-SZM
L

Slika 22. Šema vezivanja jednozonskog modula CHQ-SZM (primer sa konv. detektorima)
* Napajanje SPC-ET predajnika 24VDC je moguće Ka sledećem SPC-ET predajniku
obezbediti na bilo koji od načina datih varijantom 1
(od centrale) ili varijantom 2 (od prijemnika),
pri čemu je u varijanti 1 moguće koristiti jedinstvenu liniju.

I-Y(ST)Y 1x2x0,8mm
P+ SPC-ET
Ka centrali (predajnik)
P-
Varijanta 1 (*)
P+ P-

Varijanta 2 (*) I-Y(ST)Y 1x2x0,8mm

P+ P-
S+
SC SPC-ET
(prijemnik)

S S SC SC
+ +
Petlja

+ I-Y(ST)Y 1x2x0,8mm PAN+ Z+(EOL)


CHQ-SZM Zona PAN- Z-(EOL) TE-RH-E

REM
+ -

Paralelni indikator

Slika 23. Šema vezivanja jednozonskog modula CHQ-SZM (primer sa SPC-ET)


Reflektor

S+
SC SRA-ET
(primo-predajnik)

S S SC SC
+ +
Petlja
+ I-Y(ST)Y 1x2x0,8mm Z+(Pan) Z+(EOL)
Zona Z-(Pan) Z-(EOL) TE-RH-E
CHQ-SZM
REM
+ -

Paralelni indikator

Slika 24. Šema vezivanja jednozonskog modula CHQ-SZM (primer sa SRA-ET)


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 42/48

QCH ADRESNI MODULI mena itd. Njihovo povezivanje na adresnu liniju


(petlju) je moguće samo uz upotrebu odgovarajućih
sprežnih (interfejsnih) adresnih modula.
Kombinovanjem postojećih perfomansi detektora
požara i ostalih elemenata kompatibilnih HOCHIKI Izlazni elementi
ESP komunikacionom protokolu i razvojem sop-
stvenih senzorskih interfejsnih modula koji imaju Razni svetlosni i zvučni signalizatori kao i kon-
generički karakter i omogućavaju integraciju eksternih trolni elementi, sklopke itd. mogu se priključiti na
mernih pretvarača različite namene, QUADEL je izlaze na samoj centrali ili na odgovarajućih izlazne
proširio opseg delovanja sistema sa tipično požarnih i module koji su sastavni elementi adresne petlje.
na ostale parametre i merne veličine koje mogu biti od Programiranjem matrice njihovog aktiviranja u okviru
značaja za monitoring objekata. konfiguracionog programa za servisni računar,
Adresni moduli serije QCH su moduli bazirani moguće je formirati veoma fleksibilnu strukturu odzi-
na primeni generičkog, ESP protokolu kompatibilnog va sistema u zavisnosti od ulaznih parametare. Tipična
interfejsnog modula ipa CHQ-FIO, koji omogućava primena je uključenje-isključenje požarnih ventila-
monitoring kako digitalnih (ON/OFF), tako i analog- cionih klapni, energetskog napajanja itd.
nih veličina. Time je otvoren prostor za integraciju Priključenjem podcentrala za upravljanje
mernih pretvarača različite namene u jedinstveni sis- gašenjem tipa SQS-101A na samu adresnu liniju
tem sa senzorskim i pomoćnim uređajima za dojavu i moguće je konfigurisati distribuirane sisteme za gašen-
upravljanje gašenjem požara (BUILDING MONI- je veoma velikog kapaciteta, uz korišćenje svih pogod-
TORING sistem), uz korišćenje svih pogodnosti koje nosti koje pružaju savremeni analogno-adresibilni
pružaju savremeni inteligentni adresibilni sistemi (jed- detektori požara (videti poglavlje 8. SQS101 sistem za
nostavno ožičavanje, mogućnost formiranja i veoma upravljanje gašenjem - Integracija u analogno-adresi-
kompleksnih logičkih izraza u procesu programiranja bilni sistem - varijanta SQS-101A, Uputstvo za pro-
izvršnih funkcija sistema). Svaki od modula zauzima jektovanje konvencionalnih sistema).
samo jednu adresu iz opsega 1-127 po adresnoj petlji
što omogućava formiranje sistema veoma velikog Napomena
kapaciteta .
Neki od raspoloživih modula iz ove serije su: 1) Prilikom projektovanja modula serije QCH
- QCH-A3 - interfejsni modul sa 3 analogna nezavisno od tipa modula u proračunu kablova i rez-
ulaza (8-bitna rezolucija, naponski ili strujni ulazi 4- ervnog napajanja sistema ukalkulisati parametre
20mA). Ovi moduli omogućavaju integrisanje sistema adresnog modula CHQ-FIO date u tabelama.
za detekciju gasa ili drugih kontrolno-mernih sistema. 2) Za primenu QCH modula neophodno obezbe-
- QCH-Z8 - interfejsni modul za povezivanje do diti posebno mrežno napajanje - rezervno napajanje se
8 ulaznih linija sa kolektivnom adresom smešta u samo kućište modula. Pri tome je moguće
- QCH-IO8 - interfejsni modul sa 8 ulaza (ON- smestiti i više QCH modula u jedinstveno kućište,
OFF tipa) i 8 izlaza (relejni ili open collector) ukoliko to nalaže topološka struktura sistema.
- QCH-GV - modul za govornu alarmnu signal-
izaciju, sa mogućnošću snimanja 8 govornih poruka
(do 1 minuta po poruci) i njihove reprodukucije putem
eksternog zvučnika ili integracije u eksterni sistem
ozvučenja.
- SQS-101A - podcentrala za upravljanje gašen-
jem.

Ulazni elementi

- Analogni adresibilni elementi kao što su detek-


tori dima, temperature, ali i drugi merni pretvarači kao
što su merači relativne vlažnosti, gasni detektori i sl.
- Adresibilni elementi ON/OFF tipa kao što su
ručni javljači ili interfejsni moduli opšte namene.
- Detektori požara sa kolektivnom adresom kao
što su linijski (BEAM) detektori dima, detektori pla-
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 43/48
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 44/48

MASTER ADRESIBILNO
PODNOŽJE YCA-RL/5H2
Adresibilno podnožje YCA-RL/5H2 omogućava
priključenje konvencionalnih (pragovskih) detektora
na analogno-adresibilnu petlju i u potpunosti podržava
ESP protokol.
U samo podnožje moguće je umetnuti sledeće
tipove konvencionalnih detektora proizvodnje
HOCHIKI:
• SLK-E optički detektor dima
• SLR-E optički detektor dima (ASX "flat
response"generacija)
• DCC-1E kombinovani termički detektor
(gradijent 1)
• DCC-2E kombinovani termički detektor
(gradijent 2) Slika 22.
• DCD-1E kombinovani termički detektor
(gradijent 1)
• DCD-2E kombinovani termički detektor YCA-RL/5H2
(gradijent 2)
• HF-24 detektor plamena. (*) Radni napon 17 ~ 41 VDC
Sem toga, samo podnožje poseduje priključak za
povezivanje do 5 eksternih konvencionalnih detektora Potrošnja
sa njihovim, takođe konvencionalnim podnožjima. Ovi mirno stanje 260 µA
detektori mogu biti bilo koji standardni, 24 V-tni, odziv 22 mA ± 20 %
pragovski termički ili detektori dima. alarm 67 mA
Informacije koju master podnožje prosleđuje Završno opterećenje
TE-RH-E
centrali obuhvataju, osim alarma bilo kog od detekto- zone
ra, i stanje ispravnosti eksterne dojavne linije i prisust- Br. klasičnih detektora
va detektorskih umetaka. master podnožje SLR,DCD,HF-24: 1
Kontrola eksterne dodatne dojavne linije se ost-
pomoćna (slave) linija SLR,DCD: 5 , HF-24: 0
varuje uz primenu specijalnog završnog opterećenja
(tipski broj TE-RH-E). Komunikacioni protokol ESP
Kontrolna crvena LED treperi kod prozivke
detektora od strane centrale, a svetli kontinualno kod Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
aktiviranja nekog od detektora (radni)
Inače, kao podnožje YCA-RL/3H2 tako i ovo ne Temperaturni opseg
-30°C ~ +70°C
omogućava funkcije koje imaju analogni adresibilni (skladištenja)
detektori (autokalibracija, itd), tako da je preporučljivo Dozvoljena vlažnost 95 % RH
koristiti ga samo ukoliko za to postoje neki drugi vazduha (bez kondenzacije)
razlozi (napr. kada treba iskoristiti već postojeće
klasične detektore kao deo novog, analogno-adresi- Dimenzije ∅ 100mm
bilnog sistema, ili za priključenje detektora u Ex
izvođenju, preko Zener barijere na eksterni Težina 75 g
priključak).
Takođe, veoma je bitno imati na umu da je ovo
Boja slonovača
podnožje jedino koje omogućava primenu detektora
plamena HF-24, po svojoj prirodi pragovskog, dakle
konvencionalnog detektora, u analogno adresibilnim Kućište ABS (IP66)
sistemima.
Činjenicu da podnožje YCA-RL/5H2 za napa- Tabela 16.
janje eksterne dojavne linije koristi energiju same
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 45/48

adresne petlje treba uzeti u obzir prilikom proračuna petlju, na eksterni priključak podnožja ne mogu se
kabla (videti poglavlje Proračun kablova). povezivati dodatni detektori. Takođe, detektor HF-
(*) Napomena: 24 ni u kojoj varijanti ne sme biti upotrebljen kao
Kada je kao umetak podnožja YCA-RL/5H2 eksterni za podnožje YCA-RL/5H2, već samo kao
primenjen detektor plamena HF-24, što je jedini njegov umetak.
mogući način za njegovo priključenje na adresnu
+ +

p p
e paralelni indikator e
t t
lj lj
a YCA-RL/5H2 4 1 a
3 2

- 6 -
5

4 1
3 2

6
YBN-R/4
5

4 1
3 2
YBN-R/4
6
5

4 1
3 2
YBN-R/4
6
5

4 1
3 2
YBN-R/4
6
5

4 1
3 2
YBN-R/4
6
5

TE-RH-E

Slika 23. Šema vezivanja master adresibilnog podnožja YCA-RL/5H2


Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 46/48

ADRESIBILNO PODNOŽJE
YCA-RL/3H2

Adresibilno podnožje YCA-RL/3H2 omogućava


priključenje konvencionalnih (pragovskih) detektora
na analogno-adresibilnu petlju i u potpunosti podržava
ESP protokol. Obezbeđuje kontinuitet linije i u slučaju
odstranjivanja umetka, ali uz signalizaciju od strane
centrale. Ipak, informacija koju prosleđuje centrali je
ON/OFF tipa (alarm/normalno stanje), a ne i puna
vrednost merene veličine kao što je slučaj kod analog-
nih detektora. Samim tim ne pruža mogućnost
autokalibracije ili individualnog postavljanja alarmnog
praga.

Kontrolna crvena LED treperi kod prozivke


detektora od strane centrale, a svetli kontinualno kod
aktiviranja detektora
Slika 24.
Uz ovo podnožje je moguća primena sledećih
detektora proizvodnje HOCHIKI:

• SLK-E optički detektor dima

• SLR-E optički detektor dima (ASX "flat YCA-RL/3H2


response"generacija)
Radni napon 17 ~ 41 VDC
• DCC-1E kombinovani termički detektor
(gradijent 1) Potrošnja
mirno stanje 245 µA
• DCC-2E kombinovani termički detektor odziv 22 mA ± 20 %
(gradijent 2) alarmno stanje 5 mA

• DCD-1E kombinovani termički detektor Komunikacioni protokol ESP


(gradijent 1)
Temperaturni opseg
-10°C ~ +50°C
• DCD-2E kombinovani termički detektor (radni)
(gradijent 2) Temperaturni opseg
-30°C ~ +60°C
(skladištenja)
Napomena:
Dozvoljena vlažnost 95 % RH
1) Iako ovo podnožje konvencionalnim detek- vazduha (bez kondenzacije)
torima daje funkciju individualnog adresiranja, ostale Dimenzije ∅ 100 mm
funkcije koje imaju analogni adresibilni detektori
(autokalibracija, itd) ovde nisu dostupne, tako da je
preporučljivo koristiti ga samo ukoliko za to postoje Težina 75 g
neki drugi razlozi (napr. kada treba iskoristiti već pos-
tojeće klasične detektore kao deo novog, analogno- Boja slonovače
adresibilnog sistema).
Kućište ACS
2) Detektor plamena HF-24 ne može biti pri-
menjen uz ovo podnožje - za njega je predviđeno
samo master adresibilno podnožje tipa YCA- Tabela 17.
RL/5H2.
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 47/48

IZOLATOR KRATKOG SPOJA


YBO-R/SCI
Izolator YBO-R/SCI ima funkciju detekcije
kratkog spoja na liniji, nakon čega odsečak linije u
kratkom spoju lociran između dva najbliža susedna
izolatora biva izolovan. Tada se aktivira dvostrani
pristup liniji što omogućava da svi elementi petlje,
sem onih povezanih na izolovani odsečak, ostanu pot-
puno operativni, uz odgovarajuću signalizaciju od
strane centrale. Takođe, na samom izolatoru postoji
signalizacija kvara na liniji (žuta LED dioda).
U slučaju prekida adresne linije takođe se aktivi-
ra dvostrani pristup i time na isti način obezbeđuje
operativnost sistema.
Izolator je dostupan u sledećim varijantama:
- forma podnožja za adresibilni detektor (pojed-
nostavljena instalacija). Slika 26.
- forma u DIN kućištu za montažu na šine u
razvodnim ormanima (oznaka CHQ-SCI/DIN ).

Napomena:
1) Izolatori kratkog spoja su elementi bez
adrese, tako da njihov ukupan broj ne ulazi u sumu
od 127. Mogu biti locirani bilo gde na liniji. Na pro-
jektantu je da za konkretnu primenu izvrši podelu
linije na odsečke i time odredi potreban broja izola-
tora, pri čemu je jasno da jedna petlja mora imati
bar dva, a maksimalno onoliko izolatora koliki je
broj adresnih elemenata. Za standardne primene se
ipak, imajući u vidu ekonomski faktor, preporuču-
je srazmera od 10 do 15 elementa na 1 izolator.
2) Za slučaj samostalne montaže YBO-R/SCI
u formi podnožja neophodna je upotreba poklopca
tipa SI/CAP
Strana
ANALOGNI ADRESIBILNI SISTEMI 48/48

SADRŽAJ
UVOD.........................................................................................................................2
OPŠTI DEO ...............................................................................................................3
Zašto “adresibilni”? ..............................................................................................3
Zašto “analogni”? .................................................................................................3
Zašto “inteligentni”? .............................................................................................3
STRUKTURA ADRESIBILNOG SISTEMA ................................................................4
PRORAČUN KABLOVA.............................................................................................6
Izbor tipa kabla.....................................................................................................7
ESP KOMUNIKACIONI PROTOKOL.........................................................................8
POSTAVLJANJE ADRESA ........................................................................................8
INSTALACIJA I ODRŽAVANJE..................................................................................8
CENTRALA ALPHA 1100 ..........................................................................................9
Hardver ................................................................................................................9
Softver..................................................................................................................9
Rukovanje ..........................................................................................................13
Organizacija zona ..............................................................................................13
Proračun rezervnog napajanja...........................................................................13
CENTRALA ALPHA 2100 ........................................................................................17
Hardver ..............................................................................................................17
Softver................................................................................................................17
Rukovanje ..........................................................................................................18
Organizacija zona ..............................................................................................20
Proračun rezervnog napajanja...........................................................................21
ANALOGNI OPTIČKI DETEKTOR DIMA ALG-E.....................................................25
ANALOGNI TERMIČKI DETEKTOR ACB-E............................................................26
ANALOGNI KOMBINOVANI DETEKTOR ACA-E....................................................27
ADRESIBILNI RUČNI JAVLJAČ HCP-E ..................................................................29
MODUL ZA KONTROLU ULAZA CHQ-DIM ............................................................30
MODUL ZA KONTROLU SIRENA CHQ-DSC .........................................................31
Uređaj za lokalno napajanje ASUP....................................................................32
LINIJSKI NAPAJANA SIRENA YBO-BS ..................................................................33
MODUL RELEJNIH IZLAZA CHQ-DRC ..................................................................34
MODUL RELEJNIH IZLAZA CHQ-MRC ..................................................................36
DVOZONSKI MODUL CHQ-Z .................................................................................38
JEDNOZONSKI MODUL CHQ-SZM........................................................................40
QCH MODULI ..........................................................................................................42
MASTER ADRESIBILNO PODNOŽJE YCA-RL/5H2 ..............................................44
ADRESIBILNO PODNOŽJE YCA-RL/3H2 ..............................................................46
IZOLATOR KRATKOG SPOJA YBO-R/SCI.............................................................47
SADRŽAJ.................................................................................................................48