·paQ.Jiili.l,.J ~UJOJ R.UtJ U! U.O}pllpO..ld(1J JO S~l{~ IIV 'our SiaJd J!

",apo'jf Rq aMI @ l~lJIJRdO::J

sn 2UHl"!ap ;ue aM rel(l az!scl(dwa 01 lUCM I 'uO!l::>U!1sypeJlUO::> UI (" Jal(lJn} JO} 'aWnrOA Sfl(l 'z Jaldcl(:) !n~gOZ odd 'sset !t 'U puc

odd 'tg61 'u!alSJaAHS aas) -amreu U! ::>j1S!n2uH A{luaJal(UJ IOU

Snp[S aAne::>!unwmo;) Jo/pue aA!Hu20::> /suopaunj Il"!nlda::>uo::> AIIUaJedsueJl '01 H "a::>npaJ" JO 'WOJ} If aApap 01 Sldwane pane:>-os l(l!M-Sarnpow reluaw panc:>-os OlU! palCrmHaJ -'d~'dNl'U }O "Alrmc,,, peJlsqe pue C,aAHCJaua2" JO) aAHnH1SUQ;) Sn(lw«~UCllnE!i~ ue sa a2cn2uer U! armanns aNeJaAO;)S!p lpns }O srueis al(l SlS'eJIUO~ 'pa)):oAU! A[['ensn Sf AWOI0l(;)!P aSle} C 'WJoJ ;)!lsyn2uH .. -JenuaJaJaJ ,0 suo!ssms!p rusoar lSOW uI 'a2en2uEr 2u!ApnIS JO} "-'I.~Ul1Il""".""i aAmu20;) pue ';)Ho!WaS 'IEJnpn.J1S 2unelaJ 'pa)):OAU! aAel( I se "dll-'IJI~t.I u "Jeuo!punJ" lpns 2uome sa;)uaJamp al(l dn nrtod am lOll 'laslno al(l

. AJOal.{l .• 'T;'·g" ... ·:··

JOJ aJal.{ paleaJl euaurouaqd ;)Bpads aql ,0 SUO!ll?;)HdWf aq1 le iUN puooas al(.l 'uope;)lunmwo;) ul?wnl.{ JO S;)Hofwas aql uf WJoJ a21m~rUer~o suo!pun, al(l JO anPIA Aq A[UO lSaJaluy [l?;)!20[Oq;)ASd reJaua2 10 . aAmu2o;) l? Sf (sHun reli2fs }O uonez!Ue2Jo aq1) WJo, a2en2uel -un AlaleWmn leql 2u!zpoal{1 pue S!SApme ;)HSfn2u!I }O A2alEJ1S e

-[! 01 Sf wP''! lSJH aql. 'uone1saJlul?w (Il?uomsodoJd JO) Je1.IOIll?:lm;}Jd-Dl!E

-[EHuaJapJ '{eJ1Ua;) lSOW SH U! a2en2ul?r JO arruonns aql aHJapun 01.

leql sa{dpupd reuoIPun} aql }O autos AJ![dwaxa 01 lUl?M I 'Jaldl?q;) S!ql

NOI.l:>f1GOlIlNI 'I

1£909 S]ou!1l1 o$v:J!IJ:J /0 !l1!S..IiJa!Un aliI' !i$olodo,iIJIUV /0 luaUll..1vdaG

NIH.lS'HtlA lIS lHVH:JIW .' '.

1l11:J.J.11.J.o!H 111HUoJoJ0'lT 11 JO SUOHl1:JUduq aarl!uEo:J

lZI

SNOI.l V::>I1dWI 3Ar.uN~O::> :AH::>UW3IH lVLlN3U3.:l3U 'f..

l

A;'Hsnr reqt a8Jawa S){JOMaWl?.l1 8u!z!reJaua8 'UOP1?.IqH1?;) q;)ns WOJd ' 'u 001 'dd '9S'61 'p ~S8UmJM J1?(ndod pU1? (1?;)!uq;)al qloq U! pazts "If" -ura A(tPHdxa pOI.{M nnod 1?) S!S1?q papunors AII1?;)paJoaqt 1? uo a8tm.8U1?I' suo AUl? }O sapo8at1?:J al.{t JO arruau al.{l aU!W.Iatap 01 S1? os Sil81?n8uel', " SSOJ;)1? sap08a11?;) re;)Heww1?J2 }O-lIilAHU1?lsqns" pue Il?WJOJ I.{toq-uoH, -l?JqHl?;) [nJaJt;!;) Aq 1da;)xa anuanns juanroo I.{;)ns ApntS Ot ilN!ssodw! t! asmoo ,0 'apow pmope:l!paJd-pul?-IenUaJa,aJ al.{t u! a8en8u1?1 10 2u!ue<mL~) JO "tuatuo;)" al.{t JO arruonns al.{t atnmSUOJ Aal.{t 'SP.IOM .IalI10 u! ~,il 18el:l8q'e( }O SW.IoJ al.{t Aq Jo-pat1?;)!paJd/ot-paJJaJa.I S! tt;!qM JO arruonns ::.rn'"iT", -11? Ane;)HS!mlu!I al.{t WJoJ St;!ilJ1? l.{:Jns '(s)W.IoJ [l?p08al1?;) HO tilS) e Aq paleu8!s AIIe!tuaJamp pue Aue;)Hpads aq 01 sursas tel.{1 snraaa or aAn1?laJ uonezHepow sH JO) UOHl?;)!paJd-pue-a;)uaJilJa.I }O eaJe

Aq sap08a1e:l JO ){1?ads U1?:l aM 'Ma!A JO tu!od-Ieuo!SUalxa uaAa saumauros ~ pue-IeuoHou aqt WOJd 'ansst alIt JO ap!s suo A[UO S! (e;)180[odAl J!aqt pue 'sap02ale;) JO UOHl?zlJap1?Jel.{:l I1?W.IoJ a1.Jt

'wa1.Jl }O tq2!S 01 S1? sanssr asa1.Jl pa.IJilJap os S1?1.J WSH1?Jn1:lnJ1s U1?l){swolQ (8uwnpu! q8no.Il{t p[aHwoo[fI WOJJ UOmpeJ1 lSnewJoJ ue;)pawy al.{t A[UO ' ,

U! S;)pS!n8un ueamssneg-rsod [1?UOmp1?J1 uaaq se1.J st;! 'sap08areJ PJOM ' laAal alIt 1e suopsanb [l?Huassa asa1[1 punoJe paz!U1?8Jo aJl? pOI.{M pue '.IIdl~C':',;',: 'seog ,0 s2u!H.IM alIt 'asJno;) JO 'S!SAIl?Ul? JO S(ilAilr u!l?tJa;) ot aABl?[aJ

-JnJtS ::jnsln8uH Je[nJHJl?d AU1? U! .u08atl?:l Je[n:lHJl?d AUl? .IoJ .:

SSOJ;)1? an(l?A JHu1?was Il?pua.Iamp JO uopl?A.Iasa.Id) AtPl?deJ 8u![1?u8!s JO linnb}qn JO ssau~snqo.l put;! (1iJ!3uaZouwlJ uuoj-surpoo JO) W.IO} 2u!pOJi>

ul 3::JUV}.ItJa }O saaJ2ap tUiuaHIP }O pU1? 2u!po;) JO ssaupa.l!p pue ' , '

}O saaJ2ap tuaJaJJ1P JO '11?ads UiHn 11.J8!w aM 'l?paH.I:l IeW.IoJ 1ualP01J2 lj'HM 'J1a : lioq eu; S3CJ.O[ pJE 31J.L : F!B 31J1 saao[lioq alJ.L U! StUa01!HS1IOJ',; JO uOHl?Jn8!}U0:J al.{; U! papo;) S! NOIl:)V-dOJO .u02atl?;) I1?qo[8 al.{l '(s81:1[ :) pa8Sv[ '(~d :) peppnd '(S'!I"ffi :)

JO sauraqdrour paXluns aqt U! papo;) Sl (3SN3l) l.SY d JO .u08al1?J 'APl?HWIS ~UoHl?~Ouap u01wn1.J 01 2u![eu8fs AIIl?HUa.IaJJ!p surais asa1.Jl }O . JO sa:Jua.IJnJJO 'Ienba 8u!aq s2uI4~ Jal.{~o Ill? '-}v,onl:1a,mq '-.IaZvuaa} '-ul:1wom SSl?P al.{l JO surais alj't uf 1[sn8ua U! papo:J Sf NVWflH J0.uo.8all?;) I01:>pcaI al.{l; 'a;)uaH 'suonnqplsIP/sapuanmSUO;) Ja1[lo ul sd!qsuOHl?{a.I Iep02all?;) . .,. aA011[ AlalO1J1?das AllW s1uawala .uaA asa1[l1[2no1[t uaAa '(s)alnI reuonnq!JlsIP ' alqllHpads autos Japun sluawala JHSIn2uH }O sluawa8uuJJl! A:lUanHISUOJ .IU(O:JH.I01d JO SUOHl?JmlHUO:l Aq ArUO papo:J sap02all!:J aso1[l aJ01 sapo2alej 3J\.Il.Wn~I.:lNO::> .10 lVH01~ 'Ane.Iaua8 aJOW uaA3 'WJoJ JO s'fUntp paZ!s" -ouraqdrour U! papo:l 'saFo8atl?;) ;)Iwaqd.Iow a[dwl?Xa JOJ 'WJO} :lHS!n2uH JO SUO!PU.IJ arq01IOS! 'snonuuuoo ul papo;) sa!J02alO1;) aso1[l aJe S!SAI1?Ul! JO . • (aAa[ pmonnqplS!p J01ImHJed auros Ie sap02all?;) 31HV .LN3Yi!~3S JO lV::>Ol 'hi' -(01Jaua~ aJOW 'swal! I'E!J!xaI JO sassep U! papoo sap08aleJ asoql se sap08ale)' lV::>IX31 }O aldwExa JOJ ){01ads Ul?;) aM 'Ma!A JO WIod Il?W.IO} alj'1 WOJd

'01paIPJ-I1?UO!SUalXa uaAa sauinauros PUl?-"IEUOHou" "(eWJoJ,, 1[10q Aq sapO~alO1;) le:JHeWW'E!J2 JO sadAt azp02alE:J Jsd!lj'suonelaJ !3U!PO;) l.{:Jns UO pas01g 'a;)UaIUaS 01 U! Alpe[n2aJ I01W.I0J aLJ1

,0 anrasard alj't I.{HM palO1pOSSU 2u!ueaw }O l?iU01 palO1u8!s AUl?HUalamp pue . ',{I101JHpads aqi JO aJn101U al.{l 8U!AJpads pueq .Iaqto a1[1 uo pue 'uo!lnqplsIP ,0 SUOmpUO:l snotrez, Japun 'Il?u2!s arqEHHuap! sl! sa1nmSUO;) 1011[1 A1pe(n2aJ <lq1 JO aJnlO1U a1.Jl pU1?lj' suo aliI uo 2u!AJpads 'uomuuap piuoqJUe e sannbar A;02aI01:J I01:JHl?WWl?J8 AUl? lel{l sno1Aqo s1 11 's8u!u01aw

. .10 [eu2!s A[[eHUaJaJJ!p PUl? AUl?:JHpads a8en.8ul?I uI UOneZ!UE!3JO

. . "II?WJoJ IO SaHP01(n8aJ 101qt SAl?M paJ!pu! JO pal!p a1[1 U! lP!Idw! sap08al1?J '>;11-11 'S3rnO~3.LV::> lV::>I.LVYi!WW~ 10 tdaJuo:l aql q2noJ1.Jt pa1E[mnJl? aq . UEJ arruarujs ;)HS!n8uH [01UOHl?:>IpaJd-pU1?-(01HUaJaJaJ }O padsl? S!4.L

. '8U'fueaw JO 8UJpm padeqs AI[1?p08all?;) a4f 'ANpnpalI! 'S! WlOJ a81?n8ue( . S! II '.uoatp aA!l!li8o:J JOJ a8l?n8ue(10 uoduq anJl a1[l 8UJpunoJUo:J 'saWn:js 1S0W U! paJOli8! JO papa~au uaaq Sl?lI 'aJa1[ sn ursouoo ~!ssa;)ClU JO lsnw ••..... . .• auo 'srapow lj'Jns JO pads01 [1?JHPJ e lng 'pa(apow os aq Ul!:J H 1E4f tUa1xa "'a4l 01 'a2erurueI J1?Jnteu JO ampnns (eWJoJ al.{t [apow isaq safTU JO sarruonns JO

.spU!'f1t1lj'M pug 'sazru;o SPUN le1[M 'sapusruusuco .l!aqt uo sampins JO spUN

')I?l{M 'SHun Are1UawaJ<l JO spUN ll?lj'M-lllJOJ Ie:l~oIouoqd pUl! JIP01luAS01.Jd ";'~~ow ll! uonnq!.l1sw JO ~IJt!rn8aJ tU1?J!:J!U81S A:JaAa-pU1?-([1? aqp:>sap Ot lsaq MOq . sanssr uo pasroO} S01lj' sarnpnns 1[:lns JO s(apow ;)Hpads moqe at01qap a1.Jl.

'uo!ssms!p ;)HS!n8UH wapow e 0tU! palooI sel{ Ol{M aUOAUl? 01 .!emWl?J MOU adAl alll JO 'W.I0J JO sapuarupsuoa pa8U1?JlO1 AIIe:l!l{;) 0lU! pa101UClll?;)UOJ aJaM sluawala [EWJOJ 1[2no1[1 sa 'UOHEZ!u-e8JO

II?JnpnJIS JO s[aAaI JO sWJa1 U! paqp;)sap aq Ul?:l wloI :J!ls!n8UH Aue "S1ShI1?U01 JO aU1?Id tp01a U! PUl? 'J!P01tUAsoqdJOW alj'l PU01 1l?;)I80(ouolj'd al{l

• "S!SA[eUl? }O sauajd 8uIpeJalU! 1.{8nol.{t 'pUnS!p OMl JO lS1SUO;) 01 pOOlSJapun ....... sl WJO} :JnS!n~u!I (01UOHl?:l!paJd-pul?-I1?HUaJaJa'M 'aJa1.J aAJasqo 01 tU01lJodw! aJ1? lj'J01oJdde I01uo!punJ-(l?JnpnJ1S S!1[t }O spadse tuetSUO;) u!epa;) 'areqap ., "snOHUalUO;) lI:Jnw }O smoJ a1.{l uaaq aAe1[ armarins :JHsfn8uH JO srapow Ipns JO SI!elap a1.Jl lj'2n01.{1 puy 'a[q!ssod J! 'sa[dpupd J!lSfn2uH I01Jaua2 arouz 8uHl?HU011SUl aS01J lepads e S01 paJap!SuoJ 'wa1sAs :J!1s!n8uH JHpads 1? ,0 arruonris a1[~ "Jo uOlPunJ l?" aJ'e suonnqpiS!p asa1.{l M01[ JO (apow l!sdOlaAap n 'SUOHeJn8Huo:J a:Jualuas [01UOH01;)IpaJd-pue-['eHUaJaJaJ snouaa U! sWJo, :lHS!n8uH ,0 suonnqp1s1P I01nlnw a1.{1 Inoqe suoH01A.Iasqo 1.JHM Sp1:qs (WJOJ :JHS!n8uH JO AWOUOtne aA!Hu2m I01~Ol al..{l JO S!Sa1[~odA1.J a1.{t l{HM asnJum prnoM AUl?W lj':J!I.{M) ){JOMaW01JJ [l:JUoH::Junj-I".Inpruls =u

'puo;)as a1[l }O euaurouaqd a1.J1 ssoddnsard >(JOMaWeJJ q:Jns ISJH alI1 uf SamJ01In8aJ a1.Jl 'asuas SNl uI 'lSJ!] a1.{t JOJ SUO!1!PUO;) AJ01ssa;)au S01 uaas aq Ol Alq!snBld aJe ~el..{i lJOMaW01JJ JaqlOU01 Ul l?uawoua1[d'o~ arqpnpaJ aq lOU asmoo JO ~nq '01 pUOdSaJlO;) 01 uaas aq ueo >(JOMaWeJJ auo u! sa:maJal..{O:l JO SPU!l U!01ua:J 1.JJ!l..{M fO SW.Ial Uf 'a201n2Ut11 8u!aas JOj S){JOMaW01JJ asalj'l 8UO~~ScI!4.slIO!~~I~~}?~~~~~~~~W~ 4.~I":1

NI3.!S~3J\.11S 13VH::>rW

9ZI

5NOLl V::>l1dVlII :IAIlIN90::> : AH::>~VlI31H 1VLlN:I~3d:I~ 'f.,

, " ·sUllal Iepo~alEj-rejHEWWe.I~ U! ayq!ssa1dxa

d!lJsuonela1 ~U!POj aql Aq sap0'3aIEj 10 ~loMawel1 aAHuelsqns e 01 pa)[UH 'A[pa,QpuI10 AIpa1lP 'Sl peJ IewloJ A['3ulwaas A.IaAt[ ·adAl aA!pUnS!p E :10 . , :10 ssn alJIlJ~n01ql spe lJjaads asalJl 2ll!lJsndwoj:lE .I0J samUq!ssod JO ' .: UO!lEz!IEal :lBsln2uH Ane:lHpads alJ1 salnmSUQ) H asne:>aq 'Uopl?:>!pa1d-pue " '-i'l:lUalap.I JO WIl?a1 alJl 01 pa.I0lJ:>ue s1 UllOj :>psln'3un ·SMOnOj SE Alalepdo.Id

:.de a10qI lanl?W al{l.sarulSUOj MalA IEuo!punJ-IEmpn.Ils alJ.L ·UOSE;U aWOS.I0J Apnls Ilmo!punJ pane:> saurpauros S! lE1.{l nuaurouaqd :lHS!n2uH '.{Ht:!:lHpads JO uo!pnpa.I aAHuelsqns JO SW.Ial Ul palElsAlle1aua2 'W!EP ,&U!l!BAlalUnO:l aql JO a:>e} a1.{t Ul pall?ln;)!pe :lpOlal.p isn] Sl w!ep al{l sdE1.{lad

, a1.{1 sanllSUO:lSjW Aldw!s AEM AUl~ Ul "snowo~olneu Sl ){lOMawElJ

IE1npnlls alJ1 leql urrep pa:>loA A[luanbalJ aql 'asuas SNI UI

; "'," ·sam[N!Ssod JO las Ielaua2 alJI 01 walsAS ; ,' •• ')!H:lads alJlloq:>ue 01 SE os 'sau!Ullalap I! sap0'3ale:l Ie:>!lewwl?l~ pall?posse

'Jo ){lOMaWl?l:l aql lOJ sluawuelua al.{l 01 uonuane tnoqnM ayqEUHsn! Anent

, s1 ampnns Il?uuoJ ;)!}pads l? jO luawleall aql lOj [eSOdOld ON ·sanmq!S

," JO)[lOMaWElrl1e.Iaua~ E 01 sampnns JEWlOJ :lH!:>ads loq:lUl? lEql

,,5UOmpuo:> a:>uapuodsallo:> 2UHl?[njHll? JO apow aql sl sapo~all?:l [B:lHew

~wt:!12 JO )[lOMaWl?lJ aql le1.{l pUl?lSlapUn aM a;)UO 'amplllls :l!PEluAsoqd '.lO\ll.I0J aWES aql AIPBXH ·lloMaWe1j lep02alEj lad old Sl! ut "~}juelsqns,, 'JHauoqd ayq!ssod JO UOHl?Z!ul?2l0 aqi 01 anuonns [B:>l20Iouol[d :>Hpads 'e 2UpOlpUB JOJ SUOmpUOJ souspuodss.uca paieposse l[:ms 01 uopuaue arql?HHsn! 'asuas S!1.{l U! '5! A20IoUOlld JO arruon.ns Il?uOpnqpI5!p aql '.,' 8u!q!l:lsap lOJ WSnEUUOJ ou 'SUl?aw al{l olaAalB\.fM . (SAl?M snoraumu ul pauH , ,~;u a:>uIs 'A.IOal[l II:!:l120Iou01.{d uEan2Bld JO luawaAalq:>E a1.{l) uoudtrasap 'll?J!'a0lou0l{d U! ssaupaJ(.Ivtu :10 uouaiou PUl? Aloaql e q'3noll{l 'a[dme

-XCI lO} 'lno pa([ads aq OlD '3up0l{:>ue 1.{:lns ·punos alqEA!a:llad PUE 'aIq!ss!W <,-SUB1l 'aIql?IU:>!Pl? AIUBwnlJ JO ,,llnls,, :lH<)Uoqd aql 'UO!l{Sl?J alBll!wlalap "UI 'Ao[dwa 01 P!l?S aq a2en2uel JEIU:>HlBd AUl? JO UO!leZ!ul?210 Il?:>!20rou0l[d :lUeJH!u'a!s AlJE:>HS!n2UH al.{l Ul?:> q:l!l{M JO arruoruis [l?p02alB;) a1.{1 JO suuai ur AluO 'SjHau0l[d A.I0Hpnl?-:>nsnO:le-AlOll?Ill:l!Pl? 10 WIl?;U aql 01 pal0l{:> -ua AlalewHln ale 'laAaMoq 'asat{l ·salru JO amionnse Aq pazpapeJl?q:> aq ueo (UOnEIOU "alnleaJ" JO UllOJ Il?uofsuatu~ al{l U~ uaA!2 se '''Idwt! -xa lOJ) sap02all?;) Ie:>f'30Iouoqd JO uOHez~ul?2l0 p:monnqpls~p aql 'aSlnQ) 3"0 'WIl?a1 lal~l?I aql UI ·punos JO aut!Id alJ~ Uf sapogalt?:> :>Hauol{d/Ie;)!~oI

-ouoqd 01 sno'a0Il?Ul? arruonns :l~pelUASOl{ruow JO aUl?Id aq~ U! arOl e Aerd Aal[lll?l.J:l uaaS aq lHM 11 'sap02all?:> Il?:l!leWWl?ol2 JO uonou aql uaA~~ MON 'l.J::>eoJdde Aew aM sa'3t!n'3ul?I

Mau U~ Sa!H1Bln2;u 2u!po:> }O AeM al.{l ll! padxa 01 It?l.J:M lOJ qjJeas [t!;)P!dwa mo ap!n2 asaql pUl? 'SloloMawel} It!laua'3 u~ pa1oq;)Ul? os aq MOU ue) swalsAs Jupads }O SaJnpnlls 'aU!p0:> al.J:l 1.{::l!l{M U! a2en2ut!I }O Seale snOJawnu aAt!1.{ aM ·lJoMawt?lJ aAH1Ul?dwO:l al{l Aq pap!Ao.Id sa!l!{!q!ssod J() uopt!zHl?aol )Hpads a1.{l Sl? sa'aen'aut![ ll?IU:>Holed JO swalsAs IBpo~a1t!::l }O ampn11S al{l

'''''''''''''''"'''',, .. ,,'''- -j

a:lUa1<lJal }O a;)l?ds JO pUPI l? JO anuaruis nl?laAO al.{l uaaMlaq dlqsUo!lt!Ial. " S1 ala1.{t leqi lUO urru lI!M l! 'l{Jns sa a;)Ual<lJaJ uo 2uIsmoJ ' l<lldeq:> S!l{l UI;' :

·Il?u2!s a:lUe1ann "

JO adaqs nelaAo al{l U! papalJaol IIl? 'suon:>unJ q::ms la1.{lo 'Jo s2uHq2!aM -lalap pue 'qHM pl?lalU~ Aal.{l AeM alJ} pue suouounj "'aunUaW!'aal,, "

-l0:l lO lUeU!WOp aql '3uIMoqs 'a2essaw l? ul nrssardoa sa!~![l?pOW

al{l JO lIB I!elap 01 sapI s!sAleUl? Il?uo!punJ-:>Ho!was arql?UHsnf A[UO " ·s!so!was JO luaAa Lpall?U!Wl?1, Anl?UO!punJ 'lO) auras AlaA al[l uJ [euo!punJ laqlo ut IP!Idw!-ajUBlann lIl?laAO auras aql uf -on.qs Ieu2!s aql se auras aql aq IOU paau (uolPUn}

-PUl?-It!HualaJal :to uopdumssa al[l lapun a:>ui:uann ua

arruarins reWlD} aql "a·O WlO} :lHS!n~UH 'sn41 ~samIt!pow It!uoIPUnj-:lHo!was SSO.I:>t! A:>Ut!lSUO:> ou

paau "WlD,,, opoturas 'puo::las ·lalJlo al{l ollloMawelJ suo a41 aleral uoneorpard-pue-aouarajar uo suoH!PUO:l souapuodsauco -wt!J2 alJl SE saldpupd q:ms autos l.J:2nOl1.fl AluO 'snl.J:l 1la410"

01 uoneI"l U! SU~!S l.J:HM sIeap uo!punJ Il?mpnllS a1!l.fM 'sa:lut!:l!:Hu2!S ",,"

pue SU'3!S l.J:HM sreap uonounj :>!10!was 'lslH ·asuas Il?UO!lnqpls!p pue ,,"

-onns al.J:l ul sWol0J :lHS!nguH JO SUO!pullj <l'tp WOlJ lualawp aHnb" " 01 'all? sug,s ,0 suouounj l{:>ns ·UO!ll;?J!Unwwo:) U! paluawaldw! "O>",""',.."'IT.

u'3!S jO arruorins xardwo:> AIPl?uJPloellxa al{l ul a'3l?lillut!I -put:!-[l?HUalaj<ll JO WlO} a1.{t qHM aIqepossE sapo'3alB:l }O walsAs al.{l

01 All aM 'lloMawElJ l? q:lns uI ·(aWn[OA S!l[l 'z Jaldl?l[) ul IOII,SnJSn:J

"ql aas) a~en~uBI }O uo!punJ ouonnes rl?pads e 'alaM H st:! 'sf -puB-a:>ualaJa}[ ·aSl?:> ft!pads t! s1 UO!1t!:llpald-put:!-a:>ua1a}a1 'asn a2l?n2ul?r }O uouaurouaqd It!laua'a aq1 01 ipaordde lVt.IOl:1Jz..mJ-JI1Dlwas .' i lap!M e Ardw! AalJ} 'sanmq!ssod reUOHB:l!pald-pul?-Il?!luaJa}aJ l.IoMawl?lJ e SE arqeInwlD} paapul are SlU!l?llSUO:> l.J::>ns ll?qllualxa aql

("l?ll?Waq;)S yeUO!lnq!.llS!p :lupads aZ!yelaua2

-araur sal.J:JBOlddl? :l!pelUAS A.IelodWalUO:l JO siduraue '3u!:>U!AuQ)un-1aAa ISl?llU0:J) ·saAIaswaql sws!IeuuoJ pmonnqplsrp :>Hpads JO 'UOlPl?llsqe

lO UOnCZnl?laua2 se Aralaw IOU sl l{:)!t{M JO armeu aql slloMawelJ Aq "" _

-uoo s1 arruonns :lHSln2u![ ''3u~pO:l [t!u09l?:>~pa.Id-pUE-reHua1apl }O sall0'aalE;:J: • " }O padsal U! 'sn1.{l POY ·llilOJ Il?u2!s U! s'3uIP0:> a[q~ssod alellsuowap IlllJl" swalsAs j!ls!n'3u!I :>Hpads all? 'uaql 'uuoj :>!petUAsoqruow pUl? IE:>!20Iou0t[d. ,," JO wlt:!a1 a1.{1 ul tprlJM 2u!AJ!Idwaxa 'UMO SH JO a.mprulS l? Sl?q )lJEds" . " IBIJO~alt!:>-[l?:>nl?WWl?l'a It!ql uOHdwnsst:! aql puewap slda:luo:l l{Jns 'qlllll U! "" ". 'laA ·(spuadap ,,~U!pQ;) JO Al!Ieuo!1do/ssaU!lOlt:!'3nqo" JO u0!10u AUl? 'AIsnojA -qo aHnb 'tPl4M uo) UOIIEU!qwO:l rep02all?:>}0 S:ILlIlI9I550d dO 3JVd5 e Wlal l1.('3lW aM ll?qM ClUJ surewop 4:>ns }O UOHt:!Z!UE'3JO aql uo AIal AI1P!{dw! aM lO '(Slsal suondp:>sap rt!WJoJ U! "UOHt:!Z![l?laua'3Il?;)p!dw" lUejH!u'als" JO UO!lOU E 'AIsnolAqo aHnb 'l[:lJl[M Uo) UOnl?:l1paold lo/pue a:>u;:ua}al JO 5NIVVIlOa AJt:!Hun "" pUnS!p Sl? Slda:>uo:> q:)ns asn AIlPHdw~ Ual}O aM '.a'3Bll'3ueI ql!M ~uHt!ap uI

.""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''

6Zl

NmH~:IA 115 1:IVH::>1VII

SZI

5NOLlY:lI1dV\lI 3All.IN~O:l :,x.H:lMVM3IH1YIl.N31I3d31I Of.

<lU<lABltUO::l 01 2U!l{10U saop saAFlsmo 01 ")[rB1,, 10 a2ErilluEI U~ ")[U1l.{1,, aM . 'H~t{l PEl al.{l) "AJOal[l aA1Hu2Q) 10l 1U!od 2U!PE1S al[l aq 'AHssa::lau:f0 'lsnw UOHE:>!UnwwOJ :fa suraned rEpos 1i.rqpnpall! l[:>ns JO saJuE1SU! U! UOHEdpH >.lEd aW!l-Ieal S,pmp!A!pU! al[l tp!l[M ul 'a8En~uEI }O 1i.20I0l.pAsd aAH!u30J ,-."'-"''''- -·'·"··hU2 101 sWeq al[l aq 15nw 'JaAaM0l[ 'l[::lns 'Sn21ua 1El[1 rEl[l samxardwOJ

. al[l UE l[l!M '1i.HA!PE ~upEJaua3-3u!ueaw pUE ruapuadap-Sunreaur

_ ..•.• 'Il 'UOUlnJ lVFJOS jO wloI E paWla1 S! 1El[M SE a22n2uEI }o a:>ue3H!u3!s pUE ;UllPnJ1S al[l S! H "pasn S! a2ErilluEI l.{J!l[M U! s!so!waSjUOpEJ!Unwwo:> 10 _ ..•.. 'ilOnEnl!S al[l PUE srEu'3!S 410q 10 a:>uIDH!u8!s pUE arruon.ns al[l UlaJUOJ 1El[1 . sauo 'aSEJ al[l 10 amrau al[l Ul 'alE sardpupd rEUO!pun:f-J!10!WaS l.{:>ns ·iJ.iJ~,p UOS!I:U al[l 0lU! annbur 10UUEJ aM l[J!l.{M IO 'W10j snourouome 01 leaddE arruonns JHS!rillu!l 1i.UEJHpads lI!M ssar al[l pUE arru JHs!n2u![ 1i.nE:>Hpads 2U!pUE1S1apun u! alol 'IBlal.{d!lad lOU 'IE11UaJ e isnur saIdpupd Ieuo!punJ-:>Ho!was 1El[1 nraredde aWOJaq 11 mM. arour

'sa2En2ueI ssozoe uOHeZ!UE~10 IEW10} U! SUOnepEA (Apaplo) a1.[l IO '2u!poJ aq 01 uraas Aal[l 1UE1SUOJ al[l SE lualUOJ l[Jns aAEl[ sad1i.l

'. _. AlaPEA ap!M E JO suraned J!pelUAS0l[ruOW 8U!pelalU! lEl.{l M01.[S UEJ

'aM arour Cll[l puy 'a'3en8uEI JO UOnEZ!UE210 J!PElu1i.s0l[dlOW 'uo slUIEllS -uoa 2upotpUE 1UEAaral Cll[l PUE 'U! lpndw! are asal{l 5E 'sapogalE:> IE:>HEW .~W1;?lg }O "lualuo:>" al[l Ire;) ll['3!W suo 1El[M JO aunoooa 1i.UE 01 rEJwaJ aq 01 .' .•... uraas saldpupd [Buo!punJ-JHo!was lEl[l aSE:> al[l 5! 11 'laAaMoH "sard!;)upd -;lal.{10 10 :>nO!was W01J 0101 ul paApap aq 10UUE:> lEl[l 8u!l[lawos 'luas;ud

12 'S! arruonns J!PE1UA50l[dlOW 'a:3En8ue[ IEUOHE:l!pald-pUE-rEnualaJ'U ._' .•..... ' arruorujs reuonnqplS!p al[l l[l!M AEMe gU!OP W01} sn snraaard aSEll{d unoN J!PElu1i.s0l[dlOW al.{l :fa sap02a1EJ [EJHElllWE13 a41 01 aJUalapl _ .. , .• a}[e1U :uaas aq U!M se 'sard!;)U!ld aIql?IowlO} JOO lel.{l PEJ AlaA al[l 'paapu}

'pas J!lS!n3u![uou uaxa ro 'relaua3 arour E JO 5ard!JU!ld rEuo!punJ-J!lO!lllaS ... ' 01 arruon.ns JHS!n3un 10 ne "3upnpal,, }O uopsanb ou 'wasald re 'S! alal[.l

, ·XElu1i.s0l[dlOw U! W.lO} aSE1L{d unoN L{HM arqE!:>osse sap03aleJ

. _ reJ!lEWWE12 lE[nJ!ped aL{l 8U!AIOAU! spe} P;?W.lOI :10 a3UEJ E u!'€ldxa UE:> aM '.lEInJ!ped U! a~ErilluEI L{l!M paL{sndWO:>JE 1i.HA!pe rEUO!pUOI-:l!l°!was

l! se 3uplaJal [apOW <'1M ual[M 'snL{.l 'lxalUOJ U! ssn sl! uo suou ~!PUO:> :>9EW~Eld al[l 10 sraiaurared pal43!aM sapo:> 1i.[[E!lUCl1a:H!P arruonns :)!PElu1i.s0l[d.lOW MOL{ JO suuai U! 'sap02a1eJ aS21l[d unoN rEUOnl?lOUap .' jO sd!l{5UOnelallaIU! palaAO:>S!p a4110I uoueuejdxa UE aA!8 sa[d!Ju!Jd reUOH -ounj-apojuras l[.)ns '(9961 'UEnauuoQ) UO!IEIOUap aA!lnqpne pue (sanIEA

U~!S [eJ!xapu! :10 araqds al[l) a')UE1SU! S!l[l U! SJ!1ew~Eld luaAa-l[Jaads 8u!AIOAU! sard!Jupd fO las e Ot 'S! lBL{l 'san![epow J!lO!Was SSOlJB drqs -UOneraJ E Ot spuodsarroo a:>Eds a:>ualafa.l al[l }O arruan.us aL{l 'a8en~UE[ 2u!

-sn uouaanrnunnoa fO lxaluo.) palnpOlls 2uI02uo a41 U! Al!A!PE :>Ho!was B

'nasH '3uplaIa.l fO uo!pun} al[l,o samxaldwoJ Jqo!was al[l }O alnIeU al[l pue 'Sul,mEd J!pe1u1i.s0L{dlOW ;)!SEq awos U! paluawardw! se asell[d unoN a41

~o ,~.~I~,?'.~~J~.? l~?I!.~.~~:'=.~ ~.?J. ~,~.PHIgI~~,?~ .. }?, .. ~,?P.~:I~.~.~.~,? ~~.~ J sa!lo2a1B:J .. . _ _

AJaA al[.l 'E1EwaIPS 2U!)[JEW-as!:D 01 sadAl aselqd unON JO lUaWU~!sse ut laH!p sa'3en3uEI l[J!l[M 3uole sraraurared nO-In3 10 sanIEA J!}pads ..' . 3u!aq a;)Ualamp AluO aL{l 'a2ErilluEI laL{lo 1i.UE JO aS0L{l 01 'wa-lSAS aA!padsa{ .' JFn{1 U!L{HM 'a[qe1EdwoJ awoJaq a2l?n3uer lElnJHmd AUE :fa -w1i.se 3uppEw-ase3 al[l lEl[l PU!} aM 'aJeds Il!9uala:faJ e L{:ms

. AJOal[l IE:>!2orou0L{d JO aJEds "alnlEaJ aA!pUnS!p" .ll?mweJ aL{l a)[H uonezp02alEJ aA!lEIOUap JO rapow E JO SUOnl?ZnEal lEln:>H-Ied all! 2Ull12w-aseJ JO sluepeA IEJ!20[odA1 a[qlssod a41 1l?L{1 az!SaqlOd1i.q·

aJUO alqe;)Hdxa 1i.l1Eau '2u!lJew aSEJ }O swalsAs J!peIUAS0l[dJOW }O PE, -laA!Un E s1 Sa!llaww1i.sE l{Jns JO aJUalS!xa al[l poy . SNOIl. Y131I 35YJ .10 reuoH!sodO.Id lUEAara.I a41:10 l[JEa U! l?lEl0Uap leln:>!11Ed al[l apoJ saI.JO~rall!!JaS21L{d unoN lUa.Iamp MOl{ ,0 UO!punJ E AIlled IseaI le ale -wASE asaL{.l ·xelu1i.s0l[ruow aSEll{d unoN 1i.q papo:> aole W10J Il?UOmsodCl,ld

U! Ell?lOUap :fa salol [EUOne[al lErnJH1Ed 1eql AeM al[l '3U!)[.IEW ase.) -we13 :f0 swalsAs JO Sa!llaWWAsE pampnns ale a.raL{l 'a2en3uel

2U!MOUOJ a41 U! 'sardpupd reuo!punj :10 UO!SSnJslP S141 0IU! AJIUa :10 al[l Sap!AOld .raded S!l[l JO ar19 al[l U! palEJ!PU! Al{Jll?.Ia!L{ [eHUa.lClJal

'waL{l U! palEJ![dw! sassaaord ..

lUnOJ3e ue U! Sa!1!lE[n3al asaL{l 10 sruais al[l uo sasaL{lodAl[ suros laHo I: -reuH 'lXa1UOJ aA!lEJ!UOWWO::l SH Ul a3engUl~I JO SJHo!was aql 01 Sd!.lU.Odl J!PElu1i.s0l[dlOW aql ,0 anuonris al[l gunEral 'sUllal U! arruon.ns aL{l :f0 nmocoa UE 01 am spEar 3Ulpuno12 reuoHJunl'" S!l{.l 'samlErn3al :>IPE1UAs0l[dJOw aS01-11 Aq pEd U! papoJ S! lEqrY~,--~, "_ -ruanrco E se sapo3alEJ aL{l JO suOnela.llalU! 10 arruaruis neJaAO a41

uaL{l pUE sapo'3alE;) [EJHEWml?12 10 SUlla1 U! SamlE[n2al 3uqsala1uf aq 01 readde le4M a~els lSlH I 'aunapfn3 S!41 41fM

"luaWal!nbal lSJH a41 sf.

L{SnqElsa 01 'aJuaH 'sulaHl!d rEUO!pun,-JHolwas pUE .

uaaMlaq paAlasqo SUO!PEJa1U! al[1 W01J u13aq lsnw a2en2uEr asn.oq al[l pU!l[aq an 1L{2yw sssseoo.rd aAmU~O:> s,pmpJa!puJ aL{l :f0 sardpupd .

-!ppe leL{M 'swalsAs U~!S :fa asn paznenlXa1UOJ sa a3en2uer jO

JO 2unapow reuopJunj-J!lO!WaS qHM pUE a3l?nSUE[ ... ,-,,-,,- ......... .,

-pUl?-IepualaJal :f0 UOnE~nSaAU! J!peluAS0l[ruoW :f0 sp0L{law 1i.pn1s UBJ aM lel[l suraued ICPOS L{:>ns 'alns aq 01 'sf 1I 'AIPH!Jads . JO sraAaI lua1a:fJ!p :fa sursued UO!PE rEpOS :f0 suoneZnEapI al!sodwoJ" 'luapUaJSUEll WOlj PUHS!P 3U!L{lawos Apn1s 'lU!od amos IE t~snw PU!W S,IEnp!Alpu! aL{l ,0 A20r0l{JASd aAH!u2oJ E~l{l PEl al[l IU01JUOJ olasllja,l Isn! asaL{l ,;SUOnEIUaSa.ldalreUlalUL :10 AJOal[l papmxsnu autos JO as!n3 aL{l lapun 'IEnp!AIPu! aL{l JO "PU!W al[l U!" Alpal!p 'UOnEJ!pald-put?-a;)Uala,al :f0 samlern2al ul IPHdw! alnpnlls J!PElu1i.s04dlOW al[l .IO 'u0!leJ!unw -WO;) JHS!n2u!I ::10 samle[rillal JHo!was a41 se swaned lepos 4Jns alEnHsal PlnoM awos "pimoqE sapoat(l alnp!d aA!EU jO S,lUe!lBJ\ ('l~()!le~apIstI();)_S!~l .'

_ .. _ __ .. _ --_ .. _-_ .. __ _ .

If{

NI3l.5lf3A 115 13YH:lIW

OEI

SNOI.l V:::>I1dWI 3AI.lIN90:::> : AH:::>NVlI3IH 1VI.lN3N3::13N 'f.

'adAl) s2uJP0::l pmOmSOdOld ::10 A.lIAIl:)3NNO:) 10 sap02are::l .. ': ..... . UO!pEla1U! al.{ll.{HM 2u![Eap alE aM 12111 'laAaMOI.{ 'puersrapun aM cl::lUO

. -uouaurouaqd puns!p JO pur>!: E S2 'asrnoosjp ::10 "::I!d01,,

.sidsouoa ;)!lew2eld al.{l 1.{1!M paJ2a11 uaaq aAel.{ Sd!I.{SUOn2FU ::10 SPUPI Uo!punj reUOn2::1!pald~pUE-rEHu;ua;al }O uoudumssa al[l Japun ami aSlnO::lS!p }O SUO!pn1lSUO::laJ U! 10-aJnpnJ1S asmO::lS!p UJ sapepunoq ;,·,':.c···.:dJUal1u"'s SSOl::lV '(sd!I.{SUOneral IewI0::l snourouorne Aq pau!Wlalap l{2nOl{1

·SI1 "a'!) AUE::I!pe1UAS pal.{::IeoJdde PU2 Sd!l[SUOn2FIl "lanOllUO::I" pUE "lOA!d" palU.Ia1 uaaq aA2l[ sasEJl[d unoN reuOne10uap (alqEpadxa) }O suomsod ua;aM:laQ sd!1.{sUOneral ::10 SPU!){ asal.{l 'a::lualuas ::I!P21UAS al[l uNHM -uop ::I!pe1UAS al[l uJ WIO} reuO!pa!}ul repads ::10 uonnmsqnsjssaul.{::Ip

UOJpairlUI, Uf uo!pnpaJ al[l se naM SE '2UfpeaJ leuonelal-aslD 121mB 1eql.IO} papadxa aq PfIlOM H aJal[M UOneWIOJ ::I!pe1UAS auros uJ ase1lJd ::unoN e JO a::lUalm::l::lOUOU alJ1 aldwexa .IO} S2 'SU2aw (aA!lem2!juO::l) Ieqor2 . PUll Ie::l0I }O UOneu!qwo::l auros Aq SUOHEW.I0::l ::I!PE1UAS aA!padsal l!alfl 8u!Alas 21210uap OMi 10} papm2Js alE .lN3~3dmhIO-SS3N.l:)NI.lSIO Ipue .lN3~3d3}!-dO-SS3N3WVS alaqM 'a::lueUalU!EW a::lUala}al , .. sa!l!{!q!ssod::lo a::l2ds a1.{1 Ul 1.{::Ins pun 01 uiaas aM 'paapuI 'saldpu!ld aWES

aqt Aq arqe::lHdxa aq Ot urass os!e Aalfl leql U! 'pUOdSalJO::l 12111 auaurouaqd 'f IEuo!lem2uuo::l 10 [Eqor2 2U1Puodsall0:> alE alaql ::I! '1SE tl(2!w aM

~a;)'edsall1 ::10 arruoruis aql10J nmooce lEl(l sardpupd ::I!fo!was a1.{1 lap!SUO::l ·.ual(M '(SasElqd q:>ns}o speaq r==r al(110) aSEll.J.d unoN}O IaAar al{lte : ::·.sap02a1E;) IE;)Or Aq papo:> arruan.ns E S! a:>Eds IEHuala}al al.J.lleql 2upap!suo:> ">:W01::l sa2Jawa euauiouaqd asa1.{l JO 2u!puelslapun punojord aJOW uaAa uV

. 'SWs!uE4::1aw rEuoH£qouap SE sasE14d unoN 10 lua1UO:> :>new2eJdelaW

'.,hI1UaJal{U! JO a:>ua!pEJ2 a41 Spa!}al aoads rEnUaJa::lal a1.{1 ::10 amjonns ·al[l 1E1.{1 sreadde H 'uaql 'aA!padslad :>Ho!was al.J.1 wOld 'UO!nD!unwwoJ ·JHS!n2uH JO sdl1.{SUOHEIal1xa1UO:>-01-IEU2!s a1.{l U! alqExapul pue paxapu! SE

. 111210uap JO sap02alI!;) a;)UaJa::lal }O UO!pun::l a41 U! a1nmSUO:> Aa41 4:>l4M 01 ··a,u8ap al[l "a'! ':::>IlVW9VNdV.l3W AIJualEdsUEll pue AItuaJa1.{u! a12 sasEJqd unoN '::10 sap08alE:> aAnE10uap a1.{J 'saaJ8ap 1UaJaJHP 01 'iEl[i AeM a1.{1 ql!M pa1ElallO;) aq 01 stnaas a:>eds lenuala}aJ alI'I ::10 arruonris aqt 'Sf leq.l '1.{:>ns SE spe Ie!lUaJa::lal U! pasn SIEu2!s ;)HSln8uH ::10 sd!qsuoneI'1l "JHeW~eld" JO II?::I!xapu! a41 2u!po:> WOIJ sa2Jawa 'saal2ap pa1enua.ramp AI1UalpeJ8 U! 'lP!l{M::I0 1Ua1UO;) aA!Je10uap aqt saseJlfd unoN qHM a2en2uEI Ul paAa!1.{Jt? S! ilJUa.raJa.I 1E1.{" AeM <l1.{1 paBal 01 suiaas anuonns a4.l "a2en2ueI 01 <I;)UI?Aara1 Sl! 10} S!SEq 'luapHJns lOU tnq 'AJessaJau E ~UfA!2 '[laM SE AUt?:>HO!WaS patalruatU! aq uea arruonris a:>eds-IEHUaJaJal S!lfl 'aJOWJal(pnJ 1ns 'n Aq pauompUO:> 'AI2u!waas 'aJe 12ql spaHa :>!petuAsolldJow ;)FlawwAsE lerfi:l!pEd JO laqwnu alfl ::10 auo Aue WOJ} arqBl.J.s!n2uHs!p AIIEJ!20r S! a::lEds IEWJOJ aqllel[l uo!snpUOJ mo 01 speaI S!4.l 'HaM SE ampnns :>!PE1uA501.{d10W rew10::l Ul euaurouaqd JO spuPi laqlo B ul paArOAU! AIIe1gatu! aq 01 suraas aJeds rl?nUa1aJaJ aWES

'UO!PnllSUO:> IEuJwoupe J01 W.I0J ::10 UOHEzHEpads 10 'uomsod Aq swalsAS IeW.IoJ pUnS!p atntHSUOJ saumauros IBt{l ;>""'L-f'~'V".,,'" resnep uaAa 10 '[Ese.r4d 'IEA!parpB 4HM ";)1<1 'lV!Jl 'S!lJl '31.(+ 'v sapHle 1.{sn3u3. a'iH Sl<l!JHuEnb snouen lJHM lal.J.1a801 .maao

pue ase.I4d unoN e JO pea1.{.Io la1Ua;) a41 W.I0J Al[B1aua2 (-31qvl surais unou anl.l 'ase14d unON E JO aI0l[M al.{l saA[aSWa41 alnmSUOJ 'A[aA!padsa.I '.I3lJ/3!JS pUE aWl] l(sn2u3 ardwexa JOJ 'saxapu] pUE (uoseaJ Ieuo!pUfi:J ou 10:1 "sunouOld 12uos.Iad" paUEJ A[[enSn) IBuOSJad 'swaned ;)!pe1UAsoqwow (IaAar-Jaq8!t{) are:J5-.Ia8JB[ U! 110S -uroo JO snrarupsuoc se alEdplped waqJ ::10 lIe lEl[l Sf saseJqd unoN S2

asal.J.l Sal!un lel{M ·:W.I0J snouea ut aWOJ SdSEJlfd unoN 'a2En2uer AI<lAa

sarvmoaaa ONV S.lN3Wn~)HV lVNOl.llSOdOlId 10 S~NIOO::> ::>U::>Vl.N,\SOHdlIOW '11

NI3.LSN3J\ lIS T3YH:::>IIAi

Zf1

" "saJaIU! "

sr le41 pel sIql Sf H POY 'WIO} {BUg,S :>nSfn2u!I U! depaAo IBuo!pun}Jo

awes al(1 }O saAHeuJa1IE gU!Po;) aJe asal(l 'MalA JO lU!od .

e WOJd '<I;)eds Iep08alEJ aSElqd unoN a1.{l u! aJUalaJa.r JO saIdpupd IEqoI2 pUE IEJO[ aqi }O UOnJaSla1Ul a41 a1BJ1Suowap swalsAs J!.JllJ4l~'" pU!lS!P l.J.HM sa2en3uEI aS01.{l 'MO[aq sas IHM aM sa 'lEql .IapuoM.

Sf 11 'anssl 1E aSBJl[d unON JE[n::IHJEd auros S2 WJoJ [EUa!S aWES AJaAaql·

AEM aleufwla1ap E U! 2UPlnJ:>00:> adAl lpns~puE~1.{JnS ::10 W.I0J .

-JOW }O 1xa1uo:> :>neWaEld ;)!}pads AJaA al(l 01 aA!1EraJ SWIOJ :Jo 1Ua1UO;) J!lew221detaw ::10 sapBqs 2u!pm AIIeal aJB sa:>!Aap -a:>uala1a1 lpns <laJ2ap le1.{l 01 '(aseJ1.{d unoN lPndxa AneJoI AUE }O

-lnJ;)OUOU '"a'!) "olaz" uaAa pue "'sunouoJd,, snopeA 'SWIOJ " . .. . ..

PUHS!P 'qsn8u3 U! sa 'apnpur AEW 1Elf1 8u!pO;) IEuoHe10uap·. u, . ...

-rssod jo saaJ3ap 10 a3mu E SSOJJE 'sasEJqd unoN JO sadAl [ewJoJ }O a3U111· JO aJu,uJnJJO a1EU!Wla1ap Aueuone.rn3uuO:l aqt Aq a8Bn2uE[ IBImH1Ed AUI1 Ul paAaN:>e Sf aoueuaiureur a:malap11El.{1 aa18ap alfl 01 'aJuaH " (a;:lUalJnJJO, papadxa fO uoujsod 10) aseJqd unON JaqlouE aq uaas lq8lw q;)!qM 'SJnJJQ aSElqd unON leqi q:>l1.{M U! IEu2!s AJaA aq1 JO WJO} reJnj:>nl1s a4t JO padse.

l<lq10 auros pue (uo!pn,qsuoJaJ rempn1ls [BUOHE;)!pald-pUE-[EquaJa},u .

Japun aauatmooo papadxa JO uonrsod SH JO) aSE1lJd unoN IB[nJHIEd .. AUE fO anleA Ieuol1etouap al(l uaaMlaq suonela1 1uawHeiua IB:>!xapU!luO!l· -jsoddnsard IEJ!xapu! :10 saa12ap pue SPU!){ JO W.I0:l r2UOne;)!paJd-pU2

-IEquaJa::lal U! 8u!po:> reqo[2 alf1 SE arqepuE1SJapUn saurooaq a:>uEualU!EW

a:>uala}aJ }O uoueurouaqd al{l '(am1eJa1![ :>!PE1UAS al.J.l ur ,'Jla ,,'5a!J08all1) A1dwa pauJaAo8" ,,'sBJOl{deue olaz" ,:suo!lalap,,) sasEJqd unoN}o aouauno -;)OUOU apnpu! AI1UanbaJ::I1eql suonem2uuoJ Aq AII2qoI2 papoo lIE 'saSBll.{d unoN papadxa)o elBlouap::lO sNOIlV13~lISV:) 3AUV13'H" pue AlHUap! le!~

.... .::~~~aIa~~~I~'If!~~ }?sa!J??~t~?l(~1l\o\.(~lIOlslIal.l.l!pllI<ll\;)laJ~u()U1<l~~~1I~Jal!p .

SNOIl VJndWI3AI.lIN~O:l : ).H:lUVU3IH lVI.lN3U3:l3U . L.

}o las palfWH e SE pau!eldxa pue lal.{loue at padsal qHM auo palaplo aq lleJ paiSane swalSAS ~uppew-aseJ lelmnled al.{l JO ne 'a[dwexa 10::1 ',,' 'op Aal.{l sa arqeAJasqo sapper~al al.{l ~uowe l.pns """JOj lunOJJe 01 sal.{Jeoldde lS!{l'!W10J l.{Jns Aq pa10AU! SWSneW10j anbozeq aql aHdsap '~U!Wral.{MJaAO Aldw!s s1 ~U!11eW aseJ )0 SPE) asal.{l uonEuEldxa Ieu01punJ-Iempn.rls )0 AtPEP al.{t 'A~UPU!AUOJ aroui lng '(9.l6V'ueuaa)l aas) 'Jla '(L<:llEJ!pald :l,asell.{d qJaA :taJUalUas E) Jo-pa~ns >,:<I'UI sapO~alEJ JHEwal.{l 10 J!pelUAS "reWlO)" Alalnd 1aA pue reS.IaAyun AI

.: "~aA!lE1nd qJns JO srueis Jnewalqold AlaA al.{l S1 UOSEaJ luepodw1 uy '(trB61 ".' !uas0}l ~ Jannwpad 1£B61 'Jannwpad) lewwel~ leUO!lEra}l JO (IB61 A1sw0I.{:) AlOaq1 g~ a1H 'SWlOJ alqeuoyqsE) AllUallnJ sH JO Aue U! U!El ~u!ew 01 uoursod lrm!H!P Alawallxa UE aq oq mo pauJnl sel.{ S!l.{.L 'ampnlls

,:J!pelUAS JO spe, IEw.r0J Ala.rnd se (tuarEAynba 10) sasEll.{d unoN ,a suoneraJ AJuanmSUOJ JO sadAl'jO-pa!qo-pal!pUI 'jo-pa!qo 'jo-pa!qns OlU! (aSnEp "JO) anranras al.{l jO U09EZ!Ue~Jo (..JnEwaql" 'ApUarEA!nba '10) J!PE1UAS

Pel1sqE al.{l ~!paBal 'lapEleqJ U! JHJe1UAS Alamd 'Al08areJ "pellsqe" ua JO l.{JnUI AlaA sa pareall uaaq sOll.{ ~U!11EW aseJ 'Sa!pn1S palUa!JO AneJH ,-JeluAS 'wapow UI 'Jla 'luaAa UE ,0 "laJuapadx3" 'UO!PE ue JO "luaned" ,",.;,'UOHJOl ue JO .,lua~v" ,0 salol a1eJ!pald alp U! SlUalajaJ l[HM pa1OlpoSSE aq 01 <Ile sal>Olll{d unoN MOl.{ JO 'AlaU!l[Jetu 1P![dxa laAalel.{M Aq 'UOneJ!pU! lEW ,-JOj al.{l aAIOAU! 01 tl.{~n041 uaaq Anelaua~ set{ ~U!11EW aseJ IeJ!lEwwel~

, " ' 'salnpn.rls laAar-asnep SSOlJE aJuEUalU!Olw

'aJuala)al pue ~U!1leW aseJ IOlJnewwel~ jO seale IEuo!punJ-lElnpn,qs <I1.{1 aAIOAU! MOIaq uy paisarann lSOW alE aM sursued al.{l -suranad ~u![eu8ys ';lsat{l )0 SUO!lEJ!Idw! IEuo!pun, al.{l lnoqOl luawn~le AUE 2uY1ew 10, luel , • -rodun Ape[mnlEd ale WJ0:l JO Sa!llaWWAse asat{l ,0 sapuaisrsuoo ::l!ls!n~uH

'-lalUY Auepadsa pue -eJ1U! al.{l 'paAIOAU! aseJl.{d unoN :10 adAl .IO Alo~ale::l <Il.(l )0 uo!pun, lel~a.I E SOl uo!paIJll! IeJ!~o[ot{d.row put! uonnqpjstp '::l!pelUAS )0 saplawwAse M01.{S adA} ast!ll{d unoN :10 SlSellUOJ lUareA!nba 'sa~en~UEr ssorae pue swa1sAsqns J!l5!n~U![ ssoroe t{loq A::)UalS!SuQ:) gUPIPls l{l!M 'W10J J!pt!lUAS0l.{dlOW :10 seam JO Jaqwnu E U! 'AIIOl::l!}padS 'luanmSUOJ e sy H t{J!l{M JO saouanras pue sasarqd

tlleAalal al{l jO SWlOJ .Ial.{lo al{l l.{HM SpeJalUY aSell{d unoN It!lronled al{l " letp AeM aq1 uo suorssnaradar jO laqwnu e sel{ adAl ast!ll{d unoN lElnJH.rEd auros Aq pare~!s S! 1Ualajal lermnlt!d E JI:1!jl 'laAaMOH 'lUaJaJ;u I:1nb 'l! IEu2!s 01 asell{d unoN jO WlOj lern::lHled e 2up!nbaJ lUald:p1 JelmnJed e lnoqe

.. illeulilllalap ~!qlou 'asIDm jO 'S! ala1.{l, 'sAeM Clle!ldolddE-lxalum Alqen21e lng 'lUalaH!p AlaA ll! lUaJapl I:1nb pa!qo Aue an.rlSUOJ JO luasald SWlOj il1ewalIV 'wnlelouap aql lnoqe UOneWl0JU! lelnJ!lled UMO Sl! 2UQE::l!unW -Ulm WlOj l.{::lns l{JEa 'sadA} pue SilllO} aselqd unoN lUalaH!p }O .raqwnu a21t!r hlal!u!japU! ue }O asn aql lJ2nolql paluasald aq Ue::l 'uo!punj lenUalajal Sl! U! a2e~ueI :Jo SUEaw Aq lno pa1J!d aq ueJ lel.{l AHlua lelmnled Aue 'wnlE10uap Je!11::l!ped AUIl 'laAaMol.{ 'UO!punj aselqd unoN jO Ma!A }O tUlod al(l WOld

'I alqel ul are sadAl luellodwy al{l }O aw~s 'u0!lEnnS lsaldw!s aq1 ul arruonns lP!{dxa al{l U! a2E~UEr JHpads AUE U! arq!wa::ls!p samlN!Ssod Ju::>elUA!SQU!(l

-lOW ::lHSpapelel{J Aq papoJ ale 'lUelSuoJ sa]qEpeA laqlo aq1 nE .

'pUE adAl ampnns-iusumsre U! pal!w!I A{.I!eJ ale sassep a1eJ!pald

leap saWOJaq n 'uopeunrraxa q::lns W01::1 'Sre~!s IEWlOj edsuenuou /

pue pal!pU! Ul papm ApuanbalJ ale Aal{l lel{l puelSlapun aM aJUO -JUnSlP asa1.{l JO J!lSO~elP It?Jp!dwa aql saWOJaq qJfl{M 'uuoj Ul papalial Apeln~al ale suolsuawyp JBuewas asa1.{l JO IIV ' u I , , , 'auo al{l jO 2upapJO .rEln:J!l.Ied 1eqM- A.LDI.LVW3H.L pue -I1V;)IdO.L jO lEq1 qHM 2UlPOJ UOne[a.r-aSE::l 2uyu~He JOj 'jO . aleJ!pa.Id aql JO AH10pd )0 uoptsoddnsard rt?!lUalamp l{HM "a' aA!lJads.Iad al{l WO.Ij pUE Sluawn~le pUHsyP A[qyssod u ' , , , 'aalql'oMl

'auo ~U!AIOAU! uouarujs t? aleJ!UnUlmOJ 01 ss os papoJ S! Aue::l!Seq ,

aq1 la1.{lal.{M 1.{HM paUlaJUOJ ale aM 'alnpnl1s luawn~le 10 ea.Ie aqlui',

'(SB61 'ut?paw aas) salEJlpald luawn21t?-auo 10J uaAa .•

-ord ::l!PEluAs0l{wom punslP UOmpUO::l '::lla 'lUalajal-luawn&e JO AtHeuo!l •. • .. ·.'

-!I0A 'padsE alaqM 'sa~en2ueI s-pmI} pue s-lIrds "g'a 'sa2e~u'E!I JO'"

sadAl .Ie[mnled U! 2uppew ase::l ~! 's~ali~p lual;mp ol"'sarOl luepodw! .... <,',

oSIE slal{lo al{l ~noql 'uont?JH!ssep jO uoysuaw!p lSl!} aql uo a1EllUaJUo:) . .

'alaq sasodmd .mo 10d '(sassep pa1enualamp AJUOWWO::l Maj e aurau 01 ' 'sqlaA aAmpEJ 'UO!lOW Ieu0!lHoA ,0 sqJaA 'alels AlelUnrOAU! }O sqlaA -!u2oJ jO sqlaA paleral pue [saleJ!pald JHS!~uHElaUl "a'I] .,2U!ACS JO SE sassep l{Jns 2u!pnpu!) ssep rt?UOnlllouap pUE 1':>1a '3SN3.L pue jO sapo2alEJ {l'!::lHllwwe.r2 l{l!M pelalU! asa1.{l se It?JOSU! '("lJesuo!PlV",' panEJ AueUOmpell) sJBSpapE1EqJ renpadse lualaqu! 1(aAlpadsJad . 'sluamn21E )0 adAl pue raqumin ad.\t alnlJll.I1S-luawn21e .suorsiraunnlUellOdw! ,a laqwnu e guoIIl sap02alll::l JO sassep U! 2uyWOJ SE 50 aq uea sa1eJ!pald 'C,[dNl S! alattL,) a:>ualS!Xa fO alE::l!pald se paso mars re::l!xa[ "2'a 'lnJJO Aew sa!HI!qlssod [EUllOj lal{lo asmoo }O lJ2nol{l 'sa:irnrl2ul!J ,.;: }O WlOj 1P![dxa a~l Ul sq.raA :10 SSEP JH~lUAS put? rEJ!xaI alfl U! papo:), AnEJ!dA1010ld ale Ull05 J!st!q U! wal{l JO ssep uaAl2 Aue sapoJ lel{l "q::laads.> jO ped" 10 A.r02alE::l ::l!Pe1UAS0l{WOW aql laAaleqM-sale::l!pald J!luewaS': .

'puoJas aq1 JO nrauuaan Ja!l{12uar e 10J aredard 01 'AlJapq ..uaA

lSl!} al{l ssms!p I 'S::lnSpapelel{J aJedS-iDuala:laJ pue S::lHS!lapelel{J aleJlpald .

are salqEpEA luapuadapu! 1uepodwl lS0Ul OMl a1.{l 'asnep luapuadapll! aJ2uls . e JO dn apew 'SaJUa1UaS ardw!S uI '("a::lUaJajal" pue "alol" jO 110MawluJ "IeuoHou" aA!SuaqaldwoJ alom E U! UOnl!lod.rmU! PleMol sdals 1519 lOJ 'tr961 'unEA ueA ~ Aarod !ssoI~ paldtuane pue UO!lEJHdxa ue lOj '6£61 'UOX!Q ~AlOal.{l reuy2po al.{l 10j 'IB61 '%61 'U!alSlaAHS aas) swslueq::laUl J!l . -JelUAsoqd.row arqE1EdwOJ tuq lualaHfP JO laqwnu e U! passaldxa 'sarqe!lEA JHuewas Auenuassa fO elewaq::ls JO laqwnu e jO UO!PlUalU! Jp1aWwASE

............ .....'~~lIl~;J~.aq~~~l~?JPtl~J-ellJ~::l~J\apJelI1:l()1l':?~l':?~1l!1JllUIaSl':???ll!;J;}sj\qsllle!lEA.

N13.lSU3A lIS 13VH:lIW

c.__

-IO l{sn2u::I uf ::ISN::Il.lo Wrl?iU al{l U! 'a:>uaH) -a2~sn JO SUOmpUOj

-de -Iapun uopsanb U! anl~A al{i JO aAHt?2au al{~ [t?u2!s 01 ualE:j 2u!aq

-Ej!Idwr Aq 'anreA E l{:>ns apm 01 AUl?nUa-Iamp pue A[[EjHpads S{!EJ- .. -

Aq pa:jE:>rpUr A[[EUOHUaAUOj-UO!SUClWrp E JO an[EA -Ial{:jo al{l pUE . IEUOnEj!pCl-Id-pue-[enUCl-IClJiU E JO A-I02a:jEj [EjHEWWE-I2 e U! te!lUa-Iamp pue j!Jpads Cll.{l S!- .. +.. Aq palE:>!pUr -uaw!p e JO Cln[EA auo 'UCll{M 'sd!l{suoHEFU 2urpm }O A-IIClWWAS~

-un} aq:j saZ!U20jiU .. ' -" pUE .. +" 01 :>rqruowOS! suoueiou Aq SW-Ial

U! arq!ssa-Idxa 'Clmpn-I:js l{jns -arruonus ssaupal-IEUl tnoqE UE oq 2u!pea[ SUOne-IClp!SUOj jHSou2erp Cl:jnmSUO;) '"jICl '/n"1"1T:1I1"n,,\·

. uOneZnE-IlnaU lapun S-Ial{lo ot ioadsar l{HM A.I02alEj suo }O

al{l 'A-I02ClIEj am:jEa} -IErn3!pEd AUE JO uojssardxa [EUl-IO} JO AtP~In2Cl-I al{} SE SpEJ l{jns a-ICll{M '(cual{1 SCljUa-IaJCl-I pl,IE 9961 aas) A-IOal{l ssaUpal-IEUl }O l-IOMaWE-I} al{l U!l{HM arruonrrs --IOW JO Apnls ;)HS!n2u![-SSOD al{} UlO-IJ a2-Iawa samlEa} al.{l. 'Aol)IOUOIJQ

JO WrEa-I al{} U! s~ rsn] 'samlEaJ JO W-IO} rEUOnelou al{1 uaA!2 aq UIl;) rEUO!suaw!p l.{jns "sasEJl{d unoN }O sauradord rEjHEUlUle-I2 aq} sar-I02aIE;) re:juawepun} }O arruouns E salnmSUOj }El{} iDEds E }O sUOrSUaUl!p }O UO!PClS-IClIU! aq:j SE psssardxa aq UEj ,,'[Ulals unoN unou SSEW PE-IlsqE" ro ,,'[:>!P!ClP rEuosJad = J unouozd IEJnrd ClA!Snput -zad lS-IH) .. ,,'unouo-Id ')pOl{dEU~ [Enp uosrod pJ!l{l" SE l{,)ns 'Cl2~n8ueI U! aS~-Il{d unoN}o sadAllUCl-Ieddl? lUa-Iamp al{} }O UE 'I '8H U! UMOl{SsV

3.HfU:JfUUS :3.:JV dS 3.:JN31I3.;EIH "III

zct SNOI.l Y:)l1dWI 3:AI1JN~O:) :"H:>MVll3IH 1V1.lN3}I3HN '/'

(saAjl
-tsuan amj
uO!l!sod 10 UO!! l{l!M a~balU
-arurs lenjnw JO sq~aA Alle!ped AeW)
;)Je JO lep = a ~uo!!mopad/uo!lroo[ aA!l!suelj
~sqe/wou = S (a'S)d -Il pue UO!!ll:l01 JO sqJ<lA pa!qo-pal!puI
( saA!l!SUl;!1j
pa!qo pa1!p
-U! pue SaA!j
:l0[/ua8 (3A!pun!pe 'P) uop -jsuan aru;
J(:l:le-)lep = a -eZ!A!pun!pe-al lesne:l :10 sa!lladoJd
~sqe/;);)e = 0 10 J3Jsue11 lesne;) pue XJlU 01 puaj)
~8JaJwou = y (a'O'y)d 8U!A!8 JO sqJaA leu0!l!lo A ilA!I!SUelHa
(lUlOJ dN leu!
sqeJwou = S ajelS leuo!! -wou U! .(tUO
u.r '(l!nba JO -era1 Jal.{lo .ro d!l.{su!'I. AjluanbalJ)
(S'a)d 'alOl{M-IJl!d 'uo!ssassod aA!pun[py
(sWJ0:l
ase;) uf
SII!!q13Ape
l{l!M papued
-xa aq ueJ)
sqeJwou = S (S)d sareis uo!pe leuofl![OA aA!l!sueJjuI
(suofpnlls
-UO:l alUOS
U! saA!lfs.
-sUeJIl.jl!M
[aA!lI!IJol aA]padS.Iad ,,l:la[qns,, a8Jatu OJ
~o sql!/J;)e = 0 U! elelouap aletu!Ue lO puai) aA!Hs
~[aA!]lep = a «((a)d saauapadxa AlEqunloAul -uan <lslaAuI
(<llqezfA!S
[aAflnlo]sqe -seduue 10
J[aA!lesn];):le = 0 lUaWaAa!l.jJe atqez!A!ssed
![aAHe]8J<l pue luaWl{S!(dwo:lJI! :fa AllnJ) aA!!
![aA!!eU!]wou = y (O'y)d sqJaA A:lua8e reu0!l!lo A -!sueJl anJ.l
s8uppew aseJ :'!Jl!wal.jJS adAl 5!l.jl se puno] sassl!p adAl
aldwfs leJ!dA~ jeUOnelouap :J!lspapeJI!l.j:> djB:J!paJd
sad'(.l aje:J!paJd JO A:So[odA:.l
.............. , ... , ...... ....... _ .............. _ ..... . ........ ]318yl. .................... - .....
NI3.lSN3:fl.1IS 13:YH:)I?>J. 9£'1 .. ,_,":

'uml MOU I lP!l{M Ol 'a:mds ajuaJaJaJ al{} Joampn.I~s·'

aYl l{HM A~M ll?In2aJ A-IaA Il U! spe-Ialu! adA} anuonns-nroumare .

-zad uI 'lU~lSUO:> 2uru!~wa-I aSIa 8U!lJlA-IaAa 'suonepadxa YHM AIP:D!S~q aq WM adAl paIEj!PU! AUeW-IO} ~ SE saH-Iado-Id SH 'saop ::Il(~'n'l'llLJl?I":(

E ual.{M l{2nol{1 'SadA} ampn.ItS-luawn2-I~ a[q~I!eA-e al{} }O suo A-IaAa AII~nua-Iamp t~l{t SUO!PUHSfP I~WlO} lUE::>H!u8!s salEw a2en8ullr,uaJ\a . tOU 'snl{l. ''1-IOMaUl~l} a8En2ul?[-ssOJj e U!l{HM suopmoadxa l{HM pared ... : •....

-WO;) SE 'a2~n2uEI -Ielnj!p~d auros U! suianed A-IaU!tjjEW [~UllOJ .' '.'

-urr al{l Ieqt SA~M leIn3!pEd Cll.{l a-IE 'A-I02al~j opueuias Aue JO ClSOl{l

'adA} arruoruis-ruaumare alE:>!pa-Id JO SjHSou2erp al{t tl?l{l ass ot .' ...•••

S! n '')la ~asCll{l }O lS-IH al{1 }O Ma!A JO nnod a'll wOll "lUa!dpa(l" pu~ ,,'lua~l<' -l?d" ,,'lua2y',, 8uoUle UOH~ra-I ~ nrasard 'S3f1.UISNVUla pan~,) sawnawDs 'ss~p "aA!8" al{l }O sq-Iaa a:>Eld-aa-Il{l ~lJOS IE!q-IaAp~ ue fO sluawn8-Ie -Iaqllll} .. ' . l{EM AII~uondo mo panu aq A~W Aal{l l{8nOl{1 'salE::>!pa-Id aj~[d-auo A!U0' . AUEHuassa a-Ie S3:fl.I.lISNVll.lNI ~"IU<l!rlld" E Aq uo pape 8uraq ,,-I<l:>uaf,Iadq, .', ue }O Ma!A )0 iurod aq} WOlf uOHEla-I a,)~[d-oMI E nrasard S3:fl.I.lISNYM.l3:S}]3:A -NI :"luaned" E uo 2U!l::>E "lua8V" ue }O aA!pads-Iad al{1 UlOJ} SluCllUn2lc

uaaMtaq~~.~~EI~-I~~eld-oMl .el~aS~l?~~~1:1~l'l'v'~1: .. ~0~1:.1~LJ~ .. a~asqQ.

a(q!ssod OMI a1..[l Aq palt1Jaua2 SUoH:laSJaIU! IUaJa}np JOO} a1..[1 It1 Sa!JO~~altlJ<. aSBJ1..[d unoN pUnS!p Stl1..[ 'aJnlBJalH le:lHtlwWtu2 aqt U! pantlJ altlasal[l 'sap02a}tI:l "NOSN3d.. }o walSAs }O PUP! ItlWp'tlW al.{tltll.{l uaas aq II!M ......•

"WJOj ItlHualapl l.{HM dtl(laAo 2u!pO:l tI Aq aassalPpE -OI-a:lUaJaJap 2upptlw JO Uo!punJ renuaJaJaJUOu a1..[1 JO 1mSaJ e se aJEds' IenuaJaJa.I U! '(e) ua1..[l (q) '2U1.IaplO paSJaAaJ aAel.{ AHua.Iedde sa2l!ruruel autos pue 'luaAa 1..[:laads al{l JO arruonns aIoJ-lul!dp!ped a1..[1 uo pasl!q . salnlea} asa1..[l JO 1..[}og "aJua.Ia}a.I :lHpads 1..[Jns}o )[:leI 01 pasoddo se 'passa.xp

-pe 'AI1uaJeddl! 1Sea[ Ie'S! pazpo2ale:l os aSl!ll.{d un oN al{l 30 .

JO a:lue.Iann a1..[l WOqM 01 Ienp!A!pu! ua 01 a:lua.IaJa.I :lHpads ~dl~~UIDllq~L~' [ni -/+] (q) 'a:lUaJapl :>Hpads l{:lns JO )(:>eI 01 pasoddo sa os ase.I1..[d unoN a1..[} JO ualOI a1..[1 2upann Ienp!A!pu! aq1 01 a:lua.IaJa.I

a1..[1 saqs!n2UHS!p [oSa - / +] (l!) "AHHql!J!ldde pue anueu .IraqI Inoqe AJllIUaWWO:l autos lfHM 'SaJnlea} aql q2no.Ilfl unr sn

IllpO~aleJ 30 AIHe101 a1..[1 01 suo!suaw!p a1..[1 :J0 AHnb!qn IenualaJl!pa1..[l

01 sreadde lel{M 01 2u!p.I0:>:le Aue.Iaua2 'saJnlea:J JO 2ullap.IO Ill:lHlaAaq1· panrasardar s1 saoedsqns 30 ssaupalsau a4J. "OS Jeadde IOU PInoM SIIH· . -uawIP reuoneluasaJda.I alenbape aJa1..[l ,uaM '11aI aq1 01 pala1snp are snjd Ue 'alnleaj AUll JO} leq1 a[dpupd a41 2u!lerO!A AIIUaJlldde 'pel Ul !Sap02all!:> pala1snp A[snon2nuo:> IOU .Utl saJnlt1a:J u!e1JaJ . a:ledsqns Je[nJ!lled tI 01 2u!puodsa.l.I0:l SUO!8al pale:l!pu! AUtlluozPoq <ll[t saumauros 'uontltuasaldalreuo!suaw!p-0Ml al.Jl JO asntlJaH "sa!IddealnleaJ al{l1..[J!l[M 01 Ae[ds!p alf1 }O UOHlOd [I,quozpoq aI.J1 U!tp!M 't:Jd1 aql 01 pdlua!J0

ale S)(leW snjd lIe 'a.InleaJ AUI! lOJ lelfl uOHUaAUOJ aql 2u!sn ' .

-oMI a:ll!ds a:lUalaJaJ a1..[l 10 saprado.rd asa1..[t 1uasaJdal 01 }dwantl·

'a[q!ssod S! AJo8altl:> l! U! SalOlea} JO (uo!paSJa1u!) ..•

-uroo ul!aloog pal.Iew A[aAH!sod AnetOI tI JO uomu!Jap Itl1..[l os sap1awwAse ••..... a1..[l ruatro A[Wl0J!un 'UO!pUnSlP -/ + AJeu!q atp ala1..[ 'SUo!suaw!p ;1..[ljO·. 1..[:lea ~uo[l~ sanreA patenu.uamp al.{l 'snl[.l 'a:leds a1..[l JO suo!suaw!p lO· . . -Y.LN:anlO so A:JNUSISNO::> aql s1 aJeds aJualalaJ al{l JO aldpupd lat{louV'.

"a:leds JapJo -Jal.{8!q al.{l JO U018aJ JtlIn:l!ped lel.{l ap!Slno arqeJ!Idde·lou all! 1..[:>!1..[MUp·U!M. suo!suaw!p .IO samlt1al a1..[l 'saJedsqns palsau AUeJOI u1e1.1a;) lOJ AIHN!ss()d al{l 2uneaJ:> paJla ul 'suotsuaurtp pUnS!p UMO l!aql Aq pamssepqns aq tiE;) sanIell. u!epa:l JO suo!suaw!p }O uo!paSlalU!al.{l Aq pauHap saJedsqns lUaJaJ -:HP 1l!l.{1 sireaur I! 'Ial.{llnd 'arq!ssod IOU Sf 'Dedsqns }O adAl aIq!ssod A.Iahil< ttll.{l os 'uo!suaw!p laq10 AJaAa Aq UO!suawfP l.{:lea JO UOHl!JH!ssep .. ssora . snoauasouroq t! tOU S! aJl!ds a1..[l Itlql suesui 'paBa U! 'S!l.Jl "a:>l!ds alnleaJ alJl U! 8up"aplO }O Allado1d a41 8u!aq JaMol put! .Iaq8!l[ 'saJnll!aJ 1aq8!1..[ JO UGH -eu!qwoJ utlaloog I! }O 10 dInteaJ laq2!1..[ l!}0 san[l!1I. arq!ssod a1..[l JO auo AluO :10 lXalUOJ al.{l U! AIIt!J!llawwAst! (paleu8J: AntlnUala:l:HP se pspuadsns ale) aZnl!llnau saJnleaJ UrellaJ le1..[l peJ aql uo paseq 'Samlea} asa1..[l JO 9NnIaQNO

6£1

SNOI.L Y::>IldWI 3AI.LIN90:J : AH::>~VlI!IIH lVI.LN::m:atBlI . t.

l:,eJ al.{l S! :JIasH a:lt!ds al.{l JO ardpupd lSlH al[.l "I "8!d. U! sa 't! 8u!lUaSa1dal ldwane reuo!sUawrp-oMl .nll JO ssauall.!1sa88ns a1..[l 01 pasoddo se '1..[;)ns a.Inltla} a1..[l :Jo SaH.Iad01d a1..[l 01 pallaltl Alalelpaww! aq Pln0l.{s aM ('naM st! a1..[l JO s2u!pe1..[s "alnIn} all!!pawwL pue "IenHqel[" IOJ put! ,,'luas aOll" a1..[l U! sWJoJ re!dpHll!d 1..[l!M SUO!pnltSUOJ lO} 'AIHl!nb "J!WOU" lO " .. "_AAIl>r l!}0 suomsodord JO "ssaussalasual" 30 astl;)Ielaua2 aqlloJ pasn 2u! 'S!l[l leu21s Ol SHe} [lStld-] a(!1..[M 'luyod aJUa1a}al lUaACl-1..[:laads lueAalal 011Jadsa.I 1..[l!M "ssaulsed" sleu2!s AUl!:l!}pads [lsed+ I 'sa8l!n2ucr le[!W!S

'a:)J~d5 le!1ua~ala~ U! sadh~ ase~4d unoN JO Ae~~e le:l!lf:l~e~a!lf leUO!5U,1\1I!P-0M.L . r ·l'i!.:1

+++++ + ++ + +++ +++ ++++++ ++

+ AHJEnb "d
+ ~l~:)UO:) '0
-+ ~.'\!le;)()I "U
--+ 8u!u!1!1 L10:) 'W
---+ :ll~l:)S!P "'
+ :lleW!Ue "lJ
+ uewnl{ "f
-+ UfJI. "!
+ J~doJd "I{
+ + + :l!PP? "8
+ + + JE!lU;lJ:lpJO:) "J
- + - + - + -+ -+ ;oNel~wnu~ .~
-+ + - + + [l!JnId "P
--+--+ anbnm ";)
- ---- --- --- + ++--- + + m 'q
- ---- --- + + + + + ob '¥
X"'"M An~S 'I{ ?Id 0 NW'l ')I r I H~.i 30::> av r

I

I

~J!:

.. =

- .

"= - .. to

1\ 3 3

~ ~;oSJpe '!I nt ds

l;olJe~sl

NI3.LSll:aA lIS 13VH:JIW

It1

SNOIl VJl1dWI tlAI.lIN~OJ : AHJN~ElIH lVI.lNElNEldElN 'L.

JO [n+ +] JO [oSa +] Jal.{lP "a'o lUt:!dpHJ\~d al{l Uf sapoSate:> Jaqwnu uonnqptsfP al.{t Ma'[s JO aZHt:!Jtnau srueis [t:!uonnmSUI JO SU1,[JeW pue "~!;"lt,,.u a:maJaJap sa SWatShS It:!u01punJ [t:!quaJaJamou I.{:ms sawnawos ('l.{loq JOJ AlOZiatt:!J hJEldwaxa al{t tvno asn I iOMt asal.{t uaaM1aq att:!HuaJamp tau op I 'SMO[fOJ 1t:!I.{M U1 pu-e . '8f:PII) 'llOS I alql:wnunuiJ +] a4t JO ale 'lV:JOV dl1VIM.l pue IVOa a~H

AHSO.IilIWI;IU Je[n2u!SUOU I.{Zlnol.{1 'paHwH JO sapo2a1t:!J I.{:>ns 'pa[t:!u2!s sa sanH JO slaqwnu arqu1unm huenpu JO lS!Sum 1e4t etU10uap JO sias anbnmuou 8UnUnua1amp 'I azqtuaumua - / +] (a) JO aJnteaJ e Aq pazpo2ate:l """"'.'-"'''' Ja41mJ am (P) pue (J) sa1ntUaJ Aq pateaJ::> SUO!PU!tSlP [ep02ate:l . JO l{log '(a[Ol e sAe[d s11.{1 aJal.{M ,:IY:JOYeL, pue) "IVOa, alIt pue "lVlIOld" al{t Ul se 'pa[eu2!s A[feJ!}pads saHHua 1u-edpH1eduou aldnrnw ;0 sias Pt aJuaJaJaJ r~p02ate:> atBnUaJaJJ!P 01 saxras IJlunld - / +] (p) :10 am}t:!aJ t:! 'sa!J02att!:> uosrad 1Ut:!dp!pt:!duou al{t Ul S!l{l Ot ZiUlpUodsaJJ0:J 'pa

J··-Ir;...,,·,~ AuuJupads S1 slt:!np!A!pu! alOJ-aassaJPPt:! pue aIoJ-1a~eads JO UOneu!q [t:!W!U!W anbnm al.{t aJa4M 'naM se ,,3AIS01:JNI IVOO" al.{t JO aAn -JUHSIP S! ssauanbjun JO hJ02ate:> s141 sawnawos 'hJOZiatE:> uosrad aA!padsaJ ~4Jt:!a JO Jaqwaw adh1010Jd JO ZiuluUap a41 'Jaqwaw [t!npfA1puf anbnm

'l{HM las e 012upJaJaJ huenuaJaH!p SE /suoarad ONO:J3S pUE 3AISOI:)X3 .. ' .... (IS}IJd:) al.{t JO "'MV1n9NIS,, Aut!:lupads al{t atenuaJamp 01 saaras I snbtun . '.;-/+ I (J) JO amtEaJ E 'saJuaJamp [eJnpruts asa4t 4HM a:luepJo:>:>t! uI 'sa!J02atEJ "NOS'M3d O}(IHL, lUEd!Jq

'.-,It:!duou aqJ JO} pa'[Jew sl "1V'MOld,, a41 aU4M '("sMVI0~NISuou" snotrae, '<lIH 01 pasoddo SE) hJ02a1e::> JHpads hHt:!!lUaJaJal 10 'pa'[JBW 'HOW al{l "}lV1n9NIS,, a41 'sapoZialu:> lUBdpHJed aqt JOJ 'A[le:>Hpads '(S£Z-££Z ~dd '9961 atS!UaAuag 'p) a::>eds alIt JO suo!2aJ NOS'M3d O}(IH.l aA!SUatXa .ilJOW a41 qHM pareduroo sa 'aJeds [enuaJajaJ aqt JO suo12aJ NOS'M3d ONO pUE 'NOS}(3d .lS}(H '3AIS01:JNI a41 4HM speJa1U! t! sa lel.{Mawos slamp-uOHel0uap JO eaJE S14t urrai 142!W aM sE-sap02atB:> h~!SOJawnu :JO anuanns 341 'lno SUJnl n sY 'sawt:!u leuOmp'eJl J!al.{t u1 lI'lV'MOld"

r= ,,'IVnI.lI1V:JOV a. ,,'IVOn, "''MYID9NIS,, 'sap02alt:!:> rE:lHt:!w -meJ210 suorpu9srp mOJ ueql aJOW ou qt!M anuoruis e 0lU! paleJoqt!la AUBJaua2 ale 'a:>edsqns e se 'sap02atB:> }l3HWf1N paIIE:>-os aq.l

'2lifll!oruOJ se suonannsuoo I.{:lns 10 asn al.{; q2noJl.{J ;daJxa ,:NOSN3c!" JO suoHEZp02alEJ asBJqd unoN lJaql U! SUO!PU!lS!P ,,3AIS01:JXa, snsraa ,,3AIS01:JNL al.{t ,[:leI Ml{l'snl.{t ~I ni ~ -] - [o8a ~] a(nJ al.{l aAel.{ hal.{l 'lnoq2nOJl{l" =: JO" +" = ~ JOJ "a'! 'sapo2alt:!:l aA!l!sod A[qnop aABI.{ lOU op swalsAs awos 'tUaAa l.{:>a3ds paZI{Efl1da:>UOJ A[[e.JJPBAp a41 UJ luedpnleduou B se At9ua Aue OJ a:luaJaJaJ JOJ pasn ,,' NOS'M3d OUIH.l" pal{E:l Sf aAHeZiau h[qnop al[l pue ,:NOS'M3d ONO:J3S" pu-e ,,(3AIS01:JX3) NOS'M3d .lS'MI:L paI{E::> alB sa!l02ate:l aAHlsod ArmIS a41 ,,'3AIS01:JNI NOS}l3d .lSNI::L, JO ,,3J\IS01:J

-NL,paII:? Sf hJoZia1e:> aAH!sod hyqnop a4.l 'saJnteaJ o~ asaql )0 sanreA .. ..........._

'ill.l0J paxapu! 'la410 al.{l ,0 UOHI!lOUap n:"rTl>111T:> -dnsard al.{t JO antJ!A Aq arqeW;uap! se s1UaJaJiu J!aqt lUasaJd sa!-H)g;)i~l; [JV!lUa-laja.JO:J +] I.{::ms 'alouap 0; P!I!S aq u-e:> lI!l.{l SLWOj .... T".Tn~nTT .. 'snl.{.l 'WJoJ [zv!Jua.Jaja-lo:J +] aql JO aJueJaHn }O pe aql U! -dnsard Sf lSJH a41 01 d!qsuoHt:![aJ J!Pt!lUAS a;eu!WJatap hIlt:!HJed iI! uJ IP!qM JO aouasard nranbasqns AFl?auH JO rotrd hlJeauH aql '(luaW;;)a,I~!l? JO sap02ale:> paleu21s hq h[tiO paPP1SaJ) 1uanmsuo.J Jal.jW amos JO a:>llasiud.: a41 saxapu! WJoJ IIl:1HUaJaja.lo::J +] a41 'AeM s1q1 uI 'waql sapnpU!le~I" arruonns }O adoas lueAalaJ aqt JO uOHeZIUl?2Jo .J!Pl?lUAS jO' ....•

amos JO s!seq a41 uo a:>U1'lJann ue JO sluaw8as OM} uaaMlaq .

-jsoddnsard JO d!qsuonepJ :>ptawwhse (t!pads e 2u!l{snqelsa JO

aAl?4 SUompUO:> 4:>ns '(" , , , IH!M uOHeJn2uuo:> :>P::lelUASOqWOW ;0 2u!M0[(OJ aq1 Ul ' , . ,,) hIaAnIsod .10 (" , , , JO d!qsuoHEyaJ -JaW aql U! lda:>xa alaqMhUl? ' , , II) hlaAHI!2au paupads are "d.IUd'.ld1d.lU1J; JOJ Suompuo:> al.jl JaqlaqM 'ill.l0:J :>!PE1UAS aleuJWlalap aUlOS ul

-m ut:!.Jo luanmSUO:l JaljW aUlOS Aq lUaJaJaJ t! sa paqS!Iqelsa st Ot sJaJaJ uopsanb ul ast:!Jqd unoN JElnJHJed al{l It:!41 ale:llpu! 01 lu-eaw aJn1BaJ lSJH aq.l 'I J!P!ap - / + ] (2) pue l/vHUiJ.laja.lo:J - / + ] (;) saJn;eaj . asn aq; Aq sasl?.Iqd unoN "NOS'M3d Q}IIH.l" Jaqlo pue " "'sJOqdEue,, JO UO!PUPSIP aq1 .I0J apIAoJd aM 'uaql 't '2H"

'sWJoJ [enUalaJal 1uapuadap-;xatuo:l asa41 sa 'saJnleaJ At!SOlaWnu 'a[dwI!xa JOJ 's:l!P!ap IeuosJad JO sa~,lO.a"le:l_· aqt ale:>ndnp PlnoM Aal.{t tel.{l awn auras aq1 le 'sn;ets IINOS'M3d LH]llrI,L .. J!al.{t JO an;J!A Aq surais unoN [t:!.J!xa[ JO sap02aJe:> :>!Pe1UASOqWOW :>!WfW p[nOM sWJoJ :>!P!ap q:lns tel.{l a[qEpbelSJapUn sl l! oS 'sAeM :.rr'T""r,rI reJaAaS JO suo UJ (s)lUaJaJaJ aq1 JO luawqsnqe1sa (entxaluOJ aql asoddnsarc Aa41 "a'! 'UOnelUasaJd JO hmepom Ja410 hq JO uopdposap .. q'~ngln"T hq pa4snqelsa h[lUapuadapu! are hatp se SlUa.la}aJ mo ,[:>Jd Sill.l0J ::>!P!ap "NOS'M3d OMIH.l" asa4.1 'sdt!l{Jad uossar S!q1 JOj wal.{l ql!M 2uo{E "sunouoJd" paWJa1 uaaq aAe4 a:>ua4 pm~

unoN JO sacL{t paJa1ua:>-luaAa-4:>aads a4t }O AZ!0r04dJoW lepoZiale:>

a~elJed 'lSeJluoJ Aq lI'sunouoJd aAHt!J1suowap" pane:> 'huunsn " ". QMIH.l" aq1 JO SJI~JI3.Q JINOHdOX3: aql pue ,,'sunoUOJd Jpol.{dt:!ue".paUI!J.· Auensn 'SJIlJI3Q JnIOHdOQNEl a1.f.l '.Iaqla~olIe Al!soJawnu JO sap02aleJ aZ!IBJ1nau as!MJaqlo JO 'PP1SaJ hue::>Jxa[ 'puadsns h[luanbaJj leql-Molaq . A(att:!!paww! ssms!p aM sJ!PIap JPoqdoxa pue opoqdopua snotrex a4t WOJ} pUHsIP se-"NOSM3d canu, al.{1 JO sast:!.Il.{d unoN papealJA[' -It:!:>!xar anJt aqt paapu! sl 11 I Ma!A fO lU!od IeHuaJaJaJ hlamd sIq1 WOJd: 'AlIeH .'

-uaJaJaJ qHM 2uneap aJt:! aM sIeu21S a41 U! SUO!punJ [t:!HuaJaJaJuou 'pu!1S~

JO AEpaAo ue uleSe sl 1t:!1.{1 'JaAaMOH '(':>la 'Stn'[0A 't:!iEwn2uI!AN"8'a) saSen2uEI Jal.{lo pue ueadom3 U! aassaJPpt! aI2uls e 01 ssa1ppe ul s:>!p!ap IEuosJad fO sadhllta./paJSn/snoa. aql }O asn al.{l a[dwexa JOJ SE 'sap02alB:>

.................................................. _." ..

NIUSM3A lIS lilVH:)IW

Of>1

NI31S"l:l3J\ lIS l3VHJIW

autos uo raqEI alfl fO Ua){Ol e lfHM If:>ea fO wnHqouap alf1 fO ,,~~"""~..,_.-.' a41 uo paSEq 'e1e10uap JIa4t PUE sraqEr uaaMlaq saauapuodsarroo AIIR:>!IOtSN ISEa[ te ~U!po:> .{J02a}R:> e SE saureu zadord (rEUOSlad) -lIP Ot saaras [.l3do.ld - / + ] (l{) am:jEal 'snlf.L 'Uonelouap 10 sadA} :>r"'r~c"'~:

Ip:! 2UOWR WOJI siuararar fO suonenrasard aAHua2R 'leuOmrOA ',,"r.'~- .. '"'n"''' 'a'lH-uewnq AUB:>!SEq ate!IUaJamp sadAt AJo'iJatE:> fO sdno.ni Maf ISIH

'sadAt AJ02atE:> Jo{ew ::Jo ::Jo arruon.ns p,uapJo AIIB:>!q:>JEJa!4 alfl A[UO tnq I '~!d ul . . ... -qns 4:>ns a[q!ssod UE alB:>!pU! :jOU op I 'aAoqE psuouusur sy 'sa:>edsqns O:jU! uonEzp02alE:>qns Jaq:jm:l parernJnaJ AUBpads aAeq ueo sa:>Edsqns' IB:>0lluapuadapu! AnB:>!~Ol 'laAaMoq 'tp!qM fO [aAaI 10 UO!~al If:>Ba ..,.,.,,, ... -' 'sa:H:!dsqns }O Alf:>JB.la!q e oq snmoure S!qt 'ampruls IBWJO} e sY ''''"I't>rI""nc pamssep-SSO.D Ieuo,2aJ e 2UnBaJ:> 'Aldde Aew SUO!pUnSIP -dnoJ8 'IEpads U!Epa::l dnOl2 q::lEa U!qHM 'JaAaMOH 'asuas 'lq~!l a'll oq paAE[ds!p dnoJ~ B fO 'tuatuOJ leuOnEIouap aA!puHsIP Aq .'-RZnEpads }O PU!'I e aq 01 sreadde IJa[ al.[l uo paA"2rds!p sap02alE:> JO .

4::l"2a 1"2'11 Sf a:>eds a::luaJaJaJ al.[l }O UO!~al SIl{1 JO arruoruis U"2JaAO =u

'iHal{ UiMI~ S"2 sap02alE:> ]0 uo!2aJ Jeln::l!pEd .

ul ssoadsqns IB:>oI parruonrrs AI2uHsaJaluI ale l{::l!l{M 'saSSYT) :)!luewas ]0 swalsAs paAO:> JO s~3I:IISSY1::::> :>Hul?was JO swalSAs

DIU! 08 tE1.(1 SUOlPUHS!P AUBW aJe palE:>!PU! tOU osry 'sa!lO~aIe::l alft ([enba ~u!aq s2urt[1 JaqtO nB 'sauo pll?MIl{2p al{t oi UEqt sap02atE:> pJEM.t:Jar, a4t Ot aJOW AlddE Aa41 'relaua2 U! 'lJ~not{t) patE:>!PU! IOU ale . - }I3aWON teql alaN 'a:>eds IEHualapJ at{t JO UO!~al S!t{l JO arruonns a'll MOt{S oi uoueunxcrdde ~nol e Aruo S! uaA!2 S! leqM tEt{} poojsrapun

aq Plnoqs H lnq 'sdn012 lue:>H!u~ls ayt JO auros armdao 01 I '2H uL, I 'JO!AEqaq II?WlO::J Aq sadAl Al02atl?:l :Jo sdnozs OtU! UI?::J AalJl . '. PUI? rBnualaJalO:>UOU SE AIIElam paJapIsuo:> uaAa tna '{S!t{l OIU! ()£ SlOPI?J snoraumu a'll fO uouaraumua JOJ sasl?Jl.[d unoN JO SadA} U! Al![l?quaJapJo:> JO ~U!po:> [I?:>0l uBar snsraa l{:>P AUE:>HUI?WaS :10

6161 s,.ra2uHoa aas) atBPIP PlnoM SUOnBJap!SUO;) ssaupa'lll?W SE -;)0 uo suoIPunJ lpns aAEl{ tOUUB:> Aaql lEl.ll ueaur 'aSlnO;) :10 'IOU saop [ .

-:J!iJp - 'l~!fUiJ.JiJ!a..to:J - ) sa aseJqd unoN JO SPU!'IlaYlO nE ~U!A}paos

'a:lua.lJlU .. .• '

<; ."

-oo UO lUIEllSUO;) :>!PBlUAs011dJow arqEuoseal pUE "tUawaall3e" JO A:>B;)!Iap .

arqBuoseal t{HM WlOJ JlDlxar0t{ruow repads e JO asn se joordjoo] os tOU Al -ulepa:> S! anblul.[:::lal s!t{l 11?I.[t 'uaql 'aA.Iasqo 'uoHsanb ul aSlno;)s!P JO tu!od .

lernJ!p-ed a'll le AIIl?:>lPelUAs0l{dJOW pue Aue:>!Xar palJ.S![q-elsa a:>ualal'u .

:Jo PF'H Il?rn:::l!p2d a'll uaAl~ , Al!lua lBrn:l!pEd awos 0t a:>ualaj~.I alft 2u!nuquo:> Alq!ssod SE stuno:> (au!d :pl1!-aU]d-[laJIuOJ = ]uaa.l$.liJaa-aiJ.ll -+u~ld "~'a) qtEd :::l!WOUOXBl I? ~uore lualUO:> reuoHelouap q;)nw MOt{ tsn~ 10 Janew patl?Jqne:::l AIale:>![ap e S! S!t{.L 'lualaJal IBrO:>H -led E jO UOHl?louap panuquo:> JO a:>uaJaJu! Moue 01 SB os aS21qd unoN Jopd

Ot padsal qHM nraiuoa IBuoq210uap uaA!2 AnB:>!WOUoxet U!Bpa:::l LIt!M unoN papl?alJ. Ane:::l!Xar JBr~aJ JO asn a'll oSIE lnq saselqd unON '.JLIUUIUI;:UI:: pUnS!p sa t{:>ns SWlOJ 'aNenaJ sAeMle a:>ua'l PUI? 'paz!{Epads q;)ns AIUO lOU apnpu!-(s)lualapl .II?InJ!pl?d auros

'. UOHElouap panU!luo:> 2u!te:::l1pUlI0J sAeM-sanb!ut{:>al a:>U<JJaJaJO;) [Enpe ;ll3UEI a'll 'qsn2uEl ~u!pnpu! 'pef UI 'sa~Bn2uBI AUEW UI "'saAHul?lsqns,, .' pasoddo se "'sunouoJd,, 10 U!BWOP :::l!Pl?lUAS pUI? Ie:>!~OroqdJow OtU! AIsnon~!qweun laW10j a'll Ind AHIl?nUalapJ J!aql 10} sasl?q aLIt ~u!AJpads s~Jntl?aJ UI-elJa:::l se idaoxa 'saselt{d unoN papea'l AIIe::l!xallern~al .....• WOlJ sa;)ualaH!p punoro.rd ou MOLIS "saAHE1lsuowap" pue "sJOqdeuB"

·'2u!PUelSI.[HMlOU SWatSAS 11?[nJH1Bd }O sl!l?lap 'Wql ass 01 lUepodw! s1 11 '., (sloqdeuB [zvpua..taja..to:J + J JO souaunooo uo ssaupax!j leuo!ll?m~!JUOJ . aa12ap pue luawaal13e:>poqdI?UI? jO d!qsuO!teral aSlaAU! a'll }O uoperojd reuo!pun}-IEJnpnllS E 10j 'SL:61 'l.[leaH aas) suoHI?:>H!ss-ep aApdp::lsap u!epa:> Ul 10 'apew AUlEwpd are SUOIPUHS!P q:>ns i.uaqM 'SSV1J }l3aN3~ se t{;)ns 'Sa!lO~ale::l :::l!lS!lapell?l.[:::l U!Epa:::l U! a:::leIdal 10 10 WlOJ Aaql saSEll.[d unoN r=r=t ,,'lHM aaJ~B" AIII?Jaua2 saAHEltSUOwap . pUB SJO'ldBUB I.[10q:l0 swatSAS Ipns te'll palaU aq osre Plnoqs u '[:JJP]ap + .. 'zvtluiJ..ta!a..to:J - J ale asaql IN ,,·[tualajal 4HMJ P-eluo:) ~U!lea4.,,!,,[lualalal

.• l.{HMj peluo:> ~u!aas,,/;,[lualaJal t{l!M] PBtUO:::l 2U!4:>not" (s,aaSSalp -pe lo/pue S,la'lBads) "~'a 'sa:>!Aap ~U!lE:>01 IB:)!dA10tOld JO :>Hspape.IBlp SB UOnBW10}Ul JO saamos :::llwalS!da a'll )0 suonBzHeneds 1uarBA!nba .10 ;,alaql laAO (AeM),,! "alat{l 14~P"! "alalJ 14211" 10 "aJal.[l,,/ "aJa1{"

'~o surra; ul pap!A!pqns A[SnOpeAS! 'UO!lE:>0r :>!lS!n2u!luou l!aql JO s!seq al{l 110 sluala:Jal atl?:>!pu! Ot "sunouoJd aAneJlSUOWap" }O asn aql'S!X!ap ouoqdo '.x3 'naM se s!x!ap leulatu!-asJnO:::ls!p 10J (uO!S!AIP lenBds xaldwo:> arour ;,alat{t" snsraa "a.Iaq" auros ssn Alalaw IOU op re4t swatSAS a)Uala)alo:> .···.···\,3.lYWIXOMdNON" snsrae, "3.LYWIXOMd,, U! ardwexa 10J se ·'UO!pUnS!p . rBW.IO:J :>HewalsAs e 2U!ABt{ ([:J!p!ap - '1~9Ua.liJjiJ..to:J +]) a;)Uala}alD:::l araur

.. ' ..... snsraa ([ :J]P!ap + 'l~!1ua..tajiJ..to:J + 1) s!x!ap requaJajalO:> JO arruanrjs. al(t ... l.{HM 'swalSAS auros Ul paZHEal SalnlEa:l AJEU!q OMi al.[l 2U!SSOl:> Aq pawlol 'sadA1 Alo~all?:::l arqlssod 100) lIe t{l!M 'pale:>lPU! UEI.Jt .rauueui xajduroo arour e U! pelalU! (2) pue (J) salntEa} OMl a'll teql aSE:> al.[l 'pel ur 'Sf H

'lOA!d aSBJl.[d unoN I? JO uonarap panOltUO:> AHeml -onns 'aldw!s UEt{tlaqtO ,:El0l.Jdeue" lP![dxa "NOS~3d Q'MIH.L,,}O SUEaw AluO uaAa 10 redpupd aq~ alntqsUO:::l ue:> 'paapu~ 'pue "S!ql"/"lBq1,, pue "lOlnBr"/,,laW10j rr I? ~ulqs!n~u!ls!p 'walsAs ouoqdeue JO PU!'I 2 sa ~uIAlas aq 01 WOlas saAneJlSUOWap aqt 'SUO!l!PUO:::l asaqt laPUn 'paqsHqelSOl Olq AHsea UB:> UO!suawIP "alaq lOU" snSlaA "alaI.[" (r1?:::l~2010dot Alle!pel) palatua:::l pUB IUa!pel~ E t{:>!t{M uo '::JIasH q:laads fO uOIsuaw!p (J1?10dwa1) lEaUI[ al.[l Olpnpu! UB:::l slq11eI.J1 aloN 'a:>uelann SH}O MOu-puE-aIal{ al.[~ JO SUO!SUollU!P lUI?AalOll aql 01 :padsal qt!M "uone:>0I" sH 2u!soddnsaJd :10 s!seq a'll uo 2U!qlawos

01 S.laJal fl~:>P~~?~OlS~~I{c:I.~.~()N~.t{~ l.~t{l.~l~:::lW~! ()t_l~~.~.~ ~!_(~)~=_111~~~ .

£H

SNOil VJl1dWr MIl.IN~O:) :AH:)}IV"l:l3IH lVIlN:=UI3!:13"l:l 't.

Zvl

SNOIl V:JIldWI 3AIlIN~O:J :AH:J'M~:IIH 1VIlN:I'Mad:I'M 'f.

'.' . 'A10~aw) al.{l 'swalsAs autos uI -suosrad ONO:)3.S pill! '.lS}JId (3AISI11:) . '3AISI11:JNI al{l JO SIBU!wouold al{t ut pap0:> tOU s1 }l30N39 'UO!'3al srqt }O sapo'3are:> tsOWUal aqt lSBalte ap!A!pqns H!M 'walsAs e ul iuasard ual.{M 1.{:>!l{M 'sWlal amlea} ul [iJU!U~Woj - / + ] ,IS~luIt)o:> ,,}J3GN39.. SB punoJ aq ueo SUO!PUHS!P Jal{pnJ ipns 'saJnlBa}

lOJ AlaAH!sod pa'{Jew AIsnopeA 'sapo'3alB:> JO dnoJ2 s!l{l urq:nM

;. 'sqJaA JO sassap JBpads l{HM sdpisuoHBlaJ

pue SABM :>!pelUAS JO Jaqwnu B U! papaua.1 ale ltH{l sanJadoJd ..il.l.fU'.... Alalaw 10 'aA!lua'3e 'IBUO!HIOA paZ!u'30:>al Auepads ql!M SB etelOuap }O s2u!po:> aSO\H a1enualaJ}lP 01 saxras [iJlt:llU!u!1 - / + I

. amlead -poouroioe Iepos JO sunojq Jaql0 sa naM se 'swla1uPI papo:> asoql W01} lU;:uamp srojoe {epos se etelOuap JO sasruars alouap pooqluaHed JO pue A:>ua'3y JO sunoN se q:>ns s2u!po:> Ieuonelal AlJEH are le[n:>Hled U! alaq papnpuI 'slaqlo [BPOS Ane:>Hpads JO wleal al{l . sa!l!luapl }O A1apBA ap!M l? )0 sWla1 Ul 'e1elouap ueumq AIItDHpads

suuai al{l )0 lsal aq1 alenuala)}!p 01 saaras [ul1wnlJ - / + J m <).In1l?ad ':>la 'dllJS1<luPBd 2ulpeJl SB q:>ns 'sd!qsuoHBlaJ

.••...•. alq!SlaAaJ pUB .1l?IodN Jal{lo 'sd!qsuopl?[a.1 "d!qsuPI" AUBUOHoUUOU '< apo:> lBl.{l SWJa1 01 2ulp0:> [uPl + I JO s:>!1spapelBq:> IBpads aq1 )0 lIe JO ped

sawnawos sa2en2uBI leq1 OSIl? aAJasqo . naM sa 'sHlds 2uppew-aSB:l uouounj JBln2aJ B SB A.:qawwASe S!ql MOqs sa2en2ueI autos ~UOnB:l!pald . .•. JO W.10} pazHBqlaA-!SBnb e JO U0!1BzHBU!WOU Alepuo:>as paApap Alq2!l{ "Il '1HM pd1uasald s1 as.1aAul aql :asell{d unoN papBaq AUe:llxaI passassod ':, AlqBua!(Bu! papadxa aqt SB pa1UasaJd sl W10} pal!p al{.l 'WlOJ pa)(Jew

plm 3.S'M3ANI ue pill! unoj pa'{lBUlun pUB .LJ3.'Mla B QlU! AHxaldwo:> 2u!po:> JO AllaWwASe ue AIlllanbaJJ S! aJa41 '(,.sd!l.{suOHBlalle:lOldpaJ" SlSpnuewas •· •. je:l!2010U!Wlal dll.{sU!,{ Aq panB:l) aA!padS.1ad alB:>!pald )0 saH!IN!ssod

;')saq1 JO 1.{10q 2u!po:l lOJ a2en2uBI e U! pasn Sl urais unoN [B:>lxaI aI2u!s e ual{M 'uo!lezneulwou (.,[alB:llpald] UlOI.{M 10J/01 ;;'IUO aql,,) "aA!peJauag" lo (,,[a1B:llpaldl OqM auo aq1,,) "aAHua'3y" UB qHM WlOJ alB:>!p.ud 2u! ,-A[lapun aqt JO UO!lBZ!IBU1wOU le:l!lBwUlB.12 e }O saHJadold al.{l }O 2u!l{lawos seq ase.1qd unoN aloqM aq1 pUB 'uOlssassod a [qtmaneu! Aq aSB.lqd unoN e ulqHM papo:l (1 ayqe.l ul "aAn:mnfpe" pa[aqeI) .a ol-papauuOJ -S!lseq V" adA1 aq1 JO eUla4:ls a1e:l!pald e Iea:luo:> 'uaq1 'swats unoN

d~qsuDl '"!~dN 5".dN 4sn.8u3 "~'a 'lossassod (aJqeuaneun ue sa paHpads salod lal.{lo a41 }O auo lseaI le lJ1JM 'd!qsuonelaJ al.{l }O salod a4t }O auO uo sn:lO) 01 Sl uone;Jouap )0 apow al.{l 'AIIBJaua~ 'aSlaA!Un Ul)( :>!lewalsAs :31.{1 ul sd!l{suonBla.1 .1EIodnrnw .10 -!q AIIe:lHpads }O sWla1 U! s2u!pO:l IeUO!l -Elouap ..lado.lduou u!ella:l a1enuala::JHP 01 saAJas [uPf - / + 1 (!) ;:unlBad

·SW.10J "IBU!wouold"

lO A1Hemld Ieuo!suatxa al.{i alH alOW .raqleJ pue sasBlqd unoN :f0 sadA1 .laqlo Ul SUOHBJ!PU! WOl) pa1ndwo:> se AHyelnld WOl} A[lUalamp paznem -da:>uo:l aq lsnw SWlO} q:lns JO} A1!{elnld 'a:>uaH 'uoJse:l:>o Ie:l!JOlS!1.{ JHpads

Plnoqs iI 'AU;W OiU! AJ02ale:> paAe[ds!p S!q1 alBln:lHal "J1a ,:p~2p"

"alqepuaq" " Ie:>Jlaqds" SnS.1aA "leB-punOl .. '{,,2uoL,-10U "a'O .

-.1aA ,,2uoI .. 0iUJ suone:>H!SSBP 1el.{1 os '(,.AHHq!pa" 'AIIBpadsa) SPU!l YBlaAas pue '.\LI1IHY1DdINVW 'NOISN3.LX3 pue 3dVHS -o.8aIB:> A[UOWWO:l ale elelouap [aJiJ.l:J5}P + I 'aldwuxa 10d 'UOIle:)ur~sselj0'

-SSOl:> a:ledsqns IB:>0I }O spUPi lUa.laJJJP JO a:lill!punqB ue 'peJ UI .

sa2en2ue[ leln:lH.led '(0) 01 (I) WO.!"} uotaaJ alJl ;0 sap02ale:l .

, 'swa1sAs ssoroe sapo.8a1B:l [B:lgewwe.12 aqt 'l! aAell

pOl{M se " .8uHelqne:l" ''{.10MaUle.1} aAHeledwo:l IeS.1aA!un e U!ql!M .... ~ h>n.~ ;1,';". .1t?yn:lHled e JO 1eql alBnHs lsnw 1UaUL}eaJt le[mHJBd JO a:>uapIAa al.{l ·palea.11 ale surais unoN q:ms MOq Sf a.1aq 1ill!Aayal uonsanb al{.l .... T,n"'"" .. '.Tn.;.' -Ua1U! S! p00l.{luaAa MOq }O "uo!suaw!p" e se aWB JO sauo }O ssaIPle2a.1 pue laqtOUe 10 .8U!l.{l JO pUI'{ auo sa Clsaql JO UO[llr.me!UOI[S -uaIU! [e:>!sAqdelaUl s,auo :Jo sSCl[p.1e2aJ 'SWlOJ JO Elelouap se . [B:lHBWWEJ3 1!aq1 U! [iJliJ.DUOJ + I aq IHIS pue saH!lua snonsussro. ,~~".;.. .. " 'SlaU!elUO:l se papo:l aq ue:> 'adA} (reUO!SUa1U! paq!J:>se) pmOHou e JO .

-xa ue a'{el 01 'sluaA3 'sa!loSale:l [e:lHeWUlel2 JO sd!l.{SuonepJ .8ulPO:l uo paseq IOU pue saApswaq1 elt?louap aqt 01 paq!l:lSe sanrsdozd IBU:OISllIalIW:; qloq ale asaql JOI 'S<lSBlqd unoN JO saJnlBCI} 2urpoJ a![Japun te41 sUlm:IU!lS!P leuoHBlouap :lHSpapeleq:> al.{l SS!W AlalaAas "pBJtsqe" pue "alaJ:>uO:l" :>Htrnwas [Bnsn aqt leq1 aAJ<lSqo 'uonB:lHnuenb [Bnparqo ql!M ·u. 0'1 [S'1 uarlG Plt?MJO}tq2!el1S Moue 01 sa os papo:> aq ue:l .1aAall?qM CllBnualaJHP or. [aJiJ.l:JUOJ -/+ I (0) aJn1eaJ pue 'S:lHSpape.rnq:> laAdtel.{M JO . -ualaJIW o; saAJas [aaUl1:Jo[ - / + I (u) aJn1ead 'uolHsod [Bn1nW JO sal:e:>lt)aJdF." aqt Ot pate[!w!sse ale sd!l.{suonela.1 I.{:>ns saUl!lawos ~(I a[qBL ll! SB) -ountpe lalJlo JO sauradozd 2u!p0:l aqt JO awos I.{HM 'Sd!qsuOne[al aroua-uea AIIB:>Huewas paWJa1 ale leqM ll! 'lOssassod pue umssassod uaaM1aq UII.I~UllI~ -~IaJ aqt A[Je:>HewWB.1'3 sate:lHdnp S.1aUreluo:> pill! sparqo paA!a:llad UQIilIMjilq drqsuonBFU aq1 'Al1u;mbaJd ·patuasa.!"d A[JBuOHUtouap se tUawll!e1UO:l -![BPOW laAale4M)0 'spalqo JOJ saX!llBUl papunoq atBHua.1aH!p01 .'

-uuuuoo - / + 1 (w) am1eaJ 'laqtmd 'spafqo PUHS!P sa no papunoq . "

as!MJaql0.10 'a{qBssl?dwO:lua 'a[qe[nd!U"ew sa pap0:lBtelouap as041 ale!1ua.IilJ', -]!p Of saAJas [a:,lo.l:J5JP - / + I ([) alnleaJ a1.{.l 'sa!lHua Clrqenp!Alpu! Al[B!lOSUas. mq a1eW!U"eUou lIe:> PIno:> aM AUeuoHOU lBqM ;0 uo!2a.1 aqt U! sadAt AloSareJ' snopas 01 aWO:l aM 'lSe.11UO:l Aq 'I '2!:I ul Ae[ds!p aqt JO tq2p al.{l 01 latpmd>

'-... 'sa:luanbasuo:l 2urpo:l .

:l!peluAsoqd.row aAt?4 oSle ABW suoHenualaJ}!p .IaqlJn} asaq1 JO IN "1;:31 al.{l 01 paAe[ds!p S! leqM 01 puoAaq pl?alds aq Ul?:> H .10 '(0 JO ('{) ,0 UO!2<ll aql Of Ie:>oI aq UB:> Ape{!W!S d!qslaqwaUl dno.l2-pax!w 10 -lno SnSJaA dnOJ2 -ul ptrn '(A:lUa2y}O sunoN 'SA pooqJOPV }O sunoN qHM sa2en2rreI Auew ll! papo:> AUe:lHUWWt?.12) uOnepualamp snlelS paqp:>se sns.!"aA paAarq:>¥ 'sauo "luedpHled" lSOW1P[ aql q2no.1lJl AeM aqt lIe sd!l02ate:l [all1W!U~ + I .

................................................ a q l..... WOlI a:lBds a:lUalaJal aqt f~~~n~~tIlp~a.l~~a'lllB?}IaqN~a.

I I,

I

I

NI3lS~:IA lIS l3VH:JIW

I

(['aNl:uaumua - / + ) (a) aJnlEa} flUOP'l) JaH!p 0p AaY:l y:2n0Y:l uaaa 'UOtlU.ll()J U! JHSpapEJElp S!Y:l aAEY: 9 pUE V sadA~ 'apnpu! :jOU AEW JO Aew Aaql JaAalEY:M 'elelouap JfaY:l fluowe 'aass;uppe aY:l pue 'Ja'fEads ay:t -zad lUaACl-l{::laads p,quawepunJ 1110q apnpu! 'asn JO SUO!SE:>JO uo JO E1Ewuap a41 sap02atEJ reuOnelouap asoy:t lIE sapnpu! tl 'SMOnO] •.• ardpupd uo!sn!:>U!-SSEP reuo!suatu! ue Aq paZpapEJe1.p aq UEJ snY:l ..•..•.. 'o$a + J aJE Y::>!Y:M JO y:loq 'a pUE V sadAl AJ02alEJ JO 2u!ls!sUOJ las .....

('arq!ssod JaAauaY:M Hal aY:l 01 ,,' +" t[HM 'salJoliialllJ P;})PEW fluHuasaJdaJ JOJ SUOnUaAUOJ aY:l 10 asneJaq A[aspaJd ay:t uo tPI aY:l WOJJ PElS aM tell1 aloN) 'sluaJa;lal aJq!ssod JO }O azour pue arour flu!pnpu! AuenpElfl pm! 'sapoflallD "lUedp!ped"

lS0W aY:l WOJJ mo papa{old 'sauasqns aA!SnpU! aJOW Auenplu2 U! Sa!loflate:> IEuonetouap aY:l JO S!SEq alll uo sannua JO a:>uaJajaJ

-uarxa 10 'paJ10:) pue anll) }O SUOmpUOJ ay:t aqpJsap 0t sAEM U! 'lsafl8ns Aay:J.. 'aJuaJapJ JO spe Jl![n::lHJed U! aAloAU! AuenuaJaH!p uousanb U! s2u!dnOlfl AJ08aleJ ay:t1o 'SUO!SUa1Xa JO 'SlUalajaJ A""'olol'''"". luqM }O uopEZpapeJeqJ rEUO!SUalU! }O PU!'f e lsaflflns pel U! op suop asaq~ 'SlUaJaJaJ renuatod flu!ZFapeJEqJ JO AEM A:q apnpu! -}!P sapoflalEJ reuOnElouap JO sdnoJfl aA!sUalXa arour AUlmpelfl aql

JO} sroiduosap }O las e do; aqt SSOJ:>E uaA~ aAlly: I 'I 'flH U! tEy:t .

It'!UOne10uap aqt JO amreu ay:t Japfsuo:> Plnoy:s aM 'IIBS 'WJoJ dSeJY:d unoN :f0 sap08aleJ flu!poJ qflnoJql eletOUap JO uoneluasald sH sarruonns d~lln2uelleql A:eM aY:l )0 se II' AHleal" J!lS!nflunaJd alUOS JO rapow e Ipnw

os lOU S! n 'a81mfluEr jO BletOUap Ienuatod aurooaq 01 uaddaq teql PPOM ay:t . s"'Hnua JO {apOlU E tOU sl -punu U! tdal aq Plnoy:s H 'a:>eds a:>uaJa}al aq1.

iSNOIIVlll0l5NO::> lVNOIl::>NfH-::>I.LOIW35 :lJVd5lJN3M3BH 'AI

.. 'aJeds AJOflalB:> }O AeJle neJaAO

:, ... S!Y:l t{HM AluO lUalS!SUOJ aJe teql sap1alUlUAsE 2u!po:> slsaHuelU

..•... d~lm2uellern:>HJed y::>ea 'stuawnflJe :Jo sdrqsuousjar aloJ-are:>!pald flU!lBJ!P . JOJ SWalSAS Jaqlo pue SlUalsAs 2uppBw-ase:> U! A[flUPIP1S rsoui 'xel JO SeaJE.Jo Jaqmnu B uI . AEM lUats!suo:> e U! sa2EnfluEr :>Hpads sadA:t aseJt{d unoN flUlPuodsaJJO:> :f0-lualUa:>eld leuon:>unJ-rempnJ1S

. . .. ey:aq :>!Pl:quASOy:dJOlU aql U! papauaJ aJe sapogalE:> s11 guolUe

. reJnpnJ1S Jeln:>!lled al.{lta);. 'uonetouap renuaJaJaJ 10J slUalsAs

swalsAs JHSlnflu!{ }O speJ aqt JO tuapuadapu! y:Jns SE a:>ualS!Xa ou set{ pue

aqt}o sagEngueI al.{l ul saseJt{d unoN JO saplalUlUAse PUE sap~alUlUAs aql slap ow lEt[l pa~qo {elUJoJ E Sl n 'qJns se saseJt{d unoN }O san . .. ~ .. ,'u.." .. u fluIP0:> uo pasEq S! uopejouap :>qS!n2un JO} ayeds aJn1eaJ E t[:>ns

.. ..... .. 'asEJl[d unoN lUJO} :>~peluAs al.{l Ul Auenualamp pue AHEJ!}f:>ads

ppoM-leaJ pa)[JEWUn J!aY:l SE sapoflateJ rEuoHElouap at{l 01 ... ...••... .... se samnq!ssod rEnUaJapJ JO aJeds aqt ul papnpu! aq tOU H!M

~Eql a:>uaJaJaJ fO spe aql ;10 s:>!lspapeJey::> :>HO!lUaS aql JO'·:>la'(qsn2u3. ut sqJaA JHSlnflune1alU fa sluawaldlUoJ sa sasnep uOHelonb ue 01 sn peal 'all.;}naq I 'WM S!t{.L 'AJ02ale:> yemU! aY:l Ie 2u!PEls"2'a} saseJY:d unoN 1mb alouap ApEap lOU op lel.{l SW10} :>!PEtUAS

leql o~ dn UOWWOJ U! SEq salJasqns aY:l fRl[M 'salJas aqt gUO{E ... .. Aramd '( ... stlm m sagenfluE[ JEHW!S JaY:lo JO 'UEWla9

.r0} 'azpapEletp 01 flu!ldwal1l~ Aq 11!t{s {llnpEJfl S!l.{l arrudeo at AJl ,··'l{SH~U3. ul SJa)[leW :>FPelUAS AlUlUnp "tUa!qlUE" aql a)[H 'aseJY:d unoN }O

'sadA1 alElpalUJalU! }O sauas E JaAO 'lay:~oue 01 a:>uaJaJaJ JO} S!SEq ···:SUllO} 2U!Ploq-a:>Eyd Aramd 'flulp0:> }O sald!:>upd ayqeuHap gU!Aey' ,0 ",nP!A

auo lU01} 'Jat{~OUE 01 uoperuasard rEUOnelouap :fo PU!)[ auo WOJI a1(luap let{l saseJl.{d unoN asoqt nE alenuaJaHlP 01 sa Alas [pi3UJfop - / + I

IenpeJfl e slsafl8ns 'suoneZpapeJEY::> aJntea:J }O aJnpnJls.:. ..•. . aJnlEa:! 'a:>eds YEHualaJaJ S!Y.~ JO lualxa aY:l uo punoq .raddn ua las

aql Aq palEJaua2 sadAl dN pUHsIP ,0 sapogale:> renpE aqt 'I '2!d U! . ... .··ilM lI'sa:>uassa" JO sadAl JaqtJn} JO} uorsrxord JalJe 'Ae[ds!p mo U! AUeuH·

ay'l }O uOlsuawIP [ElUozpoq ay:t lEql tS.!!} 2unou A:q paaoord U!MaM'·:': i> 'SUOHBzp08ateJ tuapuadapu! uo JO sayqe:>!pald I.{:>ns JO sgU!PO;)

''fJOMaWBJj teqt ut UOHEta.IdlalU! ua seq aJeds a:>l.IaJaJa.i:> .... .A.rEwpd 5E sassEp reA!pa!pv 10 {BqJai\ UO paseq 'samlenb JO sadAl OiU! HaM

aY:l]O arruanrrs at{l'pu!y:aq an JO 'at puodsauoo at pareaAaJ os UO!lEz!ue8m ·se patenUala:JHp A{lqns aq Aew asat{1. 'sreu!WOU paApap se c,etelOuap }O rEUO!punJ-JpO!lUaS aqt H )[se UE;) aM 'gU!OP aS -sapoo a:>eds-a:>uiUajaJ dlJlSilH!lenb" 'AUeuoqOU) elElouap fa sarqE:>!paJd AUE aZnEU!lUOU lel.{l s2u!po:>

Ul sapogaleJ lualaJ.Hp aq1 ]0 t[:>ea t{:>!l{M ,0 spe (Ul aouarrnaao pa1JewunJO). Aq asaqllea.lt sa2en8ue[ auros aJuaq pUE 'papo:> AIIeJ!ls!nguH are elelouap

JO, ssauareudordde IEnuaJamp PUl? :>!}pads aY:l 'sadAl pe-a:>uaJapJ JO SUO!!... vnb saH!lenb y::>!qM U! aJedsqns arnua alII sale:>~pU! a.!nlEaj S!l.{l 'asuas

-eZneuo!SualU! JO elUat{:>s e 'a:>Uiua,a1 JO spe }O sadAl :JO suopdpossp leln:m u!epa:> e uI 'salUpd IEJ!xaYlou 'SlUals unoN }O SPU!1 p'}lI.pap ArUOA[lUanb

-JEd pue uO!letOUap aseJY:d unoN :Jo sap02ale:> ay:t uaaMlaq sa:>uapuods;u··' .;UJ ale sassep y::ms ""sa:>uassa,, asaY:l alEHuaJaHlP at SaAJas [Rf!Jvnb - / + J

-JO:> MElp 01 arqe aq p[noy:s aM 'a:>uaJa:JaJ :JO spe }O aSJaAlun aY:l }O SWJat UJ ... (d) aJntEaj ,: Al!IEnD" JO sunON}o ssep [epads B ql!M sa2en2uer asoy:t JOd

puv 'a:luaJaJaJ JO spe}o aSJall.!un aY:l 'aJIAap yeWJoJ pa)[Jewun at{t s! aSeJl{d .. 'ppOM aqt JO sa2en2uer aY:l U! puno} 'pe:f ill 'aJe teql

unoN aql q:l!4M JO} aSJaA!Un aAHuelsqns at{l UD sma} Plnoy:s sasE1Y:d UMN. . asoqt AluO SU.la:>uo:> samnqlssod}o a:>eds JnO 'xe~uAs04dJOlU lUatS unoN Aq

.Jo sa!JOflale:> re:>uelUlUElg 10} suompuo:> y::>ns 'suompUOJ a:mapuOdSilJ papo:l aq Alpessa:lau pel UI WM uonBlouap :fa aguEJ sIY:l u!llHM se }O 1ury:l

-JO:> .. ~l~~~??~?~~ :J0 s~~~.~ 1J:I ~~n1?~.~.1~ ~4l 11! paIl!ClJ\aJ ~IJ()!1t::!Z!,1()~ill~?.. tl{2IW;llJQIJQH9g.1?l.{114<Pll():> .. 1l!1l()!1{)lJf:laJ\.~ J<?llJ~1j1.lt1{)p~lll!{)~aq()sJ~ .

L.tT

SNOLl v::> IldWI aALLIN:)O:l : AH:l}!V~EfIH lVLlN3}!3d3.}! t.

NI3.LS}!3A lIS laVH:lIW

9t1

SNOI.l V~ndll\lI :IJ\I.lIN90~ : AH~~V}J3IH lVl.lN:I~:H:I}J .[

paiou sa 't{::!!t{M "'SaA!~el~SUOWap,,

'ru - JO las at{l sapnpu! N-Y sapss at{1.

'asuas S!t{~ ul "t{::!aads 10 sre::!p(apu!" ale ete~ouap al.{l !(tpaads :Aue::!!dA~O~Old) asn a2en2uer .~!osaHnua aiouap AIWJoJ!un snt{l pue 'paqp:lsap SAeM al.{t ul JerflJHled U! ';lsna'imn&uer 2u!soddnsald (Aue:l!Xapu!) JO anll!A Aq atouap ~el.{~ sap02a1e:l aSllll.{d bnoN sapnpu! )I-Y sapss at{l let{l aas uao aM '2U!Z!Ielaua2 "oS ('iuellodw! He S! asn-jo-iuaaa al.{t JO pej al.{l a:lual.{ ~a::!ut!Jann JO luawow al[lle asell[d unoN e se I JO ua'l0l al.{l 2U!lann }O aIOJ luaACl-l.{::!aads

';ll{l U! renpIA!pU! AlaA al.{t salouap I l[sn2u3 'snl.{1.) 'Al02alt!;) at{l 2u!uHap JO} pasoddnsard-c--anssr ~e Al02ale;) al[l JO ua'lOl al.{t 2UWnpU! adoos aseJl.{d . ,unoN al.{t-asn a2en2ue[ }O 4JlaJ1S AIaA. al[~ Aq pue U! palealJ AIaspaJd '{s)aassalppe pue lapUaS}o salol ~uaAa-4Jaads a4t u1 AIsno!leA sIenp!A!p

. .a4t 'A.102a~e:> NOS}I3d-QNO::l3S 10 'NOSN3d-l.SNId (3AIS01::lX3)

. l[;)ns Aue JO elelouap alrl :naM se sap02aleJ "luedpHled" al[l

'Jo;unleu a41 AlaspaJd S1 S!ql lng . AI02aleJ ":l!JOl.{deue,, ue 2U!uHap 10} pa -soddnsard ssn a2en2ueI JO ("adOJs" 10) lPlaJ1S AlaA at{l Aq pue u1 paleaD S! , . . . Jp04deue" ;0 AH{Iq!ssod at{l 'Sf le41. '(alat{ paAloAu! sayqepeA

sadA~ uo aAoqe uo!ssn:>sIP aas) reil2!S :>HS!n2uH parruanns JO l.{;)la11S awes amos ul urruejouap lel.{l JO uOHtquasald nranbasqns .10 snopsard JO anlJ!A Aq AluO unueiouap e auasard "slol.{deue uosrad Pl!41,. Ing .......••. :'s<l!l02ate:l 30 las [n~ + j-olO IPUV-[ oSa + j at{l 'H- Y Sa!laSqnS atp .rossaaspard

'a~e!paww! SH sa sapnpu! H leLJl uaA!2 'd!LJsJaqwaw U! aSJaA!p AIaA aq 01 'swaas '[llJHuaolaJaolo.J + 'ru - 'oSa -) pa'llew lIe 'SJ04deue uosrad PIP'.J1 .' .. ' ." pane:l-os al.{l SpPE l.{:l!l.{M ')I- V 2u!dnOl2 leLJ1 atou 'sn41. 'AH:>ede:> IeUO!Sua1 '-X<l uoururoo J!a4t 30 s1seq aql uo sapasqns al.{l U! sap02a1E:> JO uouduosap .. ' ". IllUO!SUatu! a41 pUE 'UOHEZ!UE21O :l!pelUAs04wow uo S1 H se paseq 'a:leds 'IBUOnelouap al[l 30 arruon.ns almt!aJ aLJl JO uOnenualamp al.{t Ar2uOJlS aroui uasa aleJlsuowap sap02ale:> JO sadA1 ;0 s2u!dn012 lUE:>!J!u2!s la4pnd

'Sa!lasqns S!LJ1 JO slaqwaw JO Al![elOl al.{l 2u!Zpapelel.{:l·

JO AeM e sa uaas aq 1l[2!w-e1elouap JO uouounjsjp al.{11aAo:> oj rojdposap IllUO!SUa~u! ue-"uonEluapo lut!dpHJed" 'asuas :pellsqe ue U! lng 'Lfloq so [n~ +l 10 [oSo +) aAet{ lel.{l sap02ale:> asol[l lIe }o SlS!SUO:> H 'tn042noJ41 SUnJ lBl[l uomuHap alnleaJ 2u!puodsallo:> 'lUetSuo:> 'a[2u!s ou se4 'H':'\I sadAt AI02a1E:> 30 2UHS!SUOJ tas alll '2u!dn012 lue:lH!u8!s lxau a41.

'sadA1 Ieu0!tt!louap "paluapo-Ja'lEads" asuas pellsqe S!41 U! 'ue alE-a:>eds Al02are:> IO UO!2al B l.{8noll.{l "'1leM,, leauH 'papaJlp S!l.{1-sap08alID JO sapas S!LJl a:>uaH 'apnpu! lOU ABW 10 At'!W A<ll{t aSIa laAateqM 'Ja){Bads al.{l apnpu! l.{:>!l[M }O EtB~Ouap aLJt sap02a1e:> ,UB lIe las S!LJl JO slaqwaw teLJl aas UB:> aM '[ oSa +] all:! 4:>!l.{M JO III:! '3-Y sadAI AI02alE:> 30 8U9S!suo:> las a41 '2u!dnOl~ 1UeJU!u2rs lxau al.{l 2u!'1111.

'sapo2a1E:> "luedpHled JuroL pauua1 aq It{S!W AaqL 'Alo~are;) ase.HId

unoN~q~ .... J?_El_P~~I:)'!~P ... ~I?~ .. aq~ .... a~_El .... ~~s~a~pp_El .... P'!_El:l~?I~~~~ ... ~"'tH~l{0?1.S'I? ....

al.{t 'lSt!llUO:> AS ,;s8ll!aq It!pos,, AIdw!s paWJal aq ueo Aal.{l 'lanel al{l 'a:>uaH" 's[E:>lxapu! IEpoS pmualod" aLJl se sarOl l[Jns lIB PlnoM IIe It! 10 'A[(1?Ur2.mw 'AIIenlt!d AluO ie'll elelouap sapnpu! }I-V saFasqns

'sasea Iepads ale ssuo :>Hpads at{l l.{:l!LJM JO ,,'sleJ!xapu! It?pos -uaiod, 01 uonezpapeJt!'lJ reUO!sUalU! .mo suasooI L.> pUB d 30 as041 ~-,,, .. ,"<, .•

-ut 'sIe:l!xapu! repos :>Hpads lie aJe 2upaplo al.{t U! sap02a1E:>

JO 21t!10uap al.{t aH'lM 'a:>uaH 'lu<lIt!A!nba 10 a2En2uEI 30 ssn laLJ10 anranbas Ul Auelaua2 'suo!l:>un; "pelUO:l-[aUUEl.{:l" 10 ,::>nel.{d" lOI

-pe aLJl 2unouap JO pe l.{:laads [t!pads e "a', 'a2Esn "aAHe:lOA"

-lensn SF lE4M ut lda:lXa 'luaAa aA!lE:>!UnWWo:l a41 JO ixanroo al.{l ;0

-UOJ al.{l lnoqE 2ulLJIAue asoddnsard ::IIasH lOU saop L.> pue d sadAl A,' lO~:ale;l)

::10 Jaqwaw t! JO asn al.{l tEl[l a10U lng 'sallas snoiaard aLJl U! al.{l fO asn JO suojseooo at{l ut pasddnsazd Ane:>Hpads ale

put? :>HS!n2uH-sIuaAa JO spuPI aql ;0 '-salOl aLJl IIH . ..

aS0l.{l ale suuai srueis Ielaua2 arour al.{l 10 sWJal snlelS-U!'1 paz![t!pads Aq palouap samlua aLJl 'waas prnOM l! 'a.I<lH 'sadAl snotaard a41 lIe sa

se 'saselLJd unoN papaaq-uirai-sruais pue papea4-WJalu!'1 apnpu! ' lapIsuo:> AI1Ua!UaAuo:> ueo aM l[:>!4M 'L.>-V pue d-Y sapasqns

'HaM se luaAa JHs!n8u![ A:JaA a41 30 al.{l aAloAu! luawHnJ'3al JO saldpupd a41 pue 'anss! 1e UOnelouap JO

:>HS!n8uH AlaA a41 S! ursudeq JO uorsezoo :lHS!n8uH :>Hpads a41 sallO~~all'l';l· asa41 10; aours 'uaM St! N-\I sapasqns al.{l sapnpu! t! l.{Jns tng -urruarouap al[1 SB suoquaauoo [epos Aq pannroar seMH 01 (laA!a:>al-lapuas 30 peAp IeuoHE:I!UnWwo:l l[:>Ea 10}) ursudeq JO

-t!:>:>0 :>HS!n8uH :>Hpads awos sasoddnsard aureu radord 30 _, ,·_ ... r,.'···.

Amua ue ~"Ie:l!xapu! [epos :IH!Jads" e uua; lLJ8!W aM 12l[M Sf 'a:>ua4 UO!SE:>:>O [epos e st! uOHEnHs 4Jaads olVln:JHolvd autos U! paleal::! S! mrumouan

al.{t oS '(asn 41!M AIsnOU!WlalO:> panddns Sf u0!lEnp!A!pU! ue aJaLJM) Ie asn JO a:>mqsu! AlaA at{l aq Aew l.{:l!LJM 'asn JO UO!S2:>JO Ie:l!J01S!LJ -red auros uo a:luelsU! reUO!SUalxa sa Amua afqenplA!pU! Je[n:>!1lede 01

-de 2u!aq sl/uaaq SEll WI03 aqt JO ua'lOl E MOl.{ JO a2pa[Motq 'WJ03 a11J

ua?lOl aLJl 30 aassalppe pue la'lEads uaaMtaq "wsndeq" JO a2paIMou'l at{l uo sisar aWEU .radozd al.{t 30 AH:>ede:l reu0!lBtOuap aLJ1 'salellsuowap (zt6I) a'ldp)f pUE (vL;l-Z9I 'dd '696I) a{leas ;0 2U!peal J!ls!n2u!I'ln;aJeJ

e s\l 'las sno!AaJd aLJl Ot saw-eu ladoJd (feuoslad) spp-e o-y sapasqnsa4J.··

,,'luaAa 4Jaads aLJl 30 s[e:>!xapu!" ne iue patouap os se sanHua qJns •

oS ')f-y sadA1 AI02ate:l Aq palouap sa!l!lua alfl slH oS11:! It!41 UOnd!lJSap' e '(luaAa 4::!aads :AUeJ!dA1010ld) luaAa :>!ls!n8u!I al.{l JO pl:!d aq 01 pasod ........, -dnsald ale pa~ouap os sannua a41 'asuas S!41 uI 'UOnE:>!UnwUlo:> :>nS!n~i.I!! JO lU,Ma a1.Jl U! (UOnEWlOjU! aJql:!lt?qs A!tuareA!nba 10 'la8uH 2u!1u!od 'sd![ 2UHU!od "Z!A) apo:> ;ms!n2uHuou awos Aq "paleJoI" aq ue:> asal.{l se lEJOSU! lO pm2!s a2enSuer 30 ado;)s Al<:lA at{l U!t{HM "pale:l0I" aq Ut!;) asat{l se .le:Josu!

..... ~_~y:l!~S~Il_p':l:~~l()uap~~y:l'sII~4L:.\lIe?p()I.j_<i():x~10,{ue:>p()lJ<il:)p'!a.~al{w · .. · .

6V1

NI3.lSMM lIS l:IVH~llI\l

SF!

lSI

NI3l.S~aA lIS 13VH~r~

asal{l 'l{:lns OIU! O~ lel{l snrsuoduroa ro SlOpeJ fO .Iaqwnu e Sa2!u~oJaf' asne:)aq 'SlU,Uapl uo SUOmpUO:> ~mqezpalJelelp JO UOneZpapE!.Ielp -ao~ E! l{;)BOldde S!l{t lIB;) UB;) aM ·sapo~alB;) leuOnelouap uo sw:nHPU()J aouapuodsanoo renUalajal JO lUnO;);)e ue ~U!uo!l{st?J U! Injd[al{ S! .,u,,,,,,,, •... , .. , JHS!n~uH Al[e;)!lpads t? l{:>!qM JO '(SL:61 'wEulnd) ",~u!ut?aw, fO 4UlUI:dW =u, sIl{ A{qt?lOU 'wBumd JO sraded Ie.IaAas 01 AUBpadsa pUl:l (ZL:61) Aq 'IlOM 01 anp 'IUawdo[aAap palE:lHS!l{dos arour e '.IaAaM0l{ 'sf ·pauopueqE aq asnur tpEOlddt? s!lJllo luepEA AlaAa lSOW 'suoseal JO laOlwnu leaJ~ e lOd ·asn JO walsAs paZneap! auzos U! suojssardxa asaql JO :'UlJ!:iUdh': -xa aql SE 'slualaJa.I "pallOJ" lO "anll" l!al{l l{HM paraposse alaM 'par.:rpadS AneUO!SUalU! 'suorssardxa :)nS!n~uH l{l!M palt?posse rEuonelouap al{l' AqalaqM suoujpuoa a:)uapuodSallOJ aql alt?InJnlB 01

lEl{1 'panE:) os 'a:::>N3~3!I3M pus 3.SN3S fO AlOaql [E:I!SSBP al.{l paapu! SEM'

(

-re aHuHap pane::>-os qHM uaAa '1 "~H .mo JO sapo~alE:llsoWll{~P al.[l

ua'lel sa[dwexa lOJ S!lH uf ap!n~ Aue aq louue:l auoIe uuo] JUJt:~IUI\:iUlIU -lOW lEl{l SalE.IlSuowap a:lUalC!Jal aA!}nqpne "SA a:lUaJC!Jal arul JO UOlSSlrtJSIIP;'; 9961 S,UE![[auuoO 'paapuI) ·auo pal!p pue ASBa AI!lESSaJaU ou S! 'SuOIs.~sal,lXa JHS!n2u![ JO sua'lOl Aq saHHu<l ~U!pUalXa JO spe JO sassep 10 <llaqds -;)unJ alJl U! suompuo:> Al!I!qezpapeJetp [EHualapl pUB 'sadA1

-lOW JO alal{ds IEuo!punJ aql uf sapo~ate:> reuOnElouap. uaaMlaq ..

-UO!IBlal al{l 'AIsno!Aqo MON "sUOHezpO~ale;) JH:lelUAs0l{dlOW iU.I.LJc'~JlU~~

-UO;) Ane:>newalSAs 'slualaJaJ uo SUOmpUO;) ~mqezpapelE!1.p

sa pawnls aq P[nol{s suojssardxa JnS!n~uH leql 'WlOJ ;)HS!n~UH .rol

-UOJ <l:>uapuodsallo::> e lnoqt! S!Sal{lodAI.[<:.\!..l? 10 uOHElnJ!llt! al{l AT1le!nlI~!:!~;'I (a~en~uEI 10 asn JO SUo!seJ;)O uo .mooo l{J!l{M JO sua'l0l 'sauo -JE:lHewwe.r~ pue SWl01 ;)!Pt!IUASOl.{ruow xa[dw!s) suojssardxa ;)U!iIm~UIl ,,lU31UO;),, IeuoHlqouap 10 lO 'UOnl?IOuap JO 1da:>uo:> =u "pasn S! uU.!Slli't.lU~\i:I··. ~uPJaf;)l suros 10 ua'lOl al{l alaqM 1xatum lErn::>Hll'!d al.{t U! aTcIEzuapei,J:E!I.jJ

S! lualaJaJ al{l lEq1 sasoddnsazd osre 11 "luaJaJaJ aql JO ..

. put! a:lUalS!Xa al{l JO suopjsoddnsard ;)nEw~eJd sEq ~uPJalaJ 10 pt? JHS!~U![ '.

Jt!In:JHled al{t 'sf lel.{l . AlHua ol-paJlalaJ al.[l JO (AIanb!un lUaJaJaJ al.[l pU<ll .. · ,.' -xa prnoM sa:>uElswnJJp al.[l Japun lE1.[1 uonduosap 8U!AmUap1 ue JO "i, s,apEas asarqdar JaqlEl 1q2!w aM se) A.LnmVZIN3J..J~VH.J aql pue saBIN;'> '. JO Amua ol-palla,;}J al{t uo (asuas PJeMJoJll.{~!EJ1S aql U! ssauanbnm 'spa[qo Jern2u!s lOJ) ,\l.l1I8.YIdIl.NVf1l) pUl'! tDN3J.SIX3 10 suompuo:> JO UO!PEjSnes< alJt apnpu! ssaualeFdoldde JO SUOmpUOJ l{:>ns 'leap sa":fl'!w "pe q.)aads·> ',' ,. E St! a::>ualajd}[" 10 uo!ssms!p (96-Zl odd '6961) S,dPEaS sV "sa.)uetswlP -Jp alB!JdoJddE lapun ualOl WJO, aqt ~u!sn JO pt! aql U! palsaJ!Uew '. 'luaJaJaJ-,o-<lIol-aql-U!-AtHua pue ua":fol WlOJ J!1s!n2uH uaaMlaq d!4sUOH'" -Bral It!J!xapu! Ul'! S! H teql aas ueJ aM 'z JaldBl{:) U! pe aAqe;)!UnwwO:J Aue }O JHSpapeJBl{;) reuoq:lunJ xardnp A{!lBSSaJaU al..{t JO uOIssmsIP aqt uo paseg ..

........................................................ ·.l_ .. x ..... a ... tum aA9l?::>!unwW??~1Jl?SlI!~~()tJ!~S!Yl~1I![J() .. SlI~'I()1~1l!~IlJos\l~~U1 .

.. : Aq saHHua Jl'!lmnJed mo ~u1'l;)!d 30 'S! tel{} '~UPJajal JO pe ::>HS!n2u![ al..{l .Jo arruau aq}lap!SUOJ Plnol{s aM 'uouaiuasard aIqnop S!lll pUl?lS.IapUn 0.L

. .' ·s!x!ap ::fo sap02all'!:) Ot luapuodsal

:.~lOJ Il'!UOnem~HuOJ JO PU!'I e 'SUOnEWlOJ a::>uEJa}ln paleIndns AIIl'!J9S!n~u!I '-t[tipads ul sarruoruis ::>!peIUAs0l{dJOW l{::>ns JO luawu2ne al{1 srqd 'j.md Il'!uo!punJ-IElnpruls e S! adAl Al02aleJ al{1 l{:I!qM :J0 a~en2ul?1 aloqM .. Joia.rnpnlls J!PEluAsoqdJOw U! Sa}epllOJ ~Unuaw!~aJ-bo~ale;) al.f1 JO

uonrsoacmsaro uo spuadap AHAeal{ a;)uaJajaJ 'a:>Bds Al02all'!;) al[l JO uo!8aJ alIt Ie .IaAO r=v ·paxH aq Ul?:I s3WVN }[3dONd JO UO!SUalXa aql , .... lO} 'l.{J!l{M U! sluaAa Iepos Jal{to pue :>!lS!n.8uH JO SadA} JO sass-ep .' ···'io sst!p t! ~u!soddnsa.Id JO anll!A Aq AIuO sannU<l Ot laJal ueo sapo~a}e.) Jaq1Jnd ·adAI repo~ate:l al{1 30 ua'l0l al{1 ~u!pnpu! 'anss! iE It!u2!s ;lHS!n~uH al{t U! paZneal uoneJn8Huo:> arqE!]!Jads uIelJa;) e JO anlJ!A Aq .. A!Ie:>!xapu! alouap sa!J02ale;) ,:NOS'M3.d OlIIHLt JO sJ!P!ap pUl'! sapO~all?J . ···.:>!loqdeuE JO tl'!l{} 'a~UEJ alPp!w al{t ul ·aJUalajal jO SPl'! U! arql'!soddnsald ':'.. 'a::>ual.[ '(aassalppe/JaA!aJaJ pue la'lEads/lapuas fO sa[oJ panups '...... .. Alpt!ssa;)au '"a"n ne lE a8l'!n.8uer jO sua'l0lAue 2u!sn JOj suonrpuo::> baA 'll.Hale lel.{t Samlua 0llajaJ SAEMJE pUE AnEJ!Xapu! alouap sapo~alt!::> reUO!} ,·~-elouap 'Aelds!p al.[l JO lJar aWaJIXa al{}lE! 'snl.{l "I "~!tI JO AetdSlP r-elUOZp0l[

',1I1t3uole Jal{loue JO uo!paJ!p auo U! 8U!AOW U! AIWlo::J!un 3.JN::nBd;nl. so :: SNOLLIONO.J :IO NOll V~OdSNV~:U lenpel~ E Sf aJaq11El{1 sraadde H ll{~nol{t puoJas uo 'AI~UnSaJalU! 'lng "ll{~P oi IPI WOl} aAOW aM se 'wal[1 JO uOH '--eu!w![a pampruis AnEJ!l{;)J-ela!1.[ 'suone:>Hpads qJns JO UOnexepJ [l'!npeJ~

,e Sf <llaql 'AlaAneWal[E 'lO 11Ja{ 01 lq2F WOl} aAOW aM se SadA} AlO~al-e;) '''asaql JO SUO!SUalxa [E!lUalOd uo suon-e:>H!:>ads pmO!SU<llU! ,0 UOmppl'! IenpEJ~ E aq 0t sreadde alal{l OS ·sapas }I-V al{l JO UO!I-ezpap-eJl?l{:> al.fl u 's~u!aq Il'!!JOS" SB alqezpapelBl[;) awn awes al{t IE lIe aJE

UUO,.ldUL-U.NC>:::}3'C' pu-e 'uosJad-lS}[Id 's3AIS01:JNI al.{} 'sapasqns H-V alJl

. ;tq2p aq} 0t arour apnpu! lEl{l sapasqns aSOl{1 n-e JO 'suuai reuo!suatu!

. 'Ul'UOnEZnepads e aq Ot uraas paapu! saop I ·8H aql JO IJar al{l 01 paAErds!p sadAl AlO~alt!J JO sapasqns aA!SnpU! l{:>Ba 'ISl!:! 'UOHl'!:lHddl'! leuo!s

. ~uatxa lO a;)ualaFIJ }O spe 0t puodSallOJ asaql sa 'sapO~<llEJ rEUOnelouap aLJI lnoqe puelslapun 01 SUOHEAlasqo ,0 SPU!":f OM1 aAel{ 01 uraas aM OS "X ~noll{l "." l(ili10Jl.{l.l WOlJ sap02alEJ al{l Sall?nU"Uamp l~l[l .' spos paz!{epads JO lO!Ael[aq ;)!peluASOqd.IOW U! pap OJ SE sa!}ladOJd JnS!n~uH J!,lpads S! l! 'lU!od S!l{l puoAag "SadAl Al02alE::> PJeMUal alj'l JO auo l{HM 'AEM paz!{t!pads AIIe::>nS!n~lI!I alOW aJuaq pUl'! aleJOq-ela AU-eUO!SUallI! aJOW awos U! 10 tpns SE palouap aq 01 "S~U!l[1 ,pup[ JEJnlt?U, arqElua~as" lIt! papnp "U! <lAEl{ aM'S lUlod le JOd ·Molaq uOlssmslP al{1 U! Jl?ap aWO:Jaq WM UOSl'!aJ aljl ~slas bojjalBJ aA!snplI! alOW An-enp-eJ2 10 -el-elouap al{l azpapElEl{J 01 lln:JH}!P S! I! 'sa!lasqns S!l{l puoAag "SIUaAa UOHEJ!UnWWoJ U! Slope reqos Ie!l -ualod aq .raAau sdElpad A-eW pu-e t AIIUareA!nba JO AIIe:>!PIap lalpal[M 'papuat

-xa aq?~§Ill?P!~~~q~~'~I()l{0:l:!sl:! .. 'tl:!tHl?}~l()lI<3-P~<3-P~P~LS:::Y~aE~~ql1~

SNOIl. V~ndV\11 3J\mN~0~ : '\H~NV~3IH lVIl.N3N3::13N . L.

OSI

£S'I

SNOl.l V:)l1dlAlI 3J\LlIN~O:) : AH:)~V~3IH lVLlN3mH}l . t.

JO suone:>HHdw~xa po02 ssal .10 arour ~le rel.{l SadAl U! 2u!wo:> se uorsua; ~{q!ssod JO saHHua JO suoHezp02ateJ (aJuou uaaa .IO) AHunwwm JO las . }O uo!punJ e S! uompuo:> Almqezpapelel.{J al.{Jlel.{Jlualxa alit 01 'Pl!l{l ·sJuaAa [eUO!SUal

lpns JO asrasnm paz!ue2.r0 al{t JO a:lUelSU! ue se Al02ate:l [eUOnelouap e uojsuarxa lOJ sluelleM al{t se a[qelnWloJ S! UO!I!PUO:l AI!(!qezpapelel{J JO 11uauodwoJ e l{JnS ("suonsanb J!l{del20ul{la AIPunoJ0.rd . :'·ne-"Jla 'aJUa.raJal aAHeH.I0l{lne a8euew Ot se os pauoNse} Al[e:>!2alells

aq a21lsn U! lXdlUOJ JO sioadse :lHS!n2u!!uou put! ;)ns!n2uH ueo MOl{ 'a2esn SJuaAa nranbasqns U! s.ral{lo uo aAloAap AHlol{lne JO sau!! al.{l MOl.{ 'S2U!1.{1 A[aAHt!lPol{lne uao OI.{M :P3J!lpJ Alatnlosqe' S! 2up.raJal JO padse 'lole2nsaAu! [eJP!dwa al.{lloJ :AHunwwOJ tpaads aql JO uoneZ!Ue210

lpns .roJ Alewwns t! se ".IoqeI JO UO!S!A!P" JHS!n2uH al{l OJ sapnnl?

I'WeUlnd) ·aJUalajal laAO AlPoqlne le!tualamp W01J saWOJ relit a2esn

JeuO!Sua:lxa .roJ StUelleM .raAO Auowa2al.{ al{1 aAIOAU! pue 'wsndeq se SlU~Aa lpns JO A20[opos e JO W[eal al.{l U! Apeap ale sa[dpupd l{:>ns . Al ,_-I:mll!W~11Sj~S auros AlOlS!l{ "{esne;),, e tpns aA!2 PInoJ lel{M 'aSlnOJ JO 'ale AH c,'··\' -OIlIUlOJ .10 2upuanbas IeJpOtS!l{ ;0 sa[dpupd al{l pUB s~IOl luaAa--J!lS!n2u!1 :. 01 nraunmroar ;0 saldpupd al{1 l{J!4M JO 'aldnl-u reJpolsN J!}pads ,'ll JOlse[ al{l S! uopsanb U! asn JO lU~A~ ue le4l peJ at{t aq ueo wal{l JO suo ,.' c" ~elfl 8UHe[ndns paBa U! 'Atnua le[nJHled e puaixa 01 Al02~le;) IeuoHelou~p U!ellaJ e }O uojssardxa ue 2u!sn 10J Sluel.reM a4' 4HM 2uneap MOU ale aM : illl,[l aAJasqo . Al02aleJ IeuOnelouap e JO asn a41 qHM P~lBpOSSB uompum

'. ,'AHI!qBzpapBlBl{;) al{l JO pBd S! rel.{l 'SaHHN!ssod 4Jns JO aSlaA!Un e JO auo

'. '. jO u!e4J IBJ!lOlS!q "Iesne;)" e S! alalH lualxa It!1.{1 01 'sannua 10 AlHua

01 pandde A[snolPHa} seM uorssardxa ;)!ls!n2uH auros 41!M pall'?pOSse '"U'·III-J"UJ Almqezpapelelp JHpads autos t{J!4M }O uo!punJ 13 se ,,'luaAa

aAHeH.I0lJlne ue WO.I} 8uHlels 'Al02aleJ IeuOnetouap aql '}O SUa)[Ol qHM UO!SUalXa JO snraaa }O anranbas p~JPOtS!q ue }O aJUalS!Xa al.{l ,0 uo!pun} e S! u0!Hpum AHHqezpapelBlp ~41 leql lualn alIt 01 'pUOJaS

. . "Al08aleJ IeuOnelouap e t{Jns JO Ua)[OI ~ JO aJUal :-JnJJo at{t Aq pax~pu! 2Up.Iajal U! panelua pue Aq pasoddnsard sd!4SUOH ~eIal aIol a'll '"2·a '(lualeA!nba 10) snrauodinoo jo UO!pB1alU~ ue Sl3 2U!11alal /Jo s~uaAa JO arruan.ns a'll 10 AlOal.{l e a/q8 01 S! suompuOJ AHuqEzpapl31!'?I.{J '. JO padsl3 aJq!ssod S!q~ aZnewalsAs 01 lel{l ll'?ap aq Plnoqs H "lapeleqJ JBITIJHll3d awos JO aJUalaJa.I rl3J!xapu! Ul'? 01 spUOdS~llOJ 1ualuoJ 1l3UO!1 .. ·elouap ~qt 'Sf leql '!l'?:)!xapu! Alqpnpall! Sf Al02aleJ reuOneiouap at{i 'os Sf S!l[llet{llualxa a1.[l ol '~rqeA~!4JB "ArSnOFJHaJ" 10 "Arnll" lO "ArpallOJ" s~ aJU~laJal l{JlqM U! ~XalUOJ al.{l ::10 sJHSpapl31l3qJ 10 UOfPUTIJ 13 s~ (uo~ssaldxa JHS!n8un l? }O 'porq 2u!PHnq ::J~Pl'?lUASOl{dlOW al{l) Al08ateJ reuoHl'?lOUap lllfl!M patepossl'? uompuOJ AHuqezpapelBq:l aq1 leq1 aJq!ssod S! 1! 'lSlH ·uompUOJ ~::Juapuodsallo::J a:)u~laJ~l-asuas re::J!SSl'?P illfi Jo ... anPHP:::> ... a.t{lJJ!a[QJ ..... !'?A!3rd .. J!'?ql ... SpU.!.)[ ... aql .... JO···Jnelaua8_Su!aq ... s1Qi::>eJ ....

:JO U!l'?qJ "Il'?snl'?J" AlaAndpJse lSB~1 le UR ul 'a2esn 10J IUl'?JleM Il3JUO:ISIq -opos aql :a::IURtSU! aq1 U! a8esn sn01PHaj uo suompuOJ leJ!xapu! :sa!lladold }O sadAt lualamp ln0::l asaqt 10 xardwOJ e S! uorssardxa ;)ll!';n':Ulul[1 e U! al01 e sAeId 1el.{l Al02ateJ [RUO!Il310Uap Aue :Jo "tuatuoJ" al.Jt aZITeUOISllIaL -xa ueo aM lP!l{M }O surrai U! uompUO:> AHHql'?zpapelelJJ al{l tel.Jl PU!)

·uo!punJ re.rnprulS .1l'?In::JHled e SAErd Al02all'?J IeuoHetouap aLJt U! anuorujs JHS!n2u!I Ant!:>!jpads e lJHM pateposse S! UOll!PUOJ ',rr''''''71',,''. -Je.IEq:> aqt 'tuatxa ll'?ql 0l (·saUO-·Jla 'lsnqOl 'IeJOr ssaI pue arour AI~A!leIaJ aqt uaaMlaq AluO AHua!pe.r8 satenUalau!p -uud 8u!po;) JO uouou Wlol!un al{l :sauo JBUBWaS pane:>--os pue sa~lo~lcile!y J!pt:qUAS paneJ--os uaaM:jaq 2u!qs!n2uHS!p JOJ paau aql ale!Aqo aM 'sa!tlo~~atE!j It!J!tewwl'?18 JO uopou .mo 8u!sn) 'a8l'?fi8uer e U! suraued J!+Jt:'~.Ull.."UI~u.L'UW. pUnS!p a[q!ssod ne 10 las atp oi spuodsarroo qJ!qM JO ampnns pa~"'la .• ~<,1. -U! a1.[l sa!108ate;) Jl?uolsUalU! 'sap02aleJ JnuewaSO;)!pelU~S 10 dJ'ld~'>I""'.d'H sasoddnsard 'sf lel{l 'a8lm8uer JO uoneZ!ue210 J!petUAs0l{ruow -Jury e S! uompuo:> Almql'?Zpapl'?lEI.{J al{llualxa U!Blla;) e oq 'lJpnoJ

,,·ppOM aqll0 a8parMOU'L, J!al.{l'aldoad}o AHunWWOJ e uf

Aue ale SB ~JU~la}al Sn01P![a:J lOI pasoddnsard sSaUpall3qs pue -lalap 'alnpruls IEJ!20I U! alqEFeA se ale SUO!leZp08aleJ JI.ldil2l0·; ,uats' .. fO UOH;)un:J l'? ~lB ,el{l SUOmpUOJ AtmqBZ!la'i:>'eJelJ;) 'uaas aq ueo sy ·:lla.· J!lsHle IeJ!uoueJ }O uoqeuiroj a1.[t saop se 'AHl!qe S!l.Jl uo AIal .

::10 sadAl laqlo pUB JHHuaps JO SWI0::l AUEW lea12 V . AtPoq1ne ;0 ''IT,>T,,,ll,fi1,'''' J!uowa8at{ AIall'?pdolddB lapun '(UoHdp:>sap JHS!n2u!I al.{l oq -.1OJ UOmpUO:l AHHqezpapelBqJ al.{t) AdAtoaJalS P~xH l.JHM "U"4"'~".·!o' sawOJaq Aqalal{lll'?I.{M ::10 uouduosap JHS!n2uH IPHdxa ue ursudeqjo .

-;)0 suros uo aterndns ue;) aM 'uotsuaixa }O AlOlS!q "IesneJ" JO 0["" !" .... ! ...... '''-Ii t{l!M pau!qwo:> 'teqt laqPfij aAlasqo ·0 10 I = d 2U!Al'?q 'Aue :Jl '." '"'''''''f''J,.:c" e 10 (S)laqwaw adAt010ld alJl AluO '2Upla}al }O StUaAa qHM pal AIIeJHsmqeqold ale SUO!I!PUO;) AH[!qezpapl'?lBqJ 'AdAloalatsJO -UOJ S!ql lapun tRl.{l S! leap Sf ll'?qM lng . AHIenpe ul arqe11suowap ".«r ...... "" S! S!l{~ asmoo JO ·adAlolold .mo 01 aA!lElal saHHua alqepu<llxa .,."'TCC"rI laql0 lIe azp02aleJ 01 A{lua!pl'?12-neJal 'a2en2uBI JO AllUalou.}da,ouI_;__,{l -uooj ::10 saldpupd a)[oAuf uaql pUl'? adAlolOld e se At pualxa fsn~ PInoJ ~M 10J !SW10} ;)HS!n2uH 10 l'?1l'?10Uap arq!ssod 10 ,Ca._cCc •. · __ " JO sap02aleJ IeuOnetouap 01 aAneral 'UOneZ!lapl'?ll'?qJ Ieuolsua1xa aA~2 prnOJ aM uaql 'sapo;) IUareA!nba 10 a2en2ueI JO luapuadapu! "'14'''U''~''1-' (AtP!UOJ!) "ssaua'lH" JO sardpupd alaM 'll'?ql aAlasqo ·(AHI!qezpapelelfJ 10 luauodWOJ IeJ!xapu! ApUala4u! ue 4HM '·a·!) lxaluOJ Of Alluanb' -al::l aAneral 'p~uHap aq UEJ AH{!qezpapBll'?tp JO suoHl'?padxa :>!dAtoaials paIq2!aM qJ!qM JO sWlal ul 'SUO!sUaWIP lUEAaral l~AateqM 8UOIl'? pos iualP .'. -e12 e JO "ssau~)[!L, ::10 sardpupd 'asuas awos U! 'pue slaqwaw lV:JId.U()l

-mId aAelJ PlnoM sass!;?p qJnS 'Adl103MUS JO saldpupd Aq pau!pp

. t:JI'?I?lIapJ?~~~~I'?[?~Pllap'a~<:>~~l.I'??~II,!lel<:>ll;)p.<I.lflll1.<ll)(<lJl;!lfl.QI .. 'S:<I!,r()~alt!J ' ..

N13.lS'l:I3A lIS 1:WH:lllAl

ZS'I

S'S'1

N13JSM3A lIS 13VH:)IW

vS'l

~U!ArOAU! 'u0!Hsod UOHl?<m~Huo:)-a~essaw all?u!w.zalap l? ut ArUO rauo!s.' -uaixa aq UE::l .uo.8are::> t? lpns rel{l ur ':>ps!n.8uHEJlll! Aue:>Hpads SI{S,IIU1· .. AJo~ale:> ~upoq~!au al{l JO SE) [1 AJO~alE:> JO UompUO:> ... al{l JO UO!sUaWlP rE:>!xapul al{l 'snl{.l 'lUaJapJ azqEpualxa'

JO AIWqE!JHuEnb pue a:>uals!Xa uo suoprsoddnsard }O SUO!pRJSnes ...

al{l alE:>!pU! lel{t 'adAl uoqaruisuoa :>!PR1UAS0l{dJOW ateU!WJalap U! Jal{to :>m::>ads JO JRu~!S :>nS!n~uH al.{l U! a:>uasaldm al.{l sannbar AJ,o.8;;lteJ'

E l{:>ns 'aseJl{d unoN e JO urais unoN-peal.{ al{l U! AUedpU!Jd aTatm~Jbl 'JaJaJ JaAa 'naSH JO pUE ul 'IOU saop 'aJEds a:>ualaflJ al{l}O uo~aJ lEl{l ul sa!lo~atEJ al{l JO rre a'!:H 'sNOI93M lVI.LYdS JO lEl{l '[1 A.!():3a:Ie:')·.\

'lUaJaJal al{t JO UOHE:lmSSep Alnua JO AdAlOaJalS 'IEMolsaq JO SiUaAa 01 luawnru:>aJ }O ""I 'ULoJU , .... u, paz!ut?.8JO AueJHEwalSAs alR saWEU .radord SE ole}osu! 'pUE a~Esn }ei , -uoo rE:>p01S!1{ JO snrauoduroo aJE .uo~ale;) S!l.{l ul alEU!WOP 01 suraas . '. 1t?l{M ·sIUa.Ia;aJ uo suompuo:> AImqezpapEolEl.{;) .8U!U!W.Ialap ul arOle .

p[nOM Aal{l aJal{M '0 AJo.8ale::> 1{1!M pa1eposse sauradord [E:>O[ 'p~pads aAel{ op sa.8En.8ue[ Auem l{.8nol{l[E 'IeUOHEoln.8uuo:>. -aJ} S! '::> AJO~aIe:> JOI se 'SUOmpUOJ UOnEZpapE.Iel{:> 10 UOHEU!WJalap .

-uAs0l{dIOW . Ja}al 01 SHE, H aJal{M uaAa 'aWEu .radord e Aq .

1UatUO:> AJo~are:> a1{1 }O ipnur=arruonns .IPl{l pUE sluaAa }O sassep • a.8pa[Mou,!:-sIUaola}aJ se sluaAa l{Jns 01 pa1!nJJa.l are saHHua }O spul'!: }O a.8paIMou'!: adAlOaJalS .8u!sn 'puersrapun aM UE:> sn1{1 ~uoHeulwou -ropad snolPHaJ e se a:>E[d ua'!:e1 aAel{ 01 paumsard aq lsnw w.r0J al{t q1!M snommuoo ua'!:01 E 10 AH{!qEJ![dde anbnm al{l aUI,u~' ..... a'+af'. luaAa [e:>FolS!l{ anbtun auros lEl{l Sf uoudpasa S!1{1 JO padsE 'sw.roJ :>HS!n.8U!{ q::ms-put?-l{:>ns l{1!M paureu ;ue sassEp rt?:>!dAlOaJals. -pue-l.{:>ns WO.I; pal!nl:>a.l sluaJaIal 'SMOU,!: .rasn al{l 'q:>!qM ur aAnEw.zopad }O luaAa paumsard a1.{l WO.lJ 'aWEu a1.{l IO a.8esn -JEM JO AHnuHuoJ [t:!::lIJ01S!1.{ iM!1dp:>St:! lSEar lE a1{1 uo sisar ansst re a:>UElSU! al{l ul lualaJ'u al{l JO uOHeZpapeJel{:> adAlOiuals auros JO ." •• "" .. ,,11

-de panuHuo:> al{l 'snl{.L 'lUaJa},u al{l JOI pasn ua1{1 WJoJ al{l JO ua'lOtB AHnqt:!:>![dde .8U!nUHuo:> al{l WO.l} paApap a.8Esn 101 Al!Jol{lne a1{1 t-' .. ," ..... ,,,,,., UE l{:>ns ol1u;uaJa.r al{l JO 1UaWlln.I:>aol }O sa[dpupd al{l uo puadap HIM ""Ul"U,", zadord 1.{l!M pa1t:!POSSt? uompuo:> Am!qEzpapEJel{:> al{l }O lled .'

-unue ,/WSndEq" ne:> 11{.8!W aM SE 'NOf.lVNfWON 3AI.lYW}lOd113d JO '.'

U! paM01saq aJe saWEU .rado.rd 'palou uaaq SEl{ SE 'a:>u!s 'anss! leaJuelS:' -ut .8upJaJaJ snolPHaJ AnnJ al{l JO uompuo:> e A[aJaW S! H .

al{l 10 AHHqEHpaA .10 "l{lnJl" al.{l 1{1!M 0p 0t .8U!l{lOU sel.{ asn JO a:melS .. -U! a1.{1 U! uompuo:> AlmqezpapEJt?I.{:> JErn::lnled awos }O uomsoddnsa.rd i:ll.{L 1el{l aloN 'pasn S! awt:!u .rado.rd al{l JO ua'!:ol al{l l{::l!l{M ul WJoJ ailessaw Alill; al.{l U! lUanmSUO:> .8U!Jln::l:>OOj Je[!w!s JO aAH!soddE tit:! se panddns aq hew>:" l.p~4M 'uompuo:> AHnqezpapt:!JEl{::> :>!}pads awos aJEl.{s laA!a:>aJ put:! lapuas .

..... ~l~~ .. l~~I.~.~.~.~.~~~s~l~.a~~~.J~d~l~ .. ~ .. J?e,:n.snol!:>![~Ja~p ... 'J~Itlj!I~~ii .. ~I·~lo~

•.•...... 'f Aeld ailesn ;0 suourpuoo [Ej!XapU! tP!1.{M U! UOmpUO::l AH[!qezpape.rel.{:> .'SEq osre 's3WVN N3dOMd (lVNOSN3d) fO .u0.8a1E:> al{l '0 AJoi!alt?:) 'saxapu! AIIl'!nualaHlP pue Ant?::lHpads H lE1.{M S! UO!SUa1Xa .uorsuaixa radord SH uo uompuo::> AHlNt:!zpapEolet:p e .8UHEPOSSE Ul :."",:dlell!U:[OP 1E41 ::> AJo~alE:> fO sua'!:OI aql 10 a.8Esn JO SU0!l!PUO:> [I;!:>!xapUl al{l Sf 11 'ueJaAO 'a:>uaH 'papo:> A[[EnUClJamp pue A[[e:>!}pads '.raAaM01.{ . S1 ':J AJoi!a1E:> l{:>!l{M JOJ lnq alqHEdwo;) 'aSlno:> }O 'S! :J AJ08alE;)

, . qHM-[ aseJl.{d unoN parqnS JO luala::la.r aql 01 o-v sapasqns a[ol.{M

.' ···:al.{l JO suourpuoo AH{!qEzpapeJEl{:> al{l pUE [!'u]UV + ) (f) ilU!'!:JEW am1t:!a::l::lo ,,:;,'IIlO[ller::los~sE al{l salt?pw lel.{l [dNl ".l]!.Up!:! 1 anuorurs aouanras al.{l U! -iU]!.UpV qJaA aql l{HM uOHe:>0n0:> al{l S1 H 'snl{.L 'palE;)!PU! Aueuonem8u S! AJo.8aIE:> rE:>!lEWWEJ.8 .re[n::l!lJed t:! l{:>ll{M JOI 'UO!PrulSUOJ .ra.8olt?[ 10 luanmsuo:> e Sl WJOJ :J .uo'3ale:> i:l1{1 se JEjOSU! a[oJ E sAe[d A[UO

It?l{l JEap aq Plnol.{s l! 'UO!SUa1Xa IEHualamp pUE :>!Jpad5 JO sioadse '3U!

'. 'paUJa::>uo:> S! arruonns :>!PE1UAs01.{d.row se .reJosu! 'puy . ailesn 10

:>!lEw.8eJd al{l ::10 a.8paIMou'I al{l 01 UOmppE ul 'a:>uaJajaol JO par papualxa aq1 8uFpapt:!JEl{J AdA10aJa1s }O wrEaJ PUH5!P E JO uoueuuaraj ou S! alal.{l 'A[lE{!W!S '(H a'!:H slal.{lo [ElaAaS 01 pasoddo SE) :J .uo'3alt?:> " •. ' A1H!qt:!pualxa [Enua.raHlP pue :>Hpads al{l 0lU! sa08 lel{l AH{!qEzpapElEl{:> J3oN!nuHuo::> rE:>p01S!1{-"resnt?::>" AHE:>!j!:>ads JO AEM aliI U! a[HH 51 alal.{.L 'l! .. , .. lq papua1xa aq uE:>-a.8Essaw l'! :10 .rapuas aq1 JO uompuo:> AHHqezpapeJEl{:> , . JO lUa[EA!nba al.{l seq 01{M aUOAJaAa "a'!-AJo'3a1E:> IEUOHE10uap ipns .8u!sn JO S:>HEW8EJd a1{1 SMOU'!: Ol.{M aUOAJaA3 '!EnpIAlPU! 1EI.{t spual hnt?nua1aHlP SABM[t? 'pana U! 'pUE lapuas JO -r= al.{l U! [enpIAlpu! al{l . ua'l0l a1.{.l 'SJn:>:>O ua'!:ol e l{::>!l{M U! 1uaAa aAHE:>!UnWWo::l al.{l JO arru al{l .8U!A!~ Aq arqeH!:>ads S! UO!SUalXa Sl! '.uo'3alE::> al.{l .J0 ua'!:0l e '3u!sn

dJUd.l';I~d.l snolPHaJ ;0 spe Ul sa!Hlua papualxa ::10 aSJaA!Un al{t Ul uompuo:> 'BUIPuodsaJJo:> al{l aA!.8 01 'S! lBl{.L . .uo.8aIE:> aql JO ua'!:0l Jei Japuas al.{l salouap 'MY109NIS NOSN3d .LSNld al{l ':J AJo.8ale:J A.Io.8alE:> 01 Y AJo.8ale:> wo.r:l aUI[:> al{l .8uore snnod WOlJ uMelp sardWExa JapIsu0:J ·uoIl.{sEJ JErn.8aJ A[~!l{ e ul 'A18uHsala1Ul 'lnq sadAl AJo'3a1E:>

, . . . • al.{l.J0 uon-ezneuo!SuaIX<:l al.{l ur siusuoduroo asal{l :10 Jal.{louE JO

'. aro az!sEl{dwa lsnW uOIHpuo::> a:>uapuodsa.rJO.J .mo 's1 lEl{.L 'a::leds a::>ua1ajal al.{l }O SUO!8al tualaHIP al.{l u1 uompuoo AlHNEZ!JapEJel{:> E JO siuauoduroo lelJAaS al.{l 10 aouauturo.rd IE!IUalamp e S! ala1.{l lelll aouo le uaas aq l[!M H 'a:>eds a;)U<:IlapJ U! paA.Iasqo

.. saHpBln.8aol It?uo!punj-IEmpn11S alp aIEA!lOW Ol UO!l!PUO:> aouapuodsar -lOJ aql .8u!sn ;0 uOHOU a1.{l 01 IEpnl:> S! 'sadAl lepoilalE:> IEuonelouap :10 a2ueJ al{l SSOJjE pt:!.ralU! SJope] mOJ asal{l AEM al{l JO 'AUE JI 'AH1B[n.8aJ al.{l 3UlPUE1SJapun 'snq.L 'anss! le uo!ssaldxa ::>!ISrn'3uH aql U! sapo.8aWJ le::>HEw -weJ'B aq1 01 spuodsaJJo:> 1! se a.8en8uer aql ]0 ampnJls :>H;)EIUAS0l.{dlOW :l!}pads a1{1 pue :sa!l!lua alqBpadxa }O sa:mB1Su! re:>!dAloa.rals Allua!pB.r8 se sa[ql?pl,!<"lIl<:~.J().~.l!9Ht!?p()~att!?(pCl!t!l..{~).1()a!!lPD!1~."l..{1~~lYCl'\.<.l.?!JSIIl?Y!L ...

SNOI.l Y:)I1dWI aALLIN90:) 'AHJ~V~3IH lVI.lN3~3d3~ . t,

LSI

SNOU.V:)I1dWI 3AI.lIN90:) :,I"HJ~~3IH lVI.LN3.~3!l3.~ .f.

'30 d1qsuonUraJJalU! aqt U1 aIoJ luPru:l E AEld op 'az!SaqlodAq 1l{2!w auo 'pue , "[OJ R· ARId AUW nns siuauoduroo OMt Jal{lo aY1 'uo!2aJ S!L[l U! sap02atR:l . JO l{:lua JO sJaqwaw JO asn ,l{HM palEposse SUOmpUO:l AHuqezpal

al{l 2u!zpUrn:lHJud U! aA!Spap aJB uonEzp02alU:l :l!lUBWasmH I

;,·;:'-,Jqu,~~ pUB Adi.loaJalS JO siuauoduroc aI!YM tEqt aas 01 lUUpodw! S! n '

'aIEJnSUaWwo:l uaaq aABl{ slInsaJ aql I

'. ••.. .. pUB WJOJ qtoq moqe suoudumsse !JO!Jd E :lHSndw!S 1S0W alIt A[

·~UO qnM 'qJJEaSaJ aA!Hu2o:l IEJP!dwa Al2u!waas lpnw uaA!lP Suy pUB "s2u!

. :I!al{1 pUB surais pJOM aldwlS uo pasn:loJ SBq sopueuras IeJ!xaI panEJ

'snql 'aJuelSU! aql u1 hlpedeJ 2U![Eti2!S Ienualamp pue J!HJads sH pue

rep02aleJ aU!Wlalap lEql SWrEal Ua)[OI JO adAl aqt ul suoH1pUOJ

.::~"'o".Q"nn., lpns nE PUE 'aJnpnJ1S aSJno:ls!p 'alnpnJ1S J!PB1uAsoqdJOW

aJueJou2! lsapunoJoJd aql slBaAaJ pUB 'pUBl{ suo aql uo 'UIUlouap dll.l·t:LJ~l"~"" JO SSup E 01 a:luaJaJaJ "anll" 10 "pallOJ" JO Al!XardWOJ aqllnoqe 'nTl.rJm,nc"", ~u!Amdw!s IEIE} sa)[ew )[JOM S!ql JO HU AUBnp!A 'A[a1eUnl ,,'PPOM aql pUE a2En2uEI" uo amlElalH IEJ!qdosonqd ISEA E a!papun

Al50[odoJl{lue pUE ~OIOll:lAsd U! ":lla 'UOHEZp02alE:l )[[O} '~0!lEW10J ::.;··:.·.tU",JU,U.J JO SUo!ssms!p U! aIOJ snopuauran E paAI!Id AIIEUOmpEll aAEq SUOH 11al{t pUE sjuauoduroo asaql 'aJuaH . Jaqlo Aue W01J arqEz!TeUO!s AIIEHUaJaJJ!p puu AUEJmJads SB adAl AJ02alBJ suo salBHuaJaJ

. -lIP rel{M A(aspaJd aJI! UOnUZHEUO!SUalU! JHUBwasOJ!pEIUAS pUE AdAIOaJalS JO siusuodinoa aql 'PBJ u1 'aJEds aJUalaJal al{l JO UO!2al aroqM S!ql ul

..i {"passms!p AIluEHIPq 'SJaqlo 2uowe

: .•• '. . IBl{M hlaspald S! slql !anss! IeJ!HlJ aql 'asmOJ JO 'S! ABM lE4M AI

.-l:mxa U! q2noql 'paleral ApEap alE OMt al{l}a" 'speaq Ie:l!xaI 0 Al02alBJ JO . SUO!PrulSUOJ J!PBluASOqdJOw IeJ!dA} U!B}JaJ 01 pUOdSalJOJ IBql .: ·,am2!::[, 10J "Z!A) [luawaJEld JO qlaA 10J] puno19" ,:[qJaA uopoW JO] reo9" "'aA!lEJ01,, suonEZHBUO!SUalU! JHuuwasoJ!pEIUAS aql WOJJ pUnS!p .S! 'aIqupualxa os AlHua JO PU!)[ aql1noqu JaHaq alq!ssod u a[!qM ,,'a[qelEJOI aJe s3uPH lall10 qJ!qM 01 aA!lBIal aJErd" B 'AnEJ!dAIOaJalS 's1 UO!S

-sardxa 0 Al02alEJ E l{l!M papualxa Amua UB lEql 2U!pUE1Slapun al{l 'a:luaH) 'peal{ IeJp(al se 0 Al08aleJ l{HM suotssardxa JO 10!AEl{aq :l!PEIUASOl{d

'-JOW al{l qHM palepossE sap08alEJ JHueWaSOJfPEIUAS alIt uo arad U! ~sBaI IB pas-eq 'a)[!l are saH!lua JO ssep alq-epualxa aql 30 sJaqwaw ~el{M ~U! -A,!dA~oaJalS anuanns aIqelEqs .10 palEqs suros aq aJal{llel.{l S! 'n AJ08alEJ 10 Ua)[Ol E JO ssn IEUO!SUalXa l{~!M pal-epOSSU UOmpUO;) Al!I!qEzpapelul{J aliI U! 'Jal.{lel 'SJClHEW lEl{M 'UO!SE;)JO lErllJH1Ed auros uo papua~Xa uaaq aAl?L[ pa!qo r-eUO!SUalXa .H1/n:JH.wd AUE lEl{l 'paapu! '.10 asn pmO!SUal -xa 10J luellEM piW1lJ5 q::ms AUU aAE!4 s.rasn lEl{l Al!SSaJau ou sl ClJal{l 'UO!S

-eooo uaA!8 Aue uo ssn [BUO!SUatXa 10:1 hl!lOqlnE al.{1 ~u!U!WJalap snq1 'Il

h.108alEJ JO uo!ssaldxa UB l{HM uo!suatxa fO sluaAa U! Al!nUHuoJ [tDP01S!l{ -opos aq paapu! AUW a.lCll[l aHl{M puv 'WnW!XEW e 1t! 'uomsod aSlnO::lSfP

,0 SUOmpUQJadQ;)s~a2,l]npu-e'!JInUJ!Un.lJ-el-e'x-elUJ\SQl,p:;I)Qlli~S""J-4:d)JDQN ,.

sap08alE::l JBIn:l!l.lBd a41 JO slaqwaw SB Jl?JOSU! lualuA!nba lIB are suojssazdxa pUE SpJOM JO saSSBp UO AIUO Inq suojssardxa pUE SpJOM JO SUO!SUalXa uo SUOmpUO:l AHnqBZ!JaPB1El{J a41 qnM paUlaJUOJ lOU aAE4 aM 'a:luaH 'suoHElap!SuOJ J!peluAsoqdJOW uo pasEq 'sa:!lo:i'lalIBJ IeJHEWWEJ8 [EUOn-elQuap U!Ella;) U! d14sJaqwaw l!aql panEJ aq

lEl{l 2uplapl uf arqEsn suojssardxa pue SplOM a41 JO padse lEl[l ql!M paursouoo uaaq aAl?l{ aM 'alaH 'sJHuewas IEJ!Xa( uo pasn:loJ SEl.{ ("",,."'''''>1'':>:. UO SUO!I!PUOJ AHl!qEzpapeJBl.{J 01 'AueJHpads '10) "2U!UEaW,, 01 -de [l?nuauodwo:l a1f1 uaA3 'waJUOJ al{~ 8uHE8HSaAU! JO sueaur aql

-UOJ s~u!ueaw qJns JO sioadsa "aJUalaJal" pue "asuas" al{1 moqa sluraul!Ul:nF~

pue 'a3En2ul?I U! suotssardxa pUE SpJOM :10 "s2u!ueaw" fO J!luewas (EJ!xaI suros W01J JIo Sa)[el AHIEal pUE 'lq~nOl{l 'a8En8uEI. waJUOJ 'Auensn 'Uo!paUUOJ S!l{l U! apEW aq Plnoqs )[JEWaJ .... 'HV ... V· •• :

'lUaJajal al{l Uf lUaJal{U! amreu aA!pa!qo snsraa dll.l~l,JdIL4";~. aqi JO uaxa JO 8u!poJ jO apow "palalu,Dap/aA!parqo" Sr:slaA "f-Jd.L"~~'''-J1 . -Ja!qns" l!al{l JO ssuos aql '2tiplaJal Ul arqBsn sap08alE:l JllISll1&uli:

IUaJaH!p al{1 JOJ 'l{S!n8unS!p 01 uiaas p[nOM IBl{l paluawardw! sallO:~alleJ.:~ JHS!n8u!{ al{l JO ssausnopsuoo JO lUepEAOJ e se paAIoAu! snotraa aql }O ssausnopsuoa IEBualamp aql Alalaw aq 01 JEadde

tI 'lualaJal arqepualxa.-zmb-Al!lua al{1 JO spodse 'sluauodwOJ

30 (SWJal lpns--puE-qJnS U! lUaJaJaJ al{l ub' suoursoddnsard JO . . ... ' ... ' JO AHUqEp!OAeUn JO) aouaunnord JO saxnn lUaJaJJ!p A(IUa!pE12 aAeqsu~H.

-!PUOJ AIwqEZ!lapE.1el{J l{Jns lEqt UMOl{S aAEl{ aM 'JernJB1Ed Ul ' .'.

AlmqEzpapEJEqJ JO SPU!)[ 8upaJJ!p aAel{ sap02C11E;) al{1 o~ ~UIPl[odlsaJIJOJ -renualamp SluaAa IEuolsualxa 'sapO~alI!J IEUO!IE10Uap aSEll{d unoN JO .

-onns a41 10J UompuOJ aJuapUOdSa.110J E 8U!A!8 01 aAHeIaJ 'lel{~ S!

aAEq aM lEl{M ~sluawI!etua PUE suoutsoddnsard IE:l!XapU! 30 "-JL~O:;U."'; aql U! "pa.1alUaJ" AlwJoHun SaA[aSwal.{l are aJu,uaJaJ JO SluaA3 'a8Iellll:ueI AUE JO Ja)[eads al{1 JO ssausnopsuoo 8UlAj!lJa!qo al{1 SB MES POl{M .. PJBMOl AJUapUal aql '8unaaJ S!41 JO ssauioarroo aqt lSUre8u JO 10J a:Jl·J"·J;·.,A<lI., - :o-. sn aA13 laAau IHM 2uplaJaJ JO snraaa l.{Jns U! ampruis J!lS!ffilUH JO asn 'n moqe 8uHuJ!unwWOJ JO sluaAa JHew3eJd qJns JO,lU,IDUladapliIl--'asuas auros U!-SlS!Xa lEl{t ,,'alaql mo, aJUaJapl jO aSJaA!Un A[aA!pafqo" pUB pa.1atuaJap E 0t a3Bn8uE[ 8U!A[dde JO lallEw e

'luaAa aAHuJ!unwwoJ aql JO SJHEWfield aqt u! "paJClIUaJ" ssa( aq 01 n Al08alB::l a)[![ sapOSaleJ qHM sa!lHua 3u!puatxa JO aJuapadxa alit S<l>[ew • IBq} SlUE1JeM a8Esn JO AHnuHuoJ Ie;)!Jots!l{'-opos pUE AH[U:l!X<lpU! )0 slOlJel jO luawaAIOAU! iuaredsuan AIsno!Aqo SS<lI A[8u!waas S!ql S! l! PUV '1 '3H JO IPI al{l oi J2:1 P<l'AEIds!p aS0l{1 l{HM pareduroo SE 'sparqo aIqepUalXa uo suon .-FPUOJ AIwqezpapEJeqJ }O amreu aql U! aJuaJamp pa)[JEW e S! alal{l 'aJeds aJUalaJal aql JO uo!2aJ a[ol.{M S141 ut 'ssaraqpaA<lN ("Jpsln2uHE11xa SE q:lnw SE euawoual.{d J!ls!nSUneJIU! uo smoJ AEW asn :10 Al!nU!lUOJ I1?Jp01S!l{'-Opos pue Sd!l{suo!tElal [EJ!XapU! tEl{l paAJasq?~p~~lI~~":~l[<lM)'?lY\lasalJl

...........................................•............................

NI3:.LS~3A 1IS 13.VH::>IW

6$OT

NI3.lS~Eli\ lIS 13VH::>IW

SST

Jeln:lHJ2d U! H AIBUap! o; 1Uapmns ~uaJaJaJ ay:~ moqa ~U!AJHUap! }O ~UfAlddn5 2 AnepnJJ S2 a::maJaJaJ ::>HS!n~U!I

'F~AaI aA!sodJnd/[2UOnUa~U! alfl t2 'paJuaUl!8aJ SUO!SUalXa cn",.",,,,,, a::>uay: PU2 'paZpapeJ2y:::> aq U2::> S~UaAa ~UaJaJa.l SnOt!J!{aJ }O ay:~ Y:::>fY:M )0 5WJal u! a~en~UeI21aW }O pUr)): e '~uPJaJaJ }O SJ1:le!n2I~ud ay:} .IO} pOS JernJ!P2d e JO sJq2U18e.Ide~aw e A[n.rl S! n '51 lel[l -12~!S [2::>!xapu! ue 10 uouduoeep e Sf AHlua ua mo )):::>!d aJual[ PU2 '

Ot S2 os AJeJnap tuapHJns }O UOneW.I0JU! }O ~u!Alddns e 52 On::>l1.;qSllO.).al:;. sn '~up.Ia:Ja.I}O pe AU2 lO} 'lel{~ l2ap aq prnoy:s II TJ~a '8u!)):unl{J _-_ .. ---,;r-,' 'suoHt~laJ 12uosladlaJu! se y:::>ns 'suo!suaw!p pUnS!p ~UOr2 JHew~eJdelaW pue Ie:l!xapuf UMO SII ~U!A2y: laHE[ al{l) lOU ~nq )):SEq aY:1 01 tuapHJns Ala1e:l!!ap Al!JUa aY:1 lnoqe (uondp:lsap) UU'''''"' -.lOIU! ~u!AIddns JO PE ~uHe~!s aAfsodJnd/I2uoHua1U! al{l 'AllepnJ:l, ~UO!5Ualxa JO P2 ;)qofwas }O pur)): laq10 Aue WOlJ JE[n::>HJ2d U! -xa ::>nS!~UH say:sIn~U!ls!p-lnO if ~u!)):::>!d 'asuas sIy:t u!-luaJaJaJ S2'

U2 JO uone::>UHuapI Jeql atOU p[noy:s aM I AJ[e.)H2w2E.Idelaw '(SlIO!~SSala):;l lV::>IdO.l q1!M 'AU2;)nS!n~H 'aIdwexa lOJ 'papualxa pa!qo at{l 01 dJ'~"''''H''''' .Ial.{llnJ JO anueu al.{l Aq arqe1sal AURJp!dwa) uaM SR sluawI!Rtua ,,,,,,,v,,,,,,,,rc' u!elIaJ pue uojssardxa 2upJaJaJ snolPnaJ »nb [eu2!s 2 JO aauaunoao suopjsoddnsard p~::>!xapu! U!RpaJ a12 alal.{l 12q1 atOU prnoqs aM I.{ll1e:lI:xa):~UT ::;, 'Al!I!qepnllSUOJal 12UOHua1U!laA!SodJnd put'! I2J!xapu! l.{HM 'Sf ~Rt{l

-uaw!p ::>I.lVW9V1ldV.l3W PU2 ::>I.lVW9VlId q1!M pc U2 SR swiat aJUala}al reuO!sualXa pue~slapun 01 )):aas prnol.{S aM '(awnrOA S!l{l 'z

pue T£'Z-LIZ -dd 'S861 'U!alSlaAHS aas) s~uaAa JHS!n2uH :Jo arrueu xardnp at{lIo UO!SSn:lS!P at{l uo ~U!MOnOd l.swla1 :lHo!was U! " "',", -uapuai snonupuoa Ar~Ua!peI2 pue reSlaA!Un asal.{J alernW.I0:1 aM ue.) MOR .,'".'

's2u!pm re::>nemwe.l2 ala.I:lS!p Aq passardxa l{2n0l.{l snonuuuca 1i[JU<JJPvJ8 pue 'aJUa.la}al :10 5WatSAS U! IvsJaa.Jun '(3) '(e) JO asuas aY:l Ul 'ale lel.{l sapuapua~ sa:lUaplAa Jeq1 sam[!q!ssod:10 aHisodlwctJ" 1Ua!pel~ 2 S! 'snq1 'ayeds a:>uala}aJ al!sodwo::> a4.L 'sa~e~U2r SSOI::>e ~U;~lS!:SW)~ aq IHM saplawwAse ::>!lsoli2e!p al[l t{2nOt{1 'samnq!ssod JO a::>eds ay:l U! lUfod' UOmSUelt rep02a~e:> Aue lsowI2 le a~en~uBI JelnJnled, auros U! UO!PUHSW . AJ02ale::> e .I0J ::>Hsou2e!p e aq ueo pana J!pe~uAsril{dJow lUarl?A!nba leInJ!t -red Aue (::» pue ~sa~e~uer SSOlJe lUatS!SUO:l aq U!B~2 U!M H Aq paJuap!Aa .' Sa!IO~aleJ JO .IO!AIHraq }O sa!llawwASe aY:1 pue uopanuaauoo t{:lns q2n041 'aJeds aJualalal aql JO sa!.102aleJ aY:1}0 W.I0J ~U!PO;) JO adAl at{~ JO lUel!Wa:> -UO;) e se 'uo!2aJ auo Ul palellUaJUOJ aq U2:J spana J!PBIUASOy:dJow lErn;)!llBd (q) !sa2en~uel ssol:Je suo!2al AJ02ale::> .lern:lHled 10J ~UalS!suo:J S! 10!Aeqa9 aA!lE!IaJ ay:} l[~n0Y:l 'slaB!p .lOlAet{aq ::>!PelUAS0t{ruow lUa!pel2 Aq paJuap;Aa SUO!pUns!p tueJH!li2!S :10 Jaqwnu al[l (B) 'a::>Bds Slt{l :10 alnpn.r}S J[elaAO aY:l JO uo!punJ e aq at swaas leq~ paJ}a :J!pe~u.{sol{dJow .Ie[OJ!1led Aut! lOJ 'pawa:Juo:l S! a::>eds a:Jualap.l al{l }o a.InlJ0.I1S al{l moqe a:JuapIA<l J!pelu.{soqd -lOW se .leJosu! 'P<l<lPUI 'SUOHJelalU! JHO!lLl~S!()l~s~lq~!:l?l\~lsl10l1lI!llI()J

E a}ep!p 'laAaMol{ 'l[;)P1M JO sa{dpupd ay:} 'suonenns a::>u;:ualal ~11~IS~iOd 30 uOHeluaw~as alaJ:lS!p e JO s~uawala W.IoJ sa!l0~aleJ 12lnJ!lJed 'samnq!ssod :J!l0lwas 10 aUlP ~Ua!pel~ e ~uore suopeis AeM-1Uallmal

. , pue-AJeIdwaxa AraJaW are UOmpUO:l aJuapUOdsal

<lql Aq aJUaJaJal Ul paloY:JUe sap02ateJ Ieuone~ouap al[l teqt . 01 uiaas prnOM aJUala:1al 10 spe JO sad.{l ~uowe suoppsuan Ienpel~ .lE{n:lHled aql 'suo!punJ :J0 )):loMaWe.lJ reJaua2 arour e UI

SNOl.lVJl1dWl ONV SNOI.lVZI1V1I3N3~ lVNOI.lJNlli 'A

'gUJ.IlaJa.lll! pandde sa!l02areJ I'mOnelouaplualaJJ!p al[l }O arrueu

nD,imy,h A.raA at{l aq o; sreadde teY:M :10 UOneW.I0JsUe.ll Ienpel~ PUE 'ual Ot lal{tln3 ~nua aNepualxa UE azpapelel.{J oi pasn gu!aq W01} papnpxa S! t~!.l al[t 0t arour A(dA!leIa.I tueAaldl lOpe} 10 pur)): aqt se 'ssauaAlsnp <lq 01 y:toq suraas aJaqt 'a::>uaH -armonns aJeds-a::malaJal al{t ul laY:loue . adAl AJ02aleJ suo ~UHe!tuaJamp JO uaplnq U!BW aq1 fueJ 'uo!2al

(ll'JOr tBt{t ul 'tel{t sauo aq1 aq or uraas paiou S.lOPBJ.lB[11J!ped aqtleqt1sn[ s1 I! ~SUO!2al asal[l lIe U! ,3uasa.lU" 'asuas real e Ul 'tOU ale sJopeJ Jaq10 al{l ret{t lOU .... H ~uo!suatxa JO sall!lua laplO-Ie::>~oI-Jal{2!q 'pe.llsqe }O UO!~al tsow~~!.I .:'aql U! 1Uepodw! 1S0W are suol~eZ!teUo!SUalU! paseq .{ne:l!peluASo::>H -ueuras al{l pue ~"P[lOM ay:t ul" s2u!l{~ pue s2u!aq JO uo!~a.l al[l ul tUellOdw! . ,U2 suompuOJ AdAloalals al.{l rsaureu aadord JO UO!~al aY:l ur lUellOdw! ·lSOW S! uojsuarxa JOIIUel.leM }O Al!nUHUOJ leJ1.IolS!q-opos al[l :sJ!p!ap reuos -rad ay:t JO uOl2al at{l ul 'pua lsow}}al al[:J Ie luepodwl rsour S! 10pe3 re;)!xap

-Ul a4~ '1 '~!d Ul Aerds!p .leauH aql oi padsall{l!M 'a:>2ds aqlIo suo!~a.lludla3

~~JW.al[llaAo slJ!Y:s sapo~ateJ snotraa alfl:10 UOne2neuo!sualxa t{tlM pa~epossB suompuOJ Al!I!qeZ!Japelel[J at{l lI! SIOpEJ aLJt jO Y::Jea :10 a:luau!wold JO a;)~ap au 'a:leds aLJ} :10 anuonns ay:} U! papoJ AII2!lualaJHP pue AI[E!Jupads ;l.)ualaJal 01 anuonns leuo!pu11:J-JHolwas J2pl2al e pUB aM 'aJeds aJuaJaJal al{l JO sa!.l02aleJ leuone~ouap Jeln:JHJBd Ul suojssardxa 3D d!y:slaqwaw al{l Aq apew sannua atqepuatxa uo suopjpuco AHl!qeZ!.Iapelet{:l ay:! 01 UGH -nq!llUOJ aY:1 AluO lnq suojssardxa JO s~u!ul?aw [elOt lOU 2upap!suoJ ut 'oS '~salalU! :10 pa(qo .In0 'uo!ssn::>s1P s!l{l Ul 'ale tet{l sadA1 AJo~a~eJ ssoroa A{[eJH!Jads sisanuoa aq~ S! 11 lng CSUO!5Saldxa pue SPIOM J!sequou uel[~ )luIUl?aw" s,AJ02aleJ al{~ }O uonnqplUO:l aql WO.lJ uouaroqap ssal aArOA -ut q:>!qM 3D s~u!ueaw alfl'Slt'ru3.l :JISVg aAHsellUOJ 30 sias W.IO} uonelouap JO su!ewop aA!pu!lslP s,AJO~aleJ y:::>ea U!t{l!M swan Ie:l!xal xaldw!s aleU!p -JoJadns AueJ!WOUmcel 'aldwexa l0::l) . 0+0+ U! SUOHlpUOJ AHUqezpal::>eJel.{J nelaAO ~ualaH!p AJaA pue s2u!ueaw JO sadA1 lUa2.laAIP pue aA!pU!!S!P AlaA aAEY: suo!ssaldxa pue SPIOM lualaH!p 'a.Ins aq 01 'AJo~ale::> y:::>ns l{.)tla U!l{HM 'aJeds a:maJaJal a4~ JO sapO~altlJ tpns lUalaB!p sson£ ~U!lSe.Il -UD:> uaaq aAel{ I lllt{l SUOnewJoJ [e:l!lewwe.Ig Sll suo!ssaldxa PU2 SplOM

,0 ~llJlI:'?~ll.l:. ~ql_?tlI?H?q!~llI()J .... Jm?~£Js~~()~~re.? .!~ql_.1~I1_f~Il1:P~~~~~t ...

SNOI.l V::>l1dWI3.i\I.lIN90::> : AH::>~~3IH lVI.lN3~3d3~ .1.

pue nraredsuan e se sapoSale:> lsowUi'lI asal(l IO 1ua1uo:> ··JO A:luaJedSUeJ1 :J0 amseaui lUa1pEJ2 aql 'a:maH -arruon.ns ape:) PnEW'3Eld al(l aas lL[8lW aM oS 'saHHEpow OMi asal(l :J0 a:>uappU!o:>'ilJUal() [E:>!XapU! ua JO stsonnas JO JaUUEW aql alouap 01 spodmd s::>Hew

sl i'I.Iaql pUE'u8!s [eHuaJa}aJ al(l ale[OS! 01 s1 u8!s [e::>!xapu! aq1 alE[OS! . .. E 'AUepru:) 'ase::> [Epads E s1 s::>9Ew2EJd pa~qo sf! pUE S::>HEW

'a::>uaq ~paxapu1 s1 1EqM 01 sJa}aJ lEql rEu8!S aql s1 [eu2!s Ie::>!xapu! aql ;, .• jll:.!lll:~,fW -e uaaMlaq A::>ualEdsUEll leln:)!ll-ed aq1 '(apo:> JaqlF) u-eq1 lapJO

WJoJ A.zaA a41 1El(1 lEap s1 H 'awn aWES a41 1V 'AlOSal-e::> pmO!lE10uap. ;J!JOI!Wi)S lal('3!q e JO hlPnEwWE1'3-e!P -e a::>uaq pue) sarmouns ape:> uaaMlaq

JO asn IEUO!SUalxa JO:J suompUQ;) aql 'S! l-eql 'su0!l1puo:) .. '''IT(",,,'r:>J ::>!Uo::>! a::>uaq pill:! ::>n-eWWE1'3EIP E sa A::>u,uEdsuell aas aM Il

aql Ul paruasardar hY1Ua.IEdsm?11 st uo!punJ p?:>!xaplH aql 'hHI-euO!SUal

~waql hq ayqepualxa are leqM h[aspa.Id ale 'SW10} asaql }O qJea }O . OlU! 1UalUOJ s1q1 :J0 uomSOdsin?ll .mo ut 'hneW!U!W 'awaJlxa ls0W1q2p

}O 's:>new'3eJd a::>uaq 'su0H!soddnsald [-e::>!xapu! aql 'sWlOI asaq1 hq . H? 'hneW!XEW sauradord ql0q ShE[ds!p nranroa [EpO'3ale:> aql 'I ''3!::! JO

-dnsard SUOmpUOJ :>HEw8eld aql sa azqEzpape.IEl(:> a.IOJaJa41 alta' ': ... "'LL1d~.pld ls0W1JaI aq1 1V 'saHHepow Jpo!was ssoroa WlOI rEu8!S U! 3:)N3:Q[)

'E1E10uap l!all1 xapu1 hfqta'PloAeun Aaq1 leq1 pta'J aq1 IO anl11A Aq.. .',' .. , .. ~.~ 3:1IlVQlOAVNf} pue apO:> pa~qo ::>nEw8eld Sl! or apo::> ::>nEw8eldl?laW

s::>lP!ap reuoslad aq1 'hEldslP aq1 JO auranxa lsow1IaI aql1E SUOmpUOJ ... '.. :fo A:)N3:~VdSNV1U}0 suoHeral ::>Ho!was aq1 auuap aM -sasodrnd asaql JOd

-mqezpapelEq:> al(l UaA!'3 'lEql JEap aq p[noqs H 'I'SId 01 MOU '3U!Wma}I· . Je[nJH1Ed ul UOnew!xoldde 0lU! ll.fanoJq aq UE:> auo JneW8eldElaw

'W10} S!l.{l U! ... ,. . . pue apoJ JHl;lW'3eld e MOq JO suus; puaua'3 U! dlqsuOHl?laJ slq11as ismn aM

snql leql suoH:>unJ pUnS!p OMl lseaI ie U! ap!l.{aA J!10!was aql S!WJ6~· •.... hHuq-ezpapell?q:) sapnpu! hnl?pm:> s::>Hl?w8eldelaw aql q:)PiM

anbpm autos 1l?q1 Jaq1eJ s1 11 ![l?UO!puuJpn[d sl WloI a8l?ssaw Aue .. .; . a:>ualalaJ J!1s!n'3uH :Jo SluaAa aAlle:>!unwWOJ aq1 W01I arqel(s!n8Ul1S!p

ua>fel 'lel(l Pl?} aqi lpnw os lOU sl a:)uappu!Q;) arqta'p!OAl?Un }O .•......•. U! 'sf s{eu2!s JO uopounj (IEJ!XapU! 10) ::>!re~ta'ld a41 a:)u!s

al{l 'u'3!s auo U!-aJaM H sc 'palta'U!WCI-pal!Un a.Il? saH!repow>LpaHa Xl?W!U!w JO pup I e 8upnpoJd 'alqcuHap d!l(suope[aJ luafpe18 pUl? asaq1 IO q10q 'sf ll;lql !a::>ualaJaJ }O sparqo .IPl{l alouap puc asoddnsazd hl~Jr ..... snonupuoo e alal(l 51 Lasn }O 1uaWIre1Ua ua SE paa1Ul?len8 aq UEJ siuarajar

-xapu! lrloq (sIl?UoHta'louap IEJ!xapUl JO ssep JC[n::>H.Il;ld l?) S~3..L:IIHS se slt.!!s· ··Jo uOHe:)!Jlluapl snolP!{a} l(:>!qM :Jo sWlal U! 'SUO!llpUOJ A1!{!qczpapelta'q,)

"xa[dnp" q')ns 'paz!seqdwa 'sJa410 2uowe '([LS6I] ££l-2fT 'dd '1£.61) uos ':IHew'3l?JdelaW pue '(aw)l luaAa un asn JO lUl?lSU! a41 le [l?u2!s 8U1l1a}al -qo)):ef SE 'a[d~l?xa JO} 'snl{.l 'Yl?uO!PUnHlnrd 'asuas S!l.{l ul 'S! u8!s aWES aqr.-'.'''' .. ",'4" ....•. t! JO aJUalJnJ::>O aql hq paxapu! ixanroa JO SUOlll?1O'3HUOJ pasoddnsaJd aql

aouts 'laqloue ul u'3!s e alelos! 01 oSle hlqeplOAl?Un S{ hH[1?poW suo U! u8!st!.· 'Su!JlaJaJ IO SUOmpUOJ :>Hl?utJeld uaaM1aq sd!4SUOnE[al aq1 all:! lBqM lng

a1l?Ios! 01 'snl(l 'saH![epOw u8!s lUapPU!o::> q10q ul [l?U'3!S ;)41 se saAlas·· .. .. ·S.IOPB} :>!10!was }O sadh1 '3upJnJJOOJ 'Jaq1o uo '3u!puadap

a2essaw IO padse JO UOIPBJ} a[q-elos! le[n:>HJed e 'appu!o;) '. ...·'ilJ!jS!W 01 pe 8upla:Jal aq1 asneo h!dWlS HIM JO '2Upla}aJ }O pe alIt 4HM

Aaql uaqM ' JaAaMOH . hHIl?POW la410 hUta' JO a5041 4HM a:>uapp <SupmJJoo:> spe lta'uO!punJ Jal(lo alO1Hsuo:> U!M 'asIa 2u!l{lawos ale:>!unw

-UfO:> ou aAl?q paau hHIl?POW hUl? ul lta'u8!s xaldwoJ e dn a>few lm,H waql< . . mM 'alaM 11 sl;l, ,,'JaMod [eu8!s" aroui '3u!sn a:>ua4 pUl? 'SUompuo::>

IO suone,m2uuo:> pUl? SHun ..ul;ltUaWa[a al(1 rEl(t os 'SaJUl?lann . . .,.... UaA!'3 aqllapun hl!lua ire 01laPl 01 pasn aq paau 1E41 WlO} {EU'3!S

a)1H sICu8!s xaldwo:) }O UOnEz!ue210 pUl? UOneluaw2as UMO J1aq1 asod<>'· .: reW!X1?Ul aqt S! 'uaql '..u08alE:> [-euonelouap a4l -anuoruis :>!P-elUhS0l(dJow

-W! q:)ea su8!s JO sam[ta'pow Il?UO!pun:J snopax 1el{1 llta'Jal ue;) aM 'U!l~2y .. 8u!l04Jue 10J UompUO:> aJuapUOdSaJ10:> a4t :J0 suuat aql Japun -suopjpuco

'SJHl?W'3ta'Jd pa[qoaql··· . 'AlmQCZllapBJeq:> q::>ns ql!M UM0l(S sap0'3all?J aql JO "lUatUOJ" [l;!UOne10uap

. 01'aal2ap JaAalel(M 01 'luaJl?dsUEJl aq oSIe UCJ SJnew2-eldl?law aq1 JO suO!Saql paUHUaPl aAel( aM 'I '2H ul hErds!p .rno :Jo SWla1 uI 'SUO!l!PUOJ uaA!8 -sardxa papnJlsuOJ AIIe:)newwe18 'xa[dwo:> aSJnOJ JO lng (' ardWExa JOl· . al.{l Japun 1Uala}aJ aq1 sa l! 01 Ja}al 01 s , a' 1 'hHlua 1Eq1 mo >f:)!d 01 AunIssa:>

'qs!I8utI a>fH sa2en8ul?[ U! A1JadoJd sPi1 aAeq 01 waas swals q.IaA aAHt!WJoJ ··.-Jns pale;)!Unwwo:) aq AUeW!U!W Ul;l::> 'adAl Al08a1eJ leln:>!ped al[l JO uOls

-lad A.zl?Wl.Id 1P![dxa 's£-££ 'dd 'z la1dl?l[:J U! lno palU!od aM sy} 'salouapi -saJdxa ill:! hq papoJ 'tl:!l[l uOHeW10}U! 2u!AJ!1uap! Il?Huala:JHp pue :)upads

pue sapm H s:>!lew2e.Id atl) 01 luaredsueJl s1 las yeJlxa[ al(t 's::>nl;lw8elde1aUl ilql se pasoddns;ud aq UEJ adh1 tpns-pue-q::>ns }O SI:! <lyqesoddnsald 1ualaJal

Sl? saAlas uo:>!xa[ aq1 l[:>!qM 10J sJHl?w8eld aq1 U!4HM Uonem'3!JUoJ IE:>! "q1 uo Uompum Ai![!qEzpapelEl(J e 'pasoddnsaJd aq Ul?:> lUala}al aql

-xapul IO adA1 anb!un ta' salouap q:>!YM JO q:>l?a 'swan [e:)!xaI IO las l? s1 alaq1 10 hl!l!qta'H!tuenb pue a::>ualS!Xa aY1 qJ!4M U! sUOHlpuo:> !ta'n1xa1UOJ JO SPUP[

1l?ql1ua1xa a41 01 'ardwexa JOI 'smu 'SJHl?~ta'ld al[i sa1nmSUOJ lel(l srelt.!!S lualamp JOd :suo!ssaldxa '3uPJa}al arqEsn U! sapo'3ale:) ll?u0!1l?louap snopta'A

IO ampnllS [e::>!xapu! aql JO 'sl 1-eq1 'sJHew'3eld aql JO S2U!>f.IOM al(l 10 ilql 10 slualaJiu aq1 uo SUOmpUOJ hm!qezpap-eleq:> U! h1![!qepeA JO Su!peal

iunpnllS aq1 ("Io iunp!d ,)!It?watps l? S!" ht?S 'U!alSua8mM Ja!(Jta'a aql lallt! ill[l Alaspald 'aS100J JO 'S! aJaH 'sreu8!S ql3nolql luawA0rdap renUala}aJ

'lq8!w aM) }O Wta'J2B!P l? S! sJHeuUlBJdeiaW aql }O SIl?u'3!S alII JO alnpru1s sH IO sa:>u-e1sWnJ1P pUE UOnl?WlOIU! JO hJUapmns JO d!l{SUOneral aql U!

......... _ .... ~\P .. lP!l-J~ .... <?~ .... a~~~~p .. ~qi.sL~?E!;l~~~<I .. paJq().sI! .. ()l ... i)P()?.:>!leltI?lO?~cI~lCl.lJ! .. al.fl... A1PBl:?t,qClll>A~ ... ;;)_ltI<:)s?Y!PY!ly() ... yoHtI~Hl?.11l() ... ~~SI1?()1~P~~P.'~~?I.Il?l~~rl?~P ....

191

SNOI.LV:)I1dVlII 3.J\WN90:) :AH:)W~IH lVUN3~3:d3:~ "f.

NI3:.lSM3J\ lIS l3VH::lIVII

09I

IEHU<llaJ~1.I e JO <lJU<llS!X<l <llfll~<lS~O~~:~~d:ra~~~;~de AneSJ<lA!Un AlJJlt!laPi ~UneJ!UnlUlUOJ aJllJM Sa[qeuoISUa1X<l' . .! OJ al.{l ale I{:ms 'H moqa

... ...........................................................---- - -: - - -- - J().~SJ~"!ll!'-._~I·P.§IH\l~PI ()3i)?1l1l?l!llI._

£91 SNOLl VJI1dWI 3A;~IN~OJ :AHJ~~3IH lVI.LN3M3d3M ."

asn alfl pU!lfaq an lEl{l sassaaord reJf~O[ol{JASd aAH!u'aOJ al{l 'ilu!u!erd 10J nnod 'iluJpel5 al(l aq lsnw-AF:>edeJ 'ilU!po:> 1epuaJaJHP pue J!)pads ss01 au lfHM paZlpUlnau 10 paunno aq ueo sapo'ila1eJ U!BllaJ l{JPiM

· u! sanuonns 1BUo!pun, U!ella:> JO SWlO, llaAO p<lJnpal AUBlaua'il-sa:>!Aap cp!uOBe1n~HUOJ "Alo'ilaleJ Aldwa" 10 "UOna[ap" Aq 'ilulpOJ IvqolZ sH 10 'al<ll{ p<ll'ellsnm sa 'sd!l{suone1aJ IEUO!punJ-J!lo!W<lS l(Jns JO 'ilulpOJ lVJOI =u

··S<lUO alqf;sod 1<l1.{10 lIB 01 ioadsar qHM WlOJ UaA!'il Aue ,0 (amssnes) "an[eA"

· reuo!punJ-IempnJ1S al{l sau!WJalap 1el{1 JBWlUeJ'il J!pe1UAS0l.{dJOW ;10 'DualS!Xa al{l AJpads lsnw asn JO SUOmpUOJ slY req1 peJ al{l JO anP!A Aq lUalUOJ SBl( Wl0:J leuoHtqouap 'aWaJ1Xa Jal{lo al{llY "asn fO sU0!llpUOJ SH JO uonezpapeJelp e 'SJHEw'ilB1delaw UMO SH .se saxras W10J [eUOn

- ..•..• ~t'!louap 'aurauxa suo rv "aJeds 1enualaJaJ al{l U! SWlOJ l{Jns :Jo sap08aleJ}0 'SupapJo [eJ!l{JJeJa!l{ al{l aU!Wlalap 'SlUJOJ aql Aq palouap A[qep!OAeUn pue

.. . oS1e aJe SWJO} al.{l JO asn Aq paxapu! suompuOJ al{l 'l{JPiM U!

.. au ... !:, .... pm~ 'l{J!l{M ollualxa al{l sa leJoSU! aaM3:~N3J·l.N3:Aa·HJ3adS 'lal{ll!l -'JO ,PP1UaJo'ila" S! aJeds Alo'ilall?J al-{l 'ual{l 'WnnU!lUOJ lV}fUo.tajeu e sY

... '·sua!lJullJ pmonelouap pue leJ!xapu! JO aJuappu!oJ au 51 alal{l ''ilu1pOJ uraaru-oj-aneuraarceraur JO A:>uaJedsueJl au alal{l 51 Aruo lOU 'Snl.{.L ('sapo'ilaleJ p1eMual al{l U! SWlOJ al{l ueo se 'aAHl?lOUap SB IFIM se 'IB:>!xap ·~U! AIpaJ!p aq J;MaU ue;) SWlO} al(l oS 'Jla /saureu .rado.rd 'SJ!P!ap leuosJad - a'iHun 'AHI!qemluenb pue aauaispca JO SUOmpUOJ JO uo!peJsHes al{l CllEJ!P

-U! 01 SW10J PUHS!P paau sa!lo'ilaleJ JO aU!IJ al{l JO pua S!l{l 11'1 sClpo'ila1eJ

_ '. JO SWlOJ 'a1dwexa lOtI) 'WlOJ Cll{l :J0 tUCllUOJ papOJ al{l W01J pUnS!p snl-{l ..;}Jt~ lP!l{M :10 sU0H!PUOJ al{l '(s'ilU!l{l lCl1.{tO 'iluowe 'Sd!l{sUOneral rempruls Iotas Cl10I-{M SH 'iluwual{ClJdwoJ) asn SH Aq pCl![dw! pue pal!pU! AluO S! UO!S

. : -saidxa ua l{Jns JO lUCllUO:> PHuewasl:?taw 'AUeJHPClds '10) ::>!lew~eJdelaW al[l 'S! =u 'SJnew'ileJd pue SJnew'ileldelClW }O suuai U! uojssardxa ue ··.l[:ms JO lUalUOJ aA!telouap al{l JO ){eads aM Ul?J-SJnNVWilSV~3W 1'1 pauua;

aq lie) sJHew'ileldetaw e l{Jns-UOlssaldxa lelnJH.Ied lel.{l }O uuo] ;no spuno.tZ ~Vlfl aZvnZuvl v jo a.tnpn.llS IV101 31..0 $UHv.tod.to:JU! SJHrJwZv..ldvlaW v JO aJUalS!Xa Cll{l 'ilu!Aldw! ssn suojssardxa ue }O ssuas Iepads

.uClA S!l-{l U! AluO leql alaN 'aJnpru1s lernJHled e )0 lewwel'il [BlOl e ul

· WlOJ leJnpn11S le{llJ!lled JO uojssaidxa ua JO aJUelSu! ua )0 asn aql 'Alawl!u 'S:>new'ilEldelaw JO asuas IBpads AlaA e ul AluO sapo'ilaleJ aSCll(l )0 UO!S -sardxa ue JO tUalUOJ reuOnetouap aql ,0 ){t'!ads ueo aM 'paABlds!p sa aJeds

·.uo'ilClleJ aql:J0 pUCllSOWll{'ilP aWClllxa al{llY 'aJuappu!OJ alqeploABun pue .{.JUClJEdsue1l l.{loq :10 suo!suaw!p Cll.{t ~uole ClJEld sa'[e1 an1eA ::>!lew~eJd pue an[eA JHeW~l?ldelaW )0 aJUa'il1ClA1P Ienpel'il e 'Aneuo!SUalXCl pasn sClpo'ilaleJ lal.{lo alIl }O sU0H!PUOJ A1wqezpapelel.{J al{l )0 uoueuturexa 1eI!W!S AS

·lUatUO) Jnew'ileJd lUappU!o:> Alqep!oAeun Sl! 01 padsall.{t!M Jnew'ile1delaw A[luaJ"edsuBll S! l.{J!l{M;}O tUa1UOJ IBUOnelouap alf1 'SlVNOIl. -V.lON3Q lVJIX3QNI 'pana U! 'ale Aal.{l 'SJHew~eJd lFll.{l 'aJUClJJnJJO JO SUO!HP:lIg?Jl'!?r,.;<Ip~J~~?:I~lJ1 JO} SJnew'ileldt'!law luappU!oJ Arqep!OAl?Un

NI31.SM3:A lIS 13.VHJIW

Z91

(L;€61 'ldp:lsnueUi leu!8PO) 'ssald

.LIW :VW 'a8p!lqUle:) '(!OI-L.9 'dd) jJ0I{M aa] U!Ulv!uilff jo SZUmJmpalja/a5 :fl1!/VilJ '}I{Znol{l 'aZvnZuv] '('pH) n0.I.Ie:) 'S 'f uI 's~po8ale:lle:lHeUlWe.Ib '(9S6I) '1 'S 'po4M 'S::l!lS!n8un ,0 lUilWl.IedaQ 'Alun

aielS O!l{O :snqwnI0:) ·(I9€-L.€€ 'dd) qfJ6I 'q-f .laqopo ':If.lo..{ ffiiW 'o/lJJjnff 'o/lJJjng

ltl ~.Io..{ maN jo flJ/sJan/un a/lJ1S ill{L 'S':J!J51nZun uo il:Jua.laju0:J 5il11115 walSlJ3 puo:Ja5

aI/J 10 sSu!paa:JoJd '('Spa) 8uel{Z 't(s-l{Z ~ '.(o:)JW ',L 's!ue{ 'M 'lllAilG '0 '!ol{:) 'S UI 'uonezpPlaweled :l!PEjU.{S Pui! ssaupa)j.Iew ll!po2alE::I asarqd unoN '(996I) 'W 'u!ajS.IilAI!S 'ssald 'Alun a8pJ.IqUl2:) ::po A MiiN pue uopuol '(S€t-sot 'dd) san!padsJad U!1!:lfS'10ZfiA. ;uomu$o:J pU!:I 'u0!1!:1:J!unUlwo:J 'ilJnl/n:J 'CP3} IpspaM 'f UJ 's!saua8ojuo pue a8enSuei ,0 UO!12:lH!12.I1S jeuo!pun, =u '(SB6I) 'W 'ulalSJaA[!S 'ssa1d 'Alun uMolaSloa9 ':)0 'UOjSU!l{Sl!M '(vi16I 'nm9) '(661-19I 'dd) suo!llJ:J!/dd!:l :mS]n8u!1 'lXillUO:J U! asn pU!:I tuuo] '8u!uvilW '('P3) uPH!t(::lS 'Q uI 'U0!l2SJ<lAUO::l :l!P2.-1:p IO asrnoo auiu al{l Ul anuonns aA!S

-;)qO:l PU2 'UoIlHad;)l 'WSnanl1.I2d .aso.rd ,0 "h.Il;)od" :l!ll!wS2ld al.{l uo '(v96I) 'w 'u!'quaAIIS 'J-flt-at 'l 's:Jll -s!n8u!1 jo IlJwno[ ul:J!lI:JJJ5n V 'aSen8ul!IIo amiau al.{l pue SUPPl!W a52:) '(IB6 I) 'W 'ulalslaAI!S ['spod '11.{:laJpJoQ ('SZ 'J2WW2Jl!

aA!l2laUa8 ul sa!pnlS) '(n:Z-€91 'dd) sU0,lPil!oJd pUlJ silJnl!:1a.1 ,(,spa) )jt!pSW~m uex 'H

~ ua)js.{nW·d UI palUIJda}J] 'sa!pnlS IEul8poqy ,0 alOl!lsuI U2neJlsny ',L:)y '2JJaque:)

CZl 'sap<lS ::I!15InSUn) 'UI-Z"II 'dd 'sa8!:1nZutll UJ:1!II:JJ/S7lV U! SaiJoZiltlJ:J /1:J:1!/tlUi

-uw.l9 '('P3) UO)(!Q 'M ·w '}J uI '.-I:HA!le8Ja pue s;jJnl~2,a~.~~};.~0 j.{[YI.{I=:lJ~12!~J;j~!!!::H[':(('9~'f.~.~6'~I»_ :·!W"J'~!il'I:~~~I!~ + .

·P"tu(,t~"..1 UUOJ li'llv U,I uD~~:mp[)..ld"J_ JD S~'lS~.IlrV ·'UJ S<aJcl >llU'P~JV Jiq L~6 r e l~$J.lJido:J

NI3.LSN3A lIS 1ilVH:)IW

v91

. .: -~' : ."

lH~nOHL QNV :J~vn9NvlOl'i S:JH:JVOlIddV lVNOll:JNn~ QNV1V1JOS· <_.

S91

JO suopou au . (VS6 I 'UOSU!hal . p) euaurouaqd a8en8ue[ }O las ~!papJil.:~{-'},; A.:raA u awnsqns O} saundpSIP SSOJ~e pasn uaaq suq "SJ9uwfiUJd" raqur alfl .

:','(.'-_-

]~Vf1DNVl OlIH:> ONV S:>I.L VWDVlld '11

'luawdoIaAap Ino~noJlfl lq8noql puu a8unfiuur uaaM1aq a::>uapuadapiai-U! aql JOJ MO[[U pue luawdoraAap }O spadse (::>Ho!was) ~!lS!n2t.i!I Auu::>Bpads autos JOJ nmoooa ismu A.:rOaq1 re1uawdoIahap ''1JOMaWUJj e q::>ns ufql!M ''1JOMaWF.IJ :muw8l'!Jd/luUO!pun1 u U!lf1!Mpas!AilJ aq 01 paau Alpede~ ahmu8o~ 8U!A[lapun 'snowou01ne ue }O sWJal U!WilW. -dOraAap a21m8ueI u!l'!Idxa 01 pa'iOhU! A[[UJ!dAl uaaq aJl.el{ leql SUOHoualf1 JO awos Ie'll sIsa88ns UO!ssn;JsJP al{.L 's!saua801uo UJ 1l{8nol{1 pue a8en8l!l!L uaaMlaq UO!lUraJ aql JO} s::>newfil'!Jd }O suoHe::>ndw! auros ale::>!puI oOapJoC U! sapoal{l rUluawdoraJl.ap IUa.Iamp :10 Ma!h 10 snnod a'll WOJ} wal{l SaU!1I12 -xa plIl'! ta~uaJa}a.I 10 luawdolahap a'll 01 uouuaue .Il'![ll::>HJud l{HM'Sa!pn}S: asaql JO amos JO SnnsaJ al.{l sazpaunnns .Ialdl'!lP S!lf.L 'passassl'! Alluap!H~s uaaq laA IOU aJl.uq luawdoraAap PIN::> }O sapoal.{l U! sansst .Ia8.Iul JOl slio!{ .... -u:)Hdw! SH Inq 'a8un8uuI }O s!saua801uo al{l uo l'l2}r MaU palfs SUI.{ q~.iua~aJ·-S!l.{l 'al~hm8ue[ PHl.{~ U! a::>uapuadap lxalUO::> PUl'! AIHeuo!pun}Hrnwub'(.? pasmo} aht!l{ s::>nuwfiuJd uo IpJUaSaJ rUluawdoraAap JO SPUl'!.IlS luaiamd:

NOI.L:)f1QON.LN1 'I

-::-::::' ::_':. /:: : (:.;.

SPU1Jl .. IalO"N <llfl.

U<1$<lUI!m ax SCS9-7N

s;;J}ls}n$u,lloI[:Jllsd JoJ <llnmSU/ J[;;JU1Jld-X1:JW.·· •• -- .

'--NNVW)l:::>IH VA VIAl ··X:!.:

c ; "~ ••

"",

fi.1oaLf~ IV1Uamdolaaaa UJ san 55] amos : a$vn$uv1 Pl!Lf:J U! a:Jua.1aJaN JO s:JJlvm$v.J.d aLf~

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful