Manual pentru monitorizare

Octombrie 2008

© 2008 Centrul de Resurse Juridice

Acest manual a fost realizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale de monitorizare anticoruptie si de exercitare a dreptului de acces la justitie”, implementat de Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust).

Centrul de Resurse Juridice Str. Arcului, Nr. 19, Sector 2, Bucureşti, 021034 Web: www.crj.ro E-mail: office@crj.ro Tel: 021/ 2120690 Fax: 021/ 2120691

Centrul de Resurse Juridice acŃionează pentru crearea şi funcŃionarea unui cadru legal şi instituŃional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităŃii de şanse, pentru accesul liber la un act de justiŃie echitabil şi contribuie la punerea în valoare a expertizei juridice în interesul tuturor persoanelor.

ConŃinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziŃia oficială a CEE Trust
2

Cuprins

p. 4 A. Introducere B. Subiecte de monitorizare B1. AchiziŃii publice B2. Conflicte de interese B3. IncompatibilităŃi B4. TransparenŃa decizională B5. Acces la informaŃii B6. ProtecŃia avertizorilor de integritate B7. DeclaraŃii de avere C. Organizarea activităŃii D. InformaŃii financiare (ONG, avocaŃi, jurnalişti) E. InformaŃii despre training-uri F. Anexa legislativă şi alte instrumente G. Anexă pentru achiziŃiile publice p. 5 p. 5 p. 10 p. 25 p. 33 p. 34 p. 35 p. 36 p. 38 p. 38 p. 39 p. 40 p. 56

3

o Ce beneficii oferim . Introducere Acest manual vă explică: o Cum se realizează o monitorizare . 2. InformaŃiile din acest manual nu sunt exhaustive şi trebuie completate prin parcurgerea legislaŃiei şi a altor materiale indicate în curpinsul manualului. 6. o Cum vom comunica în timpul monitorizării . Echipa de proiect vă stă la dispoziŃie pentru lămuriri suplimentare. consilii locale/primarii consilii judetene spitale publice directia generala a finantelor publice DGASPC alte servicii deconcentrate companii publice locale 4 . Este recomandat să citiŃi acest manual pănă la sesiunea de pregătire şi să vă notaŃi toate întrebările şi nelămuririle. o Ce aşteptăm de la dvs. 7. Lista de instituŃii publice ce pot fi monitorizate 1. 3. 5.A. 4. în cadrul acestui proiect .

secretar. LegislaŃie Monitorizarea se va face pe baza următoarelor prevederi legale OUG nr.ro/files/InstrumenteAchizitii1. servicii şi lucrări efectuate în perioada noiembrie 2007 . Alegerea autorităŃii publice ce va fi monitorizată şi analiza legislativă Fiecare ONG îşi va alege o autoritate publică (maxim 2) din judeŃul său pe care o va monitoriza pe parcursul proiectului în domeniul achiziŃiilor publice. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Subiecte de monitorizare B1. h. e. Pentru a înŃelege cât mai bine metodologia de monitorizare recomandam parcurgerea manulului: “Instrumente de monitorizare a achiziŃiilor publice” . Metodologia de monitorizare (pentru ONG-urile participante în proiect) 1. valoarea ofertelor financiare ale firmei câştigătoare şi ale celorlalte firme participante. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 1. evaluatori).3. valoarea totală decontată a contractului. i. fiecare ONG va stabili care acte normative din domeniul achiziŃiilor publice se aplică autorităŃii pe care doreşte să o monitorizeze. aşa cum apare în documentaŃia de atribuire.3.solicitându-se: „Lista achiziŃiilor de bunuri. dacă au fost efectuate plăŃi direct către aceştia. pentru fiecare achiziŃie în parte. Pasul 1 – Solicitarea de informaŃii pe baza cărora se va face investigaŃia Se transmite autorităŃii monitorizate o cerere de informaŃii publice. d. numărul de acte adiŃionale încheiate. serviciilor. pentru fiecare achiziŃie (de bunuri. valoarea estimată a contractului de achiziŃie. DefiniŃii şi monitorizări anterioare Centrul de Resurse Juridice a realizat un manual privind monitorizarea achiziŃiilor publice şi a implementat pilot metodologia din cadrul manualului.crj. servicii şi lucrări) în parte. sau lucrărilor achiziŃionate.august 2008 [perioada poate suferi modificări]. g. pentru fiecare achiziŃie în parte. societăŃile comerciale ofertante şi societăŃile comerciale câştigătoare. c. AchiziŃii publice 1. lista subcontractorilor pentru fiecare contract în parte. servicii şi lucrări) în parte. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii HG nr.pdf 1.1. Echipa de proiect poate fi consultată pentru această analiză. pentru fiecare achiziŃie în parte.1. pentru fiecare achiziŃie (de bunuri.http://www.” 5 . Un ONG nu poate lucra decât în cadrul unui singur subiect de monitorizare pe parcursul acestui proiect. b. procedura de achiziŃie folosită şi codul CPV aferent. f. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publica. pentru fiecare achiziŃie în parte. Înainte de a începe monitorizarea propriu-zisă. însoŃită de următoarele informaŃii: a. componenŃa comisiei de licitaŃie (preşedinte.2. componenŃa comisiei de recepŃie a bunurilor.B. pentru fiecare achiziŃie în parte. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

16 din OUG nr. procedura de achiziŃie folosită. de contracte acordate în baza art.august 2008 [perioada poate suferi modificări]. societăŃile comerciale ofertante şi societăŃile comerciale câştigătoare. k. Publicitate publică Se vor solicita informaŃii privind atribuirea contractelor de publicitate media. valoarea ofertelor financiare ale firmei câştigătoare şi ale celorlalte firme participante. 3. alin 2 din HG 925/2006). n. m. 99. a din HG 925/2006) si a rapoartelor anuale catre ANRMAP (conform art. pentru fiecare achiziŃie de publicitate media în parte. InformaŃiile primite sunt verificate prin accesarea website-ului: www. Nr. valoarea estimată a contractului de achiziŃie.e-licitatie. Se va verifica respectarea procedurilor legale şi sumele anuale cheltuite cu publicitatea. se verifica daca răspunsul la cererea de informaŃii a fost complet şi dacă nu au fost ascunse proceduri de achiziŃii publice. alin 5 din OUG 34/2006. conform art. însoŃită de următoarele informaŃii: j. 6 . a. „Lista contractelor de publicitate media încheiate în perioada noiembrie 2007 . a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servici. lit.Prin aceeaşi cerere de informaŃii se solicită autorităŃii publice monitorizate Programului anual al achizitiilor publice (art. copie de pe toate raportele de evaluare a impactului achizitiei serviciilor de publicitate. aşa cum apare în documentaŃia de atribuire. pentru fiecare achiziŃie în parte. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. l.ro O demonstraŃie on-line privind folosirea sistemului e-licitaŃie va fi realizată la cursul de pregătire. Alte achiziŃii Se vor colecta informaŃii privind încheierea de contracte de achiziŃie prin aplicarea unor proceduri simplificate. pentru fiecare achiziŃie de publicitate media în parte. 58. Astfel. Dacă există astfel de omisiuni se încercă verificarea achiziŃiilor respective sub aspectul conflictelor de interese şi al incompatibilităŃilor.

49 euro (3500 lei) . cerere de ofertă. acŃionariatul acelor firme va fi verificat la Registrul comerŃului pentru a se observa dacă acŃionarii respectivelor firme nu sunt acŃionari şi la alte firme care au contracte cu respectiva autoritate publică sau dacă sunt rude cu aleşii locali sau funcŃionarii publici din respectiva autoritate publică. 16. Dacă se observă că. în perioada noiembrie 2007 . negociere fără publicare. Apoi.prin încredinŃare directă către SC Radu şi Nistor Imobilinvest SRL (Craiova) • 22 . Ce tip de proceduri de atribuire sunt folosite? Tipul preponderent de achizitii folosit (procent din total contracte atribuite). cât prin licitaŃie restrânsă. dialog competitiv. există firme care câştigă des.92 euro (7500 lei) . preŃul de achiziŃie. societăŃile comerciale de la care s-au achizitionat bunurile. „Lista achiziŃiilor de bunuri. Se vor consulta raportul către ANRMAP. În Lista de contracte de prestări servicii furnizată de Primăria Oraşului Rovinari ce se găseşte anexată prezentei sesizări regăsim următoarele poziŃii care ar fi putut fi încadrate în acelaşi cod CPV. răspunsurile la cererile de informaŃii.prin încredinŃare directă către SC Radu şi Nistor Imobilinvest SRL (Craiova) • 21 . servicii şi lucrări efectuate în baza art. 19 din OUG 34/2006.1304. În final se va aprecia cât la suta dintre achiziŃii au fost realizate prin licitaŃie deschisă.b. şi cât la sută cumpărare directă sau în baza art. şi anume 74232250-1 .56 euro (3000 lei) . serviciile. pentru fiecare achiziŃie în parte. c. servicii şi lucrări) în parte. Se vor urmări şi paşii recomandaŃi în secŃiunea G a prezentului manual!!!!!! Pasul 2 – Realizarea de statistici a.prin încredinŃare directă către SC Radu şi Nistor Imobilinvest SRL (Craiova) 7 .Proiectare – reabilitare prin consolidare cu covor asfaltic – str Tineretului – 2173. se va realiza o statistică a procedurilor de achiziŃii folosite în funcŃie de sumele absolute de bani din contractele atribuite: care este valoarea absolută a contractelor atribuite prin licitaŃie deschisă? Dar prin celelalte metode? b. însoŃită de următoarele informaŃii: a. pentru fiecare achiziŃie în parte. Divizarea contractelor de achiziŃii publice Se verifică achiziŃiile în funcŃie de încadrarea în codul CPV pentru a se observa cazuri de divizare a unui contract mai mare în două contracte mai mici pentru a se aplica o procedură de atribuire mai puŃin transparentă. Ce firme câştigă? Pe baza răspunsurilor la cererile de informaŃii.august 2008 [perioada poate suferi modificări].35 euro (4500 lei) . codul CPV aferent fiecarei achizitii (de bunuri. se va realiza o statistică a firmelor câştigătoare în funcŃie de numărul de contracte câştigate de la respectiva autoritate şi în funcŃie de sumele de bani alocate respectivelor contracte. Mai jos este prezentat un exemplu real. Se va realiza la nivelul autorităŃii monitorizate un grafic al procedurilor folosite.prin încredinŃare directă către SC Radu şi Nistor Imobilinvest SRL (Craiova) • 20 . Copii de pe contractele de la punctul anterior. c.Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport: • 19 – Proiectare – reabilitare prin consolidare cu covor asfaltic – str Termocentralei .Proiectare – reabilitare prin consolidare cu covor asfaltic – str Păcii – 869. Ziariştii proiectului pot fi consultaŃi pentru că ştiu mai bine mediul local în privinŃa înŃelegerilor subterane. b. lucrările.Proiectare – reabilitare prin consolidare cu covor asfaltic – str Aleea Şcolii – 1014. c. în perioada analizată. negociere cu publicare.

contract încredinŃat prin cerere de ofertă către SC Cicoarea SRL. f.Monitorizarea de presa Printr-o monitorizare de presă pot fi identificate cele mai cunoscute cazuri de corupŃie în achiziŃii publice. g. Tipul articolului: articolele pot fi de informare sau de opinie. Fapte semnalate (S)/documentate (D)/investigate (I) Pe baza indicatorilor utilizaŃi s-a definit o bază de date care va fi completată de voluntari/persoanele responsabile cu monitorizarea. • În Lista de contracte de prestări servicii furnizată de Primăria Oraşului Rovinari ce se găseşte anexată prezentei sesizări regăsim următoarele poziŃii care ar fi putut fi încadrate în acelaşi cod CPV. Pasul 3 . De asemenea. Monitorizarea de presă trebuie să respecte o metodologie de investigare. LicitaŃii anulate pentru a se ajunge la proceduri mai puŃin transparente Se vor solicita informaŃii privind procedurile anulate. şi anume 74721000-9 . b. Pentru autoritatea publică monitorizată. Tipul faptei – definirea modalităŃilor de fraudare a achiziŃiilor publice etc d.Deratizare şi dezinsecŃie instituŃii publice oras Rovinari – 9707. • 6 . care pot fi funcŃionari publici. se va urmări care contracte de achiziŃii au fost încheiate la sume mai mari decât cele estimate iniŃial.72 euro (49510 lei) .prin încredinŃare directă către SC Radu şi Nistor Imobilinvest SRL (Craiova) Valoarea acestor contracte se ridică la 6018. Pasul 4 – Analize aprofundate pe anumite proceduri Studiere caiete de sarcini 8 . demnitari. După stabilirea scopului monitorizării.Proiectare – reabilitare prin consolidare cu covor asfaltic – str Muncii – 1826. Se vor analiza firmele câştigătoare pentru a se identifica existenŃa unui model de înŃelegere între anumite firme. Se vor solicita informaŃii de la autoritatea publică monitorizată despre cazurile aflate pe rolul instantelor de judecată în privinŃa achiziŃiilor publice (ofertanŃi care au dat în judecată autoritatea publică monitorizată). perioadei monitorizării şi a publicaŃiilor monitorizate se va proceda la descrierea fiecărui indicator al monitorizării: a. Identificare mâinilor moarte şi a cartelurilor de firme (participă în grup la licitaŃii şi câştigă pe rând).Servicii de dezinfectie si de dezinsectie: • 5 – Deratizare dezinsecŃie instituŃii de învăŃământ Rovinari – 14350. e.09 euro (6300 lei) . Identificarea competeneŃei funcŃionarilor publici de la biroul de achiziŃii publice.45 Lei/Euro.23 . Se va urmări numărul de contestaŃii şi modul în care a fost rezolvată fiecare contestaŃie în parte (în favoarea autorităŃii publice sau în favoarea reclamantului). aleşi locali etc c. se va solicita de la CNSC lista contenstaŃiilor primite de la ofertanŃi. motivele anularii procedurii de achiziŃie publică. Actorii. Identificarea contractelor care nu se regăsesc în PAAP sau la care valoarea contractată este mai mare decât valoarea estimată. pentru fiecare achiziŃie anulată în parte şi stadiul actual al procedurii.41 euro la un curs valutar mediu de 3. Se va completa lista contractelor atribuite care nu se regăsesc în Planul Anual al AchiziŃiilor Publice.82 euro (33492 lei) – contract încredinŃat prin cerere de ofertă către SC Danynnys Company SRL d.

9 .Pentru achiziŃiile identificate cu probleme se vor solicita caietele de sarcini pentru a se identifica eventuale probleme legate de condiŃiile de participare (condiŃii aberante. Identificarea subcontractorilor Atunci când există informaŃii privind fraudarea unei proceduri în sensul că contractul este câştigat de o companie profesionistă dar acelei companii i se impune politic un anumit subcontractor. Acele caiete de sarcini se vor compara cu caiete similare pentru a se observa schimbări de reguli de la o licitaŃie la alta cu obiect asemănător. se vor solicita caietele de sarcini pentru a se observa valoarea maximă în care contractele pot fi subcontractate si lista subcontractorilor. Monitorizarea actelor adiŃionale. care măresc suma iniŃială Se vor solicita copii de pe actele adiŃionale acolo unde există suspiciuni. irelevante) sau de oportunitatea achiziŃiei (achiziŃia nu se justifică în relaŃie cu strategia de dezvoltare locale).

B2.ro/files/RaportTargoviste.pdf Ghid anticorupŃie monitorizarea conflictelor de interese şi a incompatibilităŃilor: http://www.crj.pdf APL între două guverne: iunie 2005: http://www. LegislaŃie 2.ro/files/RaportBacau.ro/files/RaportMonitorizareMures.ro/files/RapMonitorizareVrancea. 10 .ro/files/Raport8februarie2006. o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv.ro/files/Introducere. îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat. soŃul sau. De asemenea.crj.ro/files/RaportMonitorizare2005.pdf Instrumente de monitorizare a instituŃiilor anticorupŃie: http://www. DefiniŃii şi monitorizări anterioare Centrul de Resurse Juridice a realizat mai multe manuale ce prezintă problematica conflictelor de interese.pdf 2. Dispozitiile alin.crj.2. rezultatele monitorizărilor anterioare privind conflictele de interese în cadrul administraŃiei publice locale sunt disponibile în mai multe rapoarte.pdf PercepŃia asupra corupŃiei în APL: februarie 2006: http://www.pdf Raport “Împreună împotriva corupŃiei”: august 2005: http://www.pdf Preocupare redusa pentru integritatea publica in judetul Bacau: septembrie 2007: http://www.crj.pdf Rapoartele de monitorizare: o o o o o o o o o o Integritatea publică în judeŃul Gorj: octombrie 2007: http://www.ro/files/IntegritateAdmPublicaLocala.pdf PerformanŃa instituŃiilor anticorupŃie: noiembrie 2006: http://www. Pentru a înŃelege mai bine subiectul conflictelor de interese recomandam parcurgerea acestor materiale.ro/files/RaportGorj.crj.pdf Legea anti-corupŃie.ro/files/GhidAnticoruptie1.1 Conflictele de interese în dreptul penal Codul penal (CP) incriminează conflictul de interese la art. Conflictele de interese 2. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcŃie publică pe durata maximă.ro/files/RaportMatraKap.1.crj. 253^1: „Fapta funcŃionarului public care.crj.crj. un folos material pentru sine.ro/files/RaportAnticoruptie.crj.pdf Preocupare redusă pentru integritatea publici în judeŃul DâmboviŃa: octombrie 2007: http://www.pdf Integritatea publică în judeŃul Mureş între ignoranŃă şi ignorarea legii: septembrie 2007: http://www.crj.crj.2. Aceste manuale sunt: o o o Integritatea administratiei publice locale: http://www. direct sau indirect. 1 nu se aplică în cazul emiterii.ro/files/GhidAnticoruptie/GhidAnticoruptie. aprobării sau adoptării actelor normative . ignorată de cei care ar trebui să o aplice: martie 2007: http://www. în exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu.pdf Situatia integritatii in institutiile publice din judetul Vrancea: septembrie 2007: http://www.crj. sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.crj.

care ar putea influenŃa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuŃiilor care îi revin potrivit ConstituŃiei şi altor acte normative“. Art.„Prin "funcŃionar public" se înŃelege orice persoană care exercită permanent sau temporar. Conflictele de interese în dreptul administrativ Legea nr. Metodologia de monitorizare (pentru ONG-urile participante în proiect) 2. 46) şi Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.Prin "funcŃionar" se înŃelege persoana mentionată în alin.3. precum şi bunurile de orice fel care. Pasul 1 – Conflictele de interese în dreptul penal 11 . 2. cu orice titlu. H. indiferent cum a fost investită. prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei stbileşte definiŃia generală a conflictelor de interese în dreptul administrativ.Art. administrarea. organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate Pentru analiza conflitelor de interese ale funcŃionarilor publici şi angajaŃilor contractuali se impune şi consultarea Legii nr. retribuită sau nu.G.2. Echipa de proiect poate fi consultată pentru această analiză.3. 1. o însărcinare de orice natură. în serviciul unei unităŃi dintre cele la care se referă art. folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică. 145 CP prevede că: „Prin termenul "public" se întelege tot ce priveşte autorităŃile publice. instituŃiile publice. Un ONG nu poate lucra decât în cadrul unui singur subiect de monitorizare pe parcursul acestui proiect. precum şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat. 161/2003 se află Legea nr. 2. În strânsă legătură cu Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile public. 1 . 147 CP defineşte şi funcŃionarul public: Alin. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici.1. 144/2007 privind privind înfiinŃarea. fiecare ONG va stabili care acte normative din domeniul conflictelor de interese se aplică autorităŃii pe care doreşte să o monitorizeze. nr.3. 145”. Alte reglementări care ar putea fi invocate Conflictele de interese pot fi reglementate şi prin acte normative speficie fiecărei funcŃii sau autorităŃi publice. Alegerea autorităŃii publice ce va fi monitorizată şi analiza legislativă Fiecare ONG îşi va alege o autoritate publică (maxim 2) din judeŃul său pe care o va monitoriza pe parcursul proiectului în domeniul conflictelor de interese. a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri.2. potrivit legii. Înainte de a începe monitorizarea propriu-zisă. nr 7/2004 privind Codul de conduitã a funcŃionarilor publici. instituŃiile sau alte persoane juridice de interes public.2. nr. 2 . Legii nr. 1. sunt de interes public. serviciile de interes public. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice. Pentru analiza conflictelor de interese ale aleşilor locali avem nevoie de următoarele acte normative: Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale (art. Alin. Reglementări privind conflictele de interese aplicabile personalului din spitalele publice şi din structura caselor de asigurări de sănătate sunt cuprinse în Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii 2. Conflictul de interese este definit drept acea „situaŃie în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcŃie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplin şi a Legii nr.

Nr. Copii de pe soluŃiile de neîncepere/scoatere de sub/încetare a urmării penale privind conflictele de interese/ art. Pentru aceasta vom adresa o cerere de informaŃii publice Parchetului de pe lângă Tribunal şi Parchetului de pe lângă Curtea de Apel. 5. 6./. Nr.. ONG-urile se vor înŃelege astfel încât o singură cerere de informaŃii să ajungă la Parchetul CurŃii de Apel. ap. 9.. Copiile vor fi trimise după înlăturarea datelor cu carater personal sau secret din cuprinsul rechizitoriului.. de soluŃii de neîncepere a urmăririi penale. prevăzută de art. 4.. Nr.... Copiile vor fi trimise după înlăturarea datelor cu carater personal sau secret din dispozitivul ordonanŃei.. derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice. 2... cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs. cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust). Nr. plângeri/denunŃuri/sesizări primite de Parchetul de pe lângă Tribunalul . ... se ocupă de subiectul conflictelor de interese dar acele judeŃe sunt arondate aceleaşi CurŃi de Apel.. 2531 din Codul Penal). În situaŃia în care mai multe ONG-uri. realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind conflictele de interese şi declararea intereselor la nivelul unor instituŃii/autorităŃi publice locale.2008/9 [Numele autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea] DirecŃia RelaŃii cu Publicul [Adresa autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea]: Stimate domnule / Stimată doamnă Director... strada .. de cazuri în care Parchetul de pe lângă Tribunalul . Copii de pe declinările de competenŃă în cazurile de conflict de interese. în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”.. 10... 3.. 2531 din Codul Penal). Copii de pe rechizitoriile privind conflictele de interese/ art. de soluŃii de neîncepere/scoatere de sub/încetare a urmării penale în cazurile cercetate de conflicte de interese (art. judeŃul .. 2531 din Codul Penal. 7. nr... .... 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal.. s-a sesizat din oficiu în legătură cu săvârşirea infracŃiunii de conflict de interese... din judeŃe diferite. Nr. în cazul conflictelor de interese.... de la intrarea în vigoare a Legii nr.. 2531 din Codul Penal.. de cazuri de conflicte de interese în care v-aŃi declinat competenŃa de soluŃionare..... 2531 din Codul Penal.În prima etapă a monitorizării dorim să aflăm ce au făcut parchetele în privinŃa infracŃiunii de conflict de interese... Nr. / Curtea de Apel . 2531 din Codul Penal. prevăzută de art. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal...] Nr. de soluŃii de trimitere în judecată în cazurile cercetate de conflicte de interese (art.. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi următoarele: 1.. / Curtea de Apel ..]. Modelul de cerere ce va fi utilizat se găseşte mai jos [SIGLA CRJ] [SIGLA DVS.... Copiile vor fi trimise după înlăturarea datelor cu carater personal sau secret din dispozitiv. în legătură cu săvârşirea infracŃiunii de conflict de interese. 8. de la intrarea în vigoare a Legii nr.. de încetare a urmăririi penale sau de 12 . Subscrisa [numele ONG-ului dvs]. Enumerarea funcŃiilor deŃinute de persoanele în legătură cu care Parchetul a fost sesizat/ s-a sesizat din oficiu.

278. în cazul conflictelor de interese.... f. După stabilirea scopului monitorizării. cazuri în care instanŃele de judecată au dispus restituirea dosarelor la parchet în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale. Numărul de cazuri în care procurorul ierarhic superior a infirmat soluŃiile de neîncepere a urmăririi penale. 12. Nr.. sau e-mail . dacă există neclarităŃi... de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală.. Monitorizarea de presă trebuie să respecte o metodologie de investigare. în urma admiterii plângerilor formulate în temeiul art. în temeiul art.scoatere de sub urmărire penală care au fost atacate la procurorul ierarhic superior. 16. conflict de interese. de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală... perioadei monitorizării şi a publicaŃiilor monitorizate se va proceda la descrierea fiecărui indicator al monitorizării: e. aleşi locali etc g. Răspunsurile se vor transmite CRJ spre analiză. de soluŃii de neîncepere a urmăririi penale.. [Numele si prenumele dvs. Vă mulŃumesc pentru solicitudine. 13 . în cazul conflictelor de interese. în toate cazurile de conflicte de interese. .. Pasul 2 – Monitorizare de presă Printr-o monitorizare de presă pot fi identificate cele mai cunoscute cazuri de corupŃie. 14. 13. incompatibilitate etc h. se va solicita o întrevedere cu conducătorul parchetului pentru lămurirea aspecelor neclare ale răspunsului.. 11. împotriva rezoluŃiilor sau ordonanŃelor de neîncepere a urmăririi penale. Nr..] Coordonator local. Dacă este nevoie putem transmite şi o cerere de informaŃii instanŃelor de judecată pentru a ne lămuri cu privire la stadiul anumitor procese. mobil) După primirea răspunsurilor. în cazul conflictelor de interese. împreună cu rapoartele lunare de progres. (telefonul dvs. de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală. împotriva rezoluŃiilor sau ordonanŃelor de neîncepere a urmăririi penale. în cazul conflictelor de interese. de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală. Copii de pe hotărârile judecătoreşti prin care s-a dispus restituirea dosarelor la parchet în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale.. în cazul conflictelor de interese... care sunt în atenŃia parchetului sau sunt în instanŃa de judecată. de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală. Tipul articolului: articolele pot fi de informare sau de opinie.1 din Codul de procedură penală. date de către procurorii din subordine. Fapte semnalate (S)/documentate (D)/investigate (I) Pe baza indicatorilor utilizaŃi s-a definit o bază de date care va fi completată de voluntari/persoanele responsabile cu monitorizarea.1 din Codul de procedură penală. dar şi posibile cazuri de corupŃie noi (identificate ca urmare a unor anchete jurnalistice).. dare/luare de mită. Aşteptăm răspunsul dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. în urma admiterii plângerilor formulate în temeiul art. 278. Telefon: 074……. care pot fi funcŃionari publici. Tipul faptei – definirea acŃiunilor care sunt de interes pentru monitorizare: corupŃie. care au fost atacate în instanŃă..... 2781 din Codul de procedură penală. Copii de pe soluŃiile procurorilor ierarhici de infirmare a soluŃiilor de neîncepere a urmăririi penale. în cazul conflictelor de interese 15... Actorii. . date de către procurorii din subordine.. jud. demnitari.544/2001 la adresa . Copii de pe hotărârile judecătoreşti definitive obŃinute de Parchet.

] Nr.] [SIGLA DVS./.. la prefectul judeŃului. purtători de cuvânt etc).. trebuie să aflăm dacă au existat în interior cazuri de conflicte de interese şi cum au fost acestea rezolvate.. vom transmite cereri de informaŃii la instanŃele de judecată şi vom realiza interviuri cu şeful de instituŃie sau alte persoane (persoana desemnată în baza Legii nr. 144/2007. acesta se transmite CRJ şi avocatului proiectului.ex: baza de date a registrului comerŃului. care a fost activitatea comisiei de disciplină. După documentarea serioasă a cazului. Pasul 3 – Cercetarea prealabilă a situaŃiei din instituŃia monitorizată Înainte de a începe faza de investigaŃie trebui să cercetăm care este situaŃia din interiorul instituŃiei publice vizate. ..În urma acestei monitorizări este posibil să identificaŃi cazuri care se încadrează în subiectul conflictelor de interese şi care fac referire la instituŃia pe care o monitorizaŃi dvs. Model cercetare conflicte de interese pentru funcŃionarii publici [SIGLA CRJ... Astfel.. În acest sens vom trimite o cerere de informaŃii publice la autoritatea publică vizată. utilizandu-se formularul de caz. În această situaŃie trebuie să începeŃi o documentare serioasă a cazului preluat din presă – prin utilizarea instrumentelor descrise la subcapitolul de investigaŃii . cereri de informaŃii publice.2008/9 [Numele autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea] DirecŃia RelaŃii cu Publicul [Adresa autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea]: Stimate domnule / Stimată doamnă Director 14 .

derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice. cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs. [Numele si prenumele dvs. Câte situaŃii de încălcare a dispoziŃiilor art. mobil) Model cercetare conflicte de interese pentru aleşi locali 15 .. s-au abŃinut de de la rezolvarea unei cereri.Subscrisa [numele ONG-ului dvs]. realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind conflictele de interese şi declararea intereselor la nivelul unor instituŃii/autorităŃi publice locale...161/2003... pentru fiecare caz în parte? 6. în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”.. al... pentru fiecare caz în parte? Copii de pe documentele emise prin care se dispun măsuri pentru evitarea respectivului conflict de interese. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi următoarele: 1.. 2 din Legea nr...... (telefonul dvs. 2 din Legea nr.. nr.... ap.] Coordonator local.. 2 din Legea nr. Telefon: 074……. 79. 7.. 79... 4...........161/2003 au fost semnalate în anul 2007 şi. evidenŃiat separat.. Dorim ca informaŃiile solicitate să ne fie furnizate în scris la adresa .]... conform HG 1344/2007 privind organizarea şi funcŃionarea comisiilor de disciplina şi a comisiilor paritare din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice.. 2 din Legea nr.. În câte cazuri funcŃionarii publici din cadrul instituŃiei dvs..... în anul 2007 şi. în anul 2007 şi. În câte cazuri funcŃionarii publici care s-au abŃinut l-au informat în scris pe şeful ierarhic direct şi în câte cazuri informarea a fost doar verbal. Ce măsuri au fost luate de către şeful ierarhic în cazurile prevăzute la punctul 1.. aşa cum prevede art. 2 din Legea nr... în anul 2008? 2. evidenŃiat separat... evidenŃiat separat.. . 3.. judeŃul . al... al.. al. al.. Ce soluŃii au fost dispunse în fiecare caz semnalat de încălcare a dispoziŃiilor art.161/2003. în anul 2008? 5.161/2003. Copii de pe propunerile comisiei de disciplină în cazurile de încălcări ale 79.. cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust)..... 79. în anul 2008? Copii de pe informările scrise adresate..... strada .. .... Cine a sesizat încălcarea dispoziŃiilor art. 79. luarea unei decizii sau participarea la luarea unei decizii datorită existenŃei unui conflict de interese. Vă mulŃumesc pentru solicitudine. jud..... Copii de pe soluŃiile dispuse (eventual de pe soluŃiile comisiei de disciplină)..] prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei...161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei [.

Copii de pe soluŃiile date sesizărilor de la pct.. alin 2 din Legea nr. ... 46 din Legea nr... judeŃul . 3 din prezenta cerere. nr. Nr.. cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust)... 5.2008/9 16 . derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice.. 144/2007. 4..... Dorim ca informaŃiile solicitate să ne fie furnizate în scris la adresa ..] Nr.] Nr. realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind conflictele de interese şi declararea intereselor la nivelul unor instituŃii/autorităŃi publice locale... Copii de pe hotarârile adoptate de consiliul local/judetean. Telefon: 074……..... Copiile vor fi trimise după înlăturarea datelor cu carater personal sau secret din dispozitiv. în conformitate cu art... În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi următoarele: 1...... alin.. Nr. jud./. (telefonul dvs. 43........ ..2008/9 [Numele autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea] DirecŃia RelaŃii cu Publicul [Adresa autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea]: Stimate domnule / Stimată doamnă Director Subscrisa [numele ONG-ului dvs]... 4 din Legea nr......... strada ....... 66 din Legea 393/2004../. .... 7....] [SIGLA DVS. . mobil) Model cercetare conflicte de interese la prefect InstituŃia Prefectului [SIGLA CRJ.[SIGLA CRJ.. ap... 2. 3. 57 din Legea 393/2004... 76 din Legea nr. de sesizări pe care l-aŃi primit de la cetăŃeni sau funcŃionari publici cu privire la încălcarea de către aleşii locali a art.]. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. 77. 161/2003 şi a art.] Coordonator local...] [SIGLA DVS... 6... 1 din prezenta cerere pentru fiecare caz în parte. 215/2001 a administraŃiei publice locale... Copii de pe hotărârile revocate ca urmare a încălcării de către consilierii locali/judeŃeni a art. Copii de pe procesele verbale în care consilierii locali au aplicat prevederile art. [Numele si prenumele dvs. de cazuri în care au fost anulate sau revocate hotărâri de consiliu local/judeŃean ca urmare a nerespectării art. 77 din Legea 393/2004. cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs...... Copii de pe hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile de anulare sau de pe hotărârile de revocare în cazurile de la pct. ce vizează aplicarea sancŃiunilor prevăzute la art.. în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”... Vă mulŃumesc pentru solicitudine.....

..... cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs... derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice. a art.................. 215/2001. 4 din Legea nr... realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind conflictele de interese şi declararea intereselor la nivelul unor instituŃii/autorităŃi publice locale. şi a 77 din Legea nr 393/2004....... judeŃul . în anul 2007 şi. 43.1 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei […] prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei.... Copii de pe hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile emise ca urmare a acŃiunilor comunicate la punctul 2 din prezenta cerere... strada ......] Coordonator local........ a art... Dorim ca informaŃiile solicitate să ne fie furnizate în scris la adresa .. nr.. evidenŃiat separat......... în urma controlului legalităŃii actelor juridice încheiate sau emise de consilierii locali... al... 17 .. SecŃia contencios administrativ Adresa Data Stimate domnule / Stimată doamnă Preşedinte Subscrisa [numele ONG-ului dvs]. În câte cazuri........ pentru fiecare caz în parte? 3... în anul 2008? 2. ap.... . Telefon: 074……..... (telefonul dvs.. . cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs...... nr....... 46 din Legea nr...... [Numele si prenumele dvs. Vă mulŃumesc pentru solicitudine.. jud. strada .. 76. cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust). derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice... Ce măsuri aŃi dispus în cazurile de la punctul 1 din prezenta cerere..... . în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”.. aŃi constatat că aleşii locali au încălcat dispoziŃiile art.......... primarii şi viceprimarii din judeŃul dvs.. ...].... mobil) Model cercetare conflicte de interese la instanŃele de judecată Tribunalul jud... alin. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi următoarele: 1. ........... în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”. 144/2007.[Numele autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea] DirecŃia RelaŃii cu Publicul [Adresa autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea]: Stimate domnule / Stimată doamnă Director Subscrisa [numele ONG-ului dvs].............. ap... judeŃul ..........]. cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust)...

.. aŃi judecat.. coordonatorii locali sau voluntarii vor realiza interviuri cu conducătorii instituŃiilor sau alte persoane (secretar la unităŃii administrativ-teritoriale. 2... introduse în baza art... Dacă utilizaŃi un reportofon cereŃi permisiunea de înregistrare. dacă există neclarităŃi...realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind conflictele de interese şi declararea intereselor la nivelul unor instituŃii/autorităŃi publice locale... prezentarea obiectivelor monitorizării şi a proiectului.. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi următoarele: 1... introduse în baza art. cereŃi permisiunea de a nota ideile sale.. Dacă notaŃi răspunsurile interocutorului... Câte acŃiuni de constatare a nulităŃii actelor administrative emise de primari sau viceprimari. eventual în cuprinsul cererii de audienŃă.... evidenŃiat separat..... [Numele si prenumele dvs.. . persoană responsabilă 144/2007 etc).. Introducere 1.. Colaboratorii vor urmări ghidul de interviu..... mobil) După culegerea acestor informaŃii. Vă mulŃumesc pentru solicitudine.......... Dorim ca informaŃiile solicitate să ne fie furnizate în scris la adresa ... Prezentarea persoanei responsabile cu monitorizarea..... Câte din hotărârile judecătoreşti de la punctul 1 au fost atacate cu recurs.... Întrebări 3.. în cursul anului 2007 şi. în anul 2008? 5. aŃi judecat. Ghid de interviu – autoritatea publică [……………………. ... 47 din Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale... Câte din hotărârile judecătoreşti de la punctul 4 au fost atacate cu recurs. jud....].... Se recomanda ca itemii ghidului să fie puşi în prealabil la dispoziŃia intervievatului.... primar. AccentuaŃi că acest interviu nu are drept scop evaluarea activităŃii sale şi că nu există răspunsuri corecte sau greşite. în prevenirea şi combaterea conflictelor de interese? Cum vedeŃi rolul AgenŃiei NaŃionale de Integritate? 4... 4.. Copii de pe hotărârile judecătoreşti emise în cazurile de la punctul 1 din prezenta cerere...] Coordonator local. 6...] Data interviului [……………...] Nume persona intervievată [……………………………………………………………] FuncŃia persoanei intervievate [ ……………………………] Nume intervievator [……………………………………………………………] Data solicitării audienŃei [...... în anul 2008? 2.. (telefonul dvs.... în cursul anului 2007 şi.. Câte acŃiuni de constatare a nulităŃii hotărârilor de consiliu local sau judeŃean. 3...... director.... Care este mecanismul prin care sunt soluŃionate conflictele de interese în instituŃia 18 ..... Copii de pe hotărârile judecătoreşti emise în cazurile de la punctul 4 din prezenta cerere.. Telefon: 074……... evidenŃiat separat. Care consideraŃi că este rolul dvs. 78 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei […] prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei.......

......................................... Modul în care sunteŃi trataŃi............................. Dacă răspunsul este da............... Dacă pare a avea suspiciuni. Au fost sancŃiunile pe care le-aŃi aplicat în cazuri de conflicte de interese atacate în instantă? 9... 12................................... ConsideraŃi că reglementările existente în privinŃa prevenirii şi combaterii conflictelor de interese sunt acoperitoare? Ce ar trebui schimbat? 6....] Nume persoană intervievată [...........dvs? Cu ce probleme vă confruntaŃi? 5......... de ce? Cât de deschişi şi gata să ajute au fost funcŃionarii cu care aŃi interacŃionat pentru stabilirea interviului? Alte informaŃii care ar putea fi de interes pentru proiect 2..... la conducătorul instituŃiei publice...............? Final Îi mulŃumiŃi interlocutorului.... cum? Dacă răspunsul este nu.] JudeŃ [..................... despre dvs...... Deschiderea faŃă de subiect...................... acum este momentul să puneŃi întrebări pentru a vă lămuri!!!!!] 8....... Alte întrebări pe care le consideraŃi relevante pentru judeŃul dvs...... 11.. ConsideraŃi că funcŃionarii sunt complet informaŃi în privinŃa reglementărilor conflictelor de interese? Ce acŃiuni de informare credeŃi că ar trebui realizate? 7......... după ce data interviului a fost stabilită? Amânări? Trimiterea altor persoane în locul conducătorului instituŃiei? 19 . despre CRJ......] 1.......] Data redactării raportului [.................. Nu uitaŃi să urmăriŃi!!!! 10.........] InstituŃia publică monitorizată [.................. ActivităŃi premergătoare interviului DescrieŃi paşii pe care i-aŃi făcut pentru a stabili interviul cu conducătorul instituŃiei publice...... Preocuparea faŃă de subiect (interesat-dezinteresat)......................................... în prealabil.. Dacă pune întrebări despre scopul proiectului..] FuncŃie persoană intervievată [.......................... RAPORT INTERVIU CONFLICTE DE INTERESE Nume persoană responsabilă [……………………………………………………......................... Atitudinea conducătorului la debutul şi pe timpul monitorizării Care a fost locul de desfăşurare al interviului? Au fost probleme............... Cum interpretaŃi datele privind conflictele de interese la nivelul instituŃiei dvs? [Dacă aveŃi neclarităŃi în privinŃa datelor................................... Toate răspunsurile la întrebări şi datele culese în timpul interviului se trimit sub forma raportului de interviu....] Data interviului [...... Ce probleme aŃi întâmpinat? Întrebările din cadrul ghidului au ajuns.

.. .. cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs. Întrebări suplimentare faŃă de cele din ghid - - . Ce întrebări a formulat privind persoana dvs.G. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi următoarele: 2..publicarea pe pagina de Internet a declaraŃiilor de interese (consultare website şi captură cu „print screen – Prt Scr”).. ap. realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind conflictele de interese şi declararea intereselor la nivelul unor instituŃii/autorităŃi publice locale. 144/2007 si copie 20 ... scopul proiectului.. ObservaŃiile dvs. 3... judeŃul . După ce aŃi făcut munca de documentare. . CRJ? Cât de deschis şi interesat era faŃă de problematica conflictelor de interese? Cât de voluntar era în oferirea de informaŃii? (dădea detalii în plus sau se rezuma să răspundă sec la întrebări?) AveaŃi impresia că încerca să ascundă anumite lucruri sau era sincer? Alte informaŃii care ar putea fi de interes pentru proiect 3.ce întrebări suplimentare aŃi formulat faŃă de cele din ghid? 4. . Pasul 4 – Verificarea depunerii în termen a declaraŃiilor de interese În prima fază a investigaŃiei urmărim: .depunerea în termen a declaraŃiilor de interese. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere si Registrului declaratiilor de interese (MoF nr... alin. derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice..] [SIGLA DVS.- Cum aŃi fost primit de conducătorul instituŃiei? Cât de suspicios a fost conducătorul instituŃiei publice. puteŃi începe munca de investigaŃie propriu-zisă.....] Nr. 9../..2008/9 [Numele autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea] DirecŃia RelaŃii cu Publicul [Adresa autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea]: Stimate domnule/Stimată doamnă Director Subscrisa [numele ONG-ului dvs]..... nr... Răspunsurile interocutorului la problemele ridicate 5.1 din Legea nr.. cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust). strada .. conform modelului aprobat prin H.. Numele persoanei desemnate in baza art. în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”. 138 din 22 februarie 2008)... Pentru a urmări depunerea în termen transmit următoarea cerere de informaŃii publice P [SIGLA CRJ. Copie de pe toate filele completate in cursul anului 2008 ale Registrului Declaratiilor de avere si ale Registrului Declaratiilor de Interese.]..

. Pentru a complet avea tabloul complet al intereselor fiecărei persoane putem transmite si petiŃia de mai jos..... în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”.] Nr. Vă mulŃumesc pentru solicitudine.... Probabilitatea de a primi un răspuns favorbil este destul de mică de aceea poate iniŃiem un caz strategic pe acest subiect.161/2003 (rudele de gradul I.. Copii de pe declaratiile de interese depuse in cursul anului 2008 ale tuturor consilierilor locali... ..................... alin...... (telefonul dvs.... 233/2002). a funcŃiilor publice si în mediul de afaceri. . 21 ....2008/9 [Numele autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea] DirecŃia RelaŃii cu Publicul [Adresa autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea]: Stimate domnule/Stimată doamnă Director Subscrisa [numele ONG-ului dvs]... C [SIGLA CRJ. în vederea aplicării corespunzătoare a art... Dacă există neconcordanŃe cazul se transmite CRJ şi avocat.... Daca aceste declaratii se regasesc pe pagina de Internet...]... ap...... 4... vă rugăm să ne transmiteŃi declaraŃiile de interese ale tuturor funcŃionarilor şi aleşilor locali din instituŃia dvs..... cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs. Astfel.de pe actul de numire. Dorim ca informaŃiile solicitate să ne fie furnizate în scris la adresa ... calităŃile şi activităŃile pe care le deŃin sau le desfăşoară membrii familiei. 27/2002 privind reglementarea activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor (aprobată cu modificări prin Legea nr. strada .. cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust).. derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice.76.1.. mobil) După primirea informaŃiilor comparăm datele din lege cu datele certe din registru.. prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei. ...] [SIGLA DVS. lit..../. nr... judeŃul ... va rugam sa ne indicati link-ul... Pasul 5 InvestigaŃie şi iniŃierea de cazuri strategice Pentru a identifica eventualele conflicte de interese de la nivelul autorităŃii cercetate se realizează o listă cu toŃi funcŃionarii şi aleşii locali din respectiva instituŃie... aflaŃi sub incidenŃa art. actualizate cu următoarele informaŃii: FuncŃiile.....161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice. realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind conflictele de interese şi declararea intereselor la nivelul unor instituŃii/autorităŃi publice locale.... .. alin. Telefon: 074……... [Numele si prenumele dvs. în temeiul art... În dreptul fiecărui funcŃionar se trec interesele sale asa cum apar în declaraŃia de avere şi de interese.......] Coordonator local. 1 şi 79..72 din Lg....... 1 din Ordonanta Guvernului nr. c din Legea nr. jud. soŃul/soŃia)...

. c............ Se verifică fiecare funcŃionar după nume: Dacă un funcŃionar... pentru fiecare achiziŃie în parte. pentru fiecare achiziŃie (de bunuri.2005 prin care instanŃa a admis ca justificată cererea similară înaintată de Centrul de Resurse Juridice Secretariatului General al Guvernului cu privire la comunicarea funcŃiilor calităŃilor şi activităŃilor deŃinute de membrii familiei domnului Eugen Bejinariu....03. [Numele si prenumele dvs. pentru fiecare achiziŃie în parte....Vă anexăm la prezenta Hotărârea nr. . 22 ....... Vă mulŃumesc pentru solicitudine.. Dorim ca informaŃiile solicitate să ne fie furnizate în scris la adresa .. După ce harta intereselor este finalizată....... servicii şi lucrări efectuate în perioada noiembrie 2007 . b. procedura de achiziŃie folosită...... cazul se trimite echipei de proiect şi avocatului proiectului.... ales local apare ca fiind asociat sau administrator in firme care nu se regasesc in declaraŃia de interese...solicitându-se: „Lista achiziŃiilor de bunuri.] Coordonator local...... mobil) Chiar şi în eventualitatea în care nu se dă curs petiŃiei de mai sus se continuă completarea intereselor aleşilor locali si funcŃionarilor publici cu datele de la Registrul ComerŃului.... servicii şi lucrări) în parte..........august 2008... (telefonul dvs.... însoŃită de următoarele informaŃii: a. societăŃile comerciale ofertante şi societăŃile comerciale câştigătoare.... 1578/10.... Telefon: 074……...... fost Secretar General al Guvernului. . se transmite autorităŃii monitorizate o cerere de informaŃii publice... valoarea ofertelor financiare ale firmei câştigătoare şi ale celorlalte firme participante. jud.

Raportul lunar şi formularul de caz Am aprecia dacă...... evaluatori)........ sau lucrărilor achiziŃionate.. lista subcontractorilor pentru fiecare contract în parte.............d..... dacă au fost efectuate plăŃi direct către aceştia.... Probleme întâmpinate.....] Data redactării raportului [.. g... 2.. f... Se consultă şi hotărârile adoptate de consiliul local şi procesle verbale ale sedinŃelor de consiliul local pentru a se identifica cedări în folosinŃă sau cumpărari de terenuri de către firmele aleşilor locali şi funcŃionarilor publici din autoritatea monitorizată........... Toate cazurile identificate se documentează prin toate metodele pe care le puteŃi găsi la momentul respectiv şi apoi se transmit echipei de proeict şi avocatului proiectului.. În cadrul investigaŃiei s-ar putea să descoperiŃi cazuri de incompatibilităŃi.... pentru fiecare achiziŃie în parte. ActivităŃi desfaşurate ActivităŃi întreprinse în privinŃa monitorizării conflictelor de interese......” După primirea răspunsului se compară lista intereselor aleşilor locali şi a funcŃionarilor publici cu lista firmelor care au beneficiat de contracte de la autoritatea locală.... De multe ori conflictele de interese merg mână în mână cu incompatibilităŃile şi este posibil să întâlniŃi cazuri combinate.. valoarea totală decontată a contractului.... componenŃa comisiei de recepŃie a bunurilor... e. Nu le treceti cu vederea ci semnalati-le echipei de proiect şi avocatului..................] 1........ Alte activităŃi întreprinse!!! Cererile de informaŃii trimise... Pentru raportul lunar vă propunem următorul format: RAPORT DE ACTIVITATE LUNA …………………. la sfârşitul fiecărei luni.... Cazuri identificate (se anexează formularul de caz) Cazurile identificate în cursul proiectului se transmit utilizându-se următorul formular: RAPORT CAZ CONFLICTE DE INTERESE 23 ......] JudeŃ [.... pentru fiecare achiziŃie în parte... Nume persoană responsabilă [……………………………………………………..... ExistenŃa unor asemănări de nume poate indica prezenta unei rude a alesului local sau funcŃionarului public...... solicitări sau alte informaŃii care ar putea fi de interes pentru proiect..... numele instituŃiilor cărora le-au fost trimise (aceste informaŃii se anexează raportului sub forma centralizatorului de informaŃii publice).... aŃi transmite un raport privind activităŃile desfăşrate în luna respectivă..... Tot acŃionariatul firmelor care au beneficiat de contracte se verifica la Registrul ComerŃului şi se compară cu numele aleşilor locali şi funcŃionarilor publici........ componenŃa comisiei de licitaŃie (preşedinte.... secretar..... serviciilor..

....................................... 24 .......................] Data în care a apărut articolul şi pagina [.........................................................] [..........................................................Nume persoană responsabilă JudeŃ Data redactării cazului […………………………………………………….......................] PublicaŃia în care a apărut articolul1 [....... Cadrul legal Ce legi si ce articole sunt aplicabile în cazul de faŃă? 5... dacă e cazul!!! Care este interesul public şi care este interesul privat? Ce acte sau acŃiuni a făcut respectivul ales local...........] 3..... Propuneri de rezolvare ce instituŃii sunt competente să rezolve acest caz? În baza căror acte normative? propuneŃi textul sesizării 6............ Alte comentarii 1 Copia articolului trebuie să însoŃească acest raport................................. Sumarul cazului DescrieŃi cât mai clar situaŃia de conflict de interese.. Nu copiaŃi conŃinutul articolului de presă........................] [. funcŃionar public? 4....

DefiniŃii şi monitorizări anterioare Centrul de Resurse Juridice a realizat mai multe manuale ce prezintă problematica incompatibilităŃilor. atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare. Aceste dispoziŃii se completează cu cele ale Legii nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali dar şi cu alte legi care reglementează autorităŃi sau funcŃii specifice. Pentru aceasta vom adresa o cerere de informaŃii publice Departamentului NaŃional AnticorupŃie.B3. fiecare ONG va stabili care acte normative din domeniul incompatibilităŃilor se aplică autorităŃii pe care doreşte să o monitorizeze. din judeŃe diferite. 12 din Legea nr.] 25 . se ocupă de subiectul incompatibilităŃilor. utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei. Reglementări privind incompatibilităŃile aplicabile personalului din spitalele publice şi din structura caselor de asigurări de sănătate sunt cuprinse în Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii. 3. Echipa de proiect poate fi consultată pentru această analiză. in orice mod. Înainte de a începe monitorizarea propriu-zisă. direct sau indirect. descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie stabileşte o serie de infracŃiuni asimilate infracŃiunilor de corupŃie. De asemenea.1. b) folosirea. bunuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operatiuni financiare.2. Alegerea autorităŃii publice ce va fi monitorizată şi analiza legislativă Fiecare ONG îşi va alege o autoritate publică (maxim 2) din judeŃul său pe care o va monitoriza pe parcursul proiectului în domeniul incompatibilităŃilor. 12 al legii incriminează anumite fapte exercitate în situaŃie de incompatibilitate: „Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte. aceestea se vor înŃelege astfel încât o singură cerere de informaŃii să ajungă la DNA. Cartea I din Legea nr 161.3. daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani. incompatibile cu functia. Incompatibilitati 3. rezultatele monitorizărilor anterioare privind incompatibilităŃile în cadrul administraŃiei publice locale sunt disponibile în mai multe rapoarte. 12 din Legea nr.3. Pasul 1 – Verificarea aplicării art. Linkurile către acele manuale şi rapoarte se regăsesc la subsecŃiunea B2 a prezentului manual. Modelul de cerere ce va fi utilizat se găseşte mai jos [SIGLA CRJ] [SIGLA DVS. Un ONG nu poate lucra decât în cadrul unui singur subiect de monitorizare pe parcursul acestui proiect. În situaŃia în care mai multe ONG-uri. 3. 78/2000 În prima etapă a monitorizării dorim să aflăm ce au făcut parchetele în privinŃa infracŃiunii de descrise de art.1. În acest sens art. 78/2000. LegislaŃie IncompatibilitãŃile în exercitarea demnitãŃilor publice şi a funcŃiilor publice sunt reglementate în cadrul Capitolului III. Metodologia de monitorizare (pentru ONG-urile participante în proiect) 3. Titlul IV. Legea 78/2000 pentru prevenirea. atributiei sau insarcinarii sale. de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii”. ca acte de comert.

12. Subscrisa [numele ONG-ului dvs]. în toate cazurile privind săvârşirea a infracŃiunii prevăzute la art.. lit.. lit. descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie.. judeŃul . a din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea. a din Legea nr. lit. Copii de pe rechizitoriile privind săvârşirea a infracŃiunii prevăzute la art. 7. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi următoarele: 1.. 78/2000. Enumerarea funcŃiilor deŃinute de persoanele în legătură cu care DNA a fost sesizat/ s-a sesizat din oficiu. 3. începând cu anul 2006 până în prezent. începând cu anul 2006 până în prezent. Nr. 9. 12. Nr. strada . lit... Copii de pe soluŃiile procurorilor ierarhici de infirmare a soluŃiilor de neîncepere a urmăririi penale. a din Legea nr.]. cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs. a din Legea nr. 8. începând cu 2006 până în prezent. 11. a din Legea nr... a din Legea nr. Nr. de încetare a urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală care au fost atacate la procurorul ierarhic superior. începând cu 2006 până în prezent. date de către procurorii din subordine. 12. 78/2000 în care v-aŃi declinat competenŃa de soluŃionare. 12. ap... în legătură cu săvârşirea infracŃiunii prevăzute la art... Nr. 78/2000. Nr. Copii de pe declinările de competenŃă de la pct.. realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind incompatibilităŃile. Numărul de cazuri în care procurorul ierarhic superior a infirmat soluŃiile de neîncepere a urmăririi penale. descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie.... lit. în legătură cu săvârşirea infracŃiunii prevăzute la art. Nr. 78/2000. în legătură cu săvârşirea infracŃiunii prevăzute la art. lit. începând cu anul 2006 până în prezent. 2.. a din Legea nr. 78/2000. 4. 12.. 78/2000. nr. .. de soluŃii de neîncepere a urmăririi penale./. de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală.. începând cu anul 2006 până în prezent.Nr.2008/9 Departamentul NaŃional AnticorupŃie DirecŃia RelaŃii cu Publicul [Adresa autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea]: Stimate domnule / Stimată doamnă Director.. 78/2000.. .. 12. 6... a din Legea nr. 3. 5. 12. 26 . de cazuri în legătură cu săvârşirea infracŃiunii prevăzute la art.. începând cu 2006 până în prezent. lit. 12.. în toate cazurile privind săvârşirea a infracŃiunii prevăzute la art. a din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea. a din Legea nr. Copiile vor fi trimise după înlăturarea datelor cu carater personal sau secret.. Copiile vor fi trimise după înlăturarea datelor cu carater personal sau secret din cuprinsul rechizitoriului. în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”. cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust).. lit. începând cu anul 2006 până în prezent. 12. Copiile vor fi trimise după înlăturarea datelor cu carater personal sau secret. 78/2000. începând cu anul 2006 până în prezent. de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală. 6. 10. începând cu anul 2006 până în prezent. lit. plângeri/denunŃuri/sesizări primite de DNA.. date de către procurorii din subordine. de soluŃii de trimitere în judecată în cazurile cercetate de săvârşire a infracŃiunii prevăzute la art. de soluŃii de neîncepere/scoatere de sub/încetare a urmării penale în cazurile cercetate de săvârşire a infracŃiunii prevăzute la art. Copii de pe soluŃiile de neîncepere/scoatere de sub/încetare a urmării penale privind cazurile de la pct. lit.. 12. Copiile vor fi trimise după înlăturarea datelor cu carater personal sau secret.. de cazuri în care DNA s-a sesizat din oficiu. în toate cazurile privind săvârşirea a infracŃiunii prevăzute la art. 12. derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice.

ex: baza de date a registrului comerŃului. în urma admiterii plângerilor formulate în temeiul art. în urma admiterii plângerilor formulate în temeiul art.. mobil) Pasul 2 – Monitorizare de presă Printr-o monitorizare de presă pot fi identificate cele mai cunoscute cazuri de corupŃie. 78/2000. lit. în toate cazurile privind săvârşirea a infracŃiunii prevăzute la art. în toate cazurile privind săvârşirea a infracŃiunii prevăzute la art.. acesta se transmite CRJ şi avocatului proiectului.. 15.. conflict de interese. Astfel.. demnitari. aleşi locali etc k.. utilizandu-se formularul de caz. j. Monitorizarea de presă trebuie să respecte o metodologie de investigare. În această situaŃie trebuie să începeŃi o documentare serioasă a cazului preluat din presă – prin utilizarea instrumentelor descrise la subcapitolul de investigaŃii . împotriva rezoluŃiilor sau ordonanŃelor de neîncepere a urmăririi penale.. a din Legea nr. Nr. cazuri în care instanŃele de judecată au dispus restituirea dosarelor la DNA în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale.13. lit. lit... . a din Legea nr. Pasul 3 – Cercetarea prealabilă a situaŃiei din instituŃia monitorizată Înainte de a începe faza de investigaŃie trebui să cercetăm care este situaŃia din interiorul instituŃiei publice vizate. împotriva rezoluŃiilor sau ordonanŃelor de neîncepere a urmăririi penale. 16.. dar şi posibile cazuri de corupŃie noi (identificate ca urmare a unor anchete jurnalistice). După stabilirea scopului monitorizării. (telefonul dvs. a din Legea nr. 2781 din Codul de procedură penală. în toate cazurile privind săvârşirea a infracŃiunii prevăzute la art. de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală. trebuie să aflăm dacă au existat în interior cazuri de incompatibilităŃi şi cum au fost acestea rezolvate. lit... perioadei monitorizării şi a publicaŃiilor monitorizate se va proceda la descrierea fiecărui indicator al monitorizării: i. În urma acestei monitorizări este posibil să identificaŃi cazuri care se încadrează în subiectul incompatibilităŃilor şi care fac (sau nu) referire la instituŃia pe care o monitorizaŃi dvs.. 12. în toate cazurile privind săvârşirea a infracŃiunii prevăzute la art. începând cu 2006 până în prezent.. Actorii.544/2001 la adresa .. 78/2000.. Aşteptăm răspunsul dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. Copii de pe hotărârile judecătoreşti prin care s-a dispus restituirea dosarelor la DNA în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale. jud. începând cu 2006 până în prezent. 78/2000. de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală. în temeiul art. Fapte semnalate (S)/documentate (D)/investigate (I) Pe baza indicatorilor utilizaŃi s-a definit o bază de date care va fi completată de voluntari/persoanele responsabile cu monitorizarea. sau e-mail . 2781 din Codul de procedură penală. Tipul articolului: articolele pot fi de informare sau de opinie. începând cu 2006 până în prezent. care au fost atacate în instanŃă...] Coordonator local. 12. 78/2000. Telefon: 074……. care a fost activitatea comisiei de 27 . care sunt în atenŃia parchetului sau sunt în instanŃa de judecată. dare/luare de mită. 12. de încetare sau de scoatere de sub urmărire penală. 14. Tipul faptei – definirea acŃiunilor care sunt de interes pentru monitorizare: corupŃie. Copii de pe hotărârile judecătoreşti definitive obŃinute de DNA. începând cu 2006 până în prezent... care pot fi funcŃionari publici. cereri de informaŃii publice.. a din Legea nr. 12. Nr. [Numele si prenumele dvs.... Vă mulŃumesc pentru solicitudine. După documentarea serioasă a cazului. incompatibilitate etc l. 2781 din Codul de procedură penală. de soluŃii de neîncepere a urmăririi penale.

. nr. (telefonul dvs. 144/2007......] Nr...... evidenŃiat separat. judeŃul . . 95 din Legea nr.. 94 şi art... . derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice. 95 din Legea nr. în anul 2008? 2..544/2001 la adresa .. 4.. realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind incompatibilităŃile. În acest sens vom trimite o cerere de informaŃii publice la autoritatea publică vizată şi vom realiza interviuri cu şeful de instituŃie sau alte persoane (persoana desemnată în baza Legii nr.. [Numele si prenumele dvs....2008/9 [Numele autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea] 28 .. Aşteptăm răspunsul dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. . Câte situaŃii de încălcare a dispoziŃiilor art. Cine a sesizat încălcarea dispoziŃiilor art... strada ..disciplină. conform HG 1344/2007 privind organizarea şi funcŃionarea comisiilor de disciplina şi a comisiilor paritare din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice. jud.. Telefon: 074……. Subscrisa [numele ONG-ului dvs].161/2003. purtători de cuvânt etc)./.. ..2008/9 [Numele autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea] DirecŃia RelaŃii cu Publicul [Adresa autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea]: Stimate domnule / Stimată doamnă Director..... 94 şi 95 din Legea nr... în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”... sau e-mail .161/2003 de către funcŃionarii publici din subordine v-au fost semnalate în anul 2007 şi... 94 şi art... În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi următoarele: 1..161/2003. Vă mulŃumesc pentru solicitudine.161/2003 de către funcŃionarii publici.. 95 din Legea nr........ Copii de pe propunerile comisiei de disciplină în cazurile de încălcări ale art. cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs. Copii de pe soluŃiile dispuse. pentru fiecare caz în parte? 3.. ap./.. mobil) Model cercetare incompatibilităŃi pentru prefect [SIGLA CRJ] [SIGLA DVS. cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust).].] Coordonator local....] Nr. 94 şi art.. Ce soluŃii au fost dispunse în fiecare caz semnalat de încălcare a dispoziŃiilor art... Model cercetare incompatibilităŃi pentru funcŃionarii publici D [SIGLA CRJ] [SIGLA DVS......

[Numele si prenumele dvs. 91..... pentru fiecare caz în parte? 3. al...].... AccentuaŃi că acest interviu nu are drept scop evaluarea activităŃii sale şi că nu există răspunsuri 29 . Dorim ca informaŃiile solicitate să ne fie furnizate în scris la adresa . în anul 2007 şi. realizează o documentare privind respectarea reglementărilor legale privind incompatibilităŃile. derulat împreună cu Centrul de Resurse Juridice. În câte cazuri ordinele emise de dvs. în anul 2008? 2. Copii de pe hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile emise ca urmare a acŃiunilor comunicate la punctul 3 din prezenta cerere...... ..... Dacă utilizaŃi un reportofon cereŃi permisiunea de înregistrare. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei […] prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei.. în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor locale privind monitorizarea masurilor anticoruptie si exercitarea dreptului de acces la justitie”. 2.... Dacă notaŃi răspunsurile interocutorului. 4 din Legea nr.. Vă mulŃumesc pentru solicitudine.] Data interviului [……………...... coordonatorii locali sau voluntarii vor realiza interviuri cu conducătorii instituŃiilor sau alte persoane (secretar la unităŃii administrativ-teritoriale.. Telefon: 074…….. (telefonul dvs. au fost atacate în instanŃă... eventual în cuprinsul cererii de audienŃă. dacă există neclarităŃi. prezentarea obiectivelor monitorizării şi a proiectului........ ap. conform art. Colaboratorii vor urmări ghidul de interviu.. strada . În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi următoarele: 1.... .. 5 din Legea nr.... cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust). cu sediul în [oraşul/municipiul în care este înregistrat ONG-ul dvs.. jud.. 91..DirecŃia RelaŃii cu Publicul [Adresa autorităŃii căreia îi adresaŃi cererea]: Stimate domnule / Stimată doamnă Director Subscrisa [numele ONG-ului dvs]. 4.. Câte sesizări aŃi primit de la secretarii unităŃilor administrativ teritoriale în temeiul art.. persoană responsabilă 144/2007 etc).....] Nume persona intervievată [……………………………………………………………] FuncŃia persoanei intervievate [……………………………] Nume intervievator [……………………………………………………………] Data solicitării audienŃei [.... mobil) După culegerea acestor informaŃii.. evidenŃiat separat....... Ce măsuri aŃi dispus în cazurile de la punctul 1 din prezenta cerere.........] Coordonator local..... Introducere 1.......... Se recomanda ca itemii ghidului să fie puşi în prealabil la dispoziŃia intervievatului... Ghid de interviu –[……………………. judeŃul .. director. nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei […] prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei.. primar.. alin... Prezentarea persoanei responsabile cu monitorizarea.]. cereŃi permisiunea de a nota ideile sale.

Care consideraŃi că este rolul dvs. Deschiderea faŃă de subiect. 13. Au fost sancŃiunile pe care le-aŃi aplicat în cazuri de incompatibilitate atacate în instantă? 10. Dacă pune întrebări despre scopul proiectului. acum este momentul să puneŃi întrebări pentru a vă lămuri!!!!!] 9.? Cum vedeŃi rolul AgenŃiei NaŃionale de Integritate? 4. Cum interpretaŃi datele privind incompatibilităŃile la nivelul instituŃiei dvs? [Dacă aveŃi neclarităŃi în privinŃa datelor. Orice abatere descoperită se aduce la cunoştinŃa echipei de proiect şi avocatului proiectului. despre CRJ. Care este mecanismul prin care sunt soluŃionate incompatibilităŃile în instituŃia dvs? Cu ce probleme vă confruntaŃi? De ce pârghii aŃi mai avea nevoie pentru a combate eficient incompatibilităŃile la nivelul funcŃionarilor publici/aleşilor locali din instituŃia dvs. Modul în care sunteŃi trataŃi. Alte întrebări pe care le consideraŃi relevante pentru judeŃul dvs. Se verifică dacă legal funcŃiile sunt compatibile. Dacă pare a avea suspiciuni. Numele fiecăruia se caută pe „google” pentru a identifica si alte funcŃii pe care le are persoana respectivă şi pe care nu le-a declarat. Se verifică în lege dacă data depunerii efective coincide cu ce a legală.? 5. Întrebări 3. ConsideraŃi că funcŃionarii sunt complet informaŃi în privinŃa reglementării incompatibilităŃilor? Ce acŃiuni de informare credeŃi că ar trebui realizate? 8. După ce aŃi făcut munca de documentare. 30 . ConsideraŃi că reglementările existente în privinŃa prevenirii şi combaterii incompatibilităŃilor sunt acoperitoare? sunt exagerate? De ce? Ce ar trebui schimbat? 7. în prevenirea şi combaterea incompatibilitatilor funcŃionarilor publici din instituŃia dvs. Toate răspunsurile la întrebări şi datele culese în timpul interviului se trimit sub forma raportului de incompatibilitati. despre dvs.? Final Îi mulŃumiŃi interlocutorului. puteŃi începe munca de investigaŃie propriu-zisă.InvestigaŃie şi iniŃierea de cazuri strategice Pentru a identifica eventualele incompatibilităŃi de la nivelul autorităŃii cercetate se realizează o listă cu toŃi funcŃionarii şi aleşii locali din respectiva instituŃie. Ce măsuri active de prevenire şi combatere a incompatibilităŃilor aŃi întreprins în anul 2007. În dreptul fiecărui funcŃionar şi ales local se trec funcŃiile sale asa cum apar în declaraŃia de avere (la rubrica venituri) şi de interese. Nu uitaŃi să urmăriŃi!!!! 11. Preocuparea faŃă de subiect (interesat-dezinteresat). 12. Pasul 4 – Verificarea depunerii declaratiilor privind incompatibilităŃile (doar în sistemul de sănătate) Se transmite o cerere d einformaŃii prin care se solicită copii de pe declaraŃiile de incompatibilităŃi. Pasul 5 .corecte sau greşite. dar în anul 2008? 6.

. l.. Nume persoană responsabilă […………………………………………………….. lista subcontractorilor pentru fiecare contract în parte.solicitându-se: „Lista achiziŃiilor de bunuri.... servicii şi lucrări) în parte.... pentru fiecare achiziŃie în parte.. pentru fiecare achiziŃie în parte.. solicitări sau alte informaŃii care ar putea fi de interes pentru proiect. serviciilor...... procedura de achiziŃie folosită.. cazul se trimite echipei de proiect şi avocatului proiectului...... sau lucrărilor achiziŃionate...... AcŃionariatul firmelor care au beneficiat de contracte se verifica la Registrul ComerŃului şi se compară cu numele aleşilor locali şi funcŃionarilor publici...... secretar........ Toate cazurile identificate se documentează prin toate metodele pe care le puteŃi găsi la momentul respectiv şi apoi se transmit echipei de proeict şi avocatului proiectului..... Pentru raportul lunar vă propunem următorul format: RAPORT DE ACTIVITATE LUNA …………………...... Dacă un funcŃionar.... ActivităŃi desfaşurate ActivităŃi întreprinse în privinŃa monitorizării incompatibilităŃilor. Raportul lunar şi formularul de caz Am aprecia dacă.. aŃi transmite un raport privind activităŃile desfăşurate în luna respectivă.... n.... evaluatori)..] Data redactării raportului [.. De multe ori conflictele de interese merg mână în mână cu incompatibilităŃile şi este posibil să întâlniŃi cazuri combinate.......... m.... pentru fiecare achiziŃie în parte. la sfârşitul fiecărei luni.... ExistenŃa unor asemănări de nume poate indica prezenta unei rude a alesului local sau funcŃionarului public.... componenŃa comisiei de recepŃie a bunurilor.. j. 31 .. numele instituŃiilor cărora le-au fost trimise (aceste informaŃii se anexează raportului sub forma centralizatorului de informaŃii publice).........” După primirea răspunsului se compară firmelor aleşilor locali şi a funcŃionarilor publici cu lista firmelor care au beneficiat de contracte de la autoritatea locală.... societăŃile comerciale ofertante şi societăŃile comerciale câştigătoare...... pentru fiecare achiziŃie (de bunuri....] 7.... valoarea ofertelor financiare ale firmei câştigătoare şi ale celorlalte firme participante.....] JudeŃ [. însoŃită de următoarele informaŃii: h.. servicii şi lucrări efectuate în perioada noiembrie 2007 . Se transmite autorităŃii monitorizate o cerere de informaŃii publice............. componenŃa comisiei de licitaŃie (preşedinte. valoarea totală decontată a contractului... În cadrul investigaŃiei s-ar putea să descoperiŃi cazuri de conflicte de interese. Probleme întâmpinate.. dacă au fost efectuate plăŃi direct către aceştia. pentru fiecare achiziŃie în parte......Toate persoanele sunt verificate la Registrul ComerŃului pentru a se identifica alte calităŃi şi funcŃii în afara celor deja identificate.. Alte activităŃi întreprinse!!! Cererile de informaŃii trimise.......... k.. i... Nu le treceti cu vederea ci semnalati-le echipei de proiect şi avocatului.august 2008.... ales local apare ca fiind asociat sau administrator in firme care nu se regasesc in declaraŃia de interese..

..................] Data în care a apărut articolul şi pagina [..............] 1....] [................................................... Propuneri de rezolvare ce instituŃii sunt competente să rezolve acest caz? În baza căror acte normative? propuneŃi textul sesizării Alte comentarii 2 Copia articolului trebuie să însoŃească acest raport...... Cadrul legal Ce legi si ce articole sunt aplicabile în cazul de faŃă? 3....... Nu copiaŃi conŃinutul articolului de presă........... dacă e cazul!!! Care este funcŃia publică şi care este funcŃia incompatibilă? Ce acte sau acŃiuni a făcut respectivul ales local........... Sumarul cazului DescrieŃi cât mai clar situaŃia de incompatibilitate................8......] [..................... 32 ..................................................................] PublicaŃia în care a apărut articolul2 [............ funcŃionar public? 2................................................... Cazuri identificate (se anexează formularul de caz) RAPORT CAZ INCOMPATIBILITATI Nume persoană responsabilă JudeŃ Data redactării cazului [……………………………………………………........

4. Pasul 1 – Ce s-a realizat până acum Se vor solicita rapoartele anuale ale autorităŃii publice privind transparenŃa decizională. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică 4. Afişarea la avizier Vor fi solicitate procesele verbale de afisare la avizier pentru a se identifica dacă a fost respectată procedura de transparenŃă. b. 52/2003. Alte activităŃi solicitare organizare dezbatere publică pe marginea unor subiecte de interes locale. c. Pasul 2 . DefiniŃii şi monitorizări anterioare CRJ a realizat o monitorizare detaliată a respectării dreptului de participare la luarea deciziilor.1. Se va realiza un interviu cu persoana responsabilă de implementarea acestei legi pentru a se identifica vulnerabilităŃile şi problemele. La data şedinŃei vor participa pentru a urmări dacă există proiecte pe ordinea de zi care nu au fost anunŃate în prealabil şi pentru care nu s-a respectat procedura de transparenŃă instituită de Legea nr. Dacă vor fi identificate astfel de cazuri. În acest sens pot fi consultate rapoartele proiectului “Nivelul accesului la informatii si transparenta decizionala in administratia publica locala in preajma aderarii Romaniei la Uniunea Europeană”. Lista de proiecte de acte normative se confruntă cu lista de şedinŃă şi proiecte de hotărâri discutate şi adoptate Coordonatorii locali vor identifica cea mai apropiată sedinŃă de consiliu local şi vor solicita în prealabil toate proiectele de hotărâre. TransparenŃa decizională 4.B4. În paralel. participarea la toate şedinŃele de consiliu local.3.InvestigaŃie a. 33 . se va fotografia saptamânal avizierul autorităŃii publice monitorizate. se va transmite CRJ şi avocatului detaliile în vederea acŃiunii în instanŃă. LegislaŃie Legea nr. Metodologia de monitorizare (pentru ONG-urile participante în proiect) Se va monitoriza modul în care autoritatea aleasă respectă prevederile legale. Se vor solicita listele de prezenŃă la dezbaterile publice din ultimul an şi minutele acestor dezbateri.2.

LegislaŃie Lege nr. In cazul in care se observa ca anumite informatii nu sunt furnizate din oficiu. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Se vor solicita si analiza rapoartele anuale privind informatiile publice. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr. 544/2001 pentru a se discuta problemele identificate. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public HG nr. Acces la informaŃii 5. drept sensibile (salarii. 5 din Lg. După realizarea raportului se va organiza un interviu cu persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. ObservaŃi în principal art. contracte). caiete de sarcini. Metodologia de monitorizare (pentru ONG-urile participante în proiect) Pasul 1 – Care este situaŃia de fapt. 109/2007 privind reutilizarea informaŃiilor din instituŃiile publice 5. la sediul institutiei in cazul in care nu exista dotarile tehnice necesare. Pasul 2 – InvestigaŃie Se vor adresa. În urma acestei cercetări se va redacta un raport privind implementarea legii nr. În acest sens pot fi consultate rapoartele proiectului “Nivelul accesului la informatii si transparenta decizionala in administratia publica locala in preajma aderarii Romaniei la Uniunea Europeană”.B5. 544/2001. Important este ca aceste cereri să nu vină din partea unor persoane juridice ci din partea unor cetăŃeni pentru a face diferenŃa între răspunsurile către ONG-uri şi răspunsurile către cetăŃeni.544/2001. Pot fi folosite şi modele prezentate în acest manual. în general.2.3. 5. 34 . atunci se vor trimite cereri de informatii in care se vor solicita aceste informatii cu solicitarea ca acestea sa fie facute publice conform legislatiei in vigoare: afisare pe pagina de web. de către persoane fizice diferite.1. în mai multe perioade cereri de informaŃii despre subiecte considerate. DefiniŃii şi monitorizări anterioare CRJ a realizat o monitorizare detaliată a respectării dreptului de acces la informaŃiile publice. Se va urmări dacă informaŃiile pe care legea le prevede ca fiind disponibile din oficiu se regăsesc pe pagina de Internet sau la avizierul autorităŃii monitorizate.

în cadrul proiectului “Tăcerea ta ne costă”. de la intrarea în vigoare a Legii nr. ulterior formulării sesizărilor. Cererea APD este prezentată mai jos. Solicitarea rapoartelor trimestriale realizate de consilierul de etică. Monitorizarea APD a constat în adresarea unei cereri de informaŃii publice la peste 250 de autorităŃi locale. LegislaŃie Legea nr. După colectarea acestor date. şi pentru a afla ce alte activităŃi de informare a funcŃionarilor cu privire la această lege au fost desfăşurate (ex. se vor organiza interviuri cu funcŃionarii privind această lege şi interviu cu persoana desemnată drept consilier de etică. institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii. 4. a realizat o cercetare privind avertizorii de integritate: raportul “Avertizarea în interes public în administraŃia publică locală”. Dacă au existat cazuri în care. În caz afirmativ vă rugăm să ne precizaŃi numărul acestora.7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici . art. au făcut avertizări în interes public. Metodologia de monitorizare (pentru ONG-urile participante în proiect) Pasul 1 – Identificarea situaŃiei de fapt Transmiterea unor cereri de informaŃii pentru a afla dacă regulamentului de organizare şi funcŃionare a fost modificat în sensul legii nr. organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate. sesiuni de instruire. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinŃarea. DefiniŃii şi monitorizări anterioare AsociaŃia Pro DemocraŃia (CRJ partener).3. Realizarea unui raport privind aplicarea Legii nr. conform Legii nr. În temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaŃiile de interes public vă rugăm să ne comunicaŃi în format electronic următoarele: 1. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcŃionarilor publici. Copie de pe regulamentul de ordine interioară al instituŃiei dumneavoastră. 571/2004 până în prezent. avertizorii publici au fost sancŃionaŃi disciplinar. 21. de la intrarea în vigoare a Legii nr.2. 571/2004. conform prevederilor Legii nr. În caz afirmativ vă rugăm să ne precizaŃi numărul acestora. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice. Fişa de post a persoanei desemnate cu asigurarea implementării prevederilor legale şi de interese. 571/2004. ProtecŃia avertizorilor de integritate 6.1. 3.B6. 9. 2. Dacă au existat cazuri în care persoanele încadrate în cadrul instituŃiei dvs. Fişa de post a consilierului de conduită etică din instituŃia dumneavoastră. art.50/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5. 571/2004 până în prezent. 35 . 6. afişe etc) Transmiterea unor cereri informaŃii pentru a afla numărul de cazuri judecate de comisia de disciplină şi soluŃiile date în fiecare caz în parte. 6.

LegislaŃie Legea nr. Georgescu Clădiri deŃinute . 2.3.. Pentru informaŃii suplimentare consultaŃi rapoartele menŃionate la subsecŃiunea B2 Conflicte de interese. Copie de pe toate filele completate in cursul anului 2008 ale Registrului Declaratiilor de avere si ale Registrului Declaratiilor de Interese.nu se menŃionează: adresa. Raportul este transmis autorităŃii monitorizate pentru a lua măsurile ce se impun. 7. Ionescu Rubrica din declaraŃia de avere Terenuri deŃinute InformaŃii care nu sunt completate sau sunt completate eronat ( în unele cazuri) . 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere si Registrului declaratiilor de interese (MoF nr.G. valoarea de impozitare. cota parte. Omisiuni Se verifică dacă sunt completate toate câmpurile declaraŃiilor de avere şi dacă sunt omisiuni. va rugam sa ne indicati link-ul.G. 144/2007 privind înfiinŃarea. DeclaraŃiile de avere se descarcă de pe paginile de Internet şi se compară cu registrele puse la dispoziŃie de autoritatea monitorizată. conform modelului aprobat prin H. 144/2007 si copie de pe actul de numire.la titular este menŃionat numele unei societăŃi comerciale . modul de dobândire sau titularul acestora . alin. valoarea de impozitare. Depunerea în termen Se verifică depunerea în termen a declaraŃiilor de avere. organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate. 138 din 22 februarie 2008).. Copii de pe declaratiile de avere depuse in cursul anului 2008 ale tuturor consilierilor locali şi funcŃionarilor publici. suprafaŃa. Persoana crt 1. modul de dobândire sau titularul acestora..B7.2. DefiniŃii şi monitorizări anterioare Centrul de Resurse Juridice a avut o activitate intensă de monitorizare a respectării depunerii declaraŃiilor de avere. Legea nr. Numele persoanei desemnate in baza art. . H. Metodologia de monitorizare (pentru ONG-urile participante în proiect) a. Omisiunile se înregistrează într-un tabel (exemplu mai jos). 138 din 22 februarie 2008). 3.nu se menŃionează valoarea estimată a 36 2. 9. Se realizează un raport privind tipurile principale de omisiuni. Acolo unde sunt probleme se transmite cazul echipei de proiect şi avocatului proiectului pentru sesizarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate. Nr. Daca aceste declaratii se regasesc pe pagina de Internet. Declaratii de avere 7. suprafaŃa. cota parte. Bunuri . 3. b. Model cere de informaŃii: 1.1.1 din Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii. Se compară termenul real de depunere cu termenul legal.nu se menŃionează: adresa. 7. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere si Registrului declaratiilor de interese (MoF nr.

mobile 4. adresă) se menŃionează numele declarantului c.se menŃionează indemnizaŃia de consilier încasată la rubrica venituri din salarii şi nu la venituri din alte surse. autoturism) Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie realizate în ultimul an fiscal încheiat bijuteriile moştenite. venitul obŃinut de titular sau membrii familiei în anul anterior. . imobile aflate pe numele respetivei persoane. Cazurile cu indicii privind o avere nejustificată se comnică echipei de proiect şi avocatului proiectului...nu se menŃionează persoana către care s-a înstrăinat bunul . . Comparare între declaraŃii de avere şi identificare de averi nejustificate Se solicită toate declaraŃiile depuse de toŃi aleşii locali şi funcŃionarii publici începând cu anul 2003 şi se compară averea din declaraŃii: cum a fluctuat averea şi dacă există indicii care să ne îndrepte către o analiză mai aprofundată a averii unui anumit demnitar sau funcŃionar public. 5. reieşind că declarantul şi membrilor săi de familie nu au realizat nici un venit în ultimul an fiscal încheiat. . autorizaŃii de construire emise pe numele respectivei persoane etc).. . 37 ....se menŃionează la marcă autovehicul şi la natură marca maşinii .nu este completată sursa venitului (la declarant.la rubrica sursa venitului din salarii şi din alte resurse (nume.. situaŃie foarte puŃin probabilă. soŃ /soŃie sau copii). Bunuri înstrăinătate în ultimele 12 luni (de ex.. serviciul prestat/obiectul generator de venit la titular sau soŃ/soŃie.. Toate înadvertenŃele se documentează prin: alte cereri de informaŃii (de pildă privind veniturile unei anumite persoane într-o anumită perioadă de timp. . nu este menŃionată (în cazul consilierilor locali sau jdeŃeni) indemnizaŃia de consilier (probabil încasată) în anul fiscal anterior sau nu este completă nici o informaŃie la capitolul VII din declaraŃia de avere.

chirie.C. De aceea am ales 7 subiecte de monitorizare. Plata avocaŃilor se va face lunar pe baza de timesheet. pentru toată perioada de monitorizare. Organizarea activităŃii Ce aşteptăm de la dvs. Salariul lunar va fi de 200 USD brut (168 USD net). Cum vom comunica în timpul monitorizării? ONG-urile vor Ńine legătura cu echipa de proiect din partea CRJ prin e-mail şi telefon. AvocaŃii proiectului vor prealua cazurile semnalate de dvs. 38 . CRJ va plati o singura persoana timp de sase luni pentru a realiza coordonarea la nivel local sau 3 persoane câte două luni (câte o persoana de la fiecare organizaŃie). Tarifele brute pe tip de activitate sunt detaliate mai jos. mai ales în domeniile de care este direct interesat. 2. D. CRJ va deconta fiecărei organizaŃii consumabile. şi vor face plângeri şi acŃiuni în instanŃă. Fiecare ONG va raporta lunar activităŃile şi rezultatele obŃinute. AsistenŃă juridică pentru ONG-urile din raza sa teritorială. Pachet financiar avocaŃi Fiecare avocat va oferi două tipuri de servicii: 1. avocaŃi. ? Dorim ca fiecare ONG să îşi dezvolte capacitatea de a monitoriza instituŃiile publice. jurnalişti) Pachet financiar ONG În fiecare judet. Încălcările grave ale legii identificate vor fi raportate atât CRJ cât şi avocatului. Fiecare ONG isi va alege o institutie (maxim 2) pe care doreşte să o monitorizeze şi un subiect de monitorizare din cele 7 disponibile. Persoana/ele vor fi desemnate. Va redacta sesizri. chemari în judecată şi va reprezenta în instanŃă CRJ. InformaŃii financiare (ONG. telefon. ExcepŃie de nelegalita te dacă se face dosar separat 200 euro AcŃiune acces la informaŃii/ pe grad de jurisdicŃie 250 euro Atestare act constitut iv/ statut ONG 50 euro Cerere modificare act constitutuiv/ statut ONG AcŃiune anulare act administrativ / pe grad de jurisdicŃie Plângere prealabilă/ reclamaŃie/ sesizare Cerere înregistra re ONG 100 euro 150 euro 100 euro 400 euro Fiecare plângere sau chemare în judecată va fi aprobată de CRJ în cel mult 3 zile lucrătoare de la data informării (inclusiv ziua transmiterii informării). utilităŃi în valoare de 120 USD. Este recomandat ca procesul de monitorizare să fie concentrat pentru a obŃine rezultate cât mai amănunŃite şi a schimba practici organizaŃionale. de organizaŃiile locale implicate în proiect. Doar documentele aprobate de CRJ vor putea fi trecute în timesheet. Fiecare ONG este liber să adapteze metodologia de monitorizare pentru a obŃine cele mai bune rezultate în judeŃul în care activează. de comun acord.

29 ianuarie – 1 februarie 2009 Monitorizarea propriu-zisă în toate judeŃele proiectului va începe de la 1 februarie 2009 39 . Jurnalistii implicaŃi în proiect vor fi invitaŃi la sesiunile de pregătire anticorupŃie ale proiectului. Copia procesului-verbal va fi anexată timeshetului. incompatibilitate. organizaŃiilor neguvernamentale locale (coordonatori locali). Jurnaliştii nu vor putea să-şi noteze propriile articole ci doar pe cele ale colegilor iar organizaŃille neguvernamentale nu vor putea să noteze articolele de investigaŃie din judeŃul lor. Ne aşteptăm ca fiecare jurnalist implicat în proiect să realizeze cel puŃin o investigaŃie privind o infracŃiune de corupŃie. Echipa de proiect va centraliza notele realizând o notă medie pentru fiecare investigaŃie şi va anunŃa câştigătorii. documentarea. Astfel. conflict de interese care să poată fi investigată de către instiŃutiile abilitate ale statului. claritatea. Fiecare articol va primi o notă de la 1 (foarte slab) la 10 (foarte bine) tinând cont de profesionalismul (au fost prezentate punctele de vedere ale tuturor celor implicaŃi). autorii celor mai bune trei investigaŃii jurnalistice vor fi premiaŃi cu obiecte în valoare de 330 USD (abonamente la baza de date electronică a Registrului ComerŃului. Va fi organizat un concurs pentru a motiva jurnaliştii implicaŃi în proiect să demaraze investigaŃii la nivel local şi central. 28-30 noiembrie 2008 4. jurnaliştii vor trebui să trimită echipei de proiect articolele privind investigaŃiile anticorupŃie pe care le-au desfăşurat în lunile de monitorizare. E. Echipa de proiect va trimite articolele juriului format din ceilalŃi jurnalişti implicaŃi în proiect. 07-09 noiembrie 2008 2. Jurnalişti În cadrul acestui proiect ne propunem să preluăm investigaŃiile jurnaliştilor din presa locală şi centrală. aparate foto etc). În cadrul sesiunilor de pregătire va fi aprofundat acest manual de monitorizare. InformaŃii despre traininguri Vor fi organizate 4 traininguri pentru reprezentanŃii ONG şi jurnalişti. prin sesizări oficiale. 21-23 noiembrie 2008 3. lipsa de tendenŃiozitate etc a acestuia. ONG-ul beneficiar va încheia cu avocatul un proces-verbal de primire a serviciilor de asistenŃă juridică. Jurnaliştii vor fi premiaŃi în cadrul dezbaterilor locale. Pentru a stabili câştigătorii. avocaŃilor proiectului. Traininguri 1. în timpul sau după perioada de monitorizare. şi să le aducem în atenŃia instituŃiilor abilitate de control şi anticorupŃie.Pentru modificările de statut şi act constitutiv nu este nevoie de aprobare din partea CRJ. Un jurnalist va putea participa la concurs cu mai mult de o investigaŃie sub rezerva ca toate investigaŃiile să fie realizate în timpul perioadei de monitorizare. reportofoane digitale.

a unei valori diminuate. descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie. soŃul său. Prin Legea nr 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal. În a doua situaŃie. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcŃie publică pe durată maximă.folosirea. mita este data pentru a obŃine servicii pe care un oficial nu are dreptul sã le ofere. direct sau indirect. o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv. bunuri sau alte foloase Sociologii şi analiştii fenomenului corupŃiei au încercat adesea să răspundă întrebării: ce are dreptul să aştepte opinia publică de la aleşii săi. precizări metodologice prealabile. cu intenŃie. definirea lor şi sancŃiunile aplicate sunt prevãzute în Codul penal (art 254-257) şi în Legea nr 78/2000 pentru prevenirea. „darea de mitã“. DispoziŃiile alin 1 nu se aplică în cazul emiterii. Anexa legislativă şi alte instrumente A. direct sau indirect. în orice mod. într-un sindicat ori într-o asociaŃie fără scop patrimonial sau fundaŃie şi care foloseşte influenŃa ori autoritatea sa în scopul obŃinerii pentru sine ori pentru altul de bani.obŃinerea de foloase necuvenite de către persoana supravegherea/controlul/lichidarea unui agent economic privat cu atribuŃii în .fapta persoanei care îndeplineşte o funcŃie de conducere într-un partid sau într-o formaŃiune politică. Principalele „fapte de corupŃie“.acordarea de credite sau de subvenŃii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare . În prima situaŃie oficialul obŃine un profit ilegal fãcând ceva ce intrã în mod obişnuit în atribuŃiile sale. „primirea de foloase necuvenite“ şi „traficul de influenŃã“. InfracŃiunile considerate prin Codul penal „fapte de corupŃie“ sunt „luarea de mitã“. La nivel administrativ. a bunurilor aparŃinând agenŃilor economici la care statul sau o autoritate a administraŃiei publice locale este acŃionar. de informaŃii ce nu sunt destinate publicităŃii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaŃii . un folos material pentru sine. comisă în cadrul acŃiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacŃii comerciale . sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură. aprobării sau adoptării actelor normative. îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat. pentru ca fenomenul corupŃiei să devină cât mai marginal şi crearea unui autentic mediu de integritate în viaŃa publică? Integritatea 40 . iar a doua acolo unde afacerile se desfãşoarã ilegal. existã douã categorii diferite de corupŃie: prima apare de exemplu acolo unde serviciile sau contractele sunt puse la dispoziŃie legal.” Legea nr 78/2000 defineşte drept infracŃiuni asimilate infracŃiunilor de corupŃie un numãr mai mare de fapte. precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi a fost introdusă infracŃiunea de „conflict de interese” (art 2531): „Fapta funcŃionarului public care. de exemplu: . folosind în mod abuziv puterea publicã pe care o deŃin.F. Terminologie.stabilirea. în exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu.utilizarea creditelor sau a subvenŃiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate . corupŃia înseamnã folosirea abuzivã a puterii publice în scopul obŃinerii de foloase personale. faŃă de valoarea comercială reală.1 Recapitulare succintă terminologică a) „CorupŃie” şi „integritate publică” Definitã în modul cel mai sintetic. recapitulare a principalelor reglementări în materie A. CorupŃia implicã atitudinea oficialilor din sectorul public – politicieni sau funcŃionari publici – care ajung la îmbogãŃirea proprie sau a celor apropiaŃi prin metode ilegale.

situaŃiile de „incompatibilitate“ în exercitarea demnitãŃilor şi funcŃiilor publice sunt determinate nu generic. obiectivitatea. ale soŃiei şi rudelor de gradul I. Douã exemple de incompatibilitate. Dacã în cazul „conflictelor de interese“ oficialii au obligaŃia. „funcŃia de reprezentant al statului la o societate comercialã care îşi are sediul în unitatea administrative teritorialã respectivã“. o situaŃie continuã de conflict de interese. Aceasta din cauza actualelor reglementãri din legea românã. de fapt. Spre deosebire de „conflictul de interese“. Între principiile care au fost considerate cele mai relevante pentru comportamentul celor care deŃin funcŃii publice. Astfel. nu este un scop în sine. nu vom fi în prezenŃa unui „conflict de interese“. Sisteme de integritate publică. DamboviŃa.2 Precizări metodologice prealabile Proiectul a fost implementat pe durata a 5 luni în municipiul Bucureşti şi 9 judeŃe: Vrancea. Conflictele de interese se pot rezolva prin abŃinerea în a lua deciziile sau în a participa la luarea deciziilor. de a se abŃine de la a face un act sau a lua (a participa la luarea) unei decizii. cu care el este rudã de gradul I. Cluj. pentru fiecare caz în parte fiind stabilite toate celelalte funcŃii şi calitãŃi pe care oficialul nu le poate deŃine concomitent cu funcŃia publicã respectivã. transparenŃa.publică. onestitatea şi capacitatea de conducere. ConstanŃa. publicã sau privatã. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Iaşi. în virtutea funcŃiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia. A. au fost reŃinute: altruismul. Gorj. un volum editat de Jeremy Pope. integritatea. în cazul „incompatibilitãŃilor“ legea instituie o interdicŃie necondiŃionatã de a deŃine o anumitã poziŃie publicã concomitent cu o alta. primăria oraşului reşedinŃă de judeŃ. prefectura judeŃului. GalaŃi. fiecare poziŃie de demnitar public sau de funcŃionar public este reglementatã în mod specific. în principal.3 b) „Conflicte de interese”/”incompatibilităŃi”/”primirea de foloase necuvenite” În formularea sa cea mai simplã „conflictul de interese“ este definit ca o concurenŃã între interesul public pe care oficialul (un demnitar public ori un funcŃionar public) are îndatorirea sã-l prezerve şi interesele sale private. valorile sau orice alte bunuri primite se confiscă. dacã firma beneficiind de actul administrativ respectiv aparŃine unei rude de gradul II a primarului. condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani”. Bacău. după ce a îndeplinit un act. SituaŃia de incompatibilitiate este. deficitare inclusiv prin aceea cã interesele în legãturã cu care primarul are obligaŃia de a se abŃine sunt numai ale sale. InstituŃiile administraŃiei publice supuse monitorizării au fost: consiliul judeŃean. între mai multe altele. Art 56 din Codul penal prevede şi pedepseşte infracŃiunea de primire de foloase necuvenite. de bani ori alte foloase. Timişoara. Mures. între mai multe altele. responsabilitatea. consiliul municipal (al oraşului reşedinŃă de judeŃ). iar dacă acestea nu se găsesc. SituaŃiile de conflicte de interese includ şi împrejurãrile în care existenŃa unor obligaŃii ale unui oficial faŃã de terŃi ar putea afecta imparŃialitatea deciziilor sale. ci nominal. Toate cazurile de corupŃie includ un conflict de interese pe când reciproca nu este valabilã. Ea este mai degrabă calea care duce la posibilitatea de a oferi publicului acele servicii pe care acesta este îndeptăŃit să le primească din partea administratorilor săi. Banii. potrivit actualelor reglementãri din legea românã: un primar nu poate fi în acelaşi timp. În schimb. s-a răspuns. apt să asigure un mediu de integritate în viaŃa publică. 2002 41 . astfel: „Primirea de către un funcŃionar. 3 AsociaŃia Română pentru TransparenŃă. orice faptã de corupŃie se bazeazã pe existenŃa unui conflict de interese şi este stadiul final al acestuia. În acest sens. direct sau indirect. Ca un exemplu de „conflict de interese“ poate fi dat cazul unui primar care emite un act administrativ în beneficul unei firme de întreŃinere a spaŃiilor verzi aparŃinând tatãlui sãu. şi „preşedinte sau secretar al adunãrilor generale ale acŃionarilor sau asociaŃilor la o societate comercialã“ iar un consilier local nu poate deŃine.

A fost imposibil ca proiectul să fie de la început „corelat” cu adoptarea noului act normativ întrucât nu a existat o minimă predictibilitate în legătură cu adoptarea acestuia (iniŃierea proiectului de Lege. Monitorii locali au fost încurajaŃi să utilizeze orice alte metode şi instrumente care se dovedesc viabile în contextul concret al administraŃiei publice locale din judeŃele lor. Monitorilor le-a fost făcută recomandarea ca. Conflictul de interese este definit drept acea „situaŃie în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcŃie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã. a pãrinŃilor. A. în finalizarea activităŃilor de monitorizare. Titlul IV din Legea nr 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnitãŃilor publice. Pentru a evidenŃia deficienŃa unei asemenea reglementări în raport cu una europeană. În obiectivul proiectului s-a înscris şi semnalarea bunelor practici pe care monitorii le-au constatat în instituŃiile monitorizate. a prietenilor sau persoanelor apropiate. declararea averilor şi protecŃia avertizorului în interes public din autorităŃile publice şi institutiile publice care semnalează încălcări ale legii. incompatibilităŃi şi protecŃia avertizorului în interes public Conflictele de interese şi incompatibilitãŃile fac obiect de reglementare al CărŃii I. În absenŃa sesizărilor. la data de 21 mai 2007. Interesul personal al funcŃionarului public cuprinde orice avantaj pentru el însuşi sau în favoarea familiei sale.Instrumentele propuse în cadrul acestei sesiuni nu au fost exhaustive. organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate. a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri. Parlamentul a adoptat Legea nr 144/2007 privind înfiinŃarea. respectiv procedurile parlamentare de dezbatere şi adoptare au durat mai mult de un an). În cadrul proiectului a fost de asemenea recomandată metoda sesizărilor oficiale. transparenŃă şi responsabilitate a aleşilor locali şi funcŃionarilor publici din autorităŃile şi instituŃiile amintite. prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei. incompatibilităŃi. să reŃină şi să insereze în rapoartele finale concluziile cele mai relevante şi pertinente pe care le-au tras în legătura cu percepŃia aleşilor locali şi funcŃionarilor publici din instituŃiile monitorizate privind reglementările legale care le sunt aplicabile în materie de conflicte de interese. de exemplu. acolo unde lucrul acesta mai era posibil. sau a persoanelor sau 42 . În cadrul ultimei secŃiuni a Suportului de curs sunt făcute referiri de drept substanŃial cu privire la principalele dispoziŃii ale noului act normativ. Monitorii locali au fost de asemenea încurajaŃi să semnaleze prin rapoartele finale orice alte metode şi instrumente care s-au dovedit viabile în procesul monitorizării. Ele au fost câteva dintre cele care s-au validat ca mai pertinente şi eficace în acŃiuni de monitorizare asemănătoare cu cele avute în vedere de proiectul de faŃă. se impune citat din Recomandarea nr R(2000)10 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei asupra codurilor de conduitã pentru funcŃionarii publici: „Conflictul de interese se naşte în situaŃia în care un funcŃionar public are un interes personal de naturã sã influenŃeze sau sã parã a influenŃa asupra exercitãrii imparŃiale şi obiective a funcŃiilor sale publice. puterea mesajului anticorupŃie se diminuează la stadiul de observaŃii ale realităŃii şi cerinŃe de schimbare. relevante pentru proiectul de faŃă. apte să crească gradul de integritate. De asemenea. Sesizarea oficială are un efect de prevenire a corupŃiei în viitor în respectiva instituŃie publică pentru că aceasta creşte costul perceput al implicării în acte de corupŃie. pentru a oferi o necesară finalizare procesului de monitorizare. care ar putea influenŃa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuŃiilor care îi revin potrivit ConstituŃiei şi altor acte normative“. Pe timpul desfăşurării etapelor de final ale proiectului. 3 Recapitulare succintă a reglementărilor legale în materie de conflicte de interese. să ia în considerare noile reglementări.

orice obligaŃie financiarã sau civilã la care este constrâns funcŃionarul public“. Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispoziŃiilor alin (1) sunt nule de drept. categoriile vizate de Legea nr 161/2003 (art 76 şi 78) sunt primarii şi viceprimarii. c) o societate comercialã la care deŃin calitatea de asociat unic. în exercitarea funcŃiei. primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti. DispoziŃiile alin (3) se aplică în mod corespunzător. b) orice persoanã fizicã sau juridicã cu care au o relaŃie de angajament. Art 78 . Art 77 – (1) Consilierii judeŃeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. astfel cum a fost modificat prin Legea nr 286/2006. a unor persoane cu funcŃii de conducere şi de control şi a funcŃionarilor publici. (3) AnunŃarea interesului personal şi abŃinerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinŃei. după caz. Legea amintitã aduce completãri celorlalte douã acte normative. funcŃia de administrator sau de la care obŃin venituri. (4) Orice persoană interesată poate sesiza. prefectul în legătură cu faptele prevăzute la alin (1). rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusiv. El cuprinde. în scris. soŃie.“ 43 . soŃie.Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare a existenŃei unui conflict de interese prevăzut în prezenta secŃiune se poate adresa instanŃei de judecată competente. Ulterior Legilor nr 215/2001 şi 161/2003. constituite potrivit Legii nr 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor. prefectul dispune. în funcŃie de natura actului emis sau încheiat. În privinŃa celorlalte categorii de „aleşi locali“. pentrul soŃul său ori rudele sale de gradul I. fie prin soŃ. interesul personal pe care îl au în problema respectivã. fie personal. Astfel. potrivit legii. consilierii locali şi consilierii judeŃeni sunt obligaŃi sã anunŃe. În materie de conflicte de interese. sesizarea organelor de urmărire penală competente sau a comisiilor competente de cercetare a averii. dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãŃii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soŃ. Legea prevede cã: „Art 75 – Aleşii locali au un interes personal într-o anumitã problemã. e) orice persoanã fizicã sau juridicã. la începutul dezbaterilor. art 77 dispune: „Conflictele de interese pentru preşedinŃii şi vicepreşedinŃii consiliilor judeŃene sau consilierii locali şi judeŃeni sunt prevãzute în art 47 din Legea administraŃiei publice locale nr 215/2001. primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaŃi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziŃie.(1) Primarii şi viceprimarii. f) o asociaŃie sau fundaŃie din care fac parte. Nulitatea se constatã de cãtre instanŃa de contencios administrativ. (3) Dacă în urma controlului asupra legalităŃii actelor juridice încheiate sau emise de persoanele prevăzute la alin (1) rezultă că alesul local în cauză a realizat foloase materiale. Potrivit articolului amintit.organizaŃiilor cu care el/ea a avut relaŃii de afaceri sau politice. AcŃiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã“. alta decât autoritatea din care fac parte. care produce un folos material pentru sine. Cu privire la „aleşii locali“. are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local. (2) În situaŃiile prevãzute la alin (1). Art 76 . „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care. de asemenea. indiferent de natura acestuia. fiind în principal mai precisã cu privire la definirea interesului personal al aleşilor locali. cu modificãrile şi completãrile ulterioare“. a fost adoptatã şi a intrat în vigoare Legea nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. care a fãcut o platã cãtre aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora. afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziŃiile emise cu încălcarea obligaŃiilor prevăzute la alin (1) sunt lovite de nulitate absolută. magistraŃilor. d) o altã autoritate din care fac parte.

instituŃiilor publice sau. lit. alin (1). funcŃionarii publici. administrativ. respectiv judeŃean. potrivit art 87 alin (1). Actualul format al declaraŃiilor de interese este prevăzut în OrdonanŃa de urgenŃã nr 14/2005. Legea dispune cã funcŃionarul public este obligat sã se abŃinã de la rezolvarea cererii. Titlul IV. membru al consiliului de administraŃie ori cenzor sau orice funcŃie de conducere ori de execuŃie la societãŃile comerciale. manager. a) – c). organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate au fost introduse noi (art 9) cu privire la persoana la care se depun declaraŃiile de interese – „persoana care va asigura implementarea prevederilor legale privind declaraŃiile de avere şi de interese”. art 82 şi 84 prevăd că: „Nedepunerea declaraŃiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art 79 atrage suspendarea de drept a mandatului. DeclaraŃiile de interese se depun în termen de 15 zile de la data validãrii mandatului ori. al unitãŃilor din care fac parte. ale soŃului sau rudelor sale de gradul I pot influenŃa deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea funcŃiei publice. c) calitatea de funcŃionar public sau angajat cu contract individual de muncã. b) funcŃia de prefect sau subprefect. d) funcŃia de preşedinte. Cele câteva completãri pe care Legea le aduce în materia conflictelor de interese ale funcŃionarilor publici se impun coroborate cu prevederile specifice ale Legii nr 161/2003. Reglementãri privind declaraŃiile de interese sunt cuprinse şi în Cap VI al Titlului IV – „DispoziŃii comune“. Datã fiind specificitatea exercitãrii funcŃiei publice (funcŃionarii publici). dispoziŃii ce se impun a fi urmărite în cadrul procesului de monitorizare. preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeŃean sunt. c) interesele sale patrimoniale. director.Legea amintită se numără printre puŃinele acte normative cuprinzând reglementări mai precise. funcŃiile de primar şi viceprimar. inclusiv 44 . la secretarul general al prefecturii. va rãspunde „disciplinar. care nu corespund adevărului. luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi sã-l informeze de îndatã pe şeful ierarhic cãruia îi este subordonat direct. Legea nr 161 (art 79. administrator. b) participã în cadrul aceleiaşi comisii. vicepreşedinte. constituie infracŃiunea de fals în declaraŃii şi se pedepseşte potrivit Codului penal. Art 113 prevede cã declaraŃiile de interese sunt publice şi se depun dupã cum urmeazã: prefecŃii şi subprefecŃii. indiferent de durata acestuia. modificãrii sau încetãrii funcŃiilor sau activitãŃilor care se înscriu în declaraŃiile de iterese. „Oficialii“ au obligaŃia sã actualizeze declaraŃiile de interese în termen de 30 de zile de la data începerii. ia o decizie sau participã la luarea unei decizii deşi se afla în conflict de interese. dupã caz. la secretarul unitãŃii administrativ-teritoriale. Persoanele care exercitã demnitãŃi publice şi funcŃii publice depun declaraŃii de interese. În cazul existenŃei unui conflict de interese. Fapta aleşilor locali de a face declaraŃii privind interesele personale. inclusiv cu privire la sancŃiunile vizând neîndeplinirea obligaŃiilor referitoare la declaraŃiile de interese ale oficialilor. Cartea I din Legea nr 161. civil ori penal. Astfel. La capitolul aleşilor locali. a intrat în vigoare Legea nr 7/2004 privind Codul de conduitã a funcŃionarilor publici. cu funcŃionari publici care au calitatea de soŃ sau rudã de gradul I. Odată cu intrarea în vigoare a noi Legi nr 144/2007 privind înfiinŃarea. constituite conform legii. de la data numirii în funcŃie. sã ia decizii sau sã participle la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaŃii cu caracter patrimonial. potrivit legii“. director general. Legea mai prevede cã în cazurile în care un funcŃionar public rezolvã o cerere. aleşii locali. la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritãŃilor publice. IncompatibilitãŃile în exercitarea demnitãŃilor publice şi a funcŃiilor publice sunt reglementate în cadrul Capitolului III. Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.” Capitolul VIII al Legii („Registrul de interese”) cuprinde dispoziŃii specifice aleşilor locali în materia declaraŃiilor de interese. incompatibile cu: a) funcŃia de consilier local. dupã caz. Refuzul depunerii declaraŃiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. Ulterior adoptãrii Legii nr 161/2003. defineşte astfel cazurile de conflicte de interese: „FuncŃionarul public este în conflict de interese dacã se aflã în una dintre urmãtoarele situaŃii: a) este chemat sã rezolve cereri. până la depunerea declaraŃiei.

Art 28 al Legii nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali stabileşte că „Pe timpul exercitării mandatului de primar. administrator. Cu privire la incompatibilitatea funcŃiei de viceprimar cu cea de consilier local se impune precizat faptul că prin Legea nr 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraŃiei publice locale nr 215/2001 a fost introdusă o nouă reglementare (art 61. În conformitate cu art 89 alin 1 şi 2. g) calitatea de comerciant persoanã fizicã. cu instituŃiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeŃean respectiv ori cu societãŃile comerciale înfiinŃate de consiliile locale sau consiliile judeŃene respective. subsecretar de stat sau o altã funcŃie asimilatã acestora. la regiile autonome de interes naŃional sau local. fără a beneficia de indemnizaŃia aferentă acestui statut". toate persoanele având calitatea de „ales local“. 45 . secretar de stat. membru al consiliului de administraŃie sau cenzor la regiile autonome şi societãŃile comerciale de interes local înfiinŃate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeŃean respectiv sau la regiile autonome şi societãŃile comerciale de interes naŃional care îşi au sediul sau care deŃin filiale în unitatea administrativ-teritorialã respectivã. fundaŃii sau alte organizaŃii neguvernamentale. f) funcŃia de reprezentant al statului la o societate comercialã care îşi are sediul ori care deŃine filiale în unitatea administrativ-teritorialã respectivã. director. k) orice alte funcŃii publice sau activitãŃi remunerate. precum şi calitatea de acŃionar sau asociat la societãŃile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãŃi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestãri de servicii. Alin 2 al aceluiaşi articol interzice primarilor şi viceprimarilor. Acelaşi articol. asociat. funcŃia de consilier judeŃean. potrivit art 88 alin (1) cu: a) funcŃia de primar sau viceprimar. preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeŃean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituŃii ori autorităŃi publice. vicepreşedinte. d) funcŃia de preşedinte. director general. administrator. secretar de stat. de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritãŃile administraŃiei publice locale din care fac parte. c) calitatea de funcŃionar public sau angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeŃean ori al prefecturii din judeŃul respectiv. ziariştii cu atestat profesional. respectiv de consiliul judeŃean“. aplicabilă în prezent este această ultimă reglementare. Prin urmare. manager. cu excepŃia funcŃiei de cadru didactic sau a funcŃiilor în cadrul unor asociaŃii. director. precum şi la instituŃiile publice. prevede cã o persoanã nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de consilier judeŃean. pe durata exercitãrii mandatului. alin 2. h) funcŃia de ministru. h) calitatea de membru al unui grup de interes economic. la companiile şi societãŃile naŃionale. sã deŃinã. j) funcŃia de ministru. f) funcŃia de reprezentant al unitãŃii administrativ-teritoriale în adunãrile generale ale societãŃilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generalã a unei societãŃi comerciale de interes naŃional. precum şi soŃul sau rudele de gradul I ale acestora. i) calitatea de deputat sau senator.bãncile sau alte instituŃii de credit. director general. b) funcŃia de prefect sau subprefect. e) funcŃia de preşedinte sau de secretar al adunãrilor generale ale acŃionarilor sau asociaŃilor la o societate comercialã. g) calitatea de deputat sau senator. viceprimar. alin 7): „Pe durata exercitării mandatului. viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local. respectiv la regii autonome sau la societăŃi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităŃilor administrativ-teritoriale. oamenii de cultură şi artă. societãŃile de asigurare şi cele financiare. în Ńarã sau în strãinãtate. de executare de lucrãri. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice. care au funcŃia de preşedinte. manager. subsecretar de stat şi funcŃiile asimilate acestora. precum şi „soŃul sau rudele de gradul I“ nu pot fi „acŃionari semnificativi la o societate comercialã înfiinŃatã de consiliul local. Consilierii locali şi consilierii judeŃeni. precum şi cercetătorii ştiinŃifici. vicepreşedinte. e) funcŃia de preşedinte sau de secretar al adunãrilor generale ale acŃionarilor sau asociaŃilor la o societate comercialã de interes local ori la o societate comercialã de interes naŃional care îşi are sediul sau care deŃine filiale în unitatea administrativ-teritorialã respectivã. mai puŃin educatorii şi învăŃătorii.” FuncŃia de consilier local şi consilier judeŃean este incompatibilã. membru al consiliului de administraŃie sau cenzor ori alte funcŃii de conducere.

remunerate sau neremunerate. prin hotărâre. Reglementări privind incompatibilităŃile şi conflictele de interese aplicabile personalului din spitalele publice şi din structura caselor de asigurări de sănătate sunt cuprinse în Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii Prin art 7. conform art 171. identifică problemele locale prioritare de sănătate publică. sã reprezinte sau sã participe în calitate de reprezentant al autoritãŃii ori instituŃiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare. “ca instituŃii publice”. autorităŃile de sănătate publică judeŃene şi a municipiului Bucureşti sunt definite drept “servicii publice deconcentrate. Managerul. în condiŃiile legii. Cele câteva completãri pe care Legea le aduce în materia incompatibilitãŃilor funcŃionarilor publici se impun coroborate cu prevederile specifice ale Legii nr 161/2003. trebuie reŃinut cã aceştia pot fi membri ai partidelor politice legal constituite însã le este interzis „sã fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi sã exprime sau sã apere în mod public poziŃiile unui partid politic“ (art 98. c) în cadrul regiilor autonome. în cadrul unei asociaŃii familiale sau ca persoanã fizicã autorizatã. art 94 al Legii nr 161/2003 a fost completat cu un nou alineat . 46 . alin 1 şi 2). Alin 3 al aceluiaşi articol prevede cã înalŃii funcŃionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic. Art 95 – (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcŃionarii publici respectivi sunt soŃi sau rude de gradul I. elaborează şi implementează acŃiuni locale de sănătate publică. astfel: “Art 94 – (1) Calitatea de funcŃionar public este incompatibilã cu orice altã funcŃie publicã decât cea în care a fost numit. după caz. SelecŃia managerului persoană fizică se face prin concurs iar selecŃia managerului persoană juridică se face prin licitaŃie publică. conform dispoziŃiilor legii achiziŃiilor publice (art 179). în următoarele cazuri: b) incompatibilitate. Spitalele publice (art 178. societãŃilor comerciale ori în alte unitãŃi cu scop lucrativ. b) în cadrul cabinetului demnitarului. din sectorul public sau privat. persoană fizică sau juridică. dupã cum urmeazã: a) în cadrul autoritãŃilor sau instituŃiilor publice. (2) FuncŃionarii publici nu pot deŃine alte funcŃii şi nu pot desfãşura alte activitãŃi. alin (1) din Lege. a preşedintelui consiliului judeŃean sau a oricărui consilier. care pun în aplicare politica şi programele naŃionale de sănătate publică pe plan local. pe o perioadă de 3 ani. respectiv instituŃiile cu reŃea sanitară proprie. la propunerea primarului ori. precum şi cu funcŃiile de demnitate publicã. a intrat în vigoare Legea nr 7/2004 privind Codul de conduitã a funcŃionarilor publici. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local. încheie contract de management cu Ministerul SănătăŃii Publice sau cu ministerele. funcŃionarul public care este desemnat printr-un act administrativ. emis în condiŃiile legii. după caz.” Spitalele publice – regionale. 95 şi 98. alin 1) sunt conduse de manageri. lit a) al Legii. respectiv de consiliul judeŃean.“ Privitor la incompatibilitãŃile de ordin „politic“ ale funcŃionarilor publici. în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanŃă stabilite prin ordin al ministrului SănătăŃii Publice. (2) Prevederile alin (1) se aplicã şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar. persoane fizice sau juridice. subordonate Ministerului SănătăŃii Publice. Ulterior adoptãrii Legii nr. cu excepŃia cazului în care funcŃionarul public este suspendat din funcŃia publicã. cu personalitate juridică.” IncompatbilitãŃile privind funcŃionarii publici sunt reglementate de art 94. judeŃene şi locale – sunt organizate.(21) – stabilind cã “Nu se aflã în situaŃie de incompatibilitate. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.Legea nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (art 9) prevede: „Calitatea de consilier local sau de consilier judeŃean încetează de drept. înainte de expirarea duratei normale a mandatului.” Prin Legea nr 171/2004. 161/2003. pe durata numirii sale. în sensul prevederilor alin (2) lit a) şi c). d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. alin (3).

În caz contrar. b) exercitarea oricărei activităŃi sau oricărei alte funcŃii de manager. contractul de management este reziliat de plin drept. astfel: (1) FuncŃia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror alte funcŃii salarizate. acŃiuni sau interese la societăŃi comerciale ori organizaŃii nonguvernamentale care stabilesc relaŃii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenŃionează să exercite funcŃia de manager. potrivit normelor interne de organizare a spitalelor. Dacă şeful de secŃie selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese. acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariŃia acestora. laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de secŃie. după caz. alin 1). prin declaraŃie pe propria răspundere. Conform alin (5) al aceluiaşi articol. ConstrucŃiilor şi Turismului. directorul de îngrijiri. “Calitatea de şef de secŃie este compatibilă cu funcŃia de cadru didactic universitar. Aceste funcŃii se ocupă prin concurs sau examen. ministerul ori instituŃia publică semnatară a contractului de management va putea cere persoanelor în cauză despăgubiri. de laborator sau de serviciu vor încheia cu spitalul public. directorul financiar-contabil şi. Potrivit art 182. (5) Persoanele care îndeplinesc funcŃia de manager la spitalele şi celelalte unităŃi sanitare care au sub 400 de paturi. cu excepŃia spitalelor din subordinea Ministerului Transporturilor. (2) Constituie conflict de interese deŃinerea de către manager persoană fizică. SecŃiile. şef de laborator sau. precum şi alŃi directori. şefii de secŃie.DispoziŃiile privind incompatibilităŃile şi conflictele de interese ale managerului persoană fizică sunt cuprinse în art art 180. cât şi reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită sau intenŃionează să exercite funcŃia de manager de spital. directorul de cercetare-dezvoltare pentru spitalele clinice. directorul medical.” Şefii de secŃie vor face publice. afişată pe site-ul spitalului şi al autorităŃii de sănătate publică teritorială sau pe site-ul Ministerului SănătăŃii 47 . conform clauzelor contractului de management. după caz. DispoziŃia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părŃi sociale. lit e) managerul spitalului numeşte comitetul director al spitalului („format din managerul spitalului. Ocuparea funcŃiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului”). La numirea în funcŃie. legislative ori judecătoreşti. nesalarizate sau/şi indemnizate inclusiv în cadrul unei autorităŃi executive. Ministerul SănătăŃii Publice sau. după caz. (4) Dacă managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei juridice selectate în urma licitaŃiei se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. un contract de administrare cu o durată de 3 ani. (3) IncompatibilităŃile şi conflictul de interese sunt aplicabile atât persoanei fizice. pot desfăşura activitate medicală în instituŃia respectivă. d) exercitarea oricărei funcŃii în cadrul organizaŃiilor sindicale sau patronale de profil. acŃiuni sau interese sunt deŃinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză. c) exercitarea unei activităŃi sau a unei funcŃii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităŃi spitaliceşti. manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părŃi sociale. şef de serviciu (art 184. inclusiv cele neremunerate. reprezentat de managerul acestuia. acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile sub sancŃiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare (alin 4).

DeclaraŃiile se afişează pe site-ul spitalului. colegiilor judeŃene ale medicilor dentişti. nu pot deŃine funcŃii de conducere în cadrul Ministerului SănătăŃii Publice. d) 3 de confederaŃiile sindicale reprezentative la nivel naŃional. urmând ca în acŃiunile viitoare de monitorizare să fie avute în vedere aceste noi reglementări (declaraŃiile de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcŃie ori de la data începerii activităŃii. Între CNAS şi directorul general al casei de asigurări . în termen de 15 zile de la numirea în funcŃie. la ministerele şi instituŃiile cu reŃea sanitară proprie. desemnaŃi prin consens. alin 9). după validarea concursului.Publice ori. Pe perioada mandatului membrii consiliului de administraŃie pot fi revocaŃi din funcŃii de către cei care i-au numit.manager al sistemului la nivel local se încheie un contract de management. farmaceutic sau de aparatură medicală. respectiv al municipiului Bucureşti. de laborator sau de serviciu şi membrii consiliului consultativ. conflicte de interese şi sancŃiunea rezilierii contractului de administrare se aplică şi şefilor de secŃie. care este directorul general al casei de asigurări. funcŃii alese sau numite în cadrul CMR. la Ministerul SănătăŃii Publice sau. organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate. pentru anul fiscal anterior) Art 267. În conformitate cu art 187. Mandatul membrilor consiliilor de administraŃie ale caselor de asigurări este de 4 ani. DeclaraŃia se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situaŃia persoanelor în cauză. în cadrul CFR. după caz. cu personalitate juridică. al cărei model se aprobă prin ordin al ministrului sănătăŃii publice. au fost stabilite (art 42) noi termene pentru depunerea şi actualizarea declaraŃiilor de interese. precum şi personalul angajat al acestor case de asigurări. Modelul declaraŃiei de interese şi cel al declaraŃiei referitoare la incompatibilităŃi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăŃii publice. desemnaŃi prin consens. cel mai târziu la data de 15 iunie. f) preşedintele. Odată cu intrarea în vigoare a noii Legi nr 144/2007 privind înfiinŃarea. unităŃilor sanitare. legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat în secŃia pe care o conduce (art 184. alin 12). respectiv a municipiului Bucureşti. precum şi a încetării funcŃiilor sau activităŃilor. alin (1) al Legii nr 95/2006 defineşte casele de asigurări drept “instituŃii publice. 48 . alin 3). au obligaŃia de a depune o declaraŃie de interese. respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. membrii comitetului director. cabinetelor medicale. cu excepŃia funcŃiilor didactice din învăŃământul superior (art 288. furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond. indiferent de nivel. b) unul de prefect. şefii de secŃie. actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariŃiei modificării. Modelul declaraŃiei de interese se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS. respectiv al municipiului Bucureşti. ConstrucŃiilor şi Turismului pentru unităŃile sanitare subordonate acestuia. prin ordin al preşedintelui Casei NaŃionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Directorul general are obligaŃia de a depune declaraŃie de interese şi declaraŃie de avere. în cadrul CMDR. DispoziŃiile art 180 alin (1) lit b)-d) referitoare la incompatibilităŃi. persoanele prevăzute de lege au obligaŃia să depună sau să actualizeze declaraŃiile de avere şi de interese anual. autorităŃilor de sănătate publică. persoanele din conducerea spitalului public. Consiliul de administraŃie al caselor de asigurări de sănătate judeŃene şi a municipiului Bucureşti este alcătuit din 11 membri. precum şi o declaraŃie cu privire la incompatibilităŃile prevăzute la art 180. Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiŃi pe bază de concurs. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administraŃie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia. la propunerea autorităŃii de sănătate publică judeŃene. respectiv al municipiului Bucureşti. Persoanele din conducerea spitalului au obligaŃia de a depune şi o declaraŃie de avere. al Ministerului Transporturilor. desemnaŃi după cum urmează: a) unul de consiliul judeŃean. organizaŃiilor centrale şi locale ale OAMMR. după caz. colegiilor judeŃene ale medicilor. e) 2 de consiliile judeŃene ale persoanelor vârstnice. cu bugete proprii. Potrivit art 310 din Lege: Membrii consiliilor de administraŃie ale caselor de asigurări.” Organele de conducere ale caselor de asigurări sunt consiliul de administraŃie şi preşedintele director general. respectiv al municipiului Bucureşti. de laborator sau de serviciu din spitalele publice (art 184. în subordinea CNAS. c) 3 de confederaŃiile patronale reprezentative la nivel naŃional. organizaŃiilor centrale şi locale ale OBBC sau funcŃii în cadrul societăŃilor comerciale cu profil de asigurări. respectiv managerul. Directorul general se numeşte pentru un mandat de 4 ani. colegiilor judeŃene ale farmaciştilor. şi se suspendă de drept din funcŃiile deŃinute anterior.

precum si societăŃilor naŃionale cu capital de stat. ProtecŃia avertizorului în interes public este reglementată prin Legea nr 571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile publice. La solicitarea medicului. alin (1) al Legii prevede că „Dispozitiile prezentei legi se aplică autorităŃilor şi instituŃiilor publice din cadrul administraŃiei publice centrale. educaŃie. şi anume: a) calitatea de angajat sau colaborator al unităŃilor de producŃie ori de distribuŃie de produse farmaceutice sau materiale sanitare. Medicii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege nu pot deŃine funcŃii de conducere în cadrul caselor judeŃene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti. economicităŃii şi transparenŃei. b) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei medicale. eficienŃei. la sesizarea oricărei persoane.” Ca terminologie specifică este de reŃinut că a) avertizarea în interes public înseamnă sesizarea facută cu bună-credinŃă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii. este de reŃinut că actul normativ este aplicabil inclusiv instituŃiilor şi autorităŃilor obiect al monitorizării în cadrul acestui proiect. Principalele dipoziŃii referitoare la medici sunt următoarele: Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute care nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate. companiilor naŃionale. Astfel. Cunoaşterea şi implementarea acestui act normativ au fost şi sunt apreciate ca apte să aducă un plus în integritatea şi calitatea guvernării şi administraŃiei publice. Legea reglementează un număr de masuri pentru „protecŃia persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităŃilor publice. fie personal. fie prin soŃ. Persoanele care la data intrării în vigoare a Legii se aflau se aflau în una dintre incompatibilităŃile amintite aveau obligaŃia să opteze pentru una dintre funcŃiile ocupate în termen de 30 de zile. eficacităŃii. aparatului Parlamentului. instituŃiilor publice de cultură. soŃie. preşedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie specială. Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei.Personalului din cadrul CNAS şi caselor de asigurări. art 2. soŃie. instituŃiilor publice şi al altor unităŃi. instituŃiile publice sau celelalte unităŃi prevazute de lege. îi sunt aplicabile şi dispoziŃiile Legii nr 161/2003. rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză. instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii. precum şi de către personalul angajat al acestor case de asigurări de părŃi sociale. a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări. precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricărei alte unităŃi sanitare publice (art 385). instituŃii sau autorităŃi interesate. Membrii Consiliului de administraŃie al CNAS şi ai consiliilor de administraŃie ale caselor de asigurări care. sănătate şi asistenŃă socială. regiilor autonome de interes national şi local. afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv. pentru a confirma sau a infirma situaŃia de incompatibilitate (art 383). Ca sferă de aplicabilitate. cu statut de funcŃionar public. autorităŃilor administrative autonome. acŃiuni sau interese sunt deŃinute de către soŃ. au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraŃie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraŃie şi nici la adoptarea hotărârilor. În termen de 10 zile de la apariŃia siutaŃiei de incompatibilitate. administraŃiei publice locale. b) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare şi care este încadrată în una din autorităŃile publice. aparatului de lucru al AdministraŃiei PrezidenŃiale. medicul este obligat să anunŃe colegiul al cărui membru este. săvârşite de către persoane cu funcŃii de conducere sau de execuŃie din autorităŃile. alcătuită din 3 medici primari. Această dispoziŃie se aplică şi în cazul în care astfel de părŃi sociale. acŃiuni sau interese la furnizori care stabilesc relaŃii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Legea are prevederi specifice pentru medicii dentişti şi farmacişti. Constituie conflict de interese deŃinerea de către membrii Consiliului de administraŃie al CNAS şi ai consiliilor de administraŃie ale caselor de asigurări. aparatului de lucru al Guvernului. pentru fiecare caz în parte. instituŃiile publice şi din celelalte unităŃi bugetare”. c) comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuŃii de cercetare 49 .

în înŃelesul legii. în principal (art 5 al Legii): infracŃiuni de corupŃie. infracŃiuni împotriva intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene. ordinea de drept. conform căruia. convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. ori are atribuŃii de control.1 Instrumente/metode de monitorizare a conflictelor de interese Documentarea eventualelor cazuri în care aleşii locali şi funcŃionarii publici s-au aflat (au părut a se afla) în conflict de interese poate fi făcută prin: a) cereri de informaŃii de la Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului/oficiile teritoriale ale acestuia cu privire la eventualele activităŃi comerciale ale oficialilor locali aleşi pentru a fi incluşi în procesul de monitorizare (a fost recomandat ca solicitările către ONRC să vizeze. instituŃie publică sau altă unitate bugetară care a făcut o sesizare. şi persoane cu privire la care oficialii locali au interdicŃii legale în materia conflictelor de interese – soŃul ori rudele de gradul I ale respectivilor oficiali. instituŃiei publice sau a unităŃii bugetare cu cel puŃin 3 zile lucrătoare înaintea şedinŃei. prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi functionare a autorităŃilor publice. instituŃiilor publice sau a celorlalte unităŃi. b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare.disciplinară. părinŃii şi copiii) 50 . normele procedurale. Obiect al avertizării în interes public pot să facă. precum şi a celorlalte unităŃi sunt ocrotite şi promovate de lege. comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităŃilor publice. încălcări ale legii în privinŃa accesului la informaŃii si a transparenŃei decizionale. este prevăzut că (art 7): a) în faŃa comisiei de disciplină sau a altor organe similare. infracŃiuni asimilate infracŃiunilor de corupŃie. încălcarea prevederilor legale privind achiziŃiile publice şi finanŃările nerambursabile. B. practici sau tratamente preferenŃiale ori discriminatorii. principiul responsabilităŃii. funcŃionarilor publici şi personalului din spitalele publice şi casele de asigurări de sănătate (conflicte de interese şi incompatibilităŃi) B. principiul bunei credinŃe. principiul nesancŃionării abuzive. direct sau indirect. prin aplicarea unei sancŃiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. sunt rude de gradul I. conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susŃină reclamaŃia cu date sau indicii privind fapta săvârşită. ascunzându-i identitatea. direct sau indirect. integritatea. Cu privire la garanŃiile legale de protecŃie a avertizorilor. este prevăzut că în situaŃia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic. Dintre principiile care guvernează protecŃia avertizării în interes public sunt de amintit: principiul legalităŃii. conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică. emiterea de acte administrative sau de alta natură care servesc interese de grup sau clientelare. până la proba contrară. SecŃiunea I – Instrumente pentru monitorizarea aleşilor locali. comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecŃia avertizorului. imparŃialitatea şi eficienŃa autorităŃilor publice şi instituŃiilor publice. conform căruia autorităŃile publice. potrivit Legii nr 161/2003 – Titlul IV. sub sancŃiunea nulităŃii raportului şi a sancŃiunii disciplinare aplicate. potrivit legii. instituŃiilor publice sau altor unităŃi bugetare au obligaŃia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaŃiei profesionale. conform căruia nu pot fi sancŃionate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii. inspecŃie şi evaluare a avertizorului. principiul supremaŃiei interesului public. De asemenea. avertizorii beneficiază de protecŃie după cum urmează: a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumŃia de bună credinŃă. libera concurenŃă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice. potrivit art 46 din Codul Familiei. în proporŃie de circa 1/3. AnunŃul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorităŃii. între ei. instituŃiile publice şi celelalte unităŃi au obligaŃia de a respecta drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor. Cap II. încălcarea prevederilor privind incompatibilitatile şi conflictele de interese.

regiile autonome etc din partea cărora oficalii au beneficiat de cadouri. organizaŃiile. luarea deciziilor (participarea la luarea deciziilor) ale unor funcŃionari publici într-o perioadă dată de timp . director general. informaŃiile cu relevanŃă pentru procesul de monitorizare sunt: . alin 2 al Legii nr 161/2003 nu prevede ca înştiinŃarea să fie făcută în scris) c) documentare cu privire la datele din declaraŃiile de avere ale oficialilor locali care pot fi relevante şi în privinŃa eventualelelor situaŃii de conflicte de interese în care s-au aflat oficialii (ca de exemplu: societăŃile la care oficialii au calitatea de acŃionar/asociat/beneficiar de împrumut. experienŃa altor monitorizări realizate la nivel neguvernamental a evidenŃiat un număr relativ mare de cazuri în care oficialii au înscris în declaraŃiile de interese calităŃi/activităŃi care îi făceau incompatibili cu funcŃiile publice deŃinute şi pe care nu le-au declarat.informaŃii despre rezolvarea cererilor. c) şi d) f) reluarea corespondenŃei/contactelor cu instituŃiile/autorităŃile care au furnizat informaŃii diferite de cele rezultate din restul documentării.informaŃii despre cazurile în care funcŃionarii publici au informat despre situaŃiile de conflicte de interese în care s-au aflat (o dificultate a procesului de monitorizare constă în faptul că art 79. persoanele.declaraŃiile de interese ale oficialilor locali (din declaraŃiile de interese ale oficialilor locali pot fi obŃinute informaŃii utile şi pentru monitorizarea incompatibilităŃilor. şi clarificarea eventualelor diferenŃe sesizate şi a cauzelor acestora g) evaluarea propriu-zisă a respectării dispoziŃiilor legale privind conflictele de interese şi declaraŃiile de interese B. manager.copii de pe hotărârile (cu caracter normativ şi/sau individual) ale consiliului local sau ale consiliului judeŃean şi procesele verbale ale şedinŃelor în care acestea au fost adoptate . vicepreşedinte. actualizate şi în forma prevăzută de dispoziŃiile legale . potrivit legii 51 .2 Instrumente/metode de monitorizare a incompatibilităŃilor S-a recomandat ca documentarea eventualelor cazuri în care aleşii locali şi funcŃionarii publici s-au aflat în situaŃii de incompatibilitate (au ieşit din asemenea situaŃii) să fie făcută prin: a) cereri de informaŃii de la Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului/oficiile teritoriale ale acestuia cu privire la eventualele activităŃi comerciale ale oficialilor locali aleşi pentru a fi incluşi în procesul de monitorizare.b) cereri de informaŃii de interes public pe baza Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaŃii. informaŃiile cu relevanŃă pentru procesul de monitorizare sunt: . este necesar ca în cererile adresate ONRC să se solicite informaŃii inclusiv cu privire la eventualele funcŃii deŃinute de oficiali societăŃile comerciale – preşedinte. b) şi c) cu informaŃii publicate în presa locală şi centrală e) compararea datelor şi informaŃiilor obŃinute prin cereri de informaŃii publice – punctul b) – cu cele de la punctele a). societăŃile comerciale. servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenŃionate – potrivit modelului declaraŃiilor de avere astfel cu acesta a fost stabilit prin OUG nr 14/2005) d) completarea documentării realizată prin metodele recomandate la punctele a). s-a urmărit dacă oficialii vizaŃi de cererea de informaŃii au depus declaraŃiile prevăzute de lege.copii de pe acte administrative. administrator. în cazul monitorizării situaŃiilor de incompatibilitate. director. acte juridice ori dispoziŃii cu caracter normativ sau individual ale primarului/viceprimarului . membru al consiliului de administraŃie sau cenzor b) cereri de informaŃii de interes public pe baza Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaŃii.declaraŃiile de interese ale oficialilor locali.

companiile naŃionale. regiile autonome. o unitate administrativ-teritorială este acŃionar unic ori majoritar sau autorităŃile/instituŃiile publice cărora monitorii se pot adresa în cazurile în care au indicii că unii oficiali locali deŃin funcŃii/calităŃi care îi fac incompatibili cu poziŃia publică pe care o ocupă (prin Legea nr 371/2006 pentru modificarea Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public.informaŃii de la instituŃiile şi autorităŃile locale cu privire la interdicŃia impusă funcŃionarilor publici prin art 95. servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenŃionate – potrivit modelului declaraŃiilor de avere astfel cu acesta a fost stabilit prin OUG nr 14/2005. şi clarificarea eventualelor diferenŃe sesizate şi a cauzelor acestora g) evaluarea propriu-zisă a respectării dispoziŃiilor legale privind incompatibilităŃile C. societăŃile comerciale. rezulta că le desfăşurau/deŃineau d) completarea documentării realizată prin metodele de la punctele a). c) şi d) f) reluarea corespondenŃei/contactelor cu instituŃiile/autorităŃile care au furnizat informaŃii diferite de cele rezultate din restul documentării. institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii) Documentarea cunoaşterii şi aplicării în instituŃiile şi autorităŃile publice monitorizate a reglementărilor legale cu privire la protecŃia „avertizorului public” s-a recomandat a fi făcută prin: a) cereri de informaŃii de interes public pe baza Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaŃii.informaŃiile furnizate de regiile autonome de interes naŃional sau local. au încheiat asemenea contracte cu autorităŃile administraŃiei publice locale din care au făcut/fac parte . societăŃile comerciale aflate sub autoritatea unei autorităŃi publice centrale ori locale şi la care statul român sau. persoanele.informatii privind eventualele cazuri in care functionarii publici au fost desemnati. regiile autonome etc. un caz de incompatibilitate). sã reprezinte sau sã participe în calitate de reprezentant al autoritãŃii ori instituŃiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare“ (neconstituind. s-a recomandat inclusiv solicitarea de copii ale actelor administrative respective c) documentare cu privire la datele din declaraŃiile de avere ale oficialilor locali care pot fi relevante şi în privinŃa eventualelelor situaŃii de incompatibilitate în care s-au aflat oficialii locali (ca de exemplu: societăŃile la care oficialii au calitatea de acŃionar/asociat/beneficiar de împrumut. companiile naŃionale şi societăŃile comerciale amintite au fost introduse în categoria „autorităŃilor şi instituŃiilor publice” aflate sub incidenŃa reglementărilor referitoare la liberul acces la informaŃiile de interes public) . după caz. potrivit căruia „Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcŃionarii publici sunt soŃi sau rude de gradul I” . din declaraŃiile de avere. din partea cărora oficalii au beneficiat de cadouri. organizaŃiile. b) şi c) cu informaŃii publicate în presa locală şi centrală e) compararea datelor şi informaŃiilor obŃinute prin cereri de informaŃii publice – punctul b) – cu cele de la punctele a). informaŃiile cu relevanŃă pentru procesul de monitorizare sunt: 52 . alin 1 din Legea nr 161/2003. astfel cum acesta a fost introdus prin Legea nr 171/2004. astfel. pe care. SecŃiunea a II-a – Instrumente/metode pentru monitorizarea cunoaşterii şi implementării reglementărilor legale cu privire la protecŃia avertizorului în interes public (Legea nr 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice. potrivit art 94 al Legii nr 161/2003.informaŃiile furnizate de autorităŃile administraŃiei publice locale cu privire la contractele comerciale sau de asociere încheiate (pentru a se determina dacă consilierii locali sau consilierii judeŃeni.. având interese în societăŃile comerciale prevăzute în art 90 alin 1 al Legii 161/2003. şi sub acest aspect au existat cazuri în care s-a constatat că oficialii nu au înscris în declaraŃiile de interese activităŃi/calităŃi etc.

eventualele cazuri în care. Parlamentul României a adpotat Legea nr 144/2007 privind înfiinŃarea. SecŃiunea a III-a – Reglementări de drept substanŃial cuprinse în nou adoptata Lege nr 144/2007 privind înfiinŃarea. b) şi c) cu eventualele cazuri semnalate şi documentate de presa locală şi/sau centrală vizind autorităŃile şi instituŃiile publice din judeŃul respectiv (municipiul Bucureşti) D. s-a recomandat să fie documentate detaliat cazurile în care „avertizorii publici” reclamă încălcarea garanŃiilor legale amintite d) completarea documentării realizată la punctele a). ulterior formularii sesizărilor. şi cum anume. se desemnează persoane care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaraŃiile de interese (art 9. prin interviuri cu persoane incadrate autoritatile publice sau institutiile publice care au formulat avertizări în interes public: documentarea va viza în special respectarea de către autorităŃile şi instituŃiile publice a garanŃiilor legale pentru protecŃia „avertizorului public”.în cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice la nivelul cărora este prevăzut că personalul are obligaŃia de a depune declaraŃii de avere şi de interese. ori are atribuŃii de control. Principalele reglementări în materia declarării şi controlului averilor. a conflictelor de interese şi incompatibilităŃilor introduse prin noul act normativ sunt următoarele (în cadrul acestei secŃiuni vor fi făcute referiri la principalele chestiuni de drept substanŃial.eventuale cazuri de „bune practici” semnalate la nivelul autorităŃii/instituŃiei publice în aplicarea Legii nr 571/2004 b) documentare. inspecŃie şi evaluare a avertizorului. alin 1).eventualele cazuri în care persoane încadrate în autorităŃile publice sau instituŃiile publice – în acestea ori în instituŃiile din subordine – au făcut sesizări în interes public . Prin Lege este stabilit că verificarea privind averea dobândită în perioada îndeplinirii funcŃiilor ori demnităŃilor publice şi a conflictelor de interese şi a incompatibilităŃilor se exercită de către AgenŃia NaŃională de Integritate. au pus de acord regulamentele de ordine interioară proprii cu prevederile Legii amintite. asupra cunoaşterii şi aplicării Legii nr 571/2004.dacă au fost respectate dispoziŃiile legale potrivit cărora în situaŃia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic. ascunzându-i identitatea .dacă autorităŃile şi instituŃiile publice. direct sau indirect. documentare cu privire la eventualele cazuri cunoscute de avertizări făcute în interes public c) documentare. potrivit art 11 din Legea nr 571/2004. aspectele privind sesizarea AgenŃiei şi procedurile acesteia fiind tratate în cadrul secŃiunii „O nouă instituŃie <anticorupŃie>: AgenŃia NaŃională de Integritate” a Raportului de faŃă): a) declararea averii şi a intereselor . comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecŃia avertizorului. prefecŃii şi 53 . precum şi primarii şi viceprimarii depun declaraŃiile de interese la persoana desemnată de secretarii unităŃilor administrativ-teritoriale respective. alineatul 2 al aceluiaşi articol stabileşte responsabilul din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice care desemnează persoana la care sunt depuse declaraŃiile de avere şi de interese (relevante pentru tematica proiectului de faŃă sunt următoarele categorii de oficiali: consilierii judeŃeni şi consilierii locali. organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate. prin interviuri cu persoane incadrate autoritatile publice sau institutiile publice. în mod concret . inclusiv cu privire la eventualele deficienŃe (dar şi aspecte pozitive) pe care acestea apreciază că le prezintă actul normativ. avertizorii publici au fost sancŃionaŃi disciplinar (s-a recomandat solicitarea unui număr suficient de informaŃii pertinente din care să poată rezulta dacă sancŃiunile disciplinare au putut fi o consecinŃă a avertizărilor formulate) . organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate La data de 21 mai 2007..

funcŃiei sau activităŃii respective”. de către instanŃa competentă ca sancŃiune complementară. interdicŃia se dispune. personalul din cadrul spitalelor şi caselor de asigurări de sănătate care are această obligaŃie) .art 38.la persoana desemnată de şeful compartimentului de resurse umane sau. denumite Registrul declaraŃiilor de avere şi Registrul declaraŃiilor de interese. iar pe de alta că „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcŃie sau. prin acelaşi text este stabilit că declaraŃiile de avere şi declaraŃiile de interese „se evidenŃiază în registre speciale. după caz. cu caracter public. astfel cum a fost modificat prin OUG nr 49/2007. alin 1 prevede categoriile de persoane din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice care au obligaŃia declarării averilor şi intereselor . în Legea nr 161/2003. a conflictelor de interese şi a incompatibilităŃilor . persoanele care deŃin funcŃii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes local. alte categorii de persoane prevăzute de lege (de exemplu. acelaşi text stabileşte. persoanele prevăzute de lege au obligaŃia să depună sau să actualizeze declaraŃiile de avere şi de interese anual. pe de o parte.dacă „persoanele desemnate” sau persoana care semnează declaraŃia sesizează deficienŃe în completarea acesteia se procedează la „rectificarea declaraŃiei. cu modificările şi completările ulterioare. se procedează dacă în urma verificării prealabile rezultă „probe sau indicii temeinice” referitoare la încălcarea prevederilor legale (art 43.art 47 al Legii. în termen de cel mult 20 de zile” (art 11) . funcŃiei sau activităŃii respective. cu modificările şi completările ulterioare” . de şeful secretariatului din cadrul autorităŃilor publice.declaraŃiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcŃie ori de la data începerii activităŃii.declaraŃiile de avere şi declaraŃiile de interese se fac în scris. al societăŃilor comerciale la care autorităŃile administraŃiei publice locale au calitatea de acŃionar majoritar sau semnificativ. sunt stabilite atribuŃiile persoanelor care „asigură implementarea prevederilor legale privind declaraŃiile de avere şi de interese”. cel mai târziu la data de 15 iunie.la verificarea averilor şi a conflictelor de interese. cu excepŃia celor elective. pe proprie răspundere şi cuprind funcŃiile şi activităŃile prevăzute de Legea nr 161/2003 şi de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr 14/2005 (art 41) . de asemenea s-a dispus că persoana eliberată sau destituită din funcŃie este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcŃie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de art 39 al Legii (funcŃii şi demnităŃi publice ale căror titulari „au obligaŃia declarării averii şi a intereselor”). instituŃiilor publice sau unităŃilor din care fac parte . la solicitarea AgenŃiei. alin 1). a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaŃiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancŃionează potrivit reglementării aplicabile demnităŃii. al căror model se stabileşte prin hotărâre a Guvernului” . că dispoziŃiile privind definiŃia conflictului de interese.la persoana desemnată de secretarul cancelariei prefectului. pentru anul fiscal anterior a) verificarea averilor. prevede pe de o parte că fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ. după caz.prin art 10. în aceeaşi ordine de idei. în cazul confiscării unei părŃi din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese. precum şi a incompatibilităŃilor. funcŃionarii publici din administraŃia publică locală. dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracŃiuni. precum şi obligaŃiile ce decurg pentru persoanele supuse dispoziŃiilor legale privind conflictele de interese „sunt cele cuprinse în ConstituŃie. a încheiat un act juridic. este 54 . pe o perioadă de până la 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcŃia sau demnitatea publică respectivă. constituie abatere disciplinară şi se sancŃionează potrivit reglementării aplicabile demnităŃii.subprefecŃii . precum şi în alte acte normative” iar pe de altă parte că actualele reglementări privind regimul incompatibilităŃilor „se completează cu prevederile Legii nr 161/2003.

la solicitarea AgenŃiei. art 6 alin (3) şi (4). între care: nerespectarea obligaŃiei care revine „conducatorilor autorităŃilor. cu modificările şi completările ulterioare. 11-13. cartea I din Legea nr 161/2003. ale Legii nr 53/2003. alin (3)-(7) ale art 73. ale Legii nr 188/1999. alin (2). nedepunerea declaraŃiei de avere în termenele prevăzute de lege constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei şi declanşarea din oficiu a procedurii de control c) dispoziŃii privind reglementările aplicabile ca urmare a intrării în vigoare a noii Legi nr 144/2007 . ale Codului de procedură civilă. art 4. alin (1). art 14 alin (1).foarte relevante pentru proiectele de monitorizare a implementării legislaŃiei în materie de declarare şi control al averilor şi de conflicte de interese şi incompatibilităŃi sunt dispoziŃiile Legii nr 144/2007 cu privire la reglementările aplicabile ulterior adoptării noului act normativ (acestea sunt imperative şi se impun avute în vedere ca atare în stabilirea normei aplicabile în fiecare caz în parte). cartea I. titlul IV. cele prevăzute la art 80-110 din cap. republicată. art 21. în sfârşit. înscrisurile şi documentele” solicitate constituie contravenŃie şi „se sancŃionează cu amendă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere”. 55 . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 180/2002. 5. cei ai regiilor autonome” de a comunica inspectorului de integritate. titlul IV. art 54 alin (1) din Legea nr 393/2004. depun declaraŃii de avere şi de interese care nu corespund adevărului constituie infracŃiunea de fals în declaraŃii şi se pedepseşte potrivit Codului penal. astfel: art 54 al Legii prevede că dispoziŃiile acesteia „se completează cu dispoziŃiile Legii nr 115/1996. pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare (interdicŃia se dispune. 8. art 3 alin (2) şi (3). ale Legii nr 554/2004. 2. cu modificările şi completările ulterioare. fapta persoanelor care. informaŃiile. cap I "DispoziŃii generale". în cazul confiscării unei părŃi din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese . sintagma "comisia de cercetare" se înlocuieşte cu denumirea "AgenŃia NaŃională de Integritate". precum şi cu dispoziŃiile altor acte normative. art 60 dispune că la data intrării în vigoare a Legii se abrogă: art 1. art 74. art 20 iar în tot cuprinsul Legii nr 115/1996. în cazurile în care persoana cercetată nu mai ocupă o funcŃie sau o demnitate publică la data rămânerii definitive a actului de constatare. de către instanŃa competentă ca sancŃiune complementară. 9. cu excepŃia celor elective. cu modificările ulterioare. 22. dacă acestea nu sunt contrare prezentei legi”. precum şi cele prevăzute la art 115-117 din cap VII. III. alin (3) şi (4) ale art 76 din cap II "Conflictul de interese" şi art 112 şi 113 din cap VI "DispoziŃii comune" din titlul IV "Conflictul de interese şi regimul incompatibilităŃilor în exercitarea demnităŃilor publice şi funcŃiilor publice" al cărŃii I "Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupŃiei" din Legea nr 161/2003. un număr de modificări sunt dispuse prin art 61 cu privire la unele reglementări ale Legii nr 115/1996 – art 14. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. art 61. 35 şi 36 din Legea nr 115/1996. acelaşi articol prevede şi „că sunt şi rămân în vigoare” dispoziŃiile privind incompatibilităŃile prevăzute la art 80-110 din cap III. titlul IV. ale OrdonanŃei Guvernului nr 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor. „datele. aceasta este decăzută din dreptul de a mai ocupa o funcŃie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de lege.prevăzut că. cu intenŃie. „la solicitarea motivată a acestuia”. cartea I. art 16. instituŃiilor sau societăŃilor publice ori private.Cap VII al Legii instituie un număr de sancŃiuni. art 16 alin (2).

secŃiunea cheltuieli şi poate fi solicitat/ă în conformitate cu prevederile Legii nr.1. ActivităŃi premergătoare ori subsecvente procedurii de achiziŃii publice – autoritatea/instituŃia publică este implicată în realizarea lor ActivităŃi realizate de alte autorităŃi/instituŃii ale statului cu impact direct asupra procesului achiziŃiilor publice ActivităŃi care privesc procedura de achiziŃie publică . o prioritizare a nevoilor strategia de dezvoltare este un document cu un orizont de timp cuprins între 3 şi 5 ani trebuie să se realizeze pornind de la o analiză cost-beneficiu a direcŃiilor de acŃiune posibile A. Elaborarea/actualizarea strategiei de dezvoltare Stabilirea necesarului de resurse financiare pentru realizarea priorităŃilor A. Identificarea nevoilor ObservaŃii reprezintă un element esenŃial pentru desfăşurarea activităŃii autorităŃilor şi instituŃiilor publice Accesul la informaŃii Nota justificativă sau raportul cuprinzând nevoile identificate se utilizează la elaborarea bugetului. C. . Anexa pentru achiziŃii publice B . Nota justificativă sau referatul de aprobare a necesarului de lichidităŃi se utilizează la A. B. în mod participativ. Analiza oportunităŃii satisfacerii nevoilor identificate şi stabilirea priorităŃilor întrucât resursele disponibile sunt insuficiente pentru satisfacerea tuturor nevoilor dintr-o comunitate. 544/2001 Activitate A.G.autoritatea/instituŃia publică este implicată în realizarea lor InformaŃii publice din oficiu InformaŃii de interes public comunicabile la cerere în conformitate cu prevederile legii nr.INFORMAłII DE INTERES PUBLIC ÎN PROCESUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Legendă: A. 544/2001 Referatul de aprobare privind nevoile şi priorităŃile identificate se utilizează la elaborarea bugetului. secŃiunea cheltuieli şi poate fi solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr.2. autoritatea/instituŃia publică trebuie să se realizeze. 544/2001 Strategia de dezvoltare este un document public din oficiu.4.3.

pentru anul următor A. Adoptarea bugetului de stat se face până la data de 31 decembrie a anului curent.5. partea I A. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică. Elaborarea şi aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice (PAAP) .. Adoptarea bugetului local se face în termen de maxim 45 de zile de la publicarea bugetului de stat în Monitorul Oficial al României.7. Elaborarea şi aprobarea Programului de investiŃii (PI) se realizează în acelaşi timp cu Programul anual al achiziŃiilor publice A. fără T. secŃiunea venituri şi poate fi solicitat/ă în conformitate cu prevederile Legii nr. fără T. a contractului de achiziŃie publică este necesară în vederea stabilirii procedurii de achiziŃie publică ce va fi aplicată A.. 6 din Legea nr.. Elaborarea notei privind determinarea valorii estimate.V. Trebuie publicat obligatoriu la avizier. Trebuie publicat obligatoriu la avizier şi pe site-ul instituŃiei Programul anual al achiziŃiilor publice este informaŃie publică din oficiu. Trebuie publicat obligatoriu la avizier şi pe site-ul 57 A. pe site-ul instituŃiei şi în monitorul oficial local (publicat conform Legii 273/2006) . Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul următor se face până la finele lunii mai a anului curent.9. spre exemplu) spre cunoştinŃa publicului Bugetul de stat este informaŃie publică din oficiu. dacă acesta există Nota privind determinarea valorii estimate.Activitate ObservaŃii pentru realizarea priorităŃilor Accesul la informaŃii elaborarea bugetului.8.V.se realizează în acelaşi timp cu Programul de investiŃii .A. pentru anul următor B.A. 544/2001 Elaborarea proiectului de act normativ privind impozitele şi taxele locale intră sub incidenŃa prevederilor Art.1. 544/2001 Programul de investiŃii este informaŃie publică din oficiu.6. Ca atare el se află publicat (pe site-ul autorităŃii contractante. Legea de aprobare se publică în Monitorul Oficial al României Bugetul local este informaŃie publică din oficiu.auditorul intern al autorităŃii contractante . a contractului de achiziŃie publică poate fi solicitată în conformitate cu prevederile Legii nr.

caietul de sarcini conŃine în mod obligatoriu specificaŃii tehnice referitoare la produsele.10. este egală sau mai mare de echivalentul în lei a 750.publicarea nu creează autorităŃii contractante obligaŃia de a efectua respectiva achiziŃie publică .3.2.A. fără T.) şi în condiŃiile specifice ale pieŃei în momentul achiziŃiei se elaborează numai în cazul în care se utilizează o altă procedură decât licitaŃia Accesul la informaŃii instituŃiei A. Elaborarea proiectului de act normativ privind DocumentaŃia de atribuire intră sub incidenŃa prevederilor Art. 544/2001 C. 544/2001 AnunŃul de intenŃie este informaŃie publică din oficiu. alta decât licitaŃia deschisă sau restrânsă Publicarea anunŃului de intenŃie Nota justificativă privind aplicarea procedurii poate fi solicitată în conformitate cu prevederile Legii nr.000 Euro (produse şi servicii) şi 5.la aceasta trebuie să se Ńină seama de situaŃiile de incompatibilitate şi de conflicte de interese.V.obligatoriu în cazul contractelor cu o valoare estimată. Elaborarea notei justificative privind aplicarea procedurii. precum şi membrii juriului.membrii comisiei de evaluare. serviciile ori lucrările ce urmează a fi C. precum şi de numirea în comisie/juriu a persoanelor cu o pregătire profesională şi experienŃă relevantă în domeniu . AchiziŃii publice C. Constituirea comisiei de evaluare.Activitate ObservaŃii realizează un control „ex-ante” privind oportunitatea achiziŃiei produselor/serviciilor/ lucrărilor în cauză în relaŃie cu nevoile identificate anterior (A.) şi priorităŃile stabilite (A. Elaborarea proiectului de act normativ privind DocumentaŃia de atribuire.2.000. trebuie să semneze o declaraŃia de imparŃialitate şi confidenŃialitate înainte de deschiderea ofertelor .1.pentru celelalte contracte publicarea anunŃului de intenŃie este opŃională . . 6 din Legea nr.000 de Euro (lucrări) . Trebuie publicat obligatoriu în Monitorul Oficial. respectiv a juriului Decizia de numire a comisiei de evaluare/juriului şi declaraŃiile semnate de membri acestora pot fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 58 . partea a VI-a.1.

caietul de sarcini nu poate conŃine indicaŃii de natură a favoriza un anume potenŃial ofertant Accesul la informaŃii 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică. Ca atare trebuie publicat (pe site-ul autorităŃii contractante.5. Trebuie publicată obligatoriu în SEAP. Clarificările făcute de către autoritatea 59 C.ro şi pe site-ul propriu al instituŃiei contractante AnunŃul de participare este informaŃie publică din oficiu. Aprobarea DocumentaŃiei de atribuire intervine după trecerea termenului de cel puŃin 30 de zile prevăzut de Legea nr. Elaborarea şi transmiterea clarificărilor . DocumentaŃia de atribuire aprobată de către autoritatea contractantă poate fi solicitată de către cei interesaŃi să participe la procedură. DocumentaŃia de atribuire poate fi solicitată în conformitate cu prevederile Legii nr. Monitorul Oficial. Pentru valori mai mari de 125. odată cu anunŃul/invitaŃia de participare C. Publicarea anunŃului de participare/trimiterea invitaŃiei de participare se poate realiza numai după adoptarea DEPO C. anunŃul de participare se publică şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.ro.6. Trebuie publicat obligatoriu pe site-ul www. 544/2001 Referatul de oportunitate privind achiziŃia publică a serviciilor de publicitate media este informaŃie publică din oficiu. pe site-ul www.7.autoritatea contractantă are obligaŃia de a .publicitatepublica. După încheierea procedurii achiziŃiei publice. 52/2002 C.000. InvitaŃia de participare este informaŃie publică din oficiu. partea a VI-a AchiziŃii publice. spre exemplu) spre cunoştinŃa publicului În timpul derulării procedurii de achiziŃie publică. Întocmirea referatului de oportunitate privind achiziŃia publică a serviciilor de publicitate media este obligatoriu numai în cazul achiziŃiilor de servicii de publicitate media şi trebuie publicat.4.publicitatepublica.Activitate ObservaŃii achiziŃionate .000 de Euro (produse şi servicii) şi 5. Trebuie publicată obligatoriu în SEAP.000 de Euro (lucrări).

autoritatea contractantă are obligaŃia de a păstra confidenŃialitatea asupra conŃinutului ofertei. se depun contestaŃii etc. 544/2001 Documentele primite şi depuse de autoritatea contractantă pot fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. Pot fi obŃinute.10. Evaluarea ofertelor de către comisia de evaluare sau juriu evaluarea ofertelor poate dura mai multe zile.Activitate solicitate de operatorii economici ObservaŃii transmite răspuns la toate solicitările de clarificări.se face până la termenul prevăzut de lege pentru procedura de achiziŃii utilizată . în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinŃei respective. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor şi elementele principale ale fiecărei oferte poate fi solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr. secrete comerciale sau a informaŃiilor clasificate. 544/2001 Procesul-verbal de deschidere a ofertelor. dacă perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor . 544/2001 Raportul procedurii de atribuire poate fi solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr.9.comisia de evaluare are obligaŃia de a deschide ofertele la data şi în locul indicate în anunŃul sau în invitaŃia de participare Accesul la informaŃii contractantă pot fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. Deschiderea ofertelor C.11. 60 C. o dată cu celelalte informaŃii din dosarul achiziŃiei publice. dar şi autorităŃii contractante C. este nevoie de clarificări. 544/2001 atât de la CNSC cât şi de la autoritatea contractantă. cu excepŃia acelor elemente care sunt protejate de dreptul de proprietate intelectuală. 544/2001 C.8 Primirea ofertelor Ofertele sunt informaŃii de interes public comunicabile după încheierea procedurii achiziŃiei publice. se înaintează Consiliului NaŃional pentru SoluŃionarea ContestaŃiilor. dacă acestea sunt complexe. Rezolvarea eventualelor contestaŃii . precum şi asupra oricărei informaŃii suplimentare solicitate ofertantului şi a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale . conform procedurii din Legea nr.

Suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică ObservaŃii . remedierea încălcării altor prevederi legale în afara celor invocate de contestator. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută. a oricărei perioade afectate prin suspendare. lipsită de interes.12. . tardivă. obligarea autorităŃii contractante de a emite un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.14. a măsurilor decise de CNSC Documentele prin care se iau măsurile decise de CNSC pot fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.perioada de suspendare atrage prelungirea. în cazuri temeinic justificate) 30 de zile lucrătoare de la data primirii dosarului achiziŃiei publice de la autoritatea contractantă .în cazuri temeinic motivate şi la solicitarea uneia dintre părŃi.soluŃii ce pot fi pronunŃate de CNSC: anularea în parte sau în tot a actului atacat.Activitate C. Accesul la informaŃii Documentele primite şi depuse de autoritatea contractantă pot fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. SoluŃionarea contestaŃiilor Deciziile CNSC sunt documente publice din oficiu şi se publică pe site-ul CNSC C. cu excepŃia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac .13. Consiliul poate să dispună reluarea procedurii de atribuire. de către autoritatea contractantă. 544/2001 atât de la CNSC cât şi de la autoritatea contractantă. 544/2001 61 . C.depunerea contestaŃiei în faŃa Consiliului suspendă de drept procedura de atribuire până la data soluŃionării contestaŃiei de către Consiliu. în mod corespunzător. . respingerea contestaŃiei ca fiind nefondată. Luarea.CNSC soluŃionează contestaŃia în maxim 10 (sau.

autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică numai în cazurile prevăzute de lege şi înainte de data încheierii contractului . Monitorul Oficial.16. anunŃul de atribuire se publică şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 544/2001 C. Trebuie publicat obligatoriu în SEAP. Luarea şi comunicarea deciziei de anulare a aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică Decizia de anulare a aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică poate fi solicitată în conformitate cu prevederile Legii nr. autoritatea contractantă decide încheierea contractului . 62 C. ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaŃia. secret comercial sau informaŃii clasificate. respectiv 15 zile de la comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii trebuie publicat în cel mult 48 de zile de la data finalizării procedurii Accesul la informaŃii C.17.contractul de achiziŃie publică se semnează numai după 7. deci este informaŃie de interes public. cu excepŃia acelor elemente care sunt protejate de dreptul de proprietate intelectuală.000. . Publicarea anunŃului de atribuire a contractului de achiziŃie publică . 544/2001 AnunŃul de atribuire este informaŃie publică din oficiu. incluzând şi motivul concret care a determinat decizia de anulare .15. Poate fi solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr.000 de Euro (produse şi servicii) şi 5. în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării.în baza raportului privind procedura de atribiire întocmit de comisia de evaluare sau de juriu. partea a VI-a. precum şi pe orice altă excepŃie de procedură sau de fond. Atribuirea contractului de achiziŃie publică Contractul de achiziŃie publică face parte din dosarul achiziŃiei publice.Activitate ObservaŃii lipsită de obiect.000 de Euro (lucrări). Pentru valori mai mari de 125.decizia de anulare se comunică participanŃilor la procedură în scris. AchiziŃii publice.

cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an documentele apărute pe parcursul derulării contractului sunt accesorii la dosarul achiziŃiei publice A. rapoarte etc. Întocmirea dosarului achiziŃiei publice ObservaŃii dosarul achiziŃiei publice se întocmeşte de la începutul procedurii de achiziŃie publică şi se completează pe parcurs Accesul la informaŃii Orice document component al dosarului achiziŃiei publice poate fi solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 Raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior poate fi solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr. Primirea raportului de execuŃie a contractului .pot exista şi rapoarte de execuŃie intermediare în cazul în care plata se face eşalonat în tranşe .11. 544/2001 63 . ea nefiind astfel fundamentată A. de regulă în format electronic. comunicabile la cerere în conformitate cu prevederile Legii nr. Evaluarea modului de execuŃie a contractului InformaŃiile privind modul în care s-a executat contractul pot fi solicitate în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 544/2001 atât de la autoritatea contractantă cât şi de la ANRMAP Documentele apărute pe parcursul executării contractului (facturi şi alte documente de plată.în absenŃa documentelor elaborate pe parcursul managementului contractului şi a rapoartelor de execuŃie a contractului (finale şi/sau intermediare).raportul de execuŃie se primeşte după finalizarea execuŃiei contractului .Activitate C. Întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmiterea lui ANRMAP se întocmeşte pe baza informaŃiilor existente în dosarul achiziŃiei publice şi se transmite către ANRMAP .) constituie informaŃii de interes public.este obligatorie pentru a putea vedea dacă achiziŃia răspunde nevoilor identificate . note de predareprimire. 544/2001 Raportul de execuŃie a contractului poate fi solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 A.12.13.14.18. această evaluare nu ar mai avea sens. Managementul contractului A.

publicitatepublica. prin intermediul UnităŃii pentru Coordonarea şi Verificarea AchiziŃiilor Publice (UCVAP) şi urmăreşte verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenŃa legislaŃiei privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică .se realizează după încheierea exerciŃiului bugetar al anului financiar încheiat. pe site-ul www. eficienŃa. 544/2001 C. 544/2001 Raportul controlului administrativ extern poate fi solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr.publicitatepublica. Activitate Elaborarea raportului de evaluare a impactului achiziŃiei publice a serviciilor de publicitate media ObservaŃii este obligatoriu numai în cazul achiziŃiilor de servicii de publicitate media şi trebuie publicat. eficacitatea şi eficienŃa achiziŃiilor publice Accesul la informaŃii Raportul de evaluare a impactului achiziŃiei publice a serviciilor de publicitate media este informaŃie publică din oficiu. Auditul intern B. 544/2001 A.ro. ASPECTE PRACTICE ALE MONITORIZĂRII ACHIZIłIILOR PUBLICE LA NIVEL LOCAL ActivităŃi Identificarea nevoilor Cum ar fi bine să se întâmple Implicarea cetăŃenilor (contribuabililor) în procesul de identificare a necesităŃilor comunităŃii Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale.urmăreşte economicitatea.19. Trebuie publicat obligatoriu pe site-ul www.se exercită de către Ministerul FinanŃelor Publice.3. pe baza contului de execuŃie bugetară . Verificarea făcută de Curtea de Conturi sau Camera judeŃeană de Conturi Raportul de verificare făcut de Curtea de Conturi/Camera judeŃeană de conturi poate fi solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr.2. eficacitatea şi economicitatea .C. la cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de publicitate media este un control intern al autorităŃii contractante în ceea ce priveşte legalitatea. acolo unde acestea există) Accesul cetăŃenilor la informaŃiile privind activitatea instituŃiilor şi autorităŃilor publice este limitat şi 64 . Controlul administrativ extern B.se exercită de către ANRMAP şi are caracter administrativ (respectarea procedurilor) .15.ro Nota auditului intern poate fi solicitată în conformitate cu prevederile Legii nr.

posibilităŃile anumitor categorii de populaŃie de a plăti aceste impozite şi taxe. ci se face pornind de la nivelurile impozitelor şi taxelor din anul precedent. care. în funcŃie de resursele prevăzute în acesta Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul următor Stabilirea impozitelor şi taxelor nu ia în considerare dezvoltarea comunităŃii locale în cauză pe un orizont de timp mediu sau lung. 544/2001 privind informaŃiile de interes public) Nevoile pot fi “inventate” sau falsificate Analiza oportunităŃii satisfacerii nevoilor identificate şi stabilirea priorităŃilor Orice nevoie trebuie justificată şi verificată de o altă persoană decât cea care a identificat şi fundamentat nevoia. acolo unde acestea există) depinde mai ales de diligenŃa cetăŃenilor. în funcŃie resursele disponibile. servicii şi lucrări strict necesare. implicând în cea mai mare măsură posibilă toŃi actorii interesaŃi din cadrul autorităŃii contractante şi comunităŃii Există multe cazuri în care nevoile sunt definite. deciderea priorităŃilor de urmărit şi realizat (mai ales la nivel de investiŃii) se face după adoptarea bugetului local. pentru a se evita subiectivismul în analiză Identificarea. . autorităŃile contractante ar trebui să îşi stabilească necesarul de resurse financiare în vederea realizării acestor priorităŃi şi.impactul pe care îl are plata unor anumite niveluri de impozite asupra mediului de afaceri local Sunt puŃine autorităŃi şi instituŃii publice care au o strategie de dezvoltare În practică. cel mai adesea.ActivităŃi Cum ar fi bine să se întâmple Autoritatea contractantă trebuie să identifice categoriile de produse. evaluarea şi prioritizarea nevoilor trebuie făcută cu foarte multă atenŃie. eventual. orice nevoie trebuie să fie justificată şi fundamentată Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale. Ńinându-se cont de următoarele aspecte: . eventual cu ajustarea acestora – cel mai adesea creştere – pentru acoperirea unor „urgenŃe” Stabilirea veniturilor se face fără luarea în 65 . trebuie să apeleze la prevederile legale în materie (Ex: Legea nr. să redefinească priorităŃile Stabilirea taxelor şi impozitelor locale ar trebui să se facă în mod judicios. de un număr restrâns de persoane. prin „compilarea” informaŃiilor disponibile sau prin bifarea pe „listele” de priorităŃi anterioare Utilizarea abuzivă de către o persoană a autorităŃii pe care o exercită pentru a stabili priorităŃile Elaborarea/actualizarea strategiei de dezvoltare Stabilirea necesarului de resurse financiare pentru realizarea priorităŃilor AutorităŃile şi instituŃiile publice ar trebui să îşi desfăşoare activitatea pe baza strategiei de dezvoltare Pornind de la priorităŃile identificate. în funcŃie de necesarul de resurse financiare pentru realizarea priorităŃilor. în cadrul unui birou.

52/2003 pentru a influenŃa proiectul bugetului de stat Adoptarea bugetului local Justificarea fiecărui element de cheltuială din buget.V.ActivităŃi Cum ar fi bine să se întâmple . audituri cu caracter regulat Cuprinderea în buget a unor cheltuieli ce nu se justifică Nerespectarea sau respectarea doar pur formală a procedurii de transparenŃă prevăzută de Legea nr. a contractului de achiziŃie Estimarea valorii achiziŃiei publice trebuie să se facă luând în considerare costurile „de-a lungul vieŃii” pentru produsul. eventual mai repede. serviciul sau lucrarea ce urmează a fi Estimarea incorectă a valorii contractului de achiziŃie publică în scopul evitării publicării anunŃului de intenŃie sau aplicării unei anumite proceduri 66 . astfel încât bugetele locale să poată fi constituite şi adoptate până la începerea anului financiar (1 ianuarie) Au fost cazuri în care bugetul de stat a fost adoptat în primele luni ale anului. verificarea acestora împreună cu tot personalul. dar cu impact pozitiv asupra ocupării şi a cuantumului total al veniturilor plătite prin impozite şi taxe locale (impozite şi taxe mai mici dar mai multe) Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale.încercarea atragerii de investitori în zonă prin reduceri de impozite şi taxe.A. pentru anul în curs.. ducând astfel la adoptarea bugetelor locale aproape de jumătatea anului financiar (lunile mai-iunie) Ministerul FinanŃelor Publice nu se îngrijeşte ca perioada adoptării bugetelor locale să nu se suprapună cu perioada sărbătorilor de iarnă. 273/2006 şi Legea 52/2003 Nu se acordă o mare atenŃie proiectului de buget local deoarece se practică „moda” rectificărilor în vederea acoperirii unor „urgenŃe” Elaborarea notei privind determinarea valorii estimate. acolo unde acestea există) considerare a programării măsurilor multianuale Adoptarea bugetului de stat Adoptarea bugetului de stat în termenul prevăzut de lege. fără T. ceea ce duce la întârzieri în adoptare AutorităŃile locale nu utilizează procedura de transparenŃă prevăzută de Legea nr.

să asigure că un număr cât mai mare de operatori economici pot participa la aceasta.de exemplu. dar considerate necesare de angajaŃii acesteia (Ex: televizoare. .să asigure o eficienŃă cât mai mare a investiŃiei realizate (Ex: se poate alege alăturarea mai multor contracte referitoare la acelaşi produs/serviciu/lucrare în scopul eficienŃei . . eficacitatea şi economicitatea activităŃii autorităŃii contractante. contract de achiziŃionare a unui copiator. a consumabilelor pentru un an de zile şi a service-ului aferent. etc. sau: construirea unui hotel şi achiziŃionarea simultană a serviciilor de management a hotelului respectiv pe 10 ani de zile). acolo unde acestea există) Divizarea sumelor disponibile şi încadrarea lor pe coduri CPV diferite astfel încât să fie evitate anumite proceduri (Ex: licitaŃia deschisă sau restrânsă) În unele cazuri programul de investiŃii prevede achiziŃionarea unor articole cu mai puŃină relevanŃă pentru eficienŃa.ActivităŃi publică achiziŃionată Cum ar fi bine să se întâmple Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale.) Necorelarea programului de investiŃii cu proiectele de valorificare a concesiunilor sau cu parteneriatul public-privat În funcŃie de costurile estimate se decide asupra procedurii de achiziŃie publică ce urmează a fi utilizată Elaborarea şi aprobarea Programului de investiŃii (PI) Programul de investiŃii ar trebui elaborat pornindu-se de la nevoile identificate şi priorităŃile stabilite Elaborarea şi aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice (PAAP) Evitarea contactelor „preferenŃiale” cu potenŃialii furnizori.să fie cât mai transparentă cu putinŃă SalariaŃii sau oficialii din sectorul public sunt influenŃaŃi sau par a fi influenŃaŃi de interese personale atunci când întocmesc programul anual al achiziŃiilor publice Utilizarea preponderentă a procedurilor de negociere cu o singură sursă sau cerere de oferte. în vederea „direcŃionării” resurselor financiare existente către anumite persoane Divizarea sumelor disponibile şi încadrarea lor pe coduri CPV diferite astfel încât să fie evitate anumite proceduri (Ex: licitaŃia deschisă sau restrânsă) Elaborarea programului anual al achiziŃiilor de către persoane care nu cunosc procedura legală în acest 67 . calculatoare ultra-performante pentru persoane care nu ştiu să lucreze pe calculator. prestatori sau executanŃi Alegerea procedurii de achiziŃie publică astfel încât: .

ActivităŃi Cum ar fi bine să se întâmple Realizarea de acorduri pentru formarea de asociaŃii contractante între mai multe autorităŃi contractante. acolo unde acestea există) sens. respectiv a juriului Membrii comisiei de evaluare trebuie să nu se afle. prin numirea lor în cadrul comisiei. astfel încât programul nu cuprinde toate elementele cerute de lege şi/sau necesare unei judicioase repartizări a banilor publici Procedurile de achiziŃie sunt planificate în timp fără luarea în considerare a termenelor prevăzute de lege pentru fiecare procedură în parte Elaborarea notei justificative privind aplicarea procedurii. astfel încât să se evite aplicarea obligaŃiei de a publica un anunŃ de intenŃie Publicarea anunŃului de intenŃie Constituirea comisiei de evaluare. în situaŃii de incompatibilitate sau conflict de interese Membrii comisiei de evaluare trebuie să aibă o pregătire Deşi se cunosc situaŃiile de incompatibilitate sau conflict de interese existente. în unele cazuri estimările nu sunt făcute în mod corect. alta decât licitaŃia deschisă sau restrânsă Verificarea corectitudinii folosirii procedurii şi menŃionarea în Notă a elementelor de fapt care justifică aplicarea prevederilor legale specifice respectivei proceduri Publicarea anunŃului de intenŃie se poate face pentru toate achiziŃiile. în scopul obŃinerii de economii prin creşterea valorii contractului Cunoaşterea cât mai bună a pieŃei în scopul redactării unor documente cât mai competitive (folosind în acest sens şi datele adunate în cadrul autorităŃii contractante privind contractele derulate anterior sau recurgând la consultanŃă de specialitate din afara autorităŃii contractante) Calcularea calendarului procedurii astfel încât să fie lăsat suficient timp la dispoziŃie ofertanŃilor pentru pregătirea ofertei Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale. dar nu conŃine şi elementele de fapt care impun/recomandă aplicarea prevederilor legale respective În practică. unele persoane sunt numite în comisia de evaluare/ juriu Unele persoane ajung membri în comisii de 68 . de obicei. trimitere la anumite articole din lege. nu numai pentru cele pentru care este obligatorie Estimarea valorii contractelor ar trebui să fie cât mai realistă posibil Nota explicativă face.

dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaŃiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenŃa Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat. de a fi ofertant. sub sancŃiunea excluderii din procedura de atribuire Contractantul nu are dreptul de a angaja cu carte de muncă sau prin convenŃie civilă. ofertant asociat sau subcontractant. persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentaŃiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauză Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale. în calitate de operator economic. ofertant asociat sau subcontractant. ci lasă la latitudinea celui propus să declare aceste situaŃii 69 . în scopul îndeplinirii contractului de achiziŃie publică. obŃinerea de asistenŃă (tehnică şi juridică) de către autoritatea contractantă în legătură cu obiectul cererii de confidenŃialitate şi modalităŃile prin care se pune în practică principiul confidenŃialităŃii Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaŃiei de atribuire are dreptul. acolo unde acestea există) evaluare/jurii doar pentru că nu mai există alte persoane cu disponibilitate de timp sau nu mai sunt persoane care să nu fie în incompatibilitate sau conflict de interese Persoana care face propuneri privind persoanele care ar urma să facă parte din comisia de evaluare/juriu nu verifică situaŃiile de incompatibilitate.ActivităŃi Cum ar fi bine să se întâmple profesională şi experienŃă relevantă în domeniu Semnarea declaraŃiei de confidenŃialitate de către membrii comisiei de evaluare sau ai juriului înainte de deschiderea ofertelor În caz de dubiu asupra prevederilor legale. ofertant.

sau par a fi influenŃaŃi de interese personale atunci când întocmesc DocumentaŃia de atribuire SpecificaŃiile tehnice pot fi redactate în favoarea unui anumit operator economic. dacă acest lucru nu este posibil. organelor de control intern Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale. mărci de fabrică sau comerŃ. Ar trebui să se facă referire. acolo unde acestea există) PreŃul la care se poate achiziŃiona DocumentaŃia de atribuire depăşeşte costul efectiv al copierii acestuia SalariaŃii sau oficialii din sectorul public sunt influenŃaŃi. Redactarea specială a caietului de sarcini. informaŃii în avans fiind oferite în acest sens. la standarde naŃionale sau standarde internaŃionale la care România este parte.ActivităŃi Elaborarea proiectului de act normativ privind DocumentaŃia de atribuire. în cazul indicării unor mărci de fabrică sau de comerŃ este obligatorie adăugarea sintagmei „sau echivalent” Criteriile se calificare şi selecŃie prevăzute în DocumentaŃia de atribuire trebuie concepute încât să nu avantajeze anumiŃi operatori economici DocumentaŃia de atribuire ar trebui pusă la dispoziŃie în format electronic. cu potenŃialii ofertanŃi va avea ca scop doar informarea acestora pentru a putea înainta oferte optime pentru autoritatea contractantă Trimiterea imediată către toŃi participanŃii a oricăror alte informaŃii relevante Precizarea faptului că informaŃiile marcate drept confidenŃiale pot fi comunicate. cu respectarea principiului confidenŃialităŃii. 52/2003 Trebuie evitate acele prevederi care restrâng concurenŃa. licenŃe de fabricaŃie sau a oricăror alte cerinŃe. în măsura posibilului. după caz. atât prin SEAP cât şi pe pagina de web a autorităŃii contractante Eventuala comunicare. fiind oferite informaŃii în avans. Realizarea specificaŃiilor tehnice pentru un nou contract prin adaptarea specificaŃiilor unui contract deja existent în scopul favorizării unui anumit ofertant. la cerere. care au ca efect favorizarea unuia sau mai multor ofertanŃi 70 . procedee speciale. prin inserarea de specificaŃii tehnice care indică o anumită origine/sursă. brevete de invenŃie. şi trebuie să fie elaborată cu respectarea procedurii de transparenŃă prevăzută de Legea nr. prezentate într-un mod clar şi concis. Cum ar fi bine să se întâmple DocumentaŃia de atribuire trebuie să includă toate informaŃiile relevante cerute de lege. fără costuri.

motivul pentru care se face o achiziŃie . pentru eliminarea arbitrariului în decizia de invitare pentru ofertare AnunŃurile sau invitaŃiile de participare ar trebui să fie făcute publice nu numai în SEAP.obiectivele urmărite prin realizarea achiziŃiei respective . 52/2003 Aprobarea DocumentaŃiei de atribuire se face de multe ori fără respectarea procedurilor de transparenŃă prevăzute de Legea nr.ActivităŃi Cum ar fi bine să se întâmple sau extern. DocumentaŃia de atribuire ar trebui verificată de către o altă persoană pentru a se stabili corectitudinea modului în care a fost realizată DocumentaŃia de atribuire trebuie adoptată numai după respectarea procedurilor de transparenŃă prevăzute de Legea nr.publicitatepublica.informaŃiile furnizate potenŃialilor ofertanŃi. organelor de urmărire penală şi instanŃelor judecătoreşti. acolo unde acestea există) Aprobarea DocumentaŃiei de atribuire După pregătire. în funcŃie de prevederile legale în vigoare Oferirea de informaŃii către ofertanŃi pentru ca aceştia să precizeze acele părŃi ale ofertei pe care le doresc să fie păstrate confidenŃiale Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale. nu conŃine informaŃiile relevante cerute de lege Publicarea anunŃului de participare/trimiterea invitaŃiei de participare Folosirea procedurilor „deschise”. 52/2003 Întocmirea referatului de oportunitate privind achiziŃia publică a serviciilor de publicitate media Referatul de oportunitate este un document obligatoriu de întocmit şi publicat o dată cu anunŃul/invitaŃia de participare ConŃinutul referatului de oportunitate trebuie să fie relevant în ceea ce priveşte: . referatul de oportunitate este declarat act intern (a se vedea anunŃurile postate pe site-ul www. JOUE şi Monitorul Invitarea selectivă a potenŃialilor ofertanŃi. în cadrul procedurilor cu grad redus de transparenŃă 71 . atunci când se face.ro) sau. astfel încât aceştia să depună oferte cât mai bune pentru autoritatea contractantă De cele mai multe ori.

Până la acest moment plicurile în care au fost depuse ofertele trebuie păstrate închise Invitarea ofertanŃilor la deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor în şedinŃă publică ŞedinŃa de deschidere a ofertelor nu este publică OfertanŃii sunt descalificaŃi în timpul şedinŃei de deschidere a ofertelor pentru alte motive decât faptul că au fost depuse după data si ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunŃul de participare sau că nu sunt însoŃite de garanŃia de participare astfel cum a fost solicitată în 72 . vor fi folosite criterii obiective de selectare a operatorilor economici Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale. dar şi alte informaŃii relevante şi utile pentru ofertanŃi În cazul unor proceduri ce nu presupun anunŃuri. acolo unde acestea există) Elaborarea şi transmiterea clarificărilor solicitate de operatorii economici Oferirea în mod nediscriminatoriu de informaŃii şi clarificări tuturor participanŃilor Oferirea clarificărilor într-un timp cât mai scurt de la primire Oferirea unor informaŃii detaliate unor potenŃiali ofertanŃi în defavoarea celorlalŃi Primirea ofertelor AtenŃie la posibile firme fantomă sau adresele acestora Încurajarea primirii ofertelor Respingerea ofertelor pe motiv că acestea nu au ajuns la timp. deşi vina aparŃine unui angajat al autorităŃii contractante care nu a adus în timp util plicurile cu oferte Procesul de primire a ofertelor este utilizat de aşa natură încât determină limitarea competiŃiei Deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor trebuie făcută la data şi în locul menŃionate în anunŃul/invitaŃia de participare. cum ar fi:publicarea pe site-ul web al autorităŃii contractante AnunŃ trebuie să cuprindă toate elementele cerute de lege. ci şi prin cât mai multe mijloace.ActivităŃi Cum ar fi bine să se întâmple Oficial al României.

ActivităŃi

Cum ar fi bine să se întâmple Comunicarea către ofertanŃi procesului verbal al deschiderii ofertelor

Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale, acolo unde acestea există) documentaŃia de atribuire

Deşi membrii comisiei de evaluare semnează declaraŃii de confidenŃialitate, totuşi există informaŃii Respectarea de către toate persoanele care iau contact care sunt dezvăluite cu ofertele a confidenŃialităŃii acelor părŃi ale ofertei în legătură cu care s-a făcut precizarea că se doreşte să fie păstrate confidenŃiale FuncŃionarii sau angajaŃii publici răspunzători de achiziŃia publică respectivă trebuie să anunŃe potenŃialele conflicte de interese în care se pot afla în relaŃie cu ofertanŃii Evaluarea ofertelor de către comisia de evaluare sau juriu Evaluarea este realizată de o comisie de evaluare, numită anterior iniŃierii procedurii, compusă din persoane cu cunoştinŃe temeinice în domeniu şi care respectă regulile etice impuse de lege Chiar dacă au cunoştinŃe în domeniu, membrii comisiei de evaluare trebuie pregătiŃi înainte (training), astfel încât să se asigure o evaluare unitară Evaluarea trebuie făcută în mod obiectiv şi în funcŃie doar de criteriul de atribuire şi, respectiv, a factorilor de evaluare şi algoritmului de calcul/ponderilor enunŃate în documentaŃie Dialogul/negocierea cu operatorii economici va fi făcută cu profesionalism şi în mod etic, de preferinŃă de o echipă de cel puŃin două persoane cu pregătire atât în domeniul achiziŃiilor, cât şi în cel al negocierilor Control strict şi audit al procesului de negociere. Nu Procesul de evaluare este utilizat de aşa manieră încât determină numai limitarea competiŃiei Un algoritm de calcul secret sau prezentat evaziv favorizează modificarea factorilor de evaluare sau a ponderii acestora după termenul de depunere a ofertelor, în scopul de a favoriza un anumit ofertant Factorii de evaluare nu sunt obiectivi şi cuantificabili şi pot induce în eroare membrii comisiei de evaluare. Acelaşi aspect este valabil atunci când membri comisiei de evaluare nu au suficiente cunoştinŃe tehnice Deşi criteriile de evaluare sunt obiective, membrii comisie de evaluare/negociere/juriului fac înŃelegeri privind modul de notare OfertanŃii favorizaŃi/preferaŃi pot primi informaŃii utile pentru procesul de dialog/negociere
73

ActivităŃi

Cum ar fi bine să se întâmple trebuie permis niciodată unei singure persoane să poarte negocierile

Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale, acolo unde acestea există) Atribuirea de contracte în mod frecvent: unii ofertanŃi câştigă în mod frecvent, uneori în mod exclusiv, licitaŃii organizate de aceeaşi autoritate contractantă Unii participanŃi sunt discriminaŃi datorită faptului că au contestat actele autorităŃii contractante Autoritatea contractantă nu comunică documentele către CNSC, conducătorul acesteia fiind pasibil de amendă

Rezolvarea eventualelor contestaŃii

ParticipanŃii care depun contestaŃii nu trebuie să fie în nici un mod discriminaŃi în cadrul procedurii respective sau în cadrul oricăror proceduri ulterioare Trimiterea fără întârziere a dosarului de achiziŃie publică către CNSC

Suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică

Suspendarea procedurii de atribuire până la data soluŃionării contestaŃiei de către CNSC

Procedura nu este suspendată Contractul este încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire, fiind deci lovit de nulitate absolută

SoluŃionarea contestaŃiilor

Respectarea termenelor impuse de CNSC

„SancŃionarea” ofertanŃilor care depun contestaŃii prin „şicanarea” lor în cadrul altor achiziŃii publice desfăşurate de respectiva autoritate contractantă Măsurile cerute de CNSC nu sunt puse în aplicare sau sunt puse în aplicare cu întârziere

Luarea, de către autoritatea contractantă, a măsurilor decise de CNSC Atribuirea contractului de achiziŃie publică

Comunicarea actelor adoptate în aplicarea hotărârii CNSC

Semnarea contractului după 7, respectiv 15 zile de la comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii Utilizarea unui contract adaptat fiecărei achiziŃii în parte Numerotarea în serie şi marcarea paginilor ce formează

Semnarea contractului mai repede decât termenele prevăzute de lege Negocierea de extinderi la termenul contractual, stabilirea unor clauze contractuale în favoarea contractantului, pierderea/ tăinuirea unor documente,
74

ActivităŃi contractul

Cum ar fi bine să se întâmple

Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale, acolo unde acestea există) etc. Modificarea specificaŃiilor după atribuirea contractului şi acceptarea creşterilor de preŃ în mod nejustificat, schimbări ale cerinŃelor referitoare la cantitate şi calitate Acceptarea de devieri de la cantitatea, calitatea sau termenele agreate, falsificarea documentelor de recepŃie, furnizarea de adrese de livrare fictive, etc. Acceptarea la plată a unor activităŃi nefinalizate, antedatarea facturilor, plata dublă, etc.

Evaluarea riscurilor contractului şi evitarea costurilor inutile Contractul va cuprinde o reflectare corectă a drepturilor şi obligaŃiilor părŃilor Evitarea plasării autorităŃii contractante într-o poziŃie în care să fie obligată să continue relaŃiile contractuale cu acelaşi contractant după încheierea contractului În măsura în care sunt elemente de confidenŃialitate în cadrul contractului, acestea vor fi menŃionate ca atare în contract, precizându-se în clauza de confidenŃialitate şi modalităŃile particulare de protecŃie a informaŃiilor respective Publicarea anunŃului de atribuire a contractului de achiziŃie publică AnunŃul de atribuire se publică în SEAP, Monitorul Oficial al României, respectiv Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Raportul anual conŃine datele corecte, preluate din dosarele achiziŃiilor publice

AnunŃul de atribuire nu este publicat în SEAP, Monitorul Oficial al României, respectiv Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Nu se transmite către ANRMAP raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior Raportul anual conŃine informaŃii inventate sau presupuse Raportul anual nu se transmite în termenul legal

Întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmiterea lui ANRMAP

Managementul contractului

Contractul trebuie administrat în scopul producerii celor mai bune rezultate posibile

Contractul semnat se modifică fără a avea la bază un referat/o notă justificativă

75

Audit cu caracter regulat Instituirea. note de comandă. termene livrare. iar plata se face în tranşe. nu se acceptă modificări la contract din momentul semnării lui. la nivel de autoritate contractantă a unor proceduri privind desfăşurarea recepŃiilor. inventarierea produselor. acceptarea cererilor de plată. nu trebuie să se vireze o nouă tranşă înainte de efectuarea recepŃiei produselor/lucrărilor. de primirea Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale.ActivităŃi Cum ar fi bine să se întâmple Ca regulă generală. acolo unde acestea există) 76 . recepŃia. însă numai în baza unui referat/unei note justificative Contractul poate fi reziliat în cazul în care el nu mai oferă cea mai bună valoare pentru banii investiŃi Separarea atribuŃiilor privind: comanda. precum şi auditarea acestor procese Confruntarea datelor înscrise pe factură şi documente suport cu contractul: specificaŃii. În cazuri excepŃionale. listă de preŃuri. etc. solicitările de modificări ale contractului trebuie fundamentate şi justificate. Toate documentele aferente managementului contractului este bine să fie introduse în dosarul achiziŃiei publice În cazul în care contractul a fost prevăzut a se realiza pe o perioadă mai mare de timp. efectuarea plăŃilor. O schimbare de specificaŃie nu înseamnă întotdeauna o schimbare de preŃ Dacă este cazul se pot face modificări ale contractului.

identificând modificările intervenite şi determinând cauzele lor Rezultatele evaluării să fie folosite în următoarele cicluri de achiziŃii publice. el să cuprindă şi alte documente care Ńin de managementul contractului Comunicarea la cerere a informaŃiilor publice conform prevederilor Legii 544/2001 a accesului la informaŃiile de interes public Dosarul achiziŃiei publice nu conŃine toate informaŃiile cerute de lege Sunt invocate nereal excepŃii privind comunicarea către public a documentelor din dosarul achiziŃiei publice Evaluarea modului de execuŃie a contractului Evaluarea să aibă în vedere întreaga achiziŃie. Evaluarea nu se realizează 77 . Un aspect pozitiv ar fi ca. în afara documentelor obligatorii prevăzute de lege. acolo unde acestea există) Întocmirea dosarului achiziŃiei publice Dosarul achiziŃiei publice se întocmeşte de la începutul procedurii şi se completează pe parcurs.ActivităŃi Cum ar fi bine să se întâmple rapoartelor intermediare etc. a accesului la informaŃiile de interes public Posibile abateri de la situaŃia de dorit (inclusiv de la prevederile legale. Datele strânse în timpul administrării vor fi structurate şi păstrate în baze de date ce permit analiza şi furnizarea de informaŃii pentru viitoarele achiziŃii publice Comunicarea la cerere a informaŃiilor publice conform prevederilor Legii 544/2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful