DOGV - Num. 3.

593

1999 09 29

16053

Conselleria de Justicia i Administracions Publiques

DECRET 15611999, de 17 de setembre, del Govern Valencia, pel qual s 'aprova el Pia Especial davant del Rise d'Inundacions a la Comunitat Valenciana. [1999/8250]

La Norma Basica de Proteccio Civil, aprovada pel Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, en us de l'habilitacio legal conferida per l'article 8 de la Llei 2/1985, de 21 de gener, de Proteccio Civil, defineix els ambits en que han d'exercir-se les responsabilitats i competencies de les diferents administracions publiques en la indicada materia i, per altra part, conte les directrius essencials per a l'elaboracio dels plans territorials i dels plans especials, per sectors d'activitat, tipus d'emergencia 0 activitats concretes.

D'acord amb allo establit en la dita norma, es va elaborar el Pia Territorial d'Emergencia de la Comunitat Valenciana, que va ser aprovat pel Decret 24311993, de 7 de desembre, del Govern Valencia, en exercici de les competencies concurrents amb l'Estat en materia de protcccio civil, iamb respecte als limits fixats en l'article 30 de la Constitucio, I' Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana i els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Rcgim Local, tot aixo d'acord amb cls criteris de distribucio competencial establits per a dita materia, per la Sentencia del Tribunal Constitucional num. 1111990, de 19 de julio!.

La Directriu Basica de Planificacio de Proteccio Civil davant del Rise d'Inundacions, aprovada mitjancant Acord del Consell de Ministres de 9 de desembre de 1994, i publicada mitjancant Resolucio de 31 de gener de 1995, estableix el contingut a que han d'ajustar-se els plans especials que elaboren les comunitats autonomes.

D'acord amb allo establit en la citada directriu basica, s'ha elaborat el PIa Especial de la Comunitat Valenciana, que estableix les linies d'actuaci6 dels serveis que intervenen, garantint I'actuacio rapida, eficac i coordinada dels recursos publics i privats per a fer front a les inundacions que afcctcn cl tcrritori dc la Comunitat Valenciana.

Per tot aixo, de conformitat amb les atribueions previstes pels articles 38 i concord ants de la Llci 5/1983, de 30 de dcsembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencia, previ informe favorable de la Comissi6 de Proteeci6 Civil de la Comunitat Valenciana, de 22 de febrer de 1999, aixi com la seua homologaci6 per la Comissio Permanent de la Comissio Nacional de Proteccio Civil de 23 de marc de 1999, i conforme amb el Consell Juridic Consultiu, a proposta del conseller de Justicia i Administracions Publiques, previa deliberacio del Govern Valencia, en la reunio del dia 17 de setembre de 1999,

DECRETE

Article unic

Aprovar el PIa Especial davant del Rise d'Tnundacions a la Comunitat Valenciana, que s'incorpora com annex del present Decret, de conformitat amb el punt 6 de la Norma Basica de Protecci6 Civil, aprovada pel Reial Decret 407/1992, de 24 d'abri1.

DISPOSICIO ADDICIONAL

EI present Pia Especial davant del Rise d'lnundacions en la Comunitat Valenciana ha sigut homologat per la Comissi6 Permanent de la Comissi6 Nacional de Protecci6 Civil, de conformitat amb allo establit en I' article 11 de la Llei 211985, de 21 de gener, sobre Protecci6 Civil, mitjancant Acord de 23 de marc de 1999.

Conselleria de Justicia y Administraciones Publicas

DECRETO 15611999, de 17 de septiembre, del Gobierno Valenciano, pOI' el que se aprueba el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana. [1999/8250]

La Norma Basica de Proteccion Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, en uso de la habilitaci6n legal conferida por el articulo 8 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Proteeei6n Civil, define los ambitos en que han de ejereerse las responsabilidades y eompetencias de las diferentes Administraciones Publicas en la indicada materia y, por otra parte, contiene las directrices esenciales para la elaboracion de los planes territoriales y de los planes especiales, por sectores de actividad, tipos de ernergencia 0 actividades concretas.

De acuerdo con 10 establecido en dicha norma se elaboro el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valeneiana, que fue aprobado por el Decreto 243/1993, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano, en ejercicio de las competencias concurrentes con cl Estado, en materia de protccei6n civil, y con rcspcto a los limites fijados en el articulo 30 de la Constitucion, el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana y los articulos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Rcguladora de las Bases de Regimen Local, todo ella de acuerdo con los criterios de distribucion competencial establecidos en dieha materia, por la Senteneia del Tribunal Constitucional n? 11/1990, de 19 de julio.

La Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aprobada mediante Aeuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994, y publicada mediante Resolucion de 31 de enero de 1995, establece el contenido al que deben ajustarse los Planes Especiales que elaboren las Comunidades Aut6nomas.

De acuerdo con 10 establecido en la citada Directriz Basica, se ha elaborado el Plan Especial de la Comunidad Valenciana, que establece las lineas de actuacion de los servicios intervinientes, garantizando la actuacion rapida, eficaz y coordinada de los recursos publicos y privados para haccr frentc a las inundaciones que afecten al territorio de la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, de eonformidad con las atribueiones previstas por los articulos 38 y concordantcs de la Ley 5/1983, de 30 de dicicmbre, de la Generalitat Valenciana, de Gobierno Valenciano, previo informe favorable de la Comisi6n de Protecci6n Civil de la Comunidad Valenciana de 22 de febrero de 1999, asi como su Homologacion por la Comision Permanente de la Comision Nacional de Proteccion Civil de 23 de marzo de 1999, y conforme con el Consejo Juridico Consultivo, a propuesta del conseller de Justicia y Administraciones Publicas, previa deliberacion del Gobierno Valenciano, en la reunion del dia 17 de septiembre de 1999,

DrSPONGO

Articulo unico

Aprobar el Plan Especial ante el Riesgo de Tnundaciones en la Comunidad Valenciana, que se incorpora como anexo del presente Deereto, de conformidad con el Punto 6 de la Norma Basica de Proteccion Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de ahri1.

DISPOSICION ADICIONAL

EI presente Plan Especial ante el Riesgo de lnundaciones en la Comunidad Valeneiana ha sido homologado por la Comision Permanente de la Comision Nacional de Proteccion Civil, de conformidad con 10 estableeido en el articulo 11 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Proteccion Civil, mediante Acuerdo de 23 de marzo de 1999.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16054

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

DISPOSICIONS FINALS

Prim era. Habilitaei6 normativa

Es faculta el eonseller de Justicia i Administracions Publiqucs per a realitzar quantes actuaeions i dictar totes les disposicions que siguen necessaries per al desenvolupament i aplicaci6 d'aquest deeret.

Segona. Entrada en vigor

EI PIa Especial davant del Rise d'Inundacions en la Comunitat Valcnciana cntrara en vigor el matcix dia de la seua publieaei6 en el Diari Oficial de la Generalitat Valeneiana.

Valencia, 17 de setembre de 1999

El president de la Generalitat Valenciana, EDUARDO ZAPLANA HERNA:\IDEZ-SORO

El conseller de Justicia i Administracions Publiqucs, SERAFiN CASTELLANO G6MEZ

PLA ESPECIAL DAVANT EL RISC D'INUNDACIONS A LA COMUKTT AT VALENCTANA

DOCUMENT I: Fonaments Sumari

1. INTRODUCCI6

2. OBJECTE I AMBIT 2.I.OHJECTE

2.2. AMBIT

3. MARC LEGAL I COMPETENCIAL 3.1. MARC LEGAL

3.2. MARC COMPETENCIAL

3.2.1. Del Pia Especial Davant el Rise d'Inundacions a la Comunitat Valen-

ciana

3.2.2. Dels plans d' Actuaci6 Municipals davant el Rise d'Inundacions 3.2.3. Els plans d'Erncrgcncia d'Embassarncnts

4. ELS PLANS D'ACTUACI6 MUNICIPAL

4.1. CONCEPTE

4.2. FUNCTONS

4.3. CONTI:\IGUT MiNIM

5. ELS PLANS D'EMERGENCIA D'EMBASSAMENTS 5.1. CONCEPTE

5.2. CLASSIFICACI6 DELS EMBASSAMENTS EN FUNCI6 DEL RISC POTENCIAL. EMBASSAMENTS QUE HAN DE DISPOSAR DE PLA D'EMERGENCIA

5.2.1. Classificacio dels embassaments en Iuncio del rise potencial 5.2.2. Embassaments que han de disposar de Pia d'Ernergencia 5.3. FUNCIONS

5.4. CONTI:\IGUT MiNIM 6. DEFINICIO:\lS

DOCUMENT II: Analisi del rise

1. ASPECTES GENERALS

1.1. LA DISPOSICI6 DEL RELLEU

1.2. APROXTMACT6 AI, CUM A DE LA COMUNTTAT VALENCTANA 1.3. TIPOLOGIA DE LES INUNDACIONS

1.3 .1. Vall fluvial

1.3 .2. Con aluvial

1.3.3. Desaparicions de llit

1.3.4. Endorreismes i semiendorreismes 1.3 .5. Marj als

1.3.6. Planes d' inundacio

2. CRITERIS PER A L' ANALISI DEL RISC

2.1. ANALISI DE LES ZONES AFECTADES PER I:\IUNDACIONS 2.2. ANALISI DEL RISC

3. ZONES I:\IUNDABLES DETECTADES 3.1. PRoviNCIA DE CASTELL6

3.2. PRoviNCIA DE VALENCIA

3.3. PRoviNCIA 0' ALACANT

DISPOSICIONES FINALES

Prim era. Habilitaei6n normativa

Sc facuIta al eonseller de Justicia y Administraciones Publicas para realizar cuantas actuaeiones y dictar todas las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de este decreto.

Segunda. Entrada en vigor

EI Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valcnciana cntrara en vigor cI mismo dia de su publieaei6n en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, a 17 de septiembre de 1999

El presidente de la Generalitat Valenciana, EDUARDO ZAPLANA HER:\IANDEZ-SORO

El conseller de Justicia y Administraciones Publicas, SERAFiN CASTELLANO G6MEZ

PLAN ESPECIAL ANTE EL RTESGO DE INLrlDACIONES EN LA COMUN[[)AD V ALENCTANA

DOCUMENTO I: Fundamentos Sumario

I. INTRODUCCI6N

2. OBJETO y AMBITO 2.1. OHJETO

2.2. AMBITO

3. MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL 3.1. MARCO LEGAL

3.2. MARCO COMPETENCIAL

3.2.1. Del Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones en la Comunidad

Valenciana

3.2.2. De los Planes de Actuaci6n Municipales ante el riesgo de Inundaciones 3.2.3. Los Planes de Emergencia de Presas

4. LOS PLANES DE ACTUACION MU:\IICIPAL 4.1. CONCEPTO

4.2. FUNCTO:\lES

4.3. CONTENIDO Mi:\lIMO

5. LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS 5. I. CONCEPTO

5.2. CLASIFICACI6N DE LAS PRES AS EN FUNCI6N DEL RIESGO POTENCIAL. PRESAS QUE HAN DE DISPONER DE PLAN DE EMERGENCIA

5.2.1. Clasificacion de las presas en funcion del riesgo potencial. 5.2.2. Presas que han de disponer de Plan de Emergencia

5.3. FUNCIO:\lES

5.4. CONTENIDO Mi:\lIMO 6. DEFINICIONES

DOCUMENTO II: Analisis del riesgo

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. LA DISPOSICI6N DEL RELIEVE

1.2. APROXTMACT6N AI, CUMA DE LA COMUNIDAD VALENCTANA 1.3. TIPOLOGiA DE LAS INUNDACIONES

1.3.1. Valle fluvial

1. 3 .2. Cono aluvial

1.3.3. Desapariciones de cauce

1.3.4. Endorreismos y semiendorreismos 1.3.5. Marjales

1.3.6. Llanos de inundacion

2. CRITERIOS PARA EL ANALISIS DEL RIESGO

2.1. ANALISIS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR INU:\IDACIO:\lES 2.2. A:\IALISIS DEL RIESGO

3. ZONAS INU:\IDABLES DETECT ADAS 3.1. PROVINCIA DE CASTELL6:

3.2. PROVINCIA DE VALENCIA

3.3. PROVINCIA DE ALICANTE

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16055

4. EL RISC D'INUNDACIONS: SUPERFICIE, USOS DEL SOL

POBLACI6 AFECTADA

4.1. RESULTATS PER SUPERFICIE

4.2. SUPERFICIE INUNDABLE EN FUNCI6 DEL RISC 4.3. POBLACI6 AFECT ADA

4.4. MUNICIPIS AMB RISC

5. CATALEG DE PUNTS CONFLICTIUS

6. RISCOS GEOLOGICS ASSOCIATS ALES PRECIPITACIONS INTENSES: LLISCAMENTS I SOLSIDES

DOCUMENT III: Estructura i organitzaci6

1. CLASSIFICACIO D'EMERGENCIES: I'ASES DE PREEMERGEN-

CIA.

EMERGENCIA I NORMALITZACI6 1.1. FASE DE PREEMERGENCIA

1.1.1. Alerta derivada d'avis meteorologic 1.1.2. Seguiment pluviohidrologic

1.2. FASE D'EMERGENCIA

1.2.1. Situacio 0

1.2.2. Situacio 1

1.2.3. Situacio 2

1.2.4. Situacio 3

1.3. FASE DE NORMALTTZACI6

2. ESTRUCTURA ORGANITZA TIV A

3. ELS CENTRES DE COORDINACIO OPERA TIVA (CECOP)

4. CENTRE DE COORDINACI6 OPERAl'l VA INTEGRAI' (CECOPI)

5. DIRECCIO DEL PLA ESPECIAL. COMITE DE DIRECCIO 5.1. DIRECTOR DEL PLA. COMITE DE DIRECCI6

5.2. FUNCIONS DEL DIRECTOR DEL PLA I DEL COMHi! DE

DIRECCI6

6. COMITE ASSESSOR 6.1. COMPOSICIO

6.2. FUNCIONS

7. GABINET D'INFORMACI6 7.1. COMPOSICIO

7.2. FUNCIONS

8. GRUPS 0' ACCI6: COMPOSICIO I FUNCIONS 8.1. GRUP D'INTERVENCIO

8.2. GRUP DE SEGURETAT

8.3. GRUP SA'lITARI

8.4. GRUP D' ALBERG I ASSISTENCIA 8.5. GRUP DE SUPORT LOGISTIC

9. COORDINACI6 DELS GRUPS D' ACCIO EN EL TERRENY

10. CENTRE DE RECEPCIO DE MITJANS (CRM)

11. ELS PLANS D'ACTUACI6 MUNICIPAL: EL CECOPAL

12. ELS PLANS D' EMERGENCIA D' EMHASSAMDJTS

12.1. ESCENARIS DE SEGURETAT I DE PERILL DE TRENCAMENT

D'EMBASSAMENTS 12.1.1. Escenari 0 12.1.2. Escenari 1 12.1.3. Escenari 2 12.1.4. Escenari 3

12.2. DIRECCIO DELS PLANS D'EMERGENCIA D'EMBASSAMENTS 12.2.1. Director del Pia d'Erncrgcncia d'embassaments

12.2.2. Funcions

12.3. INTERFASE AMB EL PLA ESPECIAL

DOCUMENT IV: Operativitat

1. PREEMERGENCIA

1.1. ALERT A DERIV ADA D' AVIS METEOROLOGIC 1.2. SEGUTMENT PI .UVIOHTDROT .OGIC

1.2.1. Seguiment en grans rius

1.2.2. Seguiment en rambles, barrancs i zones inundables per pluges in situ 1.2.3. Actuacions dels CCES

2. EMERGENCIA

2.1. SISTEMATICA GENERAL D' ACTUACI6 DELS CCES EN EMERGE'lCIES

4. EL RIESGO DE INUNDACIONES: SUPERFICIE, USOS DEL SUELO

Y POBLACI6N AFECTADA

4.1. RESULTADOS POR SUPERFICIE

4.2. SUPERFICIE INUNDABLE EN FUNCI6N DEL RIESGO 4.3. POBLACI6N AFECTADA

4.4. MUNICIPIOS CON RIESGO

5. CATALOGO DE PUNTOS CONFLICTIVOS

6. RTESGOS GEOLOGIC OS ASOCIADOS A LAS PRECIPITACIONES I'lTENSAS: DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS

DOCUMENTO III: Estructura y organizaci6n

1. CLASIFICACION DE EMERGENCIAS: FASES DE PREEMERGEN-

CIA,

EMERGENCIA Y NORMALIZACI6N 1. 1 F ASE DE PREEMERGE'lCIA

1.1.1. Alerta derivada de aviso meteorologico 1.1.2. Seguimiento pluviohidrologico

1.2. FASE DE EMERGENCIA

1.2.1. Situacion 0

1.2.2. Situacion 1

1.2.3. Situacion 2

1.2.4. Situacion 3

1.3. FASE DE NORMALTZACI6N

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

3. LOS CENTROS DE COORDINACI6N OPERATIVA (CECOP)

4. CENTRO DE COORDlNACl6"J OPERATI V A INTEGRADO (CECOPI)

5. DIRECCI6'l DEL PLA'l ESPECIAL. COMITE DE DIRECCION 5.1. DIRECTOR DEL PLA'J. COMITE DE DIRECCI6N 7

5.2, FUNCIO"JES DEL DIRECTOR DEL PLAN Y DEL COMHi! DE

DIRECCI6N

6. COMITE ASESOR 6.1 COMPOSICION 6.2. FUNCIONES

7. GABINETE DE INFORMACI6N 7.1 COMPOSICION

7.2. FUNCIONES

8. GRUPOS DE ACCI6'l: COMPOSICI6N Y FUNCIONES 8.1. GRUPO DE INTERVENCION

8.2. GRUPO DE SEGURIDAD

8.3. GRUPO SANITARIO

8.4. GRUPO DE ALBERGUE Y ASISTENCIA 8.5. GRUPO DE APOYO LOGISTICO

9, COORDI"JACION DE LOS GRUPOS DE ACCI6"J EN EL TERRENO

10. CENTRO DE RECEPCION DE MEDIOS (CRM)

11. LOS PLANES DE ACTUACI6N MUNICIPAL: EL CECOPAL 12, LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS 16

12.1. ESCENARIOS DE SEGURIDAD Y DE PELIGRO DE ROTURA

DEPRESAS

12, 1.1. Escenario 0 12.1.2. Escenario 1 12.1.3. Escenario 2 12,1.4. Escenario 3

12.2. DIRECCION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS 12.2.1. Director del Plan de Emergencia de Presas

12,2.2. Funeiones

12.3. INTERFASE CO'l EL PLAN ESPECIAL

DOCUMENTO IV: Operatividad

1. PREEMERGENCIA

1.1. ALERTA DERIVADA DE AVISO METEOROL6GICO 1.2. SEGUTMIENTO PLUVIOHTDROLOGICO

1.2.1. Seguimiento en grandes rios

1.2.2. Seguimiento en ramblas, barrancos y zonas inundables por lluvias in situ 1.2.3, Actuaciones de los CCES

2. EMERGE'lCIA

2.1. SISTEMATICA GENERAL DE ACTUACI6N DE LOS CCES EN EMERGENCIAS

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16056

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

2.2. SITUACIO D'EMERGENCIA 0 2.3. SITUACIO D'EMERGENCIA I 2.4. SITUACIO D'EMERGENCIA 2

2.4.1. Activacio dels plans sectorials i actuaci6 de Is CCES. 2.4.2. Constituci6 del CECOPI. Funcionament.

3. GRUPS D'ACCIO

3.1. NOTIFICACIO

3.2. MORTLTTZACTO T PROCEDIMENT D'ACTUACTO 3.2. INTEGRACIO DELS RECURSOS MUNICIPALS

4. EMERGENCIES PER INCIDENTS EN EMBASSAMENTS

4.1. TNTERFASE ENTRE EL PLA D'EMERGENCTA DE PRESA TEL

PLA ESPECIAL 4.1.1. Escenari 0 4.1,2, Escenari I 4.1.3. Escenari 2 4.1.4. Escenari 3

5. REPOSICIO DE SERVEIS BAsICS 0 ESSENCIALS I TORN ADA A

LA NORMALITAT

5.1. REPOSICIO DE SERVEIS BAsICS 0 ESSENCIALS 5.2, TORN ADA A LA NORMALITAT

6. MESURES DE PROTECCIO

6.1, MESURES DE PROTECCTO PER A LA POBLACTO

6.2, MESURES DE PROTECCIO PER ALS GRUPS 0' ACCIO

7. PLA DE TRANSMISSIONS

8. CATALEG DE MTTJANS T RECURSOS

9. DIRECTORI

DOCUMENT V: Irnplantacio i mantenirnent de l'operativitat

I, INTRODUCClO 2.IMPLANTACIO

2.1. VERIFICACIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLA ESPECIAL 2.2, FORMACIO DEL PERSONAL DELS SERVEIS IMPLICATS EN EL

PLA

2.3. INFORMACIO A LA POBLACIO

3. MANTENIMENT DE L'OPERATIVITAT 3.1. ACTUALITZACIO-REVISIO

3.2, FORMACTO PERMANENT

3.3, INFORMACIO-DIVULGACIO PERIODICA A LA POBLACIO

3.4. INFORMACIO-DIVULGACIO PERIODICA ALS AJU)lTAMENTS

ANNEXOS

ANNEX I: PLANS 0' ACTUACIO MUNICIPALS. CONTINGUT Mi)llM

ANNEX II: MUNICIPIS AMB RISC D'INUNDACIONS ANNEX III: CONSELLS A LA POBLACIO

DOCUMENT I Fonaments

Sumari

1. INTRODUCCIO

2. OBJECTE I AMBIT 2.1. OBJECTE

2.2. AMBIT

3. MARC LEGAL I COMPETENCIAL 3.1, MARC LEGAL

3.2. MARC COMPETENCIAL

3.2.1. Del Pia Especial Davant el Rise d'lnundacions a la Comunitat Valen-

ciana

3.2.2. Dels plans d' Actuacio Municipals davant el Rise d'lnundacions 3.2.3. Els plans d'Ernergencia d'Embassaments

4, ELS PLANS D' ACTUACIO MUNICIPAL

4.1. CONCEPTE

4.2. FUNCIONS

4.3, CONTI)lGUT MiNIM

2.2. SITUACION DE EMERGENCIA 0 2.3. SITUACION DE EMERGENCIA I 2.4. SITUACION DE EMERGENCIA 2

2.4.1. Activacion de los Planes Sectoriales y actuaci6n de los CCES. 2.4.2. Constituci6n del CECOPI. Funcionamiento.

3. GRUPOS DE ACCION

3.1. NOTIFICACION

3.2. MOVTLTZACTON Y PROCEDIMTENTO DE ACTUACTON 3.2. INTEGRACIO)l DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

4. EMERGENCIAS POR INCIDENTES EN PRESAS

4.1. TNTERFASE ENTRE EL PLAN DE EMERGENCTA DE PRESA Y

EL PLA)I ESPECIAL 25 4.1.1. Escenario 0 4,1.2, Escenario I 4.1.3. Escenario 2 4.1.4. Escenario 3

5. REPOSICION DE SERVICIOS BAsIC OS 0 ESENCIALES Y VUEL-

TA A LA NORMALIDAD

5.1. REPOSICION DE SERVICIOS BAsICOS 0 ESENCIALES 5.2. VUELTA A LA NORMALIDAD

6. MEDIDAS DE PROTECCIO)l

6.1. MEDIDAS DE PROTECCTON PARA LA POBLACTON

6.2. MEDIDAS DE PROTECCION PARA LOS GRUPOS DE ACCION

7. PLAN DE TRANSMISIONES

8. CATALOGO DE MEDIOS Y RECURSOS

9. DIRECTORIO

DOCUMENTO V: Implantaci6n y mantenirniento de la operatividad

I. INTRODUCCION 2. IMPLANTACION

2.1. VERIFICACION DE LA INFRllliSTRUCTURA DEL PLAN ESPECII\L 2.2, FORMACIO)l DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS IMPLICA-

DOS EN EL PLAN

2.3. INFORMACION A LA POBLACION

3. MANTE)lIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD 3.1. ACTUALIZACION-REVISION

3.2. FORM ACTON PERMA)lENTE

3.3. INFORMACION-DIVULGACION PERIODICA A LA POBLACION 3.4. INFORMACION-DIVULGACION PERIODICA A LOS AYUNTA-

MTF.NTOS

ANEXOS

ANEXO I: PLANES DE ACTUACION MUNICIPALES, CONTENIDO MiNIMO

A. 'IEXO II: MUNICIPIOS CON RIESGO DE INUNDACIONES ANEXO III: CO)lSEJOS A LA POBLACION

DOcUMENTOI Fundamentos

Sumario

I. INTRODUCCION

2. OBJETO Y AMBITO 2.1. OBJETO

2.2. AMBITO

3. MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL 3.1. MARCO LEGAL

3.2. MARCO COMPETENCIAL

3.2.1. Del Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones en la Comunidad

Valenciana

3.2.2. De los Planes de Actuaci6n Municipales ante el riesgo de Inundaciones 3.2.3. Los Planes de Emergencia de Presas

4, LOS PLANES DE ACTUACION MU"JIClPAL 4.1. CONCEPTO

4.2. FUNCIO)lES

4.3. CONTENIDO Mi)llMO

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16057

5. ELS PLANS D'EMERGE)lCIA D'EMBASSAMENTS 5.1. CONCEPTE

5.2. CLASSIFICACI6 DELS EMBASSAMENTS EN FUNCI6 DEL RISC POTE)lCIAL. EMBASSAMENTS QUE HAN DE DISPOSAR DE PLA D'EMERGENCIA

5.2.1. Classificacio deb ernbassaments en funci6 del rise potencial 5.2.2. Embassaments que han de disposar de Pia d'Emergencia 5.3. FUNCTONS

5.4. CONTINGUT MiNIM 6. DEFINICIONS

1. I)lTRODUCCI6

Les inundacions esdevenen a la Comunitat Valenciana el fenomen natural que mes sovintment es manifesta, donant 1I0c ales situacions de greu rise col-lectiu 0 catastrofe referides en la Llei 2/1985, de 21 de gener, de Proteccio Civil.

Eis efectes destructius que les inundacions originen en extenses arees del territori fan que, davant d'aquesta eventualitat, calga, per ala proteccio de persones i bens, l'us coordinat de mitjans i recursos pertanyents ales distintes Administracions Publiques i, sovintment, de particulars.

Aquestes caracteristiques configuren el rise d'inundaeions com un dels rises fonamentals a tindre en compte des de l'optica de la planificacio de protecci6 civil. D'aquesta manera ho ha considerat la Norma Basica de Proteccio Civil, aprovada per Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, la qual determina en I'apartat 6 que aquest rise sera objecte de plans especials en aquells ambits territorials que ho requerisquen.

Aquest Pia cntra en vigor com a document provisional, segons el que estableix I'article 4.5. del Decret 243/93, despres de l'mforme favorable emes per la Comissi6 de Protecci6 Civil de la Comunitat Valenciana, en la reuni6 del 9 de juliol de 1996, i queda pendent la incorporacio del document d'analisi del rise,

Incorporat dit document, aquest Pia compleix els requisits minims per a la seua aprovacio i homologacio com a Pia Especial, segons el que establix la Direetriu Basica de Planificacio davant el Rise d'Inundacions (Resolucio de 31.01.95, de la Secretaria d'Estat d'Interior).

La inclusi6 dels plans de d'envassaments segons que s'elaboren aixi com l'actualitzaci6 0 incorporaci6 de dades referides a la l'analisi del rise, posteriors a l'aprovaei6 i homologaei6 del Pia, seran efectives amb cI requisit unic de I'informc favorable de la Comissio de Protecci6 Civil de la Comunitat Valenciana.

2. OBJECTE I AMBIT 2.1. Objecte

Aquest Pia te per objecte garantir l'actuacio rapida, eficac i coordinada dels recursos publics 0 privats en situacions d'cmergencia per inundacions.

2.2. Ambit

EI present Pia sera daplicacio en qualsevol situacio de preemergencia i/o emergencia produtda per inundacions al territori de la Comunitat Valenciana.

3. MARC LEGAL I COMPETENCIAL 3.1. Marc legal

Les disposicions seguents regulen el marc legal i reglamentari pel qual es regula la gesti6 de les inundacions:

· Llei 2/1985, de 21 de genet, sobre Protecci6 Civil.

· Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local.

· Llei 29/1985, de 2 d'agost, d' AigUes.

· Reial Decret 1378/1985, d'l d'agost, sobre mesures provisionals per a l'actuaci6 en situacions d'cmcrgcncia cn cis casos de greu rise, catastrofe 0 calamitat publica.

· Reial Decret 84911986, d'll d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Public Hidraulic, que desenrotlla els titols

5. LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS 5.1. CONCEPTO

5.2. CLASIFICACI6N DE LAS PRESAS EN FUNCI6N DEL RIESGO POTENCIAL. PRESAS QUE HA)I DE DISPONER DE PLAN DE EMERGENCIA

5.2.1. Clasiflcacion de las presas en Iuncion del riesgo potencial 5.2.2. Presas que han de disponer de Plan de Emergencia

5.3. FUNCTONFS

5.4. CONTENIDO MiNIMO 6. DEFINICIONES

1. INTRODUCCI6N

Las inundaciones constituyen en la Comunidad Valenciana el fen6meno natural que con mayor frecuencia se manifiesta, dando lugar a las situaciones de grave riesgo colectivo 0 catastrofe referidas en la Ley 2/1985, de 21 de cnero, de Proteccion Civil.

Los efectos destruetivos que las inundaciones originan en extensas areas del territorio hacen que, ante esa eventualidad, resulte necesario, para la proteccion de personas y bienes, el empleo eoordinado de medios y recUTSOS perteneeientes a las distintas Administraciones Public as y, a menudo, de particulares.

Estas caracteristicas configuran el riesgo de inundaciones como uno de los fundamentales a tener en cuenta desde la 6ptica de la planificacion de protecci6n civil. Asi ha sido considerado en la Norma Basica de Proteccion Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, la cual dctcrmina en su apartado 6 que este riesgo sera objeto de Planes Especiales en aquellos ambitos territoriales que 10 requieran.

EI prescntc Plan entr6 en vigor como documcnto provisional, segun 10 establecido en el articulo 4.5. del Decreto 243/93, tras el informe favorable emitido por la Comision de Proteeci6n Civil de la Comunidad Valenciana, en su reuni6n de fecha 9 de julio de 1996, quedando pendiente la incorporacion al mismo del documento de Analisis del Riesgo.

Incorporado dicho documento, el presente Plan cumple los requisitos minimos para su aprobacion y homologacion como Plan Especial, segun 10 establecido en la "Directriz Basica de Planificaci6n frente al Riesgo de Inundaciones" (Resolucion de 31.01.95, de la Secretaria de Estado de Interior).

La inclusi6n de los Planes de Presas con forme se vayan elaborando, asi como la actualizacion 0 incorporacion de datos referentes al analisis del riesgo, posteriores a la aprobacion y homologaci6n del prescnte Plan, scran cfcctivas con cI unico rcquisito del informe favorable de la Comisi6n de Protecci6n Civil de la Comunidad Valenciana.

2. OBJETOY AMBITO 2.1. Objeto

EI presente Plan tiene por objeto garantizar la actuaci6n rapida, eficaz y coordinada de los recursos publicos 0 privados en situaciones de emergencia por inundaciones

2.2. Ambito

EI presente Plan sera de aplicacion en cualquier situacion de preemergencia y/o emergencia producida por inundaciones en el territorio de la Comunidad Valenciana.

3. MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL 3.1. Marco Legal

Las siguientes disposiciones regulan el marco legal y reglamentario con el que se regula la gesti6n de las inundaciones:

· Ley 2/1985, de 21 de cnero, sobre Protecci6n Civil.

· Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local.

· Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

· Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuaci6n en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catastrofe 0 calamidad publica.

· Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16058

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

Preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigiies.

· Reial Deeret Legislatiu de 18 d'abril de 1986, que aprova el text refos de les disposicions legals en materia de Regim Local.

· Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de I' Administracio Publica de I' Aigua i de la Planificaci6 Hidrologica, en desenrotllament dels titols II i III de la Llei d'Aigiies.

Reial Deeret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma Basica de Proteeei6 Civil.

· Deeret 243/1993, de 7 de desembre, del Govern Valencia, pel qual s'aprova el Pia Territorial d'Emergencia de la Comunitat Valeneiana.

· Resoluci6 de 4 de juliol de 1994, de la Seeretaria d'Estat d'Interior, per la qual es disposa la publicacio de l'Aeord del Consell de Ministres sobre criteris d'assignaci6 de mitjans i recursos de titularitat estatal als plans territorials de Protecci6 Civil.

· Resoluei6 de 31 de gener de 1995, de la Secretaria d'Estat d'Interior, per la qual es disposa la publieaci6 de I'Aeord del Consell de Ministrcs pel qual s'aprova la Direetriu Basica de planificaci6 de proteeei6 civil davant del rise d'inundaeions.

· Ordre de 12 de marc de 1996 per la qual s'aprova el reglament tecnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments.

3.2. Marc competeneial

3.2.1. Del Pia Especial davant del rise d'inundacions a la Comunitat Valenciana

D'aeord amb la Llei de Proteccio Civil i la Norma Basica de Proteeci6 Civil (art. 8.2), correspon a la Comunitat Autonoma la responsabilitat de redaetar i aprovar el Pia Especial en l'ambit territorial de la Comunitat Valenciana, amb I'informe previ de la Comissi6 de Protecei6 Civil de la Comunitat Valeneiana.

3.2.2. Dels plans d'actuaci6 municipals davant del rise dinundaeions

Aquest Pia Especial sera dircetor de la planifieaci6 territorial dambit inferior davant d'aquest rise, i establira tant les funeions basiques com el contingut minim dels plans d' aetuaci6 municipals (apartats 4.2 i 4.3), aixi com cl marc organitzatiu general que possibilite la plena integracio en el Pia de la Comunitat Valenciana.

Eis plans d'aetuaci6 municipal s'integraran en I'operativitat per conques prevista en el present Pia.

3.2.3. Eis plans d'emergencia d'envassaments

L'elaboraei6 dels plans d'emergencia d'envassaments es responsabilitat dels seus titulars. L'aprovaei6 correspon a la Direcci6 General d'Obres Hidrauliques, amb I'informe previ de la Comissi6 Naeional de Protecci6 Civil.

4. ELS PLA)lS D' ACTUACIO MUNICIPAL 4.1. Conecptc

Eis plans dactuacio municipal davant del rise d'inundaeions establiran I' organitzacio i actuacions dels recursos i serveis propis, per tal de fer front a Ics emergencies per inundacions, dins del scu ambit territorial.

L'elaboracio i aprovacio correspon a l'organ de govern municipal. L'homologacio es realitzara per la Comissi6 de Protecci6 Civil de la Comunitat Valenciana.

A I' Annex II estan relacionats els municipis de la Comunitat Valenciana eonsiderats com de rise d'inundacions (zones inundables descrites en I'apartat 1.3. del document 11); els municipis amb rise mig i alt s'ha d'elaborar el pia d'actuaci6 municipal corresponent, sense perjui que posteriors estudis 0 modifieacions en la defensa contra inundacions impliquen variacions i sense menyscabament de la eapaeitat d'altres municipis per a elaborar i disposar de plans propis.

Eis plans demergencia d'envassament establiran en l'analisi del rise els municipis afectats pel rise de trencament de l'envassament, els quais hauran d'elaborar el seu pia d'actuacio municipal.

4.2. Funcions

Les funcions basiques dels plans d'actuaci6 municipals son les segiients:

titulos Preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

· Real Decreto Legislativo de 18 de abril de 1986, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales en materia de Regimen Local.

· Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidrologica, en desarrollo de los titulos II y III de la Ley de Aguas.

· Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Basica de Protecci6n Civil.

· Deereto 243/1993, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergeneia de la Comunidad Valenciana.

· Resoluei6n de 4 de julio de 1994, de la Seeretaria de Estado de Interior, por la que se dispone la publieaci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros sobre criterios de asignaci6n de medios y reeursos de titularidad estatal a los planes territorialcs de Protcccion Civil.

· Resoluci6n de 31 de enero de 1995, de la Secretaria de Estado de Interior, por la que se dispone la publicaci6n del Aeuerdo del Consejo de Ministros por el que sc aprueba la Direetriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

· Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento tecnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

3.2. Marco competencial

3.2.1. Del Plan Especial ante el riesgo de Inundaeiones en la Comunidad Valenciana

De acuerdo con la Ley de Proteccion Civil y la Norma Basica de Proteccion Civil (art. 8.2), eorresponde a la Comunidad Autonorna la responsabilidad de redactar y aprobar el Plan Especial en el ambito territorial de la Comunidad Valenciana, previo informe de la Comisi6n de Protecci6n Civil de la Comunidad Valeneiana.

3.2.2. De los Planes de Actuaci6n Munieipales ante el riesgo de Inundaeiones

Este Plan Especial sera director de la planifieaci6n territorial de ambito inferior ante este riesgo, y establecera tanto las funeiones basicas como el contenido minimo de los Planes de Aetuaci6n Municipales (apartados 4.2 y 4.3), asi como el marco organizativo general que posibilite su plena integraci6n en el Plan de la Comunidad.

Los Planes de Actuaci6n Municipal se integraran en la operativa por cuencas prevista en el presente Plan.

3.2.3. Los Planes de Emergencia de Presas

La elaboraci6n de los Planes de Emergencia de Presas es responsabilidad de los titulares de los mismos. Su aprobacion corresponde a la Direccion General de Obras Hidraulicas, previo informe de la Comisi6n Naeional de Protecci6n Civil.

4. LOS PLANES DE ACTUACION MUNICIPAL 4.1. Conccpto

Los Planes de Actuacion Municipal ante el riesgo de inundacioncs, estableceran la organizacion y actuaciones de los recursos y scrvicios propios, al objcto de haeer frente a las cmcrgcncias por inundaeiones, dentro de su ambito territorial.

Su elaboracion y aprobacion corresponde al organo de gobierno municipal. Su homologacion se realizara por la Comision de Proteccion Civil de la Comunidad Valenciana.

En el Anexo II se relaeionan los municipios de la Comunidad Valenciana que se considera tienen riesgo de inundaciones (zonas inundables descritas en el apartado 1.3. del Documento 11); en los municipios con riesgo medio y alto debe elaborarse el Plan de Actuacion Municipal eorrespondiente, sin perjuicio de que posteriores estudios 0 modificaciones en la defensa contra inundaciones impliquen variaciones, y sin menoscabo de la capacidad de otros municipios para elaborar y disponer de planes al efeeto.

Los Planes de Emergencia de Presa estableceran, en el analisis de riesgo, los municipios afeetados por riesgo de rotura de presas, los cuales deberan asimismo elaborar el Plan de Aetuaci6n Municipal al efecto.

4.2. Funciones

Las funciones basicas de los Planes de Actuacion Munieipales son las siguientes:

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16059

a) Preveure I'estructura organitzativa i els procediments per ala intervencio en emergencies per inundacions, dins del territori municipal.

b) Catalogar elements vulnerables i zonificar el territori en funcio del rise, en concordanca amb el que estableix el document 11, aixi com delimitar les arees segons els possibles requeriments d'intervencio 0 actuacions per a la proteccio de les persones i els bens.

c) Especificar els procediments d'informacio i alerta a la poblacio.

d) Catalogar els mitjans i recursos especifics per a I 'cngegament de les activitats previstes.

En els plans d'actuacio d'aquells municipis afectats per un Pia d'Emergencia d'Embassament i l'ambit territorial del qual puga estar afectat en un interval de temps de dues hores 0 inferior, comptat des del moment hipotetic del trencarnent, hauran de contemplar els aspectes segiients:

a) Dclimitacio de zones d'Inundacio, d'acord amb cl que cstableix el Pia d' Emergencia d' Embassament.

b) Previsio dels mitjas i procediments d'alerta i alarma a la poblacio i de comunicacio amb c1 CCE.

c) Previsio de les vies i mitjans a emprar per la poblacio per a I'allunyament immediat de les arees de perill,

4.3. Contingut minim

EI eontingut minim dels Plans d' Actuacio d' Ambit Local esta establit en l' Annex I.

5. ELS PLANS D'EMERGENCIA D'EMBASSAMENTS 5.1. Concepte

La directriu basica estableix la figura dels Plans d'Emergencia d'Embassaments per a la previsio demergencies produrdes per trencament 0 avaria d'Embassaments.

Aquests plans han de ser elaborats i implantats pels titulars de1s embassaments i establiran I'organitzacio dels reeursos humans i materials ncecssaris per al control dc1s factors de rise que pugucn comprometre la seguretat de l'embassament. Aixi mateix, s'establiran els sistemes d'informacio, alerta i alarma dels serveis i recursos que hagen d'intcrvindrc per a la protcccio de la poblacio en cas de trencament 0 avaria greu de l'embassament i possibilitar el que la poblacio potencialment afectada adopte les mesures d'autoproteccion necessaries.

Eis embassaments es c1assifiquen en tres categories (A, B, i C) en funcio de la gravetat dels danys que puguen produir en cas d'accident (descrit en el document III).

Eis Plans d'Emergencia d'Embassaments seran aprovats per la Direccio General d'Obres Hidrauliques, previ informe de la Comissio Nacional de Proteccio Civil.

Eis Plans d'Emergencia d'Embassaments que afecten el territori de la Comunitat Valcnciana qucdaran integrats en aqucst Pia Especial i, en cas demergencia dinteres nacional, en el Pia Estatal. 5.2. Classificacio dels embassaments en funcio del rise potencial. Embassaments que han de disposar de Pia d'Emcrgcncia

5.2.1. Classificacio de1s embassaments en funcio del rise potencial La directriu basica estableix tres categories de preses en funcio de la gravetat de1s danys que puguen produir en cas de trencament o funcionament incorrecte:

· Categoria A: embassaments dels quais el seu trencament 0 funcionament incorreete pot afectar greument a nuciis urbans 0 serveis essencials, 0 produir danys materials 0 mediambientals molt importants.

· Categoria B: embassaments que poden ocasionar danys materials 0 mediambientals importants, 0 afectar a un nombre reduit d'habitatges.

· Categoria C: embassaments que poden produir danys materials de moderada importancia i nomes incidentalment perdua de vides humanes. En tot cas, a aquesta categoria pertanyeran totes les preses no incloses en les categories A 0 B.

La classificacio s'efectuara mitjancant resolucio de la Direccio General d'Obres Hidrauliques, la qual inforrnara la Comissio Nacional de Proteccio Civil.

5.2.2. Embassaments que han de disposar de Pia d'Emergencia

a) Preyer la estruetura organizativa y los proeedimientos para la intervencion en emergencias por inundaciones, dentro del territorio municipal.

b) Catalogar elementos vulnerables y zonificar el territorio en funcion del riesgo, en concordancia con 10 establecido en el Documento II, asi como delimitar areas segun posibles requerimientos de intervencion 0 actuaciones para la proteccion de personas y bienes.

c) Especificar procedimientos de informacion y alerta a la poblacion.

d) Catalogar los medios y recursos especificos para la puesta en practica de las actividades previstas.

En los Planes de Actuacion de aquellos municipios afectados por un Plan de Emergencia de Presa y cuyo ambito territorial pueda verse afectado en un intervalo de tiempo de dos horas 0 inferior, contado desde el momento hipotetico de la rotura, habran de contemplarse los siguientes aspectos:

a) Dclimitacion de zonas de inundacion, de acucrdo con 10 cstablecido en el correspondiente Plan de Emergencia de Presa.

b) Prevision de los medios y procedimientos de alerta y alarma a la poblacion y de comunicacion con ci CCE.

c) Prevision de las vias y medios a emplear por la poblacion para su alejamiento inmediato de las areas de peligro.

4.3. Contenido minimo

EI contenido minimo de los Planes de Actuacion de Ambito Local sera el establecido en el Anexo I.

5. LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS 5.1 . Concepto

La Directriz Basica establece la figura de los Planes de Emergencia de Presas, para la prevision de emergencias producidas por rotura 0 averia de presas.

Dichos planes han de ser elaborados e implantados por los titulares de las presas, y estableceran la organizacion de los recursos humanos y matcrialcs nccesarios para c1 control de los factorcs de riesgo que puedan comprometer la seguridad de la presa de que se trate. Asimismo, se estableceran los sistemas de informacion, a1erta y alarma de los servicios y rccursos que hayan de intcrvcnir para la proteccion de la poblacion en casu de rotura 0 averia grave de la presa, y posibilitar el que la poblacion potencialmente afectada adopte las medidas de autoproteccion necesarias.

Las presas se c1asifican en tres categorias (A, B, Y C) en funcion de la gravedad de los daiios que puedan producir en casu de accidente (descrito en e1 Documento III).

Los Planes de Emergencia de Presas seran aprobados por la Direccion General de Obras Hidraulicas, previo informe de la Comision Nacional de Proteccion Civil.

Los Planes de Emergencia de Presas que afecten al territorio de la Comunidad Valcneiana qucdaran intcgrados en c1 prcsentc Plan Espccial y, en casu de emergencia de interes nacional, en el Plan Estatal. 5.2. Clasificacion de las presas en funcion del riesgo potencial.

Prcsas que han de disponer de Plan de Emergencia

5.2.1. Clasificacion de las presas en funcion del riesgo potencial La Directriz Basica establece tres categorias de presas en funcion de la gravedad de los daiios que pueden producir en casu de rotura 0 funcionamiento incorrecto:

· Categoria A: presas euya rotura 0 funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a nucleos urbanos 0 servicios esenciales, o producir daiios materiales 0 medioambientales muy importantes.

· Categoria B: presas que pueden ocasionar daiios materiales 0 medioambientales importantes, 0 afectar a un numero reducido de viviendas.

· Categoria C: presas que pueden producir dafios materiales de moderada importancia y solo incidentalmente perdida de vidas humanas. En todo caso, a esta categoria perteneceran todas las presas no incluidas en las categorias A 0 B.

La clasificacion se efectuara mediante resolucion de la Direccion General de Obras Hidraulicas, que informara a la Comision Nacional de Proteccion Civil.

5.2.2. Presas que han de disponer de Plan de Emergencia

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16060

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

Hauran de disposar de Pia d'Emergencia d'Embassament tots els que hagen sigut classificats en les categories A 0 B.

Aquests Plans s'incorporaran al Pia Especial, amb I'informe previ de la Comissio de Proteccio Civil de la Comunitat Valenciana.

5.3. Funcions

Les funcions basiques dels esmentats Plans establides en la directriu s6n les segiients:

a) Determinar, despres de la corresponent analisi de seguretat, les estrategies d'intervencio per a1 control de situacions que puguen implicar riscos de trencament 0 d'avaria greu de la presa i establir l'organitzaci6 adequada per a1 seu desenrotllament.

b) Determinar la zona inundable en cas de trencamcnt. tot indicant els temps de propagacio de l'ona d'avinguda i d'efectuar la corresponent analisi de rises.

c) Disposar de l'organitzacio i els mitjans adequats per a obtindre i comunicar la informaci6 sobre incidents, la comunicaci6 d'alcrtcs i I'cngcgamcnt, quan calga, dels sistcmcs d'alarma que s'establisquen.

5.4. Contingut minim

La dircctriu basic a cstablcix com contingut minim dels Plans d'Embassament:

a) L'analisi de la seguretat del embassament : estudi dels fenomens que puguen produir una emergencia.

b) Zonificacion territorial i analisi dels rises generats pel trencament de I'embassament.

c) Normes d'actuaci6 adequada per ala reduccio 0 eliminaci6 del risco

d) Organitzaci6 de1s recursos humans i materials necessaris per a la posta en practica de les actuacions previstes.

e) Mitjans i recursos que disposa el pia i mitjans tecnics necessaris.

6. DEFINICIONS

· Avinguda: augment inusual del cabal d'aigua en un lIit que pot o no produir desbordament i inundacions.

· Inundacions: submersio temporal de terrenys normalment sees, com a conscqucncia de l'aportacio inusual i, mcs 0 mcnys sobtada, d'una quantitat d'aigua superior a la que es habitual en una zona determinada.

· Perillositat: probabilitat docurrencia d'una inundacio, dins d'un periode de temps determinat i en un area concreta.

· Periode estadistic de retorn: invers de la probabilitat que en un any es presente una avinguda superior a un valor donat.

· Rise: nombre esperat de vic times, danys materials i desorganitzaci6 de l'activitat economica, subsegiient a una inundaci6.

· Elements en rise: poblaci6, edificacions, obres d'enginyeria civil, activitats cconomiqucs, servcis publics, clements mcdiambientals i altres usos del territori que es troben en perill en un area determinada.

· Vulncrabilitat: grau de probabilitat de pcrdua d'un clement en rise donat, expressat en una escala de 0 (sense dany) a 1 (perdua total), que resulta d'una inundacio de caracteristiques determinades.

· Cartografia oficial: la realitzada amb subjecci6 ales prescripcions de la Llei 7/1986, d'Ordenament de la Cartografia, per les Administracions Publiques 0 sota la seua direcci6 i control.

· Mobilitzaci6: conjunt d'operacions 0 tasques per a la posada en activitat de mitjans, recursos i serveis que hagen d'intervindre en emergencies per inundacions.

DOCUMENT II Analisi del rise

Sumari

1. ASPECTES GENERA LS

1.1. LA DISPOSICIO DEL RELLEU

1.2. APROXIMACIO AL CLIMA DE LA COMUNITAT V ALENCIANA

Deberan disponer de su Plan de Emergencia de Presa todas las presas que hayan sido c1asificadas en las categorias A 0 B.

Dichos Planes se incorporaran al Plan Especial previo informe de la Comisi6n de Proteccion Civil de la Comunidad Valenciana.

5.3. Funciones

Las funciones basicas de los referidos Planes establecidas en la Directriz son las siguientes:

a) Determinar, tras el correspondiente analisis de seguridad, las estrategias de intervenci6n para el control de situaciones que pucdan implicar riesgos de rotura 0 de averia grave de la presa y estab1ecer 1a organizaci6n adecuada para su desarrollo.

b) Determinar la zona inundable en casu de rotura, indicando los tiempos de propagacion de la onda de avenida y efectuar el correspondiente analisis de riesgos.

c) Disponer la organizaci6n y medios adecuados para obtener y comunicar la informaci6n sobre incidentes, la comunicaci6n de alcrtas y la pucsta en funcionamicnto, en casu ncccsario, de los sistemas de alarma que se establezcan.

5.4. Contenido minimo

La Directriz Basica cstablccc como contcnido minimo dc los Planes de Presa:

a) Analisis de seguridad de la presa: estudio de los fenomenos que puedan producir una emergencia.

b) Zonificacion territorial y analisis de los riesgos generados pOT la rotura de la pre sa.

c) Normas de actuaci6n adecuadas para la reduccion 0 eliminacion del riesgo.

d) Organizaci6n de los recursos humanos y materia1es necesarios para la puesta en practica de las actuaciones previstas.

e) Medios y recursos de que dispone el Plan y medios tecnicos necesarios.

6. DEFINICIONES

· A vcnida: aumcnto inusual del caudal de agua en un caucc que puede 0 no producir desbordamiento e inundaciones.

· Inundaciones: sumersi6n temporal de terrenos normalmente sccos, como consccucncia de la aportaci6n inusual y mas 0 mcnos repentina de una cantidad de agua superior a la que es habitual en una zona determinada.

· Peligrosidad: probabilidad de ocurrencia de una inundaci6n, dentro de un periodo de tiempo determinado y en un area dada.

· Periodo estadistico de retorno: inverso de la probabilidad de que en un afio se presente una avenida superior a un valor dado.

· Riesgo: numero esperado de victimas, daiios materiales y desorganizaci6n de 1a actividad econ6mica, subsiguiente a una inundacion.

· Elementos en riesgo: poblaci6n, edificaciones, obras de ingenicria civil, actividadcs cconomicas, scrvicios publicos, elementos medioambientales y otros usos del territorio que se encuentren en peligro en un area determinada.

· Vulncrabilidad: grado de probabilidad dc pcrdida de un clcmento en riesgo dado, expresado en una escala de 0 (sin dafio) a 1 (perdida total), que resulta de una inundacion de caracteristicas determinadas.

· Cartografia oficial: la realizada con sujeci6n a las prescripciones de la Ley 7/1986, de Ordenamiento de la Cartografia, por las Administraciones Publicas 0 bajo su direccion y control.

· Movilizaci6n: conjunto de operaciones 0 tareas para la puesta en actividad de medios, recursos y servicios que hayan de intervenir en emergencias por inundaciones.

DOCUMENTO II Analisis del riesgo

Sumario

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. LA DISPOSICION DEL RELIEVE

1.2. APROXIMACION AL CLIMA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16061

1.3. TIPOLOGIA DE LES INUNDACIONS 1.3.1. Vall fluvial

1.3.2. Con aluvial

1.3.3. Desaparicions de llit

1.3.4. Endorreismes i semiendorreismes 1.3.5. Marjals

1.3.6. Planes d' inundaci6

2. CRTTERTS PER A L' A\L'\UST DEL RTSC

2.1. l,NALISI DE LES ZONES AFECTADES PER INU)JDACIO)JS 2.2. ANALISI DEL RISC

3. ZO)JES TNlNDARLES DETECTADES 3.1. PRovi)JCIA DE CASTELLO

3.2. PRovi)JCIA DE VALENCIA

3.3. PRovi"JCIA D' ALACANT

4. EL RISC D'INUNDACIONS: SUPERFicIE. USOS DEL SOL

POBLACIO AFECTADA

4.1. RESULTATS PER SUPERFiCIE

4.2. SUPERFiCIE INUNDABLE EN FUNCIO DEL RISC 4.3. POBLACIO AFECT ADA

4.4. MUNICIPIS AMB RISC

5. CATALEG DE PUNTS CONFLICTIUS

6. RTSCOS GFOLOGTCS ASSOCTATS A LFS PRECTPTTACTONS INTENSES: LLISCAMENTS I SOLSIDES

1. ASPECTES GENERALS

L'analisi del rise inclos en el present PIa esta basat en un estudi elaborat per Ia Univcrsitat Politccnica de Valencia per ala Generalitat Valenciana. L'estudi d'inundabilitat s'ha realitzat a eseala 1 :50000, considerant sis nivells de perillositat, en funci6 de la frcqilcncia (pcriodcs de rctorn de 50, 100 i 500 anys) i dos de calat de la lamina d'aigua (menor i major de 80 em).

A mes a mes de la determinaci6 de les arees inundables, en I' estudi es realitza una aproximaci6 a la vulnerabilitat del territori (apartats 2.2. i 4 del present document), en funci6 dels distints usos del sol i dels nivells de perillositat. En els plans d' actuaci6 municipal es catalogaran els elements vulnerables i se zonificara el territori en funci6 del rise, aixi com es delimitaran les arees segons possibles requeriments d'intervenci6 0 actuacions per a la protecci6 de persones i bens (tal com s'assenyala en I'apartat 4.2 del document I).

Per a la incorporaci6 de les dades resultants de nous estudis, sobre la inundabilitat del territori, aixi com per a l'actualitzaci6 de les dades existents sobre zones inundables i la vulnerabilitat territorial, caldra cl conscns dc la Comissi6 Tccnica que ha elaborat aquest PIa i el posterior informe a la Comissi6 de Protecci6 Civil de la Comunitat Valenciana,

La informaci6 territorial basica per a l'analisi del rise cs dctalla en els annexos de l'estudi d'inundabilitat, disponibles als centres de Coordinaci6 d'Emergencies, on s'especifiquen la ubicaci6, litologia, principals usos del sol i dades basiques de la conca (superficie, longitud del lIit fluvial i pendent mitjana), com tambe I'estudi hidrologic necessari per al calcul dels cabals previstos per a cada periode de retorno Posteriorment s'efectua l'analisi hidraulica que determina les capacitats dels lIits tluvials i, en consequencia, els punts de desbordament i les arees inundables, tot aixo per a cada periode de retorn (50, 100 i 500 anys). Dites dades seran utilitzades pels centres per a la millor operativitat del Pia, en cas necessari.

Pel que fa als punts d'informaci6 foronomica i pluviometrica, estan continguts en la Base de Dades per a la Gestio d'Emergencies per Tnundacions, disponible en els CCEs.

1.1. La disposici6 del relleu

La Comunitat Valenciana es troba entre el domini del sistema Iberic i el sistema Betic. EI terri tori es caracteritza per un interior muntany6s amb intercalaci6 de cubetes que constitueixen planes interiors, i una franja Iitoral plana, d' escassa extensi6, cap a l'interior.

La proximitat de l'area muntanyosa al mar determina que la major part de les conques hidrografiques siga d'escassa longitud i forts pendents, tret de les conques dels rius al-loctons, Els lIits flu-

1.3. TIPOLOGiA DE LAS I)JUNDACIONES 1.3.1. Valle fluvial

1.3.2. Cono aluvial

1.3.3. Desapariciones de cauce

1.3.4. Endorreismos y semiendorrcismos 1.3.5. Marjales

1.3.6. Llanos de inundaci6n

2. CRTTERTOS PARA EL ANAuSTS DFL RTESGO

2.1. ANALISIS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES 2.2. ANALISIS DEL RIESGO

3. ZONAS TNUNDARLES DETECTADAS 3.1. PROVINCIA DE CASTELLON

3.2. PROVINCIA DE V ALE)JCIA

3.3. PROVINCIA DE ALICANTE

4. EL RIESGO DE INUNDACIONES: SUPERFICIE, USOS DEL SUELO

Y POBLACION AFECTADA

4.1. RESULTADOS POR SUPERFICIE

4.2. SUPERFICIE INUNDABLE EN FUNCION DEL RIESGO 4.3. POBLACION AFECTADA

4.4. MUNICIPIOS CON RIESGO

5. CATALOGO DE PUNTOS CONFLICTIVOS

6. RTESGOS GEOLOGTCOS ASOCTADOS A LAS PRECTPTTACTONES I)JTENSAS: DESLIZAMIE)JTOS Y DESPRENDIMIENTOS

1. ASPECTOS GENERALES

EI analisis del riesgo incluido en el presente Plan esta basado en un cstudio elaborado por la Univcrsidad Politccnica de Valencia para la Generalitat Valenciana. EI estudio de inundabilidad se ha realizado a escala 1:50000, considerando seis niveles de peligrosidad en funci6n de la frccuencia (pcriodos de retorno de 50, 100 Y 500 afios) y dos de calado de la lamina de agua (menor y mayor de 80 em).

Ademas de la determinaci6n de las areas inundables, en el estudio se realiza una aproximaci6n a la vulnerabilidad del territorio (apartados 2.2. y 4 del presente documento), en funci6n de los distintos usos del suelo y de los niveles de peligrosidad. En los Planes de Actuaci6n Municipal se catalogaran los elementos vulnerables y se zonificara el territorio en funci6n del riesgo, asi como se delimitaran las areas segun posibles requerimientos de intervenci6n o actuaciones para la protecci6n de personas y bienes (tal como se sefiala en el apartado 4.2. del Documento I).

Para la incorporaci6n de datos resultantes de nuevos estudios sobre la inundabilidad del territorio, asi como para la actualizaci6n de los datos existentes sobre zonas inundables y la vulnerabilidad territorial, sera ncccsario el conscnso de la Comisi6n Tccnica que ha elaborado este Plan y posterior informe a la Comisi6n de Proteccion Civil de la Comunidad Valenciana.

La informaci6n territorial basica para el analisis del ricsgo sc detalla en los anejos del estudio de inundabilidad, disponibles en los Centros de Coordinaci6n de Emergencias, donde se especifican la ubicaci6n, litologia, principales us os del suelo y datos basicos de la cuenca (superficie, longitud del cauce y pendiente media), asi como cl estudio hidrol6gico necesario para el calculo de los caudales previstos para cada periodo de retorno. Posteriormente se efectua el analisis hidraulico que determina las capacidades de los cauces y, en consecuencia, los puntos de desbordamiento y las areas inundables, todo ello para cada periodo de retorno (50, 100 Y 500 afios). Dichos datos seran utilizados por los Centros para la mejor operativa del Plan en caso necesario.

Por 10 que respecta a los puntos de informaci6n foron6mica y pluviometrica, estan contenidos en la Base de Datos para la Gestion de Emergencias por Tnundaciones disponible en los CCEs.

1.1. La disposici6n del relieve

La Comunidad Valenciana se encuentra entre el dominio del sistema iberico y el sistema betico. EI territorio se caracteriza por un interior montafioso, con intercalaci6n de cubetas que constituyen llanos interiores, y una franja litoral Ilana, de escasa extensi6n hacia cl interior.

La proximidad del area montafiosa al mar determina que la mayor parte de las cuencas hidrograficas sea de escasa longitud y fuertes pendientes, exceptuando las cuencas de los nos al6ctonos.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16062

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

vials, en arribar a la plana costanera, perden competencia i fins i tot en ocasions desapareixen. Aixi mateix, tota la franja litoral esta esguitada de zones deprimides, marjals, que s'inunden periodic ament per les aportacions de barrancs i pluges locals.

Es en la plana costanera, per tant, on es concentra el rise d'inundabilitat. Pero no cal oblidar les zones interiors amb rise d'inundaei6 per insuficiencia dels lIits fluvials, per caracteristiques semiendorreiques 0 per desaparici6 dels lIits.

1.2. Aproximaci6 al elima de la Comunitat Valeneiana

El territori de la Comunitat V alenciana, emplacat a la facana oriental de la peninsula iberica, s' esten aproximadament entre els 37° 50' i els 40° 48' de latitud N, i els 0° 30' E i 1 ° 30' 0 de longitud. Tanmateix, i encara que el seu desplegament latitudinal es molt mes gran que el longitudinal, el contrast climatic es major entre litoral i interior degut, fonamentalment, a la influencia maritima. Per tant, el clima de la Comunitat Valenciana es un clima mediterrani, amb eerta influencia de la eontinentalitat en les terres interiors. Aixi matcix, la disposici6 orografica dctcrrnina tant la distribuci6 de les temperatures com de les precipitacions.

Les precipitacions es caracteritzen per la seua variabilitat interanual i anual, per la qual cosa parlar dc mitjancs de pluja constitueix nomes una dada indicativa del funcionament general de les precipitacions. En general, la pluviometria disminueix de nord a sud, amb una clara frontera entre ambdos sectors, definida per les alineacions betiques. AI sud d'aquests, la pluviositat es rnes propia d'un clima subarid.

Eis valors mitjans anuals de precipitaci6 oscil-len entre els 400 i 600 mm. La distribucio de les precipitacions esta plenament lIigada a l'orografia. Aixi mateix, certes zones de l'interior i el nord de la Comunitat estan mes exposades als fronts atlantics, que normalment produeixen precipitacions mes suaus i frequents.

Una mostra de la influencia de la disposicio orografica es la costa de la meitat sud del golf de Valencia que, amb la seua orientacio perpendicular als vents humits del nord-est, es notablement mcs plujosa. Aqucsta zona coincidcix amb Ics comarqucs de la Safor i la Marina Alta, on es registren mitjanes anuals que oscil-len entre els 600 i 900 mm.

Pel que fa a la distribuci6 de les pluges anuals, la influcncia mediterrania determina un maxim tardorenc, lIevat d'escasses excepcions en que la primavera supera a la tardor, degut a la seua loealitzaci6 en l'mterior i, per tant, amb menor incidencia de les pluges de lIevant, com ara ales comarques interiors dels Ports, les planes d'Utiel, I' Alt Palancia i part del Valle d' Ayora i Alt Vinalop6.

La causa que el final d'estiu siga l'estacio amb un maxim pluviometric es deu que el Mediterrani adquireix les maximes temperatures en aquesta epoca, per la qual cosa la massa d'aire sobre ell es molt calida i humida i, quan es desplaca sobre el nostre territori, fins i tot quan la situacio atmosfcrica no cs molt incstable, produeix importants precipitacions que, quan la inestabilitat es molt acusada, dona 1I0c a pluges torrencials.

Atcsa la torrencialitat de les prceipitaeions en la Comunitat, cal parlar dels regims diaris (24 hores). EI total de precipitacions anuals cs concentra en escassos dies, aixi, les intensitats horaries arriben a assolir valors molt alts, registrant-se en ocasions mes de 800 mm en 24 hores. Com a exemple de l'alta intensitat horaria, cal destaear que, en la Comunitat, el 25% dels dies amb quantitats mes altes aporta mes del 75% de les pluges anuals.

1.3. Tipologia de les inundacions

Una inundaci6 es produeix quan la capacitat de desaigue del territori es insuficient (0 tins i tot nul-la} front a unes precipitaciones importants sobre la conca de drenatge. Aquesta menor capacitat de desaigiia pot tindre motius naturals, 0 estar induida per l'home mitjancant l'ocupacio parcial 0 total del lIit fluvial. Tot seguit es descriuen els mecanismes d'inundaci6 mes habituals en la Comunitat Valenciana.

No s'hi han considerat les zones inundables locals produfdes per pluges torrencials, ates que aquestes poden afectar a qualsevol punt del terri tori, destacant per la seua gravetat les produides en entoms urbans.

Los cauces, al aleanzar el llano costero, pierden competencia e incluso en ocasiones desaparecen. Asimismo, toda la franja litoral esta salpicada de zonas deprimidas, marjales, que se inundan periodicarnente por las aportaciones de barrancos y lIuvias locales.

Es en eillano costero, por tanto, donde se concentra el riesgo de inundabilidad. Pero no hay que olvidar las zonas interiores con riesgo de inundaci6n por insuficieneia de los cauces, por caracteristicas semiendorreicas 0 por desaparicion de los cauces.

1.2. Aproximacion al clima de la Comunidad Valeneiana

El territorio de la Comunidad Valenciana, emplazado en la fachada oriental de la peninsula iberica, se exitende aproximadarnente entre los 37° 50' Y los 40° 48' de latitud N, y los 0° 30' E Y 1 ° 30' W de longitud. Sin embargo, aunque su desarrollo latitudinal es mucho mayor que el longitudinal, eI contraste climatico es mayor entre litoral e interior debido, fundamental mente, a la influencia maritima. Por tanto, el clima de la Comunidad Valenciana es un clima mediterraneo, con cierta influencia de la eontinentalidad en las tierras interiores. Asimismo, la disposicion orografica dctcrrnina tanto la distribucion de las temperaturas como de las precipitaciones.

Las precipitaciones se caracterizan por su variabilidad intcranual y anual, por 10 que hablar de medias dc prccipitacion constituye s610 un indicativo del funcionamiento general de las precipitaciones. En general, la pluviometria disminuye de norte a sur, con una clara frontera entre ambos sectores definida por las alineaciones beticas. AI sur de las mismas, la pluviosidad es mas propia de un clima subarido.

Los valores medios anuales de precipitacion oscilan entre los 400 y 600 mm. La distribucion de las precipitaciones esta plenamente ligada a la orografia. Asimismo, ciertas zonas del interior y el norte de la Comunidad estan mas expuestas a los frentes atlanticos, que normalmente producen precipitaciones mas suaves y frecuentes.

Muestra de la influeneia de la disposicion orografica es la costa de la mitad sur del golfo de Valencia que, con su orientaci6n perpendicular a los vientos humedos del Noreste, es notablemente mas lIuviosa. Esta zona coincide con las comarcas dc La Safor y la Marina Alta, donde se registran medias anuales que oscilan entre los 600 y 900 mm.

Por 10 que rcspeeta a la distribucion de las lIuvias anuales, la influencia mediterranea determina un maximo otoi'ial, salvo escasas excepciones en las que la primavera supera al otoi'io debido a su localizaci6n en el interior y, por tanto, con menor incidencia de las lIuvias de Levante. Son las comarcas interiores de Els Ports, los llanos de Utiel, el Alto Palancia y parte del Valle de Ayora y Alto Vinalopo.

La causa de que el final de verano-otofio sea la estacion con maximo pluviometrico se debe a que el Mediteraneo adquiere las maximas temperaturas en esta epoca, por 10 que la mas a de aire sobre el es muy calida y humeda y, cuando se desplaza sobre nuestro tcrritorio, aun cuando la situacion atmosfcrica no sea muy incstable, produce importantes precipitaciones que, cuando la inestabilidad cs muy acusada, da lugar a lluvias torrenciales.

Dada la torrcneialidad de las precipitacioncs en la Comunidad, es necesario hablar de los regimenes diarios (24 horas). EI total de precipitaciones anuales se concentra en escasos dias, por 10 que las intensidades horarias lIegan a aleanzar valores muy altos, registrandose en ocasiones mas de 800 mm en 24 horas. Como ejemplo de la alta intensidad horaria, cabe destacar que en la Comunidad el 25% de los dias con cantidades mas altas aporta mas del 75% de las lIuvias anuales.

1.3. Tipologia de las inundaciones

Una inundaci6n se produce cuando la capacidad de desagiie del territorio es insuficiente (0 incluso nula) frente a unas precipitaciones importantes sobre la cuenca de drenaje. Esta menor eapacidad de desagiie puede tener motivos naturales, 0 estar inducida por el hombre mediante la ocupaci6n parcial 0 total del cauce t1uvial. A continuacion se describen los mecanismos de inundaci6n mas habituales en la Comunidad Valenciana.

No se han considerado las zonas inundables locales producidas pOT lluvias torreneiales, dado que estas pueden afectar a eualquier punto del territorio, destacando por su gravedad las producidas en entomos urbanos.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16063

1.3.1. Vall fluvial

Una vall fluvial es caracteritza per tindre una seccio transversal concava (en "v" 0 en "u''), situant-sc el riu en la part inferior de la secci6. Per a un determinat esdeveniment de crescuda la capacitat del lIit fluvial pot ser insuficient Iocalment, per la qual cosa el nivell de la lamina d'aigua s'eleva ocupant parcialment la vall, i retomant al lIit fluvial aigiies avail, quan la seua capacitat de desaigiie augmenta. Quan el cabal que circula pel riu disminueix, les aigues tornen al seu lIit fluvial normal. Es tracta per tant d'una inundaci6 paral·lela al lIit fluvial, que pot tractar-se hidraulicament amb les hipotesis de t1LLx unidimensional. En funci6 de la grandaria del riu, la inundaci6 pot ser d'unes poques hores fins a algun dia de durada, amb una zona inundada que sempre estara molt limitada en superficie.

La inundaci6 en vall fluvial es la inundaci6 classica dels rius de I'interior de la Comunitat en els seus trams alts i mitjans, com poden ser els rius Bergantes, el Turia fins a Manises, 0 el Serpis fins a Gandia. Tambc pot cstar present ales dcscmbocadurcs de rius menors que no han format un con al-luvial, pero que presenten un desaigue insuficient; com el Cenia, el barranc de Xinxilla a Orpesa, 0 cis rius Nacimiento i Scco de Campoamor, a Orihucla.

1.3.2. Con al-luvial

Quan els torrents ixen de la muntanya, i arriben a la vall del riu principal 0 a la planura costanera, sofreixen una disminuci6 brusca del seu pendent, amb la qual cosa la seua capacitat d'arrossegament de sediments tambe minva. AI peu de la muntanya es forma un ventall convex de sediments, denominat con al·luvial. En el con al-luvial la capacitat delllit fluvial disminueix perque el torrent no es capac d'excavar un lIit fluvial suficient. TIl lIit fluvial en el con es troba per damunt del terreny circumdant, de tal forma que durant una crescuda la inundaci6 afecta a tot el con. A mes ames, aquest lIit fluvial es molt inestablc, podent-se forrnar-ne un de nou en qualsevol punt, aprofitant antics paleollits 0 altres direccions preferents de flux. Sobrc cI propi con, la durada dc la inundaci6 scmpre sera curta.

Les formacions de tipus de con al·luvial tambc es presenten en la conflucncia d'un aflucnt amb cI riu principal (per cxcmplc Ics confluencies dels rius Sellent i Magre amb el Xuquer) i ales desembocadures dels rius (rambla d'Alcala, riu Sec de Castell6, riu Millars, barranc del Carraixet, riu Girona, etc.).

1.3.3. Desaparicions de lIit fluvial

S6n un cas extrem de disminuci6 de la capacitat del llit, habitualment associades a un con al-luvial, com vam veure en I'apartat anterior. Per la seua grandaria, els casos rnes espectaculars de desaparicions s6n les del barranc de Benimodo, rambla Gallinera, barrancs d'Orgegia i Joncaret i el riu Vinalop6, encara que existeixen desenes de desaparicions de menuts lIits fluvials en tota la Comunitat. Algues avail dc la dcsaparici6 pot cxistir un altre lIit fluvial que recullies aigiies desbordades, com es el cas del barranc de Benimodo 0 la solucio artificial del segle passat de la rambla del Poyo, abans de la scua conflucncia amb cI barranc de Torrent,

Les desaparicions de lIit fluvial s6n especialment perilloses, perque al no existir-ne un lIit fluvial definit i circular I' aigua molt rarament, I'home tendeix a ocupar terrenys de molt alt rise, amb elements vulncrables, sense tindre consciencia del perill existent.

1.3.4. Endorreismes i semiendorreismes

Un endorreisme es una zona del territori que no te desaigue, ates que les condicions topografiques tanquen el pas del flux superficial. En cas d'una precipitaci6 important, les algues s'acumulen en la part mes baixa, produint inundacions de lIarga durada. Els lIits que drenen en aquestes zones desapareixen formant normalment un con al·luvial. Si el drenatge nomes es veu dificultat per un pendent molt escas parlarem d'un semiendorreisme. Els endorreismes i semiendorreismes estan associats a saladars, rnarjals, lIacunes o llacs, en funci6 del seu regim hidrologic. Alguns exemples s6n la rambla de la Viuda, aigiies amunt de la serra Esparreguera; la rambla Cabafiera, a Sinarcas; el barranc de les Ovelles, entre Sant Vicent i Alacant 0 les salines de Santa Pola. En aquests casos, les inundacions poden tindre una durada de diversos dies.

1.3.1. Valle fluvial

Un valle fluvial se caracteriza por tener una secci6n transversal c6ncava (en "v" 0 en "u"), situandose el rio en la parte inferior de la secci6n. Para un determinado evento de crecida la capacidad del cauce puede ser insuficiente localmente, por 10 que el nivel de la lamina de agua se eleva ocupando parcialmente el valle, y retornando al cauce aguas abajo en cuanto su capacidad de desagiie aurnentao Cuando el caudal que circula pur el rio disminuye, las aguas vuelven a su cauce normal. Se trata por tanto de una inundaci6n paralela al cauce del rio, que puede tratarse hidraulicamente con las hip6tesis de flujo unidimensional. En funcion del tamaiio del rio, la inundaci6n puede ser de unas pocas horas hasta algun dia de duracion, con una zona inundada que siempre estara muy limitada en superficie.

La inundaci6n en valle fluvial es la inundaci6n clasica de los rios del interior de la Comunidad en sus tramos altos y medios, como pueden ser los rios Bergantes, el Turia hasta Manises, 0 el Scrpis hasta Gandia. Tambicn pucdc estar prcscntc en las dcscmbocaduras de rios menores que no han formado un cono aluvial pero que presentan un desague insuficiente; como el Cenia, el barranco dc Chinchilla en Oropcsa, 0 los rios Nacimiento y Scco de Campoamor en Orihuela.

1.3.2. Cono aluvial

Cuando los torrentes salen de la montaiia y lIegan al valle del rio principal 0 a la lIanura costera, sufren una disminuci6n brusca de su pendiente, con 10 que su capacidad de arrastre de sedimentos tam bien disminuye. En el pie de la montaiia se forma un abanico convexo de sedimentos, denominado cono aluvial. En el cono aluvial la capacidad del cauce disminuye porque el torrente no es capaz de excavar un cauce suficiente. TIl cauce en el cono se encuentra por encima del terreno circundante, de tal forma que durante una crecida la inundaci6n afecta a todo el cono. A demas , este cauce es muy inestable, pudiendose formar uno nuevo en cualquier punto, aprovechando antiguos paleocauces u otras direcciones prcfercntes de flujo. Sobrc cI propio cono la duraci6n dc la inundaci6n siempre sera corta.

Formaciones de tipo cono aluvial tambicn se presentan en la confluencia de un aflucntc con cI rio principal (por cjcmplo las confluencias de los rios Sellent y Magro con el Jucar) y en las desembocaduras de los rios (rambla de Alcala, rio Seco de Castell6n, rio Mijares, barranco del Carraixet, rio Girona, etc ... ).

1.3.3. Desapariciones de cauce

Son un casu extremo de disminuci6n de la capacidad del cauce, habitualmente asociadas a un cono aluvial como vimos en el apartado anterior. Pur su tamaiio, los casos mas espectaculares de desapariciones son las del barranco de Benimodo, rambla Gallinera, barrancos de Orgegia y Juncaret y el rio Vinalop6, aunque existen decenas de pequeiias desapariciones en toda la Comunidad. Aguas abajo de la dcsaparici6n pucdc cxistir otro caucc que rccogc las aguas desbordadas, como es el casu del barranco de Benimodo 0 la solucion artificial del siglo pasado de la rambla del Poyo antes de su conflucncia con cI barranco de Torrent.

Las desapariciones de cauce son especialmente peligrosas, porque al no existir un cauce definido y circular el agua muy rararnente, el hombre tiende a ocupar terrenos de muy alto riesgo con elementos vulnerables sin tener conciencia del peligro existente.

1.3.4. Endorreismos y semiendorreismos

Un endorreismo es una zona del territorio que no tiene desague, debido a que las condiciones topograficas cierran el paso del flujo superficial. En casu de una precipitaci6n importante, las aguas se acumulan en la parte mas baja produciendo inundaciones de larga duraci6n. Los cauces que drenan en estas zonas desaparecen formando normalmente un cono aluvial. Si el drenaje solamente se ve dificultado por una pendiente muy pequeiia hablaremos de un semiendorreismo. Los endorreismos y semiendorreismos estan asociados a saladares, marjales, lagunas 0 lagos en funci6n de su regimen hidrol6gico. Algunos ejemplos son la rambla de La Viuda aguas arriba de la sierra Esparraguera, la rambla Cabafiera en Sinarcas, el barranco de Las Ovejas entre San Vicente y Alicante 0 las salinas de Santa Pola. En estos casos, las inundaciones pueden tener una duraci6n de varios dias.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16064

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

1.3.5. Marjals

Una marjal es un cas particular d'endorreisme. Les marjals en la Comunitat Valenciana s6n formacions costaneres en que la dificultat de drenatge es deu a l'existencia d'un cordo de dunes litorals que tanca el pas cap al mar, amb una longitud important. Per tindre una cota molt baixa, els nivel1s freatics seran quasi sempre alts, sent la presencia d'aigua en molts casos permanent. Les inundacions poden arribar a durar mes d'una setmana.

Atesa la seua situaci6 geografica, la facilitat de la seua posada en regadiu i la seua relativa aptitud agricola, les marjals han sigut sempre atractives per a I'homc, per la qual cos a moltes d'el1es s'han dessecat artificialment al llarg de la historia, Aixo no evita que seguisquen sent zones dacumulacio daigties, en cas de fortes pluges. Al lIarg de tota la costa, de les provincies de Castello i Valencia, hi trobem marjals 0 antigues marjals dessecades totals 0 parcialment, com les de Peniscola, Orpesa, Canet de Berenguer, Tavemes 0 Pego.

En la practica, podcm parlar d'una cvoluci6 de les marjals, de tal forma que, moltes d'elles, en una primera etapa es van convertir en arrossars, iamb posteriori tat es van elevar ivan dessecar els tcrrcnys per a cultiu de rcgadiu (actuacions rcalitzadcs en la scua major part des dels anys 60 fins a I' actualitat), i en una ultima fase s'han utilitzat algunes d'el1es com a zones de desenvolupament turistic, atesa la seua proximitat al mar.

l.3.6. Planes d'inundaci6

Ais trams baixos dels rius, ja prop de les seues desembocadures, aquests deixen de ser erosius, de tal forma que per als cabals normals son estables en sentit vertical; es a dir, el balanc entre erosi6 i sedimentaci6 es nul a nivell global. A90 no impedeix que localment aquest balanc es descompense, formant-s'hi els meandres tipics daquests trams que, a escala geologica, donen 1I0c a moviments laterals del riu.

Durant una crescuda, tan suficientment gran com per a superar la capacitat de desaigue del l1it, el riu es des borda i deposita els sediments arrosscgats al scu cntom. L'acumulacio d'aqucsts scdiments en successives terrasses forma la seua plana al-luvial 0 d'inundaci6. Ates que els sediments es depositen en major proporci6 als voltants del lIit, ens podcm trobar que aqucst circulc a una cota major que la seua plana.

La inundaci6 de la plana al-luvial sempre es una inundaci6 massiva, en que el moviment de I'aigua es bidimensional, encara que apareixen concentracions del flux en els paleollits abandonats, ales zones mes baixes, 0 forcats per les infraestructures existents. Si el lIit fluvial es troba sobreelevat, el retorn de les aigues a aquest es ve dificultat; per la qual cosa els nivells aconseguits i la durada de la inundaci6 s'incrementen. A mes ames, les condicions de desaigue a la desembocadura es poden veure entrebancades pel fet que el nivell mitja del mar s'eleve, si s'hi produeix, alhora, una situaci6 gcncralitzada de baixcs prcssions.

Les inundacions de1s rius Xuquer i Segura son inundacions de tipus dinundacio plana. En el cas del riu Xuquer la inundacio ocupa una part important de les comarqucs de la Ribera, cncara que la durada de les seues inundacions es inferior a la setmana. En el cas del riu Segura, ates que el llit fluvial sc situa per damunt de la seua vall, i ales dificultats de drenatge, les inundacions de la Vega Baixa solen tindre una durada superior a la setmana.

2. CRITERIS PER A L' ANALISI DEL RISC

2.l. Analisi de les zones afectades per inundacions

La definici6 de rise ha de tindre en compte tant la probabilitat d'idea de la inundacio, com els nivells aconseguits. L'escala de treball, que marca la precisi6 de I'estudi, es 1'1:50.000 (per a l'elaboraci6 de1s estudis hidraulics normalment s'ha emprat l'escala 1: 10.000). E1s nivells de rise considerats son sis, com a combinaci6 de tres nivells de freqliencia i dos de calats.

En quant als nivells de frequencia, s'han seguit els establits en la directriu basica:

. Zones d'inundaci6 frequent. Es corresponen amb zones sotmeses a inundacions de peri ode de retorn inferior a 50 anys, 0 el que es el mateix, probabilitat de sofrir una inundaci6 un any qualsevol,

1.3.5. Marjales

Una marjal es un casu particular de endorreismo. Las marjales en la Comunidad Valenciana son formaciones costeras en las que la dificultad de drenaje se debe a la existencia de un cordon de dunas litoral que cierra el paso hacia el mar en una longitud importante. Por tener una cota muy baja, los niveles freaticos seran casi siempre altos, siendo la presencia de agua en muchos casos permanente. Las inundaciones pueden lIegar a durar mas de una semana.

Debido a su situaci6n geografica, a la facilidad de su puesta en regadio y a su relativa aptitud agricola, las marjales han sido siempre atractivas para el hombre, por 10 que muchas de elias se han desecado artificialmente a 10 largo de la historia. Ello no evita que sigan siendo zonas de acumulaci6n de las aguas en casu de fuertes lluvias. A 10 largo de toda la costa de las provincias de Castellon y Valencia nos encontramos con marjales 0 antiguas marjales desecadas total 0 parciaimente, como las de Pefiiscola, Oropesa, Canet de Berenguer, Tavemes, 0 Pego.

En la practica, podcmos hablar de una cvoluci6n de las marjales, de tal forma que muchas de elias en una primera etapa se convirtieron en arrozales, con posterioridad se elevaron y desecaron los terrenos para cultivo de rcgadio (actuacioncs rcalizadas en su mayor parte desde los afios 60 hasta incluso la actualidad), y en una ultima fase se han utilizado algunas de el1as como zonas de desarrollo turistico dada su proximidad al mar.

l.3.6. Llanos de inundaci6n

En los tramos bajos de los rios, ya cerca de sus desembocaduras, estos dejan de ser erosivos, de tal forma que para los caudaies norrnales son estables en sentido vertical; es decir, eI balance entre erosi6n y sedimentaci6n es nulo a nivel global. Esto no impide que localmente este balance se descompense, formandose los meandros tipicos de estos tramos que, a escala geologica, dan lugar a movimientos laterales del rio.

Durante una crecida 10 suficientemente grande como para superar la capacidad de desague del cauce, el rio se desborda y deposita los sedimentos arrastrados en su cntomo. La acumulaci6n dc cstos sedimentos en sucesivas terrazas forma su llano aluvial 0 de inundaci6n. Dado que los sedimentos se depositan en mayor proporci6n en los alrcdcdorcs del caucc, nos podcmos cncontrar con que cstc circule a una cota mayor que su llano.

La inundaci6n del l1ano aluvial siempre es una inundaci6n masiva en la que el movimiento del agua es bidimensional, aunque aparecen concentraciones del flujo en los paleocauces abandonados, en las zonas mas bajas 0 forzados por las infraestructuras existentes. Si el cauce se encuentra sobreelevado, el retorno de las aguas al mismo se ve dificuItado, por 10 que los niveles alcanzados y la duraci6n de la inundaci6n se incrementan. Ademas, las condiciones de desague en la desembocadura se pueden ver dificultadas por el hecho de que el nivel medio del mar se eleve si se produce al mismo ticmpo una situaci6n gcncralizada dc bajas prcsioncs.

Las inundaciones de los rios Jucar y Segura son inundaciones de tipo llano de inundacion. En el caso del rio Jucar la inundacion ocupa una partc importantc de las comarcas de la Ribera, aunquc la duraci6n de sus inundaciones es inferior a la semana. En el casu del rio Segura, debido a que el cauce se situa por encima de su valle y a las dificultades de drenaje, las inundaciones de la Vega Baja suelen tener una duracion superior a la semana.

2. CRITERIOS PARA EL ANALISIS DEL RIESGO

2.l. Analisis de las zonas afectadas por inundaciones

La definici6n de riesgo debe tener en cuenta tanto la probabilidad de ocurrencia de la inundaci6n, como los niveles alcanzados. La escala de trabajo, que marca la precision del estudio, es la 1:50.000 (para la elaboraci6n de los estudios hidraulicos normalmente se ha empleado la esc ala 1: 1 0.000). Los niveles de riesgo considerados son seis, como combinacion de tres niveles de frecuencia y dos de calados.

En cuanto a los niveles de frecuencia, se han seguido los establecidos en la Directriz Basica:

. Zonas de inundaci6n frecuente. Se corresponde con zonas sometidas a inundaciones de periodo de retorno inferior a 50 afios, o 10 que es 10 mismo, probabilidad de sufrir una inundaci6n un afio

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16065

igual 0 superior al 2%.

· Zones dinundacio ocasional. S6n aquelles zones que sofreixen inundacions entre 50 i 100 anys de periode de retorn, es dir, probabilitat d'inundaci6 entre el 2 i ell %.

· Zones d'inundacio excepcional. Es correspon amb zones inundades amb crescudes de 100 fins a 500 anys de periode de retorno En termes de probabilitat dinundacio, entre 1'1 i 0,2%.

Encara que existeixen multiples factors que determinen la quantia dels danys deguts a una inundacio, s'ha considerat unicament el calat maxim aconseguit per les aigiies. Les raons que recolzen aquesta simplificacio es basen en que realment es el factor mes important en la majoria dels casos, i que altres factors, com ara la velocitat 0 el transport de sediments, estan altament correlacionats amb el calat.

La discretitzacio de calats considerats es la segiient:

· Calats baixos: quan el nivell d'aigua esperada general a la zona d'inundacio es inferior a 80 centimetres. Encara que es poden produir vies prcfcrents de flux amb forts danys; en general, Ics perdues economiques que es poden produir son limitades i les mesures a adoptar per a disminuir-les seran senzilles.

· Calats alts: quan el nivcll cs superior als 80 centimetres. En aquest cas els danys comencen a ser molt importants.

Com resultat tenim 6 nivells de zones de perillositat (veure la

taula 1), per combinacio dels factors anteriors:

· 1. Calats alts amb freqilencia alta

· 2. Calats alts amb frequencia mitjana.

· 3. Calats baixos amb frequencia alta.

· 4. Calats baixos amb freqilencia mitjana.

· 5. Frequencia baixa d'inundaci6 amb calat alt.

· 6. Frequencia baixa amb calat baixo

Calat

Freqiiencia

Baixa (100-500 anys)

Mitjana (50-100 anys)

Alta

« 50 anys)

Baix « 0,8 m.) Alt (> 0,8 m.)

6 5

4 2

3 1

Taula 1. Nivclls de pcrillositat per combinacions d'intcrvals de frequencies i calats.

2.2. Analisi del rise

Una vegada obtingudes les zones inundables, diferenciant els sis nivells de perillositat descrits, aquestes s'han c1assificat com a zones de rise alt, significatiu (d'ara endavant 'rise mitja') i baix, tenint en compte el tipus d'us del solo els elements en rise afectats, resultant la combinacio de la taula 2.

Les dades obtingudes s'han c1assificat per municipis, presentant les superficies afectades per cada tipus de rise i la poblacio residencial afectada, tot aixo per a cada una de les zones inundables, en funcio de I'origen de la inundacio (conca, subconca 0 zona hidrologica) que afecten al municipio Les mateixes dades es presenten per a les zones inundables de I'apartat 3. Aquestes dades estan disponibles en els CCEs.

La prcsentacio cartografica es realitza en mapes provincials a escala 1:200.000 i cartografia a esc ala 1:50.000, amb la seguent informacio: 6 nivclls de pcrillositat, usos del sol, clements singulars (centres de Coordinacio d' Emergencies, pares de bombers, hospitals, industries amb Pia d'Emergencia Exterior i campings), i infracstructurcs (essencialmcnt viarics), Per raons d'cscala, aqucstcs ultimes dades nornes es representen en la cartografia a E 1 :50.000.

cualquiera igual 0 superior al 2%.

· Zonas de inundacion ocasional. Son aquellas zonas que sufren inundaciones entre 50 y 100 afios de periodo de retorno, es decir, probabilidad de inundacion entre el 2 yell %.

· Zonas de inundacion excepcional. Se corresponde con zonas inundadas con crecidas de 100 hasta 500 afios de periodo de retorno. En terminos de probabilidad de inundacion, entre el 1 y 0,2%.

Aunque existen multiples factores que determinan la cuantia de los dafios debidos a una inundacion, se ha considerado unicamente el calado maximo alcanzado por las aguas. Las razones que apoyan esta simplificacion se basan en que realmente es el factor mas importante en la mayoria de los casos, y en que otros factures como la velocidad 0 el transporte de sedimentos estan altamente correlacionados con e1 calado.

La discretizacion de calados considerada es la siguiente:

· Calados bajos, cuando el nivel de agua esperado general en la zona de inundacion es inferior a 80 centimetros. Aunque se pueden producir vias prcfcrcntcs de flujo con fucrtcs dafios, en gcncrallas perdidas econornicas que se pueden producir son limitadas y las medidas a adoptar para disminuirlas seran sencillas.

· Calados altos, cuando el nivel cs superior a los 80 ccntimctros.

En este casu los dafios comienzan a ser muy importantes.

Como resultado tenemos 6 niveles de zonas de peligrosidad

(ver la tabla 1), por combinacion de los factores anteriores:

· 1. Calados altos con frecuencia alta

· 2. Calados altos con frecuencia media.

· 3. Calados bajos con frecuencia alta.

· 4. Calados bajos con frecuencia media.

· 5. Frecuencia baja de inundaci6n con calado alto.

· 6. Frecuencia baja con calado bajo.

Calado

Frecuencia

Baja (100-500 afios)

Media

( 50-100 afios)

Alta

« 50 afios)

Bajo « 0,8 m.) Alto (> 0,8 m.)

6 5

4 2

3 1

Tabla 1. Nivelcs de peligrosidad por combinacioncs de intcrvalos de frecuencias y calados.

2.2. Analisis del riesgo

Una vez obtenidas las zonas inundables, diferenciando los seis niveles de peligrosidad descritos, estas se han c1asificado como zonas de riesgo alto, significativo (en adelante riesgo medio) y bajo, teniendo en cuenta el tipo de uso del suelo 0 los elementos en riesgo afectados, resultando la combinacion de la tabla 2.

Los datos obtenidos se han clasificado por municipios, presentandose las superficies afectadas por cada tipo de riesgo y la poblacion residencial afectada, todo ello para cada una de las zonas inundables en funcion del origen de la inundacion (cuenca, subcuenca 0 zona hidrologica) que afectan al municipio. Los mismos datos se presentan para las zonas inundables del apartado 3. Estos datos estan disponibles en los CCEs.

La presentacion cartografica se realiza en mapas provinciales a esc ala 1:200.000 y cartografia a escala 1:50.000, con la siguiente informacion: 6 nivelcs de peligrosidad, usos del suelo, elementos singulares (Centros de Coordinacion de Emergencias, parques de bomberos, hospitales, industrias con Plan de Emergencia Exterior y campings), c infraestructuras (cscncialmcnte viarias). Por razoncs de esc ala, estos ultimos datos s610 se representan en la cartografia a E 1:50.000.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16066

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

ELEMENTS EN RIse

ZONES DE PERILLOSITAT

us DEL SOL RIse

Nuclis de poblacio

Residencial, terciari i mixt; zones d'acampada; us comercial

A-I. Alt frequent A-2. Alt ocasional A-3. Alt cxccpcional B. Mitja

2 5 3 4

Instal-lacions industrials

Us industrial

C.Baix A. Alt

6 1 2 5 3 4 6

B. Mitja

C.Baix

Serveis basics

Equipaments, infraestructuras y clcrncnts singulars

A. Alt

B. Mitja

2 5 3 4 6

C.Baix

Taula 2. Classificacio de les superficies inundables.

**********

ELEMENTOS EN RIESGO

USO DEL SUELO

ZONAS DE PEUGROSTDAO

RIESGO

Nucleos de poblacion

Residencial, terciario y mixto; zonas de acampada; uso comercial

A-I. Alto frecuente A-2. Alto ocasional A-3. Alto excepcional B.Medio

2 5 3 4

Instalaciones industriales

Uso industrial

C. Bajo A. Alto

6 1 2 5 3 4 6

B.Medio

C.Ba·o

Scrvicios basicos

Equipamicntos, infracstructuras y elementos singulares

A. Alto

B. Medio

2 5 3 4 6

C.Ba·o

Tabla 2. Clasificacion de las superficies inundables.

Finalment, i per a avaluar el grau de rise de cada municipi (veure annex II), I'estudi inc lou lanalisi d'allo que s'ha definit com a "impacte": darry mitja que potencialment poden produir les inundacions. E1 proces d'avaluaci6 es descriu tot seguit.

. Categories dels danys produfts per la inundaci6: a) Danys directes:

- Danys sobre propietats, infraestructures i continguts emmagatzcmats, que son afcctats per la lamina d'inundaci6.

- Costos d'intervenci6 en el control de l'avinguda, evacuacio de poblacions afectades, subministraments d'ernergencia, etc.

b) Danys indircctcs, de dificil avaluacio cconomica com ara:

- Danys produits per la interrupcio temporal del servei dinfraestructures i serveis publics, sobre poblacions no directament afectades per la inundacio,

Finalmente, y para evaluar el grado de riesgo de cada municipio (ver Anexo II), el estudio inc1uye el analisis de 10 que se ha definido como "impacto": dafio medio que potencialmente pueden producir las inundaciones. E1 proceso de evaluacion se describe a continuacion .

. Categorias de los dartos producidos por la inundaci6n: a) Dafios directos:

- Dafios sobre propiedades, infraestructuras y contenidos almaccnados que son afcctados por la lamina dc inundacion,

- Costes de intervencion en el control de la avenida, evacuacion de poblaciones afectadas, suministros de emergencia, etc.

b) Danos indircctos, dc dificil cvaluacion cconomica como:

- Danos producidos por la interrupcion temporal del servicio de infraestructuras y servicios public os sobre poblaciones no directamente afectadas por la inundacion.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16067

- Danys secundaris produits per la interrupci6 de I'activitat economica.

- Cost d'incertcsa associat a la frequencia i repetici6 de fcnomens catastrofics sobre una mateixa zona.

c) Danys intangibles, no traduibles en termes monetaris, lIigats a aspectes socials i culturals, provocats per l'alteracio de les condicions de vida a les zones afectades.

Aquests danys per unitat de superficie son majors 0 menors, en funcio de la magnitud de la inundacio i de la vulnerabilitat del territori, de tal manera que pot parlar-se de corbes de danys en funcio de la magnitud.

Existeixen diversos aspectes relacionats amb la magnitud que incideixen en els danys finals, com ara I'altura assolida de l'aigua, la velocitat del flux, la durada de la inundacio, la major 0 rnenor presencia de sediments, etc. Tanmateix, i ates el caracter regional de I'estudi d'inundabilitat, nomes es va a tindre en compte l'altura de la lamina d'aigua (que en realitat es el factor mes important en la Comunitat Valcnciana) discrctitzada en dos intervals: mcnys de 80 ern corresponent als nivells 3, 4 i 6 i arnb una altura representativa de 40 em; i mes de 80 em (nivells 1, 2 i 5) iamb una altura rcprcscntativa de 120 cm.

En quant a la vulnerabilitat del territori, depen fonamentalment de la tipologia d'us que tinga i de la seua intensitat, encara que en realitat sempre existeixen particularitats que fan els danys molt distints dins d'una mateixa categoria. Per a realitzar aquesta diferenciaci6 s'ha utilitzat el mapa d'usos del sol, subministrat per la Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports (COPUT).

· Avaluacio de la vulnerabilitat:

a) Usos residencials. El percentatge de dany per a cada tipologia d'us i calat de l'aigua s'ha obtingut de les corbes de vulnerabilitat utilitzades per la Federal Tnsurance Agency nord-americana, mentre que el valor per metre quadrat adoptat es funci6 de la densitat d'edificacio (6 categories).

b) Usos industrials. Lcs matcixes considcracions, pcro distingint nomes alta i baixa densitat d'us.

c) Us os comercials. Per al seu calcul, s'ha considerat l'oferta comercial de cada municipi i que cis comcrcos es repartcixcn uniformement en I'us residencial. EI resultat es un factor important dels danys produits en els usos residencials i que depen del municipi.

d) Usos agricoles. L'estimaci6 de danys s'ha elaborat tenint com a referencia els valors de les primes de base establides en les assegurances agraries. En els danys agricoles no s'ha fet distinci6 en funcio del calat aconseguit.

Aquests danys, que s'han avaluat en termes monetaris, s'han dimensionalitzat entre els valors 0 i 100. Per a l'avaluacio del rise en cada municipi, i als efectes del present Pia, no s'han pres en compte cis danys agricoles.

· Factor de danys indirectes:

Per a cada rnunicipi s'ha obtingut un factor de danys indirectes

(variable entre 1 i 1,55) en funcio dcls scgucnts factors:

a) Poblacio total del terme municipal.

b) Percentatge de superficie afectada per la inundacio.

c) Densitat de poblaci6.

d) Nombre d'entitats de poblacio.

e) Valor i composicio del pare d'habitatges.

f) Entitat dels sectors productius localitzats.

g) Percentatge de poblacio activa, lIigada a I'agricultura. · Avaluacio de I'impacte:

Amb tot l'anterior, es pot avaluar el dany produit per una inundacio concreta en una part del territori. Tanmateix, en realitat el que es preten es ealeular el dany mitja que provoquen les inundacions a1l1arg del temps, es dir, I'impacte del rise d'inundaci6. Per a aixo cal introduir la frequencia amb que es produeixen les inundacions, de tal manera que I'impacte per unitat de superficie (D), s'obte amb el producte seguent:

D=V'F'T'C

- Danos secundarios producidos por la interrupci6n de la actividad economica.

- Coste de incertidumbre asociado a la frecuencia y repetici6n de fen6menos catastroficos sobre una misma zona.

c) Danos intangibles no traducibles en terminos monetarios Iigados a aspectos sociales y culturales provocados por la alteraci6n de las condiciones de vida en las zonas afectadas.

Estos dafios por unidad de superficie son mayores 0 menores en funci6n de la magnitud de la inundacion y de la vulnerabilidad del territorio, de tal manera que puede hablarse de curvas de daiios en funcion de la magnitud.

Existen diversos aspectos relacionados con la magnitud que inciden en los daiios finales como son la altura del agua alcanzada, la velocidad del flujo, la duraci6n de la inundacion, la mayor 0 menor presencia de sedimentos, etc. Sin embargo, dado el caracter regional del estudio de inundabilidad, s610 se va a tener en cuenta la altura de la lamina de agua (que en realidad es el factor mas importantc en la Comunitat Valenciana) discrctizada cn dos intervalos: menos de 80 em correspondiente a los niveles 3, 4 Y 6 y con una altura representativa de 40 em; y mas de 80 em (niveles 1,2 y 5) Y con una altura rcprcscntativa de 120 em,

En cuanto a la vulnerabilidad del territorio, depende fundamentalmente de la tipologia de uso que tenga y de su intensidad, aunque en realidad siempre existen particularidades que hacen los dafios muy distintos dentro de una misma categoria. Para realizar esta diferenciaci6n se ha utilizado el mapa de usos del suelo suministrado por la Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes (COPUT).

· Evaluaci6n de la vulnerabilidad:

a) Usos residenciales. EI porcentaje de dana para cada tipologia de uso y calado del agua sc ha obtenido de las curvas de vulnerabilidad utilizadas por la Federal Tnsurance Agency norteamericana, mientras que el valor por metro cuadrado adoptado es funcion de la densidad de edificacion (6 categorias).

b) Usos industriales. Mismas considcracioncs pcro distinguicndo s610 alta y baja densidad de uso.

c) Usos comerciales. Para su calculo, se ha considerado la oferta comcrcial de cada municipio y que los comcrcios sc rcpartcn uniformemente en el uso residencial. EI resultado es un factor mayorante de los dafios producidos en los usos residenciales y que depende del municipio.

d) Usos agricolas. La estimacion de dafios se ha elaborado teniendo como referencia los valores de las primas base establecidas en los seguros agrarios. En los daiios agricolas no se ha hecho distincion en funcion del calado aleanzado.

Estos dartos, que se han evaluado en terminos monetarios, se han adimensionalizado entre los valores 0 y 100. Para la evaluaci6n del riesgo en cada municipio, y a los efectos del presente Plan, no sc han tornado en cucnta los dafios agricolas.

· Factor de daiios indirectos:

Para cada municipio sc ha obtenido un factor de dafios indirec-

tos (variable entre 1 y 1,55) en funci6n dc los siguicntcs factorcs:

a) Poblacion total del termino municipal

b) Porcentaje de superficie afectada por la inundacion

c) Densidad de poblacion

d) Numero de entidades de poblacion

e) Valor y composicion del parque de viviendas

f) Entidad de los sectores productivos localizados

g) Porcentaje de poblacion activa ligada a la agricultura · Evaluaci6n del impacto:

Con todo 10 anterior se puede evaluar el dana producido por una inundacion concreta en una parte del territorio. Sin embargo, en realidad 10 que se pretende es caleular el dana medio que provocan las inundaciones a 10 largo del tiempo, es decir, el impacto del riesgo de inundacion. Para ello hay que introducir la frecuencia con que se producen las inundaciones, de tal manera que el impacto por unidad de superficie (D) se obtiene como el producto siguiente:

D=V' F·T· C

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16068

1999 09 29

DOGV - Num. 3,593

On:

V= vulnerabilitat funci6 de l'us del sol i del rise d'inundaci6 (en realitat nornes de la magnitud).

C= factor de danys en els comercos, que depen del municipi i nomes es distint d' 1 en els usos residencials.

1= factor de danys indircctes, que depen del municipio

F= factor de freqtiencia, que es funcio del rise dinundacio (en realitat nomes de la freqnencia).

A partir de les dades obtingudes, s'ha establit el grau de rise municipal diferenciant alt, mitja i baix, en funci6 dels danys esperats. Aixi mateix, s'han tingut en compte les dades disponibles sobre inundacions historiques per a l'establiment de dit nivell de TlSC.

3. ZONES INUNDABLES DETECTADES

Les zones inundables s6n de grandaria molt dis versa, des de les inundacions massives dcls rius Xuqucr i Segura fins ales desaparicions de barranquets. En aquest apartat es descriuen les arees d'inundaci6, c1assificades per eonques i/o zones inundables, sense entrar a valorar el grau de rise.

Junt a la denominaci6 i el codi de la zona inundable, s'indiea el codi assignat a cada conca, en la Base de Dades per a Gesti6 d'Emergencies per Inundacions, aixi com el full del mapa 1:50.000 corresponent.

3.1. Provincia de Caste1l6

ZONES COSTANERES DE LA PROViNCIA DE CASTELLO

CCOl. Riu Cenia (1l.00-fuIl547):

Ubi cat en el terme municipal de Vinaros, marea el1imit entre la Comunitat Valenciana i Catalunya. La zona inundable es restringeix alllit fluvial, pero la pressi6 urbanistiea es molt forta a la zona de la desembocadura, on es troba l'arca de major risco

CC02. Barranc de Barbiguera (12.00-full 571):

Situat en el terme municipal de Vinaros, al nord del nucli urba.

La zona inundable afecta la zona urbanitzada turistica.

CC03. Riu Cervol (13.00-fu1l571):

EI desbordament es produeix en el con al-luvial del tram final, i pot afeetar la poblaci6 de Vinaros.

CC04. Rambla de Cervera (15.00-fuIl571):

Zona inundable al tram final, poc abans d'arribar a la via del ferrocarril, afectant al municipi de Benicarl6, al nord del nucli urba.

CC05. Rambla d'Alcala (16.1O-fu1l571):

Zona de rise per desbordament del llit fluvial, i de relleu invertit a partir de la earretera N-340, en el con al·luvial. Afecta a una zona industrial i ales edificacions turistiques del sud de Benicarl6 i nord de Pefiiscola. Aquesta rambla alirnenta la marjal situada al sud d'aquesta i sesten fins a la poblaci6 de Peiiiscola.

CC06. Barranc de Moles (16.20-fu1l571):

Situat en el terme municipal de Peiiiscola. Desaparici6 del lIit.

La seua inundaci6 s'uneix a la de la marjal de Peiiiscola.

CC07. Marjal de Peiiiscola (16.20-fu1l571):

Situada entre la rambla d'Alcala i el nord de Peniscola, S'alimenta fonamentalment dels desbordaments de la rambla d' Alcala i del barranc de Moles, afectant la zona d'expansi6 turistica de Peniscola i sud de Benicarl6.

CC08. Riu Coves de Sant Miquel (17.00-full 594):

Zona de rise a la desernbocadura, al nord de la poblaci6 de Torreblanca i sud d' Alcala de Xivert, a la zona denominada de Sant Antoni de Padua i Capicorb.

donde:

V= vulnerabilidad funci6n del uso del suelo y del riesgo de inundaci6n ( en realidad s610 de la magnitud).

C= factor de daiios en los comercios, que depende del municipio y s610 es distinto de 1 en los usos resideneiales.

1= factor de daiios indirectos, que depende del municipio.

F= factor de frecuencia, que es funci6n del riesgo de inundaci6n (en realidad s610 de la frecuencia).

A partir de los datos obtenidos, se ha establecido el grado de riesgo municipal diferenciando alto, medio y bajo, en funcion de los daiios esperados. Asimismo, se han tenido en cuenta los datos disponibles sobre inundaciones hist6ricas para el establecimiento de dicho nivel de riesgo.

3. ZONAS INUNDABLES DETECTADAS

Las zonas inundables son de tamaiio muy dispar, desde las inundacioncs masivas de los rios Jucar y Segura, hasta las dcsapariciones de pequeiios barrancos. En este apartado se describen las areas de inundaci6n, c1asifieadas por cuencas y/o zonas inundables, sin cntrarse a valorar cI grado de riesgo.

Junto a la denominaci6n y el c6digo de la zona inundable, se indica el c6digo asignado a cada cuenca en la Base de Datos para Gesti6n de Emergencias por Inundaciones, asi como la hoja del mapa 1:50.000 correspondiente.

3.1. Provincia de Caste1l6n

ZONAS COSTERAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLON

CC01. Rio Cenia (1l.00-hoja 547):

Ubicado en el termino municipal de Vinaroz, marca el1imite entre la Comunidad Valenciana y Cataluiia. La zona inundable se restringe al cauce, pero la presi6n urbanistica es muy fuertc en la zona de la desembocadura, donde se encuentra cI area de mayor riesgo.

CC02. Barranco de Barbiguera (12.00-hoja 571):

Situado en c1 tcrmino municipal de Vinaroz, al norte del casco urbano. La zona inundable afecta a zona urbanizada turistica.

CC03. Rio Servol (13.00-hoja 571):

EI desbordamiento se produce en el cono aluvial del tramo final, y puede afectar a la poblaci6n de Vinaroz.

CC04. Rambla Cervera (15.00-hoja 571):

Zona inundable en el tramo final, poco antes de aleanzar la via del ferrocarril, afectando al municipio de Benicarl6, al norte del casco urbano.

CC05. Rambla de Alcala (16.10-hoja 571):

Zona de riesgo por desbordamiento del cauce y relieve invertido a partir de la carretera N-340, en cI cono aluvial. Afecta a una zona industrial y a las edificaciones turisticas del sur de Benicarl6 y norte de Pefiiscola. Esta rambla alimenta la marjal situada al sur de la misma y que se extiende hasta la poblaci6n de Peiiiscola.

CC06. Barranco de Moles (16.20-hoja 571):

Situado en el termino municipal de Peiiiscola. Desaparici6n del cauce. Su inundaci6n se une a la de la marjaleria de Peiiiscola.

CC07. Marjal de Pefiiscola (16.20-hoja 571):

Situada entre la rambla de Alcala y el norte de Pefiiscola. Se alimenta fundamentalmente de los desbordamientos de la rambla de Alcala y del barranco de Moles, afectando a la zona de expansi6n turistica de Pefiiscola y sur de Benicarl6.

CC08. Rio Cuevas de San Miguel (17.00-hoja 594):

Zona de riesgo en la desernbocadura, al norte de la poblaci6n de Torreblanca y sur de Alcala de Chi vert, en la zona denominada de Sant Antoni de Padua y Cap i Corbo

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16069

CC09. Barranc de la Font del Campello (18.00-fuIl616-617):

Desaparicio del lIit fluvial a la zona del Borseral, abans de I'autopista A-7. La zona inundable, en el terme municipal de Cabanes, se situa aigues amunt de I'autopista.

CC10. Marjal de Torreblanca-Prat de Cabanes (18.00-fulls S94 i 616-617):

Situada en els termes de Torreblanca i Cabanes, afecta a Torrenostra en el primer, i a zones no urbanitzades en el segon.

CCll. Riu XiILxilla (l8.1O-fuIl616-617):

Ocupacio parcial del seu llit fluvial ala desembocadura, en la Punta de la Pesta. Alimenta una menuda marjal pel seu marge dret (Albufereta dOrpesa), collaborant amb el barranc del Diable a la seua inundacio. Afecta la zona turistica del nord d'Orpesa.

CC12. Barranc de la Rampudia (18.00-fuIl616-617):

EI lIit fluvial pot dcsbordar al sud del nueli antic d'Orpcsa, afectant la zona urbanitzada fins a la seua desmbocadura a la platja de laConxa.

CC13. Barrancs de Santa Agueda i Cantallops (19.00-full 616- 617):

Desbordament dels lIits poe abans de la seua confluencia.

Despres de passar la via del ferrocarril, la inundacio afecta zones turistiques del nord de Benicassim.

CC14. Marjal de Benicassim-Castello 0 PIa del Quadro (19.00- full 616-617):

Alimentada, entre altres, pel barranc de les Palmes (0 Parreta) i el riu Sec de Castello, afecta una amplia zona turistica del sud de Benicassim i nord de Castello.

CC1S. Barranc de la Parreta 0 de les Palmes (19.00-full 616- 617):

EI lIit fluvial desapareix en la marjal de Benicassim i Castello, per la qual eosa la seua zona d'inundacio es confon amb aquesta. Afecta la zona turistica del sud de Bcnicassim i nord de Castello.

CC16. Riu Sec 0 rambla de Borriol (20.10-fulls 616-617 i 641):

Sobre el con al-luvial del riu Sec es situa la ciutat de Castello.

La inundacio afectaria aproximadament al 50% de la ciutat, com ja ha ocorregut alguna vegada en el passat.

Abans, el lIit fluvial natural desapareixia a la marjal de Castello. Actualment, el tram final (des que abandona el nucli urba fins a la desemboeadura) esta canalitzat mitjancant dies, persistint el rise dinundacio a la zona costanera, afectant fonamentalment l'aerodrom i els habitatges unifamiliars dispersos, que hi ha al triangle entre Bcnicassim, Castello i la Iinia de costa.

CC17. Barranc de Fraga (20.20-fuIl641):

Dcsaparicio del seu lIit fluvial abans d'arribar la carretera entre Castello i Almassora, afectant la zona urbanitzada del terme de Castello, al sud del nucli urba.

CCI8. Riu Millars (21.00-fuIl641):

EI llit fluvial del riu Millares es ampli en el con al·luvial de la seua desembocadura. Malgrat aixo, existeixen problemes amb un rise important en els termes d' Almas sora, Burriana i Vila-real.

CCI9. Riu Yeo 0 Sec de Burriana (22.00-fuIl641):

La inundacio afecta el terme municipal de Burriana. A l'altura del nucli principal de Burriana, la inundacio pot afectar els sectors mes proxims al lIit; aigues avail, el desbordament en el con al-luvial afecta les edificacions del Grau de Burriana.

CC20. Barranc de Betxl (23.10-fuIl641):

Procedent del terme municipal de Betxi, el llit fluvial desapareix allimit entre els termes d' Alquerias del Nino Perdido, Burriana i Nules, aproximadament entre la carretera N-340 i la via del

CC09. Barranco de la Font de Campello (18.00-hoja 616-617):

Desaparicion del cauce en la zona de El Borseral, antes de la autopista A-7. La zona inundable, en el termino municipal de Cabanes, se situa aguas arriba de la autopista.

CC10. Marjal de Torreblanca-Prat de Cabanes (18.00-hojas S94 y 616-617):

Situada en los terminos de Torreblanca y Cabanes, afecta a Torrenostra en el primero, y a zonas no urbanizadas en el segundo.

CC11. Rio Chinchilla (18.10-hoja 616-617):

Ocupacion parcial de su cauce en la desembocadura, en la Punta de la Pesta. Alimenta una pequefia marjal por su margen derecha (Albufereta de Oropesa), colaborando con el Barranco del Diablo a su inundacion. Afecta a zona turistica del norte de Oropesa.

CC12. Barranco de la Rampudia (18.00-hoja 616-617):

El cauce puede desbordar al sur del casco antiguo de Oropcsa, afectando a la zona urbanizada hasta su desmbocadura en la playa de la Concha.

CC13. Barrancos de Santa Agueda y Cantalobos (19.00-hoja 616-617):

Desbordamiento de los cauces poco antes de su confluencia.

Tras alcanzar la via del ferrocarril, la inundacion afecta a zonas turisticas del norte de Benicassim.

CCI4. Marjal de Benicassim-Castellon 0 PIa del Quadro (19.00-hoja 616-617):

Alimentada, entre otros, por el barranco de las Palmas (0 Parreta) y el rio Seco de Castellon, afecta a una arnplia zona turistica del sur de Benicassim y norte de Castellon.

CC1S. Barranco de la Parreta 0 de las Palmas (19.00-hoja 616- 617):

El cauce desaparece en la marjaleria de Benicassim y Castellon, por 10 que su zona de inundacion se confunde con la misma. Afecta a la zona turistica del sur de Benicassim y norte de Castellon.

CCI6. Rio Seco 0 rambla de Borriol (20.10-hojas 616-617 y 641):

Sobre el cono aluvial del rio Seco se situa la ciudad de Castellon. La inundacion afectaria aproximadamente al 50% de la ciudad, como ya ha ocurrido alguna vez en el pasado.

Antes el cauce natural desaparecia en la marjal de Castell6n.

Actualmente, el tramo final (desde que abandona el nucleo urbano hasta la desembocadura) esta encauzado mediante diques, persistiendo el riesgo de inundaci6n en la zona costera, afectando fundamentalmente al aerodromo y a las viviendas unifamiliares dispersas que cxisten en el triangulo entre Bcnicassim, Castellon y la Iinca de costa.

CCI7. Barranco de Fraga (20.20-hoja 641):

Dcsaparicion de su caucc antes de aleanzar la carrctcra entre Castell6n y Almazora, afectando a zona urbanizada del termino de Castellon, al sur del casco urbano.

CCI8. Rio Mijares (21.00-hoja 641):

EI cauce del rio Mijares es amplio en el cono aluvial de su desembocadura. A pesar de ello, existen problemas con riesgo importante en los terminos de Almassora, Burriana y Vila-Real.

CCI9. Rio Yeo 0 Seco de Burriana 0 Ana (22.00-hoja 641):

La inundacion afecta al termino municipal de Burriana. A la altura del nucleo principal de Burriana la inundacion puede afectar a los sectores mas proximos al cauce; aguas abajo, el desbordamiento en el cono aluvial afecta a las edificaciones del Grao de Burri ana.

CC20. Barranco de Betxi (23.10-hoja 641):

Procedente del termino municipal de Betxi, el cauce desaparece en el limite entre los terminos de Alquerias del Nino Perdido, Burriana y Nules, aproximadamente entre la carretera N-340 y la

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16070

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

ferrocarril, inundant les seues proximitats, amb us essencialment agricola, i contribueix a la inundacio de la marjal de Nules-Moncofa.

CC21. Barranc de Joan de Mora (23.20-fulls 641 i 668-669):

Zona inundable en el terme municipal de Nules. EI llit fluvial desborda la seua entrada en aquest municipi, procedent del de Villavieja, afectant el sector meridional del nuc1i urba. Contribueix a la inundacio de la marjal de Nules-Moncofa,

CC22. Marjal de Nules-Moncofa (23.00-fulls 641 i 668-669):

Zona humida costanera alimentada pels barrancs de Betxi i Joan de Mora, inunda zones urbanitzades de les platges de Nules i Moncofa.

CC23. Riu Belcaire (23.30-full 668-669):

La inundacio afecta als marges del llit fluvial en els termes municipals de Vall d'Uix6 i Moncofa, ampliant-sc l'arca inundablc en el seu ultim tram, aproximadarnent a 300 metres de la desembocadura.

CC24. Barranc Mo1l6, de l'Arquet 0 Romanetes (25.10-full 668-669):

Desbordament que afecta als termes municipals de Benavites i Almenara, abans d'arribar a la carretera N-340. Ell1it tluvial desapareix uns 100 metres aigtles avall de la carretera, unint la seua zona d'inundacio a la marjal d

, Almenara de Berenguer.

VCO!. Marjal de Chilches-Almenara (23.00-fu1l668-669):

Alirnentada per diversos barrancs, el lIit fluvial desapareix en arribar el pia costanerer. Aquesta marjal s'csten des del riu Yeo fins a la desembocadura del Palancia, unint-se per tant a la marjal de Canet ( per la qual cosa te el mateix codi de zona inundable que aqucsta). Afccta fonamcntalmcnt a sol agricola, pcro tambc sectors urbanitzats costaners.

ZONES DE L'INTERIOR DE LA PRoviNCIA DE CASTELLO

CIOI. Riu Bergantes (10.00-fulls 520-544):

Franja de rise mitja d'inundacio tipus vall fluvial, a la zona de Zorita del Maestrazgo i Palanques; afecta essencialment zones agricoles.

CI02. Riu Cenia: semiendorreisme (l1.00-full 546-547):

Afecta una industria d'arids, immediatament aigues amunt de l'encreuament del riu amb I' autopista A-7.

CI03. Rambla d'Alcala (16.10-fulls 571 i 594):

Zona d'inundaci6 deguda a l'aportacio d'uns barrancs atluents de la rambla d' Alcala pel seu marge esquerre, que afecta els termes d' Alcala de Xivcrt, amb rise al nucli urba, i Santa Magdalena de Pulpis.

CI04. Riu Montelle6: endorreisme de Vistabella del Maestrazgo (21.82- full 592):

Situat en el terme municipal de Vistabella del Maestrazgo, i pertanyent a la conca del riu Montellco; afecta zones agricoles.

CI05. Rambla de la Viuda: semiendorreismes en el Maestrat (21.80-fulls 593 i 616):

Afecten a zones agricoles alllarg de la vall de la Rambla, com tarnbe a algun emplacament urbanitzat, com 'Els Ivarsos', al terme de la Sierra Engarceran.

CI06 Barranc de Benlloch (21.83-fulls 593 i 616):

Confluencia de dos barrancs a la seua entrada en el nuc1i urba de Benlloch, al barranc de Benlloch, amb rise de desbordament en el propi nucli urba, fins a la confluencia amb la rambla del Metge.

via del ferrocarril, inundando sus proximidades, con uso esencialmente agricola. Contribuye a la inundacion de la marjal de NulesMonc6far.

CC21. Barranco Juan de Mora (23.20-hojas 641 y 668-669):

Zona inundable en el termino municipal de Nules. EI cauce desborda a su entrada en este municipio, procedente del de Villavieja, afectando al sector meridional del casco urbano. Contribuye a la inundacion de la marjal de Nules-Moncofar.

CC22. Marjal de Nules-Moncofar (23.00-hojas 641 y 668-669):

Zona humeda costera alimentada por los barrancos de Betxi y Juan de Mora, inunda zonas urbanizadas de las playas de Nules y Monc6far.

CC23. Rio Belcaire (23.30-hoja 668-669):

La inundacion afecta a los margenes del cauce en los terminos municipalcs de Vall d'Uixo y Moncofar, ampliandosc c1 area inundable en su ultimo tramo, aproximadamente a 300 metros de la desembocadura.

CC24. Barranco Mollo, del Arquet 0 Romanetes (25.1O-hoja 668-669):

Desbordamiento que afecta a los terminos municipales de Benavites y Almenara, antes de alcanzar la carretera N-340. EI cauce desaparece unos 100 metros aguas abajo de la carretera, uniendo su zona de inundacion a la marjaleria de Almenara-Canet de Berenguer.

VCO!. Marjal de Chilches-Almenara (23.00-hoja 668-669):

Alimentada por diversos barrancos cuyo cauce desaparece al alcanzar el llano costero, esta marjal se extiende desde el rio Yeo hasta la desembocadura del Palancia, uniendose por tanto a la marjal de Canet (por 10 que tiene el mismo c6digo de zona inundable que csta), Afccta fundamcntalmcntc a suclo agricola, pcro tambicn a sectores urbanizados costeros.

ZONAS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLON

CIOI. Rio Bergantes (10.00-hojas 520-544):

Franja de riesgo medio de inundacion tipo valle fluvial, en la zona de Zorita del Maestrazgo y Palanques; afecta esencialmente a zonas agricolas.

CI02. Rio Cenia; semiendorreismo (l1.00-hoja 546-547):

Afecta a una industria de aridos inmediatamente aguas arriba del cruce del rio con la autopista A-7.

CI03. Rambla de Alcala (16.1O-hojas 571 y 594):

Zona de inundacion debido a la aportacion de unos barrancos afluentes de la Rambla de Alcala por su margen izquierda, que afecta a los tcrminos de Alcala de Chivcrt, con ricsgo en c1 casco urbano, y Santa Magadalena de Pulpis.

CI04. Rio Montelle6; endorreismo de Vistabella (21.82-hoja 592):

Situado en el termino municipal de Vistabella del Maestrazgo, y perteneciente a la cuenca del rio Montelleo; afecta a zonas agricolas.

CI05. Rambla de La Viuda, semiendorreismos en el Maestrazgo (21.80-hojas 593 y 616):

Afectan a zonas agricolas a 10 largo del valle de la rambla, asi como a algun emplazamiento urbanizado, como Els I varsos en el termino de Sierra Engarceran.

CI06 Barranco de Benlloch (21.83-hojas 593 y 616):

Contluencia de dos barrancos a su entrada en el nucleo urbano de Benlloch en el barranco de Benlloch, con riesgo de desbordamiento en el propio casco urbano hasta la contluencia con la rambla del Metge.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16071

CI07. Barranc de Fontanars (21.83-fulls 593 i 616):

EI lIit fluvial del barranc de Fontanars desapareix al nord de la poblacio de Benlloch, sense que la seua zona inundable afecte aquesta.

cr08. Rambla del Metge (21.83-fulls 593 i 616):

La rambla del Metge, formada a partir de la confluencia d'una serie de barrancs aigiies avall de la poblacio de Benlloch, travessa el pia de Cabanes fins a la seua desembocadura a la rambla de la Viuda. Els escassos pendents provoquen el desbordament en arees agricoles dels termes de Benlloch, Cabanes i Vall d' Alba.

CI09. Riu Millars (21.00-fulls 614 i 615):

Desbordaments de tipus vall fluvial entre els ernbassaments d' Arenos (Montanejos) i Sitjar (Ribesalbes), amb rise important en alguns punts, com a Montanejos.

CI10. Riu Palancia (24.00-fulls 639, 640 i 668):

Desbordaments de tipus vall fluvial aigiies amunt de l'embassament del Regajo, afectant fonamentalment a usos agricoles en tot el scu recorrcgut, i zona urbanitzada a Bejis. Aigiies avall d'aquest embassament, els problemes coineideixen amb les confluencies d'alguns dels seus afluents. A la provincia de Valencia, el rise es alt des d'Estivella fins ala desemboeadura.

CI1I. Barranc de Caudiel 0 Cascajar (24.20-fuIl639):

Desbordament que pot afectar el nucli urba de Caudie!.

CT12. Barrane del Huron 0 de Viver (24.1 O-full 639):

Desbordament que pot afectar el nucli urba de Viver.

CT13. Barrane d' Arquillo 0 riu Chico (24.40-full 640):

Desbordament en la confluencia amb el riu Palancia, en el terme municipal de Segorbe.

CI14. Barranes Capuehinos i Torrecillas (24.50-fu1l640):

Desbordament en la confluencia amb el riu Palancia, afeetant un poligon industrial a Segorbe.

3.2. Provincia de Valencia

ZONES COSTANERES DE LA PRoviNCIA DE VALE)JCIA

VCOL Marjal de Canet 0 de les Valls (25.00-fu1l668):

Marjal que s'esten des de Moneofa fins a Canet d'En Berenguer. Es alimentada pels desbordaments dels rius Belcaire al nord, i Palancia al sud, i pels cabals dels barrancs de Benavites, Coronel, Codoval, Faura i Benifairo de les Valls. La inundacio de la marjal afecta zones turistiques eostaneres de Canet.

VC02. Barrane del Coronel (25.20-fu1l668):

Despres de la conflucncia amb cI barrane de la Font, cI barrane del Coronel passa pel nord del nucli urba de Quartell, per a desapareixer aigiles avall de la carretera N-340, a la marjal de Canet. EI desbordament es produeix aigi.ies avall de la poblacio de Quartell, afectant usos agricoles dels termes municipals de Faura, Benavites i Quartell.

YC03. Barranc Codoval (25.30-fu1l668):

Eillit fluvial desapareix despres de passar pel sud dels nuclis urbans de Quart dels Valls i Quartell. L'area inundable afecta a una petita area dels termes de Quart, Quartell, Faura i Benifairo de les Valls.

VC04. Barranc de Benifairo 0 Canaleta (25.40-fu1l668):

Afecta el nucli urba de Benifairo de les Valls; aigiies avall, el llit fluvial desapareix, amb rise important.

VC05. Barranc de Faura (25.50-full 668):

Canalitzat cobert, el barranc separa les poblacions de Faura i Benifairo de les Valls. Desaparicio del lIit fluvial, amb rise aigi.ies avail d'aquestes poblacions.

cr07. Barranco de Fontanares (21.83-hojas 593 y 616):

EI cauce del barranco Fontanares desaparece al norte de la poblacion de Benlloch, sin que su zona inundable afecte a la misma.

cr08. Rambla del Metge (2I.83-hojas 593 y 616):

La rambla del Metge, formada a partir de la confluencia de una serie de barrancos aguas abajo de la poblacion de Benlloch, atraviesa el Pia de Cabanes hasta su desembocadura en la rambla de la Viuda. Las escasas pendientes provocan el desbordamiento en areas agricolas de los terminos de Benlloch, Cabanes y Vall d'Alba.

CI09. Rio Mijares (21.00-hojas 614 y 615):

Desbordamientos de tipo valle fluvial entre los embalses de Arenos (Montanejos) y Sit jar (Ribesalbes), con riesgo importante en algunos puntos, como Montanejos.

CI10. Rio Palaneia (24.00-hojas 639, 640 y 668):

Desbordamientos de tipo valle fluvial aguas arriba del embalse del Regajo, afeetando fundamentalmente a us os agricolas en todo su reeorrido, y zona urbanizada en Bejis. Aguas abajo de este em baise, los problemas coinciden con las confluencias de algunos de sus afluentes. Ya en la provincia de Valencia, el riesgo es alto desde Estivella hasta la desembocadura.

CI1I. Barranco de Caudiel 0 Cascajar (24.20-hoja 639):

Desbordamiento que puede afectar al casco urbano de Caudie!.

CT12. Barranco del Huron 0 de Viver (24.1 O-hoja 639):

Desbordamiento que puede afectar al nucleo urbano de Viver.

CT13. Barranco de Arquillo 0 rio Chico (24.40-hoja 640):

Desbordamiento en la confluencia con el rio Palancia en el termino municipal de Segorbe.

CI14. Barrancos Capuchinos y Torrecillas (24.50-hoja 640):

Desbordamiento en la confluencia con el rio Palancia, afeetando a un poligono industrial en Scgorbc.

3.2. Provincia de Valencia

ZONAS COSTERAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

VCOL Marjal de Canet 0 de los Valles (25.00-hoja 668):

Marjal que se extiende desde Moncofar hasta Canet de Berenguer. Es alimentada por los desbordamientos de los rios Belcaire al norte y Palancia al sur, y por los caudales de los barrancos de Benavites, Coronel, Codoval, Faura y Benifairo. La inundacion de la marjal afecta a zonas turisticas costeras de Canet.

VC02. Barranco del Coronel (25.20-hoja 668):

Tras la confluencia con cI barraneo de La Fuente, cI barranco del Coronel pasa al norte del casco urbano de Quartell, para desaparecer aguas abajo de la carretera N-340, en la marjal de Caner. EI desbordamiento se produce aguas abajo de la poblacion de Quartell, afectando a usos agricolas de los terminos municipales de Faura, Benavites y Quartel!.

YC03. Barranco Codoval (25.30-hoja 668):

EI cauce desaparece tras pasar pOT el sur de los caseos urbanos de Quart de Les Valls y Quartell. El area inundable afecta a una pcquefia area de los terminos de Quart, Quartell, Faura y Benifairo.

VC04. Barranco de Benifairo 0 Canaleta (25.40-hoja 668):

Afecta al nucleo urbano de Benifairo; aguas abajo, el cauce desapareee, con riesgo importante.

VC05. Barranco de Faura (25.50-hoja 668):

Encauzado cubierto, el barranco separa las poblaciones de Faura y Benifairo. Desaparicion del cauce con riesgo aguas abajo de estas poblaciones.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16072

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

VC06. Riu Palancia (24.00-full 66S):

EI desbordament del riu Palancia es mes probable a partir de I'Hospital Comarcal de Sagunt, per minva de la capacitat del llit. S'hi genera una zona de rise que afecta el nueli urba del Port de Sagunt i el nucli urba i zona turistica de Canet d' En Berenguer.

En la mateixa desembocadura existeix una petita ilia formada per dos bracos del riu. L'illa esta ocupada per un grup d'habitatges. EI rise es molt alt, amb I'agreujant de la possibilitat de produir un nombre elevat de victimes humanes, si la inundacio te 1I0c en un cap de setmana 0 en peri ode estival.

VC07. Barranc del Convent 0 de I' Arenal (26.1O-fuIl696):

Elllit fluvial discorre pel nord del PUI,;ol i desapareix a la sequia de la Ratlla, VOTa al barranc de Pucol. El seu desbordament, junt al nucli urba, podria afectar sol industrial i equipaments.

VCOS. Barranc de PU901 (26.20-full 696):

Canalitzat al seu pas per Pucol, pot desbordar-se poe abans de la seua entrada al nucli urba, produint una zona inundable de rise significatiu; la posterior dcsaparicio del lIit fluvial dona 1I0c a la inundacio dels carrers mes baixos, al nord de la poblacio.

VC09. Barranc Calderona 0 del Puig (26.30-fuIl696):

EI seu tracat discorre en la divisoria entre els municipis de PU901 i el Puig, als qual afectaria el seu desbordament, essencialment el sol agricola.

VCI O. Barranc del Bort 0 de Rafelbunyol (26.40-full 696):

Elllit fluvial pot desbordar al tram compres entre la A-7 (tram bypass) i el final del nucli urba de Rafelbunyol, que afectaria el seu sector rnes septentrional. El llit fluvial desapareix a la sequia de Moncada, abans d'arribar a l'antiga N-340.

VCIL Canyada Molincr (26.50-fuIl696):

Aquest barranc naix en el terme de Naquera, per a desapareixer en arribar al pIa, en el limit del terrme de Moncada, poe abans d'arribar a A-7 (tram by-pass), i inunda una pctita area, amb us essencialment agricola.

VCI2. Barranc de l'Estepar 0 de Massamagrell (26.50-full 696):

F ondalada sense un lIit fluvial definit, que reeull aigiies d' una conca important, inclosa la canyada Moliner, i afecta eI nucli urba de Massamagrell i el nord del de Museros, com tambe el terme de Massalfassar.

VC13. Barranc del Carraixet (27.00-fulls 696 i 722):

Producix dos tipus d'Inundacio, a partir de la scua entrada en cl terme municipal de Moncada:

. Es produeix una primera zona de desbordament, a la altura de San Isidro de Bcnagcbcr, que afccta equipamcnts i industries de Moncada, el nucli urba d' Alfara del Patriarca i el de Vinalesa, en part. Les aigiles desbordades tornen en gran part al lIit, contribuent al desbordament en la segona zona inundable, en el con al·luvial.

. EI con al·luvial del barranc del Carraixet parteix de la poblaci6 d' Alfara del Patriarca. Es poden produir desbordaments importants entre Alfara i Tavernes Blanques, amb la qual cosa afectaria una part important de la comarca de I'Horta Nord (incloent-hi el nord de Valencia): Vinalesa, Foios, Meliana, Bonrepos i Mirambell, Almassera, Tavernes Blanques, Alboraya (inciosa la urbanitzaci6 Port Saplaya), i poblats i barris nord de Valencia (Benifaraig, Carpesa, Borboto, Poble Nou, nord de Benimaclet i nord de la Malvarrosa).

Aigiies amunt de Tavernes Blanques, pel marge dret, apareix una via preferent de flux amb rise alt, que s'uneix al barranc del Palrnaret. Aquest barranc recull les aigiles desbordades del Carraixet i les del barranc dels Frares. El barranc del Palmaret manca de lIit natural en la major part del seu recorregut, i coincideix en el seu tram final amb la sequia de Vera.

VC06. Rio Palancia (24.00-hoja 66S):

EI desbordamiento del rio Palancia es mas probable a partir del hospital comarcal de Sagunto, por disminuci6n de la capacidad del cauce. Se genera una zona de riesgo que afecta al nucleo urbano del Puerto de Sagunto y al nucleo urbano y zona turistica de Canet de Berenguer.

En la misma desembocadura existe una pequefia isla formada pOI dos brazos del rio. La isla esta ocupada pOI un grupo de viviendas. EI riesgo es muy alto con el agravante de la posibilidad de producir un numero elevado de victimas humanas si la inundaci6n tiene lugar en un fin de semana 0 en periodo estival.

VC07. Barranco del Convent 0 del Arenal (26.10-hoja 696):

El cauce discurre por eI norte del Puzol y desaparece en la acequia de la Raya junto al barranco de Puzol. Su desbordamiento, junto al casco urbano, podria afectar a suelo industrial y equipamientos.

VCOS. Barranco de Puzol (26.20-hoja 696):

Canalizado a su paso por Puzol, puede desbordarse poco antes de su entrada en el casco urbano, produciendo una zona inundable de ricsgo significativo; la posterior dcsaparici6n del caucc da lugar a la inundaci6n de las calles mas bajas al norte de la poblaci6n.

VC09. Barranco Calderona 0 del Puig (26.30-hoja 696):

Su trazado discurre en la divisoria entre los municipios de Puzol y el Puig, a los que afectaria su desbordamiento, esencialmente a suelo agricola.

VCIO. Barranco del Bort 0 de Rafelbufiol (26.40-hoja 696):

EI cauce puede desbordar en el tramo comprendido entre la A-7 (tramo by-pass) y el final del casco urbano de Rafelbunyol, al que afectaria en su sector mas septentrional. El cauce desaparece en la Acequia de Moncada, antes de alcanzar la antigua N-340.

VCIL Canada Molincr (26.50-hoja 696):

Este barranco nace en el termino de Naquera, para desaparecer al alcanzar el llano, en el limite del termino de Moncada, poco antes de alcanzar la A-7 (tramo by-pass), inundando una pcqucfia area con uso esencialmente agricola.

VCI2. Barranco Estepar 0 de Massamagrell (26.50-hoja 696):

Hondonada sin cauce definido que recoge aguas de una cuenca importante, incluida la Cafiada Moliner, afectando al nucleo urbano de Massamagrell y el norte del de Museros, asi como eI termino de Massalfassar.

VC13. Barranco del Carraixet (27.00-hojas 696 y 722):

Produce dos tipos de inundacion a partir de su entrada en el termino municipal dc Moncada:

. Se produce una primera zona de desbordamiento a la altura de San Isidro de Benageber que afecta a equipamientos e industrias de Moncada, al casco urbano de Alfara del Patriarca y al de Vinalcsa en parte. Las aguas desbordadas vuelven en gran parte al cauce, contribuyendo al desbordamiento en la segunda zona inundable, en el cono aluvial.

. EI cono aluvial del barranco del Carraixet arranca en la poblacion de Alfara del Patriarca. Se pueden producir desbordamientos importantes entre Alfara y Tavernes, con 10 que se afectaria a una parte importante de la comarca de L' Horta Nord (ineluyendo el norte de Valencia): Vinalesa, Foios, Meliana, Bonrep6s i Mirambell, Almassera, Tavernes Blanques, Alboraya (inciuida la urbanizaci6n Port Saplaya), y poblados y barrios norte de Valencia (Benifaraig, Carpesa, Borboto, Poble Nou, norte de Benimaclet y norte de la Malvarrosa).

Aguas arriba de Tavernes Blanques, pOT la margen derecha, aparece una via preferente de flujo con riesgo alto, que se une al barranco del Palrnaret. Este barranco recoge las aguas desbordadas del Carraixet y las del barranco de los Frailes. El barranco del Palmaret carece de un cauce natural en la mayor parte de su recorrido, coincidiendo en su tramo final con la Acequia de Vera.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16073

La inundaci6 afecta una zona d'us intensiu, tant residencial com d'equipaments i industries.

VCI4. Barranc del Palmaret (27.30-fuIl696):

En el con al-luvial del barranc del Carraixet, pel marge dret, apareix una via preferent de flux que coincideix amb el barranc del Palmaret. Aquest barranc recull les aigiies desbordades del Carraixet i les d' altres barrancs situats aigiies amunt, com el dels Frares (a Godella i Rocafort) i Massarrojos. L'aigua circula en lamina la major part del seu recorregut, ja que hi manca de lIit natural, i coincideix en el seu tram final amb la sequia de Vera.

Afecta els termes municipals de Moncada i Valencia.

VC15. Barranc de Masarrojos (27.30-full 696):

EI lIit desapareix aigiies amunt de la poblaci6 de Massarrojos i les aigiies circulen en lamina, i s'uneixen ales aportacions del barranc dels Frarcs i al dcsbordament del Carraixet, a travcs del barranc del Palmaret.

VCI6. Barranc dels Frares (27.30-fuIl696):

Desaparici6 del lIit fluvial entre Rocafort i Godella, que afecta zones urbanitzades d'ambd6s munieipis. La eseorrentia s'uneix, aigues avail, a la del barranc del Palmaret.

VCI7. Barranc d'En Dolsa 0 Andolsa (28.81-fulls 696 i 722):

Tot i que canalitzat, pot veure's limitada la seua capacitat de desaiglle en la seua confluencia amb el Turia, pel desbordament d'aquest i afecta zones agricoles i, en menor mesura, zones urbanes i industrials en els termes de Paterna i Valencia (a Benimamet).

VCI8. Riu Turia; desembocadura (28.00-fulls 696 i 722).

La inundaci6, fins al nou llit, oeupa las terrasses rnes properes al lIit i afecta els termes municipals de Manises, Paterna, Quart de Poblet, Mislata, Xirivella i Valencia. En l'origen de la eanalitzaei6 es producix una bossa d'inundaei6, que segons les condicions topografiques de detail pot afectar el barri de Campanar (al nord de la eiutat de Valencia) abans d'arribar les aigiies cap a l'antie llit.

En qualsevol cas, i'antic lIit te un rise mitja d'inundaci6 degut a la conca de la propia ciutat de Valencia, rise que es menor en la capcalera i mes gran en la desembocadura, al port.

VCI9. Barrancs del Pozalet i Saleta (29.20-fulls 721 i 722):

EI lIit del barranc del Poalet desapareix en el terme municipal de Riba-roja i en el po ligon industrial de Quart de Poblet. Elllit te la seua continuitat aigiies avail de la carretera A-3, en el barranc de la Saleta, que esta canalitzat tins al nucli urba d'Alaquas i Aldaia, on desapareix practicamcnt en la seua totalitat. Posteriormcnt, inunda el po ligon "Verge de la Salut" de Xirivella.

VC20. Rambla del Poyo, de Chiva 0 de Torrent (29.1O-fulls 721 i 722):

Presenta problemes a la zona semiendorreica del Pia de Quart, aiglies amunt de Torrent i element natural de laminacio de les creseudes, afectant fonamentalment usos agricoles, encara que tambc industrials i resideneials de Quart de Poblet i Torrent.

Des d'aci, i'escorrentia pot dirigir-se cap al barranc de la Saleta, encara que un llit fluvial artificial el eonnecta amb el barranc de Torrent, on troba la seua continuitat cap a la seua desembocadura, a I' Albufera. EI desbordament que es produeix a partir de la poblacio de Paiporta, en el con al-luvial, afecta les poblacions de Massanassa i Catarroja. Una vegada creuada la pista de Silla (N-332), el desbordament nomes afecta als arrossars.

VC2l. Barranc del Realon 0 Canyada Gran (30.1 l-full 722):

Situat al nord d' Alcacer, es un afluent del barranc de Picassent, al qual l'escorrentia arriba a un llit fluvial definit, per a desapareixer en zona rural. Afecta la zona industrial del municipi d' Alcacer.

La inundaci6n afecta a una zona de usa intensivo, tanto residencial como de equipamientos e industrias.

VCI4. Barranco del Palmaret (27.30-hoja 696):

En el cono aluvial del baranco del Carraixet, por la margen derecha, aparece una via preferente de flujo que coincide con el barranco del Palmaret. Este barranco recoge las aguas desbordadas del Carraixet y las de otros barrancos situados aguas arriba, como los de los Frailes (en Godella y Rocafort) y Masarrojos. EI agua circula en lamina la mayor parte de su recorrido ya que carece de cauce natural, coicidiendo en su tramo final con la Acequia de Vera.

Afecta a los terminos municipales de Moncada y Valencia.

VC15. Barranco de Masarrojos (27.30-hoja 696):

EI cauce desaparece aguas arriba de la poblacion de Masarrojos y las aguas circulan en lamina, uniendosc a los aportes del barranco de los Frailcs y al desbordamicnto del Carraixet a travcs del barranco del Palmaret.

VCI6. Barranco de los Frailcs (27.30-hoja 696):

Desaparicion de cauce entre Rocafort y Godella, afectando a zonas urbanizadas de ambos municipios. La escorrentia se une aguas abajo a la del barranco del Palmaret.

VCI7. Barranco d'En Dolsa 0 Andolsa (28.81-hojas 696 y 722):

Encauzado, puede verse limitada su capacidad de des agtle en su confluencia con el Turia por el desbordamiento de este, afectando zonas agricolas y, en menor medida, zonas urbanas e industriales en los terminos de Paterna y Valencia (en Benimamet).

VCI8. Rio Turia; desembocadura (28.00-hojas 696 y 722).

La inundacion, hasta el Nuevo Cauce, ocupa las terrazas mas proximas al cauce, afectando a los terminos municipales de Manises, Paterna, Quart de Poblet, Mislata, Xirivella y Valencia. En el arranque del cncauzamiento sc produce una bolsa de inundaci6n, que dependiendo de las condiciones topograficas de detalle podria afectar al barrio de Campanar (al norte de la ciudad de Valencia) antes de conducirse las aguas hacia eI Antiguo Cauce.

En cualquier caso, el Antiguo Cauce tiene un riesgo medio de inundaci6n debido a la cuenca de la propia ciudad de Valencia, riesgo que es menor en cabecera y mayor en la desembocadura en el puerto.

VCI9. Barrancos Pozalet y Saleta (29.20-hojas 721 y 722):

EI cauce del barranco del Pozalet desaparece en el termino municipal de Riba-Roja y en el poligono industrial de Quart de Poblet. III cauce tiene su continuidad aguas abajo de la carretera A- 3, en el barranco de la Saleta, que esta canalizado hasta el casco urbano de Alaquas y Aldaia, dondc dcsaparcce practicamcntc en su totalidad. Posteriormente inunda el poligono "Virgen de la Salud" de Xirivella.

VC20. Rambla del Poyo, de Chiva 0 de Torrent (29.l0-hojas 721 y 722):

Presenta problemas en la zona semiendorreica del PIa de Quart, aguas arriba de Torrent y elemento natural de laminacion de las crecidas, afectando fundamentalmente a usos agricolas, aunque tam bien industriales y residenciales de Quart de Poblet y Torrent.

Desde aqui, la escorrentia puede dirigirse hacia el barranco de la Saleta, aunque un cauce artificial 10 conecta con el barranco de Torrent, donde el cauce encuentra su continuidad hacia su desembocadura en la Albufera. EI desbordamiento que se produce a partir de la poblaci6n de Paiporta, en el cono aluvial, afecta a las poblaciones de Massanassa y Catarroja. Una vez atravesada la pista de Silla (N-332) el desbordamiento s610 afecta a los arrozales.

VC2l. Barranco del Realon 0 Canada Grande (30.l1-hoja 722):

Situado al norte de Alcacer, cs un afluente del barranco de Picassent, al que la escorrentia llega sin cauce definido, por desaparecer en zona rural. Afecta a zona industrial del municipio de Alcacer.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16074

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

VC22. Barranc de Picassent 0 Beniparell (30.10-full 722):

Zona inundable que afecta als municipis de Picassent, Alcacer, Silla i, en major mesura, Beniparrell, per desbordament en el con al-luvial, amb desaparicio delllit fluvial, algues avall de la pista de Silla (N-332).

VC23. Barranc Canyada de l'Hortola (30.00-full 722):

Al sud de Silla, el llit t1uvial desapareix, afectant fonamentalment arrossars.

VC24. Barranc del Tramusser 0 del Fondo (30.20-full 747):

Afecta les poblacions de Benifaio i Almussafes, passant entre ambdues. Aigiies avall, el llit fluvial desapareix i l'escorrentia es dirigeix cap a Sollana, municipi en que s'ha canalitzat cap a I' Albufera.

VC25. Barranc de la Berenguera (30.30-full 747):

Situat al sud del tcrmc municipal de Bcnifaio, el llit fluvial desapareix immediatament aigiies avall de la N-340. L'cscorrentia es dirigeix cap a la marjal de Sollana.

VC26. Barranc del Senyor, la Forca 0 d' Alginet (30.40-full 747):

Format pels barrancs de I' Aigua, del Senyor i de la Forca, presenta dues canalitzacions que creuen Alginet pel centre (barranc de la Forca) i el sud de la poblacio (despres de la confluencia dels barrancs de I' Aigua i del Senyor). Tanmateix, el barranc de I' Aigua pot desbordar aigues amunt de la canalitzacio, i afecta I'acces sud de la poblacio.

Aigues avall de les canalitzacions, els llits poden desbordar provocant un gran toll que inunda les zones mes baixes del nucli urba. Tmmediatament despres de la nova N-340, desapareix el lIit fluvial cornu, convertint-se en una sequia-assarb. Aigues avall, pot veure's afectada la comarcal C-3320.

VC27. Llacuna de I' Albufera (30.00-fulls 722 i 747):

Antiga marjal que des del segle passat s'ha convertit en una llacuna permanent, i que es nodrcix fonamcntalmcnt dels excedents de regatge dels arrossars que I' envolten. Anteriorment la seua alimentaci6 es basava en les aportacions dels barranes costaners, situats entre els de La Sal eta i el d' Alginet, i en els desbordaments dels rius Turia ( pel seu marge dret) i Xuquer ( pel seu marge esquerre).

VC28. Riu Xuquer: plana dinundacio (31.00-tulls 747):

Es poden distingir tres subzones d'inundaei6 al Ilarg del tram baix del riu Xuquer:

· Des de Tous tins a Alberic, les inundacions del Xuquer son de rise baix i afeetcn fonamcntalmcnt la marge dreta del llit, dcgut especialment a I'existencia del con del riu Sellent, on el rise es de mitja a alt. Travessa els termes municipals de Sumacarcer, Antclla, Cotes, Alcantcra de Xuqucr, Bencixida, Gavarda i Villanueva de Caste1l6n.

· Entre les confluencies del riu Albaida i el Magre, la inundacio per la marge dreta afecta als termes de Villanueva de Caste1l6n i la Pobla Llarga, aixi com les poblacions de Carcaixent i Alzira, unintse a la inundaci6 del barranc de Barxeta. Pel marge esquerre el flux desbordat es concentra al llit fluvial del riu Verd (paleollit del Xuqucr), que recull a mes ames les aigiles del barranc de Benimodo. En aquest marge la inundaci6 afeeta les poblacions d' Alberic i Benimuslem i els termes de Masalaves, Guadassuar i Algemesi.

Eis dos desbordaments tendeixen a tomar al Xuquer, aigues amunt de la confluencia amb el Magre.

· A partir del riu Magre, i fins a la desembocadura, apareixen trams de lIit fluvial amb molta menor capacitat, els quaIs provoquen la inundaci6 de la Ribera Baixa, amb periode de retorn inferior als 100 anys, i calats alts. Aquests trams es troben fonamentalment entre Algemesi i Albalat, i entre Fortaleny i l'assud de Cullera. Els cabals desbordats no retornen al Xuquer: pel marge esquerre el flux es dirigeix cap a I' Albufera, voltant Sueca per rest i l'oest, a

VC22. Barranco de Picassent 0 Beniparrell (30.10-hoja 722):

Zona inundable que afecta a los municipios de Picassent, Alcacer, Silla y, en mayor medida, Beniparrell, por desbordamiento en el cono aluvial, con desaparici6n del cauce aguas abajo de la pista de Silla (N-332).

VC23. Barranco Canada del Hortola (30.00-hoja 722):

Al sur de Silla, el cauce desaparece, afectando fundamentalmente a arrozales.

VC24. Barranco del Tramusser 0 del Hondo (30.20-hoja 747):

Afecta a las poblaciones de Benifai6 y Almussafes, pasando entre ambas. Aguas abajo, el cauce desaparece, y la escorrentia se dirige hacia Sollana, municipio en el que sc ha encauzado hacia la Albufera.

VC25. Barranco Berenguera (30.30-hoja 747):

Situado al sur del tcrmino municipal de Benifai6, el eaucc dcsaparece inmediatamente aguas abajo de la N-340. La escorrentia se dirige hacia la marjaleria de Sollana.

VC26. Barranco del Senor, La Forca 0 de Alginet (30.40-hoja 747):

Formado por los barrancos del Agua, del Senor y de La Forca.

Presenta dos encauzamientos cruzando Alginet por el centro (bco. de la Forca) y el sur de la poblaci6n (despues de la eonfluencia de los barrancos del Agua y del Senor). Sin embargo, el barranco del Agua puede desbordar aguas arriba del encauzamicnto, afectando el acceso sur de la poblaci6n.

Aguas abajo de los encauzamientos los cauces pueden desbordar, provocando un remanso que inunda las zonas mas bajas del nucleo urbano. Tnmediatamente despues de la nueva N-340 desaparece el cauce comun convirtiendose en una acequia-azarbe. Aguas abajo, puede verse afectada la comarcal C-3320.

VC27. Laguna de la Albufera (30.00-hojas 722 y 747):

Antigua marjaleria que desde el siglo pasado se ha convertido en una laguna pcrmancntc, y que sc nutrc fundamcntalmcntc de los excedentes de riego de los arrozales que la rodean. Anteriormente su alimentaci6n se basaba en las aportaciones de los barrancos costeros situados entre los de La Saleta y el de Alginet, y en los desbordamientos de los rios Turia (por su margen derecha) y Jucar (por su margen izquierda).

VC28. Rio Jucar: llano de inundaci6n (31.00-hojas 747):

Se pueden distinguir tres subzonas de inundaci6n a 10 largo del tramo bajo del rio Jucar:

· Desde Tous hasta Alberic las inundaciones del Jucar son de ricsgo bajo y afcctando fundamcntalmcnte a la margen derccha del cauce, debido especiaimente a la existencia del cono del rio Sellent, donde el riesgo es de medio a alto. Atraviesa los terminos municipales de Sumacarccr, Antclla, Cotes, Alcantcra de Xuqucr, Bcncixida, Gavarda y Castello de la Ribera (Villanueva de Caste1l6n).

· Entre las confluencias del rio Albaida y el Magro, la inundacion por la margen derecha afecta a los terminos de Castello de la Ribera y Pobla Llarga, asi como a las poblaciones de Carcaixent y Alzira, unicndose a la inundaci6n del barranco de Barxeta. Por la margen izquierda el flujo desbordado se concentra en el cauce del rio Verd (paleocauce del Jucar), que recoge ademas las aguas del barranco de Benimodo; en esta margen la inundaci6n afecta a las poblaciones de Alberic y Benimuslem, y a los terminos de Masalaves, Guadassuar y Agemesi.

Los dos desbordamientos tienden a volver al Jucar aguas arriba de la confluencia del Magro.

· A partir del rio Magro y hasta la desembocadura aparecen tramos de cauce con mucha menor capacidad que provocan la inundacion de La Ribera Baja con periodo de retorno inferior a los 100 afios y calados altos. Estos tramos sc encuentran fundamentalmente entre Algemesi y Albalat, y entre Fortaleny y el azud de Cull era. Los caudales desbordados no retornan al Jucar: por la margen izquierda el flujo se dirige hacia la Albufera rodeando Sueca por el este y el oeste

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16075

traves de dos corredors ocupats per arrossars; mentre que pel marge dret el flux desbordat es concentra inicialment al barranc del Due, per a dirigir-se posteriorment cap a la marjal de Tavernes de la Valldigna. La inundacio afecta la totalitat dels municipis de la comarca de la Ribera Baixa, tret d' Almussafes.

VC29. Riu Magre: el con al-luvial (31.10-fulls 746 i 747):

EI con al-luvial del riu Magre s'origina per la perdua de pendent en la seua confluencia amb el riu Xuquer. EI desbordament s'inicia a Carlet, afectant aquesta poblacio i als termes I' Alcudia, Guadassuar i Algemesi. EI riu Magre esta regulat per l'embassament de Forata, pero en cas de coincidencia amb una crescuda del Xuquer, la situacio es pot agreujar en la part inferior del con, afectant el nucli urba d' Algernesi.

VC30. Barranc de Benimodo 0 riu Sec (31.81-fulls 746 i 747):

Desaparicio de llit fluvial en el seu con al·luvial (forcat pel con del riu Magrc), entre Bcnimodo, afcctant al nucli urba, i Carlct. Aigiies avail reapareix el lIit, encara que el desbordament s'esten pels termes de I' Alcudia i Masalaves fins al riu Verd. La inundacio cs connccta amb la zona inundablc del Xuqucr en eI tcrmc dc Guadassuar.

VC31. Barrancs de I'Estret, Vilella i de la Casella (31.72-fulla 770):

Desbordament a partir del gual de la carretera comarcal, que es dirigeix a Carcaixent, i aigues amunt a Alzira. En la confluencia amb el Xuqer poden existir problemes pel desbordament d'aquest. La inundaci6 afecta nombrosos habitatges disseminats i diverses vies de comunicacio del municipi d' Alzira.

VC32. Barranc dels Princeps, afluent del barranc de Barxeta (3l.71-full 770):

Drena bona part de la serra de Carcaixent, i el seu desbordamcnt contribucix a que, coincidint amb dcsbordamcnts del Xuqucr, la inundacio siga mes extensa en el termc de Carcaixent.

VC33. Barranc de Barxcta, de Maragda 0 de Matildc (31.71- full 770):

EI rise d'inundaci6 es produeix en la confluencia dels barrancs de la Foia i el Pia dels Frares, en una fondalada situada entre la Pobla L1arga i Rafelguaraf, i que afecta arnb mes gran incidencia el municipi de Carcaixent, inclus el seu nucli urba i la pedania de Cogullada. La situacio s'agreuja en cas de desbordament del riu Xuquer.

VC34. Marjal de Tavemes de la Valldigna (32.00-full 770-771):

Aquesta marjal s'esten des del riu Xuquer (Cullera) fins al barranc de Bcniopa (Gandia). L'alimcntcn els dcsbordamcnts del Xuquer i Beniopa i les aportacions de diversos barrancs com ara el Vaca, el Badell, les Fonts (a Xeraco) i eI Xeresa.

La inundacio de la marjal afccta zones turistiques de Tavcrncs de Valldigna, Xeraco, Xeresa i Grau de Gandia.

VC35. Riu Vaca 0 de Xeraco i barranc Badell (32.00-full 770- 771):

EI riu Vaca se situa immediatament al sud de la poblaci6 de Tavemes de la Valldigna. Entre la poblacio i I'autopista A7, degut a la proximitat de la marjal, elllit redueix la seua capacitat drasticament.

EI barranc Badell, amb una conca molt mes escassa, pero molt proxim, contribueix tambe a la inundaci6 de la zona, afectant cultius, un po ligon industrial i la marjal, on s'ubiquen les zones turistiques citades en I' apartat anterior.

VC36. Barranc de les Fonts (32.00-full 770-771):

Elllit desapareix en I'inici de la marjal de Tavemes de Valldigna, entre Tavernes i Xeraco, afectant els cultius de la zona.

VC37. Barranc de Xeraco (32.00-full770-771):

Elllit desapareix dins de la marjal de Tavemes.

a traves de dos corredores ocupados por arrozales; mientras que por la margen derecha el flujo desbordado se concentra inicialmente en el barranco del Due, para dirigirse posteriormente hacia la marjal de Tavemes. La inundacion afecta a la totalidad de los municipios de la comarca de la Ribera Baixa, excepto a Almussafes.

VC29. Rio Magro: cono aluvial (31.10-hojas 746 y 747):

EI cono aluvial del rio Magro se origina por la perdida de pendiente en su confluencia con el rio Jucar. EI desbordamiento se inicia en Carlet, afectando a esta poblacion y a los terminos L' Alcudia, Guadassuar y Algemesi. EI rio Magro esta regulado pOI el embalse de Forata, pero en casu de coincidencia con una crecida del Jucar, la situacion se puede agravar en la parte inferior del cono, afectando al casco urbano de Algemesi.

VC30. Barranco de Benimodo 0 rio Seco (31.81-hojas 746 y 747):

Desaparici6n de cauce en su cono aluvial (forzado por el cono del rio Magro), entre Bcnimodo, afcctando al casco urbano, y Carlet. Aguas abajo reaparece el cauce, aunque el desbordamiento se extiende por los terminos de L' Alcudia y Masalaves hasta el rio Vcrd. La inundacion sc conccta con la zona inundablc del Jucar en el termino de Guadassuar.

VC31. Barrancos del Estret (Estrecho), Vilella y de la Casella (31. 72-hoja 770):

Desbordamiento a partir del baden de la carretera comarcal que se dirige a Carcaixent y aguas arriba de Alzira. En la confluencia con el J ucar pueden existir problemas debidos al desbordamiento de este. La inundaci6n afecta a numerosas viviendas diseminadas y diversas vias de comunicacion del municipio de Alzira.

VC32. Barranco de los Principes, afluente del barranco de Barxeta (3l.71-hoja 770):

Drena buena parte de la sierra de Carcaixent, y su desbordamicnto contribuyc a que, coincidiendo con desbordamicntos del Jucar, la inundacion sea mas extensa en el termino de Carcaixent.

VC33. Barranco de Barxcta, de Esmeralda 0 de Matildc (31.71- hoja 770):

EI riesgo de inundacion se produce en la confluencia de los barrancos de la Hoya y Plan de los Frailes, en una hondonada situada entre Pobla L1arga y Rafelguaraf, afectando con mayor incidencia en el municipio de Carcaixent, ineluso su casco urbano y la pedania de Cogullada. La situacion se agrava en casu de des bordamiento del rio Jucar.

VC34. Marjal de Tavemes (32.00-hoja 770-771):

Esta marjal se extiende desde el rio Jucar (Cullera) hasta el barranco de Bcniopa (Gandia). La alimcntan los dcsbordamicntos del Jucar y Beniopa y las aportaciones de diversos barrancos como el Vaca, Badell, Las Fuentes (en Xeraco) y Xeresa.

La inundacion dc la marjal afccta a zonas turisticas de Tavcmcs de Valldigna, Xeraco, Xeresa y Grao de Gandia.

VC35. Rio Vaca 0 de Xeraco y barranco Badell (32.00-hoja 770-771):

EI rio Vaca se situa inmediatamente al sur de la poblaci6n de Tavernes de la Valldigna. Entre la poblacion y la autopista A7, debido a la cercania de la marjal, el cauce reduce su capacidad drasticamente.

EI barranco Badell, con una cuenca mucho mas pequefia pero muy cercano, contribuye tambien a la inundacion de la zona, afectando a cultivos, un poligono industrial y a la marjaleria, donde se ubican las zonas turisticas citadas en el apartado anterior.

VC36. Barranco de las Fuentes (32.00-hoja 770-771):

EI cauce desaparece en el inicio de la marjal de Tavemes, entre Tavernes y Xeraco, afectando a los cultivos de la zona.

VC37. Barranco de Xeraco (32.00-hoja 770-771):

EI cauce desaparece dentro de la marjal de Tavemes.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16076

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

VC38. Barranc de Xeresa (32.00-full 770-771):

La inundaci6 comenca aigues amunt de la carretera N-332, afectant cultius i accessos a I' autopista A-7, per a posteriorment connectar amb la marjal de Tavemes.

VC39. Barranc de Beniopa 0 rambla de Sant Nicolau (34.10- fulls 795 i 796):

Procedent de la Marxuquera, a la serra Falconera, es produeix el seu desbordament al barri de Beniopa de Gandia i al poligon d' Alcodar. Un antic paleollit (que recorre el carrer "Ferrocarril d' Alcoi a Gandia") pot suposar una direcci6 de flux preferent en cas de desbordament. Desemboca en el Grau de Gandia.

VC40. Riu Serpis (33.00-fulls 795 i 796):

EI seu desbordament, al tram final, afecta per la marge esquerra el barri de Vcnecia del Grau de Gandia i a part de les instal-Iacions portuarics, i la zona de Rafalcaid pel marge dret.

VC41. Barranc de Palmera 0 de Beneteixir (34.20-full 796):

Procedcix de la Font d'En Carros, el scu dcsbordament afceta els nuclis urbans d' Alqueria de la Comtessa, Palmera i Piles, aixi com la urbanitzaci6 de la platja de Piles.

VC42. Barrane Montenelles 0 de la Font d'En Carros (34.00- full 796):

Esta canalitzat en el nuc1i de la Font d'En Carros; a I'eixida del nucli urba cs des borda, degut I'existencia d'un semiendorreisrne fins a I'encreuament de I'autopista A 7. Una vegada creuada aquesta pel peatge d'Oliva, pot crear problemes al nord d'aquesta poblaci6 (sequia de la Foia).

VC43. Barranc Alfadali 0 d'Oliva (34.00-full 796):

Desbordament en el nucli urba, afectant aquest i la zona de cultius aigucs avail, on desaparcix, podent afeetar aixi matcix la urbanitzaci6 de la platja d'Oliva i habitatges dispersos.

VC44. Rambla Gallinera (34.30-full 796):

Desaparici6 molt brusca d'un riu amb una conca de 68 km", aigtles amunt de la carretera N-332. La zona inundable era de rise molt alt i afecta dita carretera i zones rurals costaneres cultivades de tarongers, amb la qual cosa afortunadament en I'actualitat la vulnerabilitat no es alta.

Afecta el terme d'Oliva i, en les proximitats de la platja, les zones turistiques.

VC45. Albal (30.1 l-full 722):

Retenci6 de les aigiies d'eseorrentia que deseendeixen des del Vedat de Torrent a travcs de barrancs que dcsaparcixcn al en arribar a la planura.

VC46. Marjal del Moro (26.00-full 696):

Marjal situada en el terme municipal de Sagunt. No representa rise per al sOl urba.

YC47. Barrancs de Real de Gandia (34.00-full 795-796):

Afecten la zona industrial de la carretera d' Albaida.

ZONES DE L'INTERIOR DE LA PRoviNCIA DE VALENCIA

VIOl. Barranc de Sarva 0 d'Estivella (24.80-fuIl668):

La subconca situada en la part alta del nueli urba genera una escorrentia que es guiada pels forts pendents del terreny cap a l'interior del nuc1i urba, buscant el barranc d'Estivella i produint la inundaci6 del nueli de poblaci6.

EI riu Palancia te un rise alt ,des d'aquesta poblaci6 fins al mar.

VT02. Barrancs de Benaguasil i Mandor (28.60-full 695):

Desaparici6 del lIit al nord del nueli urba. La zona inundable afecta, essencialment, usos urbans.

VC38. Barranco de Xeresa (32.00-hoja 770-771):

La inundaci6n comienza aguas arriba de la carretera N-332, afectando a cultivos y a los accesos a la autopista A-7, para posteriormente conectar con la marjal de Tavemes.

VC39. Barranco de Beniopa 0 rambla de San Nicolas (34.10- hojas 795 y 796):

Procedente de la Marchuquera en la Sierra Falconera, se produce su desbordamiento en el barrio de Beniopa de Gandia y en el poligono de Alcodar. Un antiguo paleocauce (que recorre la calle "Ferrocarril de Alcoy" en Gandia) puede suponer una direcci6n de flujo preferente en casu de desbordamiento. Desemboca en el Grao de Gandia.

VC40. Rio Serpis (33.00-hojas 795 y 796):

Su desbordamiento, en el tramo final, afecta por la margen izquierda al barrio de Venecia del Grao de Gandia y a parte de las instalacioncs portuarias, y a la zona de Rafalcaid por el margen dcrccho.

VC41. Barranco de Palmera 0 de Beneteixir (34.20-hoja 796):

Proeedcntc de La Font D'En Carr6s, el desbordamicnto afceta a los nucleos urbanos de Alqueria de la Comtessa, Palmera y Piles, asi como a la urbanizaei6n de la playa de Piles.

VC42. Barranco Montanellas 0 de la Font d'Encarr6s (34.00- hoja 796):

Esta encauzado en el nucleo de la Font d'En Carr6s; a la salida del casco urbano sc desborda, debido a la existencia de un semiendorreismo hasta el cruce de la autopista A 7. Una vez cruzada esta por el peaje de Oliva, puede crear problemas al norte de esta poblacion (Acequia de la Foia).

VC43. Barranco Alfadali 0 de Oliva (34.00-hoja 796):

Desbordamiento en el casco urbano, afeetando al mismo y a la zona de cultivos aguas abajo donde dcsaparcce, pudicndo afcetar asimismo a la urbanizaci6n de la playa de Oliva y viviendas dispersas.

VC44. Rambla Gallincra (34.30-hoja 796):

Desapariei6n muy brusca de un rio con una cuenca de 68 km-, aguas arriba de la carretera N-332. La zona inundable es de muy alto riesgo, afectando a dicha carretera y a zonas rurales costeras cultivadas de naranjos, con 10 que afortunadamente en la actualidad la vulnerabilidad no es alta.

Afecta al termino de Oliva y, en las proximidades de la playa, a zonas turisticas.

VC45. Albal (30.II-hoja 722):

Retenci6n de las aguas de escorrentia que descienden desde el Vcdat de Torrcntc a travcs de barrancos que desapareccn al alcanzar la lIanura.

VC46. Marjal del Moro (26.00-hoja 696):

Marjal situada en el termino municipal de Sagunto. No reprcsenta riesgo para suelo urbano.

YC47. Barrancos de Real de Gandia (34.00-hoja 795-796):

Afectan a la zona industrial de la carretera de Albaida.

ZONAS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

VIO I. Barranco de Sarva 0 de Estivella (24.80-hoja 668):

La subcuenca situada en la parte alta del casco urbano genera una escorrentia que es guiada por las fuertes pendientes del terreno hacia el interior del casco urbano, buscando el barranco de EstivelIa y produciendo la inundaci6n del nucleo de poblaci6n.

EI rio Palancia tiene un riesgo alto desde esta poblacion hasta el mar.

VT02. Barrancos de Benaguacil y Mandor (28.60-hoja 695):

Desaparici6n del cauce al norte del nucleo urbano. La zona inundable afecta esencialmente a usos urbanos.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16077

EI barranc de Mandor travessa la poblaci6 i urbanitzacions de I' Eliana, amb rise en e1s seus marges.

VI03. Vall del riu Turia (28.00-fulls 612, 638, 666, 694, 695):

La major part de la vall fluvial pot veurc's afectada per un rise alt d'Inundacio, sent menor a la comarca del Raco d' Ademus. Alguns afluents tambe presenten zones d'alt rise en les confluencies, com ara al riu Tuejar, al riu de Sot de Chera i a la rambla Castellarda.

VI04. Barranc de la Teulada (28.71-fuIl695):

Despres de travessar la poblaci6 de Vilarnarxant, presenta problemes importants en la confluencia amb el riu Turia. Les crescudes afecten nomes el lIit fluvial, tret de la zona de confluencia, on la inundaci6 afecta els cultius.

VI05. Barranc de Porxinos (2S.72-full 695):

A l'ocst del nueli urba de Riba-roja presenta una rcduida zona d'inundacio aigiies amunt del ferrocarril, afectant essencialment els cultius.

YL06. Barranc de Riba-roja (2S.73-fuIl695):

Travessa el nucli urba de Riba-roja; les crescudes es restringeixen aillit.

VI07. Barranc de la Font (2S.S2-fuIl696):

Travessa la Canyada (Paterna) i pot afectar el po ligon industrial de Fuente del Jarro. Desapareix al nord-oest de la poblaci6 de Paterna, inundant certes zones dels afores d'aquesta poblacio.

VIOS. Rambla de la Torre (31.11-fuIl665):

Semiendorreisme en el terme de Sinarcas, format per la rambla Cabafiera, rambla de la Torre i barranc Vallejo.

VI09. Rambla del Gallo 0 de Chiva (29.10-full 721):

Desbordament aigues dalt del nucli urba de Chi va, en una extensa planura amb cultius.

YllO. Barrancs d'Utiel (31.10-fuIl693):

Dos barranquets no eanalitzats que afecten el nord del nucli urba d'Utiel, amb un rise Important.

VIII. Riu Magre (31.10-fulls 693, 694, 720, 745, 746 i 747):

Inundacio de tipus vall fluvial de riscos mitja, alt i molt alt, conforme es dirigeix aigiies avail, en incrementar-se la conca no control ada per l'embassament de Forata.

VII2. Rambla Rebollar (31.10-full720):

Semiendorrcisme, localitzat en eI terme municipal de Requena.

VII 3. Barranc de Bufiol (31.14-full721):

Inundacio tipus vall fluvial en els termes d' Alborache i Turis, afectada per la seua confluencia amb el Magro.

Y1l4. Barranc del Frances (31.10-full 746):

Inundaei6 tipus vall fluvial al sud de Montroy, afectat per la seua confluencia amb el Magre.

VII 5. Riu Cabriel (31.20-fulls 693, 719, 744 i 745):

Inundacio tipus vall fluvial estret, el qual que inunda un paratge natural entre I'embassament de Contreras i la poblacio de Cofrentes. Afeeta els termes municipals de Venta del Moro, Requena i Cofrentes.

VT16. Riu Xuquer (31.00-fulls 745, 746 i 769):

Inundaci6 tipus vall fluvial aigues amunt de Cofrentes. Entre Cofrentes i l'embassament de Tous es troben els embassaments de Cortes i Naranjero, per la qual cosa els cabals de erescuda estan molt laminats. En qualsevol cas, entre aquests embassaments la inundaci6 esta molt continguda a la vall.

EI barranco de Mandor atraviesa la poblacion y urbanizaciones de L' Eliana, con riesgo en sus margenes.

VI03. Valle del rio Turia (2S.00-hojas 612, 638, 666, 694, 695):

La mayor parte del valle fluvial puede verse afectado por un riesgo alto de inundaci6n, siendo menor en la comarca del Rinc6n de Ademuz. Algunos afluentes tambien presentan zonas de alto riesgo en las contluencias, como el rio Tuejar, el rio de Sot de Chera y la Rambla Castellarda.

VI04. Barranco de la Teulada (2S.71-hoja 695):

Tras atravesar la poblaci6n de Vilamarxant, presenta problemas importantes en la contluencia con el rio Turia. Las crecidas afectan solo al cauce, excepto en la zona de confluencia, donde la inundaci6n afecta a cultivos.

VI05. Barranco de Porchinos (2S.72-hoja 695):

AI oeste del casco urbano de Riba-Roja, prescnta una pcqucfia zona de inundaci6n aguas arriba del ferrocarril, afectando esencialmente a cultivos.

YL06. Barranco de Riba-Roja (2S.73-hoja 695):

Atraviesa el casco urbano de Riba-Roja; las crecidas se restringen al cauce.

VI07. Barranco de la Font (2S.S2-hoja 696):

Atraviesa La Canada (Paterna) y puede afectar al poligono industrial Fuente del Jarro. Desaparece al noroeste de la poblacion de Paterna, inundando ciertas zonas de las afueras de esta poblaci6n.

VIOS. Rambla de la Torre (31.11-hoja 665):

Semiendorreismo en el termino de Sinarcas, formado por la rambla Cabafiera, rambla de la Torre y barranco Vallejo.

VI09. Rambla del Gallo 0 de Chiva (29.1O-hoja 721):

Desbordamiento aguas arriba del casco urbano de Chiva, en una extensa planicie con cultivos.

YllO. Barrancos de Utiel (31.10-hoja 693):

Dos pequefios barrancos no encauzados que afectan al norte del casco urbano de Utiel, con riesgo Importante.

VIII. Rio Magro (31.10-hojas 693, 694, 720, 745, 746 Y 747):

Inundacion de tipo valle fluvial de riesgos medio, alto y muy alto conforme se dirige hacia aguas abajo, al incrementarse la cuenca no controlada por el embalse de Forata.

VII2. Rambla Rebollar (31.10-hoja 720):

Scmicndorrcismo, localizado cn cl tcrrnino municipal de Requena.

VII3. Barranco de Bufiol (31.14-hoja 721):

Inundaci6n tipo valle fluvial en los terminos de Alborache y Turis, afectada por su confluencia con el Magro.

Y1l4. Barranco Frances (31.10-hoja 746):

Inundaci6n tipo valle fluvial al sur de Montroy afectado por su confluencia con el Magro.

VII5. Rio Cabriel (31.20-hojas 693, 719, 744 Y 745):

Inundaci6n tipo valle fluvial estrecho que inunda un paraje natural entre el embalse de Contreras y la poblaci6n de Cofrentes. Afecta a los terminos municipales de Venta del Moro, Requena y Cofrentes.

VT16. Rio Jucar (31.00-hojas 745, 746 Y 769):

Inundacion tipo valle fluvial aguas arriba de Cofrentes. Entre Cofrentes y el embalse de Tous se encuentran los embalses de Cortes y Naranjero, por 10 que los caudales de crecida estan muy laminados. En cualquier caso, entre estos embalses la inundaci6n esta muy contenida en el valle.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16078

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

VII 7 . Riu Sellent (31.S0-full 769):

Situat entre les poblacions de Sellent, Cotes, Career i Alcantera de Xuquer. EI con al·luvial es reduit, pero perillos degut a la forta torrencialitat de la conca i la dificultat de desaigue en la seua desembocadura, per influencia de les crescudes del Xuquer, que afecten els nuclis urbans.

VII8. Rambla de Bolbaite (31.51-tull 769):

A la comarca de la Canal de Navarres presenta zones de rise, afectant Navarres, Bolbaite i Chella.

Existeixen semiendorreismes en alguns dels at1uents de la ramb1a Fuente de Marzo, que afecten e1 terme d' Anna.

VII9. Riu Cautaban 0 Reconque (31.30-fulls 745 i 768):

Inundacio de 1a vall fluvial, amb major rise en e1 terme de Teresa de Cofrentes.

VI20. Barranc d' Ayora (31.32-full 768):

Desbordament al seu pas pel nucli urba d' Ayora.

VI2l. Riu Canyoles (3l.61-fulls 794 i 769):

Situat a la comarca de la Costera, dona lloc a inundacions de tipus vall fluvial en tot el seu recorregut, amb riscos importants. Alguns dels seus afluents tambe provoquen immdacions, corn ocorre a Vallada i a Canals.

VI22. Barranc de Fontanars dels Alforins (3l.61-fu1l820):

Desbordament en eI terme de Fontanars de I' Alforins i un reduit sector de Font de 1a Figuera, que afecta fonamenta1ment cultius.

VT23. Riu C1ariano (31.62-fulls 820, 794 i 795):

Vall fluvial que pot afectar els poligons industrials d'Ontinyent amb rise significatiu, aixi corn les poblacions d' Agullent i Aielo de Malfcrit.

3.3. Provincia d' Alacant

ZONES COSTANERES DE LA PRoviNCIA D' ALACANT

ACOl. Marjal de Pego (35.00-full 796):

En els termes de Pego i Oliva, en I'actualitat ocupada en part per arrossars. Drena al mar a traves del riu Molinel!.

AC02. Riu Girona (36.00-fulls 822 i 796):

L'area inundable pertany als municipis de Verger, els Poblets, Donia i Pego. Despres de passar e1 nuc1i urba de Verger, pot produir-se el desbordament, afectant el nucli dels Poblets i zones turistiques de Pego i Denia.

AC03. Barranc de la Fusta 0 del Safareig (37.10- fulls 822 i 796):

Afccta, en la scua dcscmbocadura, Ics Marines de Dcnia,

AC04. Barranc de I' AIM (37.20-full 796):

Desaparici6 de llit a les Marines de Dcnia; posteriorment presenta un canal de drenatge.

AC05. Barranc de les Brises 0 del Xatxo (37.20-fu1l796):

Inunda la zona de les Marines de Denia. Es troba al sud del barranc de I' Altet i presenta identica problernatica.

AC06. Barranc del Montgo (37.20-fulls 822 i 796):

Drena la vessant costera del Montgo, amb el problema afegit que en cas dinundaclo la velocitat de I'aigua es molt alta, pel fort pendent dels carrers afectats. Afecta el nucli urba de Denia, la zona del Sa1adar i e1 Port.

AC07. Riu Gorgos (38.00-full 822-823):

Degut a 1a grandaria de 1a conca, e1 llit des borda en e1 con al-luvial de la desembocadura, amb rise molt important; afectant edificacions turistiques de Xabia. L'cxistencia d'un paleollit (cami

VII 7 . Rio Sellent (31.S0-hoja 769):

Situado entre las poblaciones de Sellent, Cotes, Career y Alcantera de Xuquer. EI cono aluvial es reducido, pero peligroso debido a la fuerte torrencialidad de la cuenca y la dificultad de desagile en su desembocadura por influencia de las crecidas del Jucar, afectando a los cascos urbanos.

VII8. Rambla de Bolbaite (31.51-hoja 769):

En la comarca de la Canal de Navarres presenta zonas de riesgo, afectando a Navarres, Bolbaite y Chella.

Existen semiendorreismos en algunos de los at1uentes de la Ramb1a Fuente de Marzo, afectando a1 termino de Anna.

VII9. Rio Cautaban 0 Reconque (31.30-hojas 745 y 768):

Inundacion del valle fluvial, con mayor riesgo en e1 termino de Teresa de Cofrentes.

VI20. Barranco de Ayora (31.32-hoja 768):

Desbordamiento a su paso por el nucleo urbano de Ayora.

VI2l. Rio Cafiolcs (3l.61-hojas 794 y 769):

Situado en la comarca de la Costera, da lugar a inundaciones de tipo valle fluvial en todo su recorrido, con riesgo importante. Algunos de sus afluentes tambien provocan inundaciones, como ocurre en Vallada y Canals.

VI22. Barranco de Fontanares (3l.61-hoja 820):

Desbordamiento en el termino de Fontanars del Alforins y un pequefio sector de Font de 1a Figuera, que afecta fundamenta1mente a cultivos.

VT23. Rio C1ariano (31.62-hojas 820, 794 Y 795):

Valle fluvial que puede afectar a poligonos industriales de Onteniente con riesgo significativo, asi como a las poblaciones de Agullcnt y Aiclo de Malfcrit.

3.3. Provincia de Alicante

ZONAS COSTERAS DE LA PROVINCIA DE ALlCANTE

ACOl. Marjal de Pego (35.00-hoja 796):

En los terminos de Pego y Oliva, en la actualidad ocupada en parte por arrozales. Drena al mar a traves del rio Molinel!.

AC02. Rio Girona (36.00-hojas 822 y 796):

EI area inundable pertenece a los municipios de Verger, Eis Pob1ets, Denia y Pego. Tras pasar e1 nucleo urbano de Verger, puede producirse el desbordamiento, afectando al nucleo de E1s Poblets y a zonas turisticas de Pego y Denia.

AC03. Barranco de Fusta 0 de la Alberca (37.10- hojas 822 y 796):

Afccta en su dcsmbocadura a las Marinas de Denia.

AC04. Barranco del AIM (37.20-hoja 796):

Desaparicion de cauce en las Marinas de Denia; posteriormente presenta un canal de drenaje.

ACOS. Barranco de las Brisas 0 del Chacho (37.20-hoja 796):

Inunda la zona de las Marinas de Denia. Se encuentra al sur del barranco del Altet y presenta identica problematica.

AC06. Barranco del Montgo (37.20-hojas 822 y 796):

Drena la vertiente costera del Montgo, con el problema afiadido de que en casu de inundacion la velocidad del agua es muy alta, por la fuerte pendiente de las calles afectadas. Afecta al casco urbano de Denia, en 1a zona de E1 Sa1adar y e1 puerto.

AC07. Rio Gorges (38.00-hoja 822-823):

Debido a1 tamafio de 1a cuenca, e1 cauce des borda en e1 cono aluvial de la desembocadura con riesgo muy importante, afectando a edificaciones turisticas de Javea, La existencia de un paleocauce

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3,593

1999 09 29

16079

i canal de la Fontana) deriva part de1s cabals cap a la platja de l'Arena!'

AC08. Barranc del Tossalet (38.00-full 822-823):

AI sud del nucli urba de Xabia, Desaparicio de lIit a la urbanitzacio de la platja de I' Arena!.

AC09. Barranc de les Fonts 0 Moraira (39.10-fuIl822-823):

Presenta una zona inundable aillarg del seu recorregut a Moraira (terme municipal de Teulada).

AClO. Marjal de Calp (39.00-full 848):

Zona humida d'escasscs dimensions, contigua a I'jstme del Penyal d'Tfach.

ACI1. Riu Algar (40.00-fu1l848):

Dcsemboeadura amb un lIit molt ample, al nord del nueli urba d' Altea, pen) sotmes a una certa pressio urbanistica.

AC12. Barrane del Barranquet (41.00-fu1l848):

Desbordament que afecta l'interior del nucli urba d' Altea.

AC13. Barranc dels Arcs (41.00-fu1l848):

Situat al sud del nueli urba d' Altea, es produeix el desbordament en el seu tram final, afectant la zona turistica.

AC14. Barranc del Tossalet 0 Rambla de l'Albir (41.00-full 848):

Situat al nord de la serra Gelada, en el terrne d' Alfas del Pi, el seu tram final presenta una canalitzacio recent. Aigtles amunt existeixen zones d'alt rise, per estar el l1it totalment oeupat per una fabrica de rajoles, un enllac de carretera, un parquing d'hipermercat, etc.; en el seu afluent per la dreta tambe es produeixen desbordamcnts. Zona de forta prcssio urbanistica.

AC15. Barrane de Barcelo (41.00-fu1l848):

Dcsaparicio delllit al nord-est de Bcnidorm.

AC16. Barrane de L1iriol 0 del Lliriet (41.00-fu1l848):

Desbordament que provoea la inundacio de I'aquest de Benidorm: part de la platja de L1evant i Raco de Loix.

ACI7. Riu Sella 0 Amadorio (42.00-fulls 842 i 872):

No es probable el seu desbordament, pero existeix el rise, degut a la possible pressio urbanistica de la Vila .Toiosa.

AC18. Riu Sec del Campello, Montnegre 0 Xixona (44.00-full 872):

Rise en el seu tram final, on eillit es molt ampli pero la pressio urbanistica es molt forta,

ACI9. Barrancs de Juncaret i Orgegia 0 de Maldo (45.1O-full 872):

Situats al nord-est d' Alacant, aquests lIits desapareixen en el nucli urba de Santa Fac, inundant aquesta pedania i diverses zones d'expansio de la ciutat d' Alacant, que tenen una pressio urbanistica molt forta.

EI barranc d'Orgegia desapareix al sud de la zona denominada Alts del Xop, i el barranc del .Tunearet desapareix a la zona de l'errnita de Santa Teresa, a Mutxame!. EI desaigue, sense lIit definit en I'actualitat, es produeix a la platja de I' Albufereta.

L'area inundada afecta els munieipis d' Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel i San Juan de Alicante.

AC20. Barranc de les Ovelles (45.20-fulls 871 i 893-894):

Rep les aportacions de les rambles de Rambujar i Alabastre, els l1its de les quais desapareixen inundant amplies zones dels termes d' Agost i Sant Vicent del Raspeig; en aquest ultim s'inunden habitatges unifamiliars disseminats.

(Cami y Canal de la Fontana) deriva parte de los caudales haeia la playa del Arena!'

AC08. Barranco del Tosalet (38.00-h()ja 822-823):

AI sur del nucleo urbano de Javea, Desaparicion de cauce en la urbanizacion de la playa del Arena!'

AC09. Barranco de las Fuentes 0 Moraira (39.1O-hoja 822- 823):

Presenta una zona inundable a 10 largo de su recorrido en Moraira (termino municipal de Teulada).

AClO. Marjal de Calpe (39.00-hoja 848):

Pequefia zona humeda eontigua al istmo del Penon de Ifach.

ACl!. Rio Algar (40.00-hoja 848):

Desembocadura con un cauee muy aneho al norte del casco urbano de AItea, pero sometido a una cierta presion urbanistica.

AC12. Barranco del Barranquet (41.00-hoja 848):

Desbordamiento que afecta al interior del casco urbano de Altea.

AC13. Barranco de los Arcos (41.00-h()ja 848):

Situado al sur del casco urbano de Altea, se produce el desbordamiento en su tramo final, afectando a zona turistica.

AC14. Barranco del Tosalet 0 Rambla del Albir (41.00-hoja 848):

Situado al norte de la Serra Gelada en el termino de Alfaz del Pi, su tramo final presenta un encauzamiento reciente. Aguas arriba existen zonas de alto riesgo al estar el cauce total mente ocupado por una fabrica de ladrillos, un enlace de carretera, un parking de hipermereado, etc.; en su afluente por la derecha tambien se producen desbordamientos. Zona de fuerte presion urbanistiea.

AC15. Barranco de Barcelo (41.00-hoja 848):

Dcsaparicion del cauce al norcste de Bcnidorrn.

AC16. Barranco de L1iriol 0 L1iriet (41.00-hoja 848):

Desbordamiento que provoca la inundacion del este de Benidorm: parte de la Playa de Levante y Raco de Loix.

ACI7. Rio Sella 0 Amadorio (42.00-hojas 842 y 872):

No es probable su desbordamiento, pero existe riesgo, debido a la posible presion urbanistica de Vil1ajoyosa.

AC18. Rio Seco de Campello, Montnegre 0 Xixona (44.00-hoja 872):

Riesgo en su tramo final, donde el cauce es muy amplio pero la presion urbanistica es muy fuerte.

AC19. Barrancos de Juncaret y Orgegia 0 de Maldo (45.10-hoja 872):

Situados al noreste de Alacant, estos cauces desaparecen en el casco urbano de Santa Faz, inundando esta pedania y diversas zonas de expansion de la ciudad de Alicante, con una presion urbanistica muy fuerte.

EI barranco de Orgegia desaparece al sur de la zona denominada Altos del Chopo, y el barranco del Juncaret desaparece en la zona de la errnita de Santa Teresa, en Muchamie!. El desagiie, sin cauce definido en la actualidad, se produce en la playa de la Albufereta.

El area inundada afecta a los municipios de Alacant, San Vicente del Raspeig, Muchamiel y San Juan de Alicante.

AC20. Barranco de las Ovejas (45.20-hojas 871 y 893-894):

Recibe los aportes de las ramblas de Rambuehar y Alabastre, cuyos cauces desaparecen inundando amplias zonas de los terminos de Agost y Sant Vieent del Raspeig; en este ultimo se inundan viviendas unifamiliares diseminadas.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16080

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

Al sud del nueli urba de Sant Vicent reapareix el llit, amb el nom de barranc de les Ovelles, el seu desbordament afecta el barri de Sant Gabriel d' Alacant.

AC2l. Marjal 0 salina de I' Altet (45.40-full 893-894):

Localitzada entre els municipis d'Elx i Alacant, es tracta d'una reduida zona humida entre la poblacio de I' Altet (Elx) i el mar.

AC22. Marjal 0 salina de Santa Pola (46.00- full 893-894):

Conjunt de diverses salines alimentades pels cabals del riu Vinalopo i altres barranquests, com ara el de Sau, que poden afectar I'interior de la poblaci6 de Santa Pola.

AC23. Con del riu Vinalopo (46.00-full893-894):

La desaparici6 del 11 it del riu Vinalop6 en el seu con al·luvial, a partir de la poblacio d'Elx, suposa la major desaparicio de llit fluvial en la Comunitat Valenciana. El con actiu es molt gran, i abraca el triangle comprcs entre la scua cixida d'Elx, les salines de Santa Pola i la llacuna del Fondo.

Les aigues desbordades (que, per tractar-se d'una desaparicio, cs practicamcnt tot cl cabal que vc pel riu) alimcntcn aqucstcs zones humides. Afecta una superficie important d'horta, pero en l'actualitat el problema s'ha agreujat per tractar-se tambe d'una zona amb habitatges de segona residencia, que incrementen la vulnerabilitat del territori.

AC24. Llacuna del Fondo (46.00-full 893-894):

Situada al sud d'Elx, es alimentada per les aportacions de la marge dreta del Vinalop6 i d'altres barrancs com ara el de les Monges i Barbesana. Afecta els municipis d'Elx i Crevillente.

AC25. Riu Segura (48.00-full913-914):

El llit del riu Segura, i la seua canalitzacio, discorren sobre la marge drcta de la scua vall. Per tant, cis cabals dcsbordats inundcn la part mes baixa de la Vega del Segura sense possibilitat de retorn al riu. Com a mes ames l'eixida al mar esta eonstreta a la Gola del Segura (per la serra del Molar al nord, i Guardamar al sud), lcs inundacions son de llarga durada. Tambe cal tindre en compte que part de les crescudes d'altres rius, com ara el Vinalopo 0 el Chicamo (rambla d' Abanilla), acaben desembocant en la Vega Baixa.

Els calats d'aigua esperada en la Vega seran sempre molt alts, i afecten gran part dels municipis d'aquesta comarca.

AC26. Salines de Torrevieja (49.00-fu11s 913-914 i 934-935):

S6n les llacunes de la Mata i Salada de Torrevieja, que afecten sectors urbanitzats del municipi de Torrevieja.

AC27. Riu Nacimiento (49.00-full 934-935):

Desemboca en Punta del Cuervo, al municipi d'Orihuela. Rise alt al tram final, per la prcssio turistica.

AC28. Riu Seco (49.00-full 934-935):

En el terme municipal de Pilar de la Horadada, amb rise en el seu tram final per la urbanitzacio costera,

AC29. Marial de SantJoan (45.00-full 872):

Afecta la zona urbanitzada del municipi del Campello.

AC30. Barranc d'Ondara 0 del Safareig (37. 1 O-full 822):

Rise de desbordament en el nueli urba.

ZONES DE ['I)lTERIOR DE LA PRoviNCIA D' ALACANT

AIOL Riu Serpis (33.00-full821):

Inundacio de tipus vall fluvial, amb una certa gravetat aiglles avail del panta de Beniarres, afectant els municipis de l'Orxa i Beniarres.

Al sur del casco urbano de Sant Vicent reapareee el cauce, con el nombre de barranco de Las Ovejas, cuyo desbordamiento afecta al barrio de San Gabriel de Alacant.

AC2l. Marjal 0 salina del Altet (45.40-hoja 893-894):

Localizada entre los municipios de Elx y Alacant, se trata de una pequeria zona humeda entre la poblacion del Altet (Elx) y el mar.

AC22. Marjal 0 salina de Santa Pola (46.00-hoja 893-894):

Conjunto de divers as salinas alimentadas por los caudales del rio Vinalopo y otros pcquefios barrancos como el de Sau, que puede afectar al interior de la poblaci6n de Santa Pola.

AC23. Cono del rio Vinalopo (46.00-hoja 893-894):

La desaparici6n del cauce del rio Vinalopo en su cono aluvial a partir de la poblacion de Elx supone la mayor desaparicion de cauce en la Comunidad Valenciana. El cono activo es muy grande, abarcando cl triangulo comprcndido entre su salida de Elx, las salinas de Santa Pola y la laguna del Hondo.

Las aguas desbordadas (que por tratarse de una desaparicion es practicamcntc todo eI caudal que vicne por el rio) alimcntan cstas zonas humedas. Afecta a una superficie importante de huerta, pero en la actualidad el problema se ha agravado por tratarse tam bien de una zona con viviendas de segunda residencia, que incrementan la vulnerabilidad del territorio.

AC24. Laguna del Hondo (46.00-hoja 893-894):

Situada al sur de Elx, cs alirnentada por las aportaciones de la margen dereeha del Vinalopo y las de otros barrancos como el de las Monjas y Barbesana. Afecta a los municipios de Elx y Crevillente.

AC25. Rio Segura (48.00-hoja 913-914):

El cauce del rio Segura y su encauzamiento discurren sobre la margen dcrccha de su valle. Por tanto, los caudales dcsbordados inundan la parte mas baja de la Vega del Segura sin posibilidad de retorno al rio. Como ademas la salida al mar esta constrcfiida a la Gola del Segura (por la sierra del Molar al norte, y Guardamar al sur), las inundaciones son de larga duracion. Tambien hay que tener en euenta que parte de las crecidas de otros rios, como el Vinalopo 0 el Chicamo (Rambla de Abanilla), acaban desembocando en la Vega Baja.

Los calados de agua esperados en la Vega seran siempre muy altos, y afectan a gran parte de los municipios de esta comarca.

AC26. Salinas de Torrevieja (49.00-hojas 913-914 y 934-935):

Son las lagunas de La Mata y Salada de Torrevieja, que afectan a sectores urbanizados del municipio de T orrevieja.

AC27. Rio Nacimiento (49.00-hoja 934-935):

Desernboca en Punta del Cuervo, en el municipio de Orihuela, Ricsgo alto en el tramo final por la presion turistica.

AC28. Rio Seco (49.00-hoja 934-935):

En el termino municipal de Pilar de la Horadada, con riesgo en su tramo final por la urbanizacion costera.

AC29. Marjal de SanJuan (4S.00-hoja 872):

Afecta a zona urbanizada del municipio de EI Campello.

AC30. Barranco de Ondara 0 de la Alberca (37.10-hoja 822):

Riesgo de desbordamiento en el casco urbano.

ZONAS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

AIOL Rio Serpis (33.00-hoja 821):

Inundacion de tipo valle fluvial, con una cierta gravedad aguas abajo del pantano de Beniarres, afectando a los municipios de Lorcha y Beniarres.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16081

AI02. Riu Xal6 0 Gorgos (38.00-full 822):

Desbordament de lIit al seu pas pel nucli urba de Xa16.

AL03. Riu Vinalop6 (46.00-fulls 845 i 846):

En la conca alta existeixen zones endorreiques, situades aigues amunt de Sax, destacant les salines de la Redona i Pefialva a I'oest de Villena, i el riu Verd, entre Castalia i Onil.

AI04. Rambla de la Zarza (45.21-fuIl871):

Desaparicio al sud-oest del nucli urba d' Agost, afectant el ferrocarril. Les aigues tenen la seua continuitat a la rambla d' Alabastre.

M05. Riu Vinalop6 (46.00-fulls 846, 871 i 893):

Entre Sax i Elx dona 1I0c a zones dinundacio de tipus vall fluvial.

AL06. Rambla de la Romana 0 riu Tarafa (46.60-fulls 870 871):

Semiendorrcisme que afecta un ampli sector, travessant cis municipis de la Romana, Monover, Pinoso, Aspe i Hondon de las Nieves.

AI07. Rambla de la Yedra, Villa 0 Chicamo (48.10- full 870):

Semiendorreisme en la conca alta del riu Chicamo 0 rambla d' Abanilla, amb desbordament en el terme de Pinoso, podent afectar part del nucli urba.

AI08. Barranc de I' Aixeta 0 de Sant Pau (45.00-full 893):

Desaparicio de lIit a l'est d'Elx, afectant l'estacio de mercaderies de ferrocarril.

AI09. Barranc de Sau 0 de San Ant6n (45.00-fuIl893):

Dcsapariei6 de lIit a I'aquest d'Elx, en una urbanitzaci6 amb habitatges disseminats.

AIIO. Barranc de Ies Mongcs 0 dcls Arcs (47.00-fuIl893):

Situat a I' oest del nucli urba d' Elx. Desapareix aigties avail de la carretera A V - 3051, afectant unes edificacions de xalets al sud.

AIl I. Barranc de Barbasena (47.00-fuIl893):

Desaparicio de lIit al pas de la carretera AV-3051 a I'est de Crevillente, afectant aquesta carretera i zona de cuItius.

AIl2. Barranc de Bach (47.00-fuIl893):

Desaparici6 de lIit afectant la zona agricola i I' estacio de ferroearril de Crevillente.

AI13. Barranc de la Rambla 0 de Crevillente (47.00-fuIl893):

Canalitzat al seu pas pel nucli urba de Crevillente, aigucs avail d'aquesta poblacio apareix un escorcall d'uns 50 metres d'ample, que en cas de crescuda funcionaria com un deposit de retencio, Per tractar-se del propi lIit no s'ha mareat en la cartografia.

AIl4. Barranc del Hondo (47.00-fuIl893):

Despres de travessar el nucli urba de Crevillente per I' oest, el lIit desapareix a I' altura del ferrocarril, afectant a la carretera C- 3321 i a zona urbanitzada.

AIl 5. Barranc del Pedriscal 0 d'Amoros (47.00-893):

Situat a I'oest de Crevillente, ellIit desapareix abans d'arribar a I'autovia. Afecta essencialment zona agricola, pero tambe un sector de zona urbanitzada.

AIl6. Barranc de Sant Gaieta (47.00-fuIl893):

AI limit dels termes municipals de Crevillente i Albatera, el lIit desborda poe abans d'arribar a la carretera N-340, per a desapareixer aigues davall d'aquesta, afectant essencialment zona agricola.

AI02. Rio Jal6n 0 Gorgos (38.00-hoja 822):

Desbordamiento de cauce a su paso por el casco urbano de Xa16.

AL03. Rio Vinalopo (46.00-hojas 845 y 846):

En la cuenca alta existen zonas endorreicas, situadas aguas arriba de Sax, destacando las salinas de la Redonda y Pefialva al oeste de Villena, y el rio Verde entre Castalia y Onil.

AI04. Rambla de la Zarza (45.21-hoja 871):

Desaparicion al suroeste del casco urbano de Agost, afectando al ferrocarril. Las aguas tienen su continuidad en la rambla de Alabastre.

AT05. Rio Vinalop6 (46.00-hojas 846, 871 y 893):

Entre Sax y Elehe da lugar a zonas de inundacion de tipo valle fluvial.

AL06. Rambla de la Romana 0 rio Tarafa (46.60-hojas 870 y 871):

Semiendorrcismo que afceta a un amplio sector, atravcsando los municipios de La Romana, Mon6var, Pinoso, Aspe y Hondon de las Nieves.

AI07. Rambla de la Yedra, Villa 0 Chicamo (48.1 O-hoja 870):

Semiendorreismo en la cuenca alta del rio Chicamo 0 rambla de Abanilla, con desbordamiento en el termino de Pinoso, pudiendo afectar a parte del casco urbano.

AI08. Barranco del Grifo 0 de Sant Pau (45.00-hoja 893):

Desaparicion de cauce al este de Elx, afectando a la estacion de mercancias de ferrocarril.

AI09. Barranco de Sau 0 de San Ant6n (45.00-hoja 893):

Dcsaparici6n de cauce al estc de Elx, en una urbanizaci6n con viviendas diseminadas.

AIIO. Barranco de las Monjas 0 de los Arcos (47.00-hoja 893):

Situado al oeste del casco urbano de Elx. Desaparece aguas abajo de la carretera AV-3051, afeetando unas edificaciones de chalets al sur.

AIl I. Barranco de Barbasena (47.00-hoja 893):

Desaparicion de cauce al paso de la carretera A V -3051 al este de Crevillente, afectando a esta carretera y zona de cultivos.

AIl2. Barranco de Bach (47.00-hoja 893):

Desaparicion de cauce afectando a zona agricola y a la estacion dc fcrroearril dc Crcvillcntc.

AI13. Barranco de la Rambla 0 de Crevillente (47.00-hoja 893):

Encauzado a su paso por cI nuclco urbano de Crcvillcntc, aguas abajo de esta poblacion aparece una carcava de unos 50 metros de ancho, que en caso de crecida funcionaria como un deposito de retencion. Por tratarse del propio cauce no se ha marcado en la cartografia.

AIl4. Barranco del Hondo (47.00-hoja 893):

Tras atravesar el casco urbano de Crevillente por el oeste, el cauce desaparece a la altura del ferrocarril, afectando a la carretera C-3321 y a zona urbanizada.

AIl5. Barranco del Pedriscal 0 de Amoros (47.00-893):

Situado al oeste de Crevillente, el cauce desaparece antes de alcanzar la auto via. Afecta esencialmente a zona agricola, pero tam bien a una pequefia zona urbanizada.

AIl6. Barranco de San Cayetano (47.00-hoja 893):

En el lirnite de los terminos municipales de Crevillente y Albatera, el cauce desborda poco antes de aleanzar la carretera N-340, para desaparecer aguas debajo de esta, afectando esencialmente a zona agricola.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16082

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

AI17. Rambla d' Albatera 0 d' Alguera (47 .OO-full 892):

Desaparicio de lIit a l'est de la poblacio d' Albatera, aigues avail de la carretera N-340, inundant zones frontereres amb el nucli urba.

AI18. Riu Chicamo 0 Rambla d' Abanilla (48.10-full 913):

TIs tracta d'una desaparicio de lIit fluvial, amb una conca de 364 km-, aiglles avail del cementeri de Benferri, inundant una zona relativament extensa i que afecta zones urbanes, agricoles i industrials dels termes de Benferri, Redovan i Orihuela.

La crescuda d'aquesta rambla pot solapar-se amb la inundacio produrda pel Segura.

No obstant aixo, ha de tindrc's en compte que existeix un assud, amb el seu canal de derivaci6 descorrentie», des de la rambla d' Abanilla a l'embassament de Santomera, a la provincia de Murcia.

AI19. Barranc de Tanis (47.00-fuIl913):

La poblacio de Callosa del Segura s' assenta sobre eI con al-luvial d'aquest barranc, sense lIit definit en travessar el nucli urba.

4. EL RISC D'INUNDACIONS: SUPERFiCIE, USOS DEL SOL POBLACIO AFECT ADA

4.1. Resultats per superficie

La superficie de la Comunitat Valenciana es de 23.268 km-.

Com resultat d'aquest estudi la superficie inundable amb un rise apreciable es de 1.260 km", la qual eosa suposa el 5,4% del territorio No s'han tingut en compte ni la xarxa de llits fluvials ni els embassaments, que evidentment son zones inundables de molt alt rise, i que aproximadament poden suposar un 1 % addicional.

Com pot observar-se a la taula 3, en termes absoluts, la provincia de Valencia es la que te major superficie inundable, mentre que en termes relatius ho es la provincia d' Alacant. Per contra, la provincia de Castello te un percentatge d'inundabilitat inferior a la mitjana, dcgut a la no cxistcncia en aqucsta provincia de grans inundacions massives.

La major part de la superficie inundable es localitza a les zones costaneres, dcstacant-hi les zones d'mundacio massiva del Xuqucr i Segura i les marjals. EI riu Xuquer genera a la Ribera zones amb nivell de preciositat, majoritariament 2 i 5 (frequencia mitjana 0 baixa pero amb calats alts), mentre que el riu Segura ho fa en la Vega amb nivell 2 (frequencia mitjanes i calats alts). En totes les marjals costaneres s'ha considerat que el nivell d'inundacio es 3, es a dir, la frequencia dinundacio es alta, pero els calats generals esperats son baixos. Les marjals abunden especialment ales provincies de Castello i Valencia, donada la seu major pluviositat front a la d' Alacant.

Les dues zones dinundacio massiva, i les marjals, fan que els nivclls de perillositat majoritaris sigucn cis nivells 2 i 3, supcrant en ambdos casos els 300 km-.

En l'Interior de la Comunitat Valenciana, els problemes dinundacio son mcnors, tant en superficic com en magnitud. L'origen majoritari son inundacions de vall fluvial i desaparicions de llits, amb nivells associats habitualment de 3, 4 i 6 (calats baixos). Les desaparicions de lIit amb nivell 6 son especialment abundants en I'interior de la provincia d' Alacant.

4.2. Superficie inundable, en funcio del rise

La taula 3 recull els resultats de superficie inundable, en funcio dels usos del sol. Per a obtenir-Ios s'han solapat en un SlG (Sistema d'Informacio Geografica) la capa de rise d'inundacio i la d'usos del sol, aquesta ultima subministrada per la COPUT (Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports).

Pot observar-se que dels 1.260 km2 inundables en la Comunitat Valenciana nomes 77 km2 es corresponen amb usos urbans (residencial, industrial, terciari i infraestructures), es a dir, amb zones d'alta i mitjana vulnerabilitat. Per tant, es el sol agricola el mes afectat, per tractar-se de l'us de major extcnsio, i per localitzar-se els sols de millor aptitud agricola en zones d'inundaci6. Tanmateix, en termes d'afeccio percentual, els resultats son un poe mes grans que I'afeccio urbana ales provincies d' Alacant i Valencia, pero menor en la de Castello.

AI17. Rambla de Albatera 0 de Algiiera (47.00-hoja 892):

Desaparicion de cauce al este de la poblacion de Albatera, aguas abajo de la carretera N-340, inundando zonas Iindantes con el casco urbano.

AI18. Rio Chicamo 0 Rambla de Abanilla (48.10-hoja 913):

Se trata de una desaparicion de cauce con una cuenca de 364 km2 aguas abajo del cementerio de Benferri, inundando una zona relativamente extensa y que afecta a zonas urbanas, agricolas e industriales de los terminos de Benferri, Redovan y Orihuela.

La crecida de esta rambla puede solaparse con la inundacion producida por el Segura.

No obstante, debe tenerse en cuenta que existe un azud con su canal de derivacion de escorrentias desde la rambla de Abanilla al embalse de Santomera, en la provincia de Murcia.

AI19. Barranco de Tatus (47.00-hoja 913):

La poblacion de Callosa del Segura sc asicnta sobre eI cono aluvial de este barranco, sin cauce definido al atravesar el casco urbano.

4. EL RIESGO DE INUNDACIONES: SUPERFICIE, USOS DEL SUELO Y POBLACION AFECTADA

4.1. Resultados por superficie

La superficie de la Comunidad Valenciana es de 23.268 km-, Como resultado de este estudio la superficie inundable con un riesgo apreciable es de 1.260 km-, 10 que supone el 5,4% del territorio. No sc han tenido en cuenta ni la red de cauces ni los cmbalses, que evidentemente son zonas inundables de muy alto riesgo, y que aproximadamente pueden suponer un 1 % adicional.

Como puede observarse en la tabla 3, en terminos absolutes, la provincia de Valencia es la que tiene mayor superficie inundable, mientras que en terminos relativos 10 es la provincia de Alicante. Por contra, la provincia de Castellon tiene un porcentaje de inundabilidad inferior a la media, dcbido a la no existcncia en csta provincia de grandes inundaciones masivas.

La mayor parte de la superficie inundable se localiza en las zonas costcras, dcstacando las zonas de inundacion masiva del Jucar y Segura y las marjales. EI rio Jucar genera en la Ribera zonas con nivel de peligrosidad mayoritariamente 2 y 5 (frecuencia media 0 baja pero con calados altos), mientras que el rio Segura 10 hace en la Vega con nivel 2 (frecuencia media y calados altos). En todas las marjales costeras se ha considerado que el nivel de inundacion es 3, es decir, la frecuencia de inundacion es alta, pero los calados generales esperados son bajos. Las marjales abundan especialmente en las provincias de Castellon y Valencia, dada su mayor pluviosidad frente a la de la provincia de Alicante.

Las dos zonas de inundacion masiva y las marjales hacen que los nivelcs de pcligrosidad mayoritarios scan los niveles 2 y 3, superando en ambos casos los 300 km-,

En el interior de la Comunidad Valenciana los problemas de inundacion son mcnorcs, tanto en supcrficic como en magnitud. EI origen mayoritario son inundaciones de valle fluvial y desapariciones de cauces, con niveles asociados habitualmente de 3, 4 y 6 (calados bajos). Las desapariciones de cauce con nivel6 son especialmente abundantes en el interior de la provincia de Alicante.

4.2. Superficie inundable en funcion del riesgo

La tabla 3 recoge los resultados de superficie inundable en funcion de los us os del suelo. Para obtenerlos se han solapado en un SIG (Sistema de Informacion Geografica) la capa de riesgo de inundacion y la de usos del suelo, esta ultima suministrada por la COPUT (Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes).

Puede observarse que de los 1.260 km2 inundables en la Comunidad Valenciana solo 77 km2 se corresponden con usos urbanos (residencial, industrial, terciario e infraestructuras), es decir, zonas de alta y media vulnerabilidad. Por tanto, es el suelo agricola el mas afectado, por tratarse del uso de mayor extension, y por localizarse los suelos de mejor aptitud agricola en zonas de inundaci6n. Sin embargo, en terminos de afeccion porcentuallos resultados son algo mayores que la afeccion urbana en las provincias de Alicante y Valencia, pero menor en la de Castellon.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16083

Finalment, cal assenyalar que 279 km2 inundables tindran un impacte nul 0 molt baix, por tractar-se de zones naturals: boscos, matolls, platges, marjals, rius i lIacs.

Por ultimo, hay que hacer notar que 279 km2 inundables tendran un impacto nulo 0 muy bajo, por tratarse de zonas naturales: bosques, matorral, playas, marjales, rios y lagos.

Resta 22%

% de im,mdabilitat de.ls usos del s61 en relaci6 amn total ii'llmdable

Resto 22%

~

% de iaundabilldad de los usos del saelo en refaclon con ta total inundable

Superflcie total (km-) Superficie inundable (km-) % Afectat
Urbana Agric Resta Total Urbana Agric Resta Total Urb Agric Resta Total
ALACANT 345 271 2760 5815 23 289 114 426 6,7 10,7 4,1 7,3
CASTELL6 128 229 4253 6669 15 96 52 163 11,2 4,2 1,2 2,4
VALENCIA 431 4590 5762 10783 39 519 113 671 9,0 11,3 2,0 6,2
COMUNITAT 905 9588 12775 23268 77 904 279 1260 8,5 9,4 2,2 5,4
Taula 3. Superficie inundable, en funcio del lIS del sol en la Comunitat Valenciana.
******
Superficie total (km-) Superficie inundable (krn-) % Afectado
Urbana Agric Resto Total Urbana Agric Resto Total Urb Agric Resto Total
ALICANTE 345 271 2760 5815 23 289 114 426 6,7 10,7 4,1 7,3
CASTELL6N 128 229 4253 6669 15 96 52 163 11,2 4,2 1,2 2,4
VALENCIA 431 4590 5762 10783 39 519 113 671 9,0 11,3 2,0 6,2
COMUNIDAD 905 9588 12775 23268 77 904 279 1260 8,5 9,4 2,2 5,4
Tabla 3. Superficie inundable en funcion del uso del suelo en la Comunidad Valenciana. Centrant-nos en el rise en usos urbans, la taula 4 reflecteix la superficie afectada per a cada tipus de rise (alt, mitja i baix), resultant que, en termes totals, la provincia mes afectada es la de Valencia, mentre que en termes relatius es la de Castello, amb al voltant d'un 11 % de sol urba afectat.

Centrandonos en el riesgo en usos urbanos, la tabla 4 refleja la superficie afectada para cada tipo de riesgo (alto, medio y bajo), resultando que, en terminos totales, la provincia mas afectada es la de Valencia, mientras que en terminos relativos es la de Castellon, con alrededor de un 11 % de suelo urbano afectado.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16084

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

RTSC Superffcie inundable (en km-)
Comunitat
Valenciana Castello Valencia Alacant
Nuclis de poblaci6 Alt-l 3,68 0,89 2,02 0,77
Alt-2 11,06 0,55 1,28 9,24
Alt-3 7,29 0,41 6,61 0,28
Mitja 18,39 7,62 5,88 4,89
Baix 10,43 2,96 4,87 2,59
Industries Alt 3,01 0,38 0,83 1,81
Mitja 7,84 0,57 7,09 0,18
Baix 3,03 0,34 1,93 0,76
Serveis basics Alt 4,73 0,27 3,11 1,35
Mitja 5,82 0,61 4,07 1,14
Baix 2,17 0,31 1,68 0,19
TOTAL 77,46 14.89 39,38 23,19
% Supcrficie
total urbana 8,56 11,57 9,13 6,73
Tabla 4. Superffcie afectada, en funcio del rise en la Comunitat Valenciana.
*********
RIESGO Superficie inundable (en km-)
Comunidad
Valenciana Castellon Valencia Alicante
Nucleos de poblaci6n Alto-l 3,68 0,89 2,02 0,77
Alto-2 11,06 0,55 1,28 9,24
Alto-3 7,29 0,41 6,61 0,28
Medio 18,39 7,62 5,88 4,89
Bajo 10,43 2,96 4,87 2,59
Industrias Alto 3,01 0,38 0,83 1,81
Medio 7,84 0,57 7,09 0,18
Bajo 3,03 0,34 1,93 0,76
Servicios basicos Alto 4,73 0,27 3,11 1,35
Medio 5,82 0,61 4,07 1,14
Bajo 2,17 0,31 1,68 0,19
TOTAL 77,46 14.89 39,38 23,19
% Superficie
total urbana 8,56 11,57 9,13 6,73
Tabla 4. Superficie afectada en funcion del riesgo en la Comunidad Valenciana. 4.3. Poblaci6 afcctada

La poblacio afectada s'ha obtingut per interseccio en un SIG de la eapa de rise d'inundacio amb la d'us urba residencial, assumint en cada municipi una densitat de poblacio uniforme en els seus usos urbans. La poblacio adoptada es la de 1991, sent la poblacio total de la Comunitat Valenciana, en aquell any, de 3.923.841 persones.

La taula 5 reflecteix el nombre d'habitants que resideixen en zones inundables, resultant un total de 412.618 persones; es a dir, el 10'5 % de la poblacio es troba sotrnesa a un rise apreciable dinundacio. Aquest percentatge es superior al de la superflcie inundable, degut al fet que existeix una major concentracio, tant de rise com de poblacio, a la costa (Per a la determinacio de la poblacio afectada s'ha assumit que es reparteix de forma uniforme en cada u dels usos urbans de cada municipi).

La provincia mes afectada en poblacio es la de Valencia, ates el rise que encara persisteix en tom al barrane del Carraixet, a la comarca de l'Horta Nord, i a la inundacio massiva del Xuqucr.

4.3. Poblacion afcetada

La poblacion afectada se ha obtenido por interseccion en un SIG de la capa de riesgo de inundacion con la de uso urbano residencial, asumiendo en cada municipio una densidad de poblaci6n uniforme en sus usos urbanos. La poblacion adoptada es la de 1991, siendo la poblacion total de la Comunidad Valenciana en aquel afio de 3.923.841 personas.

La tabla 5 refleja el numero de habitantes que residen en zonas inundables, resultando un total de 412.618 personas; es decir, ell 0'5 % de la poblacion se encuentra sometida a un riesgo apreciable de inundacion. Este porcentaje es superior al de la superficie inundable debido al hecho de que existe una mayor coneentraci6n tanto de riesgo como de poblacion en la costa (Para la determinacion de la poblacion afectada se ha asumido que sc reparte de forma uniforme en cada uno de los usos urbanos de cada municipio).

La provincia mas afectada en poblacion es la de Valencia, debido al riesgo que aun persiste en tomo al barranco del Carraixet en la comarca de L'Horta Nord, y a la inundacion masiva del Jucar,

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16085

Poblacio 1991 Pobl. afectada

% Pobl. afectada

Comunitat Valenciana 3.923.841 412.618 10,52

Habitants

Castello 448.182 61.442 13,71

Valencia 2.141.114 248.189 11,59

Alacant 1.334.545 102.987 7,72

Tabla 5. Poblacio afectada en la Comunitat Valenciana

Poblacion 1991 Pobl. afectada

% Pobl. afectada

Comunidad Valenciana 3.923.841 412.618 10,52

******

Habitantes

Castellon 448.182 6l.442 13,71

Valencia 2.141.114 248.189 11,59

Alicante 1.334.545 102.987 7,72

Tabla 5. Poblacion afectada en la Comunidad Valenciana.

Total pohl,

Pobl. afec.

4.4. Municipis amb rise

D'un total de 541 munieipis en la Comunitat Valcnciana, n'han resuItat 298 amb rise.

En l'annex II s'enumeren els termes municipals amb rise, agrupats per provincics i eomarques.

4.4. Municipios eon riesgo

De un total de 541 municipios en la Comunidad Valenciana han resultado 298 con riesgo.

En el Anexo II. sc cnurneran los terminos municipales con riesgo, agrupados por provincias y comarcas.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

1999 09 29 DOGV - Num. 3.593
Municipis arnb rise % municipis amb rise
Alt Mitja Baix Total
5 14 30 49 36
27 53 100 180 68
15 21 33 69 49
47 88 163 298 55
16 29 55 100 16086

Total municipis

Caste1l6 Valencia Alacant

135 265 141

Comunitat

Valenciana 541

% respecte del total de municipis amb rise

Taula 6. Municipis arnb rise en la Comunitat Valenciana.

*******

Total municipios Municipios con riesgo % municipios con riesgo
Alto Medio Bajo Total
Caste1l6n 135 5 14 30 49 36
Valencia 265 27 53 100 180 68
Alicante 141 15 21 33 69 49
Comunidad
Valenciana 541 47 88 163 298 55
% respecto del total de
municipios con riesgo 16 29 55 100 Tabla 6. Municipios con riesgo en la Comunidad Valenciana.

Pot observar-s'hi que el percentatge de municipis amb rise es concorde arnb l'extensi6 de la superficie urbana afectada per a cada provincia (Taules 3 i 4), sent Valencia la mes afectada en termes absoluts, amb 39 km2 , seguida per Alacant amb 23 km2 i Caste1l6 amb 15 krn- .

Cal destacar que el 45 % dels municipis amb rise d'inundaci6, en concret 135, tenen una vulnerabilitat alta 0 mitjana, i cs corresponen en la seua major part, tret de casos puntuals, amb els municipis de les comarques costaneres.

5. CATALEG DE PUNTS CONFLICTIUS

Ais cfcctcs del present Pia, s'han considerat com a punts conflictius aquells trams 0 punts de vies de comunicaci6 que poden veure's afectats per l'esconrrentia. La informaci6 necessaria per a l'elaboraci6 del catalog ha sigut proporeionada pels titulars de les diferents carreteres: diputacions provincials, Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports, i Ministeri de Foment. EI citat catalog esta disponible en els CCEs.

Tal com s'rndica en I'apartat 2.4.3, del document IV (Mobilitzaci6 dels Grups d' Acci6), esta previst que el Grup de Seguretat realitze tasques de vigilancia en els punts conflictius de carreteres que puguen resultar perillosos per a la poblaei6.

6. RISCS GEOLOGICS ASSOCIATS ALES PRECIPITACIONS INTENSES: ESLLA VlSSADES 1 SOLSlDES

Les situacions de precipitacions intenses poden accelerar, 0 fins i tot desencadenar, processos de moviments de esllavissadcs i solsides.

Tenint en compte que en la Comunitat Valenciana predomina la superficie muntanyosa -com indicatiu cal assenyalar que aproximadament el 52% de la superficie total es zona forestal-, amb pendents que oscil-len entre el 5 i mes del 45%, pot concloure's que el rise de esllavissades i solsides esta present en un ampli sector del territori. Es pot citar, a mode d'exemple, el cas de la ciutat d' Alcoi com a zona d'alt rise.

La Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports ha elaborat una cartografia, a esc ala 1:50.000, en que s'indica el rise de esllavissades i solsides establit a partir dels principals parametres que els generen: litologia, composici6 petrografica d'aquesta,

Puede observarse que el porcentaje de municipios con riesgo es acorde con la extensi6n de la superficie urbana afectada para cada provincia (Tablas 3 y 4), siendo Valencia la mas afectada en terminos absolutos, con 39 km2 , seguida por Alicante con 23 km2 y Castel16n con 15 km2 •

Cabe destacar que el 45 % de los municipios con riesgo de inundacion, en concreto 135, tienen una vulnerabilidad alta 0 media, y se corresponden en su mayor parte, a excepci6n de casos puntuales, con los municipios de las comarcas costeras.

5. CATALOGO DE PUNTOS CONFLICTIVOS

A los cfcctos del prcscntc Plan, sc han considcrado como puntos conflictivos aquellos tramos 0 puntos de vias de comunicaci6n que pueden verse afectados pOT la escorrentia. La informaci6n necesaria para la elaboraci6n del catalogo, ha sido proporcionada por los titulares de las diferentes carreteras: Diputaciones Provinciales, Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, y Ministerio de Fomento. EI citado catalogo esta disponible en los CCEs.

Tal como se indica en el apartado 2.4.3. del Documento IV (Movilizaci6n de los Grupos de Acci6n), csta previsto que el Grupo de Seguridad realice tareas de vigilancia en los puntos conflictivos de carreteras que puedan resultar peligrosos para la poblaci6n.

6. RIESGOS GEOLOGICOS ASOCIADOS A LAS PRECIPIT ACIONES INTENSAS: DESLlZAMlENTOS Y DESPRENDlMlENTOS

Las situaciones de precipitaciones intensas pueden acelerar, 0 incluso descneadcnar, proccsos de movimicntos de ladera y desprendimientos.

Teniendo en cuenta que en la Comunidad Valenciana predomina la superficie montafiosa -como indicativo cabe sefialar que aproximadamente el 52% de la superficie total es zona forestal-, con pendientes que oscilan entre el 5 y mas del 45%, puede coneluirse que el riesgo de deslizarnientos y desprendimientos esta presente en un amplio sector del territorio. Cabe citar, a modo de ejemplo, el casu de la ciudad de Alcoy eomo zona de alto riesgo.

La Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes ha elaborado una cartografia a esc ala 1:50.000 en la que se indica el riesgo de deslizamientos y desprendimientos, establecido a partir de los principales parametros que los generan: litologia, composi-

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16087

pendents topografics, formes del relleu i pluviometria, aixi com la intervencio humana en el medi (canvis en les condicions d'estabilitat dels pendents i carregues sobre el terreny).

Eis resultats de I'estudi s'han cartografiat diferenciant quatre

tipus de zones, segons el grau d'inestabilitat:

· Zones de rise baix de esllavissades.

· Zones de rise mitja de esllavissades.

· Zones de rise alt de esllavissades.

· Zones amb rise de solsida: en aquestes s'han considerat els sectors que, per la seua topografia escarpada i litologia, poden donar 110c a caiguda de blocs, caiguda de vores 0 solsida de TOques per descalcament.

La zonificacio establida indica, per tant, el grau de probabilitat; dita probabilitat pot ser variada amb noyes actuacions sobre el territori.

La cartografia esta disponible en els CCEs.

DOCUMENT III Estructura i organitzacio

Sumari

1. CLASSIFICACIO D'EMERGENCIES: FASES DE PREEMERGEN-

CIA, EMERGENCIA I NORMALITZACIO 1.1. FASE DE PREEMERGENCIA

1.1.1. Alerta derivada d'avis meteorologic 1.1.2. Seguiment pluviohidrologic

1.2. FASE D'EMERGENCIA

1.2.1. Situacio 0

1.2.2. Situacio I

1.2.3. Situacio 2

1.2.4. Situacio 3

1.3. FASE DE NORMALlTZACIO

2. ESTRUCTURA ORGANITZA TIV A

3. ELS CENTRES DE COORDINACIO OPERA TIV A (CECOP)

4. CENTRE DE COORDINACIO OPERAl'l VA INTEGRAI' (CECOPI)

5. DIRECCIO DEL PLA ESPECIAL. COMITE DE DIRECCIO 5.1. DIRECTOR DEL PLA. COMITE DE DIRECCIO

5.2. FUNCIONS DEL DIRECTOR DEL PLA I DEL COMITE DE

DIRECCIO

6. COMITE ASSESSOR 6.1. COMPOSICIO

6.2. FUNCIONS

7. GARTNET D'INFORMACIO 7.1. COMPOSICIO

7.2. FUNCIONS

8. GRUPS D' ACCrO: COMPOSrCrO r fUNCrONS 8.1. GRUP D'INTERVENCIO

8.2. GRUP DE SEGURETAT

8.3. GRUP SA"JITARI

8.4. GRUP D' ALBERG I ASSISTENCIA 8.5. GRUP DE SUPORT LOGiSTIC

9. COORDINACIO DELS GRUPS D' ACCIO EN EL TERRENY

10. CENTRE DE RECEPCIO DE MITJANS (CRM)

11. ELS PLANS D' ACTUACIO MUNICIPAL: EL CECOPAL

12. ELS PLANS D'EMERGENCIA D'EMBASSAMDITS

12.1. ESCENARIS DE SEGURETAT I DE PERILL DE TRENCAMENT

D'EMBASSAMENTS 12.1.1. Escenari 0 12.1.2. Escenari 1 12.1.3. Esccnari 2 12.1.4. Escenari 3

12.2. DIRECCIO DELS PLANS D'EMERGENCIA D'EMBASSAMENTS 12.2.1. Director del Pia d'Emcrgcncia d'embassaments

12.2.2. Funcions

12.3. INTERFASE AMB EL PLA ESPECIAL

cion petrografica de la misma, pendientes topograficas, formas del relieve y pluviometria, as! como la intervencion humana en el medio (cambios en las condiciones de estabilidad de las pendientes y cargas sobre el terreno).

Los resultados del estudio se han cartografiado diferenciando

cuatro tipos de zonas segun el grado de inestabilidad:

· Zonas de riesgo bajo de deslizamiento.

· Zonas de riesgo medio de deslizamiento.

· Zonas de riesgo alto de deslizamiento.

· Zonas con riesgo de desprendimientos: en estas se han considerado los sectores que, por su topografia escarpada y litologia, pueden dar lugar a caida de bloques, desplome de cantiles 0 desprendimiento de rocas por descalce.

La zonificacion establecida indica, por tanto, el grado de probabilidad de ocurrencia; dicha probabilidad puede ser variada con nuevas actuaciones sobre el territorio.

La cartografia esta disponible en los CCEs.

DOCUMENTO III Estructura y organizacion

Sumario

1. CLASIFICACION DE EMERGENCIAS: FASES DE PREEMERGEN-

CIA, EMERGENCIA Y NORMALIZACION 1.1. F ASE DE PREEMERGDICIA

1.1.1. Alerta derivada de aviso meteorologico 1.1.2. Seguimiento pluviohidrologico

1.2. FASE DE EMERGENCIA

1.2.1. Situacion 0

1.2.2. Situacion I

1.2.3. Situacion 2

1.2.4. Situacion 3

1.3. FASE DE NORMALlZACION

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

3. LOS CENTROS DE COORDINACION OPERATIVA (CECOP)

4. CENTRO DE COORDlNAClO"J OPERATI V A INTEGRADO (CECOPI)

5. DIRECCIO)! DEL PLA)! ESPECIAL. COMITE DE DIRECCION 5.1. DIRECTOR DEL PLAX COMITE DE DIRECCION

5.2. FUNCIO)!ES DEL DIRECTOR DEL PLAN Y DEL COMITE DE

DIRECCION

6. COMITE ASESOR 6.1. COMPOSICION 6.2. FUNCIONES

7. GARTNETE DE INFORMACION 7.1. COMPOSICION

7.2. FUNCIONES

8. GRUPOS DE ACCrO)!: COMPOSrCrON Y fUNcrONES 8.1. GRUPO DE INTERVENCION

8.2. GRUPO DE SEGURIDAD

8.3. GRUPO SANITARIO

8.4. GRUPO DE ALBERGUE Y ASISTENCIA 8.5. GRUPO DE APOYO LOGiSTICO

9. COORDI)!ACION DE LOS GRUPOS DE ACCIO)! EN EL TERRENO

10. CENTRO DE RECEPCION DE MEDIOS (CRM)

11. LOS PLANES DE ACTUACION MUNICIPAL: EL CECOPAL

12. LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS

12.1. ESCENARIOS DE SEGURIDAD Y DE PELIGRO DE ROTURA

DEPRESAS

12.1.1. Escenario 0 12.1.2. Escenario 1 12.1.3. Esccnario 2 12.1.4. Escenario 3

12.2. DIRECCION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS 12.2.1. Director del Plan de Emergencia de Presas

12.2.2. Funciones

12.3. INTERFASE CO)! EL PLAN ESPECIAL

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16088

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

1. CLASSIFICACIO D'EMERGENCIES: FASES DE PREEMERGENCIA, EMERGENCIA I NORMALITZACIO

1.1. Fase de Preemergencia

Es la fase identificada amb una situacio que, per evolucio desfavorable, pot donar lloc a una situacio d'emergencia. L'objecte d'aquesta fase es alertar les autoritats i serveis implicats i informar la poblaci6 potencialrnent afectada.

A la Comunitat Valenciana la causa principal que pot provocar inundacions son les precipitacions intenses, per la qual cosa en aquest apartat es considerara unicarnent aquest aspecte. L'altra de les causes que poden provocar inundacions (avaria, trencament 0 desembassaments), es desenrotlla en l'apartat 3 del document IV.

La preemergencia s'estructura en dues situacions que obeeixen

a I' cvolucio habitual en la gestio i control de la situacio: . Alerta derivada d'avis meteorologic

. Seguiment pluviohidrologic

1.1.1. Alerta derivada d'avis meteorologic

Es l'accio de transmetre missatges de prevencio i proteccio a la poblacio potencialment afectada i instruecions als destinataris que tinguen algun tipus de responsabilitat preventiva 0 operativa assignada en aquest Pia Especial, acompanyats de I'avls meteorologic que la genera.

1.1.2. Seguiment pluviohidrologic

Es la fase consegilent a l'alerta derivada davis meteorologic, consistent en el seguiment per a confirmar 0 no la situacio de rise i la seua evolucio. Aquesta fase pot ser activada, independentment de l'alerta derivada d'avis meteorologic, en cas de produir-se pluges intcnscs sense avis meteorologic prcvi.

La fase de preemergencia es prolongara fins que es concloga que la inundacio es imminent, per la qual cosa es pas sara a la fase d'cmcrgcncia 0 be es retome a la normalitat.

1.2. Fase d'emergencia

Aquesta fase s'inicia quan de l'analisi dels parametres meteorologics i hidrologics, es concloga que la inundacio es imminent 0 quan aquesta ja ha comencat. L'emergencia es prolongara fins que s'hagen pres totes les mesures necessaries de proteccio de per sones i bens i s 'hagen restablit els serveis basics essencials.

Les diferents situacions d'emergencia s'estableixen en funcio de la gravetat, de I' extensio territorial i dels recursos necessaris per al control de I'emergencia.

D'acord amb la Directriu basica de planificacio de Proteccio Civil davant del rise d'inundacions, s'estableixen 4 situacions d' emergencia:

1.2.1. Situacio 0

L'emergencia es qualificara com a situacio 0 quan les dades meteorologiques i hidrologiques permeten preveure la imminencia d'inundaeions, amb perill per a pcrsones i bcns,

Aquesta situacio comporta I'alerta hidrologica, que es realitza quan pel seguiment pluviohidrologic, es detecten pluges molt fortes o torrencials i avingudes que fan previsible la inundacio, amb perill per a persones i bens.

En funcio de la infraestructura disponible per a realitzar el seguiment pluviohidrologic, hi ha dos tipus d'alerta hidrologica: alerta en grans rius i alerta en rambles, barrancs, sequies i zones inundables per precipitacions locals.

1.2.2. Situacio 1

Situacio en que s'han produit inundacions en zones localitzades, l'atencio de la qual pot quedar assegurada mitjancant l'us dels mitjans i recursos disponibles en les zones afectades.

1.2.3. Situacio 2

Situacio en que s'han produit inundaeions que superen la capacitat d'atenci6 dels mitjans i recursos locals 0, encara sense produir-se aquesta ultima circumstancia, les dades pluviometriques i hidrologiques i les prediecions mcteorologiqucs permeten preveure un augment 0 agreujament (*).

Aixi mateix, seran deelarades com a situacio 2 aquelles emergencies definidcs com a eseenaris 2 i 3 (definits en I' apartat 12.1.), amb constitucio del CECOPl.

1.2.4. Situacio 3

Emergencies que, eonsiderades d'interes nacional, aixi siguen

1. CLASIFICACION DE EMERGENCIAS: FASES DE PREEMERGENCIA, EMERGE"ICIA Y NORMALIZACION

1.1. Pase de Preemergencia

Es la fase identificada con una situacion que, por evolucion des favorable, puede dar lugar a una situacion de emergencia. EI objeto de esta fase es alertar a las autoridades y servicios implicados, asi como informar a la poblaci6n potencialmente afectada.

En la Comunidad Valeneiana, la principal causa que puede provocar inundaciones son las precipitaciones intensas, por 10 que en este apartado va a considerarse unicamente este aspecto. Otra de las causas que pueden provocar inundaciones (avena, rotura de presas o desembalses), se desarrolla en el apartado 3 del Documento I V.

La preemergencia se estructura en dos situaciones que obede-

ccn a la cvolucion habitual en la gcstion y control de la situacion: . Alerta derivada de aviso meteorol6gico

. Seguimiento pluviohidrologico

1.1.1. Alerta derivada de aviso meteorologico

Es la accion de transmitir mensajes de prevencion y proteccion a la poblacion potencialmente afectada, e instrucciones a aquellos destinatarios que tengan algun tipo de responsabilidad preventiva u operativa asignada en este Plan Especial, acompaiiados del propio aviso meteorologico que la genera.

1.1.2. Seguimiento pluviohidrologico

Es la fase consiguiente a la alerta derivada de aviso meteorologico, consistente en el seguimiento para confirmar 0 no la situaci6n de riesgo y su evolucion. Esta fase puede ser activada, independienternente de la alerta derivada de aviso meteorologico, en casu de producirsc lluvias intensas sin aviso mctcorologico previo.

La fase de preemergencia se prolongara hasta que se concluya que la inundacion es inminente, por 10 que se pasara a fase de cmcrgcncia, 0 bien sc produzca la vuclta a la normalidad.

1.2. Fase de Emergencia

Esta fase se inicia cuando, del analisis de los parametres meteorologicos e hidrologicos, se concluya que la inundacion es inminente 0 cuando esta ya haya comenzado. La emergencia se prolongara hasta que se hayan tornado todas las medidas necesarias de proteccion de personas y bienes y se hayan restablecido los servicios basicos esenciales.

Las diferentes situaciones de emergencia se establecen en funcion de la gravedad, de la extension territorial y de los recursos necesarios para el control de la emergencia.

De acuerdo con la Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil ante el riesgo de Inundaciones, se establecen 4 situacioncs de ernergencia:

1.2.1. Situacion 0

La emergencia se calificara como situacion 0 cuando los datos Meteorologicos e hidrologicos permitan prcver la inminencia de inundacioncs, con pcligro para personas y bicnes.

Esta situacion comporta la Alerta Hidrologica, que se realiza cuando, por el seguimiento pluviohidrologico, se detecten lluvias muy fuertes 0 torrenciales y avenidas que hacen previsible la inundacion, con peligro para personas y bienes.

En funcion de la infraestructura disponible para realizar el seguimiento pluviohidrologico, se distinguen dos tipos de alerta hidrologica: alerta en grandes rios y alerta en ramblas, barrancos, acequias y zonas inundables pur precipitaciones locales.

1.2.2. Situacion 1

Situacion en la que se han producido inundaciones en zonas localizadas, cuya atencion puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas. 1.2.3. Situaci6n 2

Situaci6n en la que se han producido inundaciones que superan la capacidad de atencion de los medios y recursos locales 0, aun sin producirse esta ultima circunstancia, los datos pluviometricos e hidrologicos y las predicciones meteoro16gicas permiten prever una extension 0 agravamiento (*).

Asimismo, seran declaradas como Situacion 2 aquellas emergcncias definidas como Esccnarios 2 y 3 (dcfinidos en cl apartado 12.2.), con constitucion del CECOPl.

1.2.4. Situacion 3

Emergencias que, habiendose considerado que esta en juego el

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16089

dec1arades pel Ministre d'Interior. En aquesta situacio la direccio del Pia correspondra a la persona designada pel Ministre de l'lnterior.

1.3. Fase de Normalitzacio

Es una fase consecutiva a la demergencia que es prolonga fins al restabliment de les condicions minimes imprescindibles per a un retorn a la normalitat a les zones afectades per la inundacio.

Durant aquesta fase es realitzaran les primeres tasques de rehabilitacio en dites zones, consistents fonamentalment en la inspeccio de I'estat dedificis, la neteja d'habitatges ivies urbanes, la reparaci6 dels danys rnes rellevants, i la rehabilitaci6 dels serveis basics fonamentals.

(*) Tambe seran declarades emergencies de situaci6 0 aquelles que per al seu control requerisquen la constitucio del CECOPI.

2. ESTRUCTURAORGANITZATlVA

La resposta en la consecucio de l'objectiu que es preten amb el present Pia Especial i considerant l'estructura maxima prevista, es basa en la constitucio d'un Centre de Coordinacio Opcrativa Intcgrat (CECOPI), d'acord amb l'esquema segiient :

interes nacional, asi sean dec1aradas por el Ministro de Interior. En esta situacion la direccion del Plan correspondera a la persona designada por el Ministro del Interior.

1.3. Fase de Normalizacion

Es una fase consecutiva a la de emergencia, que se prolonga hasta el restablecimiento de las condiciones minimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las zonas afectadas por la inundacion.

Durante esta fase se realizaran las primeras tareas de rehabilitacion en dichas zonas, consistentes fundamentalmente en la inspeccion del estado de edificios, la limpieza de viviendas y vias urbanas, la reparaci6n de los dafios mas relevantes, y la rehabilitaci6n de los servicios basicos fundamentales.

(*) Tambien seran declaradas emergencias de situaci6n 0 aquelias que por su control requieran la constitucion del CECOPI.

2. ESTRUCTURA ORGAN1ZATl VA

La respuesta en la consecucion del objetivo que se pretende con el presente Plan Especial y considerando la estructura maxima prevista, se basa en la constitucion de un Centro de Coordinaci6n Operativa lntegrado (CECOPI), de acuerdo con el siguiente esquema:

CECOPI
COMITE DE DIRECCIO
Dtor. Pia Especial
I "
I Com.e~ I
I I Gabinet d'lntormacld I

I I
CECOP (1)

I I
CENTRES DE
COORDINACIO DElS P.M.A. CECOPAl
PLANS SECTORIAlS - (3) I-- (4)
DEL PTE (2)

GRUPS D'ACCIO
I I I I I
Grup Grupde Grup Grup Grupde
d'lntervenci6 Seguretat Sanitari d'Alberg i Suport
Asslstenela Logfstic CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16090

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

CECOPI
COMITE DE DIRECCI6N
Otor. Plan Especial
I
I I
I comlte Asesor I I Gabinete de Informaci6n I
I
CECOP (1) I


I I
CENTROS DE
COORDINACI6N DE LOS P.MA CECOPAL
PLANES SECTORIALES I- (3) '-- (4)
DEL PTE (2)

GRUPOS DE ACCI6N
I I I I I
Grupo de Grupo de Grupo Grupo de Grupo de
Intervenci6n Seguridad sanltarto Albergue y Apoyo
Asistencia Logistico (1) EI Centre de Coordinacio Operativa estara ubicat en un dels centres provincials de Coordinacio d'Emergencies de la Generalitat Valenciana (CCllS)

(2) Pia Territorial d'Emergencia de la Comunitat Valenciana (3) Lloc de Comandament A vancat (Puesto de Mando A vanzado) (4) Centre de Coordinacio Municipal

3. ELS CE)JTRES DE COORDINACIO OPERATIYA (CECOP)

S6n centres provincials de comandament de les emergencies, que comptcn amb cls mitjans humans i tccnics que perrneten realitzar les funcions de direccio i coordinacio de recursos, a mes ames d'assegurar les comunieacions amb el Lloe de Comandament Avancat (PMA) i en general amb cls mitjans cxterns que puguen estar implicats en l'emergencia.

Eis CECOPs provincials estan ubicats en els actuals Centres de Coordinacio d'Emergencies de la Generalitat Valenciana (en avant CCES).

EI CCE de la provincia de Valencia aetua com a Centre de Coordinacio Operativa provincial i autonomic.

La ubicacio dels CCES es la seguent:

PROyi)JCIA Castello

UBICACIO

Centre de Comunicacions del Consorci Provincial de Bombers de Castello,

(1) EI Centro de Coordinacion Operativa estara ubieado en uno de los Centros Provinciales de Coordinacion de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCllS)

(2) Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana (3) Puesto de Mando Avanzado

(4) Centro de Coordinaci6n Municipal

3. LOS CENTROS DE COORDINACION OPERATIYA (CECOP)

Son centros provinciales de mando de las emergencias, que cucntan con los mcdios humanos y tccnicos que perrnitcn rcalizar las funciones de direccion y coordinacion de recursos, ademas de asegurar las eomunieaciones con el Puesto de Mando A vanzado (PMA) y en general con los medios cxtemos que pudicran verse implicados en la emergencia.

Los CECOPs provineiales estill ubieados en los actuales Centros de Coordinacion de Emergeneias de la Generalitat Valeneiana (en adelante CCES).

EI CCE de la provincia de Valencia aetna como Centro de Coordinacion Operativa provincial y auton6mieo.

La ubicacion de los CCEs es la siguiente:

PROYINCIA Castellon

UBICACION

Centro de Comunicaciones del Consorcio Provincial de Bombcros de Castc1l6n.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16091

Valencia Alacant

L'Eliana

Centre de Comunicacions del Consorci Provincial de Bombers d' Alacant

L'administracio de I' Estat disposa de Centres de Coordinacio Operativa (CECOPs) provincials, ubicats en la Delegacio del GovernlSubdelegacions del Govern.

4. CENTRE DE COORDINACIO OPERATIVA INTEGRAT (CECOPI) EI Centre de Coordinacio Operativa Integrat (CECOPI), es l'organ superior de gestio demergencies, que es constituira dacord amb el que estableix aquest Pia (apartat 1.2.3), quan la situacio de l'emergencia ho justifique.

Estara integrat pel Comite de Direccio, el Comite Assessor i un Gabinet d'Informacio, tots ubicats al Centre Provincial de Coordinacio d'Emergencies.

EI CECOPI es constituira en el CCE de la Generalitat Valenciana de la provincia afcctada i, altcrnativamcnt, si algun problema tecnic ho impossibilitara, en el CECOP de l'administracio de l'Estat.

5. DIRECCIO DEL PLA ESPECIAL. COMITE DE DIRECCIO 5.1. Director del Pia. Comito de Direccio

EI Director del Pia Especial es el Conseller de Justicia i Administracions Publiques.

Per delegacio ostentara el comandament el Director General d'Interior. En cas d'absencia, sera substituit pel Delegat Territorial del Govern de la provincia afectada,

La direcci6 del Pia Especial s'efectuara en coordinaci6 amb I' Administracio de l'Estat i I' Administracio Local.

En cas de constitucio del CECOPI, la direccio i coordinacio del Pia Especial sera exercida pel Director General d'Interior, dins d'un Comite de Direccio en el qual sincorporara un representant del Ministeri d'Interior (delegat del Govern 1 Subdelegat del Govern).

La declaracio dinteres nacional sera efectuada pel Ministre d'Interior quan es donen els suposits establits en la Norma Basica de Protcccio Civil (R.D. 407/92), assumint la dircccio la persona que es designe.

En aquelles emergencies en les quais per al seu control no siga necessaria la constitucio del CECOPI, la direccio sera assumida per:

· A LA PRoviNCIA DE CASTELLO: pel Director Tecnic del Consorci Provincial de Bombers de Castello (0 la persona que el substituisca),

· A LA PRoviNCIA DE VALE'lCIA: el Cap d' Area 0 un dels Caps de Servei del Servei d'Emergencies.

· A LA PRoviNCIA D' ALACANT: el Cap dels Serveis Tecnics del Consorci Provincial de Bombers d' Alacant (0 la persona que cl substituisca).

5.2. Funcions del director del Pia i del Comite de Direccio

Lcs funcions de dircccio del Pia scran assumidcs pel Director General dInterior, excepte en el cas de declaracio dinteres nacional, que la direccio sera assumida pel representant del Ministeri de l'Interior.

o Decidir la constitucio del CECOPI.

o Decidir l'alerta hidrologica en grans rius.

o Declarar les situacions d'emergencia.

o Convocar als components del Comite Assessor que estime.

o Decidir en cada moment i amb el consell del Comite Assessor, les actuacions mes convenients per a fer front a I'emergencia i I'aplicacio de les mesures de proteccio a la poblacio, al medi ambient, als bens i al personal adscrit al Pia.

o Donar I'ordre devacuacio, en cas de considerar-se necessaria aquesta mesura.

o Determinar i coordinar la informaci6 a la poblacio, durant l'emergencia, a traves dels mitjans propis del Pia (Gabinet d'Informacio) i dels de comunicacio social. S'inclou la informacio destinada a adoptar mesures de proteccio, com la informaci6 general sobre el succes.

o Declarar el final de l'emergencia.

Valencia Alicante

L'Eliana

Centro de Comunicaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

La administracion del Estado dispone de Centros de Coordinacion Operativa (CECOPs) provinciales, ubicados en la Delegacion del Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno.

4. CENTRO DE COORDINACION OPERA TIVA INTEGRADO (CECOPI) E1 Centro de Coordinacion Operativa Integrado (CECOPI), es el organo superior de gestion de emergencias, que se constituira de acuerdo con 10 establecido en el presente Plan (apartado 1.2.3), cuando la situacion de la emergencia 10 justifique.

Esta compuesto por el Comite de Direccion, el Comite Asesor y un Gabinete de Informacion, todo ello ubicado en el Centro Provincial de Coordinacion de Emergencias.

EI CECOPI se constituira en el CCE de la Generalitat Valenciana de la provincia afcctada, y altcrnativamcntc si algun problema tecnico los inhabilitara en el CECOP de la administracion del Estado.

5. DIRECCION DEL PLAN ESPECIAL. COMITE DE DIRECCION 5.1. Director del Plan. Comite de Direccion

EI Director del Plan Especial sera el Conseller de Justicia y Administraciones Publicas.

Por delegacion ostentara el mando el Director General de Interior. En caso de ausencia, sera sustituido por el Delegado Territorial del Gobierno de la provincia afectada.

La direcci6n del Plan Especial se efectuara en coordinaci6n con la administracion del estado y la administracion local.

En casu de constitucion del CECOPI, la direccion y coordinacion del Plan Especial sera ejercida por el Director General de Interior, dentro de un Comite de Direccion al que se incorporara un representante del Ministerio de Interior (Delegado del Gobierno 1 Subdclcgado del Gobicrno).

La declaracion de interes nacional sera efectuada por el Ministro de Interior cuando se den los supuestos establecidos en la Norma Basica de Protcccion Civil (R.D. 407/92), asumicndo la direccion la persona que designe el mismo.

En aquellas emergencias en las que para su control no sea necesaria la constitucion del CECOPI, la direccion de la misma sera asumida por:

· EN LA PROVINCIA DE CASTELLON: el Director Tecnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellon (0 persona que Ie sustituya).

· E'l LA PROVINCIA DE VALENCIA: el Jefe de Area 0 uno de los Jefes de Servicio del Servicio de Emergencias.

· E)I LA PROVINCIA DE ALICANTE: el Jete de los Servicios Teenicos del Consorcio Provincial de Bombcros de Alicantc (0 persona que Ie sustituya).

5.2. Funciones del Director del Plan y del Comite de Direccion Las funcioncs dc dircccion del Plan scran asumidas por cl Director General de Interior, excepto en casu de declaracion de interes nacional, en que la direccion sera asumida por el rcprescntante del Ministerio del Interior.

o Decidir la constitucion del CECOPI.

o Decidir la a1erta hidrologica en grandes rios.

o Declarar las situaciones de emergencia.

o Convocar a los componentes del Comite Asesor que considere.

o Decidir en cada momenta y con el consejo del Cornite Asesor, las actuaciones mas convenientes para hacer frente a la emergencia y la aplicacion de las medidas de proteccion a la poblacion, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al Plan.

o Dar la orden de evacuacion, en casu de considerarse necesaria esta medida.

o Determinar y coordinar la informacion a la poblacion, durante la emergencia, a traves de los medios propios del Plan (Gabinete de Informacion) y de los de comunicacion social. Se incluye aqui tanto la informacion destinada a adoptar medidas de proteccion, como la informacion general sobre el suceso.

o Declarar el final de la emergencia.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16092

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

• Assegurar el manteniment de I'operativitat del PIa.

• EI representant del Ministeri de I'Interior informara, al menys cada 12 hores, a la Direcci6 General de Protecci6 Civil.

6. COMITE ASSESSOR

Recolza i aconsella el Cornite de Direcci6 en els distints aspectes relacionats amb I' emergencia.

EI Cornite Assessor s'estructura en el Grup de Seguiment del Rise i en el Grup de Gesti6 de Mitjans i Recursos.

6.1. Coml?osici6

• Cap d' Area i/o Caps de Servei del Servei d'Emergencies, que coordinaran les actuacions del Cornite Assessor.

Grup de Seguiment del Rise:

• Tecnic de I' Area del Servei d'Emergencies, que coordinara les actuacions d'aquest grup.

• Representants de la Confederaci6 Hidrografica del Xuquer (CHJ) i a Alacant, de la Confederaci6 Hidrografica del Segura (CHS). No cs considcra l'assistcncia de membres de la Confcdcracio Hidrografica de I' Ebre (CHE), ates que nomes una conca (riu Bergantes) hi pertany, i es suficient el contacte tclefonic.

Normalmcnt, aqucsts representants cfectuaran les scues funcions des del seu centre de treball. En cas de considerar-se necessaria la incorporaci6 puntual en el CECOPI, seria en el CECOPI del CCE Autonomic, en el cas de la Confederaci6 Hidrografica del Xuquer, i en el CECOPI del CCE Provincial d' Alacant, en el cas de la Confederaci6 Hidrografica del Segura.

• Representant del Centre Meteorologic Territorial de Valencia (CMTV). Realitzara les seues funcions des del seu centre de treball. En el cas de considerar-se necessaria la seua incorporaci6 puntual en eI CECOPI, ho seria en el del CCE Autonomic.

• Mentre no sincorporen els representants de les Confederacions i/o del CMTV, la coordinaci6 d'aquests organismes des que es constituisca el CECOPI, l'efectuara un representant de la Delegaci6 del GovernlSubdelegacions del Govern, el qual s'incorporara al Grup de Seguimcnt del Rise,

Grup de Gesti6 de Mitjans i Recursos:

• Tccnic de I' Area del Servei d'Emcrgcncics, amb funcions de coordinaci6 del grup.

• Cap del Grup d'Intervenci6: Cap dels Serveis Tecnics/Director T ecnic del Consorci Provincial de Bombers de la provincia afectada 0 Cap del Servei de Bombers del municipi afectat en el cas de les capitals de provincia.

• Cap del Grup de Seguretat: el comandament de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia afectada.

• Cap del Grup Sanitari: la direcci6 l'ostentara el Director Territorial de la Conselleria de Sanitat de la provincia afectada, i com a substituts els respectius Directors de SEU.

• Cap del Grup d' Alberg i Assistcncia: Coordinador Provincial del PIa d' Alberg i Assistencia.

• Cap del Grup de Suport Logistic: director del PIa Sectorial

d' Abastimcnt de la provincia afectada.

• Director/Coordinador del PIa Sectorial de Carreteres.

• Director/Coordinador del PIa Sectorial de Transport.

• EI Cap de la Unitat adscrita a la Comunitat Valenciana del Cos Nacional de Policia (Policia Autonomica).

• Cap de la Unitat de Protecci6 Civil de la Delegaci6 del

GovernlSubdelegacions del Govern.

• Representant de les Forces Armades.

• Representants dels municipis afectats.

• Tecnics de les distintes administracions 0 altres per sones que

el Comite de Direcci6 considere oportuns. 6.2. Funcions

Correspon al Comite Assessor:

• Coordinar i dirigir les actuacions dels serveis intervinents en l'emergencia, coordinant-se a rnes ames amb altres recursos i serveis el concurs dels quais siga necessari.

• Valorar la situacio en cada moment i proposar al Comite de Direcci6 les actuacions rnes adequades.

• EI coordinador del Comite Assessor sera I'interlocutor amb els grups que el componen , i transmetra les directrius marcades pel

• Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan.

• EI representante del Ministerio del Interior informara, al menos cada 12 horas, a la Direcci6n General de Protecci6n Civil.

6. COMITE ASESOR

Apoya y aconseja al Comite de Direcci6n en los distintos aspectos relacionados con la emergencia.

EI Comite Asesor se estructura en el Grupo de Seguimiento del Riesgo y en el Grupo de Gesti6n de Medios y Recursos.

6.1. Composici6n

• Jete de Area y/o Jefes de Servicio del Servicio de Emergencias, que coordinaran las actuaciones del Comite Asesor.

Grupo de Seguimiento del Riesgo:

• Tecnico del Area del Servicio de Emergencias, que coordinara las actuaciones de este grupo.

• Representantes de la Confederaci6n Hidrografica del Jucar (CHJ) y, en Alicante, de la Confederaci6n Hidrografica del Segura (CHS). No sc considcra la asistcncia de micmbros de la Confcdcraci6n Hidrografica del Ebro (CHE), dado que s610 una cuenca (rio Bergantes) pertenece a la misma, siendo suficiente el eontacto telef6nico.

Normalmente, cstos reprcscntantcs cfcctuaran sus funcioncs desde su propio centro de trabajo. En casu de considerarse necesaria su incorporaci6n puntual en el CECOPI, seria en el CECOPI del CCE Auton6mico en el casu de la Confederaci6n Hidrografica del Jucar, y en el CECOPI del CCE Provincial de Alicante para el casu de la Confederaci6n Hidrografica del Segura.

• Representante del Centro Meteorol6gico Territorial de Valencia (CMTV). Realizara sus funciones desde su propio centro de trabajo. En el casu de considerarse necesaria su incorporaci6n puntual en el CECOPI, seria en el del CCE Auton6mico.

• Mientras no se incorporen los representantes de las Confederaciones y/o del CMTV, la coordinaci6n de estos organismos desde que se eonstituya el CECOPI, la efectuara un representante de la Delegaci6n del Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno, que se incorporara en eI Grupo dc Seguimiento del Riesgo.

Grupo de Gesti6n de Medios y Recursos:

• T ccnico del Area del Servicio de Emergencias, con funciones de coordinaci6n del grupo.

• Jefe del Grupo de Intervenci6n: Jefe de los Servicios Tecnicos/Director Tecnico del Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia afectada 0 Jefe del Servicio de Bomberos del municipio afectado en el casu de las capitales de provincia.

• Jefe del Grupo de Seguridad: el mando de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia afectada.

• Jefe del Grupo Sanitario: la jefatura la ostentara el Director Territorial de la Conselleria de Sanidad de la provincia afectada, y como sustitutos los respectivos Directores de SEU.

• Jcfc del Grupo de Albergue y Asistencia: Coordinador Provincial del Plan de Albergue y Asistencia.

• Jefe del Grupo de Apoyo Logistico: Director del Plan Secto-

rial de Abastecimicnto de la provincia afeetada.

• Director/Coordinador del Plan Sectorial de Carreteras.

• Director/Coordinador del Plan Sectorial de Transporte.

• EI Jefe de la Unidad adserita a la Comunidad Valenciana del Cuerpo Nacional de Policia (en adelante Policia Auton6mica).

• Jefe de la Unidad de Protecci6n Civil de la Delegaci6n del

Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno.

• Representante de las Fuerzas Armadas.

• Representantes de los municipios afectados.

• Tecnicos de las distintas Administraciones u otras personas

que el Comite de Direcci6n considere oportunos. 6.2. Funciones

Corresponde al Comite Asesor:

• Coordinar y dirigir las actuaciones de los servicios intervinientes en la emergencia, coordinandose adem as con otros recursos y servicios cuyo concurso fuera necesario.

• Valorar la situacion en cada momento y proponer al Comite de Direcci6n las actuaciones mas adecuadas.

• EI Coordinador del Comite Asesor sera el interlocutor con los Grupos que componen el rnismo, y transmitira las directrices mar-

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16093

Comite de Direccio. Igualment, en cas de ser necessari, exercira les funcions de transmissio de la informacio als alcaldes 0 persones que designen, 0 designara un interlocutor (en principi, aquesta funcio s'assigna al coordinador del Grup de Seguiment del Rise).

Funcions del Grup de Seguiment del Rise:

• Avaluar la situacio de rise i demanar les dades pluviometriques i hidrologiques necessaries per a efectuar el seguiment.

• Coneixement de la situacio d'emergencia en la seua vessant de:

- Evolucio meteorologica. Pluviometria en temps real i acumulat.

- Evolucio de cabals i situacio d'ernbassaments en grans rius.

- Coneixement de les incidencies sobre el territori per deficien-

cies en els serveis basics i carreteres.

• Aconsellar el Comite de Direccio sobre les mesures de proteccio que es consideren necessaries.

• Suport als municipis de zones afcctadcs per dcsbordamcnt dc barrancs, rambles i danys per pluges locals, complementant els seus propis mecanismes de prevencio i control a nivell de conca. Informacio puntual sobrc la situacio de rise als alcaldes 0 pcrsoncs que designen, dels municipis afectats.

• Eis representants de les confederacions hidrografiques, en cas dactivar-se un Pia d'Emergencia de d'Embassament tenen funcions concretes que seran desenrotllades en la mesura que s'incorporen dits Plans.

Funcions del Grup de Gestio de Mitjans i Recursos:

Eis caps dels Grups coordinaran l'actuaci6 dels serveis que intervenen en eilloc de l'ernergencia, amb altres recursos i serveis en la Comunitat Valenciana el concurs dels quais calga per a incrementar-los 0 efectuar accions complementaries.

A mes ames, els representants de la resta de plans sectorials i de Ics Forces Armadcs tindran lcs scgiicnts funcioncs:

· Director del Pia Sectorial de Carreteres:

• Analisi i valoracio de la informacio rebuda sobre l'estat de la xarxa viaria.

• Facilitar informacio sobre I' estat de les carreteres per a la seua difusio a la poblacio.

• Establiment de rutes alternatives per als itineraris inhabilitats, incloses les alternatives per al trasllat de passatgers de RENfE i FGV.

• Manteniment de les xarxes viaries expedites i en condicions d'us, en coordinacio amb el cap del Grup de Suport Logistic.

· Director del Pia Sectorial de Transport: cobertura de les neces-

sitats en materia de transport.

• Evacuacio de persones.

• Transport dc rccursos.

· Representant de les Forces Armades: informara el director del Pia Especial de les ajudes que puguen proporcionar les Forces Armadcs, tant en personal com en rccursos materials, i trasmctra als respectius comandaments les sol-Iicituds d'ajuda.

Dirigira les actuacions dels seus mitjans al terreny, en coordinacio amb el cap del Grup de Suport Logistic, en el qual s'integraran els mitjans desplacats a les zones afectades.

Fonamentalment, el suport es concretara en:

• Evacuacio de la poblacio.

• Transport.

• A vituallament.

• Instal-lacions de campaments com a albergs provisionals.

• Suport amb maquinaria.

• Establiment de xarxes de transmissions.

· Coordinador del Grup de Gestio de Mitjans i RecUTSOS:

• Recopilar la informacio per a efectuar el seguiment, comprovar reiteracio de peticions, classificacio, etc.

• Efectuar un seguiment general de les actuacions i informar el coordinador del Comite Assessor.

cadas por el Comite de Direccion. Asimismo, en casu de ser ncccsario, ejercera las funciones de transmision de la informacion a los alcaldes 0 personas que designen, 0 designara a un interlocutor (en principio, esta funcion se asigna al Coordinador del Grupo de Seguimiento del Riesgo).

Funciones del Grupo de Seguimiento del Riesgo:

• Evaluar la situacion de riesgo y recabar los datos pluviometricos e hidrologicos necesarios para efectuar el seguimiento.

• Conocimiento de la situacion de emergencia en su vertiente de:

- Evolucion meteorologica. Pluviometria en tiempo real y acumulado.

- Evolucion de caudales y situacion de embalses en grandes rios.

- Conocimiento de las incidencias sobre el territorio por defi-

ciencias en los servicios basicos y carreteras.

• Aconsejar al Comite de Direccion sobre las medidas de protcccion que se consideren necesarias.

• Apoyo a los municipios dc zonas afcctadas por dcsbordamicnto de barrancos, ramblas y dafios por lluvias locales, complementando sus propios mecanismos de prevcncion y control a nivel de cuenca. Informacion puntual sobrc la situacion dc ricsgo a los alcaldes 0 personas que designen, de los municipios afectados.

• Los representantes de las Confederaciones Hidrograficas, en casu de activarse un Plan de Emergencia de Presa, tienen funciones concretas que seran desarrolladas a medida que se incorporen dichos Planes.

Funciones del Grupo de Gestion de Medios y Recursos:

Los Jefes de los Grupos coordinaran la actuacion de los servicios intervinientes en el lugar de la emergencia, con otros recursos y servicios en la Comunidad Valenciana cuyo concurso fuera neccsario para incrementar los mismos 0 efectuar acciones complernentarias.

Ademas, los representantes del resto de Planes Sectoriales y de las Fucrzas Armadas tcndran las siguicntcs funcioncs:

· Director del Plan Sectorial de Carreteras:

• Analisis y valoracion de la informacion recibida sobre el estado de la red viaria.

• facilitar informacion sobre el estado de las carreteras para su difusion a la poblacion.

• Establecimiento de rutas alternativas para los itinerarios inhabilitados, incluidas las alternativas para el traslado de pasajeros de RENFEyFGV.

• Mantenimiento de las redes viarias expeditas y en condiciones de uso, en coordinacion con el Jete del Grupo de Apoyo Logistico.

· Director del Plan Sectorial de Transporte: cobertura de las

necesidades en materia de transporte.

• Evacuacion de personas.

• Transportc de rccursos.

· Representante de las Fuerzas Armadas: informara al Director del Plan Especial de las ayudas que pueden proporcionar las Fuerzas Armadas, tanto en personal como en rccursos matcrialcs, transmitiendo a sus mandos respectivos las solicitudes de ayuda.

Dirigira las actuaciones de sus medios en el terreno, en coordinacion con el Jefe del Grupo de Apoyo Logistico, en el que se integraran los medios desplazados a las zonas afectadas.

Fundamentalmente, el apoyo se concretara en:

• Evacuacion de la poblacion.

• T ransporte.

• Avituallamiento.

• Instalaciones de campamentos como albergues provisionales.

• Apoyo con maquinaria.

• Establecirniento de redes de transmisiones.

· Coordinador del Grupo de Gesti6n de Medios y RecUTSOS:

• Recopilar la informacion para efectuar el seguimiento, comprobar reiteracion de peticiones, clasificacion, etc.

• Efectuar un seguimiento general de las actuaciones e informar al coordinador del Comite Asesor.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16094

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

7. GABINETD'INFORMACIO 7.1. Composicio

EI Gabinet d'Informacio es una eina del Comito de Dircccio del Pia Especial en les tasques de difusio de la informacio en situacio d' ernergencia.

Es constituira en una sala del CCE, des d'on es tractara tota la informacio relacionada amb I' emergencia i es difondra als mitjans de comunicacio, organismes, autoritats i public en general.

El Gabinet d'Informacio estara compost per personal dels gabinets de premsa de:

· Conselleria de Justicia i Adrnnistracions Publiques.

· Delegacio del Govern I Subdelegacions del Govern (quan es constituisca el CECOPI).

Estara al seu carrec el cap de Premsa de la Conselleria de Justicia i Administracions Publiques i, en cas de declarar-se linteres nacional, el representant de I' Administracio de l'Estat.

En situacio de prccmcrgcncia de scguimcnt pluviohidrologic, i quan aixi ho decidisca el director del Pia, un membre del Gabinet de Premsa de la Conselleria de Justicia i Administracions Publiques de la Gcncralitat sintcgrara en cl CCE.

Amb la finalitat daconseguir coherencia informativa, es considerara informacio oficial, fidedigna i contrastada, aquella facilitada directament pel Gabinet d'Informacio, unic organ autoritzat per a emetre-Ia.

7.2. Funcions

• Difondre les ordres, consignes i recomanacions dictades pel Comite de Direccio a traves dels mitjans de comunicacio social previstos en aquest Pia Especial.

• Centralitzar, coordinar i preparar la informacio general sobre l'emergencia i facilitar-la als mitjans de cornunicacio, d'acord amb el Comito de Direccio.

• Informar sobre l'ernergencia a quantes persones oorganismes ho sol·liciten.

• Obtindrc, ccntralitzar i facilitar tota la informacio rclativa als possibles afectats, i facilitar els contactes familiars i la localitzacio de persones.

8. GRUPS D' ACCIO: COMPOSICIO I FU)JCIONS

Les actuacions necessaries per a la proteccio de persones i bens seran realitzades pels Grups d' Accio: Intervencio, Seguretat, Sanitari, Alberg i Assistencia i Suport Logistic.

8.1. Grup d'Intervencio

El comandament del Servei de Bombers desplacat al terreny sera el coordinador del Grup d'Intervencio i dirigira el PMA en cas de constituir-se. Quan es desplacen mitjans d'altres provincies a la zona afectada, sera assumit pel comandament de la provincia afectada.

· Composicio:

Unitats de bombers dcsplacadcs a les zones afcctadcs, dirigidcs des dels seus Centres de Coordinacio i des del CECOPI quan aquest es constituisca.

· Funcions:

• Salvament i res cat de persones.

• Eliminar, reduir i controlar en el possible les causes i efectes sobre persones i bens.

Des dels CCES se sollicitara l'actuacio d'altres grups d'accio (sanitari i seguretat) en relacio amb el rescat i salvament: el Grup Sanitari sera dirigit i mobilitzat des del CICU corresponent, i el Grup de Seguretat sera dirigit des del Centre de Coordinacio de Seguretat (Comandancia de la Guardia Civil 0 Direccio Superior de Policia), mantenint comunicacio amb la Delegacio del GovemlSubdelegacions del Govern, i amb el CCE de la provincia afectada.

8.2. Grup de Seguretat

EI coordinador d' aquest Grup sera un comandament de la Guardia Civil 0 del Cos Nacional de Policia.

· Composicio:

Personal de les Forces de l'Ordre: Policia Autonomica, Guardia Civil, Cos Nacional de Policia i Policia Local. Aixi mateix, s'incorporaran a aquest grup les empreses i el personal de seguretat privada que siguen mobilitzats en cas necessari.

7. GABINETE DE INFORMACION 7.1. Composicion

EI Gabinete de Informacion es una herramienta del Comite de Direccion del Plan Especial en las tareas de difusion de la informacion en situacion de emergencia.

Se constituira en una sala del CCE, desde donde se tratara toda la informacion relacionada con la emergencia y se difundira a los medios de comunicacion, organismos, autoridades y publico en general.

El Gabinete de Informacion estara compuesto por personal de los gabinetes de prensa de:

· Conselleria de Justicia y Administraciones Publicas.

· Delegacion del Gobierno I Subdelegaciones del Gobierno (Cuando se constituya el CECOPI).

Estara a su cargo el Jefe de Prensa de la Conselleria de Justicia y Administraciones Publicas y, en casu de declararse interes nacional, el representante de la Administracion del Estado.

En situacion de prccmcrgcncia de Scguimicnto Pluviohidrologico, y cuando asi 10 dec ida el Director del Plan, un miembro del Gabinete de Prensa de la Conselleria de Justicia y Administracioncs Publicas de la Gcncralitat sc intcgrara en cl CCE.

Con la finalidad de conseguir coherencia informativa, se considerara informacion oficial, fidedigna y contrastada, aquella facilitada directamente por el Gabinete de Informacion, unico 6rgano autorizado para emitirla.

7.2. Funciones

• Difundir las ordenes, consignas y recomendaciones dictadas por el Comite de Direccion a traves de los medios de comunicacion social previstos en este Plan Especial.

• Centralizar, coordinar y preparar la informacion general sobre la emergencia y facilitarla a los medios de comunicacion, de acuerdo con el Comito de Direccion.

• Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos 10 soliciten.

• Obtcncr, ccntralizar y facilitar toda la informacion rclativa a los posibles afectados, facilitando los contactos familiares y la localizacion de personas.

8. GRUPOS DE ACCION: COMPOSICION Y FU)JCIONES

Las actuaciones necesarias para la proteccion de personas y bienes seran realizadas por los Grupos de Accion: Intervencion, Seguridad, Sanitario, Albergue y Asistencia y.Apoyo Logistico.

8.1. Grupo de Intervencion

El mando del Servicio de Bomberos desplazado al terreno sera el coordinador del Grupo de Intervencion y dirigira el PMA en casu de constituirse. Cuando se desplacen medios de otras provincias a la zona afectada, sera asumido por el mando de la provincia afectada.

· Composicion:

Unidadcs de bombcros dcsplazadas a las zonas afcctadas, dirigidas desde sus Centros de Coordinacion y desde el CECOPI cuando este sc constituya.

· Funcioncs:

• Salvamento y rescate de personas.

• Eliminar, reducir y controlar en 10 posible las causas y efectos sobre personas y bienes.

Desde los CCES se solicitara la actuacion de otros grupos de accion (sanitario y seguridad) en relacion con el rescate y salvamento: el Grupo Sanitario sera dirigido y movilizado desde el CICU correspondiente, y el Grupo de Seguridad sera dirigido desde el Centro de Coordinacion de Seguridad (Comandancia de la Guardia Civil 0 Jefatura Superior de Policia), manteniendo comunicacion con la Delegacion del Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno, y con el CCE de la provincia afectada.

8.2. Grupo de Seguridad

El coordinador de este Grupo sera un mando de la Guardia Civil 0 del Cuerpo Nacional de Policia.

· Composicion:

Personal de las Fuerzas del Orden: Policia Autonomica, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policia y Policia Local. Asimismo, se incorporaran a este grupo las empresas y el personal de seguridad privada que sean movilizados en casu necesario.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16095

· Funcions:

• Avisos i informaci6 a la poblaci6 en una primera situaci6.

• Control d'accessos i manteniment de l'ordre en les arees afec-

tades. Regulacio del transit.

• Garantir el control i la seguretat ciutadana.

• Proteccio de bens.

• Suport en l'organitzaci6 i execucio de I'evacuacio i en la difusi6 davisos a la poblacio.

• Acordonament de les zones operatives.

• I en general, aquells aspectes de les catastrofes 0 emergencies que afecten la seguretat de les persones i els bens.

8.3. Grup Sanitari

EI metge de I'equip SAMU (Servei d' Atenci6 Medica Urgent) sera el coordinador del Grup Sanitari; en cas d'haver-hi mes d'un equip, el CTCU designata el metge del SAMU que realitzara les tasques de coordinaci6 del Grup Sanitari.

· Cornposicio:

• Equip/s SAMU.

• Recursos sanitaris d' Atencio Primaria, Aquests recursos, per

proximitat ailloc afectat, seran els recurs os de resposta immediata. • Rccursos de transport sanitari.

· Funcions:

• Constituir eilloc d'assistencia sanitaria i el centre d'evacuacio si s' esc au.

• Realitzar les funcions propies de classificacio de les victimes, assistencia sanitaria i evacuacio.

• EI coordinador del Grup Sanitari arreplegara tota la informacio sanitaria possible per a realitzar les seguents funcions:

- Coordinar a traves del CTCU l'evacuacio de les victimes a centres hospitalaris.

- Identificacio de les victimes.

- Tnformaci6 necessaria per a establir actuacions en sanitat

ambiental, salut publica i qualsevol altre aspecte de I'activitat sanitaria.

• Lcs activitats d'assistcncia en hospitals, cobcrtura dc les necessitats farrnaceutiques i la prevencio/resolucio de problemes epidemiologies derivats de l'emergencia, seran portades a terme de la forma prcvista en cI Pia Sanitari d'Emcrgcncics pels scrvcis cstablits en aquest Pia.

8.4. Grup d' Alberg i Assistencia

EI coordinador d'aquest Grup sera designat pel Director del Pia Sectorial d' Alberg i Assistencia.

· Composici6:

Serveis dassistencia social de la Conselleria de Benestar

Social.

· Funcions:

• Assistencia social.

• Alberg d'evacuats i desplacats.

• Distribuci6 de qucviurcs als centres d'albcrg.

• Registre i seguiment dels afectats. 8.5. Grup de Suport Logistic

EI coordinador d'aquest Grup per a cada CRM, sera un responsable de la Diputaci6 Provincial designat pel director del Pia Sectorial d' Abastiment de la provincia afectada.

· Composici6:

Personal de les diputacions provincials, ajuntaments, brigades de titulars de carreteres. Aixi mateix, en cas de mobilitzar-se les Forces Armades, els mitjans desplacats s'integraran en aquest Grup, sota el comandament dels seus superiors i coordinats pel seu representant integrat en el CECOPI.

· Funcions:

• Alcament de dies provisionals i altres obstacles que eviten 0 dificuIten el pas de les aigues.

• Reparaci6 d'urgencia dels danys ocasionats en dies 0 en aItres obres de protecci6 i, en el seu cas, en elements naturals 0 mediambientals.

• Eliminaci6 d'obstacles i obstruccions en punts critics de les vies 0 obertura de vies alternatives de desaigiies.

• Neteja i sanejament de les arees afectades.

• Restabliment dels serveis basics.

· Funciones:

• Avisos e informacion ala poblaci6n en una primera situaci6n.

• Control de accesos y mantenimiento del orden en las areas

afectadas. Regulaci6n del trafico.

• Garantizar el control y la seguridad ciudadana.

• Protecci6n de bienes.

• Apoyo en la organizaci6n y ejecuci6n de la evacuaci6n y en la difusi6n de avisos ala poblaci6n.

• Acordonamiento de las zonas operativas.

• Y en general, cuantos aspectos de las catastrofes 0 crnergcncias que afecten a la seguridad de las personas y los bienes.

8.3. Grupo Sanitario

EI medico del equipo SAMU (Servicio de Atenci6n Medica Urgente) sera eI coordinador del Grupo Sanitario; en casu de haber mas de un equipo, el CTCU designata al medico del SAMU que realizara las tareas de coordinaci6n del Grupo Sanitario.

· Composici6n:

• Equipo/s SAMU.

• Recursos sanitarios de Atenci6n Primaria. Estos recursos, por

cercania allugar afectado, seran los recursos de respuesta inmediata. • Rccursos dc transportc sanitario.

· Funciones:

• Constituir el puesto de asistencia sanitaria y el centro de evacuacion si procede.

• Realizar las funciones propias de clasificaci6n de las victimas, asistencia sanitaria y evacuaci6n.

• EI coordinador del Grupo Sanitario recogera toda la informaci6n sanitaria posible para realizar las siguientes funciones:

- Coordinar a traves del CTCU la evacuaci6n de las victimas a centros hospitalarios.

- Identificacion de las victimas.

- Tnformaci6n necesaria para establecer actuaciones en sanidad

ambiental, salud publica y cualquier otro aspecto de la actividad sanitaria.

• Las actividadcs de asistcncia en hospitalcs, cobcrtura de las necesidades farmaceuticas y la prevencion/resolucion de problemas epidemiol6gicos derivados de la emergencia, seran lIevadas a cabo de la forma prcvista en eI Plan Sanitario de Emcrgcncias por los servicios establecidos en dicho Plan.

8.4. Grupo de Albergue y Asistencia

EI coordinador de este Grupo sera designado por el Director del Plan Sectorial de Albergue y Asistencia.

· Composici6n:

Servicios de asistencia social de la Conselleria de Bienestar

Social.

· Funciones:

• Asistencia social.

• Albergue de evacuados y desplazados.

• Distribuci6n de vivcrcs en los ccntros de albcrguc.

• Registro y seguimiento de los afectados. 8.5. Grupo de Apoyo Logistico

EI coordinador de este Grupo para cada CRM, sera un responsable de la Diputaci6n Provincial designado por el Director del Plan Sectorial de Abastecimiento de la provincia afectada.

· Composici6n:

Personal de las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, brigadas de titulares de carreteras. Asimismo, en casu de movilizarse a las Fuerzas Armadas, los medios desplazados se integraran en este Grupo, bajo el mando de sus superiores y coordinados por su representante integrado en eI CECOPI.

· Funciones:

• Levantamiento de diques provisionales y otros obstaculos que eviten 0 dificuIten el paso de las aguas.

• Reparacion de urgencia de los dafios ocasionados en diques 0 en otras obras de protecci6n y, en su caso, en elementos naturales 0 medioambientales.

• Eliminacion de obstaculos y obstrucciones en puntos criticos de los cauces 0 apertura de vias alternativas de desagiies.

• Limpieza y saneamiento de las areas afectadas.

• Restablecimiento de los servicios basicos.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16096

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

• Abastiment.

• Transport.

• Gesti6 i subministrament de recursos d'abastiment (avituallament i abastiment en general).

• Distribuci6 de queviures a la poblaci6 en col-Iaboracio amb els serveis municipals.

• Disposicio d'existencies rninimes d'avituallament.

• Gestio i subministrament de maquinaria per a rehabilitacio i reposicio de serveis.

9. COORDINACIO DELS GRUPS D' ACCIO SOBRE TERRE)lY

Les emergencies per inundacions comporten, en els primers moments, un gran nombre d'actuacions sobre terreny. Aixi mateix, son emergencies que poden abastar un ambit territorial molt ampli (diversos municipis 0 una 0 diverses comarques).

En principi, el funcionament dels serveis al terreny sera coordinat des del CCE. Cada servei sobre el terreny sera gestionat des dels rcspcctius centres de coordinaci6 (centrals dels Scrveis de Bombers i centres sectorials), i mobilitzara els seus serveis a sol-Iicitud del CCE, i eoordinat sobre el terreny des del CECOPAL del municipi cn que s'haja traslladat (vcurc apartat 11), mentrc que el director del Pia Especial, a proposta del servei de bombers, no eonsidere necessaria la constituci6 d'un 0 diversos PMAS, en aquest cas el comandament de bombers assumiria la direccio tecnica. Quan es desplacen serveis de bombers d'altres provincies, la direccio del PMA efectuara el eomandament de la provincia afectada.

EI comandament de cada grup en eI PMA assumira les funcions propies de coordinaci6 de dit grup.

EI director del Pia Especial podra decidir que la direcci6 dels PMAS siga assumida per un cap del Servei d'Emergencies de la Generalitat Valenciana.

Una vegada desaparegut el rise imminent per a persones i bens, el Director del Pia Especial, si ho considera neeessari, convocara reunions pcriodiqucs a les zones danyades per a l'cstablimcnt d'actuacions prioritaries, amb el fi d'aconseguir el mes rapid i eficac retorn a la normalitat. A aquestes reunions es convocara, com a minim, als rcsponsablcs dels ajuntamcnts afectats, i tambc als Coordinadors dels Grups d' Accio de cada zona, i s' hi avaluaran els danys i establiran les prioritats d'actuaei6 necessaria.

10. CENTRE DE RECEPCIO DE MITJANS (CRM)

Un dels greus problemes durant i despres d'una inundaci6 es I'abastiment a la poblacio afectada, aixi com la neeessitat de desplacar mitjans humans i materials per a la rehabilitaci6.

Per aixo, pot ser necessari establir un 0 diversos Centres de Recepcio de Mitjans (CRM), des d'on es distribuiran els reeursos. Eis CRM scran gestionats per personal de Ies Diputacions i Consorcis Provincials de Bombers, responsables del Pia Sectorial d' Abastiment, en contacte permanent amb el CECOPI.

No pot cstablir-sc a priori la ubicaci6 dels CRM, atcsa la variabilitat en l'extensi6 i localitzacio de les inundacions, pero si que poden concretar-se una serie de requisits per a la seua eleccio:

· S'elegiran magatzems 0 naus amb capacitat suficient, en funcio de les necessitats concretes de I'emergencia.

· La seua localitzaei6 s'elegira en funei6 de les vies de comunicacio que hagen quedat expedites, aixi com de la possibilitat de comunicacio amb les zones afectades.

· Eis locals seran facilitats pels ajuntaments de les zones afectades 0 del seu entorn.

11. ELS PLANS D' ACTUACI6 MUNICIP AL: EL CECOPAL

EI CECOP AL (Centre de Coordinaci6 Municipal) exercira una funcio fonamental en la coordinacio de I'emergencia en cada municipio

Des del CECOP AL es dirigiran les actuacions dels serveis municipals, s'establiran les prioritats d'actuaci6 al municipi i es prendran les mesures necessaries de proteccio a persones i bens. EI director del CECOP AL, 0 la persona per ell designada, realitzara les peticions de mitjans i recursos externs al CCE. EI CECOPAL

• Abastecimiento.

• Transporte.

• Gestion y suministro de recursos de abastecimiento (avituallamiento y abastecimiento en general).

• Distribucion de viveres a la poblacion en colaboracion con los servicios munieipales.

• Disposici6n de existencias minimas de avituallamiento.

• Gestion y suministro de maquinaria para rehabilitacion y reposici6n de servicios.

9. COORDINACION DE LOS GRUPOS DE ACCION EN EL TERRENO Las emergencias por inundaciones comportan, en los primeros mementos, un gran numero de actuaciones en el terreno. Asimismo, son emergencias que pueden abarcar un ambito territorial muy amplio (varios municipios 0 una 0 varias comarcas).

En principio, el funcionamiento de los servicios en el terreno sera eoordinado desde el CCE. Cada servicio en el terreno sera gestionado desdc sus rcspcctivos ecntros de eoordinaei6n (Ccntrales de los Servicios de Bomberos y Centros Sectoriales), movilizando sus servicios a solicitud del CCE, y eoordinado en el terreno desde eI CECOPAL del municipio al que sc haya trasladado (vcr apartado 11), mientras el Director del Plan Especial, a propuesta del servicio de bomberos, no considere necesaria la eonstituci6n de uno 0 varios PMAS, en cuyo caso el mando de bomberos asumiria la direccion tecnica de los mismos. Cuando se desplaeen servicios de bomberos de otras provincias, la direcei6n del PMA la efectuara el mando de la provincia afectada.

EI mando de cada grupo en el PMA asumira las funciones propias de coordinaci6n de dicho grupo.

EI Director del Plan Especial podra decidir que la direccion de los PMAS sea asumida por un mando del Servicio de Ernergencias de la Generalitat Valenciana.

Una vez desaparecido el riesgo inminente para personas y bienes, el Director del Plan Especial, si 10 considera necesario, convocara reuniones peri6dicas en las zonas dafiadas para cI cstablccimiento de actuaciones prioritarias, con el fin de conseguir la mas rapida y eficaz vuelta a la normalidad. A die has reuniones se convocara, al menos, a los responsables de los Ayuntamientos afcctados, asi como a los coordinadores de los grupos de accion de cada zona, y en elias se evaluaran los dafios y se estableceran las prioridades de actuacion necesarias.

10. CE)lTRO DE RECEPCI6N DE MEDIOS (CRM)

Uno de los grandes problemas durante y tras una inundacion es el abastecimiento a la poblacion afectada, asi como la neeesidad de desplazar medios humanos y materiales para la rehabilitaci6n.

Por ello, puede ser necesario establecer uno 0 varios Centros de Recepcion de Medios (CRM), desde donde se distribuiran los recursos. Los CRM scran gestionados por personal de las Diputaciones y Consorcios Provinciales de Bomberos, responsables del Plan Sectorial de Abastecimicnto, en contacto permanente con el CECOPI.

No pucde estableecrsc a priori la ubicaci6n de los CRM, dada la variabilidad en la extension y localizacion de las inundaciones, peru sf pueden concretarse una serie de requisitos para su eleccion:

· Se elegiran almacenes 0 naves con capacidad suficientc, en funcion de las necesidades concretas de la emergencia.

· Su localizacion se elegira en funei6n de las vias de comunicacion que hayan quedado expeditas, asi como de la posibilidad de comunicacion con las zonas afectadas.

· Los locales seran facilitados por los Ayuntamientos de las zonas afectadas 0 de su entorno.

11. LOS PLANES DE ACTUACI6N MUNICIPAL: EL CECOPAL

EI CECOPAL (Centro de Coordinaci6n Municipal) desempefiara un papel fundamental en la coordinacion de la emergencia en cada municipio.

Desde el CECOP AL se dirigiran las actuaciones de los servicios municipales, sc estableceran las prioridades de actuaci6n en el municipio y se tomaran las medidas neeesarias de proteccion a personas y bienes. EI Director del CECOPAL, 0 la persona por el designada, realizara las petieiones de medios y reeursos externos al

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16097

sencarregara que aquests mitjans i recursos realitzen les tasques que el CCE els assigne al municipio

La constituci6 del CECOP AL es produira en situacions d'emergencia 0 durant la preernergencia, si es considerat necessari, per i'alealde com a director.

En el document IV es detallen algunes de les funcions a desenrotllar per I' administracio local, en situacio de preemergencia com d' cmergcncia.

12. ELS PLANS D'EMERGENCIA D'EMBASSAMENTS

12.1. Escenaris de Seguretat i de Perill de ruptura d'cmbassaments

La Directriu Basica estableix 4 situacions definides com a escenaris de seguretat i de peril! de trencament d'embassamcnts, per a I'establiment de les normes i procedirnents de comunicaci6 i informaci6 amb els organismes publics imp Ii cats en la gesti6 de l'emergencia.

12.1.1. Esccnari 0

Escenari de control de la seguretat.

Les condicions existents i les previsions, aconsellen una intcnsificaci6 de la vigilancia i cl control de la presa, que no requcrcix la posada en practica de mesures d'intervenci6 per a la reducci6 del rise.

12.1.2. Escenari 1

Escenari daplicacio de mesures correctores.

S'han produit esdeveniments que en cas de no aplicar-se mesures de correcci6 (tecniques, d'explotaci6, desembassament), podrien ocasionar perill d'avaria greu 0 de trencamcnt, encara que la situaci6 pot resoldre's amb seguretat mitjancant l'aplicaci6 de les mesures previstes i els mitjans disponibles.

12.1.3. Escenari 2 Escenari excepcional.

Hi ha peril! de trencament 0 avaria greu del embassament i no pot assegurar-se amb certesa que puga ser controlat mitjancant i'aplicaci6 de les mcsures i cis mitjans disponibles.

12.1.4. Escenari 3

Escenari limit.

La probabilitat de trcncamcnt de l'cmbassamcnt cs elevat 0 aquesta ja ha corncncat, i resulta practicament inevitable que es produisca l'ona d'avinguda generada pel trencament.

Quan es produisca una de les situacions definides com a escenari 2 0 3, el director del Pia declarara la situaci6 d'emergencia 2 i constituira el CECOPI de la provincia 0 provincies afectades.

12.2. Direcci6 dels Plans d'Emergencia d'Embassaments 12.2.1. Director del Pia d'Emergencia d'Embassaments

La direcci6 del Pia estara a carrec de la persona a que corresponga la direccio de I' explotacio de la mateixa.

12.2.2. Funcions

Lcs funcions basiqucs del Director del Pia scran les scgiicnts, tal com estableix la Directriu Basica:

o Intensificar la vigilancia de la presa en cas desdeveniment cxtraordinari.

o Disposar l'execucio de les mesures tecniqucs 0 d'explotaci6 necessaria per a la disminucio del rise.

o Mantindre permanentment informats als organismes publics implicats en la gesti6 de l'emergencia.

o Donar l'alarma, en cas de peril! imminent de ruptura de presa 0, en el seu cas, de la ruptura de la mateixa, mit j am; ant comunicaci6 als organismes implicats en la gestio de I'emergencia,

12.3. Interfase amb el Pia Especial

Des del moment en que les circumstancies existents a la presa requerisquen I'aplicacio de mesures correctores (escenari 1), el Director del Pia d'Emergencia d'Embassaments cornunicara al CCE autonomic el tipus demergencia, les mesures preventives aplicades i les previsions a curt i mig termini.

El Director del present Pia I'activara i definira la situaci6 corresponent.

CCE. EI CECOP AL se encargara de que dichos medios y recursos realicen las tareas que el CCE les asigne en el municipio.

La constituci6n del CECOPAL se producira en situaciones de emergencia, 0 durante la preemergencia si es considerado necesario por el Alcalde como Director del mismo.

En el Documento IV se detallan algunas de las funciones a desarrol!ar por la administraci6n Local, tanto en preemergencia como en emergencia.

12. LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRES AS

12.1. Escenarios de Seguridad y de Peligro de rotura de Presas

La Directriz Basica establece 4 situaciones definidas como escenarios de seguridad y de peligro de rotura de presas, para el establecimiento de las normas y procedimientos de comunicaci6n e informacion con los organismos publicos implicados en la gesti6n de la emergencia.

12.1.1. Esccnario 0

Escenario de control de la seguridad.

Las condiciones existentes y las previsiones, aconsejan una intcnsificaci6n de la vigilancia y cl control de la prcsa, no rcquiriendose la puesta en practica de medidas de intervencion para la reducci6n del riesgo.

12.1.2. Escenario 1

Escenario de aplicaci6n de medidas correctoras.

Se han producido acontecimientos que de no aplicarse medidas de correcci6n (tecnicas, de explotaci6n, desembalse, etc), podrian ocasionar peligro de averia grave 0 de rotura de la presa, si bien la situaci6n puede solventarse con seguridad mediante la aplicaci6n de las medidas previstas y los medios disponibles.

12.1.3. Escenario 2 Escenario excepcional.

Existe peligro de rotura 0 averia grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado mediante la aplicaci6n de las mcdidas y los medios disponiblcs.

12.1.4. Escenario 3

Escenario limite.

La probabilidad de rotura de la prcsa cs clcvada 0 csta ya ha comenzado, resultando practicamente inevitable que se produzca la onda de avenida generada por dicha rotura.

Cuando se produzca una de las situaciones definidas como escenario 2 0 3, el Director del Plan declarara la situaci6n de emergencia 2 y constituira el CECOPI de la provincia 0 provincias afectadas.

12.2. Direccion de los Planes de Emergencia de Presas

12.2.1. Director del Plan de Emergencia de Presas

La direcci6n del Plan estara a cargo de la persona a la que corresponda la direcci6n de la explotacion de la misma.

12.2.2. Funciones

Las funcioncs basicas del Director del Plan scran las siguicntcs, tal como establece la Directriz Basica:

o Intensificar la vigilancia de la presa en casu de acontecimiento extraordinario.

• Disponer la ejecucion de las medidas tecnicas 0 de explotacion necesaria para la disminucion del riesgo.

• Mantener permanentemente informados a los organismos publicos implicados en la gesti6n de la emergencia.

• Dar la alarma, en casu de peligro inminente de rotura de presa 0, en su caso, de la rotura de la misma, mediante comunicaci6n a los organismos implicados en la gestion de la emergencia.

12.3. Interfase con el Plan Especial

Desde el momenta en que las circunstancias existentes en la presa requieran la aplicacion de medidas correctoras (escenario 1), el Director del Plan de Emergencia de Presa comunicara al CCE auton6mico el tipo de emergencia, las medidas preventivas aplicadas y las previsiones a corto y medio plazo.

El director del presente Plan activara el mismo, definiendo la situacion correspondiente.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16098

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

DOCUMENT IV Operativitat

Sumari

1. PREFERENCIA

ALERT A DERIV ADA D' Avis METEOROLOGIC 1.1. SEGUIMENT PLUVIOHIDROLOGIC.

1.1.1. Seguiment en grans rius

1.1.2. Seguiment en rambles, barrancs i zones inundables per pluges in situ 1.1.3. Actuacions dels CCES

2. EMERGE)lCIA

SISTEMA TTCA GENERAL 0' ACTUACIO DEI,s CEEs EN EMERGEN-

CIES

2.1. SITUACIO D'EMERGENCIA 0 2.2. SITUACIO D'EMERGENCIA I 2.3. SITUACIO D'EMERGENCIA 2

2.3.1. Activacio dels plans sectorials i actuaci6 de Is CEEs. 2.3.2. Constituci6 del CECOPI. I'uncionament

3. GRUPS D' ACCIO

NOTIFICACIO

3.1. MOV1LlTZAClOl PROCEDIMENT D' ACTUAC10 3.2. INTEGRACIO DELS RECURSOS MUNICIPALS

4. EMERGENCIES PER INCIDENTS EN EMBASSAMENTS

4.1. I)lTERFASE PLA D'EMERGENCIA D'EMBASSAME)lT I EL PLA

ESPECIAL

4.1.1. Escenari 0 4.1.2. Escenari I 4.1.3. Escenari 2 4.1.4. Escenari 3

5. REPOSICIO DE SERVEIS BAsICS 0 ESSENCIALS I TORN ADA A

LA NORMALITAT

5.1. REPOSICIO DE SERVEIS BAsICS 0 ESSENCIALS 5.2. TORN/,DA A LA NORMALITAT

6. MESURES DE PROTECCIO

6.1. MESURES DE PROTECC10 PER A LA POBLAC10 6.2. ESURES DE PROTECCIO PER ALS GRUPS D' ACCIO

7. PLA DE TRANSMISSION

8. CATALEG DE MlTJANS 1 RECURSOS

9. DIRECTORI

1. PREEMERGENCIA

Generalment, la Preemergencia s'activa des del moment en que el CCIl rep un avis meteorologic amb rise de precipitacions intenses. Per tant, des del moment en que es produeix la recepcio de l'avis meteorologic, el Pia Especial s'activa amb la cadena de transmissions de I'alerta als diversos organismes i serveis implicats.

Tal com s'ha dcscrit en I'apartat 1.1 del document III, la fasc dc preemergencia s'estructura en dues situacions que obeeixen a l'evolucio habitual en la gestio i control de la situacio:

· Alerta dcrivada d'avis meteorologic.

· Seguiment pluviohidrologic.

1.1 Alerta derivada d'un avis meteorologic

L'alerta es realitzara quan l'Institut Nacional de Meteorologia, a traves del Centre Meteorologic Territorial de Valencia (CMTV), emeta un butlleti d' Avis de Fenomens Meteorologics Adversos, sobre la possibilitat que se superen els llindars establits en el Pia Regional.

a) Tipus de butlletins:

· Butlletins de termini mitja: termini de prediccio superior a 48 hores. Son elaborats pel Centre Nacional de Prediccio i difosos pel CMTV. Sempre tindran la seua continuitat en els butlletins de termini curt, be per a la seua confirmaci6, be per a la seua anul·laci6.

· Butlletins de curt i molt curt termini: termini de prediccio inferior a 48 hores.

Quan la prediccio a molt curt termini siga inferior a 6 hores, el CMTV, a mes ames d'emetre el butlleti, efectuara l'avis telefonicament al CCE autonomic.

· Butlletins de fenomens adversos observats: s'emetra quan existisca constancia de l'aparici6 de pluges intenses, sense que

DOCUMENTO IV Operatividad

Sumario

1. PREEMERGENCIA

1.1. ALERTA DERIVADA DE AVISO METEOROLOGICO 1.2. SEGUIMIENTO PLUVIOHIDROLOGICO

1.2.1. Seguimiento en grandes rios

1.2.2. Seguimiento en ramblas, barrancos y zonas inundables por lluvias in situ 1.2.3. Actuaciones de los CCES

2. EMERGENCIA

SISTEMA TTCA GENERAL DE ACTUACION DE LOS CCES EN

EMERGENCIAS

2.1. SITUACION DE EMERGENCIA 0 2.1. SITUACION DE EMERGENCIA I 2.3. SITUACION DE EMERGENCIA 2

2.3.1. Activacion de los Planes Sectoriales y actuacion de los CCES.

2.3.2. Constituci6n del CECOPI. Funcionamiento.

3. GRUPOS DE ACCION 3.1. NOTIFICACION

3.2. MOV1LlZAClO" Y PROCEDlM1ENTO DE ACTUAC10N 3.2. INTEGRACIO)l DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 4. EMERGENCIAS POR INCIDENTES EN PRESAS

4.1. INTERFASE ENTRE EL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESA Y

EL PLA)I ESPECIAL 4.1.1. Escenario 0 4.1.2. Escenario I 4.1.3. Escenario 2 4.1.4. Escenario 3

5. REPOSICION DE SERVICIOS BAsIC OS 0 ESENCIALES Y VUEL-

TA A LA NORMALIDAD

5.1. REPOSICION DE SERVICIOS BAsICOS 0 ESENCIAI.ES 5.2. VUELTA A LA NORMALIDAD

6. MEDIDAS DE PROTECCIO)l

6.1. MEDIDAS DE PROTECC10N PARA LA POBLAC10N

6.2. MEDIDAS DE PROTECCION PARA LOS GRUPOS DE ACCION

7. PLAN DE TRANSMISIONES

8. CA'rALOGO DE MEDIOS Y RECURSOS

9. DIRECTORIO

1. PREEMERGENCIA

Por 10 general, la Preemergencia se activa desde el momenta en que el CCIl recibe un aviso meteorologico con riesgo de precipitaciones intensas. Por tanto, desde el momento en que se produce la recepci6n del aviso meteorologico, el Plan Especial se activa con la cadena de transmisiones de la alerta a los divers os organismos y servicios implicados.

Tal como sc ha dcscrito en el apartado 1.1. del documcnto III, la fase de preemergencia se estructura en dos situaciones que obedec en a la evolucion habitual en la gestion y control de la situacion:

· Alerta dcrivada dc aviso mctcorologico.

· Seguimiento pluviohidrologico.

1.1. Alerta derivada de aviso meteorologico

La alerta se realizara cuando el Instituto Nacional de Meteorologia, a traves del Centro Meteorologico Territorial de Valencia (CMTV), emita un boletin de Aviso de Fenomenos Meteorologicos Adversos, sobre la posibilidad de que se superen los umbrales establecidos en el Plan Regional.

a) Tipos de boletines:

· Boletines de medio plazo: plazo de prediccion superior a 48 horas. Son elaborados por el Centro Nacional de Prediccion y difundidos por el CMTV. Siempre tendran su continuidad en los boletines de corto plazo, bien para su confirmacion, bien para su anulaci6n.

· Boletines de corto y rnuy corto plazo: plazo de prediccion inferior a 48 horas.

Cuando la predicci6n a muy corto plazo sea inferior a 6 horas, el CMTV, ademas de emitir el boletin, efectuara el aviso telefonicamente al CCE autonomico.

· Boletines de fenomenos adversos observados: se emitira cuando exista constancia de la aparicion de Iluvias intensas sin que se

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16099

s'haja emes butlleti previ i, en alguns casos, encara que s'haja emes butlleti, si el CMTV considera convenient la seua emissio.

En aquest cas, igualment que en la prediccio a menys de 6 hores, el CMTV informara via telefon al CCE, a mes a mes de realitzar l'emissio del butlleti.

· Butlletins d'actualitzaci6 i fi d'episodi: a rnes ames dels butlletins citats, el CMTV pot emetre butlletins d'actualitzaci6, en que es modifica la situacio prevista, i els butlletins de fi depisodi, quan aquest es done per conclos.

En tots els butlletins es realitza una aproximacio ales caracteristiques de les precipitacions: probabilitat (possible, probable), intensitat (debil, moderada, forta, molt forta 0 torrencial), la distribucio espacial (aillada, dispersa 0 generalitzada), i la seua evolucio temporal (ocasional, persistent, frequent 0 intermitent).

b) Situacions que generen alerta:

S'emetran butlletins sempre que es preveja que es van a superar els llindars establits en el Pia Regional de Prediccio i Vigilancia:

· Pluja acumulada en 1 hora: 30 11m2, equivalent a intensitats molt fortes.

· Pluja acumulada en 12 horcs: 100 l/m", Aqucst llindar s'utilitza per a precipitacions de tipus persistent i normalment extenses, amb intensitats ocasionalment fortes.

En base a aquests llindars, els butlletins d'avisos de fenomens

meteorologics adversos s'emetran davant de les situacioins segiients:

· Intensitat Molt Forta de caracter Persistent i/o Generalitzat.

· Intensitat Molt F orta de caracter Local.

· Intensitat Forta de caracter Persistent i/o Generalitzat.

· Tntensitat Moderada i Localment Forta, de caracter Persistent i/o Generalitzat.

Les situacions descrites son previsions meteorologiques que no suposen automaticamcnt situacions de Proteccio Civil, ates que en la ocurrencia dinundacions intervenen altres factors, tals com les precipitacions de dies anteriors, la situacio dels embassaments, el grau de saturacio del tcrrcny, etc.

Aixi, per exemple, una previsio conforme al Quart butlleti, sense altres condicionants, no implica directament una situacio de rise d'inundacions, pcro si intcrvcncn altrcs circumstancics dcsfavorables que poden donar lloc a una situacio de rise. En aquest sentit, les previsions dels 3 primers butlletins si que impliquen la realitzacio d' una alerta, degut la intensitat de la precipitacio.

Per tant, l'alerta es realitzara des del CEC, sempre que s'emeta qualsevol dels 3 primers butlletins, mentre que en el cas del Quart nomes s'efectuara I'alerta si conflueixen factors que puguen derivar en situacio de rise. Aquesta ultima decisio la prendra el responsable del CCE, previa consulta amb el CMTV.

c) Notificacio de l'avis i alerta:

· Butlletins de Curt i Molt Curt Termini:

EI CMTV trarnctra l'avls al CCE autonomic, que cl transmctra via fax i/o radio xarxa troncal als CCEs, de l'area de prediccio del rise; aquests establiran la situacio de preemergencia i informaran al CCE autonomic, que notificara I'alcrta al director del Pia. Aixi mateix, independentment que el CMTV transmeta l'avis a la Delegacio del Govern / Subdelegacions del Govern, els CCEs els informaran via fax i/o telefon. Aquestes, alhora, alertaran els organismes dependents de I' Administracio de l' Estat.

Eis CCEs provincials alertaran per fax, telefon i/o radio als organismes responsables dels plans sectorials en cada provincia, als ajuntaments de la zona afectada per la prediccio pel procediment que es descriu tot seguit, i als serveis basics.

Donada la dificultat d'alertar la totalitat d'ajuntaments de cada provincia (0 del sector de la provincia per al qual es realitza la previsio de rise), en un espai de temps que permeta mantenir I'operativitat del Pia Especial, els CCEs efectuaran l'avis a una serie d'organismes i/o ajuntaments capcaleres d'avis, que sencarregaran, alhora, de transmetre"I a altres previament assignats, de manera que es redueix considerablement el temps d'alerta.

· Butlletins de Molt Curt Termini, amb prediccio a menys de 6 hores:

haya emitido boletin previo y, en algunos casos, aunque se haya emitido boletin, si el CMTV considera conveniente su emision.

En este caso, al igual que en la prediccion a menos de 6 horas, el CMTV informara via telefono al CCE, ademas de realizar la ernision del boletin.

· Boletines de actualizacion y fin de episodio: ademas de los boletines citados, el CMTV puede emitir boletines de actualizacion en los que se modifica la situacion prevista, y los boletines de tin de episodio, cuando este se de por concluido.

En todos los boletines se realiza una aproximacion a las caracteristicas de las precipitaciones: probabilidad (posible, probable), intensidad (debil, moderada, fuerte, muy fuerte 0 torreneial), la distribucion espacial (aislada 0 dispersa, 0 generalizada), y su evolucion temporal (ocasional, persistente, frecuente 0 intermitente).

b) Situaciones que generan alerta:

Se emitiran boletines siempre que se prevea que se van a superar los umbrales establecidos en el Plan Regional de Prcdiccion y Vigilancia:

· Liuvia acumulada en 1 hora: 30 l/m", equivalente a intensidades muy fuertes.

· Liuvia acumulada en 12 horas: 100 l/m". Estc umbral sc utiliza para precipitaciones de tipo persistente y normalmente extensas, con intensidades ocasionalmente fuertes.

En base a estos umbrales, los boletines de avisos de fenomenos

meteorologicos adversos se emitiran ante las siguientes situaciones:

· Intensidad Muy Fuerte de caracter Persistente y/o Generalizado.

· Intensidad Muy Fuerte de caracter Local.

· Intensidad Fuerte de caracter Persistente y/o Generalizado.

· Tntensidad Moderada y Localmente Fuerte de caracter Persistente y/o Generalizado.

Las situaciones descritas son previsiones meteorologic as que no suponen autornaticamente situaciones de Proteccion Civil, puesto que en la ocurrencia de inundaciones intervienen otros factores, tales como las precipitaciones de dias anteriores, la situacion de los embalscs, el grado dc saturacion del tcrrcno, etc,

Asi, por ejernplo, una prevision conforrne al cuarto boletin, sin otros condicionantes, no implica directamente una situacion de ricsgo de inundacioncs, pcro si intcrvicncn otras cireunstancias desfavorables, puede dar lugar a una situacion de riesgo. En este sentido, las previsiones de los 3 primeros boletines si implican la realizacion de una alerta, debido a la intensidad de la precipitacion.

Por tanto, la alerta se realizara des de el CCE siempre que se emita cualquiera de los 3 primeros boletines, mientras que en el casu del cuarto, s610 se efectuara la alerta si confluyen factores que hagan derivar en situacion de riesgo. Esta ultima decision la tomara el responsable del CCE, previa consulta con el CMTV.

c) Notificacion del aviso y alerta:

· Boletines de Corto y Muy Corto Plazo:

EI CMTV rcmitira el aviso al CCE Autonomico, que 10 transmitira via fax y/o radio red troncal a los CCES del area de prediccion del riesgo; estes estableceran la situacion de preemergencia e informaran al CCE autonomico, que notificara la alcrta al Director del Plan. Asimismo, independientemente de que el CMTV transmita e l aviso a la Delegacion del Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno, los CCEs les informaran via fax y/o telefono. Estas a su vez alertaran a los organismos dependientes de la Administracion del Estado.

Los CCES provinciales alertaran por fax, telefono y/o radio a los organismos responsables de los Planes Sectoriales en cada provincia, a los Ayuntamientos de la zona afectada por la prediccion por el procedimiento que se describe a continuacion, y a los servicios basicos.

Dada la difieultad de alertar a la totalidad de Ayuntamientos de cada provincia (0 del sector de la provincia para el que se realiza la prevision de riesgo), en un espacio de tiempo que permita mantener la operatividad del Plan Especial, los CCES efectuan el aviso a una serie de organismos y/o Ayuntamientos cabeceras de aviso, que se encargan a su vez de transmitirlo a otros previamente asignados, de manera que se reduce considerablemente el tiempo de alerta.

· Boletines de Muy Corto Plazo con prediccion a menos de 6 horas:

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16100

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

EI CMTV efectuara l'avis telefonicament al CCE autonomic, i aquest el transmetra a1lels CECEs provincials afectats. Aquests, alhora, alertaran via tclefon/xarxa troncal als organismes implicats i als ajuntaments de l'area potencialment afectada (via capcaleres).

. Butlletins d'actualitzacio i de fi d'episodi:

Seran transmesos a tots els organismes alertats.

Des del moment en que es realitza I' alerta, es posa en marxa el seguiment pluviohidrologic.

1.2. Seguiment pluviohidrologic

Consisteix en el seguiment, quantitatiu i/o qualitatiu, de les precipitacions i nive11s de cabal en 11its de corrents d'aigua.

Te per objecte confirmar 0 no la previsi6 de pluges, la seua localitzacio geografica i la seua evolucio, per a preveure les conques que poden resultar afectades.

Aquesta fase pot ser activada independentment que s'haja realitzat 0 no l'alerta derivada d'avis meteorologic, en cas que es produisquen pluges intenses sense avis previ.

Eis ajuntamcnts comunicaran al CCE rcspcctiu la informacio sobre pluges i augment de cabal en rius, barrancs, sequies 0 zones inundables. En tot cas, la informacio disponible en altres centres de Coordinacio haura de scr tramcsa als CCEs.

La Guardia Civil (puntualment, a peticio del CCE i a traves de la Delegacio del GovernlSubdelegacions del Govern, 0 del CECOPI quan aquest es trobe constiturt), proporcionara dades sobre la situacio de pluges i cabals.

A fi de facilitar la presa de dades per part dels ajuntaments, s 'ha dotat a algunes de les conques de punts de control, tant pluviometries com hidrologics, que son gestionats per personal i col-laboradors municipals, les dades de les quais han de ser transmesos tant als ajuntaments de la mateixa conca com al CCE respectiu.

El seguiment pluviohidrologic s'efectua de forma distinta segons es tracte de grans rius 0 de conques xicotetes (rambles, barrancs), en funcio de les possibilitats tecniques i de la resposta hidrologica dc1s 11its davant de prccipitacions intcnscs.

En els CCEs es disposa d'una Base de Dades amb la informacio necessaria per a efectuar el seguiment: relacio de municipis per conqucs, cmbassamcnts existents i punts de control pluviomctrics i foronomics, arnb indicacio de la forma de comunicacio (telefons, fax, radio xarxa troncal).

1.2.1. Seguiment en grans rius

Entesos com a rius regulats per embassaments iamb aforaments de les confederacions hidrografiques (rius Senia, Millars, Palancia, Turia, Xuquer, Serpis, Vinalopo i Segura).

La principal infraestructura per al seguiment de pluges i cabals pertany, en aquest cas, ales confederacions hidrografiques: xarxa d'aforaments, guarderia fluvial i, fonamentalment, al Sistema Automatic d'Informacio Hidrologica (SAIH), que proporciona dadcs en temps real,

La informacio ha de ser comunicada als CCEs provincials pel CCE autonomic, a partir de la deteccio de pluges especialment intcnscs.

(En el present Pia, i a efectes hidrologics, s'entendran com a pluges especialment intenses les que cs produisquen en tom a 50 l/m", en un periode de temps igual 0 inferior a 4 hores 0 intensitats superiors a 30 11m2 i hora).

A partir d'aqueix moment, la comunicacio de la informacio disponible es realitzara de forma periodica per part de les confederacions, 0 a peticio del CCE corresponent.

Des del moment en que reben la informacio, els CCEs realitzaran un seguiment demanant informacio de1s ajuntaments de les zones afectades, quan ho consideren necessari, i de1s altres organismes responsables del seguiment (CMTV i aitres centres de Coordinacio). Aquesta informacio sera tramesa a la Confederaci6 afectada. En el cas de la Confederacio Hidrografica del Xuquer, la transmissi6 de la informaci6 es realitzara a traves del CCE autonomic.

Aixi mateix, els ajuntaments de les conques afectades mantindran contacte amb els ajuntaments d'aigues dalt i aigues avail, intercanviant informacio sobre la situacio de pluges i nive11s dels rius.

EI CMTV efectuara el aviso telefonicamente al CCE autonomico, y este 10 transmitira ai/los CCES provinciales afectados. Estos a su vez alertaran via tclcfono/rcd troncal a los organismos implicados y a los Ayuntamientos del area potencialmente afectada (via cabeceras).

. Boletines de actualizacion y de fin de episodio:

Seran transmitidos a todos los organismos alertados.

Desde el momenta en que se realiza la alerta, se pone en marcha el seguimiento pluviohidrologico.

1.2. Seguimiento Pluviohidrologico

Consiste en el seguimiento, cuantitativo y/o cualitativo, de las precipitaciones y niveles de caudal en cauces.

Tiene pOT objeto confirmar 0 no la prevision de lluvias, su localizacion geografica y su evolucion, para prcver las cuencas que pueden resultar afectadas.

Esta fase puede ser activada independientemente de que se haya realizado 0 no la alerta derivada de aviso meteorologico, en casu de que se produzcan 11uvias intensas sin aviso previo.

Los Ayuntamientos comunicaran al CCE rcspcctivo la informacion sobre 11uvias y aumento de caudal en rios, barrancos, acequias 0 zonas inundables. En todo caso, la informacion disponible en otros Ccntros dc Coordinacion, debora scr rcmitida a los CCES.

La Guardia Civil (puntualmente a peticion del CCE y a traves de la Delegaci6n del Gobierno/Subdelegaciones del Gobiemo, 0 del CECOPI cuando este se encuentre constituido), proporcionara datos sobre la situacion de 11uvias y caudales.

Con el fin de facilitar la toma de datos por parte de los Ayuntamientos, se ha dotado a algunas de las cuencas de puntos de control, tanto pluviometricos como hidrologicos, que son gestionados pOT personal y colaboradores municipales, y cuyos datos han de ser transmitidos tanto a los Ayuntamientos de la misma cuenca como al CCE respective,

El seguimiento pluviohidrol6gico se efectua de forma distinta segun se trate de grandes rios 0 de cuencas pequefias (ramblas, barrancos), en funcion de las posibilidades tecnicas y de la respuesta hidrologica de los cauccs ante prccipitacioncs intcnsas.

En los CCES se dispone de una Base de Datos con la informacion necesaria para efectuar el seguimiento: relacion de municipios por cuencas, cmbalscs cxistcntcs y puntos de control pluviomctricos y foron6micos, con indicacion de la forma de comunicacion (telefonos, fax, radio red troncal).

1.2.1. Seguimiento en grandes rios

Entendidos como rios regulados por embalses y con aforos de las Confederaciones Hidrograficas (rios Cenia, Mijares, Palancia, Turia, Jucar, Serpis, Vinalopo y Segura).

La principal infraestructura para el seguimiento de 11uvias y caudales pertenece, en este caso, a las Confederaciones Hidrograficas: red de aforos, guarderia fluvial y, fundamentalmente, el Sistema Automatico de Informacion Hidrologica (SAIH), que proporciona datos en ticmpo real,

La informacion debe ser comunicada a los CCES Provinciales por e1 CCE Autonornico a partir de la deteccion de 11uvias especialmente intcnsas.

(En el presente Plan, a efectos hidrologicos, se entenderan como 11uvias especialmente intensas las que se produzcan en torno a 50 11m2 en un periodo de tiempo igual 0 inferior a 4 horas 0 intensidades superiores a 30 11m2 y hora).

A partir de ese momento, la comunicacion de la informacion disponible se realizara de forma periodica por parte de las Confederaciones, 0 a peticion del CCE correspondiente.

Desde el momenta en que reciben la informacion, los CCES realizaran un seguimiento recabando informacion de los Ayuntamientos de las zonas afectadas cuando 10 consideren necesario y de los demas organismos responsables del seguimiento (CMTV y otros Centros de Coordinacion). Esta informacion sera transmitida a la Confederacion afectada. En el casu de la Confederacion Hidrografica del Jucar, la transmisi6n de la informacion se realizara a traves del CCE Autonomico.

Asimismo, los Ayuntamientos de las cuencas afectadas mantendran contacto con los Ayuntamientos de aguas arriba y aguas abajo, intercambiando informacion sobre la situacion de 11uvias y niveles de los rios.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16101

EI CCE informara puntualment als ajuntaments de les dades relatives al seguiment pluviohidrologic.

1.2.2. Seguiment en rambles, barrancs i zones inundables per pluges in situ

Les rambles i barrancs estan caracteritzats per ser lIits sees en que nomes circula escorrentia en moments de precipitacions intenses. Son lIits de gran torrencialitat, degut als forts pendents que han de salvar en un curt recorregut fins a la desembocadura, en que les avingudes es generen en molt curt espai de temps, la qual cosa, unit a I' escassa infraestructura de punts de control, condiciona la sistematica de seguiment pluviohidrologic i alerta hidrologica.

En aquestes conques, aixi com a les zones inundables per pluges in situ, el seguiment ha de scr efectuat pels propis ajuntaments:

· Les precipitacions son avaluades de forma quantitativa en els cas os en que existeixen pluviometres als ajuntaments, 0 a traves dcls pluviornctrcs pcrtanycnts al CMTV, i de forma qualitativa quan no es disposa d'aquests mitjans. La informacio sera proporcionada als CCEs i als ajuntaments de la conca, a partir del moment en que cs dctcctcn plugcs cspecialmcnt intcnscs (30 IIm2/hora 0 50 IIm2/4 hores). Eis CCEs la transmetran al CMTV i ales confederacions corresponents (a la CHI a traves del CCE autonomic). Eis CCEs d' Alacant i Castello transmetran aixi mateix aquesta informacio al CCE autonomic.

Des del moment en que als CCEs es reba la informacio sobre pluges especialment intenses, aquests efectuaran el seguiment de les mateixes per conques, demanant informacio dels ajuntaments i organismes implicats.

A mes ames, els CCEs efectuaran el seguiment consultant als serveis establits en fitxes a I'efecte (pares de Bombers, bombers forestals, .. ).

· EI seguiment hidrologic (nivells en lIits), siniciara des del moment en que es produisquen pluges especialment intenses. Per a facilitar cI scguimcnt, s'ha dotat a alguns ajuntamcnts d' cscalcs instal-lades en lIits. En cas de no existir escales, el seguiment ha de ser realitzat mitjancant I' observacio en punts preestablits.

La informacio ha de ser transmesa entre els ajuntaments d'aigiies dalt i aigiies avail, aixi com als CCEs que, alhora, la transmetran a la Confederacio corresponent conforme al procediment establit, i demanaran major informacio dajuntaments i organismes implicats.

EI CCE pot, en cas necessari, demanar informacio a la Guardia Civil a traves de Delegacio de Govern I Subdelegacions del Govern (quan no estiga constitutt el CECOPT).

EI seguiment pluviohidrologic en rambles i barrancs, degut a la sistematica establida i a la rapidesa amb que es generen les avingudes, cs impossible sense la total col-Iaboracio dcls ajuntamcnts, sempre recolzats i assessorats des dels CCEs. Per aixo es basic que existisca una bona sistematica de transmissio d'informaci6 entre els ajuntamcnts d'una matcixa conca, i que aqucsts posen en marxa cl seu Pia d' Actuacio front a Inundacions, que entre altres actuacions per a aquests cases haura de contemplar:

· Tindre informacio sobre I'evolucio meteorologica, idea de pluges i nivell de I'aigua als lIits del seu municipi, aixi com tindre coneixement de la situacio en la seua conca hidrografica.

· Impedir I'estacionament 0 acampada en lIits sees, vores de rius, torrenteres, etc. Especial atencio a campings ubicats en arees de rise.

· Controlar i/o senyalitzar els trams inundables de les carreteres, especialment les interseccions amb lIits.

· Vigilar l'evolucio del nivell de I'aigua als IIits (rius, barrancs, sequies, etc).

· Intercanviar informacio amb els municipis de la seua conca, i amb el CEC, a traves del telefon 1120 la xarxa troncal de radio.

· Informar la poblacio en situacions de rise.

EI CCE mantindra informats als ajuntaments de les dades relatives al seguiment pluviohidrologic que proporcionen els distints organismes.

1.2.3. Actuacions dels CCEs

EI CCE informant puntualmente a los Ayuntamientos de los datos relativos al seguimiento pluviohidrologico,

1.2.2. Seguimiento en ramblas, barrancos y zonas inundables por lIuvias in situ

Las ram bias y barrancos estan caracterizados por ser cauces secos en los que solo circula escorrentia en momentos de precipitaciones intensas. Son cauces de gran torrencialidad, debido a las fuertes pendientes que deben salvar en un corto recorrido hasta su desembocadura, en los que las avenidas se generan en muy corto espacio de tiempo, 10 que, unido a la escasa infraestructura de puntos de control, condiciona la sistematica de seguimiento pluviohidrologico y alerta hidrologica.

En estas cuencas, asi como en las zonas inundables por lIuvias in situ, el seguimiento debe ser efectuado por los propios Ayuntamientos:

· Las precipitaciones son evaluadas de forma cuantitativa en los casos en que existen pluviometros en los Ayuntamientos, 0 a traves de los pluviomctros pertcnecicntcs al CMTV, y de forma cualitativa cuando no se dispone de estos medios. La informacion sera proporcionada a los CCES y a los Ayuntamientos de la cuenca a partir del momcnto en que sc dctcctcn lIuvias espccialmcntc intcnsas (30 l/mvhora 0 50 IIm2/4 horas). Los CCES la transmitiran al CMTV y a las Confederaciones correspondientes (a la CHI a traves del CCE Autonomico). Los CCEs de Alicante y Castellon transmitiran asimismo esta informacion al CCE Autonornico.

Desde el momenta en que en los CCES se reciba la informacion sobre lIuvias especialmente intensas, estos efectuaran el seguimiento de las mismas por cuencas, recabando informacion de los Ayuntamientos y organismos implicados.

Ademas, los CCES efectuaran el seguimiento consultando a los servicios establecidos en fichas al efecto (Parques de Bomberos, Bomberos Forestales, .. ).

· EI seguimiento hidrologico (niveles en cauces), se iniciara desde el momenta en que se produzcan lIuvias especialmente intcnsas. Para facilitar eI scguimicnto, sc ha dotado a algunos Ayuntamientos de escalas instaladas en cauces. En casu de no existir escalas, el seguimiento debe ser realizado mediante la observacion en puntos prccstablccidos.

La informacion debe ser transmitida entre los Ayuntamientos de aguas arriba y aguas abajo, as! como a los CCES, que a su vez la transmitiran a la Confederacion correspondiente conforme al procedimiento establecido, y recabaran mayor informacion de Ayuntamientos y organismos implicados.

EI CCE puede, en casu necesario, recabar informacion a la Guardia Civil a traves de Delegacion de Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno (cuando no este constituido el CECOPT).

EI seguimiento pluviohidrologico en ramblas y barrancos, debido a la sistematica establecida y a la rapidez con que se generan las avcnidas, es imposiblc sin la total colaboracion de los Ayuntamicntos, siempre apoyados y asesorados des de los CCES. Por ello es basico que exista una buena sistematica de transmision de informacion entre los Ayuntamientos de una misma cuenca, y que cstos pongan en marcha su Plan de Actuacion frente a Inundaciones, que entre otras actuaciones para estos cases debora conternplar:

· Tener informacion sobre la evolucion meteorologica, ocurrencia de lIuvias y nivel del agua en los cauces de su municipio, asi como tener conocimiento de la situacion en su cuenca hidrografica. · Impedir el estacionamiento 0 acampada en cauces secos, orilias de rios, torrenteras, etc. Especial atencion a campings ubicados en areas de riesgo.

· Controlar y/o sefializar los tramos inundables de las carreteras, especialmente las intersecciones con cauces.

· Vigilar la evolucion del nivel del agua en los cauces (rios, barrancos, acequias, etc).

· Intercambiar informacion con los municipios de su cuenca y con el CCE a traves del telefono 112 0 la red troncal de radio.

· Informar a la poblacion en situaciones de riesgo.

EI CCE mantendra informados a los Ayuntamientos de los datos relativos al seguimiento pluviohidrologico que proporcionen los distintos organism os.

1.2.3. Actuaciones de los CCES

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16102

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

EI responsable del CCE provincial s'encarregara d'efectuar el seguiment pluviohidrologic en cada provincia.

EI citat responsable haunt de tindre en tot moment informaci6 sobre la situacio i la seua previsible evolucio, de la qual cos a anita informant periodicament el director del Pia, a traves del CCE autonomic. Per a aixo estara en contacte permanent amb tots els organismes de que provenen les dades pluviohidrologiques (basicament confederacions, CMTV i ajuntaments), i, assessorat pels organismes responsables de la valoraci6 (CMTV i confederacions), i recolzara i ninformara als ajuntaments. L'alcalde del municipi, en funci6 de la situaci6, decidira sobre la constituci6 del CECOPAL.

La informacio a mitjans de comunicacio la realitzara personal del Gabinet de Prernsa de la Conselleria de Justicia i Administracions Publiques de la Generalitat, que sincorporara al CCE des del moment en que, degut al volum d'informacio entrant, se sol-licite la mateixa pel responsable del Centre.

L'cntrada d'informaci6 en cis CCEs es produira fonamentalment a traves del telefon 112.

Quan hi haja una gran entrada d'informaci6 i/o petieions en els CCEs, per decisi6 del Director del Pia s'rncorporara un altre tccnic de I' Area del Servei d' Emergencies, que actuara com a ref on; del tecnic de guardia.

En cas necessari, el responsable del CCE mobilitzara personal de reforc tecnic, d'operadors i telefonistes, previa autoritzaci6 del director del Pia.

Eis CCEs enviaran periodicament informaei6 de retorn al CCE autonomic i, al menys cada 12 horcs, ala Delegacio del Govern 1 subdelegacions del Govern, en parts normalitzats.

Aixi mateix, es facilitara informaei6 de retorn ales eonfederacions i al CMTV.

En funei6 de l'evoluci6 de la situaci6, es produira la tornada a la normalitat 0 be, per una evolucio desfavorable, es pas sara a la situaci6 d'emergencia 0: a1erta hidrologica.

S' adjunten, tot seguit, cis quadrcs sinoptics rcsums de Ics accions a portar a cap en relaei6 amb I'alerta derivada d'avis meteorologic i el seguiment pluviohidrologic.

EI responsable del CCE provincial se encargara de efectuar el seguimiento pluviohidrol6gico en cada provincia.

EI citado responsable debera tener en todo momenta informaci6n sobre la situacion y su previsible evoluci6n, de 10 que ira informando peri6dicamente al Director del Plan a traves del CCE Auton6mico. Para ello, estara en contacto permanente con todos los organismos de los que provienen los datos pluviohidrologicos (basicamente Confederaciones, CMTV y Ayuntamientos), y, asesorado por los organismos responsables de la valoraei6n (CMTV y Confederaciones), apoyara e informara a los Ayuntamientos. E1 Alcalde del municipio, en funcion de la situaci6n, decidira sobre la constituci6n del CECOPAL.

La informacion a medios de comunicacion la realizara personal del Gabinete de Prensa de la Conselleria de Justicia y Administraciones Publicus de la Generalitat, que se incorporara al CCE desde el momento en que, debido al volumen de informacion entrante, se solicite la misma por el responsable del Centro.

La entrada de informaci6n en los CCES sc producira fundamentalmente a traves del telefono 112.

Cuando haya una gran entrada de informaci6n y/o peticiones en los CCES, por dccisi6n del Director del Plan se incorporara otro tecnico del Area del Servicio de Emergencias, que actuara como refuerzo del tecnico de guardia.

En casu necesario el responsable del CCE movilizara personal de refuerzo tecnico, de operadores y telcfonistas, previa autorizaci6n del Director del Plan.

Los CCES enviaran peri6dicamente informacion de retorno al CCE Autonomico y, al rnenos cada 12 horas, a la Delegacion del Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno, en partes normalizados.

Asimismo, se facilitara informaci6n de retorno a las Confederaciones y al CMTV.

En funei6n de la evoluei6n de la situaci6n, se producira la vuelta a la normalidad 0 bien, por una evoluei6n desfavorable, se pasara ala situaci6n de emergeneia 0: alerta hidrol6giea.

Sc adjuntan a eontinuaci6n euadros sin6ptieos resumen de las aceiones a llevar a cabo en relacion con la alerta derivada de aviso meteorol6gieo y el seguimiento pluviohidrol6gieo.

I Institut Nac/ona/ de Meteor%gia I
Centre Meteorologic Territorial de Valencia (CMTV)

I I
C.C.E. Autonllmic I De/egacio del Govern /
Subdelegacions del Govern

I I
Director del PIa II C.C.E. Provincial I
I
· Consorcis Provincials de Bombers. · Representant de la Guardia Civil.
· Serveis Municipals de Bombers. · Direcci6 Superior de Polieia.
· CICU · Confederacions Hidrografiques del XrJquer,
· CreuRoja. Segura i Ebre.
· Coordinadors dels Plans Sectorials del PIa · Direccio Provincial de Transil.
Territorial. · Direcci6 Area de Transporls del Ministeri de
· Ajunlaments ('J. Foment.
· Policia Autonomiea. · Demarcaci6 de Carreteres del Ministeri de
· RENFE. Foment.
· FGV. · Comandllncia Militar.
· Iberdrola. · Cap del Estat Major Regia Militar Centre.
· Telefonica. · Centre Regional de Salvament y Vuita contra
· AUMAR. la Contaminacia.
· Miljans de Comunicaci6.
· CMTV
· Delegaci6 del GovemlSubdelegacions del
Govern.
· AI/res. CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMI~lsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16103

Instituto Naciolial de Meteorologia
Centro Meteorol6gico Territorial de Valencia (CMTV)
I
I I
C.C.E. Auton6mico De/egaci6n del Gobiemo I
Subde/egaciones del Goblemo
I
I I
Director del Plan II C.C.E. Provincial
I
• Consoreios Provineiales de Bombaros. • Representante de la Guardia Civil.
· Servicios Munieipales de Bomberos. • Jefatura Superior de Policia.
· CICU • Confederaeiones Hidrografieas del Juear,
• Cruz Roja. Segura y Ebro.
• Coordinadores de los Planes Sectoria/es del • Jefafura Provincial de Trafico.
Plan Territorial. • Direeci6n Area de Transpories del Ministerio
· Ayuntamientos (oJ. de Fomento.
• Poliera Autonomies. • Demsrc;ac;ion da Carreteras del Ministerio de
• RENFE. Fomento.
• FGV. • Comandaneia Militar.
• Iberdrola. • Jefe del Estado Mayor Region Militar Centro.
• Telefoniea. • Centro Regional de Salvamento y Lueha
• AUMAR. contra la Contaminacion.
• Medios de Comunieacion.
• CMTV
• Delegacion del GobiemolSubdelegaciones del
Gobiemo.
· Ofros. Els CCEs realitzaran les alertes via telefon/xarxa troncal.

(*) Als ajuntaments de les zones afectades se'ls alertara via fax, excepte quan l'avis meteorologic proporcione prediccio a poques horcs, en el cas del quall'alcrta s'cfcctuara, a mcs a mcs, via tclcfon I xarxa troncal.

Los CCEs realizaran las alertas via telefono/red troncal.

(*) A los Ayuntamientos de las zonas afectadas se les alerta via fax, excepto en casu de que el aviso meteorologico proporcione prcdiccion a pocas horas, en cuyo caso la alcrta sc cfcctuara ademas via telefono/red troncal.

CHJ/CHS(*)/CHE(*")

(SAIH i Guardia Fluvial). Ajuntaments
• CMTV
I I
C.C.E. Auton6mic I I C.C.E. Provincial I
I I
I I
I I I
Organismes De/egaci6 del Govern Ajuntaments de
Director del Pia Impllcats (***) Subdel. de GOb. conques afec(ades CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16104

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

• CHJ/CHS(*)/CHE(**)
(SAIH y Guardia Fluvial). Ayuntamientos
• CMTV
I I
C.C.E. Autonomico : I C.C.E. Provincial I
I
I I
I I I
Organismos De/egacion del Ayuntamientos de
Director del Plan Gobierno
Implicados (***) Subde/. de Gob. cuencas afectadas Quan es produtsquen pluges espeeialment intenses, i/o com eneen erescudes en llits, s'aetiva el Seguiment de nivells en llits.

Cuando se produzean lluvias espeeialmente intensas, y/o comiencen erecidas en cauees, se activa el Seguimiento de niveles en eauces.

(*) Informa al C.C.E. de Alicante. (**) Informa al C.C.E. de Castellon.

(***) Organismos implicados: citados en el esquema "Alerta dcrivada de aviso mctcorologico"

(*) Informa al CCE d' Alacant. (**) Informa al CCE de Castello.

(***) Organismes implicats: eitats en I'esquema "Alerta derivada d' avis meteorologic".

Ac;t;vaci6:

• Pluges especialment intenses

• Iniej de ereseudes en Ilits

Grans Rlus

Rambles, Barrancs i Zones inundables per pluges

CHJICHS(*)ICHE(**)

Ajuntament

Ajuntaments de la seua Conca

I

I

I

C.C.E. Autonomic __ ;----1 '"---"1"-1--"

I

C.C.E. Provincial

I

I

1r~1.1~

• CMTV

• CHJICHSICHE

• Ajuntaments

• Altres

,r.6Rni~@~~;~J~~i;;~~f.!illmM%~~!@~t@

• CCE Autonomic que informari§ 8/ Director del PIa.

• Ajuntaments de las conques afectades, que movilitzen els seus reeursos.

• Organisms implieats ("*J

EflBtlBfiffr=

• Taenie de reforg.

• Operadorsdel112.

• Personal de premsa de la G. Valeneiana.

(Quan ealga per voium de traball)

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16105

Activacian:

• Uuvias especialmente intensas

• Comienzo de orecidas en GaUGeS

Grandes Rws

Ramblas, Barrancos y ZOJUllJ inundables par tluvias

CHJICHS(,,)ICHE(**) Ayuntamiento Ayuntamientos
desu Cuenca
I I I
I
C.C.E. Autonomico. : C.C.E. Provincial

I
I I I
r :T(· .... · .. · .... ···i~' IfM_=~ __ .' jE.
• CMTV • CCE Auton6mico que 0 T~cnico de refuerzo.
· CHJICHSICHE /nformarn al Director de/ 0 Operadores del 112.
• Ayuntamientos Plan. 0 Personal de prensa de
· Otras 0 Ayuntamientos de las la G. Va/enciana.
cuencas afectadas, que
movilizan sus recursos. (Cuando sea necesario por
0 Organismos impJicados volumen de trabajo)
(""") (*) Informa al C.C.E. d' Alacant. (**) Informa al C.C.E. de Castello.

(***) Organismes implicats: citats en l'esquema "Alerta derivada d'avis meteorologic".

2. EMERGENCIA

Aquesta fase s'inicia quan, de l'analisi dels parametres metcorologics i hidrologics, cs concloga que la inundacio cs imminent 0 quan aquesta ja haja comencat.

2.1. Sistematica general d' actuacio dels CCEs en emergencies

Esta previst que l'organitzaci6 funcional dels CCEs varie segons la gravetat de la situacio, I' extensio territorial afectada i la quantitat de recursos a mobilitzar. Aquest nivell de mobilitzacions tambe variara dins d'una mateixa situacio d'emergencia, per la qual cosa es deixa oberta la possibilitat d'anar augmentant el nombre de persones que atenguen l'emergencia, segons les caracteristiques de cada ernergencia,

Des del moment en que cornenca l'emergencia, les mobilitzacions de recursos se sobreposen amb les actuacions a efectuar pel seguiment pluviohidrologic.

EI personal de I' Area del Scrvci d'Emcrgcncics, a mcs ames dc la mobilitzacio dels recursos i de les intervencions corresponents, efectuara un seguirnent de la situacio, identificant els municipis, localitzant la conca que cs tractc, a fi de concixcr la situacio als municipis de I'entom, per a comprovar I'abast de la situacio (conques afectades i nivell de danys). La informacio procedent dels ajuntaments es contrastara amb la Confederacio Hidrografica corresponent, el CMTY iamb a!tres centres de Coordinacio.

Les actuacions dels CCEs, descrites fins ara, es corresponen fonamentalment amb les situacions demergencia 0 i 1. La situacio d'emergencia 2 comporta l'activacio de diversos plans sectorials i

(*) Informa al C.C.E. de Alicante. (**) Informa al C.C.E. de Castellon.

(***) Organismos implicados: citados en el esquema "Alerta derivada de aviso meteorologico".

2. EMERGENCIA

Esta fase se inicia cuando, del analisis de los parametres meteorol6gicos c hidrologicos, se concluya que la inundacion cs inmincnte 0 cuando esta ya haya comenzado.

2.1. Sistematica general de actuacion de los CCES en Emergencias

Esta previsto que la organizacion funcional de los CCES varie segun la gravedad de la situacion, la extension territorial afectada y la cantidad de recursos a movilizar. Este nivel de movilizaciones tam bien variara dentro de una misma situacion de emergencia, por 10 que se deja abierta la posibilidad de ir aumentando el numero de personas que atiendan la emergencia segun las caracteristicas de eada emergeneia.

Desde el momento en que eomienza la emergeneia, las movilizaciones de recursos se solapan con las actuaciones para efectuar el seguimiento pluviohidrologico.

EI personal del Area del Servicio de Emcrgcncias, adcmas dc la movilizacion de los recursos y de las intervenciones correspondientes, efectuara un seguimiento de la situacion, identificando los municipios, localizando la cuenca dc que sc tratc, con el fin de conocer la situacion en los municipios del entomo, para comprobar el alcance de la situacion (cuencas afectadas y nivel de dafios). La informacion procedente de los Ayuntamientos se contrastara con la Confederaci6n Hidrografica correspondiente, el CMTY, y con otros Centros de Coordinaci6n.

Las actuaciones de los CCES descritas hasta ahora se corresponden fundamentalmente con las situaciones de emergencia 0 y 1. La situacion de emergencia 2 comporta la activacion de varios Pla-

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16106

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

la constitucio de grups d'Accio al terreny i, si la situacio s'agreuja, la constitucio del CECOPl.

2.2. Situaei6 d'Emergencia 0

S6n aquelles emergencies en que, per una evoluci6 desfavorable de la situaci6 meteorologica i hidrologica, es cone lou que la inundaci6 es imminent 0 ja ha comencat, amb perill per a per sones i bens, donant lloe a l'alerta Hidrologica i a una serie d'aetuaeions d' emergencia.

Les situacions d'ernergencia 0 s6n qualificades pel director de l'Emergencia, definit en I'apartat 5.1. Del Document 3.

ALERT A HIDROLOGICA

L'alerta hidrologica es l'accio de comunicar als ajuntaments, i organismes implicats, I'avis sobre la possibilitat que es produtsquen inundacions en algunes zones amb perill per a persones i bens, juntament amb missatges de prevenci6 i protecci6.

L'alcrta als ajuntamcnts sera transmcsa dircctamcnt a l'alcaldc o autoritat en qui delegue i, si aixo no es possible, a la Policia Local.

Aqucsta situaci6 d'cmcrgcncia (situaci6 0) dcrivara del scguiment pluviohidrologic, quan s'observa que s'estan produint precipitacions molt fortes 0 torrencials, augment del cabal en rius amb possibles desbordaments, 0 crescudes importants en rambles 0 barrancs.

Per tant, cap diferenciar, a I'igual que en el seguiment pluviohidrologic, entre l'alerta en grans rius i I'alerta en rambles, barrancs i zones inundables per pluges in situ.

a) Alerta hidrologica en grans rius

La Confederacio Hidrografica afectada informara al CCE corresponent del perill de desbordament. Despres d'informe i consulta amb el director del Pia, a traves del CCE autonomic, el CCE provincial:

· Informant immediatament al municipi/s previsiblement afectats, cmprant la via dc eomunicaci6 mcs rapid a (radio xarxa troncal, telefon).

· Informara aixi mateix a: Delegaci6 del Govern I Subdelegacions de Govern, coordinador de Rccursos del SPEIS, CICU, Centre Provincial de Coordinacio de Creu Roja, coordinadors de1s Plans Sectorials, serveis basics, RENFE, FGV i AUMAR (els tres ultims quan puguen quedar afeetats).

b) Alerta hidrologica en rambles, barrancs i zones inundables per pluges in situ

E1 sistema de seguiment pluviohidrologic establit deixa el control d'aquestes zones en mans de1s ajuntaments i tambe, per tant, de I'alerta hidrologica. Tanmateix, els CCEs hauran d'assegurar que l'alerta haja sigut transmesa ala totalitat de municipis afectats.

EI CCE actuara amb la segiicnt sistematica:

· Contrastara tota la informacio amb la Confederacio Hidrografica corresponent iamb el CMTV, a fi de valorar la gravetat de la situaci6 i concrctar l'arca afcctada.

· Assegurara la recepcio de I'alerta en tots els ajuntaments afectats.

· Informara el director del Pia.

· Informara a: Delegacio del Govern I subdelegacions de Govern, eoordinador de Recursos del SPEIS, CICU, Centre Provincial de Coordinaci6 de Creu Roja, coordinadors dels Plans Sectorials, serveis basics, RENFE, FGY i AUMAR (els tres ultims si poden verse afectats).

En cas d'alerta hidrologica, els ajuntaments constituiran el CECOPAL (amb els membres que es consideren necessaris) i seran responsables en els seus municipis de la posada en marxa de mesures preventives concretes per a la protecci6 de la poblaci6 i bens, amb el suport de recursos externs mobilitzats des dels CCEs, i sempre que calga s'encarrcgara de:

· Avisos i informacio a la poblaci6. Es important recordar que moltes zones de rise coincideixen amb arees turistiques, amb afluencia de poblaci6 estacional.

· Control d'accessos a les zones potencialment afectades.

Vigilancia de punts critics en vies de comunicaci6.

nes Sectoriales y la constitucion de Grupos de Accion en el terreno y, si la situaci6n se agrava, la constituci6n del CECOPl.

2.2. Situaci6n de Emergencia 0

Son aquellas emergencias en que, por una evoluci6n desfavorable de la situacion meteorologica e hidrol6gica, se conc1uye que la inundaci6n es inminente 0 ya ha comenzado, con peligro para personas y bienes, dando lugar a la Alerta Hidrol6gica y a una serie de actuaciones de emergencia.

Las situaciones de emergencia 0 son calificadas por el Director de la Emcrgencia definido en el apartado 5.1. del Doeumento 3.

ALERTA HIDROLOGICA

La alerta hidrologica es la accion de comunicar a los Ayuntamientos y Organismos implicados, el aviso sobre la posibilidad de que se produzcan inundaciones en algunas zonas con peligro para personas y bienes, junto con mensajes de prevenci6n y protecci6n.

La alcrta a los Ayuntamientos sera transmitida dircctamentc al Alcalde 0 autoridad en quien delegue y, si ello no es po sible, a la Policia Local.

Esta situaci6n de cmergcncia (situaei6n 0) dcrivara del scguimiento pluviohidrol6gico, a traves del que se observa que se estan produciendo precipitaciones muy fuertes 0 torreneiales, aumento del caudal en rios con posibles desbordamientos, 0 crecidas importantes en ramblas 0 barrancos.

Por 10 tanto, eabe diferenciar, al igual que en el seguimiento pluviohidrologico, entre la alerta en grandes nos y la alerta en rambias, barrancos y zonas inundables por lluvias in situ.

a) Alerta hidrol6gica en grandes rios

La Confederaei6n Hidrografica afeetada inforrnara al CCE correspondiente del peligro de desbordamiento. Tras inforrne y consulta con el Director del Plan a traves del CCE Auton6mico, el CCE Provincial:

· Inforrnara inmediatamente al municipio/s previsiblemente afectados, empleando la via de comunicaci6n mas rapida (radio red troncal, telefono).

· Informara asimismo a: Delegaci6n del Gobiemo/Subdelegaciones de Gobierno, Coordinador de Rccursos del SPEIS, CICU, Centro Provincial de Coordinacion de Cruz Roja, Coordinadores de los Planes Sectoriales, servicios basic os, RENFE, FGV Y AUMAR (los tres ultimos cuando puedan quedar afeetados).

b) Alerta hidrol6gica en ramblas, barrancos y zonas inundables por lluvias in situ

E1 sistema de seguimiento pluviohidrologico establecido deja el control de estas zonas en manos de los Ayuntamientos y tambien, pOT tanto, de la alerta hidrol6gica. Sin embargo los CCES deberan asegurar que la alerta haya sido transmitida a la totalidad de municipios afectados.

EI CCE actuara con la siguicnte sistematica:

· Contrastara toda la informacion con la Confederaci6n Hidrografica correspondiente y con el CMTV, a fin de valorar la gravedad dc la situaci6n y coneretar el area afectada.

· Asegurara la recepcion de la alerta en todos los Ayuntamientos afectados.

· Informara al Director del Plan.

· Informara a: Delegaci6n del Gobierno/Subdelegaciones de Gobierno, Coordinador de Recursos del SPEIS, CICU, Centro Provincial de Coordinaci6n de Cruz Roja, Coordinadores de los Planes Sectoriales, servicios basicos, RENFE, FGY Y AUMAR (los tres ultimos si pueden verse afectados).

En casu de alerta hidrologica, los Ayuntamientos constituiran el CECOPAL (con los miembros que se consideren necesarios) y seran responsables en sus municipios de la puesta en marcha de medidas preventivas concretas para la protecci6n de la poblacion y bienes, apoyados por recursos extemos movilizados des de los CCES siempre que sea necesario:

· Avisos e informacion a la poblaci6n. Es importante recordar que muchas zonas de riesgo coinciden con areas turisticas, con afluencia de poblaci6n estacional.

· Control de accesos en las zonas potencialmente afectadas.

Vigilancia de puntos criticos en vias de comunicaci6n.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16107

· Allunyament preventiu de la poblaci6 de les zones on el peril! es imminent. Evacuaci6 i alberg segons allo que s'ha establit en I' apartat 5.1.

· Alcament de dies provisionals i altres obstacles que eviten 0 dificulten el pas de les aigues.

· Eliminaci6 d' obstacles i obstruccions en punts critics dels llits o obertura de vies alternatives de desaigties.

Els ajuntaments hauran de canalitzar les seues peticions sempre als CCEs, ja siga a traves de I'alcalde 0 de la persona designada a I'efecte.

En el cas que remeta la situaci6, una vegada constatat que no s'han produits danys, el CCE declarara la tornada a la normalitat. Si la situaci6 evoluciona de forma desfavorable, es passara a la situaci6 d'emergencia que corresponga.

2.3. Situaci6 d'emergencia 1

Es una situaci6 en que s'han produit inundacions en zones locaIitzades, l'atenci6 de la qual pot quedar assegurada amb els recursos locals 0 certs rccursos d'arnbit superior, en primcra intcrvcnci6 (bombers, policia autonomica, Guardia Civil, Cos Nacional de Policia, recursos sanitaris ... ).

La qualificaci6 i dirccci6 de situacions d' cmcrgcncia 1 corrcspon al director de I' Emergencia.

A traves del director del CECOPAL es canalitzaran les comunicacions amb el CCE provincial , i es coordinaran les actuacions dels mitjans locals, aixi com la recepci6 dels mitjans i recursos sol·licitats.

EI CECOP AL seguira les actuacions concretes previstes en el Pia d' Actuacio Municipal, encaminades a la proteccio de persones i bens.

Des del CCE corresponent, s'efectuaran les mobilitzacions sol-Iicitades des dels municipis afectats, continuant amb el seguiment pluviohidrologic en la conca/ques afectades, d'acord amb la sistematica general descrita en el punt 2.1 del present document.

2.4. Situaci6 d'emergencia 2

S6n aqucllcs en que s'han produit inundacions que supcrcn la capacitat d'atenci6 dels mitjans i recursos locals 0, encara sense produir-se aquesta ultima circumstancia, les dades pluviometriques i hidrologiqucs i Ics prcdiccions mctcorologiquos, pcrmctcn prcveure una extensi6 0 agreujament significatiu d'aquelles. Aquestes situacions podran comportar la constituci6 de CECOPI.

Les emergencies 0 0 1, que per al seu control requerisquen la constituci6 del CECOP1, sempre seran declarades com a emergencies de situaci6 2, aixi com les que es definisquen com a escenari 2 i 3 (definits en I'apartat 12.1 del Document III), amb constituci6 del CECOPL

La qualificacio i direcci6 de la situaci6 d'cmergencia 2 correspon al director del PIa. EI responsable del CCE dirigira aquests fins ala incorporaci6 del director del PIa 0 els seus substituts d'acord amb les previsions abans enunciades. La constitucio del CECOPI sera dccidida pel director del PIa quan, per la gravctat dc l'emergencia, es considere necessari.

2.4.1. Activacio dels plans sectorials i actuacio dels CCEs

Fins a la constituci6 del CECOPI, el funcionament dels CCEs sera el mateix que en els nivells anteriors d'emergencia, encara que calga la constituci6 dels centres de Coordinaci6 dels Plans Sectorials que s'hagen activat per decisi6 del director del Pia, des d'on es dirigiran les actuacions dels corresponents Grups d' Acci6 al terreny, a traves del PMA, quan aquest es constituisca.

2.4.2. Constitucio del CECOPI. Funcionament

EI CCE convocara als membres del CECOPI telefonicament i trametent per fax el comunicat de convocatoria de constituci6 del CECOPI. La Delegaci6 del Govern I Sudelegacions de Govern convocaran els organismes de I' Administraci6 de l'Estat (Guardia Civil, FAS i altres que es considere).

Una vegada constituit el CECOPT, les distintes funcions s'estructuraran en els CCEs en Unitats de Gesti6: Sala de Comunicacions, telefon d'emergencia 112, Comite Assessor, Gabinet d'Tnformaci6 i Cornite de Direcci6.

En cas de catastrofe, el Comite Assessor se subdividira en els dos grups definits en I'apartat 6 del Document III. EI coordinador

· Alejamiento preventivo de la poblaci6n de las zonas donde el peligro es inminente. Evacuaci6n y albergue segun 10 establecido en el apartado 5.1.

· Levantamiento de diques provisionales y otros obstaculos que eviten 0 dificulten el paso de las aguas.

· Eliminacion de obstaculos y obstrucciones en puntos criticos de los cauces 0 apertura de vias alternativas de desagues.

Los Ayuntamientos deberan canalizar sus peticiones siempre a los CCES, ya sea a traves del Alcalde 0 de la persona designada al efecto.

En el casu de que remita la situacion, una vez constatado que no se han producido dafios, el CCE declarara la vuelta a la normalidad. Si la situacion evoluciona de forma desfavorable, se pasara a la situacion de ernergencia que corresponda.

2.3. Situaci6n de Emergencia 1

Es una situacion en la que se han producido inundaciones en zonas localizadas, cuya atenci6n puede quedar asegurada con los rccursos locales 0 cicrtos rccursos dc ambito superior, en primcra intervenci6n (bomberos, policia autonornica, guardia civil, cuerpo nacional de policia, recursos sanitarios ... ).

La calificacion y dircccion de situacioncs de cmcrgcncia 1 corresponde al Director de la Emergencia.

A traves del Director del CECOPAL se canalizaran las comunicaciones con el CCE provincial, y se coordinaran las actuaciones de los medios locales, asi como la recepcion de los medios y recursos solicitados.

EI CECOPAL seguira las actuaciones concretas previstas en el Plan de Actuacion Municipal, encaminadas a la proteccion de personas y bienes.

Desde el CCE correspondiente, se efectuaran las movilizaciones solicitadas desde los municipios afectados, continuando con el seguimiento pluviohidrol6gico en la cuenca/s afectadas, de acuerdo con la sistematica general descrita en el punto 2.1 del presente documento.

2.4. Situacion de Emergencia 2

Son aqucllas en que sc han producido inundacioncs que supcran la capacidad de atencion de los medios y recursos locales 0, aun sin producirse esta ultima circunstancia, los datos pluviometricos e hidrol6gicos y las prcdiccioncs mctcorol6gicas, pcrrnitcn prcvcr una extensi6n 0 agravamiento significativo de aquellas. Estas situaciones podran comportar la constituci6n de CECOPI.

Las emergencias 0 6 1 que para su control requieran la constituci6n del CECOP1, siempre seran declaradas como emergencias de situaci6n 2, asi como las que se definan como escenario 2 y 3 (definidos en el apartado 12.1 del Documento III), con constituci6n del CECOPL

La calificacion y direcci6n de la situacion de emergencia 2 corresponde al Director del Plan. EI responsable del CCE dirigira las mismas hasta la incorporaci6n del Director del Plan 0 sus sustitutos de acuerdo con las previsiones antes enunciadas. La constituci6n del CECOPI sera dccidida por cI Director del Plan cuando, por la gravedad de la emergencia, se considere necesario.

2.4.1. Activacion de los Planes Sectoriales y actuacion de los CCES.

Hasta la constituci6n del CECOPI, el funcionamiento de los CCES sera eI mismo que en los niveles anteriores de emergencia, aunque sea necesaria la constituci6n de los Centros de Coord inaci6n de los Planes Sectoriales que se hayan activado por decisi6n del Director del Plan, desde donde se dirigiran las actuaciones de los correspondientes Grupos de Acci6n en el terreno, a traves del PMA cuando este se constituya.

2.4.2. Constituci6n del CECOPI. Funcionamiento.

EI CCE convocara a los miembros del CECOPI, telefonicamente y remitiendo por fax el parte de convocatoria de constituci6n del CECOPI. La Delegaci6n del Gobierno/Sudelegaciones de Gobierno, convocaran a los organismos de la Administraci6n del Estado (Guardia Civil, FAS y otros que se considere).

Una vez constituido el CECOPT, las distintas funciones se estructuraran en los CCEs en Unidades de Gesti6n: Sala de Comunicaciones, telefono de ernergencia 112, Comite Asesor, Gabinete de Tnformaci6n y Comito de Direcci6n.

En casu de catastrofe el Comite Asesor se subdividira en los dos grupos definidos en el apartado 6 del Documento III. EI Coor-

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16108

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

del Comite Assessor, 0 persona en qui delegue, assumira les comunicacions amb alcaldes 0 responsables locals.

3. GRUPS D' Acero 3.1. Notificacio

a) Notificacio de la situacio de preemergencia:

L'alerta derivada d'avis meteorologic es dura a terme en les situacions meteorologiques definides en l'apartat 1.1. Serau transmeses via fax des dels CCEs, complernentant-se amb alerta telefonica els coordinadors dels Plans Sectorials i al responsable de Premsa. Aquests hauran de romandre localitzables mentre romanga la situacio de rise i tindre coneixement de l'evolucio d'aquesta.

EI personal tecnic alertat haura de constituir rapidament el Centre de Coordinaci6 del Pia Sectorial corresponent, a requeriment del Director del Pia Especial.

b) Notificacio de situacio d'emergencia:

Eis CCEs disposcn d'un format per a la notificacio de la situacio demergencia, via fax, a tots els serveis actuauts, com tambe per a la notificacio del fi de I' emergencia.

3.2. Mobilitzacio i proccdimcnt d'actuacio

En les situacions d'emergencia 0 i 1 es mobilitzen els serveis necessaris, que serau gestionats des dels seus respectius centres de coordinacio (centrals de Comunieacions de Bombers, CICU, responsables de Plaus Sectorials), i coordinats al terreny pel CCE, a traves delldels CECOP ALs.

Quan es declare la situacio d'cmergencia 2 es constituiran els centres de Coordinacio Sectorials que requerisca el director del Pia, dirigits pels caps de Grup del Pia Sectorial corresponent. En el moment en que aixi ho decidisca el Director del Pia Especial, es constituira el CECOPI, havent dintegrar-se en el mateix els Caps de Grup, quedant al eomandament dels centres de Coordinaei6 Seetorials els coordinadors dels Plaus Seetorials.

Des de la constitucio del CECOPI, totes les mobilitzaeions de mitjans seran ordenades al respeetiu Centre de Coordinacio Scctorial des del Comite de Direccio, amb el suport del "Comite Assessor: gestio de mitjaus i recursos".

En cas de constituir-sc un 0 divcrsos PMAs, la dircccio d'aquestls recaura sobre el Coordinador del Grup d'lntervenci6 a la zona. EI Director del Pia Especial podra decidir que la direccio del PMA siga assumida per un comaudament del Servei d'Emergencies de la Generalitat Valenciaua.

Tot seguit es despleguen els procediments per a la mobilitzacio i actuacio de eadaseun de1s Grups d' Accio, en cadaseuna de les situaeions previstes:

a) Grup d'Tntervenci6:

· Situaeions d' emergencia 0 i 1:

Les mobilitzaeions es realitzarau de la forma ordinaria, es a dir, cis CCEs transmetran a la central dcl Servei de Bombers (Centrals de Consorcis 0 de Bombers Municipals) les sol-Iicituds dintervencio. La mobilitzacio i seguiment sera efectuada per aquestes ultimcs.

· Situaeions demergencia 2:

Eis CCEs notificarau la situacio a les Centrals dels Serveis de Bombers, que la transmetran al cap del Grup d'Intervenci6. Aquest dirigira les actuacions des de la seua central i, en cas de constituirse el CECOPI, s'integrara aquest.

· Actuacions al terreny:

En cas de constituir-se un 0 diversos PMAs, el Coordinador del Grup d'Intervenci6 en cada zona assumira la seua direccio, havent de coordinar les actuacions de la resta de Grups d' Accio, enllacant amb el CCE 0 CECOPI, i integrant als recursos municipals.

b) Grup de Seguretat:

· Situaeions de preemergencia:

L'activacio es produira des del CCE, a traves de la Delegacio del Govern ISubdelegacions del Govern. Excepte si la informaci6 procedeix del personal en el terreny, cas en que la sequencia d'informaci6 sera inversa.

Durant la situacio de seguiment pluviohidrologic, els components del Grup de Seguretat realitzaran vigilancia en punts conflictius de carreteres, que puguen resuitar perillosos per a la poblacio

dinador del Comite Asesor 0 persona en quien delegue, asumira las comunicaciones con alcaldes 0 responsables locales.

3. GRUPOS DE Accr6N 3.1. Notificacion

a) Notificacion de la situacion de preemergencia:

La alerta derivada de aviso meteorologico se llevara a cabo en las situaeiones meteorologicas definidas en el apartado 1.1 (pag. 1). Seran trausmitidas via fax desde los CCES, complementandose con alerta telefonica a los Coordinadores de los Planes Sectoriales y responsable de Prensa. Estos deberan permanecer loealizables mientras permanezca la situaci6n de riesgo y tener conocimiento de la evolucion de la misma.

EI personal tecnico alertado debera constituir rapidamente el Centro de Coordinaci6n del Plan Sectorial correspondiente, a requerimiento del Director del Piau Especial.

b) Notificacion de situacion de emergencia:

Los CCES disponcn dc un formato para la notificacion de la situacion de emergencia via fax a todos los servicios actuautes, asi como para la notificacion del fin de la emergencia.

3.2. Movilizacion y procedimicnto dc actuacion

En las situaciones de emergencia 0 y 1, se movilizan los servicios necesarios, que seran gestionados desde sus respectivos centros de coordinacion (Centrales de Comunicaciones de Bomberos, CICU, responsables de Planes Sectoriales), y eoordinados en el terreno por el CCE a traves del/los CECOPAL.

Cuaudo se declare la situacion de emergencia 2, se constituiriin los Centros de Coordinacion Sectoriales que requiera el Director del Plan, dirigidos por los Jefes de Grupo del Plan Sectorial correspondiente. En el momenta en que as! 10 decida e1 Director del Piau Especial, se constituira e1 CECOPI, debiendo integrarse en el mismo los Jefes de Grupo, quedando al mando de los Centros de Coordinaci6n Sectoriales los Coordinadores de los Plaues Sectoriales.

Desde la constitucion del CECOPI, todas las movilizaciones de mcdios scran ordcnadas al rcspcctivo Centro de Coordinacion Sectorial desde el Comite de Direccion, con el apoyo del "Comite Asesor: gestion de medios y recursos".

En casu de constituirsc uno 0 varios PMAS, la dircccion del mismo/s recaera sobre el Coordinador del Grupo de Intervencion en la zona. EI Director del Plan Especial podra decidir que la direccion del PMA sea asumida por un maudo del Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciaua.

A continuacion se desarrollan los procedimientos para la movilizacion y actuacion de cada uno de los Grupos de Accion en cada una de las situaciones previstas:

a) Grupo de Tntervenci6n:

· Situaciones de emergencia 0 y 1:

Las movilizaciones se realizaran de la forma ordinaria, esto es, los CCES transmitiran a la Central del Scrvicio de Bombcros (Ccntrales de Consorcios 0 de Bomberos Municipales) las solicitudes de intervencion. La movilizacion y seguimiento sera efectuada por cstas ultimas,

· Situaciones de emergencia 2:

Los CCES notificaran la situacion a las Centrales de los Servicios de Bomberos, que la transmitiran al Jefe del Grupo de Intervencion. Este dirigira las actuaciones desde su Central y, en casu de constituirse el CECOPI, se integrara en el mismo.

· Actuaciones en el terreno:

En casu de constituirse uno 0 varios PMAS, el Coordinador del Grupo de Intervencion en cada zona asumira su direccion, debiendo coordinar las actuaciones del resto de Grupos de Accion, enlazando con el CCE 0 CECOPI, e integrando a los recursos municipales.

b) Grupo de Seguridad:

· Situaciones de preemergencia:

La activacion se producira desde el CCE, a traves de la Delegacion del Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno. Excepto si la informacion procede del personal en el terreno, casu en el que la secuencia de informacion sera inversa.

Durante la situacion de seguimiento pluviohidrologico, los componentes del Grupo de Seguridad realizariin vigilancia en puntos conflictivos de carreteras que puedau resuitar peJigrosos para la

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16109

(encreuaments en gual, trams inundables, etc). En principi aquesta sera labor de la Policia Local, perc pot ser necessaria la mobilitzaci6 de reforcos de la Policia Autonomica i la Guardia Civil per a la seua col-laboracio en aquesta tasca. Es coordinaran a traves de1s CCEs, a petici6 dels ajuntaments.

· Situaci6 d'emergencia 0 i 1:

EI CCE, a travcs de la Delcgaci6 del Govern/ Subdelcgacions del Govern, comunicara la situaci6 demergencia al responsable del Grup.

La Guardia Civil, com a comandament del Grup de Seguretat, coordinara les actuacions de la Policia Autonomica, Cos Nacional de Policia i la Policia Local, quan aixi ho requerisca el CCE, a traves de la Delegacio del Govern /Subdelegacions del Govern.

Portara un seguiment continu de la informaci6, i la facilitara al CCE a traves de la Delegaci6 del Govern I Subdelegacions del Govern.

· Situaci6 d'emergencia 2:

Fins a la constituci6 del CECOPT, el comandament de la Guardia Civil assumira la coordinacio d'aquest Grup. Una vegada constituit el CECOPl, dit comandament sintcgrara en el "Comite Assessor: gesti6 de mitjans i recursos", a requeriment del CCE, a traves de la Delegaci6 del Govern I Subdelegacions del Govern.

c) Grup Sanitari:

· Situacio demergencia 0 i 1:

Eis CCEs notificaran la situaci6 als CICUs i aquests alertaran I mobilitzaran cis rccursos sanitaris adcquats.

La coordinacio de1s mitjans aeris que calguen per al trasllat de les victimes, sera efectuada pel CICU, en coordinacio amb el CCE provincial.

· Situacio demergencia 2:

En cas de constitucio del CECOPl, el cap del Grup Sanitari sintegrara en el Comite Assessor: gestio de mitjans i recursos del CECOPT, sent l'enllac entre el CECOPT i els CTCUs.

d) Grup d' Alberg i Assistencia:

· Situacio demergencia 0 i 1:

En aquesta situaci6 seran els ajuntaments els qui assumisquen la funci6 d'albcrg i assistcncia, ja que cs tracta d'inundacions localitzades.

· Situacio demergencia 2:

En el cas que els ajuntaments no puguen assumir l'alberg i assistencia de les persones en el seu municipi, el CCE comunicara la situaci6 al Cap del Grup, que constituira el Centre de Coordinador Sectorial.

En cas de constituir-se el CECOPI, el Cap del Grup s'integrara en aquest i designata un substitut al Centre de Coordinaci6 Sectorial.

e) Grup de Suport Logistic:

Aquest Grup aglutina les funcions d'avituallament i reparaci6 de danys. Estara sota la direcci6 del Cap del Grup d' Abastiment, recolzat pels Caps de Grup de Transports i Carreteres.

· Situaci6 d'emergencia 0 i 1:

EI CCE comunicara la situaci6 a la Central de Comunicacions de Bombers, que alertara el Director Tecnic del Pia Sectorial d' Abastiment.

· Situaci6 d'emergencia 2:

EI CCE notificara la situacio a la Central de Comunicacions de Bombers, que alertara el Director Tecnic del Pia Sectorial d' Abastirnent, i aquest constituira el Centre de Coordinacio Sectorial. Cas de constituir-se el CECOPT, es desplacara a aquest, designant un substitut al Centre de Coordinacio Sectorial.

En cas de constituir-se un 0 diversos CRM, el Director Tecnic del Pia d' Abastiment designara el responsable d'aquest, que es traslladara al lloc i cl gcstionara cn coordinaci6 amb c1 Director del PMA (si aquest s'ha constituit) iamb el CCE-CECOPI.

3.2. Integraci6 dels recursos municipals

Des del CECOPAL es coordinaran els recursos municipals, que s'integraran en els grups d' Acci6:

· La Policia Local sintegrara en el Grup de Seguretat.

· EI personal amb funcions d'abastiment, reparacions i obres s'integrara en el Grup de Suport Logistic.

· EI personal voluntari sintegrara en els Grups d' Acci6 que designe el Director del Pia d' Actuacio Municipal, fonamentalment

poblacion (cruces en baden, tramos inundables, etc). En principio esta sera labor de la Policia Local, pero puede ser necesaria la movilizaci6n de refuerzos de la Policia Auton6mica y la Guardia Civil para su colaboracion en esta tarea. Se coordinaran a traves de los CCES, a petici6n de los Ayuntamientos,

· Situaci6n de emergencia 0 y 1:

EI CCE, a travcs de la Delcgaci6n del Gobicrno/Subdclcgaciones del Gobierno, comunicara la situaci6n de emergencia al responsable del Grupo.

La Guardia Civil, como mando del Grupo de Seguridad, coordinara las actuacioncs de la Policia Auton6mica, Cucrpo Nacional de Policia y la Policia Local, cuando asi 10 requiera el CCE a traves de la Delegacion del Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno.

Llevara un seguimiento continuo de la informaci6n facilitandola al CCE, a traves de la Delegaci6n del Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno.

· Situaci6n de emergencia 2:

Hasta la constituci6n del CECOPT, el mando de la Guardia Civil, asumira la coordinaci6n de este Grupo. Una vez constituido el CECOPl, dicho mando se integrara en el "Comite Asesor: gesti6n de medios y recursos", a requerimiento del CCE, a traves de la Delegaci6n del Gobierno/Subdelegaciones del Gobierno.

c) Grupo Sanitario:

· Situaci6n de emergencia 0 y 1:

Los CCES notificaran la situaci6n a los CICUs y estos alertaran/movilizaran los reeursos sanitarios adeeuados.

La coordinaci6n de los medios aereos que sean necesarios para el traslado de las victirnas, sera efectuada por el CICU en coordinaci6n con el CCE provincial.

· Situaci6n de emergencia 2:

En casu de constitucion del CECOPl, el Jefe del Grupo Sanitario se integrara en el Comite Asesor: gestion de medios y recursos del CECOPT, siendo el enlace entre el CECOPT y los CTCUs.

d) Grupo de Albergue y Asistencia:

· Situaci6n de emergencia 0 y 1:

En esta situaci6n seran los Ayuntamientos quienes asuman la funei6n de albcrguc y asistcncia, ya que sc trata de inundacioncs localizadas.

· Situacion de emergencia 2:

En el casu de que los Ayuntamientos no puedan asumir el albergue y asistencia de las personas en su municipio, el CCE comunicara la situaci6n al Jefe del Grupo, que constituira el Centro de Coordinador Sectorial.

En casu de constituirse el CECOPI, el Jefe del Grupo se integrara en el mismo, designando un sustituto en el Centro de Coordinacion Sectorial.

e) Grupo de Apoyo Logistico:

Este Grupo aglutina las funciones de avituallamiento y reparaci6n de daiios. Estara bajo la direcci6n del Jefe del Grupo de Abastecimiento, apoyado por los Jefes de Grupo de Transportes y Carreteras.

· Situaci6n de emergencia 0 y 1:

EI CCE comunicara la situaci6n a la Central de Comunicaciones de Bomberos, que alertara al Director T ecnico del Plan Sectorial de Abastecimiento.

· Situaci6n de emergencia 2:

EI CCE notificara la situaci6n a la Central de Comunicaciones de Bomberos, que alertara al Director Tecnico del Plan Sectorial de Abastecirniento, y este constituira el Centro de Coordinacion Sectorial. Caso de constituirse el CECOPT, se desplazara al mismo, designando un sustituto en el Centro de Coordinacion Sectorial.

En casu de constituirse uno 0 varios CRM, el Director Tecnico del Plan de Abastecimiento designara al responsable del mismo, que se trasladara allugar y 10 gcstionara, en coordinaci6n con el Director del PMA (si este se ha constituido) y con el CCE-CECOPI.

3.2. Integraci6n de los recursos rnunicipales

Desde el CECOPAL se coordinaran los recursos municipales, que se intcgraran en los Grupos de Accion:

· La Policia Local se integrara en el Grupo de Seguridad.

· EI personal con funciones de abastccimiento, reparaciones y obras, se integrara en el Grupo de Apoyo Logistico.

· EI personal voluntario se integrara en los Grupos de Acci6n que designe el Director del Plan de Actuaci6n Municipal, funda-

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16110

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

en el de Suport Logistic, per a col-laborar en labors davituallament i en el d' Alberg i Assistencia als Centres de Recepcio d'Evacuats.

mentalmente en el de Apoyo Logistico para colaborar en labores de avituallamiento y en el de Albergue y Asistencia en los Centros de Recepcion de Evacuados.

Director del Pia

Operadors 112

112

Sala de Tecnics

comun;cac;ons Operador

Personal premsa Cons. Presid(mcia

Gabinet de Premsa

Alcalde Personal Ajment.

iiMm111tmMm:Li:IUQN.~tINI1.'«fl.lflii1Im1\tt~M:mi:@lI@

I. Declarar la situaci6 d'emergencia • Decidir alerta hidrologica

• Entrada informaci6:

• Recopilaci6 dades pluges i nivells en llits.

• Sol-licituds de recursos. • Eixida d'informaci6:

• Predicci6 meteorologica.

• Zones afectades. Principals carreteres afectades.

• Entrada d'informaci6 (tlf./fax/radio).

• Seguiment pluviohidrologic: analisi del riso.

• ALERTA HIDROLOG/CA (quadres adjunts)

• Ajuntaments.

• Serveis basics.

• Organismes.

• AiertaiMovilitzaci6 Serveis.

• Informaci6 de retorn a CMTV y CHJICHS.

• Elaboraci6 notes de premsa.

• Atenci6 mitjans de comunicaei6.

• Divulgaei6 missatges a la poblaci6.

• Avisos i informaei6 a la poblaei6.

• Control d'aeeesos.

• Vigilancia punts cntics vies comunicecio.

• Allunyament preventiu de poblaci6.

• A/{;ament de dies provisiona/s.

• Eliminaci6 de obstacles i obstruccions en llits.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16111

Director del Plan

Operadores 112

112

Sala de Tecnicos

comunicaciones Operador

Personal prensa Conselleria Justicia

.__ --I y Administraeiones

Publicas

Gabinete de Prensa

Alca/de Personal Ayto.

I.. Deelarar la situaei6n de emergencia Decidir alerta hidrol6gica

• Entrada informaci6n:

• Recopilaci6n datos Iluvias y niveles en cauces.

• Solicitudes de recursos. • Salida de informaci6n:

• Predicci6n meteorol6gica.

• Zonas afeetadas. Prineipales carreteras afectadas.

• Entrada de informaci6n (tlf.lfaxlradio).

• Seguimiento pluviohidrol6gico: analisis del riesgo.

• ALERTA HIDROLOGICA (cuadros adjuntos)

• Ayuntamientos.

• SeNicios basieos.

• Organismos.

• Alerta/Movilizaci6n Seivieios.

• Informaci6n de retorno a CMTV y CHJICHS.

• Elaboraei6n notas de prensa.

• Atenci6n medios de comunicaci6n .

• Divulgaci6n mensajes a le poblaei6n.

• A visos e informaci6n a /a poblaci6n.

• Control de accesos.

• Vigilancia puntos crftieos vias eomunicaei6n.

• Alejamiento preventivo de poblael6n.

• Levantamiento de diques provisionales.

• Eliminaci6n de obsttJeulos y obstrucciones en cauGes.

CIDAJ CENTF!£O'INFORMACIO I DOCUMENTACIO

~ JU~IDlCA_AD"'LNIS111ATIV""

DELAGEI£RALITATVAlENClANA

16112

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

• Municipis afectats.

• De/egaci6 del Govern / Subdelegacions del Govern ..

• Transmet I'a/erla a organismes de rEstat implicats

• Coordinador Recursos del SPEIS.

• CICU.

• Centre Provincial Coordinaci6 Creu Roja.

• Coordinadors de Plans Sectoria/s.

• Serveis basics.

• RENFE, FGV, AUMAR.

r-~-----------------d~de

• Municipios afectados.

• Delegaci6n del Gobiemo I Subdelegaciones del Gobiemo.

• Transmite la alerta a Organismos del Estado implicados

• Coorcfinador de Recursos del SPE/S.

• CICU.

• Centro Provincial de Coorcfinaci6n de Cruz Roja.

• Coorcfinadores de Planes Secforia/es.

• SeN/cios MSicos.

• RENFE, FGlI, AUMAR.

(*) Informa al CCE d' Alacant.

(*) Informa al C.C.E. de Alicante.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16113

I

I

Ajuntaments de ta conca

I

Ajuntamenf

I

I

1~ C_._C_.E_._P_~~o_w.n_c_ffl_I .1

I

I

• Municipis afectats.

• C.C.£. Autonomio, que informa al Direotor del PIa.

• O6legaoi6 del Govem I Subdelegaoions del Govem.

• Transmte I'alerta als organismes del Estal impticets.

• Coordinador de Reoursos del SPEIS.

• CICU.

• Centre Provinoial de Coordinaoi6 de Creu

Roja.

• Coordinadors de Plans Sectorials.

• Serveis basics.

• RENFE, FGV, AUMAR.

• CHJICHSICHE

• CMTV

• A/tres

I Ayuntamiento I Ayuntamientos de su cuenca I
I
I I
I C.C.E. Provincial I
I
I I
~]fr:~~m. ,aiiii ; Hil liIIII¥*rl , • ...: ..... , ............... fI1JnD_iittti·;lm%
• CHJICHS/CHE • Munioipios afectados.
• CMTV • C.C.E. Auton6mioo, que informa al Director
• Otres de/Plan.
• Delegaoi6n del Gobiemo I Subde/egaoiones
del Gobiemo.
• Transmite la alerta a los organismos
del Estado implicados.
• Coordinador de Reoursos de/ SPEIS.
• CICU.
• Centro Provincial de Coordinaci6n de Cruz
Roja.
• Coordinadores de Planes Seotorla/es.
• Servlolos Msioos.
• RENFE, FGV, AUMAR. CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16114

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

Director del Pia

L...- _ __;_11..,;;2 __ --11 Operadores 112

Sala de Tecnics

comuntcecton« Operador

Personal premsa Cons. Presidencia

Gabinete de Premsa

I. Declara la situaci6 d'emergencia

• Entrada informaci6:

• Recopilaci6 dades pluges i nivells en flits.

• So/-/icituds de recursos. • E;xida d'informaci6:

• Predicci6 meteorologica.

• Zones afectades. Principals carreteres afectades.

Alcalde

Personal Ajment.

• Entrada d'informaci6 (tlf./fax/radio).

• Seguiment pluviohidrologie: ana/isi del risc.

• Avisos i a/ertes:

• Ajuntaments.

• Serveis basics.

• Organismes.

• AlertaiMovilitzaci6 Recursos: serveis puntuales

(eixugar, rescats, control carreteres, etc):

• Bombers.

• C/CU: alertalmovilitzarecursos sanitaris.

• Guardia Civil, Policia Autonomiea.

• A/tres.

• Informaci6 de retom a CMTV i CHJICHS.

• E/aboraci6 notes de premsa.

• Atenci6 mitjans de comunicaci6.

• Divulgaci6 missatgesa la pob/aci6.

• Mesures de protecci6 a poblaci6 i bens.

• So/-/ieitud de reeursos de primera intervenci6 i assistencia a aquests.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16115

I Director del I I· Declara la situaci6n de emergencia
Plan

112 I Operadores 112 • Entrada infonnaci6n:
• Recopilaci6n datos Iluvias· y niveles en
oeuce«
• Solicitudes de recursos.
• Salida de infonnaciOn:
• Predicci6n meteorol6gica.
• Zonas afectadas. Principales carreteras
afectadas.
Sala de T~cnicos • Entrada de informaci6n (tff.Haxlradio).
comun;cac;ones Operador • Seguimiento pluviohidrol6gico: andlisis del riesgo.
• A visos y alerlas:
• Ayuntamientos.
• Servicios bdsicos.
• Organismos.
• AlerlaIMovilizaci6n Recursos: servicios puntuales
(achiques, rescates, control carreteras, etc):
• Bomberos.
• CICU: alerla/moviliza recursos sanitarios.
• Guardia Civil, Policla Auton6mica.
• Olros.
• Infonnaci6n de retomo a CMTV y CHJICHS.
Gab;nete de Personal prensa • ElaboraciOn notas de prensa.
Prensa Conselleria Justicia • Atenci6n medios de comunicaci6n.
y Administraciones • Divulgaci6n mensajes a la pobJaci6n.
Ptlblicas Alcalde Personal Ayto ..

• Medidas de protecci6n a poblaci6n y bienes.

• SolicitiJd de recursos en primera intervenci6n y asistencia a los mismos.

16116

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

Director del Pia

Operadors ·112

112

Teenie

Sala de comunlcaclons

Teenie Operador

Gabinet de Premsa

Personal premsa Cons. Presidlmeia

Dtor/Coord. PIa S. Personal PIa Sec.

C. Coord. Plans Sectorials (*J

(") Es constituiran quan os/gs.

• Dec/sra te situaei6 d'emergeneia

• Entrada informaei6:

• Reeopilaei6 dades p/uges y nivells eollits.!

• So/-Iieituds dereeursos. • Eixida d'informaei6:

• Predieei6 meteor%glea.

• Zones afectades. Prlneipa/s carrete~es afectades.

I :

Seguiment pluviohidr%gie.

Informaei60 de retom a CMTV t CHJ/CHS.

• Avisos i a/ertes.

• Aetivaei6 Plans Seetoria/s.

• Movilitzaeions.

• E/aboraei6 notes de premsa.

• Atenei6 mitjans de eomunicaei6.

• Dlvulgaei6 missatges a /a poblaei6 .

. 1 · Movilitza

• Coord ina

Alcalde Personal Ajment.

• Mesures de proteeei6 a poblaei6 i Mns.

• So/-lieitud de recursos en primera intervenei6 y ass/steneia a equests.

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16117

Director del Plan

Operadores 112

112

Tecnico

Sala de comunicaeiones

Tecnico Operador

Personal prensa Conselleria . Justicia y Administ. Publlcas

Gabinete de Prensa

Dtor/Coord. Plan S. Personal Plan Sec.

C. Coord. Planes Seetoriales (*)

(0) Se constltuir6n en caso necesario.

iii':

• Declara la situacion de emergencia

• Entrada informacion:

• Recopi/acion datos lIuvias y niveles en cauces.

• Solicitudes de recursos. • Salida de informacion:

• Prediccion meteorologica.

• Zonas afectadas. Principales carreteras afectadas.

I :

Seguimiento pluviohidro/ogico.

Informacion de retorno a CMTV y CHJ/CHS.

• Avisos y alertas.

• Activacion Planes Sectoriales.

• Movilizaciones.

• Elaboracion notas de prensa.

• Atencion medios de comunicacion.

• Divulgacion mehsajes a la poblacion.

I. Moviliza • Coordina

Alcalde Personal Ayto.

• Medidas de proteccion a poblacion y bienes.

• Solicitud de recurs os en primera intervencion y asistencia a los mismos.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16118

1999 09 29

DOGV - Num 3.593

Comite de Direccio

112

Sa/a de Comunicacions

Comite Asesor

Comite Asesor Seguimento Risc

comtte Asesor Gestio Recursos

Gabinet d'/nformacio

Director del PIa.

Del. Gob.!Subdel.G.

Coord. Sala 112

Opera-dors 112

Tacnic Operador

Coord. C. Asesor

Tecnic Coord. Repr. CMTV (*) Repr. CHJICHS (*)

Tecnic Coord.

Dlres. Plans Sec. Repr. G.C.!Exercil Repr. Municipis

Personal de premsa

• Cons. Presid.

• Del. Gob.!

Subdel. Gob.

I · Direccio del Pia.

- Eslablimenl de prioritats .

. 1 - Classifica. • Dislribueix.

- Entrada informacio:

• Recopilaci6 dades pluges i nivel/s en lIits.

• Sol-licituds de recursos. - Eixida d'informacio:

- Predicci6 meteoro/ogica.

• Zones afectadeas. Principals carreteres afectsdes.

I- Entrada intctmecio (t/f.lfax/radio). - Movilitzacions.primera intervencio.

- Evolucio meteorologica. Pluviometria.

- Evoluci6 de cabals; situacions de embassamenls.

- Seguimient de les incidancies sobre el territori.

I · Clasifica

• Distribueix.

- Recepcio de les peticions de recursos

• Gestio i mobilitzaci6 de recursos

• Seguimen'to d'ectueciones.

• Elaboraci6 notes de premsa.

• Atencio mitjans de comunicecto.

• Divulgaci6 missatges a la poblaci6.

• Preparar rodes premsa del Comite de Direccio

(0) En els seus c.entres de treball, .amb possible incorporaci6 d'un representant en el CECOPI ouen calga.

/ntervencio

[ Sanitari )

( Seguretat )

Alca/de

Personal Ajment.

Alberg i Assistimcia

Suport Logistic

- Mesures de proieccio a poblaci6 i ben».

• Sol-licitud de recursos en primers intervenei6 i assistencia a aquests.

CIDAJ CENTF!£O'INFORMACIO I DOCUMENTACIO

~ JU~IDlCA_AD"'LNIS111ATIV""

DELAGEI£RALITATVAlENClANA

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16119

Comite de Direccion

112

Sala de Comunicaciones

Comite Asesor

Comite Asesor Seguimiento Riesgo

Comite Asesor Gestion Recursos

Gabinete de Informacion

Director del Plan. Del. Gob.lSubdel.G.

Coord. Sala 112

Operadores 112

Tecnico Operador

Coord. C. Asesor

Tecnico Coord. Repr. CMTV ( .. ) Repr. CHJICHS (*)

Tecnico Coord.

Dtres. Planes Sec. Repr. G.C.!Ejercito Repr. Municipios

Personal de prensa

• Cons. Justicia

• Del. Gob.!

Sub del. Gob.

I · Direccion del Plan.

• Establecimiento de prioridades.

I · Clasifica.

• Distribuye.

• Entrada informacion:

• Recopilacion datos ffuvias y nive/es en cauces.

• Solicitudes de recursos.

• Salida de informacion:

• Predicci6n meteorol6gica.

• Zonas afectadas. Principa/es carreteras afectadas.

I · Entrada informaci6n (tff./faxlradio). • Movilizaciones primera intervencion.

• Evolucion meteoro/ogica. Pluviometrra.

• Evolucion de cauda/es y situaciones de emba/ses.

• Seguimiento de las incidencias sobre el territorio.

I · Clasifica

• Distribuye.

• Recepci6n de las peticiones de recursos

• Gestion y movilizacion de recursos.

• Seguimiento de actuaciones.

• Elaboracion notas de prensa.

• Atencion medios de comunicacion.

• Divulgaci6n mensajes a la poblaci6n.

• Preparar ruedas prensa del Comite de Direccion

(") En sus centros de trabajo, con posible incorporaci6n de un representante an e/ CECDPI cuando se considere necesario.

Interveneion

( Sanitario J

( Seguridad ]

Apoyo Logist/co

Alcalde Personal Ayto.

,I

Alberguey Asistencia

:1'

• Medidas de protecci6n a pob/acion y bienes.

• So/icitud de recursos en primers intervenci6n y asistencia a/os mismos.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16120

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

4. EMERGENCIES PER INCIDENTS EN EMBASSAMENTS

4.1. Interfase entre el Pia d'Emergencia d'Embassament i el Pia Especial

Segons "l'escenari" que es plantege, d'entre els definits en l'apartat 12 del Document III, el Pia d'Emergencia d'Embassament establira les actuacions i les comunicacions amb el Pia Especial, establides en la directriu basica.

Provisionalment, i fins a I'elaboracio dels citats Plans d'Emergencia de I'Embassament, s'estableix la sistematica d'actuacio en cas que es produisca alguna de les emergencies descrites als escenaris.

Des del moment en que les circumstancies existents a la presa requerisquen l'aplicacio de mesures correctores (escenari 1), el Director del Pia d'Emcrgcncia de Presa comunicara al CCE autonomic el tipus d'emergencia, les mesures adoptades i les previsions.

En els casos en que han de produir-se desembassaments, es comunicara al CCE amb la suficient antelacio perque aquest alerte als municipis afeetats aigiies avail de I'embassament.

Obviament, els diferents escenaris previstos poden produir-se independentment que existisca una situacio de precipitacions intenses, ja que poden donar-se situacions de rise produides per diferents causes.

4.1.1. Escenari 0

Es aquell en que les eondicions existents i les previsions aeonsellen una intensificacio de la vigilancia i el control de la presa, no requerint-se la posada en practica de mcsures dintervencio per a la rcduccio del rise.

4.1.2. Escenari 1

S'han produit esdeveniments que, de no apliear-se mesures de corrcccio (tccniqucs, d'cxplotacio, desembassamcnt, etc), podrien ocasionar perill d'avaria greu 0 de ruptura de I'embassamcnt, si be la situacio pot resoldre's amb seguretat mit j anc ant l'aplicacio de les mesures previstes i els mitjans disponibles.

4.1.3. Eseenari 2

Existeix perill de ruptura 0 avaria greu de l'embassament i no pot assegurar-se amb certesa que puga ser controlat mitjancant l'aplicacio de les mesures i mitjans disponibles.

El Director del Pia d'Emergencia de l'Embassament el comunicara immediatament al CCE, que actuara igual que en situacio demergencia 2, proeedint a eonvoear el CECOPI, previa notificacio al director del Pia Especial.

En el CECOPI sintegrara un representant de l'organisme de conca, el qual assessorara al Comite de Direccio i actuara dinterlocutor amb el Director del Pia d'Emcrgcncia d'Embassamcnt.

4.1. 4. Escenari 3

La probabilitat de ruptura de I'ernbassament es elevada 0 aqucsta ja ha comcncat, resultant practicamcnt inevitable el que cs produisca l'ona d'avinguda generada per dita ruptura.

EI Director dErnergencia de l'Embassament comunicara immediatament la situacio al CCE, que actuara com en escenari 2.

En aquesta situacio, el CCE haura d'alertar les autoritats dels municipis afectats.

La directriu basica preveu que en el Pia d'Emergencia de l'Embassament s'establisca un sistema dalarma (acustica 0 altres sistemes d'avis), a fi que la poblacio, que puga veurc's afectada per la inundacio produida en un interval no superior a 30 minuts, reba I'alarma immediatament. Fins que s'implanten dits sistemes dalarrna, aquesta sera duta a terme amb els recursos municipals, rebuda la notificacio corresponent.

5. REPOSICIO DE SERVEIS BAsICS 0 ESSENCIALS I TORNADA A LA NORMALITAT

5.1. Reposicio de serveis basics 0 essencials

Com s'indica en el Pia Territorial d'Emcrgencies de la Comunitat Valenciana, s'enten per serveis basics 0 cssencials, aquells que la seua mancanca afecta notablement la qualitat de vida dels ciutadans i a la rcprcsa dels scrvcis i activitats industrials, podcnt provocar en ocasions problemes de seguretat.

Principalment s'inelouen en aquest tipus de serveis els segiients:

4. EMERGENCIAS POR INCIDENTES EN PRESAS

4.1. Interfase entre el Plan de Emergencia de Presa y el Plan Especial

Segun el "escenario" que se plantee de entre los definidos en el apartado 12 del Documento III, el Plan de Emergencia de Presa establecera las actuaciones y las comunicaciones con el Plan Especial, establecidas en la Directriz Basica.

Provisionalmente, y hasta la elaboraci6n de los citados Planes de Emergencia de Presa, se establece la sistematica de actuacion en casu de que sc produzca alguna de las ernergencias descritas en los escenarios.

Desde el momento en que las circunstancias existentes en la presa requieran la aplicacion de medidas correctoras (escenario 1), el Director del Plan de Emcrgcncia de Prcsa, comunicara al CCE autonomico el tipo de emergencia, las medidas adoptadas y las previsiones.

En los casos en que deban producirse desembalses, se comunicara al CCE con la suficiente antelacion para que este alerte a los municipios afectados aguas abajo del embalse.

Obviamente, los diferentes escenarios previstos pueden producirse independientemente de que exista una situacion de precipitaciones intensas, ya que pueden darse situaciones de riesgo producidas por diferentes causas.

4.1.1. Escenario 0

Es aquel en que las condiciones existentes y las previsiones, aconsejan una intensificacion de la vigilancia y el control de la presa, no requiriendose la puesta en practica de medidas de intervcncion para la rcduccion del ricsgo.

4.1.2. Escenario 1

Se han producido acontecimientos que, de no apliearse medidas dc corrcccion (tccnicas, de cxplotacion, descmbalse, etc), podrian ocasionar peligro de averia grave 0 de rotura de la presa, si bien la situacion puede solventarse con seguridad mediante la aplicacion de las medidas previstas y los medios disponibles.

4.1.3. Escenario 2

Existe peligro de rotura 0 averia grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado mediante la aplicacion de las medidas y medios disponibles.

El Director del Plan de Emergencia de Presa 10 comunicara inmediatamente al CCE, que actuara igual que en situacion de emergeneia 2, proeediendo a convoear el CECOPI, previa notifieacion al Director del Plan Especial.

En el CECOPI se integrara un representante del organismo de cuenca que asesorara al Comite de Direccion y actuara de interlocutor con el Director del Plan de Emergencia de Prcsa.

4.1.4. Escenario 3

La probabilidad de rotura de la presa es elevada 0 esta ya ha comcnzado, resultando practicamcntc inevitable cl que se produzea la onda de avenida generada por dicha rotura.

EI Director de Emergencia de Presa comunicara inmediatamente la situacion al CCE, que actuara como en escenario 2.

En esta situacion el CCE debera alertar a las autoridades de los municipios afeetados.

La Directriz Basica preve que en el Plan de Emergencia de Presa se establezea un sistema de alarma (acustica u otros sistemas de aviso), con el fin de que la poblacion que pueda verse afeetada por la inundacion producida en un intervalo no superior a 30 minutos reeiba la alarma inmediatamente. Hasta que se implanten diehos sistemas de alarma, la misma sera Ilevada a cabo con los recursos municipales, recibida la notificacion correspondiente.

5. REPOSICIO'l DE SERVICIOS BAsICOS 0 ESE'lCIALES Y VUELTA A LA NORMALIDAD

5.1. Reposicion de servicios basicos 0 esenciales

Como se indica en el Plan Territorial de Emergcncias de la Comunidad Valenciana, se entiende por servicios basicos 0 esenciales aquelIos euya carencia afeeta notablemente a la calidad de vida de los ciudadanos y a la rcanudacion de los scrvicios y actividadcs industriales, pudiendo provocar en ocasiones problemas de seguridad.

Principalmente se ineluyen en este tipo de servicios los siguientes:

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16121

· Subministrament d'aigua potable.

· Subministrament electric.

· Servei telcfonic.

· Subministrament de gas.

En situacions demergencia es plantegen problemes en el restabliment i normalitzaci6 dels serveis basics als municipis afectats, agreujats pel progressiu esgotament de1s recursos municipals i la frequent inexistencia, en el terme municipal, de materials i maquinaria especial per a aquestes funcions.

Per tant, correspondra al CCE coordinar les labors i actuacions tendents al suport de1s recursos municipals en la reposici6 de1s serveis que s6n basics 0 essencials per a la poblaci6.

Actuacions:

· D'acord amb els protocols existents, els CCEs establiran els contactes pertinents amb les persones encarregades, en cadascun dels serveis, d'efectuar les labors de represa del subministrament.

· D'acord amb les disponibilitats operatives i tecniques de les respectives companyies subministradores, el CECOPI establira les prioritats en la cadcncia de rcprcsa dels subministramcnts.

· Es mantindra informats als municipis, a traves del seu Alcalde o persona en qui delegue, de les actuacions que despleguen les distintes companyies subministradores, a fi de proporcionar la maxima informacio possible a la poblaci6 afectada per I'emergencia. Alhora, se sol-licitara dels municipis afectats la informaci6 de I' estat dels subministraments de1s diversos serveis, amb el proposit de servir d'informacio de retorn als responsables de la represa d'aquests.

· E1 CCE provincial transmetra al Comite Assessor les peticions de recursos humans i materials dels serveis operatius dependents de les diverses administracions (especialment del Pia d' Abastiment, en la seua vessant de maquinaria i rehabilitaci6 i del Pia de Transport) que puguen necessitar les companyies subministradores.

· En cas necessari, es coordinaran i arbitraran les solucions per a proveir de serveis alternatius, amb l'activaci6 del Pia Sectorial d' Abastiment i d' altrcs que sigucn ncccssaris.

Serve is alternatius:

S'enumeren en aquest apartat les solucions alternatives que es proposen, que s6n susceptibles de suplir provisionalment la mancanca de1s serveis basics afectats.

· Subministrament d'aigua potable:

EI subministrament alternatiu d'aigua potable es realitzara segons a110 previst en el Pia Sectorial d' Abastiment en la seua vessant d'avituallament, mitjancant el repartiment d'aigua embotellada o b6tes d'aigua.

· Subministrament electric:

EI subministramcnt electric alternatiu cs rcalitzara mitjancant grups electrogens que seran mobilitzats segons a110 previst en el Pia Sectorial d' Abastiment, en la seua vessant de maquinaria i rehabilitaci6. Es prcstara atcnci6 prcfercnt a la dotaci6 dc subministramcnt alternatiu als hospitals, centres assistencials i 110cs de acolliment (albergs).

· Servei telefonic:

EI servei telefonic sera suplit, en el seu defecte, per la comunicaci6 via radio. Les frequencies a utilitzar seran les de la xarxa de comunicacions de protecci6 civil de la Generalitat Valenciana, aixi com les de les xarxes de radio d'altres administracions.

En cas necessari, se sol-licitara al CECOP de la Delegaci6 del Govern I Subdelegacions de Govern la collaboracio del col-lectiu de radioaficionats per a la installacio, als municipis que el precisen, d'equips de radio, que treballaran en les frequencies de la xarxa REMER. L'activaci6 de dita xarxa sefectuara des del CECOP de l'administraci6 de l'Estat i I'operador estara, en tot moment, sota la supervisi6 i ordres de l'Alcalde del municipi, seguint els protocols establits en la "operaci6 en emergencia" de dita xarxa.

· Subministrament de gas:

Es procedira al subministrament de gas embotellat mit j anc ant l'acci6 coordinada i conjunta amb les ernpreses subministradores.

· Suministro de agua potable.

· Suministro electrico.

· Servicio telef6nico.

· Suministro de gas.

En situaciones de emergencia se plantean problemas en el restablecimiento y normalizaci6n de los servicios basicos en los municipios afectados, agravados por el progresivo agotamiento de los recursos municipales y la frecuente inexistencia en el termino municipal de materiales y maquinaria especial para estas funciones.

Por tanto, correspondera al CCE coordinar las labores y actuaciones tendentes al apoyo a los recursos municipales en la reposici6n de los servicios que son basicos 0 esenciales para la poblaci6n.

Actuaciones:

· De acuerdo con los protocol os existentes, los CCES estahleceran los contactos pertinentes con las personas encargadas, en cada uno de los servicios, de efectuar las labores de reanudaci6n del suministro.

· De acuerdo con las disponibilidades operativas y tecnicas de las respectivas compafiias suministradoras, el CECOPI establecera las prioridades en la cadcncia de rcanudaci6n de los suministros.

· Se mantendra informados a los municipios, a traves de su Alcalde 0 persona en quien delegue, de las actuaciones que desarrollan las distintas compafiias suministradoras, con el fin de proporcionar la maxima informacion posible a la poblaci6n afectada por la emergencia. Al mismo tiempo se solicitara de los municipios afectados la informaci6n del estado de los suministros de los diversos servicios con el proposito de servir de informacion de retorno a los responsables de la reanudaci6n de los mismos.

· E1 CCE provincial transmitira al Comite Asesor las peticiones de recursos humanos y materiales de los servicios operativos dependientes de las diversas administraciones (especialmente del Plan de Abastecimiento, en su vertiente de maquinaria y rehabilitaci6n y del Plan de Transporte) que puedan necesitar las cornpafiias suministradoras.

· En casu necesario se coordinaran y arbitraran las soluciones para proveer de servicios alternativos, con la activaci6n del Plan Sectorial de Abastccimicnto y de otros que scan ncccsarios.

Servicios alternativos:

Se enumeran en este apartado las soluciones alternativas que se proponen, que son susceptibles de suplir provisionalmente la carencia de los servicios basic os afectados.

· Suministro de agua potable:

E1 suministro alternativo de agua potable se realizara segun 10 previsto en el Plan Sectorial de Abastecimiento en su vertiente de avituallamiento, mediante el reparto de agua embotellada 0 cubas de agua.

· Suministro electrico:

EI suministro clcctrico altcrnativo sc rcalizara mediante grupos electr6genos que seran movilizados segun 10 previsto en el Plan Sectorial de Abastecimiento en su vertiente de maquinaria y rehabilitaci6n. Sc prcstara atcnci6n prcfcrcntc a la dotaci6n de suministro altemativo a los hospitales, centros asistenciales y lugares de acogida (albergues).

· Servicio telef6nico:

EI servicio telefonico sera sup lido, en su defecto, por la comunicaci6n via radio. Las frecuencias a utilizar seran las de la red de comunicaciones de protecci6n civil de la Generalitat Valenciana, asi como las de las redes de radio de otras administraciones.

En casu necesario se solicitara al CECOP de la Delegaci6n del Gobiemo/Subdelegaciones de Gobiemo la colaboraci6n del colectivo de radioaficionados para la instalaci6n, en los municipios que 10 precisen, de equipos de radio trabajando en las frecuencias de la red REMER. La activaci6n de dicha red se efectuara desde el CECOP de la administraci6n del Estado y el operador estara, en todo mornento, bajo la supervisi6n y 6rdenes del alcalde del municipio, siguiendo los protocolos establecidos en la "operacion en crnergcncia" de dicha red.

· Suministro de gas:

Se procedera al suministro de gas embotellado mediante la acci6n coordinada y conjunta con las empresas suministradoras. La

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16122

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

La necessitat de vehicles especials de transport per a aquest subministrament es realitzara d'acord amb allo previst en el Pia Sectorial de Transports.

5.2. Tornada a la normalitat

Despres d'una situaci6 d'emergencia, la fase de tornada a la normalitat compren la reconstrucci6 d'infraestructures, la reparaci6 de danys, la neteja de zones afectades (desenrunarnent, enterrament d'animals ... ) i la reposici6 de serveis no essencials, aixi com la tramitaci6 d'indemnitzaci6 per danys a persones 0 bens i el pagament als serveis mobilitzats.

Despeses demergencia per mobilitzacions:

La Generalitat Valenciana incorporara els seus pressupostos un credit ampliable amb la finalitat de fer front ales despeses, danys i perjudicis ocasionats per la prestacio personal 0 de bens, de persones fisiques i juridiques, en emergencies en que se'ls haja requerit per aquesta, al tindre la Generalitat Valenciana la direcci6 de l'emergencia, d'acord amb la legislaci6 vigent.

a) Indcmnitzaci6 per danys

EI credit citat podra utilitzar-se per al pagament dindemnitzacions per danys sofrits en particulars, entitats 0 organismes publics, quan aixi ho dccidisca cl Govern Valencia.

La valoraci6 dels danys sofrits sera duta a terme pel departament competent de la Generalitat Valenciana, per si mateix 0 amb I'ajuda dels municipis.

b) Notificaci6 a la Comissi6 de Protecci6 Civil de la Comunitat Valenciana

En la fase de tornada a la normalitat, els diferents organismes competents duran a terme les tasques i treballs de restabliment de serveis i infraestructures propies.

E1s diversos organismes competents en la normalitzaci6 de la vida ciutadana ernetran un informe en que s'expliciten les tasques i treballs duts a terme durant l'emergencia, aixi com les previsions sobre les tasques de rehabilitaci6 dels serveis 0 sobre el pagament d'ajudes i indemnitzacions.

Dit informc sera trarncs al director del Pia Territorial d'Emergencia, qui donara trasllat daquest a la Comissi6 de Protecci6 Civil de la Comunitat Valenciana.

6. MESURES DE PROTECCIO

Es consideren mesures de protecci6 els procediments, actuacions i mitjans previstos en el present Pia Especial, al fi d'evitar 0 atenuar les conseqiiencies de les inundacions immediates i diferides, per a la poblaci6 i el personal que interve en el terreny.

6.1. Mesures de protecci6 per a la poblaci6

Les mesures de protecci6 per a la poblaci6 es concreten en la preparaci6 previa d'aquesta, mitjancant informaci6 sobre mesures d'autoprotecci6, 0 be el seu avis 0 posada en marxa en cas que prevcntivamcnt cs dccidisca cl confinamcnt 0 cvacuaci6 davant d'una possible evoluci6 negativa de l'emergencia.

La practica totalitat de les accions anteriors tenen caracter immcdiat i norncs podcn scr dutcs a tcrmc en primcra instancia amb els recursos locals, es a dir, ubi cats en el municipi amb el suport d'un primer nivell de recurs os externs.

EI Pia d' Actuaci6 Municipal haura de contenir, per tant, un apartat que preveja les mesures a adoptar en tals suposits.

La coordinaci6 de l'actuaci6 correspondra al CECOPAL, col-laborant en aquesta les forces de I'Ordre Public al Municipi (Policia Local, Guardia Civil 0 Cos Nacional de Policia), 0 externes (Policia Autonomica).

Les mesures de protecci6 a la poblaci6, tal com detalla el Pia Territorial d'Emergencies, comprenen:

. Mesures d'autoprotecci6 personal: s6n aquelles mesures senzilies que poden ser dutes a terme per la propia poblaci6. S'adjunten en annex III, i hauran de divulgar-se durant la fase d'implantaci6 del PIa d' Actuaci6 municipal.

. Confinament: aquesta mesura consisteix en el refugi de la poblaci6 en els seus propis domicilis, recintes 0 habitacles proxims, en el moment d'anunciar-se l'adopci6 de la mesura.

Ha de complementar-se amb les crides de mesures dautoprotecci6 personal.

necesidad de vehiculos especiales de transporte para este suministro se realizara de acuerdo con 10 previsto en el Plan Sectorial de Transportes.

5.2. VueIta a la normalidad

Tras una situaci6n de ernergencia, la fase de vuelta a la normalidad comprende la reconstrucci6n de infraestructuras, la reparaci6n de dartos, la limpieza de zonas afectadas (desescombro, enterramiento de animales ... ) y la reposici6n de servicios no esenciales, asi como la tramitaci6n de indemnizaci6n por dafios a personas 0 bienes y el pago a los servicios movilizados.

Gastos de emergencia por movilizaciones:

La Generalitat Valenciana incorporara a sus presupuestos un credito amp liable con la finalidad de hacer frente a los gastos, dafios y perjuicios ocasionados por la prestacion personal 0 de bienes, de personas fisicas y juridicas, en emergencias en las que se les haya requerido por esta, al ostentar la Generalitat Valenciana la direcci6n de la emergencia de acuerdo con la legislaci6n vigente.

a) Indcmnizaci6n por dafios

EI credito citado podra utilizarse para el pago de indemnizaciones por dafios sufridos a particulares, entidades u organismos publicos, cuando asi 10 dccida cl Gobicrno Valcnciano.

La valoraci6n de los dafios sufridos sera lIevada a cabo por el departamento competente de la Generalitat Valenciana, por si mismo 0 con la ayuda de los municipios.

b) Notificacion a la Comisi6n de Protecci6n Civil de la Comunidad Valenciana

En la fase de vue Ita a la normalidad, los diferentes organismos competentes llevaran a cabo las tareas y trabajos de restablecimiento de servicios e infraestructuras propias.

Los diversos organismos competentes en la normalizaci6n de la vida ciudadana ernitiran un informe en el que se expliciten las tareas y trabajos llevados a cabo durante la emergencia, asi como las previsiones sobre las tareas de rehabilitaci6n de los servicios 0 sobre el pago de ayudas e indemnizaciones.

Dicho informc sera rcmitido al director del Plan Territorial de Emergencia, quien dara traslado del mismo a la Comisi6n de Protecci6n Civil de la Comunidad Valenciana.

6. MEDIDAS DE PROTECCION

Se consideran medidas de protecci6n los procedimientos, actuaciones y medios previstos en el presente Plan Especial, con el fin de evitar 0 atenuar las consecuencias de las inundaciones, inmediatas y diferidas, para la poblaci6n y el personal interviniente en el terreno.

6.1. Medidas de protecci6n para la poblaci6n

Las medidas de protecci6n para la poblaci6n se con cretan en la preparaci6n previa de la misma mediante informaci6n sobre medidas de autoprotecci6n, 0 bien, su aviso 0 puesta en marcha en casu dc que prcvcntivamcntc sc dccida cl confinamicnto 0 cvacuaci6n ante una posible evoluci6n negativa de la emergencia.

La practica totalidad de las acciones anteriores tienen caracter inmcdiato y s610 pucdcn scr IIcvadas a cabo en primcra instancia con los recursos locales, es decir, ubicados el municipio, apoyados por un primer nivel de recursos externos.

EI Plan de Actuacion Municipal debera, por tanto, contener un apartado que prevea las medidas a adoptar en tales supuestos.

La coordinacion de la actuaci6n correspondera al CECOP AL, colaborando en la misma las Fuerzas del Orden Publico en el municipio (Policia Local, Guardia Civil 0 Cuerpo Nacional de Policia), o externas (Policia Autonomica).

Las medidas de protecci6n a la poblaci6n, tal como detalla el Plan Territorial de Emergencias, comprenden:

. Medidas de autoprotecci6n personal: son aquellas medidas sencillas que pueden ser lIevadas a cabo por la propia poblaci6n. Se adjuntan en Anexo III, y deberan divulgarse durante la fase de implantaci6n del Plan de Actuaci6n Municipal.

. Confinamiento: esta medida consiste en el refugio de la poblacion en sus propios domicilios, recintos 0 habitaculos proximos en el momenta de anunciarse la adopci6n de la medida.

Debe complementarse con las lIamadas medidas de autoprotecci6n personal.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16123

· Allunyament: consisteix en el trasllat de la poblaci6 des de posicions exposades a Ilocs segurs, generalment poe distants, utilitzant els seus propis mitjans.

· Evacuaci6: consisteix en el trasllat de la poblaci6 que es troba a la zona de major rise cap a zones allunyades daquesta. Es tracta d'una me sura definitiva, que es justifica unicament si el peril! a que esta exposada la poblaci6 es gran.

Si no existeix un perill imminent, I' Alcalde del municipi proposara l'evacuacio al CCE provincial. En dit cas, la decisi6 de donar l'ordre d'evacuaci6 correspon al Director del present PIa Especial. En tots els casos, l'Alcalde coordinara i dirigira l'evacuacio en el seu municipi.

Davant d'una situaci6 de perill imminent, l'ordre per que s'efectue una evacuacio podra scr donada per l'alcalde del rnunicipi o pel Director del PIa Especial.

Obviament, gran part de les mesures de protecci6 a la poblaci6 les duran a terme els distints Grups d' Acci6, tals com: control d'acccssos pel grup dc scgurctat, i eI control d'alimcnts i aigua i l'assistencia sanitaria, pel grup sanitari.

Els sistemes d'avisos a la poblaci6 tenen per finalitat alertar la poblaci6 i informar-Ia sobrc l'actuacio mcs convenient en cada cas i sobre I'aplicacio de les mesures de protecci6 abans enunciades: autoprotecci6, confinament, allunyament i evacuaci6.

En un primer nivell, els avisos a la poblaci6 s'efectuaran mitjancant els sistemes de megafonia, amb els quais es podra informar la poblaci6 de les mesures de protecci6 d'aplicacio imminent.

Dits sistemes de megafonia hauran d'estar previstos en el PIa d' Actuacio Municipal, i dotar d'ells a les forces de l'Ordre Public al municipi.

En un segon nivell, la informaci6 a la poblaci6, sobre l'evoluci6 de la situacio, es realitzara a traves dels mitjans de comunicacio social (radio, televisi6), concretament RNE-l, CANAL-9 RAmo, TVE-I, CANAL-9 TV, sent facilitats els missatges a difondre pel Gabinet d'Informacio adscrit al Comito de Direccio del CECOPI.

Dites emissores, i les seues frequencies, figuren en annex III, i s'informara d'elles a la poblacio a traves de les campanyes de divulgaci6 prcvistcs en la implantaci6.

Per a facilitar informacio s'utilitzaran els telefons d'emergencia dels CCEs de la Generalitat Valenciana (Tlf 112).

EI nombre telefonic assignat al Centre d'Informacio de Transit establit pel Ministeri d'lnterior, i la xarxa de pals SOS, tambe podran ser utilitzats als efectes anteriorment al-ludits. Dit Centre d'Informacio col-Iaborara en la difusi6 de les mesures que ha d'adoptar, en cada cas, la poblacio, dacord amb les instruccions que s'establisquen des del CECOPT.

6.2. Mesures de proteccio per als Grups d' Acci6

Dites mesures seran facilitades pel CCE, i els diferents organismcs implicats, als rcsponsablcs dels Grups d' Accio,

Durant la fase dimplantacio haura de dotar-se als Grups d' Accio dcls mitjans de protcccio adcquats.

7. PLA DE TRANSMISSIONS

EI Centre de Transmissions s'ubica ala Sala de Comunicacions del CCE. Esta encarregat de centralitzar i garantir, durant l'activacio del PIa Especial, la comunicacio permanent amb:

· La resta dels CCEs de la Generalitat Valenciana.

· Cadascu dels organismes responsables dels plans sectorials.

· Els Grups d' Acci6 al terreny i, si fa el cas, el PMA.

· CECOPS de la Delegacio del Govern / Subdelegacions de

Govern.

· Les Diputacions Provincials.

· Eis Ajuntaments / Policies Locals.

· Els mitjans de comunicacio social.

Els CCEs disposen d'un PIa de Transmissions, en que figuren els mitjans de comunicacio existents amb tots els organismes i serveis alertables i/o mobilitzables en situacions d'emergencia en l'ambit de la Comunitat Valenciana, en que es troben inelosos els organismes relacionats anteriorment.

· Alejamiento: consiste en el traslado de la poblaci6n des de posiciones expuestas a lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios.

· Evacuaci6n: consiste en el traslado de la poblaci6n que se encuentra en la zona de mayor riesgo hacia zonas alejadas de la misma. Se trata de una medida definitiva, que se justifica unicamente si el peligro al que esta expuesta la poblaci6n es grande.

Si no existe un peligro inminente, el alcalde del municipio propondra la evacuacion al CCE provincial. En dicho caso, la decision de dar la orden de evacuaci6n corresponde al director del presente Plan Especial. En todos los casos, el alcalde coordinara y dirigira la evacuacion en su municipio.

Ante una situaci6n de peligro inminentc, la orden para que se efectue una evacuacion podra ser dada por el alcalde del municipio o por el director del Plan Especial.

Obviamcnte, gran parte de las medidas de proteccion a la poblacion las Ilevaran a cabo los distintos grupos de accion, tales como: control de accesos por cl grupo de scguridad y eI control de alimentos y agua y la asistencia sanitaria por el grupo sanitario.

Los sistemas de avisos a la poblacion tienen por finalidad alertar a la poblacion c informarla sobre la actuacion mas convcnientc en cada casu y sobre la aplicaci6n de las medidas de protecci6n antes enunciadas: autoproteccion, confinamiento, alejamiento y evacuacion,

En un primer nivel, los avisos a la poblacion se efectuaran mediante los sistemas de megafonia, con los que se podra informar a la poblacion de las medidas de proteccion de aplicacion inminente.

Dichos sistemas de megafonia deberan estar previstos en el Plan de Actuacion Municipal, y dotar de ellos a las Fuerzas del Orden Publico en el municipio.

En un segundo nivel, la informaci6n a la poblacion sobre la evolucion de la situacion se realizara a traves de los medios de cornunicacion social (radio, television), concretamente RNE-l, CANAL-9 RADIO, TVE-I, CANAL-9 TV, siendo facilitados los mensajes a difundir por el Gabinete de Informacion adscrito al Comito de Dircccion del CECOPI.

Dichas emisoras y sus frecuencias figuran en Anexo III, y se informara de elias a la poblacion a traves de las campaiias de divulgaci6n prcvistas cn la implantaci6n.

Para facilitar informaci6n se utilizaran los telefonos de cmergencia de los CCES de la Generalitat Valenciana (Tlf 112).

EI numero telef6nico asignado al Centro de Informaci6n de Trafico establecido por el Ministerio de Interior y la red de postes SOS, tambien podran ser utilizados a los efectos anteriormente aludidos. Dicho Centro de Informaci6n colaborara en la difusi6n de las medidas que debe adoptar en cada casu la poblaci6n, de acuerdo con las instrucciones que se establezcan desde el CECOPT.

6.2. Medidas de proteccion para los Grupos de Acci6n

Dichas medidas seran facilitadas pOI el CCE y los diferentes organismos implicados, a los rcsponsablcs de los Grupos de Acci6n.

Durante la fase de implantacion debora dotarse a los Grupos de Accion de los mcdios dc protcccion adccuados.

7. PLAN DE TRANSMISIONES

EI Centro de Transmisiones se ubica en la Sala de Comunicaciones del CCE. Esta encargado de centralizar y garantizar, durante la activacion del Plan Especial, la comunicacion permanente con:

· Los restantes CCES de la Generalitat Valenciana.

· Cada uno de los organismos responsables de los Planes Sectoriales.

· Los Grupos de Acci6n en el terreno y, en su caso, el PMA.

· CECOPS de la Delcgacion del Gobierno/Subdelegaciones de

Gobierno.

· Las diputaciones provinciales.

· Los Ayuntamientos/Policias Locales.

· Los medios de comunicacion social.

Los CCES disponen de un Plan de Transmisiones en el que figuran los medios de comunicacion existentes con todos los organismos y servicios alertables y/o movilizables en situaciones de ernergencia, en el ambito de la Comunidad Valenciana, en el que se hallan incluidos los organismos relacionados anteriormente.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16124

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

Dit Pia de Transmissions utilitza com a ferramenta de treball una aplicacio informatica en que cada organisme/servei figura amb un nombre de codi (quatre xifres), contenint els mitjans de comunicacio disponibles (telefon, fax, radio), amb totes les dades necessaries per al seu funcionament (nombres, bandes, frequencies i tons) i especificant-se el mitja de comunicacio prioritari.

Les notificacions de previsio de situacions de rise d'inundacions es dirigiran al CCE autonomic a, via fax/tclefon, 0 quan aquestes ja s'hagen produit, es dirigiran al CCE provincial per aquesta via.

Des del CCE es realitzaran les notificacions als diferents organismes, dacord amb el present Pia Especial, i, a partir d'aquest moment, tots els organismes implicats estaran enllacats amb el CCE provincial, a traves dels mitjans de comunicaci6 esmentats.

En les transmissions via radio s'observaran les seguents normes i prccaucions:

1. Si la urgencia ho permet, abans de la transmissio es Hegira tot el missatge escrit fins a entendre completament el seu contingut, amb objcctc d'climinar dcmorcs durant la comunicacio,

2. Les comunicacions seran concises i en el to d'una conversacio normal, utilitzant la fraseologia recomanada en el "Manual de transmissions de Proteccio Civil".

3. Es pronunciaran les paraules clarament i diferenciades entre si, mantenint una velocitat constant d'enunciat, no sobrepassant mai les cent paraules per minut.

4. Es mantindra un volum constant en la cornunicacio, guardant-se una distancia fixa al microfon, que ha de ser l'adequada.

5. No cs transmetra mentre s'esta rebent un missatge. Quan es transmeten missatges lIargs, ha d'interrompre's mornentaniament i de tant en tant la portadora durant les pauses de locucio, per a comprovar que el canal esta lliure abans de continuar la transmissio.

6. Per a lletrejar paraules s'utilitzara I'alfabet fonetic de I'OACI.

7. Per a transmctrc expressions numcriqucs, cs llcgiran cadasuna de les seues xifres. I, si fa el cas, s'utilitzara la paraula decimal per a separar les seues parts sencera i decimal (substitueix foneticament a la coma 0 punt decimal). Les centenes 0 milers exactes poden transmetre's com a tals.

8. Cada estacio del Pia de Transmissions, fixa 0 mobil, sidentificara amb el seu corresponent indicatiu, definit en dit Pia, d'acord amb el "Manual de Transmissions de Proteccio Civil".

9. A fi d'evitar confusions, en l'afirmacio i la negacio se substituiran "sl" i "no" per "afirmatiu" i "negatiu", respectivament.

10. Quan s'haja comes un error en la transmissio, s'enunciara la paraula "correccio" seguida de la versio correcta de l'ultim grup 0 frasc transmcs,

11. Per a indicar la bondat de la recepcio s'utilitzara una escala

de legibilitat, de 1'1 al 5, per ordre creixent: - II·legible

- Llegible de tant en tant.

- Llegible amb dificultat.

- Llegible.

- Perfectament llegible.

Per al manteniment de l'operativitat del Pia de Transmissions, i una vegada cada trimestre, es comprovaran les comunicacions, per tots els mitjans, amb els diferents organismes implicats en el present Pia Especial.

Les proves es registraran en cinta magnetofonica, que es conservara durant tres mesos. Es notificaran al director del Pia Especial les anomalies detectades, a fi que siguen esmenades.

En cas necessari se sol-Iicitara al CECOP de la Delegacio del Govern I subdelegacions de Govern, la col-laboracio del col-lectin de radioaficionats per a la instal·laci6, als municipis que calga dequips de radio treballant en les frequencies de la xarxa REMER. L'activacio de dita xarxa s'efectuara des del CECOP de I' Adminis-

Dicho Plan de Transmisiones utiliza como herramienta de trabajo una aplicacion informatica en la que cada organismo/servicio figura con un numero de codigo (cuatro cifras), conteniendo los medios de comunicacion disponibles (telefono, fax, radio), con todos los datos necesarios para su funcionamiento (numeros, bandas, frecuencias y tonos) y especificandose el medio de cornunicacion prioritario.

Las notificaciones de prevision de situaciones de riesgo de inundaciones se dirigiran al CCE Autonomico via fax/telefono, 0 cuando estas ya se hayan producido, se dirigiran al CCE provincial por la misma via.

Desde el CCE se realizaran las notificaciones a los diferentes organismos, de acuerdo con el presente Plan Especial, y a partir de este momento, todos los organismos implicados estaran enlazados con el CCE provincial a traves de los medios de comunicaci6n mencionados.

En las transmisiones via radio se observaran las siguientes normas y prccaucioncs:

1. Si la urgencia 10 permite, antes de la transmision se leera todo el mensaje escrito hasta entender completamente su contenido, con objcto de climinar dcmoras durante la comunicacion,

2. Las comunicaciones seran concisas y en el tono de una conversacion normal, utilizando la fraseologia recomendada en el "Manual de transmisiones de Proteccion Civil".

3. Se pronunciaran las palabras claramente y diferenciadas entre si, manteniendo una velocidad constante de enunciado, no sobrepasando jamas las cien palabras por minuto.

4. Se mantendra un volumen constante en la comunicacion, guardandose una distancia fija al micr6fono, que debe ser la adecuada.

5. No se transmitira mientras se esta recibiendo un mensaje.

Cuando se transmitan mensajes largos, debe interrumpirse momentaneamente y de vez en cuando, la portadora durante las pausas de locucion, para comprobar que el canal esta libre antes de continuar la transmision.

6. Para deletrear palabras se utilizara el alfabeto fonetico de la OACI.

7. Para transmitir cxprcsioncs numeric as, sc lccran cada una de sus cifras. En su caso, se utilizara la palabra decimal para separar sus partes entera y decimal (sustituye foneticamente a la coma 0 punto decimal). Las centenas 0 millares exactos pueden transmitirse como tales.

8. Cada estacion, fija 0 movil, del Plan de Transmisiones se identificara con su correspondiente indicativo, definido en dicho Plan, de acuerdo con el "Manual de Transmisiones de Proteccion Civil".

9. Con el fin de evitar confusiones, en la afirmacion y la negacion, se sustituiran "si'' y "no" por "afirmativo" y "negativo", respcctivamcntc.

10. Cuando se haya cometido un error en la transrnision, se enunciara la palabra "correccion" seguida de la version correcta del ultimo grupo 0 frasc transmitido.

11. Para indicar la bondad de la recepcion se utilizara una esca-

la de legibilidad, dell al 5, por orden creciente: - IIegible

- Legible de vez en cuando.

- Legible con dificultad.

-Legible.

- Perfectamente legible.

Para el mantenimiento de la operatividad del Plan de Transrnisiones, una vez cada trimestre, se comprobaran las comunicaciones por todos los medios con los diferentes organismos implicados en el presente Plan Especial.

Las pruebas se registraran en cinta magnetofonica, que se conservara durante tres meses. Se notificaran al Director del Plan Especial las anomalias detectadas, a fin de que sean subsanadas.

En casu necesario se solicitara al CECOP de la Delegaci6n del Gobierno/Subdelegaciones de Gobierno la colaboracion del colectivo de radioaficionados para la instalacion, en los municipios que 10 precisen, de equipos de radio trabajando en las frecuencias de la red REMER. La activacion de dicha red se efectuara desde el CECOP

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16125

tracio de l'Estat i l'operador estara, en tot moment, sota la supervisio i ordres de l'alcalde del municipi, seguint els protocols establits en la "operacio emergencia" de dita xarxa.

8. CATALEG DE MITJANS I RECURSOS

Cal diferenciar entre els mitjans i recursos existents per al seguiment pluviohidrologic i els mitjans i recursos mobilitzables en cas d'emergencia.

Mitjans i recursos per al seguiment pluviohidrologic:

S6n els diferents punts de control de pluges i cabals distribuits al territori de la Comunitat Valenciana, de diferent titularitat, inc 10- sos en la base de dades per a gestio d'inundacions.

Mitjans i recursos mobilitzables en cas d'emergencia:

· Eis recursos de tipus general (ambulancies, grues, vehicles especials, recursos d' alberg ... ) es troben inclosos en el cataleg de mitjans i rccursos del Pia Territorial d'Emcrgcncia de la Comunitat Valenciana.

· Eis recursos municipals, publics i privats, s'inclouran en els plans d'actuaci6 municipal.

· Eis CCE disposen d'un IIi stat d'empreses de maquinaria del sector privat, amb les dades precises per a la seua localitzacio.

9. DIRECTORI

EI Pia de Transmissions dels CCEs conte els mitjans de comunicacio, amb tots els organismes i serveis implicats en el present Pia Especial. Aixi rnateix, en dit Pia de Transmissions esta inclos el Directori dels persones responsables implicades en aquest Pia Especial.

DOCUMENT V

lmplantacio i manteniment de 1 'operaiivitat

Sumari

1. INTRODUCCIO 2.IMPLANTACIO

2.1. VERIFICACIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLA ESPECIAL

2.2. FORMACIO DEL PERSONAL DELS SERVEIS IMPLICATS EN EL

PLA

2.3. I)!FORMACIO A LA POBLACIO

3. MANTENTMENT DE ],'OPERATTVTTAT 3.1. ACTUALITZACIO-REVISIO

3.2. FORMACIO PERMA)!ENT

3.3. I\WORMACIO-DIVULGACIO PERIODICA A LA POBLACIO

3.4. I)!FORMACIO-DIVULGACIO PERIODICA ALS AJUNTAME)!TS

1. INTRODUCCI6

Una vegada aprovat el Pia Especial davant del Rise d'Inundacions a la Comunitat Valenciana i homologat per la Comissi6 Nacional de Protecci6 Civil, Forgan competent de la Generalitat Valenciana promoura les actuacions necessaries per a la seua implantaci6 i el manteniment de l'operativitat. Dit compromis s'csten als organismes responsables implicats; cada pia sectorial haura de comportar la implantaci6.

En concret, en els tres mesos segiients a I'entrada en vigor del document s'establira una planificaci6 anual de les activitats que s'hagen de dur a terme en allo referent a dotaci6 d'infraestructures, divulgaci6 i simulacres i a l'actualitzaci6 i revisio periodica.

S'elaboraran informes sobre qualsevol episodi de pluges intenses ocorregut a la Comunitat Valenciana i, posteriorrnent, seran revisats i actualitzats per la Comissi6 Tecnica que ha elaborat aquest Pia, per tal d'incorporar-hi possibles millores.

de la Administraci6n del Estado y el operador estara, en todo momento, bajo la supervisi6n y 6rdenes del Alcalde del municipio, siguiendo los protocolos establecidos en la "operaci6n emergencia" de dicha red.

8. CATALOGO DE MEDIOS Y RECURSOS

Hay que diferenciar entre los medios y recursos existentes para el seguimiento pluviohidrol6gico y los medios y recursos movilizables en casu de emergencia.

Medios y recursos para el seguimiento pluviohidrol6gico:

Son los diferentes puntos de control de lIuvias y caudales distribuidos en el territorio de la Comunidad Valenciana, de diferente titularidad, incluidos en la base de datos para gesti6n de inundaciones.

Medios y recUTSOS movilizables en casu de emergencia:

· Los recursos de tipo general (ambulancias, gruas, vehiculos especiales, recursos de albergue ... ) se hallan incluidos en el catalogo de mcdios y rccursos del Plan Territorial de Emcrgcncia dc la Comunidad Valenciana.

· Los recursos municipales, public os y privados, se incluiran en los Planes dc Actuaci6n Municipal.

· Los CCE disponen de un listado de empresas de maquinaria del sector privado con los datos precisos para su localizaci6n.

9. DIRECTORIO

EI Plan de Transmisiones de los CCES contiene los medios de comunicacion con todos los organismos y servicios implicados en el presente Plan Especial. Asimismo, en dicho Plan de Transmisiones esta incluido el Directorio de las personas responsables implicadas en este Plan Especial.

DOCUMENTOV

Implantacion y mantenimiento de la Operatividad

Sumario

1. INTRODUCCION 2.IMPLANTACION

2.1 VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN ESPECIAL

2.2. FORMACION DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS IMPLICA-

DOS EN EL PLA)!

2.3. INFORMACION A LA POBLACION

3. MANTENTMTENTO DE LA OPERATTVTDAD 3.1. ACTUALIZACION-REVISION

3.2. FORMACION PERMANENTE

3.3. INfORMACION-DIVULGACION PERIODICA A LA POBLACION 3.4. INFORMACION-DIVULGACION PERIODICA A LOS AYUNTA-

MIE)!TOS

1. INTRODUCCI6N

Una vez aprobado el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana y homologado por la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil, el 6rgano competente de la Gcneralitat Valenciana promovera las actuaciones necesarias para su implantaci6n y el mantenimiento de su operatividad. Dicho compromiso se extiende a los organismos responsables implicados; cada Plan Sectorial debera lIevar a cabo su implantacion.

En concreto, en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del documento se establecera una planificaci6n anual de las actividades que deban desarrollarse, tanto en 10 que se refiere a dotaci6n de infraestructuras, divulgaci6n y simulacros, como a la actualizaci6n y revisi6n peri6dica del mismo.

Se elaboraran informes sobre cualquier episodio de lIuvias intensas ocurrido en la Comunidad, y posteriormente seran revisados y actualizados por la Comisi6n Tecnica que ha elaborado este Plan, a fin de incorporar posibles mejoras al mismo.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16126

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

2.IMPLANTACI6

2.1. Verificacio de la infraestructura del Pia Especial

La Generalitat Valenciana vcrificara I'cxistencia i idonettat de la funcionalitat de les infraestructures basiques per al seu funcionament, i en especial:

· Xarxa de transmissions: sistemes de cornunicacio entre servers.

· Dotacio de mitjans necessaris al CECOPI i Gabinet d'Informacio.

Sistemes d'avisos a la poblacio (dotacio a les forces de l'ordre, i en especial policia local). Eis sistemes d'avisos ala poblacio seran comprovats en la mesura que s'elaboren els Plans d' Actuacio Municipal.

2.2. Formacio del personal dels serveis implicats en el Pia

En els tres mesos seguents a I'entrada en vigor del Pia es des enrotllaran les fases d'implantacio entre el personal implieat:

· Personal del CECOPI (Comitc de Dircccio, Comitc Assessor, Gabinet d'Informacio) i personal dels CCES.

· Personal dels Grups d' Accio

· Altres organismes implicats

La implantacio del Pia Especial entre aquest personal implicat seguira les fases segiients:

1. Remissio de la copia del Pia al personal del CECOPI i dels CCES i reunions informatives per tal d'aclarir possibles dubtes.

2. Difusio del Pia als components dels Grups d' Accio per part dels caps dels grups. Previament, els responsables dels plans sectorials i serveis operatius confeccionaran els protocols interns de funeionament dels serveis , segons allo que s'ha establit en aquest pia.

3. Cursos de formaci6 i ensinistrament per als diferents serveis implicats. L'organitzacio del cursos sera competencia dels responsables dels plans sectorials, en coordinacio amb l'organ competent.

Eis cursos de formacio per als Serveis de Bombers i Policies Locals es coordinaran a traves de l'Institut Valencia de Seguretat Publica (IV ASP).

4. Realitzacio d'exercicis i simulacres (parcials i globals). 2.3. Informacio a la poblacio

Dins de la fase d'implantaci6 haura de seguir-se una politica informativa de cara a la divulgacio del Pia entre la poblacio, per tal de facilitar la familiaritzacio d'aquesta amb les mesures de proteccio contemplades en el punt 5.1. del document IV.

Aquesta politica informativa anira orientada a donar informa-

cio:

a) Sobre el rise d'inundaeions:

Sera una informacio de tipus preventiu per tal d'aconseguir una conscicnciacio de la poblacio.

Haura dinformar-se a la poblacio sobre les mesures dautoproteccio i proteccio necessaries en casos demergencia.

Igualmcnt sinformara a travcs de quins mitjans sera informada la poblacio en cas demergencia.

S'orientara en forma de carnpanyes periodiques dirigides a diferents grups de poblacio. S'aprofitaran els periodes amb major probabilitat que es produi'sca el rise per a informal.

En l'annex III estan reflectits els "consells per a la poblacio davant del rise d'inundacions".

b) Sobre l'ernergencia quanja s'haja produi't:

Aquesta informacio es facilitara quan ja s'haja produi't el fenomen i siga necessari actuar de forma immediata. Es transmetra la inforrnacio a la poblacio i als mitjans de comunicacio social, a traves del Gabinet d'Informacio adscrit al Comite de Direccio, mitjancant els sistemes d'avisos a la poblacio previstos en I'apartat 5.1. de I document TV.

La poblacio ha de rebre una informacio clara sobre el que ha de fer i cal evitar en tot moment les informacions contradictories que puguen provocar reaccions negatives.

Es donara informacio sobre:

· Situacio real de l'emergencia en cada moment.

2.IMPLANTACI6N

2.1. Verificacion de la infraestructura del Plan Especial

La Generalitat Valenciana verificara la existencia e idoneidad de funcionalidad de las infraestrueturas basicas para su funcionamiento, y en especial:

· Red de transmisiones: sistemas de comunicacion entre serviCIOS.

· Dotacion de medios necesarios al CECOPI y Gabinete de Informacion.

· Sistemas de avisos a la poblacion (dotacion a las fuerzas del orden, y en especial Policia Local). Los sistemas de avisos a la poblaci6n seran comprobados a medida que se e1aboren los Planes de Actuacion Municipal.

2.2. Formacion del personal de los servicios implicados en el Plan

En los tres meses siguientes a la entrada en vigor del Plan se desarrollaran las fases de implantacion del mismo entre el personal implicado:

· Personal del CECOPI (Comite de Direccion, Comite Asesor,

Gabinete de Informacion) y personal de los CCES.

· Personal de los Grupos de Accion

· Otros organismos implicados

La implantaci6n del Plan Especial entre dicho personal implicado seguira las siguientes fases:

1. Remision de copia del Plan al personal del CECOPI y de los CCES y reuniones informativas a fin de aclarar posibles dudas.

2. Difusion del Plan a los componentes de los Grupos de Accion por parte de los Jefes de dichos grupos. Previamcntc, los responsables de los Planes Sectoriales y Servieios operativos confeccionaran los protoeolos intemos de funcionamiento de dichos Servicios, segun 10 establecido en el presente Plan.

3. Curs os de formaci6n y adiestramiento para los diferentes servicios implicados. La organizacion de dichos curs os correra a cargo de los responsables de los Planes Seetoriales, en coordinacion con eI 6rgano compctcntc.

Los cursos de forrnacion para los Servicios de Bomberos y Policias Locales se coordinaran a traves del Instituto Valenciano de Seguridad Publica (IV ASP).

4. Realizacion de ejercicios y simulacros (parciales y globales). 2.3. Informacion ala poblacion

Dentro de la fase de implantacion debera seguirse una politica informativa de cara a la divulgacion del Plan entre la poblacion, a fin de facilitar la familiarizacion de esta con las medidas de proteccion contempladas en el punto 5.1. del Documento IV.

Dicha politica informativa ira orientada a dar informacion:

a) Sobre el riesgo de inundaciones:

Sera una informacion de tipo preventivo y en la linea de conseguir una concicnciacion de la poblacion.

Debera informarse a la poblacion sobre las medidas de autoproteccion y proteccion necesarias en cases de ernergencia.

Asimismo sc informara a travcs de los mcdios por los que se transmitira la informacion en casu de que ocurriera la emergencia.

Se orientara en forma de campafias periodicas dirigidas a diferentes grupos de poblacion. Se aprovecharan los periodos con mayor probabilidad de que se produzca dicho riesgo para informar sobre el mismo.

En Anexo III vienen reflejados los "Consejos para la poblacion ante el riesgo de Inundaciones".

b) Sobre la emergencia cuando ya se haya producido:

usia informacion se facilitara cuando ya se haya producido el fenomeno y sea necesario actuar de forma inmediata. Se transmitira informacion a la poblacion y a los medios de cornunicacion social, todo ello a traves del Gabinete de Informacion adscrito al Comite de Direccion, mediante los sistemas de avisos a la poblacion previstos en el apartado 5.1. del Doeumento TV.

La poblacion debe recibir una informacion clara sobre 10 que ha de hacer y hay que evitar en todo momento las informaciones contradietorias que puedan provocar reacciones negativas.

Se dara informacion sobre:

· Situacion real de la emergencia en cada momento.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16127

· Mesures de proteccio.

· Previsions sobre I'evolucio.

· En cas d'evacuacio, informar sobre com s'efectuara i el 1I0c de reunio i les recomanacions a seguir.

· Quan es decidesca emetre un missatge, s'haura de tenir en

compte:

• A qui va adrecat

• Sobre quin peri II en concret

• De quina forma es difon

• Quan es cancel-la

Eis missatges dalerta, per a ser mes efectius, hauran de ser assequibles i concrets, coherents, urgents, fiables i reiterats.

EI Comite de Direccio decretara la fi de l'emergencia la qual sera comunicada a la poblacio pels mitjans utilitzats durant la fase d' emergencia.

3. MANTDUMENT DE L'OPERATIVITAT 3.1. Actualitzacio-rcvisio

Qualsevol alteracio que afecte l'organitzacio del Pia, haura de ser comunicada amb la suficient antelacio a la Direcci6 General d'Intcrior, per tal de mantenir la vigcncia i operativitat del Pia per part de l' organ competent.

Aixi mateix, aquest eompromis s'esten als organismes responsables amb incidencia en el Pia i, en especial, en allo referit a la revisio periodica del Directori, per tal de mantenir sempre actualitzat el pia de transmissions.

La Direccio General d'Interior procedira com a minim una vegada a l'any a efectuar una comprovacio d'aquesta operativitat.

El Pia sera revisat anualment mitjancant la realitzaci6, com a minim, d'un simulacre de preemergencia i/o emergencia i sempre que es realitzen modificacions que suposen variacions importants.

Aquells aspectes del Pia que, despres de la realitzacio dels simulacres, es demostre que no son eficacos seran modificats, i s'incorporaran aqucstes variacions al text. Igualmcnt, s'incorporaran al Pia els ensenyaments sorgits de l'actuaci6 davant les emergencies.

La incorporacio de nous estudis i/o variacions sobre les dades de rise existents es realitzara previ consens de la Comissio Tecnica que ha elaborat el Pia i I'informe posterior a la Comissi6 de Proteccio Civil de la Comunitat Valenciana.

3.2. Formacio permanent

La formacio del personal implicat, contemplada en la fase d'implantacio, ha de ser una labor continuada, ja que es tracta d'un document viu subjecte a constants revisions i actualitzacions. La responsabilitat de dita formaci6 recau sobre els Directors dels Plans Sectorials, amb la colIaboracio de l'organ competent.

Igualment la posta en marxa de simulacres periodics formara part de dita labor de formacio permanent.

3.3. informacio-divulgacio periodica a la poblacio

Tal com en el cas de la formacio, la informacio a la poblacio es programara d'una forma pcriodica anual i es dcscnrotllara per mitja de campanyes, tal com es descriu en el punt 2.3.

3.4. informacio-divulgacio periodica als ajuntaments

Cada any, amb anterioritat a l'epoca de major rise, es difondra entre els ajuntaments la informacio basica necessaria per al manteniment de l'operativitat. Amb el nom generic de "Campanya de prevencio de pluges", es remetra a la totalitat dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana la documentacio sobre: actuacions basiques a nivelliocal, fulls informatius per a la difusi6 de consells per a la poblacio, fitxes per a facilitar la presa de dades sobre pluges i cabals registrats.

Aixi mateix, per a facilitar el contacte entre els ajuntaments d'una mateixa conca, es remetra un dossier amb les fitxes per al seguiment i alerta classificades per conques t1uvials, amb totes les dades necessaries perque els ajuntaments efectuen el seguiment de la situacio en la seua conca. En aquestes fitxes s'ordenen els ajuntaments daigtles amunt a aigiles avail en cada conca, amb indicacio dels telefons de contacte, i els punts de control de pluges i cabals existents. Tota aquesta serie de dades sera actualitzada anualment.

· Medidas de proteccion.

· Previsiones sobre la evolucion.

· En casu de evacuaci6n, informar sobre c6mo se va a efectuar, lugar de reunion y recomendaciones a seguir.

· Al decidirse la emision de un mensaje de alerta se tendra en

cuenta:

• A quien va dirigido

• Sobre que peligro en concreto

• De que forma se difunde

• Cuando se cancela

Los mensajes de alerta, para ser mas efectivos, deberan ser asequibles y concretos, coherentes, apremiantes, fiables y reiterados.

EI Comite de Direccion decretara el fin de la emergencia y se Ie comunicara a la poblacion por los medios utilizados durante la fase de emergencia.

3. MANTENIMIENTO DE LA OPERA TIVIDAD 3.1. Actualizacion-Rcvision

Cualquier alteracion que afecte a la organizacion del Plan, debera ser comunicada con la suficiente antelacion a la Direcci6n General de Interior, con el fin de mantcner la vigeneia y opcratividad del mismo, por parte del organo competente.

Asimismo, dieho compromiso se extiende a los organismos responsables con incidencia en el Plan, y en especial en 10 referente a la revision periodica del Directorio, a fin de mantener siempre actualizado el Plan de Transmisiones.

La Direccion General de Interior procedera al menos una vez al afio, a efectuar una comprobacion de dicha operatividad.

El Plan sera revisado anualmente mediante la realizaci6n como minimo, de un simulacro de preemergencia y/o emergencia y siempre que se realicen modificaciones que supongan variaciones importantes del mismo.

Aquellos aspectos del Plan que, tras la realizacion de los simulacros, se demuestren no eficaces seran modificados, incorporandosc dichas variacioncs al tcxto del mismo. Asimismo, sc incorporaran al Plan las ensefianzas surgidas de la actuacion frente a emcrgencias.

La incorporacion de nucvos cstudios y/o variacioncs sobrc los datos de riesgo existentes se realizara previo consenso de la Comisi6n Tecnica que ha elaborado este Plan y posterior informe a la Comision de Proteccion Civil de la Comunidad Valenciana.

3.2. Formacion permanente

La formacion del personal implicado, contemplada en la fase de implantacion, debe ser una labor continuada, ya que se trata de un documento vivo sujeto a constantes revisiones y actualizaciones. La responsabilidad de dicha formaci6n recae sobre los Directores de los Planes Sectoriales, con la colaboracion del organo competente.

Asimismo la puesta en marcha de simulacros periodicos formara parte dc dicha labor de formacion pcrmanentc.

3.3. Informacion-Divulgacion periodica a la poblaci6n

AI igual que en el casu de formacion, la informacion ala poblacion sc programara de una forma pcriodica anual y se dcsarrollara por medio de campafias, tal como se describe en el punta 2.3.

3.4. Informacion-Divulgacion periodica a los Ayuntamientos

Cada afio, con anterioridad a la epoca de mayor riesgo, se difundira entre los Ayuntamientos la informacion basica necesaria para el mantenimiento de la operatividad. Con el nombre generico de "Campafia Prevencion Lluvias", se remitira a la totalidad de Ayuntamientos de la Comunidad documentacion sobre: actuaciones basic as a nivel local, hojas informativas para la difusion de consejos para la poblacion, fichas para facilitar la toma de datos sobre lIuvias y caudales registrados.

Asimismo, con el fin de facilitar el eontacto entre Ayuntamientos de una misma cuenca, se remitira un dossier con las fichas para el seguimiento y alerta clasificadas por cuencas t1uviales, con todos los datos necesarios para que los propios Ayuntamientos efectuen el seguimiento de la situacion en su cuenca. En dichas fichas se ordenan los Ayuntamientos de aguas arriba a aguas abajo en cada cuenca, con indicaci6n de los telefonos de contacto, asi como de los puntos de control de lluvias y caudales existentes. Toda esta serie de datos se actualizara anualmente.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16128

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

ANNEXOS

Sumari

ANNEX I: PLANS 0' ACTUACIO MUNICIPALS, CONTINGUT Mi:\llM

ANNEX II: MUNICIPIS AMB RISC D'INUNDACIONS ANNEX III: CONSELLS A LA POBLACIO

ANNEX I

Plans d'Actuacio municipals Contingut Minim

SUMARI

DOCUMENT I: FONAMENTS (*) DOCUMENT II: ANAuSI DEL RISC

1. DESCRIPCIO DEL TERME MUNICIPAL (*) 2, ANALISI DEL RISC

2,1. PLUVIOMETRIA

2.2, INUNDACIONS HISTORIQUES

23, DESCRIPCIO DEL TlPUS DE RISC PER CONQUES / SUBCONQUES/ZONES

2.4, XARXA DE SEQUIES I CLA VEGUERAM

2,5, ZONES D'INUNDACIO DETERMINADES PER PLANS D'EMERGENCIA DE PRESES (**)

3, ANAuSI DE LES CONSEQUENCIES, ZO:\lES DE RISC AL T,

MITJA I BAIX,

3,1. SOL RESIDENCIAL: HABITATGES I PERSONES AFECTADES 3,2, ESTARLTMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS

33, EQUIP AMENTS

3.4,INFRAESTRUCTURES

DOCUMENT TTl: ESTRUCTURA I ORGANIT7ACIO DEL PLA DOCUMENT IV: OPERATIVITAT I IMPLANTACIO DEL PLA 1. OPERATIVITAT

1.1, NOTlFICAClO

L2, CLASSIFICACIO D'EMERGENCIES: FASES DE PREEMERGEN-

CIA, EMERGENCIA I NORMALITZACIO 1.3, PROCEDIMENT 0' ACTUACIO

2, IMPLANTACIO I MANTE:\IIMENT DE L'OPERATIVITAT 2,1. IMPLANTACIO

2.2, MANTENIMENT DE L'OPERATIVITAT ANNEXOS

ANNEX I XARXA HIDROGRMICA

ANNEX 2, SEGUIMENT PLUVIOHIDROLOGIC

ANNEX 3, MAPES DE RISCOS I RECURSOS, PUNTS D'ESPECIAL

INTERP,S

ANNEX 4, GRUPS CRiTICS DE POBLACIO (*) ANNEX 5, DIRECTORI (*)

ANNEX 6, CATALEG DE MITJANS I RECURSOS (*)

ANNEX 7, CONSELLS A LA POBLACIO, DAVANT DEL RISC D'INUNDACIONS

(*) Aquests apartats hauran de ser desplegats en el Pia Territorial Municipal.

(**) Aquest apartat sera desplegat en aquells municipis afectats per un Pia d'Emergcncia de Presa.

ANNEX 11

Municipis amb rise d'inundacions

PROvi:\lCIA DE CASTELLO

Rise alt

Benicarlo Benicassim Castello de la Plana Caudiel

Pefiiscola

ANEXOS

Sumario

ANEXO I: PLANES DE ACTUACION MUNICIPALES. CONTENIDO MiNIMO

ANEXO II: MUNICIPIOS CON RIESGO DE INUNDACIONES ANEXO III: CO:\lSEJOS A LA POBLACION

ANEXOI

Planes de Actuacion Municipales Contenido Minimo

SUMARIO

DOCUMENTO I: FU:\IDAMENTOS (*) DOCUMENTO II: ANAuSIS DEL RIESGO

1. DESCRIPCION DEL TERMINO MUNICIPAL (*) 2, ANALISIS DEL RIESGO

2,1. PLUVIOMETRiA

2,2, INUNDACIONES HISTORICAS

2,3. DESCRIPCION DEL TlPO DE RIESGO POR CUENCAS/SUBCUENCAS/ZONAS

2.4, RED DE ACEQUIAS Y ALCANTARILLADO

2,5, ZONAS DE INUNDACION DETERMINADAS POR PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS C**}

3, ANALISIS DE LAS CONSECUENCIAS, ZONAS DE RIESGO ALTO,

MEDIO Y BAJO,

3,1. SUELO RESIDENCIAL: VIVIE:\IDAS Y PERSONAS AFECTADAS 3,2, ESTARLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

3.3, EQUIPAMIE:\ITOS

3.4,INFRAESTRUCTURAS

DOCUMENTO TTl: ESTRUCTURA Y ORGANI7ACION DEL PLAN DOCUMENTO IV: OPERATIVIDAD E IMPLANTACIO:\l DEL PLAN 1. OPERATIVIDAD

I,]. NOTIFICACION

1.2, CLASIFICACION DE EMERGENCIAS: FASES DE PREEMER-

GENCIA, EMERGENCIA Y NORMALIZACIO:\l 1.3, PROCEDlMIL"ITO DE ACTUACION

2, IMPLANTACION Y MA:\ITENIMIENTO DE LA OPERA TIVIDAD 2,1. IMPLA:\ITACION

2,2, MA:\ITENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ANEXOS

ANEXO ] RED HIDROGRAFICA

ANEXO 2, SEGUIMIENTO PLUVIOHIDROLOGICO

ANEXO 3, MAPAS DE RIESGOS Y RECURSOS, PUNTOS DE ESPE-

CIAL INTERES

ANEXO 4, GRUPOS CRiTICOS DE POBLACION (*) ANEXO 5, DIRECTORIO C*)

ANEXO 6. CATALOGO DE MEDIOS Y RECURSOS (*)

ANEXO 7, CONSEJOS A LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

(*) Estos apartados deberan ser desarrollados en el Plan Territorial MunicipaL

(*') Este apartado sera desarrollado en aquellos municipios afectados por un Plan de Emergencia de Presa.

ANEXO 11

Municipios con riesgo de inundaciones

PROVINCIA DE CASTELLON

Riesgo alto

Benicarlo Benicasim

Castellon de la Plana Caudiel

Pefiiscola

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

1999 09 29 16129
Riesgo medio
Alcala de Xivert
Almenara
Alquerias del Nifio Perdido
Benlloeh
Burriana
Coves de Vinroma, les
Llosa,la
Moneofa
Nules
Oropesa del Mar
Toga
Torreblanca
Vinaros
Viver
Riesgo bajo
Aleora, I'
Aleudia de V co
Almazora
Artana
Atzeneta del Maestrat
Ayodar
Azuebar
Bejis
Betxi
Cabanes
Fanzara
Figueroles
Forcall
Gaibiel
Jana,la
Ludiente
Montanejos
Morella
Onda
Rossell
Santa Magdalena de Pulpis
Segorbe
Sierra Engarceran
Sueras
Tales
Toro
Vall d'Alba
Vall d'Uix6, la
Villarreal
Chert
PROVINCIA DE VALENCIA
Riesgo alto
Alaquas
Albalat de la Ribera
Alboraya
Aldaia
Aigemesi
Almassera
Alzira
Benimuslem
Bonrepos i Mirambell
Canet d'En Berenguer
Careaixent
Career
Carlet
Cotes
Cullera
Fortaleny
Gandia DOGV - Num. 3,593

Rise mitja

Alcala de Xivert Almenara

Alquerias del Nifio Perdido Benlloeh

Burriana

Coves de Vinroma, les Llosa,la

Moneofa

Nules

Orpesa

Toga

Torreblanca

Vinaros

Viver

Rise baix

Alcora, I' Alcudia de Veo Almassora Artana

Atzeneta del Maestrat Ayodar

Azuebar

Bejis

Betxi

Cabanes

Fanzara

Figueroles

Forcall

Gaibiel

Jana,la

Ludicntc

Montanejos

Morella

Onda

Rossell

Santa Magdalena de Pulpis Segorbe

Sierra Engarceran Sueras

Tales

Toro

Vall d'Alba Vall d'Uix6, la Vila-real

Xcrt

PRoviNCIA DE VALENCIA

Rise alt

Alaquas

Albalat de la Ribera Alboraya

Aldaia

Aigemesi

Almassera

Alzira

Benimuslem Bonrepos i Mirambell Canet d'En Berenguer Careaixent

Career

Carlet

Cotes

Cullera

Fortaleny

Gandia

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16130

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

Massanassa Ontinyent

Polinya de Xuquer Riola

Sagunt

Sollana

Sueca

Tavernes Blanques Valencia

Xeraco

Rise mitja

Ademuz Albal Alberic

Alcantera de Xuquer Alfara del Patriarca Aiginet

Almussafes

Alqucria dc la Comtessa, I' Andilla

Antella

Ayora

Benavites

Benifaio

Benimodo

Beniparrell

Bugarra

Calles

Casas Altas

Catarroja

Caudete de las Fuentes Eliana, I'

Faura

Fuenterrobles

Gavarda

Gcnovcs

Godella

Jalance

Massalfassar Massamagrell

Mislata

Montaverner

Museros

Oliva

Palmera

Paterna

Piles

Quart de Poblet Quartcll

Real de Gandia Real de Montroi Requena Riba-Roja de Turia Sellent

Sot de Chera Sumacarcer

Tavernes de la Yalldigna Torrebaja

Utiel

Vilarnarxant

Vinalesa

Xeresa

Xirivella

Zarra

Rise baix

Atzeneta d' Albaida Agullent

Massanassa Ontinyent

Polinya de Xuquer Riola

Sagunto

Sollana

Sueca

Tavernes Blanques Valencia

Xeraco

Riesgo Medio

Ademuz Albal Alberic

Alcantera de Xuquer Alfara del Patriarca Aiginet

Almussafes

Alqueria de la Condcsa Andilla

Antella

Ayora

Benavites

Benifaio

Benimodo

Beniparrell

Bugarra

Calles

Casas Altas

Catarroja

Caudete de las Fuentes Eliana, I'

Faura

Fuenterrobles

Gavarda

Gcnovcs

Godella

Jalance

Massalfassar Massamagrell

Mislata

Montaverner

Museros

Oliva

Palmera

Paterna

Piles

Quart de Poblet Quartell

Real de Gandia Real de Montroi Requena Riba-Roja de Turia Sellent

Sot de Chera Surnacarcer

Tavernes de la Yalldigna Torrebaja

Utiel

Villamarxant

Vinalesa

Xeresa

Xirivella

Zarra

Riesgo bajo

Atzeneta d' Albaida Agullent

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

1999 09 29 16131
Aielo de Malferit
Albaida
Alboraehe
Alcacer
Alcudia, I'
Alcudia de Crespins, I'
Alfarp
Alfarrasi
Alrnisera
Almoines
Alpuente
Anna
Aras de Alpuente
Bellreguard
Bellus
Benaguasil
Beneixida
Bcniarjo
Benifairo de la Valldigna
Benifairo de les Valls
Bcnifla
Benirredra
Betera
Bieorp
Bolbaite
Bufiol
Burjassot
Canals
Casinos
Castielfabib
Catadau
Cerda
Chella
Chelva
Chera
Cheste
Chiva
Chulilla
Cofrentes
Corbera
Daimus
Enguera
Estivella
Favara
Foios
Font d'En Carros, la
font de la Figuera, la
Gestalgar
Godelleta
Granja de la Costera, la
Guadassuar
Guardamar
L1anera de Ranes
L1auri
L1iria
Llombai
L10sa de Ranes
L1utxent
Manises
Manuel
Masalaves
Meliana
Miramar
Moixent
Moncada
Montroy
Naquera
Navarres
Novele
Paiporta
Pedralba DOGV - Num. 3.593

Aielo de Malferit Albaida Alborache Alcacer

Alcudia, I'

Alcudia de Crespins, I' Alfarp

Alfarrasi

Almisera

Almoines

Alpuente

Anna

Aras de Alpuente Bellreguard Bellus Benaguasil Beneixida Bcniarjo

Benifairo de la Valldigna Benifairo de les Valls Bcnifla

Benirredra

Betera

Bieorp

Bolbaite

Bufiol

Burjassot

Canals

Casinos

Castielfabib

Catadau

Cerda

Chella

Chelva

Chera

Cheste

Chiva

Chulilla

Cofrentes

Corbera

Daimus

Enguera

Estivella

Favara

Foios

Font d'En Carros, la font de la Figuera, la Gestalgar

Godelleta

Granja de la Costera, la Guadassuar

Guardamar

L1anera de Ranes L1auri

L1iria

Llombai

L10sa de Ranes L1utxent Manises Manuel Masalaves Meliana Miramar Moixent Moncada Montroy Naquera Navarres Novetle Paiporta Pedralba

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16132

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

Pieanya Pieassent

Pobla de Vallbona, la Pobla Llarga, la Potries

PU901

Puig

Quatretonda Rafelbunyol Rafelcofer Rafelguaraf

Rocafort

Rotgla y Corbera R6tova

Sedavi

Senyera

Silla

Simat de la Valldigna Titaguas

Torrent

Tucjar

Yallada

Venta del Moro Villalonga

Villanueva de Castellon Villar del Arzobispo Xativa

PRovi'lCIA 0' ALACANT

Rise alt

Alacant

Alfas del Pi, I' Almoradi Benejuzar Callosa de Segura Catral DayaNueva Daya Vieja

Denia

Dolores

Elda

Elx

Formentera del Segura Orihuela

Rafal

Rise mitja

Altea

Benferri

Benidorm

Bigastro

Campello, el Guardamar del Segura Monforte del Cid Novelda

Ondara

Petrer

Pilar de la Horadada Pinoso

Poblets, els Redovan

Rojales

San Fulgencio San Isidro Torrevieja Verger, el Vila Joiosa, la Xabia

Picanya Picassent

Pobla de Vallbona, la Pobla Llarga, la Potries

PU901

Puig

Quatretonda Rafelbunyol Rafelcofer Rafelguaraf

Roeafort

Rotgla y Corbera R6tova

Sedavi

Senyera

Silla

Simat de la Valldigna Titaguas

Torrent

Tucjar

Yallada

Venta del Moro Villalonga

Villanueva de Castellon Villar del Arzobispo Xativa

PROVINCIA DE ALTCANTE

Riesgo alto

Alicante

Alfas del Pi, I' Almoradi Benejuzar Callosa de Segura Catral DayaNueva Daya Vieja

Denia

Dolores

Elda

Elehe

Formentera del Segura Orihuela

Rafal

Riesgo medio

Altea

Bcnfcrri

Benidorm

Bigastro

Campello, el Guardamar del Segura Monforte del Cid Novelda

Ondara

Petrer

Pilar de la Horadada Pinoso

Poblets, els Redovan

Rojales

San Fulgencio San Isidro Torrevieja Verger, el Villajoyosa Javea

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16133

Rise baix

Agost Aigucs Albatera Algorfa Aspe Beneixama Benij6far Biar

Calp Canada Castalla Cocentaina Confrides Cox Crevillente

Hond6n de los Frailcs Ibi

Jacarilla

Monovcr

Mutxamel

Oni!

Pedreguer

Romana, la

Salinas

San Juan de Alicante Sant Vicent del Raspeig Santa Pola

Sax

Teulada

Tibi

Vall de Gallinera Villena

Xal6

ANNEX III Consells a fa poblacio

CONSELLS A LA POBLACIO, DA V A:\IT DEL RISC D'INUNDACIO:\lS

I. ABANS DEL PERioDE DE PLUGES

Si resideix en zones potencialment afectades per les inundacions, prepareu-vos per a una eventual emergencia, prenent una serie de mesures que vos ajudaran a pal· liar els efectes d'aquest tipus de riscos.

· Tingucu preparada una farmaciola de primers auxilis i aquells medicaments que usen permanentment 0 esporadicament tots els membres de la unitat familiar.

· A fi d'evitar contaminaeions, col-loqucu cis produetes toxics - herbicides, insecticides, etc. - fora de l'abast de I'aigua.

· Es aconsellable que ernmagatzerneu aigua i aliments, preferentment aquells que no requerisquen refrigeraci6 0 ser cuinats. Provei-vos d'un equip demergencia per a cuinar. Calculeu les quantitats d' aliments necessaries per a tres dies.

· Reviseu periodicament la vostra teulada i baixades d'aigua, i elimineu tota acumulaci6 d'enderrocs, fulls, terra, etc. que puguen obstaeulitzar el pas de I'aigua al elavegueram 0 sequia proxima al vostre habitatge.

· Colloqueu, fora de I'abast de les algues, els bens i objectes de valor: mobles, vestuari, doeumentaci6 personal, etc., situats en els punts mes alts de l'habitatge.

· Una llanterna i una radio de piles seques i carregades poden

ser-vos de gran utilitat, tingueu-Ies preparades.

· Conegueu l'altura deilloc mes alt del seu habitatge.

· Dins de la unitat familiar, tots han de coneixer: - Senyal d'alarma.

- Vies i llocs d'evacuaci6.

- Punts de eoneentraei6.

Riesgo bajo

Agost Aigues Albatera Algorfa Aspe Benejama Benij6far Biar

Calpe Canada Castalla Cocentaina Confrides Cox Crevillente

Hond6n de los Frailcs Ibi

Jaearilla

Mon6ver

Mutxamel

Oni!

Pedreguer Romana,la

Salinas

San Juan de Alicante San Vicente del Raspeig Santa Pola

Sax

Teulada

Tibi

Vall de Gallinera Villena

Jal6n

ANEXOIII Consejos a fa poblacion

CONSEJOS A LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

I. ANTES DEL PERIODO DE LLUVIAS

Si reside en zonas poteneialmente afectadas pOT las inundaeiones, preparese para una eventual emergeneia tomando una serie de medidas que Ie ayudaran a paliar los efeetos de este tipo de riesgos.

· T enga preparado un botiquin de primeros auxilios y aquellos medicamentos que usan permanentemente 0 esporadicamente todos los miembros de la unidad familiar.

· A fin de evitar eontaminaciones, eoloque los produetos t6xicos - herbieidas, insecticidas, etc. - fuera del alcanee del agua.

· Es aconsejable que alrnacene agua y alimentos, preferentemente aquellos que no requieran refrigeraci6n 0 ser eocinados. Provease de un equipo de emergencia para eoeinar. Calcule las cantidades de alimentos neeesarios para tres dias.

· Revise peri6dieamente su tejado y bajadas de agua, y elimine toda aeumulaci6n de eseombros, hojas, tierra, etc. que puede obstaculizar el paso del agua al alcantarillado, la cuenta 0 acequia proxima a su vivienda.

· Coloque fuera del alcance de las aguas los bienes y objetos de valor, muebles, vestuario, doeumentaci6n personal, etc., situados en los puntos mas altos de la vivienda.

· Una lintema y una radio de pilas secas y eargadas pueden ser

de gran utilidad, ten galas preparadas.

· Conozca la altura dellugar mas alto de su vivienda.

· Dentro de la unidad familiar, todos deben conocer: - la sefial de alarma.

- vias y lugares de evacuaci6n.

- puntos de concentraci6n.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

16134

1999 09 29

DOGV - Num. 3.593

- Mitjans a utilitzar.

- Persona que haunt de romandre a I' habitatge, sempre que les

circumstancies ho permeten.

- Efectes que ha de transportar cada membre de la unitat familiar, incloent targetes didentitat cosides als vestits exteriors amb el nom, adreca postal del domicili habitual, telefon i Ho.C a que es dirigeixen.

- Aixi corn col-Iaborar en tots els preparatius.

2. DURANT EL PERioDE DE PLUGES

2.l. QUAN S' AVISE D'U)lA EMERGENCIA

· Presteu atencio al senyal d'alarma convingut i sinronitzeu la vostra emissora local 0 la televisio per a obtenir informacio de l'Institut meteorologic 0. de proteccio civil.

Les frequencies de radio. que podeu sintonitzar en la Cornunitat Valenciana son:

· Canal 9 Radio: FM 102'2 (Valencia), 103'7 (Castello) i 96'5 (Alacantj.Radio 1 (RNE): OM 774 (Valencia), FM 89'9 (Castello) i OM 855 (Alacant):

· Useu el tclefon unicarnent per a informar les autoritats.

· Dcsconncctcu tots cis aparclls clcctrics, Utilitzcu cconomicament queviures i material de calefaccio.

· Preparcu-vos per a abandonar el vostre habitatge i acudiu al lloc preestablit, si considereu que la vostra vida esta en perill 0. aixi ho ordenen les autoritats competents.

2.2. QUAN HAGEU D'ABANDONAR EL VOSTRE HABITATGE, HEUDE:

· Cosir les targetes didentificacio als integrants del grup familiar i agafar la vostra documentacio, farmaciola, aliments, mba d'abric i objectes valuosos poe voluminosos, l1antema i radio de piles seques.

· Desconnectar l'electricitat, el gas i l'aigua. No. toqueu els aparel1s electrics si estan mul1ats.

· Tanqueu i assegureu les vostres finestres i portes, perque no pugucn scr dcstruidcs per vents forts, I'aigua, objcctcs volants 0 enderrocs. Tanqueula porta 0 portes d'acces a l'habitatge.

· Notifiqueu la vostra arribada a l'autoritat local i les vostres dadcs personals (nom, dornicili, lloc d'origcn i pcrsoncs que us acompanyen).

· En arribar a la vostra destinacio:

- Si sallotgeu en un alberg collectiu, respecteu al maxim les normes socials de convivencia i les instruccions que rebeu.

- Sigueu sempre, en tot cas, solidari amb els altres i preocupeuvos de1s qui estiguen al vostre carrec.

· No propagueu rumors 0 informes exagerats de1s danys.

3. DESPRES DE L 'EMERGENCIA

· Autoritzat el retorn a l'habitatge, haureu de tindre en compte cI scgiicnt:

· Efectuar una inspeccio previa, per si hi haguera rise d'cnfonsament.

· Abstcniu-vos dc bcurc aigua que no rcunisca totes lcs garanties higieniques.

· Retireu rapidament, per a la seua adequada eliminacio, els animals morts en la inundacio.

· Seguiu rigorosament les normes sanitaries i d'higiene en la neteja i alimentacio, dictades per l'autoritat corresponent.

· Comenceu la neteia per les zones altes.

· Depositeu ales voreres 0. calcada, sense entorpir la circulacio, els efectes que resulten inutils,

· Ajudeu els equips de salvament i neteja, en la tasca de des enrunar el tram de via publica que confronta amb el vostre habitatge.

4. RECOMANACIONS PER A AUTOMOBILISTES

· Informeu-vos, a traves de l'Institut Meteorologic 0. Proteccio Civil (tclefon d'emergencies 112) dels riscos de pluges torrencials a les zones a que aneu a desplacar-vos.

· A traves de les emissores de radio. locals poden arribar-vos instruccions sobre possibles avingudes. Mantingueu el contacte amb elles.

· Si heu de viatjar, procureu circular preferentment per carreteres principals i autopistes.

- medios a utilizar.

- persona que debera permanecer en la vivienda, siempre que

las circunstancias 10. permitan.

- enseres que debe transportar cada miembro de la unidad familiar, inc1uyendo tarjetas de identidad cosidas a las prendas exteriores con el nombre, direccion postal del domicilio habitual, telefono y lugar al que se dirigen.

- as! como colaborar en todos los preparativos.

2. DURA)lTE EL PERIODO DE LLUVIAS

2.1. CUANDO SE AVISE DE U)lAEMERGENCIA

· Preste atenci6n a la sefial de alarma convenida y sintonice su emisora local 0. la television para obtener informacion del instituto meteorologico 0. de proteccion civil.

Las frecuencias de radio. que puede sintonizar en la Comunidad Valenciana son:

· Canal 9 Radio: FM 102'2 (Valencia), 103'7 (Castellon) y 96'5 (Alicantcj.Radio 1 (RNE): OM 774 (Valencia), FM 89'9 (Castellon) y OM 855 (Alicante):

· Use su tclcfono unicamcntc para informar a las autoridades.

· Dcsconcctc todos los aparatos clcctricos, Utilicc cconomicamente viveres y material de calefaccion.

· Preparese para abandonar su vivienda y acudir allugar preestablecido si considera que su vida esta en peligro 0. asi 10. ordenan las autoridades competentes.

2.2. CUANDO TENGA QUE ABANDONAR SU VIVIENDA DEBE

· Coser las tarjetas de identificacion a Ius intcgrantes del grupo familiar y coger su documentacion, botiquin, alimentos, ropa de abrigo y objetos valiosos poco voluminosos, lintema y radio de pilas secas.

· Desconectar la electricidad, el gas y el agua. No. toque los aparatos electricos si estan mojados.

· Cerrar y asegurar sus ventanas y puertas para que no puedan scr dcstruidas por vicntos fucrtcs, cI agua, objctos volantcs 0. escombros. Cerrar la puerta 0 puertas de acceso a la vivienda.

· Notificar su l1egada a la autoridad local y sus datos personales (nombrc, domicilio, lugar de origcn y personas que Ic acompafian).

· Al l1egar a su destino:

- si se aloja en albergue colectivo, respete al maximo. las normas sociales de convivencia y las instrucciones que reciba.

- sea siempre, en todo caso, solidario con los demas y cuidadoso. con los que esten a su cargo.

· No propague rumores 0 informes exagerados de los daiios.

3. DESPUES DE LA EMERGENCIA

· Autorizado el retorno a la vivienda debera tener en cuenta 10 siguicntc:

· Efectuar una inspeccion previa por si hubiera riesgo de derrumbarniento.

· Abstcncrsc dc bcbcr agua que no. rcuna todas las garantias higienicas.

· Retirar rapidamente, para su adecuada eliminacion, Ius animales muertos en la inundacion.

· Seguir rigurosamente las normas sanitarias y de higiene en la limpieza y alimentacion, dictadas por la autoridad correspondiente.

· Comenzar la limpieza po.r las zonas altas.

· Depositar en las aceras 0 calzada, sin entorpecer la circulacion, los enseres que resulten inutiles.

· Ayudar a los equipos de salvamento y limpieza en la tarea de desescombrar el tramo de via publica colindante con su vivienda.

4. RECOMENDACIONES PARA AUTOMOVILISTAS

· Informese a traves del Instituto Meteorologico 0 Proteccion Civil (telefono de emergencias 112) de los riesgos de lluvias torrenciales en las zonas a las que va a desplazarse.

· A traves de las emisoras de radio. locales pueden llegarle instrucciones acerca de posibles avenidas. Mantenga el contacto con ellas.

· Si tiene que viajar, procure circular, preferentemente, po.r carreteras principales y autopistas.

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A

DOGV - Num. 3.593

1999 09 29

16135

· Informeu-vos sobre on es troben els 1I0cs alts i com arribar-hi rapidament.

· Prepareu-vos a abandonar el cotxe i dirigiu-vos a zones mes altes:

- Si I'aigua comenca a pujar de nivell a la carretera.

- Si al creuar un corrent, I'aigua esta per damunt de l'eix 0 us

arriba mes daIt del genoll.

- Si el vehicle esta submergint-se a I' aigua i trobeu dificultats a obrir la porta, isqueu per les finestretes sense perdua de temps.

· L10cs inundats:

- No heu de creuar-Ios mai en automobil, la forca de l'aigua pot arrossegar-vos, al fer flotar el vehicle.

- Si encara podeu creuar-lo, recordeu que heu d'anar amb una velocitat curta i avancant molt lentament perque I'aigua no esguite el motor i puga parar-lo. Els frens no funeionen be si estan mullats, per tant, comproveu-los diverses vegades despres de creuar.

· No es aconsellable, encara que conegueu perfeetament el seu tracat, avancar amb cI vostre vehicle per una carrctcra inundada 0 creuar un pont ocuIt per les aigues, la for .. a de I' aigua podria arrossegar el vehicle, i fins i tot la carretera pot estar fora de servei.

· Presteu atcnci6 a les solsidcs de terra, clots, albcllons, cables de conducci6 electrics fluixos 0 enderrocats i, en general, a tots els objectes caiguts.

· Eviteu viatjar de nit, els perills s6n mes dificils de detectar.

5. TEMPESTATS

5.1. TEMPESTATS AL CAMP

· Eviteu romandre en l'alt dels tossals i no es refugieu davall d'arbres, sobre tot si estan solitaris.

· Allunyeu-vos de filats d'aram, reixes i altres objectes metal-lies.

· Si aneu conduint i us sorpren una tempestat, recordeu que un vehicle tancat pot ser un bon refugio En tot cas, disminuiu la velocitat, cxtrcmcu les prccaucions i no cs dctingucu en zones per les quais puga dise6rrer gran quantitat d'aigua.

5.2. TEMPESTATS A LA CIUTAT

· AI carrer, I'abric dcls cdificis protcgcix del rise de les dcscarregues.

· Dins de casa, cal cuidar que no es produtsquen corrents d'aire, perque aquestes atrauen els rellamps. D'aqui la recomanaci6 de tancar portes i finestres en cas de tempestat.

· Tambe conve protegir els electrodomestics, ordinadors, etc .... , desconnectant-los de la xarxa per a evitar que siguen danyats per un augment de tensi6 0 que ocasionen descarregues electriques.

III. CONVENIS I ACTES

e) CONCESSIO DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES

ConseUeria de Cultura, Educaci6 i Ciencia RESOLUCIO d'l de setembre de 1999, de fa Direccio General d'Ordenacio i Innovacio Educativa i Politica Lingiiistica, per la qual es resol la convocatoria del concurs d'ajudes economiques per a la realitzacio de projectes d'invesiigacio i innovacio educativa i desenroillamenl curricular duranl el curs academic 1999- 2000. [1999/Q8051]

Per l'Ordre de 6 d'abril de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educaci6 i Ciencia, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 27 d'abril, es convocaren ajudes economiques per a la realitzacio de projectes dinvestigacio i innovacio educativa i desenrot1lament curricular durant el CUTS academic 1999-2000.

Complits els tramits requerits en la convocatoria, una vegada transcorregut el termini d'al-legacions, estudiades i, en el seu cas,

· Conozca d6nde se eneuentran los lugares altos y c6mo llegar

hasta ellos rapidamente.

· Preparese a abandonar el coche y dirijase a zonas mas altas: - si el agua empieza a subir de nivel en la carretera.

- si al cruzar una corriente, el agua esta por encima del eje 0 Ie

llega mas arriba de la rodilla.

- si el vehiculo esta sumergiendose en el agua y encuentra dificuItades en abrir la puerta, salga por las ventanillas sin perdida de tiempo.

· Lugares inundados:

- no debe cruzarlos jamas en automovil. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el vehiculo.

- si aim puede cruzado, recuerde que debe ir con velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor y pueda pararlo. Los frenos no funcionan bien si estan mojados, por 10 tanto, compruebelos varias veces despues de cruzar.

· No es aconsejable, aunque conozea perfectamente su trazado, avanzar con su vchiculo por una carrctcra inundada 0 cruzar un puente oculto por las aguas, la fuerza del agua podria arrastrar el vehiculo e incluso la carretera puede estar fuera de servicio.

· Prcstc atcnci6n a los corrimicntos de tierra, socavoncs, sumideros, cables de conducei6n electrica flojos 0 derribados y, en general, a todos los objetos caidos.

· Evite viajar de noche, los peligros son mas dificiles de detectar.

5. TORMENTAS

5.1. TORMENT AS EN EL CAMPO

· Evite permanecer en 10 alto de las eolinas y no se refugie debajo de arboles, sobre todo si estan solitarios.

· Alejese de alambradas, verjas y otros objetos metalicos,

· Si va conduciendo y se ve sorprendido por una tormenta, rccuerde que un vehiculo eerrado puede ser un buen refugio. En todo caso, disminuya la vclocidad, extreme las prccaucioncs y no sc dctcnga en zonas por las que pueda diseurrir gran cantidad de agua.

5.2. TORMENTAS EN LA CIUDAD

· En la calle, cI abrigo de los cdificios protege del ricsgo de las descargas.

· Dentro de easa, hay que cuidar que no se produzcan corrientes de aire, pues estas atraen los rayos. De ahi la recomendaci6n de eerrar puertas y ventanas en casu de tormenta.

· Tambien conviene proteger los electrodomesticos, ordenadores, etc .... , desconectandolos de la red para evitar que sean dafiados pOI un aumento de tensi6n 0 que ocasionen descargas electricas.

III. CONVENIOS Y ACTOS

e) CONCESION DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

ConseUeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de fa Direccion General de Ordenacion e Innovacion Educativa y Politica Lingiiistica. poria que se resuelve la convocatoria del concurso de ayudas economicas para la realizacion de proyectos de investigacion e innovacion educativa y desarrollo curricular durante el curso academico 1999-2000. [1999/Q8051]

Por Orden de 6 de abril de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educaci6n y Cieneia, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 27 de abril, se convocaron ayudas economicas para la realizacion de proyectos de investigacion e innovacion educativa y desarrollo curricular durante el cursu academico 1999-2000.

Cumplidos los tramites requeridos en la convocatoria, una vez transcurrido el plazo de alegaciones, estudiadas y, en su caso, aten-

CIDAJ CEN,TR:EO·INFORMACI~ I DOCUMENTA~16

§:: I JIJ~IDI~A-ADMINlsnATlvlt

DE LA ~ENERA.LI1AlIiALENCIIIN.A