You are on page 1of 12

23 min

zapis dźwiękowy historii


w piekle
Billa Wiese

K ilka miesięcy temu Mike Dickle, z którym


pracowałem w International House of Prayer,
poprosił mnie, abym nauczał na temat piekła. Gdy
dnia, nie wiedząc o niczym, zadzwoniłem do Billa
i powiedziałem: „ Czy rozważyłbyś możliwość
przyjechania do Kansas City? Widziałem twoje
zgłębiałem ten temat, mój przyjaciel Steve Carpen- wideo i pomyślałem, że powinieneś przyjechać”.
ter podarował mi taśmę. Na taśmie znajdowało się Wierzę, że Bill i Annette są tutaj z Bożego przyka-
przesłanie Billa Wiese’a i jego żony Annette, którego zania. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia na
za chwilę wysłuchacie. Jego nauczanie wstrząsnęło temat piekła, ale co ważniejsze, usłyszycie o intym-
mną i całkowicie zmieniło sposób, w jaki walczę nej relacji z Jezusem Chrystusem i o miłości, którą
o moją rodzinę, przyjaciół a nawet ludzi, których On ma dla całego świata. Bill był w piekle. Nie
nie znam. Naprawdę tak się stało, nie przesadzam, był zwykłym obserwatorem, tak jak wielu innych
więc nie myślcie proszę, że mówię w przenośniach. ludzi w „normalnych” wizjach, lecz doświadczał
Całkowicie zmienił się sposób, w jaki patrzę na te realności piekła przez około pół godziny. Nie miał
kilka nadchodzących lat, jakie mi zostały na ziemi. żadnej nadziei na możliwość ucieczki. Bill i jego
żona są całkowicie poświęceni Jezusowi Chrystu-
Moją modlitwą jest, by Bóg uczynił taką samą sowi, pracy Bożej i prowadzeniu Ducha Świętego.
przemianę w was. Nie przesadzam, wyolbrzymiając Wy także go polubicie. Proszę powitajmy Billa i An-
znaczenie tego przesłania. nette Wiese’ów.

Bill jest chrześcijaninem. Poddał swoje (Przemawia Bill Wiese)


życie Chrystusowi w wieku 16 lat. Zna Pana od 32 To dla mnie zaszczyt być tutaj. Ta podróż
lat. Przeniósł się do Kalifornii w roku 1976 i 10 lat jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Tak jak
należał do społeczności w Costa Messa, w Kalifornii, Hal wspomniał, pracujemy jako pośrednicy handlu
gdzie pastorem był Chuck Smithi. Bill wraz z żoną nieruchomościami. Nie robimy tego dla pieniędzy,
pracują jako agenci handlu nieruchomościami. Przez ani po to żeby się utrzymać. Po prostu wiemy, że
ostatnie 15 lat, będąc w Kalifornii, Bill należał do Bóg kazał nam iść, aby powiedzieć światu o swojej
zgromadzenia i przywództwa Eagles Nest,w Oregon miłości do ludzi oraz o miejscu, do którego nie
County, gdzie usługiwał pastor, doktor Gary Green- chce, aby ktokolwiek trafił. Dlatego jesteśmy tutaj.
wald . Kilka miesięcy temu pastor Eagles Nest, nazy- Dla oszczędności czasu zamierzam przejść od razu
wany pastorem Raul, podszedł do Billa i powiedział: do mojego świadectwa. Na wstępie chciałbym coś
„ Bill, Bóg zamierza dokonać przebudzenia w wyjaśnić. W waszych umysłach mogą pojawić się
Ameryce i zacznie się to w Kansas City. On wyśle cię pewne pytania, które sam, będąc na waszym miejs-
tam, a ty powinieneś pojechać”. Bill i Annette nigdy cu, zadałbym. Na przykład: „ Skąd wiesz, że to co
w swoim życiu nie byli w Kansas City. Następnego przeżyłeś nie było po prostu snem ? Złym snem?”
Kilka uwag w tym miejscu. Po pierwsze opuściłem (Przemawia Bill Wiese)
moje ciało. Gdy wracałem, widziałem moje ciało Jestem bardzo pobłogosławiony moją żoną.
leżące na podłodze. Zatem jestem tego pewien, Naprawdę jestem wdzięczny Bogu. Jestem żonaty od
że było to doświadczenie poza ciałem. Niektórzy czterech lat, znam ją od sześciu i to było najlepszych
chrześcijanie mówią: sześć lat mojego życia. Muszę to powiedzieć, chwała
„ Ale chrześcijanin nie może opuścić swojego ciała”. Bogu. Gdy już zakończyło się moje doświadczenie,
Nie jest to jednak prawdą. W 2 liście do Koryntian chciałem przede wszystkim wiedzieć, czy istnieje w
12:2, gdy Paweł został pochwycony do trzeciego Biblii jakikolwiek przykład na to, że ktoś doświadczył
nieba, powiedział: „ Czy to w ciele było, nie wiem, piekła. Zacząłem poszukiwania i znalazłem. Wiele
czy poza ciałem, nie wiem”. Jeśli on nie wie, to znac- też słuchałem nauczania Chucka Messlera. Jest on
zy to, że jest to możliwe. W wersecie 1 powiedział znanym w kraju nauczycielem biblijnym, prawdzi-
również, że była to wizja, więc wierzę, że moje wym uczonym i on również stwierdził, że Jonasz
przeżycie możemy też tak sklasyfikować. doświadczył piekła. W Jonasza 2:2 jest napisane: „
Job 7:14 mówi „ Wtedy straszysz mnie z głębi krainy umarłych wołałem (ang. z piekła)”.
snami i trwożysz mnie widziadłami”. Dokładnie to Jonasz 2:6 mówi: „ Zawory ziemi (ang. kraty) na
samo uczynił mi Pan - zatrwożył mnie wizją. Pow- zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z
rót do „normalności” zajął mi rok czasu tzn. tyle przepaści moje życie, Panie, Boże mój”. Tak więc
czasu potrzebowałem, żeby się wyciszyć i na nowo był ktoś w Biblii, kto doświadczył piekła - Jonasz.
stać się „normalną” osobą. Byłem tak wytrącony z Ponieważ wychowywałem się w środowisku Cal-
równowagi i dotknięty przez strach, że zmieniło to vary Chapel, wiedziałem, że każde duchowe
całkowicie mój sposób zwiastowania oraz zacząłem doświadczenie przez które przechodzimy, pow-
bardzo doceniać to, co Jezus zrobił dla nas. Proszę inno znajdować się w Słowie Bożym. Wiedziałem
teraz, aby podeszła moja żona i podzieliła się z wami więc, że jeśli to czego doświadczyłem było prawdą,
tym, jak znalazła mnie w salonie, bowiem tej części to będzie to w Słowie. Zacząłem poszukiwania i
ja nie pamiętam. Chciałbym, aby powiedziała parę znalazłem w Piśmie 400 miejsc, które opisywały
słów. Dziękuję kochanie. wszystko to co i ja widziałem, słyszałem, czułem -
wszystko związane z piekłem. Tak więc wszystko,
(Przemawia żona Billa Wiese’a) o czym będę mówić, znajduje się w Biblii. Później
To było około 3:23 nad ranem, gdy się odwołam się do niektórych wersetów. Nie mogę
obudziłam. Pamiętam to, ponieważ spojrzałam wtedy zacytować wszystkich 400, ale chociaż niektóre.
na nasz cyfrowy zegar, a Billa nie było obok mnie. Odkryłem również, że istnieje 14 innych osób, które
Usłyszałam krzyki, dochodzące z naszego salonu. doświadczyły pewnej namiastki piekła. Większość
Zeszłam na dół. Ujrzałam męża, zachowującego się z nich była bliska doświadczenia śmierci, jak na
w taki sposób, jak nigdy wcześniej. Jeśli ktoś zna przykład ludzie umierający w szpitalach, którzy
Billa, to wie, że jest on bardzo ułożony, bardzo spo- powrócili.
kojny, taki wiecie ... profesjonalista. Nie jest typem Przejdźmy już do tematu. W niedzielny
człowieka egzaltowanego, choć czasami, oczywiście, wieczór byliśmy wraz z żoną na spotkaniu mod-
ekscytuje się Bogiem. Jednakże zobaczyłam go wt- litewnym. Zawsze na nie uczęszczamy wraz z
edy przerażonego, obejmującego dłońmi głowę, naszymi pastorami. Po spotkaniu wróciliśmy jak
płaczącego i krzyczącego, będącego dosłownie w zwykle do domu i poszliśmy spać. Około 3:00 nad
szoku. Leżał w pozycji embrionalnej na podłodze sa- ranem zostałem zabrany do piekła. Nie wiedziałem
lonu. Nie wiedziałam co robić. Myślałam, że dostał jak się tam dostałem. Pan wyjaśnił mi to dopiero,
ataku serca. Zaczęłam się modlić, a on wykrzyknął: kiedy wróciłem. Po prostu znalazłem się jakby w
„ Pomódl się, aby Pan zabrał to z mojego umysłu! celi więziennej - takiej zwykłej celi, jaką każdy z
Pan zabrał mnie do piekła. Czuję, jakby moje ciało nas może sobie wyobrazić - z dużymi szorstkimi
umierało, nie potrafię tego znieść”. Zaczęłam sie kamiennymi ścianami i kratami (w drzwiach).
więc o niego modlić i w ciągu dziesięciu, dwudziestu Jeszcze nie wiedziałem dokładnie gdzie jestem,
minut zaczął się uspokajać. Znajdował się dosłownie ale to co wiedziałem to to, że jest ekstremalnie, ok-
w stanie szoku. Mój mąż wyglądał jak ktoś, kto ropnie gorąco. Nie mogłem w to uwierzyć, że żywy
był w Wietnamie i przeżywał to jeszcze raz lub jak przebywałem w tej celi. Czułem, że powinienem
osoba, która doświadczyła okropnego wypadku i się rozsypać z powodu gorąca, lecz ciągle żyłem.
przeżywała go na nowo. To nie był ktoś, kto miał zły Przez pewien czas w pomieszczeniu było światło.
sen i obudził się. Chciałam o tym zaświadczyć. Wierzę, że Pan był przez chwilę obecny, abym lepiej
mógł obejrzeć otoczenie. Po około minucie zapadła wiedziałem, że zostały do mnie przydzielone, aby
ciemność. mnie torturować. W piekle były rzeczy, o których
W Izajasza 24:22 jest napisane: „ I będą zebra- skądś wiedziałem, ale nie wiem skąd. Po prostu
ni razem jak więźniowie w lochu, i będą zamknięci w wiedziałem. Jest tak dlatego, że w piekle twoje
więzieniu”. Przypowieści Salomona 7:27: „ Jej dom zmysły są bardziej bystre. Jesteś świadomy większej
- to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór ilości rzeczy, niż żyjąc na ziemi w ciele. Byłem
śmierci”. świadomy odległości, czasu i tym podobnych rzeczy
Komory oznaczają pomieszczenia. Piekło składa się o wiele bardziej, niż żyjąc tutaj. Jedną z rzeczy, którą
z cel więziennych, komór i dołów ognia oraz wiel- wiedziałem (nie wiem jak), było to, że te stworze-
kich obszarów ognia. W tym momencie byłem w nia były przydzielone do mnie, aby mnie wiecznie
celi więziennej. Jest taki werset w księdze Jonasza torturować.
2:6, który brzmi: „ Ziemia ze swoimi kratami była w Leżałem na podłodze w celi i absolutnie nie
około mnie na zawsze” (dosł.). W księdze Joba 17:16: miałem siły w ciele. Zastanawiałem się: „Dlaczego
„ Zejdą za kraty dołu”. Wszystko, co widziałem, było ledwo mogę się ruszyć, co jest ze mną nie tak?”.
w Słowie. O kamieniach wspomina Izajasz 14:20. Byłem całkowicie wyczerpany i świadomy braku
Więc znalazłem się w celi, a w niej wraz ze mną były siły. Leżąc tam, byłem bez nadziei. Nagle jeden z de-
4 stworzenia. W tym momencie nie wiedziałem, że monów po prostu chwycił mnie i rzucił mną o ścianę,
były to demony, gdyż trafiłem tam jako osoba niez- jak szklanką. Następnie z łatwością podniósł mnie
bawiona. Bóg wymazał z mojego umysły fakt, że (albo ja byłem tak lekki albo on był tak silny) i rzucił
byłem chrześcijaninem. Nie rozumiałem dlaczego, jeszcze raz o ścianę, a wtedy każda kość w moim
lecz wyjaśnił mi to w drodze powrotnej. Tak więc ciele złamała się. Odczuwałem potworny ból, więc
nie zdawałem sobie sprawy, kim były te stworzenia, po prostu leżałem na ziemi i wołałem o miłosierdzie,
ale były ogromne. Miały 12 lub 13 stóp wysokości. lecz te stworzenia nie miały miłosierdzia, w ogóle
Jedno z nich zobaczycie na wideo. nie miały miłosierdzia!
Jest pewien człowiek, który podobnie jak ja, był Wtedy jeden demon podniósł mnie a drugi,
wciągany za kraty piekła i widział tego samego de- swoimi ostrymi jak brzytwa pazurami, pociął moje
mona. Człowiekiem tym jest Kenneth Hagin i jego ciało na strzępy. Pokaleczył je, w ogóle nie dbając o
świadectwo usłyszycie za chwilę. Kenneth widział ciało, które Bóg w tak wspaniały sposób ukształtował.
tego samego demona, którego ja widziałem. Zobac- Demony tak bardzo mnie nienawidziły, że aż się
zycie jak ten demon wyglądał na kasecie wideo. To temu dziwiłem: „Dlaczego ciągle jeszcze żyję, dlac-
jest naprawdę dobry jego obraz. Zwróćcie uwagę zego przeżywam to?”. Nie rozumiałem dlaczego
na moment gdy mężczyzna jest wciągany za kraty nie umieram. Moje ciało było bezwładne niczym
piekła. To jest świadectwo Kennetha Hagina. (prz- wstążka i nie było w nim krwi, ani wody. Życie jest
yp. Tłum.: W czasie wykładu Bill wyświetlał film i we krwi, dlatego nie ma życia w piekle. Nie ma tam
tutaj o nim wspomina) W każdym razie wszystkie st- również wody. W Izajasza 14:9-10 jest powiedziane:
wory miały łuski. Ten pierwszy miał łuski na całym Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by
ciele, gigantyczne szczęki, szpony wysunięte do pr- wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie
zodu oraz ogromne zęby i zapadnięte oczy. Ten drugi budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi,
wyglądał zupełnie inaczej - miał wszędzie płetwy, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów.
cienkie jak ostrze brzytwy. Miał długie ramiona i Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do cie-
nieproporcjonalne stopy. Całe jego ciało było zde- bie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś!
formowane, poskręcane i nie miało proporcji, żadnej Psalm 88:5 Zaliczono mię do tych, co zstępują do
symetrii. Jedno ramię dłuższe od drugiego. Stworze- grobu, Stałem się jak człowiek bez siły. My wiemy,
nia te wyglądały dziwacznie, wyglądały strasznie... i że diabeł ma siłę. Nawet historia o Gerazeńczyku,
były potężne! Cały czas bluźniły Bogu, przeklinały który chodził po grobowcach, pokazuje to: Marek
Boga. Zastanawiałem się: „Dlaczego tak bardzo 5:1-4 “I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy
nienawidzą Boga?” Wtedy zwróciły swoją uwagę Gerazeńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto
na mnie i poczułem tą samą nienawiść skierowaną wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez
do mnie. Pomyślałem: „Dlaczego mnie nienawidzą, ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w
nic im nie uczyniłem”. Lecz one nienawidziły mnie grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami
nienawiścią, jakiej nigdy nie doświadczyłem na zi- związać, gdyż często, związany pętami i łańcuchami,
emi, w sposób wykraczający ludzkie możliwości zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go
by nienawidzić. Nienawidziły mnie całkowicie i poskromić.” Nie mogli go związać, gdyż zrywał
łańcuchy. To był człowiek, mający demoniczną Psalm 74:20 mówi: “Pomnij na przymierze,
siłę w sobie. Rozumiem, że była to siła 1000 razy Gdyż mroczne zaułki ziemi pełne są gwałtu. “
większa od siły człowieka. Tak więc, nawet gdybym Jest to tak straszne miejsce, które człowiek
posiadał swoje naturalne siły, nie mógłbym pokonać w piekle musi znosić. Musisz znosić wszystkie te
tych demonów w żaden sposób. Całkowicie byłem rzeczy!
zdany na ich miłosierdzie, którego w ogóle nie posi- Bóg uczynił ludzkość najwyższą formą st-
adali. Zapach tych demonów i zapach piekła były worzenia, a demony są najniższą formą. Jako ludzie
tak potworne, że nawet nie potrafię tego opisać. Ale ciężko pracujemy by iść przez życie. Udoskonalamy
spróbuję. To było tak jakby połączyć razem zapach się, studiujemy i czynimy wiele innych rzeczy. W
spalonego ciała i siarki. Zapach demonów był jak ot- piekle twoje życie jest poddane demonom - stworze-
warta rana, zakopane zepsute mięso lub zepsute jaja, niom, których iloraz IQ wynosi zero. Całkowici ig-
mleko i wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. noranci. Wszystko co potrafią to nienawidzić Boga,
Teraz to pomnóżcie 1000 razy! Ten smród dostaje się nienawidzić ciebie i torturować. Tak wiodą swoje
do nosa i tym się oddycha. Jest on tak toksyczny, że życie i nic nie możesz zrobić w związku z tym.
gdybyś powąchał go będąc w tym ciele, mógłby cię Pismo mówi również o upokorzeniu, jakie musisz
zabić. Zastanawiałem się: „Jak to jest, że żyję po- znosić. „To że tak wygląda moje życie i nie mogę
mimo tego zapachu, on przecież jest tak okropny?” tego powstrzymać”.
Lecz ty, będąc tam nie umierasz i musisz temu stawić W Izajasza 5:13-14 czytamy: “Dlatego mój
czoła. Bluźnierstwa, którymi demony przeklinały lud pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie, jego szla-
Boga, są wspomniane w Ezekiela 22:26: “Jestem chetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z
wśród nich zbezczeszczony. Jej kapłani gwałcą mój pragnienia. Dlatego piekło rozwarło swoją gardziel
zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniają i nad miarę rozdziawiło swoją paszczę, i wpadnie
świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co w nie jego przepych i zgiełkliwe pospólstwo, i ci,
nieczyste, a co czyste. Zamykają swoje oczy przed którzy się w nim weselą.”
swoimi sabatami tak, że jestem wśród nich zbezcz- Izajasza 57:9-16: “Schodziłaś także z ole-
eszczony.” jkiem do Molocha i brałaś z sobą rozmaite maści,
Przekleństwa, poniżający wulgarny język wysyłałaś swoich posłańców w dalekie strony i
i bluźnierstwa. Męczarnie, jakich doznawałem, są kazałaś im zejść aż do krainy umarłych. Chociaż
wspomniane w 5 Mojżeszowej 32:22-24: “Gdyż byłaś zmęczona swoją długą wędrówką, jednak nie
ogień zapalił się przez gniew mój i płonie do głębin mówiłaś: Daremny trud. Odkrywałaś w sobie dość
podziemi. Trawi ziemię wraz z plonem jej, wypala sił żywotnych, dlatego nie zaprzestałaś. Przed kim
posady gór. Zgarnę na nich nieszczęścia, strzały moje drżałaś i kogo się bałaś, że stałaś mi się niewierną
na nich zużyję. Będą wyczerpani głodem, strawieni i nie pamiętałaś o mnie, i nie wzięłaś sobie tego do
gorączką i jadowitą zarazą. Wypuszczę na nich kły serca? Czy nie jest tak? Ponieważ milczałem - i to od
zwierząt. Wraz z jadem tych, co pełzają w prochu.” dawien dawna dlatego nie bałaś się mnie. Ja ujawnię
Zatem fragment ten dotyczy osób twoją sprawiedliwość i twoje uczynki, które ci nic
znajdujących się w piekle. 2 Samuel 22:6 mówi: nie pomogą. Gdy będziesz krzyczeć, nie wybawią cię
“Więzy grobu spętały mnie, pochwyciły mnie sidła twoje ohydne bożki! Wiatr je wszystkie uniesie, za-
śmierci.” bierze powiew. Lecz kto na mnie polega, odziedzic-
W Micheasza 3:2 znajduje się interesujący zy ziemię i posiądzie moją świętą górę. I powiedzą:
werset o wodzach Izraela, którzy uciskali prostych Torujcie, torujcie, prostujcie drogę! Usuńcie zawadę
ludzi: “Lecz wy nienawidzicie dobrego, a miłujecie z drogi mojego ludu. Bo tak mówi Ten, który jest
złe. Zdzieracie z nich skórę i mięso z ich kości.” Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego
To właśnie czynili Żydom. To się działo w imię jest “Święty”: Króluję na wysokim i świętym
rzeczywistości. Skąd wziął się pomysł, aby robić taką miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony
rzecz. Wziął się z piekła. To jest to, co robią demony. i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i
A co z miłosierdziem? Miłosierdzie istnieje tylko w pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę
niebie, miłosierdzie pochodzi od Boga. Diabeł nie spór i nie na zawsze się gniewam, w przeciwnym ra-
zna żadnego rodzaju miłosierdzia. Jest całkowicie zie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które
temu przeciwny. Ja sam stworzyłem.”
Psalm 36:5 “Panie! miłosierdzie twoje nie- Ezechiela 32:24 “Tam jest Elam i cała jego
bios sięga, prawda twoja aż pod obłoki.” Zdecy- ludność dokoła jego grobu - wszyscy pobici, sami
dowanie nie ma tego w piekle. tacy, co padli od miecza, którzy jako nieobrzezani
zeszli do podziemnej krainy; dawniej szerzyli pos- panuje strach nie do opisania. Zapewne, w swoim
trach w krainie żyjących, a teraz znoszą zniewagę życiu zdarzyło się wam oglądać jakiś horror. Czy
wraz z tymi, którzy zstąpili do grobu.” pamiętacie strach, który wtedy odczuwaliście? Jeśli
I tak dalej, i tak dalej. To jest straszna rzecz znaleźć możecie przypomnieć sobie tę chwilę i strach, który
się pod panowaniem takich stworzeń, które nie mają wtedy odczuwaliście pomnożyć co najmniej tysiąc
jakiegokolwiek miłosierdzia. razy, to wtedy możecie wyobrazić sobie strach,
który jest w piekle. Osobiście wiem coś na temat
(Ciemność i krzyki w piekle) strachu. Pewnego razu, gdy byłem bardzo młody,
Leżałem w celi i było strasznie ciemno. serfowaliśmy na desce w Coco na Florydzie. W
Mam na myśli ciemność, której nigdy wcześniej pewnej chwili otoczyła nas grupa rekinów. Do mnie
nie doświadczyłem – ciemność czarną jak smoła! podpłynął rekin tygrysi o długości 9 stóp, uderzył
Bywałem czasem głęboko w jaskiniach i kopalniach moją deskę w połowie długości, chwycił moją
żelaza w Arizonie. Ale w piekle była ciemność, której nogę i zaczął ciągnąć pod wodę. Moja noga była w
nie można sobie wyobrazić. Próbowałem się czołgać. szczękach tego gigantycznego rekina! Nie byłem
Na pozór pozwolono mi się czołgać. Pamiętałem wtedy chrześcijaninem. To stało się zanim jeszcze
gdzie były drzwi i czołgałem się w ich kierunku zostałem zbawiony. W pewnym momencie rekin
wyczuwając drogę. Po chwili wydostałem się na puścił mnie. Wiem, że Bóg otworzył jego paszczę.
zewnątrz celi i popatrzyłem przed siebie. Wszędzie Jednak w ciągu tych paru chwil, strach, który mnie
panowała ciemność. Usłyszałem krzyki ludzi - mili- schwytał, był całkowicie zniewalający.
ardy ludzi krzyczało w tym miejscu. Wiedziałem, Nie wiem czy ktokolwiek z was widział
że były ich miliardy, bo było strasznie głośno. Jeśli „Szczęki” i pamięta jeszcze ten stary film. Ale on
wcześniej słyszałeś kogoś krzyczącego, to wiesz jest niczym, w porównaniu z tym, co ja przeżyłem
jak dokuczliwe to jest. Jeśli słyszysz miliardy ludzi naprawdę! Strach był przerażający! Chłopakowi,
krzyczących na raz to nie trudno sobie wyobrazić, który surfował obok mnie - kilka stóp ode mnie,
jaki to ma wpływ na umysł. Nie można tego znieść! rekin oderwał nogę. Gdy wyciągnięto go na plażę,
Chociaż zatykasz uszy i tak jest głośno. Te dźwięki są krew była wszędzie, on krzyczał i nie miał nogi. Ro-
tak przenikające, że nie możesz od nich uciec. Ogar- zumiem więc co to jest strach, lecz ten strach był
nia cię strach, który jest nie do zniesienia! Wszystko absolutnie niczym w porównaniu ze strachem, który
jest zdominowane przez strach w tamtym miejscu. odczuwałem w piekle. Nie ma żadnego porównania.
Nie ma tam Bożej obecności, więc strach, udrękę i Myślę, że największe lęki, których doświadczamy
ciemność trzeba znosić samemu. Jest tak ciemno, że na ziemi są niczym w porównaniu z tymi, których
nie widzisz niczego, nawet nie możesz dostrzec tego, musimy doświadczać w piekle. Są to tylko niektóre
co jest przed tobą. Pismo mówi o tej ciemności w z rzeczy, które musimy znosić w piekle.
Psalmie 88:7: “Umieściłeś mnie w najgłębszym dole, Izajasz 24:17 mówi: “Groza i przepaść, i
w ciemnościach, w głębinach.” pułapka na ciebie, mieszkańcu ziemi! I będzie tak,
Objawienie 16:10 “A piąty wylał czaszę że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpad-
swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo nie w przepaść, a kto wyjdzie z przepaści, uwikła
jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a
języki. “ ziemia zadrży w posadach.”
Judy 1:13 “Wściekłymi bałwanami mor- Pewien człowiek - Ted Couple dokonał
skimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi prezentacji w programie „Night Line” półtora roku
się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki temu. Odwiedził on kilka więzień w naszym kraju i
najgęstsze ciemności.” Czy wiecie, że ciemność w jednym z nich spędził noc. Nie mógł nadziwić się,
może być tak gęsta, że aż można jej dotknąć? Wspo- że było tam bardzo głośno, tak głośno, że aż nie mógł
mina o tym Pismo, w 2 Mojżeszowej 10:21. “Rzekł spać. Każdy krzyczał z całych sił. On opowiadał o
więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku tym w telewizji i był zaskoczony tym, jak ludzie
niebu i nastanie nad całą ziemią egipską ciemność mogą krzyczeć przez całą noc. Skoro więc nawet
tak gęsta, że będzie można jej dotknąć.” Ciemność w naszych ziemskich więzieniach ludzie krzyczą, o
można poczuć. ileż bardziej w piekle.
Job 18:14 mówi o losie nieprawych ludzi,
(Strach w piekle) którzy odrzucają Pana. “Wyrwany ze swego namio-
Muszę wam powiedzieć, że oprócz tych tu, w którym czuł się bezpieczny, zostaje zapędzony
wszystkich rzeczy, o których wspomniałem, w piekle do Króla Strachów.”
Diabeł zdecydowanie jest królem strachu. krzyki i męczarnie. A co gorsza - nigdy, przenigdy
nie możesz się stamtąd wydostać! W Izajasza 57:21
(Spustoszenie w piekle) jest napisane: Nie mają pokoju bezbożnicy - mówi
Znajdowałem się teraz poza celą i patrzyłem mój Bóg.
w pewnym kierunku. Po krótkiej chwili dostrzegłem W piekle jesteś również nagi. Jest to kolejna
płomienie ognia, znajdujące się około 10 mil ode rzecz, którą musisz znosić - wstyd. W Słowie jest
mnie. Wiedziałem, że było to 10 mil i że dół ognia wiele wersetów, mówiących o wstydzie w grobie.
rozciągał się na 3 mile. Płomienie rozświetlały hory- Ezekiel 32:24 “Tam jest Elam i cała jego
zont wystarczająco, by móc przyjrzeć się chociaż ludność dokoła jego grobu - wszyscy pobici, sami
trochę krajobrazowi piekła. tacy, co padli od miecza, którzy jako nieobrzezani
Ciemność była tak wielka, że pochłaniała zeszli do podziemnej krainy; dawniej szerzyli pos-
każde światło, lecz te płomienie wystarczyły, by trach w krainie żyjących, a teraz znoszą zniewagę
dostrzec chociaż trochę na horyzoncie. Wszystko wraz z tymi, którzy zstąpili do grobu.”
było brunatne i spustoszone. Ani jednego zielonego Job. 26:6 “Odkryta jest przed nim kraina
listka, żadnego życia w jakiejkolwiek formie. Tylko umarłych i nie ma okrycia miejsce zagłady.” To
kamienie, proch i czarne niebo. Smog na horyzoncie. oznacza, że Bóg widzi piekło. Ma możliwość, aby je
Płomienie sięgały na tyle wysoko, że można je było obserwować. W piekle jesteś nagi - to kolejna rzecz
zobaczyć. przez którą musisz przejść.
W 5 Mojżeszowej 29:22 jest napisane: “Cała
jej gleba jest siarką, solą i pogorzeliskiem. Nie będzie (Susza)
obsiewana, nic na niej nie wyrośnie, nie wzejdzie na W piekle nie ma w ogóle wody ... żadnej
niej żadna trawa. Będzie jak zwaliska Sodomy i Go- wody. Nie ma wilgoci w powietrzu i żadnego rodzaju
mory, Admy i Seboim, które Pan obrócił w gruzy w wody. Jest tak sucho, że desperacko pragniesz kropli
swoim gniewie i zapalczywości.” wody. Chociaż jednej. Dokładnie jak we fragmencie
W piekle nie ma w ogóle życia. Dziwnie jest z Ew. Łukasza 16:23-24. “A gdy w krainie umarłych
przebywać w świecie, w którym nie ma życia. Na zi- cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka
emi możemy cieszyć się drzewami, świeżym powi- Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał
etrzem, jednak w piekle nic takiego nie ma. Wszyst- i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i
ko jest absolutnie martwe. poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w
wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym
(Upał) płomieniu. “
Upał był tak intensywny, że nie można tego Bogacz pragnął, aby Łazarz umoczył ko-
opisać. W 5 Mojżeszowej 32:24 czytamy: “Będą niec swego palca w wodzie i dał mu chociaż jedną
wyczerpani głodem, strawieni gorączką i jadowitą kroplę. Ta jedna kropla jest tak bardzo cenna, lecz
zarazą. Wypuszczę na nich kły zwierząt wraz z jadem nigdy, nigdy tej jednej kropli nie otrzymasz. Ciężko
tych, co pełzają w prochu.” sobie wyobrazić, jak suche usta można mieć. Jeśli
Judy 1:7 “Tak też Sodoma i Gomora i okolic- jesteś w stanie wyobrazić sobie bieg w maratonie,
zne miasta, które w podobny do nich sposób oddały mając watę w ustach, która tam pozostaje przez cały
się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu czas, to jest to coś podobnego. Tak sucho. Desper-
cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecz- acko pragniesz kropli wody!
nego za to.” Kolejną rzeczą, którą widzimy w tym frag-
Psalm 11:6 “Na bezbożnych zsyła deszcz mencie jest wielka przepaść pomiędzy rajem i
rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest piekłem. Bogacz widział Abrahama z bardzo dale-
udziałem ich. “ ka. Jak w naturalny sposób bogacz mógł rozpoznać
Takie rzeczy mają miejsce w piekle. Jest Abrahama i Łazarza? Po pierwsze on nigdy nie
tam potwornie gorąco. Wszystkie te rzeczy pow- spotkał Abrahama, a po drugie w jaki sposób mógł
inny cię zabić, ale ty od tego nie umierasz. Musisz rozpoznać kogoś z tak daleka. Było tak dlatego, że
znosić te wszystkie rzeczy. Będąc tam marzyłem będąc w piekle niektóre rzeczy po prostu wiesz.
o pokoju w umyśle, chciałem uciec od krzyków, Masz poznanie głębokości, odległości itp.
chciałem wydostać się stamtąd! Tak jakbyś chciał Jeden z demonów znowu pochwycił mnie,
wrócić do domu po ciężkim dniu pracy, kiedy mar- wciągnął z powrotem do celi i na nowo zaczął
zysz po prostu o wyciszeniu umysłu. A w piekle jest torturować. Naprawdę nie znoszę o tym mówić,
to niemożliwe, po prostu musisz znosić te wszystkie ponieważ nie chcę na nowo przeżywać tego cierpie-
nia. Zaczęli miażdżyć mi czaszkę. Jeden z demonów to po Dniu Sądu, lecz na razie piekło znajduje się
porwał mnie i próbował zmiażdżyć moją głowę. wewnątrz ziemi.
Krzyczałem i błagałem o miłosierdzie, lecz nie było
miłosierdzia. W tym samym czasie wszyscy chwy- (Demony)
cili mnie za ręce i nogi, i próbowali mi je wyrwać. Znajdowałem się obok dołu ognia i widziałem
Myślałem: „Nie wytrzymam tego, nie wytrzymam wszystkie te demony ustawione wzdłuż ścian. Miały
tego”. one kształty i rozmiary, jakie tylko można sobie
wyobrazić i były niesamowicie brzydkie. Były to st-
(W pobliżu dołu) worzenia duże i małe, poskręcane i zdeformowane.
Nagle coś mnie pochwyciło i wyciągnęło z Były tam również gigantyczne pająki – niesamo-
celi. Teraz wiem, że to był Pan, ale wtedy tego nie wicie ogromne pająki (wysokie na 5 stóp), szc-
wiedziałem. Znajdowałem się tam jako osoba niez- zury, węże i robaki. Biblia mówi o robakach, które
bawiona (tak jakbym nigdy nie zaakceptował Pana), „okrywają” człowieka (Izajasz 14:11).
więc nic nie wiedziałem o Bogu. Zostałem post- Wszędzie w piekle są różnego rodzaju
awiony w pobliżu dołu z ogniem, który widziałem obrzydliwe stwory, które są przykute do ścian.
wcześniej. Stałem obok tego dołu, poniżej piec- Zastanawiałem się dlaczego te wszystkie stworze-
zary, która wyglądała jak wielka jaskinia z tunelem nia są przykute do ścian. Nie rozumiałem tego,
ku górze. Stojąc w pobliżu tego dołu, mogłem ale w księdze Judy 1:6 istnieje werset na ten temat
zobaczyć poprzez płomienie ludzi krzyczących w Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla
ogniu, wołających o miłosierdzie! Ludzie ci płonęli! nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzy-
Wiedziałem jedno - nie chcę tam trafić. Ból którego ma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień
już doświadczyłem był wystarczająco wielki, lecz sądu; Możliwe, że to właśnie widziałem - nie wiem,
gorąco bijące od płomieni było gorsze. Ci ludzie ale na to wyglądało. Byłem zadowolony, ponieważ
błagali by się wydostać. Wokół krawędzi dołu były nie chciałem, aby się do mnie dobrały. Wszystkie
ustawione wielkie stwory i gdy ludzie próbowali się z pasją mnie nienawidziły! To była kolejna rzecz,
wydostać, spychali ich z powrotem do ognia i nie której nie rozumiałem. Te demony nie były tylko
pozwalali wyjść. Pomyślałem: „Och, to miejsce jest kreaturami, ale miały w sobie nienawiść do rodzaju
tak okropne, tak okropne i straszne”. ludzkiego. Cieszyłem się więc, że są przykute do
Wszystko o czym dotychczas mówiłem - ścian.
wszystkie te rzeczy dzieją się w tym samym czasie: W pewnej chwili zacząłem wznosić się
jesteś spragniony, głodny i wycieńczony. Również tunelem do góry i opuszczać płomienie. Wkrótce
nie śpisz. Potrzebujesz snu tak jak teraz. Twoje ciało zrobiło się ciemniej, ale mogłem widzieć wszystkie
potrzebuje snu. te demony stojące wzdłuż ścian. Miały one ogromną
Objawienie 14:11 mówi: “A dym ich męki moc. Myślałem sobie: „Kto mógłby pokonać te st-
unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytch- worzenia? Nikt nie jest w stanie z nimi walczyć”.
nienia we dnie i w nocy...” Pomimo tego, że z ich strony nic mi nie groziło,
Nigdy nie idziesz spać. Czy możesz sobie wyobrazić, ogarnął mnie strach tak potworny, że nie mogłem go
jak to jest nie spać? już dłużej znieść.
W piekle absolutnie nie ma wody. Zachari-
asza 9:11 mówi: “..Wypuszczę na wolność twoich (Bez nadziei)
więźniów z cysterny bez wody.” Wiedziałem, że piekło Dla mnie najgorszą rzeczą w piekle, gorszą
jest umieszczone w centrum ziemi. Tam właśnie się nawet niż tortury, była świadomość, że na ziemi
znajduje, w centrum ziemi. Miałem zrozumienie, że toczy się normalne życie i że ludzie na górze -
znajduję się na głębokości około 3700 mil wewnątrz większość z nich - nie ma pojęcia, że świat na dole
ziemi. Wiemy, że średnica ziemi wynosi około 8000 istnieje! Ludzie ci nie wiedzą, że świat na dole jest
mil. Połowa z tego to byłoby 4000. Znajdowałem się rzeczywisty i że miliardy ludzi tam cierpi i błaga
3700 mil w dół. W Efezjan 4:9 jest napisane, że Jezus chociaż o jedną szansę, aby się stamtąd wydostać.
zstąpił do podziemi. W 4 Mojżeszowej 16:32 jest na- Lecz nigdy nie otrzymają takiej szansy i są na sie-
pisane: “Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła bie wściekli, że na ziemi nie wykorzystali okazji,
ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały aby przyjąć Jezusa. Utknęli tam na zawsze! To jest
ich dobytek.” Oto gdzie piekło jest w tej chwili. właśnie najgorsze w piekle - że nie ma absolutnie
Później śmierć i piekło zostaną wrzucone do jeziora żadnej nadziei na wydostanie się! Pomyślałem o
ognistego, w ciemnościach zewnętrznych. Stanie się mojej żonie. Nigdy się z nią nie spotkam! Zawsze
jej mówiłem: „ gdybyśmy kiedykolwiek zostali ro- powiedzieć Panu, On mi odpowiedział. Chyba
zdzieleni, przez jakiekolwiek trzęsienie ziemi lub nawet nie zapytałem głośno. Po prostu pomyślałem
coś strasznego, dostanę się do ciebie. Znajdę cię. o tym, a On mi odpowiedział. Powiedziałem: „Panie,
Dotrę do ciebie, jeśli kiedykolwiek się rozdzielimy”. dlaczego posłałeś mnie do tego miejsca? Dlaczego
Lecz stąd nie mogłem do niej dotrzeć. Nie będę mógł posłałeś mnie tutaj?” Odpowiedział mi: „Ponieważ
jej nigdy zobaczyć. Nigdy nie będzie miała pojęcia ludzie nie wierzą, że to miejsce istnieje. Nawet niek-
gdzie jestem, a ja nigdy nie będę miał możliwości, tórzy z moich ludzi nie wierzą, że to miejsce jest
aby z nią porozmawiać. Ta myśl całkowicie mnie rzeczywiste”. Byłem zszokowany tym stwierdze-
dołowała! Nigdy nie będę mógł z nią porozmawiać, niem. Myślałem, że każdy chrześcijanin wierzy
dostać się do niej, a ona nie będzie wiedziała gdzie w piekło. Lecz nie wszyscy wierzą w dosłownie
jestem i co gorsza, nie ma żadnej nadziei, żeby się to płonące piekło. Powiedziałem Panu „dlaczego mnie
kiedykolwiek zmieniło! wybrałeś?”, lecz On nie odpowiedział. Nie mam
Rozumiecie ... z piekła nigdy się nie wy- pojęcia dlaczego mnie wybrał, abym tam trafił. Jest-
chodzi, nigdy! Widzicie, na ziemi zawsze jest em najmniej odpowiedni, aby tam iść. Moja żona i ja
nadzieja. Nawet ludzie będący w obozach koncen- nienawidzimy złych filmów. Nienawidzimy wszyst-
tracyjnych mieli nadzieję na wydostanie się stamtąd kiego co złe. Ja nawet nie specjalnie lubię lato, gdy
lub ostatecznie na śmierć. Lecz nigdy na ziemi nie jest wyższa temperatura, ponieważ jest wtedy więcej
doświadczyliśmy całkowicie beznadziejnej sytuacji. sprośności, brudu i nieporządku, a ja tego nie lubię.
W Izajasza 38:18 jest napisane: „Nie oczekują Nie lubię brudu i nieporządku. Kocham porządek
twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu.” i doskonałość. Jednak Jezus nie odpowiedział na
Żadnej nadziei! moje pytanie. Powiedział mi: „ Idź powiedz im, że
nienawidzę tego miejsca. Nie jest moim pragnien-
(Jezus się pojawia) iem, by którekolwiek z moich stworzeń trafiło do
W tym czasie gdy wznosiłem się tunelem, tego miejsca, ani jedno! Nie uczyniłem tego dla
byłem owładnięty strachem, beznadziejnie zgubio- człowieka. To zostało stworzone dla diabła i jego
ny i lękałem się demonów. Nagle, po prostu nagle, aniołów. Musisz iść i im powiedzieć! Dałem ci usta.
pojawił się Jezus! „Chwała Panu” - Jezus się pojawił! Idź i powiedz im”.
Jasne światło rozświetliło to miejsce. Widziałem ty- Pomyślałem: „Ależ Panie, oni nie będą chcieli mi
lko Jego kontur - kontur człowieka. Nie mogłem wierzyć. Pomyślą, że jestem szalony albo że to był
dostrzec jego twarzy, była tak jasna. Patrzyłem ty- zły sen”. Czy Ty byś tak nie pomyślał na moim miejs-
lko w kierunku światła i widziałem zarys Jezusa. cu? Gdy tylko to pomyślałem, Pan odpowiedział:
Padłem na kolana. Nie mogłem robić nic innego jak „To nie jest twoje zadanie by ich przekonywać. To
tylko uwielbiać go. Byłem tak wdzięczny. Sekundę zadanie Ducha Świętego! Ty idź i mów! Nie musisz
wcześniej byłem stracony na zawsze, a teraz na- się martwić i bać, co ludzie o tobie pomyślą. Musisz
gle zostałem wyrwany z tego miejsca, ponieważ po prostu iść i to czynić, i pozwolić aby Bóg uczynił
już poznałem Jezusa. Tamci ludzie nie mogli się resztę.” Wewnątrz powiedziałem: „Tak Panie!
wydostać, lecz ja mogłem, gdyż byłem zbawiony! Oczywiście - muszę iść i powiedzieć im”. Zapytałem
Wiedziałem i zrozumiałem, że nie było sposobu, aby również: „Panie, dlaczego oni tak mnie nienawid-
się wydostać z piekła. Tylko dzięki Jezusowi można zili?” Odpowiedział: „Ponieważ zostałeś stworzony
uniknąć tego strasznego miejsca! On jest jedyną na moje podobieństwo, a oni nienawidzą mnie”.
drogą, aby uchronić nas od trafienia tam! Prawdą jest Diabeł nie może nic uczynić przeciwko Bogu. Nie
Jezus. On jest prawdą! może zranić Boga, ale może zranić Jego stworzenie.
W Objawieniu 1:6 Jan napisał, że gdy był w Dlatego diabeł nienawidzi ludzi i zwodzi ich, by
niebie widział Jezusa. Jego oblicze było jak jaśniejące trafili do piekła. Dlatego również sprawia choroby
słońce w pełni. Gdy go ujrzał, padł na kolana jak i robi wszystko co tylko może, aby zranić Boże st-
martwy. Tak i ja uczyniłem. Czułem się u Jego stóp worzenie.
jak martwy człowiek. Możecie sobie wyobrazić, że
miałem miliony pytań, które chciałem zadać, lecz (Pokój Boży)
będąc tam, wszystko co mogłem uczynić to chwalić Następnie Pan napełnił mnie swoimi
Go i uwielbiać Jego Święte Imię, i dziękować Mu za myślami. Pozwolił mi dotknąć nieco swojego serca i
to od czego nas zbawił. poczuć odrobinę Jego miłości do ludzi. Możecie mi
Gdy się już trochę opanowałem, na tyle nie wierzyć, ale nie byłem w stanie tego wytrzymać.
by zacząć formować swoje myśli, które chciałem To uczucie było zbyt potężne i żaden człowiek nie
mógłby go znieść. dla nas niczym! Wtedy odwaga we mnie wzrosła.
Dobrze wiecie, jak my ludzie potrafimy Gdy patrzyłem na te stworzenia miałem ochotę
kochać swoje żony lub dzieci. Jednak miłość, którą powiedzieć: „Wy stwory, gdzie są ci co mnie tor-
posiadamy, nie może równać się nawet w najm- turowali, co chcieli mnie rozerwać na strzępy?
niejszym stopniu z miłością, jaką Bóg ma dla nas. Chodźcie, chodźcie teraz!” Może trochę moja
Jego miłość jest nieskończenie większa od naszej cielesność się podniosła, ale wiecie, myślałem:
miłości i zdolności do kochania. Dokładnie tak jak „Jezu załatw ich”.
jest napisane w Efezjan 3:19: „ ... i mogli poznać
miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie (Opuszczając piekło)
poznanie...” Miłość Chrystusowa tak bardzo prze- Gdy opuściliśmy to miejsce, wznieśliśmy
kracza poznanie, że nawet nie można tego pojąć! Nie się ponad powierzchnię ziemi. Wznieśliśmy się,
mogę pojąć, jak bardzo On kocha ludzkość. Umarł ponieważ wciąż byliśmy w tunelu. Po pewnym
za każdą osobę, by nie musiała znaleźć się w tym czasie nie mogłem go już widzieć, ale czułem się tak
miejscu. Tak bardzo Go boli, gdy widzi jak Jego st- jakbym był w trąbie powietrznej, ogromnej trąbie
worzenie trafia do piekła. To boli Pana! On płacze, powietrznej. Ciągle się wznosiliśmy. Widocznie,
gdy widzi, że ktoś tam zmierza. żeby się wydostać musieliśmy się wznosić. Wreszcie
Tak bardzo mi było żal Pana. Odczuwałem dotarliśmy na szczyt i opuściliśmy tunel. Spojrzałem
Jego smutek, ponieważ pozwolił mi dotknąć odrobiny w dół na ziemię, która była mniej więcej taka.
swojego serca. Jezus odczuwał ogromny smutek, To było niesamowite patrzeć na ziemię! Wiem, że
widząc jak Jego stworzenie trafia tutaj. Pomyślałem to był prezent od Pana, ponieważ jako dziecko za-
sobie: „Muszę stąd wyjść i świadczyć, oddać ostatnie wsze chciałem zobaczyć ziemię z kosmosu. Być
tchnienie. Muszę wykorzystać czas, który mi jeszcze może zbyt dużo naoglądałem się serialu Star Trek
został, aby powiedzieć światu o Jego dobroci”. lub czegoś w tym rodzaju. Po prostu myślałem,
Mamy ewangelię. To jest dobra nowina. To że byłoby naprawdę fajnie zobaczy ziemię, i to
jest dobra nowina, której świat nie zna. Trzeba im zobaczyć ją będąc zawieszonym w próżni. W Joba
powiedzieć. Wiecie, musimy się dzielić tym poz- 26:7 czytamy: “Rozpościera północ nad pustką, a
naniem. Ludzie po prostu o tym nie wiedzą. Bóg prag- ziemię zawiesza nad nicością. Gdy na to się patrzy,
nie, byśmy się dzielili z nimi prawdą o tym, jak On myśli się: „Co podtrzymuje ziemię? Co sprawia, że
jest dobry, i jak nienawidzi tego miejsca. Powiedział się tak perfekcyjnie obraca?””
mi również: „Powiedz im, że przyjdę wkrótce”. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Boża
I powtórzył jeszcze raz: „Powiedz im, że przyjdę moc, która nas ogarnia, którą On posiada jest niesa-
bardzo, bardzo szybko”. Teraz sobie myślę, dlac- mowita! On ma taką moc! Każda najmniejsza rzecz
zego nie zapytałem Go: „Co masz na myśli Panie? jest pod jego kontrolą. Bez Jego wiedzy ani jeden
Co oznacza dla ciebie wkrótce?” Ale nie zapytałem. włos, ani jeden ptak nie spadną na ziemię! Będąc
W tamtej chwili nie myślałem, by pytać o takie rzec- z Jezusem cały czas o tym myślałem. Bóg ma taką
zy. Tak bardzo chciałem Go uwielbić. Pokój Boży, moc. Świadomość tego ogarnęła mnie. Istnieje
który mnie ogarnął, z powodu tego że byłem przy taki werset w Izajasza 40:22 który mówi, że Bóg
Nim, był nie do opisania. Byłem na namaszczonych siedzi nad okręgiem ziemi. I oto ja byłem również
nabożeństwach, ale nie ma porównania z miłością i tam - nad okręgiem ziemi. Myślałem nawet: „Panie
pokojem Bożym, którego doświadczyłem, będąc w można było przeczytać ten werset, zanim pojawił
Jego pobliżu. się Krzysztof Kolumb i wiedzieć, że ziemia jest
Spojrzałem po raz kolejny na demony przy- okrągła”. Wiecie, ludzie zastanawiali się i myśleli,
kute do ściany, które były tak okrutne. Wyglądały że ziemia była płaska. W każdym razie, gdy
teraz jak mrówki na ścianie - po prostu jak mrówki! wracaliśmy z powrotem musieliśmy przejść przez
One się nie zmieniły – nadal były ogromne, ale kiedy warstwy atmosfery. Wiedziałem, że przechodzimy
miałem obok siebie Bożą moc - całą Bożą stwórczą przez atmosferę ochraniającą ziemię. Po prostu
moc - demony wyglądały jak mrówki! Nie mogłem to wiedziałem. Nawet sobie pomyślałem - to było
tego przeoczyć. Pomyślałem: „ Panie, one są jak głupie - ale pomyślałem: „Ciekawe jak On prze-
mrówki!” , a On odpowiedział: „Musisz je po prostu jdzie przez atmosferę?”. Wiecie, w jaki sposób,
związać i wyrzucić w moim imieniu.” Pomyślałem: będąc w przestrzeni, Jezus wejdzie w atmosferę pod
„O rany, jaką moc Pan dał Kościołowi”. A przecież doskonałym kątem. Przeszliśmy jednak bez żadnego
te stworzenia były tak okrutne. Żaden człowiek problemu. Jestem pewien, że Pan zmrużył tylko oczy
nigdy nie mógłby im sprostać. Jednak z Nim są one i powiedział: „Poradzę sobie z tym”.
W Psalmie 47:9 jest napisane: “....bo warstwy Normalnie, żeby dać sobie radę z tym strachem,
ochronne ziemi należą do Boga.” człowiek musiałby przejść przez różnego rodzaju
On ma pod swoją kontrolą wszystko! Wszyst- sesje poradnictwa, lecz Bóg nagle to zabrał z mo-
ko! Nie chciałem, aby mnie zostawił. Pragnąłem jego umysłu. Pozostawił wspomnienia, lecz zabrał
być w Jego obecności na zawsze. Bardzo szybko traumę i strach. Byłem Mu tak wdzięczny.
jednak zbliżaliśmy się do Kalifornii i dotarliśmy do Po moim pobycie w piekle wydarzyło się wiele
domu. Spojrzałem i mogłem widzieć poprzez dach rzeczy, którymi Bóg potwierdził prawdziwość tego
naszego domu. Mogłem zobaczyć siebie leżącego przeżycia.
na podłodze. To bardzo mnie dotknęło. Kiedy
zobaczyłem, że moje ciało tam leży pomyślałem Chciałbym teraz opowiedzieć o tym, co Bóg
sobie: „To nie mogę być ja, ja jestem tutaj, oto ja!” uczynił dla potwierdzenia. Jeśli dzisiaj wieczorem
Wiecie, nigdy nie widzieliście dwóch siebie. Oto tam jest tutaj ktoś, kto nie zna Pana, to musi sobie zadać
leżałem i myślałem sobie: „To naprawdę nie ja”. pytanie: „Czy wierzę tym ludziom, że to co widzieli
W 2 Koryntian 5:1 Paweł napisał, że przeby- jest prawdą? Czy wierzę w to, co Słowo Boże mówi
wamy tylko w namiocie w czasie ziemskiej podróży. na temat piekła?” Czy jesteś w stanie powiedzieć:
Ten werset bardzo mnie uderzył. Pomyślałem: „Moje „Nie, ja w to nie wierzę - nie wierzę, że to jest rzec-
ciało to tylko namiot, to nic. To jest tymczasowe. Oto zywiste”. Jeśli tak myślisz to odrzucasz całe Słowo
prawdziwy ja”. O to chodzi w tej całej wieczności. Boże i wszystkich nas, którzy to mówimy. Czy
Dotknęło mnie również Słowo (Jakuba 4:14) zaryzykujesz całą swoją wieczność? Moim zdaniem
mówiące o tym, że jesteśmy parą - to życie na ziemi to byłoby bardzo głupie. Nie pozwól, aby diabeł
jest jak para. To znaczy, że jest bardzo, bardzo krót- cię zwiódł. Ta wielka kreatura na samym końcu,
kie. Jeśli ktoś żyje nawet sto lat, to i tak to jest nic! która się śmieje (pokazane na wideo). Tak wygląda
- znika jak para. Wtedy pomyślałem sobie: musimy diabeł, kiedy ktoś trafia do piekła – jeśli ty byś tam
żyć dla Boga. To co robimy teraz na ziemi ma odbicie trafił. Będzie się z ciebie śmiał, ponieważ miałeś
w wieczności. Musimy świadczyć. Musimy wyjść możliwość przyjąć Pana, ale zlekceważyłeś to.
i ratować zgubionych. Nie możemy się martwić Stamtąd nie ma odwrotu, więc byłbyś zgubiony na
o te małe śmieszne rzeczy, którymi jesteśmy tak całą swoją wieczność. Możesz sobie mówić: „Jestem
związani i na których polegamy. Naprawdę musimy dobry. Jestem całkiem porządnym człowiekiem. Nie
wyjść i głosić ewangelię - dobrą nowinę, ponieważ zasługuję na to miejsce”. I prawdopodobnie jesteś do-
to życie skończy się naprawdę szybko. Tymczasem brym człowiekiem w porównaniu z innymi ludźmi.
widziałem moje leżące ciało i skojarzyło mi się ono Jednak nie z ludźmi potrzebujesz się porównywać.
z samochodem. Czułem się tak, jakbym wysiadł z sa- Musisz porównać się z Bożymi standardami. Jego
mochodu i patrzył na niego z tyłu. Na łóżku leżałem standardy są o wiele wyższe od twoich. On mówi w
nie ja, lecz mój samochód. On tylko pozwalał mi swoim Słowie, że jeśli skłamiesz tylko raz w całym
przemieszczać się po ziemi, ale prawdziwy ja byłem swoim życiu, to jesteś kłamcą. Jeżeli ukradniesz
tutaj. Wtedy pomyślałem: „Panie, nie odchodź, nie choć jedną rzecz np. spinacz do papieru lub kilka
odchodź”. Chciałbym przez chwilę pozostać z tobą. minut czasu twojego szefa, cokolwiek - chociaż raz
Lecz On odszedł. Coś na powrót wepchnęło mnie do - to czyni cię złodziejem. Jeżeli gniewałeś się bez
mojego ciała. Tak jakbym został na powrót wessany przyczyny, nie przebaczyłeś komuś, kto wyrządził
przez mój nos lub usta. ci krzywdę, pożądałeś kobiety - jeżeli zdarzyło ci się
Kiedy odszedł Pan natychmiast powróciły do to chociaż raz, to czyni cię grzesznikiem i nie we-
mojego umysłu: strach, cierpienia i męczarnie! W jdziesz do nieba.
Biblii jest napisane (1 Jan 4:18): „Doskonała miłość Tak więc widzisz, że wszyscy zgrzeszyliśmy.
usuwa wszelki strach”. Byłem przy doskonałej Wszyscy jesteśmy niedoskonali i nie możemy dostać
miłości przez cały ten czas, więc strach był usunięty. się do nieba przez własne uczynki. Tytus 3:5 mówi:
Ale kiedy On odszedł, nagle cały strach i okropności Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które
piekła powróciły do mojego umysłu. Nie mogłem tego spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego...
znieść! Krzyczałem. Byłem w agonii. Nie mogłem z Amen, tak więc sposób w jaki się widzisz zależy
tym żyć. Wiedziałem, że żaden człowiek nie mógł od tego, do czego się przyrównasz. Pewna kobieta
znieść takiego strachu. Nie można funkcjonować pod widziała stado owiec na wzgórzu, na tle zielonej
taką presją, ponieważ ciało ludzkie nie jest dostatec- trawy. W porównaniu ze wzniesieniem, wszystkie
znie mocne. Tak więc modliłem się: „Zabierz to z wyglądały biało. Kobieta powiedziała: „Popatrzcie
mojego umysłu!” na te białe owce, popatrzcie jak pięknie wyglądają,
tak biało”. Kobieta poszła spać, a w nocy spadł nami, w szczególności ci z was w zgromadzeniu,
śnieg. Następnego ranka, kiedy popatrzyła w górę którzy wiedzą, że powinni. „Boże wierzę w Ciebie.
zobaczyła znowu owce, jednak wszystkie wyglądały Ty jesteś moim stworzycielem. Jestem grzeszni-
szaro, w porównaniu do białego śniegu. kiem. Zgrzeszyłem w wielu rzeczach. Świadomie i
My musimy porównywać się do Boga. Jego nieświadomie. Upadłem. Chybiłem celu. Splamiłem
standardy są o wiele wyższe od naszych. Widzimy się grzechem. Jezu wierzę w Ciebie. Jesteś wiec-
więc, że potrzebujemy Zbawiciela, bo nie możemy znym Synem Boga. Jesteś barankiem Bożym, który
sami dostać się do nieba. Bóg sprawił, że to jest dar. wziął na siebie grzech świata, który wziął mój
Bóg powiedział w Jana 14:6: „Ja jestem droga i praw- grzech. Wierze, że umarłeś na krzyżu. Przelałeś
da, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze swoją niewinną krew z powodu mojej winnej
mnie”. On jest jedyną drogą, aby nie trafić do piekła. duszy. Wierzę, że byłeś pochowany i trzeciego dnia
Tak więc jeśli jest tutaj ktokolwiek, kto nie zna Pana zmartwychwstałeś. Teraz żyjesz na wieki. Wyznaję
- ktokolwiek, kto nigdy nie poprosił Jezusa, aby stał Cię moim Panem. Wyznaję Cię moim Zbawicielem.
się jego Panem i zbawicielem i teraz jest gotów, by Oddaję Ci moje życie. Będę Cię kochać i służyć Ci
poprosić Jezusa, aby wszedł do jego życia, to niech do końca moich dni. Powierzam Ci wszystko co we
wstanie, gdyż musi wypowiedzieć to swoimi ustami. mnie dobre, wszystko co złe, wszystko co grzeszne,
Jeżeli jest ktoś taki, czy może powstać ze względu na wszystkie moje plany, wszystkie moje marzenia,
Jezusa? Nie pozwól, aby diabeł - ta kreatura, śmiał się oddaję Tobie wszystko. Niech będzie Twoja wola we
z ciebie. Powstań teraz, gdy masz szansę, ponieważ mnie. Wierze, że jestem zbawiony. Nie przez dobre
nie wiesz ile czasu ci zostało. Nie wiesz, czy jutro nie uczynki, lecz przez wiarę. Przez zaufanie do Ciebie.
umrzesz i nie trafisz do piekła. W imieniu Jezusa modlę się. Amen.
Pozwól, że powiem ci, iż samo tylko gorąco
jest w piekle nie do zniesienia. Pamiętacie, jak ludzie (>>>>>> DŁUGI, DŁUGI APLAUZ <<<<<< )
wyskakiwali z płonących wież w Nowym Jorku w Ta reakcja jest całkowicie właściwa. Biblia mówi,
czasie ataku terrorystycznego? Jak musiało im być że w niebie nie ma większej radości niż wtedy, gdy
gorąco, skoro decydowali się na taki czyn! Czy kie- grzesznik pokutuje. Możemy teraz doświadczyć w
dykolwiek widzieliście, jak tam było wysoko? A jed- niewielkim stopniu tego, co dzieje się w tej chwili
nak oni brali się za ręce i skakali. Wiecie dlaczego w niebie. Chciałbym zwrócić się do reszty z was.
... ponieważ wewnątrz panowała temperatura ok. Chciałbym uczynić wezwanie dla tych wszystkich,
dwóch tysiące stopni ! Gdyby nie wyskoczyli, to w którzy dzisiaj wysłuchali świadectwa brata Billa.
ciągu 5 sekund, byliby spaleni! Naukowcy twierdzą, Naprawdę jesteśmy szczęśliwi słysząc je.
że we wnętrzu ziemi jest około dwanaście tysięcy Chciałbym przed wami postawić wyzwanie
stopni. Taki żar musiałbyś znosić na wieki. Jeżeli i naprawdę was ostrzec - nie akceptujcie go, jeśli
chcesz przez to przechodzić, to byłoby okropnie nie jesteście naprawdę gotowi na działanie Ducha
głupie. Teraz jest czas... Świętego w waszym życiu. Nie próbuję być tutaj
niepoważny. Po prostu mówię, abyście nie czynili
(przemawia prowadzący) tego swoim wyznaniem, jeśli naprawdę nie macie
Biblia stawia sprawę jasno: wszyscy jesteśmy tego na myśli. Oto moje wyznanie:
grzesznikami i ktokolwiek wzywałby imienia Pana, Po pierwsze nie będę się więcej bał człowieka. Jak
będzie zbawiony. Jezus powiedział, jeśli wyznasz już wiecie, największym zachęcającym nas czyn-
mnie przed ludźmi publicznie, wtedy ja wyznam cie- nikiem jest świadomość, że istnieje niebo i piekło.
bie przed moim Ojcem i aniołami. Lecz jeśli zaprz- Nigdy więcej nie będę się bał człowieka. Po dru-
esz się mnie przed ludźmi, ja zaprę się ciebie przed gie, każdemu kogo znam będę opowiadał do końca
moim Ojcem. Proszę żebyś coś uczynił. Jeśli nigdy mojego życia o Jezusie, o niebie i piekle. Oto jest
publicznie, przed innymi ludźmi, nie wyznałeś Je- zobowiązanie. Każda osoba którą znam, która wy-
zusa swoim Zbawicielem i nie uczyniłeś Go Panem chodzi ewangelizować ludzi, musi stanąć wobec
twego życia lub jeśli nie jesteś pewien, czy niebo takiego zobowiązania. Po co mieć relację z kimkol-
będzie twoim wiecznym domem, pamiętaj, że Jezus wiek, jeśli nie po to, by dzielić się z nimi wspaniałą
nagi wisiał na krzyżu, w miejscu publicznym, wisiał nowiną, która zbawia dusze od piekła. To poważne
tam dla ciebie, On znosił twój wstyd. przestępstwo: znać kogoś, rozmawiać z nim, robić
Jeśli pomodlisz się tą modlitwą z głębi serca to Bóg wspólnie fajne rzeczy, cieszyć się jego obecnością i
zbawi twoją duszę i da ci możliwość w nieodległej nigdy mu nie powiedzieć, że bez Chrystusa pójdzie
przyszłości uczynić to publicznie. Módlcie się z do piekła. Każda relacja powinna być drzwiami,
aby głosić prawdy, które słyszeliście dzisiaj. To jest wyznanie przed Bogiem Wszechmogącym.”
logiczne. Jeśli nie jesteś gotowy by to zrobić, ro- Powstańcie. Jesteście Bożą armią w tym
zumiem. Ale jeśli jesteś gotowy, aby wykonać te dwa mieście, narodzie i świecie. Ludźmi, którzy
zobowiązania, to powiedz Bogu: „Boże wierzę w właściwie rozpoznali czasy, w których żyjemy.
Ciebie. Wierzę w Jezusa - Twojego Syna. Twojego Ludźmi, którzy doszli do poznania wieczności,
drogocennego Ducha Świętego. Podejmuję wyz- która za chwilę nadejdzie, widzącymi wyraźnie
wanie tej chwili. Deklaruję się, to jest moje wyz- chwałę nieba i okrucieństwo piekła. Jesteście
nanie. Nie będę dłużej bał się człowieka. Nie będę gotowi, by uporządkować swoje priorytety tak,
przejmował się opinią człowieka. Moja reputacja nie by być posłusznymi Bogu. Teraz prosimy o łaskę.
ma znaczenia. Nienawidzę lęku przed człowiekiem. Boże, oni uczynili odważne wyznanie. Bez Twojej
Każdemu kogo poznam, do końca życia, będę mówił łaski to się nie stanie. Wierzymy, że twoja łaska
o Tobie Panie Jezu. O niebie i miejscu zwanym jest wystarczająca, by wykonać to czego pragniesz,
piekłem. Przekraczam linię. Już dłużej nie będę abyśmy czynili. ŁASKA, ŁASKA, ŁASKA nad
obojętny, ani zbyt zaabsorbowany. Akceptuję Twoje Twoimi ludźmi tutaj, w imieniu Jezusa. Amen.
Słowo. Nie będę się bał i będę mówił. To jest moje