ve}i je Tira` ovog broja jeraka! od 105.

000 prim

Dnevni avaz
petak, 27. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5380 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik

8.#&#($H*0'$14+5' 2416+8215-72.,'0,#
Reprezentativci: Senijad Ibri~i} postao otac
vrijeme kada poskupljenja p{enice i bra{na, ali i najave o pove}anju cijena hljeba i drugih osnovnih namirnica po-

STAVOVI

Dok susjedi povla~e konkretne poteze

Kontrola tr`i{ta je zadatak Vladinih slu`bi koje ne smiju sve prepu{tati tr`i{noj stihiji Kakva je situacija s robnim rezervama Mogu}nost uvo|enja nulte stope PDV-a na osnovne `ivotne namirnice

U

tresaju cijelu regiju, vlasti u Hrvatskoj i Srbiji poku{avaju na sve na~ine stabilizirati tr`i{te, dok na{e ne rade ni{ta, kazao je za „Dnevni avaz“ Adnan Ro-

v~anin, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. - On navodi da mjera i na~ina ima, ali nema spremnosti vlasti da odlu~no djeluje. 2. strana

Biha}

Ibri~i}: Nema ljep{eg osje}aja, ~ini mi se kao da letim

K}erka se zove Lejla
65. str.

Pregovori: Bevanda s delegacijom MMF-a

’KRESAT’ ]E SE NOVAC ZA KANTONE I OP]INE
Antraks

10. str. Beganovi} s djecom: Pokazuje rje{enja o isplatama u ministarstvima

(Foto: M. Dedi})

NEMA RAZLOGA ZA PANIKU

Beganovi}i stigli pred zgradu Vlade USK

Porodica {trajkuje gla|u
9. strana

6. str.

2

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

STAVOVI Dok susjedi povla~e konkretne poteze

Rov~anin: Vlada FBiH ne radi ni{ta da sprije~i poskupljenja
Kontrola tr`i{ta je zadatak Vladinih slu`bi koje ne smiju sve prepu{tati tr`i{noj stihiji, jer bi stvari mogle izma}i kontroli, smatra prof. Rov~anin

@FBiH: S jednog od {trajkova radnika

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Vla­da­„@eljeznicama­FBiH“ da­la­ga­r­a­nci­je­za­kr­e­dit­
Federalni prijevoznik dobit }e od UniCredita i Intesa Sanpaolo banke 40.350.050 eura
Federalna vlada saglasila se sa odlukom Nadzornog odbora „BH Telecoma“ da se za generalnog direktora ove kompanije imenuje dosada{nji direktor Ned`ad Re{idbegovi}, a za direktora „Cesta“ Mostar Jozo Krivi}. Na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu pokrenuta je i procedura za raspisivanje javnog konkursa za

S ju~era{nje sjednice u Sarajevu

Zaostale naknade

vr{ene i ugovorene investicijske projekte. No, o ovoj garanciji treba se izjasniti i Parlament FBiH. Isti je slu~aj i s ju~era{njim Vladinim garancijama za 25 miliona eura kredita Me|unarodnom aerodromu Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Tom su mom bi bile zadovoljene potrebe rasta obima zra~nog prometa u narednih 15 godina. To podrazumi-

U vrijeme kada poskupljenja p{enice i bra{na, ali i najave o pove}anju cijena hljeba i drugih osnovnih namirnica potresaju cijelu regiju, vlasti u Hrvatskoj i Srbiji poku{avaju na sve na~ine stabilizirati tr`i{te, dok na{e ne rade ni{ta, kazao je za „Dnevni avaz“ Adnan Rov~anin, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. - Federalna vlada ne bi trebala sjediti skr{tenih ruku, pogotovo zbog prili~no lo{e socijalne strukture znatnog broja na{eg stanovni{ta. Poskupljenja su veliki udar na ku}ni bud`et siroma{nijih i vlasti su te koje moraju intervenirati. Mjera i na~ina ima mnogo, a Vlada treba procijeniti {ta je najefikasnije - obja{njava Rov~anin. On podsje}a da je Vlada Hrvatske u pregovorima s predstavnicima mlinsko-pekarske industrije uspjela osigurati da ne bude poskupljenja hljeba, dok je Srbija proizvo|a~ima pozajmila p{enicu iz robnih rezervi i tako stabilizirala tr`i{ta.
Rov~anin: Odabrati najbolji na~in djelovanja

Lan~ana poskupljenja
Rov~anin isti~e da postoje i druge oblasti s neure|enim tr`i{tem koje znatno utje~u na ku}ni bud`et. - Elektri~na energija tako|er je osnovni artikl koji moraju kupo- O~igledno je da postoje mnogi na~ini za djelovanje, ali problem je {to kod nas nema ko da djeluje. Jedna od mogu}nosti jeste intervencija p{enicom iz robnih rezer vi. Nadle`ni trebaju {to prije provjeriti imamo li zaliha ove `itarice i koliko, da nam se ne bi ponovila afera sli~na onoj s uljem iz robnih rezervi od prije nekoliko godina - ka`e Rov~anin. Dodaje da su stabiliziranje tr`i{ta i sni`avanje vati svi gra|ani i ku}ni bud`et je vrlo osjetljiv na promjene cijene. Osim toga, pove}anje cijene struje izaziva lan~ana poskupljenje, pa bi i tu oblast trebalo rigoroznije definisati zakonom - ka`e Rov~anin. cijena hrane mogu}i i uvo|enjem nulte stope PDV-a na osnovne `ivotne namirnice. - Potrebno je utvrditi kakva je socijalna slika stanovni{tva, kakvi su tr`i{ni uvjeti i vlasti na osnovu toga trebaju odabrati koji bi od modaliteta bio najefikasniji. Zadatak svake vlade, izme|u ostalog, jeste da kontrolira tr`i{te. Ne smije se ni u kojem slu~aju sve prepu{tati tr`i{noj stihiji, jer bi stva ri mogle izma}i kontroli upozorava Rov~anin. Prema njegovim rije~ima, zemlje okru`enja ozbiljno su se prihvatile tog zadatka. Kod nas je, me|utim, problem i to {to Federalna vlada nema kredibilitet kojim bi utjecala na proi zvo|a~e hrane da zaustave ili odgode poskupljenja.
M. AVDI]

Nedostatak kredibiliteta

Udar na bud`et

Po 300 maraka radnicima „Igmana“, „Binasa“ i „Pretisa“
Vlada je donijela i vi{e finansijskih odluka, me|u kojima je pomo} od 100.000 maraka Pakistanu, pogo|enom katastrofalnim poplavama. Federalni zavod za zapo{ljavanje obavezan je da izdvoji imenovanje direktora Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH. Vlada je odlu~ila dati garancije u korist UniCredit banke i Intesa Sanpaolo banke za kredit „@eljeznicama FBiH“ u iznosu od 40.350.050 eura. Taj novac namijenjen je za refinansiranje kratkoro~nih kredita kod komercijalnih banaka, izmirenje zaostalih naknada prema zaposlenicima i zakonskih obaveza koje proisti~u iz radnih odnosa, finansiranje obaveza prema dobavlja~ima i za za 243.600 KM jednokratne pomo}i za tri firme iz oblasti namjenske industrije. Rije~ je o konji~kom „Igmanu“, bugojanskom „Binasu“ i vogo{}anskom „Pretisu“, ~iji }e radnici dobiti po 300 maraka. jeva pro{irenje terminala, rulne piste i parkinga za avione. Izme|u ostalog, Vlada je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila prijedloge izmjena Krivi~nog i Zakona o izvr{enju sankcija zbog skorog uvo|enja sistema ku}nog zatvora s elektronskim nadzorom (za osu|enike do jedne godine zatvora) i elektronskog nadzora osoba na uvjetnom M. K. otpustu.

Elektronski nadzor

u U Centru za osnovnu obuku Oru`anih snaga (OS) BiH u Paza ri}u kod Sarajeva danas }e biti uprili~eno sve~ano polaganje zakletve {este generacije vojnika. Zakletvu za prijem u profesionalnu vojnu slu`bu polo`it }e 296 novih vojnika koji su uspje{no zavr{ili obuku, me|u kojima i 20 `ena, prenosi Fena.

Danas polaganje zakletve u Pazari}u

PORTAL - komentar dana
Vla­ a­ i­ Pa­ ­a­ e­ t­ pr­ ­ a­ ­­i­ 15.000 d rl m n ev ril dr`avnih­slu`be­ i­ a nk
- Ovdje se vidi koliko je nestru~nih oso ba na vlasti kad ne znaju za {ta glasaju. Bi tno je samo podi}i ruku. Zato i imamo ovakvu dr`avu, a opet {ta se ima re}i, mi smo ih birali. Samo promjene su rje{enje. (si­ ­ ­ o) ran

Iako su evropski zvani~nici upozoravali dr`avne delegate da do kraja ovog mjeseca moraju produ`iti mandat vr{iocu du`nosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije BiH Miji Kre{i}u kako bi Evropskom vije}u i Parlamentu bio poslan pozitivan izvje{taj za ukidanje viza gra|anima BiH, Dom naroda sjednicu je zakazao tek za 1. septembar. S obzirom na to da isti dan zasjeda i LIBE komitet Evropskog parlamenta, neizvjesno je kakvu }e ocjenu dati BiH iz ove oblasti, jer Evropska komisija izvje{taj o napretku treba zaklju~iti 31. avgusta. Osim toga, neizvjesno je i kako }e se izjasniti srpski delegati o ovom pitanju, s obzirom na to da su odbili u~estvovati na posljeS. R. dnjoj sjednici Doma.

Male {anse za ukidanje viza

Dom naroda sjednicu zakazao tek 1. septembra

www.dnevniavaz.ba

Parlament BiH: Ponovo kasne

aktuelno

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

3

Komentar­dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

SARAJEVO Pr­ ­ sje­ nik­SDA­odr`ao­ko­ fe­ ­ ­ ci­u­za­no­ i­ a­ e­ ed d n ren j vn r

Za{to­se­tri­go­ i­ e­insi­ ti­­ ­o­na­pr­­ a­nim­do­ o­ o­­­ a­o­oda­ i­ u­str­ ­e{kih­pa­ ­ne­a, dn s ral iv t g v rim br at rt r pi­a­Ti­ i}­l Ne­mo`e­ne­ o­glu­ i­i­opo­ i­ i­u,­a­ima­i­~lana­Pr­ ­ sje­ ni{tva­BiH­ t h k mt zcj t ed d
Pr­ ­ sje­ nik­ SDA­ Su­ e­ man ed d l j Ti­ i}­na­ju~era{njoj­ko­ fe­ ­ ­ ci­ i h n ren j za­no­ i­ a­ e­osuo­je­te{ke­optu`be vn r na­ra~un­Str­ ­ ke­za­BiH­i­SDP-a an za­ ne­ ­ ­ ­ i­ i­ ­ ­ a­ obe}anja,­ re­ e­ real z ran k ta{ke­i­br­ ­ ne­dr­ ­ e­afe­ e.­ oj ug r Ka­ ao­ je­ da­ te­ str­ ­ ke­ tr­ ­ a z an eb pi­ a­ i­{ta­su­ur­ ­ i­ e­od­ono­ a­{to t t ad l g su­obe}ale­pr­ ­ e­~etiri­go­ i­ e­i­{ta ij dn su­uop}e­ur­ ­ i­ e­do­sa­ a.­ ad l d -­Ko­je­kr­ v­za­~etiri­izgu­ lje­ e i b n go­ i­ e?­ Pr­ ­ e­ ~etiri­ go­ i­ e dn ij dn obe}ava­ i­su­100­po­ to­BiH.­Tr­ ­ a l s eb ih­ pi­ a­ i­ da­ li­ da­ as­ ima­ o­ 100 t t n m po­ to­BiH­ili­100­po­ to­RS.­[ta­su s s ur­ ­ i­ i­da­ispu­ e­po­ ta­ lje­ i­ci­ j? ad l n s v n l Mi­ne­ a­ o­kla­ i~nu­po­ je­ u­na m m s d l vla­ a­ u}e­str­ ­ ke­i­opo­ i­ i­ u.­Ne d j an zcj mo`e­ ne­ o­ glu­ i­ i­ opo­ i­ i­ u,­ a k mt zcj ima­ i­~lana­Pr­ ­ sje­ ni{tva­BiH, t ed d gr­ ­ o­ a~elni­ a­ Sa­ ­ ­ e­ a­ i­ pr­ e ad n k raj v v lju­ e­svih­ve}ih­gr­ ­ o­ a.­Osim­to­ d ad v ga,­ko­je­kr­ v­{to­ni­ e­pr­ ­ e­ e­ a i j ov d n usta­ na­ re­ o­ ­ a?­ Mi­ lim­ da­ se v f rm s na­ e}e­odgo­ or.­Kr­ v­je­onaj­ko m v i je­ sru{io­ apr­ ­ ski­ pa­ et­ do­ r­ h il k b i usta­ nih­rje{enja,­a­ni­ e­po­ u­ io v j n d ni{ta­bo­ je­usa­ la{eno­s­pr­ ­ sta­ l g ed vni­ i­ a­dr­ ­ ih­na­ ­ ­ a.­Kr­ i­su­i cm ug rod v oni­ko­i­su­odbi­ i­bu­ mi­ ­ ki­pa­ et, j l t rs k ko­i­je,­ta­ o|er,­bio­do­ ar,­a­po­ u­ j k b n di­ i­su­nu­ u­-­ista­ ao­je­Ti­ i}.­ l l k h Upi­ ao­se­ko­je­kr­ v­{to­ni­ u t i s tr­ ­ spa­ ­ ­ tno­osi­ u­ ­ ­ e­inve­ ti­ an ren g ran s ci­ e­u­ene­ ­ e­ skom­se­ to­ u­i­za{to j rg t k r se­tri­go­ i­ e­insi­ ti­ ­ ­ o­na­pr­ ­ a­ dn s ral iv tnim­do­ o­ o­ ­ ­ a­o­oda­ i­ u­str­ ­ g v rim br ate{kih­pa­ ­ ne­ a.­Si­ a­ d`i}a­je­jo{ rt r l j optu`io­ da­ ni­ e­ ri­ e{io­ pi­ a­ je j j t n

Ti­hi}­za­~etiri­izgu­blje­ne­go­di­ne optu`io­Si­la­jd`i}a­i­La­gu­md`iju­
Apr­­ski­pa­ e­ il k t

De­ a­ ov kn me­ak­u­~elo­­­­­­ t

Ni­e­su|enje­no­ i­ a­ u­Da­ i­ u­Ka­e­o­ i}u­sa­ o­ j vn r mr l t v m br­ ­a­ni­na­ ad­Do­ i­ o­ og­re`ima­na­me­ i­ske­ ut l p dk v dj slo­ o­ e­ne­ o­je­i­mr­ja­na­obr­ ­ u­pr­ ­ o­ u|a­RS b d g l az av s
Damiru­Ka­ e­ o­ i}u,­no­ i­ a­ u­FTV-a­i­ma­ a­ i­ a­„60­mi­ u­ a“, l t v vn r g zn n t ju~er­je­u­Ba­ joj­Lu­ i­po~elo­su|enje­po­bi­ a­ ­ oj­optu`ni­ i­tu`ite­ n c z rn c lji­ e­Ta­ je­Mr|e,­ko­ a­ga­te­ ­ ­ i­za­„neovla{teno­sni­ a­ je“­pr­ ­ e­ c n j ret m n ij tnje­da­}e­do­ i­ i­„metak­u­~elo“­ko­ u­mu­je­upu­ io­Vi­ o­ ir­Po­ o­ bt j t t m p vi}. Na­ r­ ­ a­ i­sve­pa­ ­ ­ o­ se­ovog­slu~aja,­od­ko­ ih­sta­ e­pa­ et,­za­ ­ b oj t rad k j j m ista­je­te­ ­ ­ li­po­ ao.­Ne­ o­ i­ o­gla­ nih­i­na­ o~iti­ ih­su­da­se,­umje­ to ret s k lk v j j s su|enja­ono­ e­ko­je­izr­ ­ ao­pr­ ­ e­ nju­smr}u,­su­ i­ono­ e­ko­ e­je m ek ij t d m m pr­ ­ e­ nja­upu}ena,­da­je­Po­ o­ i}­u­to­vr­ ­ e­ e­bio­ombu­ smen­BiH ij t p v ij m d za­lju­ ska­pr­ ­ a,­da­ le­ne­ o­ko­je­u­ime­dr`ave­tr­ ­ ao­{tititi,­a­ne d av k k eb ugro`ava­ i­lju­ ska­pr­ ­ a­-­pr­ ­ e­sve­ a­pr­ ­ o­na­`ivot,­da­se­no­ i­ a­ t d av ij g av vn ru­uop}e­su­ i­zbog­„neovla{tenog­sni­ a­ ja“­(ko­ga­i­~ime­tr­ ­ a d m n eb ovla­ ti­ i!?),­da­je­Po­ o­ i}­da­ as,­upr­ os­mno­ o­pu­ a­ja­ no­emi­ i­ ­ s t p v n k g t v t ra­ oj­pr­ ­ e­ nji,­de­ an­Pr­ ­ nog­fa­ u­ te­ a­u­Ba­ joj­Lu­ i... n ij t k av k l t n c No,­ono­{to­u­ci­ e­ om­slu~aju­po­ e­ no­pa­ a­u­o~i­je­ te­sam j l s b d s „tekst“­Po­ o­ i}eve­pr­ ­ e­ nje.­Ni­ e­do­ tor­pr­ ­ nih­na­ ­ a­i­to­ o`nji p v ij t j k av uk b za{ti­ nik­lju­ skih­pr­ ­ a­za­ r­ ­ e­ io­pr­ ­ om,­za­ o­ i­ a,­su­ o­ i­ a, t d av p ij t av k nm d vm ve}­di­ ­ ­ tno­„metkom­u­~elo“.­Ta­ va­pr­ ­ e­ nja­na­ bo­ je­osli­ a­ a rek k ij t j l k v nje­ ov­me­ ta­ ni­sklop,­za­ va­ ju­ u}i­ko­ em­je­„svijetla­obr­ ­ a“­de­ g n l h l j j az ve­ e­ e­ ih­go­ i­ a­pr­ ­ va­ io­ulo­ u­Ka­ ­ d`i}evog­~ista~a­etni~ki­ne­ d s t dn ih t g ra po­ o­ nih­ka­ r­ ­ a­u­pr­ ­ o­ u|u­RS.­ d b d ov av s Me­ kom­u­~elo­ubi­ a­se­ne­ u`na­i­ne­ o}na­`rtva,­ve­ a­ ih­ru­ t j d m z n ku,­s­po­ e­ om­za­o~i­ili­bez­nje­ a.­O~ito­je­na­po­ r{inu­ispli­ a­ o v z g v v l na­ li­ e|e­ko­ e­je­Po­ o­ i}­po­ io­iz­Ka­ ­ d`i}evog­vr­ ­ e­ a,­u­ko­ em s j j p v n ra em n j su­hi­ ja­ e­lju­ i­ubi­ a­ e­na­ta­ av­ili­sli~an­na~in.­Bu­ u}i­ba­ ja­ l d d j n k d n lu~ki­pr­ ­ ni­ i­izgle­ a­da­}e­ima­ i­{to{ta­nau~iti­od­svog­de­ a­ a, av c d t k n po­ o­ o­ o­ka­ a­im­se­ne­do­ a­ ne­ka­ av­no­ i­ a­ ­ ki­te­ st­ili­TV­pr­ g t v d p d k v n rs k i­ og. l Ni­ e­su|enje­no­ i­ a­ u­Ka­ e­ o­ i}u­sa­ o­br­ ­ a­ ni­na­ ad­Do­ i­ j vn r l t v m ut l p dko­ og­re`ima­na­me­ i­ ske­slo­ o­ e­ne­ o­je­i­u`asna­mr­ ja­na­obr­ ­ v dj b d g l azu­pr­ ­ o­ u|a­ma­ jeg­bh.­enti­ e­ a.­ av s n t t Je­ i­ i­na~in­da­se­spa­ i­ba­ ­ m­pr­ t­tog­obr­ ­ a­je­ te­da­se­su|endn s re s az s je­pr­ ­ i­ e,­tu`ite­ ji­ a­ko­ a­je­po­ i­ la­optu`ni­ u­pr­ ­ iv­Ka­ e­ o­ i}a, ek n l c j dg c ot l t v Ta­ ja­Mr|a,­bu­ e­otpu{te­ a­s­po­ la,­gla­ ni­ba­ ja­ u~ki­tu`ilac­Vi­ n d n s v n l to­ ir­So­ dat,­ko­ i­je­pr­ ­ u­ tio­da­po­ i­ ne­optu`ni­ u­pr­ ­ iv­Po­ o­ m l j op s dg c ot p vi}a­zbog­pr­ ­ e­ nje­smr}u,­bu­ e­smi­ e­ jen,­a­Vi­ o­ ir­Po­ o­ i}­ko­ ij t d j n t m p v na~no­bu­ e­optu`en­i­osu|en.­ d Sve­ma­ je­od­to­ a­bio­bi­„metak­u­~elo“­pr­ ­ noj­dr`avi­i­zdr­ ­n g av a vom­ra­ u­ u. z m

S ju~era{nje konferencije za novinare u Sarajevu: Ko je kriv za siroma{tvo

dr`avne­i­vo­ ne­imo­ i­ e,­a­da­je j vn odbio­do­ o­ or­iz­Pr­ ­ a,­gdje­je g v ud pr­ ­ i­ er­RS­Mi­ o­ ­ d­Do­ ik­pr­ ­ em j l ra d ihva­ io­da­vo­ na­imo­ i­ a­mo`e­pr­ t j vn i­ e}i­na­dr`avu.­ j -­Ko­je­kr­ v­{to­je­usvo­ e­ a­re­i j n fo­ ­ a­po­ i­ i­ e­i­le­ a­ i­ i­ ­ n­MUP rm lcj g l z ra RS,­ 13­ go­ i­ a­ na­ on­ De­ to­ a? dn k j n Osim­to­ a,­ni­ e­ri­ e{eno­ni­ e­ no g j j j d spo­ ­ o­pi­ a­ je­u­me|udr`avnim rn t n odno­ i­ a­s­na{im­su­ je­ i­ a.­Ko sm s dm je­kr­ v­{to­ima­ o­za­ toj­na­pu­ u i m s t

Re­o­ ­ a­po­i­ i­e f rm lcj

Za­ka­ pa­ ju­1,3­mi­i­ ­ a­KM m n l on
Ti­ i}­je­re­ ao­da­je­SDA­uvi­ h k jek­bi­a­dio­rje{enja­i­za­a­ a­a­se­za l l g l rje{ava­ je­pr­ ­ le­ a.­Na­a­ io­je­da n ob m j v }e­ta­str­ ­ ka­na­ on­izbo­ a­ra­ i­ i­s an k r dt oni­ a­ko­ i­bu­ u­iza­ r­ ­ i­i­bu­ u m j d b an d ima­ i­le­ i­ i­ i­ et,­ali­ni­e­`elio­go­ l gtmt j vo­ ­ ­ i­o­ime­ i­ a.­Po­ vr­ io­je­da­}e rit nm t d za­ izbo­ ­ u­ ka­ pa­ ju­ po­ ro{iti rn m n t oko­1,3­mi­ i­ ­ a­KM,­{to­}e­osi­ u­ l on g r­ ­ i­od­~lanarine­i­do­ a­ i­a.­­ at n cj

BiH­za­pr­ ­ lju~enju­EU­i­NATOik u?­[ta­su­~lanovi­Pr­ ­ sje­ ni{tva ed d BiH­ur­ ­ i­ i­u­obla­ ti­va­ jskih­po­ ad l s n slo­ a?­Osim­bla­ a`e­na­me|una­ v m r­ ­ noj­po­ i­ i~koj­sce­ i­-­na­ eo­je od lt n v Ti­ i}.­ h Upi­ ao­je­je­ u­li­bh.­alte­ ­ a­ i­ t s rn t va­oni­ko­ i­su­obe}ava­ i­100­po­ to j l s ili­oni­ko­ i­glu­ e­opo­ i­ i­ u,­a­sva­ j m zcj ko­ ne­ no­ su­ opte­ e}eni­ re­ e­ d v r k ta{kim­i­sli~nim­afe­ ­ ­ a!­ ram Ti­ i}­ni­ e­`elio­odgo­ o­ ­ ­ i­na h j v rit pi­ a­ ja­no­ i­ a­ a­ko­je­kr­ v­za­si­ ­ t n vn r i ro­ a{tvo­u­ze­ lji­i­po­ ku­ lje­ ja m m s p n te­da­li­odgo­ o­ ­ o­ ti­ima­i­SDA. v rn s -­Svi­smo­kr­ ­ i­na­ovaj­ili­onaj iv na~in,­ ali­ ova­ svje­ ska­ kr­ ­ a...­ t iz zbu­ je­ o­je­ka­ ao­Ti­ i},­pr­ ­ na­ n n z h iz ju}i­ta­ o­da­je­ze­ lja­u­ka­ a­ tr­ ­ k m t s ofa­ noj­eko­ o­ skoj­si­ u­ ­ i­ i­i­uje­ l n m t ac j dno­odba­ u­ u}i­odgo­ o­ ­ o­ t­sa­ c j v rn s me­SDA,­ko­ a­je­~lanica­vla­ a­ u}e j d j ko­ ­ i­ i­ e,­za­ta­ vo­sta­ je.­ al c j k n
F. VELE

(Foto: J. Brutus)

www.dnevniavaz.ba

Ka­ta­str­o­fa­lan­odnos­na­dle`nih vla­sti­pr­e­ma­bh.­ta­le­nti­ma
Pitanje: Kako biste ocijenili odnos nadle`nih vlasti u na{oj zemlji prema bh. talentima koji ni`u uspjehe na svjetskim smotrama znanja:
A)­Ka­ a­ tr­ ­ a­ an­74,32%­ t s of l B)­Lo{­13,35%­ C)­Za­ o­ o­ ja­ a­ u}i­2,63%­ d v l v j D)­Izu­ e­ no­do­ ar­7,43% z t b E)­Ne­znam­2,27%

u NAJpOSJE]ENIJI­pORtAl­u­BiH

Ra­ ni­ i­„Hidrogradnje“­ju~er d c su­po­ o­ o­blo­ i­ ­ ­ i­ulaz­u­zgr­ ­ u n v k r al ad Di­ ­ ­ ci­e­ove­ko­ pa­ i­e­u­Sa­ ­ ­e­rek j m nj raj vu.­No,­ka­ o­su­nam­ka­ a­ i,­ni­ o k z l k od­di­ ­ ­ to­ a­ni­ e­se­ni­po­ a­ io.­Je­rek r j j v di­ i­ko­ i­je­po­ u{ao­u}i­u­zgr­ ­ u n j k ad je­ te­ pr­ ­ sje­ nik­ Na­ zo­ ­ og s ed d d rn odbo­ a­Emir­Fe­ i},­ali­mu­ra­ ni­ i r l d c to­ni­ u­do­ vo­ i­ i.­ s z ll Pr­ ­ i­ ­ a­izme|u­Fe­ i}a­i­ra­ ni­ep rk l d ka­tr­ ­a­ a­je­dva­ e­ e­ ak­mi­ u­ a.­ aj l d s t n t Upo­ le­ i­ i­su­tr­ ­ spa­ ­ ­ ti­ a s nc an ren m di­ ­ ­ tno­ pr­ ­ va­ i­ i­ pr­ ­ sje­ ni­ a rek oz l ed d k Str­ ­ ke­za­BiH­Ha­ ­ ­ a­Si­ a­ d`i}a, an ris l j jer­je­nje­ o­ a­de­ na­ru­ a,­re­ o­ ­ i g v s k s rn mi­ i­ tar­Va­ id­He}o­na­ le`an­za ns h d pr­ ­ le­ e­u­ovoj­fi­ ­ i.­ ob m rm Ra­ ni­ i­ a­je­iz­da­ a­u­dan­sve d cm n te`e,­ali­oni­isti~u­da­}e­i}i­do­kr­ ­a ja,­jer­str­ ­ u­ u­od­osve­ e­~im­se ah j t {trajk­ okon~a,­ odno­ no­ ~im­ se s „kamere­uga­ e“.­[trajk­se­da­ as s n na­ ta­ lja.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­G. M. s v

Di­ ­ ­ ci­a­po­ o­ o­pod­blo­ a­ om­ rek j n v kd

Na­ ta­ ljen­{trajk­ra­ ni­ a­„Hidrogradnje“­ s v d k

C D B

E

A

Plakati na ulazu u direkciju: Radnici sastavili listu grobara „Hidrogradnje“

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 129.336 posjetilaca.

4
(Foto: S. Jordamovi})

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

aktuelno

S ju~era{njeg sastanka: Odluku doniosi kolegij

Incko­sa­ru­ o­ o­ stvom­Pa­ ­a­ e­ ta­FBiH k v d rl m n

^ak i na portalu Safeta Oru~evi}a Radon~i} dobio Sprije~iti politizaciju vi{e glasova od Silajd`i}a dr`avne slu`be u FBiH
Ne­smi­e­se­do­ vo­i­i­da­se­ime­ o­ a­ ja­ j z lt n v n vr{e­na­po­i­i~kom­osno­ u lt v
i­ u~ini­ o­ sve­ da­ dr`avna m slu`ba­ne­bi­bi­ a­ispo­ i­ i­ i­ ­ l l t z ra­ a­-­ka­ ao­je­Had`ia­ di}. n z v Pr­ ­ a­ nje­ o­ im­ ri­ em g v je~ima,­Incko­ e­sta­ o­ e­po­ v v v dr`ali­ su­ i­ Ja­ o~evi}­ i­ pr­ ­ r edsta­ ni­ i­ Amba­ a­ e­ SAD, v c s d dok­su­lju­ i­iz­Svje­ ske­ba­ d t nke­na­ o~ito­za­ r­ ­ u­ i­zbog r b in t mo­ u}eg­ ugro`ava­ ja­ re­ o­ g n f r­ i­inspe­ ci­ skih­slu`bi.­ m k j Pr­ ­ sje­ a­ a­u}i­Pr­ ­ sta­ ed d v j ed vni~kog­ do­ a­ FBiH­ Sa­ et m f So­ ti}­ka`e­ka­ o­ima­info­ ­ f k rma­ i­ e­iz­Vla­ e­pr­ ­ a­ko­ i­ cj d em jma­ni­ e­ta~no­da­bi­se­ovim j za­ o­ skim­izmje­ a­ a­omo­ k n n m gu}ilo­da­oko­60­~elnika­fe­ de­ ­ ­ nih­ or­ a­ a­ bu­ e­ smi­ ral g n d je­ je­ o,­ne­ o­da­se­ra­ i­o­12 n n g d lju­ i. d No,­So­ ti}­i­pr­ ­ sje­ a­ a­ f ed d v ju}i­ Do­ a­ na­ ­ ­ a­ Stje­ an m rod p Kre{i}­ka­ a­i­su­da­}e­ove­sta­ zl vo­ e­ me|una­ ­ ­ ne­ za­e­ ni­ v rod j d ce­ pr­ ­ i­e­ i­ svo­im­ ko­ e­ i­i­ en j t j l gjma,­ ko­i­ }e­ do­ i­e­ i­ odlu­ u j nj t k ho}e­li­za­ o­ ske­izmje­ e­i­ka­ k n n da­eve­ tu­ ­no­uvr­ ti­ i­u­dne­ n al s t vni­red­sje­ ni­ a­Pa­ ­a­ e­ ta.­ d c rl m n So­ ti}­je­na­ eo­i­da­ko­ e­ f v l gi­ i­sva­ a­ o­tr­ ­ a­ u­do­ i­ e­ j k k eb j nj ti­odlu­ u­o­na~inu­ra­ a­Pa­ k d r­ a­ e­ ta­to­ om­se­ te­ bra l m n k p m s­obzi­ ­ m­na­to­da­}e­to­bi­ ro ti­ pe­ ­ ­ d­ pr­ ­ i­ bo­ ­ e­ ka­ rio ed z rn M. KUKAN mpa­ je. n Da­ su­ ju~er­ odr`ani­ iz­ bo­ i­za­Pr­ ­ sje­ ni{tvo­BiH, r ed d su­ e}i­ pr­ ­ a­ re­ u­ ta­ i­ a d em z l tm anke­ e­ ko­ u­ je­ pr­ ­ eo­ po­ ­ t j ov rtal­bli­ ak­Ha­ ­ ­ u­Si­ a­ d`i}u, z ris l j no­ i­bo{nja~ki­~lan­ko­ e­ ti­ v l k vnog­{efa­dr`ave­bio­bi­Fa­ hr­ ­ in­Ra­ on~i},­ka­ di­ at ud d n d Sa­ e­ a­ za­ bo­ ju­ bu­ u}no­ t v z l d s BiH! Da,­ do­ ro­ ste­ pro~ita­ i. b l ^ak­ni­Ra­ on~i}evi­di­ ­ ­ tni d rek ko­ ku­ ­ ­ ti,­na­po­ ­ a­u­u­vla­ n ren rt l sni{tvu­Sa­ e­ a­Oru~evi}a,­gla­ ft vnog­ope­ ­ ­ i­ ca­i­~ovjeka­od rat v oso­ nog­ po­ je­ ­ ­ ja­ Ha­ ­ ­ a b v ren ris Si­ a­d`i}a,­ne­mo­ u­do­kr­ ­a l j g aj utje­ a­ i­ni­ma­ i­ u­ i­ ­ ­ i­slo­ c t n p l rat bo­ nim­gla­ a­ jem­po­ je­ i­ a­ d s n s tl ca­ovog­inte­ ­ et-me­ i­a. rn dj Ra­ on~i}­je­ta­ o­u­anke­d k ti­ ko­ u­ ve}­ ne­ o­ i­ o­ da­ a j k lk n pr­ ­ o­ i­ Oru~evi}ev­ po­ ­ al, ov d rt do­ju~er­u­18­sa­ i­imao­40,69 t po­ to­po­ r{ke­po­ e­ ci­a­ nih s d t n j l bi­ a~a­u~esni­ a­u­anke­ i.­Iza r k t

ANKETE [ta­po­ a­ u­u­re­ u­ta­i­inte­ ­ et­istra`iva­ ja k z j z l t rn n

Na­ on­ne­ o­i­ o­da­ a­gla­ a­ ja­Ra­ on~i}­je­ju~er­u­18­sa­i­bio­pr­ i­i­imao­po­ r{ku­40,69­po­ to k k lk n s n d t v d s u~esni­ a­u­anke­i,­Si­a­d`i}­39,79­po­ to­gla­ o­ a,­a­Ba­ ir­Ize­be­ o­ i}­skr­ ­ nih­10,23­po­ to­ k t l j s s v k t g v om s

Vi­ o­ i­ pr­ ­ sta­ nik­ u s k ed v BiH­Va­ e­ tin­Incko­(Inzko), l n otpr­ ­ nik­po­ lo­ a­De­ e­ a­ i­ av s v l g cje­EU­u­BiH­Bo­ ­ s­Ja­ o~evi} ri r (Iarochevitch)­i­pr­ ­ sta­ ni­ ed v ci­ Ame­ i~ke­ amba­ a­ e­ i r s d Svje­ ske­ba­ ke­po­ vr­ i­ i­su t n t dl ju~er­na­sa­ ta­ ku­s­ru­ o­ o­ s n k v dstvom­ Fe­ e­ ­ ­ nog­ pa­ ­ a­d ral rl me­ ta­svo­u­za­ r­ ­ u­ o­ t­na­ n j b in t s mje­ ­ ­ a­ Vla­ e­ FBiH­ da ram d uki­ e­ sta­ us­ dr`avnih n t slu`be­ i­ a­ ru­ o­ o­ i­ ­ i­ a nk k v d oc m fe­ e­ ­ ­ nih­or­ a­ a­upr­ ­ e. d ral g n av Ka­ o­ je­ za­ „Dnevni k avaz“­ na­ on­ sa­ ta­ ka­ pr­ ­ k s n enio­Izmir­Had`ia­ di},­se­ r­ v ke­ ar­Do­ a­na­ ­ ­ a,­Incko­je t m rod po­ cr­ ao­ ka­ o­ se­ ne­ smi­ e t t k j do­ vo­ i­ i­ da­ se­ ime­ o­ a­ je z lt n v n {efova­ ne­ a­ i­ nih­ upr­ ­ a­ i z vs av upr­ ­ nih­ or­ a­ i­ a­ i­ a­ vr{i av g nz cj na­po­ i­ i~kom­osno­ u. lt v -­Ta­ o|er­je­uka­ ao­na­to k z da­bi­izmje­ e­za­ o­ a­ko­e­je n k n j Vla­ a­po­ la­ a­u­pa­ ­ a­ e­ ta­ d s l rl m n r­ u­ pr­ ­ e­ u­ u­ zna~ile n oc d r ugro`ava­ je­ re­ o­ ­ e­ ja­ ne n f rm v upr­ ­ e­i­uspo­ ­ ­ a­ je­pr­ ­ e­ av rav n oc sa­ evr­ ­ skih­ inte­ r­ ­ i­ a. op g ac j Upo­ o­ ­ o­ je­ i­ da­ bi­ u­ tom z ri slu~aju­FBiH­bi­ a­je­ i­ i­ni­ l dn vo­vla­ ti­gdje­ovi­lju­ i­ne­bi s d bi­ i­dr`avni­slu`be­ i­ i,­ne­ o l nc g po­ i­ i~ki­ime­ o­ a­ a­li­ a.­Vi­ lt n v n c so­ i­ pr­ ­ sta­ nik­ po­ u~io k ed v r nam­je­da­to­uzme­ o­u­obzir m

Slo­ o­ an­izbo­ b d r

Sta­ o­ i­Vla­ e v v d

Za­ r­­ u­i­str­ ­ ci b in t an

Faksimil internet-stranice Oru~evi}evog portala na kojem se glasa o kandidatima za ~lanove Predsjedni{tva BiH

nje­ a­ je­ Ha­ ­ s­ Si­ a­ d`i}­ sa g ri l j 39,79­ po­ to­ gla­ o­ a,­ dok­ je s s v da­ e­ o­ iza­ njih,­ na­ tre}em l k mje­ tu­ Ba­ ir­ Ize­ be­ o­ i}, s k t g v ka­ di­ at­SDA,­sa­skr­ ­ nih n d om

10,23­po­ to­gla­ o­ a. s s v Na­ ­ ­ no,­ ova­ vr­ ta­ israv s tra`iva­ ja­ ja­ nog­ mni­ e­ ja n v j n ima­ogr­ ­ i~en­do­ et,­ali­je an m kao­indi­ a­ i­a­vr­ o­za­ i­ lji­ k cj l nm -

NDI objavljuje rezultate s „gre{kom“ od 14 posto!?
Na­ i­ ­ a­ ni­ de­ o­ r­ ­ c on l m k atski­insti­ ut­(NDI)­na­ a­ io t j v je­no­ o­istra`iva­ je­ja­ nog v n v mni­ e­ ja,­ ~ije­ }e­ re­ u­ ta­ e j n z l t obja­ i­ i­kr­ ­ em­avgu­ ta. v t aj s Ne­ e­ do­ tu­ ne­ info­ ­ k s p rma­ i­ e­go­ o­ e­da­}e­se­po­ cj v r da­ i­ za­ SDP @eljka­ Ko­ c ,­ m{i}a­ i­ Ha­ ­ ­ a­ Si­ a­ d`i}a ris l j ur­ ­ ski­fr­ ­ i­ ­ ­ i­i­ovi­}e­se ed iz rat po­ a­ a­ i­kao­mo­ u}i­po­ je­k z t g b dni­ i­ pr­ ­ sto­ e}ih­ izbo­ a. c ed j r Na­ ­ ­ no,­ ri­ e~­ je­ o­ jo{ rav j je­ noj­ ma­ i­ u­ a­ i­ i­ istra­ d np l cj `i­ a­ ji­ a­ ko­ a­ pr­ ­ o­ i v ­ n m j ov d NDI.­Na­ ­ e,­jo{­pr­ ­ e­de­im ij set­go­ i­ a,­ta~ni­ e­za­pa­ ­ dn j rla­ e­ ta­ ­ e­ izbo­ e­ 2000., m n rn r NDI­je­izla­ io­s­ve­ i­ im­isz lk tra`iva­ ji­ a­ko­ a­su­se­na n m j kr­ ­ u­po­ a­ a­ a­kao­ka­ a­ tr­ aj k z l t s o­ a­ an­pr­ ­ a{aj.­[ta­se­do­f l om go­ i­ o?­ dl NDI­ je­ 3.­ no­ e­ bra v m 2000.­go­ i­ e,­sa­ o­se­ am dn m d da­ a­pr­ ­ e­izbo­ a,­tvr­ io­da n ij r d }e­SDP­u­Fe­ e­ ­ ­ i­ i­osvo­ d rac j ji­ i­40­po­ to­gla­ o­ a,­a­osvo­ t s s v jio­je­26­po­ to.­Odstu­ a­ je, s p n odno­ no­sta­ i­ ti~ka­gre{ka s ts je­ ne­ je­ ­ ­ a­ nih­ 14­ po­ to, v rov t s a­ pr­ ­ na­ i­ sta­ da­ d­ je­ 1,5 iz t n r po­ to­odstu­ a­ ja.­ s p n Ta­ o|er,­ isti­ taj­ NDI k 2000.­ go­ i­ e­ pr­ ­ vi|ao­ je dn ed da­}e­SDA­ima­ i­18­po­ to, t s a­ osvo­ i­ a­ je­ 28,6­ po­ to, jl s HDZ-u­ BiH­ da­ ao­ je­ 13 v po­ to,­a­osvo­ io­je­18­po­ to. s j s Da­ su­ ova­ istra`iva­ ja, n pr­ ­ je­ ­ ­ e,­ obja­ lji­ a­ a­ u im ric v v n SAD,­ s­ ova­ vom­ „gre{­k kom“,­NDI­bi­bio­za­ i­ u­ ­ s g rno­ vr­ o­ br­ o­ bio­ ismi­ an­ i l z j me­ i­ ski­uni{ten.­ dj

va­i­re­ e­ a­ tna.­ l v n Anke­ a,­ na­ ­ e,­ po­ a­ u­ t im k z je­ da­ Ra­ on~i},­ kao­ no­ o­ i d v po­ i­ i­ no­ li­ e­ na­ bh.­ po­ i­ ztv c lti~koj­sce­ i,­ko­ e­nu­ i­izlaz n j d iz­ te{ke­ eko­ o­ ske­ kr­ ­ e­ i n m iz bo­ ­ u­pr­ ­ iv­kr­ ­ i­ a­ a,­ra­ rb ot im n l tnih­pr­ ­ i­ e­ a­i­ma­ i­ e,­ima of t r fj izu­ e­ nu­po­ r{ku­po­ e­ ci­a­ z t d t n j lnih­ bi­ a~a­ te­ da­ je­ taj­ tr­ ­ r end,­ ka­ o­ se­ pr­ ­ li`ava­ u k ib j okto­ a­ ­ ki­izbo­ i,­u­po­ ­ ­ tu.­ b rs r ras S­dr­ ­ e­str­ ­ e,­~ak­i­Si­ ug an la­ d`i}u­izu­ e­ no­na­ lo­ je­ j z t k n ni­me­ i­ i­na­ovaj­na~in­pr­ ­dj i zna­ u­ da­ po­ r{ka­ ja­ no­ ti j d v s ka­ di­ a­ u­ Str­ ­ ke­ za­ BiH n d t an ra­ i­ no­sla­ i.­ pd b Anke­ a­ na­ Oru~e­ i}e­ t v vom­ po­ ­ a­ u­ po­ a­ u­ e­ i­ da rt l k z j Ba­ ir­Ize­ be­ o­ i}­ima­do­ ta k t g v s ra­ lo­ a­ za­ gla­ o­ o­ ju.­ U z g v b l bo{nja~koj­ja­ no­ ti­nje­ o­ a v s g v je­ ka­ di­ a­ u­ a­ o~ito­ nai{la n d t r na­vi{e­ne­ o­hla­ an­pr­ ­ em. g d ij
F. MANDAL

Hla­ an­pr­­e­ d ij m

Mi­ i­ tar­fi­ a­ si­ ns n n Bla­ ov~anin­ na­ g ja­ RS­ Ale­ sa­ dar k n vo­ i­ da­ se­ tu`ba d D`ombi}­ po­ nio­ je d odno­ i­ na­ pr­ ­ og­ u s il tu`bu­ Osn­ ­ nom ov emi­ i­ i­ „60­ mi­ u­ a“ sj n t sudu­u­Ba­ joj­Lu­ i n c od­29.­ma­ ­ a­ove­go­ rt pr­ ­ iv­ Fe­ e­ ­ ­ ne ot d ral di­ e­o­afe­ i­u­Inve­ ti­ n r s TV,­ur­ ­ ni­ a­emi­ i­ ed k sci­ ­ o-ra­ vo­noj­ba­ ci on z j n je­ „60­ mi­ u­ a“­ Ba­n t (IRB)­ RS.­ D`ombi} ki­ a­Ha­ `io­ e­ ­ ­ ­ }a r d m rovi tra`i­na­ o­ na­ u­„ne­d k d i­ izvr­ nog­ di­ ektora D`ombi}: { r ma­ e­ i­ a­ ­ e­ {te­ e t r j ln t „Tra­ ­ ­ a­ ency­Int­ ­- Du{evna bol nsp r e zbog­spo­ ­ og­izra`a­ rn r­ a­ i­ ­ a­ a“­ Sr|ana n t on l va­ ja,­jer­su­na­ i­e­ i n nj l Bla­ o­ ­ ani­ a­ zbog­ kle­ e­- {tetu­nje­ o­ om­ugle­ u­zbog g v~ n v g v d te,­po­ vr­ io­je­Bla­ ov~anin ~ega­ je­ pr­ ­ r­ io­ i­ jo{­ tr­ i t d g et p p Fe­ i. n du{evne­bo­ i“.­ l

D`ombi} tu`io FTV

Mi­ i­ tar­fi­ a­ si­a­RS­obr­ ­io­se­su­ u­ ns n n j at d

Saradnja Vlade RS i NATO-a u BiH
u Pr­e­mi­jer­Re­pu­bli­ke­Sr­pske­Mi­lo­r­ad­Do­dik­i­za­mje­nik­ko­ a­ da­ ta­NATO­{taba­Sa­ ­ ­ e­ o­pu­ o­ nik­D`on m n n raj v k v Andr­ ­ s­Olsen­(John)­to­ om­ju~era{njeg­sa­ ta­ ka­izr­ ­ea k s n a zi­ i­su­`elju­za­da­ jnjim­una­ re|iva­ jem­sa­ ­ ­ nje l l p n rad izme|u­Vla­ e­RS­i­NATO-a­u­BiH,­pr­ ­ o­ i­Ona­ a. d en s s U­sa­ p}enju­iz­Vla­ e­RS­na­ o­ i­se­da­su­na­sa­ ta­ ku­ra­ o d v d s n zmi­e­ je­ a­mi{lje­ ja­i­o­aktu­ ­ noj­po­ i­ i~koj,­eko­ o­ skoj j n n n el lt n m i­si­ u­ ­ o­ noj­si­ u­ ­ i­ i­u­BiH.­ g rn s t ac j

Na­ on­ hr­ a­ ske k v t Izme|u­osta­ ih,­u l na­ a­ e­ da­ }e­ do­ u­ j v k za­ r­ ­ a~ki­ sud­ je g eb me­ ta­ i­u­ u­ slu~aju n cj do{ao­i­za­ tjev­da­ka­ h „Glava{„­ po­ la­ i­ u s t znu­te­ e­ jem­pr­ ­ o­ m l av Bo­ nu­ i­ He­ ­ e­ o­ i­ s rc g v mo}ne­pr­ ­ u­ e­u­Hr­ es d nu,­iz­BiH­je­u­za­ r­ gva­ skoj­odslu`i­biv{i t e­ a~ki­ @upanijski b di­ ­ ­ tor­ Pe­ zi­ ­ og rek n on sud­do{lo­vi{e­za­ tje­ h fo­ da­Fe­ e­ ­ ­ i­e­BiH n d rac j va­za­odslu`enje­za­ i­biv{i­~lan­Pr­ ­ sje­ed tvo­ ­ kih­ka­ ni­oso­ a Bender: Ho}e li dni{tva­ HDZBiH rs z b s­ dvo­ nim­ dr`avlja­ u hrvatski zatvor Ivan­Be­ der.­ j n nstvom­ ko­ e­ su­ u j Me|u­za­ tje­ i­ a h vm BiH­ pr­ ­ o­ o}no­ osu|ene, za­ izdr`ava­ je­ ka­ ne,­ osim av m n z do­ na­ e­ se­ u­ @upanijskom Be­ de­ a,­ne­ a­oso­ a­~ija­su z j n r m b su­ u,­pr­ ­ o­ i­Ona­ a.­ d en s s ime­ a­po­ na­ a­{iroj­ja­ no­ ti.­ n z t v s

Iz BiH sti`u zahtjevi Glava{u ukinuti pla}a za odslu`enje kazni i zastupni~ki pau{al
Odbor­ za­ izbor,­ ime­ o­ n va­ ja­i­upr­ ­ ne­po­ lo­ e­Sa­n av s v bo­ a­Re­ u­ li­ e­Hr­ a­ ske­je­ r p b k v t dno­ la­ no­ je­ ju~er­ do­ io g s n odlu­ u­ o­ pr­ ­ ta­ ku­ pr­ ­ a k es n av na­ pla}u­ i­ za­ tu­ ni~ki­ pa­ s p u{al­ za­ tu­ ni­ u­ HDSSB-a s p k Br­ ­ i­ i­ u­Gla­ a{u,­pr­ ­ o­ an m r v en si­Ona­ a. s Gla­ a{u­ bi­ pr­ ­ o­ na v av pla}u­ pr­ ­ ta­ o­ od­ 2.­ ju­ a es l n 2010.­go­ i­ e.­ dn Pr­ ­ sje­ ni­ a­ Odbo­ a ed d c r Ne­ e­ ka­Ma­ de­ i}­(HDZ) v n j n re­ la­je­da­je­Gla­ a{­pr­ ­ u­ k v es -

Po­vr­ a­iz­@upanijskog­su­ a­u­Za­ r­ ­ u t d d g eb

Odlu­ a­Sa­ o­ a­Re­ u­ li­ e­Hr­ a­ske k b r p bk v t

dom­ @upanijskog­ su­ a­ u d Za­ r­ ­ u­8.­ma­ a­2009.,­ko­ g eb j ja­je­pr­ ­ ­ a~ena­pr­ ­ u­ om ein es d Vr­ o­ nog­ su­ a­ RH­ od­ 2. h v d ju­ a­2010.­godine­,­pr­ ­ o­ n av mo}no­ osu|en­ na­ ka­ nu z za­ vo­ a­u­tr­ ­ a­ ju­od­osam t r aj n go­ i­ a.­ dn Ista­ la­je­da­za­ tu­ ni­ u k s p k pr­ ­ ta­ e­ za­ tu­ ni~ki­ ma­ es j s p ndat­ ako­ je­ pr­ ­ o­ o}nom av m su­ skom­pr­ ­ u­ om­osu|en d es d na­be­ u­ je­ nu­ka­ nu­za­ vo­ z v t z t ra­u­tr­ ­ a­ ju­du`em­od­{est aj n mje­ e­ i.­ s c

pogledi

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

5

AFERE Je­li­pr­­ r­ ­ e­ a­upr­ ­ a­sve­izvje­ ni­a iv em n av s j

„BH­Te­le­com“­i­„BH­Po{ta“­ne `ele­inve­sti­r­a­ti­u­Po­stba­nk­BH
Ilu­ i­a­je­da­„BH­Te­e­ om“­do­ a­ i­a­i­ i­ a­ba­ ku­ko­a­je­ zj l c k pt lzr n j pr­­ a­i­ i­ ­ ­ a,­ka`e­Re{idbe­ o­ i} iv t z ran g v

Uvo|enje­pr­ ­ r­ ­ e­ e­upr­ ­ e­u iv em n av Po­ tba­ k­BH­sve­je­izvje­ ni­ e.­To s n s j po­ ta­e­ja­ no­na­ on­po­ ­ ­ a­~elnih s j s k ruk lju­ i­„BH­Te­ e­ o­ a“­i­„BH­Po{ta“ d l c m da­ni­ u­spr­ ­ ni­u~estvo­ a­ i­u­sa­s em v t ni­ ­ ­ ju­te­ba­ ke.­Ta­ av­po­ iv­ne­ ran n k z da­ no­ im­ je­ upu­ io­ di­ ­ ­ tor­ Po­ v t rek stba­ ka­BH­Adnan­Zu­ i}.­Tvr­ io n k d je­da­su­te­dvi­ e­ko­ pa­ i­ e­ve­ a­ e j m nj z n uz­Po­ tba­ k­BH,­jer­su­nji­ o­ i­ra­ s n h v dni­ i­i­di­ ­ i~ari­ba­ ke.­ c on n

I­Re{idbe­ o­ i}­ulo`io­10.000­KM gv
-­Me­ i­je­`ao­zbog­ovih­de{ava­n nja­u­Po­ tba­ ku­BH.­I­ja­sam­po­ s n di­ ao­kr­ ­ it­od­10.000­KM­i­ulo`io g ed ih­u­di­ ­ i­ e­te­ba­ ke.­Na­ ao­sam on c n d se­da­}e­na}i­ne­ o­pa­ ­ ne­ ­ tvo­sa k rt rs pr­ ­ a­ na­ ba­ ka,­ ne­ a­ vi{e­ ni­ a­ iv t n m k kvih­mo­ u}no­ ti­za­to.­Ni­ e­to­na{ g s j bi­ nis.­ To­ je­ pr­ ­ jer­ lo{eg­ upr­ ­ z im avlja­ ja,­lo{eg­me­ ad`me­ ta­i­lo{e n n n po­ i­ i­ e­ ko­ a­ sva­ u­ fi­ ­ u­ mo`e ltk j k rm do­ e­ ti­na­ta­ ve­gr­ ­ e­-­ka­ ao­je v s k an z Re{idbe­ o­ i}.­ g v „BH­ Po{tom“­ i­ isko­ ­ ­ ti­ u­ nje­ e ris t n {altere­da­ra­ vi­e­svo­u­mre`u­kao z j j pr­ ­e­ra­ a,­ka­ a­je­to­bi­a­je­ na­od ij t d l d so­i­ nih­ba­ a­ a.­Ali,­ni{ta­od­to­ a ld n k g -­ka`e­Re{idbe­ o­ i}. g v ~elu­u­dr`avnom­vla­ ni{tvu­i­da s za­ o­ne­mo`e­i}i­u­do­ a­ i­ a­ i­ a­ i­ t k pt lz cju­pr­ ­ a­ ne­ba­ ke. iv t n -­ Ima­ o­ ugo­ or­ o­ po­ lo­ no-te­m v s v hni~koj­sa­ ­ ­ nji­s­Po­ tba­ kom­BH, rad s n ali­ to­ nji­ a­ o~ito­ ni­e­ do­ o­jno­ da m j v l iza|u­ iz­ ove­ si­ u­ ­ i­e.­ Mi­ mo`emo t ac j ima­ i­ sa­ ­ ­ nju,­ ali­ ne­ a­ o­ pr­ ­ o t rad m m av ula­ i­ i­u­do­ a­ i­ a­i­ a­ i­u,­ni­ i­da­se zt k pt lz cj t upli}emo­u­nje­ o­po­ lo­ a­ je.­Po­ tba­ n s vn s nk­BH­je­sa­ o­ ta­na­ba­ ka­ko­a­ima m s l n j svo­a­upr­ ­ lja~ka­ti­e­a­i­me­ ad`me­ j av jl n F. VELE nt­-­ista­ ao­je­Ba{i}. k
Zuki}: Tra`io pomo} Begi}: Istanbul kao veliki izazov

Isto­ r­ ­ e­ o,­ na­ po­ iv­ za­ po­ v em n z mo}­ni­ e­re­ ­ i­ ­ ­ a­ni­Vla­ a­FBiH, j ag ral d dok­ su­ pr­ ­ o­ o­ i­ s­ „Turskim eg v r po{ta­ a“­do`ivje­ i­fi­ a­ ko.­ m l j s Ge­ e­ ­ ­ ni­ di­ ­ ­ tor­ „BH­ Te­ e­ n ral rek l Poslovna saradnja co­ a“­Ned`ad­Re{idbe­ o­ i}­ka`e m g v Ge­ e­ ­ ­ ni­di­ ­ ­ tor­„BH­Po­ n ral rek ka­ o­je­ilu­ i­ a­da­nje­ o­ a­ko­ pa­ {ta“­Me­ s­ d k zj g v m nu ni­ a­ do­ a­ i­ a­ i­ i­ a­ ba­ ku­ ko­ a­ je Ba{i}­po­j k pt lzr n j pr­ ­ a­ i­ i­ ­ ­ a. iv t z ran dsje}a­da -­ Dok­ je­ Po­ tba­ k­ BH­ bio­ u je­ko­ pa­ s n m dr`­ vnom­vla­ ni­ tvu, a s { ni­ a­na j o­to­ e­se­mo­ lo m g ~ijem­je ra­ go­ a­ ­ ­ i.­Po­z v rat go­ o­ o­o­po­ e­ t v v Ba{i}: zi­ a­ ju­sa­„BH v n Uplitanje u Po{tom“.­ Ali, poslovanje ka­ o­je­to­sa­ a k d
Re{idbegovi}: Lo{e upravljanje

Privatna banka

U~estvu­e­u­pr­ ­e­ tu­stva­ ­ ­ ja­fi­mskog­omni­ u­ a­s j oj k ran l b s jo{­~etiri­afi­ ­ i­ ­ ­ a­re­ i­e­ja­s­Ba­ka­ a­i­Bli­ kog­isto­ a rm ran d t l l n s k
Na{a­Ai­ a­Be­ i}­je­ an­je­od­pet d g d afi­ ­ i­ ­ ­ ih­ re­ i­ e­ ja­ s­ Ba­ ka­ a­ i rm ran dt l l n Bli­ kog­isto­ a­ko­i­u~estvu­u­u­stva­ s k j j r­ ­ ju­fi­ mskog­omni­ u­ a­„Do­Not an l b s Fo­ ­ et­Abo­ t­Me­Ista­ bul“,­ko­i­je rg u n j po­ ve}en­ve­ i­ im­gr­ ­ o­ i­ a.­ s lk ad v m Be­ i}­je­pr­ a­sni­ i­ a­svo­ e­kr­ g v ml j a­ ko­ostva­ ­ ­ je­„Otel(o)“,­u­ko­em t ren j je­Ista­ bul­pr­ ­ a­ a­ a­kao­ve­ e­ r­ d n ik z l l ga u­ko­ em­ku­ tu­ a­kao­su­ ar­Isto­ a j l r d k i­ Za­ a­ a­ ipak­ ve­ ­ a­ do­ ro­ ko­ ­ p d om b egzi­ ti­ a­ upr­ os­ tu­ ­ u­ e­ tnoj s r k rb l n pro{lo­ ti.­Upr­ ­ o­kao­ta­ av,­Ista­ s av k nbul­je­za­na{u­re­ i­ e­ jku­bio­ve­ dt l li­ i­iza­ ov­i­inspi­ ­ ­ i­ a.­ k z rac j

No­ i­iza­ o­ v z v
Po­ e­ nu­ vr­ ­ e­ no­ t­ pr­ ­ e­ ta s b ij d s oj k ova­ vi{estr­ ­ o­ na­ ra|iva­ a­ re­ i­ uk g n dte­ jka­ vi­ i­ i­ u­ uspje{noj­ sa­ ­ ­ nji l d rad bh.­i­tu­ ­ kih­glu­ a­ a,­kao­i­umje­ rs m c tni~kih­ti­ o­ a­dvi­ e­ze­ lje.­ m v j m Ai­ a­Be­ i}­ro|ena­je­u­Sa­ ­ ­e­ u d g raj v 1976.­go­ i­ e.­Di­ lo­ i­ ­ ­a­je­fi­msku dn p m ral l i­po­ o­ i{nu­re`iju­na­Aka­ e­ i­i­sce­ z r d mj nskih­ umje­ no­ ti­ u­ Sa­ ­ ­e­ u­ 2000.­ t s raj v Na­ ve}i­ uspjeh­ po­ ti­ la­ je j s g flmom­„Snijeg“,­ko­ im­je­osvo­ i­ a j jl br­ ­ne­na­ r­ ­ e.­„Snijeg“­je­bio­no­ oj g ad mi­ i­ ­ n­i­kao­bh.­ka­ di­ at­za­na­ n ra n d gr­ ­ u­Oskar­u­ka­ e­ o­ ­ ­i­na­bo­ jeg ad t g rij j l A. Gr. str­ ­ og­fi­ ma. an l

Li~nost dana Ai­ a­Be­ i} d g

Po­ la{te­ i­po­o`aj­Ra­i­ e­ ­­i v n l f n rij uvjet­za­glas­sr­ skih­mi­ i­ ta­ ­ p n s ra
Ko­ a~na­odlu­ a­o~eku­e­se­do­kr­ ­a­mje­ e­ a n k j aj s c
Vi­ e}e­mi­ i­ ta­ a­BiH­ju~er­ni­ j ns r je­ ra­ ma­ r­ ­ o­ pr­ ­ e­ log­ odlu­ e­ o z t al ij d k kva­ i­ e­ u­te~nih­na­ tnih­go­ ­ ­ a­jer lt t f riv Ra­ na­gr­ ­ a­ni­ e­do­ ta­ i­ a­po­ r­ ­d up j s vl te bne­ ma­ e­ ­ ­ a­ e.­ Ta­ o­ je­ odlu~eno t rij l k da­ opet­ bu­ e­ pr­ ­ u`ena­ odlu­ a d od k ko­ a­ je­ na­ sna­ i­ i­ ko­ a­ }e­ se­ pr­ ­j z j i mje­ ji­ a­ i­ do­ do­ o{enja­ no­ og n v t n v akta­ko­ i­}e­re­ u­ i­ ­ ­ i­ovu­obla­ t. j g l rat s O­nje­ u­}e­se­ra­ pr­ ­ lja­ i­na­na­ ­ m s av t re­ noj­sje­ ni­ i­dr`avne­vla­ e. d d c d Sa­ na­ e­ o­da­bi­Ra­ na­gr­ ­ a z j m d up do­ko­ ca­ovog­mje­ e­ a­tr­ ­ a­ a­do­ n s c eb l sta­ i­ i­pr­ ­ e­ log­ko­ a~ne­odlu­ e, vt ij d n k ko­u­}e,­ka­ o­smo­ra­ i­e­pi­ a­ i,­pr­j k nj s l a­ i­ i­ i­ dr­ ­ i­ akti.­ Ipak,­ aktu­ ­ na tt ug el odlu­ a­o­kva­ i­ e­ u­go­ ­ ­ a,­ali­i­ona k lt t riv ko­ a­bi­tr­ ­ a­ a­bi­ i­do­ e­ e­ a,­po­j eb l t n s n no­ o­}e­i}i­na­ ­ ­ u­Ra­ i­ e­ ­ ­ i­Bo­ v ruk f n rij sa­ ski­ Br­ d.­ Sa­ na­ e­ o­ da­ }e,­ u n o z j m su­ r­ ­ nom,­sr­ ski­mi­ i­ tri­gla­ a­p ot p ns s ti­pr­ ­ iv­nje­ og­do­ o{enja. ot n n Vi­e}e­mi­ i­ ta­ a­odlu~ilo­je­ju~er j ns r da­odo­ ri­200.000­ma­ ­ ­ a­iz­re­ e­ ­ b rak z rve­bud`eta­insti­ u­ i­a­za­2010.­ka­ o t cj k

Odlu­ a­o­go­ ­­ u­pr­ ­ u`ena­do­idu}e­sje­ ni­ e­VM-a k riv od d c

U­Bo­ ni­i­He­ ­ e­ o­ i­ i­u s rc g v n pr­ ih­{est­mje­ e­ i­ove­go­ i­ v s c dne­obra|eno­je­84.000­uzo­ ­ ­ra ka­hr­ ­ e,­od­~ega­je­ne{to­vi{e an od­~etiri­po­ to­bi­o­hi­ i­e­ ski s l gj n ne­ ­ pr­ ­ no.­Ovo­je­ju~er­izja­ is av vio­ Se­ ad­ Ma~ki},­ di­ ­ ­ tor j rek Age­ ci­e­ za­ si­ u­ ­ o­ t­ hr­ ­ e n j g rn s an BiH,­gdje­je­odr`an­sa­ ta­ ak s n na­ ko­ em­ se­ ra­ go­ a­ ­ ­ o­ o j z v ral akti­ no­ ti­ a­usmje­ ­ ­ im­ka v s m ren (Foto: I. Rozi}) spre~ava­ ju­ po­ a­ a­ bo­ e­ ti S ju~era{njeg sastanka u Agenciji n j v l s pu­ em­hr­ ­ e.­Ka­ a­je­u­pi­ a­ ju­si­t an d tn uzr­ ­ o­ a­ ih­hr­ ­ om.­ ok v n an rn s an k Ta­ o­je­na­osno­ u­po­ a­ a­ a­pr­ ­ gu­ ­ o­ t­hr­ ­ e,­Ma~ki}­je­re­ ao­da k v dtk iem n t av ku­ lje­ ih­ od­ svih­ na­ le`nih­ insti­ je,­pr­ ­ a­ocje­ i­Svje­ ske­zdr­ ­ stve­ p n d g nz cj n tu­ i­a­u­BiH,­ka­ o­je­ka­ ao­Ma~ki}, ne­or­ a­ i­ a­ i­e,­na{a­dr`ava­u­ra­ gu cj k z M. Sm. ml op j u­ovoj­go­ i­ i­sma­ jen­br­ j­tr­ ­ a­ ja ze­ a­ja­Evr­ ­ ske­uni­e. dn n o ov n

Sma­njen­br­oj­tr­o­va­nja­hr­a­no­m

BiH­u­ra­ gu­ze­ a­ja­EU n m l

Rafinerija Bosanski Brod: Nekvalitetno gorivo

bi­bi­i­ri­e{eni­pr­ ­ le­ i­ra­ ni­ a­ko­i l j ob m d k j su­u­Hr­ a­ skoj­osta­i­bez­po­ la­u­pe­ vt l s r­ ­ ­ u­od­1991.­do­1995.­go­ i­ e.­ iod dn Odlu­ om­ se­ otpu{te­ im­ ra­ ni­k n d ci­ a­iz­bud`etske­re­ e­ ­ e­odo­ r­ ­ a m z rv b av za­ tro{ko­ e­ pr­ ­ ne­ po­ o}i­ u­ su­v av m dskim­ spo­ ­ ­ i­ a.­ Ova­ fi­ a­ si­ska rov m n n j

sr­ ­ stva­}e­u­izno­ i­ a­od­po­100.000 ed sm ma­ ­ ­ a­ bi­ i­ do­ i­e­je­ a­ Udru`enju rak t dj l n otpu{te­ ih­ ra­ ni­ a­ iz­ Hr­ a­ ske n d k v t UGOR­Je­ah-Te{anj­i­Re­ u­ li~kom l p b udru`enju­ ra­ ni­ a­ i­ inva­ i­ a­ ra­ a d k ld d izbje­ lih­ iz­ Hr­ a­ ske­ dr`avlja­ a g v t n S. R. BiH/Ba­ ja­Lu­ a. n k

Alte­ ­ a­ i­ ni­ klub,­ ne­ la­ i­ a rn t v v dn or­ a­ i­ a­ i­ a­sa­sje­ i{tem­u­Tr­ ­ i­ g nz cj d eb nju,­ upu­ i­ a­ je­ ju~er­ po­ iv­ svim tl z gra|ani­ a­ BiH­ da­ u­ svo­ im­ sr­ ­ m j edi­ a­ a­ fo­ ­ i­ ­ ­ u­ gr­ ­ e­ pod­ na­ n m rm raj up zi­ om­ Bo­ kot,­ a­ ko­ e­ bi­ u­ se­ te­ v j j p mbru­ vo­ i­ e­ ka­ pa­ ju­ pr­ ­ iv dl m n ot lju­ i­na­ka­ di­ a­ skim­li­ ta­ a­za d n d t s m op}e­ izbo­ e­ ko­ i­ su­ osu­ nji~eni r j m za­ra­ ne­zlo~ine,­or­ a­ i­ i­ ­ ­ i­kr­ ­ t g n z ran i-

Bo­jko­ti­r­a­ti­ka­ndi­da­te­osu­mnji~ene za­ra­tni­zlo~in­i­or­ga­ni­zi­r­a­ni­kr­i­mi­nal

Ini­ i­a­i­ a­Alte­ ­ a­i­ nog­klu­ a­Tr­ ­ i­ je cj tv rn t v b eb n

mi­ al­i­dr­ ­ a­te{ka­kr­ ­ i~na­dje­ n ug iv la,­pr­ ­ o­ i­Fe­ a.­ en s n Alte­ ­ a­ i­ ni­klub­mo­ i­gra|ane rn t v l da­sa­sva­ e­li­ te­po­ i­ i~kih­pa­ ­ i­ a k s lt rt j izdvo­ e­one­ko­ i­su­ima­ i­ili­ima­ u j j l j pr­ ­ le­ a­sa­za­ o­ om.­Na­ on­to­ob m k n k ga­ ne­ ­ ho­ no­ je­ po­ a­ ke­ o­ tom op d d t ka­ di­ a­ u­po­ la­ i­na­e-ma­ l­adr­ ­ n d t s t i esu­Alte­ ­ a­ i­ nog­klu­ a­ili­na­br­ j rn t v b o mo­ i­ e­ a­066/931-540.­ bt l

[ta drugi pi{u

6

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

mozaik

ANTRAKS Iz­Ur­ ­ a­za­ve­e­ ­­ a­ ­ tvo­BiH­ ed t rin rs

Nema razloga za paniku
Po­ u­ e­e­su­mje­ e­da­se­spr­­e~i­{irenje­za­ ­ ­ e,­isti~e­Ta­ ko­ i}­ d z t r ij raz n v
ajevu, potvrdila da su tri nalaza pozitivna na antraks. Sekretar Ureda za veterinarstvo BiH Sanin Tankovi} za „Dnevni avaz“ je kazao da je prvi slu~aj uginu}a krave od antraksa na podru~ju Livna registriran nakon {to je veterinaru prijavljeno uginu}e. - Nakon toga bi la su jo{ tri uginu}a krava, a za dvije je potvr|ena bolest. Mobilno je stanje u Livnu i inspekcija radi svoj posao - ka`e Tankovi}. Jedna od mjera je i ogra|ivanje prostora gdje su bile `ivotinje koje su uginule, dok }e le{ine biti uklonjene i propisno zakopane, jer se uzro~nik uglavnom nalazi u zemlji{tu. - S epidemiologom pratimo situaciju. Nema razloga za paniku. Ina~e, godi{nje se u svijetu javi oko 100.000 slu~ajeva antraksa kod `ivotinjskih vrsta. U pitanju je bakterijska bolest koja se ne prenosi sa ~ovjeka na ~ovjeka - istakao je Tankovi}. Federalni epidemiolog Jelena Ravlija za na{ list je pojasnila da antraks spada u zoonoze, a osim ko`nog oblika postoji i crijevni i plu}ni. - Najte`i je plu}ni, a potom crijevni. Oni imaju visoku stopu smrtnosti. To je ozbiljna bolest i va`no je da se sve osobe koje su bile u kontaktu s bolesnim `ivotinjama prate i provjere po~ev{i od toga imaju li ko`nih promjena E. HALA] ka`e Ravlija.

Bud`et­CERN-a­skr­ ­ an­za­262­mi­i­ ­ a­eu­ a­ es l on r

Fizi~ari protiv smanjenja bud`eta
Stotine zaposlenika i fizi~ara Evropskog centra za nuklearna istra`ivanja (CERN), u kojem radi najve}i ubrziva~ ~estica na svijetu, okupile su se ispred glavne zgrade te organizacije u blizini @eneve protestiraju}i protiv smanjenja bud`eta koje }e usporiti njihova istra`ivanja. Protest zaposlenika, me|u kojima su nau~nici iz cijelog svijeta, odr`an je u trenutku dok je u pro-

Pr­ ­e­ ti­u­CERN-u­ ot s

Na podru~ju Livanjskog kantona poduzimaju se sve mjere da se sprije~i {irenje zaraze antraksom, ka`u u Uredu za veterinarstvo BiH. Do sada je laboratorijska analiza uzoraka krvi uginulih krava, koju je obavio Veterinarski fakultet u Sar-

storijama organizacije trajala sjednica finansijskog odbora CERNa. Direktor CERN-a Rolf Hojer (Heuer) podastro je 20 dr`ava ~lanica organizacije nacrt bud`eta koji je nakon rasprave skresan za 343 miliona {vicarskih franaka (262 miliona eura) za 2011-2015. godinu. Kona~ni iznos bud`eta dr`ave ~lanice trebaju odobriti 16. septembra. CERN je zadnjih godina ve} smanjio broj svojih zaposlenika sa 3.000 na 2.200.

Ta­ ko­ i}: n v Mo­ i­no­ bl sta­ je­ n

@ena objavila detalje sa su|enja
@ena iz Velike Britanije, koja je porotnik na jednom su|enju, na Facebooku je objavila koliko je porotnika mislilo da je optu`enik kriv. Prekr{ila je strogo pravilo samo zato jer ju je prijatelj pitao: „Je li kriv?“ Njen op{iran odgovor pro~itao je i neko ko je obavijestio sud u Man~esteru. Bijesni sudija Rod`er Daton (Roger Dutton) rekao je da je `ena trebala pratiti jasne upute, a ne pri~ati okolo. Optu`enik se ovaj put izvukao bez presude. Sudija je raspustio porotu i su|enje }e biti ponovljeno. Me|utim, Daton je rekao da bi tra~anje porotnice bio dobar razlog za poni{tenje presude da je do{lo do toga. Razmi{ljao

^la­ i­ a­po­ ­ ­e­ogla­ i­a­se­na­Fa­ e­ o­ ­ u­ nc rot sl c b ok

Ra­ li­a:­Sto­ a­smr­no­ ti­ v j p t s

Novcem od ulaznica pomo}i {kolovanje najugro`enijih
Med`lis Islamske zajednice Sarajevo povodom Ramazanskog bajrama organizira tradicionalni bajramski koncert pod nazivom „Bajram do|e, miri{u avlije“, koji }e biti odr`an prvog dana Bajrama, u ~etvrtak 9. septembra 2010. godine, u dvorani „Mirza Deliba{i}“, KSC Skenderija, s po~etkom u 20.30 sati. Ova kulturna manifestacija ima za cilj da istakne i afirmira pozitivne vrijednosti koje u sebi nosi ovaj za muslimane veliki blagdan, kao {to su upu}ivanje na me|usobnu solidarnost i ljubav, o~uvanje rodbinske bliskosti, po{tovanje prema starijima, darivanje... jednom rije~ju, da nas podstakne na razvijanje moralnih i

Ba­r­ ­ ski­ko­ ce­ t­9.­se­ te­ bra­u­Ske­ de­ ­­i­ j am n r p m n rij

Ko­ ce­ t­pod­na­ i­ om­„Bajram­do|e,­mi­ i{u­avli­e“­or­ a­ i­ i­ a­Med`lis­IZ­Sa­ ­ ­e­ o n r zv r j g nzr raj v

Da­on:­Po­ o­ i­i­su|enje t n vt

je o tome da je prijavi policiji, zbog ~ega bi mogla u zatvor, ali je na kraju odustao.

Ledeni ~ovjek vjerovatno je bio sahranjen
Ledeni ~ovjek Oci koji je `ivio prije 5.300 godina i ~ije je zamrznuto tijelo prona|eno u italija nskim Alpama vjerovatno je cere monijalno sahranjen, tvrdi tim italijanskih arheologa. Autopsija, obavljena prije tri godine, poka zala je da je Oci ubijen, odnosno da je podlegao rani zadobivenoj od strijele koja mu je presjekla ar teriju. Najnovije istra`ivanje sugerira

Ana­i­ a­ita­i­a­ skih­nau~ni­ a­ lz lj n k

da je nekoliko mjeseci nakon smrti Ocijevo tijelo preneseno na planinu gdje je prona|eno u ledu 1991. godine. Analize pokazuju da je le deni ~ovjek umro u prolje}e, jer je u njegovim crijevima prona|en polen biljaka koje cvjetaju u to doba godine. Polen u kombinaciji s le dom navodi na zaklju~ak da je sa hranjen krajem ljeta. Tijelo je tek nekoliko mjeseci nakon smrti preneseno na mjesto na kojem je prona|eno, a nau~nici ka`u da to ukazuje na sahranu.

U~estvuje i Vare{anovi}
U~e{}e na koncertu potvrdili su najeminentniji izvo|a~i du hovne i popularne muzike u BiH, muzi~ki producent je maestro Emir Nuhanovi}, a u~e{}e je najavio i na{ poznati estradni umjetnik Hajrudin Vare{anovi}.

Pr­ ­ o­i­ ni­pla­ at­za­sve~ano­ t­­ om t v k s

op}eprihva}enih dru{tvenih vrijednosti. - Imaju}i u vidu sve u~estaliju praksu me|u mladima, ali za{to ne kazati i onih malo starijih, da se u ovim blagdanskim danima odaju porocima poput alkohola, droga, nemoralnog pona{anja, na silja i sli~no, organizacijom ovog koncerta `elimo im ponuditi alternativu i omogu}iti da Ramazanski bajram provedu u porodi~nom i prijateljskom okru`enju

i sve~anom ambijentu - ka`u u Pres-slu`bi Med`lisa IZ Sarajevo. Koncert je humanitarnog karaktera, cijena ulaznice je simboli~nih pet KM, a od prikupljenih sredstava pomo}i }e se {kolovanje najugro`enijih kategorija dru{tva. Karte za koncert mogu se nabaviti u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu (ulica Sara~i 49), kod d`ematskih imama na podru~ju Med`lisa IZ Sarajevo i kod uli~nih prodava~a.

u Zdenek Filip Hodu{ek (Philip Hodousek) iz Kalifornije tu`io je ameri~ki lanac restorana „Claim Jumper“ nakon {to je pro{le godine na ru~ku s porodicom u francuskoj supi umjesto sira na{ao kondom. Mu{karac je na vrhovnom sudu tvrdio da je zagrizao kondom, ali iz restorana ka`u kako nisu na{li nikakav dokaz postojanja stranog tijela u supi.

Tu`ba zbog stranog tijela u supi

Delegacija Me|unarodnog komiteta Crvenog kri`a (ICRC) u BiH u saradnji s Institutom za nestale osobe (INO) i Me|unarodnom komisijom za nestale (ICMP) 30. avgusta, na Me|unarodni dan nestalih osoba, organizi-

Izlo`ba „Nestali `ivoti“ od 30. avgusta u Sarajevu
rat }e zajedni~ku izlo`bu u Sarajevu pod nazivom „Nestali `ivoti“. Ova izlo`ba, ali i knjiga pod istim nazivom, djelo britanskog fotografa Nika Danzingera (Nick Danzinger) i kandskog pisca Rorija Maklina (Roryi MacLean),

Na­Me|una­ ­ ­ ni­dan­ne­ ta­ih­oso­ a rod s l b

odaje po~ast nestalima u ratu, njihovim porodicama i svima koji se neumorno trude da razrije{e pitanje nestalih u BiH. Ova izlo`ba dokumentira sudbinu 15 porodica nestalih osoba E. G. s Balkana.

mozaik

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

7 [ta ka`u poznati
mi}ano­ i}: v lo{i­mo­ ci m

Dr­ ­ an­mi}ano­ i} ag v

Ne­tr­ ­ a­ o­bje`ati­od­sve­ a­{to eb m g nam­se­do­ o­ i­o g dl

-­^esto­sam­igr­ o­lju­ a­ ni­ e­u­do­ a}im­fi­ mo­ i­ a, a b v k m l vm ju­ a­ e­ za­ ju­ lji­ e­ pr­ ­ ­ ­ e,­ dok­ u­ ino­ tr­ ­ stvu­ igr­ m n k l b v irod s an a lo{e­mo­ ke,­pa­to­ko­ pe­ zi­ ­ m.­Te­ a­no­ og­fi­ ma­je m m n ra m v l rat­u­Bo­ ni­i­me­ i­je­ona­bli­ ka,­jer­sam­`ivio­na­Dr­ ­ i, s n s in na­po­ a­pu­ a.­Ne­tr­ ­ a­ o­bje`ati­od­sve­ a­{to­nam­se l t eb m g (Glumac za „Ve~ernje novosti“) do­ o­ i­ o.­­ g dl

Zo­ ­ n­[prajc ra

Nijedan­moj­ko­ e­ tar­ni­e­bio mn j pr­ ­je­ ­ ­ et ran
Ismet­Had`i}

Dr.­Sa­i­ e­e­ di}­sa­svo­om­k}er­ om,­Fe­ ­­ om­i­tr­ ­ka­ a­ lh f n j k rid oj m

(Foto:­H.­^ali})­

Tr­ ­ er­^elika­Ibr­ ­ o­ i}­s­pr­­a­e­jem­ en ak v ij t l

-­Vr­ ­ e­ e­je,­na`alo­ t,­po­ a­ a­ o­da­ni­ e­ an­moj­ko­ ij m s k z l j d me­ tar­ni­ e­bio­pr­ ­ je­ ­ n.­Ka­ a­vi­ im­gdje­smo­sti­ li, n j et ra d d g `ao­mi­je­{to­ni­ am­bio­jo{­`e{}i.­[to­se­smi­ e­ a­ti~e,­ne s j h aj j znam­ ka­ o­ on­ mo`e­ bi­ i­ ama­ e­ ­ ki,­ smi­ eh­ je­ va­ jda [pr­ ­c:­Smi­eh k t t rs j l d uvi­ ek­lju­ ski.­­­­­­­­­(Novinar za „Slobodnu Dalmaciju“) je­lju­ ski j d

HUMANOST Roditelji­tr­ ­ki­iz­Ko­ r­­ ne­kod­Ze­ i­ e­oda­ nu­i oj p iv nc h l

Pomo} sti`e [abanovi}ima
Osi­ u­ ­ ­ a­hr­ ­ a­za­be­ e­za­na­ ­ ­ nih­{est­mje­ e­ i­ g ran an b red s c
hu­ a­ i­ ta­ i­ ~im­ je­ ~uo­ za­ tek m ns ro|ene­tr­ ­ke,­otvo­ ­ o­je­vr­ ­ a­ku}e oj ri at [abanovi}a­ka­ o­bi­im­po­ o­ ao. k m g Vi­ re­ [abanovi}ima­ po­ lao­ je t s po­ o}ni­ tr­ ­ er­ „crno-bijelih“ m en Amir­Smr­ ­ o,­sti­ la­je­po­ o}­i­iz ik g m fi­ ­ e­„Almy“,­te­je­ ne­tu­ ­ ­ ti~ke rm d ris age­ ci­ e­iz­Ze­ i­ e. n j nc ^uv{i­ za­ [abanovi}e­ iz Gra~ani­ e­ je­ u­ Ko­ r­ ­ nu­ do{la c p iv pr­ f.­dr.­Ni­ a­ a­Sa­ i­ e­ e­ di}­za­ o z m lh f n je­ no­ sa­ k}er­ om­ D`eni­ om.­ Po d k t sta­ ­ m­ bo­ a­ skom­ obi~aju,­ one ro s n su­ tr­ ­ ke­ da­ ­ ­ a­ e­ no­ cem­ na oj riv l v ~elo.­ Pe­ na­ ­ to­ o­ i{nja­ D`eni­ a t es g d t je­na­~elo­ma­ oj­D`ene­ i­da­ a­svoj l t l d`epa­ ­ c­i­s­njom­se­fo­ o­ r­ ­ i­ ­ ­ a.­ ra t g af ral Na­ on­{to­je­iz­Sa­ ­ ­ e­ a­sti­ la k raj v g tre}a­ be­ a­ La­ i­ a­ i­ u­ kr­ ­ e­ i}u b mj ev t na{la­mje­ to­po­ ­ d­se­ tre­D`ene­ e s re s t i­ br­ ­ a­ Ha­ ­ ­ a,­ ze­ i~ko­ na­ e­ je at ris n s l Ko­ r­ ­ na­ i­ ku}u­ Fe­ ­ ­ a­ i­ Emi­ e p iv rid n [abanovi}­ju~er­su­po­ je­ i­ i­mno­ s tl gi­do­ ri­lju­ i. b d Po­ li­ e­ ju~era{njeg­ te­ sta­ u s j k „Dnevnom­ ava­ u“­ o­ [aban­ ­ z ovi}ima­mno­ i­do­ a­ e­i­do­ o­ e­po­ g l z n s mo}.­Sve­je­do­ ro­do{lo­ne­ a­ o­ le­ b z p s nim­ [abanovi}ima­ ko­i­ su­ na­ on j k 13­ go­ i­ a­ br­ ­ a­ do­ i­ i­ tr­ ­ ke. dn ak bl oj Me|u­pr­ i­ a­je­u­Ko­ r­ ­ nu­sti­ ao vm p iv g tr­ ­ er­ fu­ ba­ e­ a­ ze­ i~kog­ ^elika en d l r n Abdu­ ah­Ibr­ ­ o­ i}­i­da­ ­ ­ ao­tr­ ­ke l ak v riv oj u­ no­ cu.­ On­ je­ po­ nat­ kao­ ve­ i­ i v z lk -­ Ni­ mo­ do{le­ da­ se­ ovo­ di`e s na­sva­zvo­ a.­Vi­ i­ o­da­je­ovdje n dm sa­ a­ pr­ ­ lem­ dje~ija­ hr­ ­ a.­ Do­ d ob an ni­ e­ a­sam­hr­ ­ u­za­mje­ ec,­a­i­pa­ j l an s pir­ko­ im­sam­se­oba­ e­ a­ a­da­}u j v z l tr­ ­ ka­ a­ osi­ u­ ­ ­ i­ hr­ ­ u­ za­ po­ a oj m g rat an l go­ i­ e.­ To­ je­ za­ po~etak,­ otvo­ ­ t dn ri }emo­ mi­ vr­ ­ a­ [abanovi}ima at opet,­ ne}emo­ ih­ za­ o­ ­ ­ i­ i,­ to­ je b rav t na­ ma­ je­ {to­ mo`emo­ ur­ ­ i­ i­ j n ad t ka­ a­ a­ je­ Ni­ a­ a­ Sa­ i­ e­ e­ di}, z l z m lh f n pr­ ­ e­ o­ ­ ­ a­ na­ Me­ i­ i­ skom­ fa­ of s ric dcn ku­ te­ u­u­Tu­ li­i­vla­ ni­ a­pr­ ­ a­ ne l t z s c iv t or­ i­ a­ i­ e­u­Gra~ani­ i. dn cj c Ju~er­ smo­ u­ ku}i­ [abanovi}a vi­ je­ i­ ra­ o­ t­ {to­ ni­ u­ sa­ i­ ka­ a d l d s s m d H. ^ALI] je­na­ te`e.­ j

]iro­je­sto­ i­ ­ o­moj­pr­ ­a­ ak­u p ra el z Fe­ e­ ­ ah~e n rb

-­Da­li­je­su­ bi­ a­htje­a­da­ne­odem­iz­Di­ a­ a,­osta­a d n l nm l je­eni­ ma.­U­klub­je­1982.­go­ i­ e,­ka­ a­smo­bi­i­pr­ a­ i­Ju­ g dn d l vc go­ la­ i­e,­ sti­ la­ po­ u­ a­ Fe­ e­ ­ ah~ea­ za­ ugo­ or­ na­ ta­ a s vj g n d n rb v d om lr p ra el Had`i}:­Pr­­ a­ ­ i ogr­ ­ nih­300.000­do­a­ a.­[ef­]iro­je­sto­ i­ ­ o­moj­pr­ ­a­ im rn zak,­a­kao­ra­ log­je­na­ eo­da­sam­ne­ ­ ho­ an­Di­ a­ u,­te z v op d nm inte­ ­ ­ i­klu­ a res b da­bez­me­ e­ne­mo`e­za­ i­ li­ i­eki­ u.­Ia­ o­sam­tim­tr­ ­ n ms t p k ansfe­ ­ m­mo­ ao­obe­ bi­e­ i­ i­egzi­ te­ ci­u,­ipak­su­inte­ ­ ­ i­klu­ a­bi­i­pr­ ­ a­ ro g z j dt s n j res b l im r­ i­i­ja­sam­to­po{to­ ao. n v
(Nekada{nji nogometa{ Slobode i Dinama za „Avazov Sport“)

[ta ka`u u narodu

*

033/281-393 redakcija@avaz.ba

%

Osigurati pomo} psihi~kim bolesnicima
-­U­BiH­bi­{to­pr­ ­ e­tr­ ­ a­ a­bi­ i­izgra|ena­usta­ o­ a­za­smje{taj­psi­ ij eb l t n v hi~kih­bo­ e­ ni­ a­ko­ i­su­po~ini­ i­kr­ ­ i~na­dje­ a.­Bo­ e­ t­je­bo­ e­ t,­ali­je l s k j l iv l l s l s ne­ o­ u­ ti­ o­da­lju­ i­ko­ i­su­po­ u{ali­na­ ­ i­ i­ne­ o­ e­ili­se­ i­ili­su­~ak d p s v d j k ud t k m b po~ini­ i­ne­ o­kr­ ­ i~no­dje­ o,­po­ li­ e­slo­ o­ no­{etaju­uli­ a­ a.­Za­njih l k iv l s j b d c m tr­ ­ a­ osi­ u­ ­ ­ i­ odgo­ a­ ­ ­ u}u­ stru~nu­ br­ ­ u­ ka­ o­ bi,­ onda­ ka­ a eb g rat v raj ig k d stru~nja­ i­to­pr­ ­ i­ e­ e,­mo­ li­bi­ i­asi­ i­ i­ ­ ­ i­u­dru{tvo. c oc j n g t m l ran
(^italac F. Kulovi})

Pla­ i­ a­ i­iz­ze­ a­ja­re­ i­ ­ a­na­Hi­ a­a­i­ nn r m l g on m l j

vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no­sun~ano mjestimi~no­ki{a obla~no

27. 8. 2010.

Isa­ o­ i}­(prvi­zde­ na)­u­je­ noj­od­ra­ i­ih­ekspe­ i­ i­a­ k v s d nj dcj

(1954.­go­ i­ e),­a­osvo­ en­je­jo{­sa­dn j mo­dva­pu­ a­(1958.­i­1964.)­pr­ ­ e t ij ne­ o­ {to­ su­ Ki­ e­ i­ za­ vo­ ­ ­ i­ gr­ ­ g n z t ril ani­ u­za­str­ ­ e­ekspe­ i­ i­ e.­Po­ li­ e c an dcj s j

otva­ ­ ­ ja­ gr­ ­ i­ e­ (1980.)­ ^o­ Oju ran an c je­osva­ an­mno­ o­pu­ a.­ j g t Ekspe­ i­ i­ a­ bi­ se­ tr­ ­ a­ a­ za­ dcj eb l vr{iti­5.­okto­ ra.­ b

O~eku­ e­se­pr­ ­ e`no j et sun~ano­i­vru}e.­Vje­ ar t slab­do­umje­ ­ n­za­ a­ re p dnog­i­ju­ o­ a­ a­ nog­smje­ a. g z p d r Ju­ a­ ­ ja­te­ pe­ ­ ­ u­ a­zr­ ­ a t rn m rat r ak izme|u­15­i­20,­na­ju­ u­od­20­do g 25,­a­na­ vi{a­dne­ na­izme|u­30­i j v 36,­na­ju­ u­do­38­ste­ e­ i. g p n

33

SArAjevO 33 gOrA@de 34

38 MOSTAr

NeUM 36

Bh. glumci na kastingu za film An|eline \oli
Na­ on­na{e­info­ ­ a­ i­e­da­je­sa­k rm c j r­ ­e­ ska­ glu­ i­ a­ Za­ a­ Ma­ ­a­ o­ i} aj v mc n rj n v ve­ ­ a­ bli­ u­ da­ do­ i­e­ ulo­ u­ u­ fi­ om z bj g lmu­ sla­ ne­ An|eli­ e­ \oli­ (Ang­ ­ v n elina­Jo­ie),­po­a­ o­se­otkr­ ­ a­u­i­no­ l lk iv j va­ glu­ a~ka­ ime­ a­ iz­ na{e­ ze­ lje m n m ko­a­ bi­ mo­ la­ bi­ i­ anga`ir­ ­ a­ u j g t an ovom­ostva­ ­ ­ ju.­ ren Na­ka­ ti­ gu­ko­i­je­u­na­stro`ijoj s n j j ta­no­ ti­or­ a­ i­ i­ ­ n­za­vr­ ­e­ e­Sa­ ­j s g n z ra ij m r

peTAk
27. 8. 2010.

SUBOTA
28. 8. 2010.
0

NedjeljA
29. 8. 2010.
0

Uloge }e dobiti Bravo i Terzi}?

od 15 c do 25 c
0

JUtaRNJe­temPeRatURe DNeVNe­temPeRatURe
0 0

od 14 c do 25 c
0

JUtaRNJe­temPeRatURe DNeVNe­temPeRatURe
0 0

od 10 c do 20 c
0 0

JUtaRNJe­temPeRatURe DNeVNe­temPeRatURe
0 0

od 30 c do 38 c

od 30 c do 37 c

od 15 c do 30 c

Br­ ­ o:­Ni{ta­se­ne­zna av

a­e­ o­Fi­m­Fe­ ti­ a­a,­bi­i­su­i­ista­ jv l s vl l knu­ i­glu­ ac­Er­ in­Br­ ­ o­te­pe­ ­ t m m av rspe­ ti­ na­Alma­Te­ ­ i}.­ k v rz -­Bio­sam­na­ka­ ti­ gu­i­za­sa­ a s n d se­jo{­ni{ta­ne­zna.­Ne­znam­ni­ko­je jo{­ od­ mo­ih­ ko­e­ a­ bio­ na­ ka­ ti­ j lg s ngu,­ jer­ smo­ ula­ i­i­ po­e­ i­ a~no­ zl j dn re­ ao­ nam­ je­ Br­ ­ o,­ isti~u}i­ ka­ o k av k im­je­re~eno­da­im­je­vi{e­info­ ­ a­ rm ci­a­za­ r­ ­ je­ o­otkr­ ­ a­ i. j b an n iv t A. Gr.

BIOmeteOROlO[Ka­PROGNOZa Na­ on­ugo­ ni­eg­ju­ra,­s­po­ ­ ­ tom­te­ pe­ ­ ­u­ e­zr­ ­ a­kod­ve}ine­po­ u­a­ i­e­su,­oso­ k d j t ras m rat r ak p l cj bi­o­po­ li­e­po­ ne,­mo­ u}e­re­ ­ ci­e­na­vr­­e­ e­po­ ut­isr­ lje­ o­ ti,­gla­ o­ o­je­i­de­ o­ t sj d g ak j ij m p p n s v b l k nce­ tr­ ­ i­e,­a­u­no}i­pr­ ­ le­ i­sa­snom.­Oso­ e­s­ka­ ­ i­ ­ a­ ku­a­ ­ im­po­e{ko}ama n ac j ob m b rd ov s l rn t tr­ ­ a­e­bi­izbje­ a­ a­i­bo­ ­ ­ ak­na­otvo­ ­ ­ om­i­te`e­fi­ i~ke­akti­ no­ ti.­ eb l g v t rav ren z v s

Grad­Sarajevo­
Izla­ ak­­­06.04 z Za­a­ ak­­19.31 l z

27. 8.­2010.
Izlazak­­20.13 Za­a­ ak­­09.44 l z

FeDeralNI­meTeorolo[kI­zavoD

Me|una­ ­ ­ na­ekspe­ i­ i­a­ko­u rod dcj j ~ini­15­pla­ i­ a­ a­iz­biv{e­Ju­ o­ la­ nn r g s vi­e­kr­ ­ u­ a­je­25.­avgu­ ta­u­osva­ j en l s ja­ ja­ ve­ i­ og­ gr­ ­ e­ a­ pla­ i­ e­ ^o n lk eb n nn Oju­ (8.201­ me­ ar)­ na­ Hi­ a­ a­i. t m l j Ovaj­vrh­pr­ ­ e`e­se­du`­ne­ a­ skoot p l ti­ e­ a­ ske­ gr­ ­ i­ e,­ 28­ ki­ o­ e­ a­ a b t n an c l m t r sje­ e­ ­ ­ a­ a­ no­od­Mo­ t­Eve­ ­ ­ ta v roz p d n res (8.850­m).­­U­ekspe­ i­ i­i­u~estvu­ dcj ju­i­tri­pla­ i­ a­ a­iz­Bo­ ne­i­He­ ­ e­ nn r s rc go­ i­ e­ i­ to­ Ze­ r­ ­ in­ Isa­ o­ i}, vn h ud k v Adis­^ingi}­i­Ned`ad­Bu­ i­ a.­ bc Osta­ i­ ~lanovi­ ekspe­ i­ i­ e­ su l dcj jo{­i­pla­ i­ a­ i­iz­Sr­ i­ e,­Ma­ e­ o­ nn r bj k d ni­ e,­Slo­ e­ i­ e­i­Hr­ a­ ske­i­to­Ale­ j v nj v t ksa­ dra­ Sti­ o­ i},­ Aljo{a­ Hr­ ­ ar, n k v ib Bi­ ja­ a­^egar,­Dr­ ­ an­Ma­ i­ o­ i}, l n ag ln v Dr­ ­ o­ lav­ Go­ i},­ Ir­ s­ Pr­ ­ eg, ag s g i eb Mom~ilo­Ma­ i},­Pr­ ­ r­ g­Sto­ ko­ n ed a j vi},­Zo­ ­ n­Ko­ lje­ i},­Ni­ o­ a­Pe­ ­ra v n k l u ra~a­i­Ale­ sa­ dar­Spa­ i}.­ k n s ^o­ Oju­ je­ {esti­ vrh­ na­ svi­ e­ u j t po­ vi­ i­ i.­ Ovaj­ vrh­ je­ pr­ i­ put sn v osvo­ i­ a­ au­ tr­ ­ ska­ ekspe­ i­ i­ a jl s ij dcj

Bubica, ^ingi} i Isakovi} osvajaju vrh ^o Oju

promjenljivo

ki{a­i­snijeg

snijeg

obla~no­uz­snijeg

obla~no­s­ki{om

magla­pa­sun~ano

VRIJeme­ DaNaS

BiHA] 34 35 BANjA lUkA Br^kO 33 TUzlA 33

Pr­ ­e`no et sun~ano

livNO

zeNicA 34

Brzo­-­kratko

8

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

teme

TUZLA Obi­je`ena­20.­go­ i{nji­ a­ve­i­ e­tr­ ­ e­ i­e­ l d c l k ag d j

Ra­ on~i},­Ga­ i}­i­Kljui}:­Pr­ ­ o­ a­ ska­po­i­i­ a­SBB-a­BiH d n ob s n ltk

Dan­ka­ a­je­ze­ lja d m pr­ ­ u­a­a­180­ru­ a­ a­ og t l dr
Sma­l­Ima­ o­ i},­je­ i­ i­pre`ivje­i­ru­ ar,­ni­e­pr­ ­ pa­ ao­ni­e­ nu­no}­l Iza i m v dn l d j es v j d poginulih­osta­o­365­dje­ e­l Ni­e­bi­o­ni­ o­ a­iz­fe­ e­ ­ ­ne­ili­dr`avne­vla­ ti l c j l k g d ral s

Ga­ i}­i­Kljui}­ra­ go­ a­ ­ ­i­s­Ra­ on~i}em n z v ral d

SBB­BiH­u~init­}e­sve­da­se­ bh.­pa­r­­ ­i­osje}aju­si­ u­ ­ o t iot g rn

^lanovi ratnog Predsjedni{tva RBiH Ejup Gani} i Stjepan Kljui} posjetili su ju~er u Sarajevu predsjednika Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudina Radon~i}a, saop}eno je iz te stranke. Tokom du`eg razgovora gosti su Radon~i}u predali dio dokumentacije iz procesa koji je odr`an u Londonu i zavr{en osloba|anjem Ejupa Gani}a, prenosi Fena. U tom smislu je postavljeno i klju~no pitanje: koje korake planiraju na{e dr`avne institucije u smislu adresiranja prvog dokumentiranog priznanja Srbije o me|unarodnom sukobu dvije nezavisne dr`ave u kojima je JNA bila vojska agresorske sile na na{em teritoriju. Radon~i} je naglasio suverenisti~ku i probosansku politiku Saveza za bolju budu}nost BiH, koji }e uz institucije pravne dr`ave u~initi sve da se bosanskohercegova~ki gra|ani i patrioti ubudu}e osje}aju sigurnije i za{ti}enije od politi~ki motiviranih progona u re`iji agresorskih dr`ava i njihovih diplomata.

u Zajednica demokracija (Globalna koalicija demokratskih zemalja) i Vije}e `ena svjetskih lidera (Institut ASPEN) pozvali su kandidatkinju HDZBiH za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH Borjanu Kri{to na konferenciju u Njujork pod nazivom „@ene kao kriti~na snaga u demokratskom upravljanju“, prenosi Fena. Konferencija }e biti odr`ana 23. septembra na marginama zasjedanja Glavne skup{tine Ujedinjenih naroda.

Bo­ ­a­ a­Kri{to­po­ va­ a­u­Nju­o­ ­ rj n z n j rk

Tu­ la:­Po­a­ a­ je­vi­e­ a­ a­na­spo­ en-obi­je`je z l g n j n c m l

Nje­ a~ki­{ef­di­ lo­ a­i­e­u­Sa­ ­ ­e­ u m p m tj raj v

Do{ao sam da podr`im razvoj ove zemlje, jer je u na{em zajedni~kom interesu da imamo uspje{nu i ujedinjenu BiH, {to je va`no ne samo za ovu zemlju i njen uspjeh nego i za stabilnost cijelog evropskog kontinenta, kazao je sino} u Sarajevu njema~ki ministar vaVe­ te­ ­ e­e­u­Pr­ ­ sje­ ni{tvu­BiH­ (Foto:­M.­@ivojevi}) s rv l ed d njskih poslova Gvidu Vestervele (Guido Westerwelle), javlja Fena. Njema~ki ministar doputovao je u dvodnevnu posjetu BiH u okviru obilaska zemalja regiona. Sino} je imao susret sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH, a sa svojim saradnicima obi{ao je i najva`nije znamenitosti starog dijela grada, uklju~uju}i Begovu d`amiju, Mori}a han i filigransku ulicu.

Uje­ i­ je­ a­BiH­je­inte­ ­ s­Evr­ ­ e dn n re op

Polaganjem cvije}a na spomenobilje`je u krugu Rudnika Dobrnja-Mramor ju~er je u Tuzli obilje`ena 20. godi{njica najve}e rudarske nesre}e na ovim prostorima, kada je u sna`noj eksploziji koja se dogodila pod jo{ neutvr|enim okolnostima poginulo 180 rudara, ~itava jedna smjena, i to najmla|a. Smail Imamovi} je jedini pre`ivjeli rudar. Zadobio je te{ke povrede, ali je ipak pre`ivio. U znak sje}anja na ovu tragediju Rudnici Kreka ju~er su u prisustvu porodica nastradalih i predstavnika lokalne vlasti odali po~ast poginulim rudarima. Obilje`avanju godi{njice nije prisustvovao niko od predstavnika federalne ili dr`avne vlasti. - Sve je to bila omladina koja je poginula u jednom momentu, a brojne supruge ostale su same s djecom. Mi ve} 20 godina `ivimo u patnji, a valjalo je i malu djecu izvesti na selamet. Ostavilo je to na sve nas veliku traumu. Ve} 20 godina `ivim s tom tugom. Othranila sam i od{kolovala dvoje djece, koja su danas, na`alost, bez posla - kazala je D`ehva \oki}, supruga jednog od poginulih rudara.

Re{ad­Hu­sa­gi}:­Ur­a­di­li­smo­sve­{to­smo­mo­gli
- Rudnik je uradio sve {to je mogao. Zbrinuli smo porodice i {kolovali djecu preko fonda. Te aktivnosti i danas traju, jer trenutno brinemo o 15 studenata i Prije 20 godina u Tuzli je obavljen najbrojniji ispra}aj koji ovaj grad pamti. Okolnosti pod kojima se dogodila nesre}a nikada nisu razja{njene. Mi{ljenja su podijeljena, za jedne je eksploziju izazvala ugljena pra{ina, za druge je to bila planirana politi~ka diverzija, pred po~etak rata. Jama Dobrnja jug, u kojoj se nesre}a dogodila, tada je bila najmodernije opremljena rudni~ka jama. - Prema mom mi{ljenju, uzrok nesre}e je ugljena pra{ina, bar je tako pokazala istraga koju su radili inspektori. Te{ko mi je uop}e govoriti o ovom doga|aju, bio je to strahovit prizor - ka`e Smail Imamovi}, koji od dana nesre}e nije prespavao nijednu jedinu no}. Iza poginulih rudara ostalo je tri srednjo{kolca. Sav teret nakon tragedije pao je na Rudnik i mislim da smo iskoristili sve svoje mogu}nosti - kazao je Re{ad Husagi}, direktor Kreke.

Na­br­ ­ni­i­ispra}aj j oj j

Po­ na­a­so­i­ a­ ­ o­ t z t l d rn s

Ima­ o­ i}:­Dvi­e­de­ e­ i­e­bez­sna­ m v j c nj

Na­ on­hap{enja­Dr­ ­ a­ a­Ne{ko­ i}a k ag n v

Tu`ila{tvo BiH uputilo je ju~er Sudu BiH prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Draganu Ne{kovi}u (1973), osumnji~enom za krivi~no djelo genocida na podru~ju Srebrenice. Prijedlog za odre|ivanje pritvora upu}en je radi bojazni da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, sau~esnike i prikriva~e, odnosno zbog op}e sigurnosti gra|ana, potvr|eno je Feni u Dr`avnom tu`ila{tvu.

Pr­ ­ lo`eno­odre|iva­ je­pr­­vo­ ­ ed n it ra

Se­vle­ta­De{i}:­Bez­ra­ha­tlu­ka­20­go­di­na
- Sje}am se kada me tog dana probudio svekar, mislila sam da me zove na kafu, ali mi je on samo rekao da je rudnik zatrpan. Moj rahatluk tada je nestao, a ostala sam s troje djece. @ivjeti se dalje moralo, djeca su mi sve bogatstvo koje imam. Hvala dragom Allahu da sam jo{ u pameti - ka`e Sevleta De{i}, supruga poginulog rudara.

Pr­­ o­ i­RS­92 ih d po­ to­od­pla­ a s n
uPrihodi u bud`et RS u pr vom polugodi{tu ove godine iznosili su 733,2 miliona KM, {to je 92 posto od plana, prenosi Fena. Pomo}nik ministra finansija @eljko ]ulum ka`e da je manje punjenje bud`eta u odnosu na plan uzrokovano „sezonskim karakterom“ punjenja bud`eta te da su manji prihodi od direktnih poreza.

[te­a­od­po­ la­ a t p v 128­mi­i­ ­ a­KM l on
u Prema prvim preliminar nim podacima, ukupna {teta uzrokovana vremenskim ne pogodama odnosno poplavama koje su zahvatile pojedine op}ine RS od juna do avgusta ove godine iznosi 128 miliona KM i 13 posto se odnosi na {tete na individualnim sta mbenim objektima, javila je Fena.

365 djece. Radi rje{avanja `ivotnih pitanja porodica poginulih osnovan je Fond „26. avgust 1990“, koji i danas poma`e pri stambenim problemima, stipendira djecu, nabavlja ud`benike i {kolski pribor, zapo{ljava djecu, dijeli nov~anu pomo} i drugo. Polaganjem cvije}a na spomenobilje`je i u~enjem Fatihe predstavnici Saveza za bolju budu}nost BiH Tuzlanskog kantona odali su po~ast poginulim rudarima. - Bilo je tu`no vidjeti da se niko od zvani~nika i predstavnika aktuelne vlasti, ni na 20. godi{njicu, nije udostojio obratiti porodicama `rtava ovog nemilog doga|aja - navedeno je u saop}enju SBB-a BiH. A. MUSLIMOVI]

^lanovi Centralne izborne komisije (CIK) BiH potvrdili su ju~er kona~ni spisak bira~a za ovogodi{nje op}e izbore u na{oj zemlji. Na Centralnom bira~kom spisku (CBS) nalazi se 3.126.599 osoba, prema stanju na dan 19. avgusta. ^lanove Predsjedni{tva BiH ko -

Pr­a­vo­gla­sa­imat­}e­3.126.599­oso­ba
ji se biraju s teritorije FBiH mo}i }e birati 1.934.417, a ~lana tog tijela koji se bira s teritorije Republike Srpske 1.192.182 glasa~a. Kada je rije~ o Br~ko Distriktu, tamo su registrirana 1.834 bira~a, od ~ega za RS 1.046, a za FBiH 788. ^ak 29.084 osobe ne}e mo}i glasati na izborima 3. okto -

CIK­po­vr­ io­ko­ a~ni­spi­ ak­bi­ a~a t d n s r

bra jer se nisu opredijelile za entitetsko dr`avljanstvo. CIK je ju~er izrekao i dvije sankcije zbog sukoba interesa, Fehimi Muji}, ~lanici Op}inskog vije}a Bosanska Krupa, i Safeti Sejdi} iz Od`aka, ministrici pravosu|a i uprave Posavskog kantoM. K. na.

teme

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

9

Kaletovi} na banjalu~kom sudu negirao krivicu

Popovi} je rekao metak, a ovi mi planiraju zatvor
Ovo je udar re`ima i politi~ko-pravosudne i mafija{ke hobotnice na nezavisne medije BiH, kazao Kaletovi}

Damir Kaletovi}, novinar Fe deralne televizije, ju~er je pred banjalu~kim Osnovnim sudom negirao krivicu za nelegalno prislu{kivanje i tonsko snimanje te nije prihvatio prijedlog Tu`ila{tva da bude uvjetno ka`njen na tri mjeseca zatvora. Optu`nicu protiv njega podiglo je Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci po prijavi Vitomira Popovi}a, biv{eg ombudsmena za ljudska prava BiH. Kaletovi}u je stavljeno na teret da je bez odobrenja snimao razgovor s Popovi}em i to emitirao u emisiji „60 minuta“ 1. oktobra 2007. godi ne, a u spornom snimku Popo vi} je novinaru kazao da „za-

(Foto: B. Spaseni})

Kaletovi} ju~er u Banjoj Luci

zavisne medije BiH. @ao mi je {to se na ovaj na~in `eli uvesti medijski mrak koji vlada u RS i

Beganovi} s djecom: Pokazuje rje{enja o isplatama u ministarstvima

Nenadle`nost suda
Kaletovi}ev advokat Nikica Gr`i} istakao je da u ovom slu~aju nema elemenata krivi~nog djela te je prigovorio na stvarnu nadle`nost banjalu~kog suda. - Ovdje je nadle`no Tu`ila{tvo BiH, jer je u vrijeme djela Vitomir Popovi} bio slu`beslu`uje metak u ~elo“. Kaletovi} je ju~er istakao da se ne osje}a krivim, kao i da je ovaj sudski proces udar na nezavisne medije u BiH, ~ime je nanesena mrlja bh. pravosu|u. - Popovi} je rekao metak, a ovi mi planiraju zatvor. Ovo je udar re`ima i politi~ko-pravosu dne i mafija{ke hobotnice na nenik organa BiH. Tako|er, podignuta je optu`nica protiv novinara koji je intervjuisao javnu li~nost na javnom mjestu i zbog toga je optu`en, a ne i Popovi}, koji je izjavio da tom novinaru treba metak u ~elo - istakao je Gr`i}. na mala vrata u Federaciju BiH - kazao je Kaletovi}. On je kazao da bi volio da je ovakva pozornost posve}ena rje{avanju ubistva Milana Vukeli}a, koji je ubijen neposredno ispred zgrade MUP-a RS, te da je ovo pri~a u kojoj je jedini gubitnik Tu`ila{tvo.
B. S. - B. T.

BIHA] Beganovi}i stigli pred zgradu Vlade USK

U ministarstvima sami sebi dijele enormnu jednokratnu pomo} l Dok sam lovio glasove za SDA po Pe}igradu, onda sam bio dobar, a sada mi ka`u da sam dosadan
Husein Beganovi} (54), nezaposleni demobilisani borac i ratni zarobljenik iz Pe}igrada, ju~er u devet sati pred zgradom Vlade USK u Biha}u stupio je sa k}erkom Adisom (13) i sinom Hasibom (17) u {trajk gla|u. Ogor~en je {to ne mo`e, kako ka`e, osigurati lije~enje svoje dvoje od petero djece (kod Adise i Hasiba organizam ne proizvodi hormon rasta), jer se lijek za tu bolest ne nalazi ni na federalnoj ni na

Otac s dvoje bolesne djece po~eo {trajk gla|u
Zavod daje novac
Djeci Huseina Beganovi}a Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja osigurava novac za lije~enje, saop}eno nam je iz ove ustanove. kantonalnoj esencijalnoj listi. No, kap koja je prelila ~a{u i nagnala na ovaj o~ajni~ki potez Beganovi}a jesu podaci o enormnoj jednokratnoj pomo}i koju su sebi ispla}ivali zaposlenici kantonalnog bora~kog i drugih ministarstava. - Kada sam lovio glasove za SDA po Pe}igradu, onda sam bio dobar, a sada mi bora~ki ministar Mirsad Voji} ka`e da sam dosadan, a ja samo tra`im pomo} da lije~im djecu. Odakle njima pare da dijele po 10.000 maraka!? - pita uplakani Beganovi} i pokazuje rje{enja o isplatama Vladinim na mje{tenicima. Jedino dru{tvo pravili su mu no vinari iz vi{e redakcija, dok se nakon du`eg ~ekanja nije pojavio Voji}, vr{ilac du`nosti bora~kog ministra. - U Unsko-sanskom kantonu ima 30.000 demobilisanih boraca i svi su oni u „opisu poslova“ ovog ministarstva. Od 3.000 zahtjeva za Od Beganovi}a je zatra`eno da komisiji Zavoda koja odobrava novac dostavi stanje na svom `irora~unu, jer se za istu namjenu prikuplja humanitarna pomo}.

Tako je kako je

pomo} kakvu je dobio Beganovi} (400 KM), rije{imo 100, a 2.900 ostane nezadovoljno. Bora~ko mi nistarstvo nije zadu`eno za lije~enje, obrazovanje i socijalnu po mo}, ali, uprkos svemu, to ipak ~ini. No, nemogu}e je pomo}i svima - ka`e Voji}. Na na{e pitanje o kako znatnu jednokratnu nov~anu pomo} za li je~enje dobivaju zaposlenici u njegovm ministarstvu, ka`e: - Ta~no je, ali oni na to imaju pravo po zakonu. Sla`em se da to nije pravedno i moralno, ali tako je kako je! Poznati su i slu~ajevi da su visoki kantonalni zvani~nici napla}ivali sva{ta, pa ~ak i prekide trudno}a, valjda, kod supruga. Premijer [emsudin Dedi}, koji je Beganovi}u tako|er obe}ao pomo}i, oglu{io se o poziv novinara da se oglasi. Dan ranije, me|utim, kada je s ameri~kim diplomatom D`onatanom Murom (Jonathan Moore) i s biha}kim na~elnikom Hamdijom Lipova~om obilazio dvije zgrade u kojima se grade stanovi za borce, kantonalni premijer vrlo rado je bio na usluzi medijima. No, u zraku je ostala nedoumica jesu li socijalno i zdravstveno stanje porodice Beganovi}a i on sam iskori{teni u predizbornom M. DEDI] marketingu.

Na su|enju Aliji Osmi}u za zlo~ine po~injene nad bugojanskim Hrvatima, odbrana optu`enog unijela je u spis materijalne dokaze koji govore o okolnostima otpo~injanja sukoba na tom podru~ju te nadle`nostima Vojne policije, javio je Birn, prenosi Fena.

Predo~eni materijalni dokazi odbrane
Nakon okr utnog ubistva u Tuzli

Alija Osmi} optu`en za ratni zlo~in

Odbrana Alije Osmi}a, biv{eg pripadnika Vojne policije 307. brigade Armije RBiH (ARBiH), na su|enju za zlo~ine po~injene u Bugojnu unijela je 19 materijalnih dokaza u spis, te je najavila mogu}nost saslu{anja svjedoka Vinka Zrne na narednom ro~i{tu 6. septembra.

Ni „a“ od Dedi}a

Voji}: Sve je po zakonu

Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla na prijedlog de`urnog tu`ioca odredio je jednomjese~ni pritvor Mevludinu Jahi}u (38) zbog sumnje na okrutan na~in ubio svoju biv{u suprugu Fetihu. Osumnji~eni je u srijedu u dva

Jednomjese~ni pritvor Mevludinu Jahi}u
Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

sata u ulici Amalije Lebeni~nik u Tuzli, nakon {to je nasilno u{ao u stan, no`em nanio Fetihi nekoliko ubodnih i reznih rana koje su po nju bile smrtonosne. De`urni tu`ilac je saslu{ao osumnji~enog i naredio daljnje provo|enje istrage.

Beganovi}u 400, slu`benici 11.187 maraka pomo}i
Istina je da je Beganovi}u ove godine bora~ko ministarstvo dalo pomo} od 400 maraka, ali je istina i da su pojedinci, koriste}i federa lnu uredbu o naknadama koje ne maju karakter pla}a, dizali velike sume za svoje ili lije~enje ~lanova porodice. Jedna od slu`benica tog ministarstva, osim redovnih primanja, na ime lije~enja podigla je u posljednje ~etiri godine 11.187, a druga 7.882 marke.

Na su|enju petorici optu`enih za zlo~in na Kori}anskim stijenama za{ti}eni svjedok Tu`ila{tva BiH KS2 kazao je ju~er da je vidio kako pripadnici Interventnog voda na litici pored puta pucaju u ljude iz au tobusa koji je vozio, prenosi Fena.

Za{ti}eni svjedok govorio o ubistvima

Svjedok je ispri~ao da je iz Pri jedora vozio autobus pun civila prema Travniku, te da su na planini Vla{i} pripadnici Interventnog voda izdvojili „vojno sposobne mu{karce“ i uputili se prema selu Kori}ani, saop}eno je iz Birna.

10

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

teme

PREGOVORI Ministar Bevanda s delegacijom MMF-a

Dionica Gorica - Drivu{a: Uskoro po~etak radova

Vo|a bh. konzorcija je „Euro-asfalt“, a ~ine ga jo{ @GP GP „Put“ i „Hidrogradnja“ ,
Nakon `estokog pritiska javnosti, doma}e kompanije napokon su dobile jedan krupan posao na koridoru 5C, gradnju dionice Gorica - Drivu{a, du`ine oko tri kilometra, koja }e se protezati od izlaza iz budu}eg tunela Vijenac do ju`nog ulaza u Zenicu. Vo|a na{eg konzorcija je kompanija „Euro-asfalt“, a ~ine ga jo{ @GP GP „Put“ i , „Hidrogradnja“. Nedavno je na otvaranju ponuda pro~itana najni`a ci jena kompanije SCT, od oko 24,4 miliona eura, dok je doma}i konzorcij ponudio da posao odradi za 24,9 miliona. Me|utim, kako je ju~er saop}eno iz Federalne direkcije za autoceste (FEDA), kod ~etiri ponude uo~ene su velike gre{ke.

Ko­na~no­je­dan­po­sao do­ma}im­ko­mpa­ni­ja­ma
Zbog toga kona~na cijena Slovenaca na kraju iznosi 24.065.917 eura, a na{ih firmi 23.996.710 eura. Kako je saop}eno, posao je na taj na~in pripao na{im firmama, a odobrenje je stiglo i od Evropske investicijske ba nke (EIB) i ovla{tenog konsultanta, prenijela je Fena. Federalna direkcija }e ve} danas poslati pismo prihvatanja, nacrt ugovora i zahtjev za dostavu bankovne garancije. Bh. konzorcij ima rok da najkasnije u narednih 28 dana dostavi garanciju, nakon ~ega }e uslijediti potpisivanje ugovora. Kako je najavljeno, radovi na ovoj dionici trebali bi po~eti krajem septembra. Naravno, malo ko je povjerovao da se zaista radi isklju~ivo o ra~unskim gre{kama. Indikativno je da se sve de{ava nakon velikog protesta javnosti zbog ~injenica da slovenska kompanija dobiva ve}inu unosnih poslova na izgradnji autoputeva, dok doma}e firme propadaju. SCT, naime, konkurenciju obara nerealno niskim cijenama, koje rastu tokom realizacije projekta, ili, pak, mijenja projekt kako bi u{tedio sredstva, kao {to je slu~aj na sarajevskoj zaobiG. MRKI] laznici.

Nakon `estokog pritiska javnosti

’Kr­ ­ at’­}e­se­no­ ac es v za­ka­ to­ e­i­op}ine­ n n
Po~etkom idu}e sedmice znat }e se ho}e li stand-by aran`man biti raskinut
ze}a. Potcrtao je da }e, ako bude aran`mana sa MMFom, kasnije na raspolaganju biti i sredstva Svjetske banke te dio sredstava Evropske komisije. Bevanda je rekao da }e u ponedjeljak biti odr`an sastanak Fiskalnog vije}a BiH, na kojem }e se donijeti kona~ni stavovi, a da Misija MMF-a ostaje do utorka, za eventualno jo{ neka usagla{avanja. Predstavnici MMF-a pr isustvovali su i ju~era{njoj sjednici Vlade FBiH, na kojoj je razmatrana informa-

Me|unarodni monetar ni fond, odnosno njegovi predstavnici, voditelj Misije Kostas Hristu (Costas Christou), izrazili su zadovoljstvo onime {to je uradilo Ministarstvo finansija. Ostalo je jo{ nekoliko stvari koje treba razjasniti. Ja sam optimista. To je ju~er kazao federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda nakon sastanka s delegacijom MMF, a prije sjednice Vlade FBiH, na kojoj je prva ta~ka dnevnog reda bila upravo realizacija aran`mana sa MMFom. - Uvjet MMF-a za ostanak u stand-by aran`manu jeste da u Parlamentu bude usvo jen re ba la nsi r a ni bud`et - kazao je ministar Bevanda. On je objasnio da je ju~er i pregledan taj rebalansirani bud`et i da su predstavnici MMF-a bili zadovoljni. No, kako je kazao, delegacija MMF-a izrazila je nezadovoljstvo statusom penzionog fonda, odnosno

Usvajanje rebalansa

Predstavnici MMF-a na sjednici Vlade FBiH

(Foto: S. Jordamovi})

Najni`a cijena

Nelegalne u{tede

provo|enjem revizije. - Fakti~ki, izvr{eno je samo 997 predmeta, a od toga niko nije izveden iz prava, {to zna~i da je u~inak revizije za sada nula. Mora se odrediti i status beneficiranih penzija - ho}e li se i}i u reviziju, jer je to jedna od sastavnica pisma namjere kazao je Bevanda. On je novinarima prenio i konstataciju ~lanova delegacije MMF-a da ve}ina kantona nije uradila ni{ta. Tako|er je rekao da Ministarstvo od kantona nije dobilo nijedan

Pe­nzi­je­„mirne“­do­kr­a­ja­go­di­ne
- Bit }e pove}ane dotacije penzionom fondu da bismo do kraja godine mogli imati „mirne“ penzije. Verificirani su dugovi po svim osnovama, a omogu}it }e se da u rebalansu postoje i dorebalansirani bud`et. - Jednostavno, i}i }e se na korekciju stavke „transfer prema ni`im nivoima vlasti“, gdje }e dijelom biti uklju~ene i op}ine. Dakle, „kresat“ }e se stavka „transfer ni`im nivoima vlasti“ kazao je federalni ministar finansija. On je objasnio da „velikih kresanja“ nije bilo zbog ~injenice da su prihodi od poreza na dobit vi{i od planiranih i da je, nakon pritisaka, napla}eno vi{e i od dividendi javnih predudatna sredstva za demobilizirane borce. Mada je zakon prestao va`iti, ostali su stari dugovi i tu }e biti participacija federalnog nivoa od 21 milion KM - prenio je Bevanda detalje rebalansa. cija o provedbi stand-by aran`mana s Me|unarodnim monetarnim fondom. Na po~etku rasprave, federalni ministri rada i so cijalne politike Perica Je le~evi}, odnosno za pitanja boraca i invalida odbra mbeno-oslobodila~kog rata Zahid Crnki}, upoznali su ~lanove Vlade i predstavnike MMF-a s provedbom reformi u bora~koj i invalidskoj za{titi, s naglaskom na propise ~iji je cilj smanjenje broja korisnika u ovim oblastima kroz reviziju njihovih prava.
B. TURKOVI]

Na­jbolje­po­nu­de
u23.996.710 E
bh. konzorcij

Po­ e}ali­pla}e­za­20­po­ to v s
Na molbu da prokomentira {ta kantoni i op}ine mogu u~initi, jer su u te{koj situaciji, Bevanda je kazao da je „cijela dr`ava u te{koj situaciji“. - Treba prilo`iti dokumentaciju koja dokazuje te{ku situaciju. Ne mogu se u pojedinim kantonima odnositi odluke o pove}anju pla}a za 20 posto i istovremeno o~ekivati transferi iz federalnog bu d`eta - kazao je ministar, koji nije mogao precizirati o kojim je kantonima rije~.

Vi{i prihodi

u 24.065.917 E u 28.596.634 E
„Alpine Bau“ „Osijek-Koteks“ SCT

Na pje{a~kom prijelazu u Titovoj ulici do broja 1 na Marindvoru u Sarajevu ju~er oko 10 sati te{ke tjele sne povrede zadobio je pje{ak Rifet Memi} (62) iz Sarajeva. Njega je oborio terenac „porsche cayenne“ (T-53-J177) koji se kretao u pravcu Ilid`e, a za ~ijim je upravlja~em bio A. E. iz Sarajeva. Nakon udara u pje{aka vozilo je produ`ilo nekoliko me-

Ri­fe­ta­Me­mi}a­obo­r­io­te­r­e­nac

Na pje{a~kom prijelazu u Sarajevu

Za­po­sli­li­60­no­vih­ra­dni­ka­i­uze­li­kr­e­dit­za­ispla­tu­pla}a­
Pitanje je kako }e vratiti taj iznos kada su ve} sada u deficitu, ka`e Bo{ko ^eko
U revizorskom izvje{taju poseban akcent stavljen je i na velike tro{kove telefonskih usluga koje pla}a Fond za svoje zaposlene, te Fond zdravstvenog osiguranja RS uskoro bi mogao do`ivjeti finansijski kolaps, s obzirom na to da kumulirani gubici ove javne ustanove iznose blizu 55 miliona maraka, a rukovodstvo Fonda oglu{ilo se na sva ranija upozorenja revizorskih izvje{taja, te su samo u pro{loj godini zaposlili vi{e od 60 novih radnika, a preko Vlade RS podigli kredit od 80 miliona KM za pla}e zaposlenicima. Prema rije~ima glavnog revizora RS Bo{ka ^eke, spomenuti kreditni iznos, koji je Fondu odobren s ra~una posebnih namjena, na kojem je deponovan novac od privatizacije u RS, trebao bi biti vra}en do 2012. godine. - Osnovno pitanje je kako }e vratiti taj iznos kada

Vi{emilionski deficit Fonda zdravstvenog osiguranja RS

tara dalje gdje se zaustavilo. - Memi} je zadobio prijelom rebara na vi{e mjesta, ima polomljen nos i donju vilicu, povrije|eno rame i lakat, kao i krvarenje iz uha {to nas posebno zabrinjava. Za sada je svjestan i nalazi se na Intenzivnoj njezi KUM-a. Bit }e pod prismo trom neurohirurga i ljekara za uho, grlo i nos - ka`e Bi ljana Jandri}, portparol Ad. A. KCUS-a.

Te­e­o­ ski­tro{ko­ i lfn v

je utvr|eno da je u 2009. godini potro{eno 612.500 maraka na telefonske razgovore, od ~ega 108.900 KM za tro{kove mobilnog telefona.

^eko: Rok do 2012. godine

uPredsjedni{tvo BiH donijelo na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu odluku o imenovanju majora @eljka Moravca za {efa kontingenta Oru`anih snaga (OS) BiH u opera ciji podr{ke miru u Afganistanu, izjavio je ~lan Predsje dni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}, prenosi Onasa.

@eljko Moravac {ef misije u Afganistanu

smo konstatovali da su ve} sada u deficitu. Vlada RS im je kao javnoj ustanovi dala novac iz kredita, a koji su oni dalje proslijedili bolnicama za li~na primanja. Ako se taj kredit ne vrati do 2012. godine, mi }emo ga tretirati kao deficit - kazao je ^eko.

On je tako|er istakao da je u posljednje tri godine Fond zaposlio 200 novih ra dnika, a samo u 2009. vi{e od 60, pa tako tro{kovi za bruto pla}e zaposlenih iznose 14,8 miliona KM. Osim spomenutog kreditnog iznosa, u revizorskom izvje{taju se navodi da je rukovodstvo ovog fonda pro{le godine kod komercijalnih banaka podiglo kredite u ukupnoj vrijednosti od 10,2 miliona maraka za pla}anje

lije~enje pacijenata van RS, uglavnom u bolnicama u Srbiji. Kako saznajemo, na jednoj od posljednjih sjednica Upravnog odbora usvojen je izvje{taj po kojem se gotovo stoprocentno ostvaruje finansijski plan, a smanjena su dugovanja prema svim zdravstvenim ustanovama s kojima Fond posluje, dok su mjere {tednje u pro{loj godini ocijenjene kao uspje{ne.

B. SPASENI]

teme

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

11

ISTO^NO SARAJEVO [ta se de{ava u Domu penzionera

Amputirac prijeti da }e ubiti direktoricu
Ne `ele da mi obezbijede protezu, a medicinska usluga je grozna, ka`e Jovanovi}
nom smje{teni senilni ljudi koji se ne mogu buniti. Pa tr ljak ko ji mi je ostao poslije operacije deformisan je jer me nisu htjeli previjati. Gangrena je po~ela hvatati i drugu nogu - tvrdi Jovanovi}.

^lanovi i simpatizeri Saveza na iftaru u Gra~anici

(Foto: H. ^ali})

[ti}enik Doma za penzionere i stara lica u Isto~nom Sarajevu 50-godi{nji Dragan Jovanovi}, kojem je po~etkom ove godine zbog gangrene amputirana noga, tvrdi da direktorica ove ustanove Ljubica Berbak vr{i torturu nad njim. - Odnos prema {ti}enicima, a posebno prema meni je grozan. Ne `ele da mi obezbijede protezu, ne {alju me na kontrole, daju mi inzuline po svom naho|enju kao da sam pacov za istra`ivanje, a nekad mi uop}e ne daju lijekove - ka`e Jovanovi}.

Zaustaviti seriju izgubljenih godina
Zemlju iz ekonomske i politi~ke katastrofe mogu izvu}i samo uspje{ni ljudi i timovi
Skoro 300 ~lanova i simpatizera Saveza za bolju budu}nost BiH prisustvovalo je sino}njem iftaru u Gra~anici. Na iftaru je bio i predsjednik SBB-a BiH i kandidat ove stranke za ~lana Predsjedni{tva BiH Fahrudin Radon~i}, a uz njega i prof. dr. Emir Kabil, nosilac liste SBB-a BiH za Dr`avni parlament, te drugi strana~ki zvani~nici i kandidati za predstoje}e izbore. I ovom prilikom bilo je rije~i o tome da mora prestati serija izgubljenih godina i da zemlju iz ekonomske i politi~ke katastrofe mogu izvu}i samo nove snage, odgovorni i uspje{ni ljudi i timovi, te da se nakon 15 godina napokon mora povesti istinska borba protiv siroma{tva, nezaposlenosti i dr`avne mafije. Radon~i} je posebno govorio i o potrebi ja~anja unutarbo{nja~koj jedinstva i u tom kontekstu ja~anja i H. ^. cijele BiH.

Predsjednik SBB-a BiH u Gra~anici

Pacov za istra`ivanja

Istjeran iz manastira
Dodao je „da vi{e ne}e odgovarati za svoje postupke koji bi mogli biti tragi~ni po direktoricu Doma“. Njegove optu`be Berbak je negirala tvrde}i da se radi o psihi~kom bolesniku lije~enom od alkohola i ~ovjeku koji je dva puta istjeran iz manastira. - To {to on pri~a ni{ta nije ta~no. Dobiva terapiju i ide na preglede. [to se ti~e proteze, on }e je dobiti ~im se ispo{tu je pr o ce du ra, a razlog ka{njenja je promjena nje go vog osi gu r a nja ka`e Berbak dodaju}i da se Jo va no vi} od svih {ti}e nika jedini `ali na uvjete u Domu. E. HALA]

Jovanovi}: Ne odgovaram za postupke

(Foto: S. Jordamovi})

Dodaje da direktorica Berbak „vlada“ Domom penzionera i da niko ni{ta bez

Kukasti kri` i „diktator“
Berbak nam je pokazala ceduljicu koju je na{la u svom automobilu. Pored nacrtanog kukastog kri`a na njoj je pisalo „@ivio diktator“. Direktorica Doma smatra da joj je ceduljicu ostavio Jovanovi}. On nam je to i potvrdio kazav{i da ona i jeste „diktator te da je on vi{e ne}e trpjeti“.

njene dozvole ne smije u~initi. Ina~e, Dom u Isto~nom Sarajevu nova je gra|evina, koju je 2006. godine otvorio aktuelni premijer RS Milorad Dodik. U njemu je smje{teno 135 {ti}enika. - Sve je ovo fasada i {minka za narod. Iza ovih zidina sva{ta se de{ava. Da ju nam da jedemo suhe maka r o ne. Ovdje su ugla v -

u Mlije~na industrija „Dukat“ danas }e, nakon Tuzle donaciju isporu~iti i „Merhametovoj“ narodnoj kuhinji u Sa ra je vu, koja dne vno pripre ma obroke za vi{e od 1.100 korisnika.

Nakon Tuzle, na redu Sarajevo

Na ovim izborima moraju oti}i lopovi i prevaranti
BiH je postala sigurna ku}a za kriminalce, ka`e Nermin Pe}anac
Socijaldemokratska unija (SDU) BiH ju~er je ponovo pozvala opozicione stranke u BiH za koje je ova dr`ava neupitna i one koje se istinski `ele boriti protiv kriminala da se zajedno bore na predstoje}im izborima, odnosno dogovaraju nakon 3. septembra. - Vrijeme je da se raskrsti s korupcijom. BiH je postala sigurna ku}a za kriminalce - rekao je Nermin Pe}anac, predsjednik SDU-a. Nijaz Durakovi}, ~lan Predsjedni{tva SDU-a, re-

SDU poziva na formiranje demokratskog bloka

Bud`etski novac za strana~ku promociju
Nermin Pe}anac pozvao je Stranku za BiH i Narodnu stranku Radom za boljitak da se javno ograde od kori{tenja bud`etskog novca u predizborne svrhe. - Koriste novac za mekao je da je to mala stranka u kojoj nema sumnjivih tajkuna, ratnih profitera, gradijsku propagandu, tu mislim na SBiH. NS Radom za boljitak {alje poruke i mailove u kojima se nudi 100 KM da bi se glasalo za njih. To }emo prijaviti CIK-u rekao je Pe}anac. mzivih ljudi, onih koji su ve} 20 godina „zajahali“ na vlast i bezo~no la`u, plja~kaju i poni`avaju. - Ako na ovim izborima ne odu ti lopovi i prevaranti, koji su mahom u SDA, SBiH, u dva HDZ-a, a dobrim dijelom i u SDP-u Zlatka Lagumd`ije, onda ja za BiH ne vidim neku perspektivu. Samo objedinjena demokratska opozicija mo`e u~initi ne{to. Miro Lazovi}, potpredsjednik SDU-a, rekao je da }e BiH i ove godine organizirati izbore po diskriminiraju}em ustavu te da se organizacija dr`ave s dva entiteta suprotstavlja tradiciji i naE. G. ~inu `ivota u BiH.

(Foto: S. Saletovi})

Press SDU-a: Stranka bez sumnjivih tajkuna i ratnih profitera

Ne bih prihvatila biti na vlasti samo 15 minuta
Li~ni profil urednice
Ime i prezime: Alma Dautbegovi}-Voloder. Datum i mjesto ro|enja: 19. april 1980., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: Udata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Svaki datum je bitan. Koji automobil vozite: „Peugeot 406“. Kako se odmarate: Spavam, ~itam, pri~am, gledam, ne radim ni{ta. Omiljeni muzi~ar: Odavno nemam omiljene ili najdra`e muzi~are. Volite li kuhati: Ne, {to ne zna~i da ne znam. Najdra`a knjiga: „Alhemi~ar“. Omiljeni pisac: Den Braun (Dan Brown), Paulo Koeljo (Coelho). Umjetnik kojeg cijenite: Za koji klub navijate: Uvijek za neki drugi, ne mogu gledati uta kmicu, a da se ne opredijelim za nekoga. Koga biste poveli na pusti otok: Ne vjerujem da bih uop{te krenula na pusti otok. Jeste li ljubomorni: I ne i da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i ruke. Biste li ikada oprostili nevje ru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Klju ku{a i voda. Ko se brine o Va{em imid`u:

Klub poznatih Alma Dautbegovi}-Voloder

12
[KOLA Ud`benici u prodaji ali gu`vi nema

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

teme

Roditelji ne `ele kupovati knjige do po~etka nastave
U Sarajevskom kantonu radne sveske nisu vi{e obavezne Kupovina na rate

Da­ ­be­ o­ i}-Vo­o­ er:­Bi­an­sva­ i ut g v l d t k da­um­ t

Malo ja, malo suprug, malo „Calypso“. Volite li i}i u {oping: Ne. Jeste li sujevjerni: Ne, vjerujem. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Biti insan. Va{ najbolji prijatelj je: Roditelji, brat, suprug. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ne bih pri hvatila vlast na 15 minuta, pisalo bi se da sam je imala, a ne bih mogla ni{ta uraditi za tako kratko vrijeme. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Iako su {kolski ud`benici od ponedjeljka u prodaji, u sarajevskim knji`arama isti~u da gu`vi jo{ nema uprkos tome {to u ovom kantonu nastava po~inje 1. septembra. - Svi ud`benici osim stranih je zika su nam dostavljeni i ko{taju deset maraka kao i pro{le godine dok se cijena radnih sveski kre}e od {est do osam KM. No, iako su neke {kole ve} postavile spiskove potrebnih ud`benika i odgovaraju}ih autora, gu`vi jo{ nema. Vjerovatno svi ~ekaju da nastava po~ne pa }e onda krenuti s kupovinom kazao nam je D`emal @iga, poslovo|a u knji`ari „Svjetlostkomerc“. U knji`ari „Sarajevo Publishi ng“ isti~u da su naru~ili i dobili ud`benike izdava~a iz Sarajeva, Tuzle i Zenice. Dodaju da nude kupovinu ud`benika na rate pa da zato ve} sada imaju dosta kupaca. U Ministarstvu obrazovanja KS navode da komplet ud`benika za ni`e razrede osnovnih {kola ko{ta od 40 do 60 KM, a za starije od 80 do 120 maraka. - Veliki tro{ak predstavlja nabaSa­ ­ ­e­ o:­Ud`be­ i­ i­od­po­ e­ je­jka­u­pr­ ­ a­i­ raj v nc n d l od j
(Foto:­J.­Br­ ­us)­ ut

vka pribora i opreme, pa tako komplet sveski za jedno polugodi{te za ni`e razrede ko{ta od 12 do 18 maraka, a za starije od 20 do 30 KM. Kako bismo smanjili tro{kove, Ministarstvo je odlu~ilo da od ove godine radne sveske vi{e nisu obavezne. Time }e roditelji u{tedjeti od 25 do 40 KM po |aku - kazao nam je Sretko @muki}, stru~ni saradnik za osnovno i srednje obrazovanje u

SMS
DEBELA HLADOVINA Tek obnovljene saobra}ajnice propadnu za mjesec. Obnovljene fasade postanu ruglo za godinu. Sve te poslove ve}inom obave radnici zaposleni nacrno. A za to vrijeme na{i vlastodr{ci i silni inspektori za nerad primaju visoke pla}e i u`ivaju u debeloj hladovini. D@ABA U^ILI Na{im vlastodr{cima su dra`i privatni fakulteti gdje se diplome dijele i {akom i kapom za debele svote novca. Takvi imaju predno st prilikom za po{ljavanja u dr`avnu slu`bu, javna preduze}a i nji hove diplome su vr ednije od diploma ste~enih na javnim univerzitetima, jer su debelo pla}ene! Mi koji smo znanjem i odricanjem stekli visoko obra zovanje, morat }emo izgleda do`ivotno ostati na berzi rada, ako se

Dnevni avaz 061-142-015
jska akcija zbog ogromnog broja afera tzv. gra|evinskog lobija koji je gradio autoput po cijeloj dr`avi i najvi{e zbog kartelnog udru`ivanja i neopravdanog sni`enja cijena projekata. Sve s ciljem pridobivanja poslo va i izbacivanja, odnosno pobje|iva nja stranih firmi na tenderima. To se sve doga|alo uz tihu podr{ku izabrane vlasti, za razliku od nas i na{e dr`ave, koja umjesto da objezbje|uje poslo ve svojim doma}im firmama, favorizira strance. To nema ni gdje u Evropi! GUBE PI[TOLJE Gospodine ministre Brotlija, vratite nam stare opasa~e da ne gubimo slu`bene pi{tolje. Vratite ih da bez potrebe ne bi bio raspisan tender za nabavku oru`ja, koji bi vjerovatno opet dobio „Koteks“. Ko zna, mo`da bi nam poslali pi{tolje na vodu. Policajac ZDK

Neobavezni ud`benici
U Zavodu za ud`benike i nastavna sredstva RS su tako|er napomenuli da su prema odluci resornog ministarstva doneseni novi ud`benici matematike za sedmi, osmi i deveti razred, fizike za osmi razred i ud`benik informatike za osmi i deveti razred. U Ministarstvu prosvjete i kulture RS isti~u da su na osnovu njihovog zahtjeva sve osnovne {kole u ovom entitetu na oglasnim tablama postavile obavje{te nje i spiskove obaveznih i neobaveznih ud`benika za pojedine razrede.

Ministarstvu obrazovanja KS. U banjalu~kim knji`arama na jve}e gu`ve trgovci o~ekuju naredne sedmice, s obzirom na to da {kolska godina u RS po~inje 6. septembra. U Zavodu za ud`benike i nastavna sredstva RS ka`u da se na policama ve} nalaze svi neophodni ud`benici, osim nekih stranih jezika, kao i da se cijene kompleta {kolskih knjiga nisu mijenjale od pro{le godine. - Komplet ud`benika za tre}i razred ko{ta 64,50 maraka, za ~etvrti 72 marke, peti 70, {esti 139,50, sedmi 110, osmi 149,50 i za deveti 132,50 KM. Prema odluci Vlade RS, u~enike prvog i drugog razreda osnovnih {kola prvi dan kada sjednu u {kolske klupe do~ekat }e besplatni svi ud`benici - isti~u u M. A. - B. S. Zavodu.

Cijene kompleta

ne{to ne promijeni u dogledno vrijeme. NI BLIZU GRANICE - Na ra~unu za mobitel za juli „BH Telecom“ mi je naplatio tro{kove roaminga za Hrvatsku i Sloveniju iako nisam bio ni blizu granice, a kamoli u inostranstvu. Pa, gdje to ima? POSAO ZA SUDIJE - Nakon objave teksta „Novac zavr{io u d`epovima anonimusa u svijetu nauke“ tre balo bi da reaguje Dr`avno tu`ila{tvo i kriminalce procesu ira. Ovakve javno objavljene stvari moraju se smatrati javnim krivi~nim prijavama i svaki nadle`ni tu`ilac morao bi po slu`be noj du`nosti prove sti istragu i pokre nuti postupak. Ako to ne}e, onda se na rod mora di}i na bunu, druge nema. PRIORITET STRANCI - U Sloveniji je 2007. godi ne bila velika polici -

AnkeTA me|u gra|anima Travnika, Sarajeva i Bijeljine

- Knjige i pribor za {kolu su skupi za ve}inu. Za opremanja djece za po~etak {kolske godine potrebna je pla}a i mnogi j nisu u stanju to fi- Ha­ra­ Ju­ i} s nansirati.

Za mnoge je to nemogu}a misija
- Te{ko je u dana{nje vrijeme opremiti u~enika za po~etak {kolske godine. Za peti razred, recimo, potrebno h su zna~ajna sre- Me­ o­ [iljak dstva. - Imam dvije k}erke i voljela bih da mi knjige mogu poslu`iti dvije godine, a ne da radi izdava~a kupujem ponovo. - Opremam osnovca i studenta i to je vrlo te{ko u da na{njim uvjeti ma. Za mnoge gra|ane oprema Ja­ mi­ a­ s n nje u~enika je f rov nemogu}a misija. Se­e­ ­ ­ i}­ - Skupo jeste, ne{to bi se trebalo uraditi po tom pitanju. Ne mogu zamisliti kako je onima koji od jedne pla}e n v r {koluju dvoje ili Mu­ e­ e­ a Kr{o­ vi{e djece. - Vlast zanemaruje obrazovanje kao va`an stub dru{tva. Ud`be nici bi morali bi ti besplatni, a ne da od toga prave Vojislav­La­ i} k biznis.
K. K. - Ad. K. - E. M.

Je li skupo opremanje |aka u BiH?

Travnik Sarajevo

- Naravno da je skupo, i presku po. Trebali bi malo povesti ra~una o izdava~ima, a {to se ti~e ostalog pri h m bora bez potrebe Me­ e­ ed Ra­ i}­ m di`u cijene. - Naravno da je skupo. Ljudi su nezaposleni, a zaposlenima, od kojih mnogi imaju minimalne pla}e, opted re}enje je svaki Sa­ et­ Bi­a­i}­ l l izdatak.

D`ena­ a­ n Tu­ ­ um­ rs

- Osnovno obrazovanje je obavezno, a roditelji moraju pla}ati jako skupe ud`benike. Ne znam kako izdr`e oni l ra koji imaju dvoje i Mi­o­ ­ d [kori}­ vi{e |aka.

Bijeljina

teme

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

13

RAZGOVOR Ni­ ad­Ali­ a­ i},­vla­ nik­Ni­ o­Mo­o­ ­ a­iz­Ko­ ji­ a h k d s h t rs n c

Pr­i­vr­e­da­i­aktu­e­lna­­­ vla­st­mno­go­su­uda­lje­ne
Stvo­ ­ n­je­ambi­e­ t­u­ko­em­uspi­e­ a­u­sa­ o­or­a~ke­gr­ ­ e­ko­e­su­di­ ­ ­ tno­ re j n j j v j m t up j rek po­ e­ a­ e­s­aktu­ ­nom­vla{}u,­isti~e­ovaj­uspje{ni­pr­­ r­ ­ ni­ v z n el iv ed k
Hi­a­Oil:­Na­ve}i­uvo­ nik­go­ ­­ a f j z riv

Fi­ ­ a­ Ni­ o­ Mo­ o­ s­ iz rm h t r Ko­ ji­ a,­ko­a­se­ba­ i­obr­ ­ n c j v adom­me­ a­ a­i­pr­ ­ ­ vo­ njom t l oiz d ele­ e­ a­ a­za­ve­ i­ e­se­ ­ ­e­u m n t lk rij au­ o­ ­ du­ tr­ ­i,­ kao­ i­ dr­ ­ a t in s ij ug pr­ ­ u­ e}a­ u­ ovoj­ obla­ ti, ed z s ni­e­ osta­ a­ po{te|ena­ eko­ j l no­ ske­ kr­ ­ e,­ ko­u­ ne­ po­ m iz j s so­ ne­bh.­vla­ ti­ni­ u­uspje­ b s s le­ni­ a­ o­ubla`iti.­ m l

Odli~na saradnja
Do­ pro{le­ go­ i­ e­ bi­dn lje`ila­ je­ ko­ ti­ u­ ­ ­ n­ ra­ t n n ira s po­ lo­ a­ ja,­ a­ onda­ je­ pr­ ­ ­ s v n oizvo­ nja­ opa­ a­ za­ 35­ po­ to. d l s No,­ me­ ad`me­ t­ Ni­ o n n h Mo­ o­ ­ a,­na­~elu­s­di­ ­ ­ to­t rs rek r­ m­Ni­ a­ om­Ali­ a­ i}em, o h d k d uspio­ je­ ove­ go­ i­ e­ da­ do­ dn ve­ e­fi­ ­ u­do­opo­ ­ ­ ka.­ d rm rav Za­ va­ ju­ u}i­ zdr­ ­ oj h l j av

Ni­ o­Mo­o­ s:­Do­ lje­ no­ t­kva­i­e­u­i­po{ti­ a­ ju­po­ lo­ nih­oba­ e­ a h t r s d s lt t v n s v v z

Pr­ ­ a­po­ a­ i­ a­Fe­ e­ ­ em d cm d ra­ nog­ mi­ i­ ta­ ­ tva­ tr­ o­ i­ l n s rs g vne,­u­pr­ ih­{est­mje­ e­ i­ove v s c go­ i­ e­ na­ po­ ru~je­ FBiH dn d uve­ e­ o­je­278.515­to­ a­na­ z n n ftnih­de­ ­ ­ a­ a,­{to­je­za­22,7 riv t po­ to­ ma­ je­ u­ odno­ u­ na s n s isti­pe­ ­ ­ d­pro{le­go­ i­ e.­ rio dn Na­ vi{e­ je­ uve­ e­ o­ iz j z n Hr­ a­ ske­197.605,­iz­Ita­ i­ e v t lj 37.238­i­Ma|ar­ ke­10,31­to­ s na­na­ tnih­de­ ­ ­ a­ a.­Na­li­ ti f riv t s na­ ve}ih­ uvo­ ni­ a­ ~elno j z k mje­ to­za­ ­ e­ a­je­Hi­ a­Oil­s s uz l f tni~ka­ i­ ko­ bi­ vo­ i­ a,­ i­ to m zl isklju~ivo­kr­ z­be­ a­ be­ tni o z z s pr­ ­ r­ m.­ To­ ra­ i­ u­ sa­ ­ ­ og a d radnji­ s­ nje­ a~kom­ fi­ ­ om m rm FRIMATEC.

Uvoz­na­ftnih­de­r­i­va­ta­­­­­ sma­njen­za­22,7­po­sto
uvo­ om­ od­ 19,42­ po­ to z s uku­ nih­ ko­ i~ina.­ Sli­ e­ e p l j ­ d Ho­ di­ a­ s­ 18,96­ i­ Ene­ ­ o­ l n rg pe­ r­ l­sa­17,67­po­ to. to s U­istom­pe­ ­ ­ ­ u­iz­Ra­ i­ riod fne­ ­ ­e­ na­ te­ u­ Bo­ a­ skom rij f s n Br­ ­ u­na­ a­ lje­ a­je­121.461 od b v n to­ a­ na­ tnih­ de­ ­ ­ a­ a.­ Bi­ a­ n f riv t l nsom­ na­ tnih­ de­ ­ ­ a­ a­ za f riv t ovu­go­ i­ u­pla­ i­ ­ n­je­uvoz dn n ra 700.000­to­ a,­dok­se­200.000 n to­ a­ pla­ i­ a­ na­ a­ i­ i­ iz­ ka­ n nr b vt pa­ i­ e­ a­ Ra­ i­ e­ ­ ­e­ na­ te­ u ct t f n rij f Bo­ a­ skom­Br­ ­ u. M. ^. s n od

Po­ a­ i­Mi­ i­ ta­ ­ tva­tr­ o­ i­ e­FBi­ d c n s rs g vn H

Ali­ a­ i}:­No­ e­vr­­e­ no­ ti­ k d v ij d s

po­ lo­ noj­ po­ i­ i­ i­ i­ ula­ a­s v ltc g nji­ a­ u­ vla­ ti­ u­ pr­ ­ ­ vo­ m s t oiz dnju,­uspo­ ta­ io­je­odli~nu s v sa­ ­ ­ nju­s­izvo­ no­or­ ­ e­ ti­rad z ij n r­ ­ im­ ko­ pa­ i­ a­ a­ u an m nj m na{oj­ze­ lji,­kao­{to­su­Be­ m kto­ Pr­ ­ i­ a­ i­ EMKA­ Bo­ ec s snia­ iz­ Go­ a`da,­ Sa­ ­ j-Ko­ r ra me­ c­ Go­ ­ ji­ Va­ uf­ te r rn k Igman­iz­Ko­ ji­ a. n c -­Na{­po­ lo­ ni­ci­ j­je­da s v l do­kr­ ­a­go­ i­ e­za­ o~ne­ o aj dn p m pr­ ­ ­ vo­ nju­ po­ i­ i­ a­ za oiz d zcj CIMOS.­To­bi­za­fi­ ­ u­Ni­ rm ho­Mo­ o­ s­bio­ne­sa­ o­po­ t r m -

slo­ ni­ uspjeh­ ne­ o­ i­ mo­ ­ ­ v g ralna­po­ je­ a­po­ lo­ ne­po­ i­ i­ b d s v ltke­ ko­u­ vo­ i­ o­ od­ sa­ og j dm m po~etka.­ Ona­ se­ ba­ i­ a­ na zr upo­ ­ om­ istr­ ­a­ a­ ju­ i­ do­ rn aj v n slje­ no­ ti­ na­ kva­ i­ e­ u­ te d s lt t po{ti­ a­ ju­ po­ lo­ nih­ oba­ v n s v ve­ a.­Jer,­ra­ i­ i­po­ lo­ e­obr­ z dt s v a­ e­me­ a­ a­za­au­ o­ ­ du­ tr­ ­ d t l t in s iju­pr­ ­ sta­ lja­u­na{oj­br­ n{i ed v a vr­ u­ ski­ do­ et­ -­ ka­ ao­ je h n m z Ali­ a­ i}­za­“Avaz”. k d Ina~e,­ ova­ ko­ ji~ka­ fi­ ­n r ma­je­ i­ a­u­BiH­pr­ ­ ­ vo­ i dn oiz d ko~io­ e­ plo~ice­ za­ pu­ n -

Tro{enje novca
Ali­ a­ i}­ isti~e­ ka­ o­ su k d k aktu­ ­ na­ vla­ t­ i­ pr­ ­ r­ ­ a el s iv ed mno­ o­ uda­ je­ e­ te­ da­ je g l n stvo­ ­ n­ ambi­ e­ t­ u­ ko­ em re j n j uspi­ e­ a­ u­sa­ o­or­ a~ke­gr­ j v j m t u­ e­ko­ e­su­di­ ­ ­ tno­po­ e­ p j rek v za­ e­s­aktu­ ­ nom­vla{}u.­ n el -­ No­ i­ ­ i­ vla­ ti­ u­ BiH s oc s do­ sa­ a­ su­ bi­ i­ uspje{ni­ je­ d l di­ o­ u­ izna­ a`enju­ rje{enja n l za­ tro{enje­ bud`etskog­ no­ vca,­ ko­i­ ni­e­ za­ a|en­ ne­ o j j r g su­to­kr­ ­ i­ na­sr­ ­ stva­ko­a ed t ed j }emo­ kad-tad­ mo­ ­ ­ i­ vra­rat }ati­-­ista­ ao­je­Ali­ a­ i}. k k d Ka­ ao­ je­ da­ vla­ a­ u}a z d j str­ tu­ a­mo­ a­shva­ i­ i­da­se k ­ r r tt je­ i­ o­pr­ ­ ­ vo­ njom­stva­ ­ dn oiz d ra­ u­ no­ e­ vr­ ­ e­ no­ ti­ te­ da j v ij d s sa­ o­ no­ ac­ za­ a|en­ izvo­ m v r zom­stva­ ­ o­vr­ ­ e­ i. rn ij d
A. DU^I]

BiH­tr­ ­ a­lju­ e­s­vi­ i­o­ eb d zj m
Ali­ a­ i},­kao­uspje{an k d pr­ ­ r­ ­ nik­te­no­ i­ ac­li­ te iv ed sl s Sa­ e­ a­za­bo­ ju­bu­ u}no­ v z l d st­-­SBB-a­BiH­Fa­ r­ ­ in h ud Ra­ on~i}­ iz­ He­ ­ e­ o­ d rc g va~ko-ne­ ­ ­ va­ skog­ ka­ ret n nto­ a (HNK)­ za­ Za­ tu­ n s pni~ki­ dom­ Pa­ ­ a­ e­ ta rl m n FBiH,­ka`e­da­mu­do­sa­ a d ni­ e­pa­ a­ o­na­pa­ et­da­se j d ­ l m uk­ ju~i­ u­ bi­ o­ ko­ u­ po­ i­ i­ l l j lt~ku­opci­ u. j -­ Kr­ ­ a­ je­ {ansa.­ To­ je iz je­ an­od­slo­ a­ a­Sa­ e­ a­za d g n v z bo­ ju­bu­ u}no­ t­BiH,­po­ i­ l d s lti~ke­opci­e­u­ko­oj­sam­se j j pr­ ­ o­ nao.­ Sr­ ­ o­ a­ je­ da ep z am t me­ova­ va­vla­ t­ve}­20­go­ k s di­ a­po­ i`ava­svo­im­ne­ ­ ­ n n j r ­ adom­ i­ ne­ o­ ­ ­ om.­ Za­ o m ral t sam­odlu~io­u}i­u­po­ i­ i­ u. ltk Do{lo­je­vr­ ­e­ e­da­ko­ ­ i­ ij m rm lo­ nad­ BiH­ pr­ ­ ­ mu­ lju­ i euz d ko­i­ima­u­vi­ i­u,­ko­i­`ele j j zj j bo­ je­dru{tvo­od­ovo­ a­ko­ l g je­ sa­ a­ ima­ o­ -­ na­ la{ava d m g Ali­ a­ i}.­ k d

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka­R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija­ 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,362579 1,453215 26,815208 0,078483 0,261980 0,687847 1,820757 0,565032 0,243746 0,206893 1,497613 1,008498 2,386618 1,537021 0,049910 1,851183 1,955830 1,365994 1,456857 26,882414 0,078680 0,262637 0,689571 1,825320 0,566448 0,244357 0,207412 1,501366 1,011026 2,392599 1,540873 0,050035 1,855823 1,955830 1,369409 1,460499 26,949620 0,078877 0,263294 0,691295 1,829883 0,567864 0,244968 0,207931 1,505119 1,013554 2,398580 1,544725 0,050160 1,860463

Du­ ai:­Na­po­i­ a­ a­ma­ ­ e­a­usko­ o­bh.­pr­ ­­ vo­ i­ b lc m rk t r oiz d

6

6

6

Ministarstvo­ oko­ i­ e­ i ln vo­ e­Uje­ i­ je­ ih­Ar­ ­ skih d dn n ap Emi­ ­ ­ a­(UAE)­odo­ r­ ­ o­je rat b il za­ tjev­Age­ ci­ e­za­ce­ ­ i­ i­h n j rt f ci­ ­ ­ je­ ha­ al-kva­ i­ e­ e­ u ran l lt t BiH­ za­ na­ zor­ i­ izda­ a­ je d v n ha­ al-ce­ ­ i­ i­ a­ a­ za­ pr­ ­ ­l rt f k t oi zvo­ e­ ko­ i­ su­ na­ i­ e­ je­ i d j mj n n tr`i{tu­UAE.­ Ka­ o­je­na­ e­ e­ o­u­sa­ k v d n op}enju­Age­ ci­ e,­de­ i­ i­ ­ ­n j f n ra na­je­i­ne­ ­ ho­ na­ve­ e­ ­ ­ a­op d t rin r­ ka­do­ u­ e­ ta­ i­ a­ko­ a­se s k m n cj j izda­ e­za­pr­ ­ ­ vo­ e­ani­ a­ j oiz d m lnog­po­ ­ ­ e­ la. rij k Inte­ ­ s­ za­ ha­ al-pr­ ­ ­re l oi zvo­ e­ iz­ BiH­ (hrana,­ ko­d zme­ i­ a­ i­ li­ e­ o­ i­ i­ do­ a­ i tk j k v d c

Pr­ i­ha­al-pr­ ­­ vo­ i­iz­BiH­na­­­ v l oiz d tr`i{tu­UAE­do­kr­ ­a­go­ i­ e aj d n
pr­ ­ r­ ­ i)­ po­ to­ i­ i­ ve}­ su eh an s j oba­ lje­ i­ pr­ i­ pr­ ­ o­ o­ i v n v eg v r bh.­ ko­ pa­ i­ a­ sa­ za­ ­ te­ ­ ­ m nj in resi­ ­ ­ im­ku­ ci­ a­iz­UAE.­ ran p m Pr­ i­ ha­ al-pr­ ­ ­ vo­ i­ iz v l oiz d BiH­ mo­ li­ bi­ se­ na}i­ na g po­ i­ a­ a­ma­ ­ e­ a­u­Du­ a­ lc m rk t b i­ u,­ Abu­ Da­ i­ u­ i­ dr­ ­ im j bj ug gr­ ­ o­ i­ a­ UAE­ do­ kr­ ­ a ad v m aj go­ i­ e,­ do­ a­ o­ je­ u­ sa­ dn d n op}enju. Vr­ ­ e­ ­ ­ ­ t­ svje­ skog ij dnos t ha­ al-tr`i{ta­u­2009.­go­ i­ l dni­ izno­ i­ a­ je­ 580­ mi­ i­ a­ ­ sl l j rdi­ do­ a­ a,­ dok­ se­ vr­ ­ e­ l r ij dno­ t­ ha­ al-tr`i{ta­ UAE s l pr­ ­ je­ ju­ e­ na­ 560­ mi­ i­ ­ oc n j l ona­do­ a­ a.­ l r

Age­ ci­e­za­ce­ ­i­i­ i­ ­ ­ je­ha­al-kva­i­e­e­u­na{oj­ze­ lji n j r t f c ran l lt t m

Proizvodnja­ {umskih so­ ­ i­ e­ a­ a­ u­ pe­ ­ ­ ­ u­ od rt m n t riod ja­ u­ ­ a­ do­ ju­ a­ ove­ go­ i­ e n ar l dn u­Fe­ e­ ­ ­ i­ i­BiH­ve}a­je­za d rac j 92.000­ku­ nih­me­ a­ a­ili­za b t r 10,3­po­ to­u­odno­ u­na­isti s s pe­ ­ ­ d­la­ i.­ rio n Pr­ ­ ­ vo­ nja­so­ ­ i­ e­ a­ a oiz d rt m n t od­~etinara­ve}a­je­za­60.000 ku­ nih­ me­ a­ a­ ili­ za­ 14,9 b t r po­ to,­dok­je­pr­ ­ ­ vo­ nja­od s oiz d li{}ara­ ve}a­ za­ 32.000­ ku­ bnih­me­ a­ a­ili­za­6,5­po­ to, t r s po­ a­ u­ u­ po­ a­ i­ Fe­ e­ ­ ­ k z j d c d ralnog­za­ o­ a­za­sta­ i­ ti­ u.­ v d ts k Pr­ ­ a­ a­ {umskih­ so­ ­ i­od j rt me­ a­ a­u­FBiH­u­ovom­pe­ n t r­ ­ ­ u­u­odno­ u­na­isti­pe­ ­ ­ iod s riod­pro{le­go­ i­ e­ve}a­je­za dn 76.000­ku­ nih­me­ a­ a­ili­za b t r 8,7­po­ to.­ s Pr­ ­ a­ a­ so­ ­ i­ e­ a­ a­ od od j rt m n t ~etinara­ ve}a­ je­ za­ 59.000 ku­ nih­ me­ a­ a­ ili­ za­ 15,4 b t r

Po­ e}anje­pr­ ­ a­e­­­­ v od j {umskih­so­ ­i­ e­ a­a rt m n t

Fe­ e­ ­ ­ni­za­ od­za­sta­i­ ti­ u d ral v ts k

Pr­ ­­ vo­ nja­ve}a­za­10,3­po­ to oiz d s

po­ to,­dok­je­pr­ ­ a­ a­so­ ­ i­ s od j rt me­ a­ a­ od­ li{}ara­ ve}a­ za n t 17.000­ku­ nih­me­ a­ a­ili­za b t r 3,4­po­ to,­pr­ ­ o­ i­Fe­ a.­ s en s n

Berzanski barometar za 26. 8. 2010. godine

rel t Eu­ o/do­ar­­1,2750 Nafta­­­­73,10­po­ba­ ­ ­u Zla­o­1.239,00­$­po­unci r l 0,80% 0,19% 0,72%

14

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

panorama

PROJEKTI Proizvodnja na neiskori{tenom Cvilinskom polju pored Drine

U kupovinu zemlji{ta, izgradnju plastenika i sistema za navodnjavanje do sada ulo`eno oko 260.000 KM l „Bra}a Karovi}“ od vlasti o~ekuju podr{ku
Na­ on­ vi{ego­ i{njeg k d pr­ ­ u­ tva­ sa­ o­ u­ tr­ o­ i­ is s m g vnskoj­ dje­ a­ no­ ti,­ fi­ ­ a l t s rm „Bra}a­Ka­ ­ ­ i}“­iz­Usti­ o­ rov k li­ e­ odlu~ila­ je­ za­ o~eti­ i n p pr­ ­ ­ vo­ nju­ na­ plo­ nom, oiz d d ali­ ne­ ­ ko­ i{te­ om­ Cvi­ i­ is r n lnskom­ po­ ju­ po­ ­ d­ Dr­ ­ e. l re in U­ku­ o­ i­ u­ze­ lji{ta,­izgr­ p vn m a­ nju­ pla­ te­ i­ a­ i­ si­ te­ a d s nk s m za­na­ o­ nja­ a­ je­do­sa­ a­je v d v n d ulo`eno­oko­260.000­KM,­a sa­izgr­ ­ njom­otku­ ne­sta­ ad p ni­ e,­po­ o­ a­za­pr­ ­ ­ ­ u­po­ c g n erad vr}a­i­mi­ i­indu­ tr­ ­ ske­vo­ n s ij de­ i­ e­za­mlje­ e­ je­`ita­ko­ nc v n mple­ na­ inve­ ti­ i­ a­ ko{tat t s cj }e­oko­mi­ i­ n­KM.­ lo -­ S­ obzi­ ­ m­ na­ to­ da ro ima­ o­ ra­ vi­ e­ u­ do­ ta­ nu m z j n s v mre`u­ svo­ ih­ pa­ ­ ne­ a­ na­ j rt r ma­ su­ otvo­ ­ ­ a­ vr­ ­ a­ ci­ e­ ren at j log­bh.­tr`i{ta­i­mo`emo­pr­ o­ a­ i­ ne­ ­ r­ ­ i~ene­ ko­ d t og an li~ine­ po­ r}a,­ `itarica, v {umskih­ plo­ o­ a­ i­ dr­ ­ ih d v ug pr­ ­ ­ vo­ a­u­svim­ve}im­ce­ oiz d ntr­ ­ a­ u­ BiH.­ O~eku­ e­ o im j m da­ }emo­ za­ ­ te­ ­ ­ o­ a­ i,­ a in res v t ve}­smo­i­uspje­ i,­op}inske, l

Novi brendovi iz Podrinja
Ba~ena rukavica

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Do{li i bo{nja~ki predstavnici u organima vlasti RS i FBiH

Tradicionalni iftar u Glumini kod Zvornika
Oko­500­po­ ta~a­na{lo­se­pr­ ­ si­ o}­na­ifta­ u­u­zvo­ ­ s ek n r rni~kom­se­ u­Glu­ i­ a,­ko­ i­su­pr­ ­ ­ ­ i­ i­dvo­ i­ a­zvo­ ­ l mn j ired l jc rni~kih­pr­ ­ r­ ­ ni­ a,­Ha­ ­ s­Be}ir­ ­ i},­di­ ­ ­ tor­pr­ ­ u­ e}a iv ed k ri ov rek ed z „Drina­pla­ t“,­i­Fa­ r­ ­ in­De­ i­ a­ ri},­di­ ­ ­ tor­Ze­ ljo­ ­ ­ s h ud lb j rek m radni~ke­za­ r­ ­ e­„Vo}ar“.­ d ug Na­za­ e­ ni~kom­ifta­ u,­po­ ­ d­br­ ­ nih­po­ r­ ­ ni­ a,­Be}ir­ j d r re oj v at k o­ i}­i­De­ i­ a­ ri}­oku­ i­ i­su­i­svo­ e­po­ lo­ ne­pr­ ­ a­ e­ je,­ali v lb j pl j s v ij t l i­bo{nja~ke­pr­ ­ sta­ ni­ e­u­or­ a­ i­ a­vla­ ti­RS­i­FBiH. ed v k g nm s Osim­pr­ ­ i­ e­da­za­ e­ no­po­ i­ e­ e­ra­ o­ t­ra­ a­ a­ a­i­da­se il k j d dj l d s m z n bar­ne­ ad­osje­ e­uva`enim­i­po{to­ a­ im,­po­ r­ ­ ni­ i­su k t v n v at c bi­ i­u­si­ u­ ­ i­ i­i­da­po­ i­ i~ar­ ­ a­de­ e­ i­ ­ ­ u­br­ ­ ne­pr­ ­ le­ l t ac j lt im l g raj oj ob me­sa­ko­ im­se­su­ re}u­u­RS. j s Ina~e,­iftar­u­Glu­ i­ i­ko­ i­pr­ ­ e|uju­Ha­ ­ s­Be}ir­ ­ i}­i mn j ir ri ov Fa­ r­ ­ in­De­ i­ a­ ri}­or­ a­ i­ u­ e­se­ve}­ne­ o­ i­ o­go­ i­ a,­a h ud lb j g nz j k lk dn A. H. ovo­ o­ i{nji­}e­bi­ i­upam}en­kao­na­ ma­ o­ ni­ i. g d t j s v j

Pr­­ r­ ­ ni­ i­po­ va­i­500­po­ ta~a iv ed c z l s

Tre}i hajrat
-­Ako­vla­ ti­pr­ ­ o­ na­u s ep z j ovaj­ pr­ ­ e­ at­ i­ ulo`e­ u oj k otku­ nu­ sta­ i­ u­ i­ pr­ ­ p nc era|iva~ke­ ka­ a­ i­ e­ e,­ a­ s p ct t obzi­ ­ m­ na­ to­ da­ ima­ o ro m obe­ bi­e|eno­tr`i{te,­mi­se z j nu­ i­ o­ da­ po­ r­ ­ e­ o dm k en m otkup­ svih­ po­ jo­ r­ ­ r­ ­ l p iv ednih­pr­ ­ ­ vo­ a,­a­da­u­ci­ oiz d je­ u­na{e­uslu­ e­ura~una­ n g mo­ sa­ o­ ma­ i­ u­ a­ i­ ne m np l tv tro{ko­ e.­ Na­ on­ po­ r{ke v k d ko­u­ smo,­ kao­ po­ ­ ­ i­ a, j rod c da­ i­za­izgr­ ­ nju­usti­ o­ ja­ l ad k l nske­d`ami­e­i­do­ i{ta­Do­j v bre­ vo­ e,­ `elimo­ da­ ovo d bu­ e­na{­tre}i­ha­r­ t­ovom d ja na­ ­ ­ u­-­ka`e­Ka­ ­ ­ i}. rod rov
Re{ad: @elimo biti regionalni lider

[ta mi se (ne)svi|a u Bosanskoj Krupi
-­U­Bo­ a­ skoj­Kr­ ­ i s n up mi­na­ vi{e­sme­ a­ne­ a­ j t z po­ le­ o­ t­i­{to­je­pr­ ­ s n s ema­ o­pa`nje­po­ ve}eno l s mla­ i­ a.­Ne­ a­pr­ ­ ­ dm m oizvo­ nih­fi­ ­ i­u­ko­ i­ d rm jma­bi­mla­ i­pr­ ­ a{li d on za­ o­ le­ je,­pa­zbog­to­ p s n ga­i­odla­ e­van­gr­ ­ i­ a z an c BiH.­Li­ e­ o­je­vi­ je­ i j p d t sru{enu­sta­ u­zgr­ ­ u r ad Gi­ na­ i­ e­i­po~etak m zj izgr­ ­ nje­no­ o­ a­obje­ ad v g kta.­Po­ a­ o­na­ r­ ­ u­ e l k p ed j i­ure|enje­gr­ ­ skih ad Haris Sedi}, ma{inbravar uli­ a.­ c I­ja­po­ u{avam­na­ u­ ti­ i­BiH­jer­sam­ve}­{est­go­ i­ a k p s t dn na­bi­ ­ u­i­tra`im­po­ ao.­Mla­ i­u­Bo­ a­ skoj­Kr­ ­ i­ne­ro s d s n up ma­ u­ni­ a­ vih­ko­ ­ ­ nih­sa­ r`aja,­sve­se­svo­ i­na j k k ris d d no}ne­izla­ ke­u­ka­ i}e­gdje­po­ ro{e­i­ono­ma­ o­pa­ a­{to s f t l r im­da­ u­ro­ i­ e­ ji­-­ka`e­Ha­ ­ s­Se­ i},­ma{inbr­ ­ ar.­ S. T. j dt l ri d av

Pr­e­ma­lo­pa`nje­po­sve}eno­mla­di­ma

ka­ to­ a­ ne­ i­ fe­ e­ ­ ­ ne­ vla­ n n l d ral sti­ da­ nam­ bu­ u­ pa­ ­ ner­ i d rt po­ r`e­pr­ ­ e­ at.­ d oj k Ovo­{to­je­do­fi­ ­ e­mi­i rm ne­o~eku­ e­ o­po­ o},­ima­ j m m mo­do­ o­ jno­sna­ e­i­svo­ ih v l g j re­ u­ ­ a­ da­ taj­ dio­ pr­ ­ ­ vo­ s rs oiz dnje­re­ ­ i­ u­ e­ o,­ali­mi­nu­ al z j m di­ o,­ ba­ a­ o­ ru­ a­ i­ u m c m k vc oni­ a­ko­ i­mo­ u­da­po­ o­ m j g m gnu­i­ko­ i­sa­ o­pr­ d­izbo­ e j m e r go­ o­ e­ o­ po­ jo­ r­ ­ r­ ­ i,­ da v r l p iv ed se­uklju~e­stva­ ­ o,­a­ne­ve­ rn r­ a­ no­ u­ pr­ ­ e­ at­ ko­ i­ }e b l oj k j upo­ li­ i­ ci­ e­ i­ ovaj­ kr­ j­ s t j l a ka`e­ Re{ad­ Ka­ ­ ­ i},­ di­ ­ ­ rov rektor­BK. U­ po­ lo­ noj­ je­ i­ i­ i­ 5, s v dnc ko­ a­no­ i­na­ iv­„BK­Plo­ o­ j s z d vi­Dr­ ­ e“,­na­6.000­kva­ r­ ­ in d atnih­me­ a­ a­pla­ i­ ­ ­ a­je­pr­ t r n ran o­ ­ vo­ nja­oko­250­to­ a­po­ iz d n vr}a.­Tr­ ­ u­ no­se­ko­ ­ ­ ti­je­ en t ris dna­ tre}ina­ ko­ a­ je­ pod­ za­ j -

Planirano 250 tona

Polje heljde na Cvilinskom polju

sa­ om­ he­ jde,­ p{eni­ e,­ lu­ d l c ka,­ te­ pa­ ­ ­ a­ za,­ pa­ r­ ­ e, rad j p ik kr­ ­ ta­ ca­ i­ dr­ ­ ih­ ku­ tu­ a. as v ug l r Na­ Od`aku,­ ne­ a­ e­ o­ od d l k Usti­ o­ i­ e,­ obra|uje­ se­ jo{ k ln se­ am­ he­ ta­ a­ na­ otvo­ ­ ­ d k r renom.­ Ci­ j­ po­ lo­ nog­ pla­ a l s v n za­ pe­ ­ ­ d­ do­ 2013.­ go­ i­ e rio dn je­po­ r­ ­ a­ je­ozbi­ jni­ e­po­ k et n l j ljo­ r­ ­ r­ ­ ne­ pr­ ­ ­ vo­ nje, p iv ed oiz d ne­sa­ o­u­Usti­ o­ i­ i,­ve}­u m k ln ci­ e­ oj­re­ i­ i.­ j l gj -­ Ana­ i­ u­ ze­ lji{ta­ ur­ ­ lz m adi­ i­ smo­ u­ Fe­ e­ ­ ­ nom l d ral insti­ u­ u­ na­ Bu­ mi­ u­ i t t t r ekspe­ ­ i­ su­ nam­ re­ li­ da rt k Usti­ o­ i­ a­ ima­ na­ bo­ je k ln j l uslo­ e­ za­ pla­ te­ i~ku­ pr­ ­ ­ v s n oizvo­ nju­u­BiH.­@elimo­bi­ i d t re­ i­ ­ a­ ni­ li­ er­ u­ pr­ ­ ­ vo­ g on l d oiz dnji,­otku­ u,­pr­ ­ ­ ­ i­i­stva­ p erad r­ ­ ju­no­ ih­br­ ­ do­ a­iz­Po­ an v en v dr­ ­ ja,­pr­ ­e­sve­ a­po­ r}a,­a in ij g v po­ om­i­`itarica­i­dr­ ­ ih­ra­ t ug ta­ ­ kih­ku­ tu­ a­-­ka`e­Ka­ ­ ­ rs l r roAl. BAJRAMOVI] vi}.

Robovlasni~ki odnos u nekim zvorni~kim preduze}ima
Na­ on­ {to­ im­ ne k ispla}uju­ pla­ e,­ ne­ upla}uju t do­ i­ o­ e,­ ne­ do­ vo­ ja­ a­ u pn s z l v j pa­ ­ e­ni­za­odla­ ak­u­to­ ­ et, uz z al u­ Zvo­ ­ i­ u­ su­ pr­ ­ a­ ni­ po­ rn k iv t slo­ a­ ci­po~eli­i­fi­ i~ki­na­ r­ d v z sta­ i­na­ra­ ni­ e. t d k -­Za­ o­{to­je­vla­ ni­ a­pr­ ­ t s k edu­ e}a­pi­ ao­ka­ a­}e­na­zad z t d j do­ i­ i­ pla­ u­ jer­ su­ se­ po­ ko bt t zna­ ko­i­ put,­ zbog­ vi{emje­ j se~nog­~ekanja­na­za­ a|eno r spr­ ­ a­ i­ na­ {trajk,­ umje­ to em l s

Na jezeru Hazna

Poslodavci tuku radnike
odgo­ o­ a­ra­ nik,­~lan­{trajv r d ka~kog­odbo­ a,­do­ io­je­ba­ r b ti­ e.­Na`alo­ t,­to­ni­e­je­ i­ i n s j dn slu~aj­ jer­ je­ sa­ o­ ne­ o­ i­ o m k lk da­ a­ ka­ ni­e­ isti­ ga­ da­ fi­ n s j z zi~ki­na­ r­ uo­na­jo{­je­ nog sn d svog­ra­ ni­ a­u­dr­ ­ om­pr­ ­ d k ug edu­ e}u,­ko­e­je­je­ ti­ o­ku­ io z j f n p i­u­ko­em­se­po­ a{a­ka­ a­ a­ j n b d hi­ski­ -­ ka`e­ Mi­ e­ a­ Vi­ i}, j l n m pr­ ­ je­ ni­ a­ OO­ Sa­ e­ a­ si­ ed d c v z ndi­ a­ a­Zvo­ ­ ik. k t rn Ia­ o­nam­je­re­ la­o­kom k k

u Pr­ ­ a­odlu­ i­re­ o­ ­ og­mi­ i­ ta­ ­ tva,­na­ ta­ a­u­Li­ a­ em c s rn n s rs s v v njskom­ka­ to­ u­za­uku­ no­osam­sr­ ­ njih­i­11­osno­ n n p ed vnih­{kola­po~inje­u­sr­ ­ e­ u,­1.­se­ te­ bra­2010.­go­ i­ ij d p m dne.­Ove­go­ i­ e­u­~itavom­ka­ to­ u­upi­ a­ o­je­sa­ o dn n n s n m A. Ka. 629­pr­ a~i}a. v

Na­sta­va­u­LK­po~inje­1.­se­pte­mbr­a

Ramazanska vaktija
petak-iftar Ba­ ja­Lu­ a n k Bi­ a} h Br~ko Ca­ in z Go­ a`de­­ r Li­ no v Ko­ jic n Ma­ laj­ g Mo­ tar s Sa­ ski­Mo­ t n s Sr­ ­ r­ ­ i­ a eb en c Te{anj Tr­ ­ nik av Tuzla V.Kla­ u{a d Ze­ i­ a­ nc @ep~e­­­­­­ 19.46 19.51 19.40 19.52 19.37 19.45 19.41 19.42 19.42 19.48 19.36 19.43 19.43 19.40 19.53 19.42 19.42­­­­­­­­­­­­ subota-sehur 4.17­ 4.22­ 4.10­ 4.21­ 4.11­­­­­­­­­­­­ 4.20­ 4.15­ 4.14­ 4.15­ 4.19­ 4.10­ 4.14­ 4.16 4.11 4.21­ 4.15­ 4.14

Jedan od karakteristi~nih grafita u gradu

se­ di­ ­ ­ to­ u rek r i­ pr­ ­ u­ e}u ed z ra­ i,­ zbog d sa­ ih­ ra­ n­ m ­ d i­ a­mo­ i­ a­je k ll da­ ime­ ne na­ o­ i­ o,­ a v dm ovo­ ni­e­ ni j pr­ i­ ni­ je­ i­ v dVimi}: Ne ni­ slu~aj­ m­ smije se vi{e a­ tr­ ­ i­ ­ ­ ja l ­ et ran }utati up­ ­ le­ i­ a os n k ko­i­ u­ str­ ­ u­ da­ ne­ izgu­ e j ah b ka­ av-ta­ av­ po­ ao­ ne­ `ele k k s ja­ no­ go­ o­ ­ ­ i­ o­ svim­ po­ v v rit ni`enji­ a­ ko­ i­ a­ su m jm izlo`eni­ pa­ i­ pa­ a­ ju­ u­ ne­ d n svi­e­ t­ od­ iscr­ e­ jno­ ti­ na­ j s p l s kon­ ra­ a­ po­ 12­ i­ vi{e­ sa­ i, d t bez­pa­ ­ e­i­to­ log­obr­ ­ a. uz p ok -­Ipak­je­o­sve­ u­oba­ i­ m vje{te­ a­po­ i­ i­a,­jer­o­ono­ e n lcj m {ta­ se­ de{ava­ u­ pr­ ­ a­ i­ o­ a­ iv t z v nim­ pr­ ­ u­ e}ima­ ne­ smi­e ed z j se­vi{e­}utati­-­isti~e­pr­ ­ sje­ ed dni­ a­Op{ti­ skog­si­ di­ a­ a, c n n k t i­sa­ a­svje­ na­da­ni­e­u­si­ u­ m s j t a­ i­i­ mno­ o­ to­ a­ da­ pr­ ­ i­ cj g g om je­ i­ i­ po­ o­ ne­ ra­ ni­ i­ a n m g d cm ko­i­ se­ ~esto­ na­ a­ e­ u­ pr­ ­ j l z avom­ ro­ o­ la­ ni~kom­ odno­ b v s M. MI]I] su.­

Emir sa trofejem

Mla­ i­ gr­ ­ a~a~ki­ ri­ o­ d ad b lo­ ac­Emir­[kori}­(13)­oki­ v tio­ se­ izu­ e­ nim­ tr­ ­ e­ om. z t of j On­je­na­je­ e­ u­Ha­ na­upe­ z r z cao­so­ a­te{kog­22­ki­ o­ r­ ­ m l g ama,­a­ulov­od­145­ce­ ti­ e­ n m ta­ a­ ve}i­ je­ od­ vla­ ni­ a. r s k Ovaj­ne­ va­ i­ a{nji­ulov,­na s kd ko­ i­bi­bi­ i­po­ o­ ni­i­sta­ ­ ­ i j l n s rij i­ isku­ ni­ i­ ri­ a­ i,­ do­ ro­ je s j b r b izmo­ ­ o­ Emi­ a,­ jer­ je­ oko ri r 45­ mi­ u­ a­ sam­ po­ u{avao n t k pli­ en­do­ e­ ti­do­oba­ e.­Na j v s l kr­ ­ u­su­mu­po­ o­ la­dvo­ i­ aj m g jca­ko­ e­ a­i­ka­ i­ a­ ca­izni­ e­ l g pt l j D`. D. li­na­su­ o.­ h

Ulov ve}i od ribara

panorama

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

15

Bh. mozaik

BORA^KO JEZERO Pr vi internacionalni ljetni kamp mladih

Ra­ bi­a­ je­pr­ ­ r­ ­ u­ a z j n ed as d o­dr­ ­ om­i­dr­ ­ a~ije­ ug ug m
Okupilo se 50 srednjo{kolaca iz 22 evropske zemlje l Standard bh. srednjo{kolaca pribli`iti standardu kakav imaju njihovi vr{njaci u zemljama EU
kr­ ­e­ za­ o­ o­ jstvo­ {to­ }e­ se ij d v l se­ am­da­ a­u­ka­ pu­dru`iti d n m mla­ i­ iz­ Isla­ da,­ No­ ­ e{ke, d n rv Po­ jske,­[vedske,­Ru­ i­e,­Ita­ l sj li­e,­ BiH,­ Sr­ i­e,­ Slo­ e­ i­e, j bj v nj Cr­ e­Go­ e...­ n r -­Akce­ at­je­sta­ ljen­na n v mu­ ti­ u­ tu­ ­ ­ nu­ ra­ mje­ u, l k l ral z n ali­bi­ an­se­ me­ t­ovog­pr­ ­ t g n oje­ ta­~ine­i­ra­ i­ ­ i­ e­u­ko­ k d on c ji­ a­ se­ obra|uju­ ra­ li~ite m z

^lanovi­i­si­ pa­i­ e­ i­SBB­BiH­na­ifta­ u m tz r r

Aso­ i­a­ i­a­sr­ ­ njo{ko­ a­ c j c j ed l ca­u­BiH­do­ a}in­je­pr­ og m v inte­ ­ a­ i­ ­ a­ nog­lje­ nog­ka­ rn c on l t mpa,­ko­i­je­na­Bo­ a~kom­je­ j r ze­ u­oku­ io­50­sr­ ­ njo{ko­ r p ed la­ a­iz­22­evr­ ­ ske­ze­ lje. c op m -­ Or­ a­ i­ a­ or­ ovog­ ka­ g nz t mpa­je­OBESSU­(Evropska uni­a­stu­ e­ a­ a),­uz­po­ r{ku j d n t d OSCE-a­i­fi­ a­ si­sku­po­ po­ n n j t ru­Vi­e}a­Evr­ ­ e­-­ka­ ao­nam j op z je­ Si­ i{a­ Jo­ i~i},­ me­ ad`er n v n po­ e­ u­ e­aso­ i­a­ i­e,­ko­i­ne m n t cj cj j

Pr­i­ku­plja­na­sr­e­dstva­za­izgr­a­dnju­d`ami­je­

Na iftaru u naselju Poljice kod Lukavca

Nova iskustva

Bh.­sr­ ­ njo{ko­ci ed l
U~esni­ i­ ka­ pa­ na­ Bo­ a~kom­ je­ e­ u­ iz­ BiH­ su­ sr­ ­ c m r z r ednjo{ko­ ci­iz­Uglje­ i­ a,­De­ ­ e­ te,­Mo­ ta­ a,­Ba­ je­Lu­ e l vk rv n s r n k i­Sa­ ­ ­e­ a. raj v
U~esni­ i­ka­ pa­na­je­ noj­od­ra­ i­ ­ i­ a c m d d on c

Kr­­ tof­je­do{ao­iz­Esto­ i­e is nj

Si­ i{a­i­Ivi­ a:­Ra­ ne­ra­ i­ ­ i­ e­ n c z d on c

te­ e­-­ka­ a­ a­je­Ivi­ a­Alpe­ m z l c za,­~lanica­Upr­ ­ nog­odbo­ av ra­OBESSU-a.­ Ci­ j­ je­ da­ ovaj­ evr­ ­ ski l op ka­ p­ na­ Bo­ a~kom­ je­ e­ u m r z r obr­ ­ i­te­ u­„Globalno­obr­ ad m a­ o­ a­ je“,­ kr­ z­ ra­ mje­ u z v n o z n isku­ ta­ a,­ali­i­una­ re|enje s v p obr­ ­ o­ a­ ja­ na­ evr­ ­ skom az v n op ni­ ou. v -­Li­ e­ o­je­vi­ je­ i­mla­ e j p d t d iz­ra­ nih­dr`ava­ka­ o­ra­ e z k d za­ e­ no­-­ka­ ao­nam­je­Kr­ ­ j d z istof­iz­Esto­ i­ e. nj Mla­ i,­ugla­ nom,­od­ka­ d v mpa­ o~eku­ u­ i­ no­ a­ isku­ j v stva,­ali­i­mo­ u}no­ ti­za­da­ g s lje­ pr­ ­ e­ te­ u­ ovoj­ obla­ ti. oj k s Uz­ dru`enje,­ ko­ e­ }e­ osta­ i j t u­sje}anju­svim­u~esni­ i­ a, cm kr­ ­ ­ i­ ne­ ra­ i­ ­ i­ e­ u­ pr­ ­ ­ eat v d on c iro­ i­bit­}e­i­u­zna­ u­ra­ bi­ a­ d k z j -

nja­pr­ ­ r­ ­ u­ a­o­dr­ ­ om­i ed as d ug dr­ ­ a~ijem. ug Ri­e~­je­o­pr­ om­inte­ ­ a­j v rn ci­ ­ a­nom­ka­ pu­ove­vr­ te on l m s u­BiH,­ko­i,­izme|u­osta­og, j l pr­ ­ o­ i{e­i­na{u­dr`avu,­ali om v na­ to­i­i­sta­ da­ d­sr­ ­ njo{ko­ s j n r ed la­ a­ sa­ ovog­ po­ ru~ja­ pr­ ­c d i bli`iti­sta­ da­ ­ u­ka­ av­ima­ n rd k ju­ nji­ o­ i­ vr{nja­ i­ u h v c ze­ lja­ a­EU. m m ­ -­Ka­ o­su­na­ ve}i­iza­ o­ k j z vi­ sa­ ko­ i­ a­ se­ da­ as­ su­ jm n sre}emo­ u­ {kolama­ di­ kr­ ­ s imi­ a­ i­ a­i­ne­ o­ e­ ­ ­ ci­ a,­na n cj t l ran j ovom­ka­ pu­}emo­se­ba­ i­ m vti­ di­ e­ zi­ om­ inte­ ­ u­ tu­ ­ m n j rk l ra­ nog­di­ a­ o­ a­u­glo­ a­ nom l j l g b l obr­ ­ o­ a­ ju­ -­ ka­ ao­ je­ Jo­ az v n z M. ]OSI] vi~i}.­

Dimenzija dijaloga

U­lu­ a­ a~kom­na­ e­ ju­Po­ ji­ e­za­~lanove­i­si­ pa­ i­ e­ e k v s l l c m tz r SBB­BiH­Fa­ r­ ­ in­Ra­ on~i}­upr­ ­ i~en­je­iftar­ko­ em­je h ud d il j pr­ ­ u­ tvo­ a­ o­pe­ e­ e­ ak­go­ ti­ u,­me|u­ko­ i­ a­su­bi­ i­no­ is s v l d s t s j jm l si­ ­ i­li­ ta­na­svim­ni­ o­ ­ a­vla­ ti,­te­ka­ di­ a­ i­SBB­BiH oc s v im s n d t Lu­ a­ ac­Ne­ ­ i­ ka­Alju­ i},­Mi­ ­ a­Sa­ ­ ­ li},­Edhem k v rm n k rn raj Osma­ o­ i},­D`ana­Mu­ e­ i­ o­ i},­Da­ ir­Su­ a{i},­Me­ n v j zn v m b hmed­Eju­ o­ i},­Er­ in­Mu­ ki}. b v m j Iftar­je­isko­ i{ten­i­za­do­ i­ ­ ­ je­sr­ ­ sta­ a­za­izgr­ ­ nju r n ran ed v ad d`ami­ e­u­Po­ ji­ a­ a,­~ije­ra­ o­ e­su­do­sa­ a­u­na­ ve}oj j l c m d v d j mje­ i­fi­ a­ si­ ski­po­ r`ali­po­ pr­ ­ sje­ nik­SBB­BiH­Lu­ a­ r n n j d t ed d k vac­Ne­ ­ in­Ima­ o­ i}­i­ka­ di­ at­za­Ka­ to­ a­ nu­skup{ti­ rm m v n d n n l nu­Sa­ ih­[abovi}. l Dr.­Emir­Ka­ il­je­ista­ ao­da­}e­i­ubu­ u}e­~lanovi­SBB b k d BiH­po­ r`ava­ i­ini­ i­ a­ i­ e­mje{ta­ a,­dok­je­dr.­Ali­ a­Aza­ d t cj tv n j pa­ i}­uka­ ao­da­Po­ ji­ e­kao­je­ na­od­na­ ve}ih­mje­ nih­za­ g z l c d j s je­ ni­ a­u­Fe­ e­ ­ ­ i­ i­BiH­za­ lu`uju­po­ r{ku­u­smi­ lu­do­ d c d rac j s d s na­ i­ a­ova­ vog­ti­ a.­ cj k p Sva­pr­ ­ u­ lje­ a­sr­ ­ stva­uru~ena­su­mu­ e­ e­ i­ i­Ome­ u ik p n ed t v lj r Ha­ i}u­ko­ i­je­svo­ im­du­ o­ o­ i{njim­ra­ om­i­za­ a­ a­ jem s j j g g d d l g n dao­ve­ i­ i­do­ r­ ­ os­u­po­ o­ j{anju­kva­ i­ e­ a­vje­ ­ kog­`ivlk p in b l lt t rs M. Ka. ota­ove­MZ.­

Uklanjanje devastiranih objekata u Gora`du
Ru{enjem­pr­ og v obje­ ta­u­ce­ tru k n gr­ ­ a,­~ije­je ad obru{ava­ je­go­ i­ n dna­ a­pr­ ­ e­ i­ o m ij t l slu~ajnim­pr­ ­ a­ ni­ol z ci­ a,­u­Go­ a`du­je m r za­ o~eto­ukla­ ja­ p n nje­de­ a­ ti­ ­ ­ ih v s ran gra|evi­ a­ko­ e­15 n j go­ i­ a­od­ra­ a­ni­ u dn t s obno­ lje­ e.­Ra­ ni­v n d ci­fi­ ­ e­„Markan“ rm Ju~er­po­ u{en­pr­ i­obje­ at r v k ju~er­su­u­ce­ tru n gr­ ­ a­po­ u{ili­vr­ ­ e­ om­i­ra­ nim­de­ stvi­ a­ugro`eni ad r em n t j m obje­ at­u­ko­ em­je­pr­ ­ e­ra­ a­`ivjelo­pet­po­ ­ ­ i­ a.­ k j ij t rod c Iz­Op}inske­slu`be­za­sta­ be­ e­i­imo­ i­ sko-pr­ ­ ne­po­ m n vn av slo­ e­re~eno­je­da­su­ispo{to­ a­ e­sve­ne­ ­ ho­ ne­za­ o­ v v n op d k nske­pr­ ­ e­ u­ e,­te­da­}e­na­ ­ ­ nih­da­ a­bi­ i­po­ u{eno­jo{ oc d r red n t r 10­obje­ a­ a­ko­ i­pr­ ­ sta­ lja­ u­po­ e­ ci­ a­ nu­opa­ no­ t­za k t j ed v j t n j l s s gra|ane.­Obje­ ti­}e­bi­ i­ru{eni­bez­obzi­ a­da­li­su­u­pr­ ­ a­ k t r iv tnom­ili­dr`avnom­vla­ ni{tvu,­a­za­te­na­ je­ e­iz­op}ins m n skog­bud`eta­izdvo­ e­ o­je­35.000­KM.­Re­ ­ ci­ a­pr­ ­ e­ ­ ­ j n ak j ij raAl. B. tnih­ko­ ­ ­ ni­ a­i­vla­ ni­ a­za­sa­ a­ne­ a.­ ris k s k d m

Bi­i­opa­ no­ t­za­gra|ane­ l s s

Projekt bh. Ministarstva u Srebrenici

Mi­ i­ tar­uru~io­klju~eve­Mi­o­ a­ u­Ili}u ns l v n

Mi­ i­ tar­za­lju­ ska­pr­ ­ a ns d av i­izbje­ li­ e­BiH­Sa­ et­Ha­i­o­ g c f ll vi}­i­na~elnik­op}ine­Sr­ ­ r­ ­eb e ni­ a­ Osman­ Su­ ji}­ ju~er­ su c l po­ r­ ­ ni~kim­ po­ ­ ­ i­ a­ a­ u v at rod c m sr­ ­ r­ ­ i~kim­ se­ i­ a­ uru~ili eb en lm klju~eve­za­23­obno­ lje­ e­sta­ v n mbe­ e­je­ i­ i­ e,­za­ko­e­je­Mi­ n dnc j ni­ ta­ ­ tvo­za­lju­ ska­pr­ ­ a­i s rs d av izbje­ li­ e­ BiH­ izvo­i­ o g c jl 1.050.000­KM.­Obno­ lje­ o­je v n de­ et­ ku}a­ za­ Bo{nja­ e­ i­ 14 v k za­Sr­ e,­po­ r­ ­ ni­ e­u­se­ ­ ka b v at k os po­ ru~ja.­­Ku}e­su­obno­ lje­ d v ne­ Vi­ o­ a­ i­ Mi­ i},­ Mi­ u­ u d s v k l n Ko­ a~evi}u,­ Ra­ mi­ i­ Obr­ ­v d l e no­ i},­Ti­ ki­Nu­ a­ o­ i},­Ali­ v m hn v ji­[piodi}u,­Ma­ bu­i­Ibi{evi}, g l Ne­ a­ u­ Ja­ ko­ i}u,­ Mi­ e­ i n d n v l n

Klju~evi­za­23­obno­vlje­ne­ku}e

Ste­ a­ o­ i},­ ^edi­ Mi­o­ a­ o­ v n v l v n vi}u,­ Da­ ­ u­ Ti­ i}u,­ Vla­ i ut h d Gli­ i}u,­ Mi­ e­ i­ Bla­ o­e­ i}, g l n g j v Ste­ a­ u­Iva­ o­ i},­Pe­ r­ ­i­Di­ vn n v t ij mi­ r­­e­ i},­Bo{ki­Ma­ i}u,­Mi­t ij v t le­ u­ Vu­i}u,­ Mi­ ki­ Pe­ r­ ­ i}, t j l t ov Da­ i­ i­ Ga­ i},­ Osma­ u­ Me­nc g n ha­ o­ i}u,­Se­a­ u­Be­ ti}u,­Ju­n v jd k su­ u­Se­di­ o­ i}u,­Ife­ i­Ha­ a­f j n v t s no­ i}­i­Aj{i­Be­ i}.­ v g Mi­ i­ tar­Ha­ i­ o­ i}­po­ je­ ns ll v s tio­je­i­pr­ ­ to­ ­ ­e­no­ o­ o­ ­ i­ os rij v f rm r­ ­ og­pr­ ­ u­ e}a­ja­ ni­se­ ­ is an ed z v rv JP­RTV­Sr­ ­ r­ ­ i­ a­ko­i­je­na eb en c j sa­ om­ osni­ a­ ju­ za­ ao­ u m v n p te{ko­ fi­ a­ si­ sko­ sta­ je­ i n n j n obe}ao­ po­ o}i­ ka­ o­ bi­ ova m k me­ i­ska­ku}a­mo­ la­no­ ­ a­dj g rm lno­fu­ kci­ ­ i­ a­ i. Me. Sm. n on s t

Na­ on­{to­u­za­ o­ ski­pr­ k k n op s n ­ ­ i­ a­ om­ ro­ u­ do­ a­ a{nji k s d pr­ ­ sje­ nik­Op}inskog­vi­e}a ed d j Gr­ ­ e­Ni­ i­ a­To­ as­ni­ e­sa­ ud kc m j zvao­sje­ ni­ u­OV­na­ko­ oj­bi d c j bi­ a­ ra­ ma­ r­ ­ a­ ini­ i­ a­ i­ a­ o l z t an cj tv nje­ o­ oj­smje­ i,­to­je­u~inio g v n vi­ e}nik­Ante­Zo­ i}.­ j r Na­ 25.­ po­ re­ u­ sje­ ni­ i d d c OV­ Gr­ ­ e­ ra­ r­ ­ e{en­ je­ pr­ ­ ud z ij edsje­ nik­ OV­ Ni­ i­ a­ To­ as, d kc m te­ nje­ o­ i­ za­ je­ i­ i­ Ma­ ­ ­ a g v m nc rin Ti­ a­ i­ Mla­ en­ Le­ o.­ Gla­ o­ c d k s vi­ a­ 15­ pr­ ­ u­ nih­ vi­ e}ni­ a m is t j k za­ no­ og­ pr­ ­ sje­ ni­ a­ OV v ed d k iza­ r­ n­je­Jo­ ip­[imi}­(HSP ba s BiH),­a­za­nje­ o­ e­za­ je­ i­ e g v m nk @arko­Ga­ i}­(HDZ­1990)­i­Ju­ l re­Mi­ u­ i}­(NSRZB).­ k l Ovim­je­na­ on­19­go­ i­ a k dn

Jo­sip­[imi}­no­vi­pr­e­dsje­dnik­Vi­je}a

HDZ izgubio ve}inu u OV Gr ude

Ra­ke­ta­„Osa“­sklo­nje­na­i­uni{te­na­van­gr­a­da
[imi}:­Po­ r{ka­15­vi­e}ni­ a d j k HDZ­ BiH­ izgu­ io­ ve}inu­ u b OV.­Izbor­no­ og­pr­ ­ sje­ ni­ v ed d ka­OV­po­ ra}en­je­apla­ ­ om p uz pr­ ­ u­ nih­vi­ e}ni­ a.­ A. Ka. is t j k

U centru Jajca na|en opasan NUS

Vi­e}ni­ i­izbor­po­ r­ ­i­i­apla­ ­ om j c p at l uz

To­ om­gra|evi­ skih­ra­ o­ a­u k n d v ne­ o­ r­ ­ noj­bli­ i­ i­gr­ ­ ske p s ed z n ad pi­a­ e­u­ce­ tru­Ja­ca­pr­ ­ j c n j ona|eno­je­ne­ ­ splo­ i­ ­ ­ o ek d ran ubo­no­sr­ ­ stvo­(NUS),­za­ ­ j ed osta­ o­iz­pr­ ­ e­ log­ra­ a.­Ra­ i­ o l ot k t dl se­o­ra­ e­ i­ka­ i­ ra­90­mi­ i­ e­ k t lb lm ta­ a,­M79,­po­ na­ i­om­pod r z tj na­ i­ om­„osa“,­pr­ ­ o­ i­Fe­ a. zv en s n Ra­ e­ a­se­na­ a­ i­ a­po­ ­ d­hi­ k t l zl re sto­ ­ ­skog­spo­ e­ i­ a­Hr­ ­ a rij m nk am Mi­ re­iz­~etvrtog­sto­ je}a.­ t l Do­ a­ nu­ote`ava­u}u­oko­no­ t d t j l s uni{ta­ a­ ju­ra­ e­ e­na­li­ u v n k t c mje­ ta­pr­ ­ sta­ lja­a­je­~ins ed v l jenica­da­se­na­a­ i­a­u­ne­ o­ r­ ­ l zl p s ednoj­bli­ i­ i­ci­e­ i­ko­om­se­gr­ zn j v j ad­Ja­ce­na­ a­a­pi­ kom­vo­ om.­ j p j t d k t zn Na­ on­{to­je­lo­ a­ na­za­e­ ni­ a Ra­ e­a­na|ena­u­bli­ i­ i­ k k l j d c gr­ ­ ske­pi­a­ e ad j c oba­ i­e­ ti­ a­Fe­ e­ ­ ­ nu­upr­ ­ u vj s l d ral av ci­ i­ ne­za{ti­ e,­na­li­ e­mje­ ta­iza{li­su­ekspe­ ­ i­Se­ to­ a­za vl t c s rt k r or­ a­ i­ a­ i­u­de­ i­ i­ ­ ­ ja­i­uni{ta­ a­ ja­NUS-a.­Odlu~eno­je g nz cj m n ran v n da­se­ra­ e­ a­uklo­ i­iz­str­ ­ og­ce­ tra­gr­ ­ a­i­uni{ti­na­si­ u­ ­ k t n og n ad g rnom­mje­ tu.­„Osa“­je­uni{te­ a­pr­ ­ ju~er­oko­12.25­sa­ i, s n ek t ~ime­je­opa­ no­ t­po­gra|ane­Ja­ca­uklo­ je­ a. s s j n n

16

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

biznis

JANJA Nabavka sirovina predstavlja veliki problem

FiMA­ba­ ka:­Gu­ i­nik­da­ a­ n bt n

Ako po~ne proizvodnja, plan je prerada 10.000 tona sirovine, 1.100 tona su{enog povr}a, 500 tona za~ina i 5.000 pakovanja raznih supa, ka`e Manojlovi}
Fabrika su{enog vo}a i povr}a Semberka iz Janje jo{ nije po~ela s proizvodnjom iako je trebala polovinom jula. Remont, koji se prethodnih godina radio u junu, zavr{en je tek ovih dana zahvaljuju}i, kako ka`e direktorica fabrike Svetlana Manojlovi}, po`rtvovanosti radnika za odr`avanje preduze}a. Po~etak proizvodnje planiran je za 1. septembar. Projektirani kapacitet Semberke je prerada 15.000 tona sirovine, {to je skoro 1.500 tona gotovih proizvoda. Direktorica se nada da }e, uprkos svemu, proizvodnja biti pokrenuta. - Remont je zavr{en, ugovorili smo ugalj, ali nam problem ostaje nabavka sirovi na. Iako je fabrika u problemima i sa {tetom od poplava, do sada se niko nije sjetio da nam pomogne. Potrebno nam je 300.000 maraka za avansno ugovaranje sirovina, {to je deset posto ukupnih sredstava potrebnih

Pogoni u Semberci jo{ miruju

Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 148.530 maraka, a u sklopu 70 transakcija prometovano je ukupno 60.476 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 34.107 KM, me|u fondovima nije bilo trgovanja, obveznicama FBiH 31.491, na primar nom tr`i{tu 77.723, a na sekundarnom 5.207 maraka. Najve}i rast vrijednosti zabilje`ile su dionice RMU Banovi}i, od 1,33 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirala FIMA banka, od

Bez transakcija dionicama fondova
Vrijednost­indeksa
0,00% 0,39% 0,19% BiFX SASX-10 SASX-30

Trgovanje 148.530 KM

= 1.462,19 6 895,87­ 6 944,30

19,89 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na pro{lo trgovanje i iznosi 1.462,19 poena. Indeks SASX-10 izgu bio je na vrijednosti 0,39 posto i iznosi 895,87 poena, dok je vrijednost indeksa prima rnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,19 posto i iznosi 944,30 poena.

Kr­ ­ it­u­Hypo­ba­ ci ed n

Kursna lista sase na dan 26. 8. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%)
-0,14 -4,92 -1,37 0,23 -1,84 -1,12 -0,29 -0,31 0,02 0,00 0,00 0,08 0,41 -0,73 -5,57 -0,12 0,00 -0,76 0,00 1,33

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija

Se­ be­ ­ a:­Pr­ ­ u­ e}e­za­r­ a­ o­du­ o­ i­ a­ m rk ed z tp n g vm

(Foto:­G.­Bo­ i})­ b

zVANi^NA­KotAciJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 15,85 SARAJEVO OSIGURANJE 6,96 OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA A 34,02 OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA MAPEX DD MAGLAJ RMU BANOVICI DD BANOVICI PAPIR SERVIS DD SARAJEVO FIMA BANKA D.D. SARAJEVO 30,09 27,48 26,20 24,93 98,30 94,41 84,50 98,30 94,22 89,38 20,63 3,73 76,24 8,10 64,00 1,05 36,50 7,20 74,50

2.102 101 6.756 5.893 5.179 5.179 5.202 3.645 1.409 3.300 3.320 8.922 4.434 3.159 963 40 48 45 82 70 470 20

33.404,28 702,96 2.298,41 1.779,16 1.423,39 1.358,82 1.296,77 3.583,04 1.330,24 2.788,50 3.263,56 8.406,75 3.963,26 65.161,11 3.591,99 3.060,95 388,80 2.880,00 86,10 2.555,00 3.384,00 1.490,00

9 1 3 3 4 3 5 1 2 1 2 2 2 18 2 3 1 1 1 1 1 1

za repromaterijal. Za sada ne znam {ta }e biti dalje, ali ako bi proizvodnja bila pokrenuta, plan je da preradimo 10.000 tona sirovine i proi-

zvedemo 1.100 tona su{enog povr}a, 500 tona za~ina i 5.000 pakovanja raznih supa - ka`e za „Avaz“ Manojlovi}. „Avaz“ saznaje da je Semberka kod Hypo Alpe-Adr ia banke svojevremeno uzela 3,5 miliona eura kredita. Na pitanje o milionskim dugovanjima Semberke, a spominje se vi{e od deset miliona maraka, direktorica govori o pet miliona KM dugoro~nog kreditnog zadu`enja, 200.000 eura duga inozemnim te 800.000 KM duga doma}im dobavlja~ima.

obVezNice­fbiH

Prodato 1.500 tona proizvoda
Semberka je privatizirana krajem 2003. godine za 400.000 KM, od ~ega 120 KM u ke{u, a ostalo certifikatima. Nakon privatizacije, godi{nja proizvodnja iznosila je izme|u 200 i 400 tona gotovih proizvoda da bi lani dostigla 900 tona. Saznajemo da je tokom pro{le i ove godine, ra~unaju}i robu sa zaliha i iz teku}e proizvodnje, prodato 1.500 tona gotovih proizvoda ili 75 {lepera robe. Cijena 20 tona proizvoda je, u prosjeku, 28.000 eura, iz ~ega se da izra~unati da je u tom periodu Semberka prodala robe za 2,1 milion eura.

No­ a­ko­lo­ ni­ a v t v c

PriMArNo­tr@i[te

Za porezne obaveze i do prinose ka`e da su reprogramirani i da se s tim obavezama kasni samo dva mjeseca. Krediti su, trenutno, tako|er u reprogramu pa se mjese~no otpla}uje 50.000 KM kamata, ali od naredne godine po~inje i otplata glavnice. Ipak, nezvani~no sazna jemo da su za gradnju nove kotlovnice, nabavku voznog parka, pakerice i selektora, tako|er, podizani komercijalni krediti tako da su, osim dugova, ukupna kreditna zadu`enja skoro 6,5 E. MUSLI miliona KM.

FirS

0,18%

Luke, od {est posto, a gubi tnik dana bila je GP Krajina s padom od 6,06 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,11 posto, na 818,02 po ena, dok je vrijednost inde ksa fondova FIRS pove}ana za 0,18 posto i iznosi 1.396,63 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 26. 8. 2010.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna štednja 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,38 1,28 3,97 92,5 32,8755

Promjena u%
0 1,59 0,76 0 2,32

Maks. cijena
0,38 1,29 4 92,5 33

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,38 1,26 3,93 92,5 31,1655 4.891,36 13.531,87 7.549,00 46.250,00 57.390,15

berzANSKA­KotAciJA

KotAciJA­foNdoVA SlobodNo­berzANSKo­tr@i[te­i­obVezNice

6

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 81 transakciju ostvaren promet od 198.962 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 4, u vrijednosti od 57.390 maraka, uz rast cijene od 2,32 posto. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Zeptera, u iznosu od 7.549 maraka, uz rast cijene za 0,76 posto. Najve}i rast cijene imala je Fabrika duvana iz Banje

Radnice Borca idu Promet 198.962 marke pred Federalnu vladu Pad cijene akcija GP Krajine
SeKUNdArNo­tr@iŠte

Danas sastanak s vlastima ZDK

0,00 -19,89

Vrijednost­indeksa
BirS 0,11%

6

818,02­

1.396,63

Radnice konfekcije Borac Zenica okupit }e se da nas u podne pred Vladom Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) kako bi jo{ je dnom iskazale nezadovoljstvo trenutnim polo`ajem, potvrdila je „Avazu“ Senada Jahjaefendi}, biv{a predsjednica Sindikata ove firme. - Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} i resorni ministar Vahid He}o nisu odgovorili na zahtjeve radnica zeni~kog Bor-

ca, koje smo uputili desetine puta, odnosno nisu pokazali ni promil interesiranja za nas i za na{e probleme, ni kao radnika ni kao gra|ana - ka`e Jahjaefendi}. Sindikalni odbor odlu~io je da pozove radnike na zajedni~ki sastanak na ko jem }e biti donesena odluka o utvr|ivanju termina odlaska na proteste u Sarajevo, ispred zgrade zakonodavnih i izvr{nih organa Federacije BiH. A. D`.

Vanjski dug Hrvatske 44,4 milijarde eura
uU maju je bruto vanjski dug Hrvatske zabilje`io blagi rast u odnosu na stanje krajem aprila te je iznosio 44,4 milijarde eura, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke (HNB). U ovoj godini vanjski dug ipak bilje`i negativan prirast od 0,5 posto, {to je rezultat smanjenja inozemnih obaveza svih sektora osim trgova~kih dru{tava.

biznis

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

17

TR@I[TA Potra`nja plemenitog metala ve}a za 36 posto

Ulaga~i­po­ti~u­ra­st­ci­je­na­zla­ta
Tra`i se sigurno uto~i{te zbog neizvjesne perspektive za oporavak svjetske ekonomije i strahovanja ulaga~a usljed du`ni~kih problema u Evropi
Ja­ an:­Pa­ et­mje­ a­do­kr­ ­a­avgu­ ta­ p k r aj s

Svje­ ska­ po­ ra`nja­ zla­ a t t t po­ e}ana­je­u­dr­ ­ om­kva­ ­ v ug rta­u­ ove­ go­ i­ e­ za­ 36­ po­ to, l dn s na­1.050­to­ a,­obja­ i­o­je­Sv­­ n vl je­ sko­vi­e}e­za­zla­ o­(WGC). t ­ j t Po­ ra`nja­ tog­ ple­ e­ i­ og t m nt me­ a­a­ra­ te­ugla­ nom­za­ v­ tl s v h a­ju­u}i­ ra­ tu}em­ inte­ ­ ­ i­ ­ ­l j s res ra nju­za­nje­ a­kao­inve­ ti­ i­u. g s cj Inve­ ti­ i­ ­ a­ po­ ra`nja s c on t zla­ a­ po­ e}ana­ je­ u­ dr­ ­ om t v ug kva­ ­ a­u­ usljed­ ne­ ­ vje­ nih rt l iz s pe­ ­ pe­ ti­ a­za­opo­ ­ ­ ak­svje­ rs k v rav tske­eko­ o­ i­e­i­str­ ­ o­ a­ ja n mj ah v n inve­ ti­ o­ a­ zbog­ du`ni~kih s t r pr­ ­ le­ a­u­Evr­ ­ i. ob m op -­Kao­re­ u­tat,­inve­ ti­ i­ ­ z l s c ona­po­ ra`nja­zla­ a­u~estvo­ a­ t t vla­je­u­dr­ ­ om­kva­ ­ a­u­s­ve­ ug rt l li­ im­udje­om­u­uku­ nim­tr­ k l p a­ sa­ ci­a­ a­ -­ uka­ a­ o­ je­ u n k jm zn ana­i­ i~kom­pr­ ­ le­ u­WGClt eg d a,­pr­ ­ o­ e­svje­ ske­age­ ci­e. en s t n j To­ om­ne­ o­ i­ o­po­ lje­ k k lk s dnjih­ go­ i­ a­ inve­ ti­ i­ ­ a dn s c on po­ ra`nja­ zla­ a­ je­ sa­ o­ u t t m pr­ a­ tri­ mje­ e­ a­ pro{le­ go­v s c di­ e­ bi­ a­ ve}a­ ne­ o­ u­ dr­ ­ n l g ugom­tr­ ­ je­ e~ju­2010.,­ka­ om s da­je­izno­ i­ a­534­to­ e,­na­sl n ve­ e­ o­je­u­pr­ ­ le­ u. d n eg d

Ra­ t­po­ra`nje­i­u­ju­ e­i­ ­ koj­dje­a­no­ ti­ s t v l rs l t s

Po­ ra`nja­ u­ se­ to­ u­ ju­ t k r ve­ i­ ­ ke­ dje­ a­ no­ ti­ izno­ i­ l rs l t s sla­je­u­dr­ ­ om­kva­ ­ a­ u­409 ug rt l to­ a,­u­po­ e|enju­s­474­to­ n r ne­u­pr­ om­i­431­to­ om­u v n dr­ ­ om­kva­ ­ a­ u­la­ i. ug rt l n Pr­ ­ je~na­ ci­e­ a­ tog­ ple­ os jn -

me­ i­ og­ me­ a­a­ na­ ta­ i­a­ je nt tl s vl ra­ ti­u­dr­ ­ om­kva­ ­ a­u­ove s ug rt l go­ i­ e­do­ ti­ av{i­kr­ ­em­ju­ dn s g aj na­no­ i­re­ o­ d,­od­1.261­do­ v k r la­ a­za­fi­ u­uncu­(31,1­gr­ m). r n a Inve­ ti­ o­ ­ ka­ po­ ra`nja s t rs t zla­ a­ kao­ si­ u­ ­ og­ uto~i{ta t g rn

na­ za­ lju~iva­ ju­ po­ lo­ a­ ja k n s v n na­ Nju­or{kom­ me­ ­ a­ ti­ j rk n lnom­ tr`i{tu­ do­ r­ ­ i­e­a­ je p in j l ja~anju­ na­a­ ti­ ni­e­ ispo­ ­ ­ j k v j ruke­u­de­ e­ bru­za­4,90­do­a­ c m l ra­ ili­ 0,4­ po­ to,­ na­ 1.233,40 s do­a­ a­za­fi­ u­uncu.­ l r n

Ja­ a­ ska­vla­ a­}e­u­na­ p n d jkra}em­mo­ u}em­ro­ u­pr­ g k i­ r­ ­ i­ i­ okvir­ no­ ih­ po­ i­ p em t v tca­ nih­ mje­ a­ za­ pr­ ­ r­ ­ u, j r iv ed izja­ io­ je­ ju~er­ vla­ in­ po­ ­ v d rtpa­ ­ l­u­odgo­ o­ u­na­me­ i­ ro v r djske­izvje{ta­ e­da­}e­to­bi­ i j t pr­ ­ e­kr­ ­ a­ovog­mje­ e­ a. ij aj s c -­S­obzi­ ­ m­na­si­ u­ ­ i­ u, ro t ac j to­ }e­ bi­ i­ ve}­ ovih­ da­ a­ t n ka­ ao­ je­ gla­ ni­ se­ r­ ­ ar z v k et vla­ i­ og­ ka­ i­ e­ a­ Jo{ito dn bn t Se­ go­ u.­ n k On­ je­ ti­ e­ re­ ­ i­ ­ o­ na m ag ra

Ja­ an­pla­ i­ a­no­ e p nr v pr­­ r­ ­ ne­po­i­ a­e iv ed tc j

Vlada potvrdila pisanje medija

tvr­ nje­ u­ po­ lo­ nom­ dne­ d s v vni­ u­ “Nikkei”­ i­ dr­ ­ im k ug me­ i­i­ a­ko­i­su,­po­ i­ a­u}i djm j zv j se­na­ne­ ­ e­ o­ a­ e­izvo­ e­u im n v n r vla­ i,­ pr­ ­ i­e­ i­ ka­ o­ vla­ a d en j l k d pla­ i­ a­ da­ do­ kr­ ­a­ avgu­ ta nr aj s sa­ ta­ i­ okvir­ no­ og­ pa­ e­ a s v v k t eko­ o­ skih­po­ i­ a­a. n m tc j Pr­ ­ i­ er­Na­ ­ o­Kan­ra­em j ot zma­ ra­ do­ u­ ski­ bud`et, t p n ko­ i­bi­po­ r­ o­tro{ko­ e­no­ j ki v vih­ mje­ a,­ tvr­ i­ se­ na­ a­ je r d d l u­ tim­ izvje{ta­ i­ a,­ u­ ko­ i­ jm jma­se­ne­na­ o­ e­izvo­ i.­ v d r

^lan­vi­e}a­~e{ke­ce­ tr­ ­ j n alne­ ba­ ke­ Ka­ il­ Ja­ a~ek n m n izja­ io­je­ka­ o­}e­mo­ e­ a­ ­ i v k n t rn re­ u­ a­ or­ ubr­ o,­ na­ slje­ g l t z de}em­sa­ ta­ ku,­ra­ pr­ ­ lja­ i s n s av t o­ ni­ ou­ ka­ a­ nih­ sto­ a v m t p zbog­ra­ ta­izvo­ a­i­ci­e­ a­na s z j n ro­ nim­ be­ ­ a­ a,­ pi{e­ ~e{ki b rz m

Do­la­zi­kr­aj­ni­skim­ka­ma­tnim­sto­pa­ma
li­ t­“Hospodarske­No­ i­ y”, s vn pr­ ­ o­ e­age­ ci­e.­ en s n j -­ Osta­ e­ pi­ a­ je­ ko­ i­ o j t n lk du­ o­ ~e{ka­ eko­ o­ i­ a g n mj mo`e­ za­ r`ava­ i­ ni`e­ ka­ d t ma­ ne­ sto­ e­ od­ Evr­ ­ ske t p op ce­ tr­ ­ ne­ ba­ ke­ (ECB)­ n al n upo­ o­ ­ o­je­Ja­ a~ek. z ri n Ni­ ke­ ka­ a­ ne­ sto­ e, s m t p obja­ nio­je­on,­ni­ u­ko­ ­ ­ ne s s ris za­~e{ku­eko­ o­ i­ u­i­mo­ u n mj g odve­ ti­ do­ istje­ a­ ja­ ka­ i­ s c n pta­ a.­ l -­ Umje­ ­ ­ i­ ra­ t­ ka­ a­ ren s m tnih­sto­ a­mo­ ao­bi­za­ ­ ta­ p g us vi­ i­ fo­ ­ i­ ­ ­ je­ ba­ o­ a­ na t rm ran l n fi­ a­ si­ skim­ tr`i{ti­ a­ n n j m tvr­ i­Ja­ a~ek­te­za­ lju~uje d n k ka­ o­ eu­ ­ ­ o­ a,­ zbog k roz n du`ni~kih­kr­ ­ a­ko­ e­je­po­ iz j tr­ ­ a­ u,­ u­ ovom­ tr­ ­ u­ ku es j en t ni­ e­ spr­ ­ na­ za­ pr­ ­ a­ je j em im n no­ ih­~lanica,­po­ ut­^e{ke v p i­Po­ jske.­ l

^lan vije}a ~e{ke centralne banke Kamil Jana~ek

Nu­ ­ ­el­Ru­ i­ i­(Nouriel rij bn Ro­ ­ i­ i),­po­ na­ i­ame­ i~ki ub n z t r eko­ o­ i­ t­ko­i­je­pr­ ­ vi­ io n ms j ed d po­ lje­ nju­ glo­ a­ nu­ fi­ a­ s d b l n nsi­­ ku­ kr­ ­ u,­ izja­ io­ je­ da js iz v je­ ra­ t­ eko­ o­ i­e­ Sje­ i­ je­ s n mj dn nih­ Am­ ­ i~kih­ Dr`ava­ u er tre}em­ovo­ o­ i{njem­kva­ ­g d r ta­ u­zna­ no­ispod­je­ an­po­ l t d sto,­a­ista­ nuo­je­i­da­vje­ ­ ­ k rova­ no­ t­ no­ e­ re­ e­ i­e­ u­ na­t s v c sj jve}oj­ svje­ skoj­ eko­ o­ i­i t n mj izno­ i­40­po­ to. s s Ru­ i­ i­ je­ ka­ ao­ da­ nje­ bn z go­ e­ pr­ ­ no­ e­ pr­ ­ po­ ta­ v og z et s vlja­ u­da­}e­ame­ i~ka­vla­ a j r d sni­ i­ i­pr­ ­ je­ u­ra­ ta­br­ ­ o zt oc n s ut do­ a}eg­ pr­ ­ ­ vo­ a­ (BDP) m oiz d u­ dr­ ­ om­ kva­ ­ a­ u­ na­ 1,2 ug rt l po­ to,­pr­ ­ o­ i­Blo­ ­ be­ g.­ s en s om r -­ Ame­ i~ka­ eko­ o­ i­ a r n mj uspo­ ­ t­ }e­ opo­ ­ ­ ak­ u­ dr­ ­ ri rav ugoj­po­ o­ i­ i­go­ i­ e­zbog­pr­ l vn dn e­ ta­ ka­ po­ i­ a­nih­ mje­ a­ s n tc j r na­ la­ io­je­Ru­ i­ i­te­je­po­ g s bn dsje­ io­ da­ je­ vla­ a­ uki­ u­ a t d n l pr­ ­ r­ m­za­ o{lja­ a­ ja­u­ve­ og a p v n zi­ s­ po­ i­ om­ sta­ o­ ni{tva, ps n v

Opo­ ­ ­ ak­je­pr­ ­ la­ rav es b

Ameri~ki ekonomist Nurijel Rubini

Ru­ i­ i:­No­ a­re­ e­ i­a­ bn v c sj

pr­ ­ tao­ je­ pr­ ­ r­ m­ “ke{­ za es og a kr­ ti­e”,­ no­ i­ ku­ ci­ ku}a n j v p vi{e­ne­ a­u­po­ ­ ­ nih­po­ la­ m j rez v sti­ a,­a­i­814­mi­ i­a­ ­ i­do­ a­ c l j rd l ra­te`ak­pa­ et­po­ i­ a­a­je­do­ k tc j br­ m­di­e­ om­po­ ro{en. i j l t Ru­ i­ i­je­na­ la­ io­da­se bn g s u­na­ bo­ jem­sce­ a­ ­ ­ u­mo`e j l n rij o~eki­ a­ i­ ane­ i~an­ i­ spor v t m opo­ ­ ­ ak­u­obli­ u­slo­ a­U, rav k v ko­ i­}e­tr­ ­ a­ i­vi{e­go­ i­ a. j aj t dn

Nje­ a~ka­vla­ a,­na­~elu m d s­ ka­ ce­ a­ ­ om­ Ange­ om n l rk l Me­ ­ el,­po­ r`ala­je­pla­ i­ ­ rk d n ra­ o­uvo|enje­no­ og­po­ ­ ­ a n v rez za­ ba­ ke­ ka­ o­ bi­ se­ u­ bu­ n k du}no­ ti­lak{e­po­ mi­ ­ ­ a­ i s d riv l tro{ko­ i­ eve­ tu­ ­ nih­ fi­ a­ v n al n nsi­ skih­kr­ ­ a. j iz Vla­ a­u­Be­ ­ i­ u­pla­ i­ a d rl n nr da­tim­po­ ­ ­ om,­ko­ i­bi­tr­ rez j e­ ao­stu­ i­ i­na­sna­ u­u­ja­ b pt g nu­ ­ u­ idu}e­ go­ i­ e,­ na­ ar dn mi~e­1,3­mi­ i­ a­ ­ e­eu­ a­go­ l j rd r di{nje.­ Ti­ e­ }e­ no­ i­ po­ ­ z­ za m v re

Nje­ a~ka­po­ r`ala­ m d po­ ­ z­na­ba­ ke re n
ba­ ke,­ko­ im­bi­se­fi­ a­ si­n j n n r­ o­ odgo­ a­ ­ ­ u}i­ no­ i­ fo­ a v raj v nd,­bi­ i­uve­ en­dvi­ e­go­ i­ t d j dne­ na­ on­ pr­ ­ a­ ti­ ame­ k op s ri~ke­ inve­ ti­ i­ ske­ ba­ ke s cj n Le­ man­ Br­ ­ he­ s,­ ko­ a­ je h ot r j me|u­ vo­ e}im­ uzro~ni­ i­ d cma­te{ke­eko­ o­ ske­kr­ ­ e. n m iz Nje­ a~ka­ se­ udru`ila­ s m Fr­ ­ cu­ kom­i­Ve­ i­ om­Br­ an s lk i­ a­ i­ om­u­na­ to­ a­ ji­ a­da t nj s j n m se­uve­ e­po­ ­ z­na­kr­ ­ i­ o­ e d re ed t r ka­ o­bi­se­olak{alo­spa{ava­ k nje­ po­ r­ u­ ih­ ba­ a­ a,­ pr­ ­ sn l n k eno­ e­age­ ci­ e.­ s n j

Lak{e spa{avanje posrnulih kreditora

Se­ a­ na­ ­ to­ o­ i{nja d m es g d Ale­ a­ De­ i}­ iz­ gra­ a­ m l ~ ni~kog­ na­ e­ ja­ Ma­ e{i}i s l l oti{la­ je­ od­ ku}e­ u­ ne­ je­ d lju,­22.­avgu­ ta,­oko­23­sa­ s ta­i­od­ta­ a­joj­se­gu­ i­sva­d b ki­tr­ g.­Na­se­ i­je,­pr­ ­ a a b em ri­ e~ima­nje­ og­oca,­ima­ a j n l kra}e­ pa­ ta­ o­ e­ i­ ma­ i­ u n l n jc bi­ e­ e­bo­ e. j l j Na­ on­to­ a­usli­e­ i­ a­je k g j dl po­ r­ ­ a­za­dje­ o­ kom.­Po­ t ag v j zva­ o­ je­ vi{e­ te­ e­ o­ skih n l f n br­ ­ e­ a­sa­ko­ ih­bi­se­ona oj v j mo­ la­ ja­ i­ i,­ ali­ re­ u­ ta­ a g vt z l t ni­ e­ bi­ o,­ pa­ su­ ne­ ta­ ak j l s n dje­ o­ ke­ro­ i­ e­ ji­ju~er­pr­ v j dt l i­ a­ i­ i­Po­ i­ i­ skoj­sta­ i­ i­u j vl lcj nc Gra~ani­ i. c Ro­ i­ e­ ji­ne­ ta­ e­dje­ o­ dt l s l v jke­Ale­ e­De­ i}­mo­ e­sve m l l ko­ i­bi­ o­{ta­zna­ u­o­nji­ o­ j l j h voj­k}er­ i­da­ja­ e­na­bli`oj k v j po­ i­ i­ skoj­sta­ i­ i­ili­di­ ­ ­ lcj nc rektno­ na­ te­ e­ on­ 062/645l f 634.

Po­r­ ­ a­za­ t ag 17-go­ i{njom­ d Ale­ om­De­i} m l

Nestanak u Gra~anici

18

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

ALARMANTNO Prema neslu`benim podacima sigurnosnih slu`bi

Sa­r­a­je­vsko­na­r­ko-tr`i{te go­di{nje­pr­o­gu­ta­vi{e­ od­70­mi­li­o­na­ma­r­a­ka
Iako je zvani~no u glavnom bh. gradu registrirano oko 1.500 ovisnika, njihov broj se penje i do 15.000 l Dnevna potro{nja oko pet kilograma heroina

De­i}:­Oti{la­22.­avgu­ ta­ l s

Ono­ {to­ je­ u­ ovom slu~aju­izvje­ no­je­ te­~ins s jenica­ da­ je­ Ale­ a­ ima­ a m l mla­ i}a­u­Gr­ ­ a~cu,­ali­se d ad ovih­ da­ a­ ni­ on­ ne­ ja­ lja n v na­te­ e­ on.­Po­ r­ ­ a­za­dje­ l f t ag vo­ kom­iz­Ma­ e{i}a­se­na­ j l H. ^. sta­ lja. v

h Omer­Ba­ ri}­ u i ­ izgo­ro­u­po`ar­
Be`ivo­ no­ti­e­ o­73-go­ t j l di{njeg­Ome­ a­Be­ ri}a­pr­ r h o­ a|eno­je­pr­ ­ ju~er­u­za­ n ek pa­ je­ oj­ ku}i­ na­ sta­ ­ m l n ro po­ ­ ­ i~nom­ima­ ju­u­Se­ rod n o­ oj­kod­Ba­ o­ i}a. n n v U­18.30­sa­ i­kom{ije­su t de`ur­ om­ u­ Po­ i­ i­ skoj n lcj sta­ i­ i­pr­ ­a­ i­ e­da­su­uga­ n c ij v l si­ e­po`ar­u­ku}i­u­ko­oj­su l j za­ e­ le­mr­ vog­sta­ ­ a­s­vi­ t k t rc dnim­ tr­ ­ o­ i­ a­ ope­ o­ i­ ag v m k tna­ po­ ti­e­ u.­ Na­ li­ e­ mje­ j l c sta­ iza{li­ su­ slu`be­ i­ i nc po­ i­ i­e. lcj

a Se on kod Banovi}a

Ia­ o­u­po­ lje­ nje­vr­ ­ e­ k s d ij me­u­Sa­ ­ ­ e­ u­ni­ e­bi­ o­ni­ raj v j l je­ ne­ve}e­po­ i­ i­ ske­akci­ e d lcj j na­ ra­ bi­ a­ ju­ na­ ­ o-di­ e­ a, z j n rk l r ne­ lu`be­ i­po­ a­ i­si­ u­ ­ o­s n d c g rn snih­ slu`bi­ go­ o­ e­ da­ se­ u v r gla­ nom­gr­ ­ u­BiH­sva­ og v ad k da­ a­obr­ e­vi{e­od­200.000 n n KM­ na­ pr­ ­ r­ ­ a­ i­ he­ ­ ­ ­ a ep od j roin ko­ zu­ e­ ti­ a.­ Ni­ e­ te{ko n m n m j do}i­do­po­ a­ ka­da­go­ i{nji d t d pr­ ­ et­u­Sa­ ­ ­ e­ u­do­ ti­ ne om raj v s g ne­ je­ ­ ­ a­ nih­ vi{e­ od­ 70 v rov t mi­ i­ ­ a­ma­ ­ ­ a.­ l on rak Pr­ ­ a­ zva­ i~nim­ sta­ i­ em n tsti~kim­po­ a­ i­ a,­u­Sa­ ­ ­ e­ d cm raj vu­ je­ re­ i­ tr­ ­ ­ ­ o­ tek­ oko g s iran 1.500­ovi­ ni­ a­o­te{kim­dr­ s k o­ a­ a.­ g m Me|utim­br­ j­ovi­ ni­ a o s k je,­ka`u­stru~nja­ i,­mno­ o c g ve}i­ i­ kre}e­ se­ izme|u 10.000­i­15.000.­Nji­ a,­ka­ m ko­nam­je­po­ vr|eno,­dne­ t vno­tr­ ­ a­po­na­ ma­ je­gr­ eb j n -

Klanovske borbe

Smrt­je­ko­ sta­ i­ ­ o­de­ n t ra `ur­ i­lje­ ar­Do­ a­zdr­ ­ lja n k m av Ba­ o­ i}i,­ a­ uvi|aj­ je­ oba­ n v vio­ka­ to­ a­ ni­tu`ilac­i­izn n l dao­ na­ og­ da­ se­ izvr{i l obdu­ ci­a.­Pr­ ­ a­izja­ a­ a k j em v m ~lanova­ u`e­ po­ ­ ­ i­ e­ i rod c kom{ija,­ Be­ ri}­ je­ bio h inva­ id­i­oso­ e­ jak.­@ivio l b n je­u­na­ e­ ju­^ubri}­za­e­ no s l j d sa­ su­ r­ ­ om­ i­ si­ om­ ko­i p ug n j se­ o­ ski­ra­ i­u­Slo­ e­ i­i,­a z n d v nj po­ r­ ­ e­ o­ je­ bo­ ­ ­ io­ u v em n rav impr­ ­ i­ i­ ­ ­ oj­{upi­u­Se­ ov z ran N. M. o­ oj. n

Ovi­ no­ t­~esto­za­ r{ava­smr­nim­isho­ om­­ s s v t d

am­ove­dr­ ­ e,­{to­ide­u­pr­ og i­ og­~injenici­da­se­dne­ no l v

Pi­a­ ja­na­ le`no­ ti­ tn d s

Poljice kod Kaknja

Ka­ to­ a­ni­MUP-ovi­ba­ e­se­si­nim­di­e­ ­­ a n n l v t l rim

Pu{ke­pr­ ­ a|ene­u­pli}aku­uz­oba­u on l

(Foto:­A.­Sa­i­ be­ o­ i}) lh g v

U­ mje­ tu­ Po­ ji­ e­ kod s l c Te­ ­ o­ ­ e­ tr­ ­ e­Ka­ a­ j­ra­rm el k an k n dni­ i­anga`ir­ ­ i­na­~i{}enju c an oba­ a­ri­ e­ e­Bo­ ne­pr­ ­ a{li l j k s on su­ ve­ i­ u­ ko­ i~inu­ na­ ­ lk l oru`anja­ ba~enog­ u­ ri­ e­ u. j k Odmah­na­ on­pr­ ­ a­ a­ ka­o k on l s sve­ u­ je­ oba­ i­ e{te­ a­ Ka­ m vj n nto­ a­ na­ upr­ ­ a­ Ci­ i­ ne n l av vl za{ti­ e­u­Ze­ i­ i. t nc -­O­ko­ oj­ko­ i~ini­je­ri­ e~ j l j jo{­ sa­ si­ u­ ­ o{}u­ ne g rn mo`emo­re}i.­Ono­{to­je­vi­ -

U­ri­e­ i­Bo­ ni­otkr­­ e­ o jc s iv n ba~eno­oru`je

-­Na{e­pr­ ­ je­ e­se­po­ oc n kla­ a­u­ s­ na­ e­ e­ im­ ala­ ­ p j v d n rma­ tnim­ po­ a­ i­ a­ da­ se n d cm ve}e­ko­ i~ine­dr­ ­ e­sva­ o­ l og k dne­ no­ pr­ ­ a­ u­ u­ Sa­ ­ ­ e­v od j r aj vu.­ Ta­ dr­ ­ a­ odne­ ud,­ ne og k sa­ o­iz­re­ i­e­ne­ o­mno­ o m gj g g da­ je,­ do­ a­ i­ u­ ovaj­ gr­ d. l l z a Me|utim,­ age­ ci­ e­ na n j dr`va­ om­i­enti­ e­ kom­ni­ n t s vou­ su­ eksklu­ i­ no­ na­ zv dle`ne­za­or­ a­ i­ i­ ­ ­ i­kr­ ­ g n z ran imi­ al.­Tr­ o­ i­ a­dr­ ­ om­je n g vn og je­ an­od­na­pr­ ­ i­ a­ i­ ni­ih d j of t b l j

obli­ a­ or­ a­ i­ i­ ­ ­ og­ kr­ ­ k g n z ran imi­ a­ a,­bo­ ­ a­pr­ ­ iv­me|­ n l rb ot dr`avnog­ i­ me|ue­ ti­ e­ n t tskog­ kr­ ­ i­ a­ a­ je­ u im n l na­ le`no­ ti­SIPA-e­i­FUPd s a.­Pr­ ­ i­e­ a­ je­tih­ka­ a­ a­je es j c n n l pi­ a­ je­za­te­age­ ci­e,­a­ka­ t n n j nto­ a­ ni­ MUP-ovi­ su n l ovla{te­ i­sa­ o­za­bo­ ­ u­pr­ n m rb o­ iv­ si­ nih­ di­ e­ a­ i­ na­ taj t t l r na~in­sma­ ju­e­ o­po­ u­ u, n j m n d a­sa­ im­tim­i­br­ j­ovi­ ni­ m o s ka­-­re~eno­nam­je­u­MUPu­Ka­ to­ a­Sa­ ­ ­e­ o. n n raj v

u­ ovom­ gr­ ­ u­ ra­ tu­ i­ oko ad s r pet­ki­ o­ r­ ­ a­he­ ­ ­ ­ a.­ l g am roin Pr­ ­ ih­ po­ a­ a­ a­ ne­ a av d t k m jer­na­ ­ o­ a­ i­bi­ a­ u­za­ e­ rk m n v j v de­ i­u­re­ i­ tar­tek­ka­ a­kr­ n gs d e­ u­sa­me­ a­ o­ skom­te­ ­ ­ n t d n rapi­ om,­ odno­ no­ ka­ a j s d po­ nu­s­li­ e~enjem.­ ~ j U­ pr­ ­ e­ lom­ pe­ ­ ­ ­ u, ot k riod pr­ ­ a­ na­ ­ ­ bi­ Tu`ila{tva em red BiH,­ izvr{eno­ je­ ne­ o­ i­ o k lk akci­ a­na­su­ bi­ a­ ju­na­ ­ o­ j z j n rk ti­ a,­ali­ugla­ nom­ma­ ­ ­ u­ k v rih a­ e,­ odno­ no­ ska­ ka.­ Ne­ n s n zva­ i~no­nam­je­re~eno­da n ve}ina­tih­otkr­ ­ a­ ja­di­ e­ iv n l ra­i­za­ lje­ e­ska­ ka­obi~no p n n ni­ e­ re­ u­ tat­ po­ i­ i­ skih j z l lcj istr­ ­ a,­ ne­ o­ se,­ za­ r­ ­ o, ag g p av ra­ i­o­bo­ ­ i­izme|u­kla­ o­ d rb n va­i­bo­ ­ e­za­te­ ­ ­ o­ ­ ­ u.­Ne­ rb rit rij ko­ i­ o­ve}ih­di­ e­ a­ska­ ka lk l r n ko­ i­ su­ „pali“­ u­ po­ lje­ j s dnjim­akci­ a­ a­otkr­ ­ i­su, j m il ka­ o­nam­je­re~eno,­upr­ ­ k avo­nji­ o­ i­ko­ ku­ ­ ­ ti­ko­ i h v n ren j po­ om­pr­ ­ ­ i­ a­ u­te­ ­ ­ o­ ­ t euz m j rit ri­ e. j -­ U­ pr­ ­ e­ lom­ pe­ ­ ­ ­ u ot k riod ima­ i­ smo­ ve­ i­ e­ za­ lje­ e l lk p n ma­ ­ ­ u­ ­ e,­ odno­ no­ ska­ rih an s nka,­i­to­od­po­vi{e­od­100 ki­ o­ r­ ­ a.­Po­ na­ o­je­da­je l g am z t ma­ ­ ­ u­ ­ a­ vi{e­ do­ tu­ an rih an s p

Bolesne osobe

dljvo­ go­ im­ okom­ je­ te­ da l s se,­pr­ ­ a­sve­ u­su­ e}i,­ra­ em m d di­o­pu{ka­ a­„kala{njikov“ m -­ka­ ao­nam­je­je­ an­ra­ nik z d d anga`ir­ n­na­~i{}enju.­ a Pr­ ­ po­ ta­ lja­ se­ da­ je et s v oru`je­ba~eno­1993.­go­ i­ e dn na­ on­ su­ o­ a­ Ar­ i­ e­ BiH k k b mj i­HVO-a­jer­su­u­se­ u­Po­ ji­ l l ce­ bi­ i­ na­ ta­ je­ i­ Hr­ a­ i. l s n n v t Mje­ to­pr­ ­ a­ a­ ka­pr­ ­ i­ no s on l s op s je­obi­ je`eno­do­do­ a­ ka­de­ l l s Az. S. mi­ e­ ­ ke­eki­ e.­ n rs p

na­ ­ o­ ik­ ko­ i­ ugro`ava rk t j mla­ u­po­ u­ a­ i­ u,­ko­ a­za­d p l cj j pr­ ­ o­ ta­ av­ put­ po~inje av k upr­ ­ o­ tom­ dr­ ­ om.­ Pla­ av og ni­ ­ ­ o­u­sko­ ­ ­ em­pe­ ­ ­ ­ u ram rij riod da­se­fo­ u­ i­ ­ ­ o­i­na­pr­ ­k s ram e dme­ e­te{kih­dr­ ­ a,­po­ a­ t og n jvi{e­ he­ ­ ­ ­ a.­ Mi­ se­ mo­ roin `emo­ po­ va­ i­ i­ da­ smo­ u h lt pr­ ­ e­ lih­pet­go­ i­ a­ima­ i ot k dn l vi{e­za­ lje­ a­he­ ­ ­ ­ a,­ali­bi p n roin se­i­osta­ e­age­ ci­ e­tr­ ­ a­ e l n j eb l fo­ u­ i­ ­ ­ i­ na­ otkr­ ­ a­ je k s rat iv n ovih­te{kih­dr­ ­ a­-­re~eno og nam­ je­ u­ Tu`ila{tvu­ BiH. U­ Tu`ila{tvu­ BiH­ mi­ {lje­ ja­ su­ da­ uni­ o­ ­ i­ ­ ­ n f rm rana­ po­ i­ i­ a­ ne­ ra­ i­ do­ o­lcj d v ljno­upr­ ­ o­iz­ra­ lo­ a­{to av z g su­ na­ uli­ i­ sva­ o­ ne­ no c k d v ve­ i­ e­ko­ i~ine­dr­ ­ e,­ko­ lk l og ju­ni­ o­ne­pli­ e­ i.­Po­ i­ a­ k j n lc jci­su­ti­ko­ i­zna­ u­gdje­se j j na­ a­ e­obje­ ti­u­ko­ i­ a­se l z k jm na­ ­ o­ a­ i­ dr­ ­ i­ ­ ­ u­ te rk m n og raj gdje­ si­ ni­ di­ e­ i­ vr{e­ pr­ ­ t l r oda­ u. j U­po­ i­ i­ i,­pak,­tvr­ e­dr­ lcj d u­ a~ije.­ Po­ za­ o­ u,­ ka­ o g k n k ka`u,­po­ i­ i­ a,­i­kad­bi­htje­ lcj la,­ne­bi­smje­ a­ima­ i­evi­ e­ l t d nci­ e­na­ ­ o­ a­ a­jer­su­to­u j rk m n je­ nu­ ru­ u­ bo­ e­ ne­ oso­ e d k l s b ko­i­ a­je­po­ r­ ­ no­li­e~enje, jm t eb j a­po­ i­ i­ a­ne­evi­ e­ ti­ a­bo­ lcj d n r D@. M. B. le­ ni­ e. s k

Na­ lo­ a­ i­ e­ u­ na­ e­ ja k lt t s l Osjek­ kod­ Sa­ ­ ­ e­ a­ pr­ ­ raj v ekju~er­ su­ po­ i­ a­ ci­ u lc j {ipra`ju­ pr­ ­ a{li­ be`ivo­ on tno­ti­ e­ o­80-go­ i{nje­De­ j l d sa­ ke­ Ja­ ko­ i}­ iz­ Sa­ ­ ­ e­ n n v raj -

Ne­sta­la­sta­r­i­ca­pr­o­na|ena­mr­tva­u­{ipra`ju
va,­ ~iji­ je­ ne­ ta­ ak­ pr­ ­ a­ s n ij vljen­ se­ am­ da­ a­ ra­ i­ e. d n nj Uvi|aj­ su­ oba­ i­ i­ tu`ilac vl Ka­ to­ a­ nog­ tu`ila{tva­ u n n l Sa­ ­ ­ e­ u,­slu`be­ i­ i­MUPraj v nc a­ Ka­ to­ a­ Sa­ ­ ­ e­ o­ i n n raj v obdu­ e­ t­su­ ske­me­ i­ i­ e c n d dcn ko­ i­je­ko­ sta­ i­ ­ o­da­na­ti­ j n t ra je­ u­ ne­ a­ tr­ ­ o­ a­ na­ i­ ja.­ l m ag v sl Pr­ ­ i­ u­ a­ J.­ D.­ pr­ ­ e­ em n l ev ze­ a­ je­ vo­ i­ om­ KJKP n zl „Pokop“­u­pr­ ­ e­ tu­ u­Ba­ os k r -

Osjek kod Sarajeva

re,­ gdje­ }e,­ po­ na­ o­ u l g tu`io­ a,­ bi­ i­ izvr{ena c t obdu­ ci­ a.­ Slu`be­ i­ i­ po­ k j nc li­ i­ e­na­ ta­ lja­ u­rad­na­do­ cj s v j ku­ e­ ti­ ­ ­ ju­ na­ e­ e­ og m n ran v d n do­ a|aja.­ g

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

19

PO@AR Gorjela Medicinska {kola u Doboju

To­kom­ga{enja­va­tr­o­ga­sac­­­­­­ pr­o­pao­kr­oz­za­pa­lje­ni­kr­ov­
Vatra progutala kompletnu {kolsku dokumentaciju l Ispituju se uzroci po`ara

Po­i­ i­a­ispr­ d­ku}e­u­uli­ i­Sa­ e­Ko­ a~evi}a lcj e c v v

(Foto:­Dr­ ­ an­Sto­ni}) ag j

Na­zgr­ ­ i­Sr­ ­ nje­me­ i­ ad ed dci­ ske­{kole­u­Do­ o­ u­pr­ ­ n b j ekju~er­ oko­ 18­ sa­ i­ izbio­ je t po`ar.­ Odmah­po­do­ a­ i­up­ ­ ­ j v u}e­ e­su­tri­eki­ e­va­ r­ ­ a­ a­ a n p t og s c ko­ e­su­po­ li­ e­dvo­ ­ o­ a­ ne j s j ip s t bo­ ­ e­ uspje­ i­ va­ ru­ sta­ i­ i rb l t vt pod­ko­ tr­ ­ u.­ n ol -­Po`ar­je­bio­ja~eg­inte­ nzi­ e­ a.­Na­ o­ ­ e­ a­je­kr­ ­ na t t g rj l ov ko­ str­ ­ ci­a.­Je­ an­va­ r­ ­ a­ n uk j d t og sac­je­pao­kr­ z­kr­ v­i­te`e­je o o po­ r­ ­ e|en­-­ka­ ao­je­Ra­ ko v ij z t Tr­ ­ u­ o­ i},­ sta­ ­ e{ina­ TVJ if n v rj Do­ oj. b Po`ar­ je­ za­ va­ io­ ka­ ce­ h t n la­ ­ ­ e,­ bi­ li­ ­ e­ u,­ info­ ­ a­ rij b ot k rm ti~ki­ ka­ i­ et­ i­ ar­ iv.­ Pri~i­ bn h nje­ a­je­ogr­ ­ na­ma­ e­ ­ ­a­na n om tr ­ ­ ij l {teta. -­U­ka­ ce­ a­ ­ ­ i­se­ r­ ­ a­ a n l rij k et r

U­ga{enju­u~estvo­ a­e­tri­eki­ e­va­r­ ­ a­ a­ a­ v l p t og s c

(Foto:­M.­^abri})

Bla­ o­e­ i}:­Slo­ io­bu­nu­ko­ t­ g j v m t s

Ekspe­ ­ i­Fe­ e­ ­ ­ ne­upr­ ­ rt d ral ave­ci­ i­ ne­za{ti­ e­-­Se­ to­ a­za vl t k r or­ a­ i­ a­ i­ u­ de­ i­ i­ ­ ­ ja­ i g nz cj m n ran uni{ta­ a­ ja­ne­ ­ splo­ i­ ­ ­ ih v n ek d ran ubo­i­ ih­sr­ ­ sta­ a­uni{ti­ i­su jt ed v l ra­ e­ u­ ka­ i­ ra­ 90­ mi­ i­ e­ a­ k t lb lm t ra,­ po­ na­ i­ u­ pod­ na­ i­ om z tj zv “osa”,­ko­a­je­pr­ ­ a|ena­to­ j on kom­ gra|evi­ skih­ ra­ o­ a­ u n d v ne­ o­ r­ ­ noj­bli­ i­ i­gr­ ­ ske p s ed z n ad pi­a­ e­u­ce­ tru­Ja­ca. j c n j Ova­ ra­ e­ a­ ko­ a­ je­ za­ ­k t j o sta­ a­ iz­ ra­ nog­ pe­ ­ ­ ­ a­ od l t riod 1992.­ do­ 1995.­ go­ i­ e­ pr­ ­ dn eth­ ­ no­je­izmje{te­ a­na­si­ od n gu­ ­ o­ po­ ru~je,­ gdje­ je­ i rn d uni{te­ a,­sa­ p}eno­je­iz­Vla­n o de­Fe­ e­ ­ ­ i­ e­BiH. d rac j Ote`ava­u}u­oko­ no­ t­pr­ j l s i­ i­ om­ izmje{ta­ ja­ ra­ e­ e lk n k t

Pu­ ao­iz­au­o­ o­ i­a­ c t m bl Uni{te­na­“osa”­pr­o­na|ena­u­ce­ntru­Ja­jca na­dr­u­go­vo­zi­lo
Fe­ e­ ­ ­na­upra­ a­ci­ i­ne­za{ti­e d ral v vl t
pr­ ­ sta­ lja­ o­je­to­{to­se­na­ ed v l la­ i­ a­ po­ ­ d­ hi­ to­ ­ ­ skog zl re s rij spo­ e­ i­ a­Hr­ ­ a­bo­ a­Mi­ m nk am g tre­iz­~etvrtog­vi­ e­ a­i­u­ne­ j k po­ r­ ­ noj­bli­ i­ i­ci­ e­ i­ko­ s ed zn j v jom­ se­ Ja­ ce­ sna­ di­ e­ a j b j v vo­ om­za­pi}e. d ­ U­ akci­ u­ ukla­ ja­ ja­ i j n n uni{ta­ a­ ja­bi­ i­su­uklju~eni v n l Op­ inska­slu`ba­ci­ i­ ne­za­ } vl {t­ ­ e­Ja­ ce,­Po­ i­ i­ ska­sta­ i­ it j lcj nca­Ja­ ce,­Slu`ba­hi­ ne­me­ i­ j t dci­ ske­po­ o}i­i­Va­ r­ ­ a­ na n m t og s br­ ­ a­ a. ig d Na­ o~it­ do­ r­ ­ os­ usr p in pje{nom­pr­ ­ o|enju­ope­ ­ ­ov ra ci­ e­da­ i­su­pr­ ­ a­ ni­ i­Po­ i­ j l ip d c lci­ ske­ sta­ i­ e­ Ja­ ce­ ko­ i­ su j nc j j fi­ i~ki­osi­ u­ ­ ­ i­ko­ ­ ­ or­ko­z g ral rid jim­je­ra­ e­ a­izmje{te­ a.­ k t n U­ Sa­ ­ ­e­ u­ je­ pr­ ­ si­ o} raj v ek n uhap{en­H.­E.­(32),­zbog­su­mnje­ da­ je­ po~inio­ kr­ ­ i~no iv dje­o­iza­ i­ a­ je­op}e­opa­ no­ l zv n s sti.­ On­ je­ u­ uli­ i­ Vla­ o­ o, c k v op}ina­ Ilid`a,­ sa­ jo{­ je­ nom d ne­ o­ na­ om­oso­ om­iz­vo­ i­a p z t b zl “vento”­ ispa­io­ vi{e­ hi­ a­ a­ iz l tc va­ r­ ­ og­oru`ja­u­pr­ ­ cu­au­ t en av to­ o­ i­a­“ford­esco­ t”,­ko­im m bl r j je­upr­ ­ ljao­T.­M.­iz­Sa­ ­ ­e­ a, av raj v s­ko­im­su­bi­e­jo{­tri­oso­ e.­ j l b Tom­ pr­ ­ i­ om­ ni­ e­ bi­ o il k j l po­ r­ ­ e|enih,­dok­je­na­vo­ v ij zi­ u­ na­ tu­ i­ a­ ma­ e­ ­ ­ a­ na l s pl t rij l {teta.­ O­ do­ a|aju­ je­ oba­ i­ g vje­ ­ en­ tu`ilac­ Ka­ to­ a­ nog {t n n l tu`ila{tva­u­Sa­ ­ ­ e­ u.­ raj v

{kole­na­ a­ i l z se­ ko­ ple­ m tna­ do­ u­ k me­ ta­ i­ a n c j u~eni­ a­ i k za­ o­ le­ ih p s n ra­ ni­ a,­pe­ d k r­ o­ a­ ni­do­ s n l sjei,­ka­ a­sa s Vukelji}:­ ma­ i~nim t Ogr­ ­ na­{teta­ knji­ a­ a, om g m je­ no­ ta­ no­ sva­ vr­ ­ e­ na d s v ij d do­ u­ e­ ta­ i­ a­ -­ ka`e­ Smi­ k m n cj lja­ Vu­ e­ ji},­ se­ r­ ­ a­ ­ ­ a k l k et ric {kole. Iako­jo{­ni­ e­pr­ ­ i­ e­ je­ j oc j n na,­vi­ lji­ o­je­da­je­pri~inje­ d v na­ ogr­ ­ na­ {teta.­ Vi{e­ de­ om -

ta­ ja­o­uzr­ ­ i­ a­ovog­po`ara l oc m znat­}e­se­na­ on­istr­ ­ e,­ko­ k ag ja­je­u­to­ u. k Po­ r­ ­ e|eni­ va­ r­ ­ a­ ac v ij t og s Zo­ ­ n­ Bla­ o­ e­ i}­ pr­ ­ e­ en ra g j v ev z je­u­do­ o­sku­bo­ ni­ u­“Sveti b j l c apo­ tol­Lu­ a”.­Nje­ o­ o­zdr­ s k g v a­ stve­ o­ sta­ je­ je­ upr­ os v n n k te{kim­po­ r­ ­ a­ a­sta­ i­ no.­ v ed m bl -­Pao­sam­s­kr­ ­ a­vi­ i­ e ov sn oko­pet­me­ a­ a­na­ on­{to­mi t r k je­ispod­no­ u­pu­ la­na­ o­ ­ g k g rje­ a­dr­ e­ a­gr­ ­ a­-­ra­ ao­je l v n ed k Bla­ o­ e­ i},­ po­ i­ ku­ u}i­ bol g j v ts j jer­je­za­ o­ io­pr­ ­ e­ o­ e­bu­ d b ij l m tne­ko­ ti,­ra­ e­ a,­po­ ko­ je­ s m n t l ni­ e­i­ki~me.­ c
M. ^.

Uli­ om­Sa­ e­Ko­ a~evi}a c v v u­ Pr­ ­ e­ o­ u,­ ko­ a­ se­ na­ a­ i ij d r j l z u­ne­ o­ r­ ­ noj­bli­ i­ i­ce­ tra p s ed zn n gr­ ­ a,­ ju~er­ oko­ 4.30­ sa­ i ad t odje­ nu­ a­je­ra­ a­ na­pa­ jba. k l f l l U­ po­ i­ i­ i­ sa­ na­ e­ o­ da­ je lcj z j m ra­ al­iz­au­ o­ a­ ske­pu{ke­s f t m t ba­ ko­ a­ku}e­u­ko­ oj­sa­su­l n j pr­ ­ om­sta­ u­ e­kao­po­ sta­ ug n j d nar­ispa­ io­Va­ ja­Sta­ o­ e­ i} l n n j v (25)­iz­Pr­ ­ e­ o­ a.­ ij d r Pr­ ­ a­ ri­ e~ima­ Dra{ka em j Pa­ ka,­na~elni­ a­Odje­ je­ ja p k l n kr­ ­ i­ a­ i­ ti~ke­ po­ i­ i­ e­ u im n l s lcj CJB­ Pr­ ­ e­ or,­ Sta­ o­ e­ i}­ je ij d n j v u­tr­ ­ u­ ku­pu­ nja­ e­ko­ a­je en t c v j upla{ila­ sta­ o­ ni­ e­ ovog n v k

Pi­jan­s­ba­lko­na­pu­cao­ iz­au­to­ma­tske­pu{ke
ina~e­ mi­ ­ og­ di­ e­ a­ gr­ ­ a rn j l ad bio­po­ pu­ o­pi­ an. t n j -­ Imao­ je­ 2,5­ pr­ ­ i­ a om l alko­ o­ a­ u­ kr­ i.­ Po­ i­ i­ i­ je h l v lcj re­ ao­da­je­do{ao­sa­sla­ lja k v ko­im­je­nje­ ov­dr­ g­pr­ ­ la­ j g u os vljao­ro|enje­dje­ e­ a.­Na­svu t t sre}u,­u­ovom­inci­ e­ tu­ni­ d n je­bi­ o­po­ r­ ­ e|enih­-­ka­ ao l v ij z je­Pa­ ak. p Po­ i­ i­u­su,­ina~e,­po­ va­ lcj z le­uzne­ i­ ­ ­ e­kom{ije­ko­e m ren j su­ju~er­ra­ o­uju­ ro­pr­ o­~ule n t v mu{ke­i­`enske­gla­ o­ e,­a­po­ s v tom­i­ra­ a­ nu­pa­ jbu.­Sta­ o­ f l l n je­ i}­je­na­ on­otre`nje­ ja­u v k n po­ i­ i­i­pu{ten­ku}i. M. Z. lcj

Rafalna paljba u centru Prijedora

Po­ i­ i­ skoj­sta­ i­ i­Bi­ e­ lcj nc j lji­ a­M.­M­iz­Bi­ e­ ji­ e­pr­ ­ n j l n ija­ io­ je­ da­ je­ u­ ka­ e-ba­ u v f r “Aka­ u­ ko­’­ u­ mje­ tu­ Ba­ p l ’ s tko­ i}­za­ o­ ­ ­ io­to­ ­ i­ u­u v b rav rb c ko­ oj­je­bi­ o­10.000­eu­ a­i j l r

Za­ o­ ­ ­ io­to­ ­ i­ u­ b rav rb c sa­10.000­eu­ ­ ra
da­je­pr­ ­ i­ om­po­ r­ ­ ka­u il k v at ka­ i}­ ni­ e­ pr­ ­ a{ao.­ Tom f j on pr­ ­ i­ om­je­o{te}eni­fi­ i~ki il k z na­ ao­ vla­ ni­ a­ ka­ i}a­ D. p s k f \.­ i­ na­ io­ mu­ po­ r­ ­ e. n v ed Da­ jnja­istr­ ­ a­je­u­to­ u.­ l ag k

U kafi}u kod Bijeljine

Vlakovo kod Ilid`e

Ja­ce:­Uklo­ je­ a­opa­ na­na­ r­ ­ a j n n s p av

Sa­ ­ ­e­ ski­ po­ i­ a­ci­ uha­ raj v lc j psi­i­su­H.­A.­(30)­iz­Sa­ ­ ­e­ a, l raj v zbog­ su­ nje­ da­ je­ u­ pr­ ­ e­ m ot klom­ pe­ ­ ­ ­ u­ po~inio­ vi{e riod kra|a.­Kod­H.­A.­pr­ ­ a|eni on su­ ukr­ ­ e­ i­ bi­ i­ l­ i­ pr­ ­ a­ ad n ck ov -

Uhva}en­kr­a­dlji­vac­bi­ci­ka­la

Novi Grad u Sarajevu

lni~ki­alat,­a­to­ om­sa­ lu{anja k s on­ je­ pr­ ­ nao­ da­ je­ na­ po­iz dru~ju­op}ine­No­ i­Gr­ d­Sa­ v a r­ ­e­ o­ u­ pr­ ­ e­ lom­ pe­ ­ ­ ­ u aj v ot k riod ukr­ o­jo{­se­ am­bi­ i­ a­a.­Da­ a d ck l ljnja­istr­ ­ a­je­u­to­ u. ag k

20

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

21 Ukratko

NJEMA^KA Tra`e­se­oba­ e­ u­u}i­pr­ ­ i­ i­o­hi­ i­e­ i v z j op s gj n

U­bo­ni­ a­ a­go­ i{nje l cm d umre­oko­40.000­oso­ a b
To­ om­2008.­go­ i­ e­infi­ i­ ­ ­o­se­izme|u­800.000­i­mi­i­ n­pa­ i­e­ a­a­ k dn c ral lo cj n t l Anga`man­po­ e­ nog­lje­ a­ ­ s b k ra Gre{ke osoblja

Po­ la­ lje­ a­i­po­ r­ ­i­ a­Li­ ­ ­ i­ g­­ p v n k aj n aon n

(Foto:­AP)

Nakon smrti tri bebe u bolnici u Majncu koje su primile zara`enu infuziju, raste pritisak na njema~ke politi~are da donesu obavezuju}e propise o higijeni, javlja „Deutche Welle“, te dodaje kako u Njema~koj od infekcija dobivenih u bolnicama godi{nje umre oko 40.000 osoba. Pacijenti se uglavnom inficiraju preko nesteriliziranog pribora za operacije, a ~esto i zbog gre{aka medicinskog osoblja. Institut „Robert Koch“ uskoro }e objaviti najnovije statistike o zarazama u bolnicama, no ve} sada je poznato da se 2008. inficiralo oko 600.000 pacijenata. Njema~ko dru{tvo za bolni~ku higijenu procjenjuje da je ta cifra daleko ve}a i govori o blizu milion slu ~ajeva. Ono upozorava da je poznato kako se zaraze mogu sprije~iti ali da politika jo{ nije stvorila zakonske pretpostavke za rje{avanje tog problema. Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je objavila studiju iz koje proizlazi da bi 30 posto infekcija

SEUL - Ju`na Koreja obja vila je ju~er kako je poslala poruku Sjevernoj Koreji u kojoj predla`e slanje hitne pomo}i nakon poplava, uprkos napetostima koje vladaju izme|u dvije dr`ave. Velike poplave su ovog ljeta uni{tile ku}e, puteve, `eljezni~ke pruge i usjeve u

Se­ l­Pjo­ gja­ gu­nu­ i­po­ o} u n n d m

Sjevernoj Koreji, a broj stanovnika koji su izgubili `ivot u nevremenu u ovoj zemlji je nepoznat. Poplave su pogodile pokrajinu Liaoning na sjeveroistoku Kine, nedaleko od sjevernokorejske granice, odakle je evakuirano vi{e od 250.000 osoba.

KAIRO - Egipatski predsjednik Hosni Mubarak objavio je plan za po~etak izgradnje prve nuklearne elektrane u toj dr`avi, ~ime je zavr{ena jednogodi{nja rasprava o mogu}oj lokaciji postrojenja, prenose agencije.
Ma­nc:­Slu~aj­smr­i­be­ a­zbog­za­ a`ene­infu­ i­e­­ j t b r zj
(Foto:­AP)

Egi­ a­ska­nu­ le­ ­ ­ a­ele­ tr­ ­ a pt k arn k an

Odluka o izgradnji nuklearke zna~i i kraj nastojanja tajkuna povezanih s vladaju}om porodicom da u blizini mjesta El-Daba, iza branom za izgradnju nuklearne elektrane, izgrade ljetovali{ta.

bilo mogu}e sprije~iti kada bi klinike redovno analizirale slu~ajeve i utvr|ivale izvore zaraze. Njema~ka zdravstvena osiguranja su ogor~ena i tra`e da im se omogu}i sklapanje ugovora o saradnji samo s izabranim bolnicama {to za sada pravno nije mogu}e. Je -

Dodatni tro{kovi

dan od glavnih problema je i to {to je reguliranje ove materije u nadle`nosti saveznih pokrajina. Stru~njaci smatraju da bi svaka bolnica trebala imati posebnog ljekara zadu`enog za kontrolu higijene, no bolnice prigovaraju da bi im otvaranje tog radnog mjesta uzrokovalo dodatne tro{kove. Institut „Robert Koch“

izra~unao je i da bi posebni ljekar ko{tao oko 150.000 eura godi{nje, koje bi bez ve}ih problema bilo mogu}e u{tedjeti na medicinskom materijalu i osoblju jer vi{e ne bi bilo toliko komplikacija zbog zaraze pacijenata. Naime, infekcije u bolnicama izazivaju dodatne tro{kove od nekoliko milijardi eura godi{nje.

KUNDUZ - Talibani su ju~er napali policijsku stanicu na sjeveru Afganistana i ubili osam policajaca, saop}ile su lokalne vlasti. Na pad je izveden u Kunduzu, glavnom gradu istoimene pokrajine koji je bio relati-

Ta­i­ a­ i­ubi­i­osam­po­i­ a­a­ a lb n l lc j c

vno miran do kraja 2008. godine. - U policijskoj stanici je bilo devet policajaca i samo jedan je pre`ivio - izjavio je za AFP Muhamed Omar, guverner pokrajine Kunduz.

O~eku­em­ra­ vje­lja­ a­ je­ne­ ih­ j s t vn k ubi­ ta­ a­i­kr­­ i~nih­dje­a s v iv l
Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i} o~ekuje rasvjetljavanje nekih krivi~nih djela i te{kih ubistava u posljednjih deset godina nakon {to je iz Hrvatske Srbiji izru~en pripadnik „zemunskog klana“ Sretko Kalini}.

Sr­ i­a­ ski­mi­ i­ tar­Da~i}­na­ on­izru~enja­Ka­i­ i}a bj n ns k ln

BEJRUT - Mirovne snage UN-a u Libanu (UNIFIL) zaklju~ile su da je drvo koje se na{lo u centru smrtonosnog okr{aja du` libanskoizraelske granice 3. avgusta bilo na izraelskoj teritoriji. Okr{aj je izbio kada su izr-

Dr­ o­pr­­ a­ a­o­Izr­ ­ ­ci­ a v ip d l ael m

aelski vojnici poku{ali posje}i drvo, za koje su obje strane tvrdile da je na njihovoj teritoriji. U razmjeni vatre poginuli su jedan izraelski oficir, dva liba nska vojnika i jedan novinar.

Pr­ ­ le­ i­zbog­na­ i­a~a ob m vj
Preksino}nje izru~enje Kalini}a Srbiji proteklo je u`urbanije nego {to je pla nirano. Naime, da su se pr ipadnici policije Hrvatske i Srbije dr`ali prvobitnog plana, avion s Kalini}em stigao bi u Beograd u isto vrijeme kao i onaj s navija~ima Partizana koji su se vra}ali iz Belgije s utakmice kvalifikacija Lige {ampiona. Zbog toga je „zemunac“ izru~en u ranim jutarnjim satima, prenose srbijanski mediji.

Da~i} je rekao da bi mogao biti rasvijetljen zna~ajan broj takvih djela, kao i da postoji mogu}nost da bude i nekih novih detalja vezanih za ubistvo srbijanskog premijera Zorana \in|i}a. Srbijanska policija u narednim danima imat }e pune ruke posla u ~uvanju „zemunca“ Kalini}a jer se {pekulira da bi ga njegov nekada{nji kolega, a sada lider klana Luka Bojovi} poku{ao ubiti zbog onoga {to zna. Kalini} zvani Zver je tokom davanja izjava istra-

Ka­i­ i}:­Pr­ ­ le­ i­s­Bo­o­ i}em ln ob m j v

`iteljima u Zagrebu optu`io Bojovi}a za nekoliko ubistava, kao i Milorada Ulemeka Legiju s kojim je Bojovi} povezan.
Ru­ nik­u­ko­em­su­za­o~eni­ra­ ni­ i­ d j t d c
(Foto:­AP)

Predsjednik Venecuele Hugo ^avez (Chavez) i Fi del Kastro (Castro) razgovarali su pet sati iza zatvor enih vrata, a glavna tema razgovora bilo je nedavno upozorenje biv{eg kuba nskog lidera o opasnosti od

Opa­ no­ t­od­izbi­a­ ja­nu­ le­ ­ ­ og­ra­a­ s s j n k arn t
izbijanja nuklearnog rata. ^avez je izrazio zadovo ljstvo zbog Kastrovog „od li~nog zdravstvenog stanja“, prenijela je kubanska dr`avna televizija. Predsjednik Venecuele se tokom boravka na Kubi sa stao i s predsjednikom te oto~ke dr`ave Raulom Kastrom, prenio je AP ^avez . je blizak saveznik Fidela Kastra i ~esto ga je posje}ivao u protekle ~etiri godine, otkad se Kastro zbog zdravstvenih problema povukao s vlasti i iz javnosti. Kastro putem {tampe upozorava da }e SAD i Izrael pokrenuti nuklearni rat protiv Irana, a mo`da i protiv Sjeverne Koreje, i da }e posljedice takvog sukoba biti katastrofalne po cijeli svijet.

Pe­o­ a­ni­ra­ go­ or­Hu­ a­^aveza­i­Fi­ e­a­Ka­ tr­ t s t z v g d l s a

SANTJAGO - ^ileanskim rudarima spasioci su otkrili kako }e na izvla~enje ~ekati jo{ nekoliko mjeseci. Agencija AFP prenosi kako su 33 rudara zarobljena na 700 metara ispod povr{ine tla vijest primila smireno. S davanjem takve informacije rudarima spasioci su na-

Ru­ a­ i­smi­ ­ ­ i­na­ on­sa­ na­ ja d r ren k z n

mjerno odugovla~ili, pribojavaju}i se kako bi to moglo naru{iti moral zarobljenih. Pripremljene su i posebne vje`be i rekreacijski program kako bi se forma rudara zadr`ala na optimalnoj razini tokom njihovog o~ekivanog vi{emjese~nog zato~eni{tva.

22

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

globus

DOKUMENTI „WikiLeaks“ objavio CIA-inu analizu

Zagorec: Imao prvoklasne nekretnine

Teroristi koriste SAD kao bazu
Obavje{tajci provjeravali navode da ekstremisti regrutuju Amerikance za napade izvan dr`ave Crvena }elija
Mumbai: Primjer u~e{}a Amerikanca u napadu

Nekada{nji ~lan Upravnog odbora Hypo Alpe Adria banke Ginter [tridinger (Gunther Striediner) odbacio je optu`be da je imao zajedni~ke firme s biv{im hrvatskim generalom i zamjenikom ministra odbrane Vladimirom Zagorcem. - Kada smo se upoznali 2004., Zagorec je bio najvi{e vojno lice Hrvatske. Nije postojao nijedan razlog da se posumnja u njegov integritet. On je imao prvoklasne ne kr e tni ne. Kod ka snije pokrenutih postupaka pr o tiv nje ga u Hr va tskoj se dodala veza s Austrijom da bi se privukla ve}a pa-

Nisam imao zajedni~ke firme sa Zagorcem

[tridinger odbacio optu`be

`nja. Ja nisam osnovao nikakve firme sa Zagorcem ili sam u bilo kojima u~estvovao - objasnio je [tridinger be~kom dnevniku „Osterreich“. On je istakao da je 2006. napustio Hypo banku ne zbog gubitaka, nego zbog razlike u strate{kim shvatanjima s predsjednikom Upravnog odbora Volfgangom Kultererom (Wolfgang) i zbog novih tr`i{ta. Be~ki dnevnik „Osterreich“, koji je objavio da je Hypo banka oprala 100 miliona eura {efa narko-mafije Darka [ari}a, prenosi da je ova afera prodrmala Srbiju.

Internet-stranica „WikiLeaks“ objavila je preksino} dokument Centralne obavje{tajne agencije (CIA) koji sadr`i analizu rizika od terorista koji djeluju iz SAD, prenose agencije. Dokument pod nazivom „[ta ako stranci vide SAD kao izvoznika terorizma“ provjerava navode da ekstremisti regrutuju Amerikance i koriste SAD kao bazu. Iz CIA-e su poku{ali umanjiti zna~aj ove objave, takozvane analize crvene }elije koja bi trebala „dati alternativni pogled liderima agencije“. - Ovakve analize su napravljene samo da bi navele na razmi{ljanje i izazvale razli~ite poglede na stvari - kazao je portparol CIA-e D`ord` Litl (George Little), prenosi AFP . „WikiLeaks“ je u sukobu s Pentagonom zbog objave 77.000 tajnih dokumenata ameri~ke vojske o ratu u Afganistanu. Najavljeno je

Kosovski ministar vanjskih poslova Skender Hiseni (Hyseni) izjavio je da je saradnjom sa pet utjecajnih zapadnih dr`ava Kosovo osiguralo podr{ku glasanja „na desetine“ zemalja protiv rezolucije Srbije na zasjedanju Generalne skup{tine UN-a sljede}eg mjeseca. Hiseni je na sjednici Vlade Kosova, kako su prenijeli lokalni mediji, kazao da sve zavr{ne akcije protiv glasanja za srbijanski nacrt rezolucije na Generalnoj skup{tini kosovske institucije vode u koordinaciji sa zemljama Kvinte (SAD, Velika Britanija, Njema~ka, Francuska, Italija).

Osigurane desetine glasova protiv srbijanske rezolucije

Aktivnosti Vlade Kosova

kako }e u narednim sedmicama biti objavljeno jo{ 15.000 takvih dokumenata. Analiza CIA-e upozorava da su ameri~ki gradovi dugo bili baza militanata koji su izvodili teroristi~ke napade izvan SAD. Navodi razne primjere me|u kojima je i slu~aj Amerikanca pakistanskog porijekla De-

jvida Hedlija (David Headley) koji je priznao da je bio dio tima koji je izveo smrtonosni napad u Mumbaiju 2008. godine. No, navodi se kako se ameri~ki zvani~nici uglavnom fokusiraju na prijetnje ekstremista na mete u SAD,

Potencijalni problemi

previ|aju}i one koji planiraju napade van ove dr`ave. - Primarno smo zabrinuti zbog ubacivanja operativaca El-Kaide u SAD, no ova teroristi~ka organizacija u zadnje vrijeme tra`i Amerikance za napade izvan njihove dr`ave. Strani teroristi su regrutirali doma}e, ameri~ke ekstremiste za napade izvan SAD i vjerovatno }e pove}ati kori{tenje ove metode jer se ona ne kontrolira u SAD - stoji u dokumentu. Dokument navodi i potencijalne probleme koji bi mogli na{koditi nastojanju Va{ingtona da ispita i osigura prebacivanje osumnji~enih za terorizam iz SAD u tre}e dr`ave. - Ako se stvori slika o SAD kao izvozniku terorizma, strani partneri mogu biti manje spremni za saradnju kada je rije~ o vansudskim aktivnostima, poput pritvora, prebacivanja i ispitivanja osumnji~enih u tre}im dr`avama - navodi se u dokumentu.

Hiseni: Saradnja s Kvintom

Takvo djelovanje, prema rije~ima Hisenija, donijelo je i „prve plodove“, {to }e, kako je kazao, „Srbiji donijeti poraz u jo{ jednoj bici za Kosovo“.

Protjerivanje Roma iz Francuske stvara izvjesnu zabrinutost Evropske komisije (EK), izjavila je povjerenica za pravosu|e i osnovna prava Vivijen Reding (Viviane). Od 28. jula, kada je francuski predsjednik Nikolas

Izvjesna zabrinutost EK

Protjerivanje Roma iz Francuske

Sarkozi (Nicolas Sarkozy) organizirao sastanak o „problemima koje predstavlja pona{anje ljudi koji su u stalnoj selidbi i Roma“, do preksino} je vra}en 681 rumunski ili bugarski dr`avljanin u svoju dr`avu, od ~ega 132 silom, a 549 dobrovoljno.

Kanadski lova~ki avioni presreli su iznad Arktika dva ruska bombardera, koja su se pribli`avala zra~nom prostoru Kanade, saop}eno je iz kabineta kanadskog pre(Foto: AFP) mijera Stivena Kanadske vojne vje`be na Arktiku Harpera (Stephen) koji je u metara od kanadske teritorito vrijeme prisustvovao vo- je. - Zahvaljuju}i brzoj reakciji jnim vje`bama na tom pokanadskih snaga, ruske letjedru~ju. Harperov direktor ko- lice ni u jednom trenutku nimunikacija Dimitri Sudas su u{le u zra~ni prostor Ka(Soudas) izjavio je da su ka- nade - rekao je Sudas. Kanada nadski lovci CF-18 u me|una- povezuje ruske prelete u oblarodnom zra~nom prostoru sti Arktika s novim mogu}nopr e sr e li ru ske str a te{ke stima za eksploataciju nafte, avi one TU-95 „Medvjed“. plina i minerala, koje se otvaPr e ma nje govim rije~ima, raju na Arktiku zbog topljebombarderi su letjeli 50 kilo- nja gle~era.

Kanadski lovci presreli Podr{ka i od porodica ruske bombardere `rtava teroristi~kog napada
Koalicija koja izme|u ostalih okuplja i porodice `rtava napada 11. septembra 2001. u Njujorku javno je izrazila podr{ku prijedlogu za gradnju islamskog centra na jugu Menhetna. ^lanovi saveza udru`enja „Njujor~ani za ameri~ke vrijednosti“ okupili su se na mjestu gdje su se nekada na-

Zra~ni incident iznad Arktika

Izgradnja d`amije u Njujorku

Sa okupljanja u Njujorku

lazili tornjevi Svjetskog trgovinskog centra (WTC), a potom i na lokaciji predvi|enoj za gradnju budu}eg islamskog centra, u ~ijem }e sklopu biti i d`amija, dva bloka zgrada dalje. - Kao predstavnici stotina hiljada Njujor~ana, podr`avamo projekt islamskog centra na jugu Menhetna i svaku dr u gu ini ci ja ti vu do bre volje - isti~u u saop}enju. Me|u ~la no vima koalicije su Ameri~ka federacija arapskih muslimana, Ameri~ka unija za gra|anske slobode, Centar [alom i „Woodstock (Foto: AFP) International“.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) razmi{lja o mini zamrzavanju koloniziranja na okupiranim palestinskim teritorijama nakon 26. septembra, objavili su ju~er izraelski mediji.

Mini zamrzavanje koloniziranja na okupiranim palestinskim teritorijama
Zamisao je, objavio je dnevni list „Yediot Aharonot“, da se produ`i moratorij na izgradnju u izoliranim kolonijama, „a da se to ne saop}ava javno“. Premijerov portparol Mark Regev odbio je dati komentar za agenciju AFP navode}i da {ef vlade „ne `eli reagirati na te informacije“. Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) na ja vila je 20. avgusta da }e 2. septembra u Va{ingtonu biti obnovlje-

Plan izraelskog premijera Netanjahua

ni direktni izraelsko-palestinski pregovori, kako bi se u roku od godinu postigao mirovni sporazum. Palestinska vlast upozorila je da bi nastavak koloniziranja zna~io prekid pregovaranja.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

23

24

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

kiosk

ISPOVIJEST Nakon razvoda progovorila biv{a Vudsova supr uga

Na­ e­je­sta­ o­~etiri­hi­ja­ e­go­ i­ a­ s l r l d dn

U­Egi­ptu­pr­o­na|eno ve­li­ko­fa­r­a­o­nsko­na­se­lje
Ame­ i~ko-egi­ a­ ska­ gr­ r p t u­ a­ar­ e­ ­ o­ a­otkr­ ­ a­je­ve­p h ol g il li­ o,­ ~etiri­ hi­ ja­ e­ go­ i­ a k l d dn sta­ o­fa­ ­ ­ ­ sko­na­ e­ je­kod r raon s l egi­ a­ ske­oa­ e­Ka­ ­ e,­obja­ p t z rg vi­ o­ je­ egi­ a­ sko­ mi­ i­ ta­ ­ l p t n s rstvo­ku­ tu­ e. l r Na­ e­ je­je­oko­hi­ ja­ u­go­ s l l d di­ a­ sta­ ­ ­ e­ ne­ o­ po­ na­ i n rij g z t osta­ i­u­Ka­ ­ i,­u­egi­ a­ skoj c rg p t za­ a­ noj­ pu­ ti­ ji,­ 170­ ki­ o­ p d s n l -

Arheolo{ko otkri}e

No­r­de­gr­en:­Ta­jger­me­obma­nuo, ali­sam­ja~a­ne­go­ika­da
Posljednje tri i po godine, dok je sve to trajalo, bila sam kod ku}e ili tr udna ili s djecom, kazala Elin
smo­sve­od­se­ e,­ali­uza­ud. b l Sa­ a­sam­ja~a­ne­ o­ika­ a,­vr­ d g d a­ i­ a­ sam­ vje­ u­ u­ se­ e­ kao tl r b li~no­ t.­ Biv{em­ su­ r­ ­ u s p ug `elim­ sve­ na­bo­ je­ kao­ ~ovj l jeku­ i­ spo­ ­ i­ ti.­ Ovo­ je­ moj rt s pr­ i­ i­ po­ lje­ nji­ inte­ ­ ju­ o v s d rv ovoj­te­ i­-­za­ lju~ila­je­Elin.­ m k Vu­ s­ i­ No­ ­ e­ r­ n­ zva­ d rd g e ni~no­su­se­ra­ ve­i­u­po­ e­ je­ z l nd ljak,­{to­je­po­ vr­ io­i­nje­ ov t d g advo­ at. k -­ @alosni­ smo­ {to­ je­ na{ br­ k­za­ r{io­i­je­ no­dr­ ­ o­ e a v d ug m `elimo­sve­na­bo­je­ubu­ u}e. j l d Zbog­ do­ r­ ­ i­ i­ na{e­ dje­ e, b ob t c sve­na{e­ra­ pr­ ­ e­su­pro{le­u s av mi­ ­ ­ju­ i­ oj­atmo­ fe­ i.­Na­ ­ rol b v s r re­ ni­mje­ e­ i­ne}e­bi­ i­la­ a­ i d s c t g n jer­se­mo­ ­ ­ o­pr­ ­a­ o­ i­ i­no­ ram il g d t voj­ si­ u­ ­ i­i,­ te­ nam­ je­ za­ o t ac j t na{a­ pr­ ­ a­ no­ t­ na­va`ni­a­ iv t s j j bi­a­je­izja­ a­biv{eg­bra~nog l v pa­ a­Vu­ s. r d Ina~e,­par­ima­dvo­e­dje­j ce,­ tr­ ­ o­ i{nju­ k}er­ u­ Sem og d k Ale­ sis­(Sam­Ale­ is)­i­je­ no­ k x d go­ i{njeg­si­ a­^arlija­Ekse­a d n l (Charlie­Axel).­

me­ a­ a­za­ a­ no­od­Lu­ so­ a. t r p d k r Za­ i­ Ha­ as,­ ~elnik­ egi­ a­ h v p tskog­vr­ o­ nog­vi­e}a­za­sta­ h v j r­ ­ e,­re­ ao­je­da­je­to­na­ e­ je in k s l vje­ ­ ­ a­ no­ admi­ i­ tr­ ­ i­ ni rov t n s at v ce­ tar­uz­sta­ u­tr­ o­ a~ku­ru­ n r g v tu­izme|u­egi­ a­ skih­oa­ a­i p t z do­ i­ e­ Ni­ a­ i­ da­ a{njeg­ za­ ln l n pa­ nog­Su­ a­ a. d d n U­na­ e­ ju­je­bi­ a­sta­ a­pe­ s l l r ka­ a,­a­pr­ ­ a­ko­ i~ini­otkr­ r em l i­ e­ ih­ko­ a­ a,­~ini­se­da­se v n m d ta­ o­ hr­ ­ i­ a­ ci­ e­ a­ vo­ ska.­ m an l j l j

Ia­ o­ne­ a­na­ i­ u­o­pr­ ­ k m vk iva­ nom­`ivotu­go­ o­ ­ ­ i­u­me­ t v rit di­i­ a,­sa­ a­ve}­biv{a­su­ r­ ­ jm d p uga­ sla­ nog­ go­ fe­ a­ Ta­ ge­ a v l r j r Vu­ sa­ (Tiger­ Wo­ ­ s)­ Elin d od No­ ­ e­ r­ n­ odlu~ila­ je rd g e ispri~ati­ka­ o­se­sna{la­u­no­ k vo­ a­ ta­oj­si­ u­ ­ i­i. n s l t ac j U­ inte­ ­ juu­ za­ ma­ a­ in rv g z „People“­ka­ a­a­je­da­se­osje}a zl ja~om­ne­ o­ika­ a.­Pr­ ­ na­a­je g d iz l da­u­ne­ im­tr­ ­ u­ i­ a­jo{­ne k en c m mo`e­vje­ ­ ­ a­ i­da­se­njen­su­ rov t pr­ g­go­ i­ a­ a­za­ a­ ljao­izu dn m b v van­bra~ne­po­ te­je. s l -­Ni­ am­ima­a­po­ma,­ni­ s l j sam­ni­slu­ i­a.­Po­ lje­ nje­tri­i tl s d po­go­ i­ e,­dok­je­sve­to­tr­ ­ dn aja­o,­bi­a­sam­kod­ku}e­ili­tr­ l l u­ na­ili­s­dje­ om.­Ka­ a­je­sve d c d ispli­ a­o­na­po­ r{inu,­osje}ala vl v sam­ se­ kao­ na­ve}a­ glu­ a~a, j p ka­ o­ je­ mo­ u}e­ da­ ni­ am k g s zna­a.­Ri­e~­izda­a­ni­e­do­ o­ l j j j v ljno­ ja­ a.­ Obma­ uo­ me­ je... k n Pro{la­sam­emo­ i­ ne­fa­ e­od tv z ne­ je­ ­ ­ e,­{oka,­bi­e­ a,­do­ko­ v ric j s na~ne­tu­ e­zbog­gu­ i­ ka­po­ g bt r­ ­ i­ e­ko­u­sam­to­i­ o­`eljela od c j lk

Vu­ s­i­No­ ­ e­ r­ n:­Pr­­ a­no­ t­na­va`ni­a d rd g e iv t s j j

za­ svo­ u­ dje­ u­ -­ re­ la­ je j c k [ve|anka,­ko­a­je­ra­ vo­ om j z d do­ i­a­sko­ o­100­mi­i­ ­ a­do­ bl r l on la­ a.­ r Na­ ­ ­ no,­`ao­joj­je­{to­je rav do`ivje­ a­ bra~ni­ br­ ­ o­ om, l od l me|utim,­ne­ne­ o­ ta­e­joj­sa­ d s j -

mo­ o­ ­ da­ ja.­ U­ na­ ­ ­ nim p uz n red mje­ e­ i­ a­ }e­ svu­ pa`nju s cm usmje­ ­ ­ i­na­dje­ u,­po­ ao­i­fa­ rit c s ku­tet. l -­ Ka­ a­ je­ sve­ do­ pje­o­ u d s l no­ i­ e,­mi­ li­a­sam­da­mo`da vn s l i­ da­ je­ ima­ o­ {ansu.­ Da­ i l m l

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD VI[EGRAD ODJELJENJE U ROGATICI Broj 091-1-I-09-000524 Dana 04. 08. 2010.

Dnevni avaz

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

25

Osnovni sud u Vi{egradu, odjeljenje suda u Rogatici, po sudiji Bojovi} Danijeli u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Hypo Alpe Adria Bank DD Sjedi{te K. Branimira 2 Mostar, filijala Sarajevo, ul. Trg solidarnosti br. 12 Sarajevo, protiv izvr{enika ]u}ula Ljiljane ul. Trg oslobodilaca bb sa JMB 0711963178232, Ma~kovi} Indire iz Biha}a ul. Isaka Samokovlije br. 18 JMB 0504962167525 i Joki} Vukana iz Pala RS ul. Romanijska broj 93 sa JMB 2404943170011, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 20.889,54 KM, na osnovu ~l. 348 st. 3-5 ZPP-a dana 04. 08. 2010. g.

OBJAVLJUJE

Dostavljanje rje{enja o izvr{enju ovog suda br. 091-1-I-09-000524 od 19. 10. 2009. g. u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Hypo Alpe Adria Bank DD Filijala Sarajevo, protiv izvr{enika ]u}ula Ljiljane iz Rogatice, Ma~kovi} Indire iz Biha}a i Joki} Vukana iz Pala, radi naplate nov~anog potra`ivanja, za izvr{enike ]U]ULA LJILJANU iz Rogatice i MA^KOVI] INDIRU iz Biha}a. Pozivaju se izvr{enici ]u}ula Ljiljana i Ma~kovi} Indira da mogu najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema ovog dopisa i rje{enja o izvr{enju izjaviti prigovor ovom sudu na rje{enje o izvr{enju. Dostava rje{enja o izvr{enju i ovog dopisa se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja u Dnevnom avazu. Sudija Bojovi} Danijela
Broj: 30-05/09-2107 Sarajevo, 08. 10. 2009. godine OSNOVNI SUD ROGATICA Ul. Srpske sloge 46 ROGATICA TRA@ITELJ IZVR[ENJA: HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. SJEDI[TE: K. Branimira 2b, Mostar Adresa za dostavu: Filijala Sarajevo, Ul. Trg solidarnosti br. 12, Sarajevo IZVR[ENICI: 1. ]u}ula Ljiljana, Rogatica, ul. Trg oslobodilaca bb., JMB: 0711963178232, 2. Ma~kovi} Indira, Biha}, ul. Isaka Samokovlije br. 18, JMB: 0504962167525, 3. Joki} Vukan, Pale - RS, ul. Romanijska br. 93, JMB: 2404943170011,

RADI: naplata nov~anog potra`ivanja u iznosu od 20.889,54 KM

PRIJEDLOG
za izvr{enje temeljem vjerodostojne isprave Na osnovu vjerodostojne isprave - vlastita mjenica s klauzulom „Bez protesta“, izdate u Sarajevu dana 26. 03. 2007. godine (broj: AF1692410) Izvr{enici, kao izdavatelji mjenice duguju Tra`itelju izvr{enja, kao remitentu - imatelju mjenice, mjeni~nu svotu u iznosu KM 20.889,54 (slovima: dvadesethiljadaosmanstoosamdesetdevet i 54/100 koner tibilnihmaraka). Dokaz: Original mjenica br. AF1692410 Obzirom da je mjenica dospjela na naplatu dana 08. 10. 2009. god. i kako dug nije ispla}en, a izdavatelji mjenice i njihov imalac su se dogovorili o njenoj realizaciji „bez protesta“, ~ime protest nije preduvjet za izvr{enje mjenice sa ovom klauzulom, jer je navedenom klauzulom trasant oslobodio imaoca mjenice obveze da radi ostvarenja regresa podi`e protest zbog neisplate, to Tra`itelj izvr{enja predla`e da naslovni sud temeljem ~lanka 39. st. 3. u vezi a ~l. 29. st. 1. Zakona o izvr{nom postupku donese RJE[ENJE O IZVR[ENJU I Nala`e se Izvr{enicima ]u}ula Ljiljana, Rogatica, ul. Trg oslobodilaca bb., JMB: 0711963178232, Ma~kovi} Indira, Biha}, ul. Isaka Samokovlije br. 18, JMB: 0504962167525, i Joki} Vukan, Pale - RS, ul. Romanijska br. 93, JMB: 2404943170011, da isplate Tra`itelju izvr{enja Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, ul. K. Branimira 2b, BiH 88000 Mostar iznos KM 20.889,54 (slovima: dvadesethiljadaosamstoosamdesetdevet i 54/100 koner tibilnihmaraka) sa zakonskom zateznom kamatom od 08. 10. 2009. god. do namirenja Tra`itelja izvr{enja u cijelosti, te da mu naknade tro{kove ovog postupka (u iznosu odmjerenom od strane suda), a sve u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana dostave ovog Rje{enja. II Radi ostvarenja tra`bine Tra`itelja izvr{enja iz to~ke 1. ovog Rje{enja o izvr{enju Odre|uje se izvr{enje 1. Pljenidbom, procjenom i prodajom, te namirenjem Tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari koje se na|u u stanu - ku}i izvr{enika i to: l ]u}ula Ljiljana, Rogatica, ul. Trg oslobodilaca bb., l Ma~kovi} Indira, Biha}, ul. Isaka Samokovlije br. 18, l Joki} Vukan, Pale - RS, ul. Romanijska br. 93, (sukladno ~l. 118. ZIP-a) Svim osobama koje posjeduju ili imaju nadzor nad popisanim stvarima zabranjuje se rasplaganje tim stvarima bez sudskog naloga. (sukladno ~l. 123. ZIP-a). Nov~ane iznose koji se dobiju od prodaje pokretnih stvari uplatiti na ra~un Tra`itelja izvr{enja Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, ul. K. Branimira br. 2b, broj 3060510000010857, s naznakom da se pla}a u korist kreditne par tije broj: 1637772636. 2. Radi ostvarenja potra`ivanja Tra`itelja izvr{enja iz ovog Rje{enja o izvr{enju, odre|uje se izvr{enje (zabrana), sukladno ~lanku 138. ZIP-a, na stalnim nov~anim sredstvima (pla}i/penziji) (predmet pljenidbe 1/3 pla}e/penzije, a 2/3 dijela pla}e/penzije koji prelaze 1.000,00 KM), koju Izvr{enici ostvaruju i to: l ]u}ula Ljiljana, GRAWE osiguranje dd Sarajevo, ul. Trg solidarnosti 2, Sarajevo l Ma~kovi} Indira, GRAWE osiguranje dd Sarajevo, ul. Trg solidarnosti 2, Sarajevo l Joki} Vukan, Javni fond PIO RS Pale, ul. Srpskih ratnika br. 25, Pale (~l. 159. ZIP-a). Pljenidba je sprovedena danom dostave rje{enja o izvr{enju izvr{enikovom du`niku. (~l. 141. st. 2. ZIP-a). Izvr{enikov du`nik nema pravo prigovora niti priziva protiv rje{enja o izvr{enju. (~l. 141. st. 2. i 4. ZIP-a). Nala`e se izvr{enikovim du`nicima, da nov~ani iznos za koji je odre|eno izvr{enje, uplate na ra~un Tra`itelja izvr{enja Hypo Alep-Adria-Bank d.d. Mostar, ul. K. Branimira br. 2b, broj 3060510000010857, s naznakom da se pla}a u korist kreditne par tije broj: 1637772636. Ovo rje{enje odnosi se i na eventualno pove}anje pla}e izvr{enika. Tra`itelj izvr{enja tra`i naknadu tro{kova: taksa na prijedlog i dozvolu izvr{enja (po pozivu suda - prema sud. tarifi) ostali tro{kovi (prema posebnim tro{kovima i sud. tarifi) 091-1-I-09-000524 Tra`itelj izvr{enja: Hypo Alpe - Adria - Bank dd

Pharmamed d.o.o. Travnik raspisuje konkurs za slijede}e radno mjesto:

l Komunikativnost i odli~ne organizacione sposobnosti Ukoliko se prepoznajete u navedenim uslovima i spremni ste za rad u profesionalnoj i dinami~noj atmosferi, molimo Vas da po{aljete Va{ CV na adresu: Pharmamed d.o.o. Travnik Dolac na La{vi bb. ili putem e-mail adrese: pharmamed@pharmamed.ba Kontakt telefon broj 030 515 005 Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

ODR@AVANJE OPREME I OBJEKATA
Pored op{tih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uslove: l VSS in`injer tehni~kog smjera l Poznavanje rada na ra~unar u l Voza~ka dozvola B kategorije l Radno iskustvo na poslovima odr`avanja opreme i objekata l Odgovornost, preciznost i sistemati~nost u radu

26
ARGENTINA Lje­ a­ i­izve­i­uspje{nu­ope­ ­ ­ i­u­ k r l rac j

Dnevni­avaz,­petak,­ 27.­avgust/kolovoz­2010.

kiosk

Ar­­a­ a­i­a­se­uspje­a­vr­ ­i­i­ku}i­ ij v t j l at t

Slu{ki­nji­za­bi­jao­ekse­re­po­ti­je­lu
Lje­ a­ i­ iz­ [ri­ La­ ke k r n izva­ i­ i­su­23­ekse­ a­iz­ti­ e­ dl r j la­izmu~ene­slu{ki­ je­Ar­ ­ n ija­ a­ i­ e­ (Ariyawathia,­ 50) v tj ko­a­se­vr­ ­ i­ a­u­Ko­ o­ bo­iz j at l l m Ri­ a­ a­u­Sa­ ­ i­ skoj­Ar­ ­ i­ j d ud j ab ji.­Ne­ ­ e­ o­ a­ i­ga­ da­za­ i­ im n v n z bjao­joj­je­ekse­ e­po­ti­e­ u­kao r j l ka­ nu­za­umor­to­ om­{est z k mje­ e­ i.­Dr.­Ka­ al­Ve­ ­ ­ u­ s c m r at nge,­ko­ i­ju­je­li­ e~io,­re­ ao j j k je­ka­ o­vje­ ­ ­ e­da­je­ga­ da k ruj z za­ r­ ­ a­ ao­ekse­ e­pr­ ­ e­ne­ g ij v r ij -

Ga­ da­ka`nja­ ao­`enu­zbog­umo­ a­ z v r

@ena `ivjela sa zlo}udnim tumorom te{kim 23 kilograma
@ena­je­u­ope­ ­ ­ i­ ­ u­sa­u­u{la­sa­140­ki­o­ r­ ­ a­dok­je­iz­nje­iza{la­sa­35­ki­o­ r­ ­ a­ma­ je rac on l l g am l g am n
v­ t­je­tr­ ­ao­~etiri­sa­ a­-­ka­ ­ o a aj t za je­ko­ ­ ­ i­ a­ or­hi­ ­ ­ ­ a­u­bo­­ ord n t rurg lni­ i­“Gandolfo”­Oskar­Lo­ ­ z c pe (Oscar),­pi{e­“La­No­ i­ ia­Sur”.­ tc Lje­ a­ i­vje­ ­ ­ u­da­je­to k r ruj na­ ve}i­zlo}udni­tu­ or­na j m svi­e­ u.­Lo­ ez­obja{nja­ a­da j t p v se­ve­ i­ im­tu­ o­ ­ m­sma­ ra lk m ro t onaj­od­~etiri­ki­ o­ r­ ­ a.­ l g am -­Ova­`ena­kao­da­je­no­ i­ sla­~etvorke­-­re­ ao­je­Lo­ ez.­ k p Hi­ ­ ­ ­ i­su­`eni­uz­tu­ or rurz m izva­ i­ i­i­ma­ e­ ­ i­ u­te­ja­ni­ dl t rn c j ke.­Iz­bo­ ni­ e­u­gr­ ­ u­Lo­ l c ad mas­de­Za­ o­ e­iza{la­je­na­m r kon­pet­da­ a­opo­ ­ ­ ka.­ n rav

go­{to­ih­je­za­ i­ ao­u­slu{ki­ bj nju.­ -­Mo­ ­ ­ a­sam­ra­ i­ i­sve ra l dt vr­ ­ e­ e­jer­sam­se­br­ ­ u­ a­o ij m in l svim­ sta­ a­ ­ ­ a.­ Ako­ sam n rim bi­ a­ umo­ ­ a,­ za­ io­ mi­ je l rn b ekser­kao­ka­ nu.­Ra­ i­ a­sam z dl od­ju­ ra­do­mr­ ­ a.­Go­ o­ o t ak t v ni­ a­ o­ni­ am­spa­ a­ a.­Sta­ k k s v l lno­su­me­tu­ li.­Pr­ ­ e­ i­ i­su k ij t l mi­da­}e­me­ubi­ i­i­sa­ r­ ­ i­ti­ t k it je­ o­-­ka­ a­ a­je­Ar­ ­ a­ a­ i­ a.­ l z l ij v t j Po­ a­ no­je­se­ i­na­ r­ ­ i­t j b p av la­do­ u­ e­ te­ka­ o­bi­se­vr­ k m n k a­ i­ a­ku}i.­ tl

Lje­ a­ i­iz­ar­ e­ ti­ ske­bo­ kr gn n lni­ e­“Gandulfo”­su­iz­ma­ e­ c t r­ i­ e­54-go­ i{nje­`ene­izva­ nc d di­ i­zlo}udni­tu­ or­te`ak­23 l m ki­ o­ r­ ­ a.­Spe­ i­a­ i­ ta­gi­ e­ l g am cj ls n ko­o{ke­hi­ ­ ­ ­ i­e­ka­ ao­je­da l rurg j z je­ pa­ i­ e­ ti­ a­ go­ i­ u­ i­ po cj n c dn osje}ala­da­joj­ra­ te­po­ ru~je s d kod­tr­ u­ a.­@ena­je­u­ope­ ­ ­ b h raci­ ­ u­sa­u­u{la­sa­140­ki­o­ r­ on l l ga­ a­dok­je­iz­nje­iza{la sa­35 m ki­ o­ r­ ­ a­ma­ je. l g am n -­Ni­ a­ a­ni­ am­imao­sli­ ­kd s ~ an­slu~aj.­Odstr­ ­ i­ i­smo­tu­ an l m­ r­te`ine­upo­ ­ ­ i­ e­s­~etv­ ­ o red v erogodi{njim­dje­ e­ om,­a­za­ ­ t t h-

Vje­ ­ ­ a­no­je­ri­e~­o­na­ve}em­tu­ o­ u­na­svi­e­u­ rov t j j m r j t

u Au­str­a­lski­pr­o­fe­sor­zgr­o­zio­je­ja­vno­st­za­da­tkom­ko­ji je­dao­svo­ im­u~eni­ i­ a.­U~eni­ i­su­mo­ ­ ­ i­osmi­ li­ i­te­ ­ j cm c ral s t ro­ ­ ­ ti~ki­na­ ad­u­ko­ em­}e­po­ i­ u­ i­{to­ve}i­br­ j­ne­ ris p j gn t o du`nih­lju­ i.­Ta­ o|er­su­mo­ ­ ­ i­obja­ ni­ i­za{to­i­ka­ o­su d k ral s t k iza­ r­ ­ i­`rtve.­Je­ an­u~enik­se­po­ u­ io­pr­ ­ iv­za­ a­ ka­pa b al d b n ot d t je­pr­ ­ e­ or­i­odu­ tao­od­nje­ a,­ali­pri~a­je­ipak­do­ pje­ a­u of s s g s l me­ i­ e.­ dj

U~eni­ i­tr­ ­ a­i­ispla­ i­ ­ ­i­ c eb l n rat te­ ­ ­ ­­ ti~ki­na­ a­ roris pd

Ku­ba­uki­da­su­bve­nci­o­ni­r­a­ne­ci­je­ne­ci­ga­r­e­ta­za­sta­r­i­je­
Ku­ a­ ska­vla­ a­sa­ p}ila b n d o je­da­}e­od­se­ te­ bra­uki­ p m nu­ i­su­ ve­ ci­ ­ i­ ­ ­ e­ci­ e­ t b n on ran j ne­ ci­ a­ ­ ­ a­ za­ sta­ ­ ­ e g ret rij gra|ane.­Svi­Ku­ a­ ci­sta­ ­ b n ri­ i­od­55­go­ i­ a,­njih­oko j dn 2,5­mi­ i­ ­ a,­do­sa­ a­su­ima­l on d li­ pr­ ­ o­ mje­ e~no­ ku­ i­ i av s pt ~etiri­pa­ e­ i}a­ci­ a­ ­ ­ a­po k t g ret 25­po­ to­ni`oj­ci­ e­ i.­ s j n Mno­ i­ sta­ ­ ­ i­ Ku­ a­ ci g rij b n pr­ ­ r­ ­ a­ a­ i­su­ci­ a­ ­ ­ e­ili ep od v l g ret ih­tr­ ­ pi­ i­za­dr­ ­ e­na­ i­ am l ug mr­ i­ e.­Ku­ a­je­pro{le­go­ i­ nc b dne­ve}­uki­ u­ a­su­ ve­ ci­ e n l b n j za­gra{ak,­kr­ ­ pir­i­{e}er. om Raul­ Ka­ tro­ (Castro), s ko­i­je­2008.­go­ i­ e­pr­ ­ ­ eo j dn euz vla­ t­od­sta­ ­ ­ eg­br­ ­ a­Fi­ e­ s rij at d la,­za­ o~eo­je­re­ tr­ ­ tu­ ­ ­ ­ p s uk rira­ je­ce­ tr­ ­ i­ i­ ­ ­ e­pr­ ­ r­ ­n n al z ran iv e de,­ po­ o|ene­ ur­ ­ a­ i­ a, g ag n m glo­ a­ nom­fi­ a­ si­skom­kr­ b l n n j i­ om­i­sa­ kci­ a­ a. z n j m

No­ a­pr­ ­ i­a­Ra­ ­a­Ka­ tra­ v av l ul s

On­je­ta­ a­na­a­ io­po­ te­ d j v s pe­ o­uki­ a­ je­svih­dr`avnih n d n su­ ve­ ci­a.­Ku­ a­ ci­}e­i­da­ b n j b n lje­ima­ i­be­ pla­ nu­zdr­ ­ stve­ t s t av nu­i­so­ i­a­nu­za{ti­ u­te­{kolocj l t vanje.­ Ku­ a,­ ve­ i­ i­ pr­ ­ ­b lk oi zvo|a~­du­ a­ a­i­ci­ a­ a,­me|u hn gr pr­ im­je­ze­ lja­ a­u­svi­e­ u v m m j t po­br­ ­u­pu{a~a.­ oj

kultura

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

27

RAZGOVORI Admir­Mu­ki},­pr­ ­ sje­ nik­ULUBiH-a,­za­„Avaz“ j ed d

Izvr{ene­izmje­ e­u­Sta­u­u­l U­Po~ite­ju­to­ om­ci­e­e­go­ i­ e­mo­ ­ ­u­boraviti­umje­ni­ i n t t l k j l dn raj t c iz­svi­e­a­l „Anale­cr­e`a­BiH“­i­u­Ba­ joj­Lu­ i­i­Bi­ a}u j t t n c h
Na­ on­ do­ a­ ka­ Admi­ a k l s r Mu­ ki}a­na­mje­ to­pr­ ­ sje­ j s ed dni­ a­ Udru`enja­ li­ o­ nih k k v umje­ ni­ a­BiH,­do{lo­je­do t k br­ ­ nih­ pr­ ­ je­ a.­ Ne{to oj om n ma­ o­pr­ ­e­nje­ o­ og­do­ a­ ka l ij g v l s izvr{ene­su­i­izmje­ e­u­Sta­ n tu­ u.­ t Na­ nji­ a­ je­ ra­ i­ a­ Ko­m dl mi­ i­ a­ ko­ u­ je­ ime­ o­ a­ a sj j n v l Skup{ti­ a­ ULUBiH-a.­ Ka­ n ko­ je­ Mu­ ki}­ ka­ ao­ za j z „Avaz“,­osim­nje­ a,­Ko­ i­ g msi­ u­su­~inili­D`eko­Hod`i}, j Me­ sud­Ke~o,­Izet­Ale~ko­ n vi},­Le­ la­]ehaji},­Ne­ a­Ha­ j l sa­ be­ o­ i}­i­Alma­Su­ je­ i}.­­ n g v l v -­Pr­­a{nji­sta­ ut­je­bio­pr­­ ij t ili~no­ne­ o­ e~en,­pa­su­na­ r­ ­ d r p avlje­ e­izmje­ e­ko­e­}e­bi­ i­od n n j t ve­i­ e­ko­ ­­ ti­~lanovima­na{eg lk ris udru`enja.­Sta­ ut­Me|una­ ­ ­ t rodne­ umje­ ni~ke­ ko­ o­ i­e t l nj Po~ite­ j­ je­ uvr{ten­ u­ Sta­ ut l t ULUBiH-a,­gdje­su­ja­ no­pr­ s e­ i­ i­ ­ ­ e­dje­a­ no­ ti­i­na~in­na c z ran lt s ko­i­}e­Ko­o­ i­a­fu­ kci­ ­ i­ ­ ­ j l n j n on rati­-­po­a{nja­ a­Mu­ki}. j v j `bi,­gdje­sva­ e­go­ i­ e­do­ i­ k dn bva­ o­ fri{ke­ ra­ o­ e,­ sma­ r­ m d v ta­ i­smo­da­je­ve­ i­ a­{teta­da l lk ta­ va­po­ ta­ ka­ne­po­ je­ i­jo{ k s v s t ne­ e­bh.­gr­ ­ o­ e.­Ta­ o­smo k ad v k do­ o­ o­ ­ ­ i­ da­ se­ pr­ ­ e­ e­ u g v ril en s Bi­ a}­i­Ba­ ju­Lu­ u.­Mi­ lim h n k s da­ je­ to­ ja­ o­ va`no­ -­ za­ k klju~uje­Mu­ ki}. j Po­ ­ d­ to­ a,­ ra­ i­ {to­ bo­ re g d lje­i­kva­ i­ e­ ni­ e­pr­ ­ e­ ta­ i­ lt t j ez n c je­Me|una­ ­ ­ ne­umje­ ni~ke rod t ko­ o­ i­ e­ Po~ite­ j­ oba­ lje­ o l nj l v n je­stru~no­fo­ o­ r­ ­ i­ a­ je­i­te­ t g af s n le­ i­ i­sko­sni­ a­ je.­Fo­ o­ r­vzj m n t g a­ i­ e­i­kr­ ­ ki­vi­ e­ ­ pot­ko­ ­ fj at d os ri­ tit­ }e­ se­ u­ pr­ ­ o­ i­ ne s om t v svr­ e­ na­ web-sa­ tu­ ULUh j BiH-a­i­u­pu­ li­ a­ i­a­ a­ko­ b k cj m je­}e­obja­ i­ i.­ vt -­ Ove­ akti­ no­ ti­ su­ dio v s str­ ­ e­ i­ e­ko­ a­se­odno­ i­na at g j j s op}e­ po­ o­ j{anje­ imid`a­ i b l una­ re|enje­ra­ a­Ko­ o­ i­ e. p d l nj Gla­ ni­je­ci­ j­da­u­Po~ite­ ju v l l to­ om­ ci­ e­ e­ go­ i­ e­ ugo{­ k j l dn }ava­ o­ umje­ ni­ e­ iz­ svi­ e­ m t k j ta­ i­ ta­ o­ osi­ u­ ­ ­ o­ ~vrste k g ram ko­ ta­ te­ sa­ sli~nim­ udr­ n k u`enji­ a,­a­da­od­to­ a­obe­ m g zbi­ e­ i­ o­ sr­ ­ stva­ za­ rad j dm ed Ko­ o­ i­ e­i­Udru`enja­-­ka`e l nj Mu­ ki}. j A. KENDI]

Poo{treni uvjeti za prijem u ~lanstvo

Alma Terzi} i Aida Begi} na snimanju

Snimila film o Istanbulu
Fi­m­je­dio­omni­ u­ a­u­ko­em l b s j u~estvu­e­jo{­pet­re­ i­e­ja j dt l
Bh.­ re­ i­ e­ jka­ Ai­ a­ Be­ dt l d gi}­upr­ ­ o­se­vr­ ­ i­ a­iz­Ista­ av at l nbu­ a­ u­ ko­ em­ je­ uspje{no l j za­ r{ila­sni­ a­ je­svog­kr­ ­ v m n atkog­ igr­ ­ og­ fi­ ma­ pod­ na­ an l zi­ om­„Otel(o)“.­Fi­ m­je­dio v l omni­ u­ a­ „Do­ Not­ Fo­ ­ et b s rg Abo­ t­ Me­ Ista­ bul“,­ u­ ko­ u n jem­ }e,­ osim­ Be­ i},­ ko­a­ je g j pr­ a­ sni­ i­ a­ svo­ u­ pri~u­ o v ml j ovom­gr­ ­ u,­sni­ a­ i­jo{­pet ad m t re­ i­ e­ ja:­ Ha­ i­ Abu­ Asad dt l n (Hany­ Abbu­ Assad),­ Omar [argavi­ (Shargawi),­ Ste­ an f Ar­ e­ i­e­ i},­Er­ k­Na­ a­ ­ ­an s nj v i z rij (Eric­ Na­ a­ ­ ­ n)­ i­ Ste­ ­ i­ s z ria rg o Ni­ i­ ­ s.­ z ri Pr­ ­ u­ e­ t­ i­ umje­ ni~ki od c n t di­ ­ ­ tor­omni­ u­ a­je­re­ i­ e­ j rek b s dt l Hu­ e­ n­ Ka­ ­ ­ ej­ (Hussein s i rab Ka­ ­ ­ ey),­dok­su­gla­ ne­ulo­ rab v ge­u­re­ i­ e­jki­ om­fi­mu­odi­ dt l n l gr­ ­ e­bh.­glu­ i­ a­Alma­Te­ ­ al mc rzi}­i­Tu­ ­ i­ ja­Aj~a­Da­ ­ ad`i rk n m ­ g (Ayca­Da­ ga­ i),­in­ ~e­do­ i­ m c a btni­ a­ na­ r­ ­ e­ „Srce­ Sa­ ­ ­e­ c g ad raj va“­za­na­bo­ ju­glu­ i­ u. j l mc -­Sa­ ­ ­ nja­na­fi­mu­po~ela rad l je­na­pro{lo­ o­ i{njem­SFFg d u­ka­ a­mi­je­pr­ ­ u­ e­ t­Ka­ ­ d od c n ra­ ej­ pr­ ­ sta­ io­ svo­u­ ide­u, b ed v j j ko­u­sam­pr­ ­ va­ i­ a­kao­ve­ i­j ih t l l ki­re­ i­ e­ jski­iza­ ov­jer­se­ra­ dt l z di­o­je­ nom­od­na­ve}ih­i­na­ d j jzna~ajni­ ih­ gr­ ­ o­ a­ na h ad v svi­e­ u.­U­svo­oj­pri~i­tr­ ­ i­ ­ j t j et ram­ Ista­ bul­ kao­ ve­ e­ r­ d­ i n l ga je­ va­ ~ekam­ na­ ta­ ak­ i­ za­ d s v vr{ava­ je­pr­ ­e­ ta­ko­i­}e­se n oj k j vje­ ­ ­ a­ no­ ra­ i­ i­ izme|u rov t dt Ista­ bu­ a­i­Mi­ he­ a­ili­Be­ ­ n l n n rli­ a­-­re­ la­nam­je­Be­ i}.­ n k g Ko­ su­ta­ t­i­sa­ ­ ­ nik­pr­ n l n rad o­e­ ta­je­Pe­ r­ s­Ma­ ­ a­ ­ s,­di­ j k to rk ri r­ ­ tor­ fo­ o­ r­ ­ i­ e­ Er­ l­ Zu­ ek t g af j o b~evi},­ dok­ je­ osta­ ak t um­ ­ ­ ni~kog­ ti­ a­ iz­ Ista­ jet m A. Gr. nbu­ a.­ l

Re­ i­e­jski­iza­ ov­Ai­ e­Be­ i}­ dt l z d g

Op}e­po­ o­j{anje b l

Pr­­i~no­ne­ o­ e~en il d r

Mujki}: Brojne promjene

Do­ a­ e­da­su,­ra­ i­za{ti­ d j d te­nji­ o­ e­str­ ­ e,­poo{tr­ ­ i h v uk en uvje­ i­ za­ pr­ ­ em­ u­ Ud­ ­ t ij ru`enje,­ ta­ o­ da­ }e­ ne­ o­ e k k m ko­ ne­ ispu­ ja­ a­ uvje­ e­ iz n v t odre|enih­~lanova­bi­ i­pr­ ­ t i-

Dopunjeni web-sajt www.ulubih.ba bit }e postavljen sljede}eg mjeseca.

li~no­ te{ko­ da­ u|e­ u­ Udr­ u`enje.­ Osim­ do­ u­ e­ Sta­ u­ a, p n t t no­ i­ a­je­i­da­tr­ ­ i­ i­ ­ a­ na vn ad c on l izlo`ba­ ULUBiH-a­ „Anale cr­ e`a­ BiH“­ vi{e­ ne}e­ bi­ i t t odr`ava­ a­sa­ o­u­Mo­ ta­ u, n m s r kao­{to­je­bi­ o­pr­ ­ e­ lih­13 l ot k go­ i­ a. dn -­ S­ obzi­ ­ m­ na­ to­ da­ se ro ra­ i­o­vr­ o­kva­ i­ e­ noj­izlo­ d l lt t -

Na­ on­ni­ a­ko­ e­ ti­ nih k z l k v izla­ a­ ja,­aka­ e­ ski­sli­ ar g n d m k Me­ sur­ Po­ ­ ­ i}­ usko­ o­ }e n rov r po­ ta­ i­ i­ svo­ u­ pe­ u­ i­ pr­ u s vt j t v sa­ o­ ta­ nu­ izlo`bu­ u­ ro­ m s l dnom­ gr­ ­ u.­ Izlo`ba­ pod ad na­ i­ om­„Traganje­za­apso­ zv lu­ nim“­bit­}e­otvo­ ­ ­ a­16. t ren se­ te­ bra­u­Mu­ e­ u­u­Pr­ ­ p m z j ije­ o­ ju,­ko­i­je­i­or­ a­ i­ a­ or, p l j g nz t za­ e­ no­s­Umje­ ni~kom­ra­ j d t di­ ­ i­ om­„liMES­Art“.­Bit on c }e­pr­ ­ sta­ lje­ o­oko­50­sli­ ed v n ka­ ve­ i­ og­ fo­ ­ a­ a,­ ulje­ i lk rm t akr­ l­na­pla­ nu,­ko­ e­su­na­ i t j sta­ e­u­pr­ ­ e­ le­dvi­ e­go­ i­l ot k j d ne. -­Sr­ ­ an­sam­{to­mo­ u­ro­ et g dnom­ gr­ ­ u,­ u­ ko­ em­ ne ad j `ivim­od­sr­ ­ njo{ko­skih­da­ed l na,­po­ a­ a­ i­svoj­rad.­Sli­ e­}e k z t k bi­ i­apstr­ ­ tnog­ka­ ­ ­ te­ a,­a t ak rak r izlo`ba­ je,­ ka­ o­ i­ sam­ na­ iv k z

Postavka u Muzeju od 16. septembra

Me­ sur­Po­ ­ ­ i}­izla`e­u­ro­ nom­Pr­­e­ o­ju n rov d ij p l

KULT/ART TELEKS

Porovi}: Slike apstraktnog karaktera

ka`e,­ono­{to­sam­istra`ivao u­pe­ ­­ ­ u­od­mog­po­ lje­ njeg riod s d

sa­ o­ ta­nog­izla­ a­ ja­-­isti~e m s l g n Po­ ­ ­ i}. rov Ad. K.

lSARAJEVO -­ U­ zgr­ ­ adi­ Umje­ ni~ke­ ga­ e­ ­ ­ e t l rij BiH­od­da­ as­}e­bi­ i­otv­ n t o­ ­ ­ a­VBZ­knji`ara.­Ka­ ren ko­nam­je­ka­ a­ a­di­ ­ ­ to­ z l rek r­ ­ a­ VBZ-a­ za­ BiH ic D`­ ­ a­ a­Or­ a{,­u­knji`ari en n t }e­ se­ osim­ ud`be­ i­ a­ i nk stru~ne­ li­ e­ ­ ­ u­ e­ na}i­ i t rat r be­ e­ r­ ­ ti­ a­i­do­ a­ a­da­}e l t is k d l po­ je­ i­ ­ i­ mo}i­ ku­ i­ i­ i s t oc pt po­ le­ a­ i­izda­ ja­dr­ ­ ih g d t n ug izda­ a~kih­ ku}a,­ a­ ~esto v }e­ bi­ i­ upr­ ­ i~ene­ i­ pr­ ­ t il oA. Ke. mo­ i­ e­knji­ a. cj g

u „Su­ r­ t­iz­lju­ a­ i­pr­ ­ a­Me­ i“­na­ iv­je­ta­ mi~enja se b v em k z k otvo­ ­ ­ og­za­sve­umje­ ni­ e­mu­ li­ a­ e­iz­ci­ e­ og­svi­ e­ a ren t k s m n j l j t u­ci­ ju­da­se­{to­bo­ je­ukr­ ­ i­Me­ a.­Ti­ e­se­`eli­pr­ ­ o­ l l as k m om vi­ ­ ­ i­umje­ no­ t­i­ku­ tu­ a­kr­ z­ra­ o­ e­ko­i­go­ o­ e­o­isla­ rat t s l r o d v j v r mskoj­tr­ ­ i­ i­i­u­pr­ ­e­ to­ i­ i­isla­ ske­ku­ tu­ e.­Kao­za­ ad c j ij s n c m l r vr{na­sve~ano­ t,­27.­se­ te­ bra­bit­}e­otvo­ ­ ­ a­izlo`ba­na s p m ren ko­oj­}e­bi­ i­po­ ta­ lje­ i­pr­ ­ pje­ i­ra­ o­ i.­Ta­ mi~enje­je­te­ j t s v n is l d v k ma­ ski­ko­ ce­ tr­ ­ ­ ­ o­na­ambi­e­ t­Me­ e,­ele­ e­ te­ar­ i­ t n n iran j n k m n hte­ tu­ e,­tr­ ­ i­ i­ ­ a­ ne­za­ a­ e­i­ru­ o­ vo­ ­ ­ e.­ k r ad c on l n t k t rin Od­442­umje­ ni~ka­dje­ a­do­sa­ a­je­pr­ ­ lje­ o­306,­dok­su t l d im n 153­odbi­e­ a.­Umje­ ni­ i­ko­i­su­po­ la­ i­svo­a­dje­ a­do­ a­ e j n t c j s l j l l z iz­Sa­ ­ i­ske­Ar­ ­ i­e,­Je­ e­ a,­Ka­ a­ a,­Ir­ ­ a,­Kr­ ­ je­ i­ e ud j ab j m n t r ak al v n Ma­ ­ ­ o,­Al`ira,­Tu­ ­ ke,­Ir­ ­ a,­Li­ a­ a,­Jo­ ­ a­ a,­Pa­ e­ ti­ e, rok rs an b n rd n l s n Si­ ­ ­e,­Egi­ ta,­Ma­ ­ ­ ­ a­ i­e,­So­ a­ i­e,­Su­ a­ a,­Pa­ i­ ta­ a, rij p urit n j m lj d n ks n A. Gr. Ma­ e­ i­e,­Ki­ e,­Indi­e,­Ita­ i­e­i­SAD.­­ l zj n j lj

Umjetnici ukra{avaju Meku

Fi­m­„Cirkus­Co­u­ bia“­Da­ i­ a­Ta­ o­ i}a l l m ns n v
Fi­ m­„Cirkus­Co­ u­ bia“ l l m Da­ i­ a­ Ta­ o­ i}a,­ ~ija­ je ns n v svje­ ska­ pr­ ­ i­ e­ a­ odr`ana t em j r na­16.­Sa­ ­ ­ e­ o­Fi­ m­Fe­ ti­ raj v l s va­ u,­ u­ bh.­ ki­ i­ a­ se­ ne}e l nm po~eti­pr­ ­ a­ i­ a­ i­pr­ ­ e­sr­ ­ ik z v t ij edi­ e­ okto­ ra,­ po­ vr­ i­ i­ su n b t dl

U bh. kinima sredinom oktobra

nam­iz­di­ tr­ ­ u­ e­ ­ ke­ku}e s ib t rs „ART­se­ ­ is“­iz­Sa­ ­ ­ e­ a.­ rv raj v No­ i­ igr­ ­ i­ fi­ m­ bh. v an l oska­ ­ ­ ca­osvo­ io­je­si­ pa­ rov j m ti­ e­pu­ li­ e­SFF-a,­od­ko­ e j b k j je­do­ io­na­ vi{e­gla­ o­ a. b j s v
A. Gr.

28

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dana 01.07.2010. godine Školski odbor OŠ “Al Walidein–Gazzaz” Sarajevo na svojoj 51. sjednici donio je odluku da se raspiše

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora škole
USLOVI : Kandidati, pored općih zakonskih uslova, treba da ispunjavaju i uslove za izbor direktora škole utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo: 10/04, 21/06, 26/08) i Pravilima Osnovne škole “Al Walidein-Gazzaz” Sarajevo. Izbor i imenovanje direktora škole vrši se na period od 4 godine. Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju gore navedenih zakonskih uslova, kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju: 1. Biografiju 2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (VSS ili VŠS) 3. Dokaz o radnom iskustvu u nastavi 4. Uvjerenje o nekažnjavanju 5. Izvod iz matične knjige rođenih (da nije stariji od 6 mjeseci) 6. Uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci) 7. Ovjerena kopija lične karte 8. CIPS-ova prijava prebivališta 9. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu u radni odnos) Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu: OŠ “Al Walidein-Gazzaz” Sarajevo, ul. Hasiba Brankovića 2a, Novi Grad, 71000 Sarajevo sa naznakom za konkursnu komisiju za izbor direktora škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
UDRUŽENJE ZA REHABILITACIJU ŽRTAVA TORTURE – CENTAR ZA ŽRTVE TORTURE SARAJEVO Na osnovu člana 8. tačka 2. Zakona o radu u institucijama BiH ( Službeni glasnik 26/04 ) Udruženje za rehabilitaciju žrtava torture – Centar za žrtve torture u Sarajevu, raspisuje Za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme od 3 mjeseca za obavljanje poslova Stručni saradnik za pružanje medicinskih usluga, 1 izvršilac Radni odnos se zasniva zaključivanjem ugovora o radu. Opis poslova : Pregled klijenata uz izdavanje lijekova; upućivanje na specijalističke preglede specijalističkim službama, izdavanje uputnica te svi neophodni kontakti sa odgovarajućim specijalističkim službama odgovornim za realizaciju pojedine usluge klijetu do realizacije iste ; praćenje troškova za ove specijalističke usluge: nabavljanje,čuvanje i izdavanje lijekova; vođenje evidencije o izdatim lijekovima. OPŠTI USLOVI: da ima navršenih 18 godina, da je državljanin BiH, da se protiv njega nije pokrenut krivični postupak, da nije obuhvačen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje tih poslova . POSEBNI USLOVI: Završen Medicinski fakultet, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci, aktivno znanje engleskog jezika ,poznavanje rada na računaru POTREBNI DOKUMENTI: Ovjerena fotokopija CIPS lične karte, potvrda suda da se ne vodi krivični postupak, izjava da nije obuhvačen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, izjava da ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, ljekarsko uvjerenje da je sposoban za obavljanje poslova za koje podnosi prijavu i ovjerena fotokopija diplome Oglas je otvoren 8. dana od dana objavljivanja. Prijavu na oglas dostaviti najkasnije 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, lično na protokol udruženja ili poštom , preporučenom pošiljkom , na adresu: Udruženje za rehabilitaciju žrtava torture – Centar za žrtve torture Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 11. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 0103-3007-2/10 Datum: 25. 08. 2010. godine Na osnovu ~lana 42. Statuta Kantonalnog javnog preduze}a za gospodarenje dr`avnim {umama “Sarajevo-{ume” d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12. 11. 2009. godine, direktor Preduze}a je donio Odluku o izdavanju pod zakup objekata u vlasni{tvu preduze}a br: 0103-3007-1/10 od 25. 08. 2010. god. KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. Sarajevo raspisuje

OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZDAVANJE POD ZAKUP OBJEKATA U VLASNI[TVU PREDUZE]A 1. Predmet izdavanja pod zakup putem prikupljanja ponuda je: l Objekat [umarska ku}a Hrasni~ki stan” na Igmanu povr{ine 129 m2, koja se sastoji od prizemlja i sprata, sa pripadaju}im inventarom, izgra|en na parceli k.~. 2926/4 upisanoj u z.k.ul. 5539 K.O. Hrasnica, sa pravom raspolaganja KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1. Po~etna cijena zakupa iznosi 700,00 KM bez ura~unatog PDV. l Lugarnica i objekat za smje{taj radnika “Tu{ila” u Sinanovi}ima povr{ine 55 m2, izgra|ena na parceli ozna~enoj kao k.~. 4296 K.O. Umoljani, upisana u z.k. ul. 146 sa pravom raspolaganja KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1. Po~etna cijena zakupa iznosi 200,00 KM bez ura~unatog PDV. 2. Objekti se izdaju pod zakup na odre|eno vrijeme u trajanju od godinu dana, u vi|enom stanju sa pripadaju}im inventarom i zemlji{tem, a trajanje zakupa, kao i drugi bitni elementi definisat }e se ugovorom o zakupu koji }e se zaklju~iti sa najpovoljnijim ponu|a~em. 3. Zainteresovani ponu|a~i mogu izvr{iti obilazak navedenih objekata svaki dan za vrijeme trajanja oglasa. 4. Pravo u~e{}a imaju sva registrovana pravna i fizi~ka lica. 5. Ponuda treba da sadr`i: (1) ta~an naziv i adresu ponu|a~a, (2) ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, odnosno fotokopiju rje{enja o upisu u registar udru`enja kod nadle`nog ministarstva, odnosno nadle`ne op}ine kojim se dozvoljava vr{enje djelatnosti, (3) ovjerenu kopiju identifikacijskog broja obveznika PDV, odnosno ID broja, (4) mjese~nu cijenu zakupa izvra`enu u konvertibilnim markama, Prilo`eni dokumenti ne mogu biti stariji od 30 dana i moraju biti dostavljeni u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od nadle`nog organa. 6. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti preporu~eno ili li~no na adresu: KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. Sarajevo, ul. Mar{ala Tita br. 7/II sa naznakom “Ponuda za zakup” - ne otvaraj sa punim nazivom, adresom i kontakt telefonom ponu|a~a. 7. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. 8. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 9. Razmatranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se komisijski u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podno{enje ponuda. O rezultatima Oglasa svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. Kontakt osoba za dodatne informacije je Baji} Edin, (033/554-916 i mob. 061/182-151).

Objavljuje

JAVNI OGLAS

JAVNU PRODAJU
kućnog namještaja, kancelarijskog namještaja, kompjuterske opreme, bijele tehnike i slično, u subotu 28. avgusta 2010. godine u skladištu USAID-a u ulici Rajlovačka bb (objekat ASAŠped-a) pod sljedećim uslovima:
n

Sve ponuđene stvari se prodaju u zatečenom stanju, bez ikakve garancije ili testiranja ispravnosti. Stvari se mogu pogledati na dan prodaje od 9:00 do 12:00 sati, a ponude se mogu predati do 12:00 sati. Ponude predate poslije isteka ovog vremena neće biti prihvaćene. Detaljne instrukcije i obrasce za licitaciju moći će dobiti samo oni zainteresovani ponuđači koji polože garantni depozit od KM 100. Neuspješnim kupcima depoziti će biti vraćeni u ponedeljak, 30. avugusta 2010 iskljucivo u periodu od 09:00 do 13:00 u prostorijama ASAŠpeda, nakon čega gube pravo povrata depozita. Uspješnim kupcima depozit će biti uračunat u prodajnu cijenu. Depoziti neće biti vraćeni uspješnim kupcima koji odustanu od kupovine. Zatvorene ponude će se otvoriti isti dan u prisustvu carinskih službenika, špeditera i predstavnika USAID-a u zgradi USAID-a u ulici Hamdije Ćemerlića 39. Rezultati prodaje će biti objavljeni u ponedeljak, 30. avgusta 2010 u 09:00 sati u USAID-ovom magacinu u ulici Rajlovačka bb. Plaćanje kao i podmirivanje carinskih i poreskih obaveza vršit ċe se u prostorijama ASAŠpeda-a u ulici Rajlovačka bb isključivo između 09:00 i 13:00 sati u ponedeljak 30. avgusta 2010. Sva plaćanja moraju biti gotovinska (samo u KM ). Čekovi i kartice se ne prihvataju. USAID će snositi špediterske troškove, dok će troškovi administrativne takse i bankovne provizije za plaćanje dadžbina biti obaveza kupaca. Roba se može prodati samo fizičkim licima i to isključivo za lične potrebe. Sve stvari moraju biti podignute iz USAID-ovog skladišta do utorka 31. avgusta 2010. najkasnije do 15:00. Sva kupljena roba koja bude ostavljena u skladištu poslije ovog datuma će biti uklonjena bez mogućnosti naknade. Svi kupci moraju sami preuzeti kupljenu robu između 9:00 i 15:00. USAID ne vrši isporuku niti utovar. Američka vlada zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude.

n

3. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva JU Tehnička škola Brčko Pozicija 132 – Nastavnik matematike ......... 1 izvršilac Broj: 33-07-008579/10 Datum: 25.08.2010.godine Na osnovu Odluke Odjeljenja za obrazovanje, broj: 3307-008577/10 od 25.08.2010.godine objavljuje se djelimično PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA Poništava se djelimično Javni konkurs u Odjeljenju za obrazovanje, i to: PODODJELJENJE ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 1. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva JU Ekonomska škola Brčko Pozicija 19 - Nastavnik srpskog jezika .......1 izvršilac 2. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika privremeno raspoređenog na druge poslove JU Tehnička škola Brčko Pozicija 122 – Nastavnik mašinske grupe predmeta..............…………………………... 1 izvršilac PODODJELJENJE ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 4. Na određeno vrijeme od 01.09.2010. do 31.08.2011. godine JU Druga osnovna škola Brčko Pozicija 24 – Nastavnik muzičke kulture, sa dopunom norme u drugim školama….... 1 izvršilac 5. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa dužnosti pomoćnika direktora JU Deveta osnovna škola Maoča Pozicija 28 – Nastavnik fizike ….…............. 1 izvršilac Javni konkurs se djelimično poništava u skladu sa članom 122. Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH. Šef Odjeljenja za obrazovanje Rizo Čivić, dipl.ing.

n

n

n

n n

n

jet set

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

29

SARAJEVO Glu­ ac­Mi­ ­ ad­Ku­ i}­o`enio­se­Zla­om­Ge­ ­n­ m rv r t ri

Na­bra~no­pu­to­va­nje­po­sli­je okto­ba­r­ske­po­bje­de
Mla­ e­ ci­ a­~estitao­i­Fa­ r­ ­ in­Ra­ on~i},­pr­ ­ sje­ nik­SBB-a­BiH­ d n m h ud d ed d
ce­ o­ i­ e.­Na­ on­{to­su­pr­ g vn k ed­ma­ i~er­ m­izr­ ­ li­su­ bo­ t e ek d no­ no­„da“,­je­ an­od­na­ po­ s d j pu­ a­ ­ i­ ih­glu­ a­ a­na­ovim l rn j m c pr­ ­ to­ ­ ­ a­i­nje­ o­ a­iza­ r­ os rim g v ba­ i­ a,­ ina~e­ do­ tor­ sto­ a­ nc k m to­ o­ i­e,­ na­ ta­ i­ i­ su­ sla­ lje l gj s vl v u­pr­ ­i­e­ om­ambi­e­ tu­sarael j p j n jevskog­ re­ to­ ­ ­ a­ „Lovac“. s ran Mirvadu­i­Zla­ i­po~etak t za­ e­ ni~kog­ `ivota­ ~estitali j d su­Fa­ r­ ­ in­Ra­ on~i},­pr­ ­ h ud d edsje­ nik­Sa­ e­ a­za­bo­ ju­bu­ d v z l du}no­ t­BiH­-­SBB-a­BiH­i s ka­ di­ at­ ove­ str­ ­ ke­ za n d an ~lana­ Pr­ ­ sje­ ni{tva­ BiH, ed d ko­ i­ je­ do{ao­ sa­ su­ r­ ­ om j p ug Azr­ m,­ za­ im­ do­ tor­ Mi­ ­ o t k rsad­\ugum,­Fe­ im­[kalji}, h D`evad­Rad`o,­Edi­ a­La­ if, n t Indi­ a­Ku~uk-So­ ­ u~,­kao­i r rg Ku­ i}eve­ ko­ e­ e­ iz­ svi­ e­ a r l g j t glu­ e­ Er­ in­ Si­ a­ i­ a, m m j mj Amra­Ka­ id`i},­Se­ ir­Kr­ ­ p m iMaajka:­Na­vr­ u­s­nu­ e­ ­ m­„Ove­go­ i­ e“­ h m ro dn

Vjen~anju­Mi­ ­ a­ a­Ku­ rv d ri}a­i­Zla­ e­Ge­ ­ n­pr­ ­ si­ o} t ri ek n su­ pr­ ­ u­ tvo­ a­ e­ br­ ­ ne is s v l oj ugle­ ne­i­po­ na­ e­li~no­ ti­iz d z t s ja­ nog­`ivota­Bo­ ne­i­He­ ­ v s r-

Pr­ i­sva­ be­ i­ples v d n

S­ nu­ e­ ­ m­ „Ove­ go­ i­ m ro dne“­ Edo­ Ma­ ­ ka­ za­ ­ eo­ je aj uz pr­ o­ mje­ to­ na­ MTV-je­ oj v s v re­ i­ ­ a­ noj­top-li­ ti.­Pje­ ma g on l s s je­na­ a­ ni­si­ gl­za­Edin­no­ j v n vi­ album­ „Spomen­ Plo~a“, za­ ko­ i­ je­ iza­ r­ o­ svo­ e­ na­ j ba j jpo­ na­ i­ e­i­na­ dra`e­pje­ me z tj j s i­uz­pr­ ­ nju­be­ da­na­ r­ ­ io at n p av ih­u­sa­ vim­no­ im­ar­ n`ma­ s v a ni­ a­i­pr­ ­ u­ ci­ i.­ m od k j Me|u­ pr­ ih­ de­ et­ na v s MTV-je­ oj­li­ ti­pod­na­ i­ om v s zv

Edo­Ma­a­jka­na­pr­vom mje­stu,­La­ka­{esti

Bh.­izvo|a~i­na­MTV-je­ oj­top-li­ ti v s

„Doma}ica“­na­a­ i­se­jo{­je­ an lz d izvo|a~­iz­na{e­ze­ lje­-­Elvir m La­ o­ i}­La­ a­na­{estom­mje­ k v k stu­s­pje­ mom­„Stvorenje“.­ s Za­ i­ lji­ o,­obo­ i­ a­mu­nm v jc zi~ara­ su­ me|u­ ka­ di­ a­ i­ n d tma­ za­ pr­ ­ ti`nu­ na­ r­ ­ u es g ad „Best­Adr­ a­Act­2010“,­ko­ i ju­~uveni­mu­ i~ki­ka­ al­do­ z n dje­ ju­ e­7.­no­ e­ bra­u­Ma­ l j v m dr­ ­ u.­Za­na­ r­ ­ u­se,­osim id g ad Ede­ i­ La­ e,­ ta­ mi~i­ jo{­ 28 k k . mu­ i~ara­iz­re­ i­ ­ a.­ H. P z g on

Kr­ ­em­okto­ ra­u­Do­ u­mla­ i­ aj b m dh

Fahrudin­Ra­ on~i}­~estita­mla­ e­ ci­ a­ d d n m

(Foto:­M.­@ivojevi})

Me|u­go­ ti­ a­glu­ ci­Er­ in­Si­a­ i­a,­Se­ ir­Kr­­ i}­­ s m m m j mj m iv (Foto:­I.­[ebalj)­ i­Amra­Ka­ id`i}­ p

vi},­ Ve­ r­ ­ a­ i­ Ale­ sa­ dar d an k n Se­ san­te­mno­ i­dr­ ­ i.­ k g ug Mla­ e­ ci­ci­e­ u­ve~er­ni­ d n j l su­ski­ a­ i­osmi­eh­s­li­ a,­a­na d l j c odu{evlje­ je­pr­ ­ u­ nih,­{alili n is t su­se­i­za­vr­ ­e­ e­pr­ og­ple­ a ij m v s i­re­ a­ ja­to­ ­ e.­A­ka­ a­su­Mi­ z n rt d r­ a­ a,­ ko­i­ je,­ ina~e,­ ka­ di­ v d j n dat­Sa­ e­ a­za­bo­ju­bu­ u}no­ v z l d -

st­BiH­-­SBB-a­BiH­Fa­ r­ ­ h udin­Ra­ on~i}­na­li­ ti­za­Pr­ ­ d s edsta­ ni~ki­ dom­ Pa­ ­ a­ e­ ta v rl m n Fe­ e­ ­ ­ i­e­BiH,­upi­ a­ i­ka­ a d rac j t l d i­ gdje­ }e­ pr­ ­ e­ ti­ me­ e­ i ov s d n mje­ ec,­odgo­ o­ ­ o­je: s v ri -­Na­bra~no­pu­ o­ a­ je­ide­ t vn mo­po­ li­e­okto­ a­ ­ ke­po­ je­ s j b rs b H. P . de­na­izbo­ ­ ­ a! rim

„Zo­ster“­na­stu­pa­bez­gi­ta­r­i­ste

Mo­ ta­ ­ i­ve~er­ s­u­Ba­ joj­Lu­ i s rc a n c

Iza­ ov­za­No­ i­ a­ z dv

Kne­ o­ i}:­S­Akso­em­se­ni­ mo­de­i­ i­i­ no­ra­ ta­i­ z v j s fntv s l

Ba­ e­ ­ ­ e­ za­ ve~era{nji t rij na­ tup­ u­ ba­ ja­ u~kom s n l „Demofest­ klu­ u“­ li­ er b d gr­ ­ e­ „Zoster“­ Ma­ ­ o up ri Kne­ o­ i}­pu­ i­u­Pu­ i.­Ia­ z v n l ko­ je­ ri­ e~­ o­ ro­ nom­ gr­ ­ j d adu­ nje­ o­ e­ du­ o­ o­ i{nje g v g g d dje­ o­ ke,­ hr­ a­ ske­ glu­ i­ v j v t mce­Di­ a­ e­Vi­ u{an,­Mo­ ta­ j n d s r­ c­ nas­ uvje­ ­ ­ a­ da­ se­ na a rav pu­ skim­pla`ama­odma­ ­ o l ra u­dru{tvu­pr­ ­ a­ e­ ja.­Otkr­ ij t l io­nam­je­i­da­}e­u­Ba­ joj n Lu­ i­na­ tu­ i­ i­bez­pr­ ­ u­ c s pt od ce­ ta­ i­ gi­ a­ ­ ­ te­ Ati­ e n t ris l Akso­ a. j -­To­ e­ne­bih­pr­ ­ a­ ao m id v ve­ ki­zna~aj,­jer­bih­ko­ ce­ l n r­ e­ko­ e­tr­ ­ u­ no­ra­ i­ o, t j en t dm na­ vao­ su­ i­ skom­ na­ o­ z dj d kna­ om.­ Ni­ e­ de­ i­ i­ i­ no d j fntv da­Aksoj­vi{e­ni­ a­ a­ne}e k d svi­ ­ ­ i­s­na­ a,­osta­ i­smo rat m l u­ do­ r­ m­ odno­ i­ a.­ Pr­ ­ bi sm evi{e­smo­do­ ri­pr­ ­a­ e­ ji­da b ij t l se­ ne­ bi­ mo­ ra­ u­ je­ i­ s z m l isti~e­Kne­ o­ i}.­ z v A. I.

Vo­o­ er:­Pr­­ r­ ­ a­CD­se­ da­i­ ki­ l d ip em v ln

Na­ on­{to­je­pr­ ­e­ne­ o­i­ k ij k lko­go­ i­ a­sa­ a|ivao­u­stva­ ­ dn r ra­ ju­mu­ i­ e­za­fi­m­„Duhovi n zk l Sa­ ­ ­e­ a“,­ ka­ ta­ ­ or­ Ni­ ad raj v n ut h Vo­o­ er­No­ i­ o­na{ao­se­pr­ l d dv ed­sli~nim­iza­ o­ om. z v -­Do­ io­sam­i­po­ u­ u­od b n d je­ nog­be­ ­ r­ ­ skog­re­ i­ e­ja d og ad dt l da­ ra­ im­ mu­ i­ u­ za­ nje­ ov d zk g fi­m.­Ide­a­mi­se­ve­ ­ a­svi­ l j om dje­a,­to­je­po­ ao­o­ko­em­}u l s j usko­ o­zna­ i­vi{e­de­ a­ja­i­ko­i r t tl j bi­usko­ o­tr­ ­ ao­izbi­ i­u­pr­ i r eb t v plan­ ka­ a­ je­ ri­e~­ o­ mo­im d j j oba­ e­ a­ a.­ Po­ ­ d­ to­ a,­ na v z m re g na­ o­ or­ Ha­ ­ ­ a­ D`ino­ i}a, g v ris v po­ ve­ io­ sam­ se­ i­ CD-u­ se­ s t vda­i­ ki­pod­na­ i­ om­„Natln zv A. I. ural“­-­ka`e­No­ i­ o. dv

„Fa­shi­on­TV­pa­r­ty“ Pi{e­mu­zi­ku­za­fi­lm­ ko­na~no­u­Sa­r­a­je­vu
Ma­ e­ e­ ka­ Ema­ Go­i­a­ n k n lj nin­na{la­se­pr­ d­ve­i­ im­iza­e lk zo­ om.­Aktu­ ­na­vla­ ni­ a­le­ v el s c nte­Mi­ s­mi­ a,­ko­u­je­osvo­i­a s r j jl na­ Izbo­ u­ Mi­ s­ ci­ i­ i­ a­ i­ e r s vlz cj svi­e­ a­u­Tu­ ­ koj,­po­ ve­ it­}e j t rs s t se­u­na­ ­ ­ na­dva­mje­ e­ a­or­ red s c ga­ i­ a­ i­i­pr­ og­„Fashion­TV nz cj v pa­ ­ yja“­u­na{oj­ze­ lji.­ rt m -­Ovaj­mo­ ni­do­ a|aj­na­ d g ja­ lji­ a­ i­smo­za­po~etak­lje­ v v l ta,­ali­je­sa­ a­de­ i­ i­ i­ no­sa­ d fntv zr­ ­ o­vr­ ­e­ e­da­se­„Fashion el ij m TV­pa­ ­ y“­i­odr`i­u­Sa­ ­ ­e­ rt raj vu.­To­bi­se­tr­ ­ a­ o­de­ i­ i­kr­ eb l st a­em­ okto­ ra,­ vje­ ­ ­ a­ no­ u j b rov t Do­ u­mla­ ih­-­go­ o­ i­Go­ m d v r -

Go­i­a­ in:­Vla­ ni­ a­li­ e­ ce­za­BiH­ lj n s c c n

li­a­ in,­ko­a­je­vla­ ni­ a­li­ e­ j n j s c c nce­ za­ or­ a­ i­ i­ ­ ­ je­ ovog g n z ran mo­ nog­do­ a|aja­u­BiH.­ d g De­ na­ru­ a­u­or­ a­ i­ a­ i­i s k g nz cj bit­}e­joj­ne­ a­ a{nja­po­ je­ k d b dni­ a­ Izbo­ a­ Fa­ hi­ n­ TV c r s o mo­ e­ a­svi­e­ a­De­ i­ a­So­ ti} d l j t ll f i­ta­ no­ u­ a­ma­ e­ e­ ka­Da­ m p t n k n ni­ ­ la­Mi­a­ o­ i}.­ el j t v -­Anga`ir­ t­}emo­na­bo­ a j lje­ma­ e­ e­ ke­iz­BiH,­ugo­ n k n sti­ i­ Mi­ s­ Cr­ e­ Go­ e­ i­ Ma­ t s n r ke­ o­ i­ e,­ a­ s­ obzi­ ­ m­ na d nj ro ve­ i~inu­ do­ a|aja,­ o~eku­e­ l g j mo­ i­ do­ a­ ak­ ve­ i­ og­ br­ ­a l z lk oj ja­ nih­li~no­ ti­-­do­ a­e­Go­ v s d j A. I. li­a­ in.­ j n

30

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

31

PRINOVE Pjeva~ica i njen supr ug }e postati roditelji

Ma­ a­a­u­~etvrtom r­ j mje­ e­ u­tr­ ­ no}e s c ud
Nik Kenon ne prestaje govoriti prijateljima kako je presretan {to }e dobiti dijete
sedmice u Brazilu s o~itim trbu{~i}em, za koji je njen suprug Nik Kenon (Nick Cannon) proko mentirao prijateljima da su presretni u o~ekivanju prvog zajedni~kog djeteta iako odbijaju da javno potvrde podatak. Izvor blizak paru ka`e: - Nik ne prestaje govoriti prijateljima kako je presretan zato {to }e uskoro postati otac, jer je Maraja u ~etvrtom mjesecu trudno}e. Maraja je poku{avala zatrudnjeti. I ona je vrlo uzbu|ena, ali pri~ekat }e {to du`e mo`e s javnom objavom informacije - objasnio je prijatelj. Dok je nastupala u Brazilu Maraja je i preko dru{tvenog portala Twitter javila da joj te{ko padaju nastupi i obaveze zbog „li~nih razloga“. - Stvarno mi je prekrasno ovdje, ljudi su prekrasni i izvana i iznutra! Ve~eras mi je bilo veoma te{ko zbog li~nih razloga, ali vi ste me izvukli! Nik je odbio ikakvo medijsko uvla~enje u vezi s trudno}om komentiraju}i na jednoj radiostanici: - Rekao sam ve} sto puta prije i ponavljat }u to dok god treba, kada moja supruga bude osje}ala da `eli pri~ati o bilo ~emu, ~ut }ete to direktno od nje - objasnio je Kenon.
Spa­ i}:­Ima­a­mu~ni­ e n l n

Maraja Keri (Mariah Carey) ve} je ~etvrti mjesec u drugom stanju, tvrdi neimenovani izvor ameri~kih medija. Pjeva~ica je snimljena ove

Ke­ i­i­Ke­ on:­@ele­pri~eka­i­sa­zva­ i~nom­obja­ om r n t n v

Zvijezdu meksi~kih telenovela Gabrijelu Spani} (Gabriela Spanic), njenog dvogodi{njeg sina i majku poku{ala je otrovati glumicina asistentica. Marsija Seleste Fernandez Babio (Marcia Celeste) radila je kao Gabrijelina pomo}nica od januara ove godine pa je i `ivjela u njenoj porodi~noj ku}i. U policijskom izvje{taju navedeno je da je ~la nove Garbijeline porodice trovala najmanje ~etiri mjeseca. U hranu im je dodavala amonijev sulfat. Gabrijela i ~lanovi njene porodice imali su povremene glavobolje, bolove u stomaku, mu~nine te

Zvi­e­ du­sa­ u­ i­ a jz p nc tr­ ­ a­a­asi­ te­ ti­ a ov l s nc

Gabrijela Spani} izbjegla smr t

su bili hroni~no premoreni. Oti{li su ljekaru i pretragama je utvr|eno da u organizmu imaju amonijev sulfat. Gabrijelina pomo}nica tada je oti{la na odmor u rodnu Argentinu. Ljekar im je rekao da bi, da se trovanje nastavilo, posljedice mogle biti kobne. Glumica je tada oti{la u policiju kako bi prijavila pomo}nicu i cijela je porodica jela vani, a ne u vlastitom domu. Marsiju je policija uhapsila kada se vra}ala u Meksiko iz Argentine. Naga|a se da je pomo}nica trovala glumicu i njenu porodicu zbog ljubomore.

32

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

33

Ta~no Neta~no

ZDRAVLJE Revolucionarni implantati

Stru~njaci su naime, proizveli sintetski oblik ljudskog kolagena i oblikovali ga u prikladan oblik za oko
Umjetne ro`nice vra}aju vid osobama kojima prijeti sljepo}a, a rezultati su jednako dobri kao i kod doniranja or gana. Uz to ne postoji ni opasnost od prijenosa bolesti i odbacivanja organa. Nau~nici se nadaju da }e prozirni implantanti olak{ati situaciju onima koji ~ekaju na ro`nice. Stru~njaci su naime, proizveli sintetski oblik ljudskog kolagena i oblikovali ga u prikladan oblik za oko. Zasad su ih usadili u o~i 10 mu{karaca i `ena, a o{te}eno tkivo s po vr{ine oka je uklonjeno i zamijenjeno implantantom. Tokom vremena mogli su trepnuti i plakati, izvijestili su nau~nici sa Univerziteta „Otawa“ u Kanadi i {vedskog Uni verziteta „Linkoping“ za ~asopis „Science Translational Medicine“. Uz kontaktne le}e, pacijenti su mogli vidje ti jednako kao i oni koji su imali klasi~nu tra nsplantaciju ro`nice. Upotrebom „biosintetskih“ ro`nica uklanja se rizik od bolesti i odbacivanja organa koji prati presa|ivanje ljudske ro`nice uzete od donora koji su umrli.

Umje­na­ro`ni­ a t c spa{ava­od­slje­ i­a pl

1.Brajan-Kelogov pakt je me|unarodna konvencija? Ka Ernst je nje 2.polirlke?oficirHauvoshoferprbiodstavnikma~ki i de}i e geo ti
gr da Adis Abe 3.Nazivsnoazna~enje? be nema neko ja
1. TA^NO

Pr­ ­ i­ ­ i­impla­ ta­ ti­ oz rn n n }e­olak{ati­si­u­ ­ i­u t ac j oni­ a­ko­i­~ekaju­na­ro`ni­ e m j c

Brajan-Kelo gov (Briand-Kelloggov) pakt je me|unarodna konvencija kojom dr`ave po tpisnice odustaju od rata kao sredstva naciona lne politike i obavezuju se na mirno rje{avanje sporova. Potpisan je na dana{nji dan, 27. avgusta 1928. godine, i pristupile su mu 63 dr`ave iz cijeloga svijeta. Autori su francuski ministar vanjskih poslova A. Brajan (Briand) i dr`avni tajnik SAD Frank B. Kelog (Kellogg). Osim ~lanica Dru{tva naroda, potpisale su ga i dvije ne~lanice, SAD i SSSR, no nije predvi|ao ka`njavanje agresora tako da ga je Hitlerova politika sile u~inila de facto nevrijede}im.
2. TA^NO

Pakt za mirno rje{avanje sporova

Pa­tlid`ani­u­ma­sli­no­vom­ulju
Po­ r­ ­ no­je: 4 patlid`ana, t eb 4 ka{ike maslinovog ulja, 1 ka{i~ica bibera, 2 ka{i~ice {e}era, 4 ~esna bijelog luka, 1 kg paradajza, sok od jednog limuna, 2 ka{i~ice soli, 2 l vo de, 1 ka{ika biljnog za~ina. Na~in­pr­ ­ r­ ­ e:­ ip em 1.­Vodu staviti u {iru posudu, dodati limunov sok i so, a zatim pr o ku ha ti. Patlid`ane narezati na kri{ke i staviti da se kuhaju. Kuhati ih dok ne

Konzumov” recept dana

omek{aju, a zatim ocijediti. 2.­ Paradajz oprati, oguliti, o~istiti od sjemenki i narezati na kockice. 3.­ Na maslinovom ulju kratko propr`iti paradajz, dodati biljni za~in, biber, {e}er i protisnuti bijeli luk. Dodati ocije|ene patlid`ane i kuhati poklopljeno jo{ oko deset minuta.

Nikotin mo`e nakon vezivanja uz odre|ene }elijske receptore direktno ubrzati razvoj raka dojke, objavili su tajvanski nau~nici u „Journal of the National Cancer Institute“. U njihovoj studiji analizira no je 276 uzoraka tumora dojke i aktivnost receptora po imenu nAChR uz koji se nikotin ve`e i podsti~e ovisnost o cigaretama. Pokazalo se kako }elije raka dojke konstantno proizvode dodatne koli~ine podjedinice ovog receptora (a9nAChR). Ovaj je proces bio najizra`eniji kod }elija raka u odmaklom stadiju razvoja, napominju istra`iva~i.

Karl Ernst Haushofer bio je njema~ki oficir i vode}i predstavnik geopolitike. Kao vojni oficir u Japanu od 1908. do 1910. godine posmatrao je njegovu ekspanzionisti~ku politiku u Aziji i kasnije napi sao nekoliko knjiga o ulozio Japana u politici 20. stolje}a. Nakon {to se povukao iz vojske osnovao je geopoliti~ki `urnal 1924. godine i predavao na Minhenskom univerzitetu od 1921. do 1939. godine. Haushofer je imao veliki utjecaj u vojnim krugovima, i za vrijeme Drugog svjetskog rata poku{ao je opravdati Njema~ku i Japan i njihove te`nje ka svjetskoj vlasti. Poslije rata protiv njega vo|ene su istrage na osnovu optu`bi za ratne zlo~ine, pa su i on i supruga po~inili samoubistva. Ro|en je 27. avgusta 1869., a umro 13. marta 1946. godine.
3. NETA^NO

Zbog istraga Haushofer izvr{io samoubistvo

PROKLETSTVO STARA PORU[ENA D@AMIJA U FO^I NEKADA[NJA REDOVNA TURSKA VOJSKA [AHIST NIMCOVI^

[EKSPIROV KRALJ

FABRIKE AZOTNIH GNOJIVA

D@ENANA ODMILJA

AMERICIJ

SLO@ENO SLOVO

ADNAN ODMILJA

GLAVNI SASTOJAK METVI^INA ULJA

DEDALOV SIN

LENONOVA UDOVICA

MIRIS

UKRAS DIO SVEMIRSKOG BRODA MALA EVROPSKA KNE@EVINA TOPLI NAPITAK NA TAJ NA^IN TIPI^NI PREDSTAVNIK ITALIJANSKI POZDRAV NA RASTANKU ASTAT SPOR, NEPOKRETAN GLUMICA FIRSTENBERG O.A. PRVAK, [AMPION

TEMPO

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
GR^KO SLOVO

LIBERALIZAM, ESR, ETIL, NO, GLASNO, ETER, E, NKOMO, ERE, NAILA, PASO[, DITER KOSLIK, ARIK, ARKADA 2267

GLUMICA NA SLICI

METAR

BILJKA KOJA NE VENE

VELIKA RIJE^NA RIBA

Ne mo`e se re}i da naziv grada Adis Abebe nema neko jasno zna~enje. Adis Abeba zna~i „novi cvijet“ i glavni je grad Etiopije. Ta~nije re~eno, Adis Abeba ima unutar Etiopije status i grada i dr`ave. U gradu `ivi 80 razli~itih naroda koji govore 80 razli~itih jezika, a nalazi se na nadmorskoj visini od oko 2.500 metara. U njemu, prema procjenama iz 2005. godine, `ivi oko 2.750.000 stanovnika. Interesantan je i podatak da je lokaciju grada odabrala carica Tajtu Betul (Taytu), a grad je 1886. osnovao njen suprug, car Menelik II.

Adis Abeba zna~i „novi cvijet“

34

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
U skladu sa Zaključkom Vlade Kanton Sarajevo br: 02-0519699-15/10 od 22. 07. 2010. godine Filozofski fakultet u Sarajevu vrši dopunu Obavještenja objavljenog u dvenom listu „Dnevni avaz“ od 15. 07. 2010. i 24. 08. 2010. godine

Dnevni avaz

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

35

OBAVJEŠTENJE
Prijem dokumenata za drugi konkursni rok vršit će se do 30. 8. 2010. godine u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2010/2011. godini u drugom konkursnom roku obavit će se: pismeni ispit – 31. 8. 2010. godine sa početkom u 9 sati. Preliminarna lista kandidata bit će objavljena 3. 9. 2010. godine. Na objavljene rang-liste kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta u roku od tri dana. Nastavno-naučno vijeće Fakulteta na sjednici, koja će se održati 7. 9. 2010. godine utvrdit će konačne rangliste za upis studenata u prvu godinu studija u drugom konkursnom roku u akademskoj 2010/2011. godini. IZ DEKANATA

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
OGLAŠAVA BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2010/2011. GODINE ZA DRUGI KONKURSNI ROK – AVGUST/SEPTEMBAR 2010. GODINE R.b ODSJEK 10. Odsjek za psihologiju Jednopredmetni studij A. Psihologija 30 Broj studenata Redovni studij – troškove snose sami studenti

KONKURS
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U STALNI RADNI ODNOS, SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG PROŠIRENJA TVORNIČKIH KAPACITETA , PROŠIRENJA MALOPRODAJNE MREŽE I USAVRŠAVANJA NOVIH POSLOVNIH JEDINICA, OSVAJANJA NOVIH TRŽIŠTA I IZVOZA ZA EVROPSKE ZEMLJE, UPRAVNI ODBOR RASPISUJE KONKURS: 1.Pravnik u Uredu direktora..................................................... 2 izvršioca 2.Zamjenik rukovodioca Servisa................................................1 izvršilac 3.Pomoćnik rukovodioca Službe marketinga............................1 izvršilac 4.Tehnički sekretar u Servisu.....................................................1 izvršilac 5.Grafički dizajner.......................................................................2 izvršioca Osim opštih uslova, propisanih Zakonom , uspješni kandidati treba da ispunjavaju navedene posebne uslove: Radno mjesto br.1 -Školska sprema: VSS/diplomirani pravnik/ -radno iskustvo na pravnim poslovima minimum dvije godine -aktivno znanje engleskog jezika -poznavanje standardnog PC software-a Radno mjesto br.2 -VS/VSS elektro ili mašinskog smijera -radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima -poznavanje rada na računaru -aktivno znanje engleskog jezika -vozačka dozvola „B“ kategorije“ -organizacijske sposobnosti,sistematičnost i odgovornost -administracijske sposobnosti i sposobnost vođenja ljudskih i materijalnih resursa Radno mjesto br.3 -Školska sprema: VSS , ekonomskog smijera -radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimum 1 godina -aktivno poznavanje engleskog jezika -organizacijske sposobnosti,sistematičnost i odgovornost -poznavanje standardnog PC software-a Radno mjesto br.4 -Školska sprema: SSS ,VSS -radno iskustvo na istim ili sličnim poslovina minimum godinu dana -aktivno znanje engleskog jezika -organizacijske sposobnosti i odgovornost -poznavanje standardnog PC software-a Radno mjesto br.5 -VSS,VŠS /ALU/ -prednost-smijer grafički dizajner -odlično poznavanje rada u programima PHOTOSHOP I COREL -obavezno iskustvo na istim ili sličnim poslovima -aktivno znanje engleskog jezika Sve dodatne informacije za radna mjesta možete dobiti na telefone 033 771 401 , 771 460 . Zainteresovani kandidati mogu preuzeti aplikaciju u prostorijama Preduzeća /Poslovna zgrada ROBOT u Rajlovcu , ul.Rajlovačka cesta 41 ,Sarajevo , od 8,00-17,00 sati./ . Aplikaciju dostaviti na navedenu adresu , uz priloženu fotografiju formata kao za lična dokumenta. Uz aplikaciju nije potrebno dostavljati nikakva dokumenta , niti CV! Kon kurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja

36

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

37

38

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

OBAVJE[TENJE
u okviru projekta Socijalna, poduzetnička i e-inkluzija žena 40+ organizira

Školu računara ECDL-Start i Školu malog biznisa za nezaposlene žene
starije od 40 godina
ECOS - Institut za edukaciju VTK BiH u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, a uz finansijsku pomoć Fondacije za Socijalno uključivanje u BiH organizira BESPLATNU obuku nezaposlenih žena starijih od 40 godina u Školi računara ECDL i Školi malog biznisa. Sve zainteresirane osobe (žene starije od 40 godina) koje su prijavljene na biroima opština : Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Ilidža i Vogošća, mogu se prijaviti da pohađaju ovu školu preko biroa za zapošljavanje. Cilj projekta je socijalna, poduzetnička i e-inkluzija nezaposlenih žena starijih od 40 godina sa najmanje srednjom stručnom spremom (III ili IV stepena) kroz informatičko opismenjavanje žena i međunarodno priznatu Školu računara ECDL i poduzetničko osposobljavanje u Školi malog biznisa.

Si ndi kat za po sle ni ka pr i vr e dnog dru{tva MI „SOKO“ Pr o i zvo dnja opr e me d.d. Mo star u ime svo ga ~lanstva ovim oba vje{ta va da je Op}inski sud u Mo sta ru u pr e dme tu br oj P 008787 08 I za ka zao PRODAJU ne kr e tni na to ga pr i vr e dnog dru{tva za dan 3. 9. 2010. godine u 11.00 sati u zgradi suda. Nekretnine koje su predmet prodaje nalaze se na ju`nom ulazu u Grad Mostar i to jedna uz magistralni put M-17, a druga neposredno do toga puta, i prostiru se od puta do rijeke Neretve, a u blizini tih nekretnina nalazi se vi{e prodajnih centara i poslovnih prostora renomiranih privrednih dru{tava kao {to su: OBI, Interex, HEPOK, Auto ku}a Lijanovi}, Hercegovina auto, Autoprevoz Mostar i dr. Tako|er, u nepo sr e dnoj bli zi ni ne kr e tni na na la zi se i `eljezni~ka stanica osposobljena za teretni sa obra}aj. Uko li ko su Vam po tr e bne do da tne info r ma ci je slo bo dno nas ko nta kti r a jte na te le fon 00 387 (0) 63 932 622

Informacije i prijave: ECOS- Institut za edukaciju Vanjskotrgovinske/spoljnotrgovinske komore BiH Branislava Đurđeva 10 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 566 201 Fax: +387 33 566 205 e-mail: aida.ajanovic@ecos.ba

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo pravde PROJEKT REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA - LRP POZIV ZA IZJAVU INTERESA Konsultantska usluga – IT ekspert za zemljišno-knjižnu registraciju i katastar u FBiH Kredit IDA 4167-BOS
Poziv za izjavu interesa Ovaj zahtjev za izjavu interesa slijedi opću obavijest o nabavkama za navedeni projekt koja je bila objavljena na web stranici magazina Development Business 09 maja 2007. godine. Vlada Bosne i Hercegovine - Federacija Bosne i Hercegovine je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za pokrivanje troškova Projekta registracije zemljišta, i namjerava da upotrijebi dio kreditnih sredstava za plaćanje ugovora za angažiranje IT eksperta za zemljišno-knjižnu registraciju i katastar u okviru Projekta registracije zemljišta Federalnog ministarstva pravde. Tražene usluge će uključivati: Finaliziranje ICT/IM strategije zemljišno-knjižne registracije (zemljišne knjige) i katastra u FBiH, Prijedlog poslovnih procesa koji se odnose na razmjenu podataka između zemljišne knjige i katastra, te prijedlog formata za razmjenu podataka, Ugradnja e-commerce strategije za katastar i prijedlog e-commerce strategije za zemljišno-knjižnu regisraciju (zemljišne knjige), Procjena troškova za aktivnosti predložene u srednjeročnom periodu, a u skladu sa finalnom verzijom ICM/IM strategije sektora zemljišne administracije u FBiH. Očekuje se da se zadatak implementira za 20 radnih dana, a u periodu od tri mjeseca od datuma potpisa ugovora. Konsultant će potpisati ugovor sa Jedinicom za implementaciju Projekta registracije zemljišta i biti plaćen po izvršenom i prihvaćenom poslu. Od konsultanta se traži da Klijentu dostavi mjesečne izvještaje o vremenu provedenom u FBiH, održanim sastancima, napretku, kao i o uočenim problemima u radu. Jedinica za implementaciju Projekta registracije zemljišta Federalnog ministarstva pravde ovim putem poziva individualne konsultante (pojedince) da dostave izjave interesa za obavljanje traženih usluga. Zainteresirani konsultanti moraju dostaviti informacije koje dokazuju da su kvalifikovani za obavljanje navedenih usluga (biografiju – CV, opise sličnih poslova, iskustvo u sličnim uslovima, i slično). Obavezno je izvrsno poznavanje engleskog jezika, a poznavanje jednog od službenih jezika u BiH je prednost. Konsultant će biti odabran u skladu sa procedurama za odabir individualnih konsultanata koje su navedene u Vodiču Svjetske banke: Odabir i angažiranje konsultanata od strane pozajmljivača Svjetske banke, Maj 2004., revizija oktobar 2006. Zainteresirani konsultanti mogu dobiti dodatne informacije na adresi koja je dole navedena, od ponedeljka do petka od 09:00 do 15:00 sati. Izjave interesa moraju biti dostavljene na dole navedenu adresu do 10. Septembra 2010. Konsultanti mogu dostaviti svoje izjave interesa poštom, faksom, ili putem email-a. Federalno ministarstvo pravde Jedinica za implementaciju Projekta registracije zemljišta n/r Edib Mehmedović, rukovodilac Jedinice Valtera Perića 15 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina tel: + 387 33 213 157 fax: + 387 33 221 625 E-mail: Sulejman.pitic@fmp.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INA NOVO SARAJEVO JU O[ „VELE[I]KI HEROJI“ Sarajevo Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 10/2004, 21/2006 i 26/2008) i odluke [kolskog odbora r­ ­ pi­ u­e­se as s j

4. Nastavnik infor matike, osnova tehnike i tehni~kog odgoja.............................................1 (jedan) izvr{ilac 1/2 norme, na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, lice treba da ispunjava i uslove: - V[S ili VSS odgovaraju}eg smjera, - za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2. i 3. polo`en stru~ni ispit - za radno mjesto pod rednim brojem 4. sa ili bez polo`enog stru~nog ispita Uz prijavu potrebno prilo`iti sljede}a dokumenta: - biografiju, - dokaz o stru~noj spremi, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2. i 3.) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Pr i ja ve do sta vi ti li~no ili pu tem po{te na adr e su: JU O[ „Vele{i}ki heroji“, ul. Vele{i}i br. 2, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

KONKURS
za izbor 1. Nastavnik/profesor bosanskog, hr vatskog, srpskog jezika i knji`evnosti...........................1 (jedan) izvr{ilac puna norma, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja 2. Nastavnik/profesor bosanskog, hr vatskog, srpskog jezika i knji`evnosti...........................1 (jedan) izvr{ilac 7 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine 3. Profesor njema~kog jezika.............1 (jedan) izvr{ilac puna norma, na neodre|eno vrijeme

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 041684 08 P Sarajevo, 8. 7. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Merdita Tufo, u pravnoj stvari tu`ioca Enes Mujagi} i Mirza Mujagi} iz Sarajeva, kojeg zastupa punomo}nik Vranje{ Luka, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog Razije Sala hi, radi utvr|enja, dana 8. 7. 2010. godine, donio je

sa ti, te se no vo RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za ka zu je pr ed Op}inskim su dom u Sa r a je vu, so ba br oj 308/III, za dan (SRIJEDA, 03. 11. 2010. godine u 13.00 sati) Obrazlo`enje Obzirom da punomo}nik tu`itelja nije dostavio dokaz o objavi poziva tu`enom u jednom od dnevnih novina, te kako nije pristupio vje{tak-geometar, Menzil Ersan, to je Sud sho dno na ve de nom odlu~io kao u izreci. Sudija Merdita Tufo Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja nije dozvoljena `alba. Dostava se sma tra oba vlje nom pr o te kom ro ka od 15 da na od da na obja vlji va nja.

RJE[ENJE
OPOZIVA SE uvi|aj na licu mjesta, te se novo ro~i{te - uvi|aj na LICU MJESTA, zakazuje za dan (PONEDJELJAK, 6. 9. 2010. godine u 14.00 sati) OPOZIVA SE ro~i{te za gla vnu ra spr a vu zakazano za dan 1. 9. 2010. godine u 11.15

oglasi

Dnevni avaz

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

39

40

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

41

42

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

43

44

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Izdajem jednosoban namje{ten stan, I sprat sa balkonom, zaposlenim djevojkama. Stan je u centru Sarajeva kod Avazovog tornja. Tel. 062/451110. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i-Sarajevo. Tel. 061 221 706. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, Lukavica. Tel. 065 463 148. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem sobu na Dolac Malti, blizu tramvajske stanice. Tel. 065 615 640. Izdajem sobu sa grijanjem studentici ili srednja {kola, blizu Katedrale. Tel. 219-285. Izdajem stan 76 m2, lux, novogradnja, neuseljen, na Stupu. Tel. 063 963 894. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan u centru grada, cijena povoljna. Tel. 061 504 476 ili 033/205-825. Izdajem stan, Tuzlanska 29. Tel. 033 464-846. Izdajem u Hrasnom namje{ten dvosoban stan bra~nom paru. Tel. 033 643 515. Izdajem namje{ten stan studenticama ili bra~nom paru mo`e i sa djetetom za èuvanje. Vraca, Samoborska 19. Cijena 300KM. Tel. 033 656 294 ; 062 295 703. Izdajem namje{ten jednosoban stan, 38 m2,na Ko{evskom brdu, . Tel. 062 127 238. Izdajem sprat ku}e ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a pogodno za studente.Tel. 061 509 746. Izdajem strancima ili studentima namje{ten stan na Grbavici odmah iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem tros. namje{ten stan u neboderu u blizini tram. st. Pofali}i. Tel. 066 466 227, 524-936. Izdajem trosoban namje{ten konforan stan za 3 studentice u ulici Grbavi~ka. Tel. 033 811-250, 033/668523. Izdajem: Hrasno, garsonjera namje{tena, Olovska 162, kod d`amije. Tel. 061 862 730. Iznajmljujem dvosoban stan Otoka - kod Merkura, ul. Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Jednokrevetna soba sa c. grijanjem, banja, kuhinja, dnevni boravak, kablovska 120 KM. Tel. 062 467 823. Kancelarije 50 m2, strogi centar, prvi sprat, 20 KM/m2. Tel. 061 142 704. Kod Islamskog fakulteta extra soba studentu ili samcu. Tel. 061 958 368. Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. Manja ku}a blizu mora, max. 6. kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581, 062 226 638. Mejta{, dvos. namje{ten stan 550 KM. Tel. 061 142 704. Na [ipu jednos. stan namje{ten, priv. ku}a, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 785 073, 033 485-657. Namje{ten stan u blizini Vije}nice. Tel. 238-034, 062 968 852. Namje{ten tros. stan na Malti. Tel. 061 610 551. Namje{tena garsonjera studenticama kod FDS, c. grijanje, internet. Tel. 601 502 205. Namje{tena soba i kuhinja, pos. ulaz, studentima, Pofali}i. Tel. 062 116 522. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum - povoljno sobe i apartmani. Tel. 063 350 047. Neum - sobe i apartmani uz more. Tel. 063 339 686. Neum - sobe i apartmani, kod hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 063 350 149. Neum, iznajmljujem apartmane kod pla`e hotela Zenit. Tel. 063 496 227. Nudim studentici sobu sa c.g., Souk bunar - centar. Tel. 033 225-909. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Odmor u Drveniku, polupansion 20 eura, apartman 10 eura po osobi. Tel. 00385912517145. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Polunamje{ten stan na Dobrinji 2. Tel. 033 238-073, 061 106 849. Pos. prostor 100 m2 u Hrasnom kod osnov. {kole, pogodan za vrti}e, ordinacije, salone, kancelarije i sl. Tel. 061 150 368. Pos. prostor 15 m2 u centru. Tel. 033 214 151. Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Prizemlje ku}e 100 m2, izdajem strancima, pos. ljudima, svi priklju~ci, namje{teno, parking. Tel. 062 169 114, Sarajevo. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. Rezidencija u Nahorevu, stan 90 m2, Ilid`a opremljen, pos. prostor 85 m2, ul. Te{anjska. Tel. 061 019 236. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Sobu studentici, Geteova, Al. polje, C faza. Tel. 033 467-535. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Stan namje{ten za dvije studentice, nepu{a~i, povoljno, priv. ku}a, D. Vele{i}i. Tel. 033 227 077, 062 006 768. Stan namje{ten, mo`e i prazan, priv. ku}a, cijena 160 KM. Tel. 062 436 672. Studenticama izdajem dvosoban namje{ten stan, ^. Vila, Grada~a~ka, c.g. Tel. 033 442-331. Studenticama namje{ten sprat ku}e, sve posebno u blizini Vije}nice. Tel. 061 364 990. Tina Ujevi}a 13, pos. prostor 98 m2, centar Sarajeva. Tel. 061 033 953. Trogir-^iovo, apartmani povoljno, divne pla`e, ugodan boravak. Tel. 061 100 210, 061 157 290. U strogom centru Sarajeva, izdajem sobu `enama, upotreba nus prostorija, grijanje. Tel. 061 383 809. Ve}i apartman (Gradac), jedna ve}a i dvije manje obitelji, povoljno. Tel. 00385 021 697 021. Zaostrog, Podaca, sobe i apartmani 10 m od mora, privatni parking. www.cvito.4t.com Tel. 00385 98 905 7500. Zaostrog, sobe sa kupatilom 20 m od mora, privatni parking. www.vilaneda.netfirma.com Tel. 00385 91 512 9686. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
Punto 1.9 JTD, HLX, metal. boja, stanje odli~no, cijena 5.500 KM. Tel. 063 798 904. Rehno Laguna 1.9 DTI, 99., crna, klima, MP3, al. f. Tel. 061 173 723. Reno Kangu 2005., zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Klio 1.2 benzin, 2000, tek registrovan, 4 vrata, 5.200 KM. Tel. 613-414. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Ibiza 2004. g., benzin, tek registrovana, ljetne-zimske gume, ful oprema, crna boja, gara`irana, zvati od 12-19 sati. Tel. 061 566 579. Smart Fort Wo 0.8 CDI, 2003. god., 67.000 km, dogovor, hitno. Tel. 062 365 555. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, plavi, tek registrovan. Tel. 033/687-154, Butmirski bataljon 24, Butmir. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Zastava 128, god. proizvodnje 1990., u odli~nom stanju, tek registrovan, cijena: 1.500 KM. Tel. 062 386 111. Neum - kod pla`e hotela Zenit, povoljno iznajmljujemo novosagra|ene sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel. 036/885-165 ili 063 894 751. PTT Orebi} - izdajem povoljno sobe sa kupatilom. Rezervacije na tel.: 00385 20 713 894. 8878-1tt Dubrovnik - Srebreno, povoljno za ljetovanje sobe-apartmani. Tel. 00385 20 486 592, 00385 98 954 1083, zlatkobarisic@du.t-com.hr 7933-1tt Dubrovnik - Srebreno ljetujte jeftino, sobe-apartmani. Tel. 00385 20 486 445, 00385 98 91 27520. mato.barisic2@du.t-com.hr 7935-1tt Lovi{te na Pelje{cu - izdajem vrlo povoljno apartmane i sobe, „klimatizirani“ sa pogledom na more i upotrebom kuhinje. Kontakt tel.: 091 9324 190 i 00385 20 718 080. 12453-1tt Izdajem povoljno apartmane u Trogiru. Mob. 00385 91 882 3518. 10033-1Nd` Dubrovnik - apartman izdajem povoljno. Kontakt: almir.hebibovic@gmail.com Mob. 00385 91 422 0130. 12679-1tt Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e, Ilirska 3. Tel. 00385 21 616-814, 00385 98 178 7522. 110623-1Nd` Izdajem na Dobrinji 3 dvosoban stan. Tel. 065 169 868. 11142-1Nd` Izdajem povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca. Mob. 00385 91 766 6124 i 061 229 208. 1229-1Mo Izdajem apartmane i sobe u Trogiru-^iovo u blizini mora, sa svom upotrebom, cijena 10 EUR-a, apartman 35 EUR-a. Tel. +385 21 886694. 13127-1tt Podaca, komforni apartmani, mini kuhinja, parking, TV, pogled na more, vrlo povoljno. Na {est dana sedmi gratis. Rezervacije: 00385 91 784 4319. 11216-1Nd` Ljetovanje u Podacama u sobama i apartmanima, veoma povoljno. Tel. 00385 98 817 104. 11214-1Nd` Podaca, apartmani, sobe, hladovina, parking. Povoljnije cijene od 25. 8. Informacije i rezervacije na: +385 98 977 4177. 11272-1Nd` Namje{ten stan za (2 studenta), centralno grijanje, klima, TV, neboder kod stadiona Ko{evo. Cijena 200 KM plus re`ije. Tel. 061 185 878. 254-1Tr Izdajem kompletno namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem, kablovskom, kod PU Novi Grad i Merkatora. Zvati iza 18 h. Kontakt telefon: 061 869 199. 13259-1tt Izdajem 2-soban potpuno renoviran i namje{ten stan na II spratu, u ul. Zmaja od Bosne (preko puta Ekonomske {kole), 450 KM. Tel. 033/614-396, 062 941 910. 11293-1Nd` Izdajem jednosoban namje{ten stan, ulica D`amijska 2/1 - Hrasno. Telefon: 061 138 037. 11305-1Nd` Neum - izdajem sobe blizu mora sa klimom. Tel. 062 551 001. 13262-1tt Iznajmljujem jednosoban stan u Grbavi~koj ulici u Sarajevu. Mob. 061 202 386. 11303-1Nd` Apartmane u Neumu povoljno izdaje vila Lamia, gara`a, klima. www.villalamia.com Tel. 033 535121, 036 880-427, 062 214 946. 13284-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan studenticama, ulica Bra}e Begi} na Ko{evskom brdu, uz glavnu cestu. Mob. 062 225 195. 13290-1tt Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. A. Bu}e 3, izdaje se razra|ena autopraonica, autoservis i vulkanizerska radnja. Tel. 061 161 463. Aneks, garsonjera namje{tena, grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani u Neumu, povoljno, klima, gara`a, www.villalamia.com. Tel. 062 939 066, 036 880-427. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Blizu FDS i OBN-a namje{ten dvos. stan, prednost studenti. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Budakovi}i, jednosoban u ku}i, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar Sarajeva, tros. stan kompletno namje{ten i opremljen, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. ^engi} Vila, izdajem stan 82 m2, ekstra opremljen i renoviran. Tel. 061 130 688, 033 657-282. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za trgova~ku radnju, kafanu, i ostale djelatnosti. Tel. 638-006. Dvos. moderno namjet{en stan strogi centar, 700 KM. Tel. 061 142 704. Dvos. namje{ten stan izdajem. Tel. 033 522-753. Dvos. stan kod Novog avaza u blizini `elj. stanice, cijena po dogovoru u priv. ku}i. Tel. 061 242 261. Dvos. stan, pos. ulaz, Breka, ozbiljnoj porodici, 300 KM+re`ije. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica kod [opinga, izdajem stan 54 m2, renoviran i ekstra opremljen. Tel. 061 130 688, 033 657-282. Grbavica kod @eljinog stadiona, 2soban stan 64 m2, velika terasa i ba{ta, namje{ten a mo`e i nenamje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134 558. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, pos. prostor 16 m2, prizemlje, za sve namjene. Tel. 061 493 323. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2) blizu pla`e. trakic@sucuraj.net Tel. 00387 61 810 398, 00387 35 272-120. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Vracama iznad Turskog koled`a u privatnoj kuæi, internet, kablovska 450 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. Izdajem apartmane na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3207, 061 349 669. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvije radnje (120 m2) sa parkingom 200 m2. Tel. 062 546 354. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Grbavici, 400 KM + re`ije. Tel. 033 443-025. Izdajem dvosoban namje{ten stan, c.g., kod stadiona Ko{evo. Tel. 061 530 795. Izdajem garsonjeru studentici, centralno grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 203-761. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten stan na Grbavici, 2. sprat, kod [opinga. Tel. 061 167 930, a vikendom 00385 92 244 4341. Izdajem jednosoban namje{ten stan studenticama ili zaposlenoj djevojci, po~etak Bistrika, stamb. zgrada. Tel. 061 929 603.

Prodajem kombi 2.8 dizel, Fiat, 2001. god., teretni, na stranim papirima. Tel. 062 150 340. 11315-1Nd` Prodajem Golf II, 90. g., turbo dizel, vra}am se vani. Hitno! Tel. 061 830 679. 11329-1Nd` Audi jaje, 1.6, turbo dizel, 89. god, 4500 KM. Tel. 061 443 277. Audi „jaje“ 1990. god., motor 1.9, neregistrovan. Tel. 061 510 128. Audi A4, 2.0 TDI, april 2006. god., hitno, dogovor. Tel. 061 130 649. Audi A6 (gepe crni), 2000. god., u dobrom stanju, 190 KM. Tel. 061 709 956. Auto gume 165-70-14 Tubeles, 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. Tel. 061 190 618. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Fiat Doblo, cargofurgon, 8.l 2007., 34.000 km, dogovor, hitno. Tel. 061 130 649. Ford Fiesta, 2000. god., crna, benzin, tek registrovana, u odli~nom stanju. Tel. 061 156 886. Ford KA, crni met., 2001., 114.000 km, bez klime (panorama krov), ABS, servo, cent. br. + dalj., el. podiza~i, 2 airbaga, CD, 2x to~ka, ekstra-gara`iran, tro{i 6 lit, 5.000 KM. Tel. 061 108 144. Golf 2, 1986. god., cijena fiksno 2.500 KM. Tel. 061 398 534. Golf 2, 86. god., dizel, tek registrovan, udaren. Tel. 061 504 190. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf dizel, 86. god., 2700 KM. Tel. 062 255 987 Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf 3, dizel, 6100 KM, limun boja ,mo`e zamjena. Tel. 061 434 867 Golf II, 1.3 B, 85. god., registrovan, crni, u odli~nom stanju, 2.450 KM. Tel. 061 205 098. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hunday-Gec, 1.1 dvoja vrata, kraj 2006., registrovan, 7.100 KM. Tel. 062 319 589. Laguna 1.8 16 V, 2000. god., karavan, oprema, concord, 130.000 km, cijena po dogovoru. Tel. 063 798 904. Lancia Musa, 2006., full oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. Opel Kadet karavan 1.6, 90. god., benzin i plin. Tel. 061 819 488. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206, 2004. god., 1.4 HDI, pre{ao 79.000 km, bijela boja, dvoja vrata, tek registrovan. Tel. 062 991 267. Pe`o 206 1.8 benzin, 2000 godina, 5400 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 176 Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, neispravna, na stranim tablama. Tel. 061 758 217.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Izdajem apartmane sa predivnim bazenima, terasama, popust 50%, Dobre Vode, Bar. Rez.: +382 69 211-680, +382 30 364-386. www.royal-azur.com 12519-1tt Tu~epi - biser Jadrana! Pansion „Bili dvor“ nudi ekstra povoljne cijene. Tradicionalno bogata gastronomija, blizina mora 50 m, parking, klima, sat-TV. Novo! Apartmani prvi red do mora. Tel. 00385 21 679-673. 1223-1Mo Neum - „Villa Sr{en“, 5 m od mora, iznajmljujem sobe i apartmane, klima, TV, parking. Tel. 036 884517. PTT Neum - apartmani - blizina mora - kuhinja, kupatilo, WC, TV, balkon, parking Villa Hortus. Informacije Tel/fax 036/880-513. PTT Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat.-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neum-zubac.de 1242-1Mo Orebi} - dvokrevetne i trokrevetne sobe sa kupatilom i upotrebom zajedni~ke kuhinje, apartman za 8+2 osobe, parking. Tel. 00385 91 5611 542. antonija2301@net.hr 11147-1Nd` Izdajem poslovno-kancelarijski prostor u Radi}evoj ulici, 70 m2. Cijena 20 KM/m2. Tel. 063 284 727. 13056-1tt Apartmani za iznajmljivanje, 10 i 40 m od mora. Pogledati na www.chorvatsko-ubytovani.cz Makarska rivijera, Podaca, app Pjer i Niko. Tel. 00385 98 185 04 02. 12766-1tt Izdajem dvosoban stan, 55 m2, sa podrumom, u ul. Ferhadija br. 1, mo`e kao stambeni ili poslovni prostor. Tel. 061 107 757. N. Ljetovanje u kampu „Grma“ Gradac n/m smje{taj u kamp prikolicama, upotreba kuhinje, parking, sve za 6 EUR-a po osobi. Informacije na tel.: 00385 91 723 1717. 10097-1tt

Prodaja
Stan na Grbavici 35 m2, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65 m2, ul. Kranj~evi}eva br. 4, zgrada „Karingtonka“. Tel. 061 311 238. N. Mostar, Lu~ki most - novogradnja, 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjsto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1224-1Mo Prodajem dvosoban stan 55 m2 na Vojni~kom Polju, ul. Adija Mulabegovi}a, II sprat, 2 balkona. Cijena 1.700 KM x 1 m2. Mob. 065 450 114. 11107-1Nd`

Dnevni avaz
PELJE[AC, OREBI] - PRODAJA APARTMANA - vel. 52.02, 52.03, 52.75, 56.50, 59.24, 68.69, 68.94 m2 - useljivo odmah. Vi{e na www.autopleter.hr. Kontakt: Nekretnine Pleter GSM +385 91 243 0228, tel. +385 16 171 222, faks +385 16 171 223, autopleter@autopleter.hr. PTT
PRODAJA: INVESTITOR PRODAJE STANOVE U OBJ. D. VELE[I]I - USKORO USELJIVO I U OBJ. LJUBLJANSKA GRBAVICA - USELJIVO ZA DVA MJESECA I POSLOVNE PROSTORE. ZVATI IZA 13 H. TEL. 062 320 969. 13250-1TT Prodajem poslovni prostor 91 m2 Breka, preko puta ulaza u Ortopediju. Renoviran, pogodan za sve namjene. Prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 12247-1tt Poslovni prostor, Sarajevo, ^obanija ul. E. Ademovi}a 6, 84 m2, prizemlje i 84 m2 podruma, prodajem. Tel. 00385 91 4677 647. 10290-1Nd` Prodajem stan 74 m2, sa 2 balkona (4 m2) u Hrasnu, IV kat, sa gara`om, stan 82.000 EUR-a, gara`a po dogovoru. Tel. 061 143 963 ili 061 903 279. 12369-1tt Prodajem plac za gradnju, 900 m2, Posavska 100, Sarajevo. Tel. 033 645-392. 12371-1tt Prodajem ~etvorosoban stan u strogom centru grada, adaptiran, luxuzno opremljen. Hitno. Tel. 061 130 342. 11189-1Nd` Orahov Brijeg - gra|evinska parcela 1.460 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. 13913-1tt Alipa{ino P - 59 m2 i 64 m2. Mar. in D. - 121 m2 (195.000 KM). Anex - 40 m2. Dobrinja - 49, 55 i 68 m2. ^engi} V. - 54 i 64 m2. Pofali}i - 48 m2. Tel. 066 488 818. 11251-1Nd` Prodajem ku}u u Ned`ari}ima na 600 m2 oku}nice i sa prate}im objektom (useljivo i povoljno). Tel. 063 892 380, 061 593 486. 11268-1Nd` Prodajem ku}u i zemlju u centru Sarajeva. Lokacija udaljena 250 metara od Alipa{ine d`amije, pogodna za izgradnju vile, rezidencije ili familijarnog objekta P + 2 sprata. Tel. 062 205 857. 13222-1tt Centar - dvoiposoban stan, dva balkona, sun~an, gara`a, kod Medic. fakulteta. Tel. 062 841 390 ili 065 200 838. 13253-1tt ^engi} Vila - stan 34 m2, III sprat, 63.000 KM i stan Ko{evsko brdo 82 m2, III sprat, 130.000 KM. Tel. 066 201 411, 061 203 814. 13256-1tt Vraca - prodajem ku}u u Novopazarskoj, prizemlje plus dva sprata, dvije gara`e i 500 m2 zemlji{ta. Tel. 066 775 021, 061 203 814. 13256-1tt Prodajem stan 46 m2, centar Ilid`e, povoljno. Tel. 061 75 49 20. 11271-1Nd` Hitno prodajem plac pored asfalta u Par Selu - Tuzla, 1.500 m2, fudament 8x6 m, 1/1 vlasni{tvo, cijena 10.000 EUR-a. Tel. 062 602 188 i 035 208-409. 105-1Tz Prodajem ku}u sa 2 sprata, ve}a ba{ta, sa gara`ama, sve 1/1, useljivo, cijena po dogovoru, renovirano sa novom stolarijom, Sarajevo, Stup II, Ilid`a. Tel. 00387 33 695-829 ili mob. 062 815 344. 11295-1Nd` Prodajem jednosoban stan na odli~noj lokaciji uz mogu}nost nadgradnje, cijena 70.000 KM. Tel. 033 217-571. 11299-1Nd` Prodajemo dvosoban stan na Alipa{inom Polju, Geteova 4. Mob. 061 271 631, Sarajevo. 11331-1Nd` A. Polje, A faza, tros. 65 m2, 3 sp., 93.000 KM. Tel. 061 493 323. Alipa{ino polje C-faza, vl. 1/1, stan 42 m2, zatvorena lo|a. Tel. 546226. Alipa{ino polje, ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. Alipa{ino, B faza, 70 m2, dvos. 9 sprat, blakon, vlastiti vodomjer, cijena po dogovoru, N. Smajlovi}a. Tel. 062 158 189. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni prostor (objekat) u najprometnijoj ulici Starog Grada, Bravad`iluk 355 m2. Tel. 061 275 535. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila, dvos. stan 2 sp., 53 m2, c.g., balkon, renoviran. Tel. 062 295 919. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}u i 2,5 dul. zemlje, mo`e u 2 parcele, a i zamjena za stan. Tel. 061 20 33 67. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dva placa od 600-800 m2, ba{te, teren za ku}e, Dobro{evi}i. Tel. 065 335 075. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gara`a 18 m2 u stamb. zgradi, ul. Juki}eva, cijena 11.000 KM. Tel. 061 224 104, 066 719 741. Garsonjera 25 m2, IV sp., [vrakino kod Policije. Tel. 061 525 195. Grbavica, jednos. 56 m2, 7 sp., povoljno, hitno. Tel. 062 453 211. Grdonj, centar zemlje 6.500 m2. Tel. 210-798. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Ilid`a, 10 placeva po 500 m2, vlasnik 1/1. Tel. 062 921 728. Ilid`a, 59 m2, 4 sp., c.g., 2 lo|e, 2 mokra ~vora, 84.000 KM. Tel. 061 526 243. Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110. Ilid`a-centar, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Lu`ani sztan sa stvarima, 55 m2, III sp., 1.700 KM/m2. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centr. gr., II sp., cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2, i pos. prostor 50 m2, Bosanski put 187. Tel. 065 905 779. Jednoipos. stan u centru kod BKC-a 38 m2, 2 sprat 120.000 KM. Tel. 061 150 519. Jednos. stan as stvarima, renoviran, Vranica neboder,1 6 sp., 75.000 KM. Tel. 033 711-666. Jednosoban stan na odli~noj lokaciji uz mogu}nost nadogradnje, cijena 70.000 KM. Tel. 033/217-571. Kod Bosmala dvos. stan bez posrednika. Tel. 033 215-914. Ku}a 130 m2, ba{ta 400 m2, gara`a, hobi soba 28 m2, cijena po dogovoru. Mihrivode Stari Grad. Tel. 061 262 336. Ku}a 3 sprata sa lokalom, do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Ku}a i 3 dun. zemlje u Zoviku kod Pazari}a. Tel. 065 546 835. Ku}a na Ilid`i centar 220 m2, eta`. grijanje, gara`a 100 m2, ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ku}a p+s sprat sa terasama+prate}i objekti sa grijanjem, Ned`ari}i. Tel. 062 326 965, 033 466-245. Ku}a u Alipa{inoj, priz.+sprat+400 m2 ba{te. Tel. 062 156 882. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a ve}a novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Lu`ani, stan 54 m2, I sp., J. Fincija. Tel. 065 645 108. Lu`ani, stan 54 m2, I sprat, J. Fincija.Tel. 065 645 108. M. Dvor kod Skup{tine BiH, pos. prostor vel. 25 m2, vl. 1/1, povoljno. Tel. 062 943 493. Manja ku}a sa gara`om, mogu}nost dogradnje, Vratnik, Nevjestina. Tel. 033 442-998 , 062 139 085. Manju ru{evnu ku}u, vl. 1/1, svi priklju~ci, 110 m2, do restorana „Kibe“. Vrbanju{a 166. Tel. 061 212 241. Mlada {uma 1.100 m2 za vikendicu, svi priklju~ci, D. Vode-Ahatovi}i. Tel. 033 623-164. Mojmilo, dvoipos. 68 m2,1 sprat, extra adaptiran. Tel. 062 453 211. Na Ciglanama Donjim, prodajem 3-soban stan 106 m2, sa 2 terase. Tel. 033/665-256. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, 2-soban 54 m2, V sp., povoljno. Tel. 061 213 518. Poljine, devastirana ku}a sa infrastrukturom na parceli od 2.750 m2. Tel. 061 608 962. Pos. prostor Titova, centar, 120 m2, renovirano. Tel. 061 592 555, 066 727 861. Pos. prostor, novogradnja, (N. Filipovi}a) 60 m2, 2 mokra ~vora, izlog, 130.000 KM. Tel. 061 526 243. Pra~a, prodajem ku}u i dva duluma zemlje, svi dokumenti 1/1, cijena poslije vi|enja ku}e. Tel. 061 144 982. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2/II, kod Bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem dvije tro{ne ku}e, H. Kaimije, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Prodajem hostel sa 75 le`aja u funkciji, pogodan za stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Prodajem ili izdajem radnju na Siranu. Tel. 061 509 302. Prodajem ili mijenjam ku}u 10x10, 1.600 m2 oku}nice i 2.000 m2 zemlje, mo`e zamjena. Tel. 061 267 894. Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te 1. Tel. 454-579. Prodajem ku}u 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem ku}u sa dva trosobna stana, dvije radnje, ba{~a, parking. Tel. 062 546 354. Prodajem ku}u Sutina-Mostar, 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2, ima sve dozvole. Tel. 033/215199. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem ku}u, plac za gradnju i nedovr{en pos. prostor - Rajlovac. Tel. 061 685 355, Zabr|e. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac 500 m2, [amin Gaj-Rakovica. Tel. 061 579 445. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan u Doboju 42 m2 + 10 m2 terasa. Tel. 061 143 036. Prodajem stan u novogradnji Ned`ari}i od 37,20 m2, parking mjesto ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem: Hrasnica, stan 59 m2, novija gradnja, lamela, ul. Stari drum. Tel. 061 167 953. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Rajski Do-Trnovo, vikend ku}a 8x9 m2, priklju~ci, 1.500 m2 zemlje, asfaltni prilaz, cijena 45.000 KM. Tel. 061 709 430. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Sedam dun. zemlje u Rakovici, Ravno, prilaz, cijena 25 KM/m2. Tel. 061 709 430. Stan 70 m2, Al. Polje, A faza, 3 sp. Tel. 543-146. Stan Dobrinjske bolnice 55 m2, dvosoban, v.p., c.g., balkon, 88.000 KM. Tel. 061 526 243. Stan jednos. Trg heroja, 36 m2, 14 sp., renoviran, 72.000 KM. Tel. 062 295 919. Stan od op}ine S. Grad, 101 m2. Tel. 065 455 148. Stan u centru 65 m2, I sp., zgrada Karingtonke i stan na Grbavici 35 m2. Tel. 061 311 238. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Tros. stan u centru Vogo{}e, 60.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Tros. stan ul. Bosanska, 1 sp. Tel. 061 102 286. Ul. Kolodvorska, dvos. stan, vl. 1/1, 57 m2, 80.000 EUR-a. Tel. 602 921 728. Vikendica na Jablani~kom jezeru, namje{tena. Tel. 062 232 211. Vi{e magistrale na Bistriku, ku}a sa ba{tom. Tel. 061 073 285. Vogo{}a, prodaje se pos. prostor u centru, na 2 eta`e (72 m2). Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlja 1.268 m2 u Rakovici. Tel. 062 991 853, 061 375 695. Zemlji{te povoljno, 1.500 m2. Tel. 033 691-319. Zemlji{te u Lad`amici-Glavati~evo. Tel. 062 902 584. 76 m2 stan na Otoci, 20. sprat, vl. 1/2. Tel. 062 422 290, 065 778 224.

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

45

Zamjena
Zamjena 68 m2 za 48 m2, ili prodaja bez posrednika. Tel. 451285. 11247-1Nd` RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Mijenjam ili prodajem trosoban stan u Saraj polju za manji. Tel. 061 202 497. Dvos. stan mijenjam u Zenici za isti u Doboju. Tel. 032 404 795. ^. Vila jednos. stan 35 m2, renoviran za Alipa{ino. Tel. 061 749 305. Mijenjam stan 39 m2 u Dobrinji 2. Tel. 061 106 849, 033 238-073.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 13264-1TT

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 10222-1ND@
PRODAJEM KOMPJUTERE PENTIUM 4, SA MONITOROM 17", TAS., MI[, INTERNET, ITD... PO KOMPLETU CIJENA 129 KM. BRZI SERVIS KOMPJUTERA! TEL. 061 578 517. 11318-1ND@ enosivi, du`. 90 m i 200 m. Tel. 063 996 774. Mini kuhinja „Gorenje“, fri`ider, 2 expres plate, bojler, sudoper, veoma o~uvano, povoljno, Grbavica. Tel. 525-345. [take podlaktne, dvodjelne, podesive, 40 KM. Tel. 033 444-117, 061 069 614. Odli~an pijanino „Belarus“ sa stolicom, 1.600 KM. Tel. 061 336 726. Totalna rasprodaja markiranih `enskih kup. kostima (Italija-Ma|arska). Tel. 033 664-601, 062 273 110. Cvijet fikus, visok 2 m, razgranat as dosta listova. Tel. 033 444-117 062 908 522. Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 601 243 891. Rezervoar za vodu (PVC), 1000 l, 200 KM. Tel. 062 337 808. Prof. Rems ma{inu kroner 200 mm za urezivanje rupa u armiranom betonu. Tel. 062 28 11 77. Dobro o~uvane, ru~no ra|ene original orijentalne nepal, perzija }ilime i staze. Tel. 033 452-018. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Flauta Roy benson 350 KM. Tel. 061 527 653. Kontejner 4,5x2,5 hladnja~a. Tel. 065 638 129, 030 870 187. Dvije knjige jezi~ko-pravopisni savjetnik, autor Milija stani} i knjigu sinonimi i srodne rije~i srpsko-hrvatskog jezika (latinca), autor Miodrag Lalevi}. Tel. 032 246 953. Prozor drveni 2,40x1,40 ustakljen sa {tokom. Tel. 061 917 200. Okrugli sto sa 4 stolice, kuhinjski, cijena 150 KM. Tel. 061 250 763.

VELIKA AKCIJA - u prodaji su bukova cijepana drva, ~okovi, metrice, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 (Kreka) drveni 80 KM. Tel. 061 785 535, 061 289 961. 11125-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“. Prodajem bukova cijepana drva i }utke. Kameni ugalj Banovi}i. „Akcija“ ugalj Kreka do isteka zaliha 90 KM tona. Tel. 061 670 068. 11219-1Nd` D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 11221-1tt AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Tel. 061 360 298. 11221-1tt BUKVA i GRAB 60 KM, cijepana, metrica, balvan. Kreka komad na vagu 80 KM. Kocka i orah kameni 130 KM. Obezbije|en kamionski i kombi prijevoz. Tel. 062 669 739. 11314-1Nd` Prodajem dvoja „Hermanova“ sekciona skladi{na vrata, dimenzija 5,5 m x 4,5 m. Tel. 061 132 087. 11333-1Nd` Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama i krevet na sprat.Tel. 061 556 761. Prodajem starije foto aparate. Tel. 061 548 447. Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Nokia 6700, potpuno nova, 320 KM. Tel. 061 311 999. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodaja i monta`a vikend-ku}a brvnara od poluoblica, povoljno. Tel. 061 134 597. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem skoro novu plinsku pe} za grijanje marke Susler, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 061 377 150. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh coli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem knjige za sedmi razred, cijena 70 KM. Tel. 061 817 765. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Balkon vrata drvena, skoro nova, vakum staklo, cijena po dogovoru. Tel. 033 654-491, 065 527 310. Pe} plin, 2 rerne, 2 vitrine, 6 stolova kompl., 2 tende 6x3 m, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Prodajem svjetle}u reklamu 70x60, 50 KM. Tel. 062 972 512. Prodajem 50 kom. koka nosilica od 7 mjeseci i kaveze. Tel. 032 789 180. Ski lift 5,5 KW, 450 skija{a/sat, pr-

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11057-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 11756-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 9733-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1028-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT

Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, VRLO POVOLJNO, Ahatovi}i. Tel. 061 132 197, 061 207 921. 11312-1Nd` Ilid`a - Mala aleja 39, prodaje se poslovni prostor za sve namjene. Tel. 036/572-101, 061 485 444. 1260-1Mo Vogo{}a novogradnja, luksuzno ura|eni stanovi po jedan od 26,5 m2 i 36 m2, dva po 47 m2 i jedan trosoban od 75 m2. Cijena 1.486 KM/m2 sa pla}enim PDV. Tel. 061 916 208. 13285-1tt Garsonjera (29 m2) sa ni{om/II sprat, cen. grijanje, [vrakino (preko puta Merkatora), 42.000 KM. Tel. 061 510 964, 061 269 835. 13293-1tt

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje za stranca na 1 god. Tel. 062 465 466. Potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju, agencija. Tel. 061 145 853. Stranac tra`i stan ili ku}u bli`e centru na dvije godine. Tel. 601 142 704.

46

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Profesionalac moler - radim profesionalno i odgovorno uz garanciju. Mogu}nost pla}anja u 2 rate. Tel. 033 698-549, 061 244 463. 11320-1Nd` Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 11322-1Nd` VODOINSTALATER i ELEKTRI^AR pov. i garantovano za v. ma{ine, ~esme, pe}i, sanitarije, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 565 985. 11328-1Nd` VR[IM: odvoz kabastog otpada, selidbe sa monta`om i demonta`om namje{taja, prevoz klavira. Po dogovoru radna snaga. Tel. 062 758 278. 13286-1tt VR[IM: monta`u, demonta`u i popravku namje{taja. Pravim po mjeri: kuhinje, ormare, ameri~ke plakare, police za knjige. Tel. 061 908 644. 13279-1tt Vr{im usluge: zidanja, {alovanja, ma{inskog i ru~nog maltanja, termo fasade. Tel. 061 227 919. 11338-1Nd` Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Engleski jezik, instrukcije sat 15 KM, profesorica daje ~asove. Tel. 033 611-023. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vrši opravke instalacija, monta u sanitarnih ureðaja i proèepljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Izvodim gra|evinske radove, maltanje, fasade, krovovi, keramika itd. Tel. 061 708 542 Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511526. Iznajmljujem PlayStation 3 sa soccer 2010, UFC i jo{ igrica. Tel. 061 397-449. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. U buregd`inici potreban majstor buregd`ija sa radnim iskustvom. Zvati na tel.: 033 401-444, 061 345 684 i 210-777. PTT Potreban radnik ili radnica na poslovima poslu`ivanja u restoranu Energoinvest na Stupu. Tel. 061 869 406. 11302-1Nd` Tra`im radnicu za rad u prodavnici u centru grada. Sve infor. na tel. 061 330 789, 061 390 431. 11286-Nd` Potrebna radnica za rad u fast-foodu na poslu`ivanju, na neodre|eno vrijeme. Zvati od 10-18 sati. Tel. 062/22 33 32. 11333-1Nd` Potrebna radnica u stalni radni odnos za rad u fast fudu, plata redovna. Tel. 061 109 908. ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Ugostiteljskom objektu na Dobrinji, potreban radnik-ca za uslu`ivanje, plata redovna. Tel. 062 189 642. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. @ena srednjih godina radila bi u pekari, trafici i samoposluzi, imam iskustvo, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Hitno potrebna djevojka za rad u prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 062 735 725. Hitno potrebna frizerka, plata na procenat 50% ili po dogovoru fiksna. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Fast-foodu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Autopraonici na Alipa{inom polju, potrebni radnici. Tel. 061 172 518. Potrebna kuharica, konobarica za rad u restoranu u Kotoru (Stari grad). Tel. 00382 69 049-733. Tra`im partnera da hostel u funkciiji, pretvorimo u stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Zaposlenim nudim dodatnu zaradu, za 2 sata rada dnevno 300 KM mjese~no i vi{e. Tel. 061 297 354. Radno mjesto za 115 EUR-a. Nema otkaza, sam svoj {ef, 4 sata dnevno rada 400 EUR-a mjese~no i vi{e. Tel. 062 288 691. Restoranu „Bijela vila“, potrebna radnica za poslu`ivanje u sali. Tel. 061 546 049. Slasti~arni „Dalas“ Sara~i potrebna radnica za rad u sali. Tel. 061 517 544. ^uvala bih pred{kolsko ili {kolKupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Dolazim na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 12706-1tt Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem {tednju deviznu, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, cerfitikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 063 876 472. Poklanjam lijepu malu macu. Tel. 062 972 512, 062 139 588. Kupujem: suvenire Sarajevske olimpijade ZOI-84., plakete, medalje, baklje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem: staro oru`je, sablje, kubure, ordene, medalje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Mobitel kupujem Nokia 1100 starija tipa. Tel. 063 271 200, SK. Iznajmljujem kombi 609, Mercedes, dug 5 m, visok 2,5 m, po dogovoru. Tel. 062 270 366. sko dijete. Tel. 061 497 939. Potreban radnik za rad u autopraonici i vulkanizerskoj radnji sa iskustvom. Tel. 061 161 463, A. Bu}e.

SERVIS KOMPJUTERA - INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER. DOLAZAK BESPL. SERVISIRANJE LCD MONITORA I PRINTERA. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 13269-1TT

"EXTRA PAK" UGOSTITELJSKI [E]ER ZA LOGOM I BEZ. POUZDANA DOSTAVA, KVALITET I KONKURENTNE CIJENE. TEL. 061 145 096. 12683-1TT
„HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 10837-1Nd` 5 molera profes. zavr{avaju stan u danu, nude i usluge ~i{}enja, mogu}e pla}anje i ra~unom. Tel. 061 969 136. 10952-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd` KV moleri sa vi{egodi{njim iskustvom rade sve vrste molerskofarbarskih radova uz garanciju kvaliteta. Penzioneri popust. Tel. 061 081 180, 062 735 261. 13037-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451778. Mob. 061 148 042. 11180-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223560, 061 100 078. 11738-1tt Servis ra~unara, instalacija software, backup i vra}anje obrisanih podataka, ECDL edukacija. Mob. 061 347 011. 12017-1tt KIRBY aparatima u Va{em stanu dubinski usisavamo i peremo }ilime, tepihe, etisone i sjede}e garniture. Koristimo originalne i provjerene Kirby {ampone! Mob. 062 118 202. 11136-1Nd` Iskusna u~iteljica podu~ava i nau~i u~enike (I, II, III, IV, V razreda). Radim individualno, po va`e}em Nastavnom planu i programu. Dolazim ku}i. Tel. 061 530 158. 13049-1tt Prijevoz putnika novim kombijima i mini busevima sa klimom, prema moru i ostale destinacije, po dogovoru za Makarsku rivijeru svaki dan. Tel. 061 106 385. 11209-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 13197-1tt Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Za sve usluge ra~un i garancija. Tel. 061 143 019. 11266-1Nd` Radim molersko farbarske poslove po pristupa~nim cijenama, sa iskustvom, ~isto i uredno. Tel. 033 412-486. Mob. 062 482 192. 13257-1tt Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 11326-1Nd`

Ponuda-potra`nja
Potrebno osoblje za rad u ugostiteljskom objektu. Informacije na tel. 062 331 978. Zvati od 12-14 sati. 13024-1tt „RESALLC“ nudi mogu}nost zaposlenja u Afganistanu. Uslov engleski jezik. Tel. 061 763 954. Email: resabosnia@gmail.com 12729-1tt Potrebna recepcionerka u hotelu „PARK“ u Vogo{}i. - 1 godina radnog iskustva. - Poznavanje engleskog jezika. Informacije na tel.: 033 433-000. N. Salonu namje{taja „AMAR“ u Vitezu, potreban monter-trgovac sa polo`enim voza~kim, po`eljno radno iskustvo. Zvati svaki dan od 917 sati na tel.: 061 893 526. 11264-1Nd`

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

47

48

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ВЛАДА
Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове

oglasi
Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE V LADA
Odjeljenje/Odjel za prostorno planiranje i imovinskо-pravne poslove

Bulevar Mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon 049/240 600, 240 817, Faks 049/240 691 Булевар Мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон 049/240 600, 240 817, Факс 049/240 691

Broj: 22–06-003916/10 Brčko, 25.08.2010. godine

Vlada Brčko Distrikta, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, obavještava građane, o sprovođenju ponovnog javnog uvida i javne rasprave Nacrta Regulacionog plana dijela stambenog naselja „Broduša I“. Nacrt gore navedenog Regulacionog plana stavlja se ponovno na javni uvid u periodu od 30.08.2010. godine do 06.09.2010. godine, u holu Doma kulture od 900 –1500 časova svakim radnim danom. Ponovna javna rasprava će se održati 06.09.2010. godine u 1300 časova u velikoj sali Doma kulture. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predložene nacrte planova, izjasniti se o nacrtu plana i dati pismene primjedbe. Nakon javnog uvida i javne rasprave Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove će, kao nosilac pripreme, utvrditi Prijedlog Regulacionog plana i dostaviti ga Skupštini Brčko Distrikta BiH na razmatranje i usvajanje.

ŠEF ODJELJENJA Svjetlana Čivčić, dipl. inž. građ.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRA^ANICI Broj: 27 0 Ip 002770 08 Ip Gra~anica, 05. 08. 2010. god. Op}inski sud u Gra~anici, stru~ni saradnik Selma Salki}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Nova banka AD Banja Luka, Filijala Tuzla, zastupana po punomo}niku Milanu Kudri dipl. pravniku, radniku Nove banke, protiv izvr{enika „Zemm“ DOO Gra~anica - Soko, radi naplate duga u iznosu od 102.816,98 KM, na osnovu ~l. 348 Zakona o parni~nom postupku

VACANCY NOTICE: Spokesperson Reference no. 01/08/LS
The European Union Special Representative in BiH (EUSR BiH) seeks a professional with good experience in providing communications and public relations expertise and services. Candidates should be able to demonstrate good knowledge of the EU and its policies as they relate to BiH. Candidates should have broad experience in the application of communications strategies and will have good knowledge of the BiH communications environment. Candidates will have experience of providing their services at a level including responsibility for the collaborative outputs of staff and/or external contractors. A minimum of 7 years [post degree award] is preferable. Please refer to www.eusrbih.eu for details. Closing date for applications: 10 September 2010, CoB.

OBJAVLJUJE
Da je dana 28. 11. 2008. godine, donio Rje{enje o izvr{enju Na temelju sporazuma Op}inskog suda u Gra~anici br. 027-0-V-06-000 261 od 11. 10. 2006. god. povodom prijedloga tra`ioca izvr{enja Nova banka AD Banja Luka, Filijala Tuzla, protiv izvr{enika „Zemm“ DOO Gra~anica - Soko bb, radi namirenja potra`ivanja i to na ime glavnog duga u iznosu od 82.311,73 KM; redovne kamate u iznosu od 2.076,97 KM, obra~unate zatezne kamate do 30. 09. 2008. god. u iznosu od 18.428,28 KM sa zateznom kamatom u visini od 24% godi{nje obra~unato na iznos glavnog duga po~ev{i od 30. 09. 2008. god. do dana isplate, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 1.000,00 KM. Odre|uje se izvr{enje javnom prodajom sljede}ih nekretnina: K~. br. 387/12 vo}njak „Ravan“ privredna zgrada i ekonomsko dvori{te u povr{ini od 1.072 m2 upisana u ZK. ul. br. 117 k.o. Soko, a koje nekretnine su ugovorom o prenosu prava vlasni{tva obra|enog od strane notara pod brojem OPU. 1054/07 prenesene sa zalo`nog du`nika Muhameda Had`i}a na izvr{enika „Zemm“ DOO Gra~anica. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor suda u roku od 8 dana od dana prijema. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~l. 348 Zakona o parni~nom postupku i dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. STRU^NI SARADNIK Selma Salki}

Dnevni avaz
Danas se navr{avaju 4 godine od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

49

KEMAL SMAJOVI]
Puno, puno nam nedostaje{. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Porodice: Smajovi}, Krni}, Zubovi}
11301-1nd`

SJE]ANJE

Dana 26. avgusta 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od iznenadnog odlaska na{eg dragog

na na{e drage roditelje

HUREM (ADEM) POPARA
28. 8. 2007 - 28. 8. 2010.

MEJRA POPARA, ro|. SUBA[I]
24. 2. 2010 - 24. 8. 2010.

KADRE (ZAHIDA) ^EMERNICA
Znao si koliko si bio po{tovan i voljen, a koliko je bolno i te{ko `ivjeti bez tebe, nikad ne}e{ saznati. Zauvijek tvoji: supruga, k}erka, unuci i zet Hatma dova }e se pokloniti u Begovoj d`amiji
11252-1nd`

Bili ste nam radost i sigurnost. Ostala je ljubav, zahvalnost i bolna sje}anja ispunjena dragim uspomenama i slikama koje ne}e nikada izblijedjeti. S ljubavlju i du`nim po{tovanjem, Va{ sin Mirsad i k}erka Sabina Me{anovi} sa porodicama
13261-1tt

Danas, 27. 8. 2010. navr{ava se 10 dana od kada je na ahiret preselila na{a draga majka

ZEMANA KREHI]
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i neka joj je vje~ni rahmet.
ZAHVALNICA

Ovim povodom `elimo da izrazimo ogromnu i bezgrani~nu zahvalnost prim. dr. [ukriji \OZI]U na brizi koju je nesebi~no i svesrdno pru`io na{oj majci tokom njenog dugogodi{njeg lije~enja, kao i drugom osoblju JU Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„. Tako|e, `elimo da se zahvalimo i svim prijateljima, poznanicima, kom{ijama i porodici koji su bili uz nas u na{im najte`im trenucima. O`alo{}eni i zahvalni: sinovi Jasenko i Rusmir Banjac sa porodicama
13265-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 29. 8. 2010. navr{avaju se tri godine otkako je preselio na ahiret moj dragi suprug

Dana 28. 8. 2010. nav{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede, brata

POSLJEDNJI POZDRAV

ENVER (FEJZE) U^AMBARLI]
29. 8. 2007 - 29. 8. 2010.
Vrijeme prolazi tako brzo, ali moja ljubav prema tebi nikada pro}i ne}e. @ivot nestaje u trenu, ali sje}anje ostaje zauvijek. Bol za tobom je prevelika, rana u srcu do`ivotna. Dok `ivim ja, `ivjet }e{ i ti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Fatima - Kika U~ambarli}
11250-1nd`

na{em drugu i u~eniku

IBRAHIMA KUSTURICE
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i sve d`enetske ljepote. O`alo{}ena porodica
13191-1nd`

OMARU PEKMEZU

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji drugovi iz VIII1 sa razrednicom Jelenom \urovi}
N

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i punica
SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

EMINA REPUH, ro|. MUSI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 28. 8. 2010. (subota) u 11 sati u ku}i merhume u ulici Hamida Had`ibegi}a br. 20/3. O`alo{}ena porodica
13263-1tt 13205-1tt

na{em u~eniku

SULJO [ABANOVI]
27. 8. 2001 - 27. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoja porodica [abanovi}

OMARU PEKMEZU
Te{ko je povjerovati da }emo biti uskra}eni za tvoj osmijeh. Kolektiv O[ „Vrhbosna“
N

50

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 27. 8. 2010. (petak) navr{ava se 40 najtu`nijih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane

SALIHE (HASAN) UMIHANA
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. DERVI[ OMANOVI]
1917 - 1974.

VASVIJA OMANOVI], ro|. TOPALOVI]
1920 - 1991.

Tvoji voljeni: sin Fatmir, snaha Amela, k}erke Fatima i Jasmina, unuke [ejla i Lejla Istog dana u 11 sati u Begovoj d`amiji prou~i}e se tevhid.
11319-1nd`

Bili smo sre}ni {to smo vas imali. Ostale su uspomene, ljubav i sje}anje na VAS. Va{a djeca sa porodicama
POSLJEDNJI SELAM

13287-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj D`emki - strinki

na{oj dragoj dajnici

D@EMILA [I[I], ro|. KOZADRA
Neka joj Allah dragi podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Familija [i{i}
13289-1tt

D@EMILA [I[I], ro|. KOZADRA
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Jasmin i Adis Torlak sa porodicama
13289-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se dana 28. 8. 2010. godine navr{iti ~eteresnica od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom amid`i i djeveru

D@EMILA [I[I], ro|. KOZADRA
Da ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Adem i Fatima Torlak
13289-1tt

RASIM ^ENGI]

Tvoji: Mevlida, Ned`ad, Merima i Sabrina sa djecom
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Dvadeset devetog avgusta 2010. godine navr{i}e se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi

DEVLIJA (HASANA) ALISPAHI], ro|. HAJDAREVI]
Rije~i utjehe ne postoje, jer tvoj odlazak nikad ne}e prestati da boli. Da ti je vje~ni rahmet du{i. Tevhid }e se prou~iti 28. 8. 2010. godine u stanu merhume u 17.00 sati, ul. Grbavi~ka 65/III. 13273-1tt Tvoji najmiliji POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

13272-1tt

na na{u voljenu

Navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{a draga

SUAD LAKA^A

S ljubavlju i po{tovanjem, Njegovi najmiliji
13287-1tt

DINKA ^ERKEZ, ro|. BE]A

na{em dragom drugu iz {kole

SJE]ANJE

ZLATU MAREK
27. 8. 2009 - 27. 8. 2010.

Dana 27. 8. 2010. godine navr{ava se osamnaest godina od preseljenja na ahiret na{e drage

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Zineta, Mustafa, Zoran, Vesna i Damir
11310-1nd`

Vje~no }emo te se sje}ati. Ismeta i Edin [abanovi}
13307-1tt

IN MEMORIAM

Dana 27. 8. 2010. navr{avaju se 4 tu`ne i bolne godine od prerane smrti na{eg voljenog oca i supruga

MEHMED HOD@I]
27. 8. 1993 - 27. 8. 2010.
Ne postoje rije~i kojima se mo`e izre}i koliko si nam zna~io. Bio si i osta}e{ vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji najmiliji: majka Fata, bra}a Ahmed i Nazif, snahe Enisa i Amra, brati}i Almedin i Mehmed i brati~na Amila
13283-1tt

OMARU PEKMEZ AMELE KONJHOD@I]
Godine prolaze, a tuga i bol za tobom zauvijek ostaju. Tvoja tetka Emira Teskered`i} sa porodicom. El-Fatiha
255-1tr

Dana 3. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina dana otkada nisi sa mnom dragi djede \uvo

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji: Amina, Amna, Haris i Sajo 13274-1tt
Dana 27. 8. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

MUSTAFA (HAKIJE) ZAHIROVI]
(1955 - 2006)
Tvoja plemenitost, ljubav i velike ljudske vrline zaslu`uju da uvijek mislimo na tebe. Tvoj dragi lik vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`ennetske ljepote. Tvoji: supruga Sabina, k}i Belma i sin Armin
PTT

DRAGAN (STANKO) \UKANOVI] zv. \UKA
Dragi djede \uvo, godina dana je pro{la brzo. Rastasmo se bez pozdrava, ali ti si uvijek u mom srcu svaki dan i uvijek }e{ biti. Spominjat }u uvijek tvoje dobre osobine i plemenitost koju si mi ostavio. Uvijek uz tebe tvoj unuk Robert
899-1tz

Dana 3. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina dana otkada nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

DRAGAN (STANKO) \UKANOVI]
Dragi na{ \uro, pro{la je godina, te{ka, prete{ka, puna tuge i bola. Nisi vi{e s nama, ali u svakom trenu osje}amo da tvoja du{a, najplemenitija na svijetu, bdi nad nama. Mnogo nam nedostaje{ i uvijek }e{. Prisje}amo se tvoje dobrote. Svaki dan zapo~inje i zavr{ava pri~om o tebi. Volimo te neizmjerno. Po~ivao u miru Bo`ijem. Tvoji: supruga Branka, sin Zoran, k}erka Ana, unuk Robert, punica Olga i zet Mirza Dana 28. avgusta u 11 sati da}emo pomen na mjestu vje~nog po~inka. 899-1tz

na na{u dragu

ALIJA (RASIM) JUSI]
S velikom ljubavi i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Vehbija i k}ekra Elma
13278-1tt

AMELU KONJHOD@I]
1992 - 2010.
I poslije svih godina sa istom tugom, ljubavlju i po{tovanjem molimo dragog Allaha d`.{. da ti da lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hiba, Miro i Sejo EL-FATIHA
1262-1mo

Dnevni avaz
Danas je godina kako si oti{la...

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

51

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede

ATIF (OSMAN) TELA]EVI] ZLATA MAREK, ro|. [ARI]
Nedostaje nam tvoj smijeh, ali si uvijek tu sa nama, Maja, Miran i Gago
13228-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Nevzeta, sin Eldin i k}erka Alma sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u petak, 27. 8. 2010. u 15.00 sati u ku}i rahmetlije (ul. Humska 346)
13238-1tt

SJE]ANJE

na

had`i FEJZU i had`i AZEMINU SKALONJU had`i OMERA SKALONJU had`i HAJRUDINA i had`i AI[U SKALONJU
Hatme dove }e se pokloniti 28. 8. 2010. godine iza podne namaza u Lubinoj d`amiji. Porodica
13103-1tt

SJE]ANJE

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se tu`nih godinu dana otkad je na ahiret preselila na{a draga

ADILA SELIMOVI], ro|. KORMAN
Sje}anja na ljubav, podr{ku i razumijevanje kojima si nas obasipala, i danas griju na{a srca. S ljubavlju, po{tovanjem i dubokom zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Suprug Mustafa s djecom
13247-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog zeta

SJE]ANJE na na{eg supruga, oca, dedu, punca i svekra

Dana 27. 8. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

Dana 17. 8. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kako je preselila na ahiret

Dana 30. VIII 2010. godine navr{ava se godina kako je preselio

BEGIJE (HRUSTA) GUCATI ENVERA (FEJZE) U^AMBARLI]A
29. 8. 2007 - 29. 8. 2010.
Navr{avaju se tri godine. Mnogo toga vrijeme izlije~i, ali tugu nikada. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. [ura i svastike: Suad Hamzi}, D`emila Ajanovi}, Hasija Seka Be}arevi}, Suada Hajdarevi} sa porodicama, bad`o Sabit 11250-1nd`

MUHAMEDA (NAZIF) OPRA[I]A
27. VIII 1995 - 27. VIII 2010.
Pro{lo je 15 godina tu`nih i bolnih. Sve je te`e i te`e `ivjeti bez tebe, bez tvoje ljubavi i dobrote. Neka ti dragi Allah podari d`enetske ljepote jer si ih i zaslu`io. Tvoji najmiliji 11260-1nd`

had`i [ABAN HALILOVI]
O`alo{}ena porodica
11257-1nd`

SELMA OMERBEGOVI], ro|. MUJANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

SJE]ANJE

Pro{lo je 12 godina od preranog odlaska na{eg dragog supruga, oca i dede

SJE]ANJE

Prijateljica Emira Rapa
13223-1tt

Sve prolazi, a sje}anje na tebe ne blijedi. Lijepi d`enet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja supruga Mirha Hatma dova }e se prou~iti (na dan Bitke na Bedru), 27. VIII 2010. i 5. IX 2010. (na 27. no}) prije teravije u d`amiji Gornji Vele{i}i.
12503-1tt

Dana 29. 8. 2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e majke, punice i nane

Dana 29. 8. 2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e supruge, majke, snahe, punice i nane

MUNIBA [URKOVI], ro|. NIK[I]
S ponosom i ljubavlju Te ~uvamo u na{im mislima i srcima. Godine prolaze, a praznina u na{im srcima vje~no ostaje. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Sana, zet Muamer i unuk Eman
11283-1nd`

MUNIBA [URKOVI], ro|. NIK[I] MUNIR ]ERANI] MUSTAFA (MUJO) MEHMEDI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga sa djecom
11263-1nd`

27. 8. 2005 - 27. 8. 2010.

Vrijeme ne umanjuje tugu, bol i prazninu koja je nastala tvojim odlaskom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

S po{tovanjem, Porodica
11273-1nd`

Tvoji: suprug Ahmet (Ahmo), k}erke Sana i Senada, sin Aldin, svekrva Zada, svekar [evko, zet Muamer i unuk Eman
11283-1nd`

52

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

Zauvijek je oti{la na{a draga nana

HASNIJA (SALIHA) KU^UK, ro|. TUKELIJA

Draga nano, hvala ti za sve ove godine lijepih rije~i, pametnih savjeta, mudrosti, vjere, osmijeha, dobro~instva, podr{ke u lijepim i onim manje lijepim trenucima. Zauvijek }e{ ostati u srcima tvog Ejuba, Nermine, Amine, Ahmeda, Jasmine Molimo Allaha dragog d`.{. da ti podari lijepi D`enet.
13296-1tt

Danas, 27. avgusta 2010. godine navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg dragog

Dana 29. 8. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i deda

OMER (ABDULAHA) RAMIZ
iz Gora`da Tuga i bol nisu samo u rije~ima i suzama, ostala je tuga u na{im srcima gdje ostaje{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: supruga Ramiza, sin Dino i k}erka Jasna sa porodicama Hatma dova }e se prou~iti u petak, 27. 8. 2010. godine u Sinanbegovoj d`amiji prije 627-1go d`uma namaza.

VIKTORA TOMA[EVI]A
2009 - 2010.
Zauvijek }emo biti ponosni na tebe. TVOJI NAJMILIJI
13295-1tt

Dana 28. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog tate i supruga

SEAD (]AMIL) BIJEDI]

Sa bolom: Benjamin i Halida
SJE]ANJE

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 28. 8. u 14 sati u ku}i, ulica Bakarevi}a 50.
13301-1tt

na na{e najmilije Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 7 dana kako je preselio na ahiret na{ dragi

RAGIB (HUSE) PLANJA OMER U[ANOVI]
1932 - 2010.
Sa ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na vas. Dok mi `ivimo `ivjet }ete u na{im srcima. Neka vam je vje~ni rahmet. Va{i: k}erke Majda, Sutka, zet Kemal i unuci Kerim i Kenan

RAHIMA U[ANOVI], ro|. HASE^I]
1934 - 2010.

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti ulica Bakije sokak br. 80 u 11 sati.

626-1go

Porodica

13299-1tt

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i dedo

NUSRET (MUSTAFE) BIJEDI]
Te{ko se priviknuti da te nema, ali dio Tebe u svima nama olak{ava nam tugu i bol u ovim momentima. Uvijek }e{ biti s nama i nikada Te ne}emo zaboraviti. Tvoji: Ismeta, Amela, Dado, Tarik i D`enan
1264-1mo

Danas, 27. 8. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi otac, dedo, svekar i punac

HUSO (MUJO) LELO
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Jasmin, k}erka Jasna, unuk Irfan, unuka Amila, snaha \enita i zet Ahmed Tevhid }e se prou~iti u petak, 27. 8. 2010. godine u ku}i rahmetlije u 17.00 sati ul. Kromolj 12.
13291-1tt

Dnevni avaz
U mubare} danima Ramazana s ljubavlju se sje}amo na{ih dragih

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

53

voljenog oca

dede

nene

tetaka SAFIJE KEKI], ro|. DEMIROVI]
1977 - 2010.

ISMETA DEMIROVI]A
2002 - 2010.

TASIMA DEMIROVI]A
1976 - 2010.

[EMSE DEMIROVI], ro|. HASANBEGOVI]
1986 - 2010.

MUNEVERE DELALI], ro|. DEMIROVI]
2007 - 2010.

EVZETE KRATINA, ro|. DEMIROVI]
2009 - 2010. 13182-1tt

D`enana s porodicom U mubare} danima Ramazana s ljubavlju se sje}amo svojih dragih tetaka SABIR BAJRAMOVI]
1993 - 2010.

MEDAGE DERVI[EVI]
1980 - 2010.
nene dede dajid`e tetke

SIDIKE HUBANA, ro|. MERZI]
1987 - 2010.

AHMETA HUBANA
1969 - 2010.

NAZIFA HUBANA
1975 - 2010.

[EMSE [ENDRO, ro|. HUBANA
2010 - 2010.

OSMANA [ENDRO
1997 - 2009.
13182-1tt

D`enana s porodicom

U mubare} danima Ramazana s ljubavlju se sje}amo svojih dragih tetaka

EMINE EFENDI]
1992 - 2010.
oca majke

NAZIF BEGTA[EVI]
1944 - 2010.

[IDE EFENDI]
2007 - 2010.

ABDULAHA EFENDI]A
1979 - 2010.

FATIME EFENDI], ro|. BEGTA[EVI]
1978 - 2010.
dajid`e

Porodica Efendi}

13182-1tt

Dana 28. 8. 2010. navr{ava se pola godine otkako je preselio na ahiret moj dragi

SJE]ANJE

ISMET SADOVI]
Neka mu dragi Allah d`.{. daruje lijepi d`enet i vje~ni rahmet njegovoj dobroj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Njegova supruga Pemba - Gara U petak, 27. 8. 2010. poslije d`uma namaza prou~it }e se Jasin u Begovoj d`amiji.
13147-1tt

ABDULAH KARAHMET
27. 8. 1995 - 27. 8. 2010.
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Jasmina, sin Haris, k}erke Belma i Nadja, zetovi Adnan i Mirza
13122-1tt

SJE]ANJE

Dana 27. avgusta 2010. navr{ava se jedanaest godina otkako nas je zauvijek napustio na{ dragi i nikad pre`aljeni

JO@A FRAN^I]
27. 8. 1995 - 27. 8. 2010.

JUSUF (BAJRA) AVDI]
Bili smo ponosni i sre}ni {to si nam ba{ ti bio otac. Ostale su duge i lijepe uspomene, vje~na ljubav i beskrajna tuga. Voljeni u na{im srcima nikad ne umiru. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
11308-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

Tvoj sin Emir i k}erka Aida sa porodicama
12130-1tt

TU@NO SJE]ANJE Dana 25. 8. 2010. navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage majke, punice i nane

Dana 28. 8. 2010. navr{ava se godina kako nije s nama na{a draga supruga i mama

Dana 28. 8. 2010. navr{avaju se 52 dana od kada nije sa nama na{ dragi sin, brat i dajo

D@EMILE OMEROVI], ro|. MUZUR
@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje ostaje zauvijek. U na{im srcima `ivjet }e{ sve dok `ivimo mi i molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Ai{a, zet Ned`ib, unuk Armen i snaha Fatima
11223-1nd`

SAJID (ZAHIR) MUHOVI] FATIMA GRBO
Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Omer, sin Muhamed sa suprugom, k}erka Selma, zet Hasan i unuci Irhad i Ajna
13186-1t

Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti. Bol nije u rije~ima i suzama, bol je u na{im srcima gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Tvoji najmiliji: otac Zahir, majka Safeta, sestra Saida sa djecom Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u subotu u 14 sati u o~evoj ku}i u Pra~i
13254-1tt

54

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

Danas, 27. 8. 2010. navr{ava se 6 pretu`nih mjeseci od preseljenja moga dragog sina

KERIMA (EDNAN) HAD@IALI]A
Volim te beskrajno i neizmjerno. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti 3. 9. 2010. iza ak{am namaza u Sara~ Ismailovoj d`amiji (Mejta{), ul. Sara~ Ismailova. Tvoja mama Nermina
11297-1nd`

Danas, 27. 8. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na{eg dragog

Danas, 27. 8. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na{eg dragog ro|aka

KERIMA (EDNAN) HAD@IALI]A
Sa neizmjernom ljubavlju i velikim ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: tetka Suvada, tetka Emina, tetka Zijada i tetak Ilijas i dajd`a Asim
11297-1nd`

KERIMA (EDNAN) HAD@IALI]A
Nedostaje{ nam beskrajno. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~iti d`enet. Tvoji: Aida i porodica, Harun i Lejla, Aida i Dinko
11297-1nd`

SJE]ANJE

na na{u dragu kolegicu

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet

ZLATU MAREK
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Radne kolege: Amir, Jasminka, Zoran, Bosiljka, Maida, Enisa, Slavica, Sanela, Nermina, Radenka, Snje`ana, Ru`ica, Azra, Stanka, Ivan, Ramo, Amar, D`enita, Gordana, Rada, Sejda, Svjetlana, Mirela, Vahida, Gordana, Zlata
11306-1nd`

D@AFER RO@AJAC
27. 7. 1997 - 27. 7. 2010.

SEVDA (ZORNI]) RO@AJAC
27. 8. 2007 - 27. 8. 2010.
PORODICA
12956-1tt

SJE]ANJE

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se devet godina od smrti na{e drage i voljene

SJE]ANJE

na na{e roditelje

na na{u

NURKE PEZO, ro|. ^AU[EVI]
Te{ko se pomiriti sa istinom da vi{e nisi sa nama. Vrijeme prolazi, a uspomene i sje}anja puna ljubavi prema Tebi ostaju. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet Tvojoj plemenitoj du{i. To ti `ele Tvoji {to Te voli{e i jo{ uvijek vole. Ago, Hano, Mirza, Alma, Mirjana, Benjamin i Adin
12884-1tt

ZLATU MAREK

E[REF KAPETANOVI]
29. 8. 1994 - 29. 8. 2010.

IZETA KAPETANOVI], ro|. ^UKOJEVI]
15. 3. 1993 - 29. 8. 2010.

Radne kolege: \urko, Elvira, Milica, Mara, Dina, Dina A., Snje`a, An|a, Amela, Amar
11307-1nd`

U ljubavi, sa vje~nim ponosom, Va{a djeca

13060-1tt

Dana 27. 8. 2010. (petak) navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog oca, svekra i djeda

Dana 27. 8. 2010. (petak) navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog oca, svekra i djeda

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 40 te{kih dana punih tuge i bola

REFIK (ATIFA) BUSNOV
1955 - 2010.
Bol nije u suzama, niti u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati vje~no voljen i nikad zaboravljen. Smrt je bila tren, ali ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je sje}anje na tebe. Beskrajno }e{ nam nedostajati dok smo `ivi. Vole te tvoji najmiliji: sin SUAD, snaha MEDISA i unuk EMRAH Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
13258-1tt

REFIK (ATIF) BUSNOV
1955 - 2010.
Dragi na{ babo, svekre i dedo, Tvojim odlaskom ostala je velika praznina u na{im `ivotima, ali ne i u na{im srcima. Tu }e{ vje~no biti prisutan. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Vole te tvoji najmiliji: sin D`evad, snaha Admira i unuka D`enisa
13258-1tt

REFIK (ATIF) BUSNOV
1955 - 2010.
Bio si na{a vodilja kroz `ivot, jedinstven suprug, neprikosnoven otac, savr{en dedo i kao takav nikad zaboravljen. Ostat }e{ vje~no u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Supruga Senada, sinovi D`evad i Suad, snahe Admira i Medisa, unu~ad D`enisa i Emrah
13258-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

55

Dana 29. avgusta 2010. navr{it }e se dvije godine od kada smo ostali bez na{e voljene supruge, majke, nene

ZLATA MAREK, ro|. [ARI]
27. 8. 2009 - 27. 8. 2010.
Stvoritelj nas stavlja na brojna isku{enja. Jedno od njih je `ivot bez tebe i tvoj odlazak na pravedniji svijet. Stalno si sa nama, u na{im dovama, pri~ama, uspomenama, suzama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Ismeta, Kenan, Nur ]ori}, Edin, D`enana, Harun i Aj{a [ari}
13271-1tt

ULFETE D@UBUR, ro|. ZEKI]
Vrijeme prolazi, tuga ostaje, vje~no }emo pamtiti tvoju dobrotu i tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Zauvijek tvoji: suprug Sabit, sinovi Be}ir i Emir sa porodicama
1259-1mo

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{eg voljenog

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{eg voljenog

SELVER (SALIHA) DRKI]
Tuga u srcu, a bol u du{i nikada prestati ne}e. @ivjet }e{ u na{im srcima dok i mi `ivimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja majka had`i Fatima, brat Enver, snaha Mirsada, brati}i Emina i Haris
13275-1tt

SELVER (SALIH) DRKI]
Dan za danom prolazi, a tuga sve ve}a. Ne mogu da prihvatim da vi{e nisi sa nama. Fali{ mi, brate, puno mi fali{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja sestra [emsa i zet Enver Had`i}
13275-1tt

SJE]ANJE

na na{e najmilije

U subotu, 28. 8. 2010. navr{ava se 7 godina od kada je prerano preselila na{a voljena

[EFIKA KRD@ALI], ro|. HRUSTI]
Sa `alo{}u i tugom te se sje}aju i nikad te ne}e pre`aliti i zaboraviti, tvoji najdra`i: suprug Almas, sinovi Amel i Jasenko, snahe Amela i Belma, unuke Ena i Ema, bra}a i sestre sa porodicama, te na{a brojna rodbina, prijatelji i poznanici. MUJO ]ENAN
1919 - 1991.

REMZO ]ENAN
1949 - 1993.

NEFA ]ENAN
1928 - 2009.
1255-1mo

Hatma dova je prou~ena i poklonjena u [arenoj d`amiji u Tuzli, 11. 8. 2010. Istog dana u subotu, 28. 8. 2010. u 10 ~asova, obavit }e se posjeta mezaru na groblju Vla11309-1nd` kovo: parcela M-10.

O`alo{}eni: k}erka i sestra Emina sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom na{em drugu i prijatelju na{em dragom

OMARU PEKMEZU OMARU PEKMEZU
Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Tvoja raja: Emir - Em~o, Emina, Hamza, Hana, Aldin, Amina, Nadia, D`ejlana, Nejra i Namik
13282-1tt

OMARU PEKMEZU

Da ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Od porodice [abeta: Fadila, Raze, Samije, Ferida - Brace Porodica Muslim: Safet, Fata, Senad, Elvir, Minela i Lejla
13282-1tt 13281-1tt

Dana 24. 8. 2010. navr{ilo se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, sestra, punica, nana i pranana

Dana 28. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a voljena

ZEJNA (IBRO) SARA^EVI], ro|. BRKANI] DINKA ^ERKEZ, ro|. BE]A
Mnogo nam nedostaje{. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 28. 8. 2010. u ku}i merhume u 13 sati, ulica Slatinski put 75. O`alo{}ena porodica
11311-1nd`

S ponosom ~uvamo uspomene na tebe i tvoj plemeniti lik. S ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Sead i k}erka Sabina
11313-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na voljenu k}erku i sestru

na{em dragom

dragom prijatelju i kom{iji

AMELA KONJHOD@I]
28. 5. 1970 - 27. 8. 1992.
S ljubavlju i tugom, Nid`a, Halid i Ami
1254-1mo

OMAR PEKMEZ
sinu na{eg prijatelja Neka mu dragi Allah d`.{. podari d`enet. Prijatelji Emir Kova~evi} i Sanel Neziri}
13280-1tt

ESEDU KADI]U

Miralem ]uturi} sa porodicom
11317-1nd`

56

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

U nedjelju, 22. avgusta 2010. navr{ilo se 40 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi babo i dedo

had`i BE]IR (had`i OMERA) JAHI]
1934 - 2010.

Tevhid }e se obaviti u subotu, 28. avgusta u Bakijskoj d`amiji iza podne namaza u 13.30 sati. Nikada Te ne}emo zaboraviti niti prestati da te volimo. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Muhamed, k}erka Amina, unu~ad Muhamed, Na|a i Tarik
12434-1tt

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{ suprug, otac, dedo, svekar, punac

Dana 28. 8. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke, bake i sestre

SJE]ANJE

NA DRAGOG SABORCA I KOLEGU
Dvadeset i sedmog avgusta 2010. navr{ava se 18 godina od kada je na{ kolega, saborac i gazija, dobitnik „Zlatne policijske zvijezde“ dao svoj `ivot hrabro brane}i jednu i jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu

HUSO (AHMET) OPUTI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti 27. 8. 2010. u d`amiji na Alipa{inom polju C-faza prije d`ume namaza. Tvoji najmiliji
11291-1nd`

RADOJKE AVRAMOVI], ro|. MANJAK
Obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijatelje i kom{ije da }e se parastos odr`ati u subotu 28. 8. u 14 h na groblju Vranje{. Djeca
11091-1nd`

AMIR (MIDHAT) KAHRIMANOVI]
19. 5. 1972 - 27. 8. 1992. godine
Neka mu je vje~iti rahmet i lahka zemlja bosanska. Udru`enje „Veterani Policije“ SJB Had`i}i

11274-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e najmilije iz Pljevalja

ABDULAH JUSI]
14. 7. 2007 - 14. 7. 2010.

MUNIBA JUSI], ro|. KUJOVI]
29. 8. 2009 - 29. 8. 2010.

[UHRETA (SALIH-beg) MEMI], ro|. RA[^I]
1925 - 2003.

]AMIL (RAGIB) MEMI]
1923 - 1990.

[EFIKA (]AMIL) NAMGALIJA, ro|. MEMI]
1950 - 2002.

[EVALA (]AMIL) MEMI]

Sa ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na vas. Va{i najdra`i

1947 - 1955.
13246-1tt

D@EMAL (]AMIL) MEMI]
1960 - 1961.

D@EMILA (]AMIL) MEMI]
1961 - 1961.
11363-1tt

Vje~no }ete `ivjeti u na{im srcima. Porodica Memi}

Dana 28. 8. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{e drage k}erke Dana 28. 8. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

DINKE ^ERKEZ, ro|. BE]A
iz Stoca Draga k}eri, Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam poklanjala. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji neutje{ni roditelji: otac Meho i majka Naza
13260-1tt

DINKE ^ERKEZ, ro|. BE]A
iz Stoca

Onaj koji `ivi u sje}anju svojih voljenih nije mrtav. Samo je daleko. Mrtav je samo onaj koji je zaboravljen. Tvoji: brat Edin, nevjesta Mirela i brati~na Erna
13260-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

57

majci na{eg kolege

sestri na{eg ministra Muhameda Kozadre

MILEVI (NOVAKA) REGOJE
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH
13309-1tt

\EMILI (NAIL) [I[I]
Ministarstvo finansija Kontona Sarajevo
N

SJE]ANJE

Iskreno suosje}amo s Va{om boli zbog gubitka Va{e nane Dana 27. 8. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kako je na ahiret preselila na{a draga

HASNIJE
S po{tovanjem, Zaposlenici Mita Group, Oxygen i Response ZAPOSLENICI MITA GROUP OXYGEN i RESPONSE ,
11334 -1nd`

SELMA OMERBEGOVI], ro|. MUJANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. S ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Mevludin, sin Amsal, otac Hajrudin i majka Hanka
11340-1nd`

Dana 27. 8. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage sestre i svastike

TU@NO SJE]ANJE

ESME FAZLI], ro|. LAGUMD@IJA
Draga, mila na{a, te{ko je i}i dalje kroz `ivot bez tebe, jer od tvog odlaska ni{ta vi{e nije isto. Nedostaje{ nam. MNOGO. Volimo te beskrajno. Sestra SABA i zet Ramiz Dedi} Ovom prilikom zahvaljujemo ljekarima i medicinskom osoblju Doma zdravlja Vogo{}a na nesebi~noj pomo}i na{oj dragoj Esmi, te direktoru i uposlenicima Bosna Sunce osiguranja, kao i mnogobrojnoj rodbini, prijateljima, kom{ijama i poznanicima na dostojanstvenom ispra}aju na{e Esme. 11335-1nd` Porodica

HALIMA - MIMA MUJA^I], ro|. SARA^EVI]
iz Lukavca

26. 8. 2005 - 26. 8. 2010.

Smajo i djeca
908-1tz

Dana 27. 8. 2010. godine navr{ava se godina dana kako je preselio na ahiret na{ suprug, otac, svekar, dedo i prijatelj

Dana 27. 8. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret moja draga mama

Dana 27. 8. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

RAGIB HOD@I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Marta, sin Adnan, snaha Jasmina, unuka Alma, te prijatelji, porodica Kulenovi}: Mensur, Elvira, Elver i Aldijana Tevhid }e se prou~iti 28. 8. 2010. u 14.00 sati u porodi~noj ku}i Vranja~e 61.
11339-1nd`

ESMA FAZLI]
Draga mama, dani prolaze bez tebe i polako shvatam da mi ode zauvijek. Nedostaje mi tvoja ljubav, dobrota, mili osmijeh i ~vrst zagrljaj. Lijepa moja, vje~no }u ~uvati uspomenu na tebe, ponosna sam {to si mi mama, nikad te ne}u zaboraviti. Voli te tvoja k}erka Azra
11335-1nd`

ESMA (HASIB) FAZLI], ro|. LAGUMD@IJA
Ponosni smo {to smo te imali, beskrajno tu`ni {to smo te rano izgubili. Tvoj amid`a Nurif, strina Hajrija i ro|aci Haris i Rusmir sa porodicama
11335-1nd`

Dana 28. 8. 2010. navr{ava se 15 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 25. 8. 2010. navr{ilo se 27 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

POSLJEDNJI SELAM

MUHAREM (VEJSIL) VATRI]
28. 8. 1995 - 28. 8. 2010.
Godine prolaze, bol i tuga ostaju isti. Tvoji najmiliji: supruga Hata, sinovi Nermin, Vejsil i Emir, snahe Mirela i Esmana, unuci Enis, Lejla i Harun
11337-1nd`

OMARU PEKMEZU HALID (ALIJE) TVICO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
13288-1tt

sinu na{eg dragog prijatelja i poslovnog partnera.

Neka ti Allah dragi podari d`ennet. Bosna Sunce osiguranje, Podru`nica Sarajevo
N

58

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri, zaovi i tetki

NAZA (MUSTAFE) NJEGOVI], ro|. BERBEROVI]
Upu}ujemo dovu Uzvi{enom Gospodaru svjetova Svevi{njem Allahu d`.{. da ti otvori vrata d`enetskih ba{~i i podari d`enet tvojoj plemenitoj du{i. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu, pa`nju..., koje si nam pru`ala. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Hvala ti, sestro. Brat Berberovi} Ibrahim, snaha Vinka, Sefi} Jasmina, Jasmin, Sanjin i Sara

13319-1tt

Dana 28. 8. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi tajo

Dana 28. 8. 2010. godine navr{ava se 40 dugih i tu`nih dana od kada sa mnom nije moj VOLJENI TAJO

SEAD (NEZIR) MISIRA
Te{ko je shvatiti da vi{e nisi sa nama. Tuga i bol nisu u rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ zauvijek ostati, i hvala Allahu d`.{. {to nas je po~astio pa nam tebe podario za oca. Iako je kratko trajalo, tvoja dobrota, plemenitost i ljubav su se pobrinule da vje~no ostane{ urezan u na{im srcima. Tvoji: sin Tarik i k}erka Altijana Tevhid }e se prou~iti u subotu, 28. 8. 2010. u 11 sati u ku}i `alosti ul. Bana Mateja 11342-1nd` Ninoslava 21-A.

SEAD MISIRA
Opet osjetim tugu u srcu... Te{ko mi je svakog dana sve vi{e i vi{e, jer mi sve ja~e i ja~e nedostaje{... Kako koji dan ide vidim koliko sam te ostala `eljna, tebe i tvoje ljubavi, pa`nje, ma, svega, tajo moj. Tek sam po~ela da osje}am tvoju ljubav, ali Bog je htio da te uzme samo za sebe... Znam da sve vidi{ i da ne bi `elio da budem tu`na, ali to je ja~e od mene... Ipak }u da skupim snagu i da istrajem u svom bolu... VOLIM TE PUNO... Zauvijek Tvoja k}erka Altijana Tevhid }e se prou~iti u subotu, 28. 8. 2010. u 11 sati u ku}i `alosti ul. Bana Mateja Ninoslava 21-A.
11343-1nd`

Danas se navr{ava godina dana otkako je preselila na ahiret na{a

POSLJEDNJI SELAM

RASEMA SMAJI], ro|. RAD@O
1930 - 2009.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a du{i vje~iti rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i u ulici Smaila [ikala 92 u subotu, 28. 8. 2010. u 14.00 sati. Tvoji: sinovi i k}eri sa porodicama
11347-1nd`

RASIMU ^ENGI]U
Dragi deda, Ostat }e{ vje~no u na{im srcima i lijepom sje}anju. Uposlenici doma „DOM VILLA FILIS“
13310-1tt

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage i voljene RODITELJE

OMAR PEKMEZ
Da ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja raja iz mahale Kemo, Beli, Meme, Grbo, Fare, Braco, Oli, Klico, Sema, Keno, Tesla, Bule, Emir, Ismar, [eki, Ki}o, Meka, Guza, Aldin, Edo, Avdo, Namik, [ile i Kuki
13317-1tt

ZINETA D@ANKO, ro|. KURSPAHI]
23. 11. 2009 - 26. 8. 2010.

ESAD D@ANKO
26. 8. 1972 - 26. 8. 2010.

Na{i dragi i dobri roditelji, s ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomene na vas, na va{ plemeniti i topli lik. Vje~no smo vam zahvalni za sve {to ste u~inili za nas, za ljubav i brigu koju ste nam, dragi na{i roditelji, nesebi~no pru`ali po{teno nas odgajaju}i. S vjerom u Njegovu bezgrani~nu milost, molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet va{im plemenitim i dobrim du{ama. Zauvijek }ete `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Vole vas va{a djeca: sinovi D`evad i Sead, k}erke D`emila, Izeta, Advija i Behija, zetovi Faruk, Reuf, Mensud i Se11348-1nd` lim, snahe Behija i Sabina, unuci Kenan, Armin, Esad, Adin, Erik, Nedim i Amir i praunuka Lejla

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri dragom dje~aku

na{oj dragoj

[EFIKI BANJANOVI], ro|. HERI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe, jer si ti na{a najstarija sestra. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

OMARU PEKMEZU

[EFIKI BANJANOVI], ro|. HERI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Brat Ahmet i snaha Zijada
11349-1nd` 11349-1nd`

FK „MO[]ANICA“
13311-1tt

Bra}a Ahmet, [efik i Ilijas, sestre Zilha i Sifa

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

59

na{oj dragoj nani

na{oj dragoj nani

HASNIJI KU^UK
Bila si nam nana i majka mirna luka i centar svijeta. Zaradila si vje~ni rahmet svojoj dobroj du{i. Molimo Allaha d`.{. da te uvede u lijepi d`enet. Osman Ku~uk sa porodicom
13304-1tt

HASNIJI KU^UK, ro|. TUKELIJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Muamer, Alisa, Hamza i Lejla Ku~uk
13302-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 31. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od gubitka na{e drage supruge, mame, majke i punice

na na{e drage roditelje

MEDIHE (DELIBEGA) ]ATI], ro|. DERVI[AGI]
1932 - 2008.
Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti zauvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Husein, k}erka Rusmira, unuk Adi, zet Fikret
901-1tz

HATID@A BA[I], ro|. SUJOLD@I]
1943 - 1997.

MEHMED BA[I]
1939 - 1980.

Mi smo sretna djeca predivnih roditelja, koji su nam bili potpuno posve}eni, dali more ljubavi i usadili osnovne ljudske vrijednosti. Beskrajna je na{a ljubav za njih. Ve~eras }emo na{im roditeljima, nenama i dedama, ako Bog da, pokloniti hatma dovu u Osojskoj d`amiji u Travniku. 256-1tr K]ERKE ALMA I AMELA

U ponedjeljak, 30. avgusta 2010. navr{it }e se dvije godine otkako je preminuo jedan dobar ~ovjek

Dvije su godine otkad nije s nama na{ dragi

EDIB - EDO [EHOVI]
1936 - 2008.

MARINKO (@IVKO) VLA[KI
(31. 8. 2008 - 31. 8. 2010)
Dragi na{, tvoja dobrota }e ostati vje~no u na{im srcima. Nikad te ne}emo zaboraviti.

Boli! Boli isto kao prije dvije godine! Supruga Esma, k}erka Narcisa, sin Renan, zet Nihad, snaha Mirela, unuci Azur i Amar
904-1tz

Oni koji te vole: supruga Gospava, sin @eljko, k}erke Snje`ana i Slavica, snaha Nevena, zet Miodrag, unuci Milan, Nata{a, Miljan
11324-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

sinu na{eg poslovnog partnera

OMAR PEKMEZ
„... O, ti du{o smirena, vrati se svome Gospodaru zadovoljna, a i On zadovoljan tobom, pa u|i me|’ robove Moje, u|i u d`ennet Moj.“ (El-Fed`r 27-29) Uposlenici firme Bellissima: Sevda ]., Harun ]., Belma K., Aida ]., Indira V., Fatima B., Melika ^., Zulfer A., Dinko V.
N

ocu na{e radne kolegice

ATIF (OSMAN) TELA]EVI]

Radne kolegice i kolege „PZU Apoteke Pharmamed“
13306-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

na na{u dragu na{em dragom

OMARU PEKMEZU

D@ENANA DEMIR, ro|. LOJO

ENESU PARGAN, ro|. NED@IBOVI]
2007 - 2010.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se prou~iti tevhid dana 28. 8. 2010. u 12 sati u Zvorniku, u d`amiji Beksuja. Majka Halida, sin Tarik, suprug Kasim, brat Enes, snaha Alma, brati~na Kanita
897-1tz

Neka mu Allah dragi podari d`enet. Tvoji: Muhamed, Salih, Adisa i Rasim Osmankovi}
13308-1tt

Molimo Allaha d`.{. da je obaspe Svojom milo{}u i otvori joj d`enetska vrata, jer je ona to zaslu`ila. Akif, Sanela, Selma, Asif, Braco, Danija, Merjem i Nidal
13305-1tt

60

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 29. 8. 2010. navr{ava se 7 dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

na{em tragi~no preminulom zaposleniku

had`i VELEDAR (SALIHA) MUSTAFA
Tvoji Medina i Suad Hatma dova }e se prou~iti 29. 8. 2010. u Mesd`idu u Veledarovoj mahali - Po~itelj poslije teravih namaza.
1266-1mo

MIRSADU (ZUHDIJE) KARZI]U
Pamtit }emo te kao dobrog i uzornog radnika, te s po{tovanjem spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. MENAD@MENT I ZAPOSLENICI JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA „KAKANJ“ KAKANJ
419-1ze

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 26. 8. 2010. navr{ilo se 5 godina kako je preselila na ahiret na{a mama i nena

HALIMA - MIMA MUJA^I], ro|. SARA^EVI] HALIMA - MIMA MUJA^I], ro|. SARA^EVI]
iz Lukavca
Sa ljubavlju i po{tovanjem, u srcima vje~no ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Mirzet, Melika i Tarik
906-1tz

iz Lukavca 26. 8. 2005 - 26. 8. 2010.
Tuga i bol u srcu ne blijedi, a ni vrijeme ne bri{e sje}anje na tebe. Tvoja k}erka [ejla, zet Rasim i unuk Benjamin
907-1tz

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 25. 8. 2010. navr{ila se godina dana od preseljenja na ahiret mog dragog supruga

Dana 26. 8. 2010. navr{ilo se 14 tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga i tate

sinu na{eg poslovnog partnera i prijatelja

JUSUF (MEHO) HOD@I] teta HASNI
Tu`na sam {to sam te izgubila. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja supruga Fatima

HAZIMA (BEGE) ALTUMBABI]A
Na{a bol za tobom je do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na. @ivot bez tebe je `ivot pun praznine. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Tvoji najmiliji: supruga [erifa, sin Sead,k}erka Azra, zet Eldar, snaha Maida, te unuci Adnan, Mirza, Tarik i Maira
910-1ze

OMAR (MENSUD) PEKMEZ
Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Kolektiv VATROSISTEMI
11353-1nd`

Od Selme, Seida, Nermine i Fehima Kora}
11341-1nd`

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 28. 8. 2010. u 14 h u Dobrinji ul. Grada Kalgarija br. 10/I. 13303-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{u voljenu

na{em dragom

na oca

Dana 27. 8. 2010. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od smrti na{e drage, plemenite k}erke, sestre i unuke

D@EMILA KOZADRA [I[I]
O`alo{}eni: Hasan, D`emila, Nezira i Hasena D`ananovi}
13318-1tt

OMAR PEKMEZ
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Asim, Alma i Mirza Durakovi}
13321-1tt

[ERIF TAHIROVI]
27. 8. 2009 - 27. 8. 2010.
Neka te u ovim mubarek danima prate dove na d`enetskom putu. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

GORDANA GOCA D@EMI]
27. 8. 2003 - 27. 8. 2010.

ZLATU MAREK
27. 8. 2009 - 27. 8. 2010.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Esadina Kulagli} sa porodicom
13307-1tt

ALMA ZAHIROVI]
Uvijek }emo te se rado sje}ati. Tata Ibro, brat Almir i nena Hajrija
877-1tz

Tvoja k}erka Refija sa 13298-1tt porodicom.

S po{tovanjem, Jelena
13294-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

61

najdra`em i voljenom dedi

ZAIM efendija (MUHAREM) KUMBARI]
preselio na ahiret 25. 8. 2010. godine. Unu~ad: Haris, Lejla, Mirela, Abdulah i Mehmed
N

Dana 28. 8. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e voljene

BRANKA (VLADO) ^EJOVI]
(16. 10. 1937 - 28. 8. 2008.)

Sa ljubavlju ~uvamo svaku uspomenu na tebe. Zauvijek u na{im srcima i mislima. Tvoji najdra`i: sin Marko, k}erka Marijana, unuci Vedran i Hana, snaha Sabina, sestra Radmila
13322-1tt

SJE]ANJE

na drage roditelje

HAJRUDIN KALAJD@I]
1914 - 6. VI 1998.

HAJRIJA KALAJD@I]
1916 - 27. VIII 1998.

Neka meleci prenesu vama dove upu}ene iz na{ih srca, a dragi Allah d`.{. obaspe vas Svojom milo{}u i podari lijepi d`enet. El-FATIHA. Uspomene na vas ~uvaju va{a djeca Munir, Tarik, Hatid`a i Jasmina

11323-1nd`

Dana 25. 8. 2010. navr{ilo se 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{a draga

ZEHRA (AKIF) OPARDIJA, ro|. AGI]
Postoji ljubav koju smrt ne mo`e prekinuti i tuga koju vrijeme ne lije~i. Puno ti hvala na svemu {to si nas nau~ila, za ljubav koju si nam pru`ila, i `ivot koji si nam podarila. Pamtit }emo te po dobru, od srca spominjati i nikad, nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoji najmiliji: Suprug Zaim, sinovi D`evad i Ned`ad, k}i Minka, brat Mehmed, snahe Amra i Fata, unuk Emir sa suprugom Lejlom, unuke Lejla, Lamija i Azra
PTT

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci mojoj dragoj tetki

POSLJEDNJI SELAM

HASNIJA (MUJO) LEPI], ro|. CRVENJAK
Oti{la je moja draga tetka, moja druga majka. Sa ponosom }u te se sje}ati i uvijek ti biti zahvalna. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Voli te tvoja Alma sa suprugom Rosariem i k}erkom Vivien
13312-1tt

HASNIJA (MUJO) LEPI], ro|. CRVENJAK
Draga na{a mama, ovo je na{ najtu`niji dan u `ivotu, jer su se zauvijek zaklopile tvoje o~i. Ponosne smo {to si bila NA[A MAJKA.

ocu na{e radne kolegice

IBRI SARI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. VOLIMO TE, MAMA! Tvoje k}erke: Senada, Suada i Sadeta, unuk Adnan, 13312-1tt zetovi Samir, Senad i Enver Zaposlenici u firmi „Robot“ doo Sarajevo
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri

HASNIJA (MUJO) LEPI], ro|. CRVENJAK
Draga na{a sestro, Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti, a ljubav prema tebi ostavlja sje}anja koja nam niko ne mo`e uzeti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Vole te tvoji: brat Kemal, sestre Vasvija i Mirsada, snaha Zehra, zet Fadil, sestri~ne Amela i Sanela sa porodicama
13312-1tt

na{oj dragoj tetki

mojoj dragoj nani

HASNIJA (MUJO) LEPI], ro|. CRVENJAK
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Samra, Sabiha, Ahmedin, Nijaz, Azra, Tajra i Imad
13312-1tt

HASNIJA (MUJO) LEPI], ro|. CRVENJAK
Draga moja nankara, nau~ila si me svemu u `ivotu, ali nisi me nau~ila kako da `ivim bez tebe. Voli te najvi{e na svijetu Tvoj jedini unuk ADNAN Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je 13312-1tt vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

62

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

POSLJEDNJI SELAM

[EFIK (BEGO) ADANALI]
iz Janje

DEVLETA - DEVKA ADANALI], ro|. DURGUTOVI]
iz Janje

27. 8. 2000 - 27. 8. 2010.

OMAR PEKMEZ
Dragi na{ ljepotane, ka`u Allahu dragom si bio dra`i pa je tvoju ljepotu sebi uzeo i smjestio te u lijepi d`enet me|u hurije. Ali rije~ima se ne mo`e opisati koliko smo te mi voljeli. Ti{ina }e sve re}i. Tvoji: daid`a Deved`ija Salih, D`ana i Amar
13328-1tt

10. 10. 1994 - 27. 8. 2010.
Najdra`i na{i, Sjetne i tu`ne su sve ove godine poslije vas. Nedostaje nam va{a ljubav, ali plemenitost va{eg srca, ~istota du{e, snaga razuma i mo} vjere je amanet kojeg nosimo mi i na{i novi nara{taji... Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet... Va{i najmiliji: sin Nijaz - Nedim, k}eri Nizabeta Tahmi{~i} i Nedreta - Dina Fejzi}, snaha Vahida, zet [aban i unu~ad Mirha, Arnela, Emir, Omar, Na|a i Faris 11355-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

OM]I OMAR PEKMEZ

OMAR PEKMEZ

OMARU (had`i MENSUD) PEKMEZU
Hvala ti {to si nam barem nakratko uljep{ao `ivot svojim veselim duhom i svijetlim djetinjstvom, na`alost rano prekinutim.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj daid`a Mahir sa porodicom
13328-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj dedo Be}ir i nana Mensura
13328-1tt

Neka ti Allah podari lijepi d`enet. Porodica Hamzi}
13326-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj kolegici

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, babe, svekra i dede

dragoj jetrvi i rodici

SELVER (SALIHA) DRKI]A
Po dobroti }emo te pamtiti i ~uvati uspomenu na tebe. Molimo Allaha d`.{. da te obaspe svojom milo{}u. Tvoji: supruga Samka, sin Aldin, k}erka Adela, snaha Sabina, unu~ad Tarik i D`ana Tevhid (mu{ki) }e se prou~iti dana 27. 8. 2010. prije d`ume namaza u Centralnoj d`amiji u Hrasnici.
11351-1nd`

HAJRA ^AMO D@EMILI [I[I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Naza i Vezirka sa porodicama
11330-1nd`

HASAN D@EMILA
27. 8. 2007 - 27. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
11346-1nd`

Uvijek }emo te se rado sje}ati. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoja kolegica Fatima Zuki} i njena sestra Emina Hod`i}
13324-1tt

Dana 27. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kako nije sa nama

TU@NO SJE]ANJE

SELVER (SALIHA) DRKI]
S ljubavlju i ponosom vje~no u na{im srcima ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoji: bad`o Safet, svastika Sadeta i punica Ramiza
11350-1nd`

MAJDA - MAJA HUBANI]
27. 8. 1985 - 27. 8. 2010.
Danas je tvoj 25. ro|endan, Maice moja! @ivjeti bez tebe te{ko je, Vrijeme {to prolazi bolno je, Ljubav prema tebi vje~na je. Uvijek }ete voljeti mama, tata i tvoja dva brata
11354-1nd`

Dana 27. 8. 2010. godine navr{ava se 11 godina od kako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg voljenog

MIJE ID@AKOVI]A
Najljep{i dio na{eg `ivota bio je s tobom, i zato nam nedostaje{. Uspomene na tebe, tvoj lik i svu ljubav koju si nam poklanjao ~uvamo i ~uvat }emo do kraja na{ih `ivota. Tvoji: supruga Azra, sinovi Omar, Damir, snaha Sanja, unuk Denial

Dvadeset sedmog avgusta 2010. godine navr{ava se devetnaest godina kako je preselila na{a draga supruga i mama

Dana 27. 8. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog zeta i bad`e

POSLJEDNJI SELAM

Dana 27. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od odlaska moje drage

dragoj tetki

HASNIJA (SALIH) KU^UK, ro|. TUKELIJA
Draga tetka, molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari najve}i d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Midhat, Mirsad i Habiba
11352-1nd`

SELMA OMERBEGOVI], ro|. MUJANOVI]

DUDA TRGO, ro|. RID@AL
Draga mama, Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Asim, Mesud i Mirsada
13336-1tt

SELVER (SALIH) DRKI]
Nikada ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu i plemenitost. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. [evko i Zumreta Ku{ovi} te porodice Had`ovi} i Bu~an
13330-1tt

Vje~no }e{ ostati u mom srcu i mislima. Tvoja Arijana
13327-1tt

Dnevni avaz
Sa bolom u srcu obavje{tavamo da je na{ dragi

petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

63

ISAK LEVI
preminuo 25. 8. 2010. u 91. godini. Sahrana }e se obaviti u Vankuveru. O@ALO[]ENI: supruga Savka, k}i Mirjana, zet Josip Milkovi}, unuci Anja i Sanjin, sestre Blanka Vadnjal, Lenka sa suprugom Muharemom Kalauzovi}em, Vanja Radosavljevi} - njihova djeca, zetovi, unuci, praunuci, kom{ije i prijatelji UVIJEK ]E[ OSTATI VOLJEN
13315-1tt

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi, nikad pre`aljeni

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a

IBRO (MUSTAFA) SARI]
1935 - 2010.
preselio na ahiret dana 25. avgusta 2010. u 09.00 sati u 76. godini. Ispra}aj }e se obaviti u petak, 27. avgusta 2010. (17. Ramazana 1431. h.g.) u 16.10 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli. D`enaza }e se klanjati ispred [arene d`amije, a zatim na mezarje Tu{anj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u [arenoj d`amiji. O@ALO[]ENI: sin Edin, k}erka Aida, bra}a Muharem i Arif, sestre Nura, Rifa i Safija, zet Ozrenko, snaha Zarifa, unu~ad Anisa, Nea i Amer, porodice: Sari}, Buki}, [ehovi}, Ramadanovi}, Husi}, [aba{ki}, Arslanagi}, Sara~evi}, Tanovi}, Babovi}, [elo, Jakupovi}, Begta{agi}, Lukavica, Naki}, Konji}, Dedi}, Lipovac, Had`i}, Kulagli}, Vehabovi} i ostala mnogobrojna familija i prijatelji 909-1tz

FADILA MERD@ANI], ro|. AVDI]
preselila na ahiret dana 23. 8. 2010. u Danskoj u 86. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 28. 8. 2010. u 13.30 sati ispred d`amije u Had`i}ima, a pokopat }e se na groblju Kopi{anj u Had`i}ima. O@ALO[]ENI: sinovi Sejdo i Mirsad, k}erka Salla, brat Munib, sestra Muniba, snahe, unu~ad i praunu~ad, porodice: Merd`ani}, Avdi}, Bajramovi}, Lojo, Smajlagi}, Curi}, Pini}, Plan~i}, te ostala mnobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u 13.30 sati u d`amiji u Had`i}ima.
11325-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZAIM efendija (MUHAREM) KUMBARI]
preselio na ahiret u srijedu, 25. 8. 2010. u 87. godini. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. O@ALO[]ENI: sin Muris - Mirza sa porodicom, k}erka Mubera sa porodicom kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. 08. 2010. godine u 15.00 sati na gradskom groblju u Od`aku. D`enaza polazi ispred porodi~ne ku}e u ulici Slavka Grebenarevi}a br. 103 u Od`aku.
N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DI[A \ULIMAN, ro|. BEKTA[
preselila na ahiret u srijedu, 25. avgusta 2010. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. avgusta 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: porodica \uliman, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji u 111 Gornjim Vele{i}ima.

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

ZAIM efendija (MUHAREM) KUMBARI]
imam u penziji
Preselio na ahiret u srijedu, 25. 8. 2010. godine u Sarajevu, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. 8. 2010. godine u 15.00 sati na gradskom mezarju Od`ak. D`enaza polazi ispred porodi~ne ku}e u Od`aku. O@ALO[]ENI: sin Muris - Mirza sa porodicom, k}erka Mubera sa porodicom, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

HUJDUR (MEHMEDA) MEHMED
preminuo 26. 8. 2010. u 75. godini. Datum i vrijeme d`enaze }e biti naknadno objavljeni.
13332-1tt

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Dana 26. 8. 2010. godine u 63. godini preselila je na ahiret

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEHO (MUSTAFA) NUSPAHI]

VAHDETA (ALIJA) GORALIJA, ro|. JA[ARSPAHI]
D`enaza polazi dana 27. 8. 2010. godine (petak) poslije ikindije namaza (16.40 sati) ispred Gradske d`amije. Ukop }e se obaviti na porodi~nom mezarju Plandi{te iznad srednje {kole. Ispratna dova }e se prou~iti u Gradskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Ahmed, k}erka Amna, sin Amir, brat Abdulah, sestre Ifeta, Fahreta i Fikreta, zet Hidajet, nevjesta Jasmina, unu~ad Mirza, Zlatan, Ammar i Lejla, nevjesta Nafija, zetovi Edhem i Mustafa, djever Be}ir i zaova Remzija, te porodice Goralija, Ja{arspahi}, Imamovi}, Kambur, Ahmedovi}, Huji}, Deliba{i}, [e~ibovi}, Bajraktarevi}, Kubat, Alagi}, Avdagi}, Mu{ija, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. EL-FATIHA
PTT

preselio na ahiret u srijedu, 25. 8. 2010. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. 8. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Muvedeta, sinovi Alem, Mevludin i Izudin, sestra D`emila, sestri~ne Zilha, Ramiza, [erifa i Sabaha, sestri}i [erif i Zaim, brati}i Semir, Mujo i Smail, brati~ne Semira, Melisa, Fatima i Ramiza, punica Fatima, svastika Raza, te porodice Nuspahi}, Serdarevi}, ^i~a, Logo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji ^ebed`ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAZA NJEGOVI], ro|. BERBEROVI]
preselila na ahiret u srijedu, 25. avgusta 2010. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. avgusta 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Mustafa, snaha Sakiba, unuka Amela, unuk Mehmed, te ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Slatina br. 18 Sarajevo.
111

Sa nevjericom, `aljenjem i iskrenom tugom primili smo vijest o smrti

Duboko potreseni bolom javljamo svim ro|acima, prijateljima i znancima `alosnu vijest da je

OMARA (MENSUDA) PEKMEZA
Ponosni smo na to {to smo te poznavali i u`ivali u svakom trenutku provedenom sa tobom. Vidimo se u D`ennetu, inshAllah. Kompanije Disti d.o.o. i Imtec d.o.o. sa svojim uposlenicima
13323-1tt

PAVAO (MATE) [UNJI]
preminuo dana 26. 8. 2010. godine u 75. godini. Ukop pokojnika obavit }e se dana 27. 8. 2010. u 17.00 na groblju Tar~in. O@ALO[]ENI: sinovi Mato, Ivica i Dragan, k}i Ankica, zet Josip, snaha Mersiha, unu~ad Milenko, Ivan i Davor, {ura Ilija sa suprugom An|om i {ura Petar sa suprugom Dragicom, svastika Jela te porodice Kosti}, Medi}, Livaja, \opa, Suba{i}, Miji} te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
11321-1nd`

64

Petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMO (HUSO) KLEPO
preselio na ahiret u srijedu, 25. 8. 2010. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. 8. 2010. godine u 15.30 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O@ALO[]ENI: sin Ferid, k}erka Taiba, snaha Abida, zet Nezir, unu~ad Samira, Saudin, Adis, Adisa i Haris, praunu~ad Nedim, Kerim, Ajla, Ajdin, Iman, Nadin, Denis, Lejla i Elvis, brati}i Fikret i Zaim sa porodicama, brati~ne Ramiza i Fikreta sa porodicama, te porodice Klepo, Rami}, D`ebo, Kurtovi}, Zolovi}, Musi}, Lisica, Muco, Bajri}, Robovi}, Rizo, Kajevi}, D`ankovi}, Hajdar, Hod`i}, Lukovac, Zec, Hrvat, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.30 sati, G. Vele{i}i 343. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

\EMILA (NAIL) [I[I], ro|. KOZADRA
preselila na ahiret u srijedu, 25. 8. 2010. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. 8. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Bradi}i Vogo{}a (iza hotela Sunce). O@ALO[]ENI: k}erke Safija, Mensura i Mirela, unu~ad Dalila, Danijal, Faris i Ajsela, zetovi Sead, Nermin i Jasmin, bra}a D`emal, Muhamed i Nijaz, snahe Mediha, Sabina i Sabina, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Kozadra, [i{i}, Mujaki}, Drakovac, Rami}, ]uhara, ]ati}, Smaji}, Hrustemovi}, Solak, ]amo, Mili}, Hod`i}, [eti}, Omerbegovi}, Kreso, Veselinovi}, Gazija, Alagi}, Ajnad`i}, Konakovi}, Zuki}, Planja, Brdari}, Suljagi}, Hasanovi}, Harbinja, ]eskin, D`ambasovi}, Torlak, [abanija, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u gradskoj d`amiji u Vogo{}i. Ku}a `alosti: ul. Jo{ani~ka 27, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

ZEHRA (JAKUP) BAJRAMOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 25. 8. 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. 8. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Mevluda, Murveta i Emina, zetovi Mustafa i Elvir, snahe Amela i Sabina, unu~ad Jasmin, Hakija, Safija i Mirela, praunu~ad Nejla, Nadir, Ajna i Amir, te porodice Bajramovi}, ]atovi}, Grabovica, Rizvi}, Softi}, D`ananovi}, Mirvi}, Hajvazovi}, Ribica, Jusi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Duboko o`alo{}eni javljamo da je na{a

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MILEVA (NOVAK) REGOJE, ro|. \OREM
preminula 26. 8. 2010. godine u 75. godini. Sahrana }e se obaviti 27. 8. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. O@ALO[]ENI: suprug Vlatko, k}erke Sne`ana i Zvijezdana, sin Neboj{a, unu~ad Marko, Ognjen, Ana i Una, brat Milo{, sestra Dragica, zet Mladen, snahe Enela i Staka, zaova Mara, porodice Regoje, \orem, Grba, Lali}, Govedarica, Davidovi}, Mojovi}, Stani}, Sud`um, Oru~, Dubovina, Ili}, Dra{kovi}, Ognjenovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Antuna Branka [imi}a br. 6/6, Sarajevo.
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEHAVETA (NED@IB) BEGANOVI], ro|. IMAMOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 26. 8. 2010. godine u Sarajevu, u 80. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u nedjelju, 29. 8. 2010. godine poslije ikindije namaza (17.00 sati) u haremu d`amije Donja Varo{ - Kotor Varo{. O@ALO[]ENI: sinovi Muharem i Mustafa, k}erke Mubera, Na|a i Fatima, sestre Hedija i [uhreta, djever Kasim, zetovi Ibrahim i Edis, snahe Indira i Nada, unuk Senad, unuke Alma, Aida, Anita, Amina, Sena i Amra, praunuk Din, te porodice Beganovi}, Imamovi}, Kla~ar, Kazi}, @una, Gluha}, Ajanovi}, Karovi}, Vite{ki}, Ba{ti}, Mileki}, Kapetanovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

VEZIRA (MUHAREM) DU^I], ro|. DEDOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 25. 8. 2010. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. 8. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: suprug Sejfo, k}erka Amira, sestri}i Esad i Mirsad sa porodicama, sestri~ne Sadeta, Nermina, Emina i Jasmina sa porodicama, djever [erif sa porodicom, djeveri~ne Samira i Admira sa porodicama, te porodice Du~i}, Dedovi}, Osmanagi}, Kanli}, Bakovi}, Forto, [enderovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Mehmed-pa{e Sokolovi}a 16. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASNIJA (MUJO) LEPI], ro|. CRVENJAK
preselila na ahiret u ~etvrtak, 26. 8. 2010. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. 8. 2010. godine poslije ikinije namaza (17.00 sati) na mezarju Ugorsko. O@ALO[]ENI: k}erke Senada, Suada i Sadeta, unuk Adnan, zetovi Samir, Senad i Enver, brat Kemal, sestre Vasvija i Mirsada, snaha Zehra, sestri~ne Alma sa suprugom Rozarijem i malom Vivijen, Amela sa suprugom Zoranom i sinom Nikolom, Sanela, zet Fadil, brati~na Samra sa suprugom Ahmedinom, djecom Tajrom i Imadom, zaova Hasija sa sinovima Sakibom, Fikretom i Nijazom i k}erkom Fikretom te njihovim porodicama, prije, amid`i}i, amid`i~ne, te porodice Lepi}, Crvenjak, Hasanagi}, [opovi}, Hod`i}, Pilotta, Tiro, Hota, Ajdinovi}, Gani}, Ruhotina, Isakovi}, Smaj{, Hasanspahi}, Be{lija, [enderovi}, Mehi}, Konakovi}, Vrago, Dedi}, Brkani}, Fati}, Durakovi}, Gerin, Kalafat, Samard`ija, Bre{~i}, Sokoljanin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.00 sati, Donji Hotonj 60. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, sestra, nana i pranana

OMAR (had`i MENSUD) PEKMEZ
tragi~no preselio na ahiret u srijedu, 25. avgusta 2010. godine, u 14. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 27. avgusta 2010. godine u 14.30 sati u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: otac had`i Mensud, majka Sena, brat Amar, dedo Murat, nana Sema, amid`a Nihad, dedo Be}ir, nana Mensura, daid`e Mahir i Salih, te porodice Pekmez, Deved`ija, Osmankovi}, Ajkuni}, [abeta, ^oko, Bi~evi}, Ramovi}, Fulin, ^au{evi}, Kru{~ica, [ahovi}, [orlija, Palavra, Bakaran, Leventa, \opa, Muslim, Mirojevi}, Tatli}, Durakovi}, Meki}, Muratovi}, Hodovi}, Guta, Hod`i}, Agi}, Dedovi}, Rov~anin, Mesihovi}, [ito, Hamzi}, Jamakosmanovi}, Imamovi}, Godinjak, Zrni}, Sipovi}, Gabela, Rami}, Lang, Memi}, O.[ Vrhbosna razred VIII 1 i mnogobrojne radne kolege roditelja, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

HASNIJA (SALIH) KU^UK, ro|. TUKELIJA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 26. avgusta 2010. godine, u 97. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. avgusta 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: sin Alija, k}erka Almasa, unu~ad Osman, Ejub, Muamer i Azra, sestra Fatima, snahe Edina, Samra, Nermina i Alisa, zet Mevludin, praunu~ad Emina, Amina, Alija, Ahmed, Amna, Rijad, Jasmina, Ejub, Hamza i Lejla, brati}i, sestri}i i sestri~ne, te porodice Ku~uk, Tukelija, Mujki}, Krupalija, Smailbegovi}, Kepe{, Slatina, D`ipa, Nani} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ejuba Ademovi}a br. 33. 111

Ku}a `alosti: Baruthana do br. 66.

111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POKOPNO DRU[TVO

had`i [EFIKA-hanuma BANJANOVI], ro|. HERI]
preselila na ahiret u srijedu, 25. 8. 2010. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. 8. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Naser, Nijaz i Ned`ad, k}erka Nizama, snahe Senada, Azijada i Sanela, zet D`evad, unu~ad i praunuka, bra}a Ilijas, [efik i Ahmet sa porodicama, sestre Sifa i Zilha sa porodicama, te porodice Banjanovi}, Heri}, Hrustanovi}, Huremovi}, Ahmetovi}, Mujkanovi}, Omerovi}, D`ani}, Ebibi, Koro, Gaco, Njem~evi}, Berbi}, Ahmetovi}, Muharemovi}, Karaahmetovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Osjek Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

ZEMKA (MURAT) OMEROVI]
preminula 24. avgusta u Frankfurtu a/M. Datum sahrane }e biti naknadno objavljen. O@ALO[]ENA PORODICA
11304-1nd`

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

POSLJEDNJI SELAM

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

RASIM (MUHAMED) ^ENGI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Kolektiv Opticom d.o.o.
11357-1nd`

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

sport

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

65

LIGA­PRVAKA

REPREZENTATIVCI Radosne vijesti u porodici bh. internacionalca

Ibri~i}­po­ tao­otac,­ s k}er­ a­se­zo­ e­Le­la k v j
Nema ljep{eg osje}aja, ~ini mi se kao da letim, ka`e Ibri~i}
ri~i}­za­„Dnevni­avaz“. Po­po­ r­ ­ ku­iz­Ru­ u­ i­ v at m nje,­ne}e­ima­ i­mno­ o­vr­ ­ e­ t g em na­ da­ pr­ ­ e­ e­ uz­ Le­ lu­ i ov d j Ani­ u.­ Ha­ duk­ u­ ne­ je­ ju t j d l igra­ gr­ ­ ski­ de­ ­ i­ sa­ Spli­ad rb tom,­a­u­po­ e­ je­ jak­po~inju n d l pr­ ­ r­ ­ e­re­ r­ ­ e­ ta­ i­e­BiH ip em p ez n c j uo~i­ su­ r­ ­ a­ s­ Lu­ se­ bu­ ­ s et k m rgom­i­Fr­ ­ cu­ kom­u­okvi­ an s ru­kva­ i­ i­ a­ i­a­za­Evr­ ­ sko lfk cj op pr­ e­ stvo. v n -­Na`alo­ t,­ta­ o­je­to­ka­ s k da­si­pr­ ­ e­ i­ ­ a­ ni­no­ o­ e­ of s on l g m ta{.­Sva­ i­slo­ o­ ni­tr­ ­ u­ ak k b d en t bit­}u­uz­njih­dvi­ e­i­ta­ o­se j k ra­ u­ em­ tr­ ­ u­ ku­ ka­ a­ }u d j en t d je­pr­ i­put­vi­ je­ i­na­ on­po­ v d t k vr­ ­ ka­iz­Ru­ u­ i­ e­-­do­ ao at m nj d A. N. je­Ibri~i}.

Mi­i­o:­Pr­ ­ la{en­na­bo­jim­igra~em­pro{le­se­ o­ e lt og j l z n

Dan­pr­ ­ e­re­ an{-su­ r­ ­ a ij v s et plej-ofa­ za­ ula­ ak­ u­ Evr­ ­ z opsku­li­ u­s­Uni­ ­ ­ om­u­Ru­ g rej mu­ i­ i­bh.­re­ r­ ­ e­ ta­ i­ ac­i nj p ez n t v igra~­ Ha­ du­ a­ Se­ i­ ad­ Ib­ j k nj ri~i}­po­ tao­je­otac. s Su­ r­ ­ a­Ani­ a­je­sr­ ­e­ u p ug t ij d u­18.45­sa­ i­u­spli­ skom­po­ t t r­ ­ i­ i{tu­ na­ svi­ et­ do­ i­ e­ a od l j nj l k}er­ u­Le­lu,­te{ku­3.200­gr­ k j a­ a­i­du­ u­50­ce­ ti­ e­ a­ a. m g n m t r U­ tom­ tr­ ­ u­ ku­ Ibri~i} en t je­ve}­bio­u­Ru­ u­ i­ i,­a­sr­ m nj e­ nu­vi­e­ t­sa­ nao­je­uo~i­po­ t j s z slje­ njeg­tr­ ­ i­ ga. d en n -­Ne­ a­ljep{eg­osje}aja. m ^ini­mi­se­kao­da­le­ im.­Na­ t jva`ni­ e­ je­ da­ je­ sve­ pro{lo j su­ er­i­da­ni­e­bi­ o­ni­ a­ vih p j l k k pr­ ­ le­ a­-­re­ ao­je­ju~er­Ib­ob m k

Re­ l­sa­Mi­a­ om­ a ln
Lion igra protiv Benfike, [alkea i Hapoela
Si­ o}njim­ `rijebom­ u n Mo­ a­ u­su­odre|ene­gr­ ­ e n k up Li­ e­pr­ a­ a­za­ovu­se­ o­ u. g v k z n Na­a­ r­ ­ ti­ ni­om­sku­ i­ om j t ak v j pn slo­ o­ no­se­mo`e­pr­ ­ la­ i­b d og s ti­ gr­ ­ a­ G­ s­ vi{estr­ ­ im up uk evr­ ­ skim­ pr­ a­ i­ a­ Re­ ­ op v cm alom,­Mi­ a­ om­i­Aja­ som.­ l n k Aktu­ ­ ni­ pr­ ak­ Inter el v obra~unat­}e­se­s­Ve­ ­ e­ ­ m, rd ro To­ e­ he­ om­i­Tve­ te­ m,­a t n m n o Mi­ ­ ­ em­ Pja­ i}­ igr­ t­ }e­ s ral n a Li­ ­ om­ u­ gr­ ­ i­ s­ Be­ fi­ on up n kom,­[alkeom­i­Ha­ o­ ­ om.­ p el Man~ester­ju­ a­ ted,­Ar­ n j se­ al­ i­ Ba­ ­ e­ o­ a­ ima­ i­ su n rc l n l do­ ta­sre}e,­dok­bi­evr­ ­ ski s op vi­ e­ r­ ak­ Ba­ e­ n­ je­ i­ i c p v j r dn ozbi­ jan­ te­ t­ mo­ ao­ ima­ i l s g t pr­ ­ iv­Ro­ e.­ ot m Na­ on­ izvla~enja,­ UE­ k FA­ je­ pr­ ­ la­ i­ a­ na­ bo­ je og s l j l igra~e­pro{le­se­ o­ e,­a­svih z n pet­ ti­ u­ a­ oti{lo­ je­ u­ ru­ e t l k ~lanova­Inte­ a.­Na­ bo­ ji­fu­ r j l dba­ er,­a­uje­ no­i­na­ a­ a~, l d p d bio­ je­ Di­ e­ o­ Mi­ i­ o j g lt (Diego),­na­ bo­ ji­go­ man­je j l l @ulio­ Ce­ ar­ (Julio­ Ce­ ar), z s bek­Ma­ ­ on­(Maicon),­a­ve­ ik znjak­Ve­ li­Sne­ ­ er­(Wesley s id (M. T.) Sne­ ­ der). ij

@rijeb gr upne faze

Ibri~i}:­Jo{­ni­e­vi­ io­k}er­ u j d k

Be­nze­ma­i­Ma­lu­da­pr­e­dvo­de­Fr­a­ncu­ze
Bez ka`njenih Anelke, Riberija, Evre, Tulalana i Gorkufa
Se­ e­ tor­Fr­ ­ cu­ ke­Lo­ l k an s r­ n­ Blan­ (Laurent­ Bla­ c) a n obja­ io­je­spi­ ak­ka­ di­ a­ a v s n d t za­me~eve­s­Bje­ o­ ­ ­ i­ om­3. l rus j se­ te­ bra­i­s­Bo­ nom­i­He­ p m s r­ e­ o­ i­ om­~etiri­da­ a­po­ c g vn n sli­ e. j Blan­ ni­ e­ mo­ ao­ ra~u­ j g na­ i­ na­ su­ pe­ di­ ­ ­ e­ Ni­ t s n ran ko­ a­ a­ Ane­ ku­ (Nicolas l s l Ane­ ka),­ Fr­ ­ ka­ Ri­ e­ ­ ­ a l an b rij (Fr­ ­ ck­ Ri­ e­ y)­ i­ Pa­ r­ ­ a a ­n b r t is Ev­ u­(Patrica­Evru)­te­@e­r remija­ Tu­ a­ a­ a­ (Jeremy l l n To­ ­ a­ an),­ ko­ i­ je­ ka`njen ul l j sa­ o­s­je­ nom­uta­ mi­ om m d k c za­ r­ ­ e­na­ tu­ a­za­dr`avni b an s p tim,­ali­se­ne­na­ a­ i­na­spi­l z sku.­Jo­ n­Gu­ ­ uf­(Yoanne a rk Go­ ­ ­ u­ f)­ne­ a­pr­ ­ o­na­ urc f m av stu­ a­zbog­cr­ e­ og­ka­ ­ o­ p v n rt na­na­Svje­ skom­pr­ e­ stvu t v n u­Ju`noj­Afr­ ­ i. ic Go­ ma­ i:­Igo­Ljo­ ­ s­(Li­ l n ri on),­ Stiv­ Ma­ da­ da­ (Mar­ n n sej),­Se­ r­ k­Ka­ ­ ­ o­(Bordo). di ras Odbrana:­ Ba­ a­ i­ Sa­ ja k r n (Arsenal,­ Engle­ ka),­ Adil s Ra­ i­ (Lil),­ Fi­ ip­ Me­ ses m l k (Roma,­Ita­ i­a),­Ma­ a­ u­Sa­ lj m d ko­(PS@),­Be­ oa­Tr­ ­ u­ i­ a n em l n (Bordo),­ Ga­ l­ Kli{i­ (Arsee nal,­Engle­ ka). s Ve­ ni­red:­Ma­ ju­Va­ bu­ z t l e­ a­(Marsej),­@eremi­Me­ ez n n (Roma,­Ita­ i­ a),­La­ a­ a­Di­ lj s n ja­ a­(Real­Ma­ r­ d,­[panija), r di Alu­ Di­ a­ a­ (Bordo),­ Jan j r Mvi­ a­ (Ren),­ Abu­ Di­ a­ i l j b (Arsenal,­Engle­ ka),­Flo­ ­ n s ra Ma­ u­ a­(^elzi,­Engle­ ka). l d s Na­ ad:­ Ke­ in­ @ameiro p v (Lorijen),­ Ka­ ­ m­ Be­ ze­ a ri n m (Real­Ma­ r­ d,­[panija),­Lo­ di ak­Re­ i­(Marsej),­Lui­Sa­ a m h (Everton,­Engle­ ka),­@iljem s Oro­(PS@).
(A. N.)

Blan objavio spisak za Bjelor usiju i BiH

Inte­ r Ve­ ­ e­ rd r To­e­ he­ t n m Tve­ te­ n

Man~este­ r Va­e­ si­a l n j Re­ d`er­ n s Bu­ ­ a­ po­ rs s r Ba­e­ ­ j rn Ro­ a m Ba­ e­ z l Klu`

Mi­a­ l n Re­ l­Ma­ r­d­ a di Aja­ s k Okse­ r

Ma­u­ a:­Pr­ ­ vo­ i­sa­ tav­Fr­ ­ cu­ a l d ed d s an z

A C E G

Li­ n­ o Be­ fi­ a n k [alke Ha­ o­ l­ p e

Ba­ ­ e­o­ a rc l n Pa­ a­i­ a­­ o­ n t n ik s Ko­ e­ ha­ e­ p n g n Ru­ i­ bn ^elzi­ Ma­ ­ e­ rs j Spa­ ­a­ rt k @ili­ a­ n

Ar­ e­ a­ s n l [ahtjo­ r Br­ ­ a ag Pa­ ­i­ an­ rt z

Klu­ o­ i­ a­ u~esni­ i­ a b vm cm Li­ e­pr­ a­ a­Evr­ ­ ska­fu­ ba­ g vk op d lska­aso­ i­a­ i­a­ispla­ i­ a­je­u cj cj tl pro{loj­se­ o­ i­uku­ no­746,4 z n p mi­ i­ ­ a­ eu­ a,­ a­ na­ve}i­ dio, l on r j sko­ o­49­mi­ i­ ­ a­eu­ a,­oti{ao r l on r je­na­ra~un­evr­ ­ skog­pr­ a­ op v ka­Inte­ a.­Od­to­ a,­ita­i­a­ ski r g lj n klub­do­ io­je­29­mi­ i­ ­ a­eu­ b l on ra­za­na­ tu­ e,­a­19,6­od­pr­ ­ s p ava­na­te­ e­ i­ i­ske­pr­ ­e­ o­ e. l vzj ij n s Ba­e­ n­je­do­ io­ne{to­ma­ je j r b n od­45­mi­ i­ ­ a­eu­ a,­25­za­na­ l on r stu­ e­i­19­od­TV­pr­ ­ a.­ p av Svi­klu­ o­ i­Li­ e­pr­ a­ a b v g v k ima­ i­su­za­ a­ ­ ­ ti­ ­ ­ ih­7,1 l g ran ran mi­ i­ n­eu­ a,­po­si­ te­ u­di­lo r s m str­ ­ u­ i­e­no­ ca­u~esni­ i­ a, ib c j v cm dok­je­osta­ a­za­ ­ ­ a­za­ i­ i­ a l rad vsl od­nji­ o­ og­uspje­ a.­Za­sva­ h v h -

Na­vi{e­za­ ­ ­ ili­Inter­i­Bajern j rad
ku­ po­ je­ u­ u­ gr­ ­ noj­ fa­ i b d up z ima­ i­ su­ 800.000­ eu­ a,­ a­ za l r sva­ i­re­ i­400.000­eu­ a. k m r U~esni­ i­ dr­ ­ og­ kr­ ­ a c ug ug do­ i­ i­su­jo{­po­tri­mi­ i­ ­ a bl l on eu­ a,­ ~etvrtfinalisti­ 3,3­ mi­r li­ ­ a,­ a­ po­ u­ i­ a­ i­ ti­ po on l fn ls ~etiri­mi­ i­ ­ a­eu­ a.­Inter­je l on r za­osva­ a­ je­ti­ u­ e­do­ io­de­ j n t l b vet,­a­po­ a`eni­fi­ a­ i­ ta­Ba­r n ls je­ n­5,2­mi­ i­ ­ a­eu­ a.­ r l on r Ka­ a­je­ri­e~­o­Evr­ ­ skoj d j op li­ i,­UEFA­}e­pla­ i­ i­u~esni­ g tt ci­ a­134,9­mi­ i­ ­ a­eu­ a.­Ri­ m l on r je~­je­o­48­u~esni­ a­gr­ ­ ne k up fa­ e­i­jo{­osam­eki­ a­ko­e­su z p j se­uklju~ile­u­ta­ mi~enje­kao k po­ a`eni­iz­Li­ e­pr­ a­ a.­ r g v k Po­ je­ nik­ li­ e­ Atle­ i­ o b d g tk do­ it­ }e­ sko­ o­ 6,4­ mi­ i­ ­ a b r l on

UEFA podijelila 890 miliona eura za Evropsku i Ligu pr vaka

Igra~i­Inte­ a:­Za­ ­ ­ i­i­49­mi­i­ ­ a­eu­ a­ r rad l l on r

eu­ a,­a­fi­ a­ i­ ta­Fu­ em­vi{e r n ls l od­10­mi­ i­ ­ a­eu­ a,­jer­je­u l on r

ta­ mi~enju­bio­jo{­od­kva­k (M. T.) li­ i­ a­ i­ a.­ fk cj

Na­ i­a~i v j Fu­ ba­ skog d l klu­ a­ Sa­ ­ ­ e­b raj vo­da­ as­}e­u n 14.30­sa­ i­pr­ ­ t ir­ ­ i­ i­ svo­ im ed t j lju­ i­ ci­ a b m m sve~ani­ ispra}aj­ na­ go­ sto­ a­ je­u­Ba­ v n no­ i}e,­ gdje v bo­ ­ o­tim­su­rd vj raj v zj n v tra­pr­ ­ iv­Bu­ Na­ i­a~i­Sa­ ­ ­e­ a:­Inva­ i­a­na­Ba­ o­ i}e ot t b du}no­ ti­ tra`i­ pr­ e­ go­ tu­ kle­}e­au­ o­ us­s­igra~ima­kr­ s v s e­ u­ i­ka­Ba­ o­ i}ima.­ n t n v ju}e­bo­ o­ e­ove­se­ o­ e.­ d v z n O~eku­ e­se­da­eki­ u­Sa­ j p Na­ i­ a~i­}e­se­oku­ i­ i­na vj pt aj v s v n sje­ e­ ­ oj­ tr­ ­ i­ i­ sta­ i­ ­ a r­ ­ e­ a­ na­ go­ to­ a­ ju­ Bu­ v rn ib n d on s d Ko{evo,­do­ u­na­va­ r­ ­ i­ih du}no­ ti­bo­ ri­vi{e­od­1.000 m j t en j vj j t epr­ ­ ta­ i­ a­Sa­ ­ ­ e­ a,­kao­i­na na­ i­ a~a,­ ko­ i­ }e­ su­ ra­ kr­ ­ is l c raj v M. T. t pla­ ou­ispr­ d­sta­ i­ ­ a,­oda­ nu­ i­na­put.­ t e d on -

Na­ i­a~i­ispra}aju­ vj Sa­ ­ ­e­ o­u­Ba­ o­ i}e­ raj v nv

Danas na stadionu Ko{evo

B D F H

66

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

sport

MOSTARSKI­DERBI Vele` izgubio, ali nije razo~arao

Nema bodova za dojam
Hoti} ljut na pojedine igra~e, ali ne}e da ih imenuje l Imali smo problema na bokovima, ka`e trener „Ro|enih“

Ibrakovi}: Na pobjedu u Prijedoru

(Foto: J. Had`i})

Ibrakovi} upozorio igra~e da se ne prepiru sa sudijama
^elik je veliki klub i na{i igra~i se moraju tako i pona{ati, ka`e trener Zeni~ana
^elik­}e­na­ ta­ i­ i­za­ r­ a­ s vt ct nim­pu­ em­uo~i­po~etka­se­ t zo­ e­ia­ o­u­ze­ i~kom­klu­ u n k n b isti~u­da­im­je­po­ ­ z­od­Bo­ ­ ra rca­ na­ Bi­ i­ om­ po­ ju­ (0:1), ln l zbog­~ega­su­nov~ano­ka`nje­ ni­ svi­ igra~i­ i­ ~lanovi stru~nog­ {taba,­ bio­ ve­ i­ o lk upo­ o­ ­ ­ je­i­{amar. z ren Trener­ Abdu­ ah­ Ibr­ ­ o­ l ak vi}­ ista­ ao­ je,­ me|utim,­ na k ju~era{njoj­pr­ s-ko­ fe­ ­ ­ ci­i e n ren j je­ u­ Sa­ ­ ­ e­ u­ do­ io­ cr­ e­ i r aj v b v n ka­ ­ on,­do­ a­ no­nov~ano­ka­ rt d t zni­ i­-­ka­ ao­je­Ibr­ ­ o­ i}. l z ak v Pr­ ­ r­ ­ a­ u}i­ se­ za­ su­ ip em j tra{nje­ go­ to­ a­ je­ kod­ Ru­ s v n da­ a­u­Pr­ ­e­ o­ u,­^elik­je­u r ij d r sr­ ­e­ u­odi­ r­ o­te­ t-uta­ mi­ ij d ga s k cu­ pr­ ­ iv­ sa­ ­ ­e­ skog­ Pa­ ­ i­ ot raj v rt za­ a,­ u­ ko­oj­ su­ Ibr­ ­ o­ i}a n j ak v za­ o­ o­ ji­ i­ne­ i­mla­ i­igra~i. d v l l k d ^elik­je­po­ i­e­ io­sa­7:1­(Smbj d riko­3,­D`afi}­2,­Po­ i­ ko­ i} sn v

^elik nastavlja zacr tanim putem

Fu­ ba­ e­ i­Ve­ e`a­upi­ a­ i d l r l s l su­pr­ i­po­ ­ z­ove­se­ o­ e.­U v ra z n ve­ i­ om­de­ ­ i­ u­Zr­ ­ jski­je lk rb j in na­ ta­ io­ do­ i­ a­ i­ u­ Pod s v mn cj Bi­ e­ im­br­ ­ e­ om­ostva­ ­ v{i j l ij g ri osmu­ do­ a}u­ po­ je­ u,­ a m b d de­ e­ u­ uku­ no­ u­ me|uso­ v t p bnim­du­ ­ i­ a. el m Ka­ a­se­sve­sa­ e­ e,­mo`e d b r se­re}i­da­je­mla­ a­eki­ a­Ve­ d p le`a­ osta­ i­ a­ do­ ar­ do­ am, vl b j po­ a­vi{e­zbog­~injenice­{to n j su­u­po­ ta­ i­bi­ i­i­oni­igra~i s v l ko­ i­su­pr­ i­put­osje­ i­ i­dra` j v tl ova­ ve­uta­ mi­ e.­Na­`alost k k c Ve­ e`a,­bo­ o­ i­se­ne­osva­ a­ l d v j ju­za­do­ am­ne­ o­se­do­njih j g mo­ a­do}i­go­ o­ i­ a. r l vm Pr­ ­ e­ de­ ­ i­ a,­ iz­ ta­ o­ a ij rb j b r „Ro|enih“­ na­ a­ lji­ a­ i­ su j v v l otvo­ ­ ­ u­igru­i­upr­ ­ o­su­ta­ ren av ko­ igr­ ­ i­ ve}im­ di­e­ om.­ U al j l po­e­ i­ im­tr­ ­ u­ i­ a­Ve­e`­je j dn en c m l bio­bo­ji­ri­ al,­ali­je­igra~ima l v

S utakmice u Mostaru: „Ro|eni“ i osmi put izgubili Pod Bijelim brijegom

(Foto: I. Rozi})

Zrinjski
Sta­ i­ n Pod Bijelim brijegom do u Mostar u Gle­ a­a­ a 5.500 d l c Su­ i­a: Predrag Stanki} (Bidj jeljina) 6,5 Po­ o}ni­ i: Zikrija Pa{ali} m c (Zenica), Toni Bandi} (Grude) Delegat: \or|e Star~evi} (Banja Luka) Str­­e­ci:­1:0 - Zadro (41, Le ij l ndri}), 2:0 - Su{i} (80) @uti­ka­ ­o­ i: Selimovi} (Zrinrt n jski), Zaimovi}, Lelo, Durakovi} (Vele`) Igra~­uta­ mi­ e: Vlado Zadro k c (Zrinjski) 6,5

2 (1:0) 0
ZRINJSKI Had`i} 6,5 Rizvanovi} 6,5 [unji} 6,5 D`idi} 6,5 Ivankovi} 6,5 Mar tinovi} 5,5 (37. Zadro 6,5) Stjepanovi} 6 Selimovi} 6,5 M. Ani~i} 6,5 Sal~inovi} 6,5 (65. Su{i} 6,5) Lendri} 6,5 (71. Dragi~evi} -) Trener: Dragan Jovi}

Vele`
VELE@ Bori} 6 Kajtaz 6 As. [kalji} 6 Zaimovi} 6 Kazazi} 5,5 (85. Memi} -) Iveti} 5,5 Kodro 6 Lelo 5,5 (59. Velagi} -) Durakovi} 6 (67. Stupac -) Oki} 6 ]emalovi} 5,5

Posinkovi} i Sejdovi} idu ku}i
Vi­ im­Po­ i­ ko­ i}­i­Mu­ l sn v r­ t­Se­do­ i}­ni­ u­za­ o­ o­ ji­a j v s d v l li­ na­ pr­ ­ i­ i­ ne}e­ do­ i­ i ob bt ugo­ or­u­^eliku.­[to­se­ti~e v Fi­ a­ D`ekso­ a­ (Phill­ Ja­ l n ckson)­ i­ nje­ o­ e­ pr­ ­ e­ u g v ob spli­ skom­ Ha­ du­ u,­ Ibr­ ­ t j k ako­ i}­ isti~e­ da­ se­ tu­ ne­ a v m {ta­do­ a­ i. d t -­On­je­oti{ao­bez­do­ vo­ z da­su­za­nje­ a­ve}i­pr­ ­ lem g ob re­ ­ ci­e­nje­ o­ ih­igra~a­pr­ ­ ak j g v ema­su­ i­a­ a­po­ li­e­uta­ mi­ dj m s j k ca,­po­ o­ o­ o­na­ on­po­ ­ ­ a­u g t v k raz go­ ti­ a­kod­Sa­ ­ ­e­ a. s m raj v -­ ^elik­ je­ ve­ i­ i­ klub­ i lk na{i­ igra~i­ se­ mo­ ­ ­u­ ta­ o­ i raj k po­ a{ati­bez­obzi­ a­na­ne­ e n r k ne­ r­ ­ de­ko­e­su­nam­na­ e­ p av j n se­ e.­ Za­ o­ smo­ i­ re­ e­ ­ nog n t z rv go­ ma­ a­Ame­ a­Pja­ i}a,­ko­i l n l n j le­klu­ a­i­o~eku­e­ga­pr­ ­ e­ b j oc du­ a­ kao­ i­ sva­ og­ dr­ ­ og r k ug igra~a.­ Ti­ mo­ ci­ ne­ ­ bi­ m oz ljno­shva­ a­u­klub,­za­ o­se t j t ta­ o­i­po­ a{aju.­Lju­ i­ko­i k n d j vo­ e­te­igra~e­po­pr­ ­ a­ a, d ob m mo­ ­ ­u­zna­ i­da­je­^elik­ve­ raj t li­ i­ klub­ i­ da­ ima­ svo­ e k j slu`be­i­da­im­se­mo­ ­ ­u­ob­ raj r­ ­ i­ i­-­na­ la{ava­Ibr­ ­ o­ i}.­ at t g ak v i­Ho­ i}­po­1­gol). r -­ Pr­ ­ e­ svih,­ obr­ ­ o­ ao ij ad v me­je­Ja­ min­Smr­ ­ o,­ko­i­je s ik j po­ ti­ ao­ tri­ go­ a,­ kao­ i s g l anga`ir­ ­ i­ na­ tup­ Adi­ a an s n D`afi}a.­[to­se­ti~e­uta­ mi­ k ce­u­Pr­ ­e­ o­ u,­na{e­je­opr­ ­ ij d r edje­ je­ je,­ kao­ i­ do­ sa­ a,­ i}i l n d na­ po­ je­ u.­ Ta­ o­ }e­ bi­ i­ i b d k t ovog­pu­ a­-­re­ ao­je­Ibr­ ­ o­ t k ak V. B. vi}.

Tr­ ­ er: en Demir Hoti}

u­za­ r{ni­ i­ne­ o­ ta­a­o­ma­o v c d s j l l vi{e­ ko­ ce­ tr­ ­ i­e,­ mo`da­ i n n ac j ma­o­sre}e.­Elvis­Le­o,­[evko l l Oki},­ D`enan­ Du­ ­ ­ o­ i}­ i rak v po­ e­ no­Mu­ ta­ a­Ko­ ro­i­Ar­ sb s f d mel­Stu­ ac­ima­i­su­odli~ne p l pr­ ­ i­ e­ ko­e­ ni­ u­ re­ ­ i­ i­ ­ ­ i. il k j s al z ral -­ Po­ ao­ pr­ ­ a­ na­ r­ ­ ed s em p ij smo­ve}im­di­e­om­do­ ro­ob­ jl b a­ i­i,­ali­smo­ima­i­pr­ ­ le­ a vl l ob m na­bo­ o­ i­ a,­gdje­je­Zr­ ­ jski k vm in vr­o­opa­ an.­Pr­ ­ i­i­smo­pr­ l s im l vi­gol­u­na­go­ ­ m­mo­ u}em j re g tr­ ­ u­ ku­(41.­mi­ u­ a­-­op.­a.), en t n t a­dr­ ­ i­ka­ a­je­bi­o­vi­ lji­ o ug d l d v da­ima­ o­lo­ tu­vi{e­u­po­ je­ m p s du­i­da­di­ ti­ ­ ­ o­ri­ am. k ram t

Kod­pr­ og­go­a­de­ i­a­se v l sl sli~na­ stvar­ kao­ i­ u­ Ba­ joj n Lu­ i,­na{­igra~­je­bio­pr­ ­ a­ c ed le­ o­od­pr­ ­ i­ ni~ko­ a.­Ta­ ve k ot v g k stva­ i­ se­ ne­ smi­u­ de{ava­ i. r j t Ni­ am­za­ o­ o­jan­na­ tu­ om s d v l s p po­e­ i­ ih­igra~a,­o­ime­ i­ a j dn nm ne­bih,­ali­}u­po­ ­ ­ go­ a­ ­ ­ i­s raz v rat nji­ a­-­ka­ ao­je­Ho­ i}.­ m z t Mla­ oj­eki­ i­Ve­e`a­ne­ a d p l m se­ mno­ o­ {ta­ za­ je­ ­ ­ i,­ ni­e g m rit j im­ ne­ o­ ta­a­ o­ bo­ ­ e­ o­ ti­ i d s j l rb n s vo­je.­Ve­e`­je­po­ a`en,­ali­je l l r ko­ ple­ na­ eki­ a­ da­ a­ obol m t p l do­ r­ m­de­ ­ i­u,­ko­i­je­pr­ ­ bo rb j j ote­ ao­bez­na­ma­ jeg­inci­ e­ k j n d F. IBRULJ nta.

Dragan Jovi}, trener Zrinjskog

Vla­ o­Ja­ o­ i}­na­a­ io­je d g d j v da­}e­ka­ ni­ i­fu­ ba­ e­ e­Bo­ ­z t d l r r ca­ko­i­su­na­ tu­ i­ i­u­pr­ ­a­ e­j s pl ij t ljskom­me~u­s­dr­ ­ o­ i­ a{em ug l g Vr­ a­ om­(4:1).­Igr­ ­ i­su­fu­b s al dba­e­ i­ko­i­ni­ u­na­ tu­ i­i­na l r j s s pl go­ to­ a­ ju­u­Ze­ i­ i,­a­Ja­ o­s v n nc g di}­ni­e­za­ o­ o­ jan­nji­ o­ im j d v l h v u~inkom,­po­ e­ no­u­pr­ om s b v po­u­ r­ ­ e­ u,­ko­e­je­ri­ al­ri­l v em n j v je{io­u­svo­u­ko­ ­ ­ t. j ris -­ Svi­ igra~i,­ pa­ i­ oni­ sa ma­ jom­mi­ u­ a`om,­mo­ ­ ­n n t ra ju­ shva­ i­ i­ da­ su­ im­ upr­ ­ o tt av ova­ vi­ me~evi­ pr­ ­ i­ a­ da­ se k il k izbo­ e­za­sta­ us.­Ne­mo­ u­bi­r t g ti­za­ o­ o­ jan­onim­{to­su­pr­ d v l i­ a­ a­ i­ u­ pr­ om­ di­ e­ u,­ svi k z l v j l oni­ko­i­su­ta­ a­bi­ i­na­te­ ­ ­j d l re nu­ bit­ }e­ ka`nje­ i.­ Na­ ko­i n j na~in,­vi­ jet­}u­s­upr­ ­ om­d av ne­kr­ ­e­Ja­ o­ i}­lju­ nju. ij g d t Uta­ mi­ a­ je­ bi­ a­ po­ lje­k c l s

Jagodi} ka`njava igra~e za slabo poluvrijeme

Uprkos pobjedi u kontrolnoj utakmici

Pobjeda Zrinjskog uz dosta muke

dnja­ pr­ ­ na­ za­ mla­ og­ ve­ob d znog­igra~a­Ir­ a­ a­Hod`i}a, mn ~lana­bi­ a}kog­Je­ i­ stva,­kao h dn i­na­ a­ a~a­Dr­ ­ a­ a­Mi­ a­je­ pd ag n hl vi}a­iz­Li­ na­te­Ma­ ­­a­Da­ ­ v rij rmo­ i­a,­ ve­ nog­ igra~a­ hr­ a­pl z v tskog­dr­ ­ o­i­ a{a­Me­ imu­ ­a. ug l g | ­ rj Ja­ o­ i}­ ka`e­ da­ }e­ na­ ta­ i­ i g d s vt pr­ ­ i­ i­Hod`i}a,­ko­i­je­po­ a­ at t j kzao­odre|eni­kva­i­ et,­a­da­mu lt dr­ ­ a­dvo­i­ a­­ne­tr­ ­ a­u. ug jc eb j Za­ o­je­sko­ o­izvje­ no­da t r s }e­ne­ a­ a{nji­pr­ o­ i­ ac­Bo­k d v tm r­ a,­a­po­ li­e­be~kog­Ra­ i­ a, c s j pd ru­ kog­Ze­ i­ a­i­be­ ­ r­ ­ skog s nt og ad Pa­ ­ i­ a­ a­te­biv{i­re­ r­ ­ e­ ta­rt z n p ez n ti­ ac­BiH­Da­ ­ o­Ma­ e­ i}­po­v rk l t no­ o­obu}i­cr­ e­ o-pla­ i­dr­ v v n v es­ ma­ i~nog­ klu­ a.­ Ma­ e­ i} t b l t re­ o­ no­ tr­ ­ i­ a­ na­ Gr­ ­ s­ d v en r ad kom­sta­ i­ ­ u­u­Ba­ joj­Lu­ i d on n c i­o~eku­e­se­da­usko­ o­ozva­ j r ni~i­sa­ ­ ­ nju. rad S. K.

Osmu­po­ je­ u­u­isto­to­b d li­ o­gr­ ­ skih­de­ ­ i­a­odi­ r­k ad rb j g a­ ih­ Pod­ Bi­e­ im­ br­ ­e­ om n j l ij g ostva­ ­ o­je­Zr­ ­ jski­u­sr­ ­e­ u ri in ij d pr­ ­ iv­Ve­ e`a­(2:0). ot l Iako­je­po­ je­ a­„Plemi}a“ b d za­ lu`ena,­ ma­ o­ je­ na­ i­a~a s l vj na­ u­ ti­ o­sta­ i­ n­ispu­ je­ o p s l do n n za­ o­ o­ jstvom­s­obzi­ ­ m­na d v l ro to­da­je­mom~ad­Dr­ ­ a­ a­Jo­ ag n vi}a­ do{la­ do­ po­ je­ e­ „bez b d igre“­i­uz­do­ ta­mu­ a.­ s k -­ Ova­ uta­ mi­ a­ ja­ no­ je k c s po­ a­ a­ a­ da­ smo­ u­ pe­ ­ ­ ­ u k z l riod na­ i­ a­ a­ ja­na­igru­bez­Mla­ vk v n de­ a­@i`ovi}a.­Dje­o­ a­i­smo n l vl

Na­ i­ a­ a­ o­se­na vk v m igru­bez­@i`ovi}a

Pe­ na­ ­ ti­ gr­ ­ ski­ de­ ­ i t es ad rb odi­ r­ ­ i­ su­ u­ sr­ ­ e­ u­ Zr­ ­ g al ij d injski­ i­ Ve­ e`,­ a­ ne­ sje}amo l se­ da­ je­ ne­ i­ od­ ~etrnaest k pr­ ­ ho­ nih­bio­mi­ ­ i­ i. et d rn j Ne­ ­ ­ e­ ko­ su­ uta­ mi­ e rij t k c mo­ ta­ ­ kih­ ri­ a­ a­ vi{e­ ma­ s rs v l te­ ­ ­ a­ a­pru`ale­no­ i­ a­ ­ ­ a rij l v n rim cr­ e­hr­ ­ i­ e­s­obzi­ ­ m­na n on k ro to­da­se,­ugla­ nom,­pi­ a­ o­o v s l ne­ ­ ­ i­ a,­ra­ bi­ e­ im­au­ o­ red m z j n t bu­ i­ a,­a­ne­ a­ a,­na`alo­ t, sm k d s i­o­ozli­ e|eni­ a,­dok­je­no­ j m go­ et­ ne­ a­ o­ osta­ ao­ po m k k j str­ ­ i. an U­ sr­ ­ e­ u­ to­ ni­ e­ bio ij d j slu~aj,­jer­je­sve­pro{lo­bez

Pohvala navija~ima

Nikad mirniji gradski derbi

inci­ e­ a­ a­ia­ o­su­go­ tu­u}i d n t k s j na­ i­ a~i,­ su­ r­ ­ no­ na­ a­ a­ vj p ot j v ma,­ bi­ i­ Pod­ Bi­ e­ im­ br­ ­ e­ l j l ij gom.­Na­go­ ­ jem­di­ e­ u­za­ rn j l pa­ ne­ tr­ ­ i­ e­ na{lo­ se­ 200 d ib n na­ i­ a~a­ Ve­ e`a­ ko­ i­ su­ sti­ vj l j gli­ na­ sta­ i­ n­ pe­ na­ ­ tak do t es mi­ u­ a­ na­ on­ {to­ je­ uta­ n t k kmi­ a­po~ela,­a­izve­ e­ i­su c d n u­75.­mi­ u­ i.­ n t -­ Po­ va­ io­ bih­ na­ i­ a~e h l vj ko­i­su­bi­i­ljep{i­dio­ovog­de­j l r­ i­a.­ Mo`emo­ bi­ i­ za­ o­ o­ bj t d v ljni­ {to­ se­ na­ on­ uta­ mi­ e k k c pri~a­isklju~ivo­o­no­ o­ e­ u g m t -­izja­ io­je­tr­ ­ er­Zr­ ­ jskog v en in Ma. P . Dr­ ­ an­Jo­ i}. ag v

ne­ o­ e­ a­ o­ ka­ o­ u­ pr­ om p v z n k v po­ u­ r­ ­ e­ u,­ ta­ o­ i­ u­ dr­ ­ l v em n k ugom­-­izja­ io­je­Jo­ i}. v v U­ pr­ ­ ho­ ne­ tri­ go­ i­ e, et d dn ko­ i­ o­je­na­klu­ i­Zr­ ­ jskog, lk p in Jo­ i}­nas­je­znao­izne­ a­ i­ i v n dt sa­ ta­ om,­ali­je­nje­ o­ a­odlu­ s v g v ka­da­od­pr­ e­mi­ u­ e­de­ ­ i­v n t rb ja­ kr­ ­ e­ s­ Da­ o­ ­ m­ Ma­ ­ i­ en v ro rt no­ i}em­iza­ va­ a­{ok. v z l Na­­ e,­ra­ i­se­o­igra~u­ko­ im d ji­}e­tek­za­tri­mje­ e­ a­pr­ ­ la­ s c os vi­ i­17.­ro|endan­ta­ o­da­ne t k tr­ ­ a­ni­na­ o­ i­ ja­ i­da­mu­je eb p mn t to­ bio­ de­ i­ a­ tski­ na­ tup­ za bt n s Ma. P . pr­ u­mom~ad. v

uDu{an­Ne­sto­r­o­vi}­je­na­kon­~etiri­odi­gr­a­ne­uta­kmi­ce­na­-

Nestorovi} se vratio u Vojvodinu

pu­ tio­Sla­ i­u­i­vr­ ­ io­se­u­no­ o­ a­ sku­Vo­vo­ i­ u,­ko­a­ga s vj at v s d j dn j je­lje­ os­po­ a­mi­ a­klu­ u­iz­Lu­ a­ i­ e­na­{est­mje­ e­ i. t z j l b k vc s c -­U­Vo­ vo­ i­ i­je­upra`nje­ o­mje­ to­li­ e­ og­be­ a­pa­sam j dn n s j v k imao­ oba­ e­ u­ da­ se­ vr­ ­ im­ u­ No­ i­ Sad­ -­ re­ ao­ nam­ je v z at v k dva­ e­ et~etve­ ­ ­ o­ i{nji­Plje­ ljak,­~ijim­}e­odla­ kom­Sla­ d s rog d v s G. I. vi­ a­bi­ i­osla­ lje­ a. j t b n

D`eremi u gr~koj Larisi

k d m run j z em u Ne­ a­ a{nja­ka­ e­ ­ ­ ska­zvi­ e­ da­D`er­ ­ i­(Geremi)

igr­ t­}e­ove­se­ o­ e­za­gr~ku­La­ ­ ­ u,­ko­ a­ga­je­do­ e­ a­kao a z n ris j v l slo­ o­ nog­igra~a.­ b d Tr­ ­ e­ e­ je­ no­ o­ i{nji­D`er­ ­ i,­ko­i­je­ne­ a­ a­igr­ o­za­Re­ id s t d g d em j k d a al,­^elzi­i­Nju­ a­ l,­po­ pi­ ao­je­dvo­ o­ i{nji­ugo­ or.­ (M. T.) k s t s g d v

sport

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

67

[PANIJA Predstoje}eg vikenda po~inje Primera

Mu­r­i­njo­va­vo­jska vra}a­ti­tu­lu­u­Ma­dr­id?
Mo`e li Por tugalac zaustaviti dominaciju Barcelone

Nekoliko dana nakon {to je Arsen Venger (Arsene Wenger) produ`io ugovor s Arsenalom do 2014. godine, plasirani su finansijski detalji, koji su iznenadili javnost. Sa zaradom od {est miliona funti godi{nje, Venger }e biti bolje pla}en od svih Arsenalovih igra~a. Sesk Fabregas (Cesc), naime, zara|uje pribli`no 5,7 miliona funti. Od me nad`era, bo lja primanja ima samo strateg ^elzija Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti), koji inkasira 6,5 miliona go(M. T.) di{nje.

Ve­nger­vi{e­pla}en od­svih­svo­jih­igra~a­

Detalji novog ugovora s Arsenalom

Ve­ ger:­Bo­je­pla}en­ n l i­od­Fa­ r­ ­ a­ a b eg s

Bo­jkot­BBC-ja­Fe­r­gu­so­na }e­ko{ta­ti­60.000­fu­nti

Tvrdoglavi menad`er Man~estera

De­a­j­iz­du­ ­a­Ba­ ­ e­o­ e­i­Re­ ­a­iz­pro{le­se­ o­ e t l el rc l n al z n

Predstoje}i vikend donosi nam start {panske lige, koja bi mogla biti najzanimljivija u proteklih nekoliko godina, a razlog za to je @oze Murinjo (Jose Mourinho). Portugalski stru~njak pr-

euzeo je Real s ciljem da zaustavi vladavinu katalonskog ponosa poznatijeg pod imenom Barcelona i da trofej donese natrag u {pansku prije stonicu. Sve aludira na to da }emo do samog kraja pratiti neizvjesnu borbu razigranih

Na­ve}a­po­a~anja­ j j
40 miliona eura - David Vilja (Iz Valensije u Barcelonu) 25 - Anhel di Marija (Benfika - Real) 15 - Mesut Ozil (Verder - Real) 13,5 - Adrijano Koreja (Sevilja - Barcelona) 12 - Sami Kedira ([tutgart - Real) 12 - Felipe (Deportivo - Atletiko) 10 - Dijego Godin (Viljareal - Atletiko) 10 - Roberto Soldado (Hetafe - Valensija) 10 - Pedro Leon (Hetafe - Real) 8 - Rikardo Karvaljo (^elzi - Real) 6,5 - Tino Kosta (Monpelje - Valensija) 6 - Mehmet Topal (Galatasaraj - Valensija) 5 - Tiberio Garente (Atalanta - Sevilja) asova s Kamp noua i madridske vojske, predvo|ene najboljim strategom svijeta. Prijelazni rok u {panskoj ligi obilje`ili su upravo Real i Barcelona, dok su ostali bili daleko iza. Murinjo je za {est poja~anja potro{io 75 miliona eura, ali najve}e od svih je - zapravo Murinjo. pa Pepa Gvardiole (Guardiola) jo{ raspola`e sa stra{nom silom. Gvardiola u prijelaznom roku nije ostvario najve}u `elju, da iz Arsenala vrati Seska Fabregasa (Cesc), ali se utje{io dovo|enjem jednog od najubita~nijih strijelaca dana{njice, Davida Vilje (Villa). Ipak, ~ini se da je poja~anja moglo biti i vi{e s obzirom na to da su oti{la ~ak ~etvorica igra~a. Tako, u slu~aju ozljeda ^avija (Xavi) ili Lionela Mesija (Messi), Barca mo`e biti ranjiva. Prema svim pokazateljima, za ostala dva mjesta u Ligi prvaka konkurirat }e Valensija, Sevilja i Atletiko, koji je za vrijeme prijelaznog roka ostavio i najja~i dojam. Madri|ani su zadr`ali kostur ekipe i dodali Urugvajca Dijega Godina (Diego) i Brazi(M. T.) lca Felipea Luisa.

Fe­ ­ u­ on:­Ljut­zbog­­do­ u­ e­ ta­ ­ a­o­si­ u rg s k m n rc n

Me nad`er Man~ester junajteda Aleks Ferguson (Alex) jo{ od 2004. godine bojkotuje BBC, kojem ne `eli dati izjavu, a ako ostane dosljedan tome, zbog toga bi na kraju ove sezone morao platiti 60.000 funti. Naime, Ferguson je ljut na BBC, jer je objavio dokumentarni film o poslovanju njegovog sina, koji je bio no-

gometni menad`er, pa nakon svake utakmice ovoj televiziji odbija dati izjavu nego im {alje svog pomo}nika. No, prema novim, stro`ijim pravilima Premijer lige, menad`eri su du`ni davati izjave medijima, a Ferguson }e za svaku utakmicu nakon koje to ne u~ini izgubiti po 1.000 fu(M. T.) nti.

Potra`ite­na­kioscima

Ne­ ­ tva­ ­ ­ a­`elja os ren

Mu­ ­­ jo:­Ba­ ­ e­o­ a­je­go­ov­pr­ ­e­ t,­mi­tek­tra`imo­igru­ rin rc l n t oj k

(Foto:­AFP)

Odliv­zvi­e­ da­ jz
[panska liga tradicionalno predstavlja mamac za sve igra~e svijeta, ali je ovog ljeta zabilje`en i neobi~an odliv nekoliko zvijezda u dr uge lige, prije svih u engle sku. Barcelona je prodala Ja ju Turea (Yaya Toure) Man~ester sitiju za 29, a Dmitra ^igrinskog [ahtjoru za 15 miliona eura, dok su Tjeri Anri (Thierry Henry) i Rafael Markez (Marquez) bez obe{te}enja oti{li u Nju jork red buls. Real se, pak, rije{io Kristofa Meceldera (Christoph Metzelder) i Raula, koji su oti{li u [alke, te Gutija, no vog ~lana Be{ikta{a (svi oti{li bez obe{te}enja), dok je Valensija prodala Davida Silvu Man~ester sitiju za 30 miliona eura, a Nikolu @igi}a Birmingemu za sedam.

- Barcelona je zavr{en pr ojekt, ima tim koji mo`e igrati i zatvorenih o~iju. Real jo{ nije na tom nivou, moramo prona}i novi na~in igre i druga~iju filozofiju od one koja je vladala do sada - ka`e Murinjo koji je u Real do{ao iz Intera, nakon {to je s italijanskim klubom pro{le sezone uzeo tri naslova, uklju~uju}i i Ligu prvaka. Barcelona se ne}e lako odre}i titule, koju je osvojila s tri boda prednosti nad Realom. Revan{-me~ {panskog Superkupa pokazao je da eki-

Dr­ ­ a­fi­o­ o­i­a­ ug l z f j

68
ODBOJKA Brojne promjene u redovima Kaknja

Dnevni avaz, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.

sport

Sa­mo­~etvorica­osta­la,­Mu­ste­da­no­vi} i­^eremid`i}­za­sa­da­je­di­na­po­ja~anja Ka­dri}:­Svi­bi­da­se­sli­ka­ju,
USD Bosna ponovo bez struje, telefona, plina...
(Foto: M. @ivojevi})

USD Bosna pred kolapsom

Na{i ministri i direktori ne}e da nas prime, a kamoli da rije{e pitanje finansiranja
Ko zna koliko smo puta do sada pisali o ovoj temi, ali sada je, ka`u, kraj na pomolu. Uni ve r zi te tsko-spo r tsko dru{tvo Bosna grca u problemima, mo`da i nerje{ivim. Ponovo su isklju~eni elektri~na energija, telefoni, plin... Uposlenici (njih sedam) mjesecima ne primaju pla}u, a od njih se o~ekuje da obavljaju nimalo naivan posao vo|enja administracije za svih 20 klubova u okviru Dru{tva. - Kraj je blizu, zato apeliram svima onima koji mogu, da nam pomognu. Od moga dolaska na ~elnu funkciju, od maja do danas, uputio sam barem 50 pisama prema institucijama nadle`nim za sport, da na|emo neko rje{enje, ali bez odgovora. Razumijemo i dobavlja~e, ali isto tako, niko me ne mo`e uvjeriti da bi se bilo ko bunio ako bi javne korporacije, koje izigravaju monopoliste, pomogle najve}em sportskom dru{tvu na Balkanu - ka`e Emir Kadri}, predsjednik USD Bosna. Prema njegovim rije~ima, ukupni godi{nji tro{kovi fu nkcioniranja Dru{tva (120150 hiljada maraka) zanemarivi su u odnosu na usluge koje dobiju klubovi, ali da to niko ne `eli prihvatiti. - Na{i veliki ministri i di rektori ne}e da nas „po~aste“ ni prijemom u kancelarijama, a kamoli da sistemski rije{e pitanje finansiranja. Pogledajte samo sportske doga|aje, svi se oni okupe, naravno, ne pla}aju}i ulaznicu, da bi ih slikali i snimali, ali s druge strane, ne ~ine ni{ta da bi pomogli sportu - rekao je KaE. J. dri}.

a­ni­ko­da­po­mo­gne­spo­r­tu

Kapiten Aganovi}, Lepi}, Bjelopoljak i Be{li} bili na prozivci l Zahtjevi Salihovi}a i Kari}a ne mogu biti ispunjeni
napustili Kakanj, sada je jasno da ne}e ostati ni Samir Salihovi} i Selvedin Kari}, ~ije zahtjeve uprava kluba nije mogla prihvatiti. Stigla su i dva poja~anja. Rije~ je o reprezentativcima Arminu Mustedanovi}u, koji se nakon dvije godine boravka u Francuskoj vratio u redove Kaknja, te o srednjem blokeru Vladanu ^eremid`i}u, dugogodi{njem igra~u Studenta BO s Pala. U toku su pregovori s nekolicinom potencijalnih prinova, ~iji }e status biti poznat do polaska na pripreme na Ponijerima. Prvom timu priklju~ena

Odbojka{i Kaknja po~eli su pripreme za novu sezonu, u kojoj }e braniti duplu krunu u BiH i poku{ati dogurati {to dalje u CEV kupu. Na prozivci su bila samo ~etvorica prvotimaca iz pro{le sezone, a me|u njima je jedino kapiten Almir Aganovi} bio u startnoj postavi, dok su Ermin Lepi}, Damir Bjelopoljak i Selmir Be{li} povremeno dobivali povjerenje trenera Almira Begi}a. Nakon Luisa Hernandeza, @eljka ]ori}a, Luke [uljagi}a, Abdela Zolote i Ivana Kne`evi}a, koji su odmah po zavr{etku sezone

Ne­i­ma­r­li­ja­bu­du}i­pr­e­dsje­dni­k
Upravni odbor kluba odlu~io je da `enska ekipa zbog izuzetno te{ke finansi jske situacije ne u~estvuje u Prvoj ligi Federacije BiH, u koju je ispala pro{le sezone. Zaklju~eno je, tako|er, da izvje{tajno-izborna sjednica Skup{tine kluba bude odr`ana 12. septembra. Za novog predsjednika nominiran je Izudin Neimarlija, izvr{ni direktor Tvornice cementa Kakanj, dugogodi{nji ~lan uprave kluba i svojevremeno ~elni ~ovjek.
Mustedanovi}: Vratio se iz Francuske

Selektor teniske reprezentacije Bosne i Hercegovine Daver Vrani} odredio je petoricu igra~a za me~ 3. kola Druge grupe Euroafri~ke zone Dejvis kupa protiv Portugala. Na spisku su Aldin [etki}, Ismar Gor~i}, Damir D`umhur, Tomislav Brki} i

Vr­a­ni}­vo­di­pe­to­r­i­cu­u­Po­r­tu­ga­l

Dejvis kup

su i dvojica najperspektivni jih kadeta Goran [ljivi} i Matej Luki} te ~lanovi pionirske

selekcije \akovac, Krivokapa, Ali}, Ba{i}, Mustafi} i KoM. KOM[O va~.

Pr venstvo BiH po~inje 16. oktobra

Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH odlu~ilo je da najboljem mladom sportisti iz BiH, teniseru Damiru D`umhuru dodijeli 5.000 KM za postignute dosada{nje uspjehe, osvajanje titule evropskog juniorskog prvaka i bronzane medalje na Olimpijadi

D`umhu­ru­pet­hi­lja­da­ma­r­a­ka

Kao nagrada za dosada{nje rezultate

Franjo Raspudi}. Me~ Portugal - BiH bit }e odigran od 17. do 19. septembra u Kruz Kebradi. Bolja ekipa plasirat }e se u Prvu grupu Euroafri~ke zone. Na{a reprezentacija je pobjedama nad Makedonijom i Estonijom ve} prema{ila cilj i o~ekivanja.

mladih u Singapuru. Ministarstvo je podnijelo inicijativu i Vladi FBiH da obave`e „BH Telecom“ da potpi{e sponzorski ugo vor s D`umhurom o finansiranju priprema i takmi~arskih nastupa do Olimpijskih igara u Londonu 2012. go (A. ^.) dine.
S me~a Sloboda - Bosna: U prvenstvu bi trebalo igrati 14 ekipa

@enska karate-reprezentacija Bosne i Hercegovi ne nastupit }e u naredna dva mjeseca na nekoliko ta kmi~enja, a veliki finale bit }e Svjetsko prvenstvo u Be ogradu u oktobru. Merima Softi}, koja se nakon du`e povrede vra}a na tatami, Mirsada Suljka novi} i Lana D`idi} trenu tno su u Istanbulu, na zajedni~kim pripremama s reprezentativkama Turske,

Do­Be­o­gr­a­da­ta­kmi~enja­u­Izmi­ru­i­Ati­ni

Bh. karatistkinje se pripremaju za SP

Ko{arka{ice Slobode po~ele su pripreme za novu sezonu. Nakon {to su klub iz Bosanskog Novog ovog ljeta napustile najbolja igra~ica Alma Kova~evi}, zatim Ljiljana Bo`i~kovi}, Zvjezdana Gagi}, Tina Bogojevi}, Dajana Trivanovi} i kapiten Vanja Vukojevi}, novi tim imat }e, u prosjeku, 16 godina i ~etiri mjeseca. Dodu{e, uprava se nada da bi iskusna Vukojevi} mogla prihvatiti uvjete za nastavak saradnje i odgoditi opro{taj od obru~a. - Imat }emo, sigurno, najmla|i sastav, sa samo dvije punoljetne igra~ice, ali vjerujemo da }e na{e nade

Pr­ ­ jek­16­go­ i­ a­ os dn i­~etiri­mje­ e­ a sc
potvrditi vrijednost - kazao je trener Milo{ Dupalo. U Bosanski Novi stigle su reprezentativke BiH Vedrana Kecojevi} (Trebinje 03) i Nata{a Kajtaz (Br~ko Distrikt), zatim Marija Bosan~i} (Mladost, Prijedor) i talentirana Dragana Stankovi} iz Bijeljine. Uz njih, za Slobodu }e u ~etvrtoj sezoni u dru{tvu na jboljih nastupati novi kapiten Dragoljuba Damjanovi} te Kristina [urlan, Ljiljana Gaji}, Tamara Kne`evi}, Sanja Mijatovi}, Sara Rajili}, Svjetlana Nik{i}, Jasmina Arnautovi}, Milica Cari} i N. \. Milica Sladakovi}.

Po~ele pripreme ko{arka{ica Slobode

[panije i Francuske. Tamo }e ostati do 29. avgusta, kada }e oti}i u Izmir na Me diteranski {ampionat, koji po~inje 3. septembra. - Nakon toga, nastavit }emo pripreme do odlaska u Atinu na Balkanijadu. Oba ova takmi~enja bit }e uvertira za Svjetsko prve nstvo, koje po~inje 28. oktobra - ka`e Fikret Selman, selektor `enske karate-repr E. M. ezentacije BiH.

Pred Izvr{ni odbor Ko{arka{kog saveza BiH, koji }e do nijeti kona~nu odluku, i}i }e prijedlog da dr`avna seniorska prvenstva u obje konkurencije startaju 16. oktobra. Mu{karci }e, uprkos ~injenici da }e startati bez NLB liga{a [irokog TT kabela i Igokee, igrati Ligu 14, {to bi trebalo zna~iti da ispada samo Sutjeska iz

Sta­rt­bez­[irokog­i­Igo­ke­e Ci­lj­je­po­vr­a­tak­u­Di­vi­zi­ju­A­
Fo~e, dok bi Slavija i Mladost iz Mrkonji}-Grada ostali u elitnom razredu. @ene }e igrati Ligu 12, u kojoj zbog u~e{}a u regionalnoj WABA ligi ne}e igrati zeni~ki ^elik. [iroki, Igokea i ^elik uklju~it }e se u doma}e takmi~enje tek u prolje}e idu}e godine u Ligi za prvaV. B. ka. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u ko{arci u ko licima priprema se u Zenici za nastup na Evropskom prvenstvu Divizije B od 4. do 12. septembra u ~e{kom gradu Brnu. Na ovom prvenstvu u~estvovat }e ukupno deset selekcija u dvije grupe, a na{i }e igrati protiv Rusije, [vicarske, Litvanije i Portugala. Bh. reprezentacija je fa-

Reprezentacija BiH u kolicima pred EP

vorit za povratak u Diviziju A, iz koje je izba~ena nakon {to zbog finansijskih problema nije nastupila na pro{lom Prvenstvu. Finansijskom potporom Op}ine Zenica, koja je platila smje{taj i ishranu u „Domu penzionera“, na{i re prezentativci bili su u prilici da se bar na nekoliko dana okupe i zajedni~ki treniraju prije odlaska u ^e{ku. V. B.

sport

Dnevni­avaz,­petak, 27.­avgust/kolovoz­2010.

69

RUKOMET Ki­ o­La­ a­ ­ v,­ovo­je­na­akvi­ i­ i­a­Si­u­ ad­Re­ ­a r z ro l t zcj j d al

Vidio sam koliko ne znam
Ni­e­isti­ a­da­ni­ am­mo­ ao­igr­ ­i­u­istoj­eki­ i­s­Ba­i}em­l Bo­je­je­{to­sam­do{ao­u­Re­ l j n s g at p l l a sa­ a­ne­ o­da­se­to­de­ i­o­pr­­e­~etiri-pet­go­ i­ a d g s l ij dn
Razgovarao: Amer ^ULI]
Obr­ ­ o­ i}:­Mo­e­ime­se­zlo­ ­ o­r­ ­ lja­ a ad v j up t eb v

Naj~e{}e­ je­ spo­ i­ ja­ o mn n ime­ovo­je­ nog­pr­­e­a­ nog­ro­ l t ij l z ka­u­ru­ o­ e­ nom­svi­e­ u.­Na­ k mt jt ga|anja­su­po~ela­na­ on­{to k je­hr­ a­ ski­pr­ ak­Za­ r­ b­CO vt v ge ispao­u­osmi­ i­fi­ a­a­Li­ e­pr­ n nl g va­ a­ od­ Ba­ ­ e­ o­ e,­ a­ na­ ta­ k rc l n s vlje­ a­su­to­ om­lje­ a. n k t [pa­ ski­ gi­ a­ t­ Si­u­ ad n g n j d Re­ l­za­ ­ te­ ­ ­ i­ ­ o­se­za­Ki­ u a in res ra r La­ a­ ­ ­ a,­a­~itava­atmo­ fe­ a z rov s r ko­a­ je­ vla­ a­a­ oko­ tr­ ­ sfe­ a j dl an r ve­i­ e­ ma­ e­ o­ ske­ spo­ ­ ske lk kd n rt zvi­e­ de­ mo­ la­ bi­ se­ na­ va­ i jz g z t „frkom“.­ Ne­ ­ vje­ no­ t­ je iz s s mo`da­i­pr­ ­ u­ o­tr­ ­a­a,­za­to ed g aj l vr­ ­e­ e­Ki­ o­ni­e­tr­ ­ i­ ­ o­sa ij m r j en ra Za­ r­ ­ om­ ~ekaju}i­ da­ se g eb ne{to­de­ i. s -­Te`ak­pe­ ­ ­ d­je­iza­me­ rio ne,­ pun­ ne­ ­ vje­ no­ ti,­ ali­ je iz s s na­bi­ ni­e­ da­ se­ na­ o­ on j t j p k okon~ao.­Na­te`e­mi­je­pa­ a­ j dlo­to­~ekanje,­{ta­}e­se­de­ i­ i, st ho}e­li­se­dva­klu­ a­do­ o­ o­ ­ b g v ri­ i.­ Na­ on­ sve­ a­ {to­ sam t k g pre`ivio­u­po­ lje­ njih­ne­ o­ s d k li­ o­ mje­ e­ i,­ mo­ u­ re}i­ da k s c g sam­ imun­ na­ sve­ -­ pr­ o­ je v otpu­ u­u}i,­ a­ za­ im­ sa­ smi­h j t je{kom,­ka­ ao­ma­ e­ o­ ski­as z kd n na­ po~etku­ ra­ go­ o­ a­ za z v r „Dnevni­avaz“.

Real je posebna pri~a
-­ Tu­ sam­ tek­ ne­ o­i­ o k lk da­ a,­uta­ mi­ a­pr­ ­ iv­Slo­ n k c ot ge­je­bi­a­mo­a­pr­ a­za­Re­ l j v al­na­ on­sa­ o­tri-~eti­ i­da­ k m r na­od­po­ pi­ i­ a­ ja­ugo­ o­ a. t sv n v r Ni­ am­imao­mno­ o­vr­ ­ e­ s g em na­da­se­sa­svi­ a­upo­ nam, m z ali­ovim­{to­sam­vi­ io­za­ ­ d ista­ sam­ odu{evljen.­ Igr­ o a sam­u­Fo­ e­ su­i­Za­ r­ ­ u­i t k g eb to­su­ve­i­ i­klu­ o­ i,­ali­je lk b v Si­u­ ad­Re­ l­po­or­ a­ i­ a­j d a g nz ci­i,­na~inu­ra­ a...­pri~a­za j d se­ e.­I,­{to­je­inte­ ­ ­ a­ tno, b res n ja­jo{­to­i­ o­to­ a­ni­ am­vi­ lk g s dio,­ ono­ pr­ ­ o­ upo­ na­ a­ av z v nje­tek­sli­e­ i.­ j d svi­e­ u.­Mi­ lim­da­je­bo­je­{to jt s l sam­do{ao­u­Re­ l­sa­ a­ne­ o a d g da­se­to­de­ i­o­pr­ ­e­~etiri-pet sl ij go­ i­ a.­Bo`e­zdr­ ­ lja,­na­ je­ dn av m r­ ­ am­ igr­ ­ i­ ba­ ­ m­ jo{­ petav at re {est­ go­ i­ a,­ ko­ i­ o­ god­ bu­ dn lk dem­ osje}ao­ da­ mo­ u.­ Pr­ ­e g ij sve­ a,­ vo­im­ igr­ ­ i­ ru­ o­ et, g l at k m a­no­ ac­mi­je­ma­ je­bi­ an. v n t

o Kakvi su prvi utisci o {panskom prvaku?

Za sada se ne vidim u dresu reprezentacije
Ni­ am­se­ni­s­kim­po­ va|ao,­ni­ a­ a­ni­e s s k d j bi­o­ni­ a­ vih­ne­ u­ la­ i­ a l k k s g sc
Pr­ o­je­ne~ujno­ne­ tao­iz v s re­ r­ ­ e­ ta­ i­e­ Bo­ ne­ i­ He­ ­ p ez n c j s rce­ o­ i­ e,­a­po­ om­je,­na­jo{ g vn t ve}e­izne­ a|enje,­iz­{panske n Ante­ je­ e­ pre{ao­ u­ Mo­ pe­ k r n lje,­ tim­ ko­i­ od­ do­ a­ ka­ Ni­ j l s ko­ e­ Ka­ ­ ­ a­ i}a­ pr­ ­ sta­ lja l rab t ed v ti­ u­ ~e`nju­ mno­ im­ ru­ o­ h g k me­ a{ima.­Svi­bi­da­igr­ ­u­s t aj ta­ vom­zvi­e­ dom. k j z De­ ni­bek­Br­ ­ i­ lav­Obr­ s an s a­ o­ i}­ ni­ e­ mno­ o­ spo­ i­ d v j g mnjan­to­ om­po­ lje­ nje­go­ i­ k s d dne.­ Ili,­ ako­ je­ te,­ ugla­ nom s v u­ o­ r­ ­ lja­ a­i­sta­ lja­na­spi­p t eb v v sak­ ia­ o­ vo­ e}i­ lju­ i­ re­ r­ ­ k d d p eze­ ta­ i­e­do­ ro­zna­u­za­mo­ n cj b j ju­ odlu­ u.­ Pri~ao­ sam­ i­ s k di­ ­ ­ to­ ­ m­ Mu­ u­ ­ ­ i}em­ i rek ro z rov s­ge­ e­ ­ ­nim­se­ r­ ­ a­ ­ m­Ka­ n ral k et ro ra~i}em,­ ali­ me­ je­ se­ e­ tor l k Ra|a­i­po­ ­ d­to­ a­sta­ ljao­na re g v spi­ ak. s Na­ vao­me­je­je­ nom­pr­ z d i­ i­ om­ i­ re­ ao­ mi:­ „Stavio lk k sam­te­na­spi­ ak“,­a­ka­ a­sam s d ga­upi­ ao­za{to,­jer­je­znao­za t mo­u­odlu­ u,­ka­ ao­je:­„Da j k z

Br­ ­ i­ lav­Obr­ ­ o­ i},­bek­Mo­ pe­je­ an s ad v n l a

La­ a­ ­ v­u­ra­ go­ o­ u­s­na{im­no­ i­ a­ ­ m­na­ on­{to­je­za­no­ i z ro z v r v n ro k v (Foto:­S.­Sa­e­o­ i}) l t v klub­de­ i­i­ ­ o­u­Do­ o­u­ b t ra b j

Imun na sve

-­Ma­to­je­bio­sa­ o­izgo­ m vor.­Ja­sam­imao­jo{­go­ i­ u dn ugo­ o­ a­sa­Za­ r­ ­ om­i­to­je v r g eb bio­re­a­ i­ no­izda{an­ugo­ or. l tv v Da­ le,­ove­go­ i­ e­je­bi­a­po­ k dn l slje­ nja­{ansa­da­me­pr­ ­ a­u, d od j jer­bih­slje­ e}e­bio­slo­ o­ an d b d igra~.­ Go­ ac­ je­ u{te­ io­ ti­ e b d m {to­me­vi{e­ne­mo­ a­pla}ati,­a r

o Trakavica oko odlaska iz Zagreba zapo~ela je onog trenutka kada je sportski menad`er tog kluba Zoran Gobac na sebi svojstven na~in zaklju~io kako „Bali} i Lazarov ne mogu zajedno“.

po­ ­ d­to­ a,­do­ i­i­su­so­i­ no re g bl ld obe{te}enje­od­125.000­eu­ a. r To­ je­ gla­ ni­ ra­ log.­ A­ to­ da v z Ba­i}­i­ja­ne­mo`emo­igr­ ­ i­u l at istoj­eki­ i,­to­ni­e­isti­ a. p j n

Protiv BiH za EP
o S reprezentacijom Makedonije ve} ste igrali u Sarajevu, za novi klub debitirali ste u Doboju, a tokom predstoje}e sezone neizbje`na su jo{ dva dolaska u Sarajevo, sa Sijudad Realom u Ligi prvaka i opet s reprezentacijom, koja }e u kvalifikacijama za EP igrati u istoj grupi s BiH.
bio­ Fo­ e­ s.­ U­ Sa­ ­ ­ e­ u­ je t k raj v uvi­ek­li­e­ o,­fe­ o­ e­ a­ no j j p n m n l je­igr­ ­ i­u­Ske­ de­ ­ ­ i,­jer­je at n rij atmo­ fe­ a­ po­ e­ na.­ Sa­ Si­ s r s b ju­ ad­Re­ ­ om­}emo­igr­ ­ i, d al at a­i­da­ni­ am­na­ u­ tio­Za­ s p s gr­ b,­ opet­ bi­ mi­ sli­ e­ io e j d do­ a­ ak­ (smijeh).­ [to­ se l z ti~e­ kva­ i­ i­ a­ i­ a,­ i­ ra­ i­ e lfk cj nj sam­re­ ao­da­}emo­se­mi­i k BiH­ bo­ ­ ­ i­ za­ dr­ ­ o­ mje­ rit ug sto.­Ma|ari­su,­ipak,­ni­ o v vi{e­ispr­ d­nas.­Osim­to­ a, e g vr­ o­su­utje­ a­ ni­u­EHF-u, l c j a­to­igra­ve­ i­ u­ulo­ u. lk g

-­Zna­ e­{ta,­ja­sam­do­pr­­e t ij ne­ i­dan­znao­da­znam­mno­ k go­o­ru­ o­ e­ u,­ali­na­ on­ovih k mt k ne­ o­i­ o­tr­ ­ i­ ga­u­Si­u­ a­ u, k l k en n j dd shva­ io­ sam,­ za­ r­ ­ o,­ ko­i­ o t p av lk ne­znam­(smijeh).­Ni­e­da­ne j znam,­ni­ am­u­za­ lu­ i,­sa­ o s b d m sam­ vi­ io­ ko­ i­ o­ jo{­ mo­ u d lk g nau~iti.­ Mo`da­ sam­ isu­ i{e v impr­ ­ i­ ­ i­ ­ n­ nje­ o­ im­ ra­ es on ra g v dom­i­odno­ om­po­ li­e­sa­ o s s j m ne­ o­i­ o­da­ a,­ali­to­je­ono­{to k lk n u­ovom­tr­ ­ u­ ku­mo­ u­re}i. en t g

o Koliko ste zadovoljni sada{njim trenerom? Malo je onih kojima se ne dopada rad rukometne legende Talanta Du{ebajeva.

Volim igrati
o Zbog takvog stava omiljeni ste sportista u Makedoniji. Iako ima igra~a koji rano prekinu reprezentativnu karijeru da bi se posvetili klupskoj, Vi nikada o tome niste razmi{ljali?

Obr­ ­ o­ i}u­ je­ `ao­ {to ad v ni­e­re­ ­ i­ i­ ­ n­tr­ ­ sfer­Ne­ j al z ra an boj{e­Gr­ ­ o­ ca­u­Mo­ pe­ ah v n lje.­ Do­ u~era{nji­ go­ man j l Bo­ ne­tr­ ­ ao­je­bi­ i­Obr­ ­s eb t a do­ i}ev­ sa­ ­ ra~­ do­ pr­ ­ a­ v ig el ska­u­[amberi­2011.­go­ i­ dne,­ ali­ su­ dva­ klu­ a b ra­ mi­ e­ i­ i­go­ ma­ e.­Gr­ ­ z j nl l n aho­ ac­ je,­ ta­ o,­ ve}­ ovog v k lje­ a­pre{ao­u­[amberi. t su­mu­su­ i­ i,­a­da­ni­e­imao dl j pr­ ­ o­na­odbr­ ­ u.­U­ra­ go­ av an z vo­ u­za­„Dnevni­avaz“­Obr­ r a­ o­ i}­ ni­ e­ de­ i­ no­ otkr­ o d v j cd i zbog­ ~ega­ ne­ `eli­ igr­ ­ i­ za at na{u­na­bo­ ju­ru­ o­ e­ nu­se­ j l k m t le­ ci­u,­ ali­ je­ bar­ ra­ o­ kr­ o k j z t i di­ e­ e­ako­ih­je­do­sa­ a­bi­ l m d lo. -­Ne­ ­ ­ o­pri~am­o­to­ e, rad m ali­`elim­po­ vr­ i­ i.­Ne­vi­ im t dt d se­ tr­ ­ u­ no­ u­ re­ r­ ­ e­ ta­ i­ en t p ez n t vnom­dr­ ­ u­bez­obzi­ a­na­to es r {to­se­mo­e­ime­sva­ i­put­zlo­ j k -

Vidio se s Grahovcem

-­ ^uo­ sam­ se­ s­ Ne­ boj{om­ ka­ a­ je­ tr­ ­ ao d eb do}i,­ a­ ne­ a­ no­ smo­ se­ i d v vi­ je­ i­ na­ tu­ ­ i­ u­ u­ Str­ ­ d l rn r azbu­ u.­ Br­ ­ io­ je­ ve­ ­ a r an om do­ ro,­ka`e­da­je­za­ o­ o­ b d v ljan­ ka­ o­ mu­ ide.­ Vo­ io k l bih­ da­ je­ do{ao­ kod­ nas, ali­}e­mu­i­u­[amberiju­si­gu­ ­ o­bi­ i­li­ e­ o­-­sma­ ra rn t j p t Obr­ ­ o­ i}.­ ad v zna{­da­ra~una­ o­na­te­ e“. m b Bez­obzi­ a­na­to­{to­sam­re­ r kao­da­ne­bih­vo­ io­bi­ i­tu. l t Mo­ ­ m­re}i­da­se­ni­s­kim ra ni­ am­po­ va|ao,­ni­ a­ a­ni­e s s k d j bi­ o­ ni­ a­ vih­ ne­ u­ la­ i­ a l k k s g sc izme|u­me­ e­i­bi­ o­ko­ a.­Je­ n l g dno­ ta­ no,­za­sa­ a­se­`elim s v d odmo­ ­ ­ i­ od­ re­ r­ ­ e­ ta­ i­e. rit p ez n c j A­u­pe­ ­ pe­ ti­ i...­sve­je­mo­ rs k v gu}e.­Ni­ ad­ne­tr­ ­ a­re}i­ni­k eb kad­-­ka­ ao­nam­je­Obr­ ­ o­ z ad vi}­u­pa­ ­ i­izme|u­uta­ mi­ a uz k c A. ^. tu­ ­ i­ a­u­Do­ o­u. rn r b j

-­Igr­ o­sam­i­s­Ve­ pr­ ­a s e mom­ u­ Sa­ ­ ­ e­ u,­ mi­ lim raj v s da­ sam­ do­ a­ io­ jo{­ dok­ je l z

-­ Sti­ aj­ oko­ no­ ti.­ @elio c l s sam­ i}i­ po­ te­ e­ o,­ oci­e­ io s p n j n sam­to­ta­ a­kao­na­bo­ju­opci­ d j l ju,­bio­sam­str­ ljiv­i,­evo,­sa­ p da­sam­do~ekao­da­do|em­u je­ an­od­na­ve}ih­klu­ o­ a­na d j b v

o Nekako se doima ~udnim, ali su i prije pet godina svi najve}i evropski klubovi `eljeli Lazarova, a Vi ste se, ipak, odlu~ili za Zagreb. [ta je bilo presudno?

-­Ni­ am,­jer­vo­im­igr­ ­ i, s l at po­ e­ no­ za­ re­ r­ ­ e­ ta­ i­u. s b p ez n c j Vo­im­spo­ t­i­ne­bih­se­mo­ l r gao­za­ i­ li­ i­da­ne­igr­ m­ako ms t a se­ ve}­ ti­ e­ ba­ im­ i­ mo­ u. m v g Kva­ i­ e­ om­ ni­ mo­ re­ r­ ­ e­lt t s p ez nta­ i­a­iz­evr­ ­ skog­vr­ a,­ali cj op h po­ u{ava­ o­da,­u­na­ma­ ju k m j n ru­ u,­ igr­ ­ o­ na­ ve­i­ im­ ta­ k am lk kmi~enji­ a­i­to­je­za­nas­usm pjeh.­A­me­ i­je­uvi­ek­dr­ ­ o n j ag ako­svo­om­igr­ m­mo­ u­po­ j o g mo}i.

Sta­ i­ n­spo­ ­skih­iga­ a­u­Do­ o­u.­Gle­ a­a­ a­2.000.­Su­ i­e:­Se­ ad do rt r b j d l c dj n Ka­ be­ ­ ­ i}­i­Me­ lu­ in­[abi}­(BiH).­Se­ me­ ­ i:­Si­u­ ad­Re­ l­3­(2), m rov v d d rc j d a Ko­u­ a­ a­3­(3).­Isklju~enja:­Si­u­ ad­Re­ l­8­mi­ u­a,­Ko­u­ a­ a­8.­Cr­ l b r j d a n t l b r ve­ i­ka­ ­on:­Du{an­Mi­i}evi}­(45).­Di­ kva­i­i­ a­ i­a:­@ulen­Agvi­ a­ a­ n rt l s lfk cj n g lde­(45).­Re­ u­tat:­Si­u­ ad­Re­ l­-­Ko­u­ a­ a­37:18­(18:11). z l j d a l b r SIJUDAD REAL: Ombr­ ­ os­(6­odbr­ ­ a),­La­ a­ ­ v­1,­Ka­man­1,­Gva­ ad an z ro l r­ i­ ­a­5,­Fe­ ­ a­ dez­2,­Agvi­ a­ a­de­4,­De­vis­1,­Pa­ ­ ­ do­4­(1),­[terbik d ol rn n n g l j ron (10­odbr­ ­ a),­Aba­o­5­(1),­Ro­ r­­ ez­2,­Ka­ e­jas­5­(1),­Ju­ ­ i­e­ i~, an l d ig n l rk j v Entr­ ­ ­­ s­3,­Mo­ ­ s­2,­Di­ ar­2.­Tr­ ­ er:­Ta­a­ t­Du{eba­ev. erio ro n en l n j KOLUBARA: Do­ ni}­(9­odbr­ ­ a,­1­se­ me­ ­ c),­Ma­ ­ o­ i}­1­(1),­Jo­ k an d ra rk v va­ o­ i}­2,­Lo­ i}­1,­Ma­ si­ o­ i}­1,­Ne­ a­ i},­Ra­ u­o­ i}­1,­Va­ i}­(7 n v m k m v n d d l v s odbr­ ­ a),­Mi­i}evi}­1,­Bla­ o­e­ i}­4­(1),­Pe­r­ ­ i}­2­(1),­Vu~i}evi}, an l g j v t ov Tr­­ i},­ Mi­i­ i}­ 3,­ Ra­ o­ a­ o­ i},­ Mi­r­ ­ i}­ 2.­ Tr­ ­ er:­ Vla­ i­ ir­ Dr­ ­ iv ln d v n v t ov en dm agi~evi}. S.­K. Sta­ i­ n­spo­ ­skih­iga­ a­u­Do­ o­u.­Gle­ a­a­ a­2.500.­Su­ i­e:­Amar­i do rt r b j d l c dj Di­ o­Ko­ ji~anin­(BiH).­Se­ me­ ­ i:­Ce­je­Pi­ o­ a­ ­ a­La{ko­2­(2),­Slo­n n d rc l v v rn ga­6­(4).­Isklju~enja:­Ce­je­Pi­ o­ a­ ­ a­La{ko­6­mi­ u­a,­Slo­ a­2.­Re­l v v rn n t g zu­tat:­Ce­je­Pi­ o­ a­ ­ a­La{ko­-­Slo­ a­41:25­(21:15). l l v v rn g CELJE PIVOVARNA LA[KO: Le­ jak­(3­odbr­ ­ e),­Pr­­e­o­1,­Ma­ ­ u~ s an ij t rg 4,­Vu­ r­­ ec­1,­Pa­o­ i~­3,­Ra­ gor­3,­To­ ki}­4,­Po­ lar­1,­Ko­ li­ a,­Me­g in j v z s k zn tli~i},­Rni}­4,­Kok{ar­ v­5­(2),­Zo­ ­ an­2,­Ga­i}­7,­Ali­o­ i}­(18­odbr­ o rm j l v a­ a,­2­se­ me­ ­ a),­@vi`ej­6.­Tr­ ­ er:­Zvo­ i­ ir­Se­ ­ a­ u{i}. n d rc en nm rd r SLOGA: Ka­i~i},­Ri­ ti},­Ra­ i}­3­(3),­Ku­ man,­Bu­ju­ i­a­1,­Antu­ o­ i} t s d z l gj n v 3,­Sta­ ko­ i}­10,­Ma­ da­i}­2,­Ra­ u­o­ i},­Pa­ lov­3­(1),­Andr­­a{evi}, n v n r d l v v ij [abanovi}­(14­odbr­ ­ a),­Pa­ i},­Sta­ o­e­ i},­Ma­ ji}­1,­Be­ji}­2.­Tr­ ­ er: an n n j v n l en Zo­­ n­Do­ i}.­ ra k S.­K.

S.­Re­ l­-­Ko­u­ a­ a­37:18 a l b r

Ce­je­-­Slo­ a­41:25 l g

Sta­ i­ n­spo­ ­skih­iga­ a­u­Do­ o­u.­Gle­ a­a­ a­4.000.­Su­ i­e:­Br­ ­ ka do rt r b j d l c dj an Ma­ i}­i­Zo­ ­­ a­Ma{i}­(Srbija).­Se­ me­ ­ i:­^ehovski­me­ ve­ i­4­(3), r ric d rc d d Mo­ pe­je­8­(6).­Isklju~enja:­^.­me­ ve­ i­16­mi­ u­a,­Mo­ pe­je­8­mi­ n l d d n t n l nu­a.­Di­ kva­i­i­ a­ i­a:­Se­ ­ ej­[elmenko­(10),­Adr­­en­di­Pa­ da­(32). t s lfk cj rg ij n Re­ u­tat:­^ehovski­me­ ve­ i­-­Mo­ pe­je­36:31­(17:16). z l d d n l ^EHOVSKI MEDVEDI: Gr­ ­ s­(7­odbr­ ­ a,­1­se­ me­ ­ c),­Fi­i­ ov­4, am an d ra lp Asla­ i­an­6­(2),­Ko­ a­ev­1,­@itnikov,­Sko­ i­ cev,­^ernoivanov­1,­[elnj v l pn menko­1,­Ha­ ­ ok­6,­Ra­ tvo­ ­ ev­10,­Zo­ov,­Bu­ko­(8­odbr­ ­ a,­1­se­ rb s rc t t an dme­ ­ c),­[i{karev­1,­^ipurin­2,­Di­ i­ ­ v­2­(1),­Sta­ h­1,­Iva­ ov­1.­Tr­ ra b ro r n e­ er:­Vla­ i­ ir­Ma­ si­ ov. n dm k m MONPELJE: Ro­ in­(5­odbr­ ­ a,­1­se­ me­ ­ c),­Ar­ in-Be­ o­2,­Tej­3, b an d ra v r Asa­ bri­8,­Di­Pa­ da­1,­[tohl­(2­odbr­ ­ e),­Onku­ i­a­5­(4),­Andri­(4 m n an bj odbr­ ­ e),­Ma­ ­ ez­1,­Obr­ ­ o­ i},­N.­Ka­ ­ ­ a­i}­8,­Ka­ ti~nik­2­(1),­L. an rk ad v rab t v Ka­ ­ ­ a­i},­Ze­ s,­Bo­i­ o­ i}­1­(1).­Tr­ ­ er:­Pa­r­s­Ka­ a­er. rab t n jn v en ti n j S.­K.

^.­me­ ve­ i­-­Mo­ pe­je­36:31 d d n l

Gr­ ­ ska­ dvo­ ­ ­ a­ „Mirad r an sad­Hu­ i}“­u­Go­ a`du.­Gle­ r r da­ a­ a­ 800.­ Su­ i­ e:­ Ve­ ad l c dj d [kalji}­i­Edin­Ku­ o­ i}.­Se­ l v dme­ ­ i:­Go­ a`de­7­(6),­Bo­ rc r sna­ 7­ (7).­ Isklju~enja:­ Go­ ra`de­12­mi­ u­ a,­Bo­ na­12. n t s Re­ u­ tat:­ Go­ a`de­ -­ Bo­ na z l r s 28:30­(16:17). GORA@DE: [ehovi}, Bu­ va­ 1,­ Bi­ ja­ a­ 2,­ Ma­ ­ i} k l k rt 3,­De­ i}­4,­Gra|an­4,­Ha­ i­l l

Gora`de - Bosna Prevent 28:30

Pr­­a­e­jska­uta­ mi­ a­ru­ o­ e­a{a ij t l k c k m t

la­ i},­ Ja­ ak­ 1,­ Be­ dr­ b­ 1, g m z o De­ o­ i}­8,­Fi­ a­ i},­Ha­ i­ o­ d v d h ll vi}­1,­Mi­ a­ ­ o­ i},­D`ana­ o­h il v n vi},­Gr­ i}­3.­Tr­ ­ er:­Ju­ uz b en n Vlaj~i}. BOSNA PREVENT: Ta­ tar,­ Ge­ o­ 1,­ Ka­ ­ ­ e­i},­ San­ k rav l ~anin­8,­La­ i­ a­1,­Sir}o­5,­Mu­ sc sta­ i}­8,­Ome­ ­ ­ i}­3,­Ze~evi} f rov 3,­De­ i},­Be­ i}­1,­[ap~anin, d g Vr­ ­ ac,­ Li­ o.­ Tr­ ­ er:­ Ale­ an m en E. A. ksa­ dar­Sa­ i}. n v

Rezultati i raspored

Utorak: Slo­ a­-­Si­u­ ad­Re­ l­23:36,­Va­ ­ ar­-­Mo­ pe­je­30:37,­Bo­ g j d a rd n l sna­-­^ehovski­me­ ve­ i­19:40. d d Srijeda: Si­u­ ad­Re­ l­-­Ko­u­ a­a­37:18,­Ce­je­-­Slo­ a­41:25,­^ehovski j d a l b r l g me­ ve­ i­-­Mo­ pe­je­36:31. d d n l ^etvrtak: Mo­ pe­je­ -­ Bo­ na­ 31:24,­ Va­ ­ ar­ -­ ^ehovski­ me­ ve­ i n l s rd d d (sino}),­Ko­u­ a­ a­-­Ce­je­si­ o}). l b r l n Petak: Bo­ na­-­Va­ ­ ar­(17.15),­Slo­ a­-­Ko­u­ a­ a­(19),­Si­u­ ad­Re­ l s rd g l b r j d a -­Ce­je­(20.45). l Subota: Za­se­ mo­mje­ to­(10),­za­pe­o­mje­ to­(12),­za­tre}e­mje­ d s t s sto­(18),­fi­ a­e­(20.30).­ n l

Ve~eras turnir u Gora`du

uVe~er­ s­}e­u­Go­ a`du­po~eti­dvo­ ne­ ni­Me­ o­ ­ ­a­ni a r d v m rij l tu­ ­ ir­„Mirsad­Hu­ i}­Hu­ o“,­na­ko­em­}e­u~estvo­ a­ i­ru­ rn r r j v t ko­ e­ a{i­ba­ ja­u~kog­Bo­ ­ a,­Ra­ ni~kog­iz­Kr­ ­ u­e­ ca m t n l rc d ag j v (Srbija),­Mo­ko­ ca­(Crna­Go­ a)­i­do­ a}eg­Go­ a`da. j v r m r Od­18­sa­ i­igr­ ­u­Bo­ ­ c­i­Ra­ ni~ki,­a­od­20­Go­ a`de­i­Mo­ t aj ra d r jko­ ac.­Su­ ra­su­na­ra­ po­ ­ ­ u­me~evi­za­pla­ man,­od­18 v t s red s sa­ i­za­tre}e­mje­ to,­a­od­20­fi­ a­e.­Go­ a`de­i­Bo­ ­ c­odi­ r­ t t s n l r ra ga E. A. }e­u­ne­ je­ju­od­11­sa­ i­i­pr­ ­a­ e­jsku­uta­ mi­ u. d l t ij t l k c

PETAK 27. 8. 2010.

18.00
EMISIJA, TV ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

23.50

MJESTO ZLO^INA - NEW YORK

20.10

TV BINGO SHOW

22.00

RED CARPET

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

19.00

^INI

Intervju dana
Gost Intervjua dana TV Alfa je prof.dr. Mirsad \onlagi}, prorektor za me|unarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli. U emisiji }e govoriti o tome da li su obnovljivi izvori energije velika {ansa za BiH. Iz impresivne profesionalne biografije izdvajamo da je \onlagi} profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli na predmetu ’’Energija i okolina, obnovljivi izvori energije i racionalno kori{tenje energije’’, profesor na biha}kom i mostarskom Univerzitetu ’’D`emal Bijedi}’’...

07.00 09.05 09.20 09.25 09.30 09.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.15 12.45 13.15 14.15 14.30 15.00 15.15 15.25 15.30 15.35 15.45 16.15 16.45

20.35
NOGOMET, BHT 1

16.50 17.35 17.45 18.15 18.45 18.50 18.55 19.00 19.35

UEFA Super Cup: Inter Atletico Madrid
TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 Emisija Liberti 08.45 EPP, muzika 09.00 Sponzorisani program 09.15 [to da ne? revijalni program 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Sponzorisani program 13.30 Vijesti 13.33 SMS CHAT i EPP 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT i EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 17.40 [to da ne? revijalni program 18.00 Intervju dana - premijera

20.15 20.35 23.00 23.20 23.50 00.30 02.00
18.40 19.00 20.00 20.45 21.30 21.35 22.00 22.30 03.00

Dobro jutro Tea on Gea, dokumentarni film Be Ha Te bebe Mini school Japanske pri~e, animirana serija Najljep{e pri~e klasi~ne starine, 8/9 BHT vijesti Ljubavna oluja, serija, 166/313 Moja mala kuhinja, r. Ples `ivota, serija, 72/124, r. BHT vijesti Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 18/23, r. Zlato divljine: Peruanska lama, zlato Anda, 4/6, r. Isadora Dankan, strani dokumentarni program, r. BHT vijesti Na terapiji, serija, 39/45, r. Danin Ramazan, dok. film Dje~iji festivali Be Ha Te bebe Mini school Japanske pri~e, animirana serija Smrt tre}e smjene, dokumentarni film, r. BH info Prijevremeni izbori za na~elnika op{tine Bosanski Petrovac/Petrovac - predstavljanje kandidata Ples `ivota, serija, 73/124 Moja mala kuhinja Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 19/23 Impresije iz Bocvane, strani dokumentarni program Business News Frenderi, animirana serija Moj prvi izbor, reporta`a Dnevnik Pod nebom Pariza, strani dokumentarni program Retrovizor, muzi~ki program Nogomet. UEFA Super Cup: Inter - Atletico Madrid, prijenos BHT vijesti Na terapiji, igrana serija, 40/45 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 36/48 Kebab, kebab, njema~ki film Pregled programa za subotu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 88. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 40. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Skakavac, spomenik prirode, dokumentarni program 11.05 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 13.30 Flash Gordon, igrana serija, 10. epizoda 14.20 Pjesmom da ti ka`em 15.00 Vijesti 15.10 Lajpcig, Travnik, Srebrenica, dokumentarni program 15.35 Obnova d`amija - obnova povratka, dokumentarni program 16.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 89. epizoda 16.40 Mala princeza, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 93. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 94. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.02 Mala princeza, crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 19.39 Vrijeme iftara 20.10 TV Bingo show 21.19 Dnevnik, najava 21.20 CSI. Miami, igrana serija, 20. epizoda 22.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.40 Sudija Mastran|elo, italijanska mini igrana serija, 5. epizoda (RP) 00.15 Gvozdeni an|eli 2, igrani film iz Hong Konga (RP) 00.40 Centralni zatvor 02.30 Pregled programa za subotu

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.45 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 11.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.30 Sav taj folk: Gore od ljubavi 14.10 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.40 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza 16.50 Sumnja, talijanska telenovela 17.45 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 18.10 Spielberg: Povratak u budu}nost, serija 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.05 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 21.05 Strogo povjerljivo, istra`iva~ki program 22.00 Red Carpet, showbiz emisija 23.10 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 00.10 Sav taj folk: Umri mu{ki na moj znak 00.35 Mu}ke, humoristi~na serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Nin|a kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Sretno doba, igrana serija, 7. epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija, 149. epizoda 14.00 Ispuni mi `elju 16.11 Moje drage kom{ije, igrana serija, 87. epizoda 17.35 Eko Ing 17.37 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Stanje na putevima Sport 19.30 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 150. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, TOP 100! 22.27 Vremenska prognoza 22.30 Moje drage kom{ije, igrana serija, 88. epizoda 00.00 Sretno doba, igrana serija, 7. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Zauvijek susjedi, igrana serija, 41. epizoda
16.30 16.45 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 Tri minuta Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Scena Objektiv II Put oko svijeta

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Kursad`ije 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo alo 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 ^ista hemija, serija 21.00 Grand show 23.00 Alo alo 23.30 Potraga za ubicom, film 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka

Centralna inf. emisija Ramazanski program 24 sata sa... Muzika i EPP Vijesti Poslovne vijesti Intervju dana - repriza Jukebox Jutarnji ramazanski program

TV Gora`de
19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program 20.00 Igrana serija 21.00 Liberty TV 21.30 Reporta`a 22.00 Pop-top 22.30 Dokumentarni program 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

TV Kakanj
17.00 17.05 18.00 18.45 19.30 20.10 20.25 21.00 21.30 22.00 Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Druga strana ljubavi, serija Denis Napast U susret Iftaru Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav, serija

19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja Ramazanski program 21.30 Dobro srce

TV Bugojno
17.00 18.00 18.15 19.00 19.25 20.00 21.00 Muzi~ki program Vijesti Dokumentarni program Informator Ramazanski program Najbolje godine - serija Dokumentarni program 22.00 Muzika 22.30 Moje drage kom{ije, serija

TV Cazin
19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.30 Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

TV TK
14.40 15.00 15.45 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 22.45 Frejzer, humoristi~ka serija Vjerski program TV shop Ljeto na dlanu otvoreni program Stotinu najve}ih otkri}a strani dok. program ^ekaju}i kandilje, ramazanski program Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje, ramazanski program, nastavak O~i du{e, turska serija Film Vijesti Frejzer

BN
16.00 Novosti 16.25 Slu~ajni partneri 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: ^etiri `ene 21.00 Igrani film: Karte mrtvog ~ovjeka 22.30 Pregled dana 23.00 BN music stars 00.00 Svet na dlanu

TV KISS
11.30 15.00 16.10 16.45 17.15 19.00 19.30 20.10 21.40 22.20 Pjesme koje srce diraju r. Dobar, lo{, zao Izvidnica, r. Euromaxx, magazin o stilu `ivota Film Dnevnik KISS DNEVNIK HRT Film ^ovjek i zdravstvena kultura, r. Dnevnik KISS, r.

TV USK
18.10 Duhovni svijet, vjerski program (r) 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Leonov `ivot 21.00 Dok. porogram 21.30 Dnevnik 2 TV USK 22.00 Gordost, igrana serija

TV Visoko
18.45 20.50 21.10 21.30 22.05 23.00 23.15 Ramazanski program Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Zabranjena ljubav Aktuelnosti r. TV strane

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vrijeme, BIHAMK Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 Ramazanski program 20.00 Rafting na Neretvi reporta`a 21.00 Moda inn emisija o modi 22.00 Hema magazin informativni program 22.30 Vremenska prognoza i najava doga|aja

TV Zenica
18.00 Frejzer, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja

HIT TV
15.35 Kralj sto~ara

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.10
FILM, HRT 1

21.00

VISOKI NAPON

19.45

KUGLANJE

22.30

BORILA^KI SPORT

17.30

TWS

20.00

[APTA^ PSIMA

21.00

MTV WORLD

20.15

KO ]E BITI...

19.00

GALILEO

16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.30 Beogradska hronika 18.30 25 godina Bajaga i instruktori 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Sti`u dolari 21.00 Visoki napon 21.45 Vijesti 21.50 Petkazanje

14.15 Fudbal na pijesku 15.30 Fudbal na pijesku 16.45 Fudbal na pijesku 18.00 Tenis 19.00 Fudbal 19.10 Tenis 19.45 Kuglanje 20.45 Najja~i ~ovjek 21.45 Wwe 22.45 Unknown sport 23.15 Fudbal na pijesku

15.00 Ragbi 16.00 Fudbal 17.00 Trka automobila 18.00 Skejtbording 18.15 Fudbal na pijesku 19.15 Fudbal 19.45 Vijesti 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal 21.20 Fudbal 22.30 Borila~ki sport 23.45 Surfing

15.30 Carling Cup. Birmingham Rochdale 17.30 TWS 18.40 U`ivo: Moto GP Indianapolis - Trening 125 cc 19.55 U`ivo: Moto GP Indianapolis - Trening Moto GP 21.10 U`ivo: Moto GP Indianapolis - Trening Moto 2

15.00 Vulkanska hobotnica 16.00 Ulovljeni 17.00 U klopci 18.00 Kaos vulkanskog pepela 19.00 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Ratovi helikoptera

17.00 Jukebox 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.50 Just See MTV 19.00 Music Weekend 20.00 Friday Night Music Behind The Music. 50 Cent 21.00 MTV World Stage Snoop 21.50 3 From 1 22.00 Jersey Shore 22.50 Jersey Shore 23.40 DFC

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.4 5 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko }e biti milioner?, kviz 22.15 Doktor medicine Eckart u`ivo iz Hir{auzena

16.00 Odluka u podne 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Ratovi zvijezda- Povratak Jedija, film 22.45 Domino efekat, film 00.55 Niti vidim niti ~ujem, film

Rije~ po rije~
Numanovi `ive naizgled uobi~ajenim `ivotom prosje~ne ameri~ke obitelji iz predgra|a. No, iza hinjene uljudnosti u me|usobnim odnosima i sterilnih obrazaca pona{anja, kriju se obiteljske tajne i me|usobno otu|ene osobnosti... Uloge: Ri~ard Gir, @ilijet Bino{, Flora Kros, Maks Mingela, Kejt Bosvort Reditelji: Skot Mekgehi, Dejvid Sigel

PETAK 27. 8. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Sve je relativno mirno. Iskoristite zati{je, postavite jasnije ciljeve u emocijama, donesite 21. III - 20. IV kona~nu odluku. Posao: Izuzetno ste kreativni, osvje`eni novim idejama. One mogu unaprijediti poslovanje, donijeti profit. Zdravlje: Vama je najva`nije da dobro izgledate...
OVAN

20.40

SIUDAD REAL - CELJE

18.30

^AROLIJA

20.00

ATLETIKA

13.35

HITNI SLU^AJ

09.10 Brojevi, serija 09.50 Naruto, crtana serija 10.15 Tim galaksi, crtana serija 10.40 Pop sikret, crtana serija 11.05 Gomboce, program za djecu 11.30 Muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, tv novela 14.35 Poaro, Pustolovine cipele sa {nalom, film **.** Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.10 Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona „Doboj 2010.“, Bosna - Vardar, direktan prenos 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Dvor carice nebeske, reporta`a 20.40 Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona „Doboj 2010.“, Siudad Real - Celje, direktan prenos 22.20 Info profil 22.37 Sport 22.42 Finansijske novosti 22.45 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Petrovac Drini}, hronika 22.50 Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona „Doboj 2010.“, hronika 23.15 Fudbal, Super Kup Evrope, Inter - Atletiko (m), snimak **.** Filmski maraton 01.00 Berlin Aleksandarplac, serija 02.00 Pod za{titom policije, film 03.20 Tominokeri, mini serija

07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.15 10.00 10.15 10.20

11.15 12.00 12.30 13.15 14.10 14.20 15.05 15.35 16.28 17.00 17.10 18.30 19.30 20.00 20.05 20.10 21.55 22.20 22.35 23.20 01.05 02.45 03.25 04.55 05.10 05.40 06.30

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Pet zvjezdica 2, serija (10/13) (R)* Vijesti Te ~udesne `ivotinje: Stanovanje, dok. serija (19/26) (R)* Novi istra`iva~i s Olivierom Aubertom - Iznad horizonta: Kvecalov let, dokumentarna serija (4/4) (R)* Oprah show (1223.) (R)* Dnevnik More ljubavi, telenovela (27/165)* Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Sutra je novi dan 1, serija (19/22)* Hrvatsko podmorje 5 - Pri~e iz dubina: Kamera u moru (7/7) (R) [krinja: Mala plava riba Luda ku}a 1, humoristi~na serija (30/35)* Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (34/80) (R) Dnevnik Vaterpolo, EP 2010. - vinjeta ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Rije~ po rije~, ameri~ki film (R)* Dnevnik 3 Sport Dr. House 3, serija (12) (3/24)* Zigzag, ameri~ki film (12) (R)* New Jack City, ameri~ki film (18)* Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (9/22) (R)* Pala~a, serija (2/8) (R)* Skica za portret Hrvatsko podmorje 5 - Pri~e iz dubina: Kamera u moru (7/7) (R) Ljetna slagalica (R) More ljubavi, telenovela (27/165) (R)*

07.55 TV vrti}: [e{iri 08.05 Na kraju ulice: Kako biti stra{an 08.20 101 dalmatinac, crtana serija (43/65) (R)* 08.45 [aolinski obra~un, crtana serija (48/52)* 09.05 Dexterov laboratorij, crtana serija (15/26)* 09.30 Glazbeceda: Na slovo G 09.40 Izazovi: Mala bhaktina, hrvatski dokumentarni film za mlade 09.55 Na prvi pogled, serija za djecu (7/26)* 10.20 Dje~ak koji je tra`io zlato, njema~ki film za djecu i mlade* 11.45 Afrika, ~arobni kontinent: Osnivanje parkova prirode, dokumentarna serija (14/16) (R)* 12.10 Beverly Hills 2, serija (16/28)* 12.55 Beverly Hills 2, serija (17/28)* 13.40 Fawlty Towers 1, humoristi~na serija (2/6) (R)* 14.10 Crveni patuljak 8, humoristi~na serija (2/8)* 14.40 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (9/22)* 15.25 Pala~a, serija (2/8)* 16.10 Jednog vedrog dana, britanski film (R)* 17.45 Umjetnici groblja, dok. film (50’) (R)* 18.35 Mu}ke 6b, humoristi~na serija (2/2)* 20.00 Atletika, Bruxelles: Dijamantna liga, prijenos* 20.40 Monaco: Nogometni Superkup, 1. poluvrijeme* 21.35 Atletika, Bruxelles: Dijamantna liga* 21.45 Monaco: Nogometni Superkup, 2. poluvrijeme* 22.40 Vijesti na Drugom 22.50 Atletika, Bruxelles: Dijamantna liga, snimka* 23.20 Skrivena rije~, mini-serija (12) (1/2)* 00.50 Mu}ke 6a, humoristi~na serija (3/6)* 01.40 Mu}ke 6a, humoristi~na serija (4/6)* 02.30 Mu}ke 6a, humoristi~na serija (5/6)* 03.20 Mu}ke 6a, humoristi~na serija (6/6)*

07.00 Na{i najbolji dani, serija 07.55 Yu-Gi-Oh GX, serija 08.20 Bumba, serija 08.40 Peppa, serija 08.50 Fifi, serija 09.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin, doma}a produkcija 13.34 PBZ Pitanje dana, 13.35 Hitni slu~aj, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.20 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Smrtonosna po{iljka, igrani film 21.40 Samo najja~i, igrani film 23.20 Prva meta (12), igrani film 00.55 Ezo TV (18), tarot show 02.25 Ratnici neba i zemlje (15), igrani film 04.25 Zlo~ina~ka veza (15), igrani film 05.55 IN magazin, doma}a produkcija 06.40 Kraj programa

Ljubav: Naklonost jedne osobe, pokazuje vam koliko ste zavodljivi i privla~ni. To vam daje i dalji poticaj. 21.IV - 22.V Posao: Kada se prisjetite se {ta vas sve o~ekuje, dobijate iznenadnu `elju da pobjegnete od stvarnosti. Zdravlje: Samo prolazna nervoza.
BIK BLIZANCI Ljubav: Iznenada, bez povoda i razloga, hvata vas
23.V - 22.VI

neka vrsta emotivne tuge. To vam je ba{ nepotrebno. Posao: Va{ poslovni `ivot mo`e ispa{tati zbog ljubavnih nedoumica. To je najgora varijanta. Radite bar ne{to. Zdravlje: Mogu}i su prolazni problemi. Ljubav: Dozvolite jednoj osobi da vam se pribli`i i zakora~i u va{e srce. Ne prikrivajte emocije samopouzdanjem. 23.VI - 22.VII Posao: Dobro vam je aspektirana mogu}nost pokretanja privatnog biznisa, sve vezano za trgovinu i usavr{avanje. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
RAK

Ljubav: Partner je sasvim uz vas. @eli vas dovoljno jako da bi sa vama proveo ostatak `ivota. Nestaju strahovi. 23.VII - 22.VIII Posao: Prilikom sklapanja odre|enih dogovora, osobito ste snala`ljivi. Uslijedit }e izvrsni rezultati. Zdravlje: Tegobe vas zaobilaze.
LAV

Ljubav: [armantni ste, dru`eljubivi i otvoreni. Budi se u vama dugo potiskivana i uspavana 23.VIII - 22.IX strast. Posao: Priliv velike energije ispunjava vas spremno{}u da upravo vi preuzmete sve konce u svoje ruke. Zdravlje: @udite za odmorom. Ljubav: Odlu~uju}u ulogu u va{em ljubavnom `ivotu mogu odigrati prijatelji. Prihvatite igru, ko zna.... 23.IX - 22.X Posao: Nemojte se obazirati na tra~eve, ljubomoru i zlurada ogovaranja, koja, mo`da, kolaju iza va{ih le|a. Zdravlje: Va{a zabrinutost je preuveli~ana.
VAGA [KORPIJA Ljubav: Ususret vam dolaze pozitivne emotivne

DJEVICA

23.30
FILM, PINK BH

Potraga za ubicom
Temeljeno na istinitim doga|ajima o zloglasnom ubici koji je u 17 godina ubio deset ljudi u gradi}u Vi~ita u Kanzasu, a ulovljen je tek desetak godina kasnije. Denis Rader je svoje `rtve vezao, mu~io i ubio, pa je zbog toga prozvan BTK ubicom (bind, torture, kill). Film prati nastojanje detektiva da uhvate stravi~nog ubicu koji je ostavljao tragove. Uloge: Robert Forster, Majkl Mi~el, Mori ^ajkin Reditelj: Stiven T. Kej

16.50 Sumnja
SERIJA, OBN

Luka Bartoli, strastven i strog istra`itelj, bori se s emocionalnim smetnjama i tajanstvenim zlo~inima: ovaj put svoju istragu bazira na misterioznoj smrti grofa Arkalija i njegovu povezanost sa ameri~kim tajkunima. Briljantna intuicija i istra`na o{troumnost Luku dovode do grofovog advokata i prelijepe k}erke.

vibracije. Potaknuti ste na vrlo lijepa razmi{ljanja. Posao: Na dogovore ne odlazite bez podsjetnika. Naime, zaboravni ste i rastreseni, smanjene koncentracije. Zdravlje: Nemate razloga za nervozu.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Razmi{ljate o tome da li va{ ljubavni `ivot
23.XI-22.XII

zahtijeva promjene ili se radi samo o maloj intimnoj krizi. Posao: @ivcira vas bahato i nadmo}no pona{anje jedne osobe, ali ste prinu|eni sa njom sura|ivati. Zdravlje: Isrpljuju vas problemi. Ljubav: Ako ste predugo u zapletima ili osje}ajno nezainteresirani, napokon se otvarate prema partneru. 23.XII-21.I Posao: Strah i nepovjerenje uvjetuju inertnost, {to je velika gre{ka. Uz malo truda, ostvarujete sjajne rezultate. Zdravlje: I pored svega, dosta stabilno.
JARAC

Kad tebe ne bude 17.45
SERIJA, BHT 1
Zabrinuti da je D`imi ponovo po~eo piti zbog raskida sa Sioban, Kev i Bobi su prisiljeni poduzeti drasti~ne mjere...

CSI: Miami

21.20
SERIJA, FTV
Nakon {to pozove hitnu pomo}, ~ovjek biva ubijen. Horej{io se, osim slu~ajem, mora pozabaviti i privatnim detektivom koji radi na istom, a koji se poku{ava rije{iti ljudi koji sa~injavaju Horej{ijev tim, a to mu i polazi za rukom nakon {to iskopa prljav ve{ Caleig i Erika.

bite smisao za cjelinu. Zamarate se iscrpljuju}im detaljima. Posao: Jedna vam osoba mo`e ponuditi partnerstvo i ulazak u zajedni~ki biznis. Odluku ne donosite napre~ac. Zdravlje: Titrate nervozom na svaki podra`aj.
22.I-19.II

VODOLIJA Ljubav: Analizirate partnerove rije~i, a pritom gu-

Ljubav: Va{e naizgled nezainteresirano pona{anje, mo`e nagnati partnera da se udalji, pobje20.II-2O.III gne od vas. Posao: Uhvatite se uko{tac sa problemima, sa svim {to je neodlo`noi. Ne di`ite ruke od od obaveza. Zdravlje: @alite se na umor i iscrpljenost.

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

top vijesti

ljudi i doga\aji

TOKIO - Pet dobitnika Nobelove nagrade za mir pozvalo je ameri~kog predsjednika Baraka Obamu (Barack) da u novembru posjeti Hiro{imu, japanski grad gdje su SAD bacile prvu atomsku bombu, kako bi osna`io svoj apel za svijet bez nuklearnog oru`ja. Bijela ku}a je saop}ila da Obama za sada ne planira posjetu Hiro{imi, ali da bi otprilike u to vrijeme trebao u~estvovati na samitu u Jokohami, blizu Tokija.

Po­ziv­no­be­lo­va­ca

Oba­ a:­U~e{}e­na­sa­ i­u­ m mt

Be­ a­­ a:­Ima­a­se­ su­ ­ne­odno­ e­bez­za{ti­e­ n is l k al s t

(Foto:­AFP)­­

Okon~ano su|enje njema~koj pjeva~ici

Dobila dvije godine uvjetne kazne jer je HIV-om inficirala par tnera
DARM[TAT - Njema~ka pjeva~ica Nadja Benaisa (Benaissa, 28), koja je HIV pozitivna, ju~er je na su|enju u Njema~koj izbjegla zatvor i dobila dvije godine uvjetne kazne jer je virusom inficirala partnera s kojim je imala seksualne odnose bez za{tite, prenose agencije. Sud u Darm{tatu presudio je da je ~lanica grupe „No Angels“ kriva za nano{enje povreda i za namjeru

NADJA­BENAISA­IZBJEGLA­ZATVOR
nano{enja povreda. Benaisa je priznala da je imala seksualne odnose bez za{tite i da partnerima nije rekla za virus, no negirala je namjeru da inficira bilo koga. Ona je tokom procesa ponudila izvinjenje, {to je utjecalo na kra}u kaznu. Ljekari su utvrdili da je Nadja jednog od biv{ih momaka zarazila HIV-om, a taj stav baziraju na ~injenici da oboje imaju vrstu virusa koja je rijetka u Njema~koj.

Ri­ al­„Empire­Sta­e­Bu­­di­ ga“ v t il n
NJUJORK - Vlasti ameri~kog grada dale su dozvolu za izgradnju novog nebodera u neposr ednoj blizini „Empire State Buildinga“ uprkos naporima vlasnika najvi{e zgrade u Njujorku da sprije~i realizaciju ovog projekta. Nova zgrada „Penn Plaza“ imat }e 67 spratova i bit }e gotovo isto toliko visoka koliko i „Empire State Building“. Vlasnik „Empirea“ Entoni Malkin (Anthony) poku{avao je na

svaki mogu}i na~in sprije~iti izgradnju nove zgrade od 363 metra, za koju ka`e da }e naru{iti „jedinstveni gradski pejza`“. S ovom ocjenom se nisu slo`ile gradske vlasti, a gradona~elnik Njujorka Majkl Blumberg (Michael Bloomberg) tim povodom je izjavio da su Menhetnu nove investicije prijeko potrebne i da uostalom „svako ko podigne zgradu u Njujorku neminovno promijeni njegov pejza`“.

SIDNEJ - Australski glumac Pol Hogan (Paul), poznatiji kao Krokodil Dandi, dobio je zabranu napu{tanja Australije, jer je dr`avi du`an vi{e miliona dolara na ime nepla}enog poreza. Navodno, Hogan je dr`avi du`an 37,6 miliona australskih dolara (oko 26 miliona eura). On odbacuje optu`be i tvrdi da je uredno pla}ao porez.

Da­ndi­jev­po­r­e­z

Ho­ an:­Ne­ i­ a­optu`be­­ g gr

Iskosa
VA[INGTON - Policija u ameri~koj prijestonici brzo je identificirala par koji je provalio u jednu ku}u jer su ostavili kameru kojom su se snimali dok su imali seksualni odnos. Vlasnici ku}e ulovili su ih u krevetu te su mladi} i djevojka pobjegli bez odje}e i kamere. Djevojka je pobjegla u {umu i policija ju je brzo uhapsila, dok se mu{karac uspio do~epati automobila i pobje}i.

Za­bo­r­a­vni­pr­o­va­lni­ci

De­a­j­s­ovo­ o­ i{nje­„Tomatine“­ t l g d

(Foto:­AFP)­­

BUNJOL - Na desetine hiljada posjetilaca {panskog grada iz cijelog svijeta u~estvovalo je u tradicionalnoj borbi paradajzom zvanoj „Tomatina“. Tokom ove crvene bitke, koja je pro{la bez krvi i sa salvama smijeha, kori{te no je 100 tona oguljenog paradajza, a u~estvovalo je blizu 40.000 turista. „Tomatina“ se odr`ava svake godine, a tokom ovogodi{njeg izda-

Bi­ka­sa­100­to­ a­pa­ ­ ­ a­za t n rad j

nja mnogi u~esnici su bili polu nagi, neki su nosili {e{ire, a neki nao~ale za plivanje. Poslije jednosatne borbe, radnici su {mrkovima saprali ulice i zgrade Bunjola, {panskog gradi}a od 9.000 `itelja. [panski mediji navode da je za kupovinu paradajza potro{eno 28.000 od 70.000 eura ukupnog bud`eta manifestacije. Ostalo je potro{eno na osiguranje, ~i{}enje i mobilne toalete.

Ko­ pju­e­ ­ ki­pr­­ az­no­ e­zgr­ ­ e­(desno)­ m t rs ik v ad

(Foto:­AFP)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful