You are on page 1of 2

SUBOTA, 14.08.2010.

SEMINAR
Bogoslužje započinje u 10:00 sa# “ DUHOVNE ISTINE “ Broj
10:20 sa# Subotnja škola
11:20 sa# Propovijed NEDJELJA 14.08.2010. 401
Nensi Jaklić
U 18,00 SATI
Popodnevno bogoslužje u 19:30 sa# TEMA :
Zalazak sunca u 19:52 sa# “BIBLIJSKE PRIČE”
NEDJELJA, 15.08.2010.
SEMINAR “DUHOVNE ISTINE” Dobro došli dragi KLUB
u 18,00 sa# prijatelji i ugodno se PRIJATELJA
osjećali u našem BIBLIJE
SRIJEDA, 18.08.2010.
molitvenom domu !
Klub prijatelja Biblije u 17:30 sa#
UČITELJSKI SAT u 19:00 sa# Organizirano čitanje
MOLITVENI Biblije
PETAK, 20.08.2010. PLAVI
MOLITVENI SAT u 19:40 TELEFON!!! SRIJEDOM
S početkom svetog subotnjeg dana Za sve koji su u 17:30 sa#
u potrebi DOBRO DOŠLI !
DEŽURNI SAMARIĆANI 200 - 897
Zla#ca Kiš
Za više informacija, obra%te se
Dragica Ivanović
sestri Anici Vukušić
Osijek, Zagrebačka 19
Dušobrižnik Draga braćo i seste !!!
Nikola Dežić , pastor-svećenik,
osječko-vukovarski Molimo da prilikom “Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi
ZALAZAK SUNCA
tel: 207 800 od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se
idućeg petka mob. 091/555 8060
ulaska u Molitveni dom
isključite mobilne tko ne bi hvalisao.”
e-mail nikola.dezic@bj.t-
u 19:40 com.hr aparate, kako ne biste Efežanima 2:8-9
Starješina Ivan Kovačević ometali Bogoslužje !!!
mob. 091/ 551 07 01
tel: 208-208
Glasilo uredila: Biserka Drven#ć 099 212 7098
Pitanje: Kako mogu nadvladati grijeh u svome mogao slijediti. To je on i činio, čak i kad ono što mu je
kršćanskom životu? Bog zapovijedao nije imalo nikakvog vojnog smisla. To
je bio ključ do njegove pobjede u bitci za Obećanu
Odgovor: (1) Sveti Duh – dar koji nam je Bog dao zemlju.
(svojoj crkvi) kako bismo bili pobjednici u Ovaj izvor pomoći obično tretiramo kao nešto
kršćanskom životu po Svetom Duhu. Bog beznačajno. Koristimo ga tek simbolično, noseći Bibliju
suprotstavlja djela tijela plodu Duha u Galaćanima u crkvu, čitajući dnevna čitanja ili jedno poglavlje iz • Kao crkvu, Bog nas poziva da se
5,16-25. U tom nas odjeljku poziva da hodamo u Biblije po danu, ali je ne pamtimo napamet, ne
Duhu. Svi vjernici već posjeduju Svetog Duha, ali razmišljamo o njoj, pokušavajući ju primijeniti u našem molimo jedni za druge, stoga u
ovaj nam odjeljak kaže da trebamo hodati u Duhu i životu, ne ispovijedamo grijehe koje nam ona otkriva, narednom tjednu imajmo u svojim
predavati se njegovoj kontroli. To znači da trebamo ne slavimo Boga za darove koje je otkrio da nam je
biti osjetljivi na vodstvo Svetoga Duha u našim dao. Često smo anoreksični ili bulimični što se tiče molitvama: Miru Cesar, Ružu
životima umjesto da slijedimo tijelo. Biblije. Ili uzmemo onoliko koliko nam je dovoljno da Peršić, Miru Šmider, Ljubicu Miljuš ,
Razlika koju Sveti Duh može proizvesti u životu nas održava na životu u duhovnom pogledu, hraneći se
vjernika vidljiva je u Petrovom životu koji je, prije Riječju samo kada idemo u crkvu (ali ne unosimo Frederika Millera, kao i ostale koji su
nego što se ispunio Svetim Duhom, negirao Isusa tri dovoljno da bismo bili zdravi, napredni kršćani) ili se u potrebi.
puta, i to nakon što je rekao da će ga slijediti do hranimo Riječju često, ali ne razmišljamo o njoj
smrti. Nakon ispunjenja Duhom govorio je otvoreno i dovoljno dugo da bismo dobili duhovnu hranu iz nje.
snažno Židovima o Spasitelju, na dan Pedesetnice. Ako nisi stvorio naviku svakodnevnog, smislenog Posebnu molitvu molimo za
Osoba hoda u Duhu kad se ne oglušuje na vodstvo proučavanja Božje riječi, te pamćenja odjeljaka koje ti
Duha (»ne gasite Duha« kako piše u 1. Solunjanima Sveti Duh utisne u srce, važno je da to činiš. Stvori sestricu SAMIRU AL UTUM
5,19) te traga za ispunjenjem u Duhu (Efežanima naviku da ne napuštaš Riječ prije nego što zapišeš što koja se sprema za operaciju glave
5,18-21). Kako je osoba ispunjena Svetim Duhom? si naučio iz nje.
Prije svega, to je uvijek Božji izbor, čak i u Starom
Molitva – ovo je još jedno nužno sredstvo koje nam je
zavjetu. On je odabirao pojedince i specifične MOLITVENA SKUPINA
Bog dao. Opet, to je sredstvo koje kršćani uzdižu
dogañaje u Starom zavjetu kako bi te pojedince
usnama, ali ga u praksi slabo koriste. Imamo molitvene
ispunio Duhom da izvrše djelo koje je on htio da
sastanke, vrijeme za molitvu, i slično, ali ne nalazimo Sastaje se
izvrše (Postanak 41,38, Izlazak 31,3, Brojevi 24,2, 1.
koristi u tome kakve je nalazila rana crkva i dala primjer
Samuelova 10,10 itd.). Vjerujem da postoji dokaz u • Subotom u 8,55 sa(
u tome (Djela 3,1; 4,31; 6,4; 13,1-3 itd.). Pavao uvijek
Efežanima 5,18-21 i Kološanima 3,16 da Bog • Nedjeljom u 16,30 sa(
iznova spominje kako se molio za one kojima je služio.
odabire ispuniti Duhom one koji se ispunjavaju
riječju Božjom, kako se vidi iz činjenice da je svako
Čak ni kad smo sami, mi ne koristimo ovo važno (učiteljska sala) Dobro došli!
sredstvo koje nam je dostupno. Ali Bog nam je dao
ispunjenje u ovim stihovima slično. Ovo nas vodi do
predivna obećanja u pogledu molitve (Matej 7,7-11;
sljedećeg resursa.Božja Riječ, Biblija – 2. Timoteju
Luka 18,1-8; Ivan 6,23-27; 1. Ivanova 5,14-15 itd.).
3,16-17 kaže da nam je Bog dao Riječ kako bi nas
Pavao u odjeljku o pripremi za duhovnu borbu uključuje
opremio za svako dobro djelo. Ona nas uči kako živjeti i u
i ovo sredstvo (Efežanima 6,18)!
što vjerovati, razotkriva pogrešne putove kojima
Crkva – ovo posljednje sredstvo još je jedno u nizu koje
izaberemo ići, pomaže nam da se vratimo na pravu stazu i imamo običaj ignorirati. Kada je Isus slao svoje učenike, slao
da ostanemo na toj stazi. Kako kaže u Hebrejima 4,12,
ona je živa i moćna te prodire do naših srca kako bi
ih je po dvojicu (Matej 10,2). Kad čitamo o misionarskim
putovanjima u Djelima, misionari nisu išli pojedinačno, nego u
“Neka
iskorijenila najdublje probleme koje čovjek svojom
riječju ne može savladati. Psalmist govori o njenoj sili
grupama po dvoje ili više. Isus je rekao gdje se dvoje ili više
nañe u njegovo ime, On je meñu njima (Matej 18,20). On nam
zapovijeda da ne propuštamo zajedničke sastanke kao što su
cvjeta
koja mijenja život, u Psalmu 119,9. 11. 105 i drugim
stihovima. Jošui je rečeno da je ključ do uspjeha u
nadvladavanju neprijatelja (analogija za našu duhovnu
neki običavali, nego da koristimo vrijeme kako bismo se
meñusobno ohrabrivali u ljubavi i dobrim djelima (Hebrejima Slavonija”
10,24-25).
borbu) u tome da ne zaboravi ovaj izvor snage nego da