You are on page 1of 8

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD


CONVOCATÒRIA: JUNY 2010 CONVOCATORIA: JUNIO 2010

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II VALENCIANO: LENGUA Y LITERATURA II

BAREM DE L’EXAMEN:
Comprensió del text: 3 punts; Anàlisi lingüística del text: 3 punts; Expressió i reflexió crítica: 4 punts.

Tria una de les dues opcions

OPCIÓ A

Llig aquest text i respon les qüestions següents.

1 La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que, abans de rifar la toia, rifarien
cafeteres; que ella ja les havia vistes: precioses, blanques, amb una taronja pintada, partida en
dues meitats, que ensenyava els pinyols. Jo no tenia ganes d’anar a ballar ni tenia ganes de sortir,
perquè m’havia passat el dia despatxant dolços i les puntes dels dits em feien mal de tant
5 estrènyer cordills daurats i de tant fer nusos i agafadors. I perquè coneixia la Julieta, que a la nit
no li venia de tres hores i tant li feia dormir com no dormir. Però em va fer seguir vulgues no
vulgues, perquè jo era així, que patia si algú em demanava una cosa i havia de dir que no. Anava
blanca de dalt a baix: el vestit i els enagos emmidonats, les sabates com un glop de llet, les
arracades de pasta blanca, tres braçalets rotllana que feien joc amb les arracades i un portamo-
10 nedes blanc, que la Julieta em va dir que era d’hule, amb la tanca com una petxina d’or.
Quan vam arribar a la plaça els músics ja tocaven. El sostre estava guarnit amb flors i
cadeneta de paper de tots colors: una tira de cadeneta, una tira de flors. Hi havia flors amb una
bombeta a dintre i tot el sostre era com un paraigua a l’inrevés, perquè els acabaments de les tires
estaven lligats més enlaire que no pas el mig, on totes s’ajuntaven. La cinta de goma dels enagos,
15 que havia patit molt per passar-la amb una agulla de ganxo que no volia passar, cordada amb un
botonet i una nanseta de fil, m’estrenyia, ja devia tenir un senyal vermell a la cintura, però així
que el vent m’havia sortit per la boca la cinta tornava a fer-me el martiri. L’entarimat dels músics
estava voltat d’esparreguera fent barana i l’esparreguera estava guarnida amb flors de paper
lligades amb filferro primet. I els músics suats i amb mànigues de camisa. La meva mare morta
20 feia anys i sense poder-me aconsellar i el meu pare casat amb una altra. El meu pare casat amb
una altra i jo sense la meva mare que només vivia per tenir-me atencions. I el meu pare casat i jo
joveneta i sola a la plaça del Diamant, esperant que rifessin cafeteres, i la Julieta cridant perquè la
veu li passés per damunt de la música, ¡no seguis que et rebregaràs!, i davant dels ulls les
bombetes vestides de flor i les cadenetes enganxades amb pasta d’aigua i farina i tothom content, i
25 mentre badava una veu a l’orella va dir-me, ¿ballem?

Activitat de síntesi
Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, Barcelona: Biblioteca Hermes, 1962 [2003], p. 43-44.

(Glossari: toia: ramell de flors; enagos: combinació, peça de vestir interior femenina consistent en
una faldilla de roba blanca; rotllana: cèrcol.)

1
1. Comprensió del text

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt]

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt]

c) Identifica el registre al qual podem adscriure el text. Cal que fonamentes la resposta amb
exemples extrets del text. [0’5 punts]

d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text. [0’5
punts]

2. Anàlisi lingüística del text

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt]


1. abans de rifar (línia 1): sonora o sorda?
2. taronja (l. 2): oberta o tancada?
3. dolços (l. 4): oberta o tancada?
4. una altra (l. 21): sona o s’elideix?

b) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o expressions al text o indica’n un


sinònim. [1 punt]
1. pinyols (línia 3)
2. estrènyer (l. 5)
3. tant li feia dormir com no dormir (l. 6)
4. glop (l. 8)

c) Torna a escriure les frases següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom
feble adequat. [1 punt]
1. Jo no tenia ganes d’anar a ballar (línia 3)
2. Quan vam arribar a la plaça els músics ja tocaven (l. 11)
3. Hi havia flors amb una bombeta a dintre (l. 12)
4. tot el sostre era com un paraigua a l’inrevés (l. 13)

3. Expressió i reflexió crítica

a) La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs
d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

b) Escriu un text de característiques tipològiques similars al fragment de Mercè Rodoreda que has
llegit més amunt. Pots prendre com a referència situacions personals, novel·les o contes que
hages llegit, pel·lícules que hages vist, etc. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

2
OPCIÓ B

Llig aquest text i respon les qüestions següents.

El noruec
1 [...]. El noruec és un cas únic i “clàssic” en sociolingüística per la seva excepcionalitat, però entre
nosaltres és o era poc conegut: n’havien parlat Lluís V. Aracil, Lluís B. Polanco i Bernat Joan; i
ara el llibre de Conill conté una excel·lent informació.
Des del segle XVI fins a 1814 Noruega va estar unida a Dinamarca, i des d’aleshores fins a la
5 independència (1905) ho va estar a Suècia. La llengua formal de les classes altes havia sigut des
del segle XVI el danès, amb trets fonètics noruecs. Al segle XIX, a l’època de les reivindicacions
nacionals, el gran poeta Herik Wergeland devia representar si fa no fa el que fou per a nosaltres
Verdaguer. I aleshores va començar la situació singular que diem: les classes altes continuaven
adherides al danès, cada cop més norueguitzat, que rebia el nom de bokmål (‘llengua del llibre’),
10 però alhora la reivindicació del nynorsk (‘neonoruec’) adquiria una força imparable. Knud
Knudsen va ser el primer codificador del bokmål i Ivar Aasen ho fou del nynorsk (després de
recórrer el país de punta a punta durant tres anys). No fou pas una situació pacífica sinó que es
polititzà immediatament i amenaçà de dividir el país violentament. Si el nynorsk feia recuperar
l’esperit propi i unitari que, en definitiva, va conduir a la independència, també hi havia el perill
15 d’enfrontament i divisió dels partidaris respectius de l’una o l’altra opció.
Durant el segle XX diverses comissions, comitès i consells van intentar inútilment
aconseguir un estàndard únic per evitar la ruptura. Els dos estàndards són significativament molt
similars (i per tant mútuament comprensibles) però contenen poderosos factors psicològics,
culturals i ideològics que els separen. Per exemple, el parenostre comença així en bokmål i en
20 nynorsk: “Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme”/ “... i
himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma”.
Finalment l’any 2005 el Parlament va posar fi a la situació. El resultat ens pot semblar
salomònic, però era fruit d’una realitat històrica i social complexa i d’un llarg període de
temptejos, i a ells els funciona: s’accepta que el país funcioni amb dos estàndards oficials de
25 llengua escrita exactament iguals legalment; les escoles i els municipis recorren a l’un o a l’altre o
a tots dos al seu gust. Però les modalitats orals no estan sotmeses a tals estàndards; és més:
aquestes modalitats són nombroses i es respecten a l’escola. Avui als municipis el nynorsk té un
ús del 12% i el bokmål del 42%; i a les escoles el primer representa el 17%.

Joan Solà, diari AVUI, 31-01-2008

3
1. Comprensió del text

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt]

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt]

c) Explica la funció que fan al text la cursiva i les cometes. [0’5 punts]

d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text. [0’5
punts]

2. Anàlisi lingüística del text

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt]


1. aleshores (línia 8): sorda o sonora?
2. esperit (l. 14): oberta o tancada?
3. la situació (l. 8, l. 22): sorda o sonora?
4. s’accepta (l. 24): oberta o tancada?

b) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o expressions al text o indica’n un


sinònim. [1 punt]
1. trets (línia 6)
2. si fa no fa (l. 7)
3. adherides (l. 9)
4. mútuament (l. 18)

c) Digues de quin tipus són les oracions subordinades que apareixen subratllades en les
construccions següents. [1 punt]
1. I aleshores va començar la situació singular que diem (línia 8)
2. Durant el segle XX diverses comissions, comitès i consells van intentar inútilment aconseguir
un estàndard únic (l. 16)
3. diverses comissions, comitès i consells van intentar inútilment aconseguir un estàndard únic
per evitar la ruptura (l. 16)
4. s’accepta que el país funcioni amb dos estàndards oficials de llengua escrita (l. 24)

3. Expressió i reflexió crítica

a) Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat contemporània.
Explica-ho. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

b) Quina és la situació del noruec que descriu el text? Què n’opines? Coneixes altres situacions
semblants? Explica-ho. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

4
Opció A
Text:
Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant
1. Comprensió del text

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text (1 punt)

Tema: (Per exemple) La solitud i la desorientació vital d‟una jove dins un


ambient de festa.

Parts bàsiques del text: text narratiu i descriptiu estructurat a l‟entorn de


dues unitats fonamentals, que coincideixen amb els dos paràgrafs.
- Primer paràgraf (l. 1-10). Fets previs a l‟arribada de la nit i de la revetlla. Els
preparatius de la festa, la roba i els complements. Es presenten al lector dades
sobre la situació personal i anímica de la protagonista: és dependenta en una
pastisseria, no tenia ganes d‟anar a la festa (s‟hi deixa arrossegar per la Júlia),
sembla que es deixa influir pels altres...
- Segon paràgraf (l. 11-25). La protagonista i la Júlia arriben a la plaça on hi
ha la festa. Es descriu la plaça adornada i el malestar que sent la protagonista
malgrat l‟ambient de diversió: aquesta troba a faltar el suport del pare i de la
mare. De sobte sent que algú li demana de ballar.

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10


línies (1 punt)

c) Identifica el registre al qual podem adscriure el text. Cal que


fonamentes la resposta amb exemples extrets del text (0’5 punts)

Registre formal literari. Tot i que el text prova de reproduir la manera


d‟expressar-se, fonamentalment, de la protagonista amb un recurs proper al
monòleg interior, hi ha un grau alt d‟elaboració formal del llenguatge;
especialment per mitjà de les descripcions (d‟objectes i detalls concrets i
d‟ambients); els paral·lelismes (la descripció de l‟ornamentació de la plaça i la
descripció de la roba de la protagonista; l‟opressió que sent la protagonista a
causa del vestit i el seu estat anímic); el·lipsi (s‟introdueix un personatge
nou només amb la reproducció directa i sobtada dels mots que aquest digué:
“¿ballem”), etc.

d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents


que apareixen al text [0‟5 punts]
Text narratiu (fragment d‟una novel·la) amb elements descriptius. La
particularitat del text rau en el fet que la narració es fonamenta en el curs del
pensament de la protagonista.
2. Anàlisi lingüística del text
a) Identifica la pronunciació dels elements subratllats (0’25 bé; -0,25
malament)

1. sonora
2. oberta
3. tancada
4. s‟elideix

b) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o


expressions al
text o indica’n un sinònim (0’25 cadascuna)
1. pinyols: „Part interna, llenyosa, d‟un fruit carnós, que sol correspondre a
l‟endocarpi. Un pinyol de préssec‟ (DIEC2); llavors.
2. estrènyer: „Exercir pressió en costats oposats, tot al voltant, (d‟alguna
cosa)‟ (DIEC2); comprimir
3. tant li feia dormir com no dormir: “li feia/ tenia igual”, “no li importava
vetllar”
4. glop: „Porció d‟un líquid que hom beu, que cap d‟una vegada a la boca‟
(DIEC2); trago és mot admès pel DIEC2.

c) Torna a escriure les frases següents substituint els elements


subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat (0’25 cadascuna)

1. No en tenia ganes
2. Quan hi vam arribar (o arribar-hi) els músics ja tocaven
3. N‟hi havia amb una bombeta a dintre
4. tot el sostre ho era

3. Expressió i reflexió crítica


0
a) La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia
dels personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per
què (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]
b) Escriu un text de caracterítiques tipològiques similars al fragment
de
Mercè Rodoreda que has llegit més amunt. Pots prendre com a
referència situacions personals, novel·les o contes que hages llegit,
pel·lícues que hages vist. [2 punts]

Opció B
Text:
Joan Solà, “El noruec”
1. Comprensió del text
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text [1 punt]
Tema: (Per exemple) L‟estandardització del noruec basada en el
reconeixement de dues varietats.

Parts bàsiques del text:


-El primer paràgraf (l. 1-3): Breu presentació sobre el noruec i sobre els
estudis sociolingüístics que se n‟han ocupat.
Els altres paràgrafs del text segueixen l‟eix cronològic dels fets que han afectat
el procés d‟estandardització del noruec.
- El segon paràgraf (l. 4-15) exposa la situació del noruec des del segle XVI
fins al XIX (ocupació danesa entre el s. XVI i l‟any 1814 i divisió de classes).
- El tercer paràgraf (l. 16-21) es refereix als intents d‟estandardització durant
el s. XX i inclou una mostra de les diferències que hi ha entre els dos models
de noruecs.
- El darrer paràgraf (l. 22-29) descriu amb dades el grau d‟implantació actual
dels dos models de noruec.
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10
línies [1
punt]

c) Explica la funció que fan al text la cursiva i les cometes [0‟5 punts]

Cursiva
- per a marcar mots d‟una altra llengua citats dins un text en català
(bokmål, nyrosk)
- per a marcar el nom d‟un periòdic (AVUI)
Cometes:
- “ “: per a marcar una certa ironia o un ús aproximat dels mots
(“clàssic”); per a reproduir una citació dins un text (“Fader [...]”).
- „ „: per a introduir el significat o la definició d‟un mot.

d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents


que apareixen al text [0‟5 punts]
Text fonamentalment expositiu, tot i que pertany al gènere de les columnes
d‟opinió: observem que hi ha pocs elements de modalització i hi predominen
els trets i l‟estructura més aviat expositius.

2. Anàlisi lingüística del text


a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt: 0‟25 bé; -
0,25 malament]

1. sonora
2. tancada
3. sorda
4. oberta

b) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o


expressions al text o indica’m un sinònim [1 punt; 0‟25 per cada resposta
correcta]
1. trets: „Qualitat significativa, característica‟ (DIEC2); característica,
particularitat
2. si fa no fa: aproximadament, més o menys
3. adherides: participi de adherir „Manifestar-se completament d‟acord amb
una idea, una opinió, un dictamen, una doctrina, etc., associar-se a un acord‟
(DIEC2); partidari.
4. mútuament: „De manera mútua‟, „Recíprocament donat i rebut entre dues o
més persones‟ (DIEC2); recíprocament

c) Digues de quin tipus són les oracions subordinades que apareixen


subratllades en les construccions següents [1 punt; 0‟25 per cada
resposta correcta]

1. Relativa adjectiva especificativa


2. Substantiva d‟infinitiu
3. Final
4. Substantiva

3. Expressió i reflexió crítica


a) Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seu assajos sobre la nostra
realitat
contemporània. Explica-ho (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]
b) Quina és la situació del noruec que descriu el text? Què n’opines?
Coneixes
altres situacions semblants? Explica-ho (Extensió: unes 150 paraules)
[2 punts]

You might also like