You are on page 1of 31

NILAI DAN ETIKA PENJAWAT

AWAM
OBJEKTIF
DI AKHIR SESI PESERTA DIHARAPKAN DAPAT:
• Menyatakan definisi nilai dan etika
• Menyatakan kepentingan nilai dan etika
bagi penjawat awam serta rasionalnya dalam
perkhidmatan awam
• Mengenal pasti perkara-perkara asas yang
berkaitan dengan nilai dan etika, iaitu teras
perkhidmatan, nilai utama, sikap, amalan dan
budaya
• Menghuraikan usaha-usaha ke arah
penerapan nilai dan etika penjawat awam
untuk meninggikan mutu perkhidmatan
ISI KANDUNGAN
• Definisi nilai dan etika
• Kepentingan nilai dan
etika bagi penjawat awam
• Rasional nilai dan etika
dalam Perkhidmatan Awam
ISI KANDUNGAN (sambungan)

• Perkara-perkara asas dalam nilai dan


etika
-Teras perkhidmatan
-Nilai utama
- Nilai dan sikap serta amalan
- Budaya
- Tonggak 12
- Wawasan 2020
- Rukunegara

• Usaha-usaha ke arah penerapan nilai


dan etika penjawat awam
DEFINISI NILAI
 Sifat perilaku atau tingkahlaku
 Kepercayaan dan pengangan yang
mempengaruhi tingkahlaku seseorang
 Bertindak mengikut pemilihan yang
berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.
 Ilmu, kebijaksanaan, keadilan, dan
kesederhanaan merupakan nilai-nilai utama
dalam masyarakat.
 Bergantung kepada penerimaan dan
penghayatannya

Institut Tadbiran Awam Negara (1991), Nilai dan Etika Dalam


Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur.
DEFINISI ETIKA
Satu set rujukan perilaku yang mesti dipatuhi
Prinsip-prinsip moral yang perlu dipatuhi
Satu set tata perlakuan yang perlu diikuti dan ditaati
Tanggungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang
atau profesion terhadap masyarakat.
Berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap
peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam
Kerajaan.

Institut Tadbiran Awam Negara (1991), Nilai dan Etika Dalam


Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur.
PENTINGNYA NILAI DAN
ETIKA KERJA
KUALITI SUMBER MANUSIA PENTING
DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG ERAT
DENGAN KECEMERLANG DAN
KEJAYAAN NEGARA
SENJATA UTAMA MENCAPAI
KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN
AWAM
MATLAMAT ETIKA
PERKHIDMATAN AWAM
MENINGKATKAN PRESTASI
PERKHIDMATAN DAN KUALITI
PENGELUARAN
MENGWUJUDKAN ANGGOTA YANG
BERSIH, CEKAP, AMANAH DAN
BERAKAUNTABILITI
MELAHIRKAN ORGANISASI YANG
BERTANGGUNGJAWAB DAN
DIYAKINI RAKYAT
"QUALITY GOOD AND
SERVICES BEGINS WITH A
QUALITY MAN"

"KITA PERLU BANGUNKAN


MANUSIA DAHULU SEBELUM
MELAHIRKAN PRODUK DAN
PERKHIDMATAN"
WAWASAN NEGARA

MALAYSIA MENJADI
SEBUAH NEGARA MAJU
PADA TAHUN 2020.
MAJU DALAM MODEL
DAN ACUAN SENDIRI
TANGGUNGJAWAB SEKTOR PERKHIDMATAN
AWAM DALAM MENJAYAKAN WAWASAN NEGARA

SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM


BERTANGGUNGJAWAB
MEMASTIKAN WAWASAN
NEGARA TERCAPAI MELALUI
PELAKSANAAN DASAR,
PROGRAM, PROJEK, MEMBERI
PERKHIDMATAN DAN
PENGUATKUASA UNDANG-
UNDANG
SEKTOR PERKHIDMATAN
AWAM BERTANGGUNGJAWAB
MENINGKATKAN KUALITI
KEHIDUPAN DAN
MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN NEGARA.
TUGAS INI DILAKSANAKAN
OLEH PENJAWAT AWAM ATAU
KAKITANGAN AWAM
KEPENTINGAN NILAI DAN
ETIKA BAGI PENJAWAT AWAM

Pelaksanaan dasar-dasar kerajaan


memerlukan orang/kakitangan yang
cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab.
Mencapai tahap yang tinggi dan
mempunyai imej yang bersih supaya
dapat mendukung pembangunan negara
ke arah peningkatan kualiti penghidupan
rakyatnya.
CIRI PENJAWAT AWAM YANG
BERKUALITI

KEUNGGULAN PERIBADI
KOMPETENSI
PROFESIONALISMA
TINGGI

+P-E +P+E

PROFESIONALISME
(P)

-P-E -P+E

RENDAH TINGGI
BERETIKA (E)
RASIONAL NILAI DAN ETIKA
DALAM PERKHIDMATAN AWAM

• Menentukan arah dan memberikan makna


kepada pemikiran, tindakan dan
tingkahlaku anggota Perkhidmatan Awam
(PA) bagi memenuhi tanggungjawab dan
amanah mereka sebagai pekerja negara.
• Memberi penyatuan dan penyelarasan di
antara anggota-anggota PA sebagai
institusi utama yang membuat sumbangan
kepada pembangunan tamadun
masyarakat.
…… rasional nilai dan etika

3. Nilai dan etika PA merupakan


standard mutlak bagi
mendorong anggota PA
berkhidmat dengan ikhlas dan
berkesan.
USAHA-USAHA KE ARAH
PENERAPAN NILAI DAN ETIKA
Langkah-langkah penerapan nilai dan
etika yang telah diambil oleh kerajaan
adalah:
Panduan Perkhidmatan Cemerlang
Penggunaan Kad Perakam Waktu
Kempen 'Bersih Cekap Amanah'
Dasar Pandang ke Timur
Penggunaan Tanda Nama
Kepimpinan Melalui Teladan
Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam
Pentadbiran
…… sambungan usaha
Panel Memajukan Pentadbiran Awam
Buku 'Etika Kerja Islam'
Gerakan Budaya Kerja Cemerlang
Pengurusan Kualiti dalam Perkhidmatan
Awam
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
Tonggak 12
Wawasan 2020
Rukunegara
PERKARA-PERKARA ASAS DALAM
NILAI DAN ETIKA

• Teras Perkhidmatan Awam:


Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
Bekerja dengan penuh tanggungjawab
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan
kemesraan
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat
dan pembangunan negara
Bekerjasama dalam membenteras kelemahan
dan musuh-musuh negara
Berpegang teguh kepada ajaran agama
2. Nilai-Nilai Utama dalam
Perkhidmatan Awam

• Taat Setia
• Amanah, Bersih dan Jujur
• Bertanggungjawab
• Adil dan Saksama
• Berkecuali – melaksanakan tugas tanpa membawa
apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar.
• Prestasi yang Cemerlang dan Berkualiti; perlu
sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan
mengenai kerja.
….. Sambungan nilai-nilai
utama
• Ketepatan masa
• Perkhidmatan Ramah dan Mesra
• Sikap Berjimat Cermat – mematuhi prosedur
tertentu bagi menjimatkan penggunaan
harta awam.
• Selain nilai-nilai tadi, penjawat awam juga
perlu bersikap positif, responsif,
berdayacipta dan ‘enterprising’ supaya PA
dapat berganding bahu dengan sektor
swasta untuk bersaing di arena
antarabangsa.
3. Nilai, Sikap dan
Amalan Anggota Dalam
PA
Penerapan ni lai -ni lai murni yang
mement ingkan kecem erl angan kuali ti
harus m el iput i pem iki ran serta
ti ndakan sem ua indi vi du.
Mel alui ni lai- ni lai i ndi vi du, maka
sikap akan terj el ma melal ui
perl akuan sepert i tingkahl aku, idea,
respon dan sebagai nya.
Perl akuan yang di bi asakan akan
menj adi am al an.
Oleh itu, perl u mengamal kan sikap
yang muli a supaya dapat beker ja
dal am suasana harm oni dan
produkti f.
4. BUDAYA KERJA
CEMERLANG
Pewujudan budaya di dalam sesuatu
kelompok manusia, organisasi atau
masyarakat bermula daripada kelakuan
yang sama dan berulang-ulang oleh
anggota kumpulan tersebut. Tabiat yang
berulang-ulang ini akan menjadi sifat
(karakteristik) kumpulan atau masyarakat.
Budaya Kerja Cemerlang yang disarankan
dalam PA bertujuan menyemai nilai-nilai
murni dan positif serta etika kerja yang
mulia dan ini dapat menjurus kepada
peningkatan kualiti dan prestasi kerja.
5. Tonggak 12
Menjelaskan 12 peringatan
perkhidmatan yang penting
kepada penjawat awam :

Menghargai Masa
Ketekunan Membawa Kejayaan
Keseronokan Bekerja
Kemuliaan Kesederhanaan
Ketinggian Peribadi
…… sambungan Tonggak
12
Kekuatan Sifat Baik Hati
Pengaruh Teladan
Kewajipan Menjalankan Tugas
Kebijaksanaan Berhemat
Keutamaan Kesabaran
Peningkatan Bakat
Nikmat Mencipta
Nilai dan Etika dalam
PA
1. Nilai Peribadi Asas
-Amanah, Berdedikasi,Ikhlas 2. Nilai Yang Mengutamakan Pelanggan
-Berbudi mulia, bersabar,
bertanggungjawab, Bersih,
sopan santun, peramah
bekerjasama, sederhana
Berdisiplin,tekun

Nilai dan Etika dalam


3. Nilai
6. Nilai
Perkhidmatan Kepimpinan
Keagamaan
-Bersyukur, beriman Awam -Adil, berani
bertaqwa syura

5. Nilai Produktiviti/ 4. Nilai-nilai Profesionalisme


Kualiti -Berilmu, kreativiti, inovasi,
-Produktiviti, integriti, neutraliti, akauntabiliti,
Kualiti kejujuran intelektual, berkecuali
HUBUNGKAIT PERKARA ASAS
DENGAN AKU JANJI

PENJAWAT AWAM MESTI MEMAHAMI,


MENGHAYATI DAN MEMATUHI AKU
JANJI SEBAGAI ASAS KEPADA AMALAN
NILAI DAN ETIKA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM
SECARA BERAMAI-RAMAI
MEMBACA IKRAR
PERKHIDMATAN AWAM UNTUK
MEMBAHARUI AZAM DALAM
MENINGKATKAN MUTU
PERKHIDMATAN
RUJUKAN
Institut Tadbiran Awam Malaysia(1991), Nilai dan etika Dalam
Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur

_____________________ (1992), Tonggak Dua Belas : Penerapan


Nilai, Norma dan Etika Perkhidmatan, Kuala Lumpur

_____________________ (1994), Citra Karya : Falsafah, Nilai dan


Etika dalam Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur

Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (1994), Wawasan Pentadbiran


Awam Malaysia, Kuala Lumpur, Institut Tadbiran Awam Malaysia

Mustafa Haji Daud (1996), Etika Pengurusan, Kuala


Lumpur, Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.
SEKIAN
TERIMA
KASIH