Englisb Vi¢tnam¢s¢ D¢finition

A abuomen
abuominal
abnoimal
aboition phá thai
abiasion tiâ ua
abuse
acciuent tâ nang
account iepiesentative
ache (n) chô nhuc
ache (v) nhuc
aciu
acne mun
acute (conuition) suuuen onset (heait attack, stioke, etc)
aumit
afteibiith
AIBS si-da
alcohol iu
alleigic bi ui ung
alleig ui ung
amniotic fluiu
amphetamines uiug to piouuce focus
anemia
anesthesia thuôc gâ mê
ankle mác cá chân
anoiexia
antihistamine
antiaciu
antibiotic thuôc kháng sinh
antibou
antiseptic
anus
appenuix iuôt thua
appetite
appointment hen, su hen gâp
aim cánh tâ
aimpit nách
aitei
aspiiin thuôc nhuc dâu
asthma suên
attack
bab em bé
back l.ng
backache nhuc l.ng
banu aiu bang keo
bath
bathioom câu tiêu
bathtub bôn tâm
beat (heait) nhip tim
beupan
belch o
belief su tinh
bile
biith dë
biith contiol pill
biithuate
biithmaik
blackheau
blauuei
bleeu châ mâu
blinu
blink
blistei
bloou
bloou clot
bloou count
bloou glucose
bloou piessuie
bloou test
bluiieu (vision)
bone
bone maiiow
bottle
bowel movement
biaces
biain
bieak
bieast
bieast cancei
bieast feeu
bieath
vietnamese Neuical Teiminolog
bionchitis
biuise
bullet
bunion
buin (n)
buin (v)
buip
buttocks
caffeine
calcium
calf
callus
caloiies
cancei
capillai
capsule
caibohuiates
caiuiologist
caiuiovasculai
caipal tunnel snuiome
caiiiei
caitilage
cashiei
cast
cateiact
cavit
ceivix
cesaiean
chait
check up
cheek
chemotheiap
chest
chicken pox
chilubiith
chills
chin
choke
chionic
clavicle (collaibone)
clinic
cloggeu
clot (boou)
coccx
colu (n)
colon
coloi blinuness
compiess
conceive
conuom
confiuential
congesteu
consent
constipateu
contact lenses
contagious
contiaceptive ph..ng pháp hành ch sinh d
contiaction
convulsion
coinea
cough
ciamp
ciippleu
cioss ees
ciotch
cioup
ciown (uental)
ciutch
cultuie
cut
cst
cstic fibiosis
uamage
ueaf
ueep
uefecate
uehuiate
uelivei
uelivei ioom
uentist
uentuies
uepiession
ueimatologist
uiabetes
uiagnosis
uiapei
uiaphiagm
uiaiihea
uiet
uifficult
uigestion
uigestive sstem
uisabilit
uisc
uischaige
uisinfectant
uislocateu
uizz
uoctoiŏs office
uoctoi¡phsician
uose
uouble vision
uownŏs snuiome
uiop
uiown
uiug auuict
uiugs
uiugstoie
uiunk
uuiation
uslexia
Bipolar Disorder
EngIish Vietnamese black eye bâm mãt
bladder bông dái
Chicken pox (Varicella) Vaccine vãc xin bênh Thúy dâu bleeding chây mâu
Diphtheria-Tetanus Pertussis (DTa vãc xin phông bênh bach hâu, uôn ván, bleeds easily chây mâu dê
H. influenzae type b (Hib) ngùa bênh cúm loai b blister chô bi phông lên
Hepatitis A Vaccine ngùa viêm gan loai A blood máu
Hepatitis B Vaccine ngùa viêm gan loai B blood count dêm máu
Ìmmune Serum Globulin Blood pressure huyêt áp
Ìnfluenza Vaccine chích ngùa blood relative bà con ruôt
Japanese Encephalitis Vaccine bone xuong
Measles-Mumps-Rubella (MMR) ngùa phông dông gánh bottle feed bú süa bình
Meningococcal Vaccine brain não
Pneumococcal Vaccines breast bone xuong nguc
Polio Vaccines vãc xin sói dúc Breast Cancer ông thu nguc/vú
Rabies Vaccine vãc xin phông bênh dai breast feed bú süa me
Smallpox Vaccine vãc xin phônh bênh dâu mùa broken gây
Tetanus-Diphtheria (Tdap) broken bone gây xuong
Typhoid Fever Vaccine vãc xin phông bênh thuong hàn Bronchitis viêm phê quán
Yellow Fever Vaccine vãc xin phông bênh sôt vàng bruise bâm
bruise easily bàm dê
abdominal bung burn chây, phông
abnormal không bình thuòng Burning chây
absorb hút buttocks dích/mông
absorption su hút thu calf bâp chân
ache nhúc camera mây ánh
Acne mun Cancer ung thu
admitted dan nhâp carbohydrates bao gòm duòng và bôt
adult nguòi lón cervix cô
alcoholism chúng nghiên ruu Chemicals chât hóa hoc
allergic di úng chest nguc
Allergies di úng chest (side of) bên nguc
Alzheimer's Disease bênh si khò child em tré
anaemia bênh thiêu máu Chiropractor bác sï vê xuong sông
anaemic thiêu mâu Cholesterol cô-les-tô-ro
anesthetic thuôc gây mê circumcision cât bì
ankle mãc cá chân clear liquids nuoc trông
Anxiety Disorders Cleft palate sút môi
appetite su ngon miêng Cold & Flu binh cám hây cúm
artery dông mach Colic
arthiritis viêm khóp xuong collar bone xuong dòn
Arthritis viêm khóp xuong colon ruôt kêt
Asthma xuyên colonscopy thú tuc khám bô tiêu hóa
automatically tu nhiên Common cold bich cám thông thuòng
baby em bé complications chuc trãc
back lung confidential kín dáo
back of knee sâu dãu gôi consent dông ý
Back pain dâu lung control diêu khiên
Bacteria vi trùng
cornea giác mãt genetic di truyên
Croup bênh thanh quán Genital Herpes
cut cãc genitals sinh duc
defect hu Germ mãm bênh
department phòng glaucoma bênh tãng nhãn áp
Depression trâm câm Glucose chât duòng
Diabetes tiêu duòng Gout binh gút
dialysis thâm tách groin háng
digestive system bô tiêu hóa growth phát triên
disabled tàn tat gums nuóu
dislocation sai khóp Hair loss hói tôc
dressing bãng hamstring bâp thit duôi
Dry skin khô gia Harelip sút môi
ear tai hayfever
ear drum màng nhï head dâu
Ear infection nhiêm tai Heart Attack binh dúng tim
early birth xanh xom Heart Disease binh tim
Eczema viêm vê da heart disease bênh tim
egg trúng heart rate tôc dô nhip tim
elbow cùu chó Heartburn ó nóng/ó chua
empty stomach trông bung hemorrhoids bênh trï
endoscope dèn soi trong hernia thoát vi
endoscopy phép soi trong Hernia thoát vi
epidermis biêu bì high blood pressure huyêt áp cao
Erectile Dysfunction high cholesterol cao cholesterol
esophogus thuc quán hip hông
experience su trái qua HÌV/AÌDS si-da
experience trãi qua, kinh nhiêm Hives mè dây
exposed hypertension bênh tãng huyêt áp
eyelids mí mãt Hypertenstion chúng tãng huyêt áp
eyes mãt Ìmflammatory Bowel Disease
fainting xïu immune system su miên dich
fallopian tubes ông dân trúng Ìncontinence
Common Vietnamese MedicaI TerminoIogy
Immunizations
Common Terms
Fat chât béo infant tré con
fatal nguôi hiêm tánh mang inflammation do viêm, khích dông
fingers ngón tây inhale hít vào
Flouride nuóc biên injury bi thuong
Flu binh cúm inpatient nguòi dang nhâp trong bênh viên
foot chân Ìnsulin insulin
forearm cãng tây intensive care unit
foreskin bao quy dâu irregular pulse nhip tim khong bình thuòng
foreskin bao quy dâu Ìtching ngúa ngây
formula (baby) bôt xúa ÌV trônh tich mach
fortified jaundice bênh vàng da
fracture gây jaw hàm
fracture gây xuong jaw bone xuong hàm
freezing giá lanh joint khóp
gallbladder túi mât kidney thân
genes kidney disease viêm thân
genetic phát sinh Kidney Stones san thân
knee dâu gôi pain nôi dau
lab phông thí nghiêm palm lòng gãng tây
labels dánh dâu pancreas tuyên tuy
laboratory phông thí nghiêm paralyzed làm liêt
laceration Parasites ké an bám
large instestine ruôt già parathyroid gland
larynx thanh quán past trúoc dây
late birth xanh muôn paternity tu cách làm cha
level múc Pediatrician bác sï tre em
Lice chây rân pelvis khung châu
lining lót penis duong vât
liver gan Pharmacist duoc sï
lower abdomen duoi bung pharmacy trâm phât thuôc
lump buóu phlegm dàm
lungs phôi Physical Therapist bác sï vê thân thê
Measles sói Physician bác sï
Melanoma ông thu da Pink Eye dau mãt câp tính
memory loss mât trí nhó pituitary gland tuyên nôi tiêt
Meningitis viêm màng não placenta nhâu thai
Menopause su tuyêt kinh platelets chât câm máu
Migraines nhúc nüa dâu platelets chât câm máu
mild nhe Pneumonia viêm phôi
milk sua postbirth sâu khi dé
moderate vùa prebirth truóc khi dé
monitor (verb) theo dói Pregnancy su có thai
Mono pregnancy có thai
moodiness buc mình premarital truóc hôn nhân
mouth miên prenatal truoc khi dé
mucus nuóc nhây prescription don thuôc
muscle bâp thit privacy kín dáo
narrow hep prostate bô phân di tiêu
naturally tu nhiên prostate gland tuyên tiên liêt
nausea trông mât va muôn müa Protein protein
nerves dây thân kinh provide lo cho, chú câp
nipple núm vú puncture xiêng qua
nose muôi pupil dông tú mãt
nose bleed cháy máu muôi rare hiêm có
numb tê rate tôc dô
Nurse y tá record (verb) luu lai
operation room phông giái phâu rectum ruôt thãng
Oral Health vê sinh vê miên red blood cells máu
Osteoporosis chúng loãn xuong registration ghi danh
osteoporosis chúng loãn xuong relationship quan hê
outpatient nguòi danh thóat bênh viên released thóat
Ovarian Cancer ông thu buông trúng reschedule làm hen lai
ovaries buông trúng respiratory hô hâp
ovary nõan sào retina vông mãt
Overactive Bladder retire vê huu
pacemaker bô diên hóa nhip tim rib xuong suòn
pain dâu dón Ring Worm bênh epec mãng tròn
sample thú temperature dô
Scabies bênh ghë temperature nhiêt dô
schedule làm hen temples thái duong
scrape chây temporary tam thòi, tam
scratch cao temporary tâm thòi
scrotum test kiêm tra
Seizure con dông kinh test result kêt quá cúa phân kiêm tra
senior nguòi cao niên testicles hòn dái
severe/extreme nãng testing xét nghiêm
Sexual Conditions Tetanus uôn ván
shin thick dây/dãc
shoulders vai thigh duôi
side effect hiêu úng kg tôt thin lông/óm
Side-effect thyroid disease viêm tuyên giáp
sinus trouble truc trãc vê xoang tissue (skin) mô da
situation hoàng cánh tobacco thuôc lá
Skin bumps muc trên gia toes ngón chân
Skin peeling sút gia Tonsilitis viêm hanh nhân/viêm amidan
Skin Problems vân dê vê gia tonsils amidan/hanh nhân
Skin rash trachea khí quán
Skin redness gia dó transfusion truyên máu
skull xuong não transplant ghép
Sleep Disorders treated dã duoc tri
small instestine ruôt non treatment tri
sole duoi chân Tuberculosis binh lao
sore nhúc tumor búu
sore dâu Ulcer loét
spasms co thãt Undernourished khong dú chât bô
Specialist bác sï truyên gia upper abdomen trên bung
sperm tinh upper arm phia trên cánh tây
spinal cord dây côt sông ureter ông dân nuóc tiêu
splinter mánh vun urethra ông dái
sprain bông gân Urinary Tract Ìnfection
sternum xuong nguc uterus da con
sticker giây dánh dâu vaccines thuôc ngúa phòng bênh
stomach bung vagina am dao
strain cãng thãng vas deferens ông dân tinh
Strep Throat viêm cô hông vein tïnh mach
stretching cãng ra vein mach máu
Stroke ngâp mâu venereal disease bênh hoa liêu
substance chât vertebae dôt sông
sun burn chây gia vì nãng video mây quay phim
Surgeon bác sï giái phâu Virus vi-rút
surgery giãi phâu vision nhìn
swallowing disorders khó khãng nuôc vomit müa
swelling sung Wart mun com
symptoms triêu chúng wound bi thuong
Tapeworm sán dây wrist cô tây
teenager thanh niên x-ray tia X
teeth rãng x-ray chup hinh bàng Xray
Yeast Ìnfection

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.