Αξιότιµε Κε Υφυπουργέ

,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η δίκαιη και αναγκαία απόδοση επαγγελµατικών δικαιωµάτων στον κλάδο των Βιολόγων είναι κάτι πολύ σηµαντικό, την
χαιρετίζουµε θετικά και την υποστηρίζουµε.

Όµως στη δηµόσια διαβούλευση για τα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των Βιολόγων παρατήρησα σχόλια που αναφέρονται
στους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων (κάποιες φορές απαξιωτικά, πχ : «Γνωρίζω από σεµινάρια Βιολόγο µε µάστερ
και διδακτορικό στην κλινική βιοχηµεία (6 χρόνια σε κλινικό εργαστήριο), που δεν είχε µέσον κανένα εργολάβο των
προσλήψεων του δηµοσίου ώστε να εργαστεί σε βιοχηµικό τµήµα και στη θέση του εργάζονται ΤΙΕ χωρίς να κουραστούν
µε µεταπτυχιακά στο κλινικοεργαστηριακό αντικείµενο,που αποκλείεται να είναι καταλληλότεροι»), διάφορες αναφορές για
το τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αµερική, το ποιος πρέπει – µπορεί να «ανοίξει» ή να διευθύνει κάποιο
εργαστήριο µικροβιολογίας – βιοχηµείας – αιµατολογίας κλπ. και το ποιος είναι ή δεν είναι Biomedical Scientist.

Χωρίς να έχω καµία πρόθεση αντιπαράθεσης µε τους Βιολόγους ή τους ιατρούς Βιοπαθολόγους (θέλω να πιστεύω ότι
όλοι πρέπει και είµαστε συνεργάτες και έχουµε τον ανάλογο αλληλοσεβασµό) θα ήθελα να αναφέρω τα εξής :

1/. Ο ρόλος του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων είναι υπεύθυνος και παράλληλος µε το ρόλο των άλλων επιστηµόνων
του εργαστηρίου. Οι απόφοιτοι υπολογίζονται σε 6.000, αποτελούν τον κύριο όγκο εργαζοµένων στα ιατρικά –
βιοπαθολογικά εργαστήρια πανελλήνια και είναι οι στυλοβάτες τους. Τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα του κλάδου ορίζονται
από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 163/14-6-1996 (ΦΕΚ118/1996).

Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων είµαστε πτυχιούχοι του αντίστοιχου τµήµατος της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε σπουδές τετραετούς φοίτησης. Εργαζόµαστε µε βάση
τις εξειδικευµένες (για τα ιατρικά εργαστήρια) επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις µας, προσφέροντας στον εξεταζόµενο και
τον ασθενή τις απαραίτητες υπηρεσίες µας είτε στο ∆ηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (κύρια στα ∆ηµόσια
Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας και στις ΤΜΥ και Νοσοκοµεία IKA), είτε στον ιδιωτικό τοµέα και ειδικότερα στα εργαστήρια :
Μικροβιολογικό, Αιµατολογικό, Ιολογίας, Βιοχηµικό, Αιµοδοσίας, Ανοσολογικό, Ιστοσυµβατότητος, Πυρηνικής Ιατρικής,
Ορµονολογικό, Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογοανατοµικό, Ογκολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, Μοριακής
Βιολογίας, Πειραµατόζωων, καθώς και στην Εκπαίδευση.
Εφαρµόζουµε όλες τις σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους που έχουν σχέση µε την εκτέλεση των εργαστηριακών
εξετάσεων κατόπιν εντολής των ∆ιευθυντών των εργαστηρίων, εκτελούµε και αξιολογούµε το ποιοτικό αποτέλεσµα τους
και µπορούν να αναλαµβάνουµε υπεύθυνα να υπογράφουµε την εκτέλεση του τεχνολογικού µέρους των εργαστηριακών
εξετάσεων που πραγµατοποιούµε.

2/. Η Π.Ε.Τ.Ι.Ε (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων) που εκπροσωπεί πανελλήνια επιστηµονικά τους
Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, είναι µέλος των :
α/. Ευρωπαϊκή Ένωση EPBS – European Association for Professions in Biomedical Science και
β/. Παγκόσµια Οµοσπονδία IFBLS – International Federation of Biomedical Laboratory Science (η ένταξη έγινε πρόσφατα
στο 29ο World Congress of Biomedical Sciences, που έγινε 6-10 Ιουνίου 2010 στο Ναϊρόµπι (Κένυα) µε την συµµετοχή
και τις Ελλάδας και εµένα προσωπικά ως υποψηφίου για το ∆.Σ της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας).

3/. Σε πολλές χώρες (οι οποίες είναι και µέλη όπως η Ελλάδα, της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας IFBLS – International
Federation of Biomedical Laboratory Science), οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων (Clinical or Medical Laboratory
Technologists) λέγονται και Biomedical Laboratory Scientists, πχ :

CAMEROON Cameroon Association of Medical Laboratory Science
CANADA Canadian Society for Medical Laboratory Science

ESTONIA Association of Estonian Biomedical Laboratory Scientists
FINLAND Association of Biomedical Laboratory Scientists in Finland
GHANA Ghana Association of Biomedical Scientists
HONG KONG Hong Kong Institute of Med Lab Sciences Ltd
IRELAND The Academy of Medical Laboratory Science
NIGERIA Association of Medical Laboratory Scientists of Nigeria
SINGAPORE Singapore Association for Medical Laboratory Sciences
UNITED KINGDOM Institute of Biomedical Science (IBMS)
USA American Society for Clinical Laboratory Science (ASCLS)

4/. Εκπαίδευση, ονοµασία και Εξέλιξη των Medical Laboratory Technologists (από τα οποία φαίνεται ότι η εκπαίδευσή µας,
ότι λεγόµαστε και Biomedical Laboratory Scientists, αλλά και µε την λήψη διδακτορικού µπορούµε και εµείς να γίνουµε
laboratory managers – directors), σύµφωνα µε το U.S . Bureau of Labor Statistics – Occupational Outlook Handbook :
http://www.bls.gov/oco/ocos096.htm

Εκπαίδευση : Clinical laboratory technologists usually have a bachelor’s degree with a major in medical technology or in
one of the life sciences.
Ονοµασία : Clinical laboratory technologists, also referred to as clinical laboratory scientists or medical technologists.
Εξέλιξη – ∆ιεύθυνση Εργαστηρίου : Technologists may advance to supervisory positions in laboratory work or may
become chief medical or clinical laboratory technologists or laboratory managers in hospitals – A doctorate usually is
needed to become a laboratory director.

Επίσης για την Ελληνική πραγµατικότητα θα ήθελα να παρατηρήσω ότι :
α/. ∆εν υπάρχει ενιαίος κανονισµός λειτουργίας ως προς την οργάνωση Ιατρικών – βιοπαθολογικών – βιολογικών
εργαστηρίων, ιδιαίτερα στο ∆ηµόσιο Τοµέα Υγείας (Ποιοι και πως εργαζόµαστε, τι πρέπει να κάνει ο καθένας, τα
οργανογράµµατα νοσοκοµείων – κέντρων υγείας έχουν να αλλάξουν από την ίδρυση του ΕΣΥ κλπ).
β/. Στο άµεσο µέλλον είναι αναγκαία η πιστοποίηση και διαπίστευση κάθε ιατρικού εργαστηρίου δηµόσιου ή ιδιωτικού για
την νόµιµη λειτουργία του.
γ/. Το τελικό πόρισµα των αναλύσεων και τα στάδια λειτουργίας του εργαστηρίου (προαναλυτικό – αναλυτικό κλπ)
προυποθέτουν τη συνεργασία διάφορων επιστηµόνων και βοηθών εργαστηρίων – δεν µπορεί ο καθένας να είναι
αποκοµµένος).
δ/. Όλοι οι επαγγελµατίες αλλά και η εκπαίδευση τους (προπτυχιακή, µεταπτυχιακή αλλά και συνεχιζόµενη) πιστοποιείται
στο εξωτερικό από επιστηµονικούς συλλόγους ή από οργανισµούς πιστοποίησης κάτι που πρέπει να γίνει άµεσα και εδώ !

Είναι σηµαντικό λοιπόν κατά την γνώµη µου, στα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των Βιολόγων να ληφθούν υπόψη οι
παραπάνω επισηµάνσεις.

Κλείνοντας θα ήθελα να προτείνω συνάντηση των Υπουργείων Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των επιστηµονικών συλλόγων των εργαστηριακών επαγγελµάτων, για να συζητήσουµε και
να θέσουµε κανόνες για την δηµιουργία εργαστηρίων ποιοτικών, ασφαλών και αξιόπιστων για τον κάθε πολίτη .

Βούρτσης ∆ιονύσης
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Πρόεδρος ΠΕΤΙΕ

Σχόλιο από ∆ιονύσης Βούρτσης — 15/06/2010 @ 13:14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful