1

1

သင္
ဟ ာwebsite တ စ္
ခု
ကိ
ေကာင္


ေက ာ
င္

ေရး
တတ္
တဲ
သူ

တစ္
ေယာက္
ဆိ
ရင္

2

ဒီ
စာ
အု
ပ္
ဟ ာသ င္
အတြ

က္
ဘာ
မွ
မဟ ု
တ္
ပါ
ဘူ

..

ဒီ
စာ
အု
ပ္
ဟာ
.. website တ စ္
ခု
ကိ
တ စ္

ခါ
မွ
မေရး
ဖူ

ေသ း
ေသာ.. joomla နဲ
လ ည္


ဘ ာအေတြ

အၾ
ကံ

မွ
မရွ
ေသ ာ

domain တ ိ


hosting တိ


google apps သံ


တာတိ


ဘာ
မွ
မသိ
ေသ ာသူ
မ်
ား
အတြ
က္

ဖစ္
ပါ
တယ ္

Absolute beginner မ်


အတြ
က္
သာ
ရည ္
ရြ
ယ္
ပါ
တယ္
။သ င္
ဘာမွ
မသ ိ
ထာ

ေလ ေလ ဒီ
စာအု
ပ္
က
သင္
အတ ြ

က္

ဖစ္
ေလ ေလ ပါ
ပဲ
။မ်
ား
မ်


သိ
ေလ ေလ သ င္
ဖတ ္
ဖိ
မလု


ေလေလ ျ

ဖစ္
ပါ
လိ
မ္
မယ ္

beginner မ်
ား
အတြ
က္
အေျ
ခခံ
ေတြ
ကိ

screen shots မ်


စြ
ာသ ံပီ
းတ စ္
ဆ င္
ခ်

င္

စီ
ရွ
င္


ပသြ
ား
မွ
ာျ
ဖစ္
ပါ
တယ္

သင္
ဟာ
ဘ ာမွ
ေသခ်
ာမသ ိ
တဲ
သူ

တ စ္
ေယာက ္
လိ
ပဲ


ကၽ
န္

ေတ ာ
ယူ

ဆပါ
တယ္

ဒီ
စာ
အု
ပ္
ကိ
အစအဆံ

းေလ ႔

လာ

ပီ

ကိ
ယ္

တိ
င္

လု
ပ္

က ည္


ပီ

တဲ

အခါသင္
ဟ ာမဖတ ္
ေသ း
ခင္
က ထက ္
ေတ ာ႔
နဲ
နဲ
ပိ
သိ

လာ
ပါ
လိ
မ္
မယ ္

သင္
self study လု
ပ္
ေနရင္
ေတ ာ
ေတ ာကာ
ႏိ
င္

တ ာေတ ြ
ဟာ.. ဒီ
စာ
အု
ပ္
ကိ
ဖတ ္

လိ
က္

ရင္
လွ

င္

မန္
စြ
ာနဲ

လု
ပ္
တတ္
လာပါ
လိ
မ္
မယ ္

။တစ္
စံ
တစ္

ရာေတ ာ

အက်ရွ
မယ ္

လိ
ေမွာ္
လင္
ပါ

တ ယ္
ဗ်
ာ။က ဲ
စၾ
က ရေအာ
င္
ဗ်
ာ… 

Joomla ျ
ဖင္

website ေရး
ရန္
အတြ
က္
အေျ
ခခံ

ပင္
ဆ င္
မႈ
မ်
ား
joomla ဆိ
တ ာအခု

အခ်
န္

မွ
ာေတ ာ

ေပၚ
ပ်

လာ
အျ
ဖစ္
ဆံ


နဲ

အေက ာ
င္

ဆံ
းcontent management

system(CMS) တစ္
ခု

ဖစ္
ပါ
တယ္
။ဆ ိ
လိ

တ ာက သ င္

အေနနဲ


coding ေတ ြ
programming

ေတြ
ကိ
ထူ


ထူ

ေထြ
ေထ ြ
သိ
ဖိ
မလ ိ


အပ္

ပဲ
နဲ

လြ
ယ္
လြ
ယ္
ကူ
ကူ
ပဲ
website ေတ ြ
ကိ
ဖန္

တီ

ႏိ
င္

ေစတ ာ
ပါ

ကၽ
န္

ေတ ာ
တိjoomla ကိ
စေလ႔

လာ
ေတာ႔
မယ ္
ဆိ
ရင္

localhost မွ

ေသာ္
လ ည္

ေက ာ
င္
းremote host
မွ

ေသ ာ
လည္


ေက ာ
င္

ေလ႔
လာ
လိ
ရပါ


တ ယ္

localhost ဆ ိ
တာ

က ေတ ာ

ကၽ
န္

ေတ ာ္
တိ
ရဲကြ
န္
ပ်

တာထဲ
မွ

ပဲ
web server နဲ

database က ိ
ထာ


တဲ
ပံ

စံ

ပါlocal

network က က ြ
န္
ပ်

တာ
တ စ္
လံ


မွ

ထာ


ပီ
းသ ံ


လု
လည ္ရပါ
တ ယ္
လိ
အပ္

တဲ

software ကိ
သြ

င္

ထ ား

ပီ


ပီ
ဆိ
ရင္

လြ
ယ္
လြ
ယ္
ကူ
ကူ
ပဲ
ကိ
ယ္

စက္

ထဲ
မွ
ာပဲ
local စမ္

သံ


လိ
ရပါ


တ ယ္
။remote host ဆိ
တ ာကေတ ာ႔

Internet မွ

ရွ
တဲ


web
hosting တစ္
ခု
ခု
မွ
ာတ င္

ပီ

သံ


တာကိ
ေျ

ပာတာပါ

အခု
ကၽ
န္

ေတာ္
တိ


အရင္
ဆံ
းlocalhost မွ

ာအသံပဳ
ပံ
ကိ


အရင္

က ည္
ရေအာ

င္
ပါ
။localhost မွ
ာသ ံ


ဖိ
အတ ြ


က္

လိ
အပ္

တဲ

software ေတြ
အား
လံ


ကိ

ေပါ
င္

စု

ပီ

ထ ည္
ထာ


တဲ

package software ေတ ြ
ရွ
ပါ

တယ ္
။အဲ
ဒီ
software
ေတြ
ကိ
သံ
ပီ
းweb server နဲ
database ကိ

ကု

ယ္

စက္

ထဲ
မွ
ာပဲ
ရရွ
မွ

ာျ
ဖစ္
ပါ
တယ္

အဲ
ဒီ
software ေတ ြ
ထဲ
မွ
ာwindows အတြ
က္
ထ င္
ရွ
ား
တာေတ ြ
ကေတာ႔
WAMP နဲ

XAMPP တ ိ
ပဲဖစ္

ကပါ
တ ယ္

သူ
ထဲ

မွ
ာapache, mysql, php စတ ဲ

joomla run ႏိ
င္

ဖိ
အတ ြ


က္
လိ
အပ္

တာ
ေတ ြ
အာ

လံ


ပါ
၀င္
တာ

ဖစ္
ပါ
တ ယ္

ကၽ
န္

ေတ ာ
တိအခု
XAMPP က ိ
ပဲ

ေရြ


ပီ

ေတာ႔
ေလ႔
လ ာၾ
က ပါ
မယ္

၁။http://www.apachefriends.org/en/xampp.html က ိ
သြ
ပီ

ေတ ာ

ကိ
ယ္

ရဲ

႕windows version နဲ

ကိ
က္

ညီ
တဲ

xampp installer ကိ
ေဒါ

င္

လု
ပ္
ဆြ
ပါ

။40 MB ခန္
ရွ

ပါ

တယ ္

၂။installer က ိ

run လ ု
က္

ပါ
။language မွ
ာEnglish က ိ
ေရြပီ

ေတ ာ

next ႏွ
စ္
ခါ
ႏွ
ပ္

လိ
က္

ရင္
ေအာ
က္
ကပံ
ကိ

ေရာက ္

ပါ
မယ္

2

3

၃။apache နဲ

mysql က ိ
ပါ

service အေနနဲ

check လ ု
ပ္
ေပး

ပီ
းinstall က ိ
ႏွ

ပ္

ပါ

၄။install လု
ပ္
တာ

ပီ

သြ
ား
ရင္
ေတ ာ

http://localhost ကိ

သြက ည္
လိ

က္

ပါ
။ေအာ
က္
ပါ
အတိ
င္မင္
ရရင္
ေတ ာ

ေအာ
င္

မင္
သြ


လိ
ေပါ3

အခု
အခ်
န္

မွ
ာကၽ
န္

ေတ ာ
တိjoomla နဲ
အစျ

ပဳ
ဖိဖစ္
ပါ
တ ယ္

4

joomla ကိ
ေဒါ

င္

လု
ပ္
မဆ ြ
ခင္

မွ
ာျ
ပင္
ဆင္
စရာ
တ စ္
ခ်ကိ
အရင္

လု
ပ္
သ င္
ပါ

တယ ္

၁။ပထ မဆ ံ
းjoomla အတြ

က္
folder တစ္
ခု
ေဆာက ္
ရပါ
မယ္
။XAMPP က ိ
ကၽ

န္

ေတ ာ
တိInstall
လု
ပ္
ထာ

တဲ
ေနရာ

ကိ
သြလိ
က္

ပါ
။default အေနနဲ

ဆိ
ရင္

ေတ ာ႔
C:\XAMPP ပဲ

ဖစ္
မွ

ပါ

၂။htdocs ဆိ
တဲ


folder ေလ း
ကိ
ေတြ

မွ

ာပါ
။ဖြ
င္
လိ

က္

ပါ

၃။htdocs ထဲ
ကိ

click ႏွ
ပ္


ပီ

၀င္

ပီ

ရင္
အဲ
ဒီ
မွ
ာright click ႏွ
ပ္


ပီ
းnew folder တ စ္
ခု
ေဆာက္
လိ
က္

ပါ
။ျ
ပီ

ရင္
အဲ
ဒီ
new
folder ကိ

joomla ဆ ိ


ပီ

ေတ ာ

rename လ ု
ပ္
လိ
က္

ပါ

၄။အခု
အခ်
န္

မွ
ာhttp://www.joomla.org က ိ
သြ
ပီ

ေတာ႔
joomla latest version ကိ
ေဒါ

င္

လု
ပ္
ဆြ
ႏိ

င္

ပါ

ပီ
။version
1.5.xx ျ
ဖစ္
ပါ
လိ
မ္
မယ ္

။က ၽ
န္

ေတာ္
အခု
ေရး
ေနတဲ
အခ်

န္

မွ
ာေတ ာ

ေနာ
က္
ဆံ


က Joomla_1.5.8-StableFull_Package.zip ပါ
။size က ေတ ာ

6 MB နီ

ပါ

ေလာက္
ရွ
ပါ

တယ္

၅။ေဒါ
င္

လု
ပ္
ဆြ


ပီ

ရင္
ေတာ႔
အဲ
ဒီ
zip ဖိ
င္

ေပၚ
မွ
ာright click ႏွ
ပ္


ပီ
းextract to Joomla_1.5.8-Stable-Full_Package/
ဆိ
တာ

ကိ
ေရြ


ေပး
လိ
က္

ပါ

4

5

၆။extract လ ု
ပ္

ပီ

သြ


ရင္
ရလ ာတဲ
႔Joomla_1.5.8-Stable-Full_Package ဆ ိ
တဲ


folder က ိ

click ႏွ
ပ္


ပီ

၀င္
လိ
က္

ပါ
။အထ ဲ
မွ
ာရွ
တဲ

႔file ေတြ
folder ေတ ြ
အား
လံ


ကိ

ctrl+A ႏွ
ပ္

ctrl+c ႏွ
ပ္


ပီ
းcopy လ ု
ပ္
ထာ

ပါ


ပီ

ရင္
အထက ္
မွ
ာက ၽ
န္

ေတာ္
တိ
ေဆာက ္


ထား
ခဲ
တဲ


C:\xampp\htdocs\joomla ေအာ
က္
ကိ
သြ

ား

ပီ

ေတာ႔
ctrl+v နဲ

paste လ ု
ပ္
လိ
က္

ပါ
။အခု
အခ်
န္

မွ
ာကၽ
န္

ေတ ာ
တိjoomla က ိ

setup လ ု
ပ္
ဖိ
အတ ြ


က္
အဆ င္
သ င္


ဖစ္
ေနပါ

ပီ

Joomla က ိ

install လ ု
ပ္
ေတ ာ
မယ ္

joomla ကိ

install လု
ပ္
ရတ ာဟာအရမ္

ကိ
လြ

ယ္
ကူ
ပါ
တ ယ္

၁။အရင္
ဆံ
းhttp://localhost/joomla က ိ

သြလိ
က္

ပါ
။ေအာက္
ပါ
အတ ိ
င္


ေတ ြ
ရပါ

မယ္

5

6

၂။step1 ေပါ
အခု

က … language က ိ
ေရြပီ

ေတ ာ႔
ညာ
ဘက္
အေပၚ
နား
က next ဆ ိ
တာ

ေလ း
ကိ
ႏွ

ပ္

ေပး
ပါ

၃။step 2 မွ

ေတ ာ႔
ဘာ
မွ
မလု
ပ္
ပဲ
next က ိ
ပဲ

ႏွ
ပ္

ေပး
ပါ
။step 3 မွ

ေတ ာ႔
လိ
င္

စင္
ေတ ြ
ကိ
ဖတ္

ေပါ

.. ျ
ပီ

ရင္
next ပဲ
ႏွ
ပ္

ပါ

၄။step 4 database configuration မွ
ာေတာ႔
ေအာ
က္
မွ

ကၽ
န္

ေတ ာ


ဖည ္
ထား

သ လိ
( database type မွ

ာmysql, host
name မွ
ာlocalhost, username ေနရာမွ
ာroot, password မွ
ာဘ ာ
မွ
မထ ည္
ဘူ


, database name မွ
ာေတာ႔
joomla) လ ိ
က္


ဖည ္


ပီ

ေတာ႔
next ကိ
ႏွ

ပ္

ပါ

6

7

၅။step 5 မွ

လ ည္
းဘ ာ
မွ
လု
ပ္
စရာ
မလ ိ
ဘဲ

next ပဲ
ႏွ
ပ္

ပါ

၆။step 6 Main Configuration မွ
ာေတ ာ
႔ကိ
ယ္

ေပး
ခ်
င္
တဲ

website name ရယ္
email လ ိ
ပ္
စာရယ္
joomla အတ ြ
က္
admin password ရယ ္
ကိ


ဖည ္
ေပး

ပါ

install sample data ဆ ိ
တာကိ


ႏွ
ပ္

ရင္
ေတ ာ

သူ
က sample ေတ ြ
ထ ည္
ေပး

ပါ
လိ
မ္
မယ ္

။မႏွ
ပ္

ရင္
ေတ ာ

ဘာမွ
မထ ည္
ေပး

ပါ
ဘူ

.. ကၽ
န္

ေတ ာ

အခု
ေတ ာ

မႏွ
ပ္

ေတာ႔
ဘဲ
နဲ

next က ိ
ပဲ

ႏွ
ပ္

ပါ
မယ ္
။box ေလး
တစ္
ခု
ေပၚ
လာ
ရင္
Ok သာေပး
လိ
က္

ပါ

၇။step 7 finish ဆိ
တဲ

အဆင္

ကိ

ေရာက္

သြ
ား
ပါ

ပီ
။သ င္
ရဲ

႕username က ေတ ာ

admin ျ
ဖစ္

ပီ

ေတ ာ

password
ကေတ ာ

ေစာေစာကသ င္ေပး
ထာ

တဲ

ဟ ာပါ

အနီ

ကီ

နဲ
ေရး

ထာ

တဲ
႔PLEASE REMEMBER TO COMPLETELY REMOVE THE INSTALLATION DIRECTORY .

ဆိ
တာ

ကိ
ေတ ာ

ေတြ

မွ

ာပါ

ဖ်
က္

ပစ္
ဖိ
အတြ


က္
C:\xampp\htdocs\joomla ရဲ

ေအာ
က္
ကိ
သြ

ား

ပီ
းအဲ
ဒီ
မွ
ာေတ ြ
တဲ


installation ဆ ိ
တဲ


1.7 MB

ေလာက္
ရွ
တဲ


folder က ိ

အား
ရပါ

ရshift+del သ ာလု
ပ္
ပစ္
လိ
က္

ပါ
။ျ
ပီ

ရင္
ေတ ာ

step 7 ေနရာ
ကိ


ပန္
သြ
ား

ပီ

ေတ ာ

ညာဘက ္
အေပၚ
နား
က site ဆ ိ
တာေလ း

ေပၚ
မွ
ာႏွ
ပ္

လိ
က္

ရင္
သ င္
ရဲ

႕ဘ ာ
မွ
မေရး
ရေသ း
တဲ

website က ိ
ေတ ြ


ရျ
ပီ

ဖစ္
ပါ
တယ ္

သင္
ရဲ

႕website လ ိ
ပ္
စာကေတာ႔
http://localhost/joomla/ ျ
ဖစ္

ပီ

ေတာ႔
admin လိ
ပ္
စာ
က ေတ ာ

http://localhost/joomla/administrator/ ပဲ

ဖစ္
ပါ
တ ယ္

7

အခု
အခ်
န္

မွ
ာသ င္
အေနနဲ


administrator ထ ဲ
၀င္

ပီ

ေတ ာ႔
စိ
တ္

ကိ

က္
website တ စ္
ခု
ကိ

အင္
တာ
နတ္
မလ ိ
ဘဲ

နဲ

local

8

host မွ
ာဘဲ
ဖန္
တီ

ႏိ
င္


ပီ
စမ္

သ ပ္
ႏိ
င္


ပီ

ဖစ္
ပါ
တယ္

ကၽ
န္

ေတ ာ
အၾ

ကံ
ေပး
ခ်
င္
တာကေတာ႔
အခု
သ င္
install လ ု
ပ္
ထာ

တဲ

XAMPP က ိ


ပန္
uninstall လု
ပ္
လိ
က္


ပီ

ေတာ႔
ေနာ
က္
တ စ္
ေခါ
က္
install ျ
ပန္
လု
ပ္
ေစခ်
င္
တာ
ပါ
ပဲ
။ဒါ
ဆိ
ရင္

သ င္
ေနာက္
ခါအခု
ဖတ ္
ေနတဲ

စာ
အု
ပ္
ကိ
လွ

ည္


ကည ္
စရာေတာင္

မလ ိ
ေတ ာ

ပါ

ဘူ

… မယ ံ
ရင္

စမ္


က ည္
ပါ။ဒီ

တ ခါ
joomla က ိ


ပန္
install လ ု
ပ္
ရင္
ေတာ႔
install sample data ဆ ိ
တာ

ေလ း
ကိ
ပါ

ႏွ
ပ္

လိ
က္

ေပါ
။သ င္

အတ ြ

က္
ေက ာ
င္

ပါ
လိ
မ္
မယ ္


ဘာေတြ
ကြ
ာသြ
ား
လဲ
ေလ ႔
လာၾ
ကည္
လိ

က္

ပါ

အခု
အခ်
န္

မွ
ာေတ ာ

domain name နဲ

web hosting နဲ
ခ်

တ္

ဆက ္

ပီ
းအသ ံပဳ
ပံ
နဲ


မိ
မိ
ရဲ
႕website မွ
ာJoomla ကိ

install လ ု
ပ္
ပံ
မ်ကိ

ရွ
င္


ပသြ
ား
မွ
ာျ
ဖစ္
ပါ
တယ္
။domain name ဆ ိ
တာကေတ ာ႔

ဥပမာwww.google.com,

www.mysteryzillion.org, www.moemyintshein.com စတ ာ
မ်ေတြ
ကိ
ေခၚ

ပါ
တ ယ္
။သင္
လည ္

သင္
နာ

မည ္
နဲ

အင္
တာနက္
ေပၚ
မွ
ာdomain name တ စ္
ခု
ရႏိ
င္

ပါ
တ ယ္
။domain ဆ ိ
တ ာအမည ္

နာ
မသ က ္
သက ္

ဖစ္

ပီ

ေတာ႔
အဲ
ဒီ
domain name က ိ

Mozila Firefox လ ိ
မ်းweb browser ရဲ
႕address bar မွ

ရိ
က္


ပီ

ေခၚ
လိ
က္

ရင္
ေပၚ
လာ
တဲ

စာ
သာ

ေတြ
. ရု
ပ္
ပံ
ေတ ြ

. video ေတ ြ
အစရွ
သျ

ဖင္
ပါ

လာ
တဲ

စာ
မ်
က္
ႏွ

တ စ္
ခု
ခ်
င္

စီ
ကိ

web page လ ု
ေခၚပီ

ေတာ႔
အဲ
ဒီ

web page ေတ ြ
နဲ

အဲ
ဒီ
domain ႏွ
စ္
ခု
ေပါ
င္

ကိ
ေတ ာ


website တစ္
ခု
လိ
ေခၚ


ပါ
တယ ္
. ။အဲ
ဒီ
web page တစ္
ခု
ခ်
င္

ဆီ
ကိ

web ေပၚ
မွ
ာသ ိ
မ္

ဆ ည္

ထ ား
ဖိ
အတြ


က္
web hosting လ ိ
အပ္

ပါ
တယ္

အခု
ကၽ
န္

ေတ ာ
တိအရင္
ဆံ
းdomain name တ စ္

ခု
နဲ

web hosting တစ္
ခု
ရွ
ရပါ

ေတာ႔
မယ္
။အရင္
ဆံ


ကၽ
န္

ေတ ာ္
တိ


domain name က ိ
စဥ္


စာ

ရေအာင္

အင္
တာနတ္
ေပၚ
မွ
ာdomain name ေရာင္

တဲ
ေနရာမ်စြ

ရွ
ပါ

တယ ္
။ဥပမာwww.godaddy.com ေပါ
။.com , .net

.org , .info စသ ျ
ဖင္
ရွ

ပါ

တယ ္
။ဥပမာက ၽ
န္

ေတာ္
က www.moemyintshein.com ကိ

လိ
ခ်

င္
တ ယ္
ဆိ
ရင္

အဲ
ဒါ
ကိ

တျ
ခာ

သူ
ကယူ
ထား

ပီ

သာ

လာ

ဆိ
တ ာစစ္

လိ
ရပါ


တ ယ္
. မယ ူ
ထာ

ေသ း
ဘူ

ဆိ
ရင္

ေတ ာ

လြ
ယ္
ကူ
စြ

ပဲ
ပထ မတစ္
ႏွ
စ္
စာအတ ြ
က္
$10 ေလ ာက္
နဲ

၀ယ ္
ယူ
ႏိ
င္

ပါ
တယ္
။တ ျ
ခာ

သူ
က ယူ
ထာ


ပီ

သာ


ဖစ္
ရင္
လည ္

..
တစ္
ဆ င္


ပန္
၀ယ ္
လိ
ရပါ


တယ္
။သ ူ
ကေရာ
င္

ရင္
ေပါ

ေစ်

က ေတ ာ

ေတ ာ
ေတ ာ

မ်

ား
ပါ
လိ
မ္
မယ္

။ကၽ
န္

ေတ ာ္
အခု
ေတာ႔

အလ က ာ
းရတ ဲ

co.cc ဒိ
မိ

န္

နဲ

အရင္
ရွ
င္


ပပါ
မယ ္
။သူ
က ေတ ာ

ပထ မတစ္
ႏွ
စ္
ကိ

free ေပး

ပီ

ေတ ာ

ေနာက ္
ႏွ
စ္
ေတြ
ထ ပ္
renew လု
ပ္
ခ်
င္
ရင္
ေတာ႔
ပိ
က္

ပိ
က္

ေပး
ရပါ
မယ္
။အခု
co.cc ဒိ
မိ

န္

တစ္
ခု
ကိ
ကၽ

န္

ေတ ာ္
တိ


register လု
ပ္
ရေအာင္
သူ
ရဲ


website ျ
ဖစ္
တဲ

www.co.cc ကိ
သြ

ား
ပါ

8

9

ကိ
ယ္

လိ
ခ်

င္
တဲ

domain name က ိ
စစ္


က ည္
ပါ

။က ၽ
န္

ေတ ာ

www.moemyints.co.cc ကိ

စစ္

ကည ္
ပါ

မယ ္

ေအာ
က္
ကပံ
ေပၚ

လာ
ပါ
တ ယ္
။available ျ
ဖစ္
ပါ
တ ယ္
တဲ
ဗ်


။တျ
ခား
သူ
ေတြ
မယ ူ
ထာ

ေသး
ပါ
ဘူ

ေပါ

9

10

အဲ
ဒါ
ေၾ
ကာင္

ကၽ
န္

ေတ ာ

continue to registration လိ
ႏွ


ပ္

ပါ
တ ယ္
။မိ
တ္
ေဆ ြ
တိ


စစ္
လိ
က္

တဲ

လိ
ခ်

င္
တဲ

domain
ေတြ
လ ည္

ရပါ
ေစဗ်
ား

ေဟာေအာ
က္
ကပံ
ေပၚ

လာ
ပါ
တယ ္
။အေက ာ
င္
မရွ

တဲ


အတြ
က္
ဘ ာမွ
မျ
ဖည္
ဘဲ

နဲ

ေအာ
က္
နား
ေလ း
က create an
account now ဆ ိ
တာ

ေလး
ကိ
ပဲ

ႏွ
ပ္

လိ
က္

မယ ္

10

11

အခု
ေရာ
က္
လာ
မယ ္
စာမ်

က္
ႏွ
ာမွ

ေတာ႔
first name, last name , email address မွ
စလ ိ


ေနာ
က္
ဆံ


အထိ
မွ
န္
မွ
န္
က န္
ကန္
ေလးျ
ဖည္
ေပး

လိ
က္

ပါ

I accept the terms of service ဆိ
တဲ


check box ေလ း
မွ
ာအမွ
န္
ေလ း

ခစ္
ေပး

ပီ

ေတာ႔
create an account now
ကိ
ႏွ

ပ္

လိ
က္

ပါ

ေအာ
က္
ကပံ
ေလး

ဆီ
ကိ
ေရာ

က္
လာ
ပါ

ပီ
။48 နာ
ရီ
အတြ
င္

မွ
ာset up မလ ု
ပ္
ရင္
တဲ

registration က ိ

cancel
လု
ပ္
ပါ
မယ ္
တဲ

။ဒါ
ေပမယ္

ခဏ ထ ား
ခဲ

လိ
က္

ပါ
ဦ

အခု
ေတ ာ

set up မလ ု
ပ္
ပါ
နဲ
ဦ


။48 နာ
ရီ
မျ
ပည ္
ခင္

ေတာ႔
ဒီ
ကိ


ပန္
လာ
မယ ္
ေလ ။အခု
ေတ ာ႔
hosting
ဘက ္
ကိ
ခဏ သြ

ား

ကရေအာင္

11

12

web hosting အေကာင္
ဟာ

လ ည္

ပဲ
domain name လ ိ
မ်
ပဲ
ေရာ
င္

တ ာပါ
။အခု
ေတ ာ

ကၽ
န္

ေတ ာ္
တိ


free

လည ္

ရတ ယ္
.. အလု
ပ္
လည ္


ဖစ္
မယ ္

hosting တ စ္
ခု

ဖစ္
တဲ

www.frehostia.com ကိ
သြ
က ရေအာင္
ပါ

ေရြ

ခ်
ယ္
စရာ
အမ်အစာ
းplan ေတ ြ
က ေတ ာ
အမ်သားဒါ
ေပမယ ္

ေရွ

ဆံ


က free ဆ ိ
တဲ


chocolate
ေလး
ကိ
ပဲ

ႏွ
ပ္


ပီ

ေရြ

လိ
က္

တာ
ေပါ

အခု
ေရာ
က္
လာ
တဲ
ေနရာမွ

ာtake it now ဆ ိ
တာ

ကိ
ေတ ြ

မွ


ပါ
။ႏွ
ပ္

လိ
က္

ပါ

ေနာ
က္
တ စ္
မ်
က္
ႏွ
ာမွ

ေတာ႔
ေအာ
က္
ပါ
အတ ိ
င္


ေတ ြ
ရပါ

မယ ္

12

13

add a domain name to host ဆ ိ
တဲ

ေနရာမွ

ာေရြ

ခ်
ယ္
စရာသံ


ခု
ရွ
ပါ

တယ္
။အလ ယ္
က use my existing domain
ဆိ
တာ

ကိ
ေရြပီ

ေတ ာ႔
ခု
နက co.cc မွ
ာကၽ
န္

ေတ ာ္
တိ


register လု
ပ္
ထ ား
တဲ

domain name ကိ
ရိ

က္

ထ ည္
လု

က္

ပါ

ကၽ
န္

ေတ ာ
က ေတ ာ


ကၽ
န္

ေတ ာ္
လု
ပ္
ထ ား
တဲ

moemyints.co.cc ကိ
ရိ

က္

ထ ည္
လိ

က္

တ ာအမွ
န္
ေလ း
ေပၚ
လာျ
ပီ

ေတာ႔
လက ္
ခံ
ေၾ
ကာင္


ပပါ
တယ ္
။ျ
ပီ

ရင္
ေတာ႔
account owner details ေလ း
ကိ
ေသခ်

ာျ
ဖည ္
ေပး

လိ
က္

ပါ

လက ္
ခံ
ႏိ
င္

တ ယ္
ဆိ
ရင္

အမွ
န္
ေလ း
ေတ ြ
ေဘး
မွ

ေပၚ
လာ
ပါ
မယ ္
။ျ
ပီ

ရင္
ေတ ာ႔
verification code
ေလး
ကိ
မမွ

ား
ေအာင္
ရိ
က္

ထည ္


ပီ

ေတာ႔
continue က ိ
ႏွ

ပ္

လိ
က္


က စိပီ

ရင္
please wait a minute ဆိ


ပီ
းေပၚ
ပါ
မယ ္
။view your order detail ေတြ
လဲ
မၾ
ကည ္
ေတ ာ

ပဲ

နဲ

ေဘ း
နား
က
အမွ


ကိ
ပဲ

ႏွ
ပ္

လိ

က္
ပါ။ေနာက္
ဆံ


မွ

ေတ ာ

ေအာ
က္
ေဖာ


ပပါ
စာ
မ်
က္
ႏွ

ကိ
ေရာက္

လာ
ပါ
လိ
မ္
မယ ္

13

14

သင္
ရဲ

႕အေက ာင္

နာ
မည ္
ကိ
ေျ

ပာပါ
လိ
မ္
မယ ္

ကၽ
န္

ေတ ာ
ရဲအေက ာ
င္
က ေတ ာ


ဒီ
မွ
ာmmkcon ပါ
တဲ
။password

တိ
ဘာ


တိ


ကိ

အေရွ

မွ
ာကၽ
န္

ေတ ာ
တိ
ဖည္
ေပး

ထား
တဲ

email လ ိ
ပ္
စာထဲ
ကိ

မိ
နစ္
သံ


ဆ ယ္
အတ ြ
င္
းပိ
ေပး


ပါ
မယ ္
တဲ


ကၽ
န္

ေတ ာ


inbox ထ ဲ
ကိ
ေမး

ေရာက္
လ ာပါ
တယ္

14

ေရာ
က္
လာ

ပီ
ဆိ
ရင္

ေတ ာ

log in to control panel ျ
ဖစ္

ဖစ္
control panel လ ိ
ပ္
စာ

15

http://cp.freehostia.com/members/ က ိ


ဖစ္

ဖစ္
ႏွ
ပ္


ပီ

ေအာက ္
ပါ
အတ ိ
င္


ေပၚ
လာပါ
မယ္
။login ၀င္
လိ
က္

ပါ

email ထဲ
မွ
ာdomain ရဲ
႕DNS က ိ

ေျ
ပာင္

ခိ
င္


တာေတ ြ

ရပါ
မယ ္
။မၾ
ကာ
ခင္
ေျ
ပာင္

ပါ
မယ ္

အခု
log in ၀င္
လိ
က္

တဲ

အခါ
ေအာ
က္
ပါ
ပံ
စံ

အတိ
င္


ေတြ

ရမွ
ာျ
ဖစ္
ပါ
တ ယ္

အခု
ကၽ
န္

ေတ ာ
တိdomain manager ထ ဲ
ကိ
၀င္

ပါ
မယ္
။၀င္
လိ
က္

တဲ

အခါ
ေအာက္
ပါ
ပံ
ကိ

ေရာက္

လ ာပါ
မယ္

15

16

ေရာ
က္
လာ
ရင္
Hosted ဆိ
တဲ

အထဲ

ကိ

ထပ္

ပီ

ေတာ႔
၀င္
ပါ
မယ္
။ေအာ
က္
ပါ
အတိ
င္


ေတြ

ရပါ
မယ္

16

ကၽ
န္

ေတ ာ
အေရွ


မွ

တု
န္

က moemyints.co.cc က ိ

existing domain အေနနဲ

ေရြ

ခဲ
တဲ

အတ ြ

က္

17

ေရာ
က္
ႏွ
င္
ေနတ ာျ

ဖစ္
ပါ
တယ္
။ဒါ
ေပမယ ္

domain က ိ

DNS set up မလု
ပ္
ရေသး
တဲ
အတ ြ

က္
DNS ေနရာမွ
ာအမွ
ား

ပေနပါ
တယ္
။DNS set up လ ု
ပ္

ပီ

လိ


hosting နဲ

domain ခ်
တ္

လိပီ


ပီ
ဆိ
ရင္

အမွ
န္
ေလး

ပမွ
ာျ
ဖစ္
ပါ
တယ္

ဒါ
ေၾ
ကာင္

အခု
domain moemyints.co.cc က ိ

set up လ ု
ပ္
ဖိ
အတ ြ


က္
co.cc ကိ


ပန္
သြ
ား
ရေအာ
င္

http://www.co.cc ကိ
သြ

ား
လိ
က္

ပါ
။returning user sign in here ဆ ိ
တဲ

ေနရာ

ကိ
ႏွ

ပ္


ပီ
းsign in ၀င္
လိ
က္

ပါ

ေအာ
က္
ပါ
ေနရာ
ကိ
တ န္


ေရာက္
လ ာပါ
လိ
မ္
မယ ္

မေရာက္
ခဲ
ရင္

လည္
းmanage domain ကိ
ႏွ

ပ္


ပီ

၀င္
လိ
ရပါ


တယ္

moemyints.co.cc ရဲ
႕set up ဆိ
တာ

ကိ
ႏွ

ပ္

လိ
က္

ပါ
။ေအာက္
ပါ
အတ ိ
င္


ေရြ

ခ်
ယ္
စရာ
သံ


မ်ေတ ြ

ရပါ
မယ ္

17

ကၽ
န္

ေတ ာ
တိ

က အခု


DNS manage လ ု
ပ္
မွ
ာျ
ဖစ္
တဲ

အတ ြ
က္
နံ
ပါ
တ္
၁။က ိ
ပဲ

ေရြ

လိ
က္

ပါ
မယ္

18

ေအာ
က္
ေဖာ္

ပပါ
အတ ိ
င္ဖစ္
သြ
ား
ပါ
မယ ္
။အဲ
ဒီ
အခါ
မွ
ာname server 1 နဲ

2 နဲ
မွ

ာကၽ
န္

ေတ ာ
တိဆီ
ကိ

ေရာ
က္
လာ
တဲ

email ထဲ
မွ
ာပါ
တဲ
အတ ိ

င္

းDNS လိ
ပ္
စာ
ေတ ြ
ကိ
ထည ္

ေပး

လိ
က္

ပါ
တ ယ္

ထည ္
ေပး


ပီ

ရင္
ေတ ာ႔
set up ကိ
ႏွ

ပ္

ပါ
မယ ္
။your changes has been submitted ေပၚ
လာေတ ာ

ok ေပါ


set up လ ု
ပ္

ပီ

သား
ပံ
စံ

ေလ း
ေပၚ
လာပါ

ပီ

18

19

name server ေတ ြ
ရဲ

အေျ
ပာင္

အလ ဲ
ဟာ48 နာရီ
အထိ

ကာ
ႏိ
င္

ပါ
တ ယ္
တဲ

အခု
အခ်
န္

ဟ ာည ဆိ
ရင္

ေတာ႔
သ င္
အိ
ပ္
လိ
က္

ပါ
ေတ ာ႔
သူ
ကိ

အခ်

န္

ေပး
လိ
က္

ပါ
။ေန႔
ခင္

ဆိ
ရင္

ေတ ာ

တစ္
ခု
ခု
စာ


တစ္
ခု
ခု
ေသာက္
ေပါ
ဗ်

ာ။တ ညေတာ႔
သင္
ေစာ
င္
ရဦ


မယ ္
ထင္
ပါ
တ ယ္
.. ဒါ
ေပမယ ္

တ စ္
ခါ
တေလ ၾ
ကေတ ာ႔
တစ္
နာရီ
ေလ ာ
က္
နဲ
ရတ ာ

မ်ကိ
လည ္

းကၽ
န္

ေတ ာ


ကံ

ဖူ

တယ ္
ဗ်

ကၽ
န္

ေတ ာ
လ ည္

းအခု
အိ
ပ္
ေတ ာ႔
မယ္
ဗ်
ား
… မနက ္
ဖန္
မွ
ဆ က္
မယ္

မနက္
ဖန္
ေရာ
က္

ပီ
ဗ်


႕က ၽ

န္
ေတာ္
freehostia ရဲ
႕control panel ထ ဲ
ကိ
၀င္

လိ
က္


ပီ

ေတ ာ

domain manger ျ
ပီ

ေတ ာ႔
hosted ဆိ


ပီ

အဆ င္
ဆ င္

၀င္

လိ
က္


ပီ
ဗ်


ေဟာေတ ြ

ပါ

ပီ
ေအာ
က္
မွ
ာ…

19

20

မေန႔
တု
န္

က အမွ
ား

ဖစ္
ေနတ ဲ

DNS ေနရာမွ
ာအခု
ေတာ႔
အမွ
န္
ေလး
နဲ

၀မ္

သာစရာေပါ
ဗ်

ာ။အား
လံ


လည ္

အမွ
န္

ဖစ္

က မယ ္
လိ


ယံ


က ည္
ပါ
တ ယ္
ဗ်
ား
။က ဲ
အခု
domain name co.cc နဲ

hosting နဲ
ခ်

တ္

လိ
ေအာင္မင္
သြ
ား

ပီ
ဆိ
ေတ ာ


joomla က ိ

install လ ု
ပ္

ကရေအာင္
ဗ်


။အရမ္

မေတြ

ပါ
နဲ

အရမ္

လြ
ယ္
ကူ
တဲ

နည္

လ မ္

ေတ ြ
ကိ
ပဲ

အသံပဳ
သြ


မွ
ာပါ
။ဒါ
ေပမယ ္

joomla မသြ
င္

ခင္
မွ
ာdatabase

တစ္
ခု
ေဆာက္
ဖိ
လိ


အပ္

ပါ
တယ ္

ဒါ
ေၾ
က ာင္

database ေဆာက္
ဖိ
အတြ


က္
http://cp.freehostia.com/members
ကိ
သြ
ပီ

ေတာ႔
mysql database ဆ ိ
တဲ

အထဲ

ကိ
၀င္

လိ
က္

ပါ

20

ကဲ
data base ေဆာက ္
မယ္
ဗ်
ာ။က ၽ
န္

ေတာ္
က ေတာ႔
mmkcon_joomla လိ


database name ထ ား
လိ

က္
တ ယ္

21

data base name နဲ

database user name က အတ ူ
တူ
ပါ
ပဲ
။password ေပး
လိ
က္


ပီ

ေတာ႔
add sql database

ကိ
ႏွ

ပ္

လိ
က္

ပါ
တယ္
။video tutorials တ ိ


help တိ
ကိ


ပါ


က ည္
ခ်

င္
ရင္

က ည္
ေပါ

ဗ်


။my sql database has been
added successfully လု
ေပၚ


လာ

ပီ

ေတ ာ
႔mmkcon_joomla ဆ ိ
တဲ

database တစ္

ခု
ကိ
ေတ ြ


ပါ
လိ
မ္
မယ္


အခု
freehostia control panel ရဲ
႕top menu က webtools ဆိ
တ ာေလး

ကိ
ႏွ

ပ္

လိ
က္

ပါ

ေအာ
က္
မွ

ေပၚ
လာ
တဲ
အထဲ

က အေပၚ
ဆံ


ကပဲ
elefante free scripts ဆ ိ
တာေလ း

ကိ
၀င္

လိ
က္

ပါ
။ဒါ
မွ
မဟ ု
တ္
ရင္
လည္

control panel ရဲ
႕home ျ
ဖစ္
တဲ

http://cp.freehostia.com/members က ိ
ပဲ

သြပီ

ေတ ာelefante free scripts
ထဲ
ကိ
၀င္

လိ
က္

ေပါ

၀င္

ပီ

ရင္
ေအာ
က္
က ပံ
ကိ

ေရာ

က္
လာ
ပါ
မယ ္

21

22

ကၽ
န္

ေတ ာ
တိ

အခု


joomla သ ြ
င္

ခ်
င္
တာျ
ဖစ္
တဲ
အတ ြ

က္
joomla 1.5.7 ဆ ိ
တာ

ကိ
ႏွ

ပ္

လု
က္

ပါ
မယ ္

အခု
အတိ
င္


ေပၚ
လာ
တဲ

အခါinstall joomla 1.5.7 က ိ
ႏွ

ပ္

ပါ
မယ ္

22

23

အခု
အဆင္
မွ

ာstep 1 database က ိ
ေရြ


ေပး
ပါ
။ျ
ပီ

ရင္
step 2 က ိ


ဖည ္
လိ

က္

ပါdomain ေနရာမွ
ာက ၽ
န္

ေတ ာ
က

moemyints.co.cc က ိ
ေရြ


ေပး

ပီ

ေတ ာ႔
path က ိ

/ ပဲ
ေပး
ထား
ပါ
တယ ္
ဒါ
မွ
ပဲ
moemyints.co.cc မွ

သြ
င္

မွ


ဖစ္
ပါ
တယ ္

admin user နဲ

password တိ


email တ ိ


site name တ ိ


ကိ
စိ

တ္

ကိ

က္
ေပး

ပီ

တဲ
အခါ

မွ
ာေတ ာ

step 3 install
လု
ပ္
လိ
က္

ပါ
တယ္
။please wait ဆိ


ပီ

ေပၚ
ေနပါ
လိ
မ္
မယ ္

။ခဏ အၾ
က ာမွ

ေတ ာ႔
congratulations

ဆိ


ပီ

ေတ ာ
ေပၚ

လာ
ပါ
မယ ္
။အခု
သ င္
ရဲ

႕website က ိ


က ည္
လိ

ရပါပီ
။က ၽ
န္

ေတာ႔
website က ေတ ာ

www.moemyints.co.cc ျ
ဖစ္

ပီ

ေတာ႔
joomla admin ေနရာကေတ ာ႔
www.moemyints.co.cc/administrator

ဖစ္
ပါ
တ ယ္
။ေအာက္
က ပံ
ေလ း

ေတ ြ
အတိ
င္


ေပါ

ဒါ
က ေတာ႔
သ င္
ရဲ

႕website ေပါ

ဗ်
ာ။သ ူ
က sample contents ေတြ
ပါ
ထ ည္
ထာ


ေပး
ပါ
တယ ္
ကၽ
န္

ေတ ာ
တိlocalhost
မွ

လု
ပ္
တု
န္

ကေတာ႔
sample data ေတ ြ
မထည ္
တာ

ကိ
မွ

တ္
မိ
အံ


မွ

ပါ

23

24

24

25

၀င္
လိ
က္

ရင္
ေတ ာ႔
ေအာ
က္
က အတ ိ
င္


ေပါ

25

26

အခု
ကၽ
န္

ေတ ာ

local မွ

ေရာweb ေပၚ
မွ

ပါ
အေျ
ခခံ
ေတ ြ
ကိ


ပခဲ


ပီ

ပါ

ပီ
။joomla ကိ
အသ ံ
ပဳ
တဲ
အပိ

င္

းwebsite က ိ

maintain လ ု
ပ္
တဲ
အပိ

င္


ေတ ြ
ကိ
ေတာ႔

ကၽ
န္

ေတ ာ
ဒီ

အေျ
ခခံ
စာအု
ပ္
ေလ း
မွ

မေရး
ေပး
ေတာ႔
ပါ
ဘူ

.. ေနာက္
ထ ပ္
တ စ္
အု
ပ္
ေရး

ဖစ္
ခဲ
ရင္

ေတ ာ

ပါ
လာ
ပါ
လိ
မ္
မယ္


ရွ
င္

လ င္

ခ်
က္
။။

ကၽ
န္

ေတ ာ
အထ က္

ပါ
tutorial မွ
ာco.cc နဲ

freehostia.com တိ
ကိအသ ံပဳ
ခဲ
ပါ

တယ္

အား
လံ


အဆင္
ေျ
ပမယ္
လိ
ယူ


ဆလ ိ
ပါ


ႏွ
စ္
ခု
စလံ


က free ရလိ
ပါ


။co.cc က ေတ ာ

တစ္
ႏွ
စ္
ပဲ
free ေပး
ပါ
ေတာ႔
တ ယ္

သင္
ကိ
ယ္

ပိ
င္

domain name(.com,.net,.info ..etc) နဲ

web hosting တ ိ
ကိ


၀ယ္


ပီ

သံ


တဲ

အခါ
မွ
ာအထ က ္
က co.cc
နဲ

freehostia.com တိ
နဲေတ ာ
တ စ္

ပံ
စံ

ထည္

မျ
ဖစ္
ႏိ
င္

ပါ
။သ ိ
ေသ ာ


လ ည္

းသ ေဘ ာ
တ ရာ

ကေတ ာ႔
အတ ူ
တူ
ပါ
ပဲ
..

ပီ

ေတာ႔
ဆက္
လက ္
ေလ ႔
လာသ ြ


ပါ
လု
လည ္


းတိ
က္

တြ
န္

လိ
က္

ပါ
တယ ္
။။

26

27

google apps ႏွ
င္
domain name ခ်

တ္

ဆက္

ခင္

အခု
ကၽ
န္

ေတ ာ

ေနာက္
ပိ
င္


မွ

လူ
သံ


မ်


လ ာတဲ

google apps က ိ
သံ
ပီ
းက ၽ
န္

ေတ ာ္
တိ
ရဲ


႕domain name ေတ ြ
နဲ

ခ်
တ္

ဆ က္

ပီ

ေတ ာ

email , gtalk သ ံ


ပံ
ေတ ြ

ကိ


က ည္


ကပါ
မယ ္
။လူ
အမ်


လြ
ယ္
လြ
ယ္
ကူ
ကူ
သိ
ႏိ
င္

ေစဖိ
ရည္


ရြ
ယ္
ပါ
တ ယ္

အရင္
ဆံ
းhttp://www.google.com/apps/intl/en/group/index.html ကိ

သြလိ
က္

ပါ

get started ေပါ
။ေအာ

က္
ပံ
ကိ

ေရာက္

လာ
မယ္

အေပၚ
က administrator က ိ
ေရြ


လိ
က္

မယ ္
။ကၽ
န္

ေတ ာ
တိ

ရဲ


႕domain name က ိ
ရိ

က္

ထည္
လိ

က္

မယ ္

ကၽ
န္

ေတ ာ


domain က ေတ ာ

www.moemyints.co.cc ေပါ


ပီ

ရင္
ထပ္

ပီ
းget started လု
ပ္
ပါ
မယ ္

27

step2 ေတ ြ
step3 ေတြ
ကိ
ေတ ာ


screen shots ေတ ြ
မထ ည္
ေတ ာ

ပါ

ဘူ

.. ပံ
မွ

န္
အတ ိ
င္

ေလး
ပဲ

ဖည္
သြလိ
က္

ပါ

28

မွ
န္
ေအာ
င္
နဲ

password ေတြ
ေတာ႔
မေမ႔
ပါ
ေစနဲ
ဗ်

ာ။I accept continue with set up ဆိ
တ ာကိ

ႏွ

ပ္


ပီ

တဲ

အခ်
န္

မွ

ေအာ
က္
ပါ
ေနရာ
ကိ
ေရာက္

လာပါ
လိ
မ္
မယ ္

အက ု
န္
လံ
းnot active ေတြ

ခ်
ည္


ဖစ္
ေနတ ာ
ေတ ြ
ပါ

မယ ္
။verify domain ownership လု
ပ္
ေပး
ရဦ

မယ ္
ေလ

အေပၚ
နား
ေလး
မွ

ပါ
… ႏွ
ပ္

လိ
က္

ပါ
။choose verification method ဆ ိ


ပီ
းေရြ

စရာႏွ
စ္
ခု
ေတ ြ
ပါ

မယ ္
။အေပၚ
က upload
an html file က ိ
ပဲ

ေရြ

လိ
က္

တာေပါ

28

29
verify လိ
မႏွ


ပ္

နဲ
ဦ


ေနာ္
သူ
ခိ
င္


တဲ
အတ ိ

င္


အရင္
လု
ပ္
လိ
က္

ဦ

မယ ္
ေလ ။windows key ရယ ္
r ရယ ္
ႏွ
ပ္


ပီ

ေတ ာ


ဖစ္

ဖစ္
notepad က ိ
ေခၚ


ပီ

ေတ ာ

သူ
ေျ
ပာ
တဲ
အတိ

င္

းgoogle32………(တစ္
ေယာက္
နဲ

တစ္
ေယ ာက္
တူ
မယ ္
မထင္
) အဲ
ဒီ
text

ေလး
ကိ

copy paste လု
ပ္
လိ
က္


ပီ

ေတ ာ

သူ
ခိ
င္


သလ ိ
googlehostedservice.html ဆိပီ

ေတ ာ႔
desktop မွ
ာျ
ဖစ္

ဖစ္
save လ ု
ပ္
လိ
က္

ေပါ
ဗ်

ာ။က ဲ
… upload လ ု
ပ္
ရမယ ္
တဲ

အခု
freehostia ရဲ
႕control panel ထ ဲ
ကိ


ပန္

ပီ

ခ်
တက္


က စိcontrol panel ထ ဲ
ကိ
၀င္


ပီ

ေတာ႔
file manager ထ ဲ
ကိ

ထ ပ္
၀င္
လိ
က္

ပါ

file manager ထ ဲ
ကိ
ေရာက္

လာ
ပါ

ပီ
moemyints.co.cc က ိ
ႏွ

ပ္

လိ

က္
ပါ
မယ ္

29

30

အခု
ေနာ
က္
တ စ္
မ်
က္
ႏွ
ာမွ
ာေတာ႔
သူ
ခိ
င္


တဲ
အတ ိ

င္

းupload တင္
ရပါ
မယ္
browse လု
ပ္

ပီ
းgooglehostedservice.html
ကိ
ရွ

ာျ
ပီ
းopen လိ
က္

ပါ
။ျ
ပီ

ရင္
ေတာ႔
upload file(s) ကိ
ႏွ

ပ္

လု
က္

ပါ

အခု
လိ
ေပၚ

ပါ
မယ္
ok ကိ
ႏွ

ပ္

လိ
က္

တဲ
အခါကၽ

န္

ေတ ာ
တိupload တ င္
လိ
က္

တဲ

file ေလ း
ဟ ာေရာက္
သြ
ား

ပီ
ဆိ
တာ

ကိ

ေတြ

ရမွ


ဖစ္
ပါ
တ ယ္

30

31

အခု
ကၽ
န္

ေတ ာ
တိသူ
ခိ
င္


သလ ိ
ပဲ

ေသ ခ်

သြ


ေအာ
င္
လိ


http://www.moemyints.co.cc/googlehostedservice.html
ကိ
သြ
က ည္
ရေအာင္

။သင္

domain name က ေတာ႔
ကၽ
န္

ေတ ာ


domain name နဲ
မတ ူ

ဘူ

ေနာ

ေမွ

ာ္
လ င္
ထား

သ လိ
ပဲ

ေပၚ
လာ
ပါ
တယ ္

အခု
verify လု
ပ္
လိ
ရျ


ပီ
ေပါ
ဗ်ဒါ
ေၾ
က ာင္

google apps ထ ဲ
ကိ


ပန္
သြ
ား

ပီ

ေတ ာ

verify ကိ
ႏွ

ပ္

လိ
က္

ပါ
တယ္
ဗ်


အခု
ေတာ႔
ေအာ
က္
ပါ
အတိ

င္


ဖစ္
သြ
ား
ပါ

ပီ

verify မလု
ပ္
ခင္
က not active ျ
ဖစ္
ေနတ ဲ
ေနရာေတြ

မွ
ာupdating ဆိ


ပီ

ေတ ာ႔
ေျ
ပာင္

ကု
န္
ပါ

ပီ

domain ownership က ိ

checking လ ု
ပ္
ေနပါ
တ ယ္
တဲ

48 နာရီ
ေလ ာ
က္

က ာရင္

ကာမယ္
တဲ
ဗ်ေစာ
င္


က တာေပါ

31

32

ေစာ
င္
ရင္


နဲ

service settings ေဘး
နာ

က add more services ဆ ိ
တာကိ

ႏွ

ပ္

ရေအာ
င္
email တ ိ


chatting တိ


က
လက ္
ရွ

service ေတြ
မွ

မေတြ
ဘူ


ေလ calendar တိ


sites တိ


docs တ ိ
ပဲ


ေတ ြ
ေနတ ယ္

။ႏွ
ပ္

လိ
က္

ေတ ာ႔
ဒီ
လိ
ေပၚ

လာတယ ္
ဗ်

ကဲ
email နဲ

chat နဲ

service ႏွ
စ္
ခု
လံ


ကု

add it now လု
ပ္
လိ
က္


ပီ
ဗ်
ာ။

32

ကၽ
န္

ေတ ာ
ထ င္

ေတ ာ

မထ င္
ဘူ
းcalendar ရယ္
docs ရယ ္
sites ရယ ္
က active ေတ ာ
င္

ဖစ္
သြ
ား

ပီ

33

မိ
နစ္
ေလ ာ
က္
ပဲ
ရွ
ေသ း

တ ယ္
email က ေတာ႔
not active chat က လ ည္
းupdating တ ဲ


email ကိ

active ျ
ဖစ္
ေအ ာ
င္
လု
ပ္
ဖိ
အတ ြ


က္
activate email ကိ
ႏွ

ပ္

လိ
က္


ကစိ
ဗ်


ာ။
အဲ
ဒီ
မွ
ာေပၚ
လာေတြ
ေတြ
ဖတ ္

ကည ္
ေပါ

ဗ်

ာဖတ္
ခ်
င္
ရင္
ေပါ


ေအာ
က္
ကေနရာ
ေလ း
ကိ
ေရာက္

လ ာမယ္

ႏွ
စ္
ခု
စလ ံ


ကိ
မႏွ

ပ္

နဲ
ဦ


။သူ
ခိ
င္


သလ ိ
ကၽ

န္

ေတာ္
တိ


လု
ပ္
ေပး
ရဦ

မယ္
။အခု
freehostia control panel ကိ
သြ

ား

ကဦ

စိ


33

34

အဲ
ဒီ
မွ
ာcustom DNS Records ထ ဲ
ကု
၀င္

လိ
က္

မယ္

ဒါ
က ကၽ
န္

ေတ ာ
ဆီ


က မူ
ရင္

ပံ
စံ

ေပါ

အဲ
ဒီ
မွ
ာကၽ
န္

ေတ ာ

4 moemyints.co.cc ေဘး
က MX ထ ဲ
က mbox.freehostia.com ေနရာမွ
ာသ ူ
ခိ
င္


တဲ
အတိ

င္


ASPMX.L.GOOGLE.COM ဆ ိ


ပီ

ေတာ႔
ေျ
ပာ
င္

လိ
က္

မယ ္
က်
န္
တာက ေတာ႔
သူ
ဟာသူ

ေနပါ
ေစေပါ


ေဟာ…ေအာက ္
ကအတ ိ
င္ဖစ္
သြပီ

34

35

အခု
google apps ထ ဲ
ကိ


ပန္
သြ
ား

ပီ

ေတာ႔
I have completed these steps က ိ

သြ
ား
ႏွ
ပ္

လိ
ရပါပီ

အခု
အခ်
န္

မွ
ာေတ ာ

ေအာက္
က ပံ
အတိ

င္

းemail ေရာchat ေရာႏွ
စ္
ခု
စလံ


က updating
အဆ င္
ကိ

ေရာက္

သြ


ပါ

ပီ
ခင္
ဗ်
ာ။

35

36

အခု
ေတာ႔
တ က ယ္
တ ညေစာ
င္
ရပါ

လိ
မ္
မယ္

။ေနာက ္
ေန႔
မနက ္

က မွ

ပန္

ကည ္


ကတာ
ေပါ
ဗ်အခု
ေနာ
က္
တ စ္
ေန႔
ေရာက္
သြ
ား
ပါ

ပီ
ခင္
ဗ်
ာ။ျ
မန္
တ ယ္
ေနာ

:D

http://www.google.com/a/moemyints.co.cc ဆ ိ


ပီ
းက ၽ
န္

ေတာ္
၀င္
လိ
က္

ပါ
မယ ္
အက ိ
တိအမတ ိ
က ေတာ႔


moemyints.co.cc ေနရာမွ
ာတျ
ခား
တစ္
ခု

ဖစ္
မွ

ေပါ
ေနာ္

36

37

၀င္
လိ
က္

ပါ

ပီ
. ..ေအာ
က္
ပံ
ကိကည္
ပါ

37

38

မေန႔
တု
န္

က updating လု
ပ္
ေနတဲ

email ေရာchat ေရာactive ျ
ဖစ္
သြ
ား
ပါ

ပီ
ခင္
ဗ်

။ေအာင္

မင္
သြ
ား

ပီ
ေပါ
ဗ်

ာ.
ကၽ
န္

ေတ ာ
တိ

စမ္
ကည ္


ကရေအာ
င္
။inbox ဆ ိ
တာ

ေလ း
ကိ
ေတြ

တယ္

ေနာ

အဲ
ဒီ
ကိ
၀င္

လိ
က္

မယ ္
ဗ်


..


ပီ

ေတာ႔
gtalk ထ ဲ
ကိ
လည္


၀င္
လိ
က္

ပါ
မယ ္
။username ေနရာ
မွ
အျ
ပည္
အစံ

ရိ

က္

ထ ည္
ရပါ

မယ ္
။ဥပမာ
moemyintshein@moemyints.co.cc ေပါ
။ေအာက္

မွ
ာsigning in ျ
ဖစ္
ေနပါ

ပီ

38

39

ကၽ
န္

ေတ ာ
အေက ာ


င္
ႏွ

စ္
ခု
နဲ
အရင္

စမ္

တယ ္
eversimplex ဆ ိ
တဲ

ညီ

တ စ္
ေယ ာ
က္
ကိ
လ ည္

းadd လိ
က္


ပီ

ေတ ာ

စမ္

ပါ
တယ ္
ok ပါ

ပီ

39

40

inbox ထ ဲ
မွ

လ ည္
းအခု
လိ
ေပါ

..

40

41

ေမး
ပိ
တာ


တိ


လက ္
ခံ
တာ
တိ
ကိ


လည္


စမ္


ကည ္
ပါ

တယ ္
အား
လံ


အဆ င္
ေျ
ပပါ
တယ္
… အခု
အခ်
န္

မွ

ေတ ာ႔
ေအာင္

မင္
စြ


ပီ

သြ
ား
ပါ

ပီ
ခင္
ဗ်
ာ။

ကၽ
န္

ေတ ာ
ဒီ

စာအု
ပ္
ေလး
မွ
ာဘ ာ
မွ
မလ ု
ပ္
တတ္
ေသး
တဲ
သူ

ေတြ
အတ ြ
က္
အဓိ
က ရည ္
ရြ
ယ္

ပီ

ေတ ာ႔
ေရး
သား
ခဲ
ပါ

တ ယ္

သင္
အတ ြ

က္
အနည္

ငယ ္
မွ

အက်ရွ
လွ


င္
ပင္
ကၽ
န္

ပ္
ေရး
ရက ်နပ္
ပါ
သ ည္

အစကေတ ာ

joomla က ိ
သံ
ပီ
းwebsite ေရး
သား
တာ
ေတ ြ
ကိ

အေသ း
စိ
တ္
ေရး
ဖိ


စိ
တ္
ကူ

နဲ
ပါ

ပဲ
။ဒါ
ေပမယ ္

စာေရး
ရတ ာ
အစကေတ ြ

ထာ

သလ ိ
မလ ြ

ယ္
ကူ
တဲ
အတ ြ

က္
ပထမဆ ံ


ေရး
သား
တဲ

tutorial ebook လ ည္


ဖစ္
လိ

ဒီ
ေလာက္
နဲ
ပဲ

ရပ္
လိ
က္

ရတ ာပါ
။ကၽ
န္

ေတ ာ္
သိ
တာ
ေတြ
ကိ
သူ

တပါ

ကိ
ဆက ္

လ က္
ေ၀မွ

ခ်
င္
ပါ
ေသ း
တယ ္
..

ကၽ
န္

ေတ ာ
ဆက္

ေရး
ခ်
င္
ပါ
တယ ္
။က ၽ
န္

ေတာ္
အခု
ေရး
လိ
က္

တဲ

ဒီ
ebook ပိ
စိ
ေကြ

ေသးေလ း
ေပၚ
မွ
ာေ၀ဖန္
ေပး

က ပါ
..
ဖတ္

က တဲ
သူ

အေယ ာ
က္
တိ
င္


ေပါ

တ စ္
ခု
ခု
ေျ
ပာ
ေပး

က ပါ
လိ


ေတ ာ
င္

ဆိ
ပါ

တ ယ္
.. သ င္
ရဲ

႕ေ၀ဖန္
မႈ
က
ကၽ
န္

ေတ ာ
ေနာ

က္
ထပ္
ေရး
ဖိ
မေရး


ဖိ
အေပၚ


မွ
ာအမ်ကီ
းအက်သက ္
ေရာက္
ပါ
လိ
မ္
မယ ္

မရွ
င္

လ င္

တာ
ေတ ြ
.. သိ
ခ်
င္
တာ
ေတ ြ
ရွ
ရင္

လ ည္

ေမး

မန္

ႏိ
င္

ပါ
တယ ္
ခင္
ဗ်
ာ။
ေအာ
က္
ပါ
email နဲ

website
မ်
ား
သိ
ဆက ္


သြ
ယ္
ႏိ
င္

ပါ
တယ္

email :

website :

moemyintsheinster@gmail.com
www.moemyintshein.com

အား
လံ


ကိ
ေက်


ဇူ

တ င္
ပါ
တယ ္

Moe Myint Shein

41

42

42