P. 1
Protokol z Kontroli Komisji Bhp

Protokol z Kontroli Komisji Bhp

|Views: 2,330|Likes:
Published by Agata Agatak

More info:

Published by: Agata Agatak on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2012

pdf

text

original

PROTOKÓŁ Z KONTROLI BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH

WARUNKÓW KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SZKOŁY/PLACÓWKI
Pieczęć szkoły/placówki
L. dz. nr ........
na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i igien! w pub"iczn!c i niepub"iczn!c szko#ac
i p"ac$wkac %&z.'. z 2003 r. nr () poz. (*+ przeprowadzono w
dniu ........................................ kontro", po przerwie trwającej od dnia ....................
do dnia .................... w dzia#a"no-ci o-wiatowej szko#!.p"ac$wki.
Skład komisji dokonującej kontroli:
. ................................................... .................................
imię i nazwisko stanowisko
!. ................................................... .................................
imię i nazwisko stanowisko
". ................................................... .................................
imię i nazwisko stanowisko
#. ................................................... .................................
imię i nazwisko stanowisko
Zakres kontro!"
#$ Teren %ok&' ()*+nk) s,kone-o"
a$ Stan o%rodzenia terenu
.......................................................................................................................................................
.......................................................
&$ Stan &arierek za&ezpieczającyc' przed &ezpo(rednim wyj(ciem na jezdnię )ulicę$
.......................................................................................................................................................
.......................................................
c$ Stan dró% dojazdowyc' i c'odników
.......................................................................................................................................................
.......................................................
d$ Sposó& za&ezpieczenia otworów kanalizacyjnyc' oraz studzienek
.......................................................................................................................................................
.......................................................
e$ Stan o(wietlenia terenu
.......................................................................................................................................................
.......................................................
*$ Stan &oiska )nawierzc'ni+ umocowanie koszy+ &ramek itp.$
.......................................................................................................................................................
.......................................................
%$ Stan rynien i urządze, od%romowyc'
.......................................................................................................................................................
.......................................................
'$ Stan elewacji zewnętrznej &udynku+ okien+ krat+ drzwi wej(ciowyc'
.......................................................................................................................................................
.......................................................
.$ Teren s,ko'+"
a$ Stan wyj(cia ewakuacyjne%o )dro-no(ć+ dostępno(ć kluczy+ oznakowanie$
.......................................................................................................................................................
.......................................................
&$ Stopie, za&ezpieczenia pomieszcze, niedostępnyc' uczniom/wyc'owankom )wej(cie
na stryc'+ do piwnicy$
.......................................................................................................................................................
.......................................................
c$ Stan sc'odów:
.$ )stopni$ i &alustrad+
.......................................................................................................................................................
.......................................................
..$ przestrzeni między &ie%ami sc'odów+
.......................................................................................................................................................
.......................................................
...$ oznakowanie zej(ć.
.......................................................................................................................................................
.......................................................
d$ Stan korytarzy:
.$ nawierzc'nia+
.......................................................................................................................................................
.......................................................
..$ oznakowanie dró% ewakuacyjnyc' na cią%ac' komunikacyjnyc'+
.......................................................................................................................................................
.......................................................
...$ instrukcje &'p+ %a(nice+
.......................................................................................................................................................
.......................................................
./$ oznakowanie %łównyc' wyłączników
.......................................................................................................................................................
.......................................................
e$ Stan sal lekcyjnyc':
.$ 0yposa-enie pracowni
.......................................................................................................................................................
.......................................................
./$ za&ezpieczenie pomocy 1 su&stancji c'emicznyc'+ urządze, i maszyn
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/$ wyposa-enie apteczek pierwszej pomocy
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/.$ re%ulaminy i instrukcje o&słu%i urządze, i maszyn
.......................................................................................................................................................
.......................................................
..$ Stan me&li szkolnyc'
.......................................................................................................................................................
.......................................................
...$ Stan podłó%
.......................................................................................................................................................
.......................................................
./$ Stan okien+ drzwi
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/$ Sposó& zawieszenia ta&lic+ %a&lot+ pomocy dydaktycznyc'
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/.$ 2amocowanie %niazd+ wyłączników+ półek+ %rzejników
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/..$ Stan o(wietlenia
.......................................................................................................................................................
.......................................................
*$ Stan sali %imnastycznej:
.$ Stan podłó%
.......................................................................................................................................................
.......................................................
..$ 2amocowanie koszy+ dra&inek i innyc' urządze,
.......................................................................................................................................................
.......................................................
...$ Stan osłon o(wietlenia
.......................................................................................................................................................
.......................................................
./$ Stan osłonięcia elementów wystającyc' ze (cian
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/$ 0yposa-enie apteczki pierwszej pomocy
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/.$ 3znaczenia dro%i ewakuacyjnej+ re%ulamin korzystania z sali.
.......................................................................................................................................................
.......................................................
%$ Stan pomieszcze, sanitarnyc':
.$ Stan posadzek
.......................................................................................................................................................
.......................................................
..$ Stan ka&in
.......................................................................................................................................................
.......................................................
...$ Stan umywalek+ misek ustępowyc' )dro-no(ć$
.......................................................................................................................................................
.......................................................
./$ Stan &aterii )szczelno(ć zaworów$
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/$ Stan o(wietlenia i o%rzewania
.......................................................................................................................................................
.......................................................
'$ Stan kuc'ni i zaplecza:
.$ Stan posadzek+ krat odpływowyc'
.......................................................................................................................................................
.......................................................
..$ Stan o(wietlenia+ zamocowania %niazd+ oznaczenia wyłączników
.......................................................................................................................................................
.......................................................
...$ Stan urządze, wentylacyjnyc'
.......................................................................................................................................................
.......................................................
./$ 4e%ulaminy+ instrukcje &'p i o&słu%i sprzętu
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/$ 0yposa-enie apteczki pierwszej pomocy
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/.$ 3znaczenie dro%i ewakuacji
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/..$ Stan sanitarny pomieszcze,
.......................................................................................................................................................
.......................................................
i$ Stan %a&inetów+ pokoju nauczycielskie%o:
.$ 3cena opisowa pomieszcze,
.......................................................................................................................................................
.......................................................
..$ Stan apteczek pierwszej pomocy )wyposa-enie$
.......................................................................................................................................................
.......................................................
...$ 4ozkład zajęć i %ra*ik dy-urów w pokoju nauczycielskim
.......................................................................................................................................................
.......................................................
/$ Inne s0ostr,e1en!a"
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Podpisy osó& dokonującyc' kontroli:
$ .............................................
!$ .............................................
"$ .............................................
#$ .............................................
2$ U%a-! *+rektora ! *,!a'an!a 0o*34te % ,%!5,k) , kon!e6,no76!5 )s)n!46!a )68+(!e9"
a$ ...........................................................................................................................................
............................................
&$ ...........................................................................................................................................
............................................
c$ ...........................................................................................................................................
............................................
5a podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam %otowo(ć do rozpoczęcia
zajęć dydaktyczno 1 wyc'owawczyc'
w .......................... .......................................................................................................
w dniu .............................................................
.................................. ......................................................
pieczęć szkoły data+ pieczęć i podpis dyrektora szkoły

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->