ISU - ISU METODOLOGI DALAM KAJIAN KEBERKESANAN SEKOLAH

Isu Definisi Kesan sekolah
‡ Terdapat 6 definisi yang berbeza : Kesan sebenar persekolahan dengan pelajar yang tidak melalui persekolahan Kesan sekolah sebagai pencapaian purata semua pelajar di sesebuah sekolah Kesan sekolah akibat persekolahan dengan mengambil kira pencapaian purata semua pelajar (diselaraskan dengan latar belakang keluarga dan pencapaian sebelumnya)

 Kesan sekolah berdasarkan perbandingan variasi (skor) sekolah mengambilkira dengan skor pencapaian individu pelajar Mengukur kesan unik setiap sekolah ke atas pencapaian pelajar Mengukur kesan sekolah ke atas pencapaian pelajar merentasi masa

Isu Definisi Kesan Sekolah
‡ Definisi Teoritikal Apakah itu kesan sekolah? - Kesan sekolah yang mutlak - Kesan sekolah terhadap purata pencapaian pelajar atau individu - Kesan sekumpulan sekolah atau setiap sekolah - Pengukuran pencapaian sesuatu masa atau longtitud

Konstruk lebihan tidak berkaitan .‡ Definisi Operasi Bagaimana kita mngukur sesuatu yang dipercayai itu ialah kesan sekolah? .Konstruk yang tidak mewakili .Kesahan Dalaman .

Contoh:Contoh:.Isu Magnitud Kesan Sekolah ‡ Isu Metodologi Kajian ´prosesµ sekolah mendapati kesan sekolah adalah konsisten tetapi kajian ´produkµ sekolah mendapati kesan sekolah tidak konsisten Perbezaan kaedah kajian telah meninggi atau menurunkan kesan sekolah.kajian ¶cross sectional· lebih menunjukkan kesan sekolah yang kecil berbanding kajian logtitud pula menunjukkan kesan sekolah yang besar .

Misalnya ::Kajian keberkesanan melibatkan iklim sekolah (persepsi guru tentang keputusan peringkat sekolah) sering melibatkan guru sahaja ( guru melengkapkan soal selidik).‡ Isu Input sekolah dalam model SER Gagal melibatkan faktor/pembolehubah yang speksifik dengan isu yang dikaji. Dimana letaknya kesan tahap sekolah dalam model ini? .

ketidakhadiran.fungsi sosial dimasukkan ke dalam analisis? . lokus kawalan pelajar. tingkahlaku dalam kelas. sifat kendiri. saiz kelas.fungsi .‡ Isu pembolehubah hasil persekolahan alternatif Adakah terdapat ukuran kurikulum yang spesifik terhadap pencapaian pelajar selain uian piawai? Adakah pembolehubah alternatif hasil persekolahan seperti keaktifan dalam sekolah. sikap terhadap pembelajaran.

Tujuh Ciri Saintifik Kesan Sekolah Berkaitan Isu Metodologi ‡ Kewujudan Kesan sekolah kesahan konstruk dan kesahan dalaman Apakah itu kesan sekolah? ‡ Magnitud kesan sekolah Kesahan kesimpulan statistik Berapa besar pengaruhnya kesan sekolah? .

fasa persekolahan dan lainlain. struktur pentadbiran .lain .‡ Konteks sekolah Generalisasi atau konsistensi kesan sekolah membuat penilaian merentasi latar belakang dan konteks sekolah Adakah kesan itu dapat menilai secara konsisten merentasi sekolah yang bebeza dari segi SES.

‡ Konsistensi kesan Sekolah pada satu jangka masa tertentu ‡ Isu psikometrik untuk kesahan serentak merentasi pelbagai hasil persekolahan dalam satu jangka masa tertentu ‡ Adakah kita mempunyai pelbagai cara pengukuran keberkesanan sekolah yang konsisten? .

‡ Kestabilan Keberkesanan Sekolah Merentasi Masa (sekolah sebagai unit analisis) (sekolah analisis) Isu kebolehpercayaan cara pengukuran dan generalisasi sekolah merentasi masa Adakah kita mengukur kebolehpercayaan merentasi masa? Adakah sekolah tetap berkesan secara konsisten merentasi masa? .

sekolah? Adakah sekolah berbeza kesannya merentasi subjek? .‡ Perbezaan Kesan (dalam sekolah) Generalisasi kesan merentasi kumpulan pelajar antara sekolah dan juga merentasi unit akademik antara sekolah Adakah sekolah berbeza kesannya untuk sesuatu kumpulan pelajar Adakah kesan sekolah dapat digeneralisasikan antara sekolah .

‡ Kesinambungan Kesan Sekolah (pelajar sebagai unit analisis) Isu kesahan ramalan dan generalisasi kesan merentasi masa dengan pelajar sebagai unit Adakah kesan sekolah pada fasa awal persekolahan berterusan ke fasa selanjutnya? .

sempit dan ´biasµ tidak mencerminkan generalisasi sebenar Gagal menerapkan peringkat sesebuah sekolah dikaji Ralat dalam persampelan dan pengukuran dengan menggunakan sampel pelajar untuk mewakili keseluruhan sekolah .6 Masalah Metodologi SER ‡ Sampel yang tidak mencukupi Sampel kecil.

‡ Kekurangan Speksifikasi Pembolehubah ´Prosesµ Peringkat Sekolah Pengukuran kedua .dua bidang ´tingkahlakuµ dan ´persepsi· harus dilakukan bersama proses secara berterusan dalam ¶blackbox· sekolah dan kelas Proses khususnya dalam bilik darjah selalu diukur dengan menggunakan petunjuk persepsi seperti soal selidik dan bukannya dengan pemerhatian secara terus ke atas tingkahlaku pelajar .

perkembangan sosial. budaya sekolah dll ‡ Terlalu bergantung kepada kaedah kuantitatif Penyelidik terlampau bergantung kepada model CIPO Permerhatian secara langsung digalakkan . pengukuran tambahan harus dikaji seperti skala afektif.‡ Kekurangan speksifikasi pelbagai ukuran dalam hasil persekolahan Selain mengukur pencapaian .

‡ Unit Analisis yang Sesuai Data analisis terpesong kerana hirarki semulajadi data tidak diambil kira dalam pertimbangan Jangkaan untuk kepentingan pembolehubah kesan berkecenderungan tidak stabil dan tidak mencukupi Analisis ¶underestimate· kesan sekolah Penyelidik tidak mengelola analisis mengikut tahap ( daerah. individu) . sekolah .

‡ Kekurangan kajian longtitud kajian longtitud perlu untuk mengkaji urutan perkembangan seseorang pelajar dalam proses pembelajaran merentasi masa kajian longtitud membantu menjelaskan ciri .ciri sekolah Kajian longtitud terhadap kesan sekolah yang berskala besar jarang dijalankan .

‡ Isu kemasukan Indeks PSA bagi pencapaian dalam SER Fitz Gibbon (1996) dan Sammon et al.(1996) mencadangkan 2 jenis pembolehubah yang harus dimasukkan dalam model SER iaitu pra pencapaian pelajar dan ciri SES keluarga untuk mengelakkan berlakunya bias .

‡ Isu kepentingan sekolah sebagai satu unit analisis dalam SER Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi anggaran varian pencapaian:pencapaian: pemilihan ukuran pembolehubah hasil persekolahan pemilihan ukuran pembolehubah prediktor pembolehubah SES keluarga Justeru unit analisis sekolah harus digunakan bagi mengelakkan bias dari segi magnitud kesan dalam anggaran .

‡ Isu kewujudan kesan sekolah lebih besar dalam kajian Longtitud Kesan sekolah akan menjadi lebih besar dengan pengalaman terkumpul semasa dalam menghadiri sekolah berbanding pengalaman dalam tahun tertentu .

 Perbezaan kesan sekolah ke atas pelajar yang mempunyai SES yang berlainan atau magnitud kesan merentasi masa .Kesan Konteks Antara Sekolah Adalah berhubung dengan pengitlakan daripada kesan sekolah yang berbeza dari segi persekitaran dan konteks.

‡ Isu .isu yang timbul adalah:adalah: pengitlakan harus merentasi beberapa persekitaran pengitlakan yang dibuat antara sekolah harus dibezakan dengan kesan di dalam sekolah contoh:contoh:Kajian di USA dan UK menunjukkan saiz kesan lebih besar di sekolah rendah berbanding sekolah menengah .

kesan konteks harus melibatkan:melibatkan: SES pelajar FASA/Peringkat sekolah Jenis komuniti Struktur pentadbiran Daerah/Negeri/Negara . Kesan sekolah antara sekolah di negara berlainan bergantung kepada orientasi kaedah yang digunakan Rumusan.

Isu Berkaitan Ketekalan Kesan Sekolah ‡ Bermaksud kesesuaian SEI pada sesuatu masa tertentu apabila pengukuran berbeza digunakan Ukuran bermaksud hasil (outcome) yang hendak diukur Hasil berkaitan dengan ketekalan berbeza kerana dipengaruhi oleh metodologi dan konteks Isu psikometrik berkaitan ketekalan kesan sekolah .concurrent validity .

ketidakhadiran. konsep kendiri serta salahlaku .harus sama Pengesahan keputusan daripada sumber melalui teknik triangulasi Data kualitatif dan kuantitatif harus digunakan untuk mendapatkan keputusan tepat Concurrent dalam SEI ditentukan oleh pencapaian akademik.darjah keputusan yang diperolehi dengan instrumen baru berbanding instrumen sebelumnya . sikap. Kesahan concurrent .

isu yang timbul adalah:adalah: Adakah kesan sekolah berbeza bagi kumpulan pelajar di dalam sekolah? . pelajar yang mempunyai ciri yang berbeza b. mata pelajaran yang berbeza di dalam sekolah ‡ Isu .Kesan Perbezaan Di dalam Sekolah ‡ Terdapat dua jenis perbezaan dalam kesan sekolah:sekolah:a.

 Adakah hanya satu kesan sekolah atau banyak kesan sekolah? ‡ Antara faktor mempengaruhi kesan perbezaan di dalam sekolah ialah :a. jantina c. petunjuk SES . etnik d. pencapaian sedia ada b.

ISU Berkaitan Analisis Data ‡ Model statistik yang mengabaikan Data Berbilang Paras ( Multilevel Data) a) Teknik Regresi Satu Paras ( Single Level Regression) hanya menggunakan data paras pelajar dan mengabaikan pembolehubah sekolah dan bilik darjah mengagregat data kepada paras sekolah tanpa mengambilkira pembolehubah lain .

olah penganggaran adalah jitu sebenarnya tidak tepat Anlisis paras sekolah menyebabkan masalah ´mulicollinearityµ dan ketidakstabilan indeks sekolah .level inferenceµ tidak dapat dilakukan ´Student level inferenceµ memberi implikasi seolah .‡ Masalah yang timbul:timbul: ´Cross .

menjadikan hasil dapatan itu tiada keesahan . Ketidaktentuan dalam penetapan ¶unit of analysis· akan menghadapi masalah ¶aggregation bias· .

‡ b) Pendekatan Analisis Kontekstual mengandungi pembolehubah peramal dalam model yang mempunyai paras pelajar Menggunakan kaedah regresi berganda ( Standard Ordinary Least Squares Regression) ‡ kelemahan kaedah ini .mengandaikan bahawa ¶peramal· adalah tetap (fixed) ‡ ¶peramal· akan menyebabkan anggaran yang dibuat tidak tepat (estimated standard error) Justeru analisis HLM dicadangkan .

Hierarchical Linear Models (HLM) ‡ Dalam Sains Sosial. struktur data adalah seperti berikut:berikut:Individu Kumpulan (unit) Unit ²unit lebih besar Kaedah statistik yang digunakan untuk analisis data sebegini dinamakan HLM .

Apakah Data Struktur ´Hierarchicalµ? ‡ Dalam pendidikan. pelajar muncul di dalam satu sruktur sosial yang berhirarki temasuk :: kumpulan rakan sebaya bilik darjah tingkatan tahap pencapaian sekolah dalam daerah ‡ Data yang diperolehi ke atas individu adalah hirarki memandangkan semua penilaian adalah berdasarkan di antara individu .

etnik dan persediaan pendidikan ‡ Individu yang dipilih dari satu institusi . spt b/darjah menjadi lebih homogenus daripada yang dipilih daripada satu populasi besar .Kenapa Struktur Data ¶Hierarchical· Satu Isu? ‡ Orang yang muncul dalam hirarki menjadi serupa di antara satu sama lain daripada orang yang dipilih secara rawak dari populasi ‡ Pelajar yang datang dari satu b/darjah berasal dari satu komuniti yang hampir homogenus dari segi nilai moral. keluarga.

kecacatan ini boleh mengakibatkan ::¶Ordinary least square regression standard error· yang kecil tetapi sebaliknya meningkatkan kebarangkalian menolak Ho yang tinggi ‡ Kaedah tradisi gagal untuk mengenal pasti kesan kumpulan ke atas tingkah laku individu.‡ Data yang dipilih daripada individu in tidak bebas . emosi dan pencapaian .

‡ Kaedah tradisi hanya menggunakan data pelbagai aras pada satu tahap setiap kali sahaja. Tiada analisis merentasi pelbagai tahap ‡ Kaedah Tradisi menggunakan ¶aggregation atau disaggregation of data· berhadapan dengan unit analisis yang berbeza. Kaedah ini tidak tepat dan kadangkala tidak betul ‡ Kaedah tradisi sering gagal memberitahu kita pecahan variasi dalam pencapaian seseorang pelajar pada tahap pendidikan yang berbeza .

sekolah atau pelajar ² berlaku bias ke atas :: ¶Aggregation· ¶Misestimated precision· ¶Unit analysis· .‡ Kaedah tradisi memberi satu ¶inadaquate basis· untuk mengkaji proses pendidikan yang kompleks dan berhirarki kerana data yang dikutip tidak pernah ¶flatdata· ‡ Kaedah tradisi hanya fokus kepada satu tahap analisi sama ada guru.

‡ Kaedah HLM membenarkan kita mengkaji perhubungan multi interaksi dalam organisasi yang berstuktur ‡ Kaedah HLM membolehkan kita mengenal pasti tahap pencapaian akademik pelajar dalam sesuatu mata pelajaran dan mengenal pasti distribusi yang tak sama dalam sumber ² sumber pendidikan dalam sekolah ² sekolah kerajaan .

how much and at which level? What are the effect of school input policies on individual student learning outcomes between schools and within schools? Which schools are effective schools when evaluating the multilevel interactive relationships among students. teachers. teachers· factors (teacher level) or student characteristics factors? If all.‡ Soalan yang boleh dijawab melalui HLM ialah :: ¶Is students· variation in achievement (student level) attribute to school factors (school level). and schools? .