An toµn d÷ liÖu trong Office 97

C¸ch cøu v·n mét t liÖu ®· ®îc lu tr÷ tù ®éng Víi Microsoft Word 1. Khëi ®éng l¹i Word. TÊt c¶ t liÖu ®ang më t¹i thêi ®iÓm m¸y gÆp sù cè sÏ xuÊt hiÖn. Lóc nµy tªn t liÖu ®îc cøu v·n xuÊt hiÖn trong cöa sæ t liÖu cã kÌm theo ghi chó Recovered trong cÆp dÊu ngoÆc ®¬n. Lu ý r»ng chØ nh÷ng thay ®æi sau lÇn lu tr÷ cuèi cïng míi bÞ mÊt. 2. Chän File\Save As. 3. Lu tr÷ tËp tin cøu v·n b»ng mét tªn kh¸c. Víi Microsoft Excel 1. NhÊp vµo môc Tools trªn thanh Menu. NÕu b¹n kh«ng thÊy môc Auto Save, h·y lµm tiÕp bíc sau ®©y: Chän tiÕp môc Add-In s. §¸nh dÊu kiÓm vµo « Auto Save vµ chän OK. 2. Chän môc Auto Save. 3. Hép tho¹i Autosave hiÖn ra. Ên ®Þnh kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó Excel lu tr÷ tù ®éng trong môc Automatic Save Every. 4. Trong môc Save Options, Click vµo môc Save Active Workbook Only ®Ó ¸p dông cho tËp tin b¶ng tÝnh hiÖn hµnh, hoÆc Save All Open Workbooks ®Ó ¸p dông cho tÊt c¶ tËp tin b¶ng tÝnh ®ang më. 5. NÕu muèn ®îc nh¾c nhë mçi lÇn Excel thùc hiÖn chøc n¨ng lu tr÷ tù ®éng, nhÊp vµo « kiÓm Prompt Before Saving. 6. Lu y r»ng hép tho¹i Save sÏ tù ®éng xuÊt hiÖn øng víi kho¶ng thêi gian ®· chän trong môc Automatic Save Every (trong trêng hîp kh«ng chän môc Prompt Before Saving). H·y ®Æt tªn tËp tin vµ chän th môc lu tr÷, chän OK.

Active Desktop
Toµn bé mµn h×nh nÒn cña b¹n gièng nh mét c¸i TV cã nhiÒu kªnh ®Ó hiÓn thÞ cïng lóc nhiÒu trang Web vµ liªn tôc cËp nhËt chóng. §Ó lµm ®îc viÖc nÇy b¹n theo c¸c bíc sau: 1- BÊm phÝm ph¶i Mouse vµo mµn h×nh nÒn, chän Properties trong menu shortcut. 2- Trong b¶ng Web, b¹n bÊm nót New ®Ó nhËp trang web vµo mµn h×nh nÒn.

NÕu b¹n sö dông trang web trªn ®Üa cøng côc bé, b¹n bÊm No trong hép tho¹i New Active desktop item. Råi chän file HTML trong th môc thÝch hîp. B¹n cã thÓ nhËp nhiÒu trang vµo mµn h×nh nÕu thÝch. Chó ý: Kh«ng ®îc chän môc Disable all web... NÕu b¹n muèn t¹m thêi ngng hiÓn thÞ trang web nµo, b¹n bá dÊu chän trang web ®ã. NÕu b¹n muèn xo¸ h¼n trang web trong danh s¸ch, b¹n chän råi bÊm nót Delete. Nót Try it dïng ®Ó cho b¹n xem tríc ®Ó kiÓm tra.

3- B¹n bÊm phÝm ph¶i Mouse trªn mµn h×nh nÒn råi chän lÞnh Active desktop. 4- Khi trang web hiÖn ra trªn mµn h×nh nÒn, b¹n cã thÓ ®iÒu chØnh kÝch thíc vµ vÞ trÝ b»ng c¸ch di chuyÓn Mouse tíi c¸c c¹nh, gãc (kÝch thíc) hay lªn trªn ®Çu (vÞ trÝ), gièng nh cöa sæ b×nh thêng. B¹n còng cã thÓ ®ãng trang web bÊt kú gièng nh ®ãng 1 cöa sæ ch¬ng tr×nh.

Active Channel
Trªn mµn h×nh Desktop, b¹n cã thªm 1 Toolbar míi lµ Channel bar. MÆc ®Þnh, Channel bar sÏ cã c¸c biÓu tîng sau: MSNBC News; Disney; Business; Travel and Life Style; PointCast; MSN; News and Technology; Entertainment; Channel Guide; Sports. §Ó cho hiÖu lùc Channel Bar, c¸c b¹n bÊm ph¶i Mouse trªn mµn h×nh nÒn, chän Active Desktop, chän View as Web Page. C¸c b¹n cã thÓ gë bá c¸c biÓu tîng kh«ng cÇn sö dông, thay ®æi Icon, ®Æt phÝm t¾t b»ng c¸c lÞnh trong menu Shortcut khi bÊm ph¶i Mouse lªn biÓu tîng.

Khi cÇn t¹o míi biÓu tîng cho Channel Bar, c¸c b¹n më Explorer, chän th môc cÇn ®a vµo Channel bar. chän menu Favorites/Add to Favorites. bÊm nót Create in, chän Channel. BÊm OK. NÕu muèn t¹o mét nhãm míi trong Favorites, b¹n bÊm nót New Folder.

¶nh sè - Kh¶ n¨ng vµ c¬ héi
C«ng nghÖ CD-ROM ®em l¹i cho m¸y tÝnh cña b¹n hµng ngh×n bøc ¶nh ¸
NÕu b¹n ®ang t×m kiÕm mét c«ng nghÖ nµo ®ã cã thÓ ®em l¹i søc sèng míi cho mét nghÒ nghiÖp ®· cò kü th× kh«ng ph¶i ®i ®©u xa, b¹n sÏ thÊy ngay ®iÒu nµy trong c«ng viÖc cña c¸c nhµ lµm ¶nh. NhiÒu ngêi tham gia vµo nh÷ng héi ®å häa, biÕt thÕ nµo lµ chÕ b¶n v¨n phßng nhng còng kh«ng cã kh¸i niÖm vÒ c¸c "Phßng ¶nh" nh vËy. Nh÷ng kÎ hay mØa mai gäi chóng lµ n¬i mai t¸ng c¸c thî ¶nh, hay Ýt nhÊt còng lµ n¬i b¸n linh hån cña hä. Nhng nhê cã c«ng nghÖ CD-ROM, c¸c phÇn mÒm so¹n th¶o ¶nh vµ c¸c hÖ thèng phôc håi, c¸c phßng ¶nh ®îc a chuéng. Ngµy nay, viÖc t×m kiÕm vµ sö dông mét phßng ¶nh nh vËy trë nªn dÔ dµng h¬n bao giê hÕt. Ch×a khãa ®Ó gióp tho¸t khái sù bÕ t¾c lµ kh¶ n¨ng mang chuyÓn ®îc mét lîng khæng lå d÷ liÖu. C¸c ¶nh ®îc sè hãa nµy hoµn toµn kh«ng nh nh÷ng bøc tranh gia ®×nh mµ b¹n cã thÓ quÐt th«ng thêng b»ng scanner. Chóng ®îc sè hãa b»ng nh÷ng scanner tinh x¶o h¬n nhiÒu vµ chøa ®ùng nh÷ng th«ng tin rÊt chi tiÕt. Còng v× vËy mµ chóng chiÕm kho¶ng trèng nhiÒu h¬n h¼n. Mét file th«ng thêng nh vËy cã kÝch thíc kho¶ng 20MB vµ thËm chÝ gÊp ®«i. Mét khi quyÕt ®Þnh th©m nhËp vµo thÕ giíi cña ¶nh sè, c¸i tríc tiªn b¹n ph¶i cã lµ ®Çu ®äc CD-ROM vµ ®Üa cøng dung lîng lín. RAM nhiÒu, tèc ®é CD-ROM gÊp ®«i, gÊp ba còng gióp Ých nhng kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. Víi hÖ thèng 8MB RAM vµ CD-ROM tèc ®é ®¬n th× mét sè thao t¸c vÉn chÊp nhËn ®îc. Mét ®iÒu b¹n cÇn quan t©m lµ vÊn ®Ò b¶n quyÒn. C«ng viÖc víi ¶nh sè dÔ lµm cho b¹n vi ph¹m luËt ph¸p. V× vËy, tríc khi dïng s¶n phÈm cña mét h·ng nµo ®ã, b¹n nªn t×m hiÓu nh÷ng quy ®Þnh cña h·ng liªn quan ®Õn b¶n quyÒn. Nh÷ng c¸ch thùc hiÖn sè hãa. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó b¹n cã ®îc c¸c ¶nh sè. B¹n cã thÓ xem vµ lùa chän c¸c ¶nh trong mét bé nµo ®ã. VÝ dô Kodak Picture Exchange cã h¬n 25 bé ¶nh nh vËy, mçi bé cã Ýt nhÊt 5000 ¶nh. Cßn Picture Network International cã thÓ cung cÊp h¬n 200.000 ¶nh. ThuËn tiÖn h¬n c¶ lµ b¹n mua h¼n nh÷ng ®Üa CD-ROM chøa s½n c¸c ¶nh ®é ph©n gi¶i cao vµ cã thÓ sö dông ®Ó in, t¸ch mµu mµ kh«ng sî vi ph¹m b¶n quyÒn. Kho¶nh kh¾c Kodak trªn ®Üa Eastman Kodak lµ c«ng ty cung cÊp mét lîng lín ¶nh sè víi c«ng nghÖ Photo CD rÊt phæ biÕn. C«ng nghÖ nµy ®îc ®a ra lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1990, nh»m vµo së thÝch cña nh÷ng ngêi muèn ghi nh÷ng h×nh ¶nh chôp nhanh lªn ®Üa CD, ®Ó sau ®ã cã thÓ xem l¹i th«ng qua m¸y thu h×nh TV. ChØ vµi n¨m sau, giíi chÕ b¶n v¨n phßng míi quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy vµ tõ ®ã, Photo CD b¾t ®Çu ph¸t triÓn m¹nh. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn Photo CD b¾t ®Çu trªn c¸c tr¹m lµm viÖc xö lý h×nh tèc ®é cao ®Ó t¹o c¸c h×nh d¬ng b¶n vµ ©m b¶n. Víi thÞ trêng m¸y tÝnh gia ®×nh, Photo CD cã thÓ n¹p ®Õn 800 ¶nh møc trung b×nh vµo mét ®Üa CD. Cßn cho

giíi chuyªn nghiÖp, c«ng nghÖ Pro Photo CD cho phÐp chøa kho¶ng 100 ¶nh chÊt lîng cao trong mét ®Üa CD. VÊn ®Ò quan träng trong viÖc sö dông c¸c bé su tËp Photo CD lµ tÝnh linh ho¹t cña nã. Mét Photo CD chøa tõ 5 ®Õn 6 møc ph©n gi¶i cho mçi h×nh ¶nh, tõ thÊp ®Õn cao. Khi nhËp h×nh ¶nh vµo øng dông, b¹n cã thÓ chän ®é chi tiÕt cÇn thiÕt, tõ ®é ph©n gi¶i thÊp dïng cho TV, hay HDTV (TV ®é ph©n gi¶i cao) cho ®Õn chÊt lîng cao ®Ó in Ên. Mét sè c«ng ty ®· tËn dông nh÷ng u thÕ cña viÖc khai th¸c Photo CD. VÝ dô nh Corel ®· kÕt hîp c«ng nghÖ nµy vµo c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng cña m×nh, vµ ®a ra hµng tr¨m h×nh ¶nh miÔn phÝ hay gi¸ thÊp. Nh÷ng vÊn ®Ò chÊt lîng Nh÷ng ngêi ®Ò xuÊt ra Photo CD vµ thËm chÝ c¶ Kodak, ®Òu thõa nhËn r»ng phÇn lín nh÷ng yªu cÇu - vÝ dô nh lµm ¸p phÝch qu¶ng c¸o vµ c¸c ¶nh khæ réng - ®ßi hái ®é trung thùc vµ chiÒu s©u mµu mµ Photo CD kh«ng thÓ ®¸p øng. Kodak ®· c«ng bè mét c«ng nghÖ míi gäi lµ Print Photo CD, cã kh¶ n¨ng chøa 6 møc ph©n gi¶i vµ cho phÐp c¸c lo¹i scanner trèng (drum scanner) ghi l¹i ë d¹ng Image Pac, b»ng ph¬ng ph¸p nµy mµ file Photo CD ®¬n cã thÓ bao gåm vµi møc ph©n gi¶i. Cho ®Õn khi c«ng nghÖ nµy ®îc ®a ra thÞ trêng th× b¹n vÉn ph¶i lùa chän nh÷ng ph¬ng ph¸p hiÖn cã. C«ng ty Divid Details lµ nhµ s¶n xuÊt ¶nh cã tiÕng, tÊt c¶ c¸c ¶nh cña c«ng ty ®Òu do c¸c nhiÕp ¶nh ®· ®o¹t gi¶i thùc hiÖn. Nh÷ng bøc ¶nh nµy ®îc quÐt l¹i bëi scanner trèng Linotype-Hell, lu thµnh file TIFF CMYK vµ ghi lªn ®Üa CD ë d¹ng kh«ng nÐn. Mçi file chiÕm kho¶ng 37MB vµ mçi ®Üa CD chøa ®îc 10 ¶nh nh vËy. Mét c«ng ty kh¸c còng ®øng ngoµi chuÈn Photo CD lµ Image Club Graphics, ®îc biÕt ®Õn nhê c¸c tËp ¶nh trang trÝ (clip art) cña m×nh. Image Club gia nhËp thÞ trêng ¶nh sè víi b¶y bé su tËp mang tªn PhotoGear. C«ng ty ®· lu c¸c ¶nh díi d¹ng file TIFF nÐn v× theo hä, ®©y lµ c¸ch thøc th«ng dông nhÊt, cã thÓ ®äc ®îc bëi c¸c ch¬ng tr×nh Mac, Windows vµ c¶ DOS. Tr×nh tiÖn Ých nÐn LZW cña Image Club (t¬ng tù nh PKZIP cña Ascent Solutions trªn PC vµ Stuffit cña Aladdin Systems trªn Mac) cã kh¶ n¨ng rót ng¾n nh÷ng th«ng tin lÆp l¹i cña h×nh ¶nh, ®¶m b¶o c¸c ¶nh nÐn sÏ ®îc têi ra nh tr¹ng th¸i ban ®Çu. Ngîc l¹i, chuÈn nÐn supercompact JPEG l¹i qu¸ b×nh qu©n vµ lo¹i bá nhiÒu d÷ liÖu, ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õn ®é chÝnh x¸c cña h×nh ¶nh. Bëi vËy tuy thuËn tiÖn cho viÖc lu chuyÓn, nhng ¶nh ë d¹ng JPEG l¹i kh«ng cho kÕt qu¶ tèt. Sù chän lùa tèt NÕu b¹n thùc hiÖn c«ng viÖc tr×nh bµy chØ víi nh÷ng h×nh ¶nh cã ®é ph©n gi¶i cao, sù kiªn nhÉn cña b¹n sÏ dÇn dÇn tiªu tan vµ æ ®Üa cøng trªn m¸y b¹n còng sím bÞ háng. Tuy nhiªn, nhiÒu Ên phÈm kh«ng ®ßi hái nh÷ng h×nh ¶nh lín vµ chÊt lîng cao. Nhng nÕu b¹n vÉn cÇn nh÷ng ¶nh mµu thùc, chiÕm tíi 20-30MB th× c¸c nhµ cung cÊp ®· cã gi¶i ph¸p nhiÒu møc ph©n gi¶i ®Ó b¹n cã thÓ lùa chän mét møc thÝch hîp cho c«ng viÖc cña m×nh. BÊt kú mét s¶n phÈm Photo CD nµo ®Òu ®a ra 5 hay 6 ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau. Nhng c¸c nhµ cung cÊp ¶nh d¹ng kh¸c kh«ng ph¶i lu«n lu«n lµm nh vËy. VÝ dô c¸c bé su tËp cña PhotoDisc chØ cho 2 møc ph©n gi¶i: FPO vµ Full. FPO dïng ®Ó t¹o c¸c b¶n in thö, cßn Full dïng ®Ó t¸ch mµu vµ in chÊt lîng cao. Cßn Vivid

Details th× ®a ra nh÷ng ¶nh lín 37MB, còng cho 2 møc ph©n gi¶i, tuy nhiªn møc thÊp vÉn cßn tíi 6,4MB. B¹n cã thÓ më nh÷ng h×nh ¶nh trªn víi mét ch¬ng tr×nh so¹n th¶o ¶nh nµo ®ã vµ chuyÓn chóng thµnh møc ph©n gi¶i thÊp h¬n. Nhng víi ngêi dïng th× hä muèn r»ng c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i lµm ®iÒu ®ã cho hä. NÕu Ýt khi lµm viÖc víi h×nh ¶nh cã ®é ph©n gi¶i cao th× vÊn ®Ò trªn kh«ng quan träng. Nhng khi thêng xuyªn sö dông th× b¹n sÏ chän s¶n phÈm nµo thuËn tiÖn vµ tèn Ýt chæ. §¶m b¶o tÝnh thÈm mü Lµm viÖc víi ¶nh sè, b¹n chØ cã thÓ ®¹t tíi tr×nh ®é cña mét thî ¶nh thùc sù. VÊn ®Ò b¹n cÇn quyÕt ®Þnh lµ tÇm quan träng cña chÊt lîng mü thuËt cÇn thiÕt cho c«ng viÖc cña b¹n. NÕu chØ cÇn t×m mét tÊm ¶nh dïng ®Ó lµm nÒn hay ®Ó g©y sù chó ý th× b¹n ch¼ng cÇn ®Õn sù can thiÖp cña c¸c thî chôp ¶nh. Tèt h¬n hÕt b¹n h·y t×m trong th viÖn ®Çy rÉy h×nh ¶nh cña Corel. Gi¸ cña mét CD chøa 100 h×nh cha ®Õn 30 USD. Corel còng võa ®a ra mét th viÖn gåm 20.000 ¶nh chøa trªn 200 CD víi gi¸ 995 USD. Tuy nhiªn, nhiÒu ngêi sö dông Windows cßn nghi ngê vÒ chÊt lîng h×nh vµ ¶nh trong c¸c bé cña Corel. PhÝa c«ng ty còng cho biÕt r»ng chÊt lîng ¶nh cña hä ®· ®îc n©ng cao. C«ng ty Seattle Support Group còng ®a ra 4 th viÖn ¶nh, nh¾m vµo c¸c møc kh¸c nhau cña thÞ trêng. VÝ dô nh bé su tËp Vintage dµnh cho nh÷ng ngêi thiÕt kÕ chuyªn nghiÖp, trong khi bé Color Digital Photos l¹i híng vµo phÇn ®«ng ngêi dïng møc trung b×nh. Sù ph©n cÊp nµy còng ph¶n ¸nh ®óng møc ®é xö lý cña nh÷ng h×nh ¶nh: Color Digital Photos ®îc quÐt trªn c¸c tr¹m Photo CD, trong khi Vintage ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c lo¹i scanner cao cÊp nh Nikon, Scitex, Howtek vµ Leaf. T×m h×nh ¶nh hoµn h¶o Khi sö dông c¸c bé su tËp ¶nh sè, b¹n nªn c©n nh¾c vÊn ®Ò truy t×m dÔ dµng h×nh ¶nh cÇn thiÕt. C¸c ch¬ng tr×nh catalo ¶nh th«ng dông - Kodak Shoebox cho Mac vµ PC, Adobe for Mac vµ ImagePals cña Ulead Systems for Windows, cã thÓ gióp b¹n x©y dùng c¸c th viÖn, thùc hiÖn tõ khãa vµ m« t¶ trêng. Chóng rÊt h÷u Ých nÕu b¹n biÕt c¸ch sö dông ch¬ng tr×nh, biÕt ph©n lo¹i h×nh ¶nh. Nhng nÕu b¹n muèn th viÖn ®· ®îc ®¸nh chØ sè s½n, th× lùa chän cña b¹n sÏ Ýt h¬n. Kodak giao ch¬ng tr×nh Shoebox cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt th viÖn Photo CD. Bëi vËy, nhiÒu th viÖn ®îc s¾p xÕp kÌm theo víi Browser cña Shoebox. Phiªn b¶n nµy cho phÐp b¹n thùc hiÖn nh÷ng thao t¸c truy t×m c¬ b¶n nhê tõ khãa nhng b¹n kh«ng thÓ bæ sung tõ khãa hoÆc trêng míi. VÝ dô, PhotoDisc chøa th viÖn bao gåm 19 bé ®Ò môc, s¾p xÕp tõng ¶nh víi 25 tõ khãa. Vµ Westlight, ®îc biÕt nh phßng ¶nh næi tiÕng, ®· sö dông Browser ®Ó thùc hiÖn Questock - bé su tËp ¶nh ®îc s¾p xÕp rÊt tØ mØ. Mçi h×nh ¶nh ®îc xö lý víi kho¶ng 100 ®Æc tÝnh nh ®é s¸ng, nÒn, mïa, khÝ hËu... Bëi vËy, b¹n cã thÓ t×m kh«ng chØ mét ngêi ®i d¹o víi con chã trong rõng mµ cßn vµo mïa thu lóc mÆt trêi lÆn. Bé catalo Questock víi h¬n 4.500 ¶nh cã gi¸ b¸n 59 USD. Bé Catalo and Demo Disc cña c«ng ty Digital Stock cã gi¸ 39,95 USD kÌm theo ch¬ng tr×nh xem vµ t×m cña Fetch vµ ImagePals còng ®îc s¾p xÕp. Mét khi t×m

thÊy h×nh ¶nh thÝch hîp, b¹n cã thÓ mua còng ¶nh ®ã víi ®é ph©n gi¶i lín ®Ó sö dông vµo c«ng viÖc b¹n muèn. Bé su tËp Peachpit Press trªn CD ë d¹ng Adobe Fetch chøa h¬n 20.000 ¶nh còng cã trªn thÞ trêng. Víi bé su tËp nµy, ngêi dïng Mac cã thÓ xem, thùc hiÖn truy t×m ®Ó chän ra nh÷ng h×nh ¶nh thÝch hîp. C«ng cô ®Þnh híng cña mét sè bé su tËp chØ h¹n chÕ ë møc xem mµn h×nh hay album ¶nh - vÝ dô nh Comstock Encyclopedia of Stock Photography, kÌm theo mét tê in tÊt c¶ c¸c h×nh ë d¹ng thu nhá. B×nh thêng nh vËy lµ ®· qu¸ ®ñ víi b¹n. Nãi chung, c¸c bé su tËp cã Ýt h¬n 100 h×nh th× kh«ng cÇn ®Õn c«ng cô truy t×m, chØ mét tê in s½n mçi h×nh vµ tªn file kÌm theo lµ ®· cung cÊp cho b¹n tÊt c¶ th«ng tin cÇn thiÕt. VÉn lµ vÊn ®Ò ®Çu ra H·y nhí l¹i khi Aldus cè g¾ng thuyÕt phôc ngêi dïng r»ng PageMaker sÏ thay thÕ cho kü x¶o chÕ b¶n, hoÆc khi Adobe Illustrators ®îc ®a ra ®Ó ®¶m tr¸ch viÖc thiÕt kÕ hay minh häa? NÕu ®ång ý nh vËy, b¹n cã thÓ tin r»ng ¶nh sè hãa vµ c¸c phÇn mÒm so¹n th¶o ¶nh sÏ t¬ng ®¬ng víi nh÷ng phßng tèi chuyªn nghiÖp. ThËt kh«ng may m¾n, b¹n sÏ cßn gÆp nh÷ng trë ng¹i mµ c¸c phßng thÝ nghiÖm chuyªn nghiÖp ®· tr¶i qua tõ khi c«ng nghÖ míi nµy ®îc ®Çu t. B¹n sÏ ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng vÊn ®Ò nh t¸ch mµu, ®é mÞn cña ¶nh vµ nhiÒu r¾c rèi kh¸c mµ kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ kh¾c phôc. ¶nh sè thùc sù ®· ®em l¹i nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng ®Çy mµu s¾c ®Õn tËn bµn cña b¹n, nhng nã kh«ng hoµn toµn ®¶m b¶o r»ng h×nh ¶nh sÏ ®îc nh ý, bëi v× ®ã lµ viÖc b¹n cßn ph¶i lµm. VÒ t¸c gi¶: Rick Altman lµ t¸c gi¶ cña cuèn Mastering CorelDraw 5.

C¸i sù AutoRun cña g· CD-ROM
B¹n bùc c¸i m×nh mÈy v× mçi khi ®ót c¸i ®Üa CD-ROM cã chøc n¨ng Autorun v« æ CD-ROM lµ nã tù ®éng ch¹y liÒn ? Tù ®éng th× tiÖn thËt, nhng còng cã nhiÒu khi phiÒn phøc t¹p l¾m kia. B¹n c¶m thÊy "ngøa con m¾t bªn ph¶i, ®á con m¾t bªn tr¸i" v× c¸i æ CD-ROM cña m×nh tù dng mÊt tiªu c¸i chøc n¨ng Autoplay, bá ®Üa nh¹c v« còng "tÞt", mµ nhÐt ®Üa ch¬ng tr×nh vµo còng kh«ng cã ph¶n øng chi r¸o ? VËy lµ mçi lÇn muèn nghe nh¹c, b¹n l¹i ph¶i më mét tr×nh player nµo ®ã, thËm chÝ c¶ c¸i CD Player cña Windows, ra mµ lÞch cµ lÞch kÞch chän track råi Play mét ph¸t. MÊt síng ! Cßn muèn cµi ®Æt mét ®Üa ch¬ng tr×nh øng dông thuéc lo¹i "thÕ míi lµ

sµnh ®iÖu" th× ph¶i dïng Windows Explorer hay NC95¸ mµ dß tíi file setup ®Ó kÝch ho¹t nã. HÕt ®· ! Theo lêi c¸c tÝn ®å vi tÝnh gi¸o khuyªn dïng, b¹n nªn sö dông c¸i chøc n¨ng "tù ®éng ch¹y" cña CD-ROM trong Windows. Khi nµo ch¼ng muèn nã autorun víi mét ®Üa CD-ROM nµo ®ã, b¹n chØ viÖc nhÊn gi÷ phÝm SHIFT trªn keyboard trong lóc n¹p ®Üa ®ã vµo æ CD-ROM. Nhng nhí lµ ®îi cho con m¾t xanh (®Ìn LED) cña æ hÕt nh¸y thËt sù th× míi nh¶ tay ra. Bu«ng sím, nã bá ch¹y th× chí cã tr¸ch µ nghen. §Ó qu¶n lý c¸i sù Autorun cña g· CD-ROM, b¹n cã hai c¸ch : 1. Vµo Control Panel, click më icon System, r«i chän tab Device Manager trong cöa sæ System Properties. Më dßng CDROM ra vµ click chuét ph¶i lªn hµng tªn CD-ROM, chän lÖnh Properties trªn menu pop-up.

Më tab Settings. NÕu muèn cho æ CD-ROM cña m×nh cã chøc n¨ng Autorun th× b¹n ®¸nh dÊu kiÓm chän vµo dßng option "Auto insert notification".

Click OK. M¸y sÏ ph¶i restart. 2. NÕu m¸y b¹n cã cµi thªm tr×nh qu¶n lý Tweak UI th× vµo Control Panel mµ gäi h¾n lªn.

Trong bé hép tho¹i Tweak UI, b¹n chän tab Paranoia (tab cuèi cïng).

§¸nh dÊu kiÓm (nÕu muèn chän) vµo mét hay c¶ hai box trong môc "Things That Happen Behind Your Back " (Nh÷ng ®iÒu x¶y ra ®»ng sau lng b¹n) : • Play audio CDs automatically : Tù ®éng ch¬i c¸c ®Üa audio CD (nh ®Üa ca nh¹c). • Play data CDs automatically : Tù ®éng ch¹y c¸c ®Üa CD d÷ liÖu (nh c¸c ®Üa phÇn mÒm øng dông). Click OK. B¹n sÏ thÊy sù chän lùa cña m×nh cã hiÖu qu¶ sau khi restart l¹i m¸y.

AutoScan
§ang ch¹y Windows 98, mçi khi bÞ sù cè hÖ thèng ®ét ngét ph¶i Restart hoÆc ph¶i Reset m¸y hay bÞ ng¾t ®iÖn nöa chõng, lóc boot l¹i, Windows sÏ tù ®éng ch¹y ch¬ng tr×nh Scandisk ®Ó kiÓm tra c¸c partition trªn æ cøng, ph¸t hiÖn c¸c lçi file, lçi cÊu tróc ch¬ng tr×nh nÕu cã ®Ó xö lý. Chøc n¨ng nµy qu¶ lµ h÷u Ých. ThÕ nhng, kh«ng Ýt lÇn nã lµm b¹n ph¶i bùc m×nh v× mÊt c«ng chê ®îi. NÕu muèn Scandisk kh«ng tù ®éng ch¹y trong c¸c trêng hîp nh thÕ, b¹n lµm mét trong hai c¸ch sau ®©y :
S¦öA FILE MSDOS.SYS :

B¹n më file MSDOS.SYS trªn æ C:\ (dïng phÝm F4 hay chän lÖnh Edit trong NC 95) vµ chØnh söa l¹i tham sè cña dßng AutoScan ë môc [Options] thµnh : AutoScan=0 Theo quy ®Þnh, tham sè 1 lµ thùc hiÖn lÖnh, cßn tham sè 0 lµ kh«ng thùc hiÖn.

NÕu trong section [Options] kh«ng cã dßng AutoScan, b¹n chØ viÖc gâ vµo.

Save file nµy l¹i.

HI£ÖU CHIØNH B¡»NG TWAEK UI :

NÕu m¸y b¹n cã cµi ®Æt c«ng cô Tweak UI cña Windows 95/98 (do b¸v Bill Gates cña nhµ Microsoft cung cÊp h¼n hoi µ nghen) th× chuyÖn sÏ ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu. • B¹n vµo Control Panel, më icon Tweak UI lªn. • Më tab Boot trªn bé hép tho¹i Tweak UI • Chän Never (Kh«ng bao giê) trong box Autorun Scandisk (Tù ®éng ch¹y Scandisk). Click Apply hay OK

C¸ biÖt ho¸ Destop cña b¹n
MÑo: H·y sö dông tèi ®a kh¶ n¨ng kÐo - nh¶ cña Windows B¹n h·y gi÷ phÝm ph¶i chuét thay v× bÊm vµo phÝm tr¸i chuét. Khi b¹n nh¶ chuét, hµnh ®éng mÆc ®Þnh sÏ ®îc nhÊn m¹nh b»ng ch÷ ®Ëm, nhng b¹n sÏ cã kh¶ n¨ng di chuyÓn, sao lu, hay t¹o mét tham chiÕu t¾t tíi biÓu tîng. Tuú biÕn thùc ®¬n Start §Ó tinh chØnh thùc ®¬n Start, b¹n h·y bÊm phÝm ph¶i chuét lªn thanh t¸c vô vµ chän Properties | Start Menu Programs | Advanced. Windows qu¶n lý c¸c biÓu tîng t¾t trªn hÖ thèng gièng hÖt nh c¸ch thøc qu¶n lý tÖp hÖ thèng nªn b¹n hoµn toµn tuú biÕn nh÷ng biÓu tîng, tham chiÕu tíi c¸c ch¬ng tr×nh gièng nh cÊu tróc ph©n cÊp th môc quen thuéc. B¹n h·y chó ý chØ cã mét th môc duy nhÊt ®îc phÐp ®Æt trªn thùc ®¬n Start ®ã lµ th môc Programs. H·y ®Æt tÊt c¶ nh÷ng biÓu tîng t¾t tíi c¸c ch¬ng tr×nh hay sö dông vµo th môc nµy, chóng sÏ hiÓn thÞ phÝa trªn th môc Programs, cho phÐp b¹n kh¶ n¨ng truy cËp dÔ dµng vµo c¸c ch¬ng tr×nh. NÕu b¹n sö dông IE4 hay Windows 98, b¹n cã thÓ t¸i cÊu tróc l¹i c¸c biÓu tîng tham chiÕu tíi ch¬ng tr×nh nhê kh¶ n¨ng ph©n nhãm, kÐo-vµ-th¶ c¸c biÓu tîng nµy. Mét ®iÒu b¹n lu«n lu«n ghi nhí ®ã lµ kh«ng ®a bÊt cø ch¬ng

tr×nh nµo vµo th môc Start trõ c¸c biÓu tîng t¾t tham chiÕu tíi chóng vµo th môc nµy. Tuú biÕn thùc ®¬n Send To (Göi tíi) Microsoft cung cÊp cho b¹n kh¸ nhiÒu tiÖn Ých bªn trong Windows Explorer. PhÇn nµy chóng ta sÏ cïng kh¸m ph¸ thÕ giíi cña th môc Send. B¹n h·y nhÊn phÝm ph¶i chuét, thùc ®¬n ng÷ c¶nh chøa tuú chän Send sÏ hiÖn ra. Díi tuú chän nµy lµ mét lo¹t c¸c kÕt nèi tíi c¸c ch¬ng tr×nh vµ thao t¸c ®îc ®Þnh nghÜa s½n. MÆc ®Þnh b¹n cã thÓ göi tµi liÖu tíi æ ®Üa mÒm, ch¬ng tr×nh göi th cña Microsoft vµ cã thÓ c¶ tiÖn Ých Briefcase cña b¹n n÷a. Song kh«ng chØ cã vËy b¹n nªn thªm c¸c ch¬ng tr×nh b¹n hay sö dông ®Ó t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i trªn hÖ thèng cña b¹n. §©y lµ nh÷ng kü thuËt ®¬n gi¶n ®Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã: Më th môc C:\Windows\SendTo. B¹n sÏ nh×n thÊy nh÷ng kÕt nèi cña thùc ®¬n Send To ®îc liÖt kª trong th môc nµy. H·y xo¸ bá nh÷ng thø kh«ng cÇn thiÕt vµ thªm vµo nh÷ng ch¬ng tr×nh cña b¹n. §a biÓu tîng Control Panel vµo thùc ®¬n Start Më Explorer ngay trong thùc ®¬n Start b»ng c¸ch bÊm phÝm ph¶i khi trá chuét vµo nóm Start vµ chän Explorer. Nh¸y chuét vµo kho¶ng trèng cña cöa sæ bªn ph¶i vµ chän New | Folder. T¹i trêng tªn thay v× gâ tªn th«ng thêng b¹n h·y gâ chÝnh x¸c tæ hîp ký tù sau: Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} B©y giê trë l¹i thùc ®¬n Start b¹n sÏ nh×n thÊy toµn bé nh÷ng biÓu tîng cña Control Panel ®îc n¹p vµo th môc Control Panel ngay trong thùc ®¬n Start. B¹n cã thÓ ¸p dông kü thuËt nµy cho th môc Printer hay Dial Up víi thø tù tªn c¸c th môc nh sau: Printer: Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} Dial Up Networking: Dial Up Net.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48} Khëi ®éng nhanh c¸c ch¬ng tr×nh Thùc ®¬n Start lµ mét n¬i lý tëng ®Ó ®Æt c¸c ch¬ng tr×nh b¹n thêng sö dông trªn hÖ thèng. Song víi mét sè phÇn mÒm b¹n hay "®éng" tíi h¬n c¶ th× Thanh c«ng cô Khëi ®éng nhanh sÏ ®em l¹i nhiÒu tiÖn lîi h¬n h¼n (Quick Launch bar). Mét ®iÒu kh«ng may cho b¹n nÕu b¹n kh«ng cµi ®Æt IE4, hay Windows 98. ë chÕ ®é mÆc ®Þnh, IE4 ®Æt biÓu tîng IE, Outlook Express, kªnh thu thËp th«ng tin cña b¹n, vµ mét nóm cã tªn Show Desktop sÏ thu nhá tÊt c¶ c¸c cöa sæ ®ang ®îc më trªn mµn h×nh. Tuy nhiªn b¹n hoµn toµn tuú biÕn ho¸ thanh c«ng cô nµy, h·y bÊm phÝm ph¶i vµo thanh c«ng cô, chän Delete tõ thùc ®¬n ng÷ c¶nh ®Ó xãa c¸c biÓu tîng kh«ng cÇn thiÕt ra khái thanh c«ng cô. Nhng nÕu b¹n muèn thªm mét biÓu tîng vµo thanh c«ng cô, b¹n h·y kÐo shortcut cña ch¬ng tr×nh lªn trªn thanh c«ng cô, hÖ thèng tù ®éng thªm biÓu tîng ch¬ng tr×nh vµo thanh khëi ®éng nhanh. MÆc dï vËy b¹n h·y ghi nhí mét ®iÒu, chí nªn thªm qu¸ nhiÒu biÓu tîng vµo thanh khëi ®éng nhanh v× ®iÒu ®ã sÏ lµm chËm tèc ®é khëi ®éng cña hÖ thèng. Tweak UI Mét lÇn n÷a Tweak UI ®em l¹i cho b¹n rÊt nhiÒu tiÖn Ých c¸ biÖt destktop, hÖ thèng cña b¹n. B¹n t×m thÊy nã trong th môc \Tools\Reskit\Powertoy\Tweakui.inf

trªn ®Üa CD-ROM Windows 98, hoÆc t¶i xuèng tõ ®Þa chØ: www.microsoft.com/ windows/downloads/contents/ wutoys/nttweakui/default.asp Sö dông tiÖn Ých nµy b¹n cã thÓ ®iÒu chØnh chøc n¨ng h×nh ¶nh, ©m thanh, vµ rÊt nhiÒu thø kh¸c tõ b¶ng General. Trong b¶ng IE4 b¹n cã thÓ t¾t chøc n¨ng Active Desktop, xo¸ bá ®Þa chØ URL, còng nh xo¸ bá th môc Favorites, Documents ra khái thùc ®¬n Start. Trong b¶ng Desktop kiÓm so¸t c¸c biÓu tîng ®Æc biÖt MSN hay Internet Explorer xuÊt hiÖn trªn desktop. Thay ®æi sù kÕt hîp víi tÖp B¹n cã c¶m thÊy khã chÞu kh«ng khi thay v× më tÖp h×nh ¶nh b¹n yªu thÝch trong Photoshop, hÖ thèng l¹i kÝch ho¹t Microsoft Paint hay Lview Pro. ChØ b»ng vµi kü thuËt ®¬n gi¶n hÖ thèng l¹i "dÔ b¶o" nh thêng: Më Explorer, chän mét tÖp thuéc lo¹i tÖp b¹n muèn thay ®æi sù kÕt hîp. Gi÷ phÝm Shift trong khi kÝch ph¶i chuét vµo tÖp, chän Open With. B©y giê t¹i hép tho¹i hiÖn ra, b¹n h·y chän ch¬ng tr×nh b¹n muèn sö dông ®Ó më lo¹i tÖp nµy. §¸nh dÊu vµo tuú chän "Always use this program to open this file, " bÊm OK vµ mäi viÖc ®· hoµn tÊt. MÑo: §iÒu chØnh thanh t¸c vô Víi IE4 hoÆc Windows 98 b¹n hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thªm hay bít thanh c«ng cô vµo thanh t¸c vô. Nh¸y phÝm ph¶i chuét vµo vïng trèng trªn thanh t¸c vô vµ chän Toolbars tõ thùc ®¬n ng÷ c¶nh. Tõ ®©y b¹n h·y tuú biÕn thªm, bít hay ®iÒu chØnh c¸c thanh c«ng cô s½n cã trªn thanh t¸c vô.

C¸ch s¾p xÕp ®¸nh sè heading trong Word
§¸nh sè thø tù Heading trong Microsoft Word for Windows (chän Format/Heading/Numbering) cho phÐp b¹n tù ®éng ®¸nh sè nh÷ng phÇn kh¸c nhau cña v¨n b¶n råi ®¸nh sè nh÷ng phÇn nµy khi b¹n thªm, xãa hay dêi chóng ®i. Tuy nhiªn b¹n kh«ng thÓ thay ®æi c¸ch ®¸nh sè ë gi÷a v¨n b¶n. Ch¼ng h¹n b¹n kh«ng thÓ cã mét c¸ch s¾p xÕp cho c¸c ch¬ng (1,2,3....) vµ l¹i mét c¸ch s¾p xÕp cho phô lôc (A, B, C....). NÕu b¹n thay ®æi c¸ch ®¸nh sè mét n¬i nµo ®ã trong v¨n b¶n, nh÷ng heading sÏ bÞ thay ®æi cho toµn v¨n b¶n, ngay c¶ khi b¹n ®¸nh dÊu vïng v¨n b¶n b¹n muèn thay ®æi. C¸c b¹n t«i khuyªn r»ng gi¶i ph¸p duy nhÊt lµ ®Ó c¸c ch¬ng vµ phô lôc trªn hai tËp tin kh¸c nhau. Cã c¸ch nµo ®Ó chóng trong mét tËp tin mµ vÉn cã hai c¸ch ®¸nh sè tù ®éng nh ®· nªu kh«ng? Kh«ng may, c¸c b¹n cña b¹n nãi ®óng. B¹n kh«ng thÓ thay ®æi c¸ch ®¸nh sè ë gi÷a tµi liÖu ngay c¶ víi Windows 95 vµ Word 7.0. C¸ch ®¸nh sè Heading chØ ¸p dông ®îc trong vµ chØ trong tËp tin cã ®Æt chøc n¨ng ®ã mµ th«i. NÕu b¹n thªm mét c¸ch ®¸nh sè vµo mét tËp tin vµ chÌn tËp tin dã vµo mét tËp tin kh¸c (dïng Insert/File hay trêng Include Text), c¸ch ®¸nh sè nµy sÏ kh«ng ®îc thÓ hiÖn trong tËp tin thø hai. V× vËy b¹n kh«ng thÓ t¹o c¸ch ®¸nh sè kh¸c nhau trªn hai tËp tin riªng biÖt råi d¸n chóng l¹i víi nhau ®îc. B¹n còng kh«ng thÓ ¸p dông c¸ch Êy trªn nh÷ng v¨n b¶n con trong mét v¨n b¶n chñ.

Tuy nhiªn, cã mét c¸ch lµm ngîc l¹i cho phÐp b¹n viÕt v¨n b¶n lªn mét tËp tin råi tù ®éng ph©n bè tËp tin Êy vµo trong nh÷ng tËp tin cã c¸ch ®¸nh sè kh¸c nhau. Tríc khi b¹n b¾t ®Çu viÕt, t¹o mét tËp tin trèng cho nh÷ng ch¬ng cã ®¸nh sè vµ mét tËp tin trèng cho phÇn môc lôc. B¹n ph¶i ch¾c ch¾n r»ng tËp tin ch¬ng kÕt thóc b»ng dÊu ng¾t trang (Ctrl-Enter) vµ ®Æt c¸ch ®¸nh sè thÝch hîp cho c¶ hai tËp tin. TiÕp theo, t¹o tËp tin thø ba gåm chØ hai trêng Include Text vµ dÊu kÕt thóc tËp tin. Mét trêng liªn kÕt víi tËp tin ch¬ng, cßn trêng kia liªn kÕt víi tËp tin phô lôc: "INCLUDE drive: \\ path \\filename \*MERGEFORMAT". C¸ch tèt nhÊt ®Ó chÌn tõng trêng nµy lµ nhÊn Ctrl-F9, lóc ®ã cËp dÊu ngoÆc (braces) sÏ hiÖn ra (Word xem dÊu ngoÆc nµy nh lµ nh÷ng ký tù trêng). H·y gâ vµo ®o¹n ch÷ ë trªn vµo gi÷a hai dÊu ngoÆc. Chó ý r»ng nh÷ng dÊu ngoÆc nµy kh«ng ph¶i lµ nh÷ng dÊu ngoÆc b¹n cã thÓ gâ trùc tiÕp tõ bµn phÝm. Mét khi b¹n thªm dÊu kÕt thóc tËp tin vµo mét tËp tin, h·y chuyÓn sang trang View díi Tools Options vµ xãa dÊu x trong hép Field Codes. KÕ tiÕp, chän c¶ hai trêng vµ gâ F9 ®Ó cËp nhËt. Nhê hép Field Code kh«ng ®¸nh dÊu x, Word hiÓu nã ph¶i thay ®o¹n m· trêng (field code) b»ng kÕt qu¶ trêng (field result). Trong trêng hîp nµy, ®ã chÝnh lµ hai tËp tai kia cña b¹n. Giê th× b¹n cã thÓ söa ®æi c¶ hai kÕt qu¶ trêng nh thÓ ®ang lµm viÖc víi tËp tin ban ®Çu. Khi b¹n hoµn tÊt viÖc viÕt ch¬ng vµ phô lôc vµo nh÷ng trêng t¬ng øng, h·y chän toµn bé tËp tin b»ng phÝm Ctrl-F5 råi dïng Ctrl-Shift-F7 ®Ó xuÊt c¸c trêng vµo tËp tin nguyªn thñy. B¹n cã thÓ in tõng tËp tin riªng lÎ ®Ó cã ®îc nh÷ng c¸ch ®¸nh sè kh¸c nhau. (§õng quªn cµi ®Æt sè thø tù cña trang b¾t ®Çu trong c¸c tËp tin phô lôc nÕu b¹n muèn c¸c trang cã sè liªn tôc). NÕu b¹n dïng c¸ch nµy ®õng ®¸nh bÊt cø c¸i g× bªn ngoµi c¸c trêng Include Text. ChØ cã phÇn v¨n b¶n bªn trong hai trêng nµy sÏ ®îc in ra. B¹n cã thÓ kiÓm tra nh÷ng ®o¹n text n»m sai vÞ trÝ b»ng c¸ch chän Tools/Options råi View. Hép tho¹i xuÊt hiÖn ®a ra ba tïy chän Field Shading, ra lÖnh cho hÖ thèng khi nµo th× t« x¸m ®o¹n v¨n b¶n trong trêng: Always, Never, When Selected (lu«n lu«n, kh«ng bao giê, khi ®îc chän). Khi chän Always hay When Selected, b¹n sÏ dÔ dµng ph¸t hiÖn ra nh÷ng text kh«ng n»m trong trêng. Khi chän Never b¹n cã thÓ dïng Atl-F9 ®Ó xem m· trêng (gâ Alt-F9 mét lÇn n÷a ®Ó trë l¹i kÕt qu¶ trêng). BÊt kú ®o¹n v¨n b¶n nµo cßn hiÖn ra sÏ kh«ng ph¶i lµ mét phÇn cña trêng. NÕu b¹n gÆp ph¶i v¨n b¶n n»m ngoµi trêng, chØ cÇn ®¸nh dÊu c¶ khèi råi trë l¹i kÕt qu¶ trêng (nÕu b¹n ®ang xem m· trêng). Sö dông nh÷ng c«ng cô so¹n th¶o th«ng thêng cña Word ®Ó chuyÓn v¨n b¶n vµo trong kÕt qu¶ trêng ®óng. Cuèi cïng nhÊn Ctrl-Shift-F7 mét lÇn n÷a ®Ó cËp nhËt c¸c tËp tin nguyªn thñy.

C¸c thñ thuËt t¾t (Shortcut)
Khëi ®éng t¾t §«i khi b¹n muèn khëi ®éng hÖ thèng ë c¸c chÕ ®é kiÓm tra chø kh«ng ph¶i chÕ ®é th«ng thêng. §èi víi Windows 95, b¹n h·y bËt m¸y tÝnh vµ bÊm F8 khi trªn mµn h×nh hiÖn lªn dßng ch÷: "Starting Windows 95..." Víi Windows 98, b¹n ph¶i gi÷ phÝm Ctrl kÓ tõ khi m¸y tÝnh ph¸t ra tiÕng beep cho tíi khi mµn h×nh thùc ®¬n xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. C¸c chän lùa cña thùc ®¬n nh sau: 1. Normal - (Th«ng thêng)

2. Logged (\Bootlog.txt). - (§¨ng nhËp) 3. Safe mode. - ChÕ ®é kiÓm tra 4. Safe mode with network support (if you're connected to a network). - ChÕ ®é kiÓm tra víi cã hç trî m¹ng 5. Step-by-step confirmation. Khëi ®éng theo tõng dßng lÖnh 6. Command prompt only. Khëi ®éng vµ hiÓn thÞ dÊu nh¾c hÖ thèng 7. Safe mode command prompt only. Khëi ®éng ë chÕ ®é kiÓm tra vµ hiÓn thÞ dÊu nh¾c hÖ thèng 8. Previous version of MS-DOS (Windows 95 only). Khëi ®éng theo hÖ ®iÒu hµnh cò (chØ cã víi Windows 95) NÕu b¹n ®ang sö dông Windows 98 b¹n cã 30 gi©y ®Ó quyÕt ®Þnh khëi ®éng theo chÕ ®é nµo? Windows 95 kh«ng giíi h¹n thêi gian "suy nghÜ" cña b¹n, th«ng thêng gi¸ trÞ mÆc ®Þnh sÏ lµ ChÕ ®é kiÓm tra - Safe Mode. C¸c phÝm gâ t¾t trong Control Panel Ngõng sö dông Control Panel: H·y bÊm chuét xung quanh Destop B¶ng liÖt kª c¸c vïng nh¸y t¾t: Tr×nh ®iÒu Where to click khiÓn System Nh¸y chuét ph¶i vµo biÓu tîng My Computer. Nh¸y chuét ph¶i vµo biÓu tîng Network Network Neighborhood. Date/Time Nh¸y chuét ph¶i vµo biÓu tîng vµo khay t¸c vô. Nh¸y chuét ph¶i vµo biÓu tîng vµo vïng trèng Display trªn desktop. Internet Vµo View/Internet Options trong IE. Vµo Tools/Services trong Outlook hoÆc Outlook Mail Express. Nh¸y chuét ph¶i vµo biÓu tîng PC Card trªn khay PC Card services t¸c vô. Power Nh¸y chuét ph¶i vµo biÓu tîng pin trªn khay t¸c management vô. Printers BÊm vµo Start/Settings/Printers C¸c phÝm gâ t¾t cña Windows Win Më thùc ®¬n Start. Win + F1 HiÓn thÞ thùc ®¬n ng÷ c¶nh cho ®èi tîng ®îc chän. Win + E Më tr×nh duyÖt. Win + F T×m kiÕm th môc hay tÖp trªn hÖ thèng. Ctrl + Win + F T×m kiÕm m¸y tÝnh. Win + M Thu nhá tÊt c¶ c¸c cöa sæ. Shift + Win + M Kh«i phôc c¸c cöa sæ ®ang thu nhá. Win + R HiÓn thÞ hép tho¹i Run. Win + Tab DuyÖt lÇn lît qua c¸c øng dông trªn thanh t¸c vô (task bar). Win + Break Chøc n¨ng t¬ng tù nh Win + Tab.

C¸ch cµi ®Æt kh«ng giíi h¹n VNI T©n Kú 4.0

Bé VNI T©n kú 4.0 Gi¸ gÇn 1 triÖu ®ång nhng chØ cho phÐp cµi ®Æt trªn 5 m¸y kh¸c nhau. Mçi khi cÇn format hay thay æ ®Üa cøng, ngêi dïng ph¶i thu håi l¹i lÇn cµi ®Æt (Recover) trë lªn bé ®Üa gèc. Trong trêng hîp h æ cøng bÊt ngê, quªn th¸o gë khi format hay bÞ virus th× coi nh b¹n mÊt vØnh viÔn lÇn cµi ®Æt ®ã (t¬ng ®¬ng víi mÊt gÇn 200.000®VN). Chó ý: Khi cµi VNI T©n Kú lªn æ ®Üa míi, b¹n b¾t buéc ph¶i dïng ®Üa sè 1 gèc (®©y lµ ®Üa quan träng nhÊt vµ cã khãa chèng sao chÐp) . Khi cµi l¹i trªn æ cøng ®· cµi VNI, b¹n chØ cÇn bé ®Üa sao chÐp víi ®iÒu kiÖn b¹n kh«ng ®îc xãa th môc VNI (b¹n cã thÓ xãa Windows vµ tÊt c¶ c¸c th môc kh¸c). B¹n chØ cÇn dïng lÞnh copy ®Ó sao chÐp bé ®Üa gèc cña VNI nhng bé ®Üa nÇy chØ cã t¸c dông cµi l¹i trªn c¸c æ ®Üa ®· cµi VNI (tõ bÊt kú bé VNI gèc nµo còng ®îc) chí kh«ng thÓ dïng ®Ó cµi míi. §Ó gióp nh÷ng b¹n ®· bá ra c¶ triÖu ®ång ®Ó mua b¶n quyÒn VNI T©n kú 4.0 thu håi l¹i nh÷ng lÇn cµi ®Æt bÞ mÊt "v« duyªn", chóng t«i xin híng dÉn b¹n 1 ph¬ng ph¸p sö dông bé gèc kh«ng h¹n chÕ sè lÇn cµi ®Æt nh sau (dØ nhiªn lµ ®Ó thùc hiªn c¸c ph¬ng ph¸p díi ®©y, b¹n cÇn ph¶i cã 1 bé gèc "chÝnh hiÖu...VNI"): Chó ý: §©y kh«ng ph¶i lµ bÎ khãa ch¬ng tr×nh hay söa ®æi phÇn mÒm g× c¶ mµ chØ lµ nh÷ng thñ thuËt ®Ó sö dông phÇn mÒm ®· mua mét c¸ch cã lîi nhÊt. RÊt mong c¸c b¹n kh«ng v× nh÷ng híng dÉn nÇy mµ trë thµnh ngêi cµi ®Æt thuª bé VNI T©n kú 4.0. 1/ B¹n dïng mét æ cøng míi, cµi Windows 95/97/98 råi cµi VNI T©n Kú (dÜ nhiªn lµ b¹n còng cã thÓ cµi thªm bÊt cø ch¬ng tr×nh nµo nÕu b¹n thÝch). 2/ Dïng Ghost (c¸ch sö dông Ghost ®· híng dÉn trong c¸c chuyªn ®Ò tríc) t¹o file IMG cho æ ®Üa nÇy ®Ó lu trö (tèt nhÊt lµ ghi lªn CDRom). 3/ Khi b¹n dïng Ghost ®Ó phôc håi file IMG nÇy lªn bÊt kú æ ®Üa cøng nµo lµ b¹n còng cã s¼n VNI T©n kú 4.0 ®Ó ®¸nh tiÕng ViÖt. B¹n cã thÓ cµi ®Æt l¹i Windows hay c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c tïy theo nhu cÇu thùc tÕ (nhng chó ý ®õng xãa th môc VNI) vµ dïng bé ®Üa sao chÐp ®Ó cµi ®Æt l¹i VNI vµo Windows (v× lµ cµi ®Æt l¹i nªn kh«ng cÇn bé ®Üa gèc). 4/ Mçi khi phôc håi ®Üa tõ file IMG lªn l¸ ®Üa cøng t¹m thêi nµo ®ã lµ b¹n cã thÓ thu håi l¹i 1 lÇn cµi ®Æt lªn bé ®Üa gèc cña VNI (b»ng c¸ch vµo Add/Remove Programs råi chän VNI Tan ky for Win32). B¹n cã thÓ dïng file IMG nÇy ®Ó phôc håi v« sè æ ®Üa vµ coi nh cã thÓ thu håi v« sè lÇn lªn bé ®Üa gèc (thêi gian phôc håi æ ®Üa 600Mb tõ file IMG chØ tèn kho¶ng 10 phót). Nh vËy b¹n cã thÓ

an t©m cµi VNI lªn bao nhiªu m¸y còng ®îc (sau mçi lÇn cµi ph¶i nhí chÞu khã Recover).

Chó ý: B¹n ph¶i Recover lªn chÝnh bé ®Üa b¹n ®· cµi khi lµm file IMG th× míi cã hiÖu qu¶. Do mæi lÇn cµi ®Æt ®Òu cã thao t¸c ®äc ghi lªn ®Üa sè 1 nªn ®Üa nÇy rÊt dÓ bÞ h háng (nhÊt lµ khi æ ®Üa mÒm qu¸ cò). Khi ®Üa sè 1 cã triÖu chøng h háng b¹n nªn ®em ®Õn ®¹i lý cña VNI ®Ó ®æi ®Üa kh¸c, kh«ng nªn dïng bÊt cø ch¬ng tr×nh nµo ®Ó söa ®Üa (b¹n sÏ kh«ng ®îc ®æi). Bé ®Üa gèc nÕu cã trôc trÆc ph¶i ®em lªn ®¹i lý cña VNI ®æi rÊt phiÒn phøc cho nªn tèt nhÊp lµ c¸c b¹n dïng b¶n sao ®Ó cµi ®Æt ngo¹i trõ ®Üa sè 1 b¾t buéc ph¶i dïng khi cµi míi hay khi thu håi.

Cµi ®Æt font tiÕng ViÖt ë møc hÖ thèng trong windows
B×nh thêng c¸c Font dïng ë møc hÖ thèng trong Windows tõ mµn h×nh nÒn (Desktop) ®Õn hÖ thèng c¸c cöa sæ cña windows, c¸c menu cña windows vµ cña c¸c ch¬ng tr×nh øng dông, c¸c hép tho¹i (Dialog Box), c¸c hép th«ng b¸o (MsgBox), thanh tr¹ng th¸i, miªu t¶ biÓu tîng... ®Òu dïng c¸c font mÆc ®Þnh theo chuÈn Windows (Winodws standard) vµ kh«ng dïng mét font cè ®Þnh nµo cho toµn hÖ thèng. VÒ c¬ b¶n Windows dïng mét bé 3 font hÖ thèng do Microsoft thiÕt kÕ gåm Vgasys.fon tªn font lµ System, Vgafix.fon tªn font lµ Fixedsys vµ Sserife.fon tªn font lµ MS Sans Serif ®Ó thiÕt lËp font cho hÖ thèng windows nhng kh«ng ph¶i tÊt c¶. Ngoµi bé 3 font nãi trªn ta cßn thÊy Windows dïng font Courier New (Cour.ttf) cho cöa sæ so¹n th¶o Macro, dïng font Arial (Arial.ttf) cho c¸c hép tho¹i, hép liÖt kª, thanh tr¹ng th¸i, c¸c nót... TÖp font Arial.ttf vµ Smalle.fon cïng ®Þnh font cho title cña popup ®Þnh bëi Define Popup trong Foxpro for Windows. TÖp Dialog.fon trong th môc winword cïng víi font Arial.ttf

hoÆc Arialbd.ttf dïng ®Ó ®Þnh font cho c¸c th«ng b¸o trong hép MsgBox vµ InputBox... Do Windows kh«ng dïng mét font cè ®Þnh nµo cho toµn hÖ thèng nªn muèn cµi ®Æt tiÕng ViÖt ë møc hÖ thèng cho windows b¹n nªn chÐp vµ ®æi tªn c¸c font tiÕng ViÖt tuú chän chÐp ®Ì lªn c¸c tÖp font hÖ thèng cña Windows. ViÖc chÐp c¸c font tiÕng ViÖt ®Ì lªn c¸c font hÖ thèng cña Windows sÏ kh«ng g©y c¶n trë g× cho ho¹t ®éng cña hÖ thèng. NÕu b¹n ®ang dïng bé font tiÕng ViÖt ABC ®Æt trong th môc C:\WINDOWS\ABC vµ bé font hÖ thèng cña Microsoft ®Æt ë th môc C:\WINDOWS\FONTS b¹n h·y thùc hiÖn c¸c sao chÐp sau: 1 - ChÐp 3 tÖp font hÖ thèng cña ABC tªn lµ Vgasys_0.fon, Vgafix.fon, Sserife.fon sang c¸c tÖp t¬ng øng lµ Vgasys.fon, Vgafix.fon, Sserife.fon ë th môc Fonts. 2 - ChÐp tiÕp mét tÖp font tiÕng ViÖt tuú chän cña ABC (ch¼ng h¹n VnArial.ttf) sang tÖp Arial.ttf vµ tÖp Arialbd.ttf ë th môc fonts. 3 - ChÐp mét tÖp font tiÕng ViÖt tuú chän cña ABC sang tÖp Smalle.fon ë th môc Fonts. 4 - ChÐp mét tÖp font tiÕng ViÖt tuú chän cña ABC sang tÖp Dialog.fon cña th môc c:\Msoffice\Winword. 5 - ChÐp mét tÖp font tiÕng ViÖt tuú chän cña ABC sang tÖp Cour.ttf ë th môc fonts. 6 - ChÐp mét tÖp font tiÕng ViÖt tuú chän cña ABC sang tÖp Foxfont.fon ë th môc Foxpro for win. V× Windows cã chÕ ®é b¶o vÖ tµi nguyªn cña hÖ thèng nªn sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c sao chÐp nµy trong windows. B¹n h·y ra ngoµi windows dïng lÖnh Attrib cña DOS ®Ó bá c¸c thuéc tÝnh R/H/S cña c¸c tÖp font hÖ thèng cña windows, sau ®ã dïng lÖnh Copy ®Ó thùc hiÖn c¸c sao chÐp trªn. B¹n nªn sao lu c¸c font tríc khi sao chÐp ®Ó khi cÇn cã thÓ kh«i phôc l¹i. C¸c trêng hîp sau ®©y b¹n cã thÓ thiÕt lËp font ngay tõ mµn h×nh nÒn (Desktop) cña windows mµ kh«ng cÇn sao chÐp c¸c tÖp nh trªn 1 - ThiÕt lËp tiÕng ViÖt cho c¸c thanh tiªu ®Ò (Title Bar) cña c¸c cöa sæ: Tõ mµn h×nh nÒn cña Windows 95 (DeskTop) b¹n kÝch phÝm ph¶i Mouse vµo bÊt k× chç nµo ®Ó lµm hiÖn ra b¶n thùc ®¬n. B¹n chän trong b¶n nµy môc Properties ®Ó lµm xuÊt hiÖn cöa sæ Display Properties råi chän Appearance , Chän môc Active Title Bar trong hép Item. Chän mét font tiÕng ViÖt trong hép Font. Cuèi cïng chän nót OK ®Ó kÕt thóc. 2 - ThiÕt lËp tiÕng ViÖt cho thanh Menu hÖ thèng (Sys Menu): Còng lµm t¬ng tù nh trªn víi môc chän trong hép Item lµ Menu. Sau khi cµi ®Æt xong b¹n cã thÓ ®a tiÕng ViÖt vµo hÖ thèng menu cña Word, Excel, Access ... Víi Foxpro for win, b»ng c¸ch nµy b¹n chØ cã thÓ ®a ®îc tiÕng ViÖt vµo thanh menu hÖ thèng (Sysmenu) th«i, cßn c¸c menu ®îc t¹o ra tõ Define Popup, Define Pad, Define Bar, @...Prompt ... th× kh«ng thÓ ®a tiÕng viÖt vµo tõ c¸ch cµi ®Æt nµy mµ ph¶i dïng c¸ch thÕ tÖp fonts nh ®· tr×nh bÇy ë phÇn ®Çu. 3 - ThiÕt lËp tiÕng ViÖt cho m« t¶ ë díi biÓu tîng: Còng lµm t¬ng tù nh trªn víi môc chän trong hép Item lµ Icon 4 - ThiÕt lËp tiÕng ViÖt cho tiªu ®Ò cña c¸c thÎ (palette Title): Còng lµm t¬ng tù nh trªn víi môc chän trong hép Item lµ Palette Title.

B¹n còng cã thÓ thiÕt lËp font cho windows tõ Registry cña Windows mµ kh«ng cÇn sao chÐp c¸c tÖp font tiÕng viÖt ®Ì lªn c¸c font hÖ thèng cña windows nh trªn. §©y lµ c«ng viÖc phøc t¹p vµ m¹o hiÓm v× Registry lµ sæ ghi c¸c thiÕt lËp cña winddows, nÕu söa ®æi kh«ng khÐo sÏ dÉn tíi t×nh tr¹ng sæ ghi bÞ háng vµ lµm cho windows kh«ng thÓ khëi ®éng ®îc. VËy tríc khi can thiÖp vµo registry b¹n cÇn sao lu 4 tÖp system.da0, user.da0, system.dat vµ user.dat n»m trong th môc Windows ra chç kh¸c tríc khi söa ®æi. C¸ch söa Registry: + Vµo Start, Chän Run, gâ vµo hép Open trong cöa sæ RUN C:\ WINDOWS\ REGEDIT. Sau khi thùc hiÖn lÖnh nµy, cöa sæ Registry Editor hiÖn lªn. + Chän môc HKEY-CURRENT-CONFIG trong cöa sæ Registry Editor + Chän môc Display , Settings råi kÝch mouse vµo môc Fonts.Fon trong cét Name + Vµo menu EDIT, chän Modify lµm hiÖn lªn cöa sæ Edit String, trong hép Value data b¹n gâ vµo tªn C:\WINDOWS\ABC\VGASYS_0.FON råi chän OK (LÆp l¹i c¸c bíc trªn ®Ó thiÕt lËp cho môc Fixedfon.fon vµ Oemfonts.fon). + Trë vÌ môc Display, Chän môc Fonts, KÝch mouse vµo tõng môc cÇn thay ®æi trong trong cét Name, Chän menu Edit, Modify, gâ vµo hép Value data tªn ®êng dÉn vµ tªn tÖp fonts tiÕng ViÖt cÇn thay thÕ. råi chän OK. Muèn cµi fonts mÆc ®Þnh cho windows th× chän môc Default trong cét Name, chän Edit, Modify, Gâ tªn ®êng dÉn vµ tªn tÖp font tiÕng ViÖt vµo hép Value data råi OK. + Sau khi thùc hiÖn c¸c thay ®æi cÇn thiÕt b¹n h·y ®ãng cöa sæ Registry Editor. Khëi ®éng l¹i m¸y ®Ó tiÕp nhËn thiÕt lËp míi cho windows. C¸c c¸ch thiÕt lËp trªn chØ ®Ó cµi ®Æt font ë møc hÖ thèng cña windows, ë nh÷ng chç mµ ngêi sö dông kh«ng thÓ tuú chän ®îc. Cßn ë møc øng dông b¹n kh«ng cÇn ph¶i lµm nh vËy v× c¸c cöa sæ cña c¸c ch¬ng tr×nh øng dông ®Òu cã s½n hép font ®Ó b¹n tuú chän.

Cµi ®Æt VietSpell Checker
Bé ®Üa mÒm gèc cµi ®Æt gåm 2 ®Üa: §Üa cµi ®Æt vµ ®Üa b¶n quyÒn. Mçi bé chØ cho phÐp cµi trªn mét m¸y. Khi cµi ®Æt, ch¬ng tr×nh Setup sÏ ghi dÊu viÖc cµi ®Æt lªn ®Üa b¶n quyÒn nªn kh«ng thÓ dïng bé nÇy ®Ó cµi qua m¸y kh¸c. NÕu muèn chuyÓn b¶n quyÒn qua m¸y kh¸c, tríc tiªn b¹n ph¶i UnInstall VietSpell Checker ra khái m¸y cò b»ng c¸ch ch¹y file UnInstall trªn ®Üa mÒm cµi ®Æt, råi ®a ®Üa b¶n quyÒn vµo ®Ó tr×nh uninstall tr¶ l¹i quyÒn cµi ®Æt lªn ®Üa nÇy. Sau khi Uninstall hoµn tÊt, b¹n míi cã thÓ dïng bé ®Üa nÇy cµi cho m¸y kh¸c. ViÖc b¶o vÖ b¶n quyÒn nÇy cã bÊt tiÖn lµ b¹n sÏ bÞ mÊt b¶n quyÒn (mÊt 230.000®) khi æ cøng cña b¹n bÞ h v× lý do nµo ®ã (trôc trÆc phÇn cøng, Virus, háng b¶ng Fat, partition), b¹n ph¶i lµm l¹i æ ®Üa hay xo¸ Windows cµi l¹i mµ quªn UnInstall. NghÜa lµ b¹n rÊt dÔ bÞ mÊt quyÒn sö dông VietSpell v× rñi ro. C¸ch b¶o vÖ b¶n quyÒn nÇy t¬ng tù VNI Light, nhng tÖ h¬n VNI ë chæ chØ cho b¶n quyÒn cã 1 lÇn (VNI cho 2 lÇn) vµ gi¸ m¾c h¬n nhiÒu (VNI = 80.000®). Cã mét c¸ch sö dông bé ®Üa cµi ®Æt kh«ng h¹n chÕ, tøc lµ cã thÓ cµi trªn nhiÒu m¸y. Môc ®Ých c¸ch lµm nÇy lµ ®Ó giíi h¹n viÖc rñi ro bÞ mÊt b¶n quyÒn nh ®· nãi trªn (c¸c th«ng tin kh¸c chóng t«i xin miÓn phæ biÕn ®Ó giíi h¹n viÖc ¨n c¾p b¶n quyÒn).

C¸ch lµm: 1/ §a ®Üa cµi ®Æt VietSpell Checker vµo æ ®Üa vµ ®¸nh lÞnh Setup ®Ó tiÕn hµnh cµi ®Æt nh b×nh thêng. 2/ Ch¹y thö Vietspell trong WinWord xem cã g× trôc trÆc kh«ng. 3/ ChÐp file WIN.INI trong th môc Windows qua 1 th môc kh¸c ®Ó lu. 4/ §a ®Üa cµi ®Æt VietSpell Checker vµo æ ®Üa vµ ®¸nh lÞnh UnInstall ®Ó th¸o gë VietSpell. 5/ ChÐp File WIN.INI ®· lu trong bíc 3 vÒ l¹i chæ cò (®Ì lªn file ®ang cã). Sau 5 bíc nÇy, coi nh bé ®Üa cµi ®Æt vÉn cßn "zin" trong khi m¸y ®· UnInstall vÉn ch¹y VietSpell ngon lµnh. Thùc ra sau khi Setup, VietSpell ghi mét th«ng tin ngÉu nhiªn lµm dÊu vµo file Win.ini ®Ó so víi th«ng tin ë vµi chæ kh¸c (nÕu tÊt c¶ khíp víi nhau th× míi chÞu ch¹y). Khi UnInstall th«ng tin nÇy bÞ xo¸ ®i, nªn khi chÐp ®Ì l¹i file Win.ini cò lµ ta ®· phôc håi l¹i th«ng tin nÇy ®Ó VietSpell tëng lµ kh«ng cã UnInstall.

Chó thÝch cuèi trang trong Word
Microsoft Word cho phÐp b¹n thªm chó thÝch ë cuèi v¨n b¶n (Endnote) hoÆc ë cuèi trang (Footnote) vµ tù ®éng ®¸nh sè nh÷ng chó thÝch Êy. §«i khi t«i muèn ®¸nh dÊu sè tham kh¶o nhiÒu lÇn, vÝ dô nh t«i muèn ®¸nh sè 1,2,2,3,1,4 thay v× 1,2,3,4...Cã c¸ch nµo thùc hiÖn tù ®éng trong Word kh«ng, thay v× ph¶i thªm b»ng tay? Chøc n¨ng nµy ®îc t¹o lËp s½n trong Word nhng b¹n sÏ kh«ng t×m thÊy nÕu chän Insert/Footnote. Word xem nh÷ng tham kh¶o nh thÕ lµ tham kh¶o chÐo. Thñ tôc tham kh¶o chÐo cña hai lo¹i Footnote vµ Endnote gièng nhau. §Ó ng¾n gän, chóng t«i ®Ò cËp ®Õn Footnote. §Ó ghi tham kh¶o vµ mét footnote ®· cã s½n, b¹n ®Æt con trá n¬i b¹n muèn thªm dÊu tham kh¶o. Chän Insert/Crossreference ®Ó më hép ®èi tho¹i tham kh¶o chÐo. Chän Footnote trong hép danh s¸ch Reference Type vµ Footnote Number trong hép tho¹i Insert Reference To. §¸nh dÊu footnote thÝch hîp trong hép For Which Footnote vµ chän Insert ®Ó thªm tham kh¶o. Lóc nµy, b¹n sÏ thÊy tham kh¶o chÐo xuÊt hiÖn ë mét trong hai d¹ng. NÕu b¹n ®· cµi ®Æt Word víi chøc n¨ng hiÖn kÕt qu¶ trêng, tham kh¶o chÐo sÏ hiÖn lªn nh mét dÊu tham kh¶o (vÝ dô, nh ch÷ sè footnote). C¬ cÊu sè gièng hÖt c¬ cÊu sè cña footnote b¹n ®ang tham chiÕu. NÕu cµi ®Æt Word víi chøc n¨ng hiÖn m· trêng, tham kh¶o chÐo sÏ hiÖn ra díi d¹ng mét trêng NOTEREF vµ cã d¹ng "NOTEREF_RefNs". Ns bao gåm tèi ®a 9 con sè. §Ó chuyÓn ®æi chøc n¨ng thÓ hiÖn kÕt qu¶ trêng vµ m· trêng, b¹n trë l¹i v¨n b¶n, nhÊn Alt-F9, hay chän Tools/Options, chän View, ®¸nh dÊu hoÆc bá dÊu trong hép kiÓm tra Field Codes. Khi b¹n thªm mét tham kh¶o chÐo, hép ®èi tho¹i sÏ më ®Ó b¹n thªm ®îc c¸c tham kh¶o kh¸c khi cÇn thiÕt. B¹n cã thÓ dïng phÝm Ctrl-Tab hay nhÊn chuét th¼ng vµo cöa sæ chøa c¸c v¨n b¶n khi cÇn chuyÓn ®æi lui tíi gi÷a c¸c v¨n b¶n vµ hép ®èi tho¹i. §Æt con trá vµo chç b¹n muèn tham kh¶o ®Ó chen vµo. Khi ®· hoµn thµnh chän Close ®Ó ®ãng hép tho¹i. B¹n cÇn biÕt vµi c¸ch ®Ó khai th¸c nh÷ng ®iÓm thuËn lîi nhÊt trong tÝnh n¨ng nµy. Tríc tiªn, khi chÌn tham kh¶o chÐo b»ng c¸ch nµy, Word kh«ng tù ®éng sö dông cïng kiÓu ®Þnh d¹ng t¬ng tù theo kiÓu nã ®Þnh d¹nh nh÷ng dÊu tham

kh¶o footnote. Theo mÆc nhiªn (khi b¹n cha söa ®æi ®Þnh nghÜa kiÓu cña Footnote Reference), nh÷ng dÊu tham kh¶o footnote ®îc viÕt cao h¬n, ph«ng ch÷ còng nhá h¬n nh÷ng ch÷ xung quanh. Cßn nh÷ng tham kh¶o chÐo chÌn vµo l¹i ®îc ®Þnh d¹nh cho phï hîp víi nh÷ng ch÷ xung quanh. NÕu muèn, b¹n cã thÓ ®Þnh d¹ng l¹i tõng tham kh¶o. Tuy vËy cã mét c¸ch tèt h¬n. §Ó ra lÖnh cho Word ®Þnh d¹ng tham kh¶o cho phï hîp víi dÊu tham kh¶o footnote nguyªn thñy, b¹n chØ cÇn thªm \F vµo trêng ®ã. Dïng Alt-F9 ®Ó chuyÓn sang thÓ hiÖn m· trêng råi thªm \F ®Ó trêng cã ®îc d¹ng: "NOTEREF_RefNs". Khi con trá vÉn cßn ë trong trêng, nhÊn F9 ®Ó cËp nhËt trêng. Khi b¹n dïng Alt-F9 ®Ó chuyÓn trë vÒ d¹ng kÕt qu¶ trêng, ®Þnh d¹ng cña tham kh¶o chÐo lóc nµy sÏ phï hîp víi nh÷ng dÊu tham kh¶o footnote nguyªn thñy. Nªn nhí r»ng khi thªm hay xãa footnote, Word sÏ tù ®éng ®¸nh sè l¹i mäi footnote sau ®ã chø kh«ng ph¶i nh÷ng tham kh¶o chÐo. §Ó thay ®æi c¸ch ®¸nh sè cña tham kh¶o chÐo, b¹n ph¶i cËp nhËt c¸c trêng. NÐu b¹n kh«ng cÇn cËp nhËt tham kh¶o chÐo khi so¹n th¶o tËp tin, h·y ®Ó Word tù cËp nhËt khi in. (Chó ý r»ng c¶ Word 6.0 vµ Word 7.0 ®Òu cËp nhËt c¸c trêng NOTEREF khi in, ngay c¶ khi tïy chän kh«ng ®Æt chÕ ®é cËp nhËt trêng). NÕu b¹n muèn xem tham kh¶o chÐo khi ®ang lµm viÖc, h·y chän File/Print Preview v× lÖnh nµy cïng cËp nhËt c¸c trêng. Sau ®ã ®ãng cöa sæ Preview ®Ó trë l¹i so¹n th¶o. Cuèi cïng chó ý r»ng nÕu b¹n xãa mét footnote mµ b¹n ®¸nh dÊu tham kh¶o chÐo, b¹n ph¶i t×m ra vµ xãa nh÷ng tham kh¶o chÐo nguyªn thñy ®i. Khi cËp nhËt trêng, Word sÏ nh¾c nhë b»ng mét dßng ch÷ in ®Ëm: "Error! Bookmark not defined" (Lçi! DÊu cha ®Þnh nghÜa). ThËt lµ kh«ng may, Word in c¶ dßng ch÷ nµy ra nÕu b¹n quªn xãa nã ®i. Nhng nhê dßng ch÷ in ®Ëm, b¹n dÔ dµng nhËn thÊy trong tËp tin ®Ó xo¸ chóng ®i. B¹n cã thÓ kiÓm tra c¸c trêng ®Ó b¶o ®¶m kh«ng bá qua bÊt kú vïng nµo. Sau khi cËp nhËt trêng, chän Edit/Find vµ gâ ^d (dÊu mò vµ ch÷ d in thêng). Cø coi ®©y lµ mét môc ph¶i t×m kiÕm. §©y lµ mét ký tù ®Æc biÖt ®Ó t×m kiÕm bÊt kú trêng nµo. §õng b¶o Word t×m ®Þnh d¹ng ch÷ in ®Ëm. Cho dï th«ng b¸o lçi hiÖn ra b»ng ch÷ in ®Ëm, chÝnh nh÷ng vïng ®ã l¹i kh«ng ®îc in ®Ëm nÐu b¹n dïng lÖnh Edit/Find. Word sÏ t×m tõng trêng mét vµ ®Ó cho b¹n quyÕt ®Þnh cã xãa nã ®i hay kh«ng.

ChuyÓn v¨n b¶n kh«ng cÇn c¾t vµ d¸n
Trong khi lµm viÖc víi Microsoft Write, t«i t×m ®îc c¸ch chuyÓn v¨n b¶n. Khi b¹n chän mét khèi v¨n b¶n, b¹n cã thÓ chÐp hay dêi khèi b»ng c¸ch nhÊn chuét. §Ó chÐp mét khèi ®· chän, dêi chuét tíi vÞ trÝ b¹n muèn chuyÓn ®Õn, gi÷ phÝm Alt vµ nhÊn chuét. §Ó dêi, h·y gi÷ thªm phÝm Shift råi nhÊn chuét. C¸ch nµy dêng nh kh«ng dïng clipboard ®Ó c¾t hay chÐp råi d¸n. Cã ph¶i nh vËy kh«ng? §óng lµ c¸ch nµy kh«ng dïng clipboard (b¶ng lu t¹m). B¹n cã thÓ chøng tá ®iÒu nµy dÔ dµng: chÐp mét ®o¹n v¨n b¶n vµo clipboard, dêi mét vµi ký tù nh c¸ch b¹n ®· thùc hiÖn råi lÊy ®o¹n v¨n b¶n tõ clipboard ra (b»ng lÖnh copy). B¹n sÏ thÊy ®o¹n v¨n b¶n mµ b¹n chÐp vµo clilpboard tríc ®ã ®îc ®a ra l¹i. §iÒu Êy

chøng tá ®o¹n v¨n b¶n chÐp vµo clipboard vÉn y nguyªn, kh«ng bÞ thay thÕ bëi ®o¹n v¨n b¶n di chuyÓn b»ng chuét. Corel WordPerfect, Lotus WordPro vµ Word còng t¬ng tù. C¸ch nµy thêng ®îc dïng khi b¹n muèn sao, dêi v¨n b¶n nhng kh«ng muèn mÊt nh÷ng g× cã trªn clipboard. KiÓu dïng clipboard gäi lµ kiÓu c¾t d¸n. KiÓu nµy ph¶i qua hai bíc. §iÒu nµy dÔ thÊy nhÊt khi b¹n c¾t vµ d¸n. Khi ra lÖnh c¾t, ®o¹n v¨n b¶n biÕn mÊt khái tµi liÖu. Nã ®îc cÊt gi÷ vµo mét vïng tríc khi d¸n. C¸ch mµ b¹n m« t¶ lµ dêi v¨n b¶n trùc tiÕp, kh«ng dïng vïng cÊt gi÷ ë gi÷a hai bíc. §o¹n v¨n b¶n vÉn cßn gi÷ ë vÞ trÝ nguyªn thñy cho ®Õn khi b¹n dêi nã ®i. Trong WordStart cò, lÖnh Move vµ Copy còng chØ qua mét bíc. B¹n chän ®o¹n khèi v¨n b¶n råi dêi hay chÐp khèi Êy. Ngay c¶ khi b¹n ®ang dêi v¨n b¶n, nã vÉn ë vÞ trÝ cò cho ®Õn khi b¹n ®Þnh vÞ n¬i ®Õn. Trong Word, WordPerfect vµ WordPro, b¹n cã thÓ chuyÓn v¨n b¶n b»ng c¸ch kÐo vµ th¶. B¹n còng cã thÓ sao chÐp khi gi÷ thªm phÝm Ctrl. Trong c¶ ba ch¬ng tr×nh, ngay c¶ khi b¹n ®ang dÞch chuyÓn (kh«ng ph¶i chÐp) ®o¹n v¨n b¶n nguyªn thñy vÉn ®øng yªn cho ®Õn khi b¹n th¶ nã vµo vÞ trÝ míi. (Chó ý: b¹n cã thÓ gâ vµo Esc ®Ó hñy bá viÖc dêi tríc khi hoµn tÊt). Nh÷ng ngêi dïng Word còng nªn chó ý r»ng ngoµi nh÷ng lÖnh c¾t d¸n chuÈn trong Wondows, Word 6.0 vµ Word 7.0 cã lÖnh c¾t d¸n b»ng bµn phÝm qua mét bíc. B¹n thùc hiÖn nh sau: §Çu tiªn chän ®o¹n v¨n b¶n b»ng phÝm hay chuét. NhÊn F2, chuyÓn ®iÓm chÌn sang vÞ trÝ míi. B¹n cã thÓ dïng phÝm mòi tªn ®Ó dêi con trá hay nhÊn chuét. Cuèi cïng, nhÊn Enter ®Ó dêi ®o¹n v¨n b¶n hay Esc ®Ó hñy bá. Nh÷ng c¸ch tr×nh bµy trªn ®©y cho phÐp chóng ta dêi v¨n b¶n mµ kh«ng ghi ®Ì lªn nh÷ng g× cã s½n trªn clipboard. Cuèi cïng nhí r»ng Windows 95 thay thÕ Write b»ng NotePad vµ WordPad, nhng hai ch¬ng tr×nh nµy kh«ng cho phÐp b¹n dêi hay sao v¨n b¶n nh c¸ch dïng víi Write, ngo¹i trõ WordPad cho phÐp b¹n kÐo vµ th¶ chuét ®Ó dêi hay chÐp v¨n b¶n.

Cã g× míi? Microsoft Office 97
Thªm nhiÒu øng dông, giao diÖn c¶i tiÕn, tÝch hîp Web, trî gióp th«ng minh h¬n - Microsoft Office 97 høa hÑn nhiÒu tÝnh n¨ng míi H·y tëng tîng Microsoft Office nh mét v¨n phßng thùc sù. NÕu lµm viÖc ë ®ã, b¹n sÏ thÊy sù më réng vµ ®æi míi kh«ng ngõng, víi nh÷ng thiÕt bÞ míi, néi thÊt hîp thêi, vµ nh÷ng líp s¬n t¬i rãi. Nhng liÖu tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã cã gióp b¹n thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh mau m¾n h¬n kh«ng? §ã còng chÝnh lµ vÊn ®Ò mµ ngêi dïng Office ph¶i suy nghÜ c©n nh¾c mçi khi Microsoft söa ®æi bé phÇn mÒm øng dông - chuyªn nghiÖp nµy. Mêi l¨m th¸ng sau phiªn b¶n Office 95, c«ng ty ®ang chuÈn bÞ ®a ra Office 97, mét s¶n phÈm Windows 95, hy väng sÏ lµ b¶n n©ng cÊp v« cïng hÊp dÉn cho ngêi dïng Office hiÖn t¹i, ®ång thêi nh»m quyÕn rò ngêi dïng SmartSuite cña Lotus vµ WordPerfect Suite cña Corel. Gi¸ cña Office 97 lµ 300 - 310¸ USD nÕu n©ng cÊp, 520 - 530¸ USD cho ngêi dïng míi (gi¸ b¸n cho ngêi dïng cuèi t¹i ViÖt Nam) - liÖu nã cã xøng ®¸ng víi thêi gian vµ ®ång tiÒn bá ra, hay nh÷ng tÝnh n¨ng míi cña nã chØ lµ v« bæ? Mét nhãm ngêi dïng chuyªn nghiÖp ®· lµm viÖc víi phiªn b¶n gÇn nh hoµn chØnh cña bé

phÇn mÒm nµy trong vµi tuÇn vµ theo hä th× Office 97 thùc sù cã nhiÒu tÝnh n¨ng míi h÷u dông, h¬n h¼n so víi Office 95 lµ s¶n phÈm ®· ®îc gi¶i Best Buy (a chuéng nhÊt) cña PC World Mü. Thùc tÕ, Office 97 ®a ra qu¸ nhiÒu tÝnh n¨ng ®Õn møc khã x¸c ®Þnh c¸i g× lµ quan träng nhÊt. Tuy nhiªn cã bèn lÜnh vùc chÝnh thay ®æi râ rÖt: • Nh÷ng c¶i tiÕn c¬ b¶n cho Word vµ Excel. Bé xö lý v¨n b¶n vµ b¶ng tÝnh cña Office ®· ®øng ®Çu trong lÜnh vùc cña chóng, cã nh÷ng thay ®æi quan träng nhÊt tõ thêi kú Windows 3.1. Trong Office 97 c¸c c«ng cô ®Þnh d¹ng ®îc c¶i tiÕn tèt h¬n, cã bæ sung tù ®éng ho¸ cho c¸c t¸c vô phæ dông. • Cã s½n c¸c c«ng cô Web xuÊt s¾c. Office 95 chØ hç trî c¸c tÝnh n¨ng Internet vµ intranet th«ng qua mét lo¹t nh÷ng bæ sung kh«ng mÊy dÔ chÞu. Ngîc l¹i, Office 97 gÇn gòi víi Web h¬n c¶ WordPerfect Suite cña Corel vèn ®îc a chuéng v× hç trî Net. Nã cã c¸c wizard ®Ó t¹o tµi liÖu HTML, c¸c chøc n¨ng ®Ó chuyÓn file ®Õn Web server, vµ nhiÒu tÝnh n¨ng kh¸c. Kh«ng cã g× ng¹c nhiªn khi Office 97 cã kÌm bé duyÖt Web Internet Explorer cña Microsoft phiªn b¶n 3.0 vµ kh¶ n¨ng n©ng cÊp miÔn phÝ lªn phiªn b¶n míi. • §a ra Outlook. Bé qu¶n lý th«ng tin c¸ nh©n Schedule+ cña Office 95 tr¶i qua mét sù biÕn ®æi hoµn toµn. Díi tªn míi lµ Outlook, nã trë thµnh mét phÇn quan träng cña bé phÇn mÒm, bæ sung e-mail vµ c¸c tÝnh n¨ng céng t¸c, ®ång thêi tÝch hîp h¬n víi c¸c øng dông kh¸c cña Office. • Trî¸ gióp¸ h×nh ¶nh chuyÓn ®éng. Office Assistant lµ hÖ thèng trî gióp thay ®æi mét c¸ch c¬ b¶n, víi c¸c nh©n vËt ho¹t h×nh híng dÉn b¹n thao t¸c vµ cung cÊp c¸c thñ thuËt. Microsoft cho biÕt Assistant rÊt ®îc hoan nghªnh tõ phÝa nh÷ng ngêi dïng thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Office 97. • Ngoµi nh÷ng thay ®æi lín nªu trªn cßn cã nh÷ng c¶i tiÕn kh¸c. VÝ dô Camcorder lµ tiÖn Ých míi vµ thuËn tiÖn ®Ó chép mµn h×nh chuyÓn ®éng, t¬ng tù nh ScreenCam cña SmartSuite. B¶n n©ng cÊp Office 97 Professional cßn cã c¶ Intelli-Mouse, thiÕt bÞ trá míi duy nhÊt. Office chèng l¹i sù c¹nh tranh Bé phÇn mÒm vèn ®· chiÕm thÞ phÇn lín nhÊt, nay l¹i ra ®êi phiªn b¶n xuÊt s¾c Office 97, liÖu cã ph¶i lµ sù h¹ mµn cho c¸c ®èi thñ? Kh«ng nhÊt thiÕt nh vËy. WordPerfect Suite 7 vÉn lµ bé phÇn mÒm hÊp dÉn vÒ gi¸ c¶. MÆc dï tæng thÓ kh«ng m¹nh b»ng Office, nã lµ bé phÇn mÒm lín víi gi¸ ®¸ng kinh ng¹c: 99 USD b¶n n©ng cÊp gåm nhiÒu øng dông, vµ 269 USD c¶ bé. Corel Office Pro, phiªn b¶n cao cÊp 499 USD cßn bæ sung thªm øng dông, gåm c¶ CSDL Paradox, tr×nh qu¶n lý dù ¸n, v.v... Bé phÇn mÒm nµy cña Corel cã hai ®iÓm yÕu lµ tèc ®é vµ tÝnh tÝch hîp sÏ ®îc kh¾c phôc trong b¶n n©ng cÊp ra ®êi vµo th¸ng 3. SmartSuite 95 cña Lotus võa qua bÞ ®¸nh gi¸ thÊp v× b¶ng tÝnh 1-2-3 lµ ch¬ng tr×nh 16 bit cæ lç, vµ bé xö lý v¨n b¶n Word Pro cña nã l¹i chËm ch¹p. Nhng vµo thêi ®iÓm Office 97 xuÊt hiÖn, Lotus còng dù kiÕn ®a ra SmartSuite 97, víi phiªn b¶n thùc sù cho Win 95 cña 1-2-3, vµ Word Pro t¨ng tèc. §Õn khi Office 97 hoµn chØnh ra ®êi míi cã thÓ so s¸nh, kÕt luËn mét c¸ch chÝnh thøc. Nh÷ng ®¸nh gi¸ trong bµi nµy lµ ®èi víi b¶n tiÒn th©n (prerelease version)

cña s¶n phÈm hoµn chØnh Office 97, chóng cã thÓ kh¸c nhau. Chóng ta sÏ ®i s©u h¬n vµo tõng øng dông cña bé phÇn mÒm.

WORD 97
Trî gióp nhiÒu h¬n, tr×nh bµy tèt h¬n, hç trî c¶ Web Word 95 (hay Word 7.0) lµ phÇn mÒm tèt nhÊt trong thÕ hÖ c¸c bé xö lý v¨n b¶n ®Çu tiªn cña Windows 95, nhng thùc chÊt nã kh«ng cã c¶i tiÕn g× nhiÒu ngoµi viÖc t¹o giao diÖn Win 95 cho c¸c tÝnh n¨ng cña Word 6.0. Word 97 th× h¬n h¼n, bæ sung tÝnh n¨ng tù ®éng ho¸, ®Þnh d¹ng nhiÒu c¶i tiÕn vµ c¸c c«ng cô Web. Nh×n chung, thay ®æi nhiÒu qu¸ c¶ møc ®ñ ®Ó n©ng cÊp, trong ®ã còng cã vµi tÝnh n¨ng b¹n cã thÓ lo¹i bá b»ng menu Tools.Options nÕu thÊy chóng r¾c rèi h¬n lµ h÷u dông. Word s½n sµng trî gióp Mét trong nh÷ng ®iÒu g©y Ên tîng nhÊt cña Word 97 lµ nã rÊt cè g¾ng trë thµnh mét c«ng cô t¹o v¨n b¶n hoµn h¶o. Word 95 theo dâi d÷ liÖu vµo khi b¹n nhËp, th«ng b¸o nh÷ng tõ sai vµ tù ®éng söa mét sè lçi phæ biÕn. Word 97 bæ sung mét sè biÖn ph¸p tinh vi vµ h÷u Ých: vÝ dô ngoµi viÖc söa lËp tøc c¸c tõ ®¬n nh "thier" thµnh "their", nã cßn cã thÓ chØnh c¶ lçi côm tõ nh "int he" thµnh "in the". NÕu Word ph¸t hiÖn lçi ng÷ ph¸p, nã sÏ ®¸nh dÊu c©u lçi b»ng ®êng g¹ch ch©n mµu xanh lôc. B¹n chØ cÇn nhÊn phÝm ph¶i chuét ®Ó xem c¸c ®Ò xuÊt söa ®æi cña Word. §iÒu nµy rÊt hay, tuy nhiªn nã cßn bá qua kh¸ nhiÒu lçi vµ kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®a ra ®îc ph¬ng ¸n söa ®óng. §iÓm m¹nh • Thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc t¬ng tù chÕ b¶n mét c¸ch dÔ dµng nhê c¸c khung v¨n b¶n linh ®éng, c«ng cô vÏ b¶ng vµ c¸c tÝnh n¨ng tr×nh bµy míi kh¸c. • C¸c c«ng cô HTML xuÊt s¾c bao gåm c¶ wizard cho phÐp ngay c¶ nh÷ng ngêi míi sö dông còng cã thÓ t¹o trang Web sinh ®éng. §iÓm yÕu • Bé kiÓm tra ng÷ ph¸p t¬ng t¸c cha thay thÕ ®îc kh¶ n¨ng viÕt thùc sù. • ViÖc t¹o h×nh mê (watermark) trªn trang cha ®îc dÔ dµng nh trong WordPerfect. Word thêng cè ®o¸n wizard mµ b¹n cÇn, dùa trªn nh÷ng g× b¹n gâ vµo. Gi¶ dô b¹n nhËp "Dear John", Word sÏ hái xem cã ph¶i b¹n cÇn Letter Wizard ®Ó chÌn ngµy th¸ng, ®Þa chØ vµ tù ®éng tr×nh bµy theo d¹ng th. Nh÷ng ngêi míi dïng cã thÓ thÝch tÝnh n¨ng nµy, nhng nã h¬i thõa nÕu b¹n ®· biÕt wizard nµy tõ lÖnh File.New. Ngoµi ra, nh÷ng wizard vèn ®· næi tiÕng cña Word l¹i ®îc c¶i tiÕn thªm n÷a. VÝ dô, Fax Wizard hiÖn thêi híng dÉn b¹n qua toµn bé qu¸ tr×nh, tõ viÖc chän trang ®Çu ®Õn göi fax. C¸c tÝnh n¨ng tr×nh bµy vµ ®å ho¹ míi cña Word 97 cho phÐp b¹n t¹o nh÷ng tµi liÖu mµ tríc ®©y chØ phÇn mÒm chÕ b¶n míi lµm ®îc. C«ng cô kÎ b¶ng thùc sù lµ mét bíc ®ét ph¸: thay v× dïng c¸c lÖnh menu, b¹n chØ cÇn dïng chuét ph¸c

ho¹ b¶ng víi hµng vµ cét nh b¹n muèn, ë bÊt cø vÞ trÝ nµo trªn trang. Cßn cã c¸c c¶i tiÕn nh c¨n gi÷a däc, xoay v¨n b¶n dÔ dµng, nèi « theo chiÒu däc... Tuy nhiªn WordPerfect cung cÊp nhiÒu hµm c«ng thøc h¬n ®Ó bæ sung nh÷ng tÝnh to¸n d¹ng b¶ng tÝnh cho b¶ng cña b¹n. Word lu«n thùc hiÖn tèt c«ng viÖc víi c¸c frame, nhng Word 97 thùc sù vît c¸c ®èi thñ bëi Text Boxes míi, cã thÓ chøa mäi thø tõ ®å ho¹ ®Õn b¶ng. Nh mét ch¬ng tr×nh chÕ b¶n, Word cã thÓ tù ®éng kÕt nèi vµ dµn v¨n b¶n thµnh nhiÒu khung, biÕn nh÷ng dù ¸n phøc t¹p thµnh b¶n tin ®¬n gi¶n. Danh s¸ch Style trong Command Bar cña Word 97 cho b¹n biÕt c¸c font, style vµ kÝch thíc sÏ ®îc dïng khi b¹n ¸p dông style cho khèi v¨n b¶n. §¸ng tiÕc lµ danh s¸ch font l¹i kh«ng ®îc nh vËy. C¸c tÝnh n¨ng ®Þnh d¹ng míi kh¸c bao gåm lµm ch÷ cã bãng vµ næi, thËm chÝ cã thÓ t¹o v¨n b¶n chuyÓn ®éng trªn mµn h×nh (lµm mê lung linh, lÊp l¸nh). Web kú diÖu cña Word Cho ®Õn nay WordPerfect 7 cña Corel ®· trë thµnh chuÈn vÒ tÝnh n¨ng World Wide Web trong bé xö lý v¨n b¶n, nhng c¸c c«ng cô HTML cña Word 97 dÔ dµng vît tréi WordPerfect. Web Page Wizard gióp cho ngay c¶ nh÷ng ngêi míi sö dông còng cã thÓ thiÕt kÕ Web, b¹n cã thÓ dïng Word ®Ó t¹o home page hay toµn bé ®Þa chØ Web, hoµn chØnh bëi ®iÒu khiÓn ActiveX vµ c¸c biÓu (form) t¬ng t¸c. Online Layout míi cho b¹n xem c¸c trang mµ kh«ng cÇn ph¶i khëi ®éng tr×nh duyÖt xÐt. C¸c khung tho¹i File.Open vµ File.Save cho phÐp b¹n më vµ lu tµi liÖu trªn Web server dÔ dµng nh trªn ®Üa cøng cña b¹n (c¸c øng dông kh¸c cña Office còng vËy). Nh÷ng tÝnh n¨ng tiªn tiÕn Mét sè c«ng cô míi trong Word 97 gióp ®¬n gi¶n ho¸ c«ng viÖc víi c¸c tµi liÖu dµi. Document Map ®a ra danh s¸ch nh÷ng phÇn chÝnh vµ c¸c chñ ®Ò tµi liÖu cña b¹n ë bªn tr¸i cöa sæ; nhÊn vµo phÇn nµo Word sÏ ®a b¹n ®Õn ®óng phÇn ®ã. Chøc n¨ng AutoSummarize t¹o tãm t¾t ng¾n gän t¹i phÇn ®Çu tµi liÖu hoÆc trong mét file riªng biÖt. NÕu b¹n cã dïng tiªu ®Ò th× c¸c tãm t¾t cña Word rÊt xuÊt s¾c, tuy nhiªn vÉn lu«n cÇn hiÖu chØnh l¹i. Word cßn cha s¸nh ®îc víi Word Pro vÒ chøc n¨ng lµm viÖc nhãm më réng, nhng nh÷ng tÝnh n¨ng míi còng gióp b¹n qu¶n lý c«ng viÖc céng t¸c. C¸c phiªn b¶n cña tµi liÖu giê ®©y ®îc lu trong cïng mét file, do ®ã viÖc trë l¹i phiªn b¶n tríc sÏ dÔ dµng h¬n. Khi b¹n rª chuét qua v¨n b¶n söa ®æi, ngêi söa, ngµy vµ thêi gian söa sÏ hiÖn lªn trong khung t¬ng tù nh ToolTip. Tuy nhiªn, nÕu tÊt c¶ mäi ngêi trong c¬ quan b¹n kh«ng n©ng cÊp lªn Word 97 cïng lóc th× cÇn thËn träng víi ®Þnh d¹ng file: Word 97 dïng d¹ng file míi kh«ng t¬ng thÝch víi c¸c phiªn b¶n tríc, còng nh c¸c øng dông kh¸c cña Office 97. B¹n cã thÓ lu file ë d¹ng cò, nhng nh vËy sÏ mÊt ®i mét sè ®Æc trng míi. Nh÷ng ai sö dông kh¶ n¨ng lËp tr×nh cña Office ®Ó tuú biÕn c¸c chøc n¨ng cña bé phÇn mÒm sÏ hµi lßng v× cuèi cïng Word 97 còng gièng Excel vµ Access trong viÖc dïng Visual Basic for Applications nh ng«n ng÷ macro cña nã. Ngoµi ra cßn cã bé chuyÓn ®æi xuÊt s¾c cho c¸c macro cò.

KÕt luËn §¸nh gi¸ trªn b¶n tiÒn th©n, Word 97 lµ mét n©ng cÊp vît bËc cho ngêi dïng hiÖn t¹i. Ngay c¶ khi b¹n cã thÓ sÏ lo¹i bít mét sè tÝnh n¨ng, th× ®©y vÉn lµ phiªn b¶n Word tèt nhÊt so víi tÊt c¶ c¸c phiªn b¶n tríc ®©y.

EXCEL 97
B¶ng tÝnh tèt nhÊt trë nªn tèt h¬n n÷a Microsoft Excel tiÕp tôc ph¸t triÓn. Nã ®· lµ b¶ng tÝnh Windows tèt nhÊt, vµ ®îc n©ng cÊp ®¸ng kÓ víi nh÷ng c¶i tiÕn míi còng nh nh÷ng söa ®æi tinh vi cho c¸c c«ng cô c¬ b¶n. Tuy kh«ng cã tÝnh n¨ng nµo míi næi bËt, nhng Excel 97 rÊt tiÕn bé vÒ tÝnh kh¶ dông vµ chøc n¨ng. C¸c nhµ thiÕt kÕ Excel lu«n chó träng ®Õn nh÷ng chi tiÕt lµm cho ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh dÔ sö dông. Mét sè thay ®æi muén mµng: giê ®©y b¹n cã wizard trùc gi¸c h¬n ®Ó chuyÓn d÷ liÖu thµnh biÓu ®å, nhiÒu møc phôc håi (undo), nót thu nhá khung tho¹i khi b¹n chän vïng, gièng nh trong 1-2-3. Mét sè c¶i tiÕn giao diÖn quan träng bao gåm kh¶ n¨ng x©y dùng c«ng thøc tõ tiªu ®Ò d÷ liÖu thay v× ®Þa chØ «. VÝ dô nÕu b¹n cã b¶ng d÷ liÖu víi tiªu ®Ò cét "January", c«ng thøc =SUM(January) sÏ tÝnh tæng cña cét vµ b¹n kh«ng cÇn x¸c ®Þnh tªn hµng. Excel cßn cã thÓ kiÓm tra c«ng thøc khi b¹n nhËp vµ cè g¾ng söa ngay nh÷ng lçi thêng gÆp. Nã cã thÓ söa nh÷ng vÊn ®Ò có ph¸p c¬ b¶n, nhng kh«ng thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt vÒ logic lµ nh÷ng sai sãt nghiªm träng cña b¶ng tÝnh. §Þnh d¹ng xuÊt s¾c Chóng ta vÉn biÕt r»ng kiÓu d¸ng thêng lÊn ¸t néi dung. Excel 97 cã thªm nhiÒu tÝnh n¨ng míi ®Ó c¶i tiÕn h×nh d¹ng b¶ng tÝnh sao cho chóng ®îc c¶ néi dung lÉn kiÓu d¸ng. VÝ dô, b¹n cã thÓ nèi mét sè « víi nhau ®Ó t¹o ra mét « lín, rÊt tiÖn khi tr×nh bµy nh÷ng biÓu phøc t¹p. B¹n cã thÓ xoay v¨n b¶n trong « theo híng bÊt kú víi mét gãc ®é bÊt kú. B¹n còng cã thÓ lµm cho ®Þnh d¹ng « thµnh cã ®iÒu kiÖn theo gi¸ trÞ cña nã, vÝ dô ®Ó cho c¸c sè bªn díi mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh nµo ®ã th× cã mµu ®á. Web víi sù céng t¸c C¸c nhãm lËp ng©n s¸ch, kÕ ho¹ch... dïng b¶ng tÝnh ®Ó m« h×nh ho¸ c¸c ph¬ng ¸n phøc t¹p sÏ ®Æc biÖt thÝch thó mét sè ®Æc tÝnh míi gióp theo dâi nh÷ng thay ®æi cña b¶ng tÝnh. Excel 97 cho phÐp nhiÒu ngêi dïng xem vµ söa cïng mét b¶ng (thËm chÝ cïng mét lóc), vµ ghi nhí ai, lóc nµo, ®· thay ®æi nh÷ng « nµo. B¹n cã thÓ theo dâi mäi thay ®æi bëi m· mµu trªn b¶ng, hoÆc nhê t¹o b¸o c¸o; b¹n còng cã thÓ lùa chän trong sè nh÷ng thay ®æi nµy ®Ó chÊp nhËn hay lo¹i bá. §iÓm m¹nh • C¸c c«ng cô ®Þnh d¹ng ®îc c¶i tiÕn nhiÒu, cho phÐp b¹n tr×nh bµy c¸c trang phøc t¹p. • C¸c c¶i tiÕn vÒ lµm viÖc nhãm cho phÐp c¸c nhãm céng t¸c trªn b¶ng tÝnh vµ mäi c¸i ®îc tæ chøc mét c¸ch chÆt chÏ. • KÕt nèi Web t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i trÝ vµ s¸ng t¹o.

§iÓm yÕu • Excel cÇn cã bé qu¶n lý kÞch b¶n tèt nh cña 1-2-3 ®Ó t¹o m« h×nh what-if. • B¹n vÉn kh«ng thÓ dïng tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng thèng kª mét c¸ch tù do trong b¶ng. Còng nh Quattro Pro cña WordPerfect Suite, Excel cã thÓ lu vµ më c¸c b¶ng tÝnh ë d¹ng HTML. C¸c tÝnh n¨ng Web cña Excel cßn vît Quattro Pro vÒ mét sè mÆt. VÝ dô b¹n cã thÓ dïng tr×nh duyÖt Web ®Ó söa b¶ng tÝnh nhê kh¶ n¨ng më b¶ng tÝnh Excel trùc tiÕp tõ Web server, tÝnh l¹i c«ng thøc, s¾p xÕp l¹i b¶ng mÉu vµ läc d÷ liÖu. B¹n cÇn cã øng dông tr×nh duyÖt xÐt bæ sung tù do cña Microsoft ®Ó thùc hiÖn nh÷ng viÖc nµy. C¸c c«ng thøc cña Excel cã thÓ bao gåm c¶ URL chØ ®Õn c¸c « vµ hµng cña b¶ng tÝnh trªn Web server. Ngêi dïng kinh nghiÖm thËm chÝ cã thÓ yªu cÇu b¸o gi¸ cæ phÇn nµo ®ã tõ trang Web råi ®a kÕt qu¶ vµo « b¶ng tÝnh. M¹ng líi m¹nh Ngêi dïng cao cÊp còng sÏ t×m thÊy nh÷ng c¶i tiÕn gi¸ trÞ trong Excel, ngay c¶ khi hä ch¼ng bao giê ®ông ®Õn c¸c c«ng cô World Wide Web cña nã. C¸c b¶ng mÉu, viÖc ph©n tÝch d÷ liÖu nghiªm tóc giê ®©y l¹i cµng nghiªm tóc h¬n. B¹n cã thÓ kÕt hîp c¸c gi¸ trÞ ®Ó t¹o trêng tÝnh to¸n; viÖc qu¶n lý bé nhí tèt h¬n vµ c¸c kÕt nèi víi CSDL SQL cho phÐp b¹n lµm viÖc nhanh chãng h¬n víi kho d÷ liÖu lín. Nhîc ®iÓm lµ b¹n vÉn bÞ h¹n chÕ khi dïng c¸c hµm thèng kª trong b¶ng mÉu. C¸c n©ng cÊp kh¸c nh»m ph¸t triÓn Excel thµnh hÖ phÇn mÒm t¹o ra c¸c øng dông céng t¸c tuú biÕn: lo¹i bá nh÷ng h¹n chÕ vÒ kÝch thíc m¶ng (array), c¶i tiÕn hái ®¸p dïng c¬ cÊu ODBC cung cÊp kh¶ n¨ng truy cËp d÷ liÖu server nhanh h¬n, th©n thiÖn h¬n. KÕt luËn Microsoft cã thÓ chiÕm thÞ phÇn khæng lå vÒ bé phÇn mÒm, nhng ®iÒu ®¸ng mõng lµ hä kh«ng v× thÕ mµ Ýt cè g¾ng trong viÖc c¶i tiÕn c¸c øng dông Office. Víi nh÷ng n©ng cÊp ®Çy Ên tîng c¶ vÒ chøc n¨ng vµ tÝnh kh¶ dông, Excel 97 ®¸ng ®Ó n©ng cÊp ®èi víi nh÷ng ngêi dïng b¶ng tÝnh th«ng thêng vµ c¶ c¸c chuyªn gia ®ßi hái kh¶ n¨ng tÝnh to¸n cao.

Outlook 97
Schedule+ n©ng cÊp Schedule+ cña Office 95 lµ bé qu¶n lý th«ng tin c¸ nh©n vµ lËp lÞch nhãm võa ph¶i. Nhng Outlook, b¶n thay thÕ Schedule+ trong Office 97, lµ bé phÇn mÒm hiÖu suÊt cao víi c¸c c«ng cô nhãm m¹nh. Nh÷ng ai ®· quen thuéc víi Office sÏ rÊt tho¶i m¸i víi giao diÖn cña Outlook. Ch¬ng tr×nh cã thanh biÓu tîng däc cã thÓ tuú biÕn, cho phÐp b¹n chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tÝnh n¨ng kh¸c nhau; thanh nµy cã thÓ chøa c¸c Shortcut (phÝm t¾t) ®Õn c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c. Outlook bao gåm mét sè øng dông nhá. Inbox/Messaging client: ®©y lµ e-mail client tæng hîp, phiªn b¶n c¶i tiÕn tõ Exchange Inbox cña Windows 95, hç trî hÖ thèng e-mail bÊt kú t¬ng thÝch MAPI còng nh nh÷ng th«ng ®iÖp tõ Internet vµ CompuServe. Mét tÝnh n¨ng míi rÊt c¶i c¸ch lµ kh¶ n¨ng th¨m dß ý kiÕn ®ång nghiÖp víi nh÷ng c©u hái nhiÒu lùa chän.

Ch¼ng h¹n b¹n cha biÕt nªn chän mãn ¨n g× trong buæi häp tíi cña c«ng ty? H·y göi b¶n th¨m dß lªn Outlook vµ nã sÏ thu thËp ý kiÕn. Giao diÖn cña b¶n th¨m dß kh«ng thËt trùc quan, c¸c nót ®îc sö dông bÞ lÉn lén gi÷a c¸c c«ng cô kh¸c, nhng mét khi b¹n ®· x¸c ®Þnh ®îc th× nã gióp b¹n tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Calendar: bé lÞch Schedule+ cò thªm mét sè c¶i tiÕn. TÝnh n¨ng AutoDate míi hiÓu ®îc ng«n ng÷ tiÕng Anh b×nh thêng nh "the first Sunday in January", vµ bé lÞch giê ®©y cã thÓ ghi l¹i nh÷ng cuéc häp dù kiÕn mçi khi b¹n nhËn ®îc th mêi qua Inbox. C«ng cô Holiday cho phÐp nhËp nh÷ng ngµy nghØ vµo bé lÞch. Tuy nhiªn ngµy nghØ kh«ng bÞ lo¹i bá mµ b¹n vÉn cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong nh÷ng ngµy nµy. Contacts: øng dông nhá Contacts cña Outlook cho phÐp b¹n nhËp nhiÒu th«ng tin vÒ ®ång nghiÖp vµ kh¸ch hµng, bao gåm sè ®iÖn tho¹i, ®Þa chØ e-mail vµ ghi chó kh«ng cÇn ®Þnh d¹ng. ¦øng dông ®îc tæ chøc theo thø tù danh s¸ch tõ A ®Õn Z. NÕu kh«ng kÓ ®Õn giao diÖn th× b¹n sÏ thÝch kh¶ n¨ng bæ sung tªn vµ ®Þa chØ vµo danh s¸ch giao dÞch ®¬n gi¶n b»ng c¸ch kÐo c¸c th«ng ®iÖp ra khái Inbox vµ ®a vµo biÓu tîng Contact. Journal: Schedule+ cã tÝch hîp chót ®Ønh víi c¸c øng dông kh¸c cña Office 95, nhng Journal ®æi míi th× kÕt hîp chÆt chÏ Outlook víi phÇn cßn l¹i cña bé phÇn mÒm. Journal tù ®éng ghi toµn bé c«ng viÖc cña b¹n trong Word, Excel vµ c¸c module Office kh¸c. Nã ®a ra th«ng tin nµy trong « thêi gian; b¹n cã thÓ theo dâi bÊt kú kho¶ng thêi gian nµo, xem danh s¸ch c¸c file ®· lµm viÖc trong ngµy, vµ nhÊn ®óp vµo chóng ®Ó më. NÕu b¹n hay quªn tªn vµ vÞ trÝ file nhng nhí ngµy sö dông, Journal cã thÓ gióp Ých. Nhng nÕu b¹n tæ chøc c¸c file chÆt chÏ qui cñ trong c¸c folder th× Journal cã thÓ kh«ng cÇn thiÕt. Céng t¸c nhê Outlook Kh¸c víi Schedule+, Outlook cã c¸c c«ng cô lµm viÖc nhãm thùc sù h¬n h¼n viÖc lËp lÞch ®¬n gi¶n. VÝ dô øng dông nhá Tasks cho phÐp b¹n giao nhiÖm vô tõ danh s¸ch To Do cho c¸c nh©n viªn kh¸c; khi hä hoµn thµnh c«ng viÖc b¹n sÏ ®îc th«ng b¸o qua e-mail. NÕu c«ng ty b¹n dïng Exchange Server cña Microsoft lµm trô cét e-mail, mäi ngêi ®Òu cã thÓ chia sÎ danh s¸ch giao dÞch vµ danh s¸ch c«ng viÖc. §iÓm m¹nh • Qu¶n lý giao dÞch, lËp lÞch vµ c¸c tÝnh n¨ng kh¸c cña Outlook vît xa c¸c phiªn b¶n tríc. • Chøc n¨ng th¨m dß ý kiÕn phôc vô tèt cho viÖc biÓu quyÕt d©n chñ më réng. §iÓm yÕu • Kh«ng cã biÓu th¶o luËn ®Ó trao ®æi ý kiÕn, b¶n tin hay bµn chuyÖn phiÕm. • Mét sè chøc n¨ng nh th¨m dß ý kiÕn qua e-mail cã giao diÖn khã chÞu. Outlook cßn cã mét sè øng dông nhãm lµm viÖc thiÕt kÕ s½n bao gåm b¸o c¸o chi phÝ vµ th«ng b¸o c«ng viÖc. B¹n cã thÓ dïng chøc n¨ng thiÕt kÕ biÓu cña nã ®Ó tuú biÕn c¸c biÓu trªn hoÆc t¹o biÓu míi cho c¸c nhu cÇu céng t¸c kh¸c.

KÕt luËn Tãm l¹i, Outlook 97 gÇn nh lµ mét phÇn mÒm nhãm lµm viÖc hoµn h¶o. Cßn thiÕu g×? C¸c nhãm th¶o luËn nh Lotus Notes. Cßn ®èi víi c¸c c«ng cô qu¶n lý nhãm thùc sù, nªn lu ý ®Õn Team Manager cña Microsoft, nã lµm viÖc víi Outlook ®Ó gióp ngêi qu¶n lý ph©n chia c«ng viÖc gi÷a c¸c nh©n viªn, theo dâi tiÕn ®é vµ chuÈn bÞ b¶n tæng kÕt.

POWERPOINT 97
Tr×nh diÔn ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn PowerPoint ngµy cµng ph¸t triÓn tèt h¬n. Tuy kh«ng kh¸c biÖt nhiÒu so víi phiªn b¶n tríc vèn ®· xuÊt s¾c, phiªn b¶n míi nµy cña phÇn mÒm tr×nh diÔn ®å ho¹ dµnh cho c¶ ngêi dïng PowerPoint l©u n¨m lÉn nh÷ng ngêi míi muèn thùc hiÖn tr×nh diÔn. NiÒm vui thÝch cña ngêi míi vµo nghÒ NhiÒu tÝnh n¨ng míi lµm cho PowerPoint dÔ chÞu h¬n ®èi víi ngêi míi b¾t ®Çu vµ nh÷ng ngêi dïng kh«ng thêng xuyªn. PowerPoint Central, mét tÝnh n¨ng tr×nh diÔn slide multimedia hÊp dÉn, cung cÊp kh¶ n¨ng truy cËp dÔ dµng ®Õn c¸c tµi nguyªn nh thñ thuËt, c¸c demo ho¹t h×nh, nh÷ng híng dÉn vÒ CD-ROM Office vµ ®Þa chØ Web cña Microsoft. AutoContent Wizard giê ®©y cung cÊp 23 mÉu ®Æc biÖt, tõ b¸o c¸o tµi chÝnh tíi c¸c tr×nh diÔn cã søc thuyÕt phôc. Tuy nhiªn nã cßn thua Freelance Graphics 96 v× thiÕu c«ng cô chän slide theo chñ ®Ò ®Ó ®a vµo phÇn tr×nh diÔn. Clip Gallery míi lµ bé qu¶n lý thuËn tiÖn cho ©m thanh, phim vµ h×nh ¶nh. ViÖc t¹o c¸c tr×nh diÔn t¬ng t¸c trë nªn dÔ dµng h¬n nhê Action Buttons - c¸c nót trªn mµn h×nh ®· ®îc lËp tr×nh l¹i mµ b¹n cã thÓ dïng ®Ó ph¸t c¸c ®o¹n multimedia hay chuyÓn tõ slide nµy qua slide kh¸c. §iÓm m¹nh • AutoContent Wizard tèt h¬n gióp b¹n thùc hiÖn tr×nh diÔn. • C¸c c«ng cô Web míi hoµn toµn cã thÓ ®a b¶n tr×nh diÔn lªn Internet. §iÓm yÕu • Freelance Graphics cã c«ng cô tr×nh diÔn linh ho¹t h¬n. C¸c bé so¹n th¶o slide cña PowerPoint kh«ng thay ®æi nhiÒu, nhng cã mét vµi c¶i tiÕn. Ch¼ng h¹n Outline hiÖn giê cho b¹n xem toµn c¶nh slide cña b¹n. Mét tÝnh n¨ng míi kh¸c lµm gi¶m yªu cÇu chuyÓn ®æi mµn h×nh lµ kh¶ n¨ng söa b¶n tr×nh bµy ngay trong b¶n ph¸c th¶o hay slide. SÏ tèt h¬n nÕu nh b¹n cã thÓ thu nhá b¶n tr×nh bµy ®Ó xem ®îc nhiÒu h¬n mét slide. PowerPoint trªn Web C¸c c«ng cô ®Ó truyÒn b¶n tr×nh diÔn qua World Wide Web cña PowerPoint 97 rÊt g©y Ên tîng. Mét wizard gióp b¹n t¹o tr×nh diÔn d¹ng HTML; b¹n còng cã thÓ t¹o nh÷ng ho¹t h×nh Web ®¬n gi¶n vµ xem b»ng øng dông miÔn phÝ cña Microsoft cho Netscape Navigator vµ Internet Explorer.

ACCESS 97
C¬ së d÷ liÖu cña Office rÊt gÇn gòi Web NÕu b¹n muèn kÕt hîp th«ng tin CSDL víi World Wide Web, kh«ng thÓ kh«ng cã Access 97. Ngay c¶ khi b¹n kh«ng xuÊt b¶n trªn Web, th× phiªn b¶n míi nµy cña CSDL Microsoft còng cã ®ñ nh÷ng tÝnh n¨ng míi vµ nh÷ng c¶i tiÕn cho c¸c c«ng cô hiÖn h÷u ®¸ng ®Ó n©ng cÊp. Kh¶ n¨ng truy cËp c¸c siªu liªn kÕt NhÊn chuét vµo mét siªu liªn kÕt trong CSDL Access 97 cã thÓ ®a b¹n ®Õn mét trang Web bÊt kú nÕu b¹n cã liªn kÕt Internet. ThËt h÷u dông v× b¹n cã thÓ dïng siªu kÕt nèi ®Ó tíi c¸c ®èi tîng cña Access nh b¶ng biÓu, b¸o c¸o, hay tíi c¸c tµi liÖu ®îc t¹o bëi c¸c øng dông Windows kh¸c. C¸c siªu kÕt nèi nµy cã thÓ lµ ®o¹n v¨n b¶n, h×nh ¶nh hay nót, vµ b¹n cã thÓ ®Æt chóng trong mét biÓu hay b¸o c¸o, hoÆc ®a vµo mçi biÓu ghi mét siªu kÕt nèi kh¸c nhau. §iÓm m¹nh • C¸c siªu kÕt nèi cho phÐp CSDL nh¶y ®Õn c¸c ®Þa chØ Web vµ c¸c nguån th«ng tin kh¸c. • Publish to the Web Wizard ®¬n gi¶n ho¸ viÖc ®a d÷ liÖu tÜnh hay ®éng lªn Web. §iÓm yÕu • Access vÉn cßn sö dông nhiÒu thuËt ng÷ khã hiÓu h¬n Approach. • ViÖc t¹o biÓu vµ tr×nh bµy víi nhiÒu kiÓu v¨n b¶n cã thÓ phøc t¹p. Publish to the Web Wizard cho phÐp b¹n coi ®èi tîng Access nh mét b¸o c¸o hay c©u hái vµ chuyÓn nã thµnh trang trªn Web. B¹n cã thÓ xuÊt d÷ liÖu tÜnh, hoÆc thiÕt lËp kÕt nèi ®éng ®Ó cËp nhËt trang Web khi CSDL thay ®æi, nh vËy c¸c ®éc gi¶ Web cã thÓ xem ®îc d÷ liÖu míi nhÊt. C¸c mÉu ®Þnh d¹ng tríc gióp b¹n dÔ dµng t¹o trang víi c¸c môc nh logo vµ nót chØ dÉn. Theo dâi thiÕt kÕ Mét vµi bæ sung kh¸c cho Access 97 gióp b¹n thiÕt kÕ CSDL sao cho dÔ sö dông. §iÒu khiÓn Tab míi cho phÐp t¹o biÓu víi c¸c trang b¶ng gièng nh c¸c khung tho¹i trong hÇu hÕt nh÷ng øng dông Win 95. §©y lµ mét thay thÕ xuÊt s¾c cho viÖc dïng nót nhÊn ®Ó chØ dÉn. Kh¶ n¨ng thiÕt kÕ linh ho¹t h¬n nhê nh÷ng chøc n¨ng míi cã c«ng dông tuú biÕn c¸c thanh c«ng cô vµ menu. C¸c c¶i tiÕn kh¸c nhá nhng h÷u dông cã mÆt kh¾p n¬i trong phiªn b¶n nµy. VÝ dô, b¹n cã thÓ nhÊn phÝm chuét ph¶i vµo mét trêng råi nhËp gi¸ trÞ ®Ó nhanh chãng thu hÑp ph¹m vi hiÓn thÞ CSDL. Vµ giê ®©y Access coi d÷ liÖu vÒ n¨m ®îc nhËp vµo tõ "00" ®Õn "29" lµ ë thÕ kû 21 - mét sù thay ®æi lín cho viÖc nhËp d÷ liÖu. ThuËt ng÷ kü thuËt Cã mét ®iÓm mµ Access cßn cÇn c¶i tiÕn lµ c¸ch sö dông thuËt ng÷ CSDL nh "®èi tîng" (object) vµ "m«dun" (module). Approach cña SmartSuite thùc hiÖn tèt h¬n viÖc tr¸nh dïng tõ khã hiÓu. Tuy nhiªn Access vÉn kh¸ th©n thiÖn, nhÊt lµ nÕu ®· quen thuéc víi Office, vµ cµng thuËn tiÖn nÕu b¹n cã thÓ dïng c¸c mÉu cña nã trong dù ¸n cña b¹n.

Lùa chän Office B¾t ®Çu tõ Office 97, c¸c b¶n Standard vµ Pro gåm cã hai phiªn b¶n, mét cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ mét cho c¸c nhµ ph¸t triÓn x©y dùng c¸c øng dông Office. B¹n còng cã thÓ mua riªng tõng phÇn mÒm: Word, Excel, Outlook, PowerPoint vµ Access; Sau ®©y lµ gi¸ b¸n lÎ c¸c bé phÇn mÒm t¹i ViÖt Nam (do TD&T cung cÊp). Bao gåm Gi¸ * C¸c b¶n Office 97 N©ng cÊp Standard Word, Excel, Outlook, PowerPoint, 310 USD, Edition (b¶n Camcorder, Internet Explorer toµn bé chuÈn) 530 USD Small Business Word, Excel, Outlook, Publisher, AutoMap, Edition (b¶n Toµn bé Streets Plus, Small Business Financial cho doanh 520 USD Manager for Excel, Internet Explorer nghiÖp nhá) N©ng cÊp Professional Gièng b¶n chuÈn, thªm Access vµ 380 USD, Edition (b¶n Bookshelf CD-ROM. B¶n n©ng cÊp cßn cã toµn bé chuyªn nghiÖp) thiÕt bÞ trá IntelliMouse 630 USD Developer Gièng b¶n chuyªn nghiÖp, thªm c¸c c«ng Edition (b¶n cô ph¸t triÓn bæ sung, ®iÒu khiÓn Toµn bé cho nhµ ph¸t ActiveX, c¸c vÝ dô mÉu vµ tµi liÖu lËp 840 USD triÓn) tr×nh

TÝch hîp Office 97
Theo ®óng ®Þnh nghÜa th× c¸c bé phÇn mÒm ph¶i ®îc cÊu thµnh bëi c¸c øng dông ®îc tÝch hîp chÆt chÏ, cã giao diÖn thèng nhÊt vµ c¸c c«ng cô ®Ó dÔ dµng chuyÓn ®æi d÷ liÖu qua l¹i. Office 95 ®· cã nÒn t¶ng c¬ b¶n; Office 97 kh«ng thay ®æi g× nhiÒu, nhng cã mét sè c¶i tiÕn dÔ chÞu. ThÓ hiÖn míi cho 1997 Word, Excel, PowerPoint, Access vµ Outlook, tÊt c¶ ®Òu cã giao diÖn c¶i tiÕn; c¸c thanh c«ng cô biÓu tîng vµ menu kÕt hîp thµnh mét chøc n¨ng gäi lµ Command Bar (thanh lÖnh). Mäi thø trong Command Bar ®Òu cã kh¶ n¨ng tuú biÕn: b¹n cã thÓ nhanh chãng t¹o c¸c thanh c«ng cô vµ menu míi, t¸ch thanh c«ng cô bÊt kú (vµ vµi menu) vµ dïng nh b¶ng di ®éng, thËm chÝ bæ sung menu vµo thanh c«ng cô vµ ngîc l¹i. Bªn trong, c¸c øng dông Office cã chung nhiÒu m· h¬n tríc; Microsoft cho biÕt ®iÒu nµy lµm cho c¶ tèc ®é vµ hiÖu qu¶ sö dông ®Üa cøng ®Òu t¨ng. Tuy nhiªn ®©y lµ bé phÇn mÒm lín: cµi ®Æt Office 97 Professional chiÕm tíi 121MB, trong khi Office 95 Pro lµ 82MB. Trong sè c¸c c«ng cô míi cña Office 97 h÷u dông nhÊt lµ OfficeArt, mét tËp hîp c¸c tÝnh n¨ng vÏ cã trong Word, Excel vµ PowerPoint. OfficeArt võa dÔ dïng h¬n võa m¹nh h¬n c¸c c«ng cô nghÖ thuËt cña Office 95. B¹n cã thÓ lùa chän tõ

nhiÒu h×nh cã s½n hay tù vÏ míi, thËm chÝ cã thÓ ¸p dông c¸c hiÖu øng l¹ nh h×nh phèi c¶nh hay kÕt cÊu bÒ mÆt. H×nh 3. OfficeArt cung cÊp tÝnh n¨ng ®å ho¹ m¹nh cho c¸c øng dông Office 97. Binder tèt h¬n Binder lµ tÝnh n¨ng chia sÎ d÷ liÖu míi nhÊt cña Office 95, mét kiÓu clip giÊy ®iÖn tö, cho phÐp b¹n kÕt hîp c¸c tµi liÖu cña Office thµnh mét file, cã thÓ xem, söa vµ in Ên nh mét khèi duy nhÊt. Nhng Binder kh«ng thùc sù chuyÓn nh÷ng tµi liÖu riªng biÖt thµnh mét thÓ thèng nhÊt - b¹n ph¶i t¹o ®Çu trang (header) vµ ch©n trang (footer) riªng cho tõng tµi liÖu, vµ b¹n ph¶i chuyÓn vÒ øng dông gèc (t¹o ra tµi liÖu) ®Ó xem toµn c¶nh tµi liÖu tríc khi in. C¶ hai vÊn ®Ò nµy ®Òu ®îc gi¶i quyÕt trong Binder cña Office 97, nã cung cÊp c¸c thiÕt lËp tµi liÖu tæng hîp vµ lÖnh Print Preview cho toµn bé file Binder. YÕu ®iÓm cña Office Microsoft dêng nh kh«ng quan t©m ®Õn Office Shortcut Bar, thanh biÓu tîng n»m trªn mµn h×nh Win 95 ®Ó khëi ®éng vµ lµ trung t©m trao ®æi d÷ liÖu cho c¸c øng dông Office; nã thËm chÝ kh«ng cã trong thµnh phÇn cµi ®Æt mÆc nhiªn cña Office n÷a. Ngîc l¹i, Lotus tiÕp tôc bæ sung c¸c tÝnh n¨ng hay cho SmartCenter cña hä.¸¸ Ngoµi ra, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong tËp hîp c¸c øng dông Office ®îc c¶i tiÕn nµy ®Òu b¾t kÞp víi nh÷ng tÝnh n¨ng míi. Ch¼ng h¹n Publisher, mét phÇn trong Small Business Edition cña Office l¹i thiÕu giao diÖn Command Bar, Office Assistant vµ OfficeArt. §iÒu nµy còng x¶y ra víi mét sè s¶n phÈm ®¬n lÎ ®îc tiÕp thÞ lµ Office Family Members (thµnh viªn cña hä Office) nh bé so¹n th¶o FrontPage World Wide Web.

Office Assistant
HÖ thèng trî gióp cña Office 97 do mét nhãm c¸c nh©n vËt ho¹t h×nh ®¶m tr¸ch, gåm c¶ chã, kÑp giÊy vµ biÕm ho¹ cña Einstein. B¹n cã thÓ chän bÊt kú nh©n vËt nµo lµm Office Assistant cña b¹n; theo mÆc nhiªn, Assistant hiÖn diÖn trªn mµn h×nh, theo dâi c«ng viÖc cña b¹n vµ ®a ra lêi khuyªn. B¹n còng cã thÓ gäi Assistant b»ng c¸ch nhËp c¸c c©u hái tiÕng Anh thuÇn tuý. Sau ®©y lµ mét sè ý kiÕn cña nh÷ng ngêi ®· dïng thö Assistant. - Assistant h÷u hiÖu nhng còng khã chÞu; ch¼ng h¹n cïng mét ý nhng c©u hái tiÕng Anh h¬i kh¸c nhau cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tr¶ lêi hay híng dÉn kh¸c nhau. - Cµng lµm viÖc b¹n sÏ cµng thêng xuyªn gäi ®Õn Assistant ®Ó ®îc hç trî nhanh. - Assistant thêng ®a ra lêi khuyªn kh¸ chËm, cã khi ngêi dïng ®· t×m ®îc nót thÝch hîp tríc khi nhËn ®îc lêi khuyªn.

Camcorder - b¶n sao cña Screencam
Mét trong nh÷ng c«ng cô s¸ng gi¸ nhÊt cña SmartSuite lµ ScreenCam. §©y lµ mét tiÖn Ých cho phÐp b¹n ghi l¹i nh÷ng h×nh ¶nh trªn mµn h×nh Windows vµ chuyÓn chóng thµnh nh÷ng file h×nh ¶nh chuyÓn ®éng, cã thÓ xem l¹i trªn bÊt kú m¸y PC nµo cã ch¬ng tr×nh Windows. C¸c h×nh ¶nh chuyÓn ®éng cña

ScreenCam hç trî rÊt nhiÒu cho c«ng viÖc cña mét nhµ kinh doanh, tõ viÖc chuÈn bÞ s¬ ®å tr×nh diÔn ®Õn chó gi¶i c¸c tµi liÖu. H×nh 6. Giao diÖn cña Camcorder thÓ hiÖn c¸c ®iÒu khiÓn d¹ng VCR. Microsoft ch¾c còng cho r»ng ScreenCam rÊt tèt. Office 97 giíi thiÖu Camcorder, mét tiÖn Ých t¬ng tù cã giao diÖn kiÓu VCR. Gièng nh ScreenCam, Camcorder lµ mét bæ sung cã gi¸ trÞ. Qua sö dông nh÷ng phiªn b¶n thö nghiÖm cña c¶ Camcorder vµ ScreenCam 97 cho thÊy b¶n gèc (tøc ScreenCam) cã nhiÒu u ®iÓm h¬n b¶n m« pháng, tøc Camcorder. C¶ hai ch¬ng tr×nh ®Òu cho phÐp b¹n dïng mét microphone nèi vµo víi Sound Card ®Ó ghi ©m thanh kÌm h×nh ¶nh chuyÓn ®éng cña b¹n; nhng ScreenCam cßn cã kh¶ n¨ng t¹o chó thÝch trªn mµn h×nh. Víi c¶ hai ch¬ng tr×nh b¹n ®Òu cã thÓ lu h×nh ¶nh chuyÓn ®éng ë d¹ng AVI (Microsoft Video for Windows) vµ b¹n cã thÓ chia nhá chóng trong c¸c øng dông so¹n th¶o video nh Adobe Premiere. Tuy nhiªn chÊt lîng c¸c file AVI kh«ng cao; ScreenCam ®a ra mét d¹ng riªng kh¸c thay thÕ cho chÊt lîng h×nh ¶nh tèt ngay c¶ trªn c¸c PC cã cÊu h×nh khiªm tèn. H×nh 1. Web Page Wizard míi cña Word gióp so¹n th¶o HTML, bao gåm c¸c tÝnh n¨ng n©ng cao nh b¶ng biÓu. H×nh 2. H·y lµm cho b¶ng tÝnh tr«ng ®Ñp m¾t b»ng c¸c c«ng cô ®Þnh d¹ng míi cña Excel 97. H×nh 4. TÝnh n¨ng tham kh¶o ý kiÕn cña Outlook gióp c¸c nhãm ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ, tuy nhiªn giao diÖn cÇn c¶i tiÕn. H×nh 5. Outliner cña PowerPoint cho b¹n xem tr×nh bµy cña slide ë d¹ng thu nhá.

SAVE/SAVE AS/SAVE AS HTML
Khi b¹n lu tr÷ tµi liÖu cña b¹n, ngoµi hai lÞnh Save As vµ Save quen thuéc, b¹n cßn cã thªm lÞnh Save As HTML ®Ó lu tr÷ tµi liÖu cña b¹n díi d¹ng ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n dïng t¹o c¸c trang Web hay Home Page gëi lªn m¹ng Internet (HTML - Hypertext Markup Language). Do cÊu tróc cña Word 97 kh¸c víi Word 6.0, 7.0 nªn Word cò sÏ kh«ng ®äc ®îc file cña Word 97. Do ®ã nÕu cÇn ®em file nµy sö dông trªn c¸c m¸y kh¸c cha cµi Word 97, b¹n ph¶i lu file díi d¹ng Word cò (dÜ nhiªn lµ sÏ mÊt ®i nh÷ng c¸i míi chØ cã trong Word 97). B¹n thao t¸c nh sau: 1- Trong Tools\Option, b¹n chän b¶ng Save råi chän Save word files as: Word6.0/95 (*.doc).

ChØ ®Þnh nÇy cã t¸c dông mÆc ®Þnh, nghÜa lµ Word lu«n lu«n lu tÊt c¶ c¸c file míi díi d¹ng nÇy cho ®Õn khi nµo b¹n chØ ®Þnh l¹i.

2- Trong File/Save as, b¹n chän Save as type: Word6.0/95 (*.doc).

3- B¹n bÊm nót Save Version, b¹n ®¸nh vµo Word6.0/95

Chó ý: Trong thùc tiÓn, b¹n ph¶i thùc hiÖn ®ñ 3 bíc nÇy míi cã gi¸ trÞ. NÕu thiÕu 1 trong 3 bíc, Word cò còng kh«ng ®äc ®îc. B¹n còng cã thÓ cµi tiÖn Ých chuyÓn ®æi tªn Wrd97cnv.exe (n»m trong ®Üa CD cña bé Office 97 gèc) vµo Word 95 trë vÒ tríc ®Ó ®äc ®îc file cña Word 97.

H¦íNG DÉN Sö DôNG
B¹n thÝch cµi thªm DirectX cho hÖ thèng cña m×nh ? B¹n cã råi nhng muèn "lªn ®êi" nã cho míi, cho xÞn h¬n ? Tèt th«i. DirectX sÏ hç trî c¶i thiÖn søc ho¹t ®éng cña c¸c c«ng cô multimedia, ®Æc biÖt h÷u Ých cho c¸c b¹n kho¸i ch¬i games 3D vµ nghe nh¹c. Nhng ®«i khi, hÖ thèng sÏ gÆp trôc trÆc do tÝnh t¬ng thÝch cña DirectX hoÆc ®ông víi phÇn cøng, hoÆc ngñng ngo¶ng víi phÇn mÒm. Còng cã khi "lªn ®êi" version míi råi, b¹n l¹i kh«ng ng c¸i bông l¾m, muèn "lèi cò ta vÒ". §Ó cã thÒ th¸o gì hoµn toµn c¸c driver DirectX ra khái hÖ thèng, theo chÝnh Microsoft khuyÕn c¸o, c¸ch duy nhÊt mµ b¹n cã thÓ lµm ®îc lµ....format l¹i æ cøng. Chø kh«ng th× v« ph¬ng. B¹n cã kiªn nhÉn xãa ®îc b»ng tay th× còng ch¼ng thÓ nµo khö ®îc hÕt tµn tÝch cña c¸c file DX trong registry, trong hÖ thèng. MÆc dï trong c«ng cô Add/Remove Programs cña Windows còng cã dßng DirectX Drivers, nhng còng ch¼ng cã t¸c dông g× ®©u. Bëi vËy, b¹n cÇn ph¶i "tranh thñ sù cøu bå" cña ch¬ng tr×nh Uninstalls DirectX 6 for Win95 and Win98 nµy. Víi nã, b¹n cã thÓ xãa s¹ch sµnh sanh c¸c file DirectX mµ ch¼ng cÇn tèn c«ng install l¹i Windows. Version 0.9 nµy cã thÓ khö ®îc c¸c g· DirectX 3b, 5.2, 6 beta vµ 6 full retail cho Win95/98. Tuy nhiªn, c«ng cô nµy cã thÓ kh«ng ho¹t ®éng ®îc ®èi víi mét sè m¸y vi tÝnh nµo ®ã.

MéT Sè C¸I MíI ë VERSION 0.9 :

- Xö lý ®îc sù cè Uninstalls DirectX gì tuèt luèt file vjoyd.vxd cña Windows trong WINDOWS/SYSTEM.

- Kh«ng cßn xãa file dxtool.exe ra khái th môc C:\PROGRAM FILES\DIRECTX\SETUP FOLDER. - Thªm tiÖn Ých Killhelp.exe. KÓ tõ DirectX 6 SDK, Uninstalls DirectX sÏ gì bá file ddhelp.exe khái bé nhí. NÕu b¹n gÆp vÊn ®Ò trong chuyÖn gì bá ddraw khái m¸y cña m×nh, h·y ch¹y Killhelp.exe vµ gâ "Y" khi ®îc hái ®Ó "Kill attached processes" (Xö tr¶m c¸c qu¸ tr×nh kÌm theo). - Ch¬ng tr×nh installer míi, gän nhá h¬n.

LµM VIÖC VíI DIRECTX UNINSTALLER :

Tríc khi tiÕn hµnh install, b¹n h·y : Sao lu (backup) registry cña m×nh b»ng c¸ch copy hai file user.dat vµ system.dat trong th môc C:\WINDOWS vµo mét n¬i an toµn, phßng khi h÷u sù. Sao lu th môc SYSBAKUP trong th môc gèc C:\WINDOWS. Ngoµi ra, do c¸c bé driver DirectX míi thêng kh«ng cã ®ñ c¸c driver, tríc khi th¸o gì, b¹n h·y sao lu c¸c driver DirectX trong th môc WINDOWS/SYSTEM ®Ó lu gi÷. NÕu b¹n ®ang xµi Windows 98 vµ muèn th¸o bá c¸c driver DirectX ®Ó cµi l¹i DirectX 6 th× ph¶i sao lu 9 file sau ®©y trong th môc WINDOWS/SYSTEM ®Ó sau khi lªn ®êi xong sÏ copy chóng trë l¹i (®©y lµ 9 file thuéc bé driver DirectInput vµ DirectSound mµ bé upgrade DirectX 6 cña Microsoft bÞ thiÕu.) : - dsound.dll - dsound.vxd - dinput.dll - dinput.vxd - gcdef.dll - gchand.dll - joy.cpl - msanalog.vxd - vjoyd.vxd B¾t ®Çu install DirectX Uninstaller b»ng c¸ch ch¹y file DxUn9.exe §äc kü file help híng dÉn. Restart m¸y vi tÝnh cña b¹n ë mode "Safe-Mode". §Ó lµm chuyÖn nµy, lóc m¸y reboot, sau khi BIOS kiÓm tra xong c¸c th«ng sè, b¹n "r×nh rËp" s½n ®Ó nhÊn phÝm F8 tríc khi nã kÞp më Windows 98. Trong menu Microsoft Windows 98 StartUp Menu, chän dßng lÖnh sè 3 : "Safe-Mode". NhÊn Enter. §iÒu nµy lµ rÊt quan träng ®Ó cho phÐp DirectX uninstaller xãa s¹ch c¸c file DirectX khái bé nhí. Trong m«i trêng Windows ë chÕ ®é "Safe Mode", b¹n click vµo hµng lÖnh "shortcut to inf file" trong nhãm ch¬ng tr×nh DirectX Uninstaller v.09 ë Programs Menu cña Start Menu .

Ch¹y file DxUnVer09.inf b»ng c¸ch click chuét ph¶i lªn icon vµ chän lÖnh Install trong menu pop-up

Lóc nµy trong th môc PROGRAMS FILES/DIRECTX/SETUP chØ cßn l¹i ®éc mét anh chµng dxtool.exe. B¹n cã thÓ ch¹y file nµy ®Ó kiÓm tra xem c¸c driver DirectX ®· ®îc xãa hÕt cha. NÕu thµnh c«ng, hép tho¹i sÏ hiÖn lªn nh sau :

Restart l¹i m¸y. NÕu ®ang xµi Windows 98, khi hÖ thèng ®ang restart l¹i, b¹n cã thÓ sÏ thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i th«ng b¸o cña DirectX Uninstaller

Néi dung cña th«ng b¸o nµy lµ giíi thiÖu vÒ Uninstaller. Cho biÕt ch¬ng tr×nh nµy ®îc "bµo chÕ" ra ®Ó khö ®Ñp bµ con dßng hä d©u rÓ ch¸u ch¾t ba bèn ®êi cña DirectX khái Windows 9x mµ kh«ng ph¶i mÊt c«ng format l¹i æ cøng nh ngµi Bill Gates "khuyªn dïng". Tuy nhiªn, Uninstaller cã thÓ bÞ "x×-cµ-que" víi mét sè m¸y vµ mét sè cÊu h×nh. Tèt nhÊt lµ nªn xµi Uninstaller nh mét gi¶i ph¸p cuèi cïng tríc khi buéc lßng ph¶i format l¹i æ cøng vµ cµi ®Æt l¹i Windows 9x.

Ch¹y ch¬ng tr×nh install cña version DirectX mµ b¹n muèn n¹p vµo m¸y m×nh. Reboot l¹i. §Ó kiÓm tra xem t×nh h×nh cµi míi DirectX ra lµm sao, b¹n vµo th môc PROGRAMS FILES/DIRECTX/SETUP, ch¹y file dxinfo.exe

NÕu ®· cµi ®Æt c¸c driver DirectX thµnh c«ng, hép tho¹i sÏ b¸o nh nµy (ë ®©y lµ trêng hîp cµi DirectX 6 cho Windows 98) :

Nhng b¹n h·y coi chõng ®ã. Lµm ¬n kÐo thanh trît ë cöa sæ bªn tr¸i xuèng kiÓm tra xem cã n¹p ®ñ c¸c driver DirectX hay kh«ng. Cã nhiÒu kh¶ n¨ng sÏ bÞ thiÕu mÊt tiªu 9 file :

Nh ®· nãi ë trªn, ®©y lµ c¸c file cña hai bé driver DirectInput vµ DirectSound. §Ó hiÓu râ thªm, b¹n cã thÓ ch¹y file dxtool.exe trong th môc PROGRAMS FILES/DIRECTX/SETUP. Hép tho¹i xuÊt hiÖn b¸o ®óng lµ mÊt 2 bé driver nµy.

VËy lµ b¹n chØ viÖc copy 9 file ®· sao lu lóc n·y vµo. ChØ cã ®iÒu cùc kú ©n hËn lµ chóng cã version lµ DirectX 5. Cã tr¸ch lµ tr¸ch Microsoft ®· "t×nh th¬ng mÕn

th¬ng" free cho c¸i DirectX 6 mµ l¹i ch¬i trß "t×nh nöa vêi" kh«ng cho tÊt c¶ ®Ó trän nghÜa trän t×nh víi nhau. Th«i th× th«i, ®µnh ph¶i chÞu c¶nh "ngøa con m¾t bªn ph¶i, ®á con m¾t bªn tr¸i" vËy th«i.

Display Control Panel
Display Control Panel ®· ®îc c¶i tiÕn ®Ó thªm tiÖn lîi cho ngêi sö dông.
1-

QuickRes:

ChuyÓn ®æi nhanh ®é ph©n gi¶i mµn h×nh vµ ®é s©u mµu mµ kh«ng cÇn khëi ®éng l¹i m¸y. B¹n bÊm ph¶i Mouse vµo mµn h×nh nÒn, chän Properties/Settings ®¸nh dÊu chän « Show Settings icon on Taskbar råi bÊm nót Avanced properties. Chän b¶ng Performance, chän môc Apply the changes without restarting.

2- Refresh Rate: T¨ng cêng chøc n¨ng nÇy cho c¸c driver néi bé cña Windows, kh«ng cÇn ph¶i cµi tiÖn Ých cña c¸c h¶ng s¶n xuÊt. 3- Hardware Panning: Lµ chøc n¨ng t¹o mµn h×nh ¶o, chØ cã t¸c dông nÕu card mµn h×nh hæ trî chøc n¨ng nÇy. Chøc n¨ng nÇy chØ hiÖu lùc cho c¸c mµn h×nh cã ®é ph©n gi¶i tõ 800x600 trë xuèng. Mµn h×nh ¶o cã kÝch thíc lín h¬n mµn h×nh thùc. Khi b¹n di chuyÓn Mouse ®Õn c¸c c¹nh, mµn h×nh sÏ tù cuèn. Chøc n¨ng nÇy do Windows tù x¸c lËp chØ 1 lÇn khi cµi ®Æt míi. B¹n cã thÓ tù chØ ®Þnh b»ng c¸ch x¸c lËp monitor lµ Super VGA 800x600 trong Display Properties/b¶ng Settings/nót Avanced Properties/b¶ng Monitor/nót Change. NÕu Card mµn h×nh t¬ng thÝch, b¹n sÏ thÊy hiÖn thªm hép Display area cho phÐp x¸c lËp kÝch thíc mµn h×nh thùc cßn Desktop area dïng x¸c lËp kÝch thíc mµn h×nh ¶o.

Disk Defragmenter
§îc bæ sung thªm chøc n¨ng Wizard ®Ó t¹o ra 1 "kÞch b¶n" chung cho mäi lÇn ch¹y ch¬ng tr×nh. Trong "kÞch b¶n" nÇy b¹n cã nhiÒu chØ ®Þnh cho ch¬ng tr×nh h¬n tríc ®©y, hay nãi ®óng h¬n lµ Defragmemter ®· th«ng minh h¬n trong Win 95. Chøc n¨ng nÇy ch¹y tù ®éng khi b¹n ch¹y defrag lÇn ®Çu tiªn. Nh÷ng lÇn ch¹y sau, b¹n gäi Wizard b»ng c¸ch ch¹y Defrag tríc råi bÊn nót Settings/Create Program log. - Create a log...lµ chØ ®Þnh cho t¹o "kÞch b¶n".

- I don’t want...but prompt... lµ kh«ng t¹o trong lÇn nÇy nhng ph¶i nh¾c nhë khi ch¹y trong c¸c lÇn sau. - I don’t want...Don’t display...lµ kh«ng cÇn t¹o vµ còng kh«ng cÇn nh¾c nhë sau nÇy. Chó ý: khi chän môc 3, mçi lÇn muèn ch¹y Wizard, b¹n lµm nh trªn ®· nãi. TiÖn Ých nÇy sÏ dß t×m tÊt c¶ øng dông b¹n ®· cµi trong m¸y, liÖt kª trong danh s¸ch lùa chän (®¬ng nhiªn lµ chØ nh÷ng øng dông viÕt cho Win 95). B¹n cã thÓ chän nhiÒu øng dông thêng dïng cïng lóc b»ng c¸ch bÊm Mouse vµo tõng tªn.

B¹n cã thÓ céng thªm c¸c øng dông kh¸c vµo danh s¸ch b»ng c¸ch bÊm nót Other. B¹n cã thÓ di chuyÓn tªn øng dông lùa chän lªn hay xuèng trong danh s¸ch ®Ó Ên ®Þnh møc u tiªn truy cËp nhanh cho øng dông.

Nh÷ng øng dông u tiªn sÏ ®îc di chuyÓn lªn ®Çu ®Üa theo thø tù ®· xÕp. Chøc n¨ng nÇy t¬ng tù nh chøc n¨ng di chuyÓn øng dông trong Speedisk cña Norton.

NÊU X¤I CHÌ §æI T£N CôC C¦NG PC
Khi mua m¸y vi tÝnh cña cöa hµng hay nhÊt lµ mua l¹i cña ngêi kh¸c, b¹n cã thÓ kh«ng ng c¸i bông l¾m mçi khi kiÓm tra cÊu h×nh m¸y l¹i thÊy b¸o tªn cña m¸y hçng ph¶i lµ c¸i tªn cha sinh mÑ ®Î cña m×nh. DÜ nhiªn lµ c¸i tªn c«ng ty, tªn nghÒ nghiÖp còng cña ai ®©u ®ã mµ. ThËt dÔ xa nhau qu¸ chõng chõng. Lµm sao mµ xãa nh÷ng c¸i th«ng sè ®¨ng ký "ngøa con m¾t bªn ph¶i, ®á con m¾t bªn tr¸i" ®ã ®i ®©y ? NÕu kh«ng muèn, hoÆc kh«ng cã ®iÒu kiÖn, cµi ®Æt míi l¹i hÖ ®iÒu hµnh, trong trêng hîp ®ang xµi Windows 95/97 vµ 98, b¹n vÉn cã thÓ thay thÕ c¸c th«ng sè chñ nh©n nµy mét c¸ch nhÑ nhµng nh thÓ "cã c¸nh trong nh÷ng ngµy Êy" vËy mµ. B¹n h·y nhê tíi tiÖn Ých Registry Editor cña Windows ®Ó biªn tËp l¹i chóng. T¹i menu Start, b¹n më lÖnh Run vµ ®iÒn vµo box Open dßng lÖnh Regedit råi

nhÊn phÝm [Enter] Trong cöa sæ Registry Editor, b¹n chän më (click ®«i chuét) phÇn HKEY_LOCAL_MACHINE (ë « bªn tr¸i),

Råi chän më dßng Software Më dßng Microsoft Më dßng Windows

Më dßng CurrentVersion

ë « bªn ph¶i cña cöa sæ Rgistry Editor b©y giê xuÊt hiÖn mét däc danh s¸ch c¸c th«ng sè ®· ®îc ®¨ng ký vµ ®ang cã gi¸ trÞ. §Ó söa ®æi tªn c¬ quan hay nghÒ nghiÖp, b¹n click ®«i chuét vµo hµng RegisteredOrganization. Trªn hép tho¹i Edir String míi xuÊt hiÖn, b¹n xãa th«ng sè cò trong box Value data råi ®iÒn vµo ®ã th«ng sè theo ý b¹n. NhÊn OK.

§Ó thay ®æi tªn chñ m¸y, b¹n click ®«i chuét vµo hµng RegisteredOwner råi lµm t¬ng tù nh phÇn thay ®æi tªn c«ng ty.

VËy lµ tõ nay chiÕc m¸y vi tÝnh côc cng cña b¹n ®· thùc sù lµ cña b¹n 100 %. Hçng tin ? B¹n cø viÖc vµo Control Panel më c¸i môc System ra th× sÏ thÊy ngay Êy mµ.

Dr. Watson
Dr. Watson bgoµi viÖc n¾m ®îc c¸c th«ng tin hÖ thèng, cßn cã kh¶ n¨ng theo dái vµ ghi l¹i tøc thêi t×nh tr¹ng m¸y nÕu mét øng dông g©y ra lçi khi ®ang ch¹y. TiÖn Ých sÏ t¹o ra c¸c file th«ng tin tªn *.wlg. C¸c nhµ lËp tr×nh cã thÓ nhê tiÖn Ých nÇy ®Ó t×m læi do øng dông cña m×nh g©y ra.

§©y lµ 1 tiÖn Ých ®Æc biÖt sö dông h¹n chÕ, do ®ã mÆc nhiªn Windows kh«ng t¹o biÓu tîng cho tiÖn Ých nÇy. §Ó ch¹y ch¬ng tr×nh, b¹n ®¸nh tªn file DrWatson.exe trong lÞnh Run. B¹n cã thÓ t¹o biÓu tîng riªng cho file nÇy (n»m trong th môc Windows) ®Ó truy cËp nhanh.

Dïng hµm trong Word cho Windows
Cã thÓ t¹o ®îc nhiÒu hµm thó vÞ b»ng Word-Basic. Nhng ®Ó gäi hµm b¹n ph¶i ch¹y mét macro h¬i cång kÒnh. Trong nhiÒu trêng hîp, nÕu cã thÓ ®Þnh nghÜa hµm nh mét trêng cã lÏ tiÖn h¬n. VÝ dô, hµm: Function TargetDate$ (delay) TargetDate$=Date$(Today() + delay) End Function cã thÓ ®îc dïng trong c©u nh "§Ò nghÞ tr¶ tiÒn tríc ngµy "TargetDate$(21)"." Trêng kÕt qu¶ sÏ lµ 21 ngµy sau ngµy hiÖn t¹i. Cã c¸ch nµo gäi hµm nh thÕ kh«ng? §¸ng tiÕc lµ Word kh«ng cho phÐp b¹n ®Þnh nghÜa hµm nh lµ trêng. Nhng dïng macro ®©u cã cång kÒnh. ChÌn th«ng tin b»ng macro kh¸ dÔ, nÕu kh«ng muèn nãi dÔ h¬n chÌn th«ng tin b»ng trêng. §Ó dïng mét macro chÌn th«ng tin tõ hµm vµo v¨n b¶n, chóng ta b¾t ®Çu viÖc t¹o macro. LÊy vÝ dô macro nµy dïng hµm Input-Box$() cho b¹n mét hép tho¹i vÒ sè ngµy thªm vµo ngµy hÖ thèng. Sau khi b¹n nhËp sè ngµy vµ chän OK, macro sÏ tÝnh to¸n vµ chÌn vµo ngµy thÝch hîp. §Ó lµm cho macro dÔ dïng h·y g¾n nã vµo trong tr×nh ®¬n, thanh c«ng cô hay tæ hîp phÝm th«ng qua lÖnh Tools/Customize. ThËn chÝ b¹n cã thÓ t¹o c¶ mét tr×nh ®¬n riªng biÖt cho nh÷ng hµm míi bæ sung nµy. §Ó t¹o nh÷ng tr×nh ®¬n hµm, chän Tools/Customize/Menu. NhÊn vµo nót Menu Bar vµ gâ tªn, nh lµ &User Functions, trong hép cã dßng ch÷ Name On Menu Bar. (DÊu & tríc ch÷ U sÏ g¸n Alt-U lµm phÝm kÝch ho¹t ®Ó më tr×nh ®¬n - U lµ ch÷ gîi nhí cho UserFunction). Råi chØ râ vÞ trÝ cña tr×nh ®¬n trªn thanh tr×nh ®¬n. NÕu b¹n muèn tr×nh ®¬n UserFunctions n»m gi÷a sau tr×nh ®¬n Window, h·y t« s¸ng Window trong hép danh s¸ch Position On Menu Bar vµ chän Add After. Thªm mét macro vµo tr×nh ®¬n User Functions sÏ gièng nh thªm macro hay lÖnh vµo bÊt kú thanh tr×nh ®¬n nµo kh¸c. Tríc tiªn chän Tools/Customize/Menus. T« s¸ng lo¹i Macro trong hép Macro Category, tíi hép danh s¸ch Macro ®Ó t« s¸ng macro b¹n muèn thªm vµo vµ &User Functions ph¶i ®· ®îc chän trong hép Change What Menu. NÕu b¹n thÝch, b¹n cã thÓ söa ®æi tªn trong hép cã dßng ch÷ Name On Menu Bar. Sau nµy b¹n cã thÓ dïng hµm mét c¸ch dÔ dµng bÊt cø lóc nµo b»ng c¸ch chän nã tõ tr×nh ®¬n.

Dïng phÇn më réng tªn tÖp trong Word
Khi lu c¸c v¨n b¶n cña Microsoft Word 6, t«i ®Þnh dïng phÇn më réng ®Ó ®¸nh v¨n b¶n. VÝ dô, c¸c tµi liÖu viÕt trong th¸ng mêi hai sÏ cã phÇn më réng lµ .DEC. Tuy nhiªn khi t«i dïng lÖnh File/Open, mÆc ®Þnh cña Word chØ cho thÊy c¸c tÖp

cã phÇn më réng lµ .DOC. T«i buéc vµo hép List Files of Type vµ ®æi thµnh All Files (*.*). Cã c¸ch nµo söa phÇn mÆc ®Þnh nµy? NÕu dïng Word 7.0, b¹n ®îc phÐp ®Æt tªn dµi cho tÖp. Do ®ã, b¹n sÏ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhê phÇn më réng ®Ó ph©n biÖt néi dung v¨n b¶n. VÝ dô, thay v× ph¶i dïng .GHN cho b¶n ghi nhí, hay .THU cho th tõ v.v.., b¹n chØ cÇn ®¬n gi¶n thªm côm tõ nh "B¶n Ghi nhí vÒ..." hay "Th cho..." vµo tªn tÖp. T¬ng tù nh vËy, b¹n cã thÓ thªm tªn th¸ng, thËm chÝ c¶ ngµy-th¸ng-n¨m vµo tªn tÖp. B¹n cßn cã thÓ ®a nh÷ng tªn nh John.thu trong hép tho¹i Save As vµ ®Ó Word lu chóng díi tªn John.thu.doc. NÕu b¹n ®ang dïng Word 6x hay cÇn trao ®æi d÷ liÖu víi nh÷ng ngêi ®ang dïng Word 6.x? Tèt nhÊt b¹n nªn tù giíi h¹n trong khu«n khæ nh÷ng quy íc vÒ tªn tÖp. Ngay c¶ khi kh«ng cã lý do nµo b¾t b¹n chÕ tªn cña c¸c tÖp míi, b¹n vÉn cã thÓ cßn cã nhiÒu tÖp cò víi nhiÒu phÇn tªn më réng kh¸c nhau. May sao chóng ta vÉn cã c¸ch ®èi phã víi nh÷ng r¾c rèi trªn. B¹n cã thÓ dông macro sau ®©y ®Ó lµm cho c¸c tªn tÖp hiÖn hÕt lªn trong hép tho¹i Open: Dim FileAll As FileOpen FileAll.Name ="*.*" On Error Goto ForgetIt Dialog FileAll FileOpen FileAll ForgetIt: Macro nµy cã thÓ ch¹y trong Word 6.x vµ 7.x. Tuy nhiªn nã kh«ng ch¹y ®îc trong Word 8.x. Dßng ®Çu tiªn cña macro t¹o ra b¶n sao cña hép tho¹i FileOpen vµ ®Æt tªn lµ FileAll. Dßng thø hai ®Æt *.* lµ ®Þnh d¹ng tªn c¸c tÖp cÇn t×m. Dßng cã ch÷ Dialog dïng ®Ó më hép tho¹i FileAll. Dßng On Error yªu cÇu macro chuyÓn ®Õn nh·n ForgetIt khi cã sai sãt x¶y ra. NÕu kh«ng cã dßng nµy, m¸y sÏ b¸o lçi nÕu b¹n chän Cancel thay v× chän OK ®Ó ®ãng hép tho¹i. Dßng Dialog ®Ó më hép tho¹i. Cßn dßng FlieOpen xuÊt hiÖn sau khi b¹n nhÊt nót OK khi më bÊt cø tÖp nµo b¹n chän trong hép tho¹i. NÕu muèn t¹o Macro nµy, b¹n h·y chän Tool/Macro. §¹t tªn Macro lµ FileOpen. Sau ®ã, tªn b¹n chän Create råi tiÕp tôc ®¸nh néi dung macro nh trªn vµo gi÷a SubMAIN vµ End Sub. §ãng cöa sæ macro l¹i vµ chän Flie/Save All ®Ó ghi macro vµo ®Üa. Mét khi ®· ®îc t¹o ra, macro nµy sÏ ®îc Word khëi ®éng bÊt cø lóc nµo b¹n më hép tho¹i Open, cho dï më tõ thùc ®¬n File, tõ thanh c«ng cô hay dïng phÝm t¾t Ctrl-O. Nªn nhí lµ trong Word 7.x b¹n ®ang dïng cã c¸ch lu tÖp víi phÇn më réng kh«ng ph¶i lµ .DOC. C¸ch nµy sö dông dÊu ngoÆc kÐp khi ®¸nh tªn tÖp. NÕu b¹n ®¸nh Stone.let th× v¨n b¶n cña b¹n cã tªn lµ Stone.let.doc. Nhng nÕu b¹n ®¸nh thªm dÊu ngoÆc kÐp "Stone.let", tªn tÖp míi t¹o ra sÏ lµ Stone.let.

DVD Ph¬ng tiÖn lu tr÷ thÕ hÖ kÕ tiÕp

DVD ®ang trë thµnh mét ph¬ng thøc lu tr÷ quan träng trong t¬ng lai gÇn. §· cã biÕt bao trë ng¹i, nhng vÉn trµn ®Çy hy väng. VËy, c«ng nghÖ míi ®Çy høng thó nµy lµ g×, vµ nã lu tr÷ nh÷ng g× cho b¹n? §Õn cuèi thÕ kû nµy, cã thÓ b¹n sÏ chøng kiÕn sù c¸o chung cña æ CD-ROM, CDI, m¸y video CD, vµ ngay c¶ ®Üa laser còng nh m¸y karaoke. Ngêi thay thÕ sÏ lµ DVD, tøc lµ Digital Versatile Disc. Víi tªn gäi ®Çu tiªn lµ digital video disc (®Üa

video sè), DVD ®· ®îc ph¸t triÓn thµnh mét ph¬ng tiÖn lu tr÷ tÝn hiÖu video sè, nh c¸c phim dµi ch¼ng h¹n. Nhng søc m¹nh cña DVD ®· tá ra to lín h¬n - kh¶ n¨ng video cña nã tèt h¬n VHS, ©m thanh sè tuyÖt diÖu, vµ cã lÏ quan träng nhÊt lµ kh¶ n¨ng lu tr÷ d÷ liÖu cùc lín cña nã. Sau mét cuéc chiÕn d÷ déi, c¸c nhµ khæng lå trong ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö tiªu dïng, c«ng nghiÖp gi¶i trÝ vµ c«ng nghiÖp m¸y tÝnh, cuèi cïng ®· ®ång ý víi tiªu chuÈn míi nµy cho thÕ hÖ kÕ tiÕp cña ®Üa quang dung lîng lín, nhng chØ sau khi cuéc chiÕn tranh gi÷a hai chuÈn - Multimedia CD (MMCD) do Sony/Philips ®Ò xuÊt, vµ ®Üa Super Density (SD) cña liªn minh SD Alliance, mµ ®øng ®Çu lµ Toshiba vµ Time Warner - ®e däa chia c¾t ngµnh c«ng nghiÖp. Mçi nhãm cã nh÷ng lý lÏ riªng buéc mäi ngêi tu©n theo ®Þnh chuÈn cña m×nh, vµ chèng l¹i ®Þnh chuÈn cña phÝa kia. May m¾n thay, nhê ¸p lùc gi¸n tiÕp cña ®«ng ®¶o ngêi dïng kh¸c nhau, c¶ hai bªn ®· ngng tranh chÊp vµ cïng ®ång ý víi mét "®Þnh chuÈn thèng nhÊt". C¸c nhãm nµy ®· ®i ®Õn mét tháa hiÖp b»ng c¸ch chÊp nhËn c¸c ®Æc t¶ vËt lý cña SD Alliance vµ c«ng nghÖ ®iÒu biÕn tÝn hiÖu cña Sony/Philips. VËy th× c«ng nghÖ míi nµy, mét c¸ch chÝnh x¸c, sÏ gióp b¹n nh÷ng g× trong viÖc lu tr÷? Nãi ng¾n gän, DVD høa hÑn sÏ trë thµnh nguån cung cÊp tÝn hiÖu video sè cho TV vµ m¸y tÝnh cña b¹n trong vßng mét n¨m n÷a. §©y kh«ng ph¶i lµ lêi høa su«ng, gièng nh nh÷ng thiÕt bÞ mÉu ®Çy Ên tîng ®· ®îc trng bµy t¹i c¸c cuéc triÓn l·m th¬ng nghiÖp vµo ®Çu n¨m ngo¸i. Cã vÎ nh DVD ®· trë thµnh mét ph¬ng thøc quan träng. Thùc ra, tÊt c¶ c¸c h·ng s¶n xuÊt audio/video lín cña NhËt ®Òu ®· trng bµy hoÆc c«ng bè c¸c s¶n phÈm DVD. §Þnh chuÈn DVD sÏ hç trî cho nhiÒu øng dông kh¸c nhau. Nhng mét m¸y hoÆc mét æ ®Üa cha thÓ lµm ®îc mäi c¸i b¹n cÇn. S¶n phÈm ®Çu tiªn trong lo¹t DVD lµ m¸y ch¬i video DVD - thiÕt bÞ tiªu dïng gièng nh m¸y ch¬i ®Üa laser, nèi víi TV vµ ch¹y c¸c ®Üa phim DVD. M¸y nµy còng ch¬i ®îc c¸c ®Üa CD ©m thanh. Tuy nhiªn, chóng kh«ng chøa bÊt kú mét bé phËn tÝnh to¸n nµo bªn trong, vµ còng kh«ng cã giao tiÕp (nh SCSI ch¼ng h¹n) ®Ó cã thÓ nèi vµo m¸y tÝnh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ chóng kh«ng ch¹y ®îc c¸c ®Üa CD-ROM hoÆc DVD-ROM. ThiÕt bÞ ®Çu tiªn thuéc lo¹i nµy, m¸y ch¬i ®Üa DVD-A300 cña Panasonic, gi¸ kho¶ng 900 USD, ch¹y ®îc ®Üa video CD vµ CD ©m thanh còng nh ®Üa phim DVD. Panasonic cã b¸n kÌm theo mét sè ®Üa mÉu DVD, nhng chóng ta vÉn ®ang ®îi nh÷ng ®Üa phim cña Time Warner vµ Columbia. S¶n phÈm thø hai sÏ lµ æ ®Üa DVD-ROM, cã gi¸ xÊp xØ nh m¸y ch¬i ®Üa video. Mét lo¹i thiÕt bÞ ngo¹i vi cho m¸y tÝnh, t¬ng tù nh æ CD-ROM, sÏ ch¹y c¶ DVDROM, CD-ROM hiÖn cã, vµ c¶ CD ©m thanh, nhng kh«ng ch¹y ®îc ®Üa phim DVD. §Ó xem ®îc ®Üa phim DVD b»ng m¸y tÝnh, m¸y tÝnh ph¶i ®îc trang bÞ thªm thiÕt bÞ gi¶i m· video DVD MPEG vµ thiÕt bÞ gi¶i m· ©m thanh Dolly AC-3. Yªu cÇu nµy cã thÓ thay ®æi nÕu cã mét sè h·ng chÕ t¹o lo¹i æ DVD-ROM cã kÌm theo c¸c m¹ch gi¶i m· tÝn hiÖu video DVD. Tuy nhiªn viÖc tæ hîp nµy sÏ lµm cho æ ®Üa rÊt ®¾t tiÒn. DVD høa hÑn cã tèc ®é truyÒn d÷ liÖu nhanh, video ph©n gi¶i cao, vµ kh¶ n¨ng lu tr÷ ®Õn 17 gigabyte. Nã còng t¬ng thÝch ngîc khi ®äc CD ©m thanh, CDROM, video CD, vµ CD t¬ng t¸c.

Cßn kÝch cì th× thÕ nµo? §Üa DVD gièng nh ®Üa CD: cã cïng ®êng kÝnh 120 mm vµ ®é dµy 1,2 mm. Hai lo¹i ®Üa cïng ®îc chÕ t¹o b»ng mét lo¹i chÊt dÎo nh nhau, c¶ hai ®Òu ®îc phñ mét líp ph¶n x¹ máng trªn bÒ mÆt vµ mét líp b¶o vÖ ngoµi cïng. C¸c hèc (pit) biÓu diÔn cho c¸c m· sè ®îc ®äc b»ng mét tia laser ®á ph¶n x¹ ra tõ mÆt ®Üa. Mçi ®Üa DVD cã thÓ chøa Ýt nhÊt 4,7 gigabyte trªn mét mÆt, gÊp kho¶ng b¶y lÇn søc chøa cña CD-ROM. Lo¹i ®Üa hai mÆt chøa ®îc 9,4 gigabyte. §Æc t¶ cña DVD cã x¸c ®Þnh lo¹i ®Üa hai líp, chøa ®îc ®Õn 8,5 gigabyte mçi líp, nªn dung lîng tæng céng mçi ®Üa lµ 17 gigabyte. §iÒu kú diÖu tµng Èn Ngêi ta t¨ng dung lîng lu tr÷ cña DVD b»ng mét sè ph¬ng ph¸p. Tríc hÕt c¸c hèc ®îc ¨n lâm vµo DVD ®Òu nhá vµ sÝt h¬n nhiÒu so víi ®Üa CD cã mËt ®é th«ng thêng. Sè lîng hèc ghi lªn DVD cµng nhiÒu, th× lîng d÷ liÖu cã thÓ lu tr÷ ®îc trªn ®ã cµng lín. §Ó th©m nhËp ®îc vµo c¸c hèc nhá ®ã, m¸y ch¬i ®Üa DVD vµ æ DVD-ROM ph¶i dïng tia laser cã bíc sãng ng¾n h¬n (laser ¸nh s¸ng ®á thay v× laser hång ngo¹i), nªn cã thÓ héi tô chÝnh x¸c h¬n. Kh«ng chØ vËy, ®Üa DVD míi cßn dïng ph¬ng ph¸p ®iÒu biÕn sè ®Ó b¶o ®¶m t¬ng thÝch ngîc víi c¸c lo¹i ®Üa hiÖn ®ang dïng, vµ ph¬ng ph¸p hiÖu chØnh lçi m¹nh h¬n so víi ph¬ng ph¸p hiÖn nay. Quan träng h¬n lµ c¸c ®Æc t¶ DVD hç trî cho lo¹i ®Üa mét mÆt, hai líp. Trong lo¹i ®Üa nµy, ngêi ta dïng mét mµng máng b¸n truyÒn phñ thªm mét líp lªn c¸c hèc n»m gÇn ®Çu thu tia laser h¬n. Nhê ®ã, tia laser cã thÓ héi tô xuyªn qua líp b¸n truyÒn nµy vµ ®äc d÷ liÖu trªn líp n»m ë s©u h¬n. §Ó b¶o ®¶m cho viÖc ®äc l¹i kh«ng bÞ ranh ph©n giíi khi tia laser thay ®æi ®é héi tô gi÷a hai líp nµy, ngêi ta dïng thªm mét bé ®Öm trong m¹ch ®iÖn tö. Lo¹i ®Üa hai líp nµy cã thÓ chøa ®Õn 8,5 gigabyte d÷ liÖu, mêi hai lÇn lín h¬n dung lîng cña c¸c ®Üa CD hiÖn t¹i chØ cã mét líp. TÝn hiÖu video sÏ ®îc lu tr÷ trªn ®Üa DVD míi nµy theo chuÈn Motion Picture Experts Group 2 (MPEG-2), mét tiªu chuÈn nÐn video hiÖn ®ang ®îc sö dông trong c¸c vÖ tinh TV sè cã ®é ph©n gi¶i cao. Ph¬ng ph¸p nµy lo¹i bá th«ng tin d thõa ®Ó ®¹t ®îc hÖ sè nÐn cao. Trong video, h×nh ¶nh kh«ng thay ®æi nhiÒu tõ khung h×nh nµy sang khung h×nh kh¸c. §iÒu nµy g©y ra sù d thõa v× cïng mét d÷ liÖu mµ ph¶i lu gi÷ nhiÒu lÇn. Víi tiªu chuÈn míi, lîng th«ng tin trïng lÆp trong tõng khung h×nh chØ ®îc lu gi÷ mét lÇn, vµ sÏ ®îc sö dông mçi khi cÇn ®Õn. Nh÷ng høa hÑn l¹c quan ThÕ hÖ ®Çu tiªn cña m¸y ch¬i ®Üa DVD bao gåm tÊt c¶ c¸c tÝnh n¨ng cña m¸y ch¬i ®Üa CD vµ ®Üa laser, nh khung h×nh bÞ dõng, chuyÓn ®éng chËm vµ truy cËp ngÉu nhiªn còng chËm. Nhng søc chøa cao h¬n cña DVD th× l¹i cho phÐp chÊt lîng video vµ ©m thanh vît xa so víi CD-ROM, b¨ng VHS, vµ ngay c¶ laser video. §Üa DVD mét mÆt, mét líp dïng ph¬ng thøc nÐn MPEG-2 cã thÓ chøa 133 phót video sè, ®ñ chç cho 8 lo¹i ng«n ng÷ vµ 32 bé phô ®Ò. Thªm vµo ®ã, DVD còng hç trî ©m thanh vßng (surround) Dolby AC-3 d¹ng sè, víi 6 ®êng tiÕng riªng biÖt. TÝnh n¨ng multi-aspect-ration cho phÐp mét ®Üa cã thÓ ph¸t ë chÕ ®é toµn mµn h×nh hay mµn h×nh cì réng 16:9. ¢m thanh sè chÊt lîng cao, nhiÒu ®Æc trng t¸ch biÖt h¼n víi nh÷ng hÖ tríc, nhiÒu kiÓu dùa trªn c¬ së c¸c gãc ®é cña camera, vµ kh¶ n¨ng t¬ng thÝch ngîc

víi c¸c lo¹i ®Üa CD ©m thanh ®ang sö dông, lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt cïng víi hµng lo¹t c¸c chøc n¨ng næi bËt riªng cña DVD. DVD cã tèc ®é kh¸ nhanh. MÆc dï theo tiªu chuÈn, tèc ®é quay h¬i thÊp h¬n so víi tèc ®é cña æ CD-ROM 4X, nhng nhê d÷ liÖu ®îc truyÒn tõ DVD víi tèc ®é 1,35M mçi gi©y nªn nã t¬ng ®¬ng víi lo¹i æ CD-ROM 9X. ¥ë trÞ sè nµy, æ DVD gÇn b»ng tèc ®é cña æ ®Üa cøng. ChiÕm chç cña ai B»ng c¸ch dung hßa c¸c tiªu chuÈn chÝnh, ®Þnh chuÈn cña lo¹i ®Üa míi nµy sÏ bao gåm nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Bªn c¹nh c¸c phiªn b¶n cho phim vµ ROM, phiªn b¶n chØ dïng cho ©m thanh vµ trß ch¬i ®· ®îc ®Ò xuÊt ®Ó ®a ra chËm h¬n. TiÕp ®ã, dßng ®Þnh chuÈn nµy cã thÓ sÏ giíi thiÖu phiªn b¶n ghi mét lÇn, cã tªn lµ DVD-R vµ phiªn b¶n ghi l¹i nhiÒu lÇn cã tªn lµ DVD-RAM. Toshiba dù ®Þnh sÏ ®a ra æ DVD-R dung lîng 3,8 gigabyte mçi mÆt, vµ æ DVD-RAM dung lîng 2,6 gigabyte. Hy väng lµ c¸c phiªn b¶n nµy cã thÓ sÏ cho phÐp chuyÓn ®æi d÷ liÖu gi÷a c¸c ph¬ng tiÖn gi¶i trÝ vµ c¸c ph¬ng tiÖn dïng trong m¸y tÝnh mét c¸ch ®Çy ®ñ. Trªn thùc tÕ, MPEG-2 DVD sÏ thay thÕ MPEG-1 Video vµ CD-I (CD - t¬ng t¸c) víi dung lîng cao h¬n vµ chÊt lîng video tèt h¬n. Tuy nhiªn, trong thêi ®iÓm nµy, sù tËp trung ®ang híng vµo môc tiªu gi¶i trÝ, tiªu biÓu lµ Hollywood dù ®Þnh dïng ®Üa DVD thay cho ®Üa laser trong thÞ trêng tiªu dïng. RÊt khã nãi DVD sÏ chÊp nhËn nhanh hay chËm. XÐt cho cïng, c«ng nghÖ míi nµy ®ang cè x©m nhËp vµo nh÷ng c«ng nghÖ ®· ®îc thiÕt lËp v÷ng ch¾c, dï kÐm linh ho¹t h¬n. VÝ dô ®Üa laser sö dông d÷ liÖu d¹ng t¬ng tù kh«ng nÐn, nªn kh«ng ®ßi hái ph¶i gi¶i m· vµ ®Þnh khu«n thøc nh ®èi víi DVD. ViÖc s¶n xuÊt ®Üa laser còng ®¬n gi¶n vµ rÎ tiÒn h¬n. Ngoµi ra, viÖc sö dông m¸y VCR ®· qu¸ phæ biÕn më réng, vµ b¨ng video l¹i rÊt rÎ. Mét ®iÒu h¬i thÊt väng lµ c¸c thiÕt bÞ DVD ®Çu tiªn sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng ghi ®îc. C¸c kiÓu ®Üa cã thÓ ghi ®îc sÏ ra ®êi muén h¬n v× chñ nh©n n¾m gi÷ b¶n quyÒn ®ang t×m kiÕm biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn nh»m ng¨n chÆn viÖc nh©n b¶n trém c¸c néi dung quý cña hä. H¬n n÷a, DVD vÉn ®îc a thÝch v× viÖc s¶n xuÊt hµng lo¹t ®Üa nµy cho gi¸ rÎ h¬n b¨ng video cassette, chiÕm Ýt chç vµ cho h×nh/tiÕng chÊt lîng tèt h¬n. §Ó gióp cho tiÕn tr×nh nµy ®îc thuËn lîi, Hollywood sÏ kh«ng chÇn chõ trong viÖc ph¸t hµnh nhiÒu ®Çu phim ®¾t kh¸ch cña m×nh b»ng DVD tríc tiªn. Bªn c¹nh ®ã, v× lo¹i ®Üa CD ®· cã mÆt tõ tríc, ®· t¹o ra mét nhu cÇu ®¸ng kÓ ®èi víi c¸c s¶n phÈm chØ dïng ®Ó ®äc ra, vµ ®· kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o cña chóng. IÝt nhÊt, DVD còng cã thÓ bæ sung cho VCR gièng nh ®Üa CD ®· bæ sung cho b¨ng cassette trong lÜnh vùc ©m thanh vµ nh¹c. Khi c¸c thiÕt bÞ cã thÓ ghi l¹i nhiÒu lÇn ra ®êi, DVD sÏ ph¸t triÓn m¹nh h¬n nh lµ mét c«ng nghÖ t¹o c¬ héi tèt cho viÖc thay thÕ b¨ng video hoÆc ®Üa laser ®· trë nªn giµ cçi. Tuy vËy, DVD vÉn cßn cÇn ph¶i giµnh lÊy sù chó ý tõ ngêi dïng tríc c¸c c«ng nghÖ ph©n phèi b»ng video nh b¨ng video d¹ng sè vµ video theo yªu cÇu. MÆc dï hÇu hÕt sù chó ý ®· ®îc tËp trung vµo phiªn b¶n video cña DVD, nhng trong ngµnh kinh doanh nµy nhiÒu ngêi vÉn cßn tin r»ng ®èi víi lÜnh vùc ROM, ®Þnh chuÈn míi sÏ ph¸t huy t¸c dông tríc tiªn, v× viÖc c¹nh tranh víi CD-ROM cã

nhiÒu nhîc ®iÓm sÏ dÔ dµng mang l¹i chiÕn th¾ng h¬n. T¹i sao? §¬n gi¶n chØ v× kh«ng cã ®iÒu g× CD-ROM cã thÓ lµm mµ DVD-ROM l¹i kh«ng lµm tèt h¬n. ThÞ trêng m¸y tÝnh c¸ nh©n ®ang ao íc kh¶ n¨ng lu tr÷ lín h¬n vµ DVD kh«ng chØ t¬ng hîp ngîc víi CD-ROM, mµ nã cßn cã dung lîng lín h¬n gÊp nhiÒu lÇn. Nh÷ng ®Çu t cña b¹n cho CD-ROM còng nh cho CD ©m thanh sÏ kh«ng bÞ mÊt mét tÝ nµo c¶ khi chuyÓn sang DVD. Nh÷ng chiÕc gai trªn b«ng hång DÜ nhiªn, nh÷ng s¶n phÈm ®ang cã mÆt sÏ kh«ng bÞ lçi thêi ngay. HÇu hÕt c¸c nhµ ph©n tÝch ®Òu ®ång ý r»ng kh«ng cã mét hÖ thèng míi nµo th©m nhËp ®îc vµo vµi phÇn tr¨m thÞ phÇn mµ kh«ng mÊt trªn n¨m n¨m. Thùc tÕ còng cã mét sè kü thuËt míi kh«ng x¸c ®Þnh môc tiªu râ rµng, nhng hÇu hÕt chóng ®Òu nh¾m vµo viÖc gi¶i m· ©m thanh vµ video. Nh÷ng ngêi sö dông m¸y PC muèn hëng sù tiÕn bé cña kh¶ n¨ng ®a ph¬ng tiÖn DVD, nªn hä cÇn ph¶i mua mét card ©m thanh vµ video cã thÓ xö lý MPEG-2 vµ c¸c ®Þnh chuÈn ©m thanh. PhÇn cøng nµy cha ra ®êi nhng hy väng sÏ cã gi¸ kho¶ng 200 USD. Mét trë ng¹i lín kh¸c: DVD ®îc gi¶ thiÕt cã thÓ ch¹y c¸c ®Üa CD vµ CD-ROM céng thªm mét sè ®Üa phim VideoCD ®ang cã hiÖn nay, nhng tÝnh t¬ng hîp ®ang lµ mét th¸ch ®è vÒ kü thuËt. Chïm tia laser ®îc héi tô rÊt m¶nh cña DVD sÏ khã kh¨n trong viÖc ®äc d÷ liÖu ®îc bè trÝ kh«ng dµy sÝt l¾m trªn c¸c ®Þnh chuÈn CD hiÖn hµnh. Thùc tÕ, c¸c m¸y DVD kh«ng ch¹y nhanh ®îc c¸c ®Üa hiÖn cã cña b¹n. §Þnh chuÈn míi nµy chØ thùc hiÖn lêi høa vÒ tèc ®é nhanh vµ hoµn thiÖn cña m×nh chØ khi ch¹y víi ®Üa DVD lo¹i míi. Vµ trong khi cã h¬n 250 tùa ®Ò phim DVD ®îc gi¶ thiÕt sÏ ra ®êi trong mét t¬ng lai gÇn, th× b¹n sÏ kh«ng mong g× cã thÓ t×m ®îc nhiÒu tùa ®Ò DVD-ROM b¸n s½n trong vµi n¨m ®Çu tiªn. Cho nªn, h·y cø t¹m b»ng lßng víi nh÷ng g× ®ang cã trong tay thªm mét thêi gian n÷a. Tuy nhiªn, c«ng nghÖ míi tuyÖt diÖu nµy ®ang tíi gÇn, vµ thËm chÝ hiÖn nay ®· hiÖn diÖn. ThËt vÜ ®¹i khi nh×n thÊy c¸c s¶n phÈm míi cã thêi gian truy cËp nhanh h¬n, kh¶ n¨ng video vµ ®å häa ®îc n©ng cao h¬n, ©m thanh tèt h¬n, vµ søc chøa d÷ liÖu th× cùc cao. §ång thêi sÏ cã mét sù ®ét ph¸ thùc sù vÒ ©m thanh, video, m¸y tÝnh, vµ ®a ph¬ng tiÖn, tÊt c¶ cïng mét ®Þnh chuÈn. Kh«ng cã chiÕn tranh vÒ chuÈn, kh¶ n¨ng t¬ng thÝch ngîc, tÊt c¶ ®Òu bæ sung thªm cho DVD nh÷ng u ®iÓm tuyÖt vêi. æ CD-ROM, VCR vµ m¸y ch¬i ®Üa laser hiÖn nay ë ®©u còng cã, nhng thêi gian tån t¹i cña chóng ®· ®îc quyÕt ®Þnh mét c¸ch râ rµng.

Sö dông FONT TrueType trong WINDOWS
A/- C¸ch qu¶n lý font cña Windows: Khi b¹n cµi ®Æt Windows, b¹n ®· cã s½n mét sè font ®Ó sö dông do Windows thiÕt lËp. Sè font nÇy ph©n lµm 2 lo¹i, font hÖ thèng (c¸c file font cã ®u«i .fon) vµ font Truetype (c¸c file font cã ®u«i lµ .ttf). 1- Font hÖ thèng: Lµ lo¹i font ®Æc biÖt do Windows cung cÊp sö dông cho giao diÖn cña tÊt c¶ c¸c ch¬ng tr×nh ch¹y trong Windows nh»m gióp nh÷ng ngêi thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh khái bËn t©m vÒ chuyÖn hÖ thèng ®ang cµi font g× (khi ch¬ng tr×nh ch¹y nã sÏ

sö dông nh÷ng font hÖ thèng nÇy, nªn kh«ng lÖ thuéc vµo viÖc cµi ®Æt font cña ngêi sö dông). Font hÖ thèng cã rÊt nhiÒu lo¹i do ph¶i ®¸p øng theo cÊu h×nh Monitor (lo¹i card mµn h×nh vµ ®é ph©n gi¶i). ThÝ dô nh: 8514, Vga, SuperVga (lo¹i card), 640x480, 800x600 (®é ph©n gi¶i) vµ trong mçi lo¹i l¹i cã nhiÒu kÝch cë hiÓn thÞ (8, 12, 14 point). Do ®ã trong th môc System khi míi cµi còng cã rÊt nhiÒu file font. Mçi khi b¹n thay ®æi cÊu h×nh Monitor, Windows sÏ cËp nhËt System.ini ®Ó chØ ®Þnh l¹i font sö dông cho cÊu h×nh míi. Ph©n lo¹i: Tªn File sö dông * Font tØ lÖ : Dïng cho Menu, hép tho¹i 8514SYS.FON 8514 (1024x768) EGASYS.FON EGA (640x350) VGASYS.FON VGA (640x480) * Font cè ®Þnh: Dïng gièng font tØ lÖ nhng cho Windows 3.0 trë vÒ tríc. C¸c file font cã tªn gièng font tû lÖ nhng thay ch÷ SYS b»ng ch÷ FIX. * Font OEM: hay Terminal C¸c file font cã tªn gièng font tû lÖ nhng thay ch÷ SYS b»ng ch÷ OEM. * Font Raster: Dïng cho hép tho¹i, th«ng b¸o, v¨n b¶n... C¸c ch÷ c¸i cuèi trong phÇn tªn chØ chÕ ®é mµn h×nh. F=8514, B=EGA, E=VGA ThÝdô: SSERIFF.FON nghÜa lµ dïng cho mµn h×nh 8514. COURx.FON (courier) SSERIFx.FON (ms sans serif) SERIFx.FON (ms serif) SMALLx.FON (small) SYMBOLx.FON (symbol: font dÊu hiÖu). * Font Vector: Cung cÊp s½n cho ngêi sö dông. ROMAN.FON, SCRIPT.FON, MODERN.FON * Font cho c¸c øng dông phi Windows: Dïng ®Ó hiÓn thÞ c¸c øng dông phi Windows trong mét cöa sæ khi Windows ch¹y trong chÕ ®é 386 n©ng cao. mçi file dïng cho mét trang m·, trong ®ã trang m· 437 (US) lµ mÆc ®Þnh. Nh÷ng ch÷ c¸i ®Çu x¸c ®Þnh chÕ ®é mµn h×nh sö dông. ThÝ dô: CGA40WOA.FON lµ dïng cho mµn h×nh EGA, 40 dßng. Tªn file Trang m· APP850.FON 850 US, n©ng cao DOSAPP.FON 437 US, n©ng cao CGA40850.FON 850 §a dông CGA40WOA.FON 437 US CGA80850.FON 850 §a dông CGA80WOA.FON 437 US EGA40850.FON 850 §a dông EGA40WOA.FON 437 US EGA80850.FON 850 §a dông

EGA80WOA.FON 437 US HERC850.FON 850 §a dông HERCWOA.FON 437 US VGA850.FON 850 §a dông VGA860.FON 860 Portuguese VGA861.FON 861 Ailen VGA863.FON 863 French, Canadian VGA865.FON 865 Norwegian Danish Chó ý: §èi víi nh÷ng m¸y cã cµi VNI, sÏ cã thªm mét lo¹t file cã tªn gièng c¸c file font hÖ thèng nhng phÇn ®u«i lµ .VON, .WON...®ã lµ nh÷ng file do VNI cµi vµo vµ chØ cã ch¬ng tr×nh Font Manager cña VNI sö dông chóng. Lêi khuyªn: * C¸c b¹n cã thÓ c¨n cø vµo phÇn ph©n lo¹i trªn ®Ó dän dÑp bít nh÷ng file kh«ng cÇn dïng. ThÝ dô: NÕu m¸y b¹n ®ang sö dông mµn h×nh VGA th× xo¸ c¸c file font dïng cho 8514, CGA, EGA, HER...ChØ cÇn gi÷ l¹i c¸c file sau: VGASYS, VGAFIX, VGAOEM vµc¸c file Font Raster cã ch÷ c¸i cuèi lµ E . * NÕu b¹n dïng trang m· US (hÇu hÕt) th× xo¸ hÕt c¸c trang m· kh¸c, chØ gi÷ l¹i 437. * B¹n tuyÖt ®èi kh«ng ®îc xo¸ c¸c file font ®ang ®îc chØ ®Þnh sö dông trong System.ini, nÕu xo¸ Windows sÏ kh«ng khëi ®éng ®îc. ThÝ dô vÒ c¸c chØ ®Þnh nÇy trong System.ini [boot] OEMFONTS.FON=VGAOEM.FON FIXEDFON.FON=VGAFIX.FON FONTS.FON=VGASYS.FON [386Enh] WOAFONT=DOSAPP.FON EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON * B¹n cã thÓ xo¸ c¸c file Font Raster (Windows sÏ dïng font TrueType thÕ vµo) nhng ®õng xo¸ file SSERIFx.FON (MS Sans Serif) v× ®©y lµ font mÆc nhiªn cña tÊt c¶ ch¬ng tr×nh ch¹y trong Windows vµ chØ cã font nÇy lµ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh ®Ñp nhÊt (thay font kh¸c sÏ xÊu vµ khã ®äc). 2/- Font TrueType: Windows cung cÊp s½n cho b¹n 4 lo¹i font TrueType lµ: Arial, Courier, Symbol, Time New Roman. mçi lo¹i cã 4 file cho 4 kiÓu ch÷: Normal, Bold, Italic, Bold Italic vµ ®Ó qu¶n lý chóng Windows t¹o ra cho mçi file font mét file .FOT t¬ng øng (file nÇy ghi c¸c th«ng tin vÒ file gèc). Khi Windows khëi ®éng, nã sÏ n¹p toµn bé c¸c file .FOT ®îc chØ ®Þnh trong Win.ini (do ®ã cµi cµng nhiÒu font Windows khëi ®éng cµng chËm), sau ®ã khi b¹n sö dông font nµo Windows sÏ c¨n cø vµo nh÷ng th«ng tin trong file .fot t¬ng øng ®Ó n¹p font vµo bé nhí. Nh vËy file .Fot cã t¸c dông gi¶m tiªu hao bé nhí khi cha sö dông font. Windows còng dù kiÕn ngêi sö dông sÏ bæ sung font nªn còng cung cÊp s½n mét ch¬ng tr×nh qu¶n lý font ®¬n gi¶n.

B/- Sö dông ch¬ng tr×nh Qu¶n lý Font: Ch¬ng tr×nh nÇy chØ cã mét ho¹t ®éng lµ cµi ®Æt vµ th¸o gì font. C¸ch sö dông nh sau: 1- Cµi ®Æt : LÇn ®Çu b¹n khëi ®éng Font Manager, ch¬ng tr×nh nÇy sÏ xuÊt hiÖn nh h×nh minh ho¹. Môc Installed Fonts liÖt kª tÊt c¶ c¸c Font hiÖn ®îc cµi ®Æt trªn m¸y cña b¹n. Môc Samply sÏ hiÓn thÞ thÝ dô vÓ Font ch÷ ®ang ®îc chän (môc nÇy chØ hiÓn thÞ khi b¹n chän mçi lÇn mét Font). Dßng cuèi cïng cho b¹n biÕt kÝch thíc file Font trªn ®Üa.

* Nót TrueType... cho b¹n c¸c lùa chän vÒ viÖc sö dông Font TrueType hay kh«ng (« Enable TrueType Fonts ®îc chän) vµ chØ cho phÐp liÖt kª Font TrueType trong hép tho¹i chän font cña tÊt c¶ c¸c øng dông ch¹y trong Windows (« chØ liÖt kª Font TrueType ®îc chän) hay cho liÖt kª c¶ c¸c lo¹i font kh¸c (ATM ch¼ng h¹n). * Nót ADD... ®îc bÊm khi b¹n muèn cµi ®Æt thªm font míi. Hép tho¹i Add Fonts nh h×nh 2 xuÊt hiÖn cho b¹n lùa chän: Khung List Of Fonts: LiÖt kª danh s¸ch Font TrueType hiÖn cã trong ®êng dÉn b¹n ®· chän. Khung Directories: Cho b¹n chØ ®Þnh th môc. Muèn më th môc nµo, b¹n bÊm kÐp vµo tªn th môc ®ã. Muèn trë ra th môc mÑ, b¹n bÊm kÐp vµo tªn th môc mÑ. Muèn trë ra th môc gèc, b¹n bÊm kÐp vµo tªn æ ®Üa. Khung Drivers: cho b¹n chØ ®Þnh æ ®Üa. B¹n bÊm nót cã h×nh mòi tªn ®Ó më danh s¸ch æ ®Üa, bÊm vµo tªn æ ®Üa ®îc chän. Dßng díi cïng cho b¹n lùa chän lµ cã cÇn copy c¸c file Font TrueType vµo trong th môc System hay kh«ng (nÕu ®¸nh dÊu lµ cho copy).

Sau c¸c thao t¸c chØ ®Þnh ®êng dÉn (æ ®Üa, th môc), b¹n chän c¸c file font trong hép danh s¸ch b»ng c¸ch bÊm vµo tªn font NÕu chän tÊt c¶ th× bÊm nót Select All cho lÑ. NÕu chän c¸c file liªn tôc th× b¹n bÊm vµo file ®Çu tiªn, gi÷ phÝm mouse ®ång thêi kÐo mouse xuèng phÝa díi hép danh s¸ch, danh s¸ch file sÏ tù ®éng cuèn lªn, khi ®Õn file cuèi cïng th× b¹n di chuyÓn mouse lªn trªn cho danh s¸ch ngõng cuèn råi nh¶ phÝm mouse. NÕu chän c¸c file kh«ng liªn tôc th× b¹n bÊm vµ gi÷ phÝm Ctrl khi thao t¸c mouse. Lùa chän xong, b¹m bÊn nót OK (hay bÊm nót Cancel ®Ó bá qua tÊt c¶ nh÷ng b¹n ®· lµm vµ tho¸t khái hép tho¹i). Khi cµi ®Æt xong, Windows cËp nhËt System.ini, lóc nÇy b¹n vÉn cha sö dông ®îc font míi cµi mµ ph¶i khëi ®éng l¹i Windows do file System.ini chØ ®îc n¹p khi Windows khëi ®éng nªn mäi thay ®æi trong file nÇy chØ cã hiÖu lùc sau khi Windows khëi ®éng. Lêi khuyªn: Khi b¹n më hép tho¹i Add Fonts, viÖc ®Çu tiªn b¹n cÇn lµm lµ x¸c lËp cho chØ ®Þnh cã copy file font vµo th môc System hay kh«ng (mÆc nhiªn cña chØ ®Þnh nÇy lµ cã). RÊt dÔ xÈy ra trêng hîp, cïng mét font mµ cã 2 file n»m trong 2 th môc kh¸c nhau trªn ®Üa cøng hay c¸c font ®· cµi kh«ng cã trªn æ ®Üa cña m×nh (cµi font trªn ®Üa mÒm, trªn æ ®Üa m¹ng) khi quªn kiÓm tra môc nÇy. 2/- Th¸o gë: Muèn th¸o gì Font TrueType ®· cµi ®Æt, b¹n sö dông Font Manager (h×nh 2), sau khi lùa chän font, b¹n bÊm nót Remove. Hép tho¹i X¸c nhËn xuÊt hiÖn ®Ó c¶nh gi¸c b¹n. NÕu b¹n bÊm nót Yes, trong khi chän xo¸ nhiÒu font th× b¹n ph¶i x¸c nhËn cho tõng font. NÕu b¹n bÊm nót Yes to All th× hép tho¹i nÇy kh«ng xuÊt hiÖn n÷a. Khi b¹n th¸o gì font, Windows xo¸ file .FOT liªn quan ®Õn font ®ã vµ xãa dßng chØ ®Þnh trong Win.ini. Nhng khi b¹n ®¸nh dÊu « Delete Fonts File From Disk, Windows sÏ xo¸ lu«n file font nÇy trªn ®Üa.

ThÝ dô vÒ chØ ®Þnh Font trong Win.ini [fonts] MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SSERIFE.FON Courier 10,12,15 (VGA res)=COURE.FON MS Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SERIFE.FON Symbol 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SYMBOLE.FON Roman (Plotter)=ROMAN.FON Script (Plotter)=SCRIPT.FON Modern (Plotter)=MODERN.FON small fonts (VGA res)=SMALLE.FON Arial (TrueType)=ARIAL.FOT Arial Bold (TrueType)=ARIALBD.FOT Arial Bold Italic (TrueType)=ARIALBI.FOT Arial Italic (TrueType)=ARIALI.FOT Courier New (TrueType)=COUR.FOT Courier New Bold (TrueType)=COURBD.FOT Courier New Bold Italic (TrueType)=COURBI.FOT Courier New Italic (TrueType)=COURI.FOT Times New Roman (TrueType)=TIMES.FOT Times New Roman Bold (TrueType)=TIMESBD.FOT Times New Roman Bold Italic (TrueType)=TIMESBI.FOT Times New Roman Italic (TrueType)=TIMESI.FOT WingDings (TrueType)=WINGDING.FOT Symbol (TrueType)=SYMBOL.FOT Lêi khuyªn: B¹n ®õng chän « Xo¸ lu«n file, nÕu b¹n kh«ng cã b¶n lu trªn ®Üa mÒm. Trong danh s¸ch liÖt kª cña Font Manager cã lu«n c¸c font hÖ thèng, b¹n cÈn thËn khi lùa chän, coi chõng th¸o gì lu«n nh÷ng font nÇy (c¸c font hÖ thèng kh«ng cã ch÷ TrueType phÝa sau). Ch¬ng tr×nh qu¶n lý Font nÇy qu¸ ®¬n gi¶n nªn chØ thÝch hîp cho nh÷ng hÖ thèng sö dông Ýt Font (kho¶ng vµi chôc font). Lóc ®ã ngêi sö dông cßn ®ñ kh¶ n¨ng nhí ®Ó ph©n biÖt tõng lo¹i font khi muèn cµi ®Æt hay th¸o gì. Khi sè lîng font t¨ng lªn hµng tr¨m, céng thªm nhiÒu bé m· font kh¸c nhau th× ngêi sö dông kh«ng tµi nµo nhí næi n÷a. Mét yªu cÇu bøc thiÕt ®îc ®Æt ra lµ: Ch¬ng tr×nh qu¶n lý Font ph¶i cho phÐp ngêi sö dông ph©n lo¹i vµ chia font ra thµnh tõng nhãm nhá ®Ó dÔ dµng trong viÖc cµi ®Æt hay th¸o gì, nÕu ch¬ng tr×nh nÇy biÕt lµm lu«n viÖc cËp nhËt file Win.ini th× cµng tiÖn cho nh÷ng ngêi Ýt kinh nghiÖm.

ChÝnh chóng t«i tríc ®©y còng l©m vµo t×nh tr¹ng nÇy khi v× yªu cÇu cña kh¸ch hµng, chóng t«i ph¶i dù tr÷ ®ñ lo¹i font: BK 1byte, BK 2byte, Vni, Vietware, Vnu...mçi khi cÇn sö dông lo¹i font theo ®óng yªu cÇu th× thËt mÊt th× giê läc lùa. HiÖn nay cã nhiÒu ch¬ng tr×nh qu¶n lý font t¹i TP, nh: Font Monger, Font SpecPro, font Master...Trong sè nÇy m¹nh nhÊt lµ Font Master cña Corel. Lêi khuyªn: * Ngay tõ ®Çu, b¹n nªn t¹o 1 th môc riªng cho Font TrueType, trong th môc nÇy b¹n t¹o c¸c th môc cho tõng lo¹i font. ThÝ dô: th môc BK ®Ó chøa font cña B¸ch Khoa, th môc Vni ®Ó chøa font cña Vni, th môc Win ®Ó chøa font cña win...ViÖc t¸ch riªng nÇy gióp b¹n dÔ dµng trong viÖc cËp nhËt, bæ sung, xo¸, di chuyÓn.v..vv... * B¹n di chuyÓn toµn bé c¸c file font (.TTF) ra khái th môc System, ®Ó sau nÇy khi b¹n cµi ®Æt mét ch¬ng tr×nh míi, nÕu ch¬ng tr×nh nÇy cã cµi font vµo th môc System lµ b¹n biÕt ngay lËp tøc vµ dÔ dµng chuyÓn chóng ra mét th môc riªng mµ kh«ng sî lén víi font cña ch¬ng tr×nh kh¸c. ThÝ dô: Trong th môc System cu¶ b¹n ban ®Çu kh«ng cã mét file font nµo, sau khi cµi CorelDraw b¹n thÊy trong th môc nÇy cã 4 file font .TTF vµ 4 file .FOT t¬ng øng, trong win.in còng cã c¸c dßng cµi 4 file .FOT nÇy. Nh vËy ch¾c ch¾n ®©y lµ font cña Coreldraw cµi vµo Windows. B¹n t¹o mét th môc con tªn CDR, di chuyÓn 4 file .TTF vµo ®©y ®ång thêi xo¸ bá 4 file .FOT t¬ng øng. Xo¸ c¸c dßng cµi 4 font nÇy trong Win.ini.

PH¢N LO¹I Vµ Sö DôNG NHANH FONT TIÕNG VIÖT
I- PH¢N LO¹I: A- Bé M·: YÕu tè ®Çu tiªn khi ®a tiÕng ViÖt vµo m¸y tÝnh lµ bé m·. Bé m· ph¶i cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn hÕt c¸c ký tù tiÕng ViÖt, ®îc HÖ ®iÒu hµnh chÊp nhËn vµ kh«ng xung ®ét víi c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c. HiÖn t¹i HÖ ®iÒu hµnh Dos sö dông bé m· Ascii. HÖ ®iÒu hµnh Windows sö dông bé m· Ansi khi ch¹y c¸c ch¬ng tr×nh Windows vµ Ascii khi ch¹y c¸c ch¬ng tr×nh Dos. 1- Bé m· Ascii: * Tõ 0 ®Õn 31 lµ m· ®iÒu khiÓn, dµnh cho c¸c ch¬ng tr×nh. * Tõ 32 ®Õn 126 lµ c¸c ký tù cã thÓ nhËp trùc tiÕp tõ bµn phÝm. * Tõ 127 ®Õn 255 lµ c¸c ký tù më réng kh«ng cã trªn bµn phÝm. Muèn nhËp c¸c ký tù nÇy ngoµi Dos, b¹n bÊm Alt+<m· ký tù> (td: Alt+0160 hay Alt+160=¸). Trong c¸c ch¬ng tr×nh so¹n th¶o b¹n còng cã thÓ nhËp theo c¸ch trªn, trõ khi ch¬ng tr×nh quy ®Þnh kh¸c.

2- Bé m· Ansi: * Tõ 0 ®Õn 126 bé m· nÇy hoµn toµn gièng bé m· Ascii, chØ kh¸c nhau tõ 127 trë ®i. * C¸ch nhËp c¸c ký tù kh«ng cã trªn bµn phÝm còng gièng nh bé m· Ascii. Chó ý: C¶ 2 bé m· trªn ®Òu lµ m· 1 bytes, nãi ®¬n gi¶n nghÜa lµ ®Ó nhËp 1 ký tù, b¹n chØ cÇn bÊm 1 phÝm.

NhËn xÐt: Tõ 2 bé m· còa HÖ ®iÒu hµnh trªn (chóng t«i xin ph©n tÝch ®ñ ®Ó c¸c b¹n hiÓu chí kh«ng ®i s©u), chóng ta nhËn thÊy, ®èi víi c¸c níc ¢u, Mü hay c¸c níc cã sè lîng ký tù trong ch÷ quèc ng÷ còa m×nh Ýt, cã thÓ chøa hÕt vµo bé m· nÇy th× coi nh bé m· tiÕng níc hä chØ cã 1 bytes. Trêng hîp tiÕng ViÖt, ngoµi c¸c ký tù ®· cã trong phÇn m· tõ 126 trë lªn, cßn tæng céng 134 ký tù, kh«ng thÓ ®Æt hÕt vµo phÇn cßn l¹i cña bé m·. Do ®ã ph¸t sinh vÊn ®Ò bé m· 1 bytes vµ bé m· 2 bytes cho tiÕng ViÖt. 3- Bé m· tiÕng ViÖt 1 bytes: Nguyªn t¾c còa bé m· 1 bytes lµ t¸ch riªng ch÷ thêng vµ ch÷ hoa thµnh 2 font riªng ®Ó gi¶m sè lîng ký tù tiÕng ViÖt ®Æt vµo bé m·. §Ó chän ch÷ thêng hay ch÷ hoa, b¹n ph¶i chän font t¬ng øng. 4- Bé m· tiÕng ViÖt 2 bytes: Mét ký tù cã dÊu cña tiÕng ViÖt gåm 2 bytes (1 bytes cho ch÷ vµ 1 bytes cho dÊu), vÝ dô ch÷ ¸ cã 1 bytes cña ch÷ a, 1 bytes cña dÊu s¾c. ViÖc gi¶m bít ®îc sè lîng ký tù ®a vµo bé m· lµ nhê vµo ®Æc ®iÓm sau: * a, e, o, u, y, ¬, cã cïng dÊu. * ©, ª, « cã cïng dÊu. * ¨ cã dÊu riªng. * i cã dÊu riªng. NghÜa lµ thay v× ph¶i t¹o 7 ch÷ ¸, Ð, ã, ó, ý, í, ø (chiÕm 7 m·) nh trong bé m· 1 bytes, ngêi ta chØ cÇn t¹o dÊu s¾c sö dông chung cho 7 ch÷ (chØ tèn 1 m·). C¸c dÊu kh¸c còng ¸p dông t¬ng tù. Do vËy, sè m· cÇn thiÕt Ýt ®i vµ ®ñ chç cho viÖc ph©n bè ®Çy ®ñ ký tù tiÕng ViÖt vµo trong bé m·. Chó ý: B¹n ®õng lÉn lén gi÷a c¸ch ®¸nh tiÕng ViÖt vµ bé m·. ThÝ dô khi b¹n ®¸nh A, 6, 1 = Ê (kiÓu ®¸nh Vni, font Vni 2 bytes) kh«ng cã nghÜa lµ ch÷ Ê cã 3 bytes (®¸nh 3 phÝm), hay khi b¹n ®¸nh I, 1 = Ý (kiÓu ®¸nh Vni, font Vni 1 bytes) còng kh«ng cã nghÜa lµ ch÷ Ý cã 2 bytes (®¸nh 2 phÝm). B- Font: Phô thuéc vµo viÖc x©y dùng bé m· mµ mét kiÓu ch÷ cã 1 font (2 bytes) hay 2 font (1 bytes), 1 cho ch÷ thêng vµ 1 cho ch÷ hoa. C¸c ch¬ng tr×nh Vni, Vietware, B¸ch khoa ®Òu cung cÊp c¶ 2 lo¹i Font TrueType (1 bytes vµ 2 bytes). Ch¾c ch¾n c¸c b¹n sÏ th¾c m¾c: Khi nµo xµi font 1 bytes, khi nµo xµi font 2 bytes vµ chóng cã u khuyÕt ®iÓm g×?. Chóng t«i xin gi¶i thÝch nh sau: 1- ¸p dông vµ u khuyÕt ®iÓm cña font 1 bytes: Do bé m· cña HÖ ®iÒu hµnh Dos vµ Windows lµ 1 bytes, Font hÖ thèng còa Windows lµ 1 bytes. Nªn mäi phÇn mÒm dïng qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu, lËp tr×nh, thiÕt kÕ giao diÖn (menu, hép tho¹i, th«ng b¸o...), b¾t buéc ph¶i sö dông font 1 bytes. ThÝ dô: Foxpro, Paradox, Access, Visual Basic... Nhîc ®iÓm cña font 1 bytes lµ cã thÓ g©y ra xung ®ét do dïng trïng m· ®iÒu khiÓn khi ®a vµo c¸c phÇn mÒm øng dông, ph¶i dïng 2 font cho 1 kiÓu ch÷ lµm t¨ng c«ng viÖc khi lu tr÷, qu¶n lý vµ sö dông. 2- ¸p dông vµ u khuyÕt ®iÓm cña font 2 bytes: Font 2 bytes t¬ng thÝch víi hÇu hÕt c¸c phÇn mÒm øng dông nh: So¹n th¶o v¨n b¶n, chÕ b¶n, ®å häa, b¶ng tÝnh...vµ chØ dïng 1 font cho 1 kiÓu ch÷.

Nhîc ®iÓm lµ kh«ng t¬ng thÝch víi bé m· cña HÖ ®iÒu hµnh nªn kh«ng dïng lµm font hÖ thèng ®îc. 3- Ph©n biÖt font 1 bytes vµ font 2 bytes: a/ Vni: Font 1 bytes cña Vni (cßn gäi lµ font OEM) cã tªn file lµ tªn ViÖt. ThÝ dô: Andong.ttf, Rachgia.ttf...Tªn font còng lµ tªn ViÖt. §Æc biÖt Vni kh«ng t¸ch riªng ch÷ thêng vµ ch÷ hoa.

Font 2 bytes cã tªn file b¾t ®Çu b»ng ch÷ V. ThÝ dô: Vaptimb.ttf, Varison.ttf...Tªn font b¾t ®Çu b»ng ch÷ VNI. ThÝ dô: VNI-Bodon-Bold-Italic, VNI-Bodon-Poster, VNI-Book...

b/ Vietware: Font 1 bytes ch÷ thêng cña Vietware cã tªn file b¾t ®Çu b»ng ch÷ S vµ cuèi cïng lµ ch÷ L. ThÝ dô: scomscpl.ttf, shevel.ttf, slincoll.ttf...Tªn font b¾t ®»u b»ng ch÷ SVN. ThÝ dô: SVNbook-antiqua, SVNhelvetica...

Font 1 bytes ch÷ hoa cã tªn file cuèi cïng lµ ch÷ U. ThÝ dô: scomscpu.ttf, sheveu.ttf, slincolu.ttf...Tªn font cã ch÷ H cuèi cïng. ThÝ dô: SVNlincoln H, SVNhelvetica H...

Font 2 bytes tªn file b¾t ®»u b»ng ch÷ V. ThÝ dô: vantquab.ttf, vcomscp.ttf, vheveb.ttf...Tªn font b¾t ®Çu b»ng ch÷ VN. ThÝ dô: VNlincoln, VNlucida sans...

c/ B¸ch Khoa: Font 1 byte, tªn file b¾t ®Çu b»ng ch÷ VN. ThÝ dô: vnalto.ttf, vnamberi.ttf, vnamy.ttf...Tªn font b¾t ®Çu b»ng ch÷ Vn. ThÝ dô: VnAachen Normal, VnAlto, VnAmherst... Font 2 bytes, tªn file b¾t ®Çu b»ng ch÷ VN chÊm døt cã sè 2. ThÝ dô: vnalto2.ttf, vnamberi2.ttf, vnamy2.ttf...Tªn font b¾t ®Çu b»ng ch÷ Vn chÊm døt cã sè 2. ThÝ dô: VnAachen Normal2, VnAlto2, VnAmherst2...

NhËn xÐt: * ViÖc duy tr× 2 bé m· cho font tiÕng ViÖt lµ cÇn thiÕt, tïy theo b¹n ®ang sö dông phÇn mÒm nµo mµ chän font cã bé m· thÝch hîp. * Font 1 bytes cña Vni do kh«ng t¸ch riªng ch÷ thêng vµ ch÷ hoa, nªn rÊt dÔ va ch¹m víi c¸c phÇn mÒm øng dông do c¸c ký tù tiÕng ViÖt chiÕm lu«n phÇn m· ®iÒu khiÓn cña c¸c phÇn mÒm nÇy. ë ngoµi Dos, bé m· 1 bytes cña Vni chiÕm hÕt phÇn m· vÏ khung cña bé m· Ascii (tõ 176 ®Õn 223), nªn khi n¹p bé m· Vni råi ch¹y Nc th× Nc hiÓn thÞ khung viÒn toµn b»ng ch÷. Chó ý: Kh«ng ph¶i font 2 bytes th× ch÷ nµo còng cã 2 bytes, chØ nh÷ng ký tù cã dÊu míi cã 2 bytes cßn c¸c ký tù kh«ng dÊu lµ 1 bytes vµ nh÷ng ký tù I cã dÊu nh (Ý, × Ø, Ü, Þ, Ý, ×, Ø, Ü, Þ) trong font 2 bytes lµ 1 bytes (xem c¸c h×nh minh ho¹) C- Bµn phÝm: 1- §iÒu khiÓn bµn phÝm:

* Sö dông Keyboard.drv riªng thay thÕ Keyboard.drv cña Windows nh: Vni, B¸ch khoa. * Kh«ng dïng Keyboard.drv riªng mµ ch¹y nh 1 øng dông Windows : Vietware. NhËn xÐt : * Vni vµ B¸ch khoa do sö dông keyboard.drv riªng chÐp chång lªn keyboard.drv cña Windows nªn ngêi dïng Ýt kinh nghiÖm dÓ gÆp r¾c rèi khi thay ®æi x¸c lËp mµn h×nh, cµi ®Æt l¹i hay n©ng cÊp Windows. V× khi ®ã Windows sÏ phôc håi l¹i keyboard.drv cña m×nh vµ thñ tiªu keyboard.drv cña Vni hay B¸ch Khoa (kh«ng ®¸nh tiÕng ViÖt ®îc n÷a). * Vietware sö dông an toµn h¬n ®èi víi ngêi dïng b×nh thêng vµ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn keyboard.drv (dï b¹n ®ang cµi keyboard.drv còa Windows, Vni, B¸ch Khoa...b¹n vÉn ®¸nh ®îc tiÕng ViÖt cña Vietware). 2- C¸ch ®¸nh tiÕng ViÖt: * Vni chØ cã 1 c¸ch ®¸nh tiÕng ViÖt (c¸ch ®¸nh Vni), kiÓu ®¸nh ch÷ tríc dÊu sau. * B¸ck Khoa còng chØ cã 1 c¸ch ®¸nh (c¸ch ®¸nh BK), kiÓu ®¸nh ch÷ tríc dÊu sau hay dÊu tríc ch÷ sau. * Vietware 1.x cã 3 c¸ch ®¸nh tiÕng ViÖt lµ: Vnsea, Vni vµ Vietware. 3- C¸ch bá dÊu: Vni: PhÝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m DÊu á â ã ä å /¬ ^ ¨ §/® B¸ch Khoa: PhÝ ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 m DÊu á â ã ä å Ch÷ §/® ¡/¨ ¢/© £/ª ¤/« ¦/ ¥/¬ Vietware: PhÝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = m DÊu â ã ä á å Ch÷ ¨ © ª « ¬ ® NhËn xÐt: * C¸ch bá dÊu cña Vni chËm nhÊt v× bá dÊu thanh riªng vµ dÊu mò riªng. ThÝ dô: ch÷ Ê ph¶i ®¸nh 3 phÝm a, 7, 1. Nhng khi cÇn ®¸nh ký tù mÆc nhiªn cña phÝm th× kh«ng cÇn chuyÓn ®æi bµn phÝm. ThÝ dô: phÝm 1 võa dïng ®¸nh dÊu s¾c võa dïng ®¸nh sè 1. * C¸ch bá dÊu cña B¸ch khoa vµ Vietware nhanh h¬n v× kh«ng ph¶i bá dÊu mò riªng. ThÝ dô: ch÷ Ê ®¸nh 2 phÝm 7, 1. Nhng khi cÇn ®¸nh ký tù mÆc nhiªn cña phÝm th× ph¶i chuyÓn ®æi bµn phÝm. ThÝ dô: Khi ®ang dïng bµn phÝm tiÕng ViÖt th× kh«ng thÓ dïng phÝm sè ®Ó ®¸nh sè mµ ph¶i dïng phÇn phÝm sè bªn tay ph¶i bµn phÝm ®Ó ®¸nh sè (ph¶i bËt Num Lock). 4- ChuyÓn ®æi bµn phÝm: * C¶ 3 ch¬ng tr×nh ®Òu cho phÐp chuyÓn ®æi bµn phÝm b»ng c¸c phÝm t¾t, cô thÓ phÝm nµo th× tuú theo b¹n muèn dïng font g× vµ kiÓu ®¸nh g×. ThÝ dô:

Vietware lµ Alt+Shift, B¸ch khoa ch÷ tríc dÊu sau lµ: Alt tr¸i+Shift tr¸i, Vni th× Alt+Shift hay Alt+Z theo lo¹i font (chóng t«i sÏ nãi kü vÊn ®Ò nÇy trong phÇn 3). D- T¹o vµ söa ch÷a Font: Kü thuËt t¹o, söa ch÷a font rÊt phøc t¹p vµ ngêi sö dông b×nh thêng còng kh«ng cÇn nghiªn cøu s©u nªn chóng t«i chØ tr×nh bµy ®Ó c¸c b¹n cã kh¸i niÖm tæng qu¸t. HiÖn nay cã 2 ch¬ng tr×nh dïng ®Ó t¹o hay söa ch÷a Font TrueType lµ Fontographer vµ Font Monger. Theo nhËn xÐt cña chóng t«i th× ch¬ng tr×nh Fontographer ®îc nh÷ng ngêi thiÕt kÕ font tiÕng ViÖt dïng nhiÒu h¬n. Cã thÓ t¹o font b»ng c¸ch lÊy font tiÕng Anh lµm mÉu råi söa ch÷a chiÒu cao, chiÒu réng, thiÕt kÕ dÊu thanh, dÊu mò. §Æc biÖt chó ý ®Õn ®é réng cña c¸c ch÷ a, e, o, y, u...NÕu t¹o míi hoµn toµn th× c«ng viÖc nÆng nhäc h¬n. Cã thÓ dïng font cña ch¬ng tr×nh nÇy söa ch÷a l¹i ®Ó dïng cho ch¬ng tr×nh kh¸c (font Vni söa ch÷a thµnh font B¸ch khoa), b»ng c¸ch thay ®æi m· cña chóng cho phï hîp víi m· cña font míi. Khi xem h×nh minh häa c¸c b¹n nªn chó ý so s¸nh m· cña c¸c font. Cã thÓ chuyÓn ®æi font ATM cã s½n thµnh Font TrueType hay ngîc l¹i.

Sö DôNG NHANH FONT TIÕNG VIÖT

Thêng th× khi c¸c b¹n cÇn sö dông font tiÕng ViÖt, c¸c b¹n ph¶i cµi ®Æt c¶ bé ch¬ng tr×nh rÊt mÊt th× giê vµ tèn ®Üa. Thùc chÊt ®Ó ®¸nh ®îc tiÕng ViÖt trong Windows c¸c b¹n chØ cÇn cã Font vµ Keyboard.drv ®óng lo¹i. NÕu cã nhu cÇu chuyÓn ®æi font th× thªm ch¬ng tr×nh chuyÓn m· cña ai còng ®îc. C«ng viÖc rÊt ®¬n gi¶n nÕu b¹n cã kinh nghiÖm vµ môc nÇy chóng t«i gióp c¸c b¹n nh÷ng kinh nghiÖm ®ã. A- Sö dông Font Vni: Vni cã kho¶ng 80 font, ngoµi sè font trong bé ®Üa cµi ®Æt cßn cã 4 ®Üa font riªng. 1- Bíc thø I: B¹n su tÇm bé font Vni (chÐp trªn m¸y cã cµi Vni, n¬i sao chÐp ®Üa) vµ Keyboard.drv cña Vni (chÐp trªn m¸y cã cµi Vni). Chó ý: ChØ cÇn chÐp c¸c file cã ®u«i .TTF vµ ®Ó tr¸nh chÐp lén Keyboard.drv cña c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c, b¹n nªn xem trong Keyboard.drv ®Þnh chÐp cã néi dung nh sau kh«ng.

2- Bíc thø II: B¹n chÐp toµn bé xuèng 1 th môc con (td: Vni) trªn ®Üa cøng cña b¹n. Råi dïng ch¬ng tr×nh Font Manager cña Windows hay ch¬ng tr×nh Font Assistant ®Ó cµi ®Æt font vµo Windows (c¸ch lµm chóng t«i ®· tr×nh bµy trong chuyªn ®Ò 3) . Chó ý: Nhí xo¸ « chØ ®Þnh copy font vµo th môc System. §æi tªn file keyboard.drv cña Vni thµnh keyvni.drv (cho dÓ ph©n biÖt). 3- Bíc thø III: Më System.ini, trong phÇn [Boot] b¹n lµm nh sau: Söa dßng keyboard.drv=keyboard.drv thµnh ;keyboard.drv=keyboard.drv (dÊu ; dïng v« hiÖu ho¸ dßng nÇy) thªm dßng keyboard.drv=d:\font\Vni\keyvni.drv (®êng dÉn thÝ dô). Khi nµo cÇn phôc håi nh tríc, b¹n chØ cÇn xo¸ dÊu ; dßng trªn vµ thªm dÊu ; vµo ®Çu dßng díi. B- Sö dông Font B¸ch Khoa: B¸ch Khoa cã kho¶ng 130 font, nhiÒu nhÊt trong 3 ch¬ng tr×nh 1- Bíc thø I: C¸ch lµm gièng Vni nhng cÇn chó ý keyboard.drv v× kh«ng cã dÊu hiÖu riªng ®Ó ph©n biÖt trong khi B¸ch Khoa l¹i cã nhiÒu keyboard.drv kh¸c nhau. Tèt nhÊt lµ sö dông trªn m¸y ®ang cµi ®Æt råi h·y chÐp. 2- Bíc thø II: Lµm gièng Vni nhng ®Æt tªn th môc con lµ BK vµ ®æi tªn file keyboard.drv cña B¸ch Khoa thµnh keybk.drv. 3- Bíc thø III: Më System.ini, trong phÇn [Boot] b¹n lµm nh sau: Söa dßng keyboard.drv=keyboard.drv thµnh ;keyboard.drv=keyboard.drv (dÊu ; dïng v« hiÖu ho¸ dßng nÇy) Söa dßng keyboard.drv=d:\font\Vni\keyvni.drv (nÕu cã). thµnh ;keyboard.drv=d:\font\Vni\keyvni.drv thªm dßng keyboard.drv=d:\font\bk\keybk.drv Khi muèn sö dông keyboard.drv nµo b¹n chØ cÇn xo¸ dÊu ; dßng t¬ng øng vµ ®Æt dÊu ; cho c¸c dßng kh¸c. C- Sö dông Font Vietware: Ch¬ng tr×nh nÇy chØ cã kho¶ng 50 font ngoµi thÞ trêng.§©y lµ ch¬ng tr×nh dÔ sö dông nhÊt, gän nhÊt. 1- Bíc thø I: B¹n chØ cÇn font vµ 1 file ch¬ng tr×nh tªn lµ Vietware.exe. 2- Bíc thø II: ChÐp tÊt c¶ vµo 1 th môc con (td: vietware) 3- Bíc thø III: T¹o biÓu tîng cho file Vietware.exe Mçi khi muèn ®¸nh tiÕng ViÖt, b¹n bÊm kÐp mouse vµo biÓu tîng Vietware ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh, chän kiÓu ®¸nh tiÕng ViÖt b»ng menu Lùa chän sau ®ã vµo ch¬ng tr×nh so¹n th¶o lµm viÖc nh b×nh thêng. Khi kh«ng cÇn ®¸nh tiÕng ViÖt n÷a, b¹n tho¸t Vietware ®Ó ®ì tèn bé nhí. Chó ý: * Vietware ch¹y nh 1 ch¬ng tr×nh thêng tró ®Ó ®iÒu khiÓn bµn phÝm nªn khi ®ang sö dông tiÕng ViÖt b¹n kh«ng ®îc ®ãng ch¬ng tr×nh nÇy.

* Khi chÐp font b¹n cã thÓ dùa vµo môc ph©n lo¹i tªn file, tªn font ®Ó lùa chän, tr¸nh chÐp nh÷ng file kh«ng cÇn thiÕt. D- Thay System.ini tù ®éng: ViÖc söa ch÷a System.ini cã thÓ lµ khã kh¨n ®èi víi nh÷ng b¹n Ýt kinh nghiÖm nªn chóng t«i xin híng dÈn b¹n lµm file .BAT ®Ó tù ®éng söa ch÷a System.ini dïm cho c¸c b¹n khi cÇn. C¸ch lµm nh sau: ThÝ dô b¹n cã 2 keyboard.drv cña Vni vµ B¸ch Khoa. 1- Bíc thø I: a- Söa dßng cµi Keyboard.drv cña system.ini thµnh cµi keyboard.drv cña B¸ch khoa (nhí ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ®êng dÉn vµ tªn file). b- Copy file System.ini thµnh system.vni. §æi dßng cµi Keyboard.drv cò thµnh keyboard.drv cña Vni (nhí ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ®êng dÉn vµ tªn file). Nh vËy trong th môc Windows cã 2 file: system.ini, system.vni. 2- Bíc thø II: a- T¹o file Bk.bat cã néi dung nh sau: Trong () lµ gi¶i thÝch, kh«ng ®¸nh. @echo off if exist System.bk goto bk (nÕu file system.bk hiÖn diÖn th× chuyÓn ®Õn môc bk) if not exist system.bk goto tb (nÕu file system.bk kh«ng cã th× chuyÓn ®Õn môc tb) :bk ren system.ini system.vni (§æi tªn file system.ini thµnh system.vni) ren system.bk system.ini (§æi tªn file system.bk thµnh system.ini) echo. echo Da hoan tat cai dat Keyboard.drv Bach Khoa, ban can khoi dong lai echo. pause (ngõng l¹i cho b¹n ®äc th«ng b¸o, sau ®ã bÊm Enter ®Ó tiÕp tôc) goto end :tb echo. echo Keyboard.drv Bach Khoa dang duoc cai dat, ban hay tiep tuc lam viec. echo. pause goto end :end b- T¹o file Vni.bat cã néi dung nh sau: @echo off if exist system.vni goto vni if not exist system.vni goto tb :vni ren system.ini system.bk ren system.vni system.ini echo. echo Da hoan tat cai dat Keyboard.drv VNI, ban can khoi dong lai echo.

pause goto end :tb echo. echo Keyboard.drv VNI dang duoc cai dat, ban hay tiep tuc lam viec. echo. pause goto end :end Nh vËy trong th môc Windows cã 2 file bat: bk.bat, vni.bat. 3- Bíc thø III: T¹o biÓu tîng cho 2 file bat nÇy. Khi nµo cÇn cµi ®Æt Keyboard.drv nµo b¹n chØ cÇn bÊm kÐp mouse vµo biÓu tîng t¬ng øng. NÕu lµ cµi míi sÏ cã th«ng b¸o yªu cÇu b¹n khëi ®éng l¹i, nÕu keyboard.drv b¹n muèn cµi ®· cµi råi mµ b¹n quªn th× còng sÏ cã th«ng b¸o nh¾c nhë vµ b¹n cã thÓ sö dông liÒn ®îc mµ kh«ng cÇn khëi ®éng l¹i. B¹n còng cã thÓ cho ch¹y file bat ®Ó thay ®æi system.ini ngoµi Dos tríc khi khëi ®éng Windows. Chó ý: * B¹n ®õng chän « ®ãng cöa sæ khi tho¸t lóc t¹o biÓu tîng ®Ó cã thÓ ®äc c¸c th«ng b¸o. * B¹n nªn thêng xuyªn thùc hiÖn l¹i Bíc thø I , nhÊt lµ sau khi cµi ®Æt ch¬ng tr×nh míi v× c¸c ch¬ng tr×nh míi cã thÓ bæ sung thªm vµi dßng lÞnh vµo system.ini mµ c¸c file system.xxx cña b¹n l¹i kh«ng cã. E- Söa nhanh file víi Keyboard kh¸c lo¹i: ThÝ dô: Trong trêng hîp b¹n cÇn söa ch÷a nhanh file cña Vni ®Ó in mµ b¹n l¹i ®ang cµi keyboard.drv cña B¸ch Khoa. B¹n xo¸ c¸c ký tù cÇn söa, chän font B¸ch khoa t¬ng ®¬ng víi font Vni trong dßng (hay paragraph) ®ã, ®¸nh ch÷ míi. B¶o ®¶m in ra b¹n kh«ng ph©n biÖt ®îc chæ söa ch÷a ®©u.

VIETWARE 2.0

§Æc biÖt, víi sù ra ®êi cña VIETWARE 2.0. §· gÇn nh chÊm døt vÊn ®Ò lén xén trong viÖc sö dông Font vµ c¸ch ®¸nh tiÕng ViÖt. VIETWARE 2.0 cho phÐp b¹n sö dông bÊt kú Font tiÕng ViÖt nµo vµ ®¸nh theo bÊt kú kiÓu nµo còng ®îc. ThÝ dô: Sö dông Font B¸ch Khoa nhng ®¸nh theo kiÔu VNI hay dïng font VNI nhng ®¸nh theo kiÓu Vietware.

1- [COLOR SCHEMES]

CONTROL.INI

Color-scheme-name=hexadecimal-numbers Color-scheme-name: Tªn s¬ ®å mµu chØ ®Þnh cho DeskTop (thÝ dô: Black Leather Jacket, Hotdog Stand hay Ocean). hexadecimal-numbers: Gi¸ trÞ mµu tÝnh theo hÖ Hex. B¹n dïng biÓu tîng Color trong Control Panel ®Ó thay ®æi c¸c x¸c lËp nÇy. MÆc nhiªn: (tÊt c¶ ph¶i trªn cïng 1 dßng, kh«ng ®îc xuèng hµng) Arizona=804000, FFFFFF, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 808040, C0C0C0, FFFFFF, 4080FF, C0C0C0, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, 808000, FFFFFF, 0, FFFFFF

Black Leather Jacket=0, C0C0C0, FFFFFF, 0, C0C0C0, 0, 800040, 808080, FFFFFF, 808080, 808080, 0, 10E0E0E0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, 0, FFFFFF, 0, FFFFFF Bordeaux=400080, C0C0C0, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 800080, C0C0C0, FFFFFF, FF0080, C0C0C0, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, 800080, FFFFFF, 0, FFFFFF Cinnamon=404080, C0C0C0, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 80, C0C0C0, FFFFFF, 80, C0C0C0, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, 80, FFFFFF, 0, FFFFFF Designer=7C7C3F, C0C0C0, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 808000, C0C0C0, FFFFFF, C0C0C0, C0C0C0, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, C0C0C0, 808000, 0, 0, FFFFFF Emerald City=404000, C0C0C0, FFFFFF, 0, C0C0C0, 0, 408000, 808040, FFFFFF, 408000, 808040, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, 8000, FFFFFF, 0, FFFFFF Fluorescent=0, FFFFFF, FFFFFF, 0, FF00, 0, FF00FF, C0C0C0, 0, FF80, C0C0C0, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, 0, FFFFFF, 0, FFFFFF Hotdog Stand=FFFF, FFFF, FF, FFFFFF, FFFFFF, 0, 0, FF, FFFFFF, FF, FF, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, 0, FFFFFF, FFFFFF, FFFFFF LCD Default Screen Settings=808080, C0C0C0, C0C0C0, 0, C0C0C0, 0, 800000, C0C0C0, FFFFFF, 800000, C0C0C0, 0, C0C0C0, C0C0C0, 7F8080, 0, 808080, 800000, FFFFFF, 0, FFFFFF LCD Reversed - Dark=0, 80, 80, FFFFFF, 8080, 0, 8080, 800000, 0, 8080, 800000, 0, 8080, C0C0C0, 7F8080, 0, C0C0C0, 800000, FFFFFF, 828282, FFFFFF LCD Reversed - Light=800000, FFFFFF, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 808040, FFFFFF, 0, C0C0C0, C0C0C0, 800000, C0C0C0, C0C0C0, 7F8080, 0, 808040, 800000, FFFFFF, 0, FFFFFF Mahogany=404040, C0C0C0, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 40, C0C0C0, FFFFFF, C0C0C0, C0C0C0, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, C0C0C0, 80, FFFFFF, 0, FFFFFF Monochrome=C0C0C0, FFFFFF, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 0, C0C0C0, FFFFFF, C0C0C0, C0C0C0, 0, 808080, C0C0C0, 808080, 0, 808080, 0, FFFFFF, 0, FFFFFF Ocean=808000, 408000, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 804000, C0C0C0, FFFFFF, C0C0C0, C0C0C0, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 0, 808000, 0, 0, FFFFFF Pastel=C0FF82, 80FFFF, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, FFFF80, FFFFFF, 0, C080FF, FFFFFF, 808080, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, C0C0C0, FFFF00, 0, 0, FFFFFF Patchwork=9544BB, C1FBFA, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, FFFF80, FFFFFF, 0, 64B14E, FFFFFF, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, FFFF00, 0, 0, FFFFFF Plasma Power Saver=0, FF0000, 0, FFFFFF, FF00FF, 0, 800000, C0C0C0, 0, 80, FFFFFF, C0C0C0, FF0000, C0C0C0, 808080, 0, C0C0C0, FFFFFF, 0, 0, FFFFFF Rugby=C0C0C0, 80FFFF, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 800000, FFFFFF, FFFFFF, 80, FFFFFF, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, 800000, FFFFFF, 0, FFFFFF The Blues=804000, C0C0C0, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 800000, C0C0C0, FFFFFF, C0C0C0, C0C0C0, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, C0C0C0, 800000, FFFFFF, 0, FFFFFF Tweed=6A619E, C0C0C0, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 408080, C0C0C0, FFFFFF, 404080, C0C0C0, 0, 10E0E0E0, C0C0C0, 808080, 0, C0C0C0, 8080, 0, 0, FFFFFF Valentine=C080FF, FFFFFF, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 8000FF, 400080, FFFFFF, C080FF, C080FF, 0, C0C0C0, C0C0C0, 808080, 0, 808080, FF00FF, 0, FFFFFF, FFFFFF

Wingtips=408080, C0C0C0, FFFFFF, 0, FFFFFF, 0, 808080, FFFFFF, FFFFFF, 4080, FFFFFF, 0, 808080, C0C0C0, 808080, 0, C0C0C0, 808080, FFFFFF, 0, FFFFFF C¸c b¹n chó ý: Mçi s¬ ®å mµu cã 21 phÇn c¸ch nhau bëi dÊu phÈy vµ 1 kho¶ng tr¾ng. Mçi phÇn quy ®Þnh mµu cho 1 chi tiÕt hiÓn thÞ trong Desktop. NÕu muèn nghiªn cøu, c¸c b¹n dïng biÓu tîng Color thay ®æi mµu tõng chi tiÕt mét råi vµo ®©y ghi nhËn l¹i, c¸c b¹n sÏ biÕt ®îc phÇn nµo liªn quan ®Õn chi tiÕt nµo vµ mçi mµu ®îc chØ ®Þnh b»ng gi¸ trÞ ra sau.
2- [CURRENT]

ChØ ®Þnh s¬ ®å mµu hiÖn hµnh. MÆc nhiªn lµ Windows Default color scheme.
3- [DRIVERS.DESC]

ChØ ®Þnh c¸c driver multimedia víi phÇn tªn sau dÊu = lµ tªn sÏ xuÊt hiÖn trong danh s¸ch liÖt kª cña hép tho¹i Drivers. ThÝ dô: mciwave.drv=[MCI] Sound midimap.drv=MIDI Mapper
4- [INSTALLED] 5- [MMCPL]

Chøa ®ùng th«ng tin vÒ version hiÖn hµnh cña Microsoft Windows vµ m¸y in. ChØ ®Þnh sù liªn kÕt cña file th viÖn víi biÓu tîng multimedia trong Control Panel. ThÝ dô: odbc=C:\WIN\SYSTEM\ODBCINST.DLL
6- [PATTERNS]

pattern-name=decimal-number ChØ ®Þnh hoa v¨n dïng lµm h×nh nÒn cho desktop. pattern-name: lµ tªn cña hoa v¨n chØ ®Þnh trong Control Panel's Desktop dialog box. decimal-number: lµ sè theo hÖ thËp ph©n cho 8 ®iÓm trong 1 «. C¸ch lµm t¬ng tù môc Color Schemes. MÆc nhiªn: 50% Gray=170 85 170 85 170 85 170 85 Boxes=127 65 65 65 65 65 127 0 Critters=0 80 114 32 0 5 39 2 Diamonds=32 80 136 80 32 0 0 0 (none)=(none) Paisley=2 7 7 2 32 80 80 32 Pattern=224 128 142 136 234 10 14 0 Quilt=130 68 40 17 40 68 130 1 Scottie=64 192 200 120 120 72 0 0 Spinner=20 12 200 121 158 19 48 40 Thatches=248 116 34 71 143 23 34 113 Tulip=0 0 84 124 124 56 146 124 Waffle=0 0 0 0 128 128 128 240 Weave=136 84 34 69 136 21 34 81
7- [DON'T LOAD]

ChØ ®Þnh c¸c biÓu tîng kh«ng cho phÐp hiÓn thÞ trong Control Panel. ThÝ dô: snd.cpl=no joystick.cpl=no midimap.drv=no

PROGMAN.INI
1- [GROUPS]

Groupnumber=filename ChØ ®Þnh sè biÓu tîng nhãm cã trong cöa sæ Program Manager vµ tªn file lu tr÷ th«ng tin vÒ nhãm ®ã. ThÝ dô: Group1=C:\WINDOWS\MAIN.GRP Group2=C:\WINDOWS\ACCESSOR.GRP Group10=C:\WINDOWS\STARTUP.GRP Group8=C:\WINDOWS\GAMES.GRP
2- [RESTRICTIONS]

EditLevel=number ChØ ®Þnh møc ®é cho phÐp thay ®æi c¸c x¸c lËp trong Program Manager. Number = 0 tù do thay ®æi. 1 Kh«ng cho thay ®æi c¸c lÞnh sau trong menu File: New, Move, Copy vµ Delete khi ®ang lùa chän nhãm. 2 Kh«ng cho thay ®æi c¸c lÞnh sau trong menu File: New, Move, Copy vµ Delete trong mäi trêng hîp. 3 Gièng nh 2 nhng céng thªm kh«ng cho thay ®æi néi dung text trong Command Line box cña Properties dialog box. 4 Gièng nh 2 nhng céng thªm kh«ng cho thay ®æi tÊt c¶ néi dung cña Properties dialog box. MÆc nhiªn: EditLevel=0. NoClose=0/1 NÕu gi¸ trÞ = 0 cho hiÖu lùc lÞnh Exit trong File menu vµ lÞnh Close trong Control menu. NÕu lµ 1 = v« hiÖu hãa c¸c lÞnh nÇy. MÆc nhiªn lµ 0. NoFileMenu=0/1 NÕu gi¸ trÞ = 0, cho hiÖu lùc tÊt c¶ lÞnh trong File menu. NÕu = 1 lµ v« hiÖu hãa File menu. NoRun=0/1 NÕu gi¸ trÞ = 0, cho hiÖu lùc lÞnh Run trong File menu. NÕu = 1 lµ v« hiÖu hãa. NoSaveSettings=0/1 NÕu gi¸ trÞ = 0, cho hiÖu lùc lÞnh Save Settings On Exit trong Options menu. NÕu = 1 lµ v« hiÖu hãa. Chó ý: NoSaveSettings=1 trong ®o¹n nÇy ®îc u tiªn h¬n chØ ®Þnh SaveSettings= trong ®o¹n [Settings]. 3- [SETTINGS] AutoArrange=0/1 ChØ ®Þnh Program Manager lo viÖc tù ®éng s¾p xÕp c¸c biÓu tîng mçi khi b¹n thay ®æi kÝch thíc. Gi¸ trÞ 1 lµ cho tù ®éng, gi¸ trÞ 0 lµ kh«ng cÇn. Cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch chän Auto Arrange trong Options menu. display.drv=filename ChØ ®Þnh tªn cña tr×nh ®iÒu khiÓn mµn h×nh. Chó ý: dßng lÞnh nÇy ph¶i gièng dßng lÞnh display.drv= trong SYSTEM.INI. MinOnRun=0/1 ChØ ®Þnh Program Manager tù thu nhá thµnh biÓu tîng sau khi khëi ®éng ch¬ng tr×nh. Gi¸ trÞ 0 lµ Off. 1 lµ On. MÆc nhiªn lµ 1. Order=number [, ...]

ChØ ®Þnh thø tù s¾p xÕp nhãm trong Program Manager, ®©y còng lµ thø tù xoay vßng khi b¹n nhÊn Ctrl+Tab. Chó ý: sè thø tù nhãm ph¶i trïng víi chØ ®Þnh Groupnumber= trong ®o¹n [Groups]. SaveSettings=0/1 ChØ ®Þnh cho Program Manager lu tr÷ c¸c x¸c lËp hiÖn hµnh khi tho¸t. 0 lµ Off. 1 lµ On. MÆc nhiªn lµ 1. Startup=group-name ChØ ®Þnh nhãm nµo sÏ ®îc më s½n khi b¹n khëi ®éng Windows . Window=number, number, number, number, 0/1 ChØ ®Þnh kÝch thíc vµ vÞ trÝ cña cöa sæ Program Manager lóc b×nh thêng vµ khi phãng tèi ®a. NÕu sè cuèi = 0 lµ kh«ng cho phÐp phãng lín cöa sæ Program Manager. 1 lµ cho phÐp. ThÝ dô: Window=64 48 576 384 1

1- [386ENH]

SYSTEM.INI

32BitDiskAccess=Off/On ChØ ®Þnh Windows dïng FastDisk, cã t¸c dông t¨ng tèc ®é truy xuÊt ®Üa cøng ë chÕ ®é Enhanced. Khi cµi ®Æt, Windows sÏ kiÓm tra phÇn cøng cña b¹n cã hç trî 32-bit disk access vµ cã thÓ dïng ®îc FastDisk hay kh«ng. NÕu ®îc, ¤ kiÓm tra 32-Bit Disk Access sÏ cã hiÖu lùc trong hép tho¹i Virtual Memory cña Control Panel. MÆc nhiªn lµ Off. Thay ®æi chØ ®Þnh nÇy on or off b»ng biÓu tîng 386 Enh trong Control Panel: AllEMSLocked=Off/On ChØ ®Þnh Windows kho¸ expanded memory (bé nhí ph©n trang) ®ang ®îc c¸c øng dông sö dông, kh«ng ®îc swapp lªn ®Üa. Khi set lµ On, c¸c x¸c lËp trong PIF vÒ bé nhí ph©n trang sÏ bÞ v« hiÖu ho¸. Khi set lµ Off, Windows sÏ swap lªn ®Üa nh b×nh thêng. MÆc nhiªn lµ Off. AllVMsExclusive=Off/On ChØ ®Þnh c¸c ch¬ng tr×nh øng dông Non-Windows ph¶i ch¹y toµn mµn h×nh khi On, x¸c lËp nÇy còng ®îc u tiªn h¬n x¸c lËp trong PIF. B¹n ph¶i set AllVMsExclusive=On nÕu b¹n gÆp lçi khi ch¹y tr×nh thêng tró hay phÇn mÒm m¹ng kh«ng t¬ng thÝch víi Windows. MÆc nhiªn lµ Off. AltKeyDelay=Seconds ChØ ®Þnh thêi gian Windows ph¶i ®îi ®Ó xö lý ng¾t phÝm Alt. B¹n thö t¨ng nÕu c¸c øng dông kh«ng ®¸p øng phÝm Alt (thêng lµ ®Ó më Menu). MÆc nhiªn lµ: . 005 AltPasteDelay= Seconds ChØ ®Þnh thêi gian Windows ph¶i ®îi ®Ó Paste (d¸n) nh÷ng ký tù khi b¹n bÊm phÝm Alt. MÆc nhiªn lµ: .025 AutoRestoreScreen=Off/On ChØ ®Þnh ph¬ng ph¸p phôc håi mµn h×nh khi chuyÓn ®æi qua l¹i víi ch¬ng tr×nh Non-Windows. NÕu On lµ Windows ®¶m tr¸ch (nhanh nhng tèn bé nhí h¬n). NÕu Off lµ ®Ó ch¬ng tr×nh Non-Windows tù lo. MÆc nhiªn lµ: On CGA40WOA.FON= filename ChØ ®Þnh font ch÷ 40x25 trë xuèng dïng ®Ó hiÓn thÞ khi ch¹y c¸c øng dông Non-Windows. MÆc nhiªn lµ: CGA40WOA.FON cho United States.

CGA80WOA.FON=filename ChØ ®Þnh font ch÷ 80x25 trë xuèng dïng ®Ó hiÓn thÞ khi ch¹y c¸c øng dông Non-Windows. MÆc nhiªn lµ: CGA80WOA.FON cho United States. CGANoSnow=On/Off ChØ ®Þnh Windows can thiÖp ®Ó tr¸nh hiÖn tîng tuyÕt r¬i khi dïng mµn h×nh CGA cña IBM. MÆc nhiªn lµ Off Chó ý: C¸c chØ ®Þnh 7, 8, 9 thay ®æi bëi môc Display trong System Setup. COMxAutoAssign=-1/[ n ] seconds ChØ ®Þnh Windows xö lý khi cã 2 ch¬ng tr×nh cïng ®ßi hái sö dông cïng cæng COM 1 lóc. NÕu -1 Windows sÏ hiÖn th«ng b¸o yªu cÇu b¹n chän 1 trong 2 ch¬ng tr×nh. NÕu n=0 Windows sÏ ®Ó c¸c øng dông tù do. NÕu n=tõ 1 ®Õn 1000 Windows sÏ dµnh u tiªn cho øng dông cã yªu cÇu tríc, sau ®ã Windows sÏ ®îi sè gi©y b¹n chØ ®Þnh rèi giao cæng cho øng dông kÕ tiÕp. COMxBase=address §Æt vÞ chØ c¨n b¶n cho mçi cæng COM c¨n cø vµo Rom Bios riªng COM3=3E8h. COMxBuffer=buffer-size Khai b¸o sè ký tù chøa trong nh÷ng vïng ®Öm mµ Windows cã thÓ g¸n cho mçi cæng. MÆc nhiªn lµ 128. COMxFIFO=On/Off ChØ ®Þnh cho hiÖu lùc vïng ®Öm FIFO (First-in First-out) cña 16550 Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) hay kh«ng. MÆc nhiªn lµ On. COMxIrq=interrupt-line ChØ ®Þnh ng¾t cho mçi cæng COM (interrupt request line (IRQ)). MÆc nhiªn: (cho ISA vµ EISA) COM1Irq=4 COM2Irq=3 COM3Irq=4 COM4Irq=3 (Cho MCA) COM1Irq=4 COM2Irq=3 COM3Irq=3 COM4Irq=3 COMIrqSharing=On/Off ChØ ®Þnh cho chia sÎ sö dông ®êng d©y ng¾t khi c¸c cæng COM dïng cïng ®êng d©y (thêng th× COM1 trïng víi COM3, COM2 trïng víi COM4). MÆc nhiªn: On (cho MCA). Off (cho c¸c lo¹i m¸y kh¸c). COMxProtocol=xoff/blank/characters ChØ ®Þnh cho Windows khi ch¹y trong chÕ ®é 386 Enhanced ngng m« pháng ký tù trong 1 m¸y ¶o khi nhËn ®îc ký tù XOFF. Set lµ XOFF nÕu ë tèc ®é truyÒn tin cao mµ ký tù bÞ mÊt. Trong trêng hîp nÇy Windows sÏ ngõng gëi ký tù khi nhËn ®îc XOFF vµ nã l¹i tiÕp tôc khi nhËn ®îc bÊt kú trÞ kÕ tiÕp nµo. T¨ng COMxPort-numberBuffer= nÕu b¹n vÉn cßn mÊt ký tù. NÕu trÞ ®îc g¸n kh¸c trÞ XOFF (®Ó tr¾ng hay ký tù kh¸c), Windows sÏ bá qua nh÷ng ký tù XOFF. MÆc nhiªn lµ ®Ó tr¾ng.

COMBoostTime=milliseconds ChØ ®Þnh thêi gian cho phÐp 1 m¸y ¶o dïng ®Ó xö lý ng¾t COM. B¹n cho t¨ng trÞ nÇy khi b¹n thÊy mÊt ký tù trªn mµn h×nh trong 1 ch¬ng tr×nh truyÒn th«ng. MÆc nhiªn lµ 2. COMdrv30=On/Off Set lµ On khi dïng tr×nh ®¹o diÓn truyÒn th«ng cña Windows 3.0. Set lµ Off nÕu dïng cña Windows 3.1. MÆc nhiªn lµ Off. Chó ý: C¸c chØ ®Þnh tõ 10 ®Õn 18 thay ®æi bëi biÓu tîng Ports trong Control Panel. Device=filename/*device-name ChØ ®Þnh c¸c tr×nh ®¹o diÓn thiÕt bÞ ¶o ®Ó ch¹y trong chÕ ®é 386 Enhanced. filename lµ tªn file tr×nh ®¹o diÓn thiÕt bÞ ¶o (thêng cã ®u«i lµ .386). NÕu cã dÊu ®¹i diÖn (*) tríc tªn file th× cã nghÜa lµ tr×nh ®¹o diÓn thiÕt bÞ ¶o nÇy n»m trong file WIN386.EXE. Khi Setup, Windows sÏ c¨n cø vµo cÊu h×nh m¸y ®Ó x¸c lËp c¸c chØ ®Þnh nÇy. §Æc biÖt, nÕu Setup dß thÊy æ ®Üa cøng cña b¹n t¬ng thÝch víi chuÈn Western Digital, c¸c chØ ®Þnh device=*int13 vµ device=*wdctrl sÏ ®îc thªm vµo trong ®o¹n [386Enh]. Display=filename/*device-name ChØ ®Þnh tr×nh ®¹o diÓn mµn h×nh ®Ó ch¹y trong chÕ ®é 386 Enhanced. C¸ch x¸c lËp t¬ng tù nh lÞnh Device=. Thay ®æi b»ng môc Display trong Windows Setup. DMABufferIn1MB=On/Off ChØ ®Þnh Windows ®Æt vïng ®Öm Direct Memory Access (DMA) trong 1Mb ®Çu tiªn cña bé nhí. Môc ®Ých ®Ó t¬ng thÝch víi c¸c Card 8Bit. MÆc nhiªn lµ Off. DMABufferSize=kilobytes ChØ ®Þnh sè ký øc dïng cho Direct Memory Access (DMA). MÆc nhiªn lµ 16 DOSPromptExitInstruc=On/Off ChØ ®Þnh Windows hiÓn thÞ th«ng b¸o híng dÉn khi ch¹y DOS Prompt. Híng dÉn chØ cho b¹n c¸ch sö dông lÞnh Exit, Alt+Tab vµ Alt+Enter. MÆc nhiªn lµ On nÕu dßng nÇy v¾ng mÆt. DualDisplay=On/Off NÕu set lµ Off, vïng ®Þa chØ tõ B000:0000 and B7FF:0000 sÏ ®îc Windows sö dông. NÕu set lµ On, vïng nÇy sÏ bÞ cÊm kh«ng cho Windows sö dông. EGA40Woa.Fon=filename ChØ ®Þnh font cho nh÷ng øng dông Non-Windows cho chÕ ®é hiÓn thÞ 40x25. MÆc nhiªn lµ EGA40WOA.FON. EGA80Woa.Fon=filename ChØ ®Þnh font cho nh÷ng øng dông Non-Windows cho chÕ ®é hiÓn thÞ 80x25. MÆc nhiªn lµ EGA80WOA.FON. EMMExclude=paragraph-range ChØ ®Þnh vïng ®Þa chØ bé nhí UMB kh«ng cho phÐp Windows sö dông. Paragraph-range lµ vïng ®Þa chØ tø A000 ®Õn EFFF. Mçi mét dßng lÞnh nÇy chØ ®îc phÐp lo¹i trõ 1 vïng cã kÝch thíc 16K hay béi sè cña 16K nÕu chóng kh«ng liªn tiÕp nhau. §Ó lo¹i trõ nhiÒu vïng kh«ng kÒ nhau, b¹n ph¶i ®Æt nhiÒu dßng EMMExclude= trong ®o¹n [386Enh] cña SYSTEM.INI. §Ó lo¹i trõ 1 phÇn nhá, b¹n

ph¶i dïng lÞnh ReservedHighMemory= B¹n chó ý trong h×nh cã 4 cét lín, mçi cét lín l¹i chia ra bèn cét nhá vµ 16 hµng. Mçi hµng trong 1 cét lín lµ 16K, trong 1 cét nhá lµ 4K. §Þa chØ ®îc ghi theo hÖ HEX, tõ hµng 0000 ®Õn 9FFF lµ bé nhí quy íc (640K), tõ A000 ®Õn FFFF lµ UMB (384K). C¸ch x¸c ®Þnh ®Þa chØ nh sau (t¬ng tù c¸ch tÝnh täa ®é): Mçi ®Þa chØ gåm 4 ký tù: Ký tù 1 lµ ký tù ®Çu cña hµng. Ký tù 2 lµ ký tù cña cét. Ký tù 3 vµ 4 = 00 nÕu lµ ®Çu hay FF nÕu lµ cuèi. Mçi vïng ®Þa chØ gåm 2 ®Þa chØ ph©n c¸ch nhau bëi dÊu (-). ThÝ dô: A000-A3FF=4K B400-BAFF=28K E800-EFFF=32K EMMInclude=paragraph-range T¬ng tù nh EMMExclude= nhng lµ chØ ®Þnh cho phÐp Windows sö dông. §Ó chØ ®Þnh kÝch thíc nhá h¬n 16K, b¹n ph¶i dïng lÞnh ReservedHighArea=. EMMPageFrame=paragraph ChØ ®Þnh ®Þa chØ b¾t ®Çu cña 64K UMB dïng lµm khung trang cho bé nhí bµnh tríng (Expanded Memory). EMMSize=kilobytes ChØ ®Þnh tæng sè bé nhí dïng lµm EMS khi ch¹y mét øng dông non-Windows ®ßi hái EMS. B¹n thay ®æi gi¸ trÞ nÇy khi cÇn ch¹y cïng lóc nhiÒu øng dông ®ßi EMS. MÆc nhiªn lµ 64K. FileSysChange=On/Off ChØ ®Þnh File Manager tù ®éng cËp nhËt khi 1 øng dông non-Windows xo¸, ®æi tªn, hay t¹o file. Khi set On cã thÓ lµm m¸y ch¹y chËm ®i v× File Manager ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra øng dông. MÆc nhiªn lµ On. Global=device-name ChØ ®Þnh mét tr×nh ®¹o diÓn DOS lµ toµn côc (global) cho mçi m¸y ¶o. Tªn tr×nh ®¹o diÓn nÇy ph¶i cã ghi trong file Config.sys. MÆc nhiªn lµ tÊt c¶ c¸c tr×nh ®¹o diÓn cã trong CONFIG.SYS. HardDiskDMABuffer=kilobytes ChØ ®Þnh kÝch thíc cho vïng ®Öm Direct Memory Access (DMA). B¹n kh«ng cÇn x¸c lËp nÕu b¹n dïng SMARTDrive vµ double buffering. B¹n cã thÓ thay ®æi nÕu æ ®Üa cøng hç trî DMA nhng b¹n kh«ng dïng SMARTDrive, hay b¹n kh«ng dïng

double buffering. MÆc nhiªn lµ 0 cho ISA vµ EISA, 64 cho MCA khi sö dông kªnh DMA3. IgnoreInstalledEMM=On/Off ChØ ®Þnh b¾t buéc Windows ph¶i khëi ®éng trong chÕ ®é 386 Enhanced cho dï expanded memory manager (EMM) kh«ng ch¹y. ChØ ®Þnh nÇy cã thÓ lµm Windows ch¹y kh«ng tèt v× thiÕu EMM. MÆc nhiªn lµ Off. IRQ9Global=On/Off ChØ ®Þnh cho chuyÓn ®æi interrupt request level 9 (IRQ 9) thµnh toµn côc (global). Set lµ On nÕu hÖ thèng b¹n bÞ treo khi ®äc ®Üa mÒm. MÆc nhiªn lµ Off. Keyboard=filename/*device-name ChØ ®Þnh tr×nh ®¹o diÓn bµn phÝm Windows sö dông trong chÕ ®é 386 Enhanced. filename lµ tªn file tr×nh ®¹o diÓn thiÕt bÞ ¶o (thêng cã ®u«i lµ . 386). NÕu cã dÊu ®¹i diÖn (*) tríc tªn file th× cã nghÜa lµ tr×nh ®¹o diÓn thiÕt bÞ ¶o nÇy n»m trong file WIN386.EXE. Thay ®æi bëi môc Keyboard trong System Setup. KybdReboot=On/Off ChØ ®Þnh Windows sö dông bé ®iÒu khiÓn bµn phÝm khi ra lÞnh khëi ®éng l¹i m¸y (nhÊn Ctrl+Alt+Del). NÕu m¸y bÞ treo khi khëi ®éng l¹i, b¹n nªn set lµ Off. Windows sÏ tho¸t vµ hiÓn thÞ th«ng b¸o yªu cÇu b¹n nhÊn Ctrl+Alt+Del lÇn n÷a. MÆc nhiªn lµ On. Local=device-name ChØ ®Þnh nh÷ng thiÕt bÞ nµo cÇn ph¶i lµ néi bé ®èi víi mçi cöa sæ Dos. MÆc nhiªn lµ Local=CON. LocalLoadHigh=On/Off ChØ ®Þnh Windows dµnh 1 phÇn UMB cho c¸c cöa sæ Dos. LÞnh nÇy c¸c t¸c dông gióp b¹n kh«ng ph¶i cµi qu¸ nhiÒu tr×nh thêng tró trong Config.sys vµ Autoexec.bat lµm tèn nhiÒu bé nhí quy íc. LÞnh nÇy khi On sÏ cho phÐp b¹n chØ t¶i nh÷ng TSR mµ b¹n cÇn cho 1 cöa sæ Dos nhÊt ®Þnh (b¹n khëi ®éng ch¬ng tr×nh Dos b»ng 1 file Bat, trong ®ã cã c¸c dßng lÞnh cµi TSR cÇn thiÕt). LocalReboot=On/Off ChØ ®Þnh tæ hîp phÝm Ctrl+Alt+Del dïng ®Ó ®ãng 1 øng dông bÞ treo chí kh«ng ph¶i khëi ®éng l¹i m¸y, nÕu set lµ On. NÕu lµ Off, Windows sÏ yªu cÇu b¹n x¸c nhËn muèn ®ãng ch¬ng tr×nh hay muèn khëi ®éng l¹i. MÆc nhiªn lµ Off. MaxCOMPort=number ChØ ®Þnh sè cæng COM tèi ®a mµ Windows khi ch¹y trong chÕ ®é 386 Enhanced. MÆc nhiªn lµ 4. MaxPagingFileSize=kilobytes ChØ ®Þnh kÝch thíc tèi ®a cña temporary swap file. Thêng th× Windows chØ tù cho phÐp m×nh dïng tèi ®a 50% kho¶ng trèng trªn ®Üa. Thay ®æi bëi biÓu tîng 386 Enh trong Control Panel. MinTimeSlice=milliseconds ChØ ®Þnh kho¶ng thêi gian tèi thiÓu cña 1 ch¬ng tr×nh Non-Windows ch¹y ë hËu trêng tríc khi bÞ c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c dµnh quyÒn xö lý. Thay ®æi bëi PIF. MinUserDiskSpace=kilobytes ChØ ®Þnh kÝch thíc tèi thiÓu cña temporary swap file. MÆc nhiªn lµ 2.

Mouse=filename/*device-name ChØ ®Þnh tr×nh ®¹o diÓn cho mouse trong chÕ ®é 386 Enhanced. filename lµ tªn file tr×nh ®¹o diÓn thiÕt bÞ ¶o (thêng cã ®u«i lµ .386). NÕu cã dÊu ®¹i diÖn (*) tríc tªn file th× cã nghÜa lµ tr×nh ®¹o diÓn thiÕt bÞ ¶o nÇy n»m trong file WIN386.EXE. Thay ®æi bëi môc mouse trong System Setup. NoEMMDriver=On/Off ChØ ®Þnh Windows dïng EMS hay kh«ng khi ch¹y trong chÕ ®é 386 Enhanced. NÕu b¹n kh«ng dïng EMS khi ch¹y cöa sæ Dos th× b¹n set lµ On, cã t¸c dông lµm cho Windows cã thÓ di chuyÓn vïng ®Öm vµo UMB (kh«ng cßn bÞ khung trang EMS chiÕm chç) gi¶i phãng bé nhí quy íc cho c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c. MÆc nhiªn l¸ Off. PageBuffers=number ChØ ®Þnh sè trang ®Öm (page buffers) dµi 4K dïng chøa d÷ liÖu ®äc viÕt. LÞnh nÊy chØ dïng khi b¹n ch¹y 32-Bit Disk Access vµ permanent swap file. Gݸ trÞ sè trong kho¶ng tõ 0 ®Õn 32. MÆc nhiªn lµ 4. Paging=On/Off ChØ ®Þnh cho phÐp Windows dïng ký øc ¶o hay kh«ng. NÕu lµ Off, Windows sÏ kh«ng sö dông Swapfile. MÆc nhiªn lµ On. Thay ®æi bëi biÓu tîng 386 Enh trong Control Panel. PagingDrive=drive-letter ChØ ®Þnh tªn æ ®Üa chøa temporary swap file khi Windows ch¹y trong chÕ ®é 386 Enhanced. LÞnh nÇy v« hiÖu lùc khi b¹n dïng permanent swap file. Windows sÏ ®Æt temporary swap file lªn æ ®Üa chøa file SYSTEM.INI nÕu b¹n kh«ng dïng permanent swap file vµ kh«ng khai b¸o tªn æ ®Üa , hay tªn æ ®Üa kh«ng hîp lÖ trong dßng lÞnh. Thay ®æi bëi biÓu tîng 386 Enh trong Control Panel. PagingFile=path-filename ChØ ®Þnh ®i¹ chØ vµ tªn cña temporary swap file do Windows t¹o khi b¹n khëi ®éng Windows trong chÕ ®é 386 Enhanced. File nÇy sÏ bÞ xãa khi b¹n tho¸t Windows. MÆc nhiªn lµ WINDOWS\WIN386.SWP. PermSwapDOSDrive=drive-letter ChØ ®Þnh tªn æ ®Üa chøa permanent swap file. LÞnh nÇy v« hiÖu lùc khi b¹n dïng temporary swap file. Thay ®æi bëi biÓu tîng 386 Enh trong Control Panel. PermSwapSizeK=kilobytes ChØ ®Þnh kÝch thíc cho permanent swap file. Thay ®æi bëi biÓu tîng 386 Enh trong Control Panel. PerVMFILES=number ChØ ®Þnh sè môc qu¶n tËp tin (file handles) cÊp ph¸t cho mçi m¸y ¶o. Sè môc qu¶n nÇy lµ côc bé cho tõng m¸y. Tæng sè môc qu¶n, bao gåm lu«n sè môc qu¶n toµn côc ®îc chØ ®Þnh bëi lÞnh Files= trong CONFIG.SYS, kh«ng ®îc qu¸ 255. LÞnh nÇy sÏ v« hiÖu lùc nÕu b¹n cµi SHARE.EXE. MÆc nhiªn lµ 10. ReservedHighArea=paragraph-range LÞnh nÇy t¬ng tù lÞnh EMMExclude= nhng ph¹m vi chØ ®Þnh ph¶i trong kho¶ng 4K. B¹n còng cã thÓ chØ ®Þnh nhiÒu dßng lÞnh nÇy cho nhiÒu vïng kh«ng liªn tiÕp nhau. ReservePageFrame=On/Off

ChØ ®Þnh Windows u tiªn sö dông UMB cho khung trang EMS (On) hay cho vïng ®Öm dÞch (Off). NÕu b¹n kh«ng dïng UMB, b¹n nªn chän Off. MÆc nhiªn lµ On. SystemROMBreakPoint=On/Off ChØ ®Þnh cho Windows ph¶i dïng ®Þa chØ ROM gi÷a F000:0000 vµ 1 MB cho "breakpoint". MÆc nhiªn lµ On cho Real mode hay Off cho Protected mode hay khi b¹n dïng QEMM, 386Max. UseableHighArea=paragraph-range T¬ng tù lÞnh EMMInclude= nhng ph¹m vi chØ ®Þnh lµ 4K. VGAMonoText=On/Off ChØ ®Þnh Windows kh«ng ®îc sö dông vïng ®Þa chØ dµnh cho chÕ ®é monochrome cña card VGA. Khi set lµ Off, Windows cã thÓ sö dông vïng ®Þa chØ tõ B000h ®Õn B7FFh trong UMB. MÆc nhiªn lµ On VideoBackgroundMsg=On/Off ChØ ®Þnh cho Windows hiÓn thÞ th«ng b¸o khi øng dông ch¹y trong nÒn ngng ho¹t ®éng hay kh«ng thÓ cËp nhËt mµn h×nh. MÆc nhiªn lµ On. VideoSuspendDisable=On/Off ChØ ®Þnh cho ®ãng mét øng dông ch¹y trong nÒn khi mµn h×nh trë thµnh kh«ng kiÓm so¸t ®îc. Khi set lµ Off, øng dông sÏ ngng vµ hiÓn thÞ th«ng b¸o nÕu dßng lÞnh VideoBackgroundMsg=On. VirtualHDIrq=On/Off ChØ ®Þnh cho Windows t¹o ®êng ng¾t ¶o ®Üa cøng kh«ng th«ng qua ROM BIOS khi ch¹y trong chÕ ®é 386 Enh. MÆc nhiªn lµ On cho AT vµ Off cho c¸c m¸y kh¸c. WindowKBRequired=kilobytes ChØ ®Þnh sè ký øc quy íc tù do khi khëi ®éng Windows. WindowMemSize=number/kilobytes ChØ ®Þnh sè ký øc quy íc dµnh riªng cho Windows. TrÞ -1 lµ cho Windows tù do sö dông, trÞ tèi ®a kh«ng ®îc lín h¬n 640. MÆc nhiªn lµ -1. WindowUpdateTime=milliseconds ChØ ®Þnh thêi gian gi÷a 2 lÇn cËp nhËt mµn h×nh cho c¸c ch¬ng tr×nh nonWindows ch¹y trong cöa sæ. MÆc nhiªn lµ 50. WinExclusive=On/Off ChØ ®Þnh cho c¸c ch¬ng tr×nh Windows ®îc chiÕm toµn bé thêi gian cña CPU khi ch¹y næi (foreground). Khi set lµ On, Windows sÏ kh«ng cho phÐp c¸c ch¬ng tr×nh non-Windows ch¹y trong nÒn khi cã ch¬ng tr×nh Windows ch¹y næi. MÆc nhiªn lµ Off. Thay ®æi bëi biÓu tîng 386 Enh trong Control Panel. WOAFont=font-filename ChØ ®Þnh font sÏ n¹p vµo bé nhí khi ch¹y øng dông non-Windows. MÆc nhiªn lµ DOSAPP.FON.
2- [BOOT]

§o¹n nÇy rÊt quan träng, khi c¸c chØ ®Þnh sai cã thÓ lµm Windows kh«ng khëi ®éng ®îc. Thêng b¹n nªn dïng Windows Setup ®Ó thay ®æi c¸c x¸c lËp nÇy. comm.drv=filename ChØ ®Þnh tr×nh ®¹o ®iÓn thiÕt bÞ truyÒn th«ng. MÆc nhiªn lµ Comm.drv display.drv=filename ChØ ®Þnh tªn tr×nh ®iÒu khiÓn mµn h×nh. Windows tù x¸c lËp c¨n cø vµo ®é ph©n gi¶i vµ sè lîng mµu cña mµn h×nh. B¹n cã thÓ thay ®æi b»ng tay nÕu b¶o

®¶m ®îc 2 yÕu tè nÇy. Chó ý: Dßng lÞnh nÇy ph¶i t¬ng øng víi dßng lÞnh display.drv= trong ®o¹n [Settings] cña PROGMAN.INI. fixedfon.fon=filename ChØ ®Þnh font hÖ thèng dïng cho c¸c ch¬ng tr×nh Windows 2.x. Tïy theo x¸c lËp mµn h×nh kh«ng cã mÆc nhiªn. fonts.fon=filename ChØ ®Þnh font hÖ thèng dïng cho giao diÖn. Tuú theo x¸c lËp mµn h×nh. keyboard.drv=filename ChØ ®Þnh tr×nh ®iÒu khiÓn bµn phÝm cÇn dïng. mouse.drv=filename ChØ ®Þnh tr×nh ®iÒu khiÓn mouse cÇn dïng. oemfonts.fon=filename ChØ ®Þnh font dïng cho OEM character set (dïng cho clipboard vµ theo m· ASCII). MÆc nhiªn lµ vgaoem.fon Scrnsave= ChØ ®Þnh tªn ch¬ng tr×nh Screen-Saver. shell=filename ChØ ®Þnh ch¬ng tr×nh dïng lµm Shell khi khëi ®éng Windows. MÆc nhiªn lµ Progman.exe sound.drv=filename ChØ ®Þnh tªn tr×nh ®iÒu khiÓn ©m thanh. MÆc nhiªn khi cµi ®Æt Windows b¹n sÏ kh«ng cã 1 tr×nh ®iÒu khiÓn ©m thanh nµo c¶. NÕu muèn cã ©m thanh, b¹n ph¶i cµi thªm mét ch¬ng tr×nh nµo ®ã cÇn sö dông ©m thanh nh: AfterDrak ®Ó ch¬ng tr×nh nÇy cµi driver ©m thanh bæ sung vµo Windows. TaskMan.Exe=filename ChØ ®Þnh ch¬ng tr×nh nµo xuÊt hiÖn khi b¹n bÊm Ctrl+Esc. MÆc nhiªn lµ Taskman.exe
3- [NONWINDOWSAPP]

CommandEnvSize=bytes ChØ ®Þnh kÝch thíc cho vïng m«i trêng Dos. Gi¸ trÞ lµ 0 (v« hiÖu ho¸) hay tõ 160 ®Õn 32768. MÆc nhiªn lµ 160 hay theo th«ng sè /e cña lÞnh Shell trong config.sys. Thay ®æi bëi PIF. DisablePositionSave=1/0 ChØ ®Þnh Windows lu tr÷ th«ng tin vÒ vÞ trÝ, font sö dông cña mét cöa sæ Dos khi b¹n tho¸t, vµo mét file tªn Dosapp.ini. MÆc nhiªn lµ 0 (lu). FontChangeEnable=1/0 ChØ ®Þnh Windows ®îc phÐp thay ®æi font hiÓn thÞ trong c¸c cöa sæ Dos. MÆc nhiªn lµ 1 (cho phÐp). LocalTSRs=TSR-application [,...] ChØ ®Þnh nh÷ng ch¬ng tr×nh thêng tró (TSR) nµo cña Dos mµ Windows ph¶i sao vµo mçi cöa sæ Dos. C¸c TSR nµo kh«ng cã trong lÞnh nÇy sÏ ®îc tÊt c¶ c¸c cöa sæ dïng chung. MÆc nhiªn lµ CED vµ DOSEDIT MouseInDosBox=1/0 ChØ ®Þnh cho phÐp sö dông mouse trong cöa sæ Dos (1) hay kh«ng (0). MÆc nhiªn lµ 1. ScreenLines=number

ChØ ®Þnh sè hµng hiÓn thÞ trong øng dông Dos ch¹y toµn mµn h×nh. MÆc nhiªn lµ 25. SwapDisk=drive:directory ChØ ®Þnh æ ®Üa vµ th môc Windows ®Æt file swaps khi ch¹y øng dông nonWindows trong Standard mode. MÆc nhiªn Windows sÏ lµm nh sau: æ ®Üa vµ th môc ®îc chØ ®Þnh trong biÕn TEMP nÕu cã; NÕu TEMP kh«ng cã, mÆc nhiªn lµ æ ®Üa khëi ®éng; NÕu kh«ng cã ®Üa cøng, th môc gèc trªn æ ®Üa mÒm thø nhÊt ®îc chän.
4- [STANDARD]

Stacks=number ChØ ®Þnh sè ng¨n chång (stack) mµ Dosx.exe dïng ®Ó ¸nh x¹ nh÷ng ng¾t cña Dos hay cña Bios tõ chÕ ®é thùc qua chÕ ®é b¶o vÖ khi ch¹y Standard mode. Gi¸ trÞ tõ 8 ®Õn 64. MÆc nhiªn lµ 12. StackSize=number ChØ ®Þnh kÝch thíc cho mçi Stack. MÆc nhiªn lµ 384.

WIN.INI
Tæng qu¸t: Win.ini gåm nhiÒu ®o¹n (sections), trong mçi ®o¹n cã nhiÒu môc dïng x¸c lËp c¸c chØ ®Þnh cho môc ®ã khi Windows ho¹t ®éng. Trªn m¸y cña b¹n cã thÓ kh«ng cã ®Çy ®ñ c¸c ®o¹n do Windows dïng x¸c lËp mÆc nhiªn. Cã nhiÒu ch¬ng tr×nh tù ®éng t¹o thªm ®o¹n míi trong Win.ini khi b¹n cµi vµo Windows. C¸c ®o¹n cã thÓ s¾p xÕp tù do, c¸c môc trong ®o¹n còng vËy. Nhng kh«ng ®îc xÊp xÕp môc cña ®o¹n nÇy vµo ®o¹n kh¸c. * TÊt c· c¸c dßng lÞnh trong Win.ini giíi h¹n ë 127 ký tù. * NÕu b¹n muèn v« hiÖu hãa dßng nµo, b¹n chØ cÇn ®¸nh dÊu chÊm phÈy (;) vµo ®Çu dßng. Khi cã dÊu ; dßng nÇy ®îc coi nh ghi chó (gièng config.sys). * TÊt c· ®Òu cã thÓ dïng 1 ch¬ng tr×nh söa text b×nh thêng ®Ó söa, nhng tèt nhÊt lµ b¹n dïng c¸c biÓu tîng t¬ng øng trong Control Panel ®Ó tr¸nh viÖc ®¸nh sai chÝnh t¶ hay ®¸nh lén th«ng sè. * Sau khi söa ch÷a, b¹n ph¶i khëi ®éng l¹i Windows th× nh÷ng thay ®æi míi cã gi¸ trÞ.
1- [COLORS]:

Khai b¸o c¸c gi¸ trÞ mµu cho c¸c thµnh phÇn trong Windows Desktop. B¹n nªn dïng biÓu tîng color trong Control Panel ®Ó thay ®æi c¸c gi¸ trÞ nÇy v× an toµn vµ nhanh ®ång thêi khi söa c¸c b¹n thÊy ®îc chÝnh x¸c mµu m×nh ®· chän. Nhng nÕu b¹n muèn söa tay còng ®îc (dïng ch¬ng tr×nh söa text b×nh thêng). Dßng lÞnh tæng qu¸t: Thµnh phÇn=r g b trong ®ã: r=mµu ®á, g=xanh l¸ c©y, b=xanh d¬ng gi¸ trÞ lµ c¸c sè tõ 0 ®Õn 255, 0=s¸ng nhÊt, 255=tèi nhÊt ThÝ dô: 0 0 0= mµu tr¾ng, 255 255 255= mµu ®en ThÝ dô dßng lÞnh: ActiveBorder=126 126 255 ý nghÜa c¸c môc trong ®o¹n [color] : ActiveBorder= §êng viÒn cöa sæ ®ang ho¹t ®éng. ActiveTitle= Tiªu ®Ò cöa sæ ®ang ho¹t ®éng. AppWorkspace= Kh«ng gian lµm viÖc cña øng dông. Background= NÒn.

ButtonFace= BÒ mÆt nót bÊm. ButtonHilight= §êng viÒn s¸ng cña nót bÊm. ButtonShadow= Bãng cña nót bÊm. ButtonText= Ch÷ trªn nót bÊm. GrayText= Ch÷ kh«ng ®îc chän. Hilight= Khung chän. HilightText= Ch÷ ®îc chän. InactiveBorder= §êng viÒn cöa sæ kh«ng ho¹t ®éng. InactiveTitle= Tiªu ®Ò cöa sæ kh«ng ho¹t ®éng. InactiveTitleText= Ch÷ trong tiªu ®Ò cöa sæ kh«ng ho¹t ®éng. Menu= NÒn cña khung hiÓn thÞ Menu. MenuText= Ch÷ trong khung hiÓn thÞ Menu. Scrollbar= Thanh cuèn. TitleText= Ch÷ trong tiªu ®Ò. Window= NÒn trong cöa sæ. WindowText= Ch÷ trong cöa sæ.
2- [COMPATIBILITY]:

§o¹n nÇy dïng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t¬ng thÝch gi÷a Win 3.1 vµ Win 3.0. Cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ch¬ng tr×nh cña Win 3.0 khi cÇn ch¹y trong Win 3.1. B¹n kh«ng nªn thay ®æi c¸c x¸c lËp trong ®o¹n nÇy.
3- [DESKTOP]:

X¸c lËp c¸c thµnh phÇn trong Desktop, bao gåm c¶ biÓu tîng (icon) vµ h×nh nÒn. B¹n nªn dïng biÓu tîng Desktop trong Control Panel ®Ó söa ch÷a c¸c môc trong ®o¹n nÇy hay söa tay còng ®îc (dïng ch¬ng tr×nh söa text b×nh thêng). GridGranularity=n ChØ ®Þnh kÝch thíc c¸c m¾t líi tëng tîng mµ Windows dïng ®Ó s¾p xÕp vÞ trÝ c¸c cöa sæ hay biÓu tîng trªn mµn h×nh. Gi¸ trÞ sè lµ tõ 0 ®Õn 49 vµ ®¬n vÞ tÝnh lµ 8 pixels. ThÝ dô: GridGranularity=1 Dßng nÇy chØ ®Þnh m¾t líi cã kÝch thíc lµ 8 pixels ngang vµ 8 pixels däc. Gi¸ trÞ mÆc nhiªn lµ 1. IconSpacing=n: ChØ ®Þnh kho¶ng c¸ch ngang (pixels) gi÷a c¸c biÓu tîng. MÆc nhiªn lµ 77. IconTitleFaceName=Fontname: ChØ ®Þnh Font dïng hiÓn thÞ tiªu ®Ò biÓu tîng. Thêng windows ®Ò nghÞ font MS Sans Serif. B¹n cã thÓ chØ ®Þnh bÊt cø font nµo b»ng tay, nhng chó ý lµ ph¶i khai b¸o tªn font chí kh«ng ph¶i tªn file. ThÝ dô: IconTitleFaceName=Vntimes new roman. IconTitleSize=n: ChØ ®Þnh kÝch thíc Font dïng cho tiªu ®Ò cña biÓu tîng. Thêng Windows ®Ò nghÞ lµ 8 IconTitleStyle=0/1: ChØ ®Þnh d¹ng font cho tiªu ®Ò cña biÓu tîng. Gi¸ trÞ lµ 0 cho normal, lµ 1 cho bold. Thêng Windows ®Ò nghÞ lµ 0. IconTitleWrap=0/1: ChØ ®Þnh ®ãng khung tiªu ®Ò biÓu tîng. Gi¸ trÞ lµ 0 cho disable, lµ 1 cho enable. NÕu disable tiªu ®Ò cã 1 dßng, nÕu enable tiªn ®Ò sÏ tù xuèng hµng ®Ó n»m gän trong 1 khung ch÷ nhËt. Thêng Windows ®Ò nghÞ lµ 1

IconVerticalSpacing=n: ChØ ®Þnh kho¶ng c¸ch däc (pixels) gi÷a c¸c biÓu tîng. Pattern=byte byte byte byte byte byte byte byte: ChØ ®Þnh hoa v¨n cho mµn h×nh nÒn cña Windows, chóng t«i khuyªn b¹n nªn dïng Control Panel chø ®õng söa tay v× c¸ch x¸c lËp rÊt r¾c rèi vµ khã h×nh dung kÕt qu¶. TileWallpaper=0/1: ChØ ®Þnh c¸ch s¾p xÕp h×nh nÒn khi hiÓn thÞ. Gi¸ trÞ lµ 1 nÕu muèn s¾p s¸t c¹nh vµ tù nh©n lªn cho ®Çy mµn h×nh, lµ 0 nÕu muèn hiÓn thÞ chØ 1 h×nh ë trung t©m. Gi¸ trÞ mÆc nhiªn lµ 0. Wallpaper=bitmap-filename: ChØ ®Þnh tªn file h×nh dïng lµm h×nh nÒn, nÕu file nÇy n»m ngoµi th môc Windows, b¹n ph¶i ®¸nh ®Çy ®ñ ®êng dÉn. MÆc nhiªn lµ (None). WallPaperOriginX=n/ WallPaperOriginY=n: ChØ ®Þnh vÞ trÝ cña h×nh nÒn bëi täa ®é chän tríc. n: täa ®é chiÒu ngang (X) vµ däc (Y) trªn mµn h×nh (pixels). Täa ®é nÇy sÏ tïy thuéc vµo ®é ph©n gi¶i cña mµn h×nh (thÝ dô cho 640x480: X=640 lµ ®iÓm cuèi cïng bªn ph¶i. Y=480 lµ ®iÓm díi ®¸y mµn h×nh). B¹n cÇn thö nhiÒu lÇn cho ®Õn khi ®óng vÞ trÝ b¹n thÝch. ThÝ dô: §Æt h×nh trªn gãc tr¸i mµn h×nh WallPaperOriginX=1 WallPaperOriginY=1
4- [DEVICES]:

§o¹n nÇy dïng ®Ó t¬ng thÝch víi Windows 2.x. B¹n kh«ng nªn söa ch÷a. Dßng lÞnh: device=driver, port [, other-ports] ThÝ dô: HP LaserJet 4L=HPPCL5MS,LPT2:
5- [EMBEDDING]:

Khai b¸o c¸c th«ng tin vÒ Object Linking and Embedding (OLE). §o¹n nÇy chñ yÕu do c¸c ch¬ng tr×nh cã hç trî kü thuËt OLE x¸c lËp khi b¹n cµi ®Æt chóng. NÕu muèn söa ch÷a, b¹n ph¶i dïng Regedit.exe. ViÖc söa tay rÊt dÔ sai vµ cã thÓ v« hiÖu lùc mµ b¹n kh«ng biÕt. Chóng t«i sÏ viÕt chi tiÕt vÒ phÇn nÇy trong c¸c chuyªn ®Ò sau. Dßng lÞnh: ®èi tîng (object)=m« t¶ (description), tªn ch¬ng tr×nh (program-file), d¹ng thøc (format). Trong ®ã: object : Khai b¸o tªn ®èi tîng chñ (server). description: M« t¶ ®èi tîng. program-file: Khai b¸o ch¬ng tr×nh t¹o ®èi tîng. format: Khai b¸o d¹ng thøc file. ThÝ dô: SoundRec=Sound, Sound, SoundRec.exe, picture Package=Package, Package, packager.exe, picture PBrush=Paintbrush Picture, Paintbrush Picture, pbrush.exe, picture Chó ý: nÕu ch¬ng tr×nh n»m ngoµi th môc windows, ph¶i cã ®Çy ®ñ ®êng dÉn.
6- [EXTENSIONS]:

ChØ ®Þnh 1 ch¬ng tr×nh øng dông sÏ liªn kÕt víi c¸c file cã tªn më réng lµ g×. B¹n chó ý: mét ch¬ng tr×nh cã thÓ liªn kÕt víi nhiÒu lo¹i file cã tªn më réng kh¸c nhau, nhng 1 lo¹i tªn më réng chØ liªn kÕt ®îc víi 1 ch¬ng tr×nh.

B¹n cã thÓ dïng lÞnh Associates trong menu ®Ó söa ch÷a phÇn nÇy hay söa tay còng ®îc. Dßng lÞnh: extension=command-line ThÝ dô: bmp=pbrush.exe ^.bmp dÊu (^) lµ dÊu ®¹i diÖn cho tªn file. cal=calendar.exe ^.cal crd=cardfile.exe ^.crd
7- [FONTS]:

Khai b¸o tªn font vµ tªn file font ®Ó Windows n¹p khi khëi ®éng. PhÇn nÇy do Windows vµ c¸c ch¬ng tr×nh for win tù x¸c lËp khi cµi ®Æt, sau ®ã b¹n cã thÓ söa ch÷a b»ng c¸ch dïng biÓu tîng Font trong Control Panel. Chó ý: B¹n kh«ng thÓ céng thªm font b»ng c¸ch tù thªm dßng lÞnh vµo ®o¹n nÇy nÕu b¹n kh«ng cã s½n file fot, nhng b¹n cã thÓ gì bít font b»ng c¸ch xo¸ dßng lÞnh cµi font t¬ng øng. Dßng lÞnh: font-name=font-filename ThÝ dô: Arial (TrueType)=ARIAL.FOT Arial Bold Italic (TrueType)=ARIALBI.FOT MS Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)=SERIFE.FON
8- [FONTSUBSTITUTES]:

ChØ ®Þnh Font c¬ b¶n mµ Windows dïng ®Ó thay thÕ khi c¸c font chØ ®Þnh cho øng dông kh«ng hiÖu lùc. §o¹n nÇy thêng ®îc dïng chØ ®Þnh font thay thÕ cho c¸c font Helv, Helvetical, Times, vµ Tms Rmn. Dßng lÞnh: font-name1 (font chØ ®Þnh)=font-name2 (font c¬ b¶n) ThÝ dô: Helv=MS Sans Serif Helvetica=Arial Times=Times New Roman Tms Rmn=MS Serif
9- [INTL]:

ChØ ®Þnh c¸ch tr×nh bµy ngµy, giê vµ sè trong Windows. Thêng c¸c chØ ®Þnh nÇy còng cã gi¸ trÞ lu«n cho c¸c ch¬ng tr×nh for Win. B¹n dïng biÓu tîng National trong Cotrol Panel ®Ó thay ®æi c¸c x¸c lËp nÇy v× cã c¸c thÝ dô ®Ýnh kÌm nªn dÔ h×nh dung hay thay ®æi nhanh b»ng tay mét vµi môc còng ®îc (dïng ch¬ng tr×nh söa text thêng) nÕu b¹n hiÓu râ ý nghÜa c¸c môc. Chóng t«i chØ liÖt kª ®Ó b¹n tham kh¶o v× gi¶i thÝch rÊt dµi dßng vµ khã h×nh dung. iCountry= . iCurrDigits= . iCurrency= . iDate= . iDigits= . iLZero= . iMeasure= . iNegCurr= . iTime= . iTLZero= . s1159= . s2359= . sCountry= . sCurrency= . sDecimal= . sLanguage= . sList= . sLongDate= . sShortDate= . sThousand= . sTime=
10- [MCI EXTENSIONS]:

Liªn kÕt file cã phÇn ®u«i cô thÓ víi c¸c driver ®iÒu khiÓn Media (Media Control Interface (MCI)) cña Windows. ThÝ dô: mid=Sequencer rmi=Sequencer wav=waveaudio avi=AVIVideo

11- [NETWORK]:

§o¹n nÇy dïng cho m¹ng, v× nã kh«ng th«ng dông vµ ®ßi hái ngêi söa ch÷a tay ph¶i cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn chóng t«i bá qua. B¹n dïng biÓu tîng Network vµ Port ®Ó x¸c lËp cho phÇn nÇy th× tèt h¬n.
12- [PORT]:

ChØ ®Þnh cho c¸c cæng song song (parallel) vµ nèi tiÕp (serial). B¹n dïng biÓu tîng Port trong Control Panel ®Ó thay ®æi c¸c x¸c lËp. COMport-number: Dßng lÞnh: COMport-number:=port-number, baud-rate, parity, word-length, stopbits [, handshaking] Port-number: sè thø thø tù cæng (1 ®Õn 4). Baud-rate: sè bit truyÒn trong 1 gi©y. Parity: x¸c lËp kiÓu ch½n lÎ. Word-length: chiÒu dµi tõ (7 bit hay 8 bit). Stop-bits: sè bit dõng (1, 1.5 hay 2). Handshaking: lùa chän ph¬ng ph¸p b¾t tay (phÇn cøng hay phÇn mÒm). MÆc nhiªn: 9600, n, 8, 1, x ThÝ dô: COM1:= 9600, n, 8, 1, x EPT: Khai b¸o cho m¸y in IBM. FILE: Khi môc nÇy ®îc chän lµ cæng m¸y in hiÖn hµnh. Windows sÏ in ra file vµ tríc khi in yªu cÇu b¹n cho tªn file xuÊt. LPTport-number: Khai b¸o cæng cho m¸y in côc bé. Kh«ng cã th«ng sè.
13- [PRINTERPORTS]:

§o¹n nÇy dïng ®Ó x¸c lËp cho cæng m¸y in. Dßng lÞnh: device=driver, port, device-timeout, retry-timeout [, other-ports] Trong ®ã: Device: tªn cña thiÕt bÞ. Driver: tªn file driver. Port: cæng ®Êu nèi thiÕt bÞ hay cã gi¸ trÞ dùa theo chØ ®Þnh NullPort= trong ®o¹n [windows]. Device-timeout: sè gi©y Print Manager ph¶i chê thiÕt bÞ tr¶ lêi. Retry-timeout: sè gi©y Windows chê tríc khi lµm l¹i. ThÝ dô: HP LaserJet 4L=HPPCL5MS,LPT2:,15,45
14- [PROGRAMS]:

Khai b¸o ®êng dÉn vµ tªn c¸c ch¬ng tr×nh cÇn ch¹y trong Windows, c¸c ®êng dÉn nÇy kh«ng cÇn khai b¸o trong autoexec.bat. Môc ®Ých lµ t¨ng cêng cho lÞnh Path trong autoexec.bat Dßng lÞnh: program-file=drive:directory\program-file
15- [SOUNDS]:

§o¹n nÇy dïng khai b¸o chØ ®Þnh file ©m thanh cho c¸c thµnh phÇn cã b¸o hiÖu ©m thanh. B¹n kh«ng nªn thªm thµnh phÇn míi mµ chØ nªn söa ch÷a tªn file ©m thanh nÕu muèn v× c¸c thµnh phÇn ph¶i do Windows quy ®Þnh. C¸c file ©m thanh cã ®u«i lµ WAV. Dßng lÞnh: system-event=filename, description
16- [TRUETYPE]:

Khai b¸o vÒ viÖc sö dông vµ hiÓn thÞ TrueType fonts trong øng dông. B¹n cã thÓ dïng biÓu tîng Font trong Control Panel ®Ó x¸c lËp c¸c môc trong ®o¹n nÇy. OutlineThreshold: Khai b¸o sè pels-per-em (®iÓm trªn inch) ®Ó Windows chuyÓn ®æi tõ outline TrueType fonts qua bitmap TrueType fonts. Dßng lÞnh: OutlineThreshold=number Bitmap font hiÓn thÞ nhanh nhng tèn nhiÒu bé nhí h¬n. NÕu m¸y b¹n cã Ýt Ram b¹n nªn gi¶m sè nÇy. Chó ý: sè nÇy kh«ng ®îc lín h¬n 300. MÆc nhiªn lµ 256. TTEnable: Khai b¸o viÖc cho phÐp sö dông font Truetype trong øng dông hay kh«ng. Thêng Windows ®Ò nghÞ gi¸ trÞ 1. Dßng lÞnh: TTEnable=0 | 1 Gi¸ trÞ 1 lµ cho hiÖu lùc, 0 lµ v« hiÖu lùc. TTIfCollisions: Khai b¸o viÖc u tiªn sö dông font Truetype khi cã 2 font kh¸c lo¹i trïng tªn. ThÝ dô: Khi trªn m¸y cã 2 font trïng tªn, 1 lo¹i lµ Truetype, 1 lo¹i lµ Bitmap. NÕu gi¸ trÞ x¸c lËp lµ 0, Windows sÏ dïng font Truetype. Thêng Windows ®Ò nghÞ lµ 0. Dßng lÞnh: TTlfCollisions=0 | 1 Trong ®ã: 0: u tiªn cho Truetype. 1: tù do TTOnly: ChØ ®Þnh viÖc chØ cho hiÓn thÞ font Truetype trong hép tho¹i chän font trong c¸c øng dông hay hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c lo¹i cã trªn m¸y. MÆc nhiªn lµ 0. Dßng lÞnh: TTOnly=0 | 1 Trong ®ã: 0: tÊt c¶. 1: chØ Truetype
17- [WINDOWS]:

§o¹n nÇy rÊt quan träng, nã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña Windows, bao gåm c¸c c¸c ch¬ng tr×nh tù ®éng ch¹y khi khëi ®éng Windows, ®iÒu khiÓn m¸y in, c¸c thµnh phÇn hÖ thèng cña Windows. Do ®o¹n nÇy cã qu¸ nhiÒu môc nªn chóng t«i lîc bá bít nh÷ng môc kh«ng cÇn thiÕt. DefaultQueueSize=n: ChØ ®Þnh sè lîng th«ng b¸o mµ øng dông lu khi chê ®îi quyÒn th«ng b¸o. MÆc nhiªn lµ 8. Device=output-device-name, device-driver, port-connection: ChØ ®Þnh m¸y in mÆc nhiªn. Output-device-name: tªn thiÕt bÞ ®îc liÖt kª trong ®o¹n [device]. Device-driver: tªn driver ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ. Port-connection: cæng ®Êu nèi thiÕt bÞ ®îc liÖt kª trong ®o¹n [ports]. ThÝ dô: device=HP LaserJet 4L,HPPCL5MS,LPT2: DeviceNotSelectedTimeout=gi©y: ChØ ®Þnh thêi gian Windows chê thiÕt bÞ ®¸p øng khi windows cã yªu cÇu sö dông thiÕt bÞ. §©y lµ x¸c lËp thuéc vÒ hÖ thèng. B¹n nªn dïng lÞnh Connect trong phÇn x¸c lËp m¸y in ®Ó thay ®æi gi¸ trÞ nÇy v× nÕu lì cã sai th× Windows sÏ b¸o cho b¹n biÕt. Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh lµ 15. Documents= extensions: Khai b¸o c¸c file ®îc xem lµ tµi liÖu ®Ó Windows ®i t×m nÕu cÇn (b×nh thêng Windows chØ t×m c¸c file ch¬ng tr×nh vµ file cã liªn kÕt), cho dï chóng kh«ng ®îc liÖt kª trong ®o¹n [extensions] nghÜa lµ cha liªn kÕt víi 1 ch¬ng tr×nh nµo c¶. Mçi phÇn më réng ph¶i ®îc ph©n c¸ch b»ng 1 dÊu c¸ch (kho¶ng tr¾ng).

ThÝ dô: Document=log cag grp DosPrint=Yes | No: ChØ ®Þnh Windows ph¶i dïng ng¾t 21 cña Dos (DOS interrupt (INT 21h)) cho viÖc in nÕu yes. NÕu no, Windows sÏ in trùc tiÕp b»ng cæng m¸y in song song. Trong trêng hîp b¹n kh«ng dïng cæng song song chuÈn hay dïng m¸y in m¹ng, b¹n ph¶i x¸c lËp lµ yes. B¹n dïng biÓu tîng m¸y in trong Control Panel ®Ó x¸c lËp còng ®îc. Load=filename [...]: Khai b¸o c¸c ch¬ng tr×nh Windows ph¶i cho ch¹y díi d¹ng biÓu tîng mçi khi khëi ®éng. Tªn c¸c ch¬ng tr×nh ph¶i c¸ch nhau b»ng 1 kho¶ng tr¾ng. NÕu file kh«ng n»m trong th môc Windows b¹n ph¶i ®¸nh ®Çy ®ñ ®êng dÉn. LÞnh nÇy t¬ng ®¬ng víi viÖc t¹o biÓu tîng trong nhãm Startup. ThÝ dô: Load=Vietware.exe d:\ms\msoffice\fastboot.exe MenuDropAlignment=1 | 0: ChØ ®Þnh vÞ trÝ xuÊt hiÖn Menu khi b¹n më. 1: bªn ph¶i. 0: bªn tr¸i. B×nh thêng lµ 0. NetWarn=1 | 0: ChØ ®Þnh Windows hiÓn thÞ th«ng b¸o nÕu m¸y b¹n cã nèi m¹ng vµ viÖc liªn l¹c m¹ng bÞ trôc trÆc hay m¹ng kh«ng ch¹y. 1: cho hiÓn thÞ. 0: kh«ng. MÆc nhiªn lµ 1. Programs=extension [...]: Khai b¸o c¸c file ®îc xem lµ ch¬ng tr×nh øng dông. Mçi tªn më réng ph¶i ®îc ph©n c¸ch bëi kho¶ng tr¾ng. ThÝ dô: program=com exe bat pif Run=filename [...]: ChØ ®Þnh c¸c ch¬ng tr×nh hay tµi liÖu liªn kÕt víi ch¬ng tr×nh sÏ tù ®éng ch¹y toµn mµn h×nh khi Windows khëi ®éng. Mçi tªn ch¬ng tr×nh ph¶i c¸ch nhau b»ng mét kho¶ng tr¾ng. C¸ch khai b¸o gièng nh lÞnh Load. ScreenSaveActive=1 | 0: ChØ ®Þnh viÖc cho ch¹y ch¬ng tr×nh ScreenSave hay kh«ng. 1: hiÖu lùc. 0: kh«ng. MÆc nhiªn lµ 0. B¹n thay ®æi b»ng biÓu tîng Desktop trong Control Panel còng ®îc. ScreenSaveTimeout=Gi©y: ChØ ®Þnh thêi gian m¸y r¶nh tríc khi ch¹y ch¬ng tr×nh ScreenSave. MÆc nhiªn lµ 120. Spooler=Yes | No: ChØ ®Þnh Windows dïng ch¬ng tr×nh Print Manager ®Ó qu¶n lý viÖc in trong hËu trêng. Yes lµ cho hiÖu lùc Print Manager. Chó ý: NÕu b¹n in b»ng m¸y in m¹ng, hay khi m¸y in cña b¹n cã bé nhí lín, b¹n chän No ®Ó in nhanh h¬n. MÆc nhiªn lµ yes. B¹n cã thÓ dïng biÓu tîng m¸y in trong Control Panel ®Ó x¸c lËp môc nÇy. SystemFont=filename.fon: ChØ ®Þnh Font dïng cho Menu vµ Tiªu ®Ò. B¹n ph¶i khai b¸o file cã ®u«i lµ FON, font Truetype (®u«i TTF, FOT) kh«ng ®îc chÊp nhËn. ChØ ®Þnh nÇy t¬ng ®¬ng nhng ®îc u tiªn h¬n chØ ®Þnh trong System.ini vµ tr¸nh ®îc viÖc bÞ Windows thay ®æi khi x¸c lËp l¹i cÊu h×nh Windows.

WINFILE.INI
1- [ADDONS]

ChØ ®Þnh c¸c ch¬ng tr×nh liªn kÕt víi File Manager cña Windows, c¸c ch¬ng tr×nh liªn kÕt nÇy sÏ tù ®éng thªm lÞnh vµo menu cña File Manager. ThÝ dô: File Size Extension=c:\windows\system\filesize.dll. NortonDesktopDLL=c:\windows\system\nfmext.dll
2- [SETTINGS]

ConfirmDelete=0/1 ChØ ®Þnh File Manager hiÖn th«ng b¸o yªu cÇu x¸c nhËn lÇn n÷a khi xãa file. 1 = On, 0 = Off ConfirmFormat=0/1 ChØ ®Þnh File Manager hiÖn th«ng b¸o yªu cÇu x¸c nhËn lÇn n÷a khi Format ®Üa. 1 = On, 0 = Off ConfirmMouse=0/1 ChØ ®Þnh File Manager hiÖn th«ng b¸o yªu cÇu x¸c nhËn lÇn n÷a tríc khi thùc hiÖn lÞnh do c¸c thao t¸c mouse t¹o ra. 1 = On, 0 = Off ConfirmReplace=0/1 ChØ ®Þnh File Manager hiÖn th«ng b¸o yªu cÇu x¸c nhËn lÇn n÷a khi thay thÕ file. 1 = On, 0 = Off ConfirmSubDel=0/1 ChØ ®Þnh File Manager hiÖn th«ng b¸o yªu cÇu x¸c nhËn lÇn nöa khi xãa th môc. 1 = On, 0 = Off Face=font-name ChØ ®Þnh font dïng ®Ó hiÓn thÞ trong File Manager. MÆc nhiªn lµ MS Sans Serif. Size=point-size ChØ ®Þnh kÝch thíc font. MÆc nhiªn lµ 8.

Gi¸ trÞ thêi gian ©m trong Excel
Quý b¸o cã biÕt c¸ch nµo xö lý nh÷ng gi¸ trÞ thêi gian ©m trong mét phÐp tÝnh kh«ng? Ch¼ng h¹n, t«i dù ®Þnh lµm viÖc 8 giê mçi ngµy nhng chØ lµm viÖc 7 tiÕng, t«i ®· bÞ "©m" mét giê. Microsoft khuyªn r»ng t«i cã thÓ chuyÓn ®æi kÕt qu¶ sang chuçi nh vÝ dù sau ®©y =TEXT(ABS(A1-A2),"-h:mm:ss") víi (A1<A2). Nhng t«i kh«ng thÓ dïng chuçi trong nh÷ng tÝnh to¸n phô v× ®©u cã thÓ céng trõ nh©n chia ch÷. Thªm n÷a, quý b¸o cã c¸ch nµo nhËp thêi gian vµo mét biÓu thøc thay v× cø ph¶i dïng ®Þa chØ «? Ch¼ng h¹n, t«i kh«ng thÓ lÊy 8:00 trõ 2:00 b»ng c¸ch viÕt =08:00 - 2:00. T«i thùc hiÖn nh thÕ nµo ®©y? Excel ghi nhËn gi¸ trÞ thêi gian nh lµ tû sè cña ngµy, bÊt kÓ chóng ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo. Nh thÕ, 6 giê s¸ng ®îc chøa bªn trong nh lµ mét ph©n sè - 0,25; 12 giê tra lµ 0,50; 6 giê chiÒu sÏ lµ 0,75 vµ v.v... LÊy thêi gian nµy trõ thêi gian kia (hay lµ céng) còng cho ra kÕt qu¶ lµ mét ph©n sè. NÕu kÕt qu¶ lµ sè d¬ng Excel sÏ thÓ hiÖn kÕt qu¶ nh lµ mét gi¸ trÞ thêi gian. NÕu kÕt qu¶ lµ ©m, Excel kh«ng thÓ. V× thÕ b¹n kh«ng thÓ lÊy 8:00 trõ 9:00 vµ xem kÕt qu¶ nh lµ mét gi¸ trÞ thêi gian. Tuy nhiªn b¹n cã thÓ chuyÓn ®æi kÕt qu¶ tõ ph©n sè sang sè giê,

®¬n gi¶n b»ng c¸ch nh©n nã víi 24. V× vËy b¹n cã thÓ ®¬n gi¶n hãa lÖnh =TEXT(ABS(A1-A2), "h:mm:ss") b»ng c«ng thøc =24*(A1-A2) trong ®ã A1 vµ A2 chøa c¸c gi¸ trÞ giê vµ A1 nhá h¬n A2. Sau khi b¹n bá ®i c¸ch ®Þnh d¹ng thêi gian mµ Excel ch¾c ch¾n sÏ cè ¸p ®Æt lªn kÕt qu¶ nµy (b¹n cã thÓ thay thÕ b»ng bÊt kú ®Þnh d¹ng nµo cña kiÓu sè), b¹n sÏ thÊy ®îc con sè kÕt qu¶ -1 xinh x¾n. B¹n cã thÓ nhËn ®îc mét tËp hîp c¸c kÕt qu¶ víi bÊt kú lo¹i sè nµo. Tr¶ lêi c©u hái thø hai, chóng t«i nghÜ b¹n cã thÓ dïng lÖnh sau: =24*(TIMEVALUE(*8:00)-TIMEVALUE("2:00")) ®Ó lÊy 8:00 trõ 2:00 trùc tiÕp trong c«ng thøc.

HiÖu øng ®Æc biÖt trong c¸c biÓu Access
Trong khi viÕt ch¬ng tr×nh hÖ thèng qu¶n lý thiÕt bÞ cho c«ng ty b»ng Microsoft Access, t«i thÊy Access g©y ®îc nhiÒu Ên tîng. MÆc dï t«i thiªn vÒ v¨n b¶n kü thuËt in Ên mµ Access l¹i cã khuyÕt ®iÓm trong lÜnh vùc nµy, t«i vÉn thÊy thÝch Access. T«i t¹o mét c¬ së d÷ liÖu chøa mét biÓu (form) cã tªn lµ About. BiÓu nµy tËn dông mét vµi tÝnh chÊt ®Ó t¹o ra ®îc nh÷ng hiÖu øng gän nhÑ hiÖu qu¶. Ch¼ng h¹n nh lÆp mµu, ph«ng ch÷ vµ xö lý h×nh ¶nh. Nh÷ng hiÖu øng nµy kh«ng phôc vô môc ®Ých øng dông râ rµng. Nã chØ lµm cho biÓu phong phó h¬n, tr«ng chuyªn nghiÖp h¬n. Lóc ®Çu më biÓu About, th«ng b¸o xuÊt hiÖn trong hép nh·n (label box). Tho¹t ®Çu, ch÷ qu¸ nhá kh«ng thÓ ®äc ®îc nhng cµng lóc cµng lín ra cho tíi khi phñ ®Çy hép th«ng b¸o. KÕ ®ã mµu nÒn cña hép th«ng b¸o b¾t ®Çu xoay vßng. C¶ hai hiÖu øng nµy ®îc t¹o ra nhê xö lý nh÷ng gi¸ trÞ thuéc tÝnh cña nh·n t¬ng øng víi sù kiÖn Timer. BiÓu nµycungx chøa hai nót nhÊn (button). NhÊn OK sÏ ®ãng biÓu. Kh«ng thÓ nhÊn nót Not OK bëi v× chØ cÇn con trá chuét lít ngang qua nót Not OK, nót nµy biÕn mÊt vµ xuÊt hiÖn ë chç kh¸c. Muèn nhÊn nót nµy, t«i ph¶i sö dông thuéc tÝnh Visible (nh×n thÊy) trªn c¶ hai nót nhÊn tu¬ng øng víi sù kiÖn MouseMove (di chuyÓn chuét). Trong biÓu cã h×nh ¶nh t«i khi cßn bÌ. Khi t«i chuyÓn con trá chuét qua bøc ¶nh th× bøc ¶nh thay ®æi. H×nh ¶nh trë thµnh t«i hiÖn nay víi ®Çy ®ñ kÝnh cËn vµ ria mÐp. T«i ®· thùc hiÖn ®iÒu nµy còng b»ng c¸ch xö lý thuéc tÝnh Visible nh trªn ®· nªu. T«i ®· thùc hiÖn nh÷ng mÉu trªn víi ý ®Þnh t« vÏ cho cöa sæ ch¬ng tr×nh About. KÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ nhê vµo ®Æc tÝnh linh ho¹t cña Access vµ mét chót xÝu tëng tîng. Nh÷ng sù kiÖn (Event) vµ thuéc tÝnh (Property) trong Access cung cÊp nhiÒu c¬ héi cho sù s¸ng t¹o. ë ®©y b¹n ®· nªu ra hai c¸ch sö dông nh÷ng ®Æc ®iÓm cña Access ë cÊp ®é Form: sù kiÖn Timer (thêi gian) vµ thuéc tÝnh Timer Interval (thêi kho¶ng) vµ bèn ®Æc ®iÓm ë cÊp ®é ®iÒu khiÓn: mét sù kiÖn MouseMove vµ ba thuéc tÝnh FontSize (kÝch cì ph«ng), Backcolor (mµu nÒn) vµ Visible (nh×n thÊy) ®Ó t¹o mét sè hiÖu øng thó vÞ.

HiÖu øng ®Çu tiªn lµm t¨ng kÝch cì cña ®o¹n v¨n b¶n trªn nh·n, ho¹t h×nh hãa ®o¹n v¨n vµ t¹o ra ¶o tëng ®o¹n v¨n ®ang tiÕn vÒ phÝa b¹n. §¹t ®îc hiÖu øng nµy nhê ®Æt nh÷ng ®o¹n m· trong mét qu¸ tr×nh nh÷ng sù kiÖn g¾n liÒn víi thuéc tÝnh On - kÝch cì ph«ng ch÷. Qu¸ tr×nh nµy sÏ ®îc thùc hiÖn bÊt cø khi nµo x¶y ra mét sù kiÖn Timer. B¹n cã thÓ ®Æc t¶ sù kiÖn Timer b»ng c¸ch ®Æt thuéc tÝnh Timer Interval cña biÓu. TÇm trÞ cña thuéc tÝnh Timer Interval lµ mét sè nguyªn lín (Long Integer) tõ 0 ®Õn 2.147.483.674 chÝnh lµ sè mili gi©y gi÷a nh÷ng sù kiÖn thêi gian. B¹n cã thÓ thiÕt lËp nã b»ng c¸ch dïng trang Property cña mÉu biÓu, dïng macro hay Visual Basic. V× mçi gi©y b»ng 1.000 mili gi©y ®Ó cho sù kiÖn x¶y ra mçi gi©y mét lÇn, h·y ®Æt thuéc tÝnh TimerInterval b»ng 1.000. Nhí r»ng ®ång hå hÖ thèng 55 mili gi©y nh¶y mét lÇn, v× thÕ b¹n kh«ng nªn gâ vµo mét con sè nhá h¬n 55. NÕu kh«ng muèn x¶y ra sù kiÖn, ®Æt Timer Interval b»ng 0. Sù kiÖn Interval vµ thuéc tÝnh Timer Interval cho ta c¬ héi ®Ó thùc hiÖn nh÷ng hµnh ®éng x¶y ra trong nh÷ng kho¶ng thêi gian ®Òu ®Æn. Thuéc tÝnh Timer Interval vµ sù kiÖn Timer thêng ®îc dïng ®Ó hç trî ho¹t h×nh vµ c¸c hiÖu øng ®Æc biÖt nh chóng ta th¶o luËn ë ®©y. §Ó ho¹t hãa ®o¹n ch÷ b¹n ®Æt m· trong thñ tôc sù kiÖn OnTimer ®Ó gia t¨ng kÝch cì cña ®o¹n ch÷ Êy chØ dõng l¹i khi ®¹t ®îc kÝch cì ®Ých. Víi ®o¹n m· sau (trong thñ tôc sù kiÖn OnTimer) ®o¹n ch÷ sÏ gia t¨ng kÝch cì tíi khi ®¹t tíi cì 11. If [Mylabel].Fontsize<11 Then [Mylabel].Fontsize = [Mylabel].Fontsize +1 Mylabel lµ tªn cña nh·n chøa ch÷. §Ó ch¬ng tr×nh ch¹y ®Ñp b¹n nhí ®Æt FontSize mÆc nhiªn cña nh·n thËt nhá. Trong trang thuéc tÝnh cña nh·n, b¹n nªn ®Æt trÞ khëi ®éng thÊp råi t¨ng dÇn lªn. Trong trêng hîp nµy, gi¸ trÞ khëi ®éng mÆc nhiªn ®îc ®Æt b»ng 1. B¹n còng nªn ®Æt trÞ TimerInterval thÝch hîp ®Ó cho ho¹t h×nh mît mµ. Trong trêng hîp nµy, nªn chän 100 mili gi©y. NÕu b¹n chän trÞ sè nhá h¬n, ho¹t h×nh sÏ ch¹y nhanh h¬n tøc lµ mau hÕt h¬n. HiÖu øng thø hai trong c¬ së d÷ liÖu mÉu cña b¹n lµ lÆp vßng mµu nÒn nh·n. Kü thuËt dïng còng t¬ng tù víi ®Þnh kÝch cì ch÷. B¹n ®Æt m· trong thñ tôc sù kiÖn g¾n liÒn víi thuéc tÝnh OnTimer vµ thªm m· vµo trong thuéc tÝnh cña nh·n, trong trêng hîp nµy lµ thuéc tÝnh BackColor. Thuéc tÝnh BackColor chøa mét biÓu thøc sè t¬ng øng víi mµu ®îc g¸n cho nÒn cña phÇn bªn trong hay cña c¸c « ®iÒu khiÓn. B¹n cã thÓ ®Æt thuéc tÝnh nµy b»ng c¸ch nhÊn nót Build ë bªn ph¶i hép thuéc tÝnh trong trang thuéc tÝnh. Color Build sÏ xuÊt hiÖn, b¹n cã thÓ chän mµu s½n cã hay t¹o mµu riªng cho c¸c « ®iÒu khiÓn hay c¸c thµnh phÇn kh¸c. §Ó t¹o mµu s¾c lËp vßng biÕn ¶o b¹n ph¶i trùc tiÕp thay ®æi thuéc tÝnh trong m·. Gi¶i thÝch còng kh¸ ®¬n gi¶n: mçi lÇn sù kiÖn Timer x¶y ra, ®o¹n m· trong thñ tôc lµm t¨ng gi¸ trÞ g¸n cho thuéc tÝnh g¸n cho BackColor cña nh·n lªn 1000 cho ®Õn khi ®¹t ®îc gi¸ trÞ ®Ých. Khi ®¹t tíi gi¸ trÞ ®Ých, BackColor ®îc ®Æt l¹i b»ng 0, qu¸ tr×nh cø thÕ lÆp l¹i. B»ng c¸ch nµy mµu nÒn sÏ xoay vßng. B¹n cã thÓ t¹o vµi hiÖu øng lý thó kh¸c b»ng c¸ch kiÓm tra sù di chuyÓn chuét vµ xö lý thuéc tÝnh Visible s½n cã trªn nh÷ng biÓu ®iÒu khiÓn vµ nh÷ng b¸o c¸o. Nh b¹n ®· ®a ra mét vÝ dô lµm cho nót Not OK biÕn mÊt råi l¹i xuÊt hiÖn ®©u ®ã khi b¹n cè nhÊn nã b»ng chuét.

§Ó kiÓm tra khi nµo chØ ®iÓm chuét ®i ngang qua vïng ®iÒu khiÓn b¹n ®Æt m· vµo trong thñ tôc sù kiÖn liªn kÕt víi thuéc tÝnh ®iÒu khiÓn On MouseMove. Thñ tôc sù kiÖn MouseMove x¶y ra vµ chuét ®îc ®Þnh vÞ trong vïng biªn cña ®iÒu khiÓn. Sù kiÖn MouseMove rÊt thêng x¶y ra. MÆt kh¸c, còng x¶y ra lóc chuét ®øng yªn nhng ®èi tîng di chuyÓn bªn díi chuét. Ch¼ng h¹n, b¹n kÐo mét ®èi tîng (nh biÓu) bªn díi chØ ®iÓm chuét ®øng yªn, sù kiÖn MouseMove vÉn x¶y ra. Nh÷ng sù kiÖn ®îc nhËn d¹ng bëi nh÷ng ®èi tîng mµ miÒn trong ®êng biªn cña nã chøa chØ ®iÓm chuét. Chó ý r»ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ nh÷ng ®èi tîng ®Òu nhËn d¹ng ®îc sù kiÖn MouseMove. Ch¼ng h¹n sù kiÖn MouseMove kh«ng ¸p dông ®îc cho nh÷ng ®iÒu khiÓn vÒ b¸o c¸o. Nh÷ng sù kiÖn MouseMove ®îc gëi tíi nh÷ng ®èi tîng chøa Mouse. ViÖc lµm cho nh÷ng ®èi tîng nµy biÕn mÊt chØ ®¬n gi¶n ®Æt m· trong thñ tôc sù kiÖn MouseMove cña ®èi tîng. M· nµy ®Æt thuéc tÝnh Visible sang trÞ False nh sau: Me!]Button].Visible = False. B¹n dïng thuéc tÝnh Visible ®Ó thÓ hiÖn hay Èn dÊu mét mÉu biÓu, b¸o c¸o hay ®iÒu khiÓn. §Æt thuéc tÝnh Visible b»ng True cho ®èi tîng ®Ó nh×n thÊy, False sÏ dÊu ®i. Nh trong c¬ së d÷ liÖu mÉu chØ ra b¹n cã thÓ viÕt m· trong thñ tôc nµy lµm cho nót kh¸c nh×n thÊy. Trong vÝ dô cña b¹n cã hai nót Not OK gièng nhau dîc t¹o ra, mçi nót n»m mét phÝa cña nót OK. Nh÷ng thuéc tÝnh nh×n thÊy trªn hai nót Êy ®îc xö lý tu¬ng øng víi nh÷ng sù kiÖn MouseMove ®Ó mét nót lµ nh×n thÊy vµ nót kia kh«ng nh×n thÊy. ViÖc xö lý thuéc tÝnh nh×n thÊy còng t¹o ra ®îc nh÷ng ¶nh ¶o: chØ mét nót tån t¹i kia biÕn mÊt råi t¸i xuÊt hiÖn ®©u ®ã. Ch¼ng h¹n, m· trong thñ tôc sù kiÖn MouseMove cña phÝm chuét 1 (th«ng thêng lµ phÝm tr¸i) nh sau: Me![button1].Visible = False Me![button2].Visible = True M· trong thñ tôc sù kiÖn MouseMove cña phÝm chuét 2 nh sau: Me![button1].Visible = True Me![button2].Visible = False B¶o ®¶m r»ng b¹n sÏ ®uæi theo nh÷ng nót Ên hÕt buæi tèi. VÝ dô cuèi cïng trong c¬ së d÷ liÖu cho b¹n lµ c¸ch dïng thuéc tÝnh Visible, sù kiÖn MouseMove vµ ¸p dông cña chóng cho h×nh ¶nh. NÕu b¹n ®Æt hai ¶nh cïng cì lªn trªn mÉu biÓu, ¶nh nµy chång khÝt lªn ¶nh kia, b¹n cã thÓ xö lý tõng thuéc tÝnh nh×n thÊy. C¸ch xö lý nµy t¹o ra nh÷ng chuyÓn ®æi h×nh ¶nh khi chØ ®iÓm chuét ®Æt trong vïng cña chóng.

NhiÕp ¶nh sè
NhiÕp ¶nh chuyªn nghiÖp ®· kh«ng dïng phim mµ sö dông camera sè (digital) ®Ó chôp nh÷ng bøc h×nh b¹n nh×n thÊy ë ®©y nh thÕ nµo? Trë l¹i n¨m 1822, nhµ ph¸t minh ngêi Ph¸p Joseph Niepce "chép" ®îc h×nh ¶nh tßa nhµ chan hßa ¸nh n¾ng qua cöa sæ trªn g¸c cña m×nh - vµ ®· t¹o ra bøc ¶nh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi. Nh÷ng tê hîp kim thiÕc th« cña Niepce ®îc phñ b»ng mét líp nh¹y c¶m ¸nh s¸ng ®· lµm thay ®æi m¹nh mÏ c¸ch truyÒn th«ng cña con ngêi. Tõ ®ã thuËt nhiÕp ¶nh ®îc coi nh lµ mét qui tr×nh hãa häc.

Nhng nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê m¸y tÝnh, c«ng nghiÖp nhiÕp ¶nh ®· chuyÓn thµnh ®iÖn tö, khi nh÷ng tÊm phim d¬ng b¶n (slide) vµ giÊy kÝnh trong cã h×nh (transparences) ®îc quÐt, lu gi÷, s¾p xÕp vµ xö lÝ b»ng c¸c c«ng cô phÇn cøng vµ phÇn mÒm. Ngµy nay mét c«ng nghÖ míi ®· ®a nhiÕp ¶nh ph¸t triÓn xa h¬n, ra khái c¸ch xö lý truyÒn thèng cña nã: chôp ¶nh b»ng camera sè vµ ®a h×nh ¶nh trùc tiÕp vµo m¸y tÝnh mµ hoµn toµn kh«ng dïng phim. Hai nhµ nhiÕp ¶nh m¸y tÝnh tiªn phong lµ Bob vµ Lois Schlowsky, cÆp vî chång tõ Weston, Massachusetts, cïng së h÷u h·ng Schlowsky Photography and Computer Imagery. Hä ®· chôp ¶nh qu¶ng c¸o vµ biªn tËp h×nh ¶nh cho nh÷ng c«ng ty lín trong 20 n¨m. 4 n¨m tríc ®©y hä ®· nhËn ra ®îc nh÷ng lîi ®iÓm cña sù nhanh chãng vµ s¸ng t¹o mµ mét phßng ¶nh "sè hãa" cã thÓ cung cÊp. Gia ®×nh Schlowsky b¾t ®Çu c«ng viÖc nµy b»ng viÖc liªn kÕt bé quÐt h×nh vµ chØnh söa phøc hîp, bao gåm mét m¸y PC 486, mét lo¹t phÇn mÒm vÏ vµ chØnh söa, b¶ng ®å häa Wacom, m¸y quÐt phim ®Ó bµn Leafscan 45 cña h·ng Leaf Systems vµ m¸y in digital läc mµu phæ liªn tôc Kodak XL 7700. Ngay sau ®ã hä bæ sung thªm m¸y Macintosh Quadra 900 cïng víi c¸c thiÕt bÞ quang SyQuest vµ Bernoulli ®Ó c¶i thiÖn c«ng viÖc cña phßng ¶nh vµ t¹o nhiÒu kh¶ n¨ng lùa chän cho kh¸ch hµng cña m×nh. Bobbi Long, gi¸m ®èc nghÖ thuËt tê Publish yªu cÇu gia ®×nh Schlowsky chôp nhiÒu h×nh ¶nh t¹i phßng ¶nh cña hä ë Massachusetts vµ gëi chóng b»ng modem tíi m¸y Macintosh Quadrea 700 cña bµ ta ë San Francisco. Sau ®ã cuéc trao ®æi gi÷a bµ Long vµ gia ®×nh Schlowsky, hä ®ång ý chän ®Ò tµi m«i trêng - tæ chim, qu¶ trøng, bím vµ nh÷ng biÓu tîng kh¸c cña tù nhiªn cïng mét vµi h×nh ¶nh cña hÖ thèng camera Leaf mµ hä ®· dïng. Bëi v× phÇn nhiÒu ®¹o cô nµy dÔ h vµ kh«ng thÓ chÞu ®îc l©u díi ¸nh s¸ng m¹nh cho nªn "chôp h×nh sè" tiÕt kiÖm ®îc thêi gian nªn ®îc xem lµ rÊt thÝch hîp. Díi ®©y lµ diÔn biÕn tõ lóc bÊm m¸y cho ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng. 1. CHUÈN BÞ Bob g¾n phÇn sau camera sè Leaf vµo camera Hasselblad cña m×nh vµ nèi c¸c d©y cña camera vµo m¸y Quatra 900. Trong khi chê m¸y tÝnh vµ èng kÝnh ho¹t ®éng, «ng ®Æt c¸c ®¹o cô theo sù chØ dÉn cña bµ Long, bÊm tríc mét b¶n ®Ó kiÓm tra b»ng m¶nh Formica tr¾ng thêng ®îc dïng ®Ó chØnh mµu cho camera. "¸nh s¸ng chôp ¶nh cã nh÷ng nhiÖt ®é mµu kh¸c nhau, cã thÓ lµm biÕn ®æi mµu s¾c cña ®èi tîng", Bob gi¶i thÝch. "PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn camera cã thÓ lµm cho ®iÓm ®îc lùa chän trong ¶nh trë nªn kh«ng mµu. C¸ch x¸c ®Þnh nµy sÏ söa l¹i nh÷ng chæ mµu d thõa do ¸nh s¸ng vµ sù ph¶n chiÕu t¹o nªn. §ã lµ ®Æc tÝnh ®¸ng ghi nhËn cña camera sè. ¤ng dïng ®ång hå ®o ¸nh s¸ng chuÈn ®Ó kiÓm tra c¶nh trÝ vµ ®iÒu chØnh ®é më èng kÝnh nh khi chôp víi phim ASA 14. 2. CHôP NHANH Khi bµi trÝ c¸c ®¹o cô, Bob chôp tõ 12 ®Õn 15 kiÓu nh thêng lµm víi phim vµ gëi th¼ng vµo m¸y tÝnh Mac qua phÇn mÒm Leaf. Sau ®ã «ng chän mét mµu sÉm hoÆc tr¾ng trong h×nh vµ lÖnh cho phÇn mÒm biÕn ®æi nã thµnh kh«ng mµu. ChØ cÇn lµm ®iÒu ®ã mét lÇn khi chuÈn bÞ ¸nh s¸ng lÇn ®Çu. Mµu sÏ gi÷ nguyªn vµ chÝnh x¸c cho c¸c h×nh cßn l¹i. §©y lµ ®Æc trng ®¸ng kÓ cña chôp h×nh sè.

V× c¸c h×nh cã thÓ nhËn ®îc ngay trong vßng 35 gi©y nªn viÖc chôp h×nh diÔn ra rÊt nhanh. "B¹n cã thÓ lu l¹i nhiÒu phiªn b¶n khi lµm viÖc mµ kh«ng lµm gi¶m tÝ chÊt lîng nµo c¶", Bob nãi: "§ång thêi cã thÓ chØnh söa vµ x¸c ®Þnh ngay xem cã cÇn ph¶i chôp l¹i hay kh«ng". Mçi file h×nh 42 bit chiÕm 24 MB trong ®Üa. 3. Xö Lý FILE Sau khi ®a h×nh vµo m¸y tÝnh, BOb dïng phÇn mÒm Leaf ®Ó ®iÒu chØnh ®é t¬ng ph¶n vµ t«ng mµu, xö lÝ l¹i ¶nh cho tíi khi tháa m·n víi d¶i mµu. "§iÒu nµy kh«ng thÓ cã ®èi víi bøc h×nh chôp b»ng phim", «ng nãi. "Khi phim ®îc tr¸ng vµ xö lÝ, thÕ lµ xong. B¹n ph¶i chÊp nhËn nã, hoÆc chôp l¹i vµ xö lý l¹i phim. Trong viÖc "chôp ¶nh sè", b¹n cã thÓ xö lý t liÖu nhiÒu lÇn, cã thÓ t¹o nhiÒu b¶n cho nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau: c¸c bøc t¬ng ph¶n râ rµng dµnh cho t¹p chÝ, c¸c file d¶i mµu nÐn dµnh cho b¸o. Khi lµm xong h×nh, Bob chuyÓn file thµnh d¹ng Adobe Photoshop mÊt kho¶ng 45 gi©y. ¤ng më file trong Photoshop vµ thu nhá xuèng 864 x 920 ®iÓm (2,27 MB), råi gëi cho t¹p chÝ Publish. ¤ng nÐn file b»ng phÇn mÒm Picture Press 2.5 cña Storm Technology (sö dông kü thuËt nÐn JPEG) vµ card SuperMac Technology ThunderStorm DSP. 4. SöA §æI Mét giê sau, bµ Long gäi cho gia ®×nh Schlowsky ®Ò nghÞ mét sè thay ®æi nh bá ®i tr¸i d©u vµ c¸c viªn ®¸, ®a thªm mét "c¶nh" cña mµn h×nh trong phÇn mÒm Leaf vµo bøc ¶nh ®Ó thÓ hiÖn ý tëng c«ng nghÖ g¾n bã víi m«i trêng. Bob ®· söa l¹i t¸c phÈm vµ ®å file ra ®Üa Bernoulli, sau ®ã Lois n¹p ®Üa vµo m¸y vi tÝnh 486 vµ t¹o mét b¶n in XL 7700 trong phÇn mÒm RIO víi nhiÒu kÝch thíc kh¸c nhau ®Ó cã thÓ chän lùa. Gia ®×nh Schlowsky thùc hiÖn toµn bé thao t¸c trong vßng 35 phót kÓ tõ lóc g¸c m¸y ®iÖn tho¹i, mÊt rÊt Ýt thêi gian so víi xö lý b»ng phim. T×M KIÕM CAMERA Khi Schlowsky b¾t ®Çu nghiªn cøu c¸c kh¶ n¨ng cña camera sè hiÖn cã, «ng kh«ng t×m ®îc mét lo¹i nµo ®ñ chÊt lîng cho c«ng viÖc cña m×nh. Sau ®ã Bob Caspe, chñ tÞch h·ng Leaf Systems giíi thiÖu cho «ng mét lo¹i camera sè do h·ng s¶n xuÊt. Nhµ nhiÕp ¶nh ngay tøc kh¾c bÞ cho¸ng ngîp bëi kh¶ n¨ng linh ho¹t vµ ®é ph©n gi¶i cao cña nã. "T«i kinh ng¹c khi cã thÓ chíp ®îc 9 ®iÓm dõng mét lóc", «ng ta nãi vËy. C¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm dïng 256 s¾c ®é (8 bits) ®Ó m« t¶ c¸c mµu chuyÓn liªn tôc tõ ®en sang tr¾ng, trong khi camera Leaf dïng 16.384 s¾c ®é. Gia ®×nh Schlowsky ®· lµm viÖc víi c¸c kü s cña h·ng Leaf ®Ó c¶i tiÕn bé phËn läc mµu 3 híng cho phÐp thiÕt bÞ ®¬n s¾c cã thÓ chôp ®îc mµu ®Çy ®ñ. Bæ sung bé läc nµy vµo camera lµm ®é t¬ng ph¶n mµu s¾c biÕn ®æi ch©n thùc. Camera sÏ t¹o 3 b¶n cho mçi h×nh nhê c¸c bé läc RGB (®á, xanh l¸ c©y vµ xanh da trêi). Sau ®ã phÇn mÒm Leaf sÏ tæng hîp chóng l¹i. "T«i cã thÓ t¹o nh÷ng h×nh ¶nh tuyÖt vêi cßn h¬n c¶ lµm b»ng phim", Bob Schlowsky nãi. "vµ cã thÓ xö lý l¹i rÊt nhanh file h×nh ¶nh ban ®Çu nhê thay ®æi ®é t¬ng ph¶n vµ t«ng mµu theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau mµ t«i muèn, kh«ng cÇn ph¶i chôp l¹i. C¸c lùa chän nµy cã thÓ so s¸nh trªn mµn h×nh cïng mét lóc. Cã thÓ thay ®æi cêng ®é s¸ng vµ t¹o ®îc nh÷ng file h×nh cã kh¶ n¨ng in ®îc

trªn mäi ph¬ng tiÖn kh«ng cÇn thay ®æi ®é s¸ng. §ã lµ lîi ®iÓm mang tÝnh c¸ch m¹ng ®èi víi nhµ nhiÕp ¶nh". ¦U §IÓM HÖ thèng "chôp ¶nh sè" nµy gióp Ých rÊt nhiÒu: rót ng¾n thêi gian vµ t¨ng sù n¨ng ®éng, cung cÊp dÞch vô tèt h¬n cho kh¸ch hµng. ¦u ®iÓm quan träng nhÊt lµ thêi gian cña chu tr×nh nhanh h¬n, cô thÓ lµ mét gi¸m ®èc nghÖ thuËt cã thÓ nhËn ®îc bøc h×nh trªn mµn h×nh hoÆc ®îc in ra cha tíi 1 giê ®ång hå. Lois nãi: "¦u ®iÓm nµy thÓ hiÖn ®Æc biÖt lµ lóc cÇn ph¶i chôp l¹i hay ph¶i hiÖu chØnh. NÕu chôp mét catalog cã nh÷ng h×nh ¶nh lËp l¹i ®¬n thuÇn, chóng ta cã thÓ xem h×nh vµ chuÈn bÞ chôp b¶n tiÕp theo trong 2 phót". Gia ®×nh Schlowsky thÊy r»ng chôp h×nh sè hãa cßn t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng hîp t¸c víi c¸c gi¸m ®èc nghÖ thuËt c¶ ë xa vµ gÇn. V× kh«ng ph¶i chê tr¸ng phim, nhiÒu kh¸ch hµng tíi phßng ¶nh vµ trë vÒ trong ngµy víi bøc h×nh ®· xong trong ®Üa. C«ng nghÖ m¸y tÝnh ®· c¸ch m¹ng hãa xuÊt b¶n, nhµ t¹o ¶nh b©y giê cã c¸c c«ng cô míi, cung cÊp sù tù do s¸ng t¹o, sù linh ho¹t, kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn vµ nh÷ng bøc h×nh chÊt lîng cao h¬n. Liªn quan ®Õn chÊt lîng, gia ®×nh Schlowsky xem nh÷ng s¶n phÈm sè hãa còng tèt nh phim nÕu kh«ng nãi lµ tèt h¬n, File sè ®îc t¹o bëi camera lµ 2.048 x 2.048 ®iÓm (pixels). NH¦îC §IÓM MÆc dï camera sè më ra thÕ giíi míi cho nhµ nhiÕp ¶nh vµ gi¸m ®èc nghÖ thuËt, nã còng thÓ hiÖn mét sè trë ng¹i tiÒm tµng. Nhµ nhiÕp ¶nh ph¶i am hiÓu qu¸ tr×nh tríc khi in ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c file sÏ phï hîp víi ph¬ng ph¸p in - lµ mét c«ng viÖc tríc ®©y dµnh cho c¸c chuyªn gia in Ên. "Do c«ng nghÖ nµy cßn qu¸ míi, rÊt Ýt ngêi biÕt c¸ch sö dông nã", bµ Lois nãi, "c¸c nhµ nhiÕp ¶nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ file h×nh ¶nh cña m×nh. NhiÒu c«ng viÖc vÊt v¶, thö nghiÖm vµ viÖc ®äc lµ cÇn thiÕt ®Ó n¾m v÷ng lÜnh vùc míi nµy". Kinh phÝ lín còng lµ mét vÊn ®Ò. L¾p ®Æt mét hÖ thèng nh Leaf cã thÓ tèn 50.000 USD bao gåm m¸y Macintosh Quadra, camera Leaf vµ phÇn mÒm. Bæ sung thªm phÇn mÒm tr×nh bµy vµ chØnh söa, vµ mét m¸y in läc mµu th× b¹n ph¶i ®Çu t tõ 5.000 ®Õn 100.000 USD. ThiÕt bÞ vµ c¸ch chôp 3 b¶n (kÐo dµi 1 gi©y cho mçi mµu) lµm c¸c hÖ thèng nµy chØ dµnh cho phßng ¶nh. §iÒu ®ã kh«ng thùc tÕ khi chôp ch©n dung vµ chôp ngoµi trêi. T¦¥NG LAI CñA Sè HãA Gia ®×nh Schlowsky tin r»ng chôp kh«ng phim lµ ph¬ng c¸ch cña t¬ng lai ®Æc biÖt khi camera mµu ®¬n b¶n ®é ph©n gi¶i cao ®îc s¶n xuÊt. "Chóng t«i kh«ng nghi ngê r»ng t¬ng lai cña nhiÕp ¶nh lµ sè hãa", Lois nãi. "C¸c lîi ®iÓm ®èi víi gi¸m ®èc nghÖ thuËt vµ nhµ nhiÕp ¶nh ®· ®îc kiÓm chøng. Chóng ta b©y giê chØ míi b¾t ®Çu h×nh dung ra ¶nh hëng cña nhiÕp ¶nh sè. Sù thùc, cßn cha cã mét cuéc c¸ch m¹ng nµo gièng nh vËy kÓ tõ khi ph¸t minh ra phim mµu". Publish 7/93

Kh¾c phôc lçi CDRom cña Win 98 Beta 3
Khi b¹n vµo Control Panel/Multimedia/CD Music råi chän môc Whenever possible, use digital playback on digital devices. CD Rom cña b¹n kh«ng cßn kh¶ n¨ng ph¸t ®Üa CD nh¹c ®îc n÷a do ®êng tÝn hiÖu Analog ®· bÞ ng¾t (b¹n còng kh«ng thÓ nghe qua læ Headphone). Lçi cña Win 98 lµ kh«ng thÓ trë vÒ t×nh tr¹ng cò (nghe ®Üa CD nh¹c) ngo¹i trõ viÖc cµi l¹i Windows.

§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, c¸c b¹n cho ch¹y ch¬ng tr×nh Regedit. T×m ®Õn môc Hkey_Local_Machine/System/CurrentControlSet/Control/MediaResources\Mci\CdAu dio/Unit0. Xãa néi dung cña môc Unit0 hay xãa h¼n môc nÇy khái Registry.

Læi sai Font cña Tù ®iÓn L¹c ViÖt
Khi b¹n cµi Tù ®iÓn L¹c ViÖt b¶n tiÕng Anh vµ b¶n tiÕng Ph¸p trªn cïng 1 m¸y ch¹y Windows 95, thêng xÈy ra t×nh tr¹ng 1 trong 2 b¶n sÏ bÞ sai font (cã khi tiÕng Anh, cã khi tiÕng Ph¸p) vµ kh«ng sö dông ®îc. §Ó söa læi nÇy, b¹n lµm theo 1 trong 2 c¸ch sau: 1/ Khëi ®éng Windows ë dÊu nh¾c Dos hay Shutdown ra Dos. Xãa 2 file cã tªn: Dlgdict.fon vµ French.fon trong th môc Fonts cña Windows. Sau ®ã ch¹y Windows nh b×nh thêng. 2/ Vµo Windows (nhng kh«ng ®îc ch¹y Tù ®iÓn L¹c ViÖt). Më Start/Settings/Control Panel, më Fonts vµ t×m 2 font cã tªn Dialogdict vµ Dialogdicf ®Ó gë bá. Khëi ®éng l¹i Windows vµ ch¹y T§LV nh b×nh thêng. Kh¾c phôc sù cè hiÓn thÞ mµn h×nh ViÖc cµi ®Æt ®óng c¸c chÕ ®é hiÓn thÞ mµn h×nh bao gåm ®é ph©n gi¶i (biÓu diÔn b»ng sè ®iÓm (Pixel) trªn mçi dßng theo chiÒu réng nh©n víi sè hµng theo chiÒu cao), ®é s©u cña mÇu (sè bÝt cÇn thiÕt ®Ó lu tr÷ mét ®iÓm ¶nh), sè mµu hiÓn thÞ vµ tèc ®é lµm t¬i mµn h×nh (Refresh Rate) lµm gi¶m ®i sù ®iÒu tiÕt cña m¾t vµ t¹o c¶m gi¸c hng phÊn khi lµm viÖc. ThËt lµ uæng phÝ cho nh÷ng m¸y tÝnh cã cÊu h×nh víi hÖ thèng video cùc m¹nh mµ kh«ng cµi ®Æt ®óng chÕ ®é hiÓn thÞ mµn h×nh. HÖ thèng video cña m¸y tÝnh bao gåm ba thµnh phÇn riªng biÖt: Mµn h×nh (Monitor), bé thÝch øng ®å häa video (Display Adapter) vµ tr×nh ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ (Driver). HÖ thèng video chØ lµm viÖc nÕu cã ®Çy ®ñ ba thµnh phÇn trªn. Sù cè hiÓn thÞ mµn h×nh x¶y ra khi c¸c thµnh phÇn trong hÖ thèng video ho¹t ®éng kh«ng ®ång bé víi nhau. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n ®· nªu ra ë trªn cßn cã thÓ do viÖc sö dông kh«ng ®óng driver cho card mµn h×nh vµ viÖc chän c¸c th«ng sè thiÕt lËp cho ®é ph©n gi¶i, sè mµu hiÓn thÞ, tèc ®é lµm t¬i mµn h×nh

kh«ng thÝch hîp. Th«ng thêng b¹n cã thÓ thÊy mµn h×nh tèi thui, h×nh ¶nh bÞ xÐ r¨ng ca, mét th«ng b¸o lçi... §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, chóng ta tiÕn hµnh c¸c bíc sau: Víi Windows 3.x: 1. Khëi ®éng l¹i m¸y (nhÊn Ctrl + Alt + Del hoÆc nhÊn phÝm Reset). 2. ChuyÓn vµo th môc Windows vµ gâ Setup. 3. Chän l¹i chÕ ®é VGA. Víi Win 95, Win 97, Win 98: Khëi ®éng l¹i m¸y 1. Trong khi hiÖn lªn dßng ch÷ "Starting Windows 95", nhÊn F8 vµ chän Safe mode (lu y r»ng ë chÕ ®é Safe Mode, Windows chØ n¹p c¸c ch¬ng tr×nh cÇn thiÕt vµ sö dông driver chuÈn VGA). 2. Chän Start/Setting/Control panel, click ®óp vµo môc Display råi chän Setting. 3. X¸c lËp l¹i c¸c chÕ ®é hiÓn thÞ mµn h×nh cho phï hîp. NÕu b¹n lµ ngêi sö dông m¸y tÝnh kinh nghiÖm th× cã thÓ trùc tiÕp thay ®æi cÊu h×nh cho tËp tin System. ini b»ng bÊt kú tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n d¹ng Ascii nµo, ch¼ng h¹n nh tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n cña NC. Thay ®æi môc Display.drv= < Tªn cña Driver kh«ng phï hîp > trong phÇn [boot] thµnh Display.drv = Vga.drv. Khëi ®éng m¸y tÝnh ë chÕ ®é boot kÐp Khi m¸y b¹n sö dông Windows 97 th× khi lÇn ®Çu tiªn chän chÕ ®é khëi ®éng víi phiªn b¶n DOS cò sÏ gÆp trêng hîp lµ m¸y bÞ treo kh«ng khëi ®éng ®îc n÷a. §Ó gi¶i quyÕt trêng hîp nµy, b¹n ph¶i cã mét ®Øa mÒm khëi ®éng Windows 97 vµ thùc hiÖn theo c¸c bíc sau: 1. §a ®Üa mÒm khëi ®éng vµo æ ®Üa A: Trong trêng hîp cha cã th× b¹n cã thÓ sö dông mét m¸y kh¸c ®Ó t¹o mét ®Üa mÒm khëi ®éng theo c¸c bíc sau: - B¹n kÝch nót Start trªn thanh Taskbar/chän môc Settings/chän Control Panel - Trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ Control Panel - KÝch ®óp vµo biÓu tîng Add/ Remove Programs xuÊt hiÖn hép tho¹i Add/Remove Programs Properties - KÝch chän tab StartUp Disk/ kÝch nót Create Disk... - §Æt ®Üa mÒm muèn lµm ®Üa khëi ®éng vµo æ ®Üa A - §Æt ®Üa cµi ®Æt Windows 97 vµo æ CDROM. Trong trêng hîp cµi ®Æt Windows b»ng ®Üa CDROM, nÕu b¹n cµi ®Æt Windows tõ ®Üa cøng th× ch¬ng tr×nh cµi ®Æt Windows ph¶i cßn chøa trªn ®Üa cøng. KÝch nót OK. 2. B¹n ®æi tªn c¸c tËp tin IO.SYS; MSDOS.SYS; COMMAND. COM; CONFIG.SYS; AUTOEXEC.BAT trªn th môc gèc æ ®Üa C:\ (c¸c tËp tin nµy cña phiªn b¶n DOS 6.X) thµnh c¸c tËp tin cã phÇn tªn t¬ng øng vµ phÇn më réng lµ . DOS. 3. Tõ dÊu ®îi lÖnh A:\> b¹n gâ vµo SYS A: C: råi nhÊn phÝm Enter 4. B¹n xãa tËp tin MSDOS.SYS trªn th môc gèc æ ®Üa C:\ 5. §æi tªn c¸c tËp tin MSDOS W.40 MSDOS.SYS; CONFIG.W40 CONFIG.SYS; AUTOEXEC.W40 AUTOEXEC.BAT trªn th môc gèc æ ®Üa C:\ 6. Khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh vµ tõ ®©y b¹n cã thÓ khëi ®éng m¸y tÝnh víi hai phiªn b¶n DOS 6.X & Windows 97.

Lu ý : Trªn th môc gèc æ ®Üa C:\ cã mét tËp tin cã tªn Winboot.SYS b¹n kh«ng ®îc xãa tËp tin nµy, nÕu b¹n xãa tËp tin nµy th× m¸y cña b¹n kh«ng thÓ khëi ®éng b»ng hai phiªn b¶n DOS ®îc. Sau khi thùc hiÖn xong b¹n kiÓm tra l¹i b»ng c¸ch khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh tõ æ ®Üa cøng. Khi trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn dßng ch÷ Starting Windows 95, b¹n nhÊn phÝm F8. Chän môc Previous version of MS- DOS. NÕu môc chän nµy kh«ng cã th× b¹n më tËp tin MSDOS. SYS b»ng bÊt kú tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n ASCII nµo (lu y r»ng MSDOS.SYS lµ mét tËp tin v¨n b¶n chøa c¸c th«ng sè cÊu h×nh hÖ thèng trong Windows 9.X) vµ thªm dßng Boot Multi = 1 díi phÇn [Options]. NÕu m¸y khëi ®éng b×nh thêng th× c«ng viÖc cña b¹n ®· hoµn tÊt tèt ®Ñp.

Lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin
§Ó lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin, cÇn ph¶i lµm chñ 2 vÊn ®Ò sau: 1- LËp tr×nh: a- LËp tr×nh gèc: Lµ nh÷ng ch¬ng tr×nh ®îc lËp ra ®Ó ®iÒu khiÓn, chØ huy m¸y tÝnh phôc vô con ngêi. Nh÷ng ngêi "lËp tr×nh gèc" lµ nh÷ng ngêi hiÓu râ thiÕt kÕ m¸y vµ m· lÞnh cña CPU. Hä viÕt ra nh÷ng ch¬ng tr×nh mµ chóng ta gäi lµ ng«n ng÷ m¸y tÝnh cÊp thÊp hay cÊp cao g× ®ã...§©y lµ kh©u quan träng nhÊt trong Tin häc, ph¶i cã kh©u nÇy tríc råi míi cã "c«ng cô lËp tr×nh" vµ "ch¬ng tr×nh". Ngêi Mü kh«ng ph¶i lµ ngêi cña hµnh tinh kh¸c, nghÜa lµ hä còng b×nh thêng nh chóng ta. Ngêi Ph¸p, §øc, NhËt còng kh«ng kÐm th«ng minh h¬n ngêi Mü. VËy t¹i sao ngêi Mü l¹i thèng lÜnh trong c«ng nghÖ th«ng tin. §iÒu nÇy rÊt ®¬n gi¶n nÕu chÞu khã suy nghÜ 1 chót: V× níc Mü qu¸ m¹nh trong kü thuËt nªn hä lu«n lu«n ®i tríc c¸c níc kh¸c vÒ s¶n xuÊt phÇn cøng, do ®ã dÉn ®Õn viÖc hä ®i tríc 1 bíc vÒ kh©u "lËp tr×nh gèc" (cßn ai "lËp tr×nh gèc" nhanh b»ng chÝnh nh÷ng ngêi thiÕt kÕ ra con CPU). TÊt c¶ c¸c ng«n ng÷ cÊp thÊp cÊp cao g× ®ã ®Òu do ngêi Mü (hay nh÷ng ngêi lµm cho Mü) t¹o ra vµ phÇn cßn l¹i cña nh÷ng ngêi kh¸c hay c¸c níc kh¸c lµ dùa vµo c¸i gèc ®ã ®Ó h×nh thµnh "cÊu tróc th môc cña c©y lËp tr×nh vµ ch¬ng tr×nh". Nh vËy, cµng dë th× cµng n»m xa c¸i gèc cña cÊu tróc c©y nÇy vµ lu«n lu«n lÖ thuéc vµo cÊp trªn m×nh (th môc mÑ). Nh vËy muèn lµm chñ kh©u lËp tr×nh ®ßi hái chóng ta ph¶i cã ®îc tr×nh ®é lËp tr×nh cµng gÇn c¸i gèc cña cÊu tróc c©y nÇy cµng tèt. Nhng hiÖn nay, h×nh nh sù ph¸t triÓn cña nÒn Tin häc trong thµnh phè chóng ta l¹i ®i cµng ngµy cµng xa c¸i gèc.Chóng t«i rÊt bi quan cho môc ®Ých lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin nÕu chóng ta kh«ng cã biÖn ph¸p thay ®æi t×nh tr¹ng nÇy. Theo chóng t«i cã 1 sai lÇm rÊt lín trong quan ®iÓm d¹y vµ häc lËp tr×nh hiÖn nay. §èi víi chóng t«i "lËp tr×nh" víi ®óng nghÜa cña nã kh«ng ph¶i lµ kiÕn thøc "phæ cËp theo kiÓu xãa n¹n mï ch÷". HÔ ®ót ®Çu v« häc vi tÝnh lµ ®Ì ra b¾t häc "lËp tr×nh", bÊt kÓ giµ trÎ bÐ lín kh«n ngu thÝch hay kh«ng thÝch.v..v...ChÝnh quan niÖm nÇy ®· khiÕn mäi ngêi cã c¸i nh×n lÖch l¹c vÒ lËp tr×nh, kh«ng thÊy ®îc tÇm quan träng cña "thø bËc trong cÊu tróc c©y lËp tr×nh" vµ ®Èy sù ph¸t triÓn Tin häc ®i sai híng. ChÝnh chóng t«i ®· tõng chøng kiÕn nh÷ng ®øa bÐ v× bÞ b¾t häc lËp tr×nh theo ý ngêi lín mµ ®©m ra thï ghÐt m¸y tÝnh vµ chóng t«i ®· nhiÒu lÇn tù hái ngêi ta hµnh h¹ nh÷ng ®øa bÐ nÇy nh vËy ®Ó lµm g×? Nã ®©u thÓ häc b©y giê råi ®Ó dµnh vµi ba n¨m sau

sö dông. Hä lµm nh häc lËp tr×nh gièng nh lµ häc Anh v¨n, cµng nhá cµng dÔ häc vµ cho dï 1 tû n¨m tr«i qua th× ch÷ A vÉn lµ ch÷ A. µ! Mµ còng cã thÓ ngêi ta dïng nh÷ng ®øa bÐ nÇy ®Ó lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin cho thÕ giíi biÕt tay con nÝt VN. MÊy ngêi lín häc lËp tr×nh c¶ chôc n¨m, ®ñ thø häc vÞ mµ kh«ng lµm chñ næi c«ng nghÖ th«ng tin sÏ bÞ cho ra r×a. b- LËp tr×nh con, ch¸u , ch¾t...: Hay cßn gäi lµ lËp tr×nh thø cÊp, cµng n»m ë thø bËc thÊp th× nã cµng dÔ häc vµ cµng cã tÝnh phæ cËp. ThÝ dô b¹n d¹y cho 1 ®øa con nÝt Visual Basic, nã sÏ kho¸i vµ häc nhanh h¬n lµ d¹y Basic. B¹n häc Visual C++ thÝch h¬n vµ nhanh h¬n häc ng«n ng÷ C. CÊp bËc cña c«ng cô lËp tr×nh cµng thÊp th× nã tù ®«ng lµm dïm b¹n cµng nhiÒu viÖc. Theo chóng t«i ®o¸n, sau nÇy sÏ cã c¸c c«ng cô lËp tr×nh th«ng minh ®Õn møc: B¹n chØ cÇn cho nã biÕt ý muèn cña b¹n. Nã sÏ tù ®éng t¹o ra 1 øng dông nh ý cho b¹n. Kho¸i kh«ng ?. Nh vËy, ranh giíi gi÷a ch¬ng tr×nh øng dông vµ c¸c c«ng cô lËp tr×nh sÏ dÇn dÇn bÞ xãa bá. Cuèi cïng chØ cßn l¹i "lËp tr×nh gèc" vµ øng dông. Tøc lµ chØ cßn 2 h¹ng ngêi sö dông m¸y tÝnh (kh«ng tÝnh kh©u phôc vô): §iÒu khiÓn vµ hëng thô. §iÒu khiÓn lµ nh÷ng ngêi lËp tr×nh vµ hìng thô lµ nh÷ng ngêi cßn l¹i. LËp tr×nh thø cÊp lóc nµo còng lÖ thuéc vµo lËp tr×nh bËc trªn nã. ThÝ dô: B¹n dïng Visual Basic ®Ó viÕt øng dông tøc lµ b¹n lÖ thuéc vµo nh÷ng ngêi viÕt ra Visual Basic vµ nh÷ng ngêi viÕt ra Windows, nh÷ng ngêi nÇy l¹i lÖ thuéc vµo nh÷ng ngêi viÕt ra ng«n ng÷ mµ hä dïng ®Ó viÕt Windows vµ cuèi cïng lµ lÖ thuéc vµo m· lÞnh cña con CPU. T¬ng tù nh vËy cho c¸c c«ng cô lËp tr×nh kh¸c. Nãi tãm l¹i, lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin vÒ mÆt lËp tr×nh kh«ng ph¶i lµ häc bÊt cø ng«n ng÷ hay c«ng cô lËp tr×nh nµo còng ®îc. Còng kh«ng ph¶i d¹y lËp tr×nh theo kiÓu phæ biÕn kiÕn thøc (mçi ngêi biÕt mét chót cho vui). §· ®Õn lóc chÊm døt ¶o tëng cho r»ng chØ cã biÕt "lËp tr×nh" míi xøng ®¸ng lµ d©n tin häc. Chóng t«i xin nãi th¼ng, nh×n vµo sè lîng vµ chÊt lîng ch¬ng tr×nh øng dông do c¸c Cty VN viÕt hiÖn nay, nh×n vµo c¸ch ®µo t¹o vµ häc lËp tr×nh hiÖn nay, coi chõng c¸i kÕ ho¹ch lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin biÕn thµnh ¶o tëng lu«n. 2- PhÇn cøng: Nh trªn ®· nãi, phÇn cøng lµ m¾c xÝch ®Çu tiªn cña Tin häc. Tr×nh ®é vÒ phÇn cøng, theo chóng t«i còng cã cÊu tróc c©y nh lËp tr×nh. B¹n h·y tëng tîng ®¹i kh¸i gèc cña c©y nÇy lµ con CPU, tÎ nh¸nh ®i lªn lµ c¸c linh kiÖn kh¸c tïy theo møc ®é quan träng vµ kü thuËt thiÕt kÕ, chÕ t¹o. Ngêi Mü n¾m ch¾c phÇn gèc vµ giao phÇn cßn l¹i cho mäi ngêi. ChØ cÇn hä thay ®æi c¸c gèc, th× phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi tù ®éng xÕp hµng chê ®Õn lît thay ®æi theo. Do n¾m ®îc c¸i gèc trong cÊu tróc c©y phÇn cøng vµ lËp tr×nh nªn hä gi÷ ®Þa vÞ thèng trÞ vµ quyÕt ®Þnh cña viÖc ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. Muèn lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin ngoµi viÖc cè g¾ng ®¹t thø bËc cao trong lËp tr×nh mµ song song ®ã cßn ph¶i ®¹t 1 thø bËc t¬ng xøng trong viÖc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o phÇn cøng. ThiÕu 1 trong 2 c¸i nÇy th× ®õng hßng nãi chuyÖn lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin. C¸i hay cña ngêi Mü lµ hä ®· kÕt hîp, ®iÒu phèi nhuÇn nhuyÔn mäi tiÒm n¨ng cña hä ®Ó gi÷ v÷ng ®Þa vÞ thèng lÜnh nÇy. B¹n thö tëng tîng viÖc trén lÉn råi chØ huy, s¾p ®Æt c¸c thµnh phÇn phøc t¹p nh: H·ng s¶n xuÊt, Phßng thÝ nghiÖm, ViÖn nghiªn cøu, Trêng §¹i häc, H·ng kinh doanh, ThÞ trêng...®Ó phôc vô cho mét môc ®Ých. Qu¶ thùc, hä xøng ®¸ng víi vai trß thèng lÜnh l¾m chø.

Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ chóng ta tù ty mµ ®Ó cho c¸c b¹n thÊy r»ng: C¸i g× còng cã gi¸ ph¶i tr¶. Kh«ng thÓ nãi, v¹ch kÕ ho¹ch, h« hµo su«ng lµ xong. CÇn ph¶i nh×n vµo thùc tÕ, tù lîng søc m×nh. CÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch, chiÕn lîc cô thÓ ngay tõ ®Çu. §õng ®øng xem mäi chuyÖn diÔn ra mét c¸ch tù ph¸t nh mét kh¸n gi¶ ®Ó råi sau nÇy ph¶i bá c«ng søc söa ch÷a nh÷ng lÖch l¹c cña nã trong khi m×nh kh«ng cã nhiÒu c«ng søc lo cho nh÷ng chuyÖn kh¸c. B×nh thêng, thêi giê lµ vµng b¹c nhng trong Tin häc, thêi giê lµ kim c¬ng. B©y giê xin bµn vÒ møc ®é quan träng gi÷a 2 vÊn ®Ò nÇy: Tríc ®©y vµ cho ®Õn b©y giê, phÇn cøng lu«n ®i tríc phÇn mÒm. Sau khi thiÕt kÕ phÇn cøng, ngêi ta míi dùa vµo ®©y viÕt ch¬ng tr×nh ®Ó ®iÒu khiÓn nã. Do ®ã, ®éc quyÒn vÒ phÇn cøng tøc lµ ®éc quyÒn vÒ phÇn mÒm. H·ng IBM lµ biÓu hiÖn râ nhÊt cña nguyªn lý nÇy. KÓ tõ khi thÞ trêng m¸y PC trë nªn khæng lå vµ kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y tÝnh lín (Mainframe) vµ m¸y PC cø cµng ngµy cµng thu hÑp l¹i th× c¸i nguyªn t¾c nÇy b¾t ®Çu rung rinh, hiÖn nay nã ®· cã khuynh híng ®¶o ngîc l¹i ë mét møc ®é nµo ®ã. Trong t¬ng lai theo chóng t«i ®o¸n lµ: ChÝnh phÇn mÒm sÏ b¾t c¸c h·ng s¶n xuÊt chÕ t¹o ra phÇn cøng ch¹y ®îc nã. PhÇn mÒm sÏ ®i tríc phÇn cøng vµ ®Ó tån t¹i trong c¹nh tranh, c¸c h·ng phÇn cøng ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c h·ng phÇn mÒm chñ chèt. H·ng phÇn mÒm nµo chinh phôc ®îc ngêi sö dông, ®¸p øng ®îc mäi ®ßi hái ®a d¹ng còa ngêi sö dông sÏ gi÷ ®Þa vÞ thèng trÞ c«ng nghÖ th«ng tin trong t¬ng lai. Nh chóng t«i ®· nãi tríc ®©y: B¶n chÊt con ngêi lµ lêi biÕng vµ kÎ nµo tháa m·n ®îc b¶n chÊt nÇy cho mäi ngêi th× sÏ chinh phôc ®îc mäi ngêi. Theo quan ®iÓm cña chóng t«i, ngµnh khoa häc cã thÓ tháa m·n b¶n chÊt lêi biÕng nÇy cao nhÊt chÝnh lµ Tin Häc víi c¸i ®îc gäi lµ "siªu xa lé th«ng tin" cña nã vµ h·ng phÇn mÒm nµo n¾m ®îc "siªu xa lé th«ng tin" nÇy sÏ lµm b¸ chñ thÕ giíi vÒ mÆt...(c¸c b¹n thö ®o¸n xem?).

Lµm viÖc víi con sè vÒ thêi gian trong Excel
T«i ®ang dïng b¶ng tÝnh Excel ®Ó theo dâi c¸c thêi gian vµ kho¶ng c¸ch nhng lÆp ®i lÆp l¹i. T«i ®ang n¶n v× mÆc dÇu t«i cã thÓ chÊp nhËn vµ hiÓn thÞ thêi gian ng¾n díi d¹ng hh:mm:ss (giê:phót:gi©y), t«i kh«ng thÓ dïng Excel ®Ó céng thêi gian hay chia thêi gian cho kho¶ng c¸ch ®Ó lÊy tèc ®é trung b×nh. Quý b¸o cã c¸ch nµo hay kh«ng? B¹n cã thÓ thùc hiÖn c¶ hai ®iÒu nµy trong Excel. §Ó tÝnh tæng thêi gian h·y ®a c¸c gi¸ trÞ ®Çu vµo díi d¹ng hh:mm:ss. Sau ®ã céng l¹i b»ng c«ng thøc =SUM. ¤ kÕt qu¶ còng ph¶i cã d¹ng hh:mm:ss. NÕu b¹n kh«ng thÊy kÕt qu¶ hiÖn ra nh vËy th× vµo thùc ®¬n Format/Cells, chän trang Number, môc Time vµ chän kiÓu hiÓn thÞ nh b¶ng díi ®©y tïy theo phiªn b¶n Excel cña b¹n: Excel 5 [h]:mm:ss Excel 7 (Excel 95) 26:30:55 Excel 97 37: 30:55 (C¶ ba ®Þnh d¹ng trªn ®Òu nh nhau, ch¼ng qua Microsoft thÝch thay ®æi tªn khi n©ng cÊp phÇn mÒm Excel)

Trong Excel 7 vµ Excel 97, h·y cÈn thËn ®õng chän c¸c kiÓu ®Þnh d¹ng mµ hai sè ®Çu chØ giê nhá h¬n 24. Nã sÏ g©y phiÒn phøc khi tæng thêi gian lín h¬n 24 giê v× Excel sÏ trõ tæng cho mét sè b»ng béi sè cña 24 gÇn nhÊt víi tæng, do ®ã b¹n chØ thÊy sè d th«i. Khi b¹n chia ra mét trÞ kh«ng ph¶i thêi gian cho mét trÞ thêi gian, ch¼ng h¹n chia kho¶ng c¸ch cho thêi gian, vÊn ®Ò sÏ h¬i kh¸c. B¹n nªn biÕt r»ng, bªn trong Excel, ®¬n vÞ thêi gian lu«n lµ ngµy. VÝ dô, 12 giê lu«n ®îc ghi l¹i lµ 0,5 ngµy, 30 giê lµ 1,25 ngµy..Do ®ã, khi b¹n chia kho¶ng c¸ch cho thêi gian, kÕt qu¶ lµ qu·ng ®êng chia cho mét ngµy, chø kh«ng ph¶i cho mét phót hay mét gi©y, bÊt kÓ b¶ng tÝnh cña b¹n hiÓn thÞ thêi gian thÕ nµo ®i n÷a. Excel thÝch g¸n kÕt qu¶ cña nh÷ng tÝnh to¸n nh vËy ë d¹ng "37:30:55", tøc lµ d¹ng thêi gian, ngay c¶ khi kÕt qu¶ l¹i lµ kho¶ng c¸ch mçi ngµy. NÕu b¹n nhËp 30:00:00 (30 giê) vµo mét « vµ lÊy, vÝ dô, 1.500 chia cho sè ®ã th× Excel cã thÓ cho ra 28.000:00:00! Tr«ng rÊt v« nghÜa, nhng nÕu b¹n ®æi ®Þnh d¹ng « kÕt qu¶ thµnh Genaral (b×nh thêng), b¹n sÏ ®îc sè 1.200. Ph¶i hiÓu ®©y lµ 1.200 km/ngµy. §Ó tÝnh tèc ®é km/giê, b¹n ph¶i chia tiÕp cho 24. Díi ®©y lµ mét vµi vÊn ®Ò b¹n cÇn ghi nhËn khi nhËp vµo c¸c gi¸ trÞ thêi gian: - NÕu phÇn giê trong gi¸ trÞ thêi gian kh«ng cã, b¹n ph¶i thªm 0: (0 giê). VÝ dô, ®¸nh 2:30 thay v× 0:2:30, « ®ã sÏ hiÖn ra 2:30. Excel hiÓu ®ã lµ 2 giê 30 phót chø kh«ng ph¶i lµ 2 phót 30 gi©y. - NÕu b¹n ®a mét gi¸ trÞ 16:07:21 (16 giê, 7 phót, 21 gi©y) vµo « ®Þnh d¹ng b×nh thêng (thêng lµ « b¹n cha g¸n ®Þnh d¹ng nµo c¶), « ®ã sÏ hiÖn ra nh vËy. Nhng trªn thanh c«ng thøc, b¹n cã thÓ sÏ thÊy mét sè kiÓu nh 4:07:21 PM. Bëi v× Excel coi sè nhËp vµo nh thêi ®iÓm dï cho b¹n chñ ý nhËp kho¶ng thêi gian. B¹n cã thÓ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy nhng nÕu b¹n muèn thay ®æi gi¸ trÞ cña «, b¹n ph¶i ®¸nh l¹i tõ ®Çu chø kh«ng thÓ söa l¹i gi¸ trÞ cò. (Thanh c«ng thøc hiÓn thÞ sè b¹n nhËp theo nh ®Þnh d¹ng thêi gian quy ®Þnh trong Regional Settings cña Control Panel. NÕu b¹n chän kiÓu thêi gian 24 giê ë ®©y, tÊt c¶ thêi gian nhËp vµo nhá h¬n 24:00:00: sÏ hiÖn ra nh nhau ë thanh c«ng thøc vµ b¶ng tÝnh) - NÕu « b¹n nhËp thêi gian vµo ®· ®îc ®Þnh d¹ng, Excel dïng ®Þnh d¹ng ®ã. §iÒu ®ã kh«ng ¶nh hëng tÝnh to¸n cña b¹n nhng cã thÓ g©y hiÓu lÇm do vÎ bÒ ngoµi. ChØ cÇn ®¬n gi¶n ®Þnh d¹ng l¹i theo d¹ng "37:30:55" (hay kiÓu twong ®¬ng nÕu dïng phiªn b¶n tríc Excel 97". - B¹n cã thÓ ®a vµo phót vµ gi©y (phÇn mm vµ yªu cÇu) lín h¬n 60 nÕu b¹n cÇn. VÝ dô, nÕu b¹n muèn ghi l¹i thêi gian 99 gi©y, b¹n cã thÓ ®¸nh 0:0:99. Tuy nhiªn nÕu b¹n ®a sè nµy vµo « ®Þnh d¹ng b×nh thêng, Excel sÏ kh«ng tù ®éng chuyÓn thµnh d¹ng "37:30:55". Thay vµo ®ã b¹n sÏ thÊy sè nµy ®îc hiÓn thÞ díi d¹ng ph©n sè cña 86.400 (sè gi©y trong mét ngµy). ChØ cÇn ®æi sang d¹ng "37:30:55" th× Excel sÏ hiÓn thÞ 99 gi©y lµ 0:01:39. - B¹n cã thÓ ®a vµo ph©n sè cña mét gi©y, nhng Excel sÏ g¸n mét ®Þnh d¹ng kh¸c lµ "30:55:7" ( Excel 97). H·y chó ý r»ng víi ®Þnh d¹ng nµy, gièng nh kiÓu "13:30:55", Excel chØ hiÓn thÞ phÇn cßn l¹i cña thêi gian sau khi trõ bít ®i béi sè lín nhÊt cña 24. - B¹n kh«ng thÓ trùc tiÕip ®a gi¸ trÞ ©m cña thêi gian vµo. NÕu b¹n nh©n gi¸ trÞ thêi gian víi sè ©m, Excel sÏ hiÖn ra mét d·y dÊu" ù" bëi v× nã kh«ng thÓ hiÓn

thÞ kÕt qu¶ díi d¹ng thêi gian. ChØ cÇn chuyÓn sang ®Þnh d¹ng kh«ng ph¶i thêi gian lµ xong.

Microsoft Office 7.0 for Windows 95
Ngµy 24 th¸ng 8 võa qua ®ång thêi víi Windows 95, Microsoft còng tung ra phÇn mÒm Microsoft Office 7.0 for Windows 95. Mét trong nh÷ng phÇn mÒm 32-bit ®Çu tiªn dµnh riªng cho hÖ ®iÒu hµnh míi. "HiÖu qu¶ tuyÖt vêi, chøc n¨ng phong phó, dÔ dµng sö dông, v.v.." ®ã lµ nh÷ng g× mµ ngêi ta thêng qu¶ng c¸o cho mét phÇn mÒm 32-bit ®Çu tiªn dµnh riªng cho hÖ ®iÒu hµnh míi. "HiÖu qu¶ tuyÖt vêi, chøc n¨ng phong phó, dÔ dµng sö dông, v.v.." ®ã lµ nh÷ng g× mµ ngêi ta thêng qu¶ng c¸o cho mét phÇn mÒm míi. TÊt nhiªn ®iÒu nµy cã khi ®óng, cã khi h¬i bÞ ®Ò cao qu¸ ®¸ng, nhng ®èi víi c¸c phÇn mÒm cña bé Office 7.0 nµy, theo ®¸nh gi¸ cña nhiÒu chuyªn gia ®iÒu nµy lµ hoµn toµn ®óng. ChØ cÇn Ýt phót lµm viÖc thö víi c¸c phÇn mÒm cña Office 7.0 (gåm Microsoft Word 7.0, Microsoft Excel 7.0, Microsoft Access 7.0, Microsoft Powerpoint 7.0, Microsoft Schedule+ 7.0) b¹n sÏ nhËn thÊy ngay lµ m×nh ®ang lµm viÖc víi mét phiªn b¶n h¬n h¼n Office 4.x. Ngoµi nh÷ng kh¶ n¨ng bæ sung, hiÖu qu¶ vµ thµnh c«ng cña Office 7.0 mét phÇn lµ nhê chÝnh m«i trêng cña Windows 95 - H§H 32-bit, ®a nhiÖm, ®a luång, lµm t¨ng thªm tèc ®é vµ søc m¹nh cña Office. Trong Office 7.0 Microsoft ph¸t huy tèi ®a c«ng nghÖ IntelliSence cña m×nh, còng nh ®a vµo c¸c chøc n¨ng míi gióp cho c¸c phÇn mÒm trë nªn gÇn gòi víi nhau h¬n, chóng lµm viÖc cïng nhau nh mét khèi thèng nhÊt. Tríc ®©y Microsoft Office 4.x ®· lµ phÇn mÒm dÉn ®Çu b¶ng trong sè c¸c phÇn mÒm v¨n phßng (h¬n 20 triÖu b¶n ®îc b¸n ra trªn kh¾p thÕ giíi), giê ®©y víi sù ra ®êi cña Windows 95, ch¾c ch¾n Office 95 sÏ cã mét chæ ®øng vµ mét thÞ phÇn v« cïng hÊp dÉn. Còng nh Office 4.x, Office 7.0 for Windows 95 cã hai d¹ng - Standard vµ Professional. C¶ hai phiªn b¶n ®Òu cã Microsoft Word, Excel, Powerpoint vµ Schedule+. Riªng bé Professional cã thªm Microsoft Access - phÇn mÒm qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu næi tiÕng cña Microsoft, hiÖn lµ "top-selling" trong nhãm c¸c phÇn mÒm cïng chøc n¨ng. C¶ hai phiªn b¶n cña Office 95 ®Òu kÌm theo tµi liÖu híng dÉn râ rµng, ®Çy ®ñ. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc b¹n lu«n cã thÓ sö dông tµi liÖu d¹ng "online" thËt nhanh chãng vµ dÔ dµng. CÇn lu ý lµ Office 95 chØ ch¹y díi Windows 95 vµ Windows NT. Víi Office 95, b¹n cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c c¾t d¸n gi÷a c¸c ch¬ng tr×nh, cuén v¨n b¶n , t×m kiÕm, lu tËp tin, t¹o c¬ së d÷ liÖu, ®å thÞ, vµ nhÊt lµ t¸i t¹o ®å thÞ trªn mµn h×nh (redeawing), t¸i xö lý b¶ng tÝnh (recalculating) trong Excel nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi trong Office 4.x. B¹n cã thÓ tËn dông c¸c tµi nguyªn cña m¸y mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n tríc, b©y giê cÇn Ýt chæ trªn ®Üa cøng h¬n ®Ó lu gi÷ mét c¬ së d÷ liÖu hay c¸c b¶ng tÝnh lín. B¹n sÏ cã c¬ héi ®Ó sö dông thêi gian mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n, vÝ dô b¹n cã thÓ lµm viÖc víi Powerpoint trong khi m¸y tù t×m kiÕm mét tËp tin nµo ®ã trªn ®Üa cøng ®Ó in ra hay ®Ó ®a vµo Word mµ kh«ng hÒ lµm gi¸n ®o¹n hay lµm chËn ®i c«ng viÖc cña b¹n trong Powerpoint.

Ch¬ng tr×nh Schedule+ Office 95 cho phÐp tæ chøc thêi gian, s¾p xÕp c«ng viÖc nhê c¸c c«ng cô nh Contact Management, Personal Time - Management tÝch hîp víi c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c trong Office vµ liªn kÕt rÊt h÷u hiÖu víi Microsoft Exchange cña Windows 95.¸ Gièng nh Office 4.x, b¹n cã thÓ sö dông c«ng cô trong bÊt kú ch¬ng tr×nh nµo cña Office 95 ®Ó t¹o, liªn kÕt v¨n b¶n víi h×nh ¶nh, ®å thÞ, c¬ së d÷ liÖu hay b¶ng tÝnh. Giê ®©y víi tÝnh n¨ng t¹o tËp tin míi qua Shortcut menu, b¹n thËm chÝ cã thÓ t¹o tËp tin tríc khi më ch¬ng tr×nh cÇn thiÕt ! Thµnh thö b¹n cã thÓ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn viÖc "t«i ph¶i dïng phÇn mÒm nµo ®Ó t¹o b¶ng b¸o c¸o hµng th¸ng ?", chØ cÇn t¹o mét tËp tin "B¸o c¸o hµng th¸ng" vµ sau ®ã b¾t ®Çu sö dông c¸c c«ng cô trong Office tïy theo nhu cÇu ®Ó trén , ®Ó chÕ biÕn mäi thø. B¹n sÏ dÇn dÇn quªn ®i kh¸i niÖm m×nh ®ang lµm viÖc trong Word, Excel hay Access, chØ biÕt lµ b¹n ®ang lµm viÖc víi hå s¬ cô thÓ cña m×nh. Yý tëng nµy ®îc ®a vµo tõ Office 4.x vµ ®Õn Office 95 nã cµng trë nªn râ rÖt h¬n Focus On Your Work, Not On Your Program (tËp trung vµo c«ng viÖc chø kh«ng ph¶i vµo phÇn mÒm). Vµ víi Windows 95 cïng Office 95 b¹n kh«ng cßn ph¶i ®iªn ®Çu ®Ó lu mét hå s¬ díi mét c¸i tªn sao cho dÔ nhí mµ kh«ng ph¸ giíi h¹n T¸m chÊm Ba, tõ nay chÊm døt nh÷ng tªn file kiÓu nh TKET2-95.DOC, HDTKKS_5.DOC mµ sÏ lµ tæng KÕt Th¸ng 2 n¨m 95 hay Hîp §ång ThiÕt KÕ Kh¸ch s¹n 5 sao, v.v.. Râ rµng víi mét c¸i tªn ®Çy ®ñ, râ rµng nh vËy khi truy cËp sÏ dÔ dµng h¬n nhiÒu. Còng nh trong Office 4.x, c¸c tËp tin cã thÓ chøa v¨n b¶n, ®å thÞ, h×nh ¶nh, b¶ng tÝnh. v.v... vµ khi cÇn b¹n nhÊn ®óp mouse vµo ®èi tîng gäi phÇn mÒm t¬ng øng ®Ó chØnh söa. Nay trong Office 95 b¹n cã thÓ lµm viÖc "ngay lËp tøc" víi chóng thËm chÝ c¶ khi chóng ®îc lu tr÷ trong c¸c file riªng biÖt. Office 95 cho phÐp b¹n kÕt hîp nhiÒu d¹ng tËp tin trong mét "cÆp hå s¬" duy nhÊt gäi lµ Binder. VÝ dô b¹n cã thÓ t¹o mét hå s¬ (Binder) tªn lµ Proposal And Marketing Plan (xem h×nh), sau ®ã ®a c¸c v¨n b¶n b¸o c¸o, b¶ng tÝnh, slide tr×nh diÔn vµo. Khi më hå s¬ b¹n sÏ thÊy bªn tr¸i mét cöa sæ nhá chøa biÓu tîng cña c¸c tËp tin dïng chung trong hå s¬. ChØ mouse vµo c¸c biÓu tîng sÏ thÊy mét gi¶i thÝch (Tip) nhá, vÝ dô nh tªn b¶ng tÝnh, hay tªn cña v¨n b¶n, v.v.. B¹n cã thÓ in, thay ®æi thø tù, thªm bít tËp tin, chuyÓn ®æi gi÷a chóng mét c¸ch rÊt mau lÑ chØ b»ng trá mouse vµo biÓu tîng vµ nhÊn. Menu cña hå s¬ thay ®æi nhanh chãng gi÷a Word, Excel hay Access lµm cho b¹n cã c¶m tëng nh m×nh kh«ng hÒ tho¸t ra khái phÇn nµy ®Ó vµo phÇn kia. §Ó tiÕt kiÖm thêi gian chuyÓn ®æi d÷ liÖu cña b¶ng tÝnh thµnh c¬ së d÷ liÖu, b¹n cã thÓ dïng chøc n¨ng ®æi tù ®éng tõ mét danh s¸ch trong Excel sang mét c¬ së d÷ liÖu ®¬n cÊp cña Access, råi tõ ®ã dïng Wizard chuyÓn ®æi chóng thµnh mét c¬ së d÷ liÖu ®a cÊp (hay cßn gäi lµ c¬ së d÷ liÖu quan hÖ Relational Database). Nhê ®ã b¹n cã thÓ rót ng¾n thêi gian chuyÓn ®æi nµy tõ hµng tiÕng xuèng chØ cßn chØ vµi phót ! Nh÷ng chøc n¨ng nh Microsoft Excel PivoTable cho phÐp xem nhanh c¸c th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu cña Access, hay xem c¸c b¶ng tÝnh cña Excel tõ c¸c form, c¸c report cña Access. Tãm l¹i tÊt c¶ gióp cho b¹n cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ xö lý d÷ liÖu cña m×nh mét c¸ch rÊt dÔ dµng vµ nhanh chãng.

Ngoµi ra trî gióp trong Office 95 ®îc n©ng cao h¬n tríc nhê chøc n¨ng Answer Wizard cã trong mäi ch¬ng tr×nh cña Office 95. ChØ cÇn gâ c©u hái kiÓu nh "How Can I Change This Paragraph To Upper Case?", hoÆc "How To Print Mailing Labels By Merging An Address List?", kh«ng cÇn theo mét quy t¾c ®Æt c©u hái nµo c¶. Vµ b¹n sÏ tõng bíc nhËn ®îc híng dÉn c¸ch thùc hiÖn nhiÒu khi Answer Wizard sÏ tù ®éng thùc hiÖn lu«n thao t¸c cho b¹n, chØ cÇn nhÊn OK ®Ó x¸c minh. Tuy nhiªn vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ Answer Wizard, b¹n cÇn ®äc vµ hiÓu tiÕng Anh ®Ó nhiÒu khi chän trong danh s¸ch c¸c gi¶i ph¸p mµ Answer ®a ra c¸i mµ b¹n cho lµ gÇn víi th¾c m¾c cña m×nh nhÊt vµ quan träng h¬n lµ ®Ó hiÓu lêi gi¹i ®¸p (bëi v× b¶n chÊt cña Answer Wizard kh«ng ph¶i thay b¹n lµm mäi chuyÖn mµ lµ tõng bíc híng dÉn b¹n thùc hiÖn mét thao t¸c nµo ®ã ) Hy väng r»ng khi b¶n Office 95 tiÕng ViÖt ®Õn tay ngêi dïng ,b¹nsÏ kh«ng cßn ngÇn ng¹i ®Æt c©u hái n÷a.Mäi thø cã thÓ thùc sù chØ b»ng tiÕng ViÖt. Thö tëng tîng nÕu b¹n ®a ra nh÷ng th¾c m¾c cña m×nh b»ng tiÕng ViÖt, vµ nhËn gi¶i ®¸p còng b»ng tiÕng ViÖt! Mäi trë ng¹i cña hµng rµo ng«n ng÷ sÏ kh«ng cßn, cã g× dÔ h¬n? Toolbar cña Microsoft Office Manager trong Office 95 còng chÞu nhiÒu c¶i tiÕn, b©y giê nã cã thÓ tù giÊu m×nh (nh Taskbar cña Windows 95), khi ®a mouse gÇn trë l¹i vïng ®ã Toolbar sÏ tù hiÖn ra, hoÆc b¹n cã thÓ thªm vµo c¸c ch¬ng tr×nh, c¸c nhãm (Favorites, Accessories, Desktop, v.v...), ®æi c¸ch tr×nh bµy cña Toolbar (maï s¾c, bè côc, biÓu tîng v.v...). Khi cÇn b¹n chØ nhÊn mouse lµ cã thÓ khëi ®éng ngay ch¬ng tr×nh cÇn thiÕt. Microsoft më réng thªm c«ng nghÖ Intellisense trong mäi phÇn mÒm cña Office 95. C«ng cô AutoCorrect giê kh«ng chØ cã trong Word, mµ trong c¶ Excel, Powerpoint, Access. Nã thËt sù "c¶m nhËn" ®îc nh÷ng thay ®æi mµ b¹n thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, ghi nhËn l¹i vµ nh÷ng lÇn sau sÏ "Correct" theo ý b¹n. §· kh«ng Ýt ngêi ph¶i ph¸t c¸u v× khi ®¸nh "PCs" Word lu«n söa l¹i thµnh PCs", b©y giê khi Intellisense thay ®æi mét c¸i g× mµ b¹n kh«ng thÝch (tøc lµ b¹n söa l¹i lÇn n÷a), nã sÏ ghi nhí vµ kh«ng cßn lµm b¹n næi xung n÷a. Ngoµi ra phÝm ph¶i cña mouse (right - mouse button) ®îc tËn dông tèi ®a trong Office 95 (còng nh trong Winfdows 95), b¹n cã thÓ t¹o Shortcut ®Õn v¨n b¶n, m¸y in, ®Õn c¸c ch¬ng tr×nh, ®Õn c¸c æ½ ®Üa vµ tµi nguyªn cña m¹ng, gäi Shortcut Menu mäi n¬i, v.v... Trong c¶ Excel vµ Access, nhê ng«n ng÷ Visual Basic for Applications, kh¶ n¨ng liªn kÕt OLE më réng víi c¸c phÇn mÒm cña bé Microsoft BackOffice (gåm Microsoft Windows NT Server, SQL Server, SNA Server, Mail Server, System Management Server) lµm cho øng dông cña b¹n trë nªn hiÖu qu¶ vµ uyÓn chuyÓn h¬n bao giê hÕt. B©y giê chóng ta thö ®iÓm s¬ qua vµi nÐt vÒ tõng phÇn mÒm trong bé Office 95. Tríc hÕt lµ Microsoft Word 7.0. Nh÷ng tÝnh n¨ng IntelliSense n©ng cao lµm cho Word trë nªn dÔ sö dông h¬n bao giê hÕt. ChÕ ®é AutoSpelling gióp cho b¹n an t©m nh÷ng khi nhËp c¸c v¨n b¶n tiÕng Anh. GÆp tõ sai Word sÏ g¹ch díi tõ vµ chØ cÇn nhÊn mouse ph¶i vµo tõ lµ b¹n cã thÓ söa l¹i tõ ®ã thËt nhanh chãng (®èi víi c¸c v¨n b¶n tiÕng ViÖt b¹n h·y chê Word 7.0 trong bé Office for Windows 95 tiÕng ViÖt, cßn b©y giê khi ®¸nh tiÕng ViÖt tèt h¬n hÕt lµ b¹n t¾t chÕ ®é Auto-Spelling ®i).

Ngoµi ra, AutoFormat sÏ lµm viÖc mçi khi b¹n nhËp v¨n b¶n vµo, c¸c dßng tiªu ®Ò (headlines), khung (borders) hay ®¸nh sè (numbered list) sÏ tù ®éng thùc hiÖn. Tríc ®©y thay v× ph¶i in v¨n b¶n ra råi míi dïng bót d¹ ®¸nh dÊu c¸c chæ quan träng, giê b¹n ®· cã thÓ dïng chøc n¨ng cña Highlighter Tool ®¸nh dÊu ngay trªn mµn h×nh b»ng mµu mµ b¹n thÝch råi sau ®ã in ra giÊy. Chøc n¨ng chuyÓn ®æi tËp tin tõ WordPerfect sang Word ®îc hoµn thiÖn h¬n cho phÐp b¹n ®äc vµ ghi c¸c tËp tin an toµn vµ dÔ dµng h¬n tríc. KÕ ®ã c¸c mÉu cã s½n (Templates) cïng víi Wizards cho phÐp b¹n t¹o mét v¨n b¶n cao cÊp kh«ng mÊy khã kh¨n. Nãi tãm l¹i víi Word 7.0 b¹n sÏ thùc sù c¶m thÊy hµi lßng. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia cña Microsoft, Excel 7.0 nhanh h¬n Excel 5.0 qu·ng 50%. VÒ giao diÖn Excel 5.0, nhng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc dÇn dÇn b¹n sÏ nhËn ra nh÷ng thay ®æi "dÔ chÞu" cña nã. Trong phiªn b¶n nµy c«ng nghÖ IntelliSence còng ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña m×nh - AutoComplete cho phÐp t¨ng tèc ®é nhËp d÷ liÖu vµ h¹n chÕ lçi b»ng c¸ch hiÓn thÞ danh s¸ch d÷ liÖu ®Ó b¹n chän nhanh b»ng mouse ph¶i hoÆc chØ cÇn gâ vµi ký tù ®Çu th× Excel sÏ tù ®éng ®iÒn vµo thay b¹n. Thanh cuén víi chøc n¨ng hiÓn thÞ Tips b¸o sè dßng (trong trêng hîp cuén ®øng) hay sè cét (trong trêng hîp cuén ngang) cho phÐp b¹n ®Þnh híng dÔ dµng khi gÆp c¸c b¶ng tÝnh "siªu lín". Ngoµi ra, Excel 7.0 cßn cã c¸c tÝnh n¨ng nh AutoCalculate, Answer Wizard, AutoCorrect, AutoFilter With Top Ten, Data Map, Template, Template Wizard, v.v... gióp cho c«ng viÖc cña b¹n trë nªn dÔ dµng vµ nhanh chãng h¬n. Víi data Map b¹n cã thÓ t¹o nh÷ng b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty m×nh trªn quy m« toµn thÕ giíi hay tõng vïng ®Þa lý qua nh÷ng b¶n ®å víi mµu s¾c vµ chó thÝch dÔ hiÓu. ViÖc ®Þnh d¹ng « (cell) trong phiªn b¶n nµy còng tiÖn lîi h¬n tríc nhê c¸c menu nhanh mµ b¹n cã thÓ kÝch ho¹t kh¾p n¬i b»ng mouse ph¶i. Chøc n¨ng AutoFilterwith Top Ten cho phÐp hiÓn thÞ d÷ liÖu theo nh÷ng tiªu chuÈn mµ b¹n ®Ò ra vµ cã thÓ chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tiªu chuÈn rÊt nhanh chãng. B¹n sÏ cã c¶m gi¸c b¶ng tÝnh cña m×nh trë nªn th«ng minh vµ gÇn gòi h¬n tríc. B©y giê tríc khi ®i hái ngêi kh¸c vÒ c¸c th¾c m¾c cña m×nh, b¹n h·y thö dïng Anser Wizard vµ sÏ thÊy dêng nh tÊt c¶ trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. PowerPoint 7.0 for Windows 95 còng ®îc më réng nhiÒu tÝnh n¨ng h¬n tríc ®Ó gióp b¹n t¹o nh÷ng Slide tr×nh diÔn thËt sù chuyªn nghiÖp. So víi Powerpoint 4.0 trong Office 4.x, Microsoft trang bÞ thªm cho phiªn b¶n míi nµy nh÷ng c«ng cô nh: Answer Wizard, AutoClipArt, AutoCorrect, Black and White View, Multiple Undo, Style Checker, v.v... Kh¶ n¨ng Multimedia trong Powerpoint 7.0 còng ph¸t triÓn m¹nh. Giê ®©y b¹n cã thÓ ®a ©m thanh, h×nh ¶nh, ho¹t h×nh, video vµo Slide. Nh÷ng b¹n nµo cµi Powerpoint tõ CD-ROM (b¶n tiÕng Anh) sÏ cã thÓ dïng th viÖn kÌm theo víi ®Üa. Chøc n¨ng AutoContent Wizards gióp b¹n tæ chøc nãi chuyÖn cña m×nh phï hîp víi thêi gian vµ kiÓu kh¸n gi¶ dù thÝnh. Ngoµi ra b¹n cã thÓ ®a h×nh ¶nh tõ c¸c slide trong Powerpoint vµo th¼ng Word ®Ó so¹n c¸c tµi liÖu tãm t¾t (handout) cho kh¸n gi¶ hay cho thuyÕt tr×nh viªn. Slide tr×nh diÔn cña b¹n sÏ mang s¾c th¸i míi nhê c¸c hiÖu øng ho¹t häa vµ ©m thanh khi chuyÓn ®æi. Mµu nÒn còng phong phó h¬n víi Textured Fill, Picture bªn c¹nh Shaded, Patterned vµ Other Color nh cña Powerpoint 4.0. Cöa sæ chän mµu (khi vµo Background Colors) cã ®æi míi nªn tho¹t ®Çu cã thÓ g©y cho ngêi

dïng sù bì ngì, nhng dÇn dÇn b¹n sÏ quen vµ sÏ c¶m thÊy thÝch thó khi thùc hiÖn thao t¸c nµy. Trong khi tr×nh diÔn b¹n cã thÓ dïng chøc n¨ng Meeting Minder ®Ó so¹n Notes Pages, Meeting Minutes hay Action Items. Powerpoint sÏ tù ®éng chän Slide gÇn víi Action Item nhÊt cho b¹n. Ngay t¹i ®©y cã thÓ chuyÓn th¼ng qua Word ®Ó ®Þnh d¹ng vµ in ra cïng Handout. View cña Powerpoint 7.0 ®îc bæ sung thªm kh¶ n¨ng xem Slide Miniature vµ Black And White gióp cho b¹n cã c¸i nh×n tæng thÓ ®èi víi Slide khi so¹n th¶o còng nh tríc khi in ra giÊy. Khi chuyÓn Slide qua Word ®Ó t¹o Page Layout b¹n cã thÓ chän nhiÒu c¸ch tr×nh bµy kh¸c nhau (xem h×nh). Nh×n chung Powerpoint 7.0 cã kh¸ ®Çy ®ñ c«ng cô ®Ó cã thÓ t¹o mét buæi tr×nh diÔn g©y nhiÒu Ên tîng cho ngêi xem. Nh÷ng g× cÇn thiÕt cßn l¹i chÝnh lµ ãc s¸ng t¹o cña b¹n. H·y thö ®em l¹i cho buæi nãi chuyÖn s¾p tíi cña m×nh mét sù sèng ®éng víi Powerpoint 7.0. GÇn ®©y Access 2.0 cña Microsoft ®· vît lªn chiÕm lÜnh thÞ trêng c¸c phÇn mÒm qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu - 43.8% thÞ phÇn vµo n¨m 1994 (PC World VN, 9/1995). Sù u ¸i víi Access cã ®îc lµ nhê tÝnh n¨ng cña nã kÕt hîp víi sù ®¬n gi¶n trong sö dông. Phiªn b¶n míi cña Access for Windows 95 cho phÐp tõ nh÷ng ngêi míi sö dông Access cho ®Õn c¸c "chuyªn gia" t¹o vµ khai th¸c tèi ®a c¸c c¬ së d÷ liÖu (CSDL) quan hÖ. Kh«ng quan träng b¹n ®a d÷ liÖu vµo tõ ®©u: b¶ng tÝnh cña Excel, Foxpro, Paradox hay c¸c CSDL kh¸c, Access sÏ gióp b¹n dÔ dµng thùc hiÖn tÊt c¶. Database Wizard tù ®éng t¹o b¶ng, form, c¸c yªu cÇu còng nh b¸o c¸o. B¹n cØ cÇn tr¶ lêi mét sè c©u hái thËt ®¬n gi¶n. Trong trêng hîp b¹n chØ cã mét tËp tin danh s¸ch ®¬n thuÇn (thêng gäi lµ flatfile list) hay b¶ng tÝnh, b¹n cã thÓ dïng chøc n¨ng Table Analyser Wizard ®Ó ch¬ng tr×nh tù ph©n tÝch vµ chuyÓn d÷ liÖu cña b¹n sang thµnh mét CSDL t¬ng quan. §Ó nhËp hoÆc tr×nh bµy CSDL cña m×nh theo c¸c chØ tiªu kh¸c nhau b¹n cã thÓ dïng "bé läc" lîc bá c¸c phÇn kh«ng cÇn thiÕt. ViÖc chia sÎ th«ng tin víi nh÷ng ngêi dïng kh¸c hoÆc víi c¸c ch¬ng tr×nh trong Office giê ®©y trë nªn rÊt dÔ dµng. B¹n cã thÓ "tho¶i m¸i" kÐo vµ th¶ d÷ liÖu gi÷a Access, Excel vµ Word, dïng chung mét c«ng cô Spelling Checker vµ AutoCorrect. Nh÷ng ngêi dïng chuyªn nghiÖp cã thÓ tËn dông ng«n ng÷ Visual Basic cã s½n (Application Edition) ®Ó t¹o nªn sù uyÓn chuyÓn h¬n n÷a khi xö lý d÷ liÖu gi÷a Access vµ Excel. Còng nh Word, Excel, Access 7.0 ®îc bæ sung thªm chøc n¨ng Answer Wizard gióp cho b¹n tù t×m ra gi¶i ph¸p khi gÆp khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c thao t¸c. VÒ tæng thÓ Access 7.0 ®em l¹i cho Office 95 mét søc m¹nh ®¸ng nÓ, gãp phÇn gi÷ v÷ng vÞ trÝ cña bé phÇn mÒm v¨n phßng nµy trong lµng øng dông 3bit míi dµnh cho Windows 95. Trong bé Office 7.0 for Windows 95 cã mét thµnh viªn míi, ®ã lµ Schedule+ (®äc lµ Schedule Plus). ThËt ra Schedule+ kh«ng ph¶i lµ hoµn toµn míi, nã ®· cã tõ trong Windows 3.11 for Workgroups. Tuy nhiªn phiªn b¶n n©ng cÊp Schedule+ 7.0 nµy, ngoµi chuyÖn thËt sù lµ 32-bit ra, cßn cho phÐp b¹n tæ chøc, s¾p xÕp, truy cËp nh÷ng ®å ¸n (nãi ®¬n gi¶n h¬n lµ c«ng viÖc) cña m×nh rÊt dÔ dµng, nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. Cã thÓ dïng Schedule+ t¹i v¨n phßng, ë nhµ hay trªn ®êng ®i.

Trêng hîp ®¬n gi¶n nhÊt lµ sö dông Schedule+ thuÇn tóy nh mét sæ tay. Ngoµi ra nã ®îc bæ sung c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt cho mét cuèn lÞch bá tói. B¹n cã thÓ chän nhiÒu kiÓu xem lÞch nh theo ngµy, theo tuÇn, theo th¸ng hoÆc theo n¨m, ghi c¸c ®Þa chØ, sè fax, ®Þa chØ Email, ®¸nh dÊu nh÷ng ngµy cÇn nhí hay ghi c¸c th«ng tin quan träng. Ngoµi ra Schedule+ cho phÐp b¹n tæ chøc thêi gian, c«ng viÖc cña m×nh mét c¸ch khoa häc dùa trªn "7 nguyªn t¾c cña nh÷ng ngêi thµnh ®¹t" (theo cuèn s¸ch best-seller næi tiÕng cña Steven Covey "b¶y thãi Quen Cña Nh÷ng Ngêi Thµnh §¹t"). NÕu b¹n sö dông Schedule+ ë chÕ ®é Group/Schedule+ cã thÓ lµm viÖc ë 2 chÕ ®é - Stand - Alone Mode vµ Group Mode) b¹n sÏ sö dông ®îc c¸c dÞch vô quan träng kh¸c nh Th tÝn ®iÖn tö, form ®iÖn tö, chia sÎ v¨n b¶n, øng dông. Trong m¹ng, b¹n cã thÓ liªn kÕt Schedule+ víi Microsoft Exchange ®Ó chia sÎ ®Þa chØ, th«ng tin gi÷a Server vµ Client. Ngoµi ra, ®èi víi nh÷ng ngêi may m¾n lµ chñ nh©n cña chiÕc ®ång hå Timex datalink (cã thÓ nãi kh«ng ngoa r»ng Microsoft ph¸t triÓn Schedule+ cho chÝnh s¶n phÈm nµy) chØ cÇn ®a ®ång hå ®Õn tríc mµn h×nh cña Schedule+ nh÷ng d÷ liÖu b¹n chuÈn bÞ trong Schedule+ sÏ ®îc "loard" vµo bé nhí cña ®ång hå. Sau ®ã b¹n cã thÓ dïng nã ®Ó nh¾c b¹n vÒ nh÷ng cuéc häp, nh÷ng buæi hÑn hay hîp ®ång quan träng. ThËt tuyÖt vêi ph¶i kh«ng c¸c b¹n? Nãi tãm l¹i Office 95 lµ mét ®ãng gãp quan träng cña Microsoft gióp cho ngêi dïng Windows 95 cã ®iÒu kiÖn tËn dông ngay nh÷ng ó thÕ cña hÖ ®iÒu hµnh míi 32-bit nµy. Víi nh÷ng chøc n©ng cao cña m×nh, Office 95 thËt sù ®em l¹i hiÖu qu¶, tèc ®é, vµ quan träng h¬n lµ sù dÔ chÞu cho b¹n khi lµm viÖc.

NhËn d¹ng v¨n b¶n
Nh×n vµo c¬ cÊu ho¹t ®éng cña hÖ nhËn d¹ng ký tù Khi ®äc v¨n b¶n, chóng ta hÇu nh kh«ng quan t©m ®Õn viÖc nh÷ng con ch÷ trªn giÊy tr¾ng mùc ®en ®îc chuyÓn vµo tiÒm thøc cña chóng ta nh thÕ nµo. Møc ®é phøc t¹p Mäi chuyÖn cã vÎ rÊt dÔ dµng. Tuy nhiªn nÕu ph©n chia qu¸ tr×nh ®äc v¨n b¶n thµnh c¸c t¸c vô c¬ b¶n th× m¸y tÝnh hiÖn nay thùc hiÖn c¸c t¸c vô ®ã kh¸ chËt vËt vµ kh«ng ph¶i khi nµo còng mang l¹i kÕt qu¶ mong muèn. Nh÷ng nhµ lËp tr×nh ®· nhiÒu n¨m dån c«ng søc ®Ó x©y dùng c¸c hÖ nhËn d¹ng v¨n b¶n (gäi t¾t lµ OCR - Optical Character Recognition). NhiÒu hÖ thèng nhËn d¹ng ®· lµm viÖc kh¸ tèt víi c¸c trang v¨n b¶n râ nÐt, nhng xÐt tæng thÓ th× vÉn cßn kho¶ng c¸ch kh¸ lín gi÷a tÝnh n¨ng cña c¸c hÖ nhËn d¹ng vµ ®ßi hái thùc tÕ. §a sè c¸c hÖ OCR lµm viÖc víi h×nh ¶nh nhÞ ph©n (bitmap) cña c¸c trang v¨n b¶n ®îc ®a vµo b»ng Scanner hoÆc nhËn tõ m¸y Fax. C«ng viÖc ®Çu tiªn cña quy tr×nh nhËn d¹ng lµ ph©n thµnh c¸c khèi v¨n b¶n dùa trªn ®Æc thï trang in nh lÒ ph¶i, lÒ tr¸i. Tõng khèi v¨n b¶n l¹i ®îc ph©n thµnh nh÷ng « mùc nhá (t¬ng øng víi c¸c ch÷ c¸i). Ch¬ng tr×nh nhËn d¹ng sÏ tÝnh xem tõng « mùc t¬ng øng víi ch÷ c¸i nµo vµ x¸c ®Þnh néi dung trang v¨n b¶n ®ã. C¸c hÖ OCR kh¸ nhÊt hiÖn nay cã thÓ ®¹t møc ®é chÝnh x¸c ®Õn trªn 99% ®èi víi c¸c trang v¨n b¶n s¹ch sÏ, râ nÐt vµ font ch÷ chuÈn. Con sè nµy cã vÎ rÊt kh¶ quan, nhng thùc ra viÖc söa læi sau khi nhËn d¹ng vÉn ®ßi hái nhiÒu c«ng søc

v× mét trang v¨n b¶n th«ng thêng kho¶ng 1500 ch÷ c¸i, víi ®é chÝnh x¸c thËm chÝ lªn tíi 99,9% th× còng vÉn cßn 1-2 ch÷ sai trªn mét trang in. Thùc tÕ c¸c trang v¨n b¶n cßn xa míi ®¹t ®îc møc ®é s¹ch sÏ, tinh t¬m, chuÈn mùc. NhiÔu bÈn hiÖn t¹i lµ mét vÊn ®Ò lín ®èi víi c¸c hÖ OCR, bëi v× chØ cÇn mét vµi chÊm mùc nhá ch÷ c cã thÓ biÕn thµnh ch÷ o. NÕu tµi liÖu ®· qua photocopy th× c¸c nÐt m¶nh cã thÓ trë thµnh ®øt ®o¹n, khi ®ã læi sÏ nhiÒu v× nhiÒu hÖ OCR sÏ chuyÓn mçi « mùc liÒn nÐt thµnh mét ch÷ c¸i riªng. NÕu v¨n b¶n cã rÊt s¹ch sÏ ®i ch¨ng n÷a th× sù phong phó cña c¸c kiÓu lo¹i ch÷ còng lµ mét th¸ch thøc lín víi c¸c hÖ thèng nhËn d¹ng. C¸c kiÓu ch÷ mang tÝnh nghÖ thuËt ngµy cµng nhiÒu, vµ ngay c¶ c¸c lo¹i ch÷ chuÈn còng kh«ng hoµn toµn ®ång nhÊt ngay c¶ khi trïng tªn, ch¼ng h¹n font ch÷ Times cña m¸y in Hewlett-Packard DeskJet kh¸c font cïng tªn trªn m¸y in Apple LaserWriter. C¸c thuËt to¸n nhËn d¹ng ph¶i ®ñ mÒm dÎo ®Ó xö lý khÝa c¹nh tÕ nhÞ nµy. NÕu kh«ng ®ñ mÒm dÎo th× mét kh¸c biÖt rÊt bÐ cña kiÓu ch÷ còng ®ßi hái qu¶n lý vµ xö lý riªng, ngîc l¹i, qu¸ mÒm dÎo th× læi cã thÓ rÊt nhiÒu, ch¼ng h¹n ch÷ b vµ ch÷ h kh¸c nhau kh«ng nhiÒu cã thÓ bÞ ®ång nhÊt lµm mét. Xö lý trang in C¸c hÖ OCR thêng lµm viÖc víi c¸c h×nh ¶nh nhÞ ph©n lín, lµ kÕt qu¶ ®a trang v¨n b¶n vµo tõ Scanner. Th«ng thêng trang v¨n b¶n ®îc quÐt vµo víi ®é ph©n gi¶i 300 x 300 ®iÓm/inch (dpi). Mét trang v¨n b¶n khæ A4 (8,5 x 11 inch) víi ®é ph©n gi¶i nµy chiÕm kho¶ng 1,2MB bé nhí. C¸c lo¹i Scanner ®¾t tiÒn cã ®é ph©n gi¶i lín h¬n n÷a nhng kh«ng mang ý nghÜa thùc tÕ lín v× h×nh quÐt vµo chiÕm nhiÒu bé nhí vµ nÕu trang v¨n b¶n chÊt lîng tåi th× phãng to nhiÔu sÏ nhiÒu h¬n. Trªn c¸c lo¹i m¸y Fax, v¨n b¶n ®îc quÐt víi ®é ph©n gi¶i 200 x 100 ë chÕ ®é th«ng thêng vµ 200 x 200 ë chÕ ®é cao. C¸c trang v¨n b¶n qua m¸y Fax cã ®Æc thï riªng, nhiÒu hÖ OCR ®îc thiÕt kÕ c¸c chøc n¨ng riªng ®Ó xö lý ®Æc thï nµy. C¸c hÖ OCR tèt nhÊt hiÖn nay cßn ®îc bæ sung thªm tÝnh n¨ng "nhËn d¹ng tµi liÖu" (Document Recognition) - tøc lµ nhËn d¹ng thªm c¸c th«ng tin ®Þnh d¹ng trang in. Mçi hÖ thèng nhËn d¹ng dïng c¸c thñ thuËt kh¸c nhau ®Ó xö lý c«ng viÖc nµy. VÝ dô hÖ nhËn d¹ng v¨n b¶n ExperVision sau khi ph©n thµnh « mùc liÒn tiÕn hµnh duyÖt tõ ®Çu trang, gép c¸c « mùc thµnh tõ, nhiÒu tù gép thµnh dßng theo híng (víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1/2 ®é). C¸c dßng gép l¹i thµnh môc c¨n cø vµo lÒ, ®é dµi, kiÓu ch÷, dÊu ng¨n c¸ch,... Ngoµi ra cßn dïng thªm c¸c th«ng tin nh ®êng kÎ, khèi hép, mµu nÒn ®Ó ph©n ®o¹n. Bíc cuèi cïng lµ x¸c ®Þnh thø tù c¸c ®o¹n trong trang in. Víi v¨n b¶n mét cét, ®iÒu nµy thùc hiÖn dÔ dµng, nhng víi v¨n b¶n nhiÒu cét vµ c¸c cét ph©n bè t¬ng ®èi tù do nh b¸o chÝ th× phøc t¹p h¬n. ThuËt to¸n b¾t ®Çu xö lý tõ khèi trªn bªn tr¸i vµ chuyÓn dÇn xuèng díi, ®Õn cuèi trang quay lªn trªn xö lý cét tiÕp theo. C¸c b¶ng biÓu cã trong trang in ¶nh hëng lín ®Õn thuËt to¸n nµy, ®a sè c¸c hÖ OCR cho phÐp ngêi dïng chØnh lý l¹i khi nhËn d¹ng cã sai sãt. Sù kh¸c biÖt gi÷a h×nh ¶nh vµ v¨n b¶n còng lµ mét vÊn ®Ò ®îc c¸c hÖ OCR lu ý. §a sè c¸c hÖ nhËn d¹ng dïng c¸c tham sè thèng kª ®Ó ph©n biÖt ch÷ vµ h×nh ¶nh (®èi víi v¨n b¶n, mµu tr¾ng vµ ®en ph©n bè víi nhÞp ®iÖu chuÈn, cßn trong h×nh ¶nh th× c¸c pattern ®en tr¾ng ph©n bè kh«ng ®Òu). ThuËt to¸n ®¬n gi¶n nhÊt lµ lÊy phÇn tr¨m c¸c ®iÓm ®en/tr¾ng lµm chØ tiªu ph©n biÖt, nhng khi ®ã ch÷ qu¸ ®Ëm cã thÓ bÞ xem lµ h×nh ¶nh.

HÖ OmniPage cña h·ng Caere dïng thuËt to¸n t¬ng tù ®Ó t¸ch con ch÷ ra khái nÒn x¸m. Trang v¨n b¶n ®îc quÐt vµo víi c¸c møc ®é x¸m kh¸c nhau. HÖ x¸c ®Þnh mét "ngìng x¸m", khi ®ã ®iÓm nµo cã møc ®é ®Ëm díi ngìng th× quy thµnh mµu ®en vµ trªn ngìng quy thµnh mµu tr¾ng. Chän ngìng x¸m thÝch hîp lµ c¶ mét vÊn ®Ò. Ngìng x¸m chän cao cã thÓ lµm c¸c con ch÷ m¶nh ®i v× c¸c ®iÓm biªn cña con ch÷ víi mµu trung gian gi÷a mµu ch÷ vµ mµu nÒn sÏ thµnh ®iÓm tr¾ng. NhËn d¹ng b¶ng biÓu còng lµ ®Æc tÝnh cÇn ph¶i cã nÕu lµm viÖc víi c¸c b¸o biÓu. HÖ ExperVision nhËn d¹ng b¶ng biÓu b»ng c¸ch t×m c¸c cét dÑt mang tÝnh "®iÒu hßa": th«ng thêng c¸c cét ®îc c¨n gi÷a hoÆc c¨n tr¸i, c¸c cét ®îc ®¸nh sè vµ néi dung c¸c cét lµ sè. T¸ch b¶ng biÓu ra ®îc sÏ thuËn lîi nhiÒu cho viÖc xö lý v¨n b¶n sau nµy. Xö lý con ch÷ Sau khi xö lý trang in, tõng « mùc ®îc chuyÓn thµnh con ch÷. Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p nhËn d¹ng, nhng nãi chung ®îc quy vÒ 2 kiÓu: nhËn d¹ng theo mÉu (template-base) vµ nhËn d¹ng theo tÝnh chÊt (feature - base). T tëng cña ph¬ng ph¸p nhËn d¹ng theo mÉu lµ so s¸nh víi c¸c mÉu ch÷ lu s½n, cßn nhËn d¹ng theo tÝnh chÊt quy « mùc thµnh c¸c tÝnh chÊt quy ®Þnh c¸ch thøc viÕt nªn con ch÷. Ph¬ng ph¸p nhËn d¹ng theo mÉu thuéc lo¹i cæ ®iÓn quy mçi « mùc thµnh mét ma trËn ®iÓm 10 x 10. C¸c con ch÷ cã thÓ cã kÝch cì kh¸c nhau nhng ®Òu quy thµnh ma trËn 10 x 10 vµ so s¸nh víi mÉu ®Ó chän mÉu gÇn nhÊt. Cã nhiÒu c¸ch thøc so s¸nh, ch¼ng h¹n th«ng qua sè lîng ®iÓm kh¸c biÖt. Tuy nhiªn do sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c font ch÷ nhiÒu khi cßn lín h¬n sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c con ch÷ cïng font (ch¼ng h¹n ch÷ b vµ ch÷ h - 2 ch÷ nµy trong cïng mét font cßn cã vÎ gÇn nhau h¬n so víi cïng ch÷ trong font), bëi thÕ th«ng thêng c¸c mÉu ®îc ph©n theo font. Sau khi xö lý mét vµi tõ, hÖ thèng tù ®éng x¸c ®Þnh c¸c con ch÷ hay dïng vµ ®Þnh font cho thÝch hîp. Ch¬ng tr×nh ExperVision dïng thuËt to¸n tù häc, tù t×m c¸c ®iÓm quan träng ®Æc trng cho con ch÷. HÖ lÊy ra 30 con ch÷ tõ 30 tµi liÖu råi tÝnh ra 100 ®iÓm ®Æc trng nhÊt ®Ó lµm mÉu. HÖ OmniPage nhËn d¹ng theo tÝnh chÊt, trong hÖ cã 100 "hÖ chuyªn gia" kh¸c nhau, thùc chÊt lµ c¸c thuËt to¸n nhËn d¹ng 100 con ch÷ (tõ A.. Z. a.. z, sè, c¸c dÊu). C¸c con ch÷ ®îc nhËn d¹ng theo c¸c tÝnh chÊt nh g¹ch nghiªng, ®øng, nghiªng, ®iÓm uèn, ph¶n x¹, chiÒu dµi vµ híng c¸c dÊu g¹ch. HÖ chuyªn gia cßn xem xÐt h×nh chiÕu däc, ngang (céng víi c¸c ®iÓm ®en theo hµng/cét) ®Ó x¸c ®Þnh thªm c¸c tham sè kh¸c. KiÓu nhËn d¹ng nµy dùa trªn t duy quen thuéc sau: ch¼ng h¹n ch÷ t gåm mét ®êng th¼ng ®øng c¾t mét v¹ch ngang, cã thÓ cã thªm c¸c g¹ch ch©n. NÕu nhËn d¹ng theo mÉu ph¶i lu tÊt c¶ c¸c mÉu kh¸c nhau (hÖ ExperVision chøa tíi 2100 lo¹i ch÷). HÖ OmniPage d¹y cho m¸y tÝnh c¸ch "®äc" tõng con ch÷, vÝ dô ch÷ k gåm mét v¹ch ®øng vµ hai v¹ch chÐo, cßn c¸c tham sè kh¸c chØ lµ tham sè phô. Víi kiÓu nhËn d¹ng nµy, nhiÔu cã thÓ g©y ra c¸c vÊn ®Ò ®au ®Çu, bëi v× bá ®i mét vµi ®iÓm kh«ng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn viÖc nhËn d¹ng theo mÉu nhng cã thÓ ph©n c¾t c¸c ®êng th¼ng hoÆc ®êng cong vµ dÉn ®Õn kÕt qu¶ sai. ViÖc xuÊt hiÖn thªm mét sè ®iÓm còng vËy, sè 5 cã thÓ nhËn d¹ng thµnh sè 6. Cßn mét khÝa c¹nh n÷a lµ viÖc ®äc b»ng m¾t cã thÓ ph©n biÖt ®îc ch÷ h vµ b dùa vµo ng÷ c¶nh. Theo híng nµy, nhiÒu hÖ OCR cã tõ ®iÓn ®Ó trî gióp thªm,

tuy nhiªn c¸ch nµy còng kh«ng gi¶i quyÕt trän vÑn vÊn ®Ò khi ch÷ kh«ng cã trong tõ ®iÓn hoÆc khi c¸c ph¬ng ¸n ®Òu cã trong tõ ®iÓn (ch¼ng h¹n ch÷ if vµ it). H·ng Xerox Imaging System cã phÇn mÒm Lexifier xö lý vÊn ®Ò nµy kh¸ tèt, vÝ dô nã biÕt ch÷ u lu«n ®i sau ch÷ q vµ i th× ®i tríc ch÷ e, sè ®iÖn tho¹i Mü cã d¹ng XXX-XXX-XXXX... KÕt luËn OCR lµ mét trong nhiÒu øng dông kh¸ réng r·i cña híng nghiªn cøu c¸c hÖ chuyªn gia, kÕt qu¶ ®a ra kh¸ tèt víi nh÷ng ngêi ph¶i bÊm vµo m¸y tÝnh c¸c v¨n b¶n râ rµng. Tuy nhiªn, viÖc so¸t læi sau khi nhËn d¹ng vÉn ph¶i thùc hiÖn. Trang in ra trªn m¸y in Laser cã Ýt læi, nhng s¸ch b¸o th× læi nhiÒu h¬n. OCR lµ mét vÝ dô vÒ møc ®é phøc t¹p khi b¾t m¸y tÝnh lµm viÖc g× ®Êy thay cho con ngêi. Khã tÝnh qu¸ (cøng nh¾c) kh«ng ®îc v× kh«ng xö lý ®îc nhiÔu, cßn dÔ tÝnh qu¸ (mÒm dÎo) th× dÔ lÇm tõ.
Microsoft Office 2000 ®a ra nh÷ng c«ng cô Web vµ øng dông míi

Tuy cã thÓ ph¶i sau qóy 2 n¨m nay míi xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng nh÷ng bé øng dông v¨n phßng Office 2000 Ýt nhiÒu ®· hiÖn h÷u trong suy nghÜ cña nhiÒu ngêi. HiÖn t¹i Microsoft ®ang ®a ra b¶n dïng thö gi¸ 20 USD. Víi nh÷ng tÝnh n¨ng gÇn hoµn chØnh vµ sù æn ®Þnh ®¸ng kinh ng¹c, phiªn b¶n beta nµy cho ngêi dïng c¸i nh×n toµn côc vÒ s¶n phÈm chÝnh thøc mét khi nã ®îc tung ra. NÕu b¹n muèn t¹o néi dung cho trang Web hay mét m¹ng Intranet céng t¸c, Office 2000 lµ c«ng cô sè mét víi rÊt nhiÒu tÝnh n¨ng Internet míi. Mét sè tÝnh n¨ng cã thÓ lµm thay ®æi c¸ch thøc b¹n lµm viÖc, nhng còng cã nh÷ng thø khiÕn b¹n ph¶i bèi rèi. Trong khi Microsoft cha t¹o ra nh÷ng thay ®æi lín trong ®Þnh d¹ng file nh ®· lµm víi Office 97 th× ngêi dïng thö nghiÖm ®· vÊp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò tÝnh t¬ng thÝch khi ch¹y Power Point. Ngay c¶ nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm vÒ Office th× còng ph¶i mÊt thêi gian ®Ó söa l¹i nh÷ng kh¸c biÖt trong giao diÖn. Cã mét sè söa ®æi míi ®· lµm khiÕn nhiÒu ngêi dïng hµi lßng, vÝ dô nh clipboard cã thÓ c¾t tíi 12 thµnh phÇn vµ cho phÐp b¹n d¸n mét c¸ch cã chän läc. Giao diÖn thay ®æi Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm nãi trªn còng cã nhiÒu sù "c¶i tiÕn" thËt ®¸ng ngê. §Ó gi¶m sù hçn ®én trªn mµn h×nh, Microsoft ®· thiÕt kÕ l¹i hÖ thèng menu ®Ó sao cho c¸c menu ®a ra danh s¸ch lÖch ng¾n h¬n. NÕu lÖch b¹n ®ang muèn t×m kh«ng cã trong menu, b¹n ph¶i lít con chuét håi trªn menu råi sau ®ã toµn bé c¸c lÖnh trong menu míi ®îc hiÖn ra. Khi b¹n sö dông c¸c tÝnh n¨ng, Office sÏ ®a chóng lªn menu cao nhÊt, tuy nhiªn cã thÓ sau mét thêi gian sö dông b¹n vÉn kh«ng thÓ nhí næi vÞ trÝ c¸c lÖnh (menu theo kiÓu cò vÉn ®îc gi÷ l¹i nh mét tïy chän cho ngêi sö dông) Microsoft ®· c¶i tiÕn ®¸ng kÓ tÝnh n¨ng Web cña office 2000. VÝ dô, tr×nh xö lý Word nay ®îc ®îc coi nh mét tr×nh biªn so¹n HTML: nã thùc hiÖn viÖc ®Þnh d¹ng v¨n b¶n mét c¸ch dÔ dµng vµ cã nh÷ng c«ng cô ®¬n gi¶n ®Ó nhóng c¸c siªu liªn kÕt. TÝnh n¨ng Web Query cña excel, vèn rÊt phøc t¹p trong Office 97, th× nay cho phÐp b¹n dÔ dµng lÊy ®îc do d÷ liÖu b¶ng mét Web site bÊt kú, chuyÓn nã thµnh d¹ng b¶ng tÝnh råi yªu cÇu ch¬ng tr×nh cËp nhËt mét c¸ch tù ®éng mçi khi cã thay ®æi trªn Web site. T¬ng tù, PowerPoint còng cã c¸c c«ng cô

Internet míi, trong ®ã cã c¶ kh¶ n¨ng truyÒn h×nh ¶nh tõ phim slide qua Web site. HiÓu HTML C¸c øng dông hiÖn nay ®Òu cã thÓ më vµ lu c¸c tµi liÖu HTML khi chóng lµ c¸c file cã cïng b¶n chÊt. Cho nªn nÕu ®ang ph¶i t¹o c¸c trang Web, b¹n cã thÓ chän ®Ó chØ lµm viÖc trong HTML chø kh«ng ph¶i víi mäi tµi liÖu. Trong nh÷ng thö nghiÖm kh«ng chÝnh thøc, Word vµ Excel ®Òu t¹o ®îc c¸c tµi liÖu HTML kh¸ tèt trong c¶ hai tr×nh duyÖt Web chÝnh. Nh÷ng tµi liÖu nµy cßn gi÷ nguyªn ®Þnh d¹ng cña chóng khi ®îc chuyÓn vµo Office. Nhng PowerPoint th× chØ t¹o ra c¸c trang cã thÓ hiÓn thÞ ®îc trong tr×nh duyÖt Internet explorer 4.0 trë lªn. (øng dông t¹o c¸c file HTML th× cã thÓ ®äc ®îc b»ng IE 3.0 vµ Navigator nhng chóng l¹i kh«ng tù më ®îc c¸c file nµy.) §a sè ®Þnh d¹ng file nguyªn thñy cña Office th× kh«ng cã g× thay ®æi. ChØ Access lµ cã kiÓu ®Þnh d¹ng file míi vµ nã cã thÓ xuÊt c¸c c¬ së d÷ liÖu ®Ó sö dông trong c¸c phiªn b¶n cò. Cã nghÜa lµ b¹n vÉn cã thÓ dïng chung file víi ngêi dïng Office 97, loutus SmartSuite hay WordPerfect Suite cña Corel trõ khi b¹n sö dông c¸c ®Þnh d¹ng HTML míi. Ngoµi tÝnh n¨ng Web, Microsoft cßn n©ng cÊp nh÷ng tÝnh n¨ng hiÖn cã t¸c dông trong c¸c øng dông. Cô thÓ lµ bé dß lçi chÝnh t¶ tríc kia vèn ®· rÊt tuyÖt th× nay cßn ®îc bæ xung kh¶ n¨ng tù ®éng söa lçi. NÕu b¹n gâ "editoin" word sÏ tù söa thµnh "edition" trong khi b¹n vÉn tiÕp tôc c«ng viÖc cña m×nh. Chøc n¨ng ph©n tÝch d÷ liÖu PivonTable cña Excel còng dÔ dïng h¬n (b¹n cã thÓ ®Æt Pivot Table trùc tiÕp vµo mét b¶ng tÝnh, chø kh«ng ph¶i trong mét cöa sæ riªng biÖt) vµ m¹nh h¬n (b¹n cã thÓ chuyÓn d÷ liÖu PivotTable sang d¹ng biÓu ®å t¬ng t¸c) Kh¶ n¨ng lµm viÖc nhãm m¹nh h¬n Microsof còng kh«ng quªn thªm vµo mét sè c«ng cô céng t¸c. Tµi liÖu cã thÓ ch÷a c¸c d÷ liÖu ®îc ph©n luång ®Ó nh÷ng ngêi cïng lµm viÖc trong mét nhãm cã thÓ trao ®æi c«ng viÖc víi nhau. B¹n còng cã thÓ nhóng c¸c m¶nh d÷ liÖu t¬ng t¸c, nh PivotTable cña Excel, vµo mét trang Web ®Ó th«ng ®iÖp cña b¹n cã thÓ thao t¸c trªn c¸c b¶ng biÓu nµy b»ng tr×nh duyÖt Web cña hä. Nh÷ng tÝnh n¨ng kÓ trªn cho thÊy triÓn väng cña s¶n phÈm nµy nhng mét sè sÏ chØ lµm viÖc trong m«i trêng dïng thuÇn tóy c¸c s¶n phÈm cña Microsoft. VÝ dô PivotTable cã thÓ xem b»ng Internet explorer v× chóng dùa trªn c«ng nghÖ ActiveX. Ngêi dïng Nescape Navigator sÏ ch¼ng thÊy ®îc chóng. HiÖn nay Microsooft vÉn cßn bÝ mËt vÒ gi¸ cña Office 2000 hä chØ cho biÕt nã kh«ng ®¾t h¬n c¸c phiªn b¶n hiÖn thêi bao nhiªu. (Office 97 Proessional cã gi¸ trÞ mua míi lµ 599 USD, n©ng cÊp lµ 349 USD). Víi møc gi¸ nh vËy b¹n ch¼ng cã lý do g× mµ kh«ng mua mét b¶n beta 20 USD mµ dïng thö. Ngo¹i trõ Outlook, b¶n beta nµy cã thÓ cµi ®Æt c¹nh phiªn b¶n b¹n ®ang dïng, hay nãi c¸ch kh¸c, b¹n kh«ng ph¶i tõ bá office 97.

T¹o biÓu tîng vµ th«ng tin c¸ nh©n trong Device Manager cña Windows 95/98

T¹o BiÓu tîng:
B¹n dïng bÊt cø ch¬ng tr×nh x÷ lý ¶nh Bitmap nµo ®Ó t¹o biÓu tîng nÇy còng ®îc. ThÝ dô: Photoshop, Paint...B¹n chØ cÇn tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn sau: KÝch thíc ngang: 180 pixels. KÝch thíc däc: 114 pixels. §é s©u mµu: 16 hay 256 mµu. Tªn file: OEMLOGO.BMP Sau khi t¹o xong b¹n chÐp file nÇy vµo th môc Windows/System. Khi b¹n më hép tho¹i System/Device Manager b¹n sÏ thÊy biÓu tîng cña b¹n xuÊt hiÖn bªn ph¶i víi ghi chó do Windows tù ®éng thªm vµo lµ Manufactured and Supported by:

T¹o Th«ng tin:
B¹n dïng 1 ch¬ng tr×nh so¹n th¶o Text ®¬n gi¶n nh NC 5.0, Notepad, Edit...®Ó so¹n th¶o néi dung file Text nÇy víi c¸c quy ®Þnh nh sau: Chó ý: C¸c dßng cã dÊu ; ë ®Çu lµ gi¶i thÝch kh«ng cÇn gá vµo néi dung file. [General] Manufacturer=LH Computer Model=114 Ton That Tung Q.1 HCMC ; Th«ng tin sau dÊu = cña 2 dßng Manufacturer vµ Model sÏ HiÓn thÞ trong b¶ng Device Manager [Support Information]

; Th«ng tin trong phÇn nÇy sÏ ®îc liªn kÕt víi nót bÊm cã tªn Support Information... do Windows tù ®éng t¹o ra. ; C¸c ký tù sau dÊu = lµ néi dung sÏ hiÓn thÞ trong hép tho¹i th«ng tin. ; Thø tù c¸c dßng ph¶i liªn tôc, nÕu ng¾t qu¶ng th«ng tin sÏ bÞ c¾t bá. Line1=* Cua Hang Dich vu Tin hoc LH COMPUTER * Line2=******** 114 Ton That Tung Q1 HCMC ********** Line3= Line4=Web Site : http://www.tlnet.com.vn/weblh/ Line5=E-Mail : lhcomYþhcm.vnn.vn Line6= Line7=* Lap rap, mua, ban, bao tri, cai dat phan mem. Line8=* Ban tap chi, sach bao, tai lieu,chuyen de Tin Hoc Line9=* Dien thoai cua bo phan Ky thuat: 84.8.8323594 Line10=* Dien thoai cua bo phan Kinh doanh: 84.8.8331466 Line11=* Thoi gian lam viec hang tuan. Thu 2 - thu 7 Line12=* Sang: 8g00-12g00 Line13=* Chieu: 14g00-18g00 Line14= Line15=*** Rat han hanh duoc phuc vu. *** Chó ý: Khi dßng qu¸ dµi hay qu¸ nhiÒu dßng th× c¸c thanh cuén sÏ cã hiÖu lùc. Sau khi t¹o xong b¹n ®Æt tªn file lµ OEMINFO.INI råi chÐp vµo th môc Windows/System.

Thay ®æi biÓu tîng gèc cña Windows:

Trong b¶ng Device Manager cã 1 biÓu tîng ®îc t¹o s¼n, vÒ nguyªn t¾c b¹n kh«ng ®îc phÐp thay ®æi biÓu tîng nÇy. Nhng nÕu thÝch b¹n còng cã thÓ söa ch÷a chót ®Ønh cho vui. B¹n cã thÓ dïng Visual C++ më file SYSDM.CPL n»m trong th môc Windows/System (®©y lµ file thùc hiÖn cña System Properties). T×m biÓu tîng

nÇy ®Ó söa ch÷a råi save l¹i lµ xong, b¹n nªn chó ý gi÷ nguyªn kÝch thíc gèc cña nã. File nÇy dïng chung cho Windows 95/97/98.

Chó ý: NÕu b¹n bá file Sysdm.cpl cã logo do b¹n t¹o vµo trong bé cµi ®Æt gèc cña Windows (95/97/98), mçi khi cµi Windows ch¬ng tr×nh cµi ®Æt sÏ sö dông file cña b¹n thay v× sö dông file gèc vµ ®¬ng nhiªn logo trªn m¸y míi cµi sÏ lµ logo cua b¹n.

T¹o c¸c indent nh ý muèn trong Word
T«i ®· biÕt c¸ch ®¸nh sè ®o¹n trong Word 7.0 nhng t«i l¹i gÆp ph¶i mét vÊn ®Ò kh¸c. KiÓu ®Þnh d¹ng t«i muèn lµ dßng ®Çu tiªn cña ®o¹n ph¶i thôt vµo ®Ó x¸c ®Þnh ®©y lµ møc míi nhng tÊt c¶ c¸c dßng cßn l¹i th× vÉn ph¶i canh th¼ng bªn tr¸i. Tøc lµ: 1. ë ®o¹n nµy, møc 1 chØ cã dßng ®Çu tiªn ph¶i thôt vµo. A. ë møc 2, Dßng ®Çu tiªn ph¶i thôt vµo s©u h¬n, nhng c¸c dßng kÕ tiÕp ph¶i nh b×nh thêng, s¸t lÒ tr¸i. ë møc 3, dßng ®Çu tiªn ph¶i thôt vµo s©u n÷a nhng c¸c dßng kÕ tiÕp ph¶i b×nh thêng kh«ng bÞ thôt vµo. NÕu dïng WordPerfect th× rÊt dÔ chØnh nh trªn nhng trong Word th× t«i kh«ng biÕt c¸ch lµm. Khi chóng t«i ®¸nh sè ®o¹n (b»ng lÖnh Format/Bullets and Numbering) th× Word lu«n lu«n cho c¸c ®o¹n ë møc kÐm h¬n thôt vµo s©u h¬n. Tøc lµ: 1. ë ®o¹n nµy, møc 1 chØ cã dßng ®Çu tiªn ph¶i thôt vµo. A. ë møc 2, c¶ ®o¹n bÞ thôt vµo. Xin cho biÕt Word 7.0 cã c¸ch nµo ®Ó võa ®¸nh sè võa thôt ®Çu hµng nh t«i muèn hay kh«ng? B¹n sÏ ®¹t ®îc ý muèn kh¸ dÔ dµng. C¸ch thùc hiÖn hoµn toµn kh¸c so víi c¸ch trong WordPerfect. LÖnh tù ®éng ®¸nh sè ®o¹n trong Word ®îc g¸n mÆc ®Þnh nh b¹n m« t¶ ë trªn vµ trong ®a sè trêng hîp, nã phï hîp víi yªu cÇu cña ngêi sö dông. §Ó c¸c ®o¹n ®îc ®Þnh d¹ng kh¸c ®i, b¹n ph¶i ®Þnh nghÜa kiÓu heading (heading styles) víi c¸ch ®¸nh sè vµ thôt hµng ®Çu nh b¹n muèn. Sau ®ã b¹n chØ cÇn g¸n c¸c heading nµy cho ®o¹n phï hîp. §Ó ®Þnh nghÜa mét kiÓu (style) th× cã nhiÒu c¸ch. C¸ch trùc tiÕp lµ dïng hép tho¹i Style. Chän Format/Style råi chän All Styles (ë gãc díi bªn tr¸i) ®Ó hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c kiÓu ®ang cã. §i vµo hép Style, chän Heading 1, nhÊn nót Modify ®Ó

söa kiÓu thôt vµo ®Çu dßng. Sau ®ã chän Format/Numbering ®Ó më hép tho¹i Heading Numbering. Chän ra mét kiÓu ®¸nh sè vµ söa ®i tý chót nÕu b¹n thÊy cÇn. B¶n th©n h×nh ¶nh cña Heading Numbering còng tù gi¶i thÝch vÒ c¸ch ®¸nh sè cña nã råi. B¹n cø lÇn lît ®i xuèng c¸c møc thÊp h¬n ®Ó chØnh l¹i c¸ch ®¸nh sè theo ý b¹n. Ngoµi ra, b¹n còng cÇn ph¶i nhí söa l¹i gi¸ trÞ « Distance From Indent to Text. ¤ nµy quy ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a con sè dïng ®¸nh sè vµ ch÷ ®Çu tiªn. §õng quan t©m ®Õn c¸c gi¸ trÞ ë « Numbering Position, chóng ta sÏ lµm chóng mÊt t¸c dông trong c¸c bíc sau. Nhng nhí lµ « Start At ph¶i thÓ hiÖn ®óng sè b¹n muèn b¾t ®Çu (thêng lµ 1). ¤ Restart Numbering At Each New Section (®¸nh sè l¹i tõ ®Çu khi chuyÓn sang section míi) cã thÓ chän hay kh«ng chän nhng ph¶i ®óng theo dù ®Þnh cña b¹n. Chän OK ®Ó vÒ l¹i hép tho¹i Modify Style. KÕ tiÕp, chän Format/Font ®Ó ®Þnh d¹ng kiÓu ch÷, cì ch÷, mµu s¾c.... Råi chän Format/Paragraph ®Ó ®Þnh nghÜa ®o¹n thôt vµo (indent), kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n (spacing) vµ c¸ch s¾p xÕp ®o¹n (text flow). Trong trêng hîp cña b¹n, trÞ sè cña môc Indentation (c¶ bªn tr¸i vµ bªn ph¶i) trong trang Indents anh Spacing ®Òu lµ 0 cm. C¶ ®¹on sÏ cã dßng ®Çu tiªn nh« ra v× ®ang ë kiÓu hanging. B¹n ph¶i chØnh l¹i thµnh kiÓu fistline, tøc lµ dßng ®Çu tiªn thôt vµo. B¹n cã thÓ chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a ®o¹n nµy víi c¸c ®o¹n kh¸c. Sau khi hoµn tÊt, b¹n chän OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Paragraph vµ Modify Style. LËp l¹i c¸c bíc trªn, ngo¹i trõ bíc Format/Numbering, cho tÊt c¶ c¸c møc heading b¹n muèn. Së dÜ b¹n kh«ng ph¶i lËp l¹i Format/Numbering cho tõng cÊp heading nhá h¬n v× b¹n ®· ®Þnh nghÜa chóng khi ®Þnh nghÜa Heading 1. Chän OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Style vµ quay l¹i v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o. Tõ lóc nµy, b¹n chØ cÇn g¸n heading phï hîp cho mçi ®o¹n th× Word sÏ tù ®éng ®¸nh sè vµ thôt vµo ®Çu dßng. C¸ch g¸n dÔ nhÊt lµ dïng tæ hîp phÝm Alt-Shift- hay Alt-ShiftNÕu ®o¹n b¹n ®ang ®Þnh d¹ng cha ph¶i lµ heading, Alt-Shift- sÏ g¸n nã lµ heading ®ån cÊp víi heading tríc ®ã gÇn nhÊt. Ngîc l¹i, nhÊn Alt-Shift- sÏ g¸n cho ®o¹n nµy lµ heading cÊp thÊp h¬n cÊp tríc mét bËc. Tãm l¹i, mçi lÇn nhÊn AltShift-sÏ ®a cÊp lªn cao h¬n mét bËc, nhÊn Alt-Shift- sÏ gi¶m cÊp mét bËc. NhÊn Alt-Shift-5 (sè 5 trªn bµn phÝm sè) sÏ ®Þnh d¹ng ®o¹n lµ kiÓu Normal. NÕu b¹n di chuyÓn ®o¹n, nã vÉn gi÷ cÊp heading ®· ®îc g¸n vµ tù ®éng thay ®æi sè thø tù cho phï hîp víi vÞ trÝ míi.

Thay ®æi giao diÖn WORD 97
Word cho phÐp b¹n thay ®æi giao diÖn phï hîp víi nhu cÇu vµ së thÝch cña b¹n, môc ®Ých lµ gióp b¹n tho¶i m¸i vµ tiÕt kiÖm thêi gian khi lµm viÖc. §Ó thay ®æi Menu vµ Toolbar, b¹n chän Tools\Customize Chó ý: B¹n chØ ®îc phÐp thay ®æi khi b¹n ®ang ë trong chÕ ®é Customize. Khi b¹n ®ãng hép tho¹i nÇy còng lµ chÊm døt viÖc thay ®æi. §Ó th¸o gë 1 Menu bÊt kú, b¹n kÐo Menu ®ã bá ra ngoµi mµn h×nh trèng. Hay kÐo bá vµo vÞ trÝ míi nÕu muèn di chuyÓn. §Ó th¸o gë 1 dßng lÞnh trong Menu bÊt kú, b¹n më Menu ®ã, chän lÞnh vµ kÐo ra bá ngoµi mµn h×nh trèng. §Ó phôc håi, ®æi tªn hay ®Þnh d¹ng Menu, b¹n bÊm phÝm ph¶i Mouse lªn Menu ®Ó hiÖn Menu shortcut råi chän lÞnh thÝch hîp.

§Ó bæ sung lÞnh vµo Menu, b¹n chän b¶ng Commands trong hép tho¹i Customize, chän lÞnh vµ kÐo bá vµo Menu cÇn bæ sung.

Nót bÊm Modify Selection dïng ®Ó ®Þnh d¹ng Menu gièng nh shortcut Menu. Nót Keyboard dïng ®Ó thay ®æi phÝm t¾t cho c¸c lÞnh trong Menu. * Muèn hiÓn thÞ thanh Toolbar nµo, b¹n chØ viÖc ®¸nh dÊu chän vµo « tríc tªn Toolbar ®ã.

* BÊm nót New khi muèn t¹o míi 1 Toolbar cña riªng b¹n. * BÊm nót Rename khi muèn ®æi tªn Toolbar ®ang chän. * BÊm nót Delete khi muèn xãa bá Toolbar ®ang chän. * BÊm nót Reset ®Ó phôc håi toolbar ®ang chän trë l¹i mÆc nhiªn cña Word. * §Ó bá nót lÞnh trong Toolbar, b¹n kÐo nót lÞnh bá ra ngoµi mµn h×nh trèng. Hay bá vµo toolbar kh¸c nÕu muèn di chuyÓn. * §Ó bæ sung nót lÞnh b¹n thao t¸c gièng nh bæ sung lÞnh vµo Menu. * §Æc biÖt b¹n cã thÓ "®Þnh d¹ng" h×nh cña nót Toolbar qua Shortcut menu víi lÞnh Change Button Image hay lÞnh Edit Button Image.

Trang in kiÓu cuèn s¸ch nhá trong Word 6/7
Microsoft Word 7 kh«ng ®a ra c¸ch in trang in kiÓu cuèn s¸ch nhá (foldover booklet). §Þnh d¹ng nµy ®ßi hái in c¶ hai mÆt giÊy trong chÕ ®é in ngang (landscape), mçi mÆt lµ hai trang nhá. Sau khi in xong, b¹n gÊp ®«i trang giÊy ®Ó t¹o ra trang in gièng nh cuèn s¸ch khæ A5. Cã mét macro cho phÐp chuyÓn mét tËp tin sang d¹ng nµy. Macro chØ cã trong Word 6. Trong kiÓm tra cña t«i, nã ch¹y ®óng víi Word 7. B¹n cã thÓ t×m macro trong khu Web t¹i ®Þa chØ www.microsoft.com/kb/softlib/. T×m tËp tin Wd1025.exe, lµ mét tÖp nÐn gù gi¶i trong ®ã lu tr÷ macro nµy vµ vµi macro kh¸c. Sau khi n¹p xuèng vµ gi¶i nÐn, b¹n sÏ thÊy tËp tin Install.doc. Install.doc lµ mét mÉu (template). NÕu b¹n më tËp tin trong Word, ch¬ng tr×nh sÏ hái b¹n xem cã muèn cµi ®Æt nh÷ng macro bæ sung kh«ng. (Nã còng lµm kÝch ho¹t th«ng b¸o "cã vi rót" nÕu m¸y b¹n cã ch¬ng tr×nh b¶o vÖ chèng vi rót macro trong Word. B¹n cã thÓ bá qua th«ng b¸o nµy). Chän chøc n¨ng cµi ®Æt macro; Install.doc sÏ thªm mét mÉu míi vµ ®Þnh nghÜa mÉu míi nµy nh lµ mÉu toµn côc (global template). B¹n sÏ thÊy ®îc nh÷ng mÉu nµy trªn danh s¸ch cña Global Templates And Add-Ins b»ng c¸ch chän File/Templates. Install.doc còng sÏ thªm mét thanh c«ng cô míi víi nh÷ng nót ®¹i diÖn cho nh÷ng macro võa bæ sung vµo template Normal. MÆt kh¸c, b¹n cã thÓ nhËp chØ mét macro cÇn thiÕt vµo mÉu Normal cña b¹n. Më bÊt kú tËp tin nµo, chän File/Templates, nhÊn nót Organizer ®Ó më hép tho¹i Organizer vµ chän trang Macro. NÕu b¹n b¾t ®Çu t mét tËp tin cã Normal kÌm theo, b¹n sÏ thÊy hai danh s¸ch t¬ng tù nhau, c¶ hai ®Òu chØ nh÷ng macro trong Normal.dot. NÕu v¨n b¶n cã mÉu kh¸c kÌm theo, mét danh s¸ch sÏ chØ nh÷ng macro trong Normal.dot, danh s¸ch cßn l¹i chØ nh÷ng macro trong mÉu thø hai. Chän mét trong hai nót Close File ®Ó ®ãng mÉu kia, chØ cßn Template Normal ®ang më. Nót Close File sÏ ®æi tªn thµnh nót Open File. NhÊn Open File ®Ó tíi hé ®èi tho¹i Open vµ ®iÓm s¸ng tËp tin Install.doc (B¹n ph¶i thay ®æi môc trong hép Files Of Type tõ tËp tin mÆc nhiªn *.dot sang *.doc). §iÓm s¸ng Install.doc vµ chän Open. Word sÏ tr¶ cho b¹n hép ®èi tho¹i Organizer víi danh s¸ch nh÷ng macro trong Normal.dot hiÖn ra mét bªn vµ nh÷ng macro trong Install.doc hiÖn ra phÇn cßn l¹i. T« s¸ng FormatFoldOverBooklet trong danh s¸ch Install.doc (®©y lµ macro b¹n ®ang tÞm) vµ chÐp macro nµy sang tËp tin Normal.dot. Chän Close ®Ó trë vÒ v¨n b¶n cña b¹n. Cho ®Õn nay, ngêi ta ph¸t hiÖn mét ®iÓm kh«ng hoµn chØnh trong macro nµy vµ nã sÏ g©y ra lçi "syntax error" nÕu b¹n dïng Set Document Margins. §Ó söa ch÷a, b¹n chän Tools/Macro, t« s¸ng macro cã tªn FormatFodlOverBooklet vµ chän Edit. T×m ®Õn dßng nµy: If FilePageSetup.LeftMargin=dlg3.LeftMargin.RightMargin Xãa ch÷ "If" ë ®Çu dßng, chän File/Close, b¸o cho Word lu l¹i nh÷ng thay ®æi cña macro vµ chän File/Save All ®Ó lu l¹i söa ®æi trªn vµo ®Üa. Macro ch¹y trùc tiÕp. Më tËp tin b¹n muèn in thµnh d¹ng cuèn s¸ch nhá (booklet) råi ch¹y macro.

B¹n sÏ thÊy hép ®èi tho¹i b¸o cho b¹n biÕt macro sÏ d¸n ®o¹n v¨n b¶n cña b¹n vµo trong v¨n b¶n míi ®Ó in kiÓu booklet. Chän OK b¹n sÏ sang ®îc hép ®èi tho¹i thø hai víi ba nót: Change Paper Size (§æi cì giÊy), Set Document Margin (§Þnh lÒ) vµ Create FoldOver Booklet (t¹o trang in). Nót ®Çu tiªn t¬ng ®¬ng chän File/Page Setup vµ chän trang Paper Size. Nót thø hai t¬ng ®¬ng chän File/Page Setup vµ chän trang Margins. Trong ®a sè trêng hîp b¹n cã athªr bá qua nh÷ng bíc nµy bëi v× macro ®· tù ®éng ®Æt trang trong chÕ ®é in ngang (land-scape) víi lÒ thÝch hîp. Nót cuèi cïng ra lÖnh cho macro t¹o v¨n b¶n míi. Mét khi ®îc t¹o ra, b¹n cã thÓ in tµi liÖu b»ng bÊt cø m¸y in nµo b»ng c¸ch in nh÷ng trang lÎ tríc, råi lËt ngîc chång giÊy võa in xong ®Ó in nh÷ng trang chuÈn theo thø tù ngîc l¹i. §Ó ®Æt in trang ch½n lÎ trong Word, chän File/Print vµ trong danh s¸ch Print chän Odd Pages hay Even Pages. §Ó in theo thø tù ngîc l¹i, chän File/Print råi Options vµ chän hép Reverse Print Order.

Mét sè mÑo khi sö dông Winword
Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông theo chÕ ®é gâ tèc ký tiÕng ViÖt trong word?
C¸ch 1: NÕu b¹n sö dông chÕ ®é gâ theo ph«ng ch÷ ABC trong Word, b¹n cã thÓ lµm nh sau: 1. Chän nót ®iÒu khiÓn ChÕ ®é lµm viÖc tèc ký trªn b¶ng ®iÒu khiÓn ABC. 2. ThiÕt lËp c¸c tæ hîp viÕt t¾t b»ng c¸ch bÊm phÝm ph¶i chuét vµo nót Tèc ký trªn hµng nót cña b¶ng ®iÒu khiÓn hoÆc chän lÖnh ChÕ ®é lµm viÖcThªm/bít Tèc ký ... cña lÖnh ®¬n. 3. Gâ nhãm ký hiÖu viÕt t¾t vµo « Thay vµ lo¹i tõ thay thÕ vµo « B¶ng. 4. Chän nót Thªm ®Ó thªm tæ hîp míi vµo danh s¸ch bªn díi hay chän nót Söa ®Ó thay thÕ tæ hîp míi vµo chç cña tæ hîp lùa næi. Chän nót Lo¹i bít ®Ó bít tæ hîp lùa næi trong danh s¸ch. 5. Chän OK ®Ó ®ång ý. Chó ý r»ng ABC chØ chÌn d·y ký tù nhng kh«ng ®Þnh d¹ng ®îc khèi ch÷ nh Winword. Tuy nhiªn, chóng t«i khuyªn c¸c b¹n kh«ng nªn dïng c¸ch nµy v× nÕu b¹n ®Þnh nghÜa chÕ ®é gâ t¾t th«ng qua khãa ch÷, hiÖu qu¶ sÏ t¸c ®éng lªn toµn bé m«i trêng Windows chø kh«ng chØ riªng néi dung v¨n b¶n trªn Winword. Do ®ã b¹n ph¶i thêng xuyªn chó ý bËt t¾t chÕ ®é gâ t¾t. NÕu quªn, khi gâ lÖnh hay chän chøc n¨ng b»ng tæ hîp phÝm, b¹n sÏ thÊy mµn h×nh Windows nh¶y lung tung kh«ng theo ®iÒu khiÓn. C¸ch 2: B¹n còng cã thÓ sö dông chÕ ®é gâ t¾t trong Winword.

C¸ch ®Þnh nghÜa côm tõ t¾t
§¸nh dÊu khèi néi dung cÇn t¹o gâ t¾t. Chän thùc ®¬n TOOLS/AUTOCORRECT. XuÊt hiÖn: s¬ ®å B¹n gâ ký tù ®¹i diÖn, bÊm nót Add. C¸ch dïng: Khi cÇn ®o¹n néi ®ung ®· ®Þnh nghÜa, b¹n gâ ký tù ®¹i diÖn, bÊm dÊu c¸ch (Space) nh th«ng thêng néi dung sÏ hiÖn ra. C¸ch nµy chØ dïng cho nh÷ng ngêi so¹n th¶o chuyªn nghiÖp. NÕu b¹n lµ ngêi so¹n th¶o kh«ng chuyªn, nªn ®Þnh nghÜa cµng Ýt cµng tèt. NÕu kh«ng, khi gâ
1. 2.

b¹n cã thÓ thÊy bÞ nh¶y ký tù, vÝ dô khi b¹n gâ ch÷ "§i" m¸y nh¶y thµnh ch÷ "§I"...

Lµm c¸ch nµo ®Æt mét biÓu tîng (ICON) vµo tµi liÖu so¹n trong winword?
Trong nhiÒu trêng hîp chóng ta muèn lµm cho v¨n b¶n sinh ®éng thªm b»ng c¸ch chÌn vµo mét vµi h×nh ¶nh lµ c¸c biÓu tîng (Icon) cã s½n trong Windows. Chóng ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c bíc sau: 1. Khëi ®éng Winword 2. Më cöa sæ Accessories. 3. KÝch ho¹t Object Packager (kÝch kÐp chuét t¹i biÓu tîng cña Object Packager). 4. Ên trá chuét t¹i Insert Icon. XuÊt hiÖn: s¬ ®å 5. Chän biÓu tîng ë Current Icon. Gi¶ sö chän biÓu tîng: (chän Browse ®Ó t×m thªm biÓu tîng míi). 6. Chän OK, quay vÒ Object Packager. 7. Ên trá chuét vµo biÓu tîng 8. Thùc hiÖn lÖnh Edit/Copy 9. Quay l¹i cöa sæ Winword. 10. §a con trá vÒ n¬i cÇn ®Æt biÓu tîng, thùc hiÖn lÖnh Edit/Paste

Trong th môc winword cã nhiÒu tÖp ®u«i *.tmp. c¸c tÖp nµy cã ý nghÜa g×? sinh ra tõ ®©u? xãa chóng cã ¶nh hëng g× kh«ng?

Trong c¸ch tæ chøc th«ng tin trªn ®Üa, Word ngÇm ®Þnh mét kiÓu tÖp dïng ®Ó nh¸p, lu t¹m thêi lµ: *.TMP (Temporary). V× vËy c¸c tÖp cã kiÓu *.TMP cã thÓ xãa mµ kh«ng cã ¶nh hëng ®Õn néi dung th«ng tin ®ang lu. C¸c tÖp nh¸p hay lu t¹p thêi*.TMP sinh ra trªn ®Üa lµ do ngêi dïng thao t¸c sai quy tr×nh, vµo ra bá t¾t nhiÒu bíc. C¸c ch¬ng tr×nh øng dông ch¹y trong m«i trêng Windows cã thÓ ch¹y c¶ trªn c¸c m¸y cã dung tÝch RAM kh«ng lín thêng dïng mét phÇn ®Üa cøng lµm bé nhí t¹m. Nã tù ®éng lu tõng phÇn ch¬ng tr×nh cha dïng tíi vµo ®Üa víi c¸c tÖp kiÓu *.TMP. Khi ngêi sö kÕt thóc c«ng viÖc, thao t¸c tuÇn tù trë vÒ DOS råi t¾t m¸y, c¸c tÖp nh¸p sÏ ®îc chÝnh ch¬ng tr×nh tù xãa. Ngîc l¹i, khi ®ang ch¹y ch¬ng tr×nh, do mÊt ®iÖn hoÆc b¹n t¾t c«ng t¾c ®ét ngét th× c¸c tÖp nh¸p cña ch¬ng tr×nh trªn dÜa cha bÞ xãa, kÕt qu¶ xuÊt hiÖn nhiÒu tÖp cã kiÓu lµ *.TMP NÕu b¹n kh«ng dän dÑp c¸c tÖp nh¸p (*.TMP) th× hÖ thèng danh môc tÖp cña b¹n ngµy cµng ®Çy, dÉn ®Õn viÖc truy t×m tÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n, tèc ®é m¸y chËm dÇn, B¹n cã thÓ c¶m nhËn r»ng m¸y khi míi mua th× ch¹y rÊt nhanh; cµng vÒ sau tèc ®é cµng chËm dÇn (v× trªn ®Üa qu¸ nhiÒu tÖp nh¸p lµm danh môc tªn tÖp qu¸ ®Çy vµ thø tù lén xén).

Lµm c¸ch nµo ®Ó lÊy mét biÓu tîng lµ nót lÖnh cña winword?
NÕu b¹n lµ "d©n lËp tr×nh" th× h¼n b¹n sÏ rÊt "mª" c¸c biÓu tîng n»m trªn hép c«ng cô (tools box) cña Word bëi v× nã ®Ñp, nÐt vµ lµ nh÷ng h×nh ¶nh biÕt nãi. C¸c chuyªn gia lËp tr×nh cña Microsoft khÐo chän c¸c "biÓu tîng biÕt nãi" nµy.

Nh×n vµo biÓu tîng cña nót lÖnh, chóng ta biÕt ngay nót lÖnh nµy lµm viÖc g×. B¹n muèn "mîn" c¸c nót lÖnh cña Micsosoft trong Word th× h·y lµm nh sau: 1. Tõ cöa sæ Winword thùc hiÖn: • Chän lÖnh View; • Chän Toolbars; • Chän Customize; XuÊt hiÖn hép tho¹i: 1. ë Categories chän môc lo¹i nót lÖnh. • ë Buttons, Ên vµ gi÷ chuét t¹i nót lÖnh ®ã vµ kÐo chóng ra ngoµi hép tho¹i (gi¶ sö kÐo ). • TiÕp tôc quay l¹i bíc trªn ®Ó t¹o ra thanh c«ng cô míi (nhí kÐo c¸c nót lÖnh ®Æt kÒ nhau). • Lóc nµy ®Ó söa c¸c nót lÖnh, Ên chuét ph¶i t¹i nót lÖnh ®ã (kÓ c¶ c¸c nót lÖnh ë trªn c¸c Toolbars kh¸c thanh võa t¹o) vµ chän Edit Button Image sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ • Thùc hiÖn viÖc söa ch÷a. Chän OK. • Quay l¹i hép tho¹i Customize. • Ên trá chuét vµo nót muèn copy ë trªn c¸c Toolbars. VÉn gi÷ nguyªn hép ®èi tho¹i thùc hiÖn lÖnh Edit/Copy Button Image. • Chän Close ®Ó ®ãng hép ®èi tho¹i Customize. §a trá chuét vÒ n¬i muèn Copy. Thùc hiÖn lÖnh Edit/Paste

§Ó khái ph¶i gâ c¸c ®o¹n v¨n b¶n lÆp l¹i trong tµi liÖu
Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n trong Winword, chóng ta thêng gÆp t×nh huèng ph¶i gâ ®i gâ l¹i mét sè tõ, côm tõ, thËm chÝ c¶ mét ®o¹n v¨n. §Ó t¨ng tèc ®é gâ b¹n cã thÓ c¾t, d¸n. Nhng nÕu ph¶i lÆp l¹i nhiÒu ®o¹n v¨n kh¸c nhau th× c¸ch nµy kh«ng æn. §Ó t¨ng tèc ®é so¹n th¶o v¨n b¶n, b¹n cã thÓ sö dông tÝnh n¨ng ®¸nh v¨n b¶n tù ®éng cña Word. B¹n h·y thùc hiÖn c¸c thao t¸c sau: 1. §¸nh dÊu tõ hoÆc ®o¹n v¨n b¶n cÇn gâ lÆp l¹i trong tµi liÖu 2. Chän thùc ®¬n Edit/AutoText.. 3. Word cho xuÊt hiÖn hép tho¹i Auto-Text nh trong h×nh sau: 4. §¸nh tªn ®¹i diÖn cho d·y ký tù (AutoText name) trong hép Name. 5. Chän nót Add ®Ó thªm vµo danh s¸ch Trong v¨n b¶n, ta ®¸nh tªn ®¹i diÖn vµ Ên phÝm F3, khèi v¨n b¶n vµ ®Þnh d¹ng cña nã sÏ ®îc chÌn vµo v¨n b¶n. C¸ch nµy thêng dïng ®Ó gâ t¾t c¸c tiªu ®Ò, c¸c ®o¹n néi dung cè ®Þnh trong v¨n b¶n nh tªn c¬ quan, ®o¹n v¨n b¶n cuèi....

B¶o vÖ m· ch¬ng tr×nh trong Access 97
T«i ®ang lËp tr×nh cho b¶n Access 2.0 trong Windows vµ muèn b¶o vÖ m· cña nguån vµ thiÕt kÕ c¸c ®èi tîng cña t«i. Nhng ngêi ta nãi r»ng chØ cã thÓ lµm ®îc ®iÒu nµy b»ng c¸ch dïng tÝnh n¨ng Access Developer's Toolkit (ADT). Cã thùc sù ®óng nh vËy kh«ng? Chóng t«i còng kh«ng biÕt c¸ch nµo kh¸c ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu cña b¹n ngoµi c¸ch sö dông tÝnh n¨ng trong Developer's Toolkit (ADT) fof Microsoft Access 2.0

cho viÖc m· hãa øng dông b¶o vÖ m· nguån vµ c¸c thiÕt kÕ. KÓ c¶ Access 95 còng bÞ giíi h¹n nh vËy. Tuy nhiªn Microsoft Access 97 cã tÝnh n¨ng nµy v× thÕ b¹n nªn xem xÐt kh¶ n¨ng n©ng cÊp ch¬ng tr×nh. Trong Access 97, b¹n cã thÓ lu c¬ së d÷ liÖu díi d¹ng ®Æc biÖt .MDE. §©y lµ bíc biªn dÞch vµ bá ®i m· nguån Access ®Ó ng¨n ngêi sö dông söa ®æi c¸c biÓu, b¸o c¸o vµ m«®un. Nh vËy tËp kÕt qu¶ sÏ nhá h¬n tÖp c¬ së d÷ liÖu gèc gióp cho Access tèi tu hãa viÖc dïng bé nhí vµ t¨ng tèc ®é. Nhí lu tr÷ l¹i b¶n sao cña c¬ së d÷ liÖu gèc (tÖp .MDB) ë chç an toµn, ®Ò phßng trêng hîp b¹n ph¶i thay ®æi m· nguån VBA hay ®æi c¸ch thiÕt kÕ c¸c biÓu hay b¸o c¸o. B¹n còng ph¶i cã tÖp .MDB phßng khi cÇn biªn dÞch l¹i theo c¸c b¶n Access míi.

C¸c th môc mÆc ®Þnh trong Word
Sau khi n©ng cÊp PC cña t«i lªn Windows 95 vµ Word 7, t«i gÆp khã kh¨n. Trong Windows 3.1 vµ Word 6 t«i ®· lËp ra biÓu tîng Word, mçi biÓu tîng cho mét ngêi trong gia ®×nh. B»ng c¸ch nµy, mçi ngêi cã thÓ khëi ®éng Word víi mét th môc mÆc ®Þnh chøa tµi liÖu kh¸c nhau. §iÒu nµy rÊt dÔ lµm trong Windows 3.1 vµ Word 6. Trong Windows 3.1 b¹n cã thÓ ®æi th môc chøa v¨n b¶n cña ch¬ng tr×nh khëi ®éng b»ng c¸ch chän biÓu tîng, vµo ®iÓm môc file/Properties råi ®a tªn th môc b¹n cÇn vµo « Working Directory Word cã c¸c thiÕt ®Æt riªng cho th môc tµi liÖu mÆc ®Þnh. B¹n cã thÓ lùa chän qua môc Tools/Options, File Locations/ Documents råi Modify. C¸c gi¸ trÞ thiÕt ®Æt ë ®ay cã u thÕ h¬n c¸c gi¸ trÞ thiÕt ®Æt cho biÓu tîng nhng nÕu b¹n kh«ng t¹o ra môc Documents nµy th× Word sÏ dïng th môc ë phÇn Working Directory cña biÓu tîng lµm th môc mÆc ®Þnh chøa d÷ liÖu. B¹n cã thÓ ®Æt th môc mÆc ®Þnh nµy trèng b»ng c¸ch sö dông Tools/Options nh nãi ë trªn hoÆc xãa ®i dßng DOCPATH trogn tÖp WINWORD.INI. Sau ®ã, b¹n cã thÓ t¹o bao nhiªu biÓu tîng còng ®îc, mçi biÓu tîng cã mét Working Directory riªng. Víi Word 7 t«i kh«ng thÓ ®Ó trèng tªn b»ng lÖnh Tools/Options ®îc v× Word lu«n thay thÕ chç trèng b»ng My Documents; còng kh«ng söa ®æi tÖp .INI ®îc v× Word 7 kh«ng dïng. VËy t«i ph¶i lµm sao? VÊn ®Ò b¹n nªu ra vÒ Word 7 còng ®óng cho Word 97. Trong c¶ hai Ên b¶n nµy, nÕu b¹n dïng lÖnh Tools/Options ®Ó xãa trèng môc ®êng dÉn ®Õn th môc chøa tµi liÖu, Word sÏ ®æi l¹i thµnh My Documents. C¸c thiÕt ®Æt cho Word 7 vµ Word 97 ®îc ghi trong registry. NÕu ®æi môc DOC-PATH trong registry thµnh môc tr¾ng còng kh«ng Ých g×. Mét lÇn n÷a, ë ®©y Word sÏ ®¬n gi¶n dïng My Documents lµm mÆc ®Þnh. Tuy vËy, Ýt nhÊt còng cã ba c¸ch ®Ó cã cïng kÕt qu¶ trong Word 7 vµ Word 97. C¸ch ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó t¹o th môc mÆc ®Þnh kh¸c nhau cho tõng ngêi sö dông lµ dïng tÝnh n¨ng User Profiles trong Windows 95. §Ó bËt chøc n¨ng, b¹n chän Start/Settings/Control Panel. Trong Control Panel, nhÊn kÐp lªn biÓu tîng Passwords ®Ó më hép tho¹i Passwords Properties. §i ®Õn phÇn User Profiles, chän Users Can Customize Their Preferences And Desktop Settings råi chän OK. Khi ®· bËt chøc n¨ng lªn, mçi khi b¹n khëi ®éng hÖ thèng, Windows sÏ yªu cÇu mét tªn vµ mËt khÈu ®Ó vµo hÖ thèng. Mçi ngêi sö dông cã thÓ ®a vµo tªn riªng cña m×nh vµ nÕu cÇn, víi c¶ mËt khÈu. Ngêi dïng cã thÓ ®Æt th môc mÆc ®Þnh riªng cña hä trong Word b»ng lÖnh Tools/Options cña Word vµ Windows sÏ tù

®éng lu l¹i c¸c thiÕt ®Æt cña riªng tõng tªn ngêi sö dông. §Ó b¸o cho Windows biÕt ph¶i dïng bé thiÕt lËp nµo, chØ cÇn khëi ®éng Windows b»ng tªn ®· ®¨ng ký. NÕu Windows ®ang ch¹y mµ b¹n cÇn ®æi, h·y chän Start/Shut-dows sau ®ã chän Close All Program And Log On As A Different User. C¸ch thø hai ®Ó ®Æt th môc mÆc ®Þnh kh¸c nhau lµ t¹o c¸c macro trong Word, mçi macro chØ ®Õn mét th môc. §a macro vµo hÖ thèng thùc ®¬n hoÆc g¸n vµo thanh c«ng cô hoÆc tæ hîp phÝm ®Ó ngêi dïng cã thÓ ch¹y dÔ dµng. Kü thuËt nµy cã øng dông réng r·i h¬n. Trong trêng hîp mét ngêi lµm viÖc víi nhiÒu th môc kh¸c nhau th× chØ cÇn dïng macro ®Ó chuyÓn th môc. C¸ch thø ba, c¸ch cuèi cïng lµ khëi ®éng Word b»ng lèi t¾t (shortcut) rÊt gièng c¸ch b¹n ®· dïng cho Word 6 vµ Windows 3.1 nh m« t¶ ë trªn. B¹n cã thÓ ®Æt th môc lµm viÖc trong lèi t¾t cña Windows 95 b»ng c¸ch t¬ng tù nh cho c¸c biÓu tîng trong Windows 3.1. NÕu lèi t¾t n»m trªn trang mÆt (desktop) cña Windows 95, nhÊn phÝm ph¶i chuét lªn lèi t¾t hay chän l«ois t¾t vµ nhÊn Shift-F10. Chän Properties, ®i ®Õn « Shortcut, Start In, ®a vµo æ ®Üa vµ ®êng dÉn ®Õn th môc d÷ liÖu mÆc ®Þnh (hay b×a kÑp hå s¬ - folder nÕu nh b¹n thÝch c¸c thuËt ng÷ cña Windows 95). NÕu lèi t¾t n»m trong thùc ®¬n Start, chän Start/Menus/Taskbar, ®i ®Õn trang Start Menu Programs, chän Advanced vµ ®i t×m lèi t¾t b¹n cÇn ®æi. (NÕu dïng chuét, b¹n nhÊn phÝm ph¶i vµo nót Start, chän Explore vµ ®i ®Õn lèi t¾t). Khi t×m ra lèi t¾t, Ên phÝm chuét ph¶i lªn lèi t¾t hay chän lèi t¾t, nhÊn phÝm Shift-F10, chän Properties. C¸c bíc sau gièng nh söa lçi t¾t n»m trªn trang mÆt. TÊt nhiªn, ®iÓm cèt lâi trong th cña b¹n lµ sù thay ®æi nµy h×nh nh kh«ng cã t¸c dông. B¹n ph¶i kh«n khÐo l¸i Word ®Õn thiÕt lËp nµy. Víi mét chót thö nghiÖm, ta thÊy r»ng mÆc dÇu kh«ng thÓ g¸n th môc mÆc ®Þnh lµ rçng trong Word 7 vµ Word 97, b¹n vÉn ®¹t ®îc cïng kÕt qu¶ nÕu b¹n ®a vµo mét th môc kh«ng tån t¹i. (Víi mét ngo¹i lÖ: nÕu tªn th môc lµ My Documents, Word sÏ tù ®éng t¹o ra nÕu kh«ng t×m thÊy). §Ó Ðp Word 7 hay Word 97 dïng th môc ghi trong lèi t¾t, tríc hÕt t¹o mét th môc rçng, ®Æt tªn nµo còng ®îc. Sau ®ã dïng lÖnh Tools/Options cña Word ®Ó g¸n th môc nµy lµ th môc mÆc ®Þnh råi xãa th môc rçng nµy ®i. NÕu b¹n quay l¹i Tools/Options vµ xem trang File Location, b¹n sÏ thÊy Word vÉn g¸n th môc mÆc ®Þnh lµ th môc ®· xãa nµy. Khi kh«ng t×m ra th môc nµy, Word sÏ dïng th môc ®Þnh nghÜa trong lèi t¾t lµm th môc mÆc ®Þnh. Sau cïng, còng nªn gi¶i thÝch chi tiÕt c¸ch ¸p dông m¸nh nµy trong Word 6 (cho nh÷ng ai vÉn dïng phÇn mÒm nµy). §Ó ®Æt th môc mÆc ®Þnh cña Word 6, b¹n h·y chän Tools/Options ®Õn trang File Locations, chän Documents, ®a vµo tªn th môc b¹n chän vµ OK. §Ó th môc b¹n chän vµ ®iÒu khiÓn ®îc th môc mÆc ®Þnh ph¶i kiÓm tra ch¾c r»ng « Location Of Documents lµ « rçng tríc khi chän OK. C¸c thiÕt lËp nµy ®îc lu trong tÖp WINWORD6.INI. NÕu b¹n thÝch söa ®æi trùc tiÕp trong tÖp, b¹n cã thÓ dïng bÊt cø ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n nµo, kÓ c¶ Word. ChØ cÇn cÈn thËn: khi ®ang më tÖp nµy b»ng Word th× ®õng thay ®æi c¸c thiÕt ®Æt cña Word qua ®êng hÖ thèng thùc ®¬n v× Word kh«ng thÓ ghi l¹i c¸c söa ®æi nµy vµo tÖp ®ang më. Còng cÇn chó ý thªm r»ng b¹n ph¶i ®ãng Word sau khi söa tÖp vµ khëi ®éng Word l¹i th× Word míi hiÓu thiÕt ®Æt míi.

WINWORD6.INI n»m ë th môc Windows. NÕu trong tÖp cã dßng DOC-PATH th× nã sÏ cã d¹ng nh sau: DOC-PATH=D:PATH D:PATH lµ æ ®Üa vµ ®êng dÉn tíi th môc mÆc ®Þnh. B¹n cã thÓ xãa dßng nµy còng cã thÓ thªm mét dÊu chÊm phÈy vµo ®Çu hµng ®Ó ra lÖnh cho Word bá qua hµng ngµy. NÕu b¹n ®· chuyÓn sang Windows 95 nhng vÉn dïng ph¬ng ph¸p t¬ng tù b»ng c¸ch ®Æt l¹i th môc Start In cña phÝm t¾t nh ®· m« t¶ ë phÇn Word 7 vµ Word 97.

§Ó lµm viÖc tèt h¬n víi MS-Windows & MS-Office
MS-Windows vµ MS-Offce ®· rÊt quen thuéc víi nh÷ng ai sö dông m¸y vi tÝnh. Nhng c¸c tÝnh n¨ng cña chóng cã lÏ nhiÒu ngêi cßn cha thÊu hÕt. ChØ qua c¸c øng dông thùc tÕ vµ t×m tßi nghiªn cøu míi cã thÓ hiÓu ngµy cµng nhiÒu nh÷ng tÝnh n¨ng tinh tÕ chóng cßn Èn dÊu. 1. Windows 3.x vµ Windows 98. §Æt hÖ thèng biÓu diÔn sè vµ ngµy th¸ng theo kiÓu ViÖt Nam. NhiÒu m¸y PC ë níc ta hiÖn nay ®Æt c¸ch biÓu diÔn sè vµ ngµy th¸ng trong Windows theo kiÓu Anh-Mü nªn ®«i khi g©y phiÒn phøc trong c¸c c¬ quan vµ nhµ trêng vÉn quen dïng c¸ch biÓu diÔn sè vµ ngµy th¸ng kiÓu ViÖt Nam. NÕu biÓu diÔn sè theo kiÓu ViÖt Nam th× kh«ng lµm ®îc c«ng viÖc tÝnh to¸n v× m¸y kh«ng coi ®ã lµ sè. Ghi ngµy th¸ng theo kiÓu ViÖt Nam (ngµy-th¸ng-n¨m) th× cã thÓ m¸y hiÓu lµ th¸ng-ngµy-n¨m nªn viÖc tÝnh to¸n sÏ sai. Nhng phiÒn phøc h¬n c¶ lµ khi in v¨n b¶n, sè vµ ngµy th¸ng kh«ng ®îc biÓu diÔn theo kiÓu ViÖt Nam sÏ g©y nhÇm lÉn cho ngêi dïng v¨n b¶n lµ ngêi ViÖt chóng ta. §Ó biÓu diÔn sè vµ ngµy th¸ng theo kiÓu ViÖt Nam mµ m¸y hiÓu ®îc vµ hiÓu ®óng, cÇn lµm c¸c bíc sau ®©y. Víi Windows 9x, vµo Start/Settings/Control Panel/Regional Setting/Regional Setting. Trong danh môc tr¶i xuèng, chän France (Standard]. (H×nh 1). ChuyÓn sang môc Number ta thÊy Decimal Simbol lµ dÊu ph¶y (,) , Digital Simbol lµ dÊu chÊm (.), Measurement System lµ Metric (hÖ met). ChuyÓn sang môc Time vµ Date ta ®Òu thÊy c¸ch ghi phï hîp víi ViÖt Nam. Ên Apply råi Ên OK. Víi Windows 3.x, trong cöa sè Program Manager, vµo Control Panel/International chän France trong danh môc Country tr¶i xuèng. 2. Winword tõ version 6.0. Xo¸ vµ ®¸nh sè trang. §Æt sè trang ë vÞ trÝ bÊt k×. Muèn ®¸nh sè trang l¹i, cÇn xo¸ sè trang cò råi míi ®¸nh sè trang míi. §Ó xo¸ sè trang cò, bÊm ®óp nót tr¸i chuét vµo sè trang (lóc nµy ®ang hiÖn mê ë phÇn Header hoÆc Footer), hoÆc vµo menu View/Header and Footer, sè trang sÏ hiÖn râ. Chän (b«i ®en) sè trang hoÆc chän khung chøa sè trang råi Ên phÝm Delete, sè trang sÏ ®îc xo¸. Sau khi ®· chÌn sè trang míi b»ng lÖnh Insert/Page Number, nÕu muèn, cã thÓ ®Æt sè trang ë bÊt k× vÞ trÝ nµo trong trang b»ng c¸ch nh¾p chuét vµo khung chøa sè trang råi rª tíi vÞ trÝ ®ã. NÕu cÇn ®¸nh thªm kÝ tù kÌm (ch¼ng h¹n M) víi sè trang, cã thÓ gâ kÝ tù ®ã vµo ngay trong khung chøa sè trang sÏ ®îc sè trang lµ 1M, 2M, 3M, vv.. 3. Winword tõ version 6.0. §¸nh sè trang theo quy luËt tuú ý. Cã trêng hîp cÇn ®¸nh sè trang theo quy luËt nµo ®ã, ch¼ng h¹n chØ lµ sè ch½n, hay chØ lµ

sè lÎ, hay mét bªn lµ ch½n, mét bªn lµ lÎ (trªn cïng mét trang ®Ó cã thÓ in mét trang khæ A4 thµnh 2 trang khæ A5). Vµo View/Header and Footer, chän vÞ trÝ ®¸nh sè trang trong Header hoÆc Footer råi lµm c¸c bíc sau: a. §¸nh sè trang ch½n: Ên Ctrl-F9, trong dÊu ngoÆc gâ = 2*, Ên Ctrl-F9, trong dÊu ngoÆc míi gâ Page hoÆc bÊm vµo nót Insert Page Number trªn thanh c«ng cô Header and Footer. KÕt qu¶ lµ biÓu thøc {=2*{page}}. b. §¸nh sè trang lÎ: Lµm c¸c bíc trªn sau ®ã gâ thªm -1 vµo sau dÊu ngoÆc ®ãng cña Page, ®îc biÓu thøc {=2*{page}-1}. TÊt nhiªn cã thÓ gâ +1 nÕu b¹n muèn trang lÎ ®Çu tiªn lín h¬n trang ch½n ®Çu tiªn. c. Hai trêng hîp trªn ®¸nh sè trang b¾t ®Çu tõ 1 hoÆc 2. NÕu sè trang b¾t ®Çu tõ mét sè n bÊt k×, dïng biÓu thøc {=2*{page}+ n-2} vµ {=2*{page}+ n -1}. §Ó biÓu thøc trªn hiÖn thµnh sè trang, dïng lÖnh Print Preview. Thao t¸c in hoÆc chuÈn bÞ in sÏ cËp nhËt sè trang cho biÓu thøc võa gâ vµo. 4. Winword tõ version 6.0. §Æt Header hoÆc Footer tuú ý cho tõng trang. Mét sè v¨n b¶n ®Ó tra cøu theo kiÓu tõ ®iÓn, ë phÇn ®Çu trang (Header), ngoµi sè trang vµ c¸c néi dung kh¸c chung cho mäi trang, cã thÓ b¹n muèn ®a vµo c¶ môc tõ hoÆc phÇn ®Çu cña môc tõ ®Çu tiªn vµ môc tõ cuèi cïng cña tõng trang cho tiÖn tra cøu. C¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ dïng Fram hoÆc Text Box ®Æt trong tÇng v¨n b¶n nhng trong vïng Header ®Ó chØ thuéc trang hiÖn hµnh. Bªn trong Fram hoÆc Text Box gâ néi dung cÇn ®a vµo. §Ó viÖc ®a Fram hoÆc Text Box vµo ®óng chç vµ thèng nhÊt cho mäi trang, nªn lµm mét macro cã g¸n phÝm t¾t; mçi khi Ên phÝm t¾t nµy, Fram hay Text Box ®îc ®Æt ®óng chç, chê gâ néi dung vµo. Còng cã thÓ lµm nh vËy víi Footer. 5. Winword tõ version 6.0. Gâ c¸c kÝ tù ®Æc biÖt. Víi c¸c kÝ tù ®Æc biÖt Ýt gÆp, b¹n cã thÓ dïng thao t¸c chÌn (Insert/Simbol). Tuy nhiªn nÕu ph¶i chÌn thêng xuyªn mét kÝ tù ®Æc biÖt th× nªn dïng macro thùc hiÖn lÖnh Insert/Simbol cã g¸n tæ hîp phÝm t¾t tiÖn dông. Ch¼ng h¹n khi cÇn ®¸nh v¨n b¶n tiÕng Ph¸p víi bµn phÝm tiÕng Anh th«ng dông cña c¸c m¸y PC hiÖn nay mµ kh«ng cã c¸c c«ng cô nh VNI t©n k×, c¸c kÝ tù cã dÊu cña tiÕng Ph¸p hay gÆp nhÊt nh â à ç î ò û î v..v..., cã thÓ t¹o macro chÌn c¸c kÝ tù nµy b»ng lÖnh Insert/Simbol, g¸n cho macro tæ hîp Alt-1, Alt-2, Alt-3, Alt-4, vv. cho rÔ nhí øng víi tõng kÝ tù. Mçi khi cÇn gâ c¸c kÝ tù trªn, Ên tæ hîp phÝm t¾t t¬ng øng. Thao t¸c nµy ®¬n gi¶n nh khi ta gâ ch÷ hoa ph¶i Ên phÝm Shift vµ mét phÝm kÝ tù vËy. TÊt nhiªn riªng ®èi víi v¨n b¶n tiÕng Ph¸p, cã nhÒu c¸ch thùc hiÖn nhng c¸ch nµy t¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶. 6. Winword tõ version 6.0. T¹o ®êng viÒn cho tÊt c¶ c¸c trang. Cã thÓ cã v¨n b¶n cÇn trang trÝ b»ng ®êng viÒn cho tÊt c¶ c¸c trang. NÕu lµm cho tõng trang th× rÊt mÊt th× giê mµ cã thÓ c¸c trang l¹i kh«ng thèng nhÊt c¸ch viÒn. §Ó chØ cÇn lµm mét lÇn cho mäi trang, bËt thanh c«ng cô Drawing, vµo View/Header and Footer, dïng c«ng cô Drawing vÏ mét Text Box rçng (kh«ng cã néi dung) chïm c¶ trang. BÊm ®óp nót tr¸i chuét vµo ®êng viÒn cña Text Box hoÆc ®Æt con trá chuét vµo bªn trong khung h×nh, bÊm nót ph¶i chuét råi chän lÖnh Format Text Box ®Ó vµo menu Format Text Box. Trong menu Format Text Box, chän Wrapping/None; chän ®êng viÒn vÒ kiÓu, kÝch thíc, mµu s¾c, ®é dµy, vv. nh ý muèn råi Ên OK. §ãng menu View Header (Ên Close). B©y giê khi sang trang c¸c

míi, trang ®· ®îc viÒn s½n. HoÆc nÕu v¨n b¶n ®· cã s½n th× tÊt c¶ c¸c trang, dï lµ 100 hay 1000 trang hay h¬n, ®Òu ®îc viÒn nh nhau. 7. Office 97. Font Tahoma cña Office 97 lµ mét font ®Ñp, ®îc thiÕt kª c«ng phu, nhng, ®¸ng tiÕc, v× kh«ng ph¶i lµ font tiÕng ViÖt nªn trong c¸c øng cña Office 97 nhiÒu th«ng tin kh«ng thuéc phÇn v¨n b¶n gâ vµo sÏ kh«ng hiÖn tiÕng ViÖt. Ch¼ng h¹n, trong thao t¸c t×m vµ thay thÕ Edit/Find (Replace), th«ng tin cÇn t×m vµ th«ng tin thay thÕ ®îc gâ vµo kh«ng hiÖn ch÷ ViÖt v× ë ®©y dïng font Tahoma. T×nh h×nh còng nh vËy khi thùc hiÖn lÖnh Insert/Comment hoÆc khi cÇn xem Form (lÖnh Data/Form) trong Excel: néi dung hép Comment hoÆc c¸c kho¶n môc träng Form ®Òu kh«ng hiÖn ch÷ ViÖt (TÊt nhiªn ë ®©y muèn nãi trêng hîp dïng tiÕng ViÖt). Nh vËy sÏ rÊt khã theo dâi vµ ®äc néi dung nhËp vµo. §Ó kh¾c phôc, ®µnh ph¶i kh«ng dïng font Tahoma b»ng c¸ch xo¸ hoÆc ®æi tªn font nµy, råi ®æi tªn mét font tiÕng ViÖt, ch¼ng h¹n .VnArial, thµnh Tahoma ®Ó thay thÕ. Tõ ®©y, Tahoma lµ mét font tiÕng ViÖt nªn chç nµo dïng font nµy ®Òu cã thÓ thÓ hiÖn tiÕng ViÖt. Thùc hiÖn nh díi ®©y theo 2 c¸ch. C¸ch 1. Nªn ®ãng tÊt c¶ c¸c øng dông ®ang ch¹y. Ch¹y Windows Explorer, vµo th môc Windows/Font, Copy c¸c font Tahoma (Bolt, Italic, vv) sang th môc kh¸c, ch¼ng h¹n sang th môc ABC, råi xo¸ font Tahoma trong th môc Windows\Font. Copy c¸c font .VnArial (Bolt, Italic, vv.) tõ th môc chøa font lu sang th môc Windows\Font. Tríc khi copy, ®æi tªn c¸c font nµy thµnh font Tahoma t¬ng øng. VËy lµ font Tahoma cña Windows vµ cña Office lóc nµy thùc chÊt lµ font .VnArial cña tiÕng ViÖt. C¸ch 2. Ra khái Windows, khëi ®éng m¸y ë chÕ ®é Restart in MS_DOS mode. Khëi ®éng NC. §Æt NC vÒ chÕ ®é xem ®îc file Èn (Commands/Configuration/Panel Option, sau ®ã ®¸nh dÊu x vµo môc Show hidden files råi Ên OK) ®Ó cã thÓ thÊy ®îc th môc Èn Windows/Font. Vµo th môc Windows/Font; ®æi tªn font Tahoma thµnh Tahoma1 (cã thÓ ®æi thµnh tªn kh¸c); sao (copy) ®æi tªn mét bé font tiÕng ViÖt ch¼ng h¹n .VnArial (Bold, Italic...) thµnh Tahoma t¬ng øng vµo th môc Windows/Font. Tho¸t khái NC råi khëi ®éng Windows, b©y giê MS-Offise 97 ®· cã font Tahoma tiÕng ViÖt. 7. Winword 97. T¹o h×nh nÒn (water mark) cho c¸c trang v¨n b¶n. Vµo View/Header and Footer råi dïng lÖnh Insert/Object hoÆc Insert/Picture chÌn mét h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n. ChØnh ®é réng h×nh theo ý muèn råi hiÖn thanh c«ng cô Picture b»ng c¸ch dïng lÖnh View/Toolbars/Picture. Trªn thanh c«ng cô Picture, bÊm nót Picture Control råi chän Watermark (H×nh 3), h×nh sÏ mê ®i ®Ó lµm nÒn. NÕu h×nh cha nh ý, hoÆc cha ®ñ mê, dïng c¸c nót trªn thanh c«ng cô Picture chØnh h×nh ®Õn khi chÊp nhËn ®îc. Sau ®ã cho Èn thanh c«ng cô Picture, Èn thanh c«ng cô Header and Footer (Ên nót Close). Trªn v¨n b¶n, h×nh võa chÌn vµo hiÖn mê ®»ng sau v¨n b¶n trªn tÊt c¶ c¸c trang. Cã thÓ dïng c¸ch nµy ®Ó chÌn hoa v¨n nÒn trang trÝ hoÆc lêi nh¾c nhë (nh Tèi mËt hay TuyÖt mËt hay lêi chµo mõng g× ®ã). NÕu kh«ng chuyÓn h×nh ¶nh thµnh Watermark th× h×nh hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c trang rÊt ®Ëm, cã thÓ lµm háng v¨n b¶n. Trong Winword 6.0 kh«ng cã c«ng cô Picture/Watermark nªn cÇn lµm h×nh mê b»ng c¸c c«ng cô xö lÝ h×nh tríc khi chÌn vµo tÇng Header. 8. Winword tõ version 6.0. T¹o dßng kÎ b»ng ®Þnh d¹ng tab. Khi t¹o mÉu trªn giÊy ®Ó ®iÒn d÷ liÖu, c¸c phÇn dßng trèng ta thêng muèn cã d·y dÊu chÊm thay v× ®Ó tr¾ng ®Ó ngêi ®iÒn dÔ ®iÒn d÷ lÖu. NÕu lµm thñ c«ng cho tõng

dßng b»ng c¸ch ®¸nh dÊu ch©m liªn tôc ®Õn hÕt dßng sÏ rÊt mÊt th× giê, l¹i kh«ng thèng nhÊt ®îc ®é dµi dßng. Cã thÓ dïng Tab ®Þnh d¹ng dÊu dÉn lµ dÊu chÊm sÏ thùc hiÖn c«ng viÖc nµy rÊt nhanh. BÊm chuét vµo nót chän tab cña cña sæ Winword, chän tab c¨n ph¶i (↵ ), bÊm chuét vµo vÞ trÝ trªn thíc ngang cña v¨n b¶n ®Ó ®Æt kho¶ng c¸ch cho Tab. T¹i vÞ trÝ ®ã dÊu tab ®· chän sÏ hiÖn. Vµo menu Format/Tabs , chän Tab theo vÞ trÝ ®· ®Þnh vµ chän kiÓu ®Þnh d¹ng kÝ hiÖu dÉn tab lµ lo¹i dÊu chÊm råi Ên phÝn OK. (H×nh 4). B©y giê, mçi lÇn Ên phÝm Tab trªn bµn phÝm, dÊu chÌn v¨n b¶n sÏ chuyÓn ngay ®Õn vÞ trÝ ®Æt Tab kÐo theo sau nã lµ dßng kÎ b»ng dÊu chÊm. Khi in ra giÊy, sÏ ®îc tê mÉu cã c¸c dßng trèng cã dÉn dßng dÔ ®iÒn. NÕu cÇn thay ®æi ®é dµi dßng kÎ, cã thÓ chän (b«i ®en) nh÷ng dßng võ t¹o Tab, bÊm chuét vµo dÊu Tab trªn thíc rª ®Õn vÞ trÝ cÇn thiÕt däc theo thíc. NÕu muèn bá Tab, rª dÊu tab ra khái thíc.

T«i ®· cã dÞp dù mét buæi trao ®æi vÒ th«ng tin th viÖn vµ c¸ch sö dông m¸y tÝnh ®Ó tra cøu th«ng tin. Th«ng tin do t¸c gi¶ tr×nh bµy dùa trªn c¸c ®Ò môc chÝnh ®îc hiÓn thÞ trªn mµn ¶nh b»ng tr×nh so¹n th¶o Winword th«ng qua m¸y vi tÝnh vµ mét sè thiÕt bÞ cÇn thiÕt. ThËt lµ kh«ng g©y Ên tîng khi cø ph¶i kÐo tõng dßng mét. Trong khi ®ã h·ng Microsoft ®· tung ra bé office, trong ®ã cã PowerPoint, víi c¸c c«ng cô chuyªn dïng, ®Ó tr×nh diÔn néi dung cÇn tr×nh bµy cña b¹n mét c¸ch sóc tÝch vµ sinh ®éng. Víi kinh nghiÖm Ýt ái cña m×nh, th«ng qua bµi viÕt nµy t«i muèn gióp c¸c b¹n cã thÓ sö dông phÇn mÒm PowerPoint trong môc ®Ých trªn. T«i sö dông version 7.0 dµnh cho Windows 95. Cµi ®Æt PowerPoint PowerPoint ®îc cµi mÆc ®Þnh trong office khi b¹n cµi bé nµy trªn m¸y. TuyÖt nhiªn sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n khi b¹n cµi thªm PowerPoint view, nã n»m trong th môc "ppviewer" cña bé office, nã sÏ rÊt thuËn tiÖn trong viÖc tr×nh diÔn. Ppview xuÊt hiÖn trong menu star, b¹n cã thÓ kÐo mét shortcut cña nã ra ngoµi mµn h×nh nÒn nÕu thêng sö dông (theo t«i tèt nhÊt nªn cho PowerPoint vµ ppview n»m trong mét th môc trªn menu Start). Ch¹y PowerPoint. Ch¹y PowerPoint rÊt ®¬n gi¶n: chØ cÇn click vµo PowerPoint trªn menu Start. PowerPoint sÏ ®a ra mét hép tho¹i Tip of the day, cho b¹n biÕt thªm mét sè ®iÒu vÒ nã. LÇn sau nÕu kh«ng muèn nã hiÖn lªn h·y bá dÊu kiÓm ë hép Show tip at the Startup. TiÕp theo, PowerPoint sÏ hiÖn ra hép tho¹i yªu cÇu, b¹n cã thÓ lùa chän c¸c môc nh»m t¹o hoÆc më mét slide hîp lý theo c¸ch cña m×nh. - NÕu chän AutoContent Wizard, ch¬ng tr×nh sÏ ®a ra mét sè c©u hái vµ b¹n ph¶i tr¶ lêi cho nã, ®Ó cuèi cïng c¸c slide ®îc t¹o ra mét c¸ch hîp lý nh»m phôc vô môc ®Ých tr×nh diÔn cña b¹n. - NÕu b¹n chon Template, b¹n sÏ ph¶i chän mét sè mÉu nÒn thÝch hîp cho slide cña b¹n. - B¹n còng cã thÓ chän Blank Presentation ®Ó t¹o slide víi nÒn tr¾ng ®Ó cã thÓ tuú biÕn nã. (ë ®©y chóng ta ®i tõ slide ®¬n gi¶n nhÊt, ®ã lµ chän Blank). Sö dông PowerPoint. Chóng ta b¾t ®Çu ®i s©u vµo viÖc sö dông PowerPoint víi c¸c thñ thuËt nhá: * §Ó t¹o mét slide míi: Chän insert/New Slide hoÆc biÓu tîng New Slide trªn thanh Tollbar hoÆc nhÊp Ctrl + M.

Lµm quen víi PowerPoint

* §Ó t¹o mµu nÒn: Vµo Format/Custom Background råi chän mµu b¹n thÝch vµ nhÊp "Apply" cho mét slide hoÆc "Apply to All" cho tÊt c¶ c¸c slide cña b¹n. B¹n còng cã thÓ chän mµu nÒn cã s½n cña c¸c slide mÉu b»ng c¸ch nhÊp vµo biÓu tîng "Apply Design Template" trªn thanh "Toolbar standard", sau ®ã chän mµu nÒn b¹n thÝch. * T¹o c¸c h×nh tuú thÝch: B¹n h·y nhÊp vµo c¸c biÓu tîng n»m trªn hép "Drawing", sau ®ã vÏ lªn slide cña m×nh nh»m t¹o c¸c h×nh theo së thÝch. * B¹n chän biÓu tîng "Text box" ®Ó viÕt c¸c ®Ò môc chÝnh trong bµi ph¸t biÓu cña m×nh. Sau ®ã nªn ®¸nh dÊu cho c¸c ®Ò môc b»ng c¸ch nhÊp phÝm ph¶i vµo hép "Text box", chän "bullet" vµ chän c¸c kÝ hiÖu thÝch hîp". * B¹n còng cã thÓ xoay c¸c ®èi tîng cña m×nh b»ng c¸ch chän biÓu tîng "Free rotate tool", hoÆc vµo "Draw/rotate/flip" vµ chän c¸c kiÓu xoay phï hîp. * B¹n cã thÓ thay ®æi font thÝch hîp b»ng c¸ch chän "Format/font". T¹o c¸c hiÖu øng ®Æc biÖt Nh¾p vµo biÓu tîng "Fill color", råi chän "shaded" ®Ó t¹o bãng cho ®èi tîng, ®©y lµ hiÖu øng hÕt søc b¾t m¾t ®Ó t¹o ra nh÷ng h×nh ba chiÒu. B¹n còng cã thÓ t¹o c¸c c¸ch t« vÏ cho ®èi tîng cña m×nh b»ng c¸ch chän c¸c môc cßn l¹i trong Fill color. Chó ý: b¹n kh«ng thÓ lµm ®iÒu nµy víi c¸c ®èi tîng lµ h×nh ¶nh. * Chän nót "Shawdow [on/off]" ®Ó t¹o h×nh bãng cña ®èi tîng lªn h×nh nÒn. §©y còng lµ mét c¸ch lµm cho ®èi tîng cña b¹n thªm phÇn ®Ñp ®Ï. * B¹n cã thÓ lµm viÖc víi c¸c slide cña m×nh mét c¸ch thuËn tiÖn b»ng c¸ch nh¾p vµo c¸c biÓu tîng n»m phÝa díi mµn h×nh. * §Ó c¸c ®èi tîng n»m trªn hoÆc díi cho phï hîp h×nh thøc tr×nh bµy, chän ®èi tîng råi vµo menu "Draw’ chän "Bring forward" hoÆc "Send backward". * Ngoµi viÖc c¾t d¸n c¸c ®èi tîng ®· hÕt søc quen thuéc, b¹n còng cã thÓ chÌn c¸c ®èi tîng kh¸c nh trong c¸c phÇn mÒm kh¸c cña bé office b»ng c¸ch vµo insert/object. B¹n cã thÓ chÌn mét tµi liÖu Word hoÆc b¶ng tÝnh excel, mét b¶n nh¹c, ®o¹n phim hay bÊt cø c¸i g× b¹n móon. * Víi c¸c thay ®æi trªn ®èi tîng b¹n cã thÓ trë vÒ tr¹ng th¸i cò b»ng c¸ch nh¾p vµo biÓu tîng "Undo" hoÆc "Redo". * Mét trong nh÷ng hiÖu øng cã kÕt qu¶ tèt lµ t¹o nªn nh÷ng Ên tîng khi tr×nh bµy c¸c ®èi tîng theo c¸c c¸ch kh¸c nhau, lµm t¨ng hiÖu qu¶ tr×nh bµy lªn râ rÖt. Nh¾p vµo biÓu tîng Animation effect trªn thanh toolbar, mét b¶ng nót sÏ hiÖn ra. H·y chän tõng ®èi tîng vµ thö tõng biÓu tîng, sau ®ã nh¾p biÓu tîng "Slide Show" ®Ó biÕt kÕt qu¶ Tr×nh diÔn víi PowerPoint Cã nhiÒu c¸ch ®Ó tr×nh diÔn c¸c slide PowerPoint. Vµo "View/slide show"... hoÆc nh¾p biÓu tîng "Slide show" bªn tr¸i phÝa díi mµn h×nh. Theo mÆc ®Þnh, ®u«i cña c¸c file PowerPoint lµ *.ppt. B¹n còng cã thÓ ®æi tªn kh¸c nÕu muèn. - Khi tr×nh diÔn, c¸c ®èi tîng cña slide hoÆc tõng slide sÏ hiÖn ra theo tõng c¸i nh¾p chuét hoÆc biÓu tîng nµo ®ã cña bµn phÝm. Theo t«i, b¹n nªn cho c¸c tiªu môc hiÖn ra lÇn lît ®Ó dÔ theo dâi. B¹n cã thÓ dïng bót ®Ó vÏ, khoanh trßn c¸c vÊn ®Ò quan träng b»ng c¸ch nh¾p vµo nót cã h×nh mòi tªn bªn díi vµ chän pen hoÆc nh¾p nót ph¶i lªn mµn h×nh vµ chän lùa. B¹n cã thÓ chän mµu cho ®êng vÏ b»ng c¸ch vµo pointer options/pen color" vµ chän mµu thÝch hîp. - Muèn kÕt thóc, chän "End Show".

Tr×nh diÔn víi pptview. Chän pptview trong menu Start. Mµn h×nh Microsoft PowerPoint Viewer hiÖn ra. Trong "list files of Type" chän *. ppt vµ trong "Directories" chän th môc, trong "File Name" chän c¸c file cÇn thiÕt nh¾p biÓu tîng "Show". ViÖc sau ®ã gièng nh ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn. Chän hép ®¸nh dÊu" Loop continuously until esc", dïng ®Ó tho¸t khi Ên "ESC". Hoµn chØnh viÖc tr×nh diÔn. B¹n cã mét file t1.ppt vµ t2.ppt n»m trong hai th môc kh¸c nhau vµ b¹n muèn tr×nh diÔn c¶ hai file nµy nh»m mét môc ®Ých nµo ®ã. Lµm thÕ nµo? §ã chÝnh lµ nhiÖm vô cña Ppview. H·y t¹o mét file cã tªn lµ trinhdien.lst (chó ý ®u«i. lst). Sau ®ã b¹n dïng bÊt cø mét c«ng cô nµo ®Ó so¹n th¶o tªn file nµy. VÝ dô ta cã: - path:\t1.ppt - path:\t2.ppt .... ë ®©y path lµ chØ ®êng dÉn cô thÓ ®Õn file ®ã.Lu file nµy vµo mét th môc nµo ®ã. LÇn sau muèn tr×nh diÔn file nµy h·y dïng ®Õn pptview, trong "List files of the Type" chän *.lst. chän file cÇn tr×nh diÔn, pptview sÏ tr×nh diÔn c¸c slide cña t1.ppt tríc vµ t2.ppt sau. Trªn ®©y chØ lµ nh÷ng kinh nghiÖm nhá cña t«i, xin cung cÊp ®Ó b¹n cã thÓ bíc ®Çu sö dông hiÖu qu¶ phÇn mÒm PowerPoint.

Logo trong Header, Footer cña Excel
B»ng c¸ch nµo thªm logo vµo Header vµ Footer trong mét v¨n b¶n Excel? Trong Word th× dÔ nhng Excel cã c¬ chÕ kh¸c. T«i kh«ng biÕt c¸ch nµo ®Ó thùc hiÖn ngay c¶ trong VBA. §óng vËy, b¹n kh«ng thÓ d¸n h×nh ¶nh lªn header hay footer cña Excel. Hép ®èi tho¹i kh«ng chÊp nhËn bÊt cø thø g× ngoµi v¨n b¶n. Nhng Print Title cña Excel cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc mét nöa vÊn ®Ò b¹n nªu. Print Title cho phÐp b¹n lÆp l¹i nh÷ng dßng ®· thiÕt kÕ ë ®Çu hay ë lÒ tr¸i mçi trang in. BÊt cø thø g× b¹n ®Æt trong nh÷ng dßng nµy, gåm c¶ h×nh ¶nh sÏ xuÊt hiÖn trªn mçi trang. §Ó vµo Print Title Setting, chän Page Setup tõ File menu vµ nhÊn trang Sheet. Vµo hép ®èi tho¹i "Row to Repeat at top". Sau ®ã b¹n cã thÓ chän hoÆc gâ vµo sè dßng cho thÝch hîp. VÝ dô ®Ó chØ nh÷ng dßng tõ 1 ®Õn 9 ta gâ vµo $1:$9. B¹n cã thÓ kÕt hîp Print Title víi nh÷ng header th«ng thêng. NÕu b¹n ®Æt lÒ trªn (top margin) dï nhá, title vµ header cã thÓ chång lÊp lªn nhau. §Ó thay ®æi lÒ trªn, chØ cÇn trá tíi Top Margin trong hép ®èi tho¹i Page Setup. RÊt tiÕc r»ng kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó lÆp l¹i h×nh ¶nh tù ®éng ë ®¸y mçi trang.

Lu b¶ng tÝnh Excel sang d¹ng .DBF
ë c«ng ty, chóng t«i thêng lu b¶ng tÝnh Excel sang dBASE III (.dbf). Tuy nhiªn khi chóng t«i thùc hiÖn th× vµi ký tù cña mét sè « n»m s¸t lÒ ph¶i bÞ mÊt. Ch¼ng h¹n trong Excel lµ "Vietnam News" khi lu sang .DBF trë thµnh "Vietnam N". BiÖn ph¸p duy nhÊt mµ chóng t«i thêng dïng lµ më réng cét trong Excel tríc khi lu sang d¹ng .DBF.

Tuy vËy ®©y lµ biÖn ph¸p kh«ng ch¾c ch¾n v× nã ®ßi hái chóng t«i ph¶i ®o¸n tríc cét nµo cã thÓ bÞ háng ®Ó xö lý. Chóng t«i thÊy r»ng nh÷ng cét cã kh¶ n¨ng gÆp sù cè lµ nh÷ng cét cã chiÒu réng t¬ng ®èi hÑp h¬n so víi yªu cÇu khi Excel dÞch sang .DBF. Muèn kh¾c phôc th× ph¶i më réng chiÒu réng tÊt c¶ c¸c cét tríc khi xuÊt sang .DBF. Nhng chóng t«i b¾t buéc hoÆc ph¶i ®Æt l¹i chiÒu réng cho tÊt c¶ c¸c cét vµ nguyªn thñy hoÆc ®ãng b¶ng tÝnh Excel kh«ng lu. Cã c¸ch nµo tèt h¬n kh«ng? Khi b¹n lu mét b¶ng tÝnh Excel sang tÖp dBASE, bÊt cø v¨n b¶n nµo kh«ng xuÊt hiÖn ®Çy ®ñ trong c¸c cét Excel sÏ bÞ c¾t. TÖ h¬n, ngay c¶ nh÷ng text xuÊt hiÖn ®Çy ®ñ trong Excel còng mÊt khi chuyÓn qua tÖp .DBF mµ lý do cã lÏ chØ m×nh Excel biÕt. Më réng cét tríc khi xuÊt lµ c¸ch ch¾c ch¾n nhÊt. B¹n cã thÓ dïng cÆp macro sau ®©y ®Ó tù ®éng thùc thi qu¸ tr×nh nµy. Macro thø nhÊt khi ghi chiÒu réng cña mçi cét lªn b¶ng tÝnh hiÖn thêi, më réng chiÒu réng mçi cét sang 40 ký tù. Macro thø hai lu l¹i chiÒu réng cho cét. Dim Withs (256) As Single Sub Widen() For n = 1 to 256 Widths(n)=Column(n).ColumnWith Next Column("A:IV").ColumnWith = 40 End Sub Sub Restore() Application.ScreenUpdating = False For n = 1 to 256 Column(n).ColumnWidth = Widths(n) Next End Sub C©u lÖnh Application.Screen Updating trong macro Restore kh«ng cÇn thiÕt nhng lµm cho macro ch¹y nhanh h¬n. §Ó më réng chiÒu réng cét h¬n 40, h·y thay thÕ dßng thø hai tõ cuèi lªn cña macro thø nhÊt. Nhí r»ng b¹n ph¶i t¹o cét ®ñ réng vµ bá nh÷ng kho¶ng tr¾ng n»m bªn ph¶i v¨n b¶n. §Ó tù ®éng ®iÒu chØnh cét ®¬n gi¶n chØ cÇn ®¸nh: Column("A:IV").AutoFit Gâ hai macro vµo cïng m«-®un b¶ng tÝnh. Nhí ®¸nh dßng lÖnh Dim Widths n»m tríc ph¸t biÓu Sub thø nhÊt. Nhê vËy, macro Restore lu«n lu«n sö dông ®îc c«ng thøc m¶ng Widths.

SHORTCUT KEY cña Word 97
Xo¸ (Delete): Xo¸ lïi 1 ký tù: BACKSPACE Xo¸ lïi 1 tõ: CTRL+BACKSPACE Xo¸ tíi 1 ký tù: DELETE Xo¸ tíi 1 tõ: CTRL+DELETE Xo¸ Text ®ang chän vµ ®a vµo clipboard: CTRL+X Phôc håi l¹i lÞnh cuèi: CTRL+Z Xo¸ vµ céng thªm vµo clipboard: CTRL+F3

Sao chÐp (copy) vµ di chuyÓn (move): ChÐp text vµ graphics: CTRL+C Di chuyÓn text vµ graphics: F2 (råi di chuyÓn con nh¸y vµ bÊm ENTER) T¹o môc cho AutoText: ALT+F3 D¸n néi dung trong clipboard: CTRL+V ChÌn ký tù ®Æt biÖt: Field: CTRL+F9 Ng¾t dßng (line): SHIFT+ENTER Ng¾t trang (page): CTRL+ENTER Ng¾t ®o¹n (column): CTRL+SHIFT+ENTER Chän Text vµ H×nh: Chän Text b»ng c¸ch bÊm vµ giö phÝm SHIFT råi bÊm phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con nh¸y. 1 ký tù tíi: SHIFT+mòi tªn ph¶i 1 ký tù lïi: SHIFT+mòi tªn tr¸i Tíi 1 tõ: CTRL+SHIFT+mòi tªn ph¶i Lïi 1 tõ: CTRL+SHIFT+mòi tªn tr¸i §Õn cuèi dßng: SHIFT+END Lïi vÒ ®Çu dßng: SHIFT+HOME Lªn 1 dßng: SHIFT+mòi tªn lªn Xuèng 1 dßng: SHIFT+mòi tªn xuèng Lªn ®Çu paragraph: CTRL+SHIFT+mòi tªn lªn §Õn cuèi paragraph: CTRL+SHIFT+mòi tªn xuèng Lªn 1 mµn h×nh: SHIFT+PAGE DOWN Xuèng 1 mµn h×nh: SHIFT+PAGE UP Xuèng cuèi mµn h×nh: SHIFT+ALT+CTRL+PAGE DOWN Lªn ®Çu tµi liÖu: CTRL+SHIFT+HOME Chän hÕt tµi liÖu: CTRL+A Chän theo chiÒu cao: CTRL+SHIFT+F8, råi dïng phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn; bÊm ESC ®Ó bá chän. Chän Text vµ H×nh trong b¶ng biÓu: Chän néi dung « kÕ tiÕp: TAB Chän néi dung « kÒ tríc: SHIFT+TAB §iÒu chØnh viÖc chän: Gi÷ phÝm SHIFT vµ bÊm c¸c phÝm mòi tªn Chän khèi cét: §Æt con nh¸y ë « ®Çu hay cuèi cét, gi÷ phÝm SHIFT vµ bÊm phÝm mòi tªn lªn hay xuèng. §iÒu chØnh viÖc chän khèi: CTRL+SHIFT+F8, vµ bÊm c¸c phÝm mòi tªn; BÊm ESC ®Ó bá chän. Phôc håi l¹i lÇn chän tríc: SHIFT+F8 Chän c¶ b¶ng: ALT+5 bªn phÝm sè (víi NUM LOCK off) Chän më réng (Extend a selection): BÊm phÝm F8 ®Ó chän më réng (khái bÊm vµ gi÷ phÝm SHIFT). Chän ký tù: F8, vµ bÊm c¸c phÝm mòi tªn. §iÒu chØnh viÖc chän: F8 (bÊm 1 lÇn lµ chän ký tù, 2 lÇn lµ chän tõ, 3 lÇn lµ chän ®o¹n v¨n...) Phôc håi l¹i lÇn chän tríc: SHIFT+F8 Bá chän më réng: ESC

Di chuyÓn con nh¸y Tíi 1 ký tù: Mòi tªn ph¶i Lïi 1 ký tù: Mòi tªn tr¸i Tíi 1 tõ: CTRL+ Mòi tªn ph¶i Lïi 1 tõ: CTRL+ Mòi tªn tr¸i Lªn 1 paragraph: CTRL+mòi tªn lªn Xuèng 1 paragraph: CTRL+mòi tªn xuèng Tíi 1 « (trong b¶ng): TAB Lïi 1 « (trong b¶ng): SHIFT+TAB Lªn 1 dßng: Mòi tªn lªn Xuèng 1 dßng: Mòi tªn xuèng §Õn cuèi dßng: END VÒ ®Çu dßng: HOME VÒ ®Çu mµn h×nh: ALT+CTRL+PAGE UP §Õn cuèi mµn h×nh: ALT+CTRL+PAGE DOWN Cuèn lªn 1 mµn h×nh: PAGE UP Cuèn xuèng 1 mµn h×nh: PAGE DOWN §Õn ®Çu trang kÕ tiÕp: CTRL+PAGE DOWN §Õn ®Çu trang kÒ tríc: CTRL+PAGE UP §Õn cuèi tµi liÖu: CTRL+END §Õn ®Òu tµi liÖu: CTRL+HOME Di chuyÓn trong b¶ng: §Õn « kÕ trong hµng: TAB VÒ « tríc trong hµng: SHIFT+TAB VÒ « ®Çu trong hµng: ALT+HOME §Õn « cuèi trong hµng: ALT+END VÒ « ®Çu trong cét: ALT+PAGE UP §Õn « cuèi trong cét: ALT+PAGE DOWN Lªn 1 hµng: UP ARROW Xuèng 1 hµng: DOWN ARROW ChÌn paragraphs vµ tab trong b¶ng: T¹o paragraphs míi trong «: ENTER Tab trong «: CTRL+TAB §Þnh d¹ng: Ch÷ hoa, thêng: CTRL+SHIFT+A Heading x: ALT+CTRL+x §Ëm, lît: CTRL+B ChuyÓn ®æi nhiÒu kiÓu: SHIFT+F3 (bÊm nhiÒu lÇn) Hai g¹ch díi: CTRL+SHIFT+D T©ng cë font: CTRL+SHIFT+> Gi¶m cë font: CTRL+SHIFT+< Nghiªng ch÷: CTRL+I C¨n ®Òu 2 bªn: CTRL+J C©n ®Òu bªn tr¸i: CTRL+L C©n ®Òu bªn ph¶i: CTRL+H Style normal: CTRL+SHIFT+N Ch÷ díi: CTRL+=

G¹ch díi liªn tôc: CTRL+U G¹ch díi tõ: CTRL+SHIFT+W X÷ lý file: Më file: CTRL+O T¹o file míi: CTRL+N Lu file víi tªn cò: CTRL+S Lu file víi tªn míi: F12 Tho¸t file: ALT+F4 Xem tríc trang in: CTRL+F2 In file: CTRL+P Sao chÐp ®a vµo clipboard: CTRL+C Xo¸ vµ ®a vµo clipboard: CTRL+X D¸n tõ clipboard: CTRL+V Phôc håi: CTRL+Z Lµm l¹i lÇn n÷a: CTRL+Y T¹o AutoText: ALT+F3 T×m: CTRL+F T×m tiÕp: SHIFT+F4 Di chuyÓn ®Õn: CTRL+G Thay thÕ: CTRL+H ChÌn AutoText: F3 HiÓn thÞ ë chÕ ®é normal: ALT+CTRL+N HiÓn thÞ ë chÕ ®é outline: ALT+CTRL+O HiÓn thÞ ë chÕ ®é trang: ALT+CTRL+P Chó ý: B¹n cã thÓ thay ®æi c¸c phÝm t¾t nÇy sao cho phï hîp víi b¹n b»ng c¸ch chän Tools/customize råi bÊm nót Keyboard. B¹n chän môc cÇn s÷a, ®¸nh shortcut míi vµo « Press new shortcut key. NÕu muèn gë bá shortcut, bÊm nót Remove. NÕu muèn phôc håi l¹i nh cò, bÊm phÝm Reset All.

Xãa, copy file trong Office
B¹n h·y vµo menu File - Open b¹n sÏ nh×n thÊy cöa sæ víi tªn lµ Open. B¾t ®Çu tõ ®©y b¹n cã thÓ coi cöa sæ nµy nh cña sæ cña Windows Explorer vµ b¹n cã thÓ øng dông hÇu hÕt c¸c chøc n¨ng cña Windows trong cöa sæ nµy. T×m ®Õn th môc chøa lu gi÷ File b¹n cÇn xo¸ hay Copy... Di chuét ®Õn File ®ã nhÊn phÝm ph¶i chuét b¹n sÏ thÊy mét menu lín víi rÊt nhiÒu lùa chän nh Open, Open Read-Only, Cut, Copy, Delete... NÕu muèn xo¸ file ®ã b¹n lùa chän Delete. (Xin b¹n lu ý nÕu xo¸ b¹n cã thÓ chän file ®ã råi bÊm phÝm Delete còng ®îc). C¸c file bÞ xo¸ sÏ ®îc ®a vµo sät r¸c RecycleBin. Do ®ã nÕu b¹n muèn xo¸ h¼n ngay th× nhí bÊm thªm phÝm Shift. Cßn nÕu b¹n muèn copy thµnh mét File míi trong th môc ®ã th× chän Copy sau ®ã di chuét ra vïng kh«ng cã tªn file trong khung cöa sæ tªn file vµ kÝch phÝm ph¶i chuét b¹n sÏ nh×n thÊy mét menu ng¾n h¬n víi lùa chän Paste. Chän Paste b¹n sÏ thu ®îc mét File míi cã thªm ch÷ Copy of tríc tªn file cò. Sau ®ã b¹n cã thÓ ®æi tªn theo ý muèn cña b¹n. Nãi chung c¸ch lµm rÊt gièng víi viÖc sö dông Windows Explorer.

§iÒu ghi nhí cuèi cïng lµ víi Windows 95/98 b¹n lu«n nªn sö dông phÝm ph¶i chuét. Kh× b¹n cÇn lµm mét ®iÒu g× ®ã mµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo xin h·y thö phÝm ph¶i cña chuét, vµo ®ã sÏ cã rÊt nhiÒu thó vÞ.

TiÕng ViÖt vµ bé m· Unicode
1 Tæng quan vÒ bé m· Unicode TiÕng ViÖt cã tÊt c¶ 134 ký tù ®Æc thï ViÖt, do ®ã 128 gi¸ trÞ cña phÇn më réng kh«ng ®ñ ®Ó m· tÊt c¶ c¸c con ch÷ ViÖt. V× vËy ®· xuÊt hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau nh»m m· hãa tiÕng ViÖt trong khu«n khæ b¶ng m· 8-Bit. Cã thÓ chØ sö dông ch÷ thêng trong b¶n m·, tøc lµ chØ cÇn 67 gi¸ trÞ, cßn ch÷ hoa ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸ch dïng Font ch÷ hoa. gi¶i ph¸p nµy ®îc dïng trong TCVN 5712-1993 (VN3) mµ Font ch÷ ABC lµ 1 vÝ dô. Gi¶i ph¸p tæ hîp lµ dïng 2 ký tù: ký tù nguyªn ©m vµ ký tù dÊu ghÐp lång vµo nhau. VÝ dô ch÷ ‘¸’ ®îc t¹o thµnh bëi ký tù ‘a’ vµ ký tù dÊu s¾c (‘) mµ font ch÷ VNI lµ vÝ dô tiªu biÓu. C¶ 2 gi¶i ph¸p nµy vÒ tiÕng ViÖt ®Òu cã nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm kh¸c nhau, (xem thªm phÇn ph©n tÝch c¸c u nhîc ®iÓm nµy trong Vietkey Help). B¶ng m· 8-bit víi 256 gi¸ trÞ kh«ng thÓ ®ñ chç ®Ó m· c¸c ký tù cña c¸c ng«n ng÷ dïng ch÷ tîng h×nh nh tiÕng H¸n, TiÕng NhËt, Hµn quèc... Tõ tríc ®Õn nay ®· cã nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®Ó m· ho¸ c¸c ký tù cña c¸c ng«n ng÷ nµy trªn m¸y vi tÝnh, tuy nhiªn nh÷ng gi¶i ph¸p nµy thêng dïng kü thuËt tæ hîp hoÆc c¸c chuçi ký tù ®iÒu khiÓn (Esc) kh¸ phøc t¹p vµ quan träng h¬n c¶ lµ c¸c gi¶i ph¸p nµy kh«ng t¬ng thÝch víi nhau. Do ®ã viÖc sö dông ®ång thêi c¸c ng«n ng÷ trong cïng 1 v¨n b¶n vµ trong cïng 1 font ch÷ thêng kh«ng thÓ hoÆc rÊt khã kh¨n khi thùc hiÖn. Unicode ra ®êi lµ nh»m kh¾c phôc c¸c nhîc ®iÓm nãi trªn vµ nh»m x©y dùng mét bé m· chuÈn v¹n n¨ng dïng chung cho tÊt c¶ mäi ng«n ng÷ trªn thÕ giíi. Unicode c«ngxoocxiom ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1991 nh 1 tæ chøc phi lîi nhuËn nh»m ph¸t triÓn chuÈn Unicode, c¸c thµnh viªn cña Unicode c«ng xoãc xi«ng bao gåm c¸c c«ng ty hµng ®Çu cña thÕ giíi trong lÜnh vùc phÇn mÒm nh Adobe, Aldus, Borland, Digital, GO, IBM, HP, Lotus, Metaphor, Microsoft, NeXT, Novell, Sun, Symantec, Taligent, Unisys, and WordPerfect ... Unicode lµ bé m· ký tù 16-Bit, t¬ng thÝch hoµn toµn víi chuÈn quèc tÕ ISO/IEC 10646-1; 1993. Víi 65.536 ký tù Unicode hÇu nh cã thÓ m· ho¸ tÊt c¶ c¸c ng«n ng÷ trªn thÕ giíi. Ngoµi ra víi c¬ chÕ më réng UTF-16 Unicode vµ chuÈn ISO 10646 cßn cho phÐp m· ho¸ h¬n 1 triÖu ký tù mµ kh«ng cÇn ph¶i dïng ®Õn m· ®iÒu khiÓn Escape. Phiªn b¶n míi nhÊt hiÖn nay lµ Unicode 2.0 (B¶n 3.0 ®ang chuÈn bÞ ph¸t hµnh) bao gåm c¸c ng«n ng÷ thuéc hä la-tinh, vµ Greek, Cyrillic, Armenian, Hebrew, Arabic, Devanagari, Bengali, Gurmukhi, Gujarati, Oriya, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Thai, Lao, Georgian, Tibetan, Japanese Kana, the complete set of modern Korean Hangul, and a unified set of Chinese/Japanese/Korean (CJK). ChuÈn Unicode m« t¶ c¸c ký tù ng«n ng÷, c¸c dÊu chÊm c©u, dÊu phô, ký hiÖu to¸n häc, c¸c dÊu mòi tªn vµ c¸c ký hiÖu Dingbats. HiÖn nay Unicode ®· ®Þnh nghÜa kho¶ng 39 000 ký tù. Cßn kho¶ng 18.000 ký tù sÏ ®îc ®Þnh nghÜa nay mai, 917 504 ký tù cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa nÕu dïng c¬ chÕ më réng UTF-16.

6.400 chç ®îc dµnh ra cho c¸c h·ng sö dông víi c¸c môc ®Ých riªng cña m×nh. UTF-16 còng dµnh ra 131.072 ký tù ®Ó dµnh cho nh÷ng môc ®Ých dïng riªng. C¸c chuÈn m· ho¸ ký tù kh«ng chØ ®Þnh nghÜa c¸c m· cña c¸c ký tù, gi¸ trÞ sè, vµ vÞ trÝ cña c¸c ký tù mµ cßn ®Þnh nghÜa c¶ c¸ch biÓu diÔn c¸c m· ký tù díi d¹ng bit. Unicode vµ ISO-10646 quy ®Þnh 2 c¬ chÕ, khu«n d¹ng chuyÓn ®æi lµ UTF-8 vµ UTF-16. Mét sè ®Æc ®iÓm cña Unicode: - Mçi ký tù trong b¶ng m· Unicode ®Òu cã ®é dµi cè ®Þnh lµ 16 Bit, nhê ®ã ViÖc xö lý c¸c x©u ký tù Unicode rÊt ®¬n gi¶n kh«ng phøc t¹p nh c¸c gi¶i ph¸p dïng chuçi ký tù ®iÒu khiÓn, ph¶i cã nh÷ng thuËt to¸n t¬ng ®èi phøc t¹p ®Ó nhËn diÖn ký tù trong 1 chuçi c¸c Byte. Trong khi ®ã víi Unicode mçi ký tù cã ®é dµi ®óng 2 Byte nªn cã thÓ ®Þnh vÞ rÊt dÔ dµng c¸c vÞ trÝ cña ký tù trong chuçi Byte cho tríc. - Unicode tr¸nh ®Õn møc tèi ®a viÖc ®Þnh nghÜa d thõa, trïng lÆp. VÝ dô ký tù ‘Ð’ chØ cã 1 m· duy nhÊt dïng chung cho c¶ ng«n ng÷ tiÕng ViÖt, tiÕng Czech, ....còng chÝnh v× thÕ nªn hÖ thèng ch÷ ViÖt cã c¸c m· n»m r¶i r¸c ë nhiÒu vÝ trÝ kh«ng liÒn nhau. TiÕng H¸n, NhËt vµ Hµn cã kho¶ng 10 ngh×n ký tù trïng nhau nªn chóng ®îc dïng chung cho c¶ 3, tuy nhiªn trong Unicode vÉn cã c¸c vïng riªng ®Ó ®Þnh nghÜa nh÷ng ký tù ®Æc thï cña 3 ng«n ng÷ nµy. - Unicode vÒ c¬ b¶n kh«ng quy ®Þnh viÖc bè trÝ c¸c ký tù theo quy ®Þnh s¾p xÕp cña c¸c ng«n ng÷, ®iÒu nµy còng lµ hÖ qu¶ cña viÖc tr¸nh ®Þnh nghÜa c¸c ký tù d thõa do ph¶i tËn dïng c¸c ký tù dïng chung nªn kh«ng thÓ bè trÝ c¸c ký tù theo tõng vïng riªng cho tõng ng«n ng÷. H¬n n÷a thùc tÕ víi nhiÒu ng«n ng÷ ngêi ta ph¶i dïng nh÷ng thuËt to¸n riªng ®Ó s¾p xÕp chø kh«ng thÓ s¾p xÕp theo thø tù cña chóng trong b¶ng ch÷ c¸i (tiÕng ViÖt lµ 1 ®iÓn h×nh). ChÝnh v× vËy b¶ng m· tiÕng ViÖt trong Unicode cã c¸c ký tù ViÖt n»m r¶i r¸c ë nhiÒu n¬i vµ kh«ng theo 1 tr×nh tù s¾p xÕp nµo. Unicode ®· ®îc cµi ®Æt trong c¸c hÖ ®iÒu hµnh Windows NT, Windows 9.x, MacIntosh (MacOS 8), BE OS, Linux... Windows NT sö dông Unicode nh lµ nÒn t¶ng trong hÖ ®iÒu hµnh, c¸c x©u ký tù ®îc xö lý nh lµ x©u Unicode, Resource, tªn File trong NTFS còng lµ Unicode. Tuy nhiªn ®Ó t¨ng tÝnh t¬ng thÝch Windows NT vÉn cã c¸c hµm API ®Ó xö lý ký tù m· 8-Bit. Windows NT 5.0 hç trî h¬n 100 ng«n ng÷ kh¸c nhau trong ®ã cã c¶ tiÕng ViÖt. Ngîc l¹i Windows 9.x kh«ng lÊy Unicode lµm nÒn t¶ng néi t¹i trong hÖ ®iÒu hµnh, tuy nhiªn Win9.x l¹i cã 1 sè hµm hç trî cho viÖc xö lý vµ hiÓn thÞ m· Unicode. Muèn sö dông ®îc Unicode cÇn ph¶i cã nh÷ng phÇn mÒm hç trî hiÓn thÞ hoÆc cho phÐp gâ ký tù theo chuÈn Unicode, ngoµi ra còng cÇn ph¶i cã Font ch÷ Unicode ®îc cµi ®Æt trong hÖ thèng. HiÖn nay trong m«i trêng Windows, bé MS Office 2000 (Word, Excel, Powerpoint...) hç trî rÊt tèt bé m· Unicode. Trong m«i trêng M¹ng Internet Expolore 5.0 còng cho phÐp hiÓn thÞ c¸c trang Web ®îc thiÕt kÕ theo chuÈn Unicode. 2. TiÕng ViÖt trong bé m· Unicode TiÕng ViÖt ®îc xÕp vµo hä La-tinh më réng 1 (Latinh Extended 1), tuy r»ng c¸c ký tù ViÖt ph©n bè kh«ng tËp trung, nhng cã 1 thuËn lîi rÊt lín lµ do tiÕng ViÖt ®îc xÕp vµo hä La-tinh nªn ®©y lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c

font ch÷ Unicode, cã nghÜa lµ tiÕng ViÖt cã mÆt ë mäi n¬i trong bÊt kú cña ng«n ng÷ nµo, vµ nh thÕ cã thÓ ®äc ®îc tiÕng ViÖt ë mäi n¬i cã cµi ®Æt font Unicode. Trong khi ®ã c¸c ng«n ng÷ kh«ng thuéc hä la-tinh nh China, Japan, Lao, Thai...th× kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã s½n trong c¸c font Unicode. TiÕng ViÖt trong Unicode cã thÓ cã 2 d¹ng: ký tù dùng s½n vµ ký tù tæ hîp. Unicode cã ®ñ 134 ký tù cho tÊt c¶ ch÷ hoa vµ ch÷ thêng trong b¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt, ®ång thêi cã m· cho 5 dÊu thanh (HuyÒn, s¾c, hái, ng·, nÆng) ®Ó t¹o ra c¸c ký tù ViÖt d¹ng tæ hîp, ngoµi ra Unicode cßn cã dÊu riªng ®Ó biÓu diÔn ®¬n vÞ tiÒn ®ång ViÖt nam. VÝ dô: Ch÷ c ¶ n g sÏ ®îc biÓu diÔn díi d¹ng Unicode nh sau (Chuçi sè Hex): 0063 1EA3 006E 0067 (m· dùng s½n) 0063 0041 0309 006E 0067 (m· tæ hîp) Bµn phÝm cho phÐp gâ tiÕng ViÖt trªn Windows 2000 sÏ sinh ký tù theo kiÓu dùng s½n, trong khi phÇn mç trî tiÕng ViÖt Unicode trong Windows 9.x l¹i sinh ký tù theo m· ræ hîp ( c¸c ch÷ tæ hîp nµy thêng cã ®é mü thuËt kh«ng cao do dÊu thanh bá cè ®Þnh vµ dïng chung nªn ch÷ vµ dÊu ®Æt kh«ng hîp lý ®èi víi c¸c ch÷ thêng). 3. Cµi ®Æt tiÕng ViÖt Unicode 3.1 HiÓn thÞ tiÕng ViÖt Unicode: §Ó hiÓn thÞ tiÕng ViÖt Unicode cÇn ph¶i cµi ®Æt font ch÷ Unicode, chØ cÇn cµi 1 trong c¸c phÇn mÒm sau: Internet Explore 5 hoÆc MS Office 2000 trong Windows 95/98 hoÆc cµi ®Æt Windows 2000. Khi cµi ®Æt 1 trong nh÷ng phÇn mÒm trªn c¸c font Unicode cã tiÕng ViÖt sÏ ®îc tù ®éng cµi ®Æt hÖ thèng. C¸c font c¬ b¶n cña Microsoft ®i kÌm víi c¸c phÇn mÒm trªn ®· hç trî tiÕng ViÖt Unicode lµ Times New Roman, Arial, Courier, Tahoma, Ngoµi ra cã thÓ t¶i xuèng c¸c font Unicode (cã hç trî tiÕng ViÖt) kh¸c trªn Internet: Verdana, Arial Narrow, Arial Black, Bookman Old Style, Garamond, Impact, Lucida Sans. Comic Sans... 3.2 Gâ tiÕng ViÖt Unicode o Víi Windows 2000 (B¶n English) chØ cÇn cµi ®Æt thªm ng«n ng÷ tiÕng ViÖt bµn phÝm tiÕng ViÖt theo chuÈn TCVN sÏ ®îc cµi ®Æt vµ cho phÐp b¹n gâ tiÕng ViÖt (Mét kiÓu gâ gÇn gièng víi kiÓu gâ VNI). o Windows 95, 98 (B¶n English): t¶i xuèng Vietnamese Support trong Website cña Microsoft, cµi ®Æt Vi.inf ®Ó cã ®îc bé gâ tiÕng ViÖt Unicode theo tiªu chuÈn bµn phÝm TCVN. Trong c¶ 2 m«i trêng Windows NT vµ Windows 9.x Microsoft cã hç trî c¶ Local cho tiÕng ViÖt do ®ã c¸c tÝnh n¨ng t×m kiÕm, s¾p xÕp tiÕng ViÖt còng ®îc hç trî, ngoµi ra Local tiÕng ViÖt còng hç trî c¶ c¸ch ®¸nh ch÷ sè hay c¸ch ®Æt ngµy th¸ng theo quy ®Þnh cña ViÖt nam. o Bµn phÝm tiÕng ViÖt do Microsoft hç trî chØ cã 1 kiÓu duy nhÊt lµ TCVN, sÏ g©y khã kh¨n cho nh÷ng ngêi quen víi kiÓu gâ Telex hoÆc VNI. §Ó cã kiÓu gâ quen thuéc trong c¶ 2 m«i trêng Windows NT, Windows 9.x b¹n cã thÓ dïng bé gâ VIETKEY (chän code lµ VN Win 95).¦u ®iÓm cña bé gâ Vietkey trong m«i trêng Unicode: hç trî kiÓu gâ Telex vµ VNI, cã thªm nhiÒu tÝnh n¨ng n©ng cao víi font Unicode nh kiÓm tra lçi chÝnh t¶, tù ®éng chuyÓn ®æi Anh-ViÖt, gâ t¾t trong tÊt c¶ c¸c øng dông, 1 phÇn mÒm duy nhÊt ch¹y ®îc trªn c¶ 2 m«i trêng WinNT vµ Win95. Ch¬ng tr×nh nhá gän (chØ cÇn 90K), kh«ng bÞ conflict víi c¸c phÇn

mÒm phæ th«ng L¹c ViÖt MTD, English Stady...®ång thêi Vietkey vÉn cho phÐp gâ tiÕng ViÖt víi c¸c font truyÒn thèng ABC, VNI, Vietware... TiÕng ViÖt trong Unicode: tæng céng 140 m· ®îc ®Þnh nghÜa cho tiÕng ViÖt: 134 ký tù ch÷ viÖt, 5 dÊu thanh vµ dÊu VN§. Trong ®ã cã 31 ký tù thuéc b¶ng m· 8-bit ASCII më réng. 4. KÕt luËn MÆc dï bé m· chuÈn quèc gia TCVN 5712-1999 sÏ ®îc c«ng bè trong 1 thêi gian gÇn ®©y, nhng víi b¶n chÊt vÉn lµ bé m· 8-Bit vµ trªn nÒn bé m· TCVN 57121993, bé m· nµy vÉn sÏ gÆp ph¶i nh÷ng tranh chÊp víi nhiÒu øng dông phæ th«ng th«ng nh MS Office, ®Æc biÖt lµ víi Internet Explore 5 vµ MS Publishing 2000, ch÷ ‘’ sÏ kh«ng hiÓn thÞ ®îc trªn c¸c trang Web hoÆc sÏ bÞ ng¾t dßng sai, bé m· Unicode sÏ gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng tranh chÊp nãi trªn vµ cho phÐp tiÕng ViÖt hoµ ®ång víi c¸c ng«n ng÷ kh¸c trªn thÕ giíi. Trong xu thÕ hoµ nhËp víi thÕ giíi hiÖn nay, bé m· Unicode vµ 1 sè phÇn mÒm, c«ng cô hç trî hiÓn thÞ vµ gâ tiÕng ViÖt Unicode trong c¸c m«i trêng phæ th«ng nh Windows NT vµ Windows 9.x céng víi IE5, Office 2000, Vietkey...Unicode sÏ më ra 1 cuéc c¸ch m¹ng míi trong lÜnh vùc tiÕng ViÖt vµ trong t¬ng lai kh«ng xa Unicode sÏ lµ bé m· ®îc dïng rÊt phæ biÕn trong thÞ thêng tin häc cña ViÖt nam. Ghi chó: Liªn l¹c víi t¸c gi¶ ®Ó cã Vietkey hç trî Unicode ch¬ng tr×nh söa lçi ch÷ ‘’ cho Internet Explore 5, Outlook 5 vµ b¶ng m· ®Çy ®ñ cña tiÕng ViÖt Unicode. Ch¬ng tr×nh Vietnamese Support: B»ng c¸ch cµi ®Æt Vietnamese support vµ dïng Vietkey c¸c b¹n cã thÓ gâ tiÕng ViÖt Unicode trong Office 2000 trªn Win9x. Ghi chó: 1- §Ó gâ tiÕng ViÖt Unicode trong Win9x b¹n cÇn ph¶i cµi Office 2000 2- NÕu dïng Windows 2000 th× kh«ng cÇn ph¶i cµi Vietnamese support. 3- Trªn thanh taskbar phÇn hiÓn thÞ tiÕng ViÖt thay vi` ch÷ ViÖt Nam cã thÓ chØ lµ 2 dÊ'u ?? , ®©y lµ lçi cña Win9x tuy nhiªn nã kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc gâ tiÕng ViÖt. WINWORD MOÄT SOÁ THUÛ THUAÄT SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN Tìm ñònh daïng Ai cuõng neân bieát caùch tìm vaø thay ñoãi ñònh daïng nhö daáu ngaét ñoaïn (paragraph) vaø daáu tab. Trong Word 2.0 chæ caàn choïn Edit.Replace, sau ñoù trong khung Find What baïn haõy nhaäp maõ thích hôïp cho ñònh daïng baïn muoán tìm. Ví duï ^p ñeå tìm daáu ngaét ñoaïn, ^t ñeå tìm daáu tab vaø ^w tìm taäp hôïp khoaûng traéng, daáu tab vaø daáu ngaét ñoaïn (ñeå tìm caùc maõ khaùc, xem muïc "Searching for tabs, paragraph marks, and other special characters" trong phaàn Help cuûa Word). Ñoái vôùi Word 6.0, vieäc tìm kieám deã daøng hôn: chæ caàn choïn Edit.Find.Special vaø choïn ñònh daïng töø danh saùch. Doøng chaân trang Muoán taïo doøng chaân trang nhö "Trang n treân nnn", vôùi nnn laø toãng soá trang cuûa vaên baûn, haõy choïn View.Header/Footer roåi goõ "trang" vaø moät khoaûng traéng. Nhaán vaøo hình töôïng # ñeå cheøn soá trang hieän haønh vaøo, theâm moät khoaûng traéng, goõ chöõ "treân" vaø moät khoaûng traéng

nöõa. Sau ñoù choïn Insert.Field vaø choïn NumPages töø danh saùch Field Names. Nhaán OK laø xong. Caùc kyù töï ñaëc bieät Tröôùc ñaây, khi muoán cheøn caùc kyù töï quoác teá vaøo vaên baûn baïn phaûi duøng hoäp hoäi thoaïi Insert Symbol hoaëc phaûi nhôù caùc maõ kyù töï ANSI. Trong Word 6.0, nhaäp caùc kyù töï naøy raát deã nhôø caùc phím chöùc naêng. Meïo naøy duøng phím Ctrl keát hôïp vôùi moät soá daáu naøo ñoù vaø kyù töï baïn muoán theâm vaøo. Ví duï, ñeå ñaët daáu ngaõ treân chöõ n, haõy nhaán Ctrl-.... roåi goõ chöõ n. Haõy xem danh saùch döôùi ñaây ñeå tìm caùc toã hôïp phím cho caùc kyù töï vaø caùc daáu thoâng thöôøng nhaát. Taøi lieäu höôùng daãn söû duïng Word 6.0 coù moät danh saùch ñaày ñuû caùc kyù töï ñaëc bieät. Word chæ coù daáu troïng aâm cho chöõ thöôøng. Muoán theâm daáu cho caùc chöõ hoa, haõy choïn Tools.Options.Edit, sau ñoù ñaùnh daáu Allow Accented Uppercase vaø nhaán OK. Tuy nhieân, coù moät soá font khoâng chaáp nhaän daáu; neáu caùch goõ naøy khoâng taïo ñöôïc caùc kyù töï mong muoán, haõy thöû vôùi font khaùc. Saép xeáp chuù thích Muoán ñöa caùc chuù thích vaøo ngay beân döôùi hình, haõy duøng moät baûng coù hai oâ. Nhaäp hình vaøo oâ treân, goõ chuù thích vaøo oâ döôùi. Ñeå laøm ñieàu naøy trong Word for Windows, haõy choïn Table.Insert Table ñeå taïo baûng coù moät coät, hai haøng. Ñaët Column Width laø Auto. Sau ñoù choïn Table.Cell Height and Width vaø ñaët chieàu cao cuûa caû hai haøng laø Auto. Vaøo Insert.Picture ñeå nhaäp hình vaøo oâ treân, sau ñoù chuyeån xuoáng oâ döôùi vaø goõ chuù thích. Chöõ taét Tính naêng ñoäc ñaùo nhaát cuûa Word 6.0 laø AutoCorrect. Neáu baïn goõ chöõ "teh" vaø moät khoaûng traéng hoaëc moät daáu phaân caùch caâu, baïn seõ coù chöõ "the". Song, caùi hay cuûa AutoCorrect khoâng chæ coù theá. Ví duï neáu baïn thöôøng xuyeân duøng caùc töø khoù goõ nhö esophagogastroduodenoscopy, AutoCorrect coù theå laøm deã daøng hôn. Haõy ñieåm saùng töø, nhoùm töø hoaëc ngay caû caâu baïn thöôøng phaûi goõ, sau ñoù choïn Tools.AutoCorrect vaø goõ vaøo khung Replace moät toã hôïp töø deã nhôù - giaû söû nhö ee cho töø treân. Phaûi nhôù choïn muïc Replace Text as You Type. Baây giôø, baát kyø luùc naøo baïn goõ chöõ vieát taét theo sau laø moät khoaûng traéng hoaëc daáu phaân caùch caâu, Word seõ nhaäp vaøo töø thay theá. Kyõ thuaät cuûa tính naêng naøy nhö sau: Word löu caùc töø AutoCorrect vaøo file NORMAL.DOT döôùi daïng moät maãu (template). Ñoái vôùi moät vaøi heä thoáng, Word seõ chaïy chaäm ñi neáu maãu naøy quaù lôùn. Tuy nhieân coù nhöõng ngöôøi duøng nhaäp hôn 800 töø AutoCorrect, trong ñoù coù nhöõng nhoùm töø daøi tôùi 4 caâu nhöng khoâng taùc haïi gì. Giaûi quyeát chöõ hoa AutoCorrect töï ñoäng söûa haàu heát caùc loâîi khi goõ treân baøn phím nhö: baét ñaàu moät töø baèng hai chöõ hoa thay vì chæ coù chöõ ñaàu tieân. Tuy nhieân, Word aùp duïng ñoång loaït quy taéc naøy, neân caùc töø coù hai chöõ ñaàu vieát hoa nhö PCs vaø MHz ñeàu bò söûa laïi laø Pcs vaø Mhz. Baïn coù theå choïn Tools.AutoCorrect roåi taét chöùc naêng Correct TWo INitial CApitals, vaø

sau ñoù AutoCorrect seõ khoâng söûa caùc loâîi coù hai chöõ hoa nöõa. Ñeå giaûi quyeát tröôøng hôïp naøy, trong hoäp thoaïi AutoCorrect, goõ Pcs ôû muïc Replace vaø PCs ôû muïc With. Thao taùc naøy aùp duïng cho baát cöù tröôøng hôïp ñaëc bieät naøo baïn thöôøng gaëp. Theâm chöõ kyù Meïo thöù ba cuûa AutoCorrect laø baïn coù theå kyù 50 laù thö moâîi ngaøy maø khoâng heà meät nhoïc. AutoCorrect coù theå giuùp baïn nhaäp chöõ kyù (hay baát cöù moät hình hoïa naøo baïn thöôøng duøng) vaøo taøi lieäu cuûa mình. Ñeå thöïc hieän kyõ xaûo naøy, môû taøi lieäu coù chöõ kyù ñaõ ñöôïc queùt vaøo; neáu caàn thì nhaäp chöõ kyù cuûa baïn töø moät file ñoå hoïa vaøo moät taøi lieäu troáng. Nhaán vaøo chöõ kyù roåi choïn Tools.AutoCorrect. Word seõ töï ñoäng ñaët ñoái töôïng baïn choïn vaøo khung With (duø baïn coù theå khoâng thaáy ñöôïc noù). Ñieàu baïn phaûi laøm laø goõ moät chöõ vieát taét trong khung Replace roåi nhaán OK. Caàn löu yù laø baïn khoâng neân ñaët töø vieát taét laø moät töø coù nghóa, vì khi baïn goõ töø ñoù thì chöõ kyù laïi xuaát hieän. Ñeå traùnh ñieàu naøy, baïn neân theâm moät con soá vaøo töø vieát taét nhö logo1 hay image2. Doøng chaân trang : Coøn tieáp Thaät laø hay neáu coù chöõ "coøn tieáp" ôû phía döôùi trang giaáy nhöng laøm theá naøo ñeå in ñöôïc leân moïi trang tröø trang cuoái? Trong Word 2.0, haõy choïn View.Header/Footer.Footer.OK. Trong khung footer, nhaán Ctrl-F9 ñeå theâm vaøo daáu môû ñoùng ngoaëc nhoïn, roåi goõ IF beân trong. Nhaán Ctrl-F9 moät laàn nöõa roåi goõ NUMPAGES trong daáu ngoaëc. Sau ñoù nhaán muõi teân sang phaûi ñeå di chuyeån con troû ra khoûi ngoaëc vaø goõ daáu >. Nhaán Ctrl-F9 moät laàn nöõa vaø goõ PAGE trong daáu ngoaëc nhoïn. Di chuyeån con troû ra khoûi ngoaëc, goõ moät khoaûng traéng vaø chöõ "coøn tieáp". Khi ñoù ta seõ coù doøng {IF {NUMPAGES}>{PAGE} "Coøn tieáp". Nhaán Ctrl-R ñeå laøm ñeàu leà phaûi, roåi choïn Close laø xong. Caùc böôùc trong Word 6.0 cuõng töông töï. Chæ caàn xoùa bôùt caùc khoaûng traéng maø Word ñaõ theâm vaøo khi baïn goõ chöõ vaøo khung Footers. Menu theo yù muoán Khi baïn thöôøng môû moät file naøo ñoù trong Word 6.0, baïn neân ñaët coá ñònh noù vaøo menu File. Ñeå laøm ñieàu naøy haõy nhaán Ctrl-Alt-Equal. Khi con troû ñoãi thaønh daáu coäng, choïn File.Open. Nhaán vaøo teân file cuûa baïn moät laàn, roåi choïn Cancel. Teân file baây giôø seõ xuaát hieän trong menu File ngay döôùi Exit. Ñeå loaïi boû muïc môùi theâm vaøo menu haõy nhaán Ctrl-Alt-. Con troû seõ ñoãi thaønh daáu tröø. Töø menu File, choïn teân file ñeå loaïi noù ra khoûi menu. Baïn phaûi caån thaän khi duøng kyõ thuaät loaïi boû naøy: Neáu baïn choïn nhaàm phaûi moät caùi teân gì khaùc nhö File.Open, baïn seõ xoùa moät Open khoûi menu File. Toã hôïp phím Duøng toã hôïp phím thöôøng nhanh hôn duøng menu raát nhieàu. Trong Word 6.0 coù moät phöông phaùp nhanh choùng vaø deã daøng ñeå gaùn toã hôïp phím cho caùc leänh. Haõy nhaán Ctrl-Alt-Gray Plus. Con troû seõ ñoãi thaønh z Choïn muïc Menu hoaëc icon (hình töôïng) baïn muoán. Khi hoäp hoäi thoaïi Customize xuaát hieän,

giöõ phím Ctrl hoaëc Alt hoaëc Shift (hoaëc keát hôïp) vaø goõ moät kyù töï. Toã phím naøy seõ xuaát hieän trong khung Press New Shortcut Key. Döôùi khung naøy baïn seõ thaáy doøng moâ taû chöùc naêng cuûa toã hôïp phím. Neáu baïn khoâng muoán duøng toã hôïp phím ñoù nöõa, nhaán Backspace roåi choïn moät toã hôïp phím khaùc. Khi ñaõ coù toã hôïp phím mong muoán, choïn Assign.Close - leänh cuûa baïn seõ ñöôïc gaùn ngay cho toã hôïp phím aáy. Tính ñoä daøi Khung hoäi thoaïi File.Summary Info.Statistics cho bieát soá kyù töï cuûa toaøn vaên baûn. Ñeå ñeám soá kyù töï cuûa moät phaàn vaên baûn, baïn coù theå taïo moät macro ngaén. Baét ñaàu baèng caùch choïn Tools.Macro vaø goõ teân macro vaøo khung Macro Name. Nhaán vaøo Edit neáu duøng Word 2.x, Create neáu duøng Word 6.0. Giöõa caùc doøng Sub Main vaø End Sub, theâm doøng Print Len(Selection$()). Ñoùng cöûa soã macro, vaø choïn Yes ñeå löu macro. Neáu muoán baïn coù theå gaùn cho macro moät toã hôïp phím hoaëc moät hình töôïng baèng caùch choïn Tools.Options (ñoái vôùi Word 2.x) hoaëc Tools.Customize (Word 6.0). Ñeå ñeám soá kyù töï chæ caàn ñieåm saùng ñoaïn vaên baûn roåi thi haønh macro. Toãng soá kyù töï cuûa ñoaïn ñaõ choïn seõ xuaát hieän ôû doøng traïng thaùi. Chuù yù raèng chöùc naêng thoáng keâ taøi lieäu cuûa Word chæ ñeám soá kyù töï ñöôïc in ra, coøn macro naøy thì tính heát caùc kyù töï ñöôïc in laãn khoâng in (nhö caùc khoaûng traéng, daáu tab hoaëc daáu xuoáng doøng).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful