CODUL VAMAL al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.

2000
Monitorul Oficial al R.Moldova ediţie specială din 01.01.2007, pag.103 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.160-162/1201 din 23.12.2000

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1 Activitatea vamală Articolul 1. Noţiuni principale Articolul 2. Activitatea vamală Articolul 3. Politica vamală Articolul 4. Teritoriul vamal şi frontiera vamală a Republicii Moldova Articolul 5. Integrarea economică internaţională Articolul 6. Legislaţia vamală Articolul 7. Acordurile internaţionale Secţiunea a 2-a Organizarea activităţii vamale Articolul 8. Conducerea activităţii vamale Articolul 9. Organele vamale Articolul 10. Laboratoarele vamale, instituţiile de învăţămînt, întreprinderile subordonate Serviciului Vamal Articolul 11. Atribuţiile organului vamal Articolul 12. Actele normative ale Serviciului Vamal Articolul 13. Drapelul, pavilionul şi însemnele organului vamal Articolul 14. Colaborarea organului vamal cu alte organe de drept şi cu persoane Articolul 15. Efectuarea operaţiunilor de vămuire în alte locuri decît în cele stabilite de organul vamal Articolul 16. Atribuirea de terenuri organului vamal Articolul 17. Folosirea informaţiilor Articolul 18. Atacarea deciziilor, acţiunilor şi inacţiunii organului vamal şi ale colaboratorului vamal Capitolul II TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE Secţiunea a 3-a Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Regimurile vamale Articolul 19. Dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport Articolul 21. Restricţii la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport

Articolul 22. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală Articolul 23. Regimurile vamale Articolul 24. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal Articolul 25. Vămuirea şi controlul vamal Articolul 26. Timpul şi locul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală Articolul 27. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, utilizarea lor Articolul 28. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie, pentru care au fost stabilite facilităţi vamale, utilizarea lor Secţiunea a 4-a Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive şi regimurilor vamale cu impact economic Articolul 29. Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive Articolul 30. Dispoziţii comune regimurilor vamale cu impact economic Secţiunea a 5-a Importul Articolul 31. Dispoziţii generale Articolul 32. Tratamentul tarifar preferenţial Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor Articolul 34. Tratamentul tarifar favorabil Articolul 35. Punerea în circulaţie a mărfurilor la drepturi de import reduse sau zero Articolul 36. Importul mărfurilor la cea mai mare taxă vamală Articolul 37. Reintroducerea mărfurilor autohtone Secţiunea a 6-a Exportul Articolul 38. Dispoziţii generale Articolul 39. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de export Articolul 40. Punerea în circulaţie a mărfurilor plasate sub regimul vamal de export Articolul 41. Exportul temporar de mărfuri Secţiunea a 7-a Tranzitul Articolul 42. Dispoziţii generale Articolul 43. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de tranzit Articolul 44. Autorizaţia de plasare a mărfurilor sub regimul vamal de tranzit Articolul 45. Încheierea regimului vamal de tranzit Articolul 46. Documentele însoţitoare Articolul 47. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră Articolul 48. Responsabilitatea titularului operaţiunii de tranzit Articolul 49. Respectarea legislaţiei internaţionale Secţiunea a 8-a Antrepozitul vamal Articolul 50. Dispoziţii generale Articolul 51. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal Articolul 52. Tipurile de antrepozite vamale Articolul 53. Antrepozitarul Articolul 54. Autorizaţia de antrepozitare Articolul 55. Condiţii de garantare Articolul 56. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal Secţiunea a 9-a

Perfecţionarea activă Articolul 57. Dispoziţii generale Articolul 58. Termenii utilizaţi Articolul 59. Autorizaţia de perfecţionare activă Articolul 60. Importul de mărfuri în cazul sistemului compensării prin echivalenţă Articolul 61. Rata de randament Articolul 62. Dispoziţii speciale privind sistemul cu restituire Secţiunea a 10-a Transformarea sub control vamal Articolul 63. Dispoziţii generale Articolul 64. Autorizaţia de transformare sub control vamal Articolul 65. Obligaţia vamală Articolul 66. Tratamentul tarifar preferenţial Secţiunea a 11-a Admiterea temporară Articolul 67. Dispoziţii generale Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor sub regimul vamal de admitere temporară Articolul 70. Utilizarea sistemului de suspendare totală Articolul 71. Utilizarea sistemului de suspendare parţială Articolul 72. Cesionarea regimului vamal de admitere temporară Articolul 73. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor Secţiunea a 12-a Perfecţionarea pasivă Articolul 74. Dispoziţii generale Articolul 75. Operaţiunile de perfecţionare pasivă Articolul 76. Condiţiile ce exclud plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă Articolul 77. Autorizaţia de perfecţionare pasivă Articolul 78. Termenul de perfecţionare pasivă Articolul 79. Cantitatea de produse rezultate din perfecţionarea pasivă a mărfurilor Articolul 80. Drepturile de export Articolul 81. Exonerarea produselor compensatoare de drepturile de import Articolul 82. Produse de înlocuire de acelaşi standard Articolul 83. Importul anticipat Articolul 84. Nereturnarea mărfurilor exportate pentru prelucrare sau a produselor compensatoare din cauza distrugerii sau pierderii lor Secţiunea a 13-a Zona liberă Articolul 85. Dispoziţii generale Articolul 86. Înfiinţarea zonei libere Articolul 87. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate în zona liberă Articolul 88. Termenul de aflare a mărfurilor în zona liberă Articolul 89. Asigurarea respectării legislaţiei vamale în zona liberă Articolul 90. Evidenţa mărfurilor plasate în zona liberă Articolul 91. Perceperea drepturilor de import sau de export, aplicarea măsurilor de politică economică Articolul 92. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export Secţiunea a 14-a Magazinul duty-free Articolul 93. Dispoziţii generale

Dispoziţii generale Articolul 101. a accizului şi a taxei pentru proceduri vamale Articolul 123. Dispoziţii generale aplicabile obligaţiei fiscale 1. Plătitorii drepturilor de import şi drepturilor de export Articolul 124. a taxei pe valoarea adăugată. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export Articolul 97. Dispoziţii generale Articolul 104. Excluse Secţiunea a 19-a Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport şi a anumitelor categorii de mărfuri Articolul 114. Autorizaţia de activitate a magazinului duty-free Articolul 96. Particularităţile reexportului Secţiunea a 16-a Distrugerea Articolul 100. Baza de calcul a taxei vamale. Termenele de plată a drepturilor de import şi drepturilor de export Articolul 125. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal . Dispoziţii generale Articolul 99. plata lor Articolul 122. Deşeurile rezultate din distrugerea mărfurilor Secţiunea a 17-a Abandon în favoarea statului Articolul 103. Magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic Secţiunea a 15-a Reexportul Articolul 98. Taxa pentru proceduri vamale Secţiunea a 21-a Calcularea drepturilor de import şi drepturilor de export.">Articolul 1271. Taxa pe valoarea adăugată Articolul 120. Trecerea peste frontiera vamală de către persoane fizice a mărfurilor care nu sînt destinate comerţului Capitolul III DREPTURILE DE IMPORT ŞI DREPTURILE DE EXPORT Secţiunea a 20-a Principii generale Articolul 117. Prelungirea şi eşalonarea termenului de plată a drepturilor de import şi de export Articolul 127.Articolul 94. Trecerea peste frontiera vamală a valutei şi a altor valori valutare Articolul 116. Suportarea cheltuielilor Secţiunea a 18-a Exclusă Articolele 105-113. Accizele Articolul 121. Condiţiile plasării mărfurilor în magazinul duty-free Articolul 95. Taxa vamală Articolul 119. Măsuri de garantare a obligaţiei vamale 2. Suportarea cheltuielilor Articolul 102. Modul de plată a drepturilor de import şi de export Articolul 126.">Articolul 1272. Drepturile de import şi drepturile de export Articolul 118. Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală Articolul 115.

">Articolul 12712. Măsurile care trebuie luate în caz de avarie sau de forţă majoră Articolul 147.">Articolul 1279. Depozitarea provizorie Articolul 150. Începutul vămuirii Articolul 138. Limba în care sînt perfectate actele vamale Articolul 135. Efectuarea operaţiunilor cu mărfurile şi mijloacele de transport supuse vămuirii Articolul 140. Apariţia obligaţiei vamale la mărfurile aflate în zona liberă 7.">Articolul 12710. Apariţia obligaţiei vamale la exportul mărfurilor fără declaraţie vamală 10. Răspunderea în timpul operaţiunilor prealabile Secţiunea a 24-a Depozitul provizoriu Articolul 149. Obligaţiile deţinătorului de depozit provizoriu . Apariţia obligaţiei vamale în alte cazuri 12. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea ilegală de mărfuri 4.">Articolul 1276. Prezentarea mărfurilor. mijloacelor de transport şi documentelor însoţitoare la locul stabilit de organul vamal Articolul 146. Stingerea obligaţiei fiscale Articolul 129. Deţinătorul depozitului provizoriu Articolul 152. Mărfurile care pot fi plasate în depozitul provizoriu Articolul 153. Informarea organului vamal despre trecerea de mărfuri peste frontiera vamală Articolul 145. Probele şi mostrele de mărfuri necesare vămuirii Articolul 141.">Articolul 1277.3. Organele care efectuează vămuirea Articolul 136. Asistarea titularilor de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi a reprezentanţilor lor la operaţiunile de vămuire Articolul 134.">Articolul 1275. Restituirea excedentului din drepturile de import sau de export plătite sau percepute Capitolul IV VĂMUIREA Secţiunea a 22-a Principii generale Articolul 131. Scopurile principale ale operaţiunilor prealabile Articolul 144.">Articolul 1274.">Articolul 1278. Perceperea drepturilor de import şi de export Articolul 130.">Articolul 12711. Operaţiunile prealabile Articolul 143. Procedura vămuirii Articolul 132. Vămuirea simplificată Articolul 139.">Articolul 1273. Locul depozitării provizorii Articolul 151. Utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mijloacelor de transport care nu au fost vămuite pe deplin Articolul 137. Asigurarea respectării legislaţiei vamale la transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare Secţiunea a 23-a Operaţiunile prealabile Articolul 142. Documentele necesare plasării mărfurilor în depozitul provizoriu Articolul 154. Prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport la destinaţie Articolul 148. Apariţia obligaţiei vamale la scoaterea ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală 5. Declaraţia sumară Articolul 155. Apariţia obligaţiei vamale la exportul mărfurilor incluse în declaraţia vamală 9. Apariţia obligaţiei vamale la neîndeplinirea condiţiilor de export 11. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea mărfurilor prohibite sau restricţionate 8. Locul şi timpul efectuării operaţiunilor de vămuire Articolul 133. Apariţia obligaţiei vamale în cazul neexecutării unor obligaţii 6. Locul apariţiei obligaţiei vamale Articolul 128.

Obligaţiile şi drepturile declarantului Articolul 179. Autorizaţie pentru activitatea de broker vamal Articolul 164. Accesul colaboratorului vamal pe teritorii sau în încăperi pentru efectuarea controlului vamal 1. Registrul de stat al brokerilor vamali Articolul 166. Atribuţiile şi drepturile echipelor mobile 4. Informaţia primită de brokerul vamal şi de specialiştii lui de la persoana pe care o reprezintă Secţiunea a 26-a Exclusă Articolele 169-172. Antrenarea specialiştilor şi experţilor la efectuarea controlului vamal Articolul 189. Locul declarării Articolul 176. Documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii Articolul 180. Responsabilul de plata drepturilor de import sau de export Articolul 158. Declararea prin acţiune a mijloacelor de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice Capitolul V CONTROLUL VAMAL Secţiunea a 28-a Principii generale Articolul 185. Termenul depozitării provizorii Articolul 159. Dislocarea echipelor mobile . Formele declarării Articolul 175. Brokerul vamal Articolul 163. Declarantul Articolul 178. Primirea declaraţiei vamale Articolul 181. Specialistul în domeniul vămuirii Articolul 167. Operaţiuni efectuate cu mărfurile aflate în depozit provizoriu Articolul 160. Termenul de depunere a declaraţiei vamale Articolul 177.">Articolul 1892. Drepturile. Procedura simplificată de declarare a mărfurilor şi a mijloacelor de transport 1. Declaraţia temporară sau incompletă Articolul 183. completarea şi retragerea declaraţiei vamale Articolul 182.">Articolul 1891. Zonele de control vamal Articolul 187.">Articolul 1894. Echipele mobile 2. Documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal Articolul 188. Taxa de eliberare a autorizaţiei. Drepturile suplimentare ale organului vamal privind depozitul provizoriu Articolul 157. Controlul vamal şi formele lui Articolul 186. obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal Articolul 165. Încetarea depozitării provizorii Articolul 161. Modificarea. Sarcinile de bază ale echipelor mobile 3. a atestatului de calificare şi taxa de actualizare a valabilităţii lor Articolul 168. Declaraţia vamală periodică Articolul 184.">Articolul 1841. Exclus Secţiunea a 25-a Brokerul vamal Articolul 162.">Articolul 1893. Excluse Secţiunea a 27-a Declararea Articolul 173.Articolul 156. Declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport Articolul 174.

Controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport după punerea lor în circulaţie Articolul 199. Termenul de verificare a declaraţiei vamale. Trecerea peste frontiera vamală a valizei diplomatice şi valizei consulare Secţiunea a 32-a Facilităţile vamale acordate altor persoane străine Articolul 210. Controlul corporal Articolul 195. Neadmiterea pricinuirii de daune nejustificate la efectuarea controlului vamal Secţiunea a 29-a Dispoziţii suplimentare privind controlul vamal Articolul 196. Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfurile şi mijloacele de transport. de control al mărfurilor şi mijloacelor de transport Articolul 200. DETERMINAREA ŢĂRII DE ORIGINE A MĂRFURILOR Secţiunea a 33-a Valoarea în vamă a mărfurilor Articolul 214. a documentelor. Modul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor Secţiunea a 34-a . Controlul activităţii economico-financiare Articolul 192. reprezentanţelor altor state de pe lîngă ele. Asistarea declarantului şi altor persoane la efectuarea controlului vamal Articolul 202. Facilităţile vamale acordate personalului administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi angajaţilor consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova Articolul 209. precum şi personalului acestor organizaţii şi reprezentanţe Capitolul VII VALOAREA ÎN VAMĂ A MĂRFURILOR. încăperilor şi altor spaţii Articolul 191. Facilităţile vamale acordate reprezentanţilor altor state şi membrilor delegaţiilor străine Articolul 212. Răspunderea pentru nerespectarea legislaţiei valutare Capitolul VI FACILITĂŢILE VAMALE ACORDATE ANUMITELOR CATEGORII DE PERSOANE STRĂINE Secţiunea a 31-a Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în Republica Moldova şi lucrătorilor acestora Articolul 206. Facilităţile vamale acordate organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. Facilităţile vamale acordate curierilor diplomatici şi consulari străini Articolul 211. Mărfurile şi mijloacele de transport supuse controlului vamal Articolul 197. Exonerarea de unele forme de control vamal Articolul 194.Articolul 190. Efectuarea controlului vamal al valorilor valutare Articolul 205. Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în Republica Moldova Articolul 207. prelevarea de probe şi mostre necesare controlului vamal Articolul 201. Inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală Secţiunea a 30-a Controlul vamal al valorilor valutare Articolul 203. Facilităţile vamale acordate agenţilor diplomatici şi funcţionarilor consulari străini în Republica Moldova Articolul 208. Facilităţile vamale acordate agenţilor diplomatici. Competenţa organelor vamale în efectuarea controlului vamal al valorilor valutare Articolul 204. reprezentanţilor altor state şi membrilor delegaţiilor străine care tranzitează Republica Moldova Articolul 213. mijloacelor de transport. Identificarea mărfurilor. Timpul aflării sub supraveghere vamală Articolul 198. funcţionarilor consulari. Controlul vamal selectiv Articolul 193.

Procesul-verbal privind contravenţia vamală Articolul 235. Aplicarea metodei livrării controlate asupra altor bunuri Articolul 227. Inadmisibilitatea divulgării materialelor în cazul de contravenţie vamală . Contrabanda Secţiunea a 38-a Livrările controlate Articolul 225. Acţiunile colaboratorului vamal în cazul constatării elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni Articolul 236. Răspunderea pentru contravenţia vamală Articolul 230. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere administrativă Articolul 231. Procedura în cazul contravenţiei vamale constatate de organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de alte organe de resort şi cercetarea cazului Articolul 238. Organele de urmărire penală în domeniul vamal Articolul 223. Circumstanţele în care. Contravenţia vamală Articolul 229. Obiectul urmăririi penale Articolul 222. colaboratorul vamal continuă efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale Articolul 237. Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale Articolul 233. Efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale Articolul 234.Ţara de origine a mărfurilor Articolul 215. Încasarea mijloacelor băneşti pentru acoperirea cheltuielilor Articolul 218. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport necomercializabile Capitolul IX ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII ŞI DE URMĂRIRE PENALĂ A ORGANELOR VAMALE Secţiunea a 36-a Activitatea operativă de investigaţii Articolul 219. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport în proprietatea statului Articolul 217. Livrările controlate de substanţe narcotice şi psihotrope Articolul 226. Organul vamal ca subiect al activităţii operative de investigaţii Articolul 220. după pornirea procesului penal. PROCEDURA ÎN CAZURILE DE CONTRAVENŢIE VAMALĂ ŞI CERCETAREA LOR Secţiunea a 39-a Principii generale Articolul 228. Determinarea ţării de origine a mărfurilor Capitolul VIII DISPUNEREA DE MĂRFURI ŞI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT. Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale Secţiunea a 37-a Urmărirea penală Articolul 221. Dispunerea de mijloacele băneşti şi de alte bunuri confiscate în cadrul aplicării metodei livrării controlate Capitolul X CONTRAVENŢIILE VAMALE ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÎRŞIREA LOR. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere materială Articolul 232. PRECUM ŞI DE MIJLOACELE BĂNEŞTI OBŢINUTE DIN COMERCIALIZAREA LOR Secţiunea a 35-a Dispunerea de mărfuri şi de mijloace de transport Articolul 216. Competenţa organelor de urmărire penală în domeniul vamal Articolul 224.

Certificarea refuzului sau imposibilităţii de semnare a procesului-verbal Secţiunea a 41-a Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală Articolul 257. Temeiurile ridicării mărfurilor. Prelevarea de probe şi mostre pentru expertiză Articolul 254. experţilor. ale avocatului şi ale reprezentantului contravenientului Articolul 255. Solicitarea de la autorităţile publice şi de la persoane a informaţiei necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau cercetării lui Articolul 251. Propunerile privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor de comitere a contravenţiei vamale Articolul 270. Audierea în cazul contravenţiei vamale Articolul 242. inventarierea în cazul de contravenţie vamală Articolul 252. Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală Articolul 258. mijloacelor de transport şi altor bunuri Articolul 247. documentelor şi altor bunuri pentru a fi identificate Articolul 250. gajate sau sechestrate. Însărcinarea privind efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală Articolul 241. mijloacelor de transport. Circumstanţele care trebuie elucidate în cadrul cercetării cazului de contravenţie vamală Articolul 268. mijloacelor de transport. Modul de desemnare a expertizei Articolul 253. Sechestrarea mărfurilor. Prezentarea mărfurilor. Organele vamale împuternicite să cerceteze cazul de contravenţie vamală Articolul 263. documentelor. controlul. Examinarea Articolul 249. Interacţiunea dintre organele vamale ale Republicii Moldova şi serviciile vamale ale altor state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazuri de contravenţie vamală şi al cercetării lor Secţiunea a 40-a Actele de procedură Articolul 240. Remiterea dosarului de contravenţie vamală spre cercetare Articolul 261. documentelor şi altor bunuri Articolul 245. Clasarea dosarului de contravenţie vamală pînă la remiterea lui spre cercetare Secţiunea a 43-a Cercetarea cazului de contravenţie vamală Articolul 262. Drepturile contravenientului. mijloacelor de transport. Estimarea mărfurilor. Prezenţa contravenientului persoană fizică. translatorilor şi martorilor asistenţi Articolul 259. Acţiunile întreprinse în privinţa mărfurilor. Citarea în cazul contravenţiei vamale Articolul 243. Condiţiile suplimentare pe care trebuie să le întrunească procesul-verbal de audiere Articolul 256. Remiterea dosarului de contravenţie vamală în procedură suplimentară Articolul 264. Solicitarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau cercetării lui Articolul 244. mijloacelor de transport şi altor bunuri Articolul 246.Articolul 239. Intentarea de acţiune în justiţie Articolul 271. Decizia organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală Articolul 269. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia la cercetarea cazului de contravenţie vamală Articolul 267. garanţiilor şi sumelor depuse . specialiştilor. Sumele cuvenite martorilor. Termenele de cercetare a cazului de contravenţie vamală Articolul 265. Inspectarea vamală Articolul 248. Revizia. Cercetarea cazului de contravenţie vamală Articolul 266. Restituirea cheltuielilor aferente cazului de contravenţie vamală Secţiunea a 42-a Remiterea dosarului de contravenţie vamală spre cercetare Articolul 260. bunurilor ridicate.

Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate şi nu au patrimoniu în Republica Moldova Capitolul XI ATACAREA DECIZIILOR. Termenul de soluţionare a plîngerii Articolul 291. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune în partea referitoare la retragerea autorizaţiei sau atestatului de calificare Articolul 284. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea amenzii sau perceperea costului mărfurilor şi mijloacelor de transport Articolul 282. persoanei juridice sau persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică Articolul 274. Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri Secţiunea a 48-a . acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Secţiunea a 47-a Calea administrativă de atac al deciziilor. Calea administrativă de atac al deciziilor. Dreptul de a ataca deciziile. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 288. ACŢIUNILOR SAU INACŢIUNII ORGANELOR VAMALE ŞI ALE COLABORATORILOR VAMALI Secţiunea a 46-a Principii generale Articolul 285. Colaborarea reclamantului Articolul 295. Executarea deciziei organului vamal privind confiscarea Articolul 283. Căile de atac al deciziilor. Domeniul de aplicare al prezentului capitol Articolul 286. Temeiurile şi termenele suspendării examinării plîngerii Secţiunea a 45-a Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală Articolul 280. Efectul depunerii plîngerii sau declarării recursului Articolul 279. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 287. Termenul în care se poate exercita calea administrativă de atac Articolul 290. Termenele de examinare a plîngerii sau a recursului procurorului Articolul 278.Articolul 272. Temeiurile pentru anularea sau modificarea deciziei privind aplicarea de sancţiune ori privind clasarea dosarului Articolul 277. Atacarea altor decizii ale organului vamal în cazul de contravenţie vamală Articolul 275. Repunerea plîngerii în termen Articolul 292. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 289. Efectele depunerii plîngerii Articolul 294. Securitatea colaboratorului vamal în exerciţiul procedurii sau al cercetării cazului de contravenţie vamală Secţiunea a 44-a Atacarea deciziei organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală Articolul 273. Examinarea de către Serviciul Vamal a deciziei asupra cazului de contravenţie vamală Articolul 276. Recurgerea la executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală Articolul 281. Atacarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune persoanei fizice. Retragerea sau anularea plîngerii Articolul 296. Forma plîngerii Articolul 293.

Furnizarea informaţiei statistice . Aplicarea de mijloace speciale Articolul 317. Documentele anexate la cererea de suspendare a punerii mărfurilor (produselor) în circulaţie Articolul 304. Aplicarea şi folosirea armelor de foc Secţiunea a 52-a Răspunderea organului vamal şi a colaboratorilor vamali Articolul 319. Portul. Aplicarea forţei fizice Articolul 316. Colaboratorii vamali Articolul 312. mijloacelor speciale şi armei de foc Articolul 315. Acţiunile din oficiu Articolul 309. mijloacelor speciale şi armei de foc Articolul 314. Revizuirea deciziilor. Sursele de date pentru statistica vamală Articolul 323. Procedura exercitării căii judiciare de atac Secţiunea a 49-a Revizuirea deciziilor. Recursul procurorului Articolul 300. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 297. Condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice. Măsurile aplicate mărfurilor (produselor) contrafăcute sau operelor-pirat Articolul 310. Exercitarea atribuţiilor de serviciu ale colaboratorilor vamali Articolul 313. Noţiunile principale utilizate în prezentul capitol Articolul 302. Răspunderea organului vamal Articolul 320. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali de către Serviciul Vamal Capitolul XII APLICAREA DE MĂSURI LA FRONTIERĂ ÎN VEDEREA PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE Articolul 301. Caracterul executoriu al dispoziţiilor şi cerinţelor legale ale colaboratorului vamal Secţiunea a 51-a Aplicarea forţei fizice. Asigurarea mărfurilor (produselor) reţinute de organul vamal Articolul 307. Importul în cantităţi minime Capitolul XIII COLABORATORII VAMALI Secţiunea a 50-a Statutul juridic al colaboratorilor vamali Articolul 311. Răspunderea colaboratorilor vamali şi a altor angajaţi ai organului vamal Capitolul XIV ADMINISTRAREA STATISTICII VAMALE Articolul 321. Măsurile întreprinse în cazul inacţiunii titularului Articolul 308. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali în caz de recurs al procurorului. Examinarea plîngerilor în instanţă de judecată Articolul 298. Măsurile organelor vamale de depistare şi reţinere a mărfurilor (produselor) contrafăcute sau a operelor-pirat Articolul 306. Cererea de suspendare a punerii mărfurilor (produselor) în circulaţie Articolul 303. deţinerea şi folosirea armelor de foc Articolul 318. Durata suspendării Articolul 305. Statistica vamală a comerţului exterior Articolul 322.Calea judiciară de atac al deciziilor. precum şi în caz de control al legalităţii lor Articolul 299.

4). . în vigoare 09.Capitolul XV DISPOZIŢII FINALE Articolul 324 Intrarea în vigoare Articolul 325 Îndatoririle Guvernului Notă: În cuprinsul codului sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal".11. Prezentul cod stabileşte principiile juridice.289-XVI din 11. 4) mijloc de transport .în cazul introducerii de mărfuri şi mijloace de transport pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriul zonelor libere şi antrepozitelor vamale. 6) persoană . are loc trecerea de facto a frontierei vamale. economice şi organizatorice ale activităţii vamale şi este orientat spre apărarea suveranităţii şi securităţii economice a Republicii Moldova. 3) mărfuri străine .mărfuri obţinute cu respectarea condiţiilor de origine prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. iar cuvîntul "departament" . cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. inclusiv valori valutare (valută străină şi monedă naţională în numerar. sintagmele "depozit vamal" şi "depozit vamal liber" se substituie prin sintagma "antrepozit vamal" conform Legii nr.altele decît cele definite la pct.2001 Parlamentul adoptă prezentul cod.în cazul scoaterii de mărfuri şi mijloace de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe teritoriul zonelor libere şi antrepozitelor vamale de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova. energie termică. 5) trecere a frontierei vamale .11.12.596-XV din 01. respectiv.2002 Notă: În Codul vamal sintagma "Departamentul Controlului Vamal" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Vamal" conform Legii nr. următoarele noţiuni semnifică: 1) mărfuri . prin conducte şi prin linii de transport electric. cu excepţia celor prevăzute la pct. gaze naturale.prin cuvîntul "Serviciu". documente de plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă naţională). precum şi mijloace de transport. Acţiunile menţionate prevăd: . 2) mărfuri autohtone . "autorizaţie" conform Legii nr. alt fel de energie.orice bun mobil: obiecte şi alte valori. inclusiv prin expedieri poştale internaţionale.orice persoană juridică şi persoană fizică.2).introducerea şi scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri şi mijloace de transport. cuvintele "licenţă de înfiinţare" şi "licenţă" se substituie prin cuvintele "autorizaţie de activitate" şi. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1 Activitatea vamală Articolul 1.990-XV din 18. Noţiuni principale În sensul prezentului cod. energie electrică. depunerea declaraţiei vamale sau efectuarea altor operaţiuni vamale denotă intenţia de a introduce sau scoate mărfuri şi mijloace de transport.orice mijloc de transport folosit pentru transportul internaţional de pasageri şi mărfuri.04. inclusiv conteinere şi alte instalaţii de transport.05.05 Notă: În cuprinsul codului. .

controlul bagajelor şi al altor mărfuri transportate. alte persoane prevăzute de prezentul cod.proprietarul mărfurilor. condiţionată de îndeplinirea unor restricţii. în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală. create conform legislaţiei. orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale a mărfurilor şi mijloacelor de transport şi se încheie prin acordarea liberului de vamă.punerea în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport. formalităţile prevăzute de reglementările vamale.persoanele neprevăzute la pct. 22) operaţiuni vamale .catalogul care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse sau scoase de pe teritoriul vamal.colaboratorul vamal abilitat cu dreptul de a efectua urmărire penală în cazul infracţiunilor care ţin de competenţa organului vamal. în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate. cotarea. examinarea evidenţelor financiarcontabile. în virtutea legii. controlul mijloacelor de transport. 17) regim vamal . voinţa de a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală. stabilite din considerente de politică economică. 12) ofiţer de urmărire penală din Serviciul Vamal . 24) măsuri de politică economică . organizatorice şi economice. anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării atribuţiilor organului vamal sau acţiunilor administrative de dispoziţie.persoana care întocmeşte şi depune declaraţie vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar. perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export. magazinelor duty-free. 14) transportator . vămuirea.persoana care trece de facto mărfurile peste frontiera vamală sau care este responsabilă de folosirea mijlocului de transport.întreprinderile. instituţiile. controlul evidenţei contabile. 13) declarant . 21) control vamal . 23) declaraţie vamală .procedeul de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal şi încheierea acestui regim. .persoana căreia i se acordă. 10) birou vamal. 16) punere condiţionată în circulaţie . 11) colaborator vamal . controlul antrepozitelor vamale. cerinţe sau condiţii. 18) liber de vamă . 25) tarif vamal . organizaţiile care se află pe teritoriul Republicii Moldova. stabilirea preţului minim şi maxim. efectuarea de anchete şi alte acţiuni similare pentru a se asigura respectarea reglementărilor vamale şi altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală. controlul corporal. 20) supraveghere vamală . persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu legislaţia şi care sînt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de destinaţia mărfurilor.controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport. efectuate în domeniul vamal de către organul vamal. precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri. post vamal . 15) punere în circulaţie .îndeplinirea de către organul vamal a operaţiunilor de verificare a mărfurilor.unităţi ale organului vamal în care pot fi îndeplinite.acţiunea prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile şi mijloacele de transport după vămuire.actul prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau mijloacele de transport vămuite. impozitarea. 19) vămuire . alte acţiuni. a existenţei şi autenticităţii documentelor. în totalitate sau în parte.7) persoană stabilită în Republica Moldova .orice acţiune a organului vamal pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale.restricţiile la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport. 9) persoană care trece mărfuri peste frontiera vamală . permanent sau provizoriu. 8) persoană străină . zonelor libere.actul unilateral prin care o persoană manifestă. ce prevăd licenţierea. în condiţiile prezentului cod. cetăţenii Republicii Moldova.7). deţinătorul de mărfuri.

în vigoare 18.05. 36) plătitor vamal . reexportul. accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri.206-XV din 29.2006] [Art. tranzitului de mărfuri şi punerii lor sub orice altă destinaţie vamală. în vigoare 01. cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informaţional al Serviciului Vamal. 43) declarare prin acţiune . inclusiv măsurile de prohibiţie. 27) taxă vamală . taxa pentru eliberarea de autorizaţie. 40) rată de randament . taxa pentru procedurile vamale.persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală (declarantul) sau persoana căreia i-au fost transferate. 34) titular al operaţiunii .26) drepturi de import. 39) mărfuri echivalente .1 completat prin Legea nr.toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul vamal de perfecţionare activă sau de perfecţionare pasivă.mărfurile a căror plasare sub o destinaţie vamală este condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii prevăzute de legislaţie. În cazul aplicării formei de declarare prin acţiune.12. într-un magazin duty-free.07. lista acestor servicii şi cuantumul taxei pentru prestarea lor sînt prevăzute de legislaţie.2006.05.03] Articolul 2.(3). restricţie şi control. 28) taxă pentru proceduri vamale . distrugerea sau abandonul lor în favoarea statului. 31) reglementări vamale . precum şi a celor constatate ulterior operaţiunilor vamale. drepturile şi obligaţiile persoanei menţionate anterior (declarantului).05. plasarea lor într-o zonă liberă. 32) destinaţie vamală .09. precum şi actele normative emise de Serviciul Vamal în limitele competenţei.dispoziţiile cuprinse în prezentul cod. taxa pentru procedurile vamale.toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul de transformare sub control vamal.totalitatea actelor normative din domeniul importului. 38) produse transformate . prevăzute în Legea cu privire la tariful vamal. (5) şi (14) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice). în privinţa destinaţiei vamale. precum şi metodele de determinare a valorii în vamă şi regulile de origine stabilite de legislaţie. [Art.obligaţia de plată a drepturilor de import şi de export (inclusiv a amenzilor şi penalităţilor) apărute conform legislaţiei.03.11-XV din 17. acte vamale nu se eliberează. precum şi în alte acte normative referitoare la domeniul vamal.plasarea mărfurilor sub un regim vamal. 42) mărfuri restricţionate .cantitatea sau procentul de produse compensatoare obţinute din prelucrarea sau transformarea unei anumite cantităţi de mărfuri.1 completat prin Legea nr.07. în regulamentul vamal de aplicare a acestuia. exportului. 37) produse compensatoare . încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia.mărfurile a căror plasare sub orice destinaţie vamală este interzisă.10 alin. taxa pe valoarea adăugată. în vigoare 09.289-XVI din 11.taxa pentru serviciile acordate de organul vamal.persoana obligată să achite o obligaţie vamală. Activitatea vamală .11. 41) mărfuri prohibite .1 modificat prin Legea nr.267-XVI din 28. care scuteşte persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiţia prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condiţiile prevăzute la art.formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto. orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri. 30) legislaţie vamală . încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia. 35) obligaţie vamală .05] [Art. drepturi de export .03.05] [Art.impozitele a căror percepere este pusă în sarcina organului vamal.impozitul încasat de organul vamal conform tarifului vamal la import.02.cota procentuală sau tariful stabilit la o unitate de marfă. 29) impozit .taxa vamală. în vigoare 25.mărfuri autohtone utilizate în locul mărfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare.1 modificat prin Legea nr. 33) elemente de taxare .

prioritate au acordurile internaţionale. apele teritoriale şi spaţiul aerian de deasupra acestora. din alte acte normative şi acorduri internaţionale în domeniul vamal la care Republica Moldova este parte. din alte activităţi de promovare a politicii vamale. perimetrul zonelor libere şi al antrepozitelor vamale constituie frontiera vamală a Republicii Moldova (denumită în continuare frontieră vamală). Integrarea economică internaţională În scopul extinderii integrării economice internaţionale. Zonele libere şi antrepozitele vamale sînt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova (denumit în continuare teritoriu vamal). Organele vamale . asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor. (3) Frontiera de stat a Republicii Moldova. perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export. (2) Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu normele şi cu practica internaţională. zone ale comerţului liber. reglementării schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Secţiunea a 2-a Organizarea activităţii vamale Articolul 8. vămuirea. se aplică legislaţia vamală în vigoare la momentul trecerii de facto a acestor bunuri peste frontiera vamală. Conducerea activităţii vamale Autoritatea centrală de specialitate care exercită conducerea efectivă a activităţii vamale în Republica Moldova este Serviciul Vamal. din Legea cu privire la tariful vamal. În cazul trecerii ilegale de mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală. Teritoriul vamal şi frontiera vamală a Republicii Moldova (1) Teritoriul Republicii Moldova reprezintă un teritoriu vamal unic ce include teritoriul terestru. Republica Moldova înfiinţează. Republica Moldova participă la colaborarea internaţională în domeniul activităţii vamale. Articolul 5. în care se aplică regimul vamal respectiv. mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova. împreună cu alte state.(1) Activitatea vamală se constituie din promovarea politicii vamale. alte obiective stabilite de legislaţie. (2) Pe teritoriul Republicii Moldova se pot afla zone libere şi antrepozite vamale. uniuni vamale. Articolul 6. Politica vamală (1) Politica vamală este parte integrantă a politicii externe şi interne a statului. Articolul 9. Articolul 7. contribuţia la rezolvarea problemelor politice şi comerciale privind protecţia pieţei interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale. controlul şi supravegherea vamală. Articolul 3. Articolul 4. Legislaţia vamală (1) Legislaţia vamală este constituită din prezentul cod. încheie cu ele acorduri în domeniul colaborării vamale. apele interioare. (2) Politica vamală urmăreşte asigurarea eficienţei operaţiunilor vamale. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. (2) Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu legislaţia care este în vigoare la data la care organul vamal a primit declaraţia vamală şi alte documente. Acordurile internaţionale Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative în domeniul vamal ale Republicii Moldova.

(1) Activitatea vamală este desfăşurată de organele vamale. (2) Organele vamale sînt organe de drept care constituie un sistem unic, format din Serviciul Vamal, birouri vamale şi posturi vamale. (3) Statutul, funcţiile şi competenţa Serviciului Vamal sînt determinate de prezentul cod şi de Guvern. (4) Unităţile subordonate (birourile vamale şi posturile vamale) sînt create, reorganizate şi lichidate de către Serviciul Vamal. (5) Nici o autoritate publică, cu excepţia Parlamentului şi a Guvernului, nu este în drept să emită decizii cu privire la competenţa organelor vamale, să le modifice atribuţiile, să le impună alte funcţii sau să intervină în activitatea lor.
[Art.9 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05] [Art.9 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

Articolul 10. Laboratoarele vamale, instituţiile de învăţămînt, întreprinderile subordonate Serviciului Vamal (1) Laboratoarele vamale sînt create de Serviciul Vamal pentru expertiza şi examinarea în scopuri vamale a mărfurilor. (2) În sistemul Serviciului Vamal sînt create instituţii de învăţămînt pentru pregătirea cadrelor vamale şi perfecţionarea profesionalistă a efectivului vamal. (3) Serviciul Vamal înfiinţează centre de calcul, întreprinderi de poligrafie, de construcţii şi exploatare, a căror activitate contribuie la îndeplinirea funcţiilor organelor vamale. (4) Bunurile organelor vamale, ale laboratoarelor vamale, ale instituţiilor de învăţămînt, ale întreprinderilor subordonate Serviciului Vamal sînt proprietate de stat şi nu pot fi privatizate. Serviciul Vamal are dreptul să administreze aceste bunuri. Articolul 11. Atribuţiile organului vamal Organul vamal are următoarele atribuţii de bază: a) participă la elaborarea politicii vamale a statului şi promovează această politică; b) asigură respectarea legislaţiei vamale; apără drepturile şi interesele legitime ale persoanei în cadrul activităţii vamale; c) contribuie, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului; d) apără interesele economice ale statului; e) aplică procedeele vamale de reglementare a relaţiilor economice şi comerciale; f) încasează drepturile de import şi drepturile de export; g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală şi aplică aceste măsuri; h) luptă împotriva contrabandei, a încălcării reglementărilor vamale şi legislaţiei fiscale care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală a substanţelor narcotice, armamentului, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, obiectelor proprietate intelectuală, speciilor de animale şi plante (derivate şi părţi ale lor) pe cale de dispariţie, altor mărfuri; i) contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a terorismului internaţional; j) exercită şi perfecţionează controlul vamal, efectuează vămuirea, creează condiţii pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală; k) contribuie şi participă la elaborarea statisticii vamale a comerţului exterior şi a statisticii vamale speciale; l) contribuie la realizarea măsurilor de apărare a securităţii statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de apărare a vieţii şi sănătăţii oamenilor, de ocrotire a florei şi faunei, a întregului mediu înconjurător, de protecţie a pieţei interne; m) exercită controlul vamal asupra valorilor valutare, în limitele competenţei;

n) asigură îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale statului în domeniul vamal; participă la elaborarea acordurilor internaţionale în domeniul vamal, la colaborarea cu organele vamale, cu alte autorităţi publice din străinătate, cu organizaţiile internaţionale în domeniul vamal; o) efectuează cercetări ştiinţifice, oferă consultaţii, asigură pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul vamal; p) promovează o politică financiară şi economică unică, dezvoltă baza tehnico-materială şi socială a organelor vamale, creează condiţii pentru activitatea colaboratorilor vamali; r) gestionează sistemul de certificare a originii, în cazurile stabilite de Guvern, inclusiv certifică originea mărfurilor şi eliberează contra plată certificate de origine la exportul mărfurilor; s) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie.
[Art.11 modificat prin Legea nr.243-XVI din 16.11.2007, în vigoare 14.12.2007] [Art.11 completat prin Legea nr.82-XVI din 06.04.06, în vigoare 28.04.06]

Articolul 12. Actele normative ale Serviciului Vamal (1) Serviciul Vamal emite, în limitele competenţei, acte normative în domeniul vamal, executorii pentru organele vamale, pentru alte autorităţi publice şi pentru persoane. (2) Actele normative emise de Serviciul Vamal intră în vigoare în conformitate cu legislaţia. Articolul 13. Drapelul, pavilionul şi însemnele organului vamal Organul vamal arborează drapelul, navele lui maritime şi fluviale se află sub pavilionul, iar autovehiculele şi aeronavele au însemnele aprobate de Guvern. Articolul 14. Colaborarea organului vamal cu alte organe de drept şi cu persoane (1) Organul vamal, în exercitarea atribuţiilor, colaborează cu alte organe de drept şi cu persoane, care sînt obligate să-i acorde asistenţă. (2) Organul vamal poate împuternici, în limitele competenţei, alte persoane să îndeplinească anumite activităţi vamale, cu condiţia supravegherii lor. Articolul 15. Efectuarea operaţiunilor de vămuire în alte locuri decît în cele stabilite de organul vamal Persoanele interesate în efectuarea operaţiunilor de vămuire pe teritorii şi în încăperi în afara locurilor stabilite în acest scop sînt obligate să asigure gratuit organul vamal cu încăperile, utilajele şi mijloacele de comunicaţie necesare. Articolul 16. Atribuirea de terenuri organului vamal Organului vamal i se atribuie terenuri în scopuri vamale pe un termen nelimitat. Articolul 17. Folosirea informaţiilor (1) Informaţiile puse de către persoane la dispoziţia organului vamal pot fi folosite numai în scopuri vamale. (2) Informaţiile care constituie secret de stat şi secret comercial, precum şi informaţiile confidenţiale (informaţiile care nu sînt accesibile tuturor şi a căror divulgare poate leza onoarea şi demnitatea persoanei, drepturile şi libertăţile ei) nu pot fi divulgate, nici folosite de colaboratorul vamal în scop personal, nu pot fi transmise unor terţi sau autorităţilor publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Articolul 18. Atacarea deciziilor, acţiunilor şi inacţiunii organului vamal şi ale colaboratorului vamal Plîngerile împotriva deciziilor, acţiunilor şi inacţiunii organului vamal şi ale colaboratorilor vamali sînt examinate şi soluţionate de către Serviciul Vamal sau de instanţa de judecată, în conformitate cu legislaţia.

Capitolul II TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE Secţiunea a 3-a Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Regimurile vamale Articolul 19. Dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport (1) Toate persoanele beneficiază de drepturi egale pentru a introduce şi a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport. (2) Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport sau nu poate fi limitat în acest drept, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport (1) Anumite mărfuri şi mijloace de transport sînt prohibite de legislaţie de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din considerente de securitate a statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de protecţie a mediului înconjurător, a obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, de apărare a dreptului la proprietate intelectuală, de protecţie a pieţei interne, de apărare a altor interese ale Republicii Moldova. (2) Mărfurile şi mijloacele de transport care cad sub incidenţa alin.(1) trebuie să fie scoase imediat din Republica Moldova sau returnate în ţară dacă nu sînt supuse confiscării conform legislaţiei Republicii Moldova, acordurilor internaţionale la care aceasta este parte. (3) Scoaterea sau returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport în Republica Moldova se efectuează din contul persoanei care trece mărfurile peste frontiera vamală sau din contul transportatorului. Dacă mărfurile şi mijloacele de transport nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal, ele sînt păstrate în depozite provizorii cel mult 3 zile. (4) Introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, de admitere temporară, sub destinaţia vamală zonă liberă a mijloacelor de transport auto, a motoarelor şi a caroseriilor cu termenul de exploatare de peste 10 ani, a tractoarelor cu termenul de exploatare de peste 12 ani clasificate la poziţia tarifară 8701, iar a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a autovehiculelor concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor acestora cu termenul de exploatare de peste 7 ani, este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea se introduc şi se plasează sub regimul vamal de admitere temporară: 1) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, organizaţiile internaţionale cu statut diplomatic, precum şi de către membrii personalului acestora (şi de membrii familiilor lor) acreditaţi în Republica Moldova; 2) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesităţi de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii: a) persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor mijloace de transport; b) persoanele nerezidente să aibă şedere temporară în Republica Moldova, confirmată prin actele respective; c) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state. (5) Persoanele fizice şi juridice care au obţinut titlul de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova sînt responsabile pentru achitarea drepturilor de import dacă acestea nu au fost vămuite la organele vamale.

b) export.07. în vigoare 01. Articolul 23.23 modificat prin Legea nr.05] Articolul 21. b) perfecţionare activă.20 modificat prin Legea nr.2006. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal .(6) Mijloacele de transport auto care.23 în redacţia Legii nr.11-XV din 17. în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.05] [Art. (7) Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport auto.02.03.2002] Articolul 24.990-XV din 18.11-XV din 17. nu au fost plasate în careva regim vamal sau destinaţie vamală nu pot fi înmatriculate la Ministerul Dezvoltării Informaţionale.05. se efectuează cu condiţia prezentării actelor vamale.05.06] [Art. [Art. Restricţii la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport (1) Pot fi stabilite restricţii la introducerea şi la scoaterea din ţară a mărfurilor şi mijloacelor de transport pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale faţă de alte state. în temeiul titlurilor de proprietate. (8) Se interzice modificarea tipului vehiculului din varianta camion în varianta pentru transportul de persoane. pentru promovarea politicii economice. Regimurile vamale (1) Sînt stabilite următoarele regimuri vamale: 1) regimuri vamale definitive: a) import. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă de regimul vamal în care sînt plasate.05.07. conform procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative. care confirmă autorizarea plasării mijlocului de transport în circuitul liber pe teritoriul Republicii Moldova de către Serviciul Vamal. apărarea suveranităţii statului.20 completat prin Legea nr.154-XVI din 21. 2) regimuri vamale suspensive: a) tranzit.02. stabilite de Autoritatea centrală a Serviciului Vamal. e) perfecţionare pasivă. (2) Autorităţile publice nu restituie persoanei care trece mărfuri peste frontiera vamală sau transportatorului cheltuielile suportate din cauza restricţiilor consemnate la alin. c) transformare sub control vamal. c) perfecţionare activă (cu suspendare). d) transformare sub control vamal.2006] [Art. [Art.(1).03. d) admitere temporară. Se interzice înmatricularea primară a mijloacelor de transport auto.01. (2) În cadrul regimurilor specificate la alin. cu acordurile internaţionale la care aceasta este parte. pieţei interne şi în alte scopuri. a caroseriilor şi a motoarelor prohibite introducerii pe teritoriul Republicii Moldova.09.04. în vigoare 01. în vigoare 25. la introducerea în Republica Moldova.20 completat prin Legea nr.(1) se definesc regimurile vamale cu impact economic: a) antrepozit vamal.267-XVI din 28. e) admitere temporară. b) antrepozit vamal. în vigoare 25. Articolul 22. f) perfecţionare pasivă.

Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală. De aceste mărfuri şi mijloace de transport se poate dispune cu permisiunea organului vamal. a 4-a în redacţia Legii nr. Timpul şi locul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală (1) Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă numai în locurile stabilite de organul vamal şi în orele lui de program. pentru care au fost stabilite facilităţi vamale.05] Articolul 29.02. (2) Organele vamale autorizează plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv numai dacă pot asigura supravegherea şi controlul acestui regim. în condiţiile prezentului articol. utilizarea lor Mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie. în vigoare 25. Secţiunea a 4-a Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive şi regimurilor vamale cu impact economic [Secţ. Articolul 25. (2) Cu acordul organului vamal. la cererea scrisă argumentată a titularului operaţiunii. depusă în cadrul termenului acordat iniţial. conform prezentului cod şi altor acte normative.03. Vămuirea şi controlul vamal Mărfurile şi mijloacele de transport sînt supuse vămuirii şi controlului vamal conform prezentului cod şi altor acte normative. pentru care au fost stabilite facilităţi vamale pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost stabilite facilităţile.11-XV din 17.23 sau să renunţe la el (în schimbul unui alt regim vamal). Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operaţiunii. cu condiţia plăţii drepturilor de import sau drepturilor de export şi a îndeplinirii altor cerinţe prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive (1) Regimurile vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu temporar. . dacă aceste acţiuni nu contravin prezentului cod şi altor acte normative. Utilizarea acestor mărfuri şi mijloace de transport în alte scopuri poate fi permisă numai de organul vamal. de către organul vamal ierarhic superior. În aplicarea unui anumit regim vamal suspensiv pot fi prevăzute dispoziţii speciale privind depunerea garanţiei sau exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale. trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală poate fi efectuată în alte locuri şi în ore extraprogram. felul. în caz de refuz. originea şi destinaţia mărfurilor şi mijloacelor de transport. indiferent de cantitatea. Articolul 28. organele vamale vor solicita constituirea unei garanţii pentru a se asigura de achitarea oricărei obligaţii ce poate apărea. utilizarea lor Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală şi utilizarea lor au loc în dependenţă de regimul vamal ales.05.Persoana are dreptul să aleagă oricînd regimul vamal din cele prevăzute la art. (3) Prin autorizaţia emisă. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie. ce au drept efect suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv poate fi prelungit de către organul vamal care a autorizat regimul sau. (4) În vederea acordării unui regim vamal suspensiv. Articolul 27. Articolul 26. organul vamal fixează termenul şi condiţiile de derulare şi încheiere a regimului vamal suspensiv.

potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. a 4-a în redacţia Legii nr.05.05] Secţiunea a 5-a Importul [Secţ.03. (6) Organul vamal dispune. în vigoare 25. Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor (1) Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza următoarelor criterii: a) mărfuri obţinute în totalitate într-o ţară. fie a produselor compensatoare sau transformate. (3) În cazul în care. nu se eliberează. Certificatul de origine. [Art.03. (3) Condiţiile în care este utilizat regimul respectiv se indică în autorizaţie. perfecţionare activă (cu suspendare) şi admitere temporară. în condiţiile şi cu autorizarea prealabilă a organului vamal. În funcţie de noile condiţii. b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare sau transformare suficientă într-o ţară. cu excepţia mijloacelor de transport auto.2006. (4) Titularul autorizaţiei este obligat să informeze organul vamal asupra tuturor factorilor care pot apărea după acordarea autorizaţiei şi care pot influenţa continuarea sau conţinutul regimului. Tratamentul tarifar preferenţial (1) Prin tratament tarifar preferenţial se înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale. (5) Drepturile şi obligaţiile titularului unui regim vamal cu impact economic pot fi transferate succesiv.11-XV din 17. încheierea regimului vamal suspensiv în cazul cînd titularul operaţiunii nu soluţionează situaţia mărfurilor în termenul aprobat.11-XV din 17. (2) Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevăzute de legislaţia naţională sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.(1) se acordă: a) persoanelor care oferă toate garanţiile necesare pentru efectuarea operaţiunilor.(5) Regimurile vamale suspensive.05. autorizaţia specificată la alin. (2) Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova se echivalează cu statutul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă. la data importului.05] Articolul 31. Dispoziţii comune regimurilor vamale cu impact economic (1) Utilizarea oricărui regim vamal cu impact economic este condiţionată de obţinerea. (2) De tratament tarifar preferenţial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de originea acestora.09. din oficiu. (6) Se interzice plasarea mărfurilor supuse accizelor sub regimurile vamale antrepozit vamal. Articolul 32. (2) Fără a aduce atingere condiţiilor speciale suplimentare ce reglementează regimul respectiv.30 modificat prin Legea nr. în vigoare 01.2006] [Secţ. contra plată.267-XVI din 28. b) în cazul cînd organele vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul. cu excepţia tranzitului încheiat conform art.45. organul vamal poate decide continuarea sau încheierea regimului ori poate dispune măsuri suplimentare. a 5-a în redacţia Legii nr.07. în acest caz.02. în vigoare 25. Dispoziţii generale (1) Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică. unor alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de regimul respectiv. se încheie prin plasarea sub o altă destinaţie vamală fie a mărfurilor iniţiale. a unei autorizaţii din partea organului vamal. Articolul 30.02. care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric. nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea .

sînt reintroduse pe teritoriul vamal şi sînt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani sînt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei interesate. specificată la alin. Articolul 39. [Secţ. în scopul completării declaraţiei.11-XV din 17. (2) Scutirea de drepturi de import. Articolul 37.(1). Articolul 34.02. .03.celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar preferenţial. Articolul 36. în vigoare 25. Tratamentul tarifar favorabil (1) Prin tratament tarifar favorabil se înţelege o reducere sau o scutire de drepturi de import. ca drepturile de import să fie achitate pentru întregul lot. (2) Unele categorii de mărfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil în funcţie de tipul mărfii sau de destinaţia ei finală. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de export Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export. Dispoziţii generale (1) Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu. a 6-a în redacţia Legii nr. la cererea declarantului. acestea rămîn sub supraveghere vamală. Reintroducerea mărfurilor autohtone (1) Mărfurile autohtone care.03. organele vamale pot consimţi. Utilizarea mărfurilor în alte scopuri decît cele prevăzute pentru aplicarea drepturilor de import reduse sau zero este permisă cu condiţia achitării drepturilor de import. Articolul 35. nu se acordă în cazul introducerii pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă.05. Importul mărfurilor la cea mai mare taxă vamală În cazul cînd lotul de mărfuri este compus din mărfuri cu încadrări tarifare diferite şi operaţiunile cu fiecare dintre acele mărfuri. precum şi cele importate şi puse în liberă circulaţie anterior. care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ.05.05] Articolul 38.02. în conformitate cu clasificarea lor tarifară. pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai înaltă taxă vamală.11-XV din 17. (2) Sînt admise la export mărfurile produse în ţară. după ce au fost exportate. Supravegherea vamală se încheie cînd condiţiile prevăzute pentru acordarea unor drepturi de import reduse sau zero încetează a mai fi aplicate sau în cazul cînd mărfurile sînt exportate sau distruse. în vigoare 25. titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de dovezi. respectării măsurilor de politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. ar presupune un surplus de muncă şi cheltuieli disproporţionate faţă de drepturile de import ce se percep. a 5-a în redacţia Legii nr.05] Secţiunea a 6-a Exportul [Secţ. Punerea în circulaţie a mărfurilor la drepturi de import reduse sau zero În cazul cînd mărfurile sînt puse în liberă circulaţie la drepturi de import reduse sau zero pe motivul destinaţiei lor finale. în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice.

(3) Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc operaţiunea de tranzit.02.11-XV din 17.03.05. temeinic justificate.43. Articolul 45. Autorizaţia de plasare a mărfurilor sub regimul vamal de tranzit Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizaţia organului vamal şi cu respectarea prevederilor art. (5) Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal intern se plasează sub regimul vamal de tranzit pînă la organul vamal de frontieră. (2) Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal. în funcţie de tipul mijlocului de transport. Articolul 41. mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit. dar nu poate depăşi 8 zile de la data trecerii frontierei vamale. cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.01. organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport.02.1440-XV din 08. la solicitarea titularului operaţiunii. a 7-a în redacţia Legii nr. a 6-a modif. în cazuri excepţionale. Exportul temporar de mărfuri (1) Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare.05] [Secţ. fără perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.03. Dispoziţii generale (1) Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul.03] Secţiunea a 7-a Tranzitul [Secţ. efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoţire vamală. poate prelungi termenul iniţial de reintroducere a mărfurilor. în vigoare 25. b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de plecare. de distanţă. prin Legea nr. dar să nu depăşească 3 ani. [Secţ. a 6-a în redacţia Legii nr.02. El este obligat să depună la organul vamal de plecare o declaraţie vamală de tranzit.11. (4) Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova sau mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legislaţia naţională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri. Articolul 43. Încheierea regimului vamal de tranzit . Articolul 44. (2) În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea legislaţiei vamale. (3) Guvernul. de condiţiile atmosferice etc. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.11-XV din 17.05] Articolul 42. dacă legislaţia nu prevede altfel. în vigoare 25. (2) Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie plasate sub o altă destinaţie vamală. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de tranzit (1) La plasarea sub regimul vamal de tranzit. Punerea în circulaţie a mărfurilor plasate sub regimul vamal de export Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia ca mărfurile în cauză să fie scoase de pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export. cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.05. în vigoare 01. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Termenul aprobat trebuie să permită realizarea scopului utilizării.Articolul 40.

12. (3) Deţinătorul de antrepozit vamal.(1) sînt suportate de transportator. b) a mărfurilor autohtone destinate exportului.11-XV din 17. ele pot fi descărcate. Articolul 48. în vigoare 25. despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport. mărfurile sînt plasate sub o altă destinaţie vamală.05] Articolul 50. (2) Cheltuielile aferente acţiunilor specificate la alin. împreună cu documentele însoţitoare. posesorul (transportatorul) fiind obligat: a) să asigure integritatea mărfurilor.2001] Secţiunea a 8-a Antrepozitul vamal [Secţ. Documentele însoţitoare (1) Documentele însoţitoare se prezintă organului vamal de destinaţie în ordinea prezentării mărfurilor. Articolul 49. (2) Dacă mărfurile sînt puse în liberă circulaţie fără permisiunea organului vamal.03. [Secţ. prin Legea nr. Dispoziţii generale (1) Antrepozit vamal este locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravegherea acestuia. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal . la cererea declarantului. cu excepţia cazului distrugerii sau pierderii mărfurilor din cauză de forţă majoră. El este obligat să prezinte. a 7-a modif. a 7-a în redacţia Legii nr. (4) Depozitar este titularul declaraţiei vamale de antrepozitare. organului vamal de destinaţie mărfurile cu mijloacele de identificare intacte. (2) Regimul de antrepozit vamal permite depozitarea într-un antrepozit: a) a mărfurilor străine.05] [Secţ. neutilizarea lor.11-XV din 17. b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre intervenţia unei forţe majore.(2). c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de transport.02. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră (1) În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe majore.02. unde pot fi depozitate mărfurile specificate la alin. titularul operaţiunii de tranzit este obligat să plătească drepturile de import. la organul vamal de destinaţie în stare intactă. organul vamal le acceptă fără a emite documente interne. a 8-a în redacţia Legii nr.05. Responsabilitatea titularului operaţiunii de tranzit (1) Titularul operaţiunii de tranzit este responsabil de tranzitul mărfurilor.05. fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică. în temeiul căreia mărfurile sînt plasate sub regimul de antrepozit vamal. Articolul 46. (2) În cazul cînd biroul vamal de destinaţie este un organ intern.751-XV din 21. denumit în continuare antrepozitar. în termenul stabilit. Respectarea legislaţiei internaţionale În cazul utilizării procedurilor de tranzit în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate. în vigoare 25. dacă sînt pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinaţie ori dacă sînt prezentate cu lipsuri sau substituiri. este persoana juridică care administrează şi gestionează antrepozitul vamal. Articolul 47. aplicate de organul vamal de plecare. Articolul 51. cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.03.

o cerere.03. în special să demonstreze că există o raţiune economică pentru antrepozitare. cu acordul organului vamal. Articolul 52. Articolul 55. spre vînzare şi transportare (ambalare. care să conţină informaţiile necesare pentru acordarea autorizaţiei. precum şi a altor mărfuri prevăzute de legislaţie. (2) Autorizaţia de antrepozitare se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova. organul vamal procedează.2002] [Secţ. (2) Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale. ca garanţia să fie constituită de titularul regimului de antrepozitare în scopul asigurării încheierii operaţiunii în termenul stabilit. cu excepţia celor prohibite de a fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal. descărcare etc. a 8-a modif.04.05. [Secţ. (2) Administrarea şi gestionarea unui antrepozit sînt condiţionate de emiterea unei autorizaţii de către Serviciul Vamal. Articolul 54. cu excepţia cazului în care organul vamal administrează şi gestionează el însuşi antrepozitul vamal.751-XV din 21. în scris. după care operaţiunea este scoasă din evidenţă.04] [Secţ.05. (2) Antrepozitul vamal public este disponibil oricărei persoane pentru depozitarea mărfurilor. solicitantul trebuie să depună.05] [Secţ. a 8-a în redacţia Legii nr. a 8-a modif. Autorizaţia de antrepozitare (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de antrepozitare. în vigoare 28. (3) Antrepozitul vamal privat este destinat exclusiv depozitării mărfurilor de către antrepozitar. marcare.12.02. (2) Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici. c) să asigure integritatea mărfurilor depozitate. Articolul 56. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal (1) Mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor operaţiuni: a) de asigurare a integrităţii lor. a 8-a modif. prin Legea nr. prin Legea nr.04. prin Legea nr. b) de pregătire. În cazul cînd operaţiunea de antrepozitare nu se încheie în termenul stabilit.2001] . de calitate şi de cantitate.11-XV din 17.). Antrepozitarul (1) Antrepozitarul are următoarele obligaţii faţă de organul vamal: a) să îndeplinească condiţiile de organizare şi funcţionare a antrepozitului vamal stabilite în autorizaţie. b) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît sa nu fie posibilă sustragerea acestora de sub controlul vamal.04. încărcare.(1) Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate orice mărfuri.1022-XV din 25.131-XV din 29. în vigoare 25. Articolul 53. (2) Organul vamal solicită. la încheierea operaţiunii şi încasează drepturile de import aferente. pentru mărfurile aflate în antrepozitele administrate şi gestionate de acesta. Tipurile de antrepozite vamale (1) Un antrepozit vamal poate fi public sau privat. din oficiu. Condiţii de garantare (1) Organul vamal solicită depozitarului constituirea unei garanţii care să asigure plata obligaţiei vamale ce ar putea apărea pe timpul derulării regimului corespunzător mărfurilor aflate în antrepozit.

în vigoare 25. (2) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova. Rata de randament Rata de randament a operaţiunii de perfecţionare activă se stabileşte de titularul operaţiunii pe baza documentelor corespunzătoare. inclusiv montarea. În acest caz.regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art. Importul de mărfuri în cazul sistemului compensării prin echivalenţă În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echivalenţă şi export anticipat. conform legislaţiei. Articolul 58.fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Termenii utilizaţi În sensul regimului vamal de perfecţionare activă.57 lit.05. (4) Termenul menţionat la alin. înlăturarea defectelor. a anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele compensatoare.03. d) utilizarea.regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art. Articolul 62. inclusiv restaurarea acestora. Articolul 61.11-XV din 17.a). în conformitate cu reglementările vamale.57 lit. se folosesc următorii termeni: 1) sistem cu suspendare . Autorizaţia de perfecţionare activă (1) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecţionarea activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.02.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecţionare activă. chiar dacă ele se consumă complet sau parţial în procesul de perfecţionare.dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare.b). dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse. regimul vamal de perfecţionare activă se efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului. b) transformarea mărfurilor. (3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri. Articolul 60. dacă legislaţia nu prevede altfel. Dispoziţii speciale privind sistemul cu restituire . Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei. 3) operaţiuni de perfecţionare: a) prelucrarea mărfurilor. c) repararea mărfurilor. 2) sistem cu restituire .05] Articolul 57. organele vamale specifică termenul în care mărfurile străine trebuie importate. Dispoziţii generale Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare: a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare . reglarea. Acest termen începe să curgă la data acceptării declaraţiei de export pentru produsele compensatoare obţinute din mărfurile echivalente corespunzătoare. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export al produselor compensatoare.Secţiunea a 9-a Perfecţionarea activă [Secţ. a 9-a în redacţia Legii nr. b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie . Articolul 59.

în măsura în care dovedeşte că produsele compensatoare au fost exportate. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.05.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de transformare sub control vamal. a 9-a modif.05.12.04] [Secţ.751-XV din 21. [Secţ. Termenul în care poate fi solicitată restituirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia.501-XV din 11. şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri. Articolul 64. b) mărfurile. în vigoare 25.2001] Secţiunea a 10-a Transformarea sub controlul vamal [Secţ. în vigoare 25. prin Legea nr. Tratamentul tarifar preferenţial . valoarea acestei obligaţii se stabileşte pe baza elementelor de taxare corespunzătoare mărfurilor de import la data acceptării declaraţiei vamale privind plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal.(1) În cazul regimului vamal de perfecţionare activă cu restituire nu se aplică prevederile referitoare la produsele compensatoare obţinute din mărfuri echivalente. Obligaţia vamală În cazul cînd apare o obligaţie vamală pentru mărfurile aflate în aceeaşi stare sau pentru produsele aflate în stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevăzut în autorizaţie.11-XV din 17. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de transformare şi de plasare sub altă destinaţie vamală a produselor transformate. fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. a 10-a în redacţia Legii nr.03.02.04. nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat pînă la plasarea lor sub regim vamal. d) sînt îndeplinite condiţiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea şi menţinerea activităţii de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în mod nedorit intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii economice). Articolul 66.01. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. (2) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova în cazul cînd: a) mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate. în vigoare 25.04] [Secţ. a 9-a în redacţia Legii nr. Articolul 65. (2) Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă poate cere restituirea drepturilor de import. (4) Termenul specificat la alin. (2) Lista cazurilor în care poate fi utilizat regimul de transformare sub control vamal se stabileşte în conformitate cu legislaţia.12. Dispoziţii generale (1) Regimul de transformare sub control vamal permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea. a 9-a modif.03.05. prin Legea nr. după transformare.06. a 9-a modif. (3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele transformate trebuie să fie exportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă.05] Articolul 63. în vigoare 01.167-XV din 27.03.05] [Secţ. c) utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate.11-XV din 17. Autorizaţia de transformare sub control vamal (1) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează transformarea sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.02. prin Legea nr.

05] Secţiunea a 11-a Admiterea temporară [Secţ. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor sub regimul de admitere temporară. cu suspendarea totală de plata dreptului de import şi cu exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale.11-XV din 17. Utilizarea sistemului de suspendare totală .04.05. [Art. drepturile de import aferente produselor transformate se calculează pe baza taxei aplicabile tratamentului respectiv.03.(1) pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor. mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial. dar în limita unor contingente tarifare sau plafoane tarifare. (2) În împrejurări excepţionale.05. poate să prelungească termenul specificat la alin.02.07. dar nu va depăşi 7 ani.(1) cu privire la produsele transformate este. (3) Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing internaţional se plasează sub regimul vamal de admitere temporară. subînchiriate. după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie. cu excepţia uzurii lor normale. la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal. închiriate. Termenul de aflare a mărfurilor sub regimul vamal de admitere temporară (1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile de import trebuie să fie reexportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. În acest caz.03. Articolul 69. în vigoare 08.(1) În cazul cînd. aplicarea taxei specificate la alin. [Secţ. transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal. Serviciul Vamal.60-XVI din 28. a mărfurilor străine destinate reexportului în aceeaşi stare. la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal. la cererea argumentată a solicitantului. mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial şi cînd acest tratament este aplicabil şi produselor identice cu produsele transformate la momentul punerii în liberă circulaţie. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova.02. existente la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate. Ele nu pot fi vîndute. supusă condiţiei ca respectivul tratament tarifar preferenţial să fie aplicabil mărfurilor de import şi la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate. Dispoziţii generale (1) Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova. Articolul 70. a 10-a în redacţia Legii nr. (2) Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară. cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. şi nu cu contingentele stabilite pentru mărfuri identice cu cele transformate.11-XV din 17. gajate.67 completat prin Legea nr. în vigoare 25. (3) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing financiar sau operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing. mărfurile trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine.05] Articolul 67. cu excepţia derogărilor prevăzute de prezenta secţiune. compararea se va face cu contingentele prevăzute pentru mărfurile de import. date în comodat. a 11-a în redacţia Legii nr.05.05] Articolul 68. (2) Dacă. în plus. în vigoare 25.

ca urmare a realizării de către locator a opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing.11-XV din 17. de drepturile de import. Operaţiunile de perfecţionare pasivă (1) Cu mărfurile plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă se pot efectua operaţiunile prevăzute pentru regimul vamal de perfecţionare activă.05. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor (1) Mărfurile aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie numai după achitarea drepturilor de import. (2) Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării pasive atrage aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri.70 pot fi plasate. Articolul 73.05. Articolul 71. pentru toată perioada de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import. Încasarea taxei vamale stabilite se va face la încheierea regimului.05] Articolul 74.03. Cesionarea regimului vamal de admitere temporară În cazul în care titularul regimului vamal de admitere temporară cesionează regimul vamal.02. fiecare titular achită drepturile de import aferente perioadei de utilizare a mărfii. în cazul leasingului operaţional. şi. numai sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import. utilizarea s-a făcut de către ambii titulari. cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară.02. (2) Cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import se stabileşte la 5%. iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea. a 12-a în redacţia Legii nr. convenite de părţi. valoarea de transfer a proprietăţii. în vigoare 25. prin Legea nr. în vigoare 25. Articolul 75. [Secţ. drepturile de import se achită de către cedent. Utilizarea sistemului de suspendare parţială (1) Mărfurile aflate în proprietatea unei persoane străine ce nu corespund prevederilor art.902-XV din 07. fără a putea depăşi cuantumul datorat în cazul în care ar fi importate aceleaşi mărfuri. ţinîndu-se seama de cursul de schimb al monedei naţionale la această dată. În acest caz. din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit să fie plătită pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporară. în cadrul aceleiaşi luni.Cazurile şi condiţiile în care regimul vamal de admitere temporară poate fi utilizat cu suspendare totală de drepturile de import se stabilesc în conformitate cu legislaţia naţională şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. totală sau parţială. a 11-a în redacţia Legii nr. în cazul leasingului financiar.2002] Secţiunea a 12-a Perfecţionarea pasivă [Secţ.11-XV din 17. Articolul 72. .03. pentru fiecare lună calendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import. Cînd. baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea lui reziduală. în vederea admiterii temporare.03.05] [Secţ. Dispoziţii generale (1) Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie sînt scoase pentru prelucrare sau transformare în afara teritoriului Republicii Moldova. a 11-a modif. Cursul de schimb utilizat pentru moneda naţională va fi cel de la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie. respectiv. (2) În cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului.

Articolul 80. La cererea titularului regimului vamal. (2) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor importate anterior. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. total sau parţial. (3) Prevederile alin.pînă la expirarea termenelor de exonerare. conform legislaţiei. Articolul 78. în baza unei obligaţii contractuale sau legale ce decurge dintr-o garanţie sau din cauza existenţei unui defect de fabricaţie. sînt puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de drepturile de import dacă organele vamale stabilesc că mărfurile au fost reparate gratis. Exonerarea produselor compensatoare de drepturile de import (1) Produsele compensatoare pot fi exonerate. prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal. dacă sînt importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă. poate prelungi termenul iniţial. b) mărfurile care. (4) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor de export temporar şi o asemenea reparare se efectuează cu titlu oneros. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Condiţiile ce exclud plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă: a) mărfurile care. creează temei pentru exonerarea de drepturile de import sau pentru restituirea drepturilor de import încasate. b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naţionale. la încheierea operaţiunii. Termenul de perfecţionare pasivă Organul vamal fixează termenul în care produsele compensatoare vor fi reintroduse pe teritoriul vamal. Articolul 79. cantitatea obligatorie de produse care trebuie să rezulte din perfecţionarea pasivă a mărfurilor.(2) La unele operaţiuni de perfecţionare pasivă a mărfurilor pot fi stabilite restricţii de către Guvern. în unele cazuri prevăzute de legislaţie. c) alte mărfuri. în cazuri temeinic justificate. dacă produsele compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se respectă prevederile prezentului cod şi ale altor acte normative. Autorizaţia de perfecţionare pasivă (1) Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de organul vamal. Articolul 76. au fost importate cu exonerarea totală de drepturile de import . de drepturile de import. organul vamal.(2) nu se aplică în cazul în care s-a ştiut de existenţa defectului la data cînd mărfurile în cauză au fost puse în liberă circulaţie pentru prima oară. Articolul 77. Articolul 81. înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal. Cantitatea de produse rezultate din perfecţionarea pasivă a mărfurilor Serviciul Vamal poate stabili în scopuri vamale. Drepturile de export Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drepturi. conform legislaţiei. Exonerarea se acordă prin determinarea valorii drepturilor aplicabile pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data . reintroducerea mărfurilor se face cu exonerare parţială de drepturile de import. La stabilirea lui se ţine cont de durata procesului de perfecţionare pasivă justificată din punct de vedere economic. acestea. (2) Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează persoanelor juridice din Republica Moldova sub următoarele condiţii: a) organul vamal poate determina că produsele compensatoare au fost obţinute din mărfurile exportate pentru a fi prelucrate.

Articolul 87. (5) În cazuri temeinic justificate. în vigoare 25. au fost livrate gratuit.05.02.(4). (3) În cazul în care operaţiunea de perfecţionare pasivă cu import anticipat implică exonerarea parţială de drepturile de import. a 12-a în redacţia Legii nr. deşi noi.05] Articolul 85. Articolul 83. (2) Prin produs de înlocuire de acelaşi standard se înţelege că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la acelaşi cod tarifar şi să posede aceleaşi caracteristici comerciale şi tehnice ca şi produsul compensator.05. în cazul cînd legislaţia nu prevede altfel. potrivit procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative. în condiţiile fixate în autorizaţie. (4) În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire. Nereturnarea mărfurilor exportate pentru prelucrare sau a produselor compensatoare din cauza distrugerii sau pierderii lor Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau nu a importat. Articolul 82.11-XV din 17. Organul vamal poate acorda derogări de la această normă dacă se dovedeşte că produsele de înlocuire. specificate la art. Importul anticipat (1) Organul vamal poate permite ca produsele de înlocuire. Articolul 84. în termenul stabilit. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate în zona liberă . produsele de înlocuire trebuie să nu fie produse noi.82. importate înainte de exportul temporar al mărfurilor. Dispoziţii generale Zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sînt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Înfiinţarea zonei libere Zona liberă se înfiinţează în conformitate cu legislaţia. iar mărfurile autohtone sînt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export. Importul anticipat se realizează numai cu constituirea unei garanţii care să acopere integral cuantumul drepturilor de import. (2) Dacă mărfurile de export temporar au fost folosite înaintea acestui export. fapt confirmat de organul de resort al ţării respective. produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu poartă răspundere în faţa organului vamal dacă distrugerea sau pierderea mărfurilor sau a produselor compensatoare a fost cauzată de avarierea lor sau de o forţă majoră. exportul temporar al mărfurilor trebuie efectuat în termen de cel mult 2 luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de import al acestor produse. în cazul cînd în locul produsului compensator se importă un produs de înlocuire de acelaşi standard. Produse de înlocuire de acelaşi standard (1) Regimul de perfecţionare pasivă se poate realiza şi prin înlocuirea unei mărfi importate şi aflate în liberă circulaţie.02. la cererea titularului autorizaţiei.acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie a produselor respective. să fie. valoarea în vamă considerîndu-se egală cu costurile de reparare.11-XV din 17. organul vamal poate aproba prelungirea termenului specificat la alin. Articolul 86. a 13-a în redacţia Legii nr.05] Secţiunea a 13-a Zona liberă [Secţ.03. [Secţ. în vigoare 25. elementele de taxare folosite pentru determinarea acestora sînt cele în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale de export temporar.03.

nu se percep drepturi de import şi nu se aplică măsuri de politică economică dacă legislaţia nu prevede altfel. precum şi cu utilizarea . organului vamal.2002] Secţiunea a 14-a Magazinul duty-free [Secţ. se percep drepturi de import şi se aplică măsuri de politică economică. precum şi a mărfurilor confecţionate. (3) Orice lucrare de construcţie în zona liberă se efectuează cu autorizaţia prealabilă a Serviciului Vamal.05] [Secţ.84-94) exclusă prin Legea nr. (2) Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără perceperea drepturilor de import. la bordul aeronavelor sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat. cu excepţia vînzării cu amănuntul. Articolul 89. Toate modificările suportate de aceste mărfuri trebuie să fie reflectate în evidenţă. [Secţ. precum şi pe teritoriul altor zone libere. Termenul de aflare a mărfurilor în zona liberă Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.05] Articolul 93. Perceperea drepturilor de import sau de export. amplasate în aeroporturile internaţionale. a 13-a în redacţia Legii nr. se află sau se scot din zona liberă.11-XV din 17. Articolul 88. (2) Restricţiile şi prohibiţiile la efectuarea operaţiunilor cu mărfurile introduse în zona liberă sînt stabilite de legislaţie. cu respectarea prevederilor prezentului cod şi ale altor acte normative.97 alin.02. în vigoare 25. transformate. precum şi în locurile specificate la art. Mărfurile se prezintă. (3) În magazinele duty-free. a 14-a în redacţia Legii nr. de comerţ şi altor operaţiuni. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export Persoana care a introdus/a scos mărfurile în/din zona liberă este responsabilă de plata drepturilor de import şi de export. Asigurarea respectării legislaţiei vamale în zona liberă (1) Organul vamal controlează mărfurile care se introduc.05. Dispoziţii generale (1) Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală.990-XV din 18. se află sau se scot din zona liberă se efectuează conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. Dacă mărfurile sînt scoase din zona liberă în afara Republicii Moldova. a 13-a (art. şi să prezinte organului vamal o dare de seamă referitoare la ele în conformitate cu procedura stabilită de Serviciul Vamal.(1) Mărfurile plasate în zona liberă pot fi supuse operaţiunilor de producţie.04. (2) În cazul în care mărfurile sînt scoase din zona liberă şi sînt introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal. în vigoare 25. cumpărate sau vîndute. Articolul 90. Articolul 91.03. nu se percep drepturi de export şi nu se aplică măsuri de politică economică. la cerere.05. prelucrate. se află sau se scot din zona liberă. fără aplicarea măsurilor de politică economică.03. mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi contra valută străină liber convertibilă (în numerar şi în cecuri de călătorie).11-XV din 17. (2) Vămuirea mărfurilor care se introduc. în locuri special amenajate.(1). aplicarea măsurilor de politică economică (1) În cazul plasării de mărfuri străine şi autohtone în zona liberă. Evidenţa mărfurilor plasate în zona liberă Persoana care efectuează operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă este obligată să ţină evidenţa mărfurilor care se introduc. Articolul 92.02.

controlul actelor de identitate şi al biletelor de călătorie. (4) Pentru mărfurile străine comercializate în magazinele duty-free. se depune declaraţie vamală de reexport. specificate la cap.12.2007. retrasă sau suspendată de Ministerul Economiei şi Comerţului în baza materialelor referitoare la încălcarea prevederilor prezentului cod. (3) Mărfurile autohtone livrate la magazinele duty-free pentru comercializare sînt plasate sub regimul vamal de export. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.289-XVI din 11.2007] Articolul 94.08. în vigoare 09. [Art.97 modificat prin Legea nr. în vigoare 03.95 modificat prin Legea nr.05. (4) Costul autorizaţiei de activitate se stabileşte în conformitate cu legislaţia. fără a fi utilizate în scopul vînzării. (2) Termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free este de 5 ani. în vigoare 25.05] Articolul 96. exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au trecut controlul vamal. cu respectarea legislaţiei. un magazin duty-free pentru deservirea corpului diplomatic. (2) Mărfurile se comercializează în magazinele duty-free amplasate în aeroporturile internaţionale.11. [Art. în municipiul Chişinău.cardurilor bancare. în cantităţi obişnuite pentru comerţul cu amănuntul.289-XVI din 11.VI din prezentul cod.93.08. Articolul 97.2007] [Art. în vigoare 03. precum şi autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă.171-XVI din 19. (3) Autorizaţia de activitate poate fi anulată. cu excepţia celor prohibite de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal. Comercializarea mărfurilor în acest magazin se va face pe baza carnetelor de identitate CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. cu excepţia celor specificate la art. precum şi la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale. în vigoare 09. (2) Autorizaţia de înfiinţare a magazinului duty-free pentru deservirea corpului diplomatic este eliberată de Ministerul Economiei şi Comerţului cu acordul Serviciului Vamal şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind necesitatea şi locul de amplasare a magazinului. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export o poartă titularul autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free.05] . [Art. de a fi comercializate în Republica Moldova. poate fi înfiinţat. Modul de înfiinţare şi funcţionare a magazinului duty-free şi modul de comercializare în el a mărfurilor sînt stabilite de Guvern. [Art. pe bază de comenzi întocmite prealabil. Condiţiile plasării mărfurilor în magazinul duty-free (1) În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri.94 modificat prin Legea nr. destinate uzului personal şi familial.05.171-XVI din 19.171-XVI din 19. Autorizaţia de activitate a magazinului duty-free (1) Magazinul duty-free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine autorizaţia eliberată de Ministerul Economiei şi Comerţului cu acordul Serviciului Vamal. exclusiv pasagerilor care au fost supuşi controlului vamal în conformitate cu art.07.93 modificat prin Legea nr.11-XV din 17. în vigoare 03.03.95 modificat prin Legea nr.2007] Articolul 95.07.05.97.05] [Secţ. a 14-a în redacţia Legii nr.07.08. Magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic (1) În scopul deservirii unor categorii de persoane străine. prezentate de către organul vamal.2007. Reprezentanţele străine pot cumpăra mărfuri şi în cantităţi solicitate. precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.2007.12.11. precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie.02. Mărfurile a căror comercializare în Republica Moldova este limitată pot fi vîndute în magazinul duty-free.

fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.05.11-XV din 17. Deşeurile rezultate din distrugerea mărfurilor Deşeurilor rezultate din distrugerea mărfurilor li se atribuie destinaţia vamală aplicabilă mărfurilor străine aflate sub supraveghere vamală.02.03.02.11-XV din 17.05. (2) Distrugerea mărfurilor se face cu autorizaţia organului vamal. a 15-a în redacţia Legii nr.05] Articolul 103. [Secţ. (2) Pot fi reexportate şi mărfurile nevămuite. Dispoziţii generale (1) Distrugerea este destinaţia vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală.05.05] Secţiunea a 18-a Articolele 105-113 . Articolul 104.02.05. Nu se acordă autorizaţie în cazul în care distrugerea mărfurilor ar putea aduce daune mediului. a 17-a în redacţia Legii nr.02.11-XV din 17.03.03.05. în vigoare 25.03.05. precum şi în alte cazuri stabilite de legislaţie. Articolul 102.05] Articolul 98. în vigoare 25. conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.11-XV din 17.05] Secţiunea a 17-a Abandon în favoarea statului [Secţ. Dispoziţii generale (1) Abandonul în favoarea statului este destinaţia vamală care constă în renunţarea la mărfuri în folosul statului fără onorarea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte pot introduce condiţii suplimentare privind reexportul mărfurilor. [Secţ. Articolul 101.03. a 16-a în redacţia Legii nr. în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative. [Secţ. în vigoare 25. în vigoare 25. a 17-a în redacţia Legii nr. în vigoare 25. a 16-a în redacţia Legii nr.03.11-XV din 17. în vigoare 25.Secţiunea a 15-a Reexportul [Secţ. conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. Particularităţile reexportului Legislaţia naţională.excluse [Secţ. a 18-a exclusă prin Legea nr.02.05] . Articolul 99.05] Secţiunea a 16-a Distrugerea [Secţ. Suportarea cheltuielilor Abandonul în favoarea statului nu presupune suportarea de cheltuieli de către persoana care abandonează mărfurile în favoarea statului. (2) Abandonul în favoarea statului se efectuează cu acordul organului vamal. în vigoare 25. a 15-a în redacţia Legii nr.02.11-XV din 17.02. introduse pe teritoriul vamal.03.11-XV din 17. Dispoziţii generale (1) Reexportul este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.05] Articolul 100. Suportarea cheltuielilor Distrugerea mărfurilor se efectuează din contul persoanei interesate.05.

respectiv. Trecerea peste frontiera vamală de către persoane fizice a mărfurilor care nu sînt destinate comerţului (1) Mărfurile care nu sînt destinate producţiei sau unor alte activităţi comerciale pot fi trecute peste frontiera vamală de către persoane fizice printr-o procedură simplificată. în vigoare 25. Această procedură poate include exonerarea.02. de drepturile de import sau de export. (2) Destinaţia mărfurilor se stabileşte în funcţie de cantitatea şi valoarea lor.11-XV din 17. [Art. drepturi de export. se percep. (5) Organul vamal stabileşte timpul şi locul în care mijlocul de transport trece frontiera vamală. Capitolul III DREPTURILE DE IMPORT ŞI DREPTURILE DE EXPORT Secţiunea a 20-a Principii generale Articolul 117. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Articolul 115. următoarele: a) taxa vamală. Dacă mijlocul de transport nu respectă această cerinţă. ca drepturi de import şi. Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală (1) Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în conformitate cu regimurile vamale aplicate mijloacelor de transport. Trecerea peste frontiera vamală a valutei şi a altor valori valutare Trecerea peste frontiera vamală a valutei şi a altor valori valutare se efectuează în conformitate cu legislaţia. dacă nu există motive pentru a se considera că aceste mărfuri nu sînt destinate uzului personal sau al membrilor ei de familie. d) taxa pentru proceduri vamale. organul vamal este în drept să-l oprească forţat. totală sau parţială. (3) Durata staţionării mijlocului de transport este stabilită de organul vamal în dependenţă de timpul necesar vămuirii. de temeiul în care persoana fizică trece aceste mărfuri peste frontiera vamală. Taxa vamală Mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Legii cu privire la tariful vamal.03. Drepturile de import şi drepturile de export În cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Articolul 116.Secţiunea a 19-a Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport şi a anumitelor categorii de mărfuri Articolul 114. efectuării controlului vamal. e) taxa pentru eliberarea autorizaţiei şi taxa pentru actualizarea valabilităţii autorizaţiei. stabilirea unor tarife vamale unice şi neaplicarea măsurilor de politică economică în conformitate cu legislaţia. (2) Mijloacele de transport care trec frontiera vamală trebuie să se oprească în locurile prevăzute de organul vamal. Articolul 118.05] . g) alte sume prevăzute de legislaţie. altor tipuri de control.118 în redacţia Legii nr. f) taxa pentru participare la licitaţie vamală. stabilită de Serviciul Vamal.05. c) accizele. b) taxa pe valoarea adăugată. (4) Plecarea mijlocului de transport din locul staţionării este posibilă doar cu permisiunea organului vamal.

V. [Art. Modul de plată a drepturilor de import şi de export .11-XV din 17.05. Baza de calcul a taxei vamale.11-XV din 17. (2) Taxa pentru proceduri vamale se achită la utilizarea oricărei destinaţii vamale. (2) Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor importate. pînă la depunerea declaraţiei vamale. a accizului şi a taxei pentru proceduri vamale (1) Baza de calcul a taxei vamale o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor.02.121 compl.01. a taxei pe valoarea adăugată. în vigoare 01. determinată în conformitate cu legislaţia. prin Legea nr. (3) Valoarea impozabilă cu T.11. Articolul 120. stabilite de legislaţie. Articolul 121.A. dacă legislaţia nu prevede altfel.V.V. prin Legea nr. plata lor Articolul 122.A. precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la data importului.A). Nomenclatorul acestor servicii şi taxele pentru ele sînt aprobate în conformitate cu legislaţia. fără a ţine cont de accize şi T. şi drepturile de import (cu excepţia T. în vigoare 25. prin Legea nr. Modul de percepere şi de restituire a sumei de garanţie se stabileşte de către Serviciul Vamal.Articolul 119.122 modif.05.03. (4) Baza de calcul a taxei pentru proceduri vamale o constituie valoarea în vamă a mărfurilor sau taxele fixe. Taxa pe valoarea adăugată Aplicarea taxei pe valoarea adăugată mărfurilor introduse pe teritoriul vamal se efectuează în conformitate cu legislaţia. se acceptă plata doar a diferenţei dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil. a mărfurilor importate o constituie valoarea lor în vamă. Taxa pentru proceduri vamale (1) Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale. (4) De la persoanele fizice care sînt în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova avînd un volum de mărfuri ce depăşeşte norma stabilită se încasează o sumă de garanţie echivalentă drepturilor de import pentru mărfurile în plus. Accizele Aplicarea accizelor la mărfurile supuse accizelor se efectuează în conformitate cu legislaţia. (2) Organul vamal este abilitat să interzică importul de mărfuri pentru care nu au fost plătite drepturile de import.1440-XV din 08.02. (3) Mijloacele băneşti încasate ca taxă pentru proceduri vamale se varsă la bugetul de stat şi se utilizează în volum deplin la finanţarea activităţii vamale. în vigoare 25. Plătitorii drepturilor de import şi drepturilor de export Drepturile de import şi drepturile de export sînt plătite nemijlocit de către declarant sau de o altă persoană prevăzută de legislaţie. (3) Persoanele fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător plătesc drepturile de import sau de export în momentul trecerii frontierei vamale. [Art. determinată conform legislaţiei vamale. determinată în conformitate cu legislaţia. Termenele de plată a drepturilor de import şi drepturilor de export (1) Drepturile de import şi drepturile de export se plătesc în prealabil.05] [Art. Articolul 125. La momentul vămuirii.02. cu excepţia abandonului în favoarea statului. Articolul 124. în modul stabilit de prezentul cod.03.03] Secţiunea a 21-a Calcularea drepturilor de import şi drepturilor de export.121 modif.05] Articolul 123.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. care este în vigoare la data acordării prelungirii sau eşalonării pentru fiecare zi de prelungire sau eşalonare a termenului de plată.125 compl.01.03. În cazul încălcării termenului prelungit sau eşalonat. bon (chitanţă) ce se eliberează deţinătorului de card. prin Legea nr.10 [Art. plata acestor drepturi se garantează în modul stabilit de prezentul cod.03] Articolul 126. (2) Nu poate fi prelungit sau eşalonat termenul de plată a taxelor pentru proceduri vamale. drepturile de import.03] [Art. se calculează o dobîndă.126 completat prin Legea nr.02.902-XV din 07.125 modif. exportator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la conturile respective ale Trezoreriei centrale a Ministerului Finanţelor. în cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului. (2) În cazul în care nu este posibilă stabilirea cu exactitate a datei apariţiei obligaţiei vamale. În cazul în care pentru stabilirea acesteia este necesară conversia dintr-o valută străină. prin Legea nr. Debitarea contului de card respectiv se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card bancar perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor bancare. cu excepţia achitării acestora prin intermediul cardurilor bancare. se consideră data depunerii de către importator (declarant). fapt confirmat printr-un extras trezorerial.11-XV din 17.125 modif.12.453-XV din 14. (5) Plata drepturilor de import şi de export prin intermediul cardurilor bancare se consideră efectuată la momentul debitării cu suma plăţii respective a contului de card din care a fost emis cardul utilizat la plată. (3) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export.11. Amenzile şi penalităţile sînt aferente drepturilor de import sau de export şi pot apărea ulterior procedurii de vămuire. dacă legislaţia nu prevede altfel. Acest mod de calculare nu se aplică în cazurile specificate la art. (4) Dată a achitării drepturilor de import şi de export. (4) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export. în vigoare 25.03. prin Legea nr.11. Dispoziţii generale aplicabile obligaţiei vamale (1) Cuantumul drepturilor de import sau de export se stabileşte pe baza elementelor de taxare stabilite la data apariţiei obligaţiei vamale.03.02. [Art. cuantumul drepturilor de import sau de export se determină pe baza elementelor de taxare existente la data cea mai îndepărtată ce poate fi stabilită pe baza acelor informaţii. (2) Calcularea drepturilor de import şi de export se efectuează în funcţie de tarifele şi cotele.8-10 din 25. Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr. Dacă. în vigoare 01.65 şi 73. organele vamale dispun de informaţii din care rezultă că obligaţia vamală a apărut anterior. Plata drepturilor de import sau de export efectuată prin intermediul cardurilor bancare nu poate fi anulată decît cu acceptul serviciului respectiv al Serviciului Vamal. se percep penalităţi în conformitate cu legislaţia. Prelungirea şi eşalonarea termenului de plată a drepturilor de import şi de export (1) Cazurile de prelungire sau de eşalonare a termenului de plată a drepturilor de import şi de export sînt stabilite de legislaţie. stabilite de legislaţie. la data constatării. se calculează în funcţie de tarifele şi cotele existente la data expirării contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing. echivalentă cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen scurt.05.01.2001 pag.(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice plătesc drepturile de import şi de export în numerar sau prin virament (inclusiv prin carduri) la conturile respective ale Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanţelor.05] [Art. în vigoare 12. (3) Determinarea unei obligaţii vamale se face în monedă naţională. existente la momentul depunerii declaraţiei. cursul de schimb pentru moneda . data luată în considerare pentru stabilirea elementelor de taxare proprii mărfurilor în cauză este acea în care organul vamal constată că mărfurile se află într-o situaţie care face să apară o obligaţie vamală.(2).1440-XV din 08.2002] Articolul 127.

poprire şi validare la simpla solicitare a organului vamal. [Art. în cazul acordării de vacanţă fiscală. acesta este în drept să nu accepte pe viitor instrumentele de plată sau de garantare emise de această bancă. (3) În cazuri justificate. (7) Declaraţia vamală şi actul constatator sînt titluri executorii ce se onorează de către bancă fără accept. pentru anumite destinaţii vamale. achitarea obligaţiei vamale se suspendă pînă la stabilirea definitivă a regimului juridic al acestor mărfuri. în conformitate cu reglementările vamale. a unui regim vamal suspensiv.">Articolul 1271. (5) Plătitorul vamal ia cunoştinţă de cuantumul obligaţiei vamale prin declaraţia vamală acceptată şi înregistrată de organul vamal. aşa cum a fost estimată în alte cazuri. în vigoare la data apariţiei obligaţiei vamale. organele vamale permit constituirea unei garanţii globale. (6) În cazul unor diferenţe ulterioare sau în situaţia încheierii din oficiu.127 în redacţia Legii nr. din însărcinarea şi pe contul altei persoane. se solicită constituirea unei garanţii. (8) În cazul mărfurilor reţinute de organul vamal.05.naţională este cel stabilit de Banca Naţională a Moldovei. valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective. (8) La constituirea unei garanţii globale pentru obligaţii vamale a căror valoare poate fi modificată în timp.05] 1. În cazul în care banca nu dă curs solicitării organului vamal în cel mai scurt termen posibil. Valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective. în vigoare 25. (9) Garanţia poate fi constituită printr-un depozit bănesc sau printr-o scrisoare de garanţie. Măsuri de garantare a obligaţiei vamale (1) Plata obligaţiei vamale. în cazul în care. obligaţia vamală devine exigibilă şi se stinge prin executarea de către organul vamal a garanţiei constituite. dar operaţiunea comercială se realizează ca şi cum ar fi fost efectuată în nume propriu. (6) Organele vamale stabilesc valoarea unei asemenea garanţii la un nivel egal cu: a) valoarea exactă a obligaţiei vamale sau a datoriilor respective cînd valoarea poate fi stabilită cu precizie la data solicitării garanţiei.11-XV din 17.02. în sensul prezentei secţiuni. în baza unei metodologii elaborate de Serviciul Vamal şi în conformitate cu legislaţia. (5) Garanţia specificată la alin. (4) În cazul în care legislaţia vamală prevede constituirea unei garanţii facultative. fără declaraţie vamală. se asigură prin garanţie emisă de banca agreată de organul vamal. organul vamal are dreptul de a solicita prezentarea acesteia de către plătitorul vamal sau de către potenţialul plătitor vamal. sau b) la orice dată ulterioară cînd organele vamale nu au siguranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut. pot fi acordate scutiri de la garantarea obligaţiei vamale. se înţelege situaţia în care importatorul sau exportatorul acţionează în numele. (9) Prin reprezentare indirectă. (7) La cererea plătitorului sau a persoanei terţe. plătitorul vamal ia cunoştinţă de noua obligaţie vamală pe baza actului constatator întocmit de organul vamal. care să acopere două sau mai multe operaţiuni pentru care a apărut sau poate să apară o obligaţie vamală. (2) Pentru asigurarea plăţii obligaţiei vamale. o astfel de solicitare a garanţiei este lăsată la latitudinea organelor vamale atîta timp cît acestea nu au siguranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut. (4) Pentru regimul vamal suspensiv care nu se încheie în termen. emisă de o bancă agreată de organul vamal.(2) este solicitată: a) la data aplicării reglementărilor vamale care cer constituirea unei asemenea garanţii.03. b) valoarea maximă. Organele vamale sînt în drept să autorizeze constituirea garanţiei de către o terţă persoană. .

(3) Prin introducere ilegală de mărfuri. organele vamale pot refuza să accepte tipul de garanţie propus în cazul cînd acesta este incompatibil cu buna funcţionare a regimului vamal respectiv.1272 introdus prin Legea nr. obligaţia vamală apare în cazurile cînd: a) mărfurile pasibile de drepturi de import sînt puse în liberă circulaţie.05. obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de import.05] 3. în vigoare 25.a). organul vamal are dreptul să interzică efectuarea altor operaţiuni vamale pînă la clarificarea situaţiei.02. În cazul unei reprezentări indirecte. Totodată.05. (2) Plătitor vamal este persoana care introduce mărfuri ilegal. . Solicitarea de restituire poate fi şi parţială. obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de reexport. orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale sau care au redactat declaraţia vamală.1273 introdus prin Legea nr.(1) lit. în vigoare 25. Acelaşi lucru este valabil în privinţa garanţiei deja constituite. în cursul derulării regimului vamal. (2) În cazul specificat la alin.">Articolul 1274.">Articolul 1273. (13) Plătitorul vamal sau persoana terţă poate solicita restituirea garanţiei disponibile numai la data la care obligaţia vamală se stinge sau nu poate să mai apară.11-XV din 17. acceptate de organul vamal.02. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal (1) La introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal. că acestea au fost introduse ilegal. [Art.11-XV din 17. Răspund solidar cu plătitorul: a) persoanele care au participat la introducerea ilegală a mărfurilor şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că introducerea acestora este ilegală.05] 2. obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt scoase de sub supravegherea vamală. se înţelege situaţia cînd mărfurile pasibile de drepturi de import nu au fost supuse total sau parţial procedurilor de vămuire.03. Apariţia obligaţiei vamale la scoaterea ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală (1) La scoaterea ilegală a mărfurilor supuse drepturilor de import de sub supraveghere vamală. ele solicită plătitorului vamal sau persoanei terţe să constituie o garanţie suplimentară sau să înlocuiască garanţia originală cu una nouă. la data achiziţionării sau primirii mărfurilor. solidar cu titularul declaraţiei vamale. devin plătitori vamali. (11) Persoana solicitată să constituie garanţia are libertatea de a alege între tipurile de garanţie prevăzute de prezentul articol. organele vamale stabilesc că garanţia constituită nu asigură plata obligaţiei vamale în termenul prevăzut ori că această garanţie nu mai este sigură sau suficientă pentru asigurarea plăţii. (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale.11-XV din 17.03.05. în vigoare 25.02. obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt introduse.05] 4. (12) Dacă. dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.(10) Garanţia bănească se realizează prin depunerea sumei în lei sau prin remiterea unor instrumente de decontare şi titluri de valoare. persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. b) persoanele care au dobîndit ori au deţinut mărfurile în cauză şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea ilegală de mărfuri (1) La introducerea ilegală de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova. Organele vamale pot cere ca tipul de garanţie ales să fie menţinut pentru o anumită perioadă de timp.">Articolul 1272. În caz de refuz. [Art. Totodată.(1) lit.b). b) mărfurile sînt plasate sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import. [Art.1271 introdus prin Legea nr. iar în cazul specificat la alin.03. în sensul prezentului articol.

(2) Plătitor vamal este persoana care scoate ilegal mărfurile de sub supravegherea vamală. Răspund solidar cu plătitorul: a) persoanele care au participat la scoaterea ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scoaterea acestora este ilegală; b) persoanele care au dobîndit ori au deţinut mărfurile în cauză şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost scoase ilegal de sub supravegherea vamală. (3) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferenţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferenţial.
[Art.1274 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

5.">Articolul 1275. Apariţia obligaţiei vamale în cazul neexecutării unor obligaţii (1) Obligaţia vamală apare: a) în cazul neexecutării obligaţiilor ce rezultă din păstrarea mărfurilor în depozit provizoriu; b) în cazul neîndeplinirii uneia dintre condiţiile stabilite prin destinaţia vamală sub care au fost plasate mărfurile; c) în cazul utilizării mărfurilor în alte scopuri decît cele stabilite prin destinaţia finală a acestora, dacă în această bază au beneficiat de un tratament tarifar favorabil. (2) În cazurile specificate la alin.(1), obligaţia vamală apare la data producerii situaţiilor respective. (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei sumare de plasare a mărfurilor în depozit provizoriu sau titularul destinaţiei vamale sub care a fost plasată marfa. (4) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferenţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferenţial.
[Art.1275 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

6.">Articolul 1276. Apariţia obligaţiei vamale la mărfurile aflate în zona liberă (1) Pentru mărfurile aflate într-o zonă liberă care dispar, se consumă ori sînt utilizate în alte condiţii decît cele prevăzute în reglementările vamale aplicabile în această zonă, obligaţia vamala apare la data cînd ele dispar, se consumă ori sînt utilizate. (2) Persoana care a săvîrşit una din faptele specificate la alin.(1) devine plătitor vamal. Răspunde solidar şi persoana care a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că nu s-au respectat reglementările vamale aplicabile. (3) În cazul cînd persoanele specificate la alin.(2) nu pot fi identificate, se consideră plătitor vamal ultima persoană în a cărei posesie a fost marfa.
[Art.1276 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

7.">Articolul 1277. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea mărfurilor prohibite sau restricţionate (1) Obligaţia vamală apare şi în cazul introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prohibite sau restricţionate. (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul introducerii de bancnote sau monede false ori de substanţe stupefiante sau psihotrope ce urmează a fi distruse, cu excepţia celor introduse conform dispoziţiilor legale referitoare la circulaţia acestora în scopuri medicale, ştiinţifice sau în alte scopuri prevăzute de legislaţie.
[Art.1277 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

8.">Articolul 1278. Apariţia obligaţiei vamale la exportul mărfurilor incluse în declaraţia vamală

(1) Obligaţia vamală apare la exportul mărfurilor dacă acestea sînt pasibile de drepturi de export şi sînt incluse în declaraţia vamală. (2) În acest caz, obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale. (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale sau care au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
[Art.1278 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

9.">Articolul 1279. Apariţia obligaţiei vamale la exportul mărfurilor fără declaraţie vamală (1) Obligaţia vamală apare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova fără declaraţie vamală dacă acestea sînt pasibile de drepturi de export. (2) În acest caz, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt scoase efectiv de pe teritoriul ţării. (3) Plătitor vamal este persoana care a scos mărfurile sau orice persoană care a participat la o asemenea acţiune şi care a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că nu s-a depus declaraţia vamală care ar fi trebuit să fie depusă.
[Art.1279 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

10.">Articolul 12710. Apariţia obligaţiei vamale la neîndeplinirea condiţiilor de export (1) Obligaţia vamală apare în cazul neîndeplinirii condiţiilor în care a fost permisă scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova cu exonerare totală sau parţială de drepturile de export. (2) Obligaţia vamală apare la data la care mărfurile ajung la o destinaţie diferită de cea pentru care s-a permis scoaterea lor de pe teritoriul Republicii Moldova cu exonerare totală sau parţială de drepturile de export sau, dacă organul vamal nu poate determina această dată, la expirarea termenului stabilit pentru a se face dovada îndeplinirii condiţiilor ce au îndreptăţit o astfel de exonerare. (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal.
[Art.12710 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

11.">Articolul 12711. Apariţia obligaţiei vamale în alte cazuri (1) Obligaţia vamală apare, atît la import cît şi la export, şi în următoarele cazuri: a) cînd, ulterior efectuării operaţiunilor de vămuire şi acordării liberului de vamă, se constată că informaţiile cuprinse în declaraţia vamală au condus la stabilirea unei obligaţii vamale diminuate; b) cînd una ori mai multe condiţii ce reglementau plasarea mărfurilor sub o destinaţie vamală nu au fost respectate; c) cînd stabilirea unui tratament tarifar favorabil, în funcţie de destinaţia sau utilizarea finală a mărfurilor, nu era justificată la data acordării liberului de vamă. (2) Obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de plasare a mărfurilor sub o destinaţie vamală. (3) În cazurile specificate la alin.(1), plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale ori care au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
[Art.12711 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

12.">Articolul 12712. Locul apariţiei obligaţiei vamale (1) Obligaţia vamală apare la locul unde s-au produs faptele care au generat-o.

(2) În cazul în care nu se poate determina acest loc, se consideră că obligaţia vamală a apărut acolo unde organul vamal constată că mărfurile sînt în situaţia de a o genera.
[Art.12712 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

Articolul 128. Stingerea obligaţiei vamale (1) Obligaţia vamală se stinge prin: a) plata acesteia; b) renunţarea la încasare, în cazul cînd se constată că este nedatorată; c) anulare, ca o consecinţă a anulării declaraţiei vamale; d) expirarea termenului de prescripţie extinctivă; e) insolvabilitatea plătitorului vamal, constatată pe cale judecătorească; f) confiscarea definitivă a mărfurilor; g) distrugerea mărfurilor din dispoziţia organului vamal sau abandonarea acestora în favoarea statului; h) distrugerea sau pierderea mărfurilor cauzată de o forţă majoră; i) scăderea cantitativă a mărfurilor, ca urmare a unor factori naturali, pentru partea corespunzătoare procentului de scădere. (2) Stingerea obligaţiei vamale în cazurile specificate la alin.(1) lit.g)-i) se operează numai atunci cînd situaţiile s-au produs înainte de acordarea liberului de vamă. (3) Stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează din iniţiativa organului vamal (fără acordul plătitorului vamal), prin trecerea în contul obligaţiei a sumelor plătite în plus, înregistrate la dreptul de import respectiv sau la alte plăţi.
[Art.128 în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

Articolul 129. Perceperea drepturilor de import şi de export (1) Drepturile de import şi de export neplătite în modul stabilit la art.124 se percep în mod incontestabil de către organul vamal din contul plătitorului în baza documentelor executorii sau a documentelor echivalente acestora, în conformitate cu legislaţia. (2) Pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii drepturilor de import şi de export se încasează o penalitate în mărimea stabilită de legea bugetului pentru anul curent. (3) Penalităţile se calculează din prima zi după expirarea termenului prelungit sau eşalonat. (4) Dacă plătitorul nu are la cont mijloace băneşti, organul vamal este în drept să sechestreze averea acestuia, în conformitate cu legislaţia. (5) În cazul în care persoana se eschivează de la onorarea drepturilor de import şi de export, organul vamal este în drept să emită şi să înainteze băncii respective dispoziţia de suspendare a operaţiunilor bancare în partea de cheltuieli din contul plătitorului restanţier pînă la achitarea deplină. Banca, la data apariţiei mijloacelor băneşti pe cont, este obligată să informeze imediat organul vamal emitent al dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului vamal. (6) Neplata în termen legal a obligaţiei vamale atrage, în mod suplimentar, suspendarea dreptului de efectuare a altor operaţiuni vamale de către plătitorul vamal respectiv pînă la stingerea obligaţiei vamale, în condiţiile stabilite prin reglementările vamale. În caz de litigiu, contestarea obligaţiei vamale suplimentare ori atacarea în instanţa judecătorească a deciziei organului vamal nu suspendă încasarea obligaţiei vamale şi aplicarea de măsuri suplimentare potrivit prevederilor prezentului cod, cu excepţia cazului în care reglementările unor legi speciale prevăd în mod expres acest lucru. (7) Organul vamal este obligat să ia toate măsurile pentru încasarea obligaţiei vamale de la plătitorul vamal şi numai în măsura în care acest lucru nu este posibil, obligaţia vamală se încasează de la persoanele care răspund solidar cu acesta pentru onorarea obligaţiei vamale.
[Art.129 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

Articolul 130. Restituirea excedentului din drepturile de import sau de export plătite sau percepute

(1) Restituirea excedentului din drepturile de import sau de export plătite sau percepute se efectuează la cererea scrisă a plătitorului în termenul stabilit de legislaţie. (2) Taxa încasată pentru efectuarea de proceduri vamale nu se restituie. Capitolul IV VĂMUIREA Secţiunea a 22-a Principii generale Articolul 131. Procedura vămuirii Vămuirea se efectuează în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative, inclusiv cu cele emise de Serviciul Vamal. Articolul 132. Locul şi timpul efectuării operaţiunilor de vămuire (1) Operaţiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează în locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor şi în orele de program ale organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. (2) La solicitarea persoanei, vămuirea poate fi efectuată, cu acordul organului vamal, în alte locuri şi în ore extraprogram, din contul persoanei. Articolul 133. Asistarea titularilor de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi a reprezentanţilor lor la operaţiunile de vămuire (1) Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la operaţiunile de vămuire. (2) La cererea organului vamal, persoanele indicate la alin.(1) sînt obligate să asiste la vămuire şi să acorde asistenţă colaboratorului vamal. Articolul 134. Limba în care sînt perfectate actele vamale Actele vamale se perfectează în limba de stat, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Articolul 135. Organele care efectuează vămuirea Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele de frontieră şi nu poate fi efectuată de alte organe. Serviciul Vamal are dreptul să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport. Articolul 136. Utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mijloacelor de transport care nu au fost vămuite pe deplin (1) Nimeni nu este în drept să utilizeze sau să dispună de mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de actele normative ale Serviciului Vamal. (2) Serviciul Vamal este în drept să stabilească condiţii şi restricţii cu privire la utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin. Articolul 137. Începutul vămuirii Vămuirea începe în momentul în care colaboratorul vamal se declară disponibil să perfecteze actele vamale asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport, respectînd procedura efectuării operaţiunilor prealabile, prevăzute de prezentul cod. Articolul 138. Vămuirea simplificată

(1) La introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor necesare în caz de calamitate naturală, catastrofă şi accident, precum şi a animalelor vii, mărfurilor uşor alterabile, substanţelor radioactive, materialelor de informare în masă, se efectuează vămuirea simplificată. (2) Cazurile şi condiţiile în care se efectuează vămuirea simplificată sînt stabilite de Serviciul Vamal. Articolul 139. Efectuarea operaţiunilor cu mărfurile şi mijloacele de transport supuse vămuirii (1) La cererea organului vamal, persoana care trece mărfuri peste frontiera vamală, transportatorul, deţinătorul depozitului, alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport sînt obligate să efectueze transportul, cîntărirea, alte operaţiuni de determinare a cantităţii mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea, reparaţia ambalajului deteriorat, ambalarea, reambalarea, deschiderea ambalajului sau altor spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse vămuirii. (2) În alte cazuri, dacă vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport nu a fost încheiată, operaţiunile indicate la alin.(1) pot fi efectuate numai cu autorizaţia organului vamal. (3) Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfuri şi mijloace de transport nu trebuie să implice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal. Articolul 140. Probele şi mostrele de mărfuri necesare vămuirii (1) În scopul vămuirii, organul vamal este în drept să preleve probe şi mostre de mărfuri, supunîndu-le cercetării (expertizei). (2) Pot fi prelevate, cu permisiunea organului vamal, probe şi mostre de mărfuri aflate sub supraveghere vamală şi de către titularii de drepturi asupra mărfurilor şi de reprezentanţii lor, precum şi de organele de control de stat. (3) Probele şi mostrele vor fi prelevate în cantităţi minime, suficiente cercetării. (4) La prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri aflate sub supraveghere vamală se întocmeşte un act, de o formă stabilită de Serviciul Vamal. (5) Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la prelevarea de probe şi mostre de către colaboratorii vamali şi de alte organe de control de stat. Colaboratorii vamali asistă la prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri de către alte organe de control de stat, precum şi de către titularii de drepturi asupra mărfurilor şi de reprezentanţii lor. Aceste persoane sînt obligate să acorde asistenţă colaboratorilor vamali la prelevarea de probe şi mostre şi să efectueze din contul lor operaţiuni de încărcare-descărcare, alte operaţiuni necesare luării de probe şi mostre. (6) În lipsa titularului de drepturi asupra mărfurilor şi a reprezentantului lui, probele şi mostrele de mărfuri pot fi prelevate de organele vamale în cazul în care aceste persoane nu vin timp de 10 zile după prezentarea mărfurilor, precum şi în împrejurări care nu suferă amînare. În astfel de cazuri, la prelevarea de probe şi mostre asistă persoane fizice care nu sînt interesate în rezultatul cercetării (expertizei). (7) Titularul de drepturi asupra mărfurilor şi reprezentantul lui sînt în drept să ia cunoştinţă de rezultatele expertizei. Organul vamal trebuie să fie informat despre rezultatele expertizei probelor şi mostrelor de mărfuri prelevate de un alt organ de control de stat. (8) Organul vamal nu restituie cheltuielile aferente prelevării de probe şi mostre de mărfuri. Cheltuielile aferente cercetării (expertizei) probelor şi mostrelor de mărfuri, suportate de organul vamal şi de laboratorul lui, nu se restituie de către titularul de drepturi asupra mărfurilor, cu excepţia cazurilor cînd cercetările sînt efectuate la rugămintea acestuia. (9) Procedura şi termenul de prelevare a probelor şi mostrelor, de cercetare a lor, precum şi condiţiile de dispunere de ele se stabilesc de către Serviciul Vamal. Articolul 141. Asigurarea respectării legislaţiei vamale la transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare

(1) În cazul în care există temeiuri de a se presupune că transportatorul cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea prevederilor din prezentul cod, organul vamal este în drept să permită transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare cu condiţia înzestrării necesare a mijlocului de transport sau transportul acestora de către transportatorul vamal, conform prevederilor prezentului cod şi actelor normative ale Serviciului Vamal. (2) Cheltuielile suportate de transportator în legătură cu înzestrarea mijlocului de transport sau cu transportarea mărfurilor cu documentele însoţitoare de către transportatorul vamal nu se restituie de către organele de stat. (3) În cazurile neprevăzute la alin.(1), transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare se efectuează după ce sînt plătite drepturile de import sau de export.
[Art.141 modificat prin Legea nr.1299-XV din 25.07.2002]

Secţiunea a 23-a Operaţiunile prealabile Articolul 142. Operaţiunile prealabile Prin operaţiuni prealabile se înţeleg acţiunile vamale precedente vămuirii şi plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub o anumită destinaţie vamală.
[Art.142 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05]

Articolul 143. Scopurile principale ale operaţiunilor prealabile (1) Operaţiunile prealabile sînt menite să faciliteze şi să urgenteze vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, plasarea lor sub o anumită destinaţie vamală. (2) Prin operaţiunile prealabile nu este admisă introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport prohibite.
[Art.143 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05]

Articolul 144. Informarea organului vamal despre trecerea de mărfuri peste frontiera vamală (1) La introducerea de mărfuri şi mijloace de transport pe teritoriul vamal, inclusiv din zonele libere, transportatorul înştiinţează organul vamal despre trecerea frontierei vamale. Organul vamal înregistrează această înştiinţare şi stabileşte timpul şi locul unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite. (2) Despre scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport din Republica Moldova, persoana care le trece informează în prealabil organul vamal. Acesta înregistrează înştiinţarea şi stabileşte timpul şi locul unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite. Dacă persoana care trece mărfurile şi mijloacele de transport peste frontiera vamală nu înştiinţează organul vamal, această obligaţie îi revine transportatorului. (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică transporturilor maritime, fluviale şi aeriene care traversează teritoriul vamal fără escală în porturile sau aeroporturile de pe teritoriul Republicii Moldova.
[Art.144 modif. prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

Articolul 145. Prezentarea mărfurilor, mijloacelor de transport şi documentelor însoţitoare la locul stabilit de organul vamal (1) După înştiinţarea consemnată la art.144, transportatorul este obligat să prezinte mărfurile, mijloacele de transport şi documentele însoţitoare la locul stabilit de organul vamal fără schimbări, cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune, fără a le utiliza în alte scopuri. (2) Mărfurile, mijloacele de transport şi documentele însoţitoare se prezintă în timpul stabilit de organul vamal, în funcţie de posibilităţile mijloacelor de transport, de rută şi de alte condiţii. Articolul 146. Măsurile care trebuie luate în caz de avarie sau de forţă majoră

schimbarea locului de staţionare. (7) Organul vamal este în drept să ceară efectuarea imediată sau în anumite termene.144 alin. (2) Organul vamal nu restituie transportatorului cheltuielile aferente acţiunilor prevăzute la alin. Răspunderea în timpul operaţiunilor prealabile Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală. iar în cazul aducerii mărfurilor şi mijloacelor de transport în orele extraprogram .02. se află în depozitare provizorie sub supraveghere vamală. stabilite de el. (4) Mărfurile şi mijloacele de transport sosite la destinaţie în orele extraprogram ale organului vamal trebuie să fie plasate în zona de control vamal.05. [Art.(5).145. din momentul prezentării lor la organul vamal şi pînă la punerea în liberă circulaţie sau la plasarea sub o anumită destinaţie vamală. deschiderea ambalajului şi alte operaţiuni pot fi efectuate numai cu permisiunea organului vamal. (3) Prevederile prezentului articol se aplică şi transporturilor maritime. mijloacele de transport şi documentele însoţitoare în condiţiile art.(5) nu atrage răspundere dacă transportatorul demonstrează că a existat un pericol real pentru viaţa şi sănătatea pasagerilor şi a echipajului. Depozitarea provizorie Mărfurile.11-XV din 17. a operaţiunilor prevăzute la alin.05. (2) La cererea organului vamal.în cel mult 30 de minute după începerea programului organului vamal.02. după caz. iar documentele însoţitoare sînt prezentate organului vamal. transportatorul nu poate prezenta mărfurile. este titularul regimului vamal de tranzit sau titularul declaraţiei sumare. (6) Încălcarea prevederilor alin. Despre sosirea mărfurilor şi mijloacelor de transport. el este obligat să întreprindă măsuri pentru a asigura păstrarea mărfurilor. Prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport la destinaţie (1) Mărfurile şi mijloacele de transport sînt aduse la destinaţie.03. condiţii pe care acesta trebuie să le aducă imediat la cunoştinţa organului vamal.(1) Dacă. (8) Organul vamal nu restituie cheltuielile suplimentare suportate de transportator din cauza operaţiunilor şi condiţiilor consemnate în prezentul articol. Locul depozitării provizorii . în caz de avarie sau de forţă majoră.149 în redacţia Legii nr.(1). schimbarea locului iniţial de plasare a mărfurilor.05] Secţiunea a 24-a Depozitul provizoriu Articolul 149. Articolul 147.05] Articolul 150. Articolul 148. probe şi mostre pentru a plasa mărfurile în regimul vamal respectiv. mărfurile şi mijloacele de transport sînt prezentate organului vamal de facto.148 în redacţia Legii nr.(3) dacă ele sînt nevoite să facă escală pe teritoriul Republicii Moldova. în vigoare 25. organul vamal este înştiinţat în cel mult 30 de minute după sosire. debarcarea pasagerilor. a mijloacelor de transport şi a documentelor însoţitoare şi să informeze imediat organul vamal proxim despre condiţiile care au survenit şi despre locul aflării mărfurilor. precum şi de plata drepturilor de import sau de export. titularul de drepturi asupra mărfurilor sau reprezentantul lui poate preleva. pericolul distrugerii. mijloacelor de transport şi documentelor însoţitoare. descărcarea şi transbordarea mărfurilor. fluviale şi aeriene prevăzute la art. [Art. cu permisiunea organului vamal. pierderii sau deteriorării mărfurilor şi mijlocului de transport. (3) După prezentarea mărfurilor. în vigoare 25.11-XV din 17. Organul vamal stabileşte măsurile care trebuie să fie întreprinse pentru asigurarea controlului vamal.03. persoana responsabilă de ele. (5) Lăsarea mărfurilor şi mijloacelor de transport fără supraveghere.

[Art. pot fi folosite declaraţii sumare.05.02.02. b) să excludă posibilităţile de sustragere din depozit a mărfurilor. Obligaţiile deţinătorului de depozit provizoriu Deţinătorul de depozit provizoriu este obligat: a) să creeze condiţii de depozitare a mărfurilor.152 în redacţia Legii nr.11-XV din 17. Documentele necesare plasării mărfurilor în depozitul provizoriu (1) Plasarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează în baza declaraţiei sumare. Deţinătorul depozitului provizoriu (1) Depozitul provizoriu este înfiinţat de organul vamal. în vigoare 25. Mărfurile care pot fi plasate în depozitul provizoriu În depozitul provizoriu pot fi plasate orice mărfuri. Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele ce necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale.05. (2) Organul vamal este în drept să ceară orice documente de identificare a mărfurilor plasate în depozitul provizoriu. în vigoare 25. [Art. în vigoare 25. declaraţia sumară nu se perfectează. [Art.11-XV din 17. în vigoare 25.05.05] Articolul 156. [Art.03.05.11-XV din 17. (2) În cazul în care mărfurile necesită condiţii speciale de depozitare ce nu pot fi asigurate de persoanele specificate la alin.153 în redacţia Legii nr.11-XV din 17.05.05. depozitarea provizorie poate fi efectuată şi la locul de destinaţie a bunurilor sub supraveghere vamală sau în alte locuri autorizate de organul vamal în modul stabilit de legislaţie. în vigoare 25. [Art.150 în redacţia Legii nr.05] Articolul 152.(1).154 în redacţia Legii nr.11-XV din 17.05] Articolul 153. Drepturile suplimentare ale organului vamal privind depozitul provizoriu Serviciul Vamal este în drept să stabilească lista mărfurilor care nu pot fi plasate în depozitul provizoriu. iar mărfurile nu sînt introduse în depozitul provizoriu.03. în vigoare 25. . în vigoare 25.05] Articolul 157.05] Articolul 154.02.02.156 în redacţia Legii nr. (2) Forma declaraţiei sumare şi informaţia care trebuie indicată în ea sînt stabilite de Serviciul Vamal.03.Depozitarea provizorie se efectuează în spaţii amenajate conform cerinţelor stabilite de către Serviciul Vamal (depozite provizorii).11-XV din 17.05. de alte structuri subordonate Serviciului Vamal sau de brokerul vamal. [Art.02.05] Articolul 155.03. c) să ţină evidenţa mărfurilor păstrate în depozit şi să prezinte Serviciului Vamal dări de seamă conform procedurii stabilite de acesta.02.05] Articolul 151. (4) La depunerea declaraţiei sumare se va institui o garanţie pentru mărfurile depozitate provizoriu.11-XV din 17.02.151 în redacţia Legii nr. (3) Declarantul sau brokerul vamal care activează în numele acestuia depune declaraţia sumară la prezentarea mărfurilor. (5) Dacă mărfurile sînt plasate sub o destinaţie vamală în termenul stabilit.03. Responsabilul de plata drepturilor de import sau de export (1) Responsabil de plata drepturilor de import sau de export pentru mărfurile depozitate provizoriu este persoana care le plasează în depozitul provizoriu.03.155 în redacţia Legii nr.03. Declaraţia sumară (1) Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală. [Art.

pînă la expirarea termenului specificat la art. Solidar cu această persoană. eliberată de Serviciul Vamal.162 modificat prin Legea nr. [Art. Brokerul vamal (1) Broker vamal este persoana juridică.03. în vigoare 25. .05. (3) La solicitarea declarantului sau a brokerului vamal care activează în numele acestuia.05] Articolul 159.05. efectuează şi alte operaţiuni vamale.03.02. în conformitate cu legislaţia.03. pot fi prelevate probe şi mostre de mărfuri. Cu permisiunea organului vamal. cheltuielile legate de aceasta sînt suportate de persoana care a plasat mărfurile în depozitul provizoriu. la plata cheltuielilor. le prezintă pentru vămuire. Încetarea depozitării provizorii (1) Dacă. cu cel mult 60 de zile. [Art. în vigoare 25.05] Articolul 163. (2) Termenul depozitării provizorii este stabilit de către deţinătorul depozitului provizoriu. Autorizaţie pentru activitatea de broker vamal (1) Pentru a primi autorizaţia pentru activitatea de broker vamal. termenul stabilit în declaraţia sumară. b) să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker vamal. [Art. declară mărfurile.11-XV din 17.05] Secţiunea a 25-a Brokerul vamal Articolul 162.160 în redacţia Legii nr. declarantul nu a soluţionat situaţia mărfurilor aflate în depozit provizoriu.05. persoana juridică trebuie: a) să deţină în statele de funcţii cel puţin un specialist cu atestat de calificare în domeniul vămuirii. cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. care deţine autorizaţie pentru activitate de broker vamal.03.161 exclus prin Legea nr.02.05. este şi deţinătorul depozitului provizoriu. Termenul depozitării provizorii (1) Mărfurile se pot afla în depozitul provizoriu cel mult 20 de zile.05] Articolul 160. (2) Brokerul vamal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.158 alin. acestea se consideră abandonate în favoarea statului şi se valorifică conform legii. organul vamal poate prelungi.03. în vigoare 25. înregistrată în conformitate cu legislaţia. în vigoare 25.02. şi care.05] [Art.11-XV din 17. c) să corespundă altor cerinţe prevăzute de legislaţie. (2) În cazul în care mărfurile aflate în depozit provizoriu urmează a fi distruse. Termenul depozitării provizorii a mărfurilor se indică în declaraţia sumară.05] Articolul 158. în funcţie de timpul necesar depunerii declaraţiei vamale şi de specificul mărfurilor.(2) În cazuri stabilite de legislaţie. Pentru unele categorii de mărfuri. în vigoare 25.157 în redacţia Legii nr. Operaţiuni efectuate cu mărfurile aflate în depozit provizoriu Mărfurile aflate în depozit provizoriu pot fi controlate de organul vamal.02.11-XV din 17.158 în redacţia Legii nr.05.02.05.11-XV din 17. (3) Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana reprezentată se stabilesc în contract.11-XV din 17. de comun acord cu persoana care plasează în depozit mărfurile respective.03. [Art. încasarea drepturilor de import sau de export poate fi efectuată din contul garanţiei constituite pentru mărfurile depozitate provizoriu. în numele şi pentru terţe persoane.11-XV din 17. [Art.(3).159 în redacţia Legii nr.02. Serviciul Vamal poate stabili un termen mai redus. cu excepţia cazului cînd depozitul provizoriu este înfiinţat de către organele vamale. (2) Procedura eliberării autorizaţiei şi termenul ei de valabilitate sînt stabilite de Serviciul Vamal. în vigoare 25.

în numele şi pentru terţe persoane. de mituire şi de alte contravenţii în domeniul vamal. retragere. c) este vinovat (culpabil) de falsificarea documentelor.164 modificat prin Legea nr. (8) Dacă brokerul vamal este considerat incapabil sau dacă el se declară incapabil. (6) Serviciul Vamal poate retrage atestatul de calificare al specialistului care: a) nu îndeplineşte în repetate rînduri obligaţiile faţă de organul vamal. (12) Hotărîrea de anulare. (3) Drepturile. brokerul vamal îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile legale impuse de organele vamale. (7) Retragerea atestatului de calificare al specialistului produce efecte din momentul adoptării hotărîrii de retragere. Specialistul în domeniul vămuirii (1) De dreptul de a efectua vămuirea în numele brokerului vamal beneficiază specialistul în domeniul vămuirii (denumit în continuare specialist). obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal (1) Brokerul vamal este în drept să efectueze. (10) Atestatul de calificare al specialistului poate fi suspendat în cazul în care există motive temeinice de a considera că acesta nu-şi îndeplineşte conştiincios atribuţiile. (3) Brokerul vamal nu poate limita obligaţiile specialistului faţă de organul vamal. termenul lui de valabilitate. (2) În cazul în care specialistul efectuează operaţiuni de vămuire în numele brokerului vamal. (2) În cazul efectuării vămuirii. precum şi obligaţiile specialistului sînt stabilite de Serviciul Vamal. Drepturile. declarare a nevalabilităţii sau de suspendare a atestatului de calificare al specialistului poate fi atacată în conformitate cu prevederile prezentului cod. (4) Procedura de eliberare a atestatului de calificare.11-XV din 17. inclusiv prin utilizarea ilicită de informaţii care constituie secret comercial sau de informaţii confidenţiale.02. retragere sau declarare a nevalabilităţii lui. obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal faţă de organul vamal nu pot fi limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă. în vigoare 25. se consideră că specialistul a fost împuternicit de brokerul vamal. de delapidări. care deţine atestat de calificare. eliberat de Serviciul Vamal. cu condiţia înlăturării cauzelor care au servit drept temei pentru emiterea hotărîrii. (9) Cererea repetată de eliberare a atestatului de calificare al specialistului poate fi examinată după expirarea a 6 luni de la data hotărîrii de anulare. . (11) Atestatul de calificare al specialistului poate fi suspendat de organul vamal pe un termen de pînă la 2 luni. [Art.05.Articolul 164. Articolul 166. atestatele de calificare ale specialiştilor săi sînt considerate automat nevalabile. Registrul de stat al brokerilor vamali Serviciul Vamal ţine Registrul de stat al brokerilor vamali şi asigură publicarea lui periodică. d) cauzează prejudicii persoanei reprezentate. orice operaţiuni de mediere în domeniul vamal. (5) Atestatul de calificare al specialistului eliberat cu încălcarea condiţiilor prevăzute sau eliberat pe bază de date false se anulează de către Serviciul Vamal.05] Articolul 165.03. dacă acesta din urmă nu demonstrează contrariul. b) încalcă în repetate rînduri cerinţele actelor legislative şi ale altor acte normative în domeniul vamal. e) încalcă legislaţia fiscală.

02. (2) Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru activitatea de broker vamal.05] Articolul 174. (4) Mărfurile (producţia) importate supuse accizelor sînt declarate la momentul trecerii frontierei vamale. Termenul de depunere a declaraţiei vamale . precum şi informaţia confidenţială nu pot fi difuzate sau folosite de brokerul vamal şi de specialiştii lui în scopuri personale. Excepţie constituie bunurile introduse în legătură cu schimbarea locului permanent de trai sau bunurile primite cu titlu de moştenire. cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie. sînt declarate la organul vamal determinat de Serviciul Vamal. precum şi taxa de actualizare a valabilităţii lor nu se restituie în cazul anulării. în vigoare 09. în vigoare 01. retragerii sau suspendării acestor documente. Locul declarării (1) Mărfurile. precum şi informaţiile necesare vămuirii sînt stabilite de Serviciul Vamal.11.09. (2) Informaţia care constituie secret comercial sau alte secrete protejate de lege. mărfurile şi mijloacele de transport al căror destinaţie vamală se modifică.02. (2) Forma şi procedura de declarare.07.05.11-XV din 17.12. [Art. (3) Mijloacele de transport de mărfuri fără încărcătură şi cele de transport de pasageri sînt declarate la momentul trecerii frontierei vamale. alte mărfuri şi mijloace de transport în cazurile stabilite de legislaţie sînt declarate organului vamal.07.2006. a atestatului de calificare al specialistului. verbal sau prin acţiune.11. precum şi taxa de actualizare a valabilităţii lor sînt stabilite de legislaţie. a atestatului de calificare al specialistului.(3).289-XVI din 11.05] Secţiunea a 27-a Declararea Articolul 173.267-XVI din 28.09. Mijloacele de transport care transportă mărfurile sînt declarate o dată cu acestea. în vigoare 25.2006. nici transmise altor persoane sau autorităţi publice (în afară de organul vamal). fapt confirmat în modul stabilit.03] Articolul 176. în vigoare 01.2006] Articolul 175. în vigoare 01. situate pe teritoriul vamal. excepţie făcînd cazurile prevăzute la alin. [Art. [Art. fluviale şi aeriene sînt declarate în portul sau aeroportul de plecare sau de sosire.175 modif.05. Articolul 168. prin mijloace electronice sau prin alte modalităţi prevăzute de legislaţie.2006] [Secţiunea 26-a modificată prin Legea nr. Informaţia primită de brokerul vamal şi de specialiştii lui de la persoana pe care o reprezintă (1) Informaţia pe care brokerul vamal şi specialiştii săi o primesc de la persoana pe care o reprezintă poate fi folosită numai în scopuri vamale.excluse [Secţiunea 26-a exclusă prin Legea nr.Articolul 167. Declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport Mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală.174 modificat prin Legea nr.03.267-XVI din 28. Formele declarării (1) Declararea se face în scris. a atestatului de calificare şi taxa de actualizare a valabilităţii lor (1) Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru activitatea de broker vamal.173 modificat prin Legea nr.1440-XV din 08. prin Legea nr. cu excepţia celor supuse accizelor. Secţiunea a 26-a Articolele 169-172 . (2) Navele maritime.01. Taxa de eliberare a autorizaţiei.

în vigoare 01.03] Articolul 177. Primirea declaraţiei vamale (1) Organul vamal primeşte declaraţia vamală conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. care se depune la organul vamal. precum şi să preleve. documentele pot fi prezentate în limbile străine vorbite de colaboratorii vamali. să efectueze. (3) Lista de documente şi informaţii suplimentare care trebuie prezentate o stabileşte Serviciul Vamal. măsurarea. cu permisiunea organului vamal. b) să prezinte. conform legislaţiei.1440-XV din 08. la cererea organului vamal. examinarea.11. iar în cazul formării garniturii de tren în unele staţii ale Căii Ferate din Moldova. Pentru acestea din urmă nu se întocmeşte declaraţie vamală aparte. Obligaţiile şi drepturile declarantului (1) Declarantul este obligat: a) să declare mărfurile şi mijloacele de transport conform procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative. trebuie să fie însoţită de toate documentele necesare vămuirii. pînă la prezentarea declaraţiei vamale. sub supraveghere vamală.02. d) să plătească drepturile de import sau de export. care întocmeşte şi depune declaraţie vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar. declarantul poate. (5) Cu permisiunea organului vamal. Documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii (1) Declaraţia vamală. prin Legea nr. declaraţie vamală o dată cu prezentarea bunurilor. (2) În afară de alte drepturi prevăzute de prezentul cod.176 modif. mărfurile şi mijloacele de transport pe care le declară. inclusiv prin efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare şi a altor operaţiuni. indiferent de faptul dacă este persoana care trece mărfurile peste frontiera vamală sau este brokerul vamal. c) să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii. Articolul 180. declaraţia vamală devine act juridic. (2) Organul vamal este în drept să ceară informaţii suplimentare pentru a verifica datele din declaraţia vamală sau din alte documente prezentate.(1) Declaraţia vamală este depusă nu mai tîrziu de 72 de ore din momentul trecerii frontierei vamale. Articolul 178. termenul de depunere a acesteia nu poate depăşi 168 de ore din momentul trecerii frontierei vamale. . probe şi mostre. Articolul 179. execută toate obligaţiile şi este răspunzător de faptele sale.01. e) să acorde asistenţă organului vamal în efectuarea operaţiunilor de vămuire. [Art. (4) Organul vamal este în drept să stabilească termenele de prezentare a documentelor lipsă şi a informaţiilor suplimentare. la trecerea frontierei vamale. (2) Din momentul primirii. (2) Declarantul. (3) Termenul de declarare a gazului natural şi a energiei electrice importate este din momentul trecerii frontierei vamale pînă la data de 20 a lunii imediat următoare celei de gestiune. Declarantul (1) Se numeşte declarant persoana care declară şi prezintă mărfurile şi mijloacele de transport. cu condiţia consemnării lor în declaraţia vamală a mărfurilor. (2) Persoanele fizice care au bunuri nedestinate comercializării în bagajul de mînă şi în bagajul de însoţire depun. cîntărirea mărfurilor şi mijloacelor de transport.

iar mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi autovehicule concepute pentru transportul de maximum 20 de persoane clasificate la poziţia 8702 . b) controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport. .cu termenul de exploatare de peste 7 ani. (2) Declaraţia vamală poate fi modificată. pe un termen de pînă la 180 de zile. Articolul 183. Declaraţia vamală periodică (1) Dacă una şi aceeaşi persoană trece periodic acelaşi tip de mărfuri şi de mijloace de transport. În caz de nerespectare a termenului indicat. cu respectarea următoarelor condiţii: a) mijloacele de transport auto trebuie să se afle la evidenţă permanentă în alte state. la momentul traversării frontierei Republicii Moldova trebuie să fie depusă o sumă de garanţie (în valută naţională şi/sau străină) în cuantum egal cu drepturile de import prevăzute în cazul plasării mijlocului de transport auto în regimul vamal de import sau mijlocul de transport trebuie să fie introdus pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Convenţiei privind admiterea temporară. cu restituirea integrală a sumei de garanţie la momentul scoaterii de pe teritoriul vamal. persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto cu termen de exploatare de peste 10 ani. completarea şi retragerea declaraţiei vamale (1) Cu permisiunea organului vamal. adoptate la Istanbul la 26 iunie 1990. Declaraţia temporară sau incompletă Dacă declarantul nu poate. iar declaraţia vamală poate fi retrasă. organul vamal poate să-i permită depunerea unei singure declaraţii vamale pentru toate partidele de mărfuri şi toate mijloacele de transport care trec frontiera vamală într-o anumită perioadă (declaraţie vamală periodică). în regimul vamal de admitere temporară. organul vamal. sumele de garanţie depuse la intrare se transferă integral la bugetul de stat. datele din declaraţia vamală depusă pot fi modificate sau completate. conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. să depună o declaraţie completă. b) la contul bancar al Serviciului Vamal. doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate. Declararea prin acţiune a mijloacelor de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (1) Prin derogare de la prevederile art.">Articolul 1841. (2) Cazurile şi procedura de depunere a declaraţiei vamale periodice sînt stabilite de Serviciul Vamal.(3) Organul vamal nu are dreptul să respingă declaraţia vamală. Articolul 184. 1. mijloacele de transport auto trebuie să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova. Articolul 181. Procedura simplificată de declarare a mărfurilor şi a mijloacelor de transport Pentru a eficientiza procedura vămuirii. din motive obiective.20. este în drept să-i primească o declaraţie temporară sau incompletă dacă ea conţine datele principale necesare vămuirii şi dacă datele lipsă vor fi prezentate în termenul stabilit. Modificarea. Articolul 182. (3) Modificarea şi completarea declaraţiei vamale nu pot lărgi sau reduce sfera ei de aplicare. completată sau retrasă înainte de: a) verificarea ei. Serviciul Vamal este în drept să stabilească o procedură simplificată de declarare a mărfurilor şi mijloacelor de transport. deschis în banca autorizată de Serviciul Vamal. c) pînă la expirarea termenului acordat conform regimului vamal de admitere temporară.

c) evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport. animalelor şi plantelor şi care nu cauzează prejudicii mărfurilor şi mijloacelor de transport. persoanelor. antrepozitelor vamale. Documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal (1) Persoanele care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală sau care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală sînt obligate să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal. zonelor libere. (3) Desfăşurarea activităţii de producţie. [Art. c) mijloacele de transport auto să fie declarate prin acţiune. (2) Procedura creării şi delimitării zonelor de control vamal este stabilită de Serviciul Vamal. [Art. în vigoare 01. precum şi în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal. controlul corporal ca o formă excepţională de control vamal). b) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de pasageri şi de mărfuri în folos public.02.185 modif. f) controlul depozitelor provizorii.267-XVI din 28. . b) controlul vamal (controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport. trecerea mărfurilor.2006. e) verificarea sistemului de evidenţă şi a dărilor de seamă. inclusiv a factorilor de decizie din autorităţile publice. peste frontiera acestor zone şi în perimetrul lor sînt posibile numai cu autorizaţia organului vamal şi se vor efectua sub supraveghere vamală.1841 introdus prin Legea nr.2006] Capitolul V CONTROLUL VAMAL Secţiunea a 28-a Principii generale Articolul 185. d) regimul vamal de admitere temporară să fie acordat în funcţie de termenul de aflare a mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova.1440-XV din 08. (3) Regulile de efectuare a controlului vamal sînt stabilite de Serviciul Vamal. sînt create zone de control vamal. altor teritorii şi spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfăşura activităţi supuse supravegherii vamale. d) interogarea verbală a persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere.09. (2) La efectuarea controlului vamal.11. activităţii comerciale şi de altă natură. în locul unde se efectuează operaţiunile de vămuire.03] Articolul 186. fără completarea şi. cu respectarea următoarelor condiţii: a) mijloacele de transport auto trebuie să se afle la evidenţă permanentă în alte state.(2) Persoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto. prin Legea nr. în vigoare 01. respectiv. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Controlul vamal şi formele lui (1) Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal şi constă în: a) verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale. cu scutirea de achitare a tuturor drepturilor de import.01. pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor. mijloacelor de transport. fiind plasate în regimul vamal de admitere temporară.07. indiferent de termenul de exploatare a acestora. eliberarea de acte vamale. magazinelor dutyfree. Zonele de control vamal (1) La frontiera vamală. Articolul 187. în locul amplasării organului vamal. Accesul în zona de control vamal este permis numai cu înştiinţarea prealabilă a organului vamal. în conformitate cu legislaţia. g) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.

1891 introdus prin Legea nr. la efectuarea controlului vamal. Articolul 189. în conformitate cu legislaţia. mijloace speciale. (4) Organele de drept şi de control. Antrenarea specialiştilor şi experţilor la efectuarea controlului vamal (1) Organul vamal este în drept să antreneze specialişti din organele de drept şi de control. cu legitimaţie de serviciu şi cu autorizaţia şefului de vamă sau a conducerii Serviciului Vamal. a situaţiilor de conflict apărute în legătură cu exercitarea de către colaboratorii vamali a funcţiilor de serviciu. (2) Cererea organului vamal de a antrena specialişti şi experţi la efectuarea controlului vamal este executorie pentru conducătorii de autorităţi publice. organul vamal este în drept. în timpul exercitării funcţiilor de serviciu. indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.05. (3) Echipele mobile sînt subordonate Serviciului Vamal. în vigoare 25. a altor infracţiuni. d) acordarea suportului necesar subdiviziunilor vamale la depistarea şi documentarea cazurilor de contrabandă. a contravenţiilor vamale în afara zonelor de control vamal şi a zonelor libere. de comun acord cu alte organe de drept. în vigoare 25. ale brokerilor vamali şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală. din diferite unităţi economice. create pentru a asigura respectarea legislaţiei vamale. unităţi de transport. (4) Nici o autoritate publică nu este în drept să oprească şi să controleze echipele mobile.11-XV din 17. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte.1892 introdus prin Legea nr. din oficiu sau la solicitarea acestora. (3) Pentru efectuarea controlului vamal. procedura lor de prezentare sînt stabilite de Serviciul Vamal în conformitate cu legislaţia. pe teritorii sau în încăperi unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal.(2) Lista documentelor şi informaţiilor.02. Echipele mobile (1) Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative ale Serviciului Vamal. 1.">Articolul 1892. Ele sînt dotate cu arme de foc. cu alte mijloace necesare pentru realizarea sarcinilor lor. [Art. b) asigurarea respectării legislaţiei vamale la tranzitarea mărfurilor. (2) Echipele mobile activează în baza regulamentului aprobat de Guvern. a contravenţiilor vamale. de unităţi economice în care activează specialistul sau expertul solicitat. comise de către persoane în afara zonelor de control vamal. precum şi mijloacele de transport însoţite de ele. documentele necesare efectuării controlului vamal sau unde se desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală. Sarcinile de bază ale echipelor mobile Sarcinile de bază ale echipelor mobile sînt: a) depistarea. prevenirea.05. colaboratorul vamal este în drept să intre. inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale.11-XV din 17. e) localizarea.03.05] . contracararea contrabandei.">Articolul 1891. [Art. (5) Documentele necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către persoane nu mai puţin de 3 ani.03.05] 2.02. c) controlul şi supravegherea deplasării mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal. a altor infracţiuni ce ţin de competenţa organelor vamale. precum şi experţi. să primească de la bănci şi de la alte instituţii financiare informaţii şi certificate referitor la operaţiunile şi conturile persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală. Articolul 188. Accesul colaboratorului vamal pe teritorii sau în încăperi pentru efectuarea controlului vamal Pentru a efectua controlul vamal. datele necesare efectuării controlului vamal.

">Articolul 1894. activitatea economico-financiară a persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală.1892. f) să aducă la organul vamal persoanele în legătură cu efectuarea procedurii pe cauzele cu privire la contravenţiile vamale.05.190 modif.05] Articolul 190. semne de identificare. [Art.11-XV din 17. precum şi cele ce indică originea şi destinaţia vamală ale mărfurilor. prin Legea nr. Atribuţiile şi drepturile echipelor mobile Pentru îndeplinirea sarcinilor specificate la art.11-XV din 17. Dislocarea echipelor mobile Echipele mobile sînt dislocate la Serviciul Vamal sau în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal. [Art.03. marcaje. prin desenarea planului. organul vamal este în drept să stabilească controlul sau să controleze. utilizarea documentelor de însoţire a mărfurilor şi altor acte.02. (2) La efectuarea controlului activităţii economico-financiare. Identificarea mărfurilor. Controlul activităţii economico-financiare (1) În cazul în care există temeiuri de a se considera că legislaţia Republicii Moldova sau acordurile internaţionale la care aceasta este parte nu sînt respectate sau sînt respectate numai parţial. b) să verifice documentele mijloacelor de transport. să însoţească mărfurile. ştampile. lămuriri orale şi scrise.1893 introdus prin Legea nr. în cazurile legate de încălcarea legislaţiei vamale. 3) Mijloacele de identificare pot fi schimbate sau nimicite numai de organul vamal sau cu autorizarea lui. fotografiere. [Art. precum şi mărfurile şi mijloacele de transport care se află sub supraveghere vamală pot fi identificate de organul vamal. spaţiile unde se desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală. se procedează la însoţirea lor pînă la cel mai apropiat birou vamal în vederea realizării controlului. în vigoare 25. În cazul în care mijloacele de transport şi mărfurile transportate de ele nu pot fi controlate în locul unde au fost oprite.03. colaboratorul vamal este în drept: a) să ceară prezentarea gratuită a documentelor (inclusiv a celor bancare) şi a informaţiilor referitoare la activitatea economică externă sau la alte activităţi care au tangenţe cu activitatea vamală şi cu atribuţiile organelor vamale. în limitele competenţei sale. controlul vamal repetat al mijloacelor de transport şi al loturilor de marfă vămuite anterior de către alte organe vamale. în vigoare 25.3.02. (2) Identificarea se efectuează prin aplicarea de plombe. c) să reţină şi să efectueze controlul mijloacelor de transport suspectate de încălcarea reglementărilor vamale şi al mărfurilor transportate de acestea.05.">Articolul 1893.05. cu acordul Serviciului Vamal. echipele mobile sînt în drept: a) să se deplaseze pe teritoriul vamal. sigilii (contra plată).1894 introdus prin Legea nr. c) să sigileze încăperile. prin descrierea mărfurilor şi mijloacelor de transport. în vigoare 25. b) să primească de la persoanele cu funcţii de răspundere şi de la alţi colaboratori certificate. d) să efectueze. încăperile şi alte spaţii în care se află sau se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal. e) să oprească mijloacele de transport. prin prelevarea de probe şi mostre.05] 4.11-XV din 17.03. a brokerilor vamali şi a persoanelor care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală. inclusiv documentele de transport internaţional.02. mijloacelor de transport. inclusiv cele aflate în tranzit pe teritoriul vamal. încăperilor şi altor spaţii (1) Mijloacele de transport. prin alte mijloace de identificare.05] Articolul 191. utilizînd semnale formale speciale. .

06. Articolul 192. dacă persoanele care le transportă deţin un ordin individual de deplasare în care se precizează numărul plicurilor şi faptul că acestea conţin numai documente oficiale. (3) Sînt exonerate de control vamal navele maritime şi aeriene. ţinînd cont de prevederile art. actele dacă acestea urmează a fi verificate în alte locuri. în prezenţa a doi martori asistenţi de acelaşi sex cu primii. precum şi . în vigoare 30. (4) Exonerarea de unele forme de control vamal prevăzută de acordurile internaţionale se efectuează după ratificarea acestora de către Parlamentul Republicii Moldova.12.193 modificat prin Legea nr. (3) Acţiunile colaboratorului vamal în timpul efectuării controlului asupra activităţii economico-financiare a persoanelor nu trebuie să le aducă prejudicii. Controlul corporal se efectuează într-o încăpere izolată. Articolul 193. de persoana supusă acestui control. conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. în condiţii sanitare. (2) Organul vamal este în drept.06.2006] [Art.06. Accesul în aceste încăperi al persoanelor care nu participă la efectuarea controlului corporal şi urmărirea controlului sînt interzise.139-XVI din 02. ce desfăşoară activităţi comune în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. poate fi efectuat cu permisiunea şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia dacă există destule temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internaţional are asupra sa şi nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravenţiilor sau infracţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte. alte mijloace de transport. să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de prezentul cod. De asemenea. în vigoare 17. [Art.193. (2) Nu se supune controlului vamal bagajul personal al Preşedintelui Republicii Moldova şi al membrilor lui de familie care îl însoţesc. (3) Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal. ca formă excepţională de control vamal.d) să ridice. precum şi ale formaţiunilor speciale antitero străine. Actele ridicate trebuie să fie returnate în termene cît mai restrînse. (2) Pînă la efectuarea controlului corporal. Exonerarea de unele forme de control vamal (1) Cazurile de exonerare de unele forme de control vamal sînt stabilite în exclusivitate de prezentul cod.04. după caz. (4) Toate informaţiile obţinute în procesul controlului sînt confidenţiale. (5) Procesul-verbal referitor la controlul corporal este semnat de colaboratorul vamal care a efectuat controlul corporal. inclusiv militare. Controlul corporal (1) Controlul corporal. tehnica militară şi armamentul forţei militare străine. Controlul vamal selectiv (1) În timpul efectuării controlului vamal. Rezultatele controlului se comunică neîntîrziat persoanei controlate. de regulă. forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.193 modificat prin Legea nr.384-XV din 25. îi lămureşte drepturile şi obligaţiile pe care le are şi îi propune să prezinte singură obiectele tăinuite. de martorii asistenţi. (4) Referitor la efectuarea controlului corporal se întocmeşte proces-verbal de o formă stabilită de Serviciul Vamal. organul vamal foloseşte.11.04] Articolul 194. sînt exonerate de control vamal şi documentele oficiale ale forţei militare şi ale formaţiunilor speciale antitero străine conţinute în plicuri sigilate. colaboratorul vamal înştiinţează persoana fizică despre decizia şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal.

cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. controlul vamal se încheie în momentul trecerii frontierei vamale.în cel mult 3 zile. dacă prezentul cod şi alte acte normative nu prevăd altfel. (5) La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal. precum şi mărfurilor şi mijloacelor ei de transport. a documentelor. (2) În cazul în care se cere prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport. (6) Persoanele sînt obligate să respecte cerinţele stabilite de Serviciul Vamal referitor la perioada minimă de efectuare a controlului vamal. Articolul 198. controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport le efectuează organul vamal în cel mult 10 zile din momentul primirii declaraţiei a documentelor şi informaţiilor necesare controlului vamal. (2) Organul vamal este în drept să oprească forţat mijloacele de transport în cazurile prevăzute de legislaţie. Termenul de verificare a declaraţiei vamale. controlul vamal începe în momentul trecerii frontierei vamale. Articolul 195. Articolul 197. Persoana supusă controlului corporal este în drept să facă menţiuni în procesul-verbal. controlul vamal începe în momentul primirii declaraţiei vamale. iar verificările privind mărfurile indicate la art. termenul de verificare curge din momentul prezentării. Controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport după punerea lor în circulaţie Controlul vamal poate fi efectuat în orice moment. (4) Controlul vamal se încheie în momentul punerii în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport. (2) Organul vamal şi colaboratorii vamali care pricinuiesc daune nejustificate la efectuarea controlului vamal poartă răspundere conform legislaţiei.de lucrătorul medical care a participat la control. (3) Daunele pricinuite legitim de colaboratorii vamali la efectuarea controlului vamal nu sînt reparabile. în conformitate cu prevederile regimului vamal. de control al mărfurilor şi mijloacelor de transport (1) Verificarea declaraţiei vamale. (3) Termenul de verificare nu include timpul necesar efectuării controlului de către alte autorităţi publice. Articolul 199. indiferent de faptul dacă mărfurile şi mijloacele de transport controlate au fost puse în circulaţie. a documentelor.138 . Mărfurile şi mijloacele de transport supuse controlului vamal (1) Controlului vamal sînt supuse toate mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală. Secţiunea a 29-a Dispoziţii suplimentare privind controlul vamal Articolul 196. . Timpul aflării sub supraveghere vamală (1) Mărfurile şi mijloacele de transport se află sub supraveghere vamală de la începutul şi pînă la sfîrşitul controlului vamal. în cazul în care există temeiuri de a se considera că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaţionale la care aceasta este parte. Neadmiterea pricinuirii de daune nejustificate la efectuarea controlului vamal (1) În timpul efectuării controlului vamal este interzisă pricinuirea de daune nejustificate persoanei. (2) La introducerea mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal. (3) La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal.

Articolul 201. (3) Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în lipsa declarantului. vor fi aplicate sancţiunile din prezentul cod. precum şi în alte împrejurări care nu suferă amînare. precum şi a reprezentanţilor acestora. Capitolul VI FACILITĂŢILE VAMALE ACORDATE ANUMITELOR CATEGORII DE PERSOANE STRĂINE . Răspunderea pentru nerespectarea legislaţiei valutare (1) Dacă organul vamal constată încălcări ale legislaţiei valutare şi dacă astfel de încălcări se sancţionează şi în conformitate cu prezentul cod. d) mărfurile şi mijloacele de transport sînt lăsate pe teritoriul vamal cu încălcarea regimului vamal. Inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală Organul vamal este în drept să efectueze în orice moment inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală. Asistarea declarantului şi altor persoane la efectuarea controlului vamal (1) Declarantul şi alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport. Competenţa organelor vamale în efectuarea controlului vamal al valorilor valutare Organele vamale supun controlului vamal valorile valutare care trec frontiera vamală. prelevarea de probe şi mostre necesare controlului vamal Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfuri şi mijloace de transport. animalelor. cînd organul vamal constată încălcări ale legislaţiei valutare. Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfurile şi mijloacele de transport. (2) Persoanele indicate la alin. viaţa şi sănătatea oamenilor. b) sînt puse în pericol securitatea statului.139 şi 140. Articolul 205. c) mărfurile sînt expediate prin poşta internaţională.Articolul 200. Articolul 204. vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de legislaţia în domeniul valutar şi în alte domenii. altor titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport. iar în lipsa lor persoana care conduce mijlocul de transport sînt obligate să acorde asistenţă organului vamal la efectuarea controlului mărfurilor şi mijloacelor de transport. (4) Controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în cazurile menţionate la alin. Efectuarea controlului vamal al valorilor valutare Controlul vamal al valorilor valutare se efectuează în conformitate cu legislaţia. întregul mediu. ordinea publică.(1). precum şi a mărfurilor pentru care nu au fost încasate drepturi de import sau de export sau au fost acordate facilităţi la plata acestor drepturi.(3) se efectuează în prezenţa unor persoane neinteresate în rezultatul controlului. (2) În cazurile neprevăzute la alin. Articolul 202. Secţiunea a 30-a Controlul vamal al valorilor valutare Articolul 203.(1). precum şi reprezentanţii acestora sînt obligaţi să asiste la controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport. plantelor. dacă: a) persoanele indicate nu se prezintă în decursul a 10 zile de la prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport. prelevarea de probe şi mostre necesare controlului vamal se efectuează conform art.

funcţionarii consulari străini în Republica Moldova. precum şi mărfuri destinate instalării lor. curierii diplomatici şi consulari străini pot introduce şi scoate din Republica Moldova mărfuri de uz personal. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. Dacă există motive serioase să se presupună că valiza diplomatică şi valiza consulară conţin mărfuri care nu sînt indicate la alin.(3). (2) Bagajul personal al agenţilor diplomatici. (3) Valiza diplomatică trebuie să conţină numai acte diplomatice. (2) Toate încărcăturile care constituie valiză diplomatică şi valiză consulară trebuie să poarte menţiuni şi însemne vizibile privind caracterul lor.Secţiunea a 31-a Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în Republica Moldova şi lucrătorilor acestora Articolul 206. altor cheltuieli aferente. acte şi mărfuri destinate uzului oficial. cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală. cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală. Facilităţile vamale acordate agenţilor diplomatici şi funcţionarilor consulari străini în Republica Moldova (1) Agenţii diplomatici. pot introduce şi scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului personal. angajaţii consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. Articolul 209. fiind exoneraţi de control vamal şi de . de acordurile internaţionale la care aceasta este parte de a fi introduse ori scoase din Republica Moldova. atunci se efectuează controlul vamal în prezenţa persoanelor indicate în prezentul articol sau a reprezentanţilor lor autorizaţi. funcţionarilor consulari străini în Republica Moldova. respectînd regulile de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală. precum şi al membrilor lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova este exonerat de control vamal. fiind exonerate de drepturile de import şi de export. Trecerea peste frontiera vamală a valizei diplomatice şi valizei consulare (1) Valiza diplomatică şi valiza consulară care trec frontiera vamală nu pot fi reţinute. Articolul 208. precum şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. mărfuri destinate uzului oficial. Secţiunea a 32-a Facilităţile vamale acordate altor persoane străine Articolul 210. altor cheltuieli aferente. fiind exoneraţi de drepturile de import. În caz de refuz. Facilităţile vamale acordate curierilor diplomatici şi consulari străini În temeiul principiului de mutualitate. organul vamal este în drept să ceară reprezentanţilor autorizaţi ai statului respectiv să deschidă valiza diplomatică şi valiza consulară în prezenţa colaboratorului vamal. nici supuse controlului vamal. iar valiza consulară numai corespondenţă oficială. precum şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova pot introduce în Republica Moldova mărfuri cu ocazia primei lor instalări. fiind exoneraţi de drepturile de import şi de export. Dacă există motive serioase să se presupună că în bagajul lor există mărfuri nedestinate uzului personal sau prohibite de legislaţia Republicii Moldova. altor cheltuieli aferente. Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în Republica Moldova Misiunile diplomatice şi oficiile consulare în Republica Moldova pot introduce şi scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului lor oficial. Articolul 207. sau supuse carantinei. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. Facilităţile vamale acordate personalului administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi angajaţilor consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova Personalul administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice. valiza diplomatică şi valiza consulară vor fi returnate statului expeditor.

pe principiul mutualităţii.207. reprezentanţelor statelor străine de pe lîngă ele. . li se acordă facilităţile vamale prevăzute de prezentul cod pentru personalul administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice. Articolul 213. reprezentanţilor altor state şi membrilor delegaţiilor străine care tranzitează Republica Moldova Agenţii diplomatici. Facilităţile vamale acordate organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. membrilor delegaţiilor străine care participă în Republica Moldova la tratative interstatale. funcţionarii consulari. membrilor delegaţiilor parlamentare şi guvernamentale. sînt stabilite prin acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Facilităţile vamale acordate agenţilor diplomatici. precum şi persoanele indicate la art. Modul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor Valoarea în vamă a mărfurilor se determină potrivit Legii cu privire la tariful vamal. DETERMINAREA ŢĂRII DE ORIGINE A MĂRFURILOR Secţiunea a 33-a Valoarea în vamă a mărfurilor Articolul 214. Determinarea ţării de origine a mărfurilor Modul de determinare a ţării de origine a mărfurilor. precum şi de confirmare a originii lor este stabilit în Legea cu privire la tariful vamal. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport în proprietatea statului (1) Mărfurile şi mijloacele de transport confiscate conform prevederilor prezentului cod. la alte misiuni oficiale. Facilităţile vamale acordate reprezentanţilor altor state şi membrilor delegaţiilor străine Reprezentanţilor altor state. precum şi personalului acestor organizaţii şi reprezentanţe Facilităţile vamale acordate organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. Capitolul VII VALOAREA ÎN VAMĂ A MĂRFURILOR. precum şi mărfurile şi mijloacele de transport la care s-a renunţat în folosul statului trec în proprietatea acestuia. precum şi personalului acestor organizaţii şi reprezentanţe. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. PRECUM ŞI DE MIJLOACELE BĂNEŞTI OBŢINUTE DIN COMERCIALIZAREA LOR Secţiunea a 35-a Dispunerea de mărfuri şi de mijloace de transport Articolul 216. Capitolul VIII DISPUNEREA DE MĂRFURI ŞI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT. membrii lor de familie. altor cheltuieli aferente. De aceleaşi facilităţi vamale beneficiază şi membrii lor de familie care îi însoţesc. Articolul 212.drepturi de import şi de export.211. precum şi. inclusiv cele care constituie obiectul infracţiunii de contrabandă şi al altor infracţiuni vamale. reprezentanţelor altor state de pe lîngă ele. Secţiunea a 34-a Ţara de origine a mărfurilor Articolul 215. care tranzitează Republica Moldova în scop de serviciu beneficiază de facilităţile vamale prevăzute la art. Articolul 211. funcţionarilor consulari. la conferinţe sau adunări internaţionale.

în vigoare 18.03.05.03] Articolul 222.03. precum şi procedura dispunerii de astfel de mărfuri şi mijloace de transport sînt stabilite de legislaţie. [Art.03.03] . în vigoare 18.07. de contrabandă şi de alte infracţiuni care ţin de competenţa organului de urmărire penală al Serviciului Vamal. Organul vamal ca subiect al activităţii operative de investigaţii (1) Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii în conformitate cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii. depozitare şi comercializare a mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului se restituie din mijloacele băneşti obţinute din comercializarea lor. se supun indicaţiilor legale. identificarea făptuitorului ei şi punerea lui sub învinuire în conformitate cu legislaţia. Încasarea mijloacelor băneşti pentru acoperirea cheltuielilor Dacă mijloacele băneşti obţinute din comercializarea mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului. (2) Ofiţerii de urmărire penală din Serviciul Vamal sînt independenţi.219 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.07.05. nu acoperă cheltuielile de comercializare a acestora efectuate de organul vamal. [Art.07. Organele de urmărire penală în domeniul vamal (1) Urmărirea penală în domeniul vamal se efectuează de organul de urmărire penală din Serviciul Vamal şi de subdiviziunile lui teritoriale. (2) Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii în scopul depistării persoanelor culpabile de pregătirea şi comiterea de contravenţii vamale. Capitolul IX ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII ŞI DE URMĂRIRE PENALĂ A ORGANELOR VAMALE [Denumirea modif. scrise şi verbale. în vigoare 18.07.05. Articolul 218. Secţiunea a 37-a Urmărirea penală [Denumirea modif.03.206-XV din 29. (3) Cheltuielile de transport.03] Articolul 220.(2) Procedura de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport în proprietatea statului este stabilită de legislaţie. ale conducerii organului de urmărire penală în domeniul vamal şi ale procurorului.206-XV din 29.03] Secţiunea a 36-a Activitatea operativă de investigaţii Articolul 219.222 în redacţia Legii nr.206-XV din 29. în conformitate cu legislaţia. [Art. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport necomercializabile Mărfurile şi mijloacele de transport necomercializabile trecute în proprietatea statului.221 modificat prin Legea nr. prin Legea nr.07. în vigoare 18.03. prin Legea nr.03] Articolul 221. în vigoare 18.05. partea neacoperită din cheltuieli va fi suportată de declarant sau de persoana responsabilă de plata drepturilor de import sau de export. Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale se efectuează în modul prevăzut de legislaţie. Obiectul urmăririi penale Obiectul urmării penale în cauzele ce ţin de competenţa organelor vamale îl constituie colectarea de probe privind infracţiunea. Articolul 217.206-XV din 29.05.

(2) Decizia privind aplicarea metodei livrării controlate este emisă de Serviciul Vamal. fie de un grup de persoane care s-au organizat pentru activitate de contrabandă.07. precum şi mijloacele obţinute din comercializarea bunurilor confiscate prin această metodă se repartizează între statele participante la operaţiune. fie în mod repetat. radioactive şi explozive. toxice. de arme de foc şi de muniţii. PROCEDURA ÎN CAZURILE DE CONTRAVENŢIE VAMALĂ ŞI CERCETAREA LOR .04.02. fapt despre care este informat imediat Procurorul General.225 şi asupra altor bunuri ce constituie obiectul sau mijlocul săvîrşirii unei infracţiuni. (2) Decizia privind aplicarea metodei livrării controlate şi asupra altor bunuri se aduce imediat la cunoştinţa Procurorului General. metoda livrării controlate. de dispozitive de explodare. Competenţa organelor de urmărire penală în domeniul vamal Organele de urmărire penală în domeniul vamal efectuează cercetarea penală şi ancheta preliminară în toate cazurile de contrabandă şi de alte infracţiuni a căror cercetare este atribuită de Codul de procedură penală competenţei organelor vamale.3-XV din 05. Contrabanda Trecerea peste frontiera vamală de mărfuri. o astfel de trecere de substanţe narcotice. cu efecte puternice. Secţiunea a 38-a Livrările controlate Articolul 225. în vigoare 18. Articolul 227.03. organele vamale ale Republicii Moldova folosesc. psihotrope. Aplicarea metodei livrării controlate asupra altor bunuri (1) Metoda livrării controlate poate fi aplicată în modul prevăzut la art. precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal a valorilor culturale scoase din ţară în cazul în care returnarea lor este obligatorie se consideră contrabandă şi se pedepseşte în conformitate cu legislaţia. săvîrşită în proporţii mari sau deosebit de mari. (3) Dacă ţara de destinaţie a substanţelor narcotice şi psihotrope este una străină. în conformitate cu acordurile bilaterale. adică permit introducerea.04] Articolul 226.03] Articolul 224. în vigoare 12. fie însoţită de nedeclarare sau de declararea lor neautentică în documentele vamale sau în alte documente. fie prin folosirea frauduloasă de documente vamale şi de alte documente.206-XV din 29.Articolul 223. dar se emite o decizie privind aplicarea metodei livrării controlate. pentru fiecare caz aparte. [Art. scoaterea sau tranzitarea. fie de o persoană cu funcţie de răspundere care face uz de situaţia de serviciu.03. otrăvitoare. [Art. în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. în Republica Moldova nu se porneşte proces penal. de deşeuri nocive. sub supravegherea lor.05. Capitolul X CONTRAVENŢIILE VAMALE ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÎRŞIREA LOR.225 modificat prin Legea nr. Livrările controlate de substanţe narcotice şi psihotrope (1) În scopul combaterii traficului ilicit internaţional de substanţe narcotice şi psihotrope şi al depistării persoanelor implicate în astfel de operaţiuni. de valori culturale. cu participarea organelor vamale şi a altor organe competente din ţările respective.223 modificat prin Legea nr. eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el. Dispunerea de mijloacele băneşti şi de alte bunuri confiscate în cadrul aplicării metodei livrării controlate Mijloacele băneşti confiscate de instanţele de judecată ale Republicii Moldova şi ale altor state în cadrul aplicării metodei livrării controlate. de armament. cu excepţia armelor de vînătoare cu ţeavă lisă şi a cartuşelor la ele. prin Republica Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope incluse în trafic ilicit.

20) nerespectarea regimurilor vamale de perfecţionare activă. 14) nerespectarea procedurii de declarare a mărfurilor şi mijloacelor de transport. a regulilor de depozitare. a altor documente şi informaţii. (2) Cetăţenii sînt pasibili de răspundere pentru contravenţii vamale dacă la data comiterii lor au împliniţi 16 ani. 7) neoprirea mijlocului de transport în locurile stabilite de organul vamal. 6) punerea în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport fără autorizaţia organului vamal. Contravenţia vamală Contravenţie vamală înseamnă încălcarea reglementărilor vamale săvîrşită prin acţiuni sau inacţiune care atrag răspunderi stabilite în Codul cu privire la contravenţiile administrative şi în prezentul cod. 15) nerespectarea termenelor de prezentare către organul vamal a declaraţiei vamale. modificarea stării lor.Secţiunea a 39-a Principii generale Articolul 228. În cazul comiterii unor contravenţii vamale. nimicirea. 16) împiedicarea accesului colaboratorului vamal în încăperi sau teritorii pentru a efectua controlul vamal. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere administrativă (1) Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere administrativă următoarele contravenţii vamale: 1) nerespectarea regimului de zonă a controlului vamal. a documentelor însoţitoare. se poate aplica sancţiunea complementară de retragere sau suspendare a autorizaţiei. deteriorarea sau pierderea mijloacelor de identificare. pierderea sau neprezentarea către organul vamal a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Articolul 230. . 19) nerespectarea procedurii de plasare a mărfurilor în depozit. utilizarea şi dispunerea de ele. de perfecţionare pasivă sau de transformare sub supraveghere vamală. (3) Persoanele juridice vinovate de săvîrşirea contravenţiilor vamale poartă răspundere administrativă sau materială. 3) neinformarea sau informarea falsă a organului vamal despre intenţia de a scoate mărfuri şi mijloace de transport de pe teritoriul vamal. 5) neprezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport sau nepredarea documentelor necesare efectuării controlului vamal la locul de destinaţie. 2) neinformarea organului vamal intern despre trecerea frontierei vamale în cazul introducerii de mărfuri şi mijloace de transport. nerespectarea modalităţii de ţinere a evidenţei. Articolul 229. precum şi a regulilor de efectuare a operaţiunilor cu aceste mărfuri. 18) nerespectarea regimului de depozit provizoriu. 4) neîndeplinirea cerinţelor în caz de avarie sau de forţă majoră. 8) plecarea mijlocului de transport fără autorizaţia organului vamal. 12) efectuarea fără autorizaţia organului vamal a operaţiunilor de încărcare-descărcare şi a altor operaţiuni. 11) efectuarea de operaţiuni ilegale cu mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin. 13) modificarea. Răspunderea pentru contravenţia vamală (1) Contravenţia vamală atrage răspundere administrativă sau materială în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi cu cele ale prezentului cod. 17) neprezentarea către organul vamal a dărilor de seamă. 10) nerespectarea procedurii de vămuire. 9) abordarea navelor sau a altor mijloace plutitoare care se află sub supraveghere vamală.

inventarierii sau refuzul de a le efectua. 29) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală tăinuite de controlul vamal. documentele. primirea unor sume şi compensaţii sau nerestituirea lor fără just temei. 32) transportarea. 30) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri şi mijloace de transport cu folosirea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare. 42) insultarea colaboratorului vamal. faţă de care au fost stabilite facilităţi la perceperea drepturilor de import şi de export. la efectuarea actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui.21) nerespectarea regulilor de desfăşurare a activităţii de producţie şi a activităţii comerciale în zonele libere. 23) nerespectarea obligaţiei de a scoate de pe teritoriul vamal sau de a returna pe teritoriul vamal mărfuri şi mijloace de transport. precum şi martorilor asistenţi. 27) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei sub categoria de bunuri nedestinate comerţului sau producţiei.07. 25) efectuarea de operaţiuni ilegale cu mărfurile şi mijloacele de transport plasate sub un anumit regim vamal.09. în vigoare 01. alte bunuri.2006] 40) încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere şi de către cetăţeni. alte bunuri. 38) desfăşurarea ilegală a activităţii de broker vamal sau nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a acestei activităţi. a reglementărilor vamale. precum şi martorilor asistenţi. 45) refuzul altor persoane de a preda sau prezenta mărfurile. 22) nerespectarea regulilor de efectuare a construcţiilor în zonele libere. la vămuire. 44) refuzul contravenientului de a preda sau prezenta mărfurile. 47) împiedicarea efectuării reviziei. precum şi informaţiile necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală şi cercetării lui.39 exclus prin Legea nr. 46) refuzul sau eschivarea martorului de a face depoziţii. 28) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri şi mijloace de transport cu eludarea controlului vamal. 35) acţiunile care au ca scop restituirea drepturilor de import şi de export încasate.267-XVI din 28. la vămuire. utilizarea sau dispunerea de ele. 36) nerespectarea termenului de plată a drepturilor de import şi de export. 37) neexecutarea de către bănci şi alte instituţii financiare a deciziilor organelor vamale. la efectuarea actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui. cu aplicarea violenţei. inclusiv străini. procurarea de mărfuri şi mijloace de transport introduse pe teritoriul vamal cu încălcarea reglementărilor vamale. 41) nesupunerea dispoziţiei sau cererii legale a colaboratorului vamal. 31) nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor şi mijloacelor de transport. 24) nerespectarea procedurii de nimicire a mărfurilor. utilizarea şi dispunerea de ele. documentele. 26) nerespectarea regulilor de aplicare a măsurilor de politică economică şi altor restricţii stabilite în cazul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. precum şi informaţiile necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală şi cercetării lui. . 33) nerespectarea regulilor de utilizare şi de dispunere de mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie. controlului. 43) ameninţarea colaboratorului vamal.2006. modificarea stării lor. persoanelor care participă la controlul vamal. persoanelor care participă la controlul vamal. [Pct. depozitarea. 34) acţiunile care au ca scop exonerarea ilegală de drepturile de import şi de export sau micşorarea cuantumului acestor drepturi.

pierderea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală sau netransportarea lor la locul indicat de organul vamal.09. depozitarea.11. nerestituirea sau restituirea lor parţială nemotivată. 5) nerespectarea de către titularul regimului vamal suspensiv a termenelor. .03] Articolul 231. ori cu utilizarea de documente sau mijloace de identificare false. procurarea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal cu eludarea controlului vamal ori tăinuite de el. primirea unor sume şi compensaţii. depozitarea.02. în termenele stabilite. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni. la utilizarea sau înstrăinarea lor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate facilităţile şi fără autorizaţia organului vamal. translatorului sau specialistului de a participa la efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală şi la cercetarea lor. 11) neîndeplinirea obligaţiei de a declara organului vamal modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală. a mărfurilor la import.230 modificat prin Legea nr. a specialistului de a participa la efectuarea controlului vamal sau la vămuire.2006.01.2006] [Art.07. 52) exercitarea de influenţă sau intervenţia ilegală în emiterea de decizii sau în efectuarea unor alte acţiuni. 50) împiedicarea colaboratorului vamal de a efectua cercetare vamală şi alte acte de procedură. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. nevalabile sau dobîndite pe căi ilegale. 2) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu documente falsificate.48) refuzul sau eschivarea expertului de a face raportul de expertiză. în vigoare 01. tipul. [Art. în vigoare 01.(1) se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. cantitatea sau originea mărfurilor transportate. 6) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare. 9) punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisiunea organului vamal. ce conţin date eronate despre regimul vamal. 7) prezentarea către organul vamal a documentelor care conţin date neautentice despre recunoaşterea dreptului la restituirea drepturilor de import sau de export încasate. obligaţiilor şi condiţiilor stabilite pentru derularea şi încheierea acestui regim. 8) neachitarea drepturilor de import sau de export în termenele stabilite. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni.1440-XV din 08. valoarea facturală. precum şi transportul. valoarea în vamă. 51) utilizarea fără autorizaţia organului vamal a bunurilor sechestrate. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere materială Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere materială următoarele contravenţii vamale: 1) trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu eludarea controlului vamal (trecerea prin alte locuri decît cel de amplasare al organului vamal sau în afara orelor de program ale acestuia) sau tăinuindu-le de el (cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode care împiedică descoperirea mărfurilor). 49) refuzul sau eschivarea persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi economice de la executarea hotărîrii sau dispoziţiei privind efectuarea expertizei sau de la chemarea specialistului sau translatorului. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii.267-XVI din 28. (2) Contravenţiile enumerate la alin. 4) transportul.230 modificat prin Legea nr. 3) nedeclararea. sau nerespectarea condiţiilor şi restricţiilor unei astfel de utilizări. 10) pierderea sau nepredarea către organul vamal a documentelor la mărfurile aflate sub supraveghere vamală. procurarea mărfurilor pentru care sînt prevăzute facilităţi la plata drepturilor de import sau de export. nedeclarate sau declarate neautentic.

. cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.231 pct.3). neasigurarea transportării mărfurilor la postul vamal proxim ori neasigurarea deplasării colaboratorului vamal la locul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport. în calitate de confirmare a scoaterii sau introducerii mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal.751-XV din 21. b) art.12). pentru comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la: a) art. 14) nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală. 21) comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a mărfurilor. persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.11-XV din 17. Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale Persoanele juridice. 13) efectuarea de operaţiuni cu mărfurile.231 pct. 18) prezentarea către organul vamal. 19) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit.7). 5). sînt sancţionate cu amendă de la 5% la 20% din valoarea mărfurilor. b) de a returna pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport scoase anterior de pe teritoriul vamal. c) art. obiectelor care au constituit obiectul contravenţiei. dacă returnarea lor este obligatorie. 16) neasigurarea integrităţii mărfurilor şi mijloacelor de transport în caz de avarie sau de forţă majoră. 15) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei sub categoria de mărfuri nedestinate comerţului sau producţiei.231 completat prin Legea nr.8). sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor la care au fost prezentate documente care conţin date neautentice. sînt sancţionate cu amendă de la 4% la 10% din valoarea mărfurilor nedeclarate în termenele stabilite.231 pct. 17) nerespectarea obligaţiei: a) de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport introduse anterior pe teritoriul vamal.03. sînt sancţionate cu amendă de la 3% la 10% din valoarea mărfurilor şi mijloacelor de transport ale căror documente au fost pierdute sau nepredate.231 modif. 2).231 pct.05. a unor acte neautentice privind scoaterea sau introducerea lor. e) la art.231 pct. neinformarea imediată despre condiţiile survenite. sau comercializarea cu amănuntul în magazinele duty-free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase pentru vînzare de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.05] [Art. cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.10). d) art. [Art.231 pct.9) şi 11). dacă scoaterea lor este obligatorie. transformarea. utilizarea lor şi dispunerea de ele cu încălcarea regimului vamal în care au fost plasate. în vigoare 25. privind imposibilitatea efectuării acestor operaţiuni din cauza nimicirii sau pierderii mărfurilor şi mijloacelor de transport în urma unei avarii sau forţe majore. sînt sancţionate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei sau cu confiscarea lor. inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele magazinelor duty-free. din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare a transportului sau păstrării lor.12. sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor pentru care nu au fost plătite drepturile de import sau de export.2001] Articolul 232. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. prin Legea nr. 13) şi 16). sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei.1). 4). g) art. 20) neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie. cu sau fără retragerea autorizaţiei. 6) şi 19). în conformitate cu regimul vamal.231 pct.12) nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de distrugere a mărfurilor şi/sau a deşeurilor. a mărfurilor şi mijloacelor de transport al căror termen de păstrare în depozit a expirat. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. precum şi a altor mărfuri a căror listă se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.02. f) art.

colaboratorul vamal întocmeşte proces-verbal.12.03. după pornirea procesului penal. actele de procedură şi cercetarea cazului se efectuează în temeiul unei ordonanţe administrative.04] Articolul 236.02. în vigoare 18. colaboratorul vamal continuă efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale Dacă în timpul urmăririi penale în cazul de contrabandă sau de alte infracţiuni a căror urmărire penală este de competenţa organelor vamale se constată indicii ale unor contravenţii vamale. actele de procedură în cazul acestor contravenţii se vor efectua independent de urmărirea penală. conform prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative.03.206-XV din 29.14).751-XV din 21.03.231 pct. Interacţiunea dintre organele vamale ale Republicii Moldova şi serviciile vamale ale altor state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazuri de contravenţie vamală şi al cercetării lor Interacţiunea organelor vamale ale Republicii Moldova cu serviciile vamale şi cu organele competente din alte state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală şi al cercetării lor are loc în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.02.05. Acţiunile colaboratorului vamal în cazul constatării elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni Dacă în procesul efectuării actelor de procedură în cazul unei contravenţii vamale a fost constatată existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni. [Art.237 modificat prin Legea nr.232 modif. emise de procuror în baza materialelor parvenite de la organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de la alte organe. se porneşte proces penal în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. în condiţiile prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative şi de prezentul cod. . abilitate cu dreptul de urmărire penală. [Art. iar partea nereglementată de acesta . sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 100% din valoarea mărfurilor şi altor bunuri care au constituit obiectul contravenţiei. 18).în conformitate cu prevederile prezentului cod. [Art.03] Articolul 238. în vigoare 12. [Art. Articolul 239. Procedura în cazul contravenţiei vamale constatate de organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de alte organe de resort şi cercetarea cazului În cazul refuzului de pornire a unui proces penal sau al încetării urmăririi penale pe un dosar de contrabandă în ale cărui materiale există indiciile unei contravenţii vamale.206-XV din 29.03. prin Legea nr. Circumstanţele în care. 17). în vigoare 25.2001] Articolul 233.h) art.07.3-XV din 05. Articolul 234. Inadmisibilitatea divulgării materialelor în cazul de contravenţie vamală Materialele în cazul de contravenţie vamală nu pot fi divulgate pînă la încheierea cercetării cazului decît cu autorizaţia colaboratorului vamal care îl cercetează şi efectuează actele de procedură sau a şefului organului vamal. 20).04.232 modificat prin Legea nr.235 modificat prin Legea nr. 15).236 modificat prin Legea nr.11-XV din 17. Procesul-verbal privind contravenţia vamală În cazul de contravenţie vamală. în vigoare 18.05] [Art.03] Articolul 237. Articolul 235.07.05. 21). Efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale Actele de procedură în cazul contravenţiei vamale se efectuează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative.05. cu sau fără retragerea autorizaţiei.

precum şi persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. (2) Persoanele care urmează a fi audiate sînt obligate să se prezinte la citaţie şi să dea explicaţii în esenţa cazului. documentelor şi altor bunuri (1) Mărfurile şi mijloacele de transport care constituie obiectul contravenţiei vamale. să dispună unui alt organ vamal efectuarea unor anumite acte de procedură. mărfurile şi mijloacele de transport cu ascunzişuri speciale. iar documentele se ridică în modul stabilit la art. Însărcinarea privind efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul unei contravenţii vamale este în drept. Articolul 242. mijloacelor de transport. Această însărcinare urmează a fi executată în decursul a 10 zile din ziua primirii.(1) sînt obligate să prezinte în original documentele solicitate de organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenţiei vamale sau îl cercetează. după caz. care vor semna dovada de primire. Audierea în cazul contravenţiei vamale (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să audieze persoanele fizice. citaţia este înmînată membrilor de familie sau colaboratorilor de la locul de lucru ai persoanei. Cu acordul colaboratorului vamal. (4) Neîndeplinirea cererii colaboratorului vamal privind prezentarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. .Secţiunea a 40-a Actele de procedură Articolul 240. documentele. tăinuite de controlul vamal. În acest caz. Temeiurile ridicării mărfurilor.(1). (3) După expirarea termenului de atac al deciziei asupra cazului de contravenţie vamală. conducătorii persoanelor juridice. autentificate în modul stabilit. Articolul 243. documentele în original se restituie. folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a bunurilor ce constituie obiectul contravenţiei vamale. Articolul 241. Articolul 244. persoanele cu funcţii de răspundere. (3) Persoana care urmează să fie audiată poate fi citată prin telefonogramă sau prin alte mijloace de comunicare. Solicitarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau cercetării lui (1) Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenţiei vamale sau îl cercetează este în drept să solicite persoanei juridice. mijloacele de identificare sînt calificate drept probe şi se ridică. Citarea în cazul contravenţiei vamale (1) Persoana care urmează să fie audiată în cazul contravenţiei vamale este citată în modul prevăzut de legislaţie. persoanei cu funcţie de răspundere sau persoanei fizice documentele necesare investigării cazului.244 al prezentului cod şi în prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. (2) În cazul absenţei temporare a persoanei consemnate la alin.(1) se întocmeşte proces-verbal. mijloacele de transport care transportă bunuri ce constituie obiectul contravenţiei vamale. (2) În termen de 5 zile de la solicitare. persoanele enumerate la alin. la dosar se anexează copiile acestora legalizate de colaboratorul vamal. (3) Referitor la audierea persoanelor consemnate la alin. pot fi prezentate copiile de pe documentele solicitate.

precum şi documentele necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale . (2) Şeful organului vamal sau adjunctul lui emit o decizie motivată privind sechestrarea bunurilor. (7) În cazul sechestrării de mijloace băneşti ale contravenientului aflate în conturile băncilor sau ale altor instituţii financiare. reprezentanţe. documentelor şi altor bunuri. obiecte ce posedă indicii de corpuri delicte. a persoanei juridice care nu dispune de filială. Dacă estimarea în acest mod este imposibilă. precum şi a mijloacelor de transport ale acestora pentru a se asigura perceperea amenzii sau contravalorii bunurilor indicate. Inspectarea vamală (1) Dacă are motive suficiente pentru a presupune că pe teritoriul sau în localul persoanelor. înstrăinarea sau tăinuirea bunurilor sechestrate se pedepsesc conform legislaţiei penale. (5) Şeful organului vamal sau adjunctul său care a emis decizia privind sechestrarea bunurilor stabileşte locul păstrării lor. şeful organului vamal sau adjunctul lui sînt în drept să sechestreze mărfurile. inclusiv valutei naţionale. Estimarea mărfurilor. se permite ridicarea mărfurilor.(2) În cazul tragerii la răspundere pentru contravenţie vamală a persoanei fizice sau a persoanei cu funcţie de răspundere care nu este stabilită în Republica Moldova. mijloacele de transport şi alte bunuri ale contravenientului. secţii sau de alte structuri.(1). sau în mijloacele lor de transport se află mărfuri şi mijloace de transport ce constituie obiectul contravenţiei vamale. Lista unor astfel de bunuri este stabilită de legislaţie. Articolul 247. secţie ori de o altă structură pe teritoriul Republicii Moldova.243. se solicită avizul expertului. Articolul 246. existenţa de filiale. al căror capital social şi (sau) valoare a patrimoniului nu acoperă suma amenzii aplicabile sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport a căror valoare ar putea fi percepută. (3) Prezentarea de probe privind domicilierea. sau dacă contravenţia vamală cauzează prejudiciu intereselor statului. (6) Delapidarea. prin decizie a şefului organului vamal. sau mărfuri şi mijloace de transport cu ascunzişuri speciale. folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor ce constituie obiectul contravenţiei vamale. mijloacelor de transport şi altor bunuri (1) În cazul imposibilităţii ridicării mărfurilor. ridicate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi ale prezentului cod. Sechestrarea mărfurilor. orice operaţiune în acele conturi. indicate la art. (2) În procesul estimării menţionate la alin. determinarea echivalentului în lei moldoveneşti al sumelor exprimate în valută străină se face la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei în vigoare la momentul estimării. (8) Decizia de sechestrare a bunurilor poate fi anulată de persoana care a emis-o dacă nu mai există necesitatea aplicării acestei măsuri. dacă contravenientul a săvîrşit în repetate rînduri contravenţii vamale sau dacă este tras concomitent la răspundere pentru comiterea mai multor contravenţii vamale. tăinuite de controlul vamal.244. a mijloacelor de transport şi a altor bunuri. reprezentanţă. valorilor valutare. precum şi a persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. (4) Nu pot fi sechestrate bunurile necesare persoanei fizice şi persoanelor întreţinute de ea. privind mărimea capitalului social sau a unui alt patrimoniu se pune în sarcina contravenientului. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport şi altor bunuri (1) Organul vamal estimează valoarea mărfurilor. (3) Sechestrarea bunurilor şi procesul-verbal privind acest fapt se efectuează conform art. se interzice. Articolul 245. în bază de preţuri libere.

În cazul refuzului de a deschide localurile.(1). (12) Referitor la inspectarea vamală se întocmeşte proces-verbal. (6) Persoanelor care participă sau asistă la efectuarea inspectării vamale li se lămuresc drepturile şi obligaţiile. (10) Mărfurile. mijloacele de transport.243 şi 244. Articolul 248. colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală emite o ordonanţă motivată. persoanei al cărei teritoriu. colaboratorul vamal este în drept să le deschidă. (3) Se permite examinarea mărfurilor. cu excepţia cazurilor cînd inspectarea se face în cadrul controlului vamal sau vămuirii şi a cazurilor care nu suferă amînare. colaboratorul vamal este obligat să prezinte. recipientele şi alte locuri unde se pot afla bunurile indicate la alin. fotografieri.sau cercetării lui. colaboratorul vamal este în drept să efectueze inspectarea vamală a acestor teritorii. documentele şi alte bunuri care au atribuţie la cazul contravenţiei vamale constatate în timpul inspectării vamale sînt ridicate în temeiul şi în modul prevăzut la art. local sau unitate de transport sînt inspectate. Examinarea (1) Pentru a constata indiciile. în localul sau în unitatea de transport în care se află bunurile enumerate la alin. documentelor şi altor bunuri ca un act de procedură independent: . (7) Nu se admite efectuarea inspectării vamale în timp de noapte.(1). a angajatului serviciului exploatare a locuinţelor de la domiciliu. mijloacelor de transport. În cazul absenţei temporare a persoanei fizice. (2) Referitor la inspectarea vamală. recipientele şi alte locuri unde se pot afla astfel de bunuri. să ridice corespondenţa lor poştală şi telegrafică. persoanei cu funcţie de răspundere sau persoanei fizice. mijloacele de transport. de studii.(4) să permită accesul pe teritoriul. inspectării vamale. inspectarea vamală se efectuează în prezenţa membrilor lor de familie maturi. ridicării mărfurilor. localurile. local sau unitate de transport urmează să fie inspectate ordonanţa privind efectuarea inspectării vamale. localuri sau mijloace de transport. (5) La efectuarea inspectării vamale este invitat un specialist. documentele. după caz. (4) La inspectarea vamală asistă şi persoana al cărei teritoriu. să întreprindă alte măsuri prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative şi de prezentul cod. documentelor şi altor bunuri sau ca un act de procedură independent. mijloacelor de transport. pot fi efectuate măsurări. alte bunuri care aparţin sau care sînt destinate persoanei juridice. colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să examineze teritoriile. contra semnătură. ordonanţa este prezentată uneia dintre persoanele indicate la alin. înregistrări video şi alte lucrări tehnice. să predea bunurile sau să deschidă localurile. inspectarea vamală se efectuează în prezenţa unor alţi angajaţi ai persoanei juridice în cauză sau în prezenţa reprezentanţilor autorităţii care a făcut înregistrarea de stat a acestuia. (9) Colaboratorul vamal propune persoanei al cărei teritoriu. filmări. (3) Inspectarea vamală se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi. mărfurile. a persoanei cu funcţie de răspundere sau a persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. uşilor etc. În cazul absenţei persoanei. a reprezentantului administraţiei locului de muncă. (2) Examinarea poate fi efectuată în cadrul întocmirii procesului-verbal privind încălcarea reglementărilor vamale. evitînd deteriorarea nejustificată a lăcăţilor. În cazul absenţei temporare a conducătorului persoanei juridice sau a adjunctului acestuia.(4). local sau unitate de transport urmează să fie inspectate sau uneia dintre persoanele indicate la alin. (11) În cadrul inspectării vamale. a descoperi probele materiale. (8) Înaintea inspectării vamale. a elucida circumstanţele contravenţiei vamale. de odihnă al persoanei în cauză sau a reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale respective.

li se prezintă. precum şi martorului. (4) Referitor la prezentarea bunurilor pentru identificare. La examinare au dreptul să participe contravenientul. de mijloace de transport. mijloacele de transport. documentelor şi altor bunuri pentru a fi identificate (1) În temeiul deciziei colaboratorului vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau care îl cercetează. persoanei controlate. (4) Examinarea ca un act de procedură independent se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi. esenţiale pentru dosar. (2) Colaboratorul vamal care desemnează revizia. grupul de revizori şi specialişti care le vor efectua. fotografieri. înregistrări video. (4) Rezultatele reviziei. (2) În cazul refuzului neîntemeiat de a i se prezenta informaţia solicitată. efectuate desene. filmări. Revizia. persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. b) în alte cazuri.(1) sînt întrebate în prealabil despre împrejurările în care le-au văzut. contravenientului persoană fizică. documentele şi alte bunuri au fost prezentate colaboratorului vamal în timpul controlului vamal sau al vămuirii ori în timpul efectuării actelor de procedură anterioare. după epuizarea altor măsuri de constatare a faptelor şi circumstanţelor. controlul. făcute mulaje şi tipare de pe urme. de adjunctul acestuia sau de către Serviciul Vamal. specialistul şi martorii. emise de şeful organului vamal. Articolul 250. documentele şi alte bunuri spre a fi identificate. se pot face revizia şi controlul activităţii economice şi financiare a contravenientului. (3) Revizia. controlul şi inventarierea stabileşte sau aprobă autoritatea publică. mărfurile. nu o poate transmite unor terţi şi nici altor autorităţi publice. (3) Bunurile sînt prezentate spre a fi identificate împreună cu alte obiecte similare. (6) Referitor la efectuarea examinării ca un act de procedură independent se întocmeşte proces-verbal. mijloacelor de transport. folosind-o exclusiv la soluţionarea cazului de contravenţie vamală. în modul prevăzut de prezentul cod.a) dacă mărfurile. inventarierea în cazul de contravenţie vamală (1) În cazul de contravenţie vamală în care actele de procedură sînt efectuate de organul vamal sau care este cercetat de el. Prezentarea pentru identificare se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi. după caz. la cerere scrisă. Colaboratorul vamal nu poate folosi o astfel de informaţie în scopuri personale. controlul şi inventarierea se efectuează în baza unei decizii. inventarierii se comunică. despre semnele lor distinctive. cu acordul posesorilor de mărfuri. se întocmeşte proces-verbal. . prelevate probe şi mostre. (2) Persoanele chemate să identifice bunurile indicate la alin. persoană cu funcţie de răspundere. persoana juridică. (5) În cadrul examinării pot fi efectuate măsurări. controlului. de la autorităţi publice sau de la persoane informaţiile necesare soluţionării cazului. pot fi schiţate planuri. mijloacele de transport. inclusiv informaţii pentru uz de serviciu sau informaţii care prezintă secret comercial sau un alt secret ocrotit de lege. colaboratorul vamal este în drept să ridice documentele care conţin informaţia necesară soluţionării cazului. excepţie făcînd cazurile prevăzute de legislaţie. în termen de 5 zile după încheierea lor. de documente şi de alte bunuri. scheme. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. Prezentarea mărfurilor. Solicitarea de la autorităţile publice şi de la persoane a informaţiei necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau cercetării lui (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să primească gratuit. Articolul 249. (3) Colaboratorul vamal este obligat să asigure nedivulgarea informaţiei primite. copii de pe documente. Articolul 251. precum şi inventarierea mărfurilor şi mijloacelor lui de transport.

Articolul 252. persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică se consemnează că i s-a explicat dreptul de a recuza specialistul. persoana audiată ia cunoştinţă de procesul-verbal şi confirmă prin semnătură veridicitatea depoziţiilor sale scrise sau verbale consemnate. Nu se face o astfel de consemnare în procesul-verbal de audiere a martorului dacă acesta este soţ sau rudă apropiată contravenientului. (4) Prelevarea de probe şi mostre se efectuează. Articolul 254. în procesul-verbal se consemnează că acestora le-au fost explicate drepturile şi obligaţiile. (5) Referitor la prelevarea de probe şi mostre se întocmeşte proces-verbal. ale avocatului şi ale reprezentantului contravenientului După încheierea procedurii în cazul contravenţiei vamale. şi avocatul sau reprezentantul contravenientului care îi asigură asistenţă juridică. perfectării actelor pe marginea lor este stabilită de legislaţie. contra semnătură. Drepturile contravenientului. (4) În procesul-verbal de audiere a contravenientului persoană fizică. Modul de desemnare a expertizei (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează emite o ordonanţă privind necesitatea expertizei. desemnarea expertului sau instituţiei care o va efectua. (2) Anterior desemnării expertului. beneficiază de drepturile prevăzute în Codul cu privire la contravenţiile administrative. persoană cu funcţie de răspundere. Condiţiile suplimentare pe care trebuie să le întrunească procesul-verbal de audiere (1) Dacă persoana audiată nu doreşte sau nu este în stare să facă depoziţii scrise în esenţa cazului de contravenţie vamală. de scris. Persoana audiată este în drept să ceară efectuarea unor completări sau modificări ale depoziţiilor sale verbale . (5) După încheierea audierii. Articolul 255. precum şi persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică mostre de semnături. de răspunderea administrativă atrasă de refuzul de a face depoziţii sau de eschivarea de la ele. după caz. controlului şi inventarierii. colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală poate înscrie în procesul-verbal depoziţiile verbale ale persoanei audiate.(5) Procedura efectuării reviziei. Prelevarea de probe şi mostre pentru expertiză (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să primească de la contravenient persoană fizică sau persoană cu funcţie de răspundere. (3) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau care îl cercetează emite o ordonanţă de prelevare a probelor şi mostrelor. (3) Dacă la audiere a participat translatorul sau specialistul. cu participarea specialistului şi (sau) în prezenţa unor martori asistenţi. problemele ce urmează să fie elucidate şi materialele puse la dispoziţia expertului. se verifică specialitatea şi competenţa lui. iar în procesul cercetării cazului. conducător sau angajat al persoanei juridice. (2) În procesul-verbal de audiere a martorului care a atins vîrsta de 16 ani se face consemnarea că acesta a fost informat. probe şi mostre şi de la alte persoane decît cele indicate la alin. Articolul 253. după caz. colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează. contravenientul. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. (2) Pot fi luate. se consemnează. Tot acolo. faptul că persoana audiată a făcut demers de recuzare. probe şi mostre de mărfuri şi de alte bunuri necesare expertizei. după caz. (1).

(4) Organul vamal plăteşte martorilor. iar dacă au obiecţii referitor la corectitudinea şi plenitudinea consemnării. (8) Dacă a beneficiat de serviciile translatorului. b) cheltuielile de revizie. experţilor. translatorilor şi martorilor asistenţi sumele ce li se cuvin. iar translatorul fiecare pagină. translatorilor şi martorilor asistenţi li se restituie cheltuielile de deplasare la organul vamal. expert.(1). transport şi cercetare a probelor materiale. (5) Procedura de plată şi sumele cuvenite se stabilesc în conformitate cu legislaţia. (7) Dacă la audiere participă translatorul. translatori. specialist în cazul contravenţiei vamale nu locuieşte sau nu se află în ţară. specialiştilor. experţi. cu acordul persoanei audiate. (2) Persoanei care a refuzat să semneze procesul-verbal i se acordă posibilitatea de a expune motivele refuzului. din anumite cauze. precum şi. martorilor asistenţi. după caz. experţilor. precum şi. (3) Dacă una dintre persoanele indicate la alin. translatorilor şi martorilor asistenţi (1) Martorilor. Secţiunea a 41-a Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală Articolul 257. ceea ce şi se face.consemnate. le expun în scris. experţilor. după caz. (9) Dacă procesul-verbal de audiere a fost tradus în scris în o altă limbă. specialistul sau reprezentantul legal al contravenientului. după ce aceştia şi-au îndeplinit obligaţiile. Articolul 256. aceştia semnează procesul-verbal. Sumele cuvenite martorilor. specialiştilor. (3) Persoanelor invitate la organul vamal în calitate de martori. control şi inventariere. specialiştii şi translatorii sînt retribuiţi pentru lucrul efectuat la solicitarea organului vamal dacă acest lucru nu este o obligaţie de serviciu. (2) Experţii. experţilor. expediere. Articolul 258. specialiştilor. faptul este consemnat în procesul-verbal şi certificat prin semnătură de către colaboratorul vamal care l-a întocmit. translatorilor. de martorii asistenţi. specialişti. Certificarea refuzului sau imposibilităţii de semnare a procesului-verbal (1) Refuzul contravenientului. Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală sînt următoarele: a) sumele plătite martorilor. cheltuielile pe care le suportă pentru a participa la . (6) Persoanele care au asistat la audiere sînt în drept să ia cunoştinţă de procesul-verbal de audiere. de cazare şi li se plătesc diurnele. c) cheltuielile de păstrare. (6) Dacă persoana citată în calitate de martor. fiecare pagină a lui este semnată de translator şi de persoana audiată. de martorii asistenţi. este invitată o persoană neinteresată care. martorului sau al unei alte persoane de a semna procesulverbal privind actul de procedură la care au participat este consemnat în procesul-verbal şi certificat prin semnătură de către colaboratorul vamal care l-a întocmit. nu poate semna procesul-verbal privind actul de procedură. Dacă procesul-verbal conţine cîteva pagini. Ele confirmă prin semnătură veridicitatea consemnării depoziţiilor persoanei audiate. persoana audiată semnează fiecare pagină. martori asistenţi li se păstrează locul de muncă de bază şi salariul mediu lunar în timpul deplasării lor şi al îndeplinirii obligaţiilor la organul vamal. (4) În cazul în care contravenientul sau martorul nu au putut din anumite cauze să semneze procesul-verbal de audiere. d) alte cheltuieli suportate de organul vamal la efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau la cercetarea lui. Expunerea de motive se încorporează în procesul-verbal sau se anexează la el. persoana audiată confirmă prin semnătură veridicitatea depoziţiilor sale traduse în procesul-verbal de audiere. specialiştilor. certifică prin semnătură veridicitatea declaraţiilor sau depoziţiilor consemnate.

Secţiunea a 43-a Cercetarea cazului de contravenţie vamală Articolul 262.efectuarea actelor de procedură sau la cercetarea cazului sînt restituite în conformitate cu procedura prevăzută de Serviciul Vamal. Remiterea dosarului de contravenţie vamală spre cercetare Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură în cazul de contravenţie vamală remite dosarul. iar în cazul decesului persoanei fizice sau lichidării persoanei juridice. Decizia intră în vigoare după ce este aprobată de şeful organului vamal sau de adjunctul acestuia. cheltuielile aferente cazului sau echivalentul cheltuielilor pe care persoana declarată insolvabilă ar trebui să le plătească. către şeful organului vamal sau adjunctul acestuia. precum şi cheltuielile de retribuire a translatorului se suportă de la bugetul de stat. Articolul 263. documentelor şi a altor bunuri ridicate. Articolul 259. problema patrimoniului sechestrat. (4) În condiţiile în care dosarul de contravenţie vamală se clasează. (3) Dacă în cazul contravenţiei vamale sînt aplicate sancţiuni mai multor persoane. copia se remite reprezentanţilor acestora sau persoanelor interesate. Clasarea dosarului de contravenţie vamală pînă la remiterea lui spre cercetare (1) Dacă se constată circumstanţe care exclud necesitatea continuării procedurii în cazul de contravenţie vamală. colaboratorul vamal care cercetează cazul hotărăşte partea din cheltuieli datorate de fiecare. colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură emite o decizie în care expune esenţa cazului. organul vamal care a cercetat cazul de contravenţie vamală are dreptul să încaseze de la contravenient cheltuielile. Articolul 261. (2) În cazul exonerării contravenientului de răspundere în temeiurile prevăzute de legislaţie. se înmînează sau se expediază o copie de pe decizie persoanei care a suportat procedura. probelor materiale şi cheltuielilor aferente cazului. mijloacelor de transport. cu excepţia sumelor plătite translatorului. temeiurile clasării dosarului şi rezolvă problema mărfurilor. garanţiilor depuse. (5) Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau l-a cercetat este obligat să anexeze la dosar documentele justificative ale cheltuielilor aferente cazului. la încheierea procedurii. obiectelor gajate. Remiterea dosarului de contravenţie vamală în procedură suplimentară . iar factorul de decizie din Serviciul Vamal către persoana împuternicită din Serviciu cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de aplicare a sancţiunii persoanei fizice sau persoanei cu funcţie de răspundere şi cu cel puţin o lună înainte de expirarea termenului de aplicare a sancţiunii persoanei juridice sau persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. Organele vamale împuternicite să cerceteze cazul de contravenţie vamală Cazul de contravenţie vamală comisă de o persoană fizică sau juridică este cercetat de colaboratorii vamali prevăzuţi în Codul cu privire la contravenţiile administrative. (2) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a deciziei de clasare a dosarului de contravenţie vamală. Secţiunea a 42-a Remiterea dosarului de contravenţie vamală spre cercetare Articolul 260. Restituirea cheltuielilor aferente cazului de contravenţie vamală (1) Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală le suportă contravenientul după ce a fost emisă decizia de aplicare a sancţiunii sau se fac de la bugetul de stat în cazurile prevăzute de prezentul cod.

primind spre cercetare cazul de contravenţie vamală. în care sînt consemnate locul şi timpul cercetării cazului. emisă pînă la cercetarea cazului de contravenţie vamală. se întocmeşte în scris şi se expediază unui alt organ vamal sau colaborator vamal pentru o procedură suplimentară. f) decide asupra invitării translatorului. verifică împuternicirile altor persoane. iar de la el nu a parvenit nici un demers referitor la amînarea cercetării. (2) Organul vamal înmînează sau expediază contravenientului o citaţie sau un procesverbal privind cazul de contravenţie vamală. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. întreprinde alte acte de procedură. g) soluţionează recuzările şi demersurile. cine şi în baza cărui articol din Codul cu privire la contravenţiile administrative sau din prezentul cod este tras la răspundere. Cercetarea cazului de contravenţie vamală (1) Cînd începe cercetarea cazului de contravenţie vamală. în limitele stabilite de legislaţie. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia la cercetarea cazului de contravenţie vamală (1) Cazul de contravenţie vamală este cercetat în prezenţa contravenientului persoană fizică. e) lămureşte persoanelor care participă la cercetarea cazului drepturile şi obligaţiile lor. c) decide asupra cercetării cazului în absenţa persoanelor indicate la lit. la momentul cercetării cazului. respectînd prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi ale prezentului cod. (2) Dacă contravenientul. Articolul 264. (2) Decizia privind remiterea dosarului. . (4) Colaboratorul vamal decide. a avocatului sau a reprezentantului contravenientului dacă: a) există date despre încunoştinţarea la timp a contravenientului de locul şi timpul cercetării cazului. (2) Contravenientul persoană fizică.b) sau amînării cercetării. examinează probele. remite dosarul în procedură suplimentară dacă prima procedură a fost insuficientă şi nu poate fi completată în cadrul cercetării şi dacă există alte circumstanţe care împiedică cercetarea. b) verifică prezenţa contravenientului. avocatului sau reprezentantului contravenientului ori constată cauza absenţei lor. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. colaboratorul vamal: a) anunţă cine cercetează cazul. ia act de lămuririle suplimentare ale contravenientului persoană fizică. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. ce caz este cercetat. ale avocatului sau ale reprezentantului contravenientului referitor la esenţa contravenţiei. contravenientul nu se află în ţară. Articolul 266. avocatul sau reprezentantul contravenientului sînt în drept să ia cunoştinţă de toate materialele cazului. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. avocatul sau reprezentantul contravenientului fac demersuri în vederea amînării cercetării cazului.(1). b) există dovezi că. să prezinte diferite probe. Articolul 265. Prezenţa contravenientului persoană fizică. (3) Colaboratorul vamal cercetează circumstanţele comiterii contravenţiei vamale. colaboratorul vamal competent poate prelungi termenele. a avocatului sau a reprezentantului contravenientului. iar cel de contravenţie vamală săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere sau de alte persoane este cercetat în termen de o lună de la data la care colaboratorul vamal a primit dosarul. indicate la alin. după caz. (3) Cazul de contravenţie vamală poate fi cercetat în absenţa contravenientului persoană fizică. d) stabileşte identitatea contravenientului.(1) Colaboratorul vamal. Termenele de cercetare a cazului de contravenţie vamală (1) Cazul de contravenţie vamală comisă de o persoană fizică se cercetează în 15 zile. asupra efectuării expertizei.

documentelor. c) contravenientul poate sau nu poate fi tras la răspundere administrativă. copia de pe decizie se înmînează sau se expediază persoanei vizate sau reprezentantului ei în 3 zile de la data emiterii.a) şi b). colaboratorul vamal emite una din următoarele decizii: a) aplicarea de sancţiune. b) clasarea dosarului. Articolul 268. (2) Decizia privind clasarea dosarului se emite la exonerarea contravenientului de răspundere. a căror urmărire penală ţine de competenţa organului vamal. (7) Decizia asupra cazului de contravenţie vamală este semnată de colaboratorul vamal care l-a cercetat.263 alin. e) există sau nu există alte circumstanţe importante pentru soluţionarea cazului. b) funcţia. g) decizia emisă asupra cazului. Decizia organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală (1) După cercetarea cazului de contravenţie vamală. vărsămîntului în contul de depozit. d) contravenţia vamală a fost comisă la expedierea de bunuri prin poşta internaţională. altor bunuri ridicate sau sechestrate. (8) Decizia asupra cazului de contravenţie vamală este pronunţată imediat după încheierea cercetării lui. (9) În cazurile prevăzute la alin. Circumstanţele care trebuie elucidate în cadrul cercetării cazului de contravenţie vamală La cercetarea cazului de contravenţie vamală. Articolul 267. colaboratorul vamal este obligat să constate dacă: a) a fost sau nu a fost comisă contravenţie vamală. b) persoana trasă la răspundere este sau nu este vinovată de comiterea unei contravenţii vamale. şi atunci cînd există circumstanţe care exclud procedura. probelor materiale şi cheltuielilor aferente cercetării cazului de contravenţie vamală. dacă acesta a fost identificat. f) articolul din prezentul cod la care se face referire şi care prevede răspunderea pentru contravenţia vamală comisă. d) există sau nu există circumstanţe atenuante sau agravante. d) remiterea dosarului către alte organe de drept pentru pornirea urmăririi penale în cazul depistării unor infracţiuni a căror urmărire penală nu ţine de competenţa organului vamal. mijloacelor de transport. (6) În decizia asupra cazului de contravenţie vamală trebuie să fie soluţionată problema mărfurilor.(1) lit.c) contravenientul nu este identificat. e) remiterea dosarului în procedură suplimentară. numele şi prenumele colaboratorului vamal care a emis decizia. c) pornirea urmăririi penale în cazul infracţiunii de contrabandă sau altei infracţiuni. dată fiind o încălcare neînsemnată.(1). c) timpul şi locul cercetării cazului. după caz. garanţiilor depuse. (3) Ordonanţa sau. e) circumstanţele constatate la cercetarea cazului. (4) Remiterea dosarului de contravenţie vamală în procedură suplimentară se efectuează în cazurile prevăzute la art. d) date despre contravenient. Decizia se . (5) În decizia asupra cazului de contravenţie vamală trebuie să se consemneze: a) denumirea organului vamal în al cărui nume este emisă decizia. h) termenele şi calea de atac al deciziei. procesul-verbal de pornire a urmăririi penale se emite dacă se constată elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă.

după ce constată cauzele şi condiţiile comiterii ei.(3)-(5). ele vor fi plasate în depozit provizoriu. Propunerile privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor de comitere a contravenţiei vamale (1) Colaboratorul vamal care cercetează cazul de contravenţie vamală. bunurilor ridicate. prezintă autorităţilor publice şi persoanelor juridice propuneri privind înlăturarea acestor cauze şi condiţii. gajate sau bunurile sechestrate în mod întemeiat pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport se restituie. gajate sau sechestrate.07.04. Acţiunile întreprinse în privinţa mărfurilor. colaboratorul vamal care cercetează cazul contravenţiei vamale se conduce de alin. bunurile vor fi plasate în depozit provizoriu. documentelor şi altor bunuri ridicate sau sechestrate. gajării sau sechestrării. în vigoare 12. Dacă. [Art. iar sumele depuse în contul de depozit folosindu-se pentru plata sumelor datorate. persoanei de la care au fost ridicate. Articolul 270. (4) Mărfurile şi mijloacele de transport ridicate sau gajate. în termen de 2 luni după perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi mijloacelor de transport.consideră înmînată chiar dacă destinatarul nu se află în locul pe care l-a indicat sau dacă locul a fost indicat incorect. după perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. iar acţiunea garanţiei depuse în aceste scopuri încetează din momentul constatării cererii neîntemeiate a prezentării ei. mijloacelor de transport. debitorului gajist sau deponentului. (3) Mărfurile şi mijloacele de transport ridicate. după transferul sumelor necesare.04] [Art.3-XV din 05. documentelor. mijloacelor de transport. în termen de o lună din ziua primirii propunerii consemnate la alin.206-XV din 29. posesorul sau deţinătorul bunurilor ridicate.(1). gajate sau sechestrate pentru asigurarea perceperii amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. garanţiile depuse în acest scop. posesorului sau deţinătorului lor de la momentul ridicării. bunurilor sechestrate. vărsămîntul în contul de depozit sau bunurile sechestrate pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport se restituie. în timpul procedurii sau cercetării. (2) În soluţionarea problemei mărfurilor şi mijloacelor de transport ridicate sau gajate. interdicţiile şi restricţiile stabilite de organul vamal asupra folosirii şi dispunerii de .03.03. garanţiilor. gajate sau sechestrate nu le vor solicita în decursul a 2 luni din ziua expedierii înştiinţării respective.05. de mărfurile şi mijloacele de transport ridicate. constată ilegalitatea lor. în decursul a 2 luni de la data expedierii înştiinţării. Dacă. în vigoare 18.03] Articolul 269. În caz de neachitare a amenzii sau a costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. după constatarea neîntemeierii acestor operaţiuni. anulîndu-se. ce constituie mijloace de asigurare a perceperii amenzii sau costului mărfurilor şi mijloacelor de transport. Intentarea de acţiune în justiţie Colaboratorul vamal care cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să intenteze acţiune în justiţie privind recunoaşterea nulităţii tranzacţiilor dacă.268 modificat prin Legea nr. colaboratorul vamal care cercetează cazul se conduce de prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. (2) Autorităţile publice şi persoanele juridice sînt obligate ca.02. garanţiilor şi sumelor depuse (1) În soluţionarea problemei mărfurilor. precum şi de garanţia depusă în acest scop şi de sumele depuse în contul de depozit se va dispune în conformitate cu prezentul cod. posesorul sau deţinătorul bunurilor indicate nu le va solicita. (5) Dacă obiectul gajului sau bunurile sechestrate se păstrează la debitorul gajist sau la posesorul lor. să comunice organului vamal care a prezentat propunerea ce măsuri au luat. ce constituie probe materiale în cazul contravenţiei vamale. Articolul 271.268 modificat prin Legea nr. unde termenul lor de păstrare nu poate depăşi 6 luni de la data expedierii înştiinţării.

Hotărîrea instanţei de judecată este definitivă.ele îşi pierd puterea juridică după ce sumele cuvenite sînt vărsate ori după ce se constată că gajul sau sechestrul nu este întemeiat. (1) este obligat să o execute şi să ia măsurile prevăzute de legislaţie pentru tragerea la răspundere a celor care au împiedicat prin violenţă colaboratorul vamal să exercite obligaţiile în cadrul procedurii sau cercetării cazului de contravenţie vamală. în termen de 10 zile de la data emiterii. (3) Decizia Serviciului Vamal asupra plîngerii împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi atacată în termen de 10 zile de la emitere. Articolul 272. Decizia Serviciului Vamal este definitivă. persoana juridică sau de persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. să fie asigurată securitatea personală. precum şi ordinea publică. precum şi a avocatului sau a reprezentantului ei. Examinarea de către Serviciul Vamal a deciziei asupra cazului de contravenţie vamală (1) După examinarea plîngerii persoanei vizate în decizie. (2) Decizia organului vamal privind pornirea urmăririi penale în cazul de infracţiune de contrabandă sau de alte infracţiuni a căror urmărire penală ţine de competenţa organului vamal sau privind remiterea dosarului către alte organe de drept pentru a se pronunţa asupra pornirii urmăririi penale poate fi atacată în conformitate cu legislaţia de procedură penală. [Art.274 modificat prin Legea nr. în timpul efectuării acţiunilor prevăzute de prezentul cod.04. precum şi de avocatul sau reprezentantul ei. (2) Plîngerea împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi depusă la Serviciul Vamal sau la instanţa de judecată din localitatea unde se află organul vamal care a aplicat sancţiunea. Secţiunea a 44-a Atacarea deciziei organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală Articolul 273. Serviciul Vamal examinează decizia organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală şi emite una din următoarele hotărîri: a) decizia nu se modifică.3-XV din 05. a avocatului sau a reprezentantului ei. (4) În cazul tardivităţii întemeiate a plîngerii. în vigoare 12. precum şi la recursul procurorului sau ca o măsură de control asupra respectării legalităţii în cadrul efectuării actelor de procedură sau al cercetării cazurilor de contravenţie vamală. în instanţa de judecată a localităţii unde se află Serviciul Vamal. Securitatea colaboratorului vamal în exerciţiul procedurii sau al cercetării cazului de contravenţie vamală (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să ceară organului afacerilor interne ca.04] Articolul 275. termenul prevăzut pentru prezentarea ei poate fi reînnoit de Serviciul Vamal în baza demersului persoanei vizate în decizie. persoanei juridice sau persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică (1) Decizia organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi atacată de persoana fizică. Articolul 274. ori de avocatul sau reprezentantul lor în decursul a 10 zile de la data emiterii deciziei.02. (2) Colaboratorul organului afacerilor interne căruia îi este adresată cererea indicată la alin.03. vizate în decizie. . Atacarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune persoanei fizice. iar plîngerea sau recursul nu sînt satisfăcute. Atacarea altor decizii ale organului vamal în cazul de contravenţie vamală (1) Decizia organului vamal privind clasarea dosarului de contravenţie vamală sau privind remiterea lui în procedură suplimentară poate fi atacată în Serviciul Vamal de către persoana vizată în decizie.

iar dosarul clasat. fapt despre care este încunoştinţat reclamantul. Efectul depunerii plîngerii sau declarării recursului Depunerea plîngerii sau declararea recursului suspendă executarea deciziei organului vamal în cazul de contravenţie vamală. Articolul 277. dar nu poate depăşi 3 luni. circumstanţelor cazului. b) materialele cazului de contravenţie vamală sînt examinate de procuror în ordine de supraveghere. precum şi alte cazuri de violare a drepturilor legale ale participanţilor la procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui.(1) lit. (2) Recursul procurorului este examinat în termen de 10 zile de la data parvenirii lui la Serviciul Vamal. b) necorespunderea concluziilor. Articolul 276. factorul de decizie din Serviciul Vamal care examinează plîngerea emite o decizie privind suspendarea examinării plîngerii. precum şi reclamantul. iar despre decizia emisă cu privire la controlul asupra respectării legalităţii în cadrul efectuării actelor de procedură sau cercetării cazurilor de contravenţie vamală se încunoştinţează persoana vizată în decizia asupra cazului de contravenţie vamală. Termenul de examinare a plîngerii poate fi prelungit cu titlu de excepţie de către conducerea Serviciului Vamal. (2) În cazul uneia din circumstanţele indicate la alin. Termenele de examinare a plîngerii sau a recursului procurorului (1) Plîngerea împotriva deciziei organului vamal în cazul de contravenţie vamală se examinează în termen de o lună de la data parvenirii ei la Serviciul Vamal. expuse în decizie. decizia asupra căruia a fost atacată. Serviciul Vamal emite o decizie. iar în partea nereglementată de acesta.(1) lit. Articolul 278. în pofida voinţei contravenientului. neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancţiunilor prevăzute de prezentul cod. d) sancţiunea aplicată pentru contravenţie vamală este modificată fără a fi agravată. e) decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală este anulată şi este emisă una din deciziile prevăzute la art. încălcarea legislaţiei cu privire la contravenţiile administrative prin emitere a deciziei de către un colaborator vamal neîmputernicit sau prin crearea de piedici. (2) În cazurile prevăzute la alin. iar dosarul remis pentru o nouă cercetare sau în procedură suplimentară. d) calificarea incorectă a faptei. despre care fapt se încunoştinţează reclamantul. dacă această violare a împiedicat examinarea multilaterală a cazului şi a influenţat sau ar fi putut influenţa emiterea unei decizii juste. c) încălcarea serioasă a cerinţelor procedurale din prezentul cod. Temeiurile pentru anularea sau modificarea deciziei privind aplicarea de sancţiune ori privind clasarea dosarului Temei pentru anularea sau modificarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune ori privind clasarea dosarului de contravenţie vamală sînt: a) procedura sau cercetarea unilaterală sau incompletă a cazului. . c) decizia este anulată.(1). Articolul 279. Despre decizia emisă este încunoştinţat în scris procurorul care a înaintat recursul.268 alin.b) decizia este anulată. au fost solicitate de organul de urmărire penală în legătură cu pornirea procedurii penale sau cu efectuarea urmăririi penale. participării la cercetarea cazului a avocatului sau a reprezentantului contravenientului.b)-e).c) şi d). Temeiurile şi termenele suspendării examinării plîngerii (1) Serviciul Vamal suspendă examinarea plîngerii dacă: a) materialele cazului de contravenţie vamală.

(2) Amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport contravenientul le varsă la organul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sancţiune sau la o instituţie bancară. Recurgerea la executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală (1) Organul vamal recurge la executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală: a) după expirarea termenului de atac. stabilit la alin. prin decontarea mijloacelor de pe contul de depozit sau în mod silit din veniturile băneşti sau mijloacele băneşti ale contravenientului. perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport se efectuează în temeiul unei decizii a organului vamal de către executorul judiciar prin urmărirea patrimoniului persoanei fizice sau al persoanei cu funcţie de răspundere sau a cotei ei în proprietatea comună. echivalentul lor se percepe din costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sancţiunii.în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei de nesatisfacere a plîngerii sau recursului.(3). după ce temeiurile suspendării au dispărut. Determinarea echivalentului în lei moldoveneşti al sumelor exprimate în valută străină se face la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei din ziua vărsării amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea amenzii sau perceperea costului mărfurilor şi mijloacelor de transport (1) Amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport trebuie să fie achitate de contravenient în termen de 15 zile de la data la care a primit decizia. din costul bunurilor gajate sau sechestrate prin prezentarea garanţiei de achitare. sau recurge la executarea ei prin intermediul executorului judiciar. [Art. Dacă persoana fizică nu lucrează sau dacă reţinerea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport din veniturile băneşti sau din mijloacele băneşti ale persoanei fizice sau ale persoanei cu funcţie de răspundere nu este posibilă din alte motive. în vigoare 18.07. b) la data emiterii de către instanţa de judecată a hotărîrii cu privire la plîngerea împotriva deciziei organului vamal. iar în cazurile de depunere a plîngerei sau de declarare a recursului împotriva acestei decizii .(3) Examinarea plîngerii este reluată de către factorul de decizie din Serviciul Vamal care examinează plîngerea. (3) Dacă persoana fizică sau persoana cu funcţie de răspundere nu va vărsa amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în termenul stabilit.206-XV din 29. (3) Decizia privind aplicarea de sancţiune nu mai este pasibilă de executare dacă la executarea ei nu s-a recurs în termen de 6 luni de la data emiterii. (4) Dacă persoana juridică sau persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică nu achită în termenul stabilit amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport. din costul bunurilor gajate sau sechestrate prin prezentarea garanţiei de achitare.03.03] Secţiunea a 45-a Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală Articolul 280.279 modificat prin Legea nr.05. prin decontarea mijloacelor de pe contul de . (4) În cazul în care executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune este suspendată în legătură cu depunerea în termen a plîngerii sau cu declararea recursului împotriva acestei decizii. (2) Organul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală recurge direct la executarea ei sau expediază organului financiar sau instituţiilor bancare un aviz despre recurgerea la executarea deciziei. se suspendă pînă la examinarea plîngerii sau recursului. echivalentul lor se reţine din costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sancţiunii. curgerea termenului de executare a deciziei. Articolul 281. dacă un alt mod de executare a deciziei nu este posibil.

(3) În cazul în care nu este posibilă confiscarea mărfurilor şi a mijloacelor de transport care fac obiectul contravenţiei vamale. iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acestei decizii. În caz contrar. mărfurile. mijloacele de transport şi alte bunuri prevăzute la alin. la un preţ dublu. Articolul 282.depozit sau în mod forţat prin expedierea către instituţia financiară a unui aviz privind recurgerea la executarea deciziei. de la contravenient se percepe costul acestora în modul stabilit la art. a mărfurilor şi mijloacelor de transport dotate cu ascunzişuri speciale pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor şi a altor bunuri care fac obiectul contravenţiei vamale. decizia de confiscare emisă de organul vamal este îndeplinită de către executorul judiciar şi remisă.281. (3) Persoana a cărei autorizaţie sau al cărei atestat de calificare sînt retrase de către organul vamal trebuie să le predea acestuia. în termen de 15 zile de la data la care i s-a înmînat sau expediat decizia. (2) Autorizaţia sau atestatul de calificare retrase devin nevalabile în momentul recurgerii la executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală. de către executorul judiciar prin urmărirea patrimoniului acestor persoane. pînă a se recurge la executarea deciziei de confiscare. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate şi nu au patrimoniu în Republica Moldova . cu acordul organului vamal ierarhic superior. în temeiul unei decizii a organului vamal. în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei privind nesatisfacerea plîngerii sau a recursului. tăinuite de controlul vamal. cu menţiunea executării. (6) Dacă organul vamal recurge la executarea indirectă a deciziei sale. ridicate de la persoană în cazul de contravenţie vamală. în vigoare la momentul depistării contravenţiei.(1). (5) Dacă persoana juridică sau persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică nu dispune de mijloace băneşti pentru achitarea amenzii sau a costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. Neîndeplinirea acestor cerinţe în termen atrage răspunderea prevăzută de prezentul cod pentru nesupunere dispoziţiei sau cererii legale formulate de organul vamal. Executarea deciziei organului vamal privind confiscarea (1) La expirarea termenului de depunere a plîngerii împotriva deciziei organului vamal privind confiscarea. (2) Dacă organul vamal nu ridică mărfurile. iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acesteia. pot fi răscumpărate de aceasta. obiectelor de artă. în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei privind nesatisfacerea plîngerii sau a recursului. obiectelor prohibite pentru circulaţie). Articolul 283. contravenientul sau persoana care le deţine trebuie să le predea organului vamal în termen de 15 zile de la data înmînării sau expedierii deciziei. organului vamal care a emis-o. Articolul 284. organul care a executat-o îi remite decizia cu menţiunea executării. această sumă este percepută. precum şi a mijloacelor de transport cu care a fost transportat obiectul contravenţiei vamale. mijloacele de transport şi alte bunuri (cu excepţia valutei. mijloacele de transport şi alte bunuri care fac obiectul acestei decizii se confiscă. (4) Mărfurile. obiectelor de valoare istorică sau arheologică. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune în partea referitoare la retragerea autorizaţiei sau atestatului de calificare (1) Decizia organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală în ceea ce se referă la retragerea autorizaţiei sau atestatului de calificare este executată nemijlocit de către organul vamal care a emis această decizie. indiferent de faptul dacă sînt proprietatea contravenientului şi indiferent de faptul dacă contravenientul a fost identificat sau nu.

în instanţă de judecată. Repunerea plîngerii în termen . Termenul de soluţionare a plîngerii Plîngerea trebuie să fie soluţionată în termen de o lună. Articolul 290. Articolul 291. Serviciul Vamal este în drept să prelungească acest termen cu maximum o lună. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali sînt atacate iniţial în Serviciul Vamal. ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei sau efectuării acţiunii. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale. cu excepţia cazurilor de atac al sancţiunilor administrative şi penale. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Orice persoană are dreptul să atace deciziile (inclusiv actele normative). (2) Dacă decizia organului vamal sau a colaboratorului vamal nu a fost comunicată persoanei vizate. ACŢIUNILOR SAU INACŢIUNII ORGANELOR VAMALE ŞI ALE COLABORATORILOR VAMALI Secţiunea a 46-a Principii generale Articolul 285. Căile de atac al deciziilor.Decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate şi nu au patrimoniu în Republica Moldova este executată în conformitate cu legislaţia acesteia. Domeniul de aplicare al prezentului capitol Prevederile prezentului capitol se aplică tuturor cazurilor de atac al deciziilor. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Deciziile. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali dacă consideră că sînt lezate drepturile sau interesele sale legitime. iar deciziile Serviciului Vamal . încheiate cu statele în care locuiesc sau se află aceste persoane. Calea administrativă de atac al deciziilor. acţiunile şi inacţiunea organelor vamale. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali (1) Deciziile. cu acordurile internaţionale la care ea este parte. Termenul în care se poate exercita calea administrativă de atac (1) Deciziile. (3) Inacţiunea organului vamal sau a colaboratorului vamal poate fi atacată în termen de 3 luni de la data expirării termenului de soluţionare a plîngerii. precum şi cu statele unde se află patrimoniul lor. Secţiunea a 47-a Calea administrativă de atac al deciziilor. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. aceasta poate depune plîngere în termen de 6 luni de la data emiterii deciziei. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 288. Capitolul XI ATACAREA DECIZIILOR. Articolul 286. (2) Acţiunile sau inacţiunea factorilor de decizie ai Serviciului Vamal pot fi atacate în Serviciu. Articolul 289. Articolul 287. ale colaboratorilor vamali pot fi atacate succesiv pe două căi: administrativă şi judiciară. Dreptul de a ataca deciziile.

acţiunilor sau inacţiunii Serviciului Vamal şi ale colaboratorilor lui pot fi adresate Procurorului General. să o repună în termen. (2) Plîngerile împotriva deciziilor. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 297. Articolul 296. Procedura exercitării căii judiciare de atac Procedura exercitării căii judiciare de atac este reglementată de Codul de procedură civilă. Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri (1) Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri trebuie să fie emise în scris şi comunicate reclamantului.289. Articolul 298. (2) Plîngerea se redepune în termenul prevăzut pentru depunerea plîngerilor. Retragerea sau anularea plîngerii se face prin cerere scrisă. Reclamantul care a retras sau anulat plîngerea nu are dreptul să depună aceeaşi plîngere în acelaşi caz. Articolul 292. Forma plîngerii Plîngerea se depune în scris la organul vamal competent sau colaboratorului vamal competent. Articolul 293. Articolul 295. actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui (cu excepţia cazurilor de atac al deciziilor organelor vamale privind aplicarea simplificată de sancţiuni) şi în alte chestiuni care nu se referă la politica economică a Republicii Moldova pot fi depuse în instanţa de judecată în a cărei rază de activitate se află organul vamal sau locul de muncă al colaboratorului vamal ale căror decizii. în scopul elucidării circumstanţelor cazului. doar dacă se vor constata circumstanţe noi. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali referitoare la efectuarea controlului vamal. Examinarea plîngerilor în instanţă de judecată (1) Plîngerile împotriva deciziilor. cu excepţia cazului prevăzut la alin. Efectele depunerii plîngerii (1) Depunerea plîngerii nu produce efecte asupra executării deciziei sau asupra acţiunii supuse atacului.(2). Colaborarea reclamantului Reclamantul este obligat să colaboreze cu organul vamal şi colaboratorul vamal cărora le-a adresat plîngerea. (2) Deciziile organului vamal referitoare la plîngeri care prezintă interes general pot fi publicate. . acţiuni sau a căror inacţiune sînt atacate. Secţiunea a 48-a Calea judiciară de atac al deciziilor. Serviciul Vamal este în drept. (3) Alte plîngeri împotriva deciziilor. din motive întemeiate. plîngerea nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. vămuirii. aceştia sînt în drept să o suspende total sau parţial. Articolul 294. la demersul reclamantului. Retragerea sau anularea plîngerii (1) Reclamantul este în drept să retragă sau să anuleze plîngerea în orice moment pînă la emiterea deciziei pe marginea ei. (2) Dacă organul vamal sau colaboratorul vamal cărora le este adresată plîngerea consideră că decizia sau acţiunea atacată contravine legislaţiei.Dacă. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali adresate Judecătoriei Economice a Republicii Moldova sînt examinate în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

titular . forme încalcă drepturile titularului. mărfuri (produse) contrafăcute: a) mărfurile (produsele). desenele şi modelele industriale (designul). etichete. c) ambalaje purtînd mărcile mărfurilor (produselor) contrafăcute. documente atestînd garanţia) ale mărfurilor (produselor) contrafăcute prezentate separat sau împreună. Articolul 300. mărcile de produse şi de servicii. Revizuirea deciziilor. Cererea de suspendare a punerii mărfurilor (produselor) în circulaţie Titularul unui drept de proprietate intelectuală. modelele de utilitate. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali în caz de recurs al procurorului. topografiile circuitelor integrate. ori fără consimţămîntul persoanei autorizate de titular în ţara de producţie. sau reprezentantul acestora. Notă: Orice mulaj. matriţe. prezentînd o cerere în care: a) este adeverit faptul că solicitantul este titularul dreptului de proprietate intelectuală. încălcîndu-se prin aceasta drepturile titularului mărcii respective. denumirile de origine ale mărfurilor. . presupunînd că în cazul trecerii de mărfuri (produse) peste frontiera vamală pot fi încălcate drepturile lui de proprietate intelectuală. sau pentru crearea de opere-pirat sînt considerate mărfuri (produse) contrafăcute sau opere-pirat în cazul cînd utilizarea unor astfel de mulaje. invenţiile brevetate. precum şi să acţioneze legal în cazul acţiunilor ilegale sau inacţiunii organului vamal inferior. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali de către Serviciul Vamal Serviciul Vamal este în drept să anuleze sau să modifice decizia organului vamal inferior. poate solicita asistenţă organelor vamale.operă care reprezintă sau include copii făcute fără consimţămîntul titularului drepturilor de autor sau drepturilor conexe ori al titularului unui design. Articolul 302. matriţă. Recursul procurorului Recursul procurorului trebuie să fie examinat de organul vamal sau de colaboratorul vamal în decursul a 10 zile de la primirea lui. avînd aplicată o marcă identică celei înregistrate în mod legal pentru mărfuri (produse) similare sau o marcă imposibil de a fi distinsă. formă confecţionată sau adaptată special pentru fabricarea unei mărci contrafăcute sau pentru fabricarea unor mărfuri (produse) pe care se aplică astfel de marcă.Secţiunea a 49-a Revizuirea deciziilor. în elementele sale esenţiale.obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe. operă-pirat . denumirile de firmă. indiferent dacă acesta este înregistrat sau nu conform legislaţiei în vigoare. drepturi de proprietate intelectuală . de una înregistrată sau protejată în oricare alt temei legal (mărcile notorii). instrucţiuni pentru utilizare. soiurile de plante.drepturile exclusive şi neexclusive asupra unui sau mai multor obiecte de proprietate intelectuală. indicîndu-se temeiul apariţiei acestui drept. b) orice material purtător de semne (embleme. următoarele noţiuni principale semnifică: obiecte de proprietate intelectuală . Noţiunile principale utilizate în prezentul capitol În sensul prezentului capitol. inclusiv ambalajul lor. Rezultatele examinării recursului sînt comunicate procurorului în scris. în cazurile în care difuzarea (comercializarea sau închirierea) acestor copii este o încălcare a drepturilor respective. precum şi în caz de control al legalităţii lor Articolul 299.deţinătorul unui drept de proprietate intelectuală sau orice altă persoană autorizată legal să exercite un drept de proprietate intelectuală. Capitolul XII APLICAREA DE MĂSURI LA FRONTIERĂ ÎN VEDEREA PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE Articolul 301.

iar titularului . producătorul lor. c) este solicitată suspendarea vămuirii mărfurilor (produselor) în privinţa cărora există suspiciuni că ar fi contrafăcute sau că ar fi opere-pirat. Măsurile organelor vamale de depistare şi reţinere a mărfurilor (produselor) contrafăcute sau a operelor-pirat (1) Serviciul Vamal comunică organelor vamale informaţia furnizată de titular pentru a se lua măsuri la frontieră în vederea depistării şi reţinerii mărfurilor (produselor) contrafăcute şi operelor-pirat. Despre toate măsurile întreprinse la depistarea încălcării dreptului de proprietate intelectuală. alţi titulari de drept etc. (2) Taxa pentru asistenţă vamală se depune la organul vamal. În cazul în care este acceptată. Serviciul Vamal comunică titularului dacă cererea a fost acceptată ori respinsă sau dacă ea face obiectul unor examinări. dacă mărfurile (produsele) sînt contrafăcute. (2) În baza cererii acceptate. precum şi să preleve probe în vederea stabilirii. organul vamal poate permite părţilor să examineze mărfurile (produsele) a căror vămuire este suspendată. Acest termen poate fi prelungit în baza unei alte cereri. Durata suspendării (1) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de acordare a asistenţei vamale. d) este indicată perioada în care organul vamal urmează să aplice măsurile de protecţie. (3) Titularul este obligat să comunice modificarea datelor indicate în cerere în termen de 10 zile de la modificare. (3) Fără a aduce atingere confidenţialităţii informaţiilor.numele şi adresa importatorului. cererea devine valabilă pentru perioada indicată în ea. organul vamal comunică importatorului numele şi adresa titularului. sînt opere-pirat sau lezează în alt mod dreptul de proprietate intelectuală. organul vamal informează imediat Serviciul Vamal. Termenul de acordare a asistenţei vamale începe să curgă de la data acceptării cererii. la care anexează: a) documentele ce atestă existenţa şi apartenenţa dreptului de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia proprietăţii intelectuale.). Cuantumul taxei pentru asistenţă vamală este stabilit de Guvern. Articolul 303. . se indică locul unde au fost produse. Articolul 305. Articolul 304. Această măsură şi motivele aplicării ei se comunică importatorului şi titularului nu mai tîrziu decît în a doua zi lucrătoare. (4) Organul vamal poate furniza titularului informaţii suplimentare pentru a determina dacă mărfurile (produsele) sînt contrafăcute. Documentele anexate la cererea de suspendare a punerii mărfurilor (produselor) în circulaţie (1) Titularul depune la Serviciul Vamal o cerere scrisă. dacă acesta este reprezentantul autorizat al titularului. eliberată de titularul dreptului de proprietate intelectuală. sau dacă sînt necesare informaţii suplimentare. sînt opere-pirat sau lezează în alt mod dreptul de proprietate intelectuală. şeful organului vamal emite o decizie de suspendare a vămuirii mărfurilor (produselor) suspectate a fi contrafăcute sau a fi opere-pirat.b) sînt descrise detaliat mărfurile (produsele) purtătoare ale dreptului său de proprietate intelectuală pentru ca organul vamal să le poată identifica (se prezintă mostre de producţie originală. c) bonul de plată a taxei pentru asistenţă vamală. Totodată. prin analize sau testări. e) sînt expuse informaţii despre solicitant şi despre reşedinţa sa. Taxa se stabileşte în raport cu termenul pentru care se cere asistenţă vamală. b) procura. Ea este destinată acoperirii cheltuielilor administrative efectuate de organul vamal. prin care solicitantul este abilitat să ceară asistenţă vamală. (2) Termenul de acordare a asistenţei vamale nu-l poate depăşi pe cel al valabilităţii dreptului de proprietate intelectuală. d) alte documente.

exportatorului sau proprietarului de mărfuri (produse) li s-a pricinuit un prejudiciu prin reţinerea nejustificată a mărfurilor (produselor) sau prin reţinerea punerii lor în circulaţie din cauza faptului că titularul (solicitantul) a prezentat date eronate. importator. (2) Organul vamal nu va permite reexportul de mărfuri (produse) contrafăcute sau de opere-pirat şi nici plasarea lor sub vreun alt regim vamal.306.302-306. Articolul 307. (2) Titularul şi posesorul mărfurilor (produselor) îşi vor repara reciproc. decizia privind suspendarea vămuirii se anulează şi se permite vămuirea. alt ajutor necesar stabilirii adevărului referitor la mărfurile (produsele) suspectate a fi contrafăcute sau a fi operepirat sau care lezează în alt mod dreptul de proprietate intelectuală. Articolul 306. prejudiciul pe care l-au pricinuit prin acţiuni nelegitime. În cazul nedepunerii gajului în termenul indicat. organul vamal poate suspenda din oficiu vămuirea şi poate cere titularului să-i furnizeze gratuit orice informaţie şi să-i acorde sprijin. valoarea lor se determină potrivit normelor legale. Gajul se percepe ca asigurare pentru restituirea cheltuielilor suportate de organul vamal la păstrarea bunurilor reţinute. organul vamal poate furniza titularului copii de pe documentele însoţitoare ale acestor mărfuri (produse). cu condiţia de a nu fi puse în circulaţie şi de a nu se aduce prejudicii titularului dreptului de proprietate intelectuală. în termen de 30 de zile de la avizarea titularului cu privire la suspendarea vămuirii. nu a primit de la acesta nici o înştiinţare despre pornirea unui proces legal care să conducă la emiterea unei decizii în fond. în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. Valoarea mărfurilor (produselor) reţinute se va determina în baza documentelor însoţitoare. Articolul 310.(5) În cazul în care s-a stabilit. (2) Organul vamal comunică imediat titularului locul şi data suspendării din oficiu a vămuirii mărfurilor (produselor) suspecte. proprietar la reţinerea mărfurilor (produselor). exportator. Acţiunile din oficiu (1) În cazul cînd există temeiuri suficiente (informaţii operative. Asigurarea mărfurilor (produselor) reţinute de organul vamal (1) În termen de 15 zile de la avizarea titularului cu privire la suspendarea vămuirii. inclusiv asistenţă în efectuarea expertizei tehnice. importatorului. a cheltuielilor suportate de persoanele ale căror interese sînt lezate prin suspendarea vămuirii din cauza faptului că titularul (solicitantul) a prezentat date eronate despre mărfurile (produsele) reţinute. aceasta se face sub supraveghere vamală. sînt opere-pirat sau lezează în alt mod dreptul de proprietate intelectuală. indicii). Măsurile aplicate mărfurilor (produselor) contrafăcute sau operelor-pirat (1) Dacă se dispune. (3) Dacă. prin hotărîre judecătorească. în termen de 3 zile de la data avizării titularului despre suspendarea vămuirii mărfurilor (produselor) suspecte. Dacă se dispune numai confiscarea mărfurilor (produselor). acesta nu va întreprinde acţiunile prevăzute la art. că mărfurile (produsele) sînt contrafăcute. precum şi orice altă informaţie sau orice alt document pe care le deţine în legătură cu astfel de mărfuri (produse). Importul în cantităţi minime . a cheltuielilor suportate de transportator. Măsurile întreprinse în cazul inacţiunii titularului Organul vamal procedează la vămuirea mărfurilor dacă. ultimul poartă răspundere de prejudiciul adus. Articolul 309. organul vamal procedează la vămuirea mărfurilor în conformitate cu art. acesta este obligat să depună la organul vamal un gaj a cărui valoare este echivalentă cu valoarea mărfurilor (produselor) reţinute de organul vamal. nimicirea mărfurilor (produselor) contrafăcute sau operelor-pirat. (6) În cazul în care s-a stabilit că transportatorului. Articolul 308. prin procedură legală.

instituţiile de cercetări ştiinţifice. inclusiv religioase. instituţiile de învăţămînt din cadrul Serviciului Vamal. după nivelul de studii şi starea de sănătate să exercite funcţiile organului vamal. inclusiv prin intermediari. apţi după calităţile profesionale şi morale. (6) Colaboratorul vamal nu are dreptul: a) să desfăşoare activitate de întreprinzător. poate fi stabilit un termen de încercare de 6 luni. (2) La angajarea iniţială în organul vamal. cu excepţia sindicatelor. cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. (6) Colaboratorilor vamali li se conferă grade speciale în conformitate cu Legea serviciului în organele vamale. atribuită gratuit. Regulile de port-uniformă sînt aprobate de directorul general al Serviciului Vamal. (8) Prevederile alin.Organul vamal nu va întreprinde măsurile prevăzute în prezentul capitol în cazul mărfurilor (produselor) contrafăcute sau operelor-pirat din bagajele de mînă sau de însoţire ale călătorilor. (2) Este interzisă imixtiunea în activitatea organelor vamale şi a colaboratorilor vamali sau exercitarea de influenţă asupra lor în luarea de decizii sau efectuarea de operaţiuni vamale. Capitolul XIII COLABORATORII VAMALI Secţiunea a 50-a Statutul juridic al colaboratorilor vamali Articolul 311. c) sînt subordonaţi numai colaboratorilor superiori. (4) În activitatea sa. împuterniciţi direct. Modelul uniformei este aprobat de Guvern. Colaboratorii vamali nu au dreptul să se conducă în activitatea lor de hotărîrile partidelor sau ale asociaţiilor obşteşti. c) să exercite concomitent alte funcţii retribuite. colaboratorii vamali: a) sînt reprezentanţi ai puterii de stat şi se află sub ocrotirea statului. . (7) Colaboratorii vamali poartă uniformă. b) să reprezinte persoane terţe în activitatea vamală. să execut conştiincios obligaţiile de serviciu. (5) În organele vamale este inadmisibilă crearea şi activitatea structurilor de partide. colaboratorul vamal trebuie să se conducă de legislaţie." (4) Procedura depunerii jurămîntului este aprobată de directorul general al Serviciului Vamal. (3) În termen de 20 de zile de la data conferirii primului grad special. Exercitarea atribuţiilor de serviciu ale colaboratorilor vamali (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu. Încălcarea acestor interdicţii atrage sancţiunile prevăzute de prezentul cod. asociaţii obşteşti. colaboratorul vamal depune următorul jurămînt: "Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova. de acordurile internaţionale la care aceasta este parte. Colaboratorii vamali (1) Pot fi colaboratori vamali cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani. b) se conduc de legislaţia Republicii Moldova. (3) Nici o persoană nu este în drept să oblige colaboratorul vamal să efectueze acţiuni pe care legislaţia nu le-a dat în sarcina organelor vamale. (5) Angajarea în serviciu în organele vamale se face în bază de contract individual de muncă. să apăr suveranitatea şi securitatea ei economică. în cadrul regimului vamal stabilit pentru aceste persoane. d) să îndeplinească contracte civile care se referă la activitatea vamală. inclusiv în emiterea de ordine şi decizii. Articolul 312.(5)-(7) se extind şi asupra conducătorilor şi specialiştilor din laboratoarele vamale.

opunerea de rezistenţă sau aplicarea violenţei faţă de acesta. mijloacelor speciale şi armei de foc. mijloacelor speciale sau armelor de foc atrage răspunderea stabilită de legislaţie. a înfrînge rezistenţa lor. fiind recompensat pentru acordarea acestui sprijin sau primind alte servicii ori facilităţi într-un anumit domeniu. Articolul 315. (3) În cazul aplicării forţei fizice.e) să acorde în orice mod sprijin ilegal persoanelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu. colaboratorul vamal are dreptul să aplice forţă fizică. mijloacelor speciale sau armei de foc creează pericol nemijlocit pentru viaţa şi sănătatea sa. Condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice. dacă prejudiciul este direct proporţional puterii de rezistenţă opusă de contravenient. (4) Şeful organului vamal sau adjunctul acestuia este obligat să încunoştinţeze imediat procurorul de cazurile mortale sau leziunile corporale grave. Caracterul executoriu al dispoziţiilor şi cerinţelor legale ale colaboratorului vamal (1) Dispoziţiile şi cerinţele legale ale colaboratorului vamal sînt executorii pentru toate persoanele fizice şi juridice. mijloacelor speciale şi armei de foc Articolul 314. mijloacelor speciale şi armei de foc. mijloacelor speciale şi armei de foc (1) În cazurile prevăzute de prezentul cod. f) să participe la conducerea de întreprinderi comerciale direct sau prin intermediari. cu excepţia cazurilor cînd întîrzierea aplicării forţei fizice. sănătatea şi la bunurile lui sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. sănătăţii. fizice şi patrimoniale cauzate contravenientului. alte acţiuni care împiedică îndeplinirea atribuţiilor lui de serviciu sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. onoarei. a mijloacelor speciale şi a armei de foc. sau atentarea la viaţa. acordînd timp suficient pentru îndeplinirea cerinţelor pe care le-a expus. (3) Colaboratorul vamal nu este răspunzător de prejudiciile morale. (2) Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale colaboratorului vamal. Aplicarea forţei fizice Colaboratorul vamal are dreptul să aplice forţa fizică pentru a preîntîmpina încălcările de lege. în cazul atacului prin surprindere. de puterea de rezistenţă opusă. să se controleze (testeze) periodic în privinţa corespunderii exigenţelor şi condiţiilor legate de aplicarea forţei fizice. demnităţii şi bunurilor membrilor de familie ai colaboratorului vamal de atentatele întreprinse în legătură cu exercitarea atribuţiilor lui de serviciu. (2) Colaboratorul vamal este obligat să facă o pregătire specială. (7) Insultarea şi ameninţarea colaboratorului vamal. (8) Legislaţia garantează apărarea vieţii. a contracara nerespectarea dispoziţiilor sau . mijloace speciale şi armă de foc. Articolul 313. a reţine contravenienţii. c) să reducă la minimum prejudiciul cauzat la lichidarea impactului. b) să asigure acordarea de prim-ajutor persoanelor rănite şi să încunoştinţeze de îndată şeful organului vamal sau adjunctul acestuia de impactul produs. a forţei fizice. Secţiunea a 51-a Aplicarea forţei fizice. al atacului cu utilizarea tehnicii de luptă şi mijloacelor de transport ori în alte împrejurări cînd avertizarea este imposibilă sau lipsită de sens. ţinînd cont de caracterul şi gradul pericolului contravenţiei şi contravenientului. ori se poate solda cu alte urmări grave. prin aplicarea. în condiţiile prezentului cod. colaboratorul vamal este obligat: a) să prevină că intenţionează a le aplica. (5) Depăşirea împuternicirilor în aplicarea forţei fizice.

d) a înfrînge rezistenţa fizică ce i se opune. neavînd mijloace speciale. dispozitive de deschidere a încăperilor. b) a respinge un atac asupra imobilelor şi mijloacelor de transport care aparţin organului vamal sau care sînt folosite de el. un atac armat sau efectuează alte acţiuni ce pun în pericol viaţa şi sănătatea celor din jur. pentru a le elibera în cazul ocupării sau acaparării lor. Articolul 317. . cu excepţia cazurilor cînd aceştia opun rezistenţă armată. consemnaţi la art. (3) Pentru autoapărare sau în alte situaţii de necesitate. cînd comit un atac în grup. d) a reţine persoanele care opun rezistenţă armată. persoana înarmată care ignoră somaţia de a depune arma. asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală. b) a preîntîmpina vreo încercare de deposedare a colaboratorului vamal de arma de foc. (2) Este interzisă aplicarea de mijloace speciale asupra femeilor însărcinate. Aplicarea şi folosirea armelor de foc (1) Ca măsură excepţională. poate face uz de arma de foc sau de alte mijloace disponibile. mijloace de reţinere (oprire) forţată a mijloacelor de transport. au dreptul să aplice arma de foc pentru: a) a respinge un atac asupra angajaţilor din organele vamale cînd viaţa şi sănătatea lor sînt în pericol. unele categorii de colaboratori vamali. (2) Lista tipurilor de arme de foc şi de muniţii din dotarea organelor vamale este stabilită de către Serviciul Vamal şi aprobată de Guvern. integritarea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală. deţinerea şi folosirea armelor de foc (1) În exerciţiul funcţiunii. c) a respinge un atac în grup sau un atac armat asupra imobilelor şi mijloacelor de transport care aparţin organului vamal sau care sînt folosite de el. a le elibera în cazul ocupării sau acaparării lor. deţine şi folosi armă de foc. bastoane de cauciuc. e) a stopa mijlocul de transport al cărui şofer nu a îndeplinit indicaţia şi nu a oprit. Articolul 316.317 au dreptul să folosească armele de foc şi pentru: a) stoparea mijlocului de transport prin defectarea lui dacă şoferul creează pericol pentru viaţa şi sănătatea angajaţilor organului vamal şi nu se supune somaţiilor repetate de a opri mijlocul de transport. stabilite de către Serviciul Vamal. a-i aduce în încăperile de serviciu ale organului vamal.317. pe teritoriu. Articolul 318. (2) Colaboratorii vamali consemnaţi la art. a reprima alte acţiuni care nu îi permit să-şi îndeplinească obligaţiile cînd măsurile nonviolente nu asigură îndeplinirea lor. la mărfuri şi mijloace de transport aflate sub supraveghere vamală. c) a reţine infractorii. persoanelor cu semne vădite de invaliditate şi minorilor. au dreptul de a purta. f) în alte cazuri de împiedicare cu premeditare a colaboratorului vamal să-şi îndeplinească obligaţiile. Portul. opun rezistenţă sau pot provoca leziuni lor înşişi sau celor din jur. asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală. colaboratorii vamali. dacă aceştia nu se supun. Aplicarea de mijloace speciale (1) Colaboratorul vamal are dreptul să aplice cătuşe. Încercarea persoanei reţinute de colaboratorul vamal să se apropie de arma de foc prin ignorarea somaţiei de a nu se apropia de el sau să se atingă de armă este interpretată ca încercare de a pune stăpînire pe armă. colaboratorul vamal.cerinţelor lui legale. alte mijloace speciale pentru: a) a respinge un atac asupra sa ori asupra altor persoane. a preîntîmpina pătrunderea în încăperi. substanţe lacrimogene.

şi prelucrează date despre trecerea mărfurilor peste frontiera vamală. contra taxă. (3) Este interzisă aplicarea armei de foc asupra femeilor. penal sau lor li se aplică alte sancţiuni în conformitate cu legislaţia. la rîndul lor. precum şi pentru prejudiciile cauzate de colaboratorii vamali şi alţi angajaţi ai organului vamal în exerciţiul funcţiunii prin decizii şi acţiuni ilegale. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. (4) Despre fiecare caz de aplicare a armei de foc. precum şi scutirile de taxă sînt stabilite de legislaţie. persoanelor cu semne vădite de invaliditate şi minorilor. Articolul 322. un atac armat sau efectuează alte acţiuni ce pun în pericol viaţa şi sănătatea angajaţilor organului vamal. Furnizarea informaţiei statistice (1) Organul vamal poate furniza. (2) Datele referitoare la o operaţiune sau la un agent economic concret sînt considerate confidenţiale şi nu pot fi transmise unor terţi şi nici altor autorităţi publice fără permisiunea declarantului. semnalizarea alertei sau solicitarea de ajutor. Articolul 320. solicitanţilor informaţie statistică. colaboratorii vamali şi alţi angajaţi ai organului vamal sînt sancţionaţi disciplinar. prezintă informaţii autorităţilor publice centrale. Statistica vamală a comerţului exterior (1) Organele vamale adună. Este interzisă aplicarea armei de foc şi cînd există o aglomerare mare de oameni şi pot fi afectate persoane nevinovate. conform legislaţiei. (2) Prejudiciile sînt reparate în conformitate cu prevederile legislaţiei. vor încunoştinţa procurorul în timp de 24 de ore de la aplicarea armei de foc. c) avertizarea despre intenţia de a aplica arma de foc. Capitolul XIV ADMINISTRAREA STATISTICII VAMALE Articolul 321. colaboratorul vamal este obligat să raporteze în scris neîntîrziat şefului organului vamal sau adjunctului acestuia care. (3) Prejudiciile cauzate prin acţiuni legale nu sînt reparabile. administrativ. informaţie generalizatoare sau referitoare la persoana interesată. prin inacţiune. Articolul 323. cînd comit un atac în grup. Secţiunea a 52-a Răspunderea organului vamal şi a colaboratorilor vamali Articolul 319. (2) Cuantumul taxei pentru informaţie statistică.b) neutralizarea animalelor care pun în pericol viaţa şi sănătatea angajaţilor organului vamal. în baza declaraţiilor vamale. Răspunderea colaboratorilor vamali şi a altor angajaţi ai organului vamal Pentru decizii şi acţiuni ilegale sau pentru inacţiune. cu excepţia cazurilor cînd aceştia opun rezistenţă armată. Răspunderea organului vamal (1) Organul vamal răspunde pentru prejudiciile cauzate persoanelor şi patrimoniului lor prin decizii şi acţiuni ilegale sau prin inacţiune. Sursele de date pentru statistica vamală Sursele de date pentru statistica vamală sînt documentaţia şi informaţia prezentate pentru vămuire şi efectuarea controlului vamal. Capitolul XV DISPOZIŢII FINALE Articolul 324 .

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău.(1) Prevederile prezentului cod se aplică în mod uniform şi nediscriminatoriu pe întreg teritoriul Republicii Moldova. (3) La data intrării în vigoare a prezentului cod. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport (1) Anumite mărfuri şi mijloace de transport sînt prohibite de legislaţie de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din considerente de securitate a statului. va elabora actele normative care vor reglementa aplicarea prezentului cod. în termen de 2 luni: va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea în concordanţă a legislaţiei cu prezentul cod. (2) Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport sau nu poate fi limitat în acest drept. de apărare a altor interese ale Republicii Moldova.12. cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. a obiectelor de artă. va aduce actele sale normative în conformitate cu prezentul cod. de asigurare a ordinii publice şi morale. va asigura revizuirea şi abrogarea actelor normative departamentale care contravin prezentului cod. de protecţie a pieţei interne. 20 iulie 2000.324 completat prin Legea nr.2001] Articolul 325 Guvernul. textul în limba de stat va prevala. de protecţie a mediului înconjurător. Articolul 20. REGIMURILE VAMALE Secţiunea a 3-a Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. (3) Scoaterea sau returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport Dumitru DIACOV . Capitolul II TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PESTE FRONTIERA VAMALĂ. (2) Mărfurile şi mijloacele de transport care cad sub incidenţa alin.195 din 10 iunie 1994 privind organizarea magazinelor care comercializează mărfuri în regim "duty-free". (2) În cazul interpretării diferite a prevederilor prezentului cod.1149-XIV. [Art. Nr. Regimurile vamale Articolul 19. de apărare a dreptului la proprietate intelectuală. precum şi a magazinelor de servire a corpului diplomatic în conformitate cu prezentul cod. Dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport (1) Toate persoanele beneficiază de drepturi egale pentru a introduce şi a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport.(1) trebuie să fie scoase imediat din Republica Moldova sau returnate în ţară dacă nu sînt supuse confiscării conform legislaţiei Republicii Moldova.1320-XII din 9 martie 1993. se abrogă Codul vamal nr. obiectelor de valoare istorică şi arheologică. (4) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă Decretul nr.751-XV din 21. acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.

ele sînt păstrate în depozite provizorii cel mult 3 zile. Vămuirea şi controlul vamal Mărfurile şi mijloacele de transport sînt supuse vămuirii controlului vamal conform prezentului cod şi altor acte normative. felul. pentru promovarea politicii economice. l) reexportul. Dacă mărfurile şi mijloacele de transport nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal. conform procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative. în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. apărarea suveranităţii statului.23 sau să renunţe la el (în schimbul unui alt regim vamal). Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă de regimul vamal în care sînt plasate.2002] Articolul 24. Articolul 21. m) nimicirea. Articolul 25. cu acordurile internaţionale la care aceasta este parte. (2) Cu acordul organului vamal.în Republica Moldova se efectuează din contul persoanei care trece mărfurile peste frontiera vamală sau din contul transportatorului. Restricţii la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport (1) Pot fi stabilite restricţii la introducerea şi la scoaterea din ţară a mărfurilor şi mijloacelor de transport pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale faţă de alte state.990-XV din 18.04. [Art.24 modificat prin Legea nr. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal Persoana are dreptul să aleagă oricînd regimul vamal din cele prevăzute la art. Articolul 23. Timpul şi locul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală (1) Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă numai în locurile stabilite de organul vamal şi în orele lui de program. (2) Autorităţile publice nu restituie persoanei care trece mărfuri peste frontiera vamală sau transportatorului cheltuielile suportate din cauza restricţiilor consemnate la alin. e) magazinul duty free (magazin de mărfuri neimpozabile). pieţei interne şi în alte scopuri.(1). indiferent de cantitatea. Articolul 22. n) renunţarea în folosul statului. trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală poate fi efectuată în alte locuri şi în ore extraprogram. f) perfecţionarea activă. j) perfecţionarea pasivă. . d) depozitul vamal. dacă aceste acţiuni nu contravin prezentului cod şi altor acte normative. g) transformarea sub supraveghere vamală. i) zona liberă (zona antreprenoriatului liber). originea şi destinaţia mărfurilor şi mijloacelor de transport. h) admiterea temporară. k) exportul. şi Articolul 26. Regimurile vamale Sînt stabilite următoarele regimuri vamale: a) importul. c) tranzitul. b) reimportul.

De aceste mărfuri şi mijloace de transport se poate dispune cu permisiunea organului vamal. b) sînt respectate măsurile de politică economică şi alte prohibiţii sau restricţii prevăzute de legislaţie. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de reimport Pentru a fi plasate sub regimul de reimport. Articolul 32. pentru care au fost stabilite facilităţi vamale pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost stabilite facilităţile. Articolul 33. cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune. Secţiunea a 4-a Importul Articolul 29. conform prezentului cod şi altor acte normative. Restituirea drepturilor de export încasate Dacă mărfurile sînt reimportate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. drepturile de export încasate. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală. utilizarea lor Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală şi utilizarea lor au loc în dependenţă de regimul vamal ales. în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative. b) la momentul exportului. Secţiunea a 5-a Reimportul Articolul 31. după o procedură stabilită de legislaţie. Definiţie Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi după ce sînt vămuite. să fi fost mărfuri autohtone. fără . în conformitate cu regimul vamal de export. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Articolul 30. Utilizarea acestor mărfuri şi mijloace de transport în alte scopuri poate fi permisă numai de organul vamal. se reintroduc pe acest teritoriu în termenul stabilit. în condiţiile prezentului articol. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de import Mărfurile pot fi plasate sub regimul de import dacă: a) sînt plătite drepturile de import prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. c) să fie în starea în care au fost în momentul exportului. utilizarea lor Mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie. organul vamal restituie. Articolul 28. Secţiunea a 6-a Tranzitul Articolul 34. Definiţie Reimportul este regimul vamal în care mărfurile autohtone scoase de pe teritoriul vamal. cu condiţia plăţii drepturilor de import sau drepturilor de export şi a îndeplinirii altor cerinţe prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. pentru care au fost stabilite facilităţi vamale. mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să fi fost anterior exportate. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie.Articolul 27. Definiţie (1) Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate sub supraveghere vamală de la un organ vamal la un alt organ vamal.

despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport. Articolul 37. organul vamal are dreptul de a-i plasa mărfurile sub regimul de tranzit. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de tranzit (1) Pentru a fi plasate sub regimul de tranzit. în cazul formării garniturii de tren în unele staţii ale Căii Ferate din Moldova. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.01.1440-XV din 08. cu excepţia cazurilor prevăzute de alte acte normative.(1) sînt suportate de transportator. acestea pot fi descărcate.34 modif. dacă sînt pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinaţie în termenul stabilit sau dacă sînt prezentate cu lipsuri ori substituiri. Prin teritoriul Republicii Moldova. mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să fie intacte. (3) Nu pot fi plasate sub regimul de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova sau mărfurile supuse unor restricţii. efectuarea transportului de mărfuri de către transportatorul vamal sau escortarea vamală. Articolul 38. Responsabilitatea transportatorului (1) Transportatorul este responsabil de tranzitul mărfurilor prin teritoriul vamal. cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune. Articolul 39. Articolul 36. (2) Dacă mărfurile sînt puse în circulaţie fără permisiunea organului vamal. de condiţiile atmosferice etc. c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de transport. Documentele însoţitoare Documentele însoţitoare se prezintă organului vamal de destinaţie în ordinea prezentării mărfurilor. în funcţie de tipul mijlocului de transport. cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport. (2) Cheltuielile aferente acţiunilor enumerate la alin. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră (1) În cazul intervenţiei unei forţe majore sau avarierii mărfurilor. Autorizaţia de a plasa mărfurile sub regimul de tranzit Mărfurile pot fi plasate sub regimul de tranzit numai cu autorizaţia organului vamal şi numai cu respectarea prevederilor art. (2) În cazul în care se consideră că transportatorul cu mijlocul lui de transport nu poate garanta respectarea legislaţiei vamale.perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică dacă legislaţia nu prevede altfel. tranzitul se efectuează pe orice cale şi în orice direcţie. nu poate depăşi 168 de ore din momentul trecerii frontierei vamale. b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de plecare. dar nu poate depăşi 72 de ore din momentul trecerii frontierei vamale. cu excepţia cazului nimicirii sau pierderii mărfurilor din cauză de forţă majoră. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.03] Articolul 35. [Art. Tranzitul de mărfuri pe calea ferată. să nu fie folosite în alte scopuri decît în cel de tranzit. transportatorul fiind obligat: a) să asigure integritatea mărfurilor. . transportatorul este obligat să plătească drepturile de import.02. prin Legea nr.35. neutilizarea lor. (2) Timpul tranzitului prin teritoriul vamal se stabileşte de organul vamal. b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau intervenţia forţei majore. în vigoare 01.11. de distanţă.

mărfurile destinate exportului. (2) După expirarea termenului stabilit la alin. (2) Mărfurile care prezintă pericol. fără perceperea drepturilor de import şi/sau de export. sub supraveghere vamală. În cazul exonerării de drepturile de export sau al restituirii acestor drepturi încasate. Definiţie Depozitul vamal este regimul vamal care constă în depozitarea mărfurilor. Articolul 43. Articolul 45. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de depozit vamal (1) Mărfurile plasate sub regimul de depozit vamal pot fi supuse următoarelor operaţiuni: a) de asigurare a integrităţii lor. spre vînzare şi transportare (ambalare. Mărfurile destinate exportului (în conformitate cu regimul de export) sînt depozitate sub supraveghere vamală. b) de pregătire. se încasează drepturile de export în conformitate cu legislaţia. Acest termen poate fi limitat de Departamentul Vamal pentru anumite categorii de mărfuri sau persoane.(1). cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. beneficiind de facilităţile acordate de prezentul cod şi de alte acte normative. (3) Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de depozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici. cele susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită instalaţii speciale sînt depozitate în încăperi amenajate special. sînt exonerate de drepturile de export. Articolul 42. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de depozit vamal (1) Sub regimul de depozit vamal pot fi plasate orice fel de mărfuri. Tipurile de depozite vamale (1) Depozitele vamale pot fi de tip deschis şi de tip închis. mărfurile urmează să fie plasate în alt regim vamal sau în depozitele provizorii ale organului vamal. de calitate şi de cantitate. (2) Dacă mărfurile nu sînt scoase de facto din depozitul vamal în termenul stabilit la alin.). cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. descărcare etc.(1) este stabilită de Departamentul Vamal. (2) Lista operaţiunilor enumerate la alin. încărcare. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. (2) Depozitul vamal de tip deschis este destinat depozitării de mărfuri de către orice persoană. Exonerarea de drepturile de export a mărfurilor plasate sub regimul de depozit vamal. mărfurile trebuie să fie scoase din depozitul vamal în termen de cel mult 3 luni din momentul plasării lor sub regimul de depozit vamal. sau restituirea acestor drepturi încasate (1) La plasarea sub regimul de depozit vamal. marcare.(1). şi fără aplicarea măsurilor de politică economică în perioada de depozitare. . dacă facilităţile sau restituirile sînt prevăzute în cazul exportului de facto al mărfurilor. în conformitate cu regimul vamal de export. Termenul de depozitare al mărfurilor (1) Mărfurile se pot afla sub regimul de depozit vamal în decursul a 3 ani. Articolul 44. destinate exportului. sau drepturile încasate sînt restituite. Termenul limitat de aflare a mărfurilor sub regimul de depozit vamal nu poate fi mai mic de un an. cu acordul organului vamal. iar depozitul vamal de tip închis se utilizează exclusiv pentru depozitarea mărfurilor unor anumite persoane.Secţiunea a 7-a Depozitul vamal Articolul 40. Articolul 41. cu excepţia celor prohibite de a fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal. precum şi altor mărfuri prevăzute de legislaţie.

Condiţiile pe care trebuie să le întrunească depozitul vamal şi obligaţiile deţinătorului lui (1) Depozitul vamal trebuie să fie astfel amenajat încît să nu permită introducerea sau scoaterea de mărfuri fără ca organul vamal să poată constata aceste mişcări de mărfuri. (2) Autorizaţia de activitate a depozitului vamal poate fi anulată. Articolul 49. [Art. Lichidarea depozitului vamal şi consecinţele ei (1) Depozitul vamal poate fi lichidat dacă expiră termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate a depozitului vamal. (3) Cu acordul organului vamal.49 modificat prin Legea nr. este titularul autorizaţiei de activitate a depozitului vamal. (3) În cazul retragerii autorizaţiei de activitate a depozitului vamal. Articolul 46. să îndeplinească cerinţele organului vamal. (2) Dacă deţinătorul depozitului vamal este organul vamal.47 în redacţia Legii nr. trebuie să prezinte condiţii de sigilare (lacăte duble. Depozitul vamal devine depozit provizoriu în momentul emiterii hotărîrii de lichidare. cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. Autorizaţia de activitate a depozitului vamal (1) Termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate a depozitului vamal este de trei ani.12. Deţinătorii de depozite vamale Deţinători de depozite vamale pot fi numai organele vamale şi structuri subordonate Departamentului Vamal. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export (1) Responsabil de plata drepturilor de import şi de export. mărfurile depozitate trebuie să fie vămuite din nou din momentul emiterii hotărîrii de retragere. [Art. de plata drepturilor de import şi de export este responsabilă persoana care a plasat mărfurile în depozitul vamal.2001] Articolul 48. (4) Pe perioada de lichidare a depozitului vamal şi de suspendare a autorizaţiei de activitate a depozitului vamal.Depozitele vamale se înfiinţează cu autorizaţia Departamentului Vamal. d) să ţină evidenţa zilnică a mărfurilor aflate în depozitul vamal şi să o prezinte organului vamal conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal. alte Articolul 47. să permită accesul colaboratorului vamal la mărfurile depozitate.751-XV din 21.(2) şi (3). este interzisă plasarea unor alte mărfuri în acest depozit. în conformitate cu legislaţia. la solicitarea deţinătorului depozitului vamal ori dacă autorizaţia este anulată sau retrasă de organul vamal. (2) Deţinătorul depozitului vamal are faţă de organul vamal următoarele obligaţii: a) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît să nu fie posibilă sustragerea lor de sub supraveghere vamală. (2) În cazul anulării autorizaţiei de activitate a depozitului vamal mărfurile depozitate trebuie să fie vămuite din nou din momentul plasării lor în depozitul vamal. b) să permită exercitarea supravegherii vamale.751-XV din 21.12. retrasă sau suspendată de către Departamentul Vamal. Păstrarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative. unul dintre care să se afle în administrarea organului vamal).2001] Articolul 50. responsabilă de plata drepturilor de import şi de export poate fi persoana care a plasat mărfurile în depozitul vamal de tip deschis. Scoaterea mărfurilor din depozitul vamal se efectuează în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte . c) să respecte condiţiile de organizare şi de funcţionare a depozitului vamal.

2001] Articolul 52. (3) În magazinele duty-free. (3) Plasarea mărfurilor sub regimul magazin duty free se efectuează în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative. în vigoare 28.04.normative.12. (2) Plasarea mărfurilor sub regimul magazin duty-free se efectuează fără perceperea drepturilor de import. precum şi altor mărfuri stabilite de legislaţie.751-XV din 21. să îndeplinească cerinţele organelor vamale. [Art. [Art.04. precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.12.57 alin. exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au trecut controlul vamal şi cel al actelor de identitate şi al biletelor de călătorie. precum şi autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină. cu excepţia celor prohibite de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal.04] [Art.04.1022-XV din 25.2001] Articolul 53.751-XV din 21.53 în redacţia Legii nr.12. mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi valută străină (în numerar şi în cecuri de călătorie). prezentate de către Departamentul Vamal.04] [Art.12. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul magazin duty free (1) Sub regimul magazin duty free pot fi plasate orice mărfuri.751-XV din 21. precum şi la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale. precum şi cu utilizarea cardurilor bancare.751-XV din 21. precum şi în locurile stabilite la art. în vigoare 28.2001] Secţiunea a 8-a Magazinul duty free Articolul 51.05. dacă legislaţia nu prevede altfel.50 modificat prin Legea nr.51.131-XV din 29.51 în redacţia Legii nr.04. c) să ţină evidenţa zilnică a mărfurilor introduse şi comercializate . cu respectarea legislaţiei.04. [Art.52 modificat prin Legea nr.52 modificat prin Legea nr.1022-XV din 25. cu acordul Departamentului Vamal. (2) Termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate a magazinului duty free amplasat la frontiera vamală şi la bordul navei aeriene este de cinci ani. (4) Costul autorizaţiei de activitate constituie anual 27 mii de lei pentru fiecare magazin duty free şi 10 mii de lei pentru comercializarea mărfurilor la bordul navelor aeriene. Magazinul duty-free (1) Magazinul duty-free este un regim vamal care constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală.131-XV din 29. b) să respecte condiţiile de organizare şi de funcţionare a magazinului duty free.04.2001] Articolul 54. Mărfurile a căror comercializare în Republica Moldova este limitată pot fi vîndute în regimul magazin duty free. de a fi comercializate în Republica Moldova. Autorizaţia de activitate a magazinului duty free (1) Magazinul duty free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine autorizaţia eliberată de Ministerul Economiei. Obligaţiile deţinătorului de magazin duty free (1) Deţinătorul de magazin duty free este obligat: a) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît să nu fie posibilă sustragerea lor de sub controlul vamal.51 în redacţia Legii nr.2002] [Art.52 modificat prin Legea nr. în locuri special amenajate. în exclusivitate pasagerilor care au fost supuşi controlului vamal în conformitate cu art. retrasă sau suspendată de Ministerul Economiei în baza materialelor corespunzătoare privind încălcarea prevederilor prezentului cod. cu excepţia taxelor pentru procedurile vamale.(1).05. amplasate în aeroporturile internaţionale şi la bordul aeronavelor. (2) Mărfurile plasate sub regimul vamal magazinul duty free se comercializează în magazinele duty free amplasate în aeroporturile internaţionale.2002] [Art. (3) Autorizaţia de activitate poate fi anulată.51 în redacţia Legii nr. [Art.

54 completat prin Legea nr.04. în vigoare 28.05.04] [Art. pe parcursul anului. [Art.751-XV din 21.2001] Articolul 57. pe bază de comenzi întocmite prealabil. în oraşul Chişinău.2001] Articolul 55. [Art. menţionate la cap.VI din prezentul cod. [Art.12.56 modificat prin Legea nr. d) să îndeplinească alte cerinţe prevăzute de legislaţie.2001] Articolul 56. precum şi în cazurile dacă a expirat termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate sau autorizaţia a fost anulată în baza deciziei de radiere din Registrul de stat a întreprinderii (titularului autorizaţiei menţionate). cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. poate fi înfiinţat. un magazin pentru deservirea corpului diplomatic.04.55 modificat prin Legea nr. destinate uzului personal şi familial.în magazinul duty free şi să o prezinte organului vamal. dacă au fost depistate date neveridice în documentele în baza cărora a fost eliberată autorizaţia sau dacă.12. cu acordul Departamentului Vamal şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe privind necesitatea şi locul de amplasare a magazinului. în cantităţi obişnuite pentru comerţul cu amănuntul. deţinătorul magazinului menţionat a încălcat în mod repetat prevederile prezentului cod. inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele magazinului.131-XV din 29. (2) Autorizaţia de înfiinţare a magazinului pentru deservirea corpului diplomatic este eliberată de Ministerul Economiei. mărfurile aflate în magazin obţin statut de mărfuri depozitate provizoriu. (2) Se interzice deţinătorului magazinului duty free comerţul mărfurilor cu ridicata şi mica ridicată. mărfurile care se află în magazinul duty free trebuie să fie vămuite din nou din momentul plasării lor sub acest regim. conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal. Definiţie (1) Perfecţionarea activă este un regim vamal în care mărfurile străine sînt supuse unor operaţiuni de transformare sau prelucrare pe teritoriul vamal. [Art.12.751-XV din 21. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. este interzisă comercializarea mărfurilor şi plasarea unor alte mărfuri în acest magazin. Reprezentanţele străine pot cumpăra mărfuri şi în cantităţi solicitate. este stabilit de Guvern. fără a fi utilizate în scopul vînzării.751-XV din 21. (3) În cazul retragerii autorizaţiei. Modul de formare şi funcţionare a magazinului. La data intrării în vigoare a deciziei de lichidare a magazinului duty free.2001] Secţiunea a 9-a Perfecţionarea activă Articolul 58. (4) Pe perioada de lichidare a magazinului duty free şi de suspendare a autorizaţiei. fără aplicarea măsurilor de politică economică şi drepturilor de import.751-XV din 21. (2) În cazul anulării autorizaţiei. mărfurile care se află în magazinul duty free trebuie să fie vămuite din nou din momentul emiterii hotărîrii de retragere.57 modificat prin Legea nr. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export o poartă titularul autorizaţiei de activitate a magazinului duty free. Depozitarea provizorie se efectuează conform prezentului cod şi altor acte normative. precum şi de realizare a mărfurilor din acesta. Magazinul pentru deservirea corpului diplomatic (1) Pentru deservirea unor categorii de persoane străine. dacă produsele rezultate sînt scoase de pe teritoriul vamal în conformitate . Lichidarea magazinului duty free şi consecinţele ei (1) Magazinul duty free se lichidează în baza cererii deţinătorului acestuia. Comercializarea mărfurilor în acest magazin se va face pe baza carnetelor de identitate CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.12.57 în redacţia Legii nr.

inclusiv montajul. asamblarea şi adaptarea lor la alte mărfuri. legislaţiei. dacă: a) mărfurile străine pot fi identificate în produsele rezultate din procesul de perfecţionare.60 modificat prin Legea nr. eliberată de Departamentul Vamal. b) prelucrarea şi transformarea mărfurilor.03. în procesul de perfecţionare.12. Exonerarea de drepturile de export şi de aplicarea măsurilor de politică economică Mărfurile străine şi produsele rezultate din perfecţionarea lor activă sînt exonerate de drepturile de export. La stabilirea acestui termen.58 modificat prin Legea nr. c) remontarea în forma iniţială. (2) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează persoanelor din republică. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. c) sînt respectate alte condiţii prevăzute de Departamentul Vamal. b) perfecţionarea activă contribuie la scoaterea din ţară a produselor rezultate din procesul de perfecţionare sau la utilizarea capacităţilor industriale autohtone. [Art. în conformitate cu legislaţia. total sau parţial. poate stabili restricţii la efectuarea operaţiunilor de perfecţionare activă a mărfurilor.01. posibilităţi de folosire a mărfurilor autohtone pentru aceste operaţiuni. condiţii de efectuare a operaţiunilor de perfecţionare.751-XV din 21. (2) Departamentul Vamal. de comun acord cu Ministerul Economiei şi Reformelor. Termenul de perfecţionare activă Departamentul Vamal stabileşte. d) utilizarea unor mărfuri care permit sau facilitează obţinerea de produse. retrasă sau suspendată de către Departamentul Vamal. (3) Autorizaţia de perfecţionare activă poate fi anulată. Articolul 60. cu excepţia cetăţenilor. (2) Este interzisă plasarea în regimul de perfecţionare activă a mărfurilor prohibite de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova. se ţine cont de timpul necesar perfecţionării şi scoaterii produsului de pe teritoriul vamal. termenul de efectuare a perfecţionării active. cantitatea obligatorie de produse care trebuie să din perfecţionarea activă a mărfurilor.cu regimul vamal de export.2001] Articolul 61. Secţiunea a 10-a Transformarea sub supraveghere vamală Articolul 65.04] Articolul 59. Cantitatea de produse obţinute în urma perfecţionării active Departamentul Vamal poate stabili în scopuri vamale. Restituirea drepturilor de import încasate Restituirea drepturilor de import încasate se efectuează legislaţiei. [Art. şi de aplicarea măsurilor de politică economică dacă legislaţia nu prevede altfel. în conformitate cu legislaţia. conform rezulte conform Articolul 64.501-XV din 11. în vigoare 01. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. chiar dacă aceste mărfuri dispar. Articolul 63. Articolul 62. Autorizaţie de perfecţionare activă (1) Perfecţionarea activă se efectuează în bază de autorizaţie. Definiţie . Operaţiunile de perfecţionare activă a mărfurilor (1) În regimul de perfecţionare activă se pot face următoarele operaţiuni: a) fabricarea mărfurilor.12.

de către Guvern. pe teritoriul vamal. dacă legislaţia nu prevede altfel. Articolul 71.71 completat prin Legea nr. (3) Termenul de aflare sub regimul de admitere temporară a utilajului pentru producerea mărfurilor destinate în exclusivitate exportului poate fi prelungit. şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Articolul 66.03. (2) Mărfurile admise temporar trebuie să fie reexportate în aceeaşi stare.2002] . (2) Lista mărfurilor care nu pot fi plasate în regimul de transformare sub supraveghere vamală este stabilită de Guvern. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de admitere temporară (1) Departamentul Vamal este în drept să determine cazurile în care admiterea temporară a mărfurilor este permisă numai cu garantarea îndeplinirii obligaţiei de reexport (de reintroducere) şi de onorare a drepturilor de import şi de export. Secţiunea a 11-a Admiterea temporară Articolul 68. precum şi de aplicarea măsurilor de politică economică. Definiţie (1) Admiterea temporară este un regim vamal în care se permite utilizarea mărfurilor pe teritoriul vamal sau în afara lui cu exonerarea. sub supraveghere vamală. [Art. şi nu poate depăşi 3 ani. de drepturile de import şi de export. (2) Organul vamal nu autorizează admiterea temporară a mărfurilor care nu pot fi identificate. unor operaţiuni ce le transformă felul sau starea iniţială. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Articolul 67. (2) Este interzisă plasarea sub regimul de transformare sub supraveghere vamală a mărfurilor prohibite de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova. cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune. fiind exonerate de drepturile de import. (2) Termenul menţionat la alin.(1) se aplică de organul vamal în modul stabilit de Departamentul Vamal. (2) Guvernul stabileşte categoriile de mărfuri care nu pot fi plasate sub regimul de admitere temporară. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor (1) Organul vamal autorizează admiterea temporară a mărfurilor.(1) Transformarea sub supraveghere vamală este un regim vamal în care mărfurile străine sînt supuse.902-XV din 07. Operaţiunile de transformare sub supraveghere vamală Operaţiunile de transformare sub supraveghere vamală se efectuează cu respectarea prevederilor din art. pe o perioadă mai mare de 3 ani. împrejurările stabilirii acestui regim şi de stipulările din contract. Produsele rezultate din transformare sub supraveghere vamală se plasează sub un alt regim vamal. Articolul 69. Restricţiile la aplicarea regimului de transformare sub supraveghere vamală (1) Regimul de transformare sub supraveghere vamală nu poate fi folosit pentru eschivarea de la aplicarea măsurilor de politică economică şi de la regulile de stabilire a ţării de origine a mărfurilor. în funcţie de scopul. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. totală sau parţială. Articolul 70. Termenul de aflare a mărfurilor sub regimul de admitere temporară (1) Termenul de aflare a mărfurilor sub regimul de admitere temporară este stabilit de organul vamal.59-62 şi 64.

iar mărfurile autohtone sînt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul de export. Termenul de aflare a mărfurilor în zona liberă Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp. Asigurarea respectării legislaţiei vamale în zona liberă (1) Organul vamal are dreptul să controleze mărfurile care intră. cu excepţia vînzării cu amănuntul.(2) vor fi egale. Articolul 74. cu respectarea prezentului cod şi a altor acte legislative. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate în zona liberă (1) Mărfurile plasate în zona liberă pot fi supuse operaţiunilor de producţie. sînt stabilite de legislaţie. Înfiinţarea zonei libere Zona liberă se înfiinţează în conformitate cu legislaţia. în limitele competenţei. cu condiţia neaplicării măsurilor de politică economică. Expirarea termenului de aflare a mărfurilor sub regimul de admitere temporară În ziua expirării termenului de aflare sub regimul de admitere temporară. dacă legislaţia nu prevede altfel. (2) Restricţiile şi prohibiţiile la efectuarea operaţiunilor cu mărfurile introduse în zona liberă sînt stabilite de Parlament. fapt confirmat de autoritatea de resort a ţării respective. de comerţ şi altor operaţiuni. şi fără aplicarea măsurilor de politică economică potrivit procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative. Definiţie Zona liberă este un regim vamal în care mărfurile străine sînt plasate şi utilizate pe un teritoriu anumit fără plata drepturilor de import. să stabilească restricţii sau să interzică introducerea unor mărfuri în zona liberă. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. mărfurile se consideră plasate în regim de import sau de export. (3) Dacă sumele consemnate la alin. (4) Guvernul şi Departamentul Vamal sînt în drept. Exonerarea de drepturile de import şi de export (1) Cazurile şi condiţiile în care regimul de admitere temporară se acordă cu exonerarea totală de drepturile de import şi de export. mărfurile care nu au fost restituite trebuie să fie plasate sub un alt regim vamal sau păstrate în depozitul provizoriu al organului vamal. Articolul 77. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Articolul 79. se . (2) Suma taxelor vamale şi impozitelor încasate în cazul plasării mărfurilor sub regimul de admitere temporară nu trebuie să fie mai mare decît suma drepturilor de import sau de export care ar fi trebuit să fie plătită la introducerea (scoaterea) mărfurilor.Articolul 72. în conformitate cu regimul de import sau de export. Secţiunea a 12-a Zona liberă (zona antreprenoriatului liber) Articolul 75. Nerestituirea mărfurilor plasate sub regimul de admitere temporară din cauza nimicirii sau pierderii lor Persoana care a plasat mărfurile sub regimul de admitere temporară nu este răspunzătoare de nerestituirea lor în termen dacă nimicirea sau pierderea mărfurilor au fost cauzate de avarierea lor sau de o forţă majoră. (3) Organele vamale sînt în drept să interzică unor persoane efectuarea de operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă ori să le interzică intrarea în zona liberă dacă ele nu respectă legislaţia. Articolul 73. Articolul 76. Articolul 78.

Articolul 80. mărfurile destinate exportului. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. şi nu se aplică măsuri de politică economică dacă legislaţia nu prevede altfel.află sau ies din zona liberă. şi nu se aplică măsuri de politică economică. precum şi a mărfurilor confecţionate. se percep drepturi de import şi se aplică măsuri de politică economică. (2) Vămuirea mărfurilor care intră. Scoaterea de facto a mărfurilor trebuie să aibă loc pînă la expirarea a 6 luni. şi să prezinte organului vamal dare de seamă referitoare la ele în conformitate cu procedura stabilită de Departamentul Vamal. de drepturile de import sau restituirea acestor drepturi încasate (1) La introducere în zona liberă. prelucrate. în conformitate cu regimul vamal de export. Perceperea drepturilor de import sau de export. se plătesc drepturile de import stabilite de legislaţie. Articolul 83. în conformitate cu regimul vamal de export. Evidenţa zilnică a mărfurilor plasate în zona liberă Persoana care efectuează operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă este obligată să ţină o evidenţă zilnică a mărfurilor care intră. sau în cazul neefectuării scoaterii de facto a mărfurilor în termenul stabilit.04.990-XV din 18. termen calculat din ziua exonerării mărfurilor de drepturile de import sau din ziua restituirii acestor drepturi încasate. nu se percep drepturi de import şi de export. (2) În cazul reintroducerii pe cealaltă parte a teritoriului vamal din zona liberă a mărfurilor destinate exportului. se află sau ies din zona liberă se efectuează după o procedură stabilită de Departamentul Vamal. în conformitate cu regimul vamal de export. Secţiunea a 13-a Depozitul vamal liber Secţiunea a 14-a Perfecţionarea pasivă Articolul 95. sau aceste drepturi încasate se restituie dacă exonerările sau restituirile sînt prevăzute pentru scoaterea de facto a mărfurilor. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. (2) Dacă mărfurile sînt scoase din zona liberă şi introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal. Definiţie Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile autohtone sînt prelucrate sau transformate în afara teritoriului Republicii Moldova fără aplicarea măsurilor de politică economică. nu se percep drepturi de import. aplicarea măsurilor de politică economică (1) În cazul introducerii de mărfuri străine şi autohtone în zona liberă.12 (art. totală sau parţială. (3) Orice lucrare de construcţie în zona liberă se efectuează cu autorizaţia prealabilă a Departamentului Vamal. transformate. sînt exonerate de drepturile de import. iar produsele rezultate sînt importate cu exonerarea. Articolul 81. Dacă mărfurile sînt scoase din zona liberă în afara Republicii Moldova. Responsabilitatea de plata drepturilor de import şi de export Persoana care a introdus mărfurile în zona liberă este responsabilă de plata drepturilor de import şi de export. se află sau ies din zona liberă. organului vamal. Toate modificările suportate de aceste mărfuri trebuie să fie reflectate în evidenţă zilnică. Articolul 82. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale.2002] . cumpărate sau vîndute. şi [Secţ. Exonerarea mărfurilor destinate exportului. de drepturile de import. la cerere.84-94) exclusă prin Legea nr. Mărfurile se prezintă.

total sau parţial. Articolul 97.(1). Nereturnarea. dacă sînt importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă sau de brokerul lui vamal. Cazurile ce exclud plasarea sub regim de perfecţionare pasivă Nu pot fi plasate sub regimul de perfecţionare pasivă mărfurile care: a) prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal. a mărfurilor exportate pentru prelucrare sau a . Cantitatea de produse rezultate din perfecţionarea pasivă a mărfurilor Departamentul Vamal poate stabili în scopuri vamale. conform rezulte Articolul 101. în condiţiile în care: a) organul vamal poate determina că produsele rezultate din perfecţionare pasivă au fost obţinute din mărfurile exportate pentru a fi prelucrate. b) înainte de scoaterea de pe teritoriul vamal au fost importate cu exonerarea totală de drepturile de import .pînă la expirarea termenelor de exonerare. conform legislaţiei. (2) Drepturile de import se calculează în funcţie de tarifele la produsele rezultate din perfecţionare pasivă. (2) Autorizaţia se eliberează persoanelor stabilite în Republica Moldova cu excepţia cetăţenilor. Articolul 102. Articolul 100. măsurilor de politică economică. se ţine cont de durata procesului de perfecţionare pasivă justificată din punct de vedere economic. din cauza nimicirii sau pierderii. La stabilirea lui. eliberată de organul abilitat. b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naţionale. dacă produsele rezultate din perfecţionare pasivă sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se respectă prezentul cod şi alte acte normative. Articolul 98. creează temei pentru exonerarea de drepturile de import sau pentru restituirea acestor drepturi încasate. c) în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Operaţiunile de perfecţionare pasivă (1) Cu mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă se pot efectua operaţiunile prevăzute la art. dacă legislaţia nu Articolul 96. legislaţiei. (2) La unele operaţiuni de perfecţionare pasivă a mărfurilor sînt stabilite restricţii de către Departamentul Vamal şi Ministerul Economiei şi Reformelor. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Termenul de perfecţionare pasivă Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în termenul stabilit de legislaţie. înmulţite la costul acestei operaţiuni. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Drepturile de export la mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drepturi. Articolul 103.59 alin. Autorizaţie de perfecţionare pasivă (1) Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în bază de autoritaţie.fără aplicarea prevede altfel. de drepturile de import. Exonerarea produselor rezultate din prelucrare pasivă de drepturile de import (1) Produsele rezultate din prelucrare pasivă pot fi exonerate. cantitatea obligatorie de produse care trebuie să din perfecţionarea pasivă a mărfurilor. Articolul 99.

Articolul 106. cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.produselor rezultate Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau nu a importat. pe Articolul 105. produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu este răspunzător faţă de organul vamal dacă nimicirea sau pierderea mărfurilor sau a produselor rezultate din perfecţionare pasivă a fost cauzată de avarierea lor sau de o forţă majoră. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Scoaterea de facto a acestor mărfuri trebuie să fie efectuată în cel mult 6 luni din ziua primirii declaraţiei vamale. Secţiunea a 16-a Reexportul Articolul 107. sînt fără . cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative. Punerea în circulaţie a mărfurilor din regimul de export Mărfurile plasate în regimul de export sînt puse în circulaţie numai dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal în starea lor din ziua primirii declaraţiei vamale. Articolul 108. nu se percep drepturile de import. Secţiunea a 15-a Exportul Articolul 104. se plătesc drepturile de import conform legislaţiei. excepţie făcînd cazurile prevăzute de legislaţie. (2) În cazul reexportului de mărfuri. Definiţie Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de teritoriul vamal fără obligaţia returnării lor pe acest teritoriu. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. şi nu se aplică măsurile de politică economică. drepturile de import percepute se restituie. (3) La reexportul de mărfuri. nu se percep drepturile de export. sau cu restituirea drepturilor de import încasate şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. şi nu se aplică măsurile de politică economică dacă mărfurile sînt declarate organului vamal exclusiv pentru reexport. Condiţiile plasării mărfurilor în regimul de reexport (1) La introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal. respectării măsurilor de politică economică şi cu îndeplinirea altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. fapt confirmat de autoritatea de resort a ţării respective. b) mărfurile sînt reexportate timp de 2 ani din ziua importării lor. dacă: a) mărfurile reexportate sînt în stare intactă. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de export Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. În caz de încălcare a acestui termen. Definiţie (1) Nimicirea este un regim vamal în care mărfurile străine nimicite sub supraveghere vamală sau sînt făcute inutilizabile. cu excepţia uzurii normale şi a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune. c) mărfurile reexportate nu au fost folosite pentru obţinere de venit. Definiţie Reexportul este un regim vamal în care mărfurile străine sînt scoase de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export. în termenul stabilit. Secţiunea a 17-a Nimicirea Articolul 109.

Suportarea cheltuielilor Renunţarea în folosul statului se efectuează de persoana interesată din cont propriu şi nu presupune cheltuieli din partea statului. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Articolul 115. (2) Nimicirea mărfurilor se face numai cu autorizaţia organului vamal. cont Articolul 111. Trecerea peste frontiera vamală a valutei şi a altor valori valutare Trecerea peste frontiera vamală a valutei şi a altor valori valutare se efectuează în conformitate cu legislaţia. Nu se acordă autorizaţie dacă nimicirea mărfurilor ar putea aduce o daună considerabilă mediului înconjurător. efectuării controlului vamal. Definiţie (1) Renunţarea în folosul statului este un regim vamal în care persoana renunţă la mărfuri în folosul statului fără perceperea drepturilor de import sau de export. Articolul 113.perceperea drepturilor de import. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. Trecerea peste frontiera vamală de către persoane fizice a mărfurilor care nu sînt destinate comerţului (1) Mărfurile care nu sînt destinate producţiei sau unor alte activităţi comerciale pot fi trecute peste frontiera vamală de către persoane fizice printr-o procedură simplificată. Această procedură poate include exonerarea. Secţiunea a 18-a Renunţarea în folosul statului Articolul 112. Articolul 110. Dacă mijlocul de transport nu respectă această cerinţă. stabilită de Departamentul Vamal. Secţiunea a 19-a Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport şi a anumitelor categorii de mărfuri Articolul 114. precum şi în alte cazuri stabilite de legislaţie. Articolul 116. totală . altor tipuri de control. şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. (3) Durata staţionării mijlocului de transport este stabilită de organul vamal în dependenţă de timpul necesar vămuirii. organul vamal este în drept să-l oprească forţat. conform procedurii. (2) Mijloacele de transport care trec frontiera vamală trebuie să oprească în locurile prevăzute de organul vamal. stabilite de Departamentul Vamal. (5) Organul vamal stabileşte timpul şi locul în care mijlocul de transport trece frontiera vamală. conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal. (4) Plecarea mijlocului de transport din locul staţionării este posibilă doar cu permisiunea organului vamal. şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală (1) Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în conformitate cu regimurile vamale aplicate mijloacelor de transport. (2) Plasarea mărfurilor în regimul de renunţare în folosul statului se efectuează numai cu acordul organului vamal. Suportarea cheltuielilor Nimicirea mărfurilor se efectuează de persoana interesată din propriu. Deşeurile rezultate din nimicirea mărfurilor Deşeurile rezultate din nimicirea mărfurilor se plasează în regimul vamal aplicabil mărfurilor străine aflate sub supraveghere vamală.

a accizului şi a taxei pentru proceduri vamale (1) Baza de calcul a taxei vamale o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor. Taxa pe valoarea adăugată Aplicarea taxei pe valoarea adăugată mărfurilor introduse teritoriul vamal se efectuează în conformitate cu legislaţia. următoarele: a) taxa vamală. c) accizele.sau parţială. drepturi de export. de temeiul în care persoana fizică trece aceste mărfuri peste frontiera vamală.V. a mărfurilor importate o constituie valoarea lor în vamă.A. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. dacă nu există motive pentru a se considera că aceste mărfuri nu sînt destinate uzului personal sau al membrilor ei de familie. Articolul 118. în vigoare 01. plata lor Articolul 122. f) taxa pentru participare la licitaţie vamală. d) taxa pentru proceduri vamale. ca drepturi de import şi. determinată în conformitate cu legislaţia.03] Secţiunea a 21-a Calcularea drepturilor de import şi drepturilor de export.02. Taxa vamală Mărfurile care trec frontiera conformitate cu legislaţia. Articolul 120. (2) Destinaţia mărfurilor se stabileşte în funcţie de cantitatea şi valoarea lor. se percep.01. (3) Valoarea impozabilă cu T. Nomenclatorul acestor servicii şi taxele pentru ele sînt aprobate în conformitate cu legislaţia. prin Legea nr. Taxa pentru proceduri vamale (1) Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale. (2) Mijloacele băneşti încasate ca taxă pentru proceduri vamale se varsă la bugetul de stat şi se utilizează în volum deplin la finanţarea activităţii vamale.1440-XV din 08. pe în Articolul 121.11. g) alte sume prevăzute de legislaţie. respectiv. Drepturile de import şi drepturile de export În cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. b) taxa pe valoarea adăugată. a taxei pe valoarea adăugată. Capitolul III DREPTURILE DE IMPORT ŞI DREPTURILE DE EXPORT Secţiunea a 20-a Principii generale Articolul 117. stabilirea unor tarife vamale unice şi neaplicarea măsurilor de politică economică în conformitate cu legislaţia. Baza de calcul a taxei vamale. determinată în conformitate cu .121 modif. Accizele Aplicarea accizelor la mărfurile supuse accizelor se efectuează conformitate cu legislaţia. determinată în conformitate cu legislaţia. e) taxa pentru eliberarea autorizaţiei şi taxa pentru actualizarea valabilităţii autorizaţiei. [Art. vamală se supun taxelor vamale în Articolul 119. de drepturile de import sau de export. (2) Baza de calcul a accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor.

1440-XV din 08. Prelungirea şi eşalonarea termenului de plată a drepturilor de import şi de export (1) Cazurile de prelungire sau de eşalonare a termenului de plată a drepturilor de import şi de export sînt stabilite de legislaţie. [Art. în vigoare 12. Plata drepturilor de import sau de export efectuată prin intermediul cardurilor bancare nu poate fi anulată decît cu acceptul serviciului respectiv al Departamentului Vamal. Plătitorii drepturilor de import şi drepturilor de export Drepturile de import şi drepturile de export sînt plătite nemijlocit de către declarant sau de o altă persoană prevăzută de legislaţie. prin Legea nr. (4) De la persoanele fizice care sînt în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova avînd un volum de mărfuri ce depăşeşte norma stabilită se încasează o sumă de garanţie echivalentă drepturilor de import pentru mărfurile în plus. Termenele de plată a drepturilor de import şi drepturilor de export (1) Drepturile de import şi drepturile de export se plătesc în prealabil. Articolul 123. (2) Nu poate fi prelungit sau eşalonat termenul de plată a taxelor pentru proceduri vamale.03. în vigoare 01. Articolul 125.V. (2) Calcularea drepturilor de import şi de export se efectuează în funcţie de tarifele şi cotele.03] [Art. existente la momentul depunerii declaraţiei. se acceptă plata doar a diferenţei dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil. (4) Baza de calcul a taxei pentru proceduri vamale o constituie valoarea în vamă a mărfurilor sau taxele fixe.01. pînă la depunerea declaraţiei vamale.11. La momentul vămuirii. şi drepturile de import (cu excepţia T. (3) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export. (2) Organul vamal este abilitat să interzică importul de mărfuri pentru care nu au fost plătite drepturile de import.12. (3) Persoanele fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător plătesc drepturile de import sau de export în momentul trecerii frontierei vamale. stabilite de legislaţie.03] Articolul 126. .453-XV din 14. în modul stabilit de prezentul cod.legislaţia. (3) Dată a achitării drepturilor de import şi de export.125 compl. se consideră data depunerii de către importator (declarant).02. Modul de plată a drepturilor de import şi de export (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice plătesc drepturile de import şi de export în numerar sau prin virament (inclusiv prin carduri) la conturile respective ale Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanţelor.125 modif. Articolul 124. cu excepţia achitării acestora prin intermediul cardurilor bancare. (4) Plata drepturilor de import şi de export prin intermediul cardurilor bancare se consideră efectuată la momentul debitării cu suma plăţii respective a contului de card din care a fost emis cardul utilizat la plată. care este în vigoare la data acordării prelungirii sau eşalonării pentru fiecare zi de prelungire sau eşalonare a termenului de plată.11.A). bon (chitanţă) ce se eliberează deţinătorului de card. exportator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la conturile respective ale Trezoreriei centrale a Ministerului Finanţelor. stabilite de legislaţie. se calculează o dobîndă. fapt confirmat printr-un extras trezorerial. prin Legea nr. Debitarea contului de card respectiv se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card bancar perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor bancare. Modul de percepere şi de restituire a sumei de garanţie se stabileşte de către Departamentul Vamal. echivalentă cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen scurt.

124 se percep în mod incontestabil de către organul vamal din contul plătitorului în baza documentelor executorii sau a documentelor echivalente acestora. Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr. (5) Procedura de depunere (scoatere) a sumelor de garanţie la contul de depozit al Departamentului Vamal este stabilită de Ministerul Finanţelor. . Măsurile de garantare a plăţii drepturilor de import şi de export (1) Plata drepturilor de import şi de export. plata acestor drepturi se garantează în modul stabilit de prezentul cod. (2) Întocmirea gajului şi procedura lui de trecere în contul drepturilor de import şi de export garantate se efectuează în conformitate cu legislaţia. în conformitate cu legislaţia. de comun acord cu Banca Naţională a Moldovei.902-XV din 07. organul vamal este în drept să sechestreze averea acestuia. prin garanţie bancară (sau a altei instituţii financiare) sau prin depunerea sumelor de garanţie la un cont de depozit deschis de Departamentul Vamal în Trezoreria Centrală a Ministerului Finanţelor. în cazul acordării de vacanţă fiscală. (5) În cazul în care persoana se eschivează să onoreze drepturile de import şi de export. (4) Pentru păstrarea sumelor de garanţie la contul de depozit. Articolul 128. Articolul 129. În cazul încălcării termenului prelungit sau eşalonat. Perceperea drepturilor de import şi de export (1) Drepturile de import şi de export neplătite în modul stabilit la art.126 completat prin Legea nr. poate fi garantată prin gajul mărfurilor şi al mijloacelor de transport. (4) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export. Articolul 130.03. (3) Penalităţile se calculează din prima zi după expirarea termenului prelungit sau eşalonat. Restituirea excedentului din drepturile de import sau de export plătite sau percepute (1) Restituirea excedentului din drepturile de import sau de export plătite sau percepute se efectuează la cererea scrisă a plătitorului în termenul stabilit de legislaţie.2002] Articolul 127. (4) Dacă plătitorul nu are la cont mijloace băneşti. (3) Depunerea sumelor de garanţie la contul de depozit se efectuează în mărimi calculate în funcţie de cotele şi taxele stabilite pentru mărfurile puse în circulaţie.8-10 din 25. (2) Taxa încasată pentru efectuarea de proceduri vamale nu se restituie. Departamentul Vamal poate adopta şi înainta instituţiei financiare respective decizia de suspendare a operaţiunilor bancare în partea de cheltuieli din contul plătitorului restanţier pînă la momentul achitării depline.01.2001 pag. [Art. Decizia în cauză este executorie pentru instituţia financiară. Valuta în care se plătesc drepturile de import şi de export Drepturile de import şi de export se plătesc în lei moldoveneşti. se percep penalităţi în conformitate cu legislaţia. (2) Pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii drepturilor de import şi de export se încasează o penalitate în mărimea stabilită de legea bugetului pentru anul curent.dacă legislaţia nu prevede altfel. nu se calculează dobîndă. în conformitate cu legislaţia. existente la momentul depunerii sumelor de garanţie.

catastrofă şi accident. Departamentul Vamal are dreptul să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport. Începutul vămuirii Vămuirea începe în momentul în care colaboratorul vamal se declară disponibil să perfecteze actele vamale asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport. (2) La cererea organului vamal. Articolul 137. mărfurilor uşor alterabile. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.Capitolul IV VĂMUIREA Secţiunea a 22-a Principii generale Articolul 131. Organele care efectuează vămuirea Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele de frontieră şi nu poate fi efectuată de alte organe. prevăzute de prezentul cod. . materialelor de informare în masă. (2) Departamentul Vamal este în drept să stabilească condiţii şi restricţii cu privire la utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin. precum şi a animalelor vii. Articolul 134. Limba în care sînt perfectate actele vamale Actele vamale se perfectează în limba de stat. Articolul 135.(1) sînt obligate să asiste la vămuire şi să acorde asistenţă colaboratorului vamal. conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal. Asistarea titularilor de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi a reprezentanţilor lor la operaţiunile de vămuire (1) Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la operaţiunile de vămuire. Articolul 138. (2) Cazurile şi condiţiile în care se efectuează vămuirea simplificată sînt stabilite de Departamentul Vamal. Procedura vămuirii Vămuirea se efectuează în conformitate cu prezentul cod şi cu acte normative. se efectuează vămuirea simplificată. cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de actele normative ale Departamentului Vamal. respectînd procedura efectuării operaţiunilor prealabile. cu acordul organului vamal. substanţelor radioactive. vămuirea poate fi efectuată. Articolul 136. Articolul 133. inclusiv cu cele emise de Departamentul Vamal. (2) La solicitarea persoanei. din contul persoanei. Vămuirea simplificată (1) La introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor necesare în caz de calamitate naturală. alte Articolul 132. Locul şi timpul efectuării operaţiunilor de vămuire (1) Operaţiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează în locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor şi în orele de program ale organului vamal. Utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mijloacelor de transport care nu au fost vămuite pe deplin (1) Nimeni nu este în drept să utilizeze sau să dispună de mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin. persoanele indicate la alin. în alte locuri şi în ore extraprogram.

de cercetare a lor. (7) Titularul de drepturi asupra mărfurilor şi reprezentantul lui sînt în drept să ia cunoştinţă de rezultatele expertizei. alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport sînt obligate să efectueze transportul. deschiderea ambalajului sau altor spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse vămuirii. cîntărirea. În astfel de cazuri. probele şi mostrele de mărfuri pot fi prelevate de organele vamale în cazul în care aceste persoane nu vin timp de 10 zile după prezentarea mărfurilor. (5) Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la prelevarea de probe şi mostre de către colaboratorii vamali şi de alte organe de control de stat. (3) Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfuri şi mijloace de transport nu trebuie să implice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal. Efectuarea operaţiunilor cu mărfurile şi mijloacele de transport supuse vămuirii (1) La cererea organului vamal. (9) Procedura şi termenul de prelevare a probelor şi mostrelor. dacă vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport nu a fost încheiată. Aceste persoane sînt obligate să acorde asistenţă colaboratorilor vamali la prelevarea de probe şi mostre şi să efectueze din contul lor operaţiuni de încărcare-descărcare. precum şi de către titularii de drepturi asupra mărfurilor şi de reprezentanţii lor. precum şi în împrejurări care nu suferă amînare. la prelevarea de probe şi mostre asistă persoane fizice care nu sînt interesate în rezultatul cercetării (expertizei). supunîndu-le cercetării (expertizei). alte operaţiuni necesare luării de probe şi mostre. Articolul 140. (2) Pot fi prelevate. Cheltuielile aferente cercetării (expertizei) probelor şi mostrelor de mărfuri. operaţiunile indicate la alin. reambalarea. precum şi de organele de control de stat. probe şi mostre de mărfuri aflate sub supraveghere vamală şi de către titularii de drepturi asupra mărfurilor şi de reprezentanţii lor. cu permisiunea organului vamal. precum şi condiţiile de dispunere de ele se stabilesc de către Departamentul Vamal. organul vamal este în drept să preleve probe şi mostre de mărfuri. (2) În alte cazuri. deţinătorul depozitului. de o formă stabilită de Departamentul Vamal. (6) În lipsa titularului de drepturi asupra mărfurilor şi a reprezentantului lui. (4) La prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri aflate sub supraveghere vamală se întocmeşte un act. Organul vamal trebuie să fie informat despre rezultatele expertizei probelor şi mostrelor de mărfuri prelevate de un alt organ de control de stat. Articolul 141. (8) Organul vamal nu restituie cheltuielile aferente prelevării de probe şi mostre de mărfuri. cu excepţia cazurilor cînd cercetările sînt efectuate la rugămintea acestuia. transbordarea. Probele şi mostrele de mărfuri necesare vămuirii (1) În scopul vămuirii. Colaboratorii vamali asistă la prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri de către alte organe de control de stat. descărcarea. suportate de organul vamal şi de laboratorul lui. persoana care trece mărfuri peste frontiera vamală. încărcarea. Asigurarea respectării legislaţiei vamale la transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare (1) În cazul în care există temeiuri de a se presupune că transportatorul cu mijlocul său de transport nu poate garanta .(1) pot fi efectuate numai cu autorizaţia organului vamal. nu se restituie de către titularul de drepturi asupra mărfurilor. (3) Probele şi mostrele vor fi prelevate în cantităţi minime. suficiente cercetării. ambalarea. transportatorul. alte operaţiuni de determinare a cantităţii mărfurilor.Articolul 139. reparaţia ambalajului deteriorat.

conform prevederilor prezentului cod şi actelor normative ale Departamentului Vamal. prin Legea nr. Prezentarea mărfurilor. (2) Prin operaţiunile prealabile nu este admisă introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport prohibite. [Art. fără a le utiliza în alte scopuri. (2) Cheltuielile suportate de transportator în legătură cu înzestrarea mijlocului de transport sau cu transportarea mărfurilor cu documentele însoţitoare de către transportatorul vamal nu se restituie de către organele de stat. inclusiv din zonele libere.144 modif.144. în vigoare 01.03] Articolul 145. Operaţiunile prealabile Prin operaţiuni prealabile se înţeleg acţiunile vamale precedente vămuirii şi plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub un anumit regim vamal. (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică transporturilor maritime.1440-XV din 08. mijloacelor de transport şi documentelor însoţitoare la locul stabilit de organul vamal (1) După înştiinţarea consemnată la art. Articolul 143.07.(1). mijloacele de transport şi documentele însoţitoare se prezintă în timpul stabilit de organul vamal.01. Informarea organului vamal despre trecerea de mărfuri peste frontiera vamală (1) La introducerea de mărfuri şi mijloace de transport pe teritoriul vamal. de rută şi de alte condiţii. Acesta înregistrează înştiinţarea şi stabileşte timpul şi locul unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite. persoana care le trece informează în prealabil organul vamal. (2) Mărfurile. (3) În cazurile neprevăzute la alin. mijloacele de transport şi documentele însoţitoare la locul stabilit de organul vamal fără schimbări. Organul vamal înregistrează această înştiinţare şi stabileşte timpul şi locul unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite. transportatorul este obligat să prezinte mărfurile. transportatorul înştiinţează organul vamal despre trecerea frontierei vamale.11.141 modificat prin Legea nr.respectarea prevederilor din prezentul cod. Articolul 144. în funcţie de posibilităţile mijloacelor de transport.02. Dacă persoana care trece mărfurile şi mijloacele de transport peste frontiera vamală nu înştiinţează organul vamal. această obligaţie îi revine transportatorului.1299-XV din 25. plasarea lor sub un anumit regim vamal.2002] Secţiunea a 23-a Operaţiunile prealabile Articolul 142. (2) Despre scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport din Republica Moldova. transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare se efectuează după ce sînt plătite drepturile de import sau de export. cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune. Scopurile principale ale operaţiunilor prealabile (1) Operaţiunile prealabile sînt menite să faciliteze şi să urgenteze vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport. fluviale şi aeriene care traversează teritoriul vamal fără escală în porturile sau aeroporturile de pe teritoriul Republicii Moldova. . [Art. organul vamal este în drept să permită transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare cu condiţia înzestrării necesare a mijlocului de transport sau transportul acestora de către transportatorul vamal.

(3) Cu permisiunea organului vamal. condiţii pe care acesta trebuie să le aducă imediat la cunoştinţa organului vamal. de comerţ şi alte documente. transportatorul nu poate prezenta mărfurile. debarcarea pasagerilor. Articolul 148. a mijloacelor de transport şi a documentelor însoţitoare şi să informeze imediat organul vamal proxim despre condiţiile care au survenit şi despre locul aflării mărfurilor. în caz de avarie sau de forţă majoră. în calitate de declaraţie concisă pot fi folosite documentele de transport.Articolul 146. inclusiv cele întocmite în limbi străine vorbite de colaboratorii vamali dacă aceste documente conţin informaţia prevăzută la alin. (2) Forma declaraţiei concise şi informaţia care trebuie indicată în ea sînt stabilite de Departamentul Vamal. (3) După prezentarea mărfurilor. descărcarea şi transbordarea mărfurilor. pericolul distrugerii. (2) La cererea organului vamal. (2) Organul vamal nu restituie transportatorului cheltuielile aferente acţiunilor prevăzute la alin. (7) Organul vamal este în drept să ceară efectuarea imediată sau în anumite termene. Articolul 147. Organul vamal stabileşte măsurile care trebuie să fie întreprinse pentru asigurarea controlului vamal. Prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport la destinaţie (1) Mărfurile şi mijloacele de transport sînt aduse la destinaţie. pierderii sau deteriorării mărfurilor şi mijlocului de transport. Măsurile care trebuie luate în caz de avarie sau de forţă majoră (1) Dacă.(5). iar în cazul aducerii mărfurilor şi mijloacelor de transport în orele extraprogram .(1). (5) Lăsarea mărfurilor şi mijloacelor de transport fără supraveghere.144 alin.(3) dacă ele sînt nevoite să facă escală pe teritoriul Republicii Moldova. el este obligat să întreprindă măsuri pentru a asigura păstrarea mărfurilor. (5) Nu se perfectează declaraţie concisă dacă mărfurile sînt . titularul de drepturi asupra mărfurilor sau reprezentantul lui poate preleva. (4) Mărfurile şi mijloacele de transport sosite la destinaţie în orele extraprogram ale organului vamal trebuie să fie plasate în zona de control vamal. iar documentele însoţitoare sînt prezentate organului vamal.în cel mult 30 de minute după începerea programului organului vamal. cu permisiunea organului vamal. pot fi folosite declaraţii concise. deschiderea ambalajului şi alte operaţiuni pot fi efectuate numai cu permisiunea organului vamal. organul vamal este înştiinţat în cel mult 30 de minute după sosire. mijloacelor de transport şi documentelor însoţitoare.(5) nu atrage răspundere dacă transportatorul demonstrează că a existat un pericol real pentru viaţa şi sănătatea pasagerilor şi a echipajului. Despre sosirea mărfurilor şi mijloacelor de transport. schimbarea locului de staţionare. fluviale şi aeriene prevăzute la art. schimbarea locului iniţial de plasare a mărfurilor. mărfurile şi mijloacele de transport sînt prezentate organului vamal de facto. (8) Organul vamal nu restituie cheltuielile suplimentare suportate de transportator din cauza operaţiunilor şi condiţiilor consemnate în prezentul articol. (6) Încălcarea prevederilor alin. (4) Transportatorul depune declaraţia concisă la prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport. a operaţiunilor prevăzute la alin. mijloacele de transport şi documentele însoţitoare în condiţiile art. probe şi mostre pentru a plasa mărfurile în regimul vamal respectiv. (3) Prevederile prezentului articol se aplică şi transporturilor maritime. Declaraţia concisă (1) Pînă la plasarea mărfurilor şi mijloacelor de transport sub un anumit regim vamal. stabilite de el.(2).145.

este transportatorul. Răspunderea faţă de organul vamal în timpul operaţiunilor prealabile Pînă la plasarea mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul vamal respectiv. Mărfurile care pot fi plasate în depozitul provizoriu În depozitul provizoriu pot fi plasate orice mărfuri. Înfiinţarea depozitului provizoriu Depozitul provizoriu este înfiinţat de organul vamal. cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. b) să excludă posibilităţile sustragerii din depozit a mărfurilor şi mijloacelor de transport. spaţii bine amenajate Articolul 152. (6) Dacă transportatorul nu are reprezentant. conform prezentului cod şi actelor normative ale Departamentului Vamal. (7) Reprezentantul transportatorului este obligat să acorde asistenţă organului vamal la perfectarea declaraţiei concise. c) să ţină evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport păstrate în depozit şi să o prezinte Departamentului Vamal conform procedurii stabilite de acesta. inclusiv cele întocmite în limbi străine vorbite de colaboratorii vamali. Obligaţiile deţinătorului de depozit provizoriu Deţinătorul de depozit provizoriu este obligat: a) să creeze condiţii de depozitare a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Articolul 154. Documentele necesare plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport în depozitul provizoriu În cazul depozitării provizorii. Depozitarea provizorie Mărfurile şi mijloacele de transport. Raporturile dintre deţinătorul depozitului provizoriu şi persoanele care plasează în el mărfuri şi mijloace de transport Raporturile dintre organul vamal care deţine depozit provizoriu şi depunătorul de mărfuri şi mijloace de transport în acest depozit sînt reglementate prin contract. Articolul 149. Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperile speciale din depozitul provizoriu. declaraţia concisă poate fi depusă de căpitan.plasate. responsabilul de ele. Articolul 155. organul vamal este în drept să ceară doar documentele de identificare a mărfurilor şi mijloacelor de transport plasate în depozit. Articolul 156. Tipul depozitului provizoriu Depozitul provizoriu este de tip deschis. Locul depozitării provizorii Depozitarea provizorie se efectuează în (depozite provizorii). şofer sau de o altă persoană fizică ce conduce mijlocul de transport. Articolul 151. se află în depozitare provizorie sub supraveghere vamală. Secţiunea a 24-a Depozitul provizoriu Articolul 150. . Articolul 157. din momentul prezentării lor către organul vamal şi pînă la punerea în circulaţie sau la plasare într-un anumit regim vamal. Articolul 153. precum şi de plata drepturilor de import sau de export. în termenul stabilit. sub regimul vamal respectiv.

brokerul vamal îndeplineşte toate obligaţiile şi este responsabil personal de trecerea mărfurilor peste frontiera vamală. operaţiuni de mediere în domeniul vamal. Pentru unele categorii de mărfuri. (3) Drepturile. dar pe contul şi la solicitarea persoanei pe care reprezintă. Cu permisiunea acestuia. c) să corespundă altor cerinţe prevăzute de legislaţie.Articolul 158. Operaţiunile efectuate cu mărfurile aflate în depozitul provizoriu Mărfurile aflate în depozitul provizoriu pot fi controlate de organul vamal. (2) Procedura eliberării autorizaţiei şi termenul ei de valabilitate sînt stabilite de Departamentul Vamal. obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal (1) Brokerul vamal este în drept să efectueze în nume propriu diferite operaţiuni de vămuire şi să exercite alte funcţii de mediere în domeniul vamal pe contul şi la solicitarea persoanei pe care o reprezintă. Responsabilul de plata drepturilor de import sau de export Responsabilul de plata drepturilor de import sau de export este persoana care plasează mărfurile şi mijloacele de transport în depozitul provizoriu. Articolul 164. Autorizaţie pentru activitatea de broker vamal (1) Pentru a primi autorizaţie pentru activitatea de broker vamal. (2) Mărfurile şi mijloacele de transport se pot afla în depozitul provizoriu cel mult 2 luni. Departamentul Vamal poate stabili un termen mai redus. de specificul mărfurilor şi mijlocului de transport. Departamentul Vamal poate prelungi timpul stabilit. obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal faţă de organul vamal nu pot fi limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă. Secţiunea a 25-a Brokerul vamal Articolul 162. Timpul depozitării provizorii (1) Timpul depozitării provizorii este stabilit de Departamentul Vamal. (3) Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana reprezentată stabilesc în contract. în conformitate cu legislaţia. Articolul 160. în de în o cu se Articolul 163. şi care efectuează nume propriu. eliberată de Departamentul Vamal. b) să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker vamal. care deţine autorizaţie pentru activitate broker vamal. (2) Brokerul vamal îşi desfăşoară activitatea în conformitate prezentul cod şi cu alte acte normative. Brokerul vamal (1) Broker vamal este persoana juridică. Articolul 159. . (2) În cazul efectuării controlului vamal şi a vămuirii. persoana juridică trebuie: a) să deţină în statele de funcţii cel puţin un specialist cu atestat de calificare în domeniul vămuirii. Drepturile. Articolul 161. în funcţie de timpul necesar depunerii declaraţiei vamale. înregistrată conformitate cu legislaţia. pot fi prelevate probe şi mostre de mărfuri. cu excepţia cazurilor prevăzute în alte articole ale prezentului cod. Drepturile suplimentare ale organului vamal asupra depozitului provizoriu Departamentul Vamal este în drept să întocmească lista mărfurilor şi mijloacelor de transport care pot fi plasate în depozitul provizoriu.

precum şi taxa de actualizare a valabilităţii lor nu se restituie în cazul anulării. de delapidări. precum şi obligaţiile specialistului sînt stabilite de Departamentul Vamal. (2) În cazul în care specialistul efectuează operaţiuni de vămuire în numele brokerului vamal. de mituire şi de alte contravenţii în domeniul vamal. (10) Atestatul de calificare al specialistului poate fi suspendat în cazul în care există motive temeinice de a considera că acesta nu-şi îndeplineşte conştiincios atribuţiile. (11) Atestatul de calificare al specialistului poate fi suspendat de organul vamal pe un termen de pînă la 2 luni. atestatele de calificare ale specialiştilor săi sînt considerate automat nevalabile. (2) Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru activitatea de broker vamal. Articolul 167. eliberat de Departamentul Vamal.Articolul 165. (9) Cererea repetată de eliberare a atestatului de calificare al specialistului poate fi examinată după expirarea a 6 luni de la data hotărîrii de anulare. care deţine atestat de calificare. Registrul de stat al brokerilor vamali Departamentul Vamal ţine Registrul de stat al brokerilor vamali asigură publicarea lui periodică. (3) Brokerul vamal nu poate limita obligaţiile specialistului faţă de organul vamal. inclusiv prin utilizarea ilicită de informaţii care constituie secret comercial sau de informaţii confidenţiale. e) încalcă legislaţia fiscală. se consideră că specialistul a fost împuternicit de brokerul vamal. (6) Departamentul Vamal poate retrage atestatul de calificare al specialistului care: a) nu îndeplineşte în repetate rînduri obligaţiile faţă de organul vamal. a atestatului de calificare al specialistului. cu condiţia înlăturării cauzelor care au servit drept temei pentru emiterea hotărîrii. retragere. precum şi taxa de actualizare a valabilităţii lor sînt stabilite de legislaţie. retragere sau declarare a nevalabilităţii lui. şi Articolul 166. Taxa de eliberare a autorizaţiei. d) cauzează prejudicii persoanei reprezentate. b) încalcă în repetate rînduri cerinţele actelor legislative şi ale altor acte normative în domeniul vamal. (7) Retragerea atestatului de calificare al specialistului produce efecte din momentul adoptării hotărîrii de retragere. declarare a nevalabilităţii sau de suspendare a atestatului de calificare al specialistului poate fi atacată în conformitate cu prevederile prezentului cod. a atestatului de calificare şi taxa de actualizare a valabilităţii lor (1) Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru activitatea de broker vamal. Specialistul în domeniul vămuirii (1) De dreptul de a efectua vămuirea în numele brokerului vamal beneficiază specialistul în domeniul vămuirii (denumit în continuare specialist). . retragerii sau suspendării acestor documente. (12) Hotărîrea de anulare. c) este vinovat (culpabil) de falsificarea documentelor. (4) Procedura de eliberare a atestatului de calificare. (8) Dacă brokerul vamal este considerat incapabil sau dacă el se declară incapabil. (5) Atestatul de calificare al specialistului eliberat cu încălcarea condiţiilor prevăzute sau eliberat pe bază de date false se anulează de către Departamentul Vamal. a atestatului de calificare al specialistului. dacă acesta din urmă nu demonstrează contrariul. termenul lui de valabilitate.

cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie. Secţiunea a 27-a Declararea Articolul 173. prin electronice sau prin alte modalităţi prevăzute de legislaţie.Articolul 168. înregistrată în conformitate cu legislaţia. mijloace . Transportatorul vamal (1) Transportator vamal este persoana juridică. Secţiunea a 26-a Transportatorul vamal Articolul 169. precum şi informaţia confidenţială nu pot fi difuzate sau folosite de brokerul vamal şi de specialiştii lui în scopuri personale. Articolul 170. precum şi termenul ei de valabilitate sînt stabilite de legislaţie. a mijlocului de transport cu încărcătura. c) să corespundă altor cerinţe stabilite de legislaţie. (2) Informaţia care constituie secret comercial sau alte secrete protejate de lege. care deţine autorizaţie pentru activitatea de transportator vamal. alte mărfuri şi mijloace de transport în cazurile stabilite de legislaţie sînt declarate organului vamal. Informaţia primită de brokerul vamal şi de specialiştii lui de la persoana pe care o reprezintă (1) Informaţia pe care brokerul vamal şi specialiştii săi o primesc de la persoana pe care o reprezintă poate fi folosită numai în scopuri vamale. Înregistrarea transportatorilor vamali (1) Organul vamal înregistrează transportatorii vamali din raza sa de activitate. Formele declarării (1) Declararea se face în scris sau verbal. persoana trebuie: a) să fie proprietarul sau deţinătorul mijloacelor de transport care corespund cerinţelor prevăzute de legislaţie. nici transmise altor persoane sau autorităţi publice (în afară de organul vamal). Autorizaţiei pentru activitatea de transportator vamal (1) Ca să primească autorizaţie pentru activitatea de transportator vamal. Articolul 172. la locul efectuării operaţiunilor de vămuire din raza de activitate a organului vamal în care este înregistrat transportatorul vamal. eliberată de Departamentul Vamal. (2) Înregistrarea se face în baza cererii transportatorului vamal. (2) Transportatorul vamal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod şi cu actele normative ale Departamentului Vamal. Declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport Mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală. mărfurile şi mijloacele de transport al căror regim vamal se modifică. b) să asigure sosirea. cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie. Informaţia primită de transportatorul vamal şi angajaţii săi de la expeditorul de mărfuri Informaţia pe care transportatorul vamal şi angajaţii săi le primesc de la expeditorul de mărfuri şi de documente însoţitoare care constituie secret comercial sau un alt secret protejat de lege. Articolul 174. Articolul 171. nici transmise altor persoane sau autorităţi publice (în afară de organul vamal). în termen de 24 de ore. precum şi informaţia confidenţială nu pot fi difuzate sau folosite de transportatorul vamal şi de angajaţii lui în scopuri personale. (2) Procedura eliberării autorizaţiei pentru activitatea de transportator vamal. (3) Raporturile dintre transportatorul vamal şi expeditorul mărfurilor sînt reglementate de contract.

e) să acorde asistenţă organului vamal în efectuarea operaţiunilor de vămuire.1440-XV din 08. Articolul 179. măsurarea. Excepţie constituie bunurile introduse în legătură cu schimbarea locului permanent de trai sau bunurile primite cu titlu de moştenire. (3) Termenul de declarare a gazului natural şi a energiei electrice importate este din momentul trecerii frontierei vamale pînă la data de 20 a lunii imediat următoare celei de gestiune.02. [Art. declaraţie vamală o dată cu prezentarea bunurilor. iar în cazul formării garniturii de tren în unele staţii ale Căii Ferate din Moldova. Articolul 175. conform legislaţiei. la cererea organului vamal.02. în vigoare 01. Declarantul (1) Se numeşte declarant persoana care declară şi prezintă mărfurile şi mijloacele de transport. [Art. sub supraveghere vamală.11. indiferent de faptul dacă este persoana care trece mărfurile peste frontiera vamală sau este brokerul vamal. precum şi informaţiile necesare vămuirii sînt stabilite de Departamentul Vamal. (2) În afară de alte drepturi prevăzute de prezentul cod.01. (2) Declarantul. sînt declarate la organul vamal determinat de Departamentul Vamal.(2) Forma şi procedura de declarare. (4) Mărfurile (producţia) importate supuse accizelor sînt declarate la momentul trecerii frontierei vamale.11.1440-XV din 08. excepţie făcînd cazurile prevăzute la alin. pînă la prezentarea declaraţiei vamale.03] Articolul 176. fapt confirmat în modul stabilit. d) să plătească drepturile de import sau de export. cu excepţia celor supuse accizelor.03] Articolul 177. Termenul de depunere a declaraţiei vamale (1) Declaraţia vamală este depusă nu mai tîrziu de 72 de ore din momentul trecerii frontierei vamale. precum şi să preleve. execută toate obligaţiile şi este răspunzător de faptele sale. situate pe teritoriul vamal. Locul declarării (1) Mărfurile. probe şi mostre.175 modif. inclusiv prin efectuarea operaţiunilor de încărcaredescărcare şi a altor operaţiuni. Documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii . declarantul poate. să efectueze.(3). examinarea.176 modif. Mijloacele de transport care transportă mărfurile sînt declarate o dată cu acestea. la trecerea frontierei vamale. termenul de depunere a acesteia nu poate depăşi 168 de ore din momentul trecerii frontierei vamale. cîntărirea mărfurilor şi mijloacelor de transport. care întocmeşte şi depune declaraţie vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar.01. mărfurile şi mijloacele de transport pe care le declară. Articolul 178. cu permisiunea organului vamal. Pentru acestea din urmă nu se întocmeşte declaraţie vamală aparte. Obligaţiile şi drepturile declarantului (1) Declarantul este obligat: a) să declare mărfurile şi mijloacele de transport conform procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative. (2) Persoanele fizice care au bunuri nedestinate comercializării în bagajul de mînă şi în bagajul de însoţire depun. în vigoare 01. cu condiţia consemnării lor în declaraţia vamală a mărfurilor. c) să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii. (3) Mijloacele de transport de mărfuri fără încărcătură şi cele de transport de pasageri sînt declarate la momentul trecerii frontierei vamale. prin Legea nr. prin Legea nr. (2) Navele maritime. b) să prezinte. fluviale şi aeriene sînt declarate în portul sau aeroportul de plecare sau de sosire.

este în drept să-i primească o declaraţie temporară sau incompletă dacă ea conţine datele principale necesare vămuirii şi dacă datele lipsă vor fi prezentate în termenul stabilit. organul vamal. Controlul vamal şi formele lui (1) Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal şi în: constă a) verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale. Primirea declaraţiei vamale (1) Organul vamal primeşte declaraţia vamală conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal. declaraţia vamală devine act juridic. Articolul 182. care se depune la organul vamal. trebuie să fie însoţită de toate documentele necesare vămuirii. Articolul 181. (2) Din momentul primirii. (5) Cu permisiunea organului vamal. Departamentul Vamal este în drept să stabilească o procedură simplificată de declarare a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Capitolul V CONTROLUL VAMAL Secţiunea a 28-a Principii generale Articolul 185. să depună o declaraţie completă. (2) Declaraţia vamală poate fi modificată. (3) Organul vamal nu are dreptul să respingă declaraţia vamală. (3) Modificarea şi completarea declaraţiei vamale nu pot lărgi sau reduce sfera ei de aplicare.(1) Declaraţia vamală. (4) Organul vamal este în drept să stabilească termenele de prezentare a documentelor lipsă şi a informaţiilor suplimentare. datele din declaraţia vamală depusă pot fi modificate sau completate. completarea şi retragerea declaraţiei vamale (1) Cu permisiunea organului vamal. b) controlul vamal (controlul mărfurilor şi mijloacelor de . (2) Organul vamal este în drept să ceară informaţii suplimentare pentru a verifica datele din declaraţia vamală sau din alte documente prezentate. completată sau retrasă înainte de: a) verificarea ei. (2) Cazurile şi procedura de depunere a declaraţiei vamale periodice sînt stabilite de Departamentul Vamal. Articolul 183. Modificarea. din motive obiective. (3) Lista de documente şi informaţii suplimentare care trebuie prezentate o stabileşte Departamentul Vamal. Articolul 180. Declaraţia temporară sau incompletă Dacă declarantul nu poate. iar declaraţia vamală poate fi retrasă. Articolul 184. b) controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport. conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal. organul vamal poate să-i permită depunerea unei singure declaraţii vamale pentru toate partidele de mărfuri şi toate mijloacele de transport care trec frontiera vamală într-o anumită perioadă (declaraţie vamală periodică). Declaraţia vamală periodică (1) Dacă una şi aceeaşi persoană trece periodic acelaşi tip de mărfuri şi de mijloace de transport. documentele pot fi prezentate în limbile străine vorbite de colaboratorii vamali. Procedura simplificată de declarare a mărfurilor şi a mijloacelor de transport Pentru a eficientiza procedura vămuirii.

Documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal (1) Persoanele care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală sau care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală sînt obligate să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal. indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. controlul corporal ca o formă excepţională de control vamal). în locul unde se efectuează operaţiunile de vămuire.11. datele necesare efectuării controlului vamal. pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor. în vigoare 01. Zonele de control vamal (1) La frontiera vamală. inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale. (2) Procedura creării şi delimitării zonelor de control vamal este stabilită de Departamentul Vamal. (3) Regulile de efectuare a controlului vamal sînt stabilite de Departamentul Vamal. în conformitate cu legislaţia. [Art. magazinelor duty free. (2) Lista documentelor şi informaţiilor. procedura lor de prezentare sînt stabilite de Departamentul Vamal în conformitate cu legislaţia.transport. (2) Cererea organului vamal de a antrena specialişti şi experţi la efectuarea controlului vamal este executorie pentru conducătorii de autorităţi publice. inclusiv a factorilor de decizie din autorităţile publice. din oficiu sau la solicitarea acestora. altor teritorii şi spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfăşura activităţi supuse supravegherii vamale. la efectuarea controlului vamal. de unităţi economice în care activează specialistul sau expertul solicitat. . animalelor şi plantelor şi care nu cauzează prejudicii mărfurilor şi mijloacelor de transport. zonelor libere. e) verificarea sistemului de evidenţă şi a dărilor de seamă. ale brokerilor vamali şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală. d) interogarea verbală a persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere. Articolul 187. organul vamal este în drept. din diferite unităţi economice. (4) Organele de drept şi de control. în locul amplasării organului vamal. mijloacelor de transport. în conformitate cu legislaţia. f) controlul depozitelor provizorii. c) evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport. depozitelor vamale. (2) La efectuarea controlului vamal. (3) Pentru efectuarea controlului vamal. (3) Desfăşurarea activităţii de producţie. prin Legea nr. Antrenarea specialiştilor şi experţilor la efectuarea controlului vamal (1) Organul vamal este în drept să antreneze specialişti din organele de drept şi de control. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. peste frontiera acestor zone şi în perimetrul lor sînt posibile numai cu autorizaţia organului vamal şi se vor efectua sub supraveghere vamală. Accesul în zona de control vamal este permis numai cu înştiinţarea prealabilă a organului vamal.03] Articolul 186.1440-XV din 08.185 modif. precum şi experţi.01. activităţii comerciale şi de altă natură. persoanelor. Articolul 188. precum şi în alte locuri stabilite de Departamentul Vamal. g) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. (5) Documentele necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către persoane nu mai puţin de 3 ani. să primească de la bănci şi de la alte instituţii financiare informaţii şi certificate referitor la operaţiunile şi conturile persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală. sînt create zone de control vamal.02. trecerea mărfurilor.

ţinînd cont de prevederile art. sigilii. Articolul 192. . cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte. b) să primească de la persoanele cu funcţii de răspundere şi de la alţi colaboratori certificate. (2) La efectuarea controlului activităţii economico-financiare. Actele ridicate trebuie să fie returnate în termene cît mai restrînse. prin desenarea planului. activitatea economico-financiară a persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală. (2) Organul vamal este în drept. organul vamal foloseşte. lămuriri orale şi scrise. 3) Mijloacele de identificare pot fi schimbate sau nimicite numai de organul vamal sau cu autorizarea lui. spaţiile unde se desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală. mijloacelor de transport. Identificarea mărfurilor. d) să ridice. (4) Toate informaţiile obţinute în procesul controlului sînt confidenţiale. Articolul 190. încăperile şi alte spaţii în care se află sau se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal. forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care aceasta este parte. Accesul colaboratorului vamal pe teritorii sau în încăperi pentru efectuarea controlului vamal Pentru a efectua controlul vamal. marcaje. Controlul vamal selectiv (1) În timpul efectuării controlului vamal. ştampile. fotografiere. Articolul 191. documentele necesare efectuării controlului vamal sau unde se desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală. semne de identificare. după caz. prin alte mijloace de identificare. organul vamal este în drept să stabilească controlul sau să controleze. c) să sigileze încăperile.Articolul 189. prin descrierea mărfurilor şi mijloacelor de transport. a brokerilor vamali şi a persoanelor care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală. prin prelevarea de probe şi mostre. (2) Identificarea se efectuează prin aplicarea de plombe. să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de prezentul cod. precum şi mărfurile şi mijloacele de transport care se află sub supraveghere vamală pot fi identificate de organul vamal. Controlul activităţii economico-financiare (1) În cazul în care există temeiuri de a se considera că legislaţia Republicii Moldova sau acordurile internaţionale la care aceasta este parte nu sînt respectate sau sînt respectate numai parţial. pe teritorii sau în încăperi unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal. în limitele competenţei sale. încăperilor şi altor spaţii (1) Mijloacele de transport. de regulă. actele dacă acestea urmează a fi verificate în alte locuri.193. conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal. Rezultatele controlului se comunică neîntîrziat persoanei controlate. cu legitimaţie de serviciu şi cu autorizaţia şefului de vamă sau a conducerii Departamentului Vamal. (3) Acţiunile colaboratorului vamal în timpul efectuării controlului asupra activităţii economico-financiare a persoanelor nu trebuie să le aducă prejudicii. utilizarea documentelor de însoţire a mărfurilor şi altor acte. colaboratorul vamal este în drept să intre. colaboratorul vamal este în drept: a) să ceară prezentarea gratuită a documentelor (inclusiv a celor bancare) şi a informaţiilor referitoare la activitatea economică externă sau la alte activităţi care au tangenţe cu activitatea vamală şi cu atribuţiile organelor vamale.

precum şi mărfurilor şi mijloacelor ei de transport. Articolul 197.Articolul 193. precum şi tehnica militară. de martorii asistenţi. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Secţiunea a 29-a Dispoziţii suplimentare privind controlul vamal Articolul 196. Mărfurile şi mijloacele de transport supuse controlului vamal (1) Controlului vamal sînt supuse toate mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală. (4) Referitor la efectuarea controlului corporal se întocmeşte proces-verbal de o formă stabilită de Departamentul Vamal. (3) Sînt exonerate de control vamal navele militare străine (maritime. precum şi de lucrătorul medical care a participat la control. Articolul 194. poate fi efectuat cu permisiunea şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia dacă există destule temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internaţional are asupra sa şi nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravenţiilor sau infracţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte. Controlul corporal (1) Controlul corporal. în condiţii sanitare. colaboratorul vamal înştiinţează persoana fizică despre decizia şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal. (2) Organul vamal şi colaboratorii vamali care pricinuiesc daune nejustificate la efectuarea controlului vamal poartă răspundere conform legislaţiei. în prezenţa a doi martori asistenţi de acelaşi sex cu primii. ca formă excepţională de control vamal. de persoana supusă acestui control. (3) Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal. (3) Daunele pricinuite legitim de colaboratorii vamali la efectuarea controlului vamal nu sînt reparabile. în . Controlul corporal se efectuează într-o încăpere izolată. (2) Nu se supune controlului vamal bagajul personal al Preşedintelui Republicii Moldova şi al membrilor lui de familie care îl însoţesc. (5) Procesul-verbal referitor la controlul corporal este semnat de colaboratorul vamal care a efectuat controlul corporal. Articolul 195. Timpul aflării sub supraveghere vamală (1) Mărfurile şi mijloacele de transport se află sub supraveghere vamală de la începutul şi pînă la sfîrşitul controlului vamal. (4) Exonerarea de unele forme de control vamal prevăzută de acordurile internaţionale se efectuează după ratificarea acestora de către Parlamentul Republicii Moldova. îi lămureşte drepturile şi obligaţiile pe care le are şi îi propune să prezinte singură obiectele tăinuite. (2) Organul vamal este în drept să oprească forţat mijloacele de transport în cazurile prevăzute de legislaţie. aeriene). (2) Pînă la efectuarea controlului corporal. Exonerarea de unele forme de control vamal (1) Cazurile de exonerare de unele forme de control vamal sînt stabilite în exclusivitate de prezentul cod. Neadmiterea pricinuirii de daune nejustificate la efectuarea controlului vamal (1) În timpul efectuării controlului vamal este interzisă pricinuirea de daune nejustificate persoanei. Accesul în aceste încăperi al persoanelor care nu participă la efectuarea controlului corporal şi urmărirea controlului sînt interzise. Persoana supusă controlului corporal este în drept să facă menţiuni în procesul-verbal.

(1). prelevarea de probe şi mostre necesare controlului vamal Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfuri şi mijloace de transport. Controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport după punerea lor în circulaţie Controlul vamal poate fi efectuat în orice moment. prelevarea de probe şi mostre necesare controlului vamal se efectuează conform art. viaţa şi sănătatea oamenilor. altor titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport. precum şi a reprezentanţilor acestora.139 şi 140. Articolul 201.conformitate cu prevederile regimului vamal. Termenul de verificare a declaraţiei vamale. în cazul în care există temeiuri de a se considera că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaţionale la care aceasta este parte. (4) Controlul vamal se încheie în momentul punerii în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport. indiferent de faptul dacă mărfurile şi mijloacele de transport controlate au fost puse în circulaţie. precum şi reprezentanţii acestora sînt obligaţi să asiste la controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport.138 . a documentelor. precum şi în alte împrejurări care nu suferă amînare. b) sînt puse în pericol securitatea statului. întregul mediu. de control al mărfurilor şi mijloacelor de transport (1) Verificarea declaraţiei vamale. controlul vamal se încheie în momentul trecerii frontierei vamale. iar în lipsa lor persoana care conduce mijlocul de transport sînt obligate să acorde asistenţă organului vamal la efectuarea controlului mărfurilor şi mijloacelor de transport. (2) În cazul în care se cere prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport. dacă: a) persoanele indicate nu se prezintă în decursul a 10 zile de la prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport. Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfurile şi mijloacele de transport. (3) Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în lipsa declarantului. (2) La introducerea mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal. (2) Persoanele indicate la alin. (3) Termenul de verificare nu include timpul necesar efectuării controlului de către alte autorităţi publice. (6) Persoanele sînt obligate să respecte cerinţele stabilite de Departamentul Vamal referitor la perioada minimă de efectuare a controlului vamal. Articolul 198. termenul de verificare curge din momentul prezentării. (3) La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal. controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport le efectuează organul vamal în cel mult 10 zile din momentul primirii declaraţiei a documentelor şi informaţiilor necesare controlului vamal. Articolul 200. Asistarea declarantului şi altor persoane la efectuarea controlului vamal (1) Declarantul şi alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport. ordinea publică. Articolul 199. controlul vamal începe în momentul primirii declaraţiei vamale.în cel mult 3 zile. controlul vamal începe în momentul trecerii frontierei vamale. . a documentelor. animalelor. plantelor. dacă prezentul cod şi alte acte normative nu prevăd altfel. (5) La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal. iar verificările privind mărfurile indicate la art.

(4) Controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în cazurile menţionate la alin. Efectuarea controlului vamal al valorilor valutare Controlul vamal al valorilor valutare se efectuează în conformitate cu legislaţia. precum şi mărfuri destinate instalării lor. Articolul 205. altor cheltuieli aferente. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. Secţiunea a 30-a Controlul vamal al valorilor valutare Articolul 203. Competenţa organelor vamale în efectuarea controlului vamal al valorilor valutare Organele vamale supun controlului vamal valorile valutare care trec frontiera vamală.c) mărfurile sînt expediate prin poşta internaţională. vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de legislaţia în domeniul valutar şi în alte domenii. fiind exoneraţi de drepturile de import şi de export. cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală. vor fi aplicate sancţiunile din prezentul cod. Răspunderea pentru nerespectarea legislaţiei valutare (1) Dacă organul vamal constată încălcări ale legislaţiei valutare şi dacă astfel de încălcări se sancţionează şi în conformitate cu prezentul cod. Articolul 204. Articolul 202. funcţionarii consulari străini în Republica Moldova. precum şi a mărfurilor pentru care nu au fost încasate drepturi de import sau de export sau au fost acordate facilităţi la plata acestor drepturi. cînd organul vamal constată încălcări ale legislaţiei valutare.(1).(3) se efectuează în prezenţa unor persoane neinteresate în rezultatul controlului. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. Capitolul VI FACILITĂŢILE VAMALE ACORDATE ANUMITELOR CATEGORII DE PERSOANE STRĂINE Secţiunea a 31-a Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în Republica Moldova şi lucrătorilor acestora Articolul 206. pot introduce şi scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului personal. (2) În cazurile neprevăzute la alin. . altor cheltuieli aferente. Articolul 207. Inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală Organul vamal este în drept să efectueze în orice moment inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală. fiind exonerate de drepturile de import şi de export. Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în Republica Moldova Misiunile diplomatice şi oficiile consulare în Republica Moldova pot introduce şi scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului lor oficial. Facilităţile vamale acordate agenţilor diplomatici şi funcţionarilor consulari străini în Republica Moldova (1) Agenţii diplomatici. precum şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. d) mărfurile şi mijloacele de transport sînt lăsate pe teritoriul vamal cu încălcarea regimului vamal. cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală.

altor cheltuieli aferente. angajaţii consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova. fiind exoneraţi de control vamal şi de drepturi de import şi de export. . li se acordă facilităţile vamale prevăzute de prezentul cod pentru personalul administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice. (2) Toate încărcăturile care constituie valiză diplomatică şi valiză consulară trebuie să poarte menţiuni şi însemne vizibile privind caracterul lor. respectînd regulile de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală. Articolul 209. organul vamal este în drept să ceară reprezentanţilor autorizaţi ai statului respectiv să deschidă valiza diplomatică şi valiza consulară în prezenţa colaboratorului vamal. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. Dacă există motive serioase să se presupună că în bagajul lor există mărfuri nedestinate uzului personal sau prohibite de legislaţia Republicii Moldova. membrilor delegaţiilor străine care participă în Republica Moldova la tratative interstatale. acte şi mărfuri destinate uzului oficial. Trecerea peste frontiera vamală a valizei diplomatice şi valizei consulare (1) Valiza diplomatică şi valiza consulară care trec frontiera vamală nu pot fi reţinute. Dacă există motive serioase să se presupună că valiza diplomatică şi valiza consulară conţin mărfuri care nu sînt indicate la alin. altor cheltuieli aferente. funcţionarilor consulari străini în Republica Moldova. Articolul 211. Secţiunea a 32-a Facilităţile vamale acordate altor persoane străine Articolul 210. Facilităţile vamale acordate reprezentanţilor altor state şi membrilor delegaţiilor străine Reprezentanţilor altor state. sau supuse carantinei. atunci se efectuează controlul vamal în prezenţa persoanelor indicate în prezentul articol sau a reprezentanţilor lor autorizaţi. De aceleaşi facilităţi vamale beneficiază şi membrii lor de familie care îi însoţesc.(2) Bagajul personal al agenţilor diplomatici. fiind exoneraţi de drepturile de import. precum şi al membrilor lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova este exonerat de control vamal. precum şi. mărfuri destinate uzului oficial. la alte misiuni oficiale. valiza diplomatică şi valiza consulară vor fi returnate statului expeditor. nici supuse controlului vamal. de acordurile internaţionale la care aceasta este parte de a fi introduse ori scoase din Republica Moldova. Articolul 208. la conferinţe sau adunări internaţionale. Facilităţile vamale acordate personalului administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi angajaţilor consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova Personalul administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice.(3). curierii diplomatici şi consulari străini pot introduce şi scoate din Republica Moldova mărfuri de uz personal. Facilităţile vamale acordate agenţilor diplomatici. membrilor delegaţiilor parlamentare şi guvernamentale. Facilităţile vamale acordate curierilor diplomatici şi consulari străini În temeiul principiului de mutualitate. iar valiza consulară numai corespondenţă oficială. Articolul 212. În caz de refuz. (3) Valiza diplomatică trebuie să conţină numai acte diplomatice. pe principiul mutualităţii. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. precum şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova pot introduce în Republica Moldova mărfuri cu ocazia primei lor instalări.

care tranzitează Republica Moldova în scop de serviciu beneficiază de facilităţile vamale prevăzute la art. Secţiunea a 34-a Ţara de origine a mărfurilor Articolul 215. precum şi personalului acestor organizaţii şi reprezentanţe. partea neacoperită din cheltuieli .funcţionarilor consulari. în conformitate cu legislaţia. nu acoperă cheltuielile de comercializare a acestora efectuate de organul vamal. precum şi de confirmare a originii lor este stabilit în Legea cu privire la tariful vamal. Facilităţile vamale acordate organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. Modul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor Valoarea în vamă a mărfurilor se determină potrivit Legii cu privire la tariful vamal. Capitolul VIII DISPUNEREA DE MĂRFURI ŞI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT. reprezentanţelor statelor străine de pe lîngă ele. precum şi mărfurile şi mijloacele de transport la care s-a renunţat în folosul statului trec în proprietatea acestuia. sînt stabilite prin acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. membrii lor de familie. Articolul 217. reprezentanţilor altor state şi membrilor delegaţiilor străine care tranzitează Republica Moldova Agenţii diplomatici. (2) Procedura de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport în proprietatea statului este stabilită de legislaţie. precum şi personalului acestor organizaţii şi reprezentanţe Facilităţile vamale acordate organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. Determinarea ţării de origine a mărfurilor Modul de determinare a ţării de origine a mărfurilor.211. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport în proprietatea statului (1) Mărfurile şi mijloacele de transport confiscate conform prevederilor prezentului cod. depozitare şi comercializare a mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului se restituie din mijloacele băneşti obţinute din comercializarea lor.207. reprezentanţelor altor state de pe lîngă ele. Articolul 213. Capitolul VII VALOAREA ÎN VAMĂ A MĂRFURILOR. Încasarea mijloacelor băneşti pentru acoperirea cheltuielilor Dacă mijloacele băneşti obţinute din comercializarea mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului. funcţionarii consulari. precum şi persoanele indicate la art. inclusiv cele care constituie obiectul infracţiunii de contrabandă şi al altor infracţiuni vamale. DETERMINAREA ŢĂRII DE ORIGINE A MĂRFURILOR Secţiunea a 33-a Valoarea în vamă a mărfurilor Articolul 214. (3) Cheltuielile de transport. PRECUM ŞI DE MIJLOACELE BĂNEŞTI OBŢINUTE DIN COMERCIALIZAREA LOR Secţiunea a 35-a Dispunerea de mărfuri şi de mijloace de transport Articolul 216.

Obiectul urmăririi penale Obiectul urmării penale în cauzele ce ţin de competenţa organelor vamale îl constituie colectarea de probe privind infracţiunea.206-XV din 29.03. ale conducerii organului de urmărire penală în domeniul vamal şi ale procurorului. Capitolul IX ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII ŞI DE URMĂRIRE PENALĂ A ORGANELOR VAMALE [Denumirea modif.206-XV din 29. prin Legea nr.03. Secţiunea a 37-a Urmărirea penală [Denumirea modif. se supun indicaţiilor legale. Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale se efectuează în modul prevăzut de legislaţie.05. în vigoare 18.05.223 modificat prin Legea nr.07.va fi suportată de declarant sau de persoana drepturilor de import sau de export.07. în vigoare 18. [Art. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport necomercializabile Mărfurile şi mijloacele de transport necomercializabile trecute proprietatea statului.206-XV din 29.03] Articolul 221. în vigoare 18.07.07. (2) Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii scopul depistării persoanelor culpabile de pregătirea şi comiterea contravenţii vamale.05.206-XV din 29. [Art.03.221 modificat prin Legea nr.03] în în de de Articolul 220.206-XV din 29. responsabilă de plata Articolul 218.206-XV din 29. fie în mod repetat. în vigoare 18.05.219 modificat prin Legea nr.07. precum şi procedura dispunerii de astfel mărfuri şi mijloace de transport sînt stabilite de legislaţie. scrise şi verbale.03] în de Secţiunea a 36-a Activitatea operativă de investigaţii Articolul 219. săvîrşită în proporţii mari sau deosebit de mari.03] Articolul 222. în vigoare 18. identificarea făptuitorului ei şi punerea lui sub învinuire în conformitate cu legislaţia.03.03] Articolul 224.03.05. în vigoare 18.07. Organele de urmărire penală în domeniul vamal (1) Urmărirea penală în domeniul vamal se efectuează de organul de urmărire penală din Departamentul Vamal şi de subdiviziunile lui teritoriale. de contrabandă şi de alte infracţiuni care ţin competenţa organului de urmărire penală al Departamentului Vamal. [Art.03] Articolul 223. Contrabanda Trecerea peste frontiera vamală de mărfuri.05.03. (2) Ofiţerii de urmărire penală din Departamentul Vamal sînt independenţi. Organul vamal ca subiect al activităţii operative de investigaţii (1) Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii conformitate cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii. Competenţa organelor de urmărire penală în domeniul vamal Organele de urmărire penală în domeniul vamal efectuează cercetarea penală şi ancheta preliminară în toate cazurile de contrabandă şi de alte infracţiuni a căror cercetare este atribuită de Codul de procedură penală competenţei organelor vamale. fie de un grup de persoane care s-au . prin Legea nr.222 în redacţia Legii nr. eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el. [Art.

în conformitate cu acordurile bilaterale. cu efecte puternice. toxice.03. Articolul 227.04. adică permit introducerea. dar se emite o decizie privind aplicarea metodei livrării controlate. de arme de foc şi de muniţii. fapt despre care este informat imediat Procurorul General.225 şi asupra altor bunuri ce constituie obiectul sau mijlocul săvîrşirii unei infracţiuni. radioactive şi explozive. pentru fiecare caz aparte.3-XV din 05. de dispozitive de explodare. sub supravegherea lor. Aplicarea metodei livrării controlate asupra altor bunuri (1) Metoda livrării controlate poate fi aplicată în modul prevăzut la art. PROCEDURA ÎN CAZURILE DE CONTRAVENŢIE VAMALĂ ŞI CERCETAREA LOR Secţiunea a 39-a Principii generale Articolul 228. (2) Decizia privind aplicarea metodei livrării controlate şi asupra altor bunuri se aduce imediat la cunoştinţa Procurorului General. Dispunerea de mijloacele băneşti şi de alte bunuri confiscate în cadrul aplicării metodei livrării controlate Mijloacele băneşti confiscate de instanţele de judecată ale Republicii Moldova şi ale altor state în cadrul aplicării metodei livrării controlate. o astfel de trecere de substanţe narcotice. fie de o persoană cu funcţie de răspundere care face uz de situaţia de serviciu. (2) Decizia privind aplicarea metodei livrării controlate este emisă de Departamentul Vamal. Contravenţia vamală Contravenţie vamală înseamnă încălcarea reglementărilor vamale săvîrşită prin acţiuni sau inacţiune care atrag răspunderi stabilite în . scoaterea sau tranzitarea.225 modificat prin Legea nr. de valori culturale. Livrările controlate de substanţe narcotice şi psihotrope (1) În scopul combaterii traficului ilicit internaţional de substanţe narcotice şi psihotrope şi al depistării persoanelor implicate în astfel de operaţiuni. de deşeuri nocive. în Republica Moldova nu se porneşte proces penal. Capitolul X CONTRAVENŢIILE VAMALE ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÎRŞIREA LOR. precum şi mijloacele obţinute din comercializarea bunurilor confiscate prin această metodă se repartizează între statele participante la operaţiune. fie prin folosirea frauduloasă de documente vamale şi de alte documente. în vigoare 12. de armament. cu participarea organelor vamale şi a altor organe competente din ţările respective.02. (3) Dacă ţara de destinaţie a substanţelor narcotice şi psihotrope este una străină. fie însoţită de nedeclarare sau de declararea lor neautentică în documentele vamale sau în alte documente. cu excepţia armelor de vînătoare cu ţeavă lisă şi a cartuşelor la ele.04] Articolul 226. organele vamale ale Republicii Moldova folosesc. metoda livrării controlate. otrăvitoare. prin Republica Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope incluse în trafic ilicit. Secţiunea a 38-a Livrările controlate Articolul 225. psihotrope. [Art.organizat pentru activitate de contrabandă. precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal a valorilor culturale scoase din ţară în cazul în care returnarea lor este obligatorie se consideră contrabandă şi se pedepseşte în conformitate cu legislaţia. în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

. 7) neoprirea mijlocului de transport în locurile stabilite de organul vamal.Codul cu privire la contravenţiile administrative şi în prezentul cod. (3) Persoanele juridice vinovate de săvîrşirea contravenţiilor vamale poartă răspundere administrativă sau materială. 3) neinformarea sau informarea falsă a organului vamal despre intenţia de a scoate mărfuri şi mijloace de transport de pe teritoriul vamal. nimicirea. 15) nerespectarea termenelor de prezentare către organul vamal a declaraţiei vamale. a regulilor de depozitare. 12) efectuarea fără autorizaţia organului vamal a operaţiunilor de încărcare-descărcare şi a altor operaţiuni. 19) nerespectarea procedurii de plasare a mărfurilor în depozit. 2) neinformarea organului vamal intern despre trecerea frontierei vamale în cazul introducerii de mărfuri şi mijloace de transport. Răspunderea pentru contravenţia vamală (1) Contravenţia vamală atrage răspundere administrativă sau materială în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi cu cele ale prezentului cod. 10) nerespectarea procedurii de vămuire. a altor documente şi informaţii. (2) Cetăţenii sînt pasibili de răspundere pentru contravenţii vamale dacă la data comiterii lor au împliniţi 16 ani. 8) plecarea mijlocului de transport fără autorizaţia organului vamal. 4) neîndeplinirea cerinţelor în caz de avarie sau de forţă majoră. 22) nerespectarea regulilor de efectuare a construcţiilor în zonele libere. 21) nerespectarea regulilor de desfăşurare a activităţii de producţie şi a activităţii comerciale în zonele libere. modificarea stării lor. 5) neprezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport sau nepredarea documentelor necesare efectuării controlului vamal la locul de destinaţie. de perfecţionare pasivă sau de transformare sub supraveghere vamală. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere administrativă (1) Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere administrativă următoarele contravenţii vamale: 1) nerespectarea regimului de zonă a controlului vamal. 20) nerespectarea regimurilor vamale de perfecţionare activă. utilizarea şi dispunerea de ele. 23) nerespectarea obligaţiei de a scoate de pe teritoriul vamal sau de a returna pe teritoriul vamal mărfuri şi mijloace de transport. În cazul comiterii unor contravenţii vamale. nerespectarea modalităţii de ţinere a evidenţei. Articolul 230. 18) nerespectarea regimului de depozit provizoriu. 14) nerespectarea procedurii de declarare a mărfurilor şi mijloacelor de transport. se poate aplica sancţiunea complementară de retragere sau suspendare a autorizaţiei. a documentelor însoţitoare. precum şi a regulilor de efectuare a operaţiunilor cu aceste mărfuri. 9) abordarea navelor sau a altor mijloace plutitoare care se află sub supraveghere vamală. 13) modificarea. pierderea sau neprezentarea către organul vamal a mărfurilor şi mijloacelor de transport. deteriorarea sau pierderea mijloacelor de identificare. 6) punerea în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport fără autorizaţia organului vamal. Articolul 229. 17) neprezentarea către organul vamal a dărilor de seamă. 11) efectuarea de operaţiuni ilegale cu mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin. 16) împiedicarea accesului colaboratorului vamal în încăperi sau teritorii pentru a efectua controlul vamal.

cu aplicarea violenţei. 34) acţiunile care au ca scop exonerarea ilegală de drepturile de import şi de export sau micşorarea cuantumului acestor drepturi. precum şi informaţiile necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală şi cercetării lui. 47) împiedicarea efectuării reviziei. 40) încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere şi de către cetăţeni. faţă de care au fost stabilite facilităţi la perceperea drepturilor de import şi de export. procurarea de mărfuri şi mijloace de transport introduse pe teritoriul vamal cu încălcarea reglementărilor vamale. primirea unor sume şi compensaţii sau nerestituirea lor fără just temei. la vămuire. utilizarea sau dispunerea de ele. a specialistului de a participa la efectuarea . precum şi informaţiile necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală şi cercetării lui. documentele. la efectuarea actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui. documentele. controlului. 41) nesupunerea dispoziţiei sau cererii legale a colaboratorului vamal. 32) transportarea. precum şi martorilor asistenţi. 42) insultarea colaboratorului vamal.24) nerespectarea procedurii de nimicire a mărfurilor. 39) desfăşurarea ilegală a activităţii de transportator vamal sau nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a acestei activităţi. 46) refuzul sau eschivarea martorului de a face depoziţii. 29) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală tăinuite de controlul vamal. translatorului sau specialistului de a participa la efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală şi la cercetarea lor. 28) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri şi mijloace de transport cu eludarea controlului vamal. la efectuarea actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui. inventarierii sau refuzul de a le efectua. 30) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri şi mijloace de transport cu folosirea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare. 25) efectuarea de operaţiuni ilegale cu mărfurile şi mijloacele de transport plasate sub un anumit regim vamal. 48) refuzul sau eschivarea expertului de a face raportul de expertiză. utilizarea şi dispunerea de ele. 45) refuzul altor persoane de a preda sau prezenta mărfurile. 44) refuzul contravenientului de a preda sau prezenta mărfurile. 36) nerespectarea termenului de plată a drepturilor de import şi de export. a reglementărilor vamale. la vămuire. inclusiv străini. 43) ameninţarea colaboratorului vamal. 38) desfăşurarea ilegală a activităţii de broker vamal sau nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a acestei activităţi. 31) nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor şi mijloacelor de transport. 33) nerespectarea regulilor de utilizare şi de dispunere de mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie. 26) nerespectarea regulilor de aplicare a măsurilor de politică economică şi altor restricţii stabilite în cazul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. modificarea stării lor. persoanelor care participă la controlul vamal. depozitarea. 27) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei sub categoria de bunuri nedestinate comerţului sau producţiei. 37) neexecutarea de către bănci şi alte instituţii financiare a deciziilor organelor vamale. alte bunuri. alte bunuri. precum şi martorilor asistenţi. persoanelor care participă la controlul vamal. 35) acţiunile care au ca scop restituirea drepturilor de import şi de export încasate.

50) împiedicarea colaboratorului vamal de a efectua cercetare vamală şi alte acte de procedură. depozitarea. nedeclarate sau declarate neautentic. precum şi transportul. sau nerespectarea condiţiilor şi restricţiilor unei astfel de utilizări. 51) utilizarea fără autorizaţia organului vamal a bunurilor sechestrate. a mărfurilor de drepturile de import sau de export. (2) Contravenţiile enumerate la alin. primirea unor sume şi compensaţii. ori cu utilizarea de documente sau mijloace de identificare false. 8) neachitarea drepturilor de import sau de export în termenele stabilite. 49) refuzul sau eschivarea persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi economice de la executarea hotărîrii sau dispoziţiei privind efectuarea expertizei sau de la chemarea specialistului sau translatorului. la utilizarea sau înstrăinarea lor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate facilităţile şi fără autorizaţia organului vamal.1440-XV din 08. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere materială Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere materială următoarele contravenţii vamale: 1) trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu eludarea controlului vamal (trecerea prin alte locuri decît cel de amplasare al organului vamal sau în afara orelor de program ale acestuia) sau tăinuindu-le de el (cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode care împiedică descoperirea mărfurilor).11.controlului vamal sau la vămuire. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni. 9) punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisiunea organului vamal. depozitarea. 5) dispunerea de mărfurile puse condiţionat în circulaţie pentru care sînt prevăzute facilităţi la plata drepturilor de import sau de export.(1) se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni. 2) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu documente falsificate. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. despre valoarea în vamă sau ţara de origine a mărfurilor sau declararea unei informaţii neautentice care oferă posibilitatea exonerării. 10) pierderea sau nepredarea către organul vamal a documentelor la . în vigoare 01. 7) prezentarea către organul vamal a documentelor care conţin date neautentice despre recunoaşterea dreptului la restituirea drepturilor de import sau de export încasate. [Art. 52) exercitarea de influenţă sau intervenţia ilegală în emiterea de decizii sau în efectuarea unor alte acţiuni. nerestituirea sau restituirea lor parţială nemotivată. 3) nedeclararea conform procedurii stabilite a mărfurilor care trec frontiera vamală sau declararea neautentică. procurarea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal cu eludarea controlului vamal ori tăinuite de el. 4) transportul. procurarea mărfurilor pentru care sînt prevăzute facilităţi la plata drepturilor de import sau de export. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni. totale sau parţiale.02.03] Articolul 231.230 modif. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. prin Legea nr. pierderea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală sau netransportarea lor la locul indicat de organul vamal. nevalabile sau dobîndite pe căi ilegale ori cu documente care conţin date neautentice despre mărfurile transportate. 6) declararea unor date neautentice despre regimul vamal.01. utilizarea lor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate facilităţile şi fără autorizaţia organului vamal.

9) şi 11). a cerinţelor privind cantitatea de produse care trebuie să rezulte din transformare. 17) nerespectarea obligaţiei: a) de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport introduse anterior pe teritoriul vamal. cu sau fără retragerea autorizaţiei. sau comercializarea cu amănuntul în magazinele duty free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase pentru vînzare de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. utilizarea lor şi dispunerea de ele cu încălcarea regimului vamal în care au fost plasate.751-XV din 21.231 pct. cu sau fără retragerea autorizaţiei. 15) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei sub categoria de mărfuri nedestinate comerţului sau producţiei. persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. utilizarea lor şi dispunerea de ele. b) art.231 pct.12. neasigurarea transportării mărfurilor la postul vamal proxim ori neasigurarea deplasării colaboratorului vamal la locul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport. dacă returnarea lor este obligatorie. a mărfurilor şi mijloacelor de transport al căror termen de păstrare în depozit a expirat. 19) nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de perfecţionare activă şi pasivă sau de transformare sub supraveghere vamală. în conformitate cu regimul vamal. 18) prezentarea către organul vamal.2001] Articolul 232.231 pct. c) art. precum şi a altor mărfuri a căror listă se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare. 12) nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de nimicire a mărfurilor sau nerespectarea condiţiilor de plasare sub regimul vamal respectiv a deşeurilor rezultate din nimicire. b) de a returna pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport scoase anterior de pe teritoriul vamal.1)-4). a unor acte neautentice privind scoaterea sau introducerea lor. în calitate de confirmare a scoaterii sau introducerii mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal.5) şi 6). cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. transformarea. 16) neasigurarea integrităţii mărfurilor şi mijloacelor de transport în caz de avarie sau de forţă majoră. 21) comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a mărfurilor. dacă scoaterea lor este obligatorie. [Art.mărfurile aflate sub supraveghere vamală. sînt sancţionate cu amendă de la 30% la 100% din valoarea mărfurilor şi altor bunuri pentru care nu au plătit drepturile de import sau de export. transformarea. din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare a transportului sau păstrării lor. inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele magazinelor duty free. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. 20) neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie. 13) efectuarea de operaţiuni cu mărfurile. 11) efectuarea de operaţiuni ilegale cu mărfurile care nu au fost vămuite pe deplin. cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. neinformarea imediată despre condiţiile survenite. Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale Persoanele juridice. privind imposibilitatea efectuării acestor operaţiuni din cauza nimicirii sau pierderii mărfurilor şi mijloacelor de transport în urma unei avarii sau forţe majore. pentru comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la: a) art. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. schimbarea mărfurilor cu altele. sînt sancţionate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei. 14) nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală.231 completat prin Legea nr. sînt sancţionate cu amendă de la 10% la . cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. a procedurii şi termenelor de perfecţionare activă şi pasivă. în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii.

231 pct. conform prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative. actele de procedură în cazul acestor contravenţii se vor efectua independent de urmărirea penală.03. h) art.231 pct. după pornirea procesului penal.7). cu sau fără retragerea autorizaţiei. Acţiunile colaboratorului vamal în cazul constatării elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni Dacă în procesul efectuării actelor de procedură în cazul unei contravenţii vamale a fost constatată existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni.05. 16). 18).12.231 pct. 15).231 pct. Procesul-verbal privind contravenţia vamală În cazul de contravenţie vamală.03] Articolul 238. 19). colaboratorul vamal întocmeşte proces-verbal. Efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale Actele de procedură în cazul contravenţiei vamale se efectuează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative.8).12).03. g) art.02. e) la art. în vigoare 18. 13).14). sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor la care au fost prezentate documente care conţin date neautentice. d) art. emise de procuror în baza materialelor parvenite de la organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de la alte organe. f) art. [Art.05. iar partea nereglementată de acesta . 17). [Art.10).03.3-XV din 05.2001] Articolul 233. sînt sancţionate cu amendă de la 3% la 10% din valoarea mărfurilor şi mijloacelor de transport ale căror documente au fost pierdute sau nepredate. Circumstanţele în care. în vigoare 18.04] Articolul 236.03] Articolul 237.237 modificat prin Legea nr. [Art. în vigoare 12. sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor pentru care nu au fost plătite drepturile de import sau de export. Inadmisibilitatea divulgării materialelor în cazul de contravenţie vamală .232 modificat prin Legea nr. Procedura în cazul contravenţiei vamale constatate de organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de alte organe de resort şi cercetarea cazului În cazul refuzului de pornire a unui proces penal sau al încetării urmăririi penale pe un dosar de contrabandă în ale cărui materiale există indiciile unei contravenţii vamale. cu sau fără retragerea autorizaţiei . în condiţiile prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative şi de prezentul cod. abilitate cu dreptul de urmărire penală.751-XV din 21. Articolul 235.235 modificat prin Legea nr. se porneşte proces penal în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. actele de procedură şi cercetarea cazului se efectuează în temeiul unei ordonanţe administrative. 21) sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 100% din valoarea mărfurilor şi altor bunuri care au constituit obiectul contravenţiei.07. 20).20% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei.în conformitate cu prevederile prezentului cod.206-XV din 29.07.206-XV din 29. [Art. sînt sancţionate cu amendă de la 5% la 20% din valoarea mărfurilor şi altor bunuri care au constituit obiectul contravenţiei.236 modificat prin Legea nr. Articolul 234. colaboratorul vamal continuă efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale Dacă în timpul urmăririi penale în cazul de contrabandă sau de alte infracţiuni a căror urmărire penală este de competenţa organelor vamale se constată indicii ale unor contravenţii vamale.231 pct.04.

(3) Referitor la audierea persoanelor consemnate la alin. care vor semna dovada de primire. (4) Neîndeplinirea cererii colaboratorului vamal privind prezentarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale se sancţionează în conformitate cu prevederile . persoanele cu funcţii de răspundere. Citarea în cazul contravenţiei vamale (1) Persoana care urmează să fie audiată în cazul contravenţiei vamale este citată în modul prevăzut de legislaţie. să dispună unui alt organ vamal efectuarea unor anumite acte de procedură. Articolul 243. după caz. Articolul 239. Această însărcinare urmează a fi executată în decursul a 10 zile din ziua primirii. la dosar se anexează copiile acestora legalizate de colaboratorul vamal. (2) Persoanele care urmează a fi audiate sînt obligate să se prezinte la citaţie şi să dea explicaţii în esenţa cazului. Audierea în cazul contravenţiei vamale (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să audieze persoanele fizice. (2) În cazul absenţei temporare a persoanei consemnate la alin. pot fi prezentate copiile de pe documentele solicitate. conducătorii persoanelor juridice. Cu acordul colaboratorului vamal. (3) Persoana care urmează să fie audiată poate fi citată prin telefonogramă sau prin alte mijloace de comunicare. precum şi persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.(1) se întocmeşte proces-verbal.Materialele în cazul de contravenţie vamală nu pot fi divulgate pînă la încheierea cercetării cazului decît cu autorizaţia colaboratorului vamal care îl cercetează şi efectuează actele de procedură sau a şefului organului vamal. Interacţiunea dintre organele vamale ale Republicii Moldova şi serviciile vamale ale altor state în în cadrul efectuării actelor de procedură în cazuri de contravenţie vamală şi al cercetării lor Interacţiunea organelor vamale ale Republicii Moldova cu serviciile vamale şi cu organele competente din alte state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală şi al cercetării lor are loc în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. citaţia este înmînată membrilor de familie sau colaboratorilor de la locul de lucru ai persoanei. (2) În termen de 5 zile de la solicitare. Însărcinarea privind efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul unei contravenţii vamale este în drept. Solicitarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau cercetării lui (1) Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenţiei vamale sau îl cercetează este în drept să solicite persoanei juridice. Articolul 241.(1) sînt obligate să prezinte în original documentele solicitate de organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenţiei vamale sau îl cercetează. persoanei cu funcţie de răspundere sau persoanei fizice documentele necesare investigării cazului. (3) După expirarea termenului de atac al deciziei asupra cazului de contravenţie vamală. documentele în original se restituie. autentificate în modul stabilit. persoanele enumerate la alin.(1). În acest caz. Articolul 242. Secţiunea a 40-a Actele de procedură Articolul 240.

indicate la art. iar documentele se ridică în modul stabilit la art. (5) Şeful organului vamal sau adjunctul său care a emis decizia privind sechestrarea bunurilor stabileşte locul păstrării lor. privind mărimea capitalului social sau a unui alt patrimoniu se pune în sarcina contravenientului. al căror capital social şi (sau) valoare a patrimoniului nu acoperă suma amenzii aplicabile sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport a căror valoare ar putea fi percepută. şeful organului vamal sau adjunctul lui sînt în drept să sechestreze mărfurile. reprezentanţe.243. (2) În procesul estimării menţionate la alin. (3) Sechestrarea bunurilor şi procesul-verbal privind acest fapt se efectuează conform art. se permite ridicarea mărfurilor. dacă contravenientul a săvîrşit în repetate rînduri contravenţii vamale sau dacă este tras concomitent la răspundere pentru comiterea mai multor contravenţii vamale.244. mijloacelor de transport. mijloacele de transport şi alte bunuri ale contravenientului. (2) Şeful organului vamal sau adjunctul lui emit o decizie motivată privind sechestrarea bunurilor. documentelor şi altor bunuri.(1). Articolul 246. ridicate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi ale prezentului cod. (7) În cazul sechestrării de mijloace băneşti ale contravenientului aflate în conturile băncilor sau ale altor instituţii financiare. (4) Nu pot fi sechestrate bunurile necesare persoanei fizice şi persoanelor întreţinute de ea. a persoanei juridice care nu dispune de filială. Articolul 245. Articolul 244. mijloacele de transport care transportă bunuri ce constituie obiectul contravenţiei vamale. Estimarea mărfurilor. mijloacelor de transport şi altor bunuri (1) În cazul imposibilităţii ridicării mărfurilor. sau dacă contravenţia vamală cauzează prejudiciu intereselor statului.Codului cu privire la contravenţiile administrative. mijloacelor de transport şi altor bunuri (1) Organul vamal estimează valoarea mărfurilor. (6) Delapidarea. determinarea echivalentului în lei moldoveneşti al sumelor exprimate în valută străină se face la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei în vigoare la momentul estimării. precum şi a persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. se . tăinuite de controlul vamal. se solicită avizul expertului. Temeiurile ridicării mărfurilor. reprezentanţă. precum şi a mijloacelor de transport ale acestora pentru a se asigura perceperea amenzii sau contravalorii bunurilor indicate. documentele. în bază de preţuri libere. mijloacelor de transport. mărfurile şi mijloacele de transport cu ascunzişuri speciale. a mijloacelor de transport şi a altor bunuri. Dacă estimarea în acest mod este imposibilă. existenţa de filiale. secţie ori de o altă structură pe teritoriul Republicii Moldova. inclusiv valutei naţionale. documentelor şi altor bunuri (1) Mărfurile şi mijloacele de transport care constituie obiectul contravenţiei vamale. (3) Prezentarea de probe privind domicilierea. folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a bunurilor ce constituie obiectul contravenţiei vamale. Sechestrarea mărfurilor. înstrăinarea sau tăinuirea bunurilor sechestrate se pedepsesc conform legislaţiei penale. secţii sau de alte structuri. valorilor valutare. Lista unor astfel de bunuri este stabilită de legislaţie.244 al prezentului cod şi în prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. mijloacele de identificare sînt calificate drept probe şi se ridică. (2) În cazul tragerii la răspundere pentru contravenţie vamală a persoanei fizice sau a persoanei cu funcţie de răspundere care nu este stabilită în Republica Moldova.

colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală emite o ordonanţă motivată. (10) Mărfurile. În cazul absenţei persoanei. . mijloacele de transport. orice operaţiune în acele conturi. (12) Referitor la inspectarea vamală se întocmeşte proces-verbal. În cazul absenţei temporare a persoanei fizice. ordonanţa este prezentată uneia dintre persoanele indicate la alin. colaboratorul vamal este obligat să prezinte. recipientele şi alte locuri unde se pot afla astfel de bunuri.(4). localuri sau mijloace de transport. persoanei al cărei teritoriu. să predea bunurile sau să deschidă localurile. de studii. (6) Persoanelor care participă sau asistă la efectuarea inspectării vamale li se lămuresc drepturile şi obligaţiile. pot fi efectuate măsurări. uşilor etc. colaboratorul vamal este în drept să efectueze inspectarea vamală a acestor teritorii. tăinuite de controlul vamal. local sau unitate de transport urmează să fie inspectate sau uneia dintre persoanele indicate la alin. după caz. folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor ce constituie obiectul contravenţiei vamale. (7) Nu se admite efectuarea inspectării vamale în timp de noapte. (11) În cadrul inspectării vamale. recipientele şi alte locuri unde se pot afla bunurile indicate la alin. Inspectarea vamală (1) Dacă are motive suficiente pentru a presupune că pe teritoriul sau în localul persoanelor. a reprezentantului administraţiei locului de muncă. în localul sau în unitatea de transport în care se află bunurile enumerate la alin. (9) Colaboratorul vamal propune persoanei al cărei teritoriu. (3) Inspectarea vamală se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi.(1). înregistrări video şi alte lucrări tehnice. (8) Înaintea inspectării vamale. (8) Decizia de sechestrare a bunurilor poate fi anulată de persoana care a emis-o dacă nu mai există necesitatea aplicării acestei măsuri. colaboratorul vamal este în drept să le deschidă. precum şi documentele necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau cercetării lui.243 şi 244. contra semnătură. sau mărfuri şi mijloace de transport cu ascunzişuri speciale.interzice. În cazul absenţei temporare a conducătorului persoanei juridice sau a adjunctului acestuia. local sau unitate de transport urmează să fie inspectate ordonanţa privind efectuarea inspectării vamale.(1). evitînd deteriorarea nejustificată a lăcăţilor. În cazul refuzului de a deschide localurile. inspectarea vamală se efectuează în prezenţa unor alţi angajaţi ai persoanei juridice în cauză sau în prezenţa reprezentanţilor autorităţii care a făcut înregistrarea de stat a acestuia. obiecte ce posedă indicii de corpuri delicte. Articolul 247. sau în mijloacele lor de transport se află mărfuri şi mijloace de transport ce constituie obiectul contravenţiei vamale.(4) să permită accesul pe teritoriul. filmări. de odihnă al persoanei în cauză sau a reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale respective. (5) La efectuarea inspectării vamale este invitat un specialist. inspectarea vamală se efectuează în prezenţa membrilor lor de familie maturi. fotografieri. (2) Referitor la inspectarea vamală. a persoanei cu funcţie de răspundere sau a persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. prin decizie a şefului organului vamal. documentele şi alte bunuri care au atribuţie la cazul contravenţiei vamale constatate în timpul inspectării vamale sînt ridicate în temeiul şi în modul prevăzut la art. local sau unitate de transport sînt inspectate. a angajatului serviciului exploatare a locuinţelor de la domiciliu. (4) La inspectarea vamală asistă şi persoana al cărei teritoriu. cu excepţia cazurilor cînd inspectarea se face în cadrul controlului vamal sau vămuirii şi a cazurilor care nu suferă amînare.

se întocmeşte proces-verbal. Articolul 250. la cerere scrisă. a descoperi probele materiale. contravenientului persoană fizică. de la autorităţi publice sau de la persoane informaţiile necesare soluţionării cazului. înregistrări video. mărfurile. despre semnele lor distinctive. prelevate probe şi mostre. (4) Examinarea ca un act de procedură independent se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi. Prezentarea pentru identificare se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi. efectuate desene. (6) Referitor la efectuarea examinării ca un act de procedură independent se întocmeşte proces-verbal. a elucida circumstanţele contravenţiei vamale. Solicitarea de la autorităţile publice şi de la persoane a informaţiei necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau cercetării lui (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să primească gratuit. să ridice corespondenţa lor poştală şi telegrafică. (4) Referitor la prezentarea bunurilor pentru identificare. (3) Bunurile sînt prezentate spre a fi identificate împreună cu alte obiecte similare. persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. filmări. documentele şi alte bunuri spre a fi identificate. (2) Examinarea poate fi efectuată în cadrul întocmirii procesului-verbal privind încălcarea reglementărilor vamale. de mijloace de transport. documentelor şi altor bunuri pentru a fi identificate (1) În temeiul deciziei colaboratorului vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau care îl cercetează. Examinarea (1) Pentru a constata indiciile. Prezentarea mărfurilor. mijloacele de transport. ridicării mărfurilor. făcute mulaje şi tipare de pe urme. La examinare au dreptul să participe contravenientul. mijloacele de transport. documentele şi alte bunuri au fost prezentate colaboratorului vamal în timpul controlului vamal sau al vămuirii ori în timpul efectuării actelor de procedură anterioare. specialistul şi martorii. inspectării vamale. b) în alte cazuri. (5) În cadrul examinării pot fi efectuate măsurări. mijloacelor de transport. precum şi martorului. documentelor şi altor bunuri ca un act de procedură independent: a) dacă mărfurile. colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să examineze teritoriile. cu acordul posesorilor de mărfuri. Articolul 249. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. mărfurile. mijloacele de transport.Articolul 248.(1) sînt întrebate în prealabil despre împrejurările în care le-au văzut. colaboratorul vamal este în drept să ridice documentele care . (2) Persoanele chemate să identifice bunurile indicate la alin. persoană cu funcţie de răspundere. alte bunuri care aparţin sau care sînt destinate persoanei juridice. (2) În cazul refuzului neîntemeiat de a i se prezenta informaţia solicitată. copii de pe documente. inclusiv informaţii pentru uz de serviciu sau informaţii care prezintă secret comercial sau un alt secret ocrotit de lege. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. de documente şi de alte bunuri. documentelor şi altor bunuri sau ca un act de procedură independent. li se prezintă. documentele. să întreprindă alte măsuri prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative şi de prezentul cod. fotografieri. pot fi schiţate planuri. scheme. (3) Se permite examinarea mărfurilor. localurile. după caz. persoanei cu funcţie de răspundere sau persoanei fizice.

probe şi mostre de mărfuri şi de alte bunuri necesare expertizei. probe şi mostre şi de la alte persoane decît cele indicate la alin. esenţiale pentru dosar. inventarierii se comunică. controlul. Articolul 254. nu o poate transmite unor terţi şi nici altor autorităţi publice. persoana juridică. de adjunctul acestuia sau de către Departamentul Vamal. în modul prevăzut de prezentul cod. perfectării actelor pe marginea lor este stabilită de legislaţie. Drepturile contravenientului. beneficiază de drepturile prevăzute în Codul cu privire la contravenţiile administrative. ale avocatului şi ale reprezentantului contravenientului După încheierea procedurii în cazul contravenţiei vamale. (2) Anterior desemnării expertului. controlului şi inventarierii. Colaboratorul vamal nu poate folosi o astfel de informaţie în scopuri personale. (2) Pot fi luate. controlului. (4) Prelevarea de probe şi mostre se efectuează. controlul şi inventarierea se efectuează în baza unei decizii.(1). folosind-o exclusiv la soluţionarea cazului de contravenţie vamală. conducător sau angajat al persoanei juridice. controlul şi inventarierea stabileşte sau aprobă autoritatea publică. Revizia. Articolul 252. Condiţiile suplimentare pe care trebuie să le . (2) Colaboratorul vamal care desemnează revizia. (3) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau care îl cercetează emite o ordonanţă de prelevare a probelor şi mostrelor. Articolul 255. şi avocatul sau reprezentantul contravenientului care îi asigură asistenţă juridică. Prelevarea de probe şi mostre pentru expertiză (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să primească de la contravenient persoană fizică sau persoană cu funcţie de răspundere. desemnarea expertului sau instituţiei care o va efectua. precum şi inventarierea mărfurilor şi mijloacelor lui de transport. Articolul 251. după caz. cu participarea specialistului şi (sau) în prezenţa unor martori asistenţi. Modul de desemnare a expertizei (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează emite o ordonanţă privind necesitatea expertizei.conţin informaţia necesară soluţionării cazului. (4) Rezultatele reviziei. (3) Revizia. se verifică specialitatea şi competenţa lui. după epuizarea altor măsuri de constatare a faptelor şi circumstanţelor. grupul de revizori şi specialişti care le vor efectua. după caz. emise de şeful organului vamal. inventarierea în cazul de contravenţie vamală (1) În cazul de contravenţie vamală în care actele de procedură sînt efectuate de organul vamal sau care este cercetat de el. (5) Procedura efectuării reviziei. Articolul 253. (5) Referitor la prelevarea de probe şi mostre se întocmeşte proces-verbal. contravenientul. problemele ce urmează să fie elucidate şi materialele puse la dispoziţia expertului. precum şi persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică mostre de semnături. se pot face revizia şi controlul activităţii economice şi financiare a contravenientului. (3) Colaboratorul vamal este obligat să asigure nedivulgarea informaţiei primite. excepţie făcînd cazurile prevăzute de legislaţie. persoanei controlate. de scris. iar în procesul cercetării cazului. în termen de 5 zile după încheierea lor.

persoana audiată confirmă prin semnătură veridicitatea depoziţiilor sale traduse în procesul-verbal de audiere.întrunească procesul-verbal de audiere (1) Dacă persoana audiată nu doreşte sau nu este în stare să facă depoziţii scrise în esenţa cazului de contravenţie vamală. (8) Dacă a beneficiat de serviciile translatorului. Persoana audiată este în drept să ceară efectuarea unor completări sau modificări ale depoziţiilor sale verbale consemnate. martorului sau al unei alte persoane de a semna procesul-verbal privind actul de procedură la care au participat este consemnat în procesul-verbal şi certificat prin semnătură de către colaboratorul vamal carel-a întocmit. de răspunderea administrativă atrasă de refuzul de a face depoziţii sau de eschivarea de la ele. Ele confirmă prin semnătură veridicitatea consemnării depoziţiilor persoanei audiate. faptul că persoana audiată a făcut demers de recuzare. de martorii asistenţi. Certificarea refuzului sau imposibilităţii de semnare a procesului-verbal (1) Refuzul contravenientului. certifică prin semnătură veridicitatea declaraţiilor sau depoziţiilor consemnate. (2) Persoanei care a refuzat să semneze procesul-verbal i se acordă posibilitatea de a expune motivele refuzului. colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează. iar translatorul fiecare pagină. (4) În cazul în care contravenientul sau martorul nu au putut din anumite cauze să semneze procesul-verbal de audiere. Nu se face o astfel de consemnare în procesul-verbal de audiere a martorului dacă acesta este soţ sau rudă apropiată contravenientului. după caz. ceea ce şi se face. se consemnează. Articolul 256. precum şi. persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică se consemnează că i s-a explicat dreptul de a recuza specialistul. Expunerea de motive se încorporează în procesul-verbal sau se anexează la el. aceştia semnează procesul-verbal. este invitată o persoană neinteresată care. (3) Dacă la audiere a participat translatorul sau specialistul. specialistul sau reprezentantul legal al contravenientului. iar dacă au obiecţii referitor la corectitudinea şi plenitudinea consemnării. faptul este consemnat în procesul-verbal şi certificat prin semnătură de către colaboratorul vamal care l-a întocmit. (6) Persoanele care au asistat la audiere sînt în drept să ia cunoştinţă de procesul-verbal de audiere. (5) După încheierea audierii. persoana audiată ia cunoştinţă de procesul-verbal şi confirmă prin semnătură veridicitatea depoziţiilor sale scrise sau verbale consemnate. (2) În procesul-verbal de audiere a martorului care a atins vîrsta de 16 ani se face consemnarea că acesta a fost informat. în procesul-verbal se consemnează că acestora le-au fost explicate drepturile şi obligaţiile. (9) Dacă procesul-verbal de audiere a fost tradus în scris în o altă limbă. . (3) Dacă una dintre persoanele indicate la alin. le expun în scris. persoană cu funcţie de răspundere. după caz.(1). precum şi. colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală poate înscrie în procesul-verbal depoziţiile verbale ale persoanei audiate. din anumite cauze. cu acordul persoanei audiate. (7) Dacă la audiere participă translatorul. fiecare pagină a lui este semnată de translator şi de persoana audiată. Tot acolo. de martorii asistenţi. contra semnătură. după caz. nu poate semna procesul-verbal privind actul de procedură. Dacă procesul-verbal conţine cîteva pagini. persoana audiată semnează fiecare pagină. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. (4) În procesul-verbal de audiere a contravenientului persoană fizică.

transport şi cercetare a probelor materiale.specialiştilor. b) cheltuielile de revizie. Articolul 259. specialişti. de cazare şi li se plătesc diurnele. Restituirea cheltuielilor aferente cazului de contravenţie vamală (1) Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală le suportă contravenientul după ce a fost emisă decizia de aplicare a sancţiunii sau se fac de la bugetul de stat în cazurile prevăzute de prezentul cod. specialiştilor. (6) Dacă persoana citată în calitate de martor. (3) Dacă în cazul contravenţiei vamale sînt aplicate sancţiuni mai multor persoane. (4) Organul vamal plăteşte martorilor.Secţiunea a 41-a Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală Articolul 257. cheltuielile pe care le suportă pentru a participa la efectuarea actelor de procedură sau la cercetarea cazului sînt restituite în conformitate cu procedura prevăzută de Departamentul Vamal. organul vamal care a cercetat cazul de contravenţie vamală are dreptul să încaseze de la contravenient cheltuielile. experţi. translatorilor şi martorilor asistenţi sumele ce li se cuvin. cheltuielile aferente cazului sau echivalentul cheltuielilor pe care persoana declarată insolvabilă ar trebui să le plătească. martorilor asistenţi. (4) În condiţiile în care dosarul de contravenţie vamală se clasează. martori asistenţi li se păstrează locul de muncă de bază şi salariul mediu lunar în timpul deplasării lor şi al îndeplinirii obligaţiilor la organul vamal. Sumele cuvenite martorilor. precum şi cheltuielile de retribuire a translatorului se suportă de la bugetul de stat. translatori. experţilor. experţilor. (5) Procedura de plată şi sumele cuvenite se stabilesc în conformitate cu legislaţia. translatorilor. d) alte cheltuieli suportate de organul vamal la efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau la cercetarea lui. specialiştilor. translatorilor şi martorilor asistenţi li se restituie cheltuielile de deplasare la organul vamal. specialist în cazul contravenţiei vamale nu locuieşte sau nu se află în ţară. (5) Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau l-a cercetat este obligat să anexeze la dosar documentele justificative ale cheltuielilor aferente cazului. control şi inventariere. translatorilor şi martorilor asistenţi (1) Martorilor. experţilor. (3) Persoanelor invitate la organul vamal în calitate de martori. expert. (2) În cazul exonerării contravenientului de răspundere în temeiurile prevăzute de legislaţie. (2) Experţii. după ce aceştia şi-au îndeplinit obligaţiile. Secţiunea a 42-a Remiterea dosarului de contravenţie vamală spre cercetare Articolul 260. specialiştilor. Remiterea dosarului de contravenţie vamală spre cercetare . Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală sînt următoarele: a) sumele plătite martorilor. cu excepţia sumelor plătite translatorului. c) cheltuielile de păstrare. expediere. colaboratorul vamal care cercetează cazul hotărăşte partea din cheltuieli datorate de fiecare. specialiştii şi translatorii sînt retribuiţi pentru lucrul efectuat la solicitarea organului vamal dacă acest lucru nu este o obligaţie de serviciu. Articolul 258. experţilor.

iar cel de contravenţie vamală săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere sau de alte persoane este cercetat în termen de o lună de la data la care colaboratorul vamal a primit dosarul. . probelor materiale şi cheltuielilor aferente cazului. temeiurile clasării dosarului şi rezolvă problema mărfurilor. în limitele stabilite de legislaţie. indicate la alin. se întocmeşte în scris şi se expediază unui alt organ vamal sau colaborator vamal pentru o procedură suplimentară. colaboratorul vamal competent poate prelungi termenele. garanţiilor depuse. avocatul sau reprezentantul contravenientului fac demersuri în vederea amînării cercetării cazului. (2) Dacă contravenientul. Articolul 265. (2) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a deciziei de clasare a dosarului de contravenţie vamală. Articolul 263. la încheierea procedurii. mijloacelor de transport. Decizia intră în vigoare după ce este aprobată de şeful organului vamal sau de adjunctul acestuia. Termenele de cercetare a cazului de contravenţie vamală (1) Cazul de contravenţie vamală comisă de o persoană fizică se cercetează în 15 zile. emisă pînă la cercetarea cazului de contravenţie vamală. (2) Decizia privind remiterea dosarului. cine şi în baza cărui articol din Codul cu privire la contravenţiile administrative sau din prezentul cod este tras la răspundere. Articolul 264.Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură în cazul de contravenţie vamală remite dosarul. primind spre cercetare cazul de contravenţie vamală. copia se remite reprezentanţilor acestora sau persoanelor interesate. problema patrimoniului sechestrat. colaboratorul vamal: a) anunţă cine cercetează cazul. se înmînează sau se expediază o copie de pe decizie persoanei care a suportat procedura. Articolul 261. Clasarea dosarului de contravenţie vamală pînă la remiterea lui spre cercetare (1) Dacă se constată circumstanţe care exclud necesitatea continuării procedurii în cazul de contravenţie vamală. Organele vamale împuternicite să cerceteze cazul de contravenţie vamală Cazul de contravenţie vamală comisă de o persoană fizică sau juridică este cercetat de colaboratorii vamali prevăzuţi în Codul cu privire la contravenţiile administrative. remite dosarul în procedură suplimentară dacă prima procedură a fost insuficientă şi nu poate fi completată în cadrul cercetării şi dacă există alte circumstanţe care împiedică cercetarea.(1). ce caz este cercetat. obiectelor gajate. colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură emite o decizie în care expune esenţa cazului. iar în cazul decesului persoanei fizice sau lichidării persoanei juridice. către şeful organului vamal sau adjunctul acestuia. iar factorul de decizie din Departamentul Vamal către persoana împuternicită din departament cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de aplicare a sancţiunii persoanei fizice sau persoanei cu funcţie de răspundere şi cu cel puţin o lună înainte de expirarea termenului de aplicare a sancţiunii persoanei juridice sau persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. Secţiunea a 43-a Cercetarea cazului de contravenţie vamală Articolul 262. documentelor şi a altor bunuri ridicate. Cercetarea cazului de contravenţie vamală (1) Cînd începe cercetarea cazului de contravenţie vamală. Remiterea dosarului de contravenţie vamală în procedură suplimentară (1) Colaboratorul vamal.

e) există sau nu există alte circumstanţe importante pentru soluţionarea cazului. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. (4) Colaboratorul vamal decide. să prezinte diferite probe. ia act de lămuririle suplimentare ale contravenientului persoană fizică. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia la cercetarea cazului de contravenţie vamală (1) Cazul de contravenţie vamală este cercetat în prezenţa contravenientului persoană fizică. d) există sau nu există circumstanţe atenuante sau agravante. Decizia organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală (1) După cercetarea cazului de contravenţie vamală. respectînd prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi ale prezentului cod. în care sînt consemnate locul şi timpul cercetării cazului. c) decide asupra cercetării cazului în absenţa persoanelor indicate la lit. verifică împuternicirile altor persoane. la momentul cercetării cazului. avocatului sau reprezentantului contravenientului ori constată cauza absenţei lor. întreprinde alte acte de procedură. g) soluţionează recuzările şi demersurile. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. Articolul 268. după caz. Circumstanţele care trebuie elucidate în cadrul cercetării cazului de contravenţie vamală La cercetarea cazului de contravenţie vamală. (3) Colaboratorul vamal cercetează circumstanţele comiterii contravenţiei vamale. examinează probele. c) contravenientul nu este identificat. f) decide asupra invitării translatorului. a avocatului sau a reprezentantului contravenientului dacă: a) există date despre încunoştinţarea la timp a contravenientului de locul şi timpul cercetării cazului. colaboratorul vamal este obligat să constate dacă: a) a fost sau nu a fost comisă contravenţie vamală. a avocatului sau a reprezentantului contravenientului. Articolul 267. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia. d) stabileşte identitatea contravenientului. ale avocatului sau ale reprezentantului contravenientului referitor la esenţa contravenţiei. e) lămureşte persoanelor care participă la cercetarea cazului drepturile şi obligaţiile lor. iar de la el nu a parvenit nici un demers referitor la amînarea cercetării. c) contravenientul poate sau nu poate fi tras la răspundere administrativă.b) verifică prezenţa contravenientului. b) persoana trasă la răspundere este sau nu este vinovată de comiterea unei contravenţii vamale. Prezenţa contravenientului persoană fizică. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia.b) sau amînării cercetării. vamal emite una din următoarele decizii: colaboratorul . (2) Organul vamal înmînează sau expediază contravenientului o citaţie sau un proces-verbal privind cazul de contravenţie vamală. (2) Contravenientul persoană fizică. (3) Cazul de contravenţie vamală poate fi cercetat în absenţa contravenientului persoană fizică. asupra efectuării expertizei. avocatul sau reprezentantul contravenientului sînt în drept să ia cunoştinţă de toate materialele cazului. d) contravenţia vamală a fost comisă la expedierea de bunuri prin poşta internaţională. contravenientul nu se află în ţară. Articolul 266. b) există dovezi că.

03.3-XV din 05. numele şi prenumele colaboratorului vamal care a emis decizia.263 alin.268 modificat prin Legea nr.02. (5) În decizia asupra cazului de contravenţie vamală trebuie să se consemneze: a) denumirea organului vamal în al cărui nume este emisă decizia. (3) Ordonanţa sau. mijloacelor de transport. în vigoare 12. d) remiterea dosarului către alte organe de drept pentru pornirea urmăririi penale în cazul depistării unor infracţiuni a căror urmărire penală nu ţine de competenţa organului vamal. f) articolul din prezentul cod la care se face referire şi care prevede răspunderea pentru contravenţia vamală comisă. bunurilor . (7) Decizia asupra cazului de contravenţie vamală este semnată de colaboratorul vamal care l-a cercetat. şi atunci cînd există circumstanţe care exclud procedura. procesul-verbal de pornire a urmăririi penale se emite dacă se constată elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă. să comunice organului vamal care a prezentat propunerea ce măsuri au luat. în timpul procedurii sau cercetării. constată ilegalitatea lor. documentelor. dată fiind o încălcare neînsemnată.(1).03. Articolul 271. prezintă autorităţilor publice şi persoanelor juridice propuneri privind înlăturarea acestor cauze şi condiţii. după ce constată cauzele şi condiţiile comiterii ei. a căror urmărire penală ţine de competenţa organului vamal.206-XV din 29. documentelor.03] Articolul 269. în vigoare 18. c) timpul şi locul cercetării cazului. Propunerile privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor de comitere a contravenţiei vamale (1) Colaboratorul vamal care cercetează cazul de contravenţie vamală. (4) Remiterea dosarului de contravenţie vamală în procedură suplimentară se efectuează în cazurile prevăzute la art. garanţiilor depuse. (8) Decizia asupra cazului de contravenţie vamală este pronunţată imediat după încheierea cercetării lui.07. (9) În cazurile prevăzute la alin. mijloacelor de transport. h) termenele şi calea de atac al deciziei. Acţiunile întreprinse în privinţa mărfurilor. Decizia se consideră înmînată chiar dacă destinatarul nu se află în locul pe care l-a indicat sau dacă locul a fost indicat incorect. e) circumstanţele constatate la cercetarea cazului. probelor materiale şi cheltuielilor aferente cercetării cazului de contravenţie vamală.268 modificat prin Legea nr.04] [Art. Intentarea de acţiune în justiţie Colaboratorul vamal care cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să intenteze acţiune în justiţie privind recunoaşterea nulităţii tranzacţiilor dacă. b) clasarea dosarului.05.a) aplicarea de sancţiune. dacă acesta a fost identificat. (6) În decizia asupra cazului de contravenţie vamală trebuie să fie soluţionată problema mărfurilor. e) remiterea dosarului în procedură suplimentară. în termen de o lună din ziua primirii propunerii consemnate la alin.04. după caz. b) funcţia. c) pornirea urmăririi penale în cazul infracţiunii de contrabandă sau altei infracţiuni. [Art. (2) Autorităţile publice şi persoanele juridice sînt obligate ca. g) decizia emisă asupra cazului.(1).(1) lit. (2) Decizia privind clasarea dosarului se emite la exonerarea contravenientului de răspundere. copia de pe decizie se înmînează sau se expediază persoanei vizate sau reprezentantului ei în 3 zile de la data emiterii. vărsămîntului în contul de depozit. Articolul 270. d) date despre contravenient.a) şi b). altor bunuri ridicate sau sechestrate.

În caz de neachitare a amenzii sau a costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. bunurilor sechestrate. ce constituie mijloace de asigurare a perceperii amenzii sau costului mărfurilor şi mijloacelor de transport. în termen de 2 luni după perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi mijloacelor de transport. să fie asigurată securitatea personală. vărsămîntul în contul de depozit sau bunurile sechestrate pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport se restituie. de mărfurile şi mijloacele de transport ridicate. garanţiilor. Securitatea colaboratorului vamal în exerciţiul procedurii sau al cercetării cazului de contravenţie vamală (1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să ceară organului afacerilor interne ca. posesorul sau deţinătorul bunurilor ridicate. după transferul sumelor necesare. posesorul sau deţinătorul bunurilor indicate nu le va solicita. interdicţiile şi restricţiile stabilite de organul vamal asupra folosirii şi dispunerii de ele îşi pierd puterea juridică după ce sumele cuvenite sînt vărsate ori după ce se constată că gajul sau sechestrul nu este întemeiat. iar acţiunea garanţiei depuse în aceste scopuri încetează din momentul constatării cererii neîntemeiate a prezentării ei. Dacă. documentelor şi altor bunuri ridicate sau sechestrate. bunurile vor fi plasate în depozit provizoriu. (5) Dacă obiectul gajului sau bunurile sechestrate se păstrează la debitorul gajist sau la posesorul lor. (2) Colaboratorul organului afacerilor interne căruia îi este adresată cererea indicată la alin. precum şi ordinea publică. (4) Mărfurile şi mijloacele de transport ridicate sau gajate.ridicate.(1) este obligat să o execute şi să ia măsurile prevăzute de legislaţie pentru tragerea la răspundere a celor care au împiedicat prin violenţă colaboratorul vamal să exercite obligaţiile în cadrul procedurii sau cercetării cazului de contravenţie vamală. (3) Mărfurile şi mijloacele de transport ridicate. iar sumele depuse în contul de depozit folosindu-se pentru plata sumelor datorate. garanţiilor şi sumelor depuse (1) În soluţionarea problemei mărfurilor. (2) În soluţionarea problemei mărfurilor şi mijloacelor de transport ridicate sau gajate. precum şi de garanţia depusă în acest scop şi de sumele depuse în contul de depozit se va dispune în conformitate cu prezentul cod. posesorului sau deţinătorului lor de la momentul ridicării. debitorului gajist sau deponentului. ce constituie probe materiale în cazul contravenţiei vamale. colaboratorul vamal care cercetează cazul se conduce de prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. Secţiunea a 44-a Atacarea deciziei organului vamal . Articolul 272. în decursul a 2 luni de la data expedierii înştiinţării. în timpul efectuării acţiunilor prevăzute de prezentul cod. după constatarea neîntemeierii acestor operaţiuni. ele vor fi plasate în depozit provizoriu. gajate sau sechestrate nu le vor solicita în decursul a 2 luni din ziua expedierii înştiinţării respective.(3)-(5). Dacă. după perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. gajate sau sechestrate pentru asigurarea perceperii amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. gajate sau sechestrate. colaboratorul vamal care cercetează cazul contravenţiei vamale se conduce de alin. unde termenul lor de păstrare nu poate depăşi 6 luni de la data expedierii înştiinţării. anulîndu-se. gajării sau sechestrării. gajate sau bunurile sechestrate în mod întemeiat pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport se restituie. persoanei de la care au fost ridicate. garanţiile depuse în acest scop. mijloacelor de transport.

precum şi a avocatului sau a reprezentantului ei.274 modificat prin Legea nr.(1) lit. [Art. în instanţa de judecată a localităţii unde se află Departamentul Vamal. ori de avocatul sau reprezentantul lor în decursul a 10 zile de la data emiterii deciziei. c) decizia este anulată. e) decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală este anulată şi este emisă una din deciziile prevăzute la art.03. Hotărîrea instanţei de judecată este definitivă.04. Examinarea de către Departamentul Vamal a deciziei asupra cazului de contravenţie vamală (1) După examinarea plîngerii persoanei vizate în decizie. persoana juridică sau de persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.c) şi d). Articolul 274. vizate în decizie. Atacarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune persoanei fizice. Departamentul Vamal examinează decizia organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală şi emite una din următoarele hotărîri: a) decizia nu se modifică. în vigoare 12. (2) Plîngerea împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi depusă la Departamentul Vamal sau la instanţa de judecată din localitatea unde se află organul vamal care a aplicat sancţiunea. a avocatului sau a reprezentantului ei. termenul prevăzut pentru prezentarea ei poate fi reînnoit de Departamentul Vamal în baza demersului persoanei vizate în decizie.3-XV din 05. Despre decizia emisă este încunoştinţat în scris procurorul care a înaintat recursul. precum şi la recursul procurorului sau ca o măsură de control asupra respectării legalităţii în cadrul efectuării actelor de procedură sau al cercetării cazurilor de contravenţie vamală. iar dosarul clasat. (3) Decizia Departamentului Vamal asupra plîngerii împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi atacată în termen de 10 zile de la emitere.02. persoanei juridice sau persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică (1) Decizia organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi atacată de persoana fizică. precum şi de avocatul sau reprezentantul ei. (4) În cazul tardivităţii întemeiate a plîngerii.b)-e).268 alin. Decizia Departamentului Vamal este definitivă.(1) lit.04] Articolul 275. precum şi reclamantul. iar plîngerea sau recursul nu sînt satisfăcute. (2) Decizia organului vamal privind pornirea urmăririi penale în cazul de infracţiune de contrabandă sau de alte infracţiuni a căror urmărire penală ţine de competenţa organului vamal sau privind remiterea dosarului către alte organe de drept pentru a se pronunţa asupra pornirii urmăririi penale poate fi atacată în conformitate cu legislaţia de procedură penală. Atacarea altor decizii ale organului vamal în cazul de contravenţie vamală (1) Decizia organului vamal privind clasarea dosarului de contravenţie vamală sau privind remiterea lui în procedură suplimentară poate fi atacată în Departamentul Vamal de către persoana vizată în decizie. b) decizia este anulată. d) sancţiunea aplicată pentru contravenţie vamală este modificată fără a fi agravată.asupra cazului de contravenţie vamală Articolul 273. iar despre decizia emisă cu privire la controlul asupra respectării legalităţii în cadrul efectuării actelor de procedură sau cercetării cazurilor de . iar dosarul remis pentru o nouă cercetare sau în procedură suplimentară. Departamentul Vamal emite o decizie. (2) În cazurile prevăzute la alin. în termen de 10 zile de la data emiterii.

contravenţie vamală se încunoştinţează persoana vizată în decizia asupra cazului de contravenţie vamală. încălcarea legislaţiei cu privire la contravenţiile administrative prin emitere a deciziei de către un colaborator vamal neîmputernicit sau prin crearea de piedici. (3) Examinarea plîngerii este reluată de către factorul de decizie din Departamentul Vamal care examinează plîngerea. Recurgerea la executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală . decizia asupra căruia a fost atacată. iar în partea nereglementată de acesta. Temeiurile şi termenele suspendării examinării plîngerii (1) Departamentul Vamal suspendă examinarea plîngerii dacă: a) materialele cazului de contravenţie vamală. Articolul 276. expuse în decizie. (2) Recursul procurorului este examinat în termen de 10 zile de la data parvenirii lui la Departamentul Vamal.206-XV din 29. Termenul de examinare a plîngerii poate fi prelungit cu titlu de excepţie de către conducerea Departamentului Vamal. participării la cercetarea cazului a avocatului sau a reprezentantului contravenientului.07. Termenele de examinare a plîngerii sau a recursului procurorului (1) Plîngerea împotriva deciziei organului vamal în cazul de contravenţie vamală se examinează în termen de o lună de la data parvenirii ei la Departamentul Vamal. [Art. b) materialele cazului de contravenţie vamală sînt examinate de procuror în ordine de supraveghere. circumstanţelor cazului. Articolul 277. dacă această violare a împiedicat examinarea multilaterală a cazului şi a influenţat sau ar fi putut influenţa emiterea unei decizii juste. în vigoare 18. c) încălcarea serioasă a cerinţelor procedurale din prezentul cod. factorul de decizie din Departamentul Vamal care examinează plîngerea emite o decizie privind suspendarea examinării plîngerii. Temeiurile pentru anularea sau modificarea deciziei privind aplicarea de sancţiune ori privind clasarea dosarului Temei pentru anularea sau modificarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune ori privind clasarea dosarului de contravenţie vamală sînt: a) procedura sau cercetarea unilaterală sau incompletă a cazului. dar nu poate depăşi 3 luni. Articolul 279.05. b) necorespunderea concluziilor.03. în pofida voinţei contravenientului. neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancţiunilor prevăzute de prezentul cod. precum şi alte cazuri de violare a drepturilor legale ale participanţilor la procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui. au fost solicitate de organul de urmărire penală în legătură cu pornirea procedurii penale sau cu efectuarea urmăririi penale. d) calificarea incorectă a faptei.279 modificat prin Legea nr. Efectul depunerii plîngerii sau declarării recursului Depunerea plîngerii sau declararea recursului suspendă executarea deciziei organului vamal în cazul de contravenţie vamală. după ce temeiurile suspendării au dispărut. despre care fapt se încunoştinţează reclamantul.(1). Articolul 278. (2) În cazul uneia din circumstanţele indicate la alin. fapt despre care este încunoştinţat reclamantul.03] Secţiunea a 45-a Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală Articolul 280.

din costul bunurilor gajate sau sechestrate prin prezentarea garanţiei de achitare. echivalentul lor se percepe din costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sancţiunii. prin decontarea mijloacelor de pe contul de depozit sau în mod silit din veniturile băneşti sau mijloacele băneşti ale contravenientului.în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei de nesatisfacere a plîngerii sau recursului. (2) Organul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală recurge direct la executarea ei sau expediază organului financiar sau instituţiilor bancare un aviz despre recurgerea la executarea deciziei. stabilit la alin. (5) Dacă persoana juridică sau persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică nu dispune de mijloace băneşti pentru achitarea amenzii sau a costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. (2) Amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport contravenientul le varsă la organul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sancţiune sau la o instituţie bancară. se suspendă pînă la examinarea plîngerii sau recursului. această sumă este percepută. b) la data emiterii de către instanţa de judecată a hotărîrii cu privire la plîngerea împotriva deciziei organului vamal. prin decontarea mijloacelor de pe contul de depozit sau în mod forţat prin expedierea către instituţia financiară a unui aviz privind recurgerea la executarea deciziei. curgerea termenului de executare a deciziei. (4) Dacă persoana juridică sau persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică nu achită în termenul stabilit amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport. Determinarea echivalentului în lei moldoveneşti al sumelor exprimate în valută străină se face la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei din ziua vărsării amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport. iar în cazurile de depunere a plîngerei sau de declarare a recursului împotriva acestei decizii . sau recurge la executarea ei prin intermediul executorului judiciar. în temeiul . Dacă persoana fizică nu lucrează sau dacă reţinerea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport din veniturile băneşti sau din mijloacele băneşti ale persoanei fizice sau ale persoanei cu funcţie de răspundere nu este posibilă din alte motive. echivalentul lor se reţine din costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sancţiunii. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea amenzii sau perceperea costului mărfurilor şi mijloacelor de transport (1) Amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport trebuie să fie achitate de contravenient în termen de 15 zile de la data la care a primit decizia. dacă un alt mod de executare a deciziei nu este posibil.(1) Organul vamal recurge la executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală: a) după expirarea termenului de atac. (3) Decizia privind aplicarea de sancţiune nu mai este pasibilă de executare dacă la executarea ei nu s-a recurs în termen de 6 luni de la data emiterii. (4) În cazul în care executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune este suspendată în legătură cu depunerea în termen a plîngerii sau cu declararea recursului împotriva acestei decizii. din costul bunurilor gajate sau sechestrate prin prezentarea garanţiei de achitare. perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al mijloacelor de transport se efectuează în temeiul unei decizii a organului vamal de către executorul judiciar prin urmărirea patrimoniului persoanei fizice sau al persoanei cu funcţie de răspundere sau a cotei ei în proprietatea comună.(3). (3) Dacă persoana fizică sau persoana cu funcţie de răspundere nu va vărsa amenda sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în termenul stabilit. Articolul 281.

ridicate de la persoană în cazul de contravenţie vamală. (6) Dacă organul vamal recurge la executarea indirectă a deciziei sale. (2) Dacă organul vamal nu ridică mărfurile. Neîndeplinirea acestor cerinţe în termen atrage răspunderea prevăzută de prezentul cod pentru nesupunere dispoziţiei sau cererii legale formulate de organul vamal.281. organului vamal care a emis-o. (2) Autorizaţia sau atestatul de calificare retrase devin nevalabile în momentul recurgerii la executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală. obiectelor de valoare istorică sau arheologică. tăinuite de controlul vamal. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune în partea referitoare la retragerea autorizaţiei sau atestatului de calificare (1) Decizia organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală în ceea ce se referă la retragerea autorizaţiei sau atestatului de calificare este executată nemijlocit de către organul vamal care a emis această decizie. la un preţ dublu. (4) Mărfurile. în vigoare la momentul depistării contravenţiei. iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acestei decizii. indiferent de faptul dacă sînt proprietatea contravenientului şi indiferent de faptul dacă contravenientul a fost identificat sau nu.unei decizii a organului vamal. (3) Persoana a cărei autorizaţie sau al cărei atestat de calificare sînt retrase de către organul vamal trebuie să le predea acestuia. Articolul 282. în termen de 15 zile de la data la care i s-a înmînat sau expediat decizia. (3) În cazul în care nu este posibilă confiscarea mărfurilor şi a mijloacelor de transport care fac obiectul contravenţiei vamale. organul care a executat-o îi remite decizia cu menţiunea executării. de către executorul judiciar prin urmărirea patrimoniului acestor persoane. mijloacele de transport şi alte bunuri prevăzute la alin. de la contravenient se percepe costul acestora în modul stabilit la art. mijloacele de transport şi alte bunuri care fac obiectul acestei decizii se confiscă. precum şi a mijloacelor de transport cu care a fost transportat obiectul contravenţiei vamale. În caz contrar. Articolul 284. mărfurile. Articolul 283.(1). obiectelor prohibite pentru circulaţie). pot fi răscumpărate de aceasta. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate şi nu au patrimoniu în Republica Moldova Decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate şi nu au patrimoniu . cu menţiunea executării. cu acordul organului vamal ierarhic superior. Executarea deciziei organului vamal privind confiscarea (1) La expirarea termenului de depunere a plîngerii împotriva deciziei organului vamal privind confiscarea. în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei privind nesatisfacerea plîngerii sau a recursului. contravenientul sau persoana care le deţine trebuie să le predea organului vamal în termen de 15 zile de la data înmînării sau expedierii deciziei. obiectelor de artă. mijloacele de transport şi alte bunuri (cu excepţia valutei. pînă a se recurge la executarea deciziei de confiscare. în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei privind nesatisfacerea plîngerii sau a recursului. decizia de confiscare emisă de organul vamal este îndeplinită de către executorul judiciar şi remisă. iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acesteia. a mărfurilor şi mijloacelor de transport dotate cu ascunzişuri speciale pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor şi a altor bunuri care fac obiectul contravenţiei vamale.

Termenul de soluţionare a plîngerii Plîngerea trebuie să fie soluţionată în termen de o lună. cu acordurile internaţionale la care ea este parte.în instanţă de judecată. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali dacă consideră că sînt lezate drepturile sau interesele sale legitime. Căile de atac al deciziilor. Termenul în care se poate exercita calea administrativă de atac (1) Deciziile. Secţiunea a 47-a Calea administrativă de atac al deciziilor. (2) Acţiunile sau inacţiunea factorilor de decizie ai Departamentului Vamal pot fi atacate în departament. Repunerea plîngerii în termen . Departamentul Vamal este în drept să prelungească acest termen cu maximum o lună.acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Orice persoană are dreptul să atace deciziile (inclusiv actele normative). acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Deciziile.în Republica Moldova este executată în conformitate cu legislaţia acesteia. Articolul 287. Domeniul de aplicare al prezentului capitol Prevederile prezentului capitol se aplică tuturor cazurilor de atac al deciziilor. ale colaboratorilor vamali pot fi atacate succesiv pe două căi: administrativă şi judiciară. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale. Articolul 290. încheiate cu statele în care locuiesc sau se află aceste persoane. Dreptul de a ataca deciziile. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali (1) Deciziile. precum şi cu statele unde se află patrimoniul lor. ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei sau efectuării acţiunii. acţiunile şi inacţiunea organelor vamale. aceasta poate depune plîngere în termen de 6 luni de la data emiterii deciziei. iar deciziile Departamentului Vamal . acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali sînt atacate iniţial în Departamentul Vamal. cu excepţia cazurilor de atac al sancţiunilor administrative şi penale. Capitolul XI ATACAREA DECIZIILOR. Articolul 286. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. (3) Inacţiunea organului vamal sau a colaboratorului vamal poate fi atacată în termen de 3 luni de la data expirării termenului de soluţionare a plîngerii. ACŢIUNILOR SAU INACŢIUNII ORGANELOR VAMALE ŞI ALE COLABORATORILOR VAMALI Secţiunea a 46-a Principii generale Articolul 285. Articolul 289. Articolul 291. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 288. Calea administrativă de atac al deciziilor. (2) Dacă decizia organului vamal sau a colaboratorului vamal nu a fost comunicată persoanei vizate.

doar dacă se vor constata circumstanţe noi. de . plîngerea nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. (2) Deciziile organului vamal referitoare la plîngeri care prezintă interes general pot fi publicate. Departamentul Vamal este în drept. vămuirii. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali referitoare la efectuarea controlului vamal. Reclamantul care a retras sau anulat plîngerea nu are dreptul să depună aceeaşi plîngere în acelaşi caz. (3) Alte plîngeri împotriva deciziilor. Articolul 296. Forma plîngerii Plîngerea se depune în scris colaboratorului vamal competent. (2) Plîngerile împotriva deciziilor. Articolul 295. Secţiunea a 48-a Calea judiciară de atac al deciziilor. Retragerea sau anularea plîngerii (1) Reclamantul este în drept să retragă sau să anuleze plîngerea în orice moment pînă la emiterea deciziei pe marginea ei. cu excepţia cazului prevăzut la alin. în scopul elucidării circumstanţelor cazului. Articolul 298. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 297. aceştia sînt în drept să o suspende total sau parţial. Retragerea sau anularea plîngerii se face prin cerere scrisă. Procedura exercitării căii judiciare de atac Procedura exercitării căii judiciare de atac este reglementată Codul de procedură civilă. la demersul reclamantului.Dacă. (2) Plîngerea se redepune în termenul prevăzut pentru depunerea plîngerilor.289. Articolul 294. (2) Dacă organul vamal sau colaboratorul vamal cărora le este adresată plîngerea consideră că decizia sau acţiunea atacată contravine legislaţiei. Examinarea plîngerilor în instanţă de judecată (1) Plîngerile împotriva deciziilor. acţiuni sau a căror inacţiune sînt atacate. Colaborarea reclamantului Reclamantul este obligat să colaboreze cu organul vamal şi colaboratorul vamal cărora le-a adresat plîngerea. actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui (cu excepţia cazurilor de atac al deciziilor organelor vamale privind aplicarea simplificată de sancţiuni) şi în alte chestiuni care nu se referă la politica economică a Republicii Moldova pot fi depuse în instanţa de judecată în a cărei rază de activitate se află organul vamal sau locul de muncă al colaboratorului vamal ale căror decizii. din motive întemeiate. acţiunilor sau inacţiunii Departamentului Vamal şi ale colaboratorilor lui pot fi adresate Procurorului General. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali adresate Judecătoriei Economice a Republicii Moldova sînt examinate în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă. Efectele depunerii plîngerii (1) Depunerea plîngerii nu produce efecte asupra executării deciziei sau asupra acţiunii supuse atacului.(2). Articolul 292. la organul vamal competent sau Articolul 293. Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri (1) Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri trebuie să fie emise în scris şi comunicate reclamantului. să o repună în termen.

Cererea de suspendare a punerii mărfurilor (produselor) în circulaţie Titularul unui drept de proprietate intelectuală. de una înregistrată sau protejată în oricare alt temei legal (mărcile notorii). acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali de către Departamentul Vamal Departamentul Vamal este în drept să anuleze sau să modifice decizia organului vamal inferior. etichete.deţinătorul unui drept de proprietate intelectuală sau orice altă persoană autorizată legal să exercite un drept de proprietate intelectuală. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali în caz de recurs al procurorului. sau reprezentantul acestora. inclusiv ambalajul lor. denumirile de firmă.drepturile exclusive şi neexclusive asupra unui sau mai multor obiecte de proprietate intelectuală. desenele şi modelele industriale (designul). ori fără consimţămîntul persoanei autorizate de titular în ţara de producţie.obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe. b) orice material purtător de semne (embleme. presupunînd că în . documente atestînd garanţia) ale mărfurilor (produselor) contrafăcute prezentate separat sau împreună. indiferent dacă acesta este înregistrat sau nu conform legislaţiei în vigoare. încălcîndu-se prin aceasta drepturile titularului mărcii respective. Rezultatele examinării recursului sînt comunicate procurorului în scris. c) ambalaje purtînd mărcile mărfurilor (produselor) contrafăcute. mărfuri (produse) contrafăcute: a) mărfurile (produsele). Articolul 300. topografiile circuitelor integrate. avînd aplicată o marcă identică celei înregistrate în mod legal pentru mărfuri (produse) similare sau o marcă imposibil de a fi distinsă. soiurile de plante. forme încalcă drepturile titularului. matriţă. în cazurile în care difuzarea (comercializarea sau închirierea) acestor copii este o încălcare a drepturilor respective.operă care reprezintă sau include copii făcute fără consimţămîntul titularului drepturilor de autor sau drepturilor conexe ori al titularului unui design. modelele de utilitate.Secţiunea a 49-a Revizuirea deciziilor. Recursul procurorului Recursul procurorului trebuie să fie examinat de organul vamal sau de colaboratorul vamal în decursul a 10 zile de la primirea lui. denumirile de origine ale mărfurilor. precum şi în caz de control al legalităţii lor Articolul 299. Capitolul XII APLICAREA DE MĂSURI LA FRONTIERĂ ÎN VEDEREA PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE Articolul 301. formă confecţionată sau adaptată special pentru fabricarea unei mărci contrafăcute sau pentru fabricarea unor mărfuri (produse) pe care se aplică astfel de marcă. sau pentru crearea de opere-pirat sînt considerate mărfuri (produse) contrafăcute sau opere-pirat în cazul cînd utilizarea unor astfel de mulaje. Revizuirea deciziilor. Articolul 302. titular . următoarele noţiuni principale semnifică: obiecte de proprietate intelectuală . mărcile de produse şi de servicii. invenţiile brevetate. Notă: Orice mulaj. matriţe. operă-pirat . drepturi de proprietate intelectuală . precum şi să acţioneze legal în cazul acţiunilor ilegale sau inacţiunii organului vamal inferior. instrucţiuni pentru utilizare. Noţiunile principale utilizate în prezentul capitol În sensul prezentului capitol. în elementele sale esenţiale.

Articolul 305. (2) Termenul de acordare a asistenţei vamale nu-l poate depăşi pe cel al valabilităţii dreptului de proprietate intelectuală. d) alte documente. cererea devine valabilă pentru perioada indicată în ea. b) sînt descrise detaliat mărfurile (produsele) purtătoare ale dreptului său de proprietate intelectuală pentru ca organul vamal să le poată identifica (se prezintă mostre de producţie originală. c) bonul de plată a taxei pentru asistenţă vamală. dacă acesta este reprezentantul autorizat al titularului. b) procura. În cazul în care este acceptată. producătorul lor. organul vamal comunică importatorului numele şi adresa titularului. Departamentul Vamal comunică titularului dacă cererea a fost acceptată ori respinsă sau dacă ea face obiectul unor examinări. (2) Taxa pentru asistenţă vamală se depune la organul vamal. se indică locul unde au fost produse.). Măsurile organelor vamale de depistare şi reţinere a mărfurilor (produselor) contrafăcute sau a operelor-pirat (1) Departamentul Vamal comunică organelor vamale informaţia furnizată de titular pentru a se lua măsuri la frontieră în vederea depistării şi reţinerii mărfurilor (produselor) contrafăcute şi operelor-pirat. organul vamal informează imediat Departamentul Vamal. Documentele anexate la cererea de suspendare a punerii mărfurilor (produselor) în circulaţie (1) Titularul depune la Departamentul Vamal o cerere scrisă. poate solicita asistenţă organelor vamale. Articolul 304. prin care solicitantul este abilitat să ceară asistenţă vamală.cazul trecerii de mărfuri (produse) peste frontiera vamală pot fi încălcate drepturile lui de proprietate intelectuală. Această măsură şi motivele aplicării ei se comunică importatorului şi titularului nu mai tîrziu decît în a doua zi lucrătoare. şeful organului vamal emite o decizie de suspendare a vămuirii mărfurilor (produselor) suspectate a fi contrafăcute sau a fi opere-pirat. Durata suspendării (1) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de acordare a asistenţei vamale.numele şi adresa importatorului. . Cuantumul taxei pentru asistenţă vamală este stabilit de Guvern. e) sînt expuse informaţii despre solicitant şi despre reşedinţa sa. Totodată. (2) În baza cererii acceptate. sau dacă sînt necesare informaţii suplimentare. (3) Titularul este obligat să comunice modificarea datelor indicate în cerere în termen de 10 zile de la modificare. Ea este destinată acoperirii cheltuielilor administrative efectuate de organul vamal. Termenul de acordare a asistenţei vamale începe să curgă de la data acceptării cererii. c) este solicitată suspendarea vămuirii mărfurilor (produselor) în privinţa cărora există suspiciuni că ar fi contrafăcute sau că ar fi opere-pirat. la care anexează: a) documentele ce atestă existenţa şi apartenenţa dreptului de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia proprietăţii intelectuale. eliberată de titularul dreptului de proprietate intelectuală. Despre toate măsurile întreprinse la depistarea încălcării dreptului de proprietate intelectuală. indicîndu-se temeiul apariţiei acestui drept. d) este indicată perioada în care organul vamal urmează să aplice măsurile de protecţie. prezentînd o cerere în care: a) este adeverit faptul că solicitantul este titularul dreptului de proprietate intelectuală. iar titularului . Acest termen poate fi prelungit în baza unei alte cereri. Taxa se stabileşte în raport cu termenul pentru care se cere asistenţă vamală. Articolul 303. alţi titulari de drept etc.

importatorului.302-306. precum şi să preleve probe în vederea stabilirii. a cheltuielilor suportate de transportator. inclusiv asistenţă în efectuarea expertizei tehnice. (2) Organul vamal comunică imediat titularului locul şi data suspendării din oficiu a vămuirii mărfurilor (produselor) suspecte. a cheltuielilor suportate de persoanele ale căror interese sînt lezate prin suspendarea vămuirii din cauza faptului că titularul (solicitantul) a prezentat date eronate despre mărfurile (produsele) reţinute. organul vamal poate suspenda din oficiu vămuirea şi poate cere titularului să-i furnizeze gratuit orice informaţie şi să-i acorde sprijin. în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. Valoarea mărfurilor (produselor) reţinute se va determina în baza documentelor însoţitoare. sînt opere-pirat sau lezează în alt mod dreptul de proprietate intelectuală. sînt opere-pirat sau lezează în alt mod dreptul de proprietate intelectuală. acesta este obligat să depună la organul vamal un gaj a cărui valoare este echivalentă cu valoarea mărfurilor (produselor) reţinute de organul vamal. Articolul 306. (6) În cazul în care s-a stabilit că transportatorului. că mărfurile (produsele) sînt contrafăcute.(3) Fără a aduce atingere confidenţialităţii informaţiilor. (2) Titularul şi posesorul mărfurilor (produselor) îşi vor repara reciproc. Măsurile aplicate mărfurilor (produselor) . acesta nu va întreprinde acţiunile prevăzute la art. Gajul se percepe ca asigurare pentru restituirea cheltuielilor suportate de organul vamal la păstrarea bunurilor reţinute.306. prejudiciul pe care l-au pricinuit prin acţiuni nelegitime. (4) Organul vamal poate furniza titularului informaţii suplimentare pentru a determina dacă mărfurile (produsele) sînt contrafăcute. dacă mărfurile (produsele) sînt contrafăcute. În cazul nedepunerii gajului în termenul indicat. exportatorului sau proprietarului de mărfuri (produse) li s-a pricinuit un prejudiciu prin reţinerea nejustificată a mărfurilor (produselor) sau prin reţinerea punerii lor în circulaţie din cauza faptului că titularul (solicitantul) a prezentat date eronate. ultimul poartă răspundere de prejudiciul adus. în termen de 30 de zile de la avizarea titularului cu privire la suspendarea vămuirii. organul vamal poate permite părţilor să examineze mărfurile (produsele) a căror vămuire este suspendată. decizia privind suspendarea vămuirii se anulează şi se permite vămuirea. Măsurile întreprinse în cazul inacţiunii titularului Organul vamal procedează la vămuirea mărfurilor dacă. nu a primit de la acesta nici o înştiinţare despre pornirea unui proces legal care să conducă la emiterea unei decizii în fond. Articolul 309. (5) În cazul în care s-a stabilit. exportator. sînt opere-pirat sau lezează în alt mod dreptul de proprietate intelectuală. (3) Dacă. alt ajutor necesar stabilirii adevărului referitor la mărfurile (produsele) suspectate a fi contrafăcute sau a fi opere-pirat sau care lezează în alt mod dreptul de proprietate intelectuală. prin analize sau testări. prin procedură legală. organul vamal poate furniza titularului copii de pe documentele însoţitoare ale acestor mărfuri (produse). Articolul 307. Asigurarea mărfurilor (produselor) reţinute de organul vamal (1) În termen de 15 zile de la avizarea titularului cu privire la suspendarea vămuirii. precum şi orice altă informaţie sau orice alt document pe care le deţine în legătură cu astfel de mărfuri (produse). organul vamal procedează la vămuirea mărfurilor în conformitate cu art. importator. proprietar la reţinerea mărfurilor (produselor). Articolul 308. Acţiunile din oficiu (1) În cazul cînd există temeiuri suficiente (informaţii operative indicii). în termen de 3 zile de la data avizării titularului despre suspendarea vămuirii mărfurilor (produselor) suspecte.

cu condiţia de a nu fi puse în circulaţie şi de a nu se aduce prejudicii titularului dreptului de proprietate intelectuală. Articolul 312. (6) Colaboratorilor vamali li se conferă grade speciale în conformitate cu Legea serviciului în organele vamale. Regulile de port-uniformă sînt aprobate de directorul general al Departamentului Vamal. colaboratorul vamal depune următorul jurămînt: "Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova. prin hotărîre judecătorească. (3) În termen de 20 de zile de la data conferirii primului grad special. Importul în cantităţi minime Organul vamal nu va întreprinde măsurile prevăzute în prezentul capitol în cazul mărfurilor (produselor) contrafăcute sau operelor-pirat din bagajele de mînă sau de însoţire ale călătorilor. . Modelul uniformei este aprobat de Guvern. împuterniciţi direct. b) se conduc de legislaţia Republicii Moldova. nimicirea mărfurilor (produselor) contrafăcute sau operelor-pirat. (2) La angajarea iniţială în organul vamal. (3) Nici o persoană nu este în drept să oblige colaboratorul vamal să efectueze acţiuni pe care legislaţia nu le-a dat în sarcina organelor vamale. valoarea lor se determină potrivit normelor legale.(5)-(7) se extind şi asupra conducătorilor şi specialiştilor din laboratoarele vamale. aceasta se face sub supraveghere vamală. instituţiile de cercetări ştiinţifice. Colaboratorii vamali (1) Pot fi colaboratori vamali cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani. (2) Este interzisă imixtiunea în activitatea organelor vamale şi a colaboratorilor vamali sau exercitarea de influenţă asupra lor în luarea de decizii sau efectuarea de operaţiuni vamale. Dacă se dispune numai confiscarea mărfurilor (produselor). Capitolul XIII COLABORATORII VAMALI Secţiunea a 50-a Statutul juridic al colaboratorilor vamali Articolul 311. Încălcarea acestor interdicţii atrage sancţiunile prevăzute de prezentul cod. după nivelul de studii şi starea de sănătate să exercite funcţiile organului vamal. (5) Angajarea în serviciu în organele vamale se face în bază de contract individual de muncă. (2) Organul vamal nu va permite reexportul de mărfuri (produse) contrafăcute sau de opere-pirat şi nici plasarea lor sub vreun alt regim vamal. (8) Prevederile alin. atribuită gratuit. (7) Colaboratorii vamali poartă uniformă." (4) Procedura depunerii jurămîntului este aprobată de directorul general al Departamentului Vamal. de acordurile internaţionale la care aceasta este parte. apţi după calităţile profesionale şi morale.contrafăcute sau operelor-pirat (1) Dacă se dispune. c) sînt subordonaţi numai colaboratorilor superiori. Exercitarea atribuţiilor de serviciu ale colaboratorilor vamali (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu. Articolul 310. poate fi stabilit un termen de încercare de 6 luni. să apăr suveranitatea şi securitatea ei economică. instituţiile de învăţămînt din cadrul Departamentului Vamal. colaboratorii vamali: a) sînt reprezentanţi ai puterii de stat şi se află sub ocrotirea statului. în cadrul regimului vamal stabilit pentru aceste persoane. să execut conştiincios obligaţiile de serviciu.

mijloacelor speciale sau armei de foc creează pericol nemijlocit pentru viaţa şi sănătatea sa. (3) Colaboratorul vamal nu este răspunzător de prejudiciile morale. cu excepţia sindicatelor. colaboratorul vamal trebuie să se conducă de legislaţie. b) să reprezinte persoane terţe în activitatea vamală. cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. mijloacelor speciale şi armei de foc (1) În cazurile prevăzute de prezentul cod. mijloacelor speciale şi armei de foc. în cazul atacului prin surprindere. Secţiunea a 51-a Aplicarea forţei fizice. mijloacelor speciale şi armei de foc. inclusiv prin intermediari. să se controleze (testeze) periodic în privinţa corespunderii exigenţelor şi condiţiilor legate de aplicarea forţei fizice. a forţei fizice. e) să acorde în orice mod sprijin ilegal persoanelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu. d) să îndeplinească contracte civile care se referă la activitatea vamală. demnităţii şi bunurilor membrilor de familie ai colaboratorului vamal de atentatele întreprinse în legătură cu exercitarea atribuţiilor lui de serviciu. Articolul 313. alte acţiuni care împiedică îndeplinirea atribuţiilor lui de serviciu sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. Colaboratorii vamali nu au dreptul să se conducă în activitatea lor de hotărîrile partidelor sau ale asociaţiilor obşteşti. inclusiv religioase. prin aplicarea. mijloacelor speciale şi armei de foc Articolul 314. Condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice. mijloace speciale şi armă de foc. acordînd timp suficient pentru îndeplinirea cerinţelor pe care le-a expus. fiind recompensat pentru acordarea acestui sprijin sau primind alte servicii ori facilităţi într-un anumit domeniu. a mijloacelor speciale şi a armei de foc.(4) În activitatea sa. fizice şi patrimoniale cauzate contravenientului. în condiţiile prezentului cod. al atacului cu utilizarea tehnicii de luptă şi mijloacelor de transport ori în alte împrejurări cînd avertizarea este imposibilă sau lipsită de sens. colaboratorul vamal este obligat: a) să prevină că intenţionează a le aplica. (2) Colaboratorul vamal este obligat să facă o pregătire specială. asociaţii obşteşti. sănătatea şi la bunurile lui sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. ori se poate solda cu alte urmări grave. (6) Colaboratorul vamal nu are dreptul: a) să desfăşoare activitate de întreprinzător. sau atentarea la viaţa. colaboratorul vamal are dreptul să aplice forţă fizică. (8) Legislaţia garantează apărarea vieţii. cu excepţia cazurilor cînd întîrzierea aplicării forţei fizice. onoarei. f) să participe la conducerea de întreprinderi comerciale direct sau prin intermediari. (7) Insultarea şi ameninţarea colaboratorului vamal. c) să exercite concomitent alte funcţii retribuite. (2) Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale colaboratorului vamal. sănătăţii. Caracterul executoriu al dispoziţiilor şi cerinţelor legale ale colaboratorului vamal (1) Dispoziţiile şi cerinţele legale ale colaboratorului vamal sînt executorii pentru toate persoanele fizice şi juridice. (5) În organele vamale este inadmisibilă crearea şi activitatea structurilor de partide. opunerea de rezistenţă sau aplicarea violenţei faţă de acesta. (3) În cazul aplicării forţei fizice. inclusiv în emiterea de ordine şi decizii. . dacă prejudiciul este direct proporţional puterii de rezistenţă opusă de contravenient.

b) să asigure acordarea de prim-ajutor persoanelor rănite şi să încunoştinţeze de îndată şeful organului vamal sau adjunctul acestuia de impactul produs. substanţe lacrimogene. Aplicarea forţei fizice Colaboratorul vamal are dreptul să aplice forţa fizică pentru a preîntîmpina încălcările de lege. a reprima alte acţiuni care nu îi permit să-şi îndeplinească obligaţiile cînd măsurile nonviolente nu asigură îndeplinirea lor. b) a preîntîmpina vreo încercare de deposedare a colaboratorului . (5) Depăşirea împuternicirilor în aplicarea forţei fizice.317. au dreptul de a purta. Articolul 317. stabilite de către Departamentul Vamal. a preîntîmpina pătrunderea în încăperi. Articolul 318. dispozitive de deschidere a încăperilor. b) a respinge un atac asupra imobilelor şi mijloacelor de transport care aparţin organului vamal sau care sînt folosite de el. (4) Şeful organului vamal sau adjunctul acestuia este obligat să încunoştinţeze imediat procurorul de cazurile mortale sau leziunile corporale grave. de puterea de rezistenţă opusă. deţinerea şi folosirea armelor de foc (1) În exerciţiul funcţiunii. alte mijloace speciale pentru: a) a respinge un atac asupra sa ori asupra altor persoane. mijloace de reţinere (oprire) forţată a mijloacelor de transport. opun rezistenţă sau pot provoca leziuni lor înşişi sau celor din jur. cu excepţia cazurilor cînd aceştia opun rezistenţă armată. (2) Lista tipurilor de arme de foc şi de muniţii din dotarea organelor vamale este stabilită de către Departamentul Vamal şi aprobată de Guvern. a-i aduce în încăperile de serviciu ale organului vamal. persoanelor cu semne vădite de invaliditate şi minorilor. colaboratorul vamal. au dreptul să aplice arma de foc pentru: a) a respinge un atac asupra angajaţilor din organele vamale cînd viaţa şi sănătatea lor sînt în pericol. (2) Este interzisă aplicarea de mijloace speciale asupra femeilor însărcinate. consemnaţi la art. neavînd mijloace speciale. mijloacelor speciale sau armelor de foc atrage răspunderea stabilită de legislaţie. unele categorii de colaboratori vamali. Aplicarea de mijloace speciale (1) Colaboratorul vamal are dreptul să aplice cătuşe. a înfrînge rezistenţa lor. e) a stopa mijlocul de transport al cărui şofer nu a îndeplinit indicaţia şi nu a oprit. f) în alte cazuri de împiedicare cu premeditare a colaboratorului vamal să-şi îndeplinească obligaţiile. asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală. un atac armat sau efectuează alte acţiuni ce pun în pericol viaţa şi sănătatea celor din jur. pe teritoriu. dacă aceştia nu se supun. Portul. Articolul 316. d) a înfrînge rezistenţa fizică ce i se opune. a le elibera în cazul ocupării sau acaparării lor. colaboratorii vamali. Articolul 315. bastoane de cauciuc. c) să reducă la minimum prejudiciul cauzat la lichidarea impactului. c) a reţine infractorii. deţine şi folosi armă de foc. a reţine contravenienţii. cînd comit un atac în grup. integritarea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală. la mărfuri şi mijloace de transport aflate sub supraveghere vamală. ţinînd cont de caracterul şi gradul pericolului contravenţiei şi contravenientului. poate face uz de arma de foc sau de alte mijloace disponibile. (3) Pentru autoapărare sau în alte situaţii de necesitate. Aplicarea şi folosirea armelor de foc (1) Ca măsură excepţională. a contracara nerespectarea dispoziţiilor sau cerinţelor lui legale.

(3) Este interzisă aplicarea armei de foc asupra femeilor.317 au dreptul să folosească armele de foc şi pentru: a) stoparea mijlocului de transport prin defectarea lui dacă şoferul creează pericol pentru viaţa şi sănătatea angajaţilor organului vamal şi nu se supune somaţiilor repetate de a opri mijlocul de transport. Capitolul XIV ADMINISTRAREA STATISTICII VAMALE Articolul 321. Este interzisă aplicarea armei de foc şi cînd există o aglomerare mare de oameni şi pot fi afectate persoane nevinovate. (2) Prejudiciile sînt reparate în conformitate cu prevederile legislaţiei. prin inacţiune. penal sau lor li se aplică alte sancţiuni în conformitate cu legislaţia. precum şi pentru prejudiciile cauzate de colaboratorii vamali şi alţi angajaţi ai organului vamal în exerciţiul funcţiunii prin decizii şi acţiuni ilegale. Răspunderea colaboratorilor vamali şi a altor angajaţi ai organului vamal Pentru decizii şi acţiuni ilegale sau pentru inacţiune.vamal de arma de foc. Încercarea persoanei reţinute de colaboratorul vamal să se apropie de arma de foc prin ignorarea somaţiei de a nu se apropia de el sau să se atingă de armă este interpretată ca încercare de a pune stăpînire pe armă. . în baza declaraţiilor vamale. la rîndul lor. Articolul 320. d) a reţine persoanele care opun rezistenţă armată. semnalizarea alertei sau solicitarea de ajutor. prezintă informaţii autorităţilor publice centrale. şi prelucrează date despre trecerea mărfurilor peste frontiera vamală. persoanelor cu semne vădite de invaliditate şi minorilor. Statistica vamală a comerţului exterior (1) Organele vamale adună. c) avertizarea despre intenţia de a aplica arma de foc. Secţiunea a 52-a Răspunderea organului vamal şi a colaboratorilor vamali Articolul 319. (3) Prejudiciile cauzate prin acţiuni legale nu sînt reparabile. administrativ. cînd comit un atac în grup. Răspunderea organului vamal (1) Organul vamal răspunde pentru prejudiciile cauzate persoanelor şi patrimoniului lor prin decizii şi acţiuni ilegale sau prin inacţiune. (4) Despre fiecare caz de aplicare a armei de foc. (2) Colaboratorii vamali consemnaţi la art. c) a respinge un atac în grup sau un atac armat asupra imobilelor şi mijloacelor de transport care aparţin organului vamal sau care sînt folosite de el. colaboratorul vamal este obligat să raporteze în scris neîntîrziat şefului organului vamal sau adjunctului acestuia care. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. b) neutralizarea animalelor care pun în pericol viaţa şi sănătatea angajaţilor organului vamal. vor încunoştinţa procurorul în timp de 24 de ore de la aplicarea armei de foc. (2) Datele referitoare la o operaţiune sau la un agent economic concret sînt considerate confidenţiale şi nu pot fi transmise unor terţi şi nici altor autorităţi publice fără permisiunea declarantului. persoana înarmată care ignoră somaţia de a depune arma. un atac armat sau efectuează alte acţiuni ce pun în pericol viaţa şi sănătatea angajaţilor organului vamal. conform legislaţiei. pentru a le elibera în cazul ocupării sau acaparării lor. cu excepţia cazurilor cînd aceştia opun rezistenţă armată. colaboratorii vamali şi alţi angajaţi ai organului vamal sînt sancţionaţi disciplinar. asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală.

Capitolul XV DISPOZIŢII FINALE Articolul 324 (1) Prevederile prezentului cod se aplică în mod uniform şi nediscriminatoriu pe întreg teritoriul Republicii Moldova. în termen de 2 luni: va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea în concordanţă a legislaţiei cu prezentul cod. (3) La data intrării în vigoare a prezentului cod. 2.1320-XII din 9 martie 1993.12. solicitanţilor informaţie statistică. Sursele de date pentru statistica vamală Sursele de date pentru statistica vamală sînt documentaţia şi informaţia prezentate pentru vămuire şi efectuarea controlului vamal.07. (2) În cazul interpretării diferite a prevederilor prezentului cod. Furnizarea informaţiei statistice (1) Organul vamal poate furniza. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău.2000 Dumitru DIACOV Monitorul Oficial al R. Noţiuni principale Activitatea vamală Politica vamală Teritoriul vamal şi frontiera vamală . (2) Cuantumul taxei pentru informaţie statistică. Articolul 323. va aduce actele sale normative în conformitate cu prezentul cod.2001] Articolul 325 Guvernul. contra taxă. se abrogă Codul vamal nr.1149-XIV din 20.751-XV din 21. va elabora actele normative care vor reglementa aplicarea prezentului cod. informaţie generalizatoare sau referitoare la persoana interesată.160-162/1201 din 23.Articolul 322. Nr. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul vamal al Republicii Moldova Nr. textul în limba de stat va prevala.12. [Art. 20 iulie 2000. precum şi scutirile de taxă sînt stabilite de legislaţie.2000 * * * C U P R I N S Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1 Activitatea vamală Articolul Articolul Articolul Articolul 1. (4) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă Decretul nr. 1149-XIV. precum şi a magazinelor de servire a corpului diplomatic în conformitate cu prezentul cod.324 completat prin Legea nr. va asigura revizuirea şi abrogarea actelor normative departamentale care contravin prezentului cod.195 din 10 iunie 1994 privind organizarea magazinelor care comercializează mărfuri în regim "duty-free". 4.Moldova nr. 3.

a Republicii Moldova Articolul 5. Integrarea economică internaţională Articolul 6. Legislaţia vamală Articolul 7. Acordurile internaţionale Secţiunea a 2-a Organizarea activităţii vamale Articolul 8. Conducerea activităţii vamale Articolul 9. Organele vamale Articolul 10. Laboratoarele vamale, instituţiile de învăţămînt, întreprinderile subordonate Departamentului Vamal Articolul 11. Atribuţiile organului vamal Articolul 12. Actele normative ale Departamentului Vamal Articolul 13. Drapelul, pavilionul şi însemnele organului vamal Articolul 14. Colaborarea organului vamal cu alte organe de drept şi cu persoane Articolul 15. Efectuarea operaţiunilor de vămuire în alte locuri decît în cele stabilite de organul vamal Articolul 16. Atribuirea de terenuri organului vamal Articolul 17. Folosirea informaţiilor Articolul 18. Atacarea deciziilor, acţiunilor şi inacţiunii organului vamal şi ale colaboratorului vamal Capitolul II TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE Secţiunea a 3-a Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Regimurile vamale Articolul 19. Dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport Articolul 21. Restricţii la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport Articolul 22. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală Articolul 23. Regimurile vamale Articolul 24. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal Articolul 25. Vămuirea şi controlul vamal Articolul 26. Timpul şi locul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală Articolul 27. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, utilizarea lor Articolul 28. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie, pentru care au fost stabilite facilităţi vamale, utilizarea lor Secţiunea a 4-a Importul Articolul 29. Definiţie Articolul 30. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de import Secţiunea a 5-a Reimportul

Articolul 31. Definiţie Articolul 32. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de reimport Articolul 33. Restituirea drepturilor de export încasate Secţiunea a 6-a Tranzitul Articolul 34. Definiţie Articolul 35. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de tranzit Articolul 36. Autorizaţia de a plasa mărfurile sub regimul de tranzit Articolul 37. Documentele însoţitoare Articolul 38. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră Articolul 39. Responsabilitatea transportatorului Secţiunea a 7-a Depozitul vamal Articolul 40. Definiţie Articolul 41. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de depozit vamal Articolul 42. Termenul de depozitare al mărfurilor Articolul 43. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de depozit vamal Articolul 44. Exonerarea de drepturile de export a mărfurilor plasate sub regimul de depozit vamal, destinate exportului, sau restituirea acestor drepturi încasate Articolul 45. Tipurile de depozite vamale Articolul 46. Deţinătorii de depozite vamale Articolul 47. Autorizaţia de activitate a depozitului vamal Articolul 48. Condiţiile pe care trebuie să le întrunească depozitul vamal şi obligaţiile deţinătorului lui Articolul 49. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export Articolul 50. Lichidarea depozitului vamal şi consecinţele ei Secţiunea a 8-a Magazinul duty free Articolul 51. Magazinul duty-free Articolul 52. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul magazin duty free Articolul 53. Autorizaţia de activitate a magazinului duty free Articolul 54. Obligaţiile deţinătorului de magazin duty free Articolul 55. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export Articolul 56. Lichidarea magazinului duty free şi consecinţele ei Articolul 57. Magazinul pentru deservirea corpului diplomatic Secţiunea a 9-a Perfecţionarea activă Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Definiţie Operaţiunile de perfecţionare activă a mărfurilor Autorizaţie de perfecţionare activă Termenul de perfecţionare activă Cantitatea de produse obţinute în urma perfecţionării active Articolul 63. Restituirea drepturilor de import încasate Articolul 64. Exonerarea de drepturile de export şi de aplicarea măsurilor de politică economică Secţiunea a 10-a Transformarea sub supraveghere vamală 58. 59. 60. 61. 62.

Articolul 65. Definiţie Articolul 66. Operaţiunile de transformare sub supraveghere vamală Articolul 67. Restricţiile la aplicarea regimului de transformare sub supraveghere vamală Secţiunea a 11-a Admiterea temporară Articolul 68. Definiţie Articolul 69. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de admitere temporară Articolul 70. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor Articolul 71. Termenul de aflare a mărfurilor sub regimul de admitere temporară Articolul 72. Exonerarea de drepturile de import şi de export Articolul 73. Expirarea termenului de aflare a mărfurilor sub regimul de admitere temporară Articolul 74. Nerestituirea mărfurilor plasate sub regimul de admitere temporară din cauza nimicirii sau pierderii lor Secţiunea a 12-a Zona liberă (zona antreprenoriatului liber) Articolul 75. Definiţie Articolul 76. Înfiinţarea zonei libere Articolul 77. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate în zona liberă Articolul 78. Termenul de aflare a mărfurilor în zona liberă Articolul 79. Asigurarea respectării legislaţiei vamale în zona liberă Articolul 80. Evidenţa zilnică a mărfurilor plasate în zona liberă Articolul 81. Perceperea drepturilor de import sau de export, aplicarea măsurilor de politică economică Articolul 82. Exonerarea mărfurilor destinate exportului, în conformitate cu regimul vamal de export, de drepturile de import sau restituirea acestor drepturi încasate Articolul 83. Responsabilitatea de plata drepturilor de import şi de export Secţiunea a 13-a Depozitul vamal liber Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Secţiunea a 14-a Perfecţionarea pasivă Articolul 95. Definiţie Articolul 96. Operaţiunile de perfecţionare pasivă Articolul 97. Cazurile ce exclud plasarea sub regim de perfecţionare pasivă

121. Cantitatea de produse rezultate din perfecţionarea pasivă a mărfurilor Articolul 101. Drepturile de export la mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă Articolul 102. Deşeurile rezultate din nimicirea mărfurilor Secţiunea a 18-a Renunţarea în folosul statului Articolul 112.Articolul 98. Drepturile de import şi drepturile de export Taxa vamală Taxa pe valoarea adăugată Accizele Taxa pentru proceduri vamale Secţiunea a 21-a . Nereturnarea. Definiţie Articolul 105. Punerea în circulaţie a mărfurilor din regimul de export Secţiunea a 16-a Reexportul Articolul 107. Suportarea cheltuielilor Articolul 111. Trecerea peste frontiera vamală a valutei şi a altor valori valutare Articolul 116. din cauza nimicirii sau pierderii. 119. Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală Articolul 115. Termenul de perfecţionare pasivă Articolul 100. Condiţiile plasării mărfurilor în regimul de reexport Secţiunea a 17-a Nimicirea Articolul 109. 120. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de export Articolul 106. Trecerea peste frontiera vamală de către persoane fizice a mărfurilor care nu sînt destinate comerţului Capitolul III DREPTURILE DE IMPORT ŞI DREPTURILE DE EXPORT Secţiunea a 20-a Principii generale Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 117. Exonerarea produselor rezultate din prelucrare pasivă de drepturile de import Articolul 103. Definiţie Articolul 110. Definiţie Articolul 108. Definiţie Articolul 113. a mărfurilor exportate pentru prelucrare sau a produselor rezultate Secţiunea a 15-a Exportul Articolul 104. 118. Autorizaţie de perfecţionare pasivă Articolul 99. Suportarea cheltuielilor Secţiunea a 19-a Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport şi a anumitelor categorii de mărfuri Articolul 114.

Locul şi timpul efectuării operaţiunilor de vămuire Articolul 133. mijloacelor de transport şi documentelor însoţitoare la locul stabilit de organul vamal Articolul 146. plata lor Articolul 122. Începutul vămuirii Articolul 138. Restituirea excedentului din drepturile de import sau de export plătite sau percepute Capitolul IV VĂMUIREA Secţiunea a 22-a Principii generale Articolul 131. Măsurile de garantare a plăţii drepturilor de import şi de export Articolul 128. Probele şi mostrele de mărfuri necesare vămuirii Articolul 141. Plătitorii drepturilor de import şi drepturilor de export Articolul 124. Asigurarea respectării legislaţiei vamale la transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare Secţiunea a 23-a Operaţiunile prealabile Articolul 142. Perceperea drepturilor de import şi de export Articolul 130. Baza de calcul a taxei vamale. Organele care efectuează vămuirea Articolul 136. Vămuirea simplificată Articolul 139. Declaraţia concisă Articolul 149. Prezentarea mărfurilor. Răspunderea faţă de organul vamal în timpul operaţiunilor prealabile Secţiunea a 24-a Depozitul provizoriu . a accizului şi a taxei pentru proceduri vamale Articolul 123. Utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mijloacelor de transport care nu au fost vămuite pe deplin Articolul 137. Termenele de plată a drepturilor de import şi drepturilor de export Articolul 125. Procedura vămuirii Articolul 132. Asistarea titularilor de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi a reprezentanţilor lor la operaţiunile de vămuire Articolul 134. Măsurile care trebuie luate în caz de avarie sau de forţă majoră Articolul 147.Calcularea drepturilor de import şi drepturilor de export. Prelungirea şi eşalonarea termenului de plată a drepturilor de import şi de export Articolul 127. a taxei pe valoarea adăugată. Valuta în care se plătesc drepturile de import şi de export Articolul 129. Informarea organului vamal despre trecerea de mărfuri peste frontiera vamală Articolul 145. Operaţiunile prealabile Articolul 143. Efectuarea operaţiunilor cu mărfurile şi mijloacele de transport supuse vămuirii Articolul 140. Scopurile principale ale operaţiunilor prealabile Articolul 144. Modul de plată a drepturilor de import şi de export Articolul 126. Limba în care sînt perfectate actele vamale Articolul 135. Prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport la destinaţie Articolul 148.

Articolul 183. 170. Articolul 181. Articolul 160. 175. 155. Registrul de stat al brokerilor vamali Articolul 166. Articolul 159. 179. Articolul 184. Articolul 157. 153. 154. completarea şi retragerea declaraţiei vamale Declaraţia temporară sau incompletă Declaraţia vamală periodică Procedura simplificată de declarare a mărfurilor şi a mijloacelor de transport Capitolul V Articolul 180. 174. Autorizaţie pentru activitatea de broker vamal Articolul 164. Articolul 182. Articolul 156. Transportatorul vamal Autorizaţiei pentru activitatea de transportator vamal Înregistrarea transportatorilor vamali Informaţia primită de transportatorul vamal şi angajaţii săi de la expeditorul de mărfuri Secţiunea a 27-a Declararea Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 173. Brokerul vamal Articolul 163. Depozitarea provizorie Locul depozitării provizorii Înfiinţarea depozitului provizoriu Tipul depozitului provizoriu Mărfurile care pot fi plasate în depozitul provizoriu Raporturile dintre deţinătorul depozitului provizoriu şi persoanele care plasează în el mărfuri şi mijloace de transport Documentele necesare plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport în depozitul provizoriu Obligaţiile deţinătorului de depozit provizoriu Drepturile suplimentare ale organului vamal asupra depozitului provizoriu Responsabilul de plata drepturilor de import sau de export Timpul depozitării provizorii Operaţiunile efectuate cu mărfurile aflate în depozitul provizoriu Secţiunea a 25-a Brokerul vamal Articolul 162. 152. 151. Articolul 161. Taxa de eliberare a autorizaţiei. 171. 172. . Informaţia primită de brokerul vamal şi de specialiştii lui de la persoana pe care o reprezintă Secţiunea a 26-a Transportatorul vamal Articolul Articolul Articolul Articolul 169.Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 150. Declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport Formele declarării Locul declarării Termenul de depunere a declaraţiei vamale Declarantul Obligaţiile şi drepturile declarantului Documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii Primirea declaraţiei vamale Modificarea. 177. Articolul 158. 176. 178. Specialistul în domeniul vămuirii Articolul 167. a atestatului de calificare şi taxa de actualizare a valabilităţii lor Articolul 168. Drepturile. obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal Articolul 165.

Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în Republica Moldova Articolul 207. încăperilor şi altor spaţii Articolul 191. Accesul colaboratorului vamal pe teritorii sau în încăperi pentru efectuarea controlului vamal Articolul 190. Efectuarea controlului vamal al valorilor valutare Articolul 205. Controlul corporal Articolul 195. mijloacelor de transport. Controlul vamal şi formele lui Articolul 186. prelevarea de probe şi mostre necesare controlului vamal Articolul 201. a documentelor. Neadmiterea pricinuirii de daune nejustificate la efectuarea controlului vamal Secţiunea a 29-a Dispoziţii suplimentare privind controlul vamal Articolul 196. de control al mărfurilor şi mijloacelor de transport Articolul 200. Documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal Articolul 188. Controlul vamal selectiv Articolul 193. Controlul activităţii economico-financiare Articolul 192. Asistarea declarantului şi altor persoane la efectuarea controlului vamal Articolul 202. Zonele de control vamal Articolul 187. Facilităţile vamale acordate agenţilor diplomatici şi funcţionarilor consulari străini în Republica Moldova . Controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport după punerea lor în circulaţie Articolul 199. Identificarea mărfurilor. Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfurile şi mijloacele de transport. Timpul aflării sub supraveghere vamală Articolul 198. Inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală Secţiunea a 30-a Controlul vamal al valorilor valutare Articolul 203. Răspunderea pentru nerespectarea legislaţiei valutare Capitolul VI FACILITĂŢILE VAMALE ACORDATE ANUMITELOR CATEGORII DE PERSOANE STRĂINE Secţiunea a 31-a Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în Republica Moldova şi lucrătorilor acestora Articolul 206. Termenul de verificare a declaraţiei vamale. Exonerarea de unele forme de control vamal Articolul 194. Mărfurile şi mijloacele de transport supuse controlului vamal Articolul 197. Antrenarea specialiştilor şi experţilor la efectuarea controlului vamal Articolul 189.CONTROLUL VAMAL Secţiunea a 28-a Principii generale Articolul 185. Competenţa organelor vamale în efectuarea controlului vamal al valorilor valutare Articolul 204.

Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale . Facilităţile vamale acordate agenţilor diplomatici. reprezentanţelor altor state de pe lîngă ele. precum şi personalului acestor organizaţii şi reprezentanţe Capitolul VII VALOAREA ÎN VAMĂ A MĂRFURILOR. Modul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor Secţiunea a 34-a Ţara de origine a mărfurilor Articolul 215. Determinarea ţării de origine a mărfurilor Capitolul VIII DISPUNEREA DE MĂRFURI ŞI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT. funcţionarilor consulari. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport necomercializabile Capitolul IX ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII ŞI DE URMĂRIRE PENALĂ A ORGANELOR VAMALE Secţiunea a 36-a Activitatea operativă de investigaţii Articolul 219. PRECUM ŞI DE MIJLOACELE BĂNEŞTI OBŢINUTE DIN COMERCIALIZAREA LOR Secţiunea a 35-a Dispunerea de mărfuri şi de mijloace de transport Articolul 216. Facilităţile vamale acordate organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. Facilităţile vamale acordate curierilor diplomatici şi consulari străini Articolul 211. reprezentanţilor altor state şi membrilor delegaţiilor străine care tranzitează Republica Moldova Articolul 213.Articolul 208. DETERMINAREA ŢĂRII DE ORIGINE A MĂRFURILOR Secţiunea a 33-a Valoarea în vamă a mărfurilor Articolul 214. Facilităţile vamale acordate reprezentanţilor altor state şi membrilor delegaţiilor străine Articolul 212. Facilităţile vamale acordate personalului administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi angajaţilor consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova Articolul 209. Organul vamal ca subiect al activităţii operative de investigaţii Articolul 220. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport în proprietatea statului Articolul 217. Încasarea mijloacelor băneşti pentru acoperirea cheltuielilor Articolul 218. Trecerea peste frontiera vamală a valizei diplomatice şi valizei consulare Secţiunea a 32-a Facilităţile vamale acordate altor persoane străine Articolul 210.

Audierea în cazul contravenţiei vamale Articolul 242. Circumstanţele în care. Aplicarea metodei livrării controlate asupra altor bunuri Articolul 227. Răspunderea pentru contravenţia vamală Articolul 230. după pornirea procesului penal. Citarea în cazul contravenţiei vamale Articolul 243. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere administrativă Articolul 231. Competenţa organelor de urmărire penală în domeniul vamal Articolul 224. Însărcinarea privind efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală Articolul 241. Acţiunile colaboratorului vamal în cazul constatării elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni Articolul 236. Interacţiunea dintre organele vamale ale Republicii Moldova şi serviciile vamale ale altor state în în cadrul efectuării actelor de procedură în cazuri de contravenţie vamală şi al cercetării lor Secţiunea a 40-a Actele de procedură Articolul 240. Contravenţia vamală Articolul 229. colaboratorul vamal continuă efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale Articolul 237. Contrabanda Secţiunea a 38-a Livrările controlate Articolul 225. Livrările controlate de substanţe narcotice şi psihotrope Articolul 226. Procesul-verbal privind contravenţia vamală Articolul 235. Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale Articolul 233. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere materială Articolul 232. Solicitarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei . Efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale Articolul 234. PROCEDURA ÎN CAZURILE DE CONTRAVENŢIE VAMALĂ ŞI CERCETAREA LOR Secţiunea a 39-a Principii generale Articolul 228. Procedura în cazul contravenţiei vamale constatate de organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de alte organe de resort şi cercetarea cazului Articolul 238. Obiectul urmăririi penale Articolul 222. Dispunerea de mijloacele băneşti şi de alte bunuri confiscate în cadrul aplicării metodei livrării controlate Capitolul X CONTRAVENŢIILE VAMALE ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÎRŞIREA LOR.Secţiunea a 37-a Urmărirea penală Articolul 221. Organele de urmărire penală în domeniul vamal Articolul 223. Inadmisibilitatea divulgării materialelor în cazul de contravenţie vamală Articolul 239.

Certificarea refuzului sau imposibilităţii de semnare a procesului-verbal Secţiunea a 41-a Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală Articolul 257. Clasarea dosarului de contravenţie vamală pînă la remiterea lui spre cercetare Secţiunea a 43-a Cercetarea cazului de contravenţie vamală Articolul 262.vamale sau cercetării lui Articolul 244. ale avocatului şi ale reprezentantului contravenientului Articolul 255. Organele vamale împuternicite să cerceteze cazul de contravenţie vamală Articolul 263. Termenele de cercetare a cazului de contravenţie vamală Articolul 265.specialiştilor. Cheltuielile aferente cazului de contravenţie vamală Articolul 258. Solicitarea de la autorităţile publice şi de la persoane a informaţiei necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau cercetării lui Articolul 251. controlul. Restituirea cheltuielilor aferente cazului de contravenţie vamală Secţiunea a 42-a Remiterea dosarului de contravenţie vamală spre cercetare Articolul 260. Sechestrarea mărfurilor. mijloacelor de transport şi altor bunuri Articolul 246. Decizia organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală Articolul 269. Drepturile contravenientului. Temeiurile ridicării mărfurilor. documentelor şi altor bunuri Articolul 245. Propunerile privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor de comitere a contravenţiei vamale Articolul 270. Estimarea mărfurilor. Circumstanţele care trebuie elucidate în cadrul cercetării cazului de contravenţie vamală Articolul 268. Prelevarea de probe şi mostre pentru expertiză Articolul 254. Condiţiile suplimentare pe care trebuie să le întrunească procesul-verbal de audiere Articolul 256. Inspectarea vamală Articolul 248. Remiterea dosarului de contravenţie vamală în procedură suplimentară Articolul 264. Prezenţa contravenientului persoană fizică. Revizia. mijloacelor de transport şi altor bunuri Articolul 247. Prezentarea mărfurilor. Remiterea dosarului de contravenţie vamală spre cercetare Articolul 261. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. Cercetarea cazului de contravenţie vamală Articolul 266. Intentarea de acţiune în justiţie . Sumele cuvenite martorilor. inventarierea în cazul de contravenţie vamală Articolul 252. documentelor şi altor bunuri pentru a fi identificate Articolul 250. experţilor. Modul de desemnare a expertizei Articolul 253. conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia la cercetarea cazului de contravenţie vamală Articolul 267. translatorilor şi martorilor asistenţi Articolul 259. Examinarea Articolul 249.

Atacarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune persoanei fizice. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate şi nu au patrimoniu în Republica Moldova Capitolul XI ATACAREA DECIZIILOR. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea amenzii sau perceperea costului mărfurilor şi mijloacelor de transport Articolul 282.Articolul 271. bunurilor ridicate. Efectul depunerii plîngerii sau declarării recursului Articolul 279. Termenele de examinare a plîngerii sau a recursului procurorului Articolul 278. Securitatea colaboratorului vamal în exerciţiul procedurii sau al cercetării cazului de contravenţie vamală Secţiunea a 44-a Atacarea deciziei organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală Articolul 273. garanţiilor şi sumelor depuse Articolul 272. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune în partea referitoare la retragerea autorizaţiei sau atestatului de calificare Articolul 284. Atacarea altor decizii ale organului vamal în cazul de contravenţie vamală Articolul 275. gajate sau sechestrate. Examinarea de către Departamentul Vamal a deciziei asupra cazului de contravenţie vamală Articolul 276. Executarea deciziei organului vamal privind confiscarea Articolul 283.acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 287. . Temeiurile şi termenele suspendării examinării plîngerii Secţiunea a 45-a Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală Articolul 280. persoanei juridice sau persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică Articolul 274. Temeiurile pentru anularea sau modificarea deciziei privind aplicarea de sancţiune ori privind clasarea dosarului Articolul 277. Acţiunile întreprinse în privinţa mărfurilor. documentelor. Domeniul de aplicare al prezentului capitol Articolul 286. mijloacelor de transport. Căile de atac al deciziilor. ACŢIUNILOR SAU INACŢIUNII ORGANELOR VAMALE ŞI ALE COLABORATORILOR VAMALI Secţiunea a 46-a Principii generale Articolul 285. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Secţiunea a 47-a Calea administrativă de atac al deciziilor. Dreptul de a ataca deciziile. Recurgerea la executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală Articolul 281.

Repunerea plîngerii în termen Articolul 292. Termenul de soluţionare a plîngerii Articolul 291. Procedura exercitării căii judiciare de atac Secţiunea a 49-a Revizuirea deciziilor. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 289. Măsurile întreprinse în cazul inacţiunii titularului Articolul 308. Măsurile organelor vamale de depistare şi reţinere a mărfurilor (produselor) contrafăcute sau a operelor-pirat Articolul 306. Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri Secţiunea a 48-a Calea judiciară de atac al deciziilor. Acţiunile din oficiu Articolul 309. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali de către Departamentul Vamal Capitolul XII APLICAREA DE MĂSURI LA FRONTIERĂ ÎN VEDEREA PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE Articolul 301. Durata suspendării Articolul 305. Examinarea plîngerilor în instanţă de judecată Articolul 298. Efectele depunerii plîngerii Articolul 294. Colaboratorii vamali Articolul 312. Noţiunile principale utilizate în prezentul capitol Articolul 302. Termenul în care se poate exercita calea administrativă de atac Articolul 290. Măsurile aplicate mărfurilor (produselor) contrafăcute sau operelor-pirat Articolul 310. Retragerea sau anularea plîngerii Articolul 296. Calea administrativă de atac al deciziilor. Documentele anexate la cererea de suspendare a punerii mărfurilor (produselor) în circulaţie Articolul 304. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 297. Importul în cantităţi minime Capitolul XIII COLABORATORII VAMALI Secţiunea a 50-a Statutul juridic al colaboratorilor vamali Articolul 311. Asigurarea mărfurilor (produselor) reţinute de organul vamal Articolul 307. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali în caz de recurs al procurorului. Exercitarea atribuţiilor de serviciu ale . Colaborarea reclamantului Articolul 295.acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali Articolul 288. Recursul procurorului Articolul 300. Forma plîngerii Articolul 293. Revizuirea deciziilor. Cererea de suspendare a punerii mărfurilor (produselor) în circulaţie Articolul 303. precum şi în caz de control al legalităţii lor Articolul 299.

Aplicarea de mijloace speciale Articolul 317.colaboratorilor vamali Articolul 313. Sursele de date pentru statistica vamală Articolul 323. Statistica vamală a comerţului exterior Articolul 322.2000 Codul vamal al Republicii Moldova //Monitorul Oficial 160-162/1201.07. Furnizarea informaţiei statistice Capitolul XV DISPOZIŢII FINALE Articolul 324 Intrarea în vigoare Articolul 325 Îndatoririle Guvernului __________ Legile Republicii Moldova 1149/20. Aplicarea şi folosirea armelor de foc Secţiunea a 52-a Răspunderea organului vamal şi a colaboratorilor vamali Articolul 319. Răspunderea colaboratorilor vamali şi a altor angajaţi ai organului vamal Capitolul XIV ADMINISTRAREA STATISTICII VAMALE Articolul 321. Caracterul executoriu al dispoziţiilor şi cerinţelor legale ale colaboratorului vamal Secţiunea a 51-a Aplicarea forţei fizice. mijloacelor speciale şi armei de foc Articolul 315.2000 . Portul. Aplicarea forţei fizice Articolul 316. Răspunderea organului vamal Articolul 320. Condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice.12. mijloacelor speciale şi armei de foc Articolul 314. deţinerea şi folosirea armelor de foc Articolul 318. 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful