/ r!

C, (~i( ;VCu/ / ~ 41\, /

"--~"------

j~~--

\

." .

..,

-,,:'

"

":",

"' .

, :

••

.';

!~"

.: }

I \'

I,

, . ';r"~Pi'" . ' COLE~TIVUL DE ELtl.DORi\R~

• '1': ,j': '::' "t', ~ I .\.' - I • • •

A· iE' /'::!' ··i· 'INCm,'tC:- lng. CoiJiicialllt' .i\Jllonl'(arcol

C . . s • : •• , • ' , _ lllg., llalipa Nicolac

I 11' ,'lNCEltC' _ 111", milluinca NicolaI!

CAIEt • .,.,"

CJUE1 111: INClmC+lCl'EC.A '. ,

EM IV . INCmtC. -.' l!llf' Dohn,sell (,heorghc

, . .cL~l ,~. • . '0 •. .•.. :., ' .. _ Ing. l(chaiatl Zlll'l~h

\ _1.:" ~, . . 's bi

)C ~oAlb'i':'; , ·\i:'lNCE1.'~ -·Ing. stan La lila

~ CAJI41!:"V,:' ';:'\11': '1811[[ .' ,

.. C W_o., Wl(·;]J."£AN.l\ ,! '.

.~, C!lI!p .• ·~~·V.1I1~ IN'CERC.~· 111~. simonicl !\lihai,

, , .. , CAI'tiT' IX: INCEltC - Ing. Gilcorghiu .l'~lor~n

CAl~ X: INCl~ltC - 1111':. \'oIJCSCU T,llmua

• Xl' INCEUC - Illg. Livc3tlU EdiLh

CAIn'!:· , , M'I '

CAllh XIl: INCEllC - lng. Uauovici rum

CAl¢r XlII: 11'(:'1'

AldT XIV : INCI~ltC+'l'll.lU

gAI~T XV: INCEltC - Il1g. Costcscu D~1l ,

CA1ifr XVI: INCERC - Inl:. SUlUCSCll ~llbal

CAlItr XVI(: INCEltC - Ing. lIa1ilJU Nlcoluc

CAIIp' XVllI: 1I'C'1'

CAm.. XIX :_INCEltC _ lug. l'ope,~cu .Col'n~llU

CAlm' . . .XX: INCEltC _ Inr.. 'l;codorcscu Dmu

CAi'T " XXI': l1"TANA

CAl xxu . n-cr

CA .. XXIll: INCE1~C+llJCF

CAIET XXIV: IPCl~

CAl1J:r xxv : lCl'T'l'c

CAIJ!:'r XXVI: INCERC - Ing. Voinescu v.~clor

CAlET. XXVlI: INCERC -lng. Vo~ncscu v IC,lor CAlt. xxvm , INCEltC - Ing, VOIllCSCU Vl.clor CAl· XXIX: INCERC - lng. vol~ Victor CAI:T XXX: INCEltC - Ing. V61ncsc ~~

41~' *'\

~ .... v~

.... , .•. ~'"

.. ~y." ;,;;,;.;;.. ' .. """ ""....,

. ,~

~\,\

,__"'r~~t·

"

N~~l\~~Tl. V PEN:~U VEltlFI~~~A' CALl- \ ~~\ii~aliviO ·~~~~l":.~':

T"'TU. ~I RECEI'TIA LUCRAmLOlt DE CON- . . . ..

STRUCTlI :jllNSTALA'fll Al'EUEN'l'E· ,,'. Illlocuic~lc'C aG~i5 ::

•• i »

Caietul I. PltEVlmmtI GI~NEn1\LE

1.1. Prczentul normativ cuprlnde prlncipalele conditii de calitate pe care trcbuie sa le indepllneasca Iucrarile de canstructii si instalatii alerentc ucestora, precum :ji vcrificarile ce trebuie efectuate pentru U so constata dudl uccste condltii au Iost indeplinite.

1.2, . Pentru catcgoriilc de lucrari ascunse nccuprinse In, acest normativ, so VOl' aplica aceleasi prevcderl generals, impreuna cu conditiilc de calitato din prcscriptiilc tchntcc spe-

cifice cutcgorlilor respective. . ' .

l.;t Itcspcctarva conditlllor tehnice de calitate ce trebuie urmarita in primul rind de ~cfii Iorrnatillor de lucru ~i de personalul tehnicanume insarcinat cu conducerea lucrarllor, in cudrul activitatli sale de indrumare iji supraveghere,

Scparat de accslcn, 5C clcctueaza verifieuri :

a) pe parcursul exccutdrli, pcntru toalecategoriilc de 11lcrUsri ce eompun obicctcle de invcsi.itli, lnaintc ('n ele s5 dcvinii a~iCIIJ1Se prin ucopcrirc cu (sau inglobatc in) ulte calcgorii de Iucriirl sau clemente de constructii ;

b) la terrninarca unci faze de lucru ;

c) 1<1 rcceptia preliminuru a obiectivelor, cc Iac parte dintr-un obiectiv de investitii.

Vcrifidlrile de la poz. a ~i 1.> se efeducllzu conform' ,,Inatrucliunilor pcntru vcrillcarca ('uliUi~ii sl receptiouurca Iucrarilor ascunso Ia constructii l?i mstalatii afcrentc". din anexa 1.1 a prezentelor prevederi generalc, iar cele de la pozitla ,C,

Elaborat tle :

lNSTlTUTUL DE CEHCWrARI IN CONSTRUCTII $1 ECONOMIA CONSTRUC',flILOR - INCERC

Aprobat de :

INSTITU'l'UL CEN'.rRAL DE CERCgTARE, PROlECTARE SI DIRECTlV ARE IN 'CONSTRUCTII, cu de- . ci7.in NJ'. f>1f30.X.198li .

5

I ~'

, ,m reglemc, ',n., ,bil"Hm" in vigoare PI."iV.it,< ';'eceptia obiecti-

, ~~iD.~!ltll. "", .

."tPrezenta prescrtptle se aplica integral la Iucrarile d , tru~ii ~i Instalatii pentru cladir] (loculnte, social-cultUl"aIF, ,'. mdusieIale ~i aW'(~ozOlchni~e) ?i lu obicctcle de dese~"vir~ ale qcestora (retele cdilitarc, unitati etc.). Pentru alto t ipuri de llilcral"i pe Ilnga prezcnta prescriptie se vu tine searna sl de prescriptiile tehnicc spccilice sau - in lipsa acestoru - de qondi~ii tehnice spccialc, predate! odala ell proicctul.

~.5" 'I'oate conditiile tchnice de calitate cuprmse 1n prezenta prescriptie slnt cxtrase din prosoriptlile tehnice de proidctare, executie ~i receptic, in vigoare lu data aprobaru Sale,~,pentru Iucrari ~c constructii I)i instalatii alerente. $i a caror apllcare cste obllgatorie. Listele complete ale acestor .pres "ip~ii sint cuprinsc in indicatourcle de standarde, publicate kmual de I.H.S. !;ii ln Iistele normativelor tehnice in vigoare (pub~ioate anual in Buletinul Constructiilor). Prmcipalelc preserip~ii tehnice, uplicnbilc la vcrificarlle dill prezenta prescriptie, ~int mentionate la (iccarc capitol in parte.

:!. DISPOZITII COMUNE

a.i. Veriflcureu calltutii lucrurllor se (ace in scopul con.firmturii corespondcntci acestora eu proiectul, cu prescriptiile \tehnicc speclfice ~i cu prezcntul normativ. in Iirnltcle indicatorilor de calilutc Iji a ubatcrilor uduiisibiu-. prcvazute de acestea.

Dlspozitiile de santiere, date de beneficial' 17i proiectant _ ou respectarea normclor legale in vigoure - au acecasi .putere ea si proicctul de exocutic, din punct de vedere al veriflcartlor de clcctuat.

2.2. F'recveutelc vorHicarltor sint mcntionate in prescriptille tehnicc specificc lji in prczcntul normat iv. In cazuri speciale, proiectantul poato prevedea - in mod justilicat - rnarrrea acestor Irecventc.

2.3. In toate cmmri le in care vrcun rezultat provcnit dintr-o vcriflcarc vlzuula sau incercarc cfl'dualLt pc parcurs, referitoare la rezlstcnta, stabilitatea, durahilitatea sau Iunctionalitatea lucrarilor, dcpasestc in sons defavorabil abaterile admlslbllo, prevazute in pruiccte sau in prcscriptltle tehnice,

;:!k, ,

decizia asuprz ct/ buarH Iucrurilor nu va putea n luata decit pe haw acorduhn.rdat in scris de beneflclar, eu avizul proiectantului,

2.4. Este eu desavlrsire interzis a se: proceda la executaroa de lucrari, care si'l lnglobeze sau sa ascunda defecte ale structurllor de rezlstentll sau care sa tmpledlco accesul ~i repararea corccta sau consolidarea accstora.

2.5. In cazul in care verlficarea se face prin sondaj (la faze de lucrfiri sau 11.1 rcccptiilc prellmlnare), in scopul obtlnerii de date asupra corectltudinii veriflcarllor Iii Inreglstrarllor cfectuate pe parcurs, se va proceda astfel : .

- daca un singur rezultat este neccrespunzator, se mai electucaza inc:: .. 0 serle alcatuitu dintr-un numar egal de sondaje;

_:_ daca un singur rozultat din noua serie de sondaje este neco~"espunziitOlr, toatc verlflcarllc prcvazutc in prescriptille tehnice a se efectua pe parcurs trcbuie relucuto, eu aceleasi rnetode sau cu alto metode care sa dea rezultate echivalente,

2.6. La cererea presedintclui comisiei de rcceptlo preliminara a obiectulul, Intreprtnderea cxecutanta va intocmi o prezentarc sintetica a tuturor ve:rifici'll['ilor ~i Incercarllor electuate pe parcursul lucrarilor !?i pe Iazcde lucrarl ; aceasta prezentare trebuie sa cuprinda pc scurt :

- date asupra Irccventcl vcrifidll['i1ot" ~i probelor elcctuate pentru Ilecarc tronson al obiectului in comparatie ell

prevederile prescriptiilor tehnice ; ,

- lntorprctarea statistica a rezultatelor lnccrcarilor electuato (pentru Iiecare tronson sl - dupa caz - pe ansamblu) in comparatie cu valorile normate (sau de control) l1i c~ abaterile admisibile, cuprinso In prescrlptiile tehnice :

. -:- lista incercarilor suplimcntare efectuate pentru cazurile 111 care probelo de control prescrise au dat rezultate ncsutisfucatoarc. prccum ~i masurlle apllcate in cazurlle in care aceste rezultatc s-au confirmat ;

- listu ~i descrierca sumara a rernedierilor clcctuato cu ariitarca succinta a cauzelor care le-au fflcut necesare .

. ,:\ceasttl p~'eJ:cntarc impreuna cu documentele primare de veriflcare (rcgistro de procese-verbale pentru verificarea calila~ii lucrarllcr co dcvin aSCUIlSC', trebuie sa Iurn izcze cornisiei ~e rc~cPl!e_ -_ il11pl':~n;j cu sondajele sale proprii - dovada indubitabilii eel lucrarrle executatc se inscriu in conditiile de

-----------------, -,---- --.

7

.• :.1 :~ ....

• . 1

:i4.:~: "

~,

... calitatc prevaxuto in proiecto ~i prcscri; ".i tehnice specifice; 11nlimitele:',abatel"ilor admlsihilc,

t2.7. Pentru reccptia prcllrninara S'111 Iinalii a obiectelor de constructll, eu instala~ii aferente, prorectantul va prezenta la ccrerea. comisicl . de rcceptie nola prevazuta de rcglemcnlarile in vigoure, cuprinzind preclzari usupra aplicarn proiectului, obscrvatlllc sale usupra ca1itu\ii lucrarllor, punctul ~iiu de vederc asupru conditiilor in care rcccptiu ponte Ii udmisu, confirrnarea indeplinhii obligatiilor de predure a indlcatiilor asupra normalci ei Ioloslrl 1-ii cxploaturi,

2.8. Comisia de rcceptlc cste obllgatu a ccrceta existents documentolor inchciutc pc purcursul cxccuuiril Iucriir ilor :;;i care privesc verificarilc de calitutc !ii ruzultatcle incercat-ilor efectuate anterior, prccum ~i documcntclo privind cazurile prevazute la pet. 2.3. de mal sus.

In toate cazurilc prlvind elcmentele structurale de cons4'uctii sau instalatii, in care accste documente lipsesc sau ccnsemneaza verlficarl clcctuate cu 0 Irecvcnta mai midi decit aCjeea .prevazuta in proiccte :;;i prescriptulo tehnicc sau in care rezultatele nu corespund conditiilor de calitate prcscrise, comisiile de receptio prcliminaru l1U pot admire rcceptia decit d~ca prln: IncercarI ~i ccrcotari suplimentare cllrcctc lii expcrti?C tehnice - so dovcdcste cii obicctul corcspundc scopului pentru care a Iost proiectat i?i executat sl ctl ponte Ii exploatat in conditii l101'ma1('. In toate celelalte cazuri, comisia de receptic preluninura cste obligutu a proccdu conform 'l'cglcmentarllor privind efectuarcu receptiilor.

2.9. La' controlul f?i receptia lucrarilor se va urmarl respectarea etalonului. Etalonul in principiu \,<1 Ii primul clement. prefabricat confectionat (element de fundatie, carcasa), primul apartament elc.; ctalon acccptat de CTC, inr in uncle cazurl de proieclant sau beneficial'.

3. pnOCEDEE DE VERIFICARE

3.1. In Iunctie de momentul efectuarii verificurllor conform pet. 1.2. - acestca so refcra Ia :

a) Determinarea - prin miisUll'utoll:i - a corespo ndentei elernentelor verificate cu prevederile proiectului, din punet de vedere al pozitillor, dimcnsiunilor 1?i modului de rczemare ;

8

~)

b) EXislen.-",'-documenlclor de atestaro U caHtii~ii materialelor semtprefabncatelor, prefabricatelor 11i. aparateior utilizate ;

. c) E~ec~~area in.cerc[ll·ilor l'ji probclor impusc de proiccte :;;1 prcscriptiilc tchnico 1;>i intocrnlrea documentclor ell rczul-

tatele ucestora precum ~i a proccselor verbalo de lucrari

ascunse ;

<.I) Exarninarou cxistcntc: ~i continutului documcntatlel sl p.roceselol' .. verbalc mcntionato mal sus precurn ~i a sinle~el~r f?l concluziilor acestora ;

" . e) Veriflcarea dirccta prin sondaj sl cfoctuarcn de lncercan suplJl11c?tare .i~. vcdcreu Jormari! convlngerii ornanelor de c~~t~o~. ~l C0I1111;lllor de ,l'ccep\ie USUpl'U corccti tudinii ~ii valablllta\ll documcntclor inchclate anterior.

4. CON'PNUTUL Ci\IETELOH

4.1. Principalcle co nd i ~.ii de calltatc 1?i verllicarile de efectuat sint cuprinsc in urmatoarcle caietc pc catcgoril de

lucrarl : '

CAIETUL II: Tcrasumcntc. P9.{;;-

III : Consolidur: ~i Jrnbunat .. I .. iri ale tCl'el1urilor.f9 '-12 IV : Jo'undu\.ii: P<.96 =jZ.

V : Beton simpfu, liclon urrnut lji bcton precornprimat. ~tJ#!1s-

VI : Lucrari hidl'fd'td1l1ice, hldrocnorgotico na- PO 1t'6

vigatii portuarc, metrou. 'f I

VII : Cintre, sprijiniri f?i cofraje,l'9"?>o,

VIII: Zidurii ~i pcreti, Pq.f..3i';'" .

IX,': Toncuicli. t9~ /(:5 ~ X : Placajc. P'l-IV 5"

XI : Zugruvc Ii , "opsitol'ii, tapctc, Pq .f:r 5 XII : Pardoseli, P4 ·f i? .2

XIII: Scul'.i. ba~ou{le~i yarapete. f9 -('ttl 2- XIV : Izolu~ii. ~ 2 o 1

xv : 'I'lmplarie ~i dulghcrlc. fa '2. '2 a

XVI: Geamuri.,cq .2 3. 5' I 0

~VII : I;tvelitori ~I tinichigcnl, f'q ;z_ I.( 0

XVIII: Sobe, cosuri ~i vcntilutii naturale. P'1 2/)-1.

~ V£ Q~ 0 ' 9

ANEXA II

~--------~----

rae ouiectu! acestor i nstructlunl 'uUlnjc l1i inslala\ij tehnoloalce de productle.

,1.4. l'cntru lucriirile care nu inlt'n in categorlu cclor dclinitc la ·pd. 1.2, verltlcarea condltlllor de calltate se ell'ctucazii permanent .etc ditrc ronduchtorul tohnlo HI lucrartl, de dcle2atul compartlmentului Crl'C ul uniUi~ii de constructie ~i de repreznntantul hl'ncriciarului, .pentru Ilecare laza de Iucrari.

.t'~~f1.1~~1~1.¥~1~.r~!~~!Fl~~~~a,·:1~~ill.~~lo~:'~Sf~~$C:;:~:t~::.· ..

2.1.

11

'"'~

2,i: lle7.Ullalcll' vel'ificilrilOl' Iii 1'1'1;\.. ,Jlor luerrirllor aseunse se-

conscmncazil Intr-un 1'('gi,;Lru, denumlt .. Hegistru de procese-verbalepcnu'u YCl'jfiC!III'Ccl ClilHilIii lUcl'lu'ilOl' ce dcvln uscunse= (Iormular 9-13-107)

Accst reglstru (,(lIlstiLuic ,un ~lqel,mcnt oficlal Iii CCI atare se paginCazil, 5C' snuruiost« Iii IlC pill'af"H?,C'! de directorul intrcprmdort] sau d~ tmputerntcltu! si'llI; (!ulilpINlII'l'a 11lI CPI'Ill!lllii 11 tuturor rulirlcilor este obllgatorte : ruperca de ·'roi'lii I1LCrsi'lturi slnt interzlse.

Inl'l'gisll'ilrilc', gl'lIPilt.. PC' ohil'f'l,··. distinet«, sc Iae in ordinca cl'onplogidi in l~al'l' uu Ios] ctectuute \'crificiirUc,

2,:1, La lucnu-lle "I' sc~ cXl'elllil prln subantreprlzo, proccscle-verbale .. (Iormular 9-1a-1(7) ale acostoru so VOl' putea inscrle .....: IH alegerea'101' - in 1'('r,isl.l'l' prnprll, grupato pe obiectc, sau in cole ale

antreprcnorului (:l'lll'nil. . '

.. ; ', ~.

'1. Allll clisllozi(ii

('pic admlslhilc, caresint tic llill~II'i'1 iI nfl-eLa n!zislen~a, stabllitulca. durubllitutca Sill I tunctionalilutea obk-ctulnl suu a , unci p[u'\i a sa, so VOl' putca «Iectua numni cu avlxul s"ris al prllil'dimtllllli. In (!c:~!;ll' cuzuri Sf! va Intocmi lin plan lho lIlrlslIl'j "\I l1'1'1ll1'IH! pcntru repum-rca coustructiel in si-' tuatla PI'CV;I1.lILi'I in prolect ; c\upii oxocutarea remcdicrilcr se intocme~t.c, un nou proccs verbal de Iucriirl ascunse.

:1, Organelc care cfeclllca:r.a veriflearea 1?i recoptla Iucriirilor aseunse

3,1, Cind hC'lle'rh'iaI'II1 are roprozontant pormnnent 101 lucrure, verlrlcRI'cn en ll 111 \i i ~i l'c','pp\iollCll'!'iI lllc!I'i'u'ilol' as(:1I1I8(' st! Ial:" de ciIll'c conducatorut tehnlc <II lllcriirii imprf'un;'i Cli dlrlgintetc, procr-sul "~r: bal Inserhndu-sc in 1'('ciSlrll Iii scmnlndu-sc ill acccasi 1.i de ambl! partlclpan \i,

3,2, La cxccutiu Iucrarllor de tolmtcitatc ridicata din cadrul obicctlvelor dc Investtul, sarclnlle dirigintclui de ,l1anticr prevazute h: pet, 3,1, de mal sus 51.' exerclta de beneflclar prm pr~lCc'lant, Accasul

Sf! va va atar .. in eontractul de prolectaro.

terzlce ')J~'czen,l<il'C'a la banca Ilnantatoaro . in ,vederea decontarll, 'a taloanelor' de i)(;~lfl ale>.· oblectelor, pentru c~rc nu cxisUi prcccsclc-vcrhalo (fol'll1Ulur 9-1:1-101),. care sii atcsle in mod elocvent <~(! ac!!stc'!sint· tie calltate eonfc'l!'Tnii' cu prolcetut 11i Pl'cseriptiile tehrucc 111 VlgOUl'C sail cli -' in urma remedlor-llor efcctunto - au lost .adusc 1n acoastii siluu\ie,

12

ANEXA 1-2~

LIS'l'.t\ IJRE::;CRIIJ'fIlLOIt 'rEIlNICE DE nAzi\.

_ Legca nr. f1/1!l77 - Lcgca privlnd usigururcu UUI'i.lbiliul\iIOl'· lIiglll'an\clol' in oxptoatan-, runl!\ionalittl\li ~i calitu\ii constructhlor (Bul OCicial nr, 61/1.VII.1974).

• _ Decretul Ill'. \1:111 !11I1 - Rctr ibuirca in acord global a p_c~so-

nalulul ce lucrcazj; in construcnl-niontej prin pre1ucrax'ca Iucrdrilcr'

in antrcprtza. . , . . '

_ Decrctul Ill', 1-16/193'1 - Moulflcarea dccretului :.'.64/19'1(j pn-·

vlnd infiin\al'ca. orgcmizurca I?i runc\ionarea CCAI !ji a IGS~G, ,

_ Slstcmul de c\'idcn\ii in activltatea de con~~ol tehmc ul call-. tA\ii eo~~LrUc\ii1or" puhlicat in Buletinul Construc\llIOl' ~r, 2/l !JU 1 C_\.I modificiirile prrvind IOI'J11Ulal'cle tipizatc aprobate cu O~uml!l nr. I :~& 18 IV 1984 de eatrc Cornisia GuvcrnamentaUi pentru l'a\lonal1zarcu 518-

te~uiul de evidC'n\i'i in unilu\i1C' soclahstc. , ".. ,

. _ Ordinul IGSIC nr. 20/19112 privin.d recep\la. caht~l1vil iI tore-

nulul de funda\il'. Iundatiilor Iii structur llor de rczlslen\u (BUI. Con-

structlllor nr. '1/1977), . - t

_ Ordinul IGSIC nr. 20/4,VIl,l!J1I1 privintl slabll~r~a de ~u ,:c·

IOSIC a J:uzelor determinale pen~:u rN.isten\n. ,du~ablhlulCU. ,~~I s~.auran\u in exploalilJ'l! a constructlllor j)l'CCUI11 lil conlrulul accstor a

(Bul, Construc\iilor nr, 10/1984). ". • t 1

_ Atribu\iilc ~i I'ilspumll'rill' personaJuJUI din com~"'l'lllncn '!.,'

de conl~:ol lehnic ul cnlilii\ii din nntreprizele lip. co~slruc\ll !,nontaJ aprobat cu Ordlnul lGSlC 01'. :J1112.IX,l!)1I4 (Bul. Construc\ulOI' nr;

8/1985).

.~.

CAlETUL 11. TERASA'MEN'rE

1. Domeniul de utlllzarc

1.1. Prevederile prezentului capitol se aplica tuturor Iucrarilor de terasamente (sapaturi Iii umpluturi de pamint ill constructu de cladiri, cai ferate, drumuri ~i hldrotehniee in mod diferentiat, dupa destlnatia !ji tipul constructiel din care Iac parte.

1.2. Penlru cazul unor lucrarl speciale, prevedcrlle prezentului capitol fie VOl' completa prln conditll tchnice speciale, anexate proiectului.

2. Prevederl generale

2.1. Orice lucrare de terasamente vu fi inceputa dupa efectuarea operatiel de predare-prirnire a umplasamentului, trasarilor reperilor colei zero, etc. eonsemnata inte-un proces verbal incheiat de delegatii beneficiarului, proicctantului !?i executantului,

2.2. Inainte de Inceperea lucrarilor de terasamente se va veri fica tntreaga trasare pc teren, atit in ansamblu clt ~i pentru fiecare obiect in parte, determinlndu-se daca se incadreazii in abate rile prevazute in anexa 1.1. In cazul in care accstc abatorl slnt dcpasitc, incercarilc nu pol Ii Incepute deeit cu acordul scris al proieelantului.

2.3. La verificartle pe faze de lucrari se VOl' efectua de catre comisia respectiva, eventual in colaborare cu specialistii geotehnicieni, sondaje de verificare a coreetitudinii proceselor verbale de lucrari ascunse, cu 0 Irecventa de minimum 1/10 din cele prescrise pentru verifidirile pe parcursul lucrarilor, iar receptia prellminara de minim 1/20 din acestea sau alte tipuri de verificarl pe CalI"C comisia le crede de cuvinta, In cazul unor rezultate necorcspunzutoarc sc va proceda conform caietului I, pet. 2.5.

15

i~.

24 Sc va vci-Hica de asemenca daca stratul de pamint . , vegct~l' U lost recuporat' Cl~l~(l_ dccapare sl a fast depozltat corect .in vedcrea unor nor utiliziiri.

'2.5. In toatc cazurllc in care Iucrurilc sau uncle categorii de lucrarl so executa in mui multo dupe (de ex, ter~samentc, etc., pcntru c[li de comunlcatii, canalc, ctc.), verrIiciirile so Val' dccluu dupu Iiccarc cLap'::l.

2:,6. In cazul in care sapaturile au fast ex7cutate in .con-

,di\ii speciale (de ex" sub apr I, cu sa.u. farfl epuismente, Illd~'o~ mecanizarc, forme, ctc.), se va ver ifica in mod special da:u nu s-au prcdus dislocari. aluicri ctc., l:ii sc va con~e.mna 1I~ nrocesul verbal,' de lucrari ascunse ovontualele deficlente 111 masurile de indrepturc aplicate, con Corm Indicatiilor scrise ale

proiectantului.

I! •

\.

CAPITOLUL 1. CON STRU ern , LOCUIN1E, SOCIAL-CULTURALE, INDUSTRlALE si AGROZOOTEHNICE CU 013IECTELE DE DESEH.VIRE AFERENTE (H.E'fELE EDILlTAH.E, CAl DE ACCES ctc.)

1.1. La terrninarea lucl'':irilor'' de silpilluri pentru fundatli se va verifiea pentru Ilecare in parte dimensiunile 11i cotele de nivel realizate sl se vor compara eu dimensiunile din proiect; In cazul dcpaslrii oricarei dintre abate-rile admislbile, este Inlcrzisa inceperea executarii corpului Iundatiilor lnalnte de -a se fi efectuat toate corecturile necesarc aducerii spatiului respectlv in limitele admislbile.

1.2. In toate cazurile in care se constata ca - 1a cota de nivel stabilita pentru proiect - natura terenulul nu corespunde cu accca avuta in vcdcre la proiectarc, solutia de continuare a Iucrarilor nu poate fi stabilita dedi pe baza unci dispozitii scrise a proicctantulul,

Vcrilicarcu naturii tcrcnulul s"(;b cola de Iundurc so va face fie prin probe de laborator, fieprin penetrare statica sau dinamicu. Aceste probe se vor face eel putln cite una la Iiecare 200 m'' supralatu tic f;up[lturfl ~i minimum 3 pentru Ilecare obiect.

1.:1. Inaintc de incepcrca cxccutiirli corpului Iundatiilor so va incheia lin proces verbal tie lucrari ascunse, scmnat de beneficial', constructor fii proiectant ; in procesul verbal se VOl' inscrlc ~i toate modilicarlle introduse fu\,'i de protect,

1.4._Umplu~~·i1c_(perne) de P~l11!!:t, I!!~ip, )m!~~~, l~jc.~r.iL __ sau pialril SP2r.1t. care servesc drept consolidare u terenului de ftlndi:ii;c-~i pe care se aseaza direct IUndatii, trebuie tratate ca lucruri speciale, verificindu-se :

- corespondenta cu prevederile proiectului a naturil te-

-rcnului pe care se aseaza, in aceleasi conditil ca ~i pentru

Iundatia propriu-zisa (pet, 1.2 ~i 1.3 de mai sus) ;

2 - c. 1038

17.

. ~ .;

\", . .'~

. n:

iji; •

- clilitatcu materlalulu! utlllzat pentru aceasta umpluturif, neadmlttndu-se nici () abatere de Iu protect, in sfera de grunulczltatc, pcntru cure se admit abutcri de +5% fa\ii de componentele de sorturl ;

- rospecturea tchnologici de compactare prevazuta in proiect ;

_. reulizureu gl'adlilui do compuctare prcvazut In proioct ; determinarile sc VOl' face pe toalu 'gl"osimca pernei, cite una pentru Iiccare strut elemental" prcvazut a se coni pacta eel putin k'.~a~ la [icc .. ire :W m:l material compactat ; in zonele In cure coridltiilc de compactaro sint dificile SL~ "or fare probe suplimcntare ; .:

- abutercu ndmisibila fa\fl de gradul de compactare prevazut in proioct cste de : -LII/U pontru medic 17i GII/O pcntru valoarea minima :

- !9.HJC_ l,lJ!J.ct.il~~Jc. de il1('t'l'(,,-lri ~i rezultatele verificiirllor mentionate mai sus !;e V01" conscmna In procesc verbale de lu.~r~l.~i a.:;~t~9sc. ~. . . .. __ .. --

1.5. Umpluturilc compactatc ell muiul greu urmeazi; uccI lu~i rcglrn ca ~i a] pornclor de lu pet. 1.'1.

1.0. Pontru .!:ll1.1pllltUl'ih:!. dq pumint ul ilizate pentru plat-: 1.<?rmc ... c4i tie ucces pietonale sau C'1I c:il'(!Uhl~ic. uulowjoari.I, slstematizar! vert icalc. complctarca sapaturllor de Iundatle sau pentru conducte sub purdosoli _cle., S0 va vcrilica :

- Indcpartarcu pillnintuilli vegetal ~i a altor straturi indicate in protect ;

- corespondenta cu proicctul a nuturii p.unintulul utiIizat *i a tehnologici tie compactarc ;

- rculiznrcu gradului de compactarc (D). conl, STAS 1913/13-1983 a gradulul de indesare (In) a densitati] pamintulul in stare uscata (pel) rezistentei la ponctrare statica pe con (R,,) sau dinumlca (Rd) , date prin protect,

Verlficiirlle se VOl' electua pcntru Iiecare strut elemental' In parte ~i peutru toata grosimea umplutur li ; Irecventa lor va fi de ~ la Ilecare 50 .. .1 OOm:J pamint compact,

Abaterile ndmisibile Iatu de gradul de compuctare prcvazut in proiect sint :

- pentru sistematlzari verticale : mcdiu - ] 0%; minimum - 150/u ;

18

I ,I

1\·

in [urul Iundatulor ~i subsolurilor lli sub pardoseli; mediu - 50/u ; minim - 80/0 ;

- Ia sunturi de: conduclc : rncdiu ,- 50/0; minim "'- 80/0.

Rezultutele acestor vel-ifidil'i se VOl' inscrie in procesele-verbale tie lucrari ascunse.

1.7. 1n cazul paminturllor sensibile la umezire, in alara de verificarile tic 11.1 pet. 1.1...1.6., se VOl' mal vcrlfica ~i conditlile cuprinse in norrnativul P.7-77 ~i in special:

- asigurarca colectiirii ~i ovacuaril apclor din prccipitatii sau din surse occidentale, pe toalii durata cxecutarll, Iucrarilor de constructil ~i instalutli ;

- meutinerea ultimului strut tic :10 ... 50 em ul siipaiurii pina in ziuu in carl' se inccpe betonarea in zona respectiva ; - l'xclll(lcre~2~ll11intl1rHQLIlCclli'zivl.! (drenunte), a ll1o}o,z~l.!lJJ.a. lJiiJ@:I~i1E:"]'. etc:!. )!l ... g~~~J.1!r£'il_.1Hnl?~~ tu~ilor 1?i realiz<!.J.ca._grudu1.ui . de_.~o~njllli.~tar.Q__i1.._a.<;est!JUl.-c.u.-abatCJ:u:a...iTiIillille

)n Iirnita a lI-1.,c1i.!L£~l.!:~.prcviizu.tc.Ia pet. 1.6. -

... _ .... _=_. oxccutarea umpluturtlor ~j' trotuarclor (doflnitive sau

provizorri). imcdiat dupu ce consu-uctia u dep(l:;;it nivelul tere-

nului inconjurator. .

Lit \"l~rifi{"(ln'a po raw de lucriu-i lji rcccptiu prel iminaru, comisulc I'l'spcdin' \'01' executa sonda]e in punctele critice sau carl' prezinUl dubiu. pcntru a vcrifica tlncu umiditatea pamlntului de :,lIU Jundatu ~i <lin [urul lui' sc giisel1le in Iimitole pJ'l's("rist~ dc' normutivul P.7177. De asorncnoa, comisllle VOl' vl.'rifica tlac,i 5-au Iua: masurilc nccesare pentru a se evita umcxirca ultcrioara a rr,mintl.llui de sub Iundatii sau din jnrul lor.

CAPlTOLl:L 2. TEHASAMEN'l'E PENTHU INFRASTRUorURA CAILOR FERATE $I DRUMURILOR

--_ " .---

In afara prevederilor STAS 2914-76, se VOl' apliea obllgatoriu ~i urmatoarele :

2.1. in verificarea trusurilor ~i rcperilor, prevazuta Ia pet. 2.:l. din prcvedcri gcnernlc, se include !ii aceea a dimensiunilor ~i cotelor de nivcl ale amprizei caii Icrate sau a drurnului. ale platformoi. ale santurilor, ale drurnurilor, picioarelor taluzelor, lucrari lor de uparare.

\. I:' I, :

\

!

\

i '!

. J

,1

I, .1

:Abaterile admislblle Ia dimensiunile respective slnt date In anexa II.2.1.

...... ( 2.2: In Iucrari de siipaturi, se VOl' verifica :

... _ coresponden~a dlntre natura straturilor Intilnite ~i prevederlle proiectulul.

. ;. _ dlmenslunile ~i pozitille debleelor sl taluzelor in eom-

paratie eu proiectul si ell abaterile admisibile ;

_ reallzarea pantelor longltudlnalc ~i transversale prevazute in proiect, inclusiv ale ~an~ul'i~or d~ ~a fundul th.!bleclo~ Iii santurilor de gardc1 sau a alter dispozitive de colectare sr ovacuare a apclor.

_ asigururea planeilatii 11i pantci transversale a platter-

mei din 'pumlnt situate sub straturile drenantc, conform STAS

·3197/2-79. .

. _.. exlstenta unor posibilltati de dizlocari, l~nedil'l,. a uno~

infiltratii, izvoarc, precum ~i realizarea prevcderilor proiectului de legatura eu inlaturarca . efectelor nocive ale acestora . !!.ista abaterilor udmlsiblle este data in anexa II.2.2. Verifieiirile pc parcurs so vor clectua pen~rll t(~ate elementcle componcnte ale terasamcntelor respective ~l se vor

mregistra in proccso verbalc de lucrari ascunsc.

In cazul In care apar inliltratii, izvoarc, dlslocar], luneqiri. naprevazuto in protect, exee~t;;lJ1lul. lucr;~rnOl' va Instiinta telefonic sau telegralic po benellclar lil proiectant, pentru a lua tmprcuna ~i In eel mal SCUt't t imp masurlle ncccsare,

. La vcrificiirilc po faze de lucrari s i ~u receptia _ pr~lil:.n_~: nara comislile respecti ve vor efectua - in afara exarrunar l~ eXisten\ci sl continutului uctelor Inchciatc pe. pa~'e~~n; - ~I un numar de sondaje de verificarc a corectttuch.n~l aces tor acte ; numiirul accstor sondaje sc stabileste .de cOn:lSi:.l ~'espectlvu, conf. proccdurii de la pet. ?3 i 2A ~l 2.5 din caictul 1. !:'. :2'.3: La lucrarl de umpluturi de parnint (ramblce) se vor verifica pc parcurs :

1\; . ~'calitatea pamintulul intrebuin\at, ea.re trebuie s~t fie

din aceiasi categoric cu eel prevazut in protect sau admis de prescriptia tehnica specllica ; se admit~ 0 abatere de ±50/o

aa compozitla struturllor gt',;ll1ulal'e prescnse ~ ,,' .: .

_ eliminarca strat.ului vegetal pe grosimea P1CSCllS.l,

.,......, Iormole f:!eometrice ~i poziti ile tutur~l'. olernentelor componente ale rcmbleului, inclusiv suprainal\.mle, supralur-

.20

glrile !1i lucrurile anexe (drenuri, aparul'i. consolldari ale stratului pe care se aseaza, ~an\ul'i de garda, trepte de infra\'Ire, racorduri la lucrarile de <II'Ui). precum l?i ale gropilor de imprumut (inclusiv nsigururca curgeril din de a apelor de precipitatil) ;

- oxistenta uno:' pusibiJ;!fl\.i de instabllitatc ~i a miisurilo!' de prevenire san indeparture it l'fedelol' acestora ;

- respcctarca I chnologici tic «unpucluro (inclusiv a. grosimii straturilor elementare) ~i - dacu so prevede in project, a acclcia ut: stabilizarc ;

- realizarea gl'udll]ui de cornpactarc sau de indesare (eu luarca in eonsidcrurc i~ indir-utorilor de lu pet. 3.7) po toata grosimea umpluturii ; daca proieclul nu prcvede astf'el, se vor lua probe pentru fiecaro 50 em grosime a rambleului ljii minimum cite 0 scrie din nec'arc 200 111:J de sliprufa\a de platforma.

Abatcrile admisibllc sint dale in anoxa 1!.2.:~.

Rezultatelc \'crific[,i'jlor de r::ai sus so VOl' inscrle in proccse vcrbale de It;~':'rri ascunsc (Iorrnular 0-13-107):'

In \'criIicurile pc raze de lucruri l?i la receptia preliminara. se va procedu ca la pet. 2.2. (ult imul aliniut).

I ..

" .

. ~ • . !

'; ,

~ . . .

\ \

A II

. j

i/',

..

.. '

"

ANEXL\ n 2.1.

'l'OLt:1tANl'E :)1 EltoRILE ADl\USmlLE 14imlsuraroa dislall~clor, U11ghiurilol' !Iii illchiclerilor de drumulre, pentru lucriirile de cui le,rate (conlurm STAS !)824-~175)

1. Masurar~. directe a dislan~elur in toren, ell punta ,,1>" - p <; 311

- P 311 .,.lO!1

- 1) = 101 ... 1511

Td = 0,00:: -yu
'l'd = l.:J:j >~ O,GO:J Vv
Tel - 1,70XO,OO:1 ¥D
Td = 2 )(0,00:: ¥l") - p= 1511 in C31"C ;'. Tel cslc toleranta masul'al'ii, in m ;

D distants in teren, in m.

2. Masural'ca unghillrilOl' ortzontato, in tur de orlzont, serle cornplcl.1.

- eu tcodolil : 2' = 6"" y-;;

- ell techlmctre : '1' = GOooy-;

in care: T este tolernnta 101 masurarea unghiurilor, in s;

(;00 ~l ~CD - eroarea de puncture a aparatulul reS[lccti~;

n - numiirul dlrectlilor masurate, in tur dc ol'lzonl.

3. Inchldorca pe orientarc u drumurtlor destinate planurilor de silua\lc banda, cxocutato in 1IIIlllUl trascelor,

f = 'iC y-;;-

in care: f cste eroaroa unghiulara a drumulrll, d<lta in prolect : yc - precizia dispozitivului de citlre ;

n - numarul sla\iilor de drumuire.

4 Inchelorca drumuirilor de nivelment geometric.

- nivelment de ordinul III (la traseelo ciiilol' Ierute prtuclpalo],

Till == :1: lOV'L

22

- nivelmenl de ordinu] IV (111 ll'ascelc ciiilol' lel'ute sccundure). 1'/v = d; 20 Y 1-

in CUl'(~: Till, Til', Tv slnt lolcl'nn~clc: respccuvo, in mm; L - IUngimea traseulut de nivelmenl, in km,

- nivclment ll'i~oIH)lllClri<: (ndmis In sludiile IIl'eliminare),

'1', ~= zl: 0,2 YT

fl. 'l'olcl'llll ~~~ la 1as;u'c :

a) 101 I'cconstiluil'eu PUllclelor pl'incipale din axul traseulul din rcteaua de sPl'ijin, pl'in intcl'l;ecUi direete sau indirecte: 020 m : b) cind axut trasoutur treco prIn IHIU in vCciniilatcn unor punct~ obligalc:

- pentru insc1'icI'cu traseulul pc tnbliel'e metalicc sau Ia~ii. de rampo, j)<'J'soune l1i c!hciul'i : O,I).j III ;

- idem in axul lUcl'[ll'ilol' de al'lii (tunele, viaducte 1$1 podud): 0,10 In ;

- idem lata de lucrih'i situale in afara dislan~clor gabarilice (gnrduri. stllp], d<'idh'i c1t,,) : o,ao Ill,

Tolcl'an\ele pentru drumurl slnt confol'll\ STAS 9824/3-;.1.

ANEXA II 2.2.

l.'OLERAN'fELE ADMISE

lu (1',,~al'Ca ne teren II constructtuee (S'I'AS 1)824/1-75)

1. 'l'olemn\ele admiss la trasarca conslruc\iiIor pe odzonlaHit pentru Iungiml,

Tabelul 1

in 1IJ I I I I 1.50 I 200 I 2.50
25 50 100
Toleran 1'0 In em
Tolcrallio cool'dollato rectangu- I ±2 I +21 ~:.; I :Ie .oJ I ±5 I :1:5
lnro de trasarc TfrJ. NoW: Pentru Iungimi Intermedlare, tolerantele se slabilesc prln In-. terpolare.

Tol(,l':lntl'le jll'cvl'l7:ute in tabelul de mal SIIS so malorcaza, IUllc-. tie de punta tercnulul, eu suporturile din tabolul 2,

Tabelul 2"

Pauta terenurflor (P) I P IIiO 3 13< P'" 10 110 < P ... 1.51 p> 1.5
ill grade
Sporul de pallla Ol 1 zero I 25 I 50 .1 100
I. 2. Pcntru uughlurl, toleranta de trasaro esto 1: 10.

3. ToIel'unln admlsii la trasarea reperulul de cota ± 0,00 estede ± 1 em.

24

.. :

"

ANEXA 2.&.

GI{:\DUL DE CO"Il'AC'l'AIU~ ADl'rllSIBIL

,

{alii de gradul de COlUpaclare slabilit prln proiect COliform STAS 2914-76 (tabelul 2)

Gradnl de COlli 1>:IC tare ad rnisibil,
III luuclic de natura pli.milltului
ZOIlC de terasamcnt, Ill. NecOC7.iv Coeziv
Nc. care se prescrle gradul
crt, de cOlllpaclal'e, III % imbrae'L- illlbra- Imurli.- hnurA-
lafa de eel din prolect mill~i caminti cA.l1lillti 'clmin~i
semi- semi-
pcrrna- pCI'IlIa.- perma, penna-
neutc lien te nouta neute
-
1 Primii 30 cm ni tcre-
nului natural do sub 1111
rambleu cu [nalj.imolL (h)
de:
h ~ 2,00 III 100 9.5 97 93
II> 2,00 m 9.5 92 92 90
-
2 In corpul ramlJleclor, eu
adillcimca. (b) sub patul
onllllului:
" IIiO 0,.50 m 100 97 100 97
0,.5 " IIiO 2,00 m 100 97 97 91
II> 2,00 m 9.5 92 92 90
-
3 1n dchlec, po :Ulillcilllea
de 0,30 111 sub patul dru-
mulul 100 100 100 100 Nota: Gradul de compactarc este raportul' dintre densltalea aparenta in stare uscata (P,,) n materialului din lel'asament ~I densltatea aparentfl in stare uscata (P",,.,r) a malcrialului obtinuta ill Iaborator prln metoda ProclOl' normal.

• Se va cvila fenornenu] de inloiere superIicialii.

25

I:

"I

!

I.

ANEXA 11.4

LIS'l'A l'ImSCIUPTIILOR 'I'EUNICE DE Bi\Jl:A Observatle lmportantjl

orlcc l110diCidiri ultcrioarc in cursul prescrlptiilor din Iistu de 111<1i [os en Iii orlco noi prcscriptii api:it"ulc dupa intrarea in vlgoare a cclel de fu\CI sint obligntorll chiur tinea nu concordri cu prcvcdcrilc <lin lextul prezcntulul normativ,

tn conscclnta, utlllzatorll prozcntei prescrlptll trebule sa men\inu In curcnt llsta de mal jus, Introducind treptat in ca modlflctu-lle -sau completarlte survenltc,

1. STAS 5091-71 TCl'asamcnlc. Prcsci-lptll gunerale,

2. STAS 2914-114 Lucrarl ' dc drumuri. Tcrasamentc. Condltll seneralc,

.3. STAS 29.16-73

4. STAS 838!l-1l2

5. Sl'AS 83811-111

'6. STAS 605·1-77 7. STAS 1913/1-1J2

'8. STAS 2745-'-(j!)

9. STAIS !J1t:H10-74

10. STAS 9112·1/1-7ii

11. STAS ~'82oj/2-7'5

12. STAS 9824/:1-H

13. STAS 9850-74

14. C.169-8:1

'26

Luel'ul'i de drumuri Iii cui Ierato, Protejarea taluzurllor 1ii santurllor de scurgere a apelor, i.lIcriil"i de imbunuliiHri Iunclare. Diguri. Conditii tchnlcc Iii metodc de veririeare.

Lucriirl de 1Illhuniitu~il'i Iunclare, Rc\ele de desecarc. Condittl lehnice Iii metode de veriflcare.

Terenul de l'undutie. Adincimea de inghet. Tel'enul de Iundutlc, P[lluinlllri. Dctermlnarea umlditatl].

Torenul de Iundal ie, Urmarlrca lasurii construe\iilm' prin metode topografice.

'I'rasarca pc tcrcn a constructlilor. Prescrrptll generalc.

'l'l'usuI'CU pe toren a constructlilor ci vile, industrlalc ~ agrozootehnicc,

Trasal'ea pe tcrcn a liniilor de calc Ieram. Musul'iilori terestrc. 'I'rasarca pe tercn a drumurllor publico prolcctate.

Lucrari de imbunata~iri Iunclare. VeriIiearea compactarll terasamentelor.

Normativ pontru cxecutarea lucrdrllor de terasamente pcntru reulizurea Iundatlllor (!onstrue\iilor civile Iii Industrlalo (Bulctinul construetiilor or. 1/1984).

rs. P.70-79

Instructiunl tehnleo pentru prolectarea !ji exec:utarea constructlilor pe paminturi ell umfliil'i !;i contracti; marl (Buletinul Consll'uc\\llor nr, 4/ HI79).

Normatlv privlnd h~'huni"llii\irca lerenurilor de Iunduro slabe prln proccdce rnccunlco (Bulotlnul Constructlllor nr, 511978).

Instructlunl lchniec pentru dctcrmlnarea tasa-

rllm- constructlllor de loculntc, soclal-culturalo 111 industrlnlo prtn mctodo topogruflce (BuleLinul Constructlilor nr. 1/11)75).

Normatlv pcntru proloctarca Iii cxccutarca eonstructlllor Iundato pe terenurl slabe (Bulctlnul Constructillor nr. a/197(1).

Normaliv pcntru exccutarca mccanlzatii a terasamentolor de drumurt (Buletlnul Constructlllor nr, 1111!X17).

Normatlv- condltlonat (depurtamental) prlvlnd executarea stralurilor de piiminl stubili7.at eu val' lii elmont in platforma terasamentelor de calc feratii (Aprobat de MT'l'c cu QI·d. nr. 537/1!J65).

Instructlunl tehnlce pentru consolidarea piiminturllor senslblle la umezlre sl a nlslpurilor fine prin sillcatlzare ~i electrostllcatlzarc (Buletlnul Constructillcr nr. 12/1980),

16. C.2"!l-B5

17. C.GI-71

13. 1>.7-77

19. C.1Il:.!-77

20. C.D.-12-64

:21. C.IG1J-80

CAPITOLUL ;;

'i TEHAS/1MENT1~ PENTHU LUcnARI HIDH.OTEHNICE SI DE IMBUNATATIH.1 FLJNCIARE

1, Domcniul de apficurc

1.1. -- Luci-arilc hidrotchnicc ~i de Imbunatatir! Iunciare Ia care vcrificurcu calitatii so Iucc potrrvit prcvederilor prezentului norrnativ sint : cal1ulele ~i ram~leel.e de caz~ale. bara-:jele ell inaltiruca maxinui de 15 111, dlgUI'I}.e, pla.LIormcie. ~l pernele de loess pentru Iundarea constructnlor hldrote~mce~ realizate din paminturi coezivo si/suu necoezrvc cu d.1l11Cfl-

siunea maxima a grunulci de 20 111111. .

Aec~te· verHicari nu s~ aplica tcrasamcntelor executale din piatra spurta, bolovanis sau aJ11'Oea:l1~nte, barajelor cu. inaltimea peste 15 m !Ii celorlalte lucrAun cU,rc se executa potrivit unor conditil spccialo prcvnzutc In proicctclc de cxc-

cutle,

2. VCl'ifidlri pc raze de Iucrarl

2.1. _ Vcrificiirile tel'asamcH'.clor se VOL' face pe eta~Q' de executie pcntru : uplusarea obiee~iv~lol'., efec.tua.l'ea Itl(r~rilor pregatito<.ll'e, respcctarea f.or!n~l ~I dllnel~SlUmlol' ~ucra~ rllor uspcctul acostoru, carndcl'l~t1cllc tere!1ull1l d~ Iundare 1)1 a pa~11int.l.lri1ol' pcntru rcalizurcu umpluturilor. o~\1l1erea CO~:l~ pactitatii, modul ~i ordinea lor de exccu\l~, se ~a urll!cll ~ incadrarca lucrarilor cxcculalc in provodcrilo proicctului 91

prescriptlilor tehnice In vigoare. y •

2,2. - Motodclc ~i regulile de verificare pentru lucrarile hidrotehnice Iii de Imbunatatlrl Iunclare, care se Incadreaza 'in prezentul normativ, so VOl' face potrivit :

_ STAS 5001171 - Prescriptii gonerale ; _ STAS n:'\1l7/7!J - Hpl_ele de il'iga~ii ;

28

- STAS 8388/81- Retele de desecare ;, .

- ST AS 8389/82 - Diguri ; ,

_. ST AS 8390/81 - Lucrart de combaterea eroziunli 50-

lului ; .

--- STAS 9BGO/33 _ Vcrificarea compactarii teras amentelor,

2.3. - Polrivit prevederllor detallate in standardelc mentionute 11.1 pet. 2,2, veriflcarilc pcutru :

- respectarea amplasamcntulul lucrtirilor se fac pe baza proceselor verbale de amplasare ;

. _ pregatirea amprizel lucrarllor .~i gropilor de irnprumut, pc baza procoselor vorbalc de lucrari ascunse ;

- respectarea fOl'mei· ~i dlmenslunilor lucnlrilor, prin rrdlcarl topometrice ;

- verificarca condltiilor de aspect se face vizual.

2.4. - In condltiile prevazute prin protect ~i prescrlptille tehnice in vigoare lucrarile trebuie sa se incadrozc in abatorlle limita admisibile pentru amplasamentc, dirnensiunilc scctlunu transversale, pantele Iongitudinale, cole ale taluzurllor, niveIarca terasamentelor prcvazutc in anexa II.3,1. (label 1-3).

In cazul in care nu corespund proioctulul sau nu so incadreaza In Iimllelo abatcrilor admisibllc, lncrarile trebuie remediate sau rclacute.

2.5. - Caracterlstlcile tcrcnului de Iundurc ~i ale pamlnturilor de umplutura se vcrlficii pc baza procesclor verbale inchelatc pe parcursul executiei, 1~ care Sf! ancxeaza rezultatele determlnarilor de laborator si masurllo indicate de proiectant, in cazul unor nccorcspondcnte fa~ii de situatia prevazuta la proiectare.

2.6. - Stabilirea caracteristlcilor de compactarc ale paminturilor de umplutura so fare prln lnccrcur! Proctor (eonf. STAS 191:J/l:3-U3), realixindu-se 0 incercare la Iiecarc schimbare de strat ~i eel putin una la 2000-10.000 m:l material compact (v. STAS OB50-U:l).

2.7. - Verificarca rcalizuri! compuctltdtii proicctate se face pc baza analizei pc tronsoanc a rezultatelor probelor clectuate in timpul exocutiei lucrarilor. Se compara media sl minimile valorllor reallzatc ale gradului de compactare (D) pentru ramblecle din materiale coezive, sau ale gradului de Indesare (I D) pentru cele din materialo necoexive, eu valorile indicate in tabclele 1, respcctiv 2, din uncxa II.3.2.

29

I

I

I I

i

I

\

.,

;'

.

• • 1

~~ .:1

• ~', ; A

A

~, )

·i Densltatea punctelor de prelevarc a probelor este data in.

'. :. tabelul 3, anexa II.3.2.

; 2.8. - La verificurHe compactaril pe faze de lucrari ~i la receptlllc prclimlnare se pol efectua ~i sondaje eu preleviiri de probe, pentru vcrificarea corectttudtnn dcterminarilor electuate in cursul exccutici, conform prcvedcrilor pet. 2.3., 2..1., 2.5. din caietul I. !;'i 2.2. din prezentul capitol. Pentru probole prelevatc se vor dclcrminu, dupa caz, valorile D sau Dl> conform STJ\!:) 95UO!7-l.

Eventual, pcntru materiale coezivo, se pot folosi !1i me. tode f~h'[l prclevari de probe ca : penetrarea statica, dinamica, metode rudio!l1eLricc etc,

2.9. - Se uplica calificatlva compactarll lronsonului anaIizat de la .,nesalisl'flcal(H" -foarle bine", corespunzator prevederilor STAS H389-8:l (label 3, anexa 1I.:J.2.). In cazurile specificate de STAS 8389-82, se va refacc lucrarea,

2.10. - In zonclc ell .condltii de executie dlficile (compactar! manuale, racordari cu alte Iucrari, incastriiri in vel'santi, zone de intourcera u ulilajului) se prevad puncte suplimentaro de vcrrf'icarc. In uceste zone vulorile (D) sau (ID) pot avea valorlle minimc din tabelul 1, respcctiv 2, anexa 1I.:~.2.

2.11. - Odata ell verificarca calitatil rambleelor realizate 5C vor vcril'ica ~i musurile de protectie a taluzurilor (inlerbare. pcrecre, l!:c.) prccum ~i ulte lucruri aIcrente (drenuri, rigole, Iusvinc, blocujc, ctc.), So vu vcrificu corcspondenta eu prevcderilc proicctului prin sondajo, rdflcinuu-se upoi k'meinic zoncle respective.

''';

"" '-;-

r-, 00 ...,

GO

~

I

... c:

-'II~ g

..e-

...

iii

5

.... .. >d ..

~

,'1'-
..
.s
.;:
c
,&J
~
fo
.....
...
.,.
...
0
'Q;
....
0
:::
"tl
c:
0
0
III
:8
c:
4J
e
.$
.s
-;
~
...
...
III
...
'"
,&J
~
III
"tl
. ...
..
""
:i
e
c
u
;';!
.g
'"
III
II>
C

~
....
f-
<
:,;
~
~
Vl
p:J
0 .........

r::.~

4J .....

e e

.~ a,; c: II>

.... C

- 0 <0 u

·c

::l ,&J n GJ .c: to

.....

...

.~

31

~. ---,--

u I
1;:. I
Po.o I
':l:;
u ~
.,., d~ ,._. II")
:: rl .")
0, 0, q
:3- ° 0 °
2 ;l -II -H -H
~.§
8.;;
-
I .,...
0
0
0 r-, .,.., :3 sa ,._. 9 e-, .,.., '0) + r-
.... - 0 0 q 0 0 q_ ~ 0
0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-H ;1 -H -H -H -H -H -H -H -H 0 -H
I
-
t.-_b :e.ofi <1 -:;-
., c
~5 :g~ ;::l
.::1 ."
.;Po , OJ ....... :l
~Cl4 ::1e :;
~- ....
",..0 .,..,_ gj'S' U I'l ~
::s~ ° ~8. ° 0,
..., o.'Ij .... ... ~ .0 .0 rl
~,.., ::s u N
"" <l VI VI ~e
I.) :l 'J .. VI VI
~ .... OJ ::s r:I
~ .,.., ::bD 0 p:j 0 ;:;:; 4J
I/) 1', U"" q_ q .~ e I/) .r:: 0,
.!!~ -' VI ° .!S rao. VI No. C> .... ra VI N 0 VI N
- "
r:I ., /\ II") V '" ., /\ V' ~bD /\ V .9~ /\ V
:: OJ 1-. <l '" 0. ~I 0 .,..,
rl e rl a I::j r:I rl ~ C'i ~ 'Ij., 0'
.u ° .0 N u .... I1IP. .r:: .r::
6'
I'.!
.S
...., ;
,9 ....
N ~~
Po::
'" ."
'Ij ."
"",.
~::1
:: '"
<1 ....
u.o
--
. -
- ::: a
..,._
.§ "'
::l :12

i I

e-,

-:q

o c

-tl +t

.

::

C)."

:: r:::

.::1 " A'iii

--1---------- _

~-----------------------------

3 - c. 1058

33

t,
...."
~
·tt
:r
.s
...
~
()
~
_; It")
~
...
....
<
~
I>l
~
-<
"" '''I 0. o

-1-1

--

'~

. ., o

o -tI

o 0 -tI -tI

o -tI

.'

"tl

c-

O -tI

34

. .,

,~

::.! o -tI

Z "'l
0 0

-tI -tI
tl c::
0'-
t"tl
,tJ
c:: :::
;.s:;j
t~
::I S
"tl ' ...
d ..
on.
uS-
.!:1 Oa
:rl 0
..
Ilo
,
'"
..
0
Ilo
u
"tl
·C ~
.ail
c::t;
~.g
.... tl
"'0
~u
g I'll
~ e ,.~.

... ....

,

:::

4> ....

a r:: ' ... ::l

A 'U;

i'
;,
\ .....
i
I:
. ~
...
,;
a
.!!.
..; 11"1
~
....
....
or:
I>':
w
Z
or:
... ..,

q

°

-H

.... =,

°

-H

''1 C.

°

I

..... o

ci -H

i
I ..,
'Ii
I,
I,
"
"
I'
~J ...

.~ "'0

.5

N
...
..
::I
.Q
, : ~
4>
, -'=
" bl)
,', -.
--
\,
- 36

.... ...

------~~------~----------------·I

------,~----~- -----------~----~----~--;_------~--I

...

+'<11 r-

...

" III

.Q

o

....

''1

N

~ .. '----------------

,., ..... "'I

00"; -H -H-H

, .,

';;j r::: nI u

"

~

I

0"'1 N-

eiei +1

I

"'10

--

eiei

+1

..... ... o 0

ei ei

-H -1-1

'''I

o

o -1-1

VI

oC)

VI II"). o

...

o

V

oC)

31

L,

N

'3

-

~

I

I

.1

00 .011") N .... -0

00 00 'H;11 + 1

--------.---,---

I "
It"') "::' 8 ...... £
89 0
c- o 0" 0
00 00 :tl : '11' ;1
~, 1
,.
'--_
.,
,~, ,,.. .". ,,..
,,.. c. 0 0
c. c, c o· 0
0 0 ·H -tr +l
+ -I- Olr') II"')

-0 0

00 0 +I~ .1-1

::l

"il

.... t: .,

S

oS 11

2

o u

oS

o

o

I

E E
.. ..:0; ~.
::l ,,.. ,,..
,. ...
.... .,!g: .s
; ~)
.. d ..'
~ 'n .......
'" .5 o t:
,~ Ao
c:o. _OJ
::l '&:: e
"il .5 '6 ... p "
';:.; o N c
~n '~ - ::l 0
C '" ~-;.; ..
01 .z t: g .... 0
u .z u
::l 'f'), "". :3 ::t ~a. s
"il .... .... o o -~~ J:!
v ., _!!. :3 " ~
"0 /~ ';;j 't:I ,.
t: ., cc:o. 0-
:l .0: -::: s:: ~ :3 :l ::l
.... 01 ....'" III
U u
<l ~ I I 1
.... ~
0
u
;';!
.J
8 0;
t: .t:
r:: Z
!l<' 38

~

, 1

ANEXA II 3.1.

All;\l'ElU Ul\U'1'A AUMISllULc I'.t::Nl'HU UIGUUI. CONI~ORIH STAS 8389-82

Tabclul 3

Al.mlcri limita
ElclIIculul c.1igului aUlllisibilc Obscrvatii
I l:;;:_ -l IIllu > .. 111 "!
Cuta coronamcut ului, +0,10 I +0,10 so rolera Ia cola. lillalli.
iu 111 -f),O.5 -f),07 IIl1pll tasarCII. lorcllului
i l1:tlt illll';l bU1IIIMI1ICUlu_
~1Il) ,I n,ll.') pen I I'll hUlIlhrullcnl n:cinl
-
L1Lti1llc.."l, in Ill:
.- a Coruunlllenlllilli :J.(),20
- ..... hallchclei -0,10
illtlltimea taluzudlor :J: .5 inSUlJlal'C1L evcnlua.Ielor
(%) abated III. ambclc lalu-
zur i 811 IIU dcp4~casc1i
:1:.5%
Nivclarca COfUllamell tu-
lui, in III :LO, 10
-
I ~ivelarca taiuzudlol',
1111U ±O,IO 39

-'.-.~---------.----. -

0,

j.

ANEXA II J,2

Tabr.lul 1 GRADUL DE COMI'ACTAUE J>ENTUU nMJBLEE 1JIi'\ MATEHIALE COEZIVE. COliform ST.~S 9850-74

Lucrdr i de llllbuuii.tiitiri Iunciare executate Grarlul lie compactare
dill piullilllnri cocztvc (1)) II!
/u
denum iru I illaltimc merl iu I III III im
(111 )
··naraje ~ 15 91\ 9.~
~Z 95 92
Uamblel1rilc canalclor de irlgn-
tic <2 9:? 91l
Diguri ~5 92 gO
PJatlorme - 95 ... 92 90
Feme de loess pcntru Iuudarca
constructiiloc hklrotehnice - 98 95 T:l.l;",11I1 l

GRADUL DE iNDESAHE l'ENTJ{U HAMBLEE lllN ~IA1"EmALE NECOEZIVE

Conform STAS 9850-74

Natura pilm ill. ului (;r:ldnl de
Granule ell indcsare
Lucrart de imbulliLt;Liiri ("!'o)
Iunclare executate din dimensiunca (1[,)
plI.millturi necoczivu De II 11111 ire de \ ruiuuu
.5 ... .lIJ 111111. iuediu
UI
'u
n:uajc eu inl'Lltimca < uisip Fin <25 90 75
15111 nisip mijlocin <25 1S5 70
nisip mace,
pielri!j -c reu 1>0 b5
---
Uamblcurile caualclor de
irjga~ie, diguri, plat- 7()
lorme nisip sau piclri~ <IOU - 40

/Al)

. 1

, <.I

·s ;';;_

.. ~-..,

111!IlI11d ;)1' 'l:pol1a·lll,)

o "!

....

...

.2 ~ Pc

41

C~E'l'UL III: CONSOLlDAIU.~i\ ~I livlUUNA'rA'.fll~EA '!'EHENUiULOH

CapiLolul I. Dln:NAJE ~a l"ILTHE

1, - Domeniul de aplicarc

1;1. Prevedorilc accstui subcupitol sc "plica la toatc lucrarlle in care osto pI'cv;.'izulii ronlizarca 111111i clement tlretumt sau fiUnmt l?i anumc :

- drenuri :ji puturi de capture a apclor subtcrane pcntru alimontari cu apr. ;

- drcnuri de usunnrc ln c.ulrul Iucrarilor de drurnuri pcntru asanarcu tcrcnului de f'undure ~i a zonci Iimltrofc drumului prin colcctarcn ~i CV(lCLI<1l'Ca apclor de inflltratlc sau prln cob01'11'c<1 nivclului npclor Ireaticc ;

- drcnuri pcntru cobcrircu nivclului upci pe tcrcnurilc agricolo ;

- dronuri loii f'iltro In constructlllo hidrotchnice, cum ar Ii : baraje, diguri, canule, etc.

'. - dronurl dt-Iuutiv« suu provizori i (pl~ duruta cxccutiei) pentru coborlrca nivclclor apclor subtcraue sau pcntru evacuarea apclor de Inliltrutic la dltoritc tipuri de constructii (civile, industriale, social-culturalc, ctc.),

1.2, - Prescrlptiilc sc )'cfcr~\ numui 1(( elemeniui cLl'enant sau filtl'fIIlt nl hlC'l';II'ii rospcctlve,

1.3. -- Elcmcntul drcnunt suu Ii ltrunt ponte fi rcallzat din: - material 91'Wl ular

-- ocotextil.

1.4. - Prevcdcrllc cuprinse In acost subcapitol uu caracier minimal si slut obligutoril. Pentru lucrarile eu un caracter deosebit prolcctantul vu olalioru caicto de snrcini In care se VOl' provcde ~i conditiile (l!~ calitato IX: care Lrcbuic srI 1: lndcpllneasca elementclc dronantc sal! Iiltruntc oxccutatc 111 cadrul lucrarii respect: ve.

42

2. - Prevcderl genorule

..

2.1. - Executla Iucrarilor sc face pe buza unui protect lntocmlt pcntru obicctul rcspcctiv.

2.2, - Pc purcursul exccuticl se vu. veriJLea coresponilenia tliuire datele reietitoore La con(litiile litologice .~i liitlrogeoLogice din protect. Eventualcle mocllflcari cc trcbuie: aduse prolectului din modllicarca aces tor conditii, 5(! VOl' ri1<':(~ numal eu avizul prolcctantulul.

3, - VCl'ificul'i cc trobuio electuute inuintc de incepcrea Iucrarilor

3.1. Teate materialcle cc sc uliIizca;.;a lu vxccutia ole-

mcntelor filtrantc sau drcnanto VOl' Ii introduse In lucrare numai daca In prcalabil :

- s-a vcriflcat cit sin! liuruic ClL certiiicat« (l~ culuate care sa atcstc di au cuructcristh-l curc'5f1l.lnz~ilom·(! prevcdcrllor din protect ;

- s-au cfcctuut pc :}anliel' i.ncei"dil'ile de ')('l'i.jic:;l'e conform prescripiiiior teluiice ~i ell fl'{,Cvl'lll;a prcscrisa. .

:3.2. - Se va unullza telinoloqu: de e.\:e(;u!,i~: .1 lucriullcr :;i se VOl' mluce mlu.pWrile 1!C('(~S('1'C, irnpuso de «ondltiilc locale :ji de dotarc ale suntierulul. 'I'outo modifidll'ilc co survin cu \11'marc a accstor udaptiu'i , VOl' fi ilVi;':;IL(! Ill' proir-ctnntul Jucrarli.

'1. - VCl'iHcarl co trcl.uie dcduatc in timpul cxecutlcl Iucriirilor

4.1. - In timpul cxccutlci sc va vcrifica permanent:

- pcntru ('lcllll':ll('l(' dl'('llanl(' Sill I filll"II 11,(' rlin matcrlal

granular:

o colitaie« i;i coresptnuleuui CIt iiulicuiu!« din prolcct '

" g1'osimea ~i continuiuue« stratelor.

- pentru clcmcntclc drcnatc sau filtrantc gcotcxtilc : e coniiuiiitate« maieriolului ;

o caliuu.ea execatiei lmblniu-llor ?i l ipltui-ilor.

,1.2. - Po parcursul cxccutlci sc va vcrifica permanent respccuirea tetmoioqie: sie e.1:C?cn(ic 11 lucrarilor.

43

- - -c-·-,· ..... --------------

4;3J __ .Contl"Olul caliUi\ii lUCl'al'ilor sc va face conform .. caietului desarcint intocmit pentru Iucraroa respectiva,

5.- VeriCicari Ia receptlu lucrarilor

:l.ll - HcccpUa Iucrarllor se va face us Juza de e:recutie ~i vaconsta din :

__ . verificarea umplasumcntuLui conform pl'oicclului ;

__ vcl'ificurca culitatii ~i COl'cspondcntei cu indiC<.l\iilc din pl'oi(!ct a materiulelo,. pusc in opera;

~calitatca executiei lucrarilor.

'5.2. - Hcceptiu vu Ii conscmnuta in documcnto intocmilc la faza rcspectlva, Accstea VOl' constltu] documente in bnzu carorc-se va face rcccptia finaUi a lucrarilor ascunse pentru obicctivul respectlv,

(i. -- Prescriptl] finale

Proiectul lucrarj] va cuprindo ~i Ull proyram de 1ll'lrwnrc de catre beneficial' a comportarii in limp a lucrarilor r('alizillc din care sa sc poalii l!'age concluztl usupra funetionaliti'liii ek-rnentclor drcnunto sau filtranle din lucruroa rcspecuva,

44

ANEXl\ ut-i-i.

LlS'I'A DOCUMENTELOIt 'I'EIlNICE DE nAzA

1. STAS 1629/2-81 Alimenllll'i ell api'!. Captal'ca apelor subtcranc prin puturl, PI'cscl'ip~ii de proicclarc.

2.STAS 1629/3-82 AlimenUiri cu apil. Captarca apclor subterane prln drenuri. Prescrlptll ' de proieelare.

J. S'l'AS 10786/3-79 LUcrilri de drumurl. Construcut anexc pentru colectaroa Iii evacuarea apelor - drcnuri de asanarc. PI'clicrip~ii de proicetarc ~l executto,

4. STAS E 110$11-77 Lucl'uri de hnbunl1tiiUri Iunelarn, Drcnarea teriloriilor irigate. Prcserip\ii de proicetarc.

45

----_ ----------

, 1

.

'~
<~~;
.!
:~~
:~
.~
,:,:
':1
~~
y
;i."!
i
"
I :.:;
.~
I ~
:-.
I
!
I
! .»

CAPITOLUL 2 COMP/IC'l'AIU~'\ CU COLOANE DE pAMIN'l'

I. Dr);nenr.ul de nplicaro

1.1. Prevcdcrilo uccstui subcupitol se aplicu lu cornpactarea eu coloane de piimlnt a paminturllor senslbile la umezire - PSU~- nesuturuto, a l';:U'or umiditate naturala nu depaseste limita de fral111ntan~ a pamiutului cu rnai mull. de 5.0/0•

1.2. Coloanclc de pfUll in L sC' .fOi<IS('SC pontru ifl1bun~IUl \irea PSU/?i sc rCil1i"caztl: ell soncta spcclalizata Up "Galati" Sill! cu 0 soncta imjJl'ovi;.:a[il PC' excavator, a~~lfel :

- fixart:a lx-rbecului sonctoi I)(~ punctul de oxocutio a coloaner ;

- cxccutaro.i gitlll'ii coloanoi prin bator« ell bcrlx-cul ;

- cxccuturo.i corpului colounci prin turnaro.t in g<llll'U :t

un or porfii de pitlllilll ,o;;i compuruu-ou 101' succcsiva eu un unumit numiir c1C' lovlturi.

1.:3. Tehnologiu dt~ mui sus s(' fixl'Hzii po buza un or lucrari de cornpactarc oxpcrimcntula, datele furnizate de accstea fiind la baza Intocmirit prou-ctului tI(' oxcculio. Lucr.lrilc cxpcrimc-ntale de teren nu so executa dccit pentru un amplasamont avlnd PSU eu cnractcrlsticl g('ot('ilnic'c ncstudinto anterior.

2, Vcrlficar) cfectuate inalnte de incepcrea lucrarilor

2,1. Inalntea inccpcrii Iucrarilor de cxccutic so vcrifica : - daca prolcctul de oxccutle s-a rcallzat pc baza unor experlmentari de tercn ;

- daca prolcctul de cxocutic cuprmde loti IXU'W1Wll·ji necesari rcaliziiril unci bune compactarl (diametrul colounei, adlnclmea de cornpactarc, distanta dintrc uxcle coloanclor, Iatimea zonei de garda, eantitatea de pamlnt din corpul unei coloane, numarul de loviturl pcntru compuctarea unci portii

46

de pamint.. carieru de aprovizionarc cu pamlnt ~i caracterlsticilcgeotehnicc ale accstuia, dcnsuatea medic in stare uscalrt a masrvului compuctat).

- dm';1 :-;~a intocrui L ,,<I i;ll~rallla dillon" de verriicarc in adincimc il compuctaril ;

:}. V crHkf:I'! l)t' pa rcursul exccuticl

:U. Pe purcursul cxccu 0 oi com paeUil'li PSU cu coloanc de pamint sc vcrifica :

- dacaxr: rcspccta salt S0 re(lii:t.l'f1zu puramctrll din proicct (v. pel. 2,2.) neccsuri l'C,tlli:dlrii unci bUI1l! compactari ;

- daca valorile dcnsitatilor medll in stare uscata ale masivului compactat sint 1"/111 ~ 16,5 KN/cm:1 ;

- dacii In cxccutarca g~lUrii colouncl sc f()iosl!~tc adaos de apa (se admit eel mull. G Iitri apa pcntru strapungcrea unul orizont argllos de consistcnta ridicata dar sub supravegherea organulul de conduccrc a lucrilril) ;

- c.1adi sc respccta umidltatcu optlrna de compactarc a pamlntului ce so introduce In gaunt colonnci ;

- d it C;"l pamil1llll l'sll~ turnut ill gmll'u III portillo stubilltc prin proiect ;

- daca sc respccta jn[tl\iml'lI de compactaro u pamintului eu berbccul :

- dad'! pc limp de j(lrntl Sl! Iolosc~te piimint jngl1c\ut (ceca ce este i nterzis) ;

- dac[t conduceren lucrfuilor de compacturo cstc aslgurata de un organ. tehnic compctcn L ;

- daca sc executa toate colounele de pc "planul cornpactUl'ii" ;

- daca coloanclc sc exccu ta verticale ~i nu lnclinate ;

3.2. Intr-un registru special se VOl' trece urrnatoarele clemente cc vor fi vizate ~i Lie organul tehnic rcsponsabll ell lucrarile de compactare :

- data fiecarcl verllicari periodice ;

- rczultatele vcriflcarli ;

- masurllc luate in cazul constatarii unor diferente im-

portunte ale aces tor clemente faia de datclc proicctulul de exccutle.

47

(

"

t-

4. Vcriricari invcdcrcu rccc})tici compacUirii

·~ .. 1.: Recep~ja .. 1~cral'ilor de Com pactare cu coloane de paclint Be !acepcbaza urmatourclol' lucl'ari finale:

-... cUl'a~rea '~i nivcJal"<'c.I sllpnllc~ci compactate. 4y.erificarea;,compactal·ii in adillcimc pc toata Illngimcc.l )loa~~lOl' de .pamint prln s()ntl~lj(' de pcnctrarn slatica sau .)ndajp:·~~adiom(!tricc.

-fycrificarc!« densila~ii p[ullintului in stare uscata la ivehd.planului(talpii) de fundun-, prlu dcterminad de laboitor geqtehnic.

4.2.Zonelc vcrificalc en mal sus !ji gasi!.e nceorcspun:dl>are sc' VOl' ·l'.ecompacta cu coloane sliplimcnlare al carer umar se va stahili de proicc\.alll.

ANI~XA 1lI-2-1

LIS'l'J\ DOCUl\lENTELOlt 'l'EUNICE DE UAZA

(;oloollc de pumillt

P.7-77 - "Nol'lnaliv prlvlnd prolectaroa :}i cxecutill"Ca. construcullor tundatc pe tercnurl slabc" - Be 5nu i

C.20-85 - "Normaliv privind i!llbunata~h~en terenurtlor fundal'e sin be prln procedee mecanrce - BC ;)/78,

4 - c. 1058

49

p.

CAPITOLUL 3

GOLOANE DE BALAST (DHENUHI DE NISIP)

1. Domeniu de aplicurc.

1.1. Coloancle de balast sau drcnurtlc de 1l1SlP sc ft.}OH'SC pentru accelerarea procesclor de consolidarc a tcrenurllor Joarte compresibile (rnlluri, urgilc mlloase, turbe, ctc.),

1~2: . Deoarece realizarca coloanclor de balast sau drr-nurtlor. constituic 0 fHza in cxccuturcu unui ansamblu de lucrari, se vaprocedaJa vcrificarca acestora pc dupe (rcalizarca C'()]OHnelor, stratelor filtrante, umpluturllor de Incarcare).

2. Verificari de ofectuat pc parcursul executiei.

2.1. Pentru fie care faz~l so intocmosto un procos vr-rbnl de lucrari ascunsc,

2.2. Amplasarca coloanclor sau drenurilor sc va verificn pe baza, proceselor vorbnk- dl' umplnsuro ~i controlarll pc tNC'1l a densWi tii realiza tc,

De asernenea, se va verifica corospondcnta stratlficatlci prevazute In prolect cu situutla evid('n\i;lla in timpul cxecutivl ~i respectarea eventuulclor masurr complcmontarc Indicate de proiectant.

2.3. Pcntru verificarcu (,Hiiltl\ii ('oioillll'lol' til' bul.e-t Silll OJ drenurilor de nisip Sf' va urmari respccturca udlnclrrui ~i diametrului coloanclor, precum Ili a grunu lomctrici ~i volumului de material filtrant introdus. Vcrificurca sc vu face pc buza proceselor vcrbale de lucrari uscunsc, In care sc vor ancxa buletinele de anallza granulomctricfi pentru balust, rcspr-ctiv nisip. Pentru vcrlflcarca «oroctltudlnl i dntclor tnscrisc S(' V(')" executa, prin sonduj, Ioraje de control in interiorul ur..»: coloane. sau drenuri, urrnarindu-sc in mod special conttnuua.ca materialulul filtrunt Introdus , l ipsa colrnutaril acostula ~.;i )'('<1- lizaroa adlncimii prcvazute.

50

2.4:. y~rifical'ilc se VOl' oxtinde in mod obligaloriu ~i: asuP!,~~. calitatu stratelor Iiltrunt«, drenurllor colcctoare ~i respectaJ'1l de realizarc a umplnturl lor. inclusiv durata perioadelor de rcpaus prevdzute. .

2.~. Vcri!icU1:ea func\ionarii coloanelor :ji drcnurilor sc· va f:lce .:VJzu~1 :7J prrn aparatura pentru urmariroa evolutiei presiunu apci JI1 pori in Iimpul r(~ali:dlrii umpluturilor. In acest Iel 5: ~or putca adoptu masurl corcspunzatoaro pentru evitarca relularilor materlululul de Iundatio sau eupcrtlor rambleului prin modificarea ri tmului de incarcare, marhnea banchetelor Iatcralc, etc.

2.(j. Condltiilc de calitute pentru coloune de bal~lst sau drenuri de nlslp so VOl' vcrifica potrivit prevcdertlor caletului

de sarcinl lntocmit de prolectantul lucrarii. .

CAPlTOLUL 4

CONSOLIDAREA!;>I ETAN:;>AREA 'fERENURILOR PRIN INJECT' ARE

1. ~ Domcniul de apllcare

1.1. - Prevcdcrllc prczentulu] subcapitol so refera la tonto Jucrarile de injoctll ell scop de consolidare, etansaro sau compactaro ~i anume :

- injcetii cu suspensii, golurl sau solutii in vcderoa consolidarli tercnurilor in sropul imbunalii\.il'ii cnructeristicllor Jlzico-mccanice ;

- injectii cu mortarc, suspensli, gelurl sal! solutii, in scopul mlcsorarll pcrmeubil i l[, tii tcrcnului ;

- Injectii de lcgatura exccutate cu mortare sau suspcnsii pcntru rcalizarea conlucriirii element de bcton - tcren ;

- Injectli de urnplere ILl extradosul captusolilor galeriilor, tunclurilor, zldurilor de sprijin, etc.

- injectil de ancorare ;

- injectil speciale in clomcntole de bcton ale constructiilor

hidrotehnlce.

51

1.2. - Prezcntcle prevcderi au caracter minimal lucrarile4e: Injectare avlnd un caracter dcoseblt; care nece~ita elaborarea unor caiete de sarcini in care so lrnpun conditii tehnice

speciale pentru ficcare lucrarc. .

2. - Vcrifidiri to trebuie doctualc inainte de inceporca Iucriirilor de injcctarc

2.1. - Se VOl' verifica matcrialcle cornponentc ale fluidelor de injectare, daca corespund din punct de vcderc calitativ.

2.2. - SC VOl' verificurctetclc de injcctarc, daca 'cu materialcle achizitlonatc pe -santicr fie obtin caracleristicilc Iizicomecanice, de stabilltatcst de viscozltate prevazuto in protect sau tn caietul de surcini.

2.3. - Se VOl' veri fica instrumenlelc de rnasura ale instalatiilor siutilajelor utilizatc (manometrc, debitrnetre, etc.).

3. - Vermea!'i co trebuie clcctuate

in timpul exccutiirli Iucriirilor de injectare

3.1. - In tirnpul injecUil'ii, oste obligatorie urmarirca ~i inscrierea presiunil !?i timpului de injectare, precum '1i debitul pe ;fiecare pas de Injectare.

O. atentie deosebita trcbuie acordata presiunii de injectare, mali ales in tirnpul injcctal'ii aproape de suprafata terenului, 3.2. - In timpul injcctarii se VOl' prcleva probe din Iluidul de injectarc l1i sc va vcrificu in limp constanta caracterlstlcilor lui.

3.3. - Daca este cazul, sc VOl' menta reperi sau microcornparatoare pe care sc VOl' urrnarl miscarlle tcrenului in

timpul injectiirii. .

3.4. - Functie de amplasamcnt, adinclmca de injeclare, stratificatle, etc.se VOl' urmari zonclc uncle exista posibilitatea unor refulari ale fluidului injcctat.

4. - Verificari ce trebuie clcctuate dupii executarea lnjcctiir]] 4.1. - In functio do tipul de tratarc, de natura tercnului tratat, controlul eficientei injectarii se poate executa prin :

- efcctuarea unci r-xcavatii in zona rnasivului -ll'utat, recoltarea de probe &i deterrninarea proprictatllor Iizico-mecanice ale acestora {la ailicatizarea loessurilor) ;

~ determinarca rezistentci la Incarcart de penetrare statidi sau dinamica ;

- probe de rcinjecture ; ,

- probe de pcrmcubllitatc, de ubsorbtic spcctnca de apa.

Absorbtiile spccilicc medii udrnisibilo in voalurile de ctansare ale barajelor sint indicate in Anexa III-4-1.

- obscrvntii asupra tas[lrii constructlilor sau urnflarii rocilor ;

- inccrcarl de carotaj ;

- dcterminari radlomctrice, seismice sau carota] sonic.

(I I

I "

ANliXA III i.l,

VALO~~E ABSO~BTIILOR SPECIFICE MEDII .ADMlSIBILE LA VOALURlI.I!;' DE ETAN~AHE ALE BAUAJELOR

! ,
i'i' Allilll:iIllC.l voalulul
Inaltijl~b hidraulicll. II II1rlS\I.r~\tll. de 11\ supratata Ahsorb~ia. spccificll. lianiUi.
in p !~tilul considcrat l'oeil a.dmisibilli.
(an) (III) (L = 1 l/m'min'IO a.bn)
i
",25 0- III 3
I, 10-25 5
!~5-.:IO
:25-50 0-25 2
25-5() 3
'0-75 0-'1<1 1.5
10-75 2
7' 0-'10 1
10-60 1.5
peste fJI) 2 OOSERVAl'II :

1. La bara]c Iundato pe rocl senslblle In actlunea infiltratiilor de alla se vor adopta limilele penlru bal'nje cu H 75 m,

2. In cazul cinc1 probolo de control nu :;0 pot executa la presluni de 10 atm. (dalorilii adinclmii prea mici sau caracterulul rocii) absorbtta speclridi. so va calculn considerindu-se di. variaz[, direct proportional cu preslunea.

3, Valorile din label VOl' putea n reduse corespuusator in cazul cind debltul calculat estc mal mare deeit eel prcvuzut in protect.

54

LISTA l·UESCIUl'TllLOIC l'EUNICE DE nAZA

1.

r.:1~1'1~~~~y ~cJ>a"lam,et~l~! P,E: 71217? - J>,'oiccla"(la ~i executat'ca ~l.lll~dlll ~t consolld,u'u roedo!' slmcollsc PI'in inJcc\ii,

2, - C. ~(j8-1!)80. -:- Insl.'ueUuni lchnice pentru consolidarea piiminlurtlo.' .s:"s •. l)Jle la umezit'c ~i a nisiPl1rilo.· pl'in silicalizare ::1 !,'leclt'os.ht·ullzllI'C. "

, , '

CAPITOLUL 5 pAl\{1NT AHMAT

1. - Domeniul de aplicarc

1.1. - Pl'cvcd~l'ilc acestui capitol se refera la Iucrarrlo din pamlnt annat en oricc destinatie si anume :

- la constructii hidrotehnlce din pamint arrnat (canale, dlguri] ziduri de chci, baruje) ;

-...;. la lucrari ruticrc din pamint arrnat (ziduri de sprijin, platforrne, culee de podurl, rarnpe de acces la poduri sl pa-

saje) ; .

~ alto tipuri de constructii la care realizarea unor clemente din parnlnt armat cstc indicata (estacade, ziduri de cornpartirnentare).

~. Prcvederi generulc

. ;t.I. - Toale vCl'ific«rile cuprinse in uccst capitol (lU CQraeter m.inima~ ~i obligatoriu.

2.2. Pentru cazuri deosebite, proiectantul poato preserie marirea frecventei verificarilor sau alte tipuri de vcrificari.

2.3. Lucrarile din parnint arrnat necesita 0 supraveghere continua in limpul exccutiei. 0 atentie deosebita se va acorda verificarii ca~i.tli.tii muteruilelor folosite, controlului tehnoiouiei de executie l1i executici l1i urmaririi deformatiilor ~i tasli1'ilor in tlmpul executlei.

3. Verificarca calit.alii matcrialelor

3;1. Conditille de cali tate pe care trebuie sfl le indcplincasca materialul de umplutura sint :

- sa poata fi pus in opera ~i compactat fara a fi necesare energii de cornpuctcre exagcmt de mari sau pregatiri speciale (uscare, corectarca compozitlel granulometricc, etc.) ;

56

- in contact cu arrnatura sa aibe un coeficient de frecare

mare (0,35); , i

- sa fie cit mai p1L~in ag1'esiv rata de armatura ;

- materialul granular Iolosltsn nu cantina mal mult"de

150/0 din greutate clemente fine, cu diametrul mai mic de 0,080 mm ~i nici mal mult de 250/0 din greutate, Iragmente cu dimensiuni mai marl de 150 mm;

- in cazul Iolosirii materialelor cu continut mal mare de particule fine sa se determine coejicien£ul de [recare dintre pamint ¢. armatura, care nu trebuie sa fie mai mie de 0,35, 'valoarea pH sa sc aflc sub valoarea pH = 8 ... 12 l1i rezistivitatea materialului care trebuie sa fie mai mare de 5 000 an.

4. ArQlatura

4.1. Caracteristicilc materialelor Iolosite ca arrnaturi trebuie sa fie in concordanf.ii eu cele prevazute in proiectul de executie. Verifiearea acestei concordante se face pe baza datelor din proiect ~i a celor specificate in certificatele de cali tate emisc de producator.

4.2. Conditiile pe care trebuie sa le indepllneasca armaturile masivolor din piimint armat sint :

- sa fie suple l1i 1"czistcntc la tractiune, iuru deformatii mari ;

- sa prezinte inainte de rupere 0 alungire apreciabilCi, adica sa nu aibco rupere de tip casant ;

- in contact cu materialul de umplutura sa prezinte un cocficient de frecare mare (f 0,35) ;

- sa suporte in procesul de exccutlc actiunea dispozitivclor de compactare.

4.3. Periodic se VOl' executa de catrc constructor. prin intermendiul unor laboratoare de specialitate, verificari suplimentare asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale armaturilor,

4.4. Orice neconcordanta Intre datele din project ~i dalele inscrise in certificatele de calitate sau rezultatele verificarilor suplimentarc, va fi scmnalata imediat, armaturile respective [iirul excluse de la [olosire.

57

G. Elcmcntclc de ecran

5.1. Car'aclcdsticlle muterialolor folosito in olemcntolo de ~cl'an tl'cbuie sa. fie in. ~OJ1col'dal1t;a cu cele pi'evazute in proIectul de execU~e, verlflCal'Ca aces Lei concordanto se face pe baza datelor din prolect ~i a cclor specificate in ccrtlftcatul de caJitate emls de producatoi-,

.5.~. Incazul clcrncntolor de ccran procurato de la unltati spccializato sc va vcrifica concordanui dintre di1l1el~siunile acestora ~i cele l)reVaZtLte in protect, admitilldu-se urmatoarelo tolcl'ante :

- pcmru clemontolo plane de bcton : ± 10 mm la Iunglmo ~i Hitime ;

± 5 mrn Ia grosimc ;

- pen.tru elementele scmieliptice : ± 5mm 1a lungimc

± 2 .. rnrn la inaltime

± 0,1 mrnIa groslmo.

5.3. Dalele din bcton VOl' fi cxecutato eu clrnontut-i compatiblle cu agresivitatea materialului de urnplutura, conf. STAS 3349 .. 83.

5.4. La.elementc1e de ccran plano din bcton VOl' Ii verlf icato dlmenslunilo sl numiirul urcchiloi- de pl'indcre, urmarindu-so concOl'danta cu proiectul.

. y5,~ .. N~ ~e ?dmit 1a mo~t~.i clemente din beton care prezinta [isuri, mdz/erent de 111U1'IIltea lor, dcteriodiri sau lipsuri in zonele de colt, de margine sau de 1·OSt.

6. - Controlul cxccutlct

6.1. - Sc va clectua un control pcrmauon] asupra call-

tiltii lucrdrilor, sl anurno :

- venncaroa amplas<lmenlului lucraril ;

- veriffcaroa cotei de fundaro ;

- controlul gradulul de cornpactaro al terenului din sapa-

tura de fundatie ;

- verificarca dimenslunlloi- Iundatillor pontru ccran ;

- controlul sisternului de capture sl evacuaro a apclor

de Infil tratin ;

58

- verificarea grosimil sl ealita~ii stratului drenant de sub

baza: masivului din pamint armat ; . . .' ..

- vorillcarca cotelor linicl de rezemare a c.cl·anulUl ; .

- controlul respectarli planului de. montaj a ecranulul,

arnuiturllor !}i prlnderllor acestora.

6.2. - Sc va supraveghea montarea Iiecarul rind ~c a1'-. .mcHur<'i, verlficlndu-sc ca ucestea sa fie dispuse perpendlc~lar pe directia paramentului (in cazul in, care acosta e~tc yeltl~l) sau orizontala (in cazul in cure paramcntul este inclinat), l~ rind uri paralele, bine asezate cu latul pe suprafata stratul~l de umplutura compact. Stringerea piuli~elol'. va Ii moderata, Jnsa va trebul sa asigure prinderea corespunzatoarc a elemen-

telor, jara a ramine joe intre ele. . i. .

6,3. - Se va control a respectarea conditiilor tehnice Pl'1- vind realizarea umpluturil, verlficlndu-se periodic gra.nulomctria matcrlalului folosit sl gradul de compactarc realizat.

7. _:_ Veriflcar! efectuato lu recoptia Iucrardor 7.1. - La receptia Iinala a lucraril se va verifi~a :

- rospectaroa trasaril in plan pentru a so lnscrie m geo-

'Inelria ansamblului tic lucrari prevazute ; ....

. - verticalitatoa sau Incllnarea indicata In proiect ~l linearl-

tateaecranului ; . .

- racordarea ecranului ell lucrarile de terasament invecinate s] alte lucrarl adlaccntc ;

~ calitatea materialului din ecran Iii arrnatura, pe baza ccrtiCicatelor de calitate ernise de Iurnizorl ;

- dispozitive1c de scurgerc a apclor superficlale ;

- gradul de compactarc a torasamentelor ~i umpluturil

din masiv ; .

- etanseitatca rosturilor dintre elementcle ecranului ;

- problema de estetica a lucrariloe din parnlnt armat.

7.2. - Conducatorul tehnic al lucrarii, in colaborarye eu beneficlarul, este obligat a pregat! qi preda, Intr-o forma or-

ganizata ~ . ..

- toate documontele inchciate pe parcursul cxecutarli lucrarilor, inclusiv buletinelc de incercare, dlspozltillc de santler, actela de control sau exper lizare, etc. ;

59

. __ . __ . --------- __ ..J- _

-c' ,

, . . .

., - $,S,,urta prezentare slntetica eu eoncluzil'privind calitatca lUerarii,' ~,",' eeutate.: %n comparatis eu prevede.rile proiectului ~i ale pres~ptiilOl" lehnicc ~i dovedlta eu actelc .prezentate.

7.3. l~ Verificarile directe se VOr executa de cormsia de

• receptle i!hrin sondaje, in numar suficient pentru a-~i putea forma c~~vingerea asupra 'corectttudlntt actelor prezenlate. In caz ca o"parte din aeeste verificari dau rezultato nesalisHieatoare, se i¥~ dubla numarul Ioi- ; daea l}i in acest caz 0 parte din rezultatei';,~int nesatisfaciitoare, comisia va dispune aminarea sau respilijgereareceptiei plna la efectuarea unul supliment de incercaril,:,if,'~, a unei cercetarl sau expertlzari tehnice de ansarn-, blu, Cer~.Flrea sau expertiza sc va efectua pe baza uuel tome date de cqpusia de receptie ~i va avea ea scop determinarea posibilWitil~~ ~i conditlllor in care constructia respectlva corespunde destinatiei pentru care a fost realizata,

60

CAPITOLUL 6

ZIDURI DE SPRIJIN 91 ItANFOR1'I

. , ,

1. Domeniul de apllcare

1.1. Zidurilc de sprijin cu sau fara ranlortl sint construetii din beton, beton arrnat, zidarie. pamin~ armat, p~atra sau aile materiale care sc Iolosesc pentru sustinerea rnasivelor de pamint in vederea pretnttmpinarii alunecarilor de teren.

2. Prevederi generalo

2.1. Asigurarea caliUi.yii, dur~~!1ita.tii ~i ru,?-c\i0':lalit~t~i lucrarilor specifiee de ziduri de sprijm l}l ranfortl - l":lpilca verlficarea tuturor opcratiunilor ncccsare pcntru reallzarca lor

prccum ~i a lucrarilor de intretlnoro periodicil. .

2.2. De la inceput este necesar sa se vcrllice trasarea de dotaliu, platforma de lueru :}i masurllc Iuatc. pentru seurgere~ apclor meteorice sau din izvoare :li somnallzaro a punctului

de lucru. ..

2.3. In cazul unor lucrarl in tOnH eu alunccarl de tcren, se verifica daca evolutia in limp a' acestor fenomenc de Instabilitate impun modiflcari sau adaptari la situa\ia. ,1:eaUi de pe tercn la data atacarii cxccutici lucrarllor de sprrjin.

3. Vcrificari in timpul exccutiel

3.1. In timpul executiei luerarilor de sapatul'i estc neeesar de a eerceta :}i verifica eu atentie prln obsorvare directa, permanenta ~i martori, starea talazurilor in zona. luerarilO1: in vederea depistiirii unor eventuale semne, prevestitoare de pierdere a stabilitatii acestora sau a peretllor sapaturii, caderl de blocuri, materiale, suprasarcini.

61

.' .":

Dc ~Iscm('ni, SC' VOl' depista cable, conducte !?i tine sub ousel'Va'JC eventu u ilc ccnstructil existente in zona,

.~.2. Referltor la exccutiu sapaluJ"i]ol' pentru Iundatil si verifiearoa tercnulul tit' Iundure csto nccosar de a se vl'rHka' : . :- ma~uri1~ de protcctlo a muncii, de siguranta n circulatlei publico ~l do sunticr !ji slabilirou platformei de lucru ;

- natura ~i stan'a de consistonta u tcrcnului de Iundure poziti~('vcntu u lelor plano de ulunocarc. natura si starca fizidi a ficea1"lli strat intilnit in Sap[ltUl'a, inf'Iltratli de apa, ('te.; , - min de Iundare ~i dimensiunllc in plan ale gropii de Iundutle, contrapunta terenului 1<1 nivclul talpii Iundutici ;

- concordantu intrc situatlu reula pe tercn si datclc teh-

nice prevazute in protect. .

3.,3. Calituteu mutcrralolor ul i llzato pentru executarea zidurilor de sprtjln :;;i runfortilor se vcrrlica conform norrnelor de calitatc spccilicc pcntru accsto matcrlale.

3.4. Rcspcctarou tchnologiei de cxecutle prcvazuta in documentatic.

3,5. Betonul in Iundatic se va turna adcrcnt de pcrctil :-;apaturii, demon lind sprljlnh-llo numai po masura turnru'ii betonulul, Sprijlnh-ilc riunaso si Icrcnul din jurul sapalurii sc verifiea permanent pcntru a evltu accidents.

3:6. In cazul upelor sublcrane agrcslvo sc VCl"ifidi aplicarea miisul'ilol' de protcctio a bctoanclor ~i urrnaturilor.

3,7. Elevatia se Vii executa in contlnuurca Iundutiei fara intrcrupcrc de bctounc, Evcntualcle rosturl de lucru prccum ~i rosturlle tnu-o tronsoanc se VOl' trata si vcrifica in conforrnitale ell prcscriptlllo tchnicc de tratar~ a rosturilor.

;1,(1. Pen tru asigul"lll'l'u l'illiirq,ii ~i Iunctionnli Hi [li lucriul lor de slJI'ijinire po parcursul exccutiei se VOl' verif ica dimensiunile in plan ~i scctlune, calitatea rnnterlalelor puse in opera. drcnul din spatclc zidulul de sprijin sau ranfortilor, pozitiu barbucaI1l'IOI', colocturca ~i cvacuarcn apclor.

4, Vorificiir! la receptio 4.1. La reccptia prcllmluara se vcrtfica : - amplasamontul Iucrarii ;

- Junctionalltutcu drenului !ii a barbacanelor ;

62

.,,'

- dlmensiunile, calitutca materlalelor,' aspcctulst inscl'~e-,

rca in pclsajul natural; , , " ,''';')

- actelo constatatoare lntocmite lu receptiile pe faze a' lucrarilor ascunsc,

4.2. La receptia Iinulii so analizcaza modul de comportare a lucrarilor in cadrul tcrrncnului de garantic ~i dad'! au fast binc intrctlnutc.

4.:3, Pcntru cuzurlle til' lucrarl cu caraclor !ji tehnologll dcosebitc sau conditli de relief sau gcotchnicc grele, in proiecte sc VOl" prcvcdca in plus masuri de vcrlf'icare ~i control spccifico in eoncordunta ell accslc lucrfirl SHU tchnologil sl conditiilc locale do toren.

Ci\PITOLUL 7

PHOTECl'1A TALUZURILOH. EXECUTATE IN TEHENUH.I STINCOASE

1. Domeniul de aplicare

1.1. 'I'aluzurilc in slinca sc umcnajcaza tinind scama de. natura geologica a stincilor, de modul cum se p)'czinta stlnca (in sapatllra noua sau supatura vcche) starca de dcgradare sau Iisurare. .

1.2. In rocilc duro ~j Iourtc duro nodogradabile in limp, taluzurilc nu se protojeaza.

2. Prevederi genera le

2.1. Calitatoa taluzurilor depinde de modul cum s-u executat sapatura ultlmului strut de slinca de deasupra taluzului: (daca s-au Iolosit la derocari, incarcaturl mad sau mid, daca s-a folosi t plckhamerul)

2.2. .Se vcrifica daea Inclinarea taluzurilor in rod Ioarte dure este 10 : 1 iar in rod dure ;, : 1. Se verillca daca la baza tuluzului S-R amenajat 0 bancheta de 0,50-1,0 m latimc pentru prcluarea muterialului desprins de deasupra.

63

·_----------------_. _._._- .-

.1.3. Daca; ~Hz~l depal1el1te inalUmea de 10 m, se verlfica a mai fost amenajata 0 bancheta de 0,5-1,0 m lii1ime Ia Itime potrivit4 de 6-8 m.

:.4. Se veriflca dacii acoasta banchcta esto continua iii resv sa nu aiM,. rnci1~mi rnult diferite in profile apropiate. '. 5. De asemenea se verlflca dace! inclinarea de deasupra .ctei sup1imentare este mal mica decit inclinarea de dede~clacc'i Ia baza pentru taluz s-a adoptat Incllnaro« 10: I, pra banchctei trebuie sa se Ia 5 : 1 ; daca dedesubt taluzul : 1 deasupra va avea 4 : 1).

.6. La taluzUl'l Ioarto inaltc so vcriflca daca sint execu»mchcto la inaltimi din 6-7 m In 6-7 m ~i rcspcctind piul micl?oral'U Inclinarii t.iluzului fati'l de Inclinarea de ubtul banchetei respective .

.. 7. Pentru Inaltim! mai mad de 12 m, pantelo se VOl' I pe baza de calcul de sLaoilitate, conform STAS lG.

/ erificarilc taluzm-ilor in rocile cu dcnsltata mijlocic

. 1. Verifiearea {-ine seama de Iaptul ca rocile slnt nedcbile sau degradabile,

.2. Taluzurile roclloi- ncdcgradabile de duritato mijlocie . teaza in acclasi mod eu cele ale rocilor duro cu deosebil inclinarile taluzurilor sint mai mid rcspectiv 4 : 1, ban.e nuau liitimea mai mica de 1,00 m (putlnd merge pina

m) iar iniiltimile de taluz cure se pot reallza fari'\ bannu pot depasl 8 m. Verificaroa trebuic sa tina seama de lucru ..

. 3. Taluzudle rocilor degl'adabile de duritate mijlocie au I!?i incllnarl ca I?i in rocile nedcgradabllo. Trebuio insa jute in scopul .evitarii alterant progresive. Protejarca se

realiza prin plase melaliee peste care se al;itcrnc pina la )ure, eu ajutorul aparatulul de torcretat, un beton sau un ',I' de ciment.

'.4. Plasei de sirma i se vel'ifica ancorarea in stinca prin 'e de otel OD 37 eu diamou-u 20-25 mm l;ii betonaroa "a a acestora,

.5. In cazul unor porttun; de taluz cu degradari mal pu'C se verffica daca plasa de slrrna a fost intarita eu 0 ar-

miltura de 6 111m diarnetrul dispusu in retea l1i fixattl eu plrcane, Calitatoa lucrarilor de torcretare se poate evidentta prin faptul ca pe supralata acoperlta eu beton prln torcretarc nu ex iSla sirrna sau £jurc in aparenta ~i nici Iisuri. Calltatoa pl'Otejarii taluzulul so constuta prin sunotul auzit in urrna aplidirii de lovituri usoara eu un corp de lernn (co ada de Iopata). Daca in urma loviturii suna a gol torcretarca este burdusita ~i nu este suficienlc1.

3.G. In cazul ctnd este nccesara 0 protectio de taluz contra d\derii de pietro pcntru 0 perloada Iirnitata so veriflca existcnta unci plaso de protcctin ancorata in stlnca.

3.7. Se vcrifka daca sirma de legtltura a plasei este alncaUl pentru a sc evita ruglna ~i desfaccroa plasei.

4, Veriflciir! la taluzurlle in roci mol

4.1. Acestc taluzurl au Inclinarl mal mid 3 : 1 ~i 2 :1, iar bnnchetele pot avea Hitimi de pina la 2 m.

4.2, Inaltimoa maxima de taluz fara banehetc cste de G,7 111 •

4.3. In Iunctle de gradul de . a ltora 1'0 taluzurilo S0 lmbraca ill IJlastl de slrrnu nncorata, lOl'erdill[l sau in ftlnctie de Iaptul ca lucrarea este definitiva sau provizorie .

4.4. Vcrif'icaroa lnclinari] taluzclor so face cu ajutorul uno!' sabloano din slpci de lcmn iur pluneltatoa prln pllrnbarea longltudlnala a sabloanelor.

5. VCl'ifidiri la taluzuri pentru stinei puternic degradate 5.1. La accste Ialuzuri protojarr-a so ponte rcaliz» printr-o zidiirio suu un )Jl'I·PlI.

5.2. Zidui-ilo de prolcctio dcuurnito de c[lpLu~it\~ (',11'e se construlosc lipiLc de sUndt. Pararnotrul Ictei vazutc os lo :') : 1.

5.3. La Incllniiri 3 : 1 ~i 2 : 1 stinca se proseaza. groslrnea peretelui fiind rnai mica la parIca superioara :,?iw m.<1i n~;.lre In partca Infcrloara, mal mica ln lnclinaro mat mica ~r 1ll,1I mare In inclinan- mal marc.

Pentru lucrarilo de la pet. -! verificnro» se face conform prevedcrIlor cap. 2, alin. 2.

5 - c. 1058

65

O. Verificari Ia taluzurile in strnca

6.1. ;qalitatea 'sapiitul'iIor in sttnca se cvidentiaza prin urmatoarele :

- pl'1lneitatea taluzului ;

-, mArimea denivelarilor constatate dupa tcrminarca

sapaturii!;

- nl();:lul de aslgurare a terenului de dcasupra sapaturii (stinca s$.~ pamintjpentru ca acosta sa nu eurg;\ pe taluz ;

- s~bi1itatea aslgurata in special 10 frlabilltate (plase ancerate, tqHcretate sau ~1U, zidurl de captusiro, porcuri).

~ '{;/~.~~

~~1

CAIE'l'UL IV. FUNDATll

CAPITOLUL 1 FUNDATII DIRECTE sr PE PILOTI

1. Domeniul de aplicare

1.1. 1'1'CVCUCl'ilc prezentului capitol se aplica 1<1 toate lucrarile de Iundatii, de orice tip (continue, izolate, radiere, directo, pe piloti etc.), ~i executate prin orice procedeu pentru care cxista 0 prcscriptie tehnica in vigoare.

] .2. Pontru cazul unor Iundatii de tip special (de ex. din

. clemente prefabricate) sau exccutate prin procedee pentru. care nu oxlsta proscriptii tehnice in vigoare, se VOl' aplica aceleasi prevederl ca in cazul general, insii completate ell conditii tehnice speciale, predate de proiectant,

2. Prevederi generale

2.1. Orlce lucrare de fundatii va fi lnceputa numai dupa vcril'icarea l?i rcccptionarcu ci ell "fa~a de lucl'tlli" a naturli terenulul, a s5.piilul'ilor :}i dupa retrasarea generala a tuturor Iundatlilor, a olcrnentelor gcomeil'icc respective ~i - unde e cazul - a Ilccarui pilot in parte.

Abuterile adrnisibile slnt dale in anexa IV.l.l.

2.2. In cazul Jundatiilor de maslni, sc va clectua in plus () confruntare Intre proiectul de constructie lii cel de menta] ~.;i - daeii oste posibil - confruntarea se VCl face direct eu utilajul Iurnizat.

In cazul Iundatillor pentru stilpl metalici ~i pentru maslnr se va verlfica in plus ~i pozltia ~i dlmensiunile pieselor, golurilor ~i alter clemente inglobate, precum ~i a elementelor pen-. tru mentinerea pozltlei aces lora.

2.3. In cazul Iundatiilor executate in apa, cu sau fara epuismento, se va verilica in mod special eii nu s-au prod us

67

afulerlvebulmente, prabuslr! etc, sau di efectele aces Lora au fost 11l1citu,'ate, in asa fel Inclt corpul Iundatiei sa poata fi cxecutat corect, conform prolectulul,

2.4. In cazul fundatlllor amplasate pe paminturl sensibi~e l~ umezire sau eu contractli marl, se va verlfica in plus masurile luat~ 'p~nt~·u c~ilarcn umezirh pamintului din [ur sau d.e sub fundatii ~l ca ultirnul strat de pamlnt de 40 ... 50 em gl'Osuno nu s-a sapat dccit in zlua in care se Incepe executarea corpului Iundatiel in zona rcspectiva.

In cazul pamlnturllor cu contractii mad se va mai veriflca ?i dac~ s-a oxocutat, in Iorrnele sl Cll dimensiunile prevazute 111 protect, stratele de -rnaterial granular din jurul fundatiilor.

2.5.1n cazul fundatiilor din beton sau beton aramat se VOl' aplica integral ~i prevedcrilc caietul V al prezentului 1;01'mativ, lnclusiv ancxa rcspcctivii.

. _In cazul Iundatlllor cxccutato din zid[Il'ii (de platra, dirtlmid a etc.), se VOl' aplica integral prevederlle din caiet VU[ eu diferentu C[I aoaterilc adrnlslbilc stnt aceleasl ca pentru be~ ton (caiet V).

2.0. Teate verlficarllc. lnccrcarllc ce so efectueuza pc pal'cursul I ucrurilor ell' Iundat i i !ji rczultatclo acestoru ~e VOl' inregistra il'l proceso-verbalc de lucniri ascunsc.

Verificurllc cc lrcbuic clectuate, pc parcursul executiel, in afara celor de la pet. 2 de mui 511~. sint :

3.1. Aplicarea musurilor de protectlc prevazutc in proicctc pentru cnzul llgl'esi\'it~t\ilnr naturale (ale apelor sub torane) in special in ce privesto tipul de ciment, gradul de imperrneabilltate ale bctonului ~i acoperirea arrnaturtlor.

3.2. Roalizarca roslurilor dc Insure salt dllature prcvazulc in proiect.

3.3 Betouarea continua a Iundatici, filr':" lntrerupcri CLI durata mal mare decit aceea prevazutu in norrnal ivul C. 140-79 ; in cazul in care accasta nu cste poslbil din cauzc organizatorice sau din cauza miiri mii sau Iormel Iundatle. rosturi le de lucru \'01' fl stabi litc in prealahil , ell avizul proiectantului,

68

3.4 La Iundalii masive pentru masinl, 5e va verifica in plus daca, in cazul cil n1.1 1;-(1 putut realiza betonarea iara intrerupere, s-au introdus barcle mctalice suplimentare de consolldare a rostului de turnare. Accasta exceptio nu este admlsa pentru Iundatiile nernasive, pcntru care se aplica normativul C.140-7U.

3.5. In cazul bctoniirii sub nivelul apei subterane se va vcrilica, dupa caz : fie cficacltatea epuisrnentclor, incluslv a masurilor contra aluieri i terenului ~i spalitrii dmentului din beton, fie respectarca prevederilor normativului C.14.0-79 in legatura cu betonarca sub apu,

:l.Ii. In cazul Iundatiilor de tip pahar pcntru incastrarea stilpilor prefabrlcati, se VOl' vcrlf'ica dirncnslunile golului (sectiuni orizontale l1i verticale cotele Iundului paharului}, lmpanarea si celclalte legaturi provizorii (care trebuie S[l asigure echif ibr-ul stabil al stilpulul, conform norrnativului C.140-79 • P.I 0-77. prccum sl Incastrarea definitivu, prin betonare.

a.7. In cazul Jundatiilor pentru stilpi metalici l1i a aceJura pentru utilaje se va vcrifica culltatea pieselor rnetalice de prindere (geometric. caractcristicl Ilzlco-mecanicc, protec[ia anti oorozi V[l ctc.) !ji pozrtiilc lor, precum si a mortarului sau bctonului pentru incastrarc, subbetonare etc.

3.8. Frecventa lncercurilor ce sc cfectucuza pe parcursul lucrarllor este acecasi ell uceea prcscrisa pentru materialele din care esto exccutat corpul Iundatiei respective, ell mentlunea spcciala pentru lmblnurile stilpllor profabrlcati, pontru care sc apllca prcvedcrllc din norrnativul C.HO-7D, P.I0-77.

:UJ. La reccptiilo pe faze de lucrarl ~i receptille prellminarc, comisiile respective VOl' electua in <.tfara de examiIHlH~a actelor incheiate pe parcurs, in ce priveste Irecventa, continutul si incndraroa in prevcderi'le proicctului :;;i prescrlpIiile tehnice, in limita nbaterikrr adrnisibile - si 0 serie de sondajc, in numarul pc care-l VOl' aprecia ca necesar, pentru a se convingo de corcctltudinea vcrlficiullor antcrioarc, in special in ce prlveste pozltrile, formele ~i dimensiunile geometrice :;;i calitatea corpului Iundatiilor.

:1.1 0., 111 cazul fund[ll'i i constructlllor pC' torcnuri slabc (de lipul argilelor moi, milurilor. nislpuri ulinato. umpluturllor etc.) executarea 1?i veriflcarea lucrarflor de Iundatii se va face ell rcspccturca Norrnativului C.2!J-85. / . ..---'"'

U 69

,-/

-----_ .. _-- ----,. --.------

'1. FUllda\ii pe 1)i1oti

4.1. Corpul fundatiilor propriu-zlsa (care reazerna pe capctelepiloUlor). se va verifica eu aplicarca intearala a prc-

vcderilor de la pet. J de mal sus. 0

4.2. Pentru pilo\:ii din beton annat suu precomprlmat, prefabrleau sau turnati pe loc, se VOl' apllca in Introglme 9i prevederlle capltolul prczcntului norrnativ ("LlIl'l'uri de be-

ton, beton armat ~i beton prccomprirnut "). .

4.3. La lnfigerea pilotllor prefabricatl, se VOl' efcctua pc parcurs urrnatoarele vcriflcari :

a) ",asurarea !1i. lnreglstrarea patrunderll f'iecarui pilot peutruflecare grupa de 10 lovlturi ale berbecului, respecti v Iiecare rnlnut de vibrarea sau de batere CLI sonele cu Irecventa mare; 0 atentie deoseblta se \"1.1 acorcla masurarl! ~i inregistraril refuzulul, in comparatie cu valorlle de control din proiect, fati't de care abaterea admislblla este de 10% ;

b) lunglrnea totala a f1~ei pllotulul in comparatic ell prevederile prolectulul sl ale studiulul geotchnic, stiut Iiind cii este nccesar a se realiza patrunderea plna la un anumit strut, precum ~i 0 lungime minirnala a Ilsci : abaterilc admisibile sint date in anexa IV.l-1.B.

c) dlrectia de lnflgcrc, slurca pilotului sl eventuulele uccidente lntllnlte : se va face mentiunc speciala usupru cazurilor de rupere sal! spargerc a pllotului ~i a ncccsltalil inlocuirii lui;

d) reluarea operatiei de lnligere dupa 0 perloada de repaos de minimum 2 zilo lu tcrenuri nccoczive sl de minimum 5 zlle 1 terenurl coezive : in acest caz, se VOl' cfectua din nou

toate .. ficur!lc mentionatc la al, "a" de mai sus.

lui ;'

70

_ .. -.--_. -- _. __ -

d) pozitla in plan a Iorajului, lnainte de introduce rea carcasei de armaturi ~i de lnceperea betonarii ;

e) asezarea corecta a carousel de arrnaturi ~i a pieselor auxiliare, de asigurare a pozitiei, de ghidare a dlspozrtivelor de betonarc etc. ;

f) curatirea Iundulul 9i peretilor Iorajulul (de material ciizut, detritus de bentonita etc.) ;

g) compararca continua a volumului de beton introdus ell volumul teoretic, stabilit prln masurarea (la eel mult fiecare metru de coloana) a nivelulul atlns de stratul de beton introdus in tub, pcntru a stablli daca Ia extragerea tubului rill s-au produs surpurl de pamlnt in lnterlorul tubulul ;

h) mentinerea pozltloi armaturllor.

'1.5. Dupa terminarea operatiilor de Infigere, respectiv de betonare a pllotllor, se va proceda la 0 retrusare generala a pozltlel Ilecarui pilot 11i la cartogralierea aUt a pozrtie! in plan clt 11i a ni velelor virfului l1i capulul pilo tllo 1', respectiv a Ilsei reallzate ; abuterile admisiblle sint date in anexa IV, 1-1.13.

4.0. Inalnte de Inceperea exccutarli corpului Iundatlei proprlu-zlse se VOl' ef'ectua lncercarlle prln lncarcarea statica sau dinamlca a numarulul de piloti prcvazuti in normativul C.1liO-75. Sc VOl' lnccrca de prelerinta pllotil la a carer execul ic s-an lntirnpinut diflcultiit].

Til ("azul lurcrcarilor prin lncarcure dinarnicu, tasarea admislbila nu trebuie 1>U dcpaseasca 1/4 din valoarea de control data in protect pentru reluz. In cazul lncercarii prln lncarcare statica :

- se ad mite ca tasarea masurata la lncarcarea de calcul sa fie de maximum 1.10 tasaroa masurata in cadrul lncercarll de proba conform S'l'i\S 25(H/2-81 pentru 0 valoare corespuuzatoare de Incarcarc ;

- in cazul in care nu s-au efectuat lncercarl de proba conform S'l'AS 2561/2-81 tasarea adrnlslblla la incercarea de control cu tncarcarea de calcul trebuie sa fie stabillta de proicctant.

Aceste incercarl pot fi considerate ca f<'kind parte din verificarea pc faze de lucrari.

4.7. Tot inalnte de inceperca executarii corpului Iundaliel so va proceda la spargerea capetelor pllotilor 11i la aran-

71

,~"!';;:., y "

[area ca~~lor armaturilor' provenite din pllou cure se Inglebeaza in i,*prpul fundatiilor. Abaterile admlsibile sint date in anexa IV*,:t-l-B. tabelul 3.

In ca¥nl pilotilor; Ioratl, bctonul de la partea supcrioara trebuie indeQllrtat· ~i pentru motivul cu cste de regula de culltate mai Sib&. .

4.8. ~'~vel'ifical'ilc po faze de lucrarl sl la receptia prcliminara, in,uiarii de examinarcu Irecvcntel Iji contlnutulul actelor inch~jate pe parcurs, comisiile respective VOl' efectua ~i un numa(de sondaje pentru stablllrea corectltudinii acestor

acte, '

4.9. ~~ie lucl',udle de Tundatil pe piloti sc considera de tehnicitatfl,X~eosebit de r'idicaui ~i in consccinla trebuieiurrnarite in m~g special de proiectant. In cadrul acestei activltat], proiectantUl :

- vanipal'licipa 141 infigerea, respectlv Iorarea, unci prime serii4~i pilo\i (de eel putin 5% <lin numarul total), spre a se conv(J),ge' despre modul de realizare a refuzului, fifici 10- tale, natu~ straturllor de pamlnt Intllnite etc. ;

- va'/pal'ticipa In ofectuarca lncercarllor prin lncarcare staticii sal~dinamidi, stabilind cazurile in care numarul pilotilor ince~~"~lti urmeaza a Ii marit, pentru cazurl de dubiu, conform n~i'mativului C.160-75 ;

- vaJ;~pepune un refcrat scris, continind concluziile ~i recomand~mle sale ell privire In rcalizarea r-onditillor avute in vedere nt proierturo.

\ \

!

ANgXA IV-l-l

ABA1'EIU AUI\USmILl~

A. FUNDi\Tll DIHEC'fE

de nlvel ; 10 mill 10 111m

\

, 1. Abator! pr-ivlnd PI'l'l'i:t.ia nmphisarnontulul l;'i OJ c'otc'j - pllzi\ia in plan orlzontnl a II xel 01' funclaliilol'

- pozitin in plan vcrtlcal a cotel de nivcl

2, Aba~l'l'j dlmcnslouulo ale olemcntelor : - dlmensiuni in plnn orlzontal :

• in(lllimi pillfi In 2 111 ..."..".... :1:20 mm

• inflJ\imi .peste 2 m . , . ' . , , . , , , . , " ±:JO mill _ incl inarca Iali'l de ,'el'lit-alil (I 11111;'lIiilnl' ~i suprn-

klelol'

• pcntru 1 m Iiniar

• )Je toata in[ll\iml'Ol '

_ Iru-Ilnru-ea [n\il de lldzonluli.i a mu-hillor ~i suprn-

fel!'lm'

• p(,'nil'lI 1 m Jini:u'

• pentru 1>1I)1I' .. Cel<' llbcro

:1, Abnlt'ri dimensional!' uk- Iunrlm ii lor de I1ln~ini: - dirnonxiunlle in plan orlznnlul :

• infil\imi pinii 111 2 m "," . . , , .

• inill\imi peste 2 III ",... •• , • •

_ dluu-nsiunilv p;II'\ilol' inlrindl: Mill il'~indl' ~i OJ J:OhU'i!OI' interioare ",..."..."..

_ vote de nlvel ale pi'II'\ilor inlrinde Still iosinde !ii

<J J,:uhl1'i1or inter'loare .,.,',',.. : , .

_ cota de nlvel a pfir\ii superroarc a Iuncl:t\u'J _ rlevleren axelor dispoaitlvelor de nneorare

4, Pentru alit' nbaterl Iimitii In [lIncln\ii dircc'l(', ~(' apliril pre\'ctlt.l'il!' I'ai!'lului ,.Udon SiIlIP)II, I)('lon IIl'11wl !-:I be'ton precomprimal" din prezentul normatlv.

:J mm 16 mm

5 mm 20 mm

-1-20 mm ±30 mill

20 mm

10 mm +O,5mm -10 mm

B. FUNDATII PE PILOT1

1. Abater! In trasarea !ji tiiru!i3l'ea pozi\iei pilo\ilor .

:!. Abated In pozi\ia pllotllor pusl in oper.i. Ialii de

_ piloli dispus! pc 1111 rfnd ••.. ,.:., , .

_ pilo\i dlspusi pc dourl sau mat multo rrndur]

1n cazul pilotllcr oxecutati de pe plutlorme in apa, valcrlle de rnai ~lIS se duble a :t.;i.

5 mm proiect: 7,0 cm 10 em

72 \ 73
\
.-.-. _._-- ANEXA IV-l-1

_ NUmar~.·· .. ',.\.PilO~ilOI.~ devla~i de In pozi~ia din prolect uu va dc;pii~l

20)0/0 din tot ,. pilo~nor fllnda~iei respoctive; -. .

.. _ Incllna •. pilotului. Calii ~e. vertlcala sau rata de directla stublhla prrn mtPlect nu. va depa~i1 1,50/0, eu .oxceptin piLo\ilol' Frankl

la care aceas~se limilcnzi'l la 2%• '

I'"

3, Abat.rile pllotilor prefabrlcatl din belon armut sau precom-

prlrnat slnt ~le prev8zute in tabelele I, 2 Iii J (cu prlvlre la dimensiunl, nspect.'torma, pozi\ie :)i arrnaturh.

Tabelul 1

La dhuensiuui \ Pilo~i piitrati I l'iloti
~i dreptungh iular i ccntr ifugnt i
Latura (<.I iametrul] scct Iuu i] +10 +5
transvcrsnle, uuu -j -l
(;rosilnca perctclu l la piln!.ii +10
ccn!riC uga Ii, ,111111 - - .!
'--'.' Tabelu] .!

\ Abater] lim i La

Xeliniaritatca much i ilor, II1I1l/m max,

10

Dcnivclilri Iq't;)lu CII ndluchuen suu illiUtillll'a de III:U.:, J 111111 ~i dlmousiunen 101,:\:1:, rIc 10 nun. bnc.jtu 111:1:1:,

T.ipsllri .Ie t;i~lIl1rc :1'!lnd OlcljIlC:illll'.1 max, flCl :; 111m, elll~ max

Fisuri eu dc~~,i~jl1crca maxima de 0.1 111111 ~i Iunghnea maxima

de 50 111111 b~,/1Il max, 2

indinarea slI~aCel'ei de capilt pc n xn pilotului, grade max, J

:1:\.'

Deca larea ""!{~llui piioLului ra~(. ric axa piloLului, 111111 11101)';, 12.

ANEXA IV-I-l (continuarej

Tabelul3

Dillll.':iSill:l i I .\batc.:rl
limit.i.
Lung imea annatu r Il, n' ±O.2'
,0
DisllLlltiL diutre (~L ricri, IIlIIl ±Ill
l)i51allla t1illtrc II,Ln'I(~ 1""gil."lllIillt', nun .± III I

4, Confectlonarea carcasel de llI'miilura, peutru piloUi rOl'a~i se va face potrlvtt prevederllor din protect.

5. Orosimea stratului de ocoperlre cu beton a careasel de aunalUl'ii, ImiSUl'ala la fa~a cxtcrtoara a barelor longltudlnale, se stablleste in tuncue de tlpul de pilot ~i tclmologlu tic executle a lui.

Abalcrile admisibile rap de prevedcrlle prniectulul sau prescrlp\iiLol' lehnlcc : -5 mm ±20 uuu,

(i, Incastrarca pllotllor in radlcr sau .l.(l'ind,j so [uce ru respecturcu prcvcdcrilor prolectului, ell abuterl admiaibllo de ± 20 mill.

7, Pilo\ii de probli ~i de control lie VOl' Ilx a , ca nlllllur Iii amplasarnont, cit! ri'tll'e proloctant ,~i se VOl' ind'u'ctl dupa 1I11 prozram slabilit fJl'in proiect. Mluimum de pilClii ill("cl'C"I\i 5C sLabile~Lc la 2 I)iloii P'!I1- tru prlmn sul.-I ~i un pilot pentvu Ilecare 5ul;.i urmatoare de piLo~i reallzatl In oblectlvul care se receptioneuza.

Vnlorllc d;' ('onll'ol pcntru incercare slut dale t,1 pet, 4,Ij din tcxtul cnpitolului.

73

" .

. :; I

IlNEXi\ IV-I-2

1. STAS 25111/J-1I3

LISTA PRESCHU'TIILOlt TEJINICE DE llAZA

::. STAS 2;)(i1/2-Hl

4. STAS 2a6l!4-74

5. STAS liO:l4':"':'77 G. STAS 2i4:w'm,

7. P.I-77

II. C.D.72-74

a. C.IGO-75

10. C.Gl-74

n. P.lO-77

12. STAS IG:!!>/:!-1!l61

13. STAS l(j:!!I/3-1!1~:l

1~. STAS I07f16/J-7Q

76

- Torvn de Iundaro Piloti, Clnsiflcnrc ~i terminoloalo.

- Funduj ll )lc pilo\i, 1n('cI'(',II,(,;1 in ICI'cn a pilo\i)uI' de probfi,

- Funda\ij pc pilo\i. Prescrlptil ~cne1'lllc de proiocture.

- Pilotl f;,rn\i de diametru mare, Prescrlptll J,!l'IlC'I'alc de proicctare, cxecutie ~i receptle, - Adindnica de inl-:h~\.

- UJ'l1lflrir~o lasal'ii constructtllor prin metode

l()pogr:l~kc.

- Norrnntlv pentru prolectaroa sl exccutaroa c'ollslnll,\iilol' Iundate pc terenur! slabe (BuIetlnul qOllsll'lIc~iilol' 111'. 5/11)78).

- NOI'ma1i~ departamental pontru cxecutarea ~i l'et'cl~\iollarea rllnda~ii1or deschlse !;i ell aPI' ('OIlIJlI'imul In pod \ u-i (Bulol inul COIl~Inldiilcll' Ill', :1/1!175).

- Normativ prlvlnd nlc.illlil·ea !ii cxecutarea pilo\i1or' pentru Iundatil (Buletinul Construe[iller 1lI';,li/l!1i5).

- ]nsll'lll'\illlli tehnlce pentru determlnarea tasiu'ilOl' construcfillor- de locuinte, soclal-oul- 1I11'l11t' ~i, industrlnlo prln motodo topoaraflco (Buidilllli ('om;ll'uc'lii]m' Ill'. 'I/l!175),

- Norrnnl lv prlvind proiecturoa ~j executarea luc'rfll'ilm' de Iundatl] dlrecte In constructil (Buletinnl Coustruetlllm- Ill'. 3/W78, 12/1978, C,lo!l-71l sl C,17G-75).

Alimenliil'j CII api't, Cuptarea apelor subtcrane prlu puturI, Prescrlptit de prolectare,

- AJimcnLfU'i {'II apil. Captarea apelor subterane prin drcnurl. Prescrlptll de proiectare, - LucrfirI ell' c!t'UI11UI'i. Constructii anexe pentru eolecturea apclor - drenuri de asanare, Prcscrlpt]] de proiectare foil exccutie.

15. STAS E 11041-77 - Lucl'al'i de imbum'itil\it'i Iunclare, Drenarea terllorlllor irlgate, Prescelptil de proie<:t.are.

16, PE 712179 - Normativ departamental, Prolectarea ~i exe-

cutarea elanliurii Iii consolldarll roellor sttucouso prln Injectare,

17. C,168-S0 - Instructiunl tehnice pcntru consolldarea pa-

rnlnturtlor sensiblle la umezlre Iii a nlslpurt- 101' prin slltcatiznre l5i electroslllcatlaare. Bul. Coustructillor nr, 12/11180,

Ill, C,l;)!J-,3: - Iustrucllunl lelmice pentru lncercarllc de pe-

i netrare stalicii. Bul, Constructiilor 111974.

19. C,176-M

- tnstructluni tohnlce pentru cercetarca terenurllor de tundarc prln penetrare dinamlca ('U con. Rill. Constructliloc 8/1984.

77

,'.

----_._. -- ----

.. --- ------

CA~ITOLUL 2. l<"UNDATll DIN PERBTI TURNATI ']N TEBEN EXECUTATE CU NOROAIE TOXOTROPICE, DAllETE, PERETI CONTINUI :;>I PREF1\BRICNI'I

1. Dumcniu de aplicarc

1.1. Domeniul de aplicare a barctelor este acelasl cu al pilotilor lotat,i de diametru mare.

1.2. Acest sistem de Iundare se adopta nurnai daca prezinta avantaje tehnico-economiee in comparatie cu alte sisteme de Iundare de adincime.

2. Prcvcdcri comune

2.1. Utilizarea baretelor este in general, indicata atunci (';nd sintJntrunite condlfiilc urmatoare :

a. Stl'atifieatin recunoscuta pe amplasarnent cuprinde in ~~tprafatc.i paminturi putcrnic comprcsibile, (paminturi argiloase sau prafoase de (·Ol1si:·.iCI1 \[1 rcdusa, nlslpuri alinatc, mlJuri, t U1'b~,. elc) ;

b. Cu . utilujelc disponluile so poatc asiguru incastrarea baretei intr-un strat de capacitate portanta ridicata, putin compresibll (nisipuri sau pietrlsurl Indesate, argile tari, roci stincoasesau semistincoase, etc).

c. Sh'llctura transmitc Iundatiei Incarcuri axiale si transvcrsale marl, care J1l1 pot Ii prcluatc ell aile sistcmc de fundare de adincime l?i nici prin adoptarca unor sisteme de func;,lre de supraiata pe tercn Imbunatatit.

3. VCI'Hidil'i de cicctuat

3.1. La executarea Iundatiilor de adincime din pereti mu-

la~i (barete) so VOl' efcctua u!·m.atourelc ; .. .."

a. BUlla functionare a utilajelor precum. ~l a instalatiilor pentru prepararea ~i transportul, pentru utilizarea !?l recupe.area materralului bentonitic;

78

b. Natura ~i calitateu struturuor strapunse 1a executia fo-

rarii care se VOl' ccmpara eu prevederile proiectulul ; ..

c. Frsu totalu a excavatiei ~i natura terenului de la baza

ei;

d. Verificarea adincimil excavatiei, care trebuie sa coraspunda cu cea din proiect ~i curatlrea tiilpii forajului imediat inainte de introdueerea carcasei de armatura ;

e. Asezarea corectu u carcasei de armatura Iii a pleselor auxiliare de asigurarea pozitiei 1ji coobrlrea el in transeea Iorata ;

f. Verlficarea talpu Iorajulul dupa coborirea carcasci de armatura eu ajutorul unui fir eu plumb.

g. Exccutarea betonaril transect se va face ell eel mult o ora dupa coborlrea carcasei de armatura,

h. In timpul betonaril se va face 0 masuratoare continua a volumului de beton turnat, comparlndu-se cu volumul teorelic. Masuratoarea se va executa cu ajutorul Iirului cu plumb dupa Iiecare f1arjii de beton turnata si obligutorlu inalnte de ridlcarea coloanel de betonare ;

i. Coloana de betonare se va mentine permanent cufundata in masa de bcton la partea Inierioaru cu cca, 2,50-3,00 m ;

j. Sc va controla permanent pc timpul hetonurii pozitia carcasei de arrnatura care va fi ancorata de grinzlle de ghidaj ;

k. Sc Vii controla permanent pe timpul cxcavarll sl betonari! calitatile noroiului bentonitic care trebuie sfl corespunda STAS 2:305-80 l?i instructiunilor tehnice P 106--85;

1. Conditiile de calitate ale materialelor utilizate la eonIectlonarea baretelor (ciment, apa, aditivi, agregate, fluid de Ioruj, etc.) trebuie sit rorespunda Instructlunilor tchnicc pentru proiectarea ~i executarea baretelor pentru Iundarea consfrucUilor.1'.106--85.

3.2. Dupa terminurea operatiunil de betonare !?i intarirea betonului din barete lie va proceda la spargerea capetelor barctelor indepartlndu-se betonul slab pe cca. 0,50-1,00 m in zona de continuare a betonului cu norolul bentonitic.

3.3. Sc \,<1 verifica integritatea corpului baretelor prinexecutarea de incercan cu ultrasunete, la un procent de 50-1000/0 din numarul barctelor in Iunctie de lmportanta lucrarii.

79

._._._-------------

:3.~: Avind in vcdcrc uslmllureu Iunduti llor pe barete cu fllndat~llc 'pe pilo~H Ioratl cxccutate sub HOl"Oi bcutonitic, La exccu,t1a ,uCt.'SlOI' Iundu] i i ~i i lin ill to de executarca corpului ~1'~prlU-':.JS, ul [lI~lda (ici Sl' vor face ~i aid i.wl'lea1}i vcrificart ~l mcercari prevazutc 1<1 punctele iL5; ·Lo; 4,7; 4.3; 4.n de la pilotil Ioruti.

CAPITOLUL :1. l"UNDf\TlL DE PILOTI DE DL\I\Il;:TRU MARE :jl CHI~SOI\NE, DESCLIISE (PUTUHI) DE BI~TON , ,\Hl\I/\T

:J,OO Ill, La coloanelc ell sapare sub noroi de bentonlui se va controla ni vclul norniului, dcusi tatcu, viscozitatea, Iiltratia, docnnturcu ctr-,

Dupu terminarca s[lpiHul'ii se vn etcctuu curutlrea Iundului coloanui inuinte ~i dupu introduccreu curcusei de armattl rii,

1,(;, i nui 11 Ic de i ntroducurea in opera, curcasa de <.I1'I11Uturu "<I fi rcccptionuta,

1.7. In timpul betonaril se va face un control riguros pentru a so asigura calit • ."Itile Iizice ~i mecanlce ale betonulul proaspat !;'i intarit iii continuitatca betonului pe toabl lungimea ~i sectluncu trunsvcrsala a pllotulul, cvitlndu-se prabusirilc de pamint in Iora], Se va verifica udlncimea de Inglebare in boton a tubului de betonarc ~i nlvclul betonulul turnat in gaura Iorata, Controlul se va face la intervale de maxirnurn :W minute dar in mod obligutoriu inainte Iii dupa ridicarea tubulaturil de betonare l1i a dima.~ii de Iora],

1.1'1. Betonarea se va continua peste nivclul capatulul pilotului prevazut in protect pc 0 lnaltlmc proportionala cu diametrul pilotulul, Aceasta inultimc va fi stablllta de executanl. <IS! rei lnvlt 1>l't.1l111.1l conlnminut Sl."t fic in intreglme iudepartut, dup;" inlilril'c, Verilicarea ('alitll~ii bctonului so va face ill prozcnta proicctuntului.

1.!1, Se va truce la exccutla radlcrulul numal dupa ce proioctuntul a prel'iilZ'-1 (';"1 pilo\ii exccututl corespund din punct de vederc a cupucitatii portunle conform prevederllor STAS 25{i 1/4-74 pet. 2,2,

1.10, Rezultatclc tuturor verlficiirilor mcntlonate mal sus sc inrcgisll'c<.lz[\ in proccse vcrbale de lucr • .'il'i ascunse in care se r-uprind lii talx-lc conform uncxclor (Sl! rcproduc anexele :: !-ii ·1 -- dill ST,-\~ ;l:)(ill 1-,-i'·I),

1. Fumlati] pe piio\i de diametru mure de betou annat (COiOHIll')

1.1. Fundatlile pe pllotl de diametru marc slut formate din doua par\i, pilotil ~i Iundntiu propriu-zlsu (rudicrul) in care se incastreuza capetcle pi 10\ ilor.

1.2, Verlflcarea calluitil Iundutioi (rudierului) so reul izcaza prln apllcarea prcvodcrllor din aucxa I.L din capitolul 1 .Fundatll dlrectc'', Prczentul punct esto valabil (conform STAS 2561/4-74) 11)('nl1'lI pilol.ii cxecutall pc loc la care ('01'pul cu diametrul de GOO nun suu mal mare so realizcnzi\ prin forare, eu camasa recuperabila sau plerdutii, sau sub noroiul de bcntonita : in gauru Iornlu sc introduce carcasa de armutura sl apol. se toarna bcton.

1.3, Pilotil VOl' Ii cxecututi la pozitillc din protect. Abatcrllo (al.l de pozi\iile din proicct nil VOL' dcp.isi valorile din ~nCXi.\ 1. l.B, ix-t. ~ din capitolul .,it'uIHla\ii directc''.

1.4, In'.timpul Ionirtl se \'01' lutocmi profile geolitologice.

In cazul c~nl1 exista concordunla cu iprofilclc avutc in vcdere la prQ~ecture se va avlza prolectantul pentru a decide daca cste necesar Sil se schimbe cotele de Iundare ale pileIilor,

1.5, In timpul Iorurl i culitul tubajulul, la r-oloaucle eXI'cutate cu crlll1a:;;i rccupcrabile SIU pierdutc, trebuic ~~I so af'le in permancnta eel putin 1 111 sub nivclul ~~\piHl1l'ii lar apa din interiorul tubajului !'otl fie dcasupra pinzcl Ircaticc ('II cca.

~, Fuurlufii Ill' chesoaue deschise (l)U~ul'i) de boron armal

Verlficarlle minimale ce trebuie Iacute, in afaru celor prcv.izutc la f'uudatil dirccte slut :

2,1. Aplicarca masurilor prcvazute in proiect cu privire La aslgurnrea platformelor pe care so executa chesoanele penti-u a nu fi suhsptdate sal! dctorlurule in timpul v llturilor.

80

(i ,- ", l'ng

Ot

. ~\ 'f-

··.-if; _ .: ,.~li';":_"

,' .• ,~,~",',!.,."~ .. ' ,Ii""t, / .. ,.'

_, :>.1.' .

·.~'~t:,A%'2· ~.~~.' zarea'retapelor "de I. executle at diferitelort tron~'S~!sCl.~ ~aJe~peloI"Jde -lansare- ~i' cobortre 1~ cota de. fundare

'~':l:,'~~~ch llu!Ul"rJ.ir'" ":r,t" .~ ·• .• 1 .. ·y:,.i·I:'·····

<;~':'f;'rUP! 2~~~ilchesoanele 'Ila : care sapa turile .s-au- execu tatfneca t

. ~(SUb.\.'l~i.~~p1'lapei) nivelarea terenului de fundatleise ; face eu

~scafan9rii~f .~} . :",

-iitt: 2!4:~iAbaterile admise fatii de proiect sint·:· .'

.: a (" '.: 1p. dlmenstunile ichesonulul (lungime;' latime, raza. et~.) :b~o/o~d1n '_dimensiunile respeeti ve, \ insa .maximum 10, em ;

·JJ.a.~~~a1;grO.:;lmea;peretilOl·.·.~e.lbeton .armat ±1 ·cm ;:'If::" . .. ~:.~lio:~j~~eade,'la planul rerizontal,' 1a: partea .superloara •. a/JID~~WbLl.10o. din"adin~imea;.de,cobori.l~e.,:,.',·."; , ; . :,i ·.,;.;,,:(,;r~2i5' :t1er.uliiva 'avea' pregatlte pentru -receptle. urrnatoa-

r relet!' .' ,rr~d'~)U:4J'lii' ., -IJ:t~~}t"ttl ·u· i,., ;.,- I \b:: ,t Ii· ':' "

. ··-::*il. '. :l~lEtOde;ireferinta 'ale !.Iehesonul~i'1l11aterializate pe

'··teren ·'tndl~roiectului·;.iH!··1 ~ '.:': :/ '1' ',-' • .1' 0::'"" .:. t, ,:,i

.". »).: b' ,,"tprOces'hlel verbale- de receptie . ale .chesonului Intoc":' mite)~iixnpull tloboririi •. din .care .sa .rezulte dimenslunile efec. · '. ~e~d~~ritelQ~ tronsoane '1i calitatile materlalelor folosite ; ~"~:J!)'1~tP;:ofil~geo1ito~ogic..din. care ,:sa,. rezulte natura stra. tutUOJ;~ttlnite:.jnclinarea lor etc ,; ,. I I , :. '.\ • .

. ;.::t.l'~~r{:PJ:obe(~~e"teren luate .din straturrle intilnite; , .'

"S~' ?·S,~f$.lj~g~f~~~ [urnal al coborlrii .chesonului. .'. . '" .. '

.' ~"1~:~tR,,'l')g~~r~.flil.};)etonului, in .. interioru~: che~onului se va '. ,t~.~~~~~!i.v.~e., normele de i la, j f.undatllle\,ch~·ecte.. .! .. '" , ,;'J'~1JIi;eettbazlU'celor,"de' mai -sus .organele imputerniclte :VOl'

. 'lucrarilor.· ' .. _ " .\ i', .:;,,-'

' ..... ncl; .• .:.;,.;,·r. '. ·i,./ ',"'.: " ,j 1,;1':,.·. :

,~" . .J>/J:..... . h •

'li'lU;;'oi'",!", "., ,,:.;,' .': ..

, .. ,':

" r I

.', "1;

• : ". 1 I ' • , . ;. ~, ~ : • ' : _ . l ~

• j : \ ,':.. ,

',i"J, :Il

,,(i'.i.l;jl1!lJ .; •. :,1,.': . I.' , ..... ,.; 1 ,J''':

:;;/j::.,\ :~'c.' ,',;.,:1 lla}')~~ •

I'

• ;~': /:',' I· ;-.

t :

',' .

Iii

, (

.. '

"

'\'

·1' ':1 ' 'J

" .

I' :

.'. '.1,.

' ..

'; ·:1

• " . ,'. I~,

. ,.

\\.

. "f' , ~ .. ',

LISTA PRESCRIP',fIILOR TEIINICE DE BAZA" : .. ~) .. ,

- STAS 2561/1-83 .. ' ,-:- Tere',l de' ~~~,diar~.( Piloti. ,c;t~s~n!!~;t:e . . •. 1 termlnologlel ,:". ":. . ·'d,.dt,~: ~1I:0I'fl!. "

- STAS 2561/2-81 .- Teren 'de lundare.·

,";: .l.~: .;, . ·~i., " '.,; :" .' cercarea: tn 'teren ;·a .pilo~i:IQ.~~~~t.lP.lt:.d~I!IC:~it.i

-' STAS 256113-83

, . I;: f I; ,,~) . ~ I '. !:

- STAS 2561/4-7.4

- Calet de sarclnl

: ' ~ I ~ •

-, Indrumarl de executie

JII ,;: ·1'

--;- S:~4S. ,8316-:-77 "

,,' .

:I,,-J' : (:1' '.: t ,.' I •

~:,CD 211,74:, .

!.:" .1',;-."

'.-)" ',': n i': -r .. ;~ I"~" .'.< ··i''..:~-Jf;, ill ,;

'.'

'. ~

': .111

• I I Iii ';:" / ., I •. ~(I· r

~ ~ c'· : . ., \:'.. ~. 'J • ~.- q;, .

.,.:, l.I.'

",:

',',

'~ ~ ~

, I·~ -.

ciil:

f:Ei\

CAPITOLUL 'I : fUNDATIl .sPECIALE: PE:NTRU iVIA$INI GRELE

1. . Domcniul dc uplicare

1..1. Preveder ilo prezeutulul capitol se apllca la urmatoarele fundatil :

a} Fundatll pcntru masini cu mase in miscare de rota tie cum sint :

; - turboagregate ; - maslnl electrice ;

- electropornpe de alimentare ;

- -veritilatoare, exhaustoara,

b) Fundatil pentru masinl cu rnlscare alternativa cum slut: - motoare Diesel ;

-:-:- compresoare cu piston;

~I.gatere sau alte masinl cu mecanisme blela-rnanlvela, c):'Fundatii pentru ciocane de Iorja.

d) Fundatll pentru concasoare !?i mort.

e) Fundatl; pentru luminoarc.

1:2. :fjl~evederile din acest capitol cornpleteaza prevederile din cap ... Terasamcntc'', cap ... Fundatii", cap, .. Beton, beton armat .~ipl·ecomprimat", care se aplica 17i la Iundutli de rnasinl .in toate cazurlle clnd nu se fac, in acest capitol, mentiuni speciale.

1.3. Pentru fundatiile de masini se va da 0 atentie. speciala respectaril in detalii a tuturor prevederilor din proiectul de executie al Iundatici cit ~i a eventualelor prevederi speciale ce se dau in proiectul dc menta] al utilajului.

1.4. Toate modificarlle aduse fat"i de aceste proiectc trebuie Insuslte de organlzatia de proiectare ell acordul beneIiciarulul.

84

I

i I

I

I

2. Terasamentc pentru Iundatli de masini .... :

2.1. Verificarea ~i receptionarea eafaza de Iucrari .a naturii terenului, a sapaturilor dupa retrasarea generals a Iun-, datiilor invccinute este obligutorie inainte de a incepe lucra-

rile de betoane. .

2.2. Se va face confruntarea intre proiectul de executie al Iundatiei ~i proicctul de montaj al maslnli respective; daca este posibil - confruntarea se va face direct cu utllajul furnizat.

2.3. Verificarea naturii terenulul sub cota de Iundare se va face prln probe de laborator sau cu alte metode aeceptate de proiectant :;;i se Inscrie in procese verbale de lucrart ascunse. Aceste probe se Iac eel putin cite doua pentru fiecare"

Iundatie de utiJaj. . ....

:J. Vcrifidlri de efcctuat in timpul executurl!

. Iundatlei

3.1.' Pozitlacofrajelor ~i a cutiilor pentru golurile suruburilor se va verifica si Inregistra ca "fazii de Iucrari'' verificindu-se :;;i usigurarea mentinerii lor in pozitie in timpul 00- tonari] pentru respectarea abaterilor admrsiblle conform anexci IV-4-1.

3.2. Pozitia armaturilor, a pleselor inglobate ~i a suruburilor de Iundatle sc inregisircaza ca "f(lzfl de lucrari'', consemnind in procesul verbal asigurarea mentinerli lor in pozitie in timpul betonarii,

:3.a. Conlectionurcu, trunsportul fii turnarca betoanelor pentru Iundatii de masinl se va face conform Normativului C.140-7!J.

Controlul culWilii lucrurllor de betonare se va face conform Normativului C.140-79, cap. 10 cu urrnatoarele precizarl :

3.3.1. Calitatea betonulul livrat se va face in mod obligatoriu pe baza incercarllor pe epruvete confcctionate pe santier In fiecare 10 m" cite 0 proba ~i eel putin cite una pentru Iiecare Iundatie.

3.3.2. In cazurile cind prelucrarea rezultatelor obtinute pc probe indica, "beton necorespunzfitor" sc va mai face de-

j

85

.:

.. . ~

'.

'''-:._

ANEXA IV -~-l

termlnarea, caiitiitii .!ii prln metoda nedistructivu comblnata, ,,~onele 4,~ vcrific?l'~" se \'01' ana cel iputin cite una pe Iatele vazute a~.pUl1datlcl dupa decofrare §i VOl' avea laturlle de min. 1,5 ltf.Ua di.'itant.i de eel mult 3 m una de alta.

3;3.3.tonu1"ua se va face conform pet. 3.3. din anexa x-B a Normat~~ului C. 140-79.

3.3.4. i'~Prelucral'ea rezultatelor ~i Interpretarea lor se va face conf~¢~n cap." dill unexa x-G a Normatlvului C.140-79. 3.3.5. 'i§e va da .o atentic deosebita prlnderli in pozltille aratate in'i,pl'oiect a dlspozitivelcr de amortizare Cll tolerantele din anexarfi-I.

3.4: I~' condltiile in care turnarea Iundatiel nu s-a putut realiza faL'1l Intrerupere se va verlftca introdueerea de bare de armarer[supllmentarc pcntru consolidarea rostulul.

Intreltl.1pel·ea betonaeli, pozltla rostulul, numarul ~i pozi~ia bareler de consolidarc se va face numai Cll avlzul prolectantulul..'

AUA'!'1!:1U ADl\USIUILE

1. Ahateri privind preclzln umplasamentulul ~i a colei de nlvcl :

_ pozHin in plan orlzontal a axelor [unda~iilol' 10 mm

_ pozi~ia in plan vertical a cotel de nlvelare a be-

tonulul de egalizare 20 mm

_ cole de nivcl ale \11101' eventuate treptc par\iale

pe C.JI"C nu reazcma ulilajul ,',..,.... 10 inm

_ cote de nivel ale pflr~ii supcrloare a Iundatiei

!ii a treptelor pe care reazerna ulilajul ± 1 mm

:!. Abated dlmenslonale :

_ dimensiunile in plan orlzontal ." . , . , . . _ iniil~imi pin;1 In 2000 mm ...,.',. , . , _ ini'il\il11i pesle 2000 mm (II) ± (~~+0,.o02~) . _ 1:I\il\le<l rosturilor ra\a de runc.1a\lllc lnvecinate

(r::;\;'1 de dimensiunf le din protect) ..•.•.. -10 mm

_ devlerca axelor suruburllor de ancorare mglob!lle :1 mm

_ devlorcu nxclor pliicllor metallce !Ii tevllor in-

1:lobale .,...,.,......,.:'...

_ devierca axelor golurtlor pentru suruburl de Iun- 15 mm

uaUe .... " .............••.

::l, Pentru alto abaterl limita In {ulld:a~ii de maslnl se apllca prevoder lle caielului IV din prezentul normauv.

+20 mm ±20 mm ±30 mm

10 rnm

.,

..

87

86

-. ~

.~

CAPITOLUL 5. FUNDNfll DE DRUMUR1, PLATFOHl\IE, PISTE

2. Patul drumului

2.1. Daca patul atesta capacltatea considerate la proiectare :;;i in general daca s-a atins gradul de compactare a terasamentelor, Cu exceptia unor drumuri de Ioarte mica importanta la care Iundatia so executa direct pe terasamentele compactate, la toate eclelalte drumuri, piste, platforme, anterior executiel Iundatiilor se executa stratul de forma.

2,2. In cazul mai general cind se executa stratul de forma, se verifica daca supraiata acestui strat este conforma cu prevederile proiectului, respectiv daca are pantele longitudinale si transversare realizatc, daca suprafata nu prezinta denivel~ri mai mari decit cele admisibile. 'I'otodata se verifica cu ajutorul deflectometrului cu pirghie sau deflectogralului Lacroix capacitatea portanta ra stratului, care nu trebuie sa fie mai midi decit cea luata in considerarc in calcul, Abaterile Iirnitii Ia dimensiuni pcntru drurnuri slnt : ±O,lO m la latimea platformel ; -1-0,01 m denivelarl fata de cotele proiectului respectiv la partea superloara a stratului de forma.

2.3. Verificarea calitatil executlei stratului de forma care se executa cu zgura granulata, so efectueaza :

- prin laborator (compozitia granulometrlca a zgurei la Iiecarc 100 111:1 zgm'i'l, umiditateu pilmintului. grac.lul de Iramintare a pamintulul dupa amestccarea cu Val', umidltalea nmcstecului de pamint cu zgurll granuluta :;;i var, toate aceste ultime trei lnccrcari in 3 puncle la Iiccare 100 rn 2 de strat de Iorma), Teate operafiile efectuate de laborator se VOl' inscrle intr-un registru de laborator in care so VOl' include lii datolc moteorologice :;;i masurile tchnologice asupra execut iei ;

- prin maist rul de astcrnere, (rcalizarca fl'amintiirii pamintului si amcstccului cu zgur[l ~i val' cit mal omogen, l'espcctarea uniforrnitatii grosimii stratului de forma sl obtinerea prof'ilului transversal corect).

2.4. In cazul in care nu se executa strat de Iorma, calitatea patului drumului se va controla astfel :

- se ex ecu ti'l citeva trcccri cu cilindrul; compresor cu tumburi netezi. 111 punctele slabe unde se produc denivelari, acestea trebuie scarificate. iar patul cornpletat db nou, pe portiunca ce se consolideaza ;

Pentru determinarea calitafii lucrarilor de drumuri, platforme, piste se VOl' avca in vedere vcrificarea urrnatoarelor clemente :

1. Elernente de lnfrnstrucuu-a mai putin putul ~i Iundatla

1.1. Traseul in plan, dadl sint respectate elcmcntelc Pl'U.ectate, in special curbele de raeordare progresiva. De asernelea trebuie v~fjficat daca trascul a Jost predat cu proces-ver.al beneficiarului,

] .2. Niveljnentul longitudinal, dac[l sint rcspcctate cotele .iivcletcl, in special la racordarile vcrticale.

1.3, DacaIslnt respectate iuclirniri le tuluzelor. in special .n zoncle de racordare cu zidurilc de sprijin :-;;i daC''-, trobuie »revazutc zid4ri in plus sau se poate renunta In uncle dintre -le fie datoritainaturit rocii, fie inclinari; diIerite faifl de cea lin proiecl., Acelasi lucru in privinta rclorlultc tipuri de lurari de arta.

1.4. Dacase repeta cotele la santuri, rigolc, drumuri, canerele de cadcre, caminclc de viziture, carnincle de uerisire, 'adierele 1?i treptele sau tologanele podetelor.

1.5. Se verificii prin luarca de probe de laborutor daca Jamintul de uinplutura din sapaturl sau gropi de imprumut .ste corespunzator,

1.6. Daca depozitelc de pamint nu pericliteaza stubilltateu .. 'ersantilor sauinu obstrueaza vreo vale.

l.7. Daca s-a decopertat stratul vegetal :-;;i daca s-au exeutat treptele de infra\irc.

:8

89

de Iundaindeplineasca torul de ma~i cu preve-

- se controleaza gradul de compactare a terasamentelor cu ajutorul unor probe prelevate I?i care se supun unor incereari de laborator ;

- daca pe anumite sectoare se observa deformatii plastiee, se scoate pamintul din portiunea respectiva sl se stabilizeaza eu var.

Eventual se Inloculeste cu un alt pamint bun sau cu ba-

last.

- patul trebuie sa aiba aceleasi inclinari eu ale imbracamintilor pentru ase asigura sistemului rutier 0 grosime uniforms.

2.5. Patul drumului cu sau fara strat de forma trebuie l receptionat dupa terminare conform ST AS 2914-84 incheln-

du-se un proces ve al de rece tie ent luerari ascunse.

Executia fundatiei poate ineepe numai dupa receptionaf patuluC-- ..

3. Fundatia

3.1. Peste patul amenajat cu sau fara strat de forma urmeaza sa se execute fundatia care poate fi dintr-un singur strat de balast din mai multe straturi (strat inferior din balast sau nisip, strat superior din piatra sparta sau balast stabilizat eu ciment sau zgura granulate cu var).

3.2. In cazul cind este yorba de modifiearea sau amena[area unui drum existent fa;ra imbracaminte, uneori se poate folosi impietruirea lui daca acesta are latimea suficienta, grosimea mal mare de 10 em !?i nu este contaminata eu pamint (praf sau argila). In vederea folosirii rmpletrulril existente aceasta se scarified si se reprofileaza eu sau fara adaos de material nou.

3.3. Calitatea fiecarui strat de fundatie este determinata de calitatea materialelor regularitatea dimensiunilor (latime ~i grosime) gradul de c~mportare. Pantele suprafetei funda: tiei sint aceleasi cu ale imbraeamintii sub care se executa pentru a se asigura posibilitatea executarli cu grosimi eonstatate a straturilor superioare de baza ~i tmbracammte.

sibile pentru fundatii pot fi cu +0,5 em diferite de cele a~mise pentru Imbracamintile sub care se executa. Astfel denivelarile admisibile in profilul longitudinal ale straturilor de

rilor vor consemnate in luerarile ascunse.

90

91

J1NI~X.'\ 1 V-5-1

CAl'lTOLUL e. LUCnARI l\CCio:.80UH P[·:NTHU l~UNDA'ftI (BATARDOUIU ~I INCINTE DE FUNDA'fII)

LlS'lf~\ 1'ltr;SCRlI'TllLOU ruuxrce DE UJ\ZA

~TAS 6~UU-8{ ; l.Ul,]"Il'i de drurnurl, Stratur] de l>azu 1?i dC' Iundatie.

Condi\ii tehnico gcncrale.

1:;'fAS 29H-3~ Lucrarl de druuun-i, 'f\'ral-Hllll'llll·. CUllui\ii generate, STAS GG2-82: LU('riiri de drumuri. Agrel,!ulC' nuturulo nonrelucrate. S'fAS 667-8-1, Piatrii nntul"lllii pr-ntru drumurl. Condi\ii gcneralo. STAS 790-8-1 Apii pcntru mortar« !ji bctoane.

187-7!1 Instructium tchnh-c departamentale.

1. Domcniu de aplicare

.1.1. Prevederile de 1 u acest capitol so apUecl La batardoudie l1i incinlcle de Iundatil alcatuite eu palplanse de metal sau de lemn cu Imbiruiri pe toata lungimea care sa nu permlta Inflltratll de apa,

1.2. Inllgcreu palplansclor so realizeaza prln batere eu maiul, cu soneta, sau prin vlbrare.

1.3, Batardourlle se realizeaza pentru a servi Ia executiu chcsoanelor si pcntru a mentlne platforma de lUC1'U deasupra

nivelului apelor la vlituri. .

1.4. Incintele de fundatil reallzate eu palplanse se executa in tcrenurl cu pinzfl Ireaticii I?i servesc lu roallzaroa in uscat a Iundatiilor dirccte salt a rudlerelor in care se lnglobeaza capetelc pilotllor, In tercnurile fi'Il'a plnza Ireatlca, lnclntele se realizeazii cu d ulapl.

2. Prevederi comuue

2.1. Baturdourilc ~i inclntele de Iundutli VUl' Il amplasale pe baza operatlunllor de tasare.

2.2. Amplusumentul va n prcdut twin prol:CS verbal executantulul,

2.3. Dlmenslunilc ill plan, Iiselc palplunsclnr l?i sprijlnlrile peretllor VOl' Ii conlorm proleclului iar illlbinfirilc dlntre palplanso VOl' fi corect executatc. Culitatile malerialelor VOl' Ii corespunziitoare prevedcrllor proiectului.

:3. VCl'il"icill'i ce se executa

:J.1. La verlficarcu bulardourllor :,C VOl' uvea in vedere urmatourcle :

93

,

.~

J 1

i

.~

,>

a - procesul verbal de predarc cl umplusamentului ;

b - dacii 5-£1 respectat cora lu nivolul platformel de luCl"U prevazuta in protect ;

c - fi~a palplansei J'culiz,tt[1 sub Iundul ulbiei ~i daca aceasta este In concordunta eu prevederlle prolectului.

3.2. Fisa :pnlplan~ei va rezulta din procesul verbal incheiat de executant ~i dirigintcle de santier,

3.3. La verlficarea Incintclor de Iundutii I calizute eu palplunse se vor ravoa in vedere urmatoarele :

a - proeesul verbal de predare a amplasamentului ;

b - dimensrunilc palplanselor (dulapilor) daca sint conform prolectului ;

c - dadi s-a respectat cotu 1<1 partca supcrioara a incintei, prevazuta in protect ;

d - fi~a palplnnsei rcalizutu sub nivelul sapaturii din incinta ~i daca aceasta este in eoncordanta cu prevederile din proiect : fisa .palplan~ei va rezulta din proccs verbal inchciat de executant ~i dirigmtcle de santier :

c - daca sprijinirile pcrctilor incintei sint ('oI1Iorl11 pre-

vederllor proiectului in ceea ce priveste :

• ealituteu materialclor Iolosi te ;

• dlmensiunile cadrclor ~i spraiturllor ;

• ulcatuireu Imbinurilor ;

• pozitia plunurilor in cure s-au usczat cadrcle !5i spraiturile.

3.4. La incintele de Iundati in tercnuri care nu au pinza Ireatica peretll VOl' Ii caplusi li cu dulapi [oantivl sau cu interspatii ~i se \'01' face verifioiiri conform prevederllor de In pet. <1, b ~i c de mal sus.

C' AIETl.'L V

BETON SI1VllJLU, IlETON AI~1\"lAT :-;;1 nETO~ PRECOMPIUMA'f

CAPITOLUL 1 - BETOANE CU AGREGATE NATURALE PEN'l'RU CONSTRUCTII DE CLADIHI (LOCUINTE SOCIAL CULTUHALE, INDU::lTHIALE, AGHOZOOTEIINICE)

1. Domeniul de aplicure

1.1. Prcvederile acestui capitol se aplica la cxecutarea tuturor lucrarilor de beton simplu, beton annat sau beton precornprimat in condiliilc prevazutc la pet. 1.':i. din caietul I al prczentului normativ.

1.2. Pentru alto categorii de luerari precum Iii pent.ru cazurile speciale mentionate in normutivul C 140-3li, pet. 1.3 SC VOl' aplica prcscriptii tchnicc spccilicc sau in lipsa aces lora conc1i(ii tehnicc speciale,

'!. Hegllii de vorlficarc

:U. Verificarca calit;I\.ii materialelor componentc si a betonului se vn Iaco in conf'ormitate cu prevederile din anexa X.I. Normativ C 1'-10-36.

In cazurtlc in care lot urilc de matcrialc aprovizionate (otol-beton. cimcnt, <Jgrcgate. aditiv sau clemente prcfubr.icate) nu lndcpl inesc conditiile de calitate garan~te, se .:a Intervice sau sc \,<1 sistu utilizarcu lor ~i se va incunostiinta produeatorul, bcncflciarul ~i Cll'gilncle Inspectorutului ~eneral de Stat pentru Controlul Caliuitii Produselor. Incunostlintarea se va Jace in termcn de max. ·18 ore de Ia constatare.

In conlormitate cu prevederile art. 89 ul. 2. d.in legea a!l977, Iurnizorii sint obligati ca in term~~l de 15. zll.e de In primirca comunicarii uniHi~ii de constructli-montaj, sa remediozo sau sfl inlo{'uia~('tt mutcrlalele sau elementele de COl1- structii necorespunziltoill:C din punct de vedere calitativ.

2.2. Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton ~i beton arruat constitue in mnjoritate lucrar! care devin as-

95

(

cunsc, aslfcl4ncil vcrlf'icurcu culil"l~ii accstora Ircbuie S:l fie consemnutii itl' Pl"OCCSC verbalc de reccptie calltativa, incheiate intrc dclcgatili beneflclarului !:ii constructorulul, Nu se considCl'li v,tlabilcbl'occsclc verbale de rcccplic (· .. t1ilali\'i'1 incheiutc numal de cOllstt'uclol',

Nu se adMile trecerea la () noua faza de cxccutie inaintc de Inchldcroa [procesului verbal rcfcritur la faza pn .. ·ccdenl:1 daca acoasta 1I1~.meu".u sa dcvina 0 IUC1'm'c ascunsu.

In procesdle verbalc se VOl' prcciza concrct verlflcarile clectuate, cOllstulurilc vozultule ~i duni se udmite trecerca l.r exccutarea fatiH urmatoare, ill conformltate cu preclzarile de la pet. 2.3., 2.'l.J 2,7 .• 2.8,. .

Dace se cbnst,alu ncconcordunte rata de proiect sau prevedcrile prescr[ptillcr tehnico se VOl' stabill !ji consemna masurile necesare de remcdicrc conform al't.50 din Legea 111'. 8.

Dupa exedutarea acestora se va proceda la 0 noua verificare !?i Incheierea unui nou proces verbal'.

2,3. Lab e r 111 i n u r cue x cell tar i i eo I I' a j e lor se va consemna in proccsul verbal constatarile ('\I privire la :

a) alcatuirea elementclor de sustincre ~i sprljlnlre :

b) incheierea corecta a clcrnentelor cof'rajclor lji asi~urareu clan~cit:llii noccsare ;

c) dimenslunile in plan l1i ale sectiunilor transversale;

d) por,itiuico[rajclm' ill rupert ell cca a clementclor corespunzatoare sit~ate la nivclclc lnlerioare ;

e) pozitia 'golurllor.

2.4. La t e r 111 ina I' C n m 0 n t U I" i i a I'm <1 t uri 10 I' se va consemna in procesul verbal constatarlle rezultate ill urma verificur'llor clcctuate cu privire la :

a) IlUl11.11·til. diumctrul :;;i pozi\ia unualurilor ill dilcritelu scctiuni lransy,el'saic ale clemcntelor structurll ;

b) dislanth dintrc ctrierl, diametrul acestora !ji modul lor de Iixare ;

c) lungimea portlunilor de bare care depasesc reazernele sau 'care urn1~az[\ a fi inglobate in clemente ce se toarrui

ulterior; .

d) poztttarlnnadn-llor ~i lunuimile de petrecere a barelor :

e) calltatea suduvilor :

f) numarul sl culilutcu k·g;.'llurilo!' dintrc bare:

g) dispozltivele de mentinere a pozitie) armaturllor in cursul botonaril ;

11) modul de asigurare a groslmil stratului de acoperire ell bcton ~i dimensiunile accstuiu ;

i) pozitia, modul de Iixure ~i dlmensiunile pieselor lnglobale.

~.5. I n a i n led o i II c e per cab c Lon cl r i i se va veri fica daca sint prcgatite corespunzator supraletele de beton turnate anterior, ~i eu cure urmeaza sa vlna in contact betonul

nou, respectiv daca : \

- s-a indepartat stratul de laptc de ciment ;

- s-au lndepartat zonele de beton necompactat;

- suprafetele in cauza prezlnta rugozitalea necesara asl-

guriil'ii unci bune Iegaturl Int re betonul nou 11i eel vechl ~i stnt in stare umeda,

2,6, Inc u r s u l bet 0 n a r i i e 1 e men tel 0 r de can s t ru C t i i se va verifica daca :

a) datele inscrlse in bonurile de transport ale betonului corespund celor prcvazute 11i nu s-a depasit durata admisa de transport ;

b) lucrabilitateu bctonului corespunde cclei prevazute ;

c) conditiile de turnure ~i compactaro aslgura evitarea oricaror dclccte ;

d) so respectu Trecventa de clectuare a incercarilor ~i prelcvarilor de probe, conform prevederilor din anexa X.I. Normativ C 140-86.

e) sint corespunzatoare masurile adoplatc de mcntlnere a pozitiei armaturilor, dimensiunilor ~i Iormei cofrajelor ;

f) se aplica corespunzator masurtlo de prctectie a supraIclelor liborc ale belonului Pl'Oi.ISp[lt.

In condica de bctoanc sc va consemna :

- bonurilc de transport corcspunzdtoarc bctonului pus.

in Iucrare ;

- ora inceperll ~i terminarll betonarii ;

- probe de beton prelevate ;

-- masurlle adoptate pentru protectia bctonulul proaspat ;

- evenimente intervenite (intreruperca turniirii, intem-

per ii etc.) ;

- temperatura mediului (in perioada de limp Iriguros).

96

7 - c. 10;;8

97

.i

,~

"

"

j

;~

,.

In cazurllc in cure ('(mdllciltUl'ul punctului de luci:u r;.s~ punde direct ~j de pl'~punu'c~1 betonll~uj: uccsta _?Sle obligat sa ver ifice in paralel calitulca t'lmentulUl ~1 a agregatelor d. pre~ voder-ilor de In Cap -1. - Normativ C 140-86 pre~um :11 modul de dozarc, arnestccarc lii transport al bctonului. Constatdrile acestor vcrifidlri st' inscriu ln condica de betoane.

'2.7. Lad ceo r r u r l' a 0 l' i C t\ rei p 1:1 r \ j de

con s t I' U C ~. i e se vu veri fica ~i conscmna in proces verbal :

a) aspectul clementelor. sel11nalindu-se da~u se ~nti~n~sc zone de beton necorc-;punzfllotll'c (ueton nccornpactat, segi egat.

goluri, rosturitle belonare cle.) ;

b) dimensiunilc sectiunllor ll'ans\'el"l:;alc ale elernentelor :

c) distantele dintre (lil'eri\l'\? clemcI~te.; . >' > •

d) pozitia elementelor verticnle (~tIlpI, dlUf~'ag111e,. pel e.\I) in i-aport cu cele corespunzatoare situate la nivelul imecuat

inferior; • .. 1 b . 1

e) pozrtia urrnaturilor care urmeazu u £1 mg 0 ale 111 e e-

mente ce se toarna ulterior;

f) poz itia gollll'ilor de truccrc,

'h'rificfil'ile de In poz. b) .. .I) se efedueaza prin sondu].

La consernuureu C'ons\at[Il'i\or s? vu \inc seuma de preci-

di . ,,- 'J ' .... - 1 (11'11 N'll'lllalivul C 1-10-:ll;.

zflrilc 111 ancxu ...... J. !il .'>..'. '

2.8. L ate r 111 ina rea m 0 n i [I l' i i c 1 C men t (> 1 o I' P r l' fa b I' i C II t t' ht' YOI' (·om'l'l:ll.Hl in P),()Cl'S vorbal :'\)J1~;IH:flrile vcrific<il'ilol' cloctuutc cu prrv ire 1<.1 :

a) pozitia in plan a (.lX(!\OI' ~'lemcntc1()r ;

b) re~lped.m'eu cotelor de n 1 \'('\ ;

. l' l 1 ' 1 'c.1uI'J.:i. cal. "

c) vorticalitutea sau ol'izontu Ita ea e ell1CIlLC 01

<1) rospcctnrea lungimilor .ell' rez.em.t~l"e ;

e) rospeclurea dlmcnsiunllur sputiilor de Illolw\itizart'.

La uceste verifidlri se vu tine seam a de preclzarlle din

cd1exa X:l. ~i X.·l. Normutiv C HO-8G. .

2, \). C r it c r iii c pen \ r Y ~ p r e c i e 1: ~ a '. cal 1,-

t ;1 \ i i bel 0 n 11 III i si Ill. procizute In anex_a x.s .. C~II.'. NOl-

'.' n 1(' I u" "I' ." l'''fl'I'''1 la vorlIicurea moel,l11111'11 ( . .'011-

Ill;'hiV ,_ ,'. -'I1IJ ;-0 ." , < •

ditiilor tehnicc pl'j~'iI1l1 ulradl'J'isticill' belol)ului 111 :-.lure jJl'dLl:-'-

p<iW sau int[tritfl. ., _ .

2.10. In voclcrcu asiglll':lrii ('aliUI\ll lUC'.l'unlor de be\OI1 ~i bcton arrnat l''ill' obliga\orie erl'C'tuarea unu: con l J' 0 lop c-

rat i v ~i adoplarea de masuri in conlormitate cu prevederile din ancxu X .G. urmarindu-se :

- evitarea livrurii sau punerii in opera a unul belon ale carui caracteristlcl in stare pI'oaspuli'1 nu Jndeplinesc condi\iile impuse ;

- adoptarca de 111[I~Ul'i operative, 1<1 stutia de betoane pentru corecturcu compozith-: lx-tonului sal! a conditiilor de prepararc ;

- sesizareu cazurilor in care beLonul prezinui rezlstente sub limitele admise, Iiind nccosara analizarea de catre proiectant a masurilor sau condltlllor ce se impun pentru asigurarea rezistentei, stubilittitii ~i durabilrtati i elementului sau construe\iei.

2.11. Cal i t ate abe l. 0 nul u i pus i 11 1 u C r are, se apreciaza tinlnd seama de :

- concluzifle analizei de-eluate conform prevoderilor din anexa X,7. - Normativ C 140-86, asupra rezultatelor incercurii probelor de control, prezentatc in buletinul unie emis de laborutor, sau

- conrluzi ile int.erpreUirii rczultatelor Iucercarilor nedlstructive, sat! Incercurilor pc carole, daca s-a ccrut clectuarea lor in cadrul controlului operativ sau prin proiect.

2.12. Rczultatu) apreclcrii calitatii betonului pus in lucrnrc. sc (OI1St'l11IH.'al:il lutr-un procos verbal lncheiat lnlrc beneliciar ~i constructor.

Dacu nu sic,t indeplinlte conditiilo de culitate se VOl' analiza de ciltr~ proicctant mf.surilc co so impun.

2.1 ;,. H. eel' p \ i a s t r U c t u r i i d ere z i s ten ~ a Sl' cfC'ctueazrl I'll' in!.n'ilj.:a ('ollsl rurtic san pe piil'~i de conslruc~ie (Iundatie, tJ'0I1S0il. scar.i etc.), in Iunctie de prevederile programului piivind controlul de calitatc po santler, stabilit de proicctunt impreuna eu bencllciarul !ji constructorul,

Accasiu receptie arc 1<1 baz(1 cxaminarea directii electuata ell' cei lrci Iactori pc parcursul cxccutici. Suplimentar se va vr-ri fica :

- cxistenta ~i continutul proceselor vcrbale de receptie calitativ«, privind : colrajcle, u1'111a1'ea, aspcctul olementelor dllp[1 (kC'ofJ'aJ'c precum ~i de uprcciere a calitatii betonului pus in lucrare ;

(

99

- existenta Iji continutul ccrtificatelor de calitate, in cazul in care betouul a Iost Iivrat de catrc o all • ."! unitale de constructii ;

- coustuturilc conscmnutc in cursul cxecutici de catre beneficial', proiectant, CTC, sau alle organc de coutrol ;

- conlirmaren prin proccse verbalc a executarii corecle a masurilor de rcmcdieri prevazulc in dileritelc documcnte examinute;

- consemnarllc din condica de betoane ;

- dimcnsiunile de ansamblu si cotele de nlvcl ;

- dlmensiunlle dlleritclor clemente in rupert cu prove-

dcrtle proiectului ; .

- pozltla golurilor prcvazute in proiect ;

- poz~\ia relatlva, pe intrcaga inal~ime a constructiei, a

e1e111ente101' verticale (stilpi, diatragme, percti), consernnindu-se eventualclc dezuxliri ;

- iucadrarea in abater ile admise conform anexei X.3. din Norruatlvul C 140-86 ;

- cornportarea In probu de umplerc cu apu, in cazul reelpientilor ;

- rcspcctarea condiliilor tehnice spcciale impuse prin proiect prlvlnd materialclc utilizate, compozitia betouului, gradul de lmperrneabilitatc, gradul de gelivitate etc.;

- orice a lUi vcrificurc care so consideru necesara.

2.14. Vcrlflciirile clectuate Iji constatarile rezultate la reccptia structuril de rezistcntu se consernncazii intr-un proces verbal inch~iat lntrc beneficial'. proiectant ~i constructor, precizindu-se in concluxie da('ii structura in cauza se atesta sau so respinge,

In cazurile in Ci.L1'(~ so constata dcficiente in cxecutarea acestora se va proccda la 0 noua rcceptie.

2.15. Acoperirea clementclor structurii cu alto lucrari (zidud. tenculeli, protcctii, Iinisaje elc.) este admisa numai in baza dispozitiel de santicr dale de bcneficiar si proiectant.

Aceasta dlspozitie so va tin dupii incheierea receptiel structurii de rezlstenta, sau in cazuri justificate, dupa inchcierea receptiei partiale a structurii de rezistenta.

Receptla partlalji va consta din efectuarea tuturor verif'lcarilor aratate la pet. 2. W. cu cxceptia examinarii rezistentelor

betonului In virstu de :23 zile care so va face la receptia deflnitiva a structurii de rezistcnta,

In asemcnea situatil. proicctantul va prcciza unele par\i de clemente asupra carora s[\ se poata clcctua determinarl ulterioaro !1i care nu sc VOl' ucopori decit dupa inchelerea recepliol dcfinltivc u strurturli.

:L Contrulul lucriullor de torcrcture

:U. Controlul execularii ~i reccptionarea lucrarilor de torcretare se executa pe baza prevederilor cap. 10 din Normativul C. 140-36 !iii a urmatoarelor proclzari,

:3.2. Priv.cipulclc obliga~ii ce rovln conducatorulul tehnic al lucrarii in ceca ce priveste con11'o1\.11 calitatii in tirnpul executici sint :

- sa veriflce Iunctlonarea normala a instalatiilor de torcretan? ;

- sfl verlfico calificaren cchipeido torcretarc ;

- S.-I asigure buna clcsf[l[lUrare a lucrarilor de torcretare

ill conformitate cu prcvedcrile prezentclor Instructiunt tchnlce,

:1.:1. V('l'iJiC-<lrc<l cali:;:l,ji morturelor Iji betoanelor torcretate ~i a adcrentci 101' la suprulata suport se va face prin ciocanirea suprufctci. J'orllunilc cure ]:1 accastii vcriflcarc prezlnta un sunet dog-it se VOl' indcpurtn ~i repara prln retorcretare, Repururca :--;0 va fact' cu aplicarcu prcvcdcrilor de la cap. G msll'UI.:\iuniior tehnice C nr)-7B.

~")e!1 tru Iucrari spccialc, prln proicct se poatc prcvedea cont rolul culitiltii torcrctulul prln carote extrase din lucrare,

100

I

.~ .'\Nl!:X,\ \'-1-1

Iii, C,lIi-ill

17, C,::tj-~:)

1. ::51''<\S 1,\JU-1I1

1?, (',11-71

2, Sl'AS 1:mJ-31

:l, STAS fili3111-;'li

<I, Sl'AS 6G:i1l!!_75 5. STAS 6637/3-71

G. STAS 13:)~-alJ

7, 1)1' AS 19 W-II:l

B, STAS ~,}I!I-7G

I

9, STAS BU:IU-IH

10, S1'I\S li{l:i~/I-Il:J

II. STAS ;;iti;I-1l11

I:!, C.HO-Uti

13. C.21-i7

H. C,2U-B:1

102

- Consll'lldii de betou, bcton annul ~i beton pr!"'olllpl'illlal, Tipul !ii rl'l!t~v •. 'n~a il~l:I'l'\'{II'ilor pcntru vcrlflcaren ('aliU\~ii mnterlnlelor ~i hotounetor.

- il1('Cl'cill'i pe betouul inl~irit, Deterruinareu I'Qzistl.'n~clvl' l1l~eanke,

- Elemcnl(' JH'crabri<:utc din hcton, betnn <11'mal ~i heton precomprhuut. Condltii t'!hnice :~~'ll'}rulc de culitatc.

- Idem. Coutrclul . stntistic de recep]lc al caractortstlcllor gl'ometl'ke,

- Idem, Procedeo sl dlspozitlve de verlficare

H cnracterlsth-ilor geometrtee. '

- Construr-tlt. lncerr-aroa in situ a construeUilOl' prin illl'(!I'dri staticc.

Poduri lit' I> ('lOll , holon urmut :;oi heton prccomprtmat. Suprustrur-tura, Cnndltu I,:eneralo de exer-utie !}i dc receptlo.

- Idem. Vl'I'iCk<lI'(,<1 impcl'nwahililrl~ii lu <I P,-I ,

- Beton celular uutoclavizat. Gazbotun. (';)11-

dilii gcnerale de calitate.

- lnccrcnrcn nedistructlv.i :t betouului. Metodo de lncorcarc. Clusificarc !}i indit:a~ii ~cn(!r'il·.'.

[lIl'el'l'i'ii'i "I" IlI'lo'II\('IIII', 1\1l'llldt' rnpido pcntru dctcnulnarca r(,7.i!:len~ei lu cumpresluuc,

- Normativ peutru cxccuturca l"'('l'[lI'i!OI' cI~ beton ~i bcton annal.

- Normatlv pentru exccutarca IW'l'iirilol' de belen prccomprlmat, (Buletlnul Constructlllor Ill', 11.'197; iii brosura Ill', LiBll!'iil,

- lnstructtunt tchnice pentru xudurcn ~II'l11;:iturtlor .:Ie otel-beton. (Buletinul CO;l!'ll'''ICPillll' 111', G/19B:!),

1:,), C,l,i,J-I:1

~.~. C.l.lf)-7:!

lnstructlunl tehnlce pentru incercarea betoanelcr prln cxlragere de carote, (Buletlnul Constructlllor nr. 8/1980).

tustructlunl tehnicc pentru Ioloslrea radio,l!I'<Ifit'i In determlnarea defectelor din elementcle de beton annat (Buletlnul Construcltilcr Ill', !), lU70),

- Norruativ ponlru lnccrcareu belonului prln 1l1l~l()d,! ru-clistructlv« (nutcunut Construcfll- 101' nr, B/IUR~),

- Insu-uctluru telmlce prlvlud alcatuirea lji CoI.)>;il'l'" in WIlSll'IIC\ii a punourlhu- dln placa] pontru coCrajc -(13ulelinul Conatructltlor Ill', ~ 11)73),

Instl'udiuni. tchnlce pentru prepararea ~i £0- losireu betoanelor eu granullt, Instructtunl tehnlce pentru prolectarea elementelor din hnton ~i beton armat eu granulit clasa A 3 a (Eulclinlll Construetiilor nr, 4/1982).

Instructlunl tehnice pontru prolectarea ~i Colosirea armarll ell plase sudate a elementelor de bcton (Bulctlnul Constructlllor nr, 41 1081),

Norrnativ pentru alcatulrea, exeeutarea 11i Jolosireu cofrajelor ullsnnte (Buletlnul Consu-uctutor 111', 11-1:!,'1!J16),

lndruuuttnr pentru apllcarea prevederllor ST,\S (;(;37':1-71. Elcmcntc prefabricate din beton, bcton 1I1'111at !}i beton precomprlmat, Proccdee ~i dlspozltlvc de verltlcare a ca- 1';(('ll'I'istidlol' uoometricc (Dulelinul Constructil lor nr. <I.'l!I73),

- Norrnatlv prlvlnd alcatulrca, executarea lji Colosi rea cofrajelor metaltce plane pentru Pl'I'C~i din boton monollt In chidlrl. (Buletlnul Constructlilor Ill', 7/l!l74),

,

CAPITOLUL 2 : I3CTOANE HEFHACrll' .. HE

,

REFRACTAHE-TEn.l\IOIZOLATO.:\RE, TERMOIZOL.\ TOARE

1. Dorncniul de aplicare

1.1. Prezentul capitol so l'cfcJ'kl In conditiile de calitate si 1a verificartle ce trebuiesc elcctuate pentru a se constat a i1~dcplinirea aeestor conditil, In lucrarile Cll betoano refracture sl betoane termorezistente, corcspunzator urmatoarelor tipuri

standarizate pina In prezent : •

• Beton termorezistent user, pe beza de diatomit eu Iiant

stabilizat . STAS 7030/1-78;

o Betoano termorczlstentc dense, silicoaluminoase

STAS 70(:1-';6 ; o Betoano tr-rmorcxixtr-ntr- ~.ili('oahIl1lillf)<u;('. (kn'·;0. betouno

eu clrnent relractar STAS 7[)31i~-0o;

• Betoano refruclarc, silico-ulumlnoase usoaro

STAS IHD~lj(;l ; o Betonno t(\l'm()I\·~'.ist(·llt(' ~ilic(),lIl1l11in(Jns('. usoare

STAS ll·,WG-:Jl ; Q Betouno refract are silico-uluminoase, dense

STAS 11:0fl-in. 1.2. Prevederilo se aplicu 1::1 bcloanclc Lurnate, torcrctate, stampate I?i prefabricate.

1.3. Pontru alto tipuri de bctoano rcfruclnrc, Icrmorczlstcnte, etc, condifille de calitatc ~i de verificare se VOl' indica prin proiectelo de cxecutie salt norrnele tehnicc speciale ale Iurnizorului.

2. Condltil ~i vcrificar! prlvind calitatca matcriulclor utilizate

2.1. Controlul eil1iUi~ii muteriulclor se cfcclucaz.i In C UIlformitate cu prevederile din standardele mentlonate Ia punct 1.1 sl in conformitate cu STAS oHHi-81.

2.2. La santler, verificarea calit':'\ii materialelor are 1a bazii certlficatul de calitate, emis de Iurnizor, ce trebuie sa. insojeasca in mod obligutoriu fiecare Iivrarc de betoane relractare 9i termorezistente.

In ccrtificatul de call tale se va conscmna sortlmentul de baton 1?i standardul respectiv, datu Iubricatiei, Iurnlzorul, masa neta l1i alto ovcntuale dale ca : termon de garantie, etc.

In caz de dubii sau de Iipsa a certiflcatului de calitate se va rccurge la prelevarea de probe - in eonformitate eu modul si cantitatea prevazuta in standarde - ee VOl' fi trirnlse Ia un laborutor de spcclalitate pentru vcrificarc,

Este Interzisa utillzarea betoanclor refract are ~i termorezistentc cure au Iost livrate fiil'u certificatul de call late respectlv sau H'ml avizul unui Iaborator de specialitate,

2.3. Este interzisa utilizarea betoanelor refractare 9i termorezistente al carer termen prlvind durata de depozitare este depaslta. Accasta prevedere se refera in special la liantul livrut separat de agregate procum sl la bctoanele livrate gata PI'CPUl'utc, in sonsul Iivriirii in arncstcc prealabll a agregatulul ~i Iluntulul,

2.4. Probcle de Iaborator cit Iii ccrtificalele de calitate trebuio s~i sc refere In loti componentii ce alcat uiesc bctoanele refracture ~i termorczistenlc cc so livrcaza sub Iorrna de COn1- ponenti separati.

2.5. Vcrlficarca culit~,~ii betounclor rcvinc cornlslel de receptie a materlalelor, stabilita prin decizie ernisa de unitatea rcspectlvii, r;;i conduciitcrulul tehnic al lucrarii, carula ii revine lii obligutiu de a asiguru l.;i controla ulilizareu tlpurilor ~1 80rtimentelor de betoane prevazute in proiectul de executie.

2.6. Betoanelc livratc sub forma de prefabricate so vor receptiona "bueatu cu bucata" in eonformitate cu precizarlle din proiectul cle executie sl cu cole din Nor.ncle de Iabricatie privlnd dofectcle limiUi admise, en : rupturl, stirbiturl, segregad, Ils urt , sparturi, precum ~i cu tolcruntcle dimcnslonale adrnise.

104

105

.. _---------------- ---

:L Conditll ~i YCl'Hicfll'i privind prcgiitirca lucrarilnr

- existentu l7i ullsurca retctel de preparare a betoanolor refractare si termorczistente la locul de pl'epurure cu indica~iile gravimetricc lii volurnetrice nccesare, Pl'CCUI11 l?i realizarea conditiilor de dozare corespunzatoarc a apei necesaru umcstecului, in proportiile indicate in rctcte ;

- verlllcurca cunostintelor de speciulitatc a muncitorllor utilizati, in domeniul dcpozltarii, transportului, manipulurri ~i prepararli bctounelor refracture ?i tcrmorezlstcntc precum l?i in ceca ce privcste cunoastcrea retetclor de prcparare ~i a ordinol in cure se face amostecul !ji ornogcnlzarea ;

- in toatc cazurilc sc \'<1 proeed a la definltlvurea rcletel de preparare a bcloanclor pe bazu unor probe preliminare, cure VOl' asiguru intre allele Iucrubilltatca betnnului filrJ. ma[orarea dozarii apcl in detrlmentul rczistentei betonului ;

- dcasomeneu, ln toule cazurile sc VOl' preleva cuburr cI'O! proba, elalon, sl de veriflcare pe parcurs, cc Val' Ii trlmise lu un laborator de specialltate pentru a se face deterrninarile nceesarc (rezistenta la cornpresiunc ~i uzura, conductivitute termica, densitate aparenui, porozitute, etc.) pcntru fiecare zona din agrcgatul tcrmic respectiv, organlzindu-se evldenta betoanelor Iolositc pe zone ~i a vcrlflcarilor sl deterrnin ell'Ho I' afcrcntc, preoum !ji ovidentu nomlnalu a ccnipelor co au exccutat diferitele zone ale cuplorulul.

In cazul in care lipsesc indlcutltle privlnd delcctelc si to,et'cll1tcle admlso salt 1n cazul in care uccsteu depascsc Iimitcle .irevazute in proiectul de executle sau 1n norm=Ie de Iabri:atie, folosirea iprefabricutelor respective se va face nU1I1ui cu .cordul scris al proiectuntului :;;i beneficlarului dupa u cxamitare si analiza utonta a situatie! 1\.1 Iata locului de catre acc~1li actori.

3,1. 'I'ransportul, dcpozltarca ~i manlpularea materialelor uilizate trebuie :;5. so fuci\- in sll'icl[1 concordantu cu provelerile din standurdele mcntlonatc la pel, 1, ell Instructiuni le -peclale ale Iurulzorilor ~i ell prevcdcrilc din proier-tclc toh.iologice ale executantului.

3_2. In acest sens so vor Ll:,iglll'i.I ~i _ veri fie-a urmatoarele -ondltii :

- ferirea de umczeala si intcmperi l a materlalelor ; se

uiterzico utilizarea color degradate din motivele mentionatc, in special a liantului sau a bctounelor gala amester-atc care all -ulerit deja clectul de pl'izc1, c!Lllol'il~1 1I111Cl.clii ;

- pastrarea materlalelor in umbalajele in care all Iost

.ivrate plna la lncepercu operutillor cit' prepararc sl de punore in opera,

Se va controla dcpozitarca ill stlvc !?i Iolosirea materia.clor in ordineu sosirii, pcntru a se cvitu depi:"ll7ireil tcrmcnului le garantie prlvind durata de dcpozitare. Fiocare stlvii Vi.I fi -tichetata Cll sortlmcntul l'CSIWdi\,. clulu de Iuhricutic, canl i. ale si termeuul de garantie, in corcspondenta eLI ccrtlficutu! le calitate si celelalte acto de Ii vrare din partea Iurnizorului ;

- utlllzarca de sculc, utlluje sl mijloacc de transport curate, in scopul feririi eu desavlrslrc a produselor !?i componen~Hor de murdarire sau de includercu unor corpuri straine :

- cxistenta la locul de prcpururc u utilujelor prcvazuto ,11 proicctul tehnologlc (tip de bctonicra xau muluxor) prccum -'ii a mijloacclor de clntarlre pentru dozurcu gravimctrk-a sau a vasclor peutru dozarcu votumet rir.: cchivalcnta ;

4. Cuuditl] ~j veriliciiri priviud puncrcu ill upel'it u betoanelor refracture ~i tcrmorczistcnte

1,1. V erlficureu conditiilor de fronl de lucru constlnd In verificarea, dupa caz, a Iundatlilor din bcton, a mantalel metulicc, it r-onstructillor' mctulice etc. se vu Iace in conditillo prcvuzute in proiectul de executic :;;i proiectul Ichnologic.

In acest sens se speclflca :

- Iundatiile din bclon nu trebuie 1;U prezintc crapaturi ~i Iisurl sau segregarl si tendinte de tasare cli£el'en~ia~a, S,:prafata betonului trebuie sa fie plana ~i perfect nivelata. Do asernenea trebu ie sa existe rosturi le de dilatare prevazute in protect, prCC'l1111 !?i golurlle, orlflciilc, etc, prcvazute in detaliile proicctului, de dlmensiunile ~i In pozltin Indicate in ~,-('('stu ;

lOri

107

- carcasele metalicc trebuie !;ii corcspunda prevederilor prolectului de executic, vcriflclndu-se prin masuratori exacte dlmensiunile, cchidistantcle vcrticalitatea snu orizontaliratea, planeitatcn, orlficlllo (pozltionarea ~i dimensiunile acestora) etc,

Teate sudurile trebuie :';[1 fie complet terminate, curilii te, polizatc, fUrfl bnvuri l;'i dcnivcliiri,

Ovalizarile evcntuale ale tubulaturilor trcbuie sa se inscric in toleranlele admisibilc iur dctcrrniniirilo ~il se Iaca pe uaza conditiilor speciale prcviizute in cuictul de sarcini ;

- constructiilo metalicc trebuiesc complet terminate cu tonto lmbinurile si sudurilc exccutate - exceptind cazurile prcvazute in 1110d expres in proiectul de executie sau in proicctul ichnologic, in care rnonlujul este irulicat ~a so cleclueze dllP~l oxecutarea betonului, din motive de ctapizare, care sa fac[1 posiblla executarea lucriirilor ;

- se va verificn cxistentu ancorajelor ~i ancorolor sau a clrligclor de ancorure, sudatc pc curcasa metalica, de tipul, dimensiunile ~,i la echidistanta prcviizuta In protect ;

- sc v a controla, tolodutu, respoctarea conditiilor de predurc-prirnire a Irontului de lUC1'U lnscrise in Instructiunile metodologice aprobate cu Ordinul MClnd, nr. 120·1/D/HIS\l, complctatc ru Indicatiile tehnicc suplimenturc diluzate de :i\IClncl - Direcliu tchnic.i cu Ill'. U lG/lc:/uprilic l\1n1 ;

- prcdarea-primirca Irontului de lucru in vederca executarii lucruritor do bctonare sc va face numai pc b<l7,;1 de proccs-verbal, inchcint in. accst scns, ~i numai dUP~1 e[e"tl1a!'!~a tuturor completarilor si remcdlcrilor Impusc de respcctarca conditiilor de culituto a Ironturilor de lueru ;

- proccsul-vcrbal va trcbui sa confirme e~l suportul lucrarilor de bctonare co urmcnza a se executa corcspunde intocmai prevoderilor proiectului l1i proscriptiilor tehnice, di a fost curatat ~i corect prcgutit.

4.2, In cazul constutarii unor tolcrantc ce dcpascsc Ilrnltell' adrniso in proicct 5C vu proccdu 1<1 rcmodioi-i sau la ('011- sultarou prolcctnntulul, continuarea lucrarIlor fiind porrnisa nurnai cu avizul ~cri.'i al bt'ndiciCll'ului ~i proicctuntului.

-!.:~, Pe parcursul exccutarii Pl'0Pl'iU-Zlf;C a lucrarilor se vor [ace vcrificar! pcriodlce, la intervale In raport eu volumul ~'ii importuntu lucrarli prlvind mentincrea condltiilor in.il,iale 10..1 c·)rl'ajt~. (,::II'('<1S0, constructii mctalicc, etc.

- se VOl' veri fica rosturlle de lucru ~i rosturile de dilatarc, turnarca in carouri alternante in sah a bctonului turnat sau torcrctat, rcspcctarou grosimilor sl a cclorlaltc dimcnsiuni ;

- sc VOl' vcriflca condltillc de adcrcnta a botonulul la suport sau intrc straturi, vcrlficindu-sc !?i operatiile de asperizare a suprafetelor oxccutatc anterior, in scopul adercntei eorespunzatoarc a stratulul urrnator, precum :;;i ere~lual:~a operatiilor de stropire ell Iapte de elmont in astlel de sltuatii ;

- se va controla temperatura rncdiulul amblant care nu trebuic sa coboarc sub +5°C :;;i sa nu depdscasca lirnita de +33°C. Se rccomanda ofcctuarca lucrarllor la tcrnperaturj intre + 15°C ~i +25"C;

Este interzisa clcctuarca lucriirilor de prcparare!?i punere in opera a betoanelor in alto conditil de temperatura decit cclc mentionate mai sus, nidi asigurarca unor masuri de lnchiderc si Incalzire corespunzatoarc ;

- in cazul bctoanclor torcrctale Iii a celor starnpato se va controla modul de Iunctionaro corccta n aparatolor precum !?i moclul de utilizare a acestora (distanla duzcl fata de supralata de tocrctat, pozltin porpondlculara a ajutajului sau a tijcl ciocanului de stampat fa\ii. de supralatu suport, etc.).

- in cazul bctoanolor sub forma de pref'abrlcate se VOl' controla dimcnsiunilc acostora sl toate cclelaltc dctalil in raport cu desenul piesei respective, Picsclc Iisuratc sau crapate nu VOL' fi utllizatc ;

- in cazul betoanclor uncoratc eLI agralc !ii cirlige metalice sau coramlcc se va control a pozltionarea aces torn !Ii fix area lor in conformitate cu prevederile din protect ;

- se VOl' controla masurile ce sc impun in vederea mentinerii umiditatii bctonului pe perioada de priza !?i de intarlre a accstuia. cu dcosebire in cazul betoanclor eu cimenturl aluminoasc !?i superaluminoasc, cunoscutc en cxoterrnc, rapt ce provoca deshidratarea bctonului inalnte de realizarea prizei hidraulice a Iiantului avlnd ca elect rcducerea rezlstentei meeanice ~i termicc ;

lOU

109

5. Condiul ~i \'criIicul"i pe faze de Iucriu-i l'ji pentru Iucriir] ascunsc

5.1. Controlul executiei :,;i verificarea calitatii Iucrarilor se a face pe tot iparcursul Iucriir il or prin autocontrolul efectuat ..... e.xecutant. In aceiasi m[l:mr[I, C.T.C. sl delegalul beneticia·!lUI supruveghoaza. ('011 tl'olea:dl ~i participa la reccptlu rcrarii ,

, ," In. plus, .s~ VOl' efcctuu controulc :,;i vcrlf'icar! pe ficcare ,IZU de 11ICnll~1 .~all Itt punctol« dcoscbit de irnportunto din .ructura ~ucrurll precum Iji la clementelo ce dcvin 1 ucrari scunse pnn cxocutnron ultcrioani a altor lucrarl suu clcmcte ~! structura,

Indicarea Iazelor de .lucrari, a zonelor, a lucrarilor ascunse ~. co vo~: nl:ccS!ta \'crific:~ri spccialc sc va Iacc de catrc procttl1~t P: l~ ll1LI oduccrea 111 proicctul de executio a Progru.ului privirid controlul tehnic de call ta to, in conlormitnto r-u "~:'ed~rilc din Legea 111', U/l!lTi pentru asigururca durabili,~11, .~lgurantei in exploatare, functionalitau! iii calWitii consuctiilor.

In aces~ ~ens, se exemplifioa exocutarea cofrajelor ~i a Uirelor, pozitionaraa ~i sudarea corecta a agrafelor :;;i ancore-r metahce sau ceramice, exccutarea succesiva a straturilor ~ bctoane termoizolatoaro si u betoanclor rcfruclare care I" 'opera pe celo dintii etc. -

5.2, !:,:ntru aceste ~ucral'i ?i, in special pentru cele cc deII Iucrari ascunso prm acopcriron lor cu alto elemente de

structura suu aile Iucrari, calitalea lor lli corespondenla cu prevederile prolectului va Ii atestata printr-un proces-verbal ee se va inchela intre cxecutant ~i bcneliciar.

5.:~. Verillcareu lucrurilor ascunse sc va Iacc in conlormitate cu .Jnstructiunilc pentru verllicareu caliUi\ii ~i receptionuroa lucrarilor ascunsc In constructil ~i instal atil "aferr-ntc", urnuirindu-sc :

- cxistcnta si exuminarea documentclor de atcstarc a caHtiitii matcrialelor utilizutc ~i a rorcspondcntci lor cu provederlle proiectului 9i prescrrptiilor tehnice ;

- examinarea vizuula ?i prin masurator] 1I elementelor componcntc ale lucrarlt ascunse din punct de vedere al pozl\ionarii, Iormci, dimcnslunilor ?i a colorlaltc conditii de calltate;

- vcrificarca rezultutclor probelor de control.

Verlf'lcarca se va face in eel mult 7 zile lnalntea operatiei de acopcrirc SHU inglobure a lucrarllor vcrif'icate in alte elemente de structura sau de aile lucrari.

In loale cazurlle in cure sc constata cleficiente sau abateri posto lirnltole admise snu ncincadrarca in prcvederile prolecll'lol' tit' cxecutic suu a prcscrtptiilor tchnicc se va proccda la remedied, Iiind strict in torzis H 51.' executa oricc lucrari in rontlnuaro, ('a1'0 ill' uscunck-, prin ucopcriro sau inglobare, lur-ruroa def'octuoasa in cauza sau care ar impiedica accesul la ca.

De asemenea. cstc ell desavirsire interzis a se proceda la CXcClltUl'CU de Iucruri care su ascundu dclecle ale lucrarllor de betonare of'cctuatc. C'UIn sint chituirea supcrficiala a flsurilor, al'olll'I"II'l'<l ac('slol'a ('11 II'IH'IIit-li, dc.

GA. In toatc cazurilo in care dcf'octiunilc constatate pun in primcjdlc rczlstcntu, stubllltutcn, durubilltulcu, sau Iunctionalitatca obiectului lucrarile de rcmediere sc vor executa numai cu acordul scrls :,;i pe baza detaliilor date de proiectant.

Dup .. 'i cxccutarea remedierilor se \'1\ conscmnu intr-un nou proces-verbal de lucrarl uscunse. corecta cxccuturc a acestora. 5.5. Organele cure cf'cctucazu vcriflcarea 1ji receptia lucrari 101' ascunsc precum ?i controlul lucrarilor pc fuze de lucrarl

-: s~' :va control a l'(Impaditah'<l betonulul prin ciocaniro : . upa I11ta1'1re, sunctul rezultat trcbuic sa fie lin sunct metallc i caz contrar se VOl' lua masul'i de indcparturo iI betonului .n zona respoctlva ~i se va l't'f"<l('e bctonarou ;

-. es~e intC'l'zisa utilizHl'ca bctoariclor a carer pl'izu a in'put Inainto t1t~ punorca in oj)(,l'a sau <l i1('C'iora utiliz.u» in Uti prccodenta, piin ildlillgal'l' de Up[l.

Se recornanda, in schimb, reomogcnizuroa betonului Inuinte 'l:. p~ll<:.rea ~n, opera prin turnare, dar UlI'a modif'icaroa rctctel ,1111 ddaugm en de apa sau ult component.

·0

111

.ic vor indica de calre proicclunt in programul de control teh.ric de calitate is Iucrarllor sus men tionatc.

Este obl1gatorie partlcipareu Ia acestc con trcale ~i veri. karl a executantului xi bcncf'lclurului, solicitlndu-sc in rupert .ru importantal cazului 'respectiv i?i prezentu orgunelor CTC ale .xccutantului, a prolectantului de speciulltatc ~i a antrepreno'ulul general, Pl'CCU11l ~i intcrvcn i iu 1I1111i laborator de spcciali.ate, in caz del neccsitatc, pcntru IU[I1'i de probe (carole, cuburi, .tc.) ~i determinarl ln consecinui.

5.6. Teate adele lnchciatc t:1I ocaziu controalelor sl verlfif;~Il'il01' ea : procese-verbulc de lucrari ascuuse, procesc-verbale de verificare pe faze de I ucrart , proccse vcrbale prlvind 1'e111Cdicrea defcctlunllor, precum 1?i ccrtificatele de calitatc a materialelor si eelitifiealele de laborutor se VOl' piistra indosarlatc pentru a Ii predate ulterior comisici de rcceptio prelimlnara a lucrarilor sl pentru a Ii incluse in cartca tehnica a obicctlvului.

6. Conditil ~i \'I~rifidil'i de clcctuut la rcccptia prclimlnurii a lucriu-ilor

6.1. Conducatorul tchnic al lucriuil. in colaborurc cu bcuoIlciarul, este obllgat a pregtili ~i a pretia comixicl de receptle, insoti te de. borderou :

- Toate documcntcle Jnchciule pe parcursul cxccutarii Iucrarilor inc1usiv certiflcatelo t\..: calitatc iii rczultatcle determinarilor de laborator, dlspozitiilc de santicr. proccsclo-vcrba!e de lucrari ascunse, de reccptio pc faze de lucrari, de rcmedierl clcctuate, mclusiv proiectul de oxecu lie, caietul de sarcini. ell'. - efectuind ~i 0 scurlu pn';·:L'nlarl" :-;illll'liv<'l, ell vOllL'lLlI,ii prlvind calitatea Iucrurilor executa Io.

Proiectantul va prczcnta de uscmcnca, la ccrcrca cornisici de receptle, 0 nola co va cuprlndc preclzari iii observatii asupra calitatil lucrarllor in Ci.lUZ~1 iii punctul S:~IU ell' vcdere in legatura cu adrnlterea rcceptionarl i lucrari lor.

6.2. Comisla de receptie vu vcrl lica e xlsten la documcntc!or de verifieare !?i va proccda Ia vcrif'iciiri directc efcctuind si cventuale sondajc peutru a-~i putcu Forma convingcrcu asupra corectitudinii actelor prezcntate.

112

·1

i

,i

I!

"I

: i

, .

.,

.J ! 11

'. . , , ,

, ,

·:1

,

., ,

I

6,3, Comisia de rcceptie prellminara va proceda, de ase_·,1 menea. la veriflcari similare eu cele indicate la punctul 5 sl va proceda la lncheierea procesului-vel'bal de receptie prellmlnara 1'(,S pecli \' .

In cazul in care comisia va constata nccesitatea unel amiutu:i. a ~nor remedieri sau respmgcrcu rcceptlel, se va proceda la inchcleroa unul proces-vcrbal corespunzator in care se VOL' indica masurilc eo unncaza a fi luate precum Iji termcnele in care acestca VOl' Il rcallzatc.

C\PITOLUL :3 BETOANE HIDROTEI-INICE

1. Pentru betoane hidrotehnice se apllca prevederlle de la cap, 1 (Betoane cu agregate naturale) din prezentul normativ completate eu prevederilo lnstructlunilnr departamentale PI:: 71a-fl3 in cazul betounclor constructlllor htdrotchnlco sl cu prescriptltlo tehnice spoclrlco in cazul ultor constructll hidrotehnice de beton, anexato proiectclor.

~. Couditiile tehnice ale betoanelor hidrolehnice cit ~i a matcrialclor componente \'01' fi stabilite in conformitate eu ST.\S 6102-80 ~i Cll instructlunilo PE 713-83 cap. 2-7.

3. Preparareu, transportul, punerea in opera sl trataraa betonului hldrotehnic se va face in conlormltate ell instructluni!e PE 713-8:3 cap. 8-10.

-l. Coutrolul bclonului hldrotohnlc S(~ ef'ectucaza prln eOI1- trolul materiulelor cornponcnte, prln controlul betonului proaspelt ~i prin controlul bctonului intarl] in conlorrnitate eu standardele in vigoarc (vezt anexa V-3) ~i cu lnstructlunlle PE ,'1:3-83 cap. 11 ~i 12 in care se dau si conditiile de acceptare in vederea receptlel.

5. Este interzisa ul il izarea betoanelor hldrotehuice a carer termon prlvlnd durutu de clcpozttaro este dCpCI~lt[l. Accasta problema se ref'eru in special la Iianlul livrat separat de agregate procum ~i In betoaucle lin-ale gala preparatc in sensul livrutii in amestec prealabil a agrcgatulul si liantulul.

S - c. 1033

113

ANEXA V.3-1

18. PE ;0;-71

19. FE il4-U2

1. STAS 6102-80

LI~TA DOCUl\IENTELOn TEUNICE DE BAZA

2. STAS 3011-83

:I. ST AS 227/1-3-78 4. STAS 227/6-81

5. STAS 166i1-76

6. ST AS 4606-80

7. STAS 790:-83

8. STAS 8(21)-70

9. S1'AS 862(}-70

10. S'fAS 17511-80

11. S1'AS 547!l-G7

12. STAS 1275-81

13. STAS 351U-ili

14. STAS 3:118-68

15. S1'AS 3340,'2-83

16. S1'AS 5-140-70

17. PE 713-83

114

Betoano pcntru constructll hldruichnh c. 1'1't;'~I'rip!ii tchnirc.

Ciim>nhll'; hiclrolehnice sl clmenturi rozlstente In sulf'atl.

- Chucnturi. Inct'l'l'[II'i Iizlcc.

- Clmenturi. Detormlnarca rezistentelru- :~lec'a-

nice pe mortarc plustice,

- A).:l'C'gnll' nnturale- urcle pcntru betoanc ~i 1l101'l!lI'C' l u lian\i minerali. Metode de inccrcure.

- .'\gl'cgnl(' naturale grele pentru betoane ~i 11100'lare, )Ielode de lncercare.

- Apil pcntru mortare 1?i betoane.

- Adltiv IJlnstiIianl mixl pentru betnane (01-

SAN),

- .Llgnosulfonat de calciu tehnlc (LSC),

- 1 II l:t'rdll'i j/l' bctoune. Iuccrefiri pc L-f'lol1ul

pronsput.

- In('cl'l'i'lri ell' lnborator ale bctoanclor. Determinurca volumului ell' uer din betonul jJI'oasjJfi l.

- Inc'(,ITflri ve betoane. Incercart pe betonul inli'll'il. Dctcrminaren rcxistcntelor 1~1(?C n nice',

- Inccrvtirl pe betoanc. Determinarcn t;!rat!ului de l rapcrmeabllttatc Ia\ii de OP;I,

- Inc(,l'l'fu'i de laborntor all' betonnelor. Determlnarca rczistentet la Inghet-dezghe; u:elivitnte).

- Betoanc ell' clment. Prescriptii pentru siablllrca ol.!l'esiviUi\ii apei.

- Delorme <It: elmont. Verlflcaren l'ea::.\iei nI('alii abre",nte,

- Instruc+iunl tehnk e departumentnle privind ('x('clI\ia lioi «ontrolul botoanelor {·',l1<.:tr;!"\iilor hidrrl('nergetice,

- Normntiv departamental penlru calculul elementolor de construeti! hidrotehnice din beton, belon slab armat Iii beton armat,

- Instructlunl tehnice departamentale pentru racirea betoanelor hidrctehnlce maslve,

1. Date generate

versari de val, drumurl, dii Icrate, couducte, cable, retele electrice) etc.

. Se va verifica distanta normals de la amprlza canalului ~l zona de lucru pina la Iiniile electrice sau constructille ~i instalatiile invccinate.

?ate~e topografic~ de verlficare se VOl' amplasa pe planul de situatic al trasoulul canulului din DDE.

:::.::!. Prolilul longitudinal al canalelor.

Se va ~eri~ica p~nta pc tronsoane, cotele fundulul. amplasamcntul caderilor ~l cotele aferente, cotele rambleelor ~i pantell' acestora.

Verlflcarea se va materlaltza prln profile longitudlnale ale canalelor, redactate la scarile prof'ilelor respective din D.D.E.

2.3. Profilul transversal al canalelor.

Se va veri fica W~imea lu fund, Hi~il11ea coronamentelor hl\imea bermelor, lncllnarea taluzurllor, modul de racordare ai biefuriJor.

Verificarea se va face pr!n lntocmireu de profile transversale top.ografj~e in Iiecare bier de canal, dar nu mai putin de un prof'il la flccare 500 III iii prin Intocmlrea de profile transvorsnle <1(' sondaj (cu amplasamcnt stablllt la vorlflcarea vizuulu),

2A. Rambleelc de pc canulc

~c vor ~e~'lIica in ce privcslc scctiunllc, cotele l1i pantele, odala cu vcrif'lcarea olcmentclor respective pcntru tot canalul, ca la paragralelc 2.1 - 2.3.

In plus, se va mal verifica natura pamintulul din rambleu, daca este corespunzatoare ell prevederlle <lin avizul geotehnic ~i cu prcvcdcrlle dill D.D.E., umplusumcntul, organlzarea sl Iixarea gropilol' de Imprumut ; grcutatea volumetrica in gropile de imprumut ~i in ramblcu.

2.5. Constructiilc hidrotchnice de pe canale

Sc va vcrifica amplnsarnentul constructillor la pozitia kilometrica din DDE, realizarea constructiilor din materialele, la dimensiuniIe ~i la cotele din DDE.

Pentru beloane 5C VOl' intocmi probele de laborator stabilitc prIn actclc normative.

<;:~IE'l'UL VI. LUCuARI IUDUO'!'EIINICE.

HIDROENERGETICE, NAVIGATIE, l'ORTTJARE, METH.OU

CAPITOLUL 1

LUCRAru DE REGULAHIZAHE ~I iNDIGUIHE (nETELI~ DE IRIGi\.TfI)

1.1. Verrllcareu caliL[l\ii lucrarilor din retelele de ii'irra\ie se etectueaza avind la baza delul iile de executie, modti"l de aplicare a aces lora , certilicatele de calitate ale materlalelor folosite; probele de Iaborator privlud calitatea beLoanelor ~i a terasarncntelor reallzate.

1.2. Pentru unnarlrea ealit~l~ii lucrarllor executate se intocmeste un grafic pe faze speclfice de executic pentru Iiecare obiect qi categoric de lucrare.

1.:3. Deosebit de controlul calltutll pe faze spcclflcc, beneftclarul, proiectantul si orgnnul superior constructorulul, ctcctueaza inoplnant controulc pe purcursul l'caliziirii lucrarii.

1.4. Controlul calitatil se \':.1 clectuu ~inind seama de prevedcrile din "Sislcl11ul de e\'id('ntii in actlvltntca d~ control tehnic al calitUtii constructlilor" elaborat de l.G.C.:-:;.l.C. ~i aprobat conform avizulul nr. 271121.0G.80 al Comialci Guvernamcntalc pentru rutiouulizarca slstcmului de evidenta in unitatile soclaliste, publicct in Buletinul Constructlilor, volumul 2/198l.

1.5. Vcriflcarcu va uruuui rculizureu parametrilor tchnici Iunctlonali ai constructillor clt ~i aspectul ~i Iinisarea accstora.

2. Vcrl lrcarca calit[ltii rctclei de canale

2.l. 'I'raseul canalclor.

Se va vcrlfica pr!n coordonutcle virf'urilor, respecturea elementelor curbelor, lntcrscctille traseului ell dif'crlte obst acole naturale sau urtlflclale ~ii modul de rezolvare a ucestoru (Lra-

116

117

J. Verlficarca calit:l\ii rc!elei de conduclc 3.1. 'Iu-asoul conductclor

Se vu verlfica prln coorduuatele virfurilur de pe traseu , coordonatele punctelor de disu-lbutie : lntorsectlite traseului cu d if'eri te obstacole naturule Si.111 arlifici;_\ie iii modul de 1'e201-

Yare a accstora (truvcrsari de vai, de canale, de drumuri lIi cui Ierate, alte conducte sau cable subterane),

Se va veriIiea unghiul realizat inlre conduetele de ordin superior eu aeelea de ordin inlerior (CP cu CS; CP sl CS eu antene), paralelismul ~i lunglmea antenelor,

Datele topografice de veri iicare se VClI' amplasa pe planul de situatie al retelei de conducte din D.D.Eo

;}.~. Profilul longitudinal nl conduclclor

Se va verifica panta conrluctelor pe tronsoano, cola sap[lturil respectiv adlncimea de ingropure, corespunzatoare adlnclrnii de inghe] a zonei rusper-tlve, rcallzarca linici plczometrice conform prevederllor c1:11 D.D.E.

:J.3. 'I'uburile puse in opera

Se \'R veri fica natura materialului :;;i reallzarea tronsoanelor de conducte la sectiunile din DDE, modul de lansare, pozare :;;i mulare a tuburllor, reallzarea stratului suport al eonductei din balast. nisip sau prin compaclare, conform DDE.

Calitatea tuburilor se va verifica :;;i preliminarea punerii lor in opera, elimiriind tuburile degradate prin transport.

:l,4. Accesoriilc :;;i dispozltivelc de protectio

Se va verlfica amplasamentul sl natura accesorillor sl dispozltlvelor de protectie, Iunctionalitatea '1i etansarea acestora, distanta lntre hldrunti, marcarea vlzlbila a hldrantllor, amplasarea in punctele de maxim :;;i respectiv de minim a dispozltlvelor de aerisire-dezaerisire ~i a vanelor de gollre, realizarea masivelor de ancoraj in amplasamentul sl 1a dlmensiunile proiectate, ancorarea corespunzatoare a conductelor de maslvcle de ancora].

:;.5. Probarea retelei de conducle

Prubareu rctelel se va Iuce lu prcsiunc pe tronsounc :;;i pe total retea, la presiunile :;;i in conditiile stabilite prin acte normative.

Realizarea capacltatii de transport u debilelor sl reallzarea preslunilor in punctele caracterlstlce se va face In capacitatea maxima a retelei (cu toate aripile in Iunctlune) prin verHicurea rculizarli scheme lor de udare proiectate.

Pentru Iundatll se va vcri llca natura ruatcrlalulul :;;i cota de fundare, conform eu avizu! g('olr.!hnic si Cll datcle din DDE. Veriftcarea so va face in prl'·l.cn\a prolectuntulul iii a bencficlarului,

2.6. Capluslrea canalelor

Se va veri fi ca, corespondenta datelor tehnice ale capluselii ell prcvedcrile din DDE privind componcnta ~i calitutea betoanelor, dlmenslunile dalelor, grosimea stratului de beton in cadrul executarri de captuseli ell masinl de belonat, asezarea 9i dlmensiunllc rostiu-ilor, modul de inchidere a acestora ca material ~i asezare in opera.

In cazulicaptush-ll cu dale prefabricate, se va verifica modul de reallzare a acestoru (arrnatura, betonul, dimenslunile. tehnologia de executie si transport) t;;i culitatea dale lor inainle

si dupa montaj. .

In cazul utiliziiri! Ioliilor suu a lzolutiilor hidrofuge se se verifica modul de asezare ~i 1egare (joantele) a Iiecarui strat, tratarea prealabila conform DDE a stratului de pamint suport.

!nainte de aplicarea captuselilor se va verlfica finlsarea canalulul Ia dlmensiunilc !!i colclo din DDI;:, nninci soarnu de grosimea captuselli.

2.7. 'I'ehnologiile de cxecu; lc

Se va verifica rcspecturea prevederllur din DDE priviud sistema de masini utilizata, procesele tehnologice pentru fiecare categorie de Iucrari, distantele de transport ~i organizarca executiei pentru realizareu ucestoru dupa prevederile din antemasuratorl : miscarea terasamentclor in lungul canalelor, amplasarnentul, realizarea !ii Iinisurca depozitelor de tcrasamente 9i a gropilor de lmprumut, operutiile de Ilnisare a terusumeutelor, organizarea ~i realizurea ('\:roipacl[\I'ii rumblcclor (urncctare, numar de trcceri, utilujul f!liosil).

113

119

In caz de strangulur! pe rctea, se vor localiza acestca ~i se VOl' inlii tura.

3.6. Izolarea ,~i tratureu condut:telor.

In cazul conductelor rnetalice se va verificu reulizurea izoIatiei .ell ~ate.rial ~i punerea in opera in conlormitata eu prevederile din DDE, Se VOl" verifica umanuntit leguturile dintro t.uburi (joantele) dup.i r.uordarou ucestora prin sudura.

In cazul unor ape ugresive, se va verifiea tratarea preIuninara corespunzatcsu-, a tuburilor din azbocirnan t ~i beton arrnat.

3.7. Tehnologiile de executie

Se va verifica modul de realizare al asezaril 1?i racordarii tuburilor in opera, ca utila] ~i faze de executie.

Se va veririca modul de aeoperire al tuburilor, manual, in straturi compactato de 10 em grosime pint"! la asezarea unui strat de 30 ern grosime peste generatoarea superioara a tuburilor lji realizarea in continuare a celorlalte faze de executie.

Se va veri fica fi nisarea traseului dupa terrninarea Iucrari lor.

Nivelarea terenului se executa pe parcele de regula avlnd o forma rectangulara :?i 0 supralata variabila.

1.3. In cazul irigiirii prin brazdo parcelele pot fi nivelate in una sau doua directii cu 0 suprafata de 0,3 ha - 4,0 ha.

1.4. In cazul irigiil'ii prin inundarc (orezarie) parcelele se niveleaza numai pe doua directii, parcele avind suprafete cuprinse intre 0,5 - 2,0 ha.

1.5. Parcelcle slnt incadratc in schema de irigatie constituita din trasee de conducte sau canale ell caracter permanent sau provizoriu.

1.G. Controlul calitutll lucrarilor de nivelars se refeni in principal la :

- modul in care se respecta prevederile proiectului, caietelor de sarcini :;;i a instructiunilor de executie, inclusiv masuratorilor de verificare a supraletel sl amplasaril parcelelor de nivelare si a cotelor realizate ;

-. documentele specif'ice de control a calitatii Iucrarilor de nivelare constind din profile topogralice executato prin sondaj pe care sa apara Ilnia terenului nivelat :;;i Iinia proiectata (cca. 100/0 din suprafata proiectata) ;

- proba cu apa pe Iiecare parcela nivelata pentru metoda cleudare prcvazuta (brazde, fi;;ii sau inundare).

CAPITOLUL 2

NIVELAREA TEHENULUI Pl!:NTHU IRIGAREA PE BRAZDE ~I OREZARII

2. Controlul calitatii lucrarilor de nivelare

Aecust[l operatic se va face po tot parcursul executlei lucrarilor 1?i va consta din:

- verlficar! vizuale ;

- vcrificari ale corespondentci lucnirilor de nivelare eu

proiectul;

- veriflcarca tehnologiei prevazute in proiect ;

- vcrificarea documentclor spocillce.

2.1. Verificul'C'(L aspectul ui general al tercuului nivelat cunsl~l din:

- verificarea lncadrarii parcelelor de ni vel are in schema de irigatie.

2.2, Verificw'ea corespotulentei lucrtirilor de nivelare ell proiecWl consta din:

- efectuarea unor profile topografice de control prin sondaj pe cca. 100/0 din supraf'ata (1-2 profile la 0 parcela) ;

1, Dorncnlul de aplicaro

1.1. In cadrul prezentulu; norrnativ, prin nivelarec terenului pentru irlgurcn pr in bruzde lji inundare (orezarle), se intelege 0 Iucrare de terasamente prin care pe 0 suprafata de teren ell pantc neunifoi-rne sau microrelief Irum intat, se creaza pante contlnui ,~i uniforms pe () clirectie sau pe doua directii pentru a se crea conditii optime de realizarea udarilor.

120

l~.l

:- CQ1}Cl,lInlal'ca coteloi- din proflle cu cele .. clinpl'oiecl pornlnd ~~qJ.u.C()leJc"\b:ml~lle. ale reperelor de baziLTol(!ral1~ tele adll11s~; 'pentrllll~l'callzarea cotelor de vprolcct slnt de :1;5 em Ia , ~~fcl~l'eil pentru j1'igu(iepdn bl'azcil~ ~i ± 3 em la nivelarea p~n.l1'u orezarll.

- V~ificarea prin proba cu apa pe parcels corespunzator cu metQ~~ de udare respecuva sl anume :

:- ~!s~fl?tlti~i ape~ in !)I:Hzele d'tlllngimea ~i pe directla prevuzuta . i~ iPl'Olect ~l veriflcarea cOlllinllilat1i~curger1i apel laparcelelellivelalc cu 0 panta, idem dar pe arnbele dlrectii la percelele .nlvelate tndoua pante.

2,3. Vcri~icm'cll tehnuloglel IH'C\'[\1.ulc in prolect

- verificar'ta'respecLi:lrii admisiei.?i evacuarit apel de irigat·ie din fiecareparcelii de nlvclaro ;

- verlflcarea tehuologlcl de executle (utllaje, schema de

lucru) ; .

- Vedficarea l'espectarii acoperlrlt cu pamint vegetal a zonelor uncle se prevcdo acoasta operatle,

- verlflcarea' gradulul de Lasure (afinal'c) a solulul in zonell' de umplutura in sensul respecturIi dutelor din protect.

2.4, Verificarea ducumentulnr spocifice.

Aceast., veri fic'll\' t-ons lei dill unul izu 1I I'In[I tourclor dOC'lImente:

- prolectul de exccu lie (DDE) ;

- profllurllc topogrullce de executio procum ~i cele

executato pentru vel'ificul'i ;

- caietul cu dispozili i de ~nnlil'r ;

- procesele veebale de predare u amplasamentelor ;

- Proeesele verbale de umplasare a repcrelor topograllce ;

- l'eguJamentul de exploatare .a. lucrurilnr de nivelare :

- procesullverbal privlnd recepjia Iucrtirllor de nivelare

(clnd controlul se efectueaza ul terior receptlel) ;

- cOllSlalul'ile beneficiarulul sl proloctantului privlnd reallzarea eemedierllor (clnd controlul se efectueaza dupa trecerea perloadel de garantte).

122

CAPITOl.UL 3

HETELE Dg DESECARE,. DRENAJE

1. Conditii generale - amcnajari in Ire c~malc

. ~

Penlru asigul'ar~a GnliLa~ii IllCl'UI'~lol' se urmareste :

a. Asp~ctul·· gel;lel'ul al tcrenullti, al planltatil acestuia,

nlvelarl, privule ; ; .

b. Aspectul gericral al terenulul] pe care s-a executat delrisaren penreu a. se COilS taLa everitualele supralete ramase

nedefrisate ~i nlvelarea supraletel, .

c. Elimlnarea corovurilor, a nricrodepresiunilor dlntre canale.

d. Aliniamentele retelel de canale ~i drenurl.

2 Vbri£icarca rcteleiidc canale,

•. , '-r

2.1. VeriIi.cul'ca: traseului retelei'.cle canalo (pornlndu-se de la bornele planlmetrice 1?i reperl de nivel din zona) a elernente-

Ior acestora b ;. B ; III ; h ; r. •

Abuterllc-udmisibltc de la pm'.i,iu in plan ~i la sectiune trunsversalaprevazute in proiect slnr dale in anexa 1.1.

~,2. J\sigurureu cote lor de dcbusarc,

~.:L Pumil"lLul rczullal din cxc"lva~il trcbuic Imprastlat in straturi conform proiectului (in straturl nu mal marl de 10-20 ern pedlstanla stabilita).

2,4. Reallzarea . puntclor longltudluale ~i transversals prevazute in proiect,

~.G, Aplit:II'CiI .pe illll'cagil slIp!,afutii :;i corcct (conform proieclulul) a J1.lcr[li'ilol' de protectie .. I tuluzelor.

2.11, Se 1I1'111fll'C~tC racordurca i11t1'C retenua de canale I?i drcnuri.

;3. Uc!caua de drena]

:J.1. Sc vcrHlca umplusunrentultsi paulu linlilor de dren. ;J.2. Constatarea sltuatiei lucnirllor (lSCllI1Se cu verificarea expresii a urrnutoarelor :

123

a. Verificarea materialuluj filtrunt in conditii : - cJ~ granulomctrie.

-p~rJneabjJitatel.l fiHrului sa fie de 5- ·-10 ori mai mare'

ca a pumihlului din [urul Iiltrulul,

-. 0 Illtrulul in tre J 2-25 I11Ill (cond. de protectl

tubului. e a

-: materialul granular sii-~i mentina p1'oprietatiIe Iizicol1~eca~l~e:in e~nditiile terenulul (Ii'e, Mn, ape Ireatice cu reactIe aCldu,; alcollca).

_ ::- ~pteriallil sa nu cantina substantj, toxice care sa in-

l'autateaSlltl situatla npei drcnate,

- p¢rmeabi1itatea '"iilLrului sa fie de minim 10 mm/zi, b. - Nu se admit c1cnivclflri pe traseul tubulaturli.

e. - Tubulatura S[I fie conform STAS 1626174.

d. ~ Drenurile \'01' putea fi dispuse ell 0 panta generals. ell 0 abatere de + 10/0 din panta proiectata.

e. - Asigurarea cotei de debusaro,

ANEXA VI-l

:L~5~a nr. 11/19,7

1. LEGI, DECRETE 91 HCM, GENERALE

LISTA AC'l'ELOlt NOlu\IA'rlVE

. Legea nr. 7/1977 Legea nr, 32/1978 Decretul nr. 26411976 !l.C,M, nr, 941/1959

C 167-77

- Aslgurarea durabllitatll, sigurantel in exploataro, runc~lonalitil\ii lii calilu\ii construcllllor,

- Calilalea produselor fii sorvlclllor,

- Stablllrca Iii sanctlonarca contravcntlllor.

- Orgunlzarea ~i runcuonarcc IGSIC.

- modltlcat prln Hot.irit'ca nr. 29/1959 lii

II,C.M, nr, 362/60, Miisul'i retcrttoare la clreulalia l1lul'ClII'ilol' lntru unWl\ilc socialisle in scopul aSigUl'urii inlegl'iUl~il marturllov In cxpcditie, transport la dostlnatle.

2, PHl~sCmpTII 'fEHNIC~

7,2, I. cu caracter general

- Norme prtvlnd cuprlnsul lii modul de Intocmirc, comploturc ~i l>usll'Ul'C a cal'\ii tehnice u constructiel.

- Normaliv pentru exocutarea lucrtlrllor de constructll pe limp !l'iglll'U5,

Ordinul IGSle Ill', 20/1977 prlvlnd lIlutiific1il'il(! si completllrlle aduse In "Insh'uc\iunilc pcntru vorificarea caliUitii !Ii roceptlonarea Iucrarllor ascunse In constructli Iii instalatil.

STAS 1!H3/1-D2 STAS 1913/3-76

STAS 1913/4-76

2,2, LUC1'Ul'i do pamint ~I terasumente

- Teren de Iundarc, Dcterrnlnarca umldltatll,

- Toren do Iundaro, Dotcr-mlnarca d('nsitii\ii

p,illlin turi JOI',

- 'l'ercn de Iundarc. Dctcrrulnarca limitelor de plustlcltatc.

125

STAS 1913/5-"'7,1 STAS 1!IJ3i6-76

STAS 2014-11,1

:-)1'AS S:189-8:!

ST.t.S !)1I2~/O-i4

5TAS !l!l::!..J.Il-ij

STl\S !1!l2412-7f.

STAS !;62113-71

STAS !IGijO-!l:J

c 0:.1-;:;

C ](l!)-II:l

~TAS :!:)tH/:!-UJ

STAS :!5611.J-7..J.

P 10-77

C 160-i5

126

- TI'1'1'1l dl' Iunduro, Dcterminarca granulozi- 1[1\ ii.

- '1'('I'('n de Jundarc. Dctcrminurca pcrrncabiJiliijii in Iaborator.

Teren de Iundarc. Dctcrmlnuroa caracterisli('ilul' til' compactarc. IneCI'CUl'CU Proctor.

LUI:rilri de drumurl, Tcrusumcnte. ClJntii\ii gl'nl'I'HII'.

Llll'rilri til' illliJlIllfllil\il'i Iunciure. Diguri. Cundit]] gvncrule.

TI'l'('1l til' Iundaro. Dr-u-rrulnnrou I'orllpj'('~ibililil\ii piunlnturilor pi-in inccreareu edoIIll'll'it'll,

- j\s:ilsurut(wi tcrcstre. 'I'rnsarun pe teron a construct iilor, Pl'cSI'l'ip\ii gl'l1erale,

l\'lill;llr<HIll'i terostrc. T'rasarca pe tercn a I on:-;ll'll('\iilol' civllo, lndustrlalo ~i agrozootchnice.

JVIi'Isl.InHol'i tnrostro, 'I'rasarca po tercn a liniilor dc cull' ICl'alii,

Jl,Ulsul'[llol'i tcrcstro. Trusu rca pe tercn a drumurllor publicc pron-ctatc.

Ll.11:l'iid de imbllnutil\il'i I'll nvi ""I', Vvril iru- 1'1'" 1'(llIlpal'lfil'ii u-rusuuu-ntclur.

- 1 nd1'l1l111H()I' pcntru oxccutarca lrusurii de cletuliu in constructli.

NIII'II1aliv prtvind 1')(1'1'\1(;11'1'" 1\lI'I'ill'i!ol' lIl' tl'raSall1l'n ll' pentru reul iznrca fundal iilor I'llnstl'lll:\iilor civile !ii industrialo (Bul, Co:',loll'lil'\iilol' rn-. JIlHII,I),

lncorearl de laborator ale bctoanelor. lncer('[II'i 1)1' belonul inliil'it. Dotermlnarea re;~isll'n\l'lol' mccanlcc.

- lnl'Nclll'i pe bctoano. Inccrcarl pe bctonul proaspiit,

Construe] ii de boton, In-tun annal $i bcton precomprtrnat. '!'ipul !ii fl'I"(:vcmla Incorclirilor' pcntru verrficarca culilu\ii materia lelor Iii betounelor.

- In('PI'('ill'NI nedisll:udivrl 11 betoanelor, Mctml.. do Inecrcuro. Claslflcnrc lii indlcatll generate.

- Elemcnto prcfuhrlcate de beton, bclon armat si bcton procornpr-lmat, Condi\ii tchnice generale deealltutc.

_ Elcrnontr- prclnbnicatc til' beton, belon armal Iii beton preeomprlmat. Conli'olul statistic til: reccptle £11 caractcrlstlcllor geometrlcc.

Elerncnte prr-Iabricutc til' br-ton, beton armal Iii beton pror-orupr-imat. Proccdee sl dbpo.-.ilh'c de n'J'iCiCi.II'l'a caructcrtstlcltor gC'III1ll'll'iI'(',

_ 1n('cl'dll'i i11.~ bctoanclor. Me-lode rapide pentru dctermlnnrca rczisll'n\ci In compreslunes

- Ciuu-ntur], Inl'('r<:iiri ny-il'p, lndic'a\ii generah-

_ JC:il1ll~l1lul'i, Incerviir] Iiz ice. Dcll~l'minal'cn finqii de unicinure,

- Clmcnturt. Incorcnrl Jlz icc, Dctcrrnlnarca constantci tic volum,

- Ci IIl1'n turl, ]1lI:('I'<:fIl'i fil,il'(', Dl'l~'I'lllinaf('a

t hnpulul de pl'iz1i,

_ Cillll"ntul'i, Dclcl'min,II'('a I'ilpioii a marcli cinu-ntulul,

_ XOl'lllativ pentru ('X(.'('ulan'a I uertir llor din Leton prccornprhnut.

_ Instructiuni tehnlce pcntru r-xecutarea pri!1 sudaron l'1C'l'tril'ir H lrnblmlr llor ~i Innfidiruor 1<1 m'miHUI'i11:' din. o\cl-l1('lon.

Normativ pentru ;11('(I',';U'('<I lx-tonulul nrln mctodv ncdlstructlve (Bul, Constl'ue\iilOl' nr. R!I!11I5),

STAS 1:!i5-1l0

2.'1, Luerar] de betun (mouollt, prefubrleat)

~TAS 173\!-o()

::;TAS 17!19-BI

STAS li652/1-1!2

STAS 6657/1-76

STAS (iG5ij3-71

STAS 7563-73

~'l'AS :!:!7/J-711

STAS :!2i 1:!-71l

:!,;;, Lucrlir! de Iundatli

S'fAS 227/3-711

- '1'1'I'l')] til' Iundun-. Pilo\ i, Clusllicare ~i tvrmlnologlo.

- 1'1'1'(,11 Ill' Iundurc. Flindil\ii ell' pilot]. 1n('('I'('an'" in tcrcn a pilo\illll' de probfl,

- Tercn de Iundarc, Pilo\i l'onl\i de dlumetru JlHU'l', Prcscrlptl] gent'I'all' dl' prolcctarc. ('XC'- 1'lI\ic iii rccoptlc.

Normntiv pi-ivind pl'oil'd,u'ca Iii cxccutarea IUl.'l'ill'i1or de Iundalll dlrocte la constructii.

- Normutlv prrvlnd akiilllil'l'CI iii cxccutaroa. pilo\ilol' pontru Iundutll.

STAS :!:.:7i,I-7n

ISTi\S :'>2%-77

C 21-33

c 28-r.:1

127

C 41-76

P 42-71

C 1~O-;9

C Ij(i-7~

C 16:?-73

STAS 7194_79

S'fAS 1l25/~, :}, '1-11:) 51'A8 7:1:1;)/6-tlO

STAS 7335/G-7!J

STA5 73~511-7;j

STAS 7636-lIi)

S1' AS 8009-80

S1' AS 8090-lll}

ST AS 8U!) 1-311

ST1\S 8133-BI>

5TAS 8:3&::-30

STA5 U:nli-7!J

STAS n:J:!3-77'

128

- Normallv pontru prolcctarea, cxccutarca ~i Joloairca cotrajelor glisante.

- N()I"I1Jali\' pcntru cxccutarca constructlilcr din panuurt mart,

- Norrnal iv pcntru exccutarea lucrarllor de bcton ~i beton annat.

:_. Irulruuuttot- pentru aplicarca prevedcrllor 5'l'1\S G(ij7ta-,l.

- Norruatlv pentru alcatuirca. exocutarea Iii Ioloslroa cotraiolor uietalice plane pcntru pen'\i din hcton monolit la cliidirl,

- 'ruhurl !II' prcslun« din hoton procnmprhuat. .Conditil generule.

- Sudabll itutca otclur-ilor. Elcmcnle de baza.

- Llcctruai.

Protectia r-ontra r-orozlunll. Constructli mntulice ingropalc, Protejarea conductclor la subtraversar] de upil !ji Ia treceri prln cilnunc.

Prolcc\ia contra coroalunli. Conducte metalice lngropat c. Imblnart electrolzolante ell fiHII'jl'.

- Proll'l'\ia contrn coroxlunll, Constructli meLulke I IIgrop<Ile. Prlzc de potcntlul.

- 'I'uburi :,i Inure din azboclrnent pcntru eondude sub preslunc. ('ondi\ii gencrulc,

- Tevi din o\~~l sudate longitudinal pcntru instulutll.

I 'n'Il,HiI'I'i1 !>lIpl'al"t'\p!f.II' IIl1'lalil'(' )1l'nll"lI \"0»!>ia·.·. Acoperii-l prln vopsire. Mctodc de vcI'irieul"('.

- 1I11hilwl I'll SI'rlal' din rOIlLtl Pn IIi, l iinu-n!>i11l11.

- llollinl!L ell sertar din o~el Pn 16. Dlmcnsluni.

- O\l'lliri pcntru \r'."i de uz general. Mul'ci ~I condllll u-hnicc.

- J\1'I11iHlIl"i Industrlale din fonlu Iii otel, Hobluet 1I<.' I'P\incre ell clapu, Condit il special e.

- Retcle de il'iga!ii. Prescrlptll gcnerale de cxccutlo ~i receptic.

- '1'\11 rur! df' pre'si uue tli n bC'tO!1 precomprlmut. Cuncllt il generate,

:=-;·i'tI.S !J.lUB-7'l

N nrrna Li v Departumontal

- Mccnnlca Iluidelor, 'fcrminolQCie.

- Proicctarea Ili oxecutarea condl:lctct..'YI' pen-

tru iriga\ii 1;i dcscciiri ISPIF - \S81.

J 0,1 ;;-1!I71 l'\ormaliv - )·:rcclual·ca lnccrciirilor de prCGilolDe la coa-

Departamcntal eondi- ducte in slsteme de i1'iga~ii Iii desccart.

~ifJl1at DIF (IJGIl'CA)

I;).11-1979 Normntlv - Exccutarca mccaniT.ata a f.eraSiilmente.lQl"t;.l

lJepal·tamcntal orcctuarou controlulul de calilate ,peoU:Uo

1)IJo' (DG)~IFCA) Iucrarrle de ImbunaUi~iri (l1Dciare.

9 - c. 1053

t~

)" ,

CAlEl'UL VII - CIN'1'lm, SPIUJINIUI, COFUi\JE

CJ\PITOLUL 1

COFRAJE PENTRU BETOANE DE DIFERITE TIPURI

cofrajclol' glisante se Val" desliisura pe baza unor instructiuni elaborate de proiectantul cofrajelor ~i a prevcderilor din normalivelc in vlgoare,

'1. Abated limWi

1. Domonlut de UpHCU1'C

Ahalcd lilllilr. pent ru "olrajc lu construct ii civile, Industrlnle :lgT07.(JOlchllkc ;;i spectate

Aloalcri limit;i pentru colraje la podur i ~i pasarelc,

1.1. Preycdcrile din prc;t,cntul capitol se refer[l lu vcriflcarea cnlit.:ltii cofrnjclOi' til' clifcl'ilc tipurt ('uprinl.incl corraic cu panql:lri ;refolosibilc··pm·tial a elcmcntelol' de beton lInicat.~, a cofraj~lor dill panoui-] tic inventar dcmonlabilc, cofrajclol' pa~itoal\e l1i cofrajc)or gliSUlllc.

l. AI.akri I hu illt In c1illlClisilillilc panollrilor:

- lao iUlihilHi

- 1'1 l"lillli

2. :".hil(·ri limil.:L la dimclIsillllea lihr.rll (1IIIIIilli.)

- pentru plac i perc] i sau Ildlll.i

J. AI.i1ll·rj lilllitii h. uimcllsiullile sccjimlilor truusversa Ie

- gl"osime perc] i, pl;lci

- slill'i, grinz i

-I. illdillan';L Iilllil.i. f:qr. de: oriwulal{. a

l11uchiilo.· ~i supra(ctdor.

- pc uu III Jill iar

- pe (oatiL sUIll·alala. )'L plall~!:u

2. Prcvedcl'i cornum,

2.1. PanOUl'ile refolosibUe partial, sau de inventar ale dlferitelor tipur] de cofraje, inaintc de montare trebuie sa fie verificate de catre conducatorul lehnic al lucrarjj, La veriflcare a p~nourilor se VOl' uvea in VCdCl'C urm,ltoarele aspccte:

- daca prezinl .. l rigiditalca necesara pentru a l1U so deforma;

- starea de conscrvm-, ;

- claca s-au executa; remcdierile clctcriorarilor aparule

anterior.

2.2. CoIrajc1c l110nlatc in opera, <wind forma elcl11enlclor ce urmeaza a se bctona, inulnte de montat'ca armaturii, so verifica de ciitl'e conuuc[llol'll! tohnie ul lucr;lrii imprclIn[1 ell Pl'()Iectantul, Verificarile sc rcfera la corespondenta cu prcveuerilc din proiect, la conditiilc de cnlilatc /;ii lncadraroa in abaterilc admisibile, conform l1ol"me1or in vigoure.

I'allourilc colrnjclor gal n conleetiorml<!

Cofrajo gat a. confcctionatc

±lO mm

±2 mm ±.3mm

1. Abated limili. la uimcllsiullilc pauourilor. - 101 Iuug imi

- 10. 11ltillli

2. Abater] limita. Ia. dlmcnslunca Ii\)cra (lumina) ill scctiuni transversale.

- 10. eleva.~ii

Ii. fUlldatii

3. PrcvcdcriIc Sl)ccificc cofrajclol" din panour] de invcntar, coIrajcIor J)a~Hoarc sl coIl'ajcJor glisante

Tehllo1ogiile de montarc ~i demonta-., ale colrajelor din panourl de invcntar del11ontabile, ale cofrajclor pu~itoarc si ale

:!;J 111111

- 2%
- J,O%
Panour ile eofraje
colrajelor gala Con-
ROlla COIl- fectionate.
f"ctiollr\tc
2 3
:I: 1 IIUIl -
±Jmm -
- ::1:1 mm
- \ ±6 mm.
131 130

--------------

~, Prevcdcrl comune

J

:J, Verificiil·j ce se executa

3,1. La veri Ilcarca clntralor ~i cijafodajelol' so VOL' ·avea In vedere in ufura caliLii\ii matorlalelor Ioloslte I$i urmatoarele: 3,2, Fundatiile sl conclitlllu de Iundare sa fie conform prolectulul.

3.3, Elementcln de l'e:t.istcn~il s • ."I rospecto prevedertla proiectulul in ceca ce prlvesto sectlunllc, lunglmlla sl detaliile de Irnbinare.

3.4, Platformelc de lucru sa fie oxocutate cu contra-sagetila prevazute in pl'Oiect~i umplasato astJ'cl cu!-;u permita realizarea constructlel pc care 0 sustinte, in conlormltute cu planul de trasarc din proiect.

3,5, Dispozitlvelo de descintraro sa fie corcspunzator reaJii:ale conform prcvedertlor din protect.

;Ui. lnulnte de lncepcrcu oxecutiei constructlllor sustlnute de cintre ~i esafodaje, se vu face receptlu ucestora consemnindu-se intr-un proces verbal rezultutul verlflcarilor aratate mal sus.

:~ 1.5 111111 ± 10 111m

±2U IIIIll :': 20 111111

:1.2 111111

", ,.

C .. \.PlTOLUr. :.! r:INTHE $I E~AFOD.\.JE

132

"'"

J,,,o

2,1. Cintrele ~i cliafotlajele pot Il cxccutato din clemente de bcton, de bcton armut, de metal SHU lernn. Pentru reducerea consumulul de materialc ~i ul eostulul se rccornanda ca cintrele ~i esalodajelo sa so execute din clemente de lnventur.

J. I~i,CJimll'('a (a I;, d" ""1'1 i, alii a ll11u:lliilul' 'i

iStrpra(c!l'lIJI', '

- (10 1111 111 lilli;.1'

1.0~~o

,.' ....... 0

, 5, Abatcl'iI0.li1l1it.il In ('I)nfec~ionarea ~i montaroa cofrajelor glisanle sc vor 1I11"H.lra in Pl'c\'ccll'l'ilc dill Normauv privind

I' . "

~~l<~tUl~~~l. CXe\.'ular~'a ~i rolO!';il'ea cofrajeJor gliSHlltc" indicativ

- .pc {oatil, illfliliuh'il ia e!l~·ltqii

':I. ll1cliual'(';~ (;q:t til' Ol'iI.ClIl(;d,( a IIllll;liiilul' ~i Sl1praJ'..:!clOI'

,_ pc uu lU Ilu iar

- pe toata silprar"la exdllSior CU7.illcjii

- pc suprafa!a nun] l'llziud

5, Abater] In pOl.itia ill piau a axel ... I', - peutru (umla! ii

-. poutru cuz iuc] i

6. Abated la pOl.i\ia ill [,1;111 ''''I'lil:al ;1 cutci

de nivel : .

pcutru (ulldalii

pcnlru rcstul clC"/;l\ ii-fltllda{ii pCIlIJ'u clIzittc~i

Cl~PITOLUL 3

~PHJJlNlHl ~l CAp'l'U:;;ELl LA CONB'fftUCTJllN ~UBTEH.AN - TUNELURI

1. Dumcniu de apficaro

1.1. Clntrolo sint constructl] uuxilial'e de rczistenta care in tlmpul executtci sustln <tree suu boltt.

1.2. E!jafodi.\jcl~ sint constructll auxiliill'C de rezi::;tcnti"l care sustin in tlrnpul cxccuuci, grinzi sau cadre,

1. Domcniu de apllcurc

1,1. Prevederile prezentulul subcapltol sc apliea la lucrarile in subteran pentru tuneluri.

1.2. Acesteu sint lucrarl auxlllare neccsarc pentru asigurarea realizdrli Iucrarilor de zid[lrie in subtcran, in orice categorie de terenuri.

133

1.3.11,1 Junette de situutiu locala, natura tcrcnului sl adlnclmea fam de nivclul tcrcnului natural ul Jucrarll. se poate aplica sl In Iucrarlle de mctrou [ji subtruvcrs.uI pietoualc.

AN[!;XA VII-l

2. Prevcderl comunc

2.1. Il~ tcrenurllc de natura argiloas5, nisi purl, pic! risuri etc., cu sau fUl';1 illfilll'C.I~ii :;;i (_'Ul'C poL produce presiuni, se utilizcaz;,1 numul Icmnul tie orad.

2.2. lV.l!atel~ialL11 Iemnos nccesar cxecutlcl Jucrarilor in subteran Ll'e\)~ic sa fie de calitate buua, sa l1U Iieputred ~i rascopt, 2.:~. In. tereuuri le de natura stincoasa 1"I1111111 ponte fj par~ial Inlocult eu muterlul mctulie, conform prcvedcrllor proloctulul.

2.-1. LCl11nu~ de csen] .. 1 tare, stcjarul, se utl lizeuzu 111ll11ui pentru pene.

:.l.5. Cousu-ucuu de lenin se va realize conform prevederllor prolectului.

2,6. Sa va respacta cu strictete metoda de executic prcvazuta !'ii apllcarea lntocmal a procesului tehnologlc,

2.7 . .tl1 caz de infiltrati! so \'01' lua masuri de colectarea ~i evacuarea apelor.

2.8. Pe toat...l periouda de cxccutic a lucrarllor in subleran se vor lua, masuri de ventllatle prln prcvedorea de instulatll corespunzatoare conditiilor locale.

2,9. lIn tlmput cxeculicl sc vor urnuui permanent :

- di~ec~ia de avansare in conformilate ell prcvedertle proiectulul: de catro topometrul suntlcrului ;

- idem nlvclcta proicclata ;

- supl'ufa\a cxcavatu in vederea asigunu-l i lnscrlerll lu-

crarti deflnlttve de 7.idi"u'je.

2,10, La Iiecarc slirsit ~i inceput de zi de IlICl'lI se va proceda lu vortIicareu ;;pl'ijinil'ilor l$i iutervenl Imediut ell remedleri, in locurlle undo so constat;, ccduri suu scmne de ccdare a acestora.

LISl':\ l'ItESCIUl'TUI.Qlt 'I'EIINICE DE UAZt\

_ Normativ penlru executarea lucrarltor de beton !ji beton armat" i'ndicnliv C, 140-79 (Bulctinul Conslruc\iilol' nr, 1211979 lli brolluri) i

_ Normatlv prlvind alcntulrca, cxccularca !ji totoslrea coCrajelor gli~anle": Indicativ C .. 11-·iIi (Bulclinul Consll'uc\iilor nr. 11-12(1976).

3. VCl'ificild de cft:clua! pc purcursul cxccutlci . a,1. Amplasarea conform prevedertlor proiectulul. :~.2. Respcctarca procesului tehnologic de executle. :l.3. Urrnarlrea directlci de uvausare ~i a nlvclctci. 3.<1. Verlflcurca ('alil.i\ii muterlalelor.

135

ClUE'I'UL VIII. ZID1\UIl ~I PEIO':TI

Caramixilc relractarc pl'CSUp1.l11 0 sortare preulubilu pe calitati l;ii dimensluni, grupate pc tolcrunte. Se va evita aseZU1'ea carumiztlor cu dclccle sau prelucrute in prcalabil prln tuicre, cioplire sau slcluire spre interlorul cuptoarelor.

Vcriflcareu morturului ~i bctonului provenit de la stutli suu centrale de beLon sc Iuce pe baza fj~ei de transport in care so prccizeuzu marca, conslstenta, continutul de agregate marl, tempcrutura, jJl'CCUIll ~i priu ill('C:l'c~iri pentru controlul reuliZi'lri i marcii.

Vcrificarca armuturllor se va face sub ruportul diametrelor, sortuucntulul ~ii ulcutuuilor plaselor suduto prin puncte, Pentru ghermele ~i buiundrugi, verificarea so face bucata cu bucalii.

~.2. 1n cazul in care calltalca materlalelor nu corespunde cu cea din protect, conducatorul tehnic al lucrarll, de la caz la caz, va ref'uza matcrlulul, vu cere acordul scrls al prolectantul ui pentru Ioloslrea lui suu va solicita vcrHicareu lui prln Iuccrcarl tie luborulor.

2,3, Verificarea calitatii zidariilor si peretilor se face pe tot limpul cxccutlcl lucnullor de (';-.tl'C lj21'ul <.10 ochlpa, malstru, jar la lur-r.u-i ascunso ~i tit· ('[tin.' «onducatorul tchnic ~i reprozentuntu 1 bcnuliciurulul.

Vcrllicarile se rae vizual ~i prin masuratori.

2.'1, Contrulul usupru c:,.liililtji muterlulclor in mornentul punerii in opera va constu din urmatoarele :

a) Zidul'ii :

- se va exemina starca suprafetelor dirumizilol', blocuillor, placilor de lpsos, carumlxllor de sticlu, Interzlcindu-se Iolosircu celor ucopcrite de praf, lrnpurltatl suu ghcutci ;

- se va vcrifica, in special pe Limp calduros, daca se uda caramlztlc inulnte de punercu in opera;

- pe musura executarll lucrurilor, se va verlfica daca procentul de Iractiunl de caramlzi rata de ccle intrcgl nu depasese llrnita maxima de 15% ;

- se va exam ina stareu suprufctclor cariuruzllor ~i blocurilor refruclurc, lntcrzicindu-sc Iolosircu color cu stirblturi sau ell co! ~uri rupte ;

1. Domenlu de apllcuro

1.1, Prevcdcrile acestul capitol se aplica la verificarca zid::uii~o,l~ ~i pere\~lor ce intra in componenta obiectelor;i in con(ht~ll<:. ?rcvazute la pc~t. 1.-'1 din purtea I-a a prezentei prescrfptn til care se executa din urmatoarelc matcriale . caramizl p~in~ ~i blocurl ceramtco cu golurt vcrticale 1?i orizontule. blocuri din beton cu agregate ll.~Oi.II'C, blocurl sl plticl din be to.i celulur autoclavizat, blocuri de pial!'':i naturula, CUI'''-.l1liz.i prl'S~I~? d~n stlcla, placl din lpxos ~i Josf'oulps pline lji ell golul'i, flt;;1J din beton celular ulllodavizal lji din ipsos, phici din .::1. .. bociment, din profile U de stlcla, din lut sau pamint stubilizat, In acest capitol sint cuprinso 1ji \'cril'icilrilc !ii condi~iile deculila~e pentru zidartllo refracture pentru cuplouro indus! riul», CO~lI1'1, canale de fum ~i de vent ila\it',

2, Vcrificiiri de cfcctuut Ill' IHIJ'ClIl'SlIl exccuuiril lucriiri lur.

2,]. 'I'oate materialcle, sCll1ifabricalele!ii pl'cfubl'icalr.lc care se Iolosesc In exccu taroa zidill'ii 101' Iii pt'n'\ i lor sc YOI' purnin opera numai dupa ce conducatoi-u] tchn ic ul lucrin-ll it veriticat ca ele corespund Cll prcvederltc proieclului sl prescriptii10r tehnice. Veriflcdrilc se Inc pc bazu documcntclor care atesta calitatea materialelor lji Ie insotesc JLI Iivrarc (certlf'k ute de calitate, flse de transport), prin cxuminaro vizuula ~i JP;",suralori.

La materlalele indicate lu pet. 1.]. se VOL' vcrif icu dimerisiunile, marca, clasa l')i calitutca 111 Junette de condltiile lchn:c\' cerute pentru Iiecare matertul.

136

137

- SC va \'''1'' "'1 ...• I" ( • I I

. , <. ,'- ",I., n lull ere {·onS(·rVal"C~. u produselor rofruc-

ta~ f 1:n~F~;eZ~~I.c.·0, (,' o'.H'te' 11 i.t.:f"(~s{'?I?ie(~) in ten:icindu-se utilizal'ea aceo~ CcUcll11lZI edit' uu r!('\'CI1IL Iriubilo pl"il~ dCl)ozii'\l'C necor s

pummtoare: . c c.-

- prln I11f',;UI',ilori ('1I coriul ctulon, sc "it vcriflca la f'iecare. pun~t de I.W.TtI :~i Iii fiC'r:<'\l'e ~ar.i<.1 de mortal' cit mal fr~~vent (~ac~~. COI1S~stt'll~U 111O.rlarullii de zid<ll'ie so inserie in limi-

t~lc 'pI evazuto 111 l1n1'111i\ tivcle P2-8;; ; C.14-B2 'j" " str ,

tiunllo tchnico l',lO .. I-l!a ; . "I 111 u., HIC-

8, , , ,,13 em lu ;. idilric din dll'umizi plinc sl blocui-l din bcton eu ugre;.:atc grelc sau ll:-;oure '

, 7, " " B ('111 la zidCll'ia di'n clil'c.'imizi sl blocurl ell guluri verllcale :;;i orlzon tale ;

10., ... 11 <':111 lu zidaria din blocurl mid ~i phid de bcton celular autoclavizat ;

4, , . " ? ern la zidC:iria din ciir,imizi de sUclii ;

, 11. " , ,U em la pasta de ipsos pentru pl.ki ~i fi~ii de

IpSOS i

-g~1erl11e1.cJc l;C, v~r cxamlna bucata cu bucaUi. veri Iici 11- du-so forma, dimenslunjjj, lor, protectln impotrtvu limidilutii conform prevedenlor din norrnat.ivul P2-B5, '

2,6, Verificarca calit~l\ii exccutloj zldarillor consta t!in urmatoarcle :

- prin masuratorl In Ilccare zul 5C va vci'Hica daca l'03tUrile verticalo sint tosute la Ilccare rind, astfel ca suprapunorea carumizilor din doua rlndurl succcsive pe inultlmc sa se fuca pe minimum Ii·! Cill';imic1;\ in lungul zidului ~i 112 dil'umidu pe grosime ; la blocurile ceramice, .din bcton cu ugrcgule usoare .:;;i din bcton celular nutocluvlzat se va verHica dac .... l rosturlle vcrticalo sint tcsutc la Iiecare rind cu suprapuncrcu blocurllor s) se Iaca po 112 bloc;

- la zitiul'ia cxccutala dluplacl de helon celuluvautoclavizat sau din lpsos se va verlf'ica dadl teserea verticala s-a Iacut lu Ilccarc rind, iar suprapuncra placilor !i-a Iacut pe 112 placa ;

- Itt carami;,d1e presate din. slic}[1 HC va verlflca pozltlonarca armaturllor vertlcale sl orlzontalc astfel lnclt groslmea rosturllor s~i nu depuscasca 3 .. ,10 111m; rosturilo vertlcale la zldarle din cijrumizi de stichi nu slnt tcsute ca in cazul ~idartilor obisnuite ;

- se VOl' verif'lca gl'osimile rosturllor orlzontale ~i vertlcalc ale zldarieiprin 111[ISlIl'UL'('U a fJ-20 rosturl la Ilccare zid i media uritmeticii u masurtltorllor Iucuto C\.I prcclzio de 1 mm trebuie sa se inscrle in limltelc ubaterllor adrnlslblle din anexa VIII, 1 ;

- vizual, se vu vcrllicu in loute zidurllc due;l toate rosturllc vcrticale fjiOl'j:mnlale sint umplute con!plet ell m~l't5lt~ ~u cxceptia adincimii de 1..,1,5 em de la fc~cl~, va~ute ~l~ zldu:lel ; l1U so admit rosturl ncumplute. La perctil din plucl de IpS05 rosturlle se umplu complet cu pasta, de iP50S ;

-- ol'izonlulil.nl.'·n rindurllnr de zkkirlc :'C \'(1 verlf ica eu ajutorul Iurtunului de nivcl 1$[ drcpturului lu toate zidurile ;

- modul de real izaro U Icgalul'ilol' zldarlllor se va vorlfica la toate colturllo, ramlllcatlllc :~i int~!rsccpilc, asigu~indu-se exccutarea lor conformcu prevcderllc din no~'matlvul P2-B5 fji lnstructiunile tchnlce C,190-7!l si C,19a-d) ;

- gr05imea zidiirl] lor se va vcrificu Ia Iiecare zid in parte, Verificarea grosimit zldurtci se va Iuce prin masurarca cu precizlc de 1 mma dtstantcl rpo orizontal~\ dintre doua dreptare uplicate pc ambele rct~ ale zidului, Masurarca grosimi! sc Iace

. , .-. sc V1: cX~\J~~iJ.l.a stan'a supeafe\:clol' fi~iilor de beton cclul~l al~toclu~lwt,. i 1~lIl?r de. j psos, phkilul' de <tzbodmcnl, Pl'Ofilelor .u din sticla, mlerzlcmdu-se Ioloslrea color Ilsurato sl acoperlte eu pruf sau aile impuritati ;

. -, Ia ~l'ofilcic U d!n sUd,a se vu vcrlflca duca lungimoa

acestora corespumh, proiectulu] de exccu~ic ;

- ghormelelr. se VOl' \'l'l'irka buculu cu bucaln vcrlf'k-Indu-se forma, dimcn:;iullilc 101' l1ipl'Otcl'~ia impotrlva umidiUi~ji.

. 2,5, E~(,cllta_l'ca zidiil'iilor Iii pcrctllor IlU va putoa Incepe deuit llumal..:d~pa co sc va Il verlficat cxlstenja proccsclor Vel'bale d«: l~cl~a~l ascunsc, care suatcste eii suportulpeste care se e~ecutaZl?m'lU corespundo prevederllor prolcctulut ~i prcscrlptlllor tehnlce respectlvo.

LuC'rl:1r~le de zjrJ{u'ie rctractara Lrebuic S,l sc executa la 0 tempe~atur?a mcdiului inconjllrator de minimum + SoC pentru a Il ferito de actiunoa Jnghctulul.

133

13!J

1<1 t~'et inaltimi suu pUllclc difcrite ale zidulul iar media .. t:"itll1e~lCU a rezullulelor so vompura cu grosimcu prC!vazutcl in proiect ;

.. ::- VCJ:ticulita(~~a zidill"iej (suprafe(:elor ~i mucluuor) se YCr,IiJca ell. L:Jutorul l,lIylui de pl,umb sl dreptarulut eu Iungirnca ~c ceil. ~.:J 111. Vel'lflcal'ca se lace In cite [rei puncta pe inul~1I11e la Iiecare zid ;

- plancltatcu supruletoloi- 17i rcctllinltatca muehiilor se va verifica prin uplicarca pe suprafuta z idulul a unui dreptar cu Iungimca de CCH, 2,5 m 11i prin musuraroa, Cll preclzia de 1 mrn, a distanto] dintre riglii ~i suprafuta suu muchlu respcctiva. Verlficarou se Iucc lu toute ztdurlle ;

- lunglmoa !ji Iruil tlmeu Lut.uror- zldurilor, dimensiunilc golurllor ~i ale pllnurllor dintrc golul'i se verifiea prln 111[15\1- rarea direct eu rulcta sau cu metrul, Media a trei masurutort se cornpuru cu dimensiunilc din protect,

2.7, La ;"iduria armata, po lingci cele anitat lu pet. 2.G. se verificfl urmfltoarcle :

- se va veriftcn dacC:I urmaroa zidC:lriei sau plasel sud~i';..e' prin punctc se face in secl iun i le prcv.izute in prolect ;

- prin rnasurator! ('lI prccizlo de 1 111m so vu vcrif'ica gl'Osil11(,u rosturllor orizontnl« linind seam a cit aces lea Lrebuie sa fie egal~. eel putln ell surnu gl'Osimilol' a clouu bure plus ·1 I1Ull; totodutu sc vu {,()Illl'llla dad. strutul de mortal' de ,,<:0- porlre a armaturit in drcptul rostut-llor osto din cirnen t ~i are eel putln 2 ern grosil11C,

2.8, La zidurla complcxa deIiniUt conform normafivului C.12U-75 sc va verlf'icu lu Jit'care stilpi~()r ell' beton urruut urm[ltoul'<.'le :

- trasarea pozi~iei stllpisoi-llor ;

- sortimentul ~i diall1eLrelc armaturllor ;

- dlmcnsiunllo 1;\i intcrvulele dintre strepii de zidarle

(at unci cind accsuu sin t prevazutl ill protect}:

- pozf tionurcu corecta pe lnaltlmeu zid[ll'iei a a1'l11,lltd}or din rosturlle orlzontulo prin care sc rea lizeuzu lel~alul'U dintre stilplsor! ~l zidarlc ;

_:_ col'rureu l?i bctonurcu :-;li I pisori lor,

:2,D. La zid[ll'ia mixLu ddinilil conform normutivulul P.2-85 no lingll ('ele aratatc la pet. ~.Ii, se vu ucorda 0 atcntie dcoscblta ~'(~i:.di;dl'ii tuturor leg[llurilor dintro zldul de eiiramicl[1 ~i cele de boton ; in accst scop :-;r~ V:,I veri Ilea dac;) lu Ilccare al patrulea rind sc ascaza cite () c~ll'~imid<i lu intervale de maximum 1 mm In lungul zidulul cu alternurca dirami;r,il~r po inul~im:a_ a~estuia. totodatii Sl' va controla dadl eel pU~1l1 lu 1 m pe inaltime sc executa un rind coutinuu de lcguturl in caramizl usczate transversal.

2.10. Pentru clcmcntclc de bcton annal care lntrii In COI!1- poncnta zidiulllor se aplica in ',no? corcspunzator ~i prevederile caictului V din prczcnta prcscriptic,

2.11. La ztdurla de umplutura ?i lu lucriirlle de placare a Iatadelor ell placl de b.c.a. vcrificarilc constau din urmatoarole :

- se , .. \ veri lieu duca uncorarea zldiiriel l?i a placajelor de stilpi sl dialragmc se executa conform prevederllor prolectului in ceca ce prlvcsto diamctrcle si numarul barelor de aucorare sau dlmcnsiunilc platbandelor, sectiunile in care se face ancorarea, modu i de Iixare a ancorajelor de clementele de beton annat;

- sa se verif'icc vlzuul uncil ziduriu a Iost binc lmpanata Intrc plunsee iur rosturilc vcrtlcule dlntre zidarle sl stilpl sa~ diafragme sint umplute complel ell 11100'lul' ; lie va controla da~a suprufctclc xtllpllnr sau diafl'ill~IllCI()l' de bcton al'l:,at care Vl11 in contact eu zldiiria se amorscaza cu mortar de clment,

La zldurla refructara, pc jingii cell' arutato la pet. 2.G. se va vcrifica urmatourcle :

- modul de rcalizarc a cheilor de la boltl (nu este Indic::11 ~'I Iolosirea chellor ('II gl'osilll i preu m i('i in purtca in Ier;(Jar;l) .

- 'exe~lltarea rosturilor de dilutarc in zldarlu cuptoarelor sl a canalelor de fum ;

. - impanarea captusclii cosurilor de Ium in structura de rczlstenta. tronsonarca izolatici terrnlce catro <:aptu~~ala ~l co? prccum ~i etansarea rosturllor cu snur de azbest 111 drcptul

r.onsolelor- : '

. - modul de rculizarc a zidiirici canulelor de fum independent de captuscala cosurilor. ctansareu r{lcindlHje eu snur de azbesl;

l~O

141

2.12. Rezultutole tuturor vcrlf'lcarllor prcvazute in accst capitol ~i care so ref'cru lu ziti[irii portantc, ce urmcaza a se tencui se Inscrlu in procese vcrbale de lucrarl uscunse. Dc uscmenea, se Inscriu in procese vcrbalc de lucrarl ascunsc, rezultatele verlflcarllor care au rol de izolarc tcrmica sau Ionica.

2.13. La controlul ~i rcccptia cludirilor sl a constructiilor de zidarie de platra sc Val' prccizu urmutoarclc :

- dacii materiulelc si picsele Intrcbuintatc corcspunde celor prescrlse in proiecte 1?i standarde ;

- dacii dimenslunile clcmcntelor de constructie exccutate corespund color din protect ;

- duca rosturilc de diluture si tasaro sint blne exccutatc in locurile prevazute in proiect ; .

- duca nu s-uu lvit clcf'cctc din cuuza tasurilor ;

- daef\ S-U1.l. lasat golurilc ~i sunturile pcntru conductele

de apa, cunalizure. lnculzu-c, prcvazuto in proicct :

- vertlcalitatca zidurilor, stilpilor, usilor I;i Iercstrelor ;

- orizontalitatcu gla[urilor ;

- dudi buiundrugii sint bine asezati dcasupra golurilor de

usi Iii Ierestre ;

- ccntrarca stllpilor prccum ~i <.l grinzilor prlncipalo ~i secundarc pe stilpl 1?i xiduri ;

- oxecutarea conform cu planurlle a incastrarii corniselor ;

- calltatea supraletci perctilor de fa~ada netoncuitl ;

- legaturn dintre zidarla de umplutura ~i elcmcntele scho-

lelului.

mal sus, cu Irccveuta de CC<I. I/L1 <lin uccca de la pet. 2.1...2.13, 111S[1 eel putin cite unul lu Iiccurc 100 m:! de perote.

Vcri l'lcurca rosturllor zidiirici rclructare se cfcctueaza cu lama de control, dlmcnslunilc Iiind varlubilc in raport eu calltutea zidarici coruta prln proicct ;

._ ,iu':iric deoscbit de IngrijitCl, cu rosturi pinu la 1 mm ; - zidurlc ingrijWi, eLI rosturi de 1-2 mm ;

_ zidtirlc izolatourc de cr.trtll11idfl din cliatnmit, cu rosturi de 3-/:1 mm,

:3.:L Dupa cxccuturca rcccptici pe f':Z[l, comlsia Incheie un proces verbal in care consemneuza vcriflcarllo cieclual<:'. rezultatele obtinutc l1i concluzia cu prlvire In posibllltatea contlnuarll lucrarllor sau propunc supuncrca lor unci cornisii de cxpertiza.

3. Vorlflcar! de elcctuat In inchclerea Iazei de Iucru

4. Pcretii

.<1.1. La cxccutarca per'cti lor dcspartitor! din n~ii de ipsos sau din beton celular autoclavizut vcrlficarea calitatii executiei consta din urrnatoarelc :

_ picselc mctalicc Iolosltc la menta], sa fie protcjate con-

tra coroziunii ;

_ sc va vcrlfica modul de prlndcrc a ohicctclor sanltare, a

timplariei melaliee Iii de lcinn ;

_ se va verlfica aplicarcu amorsei pe canaturile filiiilor pc care urmeazii sa sc aplicc pasta dcIpsos sau mortarul adeziv, oxecutarea corccta a rosturilorvdaca acestea slnt blne

umplute. .

l1.2. La cxocutareu pcrutilor din profile U din sticla, vcrilicarea culltatil executiei consui din urrnatoarele :

_ se va veri fica calitatca protectlel antlcorozlve a rlglelor, montantilor fii alte olernente metalice, dupa care se va incepe montajul perc til or ;

_ nu so VOl' monta profile sparte, crapute sau care nu

indcplinesc conditiile tchnicc din STAS 11554-30 ;

_ se va vcrifica ca Wicrea profilclor S~I sc fuca numai cu sculc adocvate ;

3.1. Vcr ificurilc scriptlco constau din examinarea existentei /?i anallzarea contlnutului proccsclor verbale de lucrarl ascunse la pet. 2.12 ... 2.13, a cerl if'lcutelor de calltate, a eventualelor buletlne de incercure sau a actclor lnchciate ell comlsla executari! remedierilor, precum fii a dlspozitiilor de santier date de beneficiar, proiectant sau organele de control.

3.2. Verlflcarilc dlrcctc sc cf'ectueazii prin sondaj sl se refera la aceleasl clemente cu i?i cole de Ia pet, 2.1...2.13, de

142

143

- sc va veri Iicu I'CSpcct;ll'CU j)I'C\'ct!cri lor n.:fcl'iloare la ctall!jUI'Cu l'ostul'ilol', IIHlI'illlCLl l'ostlll'ifol' ncccsaro pcntru rcult, zarca unet buno elun~citiq,i ;

- umpJerca l'ostul'ilol' \'('l'Licale cu chit Alutchit sau Romulchicl so va face 1111mai ('U pisLolul manual suu pncumatic, neadl1'lipndu_se Ioloslroa <11 Lor lI1ijloucc ;

4.3. La executul'ca pere~ilol' din placl tic <.l:lbociment sc VOl' urrnarl ~i VCl'ifka 1I1'1l1i.Hoarele;

- nu se VOl' menta pl.-lei suu piese acccsol'ii de a7.bociment deteriorate;

- so va vCl'iJ'ica j)roll'l'\.ia anLicol'oziv~i a plucilor ~i acccSOrillor de a7.bocimcnt folosilc In medii agl'csive.

- marginile vlztbtlc longiLUdinale l?i transversale ale placilor VOl' fi po acclasl verucala ~i orizontaia admi~illdu-se abateri de +1 em;

- se va vCl'ifieu continuitalca stratului tcrmoizolator in dreptul roslurilor ol'ir.onlalc :;;i vel'licale dintre pltlci, neadmitindu":se intrerupcri ;

- nu se adrnlto monturoa pl.-Idiot' sal! panoul'ilor tic mulel'ial tCl'l11oi7.olatol' CUI'l' all I'l)sl umczito; dalorit[l ll'i.ll1spol'lului sau dcpozit<irii nccol'CSPUllziiloal'c.

4.,:1, La l'eccp~ionarea constl'uc\.iilol' <.':':t'('utute din Jut sau pamint al'gilos slubilizal, comistn de rl'('ep~ic vu ('onslala ~i va COI1$Cl1l11a in Pl'Ol'CSC vcrbalc dadi au lust cfcl!luale inccl'carile })l'ivinu Pl'cpararca amcstccului, confecUol1urea blocul'ilol' ~i daca' au Iost rcspectalc prc\"cdcrilc t'uprinsc in C H)2-7!J,

5. Vcrificari de efcctuat la ('ccclltia lll'l'liminarii U obicdului

5.1. COl1lisia de n~t'eplic preliminaril u obicctulut prin mcmbrt sUi de Spccialitalc sau prin speciali~li in arum ei, procedcaza In veriIicarca sCl'iptica ~i vCl'ificflri dlrecto prtn SOIldaje p,~'lvil1d dilllensiunilc, planitalca, vcrticaIiLatea zidariilor ~i pel'e~ilol' ~i dimensiunile xoturtlor.

5,2. In caz Ci.i 0 parle din aceste vcrificciri dau I'ezultute ncsaListaeiiloarc, se va dubh, nurniiru] JOt'; due':-. l;ii in accsL caz o parte din I'czullule slut ncsatisf[lc[lloal'c eomisiu HI Pl'Oceda eOhfol'111 punctulut 2,[1 din pm·lea I-a a prc7.cnlului 1101'mutlv. (Caielul I)

144

ANEXA VIII. 1.

AII,\TmU usur A

Aualr.rilc limilii ralii de dilllClIsillllilc slabililc I,rin protect sau prin prescrip\iile lcgule in vigoarc stnt conform tabelului

('al'al"l"l'islidl" 1.i"['l'iillll' ~i pen,! i h n:

Ohscf'lapi

:0 1 >~ r.
:c j
crl.
• 2

zi,lllri ell !:rosillwa vlc > .>(i.~ nun

I. .. c1illH'llsillllilt, li<llll'ilol' lngrosilllca cit, C'XC'CII\ i.: a I.icillrilor :

II) dill t:ilr(ulI;zi .~i 1,1"c:uri c e-

-, z hl ur] Gil ~.:rflsil1l1~a«J~l 111111

AI,alc~ri iilllil.i. 111111

.,

-. z iduri <':11 gl'llsillica de 11.5 111111

·1"1 --C>

:1:>

z irluri ell grCls;llIc:;L tie

HO 111111

'1-'1

... (,

zulur! <':11 grlJiiillll';L de

l·W 111111

'Hi -1)

zicllll'; <':11 gl'll;;IIH:il > l~() IIl1l1

~!: 10

------------.-------------------

h) d in I>IIIt:lIl'i III ici ell! !ocl"i! cu agrc:,;alu nsoare :

7.iolll"; 1:11 g .... SiIlW;l

·::;:.HO 111111

:!. ~

z idurt C.:II grostmea do lCJi) JlII11

:!. j

11) - c. lOjB

:.I: 10

I.:L 7.iolurilc ell maI 'Jri.Lic proveuite clin clcOIul;i.ri ahalerilc 1 im itil se pot mujcra c.:11 .50%

145

J I 2 r"'- I
I •• -I
I c) dill bl ocur! mid. fi~ii ~i pl:"U;i
d.<i bcton cclular uutuclu-
'I lzat :
- l.ilIliri ('11 gnlsinH'i\
~J26 111111 :1:'1
- ~illuri (,1I I:rnsilllt'a (It·
J!lO 111111 :!:.5
- zidllri ell grosillll'(L de 2~1l
111111 :1:8
I
tI) din pliil:i ~i fi~ii de il'~(ls:
- ~.ltillri ell grol:imC'lI elf' 711 nun :LO;5
- z idur i I'll grosillll'iI d,' 1\(1 111111 :!,0.5
----
c) d lu cnri'lIlli7.i PH'SIIIl- d,' sl ic;l;',:
- zhlur] cu grosinH'a .I,' MI uuu 2
- zitlul'i cu grosimcu d,' ~O lilli' !:2
. --- -_._----_ .
f) elill pl'llfi!c: de sl idr, \: h,d,is
~i . dcsch is
- l.ictlll'i C:II groshuea tit: -ill III III :::5
g) (Ii II I'I;id cit· a,((,""illll'lIl
ollllnl.11
- ziliuri e· grosillica de -iO IIl1l1 :1;2
_. I
b) din rut \,i plhlliut st •. i j;il.al
- zidllri I'll gl'tl~illl" : ell:
JOU 111111 ±IO
i) dill piUlri'L lIalll,a);L -10
- z iduri c;u groshnea 300 111111 ·J·20 146

,"~~I':X:\ \'111 l [coutinuare]

-I -I---~~_:_ I_._) .. _ ... __ "_:--

1. La g<dnri:

a) pcnt ru z irluri d iu C;;,.I':·\llIil.i 1.locllri l'l'rallli,~(~ ~i ,lin I",,('uri m ic i ell! hctou I'll agmgalc tI.~ifJ'l ru :

i.u dilllCJlsilllll'a gc.,}u)lIi

~I(]() nil :1: 10

I'll d imcnsiuuva g"I"llli > Ion em

+2il -III

il) J)(,II(I'II z iduri d in blul,lId m icl, diu pH\ci ~i fi~ii de Ill·tUII cclulur :lllto<:i:,'lixa1.

:!:20

1') p"111 ru ziduri II ill pl;ki ~i I i~ii tli:1 ips"~~

.L 211

-----_ .. _._------ ._----_

: 20

h) dill pialr:L lIallllal,t

------------ ------

.>

La d imcus iuu ilc ill pia II al:' illdlP"l'ilol' :

cu Iutura illc:lpcrii ,:;.;1l0 1'111 .' I.';

1---------1--·--·

I'll latura inciep"rii > .,\(10 (til :::.20

La Iliull'lISiullilc! par! ialc ill plall (lIi~('. :;;palcp. etc.)

147

A" EXA v III 1 (Colililluarc)

1 I 2. I :; I 4
G f) dill pl~lci lie azhociun-ut
- pI! 1111 I'laj :1:lO
- _._-- --, ... _-_.,-
- Ill' illtn'a;!i1- l'Iiidin' ·!,m
---, -
g) ,.1 ill Iu l ~i pf:lllilil ~\aj,ili/.al
-- pC Ull ctnj , 20
-- 1m iutn'uga. 1'1,;11 in' :' ,\0
h) din piall'r. lIa'Hl'alt ..
I - pl' \111 ctnj I :!,lO
- pc inll'''a~a d;\,lin' :~,;U
7 La dhuensluur-a I',,~I urilor din- L.L st ilpi portant i
trc CiLl'llillil.i. Irlocuri SiUI I'I;ki; ~l· 5 en ~I.!cl-i"nca o.i
rosturi 1I1~ a hater ilc Iirn i-
- ()ril."lllall~ -1. m ~f~ 111 ic~()r(!a1.r"
- ... ---- 1:\1 .~n';:,
!
- l'f,sturi '/1'1'1 ka h- -; ,'i
-2
- pent tu l.i<luri npareute :1:2-
---
I) I.;L slIpmfl'\1! ~i 1I111.:hii max, 10111111 puutru
.. ) La plan it at cu :mprak\dur; tru (j canlcra.
,- 1"'nlrll z iduri I'0rlalll'~ .1 111111/111
------
- pentru z iduri nvporluute .5 111111/11\
- pcntru zidur i aparente. por-
tanto ~i ncportante, 2 mill/ill
b) La rcctillnitateu muchiilor : Cel mult 20 mm
- pcntru ziduri portante 2 111111/111 pc luugimca ne-
intrcrupta a zklu-
lui
- pcutru z idur i neport ante 4 mmjm :i

II

La c1iIlH·lIsilillih· '/1'1'1 il';ti •. ;

20

a) IX:"ll'lI zidlll'i dill '·;Ir.llllit.i, .1111 hlocurl "'''''"Iit- .. !.,i dill hlocllri IlIh i d., 1,,'11111 ell

1'1'11 \ I'll \111 I'i".i

1'1'1111'11 illll'·~~;~~.~'~~::-(:-1 .'ill

iuux iunu» ~l lIi/Plllri)

_________________ -l~_

It) i'elll,," 7.idllli II ill 101'lI'lIri mid :,;i dill plad d" 111'1"11 culul u r uull.lchL'lhal ;

pc II I I'll 1111 l'laj

pc II I I'll lut ... ·<lg" I'Irlllil<: (I'll d(llli\. nivvluri) (':\1'1111,,1 •• (lill "11I'~lIl'i 111 ici

c) pen I I'll z idurl dill 1'1:I\'i ~i fi~ii de i)lMIS

pCIII)'u till l'Iaj

peul ru iuln'aga t:l.ldin·

J:.ill ,

.1) cllu l,rL)'iillli7.i l"'I'~a'" dill !lUd;,\

-- peut ru 1111 vl a j

" 20

Pl'lIll'lI illln'aga l'I:lIlin'

""ill

I') dln prol ik- 11(' ~I il'l~1 I' illrili, lii ,Il'""his

1 .... "1 I'll 1111 ('(:Ij

.1 2U

p"utrll in!n·,I!.!a l'J;irlin.

l-t3

149

.\l\" l:X .. \ VIU 1 (:0111 inuare}

ANE.,{A vrn 1 (ColltilU«Ire)

,_Ij-I ~_2 __ I " I "

,----1------

1 I 2 \ :;
!J c) pcutru z idur i d:1I pliLci tic
ipsos
- pcntru ztdur] 11(1 portnut« :; IIUlI/1Il - peutru zklu r i apan'all-. !lnl"tanto ;;i lIepul"talltt.:

Cd mu l t 10 111111 pe IlIlIgillwa I1Cilltl"l'l"upta a zklului

Ccl mult 20 nun pc lllatl!. lung lmca uclutrcruptj; a. zi· rlulni,

I 111111/111

c) La v~rticillilall.'a suprafl'\l'lor ~1 lIluchiillJl":

Cel 111 u It 20 nun pe toa.tll. lunglmea netntrerupta a. z irlulul

eel mull 10 HlIll pe eta] ~i 30 IUIIl pc illircaga illl!.1! i- 1IIe a drulirii

d) pcnlru z iduri dill C<l.riuuizi de sliclil.

- pcntru ziduri neportmue

- pentru zich:ri p"rlalllc-

J 1111 II {III

3 111111/111

- peutru zilluri l1<'portalllc

(j 111111/111

Cel mutt 30 mm dezaxare maximll. eUll\ulatll. pc toate nlvclurlle.

La. eoaxialilatea. zidurilor suo prapusc:

- deaaxarea de Ia un nivcl Ill. urmll.torul

Cel mult 10 111111 pc eta].

10

- pentru z idiu-] apan:lIle. )lor .. tante ~i IIcporlanle

Ccl mult 5 111111 I'll etaj ,i eel lIIult 20111111 p:: intrcaga

illiU~illlca. a. clii.

--I----------------------------·I-----------I~

------1

2 111111/111

-' maxima pc 11ltrea.ga. COilS, truetic

±JO

Abntcri lalii. UC Ol'izolilali,. a Suprnfe}"Clor Sllpl'l'ioare ale fil'. cllr~i r'Iud de ciirluuizi snu 1>10- curr,

a) pontru 7.idlll'i dill c:il"allli1.i. din blocuei ('('I';unil'l' !:'i dill blocuri mid <ll' IIl'IOIl I'll agregatc U~()an::

- pe ntru ~ilhll'i pnri;lIIi,'

9

Cel IIIuH J.~ 111111 P" loaliL 11l1l1-:iJllca lI('illll"('l"upl;, a z id u lu i,

La. rosturilc de dllatatic, de tasare ~i antiscismicc:

- la Inli.ltimca rostului

11

+10 -20

- la vcrlica.lilalca muchrilor rosturilor.

2 mill/ill.

Cel mutt 20 mm pentru lutreaga inli.ltimc a cladirii.

2 nlln/II'

- pcnlri ziduri Ill'pnl'lalllo:

:; 111111/111

Cel mult 20 lillli P" to;LI;~ sUl'l"<Lra(a IlI'illll'l'I'UI'I;'L a I. i-

-- ........ ------------ 1 <I"h, i

----1--..:.....:.:.:.:...:.----

b)llcntrll z idur] dill bloruri mlc] ~i din pl:il'i <ll' bel II II celular autocl;wizal:

- ;~ntru 7.idl1ri )lr.lrla:lt..

(' .. I 1111111 I.i 111111 pc tll.\Ia. sIIl'raCa1a ncinl"('l'lIpl;1 :i 1:;-

dulul

~ III II I {Ill

- peutru l.iduri JH'porl:Lill,'

('1'1 1111111 III 101111 Ill' toaliL 1t~lIl;ill"'a ndllll'cl'lIpl;L a zi" ului

150

".,J

ANEXA VlIl-Z

LISTA l'UESClllI'TIlLOlt TlmNICE DE llAZA

1. STAS 10109/1~2

2. STAS 2017-79

3. STAS 263'J-80

4. ST!\S 1030-85

5. P 104-83

CO~~.~l:~IC~ii . ~i~il.e, jOlI~sl~iale Iii agl'ozooLehnic;c. Lucr <III de Z1dul"Il!. Alcalulre Iii calcul.

Lu~ra~:i de 7~idii.ric din pialru naturula, PrcSCI'lP~ll de alcalUlre.

Mortm'c obi11nllite pcntru zidul'ie si tenculoj],

Mcdolc de Inccrcaro. "

Morlare obi!'nuilc lJcnlru zl'd'~l'l'e • t .

Cl . r'f u ~l encuieu.

aSI kat·c ~i con<li\ii tchnlce.

In.o;lrllc~iuni t.ehnice pcntru proiectarca Iii executarca PCI'C~llol·. plan1;>ceIOi' 1;>i aeopel'iliurilor din clemente dc bcton cclulm- autoclavizat.

NOI'ma~iv p~ntrll exocutarea constrl1c~iilor din punoun I11m'l (Bul, Constr, 411975).

Nonuativ privind :1I1';iluil'l'a, eah!ulul si \':'1'1'11_ laJ'I'i1 sLrucLul'ilo1' din zidal'ie (Bul, Cu'nsLI'U(:\iilor nr, 11/1 lI85).

Ncrrnatlv pcntru Joloslron blocul'ilor mici din bcton cu agl'cgnte usoare In lucriirUe de zidiirie (Bui. ConsLi'uc~iiIol' lI-1I)82).

~':l~ll'ucpuni telmice pentru slabilirea compozl\.lCi ~I prepararea morlarelor de zidiirie !ii tencUlnlii (Bul, Conslruc~iilor 1-1983),

Instl'uctiun~ tchnice pentru alclttllirca Iii oxecuLa rca pel'c~IIOI' din pliici ondulale din uzbocimcnt (Bul, Constr. nr. 11-1982).

6. P 4:!-il

7. P 2-115

8. C H-82

9. C 17-82

10. C 116-76

152

11. C 1!J8-79

l:l, C 1 !JIJ-7!J

1:1, STAS 11!i:i I-HiJ 14. C 1 !J2-·7!l

15. C 1 !l:;·--i:)

Hi. STAS lUG!JI}-liO 17. STAS 2U6:J11.:!-7~) 111. STAS 18:16-80

iu STAS )7011-76

20. STA.,) 5135/1-80

21, STAS 511\5/2-80

22. Sl'AS 457-110 2:1. STAS 1:IO-7G 2-1. S'1'AS I:JI-.a

25. STAS (j:!.)~-H

26. STAS 4-17:1/1-66

27. STAI:> ·147:J/!.!-7U

aa STAS 1:16-7-1

29. STAS 2744-B1

:10. STAS 2015-81

31. STAS 6502-71

3:!. ST AS 2555-81

Instruutluni tchnice prtvind tehnologta de fahrica\i\! 1;>i rnonta] n placllor !?i Ii~ii1or pentru pel'l'~i despl'n'~il()ridin Ip~os !?i aile matcrlale locale (Bul, Constr. 11/197l1).

tnstrucuun: tchnlcc pentru aleatulrea !Ii execuinroa pcrctilor lll'spiil'~ilOl'i din placl d(' 10sfogips ~i do ipsos (!U zgUl'a cxpandata C 190-79 (l3ul. Consll'. III J !)jll).

]'I'orile U din slid'-"

J nSLl'lI('~illni tchn lee nontru executaron lucrarl- 101' <il' "onslrw'\ii din lut ~i piiminllll'i stuhlll;.HL(~ C I ~1:t-7!) (13u1. ConsLl'uc\iilol' !J/197l1).

Insll'lIl:\ iuni tel III ir.1' ncntru oxocutarca zidarii- 101' dl~ pialn'i IJrul(, C 1Il:.l-7!l (Bul, Constr, 9/ Ifl7!J) •

. Cill'[lInizi presute <lin sliclii cu goluri.

Plese presate din slic:lii pontru constructil, Produse tcrmoizolatoare din diatomil.

Musil de diatomit pcntru Izolatll tcrrnlcc. Ciil'iimiz.i si blocurl ccrarnlcc eu goluri vertlvale. Condi\ii tehnlcc de culltate,

Ciiriimi:r.i !ii blocur] ceramlcc ell goluri verncalc, Forme Iii dlmenslunl.

Ctu·1'lIui:r.i pline presnto pe calc umeda, Produse rctractare. Clasil'icarc.

Cal·i'lI11i:t.i de Iormat rectangular !ii panii. Forme :;;i dimcnsiuni.

Produso rctractare. Umcri pentru bolta, Forme !ii dimensiuni.

Produse rcrractarc silica pentru euptoare de topit stlcln. }'l)l'lllc!ii dimensluni.

Produso rclrnctare silica pentru cuptoarele de topit sticlii. Condi\ii tohnice de calltate,

Produsc rcfrnctare slllco-alurnlnoasc de uz sem-rnl. Con<.li\ij ll'hnil'p de l:ulilillc.

C[n-;"1I11iz.i pontru cuptoarele de Incalzire din 1ndusu-la mt:lalurgic(, Iii a constructtllor de masinl,

Prod use relractarc slllco-alumlnoasa, Carlimizi pentru cuptoarele rotative din industria cimentulul. Condi\ii tehnlce,

C1',riimizi refrnctare pentru inzidirea cuptoarelor rotative din i ndustrla elmentulul, Forme Iii

dimensiuni. '

Produse rclractaro silico-aluminoase. Ciirumizi ~i blocur'l pentru Iurnale,

153

:13. STAS 281Cl-7i 3{ STAS 3512/1-79

35. STAS 3512/2-79

36. S'rAS 3512/~I-Bl

37. S1'AS 3347-76

38. STAS 134/1-83

39. STASho81-78

Produso I'dl'acLal'e silico-argiloa5e an tlacldo. Produs(' rctractaro lCl'll1oizolatoal'e silico-aluminO;ISI~. CondiUi lelmice scncrato de calilak'.

PI'OdllSI: I'cfmcLal'c LcrmoizolaLom'e silico-aluminoas~ Iusonato prtn prcsure. Condit ii tchnlce

spccialc d(~ cnlltatc. r

PI'OUUSI: rcrl'ilclm'~ tcrruotzotatoaro silicn-aluminoas~ Iasonalo PI'In turnaro sl li'ticre, Conditli tehnice speclale de calitato,

Produso rcfractare magnezitice de liZ general. Condltll lehnice de calitate.

Mortare semiacide, de samota !Ii aluminoase, Chit ,refl'actar silico-aluminos.

1.1. Prevederile prezentulul capitol se refera la tencuielile driscuite ~i la glelurile subtiri (de tip GIPAC) aplicate pe peretl ~i pe tavane, precum sl la tencuielile exterioare drlsculte sl speciale (simill-platra, buciardate, pieptanate) ulilizate la cladirile de locuinte ~i social culturale.

1.2, Nl! intra ill prcvederile acestui capitol lucrarile cu 1'01 direct de hidro-Iermo sau Jonolzolatie, acestea Ilind tratate la capitolul XIII sau celc pentru protoctia contra agcntilor agresivi, tratate Ia capitolul XIX.

C1\.I15TUL IX: 'rENCUIELI

1. Domeniul de aplicaro

2. Prevcderi generate

2.1. 'I'encuielile fiind lucrari destinate - de regula - a ramble vizibile, culitatca lot' din punct de vedere a1 aspectului poate Ii veriflcata oricind, chiar dupa terrninarea lntregului oblect !ji in consccinta nu cste necesar a se Incheia proceseverbale de lucrarl ascunsc, dcclt numai pcntru Iazele lucrilrii ; rae exceptie tencuielile aplicate la interlorul unor reciplcntl in care accesul ulterlor nu mai este posibil.

2.2. Vcriflcareu calit[l~ii suportului, pe care 1;C upllca tencuiala se va face in cadrul verlficarll, oxecutarii accstui suport (zidarle, bctoane etc.),

Este strict interzis a se incepe exccutarea orlcaror lucrari de tencuiala inainte ca suportul in intregime sau succesiv pentru fiecare portiune cc urrneaza a fi tencuita Sa fi fost verlflcat tji receptlonat conform "Instl'uctiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse" precum ~i prezentului normatlv,

2.a. Pe parcursul executarll lucrarilor este necesar a se veri fica respectarea tehnologici de cxecutie, prevazuta in

155

~l'eSCl'~p~i.ile tehnic.~e.' prcgatirea supraretci suport, utl lizarca tipului t;;l compOZl~!Cl mortarului indicat in proiect, prccum fjl aplicarea struturilor succesive fill'a dcpiisirea grosirnilor rnaxrme prevazuto in prescriptil : de ascmenca cste nCCCSLll' d.~ a se urrnarl aplicarea masui-ilor de protcctie i~potriva US~~l:'ll forta!e (dc ex. prin vint, Insorirc), spalarl prin ploaie, mghctan. .

:3. Prcvcdcri pcntru matcrlale

3,1. Teate m?terialelc si sernifabrlcatelc (de ex. mortarcle preparatc centralizat) care se Iolosesc In cxccutarca tencuicli - lor interioare driscuite (Inclusiv gleturi subtiri) :;;i a tencuielflor exte:ioar~ ,dri:;;cuite sl speciale se vor pune in opera nurnai dupa ,verlflcarca de conduciitor-ul tehnic al Iucrarli a corespondcntei lor cu prevederilo ~i specificatlilo din standardelo in vigoa~e. Verific?rile se f<~r. pe baza docurnentelor care insotescmaterlalelc la livrare, PrlJ1 cxamlnare vlzuahi ~i prin incen::i1'i de laborator filr.ute prin sonda],

4. Prcvcdcri pentru 11100·ture l'ji paste.

4,.1. Pentru prcparnroa diferitclor tipuri ~i marci de mortare si paste pentru tcnr-uieli se utilizeaza malerialelc Pl'CV:I-. zut~ in Instruct! uni tchnice C. 17-82.

4.2. Perioada maxima de utillzarc <I morturclor din 1110- mentul prepararn 101' variaza in functie de natura Iiantului astfel : '

- 1<.1 morturclc de val', pentru tcnculcli interioarc pina

la 12 h ; .

- In mortarelo de ipsos-var, pcntru glcturi (ell lntirzietor de pl'izii in amestcc), plrui la 1 h.

4.3. Consistentu mortarelor sc va stabili in raport ell Ielul lucrarilor :;;i cu supralala pe care se aplica, astfeI :

- pentru sprlt (apllcare mecanizata), 12 em;

- pentru smir (tavane, in cazul I aplicaril manuale)

5-7 em j

- pentru grund (aplicare mecanizata) 10-12 em;

- pentru stratul vizibil, oxecutat din mortar fiit'a ipsos,

7-8 em.

156

4.4. Mortarele provcnite de la statil sau centrale de mortal', chlar situate in incinta santierulul, VOL' fi introduse in lucrare numai daca transportul osto insotit de 0 fi~u, care sa continu indicarca tuturor caracterlsticilor tohnice ale mortarului. ' . " .

4,G. Rczultatcle lnccrcarilor de control ale epruvetelor I de mortar trebuie cornunicate conducatorului tehnic al Iucrarli' ill termon de 40 ore de la incercare. In toate cazurile in care' rczultatul inccrcaril cstc sub 75010 din maroa prescrisa, se ' va anunta beneficiarul pentru a stabili daca tencuiaIa· poate fi acceptata, Aceste cazuri se inscrlu in reglstrul de procese verbale de Iucrarl ascunse si se VOl' mcntiona in prezentarea ce se prcda comisiei de receptle prcliminara : aceasta comlsleiva hotarl definitlv usupra acccptarli tcncuiclil respective .. \ "': I . ' ~

5, Prcvcderl pentru executarca tcncuielilor

5,1. Conditii tehnice decxecutic ale tcncuielilor interloare si exterioare privind eontrolul 1li pregatirea stratului suport trasarea 11i amorsarea suprafetelor de tencuit, executarea grundului. executarea stratului vlzihil, sint indicate in "Normaliv peutru oxccutarea tcncuiel ilor umede" C.13-U3.

5.2. In cazul in care se executa lucrfirl de tencuiell ' pe tlmp frlguros (La 0 temperatura mal mica de + 5°C), se VOl' lua rmisurile spccialc prevazute In "Normaliv pentru executarea lucrarilor pc limp Iriguros'' C.l(j-Btl. .

5,3. Dupa executarca tenculelilor SC VOL' lua masuri pentru protectla supraletclor proaspat tencuite, plna la intiirirea mortarului de urmutoarele actiunl :

- umldltatca jnare, care intlrzic Intarlrca mortarului ~i il altcreaza ;

- uscarea Iortata, care provoaca pierderea brusca a apei . din mortarul de pe supralatu tcncuita, uscare care poate. proveni din curentl de aer, expunerea lndelungata la razele soarelul, supraincalzirea Incaperilor, instalarea sobelor ~i a .coc .. sierelor in imediata apropiere u peretllor proaspetl tencultietc,

- Iovituri, vibratii, provenite din darea in cxploatare a cladlrilor respective inainte de terrnen ;

- lnghcturea tencuielilor inainte de uscarea lor.

157

6. Ucccp(iu calitutivil a icncuicIiIor si tr<l~al11ellklor

subtiri (gletur], incluslv gipu{')

• .x 6.!. Tepc:u~elilc f~ind lucrijr~ destinate -=- in general _ d I a~11lnc VJ~~bJlc,. ~:aht~l.l'a. J~)l' din punct de vcdcro ul aspcctului poate Ii ver ificuta oricind, chiar dupa tenninarea intregului oblect ~i In consecinta nu cste nCCCS:.ll' a so inchcla procese verbale de Iucrurl ascunso, ci nurnal pcntru Iazclu de Iucrarl : fac exceptio tCl1cllielilc aplicatc la interlorul unor recipienti in care accesul ulterior nu mai este posibil.

6.2. Este interzis a se Incepo exccutarea oricaror Iucruri de tencu.irc, inainta ca suportul - in intregime sau succesiv pentru flecare portiune ce urmeaza a fi tencuita - sa fi Iost verificat ~i' l'eceptionat conform instrucUllnilor pentru veri Iicarea ~i recep~ion~rea lUcl'[u'i!or ascunse precum si conform prezentulut norrnativ.

.6.:3. Verificarea calit[l\ii tencuiclilol.' arc ca scop principal depistarea defectelo1' care depa:;;e5c abaterilo admisibile in vederea efcctuarit rernediertjoi- lji a Juarii de miisur] pe~1trl1 ('<1 defectelo sa nu se rcpetc in continuarc.

G.4. Inainte de inceperca lucrarilor- de tencuieli, este necesar a se vedficn daca au Iost cxccutato f?i l'ccePtionate toate lucrarile de~tinate a le proteja (de ex. lnvclitorl, plansee ctc.), sau a CUI'or executlo ulterioara ar putea provoca dcteriorarea l~r (d: ex. condllcte pcntru instalatii, tlmplarie etc.), precum ~l daea au Iost montato luato picsclo uuxiliare (gherrnelc

• . 1 ) ,

praznuri, suporti, co tare .

6.5. Pe parcursul cxc!'uiiil'ii lucriiri lor este necesar a se verifica respectarea tchnologici de exccutle, utilizarea tipului f?i compozitlei mortnrului indicat In proieot, precurn sl aplicarca straturilor succcsivo in I~l'osimilc prcscrisc : de asemenca, esto necesar a se urnuiri aplicnrcu mtlsl1t'ilrJr de protectie Impotrivu uscarl] Iortate, sp[lItll'ii prin ploaio sau ingheulrl].

G.G. Rezultatele incercarilor de control ale cpruvetelol' de mortal' trebule comunicatc conducatorulu] tehnic al lucrarii' in tormen de 48 ore de Ia lnccrcnre. In toate cazurilo in care rezultatul inccl'cul'ii estc sub 750/0 din maroa prescrlsa, se va anunta beneflciarul pcntru H stabili daca tenculala poate Ii acceptata. Aceste cazuri se inscrlu in proceso verbals de lucrtiri .aseunse ~i se VOl' mcntiona in prczentarea ce se prcda

153

comisici de receptie preliminara ~ accasta comisie va hotul'i deIinitiv asupra accepturii tcncuielii respective.

6.7. Rcceptia pc Iuze de lucnirl se face in cazul teneui~Iilor po baza urmatoarclor vel'ificul'i la Iiccare tronson 111

parte: .

a) rczistentu mortarului ;

b) numarul de straturi uplicat sl gl'?~imilc respective (determinate prin sonda]e in numarul stabillt tic cormsie, iar eel putin cite unul la Iiccure :WO m") ;

c) adcrenta la suport 1ii intrc struturi (cu acelasi Irccventa ca la lit. b) ;

d) planltal.eu supcrturrlor !-ii llniuritatea muchlilor (bucaUi eu bucata) .

. e) dimensiunile, calitatea qi pozltlile element~lol' decor~live sl anexe (solbancuri, brlie, cornlse etc.), bucata cu bucata.

Aceste vcrifivari se clectucaza lnaintea zugraviril sau vopsirii, ·iar rczultatelc se inscrlu in registre de procese verbale de Iucrari ascunse sl pe faze de lucriiri.

Abaterile admisibile sint dale in ancxa ]X - 1.

G.S. Veriflcartle care se efectueaza la termhY.lrea'un?i faze de lucrari, se rae cite una lu ficcare lncaperc III eel putin una la Iiecare 100 m'',

La receptionarea preliminara se efectueaza. direct ~e. catre comisic acclcus! vcrlficari, dar cu 0 Irccvcnui de rrummum 11:3 din frecventu precedentu.

lUI. V erificarea aspectului general al tcnc~iclilol' se va face vizual de catre comisiu de rcccptic, ;-cl'<;ctmd suprafata tencuita, forma muchlilor, scalelor sl a profilurilor. S~prafet~l: nctencuite trebuie sa fie unilorrne ca prelucrare, sa nu alba denivehiri, ondululii, [bud, Impuscaturl P!:ovoeate de granulele de val' nestins, urme vizibilc de reparatii locale, etc, De asemenea, se va controla corc~pondentamol'tal'ul~l (cu pra~ de piatra, gri!? de marrnura, terasit etc.), p.rccu~l !il a ,modulUl de prelucrarc a Ietei vazute cu prevedel'l~e din Pl'Ol(~ct. sau cu mostrc aprobute (tcncuicli cu glet, buciardate, sprituite etc.).

(j.10. Verlf'icarea suprajetelor tcncuite ale sc:,:re~ol' I?entru lumina indirecta se va Iace seara, ell ajutorul uncl. larnpl electrice asezata in imediata apropiere a supraletci, pentru a scouto in cvidenla toatc dclectcle.

]59

6.11. Muchiile de racordal'c a pereWor cu tavane1c, c01- turtle, !ipa1e~ii fere:;tl'elOI' iii Uiiilor, glalurile ferestrelor etc" trebuie sa fie vii sau rotunjitc, dreptc, vel:ticalc sau orizontale,

6·.12. Supl'afetele tenruHe nu tl'ebuie .sli prczinte cnlpilturi, :por(iuni l1cacopel'ile ell l11nrtar Ia raeordarca tencuiclilol" cu timpIaria, in spatele radiutourelor etc.

6.13. SUP1'<tfetcIe lenclliclilol' decorative trcbulo sri Ill! pre- 7.inte portiuni de prclucrarc, culoare :;;i nuantc l1cunifonnc, cu unne de opriri ale lucrului, cu fisuri, pete, zgirieturi etc.

6.14. Solbancurile fji diferitc1e profiluri il"cbuic sa aiba pantele spre exterior, prccum 9i 0 executie C'O['ccta a lacrimarulu],

6.15. Verificarca planilu~ii suprafetelor tel1cuite se va face cu un dreptar de 2 111 lungimc. prin a~ezarca accstuia in ortcc directie pa Suprafata icncuila Iii miisurarea gollll'ilor intre areptal' ~i tencutajn,

6.16. Verificarea verticaliW.(ii 1;\i orizontaliUltii suprafetclor (cu exceptia tencuieliiol' pc bolti tnciinate, pe cupole etc.) ~i a muchiilor, se va face ell dreptarul, boloboeul sl cu firul eu plumb. Abaterile IlU trcbuie sa depii!jeasca po cole admisibile.

6.17. Gradul de l1ctc7.il11e a sUprafetelol' tenCUilc se va Vcrifica numai la tencllicli glctuile ~i so va aprecia prin pIimbi.l~ rea pa sUpl'afetcle respective.

. 6.18. Grosimea stratului de teneuial<1 5C va verifica prin baterea unor cuio in 7.011c1c respeclive sau prin sOl1daje spociale, care se fac in locurlle 111ai putin vizibile, pel1tl'U a l1U stricaaspectul tencuielilor prin reparatii ultcrioal'c.

6.19. Aderenta stratllrilor de tencliiaIii In stratul suport so va verifica ill general nU111ai prin cioeanirea eu un ciocan de lemn : un sunct de "gol" arati.i dcsprindcl'ea lCl1cuiclilol' Iji necesitatea de a se rcfuC'e lntrcagu Supmfatu clez!ipilii; in cazurl SpeCiale, adercll\,a la suport a tencuielilor se va face sl prln extragcri de carole din ten cui alii.

., lit

.~
6
'0
<II
~
I ::l
Y.
...,
s::
-a
<II '" lit

"

Yo

."!::

...,
's
'0
<II
<to
lit
, ::l
~
N
r:
::l"
.§ a
:,.:....t
<l t;I
8_ ...:

.... ----

11 - c. 1058

'161 .

162

Q) I :';! 'I
..... ~ .....
~ )~.; Tl 's E
~b~ 1l "g
~ ., <>
Q) G.I '" ..
~~'tl ::I ::I
7-
~ :". ---_
a
~..s 6
G.I :1j 10
'8T~ ~E_ r:l
ut; -
t::;$ ""§ ""
Q)'tl c:
£:-I.s t: t: po:
D:<")
«I ." ....
;:I ....
·~~:E~ :-e ~~ .!lie
g «I'tl,s;:. oS I:: ::I ., e
-.._ a J:l.." .,
C ...... )QS ..... ~ e.:;i, ~.;; ><16
G.I:!'U 0 cedE"" I:: c
£:-I~ O:NEe~s::: 0:; ....
r:I r:I
,n! .... N I GJ ~
d~ II). e 8 e.s
.......... e::l ... ·.c.~ r:I
::s~ ~--~ 1U;;::i ::;e
U'"
I:!Q) S.::: Q..c:-
CIJ'iij, 'a6~e'''::1 r. S
H ~-se~m p:~
t1
~~ 'u;_'",) M ~ a ....
<11.- ,_. § B.5 'b;,
._ ::s rl ~ .. II.> ....,. r: .!l
::10
u ~ .... -ee J:l.;;,j::l 'a S
r.: •• .; ..... ~~
Q)I.< "d S 1;1 e'- ::I
£:-I'tl C4-"ee"jfJ, O::E
-
-
,n! .,
""
<aXIl S'-,!!
........ ::I e ., ""
~~ .§~ e] ~ ().~
0 ... 111:<;:1
d.c
Q) 1',,,t;tlJ:l. ::I ..
~ d ...... ol):;J Z~
~ 3 J:l.E '"
~.! & Q)" :::: .. 'c" 01
'S -
.... ~u·u;.dtf::l ,.;
~ ~~.~OJ::I~ ...
.... "101.6arJ e
u
~ ";:1';::01 .0.
> ;:I I:: ''0 u
Q) "oI'tl~~",t ., «>
'tl ~ !1.s .. d 0" I) 'tl,o
«I ~..ab·;::.s ~...., a:;
(II ...... t:;:I 0'- 101 oIu
... r:I 101 ...... uEa -.,
'9 "'°ol.!!,o .... ~
.-.~ u to°c u e .8]
~ ~ t)., -tJ .. ~
d ...., d·':~!!c.s 0Ip.
Q) d::l u lot ; ... u .0:>
0 ~ ~ a.g 'ii..ll ~ <III '.'

I".,

163

.,'

ANEXA IX-2

LISTA PRESCRIPTULOR TEIINICE DE BAZA

1. Normat~v pentru executarea tcncuielilor umels (C. 18-84);

2. Normativ . pentru. cxecutarea lucrilrllor de zugraveli ~i vopsilorli (C. 3-76)- Calct VII "Prcparal'l:'a l?i aplicarea pastel GIPAC"'

3. I?S~I'~ctiun~ te~nice privind compozttla ~i prepararea mortarelor d;

zldarle ~i tenculala (C. 17-82). .

4. Normativ pentru executarea lucrilrllor de beton ~i beton armae (C. 140-79), Anexa V-4.

164

CAIETUL X. I'LACAJE

1. Domeniul de aplieare

:1

1.1. Prevederile prezentului capitol se aplica la toate lucrarile de placaje ceramice in cladlrl de orice tip Iji cu pHi~i din piatra naturals, ceramica smal~uitii Iji nesmaltuita, 'faianta 'ii majolica, stiela colorata, gresie, carcimida 'aparenta, PVC-rigid, PFL; aeeste placaje avind 1'01' de finisaje Iji de protectle sint aplicate pe suport cu mortare, paste sau adezivi de

orice fel. .

i.2. In cazul placajelor speciale cu rol de protectle anticorozlva, prevederile prezentului capitol trebuie completate etl cele din caiet, din prescriptiile tehnice specifiee ~i eu conditil tehnice speciale predate de proiectant.

2. Prcvcdcri comune

2.1. Placajele fiind lucrarl destinate - de regula - a ramine vizibile, ealitatea lor din punet de vedere al aspectului poate fi verificata orlclnd, chiar dupa tcrminarea intreguhii obiect Iji in conseclnta nu este necesar a se Incheia procese verbale de lucrarl ascunso, cl numai pentru fazele de lucrarl; fac exeeptie placajele aplicate in interiorul unor recipientl In care accesul ulterior nu mai este posibil.

2.2. Orice luerare de placaje va fi lnceputa numai dupa verificarea ~i receptionarea suportului, operatii care se efectueaza 'ii se inregistreazii conform prevederilor I capltolelor respective.

2.3. Inainte de inceperea lucrarilor de placaje, este necesar a se veriflea daca au fost executate !li receptionate toate Iucrarile destinate a le proteja (de exemplu invelitori, plan-

165

see etc.) sau a carer executie ulterioara ar putea provoca deterlorarea lor (de exernplu conducte pentru Instalatii, timplarie etc.), preeum l1i daca au Iost montate piescle auxiliare (ghermele, pervazuri, suporti, coltare ctc.),

2.4. Toate materialelc, scmilabricatelc ~i prcfabricatele, care intra tn componenta 1I11ui placaj, VOl' fi introduse in lucrare nurnai daca in prcalabll s-a vcrlflcat de cairo conducaiorul tehnic al Iucrarilor ;

- di au fost livrate cu certificat de calitate, care sa con.irme eli sint corespunzatoarc cu norrnele respective;

- au fost dcpozitate Iii manipulate in conditii care sa evite

orice degradare a lor ; .

- s-au efectuat la locul de punere in opera dacii

prescriptile tehnice specifice sau proiectul 0 cor - incercarlle de calitate.

Mortareleprovenite de la stutii centralizatc, chiar studiate In incinta santierului, pol Ii introduse in lucrure numai daca transportul este Insotit de doeumente din care sa rezulte cu precizle caracteristicile fizice, mocanice ~i de compozitle.

2.5. Princlpalele verlficarl de calitate comune tuturor ti-

purilor de placaje sint ;,

- aspectul sl starea generala ;

- elementele geometrice (grosime, planitate, verticalitate);

- Iixarea placajelor pe suport (aderenta) ;

- racordanle placajelor Cll alto clemente ale constructici

sau instalatlei ;

- corespondenta cu proicctul.

3. Veriflcarea pc fuze de lucruri se va face, in cazul placajelor interloare, pcnrru Iiccare lncaperc in parte, lar in cazul celor exterioaro, pcntru Iiccare tronson de fa\adl\ in parte ~i se refera laurrnutourclc obiectlve :

a) rezistentamortarclor sau pastelor de aplicarc a placilor de placaj (determinata po cuburi de 7,07 ern latura, turnate

chiar de! la prepararea mortarelor ~i pastelor respective) ; .

b) numarul de straturi din structura placajelor l1i grosimile 'respective (determinate prin sondaje, in numarul stabillt de cornisie, dar eel putin cite unul In Ilccarc 100 m'l); .

e) aderenta la suport a rnortarului de pozael lntre spatiile placilor l1i mortarului de pOZ[1 (cu aceeasi Irecventa ca la pct. b) ;

166

d) planitatea suporturilor ~i liniaritatea muchillor (bucata cu bucata) ;

e) dimensiunile, calitate.a lii pozitiile elernentelor decorative care se placheaza (solbancuri, brlle, cornise etc.), bucata eu bucata .

Abaterile dimensionalc pentru diferite tipuri de placaje

sint date in anexa X.I. '

4. La receptia preliminara se va efectua dire~t. de catre comisii aceleasi verillcar], dar ell 0 Irecvcnta de mimmum 1/5 din frecven\a aditata la pet. 3.

5. Indicatii asupra efectuarll verlficarllor

Placaje exterioare

!J.1. Prin examinare vizuala se va verifica ;

. a) corespondenta elementelor profilate de. placaj. ale faiantei cu forma din proiect ; la elementele continue, situate la acelasi nivel (cornise, briie etc.), liniile profilulul trebule ~a fie continue ~i drepte, neadmitindu-se frinturi sau curba,l'l;

b) continuitatea rosturilor dintre placile p!a~aj~l~r,. in , sensul di nu trebuie sa existe frinturi sau curbari vizlbile ;

e) chituirea rosturilor dintre placile placajelor cu mortar rezistent la internperii ::;i colorarea placajelor, atara de cazul cind prin proicct se cere altfel ;

d) frecarea ::;i lustruirea corecta a suprafetelor pl~ci~o~ la placajele pentru care proiectul prevede 0 astfel def1l11S~~'e;

e) marirnea ~i modul de umplere ~':l mortar . a spat~~lor . dintre margmile suprafetei placajelor ~1 solb?;ncun, tOCU:l d: usi, ancadramcnte, cornisc ctc.: aceste &patn nu trebu.le sa, d~pageasca 10 111m ::;i sa fie blnc urnplute CU mortar rCzI~tent In intemperii si colorat, de asernenea, m culoarea placajelor

respective, daca prin proiect nu se cere altfel. .

5.2. La placajele executate din diramid~ de placaj s.au placi eeramiee smaltuite planitatea suprafetei se va .verifica eu drentarul de 2 m, ~gezat in orice directle pe suprafata. Abaterile adrnislbile in ceca ce priveste planitatea suprafe-

telor sint indicate in tabelul din anexa X.I. ..

Aceeasi conditio va fi verificatii ~i Ia continuitatea acestor

placaje pe verticals.

161

5.3. La plaeaje din placl de piatra naturala, abaterile 5U,pr~f~telor acestor placajo fu~ii de verticala ~i orizontalu so VOl' V~rl~lCa ell drept~rul, fh-ul eu plumb, nivela "cu bula de aer ~~ rigla g.radata ~l nu trebuie sa clepii~eascii abaterilc admisibile date In tabelul din anoxn X,1.

5.4. La placajele exocutato eu placi tip marmoroc, pe fatadele cladlrilor, sc va eontrola indeplinirea urmaloal'elol' conditii :

. - _s~pr~f:at.a finisata trebuie sa fie plana, sa nu prezintc denivelarl vlzibila ~l sUI_Jaraloare in cimp, la colturilc intrinde ~l le~md: ~a~ la rost~nle de Imbinare inchise sau aparentc :

- fmlsaJul_ trebuie s~ fie aderent la suport .pe toata SUprafat~ acestui~, sa nu ~re~ll1te portiun; cu desprinderi, care la lovire usoara eu un ciocancl de lernn sunii a gol ;

. :- rosturile de imbinare Inchisa, dintre elernentele placa[ului d~ marmoroc montate, trebuie sa fie cit mal bine inchise nead[~:lltir:du7se des~hideri .mai mari decit cele din anexa X.I. ~ trebul~ sa fIe . ~ontmue _ ~l .drepte, fura zgiriieturi; in cazul rostur~lo: deschise, de latimi stabilite, acestea trebuie sa aiba aceeasi ;lat1me pe-,toata Iungirnca lor ;

. - :rae?r~cirile .. eu alt? tipuri de Iinisaje sau la tlrnplarie, ob~eete:. ,d~ Instalatf] etc. Iixate pe suport, strapungcri ctc., Irebuie sa fle bine pasuite, iar la strapungor; sa fie mascato cu rozete metalice, din mase plnstice etc. ;

. .:- suprafata .placata trebuie sa prczinto aspectclo de grosime, granulomett:ie ~i coloristice, indicate in planul de rnonta], sa fie curate sl iUra pete rezultatc din putrunderca la suprafata a mortarului adeziv sau din alte cauze,

Placa]c lnterlcarc

5.5. Prln examinare vlzuala se va verifica : a) Raeordarea placajulul eu tencuiala,

Suprafat,a placata ell placi de Iaianta, placi de majolica 'sau eu placi ceramiee smaltuitc, avind dimensiuni pina Ia ~OX40' mm, trebuie sa se termine ell placi eu muchiile rotunjite rar epatete : acestora trebulc ScI coinclda eu nivelul tcncuielil.

. . ~n cazul plaeajeloz: din plaei de faianta sau placi de maJolIca montate pe pereti de beton se va verifica daca in proiect au fost prevazute borduri speciale de racordare a fatadei ell

168

I I I

\

I

i

\

peretii l?i daca acestea au fast mo.ntate ?Ol':ct. J?ac~ pr_?iec: tantul nu prevcde ascmenea borduri, racordarea trebuie facuta cu scale de mortar.

b) racordarea placajului din placl de faian\a, pl~ci de majolieil sau pliid ceramicc smaltul te eu cada . de bale ..

Etansarea rostului de racordaro respectiv tre?Ule Sa f~e executata cit mai ingi-ijit, ncadmitindu-se 0 grosirne neUI11- forma sau lipsa chitului,

Pentru a verifica ctanseitatea racordarii dintre plaeaj ~i cada de baie se va controla partea opusa a peretelui, obser-

1 •

vlnd daca umezeala nu a trecut prm perete.

c) Strapungerile efcctuate in supr~Ia~a placata, pentt'U trecerea tevilor de instalatii, Iixarea prizelor, mtr.erupatoare-

lor etc. :,' .

La aces tea se va controla ea gaurile facute in placi .sa fie mascate pe eontur, prin acoperirea eu rozete metalice-cromate, nichelate sau prevazute ell gamituri - dupa cum sc cere prln protect, La gaurile unde acoperirea cu rozetd nu este su~icienta astfel incit conturul gaurii se vede :}i in [urul rozetei, se va dispune aplicarca unci rozcte de diametru mai marc.

La Iel so va controla ca gaurlle practicate in plaeaj pentru Iixarea obiectelor sanitarc (spalator, oglindu etc.) sa l,lU fi~ vizibilc de sub aceste obiccte.

5.6. Planitatea supraletei placate se verifica eu ajutorul unui dreptar de 1,20 m lungimc 1<.1 placajele cxccut.ate din pl~ci ceramice smaltuite !ii de 2,00 m la celelalte Ieluri de placaje, Sub dreptar, asezat in orice directle, nu se admite decit . .9 singuru denivelare de maximum 2 mm.

5.7. Verticalitatea suprafetei placate se verifica, in toate cazurilo, en bolobocul ~i un dreptar d; 1,~O m, la .extremitatea ciiruia se permitc 0 ubatcre tie la v~l'tlc.alu de maximum 2 mn;.

La suprafcte orizontale (glaluri, ruse de laborator, marginea ciizi] de baie ctc.), sc va controla daca s-a asigurat pla-

cajului 0 panta de cca 20/0 spre Interiorul camerei. ':~'

5.8. Corespondenta rosturilor dintre placile placajului ' cu prevederile proieetului ~i ale prescrlptiilor tehnice de executic se face, in afari:i de examinarea vizualii,_prin miiSUl:area 1'05.turilor eu ajutorul unor calibre, in cazul ell se observa abaterl,

5.9. Verificarea racordurii rectilinil. a supraletelor placate, eu plinte sau scafe, sc va face la inceput prin cxarninarea vi-

169

zuala .Iar daca so obsorva ondulari in plan vertical sau orizontal aoestea se VOl' miisura cu ajutorul unul dreptar de 2 m

lungime. ,;",

, La aceasta verificare se admite sub dreptar 0 singura unda

avlnd 0 sltgeatu mal midi de 2 mm. '

5.10. La intersectiile de suprafetc placate, latimlle rosturilor pot depa~i pe cele date in anexa X.I. eu eel mult 0,5 mm.

5.11. La linia de separatie a placajului de tlmplarie de lemn dupa uscarea complete a acestuia, rosturlle nu trebuie sa fie mal marl de 1 mm. Acolo unde timplaria este prevazuta cu pervazuri, plaeajul trebuie sa patrunda sub ele Cll eel putin ,10 mm, Iar pervazurile trebulesa fie Hiltuite pe inaltlmea placajului,

Abaterile admlsibile de care trebuie sa se tina searna la aprecierea calltatll placajclor din placi de faianta, placi de majolica ~i pUici cera mice smaltuite slnt indicate in tabelul din

anexa X.I. '

5.12. La placajele exccutate cu pliici din fibre de lemn emailatesaumelaminatesevol..maiface urrnatoarele veri-

ficari: ' ,

a) modul cum s-a fiicut mascarea rosturilor dintrc placi IIi de la marginea superioara a placajului, cu baghete de lornn vopsite sau lustrulte ori cu profile din PVC; conform Indicatiilor din proiect ; baghetcle sau profilele montate trebuie S(l aibii aceeasi culoare pe tontil lunglmca lor ~i sa fie blne fixate;

, b)' denivelarlle placajului, prod use in urma dezlipirii de stratul suport a unor partl de placaj cure nu au fost bine lipite; in asemenea cazuri se VOl' scoate placile respective !1i se vor 1ipi din nou, inlla numal dupa ce fie va ruzui adezivul de pe spatele placilor :;;i de pc supralata suport ~i numai dupa ee 'acesta va fi din nou pregatit 1n mod corespunzator.

Abaterile admisibile de care trcbule Srl so tinu seama la aprecierea calitatii placajolor din fibre de lemn, cmailatq sau melaminate, slnt indicate in tabelul din anexa X.I.

5:13 La placajele executate eu plael tip marmoroc, prefabricate, in uncle tncaperl din intcrlorul cladirilor civile (holuri, birourl, sali de receptie, vestlbuluri, siili de biblioteca etc.) se va. eontrola lndeplinirea acelorasl conditli mentionate la pet. 5.4.

:170

A~EX!\ X-I

i\IlATERI ADMlSIllILE LA RECEt>',fIA CALITATIVA A l'LACILOit

1. l'lUci extcrloaro .' .. - a {b t

a) Plucajc din piall'i"l naluralil IIi piall'a arlllicialu nears e oane

cu pararnent brut} .

Denivclarea relativi1 a plilcilor la supraletele lileluite sau lu.strulte

.' () 5 mm in sons orlzontal III 1 mm

- din rOCI vulcanlcc i~ sens vertical (pe 0 suprafa\a

de 3 m2);

_ piatri1 calca- 0 5 mrn dar maximum in :1 locuri

- din _ marmuru $i "c 1 m2

roasa ....•........ ~ ,

La suprare~ele buciardate sau Cl'admate cu cadru .

. _ . dl g n1't 1 mm dar in eel mult 2 tocun

, dln marmura "1 In ra .. , • '

- y ~I~;

1 15 mm idem;

din calcar moa e " 1 r it

- Devierea placajului de In planul vertical la supralctele s e ,u e

sau lustrurte

_ din rod vulcanice ....

\

I

\

05 rnrn pe 1 m, dar maximum 3' mrn pe lntreaga Inlil~itnc a, pe-

retelul.

La suprafetck bucianlule sau Cl'adinate cu cadru d . um

\ 2' mill pe 1 rn, ar .~a~1m

- din marmuril !ii r,l'anil to mrn pe inlr('aga ll1ul\lme a

placajului. .

2. 5 mm In 1 m, dar maximum 10 mm pc tntrenga 1nl11\ime a plncajului.

. turtl de la vcrticalli sau orizonlaHi la supraIe\ele

ncviorca ros UrI or c '

lilcfuite sau luslruite ti 1" nu se admite Iar

.' ~~~tt i

_ din roci vulcamce ....•. pe orizontall'1 se admite max-

mum 1 rnrn la 0 placa

_ . . ,. atcara 0050(0 din lungimea totala a ros-

_ din marmuru li1 platrii c t~lui l?i maxlrnum 1,5 mm' , -

r tele buc'lardate sau gradinate cu cadru \

La supra et tUlUl' "

- ranit . . ., 0,10/0 din lungimea 1'05 "t

- din marrnurti Iii g llIuximum :1 rnm

__ din calcar moale

.......

171

- din calcar moalo

0,2010 din IUngimea rostulut ~. maximum 3 rum

~lirblturi la muchii Ia supraIc\clc :;;Icfuilc san lush'uite

- din reef VUlcan ice maximulll douii ~tirbit\ll'i ne 1m2

sl 0 adincimc de max. 0,5 mm; - din marmurii Iii piatrii calcara maximum trcl 1?tirl>ituri pe 1 m2'

Iii 0 adincime de max. 0,5 mm'

La supl'aIctele bUcial'dalc sau gl'adinale ell cadru •

'"-1 din mal'muril. l?i granit l11axi1l111111 trcl ~tirbiluri pe 1 111~' CU 0 adincime de max. 2 mm;. maximum patru ~tirbitllri pe 1 m'l

cu 0 adincime de max, 3 mm ; Abate.ri Ia dil1lensi~nile roslurilol'. La supmIetcle !iicIuile sau Iustrulto

.......

- din calcar moalo

- din roci vu1canice

n,3 mill pe vcrucata l?i 0,5 mm pc orizontalii;

- din m~rmurii lii piatrii calcara 1,5 111111 La supl'aletcle bUciardate sau gradinale ell cadru

- din marmurf'l sl granlt . . .. :I rnrn

- din calcar moalo 4 rnrn

b) Placaje din pliici ceramlco smal\uitc - IDevierea de In planitatc a plii-

cilor de Jorrnato mici (2X2, 2,5X2,5, 4X4 lii 5X5 em) llpito

pe hirtie (distantn dint r e droptar l1i suprafa\a plaeajului) . .

- Devierea de Ill" vel'licnliLalc n pIdcilor de formate mid (2X 2, 2'&X2,5, 4X4 si 5'X5 ern) lipite

pe hirtil! (distanta dintre dreptar ~l supraCata placnjului) , .

- Devierea rosturilor. dintro piii-

cUe placaJului .

- ~l1rblturi In mUChlile pllicilol' .

2 nun

2 mm

0,5 mm la 0 placli

mnxiuuun doua /iLit'bilUl'i po 1 m2 I?i eu 0 adincime de max. 0,2 mm

c) Plaeajc din eiirlimidli aparcnta - Devierea de Ia planilatc (distanta dintre dreptal' sl supra-

rata .plaeajului) ....., 2 mm

- Devierea de 1a verticnlitaLe a

placajului ••..•..... nu se admite

- Dcviel'ca roslurilor orizontllle

dintre euriimizile aparente 1 rnm Ia 0 piaeil

- Portlunl nClImplutc cu mortar in

rosturt nu se admit

172

d) Placaje din pliici tip marmoroc, prefubr lcato - Deschidel'i lntro pli1cile prcln-

brlcato ale placajulul . . . .. max. 3 111111

- Deschlderl Ia racordar-llr- placaJulul cu alto tlpur! de Iinlsnj«,

timplurie, oblecto de instalattl

etc. . ... " ..... ,.,

- Pete pc supratatn plaeajului,l'ezultatc din piiLnmdcl'ea la su-

prafa\iI a materlalulul adez lv sau

din aile cauzo .....

nu so admil

IlU se admit

2. I'lacajc Interloare a) Placajo din pliicl de faian\a sau de majolica

- Dcvieroa de la planilaLe ~i verticalitate a supraretel placajutut (distan\a dintrc clrcptar 1.;i su-

pratata placajuluj) .. ' . . ,_. 2 mm

- Devieroa rosturtlor clintro plu-

cile placajulul .... 1 111m la 0 plaeii

- ~tirbiluri snu Iipsii de gluZlIl'li la

muchlllo' Supl'aIe\elol' gia:.mralc max. una la 0 plaeii pe 0 su-

ale placiIol' ..,...... pl'afa\u de 4 mms ;

- Portlunl ncumpluLc ell Iapto de

elmont alb in rosturl . . . ., nu se admit

- Locurt neurnpluto cu glazuri! pe max. doua pe ml eu 0 supra-

stlpra[a\a plaeajului ...,. fa\ii de 2 mm2

- Fisurl pe suprafat» placajuilli, nu sa admit

b) Placaje din piiici eel'amiee smiil\uiLe (ea la pet. 1 b)

c) Placajo din placl tip marmornc, prelabl'j~ale (ea la pet ". 1 d)

d) Plncajo din piiici din fibre de lenin cmallato sau melaminate

- Abaterl locale de la planitate!?i max. 2 nun

verlicalitate pe auprajata pliici-

lor (distanta intrc dreptar ~i SlI-

praIa ~a pli1cilor) .

- Curburi sau trtnturt vizibile pc

sunrarata placajulul .".. nu se admit

- Lipsa de chiL in l'oslUl'ile din-

tre pliici nu se admit

- Pete pe suprufata placajulut nu se admit

- Portlunl de pli1ci dezltpite de

t nu se admit

pe supor " ,

- GaUl'i de stl'upungere pentru instalatii vizibile de sub rozelele

de maseare ..••... nu se admit

- Liniile de intersectle ale placa-

iulul la coltur'lle Iesindo ~i in-

trinde, muchii etc, perfect vertlcalo

- Liitimea rosturilor dintrc placl perfect unltorma

'1

173

"

ANEXA X-2

1. STAS 233-80

LISTA PRESCRlP'J'lILOR 'l'EUNICE DE BAZA

2. STAS 7813-80

3. STAS 8095-80

4. ST AS 6438-B(}

5. STAS 7577-80

6. STAS 8561-S0

7. STAS 1245-80

8. STAS 8616-80

9. STAS 8658-80

10. STAS '/578-80

11. STAS 451-80

12. STAS 5939-80

13. STAS 9110-78

14. C.G-75

15. C.86-75

16. C.70-70

17. C.114-69

174

Placi din r,lian\ii pentru plncarea peretilor .

lCI'IO\'i. t 10-

PIiiei ceramlco CESAHOM.

PIii.ci decorative din hirtie stratificatu (HDS). Placl din aschll de lemn (PAL). Placl presate pcrpendlcular pe Iate,

Phicl email ate din fibre de lemn. Conditll ge-

nvrale. .

Pliici lignoceluioziee. Panouri stratlrlcato din

pIiici din fibre de lcrnn duro.

Phicl lignoecluloziee. Placaj din fag pentru Iucrud de interior.

Pliici lignoeelulozice. PIiici Ionoabsorbantc din fibre de Icmn.

PIaci lignocelulozice. Pliicl din aschii de lemn extrudatc (PAL-RM).

Pliici Ilgnocelulozleo, Pluci melaminato din fibre de lernn. Conditll gcneralc.

PIiici, plinte sl scaIe din beton, mozaicate. Plilci din grcsie ccramlca,

Pie~re naturale fasonate pentru constructll, Regull de vertncaroa calitii\ii.

Instructlunl tehnicc pentru clcctuarcn placajclor lnterloare din raian~il. majolica 'ii pliici ceramlce smaltuite CESAHOM (Bul. Constructlilor nr. 8175). Instructlunl tehnice privind exccutarca placajelor din profile de PVC rigid (13ul. Constructlllor nr. 7/ 75).

Normativ pentru executarsa placalelor interioare cu pliid emallato din fibre de lomn (Bul, Con, structlllor nr. 11170 sl brosura MCTnd 1970). Instructiuni tehnice pentru Iolosirea marmorocului pentru Iucrarl de finisaje intcrroare l;ii extcrloarc (But Constructlilor nr. 3/1970).

CAIETUL XI. ZUGltAVELI, VOPSITORlI, TAPETE

1. Dorncniu de aplicarc

1.1. Prevederile din prezentul capitol se refera la lucrarile de zugraveli ~i vopsitorii interioare ~i exterioare ale cladlrilor, indiferent de compozltia lor ~i de natura suprafetelor pe care se aplica, cit Iii la lucrarile de tapete ce se aplica in interiorul incaperilor de locuinte l;ii social-culturale,

1.2. Conditiile de stabilire a calitiitii vapsitoriilor nu se refera Iii la vopsitorlile destinate protectillor anticorozive care sint tratate separat.

2. Prevcdcri gcnerale

2.1. Zugriivelile, vopsitoriile ~i tapetele Iiind lucrarl destinate a ramlne vizibile, calitatea lor din punct de vedere al as- . pectului poate fi verificata oricind, chiar dupa terminarea lntregulul obiect ~i in consecinta nu este necesar a se incheia proces-verbal de Iucrari ascunso.

2.2. Certificarea calitu~ii suportului, pe care Sa apllca zugravelile, vopsitoriile, tapetele, sa va face in cadrul verificarii executaril acestui suport (tencuieli, zidarii, betoane,. gleturi elernente de timplarie din Icrnn sau metalled, clemente de instalatil etc.).

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli, vopsitoril, tapete inainte ca suportul, in intregime sau sueeesiv pentru fiecareportiune, sa fi fost verificat cu atentie de catre seful punctului de lucru privind indeplinirea condltitlor de calitate pentru stratul suport (aspect, umiditate,

rezisten til). .

2.3. Verificarea calitatii zugravelilor, tapetelor, se va face numai dupa usc area lor completa.

175

2.4. Inainte de Inccperca lucrarilor de zugraveli, vopsitorii, tapete este necesar a se verifica daca au fast exeeutate sl receptionate toate lucrartle destinate a le proteja (de ex. inveli tori , streaslnl etc.) sau a carer executie ulterioara ar putea provoca deterlorarca lor (de cx.conductc pentru Instalatli, timplarli etc.) preeum ~i ea au fast montate toate piesele auxillare (dibluri, console, suporti pcntru obiectc sanitarc sau clemente de lncalzire, coltare etc.).

2.5. Toate matorialele pot Ii introduse in lucrarc numai daca in prealabil s-a verificat de catrc conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate eu eertificat de calitate, care sa confirme cn sint corespunzatoaro norrnelor respective sl corespund paletarulul colorlstic dat in proiect.

2.6. 'Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifiea respectarea tehnologiei de cxccutic, prevazuta in prescriptii tehniee, utilizarea retetelor I?i compozitlci amestecurilor indicate in aceleasi prescriptii, prccum ~i aplicarea straturilor succesive necesar a se urrnari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscartlbruste (de ex. prin vint, insorlte), spalarii prin ploaie sau inghetarll, sursc de praf sau vapori eu substante ehimice.

2.7. Verifiearile care so efcctueaza la terruinarea unci faze de lucrari, se vor face eel putin cite una In fie care lncapere

sl eel putin una la Iiecare 100 m''. '

La receptia prcllminarii se va elcctua direct de cfitre comisie 'aceleasi verlficari liar cu 0 Irecvcnta de minimum 115 din Irecventa precedenta,

3. Vcrlficlir! llC faze de lucriir]

Zugraveli

3.1. Prin examinarea vizuala se vorlfica urrnatoarele : a)· Corespondenta zugravclilor interioare ~i exterioare eu

prevederile proiectului sl ell dispozitllle ulterioare :

bjaspectul suprafetelor zugravite in culorl de apa, precum 9i a1 acelora in calcio-veehio; ele trebuie sa aiba un ton de culoare uniforma, sa nu prczinte pete, scurgcri, stropi, baslci l1i cojiri, fire de par sau urme de la pensula sau bidinea ; urmele de bidinea sint admise nU111ai daca sint vizibile pinii la o distanta de eel mult 1 m la supratata zugrfivlta ; nu sa admit

176

corecturi sau retusliri locale care distoneaza cu to~u~ gener~l, chiar la distants mai mici de 1 m ; pe supraletele imlsate, prm stropire trebuie ea stropii sa fie repartizati uniform, afara de eazul cind prin conditiile speciale ale Iucrliril s-a prescriso repartizare neunilorma ;

e) uniformitatea desenului la zugraveli lnterioare executate cu rola burete sau pinza de sac; la asemenea desene nu slnt admise' pete sau sarlturi :;;i nici suprapunerl sau lipsuri ale desonului ; in caz de executie cu rola so admlte lipsa desenului numai la legatura a douii Iisi] vccine de desene," dar ·pe o Iii time de eel mult l.mm. ' . I

3.:l. Aderenta zugravclilor Intcrloare :;;i cxtcrioare se va eonstata prin freeare usoara eu palma pe perete, 0 zugraveala

aderenta nu trebuie sa se ia pe palma. ..

3.3. Rectilinitatea liniaturilor de separatie SG va verifica eu oehiul ~i la nevoie eu un dreptar de lungime adecvata, Ele trebuie sa fie fara innadirl si de 0 latime uniforma pe toata lungimea lor. . .,

Se admit la un perete eel mult doua devieri izolate, care sa nu se abata de la linia dreapta eu mal mult de 2 mm.

Vopsitorii

3.4. Inainte de inceperea verlficarll calitatii vopsitoriilor se va controla mai lntli daca la vopsitoriile in ulei sau la cele pe baza de polimeri s-u format pelicula rezlstenta, fap~ ce s,: constata prin ciocanirea usoara a vopselii eu degetul m mal multe punete.

3,5. Prln examinarca vizualii se va verifica aspcctul vop-

sitoriilor, avindu-se in vedere urmatoarele : . ..

a) Suprafetelc vopsite eu vopsele de ulel, e.mallul'l sau lacuri trebuic sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare ~i acelasi aspect lucios sau mat, dupa cum se. prevede iq. proiect sau in mostrele stabilite. .r..

Vopseaua de orice Iel trebuie sa fie aplicata pina la "perfect curat" adieu sa nu prezinte straturi stravezii Iii nici pete, desprinderl, cute, baslcl, scurgeri, lips uri de .. bucatl de' p.elicula~ crfipiituri ad flsuri, care pot genera in vutor desprinderea stratului aglomerari de pigmenti, neregularltati cauzate de chituire sau slefuire necorespunzatoare, urme de pensula,' urme de vopsea insuficicnt Irecata inainte de apllcare etc. :".;

12 - c. 1058

171

i~ b) La vopsitoriile executate pe tirnplarie se va veri fica vizual buna acoperire cu pellcula de vopsea a suprafetelor de lemn sau me tallce , blne chi tuite ~i slefuite in~' prealabil, se va controla ca aecesoriile metallce vizibile (silduri, drucare ere-

moane, ollevere etc.) sa nu fie piitate de vopsea, '

. c) nu se admit pete de mortar sau zugraveala pc suprafetele de tlmplarle vopsite, sau care urmcaza a Ii vopsite.

d) Pentru controlarea prcgatirli corecte a suprafetelor de timplarlejnaintea vopsirii (curatirea, slefuirea, chituirea 1'05- turilor etc.) se vor face verlflcari prin sondaje in diverse puncte, inlaturlndu-se CU, griji:'1 vopscaua pinil In stratul suport.

e) Se va examina vlzual daca tevile, radiatoarelc, convectoarele, aerotermele, ventilatoarele etc. sint vopsite in culorile prescrlsesl daca vopseaua este de culoare uniforrna far[\ uete ~rme de pensula, crapaturi sau alte defeete. co a~eea~i aten~ tIe se :Va. eo~t~ola daca pregatlrea Ietelor laterale si spatele aeestor piese ~l aparate sint vopsite pe toate elementele fEu'a

loeuri neaeoperite, umfliituri etc. '

,Pentru verlficarea supraletelor din spatele conductclor, radiatoarelor etc. se va Iolosl oglinda. De ascmcnca, se va controla prin citeva sondaje daca vopseaua este aplicata pe suprafetele corect pregiitito in prcalabil si daca cstc oxccututa conform proiectului (curatirea de rug ina sau mortar, apllcarea succeslva a straturilor prevazute in protect).

f) 'Bordurile, Irizurile ~i liniatura trebuie sa fie de acecasi latlme pe toata lungimea, sa nu prezinte curburi sau Irinturi pe acelasi aliniament, lur lnnadirile ::;[1 nu fie vizibile de la distanta mai mare de 1 m.

g) Separatlile dintre vopsitorii si zugraveli pe un acelasi perete, -preeum ~i cele dintre zugravcala pcretilor !1i tavanc trebuie s~ fle distincte, fara suprapuneri, ondulatii etc. Veriflcarea rectilinltatil llniilor de separatle se va face cu un dreptar, de .lungime cit mai mare; la aceasta verificare trebuie ea pe un tntreg perete sa nu existe mai mult de doua devieri izolata.si care sa nu se abata de la linia dreaptii cu mal mult de 2 mm,

3.6. Calltatea luorarilor de vopsitorie executate pe piesele metaliee se va veri fica in acelasl mod ca la celelalte lucniri de vopsitorie, prevazute in prezentul capitol.

178

.. : Tapcte

3.7', Vcrificarea calitatii lucrarilor de tapetare se va Iace numai pupa cc timp de 14 zile temperatura aer';11ui in .e~mera respectiva a Iost stabi1izatii la circa + lS'C, iar ,um1dltatea relative a aerului la 50-GO% .

, .Temperatura ~i umiditatea VOl' fi masurate c';l termomc.tre ~i umidometre, de dltre dclegatullaboratorulUl de santier. 3.3. Se va controla daca s-a respeetat tehnologia de executie privind pregatirea ~i amorsarea auprafetelor ~i aplicarea hirtiei de ziar intr-un strat sau doua straturi, peste care s-a

)

Iixat tapctul,

, . , 3.9. Tapetele aplicate trebuie sa fie identice 'eu modelele indicate prin proieet sau eu mostrele euvenite lntre 'executant

si beneficial'.

Toate Iisitle trebuie sa aiba absolut aceeasi culoarc ni

nuanta. '

3.10. Liplrea tapetelor trebuie sa fie realizata uniform pe intreaga supralata a ficdirci fi1jii in perote, fura sa existe portluni neaderente, umfliituri (pungi de aer), cute sau neregularita\i spcclficc, cauzate de prcgatlrca necorcspunzatoare a stra-

tului suport.

3.11. Fh;iilc de tapet trebuie sa fie dispuse vertical, verificarea fUcindu-se en firul eu plumbsl neadmltindu-se nici un Iel de abatere de la vcrtlcalltatc.

3.12. La suprapunerea ttstllor pe vcrtlcala trebuie sa se respecte regula ca muchia Ilsiel de deasupra sa fie orientata spre ferastra, pentru ea sil nu creeze umbre pe peretelc res'pectiv. Aceasta condltie nu este aplicata la peretii paraleli cu

eel pc care so ana tcrcstrclc : alcl filjiile so pot suprapune in orice Iel, cu conditia ea sa se respecte pe tot peretele eu acelasi sens de suprapunere,

In eeea ce priveste tapetele tip T.R. (tapete in relief), acestea se vor aplica eu marginile cap la cap, intrueit datorita modelelor in relief in care se Iabrica, ele nu se pot monta cu marginile suprapuse.

3.13. La suprapunerile de Ilsil, potrivlrea desenului eelor doua fi~ii vecine trebuie sa fie cit mai exacta ; in punete izolate se poate admite 0 nepotrlvire de maximum 1 mm.

179

'/

3.14. La llplrea lor cap 1a cap fi;;iile trebule sa fie perfect potrivite,astfel ea Iinia de dernarcatie sa nu poata fi observata

declt P~' la eel mult 2 m distantd, _,

3.15~!.a:.a muchiile intrinde sau ieslnde ale peretilor incaperii 'rosturile verticalc dintre fi~ii trebule sa fie realizate

Ia lO-15cm de muchia respectiva, ,

3.16.Nu se admit suprafe]e ncacopcrite, Ilpituri suplimentare, suprapuneri suparatoare ale desenulul sau exfolierl pe linga pervazuri, Intrerupatoare, prize etc.

3.17 .. paca la racordarea tapetulul cu planul tavanului nu este pre"l4zuta 0 bagheta racordarea trebuie sa fie realizata pc o linie dreapta de alta. -culoare ;;i care la examenul vizual sa apara ca perfect omogena continua si orlzontala sl de aceeasi latirne pe toata lungimca ei.

.,

180

ANEXA XI-~

LISTA PRESCRW'fIlLOIt TEll NICE Dl~ nAzA

1. S'l'AS 8341-75

2. STAS 8839-72

3. C.3-7G

4. CA-71 .

Tapet Iavabil pe ba7.a de polimerl C\I suport de hirtic,

Hlrfio suport pcntru tapetele lavabile pe baza de pollmerl.

NOl'mativ pcntru oxecutarea sl reccptlcnerea lucrarllor de zugraveli sl vopsitorii (Buletinul Constructiilor nr. 5176. G/1977 !ii 1/1978).

Instructlunl tchnice pentru aplicareu tapetelor (Bulctinul Conslruc\iilor nr, 1211977 1ii brosura),

181

.. .!~.

CAlE'l'UL XII. PAH.nOSELI

1. Domcniu dc aplicarc

1.1. Prevederile prezentului capitol se apllca lu toate lucradle de pardoseli, executate in cladir; de orice tip ~i cu lrnbracamintl din .Iemn (pavele, dusumele, parchete), piatra 11aturala Iii artlficiala, pamint, materiale bituminoase, placi ~i covoare din materiale sintetice (plastice).

1.2. In cazul pardoselilor speciale cu 1'01 de protectie anticoroziva, prevederile prczentului capitol trebuie cornpletate cu prescrlptii tehnice specifice ~i cu conditiile tehnice speciale, predate de proiectant.

2. Prevcderi gcncralo

2.1. Orice lucrare de pardoseli va fi inceputa numai dupa verificarea Iii receptionarca suportului, operatii care se efectueaza ~i se Inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective, inclusiv in ce prlvestc realizarea clementelor gcometrice.

2.2. 0 atentle deosebita trebuie acordata cazurllor in care suportul este constituit din pamint, balast, nisip, pietris pentru care trebuie sa existe dovada realiziirii gradului de compactare prevazut in proiect sau in prescriptiile tehnice specifice; de asemenea elementele de constructii Iii instalatii trebuie sa fie executate, verificate lli receptionate inaintea inceperii Iucrarllor de pardoseli (ex. canale, instalatii, strapungeri, izolatil etc.); trebuie sa fie terminate l1i toate lucrarile a carer executare interioara ar putca degrade pardosellle.

182

2.:3. Toate materialele, semifabricatele Iii prefabricatele, care intra in componenta unei pardoseli, pot fi introduse. in lucrare numai daca in prealabil : . " . '. -- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al Iucraru cii au Iost livrate cu certificat de cali tate, care sa ' confirme ca sint corespunzatoare norrnele respective ; . .: - au fost depozitate ~i manipulate in conditil care sa

evite orice degradare a lor;

- s-au efectuat la locul de punere in opera - daca prescriptile tehnice speclfice sau proiectul le cer - Incercarile

de calitate, .

Betoanele ~i mortarcle, provenite de la statiile centralizate chiar situate in incirita santierului, VOl' fi introduse in lucrare numai dad! transportul cste Insotit de documente din care sa rezulte eu precizle caracteristicile Iizice, mccanice Iii de compozitie.

Pentru beton se VOl' respecta l1i prevederile caietului "Be-

toane" din prezentul normativ. .

~.4. Principalele verificdri de calitate comune tuturor

tlpurilor de .pardcseli sint :

- aspectul lli starea generala ;

- elernentele geornetrice (grosime, planeitate, pante) ;

- Iixarea lmbracamlntii pe stratul suport ;

- rosturile ;

- racordarilc ell altc clemente dc constructil sau insta-

latii :

- corcspondcnta cu proiectul.

3. Vcrificiir; pe parcursul cxccutaril lucrarllor

I

3.1. La pardoselile din pavele de lemn so VOl' verlflca:

- Iixarea in stratul de poza alcatuit din nisip (se considerii C[l aceasta cste buna cind la 6 Iovituri date in acelasl 10c cu maiul de 35 kg de la 50 em lnaltime, infundarea maxima a pavelei este de 3 mm) ; veriflcarea se va face cite .una la fiecare 100 m2;

- deschiderea ~i uniformitatea rosturilor : abaterea maximii admisa este de ±1 mm, fata ,de prevederile . prescripltllor tehnice, Irecventa verifidlrii va fi de 5-6 sondaje la fiecare 100 m2;

383

.'

- umplerea rosturilor eu mastic bituminos sau eu mortar asfaltic . pe: adtncimea minima de 30 mm; verifiearea se va face Cll, frecY'en~a de doua, trei sondaje la fiecare 100 m2;

. -" existenta rostu.l'ilor continue umplute cu mastic bituminos m lungul peretilor, in jurul masinilor, strapungerllor etc. ;

- abaterea maxima admisa la latimca acestor rosturi este de ± 5 mm;

- marimea ~i continuitatca pantelor ; abaterea maxima adrnisa este de ± 2,5 mm/rn ;

- componenta sl grosimile straturilor suecesive : abaterea maximaadmlsa cste de ± 10010 din valoarea grosil~ii straturilor. '

La acest tip de pardoseala nu se incheie proccse-vorbalo de lucrari ascunse.

3.2. La pardoseli din parchet se vor verifica :

- dimensiunile pieselor de parchet sau ale panourilor de parchet rnozaic ; abateri adrnislbile sint conform prevederilor din STAS 2·28/1-3'0;.

- umldltatea stratului suport de nisip, mortar de elmont sau beton; maximum admis :lO/o (pcnlru nisip so dctcrrnlna conform STAS 4606-80; pontru mortar de elmont sau bcton se determina eu aparatul "Higromette" sau prin aplicarea Cll o pensula curata pe 0 portiunc de 2 X5 cm din supralatu, a unei solutll de fenolftaleina in alcool, in concentratie de 1%' la umiditatl peste 3010, botonul sau mortarul de elmont se eolo~ rcaza in violet sau in roz intcus) ;

- mentlneroa climatului din inca peri la temperatura de minimum +5°C l1i umiditatcn relativa n acrului de maximum 650/0;

- planltatea si orizontalitatea pardoselii ; abaterea maxima admisa este de +3 m111, in cazul plunitatii supralctoi sl

de + 2 mm/m in cazul orizontalitatll pardoselil ; I

- montarea la acelasi nivel a lamelor sau panourilor alaturate;

- marimea rosturilor dintre lamele sau panourl ; in citeva puncte izolate, latimea maxima admisa a rosturilor este de 0,5 mm;

- calitatea rincleluirii (nu se admit asperltati Ia palpare) ;

]84

- fix area lamelelor pe suport (la sarituride 30 em nu se admite ca pardoseala sa se miste sau Sa scirtile, in cazul prinderli eu euie; in cazul Ilpiril cu adeziv, la proba prin ciocanire usoara eu un ciocan de zldar, sunetul trebuie sa fie plin) ;

- existenta rosturilor lingel poreti,

La acest tip de pardoseala nu se lncheie procese-verbale de lucrari ascunse.

3.3. La pardoselile din piatra artificiala nearsa exeeutate eu suprafete continui se VOl' veri fica, conform STAS 2560/1-83 ~i STAS 2560(3-8'1. :

- aspectul, starea gcnerala a suprafetelor, modul de ra-

cordare eu suprafetele verticale ; . ,

- planitatea ~i orizontalitatea, abaterea maxima adrnisa este de doua unde eu sageata de maximum ± 2 mm ;

- pantele, daca sint prevazute in proiect ;

(abaterea maxima admisii esle de ±2,5 mm/m, dar numill in portluni izolate) ;

- denivelarea intre panourile adiacente rosturilor de dilatatie maximum admis + 1,0 111m;

- corespondenta intre pozitia rosturilor de dllatatle al Imbracamlntil si ccle ale stratulul suport ;

- aderenta la stratul suport (prin ciocanire cu ciocanul de zidar) ;

- in cazul Irnbracamintilor de beton sau beton armat, cu sarcini importante, se VOl' efectua lii verifidirile prescrise in caictul "Detoane" din prezcntul normativ.

La aceste tipuri de pardoseli se VOl' intocmi procese-verbale de lucriiri ascunse numai pentru armaturi ~i stratul de

acopcrirc a aces lora. ,

3.4. La pardoselile din piatra artificiala sau nearsa executate din clemente prefabricate se VOl' veri fica conform STAS 2560/1-83 si STAS 25GO~3-34 :

- planitatea ~i pantele; abaterile maxi me admise slnt conform prevederilor din STAS 2560/1":83 ;

- denlvelarile dintre 2 clemente prefabricate alaturate ; maximum admis: +0,5 mm, pcntru placi prefabricate din piatra artlficiala arsa sau nearsa ~i -I- 1.00 mm, pentru earamizi

~i dale de beton prefabricate pe santier ; ,

185

j~lbraea:r~~~O~id~~ltca alinetlS:eLl..ptoZli~~a roslurilor de dilatatla ale

.., • d U UI suport .

de zi;r)~e~~nta la stratul suport (prin dio<::anire cu ciocanul

- rnarlrea rosturilor , abaLcrilc maxim drni ,',

form prevederilor din STA.s 2560/1-8'3. e a mise sint eon-

La aceste tipuri de pard . li '.

bale de lucra . ose I nu se l11ehcle proeese-vcr-

an ascunso.

. 3.~.La _pardosclilc din platra naturale se VOl' verifiea . doua~n~~~~a;~ga e~~~'~:~Inii ; .abatere+a2maxima admisa est~ de aXlmum _ ,0 mm ;

xima-:l~~~l:~t~a(~! ~~ t ~ preva,zu te in proiect; abaterea malate' - ,<l rnrn m, dar numai in portiuni izo-

maXimad~~i~~;~r~~lt!~L1~o~~iicil: ~e piatra ?aturala; abaterea aHiturat, este de +0 1 ~ placi de piatra naturala asezate

_ , n1m,

+o,~~a;rimea rosturilor; abaterea maxima admisa este de

de zida~~erenta la stratul suport (prin ciocanirea cu cioeanul d I La ~ nicest tip de pardosealu nu se inchcie proeese-verbale

e ucrar aseunse. .

3:6~ La pardoselilo din piimint se VOl' verifica :

. - aspe~tul ~i starea generala a suprafctel pardoselii ;

d +- plamtatea pardoselii; abaterea maxima admisa este e _ 8,0 mm, dar numai in locuri izolatc .

- grosimea pardoselii; abaterea maxima admisa este de ± 10 mm fatu de grosimou din protect,

d 1 La • a~est tip de' pardoseala nu se incheie procese-verbale e ueran aseunse.

d 3U·!·· L.a pardoselil~ ~u eovoare ~i dale flexibile din clorura

e po vlnil. se VOl' veririca : .

a :-:- ?im<:_nsiunile covoarelor ~i dalelor flexibile' abate rile

dmislbile smt conform prcvederilor din STAS 73Gl 80 .

STAS 7915-80; - ~l

- ~s~ectu! ~~ sta!,ea generala a suprafetei stratului suport .

nu se a mit adlnciturl, bavuri sau alte asperitatt ; ,

186

- umiditatea stratului suport ; maximumadmis este de : 2,50/0 (in procente de greutate), in cazul lipirii eu Romeltex l}i 7010, in cazul lipirii cu Aracet D 50 S, iar masurarea se Iace prin metodele indicate la: pet. 3.2 "pardoseli din parchet" ; ,i'\

- mentinerea climatului din inca peri la . .temperatura minima de +16°C ~i umiditatea relativa a aerului de .maximum 65010; , - aspectul ~i starea generala a supraletel pardoselll j nu .se admit: pete, portiuni in relief sau adincituri, colturi ~i mar.gini nelipite, umflaturl, denivelari la rosturi ;. .;

- marimea rostului dintre doua filiii de covor sau doua dale Ilexibile, alaturate : latimca maxima admlsa a rostului -este de : 0,5 mm 15.time la covor ~i 0,4 mm Hitime la dale fle.xlblle ;

- aderenta la stratul suport (la proba prin ciocanire usoara cu un clocan de zidar, sunetul trebuie sa fie plin) ;

- modul de croire ~i pasuire a unui cover (dala Ilexibila) 'la racordarea sa cu 0 pardoseala de alta natura, la strapungeri .sau la contactul sau cu diferite obiecte fixate pe stratul su-

.port etc. ,.

La aeeste tipuri de pardoseli nu se incheie proccse-verbale de lucrari ascunse.

3.B. La pardoselile din matcriale bltuminoase se vor vc-

rifi~: "

- dcnivclarile stratului suport ; abaterea maxima admisa, izolat este de: + 15,0 111111, in cazul unui strat suport elastic .si + 10,0 mm, in cazul unui strat suport rigid. : ." - pantele stratului suport, daca sint prevazute in proieet; abaterea maxima admisii, pe rpcrtiuni izolate, este de: + 5 mm/m, in eazul unui strat suport elastic lii ±3 mm/m, in -cuzul unui strut suport rigid ;

- aspectul si stare a generala a supratetel pardoselii ;

- planitatea suprafetoi pardoselii ; abaterea maxima ad-

misa este de doua unde eu sageata de maximum ±4,O mm, ·dar numai pe portiuni izolate ;

- aderenta la stratul suport ; verificarea se face prln 10- vire (Imbracamintea este aderenta daca prezinta un sunet plin).

La acest tip de pardoseala nu se incheie procese-verbale .de Iucriirl ascunse.

187

.' 4.· La veri~ic!l~~a pe Iaze de lucrarl se vor efectua direct (~n· afar~ exammarn - undo este cazul - a existentei ~i con~n~~ulul l?roceselor-verbale de lucrari ascunse), aceleasi verificari ca ~l cele prescrise pentru parcursul lucrarilor

,!erific~:il: ,de aspect so vo: efectua incapere cu incaperc ; pentIu verlflcarlle ce comporta masuratori sau desfacerl se vor efectua sondaje eu Irecventa de 114 din accca prcsc~'isa pentru veriflcarlle pe parcurs.

Pentru verificarile pentru care 1a pet. 3 nu se indica freeve~~a la incl:eierea Iazei de lucrari se va efeetua cite un sonda] pentru fIe care Incapere, dar eel putin unul la fiecare 50 ... 100 m2 dupa importanta luerarii, incluslv pentru stabilirea existentei Ili grosimii straturilor componente.

In cazul existentei in alcatuirea pardosclii a unor lucrari ascunse, Ireeventa sondajelor va fi de 1/5 din aceea prcscrisa pcntru parcursul Iucrarilor.

Pentrucazul pardoselilor din beton sirnplu sau arrnat se vor aplica f?i 'prevederile din caiet V al acestui normativ.

Rezultatele verificarilor si receptiile pe faze de lucrarl se cons~l11neaza in procese-verbale, conform instructlunilor res-

pectrve. '

5, La re~ep~ia pI:eliminari:i a oblectului se VOl' efcctuu :

, - exa~n~nare~ f?l controlul documentelor lnchelate pe parcursul lucrarllor lil pe faze de lucrari ;

;- .vcrifi~iiri . diredc,~! anume : ~~ntl'u aspect, eel putin la 1/0 din tncaperi, dar ImmmUI11 0 verificare 1a Ilecare 200 m2 ~ p~ntru cele ce comporta masuratorl ~i desfaceri, verlficarile directe se vor efeetua cu frccvcnl·a minima de 1/4 din aceea prescrisa pentru inchelerca fazelor de lucriirl.

6, Pardoseli anticorozive. ReCC1)\iu lucriirilor

, vG.1: Receptia Iucrurllor se va face pe masura executarii

f~e?arUlv strat ~?mponenl al structurii de pardoseala, cons tata~ll~ facute, fund consemnate in procese verbale pentru lucrari ascunse.

Nu .~e va incepe executarea unui nou strat component al structurit de pardoseala c1ecit numai dupa remedicrea doficien~elor constatate la stratul anterior.

6.~ .. La stratul de beton de rezlstenta al pardoselilor se va veriflca : marca betonului, grosimea, armarea conform in-

188

<licatiilol' din project, aspcctul bctonului ca~'e trebuie sa fie compact, fani. goluri sau ::;cgl'egari, cota de myel a1 supratete-

lor belonului.

0.3. La betonul de egalizare si de panta se verifica. in

timpul executiel marca betonului ~i gradul de nnpermeablutate, pc baza de analize de labora~Ol'., " ,.

Suprafata bctonului de ?gahzal'e ~l de ~anta trebu~e s~ fie lipsitu de Ilsuri, cl'upatul'l, spurgcn, goluri, nu tr~bUle s~ fie friabilii, iar la ciodinire trebuie sa aiba sunet metalic. Daea so constata defecte ale betonului, stratul firabil se mdeparteazii pina la suport sanatos *i se Iace in ~nod corespunzator.

La betonul epoxidic !oii betonul apoxldic ell adaos de gudroll se va verifica : intaril'en. grosimea stratului in amplasamentul sifoanelor de pardoseala, planeitatea supraiejei, pan-

tele -catre sifoanele de pardoseala, rugozltatea sup:af~t~i.... ,

De asemeni se va verlfica executarea corecta a rldicaturl-

lor verticale scare rebol'dud la strapungel'i, goluri de 111011-

. , ",

taj, etc.

GA, Inainte de a se troce Ia oxecutarea straturilor di';l beto!l

epoxidic beton apoxidie cu adaos de gudron de protect1e anticoroziva'l?i uzura se va veri fica umiditatea betonului de rezisten\u Iii rospectiv a bclonului de cgalizare Ili de panta, ,

Umiditalea se veriflca cu umidometrul, in eel putin un punct In Iiccare 10 m2, Nu se admite nplica~'e~ stratur~~or de protectie anlicoroziva pc supl'afuta c,u umiditate mai mar~ decit cea prescrlsa in prezentul normauv.

6,5, Verificarea calitiWi materialelor de protectie (fo.li materiale de pozare, rostuire, materialele de amorsar;, placale anticorozive, materialc aplicablle sub forma de masa de spadu) se face prin examinnrea certifi~atelor de calita:e *i ~~z.u~l. In caz de dubiu muteriulclc VOl' Il supusc unor mcercari ee se VOl' efectua l~ furnizor sau Ia un all laborator de speclali-

tatc. .

6.6. Verificarea stralului de hidroizolaile antlcoroziva in cazul materialelor aplicabile in straturi multiple se va face vlzual urmarindu-se continuitatea hidrolzolatiei.

:In eazul hic1roizola\iei din Iolll aniicorozive se va verlfica aderenta, prln eiociinire cu un ciocan de lemn pe lntreaga suprafata insistindu-se la margini sl [mbiruirl. in cazul in care se com:,tnta defccte de Iipire ce depal?esc 10 em 2 la fiecare 10 m 2

18~

.'

de suprafatu verificatu, se va proceda Ia inlatururcu Ioliei peaceste zone ~i 1£1 repararea portiunilor dcfectc,

6.7. In cazul placajelor anticorozive se va proceda la ciocanirea tuturor placilor la 2·1 ore de 1£1 pozare. In cazul dopaslrllor defeetelor admise de maximum 10 em 2 la fiecare 10 m 2 suprafata verincatn, se va proceda la inlcculrea placilor sau ciil'umizilol', neaderente.

In timpul pozarli se va vcrifica la terminarea Iiecarel suprafetede 100 m2, respectarea dimensiunllor rosturilor ~i adincimii de Ingropare a placajului, conform prolectului.

Verificarea seIace prin masuratori directe.

In, cazul un or abateri mai marl decit cele admisibile (abateri la. dimensiunile rosturilor liitime + 2 mm si - 1 mrn, adincimc + 2 mm), se va proceda la indepartarea placaiulut

din zonele de defecte, .

Verificarea Intariril materialclor de rostuire se face prin minimum 3 masuratori pe 5 1112 de placaj, prin zgiriere cu un cui de otel. Daea se cons lata patrunderea cuiului in materialul de rost, se va proceda la inlocuirea acestuia,

'1

G.B. La stratul de protectio anticoroziv5. 11i de uzura din

mase de spaclu epoxidice, se va veriflcn intarirea supraictei (prir- minimum 3 masurutorl In 10, 1112) prin zgirrcrc eu un cui de otel. '

Se va verlflca de ascmcnoa planitatea suprafctei, panicle catre sifoane de pardoseala, strapungcrile pentru conclude *i cable electrice, postamentele pentru utilaje, scale ~i plintc In pereti ~i stilpi.

6.9. Pardoselile anticorozive continui sl discontinui recomandate in prezentul normativ se pot da in exploatare dupii minimum 15 zile de la tcrminarea exccutlcl. In aceasta perioada este obligatoriu sa se mentina in halele in care au Iost executate 0 temperatura de minimum + 20°C, pentru reticularea .completa a maselor anticorozlve utilizate,

I.

190

Al~EXA XU-l

L1STA PltESCIllP',fllLOR TEIINICE DE nAzA CU APLICAltE OBLIGATOItlE

1. STAS 3344/2-75

2. STAS 22311-77

3. STAS 2560/1--175

4. STAS 2560/2-75

5. STAS 2560/3-76

G. S'l'AS 7361-30

7. STAS 7015-BO

8. ST AS 2560-70

9. C.35-1I2

Pavcle din lemn maslv pcntru pavajc. Conditl]:

tchnice gencrale de call tale. ,

Parchct din lcmn masiv pcntru pardoscll. ConditH generate.

Pardosell din piatril artiIicialil nearsa. Condlttl tohnice do calitate.

Pardoscl] dln piatl'u artiricialu arsa, Condltil tchnice de calitate.

Pardoscll din piHtru artiricial<l araa !?i' 'nearsa, Regul i 1;ii mctode de verlficare.

Covor lli dale din pollclorura de vinil.

Cover ~i pollcloruru de vinil, po suport textU,. Constructli civile, lndustrlalc sl ugrozootehnlce, Imbrticlirnlnfi din astalt turnat pentru pardosell, Conc1i\ii tchnlce gcnerale de calltate,

Normativ pentru exccutorca pardosclllor, (I3ulctinul Construc\iilur nr. 11/10(2).

It .•

II It

;'

.191

, CAIE'l'UL XIII. SCAIU, DALCOANE ~I PAH.APE',fI CAFITOLUL 1. SCARr, BALCOANE sr Pf\HAPETI PENTRU CLADIHI

1. Domoniul do nplicarc

1.1. Prezentul capitol cuprirrde principalele conditli tehnice de cali tate pe care trebuie sa le Indeplineascu lucrarile la scari, balcoane l1i parapete de orice fel sl din orice materiale, ce ,se executa pentrucladiri si alte obiecte de constructii-montaj, indlferent de distinatla lor.

2. Vorificuri de ofcctuut pc parcursul cxccutarii Iucriirilor

2.1. Materialele, somifabricatcle 1?1 prefabricatele, vor Il introduse in lucrare numai daca, in prealabil ,s-a verificat de catro conducatorul tehnic al lucruril ca au fost livrate cu certificate de calitate.

2.2. In cazul exccutarii Iucriirilor din baton, beton annat, semifabrlcate l1i prefabricate din beton, sc VOl' face vorificarlle prevazute in cap. "Bcton simplu, beton annat l1i beton prl.!comprimat" din prezentul normative

2.3. In cazul executarli lucrarllor din alte materiale (zidarle, clemente metalice etc) se vor electua sl vcrtflcurilc prevazute in cap: "Zidarii" rcspectiv cap. "Construc~ii din otel" etc.

2.4. Scarilc se VOl' vcrificu prin examinare vizuala sl musuri locale, sa corespunda punctolor 2.5 sl 2.9.

, 2.5. Treptele trebuie sa fie de iniiltime egala l1i sa C01'e5- punda ca forma, dimensiuni l1i mod de finisare a prevederilor proiectului, Intre doua pcdeste 'consecutive treptele trebuie sa fie identice, suprafata lor trebuie flU fie orizontala, iar irnbracamlntea trebuie sa fie fixatii sau aderenta de suport ~i sa corespunda conditiilor de calitate ceruto pardoselii din aceIasi material (a se vedcu cap. "Parcloseli").

192

2.6. Orizontalitatca treptelor se ' va verifica "Ia :iiecare treapta eu dreptarul l1i nivela cu bula de aer. Abaterile lim.ita admisibile sint cele aratate in anexa XlII.1. " '. 'I'! ,\

2.7. Muchiile treptelor trcbuie sa fie drepte 11i, intacte, sa nu prczinte ondulatii sau stirbituri, Dc asernenea, treptele de bcton sclivisit sau mozaicat nu trebuie Sa preztntereparatn locale ale unor stirbituri produse in timpul executiei din cauza unci prolejarl insuficicntc a -trcptelor. In asernenea cazuri, SE; va reface Imbracamintea pe toata lungimea: treptelor, ,.;'

2.8, Podestele scarilor trebuie Sa aiba suprafata plana" fara denivelari lntre elementele constructive (placl de .mozalc,' gresic, marmura, etc). Vcrificarca se face cu. dreptarul, 'neadrni- . ~indu-se denivelari mai marl decit cele arat~te'in,'ane:l!=,a J,::ItI-1'.

2.9. Pardoseala podestelor trebuie sa satisfaca conditllle de cali tate ceruto Irnbriicamintei respective, i~r'~~ac4' ,ea:',e~te din acelasi material ca al treptelor, trebuie sa fie' ' executata 'la Iel, af&ra de cazul cind proleotul ar prevedea 0 alta' solutle.

2.10. Balcoanele ~i logiile se verifica daca'corespund pre~ vederilor proiectului: pardoseala l1i scafele vor indeplini~:conditille de cali tate cerute, conform prevederilor'<prevazute'jn

caiet XII al prezentului normative ': ,',',',' I) i;

2.11. Se va verifica daca este asigurata scurgerea :ape~or prin pante racordate la gurile aruncatoare de apa.: executate din tabla, bcton etc. Hidroizolatia se va verlfica conform'pre-

vederilor din cap. "Jzolatii". ' J'" '

2.12. Controlul executiirii corectc a pantelor vse va face turnindu-sc pe pardoseala balconului 0 cantitate de apa l?i observindu-sc daea scurgerea ei se face complet l1i corect, Se va varifica existenta Iacrimarelor 111 a dispoz1tive101'I' de: evitarea prellngerli apei po fatada l1i pe , balcoane de Ia .nivelele superioarc. , ' I,,:!,',j

2.13. Se va vcrifica prin vizat-i ~i, masuratorl- adeqv,at~. continuitatea pc fiecare fatada a logiilor sl a balcoanelora-ln-. grljindu-se de ,pozitionarea lor corecta in timpul executiei, astfel ca sa se respecte cu strlctete cotele Ia care au Iost pre- ' vazute in prolect ~i sa se asigure aspectul estetic' 'al fatadei.'·

2.15. Parapetele sa fie verticale p'e toata tnaltim'ea;·v~i·i-

Iicarea fclcindu-se cu firul de plumb. ' , ',.,

2.16. De asemenea, pe portlunile de allnlament, parapetele nu trebuie sa alba ondulatii, curburl sau devieri alit in pla-'

13 - c. 1058

19:1

nul orizontal cit lii in planul vertical. Verificarea se va face cu dteptarul de 2 m.

2.17. Pe portiumle de curba, parapetele -trebuie sa se desfll!joare cu continuitate pentru a realiza corect curb:lc l?revuzute in project. Verificarea se face atit vizual cit !jl prin Iolosirea unor sabloane corespunzatoare.

2.18. Suprafata parapetelor de beto~l tencuit ~i zugr~v~~ trebuie sa' corespunda conditiilor de calitute cerute tenculelii ~i zugravelli respective (a se vedea cap. "Tencuieli" ~i cap. "Zugraveli", vopsitorii sl tapete" din prezentul normabv).

2:19: Parapetele mctallce si de lemn trebuie sa corespunda Iormelor arhitecturale '~i dimensiunilor din proiect, sa fie bine IncastrateJn vanguri, trepte, podeste~ balcoa~~ e~c. V:rif!ca: rea acestor tncastrari se face prin clatinarea ~l izblrea Iiecarui element in parte.

·2.20. 'Mina curenta mozaicata trebuie sa fie executata din mater,ialu1fii.in conditiile prevazute in proiect lii sa corespunda formei -dlmensiunflor; sl coloriturilor stabilite, dindu-se 0 importanta . deosebita aspectului estetic. Se va face deci mai lntii 0 verificare vizuala amanuntita a calitii\ii slefuiri! ~i planeitatii supratetelor, controlind atit cu palma cit lii cu dreptarul de:',2 m. ' '

.2.21 .. ·.La mina curenta a parapetelor metalice se va controla ca in punctele de Innadirc sa nu existe praguri .care ~ii jeneze, la palma. Micile denivelari se vor Inlatura prm poli-

zare.' ,

,2.22 "Mina eurenta de lemn trebuie sa corespunda formelor' ~i dimensiunilor din protect, E~ _tre~uie s~ ~ie croi~a n.umal paralel eu fibrele, sa He lustruita, .sa nu. al~a .n~d~rl, stirbituri, fibre Ieslte, crapaturi, iar ros.turlle Ia m~ad.m _sa .nu ~epii~easca 1 mm, Hitime, .sa nu prezmte praguri ~I sa Iie bme chituite,"!'

. ..;:2:23.' La' b~lustradele la care s-a montat profilul ;,n1inii cur~nta'" din .PVC-semirigid sa se verifice daca au Iost respectate urmatoarele conditii ,:

__:' profilul trebuie sa fie montat astfel incii :

.. t,sfl n~ prezinte denivelari fa\a de axul platbandei suport ;;;: '

194

• sa nu aibe jocuri, sa fie in pla nul parapetului, sa fie

orice plan perpendicular pe acesta j , '

• sa se Inscria-perfect in curbele de racordare ale pl~t~

bandei si sa nu rube gituiri sau ondulatli. '''., ';

2.24. Verifiearea aces tor conditii se face vlzual lii ,plimbind

palma de-a lungul rnilnii. curente. , ,,' \

• punctele de imbinare ale profilului Iii sudurile trebuie sa fie astfel executate lncit ele sa nu apara vizibiHi prin schimbari de culoare sau forma ~i nici. sa se simta la trecerea. pal-, mei ;

• cuplarea profilului pe toata lungimea lui ~i mai cu seama pe porjiunile curbe intre reglunea Imblnarilor sa fie nealterata prin procesul de plastifiere, iar in cazul Imbinarilor prin sudura finisajul sa fie bine executat.

3. Verlficiir] de cIectuat Ia recepjla preliminara (pe obiect)

3.1. Comisia de receptle preliminara a obiectului procedeaza in cadrul verlficari! scriptice, examinind toate documentelc incheiate pe pareursul executarii lucrarilor inclusiv buletinele de Jncercarc, dispozitille de santier, procesele verbale de remedieri sau consolldari, actele de control sau expertizare, avindu-se in vedere respectarea eu strictete a prescrtptlilor generale de proiectare in eonformitate cu ST AS 2965/79.

3.2. In cadrul verifidirii directe, comisia de receptle va electua prin sondaje verificarl in numar suficient pentru a-sl putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate.

De asemenca va proeeda In verifidiri de acelasi tip ea cele de 1a pct. 3.1. de mai sus.

3.3. Atunci cind se considera di este necesar a se face 0 verllicurc a rezistcntelor sciirilor, balcoanelor, parapetelor, aceasta se va face conform punctelor : 3.4 ; 3.5 ; 3.6; 3.7.

3.4. Se aplica regimul de Incarcarl statice Iii dinamice la care all Iost calculate la aeeste lucrari, controllndu-se comportarea lor in ansamblu cit ~i pe fiecare element in parte.

3.5. Pentru scarile, balcoanelor Iii parapetele de tier, Iemn sau alt material, in afara de zidarie de beton sirnplu, se va verifica daca sagetile obtlnute ramin in limitele ad mise de normele in vigoare sau de prevederile din proiect pentru constructiile respective.

195

'.', 3.6.iPentru .elementele din beton armat,' api .. ecierea . comportarll .lof"la aceste Incercari se va face conform prevederilon din! cap:· "~f!ton"simplu, beton arrnat ~i beton precomprimat" al prezentulLli normativ .

• 'i 3:i!C.pcmtru scarlle ~i parapetele ce se executa la Iucrari de arm (poc1uri, tunele, zidurl de sprljin, 'subtraversari vferovlare ~irutiere), Innfara prezentului normativ, se va avea in vedere r~spectare;,l cu strlctete a condltillor tehriice de caIitate preva;tilte in Instructiunlle interne, elaborate' de Institutele de spe:cialitale, in proiectarea l?i executarea aces tor categorilde lucrari; ca'IPTANA, IPCF, Intreprinderea ,;Metrou"

Bucuresti, ,,' ,': . ,

,. 'f d1tni'. '

" ,: ,Ill

':'r','

,,·L I!

-: I' ,!

,',

"

I'

..... ;

ANEXA XIII-l

ADATERI ADMISI8IU~ LA LUCRAm DE SeARl.

DALCOANE :;;1 l'ARAPETE

I, Scuri

La orlzontalitalea treptelor :

_ denivelare admlsa Is IiecaI"c ltcsplu

_ denivclare admisl1 la toatl1 lungimea trcptei - Ia ina1\imca treptelor ,,"""

_ dcnlvelazl admlse la podestele scarllor

_ so adrnite. pe loaU,! li'!~imca pnrapotulu! 0

deviere .a verticalili1\ii de "" •. ,.

_ Ia mina curenti1i mozaicatii se somite' 0 denivelare a planeill1\ii de , , , , , . , , , _ Ia mina curenta de lemn, rosturile la inniidiri nu trebule sa Ul'}>ill1cascil in orlee punct al projilulul .,"""',.',.,

1 mm/m .2 mm

1 mmltreapli1 2 mm/m

max, 2 mm

max, 1 mm '

1 mm

NOTA'" Val~rUe indicate mal sus sint apllcate in cazurile curente; in c'azuri speciale se VOl' lua In vconslderatle valorllo prev~: eute in proieete, chlar daca ele difera de cole curente.

197

ANEXA XlH-:!

1. C.l50-84

LISTA l'UESClUI'l'IlLOIl. TEll NICE DE 8AZA

2, C,55-74

3, C,l':JO-76

4, C,174-79

5, C,55-74

6, ST A.S 9273-80 7, STAS 2924-711

8, STAS 1244/1-79

9, ,STAS 2965-79

]98

- Norrnativ prrvind calitatca imblnarltor sudute din. otel ale constructlilor civile, industrf ale ~i agrlcolc (Bul. Constr, Ill'. 7/1984).

- Instructlun i Ichnice privlnd montarca profilului milia curcnta din PVC semirigid (Buletinul Constr, nr, 4./1975),

- Instructluni lehnice pentru apllcarca pr in torcrotaro a mor-tarelor 5i bctoanclor (Bulelinul Constructlllor nr, 8-1979).

- Instructluni tehnlce de apllcare a profil ulul

aptlrfltor muchil de ll'capl':'t din PVC (Bulctinul Constructlilor mo. 6/1975),

- Instructlunl tehnico prtvind rnontarea profilului mini! curen lii din PVC semirigld (Bulctinul

Constructillor nr, 4/1975), .

- Scad rnetalicc.

- Gabarite pcntru podurl, vladuclc, pasuje de-

nivelalc 1ii podete.

- Treccrl de nivel - clasificarc xi modul de usigurul'c a circulutiel - Pl'cscl'ip\ii J.:cneralc in Junette de categoria de lreceri de nlvel.

- Sciiri interioare - prescr iptil gcnerale de prolcctnrc,

CAPITOLUL 2

SCARl, THOTUARE $1 PARAPETE LA PODURI DE CALE FERATA

1. Domcniu de aplicarc-

1.1. La poduri dc cale Ierata cu sau faru parapete se prevad scarl pe taluze.

1.2, Ele au rolul de a permlle personalului de intretlnera accesul sub pod,

1.3: Trotuare cu parapete se prevad pe suprastructura ~i pe euler, la nivelul caii, pentru a se asigura circulatia perso-

nalului de Intretinere pe toata lungimea podului. r •

2. Prevederi eomune

2.1. Sea rile pc taluze sc executa din beton monolit, din clemente prefabricate din beton sau din zidarle de platra,

2,2, Parapetcle se prevad la scarile asezate pe lerasemente inalte ~i se executa fie din beton annal, profile metalice sau

bare de otel betonat. I .

2,3, Trotuarele situate la nivelul call sc executa din' profile motalice !Ii dulapi din tabla striata, do lernn sau dln be-. ton Cll granulit.

2.4. Pe culei ~i pc suprastructuri din beton Urinal sau beton precomprimat trotuarcle pot fi executate ~i din. baton armat turnat monolit sau din clemente prefabricate de beton armat lar parapetele pot fi executate si din beton armat fie monolit. fie prefabricat.

\

I

I

3. Vcrlficiirl de exccutat

:J.1, La verificarea scarllor 1?i parapctelor de pe taluze se VOl' avea in vedcre ea materialele sa corespunda din punct de vedere ealitativ.

199

3.2. Dimensiunile geometrice sa fie conform proiectului. 3.3. Abaterile la iniiltimile ~i Iungimile treptclor sa nu de-

paseasca ± 1 fa~ii de proiect. ..'

3.4. Parapetul la Inaltlme sa nu aibii abateri mai mari de + 1 em Iar longitudinal sii nu se abata de la linia din proiect cu mai mult de +1 ern,

3.5. Suprafata superioaru a trcptelor sa fie in plan orizontal, abaterile fiind de max. GO/o cu panta spre treapta inIerioara.

3.6. La verificarea trotuarclor cu parapets situate la nivel_ul ~aii se VOl' avea in vcdcro ca materialelc sa corespunda

calltativ., .

3.7. Dimensiunile gcomeiricc ale diferltelor elerncnte sa fie conformproiectului.

3.B. Abaterile la lungimi ::;i Hi~il11i nu vor depasl + 1 em. . 3.9. 'La grosimi elementcle rnetalicevoj- rcspecta abalerile prevazute in standardele de prod us iar dulapll-do lernn :;;i beton usor VOl' uvea abateri de max. +5 mrn.

3.10. Nivelul superior al trotuarulul sil fie la cota prcvazuta in protect ; abaterile nu vor depasi' +5 111m.

, 3.U.· Parapetul la iniiJtimi sa nu aibil abated mai marl de + 1 em, iar -Iongitudinal sa nu se abata de la linia proiectata cu mal Inuit de + 1 em.

3.12 e . IRezultatuI verificarilor efectuate conform celor prevazute mai sus VOl' fi eonsemnate in procesul verbal de receptie al podului,

rt .

CAIETUL XIV. IZOLA'fll

Capitolul 1. 1Z0LATII TERMICE, FON1CE $1 HIDROIZOLATII ALE CONSTRUCTIlLOR ~I INSTALATIILOR AFERENTE

1. Domcniu de aplicarc

1.1. Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termiee, Ionice ~i hidrofuge ale constructiilor si instalatillor -alerentc. conI. pet. 1.1. iii 1.5 - eaietul I - al prezentului normativ.

1.2. Aceste prevederi nu se aplica, izolatiilor, instalatlilor :;;i aparatelor tehnologice sau alter tipuri de izolatli declt cele mentionate In pet. 1.1. de mai SllS.

2.· Prevcdcri gcnerale

2.1. Toatc materialele :;;i semilabricatele, care intra in componcnta unor Izolatii VOl' fi introduse in lucrare numal cludl, in prealabil :

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ea au fost livrate eu eertificat de cali tate , care sa eonfirme fara dubiu di sint corespunzatoare normelor respective 1?i prevederilor proiectului; inloeuiri de materiale nu sint permise dcclt cu acordul scris al beneficiarului Ili proiectantu1ui;

- s-a organizat primirea l1i receptia materialelor conform nrevederilor din regulamcntul la HOM,9'41-1959 iar manipuIarea, depozitarea ~i conservarea lor in condijii in care sa asigure pastrarea ealitatii ~i integritati! lor;

- materialele folosile sa fie verifieate inainte de punerea in opera, prin masurarea dimensiunilor geometrice, ,!mi~itat~i etc in conformitate eu prevederile din normele tehnice 111 vigoare (standardele de produs) neputind Ii utilizate daca prezinta abated peste cele adrnisibile. ., I

201

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful