கககககககக

I. ககககககக கககககககககககக ககககககக
1. கால்நைடக் காப்பீட்டுத் திட்டத்ைத ெசயல்படுத்துவதற்கான வழிழுைறகள்
2. ெசயல்படுத்தும் ஸ்தாபனங்கள்
3. நிைறேவற்றும் வல்லுநர் (அதிகாரம்)
4. திட்டம் ெசயல்படுத்தப்படும் மாவட்டங்கள்
5. காப்பீட்டு நிறவனங்கைளத் ெதரிவு ெசய்தல்
6. கால்நைடப் பயிற்சியாளர்களின் ஊக்கம்
7. காப்பீட்டுத் திட்டமும் கூூடுதல் ஊக்கத் ெதாைகைய ஒழுங்குபடுத்தலும்
8. திட்டத்தின் கீழ் பயனைடயும் கால்நைடகளும் அதன் ெதரிவுகளும்
9. கால்நைடயின் சந்ைத மதிப்ைபக் கண்டுபிடித்தல்
10. காப்பீடு ெசய்யப்பட்ட (விலங்கு) கால்நைடைய இனங்காணுதல்
11. காப்பீடு காலத்தில் கால்நைட உரிைமயாளைர மாற்றுதல்
12. உரிைமையத் தீர்மாணித்தல்
13. திட்டத்ைத தீவிரமாகக் கண்காணித்தல்
14. கால்நைடப் பயிற்சியாளர்க்கு அளிக்க ேவண்டிய ெவகுமானம்.
15. விளம்பரப்படுத்துதல்
16. காப்பீட்டு முகவரிகளுக்கு ெகாடுக்க ேவண்டிய
17. கால்நைட காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் ெசயல்படுத்தப்பட்ட 100 மாவட்டங்கள்
II. ககககக கககககககக - ககககககககககக ககககக ககககககககக ககககககக கககககககககககக ககககககக

III. ககககக ககககககக ககககககககக ககக கககககககக
மாடுகளுக்கான காப்பீடு
பறைவகள் காப்பீடு
ெவள்ளாடு மற்றும் ெசம்மறி ஆடுகளுக்கான காப்பீடு
காமேதனு காப்பீட்டுத்திட்டம்
கால்நைட காப்பீட்டுத் திட்டம்

(ஆதாரம்: http://dahd.nic.in/Isinsurancenew/html)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful