Z' 'h'-' - S·, It' h' ee ..

arla 1 clln

" ,

Wspomnienia i proroctwa pozazlemskiego boga

Tlumaczyl Marcin Pisarski

l},/ulorygina,/,,_' The Lost Book of Enid

Projekt okladk; is klud. S Indio K omputcrowc Wydawn ictwa Prokop

Copyright e 2002 by Zecharia Silchin

Copyright © for the Polish edition by Wydawnicrwo Prokop, Warszawa 2004

wszciuc prawszastrzczone. tfldn~(;~U tej I:o::s~a:lk. nBc·moze bye odtworzona ani przckszana \i/'-2.."ldnej form ie ani "'tV ;;'-~:d:~t'I·S3~b bez uprzedn ie] pisemnej zg,ody au [0"';1.

Nasza ksiegamla wysylkown: BilJorQ Hendlewe. !.II. H~li~sliie90 33 F=I. 05,.075 We-seta Naszc ksiazki w irucrnccie: wWIUJ,p1rQl1op.pl

ISBN 83-86096-68:-3

Wydanie I~ naklad l, W:usza\ .... a 2004 Dmk i opc.wa: ALKOR

WST~P

Okolo 445 000 lat temu astronauci z innej planety przybyli na Ziemie w poszukiwaniu zlotu.

Po zwodowaniu na jednym z ziemskich oceanow dobrneli do brzegu i zalozyli Eridu, ,,<I'pm w dalekich stronaeh". Z czasern ta pierwsza osada stala si~ punktem wyjscia szeroko zakrojonej ekspansji - w pelni dopracowanej misji .Ziemia", rnaj,wq centrum dowodzenia, [port kosmiczny, eksploatujacej bogactwa naturalne, a nawet dysponujacej stacja przesiadkowa na Marsie,

Odczuwajac brak sily roboczei, astronauci uzyli metod inzynierii genetycznei, aby stworzyc pryrnitywnych robotnikow - Homo sapiens. Katastrofalny potop, ktory przetoczyl sill przez Ziemie, sprawil, ZC trzeba bylo zaczynac wszystko od poczatkurastronauei stali sie bogami, przekazujacymi ludziom cywilizacje i wpajajacymi im kult bostw,

Potem, okolo cztcrech rysiecy lat temu wszystko, co osiagniceo, przepadlo w katastrofie nuklearnej spowodowanej w trakcie wojen przez rywalizujacych ze sobq przybyszy,

To, co zdarzylo si~ na Ziemi, a szczegolnie wydarzenia z historii ludzkosci zebral Zecharia Sirchin iii' swej serii Kroniki Ziemi, czerpiac 1. Biblii, tabliczek glinianych i odkryc archeologicznych, AI.., co poprzedzilo ziemskie wypadki, co wydarzylo sl~ 11;1 Nibiru, rnacierzystej planecie astronautow, ze postanowili przedsiewziac podrozc kosmiczne? Czy byla 10 porrzeba zdobycia zlota, cry zamysl stworzenia czlowicka?

Jakie uczucia, wll)kj rywalizacji, -wierzenia, zasady moraine (lub ich brak) motywowary gl6wnyc,h aktorow lej kosmicznej i niebisnskiej epo- 5

pei' Co powodowalo narastajace napiecie w stosunkach na. Nibiru ; na Ziemi.jakie zadraznierua powstawuly mi~dzy starymi a mlodymi, miedzy tymi, ktorzy przybyli z Nibim, J tyrni, klorzy urodzili si~ na Ziemi? I do jakiego stopnia to, co si~ dzialo, zdeterminowane byJo przeznaczeniem? Przeznaczeniem, ktorego wyroki, zapisanc w rejesrrze przeszlosei, stanowia klutz (10 przyszlosci.

Czy nie poczytalibysmy tego za szcz,~sliwy traf, gdyby jCdCH z glownych aktorow, naoczny swiadek, ktos, kto porrafil rozrozniac miedzy ciosami slepego losu a wyrokami przcznaczenia, zapisal dla potornnosci: jak, gdzie, kiedy i dlaczcgo wydarzylo sie to wszysiko - gdyby uuwalil rzeczy pierwsze, a kto wie, czy uie ostatnie?

Niektorzy to, zrobili - wsrOd nich byltcz ich przywodca, ktory dowod7,il pierwsza grupa astrouautowl

Tak uczeni.jak tcolodzy uznaja t"'3.1.,:i;c biblijne opowiesci 0 stworzeniu, 0 Adamic i Ewie, ogrodzie Eden, potopie, wiezy R8bcJ oparte s'[ na tekstacb zapisanych tysiace [at remu W Mezopotamii, glownic Pr7.CZ Sumerow, Sumerowie z kolei wyraznie twierdzili, ze czcrpali 'Wit wiedze 0 zdarzeniach 7. przeszlosci - czestokroc t. czasow sprzed poczatkow cywilizacji, a nawer poprzedzajacych powstanie czlowieka.- z pisrn Anunnaki, "t)'oh, ktorzy z nieba zstapil i na Ziemif' - .bogow" starozytnosci.

IV rezultacie, dokonywanych na przestrzeni pohora wieku odkryc archcologicznych IV ruinach starozytnych cywilizacji, szczegolnie no B1iskim Wschodzie, znaleziono ogromna liczbe takich dawnych tekstow; znaleziska odstonily tez zakres brakujacych dziel - tal zwanych zaginionych ksiag - ktore sit albo wyrnieniane W odnalczionych tekstach, alba skatalogowane w krolewskich lub swiatynnych bibliorckach, stqd wiadomo, ze takie dziela powstary,

Czasern .Jajemnice bogow" byly czesciowo ujawniane w eposach, jak Epos 0 GitglJJ1u,!SZII, krory odslania debate bogow prowadzaca do decyzji wygubienia ludzkosci w potopie, luh tez tekst zatytulowany AIm Hasis, kt6ry pr'<YPol11ina bunt Anullnaki haruj'tcych w kopailliach dola, co doprowadzilo do slwor~nia pf}'mitywnych robomik6w - smieneJl1ik:6,,', Z(iarzalo si~, i.e sami pr.,y'.vQ(!Cy :lstronaut6w byli auwmmi pism: tliekiedy dyktowali tcksl wybranemu ~kl'ybie, jak IV przypadku Epa'>lI El'ra, w kl6rymjeden z dw6ch bog6w odpowiedzialnych ~ spowuclowanie ka!astrofy m,klearnej stara si~ przerzuci6 win~ na swego pr7.cciwnika; niekiedy 2a,~ sami bogowie przyjmowali !'Ol~ sktyby,jak W okolicznosCiacll dotycZl\cych Ksi<!gi sekreluw Tnola (egipskiego boga nauki), k16r'l 6w bog \lkryl IV podziemnej komnacic,

6

Gdy Pan Bog Jahwe, wedlug Biblii, dal przykazania swernu wybranemu ludowi, najpicrw wypisal jc wlasnorecznie na dwcch kamicnnych tablicach, ktore ' v reczyl Mojzeszowi na gcrze Synaj, Kiedy Mojzesz w rcakcji na incydcnt ze zlotym cieleem rzucil 0 ziernie i rozbil pierwszy zestaw tablic, trzeba bylo sporzadzic zestaw Z3St,pCZ.Y. Mojzesz zrobil 10 w czterdzicsci dni i czicrdziesci nocy podczas pobytu na b'orz" Synaj, zapisujae na obu stronach tablic stowa dyktowane pr7_ez Pam.

Gdyby Ksiega sekretow Theta nie zostala odnotowana IV histori] zapisanej na papirusie z czasow egipskicgo krola Chufu (Cheopsa), nikt nie wiedzialby o jej istnieniu Gdyby nie biblijne opowiesci 0 boskich tablicach w Ksiedze Wyjscia i Ksiedze Powtorzonego Prawa, nigdy bysmy nie uslyszeli o tych tablicach i iell zawsrtoscl - wszysiko pozostaloby cz<;sci(t zagadkowego kanonu "ksiq_g zaginionych", ktorych same istnicme nie wyszloby nigdy ua swiatlo dziennc. Nie mniej bolesny j,51 faki, Joc znane s~ przypadki pewnych tekstow, () ktorych wiemy, ze istuialy, nie mamy jednak pojecia 0 ich ucsci, Jest tak w przypadku Ksiqgi WV/CI1 Jahwe i Ksiegi Jaszera ("Ksi,gi Prawego'') 0 ktorych wyraznie wspornina Biblia_ Co najmniej w dwoch wypadkach mozna wnioskowae 0 ismieniu starszych ksiag - tekstow wczesniejszych, znanych biblijnemu narratorowi. Rozdzial piary Ksiegi Rndzaju zaCZ)ina si, od stwierdzenia: .To jest ksiega toledoth Adam.". Term;" toiedoth tlumaczony jest zwykle jako .potomkowic", nalczaloby go jcdnak nczcj przcl()l;y~, jako "hi:;tor;~ r odu" CZY ,,7'«1' is g,etw~logii". Drugi pl'zyradek manly w rozdziale szostyrn Ksiegi Rodzaju, gdzie opis zdarzen dotyczacych Noego i potopu l<'CZ)1111 sie od 516\\': "Oto toledoth Nocgo", I rzcczywiscic, niepelnc wcrsj~ ksi<;gi, ktora stala si~ 7J'~!l~ jake 7,vwo! Adm'" i Ewv, po.eu:waly rysiaclecia w jezyku arrnenskim, slowianskim, starosyryjskirn i etiopskim. KS'i!;,gt,l Henocha za~ (jedna 7. tak zwanych ksi<[g apokryficznych, ktorych nie Wi'lCZm10 do kanonu ksisg biblijnych) zawiera czesciuwazane przez uczonych za fragmeruy znacznie wczesniejsze] Ksi(!gi Noego.

Cz,<,IO przyraczanym przykladem, dajacym wyobrazenie 0 rozrniarze ,;trat istniej'lc),ch niegd)'s ksiq}:ek, jest slynlla Biblioteka AleksHndryjska w Egipcie, Za.iozona po srnicrci Aleksunclra WiC!kiego (323 f. prz. ellr.) przcz je.dnego z jego wodz6w, Ptoleme).lsza, miekila. podohno wiyetj nil. pOI miliona ,,t,om6w" - ksi~.ck zupisanych "" rozma;tych male riabell (glinie, kamienill, papirusie, pergaminie). Ta w;eJka bibliot:eka, W ktorej zbierali siy uczeni, 'lby ~llldiowac nagromadzQnq mm wicdz~, 7.0- 'lal" 'palona i zn.isZOlOTJa podczas wojcn loczonych Q·d 48 mku prz, ell" ai do CZ.1SU arabskiego poc!boju w 642 roku. Z tyell skarb6w wi - dzy pozostalo _iedynie pi"c pierwsl.ych tomow Biblii hebrajskuej, prze·

7

tlumaczonych na jezyk grecki oraz fragmenty roznych dziel, zachowaue w pismach nicktorych uczonych zwiazanych z biblioteka

Jedynie stqd wiemy, ze Ptolemeusz II zlecil okolo 270 r. prz. Chr, egipskiemu kaplanowi, ktorego Grecy zwali Maretonem, kompilacje historii i prehistorii Egiptu. Maneton napisal, 7£ Egiptem z poczatku rzqdzili tylko bogowie, potem polbogowie, w kline" zas, okolo 3100 roku pl'Z_ Chr., nastaly dynastic farsonow. Boskle rzady, rwierdzi Maneton, zaczely si" dziesiec tysiecy lat przed poiopem i byly kontynuowane tysiace lai po potopie; pozniejszy oms byl swiadkiem bitcw i wojen wsrod bogow.

W aziatyckichposiadrosciach Aleksandra, gdzic wladza wpadia w recc wodza Seleukosa ijego nastepcow, podjeto podobny wysilek, by uczonym greckim udostcpnic zapisy 0 przeszlyeh zdarzeniach. Kaplan babilonskiego boga Marduka, Berossus, maja.cy dosl>p do ksiegozbiorow (z glinianymi tabliczkami), ktorych jadro stanowila biblioteka 8wi'\I),nno Harranu (teraz w porudniowo-wschodnie] Turcji), zapisal w trzech tomach historie bogow i Iudzi; zaczela ~i~ om 432 000 lat przed potopem, kiedy bogowie przybyli 2 nieba na Ziemie. Wymieniajae z imienia i okresu panowania picrwszych dziesieciu dowodccw, Berossus relacjonowal, ze pierwszy z nich, w stroju upodabniajqcym doryby, wyszedl na brzeg z morza, To wlasnie on ucywilizowal ludzkosc, ajego irnie, przetozone na grecki, brzmialo Ommes,

Tworzac dziela pokrywajace sie ze soba IV wielu szczegolach, obaj kaplani przetlumaczyli relacje przybylych na Ziemie nicbianskich bogow - Qpowiesci 0 czasaeh, gdy bogowie cirzadzni na Ziemi, i o katastrofalnym 1'0- topic. Vol zachowanych Iragmentach z trzech tomow swojej pracy (znajdowanych IV innych pismach z tamrcgo okresu) Berossus wyraznie infonnuje 0 istnieniu ksiag pisanych przed wielka powodziq - kamiennych tablicach ukrytych w bezpiccznyrn miejscu w pradawnym Sippar, ktore bylo jednym z pierwszych miast zalozonych przez starozytnych bogow,

Choc Sippar, jak inne rniasta bogow, zostalo starte Z powierzchni Ziem i przez porop, wzmianki 0 pismach sprzed wielKLej pO'.'mdzi pojawily si~ w rocznikach asy:tyjskiego.kr61a AS5urballipaia (668-633 r. prz, Chr)_ Kicdy W ]Jolowie XIX ,v" archeoJodzy znaleili staroi:yin'l stalict; Asyrii, Niniw~ - znsnq pod6wczas ieciynie ze Star<:go TCSlillJ1entu - odkryJi v..' ruinach palaell Assurbanipala bibJio1Ck~ zawieraj~C:l_ 2S 000 z,lpis:inych glillianych tablic:zek. "'iylrnaiy koiekcjoner "dawnych lekstow", Assurbanipal przechwalal sit< IV swych anna!ach: .,bog llczonych w pismie umieli! mi daru zmtiomosci jego sztuki; zoslalem wtaietullic7..0ilY w sekret:y pisani.; mog~ nawet cqtac zawite tahlice po sZlImeryjs!(lI; rozumielll zagadkowe slowa rzei.bione w kamieniu w cza,ach przed potopem",

8

\\' i adorno obecnie, ze szurneryjska (czy li sumeryjska) cywil ;",'ej a rozkwitl a na tercnie dzisiejszego Iraku prawie tysiac lat przed poczatkiem ery frn<tom'lw w Egipcie, po. nich rozwinela ,iii pozniejsza kultura doliny 1"0= na subkontynencie indyjskim. Dzis wiadomo r6wnie~" i.e Sumerowie pierwsi zaczeli spisywac roczniki i histone 0 bogach i Iudziach. Ludy pozostale, tacznie z Hebrajczykami, przyswoily sobie z tych zapisow opowiesci II stworzeniu, Adamie i Ewie, Kainie i Ablu, potopie, wiezy Babel, 0 wojnach i milosciach bogow. Odzwierciedlaja Inlet pisma j przekazy uane Grekow, Hetytow, Kananejczykow i Persow, Jak zaswiadczaja wszystkie te zabytki literaiury, ich ;:r6dlami byly teksty jeszcze dawnicjsze- niektorc odnalezicne, liczne zaginione,

Niezwykle bogactwo lej wczesnej literatury przyprawia o zaWr61 gill, wy nie tysiqcc bowiem, Iccz dzicsiatki tysiecy tabliczek glinianych odkryto w ruinach starozytnego Bliskiego Wschcdu. Wiele z tych tckstow traktuje 0 aspektach zycia codzicnnego - takich jak zarobki kupcow czy robornikow alba korurakty malzenskie. lnne, znajdowaue 11a og61 w bibliotekach palacowych, :;JJad<1j:t sill na krolewskie roczniki . Jeszcze inue pisma, odkrywane w ruinach bibl iotek swi1l!ynny-ch lub szkolach, tworza gTIlP~ tekstow kanonicznych, literature tajernna, ktorq napisano po surneryjsku, a potcm przetlumaczono na akadyjski (pierwszy jezyk sernicki) i inne jezyki starozytne, I nawet w tyeh wczesnych pismach - siegajqcych WS1CCZ blisko szcsc tysiccy lai - czyni sie wzmianki 0 zaginionych .ksiegach' (tekstach zapisanych na glinianych tabljczk~ch).

Wsrod niewiarygodnych - powiedziec szczesliwych byloby niedostatecznyrn wyrazeniern tego cudu - znalezisk W ruinach starozytnych miast i ich bibliotek Sf, gliniane graniastoslupy z zapisanymi informacjami w1asnic na temat dziesicciu przcdpotopowych wladcow i okresu laeznego ich panowania, liczacego 432 (100 lat, 0 czym wspominar Berossus, Kilka wersji tych tekstow, znanych jako sumeryjska Lista krol6w (i eksponowanych w Ashmolean Museum IV Oksfordzie), nie pozostawia w~ltpliwo§ci, Ze ieh oUl1leryjsey kompilatorzy midi dos\.lip do jakiegos malerialu wcze· stliejsl.ego - ogolnic znanego lub kanonicz.nego. Lis/(1imJ/ow, zC$tawjon~ z innymi, njwnic dawllym'i tekstami, odkrytymi w roinym ,tanie, wyraz· nie sugel1lje, Ze pierwo!J1Y kronikarz. przybycia na Ziemi;;, wydarzeti _ie poprze.dz.<Utl,cych i z pewnosci'l 'lydl, Jakie ml't'l]Jily pomi.j - l""si.1 bye jednym z przyl 6<1cow wymienionych przez Listf;', pierwsLOplanowym uczestnikiem zdal'zeli, jeh naocmym swiadkiem,

Byl to klos, klo na w!asnc oez)' widzi.! wszystkie ie wydrm:enia j byl w istocie ieh kluczowym sprnwcq jako prz:)""'Mca l'l.duj'lC-)' 113 oceanie wmz z picrwsz~ grllPl1. MlrOn[l"Ul6w. W lamrym czasic jcgo imi!(-cpitct 9

brzmialo RA., "ten, ktorego domem jest woda" E.A. doznal rozczarowania, gdy dowcdztwo nad misjq ,,ziemia" powicrzono jego przyrodnie- 11m bratu i rywalowi, EN.LlL·owi, "panu rozkazu"; 10 upokorzcnie niece zlagodzono obdarzaiac go rytulem EN.Kl, "pan Ziemi". Wydalony z miast bogow i z ich portu kosmicznego vs E.D1N, "Eden", i skierowany (10 nadzoru eksploatacji zlM zlota w AB.ZU (Afryka poludniowo-wschodnia), to wlasnie Ea/Enki - wielki naukowiec - naporkal zamieszkujace owe rereny hominid)'. Dlatego kiedy harujacy w kopalniach zlota Anunnaki zbuntowali sie i powiedzieli; ,,Do~c tego!" - wlasnie on uswiadomil sobie, ze potrzebna sil~ robocza mozna zdobyc przyspieszajac bicg ewolucji metodami inzynierii generycznejr w ten sposob powstal Adam (doslownie "ten z: Ziemi, istota ziernska"). Jako hybryda Adam nie mogl siq rozmnazac. Zdarzenia, ktore odhiJy sic echem w biblijnej opowiesci 0 Adamie i Ewie W ogrodzic Eden, wskazuja na druga manipulacje genctyczna dokonanq przez Enki - wzbogacajaca uklad chromosom6w 11 geny niezbedne do prokreacji, Ale kiedy rozradzajqca "" ludzkos6 nie spelnila pokladanych w nie] nadzici, to wlasnie Enki postapil wbrew swernu bratu Enlilowi, ktory chcial pozwolic rodzaiow: ludzkiemu wygin<\c w potopie. Bohatera tych zdarzen nazywal10 w Biblii Noem, a we wczesniejszyrn, oryginalnym tekscie sIJmcf)jskim- Ziusudra.

Pierworodny syn Anu, wladcy Nibiru, Ea/Enki celowal wiedza 0 swojej planecie (Nibiru) i znajom(lSci,\ przesziosci j",j mieszkancow. Ten wybitny naukowiec przekazal najwazniejsze aspekty zaawansowancj wiedzy 0 A· nunnaki przede wszystkim dwom 8WOtm .synom, MilJdulow; ; Ningiszzidzie (ktorzy w panteonie egipskim mimi byli odpowiednio jako I{" i Hot). Ale i ludzkosc poznala dzieki niemu pewnc clernenty zaawansowanej wiedzy, uczyl on bowiem wybrane jednostki .sekrctow bogow", Przynajmniej IV dwoch przypadkach wtajemniczcni zapisali (zgodnie z tyrn, co im polecono) boskie nauki jako spuscizne ludzkosci, Jeden, zwany Adapa, prawdopcdobnje syn Enki Zl'OdZOllY z corki ludzkiej, many jest jako auto! ksi~gi zatytulowanej Pismo dotyczqce czasu - jednej z ksi(lg najwczesniej zagilliorrych. Drugi, Enrnedunrn.ki, byl wedle wszelkiego prawdopouobielistwa prototypcm biblijnego Henocha, kwry zostal wzi,<ry do nicba po cym,jak powierzyt synom ksi~g" I:>oskich sekret6w, kt6rej wer>jn przetlwala prawdopodobnie w niekanonicz:nej Ksi<icize Henocha.

Enki by! pienvorodnym ~)'nem Anu, ale. nie hylo mu przemacwtlc ZilsirtSc na tronie Nibiru jako nast~pca (ljea. Skomplikowltne 2:>u;.ady dziedzicze· ni~, b~qce odbiciem PQwiklancj historii Nibiran, dawaly prz}wilej pie!>.· szensrwajcgo prl)TOdniemu bratn, .EnIi1owi. l'odej,,"~'lC pr6~ rozwia.zania 10

(ego ostrego konfliktu obaj, Enki i Enlil, wyladowali w koncu na obcej planecle, Zierni, z zadaniern zdobycia zlota potrzebnego do budowy iarczy chronitlcej z<U1ikl'\i'lc'l atmosfere Nibiru.! wlasnie na tym tie, skomplikowanym jeszcze bardzie] przez obecnosc na Ziemi ich siostry przyrodniej Ninhursag (przelozonej sluzb medycznych Anunnaki), Enki postanowil przeciwstawic si~ planowi Enlila, przewidujacemu wytracenie ludzkosciw potopie.

Ow konflikt rozgrywal sie p67niej miedzy synami tych dw6ch hraci przyrodnich, a nawet rniedzy ich wnukarni. Fakt, ze wszyscy oni, a szczegolnie ci, ktorzy urodzili sie na Ziemi, utracili dlugowiecznosc, jak'l zawdzieczali niezwykle dlugiemu okresowi obrotu Nibiru wokol Slonca, pnyspa,<al osobistych udrek i podsycal ambieje. Kulrninacja tego sporu nastapila IV ostamim wieku trzeciego tyslaclecla prz. Chr., kiedy Marduk, pierworo(!ny syn Enki, zrodzony z jego oficjalnej zony, oswiadczyl, Ze to on (Marduk), nie pierworodny syn Enhla, Ninurta, powinien dziedziczyc Ziemie. Ten ostry spor, ktory pociagna] za soba serie wojen, doprowadzil w koncu do uzycia broni jadrowej, co w niczamicrzony sposob spowodowalo zaglade cywilizacjl sumeryjskiej.

Wprowadzenie wybranych jednostek w "sakrety bogow" wyznaczylo poczatek kaplanstwa - zapoczatkowalo rody posrednikow miedzy bogami a ludzmi, zrodzilo pokolenia oscb przekazujacych boskie slowa smierrclnikom. Wyrocznie - mterpretacie boskieh wypowiedzi -~:tCZOIlO z obserwacjtl niebios, gdzie szukano 7JlakOW wrozebuych. A gdy tudzkosc w coral. wickszym stopniu wciqgana hyla w konflikty bogow, co zmuszalo ludzi do opowiadania sie po kt6rej~ ze stron - swoja role zaczely odgrywac proroctwa. \'1 istocie terrnin nabih, oznaczajacy rzecznikn bogow, ktory obwieszczal to. CD rnialo nadejse, byl cpitetem picrworodnego syna Marduka, Nabu, ktory dzialaj,tc na rzecz wygnanego ojca nsilowal przekonac ludzkosc, ze znaki niebieskie wskazuja nadejscie "ry supremaeji Marduka.

Rozwoj tyeh wydarzen wyraznie] uswiadornit ludziom, ze nalezy rozr6Zniac miedzy losern a przeznaczeniern. Obwieszczcnia Enlila, czasern nrt\\,'et Anuj przyjlOO\\'ane rlotCld jako t1le ulegB!.lq,ce k\\'e;stii~ ba-danQ teraz. wedlug kryteriutn r6i.llicy mj~dzy NAM - przeznaczeniem, kt6re byIo stale i niezmietme (jak orbity planet) - a NAM.T AR, dORiownie przezn<lczenieni, ktorym moma bylo kiet'owac, odwracac j<i i zmierliac - eLy'li 10- sem. Przeg14(ifu({C, przypomillaj~c sobie kolejnosc wyJarzliln i kOllstatujl\.c widoCZltl> analogi, ll1i~dZ}' tym, co wydurzylo siy na Nibiru, a kwe~\i<b co (1",,10 si~ na Ziemi, Enki i Enlil zrocz,]i snuc filozofjczne roz'NaZania "ad tym, co rz.eczywiscie jest przeznaclone i czego nie motl1a.nnikn~t, C(J zas jest sprawiedliwic ma.dzorie jako konsekwencja wo1llego wyboru, wla-

tl

sciwych ezy niewtasciwych dccyzj i. Konsekweneji takiego czy innego uzyci. wolnejwoli nie mozna bylo wyprorokowac, mozna byto naromiast przewidzicc rzeczy nieuniknione - szczcgolnie jesli wszystko, podobnic jak ruch planet po orbitach, przebicgalo cyklicznie. Jesll cos juz bylo, to znowu bedzie - jesli byly rzeczy pierwsze, beda let rzeczy ostarnie.

Kulminacyjne wydarzenie, jakim byla katastrofa nuklearna, poruszylo sumienia przywcdcow Anunnaki i uzmyslowiro im koniecznosc wyiasnienia przetrzebionym masom ludzkirn, dlaczego rzcczy potoczyty sie rym torem. ely bylo to przeznaczcnie, czy lei Anunnaki swoimi poczynaniami sprowokowali los? Czy ktos byl odpowiedzialny 7-'1 to wszystko, czy ktos ponosil wine?

Na radzic bogow w przededniu nieszczescia tylko Enid byl przeciwny uzyciu zakazanej broil]. A wiec tria Enki bylo wazne, mby wyiasnic niedobitkorn, jak doszlo do punkin zwrotnego w historii istot pozaziemskicn, ktorc rnialy dobre zamiary, ale skonczyly w roli niszczycieli. [ kio, jak nic &.iEnki - kt6ry przybyl tu pierwszy i byl naocznym ';wi"dkiem wszystkich wydarzen - mogt najhardziej kompetemnie opowiedziee 0 przeszlosci tak, aby mozna 11:1 iej podstawie przewidziec prz.ysz!oSc? A nsjlcpszym sposobern opowiedzenia rego wszystkiego byla relaeja IV pierwszej osobie, rclacja antorst ..... "1 samego Enki,

To, ze zapisal autobiografie •. [est pewne, poniewaz w bibliotece nippuryjsk.'ej odkryro dlugi tekst (zajmujacy co nujmniej dwanascie tabliczek), cyrujacy wypowiedz Enki:

"Kiedy zblizylem sie do tej zicmi, 1)),10 na niej pelno wody,

Gdy zbiizytem sie do jej zielonycn tilk..

na moj rozkaz wzniesiono kopce i usypiska, Zbudowalcrn sw6j dom w czysrym miejscu, nadalem mil wlasciwa nazwe" ..

Ow dlugi rekst opisuie dalcj, jak Ea/Enki rozpoczynajac misje na Ziemi, wyznaczyl zadania swojemu zastepcy.

Liczne inne reksty, przedstawiajace rozne aspekty roli Enki Vi' p6l;niejsz)'ch zdarzeniaeh, sa_ uzupelnieniemjego opowiesci, Zawiernjft kosmogonie - epos 0 51wo17Cn;1I swiata; U podsrawy tego eposu lezy tekst Enki, nazywany przez ucwnych Gellesis z Edd". Moina tu maldc fl. prlyklad szczeg610we opis), lWorzenia Ad!ama. Cz,1amy w nich, jak Allll.1Umki, m'iSCY i ZjdlSC}', prry b>'Wab do Enki w jcgo mieScie Eridu, aby Olr'zymac odei)l\1E - md7.aj dysku z d:my· mi, na ktorym ?AAOOowallo infOfnlJ"je na temal wszeUdch dziedzill cywiliz:a«ii. II

S''lle.Z tcksty uwkt~i'lce opisy zycia prywatne(>o Enki i jego osobistych problemew - takie, jak opowiei.C 0 probach splodzenia syna z siostra przyrodnia Ninhursag czy licznych aferach rnilosnych z boginiamj i z corkami ludzkimi ()raz 0 nieprzewidzianych skutknch tych POCZYil"n. TebtAtm Hasis rzuca swia- 110 na podejmowane przez AmI proby zapobiezenia wybuchowi iywalizacji miedzy Enki a Enlilem, co AnI! sk'lr(ll oil} osiagn~c dzid:lC Zicmie na slrefy wplywow. Teksty utrwaJaj'lDe wypadki poprzedzajace potop przekazujq zas niemal slowo w slowo ((ebaty prowadzone podczas obrad rady bogow, a doryczace losu ludzkosci. Teksty te ujawniajq fortel ui)-I} PJZeZ Enki, znany z: Biblii jako opowiesc 0 arce Noego - dooicro poznic] orlnaleziono jedna Z wczesniejszych wersji mezopotamskich 11<1 tabliczkach Eposu (J G'iigamcs;;I!.

Surneryjskie i akadyjskie tabliczki g;liniane. babilonskie i asyryjskie biblioteki §wi'lLyrme, egipskie, hetyckie i kananejskie .mity' i opowicsci hihtijne tworza kanon przekazow pisanych, mowiacych 0 sprawach bog6w· i ludzi, Ten rozproszony i fragmenLaryczny material zosul po raz pierwszy zcbrany przez Zecharie Sitchina, aby odtworzyc relacje naocz:

I1ego swiadka, Enki - relacje zlozonq z autobiograficznych wsponmien j pelnych intuicji prorocrw pozaziemskiego boga.

Ksiqga S'wiadeclwa, przedstawiana jako rekst podyktowany przez Enki pewnemu wybranernu skrybie, a rnejaca bye odpieczetowana we wlasciwym czasic, przywodzi na mysl polccenia wydane przez Iahwe prorokowi Izajaszowi (VII wiek prz. ChL)::

.Teraz idl,

napisz to na opieczetowanei tahl icy, utrwal to w ksiedze,

i niech to bedzie po dni ostatnie 5wiade<:[wo po wsz~ cZ.<ISy" (Iz. 30, 8)-

Traktuhc 0 przeszlosci, Enki mial przcd oczami przyszlosc. Poglad, ze uzywajacy wolnej wof Anunnaki byli panarni swego losu (jak rowniez losu Iudzkosci), doprowadzil w koncu do uswiadornieaia snbie, it wlasnie przcznaczenie bylo rym, co ostalecznie, gdy wszystko jut zostalo powiedziane i zrobione, ustaiilo przebieg wypadkow; ; dlatcgo - jak rozpoznali prorocy hebrajscy - rzeezy pierwsze beda rzeczami osratninu.

Zapis wydarzcn podykiowan» przez Enki staje si, w ten sposob podsraw'l proroctwa, przesztoM 7.:aS ohleka ,i, w ksz1alt przyszhki.

13

SWIADECTWO

SiOlW> Endubsara, skryby, 'Y"" miasia Eridu, slug; wiellaego boga. [1(111(1 Enk.i

Slodmego roku po Wielkiej Klesce, siedemnastego dnia dr~lgi~go mie>i~CJ zostalem wezwany przez mojego pana, wielkiego boga Enki, laskawcgo stworzyciela ludzkosci, wszechmogacego i rnilosieruego.

Bylemjednytn Z nicdobitkow z Eridu, ktorzy uciekli w suchy step, gdy tylko zly wiatr )1DGZ'll zblizac sie do rniasta. Wywedrowalem na pustko'vic 'W poszukiwanie uschnieiych galazek na pcdpulke. I spojrzalem, a 01,0 traba powietrzna nadeszla z poludnia. Nadciagala w ciszy, a wokol niej bylaczcrwonawa poswiata, A gdy zblizyla sie do zierni, cztery prosie SIOpy wyskoczylv z jej brzucha, blask zas mikn"l] padlem na ziernie, i ukorzylem sic, bo wiedxialem, zebylo to boskie widzenie,

A gdy podnioslem ocr)', dwoch boskieh wyslannikow stalo przy rnnie.

Mieli rwarze ludzi, a ich szaty polyskiwaly jak polerowany mosiadz, Zawolali mnie po imieniu i przemowili: jesses WZYWH!1Y przez wielkicgo boga, pana Enki, Nie lekaj sie, bo jestes blogoslawiony. My zas przybylismy, zcby ely uniese i zanicsc do kraju Magan, na wyspe na rzece Magan, gdzie sa sluzy.

A kiedy mowili, traba powietrzna podniosla sie jak rydwan ognisty i odeszla, Oni za.<l wzieli rnnie za ramionakazdy chwycil runie z a jedna reke, 1 uniesli rnnie i poniesli ehyzo miedzy niebem a ziernia, tak jak wzbija siQ orzel, I widzialem 1&9 i wody, rowniny i g6ry. I opuscili mnie na wy" spe LL wrot siedziby wielkiego bog a. A w chwili, gdy wypuscili rnnie z rak, splynela na rnnie jasnosc, jakiej nigdy dOi<l,d nie widzialem, i upadlem na ziemic jak pozbawiony ducna.

15

Odzyskaleru zmysly, jakbym zbudzil sie 2. najg!~hszego snu, no dzwiek glosu wo1aj:l_C~go moje imie, Zriajdowaiem si~ w zamknietyrn pomieszczeniu. Panowaly ciemnosci, ale bylo tu tezjakies swiatlo. Potem znO\VU wolano mnie po imieniu nainizszyrn rs: wszystkich glosow. [ chociaz go slyszalem, nie moglem powiedzicc, skad ow glos si" dcbywa, ani tez nie widziale:» tego, kto rnowil. I powiedzialc .. m: jestem tu,

Wtedy ow glos rzekl do mnie: Endubsarze, potornku A dar)' , wybralem ciebie, :lOYS by/ moirn skryba, abys zapisal moje slowa na tabliczkach.

I nagle rozblysla jasnosc w jednej czesci pomicszczenia. J ujrzalern miejsce urzadzone jak pracownia skryby: sto! skryby [ stolck skryby, na stole zas lezaly pieknie obrobione kamienie, Ale nie zcbaczylern glinianych tabliczek nni pojcmnik6w z mokra. glina A na stole lczal tylko jeden rylec i blyszczal IV swietle.jak zaden trzcinowy rylec nigdy nie biyszczal.

A glos przemowir znowu w te <;iwwa: Endubsarze, synu miasta Eridu, 1\10j wierny slugo, Jestcm Enki, t:w6j pan. Wezwalem ciebie, abys zapisal moje slows, bo jestem ogromnie P,,"US7..ony 1)111, C_() sic stale z ludzkoscia podczas Wielkiej Kleski. Moim zyczeniem jest: utrwalic prawdziwy przcbieg wydarzen, aby zarowno bogowie, jak i ludzie wiedzicli, ze moje rece S,! czyste, Od czasu wielkiej powodzi nie spadla tab kleska na Ziernie na bogow i nn srnienclnikow. Ale wielka pow6di zdarzyla sil: Z wyroku przeznaczenia, inaczej niz Wielka Kleska. Ta bowiem, siedem lat ternu, nie musiala sie wvdarzyc. Mozna byl0 jej zapobiec, i ja, E!lki. robilern wszystko, eo mogt;m,e aby jej zapobiec - niestety, bez powodzenit •. Czy byl to los, czy przeznaczcnic? Osadzone to bedzie w P r zyszlosc], j;¢o i:e u kresu ezasu nastapi {izie.]l sadu, Owego dnia zarrzesie sie Ziemia, H rzeki 7lrtietti'l bieg, zapadnie ciemnose w poludnie, \1 w noel' na nicbie zaplonic ogieri -n3.5tllpi dzieri powroiu niebiariskiego boga. j okaze sie owego dnia, kto przerrwa, a kto zginie, kto odbierze n3grod~, a kto ponicsie karl', <ar6WFlD z hog6'w, jak i iudzi, Bo 0 tytll, co si, stanie, Ml:strzygnie to, co jut sio: slllla; it to, co bylo przeZllacwne, powt6rzy si~ W' cyklu. Co z,1.' tylo lIz'\dzeniem losu i nas(;J_pilo jed)'llie z pop,du sen:.a, ku dol:trenm lub 1:lemu, podanc zostanie na S.ld,

Glos llllliikl, Potem wielki pan odelwal si" ZllOWU: l tego powodu przedst"wi.;; prawdZlwy opis pocz,\tk6w i ezas6w pier.vszych, i C7.asOw dawnyc.l1., bo w przeS7.1oSci leiy ubyta przysz1osc. f'rzez C'2tCrdZidci dll; i czterdzidci DOcy iJ,d" mow ii, ty zas t,dziesz [lisa!; ct:lerdziclci b\!cizie I iczb4 dn; i !loc), wyznaczon),ch na nasze zadanie, poniewaz cZlerdziesci jest moj:J, swh;:tllliczb~ wsr6d bog6w .. l'rzez (mero.-;iesci dni i ca(;rdziesci nocy nie b"dziesz jad1 ~ni pi!; jedynie tcmz spoi;yjeS2 chlcb i wod~,co podtrz}'m~ tvmje sHy na czas WYl.IlaCzonego ci z<1dnnia.

16

Glos ucichl i nagle rozblysla jasnosc w innej czescl pomieszczenia. I ujrzalem stol, a 113 nim talerz i kubek. Powsralem i zblizylern sie lam - l1n talerzu byl ehleb, a w kubku woda.

A glos wielkiego pima Enki da! sie slyszec Z(lO\\Cu, rnowiacy tak: Endubsarzc, spozyj chleb i ,,'.'ypij wode i bo.di; pokrzepiony przez czterdziesci dni i czterdzlesci nocy .. 1 zrobilem, jak mi poleeono. Nastepnie glos nakazal mi zajrlc rniejsceprzy stole z przyborami do pisania, a jasnosc wokol mnie sie nasilila, Tarn, gdzie bytem, nie widzialem ani drzwi, ani zadncgo otworu, jasnosc jednak byla tak silna, jak w S./OilCU poludnia,

A glos rzekl: Endubsarze, skrybo, co widzisz?

Srnjr2ukm i ujrzalem swiatlo padajqce na stol, na kamienie i rylec, i rzeklcm: widze kamienne tabliczki, a ieh barwa jest blekitna jak czyste niebo. 1 widz'i rylcc, jakiego jeszcze nigdy nie widzialem, jego Irzonek nie wyghdb jak trzcina, a jego czubek 11m ksztalt SZpOM\l orla,

A glos powiedzial: To sq tabliczki, 'na kt6rych bedziesz npisywai moje slowa, Na moje zyczenie wycieto je r: najczystszego lapis lazuti - kazda ma gladkie powierzchnie Z obu stron. Rylee, ktory widxisz, wyszedl SPO(] reki boga. Trzonck zrobiony jest z elektronu, a czubek z boskiego kryszralu, Powinien dobrze pasowac do twojej dloni, a rytowanic nim bedzie iakIatwe, jak zlobienie IV mokrej glinie. W dwoch kolumnach bedziesz pisal na jednei srronie i \\i dwoch kolumnach 113 drugiej st1'OI1 ie kazdej kamiennej tabliczki, Nie zmieniaj moich slow i wypowiedzil

I zapadla cisza, ja zas dotknqlcm jednego z kamieni i poczulem powierzchnie gladk'ljak skora miekka w dotyku. I podnioslem swiety rylec,

i poczulem, 7..e lezy W rt1.cj dloni jak ulal, .

A porern wielki bog Enid zaczal mo,,,;c, ja zas zaczalem zapisywac jcgo slowa, dokladnic tak, jak je wypowiadal. Czasern jego glos byl silny, czasem mowil prawie szeptem. Czasem w jego glosie byra r~rJo.iC l Ilum;1, czasem hOI j lldr<;ka, A gdy zapisalem jed)l~ labliczk~ po obu stronach, si"gl1qlem po drug1\, aby pisac (1"lej,

A kiedy o~tatnie slowa zostaly w),powi«dziane. wielk; bog lamilkl i u&lyszalcm ei~Zkie westdmienie. J powiedzial' Endubsarze, moj ~Iugo, przez czterdl.iesci dill i c;omdzidci Iloey z.apisywald \viernie moje slowa. Twoj"zaJanie tutaj si~ ko!i.czy, Temz wezjeszczejedn·'llabl[czk., i zapisz na niej wbsne swiade~lwo, a n~ kOI\CU po 1M na niej swoja, p'iecz~c jako swi~dek i wI6;!:j,\ razem z innymi tabliczl<ami do bo,kiej skrzyni. W wyznaczonym b()wjem c.lilsie prZJ'jd~ hltaj wyllranj i znajd,t skrz)'ni" i tabHczki, i dowiedzl). si, wszyslkiego, co ci po,dyktowalem. [ j}mvdziwy 0- )lis POCZ<ltk6w i czns6w piemszych, czas6w dawnych i Wielkiej KiliSki

17

bedzie Od1i[d many jako SlO\\"3 pana Enki. Bcdzie to Ksiega Swiadectwa przcszlosci i Ksiega Przepowiednl'przyszlosci, przyszlosc bowiem leiy w przeszlosci, a rzeczy pierwsze bedq rzeczami ostatnimi.

I nasra ta cisza, j a zas wzi ~Iern ta bl iczk i i wl ozylem j e we wlasci wym porzqdku, jedna po drugiej do skrzyni. A skrzynia byla zrobioua z drewna akacjowego i oblozona na zewnajrz zlotern.

A glos mojego pana powiedzial: Tcraz zarnknij wieko skrzyni i zarygluj zamek, 1 zrobilem, jak mi POIcCOIlO.

I jeszcze r3Z nastapila przerwa, potem m6j pan Enki rzekl: Co do cic(lie, Endubsarze, rozmawiales z wielkim bcgiern i chociaz jeszcze mnie nie widziales, przebywales w mojej obecnosci. Dlatego jestes blogoslawiony i bedzicsz rnoim rzecznikiem przed lummi. Bedziesz ich upominal, zeby byli prawi, bo W tym lezy dlugie i dobre zycie, I bedziesz ich pocieszal, bo 72 sicdemdziesiat 1",1 zostana cdbudowane miasta i 71l6w wykielkujq ~bOZ1l, B<;;cizie pokoj, alebeda lez wojny, Nowe narody dojd[!_ do potegi, krolcstwa b~d'l powstawac i upadac, Dawni bogowic usuna sie w den i nowi bogowie beda rzadzic Iosem. Lecz II kresu czasow wezmle gorI, przeznaczenie i taka pnyszlo~c przepowiadam W mych slowach 0 przeszlosci. o tym wszystkim, Endubsarze, powiesz ludziom,

I glos przestal mowic, i zapadla CiSZH, Aja, Endubsar, sklonilern si" do samej ziemi i rzeklern: Ale.skad bede wiedziai, co rnowic?

A glos pana Enki rzekl: 13,,(1,\ znaki na niebie, a wlasciwe slowa objawi~ ci sie w snach i W wizjach. A po lobi", pl'zyjd1[ inni wybrani prorocy. A na koncu bedzie Nowa Ziemia i Nowe Niebo i promcy nie bcdajuz P()· Irzebni.

lwowczas zapadla cisza, prornieniowanie wygaslo, duch Zil'~ nutie o· puscil, A kiedy odzyskalcm zmysly, bylem na polach pod Eridu,

SLOWA PANA ENKI

TABUCZKA PlER\VSZA

Lenient ruui zrussczcniern Sumc~ru • I,d: bO!f(w, .. r.ie ucfebr/J se sv-okh mit/st.

sdr r()z.~'zl:rZ:/"Jl.~iC t~dlQc1.hr1Vny oblak 4 D~b,u:,... nn mcisic h(J{fdL~' .. B[z(.~mi(~'lil'3 w skllrki de-C'J'2j~'1 utycio broni zsstmsscni« .. Pochodreni: hogOw i srmsslnv« bronte l2i2 Nibin; ~ W/(ijny P6/rwCJ' ;; POhldid¢m Jl(i .N/h!rlJ, zjednoczenie i prawo dvrmstvcznc .. Mietsc« Ntbins 1~'lJkl:tdzie Slonecsnym ~ Znniknjucn utmostcrs powodotc ~mil!nJ' Idimal)'cz{.Hi " Proby zdobycia dow do ochrony

~p'ti<~C(~/ prmo,9lery • Ai2hJ! ~J2rlr!XuOIl UiPVcl bronjp/drr.)w(:j, ieLy W;bUT2}t·(..;fP!lz_y wulksrncme • Anu, prawowity dvnsst«; lJSUW~i Af1lu -I' Alrdu wy/a;ld.'? ,j;;,:?tek kosmicmv i (f(.if!/(8 z Ntbtro

SIOW~l pann Enki, pierworodnego syna Anu, kt6ry punuje na Nibiru, Z ciezkim sercern podnosse lament, gorzld tal przcpclnia rnoja dusze, Jakie rozbity jest krai, lud jego na pastwe zlego wlatru wvdanv, srajnie

opuszczorie, owczarnie puste,

Jakk rOzbi(.; .'1 rniasta, ich miesekaricy jako rrupv lei". w stosach, powalenl ·d-ytll wiatrern.

Jakie znisrcaonc S'1 pola, ich roslinnosc zwiedla, dorknicta ztVnl wiarrern. Jakie wynis,e,one ·s~ rzeki, nie juz w nich nie plvwn, czvsrn, iskrzaca sie woda obrocon a w trucizne.

Srurner jest ogoloconv, jego lud czarnoglcwv odseedl wraz zc wszelkirn zvciem.

Szurner [est ogoloconv z bvdla i owiec, maselnlce lei,,! IV marrwej cis,\"

\Ve wspanialvch jego rniastach wiarr rvlko w)'je i [me odor smierci.

21

Swiatvnie, ktorvch wide wznosilv sie do nieba, opuszcwnc s~ preez swoich bog6w.

Nie rna rozkazow krolesrwa, nie rna panowariia, berlo i tiara odesslv.

Na iymych.niegdys brzegach dwoch wielkich iyciodajnych rzek rosna tvlko chwasry,

Nih nie kroczy goscincern, nih nie szuka drogi, kwit,,~cy Szumer jest

n lczvm pustkowie.

jakze rorbity jest kraj, dorn bogow i ludz;1 Spadla 11:11\ kleska, niemana czlowiekowi.

Taka, jakie] nigdy przedtern nie widzia], krore] nie mogt oi<; cprzec. Dlawiaca lapa strachu pojrnala kraj od wschodu do zachodu. Bogowie

w miasrach byli bezradnl [ak ludaie!

lfy wiatr, burza srodzona ua dalekiej rowninie, wlelkle nieszczescie Cl[l swei drodze sprawil,

\Xiian szafujacv srniercia, zrodzonv na zachodzie, precdnrl sie na wschcd, lege kierunek los wvznaczyl.

Burza porvwajaca jak potop, nie woda, lecz wiarrern niszcznca, przygniat~jftea nie fab, przYP!;WII, lecz aatrutvm powietrzern,

Posial j''Ilos, nie preesnaczenie, wielcy bogowie na swej radzic wywolali wielka kleske,

Enlil l Ninhursag dali na nia zgode, rylko ja blagalern, "by ja PDwstrzymac.

Dzien i noc przekonvwalem uparcie, abv przyieto wvrok nieba - lee! nadaremnol

Wojowntk Nmurta, syn Enlila, i Nergal, rno] svn, rrujace bronte na wielkiej rowninie spuscili ze srnvczv,

N ie wiedalelisrny, ze:zly wiarr za blaskicm posrapil Teraz placra W udrece. Kr6Z m6g1 przewidaiec, ze smiercionosna burza zrodaona na zacho .. dzie, na wschod sie skierujel Teraz bogowie zaluji1_.

Ii.! swych swiervch miastach bogowie nie dawali wiary, gdy .z!y wiatr KU Szu me rowi Z rn iersal.

Bogowie jeden po drugim ze swych rniast uciekali, ich swiatvnie ua past"'.; wtarru wvdane.

22

Iii molrn rnlcsclc Eridu, gdV rrujaca chmura nadciagnela, nie moglern n!c zroblc, ;lhy j'l mtrzvmac.

\V},d"ltm poleccnie ludziom: Uciekajcie w seep otw~rty! Z Ninki, ,0- na swoja, opuscilem miasto.

\'\! micscie Nippur, miciscu wiezi niebo-Ziemia, Enlil nie mogl rue zrobtc, abv chrnure zatrzvrnac,

Zly wiarr natarl na N i ppm. W n i e b ianskiej lodz i E "I i I z. to t1" u de kl w pospiechu.

W Ur, krolcwskim micscie SzuI"r""ru, 'Nannar do swego ojca Enlila wolnl o pornoc.

\V miejscu swiatvni, krora siedmiorna stopniami wmosi sie do nieba, Nnnnar nie chclal pogodric sic z loscrn.

- Ojcze, kw<ys mnie rrodzi], wielk! bose. ktory obdarzyles Ur kroleSlwe111, :.!y wiatt ;;awroc, drogi' -l"\annar blagal.

- \Vidki. boze, h6ty rzadzisz losern, spraw, by U[ i jego mieszkahcv ocaleli, na (\Irq WieCZl1'1 ChW;1I<;! - Nat) nar \\101<\1.

Enlil odparl svnowi Nannarowi. - Szlachetnv svnu, rwernu cudownernu miasru przyznano krolesrwo, nie przyanano mu wiecznego pnnowania, Zabierz zone swa N ingal i uciekaj z rniasta! Nawc( ia, ktorv r",dt, 10- sern, nie moge zmienic jego przeznacaenia'

Talc mowil rnoj brat Enlil: niesterv, niesretv, nie bylo to pr zcz.naczcn ie!

Byla to kleska najwieksza od czasu potopu, kro rv nawiedzil bogow j smiertelnikow, niestetv, rvm raaern nie bylo (0 przemnczcnlel Wi.db powodz byb wyrokiem przemaczenia, nie bvla nim wlelko kleska srniercionosnej burzy,

W)'I"olala .iii decyzja rady, na kt6rej ziamano przvrzecaerue, srworzvla ja bron zastraszen ia.

Na moe\, decvzji, nie przeznacaenia, trujace bronie spuszczono ze S1l1)-'cZ)r; rozrnvslnie los "VYZ"Nano.

Przeciw Mnrdukowi, memu pierworodnemu, tnmci dwaj sprnwili rniszczcnie: acmsre midi wsercu,

- Marduk nie bedzie dzierfvl panowanial - pierworodny Enllla krZ)'L'Zal.

- Przeciwstawie mu si~ z bronia w reku - powiedstal Ninurtn.

Z:J

- Powola] arrnie ludzi, aby oglosic B"bilc)l1 pepkicm Ziemi! - tak Ncrgrrl, brat Marduka krzvcsal.

Szeroko rozsiewano jadowite slowa na tadzie wielkich bog6w_

Dsien i noc podnosilern glos sprzeciwu: boleiac nad nienawiscia zalecalem pokoj,

- Po raz drugi ludzie wzniesli [ego niebiB nski wizerunek. Dlaczego Wdl\Z sie sprzeciwiacie? - pvtalern, broniac jego sprawy.

- ClI' wszvstkie insrrumenrv zostaly.sprawdaone? Cz\' era Marduka w n iebie nle nadeszlai - jeszcze raz pvtalern.

Ningiszzidn, rnoj svn rodzony wskazal 0<1 inne jeszcze znnkl niebios, J ego serce, wtedztalem, rue moglo wvbaczvc uiesprawicdliwosci, [aka Marduk mu \\'Y)'2f\<:hiL

Nannar, syn Enliln urodzony na Zierni, byl rakse bezlirosnv, - Marduk moja swiarynie na !H\lno.:y miasta zajs,l! -I·"k Nannar powiedzla]. lszkur, naimlodszv svn Enlih,;~\clal dla Marduka karl" - W rnoich zieruiach lucld naklonil do tego, ieby jemu siuivLi! - powiedzial.

Utu, svn Nauuara, skierowal swoj gnicw przeciw Nabu, syuowi Mar" dub: - Probowal zawladnac rniejscem niebranskich rvdwnnow' Inanna, bliini>]cou siostra Utu, 1;>I~a wsciekla najbardeiei, v.'cirJ,j· dornagab sie smierci MaL"eluka zn ,"bici~ jej ukochanego Dumuziego.

Ninhursng matka bogow i ludei, spojrzala z inne] serony. - Dlaczego nie rna tutaj Mardukni - tylko to powiedziala,

Gibil, moi svn rodzonv, odparl ponuro: - Wszelkic blagania Marduk oa bok odloiyl. Wedlug znakow 113 niehie oglasza SW<\ wladze najv,;VZsz<\1 - Tvlko bronla rnosna powstrzvrnac Marduka! - Ninurta, pierworodny Enllln, kn'yl<1lf\t.

Utu trapil sie oclirona miejsca niebiansklch rydwanow. - Nic fT\U:", one wpasc Vi rece Mardukal - tak powiedzial.

Nergal, wladca krolestwa podziemi, srogim glosem z[I,d"l: - Utyjmy dawne] broni rastrasceniu, uby go usunacl

Parnvlem na swego ,\113, uszom wlasrwrn nie \1Ii.:r2-,\(: ,aprzvsit;iono si~· bowiem, ie broni zasrraszenia nie uiyje brat przeciw bratu'

Zapacll(\ cisza, nikt nie dal przyzwclenia. W rej ciszv Enlil otworzvl usra: - Kant wvrnierzona bye musi, be" kary zloczvncoro rom" skrzvdla.

14

Marduk i ;';abu p01bnwlaj~ nas dziedzktwa, niech pozbawierii za[em b~df\ dosrepu do rnlejsca niebianskich rvdwanowl

- Spahn)' to mlcisce, a~ pc\jdzie w nieparniec! - Ninurta krzyknal. - Nied\ [a bedc rym, kto je spah.

Podburzonv, Nergal wstal i zakrrvkual: - Kitch. starte zostana rei miasm sloczvncow.

POZ'N61cie m i re grzesane miasta ,.etr!~':; a gdv co :l'Obi" niech ruoje irn ie brzmi Niszczvciell

Smierrelnicy, przez nas stworzcni, nie lnogfl pouiesc szkody, nie wolno dopuscic, ±eby git)"lli prawl razem z gl~esznikami - rseklern ; moca.

Ninhursng, moja pornocnice wstworzeniu, zgodzih sie z€ mtlq' - To

sprawa rniedrvsnrnvmi bogami, ludzi krzywdzic erie wolno.

Anu w ulebianskiej siedzibie prsvsluchiwal si(; dyshlsji t wielka uwaga. AJ1\I, kt6!)' ustala los)" ze swej niebiansklej siedeiby przernowi].

- N tech brou zasrraszenia rym razern zosmnlc uzvra, niech miejsce niebranskich iydw~tl6w rostnnle srnrte, ludzie niecb beda oszczedzeni. ~iecb Ninurta bcdzie Podpalacsern, niech Nergal b<;cizic Niszcrvcieleml - taka dCf\'zj~ oglmil Enlil,

_ Odslonie przcd nimi rajernnice bogow, ujawuie irn ukrvre miejscc z bronia zastraseen ia.

Do wewnerrmei kornnarv Enlil wezwal obu synow. mego, Nergab, i swego, Ninurte. Ncrgal, gely rnimo mnie przechodril, w!(Ok odwr6d.

Niesrery! Podniosler» krryk, nie dobvwajac slow, brat powswi przeciw bratul CT)' czasv pj~rws,e mdy sie powrorzvc!

Tajerrmice, od caasow dawnvch srrzezona EI11il im odslaniai, broil zastraszen ia w ieh rece powierzal!

Broil owlana groza; gdy Lron tii' spusctc ze smvczy, rozblvska, a czego stc dotknie, w popiol obraca.

Bro"', co do ktore] zaprsvsieaono. it brat przeciw braru iei nie uzvje, krainy zadriej nia nie dorknie,

Teraz przvsieg« 51<) rozleclala, jak dzban srrzaskanv, N\ bezutvtecene kawalki,

Dwaj svnowie, pelni wesela, przyspleszonvm kroklcrn z komuatv Enli· lawyszli, kicruiac si, ram, gdzie bron ukrvta.

25

lnru bogowie powrocili do swoich rniast, iad'en z nieh swego uieszczescia n ie p rzeczuwall

To jest zapis czasow pierwszvch i opis broni rastraszenia,

Ptzed czusami pierwszvml byl poczatek, po czasach pierwszych byl'y 03>1' dawne.

\"ij czasach dawnych bogowie przybyli na Ziernie i srworsvl: smiertelnikow.

'W czasuch pierwszych ",drlego • hogow rue bylo na Ziemi ani teo srniertelnicv nie byli jeszcze srworzeni.

\YJ czasacb plerwszych siedriba bogow bvla ich plnnera, zwie sie ona Nibiru.

Wielka planeta 0 czerwonnwej poswiacie; po ",ycHtlioI1Y>"ri kregu woo k61 Skmca blezv.

Preez pewien csas Nibiru zanurza sit; w chlodzie, w innej narorninst czesci swego obkgu jest przez Slo,'lce 11l0GlO przygrzewuna.

N ibiru Jest gesra atmosfera; spowira, bezustaunic wybuchami wulkanow karmiona,

[ej atmosfera podrrzyrnu]c wszelki przejaw iycia; bez niej wszvstko wy. rnrze, nlc sie nie osranie!

Ona W okresle chlodu cieplo wewnetrzne Nibiru rrzvrna, jak cieplv ptaszcz, w(i'li odnawianv,

W okresie goqcym ochrania Nibiru przcd palacvml promieniumi Slonca.

W okresach posrednich trzvma i uwalnia deszcze, rworzac jeziora, napedzajac rzeki.

Buj na roSli11l10S¢ nasza atmosfera karmi i 051;1nia; wszelkie zvcie w wodzie i na ladz!e pobudaila do wzrostu.

Po uplywie e0l10W powsral nasz gutunek, przez nas,,! istore wiccme nasienie mialo sie rozradzac.

Gdv wzroslismv IV [iczbe, nasi przodkowie rozeszh sk w rosne reiony Nibiru.

26

Cz<:.sc uprawiala ziernie, czesc wvpasala czworonoinc srworzenia, Niektorzv zyli w g,'>ruch, inni w dolinach czvnili swoje dornostwa.

Jedni b),li r'iw~bmi drugich, zdarzalv sie napasci, wybuchalv walki, palkl s.t.~I\, sie brorun.

Kbl1Y z.hieraty sle w szczepv, potern dwa wielkie narody standy nil.' przeciw siebie.

.r6J z polnocv podniosl ores przeciw narodowl z poludnin.

Co reka mogla utrzvmac, -wroconc zostalo przeclw mlotanvm pociskom, gremor i blvsk pot~gowaly przerazenie.

Planets pogra,iyla sie w wojnie, zazartej i dlugiej, brat grcmadzil brad przeciw braru.

Smierc i zniszczenie zapanowaly na poludniu, smierc i znlszczenie zapanowaiy t<ei na polnocv,

W wielu okregach krajn nastapllo mlszczeuie, wszelkie ±ycie zostalo

przetrzebione.

Potern ogloszono rozejm; pwwadzono rozrnowv pokojowe,

__ Niech narodv sie zje.dn.ocz'1 - rnowili do siebiewyslannicy. - Niech jeden non bedzie na Nibiru, [eden krol niech panu]e nad wszvsrkimi. Niech przvwodcaz polnocv tub. poludnia, przez los wybran)', bedzte krolem najwvtszvm.

jeSl; bedzie z polnocv, niech poiudnie wybierse mu "on<;, nby panowala Z 11,m razem jako rowna roll krolowa.

Jdli los wybierze krola z poludnh, niech z polnocy bedzle mial zone}, Niech beda mezern i 'ion~\" oiech St9t1(1, si.;_jednym cialem,

Niech ich syu pierworodnv b~dtie nasrepca rronu: niech powscanie zjednocaona dynastia, krora na zawsze zaprowada. zgode na Nibirul

Pok6j nastal wsrcd ruin. Polnoc i poludnte zjedncczvlv sie przez mal· zenstwo.

Tron krolewski pol"czon1' w jedno cialo, nieprzel""'ana linin krolesrwa ustanowional

Nasta] pierwszv krol IX) zuprowadzeniu pOkOjll, bl,l ro wojownik z p61nocv, wodz potemv.

Zostal wvbranv w drodze losowsnla, raerelnie i uczciwie, jego dekrerv przvjrnowano w zgodne,

27

Na swa siedzibe wspaniale miasto wvbudowal, nuz\,walo sit; Agade, CO znacry "jednosc",

Na czas swojego panowania otrzvmal krolewski tytul An, co enaczv Hni"ebirlll.skil' .

Silna r~k", przewrocil w kraju pcrzadek, wprowadsil prawo, wydal przepisy,

WyznaCZ)1 zarz,\ci«)w bide; zierni; odbudowa i odnowa bvla gI6\'/· nym ieh zadaniem.

W kroiewskich annalach tak 0 nim znpisano: All zjedncczvl ziemic, przywrocil pokoj na Nibiru.

Zbudowal nowe miasoo, naprawil kanalv dostarczvl zvwnusc rnieszkaricorn, w kraju zapanowal dostatek.

Poludnie wvbralo dhl\ panne na ion<;; milosc i wojna jej dorneru by· In, 2 tego slyneia.

[ej krolewski tvtul brzrnial An,T u, "prz)'Wc.dczyni, krora jest ;on~ Ana" - takie bvlo przernvslne maczenie danego jej imlenla.

Urodzila Anowi trzech svnow, corki nie urodzila, Pierworodnv svn, przez nia nazwanv An.Ki, co znaczvlo "stair' grunt srworzonv [H'Ze2 Ana".

Sam zasiadl na tronie; wvbor zony dla niego odraczano dW(1 razy.

'iX! czasie jego rzadow do palacu sprowadzono konkubi t1y; svn mu si~ nie urodetl.

Dvnastla tak aapoczatkownna, przerwana zostala wraz ze smiercia Ankl: II<J. tym gruncie potornsrwo nie wzros]o,

Drugi syn, d10(' nie pierworodnv, ogtos<Qny zosral prawowirvrn dziedzicem,

Byl to jeden Z trzech brad, od mlodosci nazvwanv ceulc przez matke Ib;, jcgo imie anaczvlo "ten sredni".

\V krclewsklch annalach nazywanv jest An.Ib - w pnnowaniu niehianski, Przea pokolenla jego imie zni1,c:y!o "t~n, kt6ry jcsr svnem Ana".

Byl nasrepca swego ojca Ann ria rronie Nibiru, byl wladcarrzecim t kolei.

Na swoja zone wybrai corke miodszego brara. Narywana byla Nin.lb, ,~p8.nj Iba",

Ninib urodzila SYI13 Anlba, b),l nastepca rronu, czwartvm krolern z kolei,

18

Cheial bye many pod Imieniem An.Szar.Gal, maczvlc 00 "k>i(rl~ Ana, ktorv jest najwickszvm I ksh,i'lt".

]ego zona, siostra prz)'lodni", nazvwala sie w ten sam sposob -

Ki.Sz~,',Gnl.

\Viedm i rozum byly jego gl6wnq arnbicja, drogi niebios wvrrwale badal. Badal wielki obieg Nibiru, dlugusc.jednego obiegu jako SUIT ustalil,

Bvlo to mrara [ednego roku Nibiru, wed lug tego ltczono i z~pi:;ywano

okresy lZ<,,16w krolcwskich.

Podslclll ",,,,rna drieslec czesci, dwa iwi,m przy rym oglnsi!. W poloieniu najblizszym Si0l1CU obchodaono swieto ciepla.

GJy Nibiru przebvwat W siedzibie najodlegleisze] od SIOI\CH, prwpada- 10 zadekretowane swieto aimna.

Zastepuiac dawne swieta plemienne i narodowe, dwa too swieta wpro ..

wadzil, chcac sjednocavc Nibiran.

Ustanowil dekrerern prawa malzeriskie, prawa dcryczace synow i corek:

Obvcmjc picrwszvch szczepow ogiosil '0/ calvm kraju za obowi:jzuj"ce, Z powodu wojen Nibiran iet\skich bylo 0 wid" wiece] ni! mesklch, Oglosi! dekrer, ie m::\z mote In i.eC wiece] purwel'ck n it.jedun.

Je~ina wyhranka miala bye 2 mocv prawa olkjaln~ zona, mi31<1 sie onn 11 a1vwac p ierwsza 2011<1"

Pierworodnv syn byl pr<1wnYI11 nastepca SWe,E;O ojca:

Z ty(h praw wkrotce powst~l 'nmC;tj powsta! problem, jesll pierworodnv uie podwdzii od pier.vs<ej lony.

A jdli porcm piet"\vszn zona urodaila SIma, z mocy prawn srawal sie on prnwowirvrn dziedricem,

Ktoz term bedrie nasrepca; ten, ktorv wedug rachubv szet jest pierworodnym? Czy ten, krorego urodzila pierwsza ional

Pierworodnv svn? Prawowitv dziedzic] Kto bedste cizieciziczyi! Kto bedok nm~~p,(I,_!

Porlceas f'f\d6w Anszargnla ogloszcmo Klszargal pierwsza ion'l, Byla

ona siostra przvrodnia krola.

Za rzadow Anszargala mow sprowadzono konkubinv do pahcu, Z korikubin rod,ity sie krolowi synowie i (6Th

S,'1'1 jedne] z nich urodril sie pierwszv, syn konknbinv by! pieJ'l,vorodnYITI.

29

Porcm Ki$zng"l' urodzila svna, Byl On z mocv prawa legalnvm dziedzicern, ale nie bvl pierworodnym.

Kisaargal pcdnlosla gios w palacu, krzyczac w;!osd, - jesli wcdlug przepisow 1n6j svn, urodzonv przez pierwsza zone, wvlaceony bedzle z dsiedzicze n ia,

Niech podwoine nasienie nle b"ci;:ie pornijanel

ella: z r6tnych marek, to jednego ojca, kroli ja, iestesrnv potornstwem. [estern siosrrn przvrodnia hob; h61 jest rnoim przyrodnim brarem. Prsez to rnoj £\,ll rna podwojne nasicnic naszego ojcn Anibr.1 Niechodrad prawo uasienia wezmie gore nad prawem zaslubinl

Niech odtad svnurodzouv przez siosrre przvrodnla, be, wzgledu na \U, kiedy oi~ urodzi, pn6d innymi synami powstanie do sukcesji.

Ansiorg~l, po narnvsle, prawo nasienia '±Y('hW05Ci.~ pn'li'1l:

Uniknle sle przez to zamieszania z powodu ';0<1), i koukubln, malzen-

stwa i rozwodu.

Krolewscy prawnicv na radzie prawo nasienia nn rzecz sukcesii pl'ryj~li, Z krolewskiego rozkazu skrybowie 6w debet zupisali.

'1// ten sposob ogloszono wsrapicnie nastepnego krola na tronz moe)' p rawa nasien ia do su kcesi i.

Pczyznano 11111 krolewskie imie An.Sear. By! 011 pi[(ty z kolei nn rronie.

To jest zapis pnnowariia Anszara i krolow, krorzv po nim nastapili, Kiedy zmieniono prawo, inui bi'li~w zacz~Ji SE~ spiernc, Byly slowa, nie b)-to bunru,

An,zar wvbralslosrre przvrodnia na ion~ Uczynil j~ pierwsza zona, nazywauo jf( im ieniem KLS,.~r.

Na moc)' togo prawn W ten sposob konrynuowano dvnasne.

Za. readow Anszara pola wvdawaly 110 niejssy pion, urodzaj (y;.,·ocOw i zb6i stracil obfito.k'.

Z obiegu na obteg II' rejonie bliski 110 Slonca upal wzrasral. W odleglej siedzibie Nibiru chlod by! coraz osrraeiszv.

W Agade, siedzibie rronu, krol zebral tvch, ktorzv midi wielka wiedze,

30

Uczon')'ih, wlelkim umvslom, rozbml przeprowadslc badania. Zb~ cia liz i ern i ~ j gi ebe, jezi 0 fa i po to ki pod cia I i proborn.

To sie jui kiedyswydarzvlo - niektorzy dali cdpowiedz - w przesalosci planeta Nibir;" oziebiaia sie i ocieplaia,

Takie jest przeznaczenie Nibiru, w jej obieg wpisanel

Inru badacze, ktorzv obieg Nibiru obserwowali, rue poczvrvwali przeznaceenia Nibiru za przvczyne.

Nastapilo uszkodzenie aunosfery - dosrli do przekonania.

Wulbny, krore rodsa atmosfere, mniej g~u6w miotaty w COra, hadszvch wybuchuch'

Wafscwa powierrza na Nibirtl stab si~ ciensza, powloka ochronna zosraia uszczuplona'

Pcdcsas rzadow Anszara i Kiszar pojawilv sie zarazv p6~; gleha nie mogla ich prz" m oc.

Potern ich syn En's'.[tT wstapil na trcn, byl szosrvm z kolei wlad"", w

rei dvnastii.

lm i~ to znaczylo .dosroinv pan ssar",

Byl nader rozu m nv, \lC~~C: si~ wide, opa nown] wiedtl;: ogromna Poszukiwal sposobow zaradzenia nleszczesciom, nicblansk: obieg Ni,

biru wnikliwie barlal,

Nlbiru obejrnujc swoja p,di\ plcc dOllk6w Rodzi"y Slouccmej, pia, net olsnlcwajace] pi~k"o"ci,

Z.ebv zn~ldc srodki zwnlcsenia pl~g, polecll ,bad~c atmosferv rvch planet, Kilidej planecie nsda] nazwc, uczcil swych prwdb~w, poczytujac ich za parv niebiariskie,

Dwie pierwsze na drodze Nibiru, blimiacze planery, nazwal An i Anm. Z~ nirni, wewnatrz obicgu Nibiru, byly Anssar i Kiszar, w swvm rozmiarze najwieksze

\Vsr{,d innych planet Gaga. jake poslaniec przebiega, czasem pierwszy wvchodzac Nihiru na sporkanie.

Og01em piec planet wita Nibiru podcras jego obiegu wokol Slonca. In nirni, jak linia gr::micznn, 'W'ykurn Bransolera okr<¢r Sionce. Do zakazanego rejonu nieba broni wsrepu, grozac intruzorn zniszczetuem.

Ochranm CZWO-fO innych dzieci Slonca przed wtarguieciern 1: zewnatre.

31

Armosfere pieclu planet witniacvch Nibiru EIl$!Qt wvruszvl badac,

W powrornvrn obiegu 'Nibiru piec planet W~WI1~UZ jegfJ orbitv zbadanych zostaio srarannie,

Przcz obserwacje i za P0H10G'I ni.:bi",rtskich rvdwanow usilnie hndano,

jakt\ ntaj~l armosfere.

'\\!yniki badan byl)' zdumiewajace, odkrvcla rrudrie do zroaumieuin. Z obiegu t)~ obieg powickszala ,i~ dziura w atmosterze Nibiru.

Podczas md ucseni deburowali g0r4CO nnd srodkarni zuradczymi, pilrue rozwamno sposobv zasklcpienia ranv,

Usilowano stworzvc now" oslone wokol planet)', ale wszystko, co wyrzucano do gory, spadalo z powrotem.

Podcras rad uczeni badali kwestlc wvbuchajacvcb wulkanow, Atmosfera powsra!a wskutek wybuchow wulkanow, jej raua bvla skurklern zanikania wvbuchow,

- hk,s w ymysln,1 metod" sprowokujmv nowe wybuchv, niech mow wulkany wvrniotuja' - tak mowila jedna grupa uczonvch.

Ale jak to osiagnac, jakim: narzedziami wiecej wybuchow spoworlo-

'"",,,6, nih nie porrafil krolowi powiedziec,

Za rsadow Ensaara dziura w niebie srnla sle wieksza.

Deszcze prsesratv paclac, wiarry wialv mocniei, zr6db nie trysbly. KI'lI'A'a zaci~i\,b nnd ziemiami, wyschlv piersi matck.

\V palacu zapanowala rozpacz, klarwa dorn krolcwski przygl1imh

Enszar posluhll siostre przyrodnia jako pierwsza ion~, obstaj,\c PI'ZV

prawie nusienia,

Nazywano j,l Ninszar, "pani S!<1r", Nie urodalla ani iednego 3\'11<1.

Z konkubinv En",arvwi syn ,i~ urodzii, byl pierworodnvmsvncru.

Z Ninszar, siostrv przyrodniej i picrwsze] iony, 'I'll sie nie urodzil. Zgodnie z prawern sukcesji syn konkubiny wsrapil na tron, byl wladca

siodmvm 2 ko!eL

)ego krolewskie irnie brzmialo Du.Uru, co maczylo "ukswdtowany w miejscu zamieszkania",

Zaisre, w dornu konkubin, Ilk "i palacu, zostal pOCZ~(y.

Duuru "''fb'''ll na zone panne, ktora ukochnl w mlcdosci. Dokonat "''1- boru pierwsze] iony kierujqc .sl~ glosem sercn, nie prawern nnslenia.

32

Jcj krolewskie imie brzmialo Da, U 111 i "nacz;~-o" hom jest u mego bo ku", Na dworz€ krolewskirn panowal zamet. Svnowie nie bvli dzieJzicami, ion)' nie byl)' siostrami prryrcdnimi.

'ierpienie w kraju bvlo cornz wieksze, Pola zapomrualy 0 obfirvch plonach, plodnosc populncii slabla.

w palacu plodnosc zan.ikb; [lie toddl sle ani syn, ani corka,

Z nasienla Ana bvio siedrniu '.'118dc6w. Potem rron wysechl, niktz je· go nasieuia sie n ie zl'odzit.

Dauru znalazla dzieckou wr6t palacu: przvj.;b to delecko jako svna. Duuru w kOilCLL go usynowil, prawowirym dziedncem ogiosil: nadano mu imie Lahrna, CO oznacza "jatow()l~,e'.

W palacu ksi~\z~ta szemrnli, wielu krolewskich doradcow narzekalo.

Na koniec l.ahmn wsmpi! D~ rron. Choc nie pochcdzil • nasieriia A L111, byl6smym wladca z kolei.

Podcaas rad uczeni wysuneli dwie sugestie co do sposobu uzdrowienia uszkodaonej atmosferv.

jcdna zakladala uzvcie metalu - zlota. Na Nibiru wvsrepowalo niezwykle rzadko, W strefie Wykutej Bransolerv zas bvlo go w brod.

Byia to [edyna substancja, jab dawala ste zemlec na najdrobniejszv pvl, Rozpylona wysoko IV niebie rnogla ram ['9!OS\OC.

\'II ten sposob, przez wvpelnlenie, usunelobv si~ dzi~lrt; w atruosferze, wamocniloby sie ochrone.

- Zbudujmy niebianskie lodeie, niech flora niebianska dostarczv dow

na Nibiru'

- Stworzrnv bron zastraszenial - taka bvla druga sugesrin; Bron, ktora wstrzasnie gruntern, rozszczepi gory,

Srworzmy h, aby pociskarni zaatakowacwulkanv; wvtracic je ze stanu uspienia, pohudzic do csestszych wybuchow,

Po to, aby uzupehnc atmosfere, sprawic, ze riziura miknie!

Lahma b,~ 2b\,r slaby, nie uruial podjac decvrji. N ie wiedzial, jakiego dokonac wvboru.

jedcn obieg Nibiru si~ zakonczy], konrynuowano licrenie czasu w drugim szsr na Nibiru,

N a polach panowala kleska. Wybuchy wulkanow nie ;.~lataly atmosferv.

33

Treeci smr przemlnal, liczono czwartv, Zlota [lie pozvskano.

Konfliktv wvbuchalv W obfitosci, obfirosci pozvwicnia i wody (lie bvlo, [ednosc zosrala wspomnieniern, oskarren bvlo be! llku.

Na dworze krolewskim uczeni przvchodrili i odchodztli, doradcv wpadali i wypadali.

K.pl TIle zwracal uwagi na ieh slowa. S'lLbl rudy jedynie 1.1 tony, Nazywala sie Laharna.

- jclli rakie jest praeznaczenie, biagajmv \Vielkiego Stworce 'W'sze<;hrzecry - mowiln do kt6Ja. - W blaganiu, nie w dzialaniu je.d\'na nadzieja!

Na dworze krolewsklm k~i~i~ta bvli poruszeni, Przeciw krolowi klcrowali oskarsenia.

~ Posrepujacglupio, bezrozurnnie, miast uzdrowlcnia sprowadzil rue-

szczescial

Zdmvnych magasvnow wvdcbyto brou, mowiono wid" 0 buncie, Pewien ksj~z~ w krolewskim palacu pierwszv podniosl ores. Obietn icarni zbuntowal innvch ksiazar: jego irnie brsmtalo Alalu.

- Nieeh Lahma nie bedzie jut krolem' - krzvcza]. - Nlech decvzja zasrapi wahaniel

Nu"", odbierimy od .... eag~ krolowi v,' jego siedabie. N iech ustapi z oonu' Ksi(l±<;ta jego slow posluchali, brame palacu wzi<:li szcurmem.

Dosali rronowej przez wejscie strsescne wdarll si<; jak woda.

Kr61 uciekl na wieze palacu Alalu ruszvl za riim w pogol\.

Na wiery starli sk w waite; Lahma runal w dol nnsporkanie smlerci.

- Lahmv jui nie rna' - krzvcsa] Alalu. - Kr61a juz nie ma -" radoscia

obwiescil.

Do sail. troncwej Alalu pospieszvl, sam zasi.adl na tronie. Bezpmwnie, nie zwolujac Radv, surn &i" krolem oglosil.

\V krsju nie bylo jednosci, niekrorzv deszyli sie ze srnierci Lahmy, innych zasmucal postepek Ala]u.

To jest zapis [dziejow] krolestwa Alalu i liegol podr6;;y ria Ziemie, \V kra]u nie bvlo jednosci, wielu smucilo sie z powodu krolestwa.

34

w p<~bcu hi(\;~W chcdsili waburzeni, czlonkowie radv by1i w roeterce. Nastepsrwo tronu preechodeilo od Ana Z ojca na svna. Nawet Lahma,

osmv na tron ie, przez adopcje ogloszonv by! synem,

Kim b\~ Alalu! Cry by] prawowiryr» driedzlcern, Gl\' by! pierworodnvm? Jakim prawern uzurpowal sohie prawn do rronui Czv nie bylzaoojea, krola! Przed obliczc Siedmiu, ktorz)' sadza, wezwano Alalu, ab)' los jego rozwa..+yc. Przed Siedmiorna, kt6rzy S~dZl\; rozroczvl Alalu swoje argumentv. Choc nie byl ani prawowlrvrn d'i~dzi(efn, ani pierworodnvm synem,

pochodzll w isrocie z krolewskiego naslenia]

- Jesrem potornklem Ans,,,rgaia - oswiadczvl przed scdziami. - M6j przodek by! jego svnem 2 konkubinvi uazvwal sie Alam.

Zgodnie z rachuba szar Alambyl pierworodnvm: rron nalerai sk jemu, Kr610wa wszakze podstepnie zniosla jego prawal

Prawn naslcnia z niczego stworzyla, abv je] svn orrzvmal krolestwo. Pozbawih krolcstwa Alama, miasr jemu, iei synowi Korona przvpadla. Jestem dziedziccm lin jj Alama: nasienie Anszargala jest we mniel

Siedrniu, ktcrzy 8<,-d!~, wziclo pod Uwag~ slowa Alain,

jego sprawe przekazalo Radsie Krolewskiei, aby crzekla prawde iub fnisz. Przynlesiono roczniki krclewskie, p rseczvtano je z wielka uwags. Picrwsza para kroiewska bvli An i Antu, urodzilo irn sie trzech svnow,

corek nie midi.

Pierworodnym byl An ki. Zmarl na tronle, rile mial porcrnstwa.

Drugi syn w jego miejsce na tron wstapil; nazvwal sie Anib, Answrgal

by! jego pierworodn),m svnem, on rei na tron wstapil.

Po nim tronu W krolesrwie nie obj11 pierworodnv. Prawo sukcesji zostalowyparte przez prawo nasierua.

Syn konkublnv by! pierworodnvm. Zgodnte z prawern nastenla pozbawiono go krolcsrwn.

Krolestwo, zamlast icmu, przvznano synowi Kisaargal: a scalo si, rak,

bo byla om siostra przyrodlli~ krola,

o svnu konkubinv, pierworodnyrn, nicsego w annalach nie zapisano. - [estem jego potomkiern! - zakrt~'kn:J,1 Alalu przed cclonkami radv. Wedlug prawa sukces]l krolesrwo naleealo do niego.

- Wedlug praws sukcesii ja teras do krolesrwa marn prawol

35

Wahahc sie, rada zazadala od Alalu przvsiegi, ie rnowi prawde,

Alalu przysi%ll na smierc i ±ycie. Rnda uanala go za krola,

Wezv.·<}no srarszych, wezwauo ksi~i14 OglCSZOll<J przed nirni dec:yzj~. Sl10M6cl ksiazat wvsrapil pewien mlodv ksiaze: chcial powiedziec pare

slow 0 krolestwie,

- Kwesrie nastepsrwa tronu trzeba rozwasvc - powiedzial do zgroo1adzenln.

- Choc ani pierworodnym nie Jestem. ani svnem krolowej, pochodze z czysrego nasienia,

Esencja Ana we mnie sie zachowaia, nie rozcienczona przez konkublne' Rada wysluchala tvch slow ze zdurnieniem. \'V'ern .. ala mlodego ksiccia, ieLy podszed I b Ii icj .

Zapvrali, jak sie nflZ)",a. - Nazywl!m sie AmJ, po molm przodku Anie rak mnie nazwanol

'W'ypytyv,'ali 0 jego rod. 0 trzech synach Ana im prsvporuniuh

- Anki by! pierworodnvrn, urnarl bezpotomnie: Anib by! drugirn synem, wsrapll na rron w miejsce Anki.

Anibcorke swego mlodszego brara poial Zit ion~; poceawszv od nich porzndek dsicdzicaenia rronu zapisvwano w rocenikach.

Kto b~~ tvm mlodszvm bratern, svnem .. '\na i Antu, potornkicm n<1jczvsrszego nastenia?

Czlonkowie rudy spojrzeli po sohie ze edumientem.

- Nazvwal siG on Enurul Byl moim wielkim przodkiernl - ozriajmil imAnu,

- [ego ion" Ninuru byla siosrra prwrodnia, Jej 51'11 by! pierworodnvm, nrrz-ywal si~ Enama_

[ego iOfJl' bvla siostra przvrndnia: wedle praw nasienia i sukcesji \1- rodzlta rnu svna,

Pokolenia te zachowvv .. ~ly czvstosc Iinii, w zgodno~d z prawern i pod wzgledern nusienia byl\' doskonale!

Moi rodnce nazwall rnnie Anu po rnoim przodku Anie. Usumero nas z tronu; 2 czvstego rodu Ana nas nie usunieto!

- Nicch Anu bedaie krolem' - krzvkneio wielu II' radeie, - Niech Alalu odejdeiel

36

I fl n i zalecal: ostrotnoso SpOI trseba zaiegnac, niech iednosc przewazv] We.wali Alalu, abv przedstawic mil to, csego dowiedeiala sie [ad". Aialu objal w uscisku ksiecia Anu, prsemowil don w te slowa. -

Choc pochodzimv z roznych gal"zi rodu, marnv wspolnego praodka. Zyjmy w pokoju, razem pr:~~vr6cm\, dostarek ria Nlbirul

Nlech j8 pozostane na rronie, ty zas b~di moim na&t"pc(l.!

Do rudy skterowal slowa: - Nieeh Anu bedzie ksieciem korony, niech bedzie maim nastepca!

Niech jego syn poslubi rnoja corke sukcesja niech bedzse zjednocaonal Anu sklonil sie przed r;.cl;\, do ,gromad<enia przemowil w te slowa - B~d" podczaszvm Alalu, j"go nastepca-dwotmi .. inem, mol' syn jego corke wvbierze na z(m",.

Tab t8i bVla dccvzja radv, znpisano hI W krolewsklcl, rocznikach. '1Xl ten sposob Alnlu znchowal miejsce na tronie,

Nastepnle wezwal medrcow, dlugo radzil sie uczonvch i dowodcow. Zebra! dllZ"I wiedze porrzebna do podejrnowania decvzji.

Trzeba zbudowac niebianskie lodzie, edecvdowal, by ssukac ..10m na Wykmei BranSolede_

Wvkuta Bransoleta potrzaskaia [odzie, zadna z nich nie "Tacita.

~ Niech wnerrza Nibiru zostana otwarte bronia zasrrassenia, niech wulkany znow wvbuchaja' - rozkazal wtedy.

Uzbrojono rvdwany niebieskie w bron zastrasaenia, z nieba pociskarni oiej~cym; poz, uderzano w wulkanv,

O<lry si~ koly"oly, dolinv detail', gd\, z wielkirn blvskiern i grzmotem

nastepowalv wyhnchy_

Zrodzllo to w kraju wiele radosci; spodziewano sie dostatku, \'1/ palacu Alalu podcanszym byl Anu.

Klanial si~ ,''',JaILl do stop, podawal mu czarke do reki.

Alalu by! krolern, Anu traktowany byl przez niego jak sluga,

\',/ kraju radosc !l)jkIQ; deszcze n ie padal,?, wiarrvwialv roraz mocniej, \Xlybuchv wulkanow nic sraly si~ czesrsze, dziurn w armosferze sie nie

zasklcpila.

Na nlebic Nibiru obieg,,1 swoja droge. Z okrazenia na ckrazerue upal i zi m n 0 bylv co rnz S rotsze.

37

Mieszkancy Nibiru przestall czcic krola. rniast ulgi sprowadzl] nic:;~del Alnlu sachowywal swoje miejsce r13 tronie,

PO(~iIlV i rnadry Ann, pierwszv wsrod ksiq!:),t, sral przed nirn, Klanial sit; do stop Alain, podawal czarke do rekl Alalu. Przez dziewi~c obliczonvch cvkli Alalu bvl krolern na Nibiru. ~I dziewiarvrn SZ8[' Anuwvdal wojne Alalu.

Wy,wEtI Alalu Il3 walke wrecz, bez. okrycia dab. - N iech zwyciezca

bedzie krolem - Anu powiedelal.

Mocowali ~i~ na placu publicanvrn, odrzwla drialy, sciany sie rneslv. Alalu ugia] kolano, piersia zaryl sie w siemie.

Alalu zostal pokcnanv.w walce, Anu z miejsca okrzyknieto krolem. Anu odprowadsono do palacu, Alalu do palacu ole wrocil.

Wymknal siG niepostrzeaente z dum'], Bal si~, j;e umrae jak Lah 1Jl 3. Bez <;ryjejkolwiek wiedzv udal ,;<; splesmie na rniejsce postoju nle-

blanskich rvdwanow.

Na rvdwan rnlotajacv pociski wspiq] sie Alalu, ..... bz zamknnl ",1 soba. Wszedt do przedniej kabinv, zaj1l,t mteisce dowodev.

Zapall! to-co-wskasuje-droge, bleklma poswiata kabine wvpclnil. Uruchomil kamienie ognistc, lch warkot upajal jak muzyka_ Odpalil glowny 5il11 ik rydwanu, blumai czerwonawvm blaskiern.

Bez czyjejkolwiek wiedzy Alalu w niebianskirn rvdwanie z Nlbiru uciekl, W srrone snieenobialej Ziemi skierowal si<;; Alalu, wvblcrajac swe

pracznaczenie, 1I zarania wybr81 talemnice.

Svmbolicmc pftedscawienifJ Nibir« /.,/(o pIomicniuj;j_l..~fplan~f}·

38

T ABLICZKA DRUGA

Lot Akdu w ~"'Glt.ku kosmicsnvm l.1zbrojonrm w bm/~ r.ukle,,:uTJii .. .4hll1 oblers knrs fl~ K,; :_,'i()(_!mll pkmttc (Z~(;mi~tJ f DlacZEgo Ablu st.-YJd~jeH![} .~l~ ~na!'e-k zloco n.~ i!ieml • Ko.sm(J~~;;mi(l' Ukkdu 5~om:czncgoj

L~u(h i dow Tuunat ., A/ade/sde Nibiru s przesmen! :JecHl~(l'z.m:j ~ ."ij~~bjurJsku biiW~? f mtpad Thumu ~ ZI:r;Ytdr., PO"~li,4:. .. } n~rmat, ,jzk:ddc~y wode i zloto • KinJ}Z1, gfou.mv s~lreIrrJ 7~i;1mart Jmje .o)!~ k.~:'t:i,.,(:e1";) Zi~mj ~ St~~h~ (}rbittf wok()J4om':(:~rm ics: przcsneczcniem Niblru • A1i71u prtybywa Di7 Ziernif;:; lPf.d(),V;]ni~ A/;:dl1 ~ A/;1/a, G(lf_rylv.:~"zr dow! mn los }'.lihiru LV r~ku

W strone snieznohiale] Zlemi skierowal sie Alalu, wybierajac 15we

przezriaczenie, u zarania wvbral rajernnice.

\'V zakazane rejonv udal sie Alnlu, Nih pned nom nle pnebvl tej dragi, Nih nie probowal sie przedrzec przez '\(iykuta Bransolete.

Od poczatku sslok Alnlu wyrycznln rnjemnica.

W rece Aln lu 210iyb los Nibl ru, aby przcz intrvge uczvnlc jego domenc krolestwern uniwersalnym!

ha N ibtru wygnnnic bylo pewnc, rvlko srnierc grocila tam Alalu.

W tej Inerydze podroz byla ryzykiem, nagroda zdobywcy - wieczna d-m,ala!

Szybujac jak orzel, Alalu lustrowal niebiosa. Ponizej byh Nibiru niczvm pilka II' prozni zawieszona,

Wabi<i.ca bvla jej posrac, jej blask rozswietlal oraczajncv _ia przestwor niebios,

Jej rozmiar bvl cgromnv, jej wulkany strzelalv jezykarni ognia.

39

]<=j podtrzyrnujaca il'cie powloka pienila ,i" wsrod czerworsawej po-

;lwia,1' jak wzburzone morae.

W srodku dzlura widruala wvrnznle, szeroka jak rana, okryra mrokiem. Alalu "now w do! spojrzai: dziura zrnalala do wielkosci kociolka. Spoirzal jeszcze raz, wielka kula Nibiru zmicnila sie w rnalv owoc. Gdy spojraal nastepnyrn razem, Nibiru zntknela w roorzu czcrni,

tal scisnal serce Alalu, strach go za gardlo pochwycil, Decvsja przernienlla si;: w wahanie.

Alalu rozwazal, coy nie zatrzymnc si~ w drodze. Potem, w przvplvwic odwagi, do podjetej decvzji powrocil.

Sto league, tvsiac leiJgile przernierzvl rvdwan: dnesiec tysi'~cy league rvdwan rnial za soba W podrozv,

W szerokich niebiosach clernnosc byb uajczarniejsaa, w dnlekiej przestrzeni gwiazdv mrugaly,

Ala1\1 przebvl jeszcae wiecej league, a wowczas wielce radosnv widok

udersv] go w aezy:

W prsesrworze niehios wira] go- niebianski wvslannikl

Mall' Gaga, .ren, ktorv wskaeuje droge", wiral go biegnac swoirn torem. Przemnczone mu byio podarac w pochyleniu, kroczac przed niebian-

sk~ Antu i W nia,

Obdarzonv dwierna twarzaml - j€dn'l zwrocony do przodu, drug'! L~·· sie do tyllt.

[ego pojnwieriic sie, abv jako plerwszv powitac wedrowca, Alalu od 1'0' zu za dobry omen porzvrai.

Wimjil, go bogowie niebianscvl Tak Alalu rozumial spotkanie,

\'l/ ""ym rvdwanie Alalu p-oclf\i.yl torem Gagl. Prowndeil on do drugicgo boga w niebie.

\Vkrotce niebianska Antu, [ej imie przez kr61a Enszara nadune, WIt nUrfvla ste z ciemnej orchlani.

Blekir czvsre] wodv je] brrrwru srrefa Gornvch W6d od niej sie zaczyna. Alalu widokiern pieknoscl byl oczarowanv, przelecial obok nie] w pewnej odlegloscl.

Mahonek Antu zacz,,! migotac z daleka, planers dorownujaca Antu rozrniarem,

40

[ako soboweor swej majionki, sielonkawvm blekitem An si<; wvrosnia. Olsniewajncy Z.'SI~p u jego boku krqz)'; ,Iooony z cia! niebieskich 0 stalym gruncie.

Tvch dwoje mieszkancow mebios Alalu csule pozegnal, nie tracac z 0- em roru Gagi,

Gaga wskazv .... at droge do dawnego pana, krorernu sIu;yl niegciys [ako

doradca:

Do Anszara, pierwszego ksiecia w niebiosach, salak 6w prowadzil, Szybszy bieg rydwanu byl dla Alalu oznaka usidlaiacei sily Anszurn,

To Aoszara jasne pierscicnie oIAniew(lj(\cej barwv rak pl'zyc:ift[la!y JYdwaJ1~ Alalu szvhko skierownl wzrok w jednn srrone, to-co-wskazuje-droge Z

rnoca odwrocil.

Okropnv widok pojawil sie przed .nim: jasna gwiazde z tej rodzinv do,meg! w dalekich niebiosachl

Po tvm odkrvciu ujrznl rzecz jeszcze straszniejsza.

Olbrzvm: potwor, poruszajacy sie zgodnie ze swym przeznaczeniem,

cie» rzucil na Slonce Kiszar swego srworce polknelal

Przeraiaj[lCY by! to widok, .Zaiste 71" omen", pomvslal Alalu. Olbrzvrnia Kiszar, gtowna z planet 0 prsvrlaczajacvrn romuarzc. S>;limjlwe burze caciemnialv jej obliczc, barwnc plarnv wedrowalv po niej. Nieprzeliczonv zastep cial niebieskich - t1icktore 1)zybko, inne powoli,

okr,\zaly niebianskiego boga.

UdqzJiwe b\,~· ich poruszenia: unoszac sie i opadajac, falnwa!y nie-

spoko.lni~.

Sarna Kiszur rzucnla urok, boskie miotala blyskawice. Kiedv Alalu pr!ygl<\dal sie remu, zbcczvl z kursu, Srracll kierunck, pogubil sie w czvnnosciach.

Potern najglebsra ciernnosc zaczela ustepowac. Kiszar pod.\iab dnlej, zgod n le ze swym praesnaczeniern.

Poruszajac sie powoli, podniosla zaslone znad Slooca. "Ten, ktorv jest od poczatku" ukazal sie w pelni.

Rndosc w sercu Alalu nie postala dlugo.

Zn piqtD, planeta czvhalo nlehezpiecsenstwo najwieksze, 0 czvru dobrze Wiedli~1 Alalu,

41

Przed nim bvla srrefa panowania Wykutej Bransolerv, krora tytko cze-

kula, by zniszczvc i ntruzal

\Vykum ze skal i z giazow, krore iak sierory bez rnarki rrzymalv gi.;; razern. Unoszac sit; i opadajac, falujac, wvpelnialv dawne przemacaenie.

Ich postepki b)~y wsrretne, poczyuan ia klopotliwe.

Pozeralv sondujace J'ydw;)ny NibifU niczvm lwv drapiezne:

Drogocennego ;Iot", potrzebnego do przerrwania, nie pozwalaiv ruszyc z miejsca,

Rvdwan Alalu zrn ierzal niechvbnie ku Wvkucej Bransolecie, aby smia-

10 zmicrzyc sie w beeposredniei walce z okrumymi glazfuni.

Alalu wzbudzil wiekssa moe IV karnieniach ognisrvch swego rvdwanu. Pewna reka kierowal rvro-cc-wskazuie-droge.

Zlowrogie gbuy zasaarzowaly na rydwau jak wrog arakujacv W birwie. Przeciw n itl) Nalu smierdonosny pocisk L rvdwanu wvpuscil,

Raz 2:1 racem zadawal wrogowi ciosv bronia zasrraszen ia.

Glazv zawrocitv jak wojownicv zdjeci rrwoga dajac wclna dm;;o; Alalu. Jak zaczarowarm, 'W'ykma Bransolcra orworzvla przejscie kroiowl.

W ciemnvch gI~biachAlalu wtdzial wyraznie niebiosa.

Srogosc Bransolety go nie pokonala, jcgo rnisja nie byla skonczonu! Ognista kula Slot\ca swa jasnosc roztacsala Z cddali.

Wysylala do Alalu powitalne prornienie,

Przed nia caerwono-brazowa planera biegla PC) swojej orb ic ie, w 1;). chubie niebtariskich bogcw b)~n S20Sta.

Nalu ujrzal ja 't'llko w przelocie: na swym szlak» przeznaczonvro odrlalala sie szvbko 0,1 jego drogi.

Potern ukaaala sie snlemobiala Ziernia, siodrna w ruebianskiej rachubie .. 'XI kierunku tej planetv skierowal si~ Alalu, ku przeznaczeniu kusza-

cemu najbardziej.

[ej powabna postac mniejsza od Nibitll, jej przvciagajaca siec slabsza, Jei atmosfera ciensza niz na Niblru, pelna kl~biqcy~h' sle chmur.

A pod chrnurami zieruia na trzv regionv podzielona:

Snieil10biala na szczvcie ina drue, a posrodku blekirna i brazowa. Alalu sprawuie ro.toiy! harnujace skrrydia rydwanu, abv zaczac kqryc

woko] ztemskiego globu.

42

W,;rodkowym regionie rozrozmal suche ladv i wodne oceany. Promieri-kroryprzenika w dol skierowal, ::tby sbadac wnerrsnosci Ziemi. - Znalazlernl - W)'krzykn;,,1 z rachwytem.

Zloto, duzo zlota wvkrvl prornien, lezalo pod powierzchnia w ciemnyrn regionie, bvlo rakze w wodziel

Z mocno bijacvrn sercem Alalu decyzje wazvl.

Czy powiruen na suchv 14d swo] rvdwan sprowadaic, narazajac sic mo-

iC na \Ipad.;:k i smicrc?

Cry sklerownc sle nad wode ryzykuj[(c pogr'lienie sie w zapomnieniu? [ak przerrwa? [ak odkrvje drogocenne zloto!

Siedzac w kabinie Orla, Ahllu zachowvwal spokoi. Zostawil rydwun losowi.

Calkowicie schwyrany w siemska siec przvciagania, rvdwan poruszal s i~ szvhcie],

Jego rosloeone skrzvdla poczelv sie j.rrye - ziemska atmosfera b~1a jak

piec.

Potern rvdwan sie zatrzasl, wydajac z siebie zamierajacv grzmot. Gwaltownie zderzyl sie z zieruia, wszystko nagle stanelo.

Nieprzvtornnv od wsrrzasu, OgiUSZOfiY ederzeniern, Alalu sie nie poruszal,

Potern orworryl oczv i uswiadorrul sobie, ie jest wsrod zyjt\c),ch, Zwvciesko wyladowal rta planecie zlota ..

To jest op.s Ziemi i jej tidta.

Orozapis pocsacku i opis tcgo, iak sosrali s(worz.;:ni niebianscy bogowte, Na poczatku,

CdI' na wysokosciach bogowie nieba nie aosrali jeszcze powolan] do

istnienia,

Nize] zas Ki, twardv grunt, nie byl jesccze nazwany, W prozni istnial rylko Apsu, ich rodzic pierwornv.

Na wvsokosciach bogowie niebsanscy nie bvli jeszczc stworze ni;

Niaej w wodach bogowie niebianscv jcszcze sle nie ukazali,

43

Na wysokosciach i nizej bogowie nie zostali jeszcze uksztaltowanl,

przeznaczenie jeszcae nie bylo zr~'1chorte,

Zndna trzcina niemiala jeszcze formy, zadne bagno nie mialo oblicza. Sam t\psu pauowal w profni.

Porem 'lego wiatrv zmieszajv wodv pierworue, Apsu urok boskl rzuci] przemys[nie no wodv, Sen mccny ""'ybl (](I, gkbok~ prosnie,

Uh:trtlrowal Tiarnat, marke wszvstkich, jako swoja m~lzo"k~, Byla to niebianska marka, wod na pieknosc, zaisrel

)\:ast~pniej obok siebie, rnalego Murnrnu powolal Apsu do istnienia. Mi,ano".'~1 go swoim poslancem, nbv eaniosl dar dla Tiarnar,

Dar blyszcz~.cy swej rt1"hot\ce APSll 'ofiaIOwah - Swkqcy metal, wiecznorrwa]e zloto, wlko dla "iej samejl

[\xem ",.'od'i-~ ich obojga zmi,es",ly sr~ razern, ,by Z(o,bc bodde dzieci. Pare riiebian obu plci srworzono: nazwanc ich Lahmu i Laharnu, Nitej Apsu j Tiarnar urzadzili im rniesrknnie.

Zanlrn wzrosli w larach i postnci,

N, wvsokosciach Anssar i Kiszar w wodach kszralt przvbrah, P~e.kig~jf\c rodsensrwo w widkosd.

}\ko niebtanska pma zostali stworzeni.

SYl1 An w dalekich niebiosach by! ich dziedzicem.

Porern narodriia sie Anru, abv ion~ bye Ana, rowna mu rozminrem, Ich ,ied"ib~ urzadsono jako gmrriu; wod gomych.

\'\1 [en sposob powstaly trzv p~ry niebianskie, na wysokosctacb i rdsej,

.srworzone \\' oceanie,

Wymicn;ono ieh irniona, wraz z Tiamat i Mummu tworzyli rodzine Apsu, W tarntvm czasle Nlbiru jeszcze nie widrinno,

Ziernia nie byln jeszcze powolan» do istnienia,

Nicblanskie '}lady byly ze ~ob~ zrniesmne, Wykum Bramolem jcszce

lch nie,rmdzidah

W tnmrym cz~.s(e tory planer jeszcze nie byly 5cisle usealone, rrlem3czenie bogow nie bvlo jeszcze rozstrzygniete nieodwolnlnte, Boskie rod,e.11St'w{i stworzvlo grupe, nieenosne bvlo ich posrepowanie, Zaiste, ich uczvnki wobec Apsu byiy obrzydliwe.

44

Poknvwd20nu Tiamat, nie mogac zaznac spokoju, bvla wsciekla, Uforrnowala przv baku dum maszerujacvch pomocnikow, WarcZ-3,q, wseiekla hurrne wvprowadzila przeciw synorn Apsu, Oprocz nich zrodzila jeszcze jedenasru takich sarelitow. Pierworodnego, Kingu, arobila gkNmym WSI'()J nich,

Gdy niebianscv bogowie 0 tvrn uslvszeli, zebrali sie na narade,

- Na czele postawila Kingul Dow6dotwo" rowne pozvcji An", zlo:yla w [ego rece' - mowili jeden do drugiego.

- Tabllczke przewflczen~a prevtwierdrila mu do piersi. aby m6g1 sdo-

by': wlasnan rhite.

[ak walczyc przeciw hogorn, pouczvla Kingu, swego potornka.

- Kro przeciwstawi sie Tiamat? - pvtal! bogowie, jeden.drugiego, l'il<:t nie wyst'lpil naprsod z ioJ, kregu, nih nie podniosl bronido walki. \V rarntvrn czasie w sercu oceanu narodail si~ pewien bug,

W izbie losow, IV mieiscu ptf€.tn,]c"",,\ ,osmi zrodzonv,

flyl svnern innego sloncn, a zrecenv stworca ksztalt mu n'l(bL

W gl ebi nac h ocean u, gd~ i e sie ]u rod zil, hog ten od swej rod, i n1"

odlaczvl 5 i" w wid ki m pos pice bu.

Nasienie '1"[i.1, dnr owego srworcv, unosi] ze soba,

Kierowal sle w strone prozni, szukal nowcgo przernaczenia.

W ed ru i'wego n ie b ian i na pi erwsza sposrrzegla wieczn le czu wa he" Antu. Powabna bvln jego postac, jasnial promiennvm blaskiern,

WykWit1tny W ruchach, pokonvwal przestrzess nieemiernie wielka,

Byl ]1,lju,.ytsry ze wszvsrkich bog6w, pnddg,ll wszvstkich dlngoki:1, ohiegu Pierwsza spostrzcgta go Antu, nigdy zadne dziecko jej piersl nic ssaio. - Chad:!, bqdz maim synem! l3~d~ ovoja lnll,k'l! - zawolaln do niego. Rzuctla swojasiec i powitala go, poklerowaln _iego Jrog(l dogodnie dla

swego celu,

[e] slowa napelnilv serce przvbvsza dUlTI4 Ta, ktora chclala (:0 karmic, wbila go w pvche.

jego g1:owa powiekszvla sle w dwoinasob, po bokach wvpuscll z siehie czterv czlony,

Poruszvl wargarni na znak zgouy, boski ogieu buchnal (1111 0 ust, Skterowal sie W serene Antu, aby wkrotce owe oblicee llb.IW.' Anowl.

45

Gdy An go mb~(tyl, zakrrvknal z zachwyrem, - Moj syu! M6j syn! Prrvwodztwo oddane bedzie w twoje rece, zastep LJ boku twego bedzie ci sluiyl!

Niech imieniern twoirn bedzie .Nibuu, jako "pnejscie po WSIC czasv znane":

Sklonil sle pr.ed Nibiru, zwracajac twarz w jeg<:> srrone, gdy Ntblru przechodzil.

Rozposrarl swoja siec, dla Nibiru czrerv "lug! zrodzi].

Zastcp u boku Nibiru. Wiatr Poludniowy, Wiatr Polnocnv, Wi>\tr W.,ch{)dni i \Viatr Zachodni,

Z radosnvm sercem An swernu przodkowi Anszarowl przybvcie Nibl-

ru oglosil.

Uslyszawszy to, Anszar postal z wiadomoscia Gag", krorego mia! u boku, Abv przekaznl Anowi slowa madrosci, wyanaczy] Nibiru zadanie. Polecii Gadze wl'mac, CO lezy mu na sercu, a wiec tak Anowl pcwiedziec Tiamat, ktoranas zrochila, reraz oas ntenawidzi,

Sforrnowala zastep bolowv, szale]e z wscieklosci.

Pnectw bogom, jej dzieciom, maszeruje jedenastu ..... ojownikow u jej bokuSposrod nich najwyiej wyniosla Kingu, przeznaczenic przymocowala

mu do piersi bezprawnie.

Nikt z nas, bog-ow, nie moze sif; [adowi je, zloscl przeciwstawic, jej za-

step nus wszvstkich w srrachu rrsyrna, Niech Ntbiru bedzie naszvm mscicielem! Niech pokona Tiamat, nieeh ocali nam zyctel

Rozporsndzcic jego losern, poswolcle mu wvsrapic naprzod i zm icon),c sie z naszym poremyrn wrogjernl

Gaga cdszedl spotkac sie z Anem, sklonil mu sie, slowa Anszara powtor,,>!.

. An slowa swego preodka powtc\t2),j Nlbiru, \V)iawil mu wiadomosc Gagi. Slow rvch Nibiru ze zdumieruem wvsluchal, Opowiesci 0 rnatce, ktora chee wlasne dried pozrec, slucbal jak zaczarcwanv.

Nic rue mowil, leca glos serca jui go do wyprawy przeciwko Tiarnat sklonil.

01:1",orz1'1 usta, do Ana i Gagi odezwal sie w to slowa.

46

- [esli rzeczvwiscic rnarn pokouacTiamat, ocalic wam zvcie,

Zwolaicie 19romadzenie bogow, ab), oglosic moje przemaczenie IHiwvzszvm!

Niech na radzie wszyscy bogowiezgodm sit; on rnoje przvwodzrwo i

p6jd;r, pod moje rozkazv'

Gdv uslvszeh to- Lahmu i Lahamu, zakrzvknell w udrece:

- Osobliwe i",danie, nie sposob zgl~bic [ego sensu! - rak powiedzieli. Bogowie, ktorey rozporsadea]a losem, naradzili sie Ole soba,

\YJszyscy zgcdeili sie zrobic Niblru swym mscicielem, wywyiszyc go

swietnvm loscrn.

- Odrad niepodwatalne beda rwoje rozkazy' - powiedzieli do niego.

- Nih z nas, bogow, nie naruszv twoich grnnic'

- Idz, Nibiru, b~di naszyrn mscicieleml

IX'Y2t1:lC!yii ruu k.si~z"c'l orbite, riby podaevl w stron~ Tiarnat:

Poblogoslawili Nibiru, dali mu strassliwe bronie.

Za sprawa Anszara Nibiru uncizil crzy nastepne wi atry: Zt\' Whtr, TI<\b~ Powieuznr i Niezrownanv Wiarr.

Klszar nnpelnlla jego cialo buchajacvrn plornieniern, tworzacvm siec ognia, ktorn rninl oplatac Tiamat.

T((k ~lszvkowany do birwv, Nibiru skierowa] s,<; wprost no Tlarnat.

To jest opis niebianskiej bitwv,

I jak powstala Ziemia, i zapis przeznacseuia Nibiru,

Pan russvl t1o.prz6cl, ,.godnie z losem zmierzal swoja drog\" Ku scalejacej Tiamar obrocil wan, wargami rzucil urok.

Dla ochrony zalozyl na siebie niczvrn plaszcz pulsator i prorulen n i k, Strasaliwe prornieniowante wienczvlo mu glowe niczvrn korona .

IX' prawicy trzvmal n13(ZUgt;, rnrcze na lewvm rarrueniu,

Siedem wiatrow, zasrep pornocnikow, poslal naprzod jak burzc. Ku szalejacej Tiarnat spieszvl, podnoszac krzyk bojowv.

Bogowie Iloczyli si~ przy nim, potern go odstapill w iego dziele, On sam do Tlamati jej pomocnikow sie ,bHial, by ich wybadac,

47

\"'v\rkry( knowania Kingu, dowodcv jej zastepu. Gdv ujrza] walecznego Kingu, oczv ,;\>.11' mu mgh,. Kiedv spojrzal na potworv, zacz~1 gubi;; kierunek, Srracil rownowage, nnylil poczvnnnia.

Banda Tiamac otaczala jq ciasno, rrzesla si~ ze strachu. Tiamat zadygot.alu az d.o korzeni, wydala z sieliie pot,iny rvk, Rzucila urok na Nibiru, nadia nan swojc czarv.

Doszlo rniedzv nimi do zwarcia, bitwa bvln nieunikniona' Spotkali sietwarza w rwarz, Tiamar i Nibiru - nararli na siebie. Podchodsili do walki, parli do pojedvnku,

Pan rozpostnrl siec, raucil j~, abv pochwycic Tiamat,

Tiamat wrzasncla a turia, odchodclla od zmvslow, jak. opetana. Nibiru rozpetal Zly 'W'i,\tr, h6IY mial za soba, i cisnal jej w twarz , OtWorryla usta, bv pozrec zty Wiao, ale potem nie mogla ich zarnknac. Zt)' Win;rr rsucil ste na jej brzuch, wdarl do jej wnetrza.

[c] wnerrznoscl znwyly, cialo sie roedelo, usta rniala szeroko orwarte. Przez ten otwor N lbiru wstrzelil swiecaca strzale, boska blyskawice. Srreala rozdarla jej brzuch, przedar]a wnerranosci:

\Vdarb si~ do iei lana, roasaczepila sercc.

Ujarzmiwszv irI w ten sposob, usmlerzv] jej oddech rycia, Zlustrowal [ej rnarrwe cialo: \wgl~dab nicevm uhitv zwierz,

b\ marrwa pallia. [edenasru jej pomocnikcw rrzeslo si~ ~e strachu. Nibiru schwvtal ich \Ii siec swoja, nie mogli uciec,

W';r<id nlch bvl Kingu, krorego Tiamar ucsvnila wod.em Zl1S(~Pll, Panw kajdany go zaku], do jege> mnrtwej pani przywiaza], \Vynval Kingu rablicski przeznaczcri, bezprawnie nadaue, Opieczerowal pieczecia wlasna przyrwierdzi] do wbsnej piersi. Innych czlonkow bandy Tiamot Zl.'!i~wl jak jencow,

Usidlil wswej orbicie, podeptai ich, na kawalki pombal,

Zwiazal wszystkich ze swoja orbita i sprawil, i\!.ac,~h krf\zyc w odwrotnyrn kierunku,

Porern Nibiru oddalil sie z miejsca 'bllwy, aby bogorn, k16,,\'" go \\'," brali, oglo,ic zwvciestwo.

Zatoczvl kr<\g wokol Apsu, w strorie Anszara i Kiszar pochZi'!'

48

Gaga powitac go wyszedl, Potern jake herold pospleszvl do innych. Min'lws,y Ana i AnU!, Niblru powedrowa] do swojej siedziby W oceanle. Potem los rnartwej Tiamat i los Kingu rozwazvl.

I wowczas do Tiamat, krora byl ujarzrn iI, pUI1 N ibiru powrocil, Dorari do nicj i sie zatrzymal, aby popatrzec na jej cialo be, zvcia, Zaplanowal przernvslnic, iak podzielic potwora.

Potem jak malta h rozszczepil na dwoje, dolne czesci oddnelll od tulowia. \"I{'ewn~rrzne naczvnia je] porosrywal, jej ziotyrn zylom p]',ygl~d(l.l sic ze

zdumieniem.

Depczac po rylne] czesci, g6rna cz~:ic jej odcial zupelnie.

Przyzwal do siebie \X.'iat!' Polnocnv swcgo pravbocznego pornocnika. Rorkazal mu odepchnac jej glow~ odcieta i umiescic j~\ w prozui. '\1/iata' Nibiru [,o"'z~l wowczas kr",zyc nad Tiamar, orniatajac ja pam ..

kami wodv.

Nibiru srrzelll blyskawica, \X1iatrowi Pohiocnemu dal sygnaL

Gorna csesc Tiamar Vi jasnej poswiacie poniesiona ·zostaia w miejsce nieznane.

Zwiazunv z nia Kingu posted! na \,:ygnanie, aby bvc rowarzyseem cse-

Sci odcietei,

\'IJ'ownHs Nibiru pomyslal 0 losie czt;sd tvlnej Tiarnat:

Chcial, aby bvla wiecznotrwalvm trofeum bitewnyrn,

WieC1m\ pamiatka w niebiosach, ruiejsca bitwy godnq oprawa. Porrsaskal $W'l maczuga tylna czdi: 11U kawalki,

l'owhl'al je ze soba niczvrn pas, Wyk\lr~ Bransolete uforrnowsl. Splatajac je razem, rozstnwil jnk wartownikow,

T worzac firmament oddnelajacy wodv od wod,

\Vody gorne nad firmamenrcm od wed dolnych odgraniczvl. i?rzemyslnvch d,id dokonal w tensposob Nihiru,

Nastepnie przebyi niebo, aby okolice zlusrrowac.

Od miejsca Apsu do siedaiby Gagi odleghsc zmierzvl.

Pacem ebadal krawedz gl~bi, ku miejscu ""'Yd. narodzin rsucil spojrzenie.

Zarrzymal sic"; j zawahal - do firmnmentu, do micjsca birwv " wolna powrocll.

49

Pezechodeac znow w okolicy Apsu, 0 nleobccnej zonie Sionca pom,.slnl z salem,

Wpatry\'ial sit: w zraniona polowke Tiarnat, na jej g6rn(\ czo;.Sc zwrocil

uwage,

lei wody iycia, jej dar, wciaa sie wylewalv z jej ran, lej zlote i)'l)' o,dbijaly prornienie Apsu,

\Vtedy wspornnial Nibiru nasienie ±ycia, dzicdzicrn'o Srworcy,

Kiedv depta! po Tiamar, gdy ja L1a dwle (z"sci rozszczepia], z pewnoscia W6WC1QS nasienie jej przekazall

Zwrocil sie do Apsu, mowiac do niego-

- Swyrru cieplvmi promicniami ulecz rany!

Niech rozbita cz~oc orrzvma nowe zycie, niech bedzle corka w rwojej rodzinie.

Niechworlv zbiora sie W jednym mlejscu, niech staly h,d 5i, ukaze' Niech 00 stalego ladu wezmie imie, a zareru niech odtad nazywn sle Ki!

Apsu waial pod uwage slowa Nibiru: - Niech Zicmia dolaezv do mojej rodzinv,

Ki, scaly lad nizszego reionu, niech bedzie odrad imieniem Ziemil Niecb przez jej obrot powstanie dzien i noc, we dnie bede pns\,1al jej [ecanicze promlenie,

Niech KiIOgU bcd-ie stworzeniem nocnvm, wyznacze go do swie,'~' nia v/ nocv.

Niech towarrvszem Ziemi bedsie po wsze czasy!

Nibiru slow Apsuz zadowoleniern wvsluchal. Praebvl niebo i zlustrowal okolice.

Bcgow, krorzv go wvwvzszvli, obdarzvl scalymi pozvcjarni,

Praeznaczvl im orbirv, 'lby rukomu nikogo nie zabraklo i zeby ntkr ni-

kogo nie naruseal.

WzmoCllH niebianskie rygle, po obu stronach brarnv zaloiy!. Najda Is,., sledeibe wvbral dla siebie, Gaga tam nie siega, Uprosil Apsu, ,a by przvenal mu w przemaczeniu wielki obieg.

Wszyscy bogowie przernowili na swoich pozycjach: - Niech zwierzcl» nictwo Nibiru bedeie niedoscigie'

Jest najbardzle] promlenny z bogow, zaiste, ntech bedete synem Slorica!

50

Zc swojego rejonu Apsu dal mu blogoslawieusrwo:

- Niech :.!ibiru zajmle skrzveowanie nieba i zierni: niech nazvwa si~

Przejscie!

Bogowierue przejda ni gora, ni dolern.

0" zajmie g!own:\ pozycje, on bedaie pasterzern bogow,

[ego obiegiem bedzie 31m; jego przeznaczenie bedzle wiecznel

To jest zapis tego, jak zaM,"ly ste n<1sy dawne,

Orac opis ery, ktora w annalach nazvwana bvla Zion Era,

J ink, Nibiru na Ziemie wvruszalv wvprawvz misj: zdobycia zlora, Uciecska Alalu z Nibiru b\,1a tego poczatkiern.

Alalu obela,torry by! wielkirn rozurnem, prsvswoil sobie dzieki nauce widkOl wiedze.

Jego przodck Anszargal agrornadail wielka wicdz~ Q niebiosach i obiegach planer.

PI'!e2 Enseara ta wiedza zostala snacmie powtekszcna.

Z tego wiele uaucavl sie Alalu: rozprawial z medrcami, radzil z uczonymi i dowodcarni,

W ten sposob zdobvto wiedze 0 pocaatku w t£11 sposob Alalu te wie-

dz~ posiadl.

Potwierdacruem jej bylo zloto w \Vykmej Bransolecie,

Zloto w \Vykutej Bransoleoe w,kaZ\lwnlo na eloto w gornej czesci Tiamat, !\ia planere zlota Alalu zwvciesko pr!ybyl, wyladowal rvdwanern z hu-

kiem.

Przebadal miejsce prornieuiem, chcac ustalic, gdzie sie malad,

[ego rydwan opadl na suchv lad, na skraju rozleglych bagien wvladowal, Alalu ubral sie w stroj l),by, z~IQ±yl helm orla,

Otworsvl pokrywe rydwanu, w otwartvrn wlazie przystanal zdziwionv, Grunt rnial ciernna barwe niebo bylo blekitno-bia]e.

Cicho bvlo wszedzie, nih nie wvseedl go powitac,

Byl sam na obcej planecle, wygnanv z Nibiru bye moze na zawsse! Opuscil sie na zicrnic, na clernnvm gruncie postawil stope.

51

W ocldali byly wzg6rza, w pobl i.iu plenila.sie rosllnnosc,

. Prsed 30b", mial bog,,", w,zedl w bagno, ""Jrygn3,1 sie z z.irnna. Powrocil na stall' lad, sam sral na obcei planeciel

Zatopil si~ w mvslach, z tesknora SW~ zone wspornnial i drieci.

Czy wygnano go z Nihlru na z~w5ze' Wei'l:! nad tvrn siezasranawial. \\-'kr6tce do rydwanu wrocil posillc si~ Iedzeniem i piciem,

Porem zrnorzvl go sen gl<:boki, zapadl w twDrdy seu,

Jak dlugo spa], nie pamieral, nie wiedzinl, GO go obudeilo.

No zewnatrz byla jasnosc, jasnosc riie znnua na Nibiru.

Alalu wysunn] ! rvdwanu wvsiegnikeaopatrzonv w probnik, Probmkpobral powierrse, ;,'ska,al.na zgodnosc z powierrzem Nibirul Alalu orworrvl pokrvwe rydwanu, we Wh1i~ caczerpnai powietrza. W.i~1 oddech nastepny, potern drugii trzeci. Powletrse Ki isrocnie bv-

10 zgodne z powietrzern Nibiru]

Alalu klasnal w dlonie, ,"spkw~1 piesri radosci,

Be, beirut! orla, bee srroju rvbvopuscil sle na ziernie.

Na ecwnarre jasnosc oslepiala, prornicnie slorica obezwlndr, i,ll,,1 Wr6dl do rydwanu, ,aloiyl rnsske na (lezy.

W"i.~l lekka bron, wzi~1 podrecznv probnik.

Opuscil sle.na siernie, postawil stope na cicmnvm gruncie. Sklerowal si~ na bagna, wody hly ciemnoaielone,

Na skraju bagna Idaly kamyh Alalu podntos] jeden, rsucii go w bagi)o.

]ego oko dosrreeglo tam poruszenie, woely byl)' pelne ryb[ .

Opuscil probnik do bagna, ciernne wodv chcinl przejrzec.

WOd~l nie nadawala sie do picia, Alalu bl,1 bardao rozczarowanv. Zawrocil i odssedl od bagien, ruszvl ku wzgo rzo ill.

Przedzternl si~ praez zarosla, krzaki ustapilv d rzewom,

Trnfi! na ruiejsce przvporninajacesad. drzewa byiy ciezkie od owocow, SkUSWl1y ich slodkim zapachem, Alalu zcrwal [eden, wlozy! go do usr. Zapach byl slodki, srnak jeszcze "lodsryl Alalu sie nirn delektowal, Chowajac sie przed promieniarnl SIOIk..~, Alalu wedrowal w stl"On<; w'g6~. Pod drzewami wyczuwa] sropami wilgoc, znakpobliskiej wodv, Kierujac sie rvrn rropern, Alalu szedl wilgornyrn srlakiem.

W srodku lnsu b\~ sww, zbiornik .spokojnej wody.

52

Alalu opuscil probnik do stawu: woda byla zciama do picial Zasmial si." porwal go smiech riiepowstrzymanv .

Woda bvla dobra, nadawala sie do picia, Byly owoce, bvly l'1by! Alalu skwapliwie sie pochylil, srulil dlonie, saczerpnal wody do ust. Woda bvla chlodna, smak rniala inny nii na Nibiru,

N~pil si~ jeszczc raz, potern ze srrachern odskcczvl:

Uslyszol sye'n<:r d;'wi~k; brzegiem srawu sli'l~al sie jakls kszwlc!

Alalu pochwvcil bron, uderzajacy promieri skierowal W srrorie s\,c,,,,nhl. Rueh ustal, svczenie urnilklo.

Aby zbadac niebezpieczcnsrwo, Alalu poseapil naprzod,

Slhgaj8,ce si~ cialo lecalo bez ruchu, Snvorsenie bvlo rnartwe, widok by{

wlelce osohliwy: cialo dlugie jak sznur nie rninlo rak ani nog.

W male] glowie tkwily dzikie O[z)" • paszczv wvsrawal dlugi jczyk. C'~gos raklego nie widziano .na Nibiru, stworzerue 1 ihll~go swiata! Czy hyl !;O w~!n;k :;adu' - roZl.vai.:iJ Alalu, - Czy by! to pan wodv? -

zRdnwnl sobie pytariie.

Nahral rroche wody do rnanierki. Baccnie sir; m~gl(\d~h(, rusevl w

stro n~ rvdw an u. .

Zerwal tei troche slodkich owocow, Sredl w kierunku rvdwanu. [asnosc prornien i sloriecznvcb wielce poszarzala, gdy Alalu dorarl do

rydwanu, na dworze zapadl rnrok.

Kr6ikok dnia zastanowila Alalu, zdurnial go rak krotki deien. Od strony bagien na horvzoncie wstawala zimn a poswiata. fliala'W"TI. kuln szvbko wschodziln na niebie:

Alalu ujrza] Kingu, towarzvsra Ziemi.

CXry Alalu widzialv reraz prawde, jak powiedziano Vol opisie poczackuI'ianel)' i. i<:h orbity, W)'kut1\ Bransolete,

Ki - Ziernle, Kingu - jej ksiezvc, wszvstko bvlo stworzone, wseysrko

irnieniern. nazwanel

Alalu wkdda! w sercu, ie· jeszcze jedfl~ prawde sposirzec tneba:

ZlOIO, zbawczv srcdek, trzeba bylo znalezc.

[csll w opowiesciach 0 poczarku jest prawda, jesli wodv ohmyws.l\' 110- re zyJy Tlamar,

W wodach Ki, jej odctetej polowce, musi znajdownc si~ [kim.!

53

Trzesqcvmi sie rekarni Alalu odl~cz'il probnik od wysiegnika rvdwanu. Drzacvmi rekami za{oZyl stro] rybl" switu niecierpliwle ocrekiwal.

o swicie opuscil rydwari, ruszyl szybko na bagna,

Przcbm"l nagl~b;.e wody, probnik zanurzyl \'1 wodaie.

[e] powierechnie pilnie obserwowal, serce lomotaic rnu v: piersiach. Probnik ujawnil zawarrosc WQdy, wykaza! odh:yd~ w svmbolach i liczbach. A WOWCCflS serce Alalu zamario. probnik rnowil, re W wodach Jest ,toto! Chwiejac sie na nogach, Aln!u rusty! naprzod, wszedl glr;:biej w ba-

giennc wody,

wi)w probuik wwodzle zanursvl, mow probnik stwierdeil obecnosc zioral Okrzyk rriumfu wyrwal si, 0 gardla Alalu. los Nibiru rrzvmal teraz w swoich rekachl

Powrocil do rvdwanu, zdhl ubior ryby, ""'jq! rniejsce dowodcv, Tnbliczki przemnczenia, ktore wiedza 0 wszvstkich orbhach, oijwil, by

maleic kieru ne k tow Nib i ru ,

Pobudsil Mowce-Slow, by na Niblru raruesc slowa, Potern do Nibiru WY8[OSOW<lt mow" rak powiedzial. \lVieiki Alalu kieru]e te slowa do Anu na Nibiru. Jestem w lnnym swiecie, analaslem zlcro ocalenia,

Los Nlblru rrzymnrn W' rekach, muslcie tlw'g],dL\i~ rnoje warunki'

TABUCZKA TRZEClA

A/aiu nadaje windomosci n[} Nibn», powtornie p(okittmuje kroir'3.Sffi-;C) f Zdumiony AnL' pri c x."Arawl;'i! Jprc!~I-'·"" rsdsic J,;nJ/ewskfej' f Eil/~t pief1~Y Sfn A.'w,.ptop()t)uje

sprawd:2ic ,\'yw;~je. n.,1 miejsctJ .. Z:;mJ/~j!>'[ aiego n.~ dowr5da; "..yr~~ Iosr:r.je 11;:l1,m11Y &7, pi~t1vmt)( /n Y '!oTf'l AnuJ zi¢ Ai"dt 1 It E1 pompf>oPI'O ~A'JSi7i:1 niebi~flshl Mdt !)~ re podro: .. .5.mrek kosmi. .. 'ID}; pl/orow{my prze: Ani.!" T. wiezie pj~i..Y..lljesifc;u b()h1terd~~' .. PUc"'ZH-}"/ft}'1f''"SZY ni(!f_.'~'Jpi(JG:rJn6"nf'rJ., },";iblr~'nie.Q poruszeni wldokicm

7.iemj 4 PIUw.1d.:C'nj prccr Ahiv, w()d~ji"i i ~l!y(."h(Jd7<"j na !JIT'Cg , lX'sf.t:dem dtJi "~o:m~"'c zahtonc. £tidur "dom dsteko ad domu" .. Z(l.C.If;Yl3 .:!j(~po2'}'fJrj~n"'e nora z w.o-..1y ~ Ch("x...~ekktysil mizerne, }vliJ/n! zi:lda dosf:j~lr'V I Pilot Abpd lv"blero stocek: kosmicznv Afafu ns t~·podroi ,. JV~ statim [OSlfli.(; odksytn :i{I_kJ.pwti broti nuktcsrn«

" .. En fA/'l;;TfiJ Wm~j4 i ukJ'yw.aj..1"hrori _~srrMzenia

- Los Nibiru rrzvrnarn W swoich rekach, rnusicie uwzglednic moje

wa run k l!

Ilvlv to slowa Alnlu, z ciernnej Ziemi na Nibiru nadane przez M(;wc~. Kiecly slowa AI81u do Anu, krola, 2QS(aly przekazane,

Anu -byl zdurnionv; zdumtenl byli dorndcvdziwili sie rnedrcv,

- Alalu nie rgin8,l? ~ pyrali jeden drugicgo. - Cz}' isrornie zyje w mnvm swiecie? - rnowili z niedowiersaniem.

- C:q nie ukrvwal oi.; na Nibiru, <:1:,/ nie udal :;i., w rydw~nie do ja-

kiejs byj6wb)

WeZWfLn.o dowodcow rvdwanow, rnedrcv rozwaaali przekazane slowa. Te slowa niesa Nibiru, wvpowiedziano je spc .. \. Wykmej Bransolcw, Tak usralili medrcy, zawiadornili 0 tvm Anti, krola.

55

Anu byt ossoiomionv, zastanawinl sie nad senscm zdarzcnia.

- Trzeba wvslac slowa potwierdaenia do Alalu - powiedaial krol zgromadzonym,

Wydano rorkaz w rniejscu niebianskich rydwanow, powiedriano do Alalu te slowa:

- Anu, krol, przesvla ci pozdrowlenia, Uradowala go wiese, ie sie dobrae rnlcwasz:

Nie bvlo powodu, iebys musia] opuseczac Nibiru, w sercu Anu nie rna \Vl'O gosci;.

[esli rzeczywiscie odkrvles zbawcze 710to, niech Nibhu bedzie ocalone!

Slowa Anu dotady do rydwanu Alalu, .AJalu szvbko na nie odpowiedaial: - [esli marn bye waszym zbawca, jesli ruam ocalic warn zvcie,

Zwolajcie ksi.>\:'~ta na zgromadzenle, moj rod ogloscie ;,ajwyz.silym! Niech dowodcv obiorn mnie na SWtgo przvwodce, niech p6jd'l pod rnoje rozkary'

Nlcch rada oglosi mnie krolem, abvm zastapi] nn tronie Ann!

Kiedv slowa Alnlu dotarly na Nibiru, wvwolaiy wielkie zaldoporanie. - [ak zdetronisowac Anu? - cdonkowie Indy pytali jeden drugiego,

- Co, je.W Alai" 11k prawde, lccz klarnstwo mowi? '

Odzie si~ schronil? C~v naprawde znalaz] doco1

\VeZ\\iuno rnedrcow, poproszono ich 0 madra, uczona porad<;:. Najsrarszv zabral glos: - Bylem nauczvcielsm A1.111)1 - tak powiedaial. - Alalu slucbal nauk 0 poczatku, uczyl sie 0 nieblanskie] birwie, Przy-

swoil sobie wiedzc 0 Tiarnat, wodnym porworze, i jej zlorvchzvlach: [esli rzeczvwiscie prsedarl sie przez Wykurf\ Bransolete

Znalazl swe schroriienie na Zlcmi, sio.dme] planecie:

Na zgromadzelliu sabral giGS pewien ksif\z~. Byl svncm Arm, pochodzl] z lena Anru, zonv Anu.

Nnzvwal sie EnIH, "pan rozkaau", Z jego ust wyszly slowa przestrogl. - Alalu nie mote narn stawiac warunkow, Spowodowal wiele nie"~zc!~$C, IV zapasniczym poledvnku stracil tron,

J esll malad zl 0 to Tiam a t, tn eba n a to dowod u.

Cz)' rego ,lOla wvstarczy do ochronv naszcj atmosfcrvi

Jak mozna ic preewiezc na Nibiru przcz WykllU\ Bransolete?

56

I. uk mowil Eolil, syn Anu.tnkze inni zadawali wiele 'Pyt[l11,

Wwzy,,-'I tgod~ili sie, ie trzeba stanowczego dowodu, ie trzeba uzvskac

wide wyjHSniell.

~Illwa zgrornadzenia przekazano Alalu, zatadano odpowiedzi.

Alalu rozwazv] wartosc t),ch slow, ,.god,il sie przekazac owe sekretv, Zdal prawdslwa relacje 0 podrozy i jej ruebeepieczenstwnch. Krys,tnlowewn<;;trze z probnika LlSUTh,I. krysztalowe scree z probnika wyj",L Wlotyl krvsztalv do Mowcv, "by prtcb:ac wszvstkie cdkrvcia.

_ Teraz, kiedv dostarczvlem dowod, og!o.kie rnnie kroleru, p6jdick pod moje rozkazv' - ~a±~dal 80rO\\l0.

Medrcow cgarneio pncraienie; bronia zastrasaenia Alalu dokonal 0- grornnvch zniszcsen na Niblru.

Elroni" zastraszenia przcbil przejscie przez I3ransoler~1

W kaidym obiegu Nibiru przechodai w tym rejonie, rnnosa sie kleski z r'lkAl"lul

Rllda popadla w wielkie zaklopotanie. Zaiste, zmiana h6kstw:J byla

powaina. sprawa.

Anu nie rylko z mcji 'pochodzenia byl krolem. w uczciwvch zapasach

zd o byl tro n!

Na zgromadreniu ksifJ,iqt svn Anu wsta], aby przernowic.

Znal sie na wszvsrkich sprawach, cieszvl sie slawa wsrod medrcow,

Po mistraowsku zgkbil rajniki wodv, Nazywano go E.1\, "ten, krorego domem jest woda".

By!: svnem pierworodnvm Ann, jego zona byla Damkina, corka Alalu. -Aml. krol, jest rnoim rodzonvm ojcem - powiedzial E~, - Alalu jest moim ojcem przez osenek,

Zjedno(t<;onitO dwoch klanow by!o zarniarem mvch zaslubin,

iech b(;dzie mi dane wniesc jednosc do tcgo sporu'

Niech bede wyslannikiem Anu do Alalu, niech bede sprnwujacym piecze nad odkrydnmi Alalul

POZlA:6kie, abvm \II rydwnnie udal sie na Ziernie. Droge przez Bransolete nie ognlem, lccz woda orworze,

Na Zierni pozwolcie mi pozyskiwac cenne blow" wodv, zostanie ono przeslane na Nibiru.

57

Niech Alalu bedrie kroleru na Ziernl, w ezasie gdy bedzle czekal na werdvkc rnedrcow:

Jdli ocali Nibiru, nicch odbeda oir; jeszcze raz zapasv, ktore rozsrrzvgN\, kro b"dzi" rza.dzil Nibiru!

Ksi~i~l1l., doradcy, rnedrcy, dowodcy sluchali slow Ea Vi sdumicniu, Byty pelne madrosci, wsbz),,,'af\, rozwinaanie konfliktu.

- Niech tak bedzic! - oglosil Anu, - Nieeh En wyrllszy W podroz, niech zloto wyprobowane zostanie,

\'l(I()wc:ms bede wobyl z Alalu po fa! wrorv, 3 zwyci,-;zC<l niech he;. dzie krolern Nibiru'

Slowa Anu przekazano Alalu.

Alalu ruzwtliyl je i wyraail .gotk - Niech E~, mojsvn przez mabensrwo, przvbedaie no Ziemie)

Niech ztoto uzvskiwane bedsie z wodv, niech ,bto dla ocalenla Ni-

biru wvprobowane.zostarue. '

Nlcch druga runda zapasow rozsrrzvgnie, CZ<{ moie hedzie kroleSt\\'O~ c:y Anu'

- Niech tak b<;dzie! - za,z,\dkil Anu na zgrornadaeniu, Enlil powsral na milk sprzeciwu. Krol nie amienil slowa.

£3 udal sie na miejsce rvdwanow, radzi! sie dowodcow i medrcow .. , Mvslal nad nteberpieczenstwarru wvprawv, zastanawia] sie, jak pozv-

skiwac i przewozic zloro.

Srudiowal kornunikarv Alalu, prosil Alalu 0 wiecej wvnikow badan. T3bliczk.; przeznaczenia misji ukladai.

J esll sila bedzle woda, gclzie rna bye uzupelniana!

Gdzie przechowvwac in w rydwanie, jak przemieniac w irodkl sih·:

Catv obieg Nibiru zaj~ly rozrnvslania, t1U przvgorowania ~trawio'n[i jeden .'iZ.U,

Najwiekszv rydW1111 niebianski do misji dosrosowano,

ObliO;OI1D przeznaczcnie to I'll , tabliczke przeznuczenia mocno PWi-

twierdrouo,

Pi~cdzies;<;ciu boharerow by-lo crzeba, abv leciec na Ziemie po .lOlOl Anu dal zgod~ na wvprawe.

Wtedy badacze gwiazd wybrali wlasciwy czas na roepoczecie wvprawy,

58

N~ miejscu ryciwanc>w iebwly .io;; tlurnv, przys,ly poiegnac bohnter6w I leh dowodce.

W hdiMiCh orlow lUI. glowie, ka.idy w srroju fyby, bohaterowie jeden

po drugim wchodeili do T)'dwanu.

l srnrni mial wsiasc Ell, iegnal sie Z zebranvmi,

Przed 5W)1TI ojcem Anu uklakl, by otrzyrnac blogosiawienstwo krola, Moj synu pierworodny: podj,\le,; daleka podr6i, db nas wszvstkich sie rwraiaszj

Niech twoje powodzenie wygna nieszczescie z Nibiru. RUS:Hj

wracnj bezpiecanv!

Trik rnowil Anu do svna, blogostawi:J.c mu, tak go :regnal_ Matka Ea, nazywana Ninul, przvcisnela go do serca.

Dlaczego Anu, dajac mi clebie jake syna, dal ci serce nie,pokDjne? Ruszaj i wraca]. rvzykowne drogi przernierzaj bezpiccmie! - powie,hi:-da do niego.

'L c,ulo;d" Ea ucalowal SW()j~ zone, bez slow m\,ma\ w objeciach

Damklne.

Enlil wzi~1 w rnrnionu swego brata przyrodniego. - B3,di Hogoslawio-

nv, powodzenia! - powiedzial do niego.

Z ciezkim sercem Ea wszedl do rydwanu, da] roskaz do starru,

To jest zapis podrozy na slodma planet"

Ornz wvjasriienie, skad wrlela sie legenda 0 bogu-rvbic, kt6rv wy-

szcdl z wodv,

Z ci,!kim sercern fa wszedl do rvdwanu, dal rozkaz, sbv sie wznlesc. Miejsce dowodcy zajmowal Ant", nie.Ea; Anzu, nie Ea, byl dQw6clq rvclwal1ll.

Zn~czenie jego imienia bylo: "ten, kt6ry zna niebiosa", iego w')'brano

do (ego zadania.

By! ksi~ciem wsrod ksiaiat, jego r6d - z krolewskiego nasienia. . b~<:znie prowadsil rydwan niehianski, g'waftownie wzniosl sie z Nih ru w niebo, skierowal WItek ku dalekiernu SIOnC\L

59

Rvdwar, przernierzvl dziesiec league, sro i/f!U[:l1e, l)'si<,\c lea!:lie podro-

ZO·II·'at rvdwan.

Mall" Gaga wvszedl ic.h powitac, goscinnie prryj~1 bohaterow, Wskaz,"ii,'<\l Jrog<; do blgkimej Anru, ptekne] czarodziejkl.

[ej wiclok prz)'cii\gh'lluwag~ Anzu. - Zbadajmy j~j w~d\,~ - rzekl Anzu. Ea. nakaza] lecrec dalej bez zatrzvmania. - Jest to planera bez powroru

- powiednal ! naciskiern.

Rvdwan podaznl dale) ku niehianskiernu Anowl, planecie rrzeciej w rachubie planer.

An lezal na boku, wokol njego wirowal znstep jego bil;ivcow, Prot))ienie probnika ujawnllv obecll(l$c wody. W"i<;uZ)'v,-aty na mozliwosc posroju, iesli b\~oby to konieczne.

Ea nakazvwal konrynuowac podroe, kierowa] wl'pmw<; ku Anszarow], pierwszemu ksiecln.

Wkr6tce poczuli uskilajace clazenie Anszarn, jego batwne pierscienie

podziwiali z dusza na ramieniu,

Anzu zrecznie rvdwan prowndsi], srraszliwych niebezpfeczeusrc; unikal. Olbrzymia Kissar, pierwsza ze stalych planet, pojawila sie jako kolejna. Prsemosna by!a 'jej siec ImyCia,gania·. Z wielka '(~czn()sd'1 odwrocil

Amu kurs rvdwanu.

Z furia miotaia Kiszar bookie blyskawice w rydwan, na nieproszonvch goso skierowala swoj ZJSct;cP,

Kisaar oddalaia sie powoli, ua spotkan le ryd .... an u wychodell na-

Step "1' wr6g:

b piaraplaneta czvhala \X1ykutR Brol1sokm!

EH kazal nastawlc maszynv, pravgotowac rnioraczwodv, Rvdwan pedail na sporkanie zasrepu wirujacych glazmv,

Kaedy Z nich zrniereal groinie W kierunku rvdwanu ink karnieri "')"

strzelonv z procy,

Ea wyd,ll rozkaz, strumicn wody trvsnal z sila tvsiaca bohaterow. Jcclen po drugim glazy odwracaly glow(: orwieralv rvdwanowi drog~! Lee, bed)' jeden uciekal, innl' w jego miejscu arakowal,

Niezliczone by!y msciwe zast~py rozszczepionej Tiarnar!

Ra, po Ta! fa wydnwal rmh,y, rnioracz wody wcia..z huczal;

60

Itaz za razem kierowano struruien wodv w srrone ",~st~rll gh,,6w;

Raz za razem glary odwracalv IV,/:1."e, roblac rvdwariowi drog,. Wr~zde droga bvla wolna. Nie ponioslsrv szkodv, rvdwan pedal dalejl l1ulute'rowie wzuiesl] okrsvk rudosci. Cieszvli sit; podwojnie, bo jui

nie nie przeslanialo widoku Slonca.

Wsr6d tej radosci Anzu podniosl alarm: na przebicie sle przez V/ykuta Bransolere zuzvro nadmierna !lose. wody.

N;l pozostala podroz brakowalo wody potrscbncj do zasilanla kamie ni ognisrvch rvdwanul

W ciernnej gl.~bi oceanu widneli szosra planeec, odbijala promienie 5101\c3.

- Na Lahmu jest wodu - powledaial Ea. ~ Giy mozesa tam wvladowad - zapvtal Anzu.

Anzu sreczuie skierowa] rvdwan w klerunku Lahmu, a kiedv ram dorarl, wprawil rvdwan w ruch wokol planctv.

- Siec t~j planerv r:ti€ jest wielka, ! jej przvciaganiern tnozna sobie la("",'0 pomcidc - mowil Anzu.

l.ahrnu przedstawinl picknv widok, by! wielobarwny, rnial snieinobialil czape i sn leanoblnle sandaly.

W srodku bvl czerwonawy, po/yskiwaly 11a nim jcztora i rzeki'

Anzu zrecenie wvhamowal bieg rvdwanu, lagod"ie wy1a.dowal n ;> brzegu jeziora ..

En i At1Z11 wloiyli helmv orlow, zeseli na staw grunt.

[\oilr)l'erowie na roskaz rozwineli ro-co-ssrc-wode. aby zbiomiki rvdwanu woda z iedor::t napelntc,

Kicdv rydwan nabieral zapas wody, Ea i Amu badali okolice. Probnikiem sprawdzlli wszvsrko: worln nadawala si~ do picla, powicrrza brakowalo.

Bylo ro zaplsaue w roczulkach rydwanu, porrzcba okr<;inej drogl - saznaczona.

Z nowa siln rvdwan wmiosl sle w gore, !cgnajo.c sre z iyc~ljwym Lahrnu,

Zn nirn siodma planeta biegln swoim rorcm: Ziernia ze swvm kornpanern eaprasrala rvdwanl

61

Ansu siedzial w milcseniu na miejscu dowodcy, takze Ea otic uie rnowil.

Zmierzali ku swernu przeznaczeniu, po slcro db Nibiru, a WIa! Z nim rozstrzvgniecie: ocalenie lu b zguba.

- Rvdwan musi zwolnic, inaczej zginic w g~stej atmosferzc Ziemi! - zawolal E3.

- Okrasaj ziernskiego kompana, Ksiezvc, 1:0 zwolnisz! - rak E,. doradzal Anzu,

Okrasali Ksiezvc. Pokonanv w niebianskle] bitwie przea zwvcieskiegc

Nlblru, byl pokrvtv hliznami.

Zwolniwszy, Anzu skierowal rvdwan w srrone siodrnej planerv. R~z i jeszcze raz glob ziernskl okrasvl, lot rvdwanu obnizal.

Planeta w dwoch trzecich by1a snieznobiala, jej "odd:: mint ciemna barwe,

\'.(Iidzie!i ocean)", widzieli stale ladv, ssukali PiJnkCU s)'gnaii~aC')ineg<l Alalu.

Do miejsca, gdzic ocean sryka sie ze statym ladern, gdzie cztery rzeki • nikaja w paszczv bagna, prowadzf sygnal/\blu,

- Ryclwan jest zbyt du±y i ciezki, zebv m6g1 osiasc na bagnachl - ozuajmil Anau.

- PrzyciAgaji\C3 siec Ziemi jest ,by! potezna, ieby moma bylo OP"SC na stalv l<\d! - powiedzia] Anzu do Ea.

- \'.(/OciL,j! Woduj na powterschni oceanu! - krrvknal fa do Aneu. [eszcze jeden obrot wokol planery zrobi! Anzu. z wielka uwaga skierowal rydwan na skraj oceanu,

'i<:lypelnil powierrzem pluca rvdwanu, rvdwan opadl na wode, w glebin, sie rile zanureyl.

Glos usfyszeii przez M6wc<;: - Wimjcie na Ziem;! - mowil Alalu, Sledzac nadane przeren slowa, bez klopotow usralono jego rniejsce pobvtu

Do tego ruicisca AnZiJ rydwan skierowal, przemiersat wode, plynac nlczvm 16d:.

SZCToko rozlanv ocean wkrotce si<; zwezil, niczvm straznik po obu stronach ukazal sie s\,Ichy lad,

62

Z lewe] strony Idalj' brunatne wzgorza, Z prawe] g;'>ry wmostly s'czytl' do nleba.

Ryciwnn d(\¥ do miejsca, gdzie byi Alalu, plymoJ jak lode po po-

wlerzchni wodv.

Zmierzali ua lnd podrnoklv, bagna zastepowaly ocean.

Anzu wvdal rozkazv bohaterorn, nakazal im wioNi: srro] rvbv, Nascepnie orwarto wlaz rvdwanu, boharerowie 2,"",lj na bagna. Przymocowaii mocne liny do rvdwanu, d:wn~li rydwan za Hay.

Slowa nadawane przea Alalu 8l:Uwaly sie pot,iniejs,e. - Spieszcie 'i<:!

Spje,;zd€ siel - mowil,

Na koncu bagien uderrvl ich W OC1Y widok.

Polyskllj~Ci' w SIOl\Cll rvdwan zNibiru, oto !6di niebianska Alalul Boharerowie przvspieszvli kroku, szybko maszerowali ku rydwanowl

Alalu,

Znieciecpliwiony, Ea wlozvl srroj ryb)'; scree walilo mu w piersiach jak

mlotem.

Skaayl na bagtlu,poclniyl w klerunku brsegu.

Brogna ralane byly wysoko, dno bvlo gl,,:iJiej nil sie spodziewa] . Z marszu zacz~1 plyrl<\c, smlalymi rucharni 5un'11 naprzod. Kicdv sit; zblizyl do suchego ladu, zobaczvl laki aielorie.

Potem dork.n:lJ stop~mi. stalego grunru, wstal j szedl dalej,

Preed soba widzia] srojqcego Alnlu, rnachajacego z werwa rekami. \~/ysze(llsz)' z wody, Ea wkrociyl na b",eg: sta,,~1 na ciernnej zierni] Alalu biegiern mstyl ku niemu. Usciskal mocno 'n~!a swoje] corki, - Wiraj na innej planeciel=- powiedaial Alalu do Ea.

To jest opis rego, jiak '11\ Zierni zohmno Eridu, jak zaczela sie rachuba

sledmiu dni.

Alalu objal Ea w milczenlu, oczv napelnlly mu sir; lzami radosci,

Ea sklond przed nim glow~, ojcu swej zony okazal szacunek. ~ohaterowie szli bagnarni COf9:Z dale]. nastepni znkladall srro] rybl' ,

nasrepni spieszvli na suchy bel,

63

Boharerowie wychodzlll M brzeg, schvlali glow,< przed Alalu, Na brzeg wvsscdl Anau: osratni opuscil rydwan.

Uklonil sie przed Alalu. Alalu I',ni~f go na powirarue w rarniona. Alalu do wsevstkich przvbylvch skierowa] slowa powirarua.

En wszystkirn zcbranvm ", .. ydo! rozkazv. - Tu, na Zierru, ja jestem dowode'll - tak rnowi].

Przybl'lismy tutaj Z llll,j" "smierc albo zycie", w [las"ym. reku jest los Nihirul

Rozgladal sie wokol, snikal miejsca FlU oboz .

. _ W:miescle Ilasypy, usypde kopce! _ rozkazal Ea_ \'>;liedzi,tl, gdzie oboz zaloiyc.

\!/skazal rnlejsce nieodl"g!~, chate z trzcin waniesiona przez Alalu, Porem zwrocil si~ de Anzu. - Przekat rc slowa na Nlbiru,

Oglos rnojernu ojcu, Am], ~zcz~sliwe pr-z:ybyciel

I;';/kroccc odcien n leba POC2[(! ~it; zmieniac, jasnosc ustepowala powell czerwieni.

Praed ieh ocsami pojawil sit: nieznanv wid ok: czerwona kula slonca znikala nn horvzoncie]

Bobare!ow ogarnqJ strach, bali si~,;e uadchodzi wielkie nieszcz~scie:

Alalu ze srnicchem dodal irn otuchv, - To tylko zachod slorica _ powiedzinl,

-To znak konca dnin na Ziemi.

PoiOtcie sie na szvbki spoczvnek, not bowiem na Ziemi jest niewvobraaalntc krorka,

Zanim sie spodziejecie, ukase sie slonc_e: wtedv na Zierni znowu na-: stan ie po co ne k!

Nlespodaiewanie zapadln ciemnusc, oddzielila niebo od Ziemi, Blyskawice prz(Cs,yty ciemno:k, po grzmotach lunelo deszczem. Wlany uderzylv w wode, byly to burze obcego boga. Bohaterowie przvkucneli w rydwanie, w rvdwanie si~, srloczyli. Odpoczynck do nich nie przvszedl, bvli bardzo poruszeni.

Z przy.spieswnYll1 bicicm serca oczeklwal: powroru slonca,

Usrniechnll sie, gdy slonce roztoczvlo promienie, radowali 5i\, i poklepywali po plecach,

64

flyl ro wieczor i poranek, ich pierwszv daien na Ziemi.

t) swicie fa to:waiyl najpilniejsze sprawy, zwrocil uwage na potrsebe roedaielenia wod.

Wlodarzem slodkiej wody uczynil Egllm, mial on dostarczac wode pima,

I;t;llr udal ,i~ wraz i Alah nad sraw wezowv, abv zbadac tam slodka wod,;

. Ten staw roo sie od elvch wczv! - tnk powiedzial Egur do Ea.

W,)wcza, Ea pomyslal o moemrnch, obfircsc wody deszczowe] w,in.\ pod uwage.

ImZ,\llc<-\ mcczarow uczvnil Enbilulu, poled! rnu OZ-OHOY,: grantee g;;stwiny trzcin,

l.'ltkimd\, pOlI'ier'1~ zarzad kanalow i grobli, Enklmdu rnial wvrvczvc gl'Onic, bagien

lira! utworzyc zbiornik dla spadajace] Z i) ieba wodv deszczowej.

W rensposob wodv dolne -osralv oddzielone od wod g6mycb, a wedy bngienne od slodkich.

llyl wieczor i by! poranek, bvl to drugi dzieu na Zierni.

K~edl' slonce oglosllo poczntek dnia, bohaterowie przystapili do W)'znaczonych im ;;~dall.

Ea razem z Alalu skicrowa] kroki na miejsce rrawy i drzew,

Chcia] ,badac wszvstko, co rosnie w sadzie, eiola i owocc wedlug ich

rodzsju.

lsirnudowi, 1arz.<\dcy, En zndnwal pyrania:

- Co to .a roslina' Czv znasz tarnta rosline: _ pvtal go E8 ..

lzirnud, [eden z uajbardziej uczonvch, rosliny jadalne dobrze rozpo-

znawal,

Zerwal owoc dla Ea. - To rosllna nektarodajna - powiedrial. Jeclen owoc sam zjadl, [eden owoc dal Ea.

Lm~dq roslin, rozromianvcb wed le przvdamosci, En uczvnil boharefa Guru.

W ten: sposob boharero In dostarczono tyvo!TIok i wodc, !lie nasvcili sie jednak.

I by! wieczor, i byl poranck, byl co trzec: daien na Ziemi.

65

Czwartego d "in przesraly wine wiatry, fale nie I)~kaly rvdwanu,

~ Niech przvriiosa narzedztn z rvdwanu, niech W obczie pobuduja ,; iedziby' ~ roz kaz at Ea.

Kulle wyzTlaczyl Ea ",1 wlcdarza fenny i ceglv, abv c~giy z glin\' for.

mowal.

Muszdammu polecil polozvc fundamenrv, wsniesc stedzibv. Slonce swiecilo en!\' drien. silne swiatlo bilo zn dnia.

\~i/iecmr"m Kingu, ksiC;iyc Zierni, ukrunl sie w pelni i Hued na Zicmie blade swiarlo,

\Xl-&[Qd b(')g~)w uwazanv za ce::;Oj krory rzUC::1 pomniejsze swiatlo, majn-

ce [2.f~(hii· noci\.

j bvl wiecsor, i byl poranek, byl to czwartv d'iet\ na Ziemi,

Pi'ltego dnia Ea I'Clzk"zaj Ningirsi.gowi zbudownc 16di z trzcin, Dokonac porniaru bagien, uwzglcdnic I'mkglO$( calego obszaru La-

gicnnego,

Ulrnasza, krorv zna to, co sie rei W wodzie, krorv w ptactwie hltaj,)Cym 013 tozcmanie,

Ulmasm w~i,\! Ea do towarzvstwa, abv ten odroznll rzeczv dobre ad zlyeh.

Wielu garunkow, krore roja sie W wodzie, garunkow, ktore rozposcierajn skrsvdla na niebie, Ulrnasz n te mal.

Oszalamiajaca bvla ich llczba. Dohre bylv karpie, choc wsrod zlvch pl~wal)',

En wezwal Ertbilulu, wlodarzn mocsarow, wezwal tei Enkimdu, za"wk", kanalow i grobli,

\Vyclul im polecenla, abv ria moczurach zbudowali zagmd~;

Zn oorooca bambusow i trzcinv ziclonej urworzvli obszar zarnknierv, orldaielili rvhe od r)'by,

Sporradzilt pulapke na karpie, siec, ! ktorej rybv nie uciekna,

Urzadzili miejsce, skad zaden ziapanv ptak, ktorv jest dobrv do jcdze- 11i8, nie ucieknie.

W ten sposob oddzielano ptacrwo i. ryby wcdle ich dobrvch gatunkow i dosmrczano boharerorn.

i 'byl wlcczor, i byl poranek, byl to pi'l()' dzien OH Ziernt.

66

S.6stego dnia Ea zwrocil uwage na stworzenia iyj'lce w sadzie, Wym<1czyi zadanie Enursagowi, aby odroznil te, co pelzaja, od tych, co chodza na nogach.

Zdumialv Enursaga ich rodzaje, 0 ich StogoSc; i dzikosci zioiyl Ea sprawozdanie.

Ea wezwa! Kullc, M\ls,d~.mmu wvdal pilne rozkazv:

~ Do wieczora siednbv maja bye gNowej oroczoue plorern dla 0- chronvl

i30hater~wie wsieli to zadanie na siebie, cegly nJL1dnmellt6w szybko polorvli.

nncl1y zrobiono 1: rrzcin, z~ ~ci~ty<:h dm:w piotwmiesiono.

AllZU przvnios! z rvdwanu promten-ktorv-zabl]a, w siedzibie fa uscawil rnowce-kro r)l··n ada j e-slowa.

Do wieczora oboz byl Sk0l1GOny! W ohozle zebmli sle boharerowie na noc.

Ea, Alalu i Anzu ocenili dokouauia: wszvstko, co zroblono, hyl" na-

prawde dobre!

I by! wieceor. i byl poranek, byl to $26,ty dzier1 na Ziemi. Siodrnego cinia boharerowie zebrali sie W obozte.

En przcmowil 1.10 nich w te slowa

~ rodj~li.srny rvsvkowna podros, zNlbiru na siodma planete przebvlism)' niebezpieczna droge,

Udalo si~ nam wyh\dowac ria Ziemi, dokonalismv wide dobrego ZJt()zylisrny oboz.

N tech (en dziel) hedzie dniern odpoczvnku. Niech siodmv clzier. hedzie w przvszlosci zawsze dnieru odpoczvnkul

l\jech [0 miejsce nazvwa sie odtad Eridu, co b,dzie zn~c1\,lo "cinm daleko od dornu":

Dorrzvmajmv obictnicv, oglosmy Alalu korncndantcm Eridu!

Zebrani bohaterowie jak jeden m,," zaluzykm;li, 'e: ,i~ 2g~d~,j1\.

SIDwa zgod\, wypowiedzial Alalu, nastepuie osoble fa wielki hold zlozvl:

_ Nie~h Ea nosi drugie imie, niech sill zowie Nudimmud, csvli "zr~czny rworca'"

67

B"ha.terowie jak [eden rtlfli ""l'r<lzili ~g()d~ .. J b)pl wieczor, i byl poranek, dzien siodmy.

To jest zap is, jak zaczdy si¢ poszukiwan ia don.

I jak przvgorowane na Nibiru planv ocalenia Nibiru okazaly sie nie-

wvkonalne,

Gdv ",dozon" oboe Eridu, a boharerowie najedli .,[~ do syra, Ea rmpocz~1 operacje pozvskiwanir; dora s wodv.

W rvdwanle uruchorniono karuienie ogniste, ozywiono silnik glow,y\" Z rvdwanu wyuiesiono ro-co-ssie-wode, ~ nastepnie aanurzono w woo.

d nch bagna,

Wod~ kierowano do ,,"c,)'ni.a s krvssealow,

Krys:ztflly uacrynia \vr'c1i1grdy ~ \-~'(_Hly wszystko, co jest metalern. Potent to-co-wypluwa wvpluwnlo wode z naczynia do rvbiego srawu, \'i/ ten sposcb merale, krore h\-~v ",.' wodrie, zaieraly sie w nac;yniu, Pomvslowe bvlo daielo Ea, by! on naprawde zrecznvm tworcal

Przez szesc dni ziernskich zasysano wode bagienm i wvpluwano wode bagierma,

\Y/ naczvniu zbieraty sle merale'

Siodmcgo dnia Ea i Alalu zbadali ce memle.V./ naczvniu bvlo wiele

r6illych merali,

Bylo tam ielam,dllzo miedzi, nlewielka ;Iose zlota,

\Y,f rvdwanie bvlo inne naczvnie, zrecene dzielo N udirnmudn,

Metale rcedzielono wed lug rodzaju, zaniesiono je na brzeg, bidy rodzaj oddaielrue.

Boharerowie mQ:olili sie IV ten sposob przez ,zes,~ dni, siodmego dnia

odpoczell.

Praez szesc dni krvsecalowe naczynia byly napelnlane i oproeniane. Siodmego dnia meralc OS!lCOWat10.

Bylo zelazo, bvln rnledz, b~'!y tei inne meta ie,

Ze wszvstkich zebranvch kupka zlota bvla najrnniejsza. Nocami Ksiezvc rosl i rnalal, E~ nazwal jego obieg miesincern.

No samym pocaatku miesiaca widocsne byly rne, szesc drii ,;w1cCl\Ce rogi Ksiesyca,

!'OlDW,! rarczv oglaszal Ksiezvc dzien siodrnv- byl to clzier. cdpoczvnku. W:irwhl nuesiacn Ksiezvc wyr(lznbl si" pelnia, potern zaczvnai sie zmniejszac.

l'ojawianie sie Ksiezvca b'y'lo zwiazane z. cvklern Slonca, odslarua] SW'I twa rz zgodrue Z obiegiern Ziemi.

Ruchami Ksiezvca zafascynowany by! Ea, rwiaeek Kingu z Ki kontemplowal:

Jabemu celowt ~h,t)~ ow zwlazek, jaki n iebianski symbol wymiaE Mie.~ill.cem nazwal Ea obieg Ksiezvcn, ohiegow: Ksiczvca nadal imie

. . ,~

~I rmesiac, ,

i'm'", jedeu miesiac, przez dwa rniesiace IV rvdwanie rozdaielano wodv, Slorice co sw';,' miesiecv dawalo Ziemi inn'( pm.; roku, Ea nazwal je

aima j law.

Hyla zima i bvlo lato, Petny obieg Ziem! fa nazwnl ziemsklm rokiern. Pod koniec roku oszacowano zebrnne zloto,

1I0se, jaka moina bvlo przeslac nn Nibiru, bvla niewielka.

- \Vody na bagnach jest ruedosrarek, ruszajmv z rvdwanern na glebsae wodv, wodv oceanul - przemowil £;1.

Odcumowano rvdwan, przernieszczono go tam, sk~d prrvbyl.

Z wielka starannoscia zamieszano w krysatalowvch naczyninch, przepuszceajac przez nie slona wode.

Metat~ oddzielono wedlug rodzaju, miedzv nirui iskrzvlo sie zlorol

o tvrn, CO sie stale, Ea nadal slowo na Nibiru. Z prawdziwyrn zadowoleniern wvsluchal tego Anu.

Nibiru 11<1 swvm przeanaczonyrn szlaku wracal w srro ne siedziby Slonca,

W sWYIl1 obiegu szsr Nibiru ,blii.1 sie do Ziemi.

Anu wypvtvwal 0 dow. - Czy jest dose zlota, abv wyslac je na Nibiru" - pvtal Anu,

- Niesterv, z wodv nie zebrano dose zlota.

N iech zatem minie jeszcze jeden SZ.1r, niech ilosc zlota sie podwoi! - doradzal Ea.

69

Pozvskiwanie zlora , wod oceanu prowadzono dalej, Vv' gkbi serca Ea b,,1 pelen obawy.

\\lYJ~to z rydwanu pewnc czesci, alozono ; nieh niebianska izbe. Abgala, ktorv zna pilorar, Ea wyznaczvl do sprawowania pieczv nad

niebianska izb,\.

Co dnis w nicblanskiej izbie.mzern z Abgnlcm wznosllsle E(o w g6r<;, ieby poznawnc Ziemie i jej tajcmruce.

Din niebianskie] ilby zbudowano zagrode, usrawiono h przv rydwanie Alalu.

Co dnia Fa badal kryssralv w rydwanie Alalu, aby zrorumicc, co wvlayly swoirni prornieniarni.

- She! pochodzi ztoto! - pytai Ea Alalu, - G,i;;ie na Ziemi 5'1 dOlt ty· Iy Tiarnat'

"\i,/ niebiariskiej lzbie Ea wrnz z Abgalem siG wenosi], ;eb)' poznawac

Zicrnie i jej tajemnice.

\o;l~drow,lli nad wielkimi goranai, w dolinach widzie]] wielkie rzeki. 'l-:iiejrozd<l,gaiy sie stepv \ lasy, ciagn,ly ste rvsiacarni k:Hgue.

\Xl;elkie I Qdy, oddzielonc oceanami, naniesli na map" prornieniern-kcorv-bada penerrowali glebe.

Na Nibiru niecierpliwlono sie cora, bardziej. "ezy zloto zapewni (Y chrone?", podnosil si~ coraz gloinicjsz,/ krzyk.

- Zbierzcie zloro, rnuslcie UOS(;U'CZ'iC dow w pobliie Nibiru! - t,lki rozkaz od Anu dosral Ea.

- };aprawcie rvdwan Alalu, uczvncie go zdolnvrn do POWTOtll na Ni-

biru, zrobcie to, rdm szsr sie sko,\c,y - tak rnowil Anu.

Ea ,..,[,\1 sobie do serca slowa ojca; myslal, jak naprnwic rydwan Alalu, Pewnego wieczoru, gdy w niebianskie] iibk wyll\dowali pro\, rvdwanie, On i Abgal weszli do rvdwanu, aby w ciernnosciach w czvn wprowa-

dzic pewicn plan sekrernv.

Usunell Z rydwanu bronie znstraszenia, ktorych bylo ria pokladzie siedern,

Przenlcsli je do nkbh,\.skiej i.1y, w niebianskiej izbie ie ukryli.

o swicie Ea z Abgnlero wzniosl si<; w niebianskiej lzblc, skierowal w strone innego l'ldu,

70

Ta1Tl, w sekrcrnvm miejscu, ukryl Ell bronte, zloiyl je Vi [nskini, nie znanej nikornu.

Potem slowa roekazu skierowal do Anzu, poled! mu naprawic rvdwun

Alain.

I'nystow\V:1t; go do powroru na Nibiru, przvgotowac przed up11'wem

~~'zar,

Anzu, w sprawach rvdwanow wielcc doswbJczony, wzi'l.l si~ do pracy

nad cym zadaniem.

Sprawl], ze silniki znow zawarkotnlv, rnblice starku przejrzal z uwaga. Wla6tce ,twierczil brnk bron] mstraszenial

Anzu krevknal z glllelvem; Enwvjasni] ruu, i.e bronie zostaly ukrvte: _ Uiycia te] broni zabrnnia przvsiega! - rnowrl Ell,

_ Ani v: nieblosach, ani na stalyrn ~;J,u.ie nie wolno ich uiywa(!

_ B~z nich iudn" prrejscie przez \\/'ykLlta, Bransolete nie jest bezpicczne! - mowi! Anzu.

_ Be, nich, hez wvrzutni woclnych, nieheapiecrenstwo ""IZsze jesr

n ii \\~rHZVlnllto,:k~

Alalu, komenrlanr Eridu, rozwaiyl slowa Ea, zwrocil uw~g" na slown Awu:

_ Rada Njbiru poswiadcza slowa Ea: - mowil Alalu:

- Ale bez powrotu rvdwanu los Nibiru b~dzic PIZ<;S<1ciZ()l1Y!

Ahgrtl, kt6ry 7.n3 pilotaz, srnialo wvsqpil Iiaprzod przed dowodcarni,

_ [a bede pilote m, niebezpieczensrwom d,iell1ic srnwie czolo! - rak mowil,

T~k~ powzieto decvzje: Abgal b~chk pilotcm, Anzu zosrnnie na Zieml' Na l\ibirll badacze gwiazd przewidywali przcznuczenie hogow nie-

bia'1skich, wvbierali pomyslnv (hiet', db pilot6w, no rvdwanu Alalu wnoszouo sloto kossvkami.

Abg;l wsz~dl do przednie] czesci rvdwanu, ,aj'il miejsce dow6dcy, h, swego rydwanu En przvniosl mu tablicc przcznnczen.

FI~dzie on" tYIll-<:o.wskazuj,e.Jrog'i) db cicbie, ; jej pomoca znajdziesz szlak 0 twarty!

Abgal zapalil karnienie ogniste rvdwanu, ich warkot upajal jnk muzvka. Wzbudzil wielki silnik rvdwanu, co rzucal blask czcrwo')awy,

Wok61 fa i Alalu stal dum boharerow, na pozegnanle machali Abgalowi.

Porern rydwan z rvkiem ruszvl ku ruebu, \\~ni6s1 sie w niebol Meldun<;k 0 wznoseeniu sle rydwanu przeslano na Nibiru. Na ;\ibi~u oczekiw:l.nO wide po ,<oj podrozy,

TABLlCZKA ClWARTA

Nibh~1!Je wim/1:l- rildolcl,1 !"J,::;JU--'ef niewi.e1Jq dostnwe dom ' fh5hy ut:r;cia 21()[';7 dn o4any "irmOS,l~ry (1i,Jj-m!iz{f ,_9~lk.(..'e;· .. Jy'1,'iit;Pf'/{1 grUpH boAw::.r6~i' Z flowym

Il·l)'.tl c ,~jentem' wsmje 1·1.·'7~'/.:7J];."l na Ziem/~ j P02wkiw~nf~:! :;b.)[.!/ e ~~')dy ni1.d;~i rl7)fnD.~; rot-f.:za:row'l.'lie I Fa odhywa w ADz" data d(Jtf.i~ krorc wym;J,.!Z<1J .. 1 budol~T A-()p<"1lni ckbinoBycjj 4 En/if, ,'I pott::m Aov; p£zyby1V'{V~i ns Zicmir f1(J~~i(I(.~ kJucZOWG' I k'CYl:/: .,. Ki('dy Dmoa prt}Tor:.Ini sit Jd{)tf[, 0 przyd?i.:~ Ie :5$r.J:~JJ} 1 f~~c~ Ii !j~:j' !()."'Y .. E'?,

/)1':elryi:-Ulow .. ·my /)ir EnkJ; r'/);W Zlemt; hd:tjt> SI'.¢ do Abzn • li.nli/ ~o:sri1je; Hby :!r1ln~r/J/01""rlC smlE llfr.;:d:!r:ni;) w Edi» f Kfedv A.rm pr:!yg.()m~vuje_~i..;- do odton: ,7mkuje 6'0 Abhi II" SiE"dmiu) krofZ'f:Jqdz~1) ska~uje ALdrl na ~~Y!Jn'1nie nf~ lnhra» .. COrkl A r ;-v) }Jinmah. przdo}Osw sluti! JJ7cilY(Jn.rr...'h, ~O~i~y::: L~·~{Shn,7 iW Zif,..'llJiC p. IV(j~maJI, t1rl;t:?}mUj'(f,; :,'i~ n;? 1_(fhmu {.~·f:rt}'t¢l zf)"rjc!i;j".r. m,~r!WI~gJ

A klu • Sh,l< t "'J""".ih,,!,., ,xx:/"j"mfl """'Y A/,,/u jfStjeg<' l1.>gmb/(i'''' • D~1'&fmm nnd st: .. 1:.:'i1 pr3e.sirrdkolrq nt~ Lshm« z(Jsmj:e prwdemme An.m

Meldunek o wanoszeniu si~ rvdwsnu przeslauo na Nibiru, Na Nibiru ocrekiwano wiele po tej podrozv,

Abgal pewnie rvdwan prowadaih

\Iiok()l Kingu, Ksiezyca, zrobil obr6t,aby od jeg() sill' przwi~,jnh nabra" szybkosci.

Tvsiac /e/lguc, dziesi,>c tysi<;cy league podrozowal w strunc Lahmu, aby dzieki jego sile przycil\!lanin .obrac kierunek na NibifU.

Z:-t Lahrnu wirowala \Vykuta Bransole:a.

Abgal sprawnie rozjarzyl krvsztaly Ea, aby maleic rnlejsce orwartego szlaku,

Los usrniechnal sie do niegol

Za Bransolcra rvdwan odbieral sl'gnaly z Nlbiru, Rvdwan kierowal sie prosro do dornu,

W ciemnosclach przed "jill lsrul Nibiru czerwonawa poswiata, byl [0 pi~kny widok'

Drogowskazern dln rvdwanu byJ)' teraz '0'gn"I),.

Trzvkrotoie rvdwan Nibiru okn1iyl, aby [ego bieg wvharnowala sib

przvciaga nia planery.

Zbli!aHC sie, Abgal widzia! cl2iur~ wntmosferze.

Scisndo rnu si~ serce, ale pornvslal 0 zlocie, krorc przvwozt]. Praechodzac l'l'!n g~~q aunosfere, rvdwan sic rozjarzvl, zar to b)~

srraszliwv.

Abgnlzrecarue rozloil'l shzycHa rvdwanu, wstrzvmujac jego opadanie. Ponizcj leaalo micjsce rvdwa now, sam widok zuprasaal do iadowania:

Lagodnte Abgal rydwan na d61 sprowadzil, 11a rniejsce wvbrane prze

prornienie,

Orworzvl wb~; g<:sty rlum zebral ,i~ wokol rvdwauu'

Abg(,l podszedl do dumu, sciska] r~,-", serdeczute sie wiral. Bohaterowie n,lszyli do rvdwanu, wvnosili koszyki zlota. Trzvmali koszyki wvsoko nad glowa.

Slowaml zwvciestwa krzYCZ31 AbgHI do zcbranvch. - Ocalenie jest tutaj! - mowil do uich,

Oni za$ odprowadaili Abgala dn palaul, Chclcli, abv wvpoczal i wszvstko irn opowiedzia].

ZINO, przedstawiajace olSniewai'\CY widok, zostaio szybko zabrane przez uczonvch, '1 by Je na najdrobn ieisz\, pyt zemlec i w niebo wvsrrzelic, Prepnrowanie zlnt~ trwalo jeden SZ<U-, dalsze proby :"j~1y szer nilst,pt1)'_

Rakiemmi przewietiono Pl~ do nieba, rozproszono p;o prornieruarni z

kl)'Hml6w,

Odzie prrcdrern byb dziura, tern, bvlo zasklepienie]

Palac napclnil sie weselem, w kruju spodziewano sie obfitosci.

Anu nadawa] na Ziemie dobre slowa- - Z!QW -craje ocalenie' Nie peerywajcie wvdobvcla slota!

74

Kiedy Nibiru zbli±0' sie do Slonca, prorriienie sloneczrie Z"bl)rw!1' powkike dotego pylu,

Zasklepianie si~ atmosrery oslablo, dciura "nOWLl sie ukazala.

Anu !rrrz~d~il wowczas powrot Abgala t13 Zlemi~: w rvdwanie lecialo wiecej boharerow.

W iadcwruach rvdwanu wieziono wiece] rego-co-wode-wsvsa i rego-co-

-wode-wvpluwa.

R"zem Z nimi w n; podroi 'r(>,b_'G"o udac sie NlIngaiowi, aby porno-

ca byl Abgalnwt jako drug; pilot.

Byla wielka radosc, kiedy Abgal powrocil do Eridu, Bylo wiele usoskow rak i poadrowienl

Howe urzadzenia wodne E<'I obejrzal z uwaga,

Na twarzv mtal usmiecl>, leo na duchunie CZUI5i~ ramie].

Zanirn uplvnal jcden szar. Nungal w rvdwank bl'l gotow do drogi. V./ bdowniud, rvdwanu bylo ry!ko kilka koszvkow elora.

Scree Ea l'ozczal'O'.vanie na N ibiru przec1Uw>,lol

ED z Alnlu zam ienili slowo. To, CQ bv10 windomc, pow(orn le ro''''<1;"li: ,.jeSli Ziernb bylu glown Tiarnat w n iebial1skiej btrwtc odcicra, gdzie

jest Styjn, gcllie zlQte t'ilj'Zos(a~r rozerwaue? Gdzie "dote iylVl wnetrzn zieru i wysraj~;"

\V niebiansklej izbie udal st~ Ea w podroz nad go",,,,i i dolinnrni, L"d.y oddzieirme oceanarni przeszuk iwaczem ,badal.

Rnz za razcrn wskazania byly mkie sante:

Gdz.ie suchv lad od suchego ladu bvl oderwnnv, odsloniete bl,h) wnerrze Ziemi:

Gdzie rnasa 'h\du pl'z\;braia kszralr serca - w clolnej czesci tego kszralru

dote iylv przetvkalv wnerrze zierui obficie!

Sa ~'f\zw~1 tet) region Abzu - "miejsce narodzin zloco". Ea nadalwtedy do Anu slowa madrosci,

_ Ziemia n:eczywisde jest; pelna ,Iota. Zloto z zyl trzeba wydohywnc"

nie z wody.

Zwnctrmosci Zierni, nne 2 jej wod, pozvskiwac rrzeba 210to.

Z regioou 'La oce:\t1em, nazwanego Abzu, moznn wvdobvc runosrwo zlotal

75

robe ogamelo wielkie zdum;en.ie, uczenl i doradcv rozwazali slowa Ea. Zloto trreba pozvskiwac, icdnorovslnosc panowala w te] sprawle; Rozprawia no wide, jak wydobywac [e z wnerrza Zlern].

Na zgromadzenlu zabral glos pewien ksj,\i~; byl to Enlil, brat przvrodni Ea;

- Najpierw Alalu, potern jego zi,.: Ea, W wodzie pokladah wszelka nadzieje:

Zapewniali nas 0 ocaleniu daieki sasobom zlcta w wodzie, Z kaidym 5211F wszvscv z nos oczekiwali ocalenia,

Teraz slys!-ymy inne slown, mamy sie imac.zad~mia nie do wvobrazenia,

Potrzebujemv dowodu nil co, ze zlote iviy isrnieja. Trzebaatworzvc plan, ktory zapewni powodeeniel

Tal: mowil Enlil L1." tgwm«d'''Ll iu; wielu sluchalo jego slows aprobata. -- Niech Eniil uda sic; na Ziemid - rnowi] Anu. - Nlech uzvska do-

wod, niech przedsrnwi plan, ,

Jego slowa beda si, Ii(!i~', jego siowa beda rcskaaeml Zgrnmadzenie jednornvslnie dalo zgode, zatwierdzilo misic Enlila.

Z Ablg~r""l, swvrn glownym sastepca, Enlll odleciul no - Ziernie, Ahl,

gar bvl [ego pilorern.

K;ddy; nich Inial iz~ niebianska.

Slowa Anu, k-ola, slowa decvzii OOstrliy nadane na Ziernie: .Enlil bcdzie dowodca rnisji, _iego slowo bedsie rozkasem!"

Kiedy Enlil na Ziemie pFZ';'I}yl, Ea z bratern przvrodnirn gor;jco si~ u-

,~GL~kaIJ

Eo 1)()wiL1)1 Enlila, jak brat wita brata.

Enlil uklonil sie Naill, Alai" uiawkol'ryll1 skrwem odwzaiemml powlranle. 13o~atcrowie przyklasneli go(wym sloworn ,. jakimi powital jch En.1il;

ocsekiwali wiele po nowvm kornendancie.

Enlil rozkaza] zgrcmadztc i.by niebianskie, w [erlnym miejscu,

W izbic niebianskiej wztli6$1 sle Enlil. Alalgar, jego glown\, zasecpca,

~~~~. .

Ea ",," ruebianskie] izblc, pilotowanej przez Abgala, pmwadzll ich ku Abu.

76

7lustro\.va li s ucbe b.,dy t przvj TZe l i ti L~ o.WHZn i e OceanO 1IT1 . Od Mort" Gomego do Morra Dolnego zbadali kraj, Uwzglednili wszvstko, co bvlo powyzej i co bylo ponizej.

\'II Abau ,badali nernie. lsrornie, by to tam zloto, rnocno amieszane z gleba i skalarni.

K:k bvlo rarn wszakze zlora czvstego, jak w worlaic, ukryre bylc; w ruiesznninach.

Wroeili do Eridu: rozrnvslali nad tvm, co.malezli.

- Trzeba przvdzielic Eridu nowe zadauia. Paz" tl'm samo nie moze ism i ec II a Ziem i ~

Tak rnowii Enlil. W~elki plan opisal, proponowal wielka rnisje. - Sprowadzic wiecej bohaterow, wiecej mad zaiozyc,

Zbto pozvskiwac z wnetrza Ziemi, .low z mieszaniny wvdsielac, Statkami powietrznvmi J rvdwanarni je przev .... ozic, aLy w miejscach h,dowu<1'a wywh\z~c. si~ z zadu,\.

- Kro bedzie zarzndzn] osadnml, kro obejrnie dowodztwo nad Ahzu'rak fa pyta] Enlila.

~ Kro obeirnie dowodnwo nad powiekssonvrn Erulu, kro b(;d',i," midzorowal o..'Jcly~ - tak mowll ,/\jail •.

- Kto obejrnie dowodztwo nad starkaml powiemnyrnl i l.nkj;;co;m I.,. dowania? - tak '-"ypytywal Anzu.

- Niech Anu pt~yb~dzic na Ziemie, nicch podejmic decy!je! - tnk odparl Enli!.

To jest opls, jak Anu pr,yhyl no Zlernie.

,hk Ea i Enlll dngm;lilosy, j~k Ea otrzvmal irnie-tvtu] El1k;, [ak Alalu drugi r~z s:rouyl \"tJ.lk~ !apasn.icz(\·~. Ann.

Anu podrozowal na Ziemie w niehinnsklrn rvdwanie; ~)()d~h! szlakiem planet,

Nungal, pilot; okrasvi Lahrnu, Anu przvparrzvl sie Lahrnu zbliska, Okrazyli Ksiezvc, ten, hory niegdvs b\1 Kingu, przyjrze!i mu si~ Z 1'0- dziv .. rern.

77

"Bye mole tu znajdnemv zloro?", zastanawial sie Anu w glebi du<~y', Rydwan wodowal w poblizu moczarow.

Ea przvgotowal lodzte z trzcin na (0 przvbvcie, abv At1l1 magI M brzeg przyplvnac.

Na niebie niebiansloe i:by zgorowaly krolewskic powiranie.

'\XI plerwszej kdzi plyn~1 sam Ea, "by jako pierwszv powirnc krola, swego ojca.

Sklonil sie prsed Ami, potern Anu go objal, - M6j synu, milj synu pierworoduvl - wolal do niego Anu,

!\'a placu w Endu srali w szeregach boharerowie, abv uroczvscie swego

kroln na Ziemi powitac,

Przecl nirni ii1:~1 Enlil, ich dowodca,

Sklonil sie przed Anu, krolem, Anti przvgarnal go do piersi. Stal tam cabe Alalu, nie bJ,1 pewien, jak sie zachowac:

Anu rzucil 111U pozdrowierue. - Uscisrdjrnv sobie recc ink przvjaciele] - powiedztal do Alalu.

l wahaniem Alalu wystapil naprzod, uscisneli sobie recc z Anul Przygorowano .posilek dla Anu. Pr.zed wieczorern Anu udal si~ do rrzcinowej chmy, zbudowanej db nicgo przez Ea.

Nastepnv d,ie,'" slodmv wedlug r~,ChtLby zaczere] przcz Ea, byl druern odpoczynku.

Byl to dsien poklepywania sie po plecach i swietowania, stosownie do

wizyty krola,

Nasrepnego dnin E~ i Enlil przedstawili swoje odkrvcia Anu. Omawiali Z nirn to, co zosraio zroblonc, ito, co nalezalo zrobic. - Pozwolcle, "" sam obeirze l~cI\,! - mowil do n ieh Anu,

Wznidli si<; wszy&cy w niebinnskiej lzbie, ogladal: I"ciy od morza do morza.

Polecicli do Abu, wy1'ldowali M zlotodajnej zierni.

- Trudne bcdzie zlora wvdobvcle! - mowil Anu. - Ale poryskiwanie zlcra jest konieczne,

Bez wzgledu na to, jak gleboko jest pod ziernia rnusimy jc dosrac' Niech Ea i Enlil skonsrruuja narzedain do tego celu, niech w\'znacza, bohaterow do tego zadan ia,

78

Niech odkryja, jak oddziela si<; zloto od gleby' i skal, jak dosrarczvc czyste ,Ioto na N ihirul

Wybudu.jmy rniejsce ladowania, niech zosranle wi''Zn''',~ot'1i'ch, wi~' ce] bohatcrow do zadan na Ziemi!

Tak mowi] Anti do clwoch svnow; w duszy mvsla! 0 stacjach przesiad-

kov v ych w niebiosach.

f1yl)' to rozkazv wydane przez Anu. fa i Enid na zgod" pochvlill glo,,"')'. Mijar,. wieczorv i mijalv ranki; do Eridu Wszyscy powrocili,

W Eridu zwolali narade, ~hv wyzt""'c~y( zadania i obowinzki.

Ea, ktorv zalozv1 Endu, przemuwinl pterwszv.

- Zalozvlern Eridu; zalMnw innc osady w tyrn regionie,

Niech to bedzie Edin, ,,~iedzibn prawych", nlech pod tabl 11HWlJ, b",i1;i e man a.

Niechja bede komendantem Edin, niech Enlil z<1jmi<:: si~ wvdobyciem ztO(3~

Slowa te rozztoscilv Enhla. - Ten plan Jest niewlasciwv! - povii(;(hi.,,! do Anu,

- Do sprawowania dowodzrwa ja lepiej sle nndaje, rnarn wledze 0 statkach powietrznvch.

M6j brat przvrodm Ea jest znawca Ziemi i jej sekretow, On orlkrvlAbzu. niech on b;dzie panem Abzu!

Anu sluchal uwaznie gniewnych slow Enlila; bracia byli znow bracmi

przyrodnimi,

f!ierworodny z prawnvrn dziedeicem walczvli na slownl

Ea bvl svnem pierworodnvm, urodzonvm Ann przez kon kubine. 1~llhl, pozniej urodzonv, byl pont:;ty przez Antu, ion, AIlU,

flyia ona siostra przyrodnia Anu, co sprawialo, ze Enlil bvl prawnym daiedzicem.

Dlaregc 'yn p'Jiniei urodzonv, wyprzedzil pierw .. orodnego w prawie do sukcesji,

Anu obawial sie, ie kontlikt more zagrozic pozvskiwaniu zlcta.

"JedeLl z syn()w musi ria Nibiru powrocic, kwestie sukcesji trzeba teraz z rozwazan wvlaczyc", tak po cichu mvsla! sobie Anu.

(;10'110 przedstawil dwu synorn ~dlLmiewaj<\c3, propozvcje.

79

- Kro powroci na Nibiru, aby zasiasc 11\1 rronie, kto bl'cbie dowodzi] Edin, kto b;dlie panern Abzll,

Ustalmv we, crzcch, ja razeru z wumi, przez losowanlel lhacia·milczeli, 'J.skony!y ich rc smiale slowa

- Ciagnijmv los':!'! - rsekl Anu, - Niech los 0 d~cy,ji zrzadz!' 'Wszyscy trzej, ojciec i dw6ch syuow, uscisneli sobie rece. Rzucili losv C{J rak ustnlilo podzia~ znd(u't,

Anu na Niblru rnial wrocic, iakc jego wladcn mini pozostac L1a rronic, Edin los przvznal Enlilowi, mial bye Pancrn Rozknzu, zgodnie z wla-

snVI1.1 imieniern,

Mial ,,,Ioiyi' wiecej osad, mial ,,,r''ldoa( starknrni powietrznvmi i ich zalogaml.

Mi~ll bye przvwodca wszvstkich "em ai do miejsca, gd!ie sporykaja si-;

z morzarnt.

fa dosral we wiadanie morza i oceanv, Nod krajarni znmorskimi orrzvrnal zarzad,

Mial lore pal1em Abzu, rnial przerny{init! starac $i~ () zloto,

£nlilowi odpcwiadal wynbk losowauia, wvrok losu przy:jillz uklonem, Oczy Ea napelnilv sie lzami, odcrwania od Erielu I £din nie ;yclyi

sobie.

- Nlech Ea nn ULWSVC Eridu jako swoj dom sachowa' - m6wil Anu do Enlil»,

Nicch pozostun ic W wiecznej pamieci, ie to on pierwszv wodcwal, Nlech Ea b<;clzie znanv jako pan Ziemi, niech jeg() ryrul hrzrni Enki, czvli Pan Ziem;!

Slown ojca Enlil pr'Yi,d z ukloncrn, do swego brara przernowi] w te slowa:

- Enki, Pan Zierui, bedaie odtad twoirn tvtulern: j'l bede zrranv jako Pan Rozkazu.

Anti, Enki i Enlil oglosili te d'ccy;:je zgrornadzeuiu bohaterow,

- Zadania SCI wvanaczone, spodriewarny si~ powodzenial - mowil do nich Anu.

Teras mog~ si, pozeguac z warui, ,e spokojl1i'll1 sercern nlQge wracue na N ibirn!

80

W strone Anu W)"'t,\pi! naprzod Alalu, - Zapomniano tu 0 bardzo wain e j spraw i e! - k rzyk na],

~ Panowanie nad Ziemia aostalo mnie przvznnne- <aka byia obietnica, gdv donioslern na Nibiru 0 odkryci u zlora!

Nie srzeklern si~ roszcsenla do tronu 11(1 Nibiru'

Ch~( Ann do rozdzielcnln wezysrki"go mi<;d"i' sicble i swolch "Yl'1.6w budzi we rnnie gleboka odrazel

W ten spcsob Alalu sprzeciwil sie Anu i jego decvzjcm.

Z poczatku Ann odjelo rnowe, potem przemowi] z gniewem-

- Niech nasz Spot rozsrrzygnle druga walka zapasnlcza, walczmv ru,

wa kzm Ii re razl

Ze wzgardi\ Alalu zdjal ubranie; podobnie jnk on rozdsia] si~ Anu. IJwaj nadzv krolowie waieli sie za barv, walka byla nieprzejeduana. Alalu ugial kclano, pad! na ziernie Alalu, Anu piers Alai" przycisnal

stopa do ziemi, ogtaHaj[lC w ten sposob zwvciesrwo w zapasach.

- Oro wvnik zapasow, ja jestem krolern, Alalu na Nibiru nie wrocil Tak mowil Anu, gdy zdejmowal stope z lesacego Alalu,

[ak blyskawica /\lalu sle poderwal, Przewrocil Anu ciagnac go .a nogi. Mifl! usta szcroko orwarte, ssvbko odgryd przyrodzenie Anu,

Ablu polknf\1 przyrcdzenie Anu'

Cierpiac bol nie do zniesienia, Anu krryczal pod niebiosa, Zraniony

upadl na ziernie.

Enki ruseyl do lesacego AnLL, E!11il pojrnal srniejacegosie Alalu, Boharerowie zaniesli rannego A.nu do jego chary, Anu przeklinal Alalu. - Czvnsprawieclliwosc' - krzyknal Enlil. do swego rastepcy. - Swoja

bronia-promierneru zabij Alalul

- Nie! Nit! - knykn~l wsciekle Enki, - Sprswiedliwosc jest w nim, w jego wnerrsnosci wniknela truciana'

Zabtali Mall' do trscinowej chary, zv,'if\zali ron rece i nogi jak wiezniowi.

T eraz j est op is s ad u n ad Alalu

I tego, co wvdarzvlo sie porem na liemi i na Lahrnu.

81

Vj,1 swc] trzcinowej chacie lezal zraniony Auu, w trzci nowej chacie le-

oyi go EnkL

\'il swej rrzcinowe] chacle stedzial Alalu, sline wypluwal z usr. Przvrcdzenie Auu byl.o mu we wnetrznosciach ciezareru.

[ego wnetrznosci zaplodnilo nasienie Anu, brsuch mu spuchl jak ko-

biecie W ci>tiy.

Trzeciego tin;" bole Anu oslably, ale Jego duma byla g!<;boko zranion a. - Chce wracac na Nibiru' - powiedzial do synow Anu,

- Przedtem rnusl sie odbvc snd nad Alnlu. Odpowiedni do zbrodnl

wyrok musi bye wvdanv'

Zgodnic z prawem Nibiru siedrniu sedziow bylo wvmagunvch, prze'\vodllk")'~ Inial najwyts,y, nich ranga

N. placu Erklu zebrall &i" bohaterowie, chcieli ob"er\V\1WOC proces Alalu.

Pr1vgotowQno siedem miejsc dla siedmiu, kt{lrzl'·sqdz.(\; dla prcewodnkzacego Anu prsvgotowano miejsce najwvisze.

Po jego prawej rcce zasiadl Enki, po lewej usiadl Enlil,

Po prawe] srronie Enki siedzieli: Anzu i Nungal. Abgal i Alalgar siedzie:!i na lewo od Enlila.

Przed oblicze rvch sledmiu, ktorzv s¥lz'l"przyprowadwno Ahh.; mial zwiaz .. ane recc i HOgL.

PielWSZjI przernowil Enlil: - Odhylrr $i.; uczciwa walka zapasnicza, Alalu na rzecz Anu urrncil krolesrwo!

- CD na to powiesz, Alalu? - En!ll zadal mu pvranie.

- Odbvla sie UCZCiWil walka zapasnicza, urrncllem krolestwo .na rzecz

Auu! - powiedzinl Alalu,

- Pokonanym bedac, Alalu po1'<,Il1il ohvdnn zbrodnie, przyrodzenie Anu odgrvz] i polknall

Tak Enlil sforrnulowal oskarzenie (1 zbrodnle. - Kar" jest smierc! -

mowil Enlil.

- CQ no. co powiesr, Alalu? - sapyral Enki, jego ri~c_ Zapadla cisza, Alalu nie odpowiedzial na to pytanie.

- \Vszysey byli.smy swtadkarni re] zbrcdru' - mowil Alalgar, - \Vyrok musi by,' stoscwny do winv]

82

- [esli cheese wypcwiedziec iaki", slowa, mow, zariim 8'l.d sie wypowiel - powiedzial Enki do Alalu.

W ciszv A1aIu pocsal ln6wicz wolna-

- Na Nlbiru bylem krolern, panowalern zgodnie I prawcrn sukcesji, Anu b,~ moim pcdcaaszvm, Podbunrowal ksiaseta, wvzwal mnie na walke wrecr.

Przez dziewiec obliczonvch cykli bylem krolern na Nibiru, krolesrwo nalezalo do mojego rodu.

Na moim tronie zasiad] Anu. Chcac srnierci uniknac, ruszvlern w niebezpieczna podroz na Ziemie,

N a rei obccj planecie ja, Alnlu, malaslem ocalenie dla Nibirtl! Obiecano mi powror nil Nibiru, abvm uczciwie odzvskal tronl Porern na Ziemie p"zvbyl E~, tell, kt6:ry w drodze \!gody wyzf)ar::'<:'Oy zostn] t1U nasrcpncgo wladce Nlbiru ..

Potcrn prz'lbyl Enlil, rosrcaac sobie prawo do sukcesji po AI')\I. Pacem przyby! Anu, losami oszukal Ea. Ogtossono Ea panern Zierni, Enki,

Abv bvl wladca Zierni, nie Nibiru.

Porern dowodsrwo powlcreono Enlilowi, do dalekiego Absu odeslano Enkr.

'Nszystko to z b6lcm serca prtyj'llem, scree 01.:11:0 mi nie wyskoczvlo ; piersi ze wsrvdu i zl:08ci.

Potem Anu postawil mi stope na piersi, zdepral moje bolejace sercel

\Y.! ciszy Anu przemowil: - Zgodnie z prawern i z racji pochodsenia w uczciwych zapasach zdobvlero [fan.

Odgryzlci i polknales rnoje przvrodzenie, aby przerwac lirue mojego po to mstwa I

Przemowll Enli]. - Oskarzonv przvznal sie do sbrodni, wydajrny v..'yrok, niech bra" bedaie srnierr!

- Smierc: - powiedzial Alalgar. - Smierc! - powiedzial Abgal, - Slllierc! - powiedziai Nungal,

- Srnierc do Alalu sama prrvjdzie: [0 bowiem, co polknal, przyprawi go 0 snuercl - mowi] Enki.

83

- Niech Alalu po krcs swoich dnl bedzie wleznlern na Ziemi! - mo-

wil Anzu.

.A,11'1 namvslat ste nad ieh slowarni; pnepelniai go gniew i tal.

- N,ech umrze na wvgnaniu, niech tab bcdzie wyrok' - rnowil Anu. S,dziowl~ spojrzeli po "able w ·,Jumieniu. Zastanawiali si~, 0 Gym

rnowl Anu,

~ jego wygnanie nie b"uzie ani nn Ziemi, ani na Nibiru! - mowi! Arm. - Po drodze jest plancra Lahruu, ktora rna wode i arrnosfere.

Ea i Enki zarrzvrnvwal! sic na uiej, M)'~k 0 Lahrnu jai.:o stacji przesiadkowei.

Jego si~c przvclagnnia jest sL'lh$Z<;\ nlZ ziemsku, re konysc rrreba w rnad rose i rozwazvc,

Alalu zostnnie przewiezionv w niebianskim rydwarrie. Odbedzie podroz ze rnnn, gely bede opuszczai Zielwi~.

Bo;dziemy h~i\'c wokol planet)' Lahmu, darnv Alnlu niebianska jz. be, opusci sie W nie] na pianete Lahmu.

l3~d;:ie sarnotnvm wygnanccm 113 ohcej planecie, Sam b_;dzie liezy! swoje dni O.i do drua oscarniegol

Takie slowa wyroku wypowiedzta] Anu, wvpowiedzinl je , zarnierzona pcwaga,

jednornvslnie wvdano wvrok Ita Alalu, \II obecnosci bohaterow oglo· szcno.

- Niech Nungal bedne moim pilorern w drodze ua Nibiru, .skad I,.'· clwany z bohaterami na Ziernie z powrorcrn poprowndzi.

Niech do tej podr6iy przylncev sie Anzu. nicch przvpilnuje ladowania na Lahmul

T a lie rozporzadsen ia wyda] Anu.

Nasrepnego d nia prsvgotowvwauo sie do odloru, WS''1'scy odlatujacv przewozeni byli lodziami do rydwanu.

- Miejsce do ladowania rta scatym grunclc rnusisz pr,;ygutowac! - mowi] Anu do Enltla.

- Jak w,.·korzysrac Lahrnu jab stacje przesiadkown, powinienes sporzadzic plany'

Zeguano sie zarowno z radoscin, iak i ze smutklem.

84

Oslabionv Anu wsiadl do rydwanu. Z» zwiaaanymi rekami wseedl do

",dw:;tl\u Alalu.

Po~em rvdwan wznicsl sie do nt.be i kr61ewska wizvrn doblegla konca . Okr~\iyl: Ksi~zy '; tvm widokiem Anu by! oczarowanv.

Podr6iowali w srrone czerwonego Lahmu, okrazvli go dwa razy. Opuscili sie uize] nad til. obca planera, zobaczyli na powicndmi nie-

bosieme g(iry i dziurv,

Zauwaryli miejsce, gdzie kiedvs wvladowal rvdwan E~; by!o to p"zy brzegu jeziora.

Wyham()w"ni prop sicc przydl\ganin Lnhmu, szvkowa]i niehianska iz-

be W rvd wa nie.

Anzu, jej pilot, wypowjedzi~1 wtedy meoczekiwane slowa do .i\I1U: _ Razern z Alalu zejde na stall' grunt Lahrnu.

Nie chcc wracac c nlehinnskn isba do rvdwanu!

ZoSt~l nc;z Alalu nn obcej planecie: az do smierci bede go ochraniaL Kledv umrze , powodu wewnetrznej trucizny, pochowam go, jak przvstoi krolowi!

Co sie mnie ,YCN, okrvje sie slawa.

.Aruu - powiedsa - wbrew wszelkirn przedwnmci.om towarzyszvl

krolowi na wvgnaniu.

\\lid;;al fzeezy, kt<)rych inn: nie widzieli, 11a obcej planecie ~,,'wi"l

czolc rzeczorn nk2"t1.[!llvm~

Anzu - b~d,\ mowic no do kresu czasow - ,ginsJ jak bohaterl '. by zakrecilv sie w oceach Alalu, sercem Anu rnrgnelo zdumienie.

_ Twoje iyczenie bedcie llsz~nowsne - powiedzia! Anu do Ansu. - Pozwol, ze w tyrn miejscu lloz~ ci peWII, ohiemice.

Podnoszar, reke, przvsiegarn ct, co nnsrepuje:

hzy nastepnej podrozy rydwan okr(liy Lahrnu, z rvdwanu zejdzie do ciebie statek powierranv,

[esli zuajdzte cie iywym, ogloseonv zostaniesz pariem Lahmu.

Kiedy zosranie ,aloiona na Lahmu sracin przesiadkowa, b~dzies'.! jej dow6dcf\!

Anzu pcchvlil glowe. ~ Niech rak b<;d2ic~ - powiedzial do Anu, \Vprowadwno Alalu i Anzu do niebtansklei tzbv,

85

WYJ1osazono ich w helmv orlow i ubiorv rvb, zaoparraono W zYVi!10SC i 11a rzed z i a.

Sratek powletrznv odl<\czyf sie od kra,ia,cego rvdwanu, t rydwanu obserwowano, jak schodet w dol,

Porern zniknf\l z pola widzenin, rvdwan las podnzvl dalej na Nthiru. Przez dzie'.vi~C szer Alalu byl krolem na Nibiru, przez micro star byl kornendantem Ertdu.

v..' dziewintym szsr los ptzeznaczv] mu srnierc na wygnaniu na planccie Lahmu,

To jest opts powroru Anu na Nibiru

Oraz opls rego, j~li pogrzeb mial Alalu na l.ahrnu, i jak El)1i1 na Zie-

mi zbudows] mkjsce ladowania,

Na Nibiru czekaio na Ami radosn« powitanie.

o tym, co si~ stale, Anu przed rada i ksiqzi;tam; ubi relacje. Nie s!\lkal u nich ani znlu, ani 0 zcmste nie prosil. Poiedllm wszvstkim om6wiC srojace przed nirni zadania. Preedsrawil zgromad,eni~l p"edsl~w.i<;;c[e na szeroka skale:

ZatOi)'C stacje przesiadkowe na drodze z Nibirll na Ziemie. cala rodzin~ SIOl1ca w jednvm krolesrwie ogarnac!

Pierwsz" stacje utworzyc na Lahrnu, uw!gkdnic w tych zamys!ach wk.

i-e j(.,;"tyc;

blozyc stacje na innvch planetach luh ich krazncvch sasrepach.

Stahl karaw:uupyaWUl1l)W je PQI.,c\GYc dla znopatrzcnia i ochronv. Zloto z Iiemi bezustanku pr'ewo,ic na NibillJ. Bye rnoze takze gd,ic

indriej uda sie zioro maleic!

Doradcy, ksill.teta, uczeni rozwazvli plan)' Anu,

W rvch planach wszyscv ciosl;I'z.egli ohiettlic¢ ocalcnia Nlbiru, Uczeni i dowodcy pagt~bili wiedze 0 bogach nieblanskich,

Do rvdwanow i sratkow powietrznvch dodano nowy l"Odzaj pojazdow - mkiety.

Wybrano bobater6w do lYo;:h cadan, uczono si~ wiele, abv je wvpelnic. 86

\Vieki 0 tyell planach nadano do Enid j Enllla, powiedziano irn, z;;by przyspieszyli przygotowania na Ziemi.

Nn Ziemi wiele dvskutowano 0 1,'111, co sle staio i 00 rrzeba bedzie

zrobic,

Enki rnianowal Alalgara nadzorca Eridu, sam udal sie do Abzu, Ustalil wredv, gd"ie pozvskiwnc zlotc z wnetrza Ziernl,

Oblioyi, ilu boharerow bedzie potrzeba do tego zadarna, rozwatal, jakle narzedzia bt;d'l koniecme:

Zaprojektowa] pomvslowv rozlupvwucz zierni, pcprosil, zebv go wvkonano na Nibiru.

Chcial rvm urzadzeniem tlobit W ziemi glebokic rowv, wnetrza Zierni dosicgnac runelarni.

Za~"oiektowRl rei co-co-gryzie i to-co-miasclzv, nhv wvkonano te rnasz)'ny na Nlbiru dla Abzu.

Prosil uczonych nibirnnskich 0 przernvslenle jes,cze ir.nvch spraw. Wys!.czeg6Init kwesrie doryczace zdrowia I dobrego samopoczucia bo-

harerow i wylicryl ich pottzebv.

Srvhkie obiegi Ziemi wvtracalv lch z rownowagi,

Szybkie cykle ziernskich dni i nocv wprawialv w oszolomienie, Atmosfera, choc dobra, Ilkkr6;\,cL elemenrow byh pozbawiona, inne

miala w nadmiarze.

Bohaterowie narzekall na monotonie porywienia.

Enlil, dowodcn, dreczonv by! zarcm sloncn na Zierni, resknil sa chlo-

clem i cieniern,

Gdy Enki czynil pr1;ygotowania w Abzu,

Enlil W SWYln sratku powietrznym lusrrowal obszar Edin, rrzygL,\dal sie gororn i rzekorn, rnicrzvl dolinv i rowninv,

Srukal miejsca, g(hie zaloi:~'<' If\dQwisko, miejsce db pojazdow rakie-

rowych,

Dreczonv zarern sloncu, Enlil szukai chlodu i cienia Spndobalv mu sie osniezone g6ry w polnocnsi czesci Edin.

W cedrowvm lesie rosly tum najwviszedrzewa, jakic kiedvkolwiek widzial.

Tam, nad g6rskq dolina, mechaniczrwmi rowniarkarni splaszcry! ziemie

87

'Q::.'ielkie karnienie ze stoku gory wvrywali bohaterowie i przvcinali do wlasciwego ,(\2 rn i a ru.

Statkarni powleu-myrni je przeriosili i unueszczah v,' odpowiednich

miejscach, tehy podtrevrnvwaly plarforme.

Z sarysfakcja Enlil pl'zyglf\clal si~ postepowi robot.

Zai,ce, ruewiarygodne bvlo ich duelo. budowln wiecenotrwalal Pragnal wzniesc siedaibe db siebie na szczycie gory.

Z wysokich drzew cedrowego lasu sporzadsono dlugie belki. Znrzadall, ;eby zbudowano z nich siedzlbe dla niego, Nazwal j~Sj(;dzib<\ Poinocnego Grzbieru.

Na Nibiru przvgorownno nowv rvdwan niebianski do dnleklch podrozv.

Przeanacaonv byl 010 transportu nowvch rodzajow rakier, statkow powietrznvch i rego, (CO zaprojektowal Enki,

Rvdwan zabral lUI pokbd nowa gc-tlp<; pt~cd!iesl~ciu 0,,6b. \l/sn\d nich zriajdcwalv sie wvhrnne Nibiranki.

Wvs"lioione byly w udzieluniu pornocv i leczeniu, leh prcelosona byla Ninmah, wielrnozna pani,

Ninmah, wrelrnosna pani, byla corka Anu, siosrra przvrodnia, nie fly dzona, Enki i Eolila.

Byh wielee uczona W udrielaniu pomocy i lcczeniu, celowala w 11- zdrawianiu wszelklch dolegliwosci.

Bolaczkorn ziernskirn poswiecila wiele uwagi, pr::ygotow\-v,--ala sposobv leczenia:

Nungal, pilot rvdwanu, poci"iyl szlakiern rvdwauow poprzedruch zapiS,1Il)"JU w rablicach przeznaczen,

Bczpiecanie dotarl do. niebianskiego boga Lahmu, okr~~yl planete, powoli opadl na jej powierzchnie.

Grupa boharerow udnla sie IV srrone irodla slahnacvch svgnalow:

Ninrnah ssla razem z nirni,

N a brzegu jeziora znalezli Ansu. sygnaly nadawane bvlv z jcgo helrnu. Anzu leial bez ruchu, bezwladny, martwv,

Ninmah dotknela jego twarzy, sprawdzila stan jego serca, Z kieszenl "'yj~b pulsator, zrobila Anzu ma$ai serca,

88

Z kieszeni wyjela prornlerinik, iyciodajne prornieuie bijace 2 krys::mlen" skierowala na jego cialo.

Szescdzieslat rn\, wlacsala Ninmah pulsaror, szescdsiesiar razy wlaczala promiennik,

Za szescdziesiatvm razem Anzu orworzvl oczv, poruezyl wargarni, Ninmah dcltkatnie wvlaia fill! na [wart wode iyda, zwilzajac mu nia

usta.

Ostroznie wloi;Vb mu do 'list chleb Zycia;

\X'tedy 'N\-'d~rz,.l si~ cud: A.i1ZU powstal z marrwvchl

""ftedy poczeli \\<vpytywac go 0 Alalu, Anzu opowiedztat im o srnierci

Alalu.

Zaprowadnl ich do wielkiej skalv, strzelajacej z rowninv w n lebo. Tarn im opowiedziai, ,0. "i~ wydarzylo:

- V!k,.6ke po wvladowanlu Alnlu z<1o:\1 krzvczec ,.b6111, ktorv nie ustawal,

\X/n~trm()sci z usc wvpluwal, w agonii widzial, co jest po tarnre] stronie: ~ tak roowil do 11 ich Anzu.

Zaprowadzil ich do wielkiej skalv, jak gora wznoszace] sie z rowninv pod ruebo.

- \VI wielkie] skale enalazlem [askinle, ukrylern w niej zwloki Alalu,

\Vcjscie do jaskini zamknaiern kamieniami - rnowil do nieh Anzu.

Poszli ~ nim do tej skalv, usuneli karnienie, weseli do jaskini, W srodku tnaldi to, co zostalo z Ahilu,

Ten, ktory bvl niegdys krolem na Nibiru, sra! si~ kupa kosci l,"z:J,C\-'ch w jaskini'

- Po [[I: pierwszv w naszej hisrorii pisanej kr61 umarl nie ua Nibiru, rue na Nibiru eostal pochowanvl

Tak powiedsiala Ninmoh.- Niech spocrywa w pokoju na wieki! -

mowila Ninmah.

Wcjscie do jaskini zamkneli na powror kcmteniaml,

\'(/izerunek Alalu na wielkiej skalnej gorce prornieniami wvrzezbili. l Ikazali go w behn~e orla na glnwi<:, z odkrvta rwarza,

- Niech ten wizerunek zawsze spoglada ku Nibiru.gdaic Alalu panowal, W strone Ziem i, gdeie cd krvl doto!

89

Tal Ninmab, wielrnorna pani, w imienlu swego ojca, Anu, 0, swiadc!vb,

- Co do ciebie Anzu, hoi, Anu, dotrcvma obietnicv!

Dwudziescu bohaterow zostanie III t toba, ieby zaczac budowe stacji prcesiadkowe],

R,~.kiety" Ziemi dosrarczac beda tu rude zlo~~,

Stad rydwnny niebi"rlski~ dow ltd" rransportowac na Nibiru. Setki bohaterow zbuduja siedzibe ria Lahrnu,

Tv, Ansu, bedzieszich dowodcal

Tak do Anzu powiedziala wielka paui w irnlenlu swego ojca AmI.

- Tobie ,ydc zawdzieczarn, wieika pani' - rak mowll Anzu. - Moja wdziecenosc dla Anu nie bedzie miaia granic!

RYDwan opuscil planete Lahrnu, konrynuowal podroz ku Zicmi.

TABLICZKA PL4,TA

Ninmah proyDptva Jl~ Ziemi¢ zgru{lq p;'elW1Ja;,_,eK • Dosmrcze nasiona ro.~/;n ~wrlziei,1j~Ir...1f!.--h d/.bir f P:rZ'j7103i £nhfowi wiesct 0 il,_-·h :5vnu z nieprowego "/0:1;7, Ninorcic • W Ab~v ErJ.i zskkJi sj~\.!~/b~~ i .uSMh miti~11 lopa/rl .. 'W &I/n .Enid

wmost Komp/ehy kossnicme i inne I1dDtJt.')df)leni,fj .. Liqo:) .Nlbft.'M n~l Zie.l"J1i (.4~l1mni1ki) SiW.:l szesciuset ~ T rzystl..l fsic,q :oru!J.Jguje kompleksy /l';'lldJ~ mv (.~,i.:J~Je) ~ Enh~ IJ.,oJJ,'11..cm V rn lj,"vak~~rJjc.' Sud nn randce, dr_)wt;"J.dui~ sf? ;0 ukryte] broni III Sud """'ie son« £nliia" prmriltljo "ni1 N,i1M i rodzi »'lii? (MmMw) • 11/,[,,,,,,/, przV/'1'-""i

$.i~ do Enki w Ab.tr/r fadz! mtt clJ/rki iI .Nirr/.Cl~ mJ1p. £1"'IkJ; Pf"tyh'j1V~1 z ho"h .~fnt"~Jn M~l!'dufaem • Zrm:czerJ mrdnosdsmi. igfgi p.rzeprcJ..¥adt(j/~ Z:i1fnN:'h sssrnt pszeciw Enlihwi 4 t.'/inuJ"ti:i pokol7u/c ieh pnywrJd.cr; A .. rau w blrnr..:;ch po1vic{r:mych III !lnunna-~i, n;tJ-lmiitfJi do $yil.~Jt>..gn wy..inbycjfj Z[otA, 1)Hllmi!! si~' '!i' En/i! i Ntmm» nd: .. lft.n_ffl IN!.Jl !:i::mm&.6w ~ r~k! pro,'">Oll [ife ~v sgroc.zny spos.r3b Stli/i:'Jr.zp;!...:! PJymlt)-'tvllycn rolXJml}ol ~{

Rvdwnn opuscl] Lahrnu, konrvnuowal podl'6i; ku Zlemi.

Kqiv!i wokol Ksi,;"-ea, badajac mozliwosc ,,,lo;eni" tarn sracji prze-

ladunkowej,

Kr~;yli wokol Ziernl, vJ.'alniaj~c bieg, podchcdznc do wodowania. Nad wodami pod Eridu Nungal rvdwan na dol sprowadzil.

Wysiedli na nabrzezu zbudowanvm przez Enlila, lodaie jui nle by1\' potrzebne,

Enlil i Enki usciskali siostre na przywitanie, z Nungalern, pilorern, wvrnlenili uscisk dloni.

I"'rybyli bohaterowie, plci meskiej i zenskiej, praeeobecriych bohate- 1'6w powitani zostali okrevkami.

91

Srybkc wyladowano wszvsrko, co przywkni rydwan:

Rakiety i statki powietrzne, narzedela zaprojektowane P"~' En ; z~-

oparreetue wszelkiego rodzaju. '

o W\zystkin\, co wvdarzvlo sie no Nibiru, o smierci i pcgrzebie Alalu Nlnmah opowiedaiala braciorn.

o sracii przcsiadkowej na Lahmu i objeciu dowcdzrwa przez Anzu tei im powiedsiala, Enki wvrazil na [() zgode Enlil nie kryl zdziwienia. - To jest decvzja Am), iego slowo jc.st ruearniennel - rnow.la Ninmah

do Enlila.

- Prryt1Cl8z'C; ranrnek na choroby - powieclzinla Ninmah do bracl, Z kieszeni wvdobyla corbe nasion do zasiania w zierni.

- Z rych nasion wvrosnie mnosrwo krzakow; u rod za. SO(ZVli[e OwOCi2.

Z ich soku powsranie eliksir, dla bohaterow bedzie dobry do picia, leh doiegliwQtci precz przepedzi, nastroj irn poprawi!

Nasinnn powlnno si~ siac W miejscu nie najgoretseym, karmic deplern i woda]

Tak powiedrialn Ninmah do swych braci,

- Pokaze ci mlejsce doskonale do tego! -~dd Enlii. - Tarn, gdzie zbodo wano miejsce ladowania, gdzie wmiosiem siedzib .. z drewna ced rowego!

W statku powietrznvm Enlila, Enlil i Ninmah, W nlcbo sle wzruesli. DQ rniejsca ladowania przv lesie cedrowvrn, w pokrvrych sruegiern gorach brat udal sie z siostra.

Na wielkiej karniennej plarformie srntek wyh\dowal, poszli oboje do siedzib,. Enlila.

Gdv wessli do srodkn, Enlil jq_obhl, !iurem pocnlowal Nmmah.

- 0, siostro moja, moja ukochnnn! - wyszeplal do niej Enli!. Za 10:-dzwlc jq chwvcil.

\Vb! nasicnle do je] lena.

- Przynos,,, d slowo 0 naszvm svnu Ninurcle - powiedziala don csule Ninmah.

- Jest mlodvm ksieciem, zadnvm przvgod, przygotowanvm do tego, abI' dotac-vc do ciebie na Zierni!

-]cSli tu zostaniesz, naszego svna Ninurte sprowadzmy ruta]! - IX'>-

wledzml do nie] EnliL '

Do miejsca laclowania przybywali bohaterowie, sratkami powietrznv-

rni przewozih no platforme rakiecy.

\X!zio:m nasiona ~ klesaeni Ninmah, posiano je W dollnle, Owoc z Nibiru 111ia1 dojrzewac na Ziemi!

Enlil i Ninrnah powrocili statkiem powietrznvm do Eridu.

Po drodze Enlil pokazywal jej krajobraz, ukasal jej rozlegicsc Edin, W przesrworzach nieba Enlil plan swoj jej objasnil,

- \X.lkcmonwnly plan wvpracowalem' - mowil do nicj Enlll.

- Ulozylem to, co na zowsze okresli hudowe

Z dab od Eridu, gdzie suchv lad sie zaezvna, bedzie rnoja kwatera, Bedzie sie nazywac Laesa, stanie si.;o siedzibarzadu.

B,dzic lcsec na lmegach Burannu, "rzcki wod gl~bokich", 13liinio.cze miasro W pl"Zyszl()sci powsranie, naTIV<; je L~g~.s'. Mi~dz\" rvrni minstami nakreslilem na pinuie lini" Szescdsiesiat leagUE: dalej uzdrowisko powstnn ie,

Beclzie co rwoje ruiasto, nazwe je Ssuruppak, "niebiat\8kie rniasto". l1;dzie !dalo na linii centrnlnej, bedzie prowadzic do czwnrtego miasm, Klare nazwe Nibru-ki, "mkjsc.c przejscia zicmi", wi~ uiebo-Ziernla w nirn utworze.

Tabllce przcsnaczeu bedsic przechowywac, b;dzie. klerowac wszysrkirni rnisjami'

Razem z Eridu bedzie pi~c minst, istniejacvch po wieczne G<1Sy!

No krvsztalowe] tabliczce Enid pokazal Ninmah ten mistrzowski plan. Ljrznl» na 11 iej wiecej zuakow, wvpvtywala 0 nie Enliln,

- l'oza pieciorua rniasrami wvbuduje w przvszlosci micjsce rvdwanow, "by przvbywac z Nibnu prosro na Ziemiel - odraekl Enlil.

Ninrnah zrozumiala wtedy, dlacsego Enlil byl zdumiony planami AULI wobec Alalu,

- Braeie moj, wspanialy jest (\\'0) plan co do pieciu miastl - rnowila do niego Ninmah,

Stworzenie Szuruppak, uzdrowrska, iako siedziby dla mnie, jest rzecza, ktora wdziecmosc rnoja budzi.

Poza tvm planern nie przekracza] przvkazan swego ojca, nie obrazaj tel bram!

93

- jestes rownle madra, co pleknal - powiedaiai do niej Enlil. W Abu takze Enk; snul planv, gdzie dam swoj zbudownc,

Gdzie db. bohaterow.prevgotowac kwarerv, gdzie otworzvc wnerrze ziemi. W swvrn statku powietrznvm podrozujac, rozleglosc Abzu rnierzvl, je-

go· rej 0 n y sra ra 1111 i e Ius rrowal,

Absu IT\~ krajem odleglvrn, wielkie weidy dzidil)' go ad Edin,

Byl to kraj bogatv, wvlewajqcv obfirosc, skO:tl.C'OI1Y w dosratku. Potezne neb bieglv wnrtko )1""" te kraine, wielkle wody pIY(l~ly gwal-

townie:

Przv plynacvch wodach Enki 2aloi)1siechib~ dlasiebie, Do srodka Abzu, do miejsca czvstvch wod udal si, Enki,

W kraju tvm ustalil miejsce glel», w krorvm bohneerowlc rnieli scho-

d'i~ pod [)owi~n(,bn.i\',

Ink; lLsfawil tam rmlupywacz zteml, ieby dqiy~ glebokie wykopy, Tunelami ,kgh:J,C wnetrza Ziemi, dote ;';.Iyodkrywac_

To-co-grvale i to-co-rniazdzy w poblizu rozmiesci], ni1y rotg,vzalv i

Tniai-d±)~y zloronosns rudy do transporru statkarru powietrzrryrni, Ktore mialvje zariiesc na miejsce ladowania w gorach cedrowvch, Skad rakiernmt do stac]i preesiadkowe] na Lahmu mialv bye zabrane, Na Zicmie pn;ybywalo wiecej bohaterow, ruektorvch skierowano do

FAlin, innymw Absu wymaczono zadania.

EnUI zbudowal Larse i Lagasz, Szuruppak db Nin.mah ,,,loil'!.

Rasem z nia mieszkal tam zasrep uzdrowicielek, rnlodvch pielegnlarek, ktore niosa pornoc.

W Nibru-ki Enlil wiez niebo-Ziernia zakladnl, abv starntad dowodrlc wszystkimi rnisjami,

Mi~.y Eridu i Ab;u Enki podrozowal, jezdzil dogladac robot.

Roboty posrepowalv tab" na Lahmu; do .stacji przesiadkowej przybv· wali boharerowie,

Przvgotowama zaj~ly szer, (I\ ... a 8Zi1r, potern glos zabrnl AI1l!.

B~1 to s i(i d my dsie r\ n a Ziem i, dai en odpoczvn ku, t1U POC!f\ t ku wyz naczonv przez Enki,

\Vsz¢drie zebrali sie boharerowie, nadawanego z 'Nibiru oredzia Anu chcac wvsluchac,

94

'lgromadzili sie wEdin, tam dowodca by! Enli].

R,,,em i him byla Ninrnah, zastep rnlodvch pielegniarek zebra! sie u jej boku,

By! tam Alalgar, ktorv by! panern Eridu, "tal tam tube AbgaL, ktorv

dowodzil mjejscem, ladowania:

Bohaterowie zebrani w Abzu stali pod okiern Enki,

Razemz Enki byljego rzadca Izimud: byl tam takee Nungal, pilor. Bohntemwiexbrali sie na Lahmu, stali ze swoirn durnnvm kornen-

dunrem Anzu.

Szesciuset bvlo na Zierni, trzvstu na Lahmu sle zebralo. Ogolern 6\{0 ieh dzlewiecmsct, sluchall slow Anu, krola.

- Boharerowie, jesrescie zbawcanu Nibirul Los wszystkich jest w wa"yell rekachl

Was,e dokonarua zapisane beda po wsze O-.1:;Y,. was,,.;- imiona okrvjecie chwala,

Ci, h6r,y sa. ria Zierni, beda znani jako Anunnnki, "ti, kton:~' z nieba przvbvli na Ziemie"]

G, krorzv sa na Lahrnu, beda zwaui 19i9i, ,ci, kr:6rr\,obsc:rwllj~ i wldza"! Gorowe jest wszvsrko, co rrzeba: Nieeh zloro zacrnle n<tp!ywac, niech Nibiru ocalejel

To jest zap is hisrorii Enki, Enlila i Ninrnah,

lch milosci i zaslubm, a takze rvwalizacji !R sprawa synow,

Tvch tro]e przvwodcow bvlo porornkarni Anu, urodzonymi przez roine rnarki,

Et1ki by! svnern pierworodnvrn; jcgo matka byla kcnkubina Anu,

lin I i I byl urcdzonv przcz AUUl, ion~ AnL~, w ten sposob stal sie prawnvm dzied'icctn Anu.

M"tk" Ninmah byh inna konkubina, 'Nirirnah byla wiec siostra prZj" rodnia dw6ch bract.

!Iyl~ plerworodna corka Anu, co bylo l:mlaCZOne w jej unleruu-rvrule Ninrnah,

95

Byb batdzo pickna, bard-o pojerna, pelna madrosci,

E~, jak wtcdv ~val sie Enki, zostal wybt<iny przez Anu na je] meza, Przez co idl syn stalby sie pcmiei legalnvm nasrepca rronu. Ninmah darzvln miloki~ Enlila, ognisrego dowodce:

Zostala uwiedzicna przez uiego, wlal nasicnie w jej lono,

Z nasienia Enhla urodzila svna, dwoje rodeicow dalo rnu .imic; }.;;nutta. Czyn ten rozgnlewal Anu. jako kare wyJ~,l bezterrninowv zakaz 'Ny'"

chodsenia Ninmah za l11'lz!

Opuszczony Ea, niedosziv pan mlody, wvznaceonv przcz Anu, ksierruczke 0 lrnlcniu Darnkina w zaminn poslubil,

Urodail im sie syn, dzicdzic, nazwali go Marduk, co znaczylo "urodzo· ny W czvsrvrn rniejscu",

Co do Enlila, lego syn nie pochodell od zouv, Enlil nie rnial iOL1Y, ktora stalaby przy nim:

To na Zierni, uie na Nibiru, En!il si<; ozcn!l.

Na histone jego malzenstwa sklndnja ~i~ !;Wl1lt, wygnani~ i milosc, krora przvnicsla przebaczenie,

\'1/ rej historf so. teZ jego inni synowle, ktorry byli tvlko bracmi przvrodnimi.

Nn, Ziemi nastaio lato. Enii] udawal sie w mdsze swe] sieddby w cedrowyrn lesie.

Przez las cedrowvszedl Enlil w chlodrie dnin;

\V zimnyrn gorskim srrumieniu bib mlodvch pupilek Ninmah,

przvdzielonych do miejsca ladowania, bralo kapiel.

Piekno i wdziek jednej z nicb, 0 imieniu Slid, ocznrowalv Enlila. Enlll ,aprosil i~\ do swej siedzibya drzewa cedrowego:

- Przyjdi, napiiemy sie eliksiru z nibiranskiego owocu, krorv tuta] ro-

snie! - tak powiedzial do niej.

Sud westb do sied,iby Enli1a, Enlil poczestowai ju eliksirem W pucharze. Slid sl~ napila, Enlil takze sie napi]: narnawial j~ do stosunku. Dzicwcze bvlo niecherne. - Moja szparka jesr za mala, nic ena kopu-

lacji! - mowila do Enlila.

Enlil mowil do niej 0 calowaniu, dziewcze nie cbcialo.

- Moje wargi 5", za male, nie znaja calowanin! - rnowila do Enlib.

96

Enlil zasmial ,si.:; i jfl, obiv,l,. zasrnial sie i j'l pocalowsl, Wilal nasienle do lei lona~

(J rym ruemoralnvm czvnie doniesiono przeloeonej Sud, Ninmah,

- Enlil, ty wszetecznikul Zn 'ten czvn pojdziesz pod ,~~d! - 18k powie-

dnala Nlnmnh W zloscl Enlilowi.

\Xl obccnosci piecdnesieciuAnunnaki zebralo sl .. siedrniu, ktorzy sl\dZ<\. Stedrniu, bony S'Idz"" crzeklo kare ella Enlila.

- Niech Enlil zostanie wygnany ze wsz)"stkich rniast, niech zostanie wygnany do kraj u bez powrorul

\Y./ niebianskiej nbie w vwieaiono Enlila z miejsca ladowania: Abgal byl pilotem,

Zabrano Enlila do kraju be' powroru, mial nigdy nie wrccicl

W niebianskiej izbie ci dwaj podrozowali, kierowali sie w strone innego kraiu,

Tam. wsrocl pos.;opnych gor, na pusrkowiu Abgal itb\\ niebianska wyladownl,

- To bedsie rwoje rniejsce w)'gna!lia~ - mowll Abgal do Enlila. - Jest

til ukryra tajemruca Enki,

\'1,,1 pobliskie] jaskini Enki ukryl siedern broni zastrasaenia, Usunal je z ni(:bial\skicgo rvdwanu Alalu.

- \Y/d tc bronic, mai'lc [e w reku zdobedziesz wolnosc' - rak mowl!

Abgal do swego dowcdcv, wYin",i! tajemnice EnlibwU

Porem ustronne to mieiscc Abgol opuscil, zostawil Enlila snrnego, \V Edin Sud wvpowiedeiala ee slows do Ninmah, swei przelozonej:

- Od nasienia Enlila zaszlam w ciaze, daiecko Enlila poczelarn w swvrn loniel

Ninmah przekazala Enki slowa Sud, byt on panern Zicmi, 11" Zierni b\~ naj.wy;s,yi

Wezwali Sud przed obliczc siedrnlu, hol'zy sadza, - Czy wezmiesa Enlila za rn~ia! - ,apI·ta]i.

Sud wymowila slowa zgodv. Slowa re zaniosl Abgal Enlilowi 1)(1 "'1'QlulI1ie.

Sl'fowadwflo .Enlila z wygnarua, abv poslubil Sud; dzieki temu Enki i Ninrnah 111.11 wybaczvli.

9i

Ogloszono Sud oficjalna ion" Enlila, nadano jej irnie-ryrul Ninlil, e',¥, Ii "pani rozkazu".

Po czvrn Ninlil i Enlilowi syn si~ urodrih Ninlil nazwala go Nannar,

~,pronlienny~t

\~hr6d Anunnakl by! picrwsayrn dzleckiem poczerym na Ziern i, Z krolewskiego nasienia Niblru ztodz<:>nyln na obcej planeciel

Po czym Enki do 'l':inmah przemowll w re slowa, - P6jdi, b"dz ze mna w Ab,u!

W srodku Absu, w miejscu czvsrvch wod zatotvlctn siedcibe. Bl\,szcz~cvm memlern, znanvm jako srebro, jest ozdobiona, Przvstrojoua karnieniern ciernnoblckitnvm, lapis"iawit:

P(\jdi Ninmah, b~di ze rnna, poreuc uwielbienie db Enlila' \'l/owczas Ninrnah cloAb.u, do siedziby Enki, uda]a sie w.pcdrcz. Tam Enki tnowi] do niej slowa milosci,

.0 rvm, ie sa sobie praeznaczeni, szcptnl ie] csule slowa,

- Wd~i icstes moja ukochanal - pieszczac [a, mow .. iI do niej. Obejmowal j~> calowai, Sprawila, ie jego fallus wvlal nasienie,

Enki wlal nasienie do lana Ninmab, - Daj mi synal Daj syna! -

krzvcza].

Prsvjela jego nasienie do lana, nasienie Enki h, ~apladnllo, Ieden dzien ria Nibiru byl dla niej rnieslaccm na Iiem;.,

Dwa dni, rrzv dni, eatery dni na Nibiru uply,,,,\Jy na.Zierni mieaiacarn i, Piec i szesc, siedern i estern dnr.mie~;~ci' uplvnelo. Dziewieciomiesrecsnv cvkl rnacicrzvnskl dobiegl korica, Ninmn]. la-

czela odczuwac bcile porod owe ,

Urodzda dziecko, noworodek byl dziewctynk4i

Na brzegu rzeki wAbau Enki i Ninrnah urodzlln si~ (orb] Narodzinnrni corki Enli byl rozczarowanv, - Poculuj malenstwo' -

powtcdzlaln do niegc Ninmeh. - Pocaluj rnalerisrwo]

Enki do swcgo rzadcv, Iaimuda, powiedzial: - Chcialern svna, MllS2~ miec syna od swojej siostrv przvrcdniej'

Znow pocalowal Ninrnah, za lcdzwie j~ chwvcil, wlal nasienie do jej lona,

Znow zaszla w ci".i~, mow Enki corke urodcila.

98

- Syria, svna rniec musze od ciebiel - rak kn:yqal do niej Enkl i znow jn calowal,

Po czym Ninmah rzucila na Enki przeklenstwo,

Cokolwiek zjadl, zarnienialo sie tara: w rrucizne: bolalv go saczekl, bolalv go zebv, bola!" go zebra.

lzirnud wezwal Anunnaki, prosili Ninmah, abv sprawila ulge cier-

piacernu,

Podnioslssv r~k" El,ki pttYSh'\gl, ie nie zbli±y sle do waginy Ninrnah. Usunela jego dolegliwoki [edna po drugiej, zdjela z Enki swa klatwe. Powrocila do Edin, rniala nigdy [lie wy]';" za n'il~i - zab1 Anu obo-

wiasywal'

Enki wezwal na Ziemie swoja zone Dam kjn~ ! lch svnern Mardukiem, Obdarzonc ia tvtulern Ninkl, "pani Ziemi'',

Z ni4 i z konkubinaml Enki miai jeszcze pieciu svnow, mo ich imiona:

Ncrgnl, Glhll, Ninngal, \jingiszzid. i najrnlodszv Dumusi. Enlil i Ninmah wezwali no Ziemie owego "ina Ninurre.

Ze swoja tom, Ninlil Enlil mial jeszcze jednego syna, rodzonego bram Nnnnara, jego imie brzmialo Iszkur,

Ogolem Enlil mial rrzech svnow, zaden z nich nie rodail si<;! konkubinv,

Powsralv w len sposob na Ziemi dwa klany. Ich rvwalizacja pl'Owadzila do wojen.

Teraz bedzie opis buntu [gigi

Oraz tegu, jak usrniercono Anzu, karzac go za krndriez cab tic przemaczenia,

\lV'ydobl'wane w Abzu zloto ~ iyt z!omn0.5nych wleziono do rniejsca ladowania,

Starntad lgigi rransporrowali je rnkieta mi na smcje przesiadkowa na Lahmu.

Z planery Lahmu 6w cennv metal rvdwanarni niebianskimi dosrarCluny byl na Niblru.

99

N" Nibiru clmo bylo mielorie na najdrobniejsay pyl, srosowano jc do ochronv atrnosfery.

Powoli dzium W niebie sie easklepiala, powoll Nibiru odcauwal skurki ratunku!

Vi Edin koricsono budowe picciu miast.

Enk: wzniosl w Eridu blyszn~,;~ slcdaibe, niebosiesna budowle na zierni postawil,

Wmos,la >i~ jak gora nad ziernia, w dobrvm zbudowal ill. rniejscu. Zauueszkala tarn Damkina, jego 10na; tnln Enki uC':l'l swego svna,

Marduka, rnadrosci,

\\1 Nibru-ki EnWwi¢ niebo-Ziemia zalot).{, bvl to widok nader okazalv, Y,;" srodku te] budowli wvsoki slup si~gal sarnego nieba,

Usrawionv 11a plntforrnie, krorei nie merna brio przewrocic,

La jego pml1()(~ slowa En I ila docieralv do wszysrkich osad, b\,~\' slyszane na Lahmu i na Nibiru.

Tam podncszono promienie, mogtv one si<;gnr\c serca kazdegc kraju, Oczy lej wiezi rnogly bache wszvsrkie ricrnle, jej sicc mogla nieptoszonvch gosci powstrzymac,

\Y,/ jej wvsokim domu podobna do koronv komnata bvla osrcdkiern, w dal(,kje nieba patrzaia,

Wpatrywala sie w horyzont, [ej spojrzenie dochodrllo uiebieskiego zeniru.

\\1 poswieconei, rnrocmei kornnacie, rodzine Slonca svmbolizowalo dwanascie godd.

Tajerune WZQ:r,' dorvcsace Slonca i Ksiet).·C3, Nibiru i Zierni oraz 0-

smiu niebiansklch bog6v.,· znpisnno na ME.

Tablice pracznacrcn QP~hz(J\\"<II)' w kornnacie,

Za ich pomoca Enlil wszystkie przvlorv i odlory nadzorowal.

Na Ziemi Anunnaki ciezko pracowali, narzekali na p,"c~ i wyi)'wienie. Sevbkie cvkle ziernskie wyrracalv icb z rownowagi, wvdzielano im rvlko

male porcje eliksuu,

Anunnaki harowaii w Edi«, w Ahzu praca bvla jeszcre Itci;l;±liwsza. Drusvnami odsylano Anunnaki na Nibiru, druzvnarni przybvwali nowi,

100

Mies,kaj'1,C\' ua Lahrnu lglgl \'ll1r~ka[i najgio';n;e,;.

Kiedv praylecieli z Lahrnu na Zlern ie, 'a;~dali miejsca na odpoczvnek,

Enlil i Enki zamieriili slow" z AmI, porndzill sie hob:

~ Niech przvwodca przvbedate na Zieruie, przeprowadzcie rozrnowv Z Anzu! - rak powiedrial im Ann.

Anzu przybyl z nieba na Zieruie, slowa skargi skierowal do Enlila i Enki,

- Niech A.I1ZH zrozurnie anaczcnic "~szych d!inl~n! - mowi] Enki do

Enlik

- Pokaze mu Abzu, cy odslori mu budowe wiezi niebo-Ziemial Ze slowami Enki Enlil sie zgodzi!.

Enki poblnl Ansu rnozol pracnjacvch w kopalniach Abeu.

Enlil znprosil Anzu do Nibru-ki, pozwolil mu wej$( do poswiecone]

rnrocznej komnarv.

\V najskrytszvrn sanktuariurn objasnia] Aruu tablice przeitlacretl. Co robili Anunnaki w pieciu miastach, eostalo Ansu ukamne. Anzu obiecal ulge 19i9i, kte,f:y p"'Y'byw~li IHI miejsce ladowania, Nastepnie powrocil do Nibru-ki. abv skargi Igigi ornowic.

Ansu bvl ksieciern wsrod kslt\i<\t, wvwodnl sie z krolewskiego rodu. Zle mvsli napiym;ty 1\1\1 do ~(:r<;~,gdy do Nioru,ki powrccii. Zamie('2a.1 zabrac tablice przcrnaczen,

Przeja"c kontrole nad wvrokami nieba i Ziemi zamvsla] w sercu.

Powzial zamiar w sercu, ieby enlilstwo usunnc, rz~dy nnd Igigi i Anu n nak i m ial tea celu'

Nit podejrzewajacv nlczego En!i! pozwolil Anzu zakwarerowac II we} scia do sankruarium.

Nie podejrzewaincv niczego Enlil opuscil sankruarium, oddalil sie zaiyc chlodne] k\pieli.

\'1/ zlym zamlarre Anzu porwal rablice przeznacren.

Orllecial w niebianskiej izbie, 11& g6t.; nlebiansklch izb chyzo poszvbowa) ,

Tom, na rniejscu ladowania, czekali na niego zbuntowani Igigi. Szvkowali sir; do ogloszenia ADZ\! krolern Ziemi i Lahmu!

101

\'/,/ sankruarium N lbru-kl blask 'gasl, cisza rcslala sie wszedzic, Zapanowato milczenie, wstrzymane zostal:y boskie formuly. 'Ill Nibru-ki Enlil zaniemowii, byl oszolorniony zdrada.

Gniewne slowa skierowal do Enki, wvpvtvwnl go 0 pochodzenie Anzu, W Nibru-ki zebrnli sit: dowodcv, Anunnakl, krorzv rzadza losem, ra-

dzili si<; Anu,

- Anzu trzeba pojrnac, tablice prsemaczen mUSZq wrocic na swoje miejscel - rak zarzadzil Anu.

- Kro zr{lien), sie z buntownikiem] Kto od:i¥'ska rablice? - pvtali siebie dowodcv,

- Majac tablice przeznacrcn W reku, Anzu jest uiezwvciezonv' - mo-

wili jeden do drugiego,

Ninurta, zachecoriv prze, rnatke, wvstapil naprzod:

- B.;d~ wojownikiem Enlila, pokonam Aneul >- rak mowil Ninurta, Ninurta skierowa] sie w strone ,toku gory niebianskich iah, podjal sie

,,\vyci~zytzbiega Amu.

Anzu ze swej krviowki s:ydzil z Ninurtv. - Tablice Sl1. moja ochrona, [estern niezwvciezonv!

Oszcrepy blyskawic ciskal Ninurta w srrone Amu. Srrzalv nie dosicgnly Anzu, pociski zawracaly.

Birwa usrala, brot> Ninurtv nie pokonala Anzu!

Wtedy Enki dal rade Niriurcie. - Swcja traba powictrz nn rocpctaj burze,

Niech pyl pokrvje twnrz Aruu, niech skrzvdia jego prnka si~ zrnierzwia:

Enlil porezna brori przvgorowal dla svna, bvl to pocisk tillu.

- :rnytwienlt go do swej brom-burzy, kledv ,blb"y sit: sk'rzyJ!o do skrzv-

dla, srrzelaj w Anzu!

Tak pouczal Enhl swego sl'na.

- Kiecly zblizv sie skrzvdlo do skrzvdla, wypu:k poclsk jak blyskawicei jeszczeraa Ninurm wsniosl sie w swei rrabie powietranej, Anzu podjal

wvzwanie i ruszyl na nlego w swoim ptaku niebieskirn.

- Skrzvdlo do skrevdla' ~ krzvczal Aruu w slosci. - Ta bitwa bedne twoja zg\lbQ!

102

N inurta i)(,,,ecll za ract", EnId, swoja tr'lb~ powierrzna rozpetal burzc pylowa,

r,,~ pokryl Man Ansu, lorki jego praka narazone byly na ciosv,

W sam srodek skrzvdel Ninurra wvpuscil poclsk, ognistv blask ogarnal lorki Anzu.

[ego skrzvdla mczdy trzepotac jak skrzydlu rnorvla, Anzu na ziemle

poled.1.

Ziernia sie zatrzesla, niebo pociernnialo.

Ninurta pojmal upadlego Anzu, odebral mu tablice prscznacsen. Ze szczytu gorv obscrwowali to lgigi,

Kiedy Ninurra przyb\~: na miejsre ladowania, drzell i calowali mu stopy. Ninurta ozna] mil swe zwvciestwo Auu i tnl i lowi.

Potern powrocil do Nibru-ki, tablice llrt)ieS2C10110 na powrot IV naj-

skryrszej komnacie.

Blask mow ram zajnsnial, przvwrocono szurn ME w tablicach, Aruu postawlono praed obliczem siedmiu, ktorzv sadza

Byli to, Enlil i jego ion" Ninlil, Enki i iego ionu Ninki, keota mana byla pracdtcm jnko Darnkina,

Oraz svnowie Nannar i Marduk: Nlnmah rei byla w sktadzie sedziowskirn.

Nlnurta, opisujac ,Ie czvnv, mowil. - Nie rna uspr~wiedliwienia, niech srnierc b~dzic knr~!

- 19i9i midi prawo narzekac, miejsca odpoc-vuku potrzebuja na Ziemil - argument przcciwny \'"}'SlH1a,1 Marduk.

- Przez swo] ziy czvn Anzu wszvstkich Anunnaki i Igigi narazi] na niebezpieczenstwcl - powicdzial Enlil,

Enki 'i Ninruah l:gud,ili si~ " Enltlem, - Zlo trzeba wykorzenid - powiedzieli,

S,cdmiu skazalo Anzu na smlerc ..

Smicrcionosnym promienicm oddech Zycia Arnu zdluwiollO. - Rzuctie jego cialo sepom! - powiedzial Ninurta.

Pochowaicie go na Lahrnu, zlozcle jego cialo nil spoczynek w jaskini obok Alain! - mowi! Enki.

Obaj pochodzili z tego sarnego rodu'

103

~ Niech Marduk eaniesie cialo na Lahmu, niech Mnrduk zostanie tam jako dowodcal

Podjecie takich krokow sugerowal sedziorn Enki - Niech tak b~(be! - powiedeial Enlil.

To jesr opis, i"k zalozono Bad-Tibire, miasm m era III ,

Ijak W cererdaiestvm sznr zbuntowali sie Anunriaki w Abzu, Aneu zostai skazany i zgladwn\, w dwudzlcsrvrr, piarvm szsr, Stlumilo to aarnieszki 19i9:i,.iecz nie usunelo przyczyn niepokojcw.

Na Lahrnu wyslano Marduka, abv podnlosl Igigi na duchu izadha! 0 ic h dobrobyt,

Enlil i Enkl oroawiali wprowadzenie zrnian nil Zlemi, rozwarali, jak uniknac' nicpokojow u siebie.

- Pobvrv na Zlernl 's~ ~~ dlugic- mowil jeden do drugiego.

Poprosili Ninmah 0 r~d~; saruepokcilo ich jejsmieniajnce sie oblice.

- Zloto na Niblru musi szvbcie] plvnac, ratunek musi pn:;cbej prryjS( na Nibirul -zgad:utli sie wszvscy.

Ninurta Inial wled • .; o wnetrzach planet; zwroct] ,j~ 0 madrvm sicwcrn do srarszvcl»

- ZolQ±ml' miasro mctalu, rib)' rudy .Iota wvtapiac i zloto oc,"ys,.c:<a,:, Dzielo czernu bedeie maim brae hejs,,~ ladunki z Zierni,

Kazda rakiera rnoglabv brae wi~cej dora i miec wiecej rniejsca dlo wracajacvch na Nibiru Anunnakl,

Niech zmeczeni wracaja ua Nlbiru, nlcch ria Ziemi zastapia ich ""'Y' poczecil

Enlli, Erik] i Ninmah propozycje Ninurty przvjeli przyclwlnie, Porarizono si~ Anu, ktory dal swoja zgode.

Zamvslano w Edin zaloiyc miasro metalu, na takie urnicjscowieuie nalegal Enlil!

Zbudowano je z surowcow sprowadzonvch z Nibiru, wvposasono w narzedzia z Nibiru.

104

Iludown trw"!" tr,,), szar, miastu nadanc nazwe B,d·Tibira,

Nlnurta, kt6ry podsunal ten pornvsl, zosral jego pierwszvm komendantern.

Dzieki rruastu uiatwiono i przvspieszono nnplvwalota na Nibiru.

Ci, krorzy ria Ziernie i na Lahmu w poczatkach czasow pierwszvch

przvbvli,

Wmco.li no Nibirll;wsrod 11kh byli' Alalgnr, Ab>:,,1 j Nungoi. Nowo p'rybyli, kt6rzy ich mstapill, bvli mloclzi i pelni zapalu,

no C),klc'>w Zierni i Lahrnu i innvch rvgorow nie byli przvzwvczajeni, N~ Nibtru, skid przvbvwali, dzjura w atmosterze sie zasklepiala, Wielkich klesk na tej planecie i w niebiosach mlodsi uie zaznali,

Vi ich zlore] misji, bm~cej urokiern nowosci, pociagala ich gI6wI1je: pr;rygoda!

Tak, [ak w),n.l)'$iil Ninl)rl:~, dOSlX\rPl.no rudy! Abzu,

\;(/yupi:1llo i OCzy~SZCZ[nlO zloro w Bacl-Tiblra i rakierami wysylano na

l.ahrnu,

W n'iebi;lllskich rydwanach z Lahmu ua Nibiru zloto dosrarczancl Tak jak wymvsliiNinurta, z Abzu na Nibiru dow naplywalo,

Tym, czego nie przewidzial, byly niepoko]e wznlecanc przez 510WO

przybYlych Anunnaki, kt6noy harowali w Ab:zul

l'mwd<; rnowiac, Enki, na krorego to spadlo, nie """a;;ul na nich, lnne sprawl' w Abzu przvkuwalv jego uwage.

Urzekalo go to, co w Abzu rosnie i zvje.

Chcin! poj~c rOinice rniedzv zjawiskami zachodaacymi na Ziemi, f\ ryrn, co na Nibtru,

Chcial odkrvc, dlaczego cvkle Zierni i jej atmosfera \\")',\,iolujl\ choroby Nibiran.

W Ah!l.', W )JQbliill wod ny,bj",cych, wzriios! miejsce badan poddwll godr.c,

Wyposaryl jc we wsselkiego rodzaju narsedzia i SPI,~t'i'

Miejsce co nnzwal Domern Zycia, zaprosil do niego swcgo syna Ningiszzid~.

Opracowvwali tam swiete formulv i mintarurowe ME, przechowujace sekrery 'iycia isrnierci,

lOS

Starali ,i~ rozwiklac tajernriice isrot il''''1'ch i umarlvch ria Ziemi.

\l' pewnvch zvwvch stworzeniach Enki by! szczegolnie roernilowanv. lyly one wsrod wvsokich drzew, przedujch [log uiyl\'aly jako rak,

Vv' wvsokich rrawach stepow pokazvwalv si~ dziwne isrory, wvdawalo sie, ;e chodza wyprosrowane,

Pochloniery bvl Enki rvrni badaniarni, nit zauwaryl, ze Anunnaki cos knuj,\.

Pier.\'szym, ktorv dostrzegl kloporv, byl Ninurta. Srwierdzil, ie nnplvw rud zlot3 do Bad-Tibirv sie kurcsy.

Enlil wyslal Ninurre do Absu, aby sprawdzil, co sie za rym krvje.

\V drodze 113 miejsce wvrobisk Ninurcie towarzyszyl Ennugi, nnczelny

urzednik.

Utyskio.yania Anunnnki .1""'.<11 an nn wlasne uszv.

Oczerniah zwierzchnlkow l larnenrowall, zr~dLili w wykopach. - Ten mozo] jest nie do zniesienial - mowili Ninurcie.

Ntnurra doniosl 0 tym swernu strvjowi Enki, - \Vezwijmy Er\lib' - powiedzial Enki.

Enlil przybyl do Abzu, zatrzvmal sit; w dornu w poblizu wyrohlsk.

- Odbierzrnv odwage Enhlowi nn jego kwaterze! - sakrzvkneli bohaterowie pracujacy w kopalni.

- Niech nas uwolni od cierkie] prncv'

- \'(Iypowiedzmy wojne, dZinhni,'tni wojennvmi wvwalczmy ulgel -

krzvczeli inn i,

Anunnakr W wvrobiskach dali posluch tvrn rapalnym sloworn, Pcdpalili narzedaia, podlozvl: ogien pad swoje siekierv.

Udreczyh Emlugi, naczelruka robot w kopalniach, rrzvmali go w runelu, Midi go ze sobn, gdy podeszll PQd drzwi kwarerv Enlila.

Bvln "OC, w polowie nocnego csuwania: oroczyli dorn Enlila, podpalone narzedzia jak pochodnic ttzYll1ali nad glowa.

Kalkal, strnsruk stolacv przy brnrnic, zarvglowal drzwi, zbmlzil Nusku. Nusku, sarzndca Enllln, obudsil swego pana, "'l'ciqgmd go z iozka, rak mowiac:

- Punic mo], tw6j dom jest otoczonv, bitwa 2 Anunnaki szykuje sie u tWQit;h drzwi]

1.06

Enlil wezwal Euki, Enlil wezwal Ninur(~, "by sie stawil. - C61. CO [a widze na wlasne ()cZj·! CI)' to przeciw mnie podjero te d,iatania?

Tak mowil do nich Enlil. - Kro ttl jest podzegaczern woiennvrn? Anunnaki stali jak jeden ]11(\;:: - Kaxlv Z nas wvpowiedzial woine!

Nadrnierny jest ten mozol, nasza praca ciezka, niedola wielkal - rak mowili do Enlila.

o tvm, <:osi~ Sl',11o, Enlll powiadorui] Am,1. - 0 co osknrra ~it; Enliln1 - Dop\,1:'1'w,,1 sie Anu,

- To prnca, n ie Enlil, sprawia trudnosci' - mowil Enki do Anu, -

Lament jest wielki, kazdego dnia slvszelisrnv narzekanial

~ Zloto rrseba wvdobywac! - mowil Anu. - Prace mlm:\ bye PW\V.l'

dzone dale]!

- \Vypw;(cie Ermugi na narade! - r;:ekl Enlil do wrogich Anunnakl. WypusZCJ:ono Ennugi. Do przvwodcow Ennugi rak przernowii:

- Odkad podniosla sie temperatura Zierni, prnca jest incrdercza, nle do wvtrzvmarua'

- Niech bunrownicv powroca na Nibiru, niech na ich rniejsce pIZ)" beda ncwils- powiedzial Ninurta,

- Moze uda ci sie srworzyc nowe naraedzia - powiedzial Enlil do En, ki - fib)' bohaterowle Anunnaki unikneli ttmcl6w.

- 'W'ezwijrny mojego svna Ninglszaide chce ,asi~gn<\c jego f«ciy! - odpcwiedzial na to Enki,

WeZWol1() \!ingiszzid<;, przvbvl z Dontu Zyda. Enki naradzjl sie z nim, zaruienili ze soba pare slow.

- Rozwiazanie jest mozliwe' - mowil Euki, - Stworzmy .lulu, pryrnitywnegQ rohornika, niech 011 dzwiga jarzmo,

Niech U isrota ponosi trud Anunnaki!

l ibl<;;(1nych przvwodcow ogarnelo zJull1ienie, oniernieli,

I\n\, TO slys.u! 0 nowej istocie, robctniku, kt()f'! moze wvkonywac prnce Anunnaki?

Wt:!wnno Ninmah, re, ktora miala wielka wiedze 0 uedrawianiu i 1Idzic1aniu pomocv,

l'owrorzono jc] slowa Enki. - Czy has slysz~l 0 czvms takirn? - zapvrali Ninmah,

107

- Nih <> czvrus caklm rile ,[),szall - po,viedzi-ala do Enki_ - '\V'"ystki~ istorv powstaja z nasienia, jednn istota z drugic] powstaje praez cale ecny, nigdv zadna nie powstala z niceego!

- Masz zupclna racie, siostro! - powiedzial Enki z usmiechem.

Poawolcie, ie wyj~wi<; warn wszvsrkim rajernnice Abau. lstota, ktorej porrtebujemv, jut istniejc!

\,(i,zy"ku, co rnusimv zrobic, to nadac jej pietno naszej istorv.

\'(i ten sposob stworzvmv lulu, prvmirvwnego robornika' - mk powiedziui do nlch Enki,

- Podejmijrnv wiec decvzje, poblogoslawmv moim zarnvslorn:

SI'NOnmy prvrnitvwnego robornlka, uksztalrujmv go, nadaiac rnu pierno naszej isroryl

TABLICZKA SZOST A

:Vie dOlvferzaj'ICvm PILVM5.:!~_'r)m Eld.:rwJ:i~IViL7 sckrcc - Po A-h~(.' wr;d.ruje d.tikJ J:5tofJJ l» .. -"'I<.lolm;1 do An.(mnilki:, prZf?Z 2ilsllenle je) I;;!:~·el)~/i ireia .::'scf}ti"f Amm;1i,.k.i moirm )~1 w:!nie,~t. do poziom[! in tcfigCflqi' prvmil}'l,vnegn tobomik.~ • Akr sttvcrsenin fi.~~'f pr.-lwem OjCi1 lJ7.o;z~djfXX~{duJ tllL.{li:l En/II .. lVi1J~my ~Tjko lli~g Obr~"12 is!ocie._lui isc.ll!cj~cej: oponuie Ah'nnwh • Pf't}'ci{J};/~Ic:j pilntl potrzcbn JdobYf"i~ dot;) ."1;]

pr7~r'"1i:,'mi-\. ,Vil'inf. pn}lV(\:t(.y f.::,rIOfl.-i/<1 [W "tk 4 i:.nk/, A'iJim~h j .1o..,'ff~gl:fttl~'~ I •• ~Fll EnkJ~ '!'.:}cZJ'n':ti~ et·s/~.ryme.'tHY • I}) wh'/v r1i(_·{X)~· .. od?(,'fJi'1Ch ud.1ie Sif ,)"tlHJr2Ft~ mod: e 4 Ju..~-,{ol1!.dy; Ad~lmu oil Nitunah w}·knvA·t~ie rriumh/njt.~: - i\4o)~ t:f.<_"t.' m :toblh/ . Z.l to O_iji,:J_f/fJ ... r. .. -te orr:?yh'lU.i.e Tlc,m·"(: imi,' }lhui ..... p.?n; iyda"! .. j\!inld, jcrn.~ EIi.kJ~ l-"'ornag:;J lik:izm!n:m-'I1c 7i::/~mrlt; Zfemi:~nkt;" • l5fO!}' tJ~m:,'kle, &.:'"(!~(: hl'blydwlj, hjC::"'"[ si(' r« p.;~l}.J.

k,c: si!".::' nic roZniJwJaj.1 .. IV/ngls:zkh dod1je a'u.:legd/~2ki do ich drn'L~~'j

;''Ci1 ., ()di:.r}l]I.'tljN~- !H(' z:!wpro/X}[~~l11Y {o.zwvj w}ri;uzen! En/II P,7f.pt;il!a _~:rn.r'eltetiJJ'kr)w

- S,V1Qf1IW\' prvmitywnego robomika, uksztaltujmv go, nadajnc ruu pietno naszej istorv' - rak rnowil Enki do przvwodcow.

= lstota, jakiej potrzebujernv, jui Jstniejel

W ten sposcb sekret Abzu Enki im wvjawi],

I nui P"')'wocky :€ zdurnlentem slow Enki wvsluchali, urzeklv ieh jego siowa.

- 'Ii/ Abzu Sf! stworrcnin - mowil Enki - ktore chodza wyprostowane na dwoch nogoch.

Przednich nog uzywajfl, jako ramion, sa obdarsone rekarni. Zyji\. wsrod zwierzat stcpowvch. Nie zuaja stroju ni odzierua, [cdza roslinv srywane ustami, pija wode z jeziora i z rowu,

109

Cale ich cialo porosniete jest wlosern, ich w] OS\, na glowie sa jak lwia gH,~"a;'

Mocuja sle z gazelarni, ciesza sie z rojem stworsen kll;biqcych sie w wodachl

Przvwodcv ze zdumienlem sluchali slow Enki.

- Nigdy nie widrinno takich stworzen w Edin! - z niedowierzaniem powiedzial Eulil,

- Eony rernu na.N ibiru nasi przodkowle mogli hye racy'! - mowila Ninrnah.

- To jest lstoea, nic stworzenie' - rnowila Ninmah, - Uirzenie jej must przejmowac dreszczernl

Enki zaprowadzil ieh do Dornu Zyda. W mocnych klatkach rrzvmal

tam kilka ('jeb is tot.

Na widok Enk; i innych skoezyfy w gor<;, piesciaml bHy w prety, Chrzakalv i parskaly, nie wymawialv zndnvch slow.

- S8. ru sarnce i samicel - mowil Enki, - Maja plec rneska i klisk(J,_ Rozmnaiaj:\ sie podobnie jak my, ktorzy l)]'z\'b\'li~my z Nibiru. Ningiszaida, m6j svn, badal ichesencje tyciow(I.

[est podobna do naszej, spleciona jak dwa w,-!e.

Kiedy ich esencja polaczv sie Z nasza esencja iydow~, nasze pierno odcisnie sie na nieh,

Zost:anie stworzonv prvruirvwnv roborn ik! B,citie rozumia] [Caste rozkazv,

Bedaie pcslugiwal sie naszymi narsedsinrnt, w wyroblskach bedzie odrnbial ciezka prace.

Anunnaki w Abzu odczuja ulge!

Tak z entuzjazrnern mowil Enki,iego slowa plym;fy na fali uniesienia. Sh)~h~h( I;ych slow, En li~ $i<; wahal: je&t to sprawa ogromnej wagi!

- Niewolnicrwo ria nasz«] planecie mieaiono dawnc temu, niewolnikarni sa uarzedzla, nie inne istotv!

Nowe stworsenie, ktorego nle rna, chcecic powolac do istnienia. Srwarzanie lezv ""'~(lcmie·w rekach Ojca \VslCchpoc,o(jtku!

Tak mowil Enlil, wnoszac sprzeciw, Surowo brzmialv jego slowa,

Enki odparl braru: - Nie c niewolnikach, ale () pomocrrikach zarnvslarnl

110

- lsroea j ui iscn.iejel - rnowila Ninmah. - Nasz:ym sarnlarem jest dac jej wiecej zdolnoscil

- Nie nowe stworzenie, leC'l! juz istnlejace na obraz nasz chcemvuksscaltowac! ~ Powiedzial z przekonaniern Eriki.

- Mozna to osiagnac za sprawa nieznncmej zru i filly, potrzebna jest tvlko kropla naszej esericjil

- Nlcpokojaca to rzecz, nie podoba mi s;<;:! - ruowll Enlll. - To whrew zasadorn n,cld2f1p;m podrozami z planet)' na planet, ..

Przepisv regulujace przylol'\' 11" Ziernie zabraniaia tezo.

Naszvm celem jest pozyskiwunie zlora, :1 nit znsrepowanle Ojca Ws •. echpoczatku!

Gdv EhlLi tak powiedzial, odpowiedziala 11Hl Nlnmah.

- Br~ci" 11.0j' - rnowila Ninmah do Enlila. - Ojcic~ Ws!cchpoc.~rk\l obdanyl nas rnadroscia i rozurnem,

Po co, zosmlisrnv tak wvposazeni, jesli rile po to, ubi' srobic z tego najlepszv ui}tekJ

Srworca \Vs"ecrlIZecry napelnil nasza esencje n1ndro&ci~ i rozumem, abysmv.tli)w.l1i tego w miare swvch zdolnosci:

Len czy nie jest tak, ze uzvwarny tego zgod n ie z '1aS~'n1 prreznacsenlcm?

Takie slow8 k'crovmia Ninmah do swezo brara Enlila,

_: D'zi~ki temu, co ,08mlo narn dane w esencji, udoskonalilismv narzedzia i rvdwnnv,

Rmbili.~m)' gory bronlaeastmseenla, slotem leczyrny niebo!

Tak mowil Ninurta do swei math rodzicielki.

- Tworzmy w swei madrosci "owe narzedzia, nie tworzmv nowych istot, l)ltvjmy sobie w pracy nowvm sprzetem, nie sniewolcnvrni isroramil Mi.ejsce, geld" prcwadzl nas WHim, jest miejscem noszego przemaceenia!

I"~k mowil Ningiszrida, ktQry zg~dZ<\l sie z tonk; i Ninmah. [akakolwiek wiedze posiadarnv, nie rnozna zabronic.jej zuzvtkowanial- rnowil Nirigiszzida.

Przeznaczerua rzeczvwiscie nie merna zrnienic, usralone jesr Gel poOil rku do ko ilca:~

[11

Tak rzekl do nich Enlil, - Czy to prremacscnic, cry los przyv:i6df nas ria re planere, teby.<my dnrernnie probownll \\ydobyw~c zloto z wody, Bysmy wprzegli bohaterow Anunnaki w mozo] pracv W wvrobiskach i mysleli 0 stworzeniu prymirywnego robornika?

Oto, moja rodrmo, jest pvtanie' - tak rnowil Enlil z powaga,

- Czy to przcznaczenie, uy 10:;: Oro kwestia, krora rozstrzvgniecia wym,(1g:fl~

Czy orzqdzone Jest to od poczarku, czv jest to naszym wvborern?

Postanowili p]'zed!",yc sprnwe Anu. Anu na radrie sprawe przedstawil. Poradzono si~. starszvch, uczonych i dowodcow.

Dyskusje byty dlugie i ,aidrt~, padaly slowa 0 zyciu i smierci, 0 losie f przeanaczeniu.

Czy mozna w innv sposob pozysklwac z~oro~ Z;Jgr<):OllC jest preerrwaniel - Je';li zloro musi bye wvdobywane, nieeh powsranie ukszmlrownnn iseotal - zadccvdowala rada.

- Niech Ann odrzuci !'egui\, podrozy miedavplaneraruvch, niecb ocaleje Nibiru!

Oecy!j~ Anu przekazano na Ziemie, co ucieszvlo wielce Enki,

- Niech Ninmah bedrie moim pomocnikiern, ona si, zna na rakich

sprawachl

Tak rnowil EIlki. Z oczekiwaniem wparrywal sie w Ninrnah. - Niech tak bedriel - rzekla Ninmah,

- Niech tak bd,ie! - powiedzia] Enli!.

Ennugi decvzie oglosil Anunnaki w Abzu:

- Zanirn isrota powsranie, rnusicie be, szernrania podjac na nD\\!O trud rnoaolnej pracyl - powiedsial do nich.

Slowa rc przyiero z roaccarowauicru, nie bvlo jednak bunru, Anunua-

ki wrocilido ciezkie] harowki.

\1/0011\\1 Z)'cia W i\bm Enki "'I1"-'oi.,,1 Ninmah, jak uksnalrowac istote, Do miejsca wsr6d drzew poslal Ninmah, bvlo to miejsce klatek,

W klarkach majdowalv sie dsiwnestworeenia, w prsvrodaie nih nie widrial podobnvch

CZySc preednia miat::.' , jcdncgo garunku. innego srworzenia Gdc zadnia mialv,

) !2

Srworzenia dw&h garunkow esencjq zrnieszane Enki pokazywa] Ninmah!

Wr0cili do Domu Z.ycia, poprowadzono jet do czvsrego rniejsca, jaSnie·

jacego blaskiem.

\y"1 q"Slym rniejscu ]\iogis,zida sekrerv esencji iyciru objasnial Ninmah, Pokazywal je], Iak pclaczvc esencje dwoch gatunkow,

- Srworsenia w klarkach z drewna sa zbyt clziwnc, s" porwomel - mowila Ninmah.

- Istornie, S'( rakie! - odpcwiedzial Enki. - Abv mil\lln'lc. doskonalose, porrzebu]e cleble!

- [ak lo.czyc esencje, ile jednej, lie drugle] zruieszac, w Jakim lonie poUqC ciaze, Jakie iOI1D powinno rodzic~

Porrzebna jest twoja snajomosc leczenia i ,dol nose "i.<;si<::"j~ pomocv, \Xly<l\ngane jest arosumienie kobierv rodzacej, re] horn [est m:1!k~1

N~ tv.-·~rz,' ]\ii'ltnah pojawi] sie usmiech, dobrzeparnietala dwie corki, splodzone p',ez Enki,

RJ!em '- Ni ngisnida, przejrzala swiere Iormulv, krore na ME przechowvwano w tajemnky,

Wypyrywalu go, w jaki sposob to arobil, a w jaki sposob ramro,

Badaj" stworzenia w klatkach z drewna, rozmvslala nad stworzeruanu dwunosnvrni,

Escnc]e przekazywane sa. podczas zaplodnienia samicv przez sarnca, nwie splatane nitki rozdaielaja si~ i lacza, aby w koncu ukszraltowac potomstwo.

- Nicch meski Anunnaki zaplodni dwunosna saruice, niech urodzi si~ zrniesmne pt. ... tomsrwo' - tak powiedziala Ninmah,

- Probowallsrnv jlJitt;go, aui icdna proba sie nie powiodla! - odpowle&dal jej Enki.

N ie bvlo poczecia, n ie by to LI rodzinl

To jest opis [ego, jak stworzono prymitywnego robornlka,

lak Enki i Ninmah z pornoca Ningis z zidv ukszralcowall lsrore.

113

-, Musimv sprobowac w lnnv sposcb usyskac mieszaniue esencji powiedalala Ninmah.

- Musimv ZIlJleic inn)' sposob polnczenia dwoch nirek esencji, C2~SC pochodzaca z Ziemi nie rnoze bye uszkodcona. Orrzvmanie naszej esencji rnusirny podzielic na etapy.

Forrnulv ME, dotvczace esencji Nibiru, mog~ bye stosowane jedvnie krok riO kroku:

"XI krysztalowvm naczyniu Ninrnah przvgorowvwala miksture, jajo

dwunoznei samicy deiikarnie w nim urniesclln.

Z,l pomoca ME, zawierajacego nasienie Anunnaki, zaplodniia iaio. Umiesciia ic nastepnie z powrotem w Ionic dwunoznej samicy. Tyrn razern nastapilo pOCZ~ciC, zapowiadalv sie urodzmvl

Przvwodcv czckali na upl)w wyrnacsonego czasu, z niespokojnym sercern Wl'g:I'I,d"ii rezultatu.

Wymaczonywls uplvnal, nle bvlo nnrodrinl

",,1 rozpacrv Ninrnah zrobila naciecie, to, co zostalo poczete, wvciagne-

la kleszczami.

Byla to zvwa istota'

Ea krsyknal ; radosci.v- Udalo si~! - wvkrzykna! uradowany Nlngiszaida, Ninmah trzymala w rekach noworcdka, nie dzielil~ ,.cj radoscl. Noworoclek porosnietv byl na caivrn ciele wlosern, jeg(l glowa i tulow

upodobnialy go do stwcrzen siemskich.

Czesc rvlna jego ciala przvpormnaia bardziei cialo Anunnakl.

Fozwolili d w 1.Jnoinej sarnicv nianczyc dziecko, karrnila je piersia. Noworodek rosl szvhko, co b\<lo druern na Nibiru, w Ainu bvlo mie-

siacem,

Gd\, ziernskie dziecko uroslo jeszcze bardziej, nie PI"'l"f'(lminalo z wy. gla.du Anunnaki,

[ego rece nie pasowaly do narzedzi, zamiast mowic, ,,')'dawalo pomruki! - Musimv jeszcze raz sprobowacl - mowila Niumnh, - Miksrura wy. maga dostosownnin.

Pozwolcie i\lE wvprobowac, tym oy tamrym ME wlasciwvch prob dokonacl

Maja;c Enki i Ningiszzid~ do pomoey, POW\;(lI"li~~ proc~d\lry,

114

Esencje zawarte w ME Nlnmah starannie prsebadala. Z jednej wzlela jedna cz<;sc, z innej wziela inna,

I'orem w krvsztniowej miseczce saplodnila iaio siemskiej samicv. Bvlo poczecie.we wlasciwvm czaste nastapilo rozwiaauniel

Tvm razeru noworodek bardziej prz),pominal.Anunnaki.

Porwollh jego matce karmic go plush" pozwolili noworodkowistac si« dzieckiern.

Przyjemny mialo ,,"ygl<\d, ksztair [ego rak b,4 odpowiedni Jo rrsvmania

narzedzi.

Zbadano jego "my~ly, ok~;[\1y sle uposledzone. Ziernskie dnecko nie slys1nlo, mialo slaby wzrok.

Raz ra WZ€fY1 Nlnrnah do mikstury wprowadzala zmlaov, z forrnul ME

brala o:;!,<;:id i i,agmenry.

[edna istota minla sparaluowane stopy ;; innej wyckk~lo nnsienie, [edna rnla]n dd;~ce rece, inna zaburaeriie czvnnoscl wnrrobv,

Jedna miab rece zbyr krotkie, abr sio;ogni\c do ust, inna pluca nieodpowiednie do oddvchania.

Eltki b'l~ zawiedzionv wvnikami tvch doswiadc;et'l. - Prvmirvwnv robomlk nie powstall - mowil do Nlnmah.

- Co jest dobre, a co de W tei lsrocie, przez proby odkrvwaml - odpowiadala Ninmah.

_ Serce rni podpowiada, ±ebyrn probowala dale], ai do skutku!

In"w PIZ)T<<\Cbla miksture, mow noworodek okazal sie ulomnv.

- Bvc mose nie w rniksturse przvezvna niepowodzenl - mowi! Enki,

-'Bye moz€ rue w jaj\t sarnlcv ani nie w esencjach tkwi przeszkoda?

Bye rnoze rvrn, csego brakuje, jest jakis skiadnik ziernskti

Nle z nibirnnskiego kryszralu \tzyj naczvnia, lee, z ziemskiej glinvl Tak w swe] wielkiej madrosci do Nlnmah rnowi] Enki,

_ Bye 111(Y'"" naturalnej ziemskie] mieszaniny, zlota i miedzi potrzebal I~nki, krorv rna wiedze o rzeczach, podpowbdal jej, ieby uzyla gliny

Abzu.

W Domu Z):<~b Ninmah zrobila naezynie, zrobib [e z gliny Abzu. Oczyszczajace] knpieh poddala naczvnie, chcac prZYrnl,dzic w nim mlksrure.

115

Doglinianego naczvnia dellkarnie wlozvla jajo dwunozriej ziernskiej sarnicv,

Esenc]e zycia, orrzvmana z krwi Anunnaki, umiescila w nacsvniu .. Przygmow:\la esencje wedl\lg forrnul ME, dodawala j'l do naczynia w prawidlowo odrnierzonych caesciach,

Zapioduione w ten sposob jajo wprowadztla do macicy siemskiej sarnicv.

- Nastapilo poczeciel - oglosila Ninmah z radoscia, Fozostatc czekac

na rozwiazame \1/ v.~naczonynl caasie.

;;i/ wvmaczonvm czasie ziemska sarnica zaczeln rodaic, Deiecko, noworodek, prwchodzilo na swint!

\Xllasnymi rekarni Ninrnah przyj(,da noworodka, by! to chlopicc' Trzymala dziecko na rekach, badala [ego wygJ~d: by! W obraz dosko-

naiosci.

Podtrzvmvwala noworodka na rekach, Enki i Ningiszzid» byli pr!)' tym. Trojc przvwodcow porwal radosny sm lecb,

Enki i Ningiszsida POkJePYWRli sie po plecach, Ninrnnh objela i pocalowala E nki.

- Twoje rece to z]'obi~,l - t blvszczacymi oczami rnowi! do niej Enki. Pozwohli matce »oworodka karmic go piers;". R6s1szyhceej l1i~ rosna dzieci na Nibiru.

Z miesiaca na rniesiac noworodek si~ roewijal, ., niemowlecia prz.,..

rnienial sie w dziecko.

[ego czlonki byly odpowiednie do narzedzi, mow)' nie ZTlaL Nie rczumial n10'>l'Y, pomruki i parskniecia by!\, jego slowamil

Enki zastannwinl \i~ nad r<l sprawa, kazdv krok w dzialaniu i pn,'gorowaniu n1ikstllry rczwaral.

- We wszvstkim, 00 probowalismv i nnlenialismy, jedna rzecz robiona b},h zawsze cak samol - mowil db Ninmah,

- Zaplodnione jaio wprowadzalismv M\'S'''' do lena aiemskle] sarnicv, Bye mote jest (0 osramia przeszkodn! - rak mowil Enkl.

Ninrnah wpatrvwala sie w Enki, patrrvla na niego zbita z tropu. - Doprawdv, () czym l)' mowisz? - zadala eden odpowiedzl.

- 0 ionie rodzicielki mowie! - odpowledzla] jej Enki,

116

- T ej, ktora odzywia saplodnione [ajo, ktora nO$1 ciase ai do porodu; Aby dziecko urodziio si~ ''<1 nasz obraz i podobiensrwo, bye rnoze traeba lena A nun nnki!

\V Domu t'i'ci~ zapadla cisza: Enki wvpowiadal slowa nigdy nie slyszanc'

Parrzvli na siebie, starajac sie wzajern odgadnac, co kazde z· nich rna na mysli,

_ M"dre s>\ twojc slowa, moj brnciel - powiedziula wreszcie Ninrnah. - Moic wlasciwa mikstura wprowadzona byla do niewlasciwego lema, lccz gdzie zel\ska Anun naki, krora udostepni swe 10110,

Ahy doskonalego prvmitvwnego roborruka stWOfZ)'C, a mote porwora nosic w hrzuchu'

Tak mowila Ninl11ah drcacyrn glosern.

- 1'0;;11'61, ie zapvtam () to rnoja zone Ninkil - powiedrial Erik;. - \Vezwijmy jil. do DomLl tycia, prsedsrawmy jej sprawe.

Chcial odejsc, len 1\ inrn a h pclozvla frill dlcn 11:) ramicni u. - '-lie! Niel- rnowila do Enki.

- [a zrobilam miksture, nagroda POWllUUI bye rno]a i ria niebczpic-

czenstwo ia powinnarn bye narazona!

J~ b,d, til, ktora lono Anunnaki udosrepni, abv doswiadcwc dobrego tub zlcgo losu:

"nki schvli! glow~, Iagodnie objal Ninmah. - Nie-ch tak b~(hie! -

powiedsial do niej.

W glinianvm naczyniu prsvrzadziii miksrure.

Pclaczvli jajo ziemskiej sarnicv z escncja meskicgo Anu n no ki; Zaplodnione do IOl)U Nlnmah Enkr wprowadrrl: ..... tedv nastapilo

poczeciel

,,jak dlugo potrwa dv;Za poczeta mikstural", zastanawiali sie wszvscv. "C'1' to bedzie dzlewlec mieslecv nibiransklch, cry dziewiec ziernskich miesiecy?"

Po czasie dluisz:ym nti ria Ziemi, krotszvm 'li~ na Nibiru przyszl" bole porodowe: Ninmah urcdziia chlopcsvkal

Enki rrzvmal chlopczyka na rekach: bvl cbrazem doskonalo.ki.

1-);)1 nlemowlakowi klapsa, noworodek wydal ;:; sieble ~1rO'A'Y krzvkl

117

Nowo narodaonego wreczvl Nlnrnab, podtrzymywala go na I'~bch. - Moje rece to zrobilv] - rriumfalnle kr"'fkn~b.

To jest opis, jak nadano Adarnu irnie

1 stworzono Ti-Arnat [ako [ego ze.!\ski odpowiednik. Przywodcv uwaznie zl1f,ld~1i wyglq.d i. cslonkl noworodka: [ego LLSZY byl,. foremne, szpary OC'LL rile zl~pione,

Celonki by.Jy prawidlowe, w.czesci dolne] jako nagi, w .g6mkj" jako re-

ce uksztaltowane.

Nie byl owlosiony jak dzikus, wlosv na glowie mla! czarne, Skore mial gladkf\jak skora Anunnaki,

[ego ekora miala bnrwe ciernnej krwi, odcien przvpominal g~i 11, Ainu. Spojrzeli na jego P rzyrod zen ie, mialo dziwnv kszralt, przednin cz,oc· 0-

roczona bvla skora,

Bylo inne nii przyrodzenie Anunnaki, skora z preedniej czesci zwisa]a! - Niech ta skora odrozniu Zieminn ad nas, Anunnakil - mowil Enki, Noworodek ,acz~1 pbkac; Nirimah przvtull!a go do piersi,

Dala mu piers do ssania; niernowle zacseio ssac,

- Osiqgn~lismy doskonaloscl - Ningi.sz:ida mow .. i! w uniesieniu,

Enki wpatrvwal ~i, w siosrrc. Wid,ia! rnatke ] syna, nie Ninmah i istore,

- Czy nadasz mn imic? - P\'ta! Enki, - Jest isrora, nie stworzeniern! Niumah poiozyla reke na ctele noworodka, palcami piescila jego c ie rnna S ko re.

- Nazwe go Adarnu - powiedziata Ninmah, - "Tel\, hory jest jak ziemska glina", tak bedeie sie nazvwal!

Db nowo narodzonego Adaruu arobill !6tectka, umlescili [e wkacie Domu Zyeia.

- Uzyskalismv w istocre wzor prvmlrywncgo robotnika' - powiedzial Enki,

- Terns potrzeba narn mnostwo robotnikow takich jak on! - przypornninl starszvrn Ningisezida.

118

- \v,r rzeezy samej b~dzie wzorern. Co do niego samego, rr.aktowany bedzie jak pierwszv potornek,

OSZ[f~dtcma mu b~d,ie d~fb praca, sarna jego esencja b~dzie stu. iyc ~3 \VWl'!

Tak mowil Enki. Z rozporzadzen wielce zadowolona byla Ninrnah,

- Czvie lona beda odtad nosic :wplodnion€ jaja? - pvtai Ningisezida. r"p"(>cicy rozwazali te sprawe; Ni1'lm~11 '~_PlQPonaw,lh rmwiiFar.d.e. Ie swolego miasm S"lruppak wezwala uzdrowiclelki, ;,vyjasnila lm, [a-

kie zadanie rrzebn wvkonac,

lapro'W"adzih je do lozeczka Adamu, "by zobaczyl:y nowo narodzona istote ziemska.

- W'yk0n311ie (ego zadania niejest nakazanel - ruowila do nich Ninmah, - Zadecvduje waaze tyczenie!

Sposrod zebrunvch zeuskich Anunnaki siedern wvsrapilo naprzod, siedern p"yj~lo 'CO zadanie.

- Niech ich imiona po wsze czasy heda pamietanel - mowila Ninrnah do Etch

- Herciczne jest ich sadanie, daieki nirn powstanie rasa prvmirvwnvch robotnikow'

Siedem wvstapilo naprzod, kaxla prsedstawila sie )'; lmienia, Ningiszzida zapisal irniona.

Ninimma, S"mianna, Ninmada, Ninbara, Nhlln'ug, Masardu i Ninguuua.

By!)' to imiona rvch siedmiu, ktore.! wlasnej woli minlv bye' rodzonvmi rnarkami,

Mialy poczynac istory ziemskie w swych lonach i chodnc ! nimi w cinzy, abv srworzvc prvmirvwnvch robornikow ..

W siedrniu naczvuiach, zrobionych z gliny Abu, Ninmah umlescila j~j" dwunoznvch sarnic,

l'llbl'3!~ esencje ryciowq Adamu, odrobine po odrobinie wprowadzala F\ do llncZ)'I\.

['"rem l1~d~la organ rneski Adamu, abv wypuscic krople krwi.

Niech to bedzie znakiern iycia; oglosrny po wieczne czasy, ie dussal cialo p{)l~czyly sie ze SOb~1

119.

Scisnela cclonek, aby wypuscic kr ew, doda]a jedna krople do kaid~g(]

uaczynla t rnikstura r-

- \V tei glinianej mieszaninie Zierniarue z Anunnukl beda zwiazanil Tak rnowila Ninmah, wvpowiadala raklecie:

- Dwie esenc]e, niebianska z ziemska, beda polaczone w jedna ..

Ta, kcora jest z Ziemi, ita, ktora jest z Nihiru, zlao.one beda wiezami krwil

Tak mowila Ninrnah . .Iej slowa Ningiszalda rakze zapisal.

W Ionach bohnrerek narodein umieszczono zaplodnlone jaja, Nasrapilo poczecte, Oczekujnc roz:wi((zania hczono CZJS.

W wvmaczonvm czasie boharerki rodlitV!

W wvzuaczonvm czasie urodxilo sie siedmu Ziemian.

Ich ceclw byly prawidlowe, wvdawali prawldlowe dzwieki, bvli kar-

mieni piersia przez bohaterki.

-Srl'\ .. or.ono siedrniu prvmitvwnvch robotnikowl - rsekl Ningis,"ida.

- Powrorrmv procedurv, aby siedmiu nasrepnvch podjelo trud pr~cy!

- M6j svnu' -rn6wil do niego Enki. - N3We!: slcdern rary siedern nie

wvstnrczy,

Od bohatersktch uzdrowicielek zbvt wide sie wyrnaga, w ten sposob ieh z adanie n[gd" sie ule sko'I\("y!

- Isrornle, leo zadanie jest zbyt trudne, pomnlu sra]c sie nie do zruesienia! - powledsiala Ninmah.

- MlIsio)~' srworsvc osobniki zenskie! - mowll Enki. - Zeb,. byly adpowledrukami meskich.

Niech sie poznaja, ai dwoje sum ie si~ jcduym cialem. Niecb rozrnnazaja sie sarni, niech rodm dslecl.

Niecb w rodzeniu prvrrutvwnvch robornikow odciaza zenskie Anunnaki'

Zmiencie formuly ME, dostosujcie )e tak, abv zarniasr meskich rod,ily sie osobniki zenskiel >- rzekl Enki do Ningiszzkly.

- Aby stworzvc zenskiego odpowiednika Adarnu, potrzebne jest poczecle w lonie zenskiej Anunnaki!

T ak Ntugisceida odpurl swernu ojcu Enki,

Enki \,(kwil any w Ninmah, [11m cos powiedziala, podniosl (<;k<:.

120

- PoZ\!;6l, ze [i'm razeru wezwe moja zon~ Ninki! - powiedzia] moe-

nym glosern. - Jdli sie zgodzi, niech ona srworzv wzorzec Ziemianki! \;I;lezwali N inki do Abzu, do DMnli Zycia.

Pokazali jej Adamu, wvdumaczvli je] wszvsrko,

Objasnili wyrnagane zadanie, praedstawlli. morliwosci powodzenia

sagrozenia.

Ninkibyla urzcczortn zadnnlern, - Zrobmv to! - powiedalala do nich. Ni,1gis,zid" dostosowal formulv ME, jajo zaplodniono rniksrura.

Enki wprowadsil je do lena swojej ;onv Ninki, zrobil to z wielka starannoscia,

Nastapilo poczecie. W wyznaczonym czasie \I Ninki wystrlpily bole .'0-

rodowe. narodzin nie bvlo.

Nmki liczyla miesiacc, Ninmah liczylo rnieslace.

Deiesiary micsiac tilc:~ly narvwac rniesiacem zlvch losow, Ninrnah, krorej rece orwieraly lona, zrobila nozem naciecie. (;Iow;: miala nakryta, rece osloniete.

Zrecznie dokcnala orwarcia lana, je] twarz rozjasnila sie od ram:

To, CO bvlo w lcnie, wvszlo 2 lana. - Dziewczynkal Urodzila si~

dziewcsynka! - krzvknela z radoscla do Nlnki, Dokladnie zbadano wygl",d i czlcnkl nowo narodzonej, Jei llSZY byly foremne, szparv oczu nte .kpialle,

Cslonki byly prawidlowe, w czesci dolne] jako nogi, ". g6meJ jnko rc-

ce ukszralrowane.

Nie byh owlosiona, je] wlosv na glowie mialy bHW~ iasnego piasku,

M lala gbd~~ skore, jej kolor i gladkosc przyporninala skore Anunnaki. Ninrnah rrzvrnala dziewczvnke na rekach. Dais jej klapsa: nowo na-

rodzona wvcl~b z siebie zdrowv krzvk'

wrcczvla tlOWO narodzona zonie Enki, Ninki, aby karrnila dzlecko piersia i je wychowywnla.

- C'Y nadasz jej lrnie? - Spvtal Enki ion<;. ~ Jest isrot«, nie srworzcniem

Na twoj obrnz i twoje podohieustwo powstala

Doskonale uksztaltowanv wzor robotnicv w nie] uri'gbl~s!

N inki polotyla reke na ciele nowo narodzone], plescila jej skore,

121

- Niech sie zwie Ti-Amat, " madill ±ycb"! - ,...""kls Ninki. - Jak dawna planeta, 0 ktorej powsrala Zi"mia i Kskryc, n lech tak sie nazywa.

Z je] lonowvch esencii zyeia srworzone beda inne rodsicielkl,

Przez 00 mrowie prvrnnvwnvchrobcoukow z'icie.m obdarzvl

Tak rnowila Ninki, na co inni odpowiedsieli slowarni zgodv.

To jest opis Adarnu.i Ti-Amat w Edrn

li [ego, jak otrevrnali wledze 0 rozradaaniu i zostali wypedzeni do Abau, Po tym, jak Ti-Arunt aostaln uksataltowana w Ionie Ninki,

W siedmiu nnczyniach, rrobiouych ! gHny Abzu, umiescila Ninmah jaja dwunosnvch sarntc,

Pobrala esencje iyciowa Ti-Arnac, odrobina po odrobinie wprowadaila

do naczvn.

W nacevniach s glinv Abzu Ninmah przygotowaln rniksture. \XI\,mawial~ ~~,kl~da srosowne do procedurv,

W lonnch bohnrcrek riarodzin umieszczono saplodntone jaia, Nasrnpilo poceecic, w wyznaczonvm czasie nasrapilv porody, W wyznaczonym czasie urodailo sit; siedern Ziernlanek.

Icb c€'ch)' by1)' prawidlowe, wydawaly zdrowe krzykl.

Tak stworzono siedern ienskich okazow prymi"lwn<;go robotnika, Crworo przvwodcow srworzvlo siedrnlu sarncow i siedem sarnic, Gdr jut istoty ziemskie zostalv w ten sposob stworeone,

- Niech samce zaplodni .. samice, niecb pry-mit),,,mj robornicv sami piodza porornstwol

Tak rnowil Enki (10 innych, - Od)" uplvnie CZ,1S wvznacsony, potom-

StWO splodz: "~~t~pn~ potomstwo, .

Liczba pl)'mj'1-wrrych - robotnikow bedzie ogromna, pon rosa enid Anunnnkl:

Enkl i Ninki, Ninrnah i Nilig'iszzid? ogarn,b wielka mdosc, raczvli sie eliksirem owocowvm.

Sportadzili klatki ella siederndziesieciu sledrnlu isror, ustawili klatki wsrod drzew.

in

- Nlech rosna razern, niech dojrzewaja do meskosci i kobiecosci, Niech sarnce zaplodnia sarnice, niech prvmitywni robornicy sami plodza potomstv .. o!

Tak mowili db siebie.

- Co do Adamu i Ti·A_01at, n~ktv lm oszczedzk mosolu pracv wwyrobiskach

Zabierzrnv ich do Edin, pokaarnv tamrejszvrn Anunnaki nasze dzido!

Tak rnowil Enki do innvch, inn! zgodzil; sie z ryrn, CD mowil, Adamu ; Ti-Amat zabrano do Eridu, miasta Enki w Edin,

ZbuJowaL1() im cgrodzona siedcibe, mogli wedrowac wewnarrz ogro-'

dzenia.

Anunnaki 1: Edin przyszli ich zobaczyc, przybvli z miejsca ladowania. Enlil przyszedl ich «obacsvc, ich widok wprawil go w lepszv uasrroj. Nlnurra prsysaedl ich zohacsyc. Przvseta take Ninlil.

Zcsenc]: przcaladkowc] no Lahmu ..ok", MnrJuk, "'Y'1 Enki, przybyl

ich zobaczvc,

fly! to wid ok zdumiewajacv dla ccsu, dziw {lad dziwy'

- Waso8 [~CC to zrobilv - mowili Anunnaki dosprawcow tl!g-o dzieb. Tab; 19i9i. ktorzy ml~d;:y Ziemia a Lahmu kqiyli w wnhadlowcach,

bylipwkti.

- S\w,)]'U)no _p.rymi.\,'wn'lch robornikow, abv polo±)..;' beg nasze] 10.rowce' - mowil i tak w,"'/scy.

WAbztl nowo narcdzcni rosli, Anunnski wyczeklwali ich dojrcalosci. Nud caloscia prccesu czuwal Enki. Nmroah i Ningis!zidg t('z byli obecni,

W wvrobiskach Anunnaki narzekali, cierpliwosc ustepowala miecierpliwieniu,

Ennugi, ieh nadzorca, wypvtvwal czesto 0 Enki, 0 pryrnitvwnycbro-

botrs ikow przekazvwa] wolanie.

llhiegi Ziemi nastepowaly po sobie, dojr.-alosc Ziernian byh sp6inion~. N ie zaobserwowano poczec U sarnic, TILe bylo narodzln'

III-TY klatkach wsrod drzew Ningiszzida sporzadail sobie loze z traw. I ),ietii noc obserwowal Zierruan, aby ustalic, co robia,

Widzial wprawdzie, te parza sie ze soba, te sarnce zapladnlala samicel

123

Lee, nie bylo poczecia, nie bvlouarodeln.

Enki rmw"""l g1<:;boko re sprawe, nad losem polaczonych kiedys 5tWOrzert sie zasranawlal.

Zadn~ z nich nigdy uie splodailo potomsrwa!

- Zlaczerue dw6ch gatunkow rrodzllo przeklenstwol - powiedzial do

innych EnU_

- Zbadajrnv na nowo esencje Adamu i Ti-Amae' - mowrl Ningiszaida.

-leh ME krok po kroku przejrryimy, aby stwierdzic, co jest niewlasciwe!

'X' Szuruppak, w Domu Zdrowia esencje Adamu i Ti-Arnar ogladano, Porownano je z esencjami iydowyrni meskich i zenskich Anunnaki, Ningissaida wvdtieli] esencie jak dwa splecione weze.

Ulozone b"j\; jak dwadzlescln dwie gaiesie drzewa iycia,

Ich fragmenry byly porownvwalnc, prawidlowo ustalaly obraz i podobierisrwo.

Bylo ich dwadriescia dwie, sdolnosci do rozrodu nie zawieralv!

Dwa brakujncc frflgmenty, obecne w esencii Anunnaki, Ningiszncla pokazal inuvrn.

- [eden rneski, drug! zenskl: be" nich rue rna rozrodu! - rak im wytasnial. - W modelach Adamu i Ti-Arnat, IN polnczenlach esencji nie byty eawarcel

Ninmah sluchala tego zzaklopotaniem. Enki poezul sie zawiedzionv. - WJ"tawa \!" Abau jest wielka, szvkuje sic now)' bunt] - rak mowl] do nich Enki.

- Trzeba dostarczvc pryrnuvwnvch robotnikow, zebv wvdobvcin dota

n ie prze f) ,.vac!

Ningiseaida, uczcnv w rvcli sprawach, zaproponowal rozwiazanie,

Do srarszvch, Enki i Ninmah, w Domu Zdrowia propozvcje wvszcpral. Odprawili wszvsrkie boharerki, krore pornagaly Ninmah.

Zamkndi drzwi co nirni, pozostalo ich troje i dwoje Ziernian.

Na wsevstkich, h6rzy z nim byH, Ningi""ida sprowadzl] gt~b{lki sen,

sprawil, ze nie nie czuh. Z Zebra Enki pobral esencje iyciow.1, \Vprowadzil esencje ±Velow., Enki do zebra Adarnu.

Z zebra Ninrnah pobral esencje zvclowa,

T~ esencje tyciow~ wprowadzi] do zebra Ti-Amat,

124

Tam, gci.j,> byly rraciecia, cialo pozszvwal. Potem co.h( czworke Ningi.

sdcb obudsil. - Zrobionel - oswiadczvl z du rna, Do ich drzewa iycia zostalv dodane dwie g~I~!ie,

Z rnocami rozrodu ich esenc]e zydowe S3, teraz splecione!

- Niech wedruja swobcdnie, niech sie poznaja jako [edno data! ~ rnowila Nlnrnah.

Adamu i Ti-Arnat unueszczono w sadach Edin, ~b\, swobodnie sobie wedrowali,

Stali sie swiadomi swoiej n"gosel, poznawali meskosc i zenskosc. Ti-Arnat spoH.(\dtib farruchy I I isci, zebv odrozniac sie (lei dzikich zwierzar.

W upalc dnla po sadzle przechadzal sie Enlil, rozkoszowal sie cicnicru. Nieoczekiwanie sporkal Adarnu i Ti-Amat, 'fllJWa;yi oslony 11a ich

ledswiach.

"Co (0 znaczv'", zdziwi] sl~ Enlil, wezwal Enki, aby ,l{liyl wvjasnieriia. [oki wytlumaczvl Enlilowi sprawe rozrodu:

-Siedemd,iesi~cioro siedmioro zawiodlo - pnyznul sie przed Enlilern,

- Ningisazida zbadal esencie iyclowe, porrsebne bvlo dodarkowe

polaczenie:

Gniew Enlila byl wielki, wsciekloscia wyrzucal slowa: - Wszystko to nie podobaio mi sie, sprzeciwialem si~ wchodo<:nill w role Stworcy. )'(0,", jakiej porrzebujerny, ju~ lstniejc!" Ty, Enki, rnk mowiles. Wsrystko, czego [lam trzeba, to odcisnac naszc pierno na niej I przez co stworrymy prvmitywnego robornikal

Boharerki uedrowicielki narnzilv sle nn nlebeapieczeristwnNinmah i Ninki bvlv zagrozone.

Wszystko na promo, twoje dzleio pouioslo kleske' Osratnie fragrnenrv nnsze] esencji zvciowej irn przekazales I

Aby rnialv jak lIT)' wicdze <.1 rozrodrie, a bye moze pr'ykty nasse cy· kle iyciowd - tak mowil gniewnie Enlil,

lmki wezwa] Ninrnah [ l\'ingiszzid~, nby usmierzvli gniew Enliln,

- Enlilu, rno] panic' - mowll NingiS1!ida, - Wiedze: rozrodu Oe rrzvrnali,

Gakzi dlugiego zvcia w drzewie lch esencji nie crrzyrnali!

125

Potent zabrala glos N,nmah, do swego braca Enlila rnowila:

- [aki byl wvbor, rnoj bracie? Skm1q'': na nieudanej probie, P0l-OOta· wic Nibiru na lasce losu W obliczu wg'lndv1

Cev probowac i jeszcze m. probowac, i pozwolic podjac trud roz, rnnasajacyrn sie Ziemlanorni

- Niech zarem beda tarn, gdlie Sf( porrzebni' - powiedzlat Enhl ze z!osdq- - Niech zostana wvdalen i do Abeu, daleko od Edln]

TABLICZKA srODMA

WJ1fn,'mj doAbzu, Ad.1mu f ir....41nat plods« dsiec: f Zi~mianM s !r; ra:zmnli2/Jit pl'f;;,(_'uh w kopajm$'cI~ / S'<'f slui.'lq'm/ .. Ro<Izi7 sic l-VTIuki Enld'l/ bl;im"yt,"7 u"tu

r lnnnn» • ParyAn!l!lnr'JRip/.rJdf.;l wiece) potomsrw« ntl Ziemi • Zmhmy Himatrc;nc pG'r?(X.lah pogor5"wni(" I Wlfun.kt,iw n1 ZfemI j na-I..-almw • Orbifalnem:{! 2b/ii.tmiu .~j.t; NibJru r~).I.v.-?rt)~'.i:4 Immkli:mlj' .. Er)kii M.ltduk b:.:ld;l/~i Ksil;..'iy'(;.

stwierd« .. "7irr! te nie nadaje !Ji~' do za.mie.jzl..··;m!t~ • E~~ki okt:e:;;la konu:e!acje t ct,~S ilJi:L-iJJ)$ki II RosgO"l}'.CZOl7J'.Slvy.rri loscm. Enki obiecujesupremi]Cj~/yfi1rduk(J'wi ~ Enki.(rhf)'Im"j~ i""pdl!Jf""dw"'m~ Ziemtfmk~mi • }edllll rodusvu« A,L-p.;, Jnlg.:! cork~j Tit! ~. !J'Jrywajt!.c .m .. ·,l;:~ie rodziclelstwo, £;"l'K/ ],VycilOt!<"'Oj¢ te Jz!eciJ~,do

lnr1jdy f Ad,1{k11 w'G"oc'ejlln:,,!jgent,'1~ sr.:J.je,-r:f~pjeJ1¥"slrm CYf-lo'i/rlo!Vclfl}.')7] csiowickicm f Ad':lp;.7 i Tit i ·obcf.{j;1 Z(" soL:q) mi]j;1 dwoch Synan':: K.r1~in;] i Alk""fel"7

,_,Ni~ch zostana wydnleni.do Abzu, daleko od Edi.I1!"

Tnki rozkaz wvdal Enlil, Adamu iTi-Arnat wydalono z Edi n do Abzu. Enk! urniescll ieh w zarnknleclu wsrod drzew, zosrawll, aby sk pozriali. Po pewnyrn czasie prsekonal sie z radoscia, ie chialani,\ Ningisezidv

nle poszlv na marne, Ti-Amar bawila sie • dzieckiem,

NinJnat\ przysola asvsrowac. przv rorodzie; lstorom ziemsklm urodzlly sie bliini~tn,syn i corkal

Ninmah i Enki obserwowali nowo narodzone dzieciz zaciekawieniem, 1.(()Sly i rozwijalv .<i~ w cudowny sposob, Dnie bl,ly jak rniesiace, ruiesiace zb;e11l1y sle w ziernskie lata.

7. czasern Adamu i Ti-Arnat rnieli wiecej svnow i corek, najsrarsze dzieci takie si<; rozrnnazalvl

1Z7

Nim ul'l),,,,,1 jeden s,arna Nibiru, Z.iemionie si~ rozrnnosvli. Prymit:y\vni robornicv sosrali obdarzeni rozumern, pojmowali sens rozkaeow,

Prngnel: przebvwac 2 Anunnaki, za racje iywnokiowe praccwah do-

brze,

Nie narzekali nil upal i pyl. nic utvskiwali na uciazhwa robore. Anunnaki Vol Aboll od rrudow pracy byli uwclnieni,

Niezbedne d()to naplywalo na Nibiru, atmosfera Nibir!] zasklepiala sit;; powoli,

Misja .Ziemia" byla kontynuowana ku zadowoleniu wszvstkich. Anunnaki, "d, krorzy z nlcba pr2ybyli na Ziemie", zawierali rnalsensova i rozmnasali sie.

Svnowie Enlila i Enki dobieralt sobie iony sposrod siostr, przyr<)dnich slostr i boharerek usdrowicielek.

Rodzlll im si<; na Ziemi synowie i corki,

Choc nadal nosili w sobie cykle Nibiru, cvkle ziemskie pravspieszaly ich procesy zvriowe.

Co na Nibiru bvlobl' wcinz w pieluchach, na Zierni bylo dzieckiern:

Kto na Nlblru zaczvnal racakowac, biegalbv sub ie, gci"by urodzl] si~ na Ziemi.

Szcaegolna radosc wywolaly narodziuv dwojga bH£n.i~t, ktore b'y-ly

driecmi Nsnnara i Ningal,

Bvli to: ccrka i svn, Ningal tUl1\\,(\la je lnanna i Utu, Stanowili oni trzecie pokolenie Anunnaki obecne na Zierni! Potornstwu przvwodcow wY'manono zadauia,

Cz~k dorychczasowvch cierktch prac pndsielono, potomsrwu prz)'" dzielono ularwiona robotc.

Do dawnvch prac dodano nowe zadanin.

Na Zierni temperatura wzrastala, roslinnosc rosla bujnie, busznwa!), dzikie zwierzeta,

Opady deszczu byl)' obfitsze nLi domd, rseki wystepowalv z brzeg6w, sledzibv \>,i\,maguiy napraw.

Klimat Zierni sie ocieplal, pokladv sniegu topnialy, Piaszczvsre law ice aniknely pod woda oceanow,

128

Wlltk.ny wvrzucaly z gI"bi ziemi ogien piekielnv,

Grunt drial w posadach za kazdvm razern, gdv nasrepowaly trzesienia

zicrnl.

W swiecie podzlcrnnvm, miejscu sniemobialvm, ziernia dudnila. 1\0 koncu Abu Enki zalozyl miejsce obserwacyj nc,

Dowodzrwo tego rniejsca powierzv] swernu svnowl NergalQwi i iego ZD 10 ie E resskiga L

- Cos dziwnego, cos niedobrego wisi "; powietrzul - powiedzia] Ner~al do ojca.

\XI Nibru-ki, miejscu wiezi niebo-Ziemla, Enlil obserwowal obrorv cial

niebieskich,

Ruchv cia! niebieskich porowuvwa] z ME tabllc przcznaczcti,

- S,\ perturbacje w niebie! - powiedzial Enlil doswego brata Enki,

Z planetv Lahmu, miejsca stacji przesiadkowej, Marrluk slnl sknrg<; do Enki, swego ojca:

.Silne wintry claja. sie we znaki, !!)'\Wl'! sie dramtace burze pviowe!"

Do swego ojca, Enki, Marduk nadawal re slowa: ,,'lii \Xiykutej Bransolecie powsralv perturhacje!"

Na Ziemie spadala z n ieba siarka,

Bczljwsne demony powodujace spustoszenie gwalrownie zblilaly sie

do Zieroi,

SI:I'zclaj,1cymi piomieniaml ognia wvbuchaiy na niebie,

7-1 dnia jasnego nioslv ciernnosc, srozvlv sie zsvlaiac burze i ,Ie wiatry. Arakowaly Ziernie jak kamienne pociski,

Nawet Kingu, ksiezyc Zierni, i Lahmu dotknelv te zniseczenia,

l )hliCla wszvstkich tnech cial niebieskich pokrylv sie nieeliczorrymi szrnrnami!

"nliL; Enki do Ami, krola, przeslali pilne "iowa, alarmowali uczonych

ria Nibiru.

./iemi~, Ksiezvc i l.ahmu sporvka nieznane nleszcaescie!"

t !Geni z Nibiru cdpowiedzieli. Ich slowa nie uspokoilv prrvwodcow: \Xl niebiosach rodzina Slonca zajrnuje pozvc]e,

\ :iala niebieskie, z krorych Zieruia jest siodrna w raedzie, zmieniaja miejsca,

129

W niebiosach nadciaga Nibiru, zblica sie do siedsibv slonecme], Przez siodemke, stcij~c" w r~dzje. Nibiru by! niepokojonv, Korvrarz w WykutejBl'ansolede pominnl,

\'1,/ Bransolecie okruchy i kawalkt poprzestawlall

Pozbawierri niebianskiei przegrodv, Murnrnu i Laharnu prsvcupneli

pIZ)' Sloncu,

Lahamu opuscila swoja wspaniala siedzibe w niebiosach, Frzycir\ll'al if\. Nibiru, niebianski krol, pragn~la bye krolowa niebal

AbV jq poskrornic, Nibiru ~ glehm niebios rnonstrualnego demona prrywolal.

Potwar, nalcsacv niegdys do zastepu Tiamat, uksztaltowany przez nie-

bianska buwe,

Przvbvwal z orchian i nle bios, Nibitu wyrwal go ze suu.

,]ak plomienisty smok od horysontu Hi do srodka nieblos -oi\; rozci'lgul, Glowa jego mierzvla jedno /''''!{;lJe; dlugi by!: CIa ie.W'" piecdzjcsiat,

ciagnalea soba przeruzajacv ogon ..

Za dnla nlebo ziemskie ornroczvi,

'W noel' urok clernnosci rzucil na oblicae Ksiezvca,

Do swoich braci, mieszkaricow ruebios, Laharnu wolala 0 pomoc. ."Kto powsrrevma smoka, kto go zatrzyrna i znbi]c?", pyrala Labarnu, [edvnle walecznv Kingll, ongis obrorica Tiarnar, wystapil naprzod z

odpowiedzia.

Chcac zagrodzic smokowi d roge, Kingu pospiesmie nan ruszyl:

W zazartej 'wake sle starll, ria Kingu chmur nawalnica sie wzniosla. Zatrzasl Sit; Kingu w posadach, od uderzcnin zachwial sie Ksiezvci za-

dtiaL

Po czvm aniszczenia w niebiosach ustaly,

Nibiru powrocil do odlegle] siedzibv w Oceanic, Lahamu swego miesekania nie porzucila,

Kamienne pociski prsesraly spadac na .ziemi~:i Lahmu ..

Enki z Enlilem, Mardukiem i Ninurta zebrali sie, aby zlustrowac enisscse n i a.

Enki obejrzal posady Zierni, aprawdzii, co prordarzy!o sie jej podsraworn.

130

Zrnierzyl gkbohl'SC oceanow, w dalekich karach Ziemi gory zlora i miedsi przebadal.

=Nieabedncgo.alota nie zabraknie - t<>k m6wil Enki,

\V Edin lusrratorern by! Ninurra, gory niepokojaco ram cirhl,', dolinv sie rrzeslv.

Wmi[)st sie W swym starku powietrznvrn, wyruszvl W podroz,

- Ladowisko na platformie jest nierkniete, W dolinach na polnocv ziemi~ wvpluwa ognlsta lawe!

Tnk mowil Ninurta do swojego .olca Enlila, odkryl wielkie oparv siarki i smolv.

- Na Lahrnu atmosfera ulegla znlsaczeniu, burze pylowe nie d~ifl, tye, nie pozwalaja pracowac,

Tak mowil Marduk do Enki. - Chce wracac na Ziemic' - wvjawi] Mmiuk ojcu.

Enlil wrocil do swvch dawnvch zamvslow, rozplanowanie rniast i ich ,adan~'l na nowo przernyslel,

- Trzeba ,,!oiye w EdiIi miejsce rvdwanowl - mowil do innvch,

Stare. proiekrv zabudowv miast na krvsztalowej tabliczce im przedstawil.

Przewoterue z miejsca ladowania na stacje przesiadkowa na Lahrnu jut nie jest pewne,

- Musirnv sachowac zdolnosc wznoszenia sie z Zierni w kierunku Nlbirul - tak mowil do nich Enlil,

l.iczac od czasu pierwszego wodowania, uplvnelo osiemdziesiat szsr.

To jest opis podrozv Enki i Marduka na Ksiezvc

Ora. tego, jak Enki okreslil trzv drogi nieba i gwtazdozbiorv,

- Niech miejsce rydwanow bedaie kolc Bad·Tib'ry, miasra meralu, Stamtad niech odwoza ;;loto w rvdwanach ,Z;em~ wprost na Nibiru!

Tak Ninurta, kcmendantBad-Tibiry, mowil do nich.

Slowa Ninurrv, owego S~T\a, Enli1 ... nia,1 pod IlW3g~; rnadrosc svna napawala go duma.

111

Enlil szvbko przekaaal ten plan Anu, krolowi, wypowiedslal don takie slowa.

~ Niech w Edln powstanie rniejsce t1i"bia,\ski.ch rvdwanow,

Niech zostanie zbudowane blisko mlejsca, gd,.ie rudy dow. sa wvtapiane i oczvszczane.

Niecb czvste zlcro bedsie przewoeone v.; rvdwanach presto z Zierni na Nlbiru,

Bezposrednlo na Ziernie niech przybyw"j~ bohaterow .. ie L dosraw, r ~ Nibirul

- Plan mega brsta mn wielka 2~le~<;! - mowil Enki do oica, A.rlu. _. W isrocie rzeczv rna wielka wade:

Prevciaganie Ziemi jest znacznie silniejsze niz na Lahrnu. Przczwvcieeanie go wyczerpie nasze sit)'!

Zanirn powesrnie sie pochopna decvsje, zbadajmy drugq ruozliwoscZiemia w swvm sasiederwie rna towarzysza, [esc to Ksi~Zyc!

[ego prevciaganie jest slabsze, zejscia i wmoszenia beda tam wvrnagac mniejssego wvsilku.

ROZ'.'."Jimy to rniejscejako stacje przesiadkown. Pozwol, ie wybieITem), sie tam w podroz I Mardukiem:

Te dwa planv Anu, krol, doradcom i uceonvm przedsrawil. - ]\;ajpierw <rxba zbada": Ksi~zyd - poradeili krolowi.

- Najpierw rrzeba zbadac Ksi,±ycl - Anu t, de"Fj~ przekazal Enki i

Enlilowi,

Enki uradowal sie wielce: Ksiezyc znwsze go necil,

Zawsae by! ciekaw, ay Ksi~·tye ukrvwa moze gdziei wode i jaka ma arrnosfere.

W bezserme non, jcgo srebrzvsty zimny dvsk dingo observ .. owal jak \Ireeczonv,

Jego powiekszanie sie i zmniejssanie, gr~ prowadzcna ze Sloncern, u-

znawal sa dziw had daiwv,

Jakie taiernnice Ksi~Zyc zachowvwal od POCZ9,tKu, Enki cheia! odkrvc. Enk; i Marduk ruszvli rakieta w podroz na Ksiezvc.

Trzykrotnie okr~Zyli towarzysza Ziemi, przygladali sie glebokie] ranie zadane] przez smoka.

132

Obliczc K~i<;ry<;~ ~""<;:zone bvlo wieloma jamami, sladarni uderzen demonow,

\Y,/ poblizu falujacvch wzgora opuscili statek, wsror] nich w koncu W,/'

ladowali,

Z (ego miejsca rnogli obserwowac Ziemiet rozkgiosc nicbios,

Musiel] ~aloi'i( hclmv orlow, atmosfera byla rrlezdarna do oddychania. Poruszall si<; z larwoscia, wedrowali w roznych kierunkach.

Dslelem zlego sruoka byly [alowosc i spustoszenie,

- Inaczej nis Lahmu, to miejsce nie jest odpowiednie na stacje prze-

-siadkow'l! - t:n6",n i\.brduk do swego ojcn.

- Opuscrny to miejsce, wrncajmv na Ziemie!

- Nie spiesz sle, svnu' - tak mowil Enki do Marduka,

- C1:ri nie urzeka ci<; niebinuski raniec Zierni, Ksiezyca i Sion-cal

Whick z rego rniejscn jest niezrnaconv, kwaoera SIDl1cJ jest na wy· ciflgoi<;de reki,

Ziemia jest ink kulu w proini, zawieszona na niczym.

Nus:zymi lnstrumcnmml mozemv badac dalekie niebiosa, Dsielo Stworcv \X1stechneczy mozernv podriwiac w sarnomoscil Zostanrnv, obserwu] my obrotv, jak Ksiezvc obiega Ziemie,

jak Zternia wokol SIOI\ca rohi swoje okrazenial

Tak Enkt.widokami poruszonv, do svna Marduka mowil,

Slowa ojca pnek(lIHiy Marduka. Uraadzili sobie mieszkanie w rakiecie. Przez jeden obleg Zierni, przez rrzv obiegi pozcstali na Ksieiycu; Zmter!)'li jega ruchv wokol Ziemi, oblicryli uplvw rniesiaca.

rrze~ sresc ohiegow Zierui, przez dwanascie obiegow wokol SIO!\cn zrn ierzvli rok ziemski.

Zaplsnl], jak rvch dwoje splara ste 'Ze soba, powod uj~l zn.ibnie swieca-

cvch cia. niebieskich,

Potem obserwowalt kwatere Slonca, sciezki }viummu, badali Lahamu. \Vraz z Ziernla i Ksieivcem Lahmu drug" kwatere Slonca stanowil.

- Jest szcsc cial niebieskich w Dolnvch Wodach - tak obj a snia] Enki Mardukowl.

- [est szesc cia! niebieskich w Gornvch \Vodach, za zagroda, Wykuta Bransolera, sie znajduja:

133

Anszar i Kissar, Anu iN udirnmud, Gag" i 'Nioiru, oro szescioro pozostalvch,

Wszystkich ogolern jest dwanascie, Slonce i jego rodzina Ii.;;y sobie dwunasru crlonkow.

Marduk wypvrywal si« oica 0 niedawne wstrzasy:

- Dlnczcgo siedmiu mieszkaricow niebios usmwilo sie w rzedrle? ~ 111k

pvtal ojca.

lch obrotv wokol Slonca Enk: wowczas rozwazvl, Wielki pas wokol Sionca Enki ! uwaga obserwownl,

W tyrn pasle posvc]e Zierni i Ksiezyca Enki na wvkresle oznaczvl. Welilug ruchow Nibiru, krorv nie byl porornkiem Slonca, szerokosc

wielkiego pasa zakreslil.

Posranowil nazwac pas Drogq_ Anu, bola.

W otchlaniach niebios ojciec i svn obserwowall gwiazdy, Enki bylllf~<:czon); ich bliskoscia { ugrupowanlern.

Wedlug obrorow nieba, od hcrvzonru po horyeonr, t)arywwalobrazy dwunastu gwiazdozbiorow.

\V wielkim pasie, Drodze Anu, bidy polacsyl w pare z dwunastorna cdonkilmi rodanv Slonca,

Oznaczyl pozvcje btdego ;I nich, kasda z nich miala miec nazwe, Nastepnie w nieblosach ponizej Drogi .A.nu, skad Nibiru pcdchodzi

do S1011ca,

Podobnv pas zarvsowal, mianowal go Dreg" Enki

I Vi nirn oznaczvl dwanascie gwiazdo,bi{)fl)W wedle ksetnitow,

Niebiosa powyzej Drcgi Anu, gorna kondvgnacje, Droga Enlila zas nazwal,

Na niej rakze gwlasdvw dwanascie konstelaqi ugrupowal.

Bylo tt'zydzidci szesc gwiasdozbiorow, rozmiesacsonvch na crzech Drogach,

OdC1d gel)' Nibiru zblua sie i oddala. 11a Ziemi jego seiak bedaie od· czvtywanv z pclozeuia wtgl~dem dornow gwia;;d,

Tak tei Ziernia bedne oznaczac swa pozycje w poclr6iy dookola StoticaJ Pocsarek tego cvklu, rnlare czasu niebianskicgo, Enki Mardukowi wskllza!;

[34

_ Kledy pr;;vbylem ')0 Ziernie, dom, kt6ry prsemijal, nazwalem domern Rvb,

Ten, ktorv nastapil, zgodnie z moi m tytulem domem \Vodn~ka na-

z w alern!

Tak mowil Euki , zadowoleniem i duma do swego syria Marduka,

~ Twoja madrosc ogarnia niebiosa, twoje uauki zaoetrzaja moi rozum, Lccz na Zierni i na Nibiru wiedza i wladza sa rozdzidone! - tak Marduk mowil do oica,

_ Synu! Synul Czego jeszcze nie wiesz? Czego ci jeszcze brakuje? -

mowil do" Enki.

_ Tnjemnlcami niebios, tajemnicami Ziemi podzielilem sie 1 roba'

_ Niesterv, ojczel - mowil M~rduk. W jego glcsie byla udreka.

_ Kiedv Anunnuki z Abzu porzucili moaol pracv, ty zm\ przvstapiles do rworzenia prymitywnego robotnika,

Nie rnoja rnatke, lee! Ninrnah, math Ninurty, wezwano do udzialu w rwoich 'pracach.

Nie mnie, I~Cz Nil\gi$rzid~, ode mnie micdssego, zaproszono do pomocy.

Z nimi, nie ze IT1n<\, podzlcliles sie wiedsa 0 ±vciu i smierci!

_ SYllU! - odparl Enki. ~ Tobie oddana zostala kornenda nad 19i9i i wladza nad l.ahmu'

_ Niestetv, ojczel - mowi] don Marduk. -Los pozbawi] nas wladzyl Tv, ojcze, jestes pierworodnym Anu, ale to Enlil, nie <y', jest prawnvm dziedzicem,

TY, ojcze, pierwszv wodowaies i z.aio2yle.s Eridu,

A [ednnk Eridu jest we wlosciach Enlila, twojc posi~dlosci 0'1 w dakkimAbzu.

[a jestern twoim pierworodnvm, przez twoja prawowica zone zostalem urodzonv na Nibiru,

A [ednak dow sbierane [est w mlescie Ninurty, skad sieje \\iysyb

lub gd,ie si, je ukrvwa.

Ocalenie Nibiru Jest w jego rekach, nie w moich. Teraz wracamv na Zicnue: jakie bede mlal zadanle?

C'Y przemaczone sa lui slawn ~ krolesrwo, .czV upokoraerue!

135

W milcacniu Enb syna obhl, n a cdludnvm Ksi,iyw iloiyJ mu obiernice-

~ Twoja przysdosc bedzie obfitowu( v: to, caego mule pozbawionol Two] ntebianskl czas nadejdzie, IlGSNPUj:(C3 po moje] em bedeie nalezec do ciebie:

To jest opis Sippar, miejsca rvdwanow w Edin,

Oraz rego, jak pryrnitywnvch robotnikow sprowadzono mow do Edin. Pner wieie obiegow Ziemi nie bvlo zicmskiego ojca ani syna,

Na Ziemi nie wykonywano zadnych planow, na Lahmu burzyli sie Igigi. Et,lil przekazvwal Anu tajne slowa. Nadajac z Nibru-ki, daielil sie Z .""

nu troskami:

- Enki i Marduk polecieli na Ksi<:iyc, przebvwaja tam 101'2'" niealicaonl\ lLc:bl) obiegow,

Ich dziaiania sa. tajernnica, uie wiadomo, co t"myslaj~;

Marduk opuscil stscje prsesiadkowa na Lahrnu, Igigi w nnpieciu wyczekuja,

No. stacje prsesiadkowa spadlv burze pvlowe, n ie wiadomo 113m, ja •. be z:niszczenla w')T""dzily.

Trzebazatoiyc miejsce rvdwanow w Edin, ,by sramtad przewozic doto , li"mi presto na N ibiru,

Zrrdna stacja przesiudkowa na Lahrnu nie b~dtk odrad porrzebna, Jest to plan Ninurty, rna Oll wielkie rozeznnnle 'Vi" tych sprawach. Niech zalDZy miejsce rvdwanow pod Bad-Tlblra.

NiechNinurta bedzte iego pierwszvrn komendanrem'

Anu slowa Enlila dow..;b!liC rozwazvl: Enlilowi dal tak;\ odpowieds:

- Enki i Marduk wracaja na Zi€mi~; poslucbajmy najpierw, co odkrvli na Ksi~iyclL, CJ' maja do powiedzenial

Enki i Murcluk opuscili Ksj~t\'(, powrocili L1a Ziernic.

o warunkach tamrejszvch zdali sprawozdanie, stac]a prsesiadkowa jest ntewvkonalna terazl Tak raportowali,

Nid:l powstanie rniejsce rvdwanow' ~ mowii Anu,

])6

~ N tech Mardu k b<;d<k [ego komendanteml ~ Enki mowildo Anu. ~ To zadan ie 'przeznaczonodla Ninurty! -"kn:ykmd z gniewem Enlil, ~ Poniev .... 1i dowcdztwo rind 19i9i nie jest juz potrsebne, U M~rdl,k sua

sie na takicheadaniach,

Niech MHldlik zarzudza Brarna Niebios! - tal EL1ki do owego ojca powicdzial,

An" z rroska rozwazv! sprawe- rvwalizacja obudaila si, tern. mi~dzy svnami }eg'o syn.6w!

Anu by! obdarzonv rnadroscla, madrosc cechowala jego decyzjee ~ Miej~ce rydwanow rna otworzvc nowe drogi db przerzuru data.

To, co rna p6i~t nowa droga, tl6imy w rece nowego pokolenia,

Ani Enlil, ani Enki, ani Nlnurrn, ani Marduk nie bedzie tam pauowal.

Ni~ch troeele pokoleriie wezrnie odpcwiedaialncsc, niech UtU be·dd...: komcndcnteml

Niech powstanie miejsce niebianskich rvdwanow, nicch sj~ nazvwa Slppar, ."miasw ptak"!

Takie bvlo slowo Anu: ,~()w() krola bylo niennieuue.

IluJowa zacze;1a ~k w osterndziesiatym pierwszvm SUI, budowano wedlug planow Enlrlu.

VI srodku b~1o Nibru-ki, pepek riemi zaprojektowanv prz'" Enlila, Dawne miasm lokowano ria obwodach, w miejscach jednakowo odieglyeh od srodka,

Lela!,! 11:1 linii strzalv lecacei od Morza Dolnego 'iN strone gal.

Linie biegnaca przez blnniacae SK",'lY Arratv, sicgajaca uieba na pol-

'H)C)" wvrvsowal Enld,

Tam, gclzie linia srrzaly przecinala linie Arrarv, Z'''".~~zyl rniejsce Sip par, ziemskie miejsce.rvdwanow.

Srrzaia prowadzila wprost do niego, promien rownego okregu, dziela-

cy go od Nibru-ki, dokladnie \vpllaoyl [ego 1"l(llozeLlie! l'ornvslowv byl to plan, zadziwial wszvsrkicl' dokiodnoscia.

W osiemdziesiatvru drugim JZilrbudow.;: Sippar skoucaono. ~lohater.owi UU1, wnukowi Enlila, oddano kornende. Zrobiono db niego helm orla, prsvstrojono go skrzvdiarru orla,

137

\V pierwszvm ryd,,'onie, kt6ry pr,r)'byh Nibiru bezposrednio !1" Zle-

mi." podrozowal Anu, .

Chciai osobiscie obejrzec to, co zrobiono, chctul sam podziwiac to, co

osiagnieto,

Z rej okmji Jgigi dowodzeni przez Marduka przybyli z Lahrnu na Zicmie. Z mieisca ladowania i ; Abeu zebrali sie Anunnaki.

Poklepvwano si<; po plccachipoedrawiano, odbyly sie uroczvstosci. Z tancami i splewern ivyst'1Pib przed Anu Inanna, wnuczka Enlila.

Ze weruszeniem Anu ja ucalowal, Anuniru, "U kochana Ann", tiazywal

if\ pieszczotliwie.

Przed odlorern Anu bohaterow i bohaterki zgrornadril. - Zaczela.sie riowa cral - cak rnowil do nich,

Zuopattywani bezposredn io W zi(l[C panaceum, w uajblcszvm czasie mozemv spodziewac sie konca rnozolul

Cd\, zmagazynuje sie W stosach dose ,10m do uratowauia Nihiru, Bedeie mosna zrnniejsryc ciezar pracy ua Zierni, Boharerowie i bohaterki na Nibiru powrocal

T aka Anu, krol, dal rgrornadzeniu obietriice, podtrzvmal w nich wielka nadaieje:

Wyt~i()l1a pram jeszcze przez kilka szari wroca do domu!

Z wielka pornpa Anu ruszyl w d1'Og~ powrorna na Nibiru; ,loco, czvste zloto wioe] ze soba.

Swoje nowe zadanie Uru z samilowaniero wlikot\ywal; Ninurta nad Bad-Tibira zachowal dowodztwo,

Marduk naLahrnu nie wrocil: do Abm ze swoim ojcem nie pojechal. Chcial wedrowac po wsevstkich kraiach, Vol swyrn starku powietrznvrn chcia] urnvslern ogamf\c Ziemie,

Dowodca 19i9i, pozostujacvch csesciowo ria Lahmu, czesciowo na Ziemi, zroblono Utu.

Po powrocie Anu na N ibiru prz\'"..t'6dcy nil Ziemi (nidi wielkie ocze-

kiwania-

Spodziewali sie, ie Anurmaki pr!\;stl,p~~ do pracy ,R zdwojona energia, Szvbko zgromadea zloto, przez co szvbcie] wvrusra do dornu.

Niesterv, wypadki sie pococzvlv inacae]l

138

W Abzu Anunnaki ocaekiwali ulgi, nie Z1!S dalszegc mozolu,

- Teraz, kiedv Ziemianie sie rozrrmazaja, niech si,~ aabiora do pracvl Tak m6wili Anunnaki Vi Abzu,

WEdin "dania byly wieksse. wiece] siedeih, wyrnagane bvlo wieksee saopatrzenie.

D prymirywnvch robotnikow, zarnkniervch w Ah!lJ,boli~,erowie IV Eelin dopominall sie krzykiern.

Przez czrerdeiesci .>mrjcdynic Abzu dostawalo ulgt;!8oha.,erowie w £. din h,-yetdi,

- Nasz znoj przekrcczyl granice wytrzvmalosci, my iei chcemy miec robotnikow'

Gdy EnliJ i Enki nad tvrn debarowali, Ninurta S8m pow'li'll dBCyzj~, Poprowadzil wvprawe piecdziesieciu bohaterow na Abzu, WS'0'SCY byli

uzbrojeni.

W [asach i stepach A~l! polowali na smiertelnikow, Lapali ich w sieci, sarncow i sam ice przewieeli do Edin. Przyuczali ieh do wszelkich prac, W sadach i w- miastncil. Te poczvnania rozgniewalv Enki, rozwscieczyly E[11ib,

~ POW/alciles wydane przeze mnie zarzadzenie wvdalenia Adarnu i Ti, -Amat' - tak powiedzial Enlil do Ninurty.

-Niech bum podniesiony niegdj% w Ab;u w Edin si~ nie powtarzal

Tak powiedziai Ninurta do Enlila, - Maiac smierrelnlkow VI Edin, boharerowie si~ uspokoja,

Za bib szer ta sprawa przesranie rriiec jakiekolwiek macZ<:i"lid - tnk powiedzial Ninurta do Enlila.

- Niech rak bedzie! ~ odburknal roaezlonv EnUL I rak powicdrlal do

svna:

..: Zgro madzc ie szvbko stosy dora, wrocm y W£.rySL")' w krotoe na N ibirul W Edln Anunnaki obserwowali smierrelnikow z podriwem. l.iemianie byli inteiigenrni, rozurnieli komendv,

I\zej~li wszelkiego rodsaju ciezkie roboty, wvkonywali swe zndania [lie IlOSZl\c odziezv;

Snrnce z samicami dniamii nocarni spolkowali, rozrn Ila-in I i sie -,zybko, W jednym szarczasem czterv, czasem wlece] pokolen ,if; rodzllo!

1J9

Gdv srnlertelnicv rosli w 1 iCzb<;,. Anunnaki przyby" .. aio robotnikow. Ale w kro tee An u n na ki z~ cz~·1 j odo uwac b raki tyv,'[l(]Sc i;

W miastach i w sadach, w dol lnach i na wegorzach

Ziernianie ustawicznie zerowali.

W rarntvch dniach nie bvlo jeszcze plonow rboz, Nie bylo owiec, [agnie nie zostalo [eszcze srworsone,

o wch sprawach Enlil i Enki wypowladnli si, ze zloscia.

- \X'asze postepki v v ywolaly zamet, majdzcie teraz rozwiaeaniel

To jest opts, jak llC) ... vllizowano czlowieka, jak w ralcrnnicv, sa sprawa Eoki, wEdin przyszli na swiar Adapa i. Titi.

Z rozmnasaula sie Ziemial1 Enki b)~ zadowolonv, ale zaraeem go to marrwilo.

\Vie!u Anunnaki odczulo wielka ulge ich niezndowolenle bylo mnlejsse.

Dzieki rozrnnazaniu sit: smierrelnikow Anunnaki nit; musieli pracowac, robotnikow saczeli rrakrowac jak niewolnikow.

Przez siedern sznr los Anunnaki ogromnie sie poprawil, zrnnit>jszYlo sie ich niezadowolense.

Ale z powodu rozmnazania ,i~ smiertelnikow to, co sarno roslo, przestale wvstarczac ella wszvstkich,

Po rrzech nastepnvch szer zabraklo !j.b i ptactwa, To, co sarno roslo, nie moglo ju-z :nasycit Anunnakl i smiertelnikow.

\YJ swvm sercu Enki zatem t)OWC preedslewsiecie planowal: powzial ramiar srworzenia cvwilizowane] ludzkosci.

l\'icch ludzkosc sieje ziarno i doglada plonow, ntech paste j:l_gni,m i hodu]e owce!

v;.1 swyrn sercu Enki nowe przedsiewziecie planowa], zastanawlal sie, jak je zrealizowac.

Muj(l,c ow plan na mvsl], obserwowa] pryrnitvwnych robotmkow w Abzu,

Smlerrelnikow wEdin, w miasrach i w sadach, brat pod uwage.

140

Co by przysposobllo ich do tego zadnnia" Czego [lie osiagnieto przez Iaczenie esenc] il

Obserwowal potornsrwo srniertelnikow, zauwazvl ogromnie niepokoj::)C€ zjawisko:

Przez nlcuporzadkowane, czesre kopulacje zdegradowali ,io; do po-

ziornu swoich dzikich przodkowl

Enki rozglada] ,i~ po moczarach, ieglowal po rzekach i obserwowal. Towarzyszvl mu tylko Isimud, rzadca, krorv porrafil dochowac tajernnicv, 1(" brzegu rzelci ujrzal kapiacvch sie i dckazujacvch smiertelnikow, Wst6d nich b;-ty dwie sam ice 0 dzikie] pieknosci, ich piersi bvlv rwnrde, lch widok pobudril fallusa Enki, Enki odceul palace prngnienie.

- Mam nie calowac rvch mlodck' - pyml $wegn rzadce Izimuda.

- Podplyne tarn lodzla, caluj te ml{)dki! - mcwi] Izimud do Enki.

leirnud skierowol16dt w ramtn srrone, na suchv lad wvszedl Enki. Enki pn)'wobl jednq z mlodvch do siebie, ofiarowala rnu owoc

drzewa.

Enki pochvlilsie, ob_iql mloda, pocalowal ja W usca:

jej usra bvlv slodkie, od dojrzalosci rwarde by-ly jej piersi, Wlal nasienie w jej lono, w zespoleniu plciowvm ja pomal.

l'rzyjda w Iono jego swiete nasienie, zostala zaplodniona rmsieniern

pana Enki.

DrUM m.lod'l Enki prevwolal do siebie, ofiarowala mu jagodv z pola, Enkj pcchvlil sie, objal mloda, pocalowal j" w ustn,

J~i US\"\l by!\, slodkie, od dojrzaiosci twarde bvly jcj piersi. Wlal nasieuie w jej IDL1o, w zespolsniu plciowym iq poznal,

Przviela w lono jego swiete nastenie, zostaia zaplodmono nasieniern pana Enki,

- Zostan 1: miodvmi, upcwnij si~, C'Z'y' zaszlv w ci'li<:1 - tak rnowil Enki do swego rzilclcy himuda.

lzimud usiad] pro)' mlodych, przed czwartvrn obliczeniem ich brzuchv

zaceely sterczec.

Przed delesiatvrn obliczeniem, kiedv skonczvlo sle dziewiace, Picrwsza przvkucnela i porodzila, urodzil sie z niej chlopiec, Drugn przykucnela i porodnla, urodzila ,i~ z niej daiewcsvnka.

141

Dwoje rvcb dzieci urodailo sie w rym samyrn dniu, jedno [) brzasku, drugie 0 zrnlerachu, granica mlo;dzy nimi byla dlugoM dnia.

Stosownie do (ego, w legendach mane byly jako uosobienie wdeiecznvch por dnla, iako Breask i Zrnlerzch.

W J,i''''''ii<;cdzi~l<itym rrzecim sssr tvch dwoje dzieci Enki urodzilo si!;

w Edin.

Wiese o ieh urodzinach himud szvbko przvniosl Enki, Urcdzinv wprawily Enki w zachwyn cy kto widzial taklc rzeczyl Miedzv Anunuaki a Ziemianaml doselo do poczecln, Stworzylern cywiliwwanego czlowieknl

Rzi\dcy Izimudowl Enki wvdal polecenla. - M(ij czvn musi pozostac w tajernnicy!

Ntecb noworodki b~df\ karrnione piersia .pn:~~ math. Poteru niech sprowadea je do rnojej siedeiby,

Znalasiem je w sitowiu w koszvlcach trzcinowychl Tok wszystklm powieszl

Noworodki przez swoie matki byl" karrnione i ... vchowywane. Pot em Izimud sprowadsil je do siednbv Enki.

- Zilalazlem j,~ w sitowiu w koszvkach rrzcinowvch! - ok lzlmud rno-

wil do wszysrkich,

Ninki polubila znajdv, wychowvwala je jak wlasne dzieci.

Chlopca nazwala Adapn, dzlewcaynke Titi, co mac:y "ta, zyciern", D!ieci byi" niepodobne dodeleci innvch smierrelnikow.

WoIniej IOS1y, 0 wiele szybcie] sie uczvlv ni.i srnlertelnicv. Odznaczalv sie iuteligcncja, slowami poslugiwalv sie w mowie, Daiewczvnka byln mil;l i piekna, miala bardzo zreczne rece,

Ninki, ;ona Enkt, upodobala sobie Tiri, uczvla j'1 wsselkich szruk, Adape uczy] sam Enki, insrruowal go, jak prowadzic 2ap'w. Postepy chlopco w nauce Enki zduma przedstawial lzimudowi.

- Stworzylern cvwilizowanego cztowiekal - mowit do Izimuc1a.

~ Nowv garunek Ziemi~l1 powstal z mojego nasienia, na moj obraz r moje podobienstwol

B~dfl uprawiac rosliny dajace pO±V""icnle, beda pasterzarnl owiec, Anunnaki i Zlemianie beda odcnd naiadacsie do svra!

142

Do owego brara Eulila Enki wyslnl slowo, z Nibru·ki do Erldu Enlll pro'lb)'l.

- Now)' gnnmek Ziernian powstal w dziczv] -do Enlila mowil Enki,

- Szybko sie ucza, toozna ieh IICZ:Y~ rzemiosla, wpajac wiedze.

Sprowadsrnv z Nibiru uasiona roslln uprawnych,

Dostarczmv z Nibiru na Ziemie jagni~m, z kt6r.ych wvrosna owce, NUUczi111' nowa rase Zi"mian mlnictwa i pastersrwa.

Niech Anurmaki j Ziernianie razerr» najeJ<fI 5iQ cia syta! - tak mewil Enki do Enlila,

- Istotnie. sa podobni do Anunnaki pod wieloma w"gl<:d~lni! -po. wiedzial Enlil do brata.

- Jest to dzlw nad Cb'h'h ze sami z siebie powsrali w GbczyJ \'i/etwano himuJa. - Zmllai~em ieh w sirowiu w rrzcinowych koszv

kachl - pcwiedzial,

Enlil powasnie sie Thad sprawa zastanowi], \XI zdumieniu krecil g!OWl\. Zaiste, to rlziw nad dziwy, nowa rasa Ziernian wvlornla sie na Ziemi. Cvwilizowany cslowiek sam urcdeil si~ na Ziemi.

- Moina go uczyc rolnlctwa, pasrerstwa, rzemiosla i wvrobu narzedzil

- tak rnowil En1i! do Enki,

- Wide 0 nowe] rnsle wysHjmy·do N\U!

Wide 0 nowc] rasie do Anu na Nibiru nadano,

- Niecb nasiona roslin uprawnych, ,tdech jagnieta, z h6,ych wyrosna

owce, eosrana wysiane na Ziemie! .

Niech cywilizowanv czlowiek potrzebv Anunnaki , Ziemian zaspokoil Anu slowa re llsiyszal, zdumialvgo te S10wa:

- To, zepraezesencje zvcicwa z jednego gatunku powsral drug], jest sprawa nieslychana! - tak im nell W odpcwiedzi,

- To, ie t. Adamu wylonil sietak szybko cvwilizowanv czlowiek na Ziemi, jest spra .. ",\ nieslvchanal

Aby siac i gospodarowac, potrzeba wielu, bvc moze re isrory niezdolne SQ do roerodu!

Podczas gdy nczeni na Nibiru rozwazali tl; sprawe, w Eridu zasily wazne wvdarzenia:

/\dapa w zespoleniu plciowvm pozna] Titu, wla] nasienie w jej Iorio,

143

N ~ stap ilo pOC(,C ie, by! porod; Bliini~m, dwoch brad Tiri urodzilal

\"Vidc 0 narodrinach przeslano do Anu na Nibiru:

- Ci dwoje nlog[l: mice dsiecl, adolni S& do wspoltycln, do rosrodu' Niech nasioria rosltn uprawnych, jagnieta, z krorvch wyrosru, owce, zosrana dostarczone na Ziemie.

- Niech na Ziemi rolnicrwo j pasterstwo sie zacanie, najedzrnv sie wsevscv do syta' - tak mowili Enkl i EtlUI do Ami na Nibiru.

- Niech Titi pozosranie w Eridu, icby karmic piersia noworodki j je wvchowswnc,

Adape zas na Nibiru sprowadzciel - taka decyzje oglosil Anu.

TABLlCZKA OSMA

Ck,;valTy ronsm AJapF 2.3dziw/:~ vc:{'/'yc.ll {lfr j..libir:u f }/,'1. roskot Anu

AdtJjJ:;l przyb)"lvjf lJ.'1 Nibiru '! Pierwsza podroi kosrnicrr;» ZiemJ>:rn.rn;] " Enki

v v rlmvh1 Anti r-,"R~f/d!i1~·e pnt-'hodz()nle Adap,v ~ Enki uspmw;'f'i...-Iffv.Ja slvqJ 1l1.:~Hek pvtr-zebij ZWlfKsgen;R dll':=faW iywl'lo.~ci • A (J,'l{k1 z(JSttl.jc (Jdcsitmy mJ Ziemie, oby ~'J.po(,·z"ltlo'V[J(~ roinsctwo f 01sref"ScWf) .-. Enli! i EnId wplvwad~th ansioa« rujr/in (jpmt~"llJ'ch i lime ilC<.fcnr.4i1nC olvjt"{.~ .. Ninnrm uczr K~jIM t,prgwy.zbOi • Msrdo« uc~yAbiH:.:h pastcrstw« iprzcdsenia weiny , Walka o wocle, Kff-ill uder:;1 i z,')bija

Ah .. ~ef.t • Ki1-in jr::St sadsonvso morderstwo, rossoje sJ.."--az.:my ne ~!xgn.:m;"e • Ad1P.ll'Till maj.:i inn« poiornstwo, k(.f...)f(~ ;~JWitTt1 mj~~dzv sobi; matsenstw» I J\f;; toiu smierci Ad;~pa b!oJ]n.4;jwl_o;;yn~ Sqri 1~1J(() SH/{;.~O dziedzt{:..~ ~ Potomko, Enkirnc, J.·larduk zabier» na Lsbmu

- Adap~ sprowadzcie na Nibiru' - taka decyzje oglosil Anu.

Ta decyzja nie spodobala sie Enlilowi: - Kto bv pornvslnl, i<:: isrota splodzona przez pryrnitywnego robomika stanic sie tab [ak mv, Obdarzona wiedra, mi~d1:V nieberu a Zlcmia bedzie podrozowacl

Na Nibiru napliesie wodv dlugiego 10'cia, spozyje chleb diugiego iVcia, Zlerulanin stante si~ jakbv jednvm z nas, Anunnaki'

T ak mowil Enlil do Enkl I innvch prrywodcow.

lJecyzja Anu nie spodobala si.; rakze Enki. Mial posepna twarz, gJy wvshichal Anu,

Ody wysluchal Enlila, z Enlilem, swym bratcm, Enki sie ;;godzil, Rzeczywiscie, kto by 0 rvm pomysl~ll- tak powiedrial Enki.

Hracia usiedli i pcczeli sie zasranawiac, W rozwaianiach braln tei u, dzial Ninmah.

145

~ Rozkazu Anu nie moma ~lekc.e.waiyc! - powiedziaja do nich.

_ Niech nasi mlodsi towarzysza Adapie w drodze ria Nibiru, dodadza mu orucbv l.$Pf~WY wvjasnia Anul

Tak powieJzhl Enkl. - Towarayseami poclr6zv niech bedn Ningiszzicia i Dumuzi.

Pny okaz]i po raz pierwszv niech zobaczf\ tez na wlasne (lezy Nibirul

Ta sugesria znalaala umanie w oczach Ninm a h: - Nasi mlodel, urodzeni ria Ziemi,

Ieh cykle z"ciowe sa bardziej siemskie niz nibiranskie, zapominaJ~ 0 Nibiru,

Niech dw6ch syn6w Enki., niezonarvch, t€i "ybiene sit; na Nibiru, Moze anaida tam dla siebie pannv mlode!

Gciy nast~pny statek niebianskiprzvbyl z- Niblru do Sippar, ze starku wvsiadl Ilnbrac, rzadca Anu.

_ Przyb,,,,'am zabrac smiertelnika Adape! - tak powiedzia] do puy·

wodcow.

Przvwodcv prsedstawili Adspe llnbratowt. Zapresentowali mu mkse

Titi i jej svnow,

- Rzeczvwiscie, na nasz obraz i nasze podobienstwo sa uksnaltowauil

- tal powiedzial llabrar.

Ilabratowi przedstawiono Ningiszz'id~ i Dumuziego, svnow El\kL

_ Wybrano ich, <tby t0warzyszyli Adaple w podrozv] - powicdziai doniego Enki.

- Anu ucieszv ste na widok wnukowl - cak powiedaial Ilabrat.

Enki wezwal do siebie Adape, ~by mu przekazac instrukcje. Do Adapv powiedzi at te s lowa:

_ Adapo, udasz sie na planete Niblru, skad przvbvlisnw,

Staniesz przed Anu, naszvrn krolem, bedziesz przedstawiony jego majestatowi.

'Powinienes oddu': mu poklon. M6w tylko wtedy, gdy do; zapvrnja, na pytania udzielaj krotkich odpowiedzl'

Orravmnsr nowe szarv: saatv te wl6i. ua sieble.

Dadza ci chleb, jakiego na Ziemi nie znajdziesz. ten chleb to srnierc, nie jedz!

146

W kiellchu podadsa ci eliksir do ptcia, ten eliksir to srnierc, nie pij' Moi synowie, Ningiszzida i Dumuzi, udadea sie w t~ podroz z roba, Sluchaj ich slow; a bedriesz iyl!

Tak poucsal Enki Acbp",. - Zapami<:tarn to1 - pcwiedeial Adapa.

Enki wezwal Ningisazlde i Dumuziego, dal irn blcgoslawienstwo i rade. - Sraniecie przed krolem Anu, moim ojcem, tabe wy powinniscie

oddac rnu poldon i hold;

rued ksiazetaml i szlacherrne urodsonyrni nie drtyjcie, bo jestescie im rowni,

\VaszYlTI zadaniern jest sprcwadzenie Adapv z powrotem na Ziemie, nie dajcie sie oczarowac roakoszami Nibiru!

- Zaparnietamy to! - powiedzieli Ningiszzida i Dumuzi.

Mlodego Dumuziego objal Enki, pocalowal w czoio,

Madrego Ningis;lzid¢ objal Enki, pocalowal w czoki. Zapiecz~tow"n'l rablicske po kryjomu Ningi.szzidzie wsunai do rt;kL

- Mojemu ojcu Anu t~ rabliczke potajemnie oddasz' - cak powiedzial Enki do N ingiszaidv.

Potem ci dwaj wraz z Adapa ruszvli do Sippar, udali sit; do miejsca mebianskkh rydwanow.

Stawilt sit; przed Ilbrarern, rzadca Anu.

Ningisnida i Durnuzi orrzymah stroje !gigi, byli ubrani iak niebian-

skie orly.

Co do Adapy, rozczochrane wlosy rnu ogolono, dano rnu helm orb. Zamiasr przepaski na biodra kazano mu z>lloz"c obcislv stro], W<!'.\·l1Qtr:z tego-co-sie-wznosi pOSad30110 go mledzv Ni ngisazida a

Dumuzlm.

Na dany znak rvdwan niebianski rykol\l i zadrsa].

Adapa wdygorat se strachu i krzvknal: - Orzel bez skrzvdel sie wzucsil Niugiszzida i. Dumua: potoiyli mu r~ce na ramionnch, krzepiacvmi

slowami go uspokoili.

Kiedv wzniesll sle 0 jedno ieague, spojreeli na Ziernle,

Zobaczvb na niej lady, podzielone na czesci rnorzaml l oceanami, Kiedy wzniesli sit; 0 dwa league, ocean. zrntuejszv] sie do rozmiarow

cebrzvka, lad bl~ wielkosci kosza.

147

Ktedv wmiesli sie 0 my ie,'1gue, znow.spojrzelitam, ~bld wvruszvli:

Zlemia byb teraz pileczka, polkniera.przez morze ciemnosci.

[eszcze r azAdapa sie przerazil. Z~drial i krzyknal: - Zubicnc,;e mriie ,

powrotern'

Ningisaeida obj(JJ Adapeza Szyjf;; Adapn uspokoil sie w jerlnej .chwili, Gely wvladowali na Nibiru, wzbudnli wielka ciekawosc,

Wielu chcialo ;obaczyc dzieci Enki urodsone nil Ziemi, maczni(>. wi .... cej ~HS chcialo uirsec Ziemlaninn.

- Isrota s innego swlara pnybyb na Niblru! - rak kr:yez.,j riurn. Razcm z Ilbratern zabrano ich do palacu, abv sie umvl: i namascili pachnidtam i.

Dano im swieze i stosowne szarv, Parnietajac slowa Enki, Adapa wlotvl nowe ubranie.

W' palacu klebili sie szlachetme urcdzeni i bohaterowie, w sali tronowe] ,ebral. sie ksiazeta i doradcy.

Ilabrar wprowadsil przvbylych do sali rronowej, Adapa seedi za nim, nastepnie $.1. dwa] svnowie EnkL

W sali rronowej Anu, krolowi, dOZyli poklcn: Anu powstai Z rronu i posrapil naprsod.

- Moiewnuki' Mo]e wnukll - wvkrzvknal Anu, Obhl Durnuziego, obial Nit1gimiJ~,

Obei mown] i~h zs: [zami w oczach, calowal,

Do '[l.j~du mlejsca po prawej stronie rronu Dumuziego zaprosil, po

lew icy posaclzil Ningisszidc.

Potern llabrat przedsrawil Anu Ziernianina Adape,

- Cry rozumie t1asz.1 mowe? - Am" krol, pvta] ilabrata.

~ Iako iy"Wo, rozumie, nauczvl gD pan Enkil -.mk odparl Ilabrat.

- Podejde ru! - powiedaial Anu do Adapv, - [ek sie nazvwasz i czym sie zajrnujesz?

Adapa.wvstqpi] naprecd, jeszcze raz sic sklonll. - Nazywam sir; Adapa, .ieotem siug'l pana Enki!

Takimi slowami przernowil Adnpai [ego mowa wrbudnla wielkie zdumienie,

- Dziw nad dziwyna Ziemi zostal dokonanvl - o..~wiadC1\~ Anu,

148

- Dzlw "od dziwy na Ziernl eostel dokonanyl - zakrsvkneli-aebrani.

- No ["esc nnszych g.Ad ntech odbedzle si~ UfOCzySWSC powiralna! -

mowil Anu.

Anu poprowadzil. wsevsrkich do sali bankierowej, do sum zasrawionvch srolow zaprnsaal radosnvm gestern.

I'rry suto zasrawionvch srolach czestowano Adape chlebern Nibiru: nie jadl tego chleb a,

P'ry suto zasrawionvch swl"ch czestowano Ad~pr; eliksirem Niblru, nie pi.! tego eliksiru.

Z~$wnowilo to.Anu, krola, poczul sk; obta1'ony,

Diaczego En ki wyolal na Nibiru tego He wychowanego smiertelnikn, niebiariskie drogi rnu odstonil'

- Posluchai, Adapol - rzckl Anu do Adapv. - Dlaczcgo nie ladles, dlacu::go nic piles, dlaceego odrsucilcs nU5z(1, gokinnofC

- ran Enki, rno] pan, rozkaza] rni. nie Ix;ci,iesz 'jadl chlebn, nie h" daiesz pil eliks irul

T ak odpowiedzial Adapa krolowi Arm.

- Coi co 'ZH clziwacrwol - mowi] Anu, - Dlnczego Enki nje zezwolil smiertelnikowi naszego chleba i eliksiru SPOZYW8c?

l'>yn! Ilabrata, Pyt~t Dumuztego; Ilabrat nie znalodpowiedzi, Durnuzi nle urnia] wvjasnic.

l'yt.11 Ninge$Z2iJ.;. - By¢ mete odpowiedztu jest zawarra! - Ningiszsida powkclzial Anu.

Po czvmsckretna tnbllceke, ktora prz)"J.'ild po krvjornu, oddnl At1l1. Zdzlwionv i znniepokojonv AnI! udol sie do swej prywatuej komnarv odczyrac rnbliczke.

T II jest opowiesc 0 Adaplc, pnodk u C'ywi!JZOW3 nego czlowicka,

I " ryrn, ink za sprawa jego synow, Ko-ina i Abaela, nil. Zlernl zacaeto saspakajac porrzebv ..

W swej prywatnej komnacie Anu serwnl piec~( 2 tab] lczkl. Wloiyl rabliceke do czytnika, abvwladomosc od En ki. pomac.

149

~l\dap~ z moiego nasienla przes ziernska kobiete zostal urodzouvl", taka b,,1a tresc wiadomosci Enki.

",T~k saruo Titi ! rnojego nnsienia prz:ez ziernska kobiere rosrala poczeta. 5[1 obdarzeni zdolnoscla mowv i madroscla, dlugiego okresu zvcia, jak na Nibiru, nie odziedziczvli,

Chleba diugowiecanosci nie powinien jesc, elikslru dlugowiecsnosci Hie powinien pit.

Adapa musi powrocic, aby 'eye i umrsec na Zierni, jego losern musi bye lossmierrelnika.

Dzil?ki srrukom siewu i pusrerstwa, iakie jego potornstwo posiadzie, wszelkie porrzcby na Ziemi beda zaspokoionel"

\'1,/ ten sposob Enk i tajern n iet; Adapv wviawi] swemu oj cu, Anu,

Ta sekrecna wiadomcsc od Enki zdumiala Anu, nie wiedsial, c,y smiac sie, czy gn~e\Vi~c.

\Xlezwal Ilabrata, swego rradce, do prvwarnc] komnarv, powiedriai mu te slowa-

- Moj svn Ea, nawet jako Enki, swvch swobodnvch poczynari z koble-

tami nie powsciagnall

Pokazal Ilabratowi, swernurzadcy, wiadornosc na rabliczce.

- Jakie sa zasady.co krol rna zrobid - wypytywal Anu swego rzadce,

- Nasze zasady dopuszceaj, konkubinv, aasady wspolzvcia miedsvpla-

netarnego nic istn ieh,!

Tak odpowledsird Ilabrat kr610wL - JdB b~cll\ jak,eS ,;zkoJy, niech to bGdzie zabronione,

Niech Adapa be;;zwlocmie wraca na Ziernie, niech Ningiszzida Dumuai zostana dluiejl - tak rzekl Anu, krol,

Porem Anu wezwal do swe] prvwarnej komnary Ningisszide,

- Cry wiesz, 01 zawiera wiadomosc od twego ojca? - pytal Ningiszzid". Ningiszzida pochvlil glow, i powiedzia] cichvru gbsem:

- Nie wiern, ale rnoge sie dornvslic. Zbadalem esencje zydowl\ Adapv, on pochodzi z nasienia Enki!

- Taka jest W istocie wiadornosc! - powiedziul do niego Anu. Adapa wraca natvchrniast na Ziemie.

Stac si~ przodkiern cvwilizowanego czlowieka jesr mu przeznaczonel

150

Ty zas, Ningiszndo, wrocisz na Ziernio; wraz z Adapa,

Aby u baku swego ojca stat sie nsuczvcielern cywilizowanej ludzkoscil Taka POW'i',,! (le<:yzj~ Anu, kr,\i; ustalll przefnnCtenie Adapv i Ning~sz!.idy,

Anu i dwaj pozostali wrocili do zgrornadzenia szlachetnie urodzonych, ksi((i[ll, doradcow i uczonvch.

Zgromadsonvm Anu swojn dccyzj~obwie$cil,

- Powitania Ziemianina nie przeciagac, nie rnoze on na naszej planecie jesc i pic;

'If./szyscy wj(iziellsm'j' jegb zadeiwiajace zdolnosci, niech wraca na Ziernie,

Niech jego potorusrwo na Ziemi uprawia mit; i pasie trzodv na lakach' Aby zapewnic mu bezpiecsenstwoi pcdtrzvmac go na duchu, Ningisseida rasem z nim ruszy w pcdroz powrorua,

Razem z nim zosrana wvslane na Ziemie nasiona niblrariskich zb6i, krore sj~ rnnosa.

Dumuei, najmlodszv przez jeden SZ!lT aostaniez narni, Potern powrocl no Ziernie " jagnietami i esencja owiec!

Tab byla decyzja Anu - wszvscv pochvlili glowy na znak zgodv.

W wvznaczonvm czasie Nmgisazide i Adape sabrano na rniejsce niebianskich rvdwanow,

Anu i Dumuzi, Ilabrat ; doradcy, szlacbemie urodzeni i boharerzy po±egnalt sie z nimi,

Nastapil grzmot i drzenie i rydwan wmiosl sie »: niebo.

Widzieli, jak planera Nibiru maleje, potem od horyzontu po zenir widzieli niebiosa,

Podczas podroi)' Ningiszzida ohjasnial Adapie pozycje bogow nie-

bianskich,

Udaielil mu lekcji 0 Sloncu, Ziemi i Ksiewcu.

Uczyl go 0 tym, jak rniesiace gonia za soba i jak cblicza sie rok zicmski. Kiedv wrocili na Ziernie, Ningiszzida o wszystkim, co sic; sralo, opo-

wiedzial ojeu.

Enki srnial siei brl po udach, - Wsz),stko posslo rak, jak ste spodziewalernl - powiedzial "- radoscia.

151

- Oprocz zatrzyrnauia Dumueiego, bo to jest dla rnnie zagadbl,! - rak

powledz] at E nki,

Srybki powrotNlngtszeidv i Adapy wielce zastanowil Enlila,

- Co sie stalo, co wydarzylo sie nn Nil iru! -I}ytal Enki i Ni"giszzid~_

- Niech przyjdzie tLl takze Ninrnah, niech takze ona sic dowle, co sle

stalol - powiedzia] do niego Euki.

Od\, przyb"lil. Ninmah, Ningiszaida opowiedzial wszvstko jej i Enlilowi. Enki 0 swoim wspolzyciu z sarnicami Ziernian takze ich uwiadomil.

- Nie zinrnalem ladnych zasad, zapewniiem zaspokojenie naszvch potrzeb! - tak im Enki powiedsial,

- Nie zlarnales zadnvch zasad, lecz pochopnvm uczynkiern praesadziles 0 losach Anunnaki i Ziemianl

Tak w gniewie powiedeial Enlil. - Ternz los jest przesadronv, los

zrownal sie z prrezuaczeniern!

Ogarnierv furia, Enli] sit;: odwroci] i zostawi] ich, rak jak stali,

Do Eridu przvbyl Marduk, wezwany przez swa rnatke, Darnkinc. Zai:vhl "'yjHsnieft <:0 do osobli .... vch zdarzen dotvczncvch jege ojca

brata.

Ojclec i bra. Marduka postnnowili swoj sekret utrzymac przed nim w rajemnicy.

Anu byl oczarowany cvwihzownnvrn czlowreklem, wydal rozkaa, aby

natvchmiast zaspokoic porrzebv wsevsrklcl, na lie!»!1

\Y/ ten sposob odslonili przed Mardukiem tylko cz<;,k prawdy. Adapa i Titi zrobill wrnzenie na Mnrduku, polubil ,ei ich svnow.

- SkOJ'Q Ningiszaida uaucza Adape, pozwolcie, ie j:l bede nauczvcielern rvch chlopcow I

Tak powiedzial Marduk do swegoojca Enki i do Enlila.

- Niech Marduk uczy iednego, niech NinuIta lKZy drugiegol - odpowiedzial im EnliL

Nillgisnkb rostal w Eridu z Adapa i Titi, uczvl Adape pisac i rachowac. Ninurta sabral do Bacl·Tibity, swego miasm, tego z bliiniakl,w, ktl)ry urodsil sie pierwszy.

Nazwni go Ka .. in .. czyli "ten, krorv hodu]e zywnosc na polu" Nauczyl go kopac kanal\' nawadruajace, uczvl go siewu i zniw,

152

Niuurra zrobil plug z drewna ella Ka-ina, aby pracownl jako oracz:

Drugiego brat;" syna Adapy, Marduk zabr:1t 1'>:1 lnkt,

Srosownie do tego nazvwano go Abnel, "ten;; nnwodnionvch Iak", Nhuduk nauczvl go budowac stajnie: z rozpoczeciem pasterstwa czeka-

Ii na powrot Dumusiego.

(Jdy uplynal jeden S:EJI:, DUllH!,i powrocil 1),1 Zlernle,

l'rzywicd ze 50b<\ esencje naslen la owiec i jagnieta do hodowli. Czworonome zwierzetn z Nibiru na irma planete, Zien'lk, ptz),wi6d! jege> powrot z esencja nasienia i jagnierami bvl powodem urocevstosci. Pod opieke swego ojca, Enki, powrocil Dumucl L drogocennvm la-

dunkiem.

Przyw6dcy zebrali si~ i ra(hi];, jak posrepowac z chowem nowvch zwierzat:

Nigdy jeszcze nie bylo oweI' na Zicmi, jagt1i~ci" ni!;dy nie sprowadzono z Nibiru na ZielY\i~,

Koza nigdv przedtern nie urodzila koil",cia, nigdy przedtern rue prakrykowano praedzenia owczej welnvl

l'rz\"v6dcy Anunnaki, Enki j Enlil, Ninrnah i Ningisz,ida, ktorzv byli tworcami, postanowill zalotyc Izbe Tworaen!a, Dom Ksztaltowania, Zalo:zono gona cevsrym wzg6rzlJ, w ruiejscu ladowania w Gorach Ce-

drcwvch,

Tam eapocsackowaoo hodowle mnosrwa zboz i owiec na Ziemi. Db Ka-ina naucsvclelem siewu i :!niw bvl Ninurra.

Sztuki wvchowu owiec i jagni~t uczvl Ahaela Marduk,

Kiedv zebrano pierwsze zniwo, kledv pierwsza owca dojrzala: ~ Nied-l bedsie Swiero Plerwocinl - zarz~dzi! Enlil,

Zebranym Anurinakl prezentowano pierwsze zbosa, pierwsze jagnieta, U stop Enlila i Enki Ka-ln, prowadzony prsez Ninurte, swoja ofiare

zlozvl,

U stop Enlila i Enki Abael, prowadzonv przez Marduka, swoja ona(~ 2ioi)1:

b1lil poblogoslawil radosnle brnclom, wvchwalal icb prace,

l.nki objal swego svna Marduka, podniosl jagnil';: do gorv, aby wssvscv je rnogli zobaczvc,

- Mieso na pokarrn, welna na przyodziewek 's~ na Ziernil - powiedziaiEnki.

To jest histona pokolen Adapv

[ opls eabojscwa Abaela prze, Ka-ina, oraz ,apis wvdarzen, jakie nasta-

pily poterri,

Kiedvskonczvlo ~i~ Swi~l'O Pierwocin, "''3.1.., Ka-ina byla posepna, Brak biogoslawienstwa Enki dorknal go bardzo' bolesnie.

Gdy wrocill do swvch zajec, Abael przechwalal &io;. przed bratem-

- [a jestem, tvrn, ktorv zapewnia dostatek, krorv zaspokaja potrzebv Anunnaki,

Ktory daje sile.ich bohaterorn, kt6ry dostarcza irn Wd'1Y IH ubraniel Slowami brata Ka-(L1 poczul sill obraronv, moen" zaprzoczv] jegc przechwalkorn,

- To ja lcsrern rym, ktorv sprawia obfitosc na rowninach, kt6ry bruz-

dy obciaza zlarriem, .

To ail rnoich polach rnnota sie praki, w moich kanalach coraz wiecej ryb plywa,

To ja wvrabiarn odiywcZ")' chich, tyb'l i ptactwern wikt Anonnaki urozmaicaml

DWHj bracia blianiacy toczvl] ze sob". nieustajaca dY:;PLJt~, k16cili sie praez cab, zime.

Kiedy nadeszlo lata, deszcze !lie pad alv lak! bY!Y·Slldw, pasrwiska sie

ku!C"yly. .

Trzodv swoje Abael Q<1 pola brata wprowadzil, aLy napily sie wodv z

rowow l kanat6w.

Rozgniewalo to Ka-ina, kaza] hratu trzodv usunac, Rolnik i pasterz, brat" bratern, rzucall slowa oskarsenia. Plull naslebie, walczvli na piesci ..

\Vicke rozwsciecaonv, Ka-in podniosl kamien, uderzyl nim W gjow~ Abaela.

Raz za razem udersal, ai Able! upadl, zalewaiac sie krwia,

154

Ka-inkrew zobacryl - Abaelu, Abaelu, mo] braciel -1'9""',1 krzyczec, Abael leza] na zierni be, ruchu, dusza zen uleclala.

Prz)' bracie, ktorego zab;l, Ka-inpoeoseal, dlugi czas siedzial i plakal, o zabojstwie pierwsza dowiedziala sie Titi, krora mialaprzeczucie-

We sn.ie,wizji, ujrzala krew Abaela, hew bvla na reku Ka-ma, Obudzita Adape ze snu, opowiedziala OlLl5W6j sen-wlzje.

- Cieeki smurek napelnin mi serce, <;z:y sralo si~ cos srrasznegoi - tak powiedsialaTitl do Adapv, hyla bardzo poruszona.

Rankiem we dwojke opuscili Eridu, udali sie w okolicesiedzib Ka-ina

i Abaela,

Na poll! maleali Ka-ina: wd<\z siedzial przv martwyrn Abnelu, Ttnkrzvknela w wielkiei udrece, Adapa pornazal blotem gl()W~.

- Cos u czyni 1/ Cos uczyn il1- krzvczelt do Kn-inn, Odpowiedz;'1'Ka-inobvio rnilcsenle. Rzucilsie na ziemie i zaplakal. Adapa wroci] do Erldu, 0 rvm, co sie stale, powledzial panu Enki.

Z gniewem Enki rzucil Ka-inowi w twarz alowa porepienia. - Bedricsz przekl~t)f~ - powledria] do niego,

- Muslszopuscic Edln, wsrod Anunnaki i cywiluowanvch Zieminn nie bedeiesz przebvwal!

Cialo Abaela ae wzgledu na dzikie ptaki nie mote sostacna polu:

hk hie zwvcza] Anunnaki, powiriien bye w grobie, pod kamlennym· kopcem, .pochowanv,

Enki pokazal Adapie i Titi, jak pochowac Abaela, ;wl'czaj ten bowiem

ok'b}i irri many.

Tr<ydzidcidni·i trzydziesci [joey rodzice Abaela oplakiwall syna. Ka-Lna sprowadzono do Eridu na sad, Enki chcial go skazac ria banlc]e, - Za ten eeyn Ka-ina traeba zabicl -lilk rzekl z gniewern Marduk.

- Nic(h zbie:ize sie siedmiu, ktorzv sa,d"",,1 - rak Ninurta, nnuczvciel Ka-

-ina, powledzla],

- Kt6i slyst'll 0 takim egrornadzeniu! - krzvczal Marduk.

Zeby db kogos, kto nie Jest z Nibiru, wzywac przywodcow Anunnaki do sprawowaniasadu?

Czy nie dose, ie len, krorego uczvl Ninurta, zabi! tego, ktorego ja wvrosnilemi

155

Czy nie jest tak, :e podobnie jak Ninurta pokonal Anzu, rak Ka-in powsral przeciw swernu bratu?

Los Ka-ina powinien bye tab, jak 105 Anau, oddech ZyCi3 powinien bye mu odebranvl

Tak w gniewie Manluk powiednal do Enki, Enlila i Ninurrv.

Slows Marduka zasmucilv Nlnurre, jego odpowiedala nie byl)' slowa, lee; m ilczenie.

- Pozwolcie mi zamienic pare slow z rnoim synem Mardukiem na 0< sobnosc]! - powiedzial do nich Enki.

Kiedv znalazi sie z ~hrd\lkiem w swej prywatne] ko mnacie,

- M6j synu, ruo] svnu - mowillagodnic Enki do Marduka. - Tw6j b61 jest wielki. Leez do tego bolu nie dodawajmv koleinego bolul POZ"I..'u,!, ze wvjawie ci rajemnice, ktora cl<l;ty mi na sercul

Pewnegc razu, g'ciy zeglowakll\ po rzece, dwie J'ziewczyny ziemslcie przyci~ndy moia uwage.

Z mojego nasienia poczelv, urodzilv Adape i Titi.

Now)' garunek Ziernian, cvwilizowarrv czlowiek, powstal w ten sposob nil Ziemi.

Nass h61 Anu watpil, exy mogi\ oi<; oni rozmnazac,

Narodsinv Ka-ina j Abaela prrekonalv Anu i rade na Niblru. Zatwierdzono now)' okres obecnosciAnunnaki na tej planccie.

T eraz, kiedy Abel zostai zgladzorw, a Ka-ma powinno sie takze unicestwic,

.Zaspoknjanie porrzeb doidzie kresu, powtorza si<; bunt)', rozsvpie sie wszystko, (0 osiagnieto!

N ic dzlwuego, ie polubiles Ahneln, byl to svn twojego brara przyrodniegol

Ot6! miej litosc nad drugim, niech linia Adapy praetrwal

Tak Enki ze srnurkjem sWOJ~ tajemnice przed Mardukiem odslonil. Tyrn wvznaniern Marduk by! zrszu zdumiony, potem smiech go P(l[V,'aJ:, - 0 rwoje] walecznoscl l1a polu podbojow milosnvch wide mi opo-

wiadano, reraz sam sie przekonuje!

Isrotnie, "sz<;z~imy Ka-ma, ulech zosran le wvgnanv na koniec swiaral

lS6

Tak Marduk, pnechoaz'lc od gniewu do wesolosci, nekl ojcu. W Eridu wvrok na Ka-ina oglosil Enki:

_ Za swoj ziv czvn Ka-in odeklete na wschod, do krainv w~dr0wek, Jego zycie bedsie oszcz<;,choroe, on i jego porornstwo wszakze beda nasnnczen it

Esencja ±yciowa Ka-ina wsrob zrrueniona przez Nil,giszzkk

ZebV na jego twarzv nie rosla breda, Ningimida zmienil esencie Z)', dow", Ka-ine.

Razem zc swoja siosrra ,A,wan, ktora, pojal za zone, Ka-in opuscil Edin,

skierowal sie do l;roiny wedrowek.

Teraz Anunnaki usiedli i w swoim grcmie poczeli sie zascanawiac.

_ Be. Abaela, be! Ka-ma, kro dla nas bedaie uprawiai zboh i robil chlehl

Kro hedzie pasterzem, kro h;d,ie mno ryl owce, dosrn r czal welnv na

od,ie±1

Niech Adapa i Titi majn wiecej potornsrwal - tak powiedzieli A.

nunnaki,

Z blogoslawienstwern Enb, Adapa ze swoja ion~ obcowal wielokroc. z~ kazdvm rasem rodzila sie corka, a porern znowu corka.

W dnewiecdziesiarym pinrvm szsrAdapie i Tid urodsil sie v v koncu svn. Titi nazwala go Sati, "ten" ktorv znow wiare iycie"; od niego zacecro

Ikzyc pokolenia Adapv.

Adapa i Tiri midi ogolern trrydziestu svnow i tfZ)'dzidci. corek, Bvli co oracze ziemi i pasrerze, harz), pracowali ella Anunnaki.

r)d~ki nim urrzymano zaspokajanie potrzeb Anunnaki i wrccil c)'wili· zowanv czlowiek.

\'if dziewi,;;tdziesh\tym siodrnvm szsr Sauerou urodnl sie syn 2 iony

Azurv,

\X.I roc~nikach zapisnno jego imie jako Ensri, irnie to znaczvlo "pan

ludzkosci" ,

l Izieki ojcu Saricgo, Adapie, poznal znac:!enie pisrna i liczb.

Enszi dowiedziai sic tei ad Adapv, kim sa Anunnaki, oraz pozna! wszvsrkie wield 0 Niblru.

Svnowie Enlila zabralt go do Nibru-ki, uczyli sekretow Anunnak! .

157

Nannar, najstarszv "fn Enltlo na Zietni, pokazal rnu, jak wvrabia si<; pach nace olejki do namassczania.

Iszkur, najmlodsw syn Enlila. pouczvl go, [nk przyrzadaa sie eliksir z owocow inbu.

\Vlasnie od rarntej pory cvwilizowany czlowiek zaczal nazywac Anun-

nab panarni.

Byl to tez poczatek ryrualow kultu Anunnaki. Nastepnie Ens"iemu urodzi] si<; 5\'11 • siostry Noarn, ]ego imie, Kunin, znaczvlo "ten od piecow".

Albowiern uc~)'l go Ninurta w Bad-Tsbira, zdobvl tam wiedse 0 pie-each i wvpalauiu roznvch substancji.

Nauczyl sie zapaluc srnole, wytapiac i oczyszczac rozne subsrancje.

On i jego potOIDS!WO trudnill sk; wytopem i oczyszczaniern slorn ella Nilbiru,

A stale sie to w dziewio;t'dzicsii'\lym osmvm SUI,

To jest historia pokolen Adapy po wvgnaniu Ka-ina

J opis niebianskich podrozv Enkirne oraz smierci Adapv.

W dziewiecdziesiarvm dziewi,\tym S.Rr Kuninowi urodzil sle svn, Zostal poczetv przez Muallr, siostre przvrodma Kunlna.

Nazwnla go Mala III , "ten, krory gra". celowal w muzvce i spiewie, Dla niego Ninurta zrobil hark wystrugal dian fleti

Malalu grnl hvrnrw do Ninurrv, razern ze swymi cotkarni 6piewa!

przed Ninurta. '

iona Malalu bvla corka jego strvja, jej imie bramiaio Dunna.

W sernvm SUI', odkad zacseto liczyc SZd.rna Ziemi,

Urodzilste syn M~lalu i Dunnv, byl to ich syn pierworodnv,

Jego matka, Dunna, naewala go Irid, "ten od slodkich wod".

Durnuai nnuczv] go kopac studnie, zaopatrywac trzody w wode na odJegtych lqkach.

W!asn[e Will, przv srudniach na lakach, sporvkall slc pasterze z driewczetaml,

158

W1Mnie tarn zawierano m"lie6stw~ ; cvwilizowana ludzkosc poczeia

nadmiernle sie roamnazac.

'Vi tvch dniach plenienia sio; lurlzkoscl Igigi odwiedzali cz'i'Sdej Ziernie. Coras Cl'i-Sdej porrucali obowiazek obserwowania i lustrowania Z niebios, Coraz bardzicj pragneli obserwowac i wldziec, co sie dzieje na Ziemi. Enki zaklinal Marduka, aby ten zechcial bye z nimi na Lahmu, Obserwowac i widz.iec, co sle dsteje na Ziemi, wolal wszakzc Marduk, Poy studni na lakach hid sporkal SWOF\ ton",

Nazvwa]a sie Baraka. byla corka brata jego math

Pod koniec sto drugiego ;-:.wrurod!if im sie svn,

\YI roczrukach zapisywano jego imi.; jako Enki-Me, "rorumiej[)cy ME

dzieki Enki":

Byl rnadrv i inteligentnv, szvbko pojal znaceenie liceb.

o niebiosa i wszYlItkie sp'"""y niehianskie nieustannie wvpvtvwal,

Pan Enki go polubll, sekrerv przekazvwane klcdys Adapie, jemu t"TI\'

odslonll.

Enki uczyl go 0 rcdzinie Slonca i dwunastu niebianskich bogach, I [ak sie liczv miesiace wecllug Ksiezvca u latawedlug SIOIlea,

I jak na Nibiru liczv si~ szar; i jak te obliczerua Enid hcty,

Jak pan Enki okrag niebios na dwanascie csescl pod~idil.

Jak bide; czesci przypis"l gwiazdozbior, dwanasclc domow na wielkim kole ustalil,

Jnk na czesc dwunastu wielkich przywodcow Anunnnk] dornv te ich lmlonami sosralv nazwane

Eukime pwgn~d badac niebiosa: odbvl dwie.niebianskie podroze.

01:0 jest opis podrozv Enklme do nieba

Oraz tego, jak przez Mardl.lb zaczelv sie kloporx i malzenstwa miesza-

ne [gigi,

Enkime wvslano do miejsca lndowania, aby b~'l z Mardukiem. Smmtad Marduk sabral go rakleta na Kstezvc.

Tam 1vhrduk. czego si~ nauczvl od swego ojca Enki, ucryl Enkime,

159

Kiedv Enkime wrocil na Ziemle, aby bye z Utu w Sippar, wysbno go

do miejsca rydWM16w_

THn orrrvmal rabliczke do zapisvwani» tego, czego sie uczvl od Utu. W swej jasnej siedzibie Uru mianowal go ksieciern Ziemian,

Uczyl go ryrualow, abv .acql: sprawowac obowlazki .kaplana. Enkime rezvdowal w Slppar wraz , zona Edinni, siostra przvrodnia. W SID CZI"ar<l'Ll1 SZBr U rodzil im si<; syn.

[ego matka nazwala )(0 Matuszal, jego imie maczylo "t~n wyniesiony

przez jasne wodv",

Wlasnie po rym zdarzeniu Enkime ruszyl w druga podroz do nieba. Tube tym razern Marduk bv~ iego nauczycielem i towarzvszern.

'«' niebianskirn rvdwaniewanlesb sie do nieba, zatoczvll luk w kie-

runku S10'\c« i je okrll,±y!i,

Marduk zabra] Enkime na Lahrnu, aby oriwiedzic Igigi.

Igig; polubili go, dowiedeieli sie od niego o cywilizowanvch Ziemiam,eh, W rocznikach rnowi sie 0 nim, ee udal sie do nieba,

Ze zosra] w niebie az do konca swoich dni.

Zanirn Enkirne udal sie do nieba, nauczono go 0 wszvstkich rzeczach

W niebie.

Vi,.1 swvch pis mach Enkime ,I; rzeczv zapisal, arobil to db swoich syuow. Vi,.lszystko, co jest W nieble 'v rodrin lc Slouca, zapisal,

I wiedzc 0 czterech srronach Ziemi, o jej ladach ; jei rzekach, tez zapisa], Pisrna tc powiersyl Matusza.lowi,·sweI1lU pierworodnernu synowi,

Ahv ie studiowal z bracrni Ragimern i Gnidadem i rrzvmal sie ich w

swym postepowaniu.

Matuseal urodail :;i~ w sto czwartvrn ,<;Z.Jr;

By! swiadkiem !dopot6w Jgigi i pow;pkow Marduka,

Zona Eclnat urodzila Maruszalowi syna, [ego irnie brzmiaio l.u-Mach, "pot.;iny cslowiek".

Za jego dni warunki no Ziemi stall' sie bardziej surowe, oracze na p~ lach i pasrerze podnoslll skargi.

Na nadzorce robot Anunnaki wyznaczvli Lu-Macha, "by WYIllUSi! wieksze norrnv pracv, rmniejszvl racie zvwnosciowe.

Za jego dni Adapa do±;~ kresu swolch dni.

160

A kiedy Adapa poznal, ze jego dru dobiegaja kouca,

- Niech Wii;IjS-CY moi svnowie i svnowie ')'116w d,co:r", si~ ptav rnniel - rzck] - abyrn, zaniru umre, im poblogoslawil i przemowil do nich.

A kledv Sad i svnowie svnow sie zebra I;,

- Gdzie jest Ka-in, mo] pierworodny! - znpvtal Adapa ich wszvsrktch.

- Przyprowadtcte go turajl - Powiedsial do nich wssysrkich.

Sari przedstawil panu Enk] pragnietue swego ojca, wpyul co rna robic, Enkl wczwal wredy Ninurte: - Nicch wygnanegD, ktorego nauczycie-

lem bvles, do 10;3 srnierci Adapy przyprowadca'

Ninurta wyruszvl w sw)'IJ1 ptaku nieba, polecial do krainv wedrowek, Ponad zierniami wedrowal, z "leba wypatrvwnl Kn,i!13,

i"-. kiedv go malad, przyni6-sl Ka-ina jak na skrzvdlach orla do Adapv, Powiadorniouo Adnpe 0 przybvciu syna. - Nied, Ka-in i Sari stana

przede rnnnl - Powiedrial Adura.

Standi we dwoch przed ojcern, Ka-in, pierworodnv, po prawicv, Soci po lewicy.

Wzwk Adape zawodril, abv svnow rozpoznac, dorvkal ich twarzv,

A twarz Ka-ma stojacego po prawej stronie bvla bez brodv, twarz Sati

stojacego po lewe] tniala brode,

1 A,clara polotyl prawa reke na glowie Sau, rego po lewe],

I poblogoslawil []lll, mowi"co":' Twoje potornsrwo llnpelni Ziemie,

I z twojego rodu drzewo 0 trzech ga!.;.ziach przetrwa jako ludzkosc wielka kleske,

I polozv] lewa r~k.; na glow;" Ka-ina, tego po prawe], i powledziai don: - Z3 swo] grzech jestcs wydziedziczonv, ale 2 twego nasienia powstanie siedem narodow,

W rosdelclonvm krolestwie roskwitna, dalekie kraje beda zam ieszkiwac.

Ty za~ mbil e ..,; owego braca kamienlern, zginiesz wiec od karnienia.

A kiedy Adapa skoncevl mowic, jego rece opadly, westchnal i rzekl.

- \Vclwijcie teraz moja zone Titi i wszvsrkicb svnow, i wszvstkie corki, A kiedy duch rnnie opusci, prsewiezcie mnie rzeka do rniejsca urcrlzenia,

I pochowajcie mnie rwarza w kierunku wschodu Slonca,

161

Tiri krzyczala jsk zraniorie zwierze, upadla nn kolnna.przy Adapie,

A dwoch SYflOW Adapy, Ka-in i Sari, owinelo iego cialo w calun, Pochowalo Adape W jaskini na brzegu rzeki, w rnlejscu wsknzanvrn

przez Tlrt.

Urodzil sit; 'IV srodku dziewiecdziesiatego trzeciego SZ3£, urnarl pod

koniec sro osrnego,

Mia] dlugte ±ycie,iak na smiertelnika, cvklu zvciowego Enki nie mial, A kiedy pochowuno Adape, Ka-in pozegnal sie z rnatka i brarem. Ninurta w swvm ptaku nieba do krainy wedrowek zabral go z powrorem. A w dalekirn krolesrwie Ka-in mial synow i corki,

1 zbudowal dla nich miasto, a kicdy jc budowai, zabi! go sp.daj~cy kamien.

Lu-M~c11 st~liyl Anunnaki jako nadzorca robot w Edin,

Za dni Lu-Mach« M(lrd,lk i [gigi zaczeli wstepowac w zwiazk: malseuskle z Zlemianknmi.

TABLICZKA DZIEWL,,\TA

LliO'zk(),9~.! ronrmuiu sir; .DOtomk(wvicA~t1Pf' n~v,"'Z'l' linf,::. kt'.j!e~.~{~ .. I-hchH"l'':H.j:.'j'a;ij'c SIi: Eniilow), A1ilIlfuK bicrre zt/ font Zi~mi.rllJkr: ... Zskloceni« waiebiosnd: i zmtenv kl;maryc:zne dOlyh"ljri £.aimw • ~!jgi ZMtipu/r1 n<f Ziemir;t pojmujq kobit,.ty ;!itlr'l.sf.ic~ !.':I ion,.. .. EJlki piodz/ w pozama{jeliskim .zWiqZKU J}TIi7 ZiusudT(' ~ SU,o;ze i l<JrflZY nl1-l.o;::J!.[~il cietoicnic [UI Zi(.'mi ... fin/{f {Jp.9frIJf~~ IV l.ym k:u~ io.w, I.:bce wmc.ac do do·rnu ~ A'inm~~Ar .t;rRfZej/fc..''''' ,~!¢ j)f_')d wpJyr.~~m cykli siemskich, tc2 chce wn:m.iC •

Tttjenmic$j> wys/annfk osrrzesa i'--!l, abv nie 'wtrk:~y/i:: przcsnscscruem • Corns wiece} znakof.,.;;'· zapOWi<l,J,1 il~~dc.~'de k.'~h,.,l'tt)l9!nei powodsi .. ~lij:ch:oSi Arumnnki ~'iCZ}Tl_{i lI,Inrf.K:" n..-? /VibiJ'u • Enid wymusz.'1 plan, poJt¥'i1iajqG}, lVygil1<r( lo;;.l:.~o*::i ... Enki f },.'inm.::jb ~cZ?Tri1ri1 Z"<lbezpie ... 7 ... '1C nssiente z;<::mski"cgo z,.u:'""< ... POz'O$t49.c.'t' ne Z.'emj Ar nunnsk! prz}'l{otoWl.J/;1 sic rW dzi"en poropu • A.'erg::Jt~ wladGl swiste podsemneuo, ma ogios/c osrreeteme

La dni Lu-Machn Marduk i Igigi zacseli wsrepowac w 2wi[jzki rnalzen-

skie z Ziemiankarni,

'1// owvch dniach trudnoscisvcia ria Zicmi sic zwiekszalv,

'If,! owych dniach na lahmu nasralasusaa i ryl pokryl planete. Anunnaki, ktorzv rz~dz~ losem, Enl;), EII'ki i Ninmah, naradsali sie, Zastanawiali sie, co zmienia warunki na Zierni i na Lahmu, Obserwowali wybuchv na SIOI1cU, stwierdzili, ice sieci przvclagan i»

Zierni i Lahmu byly poroercwane.

W Abzu, na koncu ladu polotonego naprzeciw Eiate) Zierni, zainstalowali przynf\dy obserwacv] ne,

Przvrzadv te powierzono pieczv Ncrgalu, svna Enki i jego zonv Eresakigal,

163

D" Kraju ZR' Monami' sklerowano Ninurre, aby w g6tao;h usmnowil wi<;i niebo-Ziemia.

No. Lahmu 19i9i by!] pdn~ niepokoju. Zadanicm lch uspokojenia obarczono Marduka:

~ Dopokl nie odkrviemy, co powodu]e rrudnosci, staqa przesiadkowa I1f\ Lalunu musi bye utrzyrnnnal - tak powiedzieli do Marduka p rzvwodcv,

Troje, krorzv m\dz~ losern, debatowaii,

Patrzyli na siebie, Jakie sie posrarreli' KMd~ z nich lnyslalo o POZOS!:;" lych.

EI1k;, kcory bvl w zalobie po srn ierei Adapy zabral glo~ pierwszv,

- Od czasu moiego przybyci.a rninelo wiecej niz 5(0 Stilt! - powiedzial do brata i stostrv,

- Bykm wredv dziarskim przvwodca, teraz nosze brode, jesrern zmeczorw i srary!

Bylcm peho'yin zapalu bohaterern, gow""ym dorozkazvwania i przczywanis przvgod' - powiedeial Enlil.

- Teraz mam dzieci, ktore maj~ dziecl, wszvsrkie urodzone na Ziemi. Sumejemy.k na Zierni, ale cl, ktorzv na-Zierni sie porodzili, starzeill s j ~ jeszcze ozybcie j!

Tak powiedzial ponuro Enlil do bmm i siostrv.

- .A. rnn ie, mrue rtazvwaj: srara owca! - pow uecid a l.r. Ninln~l-t ze smutkiem,

- Kiedv inni przvlatuja i odlarula, biorac na zmiane okresv stuzbv,

My, przvwodcy, ci'L~le ttl iestesruv' 13l'c moze nadseedl czas stad 0- dejscl - rak powiedzial EnliL

- C,~sm oi, nad rym zastanawialem - mowll do l1ich Enki, - z~ 1J.:C\idym razern [edno z, nas rrojga pragnclo odwiedzic Nibiru,

Slowo z Nibiru zawsze wsrrzvrnvwaio nasz powror do c\{)mul.

- Takze i ja durnalem o rym - mowil Enlil, - Cry przyczvna jest jabs ne~ 11n Nibiru, L-"Y na Ziemi:

- Bye more sprawn, ta doryczy cyklow zydowych, kcore sie roznia - tak mowlla Ninrnah.

Troje przvwodcow posranowilo.obserwowac i przekonac ~l", co bedzie.

164

Czy \1,.1 ovvynl czasie o sprawach los przcsadza], cz'y przeznaczenle?

Stalo sie bowiern tak, ie wkrorce porern do ojca swego, En kl, przybYl

Marduk,

Chcial Z ojcem ornowic pewua sprawe wielkiej wag~. Trzej synowie Enlila dobrali sobie iony na Ziemi:

Ninurtn poslubil Ba'u, najmlodsza corke Ann. Nannarwvbral Ning~L Iszkur W!i~J 5",1"i

- Nergal, two] ,yn, "'1:i"l za ion~ Ereszkigal, wnuczke Enlila, Groibami, i~ j~ zabije, wvmusil na niej zgode.

Nergal fli~ c!ebl, a; ja sle ozenie, choc jestern twyrn pierworodnvm. Cztercch pozosmlvch przcz szacunck oczekuie mojego ocenku:

Chce ..... ybrac sobie panne mlodu.rnorm pragn.ltr\iem jest mice zoue' Tak powiedzial Marduk do swcgo ojca, Enki,

- Ciesza mnie rwo]e slow~! - rn6wil Enki do Marduka, - Twoja m arka In k ze hGd, i e szcz<;s 1 i wal

Aby jego slowa przekazal Ninki, Mnrduk posr4pil ku oicu fC \Von iesiena reka,

~ Czv jest lCJ jednn z rvch rnlodvch, krore lecra i nlosa pomoc' - pyml dale] Euki,

- Jest ona pctornkiem Adapv, pochodzi z Ziemi, nie z_ Nibiru, - . .".y" szepta] I v Iarduk,

Zc\umim1;' Enki ·zoniem(iwll. Porcm, n le panujac nad soba wyk:rzyk" n'll te slowa:

- Ksi~z~ Nibiru, pierworodny svn uprawniony do sukcesji, oien; siG z Z~enii~nkfdi

- Nie z Ziemianka, Ieee a rwoirn potornklernl - powiedrial do niego Marduk,

- Jest on" corka Enkime, krorego w -zieto do nieba, ""')'Iva "~I, Sarpanit:

Enki wezwal SWl ion" Ninki, opowiedzial jej, co ""'1".,10 nu jaw w sprawie Marduka,

Swej matce Ni.nki Marduk powrorzvl, czego pragnie jego serce, i P(')~ wiedzieh

- Gdy Enkirne podrotowa] ze rnna, jn zas uczvlern go 0 n ieble i Zierni, To: 0 czvm rnowi] kiedvs moj ojciec, ja widsialern na wlasne oczv:

16.')

Krok po kroku stwonyliSm), na tej planecie prvrnirywna istotc, ",by b'lla taka jak my,

Na nasz obraz i nnsze podobieusrwo stworzona, cvwilizowana isrora ziemska, z wyjatkiern dlugowiecznosci, jest taka [ak my!

Corka Enkirne spodobnla mi si~,pragn~ h poslubicl

N ink, rozwazyia slowa syna, - A czv t~ dzlewczvna jest czula na twoje spojrzeniei - tak zapvtala Marduka.

- [eszcze jak~ - powiedzial M,irduk do mark i.

- To nie rnanic do rzec.yl - pcwiedzjal Enki podniegion)'mgiosem.

J eslt nasz syn In srobi, na Nibiru nigdy nte poleci ze swa ion~, Swe ks i'li~ce prawa t13 Nib ~ ru na zawsze II tracil

Mmduk odpowiedzial na to gorzkiro smiechcm. - Moie prawa na Nlbiru nie ismieh,

Nawer no Z'emJ mo]e prawapierworodnego ZOS("tv podeptane. Oto, zniste, co postanawiam. z ksiecia st." sie krolem na Zlernl, bye wladca tej plaYlet.,'!

~ 'Niech rak bedziel _ powiedzlaln Ninki. - Niech tak b~Jzie! - )X1" wiedziai tez Enki,

Wezwali Matuszala, braca pannv mlodej, powiedrieli mLJ [) iyczenill Marduka,

Pelen palmy, ale owiadniery rnJoki(\ Mutuszal powiedzial: - Niech tak bedzie!

Kiedv o tej decvzji powiedziano Enlilowi, ogomc;b go wscieklosc. = Inna rzecza jest obcownuie ojca : Zieminnkamt;

Irina zas poslubienie Zlemianki przcz iego syna, aby obdarzvc j~ wladeal

KieJy powiedziano 0 tej sprawie Ninmah, b\'b nuder rozczarowana.

- Marduk m"gl poslubic bid", Z ""iZ'j'ch panien, mogl wvhierac nawee sposrod moich corek splodzonvch przez Enid,

MOogl poslubic .slostre przvrodnia jak ti~bzlljC kr6leVlSkiohyCzai! - rak powiedaiata Ninmah,

Z wsclekloscia wiadornosc 0 Lym przeslal Enlil Anu na Nibiru:

- Sprawv !,uszly z~ daleko, nie morna na.takie zachowanie pozwolicl=powiedzial Eillil do Anu,

166

167

No. Nibiru Anu wezwa] doradcow, aby pilnie rzecz ornowlc.

W kodeksnch praw nie znaleali ,adnego przepisu dotvczncego takiej sprawv,

Anu wezwal wide ucaonych, aby ornowic wsselkie mozhwe nastepsrwn rej sprawv,

- Adapa, przodek tei driewczvnv.mie mogl zesrac ria NO;>i,,;! - rnowiIi do Anu.

- Dlarego Mardukowi rialezv zabronic powrotu z nia L1" Nibiru' Zalste, moie sie okant. i(: Marduk przvawvczail sie do cykli ziernskich i nawet.bez nie] nic rnoze jut wrocic'

T ak mowili uczeni do Anu, Zgadzali si~ z rvm iakze doradcy.

- I'rzekaimy nam\ dec)"j, na Zieruiel - rnowil AmI; - Marduk rnose sie zenic,

Ale ua Nibiru tile bedeie jui ksieciem'

T" decvzja zostala pnyj~co przez Enki i Mardub b~i sprzeclwu, takze Enlil siowo 1 Nibiru uszancwal.

- Niech odbcdaie ste uroczystosc weselna, nlcch wvprawia wesele w Eridu' - powiedsiala do nich N inki.

- Marduk i [ego panna mloda nie moga zcsrac w Edin' - Obwiescil EL1lii, dowodca.

,_ Mardukowi i [ego pannie mlod'ej zrobmy present wcselnv, Obclarsrny ich krolestwem, kraiua poza Edinl - tak powledslal Enki do Enlila,

o odeslaniu Marduka Enli I mvsla] z przvchvlnoscia w duszv.

- 0 jakirn kraju, Jakim krolesrwie rnowisz? - powiedzial Enlil do swego bra ta En k i ,

_ 0 krolesrwie nad Abzu, 0 krainie, hor" >'~g(l Morza Gornego,

o krainie, ktOr(t od Edin odd riela] (\ wody, do ktorej mozna dotrzcc statkieml

Tak rzekl Fl'lki do Enllla. - Niech tak b~d!ie! - powiedzial EnIi! \Y.l Eridu Niuki wyprawib wesele dla Marduka i Ssrpnnit.

lej poddani biciern w koriv miedriane oglosili swiaru cereruonie,

.lej SlOM!"\' siedrnioma ramhurvnami przedsrawitv panne rnloda panu mlodernu.

Wielki dum cvwili~owalwch Ziemh" zebra] sie w Eridu. te zaslubiny byl\, dla nich jak koronucja.

Mlodzi Anunnski takte dotrzvrnali towarzvstwa, z Lahrnu licznie p 1'21'byl j Igi gi.

- PrlybyliSmy $M~towac zaslubmv naszego przywodcy, chcernv bye swiadkami ,jecinoczenia Nibiris i Liemi!

Tak wyjasniali swoje liczne przybvcie Igigi.

To jest opis, iak 19i9i uwodzili corki ludzkic,

1 jak prrysdy nieszczescia, i jak osobliwic narodeil sie Ziusudra. W wielkiej li",bk przybvli Igigi z Lahrnu na Zi~111i\;,

Jedyn;e jedna treecia ich zarogi pozostnla no Lahmu, na Ziemi<; prZj" bvlo dwusru.

'W'vj~stlirrii,!e chca bye se swvm przywodcq Mnrdukiern. uczestn iezye w jelN ccrernonli slubnej.

Enki i Eniilowi nieznana byla ieh rajemnicar w skrvtosci zarnierzali uwod z it kobierv i hc.yt si ~ 0 n i III i w parv,

Prrywodcy na Zteml nie. wiedzieli, ze ria Lahrnu zebra] sie dum igigi,

- Hie powlnno sie nas pozbawinc tego, na co pczwolonc Mardukowi!

- mowil! jeden do drugiego.

"Dose cierpienin i samotnosci. dose zvci~ be! poromstwa!", rube midi hash

Podcaas przvlorow i odlorow rniedzv l.ahmu i Zicrnia widzieli corki

ludakie, Adapirki, jak jce nasvwali.

'IN'zbudzily w nich poZ~d~n,i(;. zaczeli wiec spiskowuc i rnowic,

- Dalej, wvbieramv soblc ion)' spcsrod Adapirek i pl.6clzmy dzieci! Jeden z nich, ,w(llsi¢ Szarngaa, zostal ich przywodca,

- Nawer jesli nih z. was nle da na to zgody, jn sam cego dokonam' - powiedzini do innvch.

- Jesli ra ten gnech wvmierza kare, sam 13 waswszystkich j:l, poniose! [eden po drugirn prwlaczali sie do spisku, razem ,aprzysi~li, ze czvnu dokonaja

168

\V czas wesela Marduka dwusru ich zsrapilo 11a Zlernle w rniejscu lit dowania,

Zeszli na wielka plarformew Gorach Cedrowvch,

Starnrad udall sll; do Eridu, prsechodzac rni~dzy smierrelnikami tru-

dzacvmi oil, w pocie czola,

Rnwu z ci:b~ smiertelrukow pnybyli do Erirlu.

Po rym, jak odbyla sie cerernonia ,Iuhna Marduka i Snrpon'it, Umowionym svgnalern Searngaz dal anak s .... oim towarzyszorn. Kaidy, Igigi porwal driewcrvne aiemsku, sila je uprowadzili,

Z ciziew';'-ynami udnli stc do rnieisca ludowania w Gorach Cedrowych, Z rniejsca [ego uczvnlli forrecc, do przywodcow wysrosowali apel:

- Dose pozbawinnia nas mosliwosci plodzenla porornsrwa! Pragniemy !'(lslllbtc corki ludzkie.

Musicie narn dac swo]e blogoslnwlensrwo, inaczej ogniem zniszczymy wszystko no Ziemi!

F'r2,w,idcy saniepokoili sie, 2aiqdali, abv Marduk, dowodca Igigi, wzhl SPr8.W(;-W swo]e rece.

- Jdli mam maleiC roewiaaanic re] kwestii, "gadzmn sie w myrn sercu 2 r~i~i~

Tak powiedzla] Marduk do in"yc!" - Tcgo, com ucynll, nie mOZl13 i In odmawiacl

Enki i Ninmah pomf\sn~li glownlYli, niechctnie tgod'ili ,k poprzec Marduka.

Tylko Enli] nie hamowal wscieklosci:

- Po jednvrn zlvm czynie nastapil drugi, z nierradu Enki i Marduka 1- gigi wti eli p r;y klad,

Ni\s.a duma i §wi~t'l rnisja !;tah sie igmszka wiarru, Spowodujemv, ie dum)' smierreluikow o3iej8! Ziemie'

Enlil mowil : wielkim obreydseniem. - Niech 19i9i ,e swoirni sam icami wvnoszn sie ! Zielni!

~ \Varunki na Lalunu Wily sic; nie do wvtnvrnnnln, przetrwanie nie jest moeliwe' - tak powiedzial Marduk do Enlila i Enki.

- Nit moga pozostao w Edinl - krsvknalEnlil z gniewem. Nie kryhc obrrvdzenia, opuscil zgrornadeenie.

169

Przeciw Mardukowl i [ego smlerrelnlkorn knul splsek w sercu.

l_qigi i iel, wvbranki odosobniono na l'ldowisku w G<1r:lCh. Cedrow\,<.:h. Urodzilv sieim dzieci, nazvwano je dziecmi rakiet.

Marduk i iego iOna Sarpanit rakze midi dzieci, pierwsi dwaj synowie naz),wali sie Asar I Saw,

Do krolesrwa powyze] Absu, przy:znulicgojemu j Sarpanir, Marduk zopro.sillgigi.

Marduk wezwal Igig], aby zamleszkall iN dwoch mlnsrach kt6 r c zbudowal dla swvch svnow.

Niekrorzv \; 19i9i razem ze swyrn potornsrwem przybyli do krolestwa w kraln le Czarnego Ladu,

Szarngaz z innvrni pozostal na ladowisku w Gorach Cedrowvch. Niektorzv z leh potornkow powedrowali w dalekie z.iernie na wscho dzie, do krain wvsokich gor.

Ninurra uwasnie obserwowal, jak Marduk rosnie w sile dZi"ki cora,

wiekszej liczbie srniertelrukow.

- Co knuje Enki i Marduk? - powiedzial Ninurta do swego ojcn, EnHIa,

- Ziernie odnedzicza srniertelnicyi>- powiedzial.Enlil do Ninurtv,

- llii, poszuka] potomkow Ka-ma, rasern z nirni prz;'gomj krolestwo

db. siebiel

Ninurta udal sie na druga serene Iiemi; odnalazl poromkow K~·ina_ Nauczvl ich robic narzedzia i wac rnuzvke.

Pokasal im, jak zajrnowac sie kopalnicrwcm, jak przeraplnc i O(f"YSz-. czac metale,

\""blal im, jak budowac rrarwv z drewna balsa, jak przcmierzac wid, kie ocean)'.

oW' nowej zierni zaloiyli krolestwo, zbudowali (am miasm l: blinuaczyrni wieznrni.

81'10 to krolestwo za morzarni, nie by! [0 g6rski kraj nowe] wlezi niebo-Ziemia.

WEdin nadzorcn fob or b,ol Lu-Mach, wymuszenie wiekszvch norm pracv byl:o jego ohowiazkiern.

Zmruejszenie rncji zvwnosciowvch dla smiertelnikow bylo jego zadanicm.

[70

M i HI on ao n ~ Bo to "')S!, keo fa b\1 a corka jego s ,ryj a,

Byb to kobiera nadzwvczajnej pieknosci, je] uroda ocmmwany by! Enki, Enki do. swego syria Marduka przeslal $IOW0: - 'Wezwij La-Macha do

swego krolesrwa.

Naucz go ram, jak Ziemianie maj:\ zbudcwac miastol A kiedv Lu-Mach do krolestwa Marduka zostal wezwanv,

Sprowadzi] swa eone Batanasz do Szu ruppak, Nicbi<11'tskiego Miasm, do dornu Nlnrnsh,

Aby byla b~zpiecm~, chroniona przed doiA;iq dum6w ludsktch. Wkrotce potent do Szuruppak wybral sie Enki odwledzic WIll slostre

Ninruuh.

Na dachu domll, gd,ie sie Batanasz kapala,

Enki chv .. veil jil. ",1 ledzwie, calowal ja, wlal II asie 11 ie do jej loua. Baranasz zada w ciase, iei brzucb prawdsiwie nabrzrnial.

_L Szuruppak do Lu-Macha wvslano slowo: - \Vracaj do Edin, mas,

syna!

Lu-Mach wrocil (10 Edin, doSzuruppak, Baranasz pokazala ruu svna. Mial skore biala jak srueg, jegowlosy Z>1S - by!y koloru welnv,

[ego Day byly jak niebo, pala!y blsskiern.

Lu-Mach bvl zdumiony i przerazonv, pospieszvl do swego ojca Marusaala. - Synaniepodobnego do Ziemian porodrila Batanasz, rue wiem, co 0

jego narodzinach myslecl

Maruszal poszedl do Batanasz, sobacayl nowo narodzonego chlopcn, sdumiony byl jego ~"ygl~dem.

- Cz;' [eden ! Igigi jest ojcern chtopca? - Matusznl zqdal prawdv od B~lt" nasz,

- Wyjuw prawde swemu mezowi Lu-Machowi, cry ten chlopiec jest jcgo svncml

- l.1den z 19i9i nle jest ojcern tego chlopca, pl'zy,i~gnm na moje iycie!

- tak odpowicdzlala mu 13nt8nasz.

W'rooy Matuszal ", ... rocil sic do swego svna Lu-Macha, uspokajajnca reke polo:,.1 mu na ramieuiu

- Ten chlopiec to t3jHnnicu, IcC! W lej oSObUWOOcL odslariia si.~ omen p rzed toba,

171

Jes( nieZ\vykly, bo n lez .... '1ykle tadan le jest mu pI~eZLlaczone.

Jakle to zndanie, nie wlcrn, we wlasciwym czasie stanie sie wiadornel Tak rnowilMaruszal do swego syna Lu-Macha. Do rego, co sie dzi •• o

na Zierni, czvnil aluzje: .

W owych dniach na Ziemi bvlo COW! wiecej cierpienia, Dnie byl)' conn zirnniejsze, niebo powsrrzvrnvwalo a eszcse , Po]a umniejssalv pion)" w owcaarnlach jagnif\[ bvlo maio,

- Niech 8),]\, ktClry ci si~ urodzrl, bedaie ,"pow;~dzh, nadchodsacego wvtchnlenla'

'I ak powieclzial Maruszal do swcgo syna Lu-Mach a, - Niech nazywa sie Pociecha:

Maruszalowi j Lu-Machowi Batanasz 11 ie wyjawila sekreru syna, Nazwala go Ziusudra, "ten 0 dlugich jasnvch druach tvci~"; wychO'

"')""'111 y bvl w S Zl1r\1 P pak.

Ninmah zapewnila dzlecku ochrone, darzvla je ucauciem.

By!o obdarzoue wielkim rozumern, przyswajalo od niej wiedze. Enki dsiecko ubosrwial, nauczvl je czywc pis rna Adapy,

[ak odprawiac obrzadki kaplanskie i przestrzegac rvtualow, chiopiec uaucevlsie w mlodosci.

Ziusudra urodeil sie W sto dziesiarym sznr:

\Yj Szuruppak dorastal i poslubil Emznre, 0"" '''' urodeila mu rrsech svnow.

Za jegc dni cierpienia na Ziemi ,i, nasilily: Z.iemi~ gn~bi!y p()mory i plagi gtodu.

'I (l jest opowiesc 0 cierpieniach na Ziemi przed potopem

Oro: Q I,ym, "j,1k tajem rl"iny Galeu potajernnie doradznl w kwestlach ±Vdi1 isrniercl.

Zwii1.zki [gigi Z corkarni lud,kimi nieamiernie niepckoilv Eulila, [loslilbienie ziernskiej kobiery pn.ez Marduka doprowadnioEnliln do szalu.

W jego oczach misje Anunnaki na Zlcrni sprowadzono na manowce.

172

\\ledlug niego wrzeszcz .. ace, krzvkliwe ruasv ludzkie scaly sie przeklensC'J..rem ..

Siuchanie mow)' Ziernian bvlo corn bardziej irytujace.

- Ich parzenie sie pozbawia rnnie snu' - tal mowil EnliL do inuvch

prsvwodcow ,

Za dni Ziusudry plagi i pornorv nawiedzilv Ziernie,

Bole, zawrotv gl()w\" dreszcze i gOHluki wvniszczaiv Ziemian.

Naucarny Zieinj~n uzclrawiania, nauczmv ich, jak rnnja sie Icc,,',"';' Tak powiedzialu Njnmah,

- Zabraniam tego dekrereml - ostrc odpowiedzml Enlil na jej apele, W krajach, gdzie roaprzestrsenili sie Ziernianie, wcda nie plvnela ze i[odd,

Ziemla earnkucla swe lono, roslinnosc nie kielkowala.

- Nauczmy Ziemian budowac stawy i kanaly, niech • morza biora rvby i pozvwienlel - tak .,eld Enh do in.nych przywodcow.

- Zabraniarn tego dekrerern' - Powi€dzi~1 Enlil do Enki, - Niech

srulcrtcln icy "'ygin" ad glodu i zarazy' Przcz jeden sZiI.r.Zieminnie jedli rrawc z pol,

Przez drug) 5281" ~ przez trzeci wvdaru byli nn pastwe zernsrv Enllla,

W Seuruppak, miescie ZiU$LOdry, cierpienia stall' sie nee do zniesienia. Ziusudra. rzeccnik Ziernian, udal sie w podroe do Eridu, do lEnki, Bbgal goo pomoc iccalenie, Enki bvl zwiQnny dekrecami Errltla.

W tamtvch dniach Anunnaki trossczvli sie 0 wlasne prserrwanie:

!eh racje zywnosciowe zmniejszono, zmlanv na Ziemi dotvkaly jell

.s,amych ..

Na Zierni, tak jak na Lahmu, pory roku stracilv swa regularnosc, ['r"~' jedcn "'.tnr, przez dwa SZ-.7r badano zNibiru niebianskie obiegi, Zaobserwowano z N lblru dziwv w przeznnczenlach plauetarrrych.

Na oblbu SIoI'~8 jawil}' sie czarne plumy, z ohlicza Slonca strzelaly plomienle,

T nkze Ktszar sachowvwaln sie rueodpowlednio: jej zastep srracil oparclc, obicgt wszvstklch czlonkow prryprawiaty 0 zawrot glmry. 'il/ykura Bransoleta bv1a szarpana na wszvstkie strouy przez niewidsialne si.ty pIT)'d~al:1h.

173

Z niezbadanvch przvczvn Slonce wytracato z rownowagi swoja rodzine, Przeenacaeruarni mieszkaricow niebios owladnelv nieznosne 10$'l!

N~ Nibiru urzeni podnleslt alarm, mieszkancv rbierali si~ na placach publicznvch,

- Srworca Wszechrzecz\, do sranu pierwotnego prevwraca niebiosa, Srworca Wszechrzeczy sie gniewa! - krzvczeli sebrani.

Na Ziemi cierpienia sie zwiekssaly, scrach i glad pod nosily glow<;:.

Preez trzy szar; przez cztery szer obserwowano przvrzady porniarowe skierowane ua Bialy Lad.

Nergal i Ereszkigal zanorowali dnwne grzmoty w sniegach Biatego Ladu.

- Zamaranietv snieg, k(61)' pokrywa Bialy L~d,.aGzyn.a ok zeslizgiwad

- takie wiesci dochodzlly z Przl,lfldb Abzu.

W kraju za rnorznrui Ninurra w swe] praystani zajnstalowa] przyrz'ldy do prognosowania '<j;r.v>'isk przvrodv.

Za pornoca tvch przvrsadow wvkrvl wstrzasv i drzenia Vi' gl~bi Ziemi.

- Zanosi si~ 1)8 cos niezwvklego! - rakie alarruujnce slown prseslnl En, Iii do Ann 11<1 Nibiru.

Przez pi,,!:)' SZ;)r, przc, szosry sear zjawiska te nabieralv mocv.

UC2el1i na Nibiru podniesli ~I,mn, przestrzegali hula przed nieszczesciami:

- Kiedy Nibiru nasrepnyrn razem I.blii:y sie do Sloncn, Ziemia znajdzie sie w polu sill' przyciagania Nibiru,

W tvm czasie Lahrnu w swym obiegu bedzie po drugle] srronle Slonca, Ziernia nie bedzie miala ochronv przed siecia przvclagania Nlblru. Kisaar i jej zastep beda poruszeui, ~ahe Lahamu tatn~sic sie i sachybocze.

Na dole Zierni 'am~r2ni~(y snieg Blalego Ladu zsuwa sie ze >wej pods tawy.

Kiedv Nibiru nasreprwm razem znajdzie sie w sasiedzrwie Zierni, Zarnarenlerv snieg Binlego Ladu zesliagnte ste do wody. Spowodu]e co katastrofe. wiclka fala, po top, zaleje Ziemie'

Wielkie przeratenie powstaio na Nibiru, znpnnowala niepewnosc co do \ v I~.>nego losu,

li4

Krol, uczeni i doradcy marrwlll si~ lei bardro losem Ztcml ; Lahmu, Kr61 i doradcy powaieli decysje: przvgotowac ewakuacje Zierni i Lahrnu'

\Y,i Abzu zamkuleto kopalnie "Iota; rnmtejsl Anunnakt przvbvli do Edin,

W' Bad-Tibira wstrzvmano przerapianie i oczvszczanie kruszcu, wszvstko sloto poslano na Nibil".

Flora pusrvch szvhklch rvdwanow mebiariskich. gorowych do ewakuacji, powrocila na Ziemie.

NaNibiru obserwowano znaki niebieskie, na Zierni notowano drzenia.

Wl,Gnie w owyrn csasie jeden '. niebianskich rvdwanow PTZ)"Ni6d na Zicmic jasnowiosego .A, • nunnnki.

Nazywal sle Gaizu, "ten 0 wielkle] wiedzy".

Pelen rnajestatu, udal sie do Enlila, doreczyl rnu zupieceerowana windornosc od Anu.

- [estern Galzu, pose! pelnomocnv krola ; radv - tak powicdzial (10 E"lila.

Eulil byl zaskoczonv jego przybyciem, - Nie przvszlo 0 ryrn zndne ,10' wood Anu,

Enli] abadal pieczec Anu, byra nienaruszona ; autenrvczna.

Tablicake z wiadomoscia przeczvtano \\I Nibru-ki, jei ked byl prawidlowy.

.Galzu rnowi w imieniu krola i Rudy, jego slowa sa maim rozkazern!", tab byb tresc wiadornosci od Anu,

Oahu poprosll, abv WezwUD\O cei Enkl i Nirunah.

Pr·,y,,!i ; .Gnhll usrnlechnal sle przvjernnie do Nlnmah. - jescesmy w rvm samvm wleku, chodzilismv do rei snmej sekolvl - rzekl do niej, Ninmah tego nie parniemla: pose! by! rak mlody, juk je] svn, mogla bye [ego sram mnrkal

- \Vyj:lsnienie jest prostel - powiedzln! do nie] Oahu: - SpowodowaIy to nasze cvkle zvciowe, dlugie jak sen zimowv'

\Y,i sarnei I1'CO)l, (.1 kwesria jest czescia moje] misji. Z ewakuacja wia~e sie pewien sckrct.

[ 75

ad czasu pobyru Dumuzlego nn Nlbiru badano powracajacvch , Ztem; Anuhhaki.

Ci, hlirzy przebywali najdluzej na Zierni, najgorze] znosll: powrot ua Nibiru:

leh ciala odzwvczailv sie jut od 11 i blrariskkh cykli,

Midi zaburzony sen, psul irn sic wzrok, sila ciazenia na Nibiru utrudniala im poruszanie si<;.

Cierpieli tei na duszv kledy wldaiell, ie ich rodrice "'I mlodsi od nich!

Smierc, moi przyjaciele, przvchodaila szvbko do powracaiacvclu marn was turaj 0 rvm przesrrzec!

T ro]e przvwodcow, bedacvch najdluze] na Zierni, zamil klo ~Isl"\lawszy te slowa,

Pierwsza odezwala S"~ Ninmah. - j,'10itl~ bylo sle tego spodziewac! Mi\dty Enki zgodzil sie z jej siownrni: - B)40 to dla nas jasnel - powiecbni.

Enlila ogarnal gniew: ~ Przedtern Zierniarue upodobniall sie do [las, Teraz mv upodobniarnv sit; do Ziernian, stajnc ste wiezniami te]

planetv' .

Cal a misja obrocila sie w senny koszmar, przes Enki i jego smierrelnikow z panow stalismy sie niewolnikami!

Galzu sluchal tego wybuchu zlosci ze wspolczuciem. - Zaiste, wiele to daie do myslenia - powiedzial,

- NH Nibiru wiele rozwazan i mstnnawlan!a sienad soba nasunelo walkie pytania:

Cry powirmo $i<;: poaostawic Nibiru wlasnernu 1050wi, poswolic na wszystko, cokolwiek zarnierzvl Srworca Wszechrzeczy,

Cry przybvcie na Ziemi, bvlo znmierzone przez Srworce ~!szechnecry, my ,as hylLSmy rylko jego nleswiadornvmi wvslannikami?

a '1'111, mol przvjactele, debnm b~dzie sit; toczyc dalej' - rak mowil do nieh Galsu.

- A teraz przekaze wnrn mjnv rozkaz z Nibiru.

Was troje pozosranie na Zierni, powrocicie na Nibiru rvlko po £0, abv urnrzec!

176

Okr'liajQc Ziemk w nleblausklch rydwnnach, prreczekacie nadciagajQc4 katastrofe.

Ws,ystkim innym Anurmaki nalezv dac wyb6r: odleciec lub przeczekac karasrrofe,

[gigi, kc6rzy- poslubili Ziernianki, musza wybierac n:1i~dz)' odlorem ~ pozostaniem z ion ami;

Zadnemu ze srniertelnikow, wlacznic z Sarpanit Mnrduka, nie wolno podrorowac na Nibiru'

\Vsry,cy, krorzv sostana i zobacz:l" co sle stante, ruusza szukac bezpieczcnstwa IN nleblanskich rvdwanachl

Co do wszystkich innych, musaa byc bezzwlocsnie gotow. do odloru na Nibiru!

Takie rozkazy z Nibiru G~I!U ujawni! przywodcorn.

To jest opis rego, jak Anunnaki posranowili opuscic Ziernie, I jakzlozyli l)r!ysi,g" ie pozwola zgin'lc ludskosci w poropie,

W Nibru-ki Enlil zwola] na narade wszvstkich przvwodcow Anun-

naki i lgigi.

Synowie przvwodcow i ieh daiccl bvll rakze obecni,

\(iieM: () zblizajacej sie katastrofie Enlil ujawni] im jake tajemnjce. - Misje "Ziemia" spctyka przykry koniccl =urocrvscie lm oznajmil.

- W~ry,,-)', ktorzv thea. opuscic Ziernie, beda ewakuowani w przvgo-

rowanych niebianskich tcdziach na Nibiru,

LeG. jesli Irwirl ;01.)' Ziemiankl, rnusza poleciec bee ion,

19i9i, ktorw s~ pr~}'wi~!nni do swoich ion i dzieci, niech uciekaja na najwvzsze s.c:),tl' Zic:mi!

Nidiczni z nas, Anunnaki, ktbrry wvblora pobvt I1a Ziemi, pozostana w niebianskich lodziad, na zlemskim niebie,

Abv przecaekac karasirofe i bye swiadkiern spelnienia sie losu Zierni!

Jako dowodca, ja pierwszy wvbierarn pozostanie na Zierni! - tak mowil EnHL - Inni IT)~j(\ woln\, wvbor]

177

~ Postanawiarn zostac z rnoim ojcem, patrzyc ;mi.lo W oczv nieszczesciu! - tak oswiadczvl Ninurta.

~ Po potopje do krajow aarnorskich powrocel

Nannar, pierworodny svn Enlila urodzonv na Zierni, wyrazil osobllwe iVc~enie:

Pr'~czeka(' porop nie na aieroskirn ruebie, leczna Ksi,z')'cu; takie by:lo

jego iyczen le,

Enki podutosl brwi; Enlil, choc ,~kloPGt:J.01v, wyrazil zgode.

Iszkur, naimlodszv syn Enlila, postanowi] zosrac Z ojcern na Ziem]. Utu u Inanna, dried Nannara, ktore urodeilv sie .na. Zierni, zapowie-

dztaly, ie zostaua

Enki i Ninki oswiadczvli z duma" Ze decvduja sir; poeostac na Zi-Jmi i jej nie opuszcaac,

- Nic po1'1:U(~ Igigi i Sarpanitl - ze zioici", oznajmil Mnrduk,

[eden po drugim inni synowie Enki swoja dCCl'2j~ pozostariia na Zicmi oznajmialb

Ncrgal i Gtbil, Ninagal i Ningiszzida, a rakze Durnuzi.

Wsrystkie co~y zwrocilv !ii~ na Ninmah. Oswiadczvla z duma, i.e postannwia zosmc,

- Tu jest praca mojego iycb' Ziemian, rnoich srworzeri, riie opusaczel lei slowa w)'wobfr WU<lW'i wsrod Anunnaki i Igigi; 0 los Ziemian po-. c:!~li \\,\,Pyti",,'gC,

-la uczyntonc obrsvdllwosci niech Ziernianie y,ygin~ - zawyrokowal twardo En.lil.

- Srworzvlisrny cudowna isrore, rnusimv j<\ ocalic - krzvknal Enki do Enlila,

Na co Enlil odpowiedaial rowniez krzvkiern.

- Od sarnego poczarku, za kaidym razern zmieniales moje decyzje!

Prvmit,wt'\ym robotnikom dille; zdolnosc rozrodu, obdarzvles ich rozumern!

Pnyw!aszcZy!es sobie wladze Srworcv WS1~clmeczy, poteru nawet obrzydliwosciami sie splamites.

We wsretecmvm zwiazku splodziles Adape, jego lirue obdarzvles rorumem'

178

Jego potomka zabrales do nleba, podziehlcs ste Z niru naszawiedeal tam~k~ b;d'l,asod" decyzje i rozkazv ignorowaies.

1 rwojego powodu cywillzowany Ziemianin eamordowal swego brata.

1 powcdu Marduka, rwegosynn, lgigi, podobnie jak on, pozenlli sie z Zierniankami.

Nikt juz nie wie, kto lese panem pr~ybylym z Nlbiru, do kogo nalezv Ziemial

Dosyc! Dosyc! Mowie co wszvsrkirn. Te obrzvdliwosci nie mega trwac bez koncal

Skoro nieznane przeznaoeni€ ~wldzilo juz katasrrofe,

Niech sie daleje, 00 sle rnusi ""'Ydanve - tnkie oswladczenie v,'l'glosil z gniewem Enlil:

Zaiw!al ad wszvstklch przvwodcow, ieby uroczvscie poprzvsiegl! nie nklomc narurulncgo biq:~l wvpadkow,

rr,ysi~g~ mllczenia picrwszv !Ioryl Nlnurra w jegD slady poszli inni ze stronv Enlila.

Z svnow Enki pierwsry pf2)'Si~g~1 Nergal, sa nlm. posali inni svnowie Enki,

~ Poddaje sie rwoim rozkazoml - powiedzlal Marduk do Enhla.v- A· le jah wartosc ma ta przvsiega?

[esli IgigJ opusacza swoje ion)', cry strach nie padnie na Ziemianl Ninrnah zalala sle hr"ni; slowa pny,ie;gi.wyszeptab niewvramie,

Enlil wlepil worOk w owego hrata Enki, - Takie jest zvczenie bola i r~dy! - powlcdeial do nicgo,

- Dlacsego cheese rn rile zwi.,\Z(lC pl'zvsi~g,'l,? - Enki spvtal swego brata Enlila,

- Dec')'zj,;: ty sam powalales, nn .Zierni [est to rozkazernl

- Powodsi wod nie powsrrsvruam, rzeszv sruiertelnlkow nijnk nie mo-

g<: ocalic,

A zarern jab. przvsiega cheese mnie "wi~ta,e - eak !:J.f)Yi;.1f Enkl sw~ go brata,

~ Niech \vszyscy wiedza, ze.tc prZC1 deq~j\, Enllln wvpadki potocza sie jakbv za zrzadzeniem losu.

179

N;ech odpowiedzialnosc ria zawsze spocznie na Enlilu! - cak wypowiedzial sie Enki wobec wsz\'Stkich.

Porern Enki opuscil zgromadzenle, .razern z nim cdszed] Marduk, Szvbkuni slowami Enlil przvwolal zgromrrchenie doporzadku, Stanowczvmi decvzjarn] nalozvl zadania do spelnienia,

Ci, ktorzv midi odleclec, i ci, kt61'zy rnlc!i zostac. powinni sic podzie-

lit na grupv,

\Vymaoyt miejsca zhiorek, skornpletowac .51)"2<;0. przydnehc rvdwanv, Pier- ws ; midi odleciec ci, kr6"y wracali na Nihlru.

Co chwlla obeimujac sie i chwymj(J,c ". rece, z r"dtlki~ pomieszana ze srnutkiem, wchodzil! na poklad niehi~'1skich lodei,

[edna ra druga rakierv z Sippar z rvkiem wzbijaly sie w g61'~,

Z po<;"Zntkl! ci, kcorzy sosrall, knyczeli; "Szc~.sliwej podrozv!" Porern

krzyki st"ly siG uierne.

Gdy wystrrelono wszystkie rakierv w Sl'TOn~. Nibiru,

Nadesrla kolej Mrr!'ciuka oraz Igig; z ziemskimi zon.ami, Marduk rebral wszvstkich na rniejscu ladowanln, (hi im wyhilr:

Razem z nim ; Sarpanlr, [ego dwoma svnnmi i ccrkarni poleciec na Lahmu, abv Til In pl''2C-czekac katastrofc,

AlGo rozproszvc sic po dalekich kminnch gorskich na Zierni i tam maleic schronlenle przed poropern,

Potem Enid ,"j~1 sie tymi, ktcrzv pozosrawali, wedlug- gll.!p pr~l'dfidH irn rydwany,

Ninurte wysla! Enlil do gorskiego bail! ta ocean ami, ally donosil 0 dudnieniu Zierni.

Nergalowi i Eressk'gal Enlil przyclzielil zadanie obserwowania Bia[ego Ladu,

Iszkurowi Enlil dal zadanie pilnowania Ziemian, ahv nle napierali gwalrownie na budowle Anunuaki.

Mia] zalJ-'glov!;)c do nich dosrep, wzn lese bariery i je umocnlc, Osrodkiern wszvstkich przvgotownn b-\1o Sippar, miejsce nleblanskich rvdwanow,

Do Sippar Enlil prreruosl I Nibru-ki rnblice przemaczen, z~loiyl ram tvmceasown wir;t niebo-Ziemia.

180

Nastepnie Enid zwrocil sie do swego brata Enki, przemowil do niego w re sl 0\\'1.1.:

- Jesli rylko ucla ste przetrwac te katastrofe, n lech wszvstko, co sle zda rzylo , nie bedzie sapornniane.

Tabliczki z zapisaml schowojmv IN Sippar bezpiccmle, w glGbi zierni, Niech w przvszlvch druach b,cirie odkrvcc, cojedna planets zrobila drugiej!

Enki slowa 10"" przyjal z uznaniem. ME l lnne rabllcrkl pochowali w !imycl1 skrzvnmch.

Z<1grzebali jew gl~bL ziemi w Sippar dla potomnosct,

Przvgotowawszv sk w ten sposob, przvwodcv oczekiwsli sygnalu do odloru,

Obserwowali ;\ "bawiI, [ak zGliia ,i(: ~ibiw po w~e1kiej orbicie, Wlasni~ w czasie tego nlespokojnego oceekiwania Enki zwr6di.sk do swojej siosrrv Nin rnah.

Tnk rn6wLl do niej Enki:

- Zajmujac Sl~ Zlemlanaml, Enli] przesra] zwrncnc uwug~ na wszvstkie in ne zy:i.\'t S rworse I) in!

Kiedy lawlna wodv precwall s~, przezkrajc,

Iunc iywe SIV..-orZC:t1la, niektore przez nas z Nibiru prrywieziorie, wi~ksw5c roewiuiera snrnodziclnie na Ziemi,

Jednym. naglym udereeriiern zostana unicesrwione.

Zacb()wajrny. ty ija, ich uaslcnle iyda, pobler-rov i zabc,pkCJnY .ich esencje iycimW,1

Ninrnah, krora dawaia zvcie, wvsluchala slow Enki przychvlrue:

- J a to "0 b j I; W SZLll u ppak, ty zrob to w Abcu z ta m ryrni iy,y)'m i stw()[zeniami: - tak powiedziala do Enki.

Gdy inni siedzieli czekajac b-e,oynnie, Enki i Ninrnah pnedsk;wzi,li

smiale .a d anie.

W Ssuruppak pom~gQli' N lhmah niekrore asysrenrki,

W Abeu Enki ot!rymnl pomoc od N,,,giszzidy w starvm Domu Zvcia, Zebrali ineskie esencje ; ktiskic kornorki jajowe,

Z kaidego rodeaju dwle [JO dwie, dwie po dwie w Szuruppak l w Abzu sachowali,

LB]

Aby je zabezpleczvc w czasic, g~y b<;d(( h'\ir'c nad Ziemi", po c'Ym odtworzvc rodzaje ir"''Ych stworsen.

\V owyrn czasie nadeszio slowo od Ninurtv dudnienie Ziemi stalo sie zlcwroeboe'

W owvrn czasie nadesrlo slowo od Nergalai Ercszklgal. Bialy Lad sie traesiel

V';srY5CY Anunnaki zcbrali sle w Sippar, czekali u a dzien poropu

TABLlCZKA DZlESlATA

Taicmmczy wyJ;hlf'Jrrik.roj8wjfl.~it; prsed EnId w widtershr SC.'7.ilym ~ Enki dowiilduje .~t¢! te mit rx,lJit:.: ludlkoi( prl(.'l._'o"lj.r.(~O symt Ziusadrc '" UciekaJ~1c sit;: do r=oJ~~pu! Enkl fl."1icazujc Ziusudac ;bU(low,(Ji,~ ~6di poc.l'ttOJni-1 .. N,~ pokiJd wcbodd n'1II{I~.r:.Itorl prsvnoszn: Z(~ sob.:, Ivst".elkfe roJ&1je n,asienb zienHkfego i.vci,a ,. Zblh,m;"e

si~ Nibiru pawoduje ~w]j~!cic sir. pokry,vy !odo~Vf'i EJ":1je{fC) J_.;l.t,lu do

mona " Pr.;W$t.'}/~C/1 fo/~~ p;Vfl ... nl~ ttlf;rpitl Ziemie • Anonnak), kt6rzy zost; ... ·-df, (~/?l,"·-d-:1)/"1 k/{'sJ:t;" z l~.,'Sok,():~ci zlem.4dr:-j orhity f VVcx(v Optldtli'1; M·dof Zia:Judry spocsywe ns ·G6rze Zi.)[J I vicnia f 3~N;JXlj~1.~ ~V fr.-tDie !)Owjemtl tJ~ En]i.' ndi· f'71.v.::1 dwulicowosc Enk: f £Dkt pa-(,'komfje E .. ~Ji!.-~! ze byl:o co prsesnsczone prse: S{1l"".!'[.C~

U?S.;;Cc1iFZ-.:..'UY .. AmmOi)ki W'.2l1d7.:1j~ nil oca.la./ym l1dowi.sku tym.(:z.::!SOih'j' baz~~ p Tom, ~v' komnflcie stworseniu, ks-zmltuil zboin / bydlo f' Bog,~(C :fOil dC'f{/ :ta ... m/rl odkl"ra~ u- kl"tij;7Ch 2<1.moFskidl f ,Vo~~"Y;.' komple/.-:;:y kossntcsoe rtO~w.'.Sf"aj~ w srsrvcb krtljacn oil Sri to Jni~dzy innymi r:iwie suuczne gr.)/}, i nei&! /wa III' ."ilnmah

proponuic p;"m pokojOwf, i~by ro:zp ..... iq.zac probJem r.1;·rbucha.l~10·ch I}w,l/igaq'i

\\/St\'&')1 Anunnaki zebrali ,i~ w Sippar, czekall na chiel) poropu. Wb~nie w rvm czasie, gdy napiecie oczekiwania redo,

l'an Enki, spiap; w swoie] kwaterze, mial wlzje podczns "I'm.

V,' wlclzeniu sennym ukazala mu sie d\tmiew~j~ca poscnc, jasna i swiecaca jnk niebo .

. A kk<:[y zb~it'ib sie do "Enki,ten zobacsyl, zejest tojasnowlosv Galzul \V prawym reku rrzvrnai rvlec rytOWli1lC:y,

W lewym laS tabllczke z laPIS fa.zu!J; gladka i blyszc!f\C4-

A gel\, si~ zblizvl i srann] pr'Y lozu Enki, przemowil Vol te Sl.O\V8:

183

- Bezpodsrawnc Sft rwo]« oskareenia przeciw Enlilowi, ruowll on bo-

-wieru jedvnie prawJ<;;

I decvzje, krore b~d~ znane [ako d0Cytje E.i11ih, rile , jego mocv zapadlv lecz z mocv przemaczenla.

Teraz wei los w swoje rece, ho Ztcmlanlc o(hie(bcz,\ Zierrue.

W·erwij ·swego svna Ziusudre, nie larniac przysi.:;gi, ,,'yjaw mu praw-, de 0 nadchodzace] klesce.

K,," mu ,bud"WHC statek, ktory wytrzvma lawir«; wod,. i b<;dde m.ogt sic zanurzac,

R()dzaj takiego statku przedstawie ci na eablicscc.

Nicch Ziusudra ocali wtym srarku siebie i swolch bllsklch,

I nasieriie wssvsrkiego, 00 pozvteczne, [Oslin i zwierzqt, niech wennie. Taka jest wola Siworcv \'\ls,eclmeczy!

I Galzu \V tym wldzcnh: ,,~ilnym sporzadzil rylcem rysunek na tabliczce i pozostawll rytOWHI1t) tablicd,~ pay lozu Enh:

Potern obraz Galzu !~ni'kl; wldzenle serine pryslo i Enki ohudzi] sie z dresaczem gruzy.

Praez chwile. pozosral w lozu, lezac zdurnionv zasrnnawial sie mel rym,

co ujrzal we snie: co. ow sen znaczvl, iaka wroth" glosil~

Potern, kieJy wstal zlosa, coj oro widzi) Przy lozu lei\, tabliczka. Co przedrern widzial we snie, (ere' w swiecie m,~rc;ri~I"vm iomieje! DdE\q r~b\ pan Enki podnios! rabliczke,

2"baczvl na niej projekt statku o kseralcie osobllwvrn,

Przv krnwedsi mbliczki byl\' znnki, porlnjace wynl iary statkul

Zdjl:ty groza i poruszony nadsicja, pun Enki 0 swicie wezwal szvbko swoich poslancow.

- Znajdrcle tego, krorego zwa Galzu, rnuszez nim rnowic' - eak per wtedeial do nich,

Przed zachodcm slonca ws'yscy wrocili, rneldujac Enk.i: - Nie mogli"my maleic iadneg-o Galzu.

Galzu - powiedzieli - dawno temu wroci] na N ibirul

Wielce zakiopotanv, Enki usilownl zrozuruiec tajerunjce i wrozbe. Odslonic rajernnicy [lie mogl, przeslanie skierowane do niego byl" wszakze jasnel

184

Owej n.ocy do trzcinowcj charv, gdzie spal Zlusudra, Enki possedl ukradkiem.

Nie lamiac przvsiegi, pan Enki. nie do Zrusudry, iecz do sci~"Y chaw mowil:

- Obudz sie! Obudi \i~' - m6wH Enkl do tracinowej kin nv, 1:Z8 trzcinowej przegrody [ego gl03 siG dobvwal.

Kredv te slowo ,b\ldz;l,!, Zrusud re ;, zza trzcinowej przegrody Enki don 'powkdzi~t:

-Trzcinowa chaco, trzcinowa chato! Zwa:hj na rnoje slowa, uwasaj, co ci powiernl

Pyze, wszvstkie zamiesskane micjsca, przez rnlasta przewali sk bra' srrofalnv sztorm,

Bedzie to zaglacla wszysrklcb pokolen ludzkosci.

Takie jest ostateczne po.stanowi.eni<;, slowo zgrmn"dzenia zwolanego prz"" Enlila,

Taka jest d~(.l'*, v.,\,r~i.o'1~ pI'zez Ann, Enlila i Niumah. Tern uwazn] na rno]e down, sluchuj, co rnowie do ciebie:

Porsuc dorn, ebudu] stmek, wzgHt'dz dobyrkiern, raruj iyci~1 Projekt statku, jakizbudujest, i. jego wymiarv zobacrysz na rahlicace. Tabliuk'i' zostawie przv idan ie trzcinowej chary.

MU$i" radbac () pokrvcie calego statku dachem, teby slonce nie za,gladalo do srodka,

Takielunek musi bye bard", moeny, uszceelnienie smolowe r~gic, iebv .pned woda sleusrrzec,

;,J"iech srarek bedsie raki, zeby mog] sie krecic i prtcwracac, iebv prretrwal lawine wodvl

Zbuduj statek w dni siedem, zbierz w nimcaia rodzlne i krewnvch, Zgrom>ldt IV nim iyv.;no';c i wode, wei zwierzera dornowe.

Porem, ustalonego dnia, sygnal bedzie ci dany.

WY"fIac,ony przeze mn ie przewodnik statku, kt6ry sna wcdy, owe· go dnia puyjdzie do ciebie.

Owego dnia wejdziesz do starku, jego luk seczelnie zamkniesz. Niszczycielski porop nadeidne s poludnia i zniszczy hlely i i:ycie, Zerwie cumy rwego srarku, zakreci nirn i go przewroci,

185

Ni" l~bj si~, prsewodnik statku skieruje cie do beapicczne] przvstani. Dziekl robie przerrwa nasienie cywilizowanej ludzkosci'

Kiedy .glos Errki urnilkl, Ziusudra bvl bardzo przejetv, zdrurgotanv padl na kolana:

- Panic moil Panie moj' - krzvczal, - Slvszalem two] glos, pozwol mi zohaczvc rwoia rwatz!

- Nie do ciebie, Ziusudro, mowilem, do rrzcinowej sciany rnowi!em! - tak powiedzial Enki.

- Zgodnie z decvaja Enlila, jestem zwiazanv p.zY;;'¢g~, ktora alozvli wSZVSC,\' Anunnaki.

jesli ujrrvsz rnojn twarz, z pewnoscia umrzesz, jak wszv'c)' Smierrelnic-,.! r eraz trzcinowa chato, uwazaj na moje slowa:

Kiedv ludzie z m lasta kd'i d~ wypytvwac, rak i rn powiess,

"Pan Enlil rozgnlewal si~ ua mojego pana Enki, odplvwam do siedziby Enk; w Abzu, bl,c more Enlil sie USpOKO;!"

Na chwile zapadla cisrn, Zlusurlra wvszedl zza trzcinowej seian)"

W swierle ksiezvcu ujrsal j podniosl rablicake z Japt:9 [mIlf,

\1(I1'r1'to nil. niej obraz starku, naciecia wskazywalv jego rozrniarv, Ziusudra byt najmedrszv z cvwilbowanvch Iudzi, co uslvszal, zronrrnial. Rankiern ludziom Z miasra oswiadcsyl.

- Pan Enlil gniewa sie na pana Enid, mego pana.

Z tego powodu pan Enlil jest do mnie wrago nastawionv,

\Y/ rvrn miescie nie mo.~~ dluze] przebywac, ani lei w Edin juz nie moge postawic stopv,

Do Abu, krclesrwa pana Enki, wvrusze w podroz morska, Odplyne srad w statku, krory mum; szybko zbudowac.

Co usmierzy gniew pana Enllla, srogie probv zvciowe usrana, I od tego czasu pan Enlil obdarry was hojnie dosratkiernl

Nim poranek minal, wokol Ziusudrv zcbrali sie Iudzie.

Zachecali sie wzajem do pospiesenc] budowy statku dla Ziusudrv, Drewno do budowv sratku wlekli srarsi, mlodsi nosili smote z bog;en. Ciesle zbijali deski mlotkami, Ziusudra topil w kotle smole,

Smola usaczelnil wszysrko od wewnatrz ; od zewnarrr.

Piatego dnia statek byl gotowy, "yglqdal tak, iak na rysunku,

186

Hie mOg<lc sie doczekac wvjaadu Ziusudry, ludzie z rniasta noslli na

statek iywnoSc i wode,

Od use sobie odejmowali, spiesryli sic, abv ubgod'1C Enlilal Przvprowadzono tei na sratek czworouogi, ptaki z pols same przylecialy. Zlusudra zone zaokrerowal, przvszli cd svnowie ze swoirni zonnmi i

dziecmi.

- Ktokolwiek chce Si~~ld"c do stcdztbv pana Enki, niech takze wejdzie na poklad! - rak Ziusudra oznajmil zebranym.

Ludzie przewidvwali, ie Enlil zapewni im dostatek, rvlko ntektorzy z

raemieslnikow odpowiedzief na ape! Ziusudry.

Szosrego dnia Ni nngal, Pan Wielkich Wod, wszedl na poklad. Byl on SyllCI11 En ki, zostal wybranv na nawigarora sratku.

T rzvrnal w rekach skravnke z cedrowego drewna, w sratku mial j<\ znwsze przv sobie,

Zawierala esencje :yda i kornorkl jajowe iywych srworzen, zebranc pt"lez Enki i Ninrnah,

Aby ukrvc je prsed gniewem Enlila i wskrzesic zvcie, kiedv Ziemla bedzie gotowa!

Takwvjasnil Ziusudrze Ninagal: IV ten sposob wszvstkle zwierzeta IV

swych pa rach zostalv ukrvte.

Tenr,Ninogai i Ziusudra oczekiwali w starku nadejscia dnia siodroego. 'X'sto dwudziestvrn szsr czekano na potop.

Potop nadcliodzi] w dziesiatyrn SZ1)t i:yda Ziusudrv, Lawina wodv I\')~onila sie w zodiakalnym domu Lwa.

To jest opis potopu, krory praewalil sie przez Ziemie,

I. tego, jak uciekali Anunnaki, i jak Ziusudra ocalal w statku.

Carerv dni przed dniem potopu ziemio dudnila, jecsala jakby w bolu, Czrctv noce przed nadejscicm niesrcrescia widziano na niebic Nibiru

jako plonnca gwiarde.

Potern ciernnosc zapadla za dnia, w nocv zas Ksiezvc mikn(\l, jakby polkn i~ty przez porwora.

187

Ziernla '"CZf;la sic tr~'IS(, ruszona nleznana przedtem siecin przyci~; g[Hl.1a.

o swicie czarna chmurn wstala ".Ilor,·wnr:u_

Swiarlo poranka zrnienito sie w mrok, jak gd"by zaslontl je cien

smierci .

Potem dalo sle siys,et dudnienie grzmoru, blvskawice rorswiccilv niebo, - Odlarujciel Odlarujclel - Utu cia! enak Anunnaki.

W 11 iebiansklch lodaiach Anunuakl \,,~blli sie w przesrworza.

Ninagal sauwazyl hlysb wvbuchow w Szuruppak, W odleglosci osiern-

n astu Jeagae:

- Zamvkaj! Zamvkai iuk!~ krzvknal do Ziusudrv, Rasero opuscdl klape zakrywajaca luk.

Statek bvl calklern zumkni\,t)-·, nie prcepuszczal wodv, do srodka nie

wpada] ni prornien swlatla.

Oweg\, dnja, owego pami,rnego drua pomp natarl z rvkiern. Na Bialvm lqdzie u spoclu glob\! ziem.b sle trsesla 11' posadach:

Pocern ~ rvkiern rownvrn "YStile\l grsmotow pokrywa lodowa 2dll!gn~

la sie z podsrawv,

N iewidrlalna 5~ec Nibiru pociagnela j" i zwalila do morza poludn lowego. [etlna warstwa lodu uder-ala w druga lodowa warstwe.

Powlerzchnia Bl~lego Ladu kruszylasie [ak skorupka jajka,

Nagle podniosla si~ fala plywowa, sciana wody si~gala nieba

Eu"." 0 rue widzianej dornd poredze z9."yh u spodu Zlemi:

Jej wichrv p~d2it\' scinne wodv, fab plywu rwala na pclnoc, Napolnoc parla sciana wodv, dosi<,;gfa kraiow Abzu.

Stamrad w stron rerenow zasiedlonvch podro.iyb, zalala Edin.

Gdy fala, kiana wodv, dosiegla Szuruppak, zerwala cum)' statku Zius udrv, pod n-; ",h go,

Rzucala nirn bezlarlnie: gl,bla jak wodny potwor polknela statek. Choc calkowicie zanurzony, statek wvrrzvma], nie przepuscil do \l'll<;-

rna ni kropli wcdv.

Na zewnarrz szrormowa fala zgarnela ludsi jak hitwa rnordercza, Nikt nie widzial nikogo, grunt zniknal, bvla jui rylko woda, \Vszysrko, co kiedvs U<1!o na zierni, zmiotly potezne wodv.

IIl8

Nim dzien sie sh"\czyl, rozsaalaia sciano wod" :mlal. gory. Anunnakl okra}"li Ziernie w niebianskich lodziach. . Tlocenc sic w przedainlach, kulilt sie pod scianarni. 'i:(!YI<:jnl~ warok, ahy ujrzec, co dzieje sie wdole na Ziemi.

'i:(! swej niebianskie] lodzi Ninrnah krzyczala jak kobieta podczas porodu - Moje stworzerua ropia sie w wodzie ink wazki w sadzawce,

T()CZaCH sie fala mona ,abq(l~ wszelkie rye;,,!

Tak Ninmah krzvc .. [a i plakala,

Inannn, hom byla razem z nia, tei krzvczala I lamentowala. - Wszystko loa dole, wszvstko CO tyje, obrocilo sie w gl.it)~~

Tak plakaly Ninmah l Inanna. Plakalv, dajac 11rl.m swyrn uczuciorn. W innych nieblanskich lodzlach Anunnaki bvli upokorzeni wide-

kiem nicokleleunnc] furli.

W owyd, dniach ob¢rwo'W'\l.li w trwodze l}Qt:<;,g, wi~kSZ8, nit iell potega. l.akuell owocow zlerui, prngn«li sferrnentowanego eliksiru,

- Dawite dni, nicolet)', obroclly sie w gil 11~' - rak rnowili do siebie A-

nunnaki.

Gd}' ogromna.fala plvwowa pnetoczyb si~ pr~e! Ziernie, Orworzylv ste tIm)! niebios, rozpernla si~ ulewa.

Przez siedcrn dnl wody z gory mieszalv sle z wodarni Wielkiego

SP,)Jll,

Potem $ci::tna w()dy" OSii\.giljf1C svvc gran ice, zeliah. w naporze, Ale desscze przez czterdziesci dni .; Ill)CY padalv jesacze z nieba.

Ze swoich wvsckosci Anunnakiw dol parrzvli: ram, gdde przedtern

b)~y suche b,ciy, teraz bvlo mane wody,

Tam zas, gdzie kiedvs gory wsnositv s~c~ty do nieba, lei, korice wvgladalv jak Wi"PY na wodach:

I wszvsrko, co zyfo na suclwch b,dam, zgin~lo w. lawinie wody.

Poreru, [ak na Pocmtku, w~dy na powrot sebralv sie \" basenach, Falujac w pnypryw'JCh i odplvwach, deien po dniu poziom wodv cpadal. Porern, Cterdfic.ki dill po tvm, jak potop przetoczvl sie przez :iern1<;,

usralv t~i deS2C!-C.

1"0 oterd,i_csw dniach Ziusudra otworzvl luk statku, aby zonentowac si~; gd"',e d-Clplyn~l.

189

By1 Jasny dzien, wial wiatr lagodny,

N le wldnc bvlowokol zadnvch sladow Zycia; statek kolysal si~ au wie], kim oceanic.

Ludzkosc zginela, wszvsrko, co tylo, zosrnlo Slane: oblicza Ziem i.

- Nikr sie nie spodziewal, ze kilku nas przczyje, [en nie rna kawalka ladu, na ktory mozna by zejsc sucha nog:t!

Tak powiedaiai Ziusudra do swoich krewnych, usiadl i zaplakal,

W tym czasie Ninagal, wvznaczonv przea Enki, skierowa] starek ku

blizniaczvm szczvtoro Arratv,

Posrawii zagiel, pokierowa! srarek w srronc Gorv Zbawienia.

Ziusudra sie niecierpliwif wvpusci] praki, kcore by!y na pokiadzie. Wyshl je, aby sprawdzrlv, em jesr gdzies suchy lad, CV! roslmnosc

gdzieS przetrwata.

WYP\I!kil jl\sk¢!k<;, wypusci] kruka, oba praki wrocilv na sratek. WYPlIkil gol~bic~; wrocila na srarek z gal~zk~ z drzewn!

Teraz Ziusudra wtedeial, ie suchy 18,J wynurzyl si, spod wody. Minelo jeszcze bib dni i statek satrrvrnal sie na skalach:

- Potop sio; sknnczvl, icstesmv na Gone Zbawienia! - tak powicdzlal

Ninagal do Ziusudry,

Om'()TZ)~vSZY luk, Ziusudrn wvchylil sie na zewnarrz. Niebo bvlo CZYH~, slonce swiecilo, wial lagodnv wiatr. Ziusudra rawolal spicssnie swoja zone i dzieci, ieby wvszli.

- Chwalmy pann Enki, zl6imy rnu daiekczynienie! - powledzlal do

nich Ziusudra.

Razem z svnami pozbieral karnienie, z karnieru zbudowal oltun, Potem rapalll oglen na oltarzu, w ogniu spalil arornatvcrne kadzidlo. Na ofiare wvbral jagn ic:; bcz skazv,

Zlo;,.1 (0 jagn i<; na olrareu W ofierze Enki,

W owym czasie '" swe] nieblnnskicj lodd Enlil przeslal slowa do Enkl: - Zstapmy w tr~bach powietnnych z. niebianskich lod'i na szczyc Arraty,

Abv rO!j}O!n3C svtuacie l zadecydowac. co czvn ic nale±y!

Gdy inni w swych lcdaiach niebianskich wciaz okr~z3li Ziemie,

Enlil i Enki w trabach powiernnvch zstapili na szczvr Arrarv, Bracia spotkall sle usmiechnieci, z radoscia uscisneli sobie dlonic.

190

Enlila wszakze rastanowil zapach piecsonego micsa, - Co to jest? -

krzvknal do brata, - Czv kros przefyl pcrop? - Pojdimv Win i zob~czmy - odparl cichc Enki,

\V trabech powierrznvch poleciell nn drugi sze'zyt Arratv.

Uirzeli stacek Ziusudrv, wyladowah przy wrniesionvrn przez niego 01- tarzu,

Kiecly EnUI u] rIal uratowanvch z karasrrofy, a wsrod nich Ninagala, jego wscleklosc uie miala gr.ank,

- Kazdy smiertelnik rnial zginn.cI - krz'lkt1,,1 Z wscickloscla Enlll; rzucrl sie z gniewern do Enki,

By! gotow zabic brata golvrni tekarni.

- On nie jest zwvklvm smiertelnikiern, jest maim svnernl - "\/l'knyk. wll Enki wskazuiac na Ziusudre,

Przez chwile Enlil sie zawahal. - Zhmales pl'zysie;g,! - Imykn(ll do Enki.

- Iv16wdcm do rrzcinowe] s(iany, nie do Ziusudrvl - odparl Enki. Potern opowiedzial Enlilowi swoj sen-wlzje.

Wtecly juz, zaalanuowani przez Ninagala, wvladowali w trabach powierrmjch Ninurta i Niumah.

Gdv uslysaeli, co sle stalo, nie bvli zagniewani obrotem spraw,

- Przetrwanie ludzkosci musi bye wola Stworcy \'ijszechf!eay! - rak powiedsial Ninurta. do ojca,

Ninmah dotknela swego naszvjnika z krvsztatow, dam Anu, i przysi~gl:a: - Zcbowiasuje sie pod przysi~g(t, ze ngbda ludakosci nigdv sie nie powtorzy!

Lagod.n.kj;V:, Enltl uj~1 Ziusudre i jego zone Ernzare za rece i rak im poblogoslawll.

- B"dicie plodni, rormnatajcle si.~ i znow napelniajcie Ziemi~1 [ tak zakoncryl)' sie ccasy dawne.

To jest opts, jak przywrocono iycie na Ziemi

I jak maleziono nowe ir6dlo .Iota ora. innych Ziernian za oceanami.

191

Po spotkanlu na gone Arrara wodv potopu -opadaly dalej I obllcze Zierni stopniowo ukazywalo sie spod wody,

Krainv gorskie byly na og61 nienaruszone, ale dolinv zagrzebane pod wa rs twa biota i szla m Lt.

Z niebianskich lodzi i rrab powietrznvch Anunnaki obscrwowall krainv, \V:;,ystko, co III czasach dawnvcb isuunlo w Edtn i w Abzu, zosralo zagrzebane pod zwalami blorn'

Eridu, Nibru-ki, Szuruppak, Sippar, wszystko przepadlo, miknelo bez

sladu,

I.RC2 w Gorach Cedrowych wielka kamienna platforma ISD ih w SIOl)cU, Miejsce 'h\dowanin, zbudowane w czasnch dawnvch, wciaz istninlo' [edna )10 drugiej, rrabv powietrzne ll\dowaly na plntformie.

Byla nietknieta, w narotniku startowvrn wielkie kamjenne bloki UZ)'" m.ly sit mocno,

Usuwajac gtll. i ga!~"ie, ci, kt(irzy bvli pierwsi IH platforrnie, rvdwanom dali znak do ladowania.

[eden po drugirn nadlatvwaly niebinuskie rvdwanv i ladowaly ua plat-

formie.

Potem wvslano slowa do Marduka na Lahmu i do Nannara lUI Ksiezvcu, I oni takse wrocili na Ziemie, zstapili w miejscu Iadowania.

Anunnaki i Igigi, krorzv sebrali sie w ten sposob, na ,gromadzenie, zostali wezwani przez Enlila,

- Przetrwalismv pomp, ale Ziemia jest miszcaona! - tak Erilil cia nich pcwiedzial,

- Musimy rozwaryc wszystkie sposobv odbudowv, or to "a Ziemi, cry gdziekolwiek indziej'

- Przejscie l' ibiru zniszczylo Lahrnu' - tak donosil Mmduk

- Atmosfera Lahrnu zosrala wvssana, potem wyparowalv [ego wody,

stal sit: miejscern burz pylowvch'

- Sam Ksiesvc nie rnose podrrevoiac zycia, przebvwac na nim m.oina tylko w masce aria!

Taka relacje doryJ innyrn Nannar, po czym pelne afekru slowa dodal: - Trzeba parnierac, ze byl to kiedys wodz zasrepu Tiamat,

Jest towarzyszem Ziemi, prcemaczcnie Zicmi jest z nim ZI,\'lqt,ll1~!

192

Enlil z miloscia poloiyl dloii na rnrnieniu syna. - Ptzettw<lnie jest reraz nasza rrosk f\ l

Tak odpowledelnl lagoduie Enlil N:lnn,lfowi. Teraz zdobvcie poi)'wicnia jest najwazniejsza sprawa'

- Zbadajrnv aapieczerowana komnate stworzenia, bye mozc zn~jd.ie. rnv w niej nasiona z Nibiru]

Tak powiedsial Enlil do Enki, przvporninajac mu o stworzonych niegdys zbozach.

U boku platformy, srarlszv trocbe blora, znnleali szyb pochodzacv z odleglych czasow.

Odsuneli kamien, krory zaruvkn] wejscie, weszli do sanktuarluru. Diorvtowe skrzvnie chronione by~' pieczeciami, zarnkOli<;:cia orworzyli miedzianvm kluczern:

W skrzyniach w krvszralcwvch naczyniacb byl)' nnsiona zboi nibiranskich.

Gely wyszll nn zewnatrz, Enlil dal nasiona Ninurcie, mowiac do nicgo. - JeI:! "3 tarasv scokow gorskicb, nicch nasioua 2 Nibiru jeszcze raz dosrarcza chlebal

W Gorach Cedrowych, a tuhe W i"nych gorach, Ninurta pobudowal zapory, rworzac wodospadv.

U,ypal t,1fasy, rmjstarszego svna Zi\Osud,.y nauczvl uprawiac zbosa. i-/ftjm!ods,emu, swernu svnowi Isakurowi, Enlil wvznaczvl inne za-

Janie;

- Tam, gdzie wodv opodlv, idi i ll1Hjdi drzewa owocowel

Prsvdzielono mu najmlodszego syna Zlusudrv do uprawv VW<Jc6w; Pierwszvro owocem, jaki m~ldi, by!.o winue grono, pnYllio.sb je

Nlnrnah;

Lyk soku z winogrori, slynnego eliksiru robionego przez Anunnaki, ,,,ypil Ziusudra.

Po jednym, potem drugim i nastepnym ivku Ziusudra stracil panowanie nad sob", zasnal iak pijak'

Porem Enki obdarzvl Anunnaki ( Ziernian pewnym darem.

Otworzvl skrzvnie, krora przvniosl Ninagal, o je] zdurruewajacei zawartosci powkdomil wszvstkich.

1903

- Esencje "'ydaw;, i kornorki jajowe moin~ bed-ie I~uyc w 100uch czworonosnvch ewierzat ze statku Ziusud tj'.

Owee beda si~ mtloiy!y db welnv i m iesa, wszelkie b\'dk, aby moe dawac mleko, bcdzie rnialo schronienie,

Potem iune tywe st;w()t7tnh znow Ziernie napelnia:

Enki cial pasrerskie ,,,d"tli~ Durnuziernu, przv eadaniach Weh pornngal sredni svn Ziusudry

Potern Enki zaj"l sle terenern Czarnego Lvlu, gciIie byfy posiadlosci jeg'o svnow,

Tam, gdzie zlewalv sir; poterne wodv z gor, wraz z Ninasalem wsniosl za pore,

Poterne wodospadv puscil kanalami; wodv zebraly sie w jezioro, Potcm kraje miedzv Abzu R Morzern W,elkim razern z Mardukiern zluscrowat

Rozw~zal, jnk OSHS'yC doline rzeki, gdzie kie.:il'i b,'iy rereny zamieszknne. W srodkowvrn biegu, gdcje rzeka plynela kaskadarnl, posrod wed wzniosl wvspe.

'Wyci.",tyl w .niej dwie blianiacze jaskinie, nad nimi zas zbudowal z karnieni dwie sluzy,

Wydqtyl w skalach dwo: bnuly, dwa przesmvki clla (JcipIYI\"J wody stworzyl.

W (en sposoh przeplvw wad ~ gor plvnacvch mM.~1 zwaln inc lub prry' spieszac.

T a rna rnl, :iluIanli' i dworna przesrnvkarni bieg wod uregulowal. D,ialai<lc na \i;/yopie [askin, wvspie Abzu, doline wijf\cej si~ neb WI" dobyl sped wodv.

W Kra]u Dwoch Przesmvkcw przvgotowal reren do zamieszkania dla Durnuziego i pasterzv,

ZS8.tv,fakcjl\ Entil \',~,'slal wiesci 0 tym 10" NibinL I Nibiru nadeszla odpowiedz pelna troski.

".Bliskie przcjscic, krore oddrialalo 11:'1 Ziemi~ i l.ahrnu, mbe tin Niblru sprawilo wick miszczen,

Tarcza ze zlorego pvht zostala porwana, atmosfera znowu zanika, Niezb,dne"\\ natvchrnlasr nowe d05"""".<' "otal"

194

Skw"p]iwie. ruszv] Enkiw (Jocir,N do Abzu, ~ Gtbilem, S1,1,'Yln ~ynem,

zamierza] prowadzlc poszukiwauia.

Kopalnle ,Iota bvlv zniszcaone, pochlonela je lawina wody,

B~d.TibiITl w Edin tez nie isrniala, w Sippar nie bvlo miejsca rydwanowl Kilkuser Anunnaki, ktorzy w kopalnincb i Bnd-Tibirse harowali, odle-

cialo z Ziemi,

Rzesze Ziernian sluzacvch jako prymitywni rcborrucv zostalv usrnierrune przez porop,

.Nie moina jLli dostarceac zlota, Iiemi!", taka wiadomosc na Nibiru

pm:sbli E"liI i Enki,

Ka Zierni i. t1U Nibiru wpanaw8lara,pacz,

V./ owym c;:ask Ninurta u kO[\C2VI, zadania w G0(8.ch Cedrowych. Do kraju gorskiego za oceanami jeszcze raz w podroz wymszyL

Z z.ierui po drugie] stroriie globu przeslal zdu rniewajace down:

"bwiny wody rozoralv gl,boko got'ekie srok! Ze stokow zloto, w nieprzebranej ilosci wielkich i malvch bryl:ek,

S,o(.zyi" "lO do tzek w dclinach, rnosna je .\v",iC , nie dbac o kopalnie!" Enlil i Enki pospieszvli do dalekiego kraju gorskiego, ze edumieniern agh,daii odkrycle:

Zloto, czvstc rloro, nie wymagajace oczvszcranla, [etalo dookola'

- To (,lld~ - cak [)1QWi\ Eoki do Enlila, - To, co przcz Nlbiru sralo sie zlego, przez Nibiru zosrnlo uaprawione!

- Uczvnila to nieprzenikniona sila Srworcy 'J(lsz€chl'I-eoy, aby umosliwic i":ide na Iiemil - takpowiednal Enlil.

- Ktu moglbv tern pozbierac brvlki, jak \\iyshc je na Nibiru! - zadawall sobie pvtania pravwodcy.

Na pierwsze Nmurta mial odpowiedz:

- W wvsokich gorach po te] stronie Ziemi prserrwalo troche Ziernianl SCI oni potornkami Ka-ma, wiedza, jak obchodsic sie e metalauu. Czterecb hraci z czterema siostrami .im przewodzi. uratowali si~ sarnl ua tratwach.

Tern wierzchole], ieh gOIY jesr \\"'~IX\ na srodku wielkiego jeziora. Pnmietaja mnie iako ~piekunn ich przodkow, uarywaja muie \\liel, kim Opiekuneml

195

\'\/iadomdc, ze inn; Ziemlanie preerrwali, przvwodcorn dodala oruchy. NawetEnlil, kt<'ll'i planowal "agbd, w~zdkiego iyda, ju;:"k nie gniewal, - OtO "lola Stworcv Wszechrzecz\,! - ruowll jedcn do dwgiego_

- Zitl6ttny nowe miejsce niebiauskich rvdwanow, skad bc;d'ielwy 1''jH

N i hi ru sl ac doto!

S,-ubli nowej rowniny, ktore] gleba wyschla i srwardnialn,

'\X, sasiedzrwie rnlejsca ladowanla, 110, opustoszalym p ()lwysp ie, taka rownine znalesli,

Byla plaska jakciche jezioro, otoczona bialvml go,"",,_

To jest opis nowego mlejsca nicbianskich rvdwanow

Ora, dwoch sztucsrivch bllin iaczvch gor i tego, jak Marduk przvwlaszczyl sobie posag 11'1.0,

N"- polwyspie wybranym 1'1'''''' Anunnnki odewierciedlono niebianskie Drogi Anu i Enlila ua Ziemi.

- Niech nowe miejsce niebianskich rvdwanow zostanie umiejscowione doktadriie na tej granicv,

Niech .srodek rowninv bedzie odbiciero niebios' - taka rnvsl Enlil podsunal Enki,

Cdl' Enki sie no to zgod,il, Enlil wdlug niebadokonal porniarow, Na rabliczce narysowal ,,"sponial)' ph", aby WS')"!IC)' widzieli.

- Niech micjsceladowarila w Gorach Cedrowvch bedeie czescia rych

kornpleksowl - powiedzial Enlil.

Zmierzd odleglosc miedzy miejscem lndownnia a rnlejsccrn rvdwanow, Posrodku wvsnaczyi miejsce 110'NegO centrum dowodcenla.

Tam wvbral cdpowiednia g6n;, nazwnljn Gora Wsb"uh<:fl, Drog<;. Rmka,al wzniesc tam kamierma, platform" podoboa do miejsca la-

dowania, choc od niego rnniejsza,

W srodku wielka skale przewiercono no wvlot, ±eby porniescila nowa wi~i ruebo-Ziemin,

I spehusla role Nibru-ki sprsed poropu - nowcgo pepka Zicrni, Kierunek ladowania wymaczaiv hliznlncze S"CZVcv .A.rmIY na polnocv.

196

Ab')' ViVty<:-,yc I-lmnice korytarza ladowania, cflWowi porrsebne byly dwk i nne POF, hli2niaczych szczytow,

Treeba I-;l'lo zakreslic granice kot'j-'t~r~~ ladowania, droge w g6r~ i drog~ w dol. )Jczynic bespiecroa.

W poludniowej czesci opusroszalepo p6hxvsPLJ, w rniejscu g6rzystym, Enlil wvbra] dwa bllrniacze szczvtv sasiaduiace ',e soba 118 nich oparl

pohrdniowa grantee,

Szukano drugiej patv s,czytOw, ale odpowiednich gcr nit; male,iOfl(l. Byl tam jedvnie plaskowl'i, -gr''>mj'ley nad dolina ealaria woda ,

- Tu wzn1esll1\, szruczne szc'Yt\'! - rzekl.Ningiszakla do przvwodcow. \brvsowal. iru na tabliczce wsnoszace sle w niebo dwa SLCZYty o _glad,

kich bokach.

- ]dli motna to zrobic, niech tak bl)chie' - powiednal Enlil z usna-

nlcrn. - Niecl: stlli.1, Zit drogowskazvl

Na plaskowyiu, nod dolina rzeki Ningi,,,,ida zbudowc! model w skali, Udoskonala] no nim kat nachylenia krawedzi i wcrech Sci~n.

Obok wiekszv szczyt postawil, boki zorieritowal 11~ CHelY srronv swiata. Karnieuie niezbedne do rej budowll Anunnaki pocieli i podniesli "1.

pomoca swych poresnvch nareedzi,

Pay pierwszyrn szczvcic, w dokladnie wvrnierzonym miejscu, Ningiszzida wzruosl blimiacza g6r<;.

Zaprojektowai w niej galcrie i kornnary, majace rniescic pulsujace krym.1f:..'.

Kitch, (::) przemvslna gam diwign~l~ $i~ pod niebo, zaproszono prty.

wodcow, zeby umiescili na niej zwicnczenie,

C"'SC szczvtown zrobiono s elekrronu, stopu opracowanego przez Glbila, Odbijala swiatlo slonca ~i po 1l\Jty!Ont:, noca swiecila ntczvm slur ognia. Moe krvsztalow skupiala W prO)11(o;:niu skierowanvm ku niebu.

Gdv przemvslne urzadzeuin, znprojekrowaue PIc'" Gibila, byl,.- gotowe., I'l'",wodcy Anunnaki wcszl] do WielkLej Bliiniac:zej Gory; to, co ujrze-

u, nnpelnilo ich podeiwem.

r-.:;~rw(Lli j;J; Ekur, .xlorn, krorv jest jnk gO,a", b~l to sygnal dla nieba. Glosil on na wieczna pamiatke, ze Anllnnab przerrwali pomp i zarriumfowali.

197

Nowe rnlejsce niebianskich rvdwanow moglo przyjmowa( dow Z samorskich krain.

Z tego rniejscarvdwanveaniosa na Nibiru zloto konieczne de> przetrwania:

I tego miejsca ku wschodowi, gdaie slonce wschodei okreslonego dnia, bedn sie wmosic,

Na to rniejsce, ku poludnio-zachodowi, gdzie slouc« zachodai okre-

slonego dnia, b,de, zstepowac'

Nasrepnie Enlil wlasnorecrnle akrvwowal krysztalv nibiranskie, 'Wewn<\trz dziwne swiado zaczelo n-)igota':, czarowny szum przerwnl ciS2.~. Na eewnarrz rozblvsto zwienczenle, bvloiasnieisae od slonca.

Tlum zebrunych Anunnaki wydal wielki krzvk radosci,

Ninrnah, okolicmoscia poruszona, wvrecvtownln pocmat i zaspiewala: - Dorn, Kcory jest jak gora, dam .. osrrvm szczvtern,

Do utrzymvwan!a wi~zi niebo-Ziemia, jest dzielem Anunnaki, Dom jasnv i ciemny, dorn nieba '·Ziemi.

Preeznaczonv dla niebianskich Iodzi, przez Anunnaki zbudowany. Dom, krorego wnerrze polvskuje czerwonawa poswiaq uicbios, Wysyb pulsujacv proruieri, ktorv si~ga daleko i wvsoko,

W\,ni()~h go;a gor, wlelka i waniosla v.' swvm kszralclc,

WymyK(I si<; zdolnosci rorumienia Ziemmn,

Dorn wyposazcnia. \-",yniosty dorn wiecznosci,

[ego fundamentv si,giljq wed, jego obwod osadzonv jesr w glinie .. Dom, krorego CZ<;Sel Sf\ zrecznie ze sob" powi,\wnc.

Aby wielcv, h6rzy krq±;, IV ruebie, mogli zstapic na odpocsvnek, Dom 0 niezgiebtonvrn WI1<)\['2\1, ktory jest punktern orientacvinvm dla starkow rakierowycb. Sam Ann poblogoslawil Ekur,

Tak na uroczystosci recvtowala i splewala Ninmah. Ody Anunnaki wvslawinli. swe wspaniale d.ielo,

Enki Enlilowi mysl tab, podsunal. - Cdy w przvsziosci beda !lyra,:: .Kiedv i prze~ k(')go cud ten i05t~1 stwcrzouv?"

·Odpowiedzia b~Jzie pomnik, kror, waniesiernv za bliznincsvmi gora m i; nice], oglasza ere Lwa,

Niecb podoblzna Ningiszaidv, projekranta szczytow, bedzte rwarza pornnika,

198

Niech ta twarz patrzv presto ku miejscu niebianskich rydwanow, Niech ujnwnia pl'zyszlym pokoleniorn: kiedy, przez kogo i w jakim celu srworzono to rniejscel

Taka my,;l pods unal Enki Enlilowi. Enlil zgodzil sie i rzekl do Enki.

- Komendantcm miejsca niebirrtiskich rvdwanow rna bye na POW!ot Utu.

A lew parrrncv Pl'05[o nn wschod niech rna rwarz Ningiszsidy'

Kiedv prace nad wyrzezbieruem posngu w podlozu skalnvm posrepowalv, Marduk przt'd swvm ojccrn Enki zbolale scree orworzyl:

- Obiccales rni, ze b~d<:, panownl nad c"l~ Ziemia,

Ten" dowodztwo i chwala innym przvpadaja, nie prZ}'<lzidono mi zadanin, wl~dZ\' nie dano.

W moich dawnvch posindlosciacl, urnieszczono szrucene g()ry, lew llIloh twa rz In iec rnusi'

Tvm] slownrni Marduk rozziosci! Ningiszzidc, rowniez inni svnowie

byli rozdranueru,

Glosne domaganie si~ posiadlosci poruszylo tez Ninurte i jego braci. K,ddy ±,\dal kraju i oddanych Zieroiao din sicbicl

- Niech ra uroczvsrosc nic przcrndza sie w sporl - w.srod podniesionvch glusow zawolala Ninrnah.

_ Ziorn ia wci~i jesr spustoszonn, niewielu nas, Anurinaki, tLl zosra- 10, z Ziern ian ;:1 rvlkn ntcdobirkil

Niech Marduk l:\ingis~zidy ZDS~Ct}'rl! nie pozbawia, lee: uie lekcewazmv rowniez slow Marduka!

Tak Ninmah, roejerncayui, rzckla do spierni'lcycil sie przvwodcow,

Abv naresscie rapariowal poke], .nndajnce sie de> zasiedlenia ziemie rozdzielmy sprawledliwie mledz, siehiel - powiedaial Enlil do Enki, Zgodzili si~, '.eby polwvsep w hezspo rnv sposob rozdzielalstrefv ''''Pl)'_ wow, przvsnali go rozjernczyni Ninmah.

Kiuwali go Tilmun, "kraj rnkiet". Obszar to db. Zicmian niedostepnv. Kadaj~ce sie do 'asiedlenia ziernie lesace I'1R wschod od niego zarezerwowano db Enllla i jego potornstwa.

iviieli tu zamieszkac potOt1:1kOWie dwoch svnow Ziusudry, Serna i [afcta. Tereny Caarnego Ladu, gd~ie Ieialo Abzu, przvznano Enki, abv rob dzielil dornenv w swoim klanle.

199

Postanowiono, ie !amies.k~h tarn krewni sredniego syn" Ziusudry, Chama.

Aby ulagod:k svna, Enki zaproponownl, zeby IvbrdLib, ich pana, uc!yElie wladca tvch ziern,

- Niech slc stanle wedle twego i\'czen.ia! - rzekl na to Enhl do Enki_ \iV' Tilmun, w poludniowej gorzyste] cz~&Ct polwyspu, Ninurta zbudownl siedzjbe dla swej rnatki Ninma.

Siedziba polozona byla w zielone] dolinie, nicopod»] ir{jdb, wsrod .daktylowccw,

No pobliskie] gone Ninurta pachnacy ogrod tarasowato zaloi:yl, z»sad2il go db Ninmah.

Kiedy wszystko juz ukonczono, nadano sygnal do wszvsrkicb peste-

runkow na Ziern i,

Z gorskicbkrniow przcz Qce,m cl'~by powietrzne przewozilv bry'ki ziota. 2 micjsca nicbiatlskich rvclwanow zloro odsvlano na Nibiru,

Tarntcgo pami~tnegQ dnia Eolil i Enk: powiedzieli sobie w zgodzie,

- Uhonoruimy wiec Ninmah, rozjemcrynie, 110V.,\-111 imieniem-epiteterru Nazwiirnv la Ninhursag. "IMni g61'~beg() wieracholka"! [ednornvslnic ow zaszczyt Ninmah przymano, uazvwano j<[ odtad Ninhursag.

- Chwala niech bcdzte Ninhur,,~g, rozjemczyni na Ziemi] - oglmi!i zgodnie Anunnaki,

Ludekosc otrzvmuic umickf!1lAi( hod"",/! lydia i "pm",}, sbo:

TABLICZKA. JEDENASTA

Kny' porto koslniczo0,.-1".o, Tdmn», z();.pmje O{!!~}_~~()fl?sr:,.ell neUfl7:1Jnil .. Frzygntt./e slc gruV!'nmi1h n~ZYlv.::!Hc"'j temz ivlntu .. Jrs~tg ... !L4jrdu.k OtrZ,':lWJ/C kr;ijC C;;:M',k:gO Lsdu, EnJitici KrLlj(.' OtJIVf}I,} .,. Wrmkowie- A111.f'(luk,~ k-Irk"'q sf'i zl'?'_~oA~, Ssm mon/lie AsanJ

.. jon .. '} AJ":U~-;-j As-m, 2<~plodnhv"S_g-y sf~ . .;;;ml//! rodzi Horonn , W_bitH .. ~lch prmJfetr2nrc1l .1l::~J TslmunHoron pokor'!uj(' S>tu ~, Err/diei (1f",· .. ti~li1, if) ()jm,)i.J~o~;~:· n[Jk.a~uir: ia/axili{_' r../["ij,!:/;"(.'I,..v pomr k.(};mi'.,"'7.Jl{~O • ~(,/yn 'En~'J; ()l.1m~I~i." j 1 vnuc:;k~ £ntih, [nntms, JiiJ:{X;!W';{I.$l':: wsobie • ·OlVl"!t';"'fjj4cd~ kO[,M,,;;klt~~tlI..1f. kllrduk po-

W(x.1(!j(~ $"J"nie;{ numude.go • Podczes p0.f<llJKlB.'";ui /e::o Ciaitl) Intumi"} sosreie ulm;".(:if...·OJl~, por.:=rn wskrzeszon« It Insnn« I.v.')ZCZYlli7 wojn~>! .1by pr:~imt1r..f i uhlm(; .Mar.li,k~J ~ h-'n/lilci wi'lJmJj.1 sf? do jelI'o Rr1]Olf.Fki w ·Wic1kicj C6[~ • L.af)Ji:c2l;m~wj;r_ n,:1jn'rts2,1 koinnnte, [lby ~FIV(:e.'11 pochowuc /,vfti.td(l};.'~J • tom) Ah["l.luk1! S'lrptJnir. i j"yn! !.labu, bffigtljl! 0 jcgo iYI,,'ie .,. ~i',,/jJ"A/:.tf:;Z:!.tdR, 2n;tj~':"- sekreev (IO!)!. ()(jCf~~1-'·1 do M;~t3uj';"j .. iv1"rimukJ ()c.~i~ijw~zy .zvc,t:>! ud."!.}e 6·JI;: 1"1.7 Irygrj-;j/lle .• LokI i Enli! ddel1 2'"i..'Jn"''1 mi~dzr swoich j.lOiW·r.10-Y.'ii ;'i"P7cJW

- Chwala Ninhursag, rozjcmcsvn] lin Zinni! - og!mili zgodnie Anunnaki,

Podczas pierwszego S<1U po potopie N i nhursag zdolala usmierzyc gL1!ev"r zwasnionych srron:

Glownvrn celem, stoiacvm ponnd arrsblcjumi i rvwalizacjami, bylo ponowue zaopatrywanlc N i biru w zloto,

Ziemia z wolna zaroiln sir; tort powrot zvciern, stale sie tak (bkki <Insionom rachowanvm przcz Enki,

Co same> przetrwalo, mnozvlo "~ na i'l<hie. w powletrzu iwodz.ie.

201

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful