You are on page 1of 5

က်ြန္ေတာ္တင္ျပလိုတဲ့ေအာင္ပဲြခံနိဳင္ရာေသာအခ်က္ၾကီး (၃)ခ်က္ကိုမတင္ျပခင္မွာအေျခခံတဲ့

အခ်က္ေလးမ်ားကိုတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဦးစြာအေနနဲ႔ကေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့တင္ျပမွဳ႕မ်ားထဲမွာ


လိုအပ္တာေလးမ်ား မွားေနတာေလးမ်ားပါတယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ ၾကိဳတင္ျပီးေတာင္းပန္ပါရ ေစ။
ဒီေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့နိဳင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအရ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးမွာတူညီေသာရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားရွိေနခဲ့ၾကသည္ဆိုတာကိုေတာ့အားလံုးမျငင္းနိဳင္တဲ့အခ်က္တခုျဖစ္ပါသည္။ဒါေပမယ့္
ဒီတူညီခ်က္ကိုအားျပဳျပီးေအာင္ပြဲအျဖစ္ေရာက္ရွိေအာင္ေမာင္းႏွင္ဖို႔ရာမွာ၊ဦးစြာအေနႏွင့္အခ်က္
္(၂)ခ်က္ရွိရန္လိုအပ္သည္ဟုထင္ပါသည္။ အဲတာေတြကေတာ့

(၁) သေဘာထား (တဦးခ်င္းစီအလုိက္)


(၂) လုပ္နည္း (ဘယ္လိုနည္းႏွင့္လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ၾကမည္လဲ)၊
ဆိုတာေတြပဲျဖစ္ပါ
တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့၊ ယၡဳတင္ျပမွဳမွာေတာ့နံပါတ္ (၁) ျဖစ္တဲ့၊ Attitude (သို႔) သေဘာထားကို
တင္ျပထားပါတယ္။ သေဘာထားဆိုတဲ့အပိုင္းကိုတင္ျပရာမွာေတာ့ အပိုင္းအလိုက္တင္ျပသြား
မည္ျဖစ္ျပီး၊ နံပါတ္ (၂) လုပ္နည္းကိုလည္း ဆက္လက္တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့တင္ျပခ်က္အလုံးစုံကေတာ့၊ မွန္တကယ္အခ်ိန္ကုန္ခံျပီးျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး
ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ၊ ေတြ႔ရွိလာရတဲ့အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။နံပါတ္(၁)သေဘာထား
ပိုင္းကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုရွင္းရမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊အဓိကေသာ့ခ်က္(၃)ခ်က္ျဖစ္တဲ့

ဆိုတဲ့အခ်က္မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ရဲ

တိုက္ရဲဟုဆိုရာတြင္ရန္သူကုိလက္နက္ကိုင္၍တိုက္ျခင္းကိုသာမဆိုလိုပါ။အျခားေသာရဲရဲရင့္
ရင့္တိုက္ပဲြ၀င္ရမည့္အေျခအေနမ်ားစြာရွိပါသည္။၎အေျခအေနမ်ားအနက္မိမိကိုယ္ကိုတိုက္
ျခင္းႏွင့္မိမိႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာပတ္၀န္းက်င္ကိုတိုက္ျခင္းတို႔သည္အလြန္အေရးပါေသာတိုက္ပဲြ
၀င္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။သို႔မွသာလွ်င္မိမိဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနေသာရန္သူကို၊ျပတ္ျပတ္သားသား
တိုက္ခိုက္သြားနိဳင္ေသာအေျခအေနမ်ားရရွိလာနိဳင္ေပသည္။

မိမိကိုယ္ကိုတိုက္ျခင္း
ပထမဦးဆံုးတိုက္ပဲြ၀င္ျခင္းျဖစ္ေသာမိမိကိုယ္ကိုတိုက္ျခင္းသည္အလြန္တရာခက္ခဲေသာကိစၥ
တရပ္ျဖစ္သည္။အေျဖကေတာ့မိမိကုိယ္ကိုမွအနိဳင္ယူမတိုက္ခိုက္နိဳင္လွ်င္ေတာ့၊ရန္သူကိုနိဳင္
ေအာင္တိုက္ဖို႕ရန္မွာအလြန္တရာခက္ခဲလွေပမည္။(Indian)စကားပံုတခုကဆိုထားတာက၊
"If you want to reach a state of bliss, then go beyond your ego and the internal
dialogue. ဒီအျပင္ဗုဒၶရဲ႕အဆုံးအမထဲမွာဆိုထားတာက၊ “To conquer oneself is a greater task than conquering
others” ျပီးေတာ့ဗုဒၶရဲ႕အဆံုးအမေနာက္တခုကလဲဆိုထားတာက၊
“You cannot travel the path until you have become the path itself” - (Buddha)
အဲဒီလိုလူတဦးခ်င္းစီအလိုက္အတၱတခ်ိဳ႕၊မိမိလုပ္တာမွအမွန္၊မိမိထင္တာမွအေကာင္း၊ဆိုသည္
မ်ားရွိၾကသည္ခ်ည္းပင္။ယခုက်ြန္ေတာ့္၏တင္ျပမွဳ႕သည္အမ်ားအက်ိဳးအတြက္လုပ္ေဆာင္ၾက
ဖို႔တိုက္တြန္းမွဳ႕တရပ္ျဖစ္၍၊တဦးျခင္းစီအတၱေလ်ာ့ခ်ေရးမွ(individually)၊အမ်ားစုႏွင့္အံဝင္ခြင္
က်ျဖစ္လာသည့္အခါဝယ္၊ျဖစ္သင့္ေသာပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္သို႔ကူးေျပာင္းသြားေရးပင္ျဖစ္သည္။
ဒါ့ေၾကာင့္မိမိကိုယ္ကိုဦစြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းသည္၊အားလုံး၏အခရာပင္ျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္မိမိ၏အမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေသာအေတြးအေခၚမ်ား၊မိမိအတြက္သာလွ်င္အက်ိဳး
ရွိေစမည့္ကိစၥမ်ားကိုအထူးေရွာင္ရွားနိဳင္ပါကအမ်ားစုဆိုသည့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ဝင္ဆန္႔သြား
မည္ျဖစ္ေပသည္။

မိမိကိုယ္ကိုတိုက္ခိုက္ရာတြင္အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ၊ အေျခအေနကိုသမာသမတ္က်က်ရွဳ႕ျမင္
ျခင္းသည္အလြန္အေရးပါသည္။ မိမိ၏တဖက္သတ္ရွဳ႕ျမင္ျခင္းေၾကာင့္အေျခအေနအမွန္ကိုမေတြ႔ျမင္နိဳင္သလို၊
ဘက္ေပါင္းစံုမွ သံုးသတ္မွဳ့မျပဳလုပ္နိဳင္လွ်င္လည္း၊လက္ရွိအေျခအေန၏ျဖစ္ပ်က္ေနမွဳ့ကိုမေတြ႔ျမင္နိဳင္ေပ။
ထို႔အျပင္သဘာဝအရ တည္ရွိလာေသာ လူတဦးျခင္းစီ၏အတၱမ်ားသည္အလြန္တရာ
ဖယ္ရွားရခက္ခဲေသာအလုပ္တခုျဖစ္သည္။ မိမိ၏အတၱမ်ားကိုအလြန္အၾကဴးမျဖစ္ေစဘဲအလယ္
အလပ္က်ေအာင္ျပဳလုပ္နိဳင္ပါမူ၊ အေျခအေနမ်ားကိုသမာသမတ္က်က်ရွဳ႕ျမင္လာနိဳင္ေပမည္။ မိမိ၏အတၱသေဘာအရ
အရာရာတိုင္း မိမိလုပ္တာမွမွန္သည္ မိမိထင္တာသာလွ်င္အေကာင္း
ဆံုးဟုယူဆေနလွ်င္ေတာ့၊ မိမိတဦးတည္း၏ကမၻာသာလွ်င္ျဖစ္ေတာ့မည္။

မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း
ထို႔ေၾကာင့္မိမိကိုယ္ကိုပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပထမဦးဆံုးအေျခခံ
က်ေသာတိုက္ပဲြဝင္မွဳ့တရပ္ျဖစ္သည္။ မိမိအေနႏွင့္မွ်တစြာေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္နိဳင္ျပီဆိုလွ်င္
မိမိႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ၊ သူငယ္ခ်င္းေရာင္းရင္းမ်ားသို႔၊ ရွိသင့္ေသာအေတြးအေခၚ
မ်ားကိုကူစက္ျပန္႔ပြါေစျခင္းသည္ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒီေနရာမွာလည္းအခက္အခဲရွိသည္
မွာ မိမိ၏အေပါင္းအသင္းမ်ား၏လြဲမွားေနေသာအထင္အျမင္ႏွင့္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အံဝင္ဂြင္က်
မျဖစ္မွဳတို႔အေပၚ၊ ေထာက္ျပေျပာဆိုရန္မွာအလြန္ဝန္ေလးစရာေကာင္းေသာကိစၥတရပ္ျဖစ္
သည္။ ေထာက္ျပေျပာဆိုရမည့္အစားလစ္လွ်ဳရွဳ႕ထားတတ္ၾကသည္မွာ အမ်ားစုပင္ျဖစ္သည္။
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္မိမိ၏ေပါင္းအသင္းမ်ားလဲြမွားစြာျပဳမူေနျခင္းမွရပ္တန္႔ေအာင္ႏွင့္ ရွိသင့္
ေသာအေတြးအေခၚမ်ားေပၚထြန္းလာေအာင္မလုပ္ေဆာင္နိဳင္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေန
ႏွင့္ အမွန္တကယ္လြတ္လပ္မွဳ့အတြက္တိုက္ပဲြ၀င္ေနသူျဖစ္လွ်င္၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္သမာသမတ္
က်က်၊ ယထာဘူတက်က်ရွဳ႕ျမင္နိဳင္ဖို႔လိုအပ္သလိုမိမိသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း၊ သတၱိရွိရွိတဲြ
ေခၚသြားနိဳင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳမူနိဳင္ျပီဆိုပါက၊ မိမိႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာပတ္ဝန္းက်င္ကို
လိုအပ္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားကူစက္ျပန္႔ပါြးေစနိဳင္ေပမည္၊
သို႔မွသာလွ်င္လြတ္လပ္မွဳ့အတြက္တိုက္ပဲြဝင္ေနသူတဦးအေနႏွင့္၊ မိမိႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာပတ္
ဝန္းက်င္ကိုရဲရဲရင့္ရင့္တိုက္ပဲြဝင္ျခင္းသည္ အခ်က္အခ်ာက်သည္ကိုသိျမင္အေကာင္အထည္
ေဖၚျခင္းျဖစ္ေပမည္။

ေသရဲ

ေသရဲဆိုသည္မွာ တိုက္ပဲြတြင္ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔အေသခံရဲျခင္းကိုသာဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ အမ်ား


အက်ိဳးအတြက္တိုက္ပဲြ၀င္သူတဦးအေနျဖင့္၊ အနစ္နာခံစြန္႔လြတ္မွဳ့မ်ားလက္ေတြ႕က်က်လုပ္
ေဆာင္ရဲျခင္းသည္လည္းေသရဲျခင္းတြင္ပါ၀င္သည္။
ေသရဲ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမွဳ႕မွာေတာ့အေျခအေနအလံုးစံုကိုနားလည္ျခင္းနွင့္အတူ၊ အဓိပၸါယ္ရွိ
ေသာ၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမွဳ႕ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ
အေရး၊ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္၊ အဖဲြ႔အစည္း၊ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္လုပ္
ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရွိလာသည္ႏွင့္အမွ်၊Hierarchy
ဟုေခၚသည့္ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ႔ဆိုင္ရာတာဝန္ယူရသူမ်ားရွိလာရသည္။ ထိုအခါထိုအဖဲြ႔
အစည္း၊ အသင္းအဖဲြ႔၏ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္နိဳင္မွဳသည္၎အဖဲြ႔အစည္းကို၊ကိုင္တြယ္
ေမာင္းႏွင္ေနသည့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ႔ေကာ္မီတီမ်ားအေပၚတြင္သာမူတည္သည္။ ဒီလိုအုပ္ခ်ဳပ္မွဳေကာ္
မီတီဝင္မ်ားသည္အျမဲတမ္းတည္ရွိမွဳအတြက္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့သတိခ်ပ္ရေပမည္။ ဒီမို
ကေရစီ၏သေဘာအရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွုဳ႔ေကာ္မီတီဝင္မ်ားအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိရသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ
ေကာ္မီတီေဟာင္းမ်ားဆက္လက္အေရြးခံရသည္မ်ားရွိနိဳင္သလုိ၊ေကာ္မီတီအဖဲြ႕ဝင္သစ္မ်ားလည္း
ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းမ်ားျဖစ္နိဳင္သည္။ ဒီေနရာမွာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္မွာ၊ေကာ္မီတီအဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္
္ေလ့ရွိခဲ့ရာမွ၊ ေကာ္မီတီ၀င္အျဖင့္အေရြးခ်ယ္မခံရေတာ့သည့္အခါ၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္လုပ္
ေဆာင္ေနရာမွ၊ ယခင္လိုအားၾကိဳးမာန္တက္လုပ္ေဆာင္လိုျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ၊ အားေပ်ာ့သြားျခင္း
(သို႔)လတ္တေလာအမ်ားအက်ိဳးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနရာမွေသြဖယ္သြားျခင္းမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
ဒီလိုျဖစ္ရသည္မွာ၊ ထားသင့္ေသာသေဘာထားကိုမတည္ေဆာက္နိဳင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္၊ ျဖစ္သင့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ၊ မိမိအေရြးခ်ယ္မခံရေတာ့ေပ မယ့္၊ မိမိ
တည္ရွိေနေသာပတ္၀န္းက်င္မွ မိမိ က်ရာတာ၀န္ကိုေက်ျပြန္စြာထမ္းေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဒါကိုေသရဲေသာသတၱိကိုေမြးျမဴနိဳင္သည္ဟုေခၚဆိုရေပမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာျဖစ္စဥ္ႏွင့္အလား
သဏၭန္တူေသာအဖဲြ႔အစည္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ၌လည္းေသရဲဆိုေသာသတၱိမ်ားေမြျမဴနိဳင္ၾက
ရန္ရည္ရြယ္သည္။
ဒီေနရာတြင္တဦးျခင္းစီအလိုက္ထားရွိသင့္ေသာသေဘာထားမ်ားမွာလည္း၊အမွန္တကယ္အနစ္
နာခံမွဳ႕ႏွင့္အတူ၊ ၎အနစ္နာခံမွဳ႕ကိုလက္ေတြ႔က်က်အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ (သို႔) ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္
စရာမ်ားရွိလာခဲ့လွ်င္၊တက္တက္ၾကြၾကြႏွင့္၊ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ၊ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိမိ
သေဘာထားႏွင့္တိုက္ရုိက္ထပ္တူမွဳ့မရွိေသာ္လည္း၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ျဖစ္သည္ဆိုတာကို
ႏွလံုးသြင္းျပီးပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တဦးကိုတဦးအျပန္အလွန္ေလးစားမွဳ႕ျဖင့္ဆက္ဆံျခင္းတို႔
သည္၊ တဦးျခင္းစီအတြက္အထူးတလယ္ရွိသင့္ေသာသေဘာထားမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးလိုအပ္
ခ်က္တခုမွာ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမွဳ့ကိုလက္ေတြ႔က်က်က်င့္သံုးနိဳင္ရန္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္
သည္။ ဤကဲ့သို႔က်င့္သုံးနိဳင္ရန္လိုအပခ်က္မ်ားမွာေတာ့၊ တဦးခ်င္းစီ၏မာန္မာနမ်ားကိုတတ္နိဳင္
သမွ်ေလ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္းအားျဖင့္၊ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုေမြး
ျမဴနိဳင္လိမၼည္။ ထို႔အျပင္၊ တဦးကိုတဦးနားလည္လာနိဳင္ၾကမည္။ အထူးသတိျပဳရန္အခ်က္တခု
မွာေတာ့၊ တဦးျခင္းစီအလိုက္ရွိေနနိဳင္ေသာဂုဏ္ျဒပ္မ်ားကိုေရွ႕တန္းမတင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
သို႔မွသာမိမိတို႔အားလံုးသည္လူသားမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္ (၀ါ) မိမိတို႔အားလံုးသည္တေလွတည္း
စီးျပီးလြပ္လပ္ေသာျမန္မာျပည္တည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ခရီးကိုသြားေနၾကေသာျမန္မာမ်ားျဖစ္ၾက
သည္ဆိုတာကိုသိျမင္နိဳင္ၾကေပမည္။ ထိုအခါတဦးျခင္းစီ၏ပါ၀င္မွဳ့ႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားေသာအမ်ား
စုဆိုသည့္အင္အားကိုဖန္တီးနိဳင္မွာျဖစ္ျပီး၊ ဤျဖစ္စဥ္၏တိုးတက္မွဳ့မွာေတာ့ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
အလွ်င္အျမန္အေကာင္အေထည္ေဖၚနိဳင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့မည္။

အနိဳင္ယူရဲ

အနိဳင္ယူရဲ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမွဳ့မွာေတာ့၊ မိမိ၏ရန္သူကိုရဲရဲ၀န္႔၀န္႔အနိဳင္ယူရဲျခင္းကိုသာဆိုလိုျခင္း
မဟုတ္၊ မိမိတို႔တြင္တည္ရွိလာေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုတစိုက္မတ္မတ္အေကာင္အထည္ေဖၚ
ျခင္း (သို႔) မိမိတို႔၏တိုက္ပဲြ၀င္ေနမွဳ့ကို၊ တဒဂၤအရွဳံးအနိဳင္မ်ားၾကားမွ၊ ဇဲြရွိရွိျဖင့္တိုက္ပဲြ၀င္ျခင္းျဖစ္
သည္။ အနိဳင္ယူရဲဆိုသည့္သတၱိကိုေမြးျမဴနိဳင္ရန္အတြက္၊ ဦးစြာရွိရမည္မွာ၊တိက်ျပတ္သားေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။တဦးျခင္းစီအလိုက္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း
သည္လည္း ဤေနရာတြင္အၾကံဳး၀င္သလို၊ အမ်ားစု၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထား
ေသာဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ပို၍အေရးပါသည္။ ထိုသို႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖၚ
ရာတြင္၊ ေလာကဓံအရ၊ အတက္အက်၊ အရွဳံးအနိဳင္မ်ားရွိရသည္။ ထိုအခါပုထုစဥ္သေဘာအရ၊
အရွဳံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါတြင္၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျပီး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပ်ာက္ေလာက္ေအာင္
လက္မွဳိင္ခ်သြားတတ္ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာ၊ မိမိအသာစီးရသည္ဟုထင္ရသည့္အခါမ်ိဳးမွာ
လည္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမွာေလးနက္မွဳေလ်ာ့ပါးသြားတတ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ၊ရည္
ရြယ္ခ်က္ကိုအဆက္မျပတ္အေကာင္အထည္ေဖၚရန္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တနည္းအား
ျဖင့္အနိဳင္ယူရဲေသာသတၱိကိုေမြးျမဴမထားနိဳင္ေသာေၾကာင္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍၊ တိုက္ရဲ၊ ေသရဲ၊ အနိဳင္ယူရဲေသာ သတၱိမ်ား မိမိတို႔အားလံုးတြင္ေမြးျမဴနိဳင္ပါလွ်င္၊


ႏွစ္လိုဖြယ္ရာပတ္၀န္းက်င္ကိုတည္ေဆာက္နိဳင္မွာျဖစ္ျပီး၊မိမိတု႔ိအားလံုးလိုလားေသာပန္းတိုင္
သို႔တိုေတာင္းေသာကာလအတြင္းေရာက္ရွိနိဳင္မည္မွာေျမၾကီးလက္ခတ္မလဲြပင္ျဖစ္ေပသည္။

P.S - အထက္ပါတင္ျပခ်က္မ်ားသည္၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ အက်ယ္တ


၀င့္တင္ျပမွဳ့မ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ အကယ္၍ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရွိခဲ့ပါ
က၊ 88thiha@gmail.com သို႔ email ပို႔နိဳင္ၾကပါသည္။ အေလးအနက္ထားျပီးဖတ္ရွဳ႕
ျခင္းအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊

<<<Back to the Blog