You are on page 1of 56

"Bozketan

ezezkoa
irteten bada,
espainolismoa
indarberritu
egingo da"
Jon
Abril
2008ko ekainaren 27a > Egubakoitza > VIII. urtea > 338. zenbakia > Doan banatzekoa www.goiena.net Aralar > 09

G2a Gazteek oporrak


antolatzeko
moduak > 43-44
OSASUNA
Fetuaren prebentzio probak doan
izango dira ama guztiendako > 06
MOTORZALEAK
Segurtasuna eskatzeko ekitaldira
joango dira ibarreko zaleak > 07
KIROLA
XI. Torreauzoko Krosa jokatuko
dute etzi, domeka, Oñatin > 41

ELKARTASUNA > SAHARA ETA TXERNOBIL


ARRASATE > SAIHESBIDEA

Olandixoko
obrak hasi
Saharako 16 ume etorri dira
dituzte ibarrera, bi hilabete pasatzera
Hondeaketak egin
aurretiko lanak UDALEKUAK Nubi eta Iesbaa FAMILIATAN Beste sei ume TXERNOBIL Oñatiko familia
egiten hasi dira; elkarteen ekimen berritzaile saharar Bergarako, Antzuolako batzuk Ukrainiara joan dira
eguaztenean hasi baten bidez, Saharako hamar eta Elgetako familiekin daude, Txernobilgo umeen bila, eta
ziren horretan > 18 ume udalekuetan egongo dira Bubisher elkarteak ekarrita bihar, zapatua, etorriko dira > 04

AZPIEGITURAK > TRANBIA

Tranbia,
batzar
baten zain
Arrasateko, Bergarako eta
Aretxabaletako Udalekin
batzarra egingo zuela esan
zuen orain hilabeteak direla
Garraio Sailak, baina orain-
dik ez dago berritasunik; soi-
lik, Arrasaterako data jarrita
dagoela. Udalek jarritako ale-
gazioak landuko dituzte. > 05

EUSKARA > 'AHOTSAK'

Bergarako
berbak, BIKOTEA Cadizko Javi Gil eta Angel Irure aretxabaletarra orain dela bi urte ezkondu ziren, eta Lukun (Araba) bizi dira. MIRIAN BITERI

Interneten "Kalean eskutik helduta goazenean, oraindik


'Bergarako ahotsak'
proiektua gaur jendeak buelta eman eta begiratu egiten digu"
aurkeztuko dute > 15 EKAINAREN 28A, GAY, LESBIANA, BISEXUAL ETA TRANSEXUALEN ASKAPENERAKO EGUNA DA > 02-03

AURKIBIDEA

Debagoiena > 04-08


Elkarrizketa > 09
Iritzia > 10-11
Gutunak > 12
Herriak > 15-39
Kirola > 40-41
Kultura > 45
Sailkatuak > 46
Eskelak > 47
Denbora-pasa > 48
Gazteak > 50
Komunikazioa > 51
Telebista-Irratia > 52
Non-zer > 54-55
GOIENKARIA
02 ASTEKO GAIA 2008ko ekainaren 27a

JENDARTEA > GAY, LESBIANA, BISEXUAL ETA TRANSEXUALEN ASKAPENERAKO EGUNA

Ezkututik agerira
pauso asko emateko
homosexualitatean
EZKUTUAN Batzuek aitortzeko ERREAKZIOAK Ingurukoek euren OSPAKIZUNAK Ekainaren 28an,
inolako arazorik izan ez duten orientazio sexuala onartu duten bihar, manifestazio eta festak
arren, homosexualtasuna arren, kalean modu arraroan izango diren arren, elkarrizketa Floren Oteiza eta Juan Carlos Olivenza iaz ezkondu z
aitortzeko pausoa ematea kosta begiratu eta eurei buruz gaizki egin diegun bikoteek ez dute
egiten zaie gehienei berba egiten duenik bada modu berezian ospatuko eguna

IRATI AGIRREAZALDEGI > BERGARA Angeli kosta egin zitzaion ESANAK gehiagok onartzen eta azaltzen
Ekainaren 28a gay, lesbiana, bise- esatea homosexuala zela: "Behin duelako norbere homosexualita-
xual eta transexualen askapene- esandakoan, niretzat garrantzi- "Zein zeinekin ohera tea. Beti dago homosexualen arte-
rako eguna da. Pixkanaka, garai tsua zen jendeak ondo hartu zuen an baten bat ohi baino atentzio
batean uste zen gaixotasun iza- eta hori nahiko izan zen".
joaten den inori ez zaio handiagoa ematen duena, baina
teari utzi eta aukera sexual Ainhoak kontatu digunez. axola, inporta dena denok ezin gaituzte zaku berean
moduan onartzerako pausoak "Donostiara ikastera joan nintze- sartu homosexual izate hutsaren-
ematen dihardu gizarteak. Aurre- nean Gehitun sartu eta ikusi
pertsona bera da" gatik", dio Florenek.
rapausoak eman diren arren, nuen denetariko jendea zegoela. Floren Oteiza eta Juan Carlos Angelek uste du denetariko
oraindik giza eskubideak urra- Horrek konfiantza eman zidan eta Olivenza > Bergara eta Eibar jendea dagoela: "Badaude onar-
tu egiten dira, orientazio sexua- erabaki nuen etxean esatea. Ama tzen dutenak eta oraindik onar-
la edo sexu identitatea dela eta. min emango zidaten beldur zen, tzen ez gaituztenak. Elizakoek,
Ibilbide horretan euren esperien- Oñatitik kanpo joan beharko nue- "Kalean eskutik esaterako, homosexualen gaine-
tziak kontatu dizkigute ibarreko la uste zuen, eta, alaba bakarra an zer esaten duten jakinekoa da.
hiru bikotek: Bergarako eta izanik, gogorra izan zen haren-
helduta goazenean Niri homosexuala izateagatik
Eibarko Floren Oteizak eta Juan dako". jendeak begiratu atzera egin didanik ez da egon".
Carlos Olivenzak; Aretxabaleta- Oihana Caballerok Ainhoa Ainhoak eta Oihanak aurre-
ko eta Cadizko Angel Irurek eta lanean ezagutu zuen: "Emakume
egiten digu" rapauso asko eman direla uste
Javi Gilek; eta Oñatiko eta Arra- batekin izan dudan lehen espe- Angel Irure eta Javi Gil > duten arren, lesbianek oraindik
sateko Ainhoa Rodriguezek eta rientzia da eta uztailean ezkon- Aretxabaleta eta Cadiz zailagoa dutela uste dute: "Gizo-
Oihana Caballerok. du egingo gara; orain arte muti- nezkoena hobeto ikusita dago. Angel Irure eta Javi Gil Aretxabaletatik Lukura (Arab
lak izan ditut bikotekide". Agerikoagoak dira, erreferente
HOMOSEXUALITATEA AITORTU Lanean oso ondo hartu dute- "Emakume asko dago gehiago dago… Emakumeok
Euren homosexualitatea aitor- la esan digute, hasieran harritu gizartean gutxietsita gaude, eta gehiago ikusten da musuka kale-
tzeari buruz galdetuta, Floren egin ziren arren, batik bat Oiha-
homosexuala dena lesbianak areago. Erakutsi nahi an eta nik uste dut iritsiko dela
Oteizak esan digu berak ez due- na mutilekin ibili izan baina ez duena onartu dugu lesbianok hor gaudela eta noizbait eguna herri txikiagoe-
la sekula arazorik izan: "Txiki-txi- delako."Etxean eta lagun artean era askotako emakume lesbianak tan ere lasai ibiliko garena horre-
kitatik argi izan dut zer nahi ondo hartu dute nik Ainhoa biko-
edo azaldu nahi" gaudela, estereotipoak hautsi la homosexualak".
dudan. Zein zeinekin ohera joa- tekide izatea, baina orain batik Ainhoa Rodriguez eta Oihana nahi ditugu. Emakume asko dago Angel Irureren esanetan,
ten den inori ez zaio axola, inpor- bat Oñatin irteten gara eta Arra- Caballero > Oñati eta Arrasate homosexuala dena baina ez due- "oraindik kalean eskutik heldu-
ta dena pertsona bera da". Haren saten ez dut uste jende askok na onartu nahi, besteek esango ta goazenean jendeak buelta eman
senar Juan Carlos Olivenzak Flo- dakienik", esan digu Oihanak. dutenaren beldur direlako". eta begiratu egiten digu, batik bat
ren ezagutu zuenean eman zuen ezezagunek; dakitenek normal-
pausoa: "Niri asko kosta zitzaidan JENDARTEAN ONARPENA KALEAN ESKUTIK HELDUTA tzat jotzen dute. Orain, Lukun bizi
esatea, Floreni esker eman nuen Ingurukoen onarpena da gauza Kalean oraindik modu arraroan gara eta 60 biztanleko herri txi-
pausoa, eta arrebak lagundu bat eta oro har jendartean dago- begiratzen dienik badagoela uste kia izan arren denok gara ezagu-
zidan. Amari kosta egin zitzaion en jarrera bestea. Denak bat eto- dute. Juan Carlos Olivenzak dio nak. Herriko jaietako bazkarian
onartzea. Lanean eta lagunekin rri dira esatean homosexualeki- eurak ez direla kalean eskutik hartzen dugu parte eta abadea ere
ez dut arazorik izan, nahiz eta ko jokaerak aldatuz doazela. "Kon- helduta joaten diren horietako- bertan izaten da eta inork ez du
hasieran harritu egin ziren". tua aldatzen doa, gero eta jende ak. "Donostian eta Bilbon jende ezer esaten", azaldu du.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
ASTEKO GAIA 03

Imanol Alvarez
EHGAMeko kidea

"Homosexualek diru
asko dutela esan
arren, ez da beti hala"
Goiena Telebistan izan da asteon
EHGAMeko kide Imanol Alvarez,
eta ekainaren 28ko gay, lesbiana,
bisexual eta transexualen askape-
nerako egunaren harira hainbat
adierazpen egin ditu.
Festarako eta aldarrikapene-
rako eguna dela esan du Imanol
Alvarezek: "Nahiko kritikoak gara
kontu horrekin. Inauteri itxurako
jai giroak estaltzen eta zokoratzen
ditu askotan egun horretako
aldarrikapenak, eta biek bat egin
behar dutela uste dugu".
ziren uztailean Bergaran. JOSE LUIS DIZ Aurtengorako EHGAM taldeko-
ek aukeratu duten leloa Ez gaude
salgay da. "Askotan esaten da
kolektibo homosexualak diru asko
daukala, eta kontsumismora
lerratuta bizi dela, baina hori ez
da horrela kasu guztietan. Hortaz,
lelo hori erabilita okerreko
estereotipo hori apurtu nahi dugu.
Bestalde, administrazioaren
aurrean ere salduta gaudela uste
dugu, eta hori ere bat dator
aukeratutako leloarekin".
Imanol Alvarezek gaineratu du
badirudiela beste gai askotan
alderantziz bada ere, homosexua-
litatearen kasuan, jendartea
legearen aurretik joan beharrean,
legea bera dela jendartearen
aurretik doana.
Bilbon egingo dute manifesta-
zioa zapatuan EHGAMkoek, garbi
uzteko 30 urteren ostean oraindik
kaleak eurenganatzeko borrokan
jarraituko dutela. "Gauza asko
lortu dira, bai, baina oraindik asko
ba) joan dira bizi izatera. MIRIAN BITERI Ainhoa Rodriguezek eta Oihana Caballerok lanean elkar ezagutu zuten eta uztailean ezkonduko dira. I. AGIRREAZALDEGI dago egiteko eta pauso asko
ematea falta zaigu normalizazio-
rako bidean".
Ainhoa eta Oihana ez dira "Batzuek uste dute homose- ko da. Errenta aitorpena egitera- EKAINAREN 28A
kalean euren homosexualitatea xualen arteko ezkontzak familia koan nire senarraren datuak Hala ere, euren askapenerako
erakusten joaten: "Momentu bate- kristaua desegiten duela, baina eman beharra normaltzat har- eguna ez dute modu berezian
an elkarri musu emateko gogoa guk ez diogu inori kalterik egi- tzen dut nik neuk, noski, baina ospatuko. "Heterosexualak ez
edo eskutik helduta joateko gogoa ten. Besteek bezala betebeharrak jendartean ere gero eta gehiago dira euren heterosexualtasuna
badugu, naturaltasunez egiten baditugu, zergatik ez ditugu esku- normaltzat hartzen dira". aldarrikatzera kalera ateratzen
dugu". Hala ere, inoiz entzun bide berak izan behar? Ezkontze- Ainhoa eta Oihana uztailean egun zehatz batean; hortaz, guk
dituzte berba itsusiak bikote dire- ko pausoa besteek bezala eskubi- ezkonduko dira eta argi dute ez dugu zertan ospatu, are gutxia-
netik eta ezagun batzuen aldetik deak izateko eman genuen", esan eskubideak aldarrikatzeko egiten go gauzak neurri batean normal-
jarrera aldaketak ere ikusi dituz- digu Florenek. dutela, batik bat: "Ezkonduko tasunera bidean doazenean. Kon-
te, eta horrek mindu egin ditu. Angel Irure ere bat dator gara beste edozein bikotek dituen tra ez gaude, baina ez dugu ospa-
aurrerapausoa dela esatean: eskubide berberak izateko: bio- tzen", dio Javi Gilek.
EZKONTZA "Bizimodua bikote moduan egi- tako bat gaixotzen bada, baime- Homosexual bikoteak dira eta,
Ezkonduta daude batzuk eta nez gero, gauza asko partekatzen na izateko besteak, esaterako". hala behar ez lukeen arren, beste
ezkontzear beste batzuk eta homo- dira; testamentua egiteko ere Pausoak aurrera eman arren edozein bikotek ez bezala zeresa-
sexualen arteko ezkontza legez- ezkonduta egonez gero, ezberdi- oraindik asko dago egiteko, euren na ematen dute. Oraindik nor-
tatzea aurrerapausotzat jo dute. na da… hortaz, ezkontzea onera- esanetan. maltzat jotzen ez dugun seinale. Imanol Alvarez.
04 DEBAGOIENA GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a

ELKARTASUNA > HAUR SAHARARRAK ETA UKRANIARRAK GUREAN

Saharatik etorritako hamasei ume


gure artean egongo dira bi hilabetez
Nubi eta Iesbaa go dira datozen asteetan bertara,
udalekuek iraungo duten bi hila-
elkartekoen eskutik, 10 bete hauetan zehar.
neska-mutil etorri dira LAGUNTZA EKONOMIKOA
gurera; Bergarako Ekintza gehiago ere egin nahi
dituzte, baina horiek aurrera era-
Bubisher elkartetik, mateko jendeak diruz lagundu
berriz, sei. Bi hilabetez behar du. Horretarako, nahi due-
nak ondorengo kontu korronte
egongo dira gurekin zenbakietan sar dezake dirua:
Euskadiko Kutxan: 3035000216
0020047050; La Caixan:
JASONE ZABALA > BERGARA 21006838480200002671 eta Gipuzko-
Euskal Herri mailan haur saha- ako Kutxan, 2101005567 0126379429.
rarrendako udalekuak antola-
tzen dituzten lehen urtea da. Loiu- BUBISHER ELKARTEA
ko aireportura iritsi ziren astele- Bergarako Saharako haurren
henean, Aljeriako Tindouf aldeko elkarteko (Bubisher) Bibi
herrian dauden saharar errefu- Anduezak aipatu du Bergara,
xiatu kanpamentuetatik. Elgeta eta Antzuolara sei neska-
Arrasateko Sahararen Lagu- mutiko etorri direla, bina herri
nen Elkarteari, Aretxabaletako bakoitzera. Gure artean abuztua-
Sahararen Lagunen Elkarteari ren 23a arte egongo dira. Bi hila-
eta Euskadiko Fronte Polisario- bete hauetan egongo diren fami-
ari esker, 7 -8 urte bitarteko 10 nes- Bi hilabetez izango dira Saharatik etorritako haurrak gure artean. NUBI ELKARTEA liak arduratuko dira haur bakoi-
ka- mutil – 2 neska eta 8 mutil eto- tzari osasun azterketetara
rri dira. Lasturko nekazari etxe eramateaz eta dituzten beste
batean daude guztiak, eta bertan eta bi hilabete hauetan indarrak Horrekin guztiarekin batera, Eus- izaten dira haur hauetan eta azter- behar batzuk asetzeaz.
egongo dira datorren abuztuaren hartuko dituzte bueltan urte osoa kal Herriko txoko ezberdinak eza- keta medikua egingo diete". Dato-
23a arte. pasatu ahal izateko", adierazi gutzeko aukera izango dute, eta rren zapatuan zezentxoak izango TXERNOBILEKO HAURRAK
digu Nubi elkarteko Agurne Jul- Debako hondartzara, Zestoara... dituzte, eta uztailaren 13an Donos- Oñatiko guraso talde batek,
EKINTZA EZBERDINAK dainek. joango dira. tia ezagutzera joango dira. Egun berriz, Txernobiletik ekartzen
Lasturren pasako dituzten bi hila- Ekintza ezberdinak antolatu Zestoan bertan osasun azter- horretarako, Donostian, Euskal ditu neska-mutikoak, eta herri-
beteetan, egiteko ekintza ugari dituzte beraiendako; horrela, ketak egingo dizkiete neska-muti- Herriko Sahararen aldeko koor- ko familia desberdinen etxee-
izango dituzte neska-mutikoek. ikastaro ezberdinak izango dituz- koei, Iesbaa elkarteko Olaia Sagre- dinatzaileek ongietorri jaia anto- tan bi hilabete pasatzen dituzte.
"Gogorra da haur hauendako te, hala nola talo ikastaroa eta jan- dok esan digunaren arabera: latu dute. Lasturren bi begirale Martitzenean joan ziren Ukrai-
gurasoengandik banatuta egotea, tzi ikastaroa. Lasturren pilotale- "Haurrak itxuraz ondo etorri dira, sahararrekin daude neska-muti- niara haurren bila eta bihar eto-
baina are gogorragoa da 50 gra- ku bat ere badago, eta han ere ibi- baina anemia arazoak ugariak lak, baina beste batzuk ere joan- rriko dira.
dutara egotea. Baldintza oso gogo- liko dira; bertako errekan uretan
rrak dira bertan bizi dituztenak jolasteko aukera ere izango dute.

ADMINISTRAZIOA > UDALEN LEGE PROIEKTUA

Udalen lege proiektua,


onuragarri udalendako
Debagoieneko onartu duen lege proiektuak, bes- latzeko eskubidea dugula, eta
teak beste, herri galdeketak egi- gero herri mailan halako kontsul-
udaletan legea aztertu tea arautzen du. Baina oraindik tak antolatzeko nahiko murriz-
ez duten arren, ez dute jakinarazi nola arautuko tuta dago". Baina legearen beha-
duen. rrezkotasuna argi ikusten du
haren Lasagabasterrek. Horren harira,
ASPALDI ONARTUTA Oñatiko Udaleko idazkari Jesus
"beharrezkotasuna" Pedro Lasagabaster Mankomuni- Mari Madinabeitiak eskumen
ikusten dute tateko presidenteordearen ustez, horiek guztiak eguneratuko
"aspaldi onartu beharreko legea dituen lege baten beharra zegoe-
zen hau, legean aipatzen diren la uste du. Izan ere, "nahasketa"
J.Z. > BERGARA edukiak ondo aztertu behar dira, dagoela dio. "Uste dut lege horrek
Ekain hasieran onartu zuen Eus- beharrezkoak diren eskumenak argitu egingo dituela gauza horiek
ko Jaurlaritzako gobernu kontsei- ondo arautzen dituen edo ez ikus- guztiak".
luak Araba, Bizkaia eta Gipuzko- teko". Eskoriatzan lege berri horri Antzuolako Udalean esan dute
ako erakundeen arteko eskume- buruzko galdeketa egiteko asmoa ez dutela horren berririk. Elge-
na eta harreman instituzionalak ere azaldu du Lasagabasterrek. tako Udalean, berriz, hau diote:
zehaztuko dituen udalen lege Hala eta guztiz ere, uste du zere- "Udal txikia da eta ez dugu lege
proiektua. Oraindik ere, Gasteiz- san handia sor dezakeen legea proiektu hori aztertu". Gainera-
ko legebiltzarrak lege proiektua izan daitekeela; haren ustez, "udal tu dute, Eskoriatzako alkateak ez
onartu beharko du. Lege proiek- konpetentziak murriztuta dau- bezala, beraiek ez dutela herri
tuaren helburua antolaketa poli- de herri kontsultak egiteko kontsultarik egiteko beharrik
tiko-administratiboaren araudia orduan. Madriletik esaten dute ikusten eta beharra dagoenean
erregulatzea da. Jaurlaritzak erkidego mailan kontsultak anto- aztertuko dutela gaia.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
BERRIAK DEBAGOIENA 05

AZPIEGITURAK > DEBAGOIENEKO TRANBIA

Ibarreko tranbia geldi,


batzar baten zain
Udalek tranbiaren ALEGAZIOAK AZTERTZEA ratu du alegazioak Udalak eta
Batzar horretan, batik bat, uda- herritarrek jarritakoak direla.
proiektuari jarritako lek tranbiaren proiektuari jarri-
alegazioek ze erantzun tako alegazioek ze erantzun izan INFORMAZIORIK EZ
duten landuko dute. "Jaurlari- Aretxabaletako alkate Inaxio
izan duten aztertuko tzak aurkeztutako tranbiaren Garrok esan du eurek ez dutela
proiektuari Udalak hainbat ale- bilera horren berri jaso. "Urte
dute Jaurlaritzarekin gazio jarri zizkion; bada, bile- hasieran garraio publikoaren
egingo duten bileran ran, alegazio horiek onartu dituz- inguruan berba egitekotan ginen,
ten edo ez azalduko dizkigute", baina dagoeneko hiru bider atze-
adierazi du Aranburuk. Arrasa- ratu da bilera", dio Garrok. Tran-
ARANTZAZU EZKIBEL > BERGARA teren kasuan, alegazio jakin biaren inguruan, baina, Aretxa-
Urte hasieran Debagoieneko baten gainean erantzungo zuela baletako Udalak ez du bilerarik
tranbiaren proiektuaz berba egi- agindu zion Eusko Jaurlaritzak; egiteko informaziorik jaso, eta
tekoak ziren Eusko Jaurlaritza- hain zuzen, hasieran, ibilbidea "gure artean ez da inongo komu-
ko Garraio Azpiegitura Saila eta Zarugalde kaletik zihoan; auzo- nikaziorik egon", gaineratu du.
tranbiak hasieran lotuko lituzke- tarren alegazioen aurrean, Eusko Jaurlaritzako Garraio
en hiru herrietako udal ordezka- Garraio Azpiegitura Sailak San- Azpiegitura Sailak esan du sail-
riak –Arrasate, Bergara eta Are- ta Barbara parkea zeharkatzea burua oraindik ez dela alkatee-
txabaleta. Baina denbora pasa da proposatu zuen, eta, horri eran- kin elkartu.
eta oraindik ez dute bilerarik tzunez, Arrasateko Udalak "alter- Zerbaitetan, behintzat, bat
egin erakundeek. natiba arrazoizkoagoa" proposa- datoz Debagoieneko udalak eta
Horren harira, Oihana Aran- tu zuen; alegia, Garibai kaletik Eusko Jaurlaritza: tranbiari bul-
buru Arrasateko jarduneko alka- pasa zedila tranbia. tzada eman gura diote. Eperik ez
teak esan du "oraindik" ez dire- Jaurlaritzako teknikariak finkatu arren, egokiena ahal
la batu Garraio Sailarekin, bai- proposamen hori aztertzekotan bezain laster bilera egin eta tra-
Tranbiaren irudi bat. GOIENKARIA na data ipinita dutela. geratu ziren. Aranburuk gaine- zaturik onena zehaztea da.

KONTSUMOA > EROSKI duktu jarriko dituzte salgai, eta da kanporatuko, eta lokala bera
Eroskik jakinarazi du produktu berotzeko erabiliko da. Gaine-
horiek eguneroko erosketetan ra, puntako hotz energia izan-

Eroskik ezkongabeen erosten direnak izango direla;


hau da, kontsumo handiko pro-
duktuak.
go dute.
Eroski Merca dendek disei-
nua zainduko dute; behar bere-

merkatua garatuko du
ziak dituzten erosle jakinei zuzen-
SALMAHAI BARIK dutakoak izango dira.
Eroski Merca dendek ez dute,
besteak beste, arraina eta okela POLTSA EKOLOGIKOAK
saltzeko salmahairik izango. Pro- Ekainaren 5a ezkero daude kon-
Ezkongabeei eta A.E. > BERGARA te txikiena da. Familia unitate txi- duktu guztiak ontziratuta egon- tsumitzailearen esku poltsa eko-
Eroskik bajarrik bizi diren ezkon- kietan, umerik gabeko bikoteak go dira eta norberak hartu behar- logiko eta berrerabilgarriak.
familia unitate txikiei gabeei zuzendutako dendak ire- eta ezkongabeak sartzen dira. ko ditu. Gainera, fruta eta baraz- Eroski taldeak ingurumenaren
kiko ditu. Asmoa da gaur egun- kiak banaka hartzeko aukera alde egindako apustua izan da pol-
zuzendutako denda bi go gizartean gero eta gehiago GORA DOAN MERKATUA egongo da. tsena. Poltsa ekologikoa material
irekiko dituzte Bilbon diren ezkongabeenbeharrak ase- Ezkongabeena gora doan mer- Gaur egun ezagutzen diren birziklatuz egina dago, eta eros-
tzea da, eta, horretarako, ezkon- katua dela ohartuta, Eroskik Eroski etxeko gainontzeko den- teko poltsa konbentzionalareki-
eta Amorebietan; gabeen merkatua garatu gura du haiei zuzendutako denda bere- dekin alderatuta, produktuen ko aukera da. Hori erabilita,
urtea amaitu aurretik, Eroskik. Proba bezala, bi denda ziak irekitzea erabaki du. salneurrien etiketak elektroni- 15 poltsa tradizional erabiltzea
irekiko dituzte, Eroski Merca Denda horiek txikiak izango koak izango dira. Gainera, den- galaraziko da.
beste bi denda izenarekin, bata Bilbon eta bes- dira, 400 metro koadrotik behe- detako instalazioak ekoeragin- Poltsa ekologikoa eskuratze-
tea Amorebietan. Gainera, urtea rakoak. Helburua erosketak agu- korrak izango dira, eta izango ko, 10 euro zentimo ordaindu
zabaltzea da nahia amaitu baino lehen beste bi den- do egitea izango da, eta eroso, itxa- duten argi instalazio berezia behar da; poltsa hondatzen bada,
da irekitzeko asmoa dute. roten egon barik eta ilaran egon dela-eta, %30 aurreztuko dute bigarren poltsa doan eskuratze-
Merkatu berriak zabaldu barik. Bestalde, Eroski Merca dendok. Zoru erradiatzailea ko bidea dago. Kontsumitzailea-
direla argi dago; eta horietako bat dendetan, produktu jakin batzuk izango dute; modu horretan, ri informatzeko, informazio pos-
ezkongabeena edo familia unita- egongo dira. Guztira, 1.700 pro- denda barruko bero-energia ez tuak jarriko ditu Eroskik.

> HEZKUNTZA > UDAKO IKASTAROAK > INDUSTRIA


LANBIDE HEZIKETA CES
Irakasleen heziketa eta Datorren astean, udako Pilekin dabilen lehen ILE APAINDEGI ETA
prestakuntza sarean ikastaroak Oñatiko lege berogailu termostatikoa
sartu da Huhezi soziologia institutuan aurkeztu du Fagorrek ESTETIKA KURTSOAK
Ekainetik aurrera, Mondragon Oñatiko LSNE institutuan, uda- Fagor etxeak Thermostatic pile- ulazio
Matrik
abalik
Unibertsitateko Huhezi fakulta- ko ikastaroa egingo dute dato- kin dabilen lehen berogailu ter-
tea Nett sarean egongo da; hau rren astean. Uztailaren 1ean, mar- mostatikoa aurkeztu du. Orain epea z
da, Irakasleen Heziketa eta Pres- titzenean, saio irekia: Munduko arteko berogailuekin alderatuta,
takuntzarako sarean. Europako emakumeak, kultura etxean, aparailu berriak ez dauka kable Titulo ofiziala
Batasuneko 20 herrialdetako 17:00etan. Eguaztenean, SOS Arra- beharrik; hala, modu erosoan jar 3. maila Erresuma Batuan E C A

32 hezkuntza fakultatek osatzen zakeriak elkarrizketa bideratuko daiteke etxeko edozein tokitan. Olagibel kalea 61 B Nazioartean du balioa
dute sarea. Helburua elkarrekin du, eta El lobo de los cuentos filma Bi botoi ditu, uraren tenperatu- Tel.: 945 12 03 60 Goi mailako diplomatura Enpresa
Registrada

Gasteiz ISO 9001

garatzeko hezkuntza sistema bul- emango dute, 17:00etan, kultura ra kontrolatzeko. 14 edo 11 litro-
tzatzea da Europan. etxean. Ondoren, dantzak. ko berogailuak dira. formacionprofesionalces@gmail.com
GOIENKARIA
06 DEBAGOIENA BERRIAK 2008ko ekainaren 27a

OSASUNA > HAURDUNALDIA

Umearen gaitzak antzemateko teknika


berriak, orain, haurdun guztiendako
Amniozentesiarekin MIREIA BIKUÑA > BERGARA dute doan, eta gainerakoek ten. Gainera, hamabi horietatik antzemateko eraginkortasuna
Urritik aurrera haurdun dauden ordaindu egin behar dute". Hori bederatzi kasutan, erditu zutenak hobetuko duela esan zuen Gabriel
fetua galtzeko dagoen Gipuzkoako, Arabako, eta Bizkai- guztia azaltzeko datuak eman 35 urtez azpiko emakumeak izan Inclanek. Horrela, kasuen
arriskua murriztu egin ko emakume guztiek izango dute zituen: 2005. urtean, 66 haur jaio ziren. "Horrek bide berriak sor- %90ean antzeman ahal izango da
beren umekiek Down sindromea ziren Down sindromearekin Ara- tzera bultzatu gaitu", esan zuen fetuak Down sindromea edo bes-
gura dute teknika edo bestea gaitz kromosomikoren ban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Inclanek. te gaitz kromosomikorik duen.
bat duten jakiteko proba egiteko Haietatik hamabi erditzean edo Bestalde, teknika berriaren
berriekin aukera. Hain zuzen, bederatzi haurdunaldian detektatu zituz- ANALISI KLINIKOAREN BIDEZ bidez, fetua galtzeko dauden
ospitaletan hasiko dira proba Orain arte, 35 urtetik gorako arriskuak murriztu gura ditu
berriak egiten, tartean, Deba- emakumeek bakarrik zuten Osasun Sailak. "Egun, amnio-
Urritik aurrera hasiko goieneko ospitalean. ESANAK amniozentesia doan egiteko auke- zentesia egiten dutenen %1ek
dira probak egiten Eusko Jaurlaritzako Osasun ra. Baina, Osakidetzak jarriko fetua galtzeko arriskua du", esan
sailburu Gabriel Inclanek aste- "Teknika berriarekin dituen teknikei esker, gaitz kro- zuen Jaurlaritzako Osasun sail-
bederatzi ospitaletan, lehenean egindako agerraldian,
Down sindromea mosomikoak garaiz antzemateko buruak.
besteak beste, teknika berrien aukera izango dute haurdun dau-
besteak beste, nondik norakoak eta lortu gura garaiz antzeman gura den emakume guztiek. BEDERATZI OSPITALETAN
Debagoienekoan dituzten helburuak azaldu zituen.
dugu 35 urtetik Hain zuzen, analisi klinikoa- Urrian hasiko dira teknika berria
"Helburu nagusia da 35 urtetik ren bidez egingo den proban, bi erabiltzen, besteak beste, Gipuz-
beherako emakume haurdunen beherako emakume markagailu biokimiko eta ekogra- koan, Debagoieneko, Zumarraga-
artean Down sindromea garaiz fia egiteko aparailua erabiliko ko eta Mendaroko ospitaletan.
antzematea. Egun, amniozente-
haurdunen artean" dituzte. Bestalde, teknika berriak 2009. urteko urtarrilerako EAE
sia 35 urtetik gorakoek egiten Gabriel Inclan > Osasun sailburua gaitz kromosomikoak aurrez osora zabaldu gura dute.

Jose Ramon Serrano > Ginekologoa Down sindromeaz gain, ze beste


gaitz antzeman daitezke proba
"Teknika berriek ez digute berriekin?
Beste hiru antzeman daitezke; hain

gaitz kromosomikoen gaineko justu ere, Patau, Edwards eta Turner


sindromeak. Baina, duda barik, Down
sindromea da nahasmendu kromo-
diagnostiko zehatzik emango" somikoak eta malformazioak eragi-
ten dituen sindrome ohikoena, eta
M.B. > BERGARA teko duen portzentajea zein den. Hor- buru atzeratasuna eragiten duen arra-
Jose Ramon Serrano Debagoiene- taz,analisi kliniko batetik abiatuta jakin zoi nagusienetakoa.
ko ospitaleko Ginekologia Zerbitzu- dezakegu umeak Down sindromea
ko burua da. Harekin berba egin edo bestea gaitz kromosomikorik iza- Noiz hasiko zarete proba berriak egi-
dugu gaitz kromosomikoak antze- teko duen arriskua. Amniozentesi pro- ten?
mateko teknika berriei buruz. ba arriskutsuagoa da haurdunaldira- Foru Aldundiaren asmoa da urria-
ko, emakumeen %1ek umekia galtze- ren 1etik abenduaren 31ra arte tek-
Teknika berria erabiliko duzue gaitz ko arriskua du-eta. nika berriekin hastea, besteak beste,
kromosomikoak antzemateko. Zer- Gipuzkoako Eskualde ospitaletan;
tan datza? Portzentajea aterata, zer egingo hain zuzen ere, Debagoienean, Men-
Proba oso erraza da. Haurdunal- duzue ondoren? daron eta Zumarragan. Ondoren,
diko lehen hiru hilabetekoan egiten Amniozentesia egiteko beharra urtarriletik aurrera, EAEn haurdun
ditugun analisi klinikoetan, beste bi duten emakumeei, egiteko esan die- dauden emakume guztien eskura jarri
proba gehiago ditugu: hain zuzen, Beta gu; eta gainerakoei, emaitzak eman- gura dute.
HDG eta PPPAPA izenekoak. Haurdu- go dizkiegu. Dena den, garbi utzi gura
naldiko 12. astean, ginekologoaren kon- nuke analisi klinikoen bidez egingo Amniozentesi asko egiten dituzue
tsultara etortzen denean, emaitzak ditugun proba berri hauek ez direla Debagoieneko ospitalean?
izango ditugu, eta ekografia baten amniozentesiaren ordezko izango, Bai. 35 urtetik gorako emakume-
bidez fetuaren lepoa (espainolez, proba osagarriak izango dira. en %90ek egiten du proba. Adin
"pliegue nucal") neurtuko dugu. Bi datu Bestalde, urritik aurrera erabili- horretatik beherakoen daturik ez
horiei amaren adina gehituko diegu. ko ditugun teknika berriek ez digute dugu, baina gehienek egiten dute. Adi-
Hortik aterako den parametroak esan- diagnostiko zehatzik emango. Baina, bidez, Andaluziako emakumeekin
go digu haurdun dagoen emakume- gaitz kromosomikoak garaiz antzema- alderatuta, Euskal Herrian bost aldiz
aren umekiak Down sindromea iza- ten lagunduko digute. gehiago egiten ditugu. GOIENKARIA

KULTURAK BATZEN GAITU


Erakusketa: Sabin Oregi zarauztarraren argazkiak ekain osoan.

Astelehenetik barikura
eguneko menua
Asteburuetan
plater konbinatuak, ogitartekoak eta menu bereziak
Kafe antzokia - Maala 2 ELGETA - 943 78 90 85
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
BERRIAK DEBAGOIENA 077

Harpidedunen
txokoa
Ekaineko zozketa

Sariak irabazteko
HARPIDETU!
Suzuki GSXR 600 motorra du Joseanek. NEREA MENOR
Tel.: 943 08 10 50
20 euro abendura arte
Josean Bernier > Motorzalea

"Ez gara isilik geratuko gure DVD-a


kideak errail-babesen erruz
hiltzen diren bitartean"
NEREA MENOR > BERGARA motorzaleak ez direnak ez dut MBSak ipintzeak dirutza han-
Duela zortzi urte sartu zen Jose Angel uste ikusiko gaituztenik, ez asko- dia izango da, ala?
Kaneda motorren munduan. Ordu- rik, behintzat, nahiz eta errail- Dirutza? Zenbat balio du per-
tik hona gauzak asko aldatu dira, babesek txirrindulariei ere tsona baten bizitzak? 2007an 432 KAMISETA+POLTSA
lagun asko egin ditu horren ingu- zuzenki afektatu. Dena den, bik- motorzale hil ziren, 432 familia
ruan eta motorrabizi-filosofia bihur- timen senideak-eta seguruenik apurtu ziren. Bestalde, radar
tu da harentzat. Oso ondo daki agertuko dira; modu okerrenean bakar baten instalazioan 100.000
errail-babesen (guardarrailak) ara- ulertu dute haiek borrokatu egin euro gastatzen dira; hori bai,
zoak zer-nolako eragina duen bere behar dugula... radar bakoitza amortizatuta dago
zaletasunean eta bere bizitzan. jadanik, abiaduraren gaineko
Horregatik, jendea informatu Zerbait lortu duzue errail- multetan diru asko batu dutela-
nahian, datorren domekako elkarre- babesen inguruan? ko. Baina nora doa diru hori guz-
taratzearen inguruko kartelak itsas- Gutxi. Duela urte pare bat tiori, eta zergatik ez dute erabil-
ten dabil bailarako herrietan zehar. Gipuzkoan akordio bat lortu zen tzen errepideen segurtasuna
horiek konpontzeko eta berriak hobetzeko? KAMISETA+ALPARGATAK+CD-ak
Ze helbururekin antolatu da egiten ziren errepideetan Moto-
domekako elkarretaratzea? ziklisten Babeserako Sistemak Gizarteak gehiago inplikatu
Gipuzkoako Real Motoclu- (MBS) ipintzeko. Azkenean, ahoa beharko lukeela uste duzu?
bak antolatu du Gobernuari pre- ixteko kilometro batzuk baino Noski, azken finean gizarte-
sio egiteko. Bide batez, gure bizi- besterik ez zuten egin. arazo bat da. Pentsa Irala kale-
tzeko eskubidea aldarrikatu an, Bergaran, estolda tapa bat
nahi dugu eta esan ez garela isi- Presioa agian ez da nahikoa? gaizki jarri eta hainbat pertsonak
lik geratuko gure kideak errail- Horrela jarraituz gero, agian hanka apurtzen dutela; hori ez al
babesen erruz hiltzen diren 10-15 urte barru askoz hobeto da guztion arazoa? Errail-babe-
bitartean. egongo gara, baina orain egin sak gauza bera dira, azkenean
behar dugu borroka. Presioa ego- denontzat dira. SARI NAGUSIA:
Non izango da protesta? kia dela uste dut, erakunde asko
Ekainaren 29an izango da, ditugu eta oso ondo antolatuta- Debagoienean motorzale asko HONDARRIBIKO ARTIZARRA
Donostian, 10:00etan, Ibaetako koak. Adibidez: AMM (Asocia- dago? LANDETXEAN GAU BAT
parkingean. Euskal Herriko cion Mutua Motera); eta hainbat Bai. Eta ezagutzen ditudan
motorzaleak batuko gara. Mar- plataforma ere: Moteros Unidos gehienak www.motozerrak.com
txa 10:00etan hasiko da Tolosa por la Vida, esaterako. foroaren bidez ezagutu ditut: Eus-
etorbidean, gero Kontxa aldera kadiko motorzaleen foroa da.
joango gara, San Martin, Mira-
kruz, Bidebieta, Antigua eta gero- Inguruan egon al da zauritu-
xeago Juan Ramon Arantzabal rik-edo istripurik errail-babe-
motor-kidea hil zen lekutik ere "Elkarretaratzea sen erruz?
pasatuko gara. domekan izango da, Ekainaren 14an, Jon Tecedor
Donostian, 10:00etan, Aginaga lasartearra hil zen A-
Jende asko espero da? 8an. MBSak instalatzen dituzte,
Ibaetako parkingean"
Zoritxarrez gure kolektiboa baina ez dute behar diren beste Artizarra nekazalturismoa
ez dago sozialki oso ondo ikusi- jartzen. Gazte hark kolpea har- www.nekatur.net/artizarra
ta, makarra talde baten moduan "Dirutza handia balio tu zuen errail-babesen kontra eta 943 64 23 37 / 655 72 18 34
ikusten gaituzte, eta noski maka- dutela babes sistemek? handik bost metrora hasten zen SMSaren kostua: 0,60 euro + BEZa dei bakoitzeko.
rrak daudela, baina gutxiengoa Zenbat balio du pertsona MBSa. Bost metrogatik hil zen! Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio
Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen
da, gehienak adeitasunez eta edu- Sinestezina, ezta? Zenbat euro sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide

kazioarekin ibiltzen gara. Beraz, baten bizitzak?" kostatu da Jonen bizitza?


honetara idatzita: harpidetza@goiena.com
GOIENKARIA
08 DEBAGOIENA BERTATIK BERTARA 2008ko ekainaren 27a

gure artekoak etxeko leihotik

OPEL AGILA > Opel etxeak Agila autoa berritu du. Bai diseinua eta baita
motorra ere hobetuta dauzka auto berriak. Oraintxe merkaturatu berri
dute; hirian ibiltzeko ezin aproposagoa da Agila berria.

Rakel Rodriguez > Garaje Norteko komertziala

"Hirian samur ibiltzeko Iban Arantzabal > iarantzabal@goiena.com

pentsatuta dago Agila berria" Españaka eta Españaka


San Juanetan be, kieto!
E
ARANTZAZU EZKIBEL > ARETXABALETA z dago ez lasai egoteko taberna larregirik inguruotan.
"Hirian ibiltzeko aukerako lagu- Ez dago kafia trankil hartu, musika aukeratua ekipo
na da; erakargarria, dibertigarria on batek emoten daben kalidadiakin entzun... San Jua-
eta erabilera askotariko autoa", netan konturatu naiz jaixetan jai egitteko tabernak be ez
azaldu du Rakel Rodriguezek, dirala pentsau beste. Ez dago ezta musika ez-aukeratua eki-
Garaje Norteko komertzialak. po txar batetik entzuteko modurik be sikiera!
Merkaturatu berria da Agila Domekan bertan San Juanetan egon nintzan Eibarren
autoa; aurreko modeloaren alda- (kasua Arrasaten balitza gertukuegi litzake eta neurtuago
era bat da. "Bai diseinua eta bai- jardun bihar...). Eibarren Debagoieneko herrixetan ez dagon
ta motorra ere aldatu dizkiote kale girua dago egunero-egune-
Agila berriari", dio Rodriguezek. ro, jaixetan ez da herrittarrik
Monobolumen bezala aurkeztu iñora faten furgonetia hartuta. "Musikadun
dute; eta, ezin hobea da aparka- Eta tabernak be dezente, bete-
tu edota hirian ibiltzeko. "Ondo ta. Konturatu naiz musikadun
tabernak baiño
aprobetxatutako espazioa dau- baiño telebistadun taberna gehi- telebista dauken
ka autoak", gaineratu du Rodri- xago darela, hala eta be. Tele- tabernak dare
guezek. bistari musikiari baiño inpor- gehixau"
Rakel Rodriguez, Aretxabaletako Garaje Norte aurrean. ARANTZAZU EZKIBEL tantzia haundixagua emoten
KANPOTIK, TXIKIA dotsen edan-lekuak.
Kanpotik, auto txikia da, baina Tragua hartzera fan giñan
barnealdean espazio handia du. berezitasun bat da", argitu du illuntzian, musikia aukeratzen daben plaza bueltako taber-
Bost pertsonarendako tokia du. Rodriguezek. nara. Popero ezezagunak entzuten genden bolumen egoki-
Gainera, atzealdeko hiru jarle- Opel Agila xan ardautxo onakin, eta... eta... 20:45ian to zure estres pas-
kuak eraisgarriak dira; modu 1.3 CDTI 75 ZP INGURUMENA tillia: España Españaka telebista bolumen altu-altuan. Jai-
horretan, maletategiak 1.050 litro- Prezioa 13.400 euro Gidatzeko auto erosoa da, "eta xetan zeguazen herrittarrak, barriz, pantailliai pegauta, kieto!
ko edukiera hartzen du. "Eroske- Luzera 3,74 metro erantzun ona ematen du errepi-
tak egitera joateko, adibidez, ezin Zabalera 1,68 metro dean", gaineratu du Rodrigue-
hobea da autoak eskaintzen duen Maletategia 225 litro(1) zek. Diseinu aldetik, modernoa > Penaltixen txandan > Españako gure Rosa
edukiera", dio. Kontsumoa 4,5 litro /100 km(2) da, eta kolore aukera zabala 15 milloi ikusletik gora zan audientzien erregiña
Abiadura 165 km/h(3) eskaintzen du. Estatu Españarrian. 2002tik, 12 milloi Eurovi-
EKONOMIKOA 0tik 100era 13,9 seg. Ingurumena errespetatzen Shariaren 77,5eko batez sion ikusten eta tartian
Prezioari dagokionez, oso auto CO2 isurketak 120 g/km duen autoa da Agila berria. bestekua. Prorrogia EAEko asko. Kontrara,
ekonomikoa da: 10.000 eurotik "Autoa ekoizteko fase guztietan ikusten 14 milloi lagu- futbola jarraittu dabene-
(1) Gehienezko edukiera
aurrera eros daiteke. Gainera, (2) Batez besteko kontsumoa, hiri errespetatzen dugu ingurume- netik gora, hortik tan azkenengua da gure
kontsumo txikia duen autoa da: barrukoa eta errepidekoa kontuan na; autoaren isurketak jaitsi ditu- 652.000 autonomixan, autonomixia. Suai eta
4,5 litro 100 kilometroko. "Kon- hartuta gu, eta baita ekoizpen faseko isur- hori-gorrixei begira. sorgiñei eskerrak-edo?
(3) Gehienezko abiadura
tsumo txikia Agila berriak duen ketak ere", dio Rodriguezek.

begi-bistan izen propioak

Iban Aitor Imanol


del Campo Mendizabal Etxeberria
ZINEMAGILEA PILOTARIA FUTBOLARIA

Iban del Campo Antzuolako pilota- Athleticeko atezain


Arrasateko zinema- riak Urretxuko San gazteen entrenatzai-
gilearen lau film Juan torneoko txa- lea izan da azken
labur eskaini zituz- pela irabazi zuen urteetan Imanol
ten atzo Donostia- domekan. Iñaki Etxeberria bergara-
ko Antzoki Zaharre- Jauregi soraluzeta- rra. Baina, hemen-
an. Lanak hauek rra lagun zuela, 22- dik aurrera, ez du
izan ziren: Un tal 15 irabazi zieten Bilboko taldean
Termometroa zoratuta Oñatiko San Lorentzo auzoan Eusebi (2003), El Via- Amantegi eta Lopez jarraituko bergara-
hartutako irudia da, San Juan Har ezazu parte: je de Elsa (2007), Lo bizkaitarrei. Eroso rrak. Ekainaren
(Oñati) egunean. Termometroak 0 gradu Argazkia eta azalpentxoa bakarrik (2008) eta joan zen domekako 30ean amaituko
2008/06/24 adierazten du; datu okerra, duda bidali honako helbidera: ¿Manaña, la vida partidua Mendiza- zaio kontratua Etxe-
Argazkia: Mireia Bikuña. barik. Egunotan egin duen bero- goienkaria@goiena.com sera mejor que hoy? bal antzuolarraren- berriari Athletic tal-
Testua: Arantzazu Ezkibel. ak nahastuko zuen aparailua. (2008). tzat. dearekin.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
ELKARRIZKETA DEBAGOIENA 09

Egiten diharduten lana gizarte- di antolatu ditu Aralarrek. Horren leorde Jon Abrilek eta horrega- berbaldia oraingoz bertan behe-
razabaltzeko eta herritarrei hur- harira, hitzaldia egitekoa zuen tik egin genion elkarrizketa mar- rageratu dela aditzera eman dute
biltzeko asmoz, hainbat ekital- Bergaran Aralarko koordinatzai- titzenean, baina azken orduan Aralarrekoek.

Jon Abril > Aralarko koordinatzaileordea

"Bozketan ezezkoa irteten bada, indar


espainolistak indarberritu egingo dira"
MIREIA BIKUÑA > BERGARA atzerapausoa izango litzateke.
Jon Abril (Bera, 1975) Aralarko koor- Horregatik guztiagatik, aldeko
dinatzaileordea da. Ezkerretik inde- botoa emango diogu lehendaka-
pendentziara kanpainaren barruan, riaren galdeketari.
politika orokorraz eta ezkerreko
politiken premiaz berbaldiak egiten Nolako egoera izango dugu
dihardu. Gaur Bergaran egitekoa zue- bozketan ezekoa irteten bada?
na atzeratu egin dute. Oraingoz ez Egoera zaila izango da, duda
dakite noiz egingo duen berbaldioi. barik, batez ere indar espainolis-
tak indarberrituta irtengo dire-
Ezkerretik independentziara lako eta, besteak beste, Alderdi
joatea proposatzen du Arala- Popularraren eta Alderdi Sozia-
rrek. Nola? listaren mezuak gailenduko dire-
Jakin badakigu independen- lako. Baina garrantzitsuena izan-
tzia ez dugula egun batetik bes- go da herritarrei hitza kenduko
tera lortuko. Hortaz, guk aldarri- digutela. Hortaz, hori gertatzen
katzen duguna da Euskal Herriak bada, zerotik hasi beharko dugu
bere etorkizuna erabakitzeko lanean berriro ere. Gainera, zai-
eskubidea duela, eta hura aitor- la izango da beste galdeketa bat
tu egin behar zaiola. Horren hari- egin ahal izateko aukera berriak
ra, prozesu luzea izan arren, poli- sortzea.
ki-poliki urratsak ematen hasi Aldiz, emaitza baiezkoa bada,
behar dugu. beste egoera batean aurkituko
Bestalde, autodeterminazio ginateke. Herritarrok hautua eta
eskubidea lortu ahal izateko urra- iritzia emateko eta nolako etor-
tsak eman behar ditug; dena den, kizuna gura dugun adierazteko
astiro joango gara. aukera izango genuke. Orain arte
alderdi politikoak ibili gara ezta-
Ze helburu du Ezkerretik inde- baidan, baina herritarren ikus-
pendentziara kanpainak? puntua kontuan hartzea ezinbes-
Ezagutzera eman nahi dugu tekoa dela uste dut.
independentzia zertarako gura
dugun. Hain zuzen ere, ezkerre- Onartu berri den Terrorismo-
tik eragiteko gura dugu. Beste- aren Biktimen Legeaz zer dio
ak beste, gizarte justuagoa gura Aralarrek?
dugu, guztiek aukera berberak Legea beharrezkoa dela uste
izan dezaten. Dena den, etorki- dugu, baina, aldi berean, ditue-
zunerako gura dugun indepen- nak baino eduki gehiago izan
dentzia lortzeko, aurretik eman beharko lituzkeela uste dugu.
behar diren pausoak ematen has Hain justu ere, biktima guztiak
gaitezke. Hortaz, kanpainaren modu berean tratatu beharko
helburu nagusia da Aralarren lituzkete, berdin da-eta biktimak
egiten dihardugun lana gizarte- nork eragindakoak diren. Horren
ra zabaltzea eta egiten gabiltzan harira, hainbat zuzenketa aurkez-
politika herritarrei hurbiltzea. tu genituen, baina guztiak ez
Ezkerretik Euskal Herri inde- dituzte onartu; besteak beste,
pendente ezkerragoa lortu gura poliziak eta talde ultra eskuinda-
dugu, eta horretarako gabiltza rrek eragindako biktimak kan-
lanean. Aralarko koordinatzaileorde Jon Abril. GOIENKARIA poan geratu dira.
Bestalde, oso kezkatuta gau- Dena den, Gasteizko hiruko-
de Europatik datozkigun legee- ak hitza eman du, esanez, kanpo-
kin: besteak beste, etorkinen aur- an geratu diren biktimak beste
kako politika bortitzekin eta lan- HELBURUA BOZKETA MOZIOAK lege baten bilduko dituela. Horre-
gileen eskubideen kontrako gatik guztiagatik, Terrorismoa-
neurri zorrotzekin. Horiek guz- "Aralarren egiten "Arazoa konpontzeko "Interes alderdikoiak ren Biktimen Legea aurrerapau-
tiak egunero landu behar ditugu dihardugun lana bidean urrats erabili ditu Alderdi soa da, baina ez da nahikoa.
herri hau ezkerrera eroateko, jendearteari eta garrantzitsua delako Sozialistak 'mozio
eta independentziarako bidean Mozio etikoek eta zentsura
herritarrei zabaldu gura emango diogu baiezko etikoak' eta zentsura
jartzeko. mozioek porrot egin dute Deba-
Horretarako, besteak beste, diegu kanpainarekin" botoa herri galdeketari" mozioak aurkezteko" goienean. Zergatik?
hitzaldiak, eztabaida foroak, Argi eta garbi daukagu Alder-
gogoeta saioak eta beste hainbat Aintzane Ezenarrok esan du tzen duen galdeketarekin euskal Zergatik emango du Aralarrek di Sozialistak Isaias Carrascoren
ekintza egingo ditugu. Orokorre- Euskal Herriaren etorkizune- herritarrok gure etorkizuna era- aldeko botoa? heriotza erabili nahi izan duela
an, gure proiektuaren gaineko rako "urrats garrantzitsua" bakitzeko dugun eskubidea aitor- Batez ere, arazoa konpontze- interes alderdikoiak lortzeko, eta
gogoeta eta ezagutza sakonagoa dela. Hala da? tzen zaigu; hain justu ere, baldin- ko bidean urrats garrantzitsua horregatik egin dute porrot. Ez
egin gura dugu. Bai, hala da. Badakigu bat- tza aproposak daudenean nolako delako. Gainera, Aralarren beti da normala adostasunik gabe
batean ez dugula normalizazio gizartea nahi dugun esateko defendatu dugu herritarrei hitza zentsura mozioa aurkeztea. Ara-
Herri galdeketaren inguruko politikoa lortuko: berriz diot, aukera izango dugu. Gainera, ematea ezinbestekoa zela. Horren larren hasieratik esan genuen ez
eztabaida eta bozketa egingo urratsez urrats joan behar dugu. proposamen praktikoa egiten den harira, herri galdeketak aukera genituela zentsura mozioak
dute gaur Legebiltzarrean. Baina lehendakariak proposa- lehen aldia da. hori ematen digu eta ateak ixtea babestuko.
10 IRITZIA GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a

herritarrak galdezka

LANDAN ETA GARAION UMEEK ZE DOKUMENTAZIO ez da derrigorrezkoa Nortasun


BIZIKLETA ALOKA DAITEKE? BEHAR DUTE BIDAIATZEKO? Agiria izatea; baina hegazkin
Uribarri Ganboako urtegietara Oñatiko irakurle batek hau dios- konpainia batzuek, Air Europak,
joateko asmoa duen arrasatear ku: "Hilabeteetako umea daukagu, esaterako, NA edo pasaportea
batek galdera hauxe egin digu: eta udako oporretan bidaiatu egin eskatzen dute eurekin bidaiatze-
"Iaz, bizikleta alokatzeko aukera gura dugu. Hegazkina hartzeko, ko, baita umeei ere. Horietako bat
zabalik zegoen urtegiotan. Aurten ere umeek ze dokumentazio aurkeztu ez duena lurrean utz dezakete.
Urko Lopez badago eskaintza hori?" behar dute? Entzun dut familia Horregatik, gure gomendioa da
liburuarekin nahikoa dela…" 14 urtetik beherakoei pasaportea
Arabako Foru Aldundiko Ingu- egitea; erraza da eta, gainera,

Gizarte-berrikuntza rumen saileko ordezkariek baiez-


tatu digute bizikleta errentan
hartzeko zerbitzua martxan dago-
Bergarako Eroski bidaia agen-
tziak eman digu erantzuna: "Kon-
traesana dago: legez, 14 urte arte
atzerrira joateko beharra suer-
tatzen bada ere, horretarako
aukera izango dute". Pasaporte-

E
konomian gero eta modakoagoa bihurtu den hitzetako bat ela joan den asteko astelehenaz ak berdin-berdin balio du Espai-
"berrikuntza" da. Bai tokiko mailan zein nazioarteko mai- geroztik, eta uda osoan egongo nian hegazkinez bidaiatzeko.
lan azaleratzen diren ikerketa estatistiko askok berrikun- dela horretarako aukera, abuz- Bestalde, tarifak desberdinak
tzan sendo aritzen diren herrialdeak ekonomikoki aurreratue- tu amaiera arte. Egunero-egune- Galdera egiteko: dira konpainiaren arabera: "Ume
nak direla adierazten dute. Baina hori bakarrik da? Beste zer- ro dago zabalik zerbitzu hori, Zerbaitetaz arduratuta kontsideratzen dituzte 2 urte bete
bait ere badago? zapatu eta jaiegunetan ere bai, bazaude eta gai horren arte; horiek ez dute jesarlekurik
Normalean, berrikuntza teknologiarekin edo erakundeen 12:00etatik 20:00etara bitartean. gaineko informazio gehiago hartzen, altzoan doazelako. Hor-
kudeaketa, merkatu eta antolakuntzarekin erlazionatu ohi da. Bizikleta errentan hartzeko, jaso nahi baduzu, bidaligu- tik gora, enpresa bakoitzak era-
Honek guztiak enpresa eta ekonomiaren lehiakortasunarekin Garaion horretarako dagoen zu galdera eta geu jarriko bakitzen du, eta baliteke deskon-
du zerikusi zuzena, eta beharrezkoa da halakoetan aritzea. Hala gunera joan behar da, baina bizi- gara harremanetan tuak jartzea, doan joatea… baina
ere, gero eta gehiago dira oraindik ere zerbait falta dela dioten kleta Garaio eta Landa inguru dagiokionarekin. Galdera kasu bakoitza aztertu behar da".
korronteak. Zentzu honetan,
osoan erabil daiteke; ezin daite- egiteko bideak: Hori, hegaldiei dagokienez;
azken aldian adiera berriak ari
ke hortik atera. Tarifak hauek • Telefonoz: 943 25 05 05 baina bidaia agentziakoek hona-
dira: helduendako, 2 euro; adin- • Faxez: 943 25 05 12 koa gaineratzen dute: "Autoz
dira ateratzen berrikuntzaren "Berrikuntza
gabeendako, euro bat; eta hiru • Postaz: Goienkaria. Irizar bidaiatu behar duten familieta-
inguruan, alor ekonomikoa alde teknologikoek ez kide edo gehiagoko familienda- jauregia. Barrenkalea 33. ko kide guztiek dokumentatuta
batera utzi gabe beste alor batzuk
dute gizartean ko, 5 euro. Horrez gain, 5 euroko 20570 Bergara. joan behar dute. Guk gomenda-
ere lantzen dituena. Gizarte-berri-
kuntza da adiera horietatik indar zuzenean eragin" fidantza ipini behar da, eta bizi- • Posta elektronikoz: tzen diegu helduak NArekin joa-
kleta itzultzerakoan, diru hori goienkaria@goiena.com tea eta, umeak badituzte, fami-
handiena hartu duena azken
itzuli egiten dute. lia liburuarekin ere".
aldian. "Gizarteari arreta
Honela, adituen arabera, jartzen ez
azken hamarkadetan berrikuntza
teknologiko eta ekonomiko
diogunean, baliteke
garrantzitsuak lortu arren, hauek zerbait guztiz ondo marrazkiz
ez dute beti gizartean hain modu egiten ez aritzea" Alex Ugalde
zuzen eta positiboan eragin. Hau
da, ze puntura arte lortu da gizar-
tean kriminaltasuna murriztea? Egoera honekin zerbait egin behar dugu: lanean gau- Badaukat konponbidea: lanik ez
Edo bizi-kalitatea gizarte-geruza guztietan hobetzea? Gizarte- denok hobekuntzak behar ditugu, eta lanean ez gau- dutenak alde honetara pasa daite-
tik hainbat kolektiboren bazterketa ekidin da? Ekonomikoki denok lana behar dugu. zela, borra batzuk hartu eta egurra
gauzak ondo egiten ditugunean, baina gizarteari behar duen eman diezaietela besteei.
arreta hori jartzen ez diogunean, baliteke zerbait guztiz ondo
egiten ez aritzea.
Gizarte-berrikuntzaren harian, Donostiako Miramar Jau-
regian uztailaren 28-30 artean gai honen inguruko ikastaro bat
egongo da. Berandu, agian, oporrei begira, baina, nire uste apa-
letan, merezi du.

Argiraratzailea Goiena Komunikazio Zerbitzuak Kooperatiba Elkartea • Nafarroa etorbidea 2 • 20500 ARRASATE
Lehendakaria Estepan Plazaola Zuzendari nagusia Inazio Arregi
Zuzendaria Eneko Azkarate Erredaktore burua Leire Kortabarria Sailetako arduradunak Xabi Urtzelai
(Kirola), Alex Azkarate (Diseinua), Mireia Larrañaga (Publizitatea) Erredakzioa Ubane Madera, Iker Barandiaran, Mirari
Altube,Mirian Biteri, Larraitz Zeberio, Arritxu Barruso, Jasone Zabala, Mireia Bikuña, Arantzazu Ezkibel, Irati Agirreazaldegi,
Oihana Elortza, Jokin Bereziartua, Nerea Menor Oinarrizko diseinua Goio Arana Maketazioa Imanol Soriano,
Kepa Martelo, Oxel Arrieta Publizitatea Mireia Larrañaga, Amaia Mundiñano, Ziortza Martín, Itxaso Berezibar, Aintzane
Muruamendiaraz Testuen zuzenketa Sergio Azkarate Harpidetza eta banaketa Marta Leturia Administrazioa
Agurtzane Gaintzarain, Ane Berezibar, Iratxe Bengoa.
EGOITZA NAGUSIA
BERGARA 20570 Barrenkalea 33 • Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12
Posta-e: goienkaria@goiena.com
ORDEZKARITZAK
ARRASATE 20500 Otalora Lizentziaduna 31 • 132 posta-kutxa • Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 00
blog
Posta-e: arrasate@goiena.com
ARETXABALETA 20550 Durana 11 • Tel.: 943 79 86 21 • Faxa: 943 77 18 54
Posta-e: aretxabaleta@goiena.com
Publizitatea Arrasate 20500 Nafarroa etorbidea 2 • Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 09 Motibatzeko Jorge Lorenzoren kasua moto
lasterketa bati aurre egin
aurrera egin ahala leku hori
inspiraziorako beste toki bat
Posta-e: publi@goiena.com
Harpidetza Arrasate 20500 Nafarroa etorbidea 2 • Tel.: 943 08 10 50 • Posta-e: harpidetza@goiena.com teknikak (I) baino lehen Rocky-ren peliku-
lak ikusten dituela.
bilakatzen den.
Lege Gordailua: NA-3329/2000 • ISSN: 1577-1210 • Tirada: 19.400 ale • Difusioa: 19.056 ale.
Iban Perez Nik inspirazioa eta motiba-
OJD erakundeak
ikuskatutako astekaria goiena.net/blogak/leihoa zioa bilatzeko azken bi urte Euskalmet eta
LAGUNTZAILEAK hauetan Gasteizen izan dudan
euria
P
ertsona asko moralez armairuari begirada bat jotzen
baxu dabiltzanean bizi nion. Bertan oroigarri batzuk Txuma Murugarren
gogoa eta motibatzeko itsatsita nituen oroitzapen berria.info/blogak/txuma
teknika batzuez lagundu behar onak ekartzen zizkidatenak:

E
Eusko Gipuzkoako Arrasateko Bergarako Oñatiko izaten dira morala igotzeko. dortsalak, irudiak, argazkiak… uskalmet-ek ez zuen esan
Jaurlaritza Foru Aldundia Udala Udala Udala Pertsonaren arabera teknika Irailera arte armairu gabe gaur arratsaldean euri-
aldatu egin daiteke. geratu naiz, datorren ikasturte- jasa ederra egongo zela
Adibidez, Juan Carlos an pisuz aldatzen naizelako. nire etxe inguruan. Oroitzen
Higuero atleta espainiarrak Espero dut datorren irailetik naiz, euriaren ekologista batek
proba bat gauzatu aurretik El aurrera armairu berri bat behin errieta egin zidala
Aretxabaletako Eskoriatzako Antzuolako Aramaioko Elgetako Leintz Gatzagako Guerrouj atleta ohiaren izatea non nire oroitzapen esanez oso gauza ona dela
Udala Udala Udala Udala Udala Udala
bideoak ikusten ditu. Edo onak itsatsi eta denborak euria, eta jende asko pozten
GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan, edo kolboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
IRITZIA 11

plazara zer deritzozu?


www.goiena.net
Europa osoak bizi duen krisi eko- Batasuneko presidenteak. Azke- begiratzen dio krisiari, eta kon-
nomiko egoerari erreparatzen dio naldian izan diren gertakizunen tsumitzaileen elkarteek jasotzen Biharamuneko
azpiko artikuluan Celina Menazak, –garraioaren greba, elektrizitate- dituzten kezken berri ematen du: pilula, doan:
Euskal Herriko Kontsumitzaileen aren tarifak aldatzea…– harira erosketak, etxebizitza… ados zaude?
Celina Menaza * BAI %50
EZ %50
Garai txarrak iritsi dira > ERABAKI LARRIA
Haurdunaldiak prebenitze-

B
egi bistako prezioen igoe- Erosteko ahalmena galtzen ko erabiliko dute askok, eta
raren aurrean kontsumi- joaten den neurrian, familien horretarako beste metodo
tzaileon egoera zein den kontsumoa jausi egiten da, eta batzuk daudela uste dut.
benetan jakiteko, lehenengo non langabeziak okerragotu egiten Ama naizen aldetik,
kokatuta gauden jakin behar du hori. erabaki larria dela uste dut.
dugu. Europako Komunitatea- Kontsumitzaile batzuek zail- Maialen
ren barruan gaude; erregaiak tasun handiak dituzte hilabete
gelditu gabe igotzen dabiltza; bukaerara ailegatzeko. Baina > GUZTIOK ORDAINDUTA
Asian indar ekonomiko berriak harrigarria da oporraldi edo zubi Beharrezkoa ez den botika
daude; Ameriketako Estatu garaietan hona eta hara doazen bat denok ordaindu behar
Batuen egoera ekonomikoa eta auto piloa ikustea, hegaldiak dugu sexu harremanak
hipoteka kreditu zabor-ekin topatzea zail duten bidaia agen- modu arduratsuan izan ez
duten arazoa ere hor dago. tziak eta atzerrira irteera asko… dituztenentzat, eta gaixota-
Gure artean euroa ezarri bai- eta norbere buruari galdetzen sun larri askorentzako
no lehen dagoeneko ikusi geni- diogu non dagoen krisia. Egia da behar diren botikak norbe-
tuen prezioak igotzen eta horre- asko gure ahalmen mailatik gora rak ordaindu behar ditu.
kin batera gertatu ziren biribil- bizi garela, baina ezin ditugu Manu
keta ezagunak. Ekonomia ahaztu diruz larri dabiltzan fami-
oparoaldi urte batzuen eta fami- lia, pentsiodun eta erretiratu > DENAK, DOHAINEKOAK
lien kontsumo maila handiaren asko. Klase ertain bat oraindik Botika guztiak dohainekoak
eraginez, askok etxebizitzak inte- badago, baina gero eta jende izan beharko lirateke.
res tipo onekin erosi genituen, bai- gehiagoren bizi-kalitate maila Orain arte ordaindu izan da
na orain, interesak igo egin dire- jaisten dabil, eta pobrezian gera- eta jende askok ez ditu sexu
nez, horiei erantzuteko zailtasu- tzen dabiltza familia horiek. harremanak modu ardura-
nak dituzte etxebizitza erosi duten Kontsumitzaileen elkarteo- tsuan izan.
askok; horregatik, Espainian, jen- MIKEL ARROIABE tan, azkenaldian, kexa asko jaso- Patxi
dearen %95 zorretan dago. Higie- tzen gabiltza Europako Batasu-
zinen burbuila apurtzen hasi da; ko dugu. Erosketa egitea gero eta nak gaueko elektrizitate tarifa > ONDORIOAK AZALDU
oraindik, prezioak ez dira behar zailagoa da, eta hori nabarmen kentzea erabaki duelako, eta Egokia iruditzen zait, hala
adina jaitsi, baina bide horreta- ikusi da oraintsu izan den garraio "Kontsumitzaileen eskatzen digute idatz diezaiogu- ere, pilulak eragiten dituen
tik doaz. Edozelan ere, bigarren grebaren ondotik; produktu elkarteok baliabide la Industria eta Merkataritza ondorioak azaldu beharko
eskuko etxebizitzak saltzeko oso batzuen prezioa izugarri igo da, gutxi ditugu sistema Ministerioari horren gainean. lituzkete.
zailak dira oraindik. garraiolariendako ere erregaia aldatzeko; protesta Elkarteok protestatu dugu era- Enara
Erregaien igoera dela eta, garestitu egin delako. kundeetan, baina ekonomia ildo
garraiolariek, arrantzaleek eta Bestalde, Txinak eta Indiak
geratzen zaigu" asko Europako Batasunak ezar-
nekazariek zailtasunak dituzte; eskaera maila handia dute orain, tzen ditu, eta gaur egungo egoe-
eta horrek ere garraioaren, arran- herrialde indartsuak direlako "Klase ertain bat ra ekonomikoa ulertzeko, horri DATORREN ASTEKOA:
tzaren eta nekazaritzaren pre- eta bio-erregaiak egiteko erein- oraindik badago, begiratu behar diogu. Ibarreko udako jaietan
zioak igotzea eragingo du. tza asko erabiltzen dituztelako;
baina gero eta jende Zaila da aholkuak ematea. bazabiltza?
Oinarrizko produktuen pre- horregatik, laboratutako produk- Espero dezagun gobernatzen gai-
zioak igo egin dira. Horri dago- tu horiek garestitu egiten dira. gehiago pobrezian tuztenek behar diren neurriak Eman zure iritzia
kionez, eztabaida handia dago Honakoa esan behar dut: mer- geratzen dabil" har ditzatela eta garai hobeeta- www.goiena.net atarian.
jatorrizko prezioen eta kontsumi- kataritza libreko sistema baten ra bueltatu gaitezela. Datorren astean
tzaileek ordaintzen ditugunen gaudenez, kontsumitzaileen argitaratuko ditugu
arteko aldearen gainean. Alde elkarteok baliabide gutxi ditugu- hemen erantzun
hori zehazki zenbatekoa den jaki- la sistema aldatzeko; bakarrik *Euskal Herriko Kontsumitzaileen interesgarrienak.
teko kanpaina bat martxan jarri- protesta geratzen zaigu. Batasuneko presidentea da.

-top koplak
Manex Agirre
dela euria dagoenean, eta abar, Gaztelaniazko responsa-
eta abar. Egia du. Ez diot bles políticos espresio tonto
ukatuko. Baina egun hartan, Erantzukizunaz kaikuaren itzulpen (?) guztiz
Arriskuaren aurrean
segadan harrapatuta topatu kalkozkoa ez da, ordea,
nuen sagu gizajoa, euri triste Anjel Lertxundi inozoa: errespontsable
horren azpian geratu zen, isilik berria.info/blogak/lertxundi politikoak espresioak ez du Nola Gary Cooper behin egon zen Gidariren bat behar genuke
eta harrituta, amets deseroso biribilketa handirik egin arriskuaren aurrean bai, behar dugu, dedio!

B
batetik atera ezinda bezala, eta agenekien iritsiko behar gure kaskezurretan azkenaldian modu berean baina sheriff-aren izarrari
tristea iruditu zitzaidan, zitzaigula —kutsadura politiko errespontsableak gabiltza gure lurrean. lizun usaina dario.
euriarena errekurtso erraza linguistikoek ez dute bikotetxo sintagmatikoa
den arren. Horrelaxe nago gaur mugarik—, baina atezuan txirikordatzeko. Laguntza eske, babes gurean Hainbeste so egon beharrean
ere, euria errekurtso erraza geunden. Bi beldur genituen: Baina, eta hauxe da gabiltza alderik alde... besteek diotenari
den arren, eskuztatua eta noiz iritsiko zitzaigun gaitza gaztelaniazko espresioaren denek bizkarra eman ohi dute izan gaitezen geure buruen
higatua. Baina euriak badu eta zein indarrarekin (…). bidetik datorkigun zornea, batere interesik gabe. zaintzaile eta gidari.
zerbait, bere onura hidrozora- Baina iritsi, iritsi da: orain bi politikan dauden agintariek,
garriaz aparte, badu zerbait egun, euskal irrati bateko errespontsabilitate handia "Inoiz ez bakarrik, betidanik Kopla hauen jabea burutik
abailtzen nauena, izango da, esatari batek (…) errespontsa- izanagatik ere, horrek ez ditu, talde anitz bat bezela" guztiz endredatu ote…
agian, hemen beti dagoelako ble politikoak deitu zien Eusko per se, errespontsableak baina orain nork gogoratzen du Cooper jaunak leituko balitu
euria. Euria alu etengabea. Jaurlaritzako agintariei. egiten. kolektibo bat garela? barre egingo lioke.
GOIENKARIA
12 GUTUNAK 2008ko ekainaren 27a

Kondena / ez Eman dezagun, eman


dezagun…
rik zatarrena gertakari harta-
tik. Gaitzespen baten aldarri-
dianak modu erasokor eta
jasanezinean kalean pintatuta
Europako agintariek ez dute
ezer egiten edo oso gutxi egiten
kondena Eman dezagun Jesukristok,
berak ere, inor salatu gabe
kapenaren aurrean, Udal
gobernua saiatu da testuingu-
egotea uzten duten leku
bakarra. Isiltasun konplize eta
dute, jarrera hori eragozteko
eta zigortzeko.
Jose Antonio Villar Oiartzabal eman zuela ikasbide zentzudu- ruan sartzen erailketa hura, koldar politikoa permititzen Hirugarren mundura edo
Eskoriatza na: "Errurik gabe dagoenak argudiatuz gaitzespenak den alkate eta zinegotziak beste orbita kultural batzueta-
bota diezaiola lehen harria". alferrikakoak direla, euskal dauden toki bakarra, zeinak ko herrialdeetara joanez gero,
Bergarako Iñaki Arriola Irizar Eska dezagun guk ere: gatazka deituaren kalte guri, sozialistoi, exijitzen bertako errealitateak benetan
jaunak idatzitako txostenari "Kondenatzekorik ez duenak kolaterala bat izan dela, eta diguten demokrazia labela, latzak direla ikusi ahal izango
jarri nahi nioke nire ikuspun- eska beza besteen kondena". nabarmenduz arazo historiko baina benetako orduan ETA- dugu. Izan ere, harreman
tutiko erantzuna: bati sakoneko irtenbideak ren biolentzia deslegitimatzen homosexualak kriminalizatuta,
Defentsa legitimoa eta topatu beharra. dutenak bakarrik, beste jazarrita eta erabat ezkutatuta
biolentzia legitimoa izenburua- Baina, hori bai, Arrasateko konpromisorik hartu barik. daude, ahalik eta homofobia
rekin berak biolentziaren Arrasateko Udala mobilizatu da ia osorik Gaur, zure herriko jaietan, aurkarienean bizi ahal izateko.
legitimitateari dagozkion
mugak bereiztea zaila dela dio.
zinegotzi alkatearen askatasuna eskatze-
ko sinadurak batzeko; jarri
Isaias, gogoan zaitugu! Bederatzi herrialdetan, gaine-
ra, oraindik homosexualentza-
Euskararen aberastasunak
ematen dio horri erantzuna:
sozialisten dituzte pankartak udaletxeko
fatxadan, manifestazioak eta
ko heriotza-zigorra dago
indarrean.
gogorkeria ez da inoiz zilegi, gutun irekia sinadura batzeak antolatu Maite ezazu Gure ingurune hurbilene-
erantzuneko gogortasuna bai,
ordea. Baina hortxe dago Paco Garcia Raya, Aritz Arrieta,
dituzte, eta Arrasateko Udalak
zoriontzeko sartu digute,
nahi duzun an, gaur egungo homofobia
nagusia "derrigorrezko ezkuta-
gakoa! Bakoitzak bereari
deitzen dio gogortasun eta
Miren Lana eta Carmen Atxutegi
(PSE-EEko zinegotziak
txarteltzarrarekin, Inocenciari
Elkartasuna!, tragala lotsagabe
bezala ketarena" da, hau da, lesbianak
eta gayak ezkutatu egiten dira,
besteenari gogorkeria, eta Arrasateko Udalean) bat. Eta, hori gutxi balitz, jaiak Karmelo Perez oraindik inguruko errealitate-
norbere eta beste hori bereizte- Arrasate antolatzen diren eszenatokian, (Oñati Ezkerretik) ak gutxietsi egiten dituela uste
an dago argibide bakarra. udaletxearen aurrean, pankar- Oñati dutelako. Beraz, egoera aldatu
Euskal Herriko gatazkari Gaur ikusi dugu hainbat ta handi bat jarri dute zinegotzi egin da, baina ez behar beste.
dagokionean bereizte hori hedabidetan Arrasateko Udala sozialisten izenekin. Banan- Badira 39 urte ekainaren 28an 2008ko leloa "nabaritasun
garbi dagoelakoan nago, eta ez jai zoriontsuak opatzen, non banan eta letra handiz: Paco Lesbiana, Gay, Transexual eta lesbikoaren alde" izango da.
balego, nahi duenari argituko Inocencia Galparsoro alkatea- Garcia Raya, Aritz Arrieta, Bisexualen Duintasunaren Lesbianek ekarpenak egin
niokeelakoan hain zuzen ere. ren izenarekin berba jokoak Miren Lana, Carmen Atxutegi, Nazioarteko Eguna ospatzen dituzte beste gizarte-mugi-
Iñakik bata bestearen egiten diren. Udal horretako alkatea kartzelan egotearen dela. Oso egun garrantzitsua mendu askotan, arlo politiko-
atzetik Eman dezagun aurreka- zinegotzi eta Isais Carrascoren errua geuri leporatuz. Bitarte- da, talde horiek hainbatetan an, sindikalean eta juridiko-
riaz jartzen dituen adibideak udal kide eta lagun garen an, udaletxeko balkoian, ezer eskatu dituzten berdintasun- an, hezkuntzan, enpresetan…
kondena / ez kondena dikoto- heinean, minduta sentitzen egin barik, ANVko zinegotziak, eskubideak aldarrikatzeko. Dena dela, oso jende gutxik du
miaren nondik norakoa gara udal honek eta Udaleko gure zinegotzien eta Sandra Oñati Ezkerretik-en ustez, horren berri. Lesbianak
baloratzeko jartzen ditu, eta gobernuak kale egin digulako. Carrascoren ondoan. egun hori ospatzean, merezita- eurak ere ez dira horretaz
ezagutzen ditugun udaletan ETAk gure familia jipoitu Inocencia Galparsoro ko omenaldia eskaintzen diegu konturatu.
izandako eztabaidaren metafo- zuenetik ez gara gauza izan espetxean dago talde terrorista- talde hori osatzen duten Lesbianak borrokatu egiten
ra direla esan daiteke. gure bizitza berregiteko. Ez rekin kolaboratzea eta ANVren guztiei. dira, matxismoa, euren nabari-
Baina eman dezagun bakarrik Isaias Carrascoren jarduera etetea ez errespeta- Urte askotan borrokatu tasunik eza eta isiltasuna
horietan jartzen dituen baldin- gabeziagatik errekuperatzeko tzea leporatuta. Ez gehiago eta ondoren, legegintzako eralda- baztertzeko, beste neska gazte
tzetan ez kondenatzeaz gainetik gauza ez garelako sekula ez gutxiago. Eta hori da epaile ketei esker lortu dugu lege- batzuek eurek bizitakoa ez
aipatzen diren besteak eman izango; bere seme-alaben batek Soto del Realeko kartze- berdintasunean aurrera egitea, pairatzeko eta agerian bizitze-
diren ala ez jakiterik ez dudan aurrean modu bortitz eta lara eroan imanaren arrazoia. sexu bereko bikoteak baztertu- ko. Tamalez, egon ez dagoena,
arren, justifikazioa, besteak koldarrean erail izanagatik Isaiasen erailketaren ta egon ez daitezen eta transe- ikusten ez dena ez da inoiz
beste, badakit ezer justifikatu errekuperatzeko gauza ez gara. ondoren sentitzen dugun mina xualek euren izena eta sexua kontuan hartzen.
gabe gainditu daitekeela: Baina ez gara errekuperatzeko ez du ezerk arinduko. Ez bere egokitzeko aukera izan deza- Oñati Ezkerretik-en,
Eman dezagun bortxaketa gauza izango ordutik sentitu familiari eta ez guri. Egunero ten. lanean jarraituko dugu,
bat bere aurrean eta publikoa- dugun elkartasun faltagatik, gogoratuko dugu egun ikaraga- Hori lortzeko, gay, lesbiana lortutakoa sendotzeko eta
renean kondenatzeko eskatzen jaso ditugun berba hutsal eta rri hori. Gogoan dauka bere eta transexualen taldeak gizarte-bereizkeriari aurre
dizuna zure familiako baten besarkada hotz eta bihotz- familiak, eta gogoan daukagu luzaroan borrokatu behar izan egiteko. Horren ondorioz,
bortxatzailea bera dela, eta gabeengatik. Benetako senti- guk ere, haiek bisitatzera dira, eta gizartea ere bilakatu zentzuzkoa da ekainaren 28a,
bortxatzen jarraitzeko bere mendu zintzoak baino gehiago, goazenean eta erori zen tokitik egin behar izan da, nahiz eta Lesbiana, Gay, Transexual eta
eskubidea inolako lotsarik galeriarako egindako besarka- igarotzen garenean. betiko pentsaera kontserbado- Bisexualen Eskubideen aldeko
gabe eta lege bidez aldarrika- da eta babes erakustaldienga- Euskadi da Europako toki reek eraldaketa horiek onartze- Nazioarteko Eguna ospatzen
tzen duena… tik. bakarra ideiengatik erailtzen ko eta betearazteko eragozpen eta aldarrikatzen jarraitzea,
Eman dezagun istripu bat Eta Arrasateko Udalak, dena. Sufritzen duen herriko eta oztopo asko jarri dituzten. harik eta pertsonak askeak
salatzea exijitzen dizuna mila zeina lehena izan beharko familia bati, alkate eta zinego- Nolanahi ere, Europar eta berdinak izan arte. Hori
istripuren erantzule ezaguna litzatekeen gaitzesten herriko tziek elkartasuna adierazten ez Batasuneko mugen barruan, dela-eta, herritar guztiei
dela eta istripu horiek legearen bizilagun eta zinegotzi ohi dioten leku bakarra eta ETA- oraindik ez da homofobia, eskatu nahi diegu inor ez
irmotasunaren ondorio direla baten erailketa bortitz eta ren aldeko eta haiek bezala lesbofobia eta transfobia irekia baztertzeko beste era batera
dioena… koldarra, erakutsi digu keinu- pentsatzen ez dutenen aurkako bezain zakarra desagertu, eta maitatzen duelako.

IRAKURLEAREN GUTUNAK Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karak-
tere edo 50 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. GOIENKARIAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin bate-
ra bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen Barrenkalea 33 Telefonoa: Faxa: Posta elektronikoa:
eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak. 20570 BERGARA 943 25 05 05 943 25 05 12 goienkaria@goiena.com
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
PUBLIZITATEA 13
GOIENKARIA
14 PUBLIZITATEA 2008ko ekainaren 27a
Herriak
> ARRASATE > BERGARA > OÑATI > ANTZUOLA
Asteon hasi dituzte Udako lorez Kurtso bukaerako Etxezuri eta Arizti
mendebaleko apaindu dituzte gimnasia erritmiko arteko bidegorria,
Arrasate > 18-23 Bergara >24-29 Aretxabaleta > 31 Oñati > 33 saihesbidea herriko hainbat erakustaldia gertu urte
Eskoriatza > 34-35 Antzuola > 36 Aramaio > 37 Elgeta > 38 Leintz Gatzaga > 39 egiteko lanak > 18 lorategi > 24 Zubikoan > 33 amaierarako > 36

BERGARA > 'BERGARAKO AHOTSAK' PROIEKTUA

Ahozko ondarea eta herri hizkerak


Internet bidez ikusteko aukera
ELKARLANA Bergarako Udalak Badihardugu
elkartearekin lankidetzan egindako bilduma da

FONDOA 65 herritako 1.005 hizlariren grabazioak


daude; Bergara da fondo handiena duen herria

AURKEZPENA Gaur, 19:00etan, izango da


aurkezpena, udaletxeko osoko bilkura aretoan

JASONE ZABALA > BERGARA pasarteak, 203. Grabazio zaha-


Asko dira azken urteetan Ber- rrena 1983koa da, eta hiztunik
garako euskara –eta, euskarare- zaharrenak, 1888an jaioak.
kin batera, leku-izenak, langin-
tza zaharrak, historia hurbila, 'EUSKAL HERRIKO AHOTSAK'
etnografia eta bestelako jakin- Bergarako Ahotsak proiektua
tza eta bizipenak– jaso eta lan- Euskal Herriko Ahotsak proiek-
tzeko egin diren lanak. Lan tuaren parte da. Proiektu horren
horiek egiteko 140 herritar ingu- helburu nagusia da Euskal
ruri egin zitzaizkien grabazio- Herriko ahozko ondarea eta
ak denbora luzean zehar. herri hizkerak bildu eta heda-
Orain, Bergarako Udalak, tzea; hau da, gure herrietako adi-
Badihardugu elkartearekin lan- neko jendea elkarrizketatu, eta
kidetzan, azken 25 urteetako euren euskara eta bizipenak
herriko euskara jasotzeko egin- jasotzea eta herritarren artean
dako grabazio horien zatiak zabaltzea. Une honetan, 65 herri-
Internet bidez kontsultatzeko tako 1.005 hizlariren grabazio-
moduan jarri ditu –Bergarako ak daude fondoan, eta Bergara
Ahotsak–, interesa duten guztiek da fondo handiena duten herrie-
erabil ditzaten. Mende eta laur- tako bat. Hauek dira proiektu
deneko historia, protagonisten honen ezaugarri azpimarraga-
berbetan jasota. rrienak: Euskal Herri osoko
datuak biltzen ditu; publikoa
BILDUMAKO PROIEKTU NAGUSIAK eta doakoa da; proiektu irekia
Ondorengoak dira bilduma da eta interesa duen orok har
horretan batzen direnak: Berga- dezake parte; hainbat ikerlari
rako Euskara liburua egiteko eta proiektu biltzen ditu; meto-
grabazioak; Euskal Herriko Hiz- dologia sistematiko eta zehatza
kuntz Atlas-erako (EHHA) eta jarraitzen da; eta informazioa
Bergara aldeko hiztegia-rako herrika eta gaika antolatuta GRABAZIOAK Bergarako Ahotsak webgunean, 140 herritarren grabazioak daude ikusgai. GOIENKARIA
egindako grabazioak; Bergara- dago. Era guztietako hartzaile-
ko toponimia jasotzeko grabazio- ak izan ditzake: ikerlariak, ikas-
ak; Bergara aldeko berbak eta leak, zaleak, senideak, historia- kara elkarteak, ikastetxeak, bazioak egiten ari dira han eta zioak luzeak dira –gehienak,
langintza zaharrak liburu bil- lariak, filosofoak, antropologo- ikerlariak... Kasu askotan, gra- hemen pertsona ezberdinei. ordubete ingurukoak– eta bakoi-
duma egitekoak; Debarroko Aho- ak... Ibarrean, orain arte, bazioak zinta analogikoetan Ondoren, elkarrizketa bakoitza- tza minutuz minutu laburtzen
tsak grabazio-bilduma; Udalaren Aretxabaletan, Eskoriatzan eta egon ohi dira, eta premia-pre- ren inguruko informazio guztia da, horrela, 2-4 minutuko pasar-
enkarguz Badiharduguk eginda- Antzuolan egin da proiektu miazkoa da lehenbailehen kopia- datu-basean sartzen da. Horre- teak sortuz. Proiektu horretan
ko grabazioak eta beste graba- horren aurkezpena. tzea eta euskarri digitalera pasa- tarako, zinta guztiak kataloga- orain arte bildu duten materia-
zio solte batzuk. Bergarako bil- tzea. Audioa bakarrik duten gra- tu eta etiketatu egiten dira; leku- la lau multzo nagusitan bana
duma horrek ondorengo ezauga- METODOLOGIA ETA URRATSAK bazioak CDetan gordetzen dira; koen datuak jaso dira (jaiotegu- daiteke: Badihardugu elkarte-
rriak ditu: elkarrizketatutako Proiektuaren lehenengo urratsa bideoen kasuan, DVDetan. na, biografia laburra, argazkia...) ak denbora luzean sortutako
herritarrak 140 inguru izan dira; da Euskal Herriko herri ezber- Kopiak egin ondoren, originalak ; elkarrizketatzailearen datuak; materiala, Euskal Herriko Udal
grabatutako 125 ordu inguru; 25 dinetan dauden zintak berresku- jabeari itzultzen zaizkio; kasu- elkarrizketaren datuak ere gor- ezberdinekin egindako hitzar-
elkarrizketatzaile; kodifikatu- ratzea.Horretarako, ahozko rik gehienetan, gainera, soinua de dira (elkarrizketa noiz, non, menak, hainbat elkarterekin
tako 1.783 pasarte; transkriba- ondarea biltzeko lanetan jar- garbitu egiten da egoki entzun nola, zergatik... egin den); eta egindako lankidetza hitzarme-
tuak 525 izan dira; audiodun dun duten bitartekoekin harre- dadin esandakoa. Grabazio zaha- proiektuaren informazioa ere nak eta hainbat ikerlariekin
pasarteak, 539; eta bideodun manetan jarri dira: Udalak, eus- rrez gain, une honetan ere gra- datu-basean sartzen da. Graba- egindako harremanak.
GOIENKARIA
16 ATARIA 2008ko ekainaren 27a

zerbitzuak eguraldia

G U A R D I A KO FA R M A Z I A K
TENPERATURAK
ARRASATE
DEBAGOIENEAN EUSKAL HERRIAN
Zapatua, 28
Domeka, 29
Astelehena, 30
Azkoaga
Fdz. Corcuera
Irizar
Iturriotz, 17
Maisu Aranbarri, 1
Erguin, 11
943 79 79 99
943 79 22 26
943 79 12 39 Zapatuan, hodei gutxi egon-
MINIMOA
Eguaztena, 18 8 oC
Martitzena, 1 Amezua Santa Marina 32 943 79 09 74
MAXIMOA
35 oC
Eguaztena, 2 Español Araba, 4 943 79 18 65 go dira, lehen eta azken ordue-
Eguena, 3 Ruiz Nafarroa, 1 943 79 14 09 tan izan ezik, kantauri isurial- Zapatua, 21
Egubakoitza, 4 Etxeberria Zarugalde, 42 943 77 16 30 dean behe-hodeiak agertuko
ASTEKO
BERGARA
Zapatua, 28
Domeka, 29
Urritikoetxea
Urritikoetxea
Oxirondo, 4
Oxirondo, 4
943 76 11 74
943 76 11 74
Zapatua, 14
Zerua hodeiguneekin egongo
baitira. Erriberan, bero gehia-
go egingo du, ordurik beroe-
netan 30 ºC-tik gora.Dome-
EURIA (l/m2) 10,9 L
Astelehena, 30 Zabala Barrenkale, 25 943 76 16 87 Max. Min. Euria
Martitzena, 1 Guallar San Antonio, 5 943 76 11 05 da, goizean goiz eta azken kan, hodeituta jarraituko du
Eguaztena, 2 Estella Matxiategi, 5 943 76 19 63 orduetan. Tenperaturak igo zeruak eta tenperaturak jai- Eguaztena, 18 28 ºC 8 ºC - l/m2
Eguena, 3 Alvarez-Mozos Iparragirre, 2 943 76 12 15 Eguena, 19 28 ºC 12 ºC - l/m2
Egubakoitza, 4 Urritikoetxea Oxirondo, 4 943 76 11 74 egingo dira: 27 ºC-ren bueltan tsi egingo dira.
Egubakoitza, 20 29 ºC 12 ºC - l/m2
izango ditugu barnealdean.
OÑATI Zapatua, 21 35 ºC 15 ºC 5,6 l/m2
Zapatua, 28 Juldain Kale Barria, 6 943 78 11 28 Domeka, 22 26 ºC 19 ºC - l/m2
Domeka, 29 Juldain Kale Barria, 6 943 78 11 28 Astelehena, 23 26 ºC 17 ºC 5,2 l/m2
Astelehena, 30 Anduaga San Lorentzo, 3 943 78 21 16
Martitzena, 1 Anduaga San Lorentzo, 3 943 78 21 16 Martitzena, 24 24 ºC 18 ºC 0,1 l/m2
Eguaztena, 2 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22 Bergarako San Juan auzoan jasotako datuak.
Eguena, 3 Barrenetxea Kale Zaharra, 1 943 78 01 22
Egubakoitza, 4 Garate Kale Barria, 42 943 78 05 58
Domeka, 15
ARETXABALETA ILARGIA UZTAILEAN
Zapatua, 28 Anitua Belorrieta, 1 943 08 11 43 Hodeiak ugaritu egingo dira
Domeka, 29 Anitua Belorrieta, 1 943 08 11 43 egunean zehar. Iparraldeko
Astelehena, 30 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Martitzena, 1 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99 haizearen ondorioz tenperatu-
Eguaztena, 2 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99 rak zertxobait jaitsi daitezke. Ilberri Ilgora Ilbete Ilbehera
Eguena, 3 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99 3 10 18 25
Egubakoitza, 4 Juan Fraile Herriko Plaza 10 943 79 21 99
Guardiako farmazien eskuko telefonoetarako 2008ko egutegia. Bidali
SMS 7505era "farma" hitzarekin. SMS kostea 0,9 euro + BEZa.

TELEFONO JAKINGARRIAK U R B A N OA K
oharrak eta deialdiak
((112)) ARRASATE
SOS DEIAK Gorostizatik Eroskira (2 Linea ) ARRASATE 20:00etan. Hasiberrien- BERGARA ra uztailaren 10ean.
OSASUNA ETA LARRIALDIAK 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, > Udal Euskaltegian dako ere egokia da. > Txalaparta ikastaroa Egun horretan, auto-
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 eta 21:00.
Osakidetza (Larrialdia)............................943 46 11 11 IBILBIDEA: Gorostiza, Erguin B, Arimazubi, Ale- matrikula egiteko Argibideak: 616 96 57 95. egongo da uztailean bus geltokian batuko
DYA (Antzuola) ........................................943 78 71 57 cop, Uribarri, San Andres, Garibai, ospitalea, Bite- Udal Euskaltegia- Jardun euskara dira, 08:30ean. Izena
Gurutze Gorria (Elorregi).......................943 76 55 76 ri, Legarre, Musakola eta Eroski. ren udako ikastaroeta- ARRASATE elkarteak txalaparta emateko, joan euren
Suhiltzaileak ..........................................943 78 28 00
Ertzaintza ...............................................943 53 47 20 Eroskitik Gorostizara (2 Linea ) ko matrikulazio epea > Udarako, bi ikastaro ikastaroa antolatu du bulegora, uztailaren 8a
Osasun Etxeak 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35,
16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:35 eta 21:35. zabalik dago. EGA agi- trinko dago AEK-n uztaileko lehenengo bi baino lehen.
Arrasateko ospitala ...........................943 03 53 00
Antzuola..............................................943 76 62 23 IBILBIDEA: Eroski, J. Bengoa, S. Teresa, C. Obre- ria atera, euskara Udarako, bi euska- asteetarako, martitzen
Aramaio..............................................945 44 53 40 ro, Obenerreka, Makatzena, Iñarra, S. Frantzis- sakondu, euskalkia ra ikastaro trinko anto- eta eguenetarako. Arri- ESKORIATZA
Aretxabaleta........................................943 71 19 59 ko, Muxibar, Zarugalde, Erguin A eta Gorostiza.
Bergara...............................................943 03 54 00 hobeto ezagutu… gura latu ditu AEK euskalte- zuriagan izango da, > Alkohol maila neur-
Elgeta..................................................943 03 54 00 Gorostizatik Eroskira (1 Linea ) duenak horretarako giak, 16 urtetik gorako- 19:00etatik 21:00etara. tzeko karpa
Eskoriatza............................................943 71 44 52 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 eta 21:30. aukera du. Argibide- endako. Uztailean eta Argibideak: 943 76 36 61. San Pedroetako
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46
Oñati ...................................................943 03 54 30 IBILBIDEA: Gorostiza, Erguin B, Zarugalde, Muxi- ak: 943 79 70 77. irailean izango dira, domekan, etzi, Eskoria-
Udaltzaingoak bar, S. Frantzisko, Iñarra, Makatzena, Obene-
rreka, C. Obrero, Galizia, Bengoa eta Eroski. hilabete bakoitzean ARRASATE tzan dabiltzanek gau
Antzuola .............................................943 76 62 46
Arrasate...............................................943 79 14 39 OÑATI hiru astean, egunero > 1958an jaiotakoek horretan zenbat alko-
Eroskitik Gorostizara (1 Linea )
Aretxabaleta........................................943 71 18 63 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, > 4 urtekoen gurasoekin hiru orduan. Argibide ospakizuna izango dute hol hartu duten neur-
Bergara................................................943 77 91 06 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05 eta 21:05.
Eskoriatza ...........................................943 71 44 07 batzarra, udalekuetaz gehiago, 943 77 03 69 tele- 1958an jaiotako tzeko aukera izango
IBILBIDEA: Eroski, Musakola, Legarre, Maala, Ospi-
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 talea, Garibai, San Andres, Arimazuri, Alecop, Aurten lehenengo fonoan edo arrasate@ arrasatearrek kinto dute horretarako Jose
Oñati ....................................................943 78 04 11 Uribarri, Erguin A eta Gorostiza. aldiz udalekuetan aek.org posta elektro- ospakizuna egingo dute Arana kalean ipiniko
GARRAIOAK egongo diren 4 urteko nikoan. azaroaren 8an, Baster- duten karpa baten,
BERGARA
PESA.........................................................902 10 12 10 umeen aita-amekin Alde jatetxean. Parte 00:00etatik 03:00etara.
Taxiak San Lorentzo/San Juandik irteerak batzarra egingo du ANTZUOLA hartzeko, 60 euro sar- Adinekoa izatea da bal-
Arrasate ...............................................943 79 12 22 07:00, 07:55, 08:50, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40,
Aramaio..............................................945 44 50 33 12:40, 13:30, 14:10, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, Udalak bihar, zapatua, > 1967an eta 1968an tu behar dira Euskadi- dintza bakarra. Alkoho-
Aretxabaleta........................................943 77 12 64 19:00, 19:40 eta 20:20. Geralekuak: S. Juan (Torun- institutu aurrean, jaiotakoen ospakizuna ko Kutxako honako laren gaineko informa-
Bergara ................................................943 79 12 22 sa), Amillaga (Manso), S. Lorentzo (Soraluzen),
Eskoriatza ...........................................943 71 40 59 11:00etan. Informazio 1967an eta 1968an kontuan: 3035 0001 57 zioa ere emango dute.
Matxiategi (Mizpildi okindegia), Zurradero, San
Oñati....................................................943 78 03 65 Antonio (Zumelaga), Martoko gainean, Zubiau- orokorra emango die- jaiotako antzuolarren 0010112788.
DEBAGOIENA rre, Ozaeta (Brunet), Labegaraieta (Ekonoma- te eta euren galderak kintadarako izena BERGARA
toan) eta Zabala jatetxea.
Mankomunitatea....................................943 79 33 99 erantzungo dituzte. eman dutenei gogora- BERGARA > Lehen Hezkuntzako
Hiltegia (Zubillaga)..................................943 78 15 12 Labegaraieta/Olabarrenetik irteerak Batzarrera joatea ez da razten diete 19:00etan > Mendi irteera antola- umeendako udalekuak
Nekazaritza ganbera ..............................943 76 10 15 07:20 , 08:30 (Olatik), 09:20, 10:00, 10:40, 11:20,
Zerga Bulegoa........................................943 76 58 63 12:00, 13:50 (Olatik), 14:25 (Olatik), 16:20, 17:00 derrigorrezkoa. dutela hitzordua Tre- tu du San Joxepek Udalekuak antola-
Hondakindegi alternatiboak (Olatik), 17:35, 18:25, 19:20, 20:00 eta 20:30. Gera- kutzen, luntxa egiteko, San Joxepe elkar- tu ditu Jardunek. Irai-
Arrasate ...............................................943 77 11 43 lekuak: Labegaraieta, Ozaeta, Zubiaurre, Mar-
Bergara...............................................943 76 44 42 toko, San Antonio, Espoloia (Mintegi), San Pedro, BERGARA eta gero, alde zaharre- teko mendizaleek laren 1etik 4ra izango
Oñati....................................................943 78 36 67 Arrurriaga (Konde), Zubieta, Mugertza, San > Udarako irteerak 12-18 ko jai girora jaitsiko Zarautz eta Zumaia dira, Hondarribian.
Kiroldegiak Lorentzo, Amillaga eta San Juan. urte artekoendako direla. 22:00etan, afal- arteko ibilaldia egin Lehen Hezkuntzako
Aramaio ..............................................945 44 53 35
Arrasate ...............................................943 77 16 77 ARAMAIOKO AUTOBUSA Honako irteerak tzera joango dira. ahal izango dute bate- edozein umek eman
Aretxabaleta........................................943 71 26 28 antolatu ditu Udalak: dezake izena. 52 euro
Bergara................................................943 76 56 41 Arrasate Aramaio Gasteiz
Elgeta..................................................943 76 82 84 Ebro ibaian raftinga da; Jarduneko bazkide-
07:00 07:15 08:00
Eskoriatza............................................943 71 53 28 10:00 10:15** (13-18 urte), Arcachon- ESKORIATZA endako, berriz, 49 euro.
Oñati.....................................................943 71 63 75 11:00 11:15 go Aquaparkera (12-18 > Udako jatekoak prestatzen ikasteko jardu-
Kultura Etxeak
Antzuola .............................................943 76 60 65 12:00 12:15** 13:00 urte) eta kanoa zehar- naldiak emango dituzte, gazteendako ESKORIATZA
Aramaio ..............................................945 44 53 74 15:15 15:30 16:15
17:20 17:35 kaldia Urdaibain (12- Udako jatekoen gaineko sukaldaritza ikas- > San Pedroetako herri
Arrasate...............................................943 77 01 05
Aretxabaleta ........................................943 71 10 27 18:30 18:45** 19:30 18 urte). Izenemate taroa antolatu du Eskoriatzako Udaleko Gaz- bazkarirako txartelak
Bergara................................................943 77 91 58 19:00 19:15
21:10 21:25** epea zabalik dago.Argi- teria zerbitzuak. Uztailaren 3an, 9an, 16an eta Euskal Jai egune-
Eskoriatza...........................................943 71 46 88
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46 Gasteiz Aramaio Arrasate bideak: 943 77 91 00. 23an izango dira eskolak, 20:00etatik 22:00eta- an, herri bazkaria egon-
Oñati....................................................943 78 03 53 07:50 08:05 ra. Izena emateko aukera dago eguenera, go da: entsalada, txule-
Udalak 08:30 09:00 09:15
Antzuola .............................................943 76 62 46 10:15 10:30 ARETXABALETA hilaren 3ra arte, Gazteria zerbitzuan (943 71 tak parrillan, intxau-
Aramaio ..............................................945 44 50 16 11:15 11:30 > Yoga ikastaroa eman- 44 07 / gazteria@eskoriatza.net). 15 euro da. rrak, gazta eta ira-
Arrasate .............................................943 79 09 00 13:10 13:45 14:10 go du Aredhanak sagarra, kafea eta pata-
Aretxabaleta........................................943 71 18 62 16:20 17:00 17:20
Bergara ...............................................943 77 91 00 17:35 17:50 Aredhana yoga eta rra. Txartelak Goxotxi-
Elgeta ..................................................943 76 80 22 19:15 19:30 psikoterapia eskolak ki, Inkernu eta Aldatz
Eskoriatza ...........................................943 71 44 07
Leintz Gatzaga....................................943 71 47 46
19:30 20:10 20:25
Izardun orduak, eskaeraren arabera, auzoeta- yoga ikastaroa emango 943 25 05 05 tabernetan daude.
Oñati ....................................................943 78 04 11 koendako. Bezperan deitu: 629 54 59 23 du uztaileko martitzen goienkaria@goiena.com Lekua gorde daiteke 943
eta eguenetan, 71 46 88ra deituta.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
ATARIA 17

kale inkesta 5 galdera...

Joango zara udalekuetara aurtengo udan? Estitxu


Lobato
Agorrosin guneko soroslea
Bergara
Zein da soroslearen oina-

1. rrizko lana igerilekue-


tan, udan?
Igerilekuan sortzen diren ara-
zoei aurre egitea, jendea arriskue-
tatik babestea, laguntza ematea
beharrezkoa baldin bada, edo,
Irati Bikuña Imanol Gutierrez Nerea Karmona Eneko Lezeta Maialen Santos norbaitek laguntza behar duela
Ikaslea Ikaslea Ikaslea Ikaslea Ikaslea ikusten badu, hari laguntzea. Ige-
Oñati Oñati Oñati Oñati Oñati ri egitera ere joaten da jendea;
beraz, haurrendako eta igerila-
Allora (Nafarroa) joango Ez naiz udalekuetara Inoiz ez naiz udalekueta- Oñatiko udalekuetan ibi- Ni neu Allora joango naiz riendako eremua bereiztu behar
naiz, uztailaren 1etik 13ra joango uda honetan. Bes- ra joan. Uztailean zehar litakoa naiz. Aurten uztaileko lehen hamabos- da, haurrak jolasten ibiltzeko eta
arte. Aurten udalekueta- te urte batzuetan, Oñatin herrian geldituko naiz herriko beste lagun taldian. Joan zen urtean besteek lasai igeri egiteko.
ra joaten naizen lehen bertan egon diren udale- eta tenis eta eskalada batzuekin batera squash ere egon nintzen udale-
aldia da, eta gogo handia kuetan parte hartu izan egingo dut bertako lagu- eta patinaje ikastaroetan kuetan. Bigarren hama- Zein da jendeak gutxien
daukat Euskal Herriko
beste gazte batzuekin
elkartu eta jolasteko.
dut; aurten herrian geldi-
tuko naiz eta lagunekin
jolastuko naiz.
nekin. Igerilekura joate-
ko ere aprobetxatuko dut
uztaila.
parte hartuko dut uztai-
lean, gustuko ditudalako
bi kirol horiek.
bostaldian, berriz, kirolde-
gira joango naiz badmin-
ton ikastaroa egitera.
2. errespetatzen duen
araua?
Askori kosta egiten zaie ure-
tan sartu baino lehen dutxara
joatea, beste batzuk arropa eta
guzti pasatzen dira igerilekutik…
Bestalde, igerilekuan ezin da
txistuak usteak uste korrikarik ezta saltorik egin, eta
Mirari Altube askok egiten dute. Berdeguneak,
nahiz eta zakarrontzi ugari egon,
plastikoz beteta bukatzen du.
Arkupe edo Udan zehar, igerilekuak

kultura zelan 3. zabalik dauden garaian,


zerk ematen dizue lan

suspertu handien?
Umeen gainean egon beha-
rrak; batzuetan, zaintzaile lanak

S
amurrena egin dugu, egiten ari garela ematen du.
eraikina, orain dator
benetako erronka", Igeri egiteko zein da
esan zuen Inaxio Garro
alkateak Arkupe kultura
etxearen inaugurazio
4. eguneko ordurik txa-
rrena, jende gehien ego-
ten den ordua?
ekitaldian, eta aretxabaletar Goizean nahiko lasai egoten
askoren ustea da. Eta da igerilekua; Arratsaldez, aldiz,
Arkupe kudeatuko duen 16:00etatik 19:30era arte, jende
enpresa hartzea erabaki asko egoten da, zarata handia
zuen Udalak –batzuk alde dago, uretan olatuak sortzen
"zerbait beharko da etekina dira… Dena dela, igeri egiteko
ateratzeko horri", eta beste kaleak bereiztuta daude, eta ige-
batzuk kontra "zertarako ri egin nahi duenak lasai asko
daude ba kultura teknika- egin dezake.
riak?"– eta lehiaketa deitu.
Hainbat aretxabaletarrek Bainua hartzeko orduan

GOIENKARIA
osatutako taldea aurkeztu
zen deialdira, Jaiki elkartea, 5. oinarrizkoak diren
gomendio batzuk eman

Espaloia falta da Zubiaurre kalean –herriko elkarte eta talde


askoren babesa jasota–,
itzazu.
Lehenik eta behin, dutxatu.
baina Udalarekin lau bat Aurretik zerbait jan badugu,
Bergarako Zubiaurre auzoan bizi den irakurle batek bidali digu aste honetan kexa. Irakurle bilera egin ostean ezetza eskumuturrak, lepoa eta tripa
horrek dio herri erdialdetik urruntzen diren auzoak pixka bat abandonatuta daudela, kasu eman du. busti eta, ondoren, poliki-poliki
handirik ez zaiela egiten. Irakurle horrek Zubiaurre auzoan dagoen espaloi falta salatu nahi Azalpenak entzun eta uretan sartu; tenperatura alda-
du: autoak bi norabidetan doaz bertan, eta oinezkoendako ez da tokirik gelditzen. gero ulertu dut bi kontu ketak ere ez dira onak. Kontuz
direla desadostasunak sortu ibili behar da ume txikiekin, jen-
dituena: dirua –ekintzak de nagusiarekin eta igeri egiten
asteko datua antolatzeko oso diru gutxi, ez dakien jendearekin.
gehiena pertsonalgoarenda-

9
Haurdun dauden emakume-
ko– eta herriko kultura
suspertzeko ikuspuntua
–eraikina bakarrik kudeatu
edo herriko kulturan
endako, gaitz kromosomiko- eragin–.
ak antzemateko bi teknika Ni ez naiz egon bileretan,
berri jarriko dituzte mar- baina itxura baten adostasu-
txan irailean Euskal Herri- nera iristeko moduko
ko bederatzi ospitaletan. puntuak iruditu zaizkit. Eta
Arrasaten dagoen Debagoie- inaugurazio ekitaldian
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
neko Eskualdeko Ospitalea esandako moduan herrita-
diruz lagundutako aldizkaria
izango da teknika berri rren partehartzea bultzatu
horiek eskainiko dituen ospi- gura bada, aukera paregabea
tale horien arteko bat. ikusten dut.
ARRASATE
GOIENKARIA
18 2008ko ekainaren 27a

OBRAK > OLANDIXOKO TUNELA

Asteon hasi dituzte mendebaleko


saihesbidea eraikitzeko lanak
metro luze), bi biribilgune berri
Astelehenean ipini eta Aramaio ibaia zeharkatzeko
zuten Olandixoko zubia.
Saihesbidea eraiki ostean,
tunelaren obrak Aretxabaletara doan errepide
iragartzen dituen zaharraren hasieratik (GI-2620)
Aramaioko bailarara sartu ahal
kartela eta izango da, Arrasate zeharkatu
barik. Hain justu, horixe da hel-
eguaztenean hasi burua: Debagoiena eta Aramaio-
zituzten lanak ko ibarrak lotzea.

TUNELA ETA BIRIBILGUNE BI


UBANE MADERA> ARRASATE Saihesbidea Mugarriko zubiaren
Abian dira Olandixoko tunela edo ondoan egingo duten biribilgune-
Arrasateko mendebaleko saihes- an hasiko da, GI-627 errepidera
bidea egiteko obrak. Dagoeneko sartzeko lotunearen parean, Are-
ipini dute obra horiek iragartzen txabaleta eta Arrasate arteko
dituen kartela –astelehenean ipi- mugan. Hasierako zatia mendi-
ni zuten– eta Gipuzkoako Foru mazelaren erdialdean barrena
Aldundiaren eguazteneko gober- joango da industria eraikinak
nu batzarrean jakinarazi zuten ofi- gainditu ondoren; punturik
zialki herenegun hasi zituztela garaiena ibar batzuen ondoan
obrak. Hori bai, momentuz ez egongo da, eta, jarraian, behe-
dugu mugimendu handirik igarri- rantz egingo du tunelean sartuta.
ko inguru hartan. Oskar Rekalde Olandixoko tunelari berari
Diputazioko prentsa arduradu- dagokionez, bestelakoen artean,
nak esandakoaren arabera, "gau- 860 metro luze izango da eta
za asko egin behar dira makina %2,50eko malda izango du. Horrez
hondeatzaileak han lanean hasi Mendebaleko saihesbidearen obrak iragartzen dituen kartela Garagartzara bidean ipini dute, Garaia pasata. UBANE MADERA gainera, pertsonak sartu-irteteko
baino lehen: garbiketa lanak, ingu- galeria bat ere izango du, larrial-
rua markatu eta beste". di kasuetarako. Bestalde, tunela-
dea eraikitzen hasteko. Tecsa, Geoconsult enpresaren esku gera- BI BAILARAK LOTZEA, HELBURU ren irteeran eraikiko dute Ara-
BI URTE LEHENAGO Obras Subterraneas eta Campe- tu da. 24 hilapeteko epea zehaz- Arrasateko mendebaleko saihes- maio ibaia zeharkatuko duen zubi
Kontuak kontu, obren hasiera ofi- zo enpresek osatutako enpresa tu dute saihesbide osoa eraikitze- bideak izango dituen elementuen berria, eta modu horretan errepi-
ziala iragarri dute bi kilometro- elkarteak (UTEak) egingo du obra ko. Aurrekontua 41 milioi euro artean, nagusiak hiru izango dearekin bat egingo du saihesbi-
ko luzera izango duen saihesbi- zibila; obren zuzendaritza, berriz, pasatxo da. dira: Olandixoko tunela bera (860 de berriak, Aramaiorako bidean.

ENPLEGUA > LAN-POLTSAK ZERBITZUAK > SEXOLOGIA ETA GAZTE BULEGOA

Argiketari, arkitekto eta Uztailean kalera aterako dituzte Udal Gazte


obra teknikariak beharrean Bulegoa eta Udal Sexologia Zerbitzua
Aldi baterako BALDINTZAK, ARGIKETARIAK U.M. > ARRASATE
Argiketarien kasuan, lehen Udan be bai! izenarekin, Udal
lanpostuak dira, mailako lanbide heziketa edo Gazte Bulegoak eta Udal Sexolo-
baliokideren bat izan behar da gia Zerbitzuak egitarau berezia
Udalak lan-poltsak lan-poltsara aurkezteko. prestatu dute uztailerako. Bate-
osatu gura ditu-eta Probei dagokienez, euskara tik, zerbitzuak kalera atera gura
azterketa, azterketa praktikoa dituzte, zerbitzuak herritarrei
eta elkarrizketa egingo dizkie- gerturatzeko: "Uda garaian kale-
U.M. > ARRASATE te izena eman dutenei. an egoteko joera areagotzen
Hiru lan-poltsa osatzeko deial- denez, kalea erabili gura dugu
dia egin du Arrasateko Udalak: ARKITEKTO TEKNIKOAK gure zerbitzuen berri emateko,
alde batetik, arkitekto tekniko- Arkitekto teknikoen kasuan, eta berauetan zer aurki daiteke-
ak behar ditu; bestetik, sanea- berriz, arkitekto tekniko titu- en aditzera emateko".
mendu eta obretako teknika- lua eta hirugarren hizkuntza
riak behar ditu (arkitekto tek- eskakizuna eskatuko dituzte. BI ASTE BARRU, KALEAN
nikoak eta ingeniari teknikoak); Eta saneamendu eta obretako Uztailaren 7an, 8an eta 9an, arra-
eta azkenik, argiketariak (elek- teknikarien kasuan, arkitekto tsaldez, Garibai etxetik irten (bi
trizistak) behar ditu. tekniko edo ingeniari tekniko zerbitzuon egoitzatik) eta Biteri Grafitietarako zaletasun handia dago herrian, sanjuanetan ikusi den moduan. I.B.
titulua eta hirugarren hizkun- plazan jardungo dute: batetik,
HEGAZTIRIK EZ tza eskakizuna. herritarrei arreta zerbitzua
Dagoeneko zabaldu du lan pol- Azken bi lan-poltsa horiek eskaintzen eta, bestetik, zenbait UZTAILEKO EGUENETAN, DENETIK emango ditu Mertxe Bilbao
tsa horietan izena emateko osatzeko Udalak ez du azterke- zerbitzu herritarren eskura ipin- Horrez gainera, eguenero ekital- bidaiariak; 17an, dantza erakus-
epea. Hain justu, uztailaren 4a tarik egingo, baizik eta oina- tzen: "Auto-kontsultarako orde- di bereziak egingo dituzte: uztai- taldia egingo du Maite Albesek
baino lehen (egun hori barne) rri espezifiko batzuk zehaztu nagailuak, irakurgaiak, antisor- laren 3an, grafitiak, Esan eta DJ eta uztailaren 24an ipuin konta-
egin behar da hori. Izenematea ditu eta izena eman dutenen gailuen gaineko erakusketa, Kirrinek lagunduta; uztailaren keta izango da, ipuinen balio
Biztanleen Arreta Zerbitzuan merezimenduak baloratuko informazio turistikoa… Hori guz- 8an, Ain_1 taldearen emanaldia; transmisioaren gainean, Arra-
egin behar da. dituzte. tia, musikaz girotuta". 10ean, bidaiatzeko aholkuak sateko hainbat neskaren eskutik.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
BERRIAK ARRASATE 19

ARRASATEKO UDALA > 2008KO DIRULAGUNTZAK dako, espetxean preso dauden


pertsonen senideen garraio gas-
tuetarako eta gobernuz kanpoko
Sartzen diren sailak

Ia 900.000 euro erakundeendako; eta, horren ohi-


koa ez den arren, droga mende-
kotasunen eta beste mendekota-
sun psikologikoen tratamendu-
> Kultura Saila
> Euskara Saila
> Hezkuntza Saila
> Gizarte Ongizate Saila

banatuko ditu Udalak rako dirulaguntzak emateko


programa ere sartzen da orain-
go deialdi honetan.
Bestalde, Gazteria Sailaren
> Berdintasuneko Saila
> Gazteria Saila
> Ingurumen Saila
> Enplegu Saila

2008ko dirulaguntzetan aldetik, laguntza horiek izaten


dira herriko musika taldeek gra-
bazioak egin ditzaten, aisialdiko
begirale ikastaroak egiteko edo
> Aukea erakunde autonomoa

ZENBAIT BALDINTZA
Hori bai, laguntzok eskuratzeko
Eskaerak egiteko epea zabalik dago eta, besteak beste, BAZen eska gazteen elkarteendako. baldintza batzuk bete beharko
Kirol Sailean edo Aukean, dituzte eskatzaileek: bat da Arra-
daitezke eskabide ereduak; 23 programa sartzen dira deialdi horretan berriz, Arrasateko kirol taldeen saten egoitza eta jardun eremua
ohiko jardueretarako eta kirol tal- izatea, nahiz eta salbuespenik
UBANE MADERA > ARRASATE ko informazioaren arabera, LAGUNTZAK, SAILEZ SAIL de eta entitateek antolatzen dituz- ere baden: "Nahiz eta ez izan
Aurtengo ekitaldirako dirulagun- laguntzak dira, besteak beste, Zehatzagoak izanda, Euskara Sai- ten ekintza bereziak finantzatze- egoitza eta jardun eremua Arra-
tza deialdia zabaldu du Arrasate- "kirola eta kultura sustatzen, ira- lak laguntza emango die, beste- ko izaten dira. saten, Udalak interesgarritzat
ko Udalak. Hau da, Udalak urte- kaskuntzaren kalitatea hobetzen, ak beste, euskaltegietan euska- Hezkuntzari dagokionez, ira- jotzen dituen ekintzak edo proiek-
an ematen dituen dirulaguntza euskararen erabilera bultzatzen, ra ikasten dabiltzanei, Udako kaskuntza arautuan irabazi tuak garatzen dituzten beste enti-
mota guztiak eskatzeko epea da herritarren parte-hartzea udal Euskal Unibertsitatean parte har- asmorik gabe diharduten ikaste- tate" batzuek ere eska ditzakete
zabaldu dutena. Uztaila bukatu kudeaketan, boluntarioak sus- tzen dutenei eta errotuluak, iru- txeen ekintza edo proiektuak eta laguntzok.
arte aurkez daitezke eskaerak. tatzen, garatu gabeko herrialde- di korporatiboa eta webgunea baita ere ikastetxeetako ikasle- Laguntzak eskatzeko, eskabi-
Kopuruari dagokionez, 879.320 en lankidetza proiektu solidario- euskaraz egiten duten enpresa eta en gurasoen elkarteak laguntzen de eredua bete behar da. Hainbat
euro dituzte aurreikusita. ak egiten, hirugarren adinekoak komertzioei. ditu Udalak. lekutan eskura daiteke: Biztan-
beren interesen kudeaketan dina- Gizarte Ongizate Sailak Eta Berdintasun edo Emaku- leen Arreta Zerbitzuan, Gazteen
KIROLA ETA KULTURA BULTZATZEN mizatu eta inplikatzen eta kohe- laguntzak emango ditu, adibi- mearen Sailean, gizon eta emaku- Informazio Bulegoan, Emakume
Udalaren bederatzi sailek parte sio soziala sustatzen eta hobe- dez, erretiratuen elkarteendako, meen artean aukera berdintasu- Txokoan, Musakolako Kirolde-
hartzen dute deialdi horretan, tzen" laguntzen duten elkarte, udal tasak ordaintzeko diru balia- naren eremuan jarduten dutenei gian edo Udalaren webgunean:
guztira 23 programak. Emanda- talde edo entitateendako. bide urriak dituzten zergadunen- ematen zaizkie laguntzok. www.arrasate-mondragon.org.

OBRAK > GAZTELUONDOKO PROIEKTUA

Etxea botata, bidea


libre obra egiteko
Pasabidea sortu gura dute, Gazteluondo eta
Arrasate pasealekua lotuko dituena
U.M. > ARRASATE Egin gura dutena da ibilgailuen-
Abade etxearen ondoko eraikina dako zein oinezkoendako pasabi-
bota egin dute oraingo astean. dea eraiki eta haren inguruan ber-
Astelehenean hasi ziren botatzen, degune batzuk sortu; tartean, pla-
eta martitzenerako, guztiz eraitsi- zatxo bat. Horrez gainera, etxe bat
ta zegoen etxea. Argazkiko etxe- ere eraikiko dute, Gazteluondo
az gainera, abade etxearen ondo- kalearen 3. zenbakian. Proiektu
an zegoen beste eraikin txikitxo hori onartuta dago Hirigintza
bat ere bota dute. Hori egiteko, egu- Sailean eta joan den asteaz geroz-
notan itxita izan da Iturriotz kale- tik jendaurrean dago, gura due-
ko goiko partea, eta Gazteluondo nak kontsulta dezan eta alegazio-
kalean, tarteka, itxi egin dute zir- ak egin ahal izateko.
kulazioaren joan-etorria. Bota duten etxeari dagokio-
Hain zuzen ere, horixe da nez, berriz, oso antzinakoa zen;
inguru horretan egin gura duten ugazabetako batek esandako
obraren aurreneko pausoa: Gaz- moduan, "bazituen 300 urte-edo".
teluondo kalea eta Arrasate pase- Bestalde, etxea bota arren, gorde
alekua lotuko dituen espazio egin dute etxeak zeukan arkua eta
berria sortzea edo urbanizatzea. "Leintz Gatzagara eraman dute". BOTATZEN Astelehenean hasi ziren Gazteluondoko etxea botatzen. UBANE MADERA

Pelukak eta ilea berreskuratzeko


sistema berri eta pertsonalizatua AK
, ZO
RUA K, ARMA
I RU
MADINA ZURAK
A r o z t e g i a
TE

AK

• Olak
LEIHOA K, A

• Aglomeratuak
• Kontratxapatuak
• Tablexa
• Lurrindegia • Ateak
ZAHARBERRITZEAK • Egurrezko leihoak
• Kabina • Oin-inguruak
PVC, ALUMINIOA, EGURRA
• Fotodepilazioa • Zangoak
Erakusketa eta biltegia: • Aroztegiko osagarriak
ILE APAINDEGIA Kale txiki 3 behea (Musakola) Uribarri auzoa B-2 B S3 sektorea •Tel.:
Tel. eta faxa: 943 77 11 20 Olarte kalea 10 943 79 13 78 ARRASATE
Otalora Lizentziaduna 5 e-posta: mz@madinazurak.com
Tel.: 943 79 52 50
Tel.: 943 79 12 74
GOIENKARIA
20 ARRASATE KIROLA 2008ko ekainaren 27a

Andoni Azkargorta > Mondrako entrenatzailea

"Denboraldiko helburuak jokalariekin


batera erabakitzeko ohitura daukat"
XABIER URTZELAI > ARRASATE
Andoni Azkargorta (Antzuola, 1978)
Mondrak datorren urtean izango
duen taldea osatzeko lanetan dabil
buru-belarri. Antzuola lehenengo
erregionalera igo eta gero urtebe-
teko atsedenaldia hartzeko asmoa
zuen, argi zeukan etxeko taldean
ez zuela jarraituko, eta Mondraren
deia jasotakoan ez zuen birritan pen-
tsatu. Igor Gordobilek bete duen
lekua hartuko du.

Aurten urte polita egin duzue


Antzuolan, kategoriaz igo zare-
te. Bolada on hori Mondrara
ekartzeko asmoarekin?
Asmoarekin eta gogoarekin.
Entrenatzaile guztion nahia iza-
ten da lan ona egitea eta taldea lan
hori egitera konprometitzea.
Antzuolan bi urte hauetan izan
dugun gauza positiboetako bat
izan da jokalariek lanerako era-
kutsi duten konpromisoa, eta gau-
zak ikasteko gogoa. Eta, Mondran
ere gauza bera egin nahiko nuke.
Lantokian jai izanda, Andoni Azkargorta Antzuolako gimnasioko lanak begiztatzen ibili da aste barruan, kirol zinegotzi lanak betetzen. XABIER URTZELAI
Argi zeneukan ez zenuela
Antzuolan jarraitu behar.
Bai, argi daukat bai klubaren- Konbentzitu ezer gutxik, esan nuen uste ordurako inork deitu- Zein izango da datorren urte- eta Gotzon dudan dago oraindik.
dako, bai jokalariendako eta bai- gura dudana da deia jaso nuene- ko zidanik. Baina, Mondratik ko helburua? Baina, orain arteko blokea ber-
ta niretako ere aldaketa positi- an ilusio handia egin zidala eta deitu eta baietz esan nien, izan Oraindik ez ditugu helburuak dina izango da, pare bat fitxake-
boa dela. Bi urte egin ditut hemen, ez nuela dudarik izan. Antzuola ere, kluba lehenagotik ere ezagu- ezarri. Beno, entrenatzaile eta ta egingo ditugu postu jakin
eta gutxi jokatu duten jokala- usteko erabakia hartu nuenera- tzen dut, eta baita jokalariak ere, jokalari guztien helburua da par- batzuetarako eta beheko katego-
riendako nik beste urtebetez ko nahiko berandu zen, eta ez bai jokalari moduan eta baita tidu guztiak irabaztea, garbi dago rietatik ere hainbat jokalari igo-
jarraitzea larregi izango litzate- pertsona moduan ere. hori. Nire ohitura da denboral- ko ditugu.
ke. Orain beste pertsona bat eto- diko helburuak jokalariekin bate-
rriko da, eta denak hasiko dira Zeure lagun baten lekua bete- ra ezartzea, eurekin berba egitea Beheko taldeak gertutik jarrai-
zerotik. "Antzuolan taldeak ko duzu. horren gainean. Horrekin lor- tzeko asmoa erakutsi duzu.
Gainera, lasai nago taldeak ia lanerako konpromisoa Laguna eta maisua. Bi urte tzen dudana da jokalariok eta Izan ere, hor daude Mondra-
bere osotasunean jarraitu egin- egin nituen Gordobilen lagun- entrenatzaileok helburu bera iza- ko etorkizuneko jokalariak.
go duelako. Hamar jokalarik alde
erakutsi du; hori lortu tzaile, eta futbolaren gainean tea, eta denok horren alde borro- Momentu konkretu baterako
egingo balute, akaso beste eraba- gura dut Mondran" asko ikasi nuen harekin. Eta ez ka egitea. kanpotik norbait ekartzea ondo
ki bat hartuko nuke, baina ez da bakarrik Gordobilekin, baita dago, baina jokalari horiek joan
horrela, talde polita geratzen da "Beheko kategoriak Juaninarekin ere. Entrenatzai- Zenbateraino aldatuko da pre- egiten dira gero. Gainontzeko
erregionalean jokatzeko. le erabat ezberdinak dira; euren ferenteko taldea? entrenatzaileekin egon gura dut,
gertutik jarraitu gura
ondoan egonda biek dituzten gau- Taldea ez da asko aldatuko, tarteka jokalari batzuek goian
Eta zerk konbentzitu zaitu ditut, hor daude-eta za positiboenak niretako hartu Rubenek eta Muxi-k taldea utzi joka dezaten; motibatu ere egiten
Mondrara etortzeko? etorkizuneko jokalariak" ditut. dute, Alzola Bergarara itzuli da dira horrela.

XAKEA > SAN JUANETAKO TXAPELKETA ATLETISMOA > ORDIZIAKO TXAPELKETA

Debagoieneko selekzioak ezin izan zuen Atleta gehienek ondu


Gipuzkoako selekzio indartsuarekin zituzten gutxieneko markak
Gipuzkoako Selekzioa ibarreko ordezkariek onartu Tornay, Txema Hernando, Isidro Jonathan Perez, 5,01 jauzia egin zuen, eta geroago eta
moduan, aurtengo zeingehiago- Ruiz, Roberto Villar, Eugenio de gertuago du Maialen Axperen
nazioarteko lau kan ezer gutxi egin ahal izan Andres, Asier Etxagibel, Javi metroko saltoa marka (3,25).
maisurekin azaldu zen dute. Gipuzkoako selekzioa Iru- Axpe eta Ander Ginart. eginda, Espainiako Iñigo Uribarrenek salto
netik, Hondarribiatik, Pasaia- hirukoitzean kadete mailako
dagoeneko ohitura tik, Donostiatik eta Azkoitiatik ERRAZTASUN HANDIAREKIN Txapelketan izango da Espainiako Txapelketarako
etorritako puntako xakelariek Esan barik doa, maila horretako gutxieneko marga gainditu
bilakatu den lehiara osatu zuten, eta tartean ziren jokalariekin Gipuzkoako selek- zuen (11.64 metro), eta Oihane
nazioarteko lau maisu: Iñigo zioak erraz irabazi zuela lehia. X.U. > ARRASATE Urtzelaik ere bere marka ondu
Argandoña nazioarteko maisua, Hala ere, gurekoak ahalegindu Ordizian lehiatu ziren Arrasa- zuen salto hirukoitzean (10.24
X.U. > ARRASATE Juan Ignacio Alonso eta Carlos ziren kontrarioei taula bakoitze- teko atleta gehienek euren mar- metro). Atleta horiekin batera,
Azken urteotako ohiturari jarrai- Cruz-Lopez FIDE maisuak eta an ahalik eta zailtasun gehien jar- ka pertsonalak ondu zituzten, distantzia ezberdineko laster-
tuz, joan den zapatuan Debagoie- Miriam Muñoz FIDE emakumez- tzen. Hala, 12 norgehiagoketatik eta Jonathan Perezek, esatera- ketetan Remi Diosdadok, Chen
neko selekzioko xakelariak eta ko maisua. batean bailarakoek 5-5 egitea lor- ko, Espainiako Txapelketarako Yanek, Josu Revueltak, Txo-
Gipuzkoako selekziokoak izan Debagoiena, berriz, honako tu zuten eta beste hiru partida- txartela eskuratu zuen, 5,01 min Gallastegik eta Andoni
ziren aurrez aurre, San Juanetan xakelariek ordezkatu zuten: San- tan tarte oso txikiagatik galdu metroko jauzia eginda. Lore Perezek ere euren markak ondu
egiten duten txapelketan. Eta ti Gonzalez, Luis Ortega, Josu zuten (4-6). Marrek, berriz, 3,15 metroko zituzten.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
PUBLIZITATEA 21

Zerkaosteta 1 eta 2 ARRASATE Tf. 943 79 27 27 / 943 79 13 55

M A R T I T Z E N E T I K A U R R E R A

B E H E R A P E N A K
A S T E L E H E N G O I Z E A N Z A B A L I K

SUKALDEAK: ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43 • OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48
GOIENKARIA
22 ARRASATE SAN JUAN JAIAK 2008 2008ko ekainaren 27a

Danborrada ordubeteko atzerapenaz hasi zen (lehen planoan, Ainhoa Ortiz), eta ikusleen haserrea sortu zuen. IMANOL SORIANO Errementari-dantza eta San Juan sua dira jaietako une hunkigarrienak. IMANOL SORIANO

SANJUANAK > BALORAZIOA

Aurreko urteetan baino giro hobea eta


parte-hartze handiagoa izan da aurten
Giro aparta izan da San Juan egunera arte;
ordutik aurrera festa giroak asko egin du behera

Ino Galparsoro alkatearen hutsunea askoren


gogoan egon da aurtengo San Juan jaietan

J. ZABALA/J. BEREZIARTUA > ARRASATE GAUEKO GIROA, ESKASA


Amaitu dira San Juan jaiak, eta Astelehenean giroa bikaina izan
Udalak eta Txosna batzordeak zen, San Juan bezpera izanda.
aurtengo festen balorazio oso Errementari-dantzan, plaza jen-
positiboa egin dute. Parte-hartze dez gainezka egon zen, eta amaie-
handia izan da, oro har, ekitaldi ran Ino Galparsoro alkatea gogo-
guztietan, eta egitarauan izan ratuz bideo bat jarri zuten; dan-
diren berritasunek erantzun ona borradan ere giro ona egon zen.
jaso dute; besteak beste, film por- Martitzeneko entzierroan eta
nografikoen bikoizketa lehiake- errekortadoreen ikuskizunean
tak. Hori bai, urtero gertatu ohi plaza jendez gainezka egon zen,
den moduan, San Juan egunera baita herriko plazan egin zen
arte giro ona izan da herrian, bai- Dragoi Janean ere. Izadi Mondra-
na ordutik aurrera festa giroak gon jaietako zinegotziaren ustez:
nabarmen egin du behera. Arra- "Nahiz eta gauetan giroak pixka
satearrak oraindik herritik alde bat behera egin duen, aurtengo
egiten dute San Juanetan, baina jaietan egunean zehar egon diren
koadrilek jaiak indartzeko egiten ikuskizun eta ekitaldietan jende-
duten ahalegina txalotzekoa da. aren erantzuna ona izan da". 80 urtetik gorakoek merezitako omenaldia jaso zuten. Argazkian, Yolanda Perez de Arenaza zinegotziarekin. IKER BARANDIARAN

A I PAG A R R I E N A K

Ordubeteko Ikuskizun ugari Koadrilen eguna,


atzerapenarekin haur, gazte eta inoiz baino
hasi zen danborrada helduendako jendetsuagoa
Jaietan ohikoak dira ekitaldien San Juan jaiek iraun duten astean Aurten koadrilen eguna –ekaina-
atzerapenak, baina aurten denetariko ikuskizunak izan dira ren 23a– inoiz baino arrakasta-
danborrada ordubeteko atzera- eta guztietan parte hartzea tsuagoa izan da. Iaz, esaterako,
penarekin hasi da. Hala, batek handia izan da. Haurrendako, bazkari horretara 40 lagun
baino gehiagok haserrea adierazi Patxin eta Potxin eta Pirritx eta besterik ez zen bildu eta aurten,
zuen. Arrazoia musika aparailuak Porrotx pailazoak; gazteendako, berriz, 140 gazte izan dira
huts egin zuela izan zen; bada, txosnaguneko kontzertuak eta gaztetxean. Nabarmen egin du
hurrengo urtera begira neurriak bertsoak, eta helduendako, Viva hobera. Egun osoan Arrasateko
hartu beharko lirateke. Jalisco mariatxiak eta dantzaldiak. kaleetako giroa alaitu zuten.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
SAN JUAN JAIAK 2008 ARRASATE 23

Eguaztenean egin zen Larrain dantzara ere jende asko hurbildu zen. IMANOL SORIANO

Jaiak
asteburura
aurreratzea
Hilaren 21ean giro aparta
izan zen herrian, parte-har-
tze handiarekin: herri kiro-
lak, kontzertuak eta ardo
eta gazta-dastatzea.

Txosnagunean hainbat kontzertu egon ziren; irudian, The Motherfuckers. IMANOL SORIANO
Film pornografikoen
bikoizketa lehiaketa
Aurtengo berritasunetako
bat; domeka arratsaldean
arrasatear asko hurbildu
zen gaztetxera. Hurrengo
urtean berriz egingo dute.

Makala jaso zuten koadrilek; lehen jasoaldian, jausi egin zitzaien. IMANOL SORIANO Makala
altxatzeko
larri
Entzierroetan ere gaupaseroek giro aparta jarri zuten. UBANE MADERA Susto ederra hartu zuten
San Juan bezperan herri-
ko plazan bildutakoek
makala jausi zenean.

Kaleko giroak behera


azken egunetan
San Juan egunetik aurrera
festa giroak behera egin du
nabarmen. Hurrengo urte-
rako, parrandarako gosea
egun ezberdinetan banatzen
ikasi behar da.
Meza nagusiaren ondoren sanjuanetako aurreskua dantzatu zuten. TXOMIN MADINA Ramon Uribesalgo Dragoi janerako txuletak erretzen. IKER BARANDIARAN

ERRASTI KRISTALDEGIA
Plastiko eta burdinazko
hodiak
Garagartza auzoa
beirina eta kristalak
Tel.: 943 79 76 58 osagaiak
ARRASATE San Andres Auzoa 10. pabilioia
Tel.: 943 79 22 55 / 943 79 14 25
BERGARA
GOIENKARIA
24 2008ko ekainaren 27a

JENDARTEA > 'GEUREA IKURRIÑA' EKIMENA

Aurkeztu dute ikurriña


"babesteko" ekimena
Euskal Herriko ehun edota ikur arrotzen inposizioa"
erabiliz, Euskal Herria "desa-
bat elkartek babestu gerrarazi" nahi dela. Horrez
dute sarean dagoen gain, "euskal instituzioak gober-
natzen dituztenek banderak
adierazpena ezartzeko" laguntza eman iza-
na kritikatu du herri ekimenak.
J. Z. > BERGARA
Bai Euskal Herriari ekimene- SAN MARTZIALETAN KAMISETAK
ko kideek agerraldia egin zuten Hau guztia "salatzeko" eta "geu-
eguaztenean kultura etxean. rea ikurriña" dela aldarrikatze-
"Espainiako estatua ikurri- ko, www.geureikurriña.org web-
ñaren aurka egiten ari den era- gunea abian da. Horrekin bate-
soak" salatu zituzten. Hala, eki- ra, datorren uztailaren 6an
meneko bozeramale Iker ospatuko den San Martzialeko
Dorronsorok adierazi zuen, erromerian kamisetak ipiniko
"euskal ikurren desitxuratzea dituzte salgai, bertako zelaietan.

Lorezaina Irizarreko lorategian jarritako loreei azken ukituak ematen. OIHANA ELORTZA

LORATEGIAK > UDABERRI-UDA SASOIKO LOREAK

Udako lorez apaindu


dituzte berdeguneak
sa lorezainak. Horrela, urtero Bai Euskal Herriari ekimenekoak, eguazteneko aurkezpenean.
Lorategiez gain herriko biribilgune batzuk ere mota berriak ekartzen saiatzen
NEREA MENOR

apaindu dituzte aurten lehendabiziko aldiz: dira eta aurten hiru mota berri
ekarri dituzte. "Loreetan ere
Tximelakoa, Ondartzakoa eta Amillagakoa modak egoten dira batzuetan eta
mota batzuk pasa eta berriak > MERKATARITZA
OIHANA ELORTZA > BERGARA Hamar lore mota baino gehia- agertzen dira. Antenis, sanvita- Saiatuz taldeak hirugarren munduko produktuak
Udaberri-uda sasoiko loreak jarri go jarri dituzte aurten. "Egia da lia eta phestemon dira aurten salduko ditu Santa Marina elizako arkupean
dituzte lorezainek herriko hain- hemen egiten duen eguraldia ekarri ditugunak", zehaztu du
bat berdegunetan. Euri asko egin muga bat dela, baina haztegietan Tolosak. Jatorriari buruz, lore Saiatuz taldeak, hirugarren munduko produktuak saltzeko pos-
duelako, bi fasetan egin behar gero eta lore mota gehiago dituz- mota asko Landetatik ekartzen tuak jarriko ditu Santa Marinako arkupean irailetik aurrera. Hile-
izan dituzte lanak: maiatza buka- te. Lehen mota bakar batzuk bai- dituzte. ko bigarren zapatuan jarriko dute aurtengo irailetik hurrengo
eran lorategi batzuk apaindu no ez zeuden, baina egun zabala- ekaina bitartean. Postu horietan bidezko merkataritzako produk-
zituzten eta ekainaren bigarren goa da aukera", dio Arkaitz Tolo- URTEAN BI ALDIZ tuak salduko dituzte. Saiatuz taldean, Bergara, Arrasate, Lego-
hamabostaldian beste batzuk. Urtean bi aldiz aldatzen dituzte rreta, Donostia eta Irungo parrokietako jendea dago.
Loreak jartzeaz gain, lorategien herriko lorategietako loreak.
diseinua ere lorazainek eurek DAT U A Udaberri-uda sasoikoak maiatza
egin dute. eta ekainean jartzen dituzte eta

LORE BERRIAK ERE BAI


Boni Laskurainen, Santa Mari-
nan, Usondo kanpoan, Tokiede-
rren, Juan XXIII.ean, Irizarren,
10
MOTA BAINO GEHIAGO
udazken-negukoak, urria-azaroa
bitartean. "Neguko loreekin bate-
ra zuhaitzak ere landatzen ditu-
gu, orduantxe da horretarako
sasoi egokiena eta", dio Arkaitz
> UDALEKUAK
Xipizaro ludotekak antolatutako udalekuak
astelehenean hasiko dira, uztailaren 24a arte
Aurtengo udan, Xipizarok antolatu dituen udalekuetara 300 ume
Ibargarai kalean dagoen palmon- Hamar mota baino gehiagoko Tolosak. Bitartean, lorategiak apuntatu dira, eta astelehenetik aurrera ekintza piloa egiteko auke-
doaren ondoan eta Basalgon milaka lore jarri dituzte lorategie- txukun egoteko mantenu lanak ra izango dute, Martinez Irala eta Ipintza institutuko guneetan.
apaindu dituzte lorategiak. Aur- tan, horien artean, begoniak, egiten jarraituko dute, "txaku- Umeekin batera, 30 begirale egongo dira. Bi taldetan banatuta
ten lehen aldiz, gainera, baita Txi- alegriak, koleoak eta surfiniak. rren eta herritar batzuen erres- daude; hala, bi urteko umeak 10:30etik 12:30era egongo dira, eta
melako, Ondartzako eta Amilla- Aurten hiru mota berri daude: petu faltak sortzen dituzten kal- Haur Hezkuntzako lehen mailatik DBHko bigarren mailara arte-
gako biribilguneak ere. antenis, sanvitalia eta phestemon. teak ere konponduz", dio Tolosak. koak, 10:00etatik 13:00etara.

JOXAN
ARRAINDEGIA
BERGARA
MARMOLERIA
PEDRO SALEGI OSA Kabutzia
Sukalde eta bainu enzimerak ARRAINDEGIA
Etxetresna elektrikoak
eta argiztapena Fraiskozuri 6
Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47 BERGARA
Masterreka 2. BERGARA Tel.: 943 76 56 62
Faxa: 943 76 04 77
Ibargarai 24. Bergara. Tel.: 943 76 70 29 Tel.: 943 76 26 10
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
BERRIAK BERGARA 25

ASMAKUNTZA > PATENTATZEKO BIDEAN EPAIKETA

Zortzi urteko
Motozerrak arrankatzekoa espetxe
zigorra
asmatu du Enrike Brunetek 'Bixkai'-ri
O.E. > BERGARA
Asmakuntza horrekin, Zortzi urte arteko espetxe
zigorra ezarri diote Iñaki
90 cc arteko Arietaleanizbeaskoa Bixkai
motozerrak preso bergararrari. Ekaina-
ren 19an epaitu zuten Bixkai
automatikoki arranka Parisko epaitegi batean, ETA-
koa izatea egotzita, eta zigor
daitezke, eskuz egin horixe ezarri zion epaileak.
ordez; asmakuntza Harekin batera beste bi lagun
ere epaitu zituzten, Maite
patentatu egin gura du Aranalde eta Haimar Altuna.
Bi horiei seina urteko zigorra
ezarri zien epaileak. Bixkai-
OIHANA ELORTZA > BERGARA ren senide eta lagunak epai-
Motozerrak eskuz arrankatu ketan izan ziren. Hiru auzi-
beharrean, esfortzurik gabe eta petuak 2005eko martxoan
modu errazean arrankatzeko atxilotu zituzten Cap d'Ag-
modua asmatu du Enrike Brunet den, Frantzia hegoaldean.
bergararrak. Asmakuntza paten- Ordutik hona Parisko Osny
tatu egin gura du orain. espetxean dago bergararra.
Askatasunak ohar baten
MOTOZERRA HANDIAK ERE BAI adierazi du tentsio giroan iga-
Enrike Brunetek 29 urte darama- ro zela epaiketa, auzipetuek
tza motozerrak konpontzen, eta Labegaraietan duen tailerrean egin ditu proba guztiak Enrike Brunetek. OIHANA ELORTZA ez zutelako epaitegia onartu.
besoa mindu egin zaio horrenbes- Epaileak bertan egotera
te aldiz arrankatzeagatik. Azken behartu zituen eta, fiskalak
bi hilabeteetan motozerrak bili ditut eta metro erdiko distan- ditu. Horiek profesionalak dira; Asmakuntza patentatu egin hitza hartu zuenean, hiru
arrankatzeko modu errazagoa tzia utzi dut arrankerako", azal- baserritarrek, normalean, 36koa gura du bergarar horrek, eta auzipetuek Eusko Gudariak
gauzatzen ibili da. "Sistema pneu- du du Enrike Brunetek. "90 cc erabiltzen dute", jarraitu du Bru- dagoeneko hasi da horretarako kantatzen hasi ziren. Epaite-
matikoa da, pistoi azkarrak era- arteko motozerrak arrankatzen netek. bidea egiten. gitik bota zituzten orduan.

DANTZA > EUSKAL HERRIKO DANTZA ASKATUKO TXAPELKETA

Mikel Igartua: "Oso pozik gaude


Segurako bigarren postuarekin"
Bilboko eta Zumarragako txapelketetan lehiatuko gorakoa da, gorputza tente man-
dira Ibane Baseta eta Mikel Igartua asteburuan tentzea eta eskuak goian", dio
Ibane Basetak.
Mikel Igartua eta Ibane Base-
O.E. > BERGARA Segurako txapelketara 10 biko- ta Abarka dantza taldeko kideak
Mikel Igartua eta Ibane Baseta te aurkeztu ziren, eta Bergarakoa dira eta Juantxo Urbietaren gida-
bigarren sailkatu dira joan den bigarren sailkatu zen. Besteak ritzapean entseatzen dute. Hala
domekan, hilaren 22an, Seguran beste, erritmoa, pausoak eta biko- ere, gurasoen laguntza benetan
egindako Euskal Herriko dantza tearen koordinazioa izan zituen garrantzitsua izan zaiela onartu
askatuko txapelketan. "Txapelke- kontuan epaimahaiak. Bergarako- dute. Biek dantzan eta bikote
ta garrantzitsua da, maila handia endako zailena gerritik gorakoa moduan jarraitzeko asmoa dute,
egoten da eta pozik gaude lortuta- lantzea da. "Pausoek ere badute txapelketetan parte hartuz. Zapa-
koarekin", dio Mikel Igartuak. euren zailtasuna, ze pauso egin eta tuan Bilbon lehiatuko dira eta
Hernanin ere bigarren egin dute. zein ez. Baina zailena gerritik domekan, Zumarragan. Baseta eta Igartua, Seguran lortutako sariekin. GOIENKARIA

ZABALA
J •O
ATETXEA STATUA

Kalitatea eta zerbitzua. Labegaraieta, Ibarra 14


BERGARA.
Tel.: 943 76 20 07 - 76 42 57
Amillaga 1, 1 pabilioia, goiko solairua. 162 posta kutxa, 20570 BERGARA
Tel.:943 76 97 31 Faxa: 943 76 97 32. bergara@bergaramargoak.com
1929az geroztik zure zerbitzura
GOIENKARIA
26 BERGARA KULTURA 2008ko ekainaren 27a

MUSIKA ETA ZINEMA > UDAKO EMANALDIAK

Uztaileko egubakoitzetan,
zuzeneko musika Espoloian
Abuztuan, bestalde, J.J. Band etorriko zaigu Madril-
dik. Nu-jazz eta flamenko doi-
film bat emango dute nuak ekarriko dizkigu. 18an,
Jose Luis Pardo musikari eza-
eguenero, San Martin guna eta bere The Mojo Workers
plazan izango ditugu, eta amaitzeko,
25ean, Terela Gradin eta G.E.M
E.A. > BERGARA Trio, galiziarrak. Emanaldi guz-
Aurten ere, azken urteetan ohi- tiak, 22:30ean hasita.
koa den moduan, musika kon-
tzertuak antolatuko dituzte FILMAK IZARPEAN
uztaileko egubakoitzetarako Uda sasoiko beste klasiko bat
Espoloian. Jazza, soula, funkya, dira San Martin plazako aire
flamenkoa, elektronikoa... zabaleko zinema emanaldiak.
entzun ahal izango dira. Uztai- Abuztuko eguenetan, 22:00etan,
leko lau egubakoitzetan egongo lau film ikusteko aukera izan-
da talde bat. Hala, uztailaren 4an go da. Hauek botako dituzte
Phonk Clubbin Criminals talde aurten: 8an, Un puente hacia
gasteiztarra izango da. Nando de Terebhitia (gaztelaniaz); 16an,
Bihotz Bakartien Klubeko kideak Katamalo ikuskizunarekin, berriki egindako emanaldi batean. GOIENKARIA la Casaren taldeak doinu elek- Donkey Xote (euskaraz); 22an,
troniko dantzagarriak ekarriko La búsqueda (gaztelaniaz), eta
dizkigu. Uztailaren 11n, berriz, 29an, The horror bus (euskaraz).
IKUSKIZUNA > BIHOTZ BAKARTIEN KLUBA

Poesia eta musika batera, > MUSIKA


Orkestra Sinfonikoak eta Udal Musika Bandak

Bihotz Bakartien Klubean kontzertu bana eskainiko dute gaur eta domekan
Orkestra Sinfonikoak eta Udal Musika Bandak kontzertu bana
emango dute asteburuan. Orkestra Sinfonikoak gaur, egubakoi-
tza, 20:00etan, San Pedro elizan. Alfredo Gonzalez Chirlaqueren
Bihotz Bakartien Klubak 'Katamalo' azken MUSIKARI EZAGUNAK gidaritzapean, hauxe da emanaldirako prestatu duten egitaraua:
Katamalo ikuskizunean parte Tanhauser, martxa handia, R. Wagner-ena; Iphigenie in aulis, ober-
ikuskizuna aurkeztuko du gaur, egubakoitza, hartzen dute honakoek: Gorka tura, C. W. Gluck-ena; Valse triste, J. Sibeliusena; Elisabeth, musi-
Urbizu (Berri Txarrak), ahotsa eta kala, Kunze-Levay-ena; eta The Last of the Mohicans, soinu ban-
Espoloiko kioskoan, 19:30ean gitarra; Nerea Urbizu (Itzalak), da, Jones-Edelman-ena, Gonzalez Chirlaquek moldatua.
ahotsa, teklatuak eta kajoia; Jon Bestalde, domekan, San Pedro eguna, 12:30ean Espoloian Udal
ENEKO AZKARATE > BERGARA tan garena onartu nahi ezaz ida- Piris (Ruper Ordorika), kontraba- Musika Bandaren emanaldia izango da. Hauxe izango da egitaraua:
Poesiak eta musikak bat egingo tzi ditugu poemak eta kantuak. xua; Aintzina Lekue, biolina; Alex Lagartijilla, pasodoblea, J. Martinena; Algona overture, J. V. der
dute gaur Espaloian. Izan ere, Barre egingo diogu geure burua- Arregi, ahotsa eta gitarra; eta Roost-ena; Raquel, bals erromantikoa, Miguel Gonzalez Bastidare-
Katamalo ikuskizuna eskainiko ri eta albokoari, triste ipiniko Gorka Mugartza, soinua. Gotzon na; San Martzial, euskal estanpak, hura ere Miguel Gonzalez Basi-
du Bihotz Bakartien Klubak, gara ispiluaren aurrean eta harro Barandiaranen poemetan oinarri- darena, eta American beauties, N. Iwairena. Alfredo Gonzalez Chir-
19:30ean hasita, Espoloiko kios- bezain pozarren biluztuko gara". tuta, eta haren gidaritzapean. laqueren zuzendaritzapean. 11:30ean kalejira egingo du bandak.
koan. Jardun euskara elkarteak
antolatu du Kultur Errota egitas-

EDEL
moaren barruan.
Bihotz Bakartien Kluba tal-
de literarioak prestatu duen ikus-
kizun berria da Katamalo. Ber-
tan, poesia eta musika eskutik
doaz. Poemak kantu bihurtu eta
hausnarketa bultzatu nahi dute. TAPIZ DENDA
Katamaloa esaten diogu euskal-
Etxerako artikuluetan aukerarik haundiena
dunok gure aurpegia beste aur-
pegi bat bihurtzeko erabiltzen
dugunari. Hala, zera diote Bihotz Alfonbrak, kortinak, kortinoiak,
Bakartien Klubekoek: "Ez gare- koltxak, edredoiak, etab.
na azaldu beharraz, itxurake-
riaz, hipokrisiaz, sakon maitatze- Zure bulegoetan giro atsegina behar baduzu, ez ahaztu pertsiana-motarik
ko beldurraz, zoriontsuak izan egokienaren berri eskatzea.
ezinaz, lotsaz, harrokeriaz, bene-
Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA Bidekurutzeta 14 BERGARA

Ikastaro teoriko trinkoak euskaraz eta gaztelaniaz


Ziklomotorreko lizentzia astebetean. AZTERKETARIK GABE!
Izena ematean, %10eko deskontua Gazte Txartelarekin

Gainditu motorraren azterketa teorikoa 16 urte bete aurretik!


Eta autoarena 18 urte bete aurretik!
943 76 16 63 BERGARA
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
PUBLIZITATEA 27

AZPEITXI ATXEGA ARDOAK S.L.


LOPEZ OJEDA
Jatetxea •Mahaiko ardoa: Lopez Ojeda
•Errioxakoak: Señorio de Ojeda,
•Oilaskoa Tinto Covila eta Luis Cañas
•Paella •Nafarroakoa: Castillo de Ojeda
•Gisatua •Ondua: Marques del Puerto, Luis
Cañas eta Labarca
•Entsalada errusiarra •Rueda Cerrosol eta Pampano
•Patata-tortilla •Txakolina: Santarba
•Erredondoa saltsan •Sagardoa: Bere-Aran
•Ura: Alzola
Arenerreka 13 • 943 76 55 00 Amillaga 25 • 943 76 27 76 / 38 52

Raizabal
Gozotegia

•Pastelak
•Pastel txikiak •Pastelak
•Pastak •Pastel txikiak
•Erreilenoak eta tostoiak •Pastak
•Erreilenoak eta tostoiak
•Tartak
•Tartak
•Tarta bereziak
•Bonboiak
Artekalea 9 • 943 76 11 83
Bidekurutzeta 20 • 943 76 12 19 San Pedro 9 • 943 76 10 51

ETXAGI Mujika
J AT E T X E A

•Patata-tortilak
gozotegia
•Pastelak
•Pastel txikiak
San Martzialetan
zure zerbitzura
•Oilaskoak •Pastak
•Erreilenoak eta tostoiak
•Bildotsa saltsan
•Tartak
• 14:30ean bazkaria bertara •Bertan egindako natazko eta
eramango dugu marrubizko izozkiak

Masterreka 8 • 943 76 53 12 Artekalea 3 • 943 76 10 34


GOIENKARIA
28 BERGARA KIROLA 2008ko ekainaren 27a

SASKIBALOIA > BERGARA KE-KO SAILAREN ESKUTIK SASKIBALOI FESTA


> ARETO FUTBOLA
San Martzialeko areto

Hirunako saskibaloi txapelketa futbol txapelketako


bilera gaur
BTLS kirol e0lkarteak 24

izango da hilaren 12an eta 13an orduko areto futbol txapelke-


ta iragarri du San Martzial
jaietarako; uztailaren 4an eta
5ean jokatuko da txapelketa,
Udal Pilotalekuan.
Debagoien eta Euskal Hasiera baten bihar, zapa-
tua, egin beharreko bilera
Herri osoko taldeak gaurko aurreratu dute. Horre-
batu nahi dituzte la, talde bakoitzeko ardura-
dunekin bilera egingo dute
antolatzaileek Agorrosin Ekintza Gunean
gaur, 20:00etan. Bertara era-
man beharko da izenemate-
Partiduak San Martin ko diru-kopurua (80 euro tal-
deko). Txapelketa 16 urteko
plazan jokatuko dira; gorakoei zuzenduta dago
izenematea uztailaren
5era arte zabalik
> BATZARRA
Bergara KEk urteko
EDU MENDIBIL > BERGARA batzarra egingo du
Bergara KEko saskibaloi sailak
hirunako txapelketa antolatu du
uztailaren 4an
uztailaren 12 eta 13rako. Saski- Bergara Kirol Elkarteak urte-
baloiaren inguruan festa bat egi- ko batzarra egingo du dato-
tea da antolatzaileen asmoa, eta rren egubakoitzean, uztaila-
horrela, adin askotariko jokala- ren 4an. Urteko kirol balan-
riak, mutilak zein neskak, batu tzea eta ekonomia kontuak
nahi dituzte. Alebin, infantil eta Bergara KEko saskibaloi saileko taldeak. Uztaileko bigarren asteburuan saskibaloi festa egin nahi dute. BERGARAKO SASKIBALOI SAILA izango dituzte aztergai, bes-
kadete mailetako txapelketa teak beste. Era berean, dato-
Antzuola, Elgeta eta Bergarako rren urteko kuoten eta helbu-
jokalariei zuzenduta dago; junior Euskal Herria mailan Euskal entzat. Partiduak Bergarako San mailetakoak eta domekan gaine- ruen gainean berba egingo du
eta senior mailetan Debagoiene- Herri osoko taldeak lehiatzea da Martin plazan egokitutako kan- rakoak. Izenematea uztailaren Pedro Rico elkarteko presi-
ko jokalariek parte hartu ahal helburua. Sari bikainak egongo txetan jokatuko dira. Zapatuan, 5era arte dago zabalik: www.sas- denteak.
izango dute eta, azkenik, Elite dira maila bakoitzeko irabazle- hilaren 12an, senior eta junior kibaloia-bergara.spaces.live.com. Batzarrerako lehen deial-
dia 19:00etan da eta bigarre-
na 19:30ean, kultura etxean,
Bazkideei bertara joateko
deia egiten zaie.
TXIRRINDULARITZA > GAZTE MAILA

Lokatzako bi lagun > TXIRRINDULARITZA


Txirrinduzaleak
Hondarribiara
Gipuzkoako Itzulian uztailaren 19an
Bergarako txirrinduzaleek
Xabier Arantzeta eta Unai Martinez gazteak Hondarribiara irteera egingo
dute datorren uztailaren 19an.
Viveros San Anton taldearekin lehiatu dira Aipatutako egunean 07:00etan
aterako dira San Martin pla-
E.M. > BERGARA dekideari lagunduz: Olaizola bos- zatik, eta 120 kilometro ingu-
Sumofic-Lokatza taldeko Unai garren tokian sailkatu zen azken ruko ibilbidea egingo dute
Martinezek eta Xabier Arantze- sailkapenean. Lehen urtea du (itzulera autobusean izango
tak parte hartu zuten aurreko gazte mailan Arantzetak eta itzu- da, 18:00 aldera). Bazkaria
asteburuan gazte mailako Gipuz- lia bukatzea zen haren helburu Hondarribia inguruko sagar-
koako Txirrindulari Itzulian. nagusia. Unai Martinizi, aldiz, dotegi baten egingo dute.
Zumaiako Viveros San Anton oso gogorra egin zitzaion Gipuz- Izenematea i2 eta Igartua
taldearekin lehiatu ziren biak. koako Itzulia. Lehen egunean dendetan egin daiteke, uztai-
Arantzeta antzuolarrak lan bikai- kronoigoera izan zuten Anoetan laren 12ra arte. Argibideak,
na egin zuen Gorka Olaizola tal- eta jarraian beste hiru etapa. Xabier Arantzetak gogor borrokatu zuen Gipuzkoako Itzulian. LOKATZA ZIKLISMO ESKOLA bertan.

Mariaje
1958ko ekainaren 6a - 2007ko ekainaren 30a
ilargitik ihintza
gaua edertzeko
gorputza lasai...
...eta espiritua bare
Koadrilakoak
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
HERRITARRAK BERGARA 29

bergararrak kanpoan bere ustez

Amaia Arrieta > Dendaria ditu bergararrak, eta aisialdian


umeekin egoten da, parkera joa-
Londresen bizi da ten da, erakusketetara edo zine-
mara. "Hiriburutik gehien gus-

"Ingelesak baino gehiago, tatzen zaidan lekua Tate Modern


museoaren eta London Eyeren
artean dagoen malekoia da". Beti- Aitziber Azkondo

italiarrak edo alemanak daude" danik entzun dugu Londres oso


hiri euritsua dela, eta Amaiak
baieztatu egiten du: "Udaberrian Herri giroa
euri asko egiten du eta hotz han-
NEREA MENOR > BERGARA go. Jende asko ezagutzen dut eta, dia dago". pizteko
21 urterekin hasi zen Amaia bidaia-
tzen. Ingalaterra eta Paris artean
inork ez duenez familiarik hemen,
lagunekin dugun harremana oso ELIKADURA ZAINTZEN saiakerak
osatu zituen ikasketak eta lanean estua da". Lagunak eta familia sarri joaten

D
ere beti ibili da atzerrian. Orain, bi Banku batean lan egiten hasi dira bisitan; hala ere, hemengo uela aste batzuk ospatu
seme-alaba ditu, senar frantsesa, zen, baina haurdun gelditu zene- giroa eta, batez ere, familiaren fal- eta gozatu genuen Mun-
lagun mordo bat eta bizimodu osa- an, lan "estresagarri" hori laga ta sumatzen ditu Amaiak: "Janak dumira festa hizpide
tua Ingalaterrako hiriburuan. Hala eta denda bat ireki zuen. Inguru- ez dauka garrantzi handirik Lon- hartuta. Herrian denbora joan
ere, guztiz finkatuta ez dagoela ko herri eta estatu asko bisitatu dresen; ez dago mahai inguruan da horrenbeste jende elkartu-
dio: "Beharbada Parisera joango familiarekin egoteko ohiturarik". ta ikusten ez genuenetik. "Men-
gara egunen batean, baina nork Hemen erosten ditugun jaki asko dekoste jaietan ere, ez dugu
daki!". han ere badaudela dio Amaiak: horrelako jende multzoa ger-
"Londrestik gehien "Txorizo panplona, Nocilla, Jabu- turatzerik izan" , izan zen San
Chelsea auzoan bizi da, eta ber- gustatzen zaidan lekua go urdaiazpikoa… nahi dudan Martin plazako kontzertuetan
tan egotea gustatzen zaio. "Hiri Tate Modern museoaren guztia aurki dezaketa. Gu japo- entzundakoak eta gero atera
erdian bizi arren, frantsesak, ale- niar jatetxeetara, indiarretara, genuen titularra. Kultur aniz-
manak, italiarrak eta amerika-
eta London Eyeren artean frantsesetara eta beste hainbate- tasunak erakartzen omen gai-
rrak daude ingelesak baino gehia- dagoen malekoia da" Amaia Arrieta. tara joaten gara sarritan". tu, edo beharbada, behin
herrian zerbait erakargarria
antolatu dela ikustean, kale
gogoa piztu zaigu guztioi eta
hau be badaukogu
"Jendea erakarriz
gero, kale giroa
sortzen da eta kale
giroak herria pizten
du zentzu guztietan"

Etorkinentzako, egitaraua aitzakia izan da?


Egia da inguruko herrietatik
hemengo sukaldaritza gerturatutako ugari bildu zela,
ikastaroa KutxaZabal baina egia da, baita ere, aspal-
Deba-UNEDen eskutik dian elkar ikusten ez genuen
herritar asko kalean zebilela.
Aurreko astean Arrasateko Kutxa- Bat edo beste, jendea biltzeko
Zeharon izena eman zutenek sukal- gai diren ekitaldiek herri giro-
daritza ikastaroa jaso zuten Kutxa- an duten garrantzia azpima-
Zabal Deba-UNEDen eskutik. Ikas- rratu nahi dut. Jendea eraka-
gaiak zati teorikoa eta zati rriz gero, kale giroa sortzen da
praktikoa izan zuen eta, etorkinen- eta kale giroak herria pizten
tzako izanda, hemengo errezeta du zentzu guztietan, eta gurea
tipikoak landu zituzten: porru- giro aldetik eskas dabil. Horre-
patatak eta legatza saltsan, adi- gatik eskertu, eta ondo disei-
bidez. Argazkian, bildu ziren 11 ikas- natutako ekimenak bultzatze-
leak agertzen dira eta, haiekin aren alde agertu nahi nuke.
batera, Ramona Arribas, ikastaro- Eraginak ezagututa, eta aspal-
ko irakaslea; Kristina Soriano, ditik datorren bolada aldake-
KutxaZabal Deba-UNEDeko ardu- ta beharrean dagoela irudi-
raduna; eta Enara Agirre, enple- tuz, zutabearen asmoa, agin-
gu teknikaria. "Oso ondo irten zen tarien agendako lehentasunen
ikastaroa eta ikasleak gustura gel- artean jartzeko proposamena
ditu ziren", dio Kristina Sorianok. KRISTINA SORIANO egitea da.

• Afariak
• Plater konbinatuak
Abuztuan eguneko menua • Ogitartekoak
Terraza ederra, sekulako giroa!
• Hanburgesak
Parking ederra • Sandwichak
09:00etatik zabalik! • Entsaladak
Matxiategi 3, behea • Bergara • Tel.: 943 76 70 11
GOIENKARIA
30 PUBLIZITATEA 2008ko ekainaren 27a

Aretxabaleta eta Eskoriatzako taberna eta jatetxeen gida

giro!
hemen bada

Bokatak eta
plater konbinatuak

G u s t u k o m u s i k a
Mitarte 16. ARETXABALETA Tel.: 943 79 32 34 Mitarte 9 ARETXABALETA Tel: 943 79 92 01 Araba ibilbidea 5, behea - Tel: 943 25 07 40

IOSU OTZETA JATETXEA


taberna
harategia
Urdaitegia-gozotegia
• Loteria primitiboak
Kroasantegia

Gertatutako janariak
eta kinielak
Mitarte 1 DORLETA TABERNA
Tel.: 943 77 03 08 Loramendi, 8 Tel.943 79 94 15 ARETXABALETA Aranburuzabala 9 ESKORIATZA Tel.: 943 71 31 67

B A S A B E
Menuak eta afariak
Gurea TABERNA
HIRUSTA JATETXEA

Basabe poligonoa ARETXABALETA 943 77 07 94 Durana 32 Aretxabaleta Tel.: 943 79 20 64 Ilargi plaza 4. Tel.: 943 79 06 57

giro! giro!
hemen bada hemen bada

Azatza auzoa ARETXABALETA 943 79 16 68


GOIENKARIA

ARETXABALETA
2008ko ekainaren 27a
31

AZPIEGITURAK > UR-DEPOSITUA

Irailerako gertu egongo da 2.000


metro kubikoko ur-depositu berria
Aozaratzara bidean gatik erabaki zuen Udalak biga-
rren depositu bat egitea aurre-
dagoen ur-depositu koaren alboan, eta edukiera bere-
zaharraren alboan koa egin dute, 2.000 metro kubi-
kokoa: "Depositu handiagoa
egin dute, eta haren daukagu orain, baina benetako
arrazoia ez da izan hori, bi edu-
edukiera berekoa da; kiontzi dituen depositua izatea
hala, 4.000 metro baizik. Hala, mantentze lanak
egin behar ditugunean, uraren
kubikokoa dugu kalitatea bermatzeko garbitasun
lanak, esaterako, lasai asko hus-
tu genezake edukiontzi bat. Eta
MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA herritarrek beste edukiontzitik
Iazko udazkenean hasi zituzten berdin-berdin jasoko lukete ura",
ur-depositu berria egiteko lanak, diote Hirigintza Saileko ardura-
eta martxa onean doaz aurrera. dunek. Lanok aprobetxatuta,
Bederatzi hilabete iraungo zute- depositu bietako balbulendako
la aurreikusi zuen Udalak eta kontrolerako gelak izango
orduan, eta irailean bukatuko dituen txabola egin dute.
dituztela esan du orain Hirigin- Lanek iraun bitartean, are-
tza Sailak: "Uste bezala dabiltza txabaletarrek ez dute igarri ino-
egiten lanok, baina aurretik zego- lako aldaketarik ur hornikun-
en ur-deposituari hobekuntza Aozaratza auzora bidean dagoen ur-deposituaren alboan berria egiten dabiltza. MIRARI ALTUBE tzan; ez lanak hasi berritan depo-
batzuk egin dizkiote, proiektuan situ zaharrago batetik bideratzen
aurreikusita ez zeudenak, hain zutenean Urkulu urtegiko ura,
zuzen, eta horrek luzatu egingo Donostian egoitza duen Cons- URA, DEPOSITU BERRITIK Baina herriak dagoeneko 2.300 ezta orain ere: "Uraren kalitatea
du apur bat bukaera data. Hala, trucciones Murias SA enpresa Aozaratza auzora bidean dago- metro kubiko inguru kontsumi- betikoa da, eta dagoeneko ur-
irailean egongo dela guztiz buka- dabil egiten, eta ia milioi bat en ur-depositu zaharrak 2.000 tzen ditu egunero; hortaz, ezin depositu berritik bidaltzen dugu
tuta esan genezake". Lanok euroko aurrekontua dute. metro kubikoko edukiera du. dute urik gordeta eduki. Horre- ura herrira".

HEZKUNTZA > OSPAKIZUNAK

San Juan bezperan hasita, jairik


jai ibiliko dira Pausokako umeak
Tantaia jaso zuten astelehenean, Santa Ageda dutela, zezenaren aurrean ibiliko
dira gero. Uztailaren 7an, gaine-
mutilek legez, eta uztailean San Fermin jaiak ra, prozesioa egingo dute santua-
rekin. Uztailaren 10ean, Lastu-
ospatuko dituzte entzierroa egunero eginda rrera (Deba) joango dira 2 eta 3
urtekoak, egun pasa; eta uztaila-
M.A. > ARETXABALETA peran: tantaia jaso lehenengo, eta ren 14tik 18ra bitartean, argazki
Udan sartu berri gara, eta jaiak ogia eta gazta jan, gero. emanaldiak izango dituzte gura-
izaten dira nagusi urte sasoi horre- Uztailean, ostera, San Fermin soek goiz, eguerdi eta arratsalde-
tan. Gazte eta helduak hara eta jaiak izango dituzte gogoan, eta an, eskolako sarreran jarritako
hona joango dira, eta Pausoka 7an hasita egunero egingo dute telebistan.
Haur Eskolako umeek bertan entzierroa (10:00). Santuari abes- Ikasturtea bukatzeko, ostera,
ospatuko dituzte. Halaxe egin tuko diote lehenengo, zapi gorria jaialdi berezia egingo dute uztai-
zuten astelehenean, San Juan bez- lepoan, eta, egunkaria eskuan laren 18an, egubakoitzean. Umeak, tantaiari soketatik tiraka, astelehen goizean. PAUSOKA

BENGOA Mobiliario
A RENAZA
((112 )) URDAITEGIA • ALTZARIAK
SOS DEIAK
• DISEINUA
Bertako okelak eta odolosteak
• APAINKETA
Loramendi 1
Tel.: 943 79 71 69
Durana 9. Aretxabaleta - Tel.: 943 79 19 79 20550 ARETXABALETA Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07
ARETXABALETA
GOIENKARIA
32 ARETXABALETA 2008ko ekainaren 27a

2000. urtean jaiotako KIROLA > FUTBOLA


neskek eta mutilek
parte har dezakete

Eskaerak UDAn edo


Futbol eskolan izena eman
kirol etxean jasoko dira;
baita Internet bidez ere
daiteke uztailaren 30era arte
Oinarriak jakinarazi
ditu dagoeneko kirol
elkarteak

M.B. > ARETXABALETA


UDA elkarteak futbol eskolan
apuntatzeko epea zabaldu du
dagoeneko. Horretan, 2000. urte-
an jaiotakoek eman ahal izango
dute izena, datorren uztailaren
30era arte; alegia, benjamin mai-
lako bigarren urtekoek. Eskae-
rak UDAn nahiz kirol etxean aur-
kez daitezke. Gainera, goienas-
port@goienasport.com helbide
elektronikora bidaltzeko aukera
ere badago.
Aretxabaleta Kirol Elkarteak
futbol eskolan parte hartu ahal
izateko oinarriak jakinarazi ditu
dagoeneko. Gogorarazi du, lehe-
nik eta behin, aurrera eroango
diren ekintzak osagarriak izan-
go direla eta eskola kirolean egi-
ten direnen ordezkoak ez direla
izango. Horrez gain, ekintza 1999an jaiotako neska-mutikoen taldea, martxoan Zubietan jokatutako txapelketa hasi aurretik. MIRARI ALTUBE
horiek edozein neskatori eta
mutikori zabalik daudela eta,
beraz, ez dela inongo aukerake- kontuan hartuko direla jakina- Bestalde, kirol elkarteak ren gaineko araudien errespe- edukiak eta helburuak kontuan
tarik egingo aipatu du. razi du aldi berean UDA elkar- gutxieneko baldintzak ezartzen tuarendako eta adin gutxikoak hartuko direla nabarmendu du
teak. Denboraldi bakoitzean, gai- ditu hainbat arlori begira, hala babesteko. elkarteak.
ESKOLA-DENBORALDIA nera, egingo diren ekimen motak nola, irakasleendako, instalazio- Esan bezala, beraz, datorren
Futbol eskolaren barruan egin- zehaztuko direla gaineratu du; endako, erantzukizun zibilaren REALAREN EREDUAREKIN BAT uztailaren 30era arte eman deza-
go diren ekintzak zehazteko, denboraldian izango diren txa- segururako, eskola kirolaren eta Horrez aparte, ikasketen progra- kete 2000. urtean jaiotako neska-
bestalde, eskola-denboraldiak pelketak eta entrenamenduak, eskolatzearen arteko bateraga- mazioa zehazteko orduan, Rea- to-mutiko aretxabaletarrek izena
eta eskolarik ez dagoen garaiak hain zuzen ere. rritasunarendako, eskola kirola- lak egindako ereduak dakartzan UDA futbol eskolan.

AISIALDIA KIROLA > IGERIKETA HIRIGINTZA > BIDEAK

Oinarrizko Helduek ikastaroak Bainuetxe eta


eskalada
ikastaroa izango dituzte Urkulu lotuko dute
antolatu dute Bi ikastaro mota izango dira: astelehenetan,
eguaztenetan eta barikuetan.
Udalak landa-bidea ratu gura ditu Udalak, oinez-
koendako eta txirrindularien-
M.B. > ARETXABALETA eskainiko dira: Ordutegiari dagokionez, kla- berreskuratu gura du dako egokituz. Bidea, esan
Loramendi Euskara Elkarteak seek hiru ordu laurden iraun- bezala, Bainuetxeko industria
oinarrizko eskalada ikastaroa
igeriketan hasi go dute; hastapenekoak
irail parterako, gunetik irtengo da eta Mendio-
antolatu du datorren hilabetera- berriak direnei eta 19:15etik 20:00etara izango dira oinezkoendako eta lara doan errepidea gurutza-
ko. Gaur, egubakoitza, amaitu- eta hobekuntzakoak, 20:15etik tuz, Iturriondo parkean sartu-
ko da horretan izena emateko
hobetu gura dutenei 21:00etara.
txirrindulariendako ko da.
epea. Interesa dutenek Loramen- zuzenduta daude egokituz
din bertan eman behar dute ize- PREZIOA ZUHAITZAK EZAGUTARAZI
na; doan da. Hain zuzen ere, 16 Abonatuek 22,65 euro ordain- Han dauden zuhaitz familiak
urtetik gorakoendako da. M.B. > ARETXABALETA du beharko dituzte eta ez abo- M.B. > ARETXABALETA ezagutzeko aukera izango dute
Ikastaroa egun batekoa izan- 18 urtetik gorakoendako igeri- natuek, berriz, 27,15 euro. Tal- Udalak Bainuetxe industria- bisitariek. Horretarako, iden-
go dela jakinarazi dute Lora- keta ikastaroak antolatu dituz- deek, gutxienez, sei lagunez gunea eta Urkuluko urtegia tifikazio seinaleak jarriko ditu
mendikoek. Eguna, ordua eta te uztailerako. Bi ikastaro mota eta, gehienez, hamabost lagu- lotuko dituen oinezkoendako Udalak.
lekua zehazteke daude orain- eskainiko dira kirol etxean: hasi- nez osatuta egon beharko bide alternatiboa egokitzea Bideak Bolinaga auzo-
dik. Sortzen den taldearekin berriak direnendako eta norbe- dutela azaldu dute antolatzai- onartu du. Egitasmo hori ez da rantz jarraituko du, eta han-
batera adostuko dira. Aitor Oian- raren igeriketa hobetu gura leek. berria, aurreko agintalditik dik Arientzarantz joko du.
guren eta Jon Otxandotegi are- dutenendendako. Lehenengo Azken ikastaroak izango dator-eta. Orain arte geldi Mitartegarai baserria atzean
txabaletarrek emango dute ikas- aldia da horrelako ekimen bat dira horiek kirol etxea itxi egon bada ere, hori martxan utzi eta Etxabarri baserri
taroa. Esan bezala, hasiera antolatzen dena. aurretik. Abuztuaren 7an izan- jartzea erabaki du Udalak. ondotik pasatuko da; ondo-
baten, egun batekoa izango da. Klaseak datorren marti- go da itxiera, eraikin berria Irailerako bide hori gertu ego- ren, gaur egungo bidegorritik
Parte-hartzaileen harreraren tzenean, uztailak 1, hasiko egiteko. Bi urtetik gora behar- tea espero du. Urkuluraino iritsiko dira
arabera, baina, ikastaroa luza- dira eta uztailaren 25era arte ko dituzte kiroldegi berria erai- Gaur egun erabiltzen ez oinezkoak nahiz txirrindula-
tzea aztertuko dute. iraungo dute. Astero hirutan kitzeko. diren landa-bideak berresku- riak.
GOIENKARIA

OÑATI
2008ko ekainaren 27a
33

KIROLA > LAN ESKAINTZA

Hainbat kirol zerbitzu emateko


enpresa kontratatuko du Udalak
Proposamen Irakasleek bete beharreko dira: monitore edo sorosle titu-
baldintzak ere zehazten dira luak, EGA agiria, Nortasun Agi-
ekonomiko onena deialdian. Horren harira, irakas- riaren fotokopia, autonomoetan
leek derrigorrez monitore titulua alta emanda dagoela erakusten
egiten duen izan beharko dute. Gainera, gim- duen agiria, proposamen ekono-
eskatzaileari lau nasia terapeutikoa emango duen mikoa, jarduera programaren
pertsonak Fisioterapeuta edo ikerketa eta esperientzia erakus-
urteko kontratua Heziketa Fisikoan lizentziadu- ten duten agiriak. Era berean, bal-
egingo diote na izan beharko du. Bestalde, dintzetan zehazten da eskatzai-
proposamena egiterakoan hona- leak egiten duen proposamena Iazko erakustaldiaren bukaeran egindako erretratua. GOIENKARIA
ko agiri hauek aurkeztu behar urte batez mantendu beharko
MIREIA BIKUÑA > OÑATI duela derrigorrez.
Zubikoa kiroldegiko kirol zerbi- KIROLA > JAIALDIA
tzuak emateko deialdia egitea DAT U A PROPOSAMEN EKONOMIKOA
erabaki zuen Udalak maiatzeko Proposamen ekonomikoa egin
Ikasturte bukaerako gimnasia
osoko bilkuran. Horren harira,
deialdia Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean kaleratu zen hilaren
18an, eta proposamenak aurkez-
teko epea zabaldu dute, uztaila-
15 KIROL
ahal izateko, gehienezko kopu-
ruak zehazten dira baldintzetan:
adibidez, hirugarren adinekoen-
dako eta elbarriendako gimnasia-
ren kasuan, 20,11 euro oraindu-
erritmiko erakustaldia
Taldeka eta banaka, 45 neskak egingo dituzte
ren 3ra arte. Interesatuek eskain- Hori da Udalak aukeratzen duen ko dituzte orduko, gehienez. Pro-
tza ekonomikoak udal bulegoe- enpresak Zubikoa kiroldegian posamen ekonomiko hoberena ariketak Zubikoa kiroldegiko kantxa berdean
tan egin behar dituzte. Epea eman beharko dituen kirol egiten duenari lau urterako kon-
bukatu eta hurrengo egunean kopurua; besteak beste, gimnasia, tratua egin dio Udalak, eta, bi M.B. > OÑATI parte hartuko dute, eta taldeka
eskaintza guztiak aztertu eta one- aerobik, pilates, batuka, body aldeak ados egonez gero, beste bi Aloña Mendi elkarteko gimna- zein banaka hainbat ariketa
na aukeratuko dute. balance eta fitness. urte luza daiteke. sia erritmiko sailak ikasturtea egingo dituzte, eta horretarako,
bukatzeko erakustaldia egin- mazoak, uztaiak, pilotak eta
HAINBAT KIROL go du. Hain zuzen, bihar izan- sokak erabiliko dituzte.
Kirol zerbitzua esleitzen zaion go da 18:00etan, Zubikoa kirol-
enpresak hainbat kirol eman degiko kantxa berdean. Oñati- BI ENTRENAMENDU
beharko ditu. Hain justu ere, Helduendako ikastaroak, astelehenetik ko gimnastekin batera, Irailean hasitako ikasturtean 45
elbarriendako gimnasia, gimna- nagusiagoak diren Azkoitiko neskatila ibili dira eskolak har-
sia terapeutikoa, aerobika, man- Astelehenean hasiko dituzte helduendako ikastaroak Zubikoa kirolde- taldekoak etorriko dira. Azkoi- tzen. Gazteenak 4 urte ditu eta
tentze gimnasia, fit-bike, pilate- gian. Besteak beste, pilates hastapena, hirugarren adineko gimnasia, tiarrak Euskadi mailako txapel- zaharrenak 20 urte. Dena den,
sa, pilates terapeutikoa, hiruga- body jam eta fit bike ikastaroa hasiko dituzte, uztailaren 30era arte. ketetan ibiltzen dira. ikasle gehienak 4 eta 11 urte
rren adinekoendako gimnasia, Uztailerako aukeran jarri ziren gainerako eskaintzetan tokia dago Urtero moduan, gurasoek artekoak dira. Bi entrenamen-
body balance, body combat, body izena emateko. Hain zuzen ere, pilates terapeutikoa, erditze osteko eta etxekoek harmailak lepo du saio egin dituzte astero, kur-
pump, batuka, fitness eta erditze gimnasia, body balance, batuka, gimnasia terapeutikoa eta fit-bike beteko dituzte jaialdia ikuste- tso osoan, martitzenetan eta
ondorengo gimnasia. ikastaroak. Izena kiroldegian eman behar da. ko. Erakustaldian 45 gaztetxok eguenetan.

AISIALDIA > UMEAK ERREPIDEAK > ASFALTATZE LANAK

Udalekuak martitzenetik aurrera Trafiko arazoak egongo dira


herrigunean astelehenetik
Lehen aldiz doazenen
umeen gurasoendako Hainbat kale asfaltatzeko, Pesakoa autobusak
bilera egingo dute ez dira geratuko Euskadi Etorbideko geralekuan
bihar Institutuan M.B. > OÑATI tura etxeko errepide aurrean,
Irisgarritasun Planaren zati hori asfaltatu egin behar
M.B. > OÑATI barruan hainbat kale asfaltatu- dute-eta". Horren harira, saihes-
Martitzenean, uztailaren 1ean ko dituzte astelehenetik eguaz- bidea erabiltzeko aholkua eman
jarriko dituzte martxan udaleku tenera arte. Hain justu ere, Kur- du udaltzain buruak.
irekiak. Guztira, 265 neska-muti- tze Bide, Santa Marina, Bakar-
ko ibiliko dira uztailaren 30era dadeko Ama eta Portu kaleak PESAKO AUTOBUSAK
arte, eta haiekin, 28 begirale egon- asfaltatuko dituzte. Horregatik Bestalde, hiru egun horietan
go dira. Gainera, udalekuek koor- guztiagatik, herrigunean trafi- Pesako autobusak ez dira Eus-
dinatzaile bat eta laguntzaile bat ko arazoak egongo direla esan kadi Etorbideko geltokian gera-
izango dituzte. digute udaltzaingotik: "Batez tuko, Bidaurretako biribilgune-
Dena den, aisialdi programa ere, arazoak sortuko dira kul- an baizik.
hasi aurretik, bihar bilera egin-
go dute udalekuetara lehen aldiz
doazen umeen gurasoekin. Hain
justu ere, Rodrigo Mercado de Iaz San Fermin eguneko entzierroa egin zuten. GOIENKARIA
Zuazola Institutuko aretoan egin- > EKITALDIAK
go dute 11:00etan. Bileran, 'Gaztiak gaztetxian aske' leloarekin aste
hurrengo lau asteetan txikienek INSTITUTUAN eta San Fermin eguneko entzie- bukaerako jaia antolatu du gazte batzarrak
egingo dituzten aktibitateak azal- Iaz egindako moduan, umeak rroa egingo dituzte. Martitzene-
duko dituzte, eta gainera, talde utzi eta hartu Institutuko gimna- an, 10:00ak aurretik joatea ahol- Gazteburua izeneko jaia gaur bertan hasiko dute antzerki ema-
bakoitzeko begiraleak aurkeztu- sioan egin beharko dute guraso- katzen dute, ume bakoitzak zein naldiarekin. Bihar berriz, herri bazkaria egingo dute plazako fron-
ko dituzte. Gurasoek nahi dituz- ek. Ume bakoitzak hainbat ekin- begiralerekin egon behar duen toian, eta 18:00etan "gaztetxea aldarrikatzeko" manifestazioa egin-
ten galderak egiteko aukera izan- tza egingo ditu begiralearekin; ikusteko. Zerrendak jarriko go dute. Gauen, askotariko kontzertuak egongo dira. Aste buka-
go dute. besteak beste, jokoak, irteerak, dituzte sarreran. era amaitzeko, domekan, ordu alaia egingo dute 17:00etan.
ESKORIATZA
GOIENKARIA
34 2008ko ekainaren 27a

> LEHIAKETA
San Pedro jaietako
argazki lehiaketa
deitu du Udalak
Udalak San Pedro jaietarako
argazki lehiaketa antolatu
du. Lanak euskarri digitale-
an aurkeztu beharko dira, eta
4x3ko zabalera proportziona-
la izan beharko dute. Argaz-
kiak aurkezteko azkeneko
eguna uztailaren 18a izango
da, hain zuzen ere.
Bestalde, parte-hartzaile
bakoitzak gehienez hamar
argazki aurkeztu ahal izango
ditu. Horretarako, interesa-
tuek kultura@eskoriatza.net
helbidera jo beharko dute.
Aurkeztutako argazki
guztiak www.eskoriatza.net
webgunean jarriko dituzte,
eta honako sariak banatuko
dituzte: argazki onenari 150
euro, bigarrenari 100 eta hiru-
garrenari 50 euro.

> GARRAIOA
Argazkian lehen planoan Jose Arana eskola zenaren erlojua, eta atzean Aranak Atotxan (Donostia) eraikitako zezen-plazaren maketa bat. IKER BARANDIARAN Autobus geltokiak
aldatuko dituzte San
Pedro jaietan
ONDAREA > JOSE ARANA
Udalak jakinarazi du San

Jose Arana herriko filantropoa


Pedro jaiek iraun bitartean
herriko hainbat kale itxita
egongo direla, antolatu dituz-
ten ikuskizun eta ekintzen

zenaren omenezko erakusketa


ondorioz. Hala, bihartik, zapa-
tua, eguaztenera (uztailaren
2a) bitartean ohiko autobus gel-
tokien ordez beste batzuk era-
bili beharko dituzte. Hortaz,
Gaur, egubakoitza, inauguratuko dute erakusketa eta Eskoriatza, hain zuzen ere. EKINTZAILE ETA FILANTROPOA biharko 12:45etik eguazteneko
Panel horietan jasotako infor- Jose Arana loteriarekin aberas- 07:00ak bitartean honako
Ibarraundi museoan, 19:00etan, lunch eta guzti mazio guztia liburuxkatan ere tu zen Donostian, eta dirua inber- hauek izango dira behin-behi-
batu dute, eta horiek eskuraga- titzeari ekin zion. Hala, hango neko geltokiak: Eskoriatza eta
rri egongo dira Ibarraundin. "Era- Aste Nagusia Aranak berak Arrasate arteko Bertakoak
Testamentuan Eskoriatzari diru asko emateaz kusketa etxera eramateko modu asmatu zuen, eta zezenketak eta zerbitzua hartu gura dutenek
bat da", azaldu zigun Isabel Ara- bestelako ikuskizun ugari anto- Aingeru Guarda pasealekuan
gain, Donostiako Aste Nagusiaren sortzailea da mendiak. latu zituen, tartean Donostian (Alza ondoan) edo In -
Panelez gain, baina, bestela- egindako nazioarteko orfeoi eta txaurtxuetan izango dute
IKER BARANDIARAN > ESKORIATZA historiaren gainean ikastea gura ko elementuak ere izango dira: txaranga lehiaketa. horren aukera; eta Arinak era-
Aurtengo abenduaren 5ean 100 dugu eta, dagoeneko oporretan hala, zezen-plaza handi bat eta Madrilen ere egin zituen hain- biltzeko, hau da, Gasteizkoak,
urte beteko dira Jose Arana Elor- daudenez, irailerako material Aranaren bulegoa irudikatu bat urte: han Errege antzokiko Aingeru Guardan bakarrik.
za Eskoriatzako semea hil zela. didaktikoa prestatuko dugu", dituzte; herriko plazan zegoen arduradun izan zen bost urtean
Hala, Ibarraundi museoko ardu- azaldu zigun Aramendiak. Jose Arana eskolako erlojua eta eta arrakasta handia izan zuen,
radunek erabaki zuten Arana marmolezko kartela berresku- antzokiari galdutako xarma
gogoratzeko zerbait antolatzea. ERAKUSKETA ETA LIBURUXKA ratu dituzte; Mariano Benlliu- eman zion-eta. Horrekin guztia- > PREBENTZIOA
Eta hain zuzen ere, urtero San Erakusketa lau informazio pane- rek egindako panteoiaren erre- rekin diru ugari batzeaz gain, ira- Domekan, alkohol
Pedrotarako Ibarraundin herria- lez osatuta dago: Jose Arana Elor- plika bat jarriko dute; eta baita bazitakoa Eskoriatzan eta beste kontsumoa neurtzeko
rekin lotutako erakusketaren bat za, Jose Arana eta Donostia, Jose Aranaren gaineko bideo mun- leku batzuetan banatu zuen Jose
egiten dutenez, aurten Aranaren Arana eta Madril eta Jose Arana taia ere. Arana mutilzaharrak.
aukera
gaineko materiala batu dute. Etzi, domeka, nork bere
Gaur, egubakoitza, inaugu- borondatez alkohol kontsu-
ratuko dute Jose Aranaren gai- moa detektatzeko eta neur-
neko erakusketa, 19:00etan, Iba- tzeko probak egiteko aukera
rraundin. Horren ostean, luncha izango da herrian. 00:00etatik
egongo da. Horretarako, otsaila 03:00ak arte egongo da zaba-
ezkero daramate lanean. Isabel Herrian jaio zen lik karpa bat horretarako Jose
Aramendia museoko langile arra-
satearrak izan du ardura nagu- eta bertan dago Arana kalean.
Karpa hori jartzeak Uda-
siena. Hura ibili da dokumenta-
zio lanak egiten, materiala batzen
lurperatuta leko Prebentzio Sailaren eki-
mena du oinarri, eta Sasoia
eta erakusketa izango dena disei- enpresako talde teknikoa
natzen, besteak beste. Jose Aranak urte asko egin zituen arduratuko da alkohol maila
Aramendiak aipatu du, lan- Donostian eta Madrilen, baina neurtzeaz. Horrekin lotuta,
kideez gain, Kutxak, Euskadiko tarteka jaioterrira etorri zen eta jakinarazi dute proba egin
Kutxak eta Arrasateko Udalak harreman estua zeukan Eskoria- gura dutenek baldintza baka-
ere lagundu dutela. tzarekin. Hil zenean, testamen- rra bete beharko dutela: adin
tuan 200.000 pezeta utzi zizkion nagusikoa izatea, hain zuzen
IKASLEENDAKO ERE APROPOSA herriari eskola, ospitalea eta ur ere. Proba egiten dutenei alko-
Erakusketa gaur zabalduko dute, hornidura egiteko. Herrian holaren ondorioen gaineko
baina urriaren 19ra arte egongo lurperatu zuten, Mariano Benlliu- informazioa eta alkoholime-
da zabalik. "Ikasleek herriaren rek egindako panteoian. IBARRAUNDI tro bat emango dizkiete.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
ESKORIATZA 35

Joan den astean KULTURA > IKUSKIZUNAK


estreinatu zuten
ikuskizun gunea

Hilero kontzertu bat eta


Ikuskizunak egiten hasi dira
bakarrizketa ekitaldi
bat egin gura dute
Azkoaga Enea hotelean
Helburua da herrian
daudenendako
ekitaldiak egitea

IKER BARANDIARAN > ESKORIATZA


Azkoaga Eneko arduradunak
hasi dira hoteleko lorategian
ikuskizunak egiten. Hain zuzen
ere, joan den egubakoitzean pia-
no eta biolontxelo emanaldia egin
zuten lorategian.
Hoteleko arduradunek jaki-
narazi digute asmoa aspaldikoa
dela, baina horren aurretik ingu-
rua ondo babestu gura izan dute-
la istripuak saihesteko.

LEHENENGOAK, ARRAKASTA
Hala, behin arazo hori saihestu-
ta, joan den egubakoitzean Elo-
rrioko Blanqui Gomez piano jo-
tzaileak eta Aretxabaletako
Eñaut Zubizarreta biolontxelo
jotzaileak kontzertua egin zuten,
arratsaldean. Ikuskizunak oso
harrera ona izan zuen, eta hote- Argazkian, joan den egubakoitzeko kontzertua. Blanqui Gomez piano jotzaileak agindu zuen hamabostean behin pianoa joko duela hotelean. AZKOAGA ENEA
leko arduradunak oso pozik dau-
de emaitzarekin.
Hortaz, emaitzak ikusita, ABUZTUAN ERE EMANALDIAK Hurrengo ikuskizunak ez dau- jendea badator, ondo, baina hel- Gora, Inkernu eta gurea batuta
hamabostean behin ikuskizunak Uztailaren 17an, eguena, Carlos de konfirmatuta oraindik, baina burua da, batez ere, herritarren- herriari bizitasun handiagoa
egitea pentsatu dute, eta ahal Celero-k bakarrizketak egingo bakarrizketak eta kontzertuak dako gauzak egitea eta abuztuan ematen diogun", azaldu zigun
bada, gainera, aste barruan. ditu lorategian. tartekatu gura dituzte. "Kanpotik ere ekimenak izatea. Ea Errekan Azkoaga Eneko Valen Gomezek.

OSOKO BILKURA > HILEROKO BATZARRA

Huhezin obrak egingo dituzte


San Pedro kaleko 7. riak ez ziren egon, baina gainon- Landu zituzten gaien artean
tzeko alderdietako ordezkari guz- kontuan izan zuten herriko zen-
zenbakiko bizilagunei tiak, bai. bait elkarte dirulaguntzak jaso-
kalte-ordainak emango tzeko epea bete ezinik zebiltzala.
KULTURA ELKARTEAK Hala, Amuska eta txistularien
dizkie Udalak Lehenik eta behin, Pedro Lasa- elkartearekin salbuespena egitea
gabaster alkateak Arrasateko onartu zuten aho batez.
alkate Ino Galparsororen ome-
I.B. > ESKORIATZA nezko poesia irakurri zuen. Lasa- SAN PEDROKOEI KALTE-ORDAINA
Martitzenean ohiko osoko bilku- gabasterrek gogoratu zuen Gal- Horrez gain, udalbatzak aho batez
ra egin zuten udaletxean. PSE- parsorok 60 egun bete dituela onartu zuen San Pedro kaleko 7.
EEko eta Elizateetako ordezka- kartzelan. zenbakiko bizilagunei 28.414
euroko kalte-ordaina ematea.
Horren arrazoia da Udalaren
erruz igogailu bat egin ezinean
egon direla.
Gaia aldatuta, udalbatzak
begi onez ikusi zuen Maringo
bizilagun batzuek ur sarera
konektatzeko eskaria. Hala, Uda-
lak kostuaren %25 finantzatuko GOIENKARIA
du, beste batzuetan egin ohi duen
moduan.
Berbagai izan zuten beste kon-
Gaztelekuan jaia egingo dute
tu bat izan zen Huhezik egin Txatxilipurdik eta Eskoriatzako Udaleko Gazteria Zerbitzuak jaia
behar dituen hainbat konponke- antolatu dute biharko, zapatua, gaztelekuan. Ohikoa duten
ta eta berrikuntza lan Udalak moduan, ekitaldiak 12 eta 16 urte bitartekoendako izango dira.
interes berezikotzat hartzea. San Pedroak direla-eta, ikuskizun bereziak egitea erabaki dute.
Hala, Huhezin kapera altxatu Hala, 19:00etan jokoak izango dituzte; 20:00etan Bergarako Azkai-
gura dute eta eraikinaren atze- ter Pelox bakarlariak (argazkian) kontzertua egingo du; 21:30ean
ko zelaian ikasgela aurrefabrika- mahaiaren bueltan elkartuko dira afaltzeko; eta 22:30etik 00:00eta-
Huheziko eraikin zaharrean hainbat lan egingo dituzte. IKER BARANDIARAN tuak ipini gura dituzte. ra bitartean musika festa egingo dute.
ANTZUOLA
GOIENKARIA
36 2008ko ekainaren 27a

ELKARTASUNA > ANELKARREN JAIA


> ADINEKOAK
Erretiratuen eguneko
bazkaritarako izena Izena eman behar da afarira
eman behar da aurrez
Uztailaren 13an, domeka,
eta guatekera joateko
Erretiratuen eguna ospatu- Uztailaren 12an Afalostean guatekea izango
ko dute. Aurten estreinakoz, da eta afaritara joan ez arren
bazkaria Landatxope lokale- egingo du Anelkarrek bost euroko sarrera ordaindu-
an egingo dute, Torresoroa ta dantzaldira joan daiteke.
eraikinean. Bazkaldu aurre-
elkartasun afaria eta Taberna ere ipiniko dute han.
tik meza izango da 11:30ean guatekea frontoian 70eko hamarkada gogora-
eta Antzuolako abesbatzak tuko dutenez, jendea animatu
jardungo du han. Bazkaria nahi dute orduko arropa jantzi-
14:00etan egingo dute eta ondo- I.A. > ANTZUOLA ta joateko, jaia girotzeko.
ren dantzarako aukerarik ez Anelkarrek afari solidarioa
da faltako. Gainera, opari Bergara aldera doan zatia da lehenengo egokituko dutena. I.A. antolatu du uztailaren 12rako. PROIEKTUAK
bana jasoko dute bazkaritara Joan nahi dutenek uztailaren Afarian eta guatekean batuta-
joaten direnek. Izena emate- AZPIEGITURAK > BIDEGORRIA 1etik 9ra bitartean eman behar- ko dirua erabiliko dute hainbat
ko uztailaren 1etik 4ra bitar- ko dute izena eta 20 euro ordain- elkartasun proiekturi lagun-
tean dago aukera 17:00etatik
18:00etara bitartean.
Bidegorria, gertu du Ongi Etorri eta Gorosti taber-
netan, Nerea drogerian edo
Itzar liburu dendan.
tzeko. Brasilgo, Senegalgo eta
Kongoko proiektuak izango
dira, nagusiki.

> JAIAK
urte amaierarako
Marmitako lehiaketan
izena emateko epea Etxezuri baserritik Arizti baserrira arteko
zabalik dago bidegorriaren lehen zatia egingo du Diputazioak
Jaietan, egubakoitz eguer-
dian, marmitako lehiaketa IRATI AGIRREAZALDEGI > ANTZUOLA la ez dute egokituko. Hala ere, era-
egingo dute frontoi txikian. Antzuolako Udaleko ordezkariak bilgarri ipiniko dute, eta horre-
Herriko gastronomia elkarte- Gipuzkoako Foru Aldundiko tarako txukuntze lanak egingo
ek zein lehiaketarako propio Garapen Iraunkorreko diputatu dituztela ziurtatu die Diputazio-
osatutako taldeek eman ahal Carlos Ormazabalekin batzartu ak Udal ordezkariei.
izango dute izena, eta talde- dira, besteak beste, bidegorriaren Hirugarren zatia Lapur-zubi-
ak bi edo hiru lagunekoak gainean berba egiteko. tik Bergarara iritsiko den zatia da.
izango dira. Uztailaren 7ra Bileran hitz egindakoaren Zati hori kolektorearen obrak egi-
arte dago epea zabalik izena arabera, 2008 bukaerarako edo, ten dituztenean egingo dute, bi
emateko: 943 76 62 46 telefono beranduenez, 2009 hasierarako, lanok zati komunak baitituzte. Elkartasun proiektuetarako dirua lortu nahi du Anelkarrek. GOIENKARIA
zenbakira deituta edo e-pos- bidegorriaren lehen zatia eginda
taz kultura@antzuola.net hel- egongo da. Etxezuri baserritik DESKARGA ALDERA
bidera idatzita. Talde bakoi- Arizti baserrirainokoa izango Bergarako zatiaz ez ezik, Urretxu-
tzak 60 euroko dieta jasoko du da, hain zuzen ere, lehen zatia, ra, trenbide zaharretik, doanaz
osagaiak erosteko. eta zatiaren amaieran zubi bat ipi- ere jardun zuten. Diputazioak JAIAK > KALEBARREN
niko dute. Lanen kostu guztiak asmoa du Deskargan bidegorria
ordaintzeaz Gipuzkoako Foru
Aldundia arduratuko da.
Legazpi aldera bideratzeko, bai-
na Udalak proposamena egin du Egitarau oparoa gertatu dute
> ALARDEA Bigarren zatia Arizti base- Deskarga inguruan beste bide
Uztailaren 2an rritik Lapur-zubirainokoa da.
Gero autobidea gainean egingo
bat har dezan. Hala ere, oraindik
teknikariekin landu behar dituz-
Kalebarrengo jaietarako
izango da Alarderako
lehen entsegua dutenez, oraingoz bidegorri beza- te proposamenok. Bertsoak, jolasak, Kalebarrenen ohitura den
moduan arbola jasoko dute
Mairuaren Alardearen Elkar- afaria, dantzak eta gero, 20:00etan eta Ondarreko
tetik herritarrei jakinarazi gaiteroen musika izango dute
nahi diete uztailaren hasieran
ikuskizuna izango lagun auzotarrek.
ekingo dietela alardeko entse- dira asteburuan Arbola jasotzeko egindako
guei. Uztailaren 2an danbor indarra berreskuratzeko edo
joleek egingo dute lehen saioa, jaiak girotzeko auzo afarian
eta uztailaren 9an eta 16an I.A. > ANTZUOLA elkartuko dira.
danbor joleek eta eskopeta- Aste bukaera honetan ospatu- Afalostean Biduri Sound
riek. Alardean parte hartu ko dituzte jaiak Kalebarrenen, disko jartzaileak ipiniko die
nahi dutenak aurrez esanda- eta egubakoitzetik domekara soinua jaiei eta dantzara ani-
ko egunetan udaletxeko arku- bitareterako egitarau oparoa matzen direnek 00:00etan sagar
peetan elkartuko dira gertatu dute auzotarrek. dantza egiteko aukera ere izan-
21:00etan eta gero joango dira Gaur, egubakoitza, go dute. Goizaldera arte irau-
entsegua egingo duten tokira. 20:00etan hasiko dira jaiak eta ten dutenek piropo eta antipi-
txapligoen ostean, bertso pote- ropo lehiaketan parte hartzeko
oa izango da. Hamaika Bertu- moduan izango dira.
MUJIKA te taldeko Asier Otamendi eta
Mikel Arrillaga bertsolariek IKUSKIZUNA, ILUNTZEAN
H A R AT E G I A jardungo dute herriko trikiti-
lariekin batera. Gauean, erro-
Txistulariek hasiko dute dome-
kako egitaraua. 11:30eko meza-
meria izango da Unsain anaie- ren ostean salda eta txorizoa
kin, 22:30ean. banatuko dituzte eta dantzari
gazteen saioa ere egongo da
PILAR ETXANIZ UMEENDAKO EKINTZAK 12:00etan. Arratsaldean mus
Berezitasunak: Zapatuan, txikienen txanda txapelketa eta umeendako jola-
Etxean hazitako
zekorrak eta oilaskoak
Aldabeko iturria konponduta izango da. 11:00etan hasita
marrazki lehiaketa, ginkana,
sen ostean, ikuskizun batek
itxiko ditu jaiak. Argentinako
Aldabeko iturria konpondu zuten zapatuan auzolanean bost lagunek. soinujole gazteen kalejira izan- Los Estramboticos taldeak
Garai batean zubia zegoen erreka pasatzeko, baina, uholdeek hondatu go dituzte goizez. Arratsaldean, Kataplum emanaldia eskaini-
Kalebarren, 1.
ostean, hodi bat ipini eta ura errekaz beste aldera ekarri zuten. Iturri berriz, 16:30ean umeendako tai- ko du. Zirkuko ariketak, antzer-
ANTZUOLA ingurua garbitu eta egokitu eta Ariztitik iturrira bidea egin zuten. Orain lerrak eta jolasak egingo dituz- kia eta musika uztartuko dituz-
Tf. 943 76 64 34 geratzen da bidezidorra babesteko baranda ipintzea, hartunea egokitzea te eta 19:00etan buruhandiak te umorezko ikuskizun batean
eta erreka zeharkatzeko hodi berriak eta errotulua ipintzea. izango dira. 20:00etan.
GOIENKARIA

ELGETA
2008ko ekainaren 27a
37

AISIALDIA > UDAKO ESKAINTZA


bere ustez > GARAJEAK

Udako ekintzetan, 26 Udalak lau garaje


ditu salgai
Torrealdean

Maria Elena Eztenaga


umek eman dute izena Torrealdeko babes ofizialeko
etxebizitzetan lau garaje pla-
za ditu salgai Udalak, hiru
itxiak eta zabalik laugarrena.
Interesa dutenek uztailaren
Bi begiralerekin ibiliko dira 2 eta 10 urte bitarteko umeak eta ahalik eta 7ra bitartean eman dezakete
Ezkontzako jarduera gehien kanpoan egitea da asmoa izena udaletxean, Elgeta 21en
bulegoan. Garajeen prezioak
argazkiei 10.950 euro eta 15.650 euro

begira IRATI AGIRREAZALDEGI > ELGETA


Ikasturtea amaituta, umeendako
egingo dituzte. Saiatuko dira
–betiere, eguraldiak hala uzten
Bi talde egongo dira: kirola eta
grafitia uztartuko dituzte lehe-
bitartekoak dira.

eta gazteendako ekintzak antola- badu– ahalik eta ekintza gehien nengo taldekoek, eta kirola eta

G
ure Larraitzek eta Eto- tu dituzte uztailerako. Uztailaren kanpoan egiten. Izan ere, ikastur- argazkilaritza digitala, bigarre-
rrek ezkontzeko eraba- 7tik 30era bitartean hainbat tean barrena, eskolan nahikoa nekoek. Kirol ekintzen artean > KIROLA
kia hartu dutela-eta, aisialdi jarduera egingo dituzte. denbora ematen dute gelan sar- daude eskalada, mendi bizikleta Intxortako Lehoiak
bat-batean zera bururatu 2 eta 10 urte bitarteko 26 umek tuta umeek. irteera, kirol alternatiboak eta taldearen bilera
zitzadan: nire alaba eta semea eman dute izena aisialdi ekintze- jolasak, besteak beste. izango da domekan
txikiak zirenean, sarritan, tarako. 09:00etan hasi eta 12:30era GRAFITIA ETA ARGAZKILARITZA Aste bakoitzeko 45 euro
gure ezkontzako argazki bil- bitartean egongo dira, baina Txikiendako ez ezik, nagusiago- ordaindu beharko dituzte par- Intxortako Lehoiak Athletic-
duma hartzen zuten eskuetan 10:00ak bitartean, sarrera malgua endako ere antolatu dituzte jar- taideek; uztail osoan barrena par- zaleen taldeak batzarra egin-
eta, aitaita-amama, osaba-ize- izango dute. duerak. Uztailaren 1era arte izan- te hartzen dutenek, berriz, 40 go du domekan, ekainaren
bak, lehengusuak eta hainbat Nagore Ojanguren eta Maia- go dute, udaletxera joanda, ize- euro asteko; eta familia bereko 29an, 20:00etan, Bolatoki
senide eta lagun seinalatu len Retolaza begiraleekin, kirol na emateko aukera 10 eta 16 urte bi kide edo gehiago badaude, tabernan. Bileran berba egin-
ondoren, barneko tristura ekintzak, jolasak, eskulanak... bitartekoek. bakoitzak asteko 35 euro. go dute, besteak beste, jaieta-
euren aurpegitxoetan ager- rako ekintzez eta baita talde-
tuz, beti galdera berbera egi- HELDUENDAKO KIROL ESKAINTZA aren pin-en gainean ere. Baz-
ten zidaten: "Ama, ama, eta Bestalde, helduendako udarako kideei bilerarako gonbita egin
gu non gaude? Zergatik ez kirol ekintzen eskaintza ere egin nahi diete.
gara argazkietan agertzen?" du Udalak. Aukeran ipini dituz-
te pilates, areto dantza eta tai txi
ikastaroak.
"Nire alabak eta Ikastaroak uztailaren 7tik > JAIAK
semeak txikitan 31ra bitartean izango dira. Pila- Herriko tabernetan
tes ikastaroa astelehenetan eta salgai daude jaietako
gure ezkontzako eguaztenetan 11:30etatik 12:30era
argazki bilduma bitartean; areto dantzak marti-
afarirako txartelak
hartzen zuten" tzenetan eta eguenetan 19:00eta- Jaietako eguenean egingo
tik 20:00etara; eta tai txi ikasta- duten herri afarirako txarte-
roak astelehenetan eta eguazte- lak salgai daude herriko
Agian, horrelako galdera netan 19:45etik 21:00etara. tabernetan 15 euroren truke.
bat tontokeria hutsa eta gal- Lehenengo biek 25 euro balio Bestalde, barikuan umeen-
dera barregarria dela irudi- dute eta 30 euro hirugarrenak. dako bazkaria egongo da pla-
tuko zaio askori. Baina gure Interesatuek uztailaren 1era arte- zan eta txartelak Julianen
umetxoen aurpegia ikusita ko epea izango dute udaletxean kioskoan eros daitezke hiru
ez dut uste barre egitekoa izena emateko. eurotan.
zenik kontua; ez behintzat
eurendako.
Zergatik etorri zaidan
burutazio hori? Bada, bikote ZEZILIO TOTORIKAGUENA

honek ez duelako horrelako


galderarik erantzun beharrik
izango. Pozalaguako kobak eta animalien San Roke 26 ELGETA
Zeren, euren bihotzeko
Ander maitea agertuko da parkea ikusi zituzten erretiratuek Tel.: 943 78 91 07
aitarekin eta amarekin ezkon- Faxa: 943 78 91 06
tzako argazkietan. Elgetako erretiratuek ekainaren 18an irteera egin zuten Bizkaira,
Lerro hauen bitartez Karrantza bailarara. Kutxak antolatutako txangorako autobusa bete www.casaruralelgeta.com
zorionak eta animuak eman egin zuten 48 lagunek. Hamarretakoa egin ostean, Pozalaguako hotelrosena@terra.es
nahi dizkizuet: aupa, hiruko- kobazuloa bisitatu zuten (argazkian kobazuloko atarian) eta baita
te! Bihotz-bihotzetik bejon- animalien parkea ere. Bazkalostean, eliza txiki bat eta hango pinturak
deizuela, eta mundu honeta- ikusteko aprobetxatu zuten bidaia. Txangoan gustura ibilita, datorren
ko bedeinkapen eta zorion irteera nora egin pentsatzen hasiak dira jadanik erretiratuak. CASA RURAL
guztia zuendako. Hurrengoa irailerako antolatuko dute. Zorionak guztioi!

Instalazioak eta mantentze lanak


OSMA
PIEZEN AUKERATZEA ETA EGIAZTATZEA
((112 ))
SOS DEIAK

Zorionak, elgetar guztioi!


Salbador kalea 19 behea • 20690 ELGETA
Salbador 3 • Elgeta
Tel.: 943 76 81 27
Tel. eta faxa: 943 78 90 57 • Poltsikokoa: 619 69 23 36
Mobila: 677 03 27 39
ARAMAIO
GOIENKARIA
38 2008ko ekainaren 27a

UDALA > IRISGARRITASUN PLANA

Udala irisgarritasun plana ari da


lantzen, eta Eusko Jaurlaritzan
urrian aurkeztea espero du
Adir enpresarekin sa horrek Aramaioko kaleak eta Aramaion espaloiak dira ara-
auzoak aztertu ostean, txosten zo nagusia, Adir enpresak aurkez-
elkarlanean ari da bat aurkeztu berri dio Udalari. tutako txostenaren arabera, gehie-
plana lantzen Udala, Bertan, Aramaioko oztopo arki- nak ez daude-eta gurpildun aul-
tektoniko nagusiak jasotzen dira kiendako egokituta. Espaloi asko,
eta herriko oztopo eta horiek konpontzeko irtenbi- bestetik, estuegiak dira, eta zabal-
deak proposatzen dituzte. Uda- tzea proposatzen dute. Ikastolan
arkitektonikoak lak, orain, txosten hori aztertuko igogailua jarri beharko litzateke eta EAEko zinegotzi zirenek bakarka jardungo dute aurrerantzean. GOIENKARIA

kentzea da helburua du eta proposamenak egingo ditu. eraikin publiko guztietan braille
Horretarako, gainera, hilaren hizkuntza ipini errotuluetan. Osa-
30era arte herritarren iritziak sun etxeko sarreran ere aldaketa UDAL GOBERNUA > TALDE MISTOA OSATU DA
ARRITXU BARRUSO > ARAMAIO jasoko dituzte. Horrenbestez, pro- batzuk egin beharko lirateke.
Pasa zen otsailean hasi zen Ara-
maioko Udala irisgarritasun pla-
posamenen bat daukatenek dato-
rren astelehenera arte izango dute
Urrirako plana bukatuta egon-
go da eta Jaurlaritzan aurkeztuko EAEko zinegotzi zirenak
na prestatzen. Horretarako, Adir
enpresa kontratatu zuen. Enpre-
aukera horiek Aramaioko udale-
txean aurkezteko.
dute. Irisgarritasun planera 9.280
euro bideratuko ditu Udalak. talde mistora pasatu dira
Talde mistoan egon arren, ez dute talde
moduan jardungo Udalean, bakarka baizik
A.B. > ARAMAIO eratzea erabaki zen, eta Asier
Auzitegi Nazionaleko epaile Agirre, Joseba Jauregi, Mar-
Baltasar Garzonek 2008ko tin Arriolabengoa, Jon Erras-
otsailaren 8an egindako auto- ti eta Ainara Inuntziaga talde
ak Eusko Abertzale Ekintza- mistoko kide izatera pasatu
ren jarduerak bertan behera dira, Baltasar Garzonen auto-
uztea exijitzen du. Horri irten- aren ondorioz talde barik gel-
bide bat topatzeko asmoz, ditu dira-eta. Dena dela, talde
EUDELek txosten bat bidali mistoan egongo badira ere, ez
die udalei, jarraitu beharreko dute talde moduan jardungo,
pausoen inguruko zenbait pro- ez dute loturarik izango elka-
posamen eginez. Txosten rren artean eta bakarka jar-
horrek proposatzen dituen dungo dute.
irtenbideak ikusita, Aramaion Erabaki horren ondorioz,
egindako azkeneko osoko bil- 2000ko apirilaren 12an Ara-
kuran aho batez onartu zen maioko udalbatzak udal talde
EAE udal taldearen ekintzak politikoen asignazioaren ingu-
bertan behera uztea. ruan hartutako akordioa ber-
Udal zinegotzien parte-har- tan behera uztea onartu zen
Adir enpresak aurkeztutako txostenak dio espaloiak direla oztopo arkitektoniko nagusiak Aramaion. ARAMAIO tzea bermatzeko, talde mistoa azkeneko osoko bilkuran.

SAN MARTIN JAIAK > EGITARAUA

Jaietako egitarauan nobedade


bat baino gehiago egongo da
Zapatuan, tortilla txapelketa egingo dute, eta Arratsaldean, urteroko Txirri-
tolinpiadak egingo dituzte, eta
domeka arratsaldean, bertso monologoak doinu mexikarrak entzuteko
aukera ere egongo da, Real Azte-
ca taldearen eskutik. Gauean,
A.B. > ARAMAIO ko. Gauean, gero, kontzertuak kontzertuak egongo dira.
San Martin jaiak gainean dira eta egongo dira. Anestesia, UEK eta Domekan ere egongo da nobe-
guztia prest dago datorren bari- Feos Pero Majos taldeek egingo daderik. Arratsaldean, herri kiro-
kuan txupinazoaren ostean fes- dituzte emanaldiak. lak egingo dituzte plazan. Urte
ta giroan murgiltzeko. Aurten, Zapatuan, goizean goiz hasi- asko dira herri kirolak egiten ez
gainera, jaiei kutsu desberdina ta egongo da zereginik. 12:00etan, direna, eta ohitura hori berresku-
emateko asmoarekin eta herri- buruhandiak egongo dira; herri- ratu nahi izan dute. Ondoren, ber-
tarren parte-hartzea bultzatzeko, ko gazteek egindako buruhan- tso monologoak egongo dira, eta
aldaketa bat baino gehiago egon- diak izango dira, gainera. hori ere berritasuna izango da.
go da jaietako egitarauan. 12:30ean tortilla txapelketa egin- Astelehenean, umeendako
Barikuan, 19:00etan, murgil- go dute. Aurtengo egitarauko jolasak egongo dira goizean, eta
duko da Aramaio festa giroan. nobedadeetako bat da hori, eta eguerdian, Marshell magoaren
Txupinazoaren ostean bertso eta Jai batzordetik herritarrak lehia- ikuskizuna plazan. Gauean, afa-
triki poteoa egingo dute festa giro ketan parte hartzera animatu ria egingo dute eta, gero, disko jar-
hori herriko kaleetan zabaltze- gura dituzte. tzaile bat egongo da txosnetan. Guztia prest dago San Martin jaiei ongietorria egiteko. GOIENKARIA
GOIENKARIA

LEINTZ GATZAGA
2008ko ekainaren 27a
39

OSOKO BILKURA > ORDENANTZA ALDAKETA ARGINDARRA > TRANSFORMADOREA

Abereak mendian Irailerako aldatuta


egongo da herriko
ibiltzea arautzen duen transformadorea
ordenantza, onartuta Aurrekontutik
122.000 euro
lanon gaineko argibide gehia-
go uztailaren bukaeran izango
dugu", dio.
Apirilean aurkeztutako gordetzea erabaki ARGINDARREAN ERAGINIK EZ
ordenantzari dute lanendako; ez Urbina enpresak aldatuko du
aldaketatxo bat eginda dakite mailegurik Gatzagako transformadorea.
Udalak Iberdrolari erosten dio
onartu zuten beharko duten argindarra, eta ondoren,
herrian banatzen du, Leintzar-
asteleheneko osoko gi enpresaren bitartez. Urbi-
bilkuran, alegazio bat M.A. > LEINTZ GATZAGA nak, hain zuzen, Leintzargi
Udalak ez daki zenbateko aurre- enpresa kudeatzen du. Orain,
kontuan hartuta kontua izango duen transforma- baina, nahiko potentzia ez dau-
dore berria jartzeak, baina api- ka transformadoreak, eta alda-
rilean onartutako aurrekontu- tu beharrean dago. Eta halaxe
MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA tik 122.000 euro gordetzea eskatu diote Espainiako gober-
Abereak mendian ibiltzea arau- erabaki zuen asteleheneko oso- nuko Industria Saileko ardura-
tzen duen ordenantza behin beti- ko bilkuran; urteko aurrekon- dunek Udalari.
ko onartu du udalbatzak. Orde- tuaren ia %30, hain zuzen. Bes- Alkateak uste du irailerako
nantza aurretik zegoen, baina te partida bat zabaldu dute aldatuta egongo dela, baina ezin
apirilean aldaketa batzuk egitea horretarako, eta kreditu alda- du datarik eman: "Transforma-
proposatu zuen, baserritar eta keta bati esker bideratu dute dorearen piezak ez dakigu noiz
abeltzainekin adostuta. Hala ere, dirua transformadorearenda- iritsiko diren, ezta langileek
alegazio bat jaso dute ikusgai ko. Eusebio Villar alkateak esan noiz egingo duten lan ere", dio.
egon den tartean, eta eskatutakoa izan du mailegua eskatu behar- Lanok egin bitartean, hala ere,
aztertuta, aldaketatxo bat egin ko zutela derrigorrez lanok egi- herritarrek ez luketela etxean
diote onartu aurretik. Ardiak Goierri auzoko zelaian, aurtengo udaberrian. GOIENKARIA teko, baina orain, ez dago ziur: ezer igarri beharko uste du
"Ikusi egin behar lanok zein kos- Villarrek, eta argindarra ber-
ESKAERAK EGITEKO, HIRU TALDE tu daukaten; horren berri eta din-berdin jasoko dutela.
Udalak erabaki zuen apirilean bizi eta lurrak dituztenak–; aurre- GATZAGARREK, MERKEAGO
gatzagarrek lehentasuna izatea ko hiru baldintzetatik bat bete- Mendira eroaten dituzten abere
abereak mendian ibiltzeko eska- tzen dutenak; eta kanpokoak horiek lur publikoetan ibiltzen
era egiterakoan. Gatzagar dione- –aurreko baldintzarik betetzen ez dira, eta jabeek ordaindu egin
an, ondoko hiru baldintzak bete- dutenak. Hala, lehentasuna gatza- behar diote Udalari. Beste orde-
tzea eskatzen du: Gatzagan errol- garrek izango dute, baina, horiek nantza batek tasak zehazten ditu,
datuta egotea, bertan bizitzea eta eskaerak egin eta gero, oraindik eta aldaketa egin du hor ere udal-
abereendako lurrak izatea. Ale- lekua baldin badago abere gehia- batzak. Gatzagarrek tasa bat izan-
gazioa aurkeztu duena ez da ber- gorendako, bigarren taldekoak go dute; gatzagar ez direnek bai-
takoa, baina Gatzagan lurrak sartuko dira. Zenbat abere ibil na hiru baldintzetako bat bete-
ditu, eta horregatik, gatzagarrek daitezkeen mendiko lur zati tzen dutenek %50 gehiago
dituzten eskubideak gura ditu. bakoitzean Foru Aldundiak ordainduko dute; eta kanpokoek,
Udalak ezetza eman dio eskaera- zehazten du. %100 gehiago. Tasa abereko dau-
ri, baina aldaketatxo bat sartu du Bestalde, alegazioa aurkeztu ka ezarrita Udalak, eta zaldiek eta
ordenantzan. Abereak mendian duenak abereak mendira bidali behiek prezio bat daukate, eta
ibiltzea eskatzen dutenen artean, gura ditu, eta Aldundiari eskae- ardiek, beste bat. Abeltzainen
hiru talde egongo dira: gatzaga- ra egiteko konpromisoa hartu elkarteko kideek, gainera,
rrak –herrian erroldatuta, bertan du Udalak. 10 euroko kuota dute urtean. Herrian argindarra banatzen duen transformagailua. MIRARI ALTUBE

Elektrizitatea

* Elektragaiak * Proiektuak
* Instalazioak * Argiztapena
* Automatismoak * Bobinaketak

Musakola auzoa 26. Kataide Industrialdea 5. pabilioia. 214 posta-kutxa • ARRASATE


Tel.: 943 79 78 15 / 943 77 10 42 Faxa: 943 77 14 76
40 KIROLA GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a

GOLFA > IX. DEBAGOIENEKO SAN JUAN TXAPELKETA PILOTA

Elgetako
Jon Anduaga jokalari oñatiarrak lau t'erdiko
Larrabeako errekorra ondu zuen finalerdiak,
gaur
Martitzenean jokatu X.U. > BERGARA
Gaur, egubakoitza, 20:00etan
zuten Larrabeako hasita jokatuko dituzte Elge-
zelaian Debagoieneko tako Lau t'erdiko Txapelketa-
ko finalerdiak. Kadete mailan
San Juan Txapelketa Urbietak Juanenea izango du
aurrean, eta Gallartzak Tain-
taren kontra jokatuko du.
Anduagak 66 kolpe Senior mailan, berriz,
Onsalok eta Renobalesek
behar izan zituen jokatuko dute finalerdietako
Larrabeako zelaiko bat, eta Urrutikoetxea eta
Berioz izango dira beste zein-
ibilbidea egiteko gehiagokan. ETBk emango
ditu partiduok.

XABIER URTZELAI > BERGARA IBARREKO ORDEZKARI BARIK


Larrabeako (Legutio) golf zelaian Elgetako Txapelketan Deba-
egiten duten Debagoieneko San goieneko pilotari batek ere ez
Juanetako Golf Txapelketak Martitzeneko txapelketan esku hartu zuten ibarreko golf jokalarien erretratua, Larrabean (Legutio). KOLDO GOROSPE du lortu finalerdietara sailka-
bederatzi urte egin zituen mar- tzea. Aitor Mendizabal zen
titzenean, eta dagoeneko klub txapelketako faboritoetako
horretako txapelketa garrantzi- riek ere hartzen dute esku; iaz, ederra izan da aurtengoa, eta dato- zuten jokalariek, eta horren adie- bat, baina joan den egubakoi-
tsuenetako batean bilakatu da, Bergarak eskuratu zuen herrika- rren urtekoa hamargarren edizioa razle da Jon Anduagak egindakoa. tzean Antzuolakoak kale egin
baita sariei dagokienez ere. ko saria, baina martitzenean izango denez, ea zerbait berezia Golf jokalari oñatiarrak Larrabe- zuen Renobalesen kontra.
Eibarko jokalariak izan ziren one- egiten dugun". Sarien gainean ere ako errekorra ondu zuen –66 kol- Mendizabalek, baina,
TALDEKA, EIBAR IZAN ZEN ONENA nak. egin zuen berba Gorospek: perekin egin zuen zelai osoko ibil- lehenbailehen atera zuen
Martitzenean Debagoieneko 94 Hala, izatez arrasatearra den "Augustako sarian irabazleari bidea. Hala, scratch saria eta dri- arantza hori, Urretxuko San
lagun animatu ziren txapelketan baina urtetan Gasteizen bizi den txaketa orlegia janzten diote, guk ver luzeenaren saria eskuratu Juanetako txapelketa iraba-
esku hartzera, hainbat kategoria- Koldo Gorospek txapelketan izan- bergararren mahoizko txaketak zuen Anduagak. Antolatzaileek zi zuen-eta domekan Soralu-
tan banatuta. Lehia horretan dako giro ederra azpimarratu du: banatzen ditugu", esan du barrez. babesleen laguntza eskertu gura zeko Iñaki Jauregi lagun zue-
Eibarko eta Soraluzeko jokala- "Eguraldia lagun oso txapelketa Lehian zehar maila ona erakutsi izan dute. la (22-15).
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
KIROLA 41

200 lehenengoak, 100 bigarrenak TOURRA


eta 50 hirugarrenak. Horrekin
batera, inork probaren marka
ontzen badu, beste 200 euro ira- 'Tropela'
baziko ditu; gizonezkoetan
Abdeslam Serrokh-ek du erre- webguneak
korra (22.07), eta emakumezkoe-
tan Cristina Petitek (26.06). gertu dauka
Goiko markak profesional
mailako atletek eginikoak dira,
lehiaketa
eta maila apalago batean, atleta
herrikoien artean, beste marka X.U. > BERGARA
hauek gainditzen dituztenenda- Txirrindularitzako zaleek
ko 50 euro izango dira: Ritxar Fer- dagoeneko bete dezakete
nandez (22.41), eta Estela Biain www.tropela.net webguneko
(31.01). lagunek Tourrari begira ger-
tatu duten lehiaketa. Giroan
GAZTETXOENDAKO ERE BAI egin zuten lehiaketak harre-
Domekarako prestatu duten ra oso ona izan zuen, baina,
Iazko lasterketan, irteera puntuan egindako erretratua, Etxe Aundi jatetxearen parean. GOIENKARIA hitzordua ez da nagusiendako duda barik, Tourrak errekor
bakarrik, gaztetxoendako laster- guztiak hautsiko ditu.
keta ere egingo dute-eta. Hala, Uztailaren 5ean hasiko
ATLETISMOA > TORREAUZOKO KROSA 10:30ean kadete, infantil eta ale- dute Frantziako Itzulia, eta,
bin mailako atletek 2.000 metro- kinielak egiteko orduan,

Torreauzoko krosak hamaika tako lasterketa egin ahal izango


dute, eta ondoren etorriko da
nagusiena (7.600 metro).
askok kontuan izango dituz-
te Dauphine Libere eta Sui-
tzako Itzulia. Bi itzuli horie-

urte egingo ditu domekan Ibilbideari dagokionez, Torre-


auzon bertan egongo da irteera
puntua eta baita helmuga ere
tan ikusten diren txirrindu-
larien sasoi-puntuak
ziurrenik jende askoren
–Etxe Aundi jatetxearen ondoan. kinielak baldintzatuko ditu.
10:30ean gaztetxoen lasterketa egingo dute eta ordezkatuko ditugu", esan digu Handik Usako aldera egingo dute Baina badaude kiniela bolo-
umore onaz. " Gogoan dut iaz 100 korrikalariek, eta errepidean bolo egiten dutenak ere, ziklis-
11:00etan korrituko dute nagusiek lasterkari inguru izan ginela, eta gora jarraituko dute Olateraino, moa gertu-gertutik jarraitu
gutako erdiak saria eraman zuen han buelta erdi eman eta behera barik ustez aurrean ibiliko
etxera. egiteko. Izenemateari dagokio- direnak aukeratzen dituzte-
XABIER URTZELAI > OÑATI aurrekontu aldetik justu samar nez, antolatzaileek egunean ber- nak, edo, baita ere, gustuko
San Pedro jaien barruan egingo ibili diren arren, proba hori ondo- GEHIENAK, IBARREKOAK tan hartuko dituzte izenak, pro- txirrindularien alde egiten
dute domekan Torreauzoko 11. ren egiten den zozketagatik egin Aurten ere lasterkarien parte- ba baino ordu erdi lehenago. Hel- dutenak, beste barik.
Krosa. Aurten Antxintxiketan da famatu, eta aurten ere maila- hartzea antzerakoa izango dela duok 5 euro ordaindu beharko Hala, Tourra jarraituz
taldeak hartu du proba hori anto- ri eusteko ahalegina egingo dute: uste dugu". Zozketarekin batera, dituzte krosean esku hartzea- sariak eskuratu gura ditue-
latzearen ardura. Hala, Asier Osi- "Baina, orain arte zozketatzen baina, lehenengo sailkatuek euro rren, eta gaztetxoendako doan nak Tropelako kiniela bete-
nagak azaldu duen moduan, ziren urdaiazpikoak gaztengatik batzuk poltsikoratuko dituzte: izango da. tzea dauka.
GOIENKARIA
42 KIROLA 2008ko ekainaren 27a
G2aGoienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA

> SAN PEDROAK > MENUAK


> NEREA
ARIZMENDIARRIETA

Pazientzia da bere
bertuterik onena eta
umeekin lan egitea
gustatzen zaiola
kontuan izanda, doian
Eskoriatza jaietan EUSKARAZ ona da hori.
murgilduko da Menuak Arrasatearra da, 21
asteburu osoan euskaratzeko urte ditu eta Loquillo
barrena > 45 gailua sarean > 51 du gustuko > 50

AZALA: ALEX AZKARATE

Hamaika aukera gazteendako,


oporrak gustura pasatzeko
Denetariko bidaiak JOKIN BEREZIARTUA > BERGARA an uneko eskaintza bereziak...–, GAZTE BULEGOEN GARRANTZIA FITXATEGIEN ZERBITZUA
Udan gutxi izango dira herritik denetariko lekuak aukeratzen Gazteen opor ohiturak ulertzeko Arrasateko gazte bulegoan, esate-
egiten dituzte gazte irteten ez diren gazte debagoien- dituzte; eta ez hori bakarrik, opo- leku aproposenetarikoak gure rako, aipatzekoa da fitxategien zer-
darrak. Ikusi besterik ez dago, esa- rrak antolatzeko orduan ere oso ibarreko gazte bulegoak dira, bitzua, oso arrakastatsua baita.
debagoiendarrek: udan, terako, abuztuan gure ibarreko ikuspegi ezberdinak dituzte. Hau zalantzarik gabe. Izan ere, hain- Opor garaian, hainbat gazte arra-
San Juan jaietan eta herrietan nagusi den lasaitasuna. da, gazte debagoiendarrek epe bat gaztek bisitatzen du bere satear hurbiltzen dira Biteri kale-
Hori bai, gurean gazteek asko ezberdinetan, garraiobide ezber- herriko gazte bulegoa oporrak an dagoen gazte bulegora bertako
abuztuan bidaiatzen bidaiatzen dutela esan daitekeen dinekin eta denbora tarte ezber- antolatzeko orduan. Paper informazio fitxategiak kontsulta-
dute, batez ere; hala arren, oso zaila da gazte deba- dinetan gozatzen dituzte euren garrantzitsua jokatzen dute gaz- tzera. Fitxategi horietan oso infor-
goiendar bidaiariaren estereoti- oporrez. teen oporraldietan, gazteek bada- mazio baliagarria aurkitzen dute
ere, oso zaila da poa zehaztea. Izan ere, gaur egun Hala ere, aniztasun honen kite-eta bertan, besteak beste, gazteek: oporretarako helburuen
bidaiatzeko ematen diren erraz- barruan badira gehien errepika- informazio oso baliagarria eta arabera sailkatutako fitxategiak,
bidaiariaren perfila tasunekin –hegaldien merkatzea, tzen diren lekuak, denboraldiak zerbitzu berezi batzuk jasotzeko
zehaztea aterpetxe sareen areagotzea, une- eta planak. aukera izango dutela. (43. orrialdetik dator)
GOIENKARIA
44 KULTURA 2008ko ekainaren 27a

tugal aukeratzeko: kultura era-


kargarria, eguraldi ona, herrial-
de atsegina dela eta gertu bezain
urruti dagoela. Hau da, ez da kilo-
metro askoko bidaia, baina kul-
tura erabat ezberdina da eta etxe-
tik oso urrun egotearen sentsa-
zioa eman ei du. Bestalde,
oporraldi lasaiak nahi dituena-
rentzat, Korsika gomendatzen du
gazte bulegoko teknikariak.

MUNDU OSOKO BIDAIAK


Gezuragak, gainera, azkenaldian
indartzen ari den fenomeno baten
berri eman nahi izan du. Gezura-
gak dioenez, gazte arrasatearrek
asko bidaiatzen dute, baina horre-
taz gain, "gazte arrasatearrak oso
bidaia indartsuak egiten ari dira
eta gero eta gehiago dira era hone-
tako bidaiak egitera animatzen
direnak".
Oporretarako planik ez due-
narentzat uztailean oraindik
zabalik izango dira gazte bulego-
ak; aitzakiarik ez, beraz, herria
NEW YORK Dolarra euroaren azpitik izateak debagoiendar asko animatu ditu AEBetara joatera. GOIENKARIA zaintzen geratzeko.

Hamaika aukera NAFARROA ETA IPARRALDEA AEB, KORSIKA, KROAZIA... AT E R P E E TA I K A S L E T X A RT E L E N Z E R B I T Z U A G A Z T E B U L E G O E TA N


Bidaiatzeko lekuak zehaztea zai- Euskal Herritik kanpo, Amerike-
gazteendako, la dela dio Gezuragak, opor tako Estatu Batuetara bidaiak Mundu osorako erabilgarriak diren ikasle
oporrak gustura lekuak denetarikoak baitira gaz- gehitu egin omen dira azkenal-
eta aterpetxe txartelak egiteko aukera
pasatzeko teen artean. Hala eta guztiz ere, dian, eta Gezuragak dolarraren
memoria apur bat egin ostean jaitsiera jotzen du arrazoi nagu- Debagoieneko gazte bulegoek leku ezberdinen inguruko informazio
(43. orrialdetik dator) gehien errepikatzen diren nora- si. Bestalde, kanpora egiten diren erabilgarria emateaz gain, gazteentzat oso garrantzitsuak diren beste
koak jakinarazi dizkigu. Hala, beste bidaien artean, Korsika, zerbitzu batzuk ere eskaintzen dituzte, hala nola ikasle edota aterpetxe
era ordenatuan eta noiz edo noiz Euskal Herri mailan Nafarroa eta Kroazia, Portugal eta Santiago txartelak. Mundu osorako erabilgarriak dira, erabat ofizialak, eta txartel
eguneratzen doan informazioare- Ipar Euskal Herria dira helburu bidea aipatu ditu Gezuragak. horiekin dena da abantaila. Are gehiago, hotelak eta gune turistiko erral-
kin. Izan ere, fitxategi horiek ohikoenak. Aniztasuna nagusi, beraz. doiak gustuko ez dituen gaztearentzat, askotxo bidaiatzen badu, behintzat,
eskaintzen duten zerbitzua ezin ia ezinbestekoak dira. Oso erraza da txartel horiek lortzea: gazte bulegora
daiteke edozein bidaia agentziatan GOMENDIO MERKEENA hurbildu, eta han modu errazean egiten dituzte tramite guztiak.
aurkitu. Edozein tokitara bidaia- Gezuragak diruz justu dabilen
tu ostean, askok bisitatu duten gazte bidaiariari trena eta ater-
lekuan eskuratu ahal izan duten petxeak uztartzen dituen bidaia
informazioa uzten dute gazte bule- gomendatzen dio. Aterpetxe sare
goan, gero hango teknikariek sail- handia dago mundu osoan eta,
katu eta fitxategietan sartzeko. gainera, kontuak egin ostean
Patxi Gezuraga Arrasateko aterpetxea kanpina baino merke-
gazte bulegoko teknikariak jaki- agoa dela dio teknikariak.
narazi duenez, "fitxategiena ideia Bestalde, goiz ibiliz gero
bikaina da, arrakasta handia due- hegaldi merke eta oso interesga-
na. Hamar urte baino gehiago rriak aurki daitezkeela adierazi
beteko ditu, eta gazteen artean du Gezuragak.
dagoeneko ohitura bihurtu da kar-
peta horietako informazioa erabil- PORTUGAL, INTERESGARRIENA
tzea". Gainera, Gezuragaren abu- Gazte debagoiendarrarentzat
ruz, "txalotzekoa eta eskertzekoa bidaia interesgarriena moduan
da oporretan izan diren lekueta- Portugal aukeratu du Gezura-
ko informazioa hona ekartzea". Gazte aterpetxeen gida. gak. Lau arrazoi eman ditu Por- Ikasle txartelak abantaila handiak eskaintzen dizkie ikasleei GAZTE BULEGOA

Oporraldiko gomendioak bidaltzeko abian


da 'Gomendatzen dizut! Merezi du' sariketa

Gomendatzen dizut! Merezi du sariketaren helburua gazteen oporretako


gomendioak jasotzea da, gero beste bidaiari batzuentzat gomendio horiek
erabilgarriak izan daitezen. Antolatzaileek gomendio xumeak eskatzen
dituzte: "Oporretatik bueltan lagun bati kontatuko zeniokeen hori", alegia.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur eta Gazteen Zerbitzuak lagundutako
ekimena da eta Arrasateko Gazte Bulegoan du jatorria, bertako informazio
zerbitzua izan baitzen sariketa horren aitzindaria. Egun Gipuzkoako hainbat
herritan egiten da lehiaketa, hala nola Andoain, Azkoitia, Azpeitia, Donostia,
Elgoibar, Irun, Hondarribia, Tolosa, Bergara eta Arrasaten. Gipuzkoa mailan
oso erantzun ona badu ere, sortu zen herrian jasotako gomendioek behera
egin dutela jakinarazi du Arrasateko Gazte Bulegoak.
Sariketan parte hartu ahal izateko baldintza nagusiak honakoak dira:
Gipuzkoan bizi, ikasi edota lan egiten duen nerabe edo gaztea izatea, nahi
beste gomendio irailaren 30a baino lehen entregatzea –www.aizue.com
blogean, posta elektronikoz edo Gazte Bulegoetan utziz– eta gomendioaren
zergatia era laburrean azaltzea. Bestalde, bi kategoria izango dira; bata, 12
eta 17 urte bitarteko nerabeek osatua eta bestea, 18 eta 34 urte arteko
gazteena. Lehen multzoko irabazleek 300 euroko saria jasoko dute eta
bigarrenekoek, aldiz, 500 eurokoa. Irudian, sariketaren berri ematen duen idazkia. GAZTE BULEGOA
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
KULTURA 45

San Pedroak Eskoriatzan


Egubakoitza, 27 > 13:15 Musika Eskolako
Bandaren kontzertua, Herriko Autoak
> 19:00 Eusko Labeldun txahal plazan.
pintxoen dastatzea. MARTITZENA 1,
> 18:30 Pilota partiduak, 13:00-14:00 / 17:00-21:00
> 23:00 Abbey Road taldearen pilotalekuan. > Kart pista
kontzertua, herriko plazan. Larrade - Arizmendi / Eguerdian eta arratsal-
The Beatles taldearen Ongay - Arruti dean kartean doan ibiltzeko
imitatzaileak. Titin III-Laskurain / aukera izango dute eskoria-
Xala - Barriola tzarrek Santa Marina plazan
ipiniko duten pistan. Auto
Zapatua, 28 > 18:30 Kale antzerkia. txiki horiek gidatzeko adin
Hortzmuga taldearen 12K muga hamaika urtetik zazpi
> 11:00 Umeendako (4-12 urte) antzezlana. urtera jaitsi dute aurten;
margo lehiaketa, Herriko hortaz, iaz baino jende
plazan. > 20:00 Animaliekin jokoak gehiago espero dute antola-
umeendako (zezentxoak, tzaileek. Plazaren luze
> 13:00 Jaiak hasteko festa pottokak...), Santa Marina zabalean ipiniko dute pista
kanpaiak eta txupinazoa, plazan. ahalik eta gehien handituz
Herriko plazan. zirkuitua. Gidariek kaskoa
> 20:00 Dantzaldia Joselu eraman beharko dute
> Ondoren, Musika Eskolako Anaiak taldearekin, plazan. soinean eta mugimendu
bandaren eta buruhaundi eta guztiak begirale batek
txistularien kalejira. > 23:00 Suzko erroberak, zainduko ditu.
Piroteknia Zaragozanarekin,
> 13:45 Margo lehiaketaren sari kanposantutik.
banaketa, Herriko plazan.
> 23:15 Greziako Tesaloniako > 12:00 Herriko hildakoen > 18:30 Haurren danborrada, Martitzena, 1
> 17:00 V. Kontzejupe pilota Likio Ellinidon dantza taldea- aldeko meza. herriko kaleetan barrena.
txapelketa. ren emanaldia, Gorosarri > 10:30 Eskoriatzako txistula-
plazan. > 13:00 Nafarroako Voces > 20:00 Samu Crew break rien kalejira.
> 18:30 Los Estranboticos Navarras taldea, plazan. dance taldea eta Aritz Sound
taldearen Kataplum ikuskizun > 00:00 Joselu Anaiak taldea- Systems disko jartzailearen > 12:30 Talogileak eta sagardo
komikoa, Herriko plazan . rekin dantzaldia, Herriko > 16:30 XVII. Mus txapelketa, kupelak, Herriko plazan.
ikuskizuna eta tailerra, Santa
plazan. Gernika plazan. Izena ematea: Marina plazan.
> 19:00 Jaia Gaztelekuan 12-16 12 euro.Sariak: > 13:00-14:00 Kars pista
urte bitartekoendako. (7 urtetik aurrerakoendako),
1. Jasotako diruaren %50
Astelehena, 30 garaikurrak eta txapelak.
> 23:00 Golden Apple Quartet. Santa Marina plazan.
> 19:00 Jokoak. Los Golden en serio ikuskizuna.
2. Jasotako diruaren %25
> 09:00 Herriko txistulari Gorosarri plazan. > 13:00 Musika Eskolako
> 20:00 Kontzertua. taldearekin kalejira. eta garaikurrak. dantza taldeen ikuskizuna,
3.-Jasotako diruaren %15 > 24:00 Rock abesti ezagunen Herriko plazan.
> 21:30 Afaria. > 12:00 Txan Magoa, Gorosarri eta garaikurrak. bertsioak herriko taldeen
plazan. 4.-Jasotako diruaren %10. eskutik, Herriko plazan. > 13:30 Trikitilari Eskolako
> 22:30-00:00 Musika festa ikasleekin kalejira, herriko
kaleetan barrena.
> 19:30 H. Eslavaren Salve-a lau
ahots mistotan Parrokiako Musika > 14:30 Herri bazkaria,
abesbatzaren eskutik, Gorosarri plazan.
San Pedro elizan.
> Bazkalostean, Bentazaharre-
> 20:00 Lisker taldearekin ko mutiko alaiak kantu
dantzaldia, Herriko plazan. boskotearen emanaldia.
Eskusoinua, biolina, gitarra,
> 22:30 Nagusien danborrada. dultzaina, txirula, aho-soinua
eta perkusioa izango dituzte
> Ondoren, Dantzaldia Lisker lagun.
taldearekin, Herriko plazan.
> 18:00 II. San Pedroetako
Kantu Txapelketa, Herriko
Domeka, 29 plazan. Parte hartu ahal izango
da koadrilan edo banaka.
> 09:00 Eskoriatzako txistulari Saria: 300 euro.
taldearekin kalejira.
> 17:00-21:00 Kars pista,
> 11:40 Elizbira. (7 urtetik aurrerakoendako),
Santa Marina plazan
> 11:55 Txistulariekin batera
Udal ordezkariak San Pedro > 19:30 Euskal preso eta
elizara joango dira. errefuxiatuen aldeko kalejira .

> 12:00 Meza nagusia, > 20:00 Dantzaldia Imuntzo eta


San Pedro elizan Belokirekin, Herriko plazan.

> 12:00 Irrati-kontrol bidezko EGUBAKOITZA 27, 23:00 > 22:00 Dantzaldia, plazan.
auto erakustaldia, Rc Dos > Abbey Road, herriko plazan
Pistones klubak antolatuta, Bartzelonako Abbey Road taldearen eskutik, The Beatles taldearen kantuak entzuteko > 00:00 Jaiak bukatzeko
Santa Marina plazan: 1/8 Rally aukera izango jaietan. Liverpooleko musikarien janzkera ez ezik, kantuak ere imitatzen dituzte bandera jaitsiera.
Game (gasolina); 1/8 Rally eta ez nolanahi, gainera, jatorrizkoenetatik ia berdin interpretatzeko gauza dira-eta. Adituen
Game (elektrikoak); Monster esanetan, benetako The Beatlesen munduko klon onenetarikoak dira. > Ondoren, Mascleta, Santa
Truck. Marina plazan.
GOIENKARIA
46 IRAGARKI SAILKATUAK 2008ko ekainaren 20a

Oñati. 90 metro koadroko etxe- Oñati. Irakasle eta lehen mai- Mahai obalatua salgai. 136x92
1/ ETXEBIZITZAK bizitza salgai erdigunean. Hiru
logela, bi bainugela, sukaldea
eta egongela. Garaje itxia eta
IRAGARKI SAILKATUAK lako Psikologia ikasketak dituen
neska uztailean lanerako prest.
cm, luzagarriarekin. Asier. 617
17 15 88.
651 70 85 13.
101. SALDU ganbara. Guztiz jantzia. Oso Eguazten eguerdira arte (12:00) jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. Phillips HD Ready 37"-ko tele-
eguzkitsua. 680 44 95 55 bista salgai. TDT-rekin. 1.300
Antzuola. Etxebizitza berria sal-
gai garaje itxiarekin. Herri erdi-
erdian. Oso eguzkitsua. 12 m2ko
Oñati. Apartamentu berria sal-
gai herri erdi-erdian. Garaje eta
943 25 05 05 sailkatuak@goiena.com euro. 650 80 80 39
Ordenagailua salgai. Hiru urte
terrazarekin. Erdi jantzia eta pre- guzti. Ordainketarako errazta-
5/ IRAKASKUNTZA ditu. 943 08 18 13
zio onean. 671 66 01 69. PARTIKULARREN IRAGARKIAK ORDAINDUTAKO ATALAK: ETXEBIZITZA SALDU/ALOKATU. LOKALA SALDU/ALOKATU. GARAJEA SALDU/ALOKATU.
sunak. 665 71 42 69 MOTORRA SALDU. GOIENKARIA-N + ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 17 € (BEZ BARNE). Sarrerak. The Police taldeak
Aramaio. Etxebizitza salgai Nar- GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik. 502. EMAN uztailaren 4an Bilbon emango
Oñati. Etxebizitza salgai Zubi-
deaga kalean. 945 44 51 01 llaga auzoan. Hiru logela, sukal- Arkitekturako lehenengo ikas- duen kontzerturako bi sarrera
dea eta komuna. Guztiz erabe- turteko ikasle batek eskola par- ditut salgai. 660 04 77 70
Aretxabaleta. 72 m2ko etxebi- tikularrak emango lituzke udan.
rritua. 210.000 euro, negozia- Snowboad botak (Burton Hail,
zitza erdialdean. Prezio nego-
garriak. 635 71 41 39. Oñati. 90 m2ko etxebizitza. uztaila eta abuztua. 400 euro 402. ESKAERAK 676 61 15 47.
ziagarria. Saltzeko presarekin. Garajea izateko aukerarekin. asteko. Deitu 609 07 41 27 edo 10 zenbakia, egoera onean) eta
659 64 67 38 Estreinatzear. 651 70 92 57. 649 88 79 17 telefonoetara. 2/ GARAJEAK Arrasate. Emakume euskaldu- Oñati. Esperientzia handiko ira- fijazioak (Technine, gama altua,
na gertu edozein lanetarako. 659 kasleak eskola partikularrak erabili barik) salgai. Dena bate-
Bergara. 70 metro koadroko 103. ERRENTAN EMAN T o r r e v i e j a . Apartamentua 82 75 18. ematen ditu, udan eta kurtso ra 150 euro eta banatuta, 80
etxebizitza salgai San Lorentzon. 203. ERRENTAN EMAN osoan. 943 78 28 43.
errentan urbanizazio lasaian, 104. ERRENTAN HARTU Arrasate. Emakumea gertu arra- euro bakoitzak. 680 44 91 51
Berriztatua eta guztiz jantzia. Arrasate. Hiru logelako etxebi- ondartzatik hur. Bi logela, terra- Arrasate. Garaje irekia ematen tsaldez etxeko garbiketa lanak
Bizitzera sartzeko moduan. 943 zitza ematen da errentan Uri- za, solariuma, garaje itxia eta Arrasate. Etxebizitza errentan da errentan Uribarri auzoan. 635 S o l a r i u m a salgai. Lanpara
egin edo haurrak zaintzeko. 675 berriekin. Prezioa adosteko.
53 22 19 barri kalean. 635 72 27 81. elkarteko igerilekua. Ekaina, hartuko nuke. Iñaki. Deitu 608 72 27 81. 71 37 72.
49 89 93 telefonora. 678 61 50 40
Arrasate. Emakumea gertu gar- 6/ MOTORRA Taladroa salgai, mahaikoa. Ego-
Baserria hartuko nuke errentan, 204. ERRENTAN HARTU bitasun lanak egin edo taber-
berdin da egoera. 669 17 09 51. netan orduka lan egiteko. 659 era onean dago. 400 euro, nego-
Bergara. Garajea hartuko nuke 34 68 05. 603. ALOKATU ziagarri. 679 10 95 23
Bergara. Etxebizitza behar dut errentan Masterreka edo San- Terrazarako zortzi mahai, 42
errentan herri erdialdean. Igo- Bergara. Esperientziadun nes- Autokarabana berria errentan
LAN ESKAINTZA gailuarekin eta altzaririk gabe.
679 31 62 68.
ta Marina inguruan. Deitu 669
63 93 29 telefonora.
ka umeak zaintzeko gertu. 680
17 33 61 edo 943 76 08 76.
ematen dut. Bost lagun bidaia-
tzeko egokia. 695 71 46 88.
aulki eta bi eguzkitako handi sal-
gai. Prezioa, adosteko. 650 80
80 39
Debagoiena eta Donostialdea.
Eskarmentu handiko neska The Police taldeak Bilbon uztai-
Goiena Komunikazio Zerbitzuak kooperatiba Elkarteak 105. ETXEAK OSATU nagusiak edo umeak zaindu eta DEBAGOIENA laren 4an emango duen kon-
3/ LOKALAK etxeko lanak egiteko gertu. tzerturako sarrera bat daukat
Aretxabaleta. Mutila etxea osa- Etxean bertan bizi izaten edo salgai, erositako prezio berean:
tu edo logela alokatzeko gertu. orduka egingo nuke lan. Deba- 72 euro. 943 76 59 53 edo 943
KOMERTZIALA behar du Debagoienerako: 662 08 22 03.
304. ERRENTAN HARTU goienean eta baita Donostia Autokarabana 76 30 97
inguruan ere. 606 64 16 09.
Arrasate. Bi pertsona behar dira
Lokala hartuko nuke errentan. berria errentan The Police. Bi sarrera Bilbao BBK
Gehienez ere 350-400 euro. Debagoiena. Emakume ardura-
Eguzki dorrean etxebizitza osa- 669 17 09 51. tsua etxe edo tabernako garbi- ematen da Live jaialdiko uztailaren 4ko
Eskaintzen da: tzeko. 620 52 94 98. ekitaldirako: The Police, The
keta lanak egin edo nagusiak
zaintzeko gertu. Orduka edo
943 71 25 30 Charlatans, Morcheeba, The
• Egun osoko lan jarduna. Arrasate. Logela hartuko nuke Wombats, Fancy eta The Gift.
errentan. Iñaki. Deitu 608 49 gauez. 678 80 96 01.
• Aldi baterako kontratua, Gizarte Segurantzarekin. Sarrera bakoitza 72 euro. 652
89 93 zenbakira. 4/ LANA Debagoiena. Emakume gaztea 70 77 86.
• Lantaldean lan egitea. Arrasaten etxebizitza osatzeko garbitasun lanak egin eta ume-
ak edo nagusiak zaintzeko prest. The Police. Bilbao BBK Live kon-
• Soldata interesgarria. pertsona bat behar da. Deitu 401. ESKAINTZAK Etxean bertan bizi izanda edo 7/ ANIMALIAK tzertuan (uztailaren 4an) ikus-
21:00etatik aurrera 680 17 38 orduka. 664 74 82 07. teko 6 sarrera salgai. 943 78 28
37 zenbakira. Aramaio. Emakume euskaldu- 43 edo 653 71 80 30.
na behar da ordu batzuetan Debagoiena. Emakumea garbi- 701. SALDU
Eskatzen da: Bergara. Bolun logela ematen umeak zaintzeko. 685 73 58 55. tasun lanak egiteko prest, baita Trikitia salgai. Zero Sette Anti-
da errentan, sukalderako auke- pertsona nagusiak zein haurrak Ehiza txakurrak salgai. Pointer co modeloa. Sol-do tonua. Pre-
• Euskaraz jakitea (ezinbestekoa da). rarekin. Natalia. 670 85 86 68. ARRASATE zaintzeko ere. 650 70 98 76. arrazako lau txakurkume. Arrak. zio interesgarria. 608 12 38 15
5 hilabetekoak. Ehizarako apro-
• Izaera dinamikoa izatea eta harremanetarako gaitasuna edukitzea. Debagoiena. Etxebizitza parte- Sukaldari Debagoiena. Emakumea gertu posak. 125 euro. 615 73 58 38. Umearentzako karroa salgai,
katuko nuke Bergaran edo Arra- goizez eta arratsaldez umeak Trio Chicco markakoa. Kotxe
• Gidatzeko baimena edukitzea. saten. 662 08 22 03. laguntzailea zaintzeko. 696 84 19 51. Setter ingeles arrazako txakur- kapota, aulkitxoa eta kotxearen-
behar da. kumeak salgai. 605 73 75 30. dako aulkia, 40 eurogatik hiru-
Donostia. Bi neska behar dira Debagoiena. Emakumea gertu
pertsona nagusiak edo umeak rak. 639 02 02 75 edo 943 76
Kontuan hartuko da: etxebizitza osatzeko, uniber- Autoa zaintzeko eta etxeko lanetara- 55 88.
tsitatetik oso gertu. Deitu 651
• Publizitate eta komertzial ezagutzak izatea. 70 85 13 edo 665 70 00 27 tele- beharrezkoa ko. 676 87 64 08. 703. EMAN
• Debagoienean edo inguruan bizitzea eta ondo ezagutzea.
fono zenbakietara. 665 71 65 57 Debagoiena. Gizonezkoa gertu Katakumeak oparitzen ditut.
804. HARTU
garbiketa lanak egin edota nagu- Gris naparrak (marratuak).
siak zaintzeko. Etxean bertan lo Amaia. 943 76 21 71. Lursailen bat hartuko nuke doan
LAN ESKAINTZA egiteko prest. Jose. 680 75 14 88. edo errentan. 669 17 09 51.
Curriculumak bidali uztailak 10a baino lehen ondorengo helbidera: Debagoiena. Ikasketak dituen
idazkaritza@goiena.com emakume esperientziaduna
pertsona nagusi edo gaixoak 806. GALDU
zaintzeko edo etxeko garbike- 8/ DENETARIK
TXANTXIKU IKASTOLAk tak egiteko gertu. 943 76 53 43 Bergara. Umearen jaka bake-
EUSKAL FILOLOGIAn LIZENTZIATUA behar du. edo 629 75 00 30. 801. SALDU roa galdu dut Poligonoan. 669
63 93 29.
Emakume euskalduna astean
Curriculumak jasotzeko epea: uztailaren 7a. hiru egunez lan egiteko gertu Apalategi metalikoak salgai. Mugikor bat galdu dut, aurki-
Helbidea: San Juan, 1 20560 - OÑATI 100x60 neurrikoak. Deitu tele-
Posta-e: txantxiku@ikastola.net (bi edo hiru orduz). Abuztua bar- tzen duenak saria jasoko du. 667
ne. Rosi. 943 77 16 01. fono honetara: 943 76 11 21 33 68 38.
Autorako bozgorailuak salgai. 50 Patinetea galdu nuen Aretxa-
euro. 617 13 17 51 baletako Arlutz osteko kantxan,
Jar ezazu hemen zure publizitatea
ETXE AGENTZIAK 943 25 05 05 publi@goiena.com Basalurra salgai Osintxu, Urku- ekainaren 7an. Beltza da. ‘Unai
lu, Bolibar eta Antzuolan. 678 72 F.’ izena dauka jarrita. 666 13
75 72 30 57.
Baxu anplifikadorea salgai. HH Umearen motorra utzi nuen,
DEBA ASESA burua 100 watt, Bassamp VS ahaztuta, Aretxabaletako Ger-
aretxabaletako sustapen elkartea s.a.
modeloa. Egoera onean. 180 nika plazan. ‘Naroa’ izena dau-
euro. 607 21 19 69 ka atzean jarrita. Deitu 943 53
GARAIA Iralabarri plaza 10, behea ARETXABALETA
Tel.: 943 53 28 30
30 39 telefonora.
INMOBILIARIA Brain trainning berria salgai.
INMOBILIARIA www.amaralekua.com Erabili barik dago. 617 13 17 51 Argazki kamara bat desagertu
Telesforo Aranzadi 2 zen ekainaren 20an (ostiral
Ibargarai 3 • BERGARA Eskusoinu handia salgai. Tekla- eguerdian) Eskoriatzako Fagor
Tel. / Faxa: 943 76 97 97 T: 943 76 21 80 F: 943 76 06 37 ETXEBIZITZAK SALGAI
www.inmokorosti.com duna. Oso egoera onean. Kutxa Automotion ondoko jasarle-
ETXEBIZITZAK SALGAI barne. Prezio onean. Aukera ona kuan, balio sentimental handi-
ETXEBIZITZAK SALGAI ARETXABALETA euskal kulturara hurbiltzeko. ko argazkiak barne. Memoria-
BERGARA • Otalora. Duplexa 85 m2. Oso egoera onean 658 10 59 35 tarjeta eskuratzea nahiko nuke.
Bergara: • Artekale, 89 m2, ondo. • Loramendi. 62 m2. Guztiz berritzeko. Mesedez, eraman edo bidali
• Zabalotegi 80 m2. Eguzkitsua. Bista onak. • Arrizuri, 97 m2, garajearekin. • Iralabarri plaza. 105 m2. Garajeko bi plaza. Jantzia. Oso ondo. Habia-ohea, zur-latazko somie-
• Simon Arrieta 80 m2. Eguzkitsua. Ondo. Berritua. • Matxiategi, 65 m2, berritua eta aukera ona. Aretxabaleta edo Eskoriatzako
• Zubieta 80 m2. Berritua. Ganbararekin. • Lausita. 80 m2. Jantzia. Oso eguzkitsua. Bista oso onak. rra eta bi koltxoi salgai. 150 euro postontziren batera edo hona-
• Ibargarai, 80 m2, oso ondo. 656 41 00 08
• Elusu baserria. Berritua. Oso ondo. • Artekale, 70 m2, oso ondo. • Araba Ibilbidea. 92 m2. Ganbararekin. Taberna hartzeko ko helbidera: Olazar 7, 4. esku-
• Bidekurutzeta 60 m2. Berritua. Gazteentzat. • Bolu, 103 m2, oso eguzkitsua. aukerarekin. Berritzeko. ma. 699 86 17 79.
• Ibargarai 74 m2. Ondo. Garajea aukeran. Izozkailua salgai. Bosch marka-
• San Juan. Bifamiliarra. Prezio oso ona. • Zubieta 65 m2, ondo, hortuarekin. • Bi plazako garajea. Lausittan. koa. 60 euro. 639 02 02 75 edo
• Zubiaurre 67 m2. Berritua. Eguzkitsua. • Matxiategi, 65 m2, ondo. 943 76 55 88
• Matxiategi 61 m2. Prezio ona. Eguzkitsua. • Aranerreka, 87 m2, oso ondo. ESKORIATZA 807. AURKITU
• Zabalotegi 50 m2. Oso ondo. • Bidekurutzeta, duplexa, oso ondo. • Txalet unifamiliar eta adosatuak. Zonalde lasaia (Kuatruena). Kanpinerako karro-denda salgai.
• Barrenkale 82 m2. Berritua. • Sanantonabat, 70 m2, oso ondo. • Zure neurriko txaleta eraikitzeko lursailak. (Kuatruena) Alpen Kreuzer. Inertziadun balaz- Betaurrekoak aurkitu nituen
• Zubieta 75 m2. Txokoarekin. Oso ondo. • San Lorentzo, 81 m2, eraikuntza berria. tak, autoen gurpilak. Bi logela Aiba mendi martxan, Zabalaun-
• Simon Arrieta 80m2. Prezio ona. • Martoko, 87 m2, ondo, garajearekin. • Sustapen berria: gela bakarreko, biko eta hiruko etxebizitzak.
• Bidekurutzeta 103 m2. Duplexa. Oso ondo. 100.000 €-tatik 200.000 €-raino. Apuntatu. bikoitz, jantokia 4-6 pertsona- di inguruan. Tolestu egiten dira.
• San Pedro, 88 m2, ondo. Arrasateko BAZ bulegoan dau-
• Zubiaurre 52 m2. Gazteentzat. • Ibargarai, 80 m2 oso ondo eta eguzkitsua. • Duplexa aukeratzeko. Kiroldegiko zonaldea. Oso eguzkitsuak rentzako, sukaldea, hozkailua...
• Azkarruntz 69 m2. Prezio ona. • Koldo Eleizalde, 87 m2 oso ondo. eta bista oso onak. Egoera onean, beti garajean gor- de. 943 25 20 00.
• San Pedro 65 m2. Ganbararekin. deta. 1.000 euro. 615 72 47 43
• Artekale 62 m2. Berritua. • Urdangarin pasealekua,132 m2, berritzeko. • Garaje plazak eta ganbarak. (Gastainadui)
• Fraiskozuri 102 m2. Bi balkoi. • Irizar Pasealekua 89 m2, ia berria. • Gastainadui 73 m2. 48 m2-ko terrazarekin. Oso bista onak.
• Elorregi 70 m2, terrazarekin, eguzkitsua, oso ondo. Karro-denda salgai. Alpen Kreu-
• Ibargarai 106 m2. Duplexa. Estreinatzeko. zer. Inertziadun balaztak, auto-
• Zubiaurre 58 m2. Eguzkitsua. • Simon Arrieta 80 m2, berritua, oso ondo.
• Kruz Gallastegi 65 m2. Eguzkitsua. • Matxiategi, 73 m2, berritzeko. • San Pedro 80 m2. Garajearekin. Jantzia. Oso egoera onean. en gurpilak. Bi logela bikoitz, jan- 9/ HARREMANAK
• Zubiaurre 52 m2. Prezio ona. • Simon Arrieta, 57 m2, terrazarekin. • San Pedro. 74 m2. Berritua. Sukalde hornitua. Estreinatzeko. tokia 4-6 pertsonarentzako,
• Etxebizitza berrien eraikuntza San Pedron, • Zurradero, 81 m2, oso ondo. • Aranburuzabala. Duplexa 104 m2. Oso eguzkitsua. sukaldea, hozkailua... Egoera
Zubiaurren eta Bidekurutzetan. • Simon Arrieta, 80 m2, berritua. Oso ondo. Estreinatzeko. onean, beti garajean gordeta. 904. BESTELAKOAK
• San Lorentzon etxe berriak • Zubieta, 125 m2, terraza eta ortuarekin. 1.100 euro. 615 72 47 43
• Zabalotegi, 50 m2, berritua. Oso eguzkitsua. Autoa konpartitu nahi dute-
Arrasate: ARRASATE nentzat: www.compartir.org.
• Erdiko kalea 113 m2. Balkoiarekin. Ondo. • Etxebizitza berrien erainkuntza Maduran, San • Erdiko kale. Estreinatzeko etxebizitzak. Apunta zaitez.
Kutxa gotorra salgai. 0,70 x 0,70
Pedron, Masterrekan, Zubiaurren eta Bidekurutzetan. x 1,15 neurrikoa. Egoera onean. 635 20 33 14.
• Zarugalde 90 m2. Balkoiarekin. Eguzkitsua.
SORALUZE 750 euro. 656 73 44 72.
Antzuola: LEINTZ GATZAGA Donostiako Aizkorri 84, 2.B
• Buztinzuri, Sagasti, Antigua, Zurrategi, Beheko auzoa Etxe • Baltegieta, 83 m2, berria. • 172 m2-ko etxebizitza eta 219 m2-ko orubea. M ah a i g ai n e k o o r d e n ag ai l ua etxebizitzaren jabearen bila
onak. ANTZUOLA salgai: Intel Pentium 4 3Ghz pro- nabil. Xabier. 609 51 93 67
• Etxe berriak 178 m2. Duplexak eta adosatuak. • Eguzki auzoa, 85 m2, oso eguzkitsua. ERRIOXA-CIRUEÑA zesagailua, 120Gb disko gogo-
• Antigua 55 m2, erdi berritua. • Golf egoitzaldea. 82 m2. Garajearekin. Estreinatzeko rra, 512 Mb RAM, TFT 17" moni- Gasteizera egunero joaten den
Oñati: norbaiten bila nabil autoa kon-
• Kale Zaharra. 62 m2. Terrazarekin. Ortua. ELGETA torea, Windows XP. Ia berria.
• Lezesarri. 75 m2. Eguzkitsua. Erdi berritua. • San Roke, 75 m2, ia berria. ZURE ETXEBIZITZAREN SALMENTA KUDEATZEN DUGU. Prezioa: 600 euro, negoziaga- partitzeko. Deitu 637 91 33 81
rria. 617 787 165 telefonora.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 20a
BERRI-ZAKUA 47

hildakoak

• Maria Pilar Sagasta Etxaniz. Oñatin, ekainaren 18an. 84 urte.


• Ana Maria Diez Urmeneta. Bergaran, ekainaren 20an. 68 urte.
• Teresa Larraza Urmeneta. Antzuolan, ekainaren 20an. 71 urte.
• Felix Pablo Burrieza. Arrasaten, ekainaren 20an. 76 urte.
• Maria Angeles Murua Zabaleta. Oñatin, ekainaren 21ean. 82 urte.
• Beatriz Etxebarria Altuna. Arrasaten, ekainaren 22an. 94 urte.
• Manuel Uribarri Salas. Oñatin, ekainaren 23an. 81 urte.
• Concepcion Olalde Barrena. Oñatin, ekainaren 24an. 86 urte. Aitor Arana arrasaterra eta June Urtzelai oñatiarra bihar ezkon- Gotzone bergararra eta Mikel legazpiarra, bihar, zapatua,
duko dira Aramaion, Untzillako San Pedro elizan. Bazkaria Zuma- ezkonduko dira Arantzazun. Ezkontza eguna aprobetxatu eta ondo
• Antonio Sanchez Gallego. Arrasaten, ekainaren 24an. 69 urte. rragako Etxeberri jatetxean izango dute. Bidaian AEBetara joan- ibili ezkon-bidaian! Zorionak eta muxu handi bana, koadrilako-
• Rufina Herrera Ruiz. Bergaran, ekainaren 25ean. 84 urte. go dira. Zorionak, familiakoen eta lagunen partetik! en partetik!

1. URTEURRENA 2. URTEURRENA 3. URTEURRENA

Pedro Mari
Consuelo Iturbe Arenaza Gregorio
Garcia Oñate Garay Txintxurreta
Bigarren urteurreneko meza zapatuan,
ekainaren 28an, 19:30ean
Aretxabaletako Jasokunde Amaren parrokian.
Lehen urteurreneko meza — Hirugarren urteurreneko meza
Joan zinen gu hemen utzita,
domekan, baina, jakin ezazu domekan,
ekainaren 29an, 19:00etan inoiz ez zaitugula ahaztuko ekainaren 29an, 12:30ean
Arrasateko San Frantzisko elizan. Haren emaztea: Itziar; seme-alabak: Iraide eta Angel, Arrasateko Santa Teresa elizan.
eta Aritz eta Nerea; bilobak: Lore, Maren eta Kepa.

Elizkizunetara joango zaretenoi, Elizkizunetara joango zaretenoi, Elizkizunetara joango zaretenoi,


aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

8. URTEURRENA OROIGARRIA 1. URTEURRENA

Fernando Beñat Arantxa


Santamaria Franco Sanchez Garitaonandia Oteo Askasibar
2000ko ekainaren 26an hil zen, 37 urte zituela. Bergaran hil zen 2005eko ekainaren 30ean, 14 urte zituela Lehen urteurreneko meza domekan, ekainaren
29an, 12:00etan Bergarako Santa Marina elizan.

Maitasuna ez da inoiz itzaltzen. Bihotzean daukagu zure oroitzapena,
Zure joanak biluztu gaitu aurrera egiteko behar degun kemena.
Zure borondate eta maitasunak
eta isiltasunak dario egun bizirik diraute gure bihortzian
Maite zaitugu.
berriz ere elkar besarkatzeko itxaropenaz.
Zure familia
Emaztea, seme-alabak eta senide guztiak. Etxekoak.
Elizkizunetara joango zaretenoi,
Bergaran, 2008ko ekainaren 27an. Bergaran, 2008ko ekainaren 27an.
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

OROIGARRIA OROIGARRIA ESKER ONA


Ana Maria Maria Arantzazu Juanita
Diez Urmeneta Oteo Askasibar Kortabarria Gabilondo
Jesus Kalboetxeagaren alarguna
Bergaran hil zen 2008ko ekainaren 20an, 68 urte zituela Bergaran hil zen 2007ko ekainaren 26an, 51 urte zituela. Antzuolan hil zen 2008ko ekainaren 23an, 82 urte zituela.
Arantza artean,
arantza gabe Hileta-elizkizunetara etorritakoei
Amama, inoiz ez zaitugu ahaztuko.
Arantzan gora jaikia. eta samin-agurrak
Agur Amatxo
bihotz biguna
bidali zenizkigutenoi,
grazi beraren jargoia. eskerrik asko sendikoen izenean.
Maite zaitugu ama.
Paule, Malen eta June.
Bergaran, 2008ko ekainaren 27an. Antzuolan, 2008ko ekainaren 27an.
Bergaran, 2008ko ekainaren 27an.

ESKELAK ESKER ONA


GOIENKARIAn eskela jarri nahi baduzu, deitu telefono honetara eguen eguerdia baino lehen:
943 25 05 05
Edo zatoz ordezkaritza batera, eguazten eguerdia baino lehen:
Ana Maria
Arrasate Goiena: Otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. / Goiena: Nafarroa etorbidea 2. 943 25 05 05. Bergara Goiena: Barrenkalea 33. 943 25 05 05.
Oñati Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65. Aretxabaleta Goiena: Durana 11. 943 79 86 21. Aramaio Kintelena janaridenda: Nardeaga 11. 945 44 50 22
Diez Urmeneta
Elgeta Ugari janari denda: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98 Antzuola: Itzar liburu denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62. Jesus Kalboetxeagaren alarguna
Eskelaren prezioa: 100 euro.
Prezio berezia: egubakoitzeko eta asteleheneko GOIENKARIAn, bietan, argitaratuz gero, 120 euro. Bergaran hil zen 2008ko ekainaren 20an, 68 urte zituela.
Goienkaria: astero, 45.000 irakurle (CIES).
Hileta-elizkizunetara joandakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.

Eskerrak eman nahi dizkiegu
Mizpirualde egoitzako langileei ere,
gure amari emandako maitasunagatik.

Bergaran, 2008ko ekainaren 27an.


GOIENKARIA
48 DENBORA-PASA 2008ko ekainaren 27a

bila-bila 7 hitz gezidunak soluzioak

* Irudiko t Modua t Toka, t


hiriburua zuen

Jatorri Koipeak Egoera

t t

t
Emakume
izena

Arakatua

t t

t
t
Poliki 1101 N birritan

Oin- Euskal Gizon


ukaldiak fonema izena Jeroglifikoa: Ketan.
t t
t

Pl., suari
dariona

t
t
Behien
umeak
Musika
nota
t

t
Herri
Bokala
jokoa
Jainko
Ez eme
egiptoarra
t t
t

t
Gizon Bizkaieraz,
izena iratzea

Eromenak Bokala

t
t

GOIENKARIA

sudokua hieroglifoa hizki salda

Nola utzi duzu zigarroa? F1eko 5 gidalariren abizenak


8 4 2 6

7 5 1 N O T L I M A H R
I S A E H E D I A

8 4 5 2 N N G R K O E M I
R O S B E R G U K

KN
5 9 8 3
A L E A F B A B K
6 3 8 1
L A N O Z A E L O
M Z A E E B A D N
7 6 4 I L I T U S E G E
3 2 5 9 A T Z A E H U E N

bono fotoa

BMk emandako
50 euroko erosketa-txartela
zozketatuko du GOIENKARIAk asmatzaileon artean!

ERANTZUNA .................................................................................................
.........................................................................................................................

IZEN-DEITURAK..............................................................................................
TELEFONOA ....................................................................................................

Ekarri txartela MARTITZEN EGUERDIRAKO


Goienako edozein egoitzara

BMn beti
eskaintzarik onenak!
AURREKO ZENBAKIKO IRABAZLEA
Gure bailarako herri batean bada legenda bat herensugeei buruz? Bergarako JULIO ELKOROrendako izan da erosketa-txartela. Zorionak!
Nola du izena herri horrek? Galderaren erantzun zuzena: Simon Arrieta.
Argazkia eta galdera > Jose Felix Diaz de Tuesta
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
PUBLIZITATEA 49
GOIENKARIA
50 GAZTEAK 2008ko ekainaren 27a

Nerea Arizmendiarrieta > Haur Hezkuntzako goi mailako teknikaria

"Haurrekin, futbol partidu batean


baino pazientzia handiagoa behar da"
Pazientzia da, Nerea Arizmen- nahi bada "ezinbestean" eduki lanera, umezaintzara; futbolean onena igeriketa" dela adierazi
diarrietaren esanetan, bere ber- behar dena. Goizetan eskoleta- ere aritu izan da, baina lesio bat digu. San Juanetan "parranda bai,
tuterik onena; haurrekin lan egin ra joaten da eta arratsaldeetan izan eta gero, "erlaxatzeko modu baina gutxi" egin du.

JASONE ZABALA > ARRASATE dian, baina, gutxi joan naiz, lan-
Nerea Arizmendiarrieta 21 urteko peturik ibili naizelako.
arrasatearra da; umeekin lan egi-
tea asko gustatzen zaio. Goi mai- Musikazalea ere bazara.
lako Haur Hezkuntzako ikasketak Jotzen duzu instrumenturen
amaituta, datorren urtean Haur bat?
Hezkuntzako irakasle ikasketen Gustatzen zait musika, triki-
azken kurtsoa egingo du Eskoria- tia jotzen dut, baina denbora
tzan. laburra daukadanez, hori ere
alde batera utzia dut; ez guztiz,
Beti gustatu izan zaizu haurre- baina ez dut lehen bezala jotzen.
kin lan egitea?
Bai, txikitatik gustatu izan Udako oporretan norabait joa-
zaizkit haurrak. Lehengusueta- teko asmorik badaukazu?
tik ni naiz nagusienetakoa, eta Egia esan, bidaiatzea ez dut
agian horrek eragina izan du. oso gustuko. Oraindik ez dut
Hasieran, udalekuetara joaten ezer erabaki, baina eguzki pix-
nintzen haurrekin, eta ondoren ka bat hartzera Cadiz aldera joan
Txatxilipurdin begirale ibili nin- gura nuke.
tzen. Hasieratik argi neukan hau-
rrei zuzendutako ikasketak egin- Atzo amaitu ziren San Juan
go nituela, eta hala izan da. Lehe- jaiak. Parranda handia egin
nengo, goi mailako Haur duzu?
Hezkuntzako ikasketak egin Zerbait beti izaten da. Zapa-
nituen eta orain, Haur Hezkun- tuan hasi ginen parranda apur
tzako irakasle ikasketak egiten batekin, eta gero astelehenean
ari naiz Eskoriatzan; amaitzeko jarraitu genuen, San Juan bez-
urte bat falta zait. peran. Gainontzeko egunetan
nahiko lasai ibili naiz; irten bai,
Askok esaten dute umeak bi baina parranda handirik egin
minuturako bai, baina gero gabe. Gainera, ez da jende asko-
nekagarriak direla. Ados zau- rik ibili aurtengo San Juan jaie-
de horrekin? tan, eta hori jai giroan nabari
Bueno, haurrekin egoteko egiten da; gero eta jende gehia-
pazientzia handia behar da eta go kanpora joaten da, eta jai
gustatu egin behar zaizkizu. Ni giroa pixka bat itzali da azken
oso gustura egoten naiz haiekin, urteetan.
asko betetzen naute-eta.
Non behar da pazientzia han-
Hortaz, eguna nahiko okupa- diagoa: haurtzaindegian ala
tuta izaten duzu: goizean esko- futbol partidu baten?
lak eta arratsaldean lana ume- Haurtzaindegi baten duda-
zaintzan. Ez da estresagarria? rik gabe. Haurrekin pazientzia
Egun oso okupatua izaten handia behar da; haur txikiak
dut. Ikasturte amaiera arte nahi- dira eta askotan, eurek esaten
ko ondo moldatu naiz, baina ikas- dutena egin nahi dute beti; bai-
turte bukaeran lanak, azterke- na haur horien gurasoekin ere
tak… direla eta nahiko larri ibi- izan behar da pazientzia. Haur-
li naiz. Eskolak bakarrik izango tzaindegian jende asko ari gara
banitu, baina, aspertu egingo lanean, eta denok izan behar
nintzateke. Egia esan, eguna oku- dugu pazientzia elkarren artean,
patuta izatea beharrezkoa da bai guraso, bai lankide eta bai-
niretzat. ta haurrekin ere.

Erlaxatzeko futbola baino Askotan, helduok ume txikien


hoberik ez da? moduan portatzen garela dio-
Egia esan, niri orain futbo- te. Egia da hori?
lak baino gehiago igeri egiteak Bai, eta gainera, batzuetan
erlaxatzen nau. Belauneko lesio okerrago. Denok ditugu momen-
bat izan nuen eta ordutik hona tu txarrak eta nire kasuan hau
igerilekura joan izan naiz igeri ahalik eta ondoen eramatea ezin-
egitera; asko gustatzen zait. bestekoa eta beharrezkoa da.
JASONE ZABALA Horregatik diot pazientzia dela
Igeri egiteak ere erlaxatu egi- izan beharreko ezaugarri garran-
ten zaitu? P E RT S O N A L A tzitsuenetariko bat.
Hasieran, goizetan eskolara
joan aurretik joaten nintzen ige- Herria: Arrasate. Adina: 21 urte. Ikasketak: Haur irtetea eta herritik buelta bat ematea. Gorrotatzen Nola ikusten duzu etorkizune-
rilekura eta eguna beste indar eta Hezkuntzako goi mailako teknikaria naiz eta Haur duzu zer edo zer: Gazta. Gomendatzeko moduko film an zure burua?
gogo batekin hasten nuen. Gero, Hezkuntzako irakasle ikasketak amaitzen; datorren bat: Océanos de fuego. Liburu bat: Déjame que te cuen- Hemendik urte batzuetara,
lanetik irteten nintzenean joaten urtean hirugarren kurtsoa egingo dut Eskoriatzan. te. Musikari bat: Loquillo. Arrasateko txokorik poli- umeekin eskolaren batean lane-
nintzen igeri egitera. Azkenal- Zaletatsunak: Lagunekin eta mutil-lagunarekin tena?: Monterron eta Santa Barbara. an eta familia batekin.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
KOMUNIKAZIOA 51

teknologia berriak

> GPS GAILUAK


Mapak denbora errealean kargatzen dituen
DeLorme Earthmate PN-40 tamainu txikiko GPSa
DeLorme enpresak GPS gailu
berria aurkeztu du, DeLorme
Earthmate PN-40 modeloa.
Tamainu txikia eta distira
handia duen pantaila dira
nabarmen egiten duten ezauga-
rrietako batzuk. Gainera,
nukleo bikoitzeko prozesagai-
luari esker, pantaila denbora
errealean eguneratzen da.
Mapak ordenagailutik karga-
tzen dira, USB 2.0 atakatik
(portutik).
Salneurriak ez dituzte GPSaz gain, iparrorratz
jakitera eman, baina udazkene- elektronikoa, barometroa eta
rako merkaturatuko dute. altimetroa ditu.

> TXARTEL GRAFIKOA


OGD1, software librearekin bateragarritasuna
Ostalaritzan euskararen presentzia areagotu nahi du egitasmo horrek. GOIENKARIA lortzeko kode irekia duen txartel grafikoa
2004 urte amaieran The Open
EUSKARA > MENUAK EUSKARATU Graphics Project –diseinugile
eta garatzalie taldea– txartel

Jatetxeetako menuak
grafikoak software librearen
munduan sartzen ahalegindu
zen. Hardware eta programa-
zioaren alorreko xehetasun

euskarara itzultzeko guztiak irekia izatea nahi


zuten. Hasiera batean lortu
ezinezko ametsa zirudien,
baina ordutik ona lau urta pasa

webgunea abian da dira eta han guzti horrek bere


fruituak eman ditu.
Dagoeneko eskuragarri
Bi DVI konektore, S-Video
irteera eta 64 bitetako PCI-X
dago 1500 dolarretan. konektore bat.
Mila berba baino da", diote. 1.057 berba eta haien ere, hizkuntza menderatzen dute-
eratorriak biltzen ditu eta, egi- nei dago zuzendua bereziki. Izan
gehiago batzen ditu leek nahiko mugatuta dagoela ere, zalantzak sor daitezke hitz
'www.merkatari.net' dioten arren, bultzatzaileek sis- zehatz batzuekin. Izen propioe- > ARGAZKILARAITZA
tema bikaina dela uste dute egu- kin arreta berezia edukitzeko Canon EOS 1000D, erabiltzaile aurreratuentzako
webguneak; horri nean eguneko arazoak konpon- gomendioa egin dute egileek. Adi- 10 megapixeletako Live view pataila duen kamera
tzeko. Ostalaritzan euskararen bidez, babarrunas de Tolosa ida-
esker, jatetxeetako presentzia areagotu eta gastro- tziz gero, sistemak ez du onartu- Canon ekoizle japoniarrak EOS
jabeek minutu gutxitan nomiari lotutako terminoak nor- ko; alubia de Tolosa jarri behar- 1000D argazki kamera berria
malizatzeko nahiarekin sortu ko da itzultzailean. aurkeztu du.
euskaratu ahal izango dute tresna hori. Bihurgailua Argazki kamera berria
dute menua hobetzeko asmoa dago, eta PAUSOZ PAUSO argazkilaritza reflex digitalera
gomendioak bidaltzeko gonbita Itzultzailea www.merkatari.net salto egin nahi duten erabil-
egiten dute bultzatzaileek. webgunean erabil daiteke. Osta- tzaile aurreratuentzako da.
NEREA MENOR > BERGARA Jatetxeetako jabeek eguneko laritza sailean sartu eta, bertan, Argazki kamerak 10.1
Ostatu eta jatetxeetako menu menua euskaratu ahal izango menuen bihurgailua aukeratu. megapixeletako sentsorea, auto
eta karten euskaratzea errazte- dute minutu gutxi batzuetan. Agertzen den lauki zurian testua garbitze sistema eta zazpi
ko asmoarekin, Digitalitatea Interneteko webgunean jakien sartu eta euskaratu botoiari jo. fokatze puntu ditu. 2,5 hazbete-
enpresaren eskutik Donostiako izenak idatzi eta sistemak bere- Tresnak eskaintzen duena hobe- ko pantaila du Live View
Udal Patronatuak itzultzaile bat hala euskaratuko ditu. Nolanahi to ulertzeko, egileek hainbat adi- sistemarekin. Segunduko hiru
jarri du Interneten, www.merka- ere, tresnak proposatutakoa eus- bide sartu dituzte; iradokizunak argazki ateratzeko gai da.
tari.net helbidean: "Tresna hori karaz dakien norbaitek berri- egiteko aukera ere badago ber- Uztailean merkaturatuko
ez da itzultzaile automatiko bat. kustea gomendatzen dute bultza- tan. Azkenik, jasotako emaitzak dute 655 eurotan EF-S 18-55 IS Argazki kamera tamainua
Menu eta jaki aukera ugaria eus- tzaileek. Euskaraz ez dakienak ordenagailura jaitsi daitezke rtf objektiboarekin, gorputza txikikoa eta pisu arinekoa
karara bihurtzen duen tresna ere erabil lezake itzultzailea; hala formatuan. bakarri 555 eurotan. (450 gramu) da.

Zure negozioaren erakusleihoa Interneten


www.goiena.net-eko blog komertzialak
www.goiena.net/blogak Eta baita ere:
/aebpn /dragon-oriental /gorla /maulanda /udalatx www.aizue.com
/aiastui /dukiena /gurea /mayte /udalaitz www.amgautoak.com
/arantxa /ego /guztizeder /merkeopari /urdeki www.baster-aldejatetxea.com
/aretxargi /eguzkigraf /hamaikataberna /multiopticas /ugartearotza www.ehmff.com
/argi-plastik /ekilore /itxaseder /ohiak /urbieta www.gelatzu.com
/arregi /ekin /irudisport /ogizun /urko www.goikobenta.com
/atai /elejalde /ixaun /okipark /vitoria www.haurtxoa.com
/azkarate /ezkutuorly /izeder /optico /zainduz www.kizkur.com
/bastida /galgorri /jcracing /otzeta /ziripot www.klorofila.com
/briz- /gallastegi /lamaino-etxeberri /pando www.landaluze.com
aseguruak /ganesha /lorelan /perfipar www.lilura.com
/BZ-sistemas /garaia /korozabaleta /puerta-ingles www.toldoslete.com
/bolusukaldeak /gertu /kizkur /richimaier www.uxarte.net
/denetik /gorkataxi /markiegi /tabernaberri www.biark.net
GOIENKARIA
52 TELEBISTA-IRRATIA 2008ko ekainaren 27a

'ILUNPEAN' > EGUBAKOITZA, 22:15


berriak GOITBko
programazioa
> 'ERREPORTAJEA'
Elorregiko
Harria jasotzen onena, Egubakoitza,27
13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak:
Gurutze Gorriak 25
urte bete ditu Miren Urkiola, 'Ilunpean'-en Munduko futbol txapelketa. 13:45Gaurkoak.
13:47Kantari. 14:15 Euskaldunok hizketan.
14:45Albiste aurrerapena. 15:15Berbaire. 15:45
25 urte bete ditu Elorregiko
Gaurkoak. 15:47Musikantoi. 16:15Ur eta lur. 16:45
Gurutze Gorriak. Hori horre- Miren Urkiola Albisteak. 17:15 Marrazkiak. 17:45Gaurkoak.
la, datorren asteleheneko 17:47Ilunpean. 18:15Arrasateko San Juanak.
erreportajea horren gaine- bizkaitarra da gaurko 18:45Albisteak. 19:15Ikusmira. 19:45Berriak. 20:15
koa izango da. Julen Irion- 'Ilunpean' saioko Marrazki bizidunak. 20:45 Berriak. 21:15Errepor-
dok Elorregiko Gurutze tajea. 21:45Gaurkoak. 21:47Animalia. 22:15Ilun-
Gorriaren funtzionamendua gonbidatua; harri pean. 22:45Berriak. 23:15Musikantoi. 22:45Gaur-
eta 25 urte hauetako lana koak. 23:30Klip 28. 00:15Emisio amaiera.
jasoko du erreportajean.
jasotzaile trebea da
Horretarako, bertan lan egin Zapatua, 28
duten boluntarioekin eta GOIENKARIA > ARRASATE 08:00 Emisio hasiera 08:05 Marrazki bizidunak.
Gurutze gorriaren sortzaile Miren Urkiola harri jasotzaile 11:00 Ikusmira. 11:30Ikusten. 12:00 Astekoak.
Mikel Garagorrirekin egon- gaztea da gaurko Ilunpean saio- 12:1528klip. 12:30Berbaire 13:00Eltze beroa 13:30
Wasemak. 14:30Arrasateko San Juanak. 15:00Kan-
go da, besteak beste. ko gonbidatua. Iker Barandiara-
tari. 16:00 Marrazki bizidunak. 19:00Erreporta-
nekin batera, haren bizitzako
jea. 19:30Hitz bitan. 20:00Ur eta lur. 20:30Ikus-
gorabeherak jakin ahalko ditu-
mira. 21:00Euskaldunak hizketan. 21:30Wase-
zue Goiena Telebistan. Miren mak. 22:00Erreportajea. 22:30Ilunpean.
> 'HARMAILATIK' Urkiola emakumezko lehen 23:00Musikantoi. 23:3028 Klip. 00:00 Emisio
Elgetako lau t'erdiko harri jasotzaile ezaguna da Eus- amaiera.
txapelketa, kal Herrian. Gainera, harena da
'Harmailatik' saioan harri jasotzaile onenaren mar- Domeka, 29
ka, 5 minutuan 100 kiloko harria 08:00 Emisio hasiera. 08:05 Marrazki bizidunak.
Asteburuan jokatuko da Elge- bederatzi bider jasotzeko gai da- . 11:00Kantari. 12:00Eltze beroa.13:00Hitz bitan.
tan lau t'erdiko pilota txapel- eta. Bolibarko gaztea gaur egon- 13:30Ikusten. 14:00Ur eta lur. 14:30Erreportajea.
keta. Harmailatik saioak txa- go da GOITBko Ilunpean saioan 15:00Ikusmira. 15:30Kantari. 16:00Marrazki bizi-
pelketan gertatutakoak jaso- eta berba egingo du bai harri jaso- dunak.19:0028 Klip. 19:30Eltze beroa. 20:00 Ur
ko ditu, astelehenean zuei tzaileen egunerokoaz eta baita eta lur 20:30 Erreportajea ttipì ttapa. 21:00 Musi-
eskaintzeko. beste alderdi batzuetaz ere. Miren Urkiola 20 urte ditu Bolibarko harri jasotzaileak. IKER BARANDIARAN
kantoi. 21:30Animalia. 22:00Astekoak. 22:15Arra-
sateko San Juanak. 22:45Erreportajea. 23:15 Tek-
Bestetik, Oñatiko Torre-
nopolis.23:45Ilunpean.00:15Musikantoi.00:30Emi-
auzo krosa ere asteburuan
sio amaiera.
egingo da, eta hor ere egongo
dira Goiena Telebistako kame- Astelehena, 30
rak, bertatik bertara krosean 'ESKORIATZAKO JAIAK' > EGUAZTENA, 21:47 kaleko giroa, jendearen poza eta 13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak: Mun-
gertatzen direnen berri izan jaien egitarauaren barruan duko futbol txapelketa. 13:45Gaurkoak. 13:47Erre-
dezazuen. Hori guztia astele-
henean Harmailatik-en. Eskoriatzako San Pedro dauden hainbat ekintza jasoko
dituzte; besteak beste, nagusien
portajea-Ttipi TTapa. 14:15Eltze beroa.
14:45Berriak. 15:15Ilunpean 15:45 Gaurkoak.

jaiak, Goiena Telebistako eta haurren danborradak,


talogileak, uztailaren 1ean
15:47Wazemak.16:15Ikusten. 16:45Berriak. 17:15
Marrazkiak. 17:45Gaurkoak. 17:47Hitz bitan.
egingo den herri bazkaria eta 18:15Teknopolis. 18:45Berriak. 19:15 Animalia.
> ARRASATE IRRATIA 'Jaiak' saioan, eguaztenean San Marinan ipiniko duten kart 19:45Berriak. 20:15 Marrazki bizidunako. 20:45
Berriak. 21:15Harmaillatik. 21:45Gaurkoak. 21:47
Astelehenetik pista. Azken hori da aurtengo
uztailaren 1era arte iraungo Eskoriatzako San Pedro jaietako Erreportajea. 22:15 Kirolari. 22:45Berriak.
aurrera, udako GOIENKARIA > ARRASATE
23:15Harmaillatik. 22:45Gaurkoak. 23:3028 Kli-
Joan den astean Arrasateko San dute, eta Goiena Telebistak berrikuntzetako bat.
irratsaioak irratian pa. 00:15Emisio amaiera.
Juan jaiak eskaini zituzten eguaztenean eskainiko du San Horretarako, kazetariak,
San Juan jaien ostean, Arra- neurrian, datorren eguazteneko Pedroen gaineko saio berezia; kamerak eta kolaboratzaileak
Martitzena, 1
sate Irratia jai girotik irten eta Jaiak saioa Eskoriatzako San hain zuzen ere, jaietako une kalean izango dira jaiek irauten 13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak:
uda giroan murgilduko da. Pedroen gainekoa izango da. politenak eta onenak ikusteko duten bitartean. Ez galdu, beraz, Muka muka.13:45Gaurkoak. 13:47Erreportajea.
Horrek esan gura du, besteak Hain zuzen ere, Eskoriatzako aukera izango duzue. GOITBko Eskoriatzako jaietako saioak 14:15 Harmaillatik.14:45Berriak. 15:15Animalia.
beste, azken urteotako ohitu- San Pedroek bihar hasi eta kamerek eta mikrofonoek eskainiko dituenak. 15:45 Gaurkoak. 15:47 Kirolari. 16:15Eltze beroa
ra onei eutsi eta aurten ere 16:45Berriak. 17:15 Horry. 17:45Gaurkoak. 17:47
udako sasoian Donostiako 28 Klipa .18:15Musikantoi. 18:45Berriak. 19:15
Aquariuma bisitatuko dutela Marrazki bizidunak: Horry. 19:45Berriak. 20:15
sarri baino gehiago irratiko Kantari 20:45Berriak. 21:15Wazemak. 21:45Gaur-
lankideek. Horrez gainera,
telebegi arrasate irratia koak. 21:47 Berbaire 22:15Euskaldunok hizketan.
kontuan hartuta jende gehie- Iñaki Larrañaga FM 107.7 22:45Berriak. 23:15Ikusmira. 22:45Gaurkoak.
nak abuztuan hartzen ditue- 23:30Erreportajea. 00:15Emisio amaiera.
la udako oporrak, bidaien gai-
Zapatua Eguaztena, 2
nean jardungo dute.
Gehiegikeriak 10:00 Asteko gainbegiratua.
Amaia Doyague arraunlaria; Igor Elordui
13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak:
Munduko futbol txapelketa. 13:45Gaurkoak. 13:47
AEKko Komunikazio arduraduna; Ibili
munduan geltokian, Iñaki Araiz; Manu Kantari. 14:15Eltze berioa. 14:45Berriak. 15:15Ber-

T
elebista eta telebistako albistegiak ikuskizun huts baire. 15:45 Gaurkoak. 15:47Euskaldunok hizke-
Romano Golden Apple Quartet taldeko
> ARRASATE IRRATIA dira gero eta gehiago. Informazioa eta ikusgarrita- kidea; lorategiaren geltokian kaktusen tan. 16:15 Wazemak. 16:45 Berriak. 17:15 Marraz-
Aquariumerako suna behar dituzte albistegiek jarraituak izateko; gainen egingo dute berba... kiak. 17:45Gaurkoak. 17:47Animalia. 18:15Har-
sarrerak eta Esne eta iritzia eta analisia ere erakargarri dira. Batik bat mailatik. 18:45Berriak. 19:15 Marrazki bizidunak.
telebista kate pribatuetan. Horietan nabarmenagoa da Domeka 19:45Berriak. 20:15Euskal artzainak. 20:45Berriak.
Beltzaren musika 10:00 Asteko gainbegiratua.
gehiegikeria, puztu nahia. Eta ekuazioa bada, kate 21:15HItz bitan. 21:45Gaurkoak. 21:47Jaiak:Esko-
Aquariuma bera bisitatzeaz pribatua eta kirol saioa, orduan bihurtzen da ikusgarria- riatzako jaiak. 22:15Ur eta lur. 22:45Berriak.
gainera, datorren astetik goa, puztuagoa, gehiegizkoagoa. Ikus-entzule gehienen- Astelehenetik 23:15Ikusten. 23:45Gaurkoak.23.47Jazzmi-
egubakoitzera na.00:15Emisio amaiera.
aurrera Aquariumera bidali- dako erakargarriagoa da estilo hori. Baina kirola 10:00-12:00 Igo autobusera!
ko dituzte, baita ere, irratiko gustuko ez dutenendako, benetako gurutze bidea. Albistegia
entzuleak, hara joateko sarre- Cuatro kateak, Manoloen gidaritzapean, Eurokopare- Eguraldiaren iragarpena (Joxe Landa) Eguena, 3
rak zozkatuko dituzte-eta aste- kin eta gorria-rekin egiten diharduena edota Telecincok, Ibili Munduan geltokia 13:15Emisio hasiera. 13:20Marrazki bizidunak.
Elkarrizketak 13:45Gaurkoak. 13:47 Euskal artzainak.
ro-astero. Horrekin batera, Lobato gidari, Alonsorekin, diodanaren erakusle garbiak Lorategiaren gelltokia 14:15Jaiak:Eskoriatzako Jaiak. 14:45Berriak.
Esne Beltza taldearen CDa ere dira. Espainiar abertzaletasun merkeena bultzatzen dute, Zozketak
Zorion agurrak 15:15Ikusten. 15:45 Gaurkoak. 15:47Ur eta lur.
zozkatuko dute. Parte hartze- audientziaren mesedetan. Hori telebistari dagokionez;
(parte hartzeko: 943 71 17 31) 16:17Eltze beroa. 16:45Berriak. 17:15Muka muka.
ko 943 25 05 05 telefonora dei- izan ere, Espainiaren partidu batean Ser katetik entzuten 12:05 Arrasate Irratiko albistegi laburra. 17:45Gaurkoak. 17:47Ilunpean. 18:15Kirolari.
tu edo Internetez mezua bidal direnak Madrileko taska kutreenean ere ez genituzke 12:20 Izarren ordua: abesti ezagunak 18:45Berriak. 19:15 Marrazkiak. 19:45Berriak.
daiteke: irratia@goiena.com entzungo. Neurria hartzea da kontua, ze ETBko esatariak 13:00 Euskadi Irratiko albistegia. 20:15 Kantari. 20:45 Berriak. 21:15Erreportajea.
edo goiena.net atarian dagoen Giroko etapa bat bazkalostean entzuteak, erakarri- 14:00 Igo autobusera! (errep.)
17:00, 19:00, 21:00, 23:00Arrasate Irratiko 21:45Gaurkoak. 21:47Berbaire. 22:15Musikantoi.
irratiko blogean sar daitezke erakarri ez baitu egiten, logurea sortu bai, ordea. albistegi laburra. 22:45Berriak. 23:15Hitz bitan. 22:45Gaurkoak.
zozketarako eskaerak. 17:15 Zorion agurren tartea (errep.) 23:30Teknopolis. 00:15Emisio amaiera
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
PUBLIZITATEA 53

SAN PEDROAK
2008 GOITB-N
SAIO BEREZIAK
Eguaztenean, uztailak 2an, 21:47ean
Eguenean, uztailak 3an, 14:15ean
Egubakoitzean, uztailak 4an, 18:15ean

Babeslea: Hemen Garbiketak

Ikustekoa!

Ikus itzazu argazkiak, astero, Asteleheneko Goienkarian! Baldintzak


• Udako argazkiak izan beharko dute: aurtengoak edo beste uda batekoak.
UDAKO ARGAZKIEN ASTELEHENEKO GOIENKARIA I. LEHIAKETA • Beste inon argitaragabeak izango dira argazkiok.
• Koloreetan zein zuri-beltzean.

Erakuts egizkiguzu
• Debagoieneko edozeinek parte hartu ahal izango du (ez da adin mugarik izango).
• Parte hartzeko ez da ezer ordaindu beharko.
• Argazkiak jasotzeko epea hasiko da ekainaren 23an eta amaituko da irailaren 17an.

zure udako argazkiak


• Argazkiak aurkeztu ahal izango dira paperean edo digitalizatuta (horrela izanez gero,
paperean erreproduzitzeko moduko erresoluzio eta kalitatearekin).
• Argazkiak bidali ahal izango dira e postaz argazkiak@goiena.com helbidera edo
Goienaren egoitzaren batera ekarri.
...eta lau sari bikainetako bat irabazi ahal izango duzu! - Arrasate: Saiolan eraikina, Nafarroa etorbidea 2, 20500 Arrasate.
- Arrasate: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate.
- Bergara: Irizar jauregia, Barrenkalea 33, 20570 Bergara.
Argazki guztiak fotoblog honetan: www.goiena.net/blogak/argazkiak - Aretxabaleta: Durana 11, 2. solairua, 20550 Aretxabaleta.
• Egoitzara ekartzekotan gutun-azal batean sartuta (egilearen izen eta abizenekin), CD
batean edo argazki digitalak gordetzeko beste edozein euskarritan eta JPEG formatuan.
Har ezazu parte! • Parte-hartzaileek gehienez 5 argazki bidali ahal izango dituzte..
• Argazkiarekin batera adierazi beharko dira: egilearen izen-abizenak eta nondarra den,
adina, harremanetarako telefonoa eta argazkiaren deskribapena (noiz eta non ateratakoa
den, zer edo nortzuk agertzen diren, edo beste komentario laburren bat).
• Argazkiak argitaratuko ditugu astero uztailaren 14tik aurrera Asteleheneko Goienkarian.
• Urriaren 6ko ASTELEHENEKO GOIENKARIAn aditzera emango dira irabazleen izenak.
• Argazki asko jasotzen baditugu, ez ditugu guztiak argitaratuko. Aukeraketa egingo dugu
argitaratzeko. Baina lehiaketarako argazki guztiak hartuko dira aintzat.
• Epai-mahaiak baloratuko ditu argazkiaren kalitatea, originaltasuna, balio historikoa eta
bizitasuna, besteak beste.
• Jasotako argazkiak ASTELEHENEKO GOIENKARIAren artxiboan geratuko dira,
etorkizunean beste erabilpen bat eman nahi bada, betiere egilea aipatuta.

Sariak
1. saria: Olympus E-510 reflex argazki kamera digitala
Bergarako Kiñu argazki dendaren eskutik.
10 milioi pixel. / Bi objektibo aldagarri: Zuiko digital 14-42 mm
eta 40-150 mm / Flash eta guzti. /
2,5 hazbeteko LCD pantaila atzealdean.

2 3 • 2. saria: Astebukaera bateko egonaldia bi pertsonarendako,


Arrasate Bidaiak-en eskutik.
• 3. saria: bi pertsonarendako afari edo bazkaria Leintz
Gatzagako Gure Ametsa jatetxean.

Babeslea: Laguntzaileak:
Harpidedun egiteko:

J AT E T X E A 943 08 10 50
Astelehenetik egubakoitzera
09:00etatik 18:00etara
GOIENKARIA
54 NON-ZER 2008ko ekainaren 27a

Ekainak 27-Uztailak 3
LEIRE KORTABARRIA
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa
eguazteneko eguerdia baino lehen.
Posta elektronikoa: kultura@goiena.com
Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12

hasi zuen bere ibilbidea, tech


Aisialdia Ospakizuna Ospakizuna house eta techno Detroit
emanaldiekin. Asturiasko
hainbat klubetan jo ondoren
–Oxigeno, Particular, El
Club…–, Gasteizen errotu zen,
eta hango hainbat klubetan
–Cairo Stereoclub, Tapioca…–
emanaldiak egiten hasi zen,
azkenean Absolut-en finkatu
eta hango erresidente bihurtu
arte. Bere estiloa minimal,
elektro, italo, tech, brokenbe-
ats… estiloetan oinarritzen da.
Bihar, zapatua, 3.60 aretoan,
04:00etan.
ARRASATE BERGARA OÑATI
> Grafitiak eta DJ baten emanaldia > San Martzialera erromesaldia egingo > Bazkaria, antzerkia, kontzertuak…
izango dira datorren eguenean dute, eta datorren domekan, erromeria bihar, zapatua, IV. Gaztetxe Egunean Ospakizunak
Gazte Bulegoak eta Sexologia Zerbi- San Martzial egunean, astelehenean, Triki-bertso-poteoa, herri bazkaria,
tzuak aisialdi programa antolatu dute, erromesak auzo horretara igoko dira, jokoak, kale agerraldia eta kontzertuak OÑATI
eta lehenengo emanaldia eguenean, hilak letania errezatzen. 07:30ean irtengo dira –Mak, Sanlo Garage Brothers, Vomitori > Torreauzoko jaiak ospatuko
3, izango da, Biteri plazan. Esan-ek Santa Marinatik. Han, meza entzungo tributua eta The Witols– egongo dira. dituzte aste bukaeran
grafitiak egingo ditu eta DJ Kirrinek, dute. Datorren domekan, uztailak 6, San Gaur eta etzi ere ekintzak izango dira. San Pedroak ospatuko
musika ipini. Martzialeko erromeria ospatuko dute. Argazkian, iazko kontzertu bat. dituzte Torreauzon. Honako
egitaraua prestatu dute: bihar,
zapatua, etxafuego jaurtiketa

Musika soinu banda (Jones-Edelman;


Alfredo Gonzalez Chirlaquek
Gonzalez Bastida) eta American
beauties (N. Iwai). Alfredo
eskarmenturik gabeko Marijo
batu zitzaien izaera handiz
(09:00), kalejira baserririk
baserri (10:00), auzo txikiteoa
OÑATI moldatuta). Gonzalez Chirlaquek zuzendu- abesteko. Taldekideen esane- (13:00), 24. Mus Txapelketa
> Oskorrik Oñatiko bandarekin Gaur, egubakoitza, San Pedro ko ditu. tan, gaur egungo garaiak (16:00), Arnoren zezenen
joko du uztailaren 18an parrokian, 20:00etan. Etzi, domeka; kalejira 11:30ean hasiko lehengoak baino okerragoak erakustaldia (17:00), umeenda-
Oskorrik eta Oñatiko da, eta kontzertua, 12:30ean, Espoloiko dira; eta halakoak dira kan- ko txokolate-jana eta goxokiak
musika bandak batera joko BERGARA kioskoan. tuen hitzak. Musikari dagokio- (19:00) eta Gau-Alai taldeak
dute uztailaren 18an, Banda > Musika bandak kalejira eta nez, 80ko hamarkadako punka girotutako erromeria (20:00;
Band biraren barruan. Kon- kontzertua egingo ditu ARRASATE egiten dute, oso iluna batzue- 23:00etan jarraituko du). Etzi,
tzerturako sarrerak salgai Bergarako Udal Musika > Enboskada, Malos Tiempos eta tan eta melodikoa beste domeka, honako ekintzak
daude kultura etxean, 10 Bandak San Martzialetako Hell Beer Boys taldeak batzuetan; eta Oi!-ari ere egongo dira: XI. Torreauzoko
eurotan; egunean bertan, emanaldiak egingo ditu etzi, Hiru talderen kontzertua tarteka keinu batzuk egiten Herri Krosa (10:30), sari
txarteldegian, 12 euro kostatu- domeka. Lehenengo, kalejira egongo da egubakoitzean. dizkiete. Horrez gain, Bob banaketa (12:00), meza nagusia
ko dira. egingo du: San Martin plazan Enboskada talde arrasatearrak Geldof eta Cock Sparrer-en (12:30), luntxa herriko trikitila-
Kontzertua kiroldegian izango da, hasi eta Bidekurutzeta, San punk-rock doinuak joko ditu; bertsio bana ere grabatu ri, bertsolari eta dantzariekin
22:30ean. Pedro, Artekale eta Barrenka- Beasaingo Hell Beer Boys dituzte. (13:00) eta auzotarrendako
letik pasatu eta gero, San taldea streetpunk musikarekin Gaur, egubakoitza, 3.60 aretoan, bazkaria (14:30).
ARRASATE Martin plazan bukatuko dute. etorriko da, euren laugarren 23:00etan; sarrera 5 euro da. Ekintza guztiak, bihar, zapatua, eta etzi,
> Arrasate Musikaleko Big Gero, kontzertua egingo du diskoa aurkezten; eta Donostia domeka.
Bandak kontzertua egingo du Espoloiko kioskoan, honako aldeko punk beteranoek ARRASATE
Arrasate Musikal musika errepertorioarekin: Lagartiji- osatutako Malos Tiempos > Gasteizko Sergio Absolut DJak OÑATI
eskolako Big Bandak emanal- lla pasodoblea (J. Martín), taldeak ere joko du, izen emanaldia egingo du 3.60an > Zubillagan jaiak izango dituzte
dia egingo du. Euren ohiko Algona obertura (J. V. der bereko diskoa aurkezten. Xixonen jaio eta gaur egun aste bukaera osoan
estiloak ukituko dituzte: jazza, Roost), Raquel vals erromanti- Santos Inocentes, Micky Kaos Gasteizen bizi den Sergio Honako egitaraua gertatu
bossa, funka, rocka… koa (M. Gonzalez Bastida), San eta inguru horretako beste Absolut disko-jartzaileak dute: gaur, egubakoitza,
Gaur, egubakoitza, Monterron parkean, Martzial euskal estanpak (M. talde askotan ibiliak dira, eta emanaldia egingo du. 1996an txupinazoaren ondoren,
22:30ean. futbolin txapelketa (19:00) eta
rock kontzertua: Desprezio,
BERGARA PROPOSAMENA Rombos negros, Clavo oxidado
> Disko-jartzaileen emanaldiak eta Banda de Pegaso (22:30);
egongo dira Ziripot tabernan bihar, zapatua, umeendako
Gaur, egubakoitza, DJ Paki BERGARA jolasak (16:30), mus azkar
(kpk) disko-jartzailearen > Bihotz Bakartien txapelketa (17:00), bertso afaria
emanaldia egongo da Ziripot Klubak 'Katamalo' (21:00) eta dantzaldia (22:30); eta
tabernan, eta bihar, zapatua, etzi, domeka, meza (11:00),
I-Real Workhouse-rena.
aurkeztuko du luntxa eta erretiratuei omenal-
Emanaldi biak 23:00etan izango dira. Debagoienean egonda- dia (12:00-14:00), zinta lasterke-
koa da Bihotz Bakartien ta (17:30), Ganbara Txikiren
BERGARA Klub literatura taldea, kontzertua (19:30) eta musika
> Orkestra Sinfonikoak, San poesia eta musika batera- emanaldia frontoian (20:00).
Martzialeko kontzertua tzen. Oraingoan, Larrabe- Ekintzak egongo dira gaur, egubakoi-
San Martzial eguna datorre- tzukoek Katamalo disko eta tza, hasi eta domekara bitartean.
la ospatzeko, Bergarako ikuskizun berria ekarriko
Orkestra Sinfonikoak kontzer- dute. Gorka Urbizu (Berri
tua egingo du gaur, egubakoi- Txarrak), Nerea Urbizu Erakusketak
tza, Alfredo Gonzalez Chirla- (Itzalak) eta Jon Piris
quek zuzenduta. (Ruper Ordorika) musika- BERGARA
Honako piezak joko dituzte: riak batu zaizkie, eta > Unai Azkarateren collage
Tanhauser martxa handia (R. Gotzon Barandiaranen lanak ikusteko aukera
Wagner), Iphigenie in aulis poemetan oinarritutako Unai Azkarate artista
obertura (C.W. Gluck), Valse abestiak egin dituzte. bergararrak egindako hainbat
triste (J. Sibelius), Elisabeth Gaur, egubakoitza, Espoloian, collage lan ikusteko aukera
musikala (Kunze-Levay) eta 18:00etan, Jardunek antolatuta. dago egunotan.
The last of the Mohicans-eko Espoloiko Hamaika tabernan dago.
GOIENKARIA
2008ko ekainaren 27a
NON-ZER 55

ANTZUOLA
> Sexu askapenaren inguruko
nire aukera
erakusketa egongo da zabalik
Ekainaren 28ren, Sexu
Askatasunaren Egunaren
harira, Borroka baten koloreak
delako erakusketa egongo da
Zinema
Olaran etxean. EHGAM
ELGETA FLORIDA-GURIDI La boda de mi novia ÁBACO
elkarteak egindako lanaren 18:10, 20:10, 22:10, 00:10. BOULEVARD
ESPALOIA Indiana Jones y el
lekuko, 24 koadro ipiniko reino de la calavera (Domekan, Eurokopako
(Emanaldi berezia) Indiana Jones y el
dituzte. de cristal partidua ematen ez bada).
Eguaztena: 21:30. reino de la calavera
Bisita ordutegia: zapatuan eta 20:00, 22:30. Iron man de cristal
domekan, 12:30etik 14:00etara eta EIBAR Los cronocrímenes 12:15, 17:05. 16:00, 19:00, 22:15, 01:00.
UNZAGA 17:30, 20:00, 22:30. El increíble Hulk Paso de ti
19:00etatik 20:30era. The contract 12:15, 15:45, 17:00, 18:00, 15:45, 18:05, 20:25, 22:40,
Náufragos
Egubakoitza: 19:30, 22:15. 17:30, 20:00, 22:30. 19:15, 20:15, 21:30, 22:30, 01:00.
Zapatua eta domeka: 23:45, 00:45.
ESKORIATZA
> Jose Aranaren inguruko
Margot y la boda 17:00, 19:30, 22:15. Rivales
17:30, 20:00, 22:30. Sexo en Nueva York
La niebla
17:00, 19:30, 22:10, 00:45. Maite Otaño
Astelehena, martitzena
erakusketa inauguratuko dute * eta eguaztena: 19:30, Aritmética emocional
Egubakoitza eta zapatua:
15:30, 18:30, 21:30, 00:30.
Sexo en Nueva York
16:15, 19:15, 22:15, 01:00.
Estetizista Giartzun
Jose Aranaren gaineko 22:15. 18:00, 20:15, 22:30. Domeka: 12:15, 16:00, Bergara
Caos calmo 19:00, 22:00. Sentencia de muerte
erakusketa inauguratuko dute Zuzendaria: Noah Baumbach. GASTEIZ 18:00, 20:15, 22:30. 20:25, 22:35.
Fuera de carta
gaur, egubakoitza, Ibarraundi Aktoreak: Nicole Kidman, Jennifer Jason GURIDI
Ahatetxo itsusia 19:45, 21:55, 00:05. Algo pasa en "Hondartza asko
museoan. Erakusketaren Leigh, Zane Pais. Indiana Jones y el Las Vegas
gaineko liburuxkak ere AEB, 2007. reino de la calavera
eta ni
17:30.
Paso de ti
12:15, 16:05, 18:15, 20:25,
20:20, 22:30. gustatzen zait"
93 min. 13 urtetik gorakoendako. de cristal La boda de mi novia
An American crime 22:35, 00:45.
banatuko dituzte. 17:00, 19:30, 22:00.
16:10, 18:20, 20:30, 22:40,
18:00, 20:15, 22:30. El patito feo y yo

D A
Gaur, egubakoitza, Ibarraundi uela urte batzuk zine- El incidente
12:15, 15:55, 17:55.
00:45. steburuetan giro ona
17:00, 18:45, 20:30, 22:30.
museoan, 19:00etan. matan Noah Baumba- YELMO El increíble Hulk egiten badu, hondar-
12 CINEPLEX- Dueños de la calle 16:00, 17:00, 18:15, 19:30,
chen Una historia de 19:55, 22:05, 00:15. tzara joatea asko gus-
18:00, 21:00. GORBEIA 20:30, 22:00, 22:45, 00:30.
OÑATI Brooklyn ikusteko aukera izan
Antes de que el diablo Eurokopa (Espainia Papá por sorpresa tatzen zait; Zumaiara joaten
Ella es el partido
> Korpus prozesioko irudiak genuen. Horretan, bikote sepa que has muerto finalera iristen bada) 12:15, 15:35.
20:00, 22:25. gara normalean. Eguraldi
erakusketan ipini dituzte baten krisia kontatzen zen. 17:30, 20:00, 22:30. Domeka: 20:45. Horton El patito feo y yo kaxkarra eginez gero, plana
La boda de mi novia Indiana Jones y el 12:15, 16:10.
Korpuseko prozesioko Askotan, izaten den prozesua (Domekan, Eurokopako
16:05, 18:00. aldatu eta zinemara joaten
20:00. reino de la calavera La isla de las almas
irudien erakusketa ipini dute ez da batere erraza, eta euren de cristal partidua ematen ez bada). gara, edo Bergaran ibiltzen
Sexo en Nueva York perdidas
Kofradiakoek. Parrokian arteko tirabirek semeengan 17:00, 19:45, 22:30. 12:15, 15:45, 17:00, 18:15, Las crónicas de 16:05, 18:10.
naiz lagunekin.
izango dira ikusgai, honako ondorioak izaten dituzte. Fil- 19:30, 20:45, 22:00, 23:15, Spiderwick Domeka goizetan, batzue-
El increíble Hulk 00:30. 12:15, 16:15. El incidente
ordutegian: zapatuetan, 11:00- mak ondo islatzen zuen nola- 17:30, 20:00, 22:30. 16:15, 18:15, 20:15, 22:25, tan, mendira joaten gara ibil-
El incidente Mi monstruo y yo 00:30.
14:00 eta 17:30-20:30; domeka eta koak izaten diren halako ego- 3:19 12:15, 16:00, 18:00, 20:00, 12:15, 15:40, 17:55. tzera. Oñati aldera abiatzen
jaiegunetan, 12:00-14:00 eta erak. Margot y la boda-rekin, 17:30, 22:30. 22:00, 00:00. No tan duro de pelar gara gehienetan, Aloña men-
La noche es nuestra 16:10, 18:20.
18:00-20:00; eta jai bezperetan, familiako gatazkekin jarrai- La niebla 20:10, 22:25, 00:40. dira eta inguruetara. Aste-
17:45, 20:05, 22:25, 00:45. Rivales
17:30-20:30. Bestalde, uztail eta tzen du. Kasu honetan, ezkon- Gauerdiko saioak, eguba- 16:05, 18:15, 20:30, 22:45, buru hau berezia izango da,
Speed racer
abuztuan, turismo bulegoko tza bat izango da istorioaren 12:15. koitz eta zapatuan. 01:00. ezkontza edukiko dugu eta,
bisita gidatuen barruan egongo abiapuntua. Jennifer Jason Eguerdiko saioak, beraz, afari familiarra. Aste-
Rivales domekan. Gauerdiko saioak, eguba-
da erakusketa. Leigh-ek egiten duen pertso- 12:15, 15:50, 18:00, 20:10, Astelehena, ikuslearen koitz eta zapatuan. buruetan, mutil-lagunarekin,
Urriaren 26ra bitartean egongo da naiak ezkondu egin behar du, 22:20, 00:30. eguna (jaiegunak izan Eguerdiko saioak, dome- familiarekin eta lagunarekin
Algo pasa en ezik). kan.
zabalik erakusketa. eta bere ahizpa –Nicole Kid- egotea gustatzen zait.
Las Vegas
man– haren etxera joango da 18:15, 20:15, 22:15, 00:15.
ospakizuenan parte hartzeko. Udan sartu gara dagoeneko.
Bestelakoak Bion arteko harremanak ez
Rivales
Jende gehiago joaten da
dira batere onak eta, elkartzen Espainia, 2008.
orain gimnasiora?
DONOSTIA direnean, euren barneko sen- Zuzendaria: Fernando Bai, igartzen da. Bikinia
> Euskal Herriko –tartean, timenduak kanpora aterako Colomo. Aktoreak: janzteko, gorputza osasuntsu
Ernesto Alterio, Gonzalo
ibarreko– motorzaleen batzarra dituzte: mesfidantza, gorotoa, de Castro, Santi Millán. eduki nahi dugu. Eskaintza
Debagoieneko motorzale frustrazioa... Beste pertsonaia 110 min. Denondako. bereziak ditugu orain, udako
Gaztetxoek osatutako bi
batzuek dei egiten dute etzi batzuk ere agertuko dira: bien futbol talde, Madrilgo
eskariei aurre egiteko.
Donostian egingo den Euskal bikotekideak, semeak, alda- Deportivo eta Bartzelonako
Herriko motorzaleen batzarre- menean bizi direnak… leku- Atletikoa, Sevillan jokatuko Estetika zerbitzuak eskain-
den final handirako presta-
ra joateko. Errepidean motor- ko eta partaide izango dira sor- tzen dabiltza. Betidanik are- tzen dituzu. Hor ere igartzen
zaleak babesteko neurri tzen den kaosean. rioak dira bi talde horiek. da uda?
Sevillara bidaian, gaztetxo-
hobeak eskatuko dituzte. Istorio horrekin, film inte- ok gurasoekin, bikotekideek
Bai, jende asko etortzen da:
Honako ibilbidea egingo resgarria egin daiteke, baina edo familia batzuek bestee- depilatzera, esfoliatzera,
dute: Tolosa etorbidea, Concha, ez da kasua. Margot y la boda kin dituzten hartu-emanak solariumera… Tratamendu
ikusiko ditugu hainbat ego-
San Martin, Miracruz, Bidebie- film latza da: momentu guztie- era barregarriren bitartez. guztiek dute arrakasta
ta, Antiguo eta Juan Ramon tan gehiegikerian erortzen da; izugarria. Erlaxatzea, adibi-
Arantzabal motorzalea hil zen pertsonaia guztiak gatazka Gaztetxoen futbol txapelketa baten girotutako komedia gaur estreinatuko da. dez, asko gustatzen zaie
lekutik pasatuko dira gero. iraunkor baten bizi dira, eta bezeroei. Asko laser bidezko
Etzi, domeka, batuko dira Ibaetako zitalak dira. Gidoiak drama depilazioa egitera etortzen
Eskasa:* Balekoa:** Ona: *** Oso ona:**** Bikaina:*****
aparkalekuan, 10:00etan. eta zentzugabekeria nahastu dira, lortzen den emaitza oso
nahi ditu, originala izan nahi ona da.
OÑATI du, eta azkenean ikusten ditu- El incidente ** Golino, Alessandro Gassman. Sexo en Nueva York ***
AEB-India, 2008. Zuzendaria: M. 112 min. 13 urtetik gorakoendako. AEB, 2008. Zuzendaria: Michael
> Ekitaldi irekiak, Lege Soziolo- gun pertsonaiak eta egoerak Night Shyamalan. Aktoreak: Pietro Paladiniren emaztea hil egin Patrick King. Aktoreak: Sarah Emateaz gain, zuk ere
giaren Erakundeak antolatuta benetan faltsuak iruditzen Zooey Deschanel, Mark Wahlberg. da. Udako egun baten, Lara bat- Jessica Parker, Kim Cattrall, hartzen dituzu estetika
91 min. 13 urtetik gorakoendako. batean hil zen, baina Pietro ez zego- Kristin Davis, Cynthia Nixon.
Lege Soziologiaren Nazioar- zaizkigu. Jokaera eta gertaki-
AEBetako hainbat lekutan, une en berarekin: hondartzan zegoen, 148 min. 13 urtetik gorakoendako.
tratamenduak?
teko Erakundeak antolatu zun arraro gehiegi daude. Lan berean, jendea bere burua hiltzen emakume ezezagun baten bizitza Carrie Bradshaw idazlea eta bere Bai; gure artean, astia
dituen udako ikastaroen konplexu baten edo egile-film hasten da. Zer dabil hori eragiten? salbatzen. hiru lagun minak New Yorken bizi dugunean, horretan ibiltzen
Elliot Moore irakaslearendako, ihes izaten eta amodioa eta lana batera-
barruan, honako ekitaldi baten aurrean egotearen sen- egitea da garrantzitsuena. tzeko arazoak izaten jarraitzen dute. gara. Tratamendu ezberdin
3:19
irekiak egingo dituzte: marti- tsazioa eduki daiteke, baina ez Espainia-Mexiko, 2007. asko daude, eta denak
tzenean, uztailak 1, Munduko da horrela. Filma nahiko Paso de ti Zuzendaria: Dany Saadia. La niebla *** gustatzen zaizkit. Badugu
AEB, 2008. Zuzendaria: Nicholas Aktoreak: Miguel Ángel Silvestre, AEB, 2008. Zuzendaria: Frank
Emakumeak delako jardunaldi hutsa da, fikzioa faltsukeria
Stoller. Aktoreak: Jason Segel, Barbara Goenaga, Félix Gómez. Darabont. Aktoreak: Thomas
nahiko berezia den bat.
irekia egongo da, kultura bilakatzen da. Bost axola zai- Kristen Bell, Mila Kunis. 105 min. 13 urtetik gorakoendako. Jane, Marcia Gay Harden. Ekialdeko herrietan egiten zen
etxean, 17:00etan; eguaztenean, gu pantailan ikusten duguna, 110 min. 13 urtetik gorakoendako. Emakume erakargarriak ezagutzeko 126 min. 13 urtetik gorakoendako. eta harriekin ematen da;
Peter Bretter musikari ezezagun bat pentsatutako joko original batek
hilak 2, SOS Arrazakeriak ez dugu sinesten gertatzen Maine-ko herrixka baten, behe- erlaxatzeko bikaina da.
da, eta sei urte eman ditu neska- kasualitateak –edo patuak– ere era-
lainoa agertzen da bat-batean, eta
berriketaldia bideratuko du, dabilena. Istorioak eta pertso- lagunarekin, telebistako izar Sarah gina izatea ekarriko du.
jendea hiltzen hasten da.
Marshall-ekin, maiteminduta.
eta El lobo de los cuentos filma naiek itxura besterik ez dute. Halako baten, neskak utzi egiten du
Estetika tratamenduen
El increíble Hulk ***
emango dute, hori ere kultura Filmaren iraupena 93 minu- Peter, eta, hura ahazteko asmoz, AEB, 2008. Zuzendaria: Louis
Aritmética emocional *** erabiltzaile eta aditua
Hawaira bidaiatzen du. Kanada, 2007. Zuzendaria: Paolo
etxean, 17:00etan; azkenik, tukoa besterik ez bada ere, Leterrier. Aktoreak: Edward
Barzman. Aktoreak: Susan
zarela ikusi dugu. Beste
eguaztenean ere, Oñatz dantza azkenerako ikusleak benetan Norton, Liv Tyler, Tim Roth. zaletasunik baduzu?
Sarandon, Gabriel Byrne.
Caos calmo **** 114 min. Denondako.
taldeak emanaldia egingo du gogaitua bukatzen du. 100 min. 7 urtetik gorakoendako. Bidaiatzea, adibidez, asko
Italia-Erresuma Batua, 2008. Bruce Banner zientzialaria Hulk
1945ean, Jakob Bronskik anai-arre-
Unibertsitateko klaustroan, Zuzendaria: Antonello Grimaldi. bihurtzen duten gamma izpien efek-
ba batzuk babesten ditu Drancyko gustatzen zait, eta baita
Antonio Zabala Aktoreak: Nanni Moretti, Valeria tua osatzeko modu baten bila dabil.
19:30ean. kontzentrazio-esparruan. argazkilaritza ere. Estetizista
Argibideak, www.iisj.es webgunean. izateaz gain, argazkilaria naiz.
2008-06-27
EGOITZA NAGUSIA
Barrenkalea 33, 20570 BERGARA
Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12 • Posta-e: goienkaria@goiena.com
Harpidetza: 943 08 10 50 • Posta-e: harpidetza@goiena.com

Espaloian, Trukean bai!


TRUKEAN Aratusteetan hasi ziren ARAUA Arau nagusia da norberak ESPALOIAN Goienan Trukean bai! bloga
Trukean bai! egitasmoarekin, Letizia hartzen duen artikulua baino balio sortu dute, baina truke guztiak Elgetako
printzesaren argazki batekin handiagoko artikulua uztea Espaloia kafe antzokian egiten dira

ARANTZAZU EZKIBEL > ELGETA ten artikuluak ikusteko aukera


Blogean idatzi duten moduan, dago. Baina azpimarratu dute ez
"trukearen helburua ez da txalet dela trukerik egiten Internet
bat tokatzea. Gure helburua jen- bidez. "Trukea egin gura duenak
dearekin harremana izatea, ondo Elgetako antzokira etorri behar
pasatzea eta egunen baten truke- du, hemen dagoen artikulua jaso
ro denekin afaritxo bat egitea eta trukean ekarri duena uztera",
da. Denborak esango du!". dio Arizmendiarrietak.
Aurtengo Aratusteetan hasi
ziren, kasualitatez, Elgetako BALIO HANDIAGOKO ARTIKULUA
Espaloia kafe antzokian Truke- Norberak gura duenagatik egin
an bai! egitasmoarekin. "Kiosko dezake trukea: "Baina beti har-
bezala apaindu genuen antzokia; tzen duzuna baino balio handia-
halako batean, aldizkari batetik goko artikulua ekarri behar da
argazki bat hartu, eta argazkia- trukean", diote.
gatik ea zer ematen zidaten gal- Gaur egun, bi artikulu dau-
detu nuen", gogoratu du Gorka de trukean: Enrike Elkorok utzi-
Arizmendiarrieta Espaloia Kafe tako egurrezko pala –2006ko San
Antzokikoak. Espainiako prin- Inazio jaietan irabazitakoa–; eta
tzesa Letiziaren argazkia zen. Berria egunkariko bi hilabetera-
ko harpidetza, sagardo botila eta
BLOGA SORTU DUTE GOIENAN Berria-ko kamiseta.
Letiziaren argazkiagatik errege-
leta elektrikoa trukatu zuen Jon ANTZERAKO ESPERIENTZIAK
Markuerkiaga ondarrutarrak. Inguruan ez dute ezagutzen hala-
Hala, dagoeneko hainbat truke korik egiten duen inor, baina
egin dituzte. Gainera, Trukean Markuerkiagak gogoratu du
bai! izenarekin bloga sortu dute behin mutil batek klip bat etxe
Goiena.net-en (goiena.net/blo- bategatik aldatu zuela. Elgetako-
gak/truk). Han, trukerako dituz- en asmoa afaria egitea izango da. TRUKEAN Arizmendiarrieta eta Markuerkiaga. Egitasmoaren hirugarren sortzailea falta da, Ivan Escribano. ARANTZAZU EZKIBEL

ahobero iturri onetik piperrautsa ai, ene!


Mikel Irizar > www.goiena.net/blogak/piperrautsa
"Espainolez Frantziskotarrek
hezteko eskubidea Jorge Oteiza
omenduko dute
Ino udaletxera
da bermatu behar
irailean
S
inadura eman nuen, baina gero ezin udalean
dena, kontuan agertu, lan-kontuek Donostian lotuta. Zilegi bekit
hartu barik 100 urte dira Jorge Oteiza jaio orain pulpito hau erabiltzea, ekimenarekin bat
zela; hori dela-eta, Arantza- natorrela adierazteko.
ama-hizkuntza" zuko frantziskotarrek ome- Arrazoi ugari dugu boladan haserre ibiltzeko.
Fernando Savater > Filosofoa naldia egitea erabaki dute. Espainiar estatua bere aurpegirik beltzena ari zaigu
Irailaren 15ean ekitaldia- erakusten euskaldunoi, eta gurekiko ia dena da debekua,
Hori da Fernando Savaterrek ren aurkezpena egingo dute kartzela eta ukazioa. Baina ni Inorenak bereziki asaldatu Bulegorako balio duten
esan duena espainolaren alde- eta Arantzazu aldizkariaren ninduen, indar erakustaldi gisa egin zutelako. Ino mahai tresnak
ko manifestu batean. Baina, zenbaki bereziaren aurkez- kargutik kendu behar zuten eta, bide normalak antzu
orain dela urte batzuk, 1996an pena ere bai. Irailaren 20an, agertu zirenean, ez zuten inongo begirune etikorik izan Etxera jatera joateko astirik ez
hain zuzen, Contra las patrias Pedro Manterolak, Oteiza bide anormaletara jotzeko. Inpunitatea dute, Espainiako duzunerako egokiak dira; boli-
liburuan kontrako ideiak ida- museoko zuzendariak, hitzal- iritzi publikoa mendean hartuta. Indarraren kontra, grafoari itsatsi eta koilara, laba-
tzi zituen. Orain, espainola dia egingo du. Bestalde, herri duintasuna gelditzen zaigu. Eta irmotasuna. Duintasun na eta sardexka izango dituzu.
defendatzen du, hezteko hiz- bazkaria ere egingo dute irmoz nahi dugu Ino Arrasaten, alkate.
kuntza bakar bezala. frantziskotarrek. www.sarda.es