‫لیست نهایی موضوعات پروژه کارشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلمی واحد میبد‬

‫دانشجویانی که علقمند هستند در یکی از موضوعات زیر در ترم جاری با اینجانب پروژه کارشناسی‬
‫داشته باشند‪ ،‬لزم است جهت هماهنگی و برنامه ریزی در این خصوص در یکی از روزهای شنبه یا یک‬
‫شنبه از ساعت ‪ 13‬الی ‪ 19‬به اینجانب مراجعه نمایند‪.‬‬
‫‪-1‬طراحی یک سیستم ‪ RSS Reader‬شخصی شده (‪– )Personalized RSS reader‬‬
‫برنامه نویسی به کمک ‪ PHP‬و ‪MySql‬‬
‫‪-2‬طراحی و پیاده سازی یک سیستم جست و جوگر و انباره اخبار (مبتنی بر ‪PHP‬و ‪MySql‬‬
‫و استفاده از ‪ – )RSS‬نوع پروژه پیاده سازی است‬
‫‪-3‬طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ به کمک ‪( SNORT‬تحقیقاتی – پیاده سازی)‬
‫‪-4‬بررسی تکنیک های پیاده سازی مبتنی بر ‪( Ajax‬تحقیقاتی)‬
‫‪-5‬مهندسی نرم افزار سیستم های مبتنی بر وب (تحقیقاتی)‬
‫‪-6‬شبکه های بیز (تحقیقاتی)‬
‫‪-7‬تکنیک ها و ابزارهای مدلسازی گسسته رویداد (تحقیقاتی)‬
‫‪-8‬طراحی یک سیتم آنالیزور لگ فایلهای ‪ ( ISA Server‬برنامه نویسی‪ -‬پیاده سازی)‬
‫‪-9‬طراحی و پیاده سازی یک سیستم آنالیزور لگ فایلهای ‪APACHE Web Server‬‬
‫‪-10‬بررسی چارچوب های طراحی مبتنی بر وب (تحقیقاتی)‬
‫‪-11‬مطالعه بر روی چارچوب ‪ PARADO‬در طراحی سیستم های وبی مبتنی بر ‪PHP‬‬
‫(تخقیقاتی‪ -‬پیاده سازی)‬
‫‪-12‬استفاده از نرم افزار متن باز ‪Moodle‬جهت طراحی سیستم های مدیریت مختوای منابع‬
‫درسی در سیستم های آموزش مجازی‬
‫‪-13‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful