INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

KERTAS CADANGAN KAEDAH –KAEDAH LALULINTAS IPGKPM
(Versi Perintah Pengusiran)

Jawatan Kuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

KAEDAH-KAEDAH LALULINTAS JALAN IPGKPM
1.0 AM

Peraturan lalulintas ini dinamakan sebagai Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu (IPGKPM) dan berkuatkuasa mulai 01 April 2010 . 2.0 TUJUAN a) Peraturan-peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan menjaga keselamatan dan kelincinan lalulintas jalan di dalam kawasan karnpus. b) Peraturan-peraturan ini ditujukan kepada : (i) semua Staf Akademik IPGKPM, (ii) semua staf bukan akademik IPGKPM, (iii) semua pelajar yang berdaftar dengan IPGKPM (iv) semua pekerja-pekerja luar bekerja di dalam kawasan IPGKPM, (v) semua pelawat yang berada di dalam kawasan IPGKPM
3.0 TAFSIRAN

a) Arahan lalulintas ertinya apa-apa perintah, arahan atau petunjuk yang diberi oleh seseorang yang diberi kuasa kepada mana-mana orang yang menggunakan jalan atau kenderaan di dalam karnpus. b) lsyarat lalulintas termasuklah isyarat, tiang isyarat amaran, tiang arahan, isyarat, tanda atau alat yang didirikan atau disediakan pada atau berhampiran dengan jalan untuk pengetahuan, panduan atau petunjuk orang-orang yang rnenggunakan jalan. c) Kampus ertinya kawasan IPGKPM yang terdaftar dalam kanun tanah negara terrnasuk semua asrama, bengkel dan bangunan yang terdapat didalamnya. d) Kakitangan ertinya mana-rnana pekerja yang terdaftar dalam rekod perkhidmatan untuk berkhidmat dengan IPGKPM. e) Pelajar ertinya mana-rnana pelajar yang terdaftar dalam rekod pelajar untuk belajar di IPGKPM f) Kenderaan ertinya suatu struktur yang boleh bergerak atau digerakkan atau digunakan bagi membawa rnana-mana orang atau benda dan yang bersentuhan dengan permukaan bumi apabila bergerak. g) Kenderaan motor ertinya tiap-tiap perihalan kenderaan yang digerakkan oleh jentera mekanisme yang terkandung di dalam badan kenderaan itu dan dibina atau

disesuaikan supaya boleh digunakan di atas jalan dan termasuklah apa-apa kenderaan yang ditarik oleh sesuatu kenderaan motor samada atau tidak bahagian dari kenderaan yang ditarik itu menindih atas kenderaan motor yang menariknya.

h) Kesalahan lalulintas seperti dinyatakan di dalam jadual (Lampiran 1 )
i) Meletak kenderaan ertinya membawa sesuatu kenderaan kepada keadaan yang tidak bergerak dan menyebabkan kenderaan itu menunggu bagi apa-apa maksud selain mengambil atau menurunkan dengan serta merta orang, barang-barang atau bagasi. Orang yang diberi kuasa ertinya mana-mana orang atau kumpulan orang yang diberi kuasa dengan sewajarnya untuk bertindak bagi pihak IPGKPM

j)

k) Pekerja luar ertinya seseorang bukan kakitangan IPGKPM yang menjalankan sesuatu kerja tetap atau sementara di kampus IPGKPM l) .Pelawat ertinya seseorang yang datang melawat ke kampus IPGKPM.

m) Pengawal Keselamatan ertinya semua peringkat anggota keselamatan yang dilantik oleh Pihak Berkuasa IPGKPM dan ditugaskan mengawal keselamatan di dalam kampus. n) Pelekat Kenderaan ertinya pelekat kenderaan yang disahkan dan berdaftar dengan pihak berkuasa IPGKPM

4.0 PEMAKAIAN KAEDAH- KAEDAH LALULINTAS JALAN IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU DALAM KAWASAN KAMPUS

a) Peruntukan-peruntukan Undang-undang Lalulintas Jalan iaitu :
i. ii. Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan IPGKPM

b) Tiada apa-apa dalam perenggan 4.0(a)(i) dan 4.0(a)(ii) boleh mengurangkan tanggungan mana-mana kakitangan, pekerja luar, pelawat atau orang lain dalam kampus kerana apa-apa kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan IPGKPM berkenaan atau apa-apa perundangan kecil yang dibuat di bawahnya.

5.0 KUASA-KUASA PENGAWAL KESELAMATAN 5.1 Pengawal-Pengawal tindakan berikut :

Keselamatan adalah berkuasa mengambil tindakan-

(a) Melarang kenderaan motor yang tidak ada atau tidak menampalkan pelekat kenderaan dari memasuki kawasan kampus. (b) Menahan kenderaan motor dan menahan seseorang yang melakukan kesalahan lalulintas dalam kawasan kampus bagi tujuan mengambil sebarang maklumat mengenainya yang difikirkan perlu. (c) Mengeluarkan saman lalulintas kepada mana-mana orang yang melakukan kesalahan, (d) Kenderaan yang melanggar peraturan meletak kenderaan boleh di’clamp’. (e) Mengambil apa-apa jua tindakan lain yang diarahkan oleh Pengarah IPGKPM bagi menguatkuasakan Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan ini.
5.2 Melaksanakan perintah larangan membawa / pengusiran apa jua kenderaan yang berada di dalam kampus IPGKPM 6.0 PELAKSANAAN TINDAKAN 6.1 Papan Kenyataan dipasang di lokasi strategik. 6.2

Tindakan Saman i. ii. iii. iv. Mengeluarkan notis saman kepada pesalah. Memasukkan data kesalahan ke dalam Sistem Lalulintas IPGKPM. Menerima Borang Akujanji Kesalahan Lalulintas IPGKPM dalam tempoh 14 hari dari tarikh saman dikeluarkan. Memajukan laporan untuk tindakan tatatertib selepas tamat tempoh penyerahan Akujanji kesalahan Lalulintas IPGKPM.

6.3

Tindakan Clamp i. ii. iii. iv. v. Clamp kenderaan (kesalahan meletak kenderaan). Surat peringatan mengenai kenderaan di clamp dikeluarkan mencakupi arahan untuk ke Unit Keselamatan. Mengisi borang Akujanji Kesalahan Meletak Kenderaan Akujanji Kesalahan Meletak Kenderaan diserahkan kepada Pejabat Keselamatan untuk direkodkan. Clamp akan dibuka oleh Pengawal Keselamatan selepas tempoh tertentu.

7.0 PEMBATALAN PELEKAT KENDERAAN

a) Pengarah IPGKPM boleh membatalkan bagi satu tempoh masa yang tidak melebihi 6 bulan keistimewaan pelekat kenderaan yang dikeluarkan kepada seseorang kakitangan / pelajar IPGKPM untuk kesalahan berat. b) Pengarah IPGKPM boleh membatalkan bagi satu tempoh masa yang tidak melebihi 6 bulan keistimewaan pelekat kenderaan yang dikeluarkan kepada seseorang pekerja luar. c) Seseorang pekerja luar yang dibatalkan atau digantungkan keistimewaan pelekat kenderaannya tidak berhak membawa kenderaan bermotor ke dalam kampus bagi tempoh masa keistimewaan tersebut dibatalkan atau digantung.

8.0 TINDAKAN DI ATAS KESALAHAN LALULINTAS

a) Seseorang kakitangan IPGKPM yang didapati melakukan kesalahan lalulintas di dalam kawasan kampus dikenakan salah satu atau semua tindakan seperti berikut : i. ii. iii. iv. Dikenakan notis saman kepada pesalah untuk setiap kali kesalahan dilakukan.. Dikenakan tindakan mengunci roda kenderaan (clamping). Dikenakan untuk mengisytiharkan Borang Akujanji Kesalahan Lalulintas IPGKPM dalam tempoh 14 hari dari tarikh saman dikeluarkan Dikenakan perintah larangan membawa / mengusir kenderaan bermotor di dalam kampus bagi tempoh masa keistimewaan digantung untuk satu notis yang tidak berperisytiharan akujanji selepas 14 hari. Dikenakan perintah larangan membawa / mengusir kenderaan bermotor di dalam kampus bagi tempoh masa keistimewaan digantung untuk lima notis berturut saman yang berperisytiharan akujanji yang dikeluarkan. keistimewaan pelekat kenderaan yang dikeluarkan kepada seseorang kakitangan / pelajar IPGKPM untuk kesalahan berat. boleh dibatalkan atau digantung mengikut Kaedah 7(a) Keistimewaan pelekat kenderaan yang dikeluarkan kepada seseorang pekerja luar atau pelawat boleh dibatalkan atau digantung mengikut Kaedah 7(b) dan 7 (c)

v.

vi.

vii.

b) Seseorang pekerja luar atau pelawat yang melakukan kesalahan lalulintas boleh dikenakan tindakan seperti berikut : i. ii. iii. Dikenakan notis saman kepada pesalah untuk setiap kali kesalahan dilakukan Dikenakan tindakan mengunci roda kenderaan (clamping). Keistimewaan pelekat kenderaan yang dikeluarkan kepada seseorang pekerja luar atau pelawat boleh dibatalkan atau digantung mengikut Kaedah 7(b) dan 7 (c). Keistimewaan yang diberikan kepada seseorang pekerja luar atau pelawat membawa kenderaannya ke dalam kawasan kampus tidak akan diberikan lagi di masa hadapan.

iv.

c) Kesalahan Lalulintas IPG Kampus Perempuan Melayu adalah seperti di lampiran 1

Lampiran 1
KESALAHAN NOTIS KESALAHAN TINDAKAN KAWALAN LALULINTAS 1) Dikenakan notis saman kepada pesalah untuk setiap kali kesalahan 2) Jika perisytiharan Borang Akujanji Kesalahan Lalulintas IPGKPM tidak dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh notis aman dikeluarkan, perintah larangan / pengusiran dikeluarkan 3) Dikenakan perintah larangan membawa / mengusir kenderaan bermotor di dalam kampus bagi tempoh masa keistimewaan digantung untuk lima notis berturut saman yang berperisytiharan akujanji yang dikeluarkan 4) Pembatalan pelekat kenderaan bagi kakitangan IPGKPM dan dilarang memasuki kampus. RUJUKAN

A. LALULINTAS • Memandu/menunggang kenderaan bermotor tanpa mempunyai lesen memandu yang sah. Memandu/menunggang kenderaan yang tamat cukai jalan. Memandu/menunggang kenderaan melebihi had laju. Kenderaan tidak dipandu/ditunggang atas jalan lalu bagi kereta dan motor. Membonceng motosikal melebihi dari had. Berlumba kenderaan bermotor di dalam Kampus.

1. Akta Pengangkutan Jalan 1987. 2. Kaedah lalulintas Jalan IPGKPM.

• •

• • • •

Tidak mematuhi arahan dan tanda lalu lintas. Tidak menggantung plat kenderaan. Tidak memakai tali pingang/topi keledar. Tidak memasang lampu siang (motosikal) dun lampu kenderaan waktu malam Enggan bekerjasama dengan Pegawai Penguatkuasa.

5) Pembatalan pelekat kenderaan bagi pekerja luar dan dilarang memasuki kampus.

Melanggar peraturanperaturan lain di dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan IPGKPM

B. KESALAHAN MELETAK KENDERAAN • • • • • • • Meletak motosikal di empat letak kereta. Meletak kenderaan secara menghalang. Halangan kepada aliran lalulintas. Meletak kenderaan di tempat lintasan jalan kaki. Meletakkan kereta di petak kuning. Meletak kenderaan di kepala simpang. Meletak kenderaan bukan di tempat yang disediakan.

TINDAKAN KAWALAN MELETAK KENDERAAN 1. Dikenakan tindakan. Mengunci Kenderaan(Clamping) 2.

Dikenakan notis saman kepada pesalah untuk setiap kali kesalahan Jika perisytiharan Borang Akujanji Meletakkan Kenderaan IPGKPM tidak dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh notis aman dikeluarkan, perintah larangan / pengusiran dikeluarkan.

Meletak kenderaan berhampiran pili bomba/stesyen janakuasa letrik. Menggunakan ruang letak kereta ‘khas’.

3. Dikenakan perintah larangan membawa / mengusir kenderaan bermotor di dalam kampus bagi tempoh masa keistimewaan digantung untuk lima notis berturut saman yang berperisytiharan akujanji yang dikeluarkan 4. Pembatalan pelekat kenderaan bagi kakitangan IPGKPM dan dilarang memasuki kampus. 5. Pembatalan pelekat kenderaan bagi pekerja luar dan dilarang memasuki kampus. 6. Membayar kos sebenar

alatan clamp yangdirosak kan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful