You are on page 1of 1

‫از طرف‪ :‬دانشگاه دولتی معماری مسکو‬

‫به ‪ :‬مکان مورد نیاز‬

‫معرفی نامه‬
‫این معرفی نامه بنا به درخواست اقای رضا میرزائی به تابعیت‬
‫ایران است مبتنی بر اینکه وی سال دوم دکتری معماری را در‬
‫دانشگاه دولتی معماری مسکو تمام کرده و در سپتامبر ‪-2008‬‬
‫‪ 2009.‬وارد سومین سال تحصیل خواهد گردید‬

‫تائید از طرف‪ :‬پرفسور آرلوف‪.‬رئیس اموردانشجویان خارجی دانشگاه‬


‫تائید از طرف‪ :‬سفارت ایران در مسکو‬