You are on page 1of 8
Vår dato Vår referanse REGIONALAVDELINGEN 27.06.2008 200601381-101/MGR Saksbehandler: Marita Grimsø Deres dato Deres referanse
Vår dato
Vår referanse
REGIONALAVDELINGEN
27.06.2008
200601381-101/MGR
Saksbehandler: Marita Grimsø
Deres dato
Deres referanse

1 av 8

MØTEREFERAT

Vår dato Vår referanse REGIONALAVDELINGEN 27.06.2008 200601381-101/MGR Saksbehandler: Marita Grimsø Deres dato Deres referanse 1 av

Referat fra:

Møte i arbeidsgruppa for "MøtHenrik" på

Møtedato:

25.juni 2008

www.wergeland2008.no

Møteleder:

Marita Grimsø

Møtested:

Fylkeshuset

Referent:

Marita Grimsø

Deltakere:

Birgitte Kleivset, Linn Bay Gundersen, Marita Grimsø, Judith Seland Nilsen, Jahn Holljen Thon.

Fravær:

Referat fra møte i arbeidsgruppa for "Møt Henrik" på www.wergeland2008.no

Jahn Holljen Thon deltok også på møtet.

Sak 1 Gjennomgang og kommentarer til referat fra forrige møte.

Det var ingen kommentarer/justeringer til referat fra forrige møte.

Sak 2 Gjennomgang av handlingsplan (fra forrige møte) og ev. justeringer/tillegg.

Se handlingsplan i tabell under for justeringen og tillegg (kommentarer og endringer fra dette møtet er

uthevet med rød skrift i tabellen, avsluttede/utgåtte oppgaver er merket med grå skygge).

Oppfølging fra forrige møte ang. timer for Linn Bay Gundersen.

Det ble enighet om at Linn holder av timer slik at hun kan arbeide videre til høsten, dvs. at hun ikke gjør

ferdig noen opplegg før ferien som tidligere avtalt.

BK= Birgitte Kleivset. LBG = Linn Bay Gundersen. JSN = Judith Seland Nilsen. MG = Marita Grimsø.

Folkestyre – kompetanse – samarbeid

Postadresse:

Sentral E-postadresse:

Telefon sentralbord:

Serviceboks 517 4605 Kristiansand

postmottak@vaf.no

Telefon intern:

38 07 46 55

Besøksadresse:

Avdelings E-postadresse:

Telefaks:

38 07 45 04

Tordenskjoldsgate 65

postmottak@vaf.no

Foretaksregisteret:

960 895 827

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

2 av 8

TEMA

FORSLAG

STATUS

og

ANSVAR

Møteplan 2008

Møteplan for 2008 ble diskutert. Møtene vil avholdes på Fylkeshuset. Marita Grimsø kaller inn til møtene. Møteplan er som følger:

 
  • 21. mai 11.30 – 13.30 i møterommet ”Svingen”

4. juni 11.30 – 14 i møterommet ”Østblokken” i 2. etg. Regionalavd.

  • 25. juni 11.30 – 14 i møterommet ”Svingen”

  • 26. august 11.30 – 14 i møterommet ”Svingen”

10. september 11.30 – 14 i møterommet ”Svingen”

Kommentar fra møte 4. juni: MG kan ikke delta på møtet 10.

september. BK gir tilbakemelding innen 1. september dersom det er ønskelig at MG bestiller møterom og mat til møtet.

Kommentar fra møte 25. juni: BK gir tilbakemelding til MG dersom

det er ønskelig å endre møtedato for møtet satt opp 10. september

2008.

  • 24. september 13 – 15 (ref. anm. Marita Grimsø kan ikke delta på

dette møtet pga. tjenestereise. Birgitte Kleivset avklarer møtested, med mindre det er ønskelig å avtale ny dato.)

8. oktober 11.30 – 14 i møterommet ”Svingen”

22.oktober 13 – 15 i møterommet ”Svingen”

2. Handlingsplan

Etter diskusjon om ulike tiltak og med bakgrunn i innspill fra forrige møte, foreslår arbeidsgruppa følgende handlingsplan (se under). Nye momenter vil legges til etter behov. I hovedsak vil det fokuseres på å gjøre læringsressursene under ”Møt Henrik” kjent for det arbeidsgruppa mener er relevante miljøer, personer, institusjoner, skoler, o.a., nasjonalt, regionalt og lokalt. Listen under er ikke i prioritert rekkefølge.

 

2.1

BK hoved-

Etablere kontaktnett for å gjøre læringsressursene kjent. Kommentar fra dette møtet (21.05.2008):

ansvarlig

Informere nasjonalt ved å vise til eksempler lokalt. E-postliste sendes ut med informasjon om nettstedet/opplegg og lærerbloggen. Birgitte Kleivset har flere innspill, bl.a. å få flere nettsteder til å lenke

til www.wergeland2008.no. Opprette samarbeid med bl.a. Never Again og NDLA.

Kommentar fra møtet 4. juni:

BK avtaler møte med Harald Wischmann hos Pedagogisk

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

3 av 8

   

senter i Kristiansand ang. deres Midtøsten- prosjekt. Birgitte kontakter også kontaktlærer for norsk – de kan også kontakte andre pedagogiske sentre i Norge. Dette kan også rettes mot ungdomstrinnet. BK tar kontakt med Marianne Lillevangstu (skolebibliotek).

 

BK initierer kontakt til hovedlærermøte på ungdomstrinnet.

Kommentar fra møtet 25. juni:

BK har snakket med Wischmann. Det som er relevant er publisert på nettstedet allerede. Dersom det kommer mer stoff, tar han kontakt. BK kontakter Lillevangstu rett etter ferien. BK initierer

kontakt til hovedlærermøte på ungdomstrinnet etter ferien.

2.2

BK tar

Oppfordre lærerutdanningen til å bruke nettstedet - lærerstudenter

Dette er gjort.

kontakt

som skal ut i praksis. Planleggingsmøter for praksis i høst.

høst 08

Kommentar fra dette møtet (21.05.2008):

Kommentar fra møtet 4. juni:

LBG har laget forslag til brev som kan sendes til Jan Hognestad som er ansvarlig for praksisperioden i norskfaget for lærerutdanningen. BK sender brevet.

Kommentar fra møtet 25. juni:

Det er kommet svar fra Hognestad. De skal prøve å finne plass til orientering om nettstedet. Da kan ev. lærerne og elevene jobbe videre med det. Vi sier ja takk til det. BK følger dette opp.

2.3

BK tar

Søke samarbeid med Never Again.

kontakt

Kommentar fra møtet 21.05.2008:

mai 08

 

Dette er gjort.

2.4

BK, JSN

mai 08

Deltakelse på NKUL http://www.nkul.ntnu.no/ Norsk konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring, 7. – 9. mai i Trondheim.

Kommentar fra møtet 21.05.2008:

 

Dette er gjort.

2.5

LBG

Utdanningsmesse i Lillestrøm Kommentar fra møtet 21.05.2008:

Avsluttet

 

Dette er avsluttet.

2.6

BK

Informasjon om hva skolene planlegger til 17. mai. Kommentar fra møtet 21.05.2008:

mai 08

 

Dette er gjort.

2.7

Alle

Dokumentere bruk av nettstedet. Vise hvordan det vi gjør brukes

Dette gjøres fortløpende.

fort-

som et ledd i å gjøre læringsressursene kjent for flere.’

løpende

Kommentar fra møtet 21.05.2008:

Kommentar fra møtet 25. juni:

26.

aug. 2008 skal LBG forelese for universitetsansatte som

underviser i norsk i utlandet, og vil i den anledning bruke/

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

4 av 8

 

markedsføre www.wergeland2008.no.

 

2.8

JSN

Wergeland og blomster, opplegg for Den kulturelle skolesekken i

høst 08

 

Vest-Agder.

2.9

BK og MG

Kontakte informasjonsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune Cheryl Macdonald for markedsføring av nettstedet 17. mai og til Wergelandsuka.

mai 08

Kommentar fra dette møtet (21.05.2008):

Birgitte Kleivset har kontaktet Cheryl Macdonald ang. pressedekning for nettstedet mot 17. juni. Birgitte tar også kontakt med Gro Roksand for informasjon om hva Wergeland 2008 ønsker å få fram.

Kommentarer fra møtet 4. juni:

 

BK følger dette opp med Cheryl Macdonald. Kan for eksempel skrive om hvordan Lovisenlund skole bruker nettstedet.

BK sender informasjon om dette til Gro for mulig videreformidling via deres kontaktnett.

Kommentarer fra møtet 25. juni: Arrangementene i bl.a. Oslo, Eidsvoll og Kristiansand i anledning Wergelandsuka, har fått mye pressedekning lokalt og nasjonalt. Svært innholdsrike og vellykkede programmer.

2.10

LBG mai

Legge ved papirdukkeark som pdf-fil når Wergelandselskapet sender ut informasjon til skolene. Kommentarer fra møtet 4. juni:

08

Informasjon om oppleggene på nettstedet er sendt til skolene. LBG sender kopi til BK.

Kommentarer fra møtet 25. juni:

Papirdukkearkene fra ”Møt Henrik” var populære på bl.a. Lovisenlund skole i forberedelsen til jubileumsuka.

2.11

JSN

Sørlandets lærerstevne – stand med informasjon om nettstedet. Kommentar fra dette møtet (21.05.2008):

Okt 08

Vest-Agder-museet gjør dette. De deler ut papirdukke. Vi vurderer å

 

lage et banner.

2.12

BK og MG

Blogg for skolen som kan brukes av lærere og andre. Forslag:

mai 08

Endre tekst på menypunkt ”Læringsaktiviteter” til ”Læringsaktiviteter og blogg” (eller noe lignende) og legg lenke til blogg fra første nivå man kommer til, enten som relatert lenke og/eller i beskrivelsen.

Kommentar fra møtet 21.05.2008:

Lærerbloggen er opprettet. http://henrikbloggen.blogspot.com/ Birgitte legger ut informasjon på lærerbloggen om hvordan man kan lage digitale fortellinger og inviterer til å sende inn arbeider til

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

5 av 8

 

Birgitte jobber med å få mange treff på denne bloggen.

 

Kommentar fra møte 4. juni:

BK inviterer ressurspersoner som gjesteskribenter på lærerbloggen.

Kommentarer fra møte 25. juni:

 

BK

BK foreslår Jan Arve Overland som gjesteskribent på lærerbloggen. BK inviterer. BK sjekker om det går an å finne ut hvor mange treff vi får på lærerbloggen.

 

2.13

 

Søke samarbeid med Eidsvoll 1814 og Riksarkivet.

 

BK og

Kommentar fra møte 21.05.2008:

LBG

 

mai 08

Birgitte kontakter institusjonene og lenker også opp til Oslomuseet for å få informasjon om Wergelandutstilling.

 

Judith kontakter museene og samler informasjon om wergelandopplegg på lærerbloggen.

Kommentarer fra møtet 25. juni:

Judith har tatt kontakt med museene og fått svar fra Jødisk Museum i Oslo som skal ha opplegg til høsten (6. – 9. september) ..

En tur til Eidsvoll 1814 og Riksarkivet vurderes.

Kommentarer fra møte 4. juni:

BK orienterte fra redaksjonsmøtet. Det er ønskelig å avholde

seminar med reise til Eidsvoll og Oslo. Solbu foreslår å lage et dagsseminar med ressurspersoner. Gro Roksand, Steinar Eilertsen og BK får ansvar for å lage et

seminar. 1. – 2. september. LBG kommer med innspill til Birgitte. Anne Løvland aktuell

kontakt fra Eidsvoll 1814. Reise og opphold for arbeidsgruppa (Møt Henrik) dekkes av fylkeskommunen, ikke lønn.

Kommentarer fra møtet 25. juni:

 

BK

Thorleif Hamre, Astrid Løvland, Margit Løyland, Dillevig er aktuelle kandidater til seminarinnlegg. BK sitter i arbeidsgruppe for seminaret/tur. BK gir tilbakemelding til Rune Holbek ang. hvor mange som skal delta fra arbeidsgruppa for ”Møt Henrik”, hun venter til seminaret er avklart.

2.14

BK og

Vurdere å ta kontakt med personer/institusjoner fra Wergeland 2008s

 

MG

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

6 av 8

 

mailingliste. Kommentar fra møtet 21.05.2008:

 

mai 08

Birgitte har gjort dette.

2.15

MG

Design av ”button” som kan brukes til utdeling (Marita avklarer budsjett med Rune Holbek). Ref. anm. På grunn av lang leveringstid utgår dette.

 

juni 08

2.16

BK

Lage et opplegg med produksjon av ”buttons”. Kommentar fra møtet 21.05.2008:

 

juni 08

Vi avventer og vurderer et slikt opplegg senere.

2.17

LBG og

Vurdere produksjon av banner eller ”roll-up” som markedsfører

 

MG

nettstedet. Kan for eksempel brukes under Wergelandsuka (Linn Bay

mai 08

Gundersen gir tilbakemelding om mulige størrelser). Kommentar fra dette møtet (21.05.2008) Marita venter på svar fra Linn Bay Gundersen.

Kommentar fra møte 4. juni:

MG bestiller et standard roll-up – tar kontakt med LBG dersom det blir ferdig til 17. juni.

Kommentar fra møtet 25. juni:

   

Banneret står i vestibylen på fylkeshuset i Kristiansand. Banneret kan lånes, gi beskjed til MG. JSN skal bruke banneret i til Sørlandets Lærerstevne i oktober.

2.18

BK

juni

Filme fra Wergelandsuka og 17. juni og publisere. Kommentar fra møte 4. juni:

08

LBG tar kontakt med Cheryl Macdonald for å høre om dette er interessant.

 

BK prøver å få tak i stoff dersom noe produseres for publisering på lærerbloggen.

Kommentar fra møte 25. juni:

BK skal forsøke å lenke til de som har filmet fra Wergelandsuka.

2.19

JSN

 

Foreta noen endringer for å syngliggjøre elevarbeider bedre på forsiden og undersiden. Judith Seland Nilsen utfører dette, men drøfter endringene med Steinar Eilertsen og Kari Kleivset før dette utføres. Kommentar fra møte 4. juni:

 

JSN har gjort dette.

Kommentar fra møtet 25. juni: Nye justeringen ble drøftet. BK tar kontakt med Steinar Eilertsen før ev. endring av

meny/undermenypunkt.

2.20

BK

 

Lage guidet tur (Camtasia) som viser hva man kan gjøre på ”Møt Henrik”. Publisere på lærerbloggen og YouTube.

 

Kommentar fra møte 4. juni:

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

7 av 8

 

BK jobber med dette – fristen er semesterstart til høsten.

 

2.21

 

BK

Bruke kontaktene fra NKUL til å formidle nettsted og lærerblogg til

 

viktige nasjonale aktører. Kommentar fra møte 4. juni:

Dette skjer fortløpende.

Kommentar fra møtet 25. juni:

Den kulturelle skolesekken sentralt kontaktes for å sørge for bedre profilering av nettstedet. Teksten til DKS-brosjyren for Vest-Agder ble gjennomgått og det ble enighet om å bruke følgende tekst (se under). Samme tekst kan brukes av DKS sentralt.

Målgruppe: 1. – 10 trinn

I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født. På www.wergeland2008.no finnes læringsakitviteter tilpasset ulike trinn. For eksempel papirdukker, puslespill, quiz, digitale fortellinger, poetisk lek m.m. Her finnes lærerinstrukser og lærerblogg med gode eksempler. Send gjerne inn elevarbeider som vil bli publisert. Nettstedet inkluderer også informasjon om Wergelands liv og verk, aktuelle saker, kulturkalender og bildegalleri.

DKS – Judith tar kontakt med ABM-utvikling sentralt. MG lager pdf og sender til Judith (ref. anm.: Etter å ha drøftet dette med fylkeskultursjefen etter møtet, ble det bestemt at fylkeskultursjefen kontakter DKS sentralt for å få til dette).

2.22

BK

Vurdere om det er mulig å publisere NRK P2s programserie om Henrik Wergeland som podcast på lærerbloggen. Birgitte sjekker. Kan ev. vurdere å publisere på nettsted. Kommentar fra møte 4. juni: BK jobber med dette. Fikk ikke lenke til

det pga manglende rettigheter.

2.23

MG/JSN

Nytt fra møte 25. juni:

JSN foreslo å lage plakat som kan henge på Vest-Agder-museet i

sommer. Det ble laget 8 A3-plakater som JSN tok med etter møtet.

2.24

BK

Nytt fra møte 25. juni:

BK orienterte om teaterturne og bok, samt samarbeid m/ Ivo Figueiro. Opplegg for VG2 kan publiseres under ”Møt Henrik”.

2.25

BK

Nytt fra møte 25. juni:

Det er ønskelig å lage en liten spørreundersøkelse på lærerbloggen om hvordan skolene har brukt nettstedet i forbindelse med jubileet. BK lager forslag til lærerbloggen høst 2008.

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

8 av 8

 

Det er ønskelig å samarbeide med de mest aktive skolene og ta kontakt. Kan for eksempel sammenligne aktivitetsnivå mellom de som deltok i blomstertoget i Kristiansand og de som ikke gjorde det. BK legger ut innspill på bloggen neste uke. Gjennomfører til høsten.

 

Sak 3 Eventuelt

Jahn Holljen Thon orienterte om dialog med bl.a. Kulturdept. om Wergelandsenteret og planer om et europeisk senter for toleranse og multikulturell kommunikasjon. Nettstedets ev. rolle ble drøftet. Det ble enighet om at dette bør drøftes med bl.a. Vest-Agder fylkeskommune, Wergeland 2008 og Nasjonalbiblioteket. Thon sender henvendelse til leder i ABM-seksjonen i fylkeskommunen, Rune Holbek med ønske om å få til et møte.