P. 1
Интернет зависност

Интернет зависност

|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Srecko Milosavljevic on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̭̦̭̯̌̏̚

ʽ̔ ̨̭̏̐ ̡̦̭̯̦̌̌̌, ̪̌ ̨̔ ̦̭̔̌̌, ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̠̖ ̨̛̌̏̌̚̚ ̪̬̱̌̏ ̶̨̛̬̖̣̱̠̱̏ ̸̛̦̦̌̌ ̦̌ ̡̨̛̠
̶̡̨̨̛̛̥̱̦̬̥̌, ̸̨̛̱̥ ̛ ̨̛̬̥̌̔. ˁ̌ ̨̡̨̛̯̣ ̵̨̛̭̯̱̪̦̔ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌, ̡̌̔̌ ̛̦̯̌̚ ̡̨̡̨̛̣ ̠̖ ̛̪̬̖̹̖̏
̬̖̥̖̦̏̌ ̡̨̛̠ ̨̨̪̬̖̖̥̏̔ ̴̛̭̱̬̱̠̱̓ ̨̥̬̖̙̥?
ʶ̨̧̛̬̹̖̖̓ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̠̖ ̡̨̨̛̖̭̪̣̬̣̔̌ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̨̛̦̐̔̌, ̡̨̨̦̭̯̦̯̦̌ ̨̭̯̣̦̌
̧̛̥̖̠̱̌̓ ̨̛̬̏̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̛ ̖̌̍̌̏̚. ʦ̛̖̭̯ ̭̖ ̛̙̱̬̬̠̱̌̌ ̛̚ ̛̥̦̱̯̌ ̱ ̛̥̦̱̯, ̌ ̦̖ ̨̦̖̦̔̏, ̡̨̌
̡̦̖̌̔̌. ʺ̨̙̖̯̖ ̭̖ ̨̛̪̖̯̏̌̚ ̛ ̛̛̯̍ ̱ ̡̨̡̦̯̯̱̌ ̭̌ ̵̛̤̥̌̔̌̌ ̛̤̱̔ ̡̨̪̬̖ ̵̛̬̦̌̚ ̶̵̨̛̛̭̠̣̦̌ ̥̬̖̙̌
̡̨̌ ̨̹̯ ̭̱ Facebook, Twitter, My Space,..ʫ̡̨̡̣̖̯̬̦̭̌ ̨̪̹̯̌, chatt ̛ ̛̬̦̌̚ ̴̨̛̬̱̥ ̨̨̤̠̱̔̏̌̏̌̚ ̦̥̌
̠̦̌̏̌ ̛ ̨̛̦̦̥̦̌̌ ̨̧̖̹̯̖̍̌̏̌ ̨ ̨̛̣̍ ̡̨̨̠̠ ̨̛̛̥̭̣̠̌̏̚ ̛̯̖̥, ̨̔ ̵̛̛̛̦̠̭̯̦̠̌ ̖̯̤̔̌̌. ʯ̌ ̨̥̦̖̐
̤̱̖̔ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̌̚ ̬̌̔, ̌ ̌̚ ̨̨̥̦̐ ̛̹̖̏ ̵̧̛ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̥̖̭̯ ̭̯̣̦̖̌
̖̌̍̌̏̚. ʿ̨̭̯̤̌̏̌ ̭̖ ̧̛̪̯̖̌ ̡̨̠̌ ̨̱̪̯̬̖̍̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̭̖ ̭̥̯̬̌̌ ̡̨̛̪̬̖̖̣̥̏ ̨̨̱̪̯̬̖̥̍.
ʶ̶̨̦̖̪̯ ̡̨̪̬̖̥̖̬̦̖ ̨̱̪̯̬̖̖̍ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̠̖ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̨̦̏̌ ̨̪̠̌̏̌ ̛ ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̛̦̠̖ ̴̨̨̬̥̣̦̌
̛̪̬̦̯̌̌̚ ̡̨̌ ̵̨̨̡̛̛̪̭̣̹ ̨̪̬̖̥̖̠̓̌, ̛̣̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̱ ̨̨̠̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̭̱ ̱ ̨̡̯̱. ʺ̛̖̱̯̥͂, ̨̨̛̪̭̯̠
̭̖̏ ̛̹̖̏ ̨̡̔̌̌̚ ̡̨̔ ̵̡̛̦̖ ̛̤̱̔ ̔̌ ̡̨̪̬̖̥̖̬̦̌ ̨̱̪̯̬̖̍̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̨̥̖̯̌ ̡̨̛̭̦̖̦̏̌̔̏ ̨̛̙̯̏,
̬̌̔ ̛ ̖̖̏̚ ̥̖̱͂ ̛̤̱̥̔̌.
ʯ̨̬̔̌̏ vs. ̨̦̖̬̔̌̏̚ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌
ʶ̨̠̌ ̠̖ ̡̛̬̣̌̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̵̨̬̔̌̏̚ ̛ ̨̦̖̬̔̌̏̐̚ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌? ʻ̖ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̠̖̦̭̯̦̔̌̏̌
̨̨̨̬̔̐̏, ̠̖̬ ̨̱̪̯̬̖̍̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̭̖ ̡̛̬̣̱̠̖̌̚ ̨̔ ̡̨̡̛̛̬̭̦̌ ̨̔ ̡̨̡̛̛̬̭̦̌. ʺ̨̙̔̌ ̖̯̖̓ ̨̛̥̬̯̌ ̔̌
̡̨̛̛̬̭̯̯̖ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̛̦̯̖̦̏̚ ̌̚ ̨̭̠̏ ̬̌̔, ̦̌ ̛̪̬̥̖̬, ̛̛̣ ̨̥̙̔̌ ̖̯̖̓ ̭̖ ̨̦̯̦̌̚ ̨̧̛̭̣̯̌̌ ̦̌
̶̨̨̛̭̠̣̦̌ ̧̱̥̬̖̙̖̌̏̌ ̭̌ ̶̛̤̖̥ ̔̌ ̨̭̯̦̖̯̖̌ ̱ ̡̨̡̦̯̯̱̌ ̭̌ ̴̨̛̛̥̣̠̥̌ ̛ ̛̛̪̬̠̯̖̤̥̌̌. ʤ̛̣, ̡̨̌
̦̖̥̬̱̠̖̯̖̌̌̚ ̨̭̠̖̏ ̨̨̦̭̖̔ ̭̌ ̧̛̛̣̙̥̍̌, ̨̭̠̏ ̨̨̪̭̌ ̛̛̣ ̬̱̖̔̐ ̛̯̦̖̍ ̛̭̯̬̏̌ ̱ ̨̛̙̯̱̏, ̨̦̔̌ ̨̥̙̔̌
̛ ̛̥̯̖̌ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̭̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̭̦̹̱̌̏̓̚. ʥ̖̚ ̨̛̬̍̌̚ ̦̌ ̛̥̖- ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̭̦̭̯̌̏̚ ̛̛̣
̡̨̪̬̖̥̖̬̦̌ ̨̱̪̯̬̖̍̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̛̛̣ ̨̦̖̬̔̌̏̚ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̸̬̱̦̬̌̌̌ ̛̛̣ ̸̨̨̛̪̬̣̖̥̯̦̍̌
̡̨̧̛̬̹̖̖̓- ̡̨̌ ʦ̹̖̌ on-line ȁ̡̨̛̛̯̦̭̯ ̨̱̬̙̠̱̐̌̏̌ ʦ̹̌ ̭̯̬̦̏̌̌ ̨̛̙̯̏, ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̛̛̦̪̬̯̌̌̏
̣̦̭̍̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ on-line ̛ off-line ̨̛̙̯̏̌.
ʿ̛̬̏ ̶̛̦̌̚ ̨̦̖̬̔̌̏̐̚ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̸̬̱̦̬̌̌̌ ̛ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌
ʽ̨̭̍̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̡̛̛̭̦̌̏̌̚, ̨̨̖̬̯̦̏̏̌ ̨̪̭̖̱̠̖̔ ̛̖̦̱̏̓ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌ ̛ ̡̛̭̱̭̯̌̏̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̖̏̔
̛̦̖̖̦̌̏̔:
y ʿ̨̨̥̖̹̦̌ ̨̧̭̖̖̓̌ ̨̡̨̭̪̠̭̯̏̌ ̛ ̶̡̛̛̬̖̏, ̨̡̔ ̴̭̱̬̱̠̖̯̖ ʰ̨̦̯̖̬̦̖̯̥
y ʿ̛̬̯̖̌̏ ̖̱̭̪̖̹̦̖̍̚ ̨̦̪̬̖̌ ̔̌ ̡̛̪̬̖̦̖̯̖ ̛̛̣ ̸̨̛̛̬̦̯̖̐̌ ̨̱̪̯̬̖̱̍ ̸̬̱̦̬̌̌̌
y ʧ̛̱̯̖̍ ̨̪̠̥̌ ̨ ̬̖̥̖̦̱̏ , ̨̡̔ ̭̯̖ ̦̌ ̛̥̬̖̙
y ʯ̦̖̥̬̱̠̖̯̖̌̌ ̛̪̬̠̯̖̤̖̌, ̶̨̨̛̪̬̱̔, ̭̖̏ ̭̌ ̨̙̖̤̥ ̔̌ ̱̖̯̖̍̔ ̨̹̯ ̱̙̖̔ ̦̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱
y ˋ̨̖̭̯ ̵̯̯̖̏̌̌ ̭̖̖̍ ̱ ̛̣̙̌ ̨ ̸̡̨̛̛̛̣̦ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̨̠̖ ̨̪̬̖̖̯̖̏̔ ̌̚ ʰ̨̦̯̖̬̦̖̯̥ ̛ ̹̯̌ ̛̬̯̖̌̔
̨̯̥̌
y ʽ̭̖̯̖̓̌ ̭̖ ̨̛̱̦̖̥̬̖̦̚, ̨̛̖̪̬̖̭̦̔̏ ̛̛̣ ̭̯̖ ̨̨̠̖̦̭̯̦̔̌̏ ̛̛̬̬̙̤̌̔̌̏̚ ̡̨̌ ̠̖ ʦ̹̖̌ ̬̖̥̖̏
̨̨̪̬̖̖̦̏̔ ̦̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱ ̡̨̭̬̖̦̌̓ ̛̛̣ ̡̨̛̪̬̖̦̱̯
y ʶ̨̧̛̬̹̖̖̓ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̡̨̌ ̛̣̌̚̚ ̛̚ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̯̱̙̦̖ ̶̛̛̭̯̱̠̖̌ ̛̛̣ ̌̚ ̡̨̭̖̭̱̣̦̌
̨̨̧̤̖̖̌̔̏̚
y ˁ̯̬̯̖̏̌̌ ̨̪̬̣̖̥̖̍ ̱ ̡̨̛̹̣ ̛̛̣ ̦̌ ̨̪̭̣̱ ̡̨̛̠ ̦̭̯̠̱̌̌ ̡̨̌ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̨̨̪̬̖̖̦̏̔̐ ̬̖̥̖̦̏̌ ̦̌
ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱
y ʶ̌̔̌ ̦̖ ̡̨̛̛̬̭̯̯̖ ʰ̦̯̖̬̦̖̯, ̛̛̥̭̣̯̖ ̨ ̧̖̥̱ ̸̨̖̭̯ ̛ ̛̬̥̹̤̯̖̌̌̚ ̡̌̔̌ ̖̯̖̓ ̨̨̨̪̦̏ ̛̛̯̍ ̱
̶̛̛̛̭̯̱̠̌ ̔̌ ̐̌ ̡̨̛̛̬̭̯̯̖
ʰ̨̬̏̚: The University of Texas at Dallas
ʯ̶̛̦̌ ̛ ̨̛̛̭̥̪̯̥ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̛̛̣ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̔ ̸̬̱̦̬̌̌̌
ʯ̶̛̦̌ ̛ ̨̛̛̭̥̪̯̥ ̪̬̖̯̖̬̦̖̌ ̨̱̪̯̬̖̖̍ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̛̬̬̠̱̏̌̌ ̨̔ ̨̨̭̖̍ ̨̔ ̨̨̭̖̍. ʻ̖ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̬̖̦̔͂̌
̨̬̠̍ ̸̛̬̖ ̶̵̡̛̱̱̦̌ ̱ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̸̛̪̬̖̯̬̙̱̌̏̌ ̛̛̣ ̛̭̯̌ ̵̨̛̪̬̖̖̦̏̔ ̱̚ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̡̨̛̠ ̖̓ ̡̛̱̯̌̌̚ ̦̌
ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̨̭̖̍. ʤ̛̣ ̨̨̪̭̯̠̖ ̡̛̦̖ ̨̛̪̹̯ ̶̛̦̌̚ ̨̨̧̱̪̬̖̌̚ ̔̌ ʦ̹̖̌ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓
ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̨̪̭̯̠̖̌ ̨̪̬̣̖̥̍:
y ʧ̧̱̤̖̖̍ ̨̪̠̥̌ ̨ ̬̖̥̖̦̱̏ ̦̌ ͣ ̛̥̬̖̙͞. ʪ̌ ̛̣ ̸̨̖̭̯ ̵̛̭̯̯̖̏̌ ̔̌ ̭̯̖ ̱̙̖̔ ̦̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱
̨̦̖̐ ̨̹̯ ̭̯̖ ̛̛̪̣̦̬̣̌̌? ʪ̌ ̛̣ ̪̬̌ ̛̥̦̱̯̌ ̨̪̭̯̦̖̌ ̪̬̌ ̛̭̯̌? ʪ̌ ̛̣ ̭̖ ̛̦̣̯̖̌̌̚ ̱ ̶̛̛̛̭̯̱̠̌
̔̌ ̸̨̖̭̯ ̨̛̭̯̠̖̯̖̌̚ ̛̛̣ ̡̛̭̦̯̖̌ ̦̌ ̡̭̭̯̦̖̌̌, ̡̨̹̣̱ ̛̛̣ ̨̨̪̭̌ ̨̍̐̚ ̛̪̬̖̹̖̏ ̬̖̥̖̦̏̌
̨̨̪̬̖̖̦̏̔̐ ̦̌ ̛̥̬̖̙? ʪ̌ ̛̣ ̭̖ ̨̭̖̯̖̓̌ ̨̛̛̛̛̬̯̬̦̌̚ ̛̛̣ ̨̛̦̖̥̬̖̦̚̚ ̡̨̌ ̭̖ ʦ̹̖̌ on-line
̬̖̥̖̏ ̨̦̣̌̐ ̡̛̪̬̖̦̖?
y ʿ̨̬̣̖̥̍ ̧̛̬̹̏̌̏̌̌̚ ̨̖̍̌̏̌̚ ̛ ̡̯̌̔̌̌̌̚ ̡̛̱̓ ̛̛̣ ̦̌ ̨̪̭̣̱. ʪ̌ ̛̣ ̭̥̯̬̯̖̌̌ ̔̌ ̭̖ ̪̬̤̌̏
̖̹̏ ̨̨̛̦̥̣̌̐̌ ̛̛̣ ̔̌ ̛̥̯̖̌ ̨̥̣̌ ̵̬̦̖̌ ̌̚ ̸̖̖̬̱̏, ̠̖̬ ̭̯̖ ̛̛̣̍ ̛̱̖̯̌̚̚ ̴̛̭̱̬̱̠̱̓
ʰ̨̦̯̖̬̦̖̯̥. ʽ̭̯̠̖̯̖̌ ̦̌ ̨̪̭̣̱ ̭̖̏ ̱̙̖̔ ̛ ̱̙̖̔, ̠̖̬ ̛̦̭̯̖ ̱ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̔̌ ̛̬̹̯̖̌̏̚ ̨̨̪̭̌
̦̌ ̬̖̥̖̏- ̨̭̯̠̖̯̖̌ ̦̌ ̨̪̭̣̱ ̨̠̹ ̱̙̖̔, ̛ ̯̌̔̌ ̛̦̣̯̖̌̌̚ ̬̖̥̖̦̏̌ ̔̌ ̴̭̱̬̱̠̖̯̖ ̦̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱,
̡̌̔̌ ̭̯̖ ̛̭̥̌.
y ʰ̶̨̛̣̠̌̌̚ ̨̔ ̶̨̨̛̪̬̖̔ ̛ ̛̪̬̠̯̖̤̌̌. ʪ̌ ̛̣ ̹̏̌ ̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̨̛̙̯̏ ̛̯̬̪ ̨̍̐̚ ̛̪̬̖̹̖̏
̬̖̥̖̦̏̌ ̡̨̠̖ ̨̨̛̪̬̯̖̏̔ ̦̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱? ʪ̌ ̛̣ ̦̖̥̬̱̠̖̯̖̌̌̚ ̛̪̬̠̯̖̤̖̌ ̛ ̶̨̨̛̪̬̱̔? ʪ̌ ̛̣
̨̭̖̯̖̓̌ ̔̌ ̡̨̛̦ ̱ ͣ ̨̭̯̬̦̥̏̌͞ ̨̛̙̯̱̏ ʦ̭̌ ̦̖ ̬̱̥̖̌̚ , ̸̡̌ ̛̦ ʦ̹̌ ̭̱̪̬̱̐, ̡̨̌ ̨̹̯ ʦ̭̌
̬̱̥̖̌̚ on-line ̛̪̬̠̯̖̤̌?
y ʽ̭̖̯̖̓̌ ̶̡̛̬̖̱̏ ̨̍̐̚ ̨̱̪̯̬̖̖̍ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌. ʪ̌ ̛̣ ̭̯̖ ̨̛̱̥̬̦ ̨̔ ̵̛̭̯̣̦̌ ̡̛̛̪̬̔̌ ʦ̹̖̌
̭̱̪̬̱̖̐, ̔̌ ̦̖ ̨̨̛̪̬̯̖̏̔ ̨̨̨̤̦̔̏ ̬̖̥̖̦̏̌ ̨̠̖̦̌̔̚ ̨̍̐̚ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌? ʪ̌ ̛̣ ̡̛̬̠̖̯̖ ̔̌
̡̨̛̛̬̭̯̯̖ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̛̛̣ ̣̙̖̯̖̌ ̨ ̨̯̥̖ ̡̨̡̨̛̣ ̖̯̖̓ ̬̖̥̖̦̏̌ ̨̛̪̬̖̭̯̏ ̦̌ ͣ ̛̥̬̖̙͞?

ˇ̡̨̛̯̬̌ ̡̛̛̬̌̚ ̨̔ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚
ʰ̡̨̌ ̭̖ ̛ ̤̖̔̌ ̛̬̌̔ ̦̌ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚, ̨̨̪̭̯̠̖ ̴̡̨̛̯̬̌ ̡̛̛̬̌̚ ̡̨̛̠ ̭̱
̴̡̨̛̛̛̛̖̦̯̦̔̏̌.
˄ ̖̖̥̏̓ ̭̯̖ ̡̛̛̬̱̚ ̨̔ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌:
ʤ̡̨ ̛̪̯̯̖̌ ̨̔ ̡̨̨̛̛̦̭̦̭̯̌̚. ˋ̨̖̭̯ ̭̖ ̖̹̔̌̏̌ ̔̌ ̡̨̛̛̬̭̯̯̖ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̡̡̨̌ ̛̍ ̡̛̭̬̖̦̱̣
̧̪̙̱̌ ̭̌ ̵̨̛̭̠̏ ̛̬̍̐̌ ̛ ̵̨̭̯̬̌̏̌. ʤ̡̨̛̛̦̭̦̚ ̨̪̬̖̥̖̠̓̌ ̡̨̌ ̨̹̯ ̭̱ ̨̨̛̪̭̖̭̦̏-
̡̨̛̛̥̪̱̣̦̏̚ ̨̪̬̖̥̖̠̓̌ ̡̨̯̖̌͂ ̨̥̙̖ ̨̛̛̪̬̦̖̯̔ ̨̔ ̪̬̖̯̖̬̦̖̌ ̨̪̬̖̬̖̏ ̡̨̡̖̣̖̯̬̦̭̖ ̨̪̹̯̖
̡̨̌ ̛ ̨̪̬̖̯̖̬̦̌ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌.
ʤ̡̨ ̭̯̖ ̛̛̖̪̬̖̭̦̔̏. ˁ̴̨̧̱̬̖̥̏̌ ʰ̨̦̯̖̬̦̖̯̥ ̨̥̙̖ ̭̖ ̨̛̪̖̍̓ ̨̔ ̛̖̪̬̖̭̠̖̔, ̛̣̌ ̛̪̬̖̹̖̏
̨̨̪̬̖̖̦̏̔̐ ̬̖̥̖̦̏̌ on-line ̨̥̱̐ ̛̛̦̪̬̯̌̌̏ ̨̬̖̐ ̛̭̯̬̏̌. ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̨̛̛̪̬̦̭̔
̶̨̛̛̛̣̠̌̚ ̛ ̨̛̱̭̥̤̖̦̭̯̌ ̸̨̡̖̏̌.
ʤ̡̨ ̭̯̖ ̸̨̨̛̪̬̦ ̛ ̛̥̯̖̌ ̬̱̖̔̐ ̨̡̛̣̖̍ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚. ʺ̨̛̦̐ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̶̛̛̛̭̦̌̏̚ ̪̯̖̌ ̨̔
̵̛̬̱̔̐ ̨̛̣̖̭̯̍ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚, ̡̨̌ ̨̹̯ ̭̱ ̨̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̔ ̵̡̨̨̣̣̌̌, ̡̨̣̖̏̌, ̡̭̖̭ ̨̛̭̦̭̯̌̏̚,
̶̡̨̡̧̖̌ ̛̯̔.
ʤ̡̨ ̛̥̯̖̌ ̧̡̥̌̌ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̨̡̪̬̹̖̔. ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̶̛̛̛̭̦̌̏̚ ̸̨̖̭̯ ̡̨̛̬̭̯̖ ͣ chatt͞ ̨̭̖̍,
̛̦̭̯̦̯̌ ̨̡̪̬̱̖ ̛̛̣ on-line ̛̬̖̐ ̡̨̌ ̛̭̱̬̦̐̌ ̸̛̦̦̌ ̌̚ ̨̧̱̭̪̭̯̤̖̌̏̌ ̵̨̛̦̏ ̛ ̵̨̛̛̪̱̦̠̔̌̚
̨̨̦̭̔̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐̌.
ʤ̡̨ ̭̯̖ ̷̛̯̦̖̠̖̬, ̸̨̖̭̯ ̧̛̪̯̖̌ ̡̨̠̖ ̷̛̯̦̖̠̖̬ ̨̪̭̯̤̌̏̌ ̨̭̥̥̌ ̛̭̖̍ ̠̖ ̖̐̔ ̭̖ ̨̯ ̡̱̣̪̌̌, ̡̨̯̌
̔̌ ̦̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱ ̨̥̙̖ ̭̖ ̨̛̭̖̯̓̌ ̨̛̱̦̠̖̔̍ ̨̦̖̐ ̱ ̨̭̯̬̦̥̏̌ ̨̛̙̯̱̏ ̥̖̱͂ ̛̛̪̬̠̯̖̤̥̌̌.
ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̠̖ ̛̛̪̬̏̔.
ʤ̡̨ ̭̯̖ ̧̥̖̌ ̨̛̛̥̣̦̍ ̛̛̣ ̨̬̱̹̯̖̦̔̏ ̡̛̛̯̦̌̏ ̨̦̖̐ ̨̹̯ ̭̯̖ ̡̦̖̌̔̌ ̛̛̣̍. ˀ̨̨̛̯̖̤̭̯̔̏
̛̛̣ ̸̧̱̖̏̌ ̥̣̖̌ ̶̖̖̔ ̸̨̖̭̯ ̨̨̖̔̏̔ ̔̌ ̶̛̛̭̯̱̠̖̌ ̔̌ ̦̖ ̨̥̙̖̯̖ ̔̌ ̭̖ ̛̬̱̙̯̖̔ ̡̨̌ ̡̦̖̌̔,
̡̨̯̌ ̔̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̭̯̠̖̌ ̛̛̠̖̦̔ ̸̛̦̦̌ ̔̌ ̭̖ ̨̪̖̙̖̯̖̏ ̭̌ ̛̭̯̬̥̌ ̛̛̪̬̠̯̖̤̥̌̌.
ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̴̨̨̛̪̬̦̬̠̐̌̌ ̛ cybersex ̨̛̭̦̭̯̌̏̚
ʿ̨̬̭̯̌ ̨̱̪̯̬̖̖̍ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̠̖ ̨̨̖̔̏ ̨̔ ̨̧̪̖̏̓̌̌ ̨̨̛̭̯̱̪̦̭̯̔ on-line ̴̨̨̛̪̬̦̬̠̖̐̌. ˁybersex
̨̛̭̦̭̯̌̏̚ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̬̭̯̱̏ ̡̭̖̭̱̣̦̖̌ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚. ʯ̨̹̯̌ ̠̖ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̨̖̔̏ ̨̔ ̡̛̖̭̪̦̠̖̌̚ ̡̭̖̭̌?
ʿ̬̖ ̭̖̏̐̌, ̨̍̐̚ ̨̨̛̛̦̦̥̦̭̯̌ ̛ ̡̨̣̌̐ ̛̪̬̭̯̱̪̌. ʹ̛̱̔ ̨̥̱̐ ̨̛̪̬̖̭̯̏ ̭̯̖̌ ̦̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱, ̱
̨̛̛̪̬̯̦̭̯̏̌ ̨̭̠̖̏ ̡̱̖̓ ̛ ̔̌ ̭̖ ̨̪̱̭̯̖ ̱ ̴̛̦̯̠̥̌̌̌̌̚ ̡̨̠̖ ̛̦̭̱ ̨̥̱̖̐̓ ̱ ̨̭̯̬̦̥̏̌ ̨̛̙̯̱̏. ʹ̛̱̔ ̦̖
̨̥̱̐ ̔̌ ̭̖ ̸̡̛̯̥̖̌ ̭̌ ̴̛̦̯̠̥̌̌̌̌̚ ̡̨̠̖ ̛̦̱̔ cybersex; ̨̦ ̬̠̖̌̔̌̚ ̛ ̨̥̙̖ ̸̡̌ ̛ ̔̌ ̛̥̖̦̌̚ ̭̯̬̦̖̏̌,
̴̸̡̛̛̖̚ ̨̨̦̭̖̔.
ʶ̡̨̌ ̛̦̯̌̚ ̔̌ ̛̣ ̭̯̖ ̡̛̛̭̦̌̏̚ ̨ ̡̭̖̭̱?
ʤ̡̨ ʦ̹̖̌ ̡̨̭̖̭̱̣̦̌ ̨̧̪̦̹̖̌̌ ̛̱̥̌̌̚̚ ̛̹̖̏ ̬̖̥̖̦̏̌, ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̧̪̙̖̌ ̨̦̖̐ ̨̹̯ ̛̭̯̖̍ ̛̙̖̣̖̣ ̛
̡̨̌ ̨̡̱̬̱̠̖̚ ̨̨̱̪̬̦ ̔̌ ̭̖ ̨̪̦̹̯̖̌̌ ̦̌ ̸̛̦̦̌ ̡̨̛̠ ̦̖ ̛̖̔ ̱̚ ̨̨̭̦̦̖̏ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛ ̨̧̖̬̏̏̌̌, ̯̌̔̌
̭̖ ̨̥̙̖ ̛̭̥̯̬̯̌̌ ̔̌ ̭̯̖ ̡̛̭̖̭̱̣̦̌ ̡̛̛̭̦̌̏̚. ˁ̡̛̖̭̱̣̦̌ ̶̛̛̛̭̦̌̏̚, ̶̡̛̥̱̹̬̌ ̛ ̙̖̦̖ ̸̨̖̭̯ ̖̓
̭̖̖̍ ̵̛̛̱̯̯̏̌ ̱ ̛̛̥̭̣: ͣ ʽ̨̏ ̠̖ ̨̧̛̪̭̣̖̔ ̪̱̯ ̔̌ ̣̖̥̐̔̌ ̨̡̖̏̌̏ ̨̛̖̏̔ ̭̬̙̠̖̌̔̌...͞ , ̡̛̪̌ ̦̌ ̡̬̠̱̌
̖̓ ̛̛̯̍ ̨̛̪̬̥̬̦̌ ̔̌ ̭̖ ̛̬̯̏̌ ̦̌ ̛̭̯̖ ̛̛̣ ̸̛̭̣̦̖ ̡̭̖̭̱̣̦̖̌ ̶̛̛̭̯̱̠̖̌ ̖̍̚ ̨̛̬̍̌̚ ̦̌ ̵̨̪̬̖̯̦̔̌
̨̧̖̍̓̌̌ ̔̌ ̖̓ ̭̖ ̨̛̛̪̬̥̖̦̯.
ʰ̨̬̏̚: Sexual Recovery Institute
ˁ̛̖̯̌̏ ̱ ̨̧̬̱̔̏̐̌̏̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚
ʤ̡̨ ̛̛̱̯̖̏̔ ̔̌ ̛̥̯̖̌ ̨̪̬̣̖̥̍ ̭̌ ̡̨̨̪̬̖̥̖̬̦̥ ̨̨̱̪̯̬̖̥̍ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌, ̦̠̯̖̙̱̌ ̡̪̬̖̪̬̖̱ ̭̯̖
̛̪̬̖̹̣ ̦̌ ̪̱̯̱ ̡̌ ̨̨̱̬̦̯̖̙̖̦̥̌̏ ̨̛̙̯̱̏ ̦̌ ͣ ̛̥̬̖̙͞. ʦ̨̬̣ ̠̖ ̡̨̣̌ ̶̨̨̛̛̛̬̦̣̯̌̌̏̌̚ ̛̛̣ ̨̛̪̬̖̓
ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̭̦̭̯̌̏̚ ̛ ̛̣̯̌̌̐̌̚ ̭̖ ̌̚ ̛̛̬̠̔̌̏̚ ̨̛̙̯̏.
ʰ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̯̔̏̌ ̨̬̣̖̌̐̚ ̨̍̐̚ ̵̡̨̛̠ ̡̨̛̛̬̭̯̯̖ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̛ ̵̛̯̖̯̌̏̌̚, ̡̨̌ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍,
̸̧̣̖̖̖. ʤ̡̨ ̭̖ ̨̛̬̯̖̍ ̭̌ ̨̛̖̪̬̖̭̠̥̔ ̛̛̣ ̡̨̨̛̦̭̦̹̱̌̓̚, ̨̱̪̯̬̖̍̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̨̥̙̖ ̨̭̥̌
̔̌ ̛̱̣̙̍̌ ̨̨̧̬̭̪̣̙̖̖̌ ̛̛̣ ̧̭̯̖̌ ̵̱̔̌ ̡̨̡̛̛̬̭̦̌, ̛̣̌ ̨̭̥̌ ̨̯̬̖̦̱̯̦.
ʽ̸̛̠̯̌̌ ̨̬̥̖̦̖̔̍̌̍ ̵̛̥̖̦̥̖̌̚. ˋ̨̖̭̯ ̭̖ ̖̹̔̌̏̌ ̔̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̌̚ ̧̨̖̖̐̏ ̡̨̡̛̛̬̭̦̖
̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̛̱̦̔̏̚ ̛̖̦̯̣̏ ̌̚ ̨̨̧̭̣̖̍̌͂̌ ̨̔ ̭̯̬̖̭̌ ̛ ̵̛̬̦̌̚ ̵̛̛̦̖̯̦̐̌̏ ̨̧̭̖̓̌̌ ̛̛̣
̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̴̭̱̌̌̔ ̌̚ ̨̨̭̖̍ ̡̨̠̖ ̭̱ ̨̪̬̖̯̖̬̦̌ ̛̛̭̯̤̖̔̏ ̱ ̨̭̯̬̦̥̏̌ ̨̛̙̯̱̏ ̛ ̦̖̥̠̱̌
̨̨̤̦̔̏ ̨̨̧̭̥̪̱̌̔̌̌̚ ̛̛̣ ̪̖̯̤̖ ̔̌ ̛̬̖̌̚̚ ̭̖̖̍ ̱ ̨̭̯̬̦̥̏̌ ̨̛̙̯̱̏. ʰ̧̬̐̌̔̌̚ ̛̖̹̯̦̏̌ ̱
̨̛̥̏ ̨̛̣̭̯̥̍̌̌ ̨̨̛̪̥̓ ̖̓ ʦ̥̌ ̔̌ ̛̖̯̖̌͂̚ ̦̌ ̡̬̠̌ ̭̌ ̡̨̛̭̦̖̦̥̏̌̔̏ ̨̛̭̯̬̖̭̥̏̌ ̡̨̠̖
̨̛̙̯̏ ̨̨̛̦̭̔ ̖̍̚ ̧̛̪̬̖̍̐̌̏̌̌ ̪̬̖̯̖̬̦̖̌ ̨̱̪̯̬̖̖̍ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌.
ʽ̸̛̠̯̌̌ ʦ̹̌ ̬̱̹̯̖̦̔̏ ̨̛̙̯̏. ˌ̨̯ ̛̹̖̏ ̨̨̦̭̔̌ ̛̥̯̖̌ ̱ ̨̭̯̬̦̥̏̌ ̨̛̙̯̱̏, ̨̭̖̖̯̖̓̌̓
̧̥̱̌ ̨̪̯̬̖̱̍ ̔̌ ̛̬̠̯̖̌̏̌̚ ̡̯̖̌̏ ̨̨̦̭̖̔ ̛ ̖̖̏̚ ̭̌ ̛̤̱̥̔̌ ̦̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱ ̡̨̬̚ ̨̬̱̹̯̖̦̔̏
̧̱̥̬̖̙̖̌̏̌. ʿ̨̭̖̱̠̯̖̏̓ ̛̹̖̏ ̧̪̙̖̌ ̨̛̭̠̥̏ ̛̛̛̦̠̥̣̠̥̌̌ ̛ ̶̨̨̛̛̪̬̔. ʤ̡̨ ̭̯̖ ̨̪̬̖̯̖̬̦̌
̛̛̛̭̯̤̔̏ ̱ ̨̧̛̭̯̬̱̏̌̏̌ ̵̡̛̤̱̭̔ ̡̨̡̦̯̯̌̌̌, ̨̡̪̱̹̠̯̖̌ ̔̌ ̨̪̬̦̖̯̖̌͂ ̨̬̖̖̦̱̔͂ ̬̱̪̱̐ ̌̚
̡̨̠̱ ʦ̭̌ ̖̱̠̖̏̚ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̛̦̯̖̬̖̭ ̡̨̌ ̨̹̯ ̠̖ ̡̣̱̍ ̸̶̛̯̣̌̌̌ ̵̨̛̬̖̖̦̔͂ ̖̣̔̌ ̛̛̣ ̡̣̱̍
̶̨̨̪̹̯̣̏̌̌̌ ̛̬̐̌̌ ̛ ̡̨̯̌ ̛̬̠̠̯̖̌̏̌̚ ̨̭̠̖̏ ̡̨̡̦̯̯̖̌. ʽ̡̏̌̌̏ ̛̪̬̭̯̱̪ ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ʦ̥̌ ̔̌ ̭̖
̨̨̛̦̭̔ ̛̬̠̠̱̌̏̌̚ ̦̌ ̨̛̪̬̬̦̔̌ ̸̛̦̦̌.
ʰ̥̖̦̌̚ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌, ̡̨̡̬̌ ̨̪ ̡̨̡̬̌:
1. ʶ̡̨̌ ̛̍ ̨̡̛̛̯̬̣ ̡̨̠̖ ̭̱ ʦ̹̖̌ ̸̨̛̪̬̣̖̥̯̦̖̍̌ ̨̛̣̭̯̍̌, ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̨̛̛̯̏̔ ̶̛̛̖̖̦̠̱̏̔
̡̨̡̨̛̣ ̡̨̛̛̬̭̯̯̖ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̡̨̠̖ ̛̦̭̱ ̖̦̖̏̌̚ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦ ̌̚ ʦ̹̌ ̨̨̪̭̌.
ʺ̨̙̖̯̖ ̭̖ ̛̦̌̓ ̱ ̴̡̨̨̦̱̦̠̚ ̶̛̛̛̭̯̱̠̌ ̡̨̌ ̭̖ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̱ ̬̦̖̌̔ ̵̭̬̖̏
̛̪̬̖̪̣̖̓ ̭̌ ̡̛̛̬̖̬̯̦̥̌̏ ̡̨̧̛̬̹̖̖̥̓ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ( ̨̹̯ ̠̖ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̸̭̣̱̠̌), ̛̣̌ ̨̡̪̱̹̠̯̖̌
̔̌ ̸̨̪̱̖̯̖̏ ̠̭̦̱̌ ̛̛̣̦̠̱ ̛̥̖̱͂̚ ̶̡̛̬̖̬̖̠̖̌ ̛ ̬̌̔̌ ̦̌ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̱.
2. ʿ̨̛̭̯̯̖̌̏ ̶̛̤̖̖̏ ̡̌̔̌ ̠̖ ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̡̨̛̛̛̬̭̯̯ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ . ʻ̌ ̛̪̬̥̖̬, ̨̥̙̖̯̖ ̨̡̛̪̱̹̯̌ ̭̌
̨̧̪̖̹̖̥̔̌̏̌ ̯̠̥̖̬̌̌ ̌̚ ̨̱̪̯̬̖̱̍ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌, ̯̠. ̡̧̛̖̥̌̌̏̌̚̚ ̡̌̔̌ ̖̯̖̓ ̡̨̛̛̛̬̭̯̯
ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̬̖̖̦̥̔͂ ̛̦̥̔̌̌.
3. ʯ̛̥̖̦̯̖̌ ̨̱̪̯̬̖̱̍ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̌ ̭̌ ̛̛̬̠̥̔̌̏̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌. ʤ̡̨ ʦ̥̌ ̠̖ ̨̨̭̦̔̌̔ ̛̛̣ ̡̨̌ ̭̯̖
̛̱̭̥̤̖̦̌, ̨̛̱̪̬̖̯̔ ̭̖ ̛̙̖̤ ̌̚ ̧̬̖̥̏̌̓̌ ̦̌ on-line, ̪̬̖̭̯̤̖̔̌̏̌̓ ̡̛̛̖̣̏ ̨̪̬̣̖̥̍.

. . on-line . ? . :  . : The University of Texas at Dallas . . ? . ? . . : y ? . ? ? y .y y y . on-line y . . . ? ? . . . ? . y . - .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->