You are on page 1of 12

QUINS PERSONATGES!

AREA DE MEDI

Edita:

Ajuntament de Torredembarra

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educaci6

Pia Educatiu d'Entorn de Torredembarra

Ajuntament de Torredembarra

Primera edici6: Setembre de 2010

Autor: Jordi Sufie Morales (textos i fotografies)

lI.lustracions i maquetaci6: Joan Carles Blanch i Torrebadell

CoHaboradors: Violeta Cabrera Batet, David Moria G6mez.

lrnpres a Impremta Grafiques Pijuan Voltas de Torredembarra

Diposit Legal:

Quins personatges!

Nom Curs Escola

---------

2

Sinibald : Hola nois i noies! Ara farem un viatge. Anirem enrere en el temps i descobrirem quins han estat els personatges rnes importants de la nostra Vila. Joan : A Torredembarra hi ha hagut gent famosa?

Sinibald : Es clar. Ara com abans, Torredembarra ha tingut artistes, professors universitaris, periodistes, politics, empresaris i persones que s'han destacat rnes enlla del nostre poble.

Farah: Com l'Antoni Roig i el Pere Badia, no?

Sinibald : Si, com ells dos i molts altres. Tot seguit us en presento uns quants.

Josep Moliner Poudevila (Torredembarra, 1702 - Torredembarra, 1777): Va ser advocat i catedratic de Institut de Lleis de la Universitat de Cervera. Va escriure diversos llibres com ara Disserlationes academicae luis Civilis.

Sinibald de Mas i Gas (Torredembarra, 1735 - Barcelona 1806): Va fer de mariner. Va ser capturat per corsaris i fet presoner durant temps. Va dibuixar mapes de la Mediterania. EI 1769 va fundar l'Escola Nautica de Barcelona.

Sinibald : Anem a ampliar aquestes informacions:

3

Quina entitat de la Vila porta el nom de Sinibald de Mas? A que es dedica?

Sabries situar-te en un mapa de la Mediterrania? Senyala on son:

Torredembarra, Algeria, Menorca, Tunfssia i Grecia,

Farah : Que lIuny que anaven a fer negocis!

Sinibald : I no era pas I'unic! Fixeu-vos amb els seguents personatges que us presento:

Pere Badia (Torredembarra, 1747 - Torredembarra, 1801): Comerciant torrenc que va fer fortuna a Nova Orleans. EI seu testament estableix un lIegat per fundar I'Hospital de la Caritat, I'actual Fundado Pere Badia.

Antoni Roig i Copons (Torredembarra, 1817- Barcelona, 1885). Ell tambe va fer fortuna a America. En el seu testament va deixar escrit que part del seu lIegat es destines a crear una Fundaelo per impulsar una escola i a donar un dot a totes les noies del municipi que es casessin.

4

Joan Gilell i Ferrer (Torredembarra, 1800-Barcelona, 1872). Va fer fortuna a Cuba. Va ser un dels fundadors de I'lnstitut Industrial de Catalunya i del Foment de la Producci6 Nacional. EI seu fill Eusebi va ser el mecenes de Gaudi.

Ramon Casas i Gatell (Torredembarra, 1817-Barcelona ?): Va ser un india que es va enriquir a Cuba, a la poblaci6 de Matanzas. EI seu fill, Ramon Casas i Carb6, va ser un famosfssim pintor modernista, autor del quadre del tandem on tarnbe apareix el seu amic Pere Romeu.

Jaume Badia (Torredembarra, 1796 - Barcelona, 1863): India que va ser administrador del Banc de Barcelona. Tarnbe va exercir carrecs politics.

Sinibald : A I' Antoni Roig Ii deien "el Castanya'Un renom es l'alies d'una persona, d'una familia 0 d'una casa. Ara vosaltres, investigueu:

Cerqueu altres renoms de Torredembarra:

Apunteu algunes de les obres de Gaudf que va pagar el fill de Joan GOell i Ferrer:

5

Fes com els indians i viatja amb vaixell des de Torredembarra fins a Nova Orleans. No et erdis!

Farah: I Torredembarra no ha tingut mai cap artista?

Sinibald : Sf. Torredembarra ha tingut pintors, cantants, ceramistes i escultors, per exemple.

Joan: Dones m'agradaria coneixer-losl Sinibald : Endavant!

Joan Anton Sole i Pedrol (Torredembarra, 1939-Barcelona, 2000): Cantautor, titellaire i pintor torrenc que va desenvolupar una extensa obra fent actuacions i expositions per arreu d'Europa,

Josep Pujol Montane (Torredembarra, 1893-Barcelona,1978): Escultor. A Paris va coneixer Pablo Gargallo i va descobrir I'obra de I'escultor Rembrandt Bugatti que es dedicava a I'estudi dels animals dels zooloqlcs. A la decada de 1930

va tornar a Torredembarra on va fundar un taller artistic que es deia Tamarit.

Carles Planas i Pons (Aviny6, 1916-Torredembarra, 2010) Escultor d'obres espectaculars com la Historia de Torredembarra en pedra 0 la Historia de Cata/unya en pedra, que es pot visitar a Berga. Tambe as I'autor del monument en record de I'enxaneta David Sanchez, instaHat a Torredembarra.

Victoria Viladomat i Roca "Victoria de la Torre" (Torredembarra, 1932- Torredembarra, 1989): Cantant de "cuplets" que va triomfar per Europa (Alemanya, Holanda, etc.). Va enregistrar diversos singles.

6

Pere Romeu ; Borras (Torredembarra, 1862 - Barcelona 1908): Lligat al m6n de I'art, cornenca com a pintor relacionant-se aviat amb el pintor Ramon Casas. Col-labora amb el pintor Miquel Utrillo iamb Steilen en espectacles d'ombres xineses a Paris. Va col-laborar en la fundaci6 del local "Els Quatre Gats" a Barcelona . La seva peculiar figura ha esdevingut un dels simbols del Modernisme, ja que apareix en

nombrosos retrats de Casas, Picasso, Opisso, Mir i altres.

Pinta amb els colors del quadre original:

Sinibald : Torredembarra tarnbe ha tingut personatges que s'han dedicat a escriure.

Farah: Jo de gran vull ser escriptora!

Pels mas grans ... Cerqueu I'escultura de Montane "Nen amb una oca" i intenteu-Ia dibuixar

7

Sinibald : Doncs pots comencar fent de periodista, com Mane i Flaquer. Aqui sota podras dissenyar la teva primera portada.

Dissenya la portada d'un diari amb les noticies que tu vulguis.

Nom del diari

Data

PoblaciO

Numero

Titular

Subtitol

Cos de text

Imatge

Anunci Grafic

Anuncis

Joan Mane; Flaquer (Torredembarra, 1823-Barcelona, 1901): Periodista i escriptor. Va dirigir molts anys, al segle XIX, el Diario de Barce/ona. Gracies a les seves cronlques coneixem molts details de la nostra festa major de lIavors. AI carrer Gibert, a la casa on va nelxer, si us fixeu be, hi trobareu una placa en record seu.

8

Sinibald : Si us agrada viatjar, si us fixeu be, segur que trobeu torrencs per arreu del man. EI mateix Peroi va actuar a Mexic.

Pere Aixela i Tomer "Peroy" (Torredembarra, 1824-Barcelona, 1892): Va ser el primer torero catala, Va actuar a diferents places de Catalunya. Tambe ho va fer a Madrid i a America.

Sinibald : Alguns dels torrenes ll-lustres han estat homenaljats. Una manera de fer-ho es col-locar a la facana de la casa on van neixer una placa commemorativa. Farah : Aixi tothom que passa pel davant pot recordar aquesta persona.

Joaquim Torrens-Ibem (Torredembarra, 1909-Barcelona, 1975): Enginyer industrial. Va ser catedratlc d'estadistica a la Universitat de Barcelona. Va viure a I'exili despres de la Guerra Civil. Va escriure diversos lIibres i va dirigir la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Maternatiques.

Aquesta es la placa de la casa de Torrens-Ibern.

JOAQUIM TORRENS-IBERN NASCUT EL.24 DE FEBRER DE 1909 EN AQUESTA VILA.

DR.. ENGINYER INDUSTRIAL CATEDMTIC D'ESTADiSTICA CHEVALIER DES PALMES ACADEMlQUES

TORREDEMBARRA, ABRIL DE 2009

9

Pels me s grans... Fotografieu les plaques commemoratives que hi ha instal-lades a diferents cases antigues del poble i feu un mural.

Dissenyeu una placa per algun dels personatges d'aquest quadern.

Joan : Veig que de cientifics i de professors n'hem tingut uns quants ... Sinibald : I rnes que en tindrem amb els anys. Cal estudiar de valent! Aqul us presento dos torrenes que no van perdre el temps:

Josep Valls Figuerola (Torredembarra, 1903 - Torredembarra, 1971): EI seu renom era "Tort". Va ser professor a la Universidad del Norte a Antofagasta, aXile, pars on s'havia exiliat. Alii va portar tecnlques de pesca que ja s'havien desenvolupat a Catalunya i en va millorar d'altres.

Lluis Vallmitjana Rovira (Torredembarra, 1914 - Barcelona, 2006): Naturalista i bi6leg. Catedratlc d'Histologia Vegetal i Animal de la Universitat de Barcelona.

Sinibald : Si us fixeu be el nom d'alguns carrers de la Vila estan dedicats a aquests personatges. Un d'ells es el de Rosali Rovira.

Rosali Rovira i Oliver (Torredembarra, 1855 - Barcelona, 1941): Va ser metge, va dirigir La Gaceta Medica de Cat a/una i va escriure diversos llibres. Li agradava col-laborer amb els assumptes relacionats amb la nostra Vila. EI 1917 l'Ajuntament el va nomenar "Fill Predilecte" per la seva tasca beneflca. Va ser el patrocinador del primer premi de recerca de la nostra Vila.

ACTIVITATS PROPOSADES

1-Convideu a un/a historiador/a local a I'escola per a que faci una conferencla.

Pels mas grans ... Quins personatges dels que hem treballat tenen un carrer dedicat a la seva figura?

10

Ajuntament de Torredembarra

Gel1erall,tat de Catalunya I[)lepalrtament d' !,dliu::;a,c~,6