You are on page 1of 12

SOM PEDRES VIVES!

AREA DE MEDI

Edita:

Ajuntament de Torredembarra

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educaci6

Pia Educatiu d'Entorn de Torredembarra

Ajuntament de Torredembarra

Primera edici6: Setembre de 2010

Autor: Jordi Sufie Morales (textos i fotografies)

lI.lustracions i maquetaci6: Joan Carles Blanch i Torrebadell

CoHaboradors: Violeta Cabrera Batet, David Moria G6mez.

lrnpres a Impremta Graflques Pijuan Voltas de Torredembarra

Diposit Legal:

Som pedres vives!

Nom Curs Escola

---------

2

Sinibald : Hola nois i noies! Jo soc el Sinibald. M'agrada viatjar i viure aventures.

I a vosaltres? Veniu us ensenyare que amaguen les pedres dels edificis rnes antics de la nostra Vila. Aquestes pedres ens explicaran moltes coses, son vives! Joan i Farah: Pedres vives?

Sinibald: No patiu!

Us ho explico amb una cancel

M'agraden les pedres, m'agrada explicar.

Pregunto als pares i em poso a anotar. -Que gran que es la Torre!

Hi ha un munt d'edificis-.

Me'n vaig al Roquer, ai, quins precipicis!

Ja som tots al Barri, ja som tots als Munts.

Ja som dalt del Far, ja estem tots a punt. -Tu veus cal Bofill? Tu veus la Casona?

-Jo veig gent al bloc que espera les ones.

M'agraden les sinies, la lIolja i el far. -Has entrat al Castell? Has anat a guaitar?

M'agraden cal Xeco i la Vila del Moro. -Camina i no xerris, que sembles un lIoro!

Hem entrat pel Portal, de Padrines Ii diuen.

AI Pere Badia un munt d'avis hi viuen.

Hem baixat carrer avail, pel Portal de la Bassa.

EI Patron at Antoni Roig i alguna que se'm passa.

fJ1 sf J}j J

3

Joan: I nosaltres podem ser pedres vives?

Sinibald: Pedres potser no ... pero de ben segur que vosaltres podreu descobrir els secrets que amaguen les pedres.

Farah: I com ho podem fer?

Sinibald : Que us sembla si comencem pel principi ?

( Sabeu quins son els elements mes antics del nostre patrimoni? )

2

1

3

~ (TORRE DE LA VILA - MURAllA- PAlAU DELS ICARD - VILA DEL MORa)

Pels mas grans ... Senyaleu en un planol els dos portals que encara es conserven de la muralla -el de Padrines i el de la Bassa- i el contrafort que es pot veure al carrer Marie i Flaquer.

4

Joan : Jo em pensava que totes les cases de Torredembarra eren noves! Sinibald : Hi ara! Fixeu-vos, si aneu pel carrer Antoni Roig, el carrer "Nou", hi ha unes cases molt boniques, amb unes entrades espectaculars, que al seu darrere amaguen uns jardins preciosos. S6n les cases de Is indians, com la de cal Panxo. Farah: Eis indians?

Sinibald : Sf, els indians, persones que van fer fortuna comerciant amb America, com l'Antoni Roig.

Joan: I el Pere Badia!

Sinibald : Molt be! Veig que aneu lIigant caps. Investigueu un parell de cosetes mentre estiro les cames per la Playa ...

( Quines funcions ha tingut el Patron at Antoni Roig?)

( I la Fundaci6 Pere Badia? )

( Ajudeu-me a completar aquests dibuixos del Patron at i la Fundaci6! )

..r ~
::::;: ::::::: J:}
~ l'i'i
~' :q. I·g ~'"
- I
i t'li Ir
11111 ,
It~ 'I fMflfm
I~II
. FII -

5

··1 r''l·~J ·1 .. , I ~'-

Sinibald : Teniu ganes de conelxer la Parroquia de Sant Pere? Joan i Farah: I tant!

Sinibald : Mireu, el campanar es la part rnes alta. Es on hi ha les campanes. Mireu aquest planol que porto al sarr6. Sabrieu senyalar-ne les parts?

CoHoqueu els nurneros corresponents al planol:

o

1.- Nau Central 2.- Naus laterals 3.- Cupula

4.- Entrada principal 5.- Entrada lateral

6.- Campanar 7.- Altar major 8.- Cor

9.- Capella de Santa Rosalia 10.- Sagristia

Joan: Ami m'agrada Baix a Mar. Farah: I ami!

Sinibald : Que be! Baix a Mar tarnbe te pedres vives. Gracies a l'esforc de moltes families es va construir el Pes (1929) i I'edifici de la Cooperativa (1895).

"' Pels mes grans ... Sabrieu trobar a la tacana dell

Patronat Antoni Roig els simbols macons que hi ha? ./

6

Joan: EI Pes? I que pesaven?

Sinibald : EI peix! Baix a Mar sempre ha estat un barri de pescadors. Farah :: I que es alxo de la Cooperativa?

Sinibald : Vinga, som-hi, investigueu, pregunteu a la gent gran que de ben segur que us ajudaran a fer parlar les pedres:

( Quina entitat va construir el Pes? )

Que en sabeu de cal Bofill? Qui va ser aquest personatge? Quines activitats es fan ara en el seu recinte?

( Relaciona amb fletxes:)

Cal Bofill

Cooperativa

EIPes

EI bloc

L'ancora

La parrequla

7

Sinibald : Sabieu que Clara es rnes antic que el nucli de dalt la Torre? Sabieu que no es va integrar a Torredembarra fins e11844?

Farah i Joan: Vatu a I'olla!

Sinibald : Doncs sl, de fet I'actual cal Xeco es va construir damunt de les restes d'un castell medieval. I que me'n dieu de l'esqlesia? Es la rnes antiga de Torredembarra. Es bonica, veritat?

Joan: Es clar. I a mi m'agrada la playa on hi ha l'esqlesla,

( Posa el numero alia on correspongui:)

1.L'antiga entrada de l'esqlesla

2. UII de bou

3.Campanes

4.Font

5.Entrada

6.Escales

Pels rnes grans ... Per a que servia el bloc? Com es diu I'escultura que hi van instal-lar el 1999? Quin artista la va dissenyar?

Sabrieu trobar en un planol la lIotja del Port, la Cason a del Carme i el Far de Torredembarra? Per cert, quin edifici inaugurat el 1996 va rebre el premi FAD 1997, en el seu apartat Premi d'Opini6? Sabieu que el seu arquitecte, Josep l.llnas, tarnbe va dissenyar la torre del Far?

8

Sinibald : Per cert, us heu fixat que tot el nostre entorn agricola es pie de construccions de pedra seca?

( Relaciona amb fletxes: )

Marge

Barraca de pedra seca

Trona

Cisterna

Sinibald : Abans Torredembarra tenia moltes fabriques, A part de treballar de pagesos, de pescadors i de boters, entre d'altres oficis, molts torrencs anaven ales fabriques,

Farah: Eren a la zona industrial?

Sinibald : Ales Roques Planes? No. Mireu, per exemple, el Casal Municipal es a I'antic edifici de la CEMSA i la Biblioteca es en una antiga nau de Cal Llovet.

Que s'hi produra en aquestes fabriques?

Sinibald : I acabem, s'acaba el temps. Ens quedaran moltes coses al tinter. Anem a la Playa de la Vila. Sabeu que es aquesta escultura? Joan: Es un pilar de sis!

Sinibald : Si, el van fer els Nois de la Torre e11977 a Sant Jaume dels Domenys i per a recordar aquella fita van encarregar aquesta escultura al torrenc Francesc Olive. I ja que som aqul anem cap a la Playa del Castell.

9

Us heu fixat amb els esgrafiats de les facanes? L'esgrafiat es una tecnlca ornamental per ales facanes de les cases. Es va posar de moda al segle XVIII. Actualment hi ha diverses cases antigues que en conserven com la de cal Serafl i a cal Ciperet, aqul, a la Placa del Castell.

Exemple d'esqraflat:

Ara tu: lnventa't un!

Pels mes grans ... Sabrleu trobar en un planol I'antic moll de vent, la Fonda Coca, el Cafe de Dalt, cal Maiam, la peixateria municipal, la capelleta amb la imatge de Sant Jordi, la portalada de I'antiga finea de Babilonia, I'edifici de La Golfa, I'escorxador i I'ajuntament veil?

Sabeu que sota terra les pedres amaguen molta historia? Investigueu i pregunteu pels cubs i els refugis antiaeris.

ACTIVITATS PROPOSADES

1- Visiteu els elements del nostre patrimoni i descobriu tots els details. 2- Doneu a coneixer els nostres edificis rnes emblematlcs preparant un mural amb fotografies per a posar al passadls de I'escola.

3- Elaboreu un documental amb videos 0 fotografies digitals i doneu a conelxer el que heu descobert.

10

Gener,a~i,tat ds Calta~LJnya IClelpartamel1lt: d' ~d1lluJa,cj,6

Ajuntament de Torredembarra