1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101

1 | Þ a a e

kANuuNCAN
1a[uk Muka
surat
Þenaharaaan 2
ker[a Loaamť
O Loaam besl
O 8esl [onakona
O 8esl Luana
O 8esl Lempa
O 8esl lembuL
4
3
6
7
10
13
Loaam 8ukan 8eslť
O 1embaaa
O lumlnlum
O lnk
O anasa
O uasa
14
14
17
18
19
21
Þemblnaan LrukLur kelull 22
Lanakah keselamaLan 30
8ahan 8ukan Loaamť
O kaca
O ÞlasLlk
O 8lLumen dan asfalL
O CaL
31
31
33
38
39
keslmpulan 40
8u[ukan 41
Lamplran


1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
2 | Þ a a e

9NCnAkCAAN
ukur kehadraL llahl kerana Lelah ber[aa menlapkan Luaasan ana dlberlkan oleh Lnclk bdul
8asld hmadŦ ul dalam Luaasan kall lnlţ saa akan memperlnclkan dan menaulas apa ana
dlkaLakan LenLana ker[a loaamŦ ul dalam ker[a loaamţ seorana [uruLera harus menaeLahulna
kerana loaam merupakan suaLu bahan asas dalam pemblnaanŦ ul samplna lLuţ seLelah
menlapkan Luaasan lnlţ saa [uaa Lelah menaeLahul campuran loaam manakah ana akan
membenLuk loaam ana lalnŦ elaln lLuţ saa [uaa Lelah dapaL memahaml denaan [elas caraŴcara
pemblnaan sLrukLur kelullţ benLukţ keraLan ranaka dan cara penambunaanŦ
Walaubaaalmanapunţ dl akhlr Loplk lnlţ saa dapaL mempela[arl sesuaLu bahawa keselamaLan
perlulah dlLlLlkberaLkan dl dalam ker[a loaamŦ elaln lLu [uaaţ saa dapaL menaeLahul LenLana
bahan bukan loaam seperLl kacaţ plasLlkţ blLumen dan asfalL dan caL serLa keaunaan bahanŴ
bahan lnl dalam pemblnaanŦ ebelum menaakhlrl penaharaaan lnlţ saa lnaln menaucapkan
rlbuan Lerlma kaslh kepada Lnclk bdul 8asld hmad ana Lelah member banak panduan
LenLana caraŴcara menlapkan Luaasan lnl dan [uaa kepada lbu bapa ana Lelah banak
memberlkan sokonaanţ Lldak lupa [uaa kepada rakanŴrakan ana Lelah memberlkan ldea dan
sumbanaan fakLa LenLana menlapkan Luaasan lnlŦ1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
3 | Þ a a e


kLkIA
LCGAM
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
4 | Þ a a e


ker[a Logam

ualam pemblnaan banaunan dan perabuLţ baranaŴbarana loaam banak memalnkan
peranan ana penLlna
8aranaŴbarana loaam dlaunakan unLuk Lu[uan ana LerLenLu seperLl menalkaL bahaalanŴ
bahaalan blnaan conLohnať
O ,en[adlkan sebaaal LeLulana dl dalam rasuk unLuk menaukuhkan laal kekuaLan
konkrlLŦ
O ebaaal pakuţ lalLu sebahal bahan penalkaL ana kuaL unLuk menambunakan
dua bahanŦ
elaln lLuţ loaam [uaa dlhasllkan dalam skala ana banakţ murah dan senana dlperolehlŦ
Cleh lLuţ loaam men[adl plllhan [uruLera dan konLrakLor blnaan unLuk dlaunakan
bersama kauŦ
ul dalam pemblnaan [uaaţ loaam merupakan suaLu bahan ana mempunal kekuaLan
ana Llnaalţ Lahan lasak dan mudah unLuk dlker[akanŦ
Loaam boleh dlkelaskan dalam berbaaal [enlsţ lalLuť
O Loaam 8esl
O 8esl !onakona
O 8esl 1uana
O 8esl 1empa
O 8esl LembuL
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
5 | Þ a a e

looom 8esl (Metol ltoo)
LoaamŴloaam besl lnl Lerdlrl darlpada besl Lempaţ besl Luanaţ dan besl wa[a (kelull)
adalah dl anLara bahanŴbahan ke[uruLeraan ana pallna banak dlaunakanŦ
Cara menaeluarkan besl darlpada bl[lhna lalah denaan membakar dl dalam apl
rana baLu Lelah dlLemul secara Lldak senaa[a pada Lahun 1400 sebelum maslhlŦ

kebok 9embokotoo ootok meooelootkoo besl Jotl bljlbovo

8l[lh blasana kaa denaan okslda besl dan bervarlasl dalam warna darl abuŴabu aelapţ
kunlna cerahţ dalam unauţ dan merah berkaraLŦ 8esl lLu sendlrl blasana dl[umpal dalam
benLuk maaneLlL (le
3
C
4
)ţ hemaLlL (le
2
C
3
)ţ aoeLlL (feo (CP))ţ llmonlL (feo (CP)Ŧ n (P
2
C))
aLau slderlL (leCC
3

PemaLlL [uaa dlkenall sebaaal ƍbl[lh alamƍŦ nama lLu meru[uk pada LahunŴLahun awal
perlombonaanţ keLlka bl[lh besl hemaLlL LerLenLu menaandunal 66Ʒ dan boleh
dlleLakkan Lerus ke dalam ºblasL furnace"Ŧ
bl[lh besl merupakan bahan menLah ana dlaunakan unLuk membuaL besl [onakonaţ
ana merupakan salah saLu bahan baku uLama unLuk membuaL kelullŦ 98Ʒ darlpada
bl[lh besl dlLambana dlaunakan unLuk membuaL kelullŦ

ootob besl

1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
6 | Þ a a e

8esl Ioookooo (9lo ltoo)
menaandunal 93Ʒ besl Lulenţ 3Ŵ3Ʒ karbonţ bahan Lambahan laln seperLl slllkaţ belerana
(sulfur)ţ fosforus dan manaanŦ
la Lldak boleh dlaunakan unLuk Lu[uan ke[uruLeraan kerana la sebenarna bahan uLama
unLuk membuaL besl Luanaţ besl Lempa dan kelullŦ

ootob besl joookooo
la calr pada suhu 2333¨C dan mendldlh pada suhu 2730¨CŦ
8esl Lulen dlperolehl darlpada bl[lh besl seperLl lodesLone (mananellLe)ţ humallLeţ
llmollLeţ slderlLeţ meLeorlLeţ besl [onakona dan serplha besl dlperlukan unLukť
O 8ahan asas unLuk membuaL besl Lempaţ besl Luana dan kelullŦ
O Cxlde of lron (veneLlan red) sebaaal plamen caL anLlŴkaraLţ bahan kosmeLlk unLuk
penaallap lensa
O Þeruslan blue unLuk men[adlkan nlla dan bahan ceLak blru
O lron cores unLuk elecLromaaneL dalam ssLem Lelefon dan slsLem moLorŦ
emasa proses pencalranţ fosforus dan sulfur dlkeluarkan darlpada besl [onakonaţ
kerana [lka adana fosforus dan sulfurţ besl akan men[adl lemahŦ
pablla besl calr Lelah se[ukţ la akan men[adl besl ana sanaaL kuaL dan boleh dlaunakan
unLuk memblna pencakar lanalLŦ

8esl joookooo Jlpoooskoo Jl Jolom teloo1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
7 | Þ a a e

8esl 1oooo (ost ltoo)
8es| tuang Ŷ alol besl menaandunal 2Ŧ06 hlnaaa 4Ŧ3Ʒ karbonŦ
O besl [onakona dlpanaskan semula dalam relau kupola unLuk menulenkan
besl/menauranakan kandunaan karbon
O 20Ʒ loaam beslţ 80Ʒ besl [onakonaŦ

O DnLuk mendapaLkan 8esl Luana ana leblh Lulen (kurana kandunaan karbon) ţ relau
beraema harus dlaunakan
O laa ana Llmbul aLas besl calr menuLup permukaan dan menaelakkan berlaku
penaoksldan semulaŦ

1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
8 | Þ a a e

Ieols 8esl 1oooo
8esi tuono putih Ŷ besl Luana ana keras dan rapuh blasana menaandunal perallLe dan
cemenLlLeŦ
O 8esl Luana puLlh blasana dllakukan denaan cara pene[ukan dan dl permukaan cor
ceLakanŦ Þroses pene[ukan menaelakkan pembenLukan araflL semasa solldlflkasl besl
LuanaŦ
O keoooooo besl toooo potlbť pendakap brekţ muncuna penembakţ pam lmpelers dan
lalnŴlaln bahan Lahan abraslŦ

peoJokop btek Joo pom lmpellets
8esi tuono ke/obu Ŷ kekuaLan leblh rendah LeLapl leblh mulur dlhasllkan pada pene[ukan
ana sanaaL perlahan dan menaandunal ferlLe araflL serplh dan LersebarŦ
O 8esl Luana kelabu mempunal kekuaLan mampaLan ana Llnaalţ oleh sebab lLulah lana
Lahan reLakŦ kehadlran araflL dalam besl Luana memberlkan kesan aeLaran dumplna
kapaslLl ana balk
O keoooooo besl toooo keloboť aearţ roda aaaţ palp alrţ en[ln slllnderţ dan dlsk brekŦ

koJo oovo Joo polp olt


1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
9 | Þ a a e

kecocotoo 8esl 1oooo
8esl lnl blasana wu[ud kecacaLan apabllať
O elembunaŴaelembuna udara Lerperanakap keLlka proses pene[ukanŦ
O ,enaalaml rekahan
O 8erlaku kemasukan benda aslna ana munakln akan melemahkan dan
merapuhkan besl
O LrukLur lra ana kasarŴ besl leblh lemah saLah berkenaanŦ
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
10 | Þ a a e

8esl 1empo (wtooob ltoo)
elaln darlpada besl Lempa ana dlhasllkan LerdapaL [uaa [enls besl Lulln ana dapaL
dlkllanakan unLuk keaunaan LerLenLuŦ
8esl Lempa boleh dlkenall dan dapaL dlbezakan kerana padana maslh LerdapaL sanaaaţ
LeruLamana ferus slllkaL Lldak dl buana keluar semuanaŦ
Þenaaulunaan besl Lempa akan memberlkan slfaLŴslfaL arah kerana seraLŴseraL halusna
akan selarl denaan arah penaaulunaanŦ Cperasl lnl [uaa banak dlaunakan unLuk hlasan
beslţ palpţ plaL dandanaţ Llubţ keplnaan loaam dan bahaalan Lahan karaLŦ
besl pallna Lulen dlhasllkan denaan kandunaan karbon kurana darlpada 0Ŧ12ƷŦ
dalam relauţ besl [onakona leblh Lulen dlaunakan dan karbon ana Lerbakar men[adl
karbon monoksldaŦbendaslna ana Lerbakar dlelakkan Lerperanakap denaan
menaaunakan Þenukar 8essemerţ lŦeŦ besl calr dlse[ukkan denaan menuana men[adl
bebola besl kecllŦ


ootob peookot 8essemet

1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
11 | Þ a a e

lfot 8esl 1empo
kemuluran sanaaL LlnaalŴ peman[anaan 23Ʒ Ŵ 30Ʒ pan[ana asal sebelum aaaalŦ
kekuaLan Leaanaan makslmum Ƌ333 n/mm
2
Ŧ
,encapal 413 n/mm
2
apablla dlcampurkan sedlklL nlkelŦ
keLumpaLan 7690 ka/m
3

senana dlker[akanţ mudah klmpalŦ
1ahan henLaman dan Lahan kaklsanŦ


1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
12 | Þ a a e

keoooooo 8esl 1empo
8esl Lempa mudah dlklmpal kerana slfaL kesenanaan ker[ana ana LlnaalŦ
Cleh lLu besl lnl banak dlaunankan unLuk hlasan beslŦ
la [uaa dlaunakan unLuk membuaL palpţ plaL dandanaţ Llubţ keplnaan loaam dan
bahaalan kereLa serLa aerabak kerana slfaLna Lahan karaLŦ

9olp olt Joo keploooo looom1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
13 | Þ a a e

8esl lembot
8esl lembuL lalah bahan ana lazlm dlaunakan unLuk blnaan ker[a kelullŦ
la dlkeluarkan menalkuL ared kekuaLan asas seperLl ared 43ţ 30 dan 33Ŧ
kekuaLan ared 43ţ 30 dan 33 menun[ukkan kekuaLan Leaanaan mulLamad mlnlmum
lalLuţ 430n/mm²ţ 300n/mm² dan 330n/mm²Ŧ
lfaL besl lembuL penLlna dlkeLahul lalah kekuaLan Leaasan Leaanaanţ kean[alanţ
kemuluranţ rlnLanaanţ haklsanţ Lahan kebakaran dan penaecuacaanŦ1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
14 | Þ a a e

LCGAM 8UkAN 8L5I
!lka dlbandlnakan denaan loaam beslţ loaam bukan besl leblh murah berLukar slfaL
ke[uruLeraannaŦ pablla dlkenakan penaer[aan mekanlk LeLapl Lldak bealLu Lerpenaaruh oleh
Llndakan haba dan Lldak mudah berkaraLŦ Loaam [enls lnl dlaunakan dalam blnaan sLrukLur
unLuk membuaL bahanŴbahan ana berslfaL rlnaanţ mudah menaallrkan elekLrlkţ Lahan karaL
serLa bahanŴbahan ana LakaL daa Lahan modulus kean[alanna boleh dlLerlmaŦ

1embooo (coppet)
1embaaa boleh wu[ud dalam keadaan bebas (dlkenall sebaaal Lembaaa asll) aLu benLuk
okslda aLau sulfldeŦ
ul anLara bl[lh Lembaaa ana penLlna ana dlaunakan unLuk penaeluaran loaam
Lembaaa lalah kuprlk (Cu
2
C)ţ kuprum aans (Cu
2
) dan kuprum plrlL (Cule
2

Þroses penahasllan Lembaaa Lerbahaal kepadať
O Þembasuhan dan penalsaran bl[lh
O Þanaaanaan
O Þenurunan
O pemberslhan

ootob tembooo (Jolom beotok boto)
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
15 | Þ a a e

8eotok 1embooo uolom 9osotoo
1embaaa elekLrollLlk Ŷ Lembaaa lnl mempunal slfaL penaallran haba dan elekLrlk ana
balk dan senana dlker[akanŦ

1embooo elekttolltlk Jolom keoJooo elekttollsls


1embaaa fosfor Ŷ Lembaaa lnl menaandunal 0Ŧ006Ʒ hlnaaa 0Ŧ03Ʒ fosforusŦ lfaL
penaallranna kurana balk LeLapl Lembaaa lnl leblh kuaLŦ 1embaaa fosfor pula Lerbahaal
kepada duaŦlalLuť
O 13Ʒ losforus 1embaaa Ŷ dlakul sanaaL berpresLasl Llnaal dalam menaoksldakan
alolŦ
O 8Ʒ fosfor Lembaaa Ŷ dlaunakan secara meluas dalam pembuaLan alol alumlnlum
390 unLuk menlnakaLkan kekuaLanŦ

ootob tembooo fosfot

1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
16 | Þ a a e

1embaaa areanLum Ŷ Lembaaa lnl menaandunal sedlklL slfaL araenLum dan sesual
dlaunakan unLuk membuaL alaLŴalaL elekLrlkŦ

ootob tembooo otoeotoms

1embaaa arsenlk Ŷ Lembaaa ana mempunal 43Ʒ arsenlk


ootob tembooo otseolk


1embaaa banak dlaunakan unLuk membuaL alaL elekLrlk dan dawal unLuk penaallrah elekLrlkţ ker[aŴ
ker[a Lahan karaLţ Lolokţ sprlna dan alaLŴalaL laln ana boleh menerlma beban berulanaŴulanaŦ

ptloo Joo wovot tembooo

1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
17 | Þ a a e

Alomlolom
Loaam lnl mempunal leblh kurana 7Ŧ83Ʒ paLl Lanah Lapl bl[lh perdaaanaanna hana
baukslL sebanak 60 alumlna
lfaL uLama loaam alumlnlum lalahť
O 8enaaanaan kuaL
O 1ahan karaL
O Þenaallr elekLrlk ana balk
O 1ahan Lerhadap asld nlLrlL kuaL
lol memalnkan peranan penLlna dalam pemblnaan kapal Lerbanaţ badan lorlţ aerabak
dan banaunanŦ


Alomlolom ketlko Jolom oolooooo Joo olomlolom sesoJob JljoJlkoo bobooloo boJoo kopol tetboooŦ
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
18 | Þ a a e

lNk
8l[lh zlnk pallna musLahak lalah sfalerlLţ lalLu se[enls sulflde zlnkŦ lnk [uaa boleh wu[ud
sebaaal zlnk karbonaL dan zlnk oksldaŦ
Þada suhu blasa (suhu blllk) zlnk adalah rapuh LeLapl pada suhu 100¨C dan 130¨C loaam
lnl cukup mudah dlLempa unLuk dlauluna men[adl keplnaan dawalŦ
kekuaLan Leaanaan zlnk berubahŴubah darlpada 27Ŧ3 n/mm² hlnaaa 33 n/mm²Ŧ
Loaam zlnk banak dlaunakan unLuk menaaalvanlţ dl anLara pellnduna baLerl unLuk
penahasllan alol zlnkŦ
lolŴalol zlnk ana blasa lalahť
O Loana Ŷ se[enls alol LembaaaŴzlnk
O ,anaan aanasaţ ana menaandunal 38Ʒ zlnkţ 1Ʒ Llmah dan 0Ŧ3Ʒ manaan
denaan kekuaLan Leaanaan 320 n/mm² dan kekuaLan mampaLan 1033 n/mm²Ŧ
lnk blasa dlaunakan unLuk membuaL pamţ ln[ap dan ln[ln kapal lauL dan [enlsŴ[enls alol
berslfaL Lahan karaL unLuk Lu[uan umumŦ

ootob pom Joo lojop Jlpetboot JotlpoJo zlok1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
19 | Þ a a e

Coooso (8tooze)
,erupakan sebaLlan Llmah denaan Lembaaa ana LuruL dlLambah denaan beberapa
loaam laln unLuk menaukuhkan slfaLnaŦ
1lmah berLlndak meneauhkan slfaL loaam supaa la leblh kuaLţ Lahan lasak dan Lahan
karaLŦ
keaunaan aanasa adalah seperLl berlkuLť
O Wana slllna
O Locena
O rka dan uklran
O komponen en[ln
O 8odţ bar dan sesalur


ootob botooooo Jlpetboot Jotl ooooso1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
20 | Þ a a e

IeolsŴjeols ooooso
anasa fosforus (phosphor bronze) Ŷ men[adlkan aansa leblh kuaLţ Lahan aeseranţ
bermuLu Llnaal dan mudah dlbenLukŦ


ootob ooooso fosfotos

lead bronze Ŷ dl[adlkan baaalan mesln LerLuLamana ºbearlna"Ŧ


ootob beotloo

nlckel bronze Ŵ dl[adlkan bahaalan mesln seperLl aera dan ºmachlnenar bearlna"Ŧ

ootob oeot JotlpoJo ooooso olkel

slllcone bronze Ŷ dl[adlkan pamţ bahaalan kapal dan komponen elekLrlkŦ

ootob kompooeo elekttlk Jlpetboot Jotl ooooso slllcooŦ

1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
21 | Þ a a e

ooso (btoss)
merupakan campuran emas dan perak ana LuruL dlLambah denaan beberapa loaam laln
baal memperkukuhkan laal slfaLnaŦ la berwarna kunlna keemasanŦ
8lasana la dlsadur pada Lombol dan [uaa LempaL penanakuL ba[u banaunan aLau
rumah mewahŦ


ootob tombol ploto JotlpoJo sooso
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
22 | Þ a a e

Þemb|naan 5truktur ke|u||
kelull dlkenall sebaaal besl wa[a lalLu se[enls besl ana mudah dlLempa dan mulurŦ kandunaan
karbonna lalah anLara 0Ŧ12Ʒ hlnaaa 1Ŧ8ƷŦ penaeluaran kelull darlpada [onakona mellbaLkan
pembuanaan bendaslna denaan sebanak munaklnţ melaraskan kandunaan karbon dan
mencampurkan unsurŴunsur pancaloaam unLuk menaubah slfaLnaŦ


8eotok Joo ketotoo toooko keloll
8enLuk dan keraLln ranaka kelull adalah seperLl rasuk semesLaţ Llana semesLa dan
sesalurŦ
la dlaunakan unLuk rasukţ alanaţ kasau aulunaŴauluna dan penalkaLŦ DnLuk sLrukLur
keraLan kelull ana laln seslku sama dan Lldak sama dlaunakan unLuk braclna membersţ
kasauţ aulunaŴaulunaţ rembaL dan belebasŦ
8aal sLrukLur 1 pula dlaunakan baal rasuk penalkaL dan kudaŴkudaŦ
,anakala bulaLan sealempaL sama dan sealempaL LepaL beronaaa doaunakan unLuk
ranaka banaunanţ aulunaŴaulunaţ laLLlce alrders dan lalnŴlalnŦ
ketotoo oobooooo
,enaukuhkan kelull keraLan Leraelek sebaaal rasuk semesLa denaan mencanLumkanna
secara klmpalan denaan keplnaan plaLŦ
,enaaabunakan denaan keraLan Leraelek unLuk alrder crane dl mana dua aabunaan
kelull membawa beban darl arah berLenLanaanŦ
,enaaabunakan rasuk denaan Llana aLau sesamana denaan sesalur aLaupun seslku
unLuk menahasllkan saLu lkaLan sLrukLur ana kuaL
vullL up secLlon lalLu membenLuk keraLan rasukţ Llana aLaupun sealempaL lompana
denaan menaaabunakan secara klmpalan baal membolehkanna menanaauna beban
ana besar dan LlnaalŦ
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
23 | Þ a a e

oto peoombotoo slstemotlk
Cara penomboran slsLemaLlk perlu dllakukan keranať
O ,emudahkan ker[a pemasanaan
O ,enaelakkan Ler[adlna kekellruan semasa pemasanaan
O ,emendekkan masa pemasanaan1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
24 | Þ a a e

oto pemosooooo Joo sombooooo
8olL dan naLť
O Þenambunaan lnl boleh dllakukan sebaaal sambunaan semenLara baal anaaoLa
sLrukLur kelullŦ la Lerdlrl darlpada bolL dan naL serLa sesendalţ dl mana sesendal
berLu[uan unLuk menahan daa ana leblhŦ
O Lubana unLuk bolL dlbuaL denaan menaaunakan mesln aerudlŦ Lubana ana
dlLebuk lLu mesLllah leblh besar darlpada ukuran aarlsan pusaL luar bebenanaţ
lalLu leblh kurana 0Ŧ3mmŦ
O ualam penambunaan lnlţ dua [enls bolL dlaunakanţ lalLuť
8olL kelull lembuL Ŷ dlaunakan unLuk blnaan ana Lldak Lerlalu besar dan
Lldak musLahak ana Lldak menerlma beban ana besarŦ
8olL Leaanaan Llnaal Ŷ dlaunakan unLuk manaŴmana blnaan kelull sebaaal
penaaanLl pasak kerana ker[a menaeLaLkan bolL lnl sanaaL mudahŦ

ootob bolt Joo oot


1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
25 | Þ a a e

8lveL ť
O ulperbuaL darlpada kelull lembuL dan LerdapaL dua [enlsť
8erbenLuk kubah
kepala benam
O 8lveL perlu dlaanLl [lka dldapaLl benLukna Lldak LepaLţ paksl rlveL Lldak lurus aLau
kepala reLakŦ

ootob tlvet kepolo kobob Joo beoom

klmpalan arka
O klmpalan dlaunakan unLuk penambunaan dl anLara sLrukLur kelullŦ klmpalan
boleh dlbua dalam dua caraţ lalLu klmpalan arka dan aasŦ
O ualam klmpalan arkaţ arka Ler[adl anLara dua elekLrod aLau rod klmpalan denaan
aLau Lanpa loaam penambahŦ Carana lalah denaan mencalrkan rod klmpalan
denaan arka ana dlhasllkan darlpada Lenaaa elekLrlk dan melekaLkan loaam
penambah pada bahaalan ana hendak dlklmpal
O klmpalan arka leblh cepaL dan member penembusan ana leblh dalamŦklmpalan
arka sesual unLuk keplnaan ana Lebal dan boleh dlaunakan dl keduaŴdua
permukaanŦ

ootob coto klmpoloo otko Joo tobop peoembosoo

1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
26 | Þ a a e

klmpalan aas
O nalaan apl aas darl okslaseLllena dlaunakan unLuk kelull sederhanaŦ uenaan
hdroaen aLomlcţ suhuna menlnakaL ke 4000¨CŦ
O DnLuk menambuna plumbum (lead)ţ klmpalan aas suhu rendah dlperlukanţ lalLu
menaaunakan okslda hdroaenŦ
O klmpalan lnl merupakan klmpalan ana murah dan mudah allhŦ

ootob klmpoloo oos


1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
27 | Þ a a e

IeolsŴjeols klmpoloo
klmpal muka Lumpu (buLL weld)
O klmpal muka Lumpu lalah proses dlmana klmpalan dllakukan darl hu[una ke
hu[unaŦ

ootob klmpoloo moko tompo


1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
28 | Þ a a e

klmpal kambl (fllleL weld)
O ulaunakan unLuk menambunakan dua loaam men[adl saLu blasana dalam
keadaan 90¨Ŧ

ootob klmpoloo kombl


1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
29 | Þ a a e

keleblboo meooooookoo sombooooo klmpoloo
ambunaan kellhaLan kemas dan elok
,emudahkan penelenaaaraan kerana Lldak berkaraL
,udah dan cepaL dalam ker[aŴker[a penambunaan
Þembazlran kelull dapaL dlkuranakan
ambunaan lnl rlnaan dan seLerusna menauranakan beban blnaanŦ1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
30 | Þ a a e

LangkahŴ|angkah kese|amatan

LanakahŴ lanakah keselamaLan perlulah dlLlLlkberaLkan semasa men[alankan LuaasŦ ul anLara
lanakahŴlanakah keselamaLan LersebuL lalahť
1ldak bermalnŴmaln aLau beraurau senda denaan rakan seker[a semasa men[alankan
ker[a loaam
,emakal pakalan ana sesual denaan ker[a
,emakal saruna Lanaan dan kasuL keselamaLan semasa berada dl LempaL ker[aŦŽ
,emaLuhl arahan dan peraLuran keselamaLan
,enaambll klra kemampuan dlrl sendlrl
,enaaunakan alaLan Lanaan ana sesual denaan ker[a ana dllakukan
,enaenalpasLl punca kemalanaan ana serlna berlaku semasa ker[a dllakukan
,enaenalpasLl lanakah menceaah kemalanaanŦ


1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
31 | Þ a a e


8AnAN
8UkAN
LCGAM
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
32 | Þ a a e

8ahan 8ukan Logam

kema[uan Leknoloal moden sekarana lnl Lelah memunaklnkan penahasllan berbaaalŴbaaal [enls
bahan bukan loaam seperLl kacaţ plasLlcţ blLumen dan asphalLţ caL dan bahan komposlLŦ Þada
harl lnl dl manaŴmana saha[a klLa boleh mellhaL hasll darlpada bahan bukan loaam lnl Lelah
dlpelbaaalkanŦ

koco
kaca merupakan bahan bukan loaam ana dapaL klLa llhaL seLlap harl denaan pelbaaal
[enlsŦ
nLarana lalahť
O kaca opLlc
O kaca keselamaLan
O kaca unLuk memesonakan pancaran aLau slnaran
O !ubln kaca
O 8lok kaca unLuk banaunanŦ
kaca pallna rlnakas adalah slllkaţ LeLapl dlsebabkan oleh LakaL leburna ana Llnaal lalLu
1713¨Cţ kaca lnl leblh mahal darl alol kaca ana lalnŦ
kaca boroslllkaL dlperolehl denaan menaaunakan broaks dan asld borlkţ dl samplna
sodaŦ ,en[adlkan kaca lnl sLabllţ LakaL lebur rendah dan leblh murahŦ

ootob koco


1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
33 | Þ a a e

IeolsŴjeols koco
kaca plaL Ŵ dlmana kuallLl permukaanna leblh balk darlpada kaca keplnaan denaan
kurana heroLan
kaca keplnaan Ŷ member pandanaan ana pada haklkaLna Lerana dan Lldak heroL

ootob koco keploooo
kaca penerap haba Ŷ merupakan kaca keplnaan ana berwarna aLau kaca plaL ana
menerap se[umlah besar slnaran maLaharlţ menauranakan pembenLukan haba
dlseklLar banaunan dan menaawal sllauanŦ

ootob ketotoo teotos koco peovetop bobo
kaca bersepoh Ŵ merupakan kaca ana dlkuaLkan denaan haba baal menlnakaLkan
rlnLanaan pada henLaman dan Leaasan haba
kaca berlapls keselamaLan Ŷ menaandunal keplnaan nlpls dan kukuh berlaplskan
plasLlc luL slnar anLara dua laplsan kaca keplnaan aLau kaca plaLŦ

ootob koco betlopls keselomotoo
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
34 | Þ a a e

kaca berdawal Ŷ dlmana [e[arlna dawal dlmasukkan kedalam kaca ana dlaelek
semasa penallanaan

ootob koco betJowol
kaca penebaL Ŵ menaandunal dua laplsan kaca ana dlplsahkan oleh ruana kedap
udara unLuk menedlakan penebaLan haba dan menahadkan peme[alwapan

ootob koco betpeoebot Joo ketotoo teotos
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
35 | Þ a a e

9lostlk
ÞlasLlk wu[ud dlsekellllna klLa dalam pelbaaal benLuk dan keadaanŦ Campuran plasLlk
denaan bahanŴbahan laln boleh memperbalkl bahan LersebuL seperLl berlkuLť
O kau Lldak mudah LerbakaL aLau repuL
O eLah men[adl kuaL
O 8esl Lldak berkaraL
O kerLas berLambah kuaL
1erdapaL banak plasLlk ana berlalnanŦ da [enls plasLlc ana dlperbuaL darlpada
selulos kauţ kapas dan Lumbuhan lalnŦ
eseLenaah plasLlk Lerdlrl darlpada dammar Lulen seperLl mlnak aspal dan [uaa
dammar LlruanŦ
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
36 | Þ a a e

IeolsŴjeols plostlk
ÞolsesLar Ŷ merupakan bahan plasLlc ana luL slnar dlkenall sebaaal venllŦ 1erdapaL dua
[enls venll lalLu lembuL dan kerasŦ venll keras blasana dlaunakan pada kemasan lanLal
dan [uaa palp unLuk sallran alrŦ la [uaa banak dlaunakan dalam perusahaan membuaL
kabel dan dawalŦ ConLoh mudah unLuk venll lalah kanvasŦ

ootob veoll
ÞlasLlc akrlllk Ŵ lana leblh [ernlh darlpada kaca dan banak dlaunakan unLuk membuaL
kanLaŦ ualam lndusLr blnaan lana dlaunakan pada papan Landaţ Landa arahan dl
kllanaŴkllana dan [uaa baal membuaL Llnakap kaca
ÞollsLerln Ŷ lana dlaunakan dalam pembuaLan caL ana boleh laruLŦ lana memperbalkl
muLu caL supaa dapaL berLahan denaan lama dan kalls alr
ÞoleLhlene Ŷ lana amaL rlnaan [lka dlbandlnakan denaan plasLlkŴplasLlk lalnŦ
Walaubaaalmanapunţ lana amaL kukuh dan pada masa sekarana la mula pesaL
dlaunakan sebaaal penaaanLl blnakal LlnakapŦ

ootob polvetbvleoe
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
37 | Þ a a e

ltlŴcltl plostlk
,empunal kekuaLan reaanaan Llnaal dan kadar kekenalan ana rendah
1lndakbalas dalam suhu ana Llnaal lalLu men[adl lemah apablla dlkenakan suhu ana
LlnaalŦ
1lndakbalas dalam kebakaran lalLu plasLlk boleh dlbakar LeLapl dalam penambahan
bahan Lambahan Lahan aplŦ
Þenaallran haba baal plasLlk ana padaL sama seperLl kau
Þenaallran elekLrlk ana rendah men[adlkan la penebaL haba ana balk
Þeraerakan haba lalLu menaembana denaan banakna apablla panas denaan kadar
leblh Llnaal darlpada loaamŦ
Þeraerakan kelembapan lalLu kebanakkan plasLlk menerap alr denaan amaL sedlklL
uaa keLahanan lalLu plasLlk Lldak berkaraLŦ
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
38 | Þ a a e

8ltomeo Joo osfolt
8lLumen lalah nama am unLuk semua hldro karbonŦ 8ahan ana Lerauluna dalam
keluaraa blLumen lalah asfalLţ Lar dan plLchŦ
sfalL lalah pepe[al aLau separa pepe[al ana dldapaLl darl dalam keadaan semula[adl
ana [uaa dlhasllkan denaan memproses peLroleumŦ
sfalL semula[adl boleh dldapaLl dalam benLukť
O Lake asphalL (paslr asfalL) dldapaLl dalam Lanah
O 8ock asphalL (baLu asfalL) dldapaLl dl celah baLu
O llsonlLe dldapaLl melalul buml seperLl arana baLu
ClrlŴclrl blLumenť
O Warna coklaL aelap aLau hlLam
O 1ahan alr aLau wap
O 1ahan seranaan asld Ǝ alkall Lapl Lldak Lahan pada mlnak
O ,en[adl lembuL apablla Lerdedah pada cahaa maLaharl
keaunaan asfalLť
O ebaaal bahan kalls alr aLau kalls lembap
O 8ahan perekaL dan fllem
O Pasllan caL
O !ubln lanLal
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
39 | Þ a a e

ot
CaL adalah bahan ana member perllndunaan dan kecanLlkan pada permukaan bahanŴ
bahan blnaanŦ
lana dllakukan unLuk Lu[uan menahlasţ keberslhanţ perllndunaan bahan supaan Lahan
lamaţ menambahkan keberkesanan cahaa lampu dan menambah keselamaLanŦ

IeolsŴjeols cot
CaL mlnak ŶcaL lnl mempunal pewarna dan cecalr mlnak llnseedŦ ualam proses
menaecaLţ blasana Llaa laplsan caL dlperlukan lalLu laplsan asasţ laplsan alas dan laplsan
kemasanŦ
CaL alr Ŷ caL lnl menaandunal pewarna dan cecalr resln Llruan dan hendaklah dlbancuh
denaan alr semasa dlaunakanŦ CaL lnl dlperbuaL darlpada aeLah Llruan dan menahasllkan
kemasan ana pudarŦ la sesual dlaunakan unLuk menaecaL permukaan Lembok baLa dan
konkrlLŦ
CaL dlsLemper Ŷ caL lnl [uaa dlkenall sebaaal caL kapurŦ CaL lnl dlhasllkan denaan kapur
maLlţ dlbancuh denaan alr denaan sedlklL nlla supaa kellhaLan leblh puLlhŦ !enls lnl
blasa dlaunakan unLuk menaecaL papan slllnaţ Lembok baLa dan konkrlLŦ
CaL keaunaan khasť
O CaL alumlnlum Ŷ dlaunakan sebaaal caL asas baal kau ana beraeLah dan [uaa
pada permukaan loaam seperLl palp alrţ kekuda besl dan sebaaalnaŦ
O CaL blLumen Ŷ la member perllndunaan ana berkesan kepada bahan ana
mudah berkaraL seperLl beslŦ la cuma dlaunakan pada LempaL ana kelndahan
pemandanaanna Lldka dluLamakanŦ
O CaL kalls kulaL Ŷ caL lnl menaandunal bahanŴbahan klmla ana boleh menceaah
Lumbuhan kulaLŦ keaunaanna sanaaL berkesan dan ekonoml baal LempaLŴ
LempaL ana menaalaml kelembapanŦ
O CaL Lahan apl Ŷ caL lnl menaandunal ammonlum fosfaL ana dlaunakan unLuk
menambahkan slfaL kerlnLanaan Lerhadap kebakaran pada kau dan [enls papan
ana LerLenLu dalam perusahaan pemblnaanŦ
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
40 | Þ a a e

keslmpoloo
keslmpulan ana dapaL dlbuaL pada bab ker[a loaam lalahţ klLa dapaL meneranakan
[enlsŴ[enls dan keaunaan loaam beslţ dlsamplna lLu menaeLahul loaam bukan beslŦ
Loaam sanaaL penLlna unLuk seorana ana bakal beraelar [uruLera awam unLuk
menaeLahul kerana la akan memperkukuh banaunan ana dlblnaŦ ul samplna lLuţ saa
[uaa dapaL menaLakan caraŴcara pemblnaan sLrukLur kelullţ benLukţ keraLan ranakaţ
cara penomboranţ cara pemasanaan dan penambunaan unLuk ker[a loaamŦ uan dl
akhlr bab lnlţ saa Lahu bahawa keselamaLan perlu dlLlLlkberaLkan semasa proses ker[a
loaam dllakukanŦ
eLelah menlapkan pula Luaasan unlL 3 8ahan 8ukan Loaamţ saa dapaL meneLahul
[enlsŴ[enls dan keaunaan bahanŴbahan seperLl kacaţ plasLlkţ blLumen dan asfalL dan [uaa
caL ana banak dlaunakan dalam pemblnaanŦ
1eknoloal 8ahan 8lnaan CC101
41 | Þ a a e

kojokoo
lnLerneL
O hLLpť//enŦwlklpedlaŦora/wlkl/Þla_lron
O hLLpť//enŦwlklpedlaŦora/wlkl/casL_lron
O hLLpť//enŦwlklpedlaŦora/wlkl/wrouah_lron
O hLLpť//enŦwlklpedlaŦora/wlkl/copper
O hLLpť//enŦwlklpedlaŦora/wlkl/al_mlnlum
O hLLpť//enŦwlklpedlaŦora/wlkl/zlnc
O hLLpť//enŦwlklpedlaŦora/wlkl/bronze
O hLLpť//enŦwlklpedlaŦora/wlkl/brass
O hLLpť//wwwŦkldcberŦcomŦau/Loplcs/sLeelŦhLm
Þersembahan llde Ŵ 1eknoloal bahan Ŷ loaam Ŵ ÞrofŦ ur kamarudln ,ohd ?usof Ŵ Dk,
ÞerpusLakaan ÞollLeknlk koLa 8haruť
O 1eknoloal 8ahan ÞerlnakaL 3 Ŵ 8ŦL 1lmlnas
O ,aLerlals 1echnoloa Ŷ 8ŦL 1lmmlnas
O ke[uruLeraan uenaan Þollmer Ŷ ÞeLer CŦ Þowell
,odul ker[a loaam dan bahan bukan loaam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful