Шематски опис на лековите
Латинично име
Генеричко име

Кирилично име

Производител
Фарамакотераписка група

ATC_____
Режим на издавање

Форма

Контакт пакување

Пакување

Јачина

Опијати

Цена

Дозирање

Режим на издавање
Rp
BRp
H

Лекот може да се издава само на лекарски рецепт
Лекот може да се издава и без лекарски рецепт
Лекот може да се употребува само во здравствена установа

Опијати§

Лекот може да влијае на психофизичките способности
Лек со големо влијае на психофизичките способности; за време на терапија со овој
лек не е дозволено управување на моторно возило, ниту работа со машини
Опојна дрога

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
БИРО ЗА ЛЕКОВИ

РЕГИСТАР
НА ЛЕКОВИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2010/V

Регистар на лекови на Република Македонија

РЕГИСТАР НА ЛЕКОВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, БИРО ЗА ЛЕКОВИ
Издавач:
Министерство за здравство на Република Македонија, Биро за лекови

Подготовка:
ВЕСТЕЛ - дипл.ел.инг Веселин Стефановски

Скопје 2009

Регистар на лекови на Република Македонија

ПРЕДГОВОР

Регистарот на лекови на Република Македонија, кој по петти пат излегува како
стручна публикација на Бирото за лекови и Министерството за здравство содржи
важни информации за одобрените лекови кои треба да најдат практична примена во
секојдневното работење на лекарите, стоматолозите и фармацевтите .
Петтото издание на Регистарот претставува надополнување на четвртото издание со
сите ново регистрирани лекови заклучно со 31.12.2009 година.
Една од основните активности во рамките на надлежностите на Бирото за лекови, што
се темели на одредбите на Законот за лековите и медицинските помагала (“Сл. Весник
на РМ”бр. 106/2007), се однесува на обезбедување информации за одобрените лекови
во Република Македонија, кои треба да бидат достапни на здравствените работници.
Публикацијата е само еден начин на кој информациите може да се пренесат до
крајните корисници.
Организацијата на податоците и информациите за лековите во Регистарот ја
следи анатомско-терапевтско-хемиската
класификација на лековите (АТЦ). Со
оваа методологија се постигнува повисок степен на унификација на основните
параметри за поефикасно функционирање на здравствениот, односно фармацевтскоинформативниот систем, како и следење на останатите индикатори за унапредување
на националната политика за лекови.
Содржината на Регистарот е поделена во пет дела. Првиот дел ги содржи одобрените
лекови во Република Македонија под нивното име во прометот, распоредени според
азбучен ред и со нивни идентификациски податоци, режим на дозирање, начин на
издавање и одобрената формирана цена на лекот; вториот дел содржи список на
лековите по АТЦ класификација; третиот дел содржи список на лековите по генеричко
име, четвртиот дел содржи список на лековите по производители, додека петтиот дел
содржи преглед на лековите по фармакотерапевтска подгрупа.
Како составен дел на ова издание на Регистарот се наоѓа и Законот за лековите и
медицинските помагала (“Сл.весник на РМ” бр.106/08), кој ги дава основните правила
и насоки што треба да се следат од страна на сите субјекти, учесници во регулаторните
активности, во рамките на нивното тековно работење и извршување на основните
задачи.
На здравствените работници им го даваме во употреба овој Регистар на лекови со желба
да биде прифатен од нив како помош во секојдневната работа при препишувањето
и издавањето лекови и секое ново издание да даде придонес во зголемување на
ефикасноста во информирањето.

Министерство за здравство
Биро за лекови
Директор
Прим. м-р фарм. Илчо Захариев

Регистар на лекови на Република Македонија

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
Прим.М-р.фарм. Илчо Захариев
Министерство за здравство на Република Македонија
Биро за лекови

АВТОРИ И УРЕДНИЦИ:
Фармацевтски факултет
Проф. д-р. Анета Димитровска
Проф. д-р. Сузана Трајковик-Јолевска
Проф. д-р. Лидија Петрушевска-Този
Доц. д-р. Зоран Кавраковски
Асс. м-р. фарм. Зоран Стерјев
Медицински факултет
Институт за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија
Доц. д-р. Никола Лабачевски
Асс. д-р. Димче Зафиров

СОРАБОТНИЦИ:
Министерство за здравство на Република Македонија
Биро за лекови
М-р.фарм.спец. Весна Настеска-Недановска
М-р.сци.спец. Татјана Петрушевска, дипл. фарм.
М-р.фарм. спец. Рајна Костоска
Д-р. Вера Георгиева
М-р.фарм. Мерјем Хаџихамза
М-р.фарм. Елеонора Пандова
М-р.фарм. Маја Евросимовска
М-р.фарм. Марија Калковалиева
М-р.фарм. Лидија Савиќ

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Медицински факултет
Институт за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија
Проф. д-р. Стојмир Петров
Проф. д-р. Петар Милошевски
Фармацевтски факултет
Проф. д-р. Љубица Шутуркова
Проф. д-р. Светлана Кулеванова

Регистар на лекови на Република Македонија

1

ABAKTAL  (АБАКТАЛ) - Lek
pefloxacin

хинолонски антимикробик

J01MA03
204.75 ден.
Rp филм-обложена таблета
10 x 400 mg
H раствор за инјектирање ампулa 10 x 400 mg/5 ml
1071.33 ден.
Дозирање: деца над 15 години и возрасни перорално: 2 х 400 mg на ден (при уроинфекции 1 х 400 mg) или 1 х 800 mg на ден (АБАКТАЛ монодоза); таблетите да се земаат со
јадење: парентерално: 2 х 400 mg на ден (во едноставна i.v. инфузија).

ABITREXATE  (АБИТРЕКСАТ) - Teva
methotrexate

H раствор за инјектирање
Дозирање: според протокол.

антинеопластик
ампулa 1 x 25 mg/ml  

ACC 200  (АЦЦ 200) - Lek(Salutas)
acetylcysteine

L01BA01

муколитик

R05CB01
BRp шумлива таблета 20 x 200 mg  
Дозирање: деца од 6-14 години: 2 x 200 mg на ден ; возрасни: 3 x 200 mg на ден.

ACENOKUMAROL  (АЦЕНОКУМАРОЛ) - Replekfarm
acenocoumarol

Rp таблета 20 x 4 mg
Дозирање: индивидуално.

антитромботик
B01A A07

 

ACEROLA ALKALOID  (АЦЕРОЛА АЛКАЛОИД) - Alkaloid
ascorbic acid

витамин Ц

A11GA01
BRp таблета за џвакање 30 x 50 mg  
BRp таблета за џвакање 30 x 500 mg  
BRp таблета за џвакање 30 x 180 mg  
Дозирање: деца до 6 години: 1-2 таблети на ден од од 50 mg; деца над 6 години: 1-3 таблети на ден од од 180 mg; возрасни: 1-2 таблети на ден од од 500 mg.

Acet.conc.r-r za hemodijaliza HD-11  (Ацет.конц.р-р за хемодијализа ХД-11) - Hemofarm
hemodyalitycs, concentrates
H

концентрат за раствор за хемодијализа канта

10 l

раствор за хемодијализа
B05ZA

Acet.conc.r-r za hemodijaliza HD-13  (Ацет.конц. р-р за хемодијализа ХД-13) - Hemofarm
hemodyalitycs, concentrates
H

концентрат за раствор за хемодијализа канта

ACIKLOVIR  (АЦИКЛОВИР) - Jaka 80 Radovis-Skopje
aciclovir

10 l

раствор за хемодијализа
B05ZA

антивирусен лек

J05AB01
Rp таблета 25 x 200 mg  
Дозирање: перорално: herpes simplex: деца над 2 години и возрасни: 5 x 200 mg на ден
во тек на 5 дена, деца под 2 години: половина доза од возрасните (5 x на ден ), varicella
zoster: 5 x 800 mg.

A

Регистар на лекови на Република Македонија

2
ACIKLOVIR  (АЦИКЛОВИР) - Zdravlje
aciclovir

Rp крем

туба

антивирусен лек
D06BB03

5 g (5%)

89.38 ден.

J05AB01
348.69 ден.
Rp таблета
25 x 200 mg
Дозирање: заболеното место се мачка секои 4 часа во тек на 7 дена;перорално: herpes
simplex: деца над 2 години и возрасни: 5 x 200 mg на ден во тек на 5 дена, деца под 2 години: половина доза од возрасните (5 x на ден ), varicella zoster: 5 x 800 mg.

ACIKLOVIR ALKALOID  (АЦИКЛОВИР АЛКАЛОИД) - Alkaloid
aciclovir

Rp крем

туба

Rp маст за око туба

антивирусен лек
D06BB03

5 g (5%)

76.11 ден.

5 g (3 %)

105.05 ден.

S01AD03

J05AB01
687.96 ден.
Rp таблета
25 x 200 mg
Rp таблета
30 x 200 mg
825.55 ден.
Дозирање: таблети: herpes simplex: деца над 2 години и возрасни: 5 x 200 mg на ден во
тек на 5 дена, деца под 2 години: половина доза од возрасните (5 x на ден ), varicella zoster:
5 x 800 mg дневно во тек на 7 дена; крем: заболеното место се мачка секои 4 часа ( 5 пати
во тек на денот), просечно пет дена; маст за очи: 1cm маст на секои 4 часа (5 x на ден), со
прекин за време на ноќта.

ACLASTA  (АКЛАСТА) - Novartis
zolendronic acid

лек кој делува на минерализацијата на коските

H раствор за инфузија вијала 1 x 100 ml (0,05 mg/ml)
Дозирање: индивидуално.

Act-HIB  (АЦТ-ХИБ) - Sanofi Pasteur

hemophilus influenzae B, purifed antigen

M05BA08
31725.23 ден.

вакцина
J07AG01

H

прашок за раствор за
инјектирање

вијала

1 x 10 mcg + 1 наполнет шприц со вехикулум

H

прашок за раствор за
инјектирање

вијала

10 x 10 mcg + ампула 10 x 0.5 ml вехикулум

ACTASULID  (АКТАСУЛИД) - Zdravlje
nimesulide

нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек

Rp таблета 20 x 100 mg  
Дозирање: возрасни: 2 х 100-200 mg на ден (max.400 mg на ден).

ACTEMRA  (АКТЕМРА) - F.Hoffman-La Roche (Chugai Pharma)
tocilizumab

M01AX17

имуносупресив
L04AC07

H

A

концентрат за раствор
за инфузија

вијала

1 x 4 ml (80 mg/4 ml)

11864.41 ден.

другиот лек или пијалок (освен вода). ADOLOR Extra  (АДОЛОР Екстра) . ACTONEL  (АКТОНЕЛ) .Novo Nordisk insulin (human) Rp раствор за инјектирање наполнето 5 x 3 ml (100 IU/ml) инјекциско пенкало антидијабетик A10AB01 1892.Procter & Gamble Pharmaceuticals GmbH risedronic acid лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA07 2508. ACTILYSE  (АКТИЛИЗЕ) . односно барем ќ час пред спиење.39 ден. Болните не смеат да лежат барем половина час по земањето на таблетата.39 ден. другиот лек или пијалок (освен вода).Регистар на лекови на Република Македонија 3 H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 10 ml (200 mg/10 ml) 27298. Таблетата да се земе со чаша вода во стоечка положба.Novo Nordisk insulin (human) Rp раствор за инјектирање антидијабетик A10AB01 наполнето 5 x 3 ml (100 IU/ml) инјекциско пенкало Дозирање: индивидуално.caffeine аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp таблета 20 x (500 mg + 65 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 15 години: 1-3 x 1-2 таблети на ден. A . Таблетата да се земе со чаша вода во стоечка положба. Rp филм-обложена таблета 4 x 35 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 5 mg 2508.06 ден.Replekfarm paracetamol. или најмалку 2 часа по земањето на храна или пијалоци во било кое време во текот на денот.53 ден.69 ден. Дозирање: според протокол. најмалку 30 минути пред првиот оброк. Дозирање: индивидуално.Boehringer Ingelheim alteplase H лиофилизат за раствор вијала за инфузија 1 x 50 mg + вијала 1 x 50 ml вехикулум антитромботик B01AD02 30898. ACTRAPID HM NOVOLLET  (АКТРАПИД ХМ НОВОЛЕТ) . Дозирање: индивидуално. Болните не смеат да лежат барем половина час по земањето на таблетата.35 ден. Дозирање: Actonel 35 mg: Препорачана доза за возрасни: 1 таблета од 35 mg еднаш неделноч да се зема секогаш истиот ден во неделата. Дозирање: Actonel 5 mg: Препорачана дневна доза за возрасни: 1 таблета од 5 mg. најдолго во тек на 10 дена. H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 20 ml (400 mg/20 ml) 53022. ACTRAPID HM FLEXPEN  (АКТРАПИД ХМ ФЛЕКСПЕН) . најмалку 30 минути пред првиот оброк.

ADRENALIN  (АДРЕНАЛИН) . tramazoline Rp капки за нос. (односно 1-2 ml раствор на адреналин 1:10 000).c или i. ADVANTAN  (АДВАНТАН) .Zdravlje phenylephrine. Rp крем туба 15 g (0. H раствор за инјектирање ампулa 10 x 1 mg/ml Дозирање: парентерално: 0.54 ден. A .19 ден. раствор шише со вградена капалка назален деконгестив за локална употреба R01AB 10 ml (0.Intendis Manufactoring methylprednisolone кортикостероид D07AC14 217.1%) 217.1%) 317. 1 x 10 mg + ампула 1 x 5 ml вехикулум 1 x 50 mg 1935. tramazoline Rp капки за нос. ADRIBLASTINA RD  (АДРИБЛАСТИНА РД) .19 ден.Replekfarm paracetamol.Bosnalijek epinephrine адренергичен и допаминергичен лек C01CA24 247.1% + 0. 1-5 години: 3 x 2 капки во секоја ноздрва. интервалот помеѓу одделни дози треба да биде најмалку 4 часа (најмногу 4 х 2 таблети на ден).Регистар на лекови на Република Македонија 4 ADOLOR Rhino  (АДОЛОР Рино) .35 ден. Континуирано се употребува најдолго 5 дена.) се повторува 3-4 пати на 10 минути. ADRIANOL  (АДРИАНОЛ) .2 mg i.36 ден.97 ден. Дозирање: според протокол. Дозирање: возрасни 4 x 1-3 капки во секоја ноздра. Rp маст туба 15 g (0. Континуирано се користи најдолго 5 дена. по потреба 0. Дозирање: деца: до 1 година: 1 капка во секоја ноздрва пред хранење. кај возрасни најдолго 12 недели. pseudoefedrin аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp филм-обложена таблета 20 x (325 mg + 30 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 12 год.v.Pharmacija Italija doxorubicin H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H прашок за раствор за инјектирање вијала цитотоксичен антибиотик L01DB01 453.05%) 61.1 %) Rp емулзија за кожа туба 20 g (0. раствор шише со вградена капалка назален деконгестив за локална употреба R01AB 10 ml (0.2-1 mg (s. Кај деца најмногу 4 недели. ADRIANOL T  (АДРИАНОЛ Т) .69 ден.m.Zdravlje phenylephrine. Дозирање: на заболената кожа се премачкува тенок слој еднаш на ден. се препорачува по 1 x 4 пати на ден.15%) 73.24 ден.05% + 0.

AGLIKEM  (АГЛИКЕМ) .Регистар на лекови на Република Македонија 5 AERIUS  (АЕРИУС) .v. > 30 kg: 1 тaблета на ден или 10 ml (2 кафени лажици) сируп. по потреба дозата постепено се зголемува (max. Дозирање: со i. а потоа 100 ng/kg/min во тек на најмалку 48 часа (да се продолжи и 12-24 часа по перкутаната коронарна интервенција). во 2-3 поделени дози).Merck Sharp & Dohme tirofiban H концентрат за раствор вијала за инфузија 1 x 0. индивидуално.Schering-Plough Labo desloratadine антихистаминик за системска употреба R06AX27   Rp филм-обложена таблета 10 x 5 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg   Rp сируп шише 60 ml (0.Kedrion coagulation factor IX H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала крвен коагулационен фактор B02BD04 11940.5 mg/ml)   Rp сируп шише 120 ml (0. AGLURAB  (АГЛУРАБ) . пациенти со хепатални или ренални оштетувања (клиренс на креатинин < 30 ml/min. AIMAFIX D.56 ден. 3 g на ден.25 mg/50 ml D07AB10 антитромботик B01AC17 17457.60ден.5 mg/ml)   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: еднаш на ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп.  (АИМАФИКС Д.Hemofarm metformin перорален антидијабетик A10BA02 Rp филм-обложена таблета 30 x 500 mg   Дозирање: почетна доза: 500-850 mg на ден со појадок. максимално времетраење на третманот 108 часа. Rp филм-обложена таблета 100 x 500 mg Rp филм-обложена таблета 100 x 850 mg 646. A .I. инфузија. AFLODERM  (АФЛОДЕРМ) . деца на возраст од 2-12 год: т.< 30 kg: 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп.30 ден.38 ден.05 %) 174.т. т. таблетите се земаат со или после оброк.75 ден.): секој втор ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп или 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп. Rp крем туба 20 g (0.Belupo alclometasone кортикостероид 174. AGGRASTAT  (АГРАСТАТ) .т. Дозирање: на заболената кожа се премачкува тенок слој 2-3 пати на ден.) . 3 g на ден.05 %) Rp маст туба 20 g (0.56 ден. дозата може да се зголеми до max.И. 1 x 500 IU + ампула 1 x 5 ml вехикулум Дозирање: специфично.Medis (Weifa) metformin перорален антидијабетик A10BA02 373. Дозирање: почетна доза: 3 x 500 mg на ден. на почетокот 400 ng/kg/min во тек на 30 минути.

Регистар на лекови на Република Македонија

6
AL-10 HC  (АЛ-10 ХЦ) - Alkaloid
hemodyalitycs, concentrates
H

раствор за хемодијализа

концентрат за раствор за хемодијализа канта

B05ZA

10 l  

AL-10 HCD  (АЛ-10 ХЦД) - Alkaloid
hemodyalitycs, concentrates
H

раствор за хемодијализа

концентрат за раствор за хемодијализа канта

B05ZA

10 l  

ALBENDAZOL ALKALOID  (АЛБЕНДАЗОЛ АЛКАЛОИД) - Alkaloid
albendazole

антхелминтик

P02CA03
141.75 ден.
Rp филм-обложена таблета 6 x 200 mg
Rp филм-обложена таблета 60 x 200 mg
1338.75 ден.
Дозирање: аскаријаза, анкилостомијаза, трихуријаза, ентеробијаза кај возрасни и деца
над 2 годишна возраст: 1 х 400 mg; стронгиоидаза: 3 х 400 mg; eхинококоза пациенти со
телесна тежина поголема од 60 kg: 2 х 400 mg со јадење, пациенти со телесна тежина помала од 60 kg:15 mg/kg/ден поделено во две поединечни дози, дневната доза не смее да
биде поголема од 800 mg (кај возрасни и деца над 2 години терапијата трае 28 дена, па
следи две недели пауза, циклусот се повторува 3 пати).

ALBOTHYL  (АЛБОТИЛ) - Altana Pharma
policresulen

антиинфектив и антисептик

G01AX03
352.63 ден.
Rp вагитории 6 x 90 mg
Rp вагинален раствор, концентрат шише 25 ml (36%)
343.41 ден.
Дозирање: Концентрат: за купка да се разреди со вода (1:1) и да се применува неколку
пати на ден во тек на 3-4 дена. Вагинална овула: 1 вагинална овула се става еднаш на ден,
навечер, длабоко во вагина.

ALBUMIN (human) 5 %  (АЛБУМИН (хуман) 5 %) - Imunoloski zavod, Zagreb
albumin

H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

крвен супституент и фракција на плазма протеини

250 ml (5%)

B05AA01
1806.54 ден.

ALBUMIN (human) 20 %  (АЛБУМИН (хуман) 20 %) - Imunoloski zavod, Zagreb
albumin

H раствор за инфузија шише
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

крвен супституент и фракција на плазма протеини

50 ml (20%)
100 ml (20%)

ALCART  (АЛКАРТ) - Alkaloid (Serumwerk Berning Vertriebs GmbH)
hemodialytics, concentrates
H

A

B05AA01
1202.24 ден.
 

раствор за хемодијализа

прашок за концентрат за раствор за хемодијализа патрон 10  

B05ZA

Регистар на лекови на Република Македонија

7

ALDACTONE  (АЛДАКТОН) - Roche Farma (Kern)
spironolactone

диуретик

C03DA01
Rp капсула
50 x 100 mg  
Rp обложена таблета
50 x 25 mg
Дозирање: почетна доза:100 - 200 mg на ден (ретко до 400 mg на ден) 3 - 6 дена; доза на
одржување: 50 - 200 mg на ден (поединечна доза до 100 mg); деца: почетна доза: 4-5 mg/
kg на ден 3 - 5 дена; доза на одржување:2 - 3 mg/kg на ден; доенчиња до 1 година: почетна доза: 2 - 3 mg/kg на ден 2 - 4 дена; доза на одржување: 1,5 - 2 mg/kg на ден (кај деца
терапијата не смее да биде подолга од 30 дена).

ALDIPETE-T  (АЛДИПЕТЕ-Т) - Institut za imunologija i virusologija - Torlak
pertussis,inactivated,whole cell,combinations with toxoid
H суспензија за инјектирање ампулa 10 x 5 ml
Дозирање: според правила за имунизација.

ALDIZEM  (АЛДИЗЕМ) - Alkaloid
diltiazem

вакцина
J07AJ51
454.58 ден.

селективен блокатор на калциумови канали

C08DB01
36.54 ден.
Rp таблета со продолжено ослободување 30 x 60 mg
Rp таблета со продолжено ослободување 30 x 90 mg
80.69 ден.
Дозирање: вообичаена доза: 3 x 60-120 mg; 2 x 90-180 mg или 4 x 90 mg на ден (max.
360 mg на ден).

ALEDOX  (АЛЕДОКС) - Belupo
alendronic acid

лек кој делува на минерализацијата на коските

M05BA04
 
BRp таблета 4 x 70 mg
Дозирање: остеопороза кај жени: една таблета од 70 mg неделно, наутро; таблетата се
зема со полна чаша вода; најмалку 30 min. по земањето на лекот пациентот не смее да легне ниту да зема јадење, пијалок или друг лек.

ALENDOR  (АЛЕНДОР) - Pliva
alendronic acid

лек кој делува на минерализацијата на коските

M05BA04
625.00 ден.
Rp таблета 4 x 70 mg
Rp таблета 30 x 10 mg
 
Rp таблета 28 x 10 mg
1093.31 ден.
Дозирање: превенција на постменопаузална остеопороза или остеопороза индуцирана од
кортикостероиди 5 mg на ден; терапија на остепороза: 10 mg на ден.

ALERZIN  (АЛЕРЗИН) - Replekfarm (Rafarm)
bromopride
Rp

инхалациска суспензија
под притисок

назален деконгестив за локална употреба
R01AD05
382.54 ден.
контејнер под 10 ml, 100 дози
притисок
(100 mcg/доза)

Дозирање: деца над 6 години и возрасни: почетна доза: 2 x 1 вбризгување x 100 mcg на
ден; доза на одржување: 1 вбризгување x 100 mcg во секоја ноздрва наутро.

ALEXAN  (АЛЕКСАН) - Ebewe
cytarabine

антинеопластик
L01BC01

A

Регистар на лекови на Република Македонија

8
H раствор за инјектирање
H раствор за инјектирање
H раствор за инјектирање
Дозирање: според протокол.

ALFACET  (АЛФАЦЕТ) - Galenika
cefaclor

вијала 1 x 100 mg/5 ml
вијала 1 x 500 mg/10 ml
вијала 1 x 1000 mg/20 ml

472.37 ден.
1433.27 ден.
2775.76 ден.

бета-лактамски антибиотик, цефалоспорин

J01DC04
305.21 ден.
Rp капсула
16 x 250 mg
Rp капсула
16 x 500 mg
563.41 ден.
Rp сируп
шише 60 ml (125 mg/5 ml)
165.92 ден.
Rp сируп
шише 60 ml (250 mg/5 ml)
285.69 ден.
Дозирање: деца од 1-12 месеци: 20-40 mg/kg дневно поделено во 3 дози или 62,5 mg на
секои 8 часа (max. 1 g на ден); деца од 1-5 години: 125 mg на секои 8 часа (max. 1 g на
ден) деца над 5 години: 250 mg на секои 8 часа; возрасни: 250-500 mg на секои 8 часа
(max. 4 g на ден).

ALIMTA  (АЛИМТА) - Lilly France S.A.
pemetrexed

антинеопластик

H прашок за концентрат за раствор за инфузија ампулa 5 x 500 mg/10 ml  
Дозирање: според протокол.

ALKADIL  (АЛКАДИЛ) - Alkaloid
captopril

L01BA04

АКЕ инхибитор

C09AA01
123.04 ден.
Rp таблета 40 x 25 mg
Rp таблета 40 x 50 mg
215.65 ден.
Дозирање: возрасни: артериска хипертензија: вообичаена почетна доза 2 - 3 x 12,5-25 mg
на ден, на ден; мах. доза на одржување 2-3 x 50 mg на ден; срцева слабост: почетна доза
3 x 6,25-12,5 mg на ден; миокарден инфаркт: почетна доза: 6,25 mg на ден, постепено се
зголемува до 3 x 50 mg на ден; дијабетична нефропатија: 3 x 25 mg.

ALKAVIT folic acid  (АЛКАВИТ фолна киселина) - Alkaloid
folic acid

антианемик

B03BB01
45.68 ден.
Rp филм-обложена таблета 20 x 5 mg
BRp филм-обложена таблета 30 x 0,4 mg
 
Дозирање: мегалобластна анемија: 1 x 5 mg на ден во тек на 4 месеци, превенција: 2,5 mg
на ден; бременост: 1 x 5 mg на ден во тек на првите 3 месеци.

ALKAVIT vitamin C za deca  (АЛКАВИТ витамин Ц за деца) - Alkaloid
ascorbic acid

витамин Ц

A11GA01
BRp таблета 30 x 50 mg  
Дозирање: деца: превенција на хиповитаминоза 1 x 50 mg на ден; скорбут 3 x 100 mg на
ден, најмалку 2 недели; при зголемени потреби за витамин C 50-100 mg на ден.

ALKAVIT Vitamin E  (АЛКАВИТ Витамин Е) - Alkaloid
tocopherol

витамин Е

A11HA03
BRp таблета за џвакање 30 x 100 mg  
Дозирање: алцхајмерова
болест:100
500
mg
на
ден;кардиоваскуларно
заболување:најмалку 100 mg, препорачаните дози изнесуваат од 200 mg - 500 mg;макуларна

A

Регистар на лекови на Република Македонија

9

дегенерација: 200 mg дневно, во комбинација со други лекови;стерилитет:200 mg дневно,
со можност за зголемување на дозата до 800 mg дневно.

ALKERAN  (АЛКЕРАН) - GlaxoSmithKline
melphalan

антинеопластик

Rp филм-обложена таблета
25 x 2 mg
H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 50 mg
Дозирање: според протокол.

ALMACIN  (АЛМАЦИН) - Alkaloid (Bilim)
amoxicillin

L01AA03
492.19 ден.
4177.20 ден.

бета-лактамски антибиотик, пеницилин

J01CA04
92.61 ден.
Rp капсула
16 x 500 mg
Rp капсула
100 x 500 mg  
Rp прашок за перорална суспензија
шише 100 ml (250 mg/5 ml) 66.99 ден.
Дозирање: возрасни и деца потешки од 40 kg: 3 x 250-500 mg на ден; деца од 2-8 години: 3 x 125-250 mg на ден, деца под 2 години: 20-40 mg/kg на ден поделено во три еднакви дози; лекот се зема на секои 8 часа.

ALMETEX  (АЛМЕТЕКС) - Alkaloid
carbazochrome

системски хемостатик

B02BX02
308.44 ден.
H раствор за инјектирање ампулa 30 x 10 mg/2 ml
Rp таблета 20 x 25 mg
120.96 ден.
Дозирање: перорално кај полесни случаи 25 mg на секои 4-6 часа; парентерално ( i.v.;
i.m.): кај умерени случаи 25-50 mg на секои 4-6 часа, а на секои 2-4 часа кај тешки случаи.

ALOMIDE  (АЛОМИДЕ) - Alcon
lodoxamide

деконгестив и антиалергик

S01GX05
Rp капки за око, раствор шише со вградена капалка 5 ml (0,1%)  
Дозирање: деца над две години и возрасни: 1-2 капки во двете очи на секои 6 часа, 2-4
недели.

ALOPURINOL  (АЛОПУРИНОЛ) - Belupo
allopurinol

лек за третман на гихт

M04AA01
433.13 ден.
Rp таблета 100 x 100 mg
Дозирање: деца до 6 години 3 х 50 mg на ден или 1 х 150 mg на ден; деца од 6-10 години
3 х 100 mg на ден или 1 х 300 mg на ден; возрасни: 2-3 х 100-200 mg или 1 х 300 mg на ден
(max. 800 mg); вообичаена доза на одржување 200-600 mg/ден. Лекот се зема по јадење,
со многу течности (најмалку два литра на ден).

ALOPURINOL  (АЛОПУРИНОЛ) - Hemofarm
allopurinol

лек за третман на гихт

M04AA01
194.25 ден.
Rp таблета 30 x 300 mg
Rp таблета 40 x 100 mg
84.00 ден.
Дозирање: деца до 6 години 3 х 50 mg на ден или 1 х 150 mg на ден; деца од 6-10 години
3 х 100 mg на ден или 1 х 300 mg на ден; возрасни: 2-3 х 100-200 mg или 1 х 300 mg на ден
(max. 800 mg); вообичаена доза на одржување 200-600 mg/ден. Лекот се зема по јадење,
со многу течности (најмалку два литра на ден).

A

Регистар на лекови на Република Македонија

10
ALOXI  (АЛОКСИ) - Helsinn Birex
palonosetron

антиеметик

A04AA
H раствор за инјектирање вијала 1 x 250 mcg/5 ml  
Дозирање: со i.v. инјекција (во тек на 30 секунди), 250 mcg како еднократна доза 30 минути пред администрацијата на еметогената терапија; да не се повторува дозата во тек на
7 дена; деца и адолесценти под 18 години: не се препорачува.

ALPHA D3  (АЛФА Д3) - Zdravlje
alfacalcidol

витамин Д и аналози

A11CC03
BRp капсула,мека 50 x 0,25 mcg  
Дозирање: возрасни и деца над 20 kg: 1mcg дневно (почетно), 0,25 mcg - 1mcg дневно
(доза на одржување); деца до 20 kg: 0,05 mcg/kg дневно (почетно); остеопороза кај возрасни: 2 x 0,25 mcg.

ALPICORT  (АЛПИКОРТ) - Dr.Wolf
prednisone, salicylic acid

кортикостероид, комбинација

D07XA02
BRp раствор за кожа шише со вградена капалка 100 ml (0,2 g + 0,4 g)  
Дозирање: почетно лекување: еднаш дневно се нанесува на косматиот дел од главата. после смирување на клиничката слика 2-3 пати неделно.

ALPRAZOLAM  (АЛПРАЗОЛАМ) - Replekfarm
alprazolam

анксиолитик

N05BA12
Rp таблета 30 x 0,25 mg ∆  
Rp таблета 30 x 0,5 mg ∆  
Rp таблета 30 x 1 mg
∆  
Дозирање: анксиозност или анксиозност со депресија: почетна доза: возрасни: 3 x 0,25 0,5 mg на ден, пациенти над 65 години: 2 - 3 x 0,25 mg на ден; доза на одржување: возрасни: 0,5 - 4 mg на ден во 2-3 дози, пациенти над 65 години: 0,5 - 0,75 mg на ден во 2-3 дози;
панични состојби: 3 x 0,5 - 1 mg на ден; дозата постепено се зголемува (не повеќе од 1 mg
на 3 - 4 дена); доза на одржување: 4 - 10 mg на ден во неколку поделени дози; лекувањето
се прекинува постепено.

ALPRICORT F  (АЛПРИКОРТ Ф) - Dr.Wolf
prednisone, salicylic acid, estradiol

кортикостероид, комбинација

D07XA02
BRp раствор за кожа шише со вградена капалка 100 ml (0,2 g+0,4 g + 0,005 g)  
Дозирање: почетно лекување: еднаш дневно се нанесува на косматиот дел од главата. после смирување на клиничката слика 2-3 пати неделно.

ALTENA  (АЛТЕНА) - Sevepharma
tetanus toxoid

H суспензија за инјектирање ампулa 10 x 0,5 ml (40 IU/0,5 ml)  
Дозирање: според правила за имунизација.

A

вакцина
J07AM01

Регистар на лекови на Република Македонија

11

ALUMINIUM HIDROKSID  (АЛУМИНИУМ ХИДРОКСИД) - Hemofarm
aluminium hydroxide

антацид
A02AB01

BRp капсула 100 x 400 mg  
Дозирање: капсулите се земаат после оброк. Хиперацидитет: 4 x 1 капсула + 1 капсула
пред спиење; хиперфосфатемија: 3-4 x 2-3 капсули (дозата се прилагодува според степенот на бубрежната инсуфициенција).

ALUVIA  (АЛУВИА) - Aesica Queenborough Limited (Abbot)
lopinavir, ritonavir

антивирусен лек

J05AE06
 
Rp филм-обложена таблета 120 x (200 mg + 50 mg)
Дозирање: перорално: herpes simplex: деца над 2 години и возрасни: 5 x 250 mg на ден
во тек на 5 дена, деца под 2 години: половина доза од возрасните (5 x на ден ), varicella
zoster: 5 x 750 mg.

ALVEN  (АЛВЕН) - Alkaloid

heparin, allantoin, dexpanthenol

хепарин, комбинација

BRp гел
туба
40 g (300 IU + 2,5 mg + 2,5 mg/g)  
BRp гел
туба
40 g (500 IU + 2,5 mg + 2,5 mg/g)  
BRp крем
туба
40 g (300 IU + 3 mg + 4 mg/g)  
BRp крем
туба
40 g (500 IU + 3 mg + 4 mg/g)  
Дозирање: лесно се втрива на заболеното место 2-3 пати на ден.

ALVENTA  (АЛВЕНТА) - Krka
venlafaxine

антидепресив

Rp капсула со модифицирано ослободување, тврда 28 x 37,5 mg ∆
Rp капсула со модифицирано ослободување, тврда 28 x 75 mg ∆
Rp капсула со модифицирано ослободување, тврда 28 x 150 mg ∆
Дозирање: почетна доза: 1 x 75 mg на ден, дозата може да се зголеми на
1 x 225 mg на ден.

ALYCEF  (АЛИЦЕФ) - Alkaloid
cefadroxil

C05BA53

N06AX16
 
934.61 ден.
1764.77 ден.

1 x 150 mg или

бета-лактамски антибиотик, цефалоспорин

J01DB05
Rp гранули за перорална суспензија шише 100 ml (250mg/5ml) 307.13 ден.
Rp капсула 16 x 500 mg
437.11 ден.
Дозирање: возрасни и деца над 40 kg: 500 mg-1 g на 12 часа или 1 g на 24 часа. Деца
до 1 год: 25 mg/kg телесна тежина поделено во 2 дози (на 12 часа); деца од 1-12 год: 2 х
250 mg.

AMARYL  (АМАРИЛ) - Aventis
glimepiride

перорален антидијабетик

A10BB12
355.43 ден.
Rp таблета 30 x 1 mg
Rp таблета 30 x 2 mg
606.27 ден.
Rp таблета 30 x 3 mg
844.35 ден.
Rp таблета 30 x 4 mg
837.38 ден.
Дозирање: почетна доза: 1 mg еднаш на ден; дозата постепено се зголемува по потреба
во интервали од 7-14 дена; вообичаена дневна доза: 1-4 mg на ден пред доручек/прв оброк; максимална дневна доза 8 mg.

A

Регистар на лекови на Република Македонија

12

AMBRO-HEMOFARM  (АМБРО-ХЕМОФАРМ) - Hemofarm
ambroxol

муколитик

R05CB06
BRp шумлива таблета
20 x 30 mg  
BRp шумлива таблета
10 x 60 mg  
BRp сируп
100 ml (15 mg/5 ml)  
Дозирање: сируп: деца 1-2 години: 2 х 7,5 mg на ден, деца 2-5 години: 3 х 7,5 mg на ден,
деца од 5-14 години: 2-3 х 15 mg на ден, деца над 14 години и возрасни max.300 mg на ден.
Таблетата се раствора во вода.

AMIKACIN  (АМИКАЦИН) - Replekfarm (Rafarm)
amikacin

аминогликозиден антибиотик

J01GB06
139.65 ден.
H раствор за инјектирање вијала 1 x 500 mg/2 ml
Дозирање: вообичаена доза за деца и возрасни i.v. или i.m.: 15 mg/kg на ден поделена во
2-3 дози на секои 8-12 часа, во тек на 7-10 дена.

AMIKACIN  (АМИКАЦИН) - Sopharma
amikacin

аминогликозиден антибиотик

J01GB06
 
H раствор за инјектирање ампулa 10 x 100 mg/2ml
H раствор за инјектирање ампулa 10 x 250 mg/2ml
1211.99 ден.
H раствор за инјектирање ампулa 10 x 500 mg/2ml
1401.26 ден.
Дозирање: вообичаена доза за деца и возрасни i.v. или i.m.: 15 mg/kg на ден поделена во
2-3 дози на секои 8-12 часа, во тек на 7-10 дена.

AMIKACIN  (АМИКАЦИН) - Laboratories Aguettant
amikacin

аминогликозиден антибиотик

J01GB06
158.10 ден.
H прашок за раствор за инјектирање вијала 20 x 250 mg
Дозирање: вообичаена доза за деца и возрасни i.v. или i.m.: 15 mg/kg на ден поделена во
2-3 дози на секои 8-12 часа, во тек на 7-10 дена.

AMIKIN  (АМИКИН) - Bristol Myers Squibb
amikacin

аминогликозиден антибиотик

J01GB06
H раствор за инјектирање вијала 1 x 500 mg/2 ml  
Дозирање: вообичаена доза за деца и возрасни i.v. или i.m.: 15 mg/kg на ден поделена во
2-3 дози на секои 8-12 часа, во тек на 7-10 дена.

AMINAL - 101 MK  (АМИНАЛ - 101 МК) - Alkaloid
hemodyalitycs, concentrates
H

концентрат за раствор за хемодијализа канта

раствор за хемодијализа
10 l  

AMINAL-100 B  (АМИНАЛ-100 Б) - Alkaloid
hemodyalitycs, concentrates
H

A

концентрат за раствор за хемодијализа канта

B05ZA

раствор за хемодијализа
10 l  

B05ZA

Регистар на лекови на Република Македонија

13

AMINAL-100 BC  (АМИНАЛ-100 БЦ) - Alkaloid
hemodyalitycs, concentrates
H

концентрат за раствор за хемодијализа канта

раствор за хемодијализа
10 l  

AMINAL-100 CK  (АМИНАЛ-100 ЦК) - Alkaloid
hemodyalitycs, concentrates
H

концентрат за раствор за хемодијализа канта

раствор за хемодијализа
10 l  

AMINAL-100 K  (АМИНАЛ-100 К) - Alkaloid
hemodyalitycs, concentrates
H

концентрат за раствор за хемодијализа канта

10 l  

hemodyalitycs, concentrates

концентрат за раствор за хемодијализа канта

10 l  

hemodyalitycs, concentrates

концентрат за раствор за хемодијализа канта

10 l  

hemodyalitycs, concentrates

концентрат за раствор за хемодијализа канта

B05ZA

раствор за хемодијализа
10 l  

AMINAL-M  (АМИНАЛ-М) - Alkaloid
hemodyalitycs, concentrates
H

B05ZA

раствор за хемодијализа

AMINAL-BC-1,50  (АМИНАЛ-БЦ-1,50) - Alkaloid
H

B06ZA

раствор за хемодијализа

AMINAL-BC-1,25  (АМИНАЛ-БЦ-1,25) - Alkaloid
H

B05ZA

раствор за хемодијализа

AMINAL-100 K-1,50  (АМИНАЛ-100 К-1,50) - Alkaloid
H

B05ZA

B05ZA

раствор за хемодијализа

концентрат за раствор за хемодијализа канта

10 l  

B05ZA

AMINOFILIN  (АМИНОФИЛИН) - Famfarm
aminophylline

лек за третман на опструктивни белодробни заболувања

R03DA05
Rp таблета 50 x 100 mg  
Дозирање: индивидулано во зависност од плазматските концентрации на аминофилин;
перорално: вообичаена доза: 3-4 пати по 100-300 mg на ден.

AMINOFILIN  (АМИНОФИЛИН) - Hemofarm
aminophylline

лек за третман на опструктивни белодробни заболувања

R03DA05
H раствор за инјектирање ампулa 50 x 250 mg/10 ml  
Дозирање: индивидуaлно во зависност од плазматските концентрации на аминофилин;
парентерално: i.v. 1-3 пати x 4-6 mg/kg на ден.

A

Регистар на лекови на Република Македонија

14

AMINOFILIN  (АМИНОФИЛИН) - Jaka 80 Radovis-Skopje
aminophylline

лек за третман на опструктивни белодробни заболувања

R03DA05
57.06 ден.
Rp таблета 50 x 100 mg
Дозирање: индивидулано во зависност од плазматските концентрации на аминофилин;
перорално: вообичаена доза: 3-4 пати по 100-300 mg на ден.

AMINOFILIN ALKALOID  (АМИНОФИЛИН АЛКАЛОИД) - Alkaloid
aminophylline

лек за третман на опструктивни белодробни заболувања

R03DA05
105.00 ден.
Rp таблета со продолжено ослободување 20 x 350 mg
Rp филм-обложена таблета
50 x 100 mg
55.83 ден.
H раствор за инјектирање
ампулa 50 x 250 mg/10 ml
879.38 ден.
Дозирање: индивидулано во зависност од плазматските концентрации на аминофилин;
перорално: вообичаена доза: 1 филм-обложена таблета(100 mg), 3-4 пати на ден (на секои
6 до 8 часа) или 1 таблета со продолжено ослободување (350 mg), 2 пати на ден (на секои
12 часа); парентерално: ударна доза (интравенски болус) иницијалнo 4.6 mg/kg (5.7 mg/kg
како аминофилин во текот на 30 минути кај пациентите кои не примале теофилин; интравенска инфузија ударна дози од 5 mg/kg.

AMINOFILIN retard  (АМИНОФИЛИН ретард) - Jaka 80 Radovis-Skopje
aminophylline

лек за третман на опструктивни белодробни заболувања

Rp таблета со продолжено ослободување блистер 20 x 350 mg 70.04 ден.
Дозирање: една таблета со продолжено ослободување на секои 12 часа.

R03DA05

AMINOPHYLLINUM  (АМИНОФИЛИНУМ) - Pliva Krakow
aminophylline

лек за третман на опструктивни белодробни заболувања

R03DA05
H раствор за инјектирање ампулa 10 x 250 mg/10 ml  
H раствор за инјектирање ампулa 10 x 500 mg/2 ml  
Дозирање: индивидулано во зависност од плазматските концентрации на аминофилин;
парентерално: i.v. 1-3 пати x 4-6 mg/kg на ден; i.m. 500 mg - 1000 mg на ден.

AMINOPHYLLINUM retard  (АМИНОФИЛИНУМ ретард) - Pliva Krakow
aminophylline

лек за третман на опструктивни белодробни заболувања

Rp таблета со продолжено ослободување 20 x 350 mg  
Дозирање: една таблета со продолжено ослободување на секои 12 часа.

R03DA05

AMINOPLASMAL HEPA-10%  (АМИНОПЛАСМАЛ ХЕПА-10%) - B.Braun Melsungen
solutions for parenteral nutrition, amino acid
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

500 ml

раствор за парентерална исхрана
B05BA01
429.72 ден.

AMINOPLASMAL-10% E  (АМИНОПЛАСМАЛ-10% Е) - B.Braun Melsungen
solutions for parenteral nutrition, combinations
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

500 ml

раствор за парентерална исхрана
B05BA10
383.01 ден.

AMINOPLASMAL-5% E  (АМИНОПЛАСМАЛ-5% Е) - B.Braun Melsungen

A

Регистар на лекови на Република Македонија

15

solutions for parenteral nutrition, combinations
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

500 ml

AMINOSOL 10%  (АМИНОСОЛ 10%) - Hemofarm
solutions for parenteral nutrition, amino acid
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално

500 ml

AMINOSOL 10% E  (АМИНОСОЛ 10% Е) - Hemofarm
solutions for parenteral nutrition, combinations
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално

500 ml

AMINOSOL 15%  (АМИНОСОЛ 15%) - Hemofarm
solutions for parenteral nutrition, amino acid
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

500 ml

раствор за парентерална исхрана
B05BA10
274.96 ден.

раствор за парентерална исхрана
B05BA01
321.56 ден.

раствор за парентерална исхрана
B05BA10
366.19 ден.

раствор за парентерална исхрана
B05BA01
544.69 ден.

AMINOSTERIL N-HEPA 8%  (АМИНОСТЕРИЛ Н-ХЕПА 8%) - Fresenius Kabi
amino acids
H

раствор за инфузија шише

раствор за парентерална исхрана

500 ml (8%)

AMINOVEN 10%  (АМИНОВЕН 10%) - Fresenius Kabi
solutions for parenteral nutrition, amino acid
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

500 ml

AMINOVEN 5%  (АМИНОВЕН 5%) - Fresenius Kabi
solutions for parenteral nutrition, amino acid
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

500 ml

B05BA01
536.33 ден.

раствор за парентерална исхрана
B05BA01
413.42 ден.

раствор за парентерална исхрана
B05BA01
301.69 ден.

AMINOVEN INFANT 10%  (АМИНОВЕН ИНФАНТ 10%) - Fresenius Kabi
solutions for parenteral nutrition, amino acid
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

AMIODARON  (АМИОДАРОН) - Zdravlje
amiodarone

100 ml (10%)

раствор за парентерална исхрана
B05BA01
715.11 ден.

антиаритмик

C01BD01
471.81 ден.
Rp таблета 60 x 200 mg
Дозирање: почетна доза: 600-1000 mg на ден во 1 доза или поделени на 2-3 дози во тек на

A

10mg на ден).v. Rp филм-обложена таблета 30 x 25 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 100 x 10 mg ∆ 139. Терапијата се продолжува со перорална доза на одржување: прва недела 12 mg/kg/ден. 5 mg/kg во тек на 2-3 часа пото се преминува на i. инфузија во доза 10 mg/kg/ден до контрола на аритмијата. а потоа 4 mg/kg/ден. можно е и лекување со двојна дневна доза секој втор ден или со тераписки дози 5 дена во неделата (со пауза за викенд).Replekfarm amlodipine Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg A селективен блокатор на калциумови канали C08CA01 44. inj. AMLODIL  (АМЛОДИЛ) .10 ден. втора недела 8 mg/kg/ ден. AMLODIPIN  (АМЛОДИПИН) . 58.80 ден. Rp таблета 60 x 200 mg Дозирање: почетна доза: 600-1000 mg на ден во 1 доза или поделени на 2-3 дози во тек на 8-10 дена.66 ден. .1.v. AMIOKORDIN  (АМИОКОРДИН) .Bosnalijek amlodipine селективен блокатор на калциумови канали Rp капсула 20 x 5 mg Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max. можно е и лекување со двојна дневна доза секој втор ден или со тераписки дози 5 дена во неделата (со пауза за викенд).v.10mg на ден). (преку CVK) max . деца од 6-10 години 10-20 mg на ден и деца на возраст од 10-16 години: 25-50 mg/ден.енуреза: деца до 6 години: 10 mg навечер пред спиење.Remevita amlodipine C08CA01 190.55 ден.31 ден. Дозирање: возрасни:75-100 mg на ден поделено во 3 дози (max.Регистар на лекови на Република Македонија 16 8-10 дена. доза на одржување: 100-400 mg на ден во една доза или поделено на две дози.Remedica LTD amitriptyline антидепресив N06AA09 73. AMLODIPIN  (АМЛОДИПИН) . доза на одржување: 100-400 mg на ден во една доза или поделено на две дози.64 ден. 300 mg на ден). Дозирање: почетна доза: 600-1000 mg на ден во 1 доза или поделени на 2-3 дози во тек на 8-10 дена. инфузија 5 mg/kg во тек на 20-120 min.2 g на ден.33 ден.Replekfarm amiodarone антиаритмик C01BD01 242. доза на одржување: 100-400 mg на ден во една доза или поделено на две дози.Krka amiodarone антиаритмик C01BD01 359.61 ден. Rp таблета 60 x 200 mg H раствор за инјектирање ампулa 5 x 150 mg/3 ml 279. можно е и лекување со двојна дневна доза секој втор ден или со тераписки дози 5 дена во неделата (со пауза за викенд). деца i. селективен блокатор на калциумови канали C08CA01   Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg   Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max. парентерално: i. AMITRIPTYLINE  (АМИТРИПТИЛИН) . AMIODARON  (АМИОДАРОН) .

45 ден.60 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 17 Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max.90 ден.10mg на ден). Rp филм-обложена таблета 10 x 1000 mg (875 mg + 125 mg) 228. AMLODIPIN ALKALOID  (АМЛОДИПИН-АЛКАЛОИД) .10mg на ден).Lek amlodipine 45. AMOKSIKLAV 2x  (АМОКСИКЛАВ 2х) .   122.84 ден.15 ден. AMLODIPIN  (АМЛОДИПИН) . AMLOPIN  (АМЛОПИН) . clavulanic acid пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR02 Rp филм-обложена таблета 10 x 625 mg (500 mg + 125 mg) 144.67 ден. A .Jaka 80 Radovis-Skopje amlodipine селективен блокатор на калциумови канали C08CA01 Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max.DDSA Pharmaceuticals Ltd amoxicillin бета лактамски антибиотик.10mg на ден).10mg на ден). Дозирање: возрасни и деца над 40 kg: 500-875 mg на секои 12 часа. Rp прашок за перорална суспензија шише 70 ml (400 mg + 57 mg /5 ml) 154. селективен блокатор на калциумови канали C08CA01 Rp таблета 20 x 10 mg Rp таблета 30 x 5 mg Rp таблета 30 x 10 mg Rp таблета 60 x 5 mg Rp таблета 60 x 10 mg Rp таблета 90 x 5 mg Rp таблета 90 x 10 mg Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max. лекот се зема на секои 8 часа.Alkaloid amlodipine селективен блокатор на калциумови канали C08CA01 Rp таблета 30 x 5 mg Rp таблета 30 x 10 mg Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max. 236.67 ден.Lek (Sandoz Ilac) amlodipine селективен блокатор на калциумови канали C08CA01   Rp таблета 30 x 5 mg Rp таблета 30 x 10 mg   Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max. пеницилин J01CA04 Rp капсула 21 x 500 mg   Дозирање: возрасни и деца потешки од 40 kg: 3 х 250-500 mg на ден.10mg на ден).01 ден. AMOKSICILIN  (АМОКСИЦИЛИН) .Lek amoxicillin. 60.67 ден. 40. деца над 3 месеци: 25-45 mg/kg поделено во 2 дози на секои 12 часа (дозите се дадени во однос на амоксицилинот). 30.         AMLOPIN LEK  (АМЛОПИН ЛЕК) .

.2 g на 6-8 часа(максимална дневна доза за амоксицилин за возрасни е 6 g. Таблетата се раствара во вода.Jaka 80 Radovis-Skopje indapamide диуретик C03BA11 Rp обложена таблета 30 x 2.Troge Medical GmbH amoxicillin бета-лактамски антибиотик. пеницилин J01CA04 Rp гранули за перорална суспензија шише 60 ml (250 mg/5 ml)   Rp гранули за перорална суспензија шише 60 ml (125 mg/5 ml)   Дозирање: деца од 2-8 години: 3 х 125-250 mg на ден. пеницилин JO1CA04 63. максимална дневна доза за клавулонска киселина за возрасни е 600 mg.Torrex Chiesi Pharma (Benvenue Laboratories) amphotericin B антимикотик. Дозирање: новороденчиња и доенчиња до 3 месеци: 30 mg/kg (пресметано на амоксицилин) поделено во две еднакви дози на секои 12 часа.v. 111. деца од 3 месеци до 12 години: 30 mg/kg на 6-8 часа. AMOS VITAL VITAMIN C FORTE  (АМОС ВИТАЛ ВИТАМИН Ц ФОРТЕ) .49 ден. AMOXICILLINE  (АМОКСИЦИЛИН) . AMORON  (АМОРОН) .Lek amoxicillin. за тешки инфекции 1. деца под две години: 20-40 mg/kg на ден поделено во три еднакви дози. деца над 12 години и возрасни: 1. Rp таблета за перорална суспензија 10 x 1000 mg(875 mg + 125 mg) 219. потоа 250 mcg/kg/ден со постепено зголемување во колку добро се поднесува до 1 mg/kg/ден (max. парентерално: деца до 3 месеци 30 mg/kg на 12 часа.33 ден. деца под две години: 20-40 mg/kg на ден поделено во три еднакви дози. инфузија: системски фунгални инфекции: на почетокот тест доза од 1 mg во тек на 30 min.Pliva Krakow amoxicillin бета-лактамски антибиотик. антибиотик J02AA01   H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 50 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 100 mg   Дозирање: i. Rp капсула 16 x 250mg Rp капсула 16 x 500mg 90. 5 mg на ден). а за деца 10 mg/kg). деца од 2-8 години: 3 х 125-250 mg на ден.5 mg/kg/ден или секој втори ден). clavulanic acid пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR02 Rp таблета за перорална суспензија 10 x 625 mg (500 mg + 125 mg) 140.5 mg Дозирање: 1 х 2.56 ден. Дозирање: возрасни и деца потешки од 40 kg: 3 х 250-500 mg на ден. AMOXICILLIN BP  (АМОКСИЦИЛИН БП) .Losan Pharma GmbH(Amosvital GmbH) ascorbic acid витамин Ц A11GA01 BRp шумлива таблета 20 x 600 mg   BRp шумлива таблета 20 x 1000 mg   Дозирање: 1 таблета на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 18 AMOKSIKLAV QUICKTAB  (АМОКСИКЛАВ КВИКТАБ) . а за деца 45 mg/kg. лекот се зема на секои 8 часа.71 ден. лекот се зема на секои 8 часа.03 ден.5 mg на ден (max. деца до 40 kg: 25-45 mg/kg на ден поделени во 2 дози на секои 12 часа. A . деца над 40 kg и возрасни: 375 mg на секои 8 часа или во потешки случаи: 625-1000 mg на секои 12 часа. AMPHOCIL  (АМФОЦИЛ) .

администрација.Alkaloid (Bilim) ampicillin бета-лактамски антибиотик.44 ден.5 ml вехикулум Дозирање: парентерално: i.95 ден. дневна доза: 2.25 mg Rp таблета 28 x 2.5 mg на ден или повеќе.5-5 mg на ден (max. доза на одржување: 2.5 g (1 g ампицилин / 0. дозирањето е на секои 6-8 часа (при i. sulbactam H H пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR01 57. Конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 1.5 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2-3 недели).25 mg двапати на ден во првите два дена). Дозирање: вообичаена доза: возрасни: 4 х 500 mg.Регистар на лекови на Република Македонија 19 AMPICILIN ALKALOID  (АМПИЦИЛИН АЛКАЛОИД) . AMPRIL  (АМПРИЛ) . Rp капсула 16 x 250 mg Rp капсула 16 x 500 mg 90.12 g (8 g ампицилин /4 g сулбактам).v. деца под 20 kg: 50-100 mg/kg поделени во 4 еднакви дози. A . деца: половина од дозата за возрасни. AMPICLLIN BP  (АМПИЦИЛИН БП) . дневните дози варираат од 1. кај доенчиња и деца препорачана дневна доза е 150 mg/kg на секои 6-8 часа.5 mg на ден. Rp таблета 28 x 10 mg 719. инфузија 15-30 min).v.Krka ramipril АКЕ инхибитор C09AA05   Rp таблета 28 x 1. лекот се зема на секои 6 часа.25 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2-3 недели) . деца под 20 kg: 50-100 mg/kg поделени во 4 еднакви дози.16 ден.v. дозата може повторно да се дуплира до доза на одржување од 10 mg на ден. мозочен удар или кардиоваскуларна смрт: почетна доза 2. Rp таблета 28 x 5 mg 480.53 ден.25 mg на ден. лекот се зема на секои 6 часа. дозирањето е индивидуално во зависност од тежината на инфекцијата.5 g сулбактам) . или i. 1 x (1000 mg+500 mg) + ампула 1 x 3. Превенција на инфаркт на миокард.Mustafa Nevzat Iliac ampicillin.Troge Medical GmbH ampicillin бета-лактамски антибиотик. кај новородени и недоносени деца препорачана дневна доза во првата недела од животот е 150 mg/ kg на ден на секои 12 часа. Три недели после тоа. деца: половина од дозата за возрасни. Дозирање: хипертензија: почетна доза 2. прашок и вехикулум за вијала 1 x (500 mg+250 mg) + раствор за инјектирање ампула 1 x 1 ml вехикулум прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 97.92 ден.максимална доза 5 mg на ден. Инфракрт на миокардот: 5 mg на ден поделена во две поединечни дози по 2. Диабетичка и недијабетичка бубрежна нефропатија: почетна доза: 1. може да се зема еднократно или поделена во две поединечни дози (максимум 10 mg на ден). максимално 10 mg на ден.43 ден. дозата треба да се дуплира во временски периоди од 1-2 недели. AMPISID  (АМПИСИД) .5 mg 244. пеницилин J01CA01 99. 10 mg на ден). лекот се дава бавно 10-15 минута или по пат на i.03 ден.49 ден. Дозирање: вообичаена доза: возрасни: 4 х 500 mg. дозата постепено да се зголемува со дуплирање во временски период од една недела. пеницилин JO1CA01 63.16 ден.m.5 mg една наутро и една навечер (ако болниот не ја поднесува оваа доза се даваат 1. Rp капсула 16 x 500 mg Rp капсула 100 x 500 mg   Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml (250 mg/5 ml) 99.

2 x на ден (max. A хормонски антагонист L02BG03   .5 .деца над 30 kg: 1 .Remedina captopril.99 ден.v.4 x 1 g/2 ml i.Alkaloid metamizole sodium аналгетик и антипиретик N02BB02   BRp таблета 10 x 500 mg BRp таблета 500 x 500 mg   Rp раствор за инјектирање ампулa 50 x 1 g/2 ml 628. Дозирање: возрасни:75-100 mg на ден поделено во 3 дози (max. максимална. перорално:возрасни: 1 .4 g на ден).8 ml i. инфузија: 1 х 50-75 mg на ден во 250-300 ml физиолошки раствор или 5% р-р на глукоза. хормонски антагонист L02BG03   ANASTOL  (АНАСТОЛ) .Synthon anastrozole Rp филм-обложена таблета 28 x 1 mg Дозирање: една таблета на ден. i.8 .53 kg: 0. 1 . може и повисоки дози од 2. hydrochlorothiazide АКЕ инхибитор C09BA01 Rp таблета 20 x (50 mg+20 mg)   Дозирање: препорачана почетна доза е 1 таблета дневно.5 ml i.43 ден.енуреза: деца до 6 години: 10 mg навечер пред спиење.45 kg: 0. фобија: перорално: почетна доза 2-3 х 25 mg.Cipla Ltd. а за хидрохлоротиазид 50 mg.5 g/5 ml 1200.): 25-50 mg на ден. на ден.75 ден. Rp обложена таблета 30 x 25 mg ∆ Дозирање: депресија. ANALGIN  (АНАЛГИН) .v. ANAROMAT  (АНАРОМАТ) .Pliva clomipramine антидепресив N06AA04 33.v./бавно i.44 ден.17 mg/kg).. ANASTROZOL  (АНАСТРОЗОЛ) ./бавно i. потоа следи намалување на дозата на ниво на перорална доза на одржување. Rp филм-обложена таблета 30 x 25 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 100 x 10 mg ∆ 100.68 ден. 300 mg на ден).m.Lek amitriptyline антидепресив N06AA09 58. дозата може да се зголеми за период од 6 недели.4 x 500 1000 mg на ден (max. парентерално (i.m. 5 g на ден). 250 mg на ден). деца од 6-10 години 10-20 mg на ден и деца на возраст од 10-16 години: 25-50 mg/ден.5 g/5 ml.поединечната доза кај деца од 31 .1. anastrozole Rp филм-обложена таблета 10 x 1 mg Дозирање: една таблета на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 20 AMYZOL  (АМИЗОЛ) .дневна доза за каптоприл е 150 mg. Дозирање: парентерално:2 .1.m. Rp раствор за инјектирање ампулa 50 x 2. дозата постепено се зголемува за 25 mg до 100-150 mg на ден. дозата постепено се зголемува до 100-150 mg на ден (max. опсесивно-компулсивен синдром.4 x 10 mg/kg (8 .m./бавно i.од 46 .v. ANAFRANIL  (АНАФРАНИЛ) .

превенција на агрегација на тромбоцити: до 300 mg на ден. постари и кахектични болни: 3-4 х 5 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 21 ANDOL  (АНДОЛ) . 300 mg на ден).Pliva acetylsalicylic acid аналгетик и антипиретик N02BA01 BRp таблета 20 x 300 mg   Дозирање: вообичаена доза: како аналгоантипиретик . max. потоа во интервали од 60 секунди по 0. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 0. деца над 12 години: половина од доза за возрасни. lidocain антисептик во комбинација со локален анестетик D08AC52   BRp пастила 20 x (5 mg + 1 mg) Дозирање: деца над 5 години: 3-5 пастили на ден.08 ден. A .82 ден.Pliva acetylsalicylic acid антитромботик N02BA01 BRp таблета 20 x 100 mg   Дозирање: возрасни: вообичаена доза 1 x 100-300 mg на ден (превенција на агрегација на тромбоцити).F. Дозирање: возрасни 2-3 х 10 mg на ден (max. деца над 12 години и возрасни: 6-10 пастили на ден. ANSILAN  (АНСИЛАН) .49 ден. деца.Delpharm cyproterone антиандроген хормон G03HA01 4113. доза 1mg.69 ден. Дозирање: i. ethinylestradiol естроген во комбинација со прогестаген Rp филм-обложена таблета 28 x (2 mg + 1 mg) Дозирање: една таблета на ден. ANGELIQ  (АНГЕЛИК) .Lek Qualiphar chlorhexidine. без прекин. ANGAL  (АНГАЛ) .v. ANDOL 100  (АНДОЛ 100) .5 mg/5 ml H раствор за инјектирање ампулa 5 x 1 mg/10 ml 10036. ANEXATE  (АНЕКСАТ) . анксиолитик N05BA03 71. 60 mg на ден). ANDROCUR  (АНДРОКУР) .1mg. Rp таблета 50 x 50 mg Дозирање: мажи: карцином на простата: 100-300 mg на ден во 1-3 дози после јадење.85 ден. Rp капсула 25 x 10 mg ∆ Rp капсула 30 x 5 mg ∆ 81.Hoffmann-la Roche Ltd flumazenil антидот V03AB25 7042.возрасни 300-600 mg може да се повторува секои 4-6 часа (max. 4 g на ден). жени: како антиандроген:10-100 mg на ден (max.Lek medazepam G03AA12 976.2 mg во тек на 15 секунди.Schering drospirenone.87 ден. 0.

Rp крем туба 50 g (1%) Дозирање: 2-3 x на ден се нанесува во тенок слој на заболената кожа и лесно се втрива. се препорачува по 1 x 4 пати на ден.42 ден.76 ден. или инфузија): 5-10 mg по потреба може да се повтори 3-4 часа.Salutas Pharma clotrimazole антимикотик со локално дејство D01AC01 158.Sindan methotrexate H антинеопластик лиофилизат за раствор за инјектирање или инфузија вијала 1 x 50 mg L01BA01 287.m.NHK Laboratories vitamins with minerals витамини во комбинација со минерали A11JB BRp капсула 60   ANTIFOLAN  (АНТИФОЛАН) . Rp обложена таблета 30 x 10 mg ∆ 149.47 ден.Jaka 80 Radovis-Skopje paracetamol. Дозирање: перорално: анксиозност и други невротични состојби: 2-3 х 2-10 mg на ден. мускулни спазми: 3 х 2-10 mg на ден (max.Sanofi-Aventis Deutshland GmbH insulin glulisine антидијабетик A10AB06 A . 1 x 10 ml (100 IU/ ml) Дозирање: индивидуално. времетраење на терапијата: во тек на 1-4 недели. APAURIN  (АПАУРИН) . несоница: 4-10 mg пред спиење.). по потреба може да се повтори секои 4 часа доза од 5-10 mg.v.87 ден. i. ANTIGRIP  (АНТИГРИП) . APIDRA SoloStar  (АПИДРА СолоСтар) . а потоа 3-5 mg на ден.m. интервалот помеѓу одделни дози треба да биде најмалку 4 часа (најмногу 4 х 2 таблети на ден).45 ден. pseudoefedrin аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp филм-обложена таблета 16 x (350 mg + 30 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 12 год. delirium tremens: 10-20 mg (i. Rp раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml) 2678. APIDRA  (АПИДРА) .45 ден. Rp обложена таблета 30 x 2 mg ∆ Rp обложена таблета 30 x 5 mg ∆ 63. или i.97 ден. 60 mg на ден).Krka diazepam анксиолитик N05BA01 46.Регистар на лекови на Република Македонија 22 ANTI-OXIDANT  (АНТИОКСИДАНТ) . парентерално (i.Sanofi-Aventis Deutshland GmbH insulin glulisine антидијабетик A10AB06 Rp раствор за инјектирање вијала Rp раствор за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ ml) 2678. Дозирање: според протокол. H раствор за инјектирање 10 x 10 mg/2 ml ▲ 90. ANTIFUNGOL  (АНТИФУНГОЛ) .v. апстиненцијален синдром: 3 х 10 mg првите 24 часа.99 ден.

v.30 ден.08 ден. Терапијата се одвива со постепено зголемување и укинување на дозата. AREDIA  (АРЕДИА) .49 ден.54 ден.23 ден. инфузија или поделена во повеќе дози во тек на 2-4 дена (max.23 ден. AREMED  (АРЕМЕД) . Rp гастрорезистентни гранули 100 x 150 mg ∆ Rp гастрорезистентни гранули 100 x 300 mg ∆ 1187. возрасни: просечна дневна доза: 2-3 х 900-1800 mg (max. A . хормонски антагонист L02BG03 6650.B. AQUA AD INIECTABILIA BRAUN  (ВОДА ЗА ИНЈЕКЦИИ БРАУН) . Rp перорални капки.92 ден.60 ден. 6116. Дозирање: 15-60 mg (зависно од концентрацијата на калциум во плазмата) со еднократна спора i.50 ден.Braun Melsungen aqua pro injectione H H растворувач и дилуенс вехикулум за парентерална употреба вехикулум за парентерална употреба ARAVA  (АРАВА) . 23 наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml) APILEPSIN  (АПИЛЕПСИН) .Aventis Intercontinental leflunomide шише шише селективен имуносупресив Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg Rp филм-обложена таблета 3 x 100 mg Дозирање: имуносупресив за ревматоиден артрит: ударна доза 1 х на 3 дена. раствор шише 60 ml (300 mg/1 ml) ∆ 762. 50 mg/kg на ден).Alkaloid aqua pro injectione H H H растворувач и дилуенс вехикулум за парентерална употреба вехикулум за парентерална употреба вехикулум за парентерална употреба V07AB ампулa 50 x 2 ml ампулa 50 x 5 ml ампулa 50 x 10 ml 579.Krka valproic acid   антиепилептик N03AG01 614. 3940.80 ден. AQUA AD INIECTABILIA ALKALOID  (ВОДА ЗА ИНЈЕКЦИИ АЛКАЛОИД) . 90 mg еднократно). Дозирање: доенчиња и деца под 15 години: просечна дневна доза 2-3 х 20-30 mg/kg (max.Novartis pamidronic acid H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање V07AB 250 ml   500 ml   L04AA13 4340. вијала 2 x 30 mg + ампули 2 x 10 ml вехикулум вијала 4 x 15 mg + ампули 4 x 5 ml вехикулум 12502.55 ден. 724. доза на одржување 1 х 10-20 mg на ден.30 ден. 100 mg на ден во тек лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA03 11619.Регистар на лекови на Република Македонија H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. 1014.Remedica LTD anastrozole Rp филм-обложена таблета 28 x 1 mg Дозирање: една таблета на ден. 2400 mg на ден).

38 ден.Lek (Tillots Pharma) mesalazine интестинален антиинфламаторен лек A07EC02   Rp гастрорезистентни гранули 50 x 800 mg Rp гастрорезистентни гранули 60 x 800 mg 3405. ARKETIS  (АРКЕТИС) .компулзивни пореметувања: почетна доза 1 x 20 mg на ден. 2.50 ден.Dr. антидепресив N06AB05 599.Bosnalijek silver sulfadiazine хемотерапевтик за локална употреба D06BA01 145.6 g на ден. 50 mg на ден). Деца од 2-12 години: се дозира според телесната тежина.00 ден.Medochemie paroxetine антимикробен лек G01AF01 420. A . комбинирана терапија: во првите 4 недели: 1 х 25 mg на ден. опсесивно . Дозирање: возрасни и деца над 12 години: монотерапиоја: почетна доза (првите 2 недели): 1 х 50 mg. Rp гастрорезистентни гранули 100 x 400 mg 2497.Belupo lamotrigine антиепилептик N03AX09 492. кај тешки изгореници неколку пати на ден. Дозирање: за третман на активен улцерозен колитис вообичаена доза: 3 х 800 mg (max.21 ден. Rp крем туба 40 g (1%) Дозирање: кремот се нанесува еднаш дневно во слој со дебелина од 2-4 mm.78 ден. доза на одржување: 100-200 mg еднаш дневно или поделено на 2 дози.32 ден. ARIMIDEX  (АРИМИДЕКС) .19 ден. 60 mg на ден). 60 mg на ден). хормонски антагонист L02BG03 9135.66 ден. 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози).Astra Zeneca anastrozole Rp филм-обложена таблета 28 x 1 mg Дозирање: една таблета на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 24 ARGEDIN BOSNALIJEK  (АРГЕДИН БОСНАЛИЈЕК) . Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg ∆ Дозирање: возрасни: депресија: препорачана доза 1 x 20 mg на ден. се зема еднаш дневно наутро со појадок. Rp таблета 30 x 100 mg ∆ 1417. постепено се зголемува до препорачана доза од 1 x 40 mg на ден (max. Rp таблета 30 x 25 mg ∆ Rp таблета 30 x 50 mg ∆ 853. постепено да се зголемува за 10 mg/недела до препорачана доза од 1 x 40 mg на ден (max. ARVIND  (АРВИНД) . социјална фобија: препорачана доза 20 mg на ден (max. за одржување на ремисијата препорачана доза за возрасни е 1.August Wolf GmbH metronidazole Rp вагитории 2 x 1000 mg Дозирање: 1 вагиторија навечер во тек на 7 дена.13 ден. доза на одржување: 200-400 mg на ден во 2 дози.времетраење на терапијата 6 недели. панично пореметување: почетна доза 1 x 10 mg на ден. ARILIN RAPID  (АРИЛИН РАПИД) .4 g на ден) . во комбинација со валпроична к-на и со други антиепилептици: првите 2 недели: 1 х 50 mg на ден. по потреба дозата се зголемува до најмногу 1 x 50 mg на ден. ASACOL  (АСАКОЛ) . доза на одржување: 200400 mg на ден во 2 дози. 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози).

аналгетик и антипиретик N02BA01 BRp таблета 20 x 500 mg   Дозирање: возрасни: поединечна доза 500-1000 mg по јадење секои 4-8 часа (max.Bayer Bitterfeld GmbH acetylsalicylic acid. ASPARAGINASE  (АСПАРАГИНАСЕ) .56 ден.Ltd. наутро или навечер (max. деца над 9 години: 1таблета. ASPIRIN complex  (АСПИРИН комплекс) . Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 28 x 100 mg ∆ 610. Максимална дневна доза: 6 кесички. pseudoephedrine аналгетик и антипиретик N02BA51 BRp гранули за перорална суспензија ќесе 10 x (500 mg + 30 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 16 години: поединечната доза изнесува 1-2 кесички.Bayer Bitterfeld GmbH acetylsalicylic acid антинеопластик L01XX02 48079. ascorbic acid аналгетик и антипиретик N02BA51   BRp шумлива таблета 10 x (400 mg + 240 mg) Дозирање: вообичаена доза: возрасни: 1-2 таблети. 200 mg на ден). A . може да се повторува на секои 6 часа. Дозирање: вообичаена доза: 1 х 50-100 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 25 ASENTRA  (АСЕНТРА) . Доколку е потребно поединечната доза може да се повтори во интервали од 4-8 часа. најмногу 6 шумливи таблети на ден.Bayer Bitterfeld GmbH acetylsalicylic acid аналгетик и антипиретик N02BA01 BRp шумлива таблета 12 x 500 mg   Дозирање: возрасни: еднократно 2 шумливи таблети се раствораат во чаша со вода и се пијат. ASPIRIN protect 100  (АСПИРИН протект 100) .Medac (Kyowa Hakko Kirin Co.60 ден. ASPIRIN migran  (АСПИРИН мигран) .) asparaginaze H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 10 000 IU Дозирање: според протокол.Bayer Bitterfeld GmbH acetylsalicylic acid антитромботик B01AC06 Rp гастрорезистентни гранули 30 x 100 mg   Дозирање: возрасни: вообичаена доза 1 x 100-300 mg на ден (превенција на агрегација на тромбоцити).Krka sertaline антидепресив N06AB06 327. таблетата се раствора во вода. ASPIRIN  (АСПИРИН) . дозата може да се повтори по 4-8 часа.Bayer Bitterfeld GmbH acetylsalicylic acid. Лекот не треба да се користи подолго од 3 дена без консултација со доктор. 4 g на ден).14 ден. може да се повторува на секои 4-6 часа (најмногу 8 таблети на ден). ASPIRIN plus C  (АСПИРИН плус Ц) .

ангина пекторис: 50-200 mg на ден. ангина пекторис: 50-200 mg на ден. Rp таблета 14 x 100 mg Дозирање: хипертензија: 1 x 50-100 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 26 ASPIRIN protect 300  (АСПИРИН протект 300) . Аритмии и ран третман по миокарден инфаркт 1 x 50 .Chatfield Pharmaceuticals Laboratories Ltd atenolol селективен бета-блокатор C07AB03 Rp таблета 28 x 50 mg   Rp таблета 28 x 100 mg   Дозирање: хипертензија: 1 x 50-100 mg на ден.Bayer Bitterfeld GmbH acetylsalicylic acid аналгетик и антипиретик N02BA01 BRp гастрорезистентни гранули 30 x 300 mg   Дозирање: возрасни: вообичаена доза 1 x 100-300 mg на ден (превенција на агрегација на тромбоцити). ангина пекторис: почетна доза е 50 mg на ден.45 ден.82 ден. ATENOLOL  (АТЕНОЛОЛ) . Дозирање: хипертензија: 1 x 50-100 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 15 x 50 mg Rp филм-обложена таблета 15 x 100 mg 52. Rp таблета 14 x 100 mg Дозирање: хипертензија: 1 x 50-100 mg на ден. по 7 дена може да се зголеми до 100 mg.Fresenius Biotech GmbH antithymocyte immunoglobulin (rabbit) имуносупресив L04AA04 A .92 ден.Zdravlje atenolol селективен бета-блокатор C07AB03 60.Jaka 80 Radovis-Skopje atenolol селективен бета-блокатор C07AB03 30.Replekfarm atenolol селективен бета-блокатор C07AB03 30. ATENOLOL  (АТЕНОЛОЛ) . ATENOLOL  (АТЕНОЛОЛ) . може да се зголеми до 100 mg на ден по 7-14 дена. Rp филм-обложена таблета 30 x 100 mg   Дозирање: хипертензија: 25-50 mg на почетокот.87 ден. ангина пекторис: 50-200 mg на ден.100 mg. ATENOLOL  (АТЕНОЛОЛ) . Rp таблета 14 x 100 mg Rp таблета 20 x 50 mg 30. ангина пекторис: 50-200 mg на ден. ATENOLOL  (АТЕНОЛОЛ) .45 ден.Alkaloid atenolol селективен бета-блокатор C07AB03 44. ангина пекторис: 50-200 mg на ден.10 ден. ATENOLOL ALKALOID  (АТЕНОЛОЛ АЛКАЛОИД) .Replekfarm(Hemofarm) atenolol селективен бета-блокатор C07AB03 Rp таблета 20 x 50 mg   Дозирање: хипертензија: 1 x 50-100 mg на ден. ATG-FRESENIUS  (АТГ-ФРЕЗЕНИУС) .

над 40 kg и возрасни: 1 x 250 mg на ден .50 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg 220. ATORVOX  (АТОРВОКС) . ATIFAN S  (АТИФАН С) . 80 mg на ден).Krka terbinafine антифунгален лек DO1BA02 Rp крем туба 15 g (10 mg/g)   Дозирање: Tinea pedis: да се нанесе тенок слој еднаш до двапати на ден во период од максимум една недела.Krka atorvastatin хиполипемик C01AA05 448. потоа на секои 4 или повеќе недели дозата индивидуално се прилагодува (max. Rp таблета 14 x 125 mg Rp таблета 14 x 250 mg 1266. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg 779. потоа на секои 4 или повеќе недели дозата индивидуално се прилагодува (max. Дозирање: почетна доза 1 х 10 mg на ден. Tinea corporis и Tinea cruris: да се нанесе тенок слој еднаш до двапати на ден во период од една до две недели.Pliva atorvastatin хиполипемик C10AA05 515. ATORIS  (АТОРИС) .5 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 27 H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 5 ml (20 mg/ml) 18669.97 ден. 80 mg на ден). A .00 ден. Дозирање: почетна доза 1 х 10 mg на ден. Кутана кандидијаза и Pityriasis versicolor: да се нанесе тенок слој еднаш до двапати на ден во период од две недели. ATORVASTATIN  (АТОРВАСТАТИН) . Не се препорачува кај деца.19 ден.63 ден.56 ден.61 ден.42 ден. H концентрат за раствор за инфузија вијала 10 x 5 ml (20 mg/ml)   Дозирање: индивидуално.Krka terbinafine антифунгален лек D01BA02 653. ATIFAN  (АТИФАН) . Rp таблета 28 x 125 mg   Rp таблета 28 x 250 mg   Дозирање: деца: од 12-20 kg: 1 x 62. потоа на секои 4 или повеќе недели дозата индивидуално се прилагодува (max.94 ден. Дозирање: почетна доза 1 х 10 mg на ден.49 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 40 mg 625. 80 mg на ден). Rp филм-обложена таблета 30 x 40 mg 1227. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg 546.00 ден. од 20-40 kg: 1 x 125 mg на ден.Replekfarm atorvastatin хиполипемик C10AA05 147.

GlaxoSmithKline rosiglitazone перорален антидијабетик A10BG02 1254.88 ден. деца над 40 kg и возрасни: 375 mg на секои 8 часа или во потешки случаи: 625-1000 mg на секои 12 часа.Innothera tenonitrazole антипротозоик Rp гастрорезистентни гранули 8 x 250 mg Дозирање: 2 x 250 mg во тек на 4 дена (двата партнера).20 ден. по 8 недели ако не се постигне соодветна контрола на гликемијата дозата може да се зголеми на 8 mg на ден.v. Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml(125 mg + 31.47 ден. Rp филм-обложена таблета 28 x 4 mg Дозирање: 4 mg на ден.или споро i. AVASTIN  (АВАСТИН) .4-0. clavulanic acid пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR02 Rp филм-обложена таблета 14 x (875 mg + 125 mg) 286.05 ден. Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml (250 mg + 62. Rp прашок за перорална суспензија шише 70 ml (400 mg + 57 mg/5 ml) 162.69 ден. Дозирање: новороденчиња и доенчиња до 3 месеци: 30 mg/kg (пресметано на амоксицилин) поделено во две еднакви дози на секои 12 часа.Smithkline Beecham amoxicillin. деца до 40 kg: 25-45 mg/kg на ден поделени во 2 дози на секои 12 часа. AVANDIA  (АВАНДИА) .34 ден.Demo SA atropine дериват на беладона алкалоиди A03BA01 11.4-0. како антихоленергик: 0.5 mg/ml H раствор за инјектирање ампулa 50 x 1 mg/ml 649.v.m.5 mg/5 ml ) 121.56 ден.08 ден.F.c. H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 400 mg/16 ml 82807. Дозирање: според протокол. ATROPIN SULFAS  (АТРОПИН СУЛФАС) . AUGMENTIN  (АУГМЕНТИН) .25/5 ml) 104. а за деца 10 mg/kg).Sanofi Pasteur hepatitis A.65 ден. ATROPINE SULFATE  (АТРОПИН СУЛФАТ) .Регистар на лекови на Република Македонија 28 ATRICAN  (АТРИКАН) . Rp филм-обложена таблета 20 x (500 mg + 125 mg) 278. i.78 ден.Belupo atropine P01AX08 245.c. како антихоленергик: 0.6 mg на секои 4-6 часа: s. Rp филм-обложена таблета 20 x (250 mg + 125 mg) 235.69 ден.85 ден. H раствор за инјектирање 100 ПЕ ампули x 1 mg/ml Дозирање: зависно од индикацијата.6 mg на секои 4-6 часа: s. дериват на беладона алкалоиди A03BA01 649.46 ден. i.Hoffmann-la Roche Ltd bevacizumab антинеопластик L01XC07 H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/4 ml 25132. inactivated.или споро i.m. AVAXIM  (АВАКСИМ) . whole virus вакцина против хепатит А J07BC02 A . H раствор за инјектирање ампулa 50 x 0. Дозирање: зависно од индикацијата. максимална дневна доза за клавулонска киселина за возрасни е 600 mg.

Rp филм-обложена таблета 10 x 400 mg H раствор за инфузија шише 1 x 400 mg/250ml   Rp филм-обложена таблета 7 x 400 mg 1713. терапијата не смее да трае подолго од 5 дена. AVONEX  (АВОНЕКС) . AZARAN  (АЗАРАН) .5 ml. AZATRIL  (АЗАТРИЛ) .v или i. i. 4 g на ден).04 ден. а потоа 5 mg/kg на ден во тек на 4 дена. а потоа 5 mg/kg на ден во тек на 4 дена.m еднаш неделно.SAD) interferon beta-1a H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање цитокин и имуномодулатор L03AB07 вијала 4 x 30 mcg (6 MIE) + наполнет инјекциски шприц 4 x 1 ml вехикулум Дозирање: 30 mcg (6MIE) i. деца: 10 mg/kg првиот ден.Регистар на лекови на Република Македонија 29 H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x 0.Balkanpharma-Razgrad azithromycin макролиден антибиотик J01FA10 Rp прашок за перорална суспензија шише 20 ml (100 mg/5 ml)   Rp прашок за перорална суспензија шише 20 ml (200 mg/5 ml)   Дозирање: возрасни: возрасни и деца над 12 години: 250 mg на 12 часа првиот ден. AVODART  (АВОДАРТ) . A .48 ден.5 ml   Дозирање: возрасни и деца над 15 години: 0. воспаление на белите дробови 10 дена.инфузија: деца до 12 години: 1 x 50-75 mg/kg телесна тежина на ден или 25-37.m. 2 g на ден ). потоа ревакцинација по 6 месеци.5-1 g на секои 12 часа (max.5 mg Дозирање: една капсула дневно во тек на најмалку шест месеци.Biogen Idec B. AZATRIL  (АЗАТРИЛ) . AVELOX  (АВЕЛОКС) .Hemofarm ceftriaxone бета-лактамски антибиотик.Bayer Schering Pharma moxifloxacin хинолонски антимикробик J01MA14 2255. а потоа се зема 250 mg на ден во тек на 4 дена. деца: 10 mg/kg првиот ден. терапијата не смее да трае подолго од 5 дена. (Ben Venul Laboratories inc.99 ден. тврда 8 x 250 mg Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 250 mg на 12 часа првиот ден. 2206. Rp филм-обложена таблета 5 x 400 mg 1170. Дозирање: возрасни: препорачана дневна доза: 1 x 400 mg на ден. цефалоспорин J01DD04 H раствор за инјектирање ампулa 50 x 1000 mg   H раствор за инјектирање ампулa 50 x 250 mg Дозирање: i.98 ден. деца над 12 години и возрасни: 1 x 1-2 g на ден или 0.V. траење на терапијата: хроничен бронхит 5-10 дена.5 mg/kg на секои 12 часа (max.v. Rp капсула.Balkanpharma azithromycin макролиден антибиотик J01FA10 329. а потоа се зема 250 mg на ден во тек на 4 дена. воспаление на синуси и кожни инфекции 7 дена.24 ден..Laboratorie GlaxoSmithKline (Catalent Germany Schorndort Gmb dutasterid лек за третман на бенингна хиперплазија на простата G04CB02 Rp капсула 30 x 0.

деца над 12 години и возрасни: 1 x 1-2 g на ден или 0.02 ден.инфузија: деца до 12 години: 1 x 50-75 mg/kg телесна тежина на ден или 25-37.. AZIMED  (АЗИМЕД) .v. 4 g на ден).5 ml лидокаин хидрохлорид H прашок за раствор за инјектирање вијала 1x2g Дозирање: i.60 ден. а потоа се зема 250 mg на ден во тек на 4 дена. суспензија Дозирање: 2 x 1 капка во око.5-1 g на секои 12 часа (max.m. Rp филм-обложена таблета 3 x 500 mg Rp филм-обложена таблета 6 x 125 mg 244.Replekfarm azithromycin макролиден антибиотик J01FA10 222. A лек за третман на глауком и миотик шише 5 ml (10 mg/ml) S01EC04 1002. деца: 10 mg/kg првиот ден. а потоа 5 mg/kg на ден во тек на 4 дена.Регистар на лекови на Република Македонија 30 AZATYL  (АЗАТИЛ) .5 mg/kg на секои 12 часа (max. . 2g на ден ). цефалоспорин J01DD04 вијала 1 x 1 g + ампула 1 x 10 ml вода за инјекци H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g + ампула 1 x 3.76 ден. AZOPT  (АЗОПТ) . i. терапијата не смее да трае подолго од 5 дена.Remedina ceftriaxone бета-лактамски антибиотик.v или i.Alcon brinzolamide Rp капки за око. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 250 mg на 12 часа првиот ден.

49 ден. Rp сируп шише 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml Rp таблета 20 x (400 mg + 80 mg) 133.Pliva tamsulosin лек за третман на бенингна хиперплазија на простата Rp капсула со модифицирано ослободување.Регистар на лекови на Република Македонија 31 B-COMPLEX  (Б-КОМПЛЕКС) . BAZETHAM  (БАЗЕТАМ) . деца од 6 месеци до 5 години: 1 лажичка суспензија (5 ml) на секои 12 часа.Glaxo Wellcome beclometasone Rp лек за третман на опструктивни белодробни заболувања R03BA01 219. вообичаена вкупна дневна доза до 8 впрскувања (400 mcg) во тек на 24 часа.средно-тешка астма:600 до 1000 mcg поделени дози. trimethoprim сулфонамид во комбинација со триметоприм Rp таблета 20 x (400 mg + 80 mg) Дозирање: деца над 12 години и возрасни: 2 x 2 таблети на ден.49 ден.тешка астма:1000 до 2000 mcg во поделени дози.Krka vitamin B-complex витамини-Б комплекс A11EA BRp гранули ќесе 1 x 70 g   BRp обложена таблета 30   BRp обложена таблета 1000   Дозирање: деца од 5 до 14 години: 1 таблета на ден или 1 x 5 g гранули на ден. trimethoprim комбинација на сулфонамид со триметоприм J01EE01 133. B-COMPLEX  (Б-КОМПЛЕКС) .56 ден. тврда 30 x 0.Hoffmann-la Roche Ltd (Cenexi) sulfamethoxazole.88 ден. BAKTIMOL  (БАКАТИМОЛ) . деца над 12 години и возрасни: 2 x 2 таблети (400 mg + 80 mg) на ден.GlaxoSmithKline beclometasone Rp спреј за нос.Habit Pharm sulfamethoxazole. возрасни: 2-3 x 1-2 капсули на ден.NHK Laboratories vitamin B-complex витамини-Б комплекс A11EA BRp капсула 60   Дозирање: деца од 5 до 14 години: 1 капсула на ден.4 mg Дозирање: една капсула дневно во тек на најмалку шест месеци.F. BECONASE  (БЕКОНАСЕ) . деца од 5 до 12 години: 2 лажички на секои 12 часа. BACTRIM  (БАКТРИМ) .13 ден инхалациска суспензија спреј контејнер 200 дози под притисок (50 mcg/доза) Дозирање: Возрасни и деца над 12 години:Лесна астма:200 до 600 mcg на ден во поделени дози. возрасни: 2-3 x 1-2 таблети или 2-3 x 10 g гранули на ден.94 ден. назален деконгестив R01AD01 203. Дозирање: деца над 6 години и возрасни: 2 x 2 впрскувања во секоја ноздрва на ден. BECOTIDE CFC.5 ml на секои 12 часа). Дозирање: деца од 6 недели до 5 месеци: 1/2 лажичка (2. суспензија J01EE01 37. B . шише со пумпа за дозирање 200 дози (50 mcg/доза) G04CA02 571.Free Inhaler  (БЕКОТИДЕ инхалер без ЦФЦ) . Деца постари од 4 години: до 400 g на ден во поделени дози.

Дозирање: кремот или маста лесно се втрива на заболената кожа два пати на ден.Bene Arzneimittel GmbH paracetamol аналгетик и антипиретик N02BE01 BRp сируп шише 100 ml (200 mg/5 ml)   BRp супозиторија 10 x 125 mg   BRp супозиторија 10 x 250 mg   BRp супозиторија 10 x 500 mg   BRp таблета 20 x 500 mg   Дозирање: сируп:препорачана еднократна доза: 10-15 mg/kg телесна тежина најмногу 4 x на ден. BELOGENT  (БЕЛОГЕНТ) . Дозирање: маста или лосионот се нанесува 2 x на ден на заболеното место и лесно се втрива.05%) 110. лекот се применува најдолго 2-3 недели континуирано.5 mg + 1 mg/g) 143. Максимална дневна доза: 6 таблети на ден. Максималното времетраење на терапијата без да се консултира доктор изнесува 3-5 дена. BENALGIN  (БЕНАЛГИН) .75 mg)   Дозирање: возрасни: 3 x 1 таблета на ден.таблета:4 x 500-1000 mg на ден.06 ден. лекот се применува најдолго 2-3 недели континуирано.5 mg + 20 mg/ml) Rp маст туба 30 g (0.5 mg + 30 mg/mg) 253. BEN-U-RON  (БЕН-У-РОН) . времетраење на терапијата најмногу 3 недели.Belupo betamethasone.34 ден.05%) Rp маст туба 15 g (0. маста се применува на кожа. Максимална дневна доза: 4 таблети на ден. thiamine аналгетик и антипиретик N02BB52 BRp таблета 20 x (500 mg + 50 mg + 38. Дозирање: дефицит на витамин B6.06 ден. BELODERM  (БЕЛОДЕРМ) .Galenika pyridoxine витамин Б6 A11HA02 27.5 mg + 1 mg/g) Rp маст туба 15 g (0. BELOSALIC  (БЕЛОСАЛИК) .25 ден.25 ден. B . пременструален синдром. Rp крем туба 15 g (0.3 . Дозирање: кремот или маста лесно се втрива на заболената кожа два пати на ден.salicylic acid кортикостероид во комбинација со кератолитик D07BC01 393. сидеробласна анемија: 100-400 mg на ден поделено во пове?е дози.31 ден.Belupo betamethasone. gentamicin кортикостероид во комбинација со антибиотик D07CC01 143. 4 g на ден). а лосионот косматиот дел од главата или на влакнестите делови од телото. caffeine.Belupo betametazon кортикостероид D07AC01 110. Rp лосион шише 50 ml (0. деца на возраст од 12-16 години: 3 x ½ до 1 таблета на ден.Balkanpharma-Razgrad metamizole sodium. растојанието меѓу дозите мора да биде 4 часа (max. при терапија со изонијазид: 1-3 пати по 20-50 mg. Rp крем туба 15 g (0.75 ден.4 x 1 супозиторија на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 32 BEDOXIN  (БЕДОКСИН) . Rp таблета 20 x 20 mg H раствор за инјектирање ампулa 50 x 50 mg/2 ml 340.38 ден.

BERLITHION 300 oral  (БЕРЛИТИОН 300 орал) .14 години: 0. деца од 5 .02 mg/doza) 277. BERLITHION 300 ED  (БЕРЛИТИОН 300 ЕД) .8 часа.v.2 капки на секои 6 -8 часа.v. A16AX01 867.Berlin-Chemie tioctic acid лек за дигестивен тракт и метаболизам Rp филм-обложена таблета 30 x 300 mg Дозирање: 1-2 таблети на ден 30 min.ZLB Behring coagulation factor IX H прашок за раствор за инјектирање вијала крвен коагулационен фактор B02BD04 1 x 600 IU + вијала 1 x 5 ml вехикулум Дозирање: индивидуално. пред првиот оброк. 0.5 mg/ml раствор: 1 . или i. A16AX01 1301.6 часа (најдолго 5 дена континуирано).ZLB Behring coagulation factor VIII H прашок за раствор за инјектирање вијала крвен коагулационен фактор B02BD02 1 x 500 IU + вијала 1 x 5 ml вехикулум Дозирање: индивидуално. или инфузија): 5-10 mg по потреба може да се повтори 3-4 часа.). i.Boehringer Ingelheim fenoterol.Berlin-Chemie tioctic acid лек за дигестивен тракт и метаболизам H концентрат за раствор за инфузија 5 x 12 ml (25 mg/5 ml) Дозирање: ндивидуално.83 ден.m.5 mg/ml)   BRp капки за нос. возрасни: 1 mg/ml раствор: 2 . delirium tremens: 10-20 mg (i. раствор шише 10 ml (1 mg/ml)   Дозирање: доенчиња: 2 x 1 капка на ден (0.4 капки на секои 4 .Krka naphazoline назален деконгестив за локална употреба R01AA08 BRp капки за нос. деца од 3 до 5 години: 0. по потреба може да се повтори секои 4 часа доза од 5-10 mg.m.05. B .5 mg/ml раствор разреден со вода во однос 1 : 1 или 1:2). антиастматик R03AK03 1 x 10 ml/200 dozi (0.78 ден. BERIATE P 500  (БЕРИАТЕ П 500) . BERININ P 600  (БЕРИНИН П 600) .5 mg/ml раствор: 2 .83 ден.Galenika diazepam анксиолитик N05BA01 125. BERODUAL N  (БЕРОДУАЛ Н) . ipratropium Rp инхалациски раствор под притисок Дозирање: индивидуално.4 капки на секои 6 .Регистар на лекови на Република Македонија 33 BENIL  (БЕНИЛ) . Rp раствор за инјектирање ампулa 10 x 10 mg/2 ml ▲ Дозирање: парентерално (i.75 ден. раствор шише 10 ml (0. BENSEDIN  (БЕНСЕДИН) .

5% раствор се употребува за предоперативна подготовка на пациентот или хируршката екипа.: 0.Mustafa Nevzat Iliac cefotaxime H прашок за раствор за инјектирање вијала бета-лактамски антибиотик.25 ден. терапијата трае непрекинато 14-21 ден. B . 15 x 8 MIU + вијала 15 x 2 ml вехикулум Дозирање: s. вагиторија: навечер пред спиење добро натопената во вода вагиторија се става длабоко во вагината.53 ден.Alkaloid povidone-iodine BRp маст туба 20 g (10%) антисептик и дезинфициенс D08AG02   BRp раствор за испирање на уста и грло шише 100 ml (1%)   BRp раствор за кожа шише BRp раствор за кожа шише BRp раствор за кожа шише BRp раствор шише     100 ml (7. по потреба со оклузивен завој. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g + ампула 1 x 4 ml вехикулум 62.: 1g на секои 8-12 часа (по потреба 2 g на секои 12 часа). маст: заболеното место се премачкува 3 x на ден. Дозирање: возрасни и деца над 12 год.25 mg . Rp таблета 30 x 2 mg Rp таблета 30 x 3 mg 907.5%) 1000 ml (10%) 1l (10%)   R02AA15 D08AG02 G01AX11 Rp вагитории 14 x 200 mg   Дозирање: раствор за испирање уста и грло: со 5 ml неразреден раствор или разреден раствор (1:10) се испира устата и грлото 3-4 x на ден. BETAFERON  (БЕТАФЕРОН) . новороденчиња: 50 mg/kg телесна тежина (ретко 150-200 mg/ kg) на ден поделени во 2-4 дози.Schering interferon beta-1b H прашок за раствор за инјектирање вијала цитокин и имуномодулатор L03AB08 58129.Регистар на лекови на Република Македонија 34 BETADINE  (БЕТАДИНЕ) . цефалоспорин J01DD01 20 x 500 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 20 x 1 g H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 500 mg + ампула 1 x 2 ml вехикулум 41. BETAGLID  (БЕТАГЛИД) . максимална дневна доза 8 mg. Дозирање: почетна доза: 1 mg еднаш на ден. 10% раствор најчесто се употребува како разреден (односот на разредување зависи од употребата). деца: 100-150 mg/kg (ретко 200 mg/kg) на ден поделени во 2 или 4 дози. 12 g на ден.5%)   1000 ml (7.c.Pliva Krakow glimepiride перорален антидијабетик A10BB12 614.8 MIU секој втор ден. неразреден 7. BETAKSIM  (БЕТАКСИМ) . дозата постепено се зголемува по потреба во интервали од 7-14 дена.86 ден. вообичаена дневна доза: 1-4 mg на ден пред доручек/прв оброк.09 ден.73 ден. max.

Rp лосион шише 50 ml (0. деца: 1 инјекција на ден i.v. суспензија 5 ml (0.5 mg+30 mg/g) 126.00 ден. BETAMETAZON  (БЕТАМЕТАЗОН) .05%)   Rp маст туба 15 g (0.05%) 42.Galenika vitamin B-complex BRp H обложени таблети прашок за раствор за инјектирање 30 вијала N07CA01 S01ED02 287.Регистар на лекови на Република Македонија 35 BETAMETAZON  (БЕТАМЕТАЗОН) . маста се применува на кожа. лекот се применува најдолго 2-3 недели континуирано.97 ден.05%) Rp маст туба 20 g (0.25%) Дозирање: 1 до 2 капки во заболеното око 2 пати на ден. парентерално: возрасни: 1-2 x 1-2 инјекции i.05%) Rp крем туба 30 g (0. лекот се применува најдолго 2-3 недели континуирано.29 ден. или 1-4 инјекции i. деца: не се препорачува. Rp маст туба 30 g (0. а лосионот косматиот дел од главата или на влакнестите делови од телото.5 mg + 30 mg/g) 126.m. во инфузија.Solvay Pharmaceutical betahistine лек за третман на вертиго Rp таблета 20 x 24 mg   Rp таблета 50 x 24 mg   Дозирање: возрасни: една до две таблети на ден.m.v.97 ден. B .50 ден. Rp маст туба 30 g (0. Rp крем туба 20 g (0. BETASALIK  (БЕТАСАЛИК) . BETASERC  (БЕТАСЕРК) .00 ден.Jaka 80 Radovis-Skopje betamethasone кортикостероид D07AC01 39. BETOPTIC S  (БЕТОПТИК С) .Replekfarm betamethasone.00 ден. Дозирање: перорално: деца од 5 до 14 години: 1 таблета на ден.Replekfarm betamethasone кортикостероид D07AC01   Rp крем туба 15 g (0.00 ден. или i.salicylic acid кортикостероид во комбинација со кератолитик D07BC01 210. витамини-Б комплекс A11EX 5 + ампули 5 x 2 ml вехикулум   146.5 mg +20 mg/ml) Rp маст туба 15 g (0.. BEVIPLEX  (БЕВИПЛЕКС) .05%) 42. или во инфузија.05%) 39. Дозирање: маста или лосионот се нанесува 2 x на ден на заболеното место и лесно се втрива. Дозирање: кремот или маста лесно се втрива на заболената кожа два пати на ден.Alcon Couvreur betaxolol лек за третман на глауком и миотик Rp капки за око. времетраење на терапијата најмногу 3 недели.00 ден. Дозирање: кремот или маста лесно се втрива на заболената кожа два пати на ден. возрасни: 2-3 x 1-2 таблети на ден.

bicalutamide антиандроген хормон L02BB03 Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg   Дозирање: напреднат канцер на простата со орхидектомија или терапија со гонадорелин: 50 mg еднаш на ден.I. непосредно пред хемотерапијата или 8 mg перорално 12 часа пред хемотерапијата. а потоа секои 12 B .v.Genepharm S.Servier fusafungine антибиотик R02AB03 Rp инхалациски раствор под притисок спреј контејнер 20 ml. терапијата не треба да трае подолго од 10 дена. деца над 10 години и возрасни: 5-10 mg на ден. BIOPAROX  (БИОПАРОКС) .И. локално напреднат канцер на простата: 150 mg еднаш на ден. BICADEX  (БИКАДЕКС) . normal human имуноглобулин J06BA02 H прашок за раствор за инфузија вијала 2. BICAMIDE  (БИКАМИД) .) .A.Farma BiaginiI immunoglobulin. BILAX  (БИЛАКС) .Регистар на лекови на Република Македонија 36 BIAVEN V.  (БИАВЕН В. секои 4 часа. локално напреднат канцер на простата: 150 mg еднаш на ден.Help ondansetron антиеметик A04AA01 H раствор за инјектирање вијала 1 x 2 ml (4 mg/2 ml)   H раствор за инјектирање вијала 1 x 4 ml (8 mg/4 ml)   Дозирање: еметогена хемотерапија и радиотерапија: возрасни: 8 mg споро i. 400 дози (50 mg/доза)   Дозирање: вообичаена дневна доза за возрасни: 4 инхалации преку уста и/или секоја ноздрва. навечер. подготовка за предоперативни и дијагностички цели: деца над 4 години и возрасни: 1 таблета на вечер и 1/2 супозиторија следното утро. секои 6 часа.5 g + вијала 1 x 50 ml вехикулум   H прашок за раствор за инфузија вијала 5 g + вијала 1 x 100 ml вехикулум   Дозирање: индивидуално. деца: 4 инхалации преку и/или секоја ноздрва. BICUSAN  (БИКУСАН) .Pharmaswiss (Kocak Farma Ilac ve Kimya Sanayi)) bicalutamide антиандроген L02BB03 Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg   Дозирање: напреднат канцер на простата со орхидектомија или терапија со гонадорелин: 50 mg еднаш на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje bisacodyl лаксатив A06AB02   BRp обложена таблета 20 x 5 mg BRp супозиторија 6 x 10 mg   Дозирање: опстипација: обложенa таблетa: деца од (4-10 години): 5 mg на ден.Synthon bicalutamide антиандроген хормон L02BB03 Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 150 mg   Дозирање: напреднат канцер на простата со орхидектомија или терапија со гонадорелин: 50 mg еднаш на ден. BIOSETRON  (БИОСЕТРОН) . супозитории: деца над 10 години и возрасни 1 супозиторија на ден. локално напреднат канцер на простата: 150 mg еднаш на ден.

после 12 часа 4 mg перорално и потоа 2 х 4 mg на ден во тек на 5 дена. следните 4 недели 5 mg на ден. деца: 5 mg/m2 i.10 години: 5 mg на ден. BIPERIDEN  (БИПЕРИДЕН) .54 ден. BIPRESSO  (БИПРЕСО) . деца над 10 години и возрасни: 5-10 mg на ден. деца од 5-10 години: 3 x 4 mg на ден. подготовка за дијагностички и предоперативни цели: деца над 4 години: 5 mg навечер и 1 супозиторија од 5 mg следното утро.Регистар на лекови на Република Македонија 37 часа перорално 8 mg во тек на 5 дена.75 mg на ден.Dupnica bisacodyl лаксатив A06AB02   BRp гастрорезистентна таблета 30 x 5 mg Дозирање: опстипација: перорално: деца од 4 . возрасни: 10 .40 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg 226.20 mg на ден).Pliva bromhexine муколитик R05CB02   Rp таблета 20 x 8 mg Дозирање: деца од 1-5 години: 2 x 4 mg на ден.29 ден. доза на одржување е 10 mg еднаш дневно до најмногу 20 mg/ден. трета недела: 3. Rp таблета 50 x 2 mg ∆ Дозирање: паркинсонизам: возрасни: почетна доза: 2 x 1 mg на ден. деца од 3-15 години: 1-3 x 1 .5 mg/ден. наредните 4 недели 7.Balkanpharma . 16 mg на ден). BISALAX  (БИЗАЛАКС) . по потреба дозата постепено се зголемува до max. дневна доза 10 mg).v. Rp филм-обложена таблета 30 x 2. навечер (таблетите не треба да се земаат со млеко или со антациди). артериска хипертензија: 1-2 x 5mg (max.5 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg 135.4 x 1 .5 mg на ден.Belupo (Niche Generic Limited) bisoprolol селективен бета-блокатор C07AB07   Rp таблета 30 x 5 mg Дозирање: срцева инсуфициенција: почетна доза: прва недела 1 x 1. деца над 10 години и возрасни 3 x 8-16 mg на ден. доза на одржување 1 x 10 mg (max. трета недела: 3.25 mg. артериска хипертензија: почетна доза е 5 mg еднаш дневно.64 ден.25 mg. екстрапирамидни пореметувања: возрасни: 1 . наредните 4 недели 7.4 mg на ден (со невролептик). непосредно пред хемотерапија. дневна доза 10 mg). 16 mg на ден.75 mg на ден. BISOBEL  (БИСОБЕЛ) .5 mg на ден. Дозирање: срцева инсуфициенција: почетна доза: прва недела 1 x 1.Replekfarm biperiden антипаркинсоник N04AA02 176.Alkaloid bisoprolol селективен бета-блокатор C07AB07 133. следните 4 недели 5 mg на ден. пост-оперативна мачнина и повра?ање: превенција: 8 mg перорално 1 час пред анестезија. пост-оперативно: 2 таблети од 8 mg во интервал од 8 часа.2 mg на ден (max. BISOLEX  (БИСОЛЕКС) . дозата постепено се зголемува на следниов начин: втора недела: 2.5 mg/ден. доза на одржување 1 x 10 mg (max. дозата постепено се зголемува на следниов начи н: втора недела: 2. B .20 mg навечер и 1 супозиторија од 10 mg следното утро.

96 ден. артериска хипертензија: 1-2 x 5mg (max.17 ден. трета недела: 3.R.5 mg на ден. наредните 4 недели 7. трета недела: 3.78 ден. следните 4 недели 5 mg на ден.5 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg 117..20 mg на ден).5 mg на ден. B вијала цитотоксичен антибиотик LO1DCO1 1 x 15 000 IU + ампула 1 x 5 ml вехикулум .20 mg на ден). раствор 40 ml (2 mg/ml)   Дозирање: деца од 1-5 години: 2 x 4 mg на ден. Дозирање: прашок: 1-3 х на ден се посипува на заболената кожа.Instituto de Angeli S.86 ден. доза на одржување 1 x 10 mg (max.Delpharm Reims bromhexine муколитик R05CB02   BRp сируп шише 200 ml (4 mg/5 ml) Rp таблета 20 x 8 mg 205. доза на одржување 1 x 10 mg (max. наредните 4 недели 7. спреј: пред употреба се протресува и 1-3 пати на ден се попрскува заболената кожа на оддалеченост од 20-25 cm.25 mg. BISOPROLOL  (БИСОПРОЛОЛ) .64 ден.5 mg/ден. прашок спреј контејнер 150 ml (12500 IU + 165000 IU/g) 233. дневна доза 10 mg).5 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg 114.Регистар на лекови на Република Македонија 38 BISOLVON  (БИСОЛВОН) . деца од 5-10 години: 3 x 4 mg на ден. маст за око: 2-5 х на ден се нанесува од маста во долната конјуктивална кеса. деца од 5-10 години: 3 x 4 mg на ден.71 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 2.Jaka 80 Radovis-Skopje bisoprolol селективен бета-блокатор C07AB07 116. дневна доза 10 mg). артериска хипертензија: 1-2 x 5mg (max.12 ден. дозата постепено се зголемува на следниов начин: втора недела: 2. деца над 10 години и возрасни 3 x 8-16 mg на ден.Lek bacitracin. дозата постепено се зголемува на следниов начин: втора недела: 2. D06AX Rp спреј за кожа.5 mg/ден. Дозирање: срцева инсуфициенција: почетна доза: прва недела 1 x 1. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg 197.Hexal AG(Thymoorgan Salutas Pharma) bleomicin H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање Дозирање: според протокол.Replekfarm bisoprolol селективен бета-блокатор C07AB07 98. BLEOMYCIN HEXAL  (БЛЕОМИЦИН ХЕКСАЛ) . BISOLVON  (БИСОЛВОН) . деца над 10 години и возрасни 3 x 8-16 mg на ден. neomycin Rp капки за око и уво антибиотик за локална употреба шише 10 ml (250 IU + 3500 IU/ml) S03AA30 151.75 mg на ден. Дозирање: срцева инсуфициенција: почетна доза: прва недела 1 x 1. BISOPROLOL  (БИСОПРОЛОЛ) . капки: 4-5 х на ден по 1-2 капки во око или уво (кај тешки инфекции се капнува по 2 капки секој час).L bromhexine муколитик R05CB02 BRp перорални капки. Rp филм-обложена таблета 30 x 2.25 mg.19 ден. BIVACYN  (БИВАЦИН) . следните 4 недели 5 mg на ден.93 ден.75 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg 159. Дозирање: деца од 1-5 години: 2 x 4 mg на ден.

Bayer Schering Pharma OY clodronic acid лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA02 14423. BONEFOS  (БОНЕФОС) . интервал меѓу две земања на лекот 4-6 часа. BONDRONAT  (БОНДРОНАТ) .F. 400 mg на ден). Деца: не се дава на деца на возраст под 12 години.42 ден.v.Alkaloid ibuprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE01 BRp филм-обложена таблета 10 x 400 mg   Дозирање: возрасни: 1200 mg на ден. перорално: хиперкалцемија: 2400-3200 mg на ден поделено на 3-4 дози.15 ден.Alkaloid ibuprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE01 BRp филм-обложена таблета 10 x 200 mg   Дозирање: возрасни: 1200 mg на ден. Rp таблета 30 x 100 mg Дозирање: индивидуално: хипертензија 1 x 100-200 mg на ден.Hoffmann-la Roche Ltd ibandronic acid лек кој делува на минерализацијата на коските MO5BA06 Rp филм-обложена таблета 1 x 150 mg 2477. Пациентот треба да остане во стоечка положба најмалку еден час по земањето на таблетата. таблетите треба да се проголтаат цели со многу вода во стоечка положба на празен стомак или најмалку еден час пред јадење или пред земање на било кои други лекови преку уста. BONVIVA  (БОНВИВА) . парентерално (i.Регистар на лекови на Република Македонија 39 BlokMax forte  (БлокМакс форте) .v. Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 2 mg/2 ml 8005. B . Rp филм-обложена таблета 3 x 150 mg   H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (3 mg/3 ml) 7667. не подолго од 7 дена. за некои индикации по препорака на доктор може да се дадат и поголеми дози.58 ден. Дозирање: постменупаузална остеопороза: 150 mg еднаш месечно. ангина пекторис и аритмии: 2-3 x 50 mg или 2 x 100 mg на ден (max.(интравенска администрација во период од 15-20 секунди) на секои три месеци.) хиперкалцемија: 300 mg на ден во 500 ml физиолошки раствор или 5% раствор на глукоза. за некои индикации по препорака на доктор може да се дадат и поголеми дози.парантерално :вообичаено се дозира 3mg i.13 ден. H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 6 mg/6 ml   Дозирање: парентерално: метастази на коски: 6 mg на 3-4 недели. Деца: не се дава на деца на возраст под 12 години.93 ден.88 ден. интервал меѓу две земања на лекот 4-6 часа.Hoffmann-la Roche Ltd ibandronic acid лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA06 18247. умерена хиперкалцемија: 2 mg еднократно.91 ден. BloxMax  (БлокМакс) . тешка хиперкалцемија: 4 mg еднократно.F.23 ден. Дозирање: индивидуално. Rp филм-обложена таблета 60 x 800 mg Rp капсула 100 x 400 mg 11854. H концентрат за раствор за инфузија ампулa 5 x 60 mg/5 ml   H концентрат за раствор за инфузија ампулa 5 x 300 mg/5 ml 7649.Krka metoprolol селективен бета-блокатор CO7ABO2 379. BLOXAN  (БЛОКСАН) .

по потреба дозата да се зголеми за 5 mg на ден. 60 mg на ден).m 75-150 IU. По долготраен третман. Циклусот може да се повтори после пауза од 28 дена.5-3 mg на ден. психијатриски индикации 5 mg/kg телесна тежина. clopamide. гастроинтестинален улкус 150 mg на ден поделени на 3 дози. хоспитализирани болни: 2-3 x 6-12 mg на ден (max.Krka reserpine. BOSNYL  (БОСНИЛ) .41 ден. Rp таблета 30 x 1. Дозирање: индивидуално: амбулантни болни: 2-3 x 1.m. терапијата не смее нагло да се прекине. доза на одржување: 1 таблета секој втор ден.78 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 40 BORONEX  (БОРОНЕКС) . Rp капсула 30 x 50 mg ∆ Rp сируп шише 100 ml (25 mg/5 ml) ∆   Дозирање: капсули: 2 x 50-200 mg на ден.5 mg) Дозирање: умерена хипертензија: почетна доза: 1 обложена таблета на ден.14 ден. BRINERDIN  (БРИНЕРДИН) . или i. деца под 6 години: безбедноста и ефикасноста на Bramitob кај деца под 6 годишна возраст не е утврдена.Ferring urofollitropin H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала гонадотропен хормон G03GA04 10 x 75 IU + ампула 10 x 1 ml вехикулум Дозирање: s. 24-48 часа после последната инјекција се применува 10. dihydroergocristin антихипертензиви во комбинација со диуретик C02LA51 305. доза на одржување: 1 таблета на ден.Holopaack tobramycin аминогликозиден антибиотик J01GB01   Rp раствор за инхалација еднодозен сад за инхалирање 56 x (500 mg/4 ml) Дозирање: хронична белодробна инфекција со Pseudomonas aeruginosa кај пациенти со цистична фиброза: препорачаната инхалациона доза за возрасни и деца над 6 години е 300 mg на секои 12 часа (наутро и навечер) во тек на 28 дена. BROMAZEPAM  (БРОМАЗЕПАМ) . кога ?е се постигне максимален одговор. Rp обложена таблета 50 x (0. Rp таблета 30 x 6 mg ∆ 60.c. 50 mg на ден поделено во 2-3 дози). BRAMITOB  (БРАМИТОБ) . шизофренија 2 x 400-800 mg.000 IU хориогонадотропин i. B .59 ден. тешка хипертензија: почетна доза: 2 -3 таблети на ден.Remedina buspirone анксиолитик N05BE01 Rp таблета 20 x 10 mg ∆   Дозирање: препорачана почетна доза: 15 mg на ден поделено на 2-3 дози.1 mg + 5 mg + 0.Jaka 80 Radovis-Skopje bromazepam анксиолитик N05BA08 27.5 mg ∆ Rp таблета 30 x 3 mg ∆ 39. вообичаена доза: 20-30 mg на ден поделено во 2-3 дози (max. BRAVELLE  (БРАВЕЛЕ) . зависно од одговорот дозата се намалува или зголемува. сируп: интернистички индикации: 3 mg/kg.21 ден.Bosnalijek sulpiride антипсихотик N05AL01 109.

(max. вообичаена доза: 80 . деца: 20 mg/kg на ден во поделени дози. BRUFEN  (БРУФЕН) .Lek bromocriptine 41 инхибитор на пролактин G02CB01 133. јувенилен ревматоиден артрит: до 40 mg/kg на ден (деца полесни од 30 kg max. Rp таблета 30 x 2.5 mg   Дозирање: хиперпролактинемија.82 ден. Дозирање: капсули:почетна доза е 3 пати по 2 капсули дневно. Rp обложена таблета 30 x 200 mg Rp обложена таблета 30 x 400 mg 96. 500 mg на ден).10 ml сируп за деца 3 пати дневно. паркинсонизам: се започнува со 1.3 g/100 ml)   Дозирање: 1-2 лажици од шампонот се втриваат неколку минути на мокра коса и потоа косата се промива.5 ml .Galenika ibuprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE01 74.160 mg на ден.92 ден. паркинсонизам: се започнува со 1.42 ден. инфертилитет: 2-3 x 2. инфертилитет: 2-3 x 2.60 ден. B . Дозирање: возрасни: почетна доза: 1. 2400 mg на ден.73 ден. BUMEREX  (БУМЕРЕКС) . 320 mg на ден во пове?е поединечни дози).5 ml сируп за деца 4 пати дневно.25 mg навечер и дозата постепено се зголемува до 30-40 mg на ден (доза на одржување).сируп:возрасни:почетна доза 15 ml сируп 3 пати дневно.деца од 2 до 5 години: 2.деца од 5 . Rp перорален раствор шише 150 ml (250 mg/5 ml) 84.25 mg навечер и дозата постепено се зголемува до 30-40 mg на ден (доза на одржување).8 g на ден поделено во 3-4 дози. тврда 30 x 375 mg Rp перорален раствор шише 150 ml (125 mg/5 ml) 75.Регистар на лекови на Република Македонија BROMERGON  (БРОМЕРГОН) .Alkaloid carbocisteine муколитик R05CB03 71.2-1.5 mg на ден. а по постигнување на ефектот дозата се редуцира на 3 пати по 1 капсула дневно. Rp сируп шише 100 ml (100 mg/5 ml) 88.5 mg на ден.78 ден. кај тешки случаи или кај акутни состојби max.Nihfi bromocriptine инхибитор на пролактин G02CB01 Rp таблета 30 x 2. по намалувањето на тегобите дозата се намалува на вкупно 800 mg на ден.12 години . BROMOCRIPTIN  (БРОМОКРИПТИН) .06 ден. по потреба постапката се повторува наредниот ден и по 8 дена. BUBIL  (БУБИЛ) . BRONLES  (БРОНЛЕС) . Rp капсула.Jaka 80 Radovis-Skopje pyrethrum ектопаразитик P03AC01 BRp шампон шише 60 ml (0.5 mg ∆ Дозирање: хиперпролактинемија. а по постигнување на ефектот дозата се намалува на 10 ml сируп 3 пати дневно.Hemofarm gliclazide перорален антидијабетик A10BB09 Rp таблета 30 x 80 mg   Дозирање: индивидуално.

44 ден.25% или 0.25 mg.00 ден.Alkaloid buprenorfin лек за третман на зависност од опоиди N07BC01 190.5 mg   Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg   Дозирање: срцева инсуфициенција: почетна доза: прва недела 1 x 1.5% (max.пациенти кои немале апстинецијална криза: една доза. дозата постепено се зголемува на следниов начи н: втора недела: 2. или кога ?е се појават првите знаци на криза. најмалку 4 часа од последното земање опијат (наркотик). Дозирање: супституциска терапија на зависност од опојни дроги:возрасни и деца на возраст над 16 години: почетна доза: од 0.Регистар на лекови на Република Македонија 42 BUPIVACAINE  (БУПИВАКАИН) . Rp сублингвална таблета 28 x 0. 30 mg на ден.Laboratories Aguettant bupivacaine локален анестетик N01BB01 145. блокада на периферен нерв до 60 ml 0. наредните 4 недели 7.5%.5 mg на ден.Lek(Salutas) bisoprolol A03BB01 селективен бета-блокатор C07AB07 Rp филм-обложена таблета 30 x 2.Warsaw Pharmaceutical bupivacaine локален анестетик N01BB01 H раствор за инјектирање ампулa 10 x 5 mg/ml   Дозирање: локална имфилтрација до 60 ml 0.25% или 30 ml 0.Delpharm Reims butylscopolamine спазмолитик BRp обложена таблета 20 x 10 mg   Дозирање: перорално: деца над 12 години и возрасни: 1-4 x 10-20 mg на ден.4 mg Rp сублингвална таблета 7 x 2 mg 413. BUPRENORFIN ALKALOID  (БУПРЕНОРФИН АЛКАЛОИД) . B . блокада на периферен нерв до 60 ml 0.25% или 30 ml 0.31 ден.20 ден.Boehringer Ingelheim butylscopolamine спазмолитик A03BB01 H раствор за инјектирање ампулa 6 x 20 mg/ml   Дозирање: парентерално: акутни спазми: 20 mg.2 mg/kg).25%.5%. Rp сублингвална таблета 28 x 2 mg 1537.00 ден. по потреба може да се повтори пове?е пати на ден. дозата на метадон треба да се намали на max. артериска хипертензија: 1-2 x 5mg (max.2 mg/kg).20 mg на ден). епидурална анестезија до 20 ml 0. Rp сублингвална таблета 7 x 0.8 mg до 4 mg. доза на одржување 1 x 10 mg (max. BUSCOPAN  (БУСКОПАН) .5%  (БУПИВАКАИН ХИДРОХЛОРИД 0. Rp сублингвална таблета 7 x 8 mg 1548. породување до 12 ml 0.Бупренорфин Алкалоид може да предизвика симптоми на апстиненцијална криза кај пациенти кои се зависни од метадон. BYOL  (БИОЛ) . дневна доза 10 mg).5% (max.5%. H раствор за инјектирање вијала 10 x 20 ml (0.08 ден. BUPIVACAINUM HYDROCHLORIDUM 0. дневна доза од 32 mg. BUSCOPAN  (БУСКОПАН) . следните 4 недели 5 mg на ден. породување до 12 ml 0.5 mg/ден.25% или 0. епидурална анестезија до 20 ml 0.4 mg 735. трета недела: 3.5%.25%.5%) . Rp сублингвална таблета 28 x 8 mg 5859.5%) Дозирање: локална имфилтрација до 60 ml 0. пациенти кои примаат метадон:пред почетокот на терапијата.75 ден.max. еднаш дневно.75 mg на ден.

ascorbic acid калциум A12A BRp шумлива таблета 10 x (1 g + 0.4 Life Products ascorbic acid BRp таблета 100 x 1000 mg Дозирање: 1 таблета на ден.2 таблети. деца над 10 години и возрасни: 1-2 таблети на ден.1 таблета. CaC-500 Sandoz  (СаС-500 Сандоз) . интервалот помеѓу одделни дози треба да биде најмалку 4 часа (најмногу 4 х 2 таблети на ден). таблетата се раствора во вода. се препорачува по 1 x 4 пати на ден. caffeine. интервалот помеѓу одделни дози треба да биде најмалку 4 часа (најмногу 4 х 2 таблети на ден).Alkaloid paracetamol. CAFFETIN COLD  (КАФЕТИН КОЛД) . C . dextromethorphan. codeine аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp таблета 6 x (250 mg + 210 mg + 50 mg + 10 mg)   BRp таблета 10 x (250 mg + 210 mg + 50 mg + 10 mg)   BRp таблета 12 x (250 mg + 210 mg + 50 mg + 10 mg)   BRp таблета 500 x (250 mg + 210 mg + 50 mg + 10 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 16 години: поединечна доза 1 .Sandoz ascorbic acid. calcium carbonate. 6 таблети на ден). pseudoephedrine. деца над 10 години и возрасни: 1-2 таблети на ден. витамин Ц A11GA01   C-500  (Ц-500) . ascorbic acid аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp филм-обложена таблета 10 x (500 mg + 30 mg + 15 mg + 60 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 12 год. CAFFETIN  (КАФЕТИН) . се препорачува по 1 x 4 пати на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 43 C-1000  (Ц-1000) . calcium lactate gluconate витамин Ц во комбинација со калциум A11GB01 321.Alkaloid paracetamol. CAFFETIN COLD PLUS  (КАФЕТИН КОЛД ПЛУС) .Alkaloid paracetamol.327 g + 1 g)   Дозирање: деца до 10 години: 1 таблета на ден. ascorbic acid. propyphenazone.Novartis Consumer Health (Famar) calcium lactate gluconate. pseudoephedrine. BRp шумлива таблета 10 x (500 mg + 327 mg + 1000 mg) Дозирање: деца до 10 години: 1 таблета на ден. до 3 на ден (max. деца од 12-16 години:1/2 . таблетата се раствора во вода. acerola аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp филм-обложена таблета 10 x (500 mg + 30 mg + 15 mg + 60 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 12 год.4 Life Products ascorbic acid витамин Ц A11GA01 BRp таблета 100 x 500 mg   Дозирање: 1-2 таблета на ден Ca-C 1000 SANDOZ  (Ца-Ц 1000 Сандоз) .calcium carbonate.59 ден. до 3 x на ден. dextromethorphan.

2 таблети. calcium V03AF03 1702.Krka ascorbic acid.v. Инфузија. витамин Ц во комбинација со калциум A11GB01   BRp шумлива таблета 10 x (500 mg + 260 mg) Дозирање: возрасни и деца постари од 14 години: 1-2 шумливи таблети на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 44 CAFFETIN MENSTRUAL  (КАФЕТИН МЕНСТРУАЛ) . за третман на хипокалцемична тетанија дозата за возрасни изнесува 4. caffeine. CAFFETIN trio  (КАФЕТИН трио) . а за деца 0. детоксифицирачки лек при антинеопластичен третман ампулa 5 x 30 mg/3 ml Calciumvita C  (Калциумвита Ц) . таблетата се раствора во вода.Krka ascorbic acid.Alkaloid paracetamol. 1-7 mEq за деца.60 ден. CALCIUMFOLINAT ‘’EBEWE’’  (КАЛЦИУМФОЛИНАТ ‘’ЕБЕВЕ’’) . CALCIUM VITA C  (КАЛЦИУМ ВИТА Ц) . вообичаена почетна доза за ургентно зголемување на нивото на серумски калциум изнесува 7-14 mEq за возрасни. codeine аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp таблета 10 x (500 mg + 50 mg + 10 mg)   BRp таблета 500 x (500 mg + 50 mg + 10 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 16 години: почетна доза 1 . до 3 пати на ден (max.7 mEq/kg.5-0.6 таблети на ден).2 таблети.v. деца над 14 години и возрасни: 1-2 х 1 таблета на ден. 6 таблети на ден). инјкеција или континуирана i. propyphenazone.Laboratories Aguettant calcium gluconate калциум A12AA03 286. caffeine аналгетик и антипиретик N02BE51   BRp таблета 10 x (250 mg + 210 mg + 50 mg) BRp таблета 500 x (250 mg + 210 mg + 50 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 16 години: 1 . calcium витамин Ц во комбинација со калциум A11GB01   BRp шумлива таблета 10 x (500 mg + 260 mg) Дозирање: деца 7-14 години: 1 х 1 таблета на ден. деца од 12-16 години: пола или една таблета до 3 пати на ден.5-16 mEq. 1200 mg на ден).400 mg на 4-6 часа (max. 3 пати на ден(max. CALCIUM GLUKONAT  (КАЛЦИУМ ГЛУКОНАТ) .Ebewe calcium folinate H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол. деца од 7-14 години: 1 шумлива таблета на ден. C . CAFFETIN sc  (КАФЕТИН ск) . 3 пати на ден.10 ден. а помалку од 1 mEq за новороденчиња.Alkaloid ibuprofen нестероиден антиинфламаторен лек M01AE01 BRp филм-обложена таблета 10 x 200 mg   Дозирање: возрасни и адолесценти над 12 години: 200 . H раствор за инјектирање ампулa 100 x 10 ml (10%) Дозирање: со спора i.Alkaloid paracetamol.деца од 12-16 години:пола до една таблета.

навечер.53 ден. BRp вагинална таблета 3 x 200 mg BRp вагинален крем туба 20 g (2 %) + 3 апликатори 287. Rp филм-обложена таблета 30 x 30 mg ∆ Дозирање: се започнува со доза од 15 mg. или i.42 ден.26 ден. Дозирање: според протокол.50-200 IU на ден.46 ден. CANESTEN 3  (КАНЕСТЕН 3) . навечер. CAMPTO  (КАМПТО) . антиинфектив и антисептик G01AF02 BRp вагитории 1 x 500 mg   Дозирање: еднократна доза: 1 вагинална таблета длабоко во вагината. H прашок за концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 50 mg H прашок за концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 70 mg 45400.Merck Sharp & Dohme caspofungin L01XX19 антимикотик со системско дејство J02AX04 34907.Bayer Schering Pharma clotrimazole антиинфектив и антисептик G01AF02 247.Регистар на лекови на Република Македонија 45 CALCO  (КАЛЦО) . CANCIDAS  (КАНСИДАС) .p.95 ден. calcitonin salmon (synthetic) антихиперкалцемик H05BA01 H раствор за инјектирање ампулa 5 x 50 IU/ml   H раствор за инјектирање ампулa 5 x 100IU/ml   Дозирање: парентерално: s.Bayer Schering Pharma clotrimazole BRp крем туба BRp раствор за кожа шише BRp спреј за кожа. CANESTEN  (КАНЕСТЕН) . дозата постепено се зголемува до 15 mg на ден. H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/5 ml 13577. едно полнење на апликаторот.Bayer Schering Pharma clotrimazole антимикотик со локално дејство D01AC01   20 g (1%) 20 ml (1%)   30 ml (1%)   на заболената кожа и лесно се втрива. хиперкалцемија: 5-10 IU/kg на ден. инфузија 70 mg првиот ден.Belupo mirtazapine антидепресив N06AX11 1187.c.v.Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico LISAPHARMA S. Дозирање: возрасни: i. раствор спреј контејнер Дозирање: 2-3 x на ден се нанесува во тенок слој времетраење на терапијата: во тек на 1-4 недели. таблета: три дена по ред 1 таблета длабоко во вагината. а потоа 50 mg еднаш на ден (70 mg еднаш на ден ако телесната тежина е над 80 kg).m.25 ден. CALIXTA  (КАЛИКСТА) .Pfizer (Perth) Pty Limited irinotecan антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 40 mg/2 ml 6371. CANESTEN 1  (КАНЕСТЕН 1) .14 ден. C . навечер пред спиење. Дозирање: крем: еднаш дневно.

67 ден. CARBOPLATIN ‘’EBEWE’’  (КАРБОПЛАТИН ‘’ЕБЕВЕ’’) . C .2 х 400 mg на ден. возрасни: почетна доза: 100-200 mg на ден. 2000 mg на ден). деца: половина доза за возрасни. дозата постепено се зголемува до 2-3 x 400 mg на ден (max. Rp филм-обложена таблета 30 x 400 mg Дозирање: возрасни: 2 . возрасни: почетна доза: 100 -200 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 46 CARBAMAZEPIN  (КАРБАМАЗЕПИН) . 2000 mg на ден). деца над 5 години: 2-3 x 100-200 mg на ден. CARBAMAZEPIN-RETARD  (КАРБАМАЗЕПИН-РЕТАРД) . CARBOSORB  (КАРБОСОРБ) . CARBAMAZEPIN  (КАРБАМАЗЕПИН) .Imuna medicinal charcoal L01XA02 5375. дозата постепено се зголемува до 2 -3 x 400 mg на ден (max. CARBOPLATIN  (КАРБОПЛАТИН) . деца над 5 години: 2 . интестинален адсорбенс A07BA01 Rp таблета 20 x 320 mg   Дозирање: пролив и надуеност: возрасни: 3-4 x 500-1000 mg после оброк.45 ден.Balkanpharma-Dupnica carbamazepine антиепилептик N03AF01 Rp таблета 50 x 200 mg ∆   Дозирање: индивидуално: деца до 1 година: 100 -200 mg на ден. CARBO MEDICINALIS  (КАРБО МЕДИЦИНАЛИС) .3 x 100 -200 mg на ден.Remedica LTD carbamazepine антиепилептик N03AF01 345. Rp таблета 50 x 200 mg Дозирање: индивидуално: деца до 1 година: 100-200 mg дневно.Ebewe carboplatin антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 150 mg/15 ml H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 450 mg/45 ml   Дозирање: според протокол. деца: половина доза за возрасни. таблетите треба да се растворат во вода или чај.46 ден.Sindan carboplatin антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 60 ml (600 mg/60 ml) Дозирање: според протокол. деца од 10-15 години: 1 .3 x 400 mg на ден.64 ден.Jadran carbo medicinalis интестинален адсорбенс A07BA01 BRp гранули ќесе 50 g   BRp таблета 30 x 150 mg   Дозирање: пролив и надуеност: возрасни: 3-4 x 500-1000 mg после оброк. таблетите/гранулите треба да се растворат во вода или чај. L01XA02 1415.Remedica LTD carbamazepine антиепилептик N03AF01 135.

хронична срцева инсуфициенција: 2 x 3. потоа 2 x 6. Дозирање: артериска хипертензија: препорачана почетна доза: 1 x 12. 2 x 25-50 mg). CARGOSIL  (КАРГОСИЛ) .25 mg на ден. хронична срцева инсуфициенција: 2 x 3.2 x 50 mg на ден.60 ден.50 mg на ден).125 mg (2 недели ). 2 x 25-50 mg). постари од 70 години до 2 x 25 mg на ден).Genericon (Specifar) carvedilol бета блокатор C07AG02 Rp филм-обложена таблета 10 x 6.50 mg на ден).Pliva carvedilol алфа и бета блокатор CO7AG02 85.A.5 mg   Rp филм-обложена таблета 10 x 25 mg   Rp филм-обложена таблета 30 x 6.125 mg Rp таблета 28 x 6. постари од 70 години до 2 x 25 mg на ден).5 mg или 2 x 6. Rp таблета 28 x 25 mg 478. потоа 2 x 6.25 mg на ден. CARDOGREL  (КАРДОГРЕЛ) .71 ден.125 mg (2 недели ). кај акутен коронарен синдром без елевација на ST сегментот (нестабилна ангина или не-Q-инфаркт на миокард): терапијата мора да се започне со еднократна ударна доза од 300 mg. а се продолжува со 1 x 75 mg на ден (истовремено се дава ацетилсалицилна киселина во доза од 75 .90 ден.5 mg или 2 x 6. C . aciclovir антивирусен лек J05AB01 Rp таблета 25 x 200 mg   Дозирање: herpes simplex: деца над 2 години и возрасни: 5 x 200 mg на ден во тек на 5 дена.L. се препорачува 100 mg на ден).5 mg 257. CARVEDILOL  (КАРВЕДИЛОЛ) . ангина пекторис: почетна доза: 12. CARVETREND  (КАРВЕТРЕНД) .5 mg (max.5 mg на ден.5 mg (max.Регистар на лекови на Република Македонија 47 CARDIOPIRIN  (КАРДИОПИРИН) . деца под 2 години: половина доза од возрасните (5 x на ден ).5 mg на ден. Rp таблета 28 x 3. а потоа 2 x 25 mg на ден (max.5 mg   Rp филм-обложена таблета 30 x 25 mg   Дозирање: артериска хипертензија: препорачана почетна доза: 1 x 12.03 ден.325 mg на ден.Genepharm S.Lek (Sandoz Private Limited) clopidogrel антитромботик B01AC04 Rp филм-обложена таблета 30 x 75 mg   Дозирање: вообичаена доза: 1 x 75 mg на ден. Pharma GmbH) acetylsalicylic acid антитромботик B01AC06 BRp гастрорезистентни гранули 20 x 100 mg   BRp гастрорезистентни гранули 30 x 100 mg   BRp гастрорезистентни гранули 50 x 100 mg   BRp гастрорезистентни гранули 100 x 100 mg   Дозирање: возрасни: вообичаена доза 1 x 100-300 mg на ден (превенција на агрегација на тромбоцити).25 mg (2 недели) и се продолжува со 2 x 12. varicella zoster: 5 x 800 mg.25 mg (2 недели) и се продолжува со 2 x 12.25 mg   Rp филм-обложена таблета 10 x 12. а потоа 25 mg на ден (max.25 mg   Rp филм-обложена таблета 30 x 12.Lannacher Helmittel (G. а потоа 25 mg на ден (max.25 mg 145. ангина пекторис: почетна доза: 12.2 x 50 mg на ден. Rp таблета 28 x 12. а потоа 2 x 25 mg на ден (max.

Rp шумлива таблета 10 x 500 mg Дозирање: возрасни: 3 x 1-2 таблети на секои 8 часа (max.Balkanpharma-Dupnica carvedilol бета блокатор C07AG02 Rp таблета 30 x 6. Дозирање: возрасни: 250-500 mg на секои 8 часа (max. хронична срцева инсуфициенција: 2 x 3. CEFA-CL 1000 mg Medis  (ЦЕФА-Цл 1000мг Медис) . цефалоспорин J01DC04 657.50 ден. тврда 16 x 500 mg Rp капсула.5-125 mg на секои 12 часа. цефалоспорин J01DC04 119.25 ден. CEFA-CL 500 mg Medis  (ЦЕФА-ЦЛ 500 мг Медис) . Дозирање: доенчиња: 62. CASODEX  (КАСОДЕКС) . 4 g на ден). CEFALEXIN ALKALOID  (ЦЕФАЛЕКСИН АЛКАЛОИД) . CEFACLOR ALKALOID  (ЦЕФАКЛОР АЛКАЛОИД) .98 ден. 6g на ден).): 250 mg на секои 8 часа (max 1g на ден).Medis(Cimex) cefaclor бета-лактамски антибиотик. деца (1-5 години): 125 mg на секои 8 часа (mах 1 g на ден). потоа 2 x 6. 4 g на ден). Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 150 mg 26040. ангина пекторис: почетна доза: 12.25 mg на ден. деца од 1-6 години: 250-500 mg на секои 12 часа. Rp гранули за перорална суспензија шише 60 ml (250 mg/5 ml) 240. возрасни 500-1000 mg на секои 12 часа (max. Rp капсула 16 x 500 mg Rp гранули за перорална суспензија шише 60 ml (125 mg/5 ml)o 143. локално напреднат канцер на простата: 150 mg еднаш на ден.06 ден. C .5 mg на ден.50 mg на ден). деца (1-12 месеци): 20-40 mg/kg на ден поделено во 3 дози или 62. 2 x 25-50 mg).5 mg или 2 x 6. Rp шумлива таблета 10 x 1000 mg Дозирање: возрасни: 3 x 1 таблета на секои 8 часа (max. 4 g на ден).125 mg (2 недели ). 4 g на ден).Medis(Cimex) cefaclor бета-лактамски антибиотик.07 ден. деца од 7-12 години 500-1000 mg на секои 12 часа или 250-500 mg на секои 6 часа (max. Rp капсула.Alkaloid cefaclor бета-лактамски антибиотик. Дозирање: напреднат канцер на простата со орхидектомија или терапија со гонадорелин: 50 mg еднаш на ден.5 mg (max.Astra Zeneca bicalutamide антиандроген L02BB03 9712. постари од 70 години до 2 x 25 mg на ден).25 mg   Дозирање: артериска хипертензија: препорачана почетна доза: 1 x 12.96 ден.2 x 50 mg на ден.5 mg на секои 8 часа (max.07 ден. а потоа 25 mg на ден (max. цефалоспорин J01DB01 133.Регистар на лекови на Република Македонија 48 CARVILEX  (КАРВИЛЕКС) . а потоа 2 x 25 mg на ден (max. таблетата се раствора во вода. цефалоспорин J01DC04 1214.25 mg (2 недели) и се продолжува со 2 x 12.Alkaloid cefalexin бета-лактамски антибиотик. деца (над 5 год.00 ден. 1 g на ден). таблетата се раствора во вода. тврда 100 x 500 mg   Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml (250 mg/5 ml) 110.25 ден.

постапоплектички компликации и краниоцеребрални трауми: 10-50 ml на ден.31 ден. цефалоспорин J01DB01 Rp капсула 20 x 500 mg   Дозирање: деца од 7-12 години 500-1000 mg на секои 12 часа или 250-500 mg на секои 6 часа (max. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 2 g 3753. деца: 100-150 mg/kg (ретко 200 mg/kg) на ден поделени во 2 или 4 дози.Balkanpharma-Razgrad cefalexin бета-лактамски антибиотик. метаболни или невродегенеративни нарушувања во мозок (деменција): 5-30 ml на ден 1-2 ml на ден. C . CEFTAZIDIME LEK  (ЦЕФТАЗИДИМ ЛЕК) . деца над 3 месеци: 10 . H концентрат за раствор за инфузија ампулa 5 x 5 ml H концентрат за раствор за инфузија ампулa 5 x 10 ml 2452. 12 g на ден.Hoffmann-la Roche Ltd mycophenolate mofetil селективен имуносупресив L04AA06 Rp капсула 100 x 250 mg Rp таблета 50 x 500 mg Дозирање: индивидуално. 6g на ден).F. CEREBROLYSIN  (ЦЕРЕБРОЛИЗИН) .65 ден.Ebewe cerebrolysin психостимулатор N06BX 1697. Дозирање: возрасни и деца над 12 год.Регистар на лекови на Република Македонија CEFAZ  (ЦЕФАЗ) .15 ден. цефалоспорин J01DD01 349. CEFOTAXIM LEK  (ЦЕФОТАКСИМ ЛЕК) . цефалоспорин J01DD02 599. CEPHALEXIN  (ЦЕФАЛЕКСИН) . доза 6 g на ден). Дозирање: возрасни: 500 mg -1 g на 8 часа.: 1g на секои 8-12 часа (по потреба 2 g на секои 12 часа). H прашок за раствор за инјектирање вијала 10 x 500 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g 200.5 до 30 mg/kg на секои 12 часа.10 ден. max. CELLCEPT  (ЦЕЛЦЕПТ) .31 ден. деца над 2 месеци: 30100 mg/kg на ден поделено во 2-3 дози (max.90 ден.Sandoz ceftazidime бета-лактамски антибиотик.13 ден.55 ден. возрасни 500-1000 mg на секои 12 часа (max. возрасни: 1 g на секои 8 часа или 2 g на секои 12 часа.15 ден. 9518. цефалоспорин J01DD02 H прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 500 mg/кутија 721. Дозирање: oргански мозочни нарушувања. деца: органски мозочни нарушувања. 9518. метаболни или невродегенеративни нарушувања во мозок (деменција): 5-30 ml на ден. H концентрат за раствор за инфузија ампулa 10 x 1 ml 862. Дозирање: деца до 2 месеци: 12.88 ден.36 ден.20mg/kg на 8 часа. H прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 1 g/кутија 1345.Alkaloid (Facta Farmaceutici) ceftazidime 49 бета лактамски антибиотик. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 2 g 360. 4 g на ден).Sandoz cefotaxime бета-лактамски антибиотик. новороденчиња: 50 mg/kg телесна тежина (ретко 150-200 mg/ kg) на ден поделени во 2-4 дози.34 ден.

во зависност од индикацијата и постигнатите нивоа на лекот во крвта. секогаш во исто време. почетна доза: 60 IU/kg на секои две недели во тек на 6 месеци. епилепсија: деца до 1 година: 5-10 mg на ден.Dr. C .Replekfarm cetirizine вакцина 1 x 0. лекот се зема пред јадење со течност.88 ден. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 1 x 10 mg на ден. 40 mg на ден). деца од 6-12 години: телесна тежина> 30 kg: 2 x 5 mg или 5 ml раствор (1 кафена лажичка) на ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg Rp перорален раствор шише 120 ml (1 mg/ml) 116.1 mg   Rp таблета 60 x 1 mg   Rp таблета 60 x 0. CETRINE  (ЦЕТРИН) .Belupo nitrazepam хипнотик и седатив N05CD02 70. деца од 6-12 години: телесна тежина> 30 kg: 1/2 таблета два пати на ден.Novartis everolimus селективен имуносупресив L04AA18 Rp таблета 60 x 0. телесна тежина< 30 kg: 1 x 5 mg или 5 ml раствор (1 кафена лажичка) на ден.18) H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: според правила за имунизација.5-5 mg.01 ден.Genzyme imiglucerase ензими A16AB02 H прашок за концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 200 IU   H прашок за концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 400 IU   Дозирање: индивидуално.Reddy`s Laboratories Ltd cetirizine антихистаминик R06AE07 Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 1 тaблета (10 mg) на ден. CERVARIX  (ЦЕРВАРИКС) . Rp таблета 10 x 5 mg ∆ Дозирање: пореметено спиење: возрасни: 5-10 mg 1/2 час пред спиење (во стационарни услови 20 mg). деца од 2-14 години: 15 mg на ден во поделени дози (max. CETIRIZIN  (ЦЕТИРИЗИН) . постари лица и деца под 14 години: 2.5 mg   Дозирање: индивидуално. Лекот се зема пред јадење со течност.75 mg   Rp дисперзибилна таблета 60 x 0. CERSON  (ЦЕРСОН) .5 ml J07BM02   антихистаминик R06AE07 98. CERTICAN  (ЦЕРТИКАН) .Регистар на лекови на Република Македонија 50 CEREZYME  (ЦЕРЕЗИМ) . секогаш во исто време. телесна тежина< 30 kg: 1/2 таблета еднаш на ден.GlaxoSmithKline human papillomavirus vaccine(types 16.25 mg   Rp дисперзибилна таблета 60 x 0.25 mg   Rp таблета 60 x 0.13 ден.

инјекција во долниот абдоминален зид 250 mcg.Jaka 80 chloramphenicol антибиотик D06AX02 Rp маст туба 5 g (5%)   Дозирање: се нанесува во тенок слој на заболеното место 3-4 x на ден. S01AA01 30. со терапијата се продолжува во текот на администрацијата на гонадотропин. маст: се нанесува во тенок слој на заболеното место 2 пати на ден или по потреба почесто.31 ден. антибиотик S01AA01 56.Galenika chloramphenicol антибиотик S01AA01 Rp маст за око туба 5 g (1%)   Дозирање: се нанесува во долната коњуктивална кеса 3-4 x на ден. антимикотик со системско дејство J02AB02 Rp таблета 20 x 200 mg   Дозирање: деца над 40 kg и возрасни: 1 x 200 mg на ден.59 ден. CHLORAMPHENICOL  (ХЛОРАМФЕНИКОЛ) . вклучувајќи го и денот на индукцијата на овулација.Remedina ketoconazole R06AE09 256. CHLORAMPHENICOL  (ХЛОРАМФЕНИКОЛ) . CHLORAMPHENICOL  (ХЛОРАМФЕНИКОЛ) .Krka chloramphenicol Rp маст за око туба 5 g (1%) Дозирање: се нанесува во долната коњуктивална кеса 3-4 x на ден . почнувајќи од 5-от или 6-от ден од оваријалната стимулација со гонадотропин (или навечер.Baxter Oncology cetrorelix H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 51 антигонадотропен хормон H01CC02 3188.66 ден.c. 400 mg на ден).41 ден.Alkaloid chloramphenicol Rp маст туба 5 g (5 %) антибиотик D06AX02 85. наутро. почнувајќи од 5-от ден на оваријалната стимулација). вагинална кандидијаза: 1 x 400 mg во тек на 5 дена (max.25 mg + ампула 1 x 1 ml вехикулум 1 x 3 mg + ампула 1 x 3 ml вехикулум Дозирање: со s. CEZOLIN  (ЦЕЗОЛИН) . C .Krka levocetirizine антихистаминик за системска употреба Rp филм-обложена таблета 10 x 5 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg Дозирање: возрасни и деца над 6 години: една таблета на ден. Rp маст за око туба 5 g (1 %) Дозирање: маст за око: се нанесува во долната коњуктивална кеса на секои 3 часа во првите 48 часа.43 ден.Регистар на лекови на Република Македонија CETROTIDE  (ЦЕТРОТИД) . 1 x 0.47 ден. CHLORAMFENIKOL  (ХЛОРАМФЕНИКОЛ) . CEZERA  (ЦЕЗЕРА) . 700.

а потоа дозата да се прилагоди на висината на крвниот притисок (кај пациенти кои употребуваат диуретици.2 недели после операцијата. вообичаено почетна доза од 10 15 mg на ден. реноваскуларна хипертензија хипертензија: почетна доза: 0.Eli Lilly Company tadalafil лек за третман на еректилна дисфункција G04BE08 1635.при пресадување на коскена срцевина. почетна орална доза е 12.Alkaloid ciclosporin имуносупресив L04AA 1446. CILAZAPRIL  (ЦИЛАЗАПРИЛ) . деца од 5-12 години: 3 x 1 таблета на ден.мека 50 x 50 mg 2542. последователните дози се прилагодуваат кон одговорот на еднократно администрираната доза од 20 mg. а потоа да се намали на доза на одржување од 2 .5 mg на ден.6 mg/kg а ден. Rp филм-обложена таблета кутија 2 x 20mg Rp филм-обложена таблета кутија 4 x 10mg   Rp филм-обложена таблета кутија 4 x 20mg 3239.25 mg на ден (max.71 ден. 1 доза на 24 часа.Регистар на лекови на Република Македонија 52 CHOLIPAM  (ХОЛИПАМ) .Habit Pharm cilazapril АКЕ инхибитор C09AA08   Rp филм-обложена таблета 30 x 2.5-5 mg на ден. max. цилазаприл се зема еднаш на ден. наследни облици: 80 mg на ден (20 mg наутро и напладне и 40 mg навечер).51 ден.Galenika trypsin. CIALIS  (ЦИАЛИС) .38 ден.92 ден. 5 mg на ден). Rp капсула. chymotrypsin ензими B06AA 215. а лекувањето да се започне со цилазаприл во доза од 0. Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 20 x 20 mg 501. CHYMORAL 100 FORTE  (ХИМОРАЛ 100 ФОРТЕ) . забелешка: ефектот може да трае подолго од 24 часа. тешка хиперлипидемија: 40-80 mg на ден.28 ден. во континуитет да се продолжи барем уште 1 .5 mg на ден).00 ден. Дозирање: блага хиперлипидемија: почетна доза: 10 mg навечер.Hemofarm simvastatin хиполипемик C10AA01 420.25-0. Дозирање: возрасни над 18 години: на почетокот 10 mg најмалку 30 минути пред сексуална активност.5 . откако ќе се постигне подобрување.90 ден.12 ден. поделена во две одделни дози. Rp капсула.15 mg/kg. дозата е индивидуална.5 mg/kg до 7 mg/kg/ден. изнесува од 2.37 ден. Rp филм-обложена таблета 24 x 100 000 IU Дозирање: возрасни: 3 x 2 таблети на ден. се препорачува да се прекине со давањето на диуретици 2-3 дена пред почетокот на лекувањето со цилазаприл. доза на одржување: 1-1. дозата може да се намали на 2 x 2 таблети на ден. Rp перорален раствор шише 50 ml (100 mg/ml) 6188. CIKLOSPORIN ALKALOID  (ЦИКЛОСПОРИН АЛКАЛОИД) .5 mg.мека 50 x 100 mg 4812. почетна доза: 0. умерена хиперлипидемија и коронарна срцева болест: почетна доза: 20 mg навечер. се уште поделена во две одделни дози.60 ден.5 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg 556. доза на одржување: 2. при автоимуни заболувања. Дозирање: есенцијална хипертензија: почетна доза: 1 mg еднаш на ден.мека 50 x 25 mg Rp капсула. без оглед на земањето на храна! C . секогаш во исто време. Дозирање: трансплантација: индивидуално дозирање. конгестивна срцева слабост: како дополнение на терапијата со дигиталис и/или диуретици.

Lek cinnarizine лек за третман на вертиго N07CA02 94. Rp таблета 50 x 75 mg Дозирање: возрасни: вртоглавица и пореметување на рамнотежа: 1-3 x 25-75 mg на ден. Rp таблета 50 x 75 mg Дозирање: периферни циркулаторни пореметувања: 75 mg три пати дневно.13 ден. потоа 7 дена пауза.max. CINEDIL  (ЦИНЕДИЛ) .77 ден.Регистар на лекови на Република Македонија CILEST  (ЦИЛЕСТ) .250 mg + 0.Alcon Couvreur ciprofloxacin хинолонски антимикробик S01AX13 365. од третиот до четиринаесетиот ден по 2 капки на секои 4 часа. деца од 5 -12 години: половина од дозата за возрасни.19 ден.Cilag norgestimate. комплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 500 mg на ден. дневна доза за возрасни е 225 mg (три таблети). остеомиелит): 2 x 750 mg на ден.Alkaloid cinnarizine лек за третман на вертиго N07CA02 68. бацилоносители на салмонели: 2 x 750 mg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje cinnarizine лек за третман на вертиго N07CA02 71. CINARIZIN forte  (ЦИНАРИЗИН форте) . CILOXAN  (ЦИЛОКСАН) . индивидуално. H раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/50 ml ∆   H раствор за инфузија вијала 1 x 200 mg/100 ml ∆ 192. наредните 2 дена x 2 капки на секој час. парентерално: специфично.15 ден.кохлеарни и вестибуларни пореметувања на либиринтот: вообичаена доза за возрасни пациенти е 75 mg еднаш до два пати дневно. Rp таблета 50 x 75 mg Дозирање: возрасни: вртоглавица и пореметување на рамнотежа: 1-3 x 25-75 mg на ден. пролив при патување: 2 x 500 mg на ден.93 ден.46 ден. C . церебрални циркулаторни пореметувања 75 mg еднаш до три пати дневно. Rp филм-обложена таблета 10 x 250 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 10 x 500 mg ∆ 132.3%) Дозирање: бактериски коњуктивит: 1-2 капки на два часа во тек на два дена или 1-2 капки на секои 4 часа во тек на 5 дена (освен при спиење). CINARIZIN Lek  (ЦИНАРИЗИН Лек) . корнеален улкус: првите 6 часа x 2 капки на секои 15 минути до крајот на првиот ден x 2 капки на секои 30 минути.51 ден.035 mg)   Дозирање: 28 дневен циклус: 1 таблета на ден 21 ден. ethinylestradiol 53 прогестаген во комбинација со естроген G03AA11 Rp таблета 21 x (0. тешки инфекции (воспаление на бели дробови. некомплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 250 mg на ден. H концентрат за раствор за инфузија ампулa 5 x 100 mg/10 ml ∆ 159. CIPRINOL  (ЦИПРИНОЛ) . вообичаена доза 200-400 mg на секои 12 часа. Дозирање: вообичаена доза: 250-500 mg на секои 12 часа. раствор 5 ml (0. првата таблета се зема првиот ден од менструалниот циклус.41 ден.Krka ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 94. Rp капки за око. деца од 5 -12 години: половина од дозата за возрасни.

некомплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 250 mg на ден. CIPROCINAL  (ЦИПРОЦИНАЛ) .Bayer ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 H раствор за инфузија вијала 1 x 200 mg/100 ml ∆   Дозирање: парентерално: специфично. Rp филм-обложена таблета 10 x 250 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 10 x 500 mg ∆ 310. некомплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 250 mg на ден.Bayer ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 Rp концентрат за раствор за инфузија ампулa 1 x 100 mg/10 ml ∆   Дозирање: парентерално: специфично. комплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 500 mg на ден. некомплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 250 mg на ден. CIPROBAY 400  (ЦИПРОБАЈ 400) . CIPROBAY 200  (ЦИПРОБАЈ 200) .Bayer ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 Rp филм-обложена таблета 20 x 500 mg ∆   Дозирање: вообичаена доза: 250-500 mg на секои 12 часа. индивидуално. тешки инфекции (воспаление на бели дробови. тешки инфекции (воспаление на бели дробови. индивидуално. C . CIPROBAY 250  (ЦИПРОБАЈ 250) . Дозирање: вообичаена доза: 250-500 mg на секои 12 часа. вообичаена доза 200-400 mg на секои 12 часа. тешки инфекции (воспаление на бели дробови. пролив при патување: 2 x 500 mg на ден.Zdravlje ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 186. пролив при патување: 2 x 500 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 54 CIPROBAY  (ЦИПРОБАЈ) . вообичаена доза 200-400 mg на секои 12 часа. комплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 500 mg на ден. вообичаена доза 200-400 mg на секои 12 часа.Bayer ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 Rp филм-обложена таблета 10 x 250 mg ∆   Дозирање: вообичаена доза: 250-500 mg на секои 12 часа. пролив при патување: 2 x 500 mg на ден. остеомиелит): 2 x 750 mg на ден. бацилоносители на салмонели: 2 x 750 mg на ден. остеомиелит): 2 x 750 mg на ден.66 ден. остеомиелит): 2 x 750 mg на ден. индивидуално.88 ден. бацилоносители на салмонели: 2 x 750 mg на ден. комплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 500 mg на ден.Bayer ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 H раствор за инфузија шише 1 x 400 mg/200 ml ∆   Дозирање: парентерално: специфично. бацилоносители на салмонели: 2 x 750 mg на ден. CIPROBAY 500  (ЦИПРОБАЈ 500) .

Pliva Lachema cisplatin антинеопластик L01XA01 H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 50 mg/100 ml   Дозирање: монотерапија: 50-100 mg/m2 во еднократна i. пролив при патување: 2 x 500 mg на ден. 1-2 часа пред спиење.Jaka 80 Radovis-Skopje ciprofloxacin 55 хинолонски антимикробик J01MA02 33.Oncotec cisplatin антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 10 ml (10 mg/ml)   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 25 ml (25 mg/ml)   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 50 ml (50 mg/ml)   Дозирање: според протокол.Ebewe cisplatin N05CM17 антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 10 mg/20 ml 227. бацилоносители на салмонели: 2 x 750 mg на ден.50 ден.03 ден.инфузија на 3-4 недели или 1550 mg/m2 во тек на 5 дена континуирано.Vianex cisplatin cisplatin L01XA01 антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 25 ml (25 mg/ml)   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 ml (100 mg/ml)   Дозирање: според протокол. секои 3-4 недели. Rp филм-обложена таблета 10 x 250 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 10 x 500 mg ∆ 60. CIRCАDIN  (ЦИРКАДИН) .95 ден.инфузија на 3-4 недели или 1550 mg/m2 во тек на 5 дена континуирано. CISPLATIN  (ЦИСПЛАТИН) . комплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 500 mg на ден.v. CISPLATIN MERCK  (ЦИСПЛАТИН МЕРК) . H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 50 mg/100 ml 698. секои 3-4 недели.Pliva Lachema L01XA01 L01XA01 антинеопластик L01XA01 H концентрат за раствор за инфузија вијала 10 x 10 mg/20 ml   Дозирање: монотерапија: 50-100 mg/m2 во еднократна i. H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/100 ml   Дозирање: според протоокол. CISPLATIN MERCK  (ЦИСПЛАТИН МЕРК) . C .Регистар на лекови на Република Македонија CIPROFLOXACIN  (ЦИПРОФЛОКСАЦИН) .Catalent melatonin хипнотик и седатив Rp таблета со продолжено ослободување 21 x 2 mg ∆   Дозирање: возрасни над 55 години: 2 mg еднаш на ден. Дозирање: вообичаена доза: 250-500 mg на секои 12 часа. тешки инфекции (воспаление на бели дробови. CISPLATIN PLIVA 50  (ЦИСПЛАТИН ПЛИВА 50) . остеомиелит): 2 x 750 mg на ден.90 ден. некомплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 250 mg на ден. CISPLATIN PLIVA 10  (ЦИСПЛАТИН ПЛИВА 10) .v.

Дозирање: возрасни: 250 mg на секои 12 часа. горни и долни инфекции на респираторен тракт .20 ден. H концентрат за раствор за инфузија ампулa 5 x 100 mg/10 ml 135.87 ден.97 ден. CLARITHROMYCIN  (КЛАРИТРОМИЦИН) .50 ден. инфекции со H.Lek(Salutas) citalopram антидепресив Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 20 x 20 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 20 x 30 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 20 x 40 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 20 x 60 mg ∆ Дозирање: депресијa: вообичаена доза 1 x 20 .69 ден. раствор шише со вградена капалка 5 ml (3 mg/ml) S01AX13 103. при потешки инфекции 2 x 500 mg (max.: 2 g на ден ). напад хинолонски антимикробик Rp капки за око и уво. Rp филм-обложена таблета 14 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 14 x 500 mg 393. инфекции со H.: 2 g на ден ).32 ден.250 mg двапати дневно.60 mg на ден.500 mg на ден) во тек на 7-14 дена. акутен некомплициран циститис .400 mg двапати дневно.500 mg двапати дневно. гонореја единечна доза од 250 mg. Rp филм-обложена таблета 10 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 10 x 500 mg 214.86 ден. потоа 20 .82 ден. во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови). Дозирање: возрасни: 250 mg на секои 12 часа. парентерално:возрасни:200 mg .750 mg двапати дневно. деца до 12 години: 7.5 mg/kg два пати на ден (max. при потешки инфекции 2 x 500 mg (max.pylori: 500-1500 mg на ден во две дози. 893. 591.A.: 2 g на ден ).5 mg/kg два пати на ден (max. деца до 12 години: 7.Genepharm S. антракс внесен со инхалација и тифоидна треска .29 ден. Дозирање: вообичаена доза: 250-750 mg двапати дневно (на секои 12 часа). clarithromycin макролиден антибиотик J01FA09 Rp филм-обложена таблета 21 x 500 mg   Дозирање: возрасни: 250 mg на секои 12 часа.500 mg на ден) во тек на 7-14 дена. 458.60 ден.250 mg до 750 mg двапати дневно.единечна доза од 100 mg.pylori: 500-1500 mg на ден во две дози. во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови). C .5 mg/kg два пати на ден (max.Remedica LTD clarithromycin макролиден антибиотик J01FA09 237. деца до 12 години: 7. инфекции на долниот респираторен тракт предизвикани од Pseudomonas кај пациенти со цистична фиброза . горни и долни инфекции на уринарниот тракт . во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови).77 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 56 CITALON  (ЦИТАЛОН) . или навечер.500 mg на ден) во тек на 7-14 дена. инфекции со H. гонореја . Rp филм-обложена таблета 14 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 14 x 500 mg 957.250 mg до 500 mg двапати дневно. CLARICIDE  (КЛАРИЦИД) .60 mg на ден наутро на паника: почетна доза 10 mg првиот ден. J01MA02 103.31 ден.Alkaloid ciprofloxacin N06AB04   329. CLARITHROMYCIN  (КЛАРИТРОМИЦИН) .pylori: 500-1500 mg на ден во две дози.Bilim Pharmaceuticals clarithromycin макролиден антибиотик J01FA09 498. CITERAL  (ЦИТЕРАЛ) . при потешки инфекции 2 x 500 mg (max.

325 mg на ден.4 ml шприц 3237. H раствор за инјектирање наполнет инјекциски 10 x 20 mg/0.05 ден.m. не смее да се применува i. H раствор за инјектирање наполнет инјекциски 2 x 100 mg/1 ml шприц 1397. превентива од венска тромбоза: 1 x 20-40 mg на ден. а кај останатите било кој ден.6 m шприц 942.50 mg на ден во тек на 5 дена.2 ml шприц 1703. потоа пауза 7 дена. Дозирање: 1таблета на ден 21 ден. на 12 часа.Регистар на лекови на Република Македонија 57 CLEXANE  (КЛЕКСАН) . се препорачува 100 mg на ден).c. H раствор за инјектирање наполнет инјекциски 2 x 80 mg/0. CLIMEN  (КЛИМЕН) . кај жени со менструален циклус терапијата започнува петиот ден од циклусот.Remedica LTD clomifene стимулатор на овулација G03GB02 107. втор и трет стимулациски циклус (ако е потребно) -100 mg на ден во тек на 5 дена.4 m шприц H раствор за инјектирање наполнет инјекциски 2 x 60 mg/0. 407.Delpharm cyproterone.16 ден. нестабилна ангина пекторис и инфаркт на миокардот без Q забец 1 mg/kg s.82 ден.2 m шприц H раствор за инјектирање наполнет инјекциски 2 x 40 mg/0. C . H раствор за инјектирање наполнет инјекциски 10 x 40 mg/0.8 mlи шприц 1126. кај акутен коронарен синдром без елевација на ST сегментот (нестабилна ангина или не-Q-инфаркт на миокард): терапијата мора да се започне со еднократна ударна доза од 300 mg. CLOMIFENE  (КЛОМИФЕН) .91 ден. H раствор за инјектирање наполнет инјекциски 1 x 300 mg/3 ml шприц Дозирање: возрасни (длабоко поткожно).Sanofi Winthrop enoxaparin антитромботик B01AB05 H раствор за инјектирање наполнет инјекциски 2 x 20 mg/0. а се продолжува со 1 x 75 mg на ден (истовремено се дава ацетилсалицилна киселина во доза од 75 . ethinylestradiol антиандроген и естроген G03HB01 Rp & обложена таблета 21 x бели: естрадиол 2 mg.99 ден. од 2-8 дена. розови: естрадиол + ципротерон (2 mg + 1 mg). прв стимулациски циклус .Jaka 80 Radovis-Skopje clopidogrel антитромботик B01AC04 Rp филм-обложена таблета 14 x 75 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 75 mg   Rp филм-обложена таблета 56 x 75 mg   Дозирање: вообичаена доза: 1 x 75 mg на ден. Rp таблета 10 x 50 mg Дозирање: се дава најмногу до 3 стимулациски циклуси. CLOPIDOGREL  (КЛОПИДОГРЕЛ) . длабока венска тромбоза: 1 mg/kg на секои 12 часа во тек на 10 дена.65 ден.10 ден.

5 mg) Rp филм-обложена таблета 28 x (160 mg + 12. се препорачува 100 mg на ден). исклучително 900 mg на ден).KG) captopril.Novartis valsartan. Rp таблета 10 x 30 mg § ▲ Дозирање: 3 .Genericon (Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH&Co.02 ден. терапијата може да се започне со било кој сооднос на дози.4 x 30 mg на ден. максимална поединечна доза: 90 mg.Genericon (Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH&Co.Remedica LTD clozapine антипсихотик N05AH02 468. максималниот антихипертензивен ефект се постигнува по 3-4 недели. а за хидрохлоротиазид 50 mg.325 mg на ден.44 ден.5 mg)   Rp филм-обложена таблета 28 x (160 mg + 25 mg)   Дозирање: како почетна доза се препорачува една таблета на ден. hydrochlorothiazide АКЕ инхибитор C09BA01 Rp таблета 30 x (50mg + 25 mg)   Дозирање: една таблета на ден.Actavis. дозата може да се зголеми за период од 6 недели. Rp таблета 50 x 25 mg ▲ Rp таблета 50 x 100 mg ▲   Дозирање: почетна доза: 25-50 mg. C . кај акутен коронарен синдром без елевација на ST сегментот (нестабилна ангина или не-Q-инфаркт на миокард): терапијата мора да се започне со еднократна ударна доза од 300 mg. hydrochorothiazide антагонист на ангиотензин . максимална дневна доза 240 mg. hydrochlorothiazide АКЕ инхибитор C09BA01 Rp таблета 30 x (25 mg + 25mg)   Дозирање: препорачана почетна доза е 1 таблета дневно. максимална. CO-CAPTOPRIL ‘’Genericon’’  (КО-КАПТОПРИЛ ‘’Генерикон’’) . CO-DIOVAN  (КО-ДИОВАН) .2 рецептори и диуретик C09DA03   Rp филм-обложена таблета 28 x (80 mg + 12. а се продолжува со 1 x 75 mg на ден (истовремено се дава ацетилсалицилна киселина во доза од 75 . KG) captopril. CO-CAPTOPRIL  (КО-КАПТОПРИЛ) .Alkaloid codeine антитусик R05DA04 98. CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID  (КОДЕИН ФОСФАТ АЛКАЛОИД) . CLOZAPINE  (КЛОЗАПИН) . доза на одржување: 150-300 mg на ден поделено на неколку дози (max. 600 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 58 CLOPIDOGREL  (КЛОПИДОГРЕЛ) . постепено се зголемува на 200-450 mg на ден поделено на неколку дози (најголемата доза пред спиење).дневна доза за каптоприл е 150 mg. clopidogrel антитромботик B01AC04 Rp филм-обложена таблета 28 x 75 mg   Дозирање: вообичаена доза: 1 x 75 mg на ден.

поделени во три поединешни дози.GlaxoSmithKline paracetamol. возрасни и деца со телесна тежина над 60 kg: 1-2 милиони единици на секои 8 часа.terpine аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp прашок за перорален раствор ќесе 5 x 5 g (750 mg+60 mg+10 mg)   BRp прашок за перорален раствор ќесе 10 x 5 g (750 mg+60 mg+10 mg)   Дозирање: 1 ќесе на секои 4-6 часа ( најмногу 4 ќесиња на 24 часа). COLDREX  (КОЛДРЕКС) .GlaxoSmithKline hexylresorcinol.Smithkline Beecham paracetamol. caffeine.GlaxoSmithKline paracetamol. Кај пациенти со комплетно имплантибилен пристап за интравенско помагало може да се администрира во форма на спора интравенозна болус инјеккција најмногу до 2 MIE во 10 ml во тек на најмалку 5 минути. COLDREX HOT REM RIBIZLA  (КОЛДРЕКС ХОТ РЕМ РИБИЗЛА) . инфузија или инхалирање вијала 10 x 1 MIE Дозирање: во форма на 50 ml интравенска инфузија во период од 30 минути.terpine аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp таблета 12 x (500 mg + 25 mg + 30 mg + 5 mg + 20 mg)   Дозирање: деца над 12 години и возрасни: 1 таблета на секои 4-6 часа ( најмногу 6 таблети на ден). caffeine 59 аналгетик и антипиретик N02BЕ51   BRp таблета 10 x (250 mg + 210 mg + 50 mg) BRp таблета 500 x (250 mg + 210 mg + 50 mg)   Дозирање: деца над 7 години: 1-4 x 1/4-1/2 таблета на ден.terpin аналгетик и антипиретик N02BE71 BRp таблета 12 (500 mg+25 mg+30 mg+5 mg+20 mg)   COLDREX HOT REM LEMON  (КОЛДРЕКС ХОТ РЕМ ЛИМОН) .2 mg)   Дозирање: 4-6 пастили на ден.caffeine. benzalkonium chloride антисептик за грло R02AA BRp пастила 24 x (2.Fores Laboratories (Alpharma) colistin антиинфектив J01XB01 H прашок за раствор за инјектирање. содржината на едно ќесе се раствора во млака вода.5 mg + 1.phenylephedrine. возрасни: 3-4 x 1 таблета на ден ( најмногу 6 таблети). phenylephrine. C . phenylephrine. COLDREX+VITAMIN C  (КОЛДРЕКС+ВИТАМИН Ц) . возрасни и деца со телесна тежина до 60 kg: 50000-75000 единици/kg/ ден. ascorbic acid. ascorbic acid.ascorbic acid. максимална дневна доза: 6 милиони единици. COLOMYCIN  (КОЛОМИЦИН) .terpine аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp прашок за перорален раствор ќесе 5 x 5 g (750 mg + 60 mg + 10 mg)   BRp прашок за перорален раствор ќесе 10 x 5 g (750 mg+60 mg+10 mg)   Дозирање: 1 ќесе на секои 4-6 часа ( најмногу 4 ќесиња на 24 часа).Регистар на лекови на Република Македонија COFFEDON  (КОФЕДОН) . COLDREX LARYPLUS  (КОЛДРЕКС ЛАРИ ПЛУС) . содржината на едно ќесе се раствора во млака вода. propyphenazone. phenylephrine.GlaxoSmithKline paracetamol. ascorbic acid.Jaka 80 paracetamol.

Дозирање: срцева инсуфициенција: почетна доза: прва недела 1 x 1. C . АЦЕТАТЕН Р-Р ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗА) .75 mg на ден.5 mg на ден. во тек на 7-10 дена. Rp филм-обложена таблета 60 x (150 mg + 300 mg) Дозирање: возрасни и адолесценти постари од 12 години:eдна таблета два пати на ден. комбинација B01AB51 BRp гел туба 20g (10 g + 5000 IU+1g/100 g)   Дозирање: тенок слој од гелот благо се втрива на кожата или лузната. доза на одржување 1 x 10 mg (max.74 ден.20 mg на ден).v. дозата постепено се зголемува на следниов начин: втора недела: 2.20 mg на ден).5 mg/ден.13 ден. ACETATEN R-R ZA HEMODIJALIZA HD-07  (КОНЦ. артериска хипертензија: 1-2 x 5mg (max. следните 4 недели 5 mg на ден.75 mg на ден. дневна доза 10 mg). наредните 4 недели 7. combinations хепарин. доза на одржување 1 x 10 mg (max.Merz Pharma heparin.или i. повеќе пати на ден.750 mg на ден. CONTRACTUBEX  (КОНТРАКТУБЕКС) . трета недела: 3.Merck bisoprolol селективен бета-блокатор C07AB07 206.5 mg на ден. трета недела: 3. CONCOR COR  (КОНКОР КОР) .Hemofarm hemodyalitycs.Remedina amikacin аминогликозиден антибиотик J01GB06 H раствор за инјектирање вијала 1 x 500 mg/2 ml   Дозирање: вообичаена доза за деца и возрасни i.5 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg 252.5 mg/ден. CONSUMONIT  (КОНСУМОНИТ) .74 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg 518.31 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg Дозирање: срцева инсуфициенција: почетна доза: прва недела 1 x 1. Rp филм-обложена таблета 30 x 2. дневна доза 10 mg). пеницилин J01CR04 Rp филм-обложена таблета 10 x 375 mg   Rp филм-обложена таблета 10 x 750 mg   Дозирање: вообичаена доза: 375 .m. наредните 4 недели 7.Регистар на лекови на Република Македонија 60 COMBICID  (КОМБИЦИД) . concentrates H раствор канта 10 l   CONCOR 5  (КОНКОР 5) .25 mg. COMBIVIR  (КОМБИВИР) .Glaxo Wellcome Operations lamuvidine. артериска хипертензија: 1-2 x 5mg (max. 15 mg/kg на ден поделена во 2 или 3 дози на секои 8-12 часа.Merck bisoprolol раствор за хемодијализа B05ZA селективен бета-блокатор C07AB07 299. следните 4 недели 5 mg на ден.71 ден. CONC. дозата постепено се зголемува на следниов начин: втора недела: 2.Bilim Pharmaceuticals sultamicillin бета-лактамски антибиотик. zidovudine антивирусен лек J05AF30 34499.25 mg.

Rp таблета 30 x 200 mg H раствор за инјектирање ампулa 6 x 150 mg/3 ml 314.1. 5 mg/kg во тек на 2-3 часа пото се преминува на i. 40 mg на ден. (преку CVK) max . H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 40 mg 449.Регистар на лекови на Република Македонија 61 CONTROLOC  (КОНТРОЛОК) . антивирусен лек 42 x 200 mg 168 x 200 mg CORDARONE  (КОРДАРОНЕ) .5 mg за 24 часа поделено во повеќе дози (0.27 ден.11 ден. Дозирање: почетна доза: 600-1000 mg на ден во 1 доза или поделени на 2-3 дози во тек на 8-10 дена. долготрајна терапија и спречување на релапс: 1 x 20 mg на ден. деца i. најголема дневна препорачана доза 80 mg во една доза. рефлуксен езофагит: 1 x 40 mg на ден (по потреба дозата двојно се зголемува).56 ден.19 ден.Pliva digoxin кардиотоничен гликозид C01AA05 39.v.125 .Krka nifedipine селективен блокатор на калциумови канали 101.96 ден. можно е и лекување со двојна дневна доза секој втор ден или со тераписки дози 5 дена во неделата (со пауза за викенд). втора недела 8 mg/kg/ ден. Rp таблета 20 x 0.40 mg на ден (max.0.Krka nifedipine C08CA05 селективен блокатор на калциумови канали C08CA05 265. CORDIPIN XL  (КОРДИПИН ХЛ) . Терапијата се продолжува со перорална доза на одржување: прва недела 12 mg/kg/ден.2 g на ден. вентрикуларен и дуоденален улкус.1. потоа дозата се намалува на 20 mg на ден.v.5 mg на ден поделено во 1 .v. Дозирање: блага рефлуксна болест: 1 x 20 mg на ден по потреба 40 mg на ден. а потоа 4 mg/kg/ден.Altana Pharma pantoprazole ихибитор на протонска пумпа A02BC02 426.F. доза на одржување: 100-400 mg на ден во една доза или поделено на две дози. CORLAN  (КОРЛАН) . Rp таблета со продолжено ослободување 20 x 40 mg Дозирање: 1x 40-80 mg на ден.61 ден. CORDIPIN retard  (КОРДИПИН ретард) . Rp таблета со продолжено ослободување 30 x 20 mg Дозирање: вообичаена доза 2 x 20 . COPEGUS  (КОПЕГУС) . инфузија 5 mg/kg во тек на 20-120 min.20 ден. парентерално i.Sanofi Winthrop amiodarone J05AB04 12405.Hoffmann-la Roche Ltd ribavirin Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Дозирање: индивидуално.2 поединечни дози.   антиаритмик C01BD01 306. улкус поврзан со H.25 mg Дозирање: перорално: брза дигитализација 1 .pylori: 2 x 40 mg на ден во комбинација со 2 антибиотика во тек на 7 дена.20 ден.v. C .5 mg за 8 часа): бавна дигитализација и доза на одржување 0.88 ден. парентерално: i. Rp гастрорезистентна таблета 14 x 20 mg Rp гастрорезистентна таблета 14 x 40 mg 826. inj. 80 mg на ден). инфузија во доза 10 mg/kg/ден до контрола на аритмијата.

62 ден. постари пациенти: почетна доза: 5 mg енаш на ден.Galenika isosorbide dinitrate вазодилататор C01DA08 56. 2 x 90-180 mg или 4 x 90 mg на ден (max.25 mg на ден. Rp таблета 28 x 3.5 mg или 2 x 6. потоа 2 x 6. natural phospholipids H C суспензија за ендотрахеопулмонална инстилација вијала прогестагенски хормон G03DA04 2545. Rp филм-обложена таблета 30 x 90 mg Дозирање: вообичаена доза: 3 x 60-120 mg. 2 x 25-50 mg).Krka carvedilol алфа и бета блокатор C07AG02 112. 2 x 1.125 mg Rp таблета 28 x 6. а потоа 2 x 25 mg на ден (max.125 g (8 %) CUROSURF  (КУРОСУРФ) .50 mg на ден).20 ден.5 ml (80 mg/ml) .2 x 50 mg на ден. ангина пекторис: почетна доза: 12. 120 mg на ден поделено во 3 дози). 120 mg на ден). Rp таблета 28 x 25 mg 949. Rp таблета 20 x 20 mg Дозирање: вообичаена доза: 2 х 20 mg на ден.25 mg 146. Rp таблета 28 x 12. Дозирање: артериска хипертензија: препорачана почетна доза: 1 x 12.25 mg (2 недели) и се продолжува со 2 x 12.05 ден. белодробен сурфактант R07AA02 28564.5 mg (max. доза на одржување: 2 х 40 mg на ден (max.SeronoLimited(Fleet Labaratories Limited) progesterone Rp вагинален гел туба со апликатор 1.98 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 62 CORNILAT  (КОРНИЛАТ) . постари од 70 години до 2 x 25 mg на ден).Hemofarm diltiazem селективен блокатор на калциумови канали C08DB01 194. напомена: при истовремена терапија со фибрати почетна доза изнесува 5 mg еднаш на ден.41 ден. хронична срцева инсуфициенција: 2 x 3. CORTIAZEM retard  (КОРТИАЗЕМ ретард) .Astrazenaca (IPR Pharmaceutical Incorporated/Corden Pharma) rosuvastatin хиполипемик C10AA07   Rp филм-обложена таблета 28 x 5 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 20 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 40 mg   Дозирање: почетна доза: 5-10 mg еднаш на ден. 360 mg на ден).20 ден. лица кои претходно не примале нитрати: почетна доза: 2 х 10 mg на ден. по потреба да се зголеми на 2 x 40 mg на ден (max. во колку е потребно дозата се зголемува на 4 неделни интервали до 20 mg еднаш на ден.a.23 ден. со интервал од 7-8 часа помеѓу две дози. а потоа 25 mg на ден (max. а во колку е потребно се зголемува до максимум 20 mg на ден.89 ден.p. по додатни 4 недели дозата може да се зголеми до 40 mg на ден само кај тешка хиперхолестеролемија и под надзор на специјалист.Chiesi Farmaceutici S.5 mg на ден. CORYOL  (КОРИОЛ) .5 mg 539.125 mg (2 недели ). CRESTOR  (КРЕСТОР) . CRINONE  (КРИНОН) .

norgestrel Rp & обложена таблета прогестаген во комбинација со естроген G03FB01 317. терапијата започнува петиот ден од менструалниот циклус со бела таблета на која е означено старт. 21 x бели:естрадиол 2 mg. светло-кафени: естрадиол + норгестрел (2mg + 5mg) Дозирање: една таблета на ден 21 ден.PROGYNOVA  (ЦИКЛО .ПРОГИНОВА) . CYTOXAN  (ЦИТОКСАН) .Регистар на лекови на Република Македонија 63 Дозирање: индивидуално. C .62 ден.10 ден.Schering estradiol valerate.59 ден.Baxter Oncology cyclophosphamide H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 500 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1000 mg Дозирање: според протокол.Bosnalijek ascorbic acid витамин Ц BRp таблета за џвакање A11GA01 50 x 500 mg   CYCLO . антинеопластик L01AA01 686. 1027. Cvit  (Цвит) . потоа пауза 7 дена.

64 C Регистар на лекови на Република Македонија .

Pharmaceutical (Bigmar S. D . DACARBAZINE PLIVA  (ДАКАРБАЗИНЕ ПЛИВА) . деца над 12 години и возрасни: 4 x 500-1000 mg на ден.Help S. растојанието меѓу дозите мора да биде најмалку 4 часа (најмногу 8 ќесиња на ден). DABROSTON  (ДАБРОСТОН) . DACARBION  (ДАКАРБИОН) .Belupo dydrogesterone J07АМ51   прогестагенски хормон G03DB01 708. дисменореа: 2 х 10 mg од 5-25 ден на циклусот. combinations with diphteria toxoid вакцина H суспензија за инјектирање вијала 10 x 5 ml (40 IU + 30 IU) Дозирање: според календар за имунизација.A.VAX  (Д.T.A.Krka paracetamol.25 ден на менструален циклус или континуирано. ascorbic acid аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp гранули ќесе 10 x 5 g (500 mg + 20 mg)   Дозирање: деца над 12 години и возрасни: 4 .Krka paracetamol аналгетик и антипиретик N02BE01 BRp перорална суспензија шише 100 ml (120 mg/5 ml)   BRp таблета 12 x 500 mg   BRp таблета 500 x 500 mg   Дозирање: деца до 6 години: препорачана еднократна доза: 10-15 mg/kg телесна тежина најмногу 4 x на ден.ВАКС) . Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg Дозирање: ендометриоза: 2 -3 х 10 mg од 5 . деца од 6-12 години 4 x 250-500 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 65 D. DAKTANOL  (ДАКТАНОЛ) .6 x едно ќесе на ден.75 ден.Sanofi Pasteur tetanus toxoid.Pliva Lachema dacarbazine антинеопластик L01AX04 H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 10 x 100mg/кутија   H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 10 x 200mg/кутија   Дозирање: ндивидуално. 4 g на ден). дисфункционални крварења: 2 х 10 mg од 11-25 ден на циклусот во тек на најмалку 6 циклуси. растојанието меѓу дозите мора да биде 4 часа (max.) dacarbazine H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 100 mg Дозирање: според протокол. DALERON  (ДАЛЕРОН) . DALERON C  (ДАЛЕРОН Ц) .Galenika miconazole антинеопластик L01AX04   антимикотик D01AC02 BRp крем туба 30 g (2 %)   Дозирање: кремот лесно се втрива на заболеното место 2 x на ден во тек на 2-6 недели.Т.

DALERON COLD 3  (ДАЛЕРОН КОЛД 3) . Дозирање: препорачана почетна доза е 1 таблета дневно. менорагија. деца 4-6 години: 2 ќесиња на ден во 1 dL течност.Krka paracetamol. propyphenazone. ПМС: 100-400 mg на ден. а за хидрохлоротиазид 50 mg.дневна доза за каптоприл е 150 mg.Krka paracetamol.75 ден. максимална.92 ден. бенигни промени на дојка: 300 mg на ден поделено на повеќе дози. (најмногу 4 x 2 таблети).5 dL течност. возрасни: 3-4 x 1 таблета на ден ( најмногу 6 таблети).dextromethorphan аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp филм-обложена таблета 12 x (325 mg + 30 mg + 15 mg)   BRp филм-обложена таблета 24 x (325 mg + 30 mg + 15 mg)   Дозирање: деца над 12 години и возрасни: 4 x 1 таблета. caffeine аналгетик и антипиретик N02BE51   BRp таблета 10 x (250 mg + 150 mg + 50 mg) Дозирање: деца над 7 години: 1-4 x 1/4-1/2 таблета на ден. DECA DURABOLIN  (ДЕКА ДУРАБОЛИН) .25 ден. 800 mg на ден: терапијата трае 6 месеци и подолго. DANOPTIN  (ДАНОПТИН) . ascorbic acid аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp гранули ќесе 10 x 5 g (120 mg + 10 mg)   Дозирање: деца 2-3 години: 1 ќесе на ден во 0. деца 10-12 години: 3-4 ќесиња на ден во 1. DANOVAL  (ДАНОВАЛ) . растојанието меѓу дозите мора да биде најмалку 4 часа. Rp капсула 100 x 100 mg Дозирање: ендометриоза: почетна доза 200-400 mg на ден по потреба дозата се намалува или зголемува до max.5 dL течност.50 ден. Rp таблета 30 x 100 mg ∆ 682. дозата може да се зголеми за период од 6 недели. Лекот не треба да се применува подолго од 5 дена непрекинато.1. pseudoephedrine.Регистар на лекови на Република Македонија 66 DALERON C JUNIOR  (ДАЛЕРОН Ц ЈУНИОР) . деца: pubertas praecox: 100-400 mg на ден.Pliva (Bluepharma Industria Farmaceutica) lamotrigine антиепилептик N03AX09   Rp таблета за перорална суспензија 30 x 5 mg ∆ Rp таблета 30 x 25 mg ∆ 341. гинекомастија: возрасни 300-600 mg на ден.5 dL течност. Rp таблета 30 x 50 mg ∆ 477.Organon nandrolone H раствор за инјектирање ампулa 12 x 50 mg/ml Дозирање: специфично. деца 7-10 години: 2-3 ќесиња на ден во 1 .Krka danazol антиандроген G03XA01 4527. растојанието меѓу дозите мора да биде најмалку 4 часа. индивидуално. D анаболичен стероид A14AB01   . DALIVON  (ДАЛИВОН) .Krka paracetamol.

DECORTIN H 50  (ДЕКОРТИН Х 50) . ендометриоза 11.ослободувачки хормон L02AE04 4123. од 8-от ден дневна доза 0..1 mg/ml шприц Дозирање: s. DECORTIN H 20  (ДЕКОРТИН Х 20) . s.c. DECORTIN H 5  (ДЕКОРТИН Х 5) . наполнет инјекциски 7 x 0.: карцином на простата: 3. ниски дози: 20-30 mg на ден.60 ден.5 mg на ден.75 mg на 4 недели или 11. со постепено смалување.Ferring triptorelin H прашок и вехикулум за суспензија за инјектирање аналог на гонадотропин .1%) 149.1 mg. ниски дози: 20-30 mg на ден.63 ден.300 mg на ден поделено на 4 дози. Rp крем туба 2 0 g (0. по постигнување на добар тераписки ефект еднаш на ден.: стерилитет кај жени 1 mg започнувајќи од вториот ден на менструалниот циклус во тек на 10-12 дена.5 mg на ден во тек на првите седум од терапијата. средно високи дози: 40 . Rp таблета 50 x 50 mg Дозирање: супституциона терапија: 5 -7. со постепено смалување. D .62 ден.1%) Rp маст туба 20 g (0. Rp таблета 20 x 5 mg Дозирање: супституциона терапија: 5-7. хиперстимулација на јајниците кај вештачко оплодување: секој ден по 1 инјекција.Merck кортикостероид за системска употреба H02AB06 127.25 mg на 3 месеци (терапијата треба да започне во првите 5 дена од менструалниот циклус).: карцином на простата: 0. високи тераписки дози: 100-300 mg на ден поделено на 4 дози. Дозирање: кремот или маста лесно се втриваат на заболеното место 2-3 x на ден. високи тераписки дози: 100-300 mg на ден поделено на 4 дози. DECAPEPTYL CR  (ДЕКАПЕПТИЛ ЦР) .ослободувачки хормон L02AE04 10510.m.Регистар на лекови на Република Македонија 67 DECAPEPTYL  (ДЕКАПЕПТИЛ) .75 mg/ml (шприц инјекциски шприц + средство за суспендирање + адаптер + игла) Дозирање: i. со постепено смалување.96 ден. средно високи дози: 40-60 mg на ден поделено на 3 дози. ниски дози: 20 -30 mg на ден.c.25 mg на 3 месеци. наполнет 3. високи тераписки дози: 100 . DECOTAL  (ДЕКОТАЛ) .55 ден.Alkaloid diflucortolone кортикостероид D07AC06 149. средно високи дози: 40-60 mg на ден поделено на 3 дози.Merck кортикостероид H02AB06 620.54 ден.5 mg на ден.5 mg на ден. Rp таблета 50 x 20 mg Дозирање: супституциона терапија: 5-7.63 ден.Ferring triptorelin H суспензија за инјектирање аналог на гонадотропин .60 mg на ден поделено на 3 дози.Merck кортикостероид H02AB06 1678.

Rp филм-обложена таблета со модифицирано ослободување 100 x 300 mg ∆ 1547. DEMETRIN  (ДЕМЕТРИН) .Sanofi Winthrop valproic acid. 2400 mg на ден).1% + 0. lidocaine.Sanofi Winthrop sodium valproate.86 ден.78 ден.Dentinox tincture of camomile. Терапијата се одвива со постепено зголемување и укинување на дозата. polidocanol N05BA11 гингивален препарат A01AD11 BRp раствор за гингива шише 10 ml   Дозирање: 2-3 капки се ставаат на прст или вата. Rp сируп шише 100 ml (100 mg + 30 mg/5 ml) Rp таблета 20 x (200 mg + 30 mg) 75. DENTINOX N  (ДЕНТИНОКС Н) . DEKSAMETAZON+HLORAMFENIKOL  (ДЕКСАМЕТАЗОН+ХЛОРАМФЕНИКОЛ) Replekfarm (Rafarm) dexamethasone. се премачкуваат гингивите или околината на забот на местото на никнување. се употребува континуирано најмногу 5 дена. акутна состојба: една капка во око на секој час. Дозирање: деца над 17 kg и возрасни: почетна доза 10-15 mg/kg на ден. таблетата може да се преполови.Sanofi Winthrop sodium valproate. деца од 2-12 години: 1 лажичка сируп на 6-12 часа.00 ден. natrium valproate антиепилептик N03AG01 Rp филм-обложена таблета со модифицирано ослободување 30 x 500 mg ∆ 773. 60 mg на ден). Дозирање: 1 капка во око 3-5 пати на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 68 DEFRINOL  (ДЕФРИНОЛ) .63 ден.valproic acid антиепилептик N03AG01 Rp гранули со продолжено ослободување ќесе 30 x 100 mg ▲ Rp гранули со продолжено ослободување ќесе 30 x 250 mg ▲ Дозирање: деца над 17 kg и возрасни: почетна доза 10-15 mg/kg на ден. раствор шише со вградена капалка 10 ml (0. DEPAKINE CHRONO  (ДЕПАКИН ХРОНО) . DEPAKINE CHRONOSPHERE  (ДЕПАКИНЕ ХРОНОСФЕРЕ) . Rp таблета 20 x 10 mg ∆ Дозирање: возрасни: 2-3 пати по 5-10 mg на ден (max. Дозирање: деца над 12 години и возрасни: 1 таблета на 6 часа.Hemofarm prazepam анксиолитик 86. потоа дозата индивидуално се прилагодува. DEPAKINE chronosphere  (ДЕПАКИНЕ хроносфере) . chloramphenicol кортикостероид во комбинација со антибиотик S01CA01 Rp капки за око. 50 mg/kg на ден).valproic acid антиепилептик N03AG01 Rp гранули со продолжено ослободување ќесе 30 x 100 mg ∆   Rp гранули со продолжено ослободување ќесе 30 x 250 mg ∆   Дозирање: доенчиња и деца под 15 години: просечна дневна доза 2-3 х 20-30 mg/kg (max. потоа дозата индивидуално се прилагодува. возрасни: просечна дневна доза: 2-3 х 900-1800 mg (max. таблетата може да се преполови.Galenika ibuprofen.5%) 196. неколку пати на ден по хранење или пред спиење.pseudoefedrin нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE51 119.47 ден.55 ден. D .

DETRUSITOL  (ДЕТРУСИТОЛ) . DEPROZEL  (ДЕПРОЗЕЛ) . D . постепено да се зголемува за 10 mg/недела до препорачана доза од 1 x 40 mg на ден (max. акутен хемороидален синдром: 3 x 2 таблети на ден. лимфедем: 3 x 1-2 таблети на ден.Wolf benzoyl peroxide лек за третман на акни D10AE01 BRp суспензија туба 1 x 4 g/100 g   Дозирање: 2 х на ден се премачкуваат акните.Pfizer Manufacturing medroxyprogesterone H суспензија за инјектирање вијала 1 x 150 mg/ ml H суспензија за инјектирање вијала 1 x 500 mg/3.Lek silver sulfadiazine хемотерапевтик за локална употреба D06BA01 145. антидепресив N06AB05 484. 4 дена. DETRALEX  (ДЕТРАЛЕКС) . 3 дена. DERMAZIN  (ДЕРМАЗИН) .Pharmacija & Upjohn tolterodine уринарен спазмолитик G04BD07 Rp филм-обложена таблета 28 x 2 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 56 x 2 mg ∆   Дозирање: возрасни: препорачана доза: 2 x 2 mg на ден (max. потоа 2 x 2 таблети на ден. 60 mg на ден).66 ден.компулзивни пореметувања: почетна доза 1 x 20 mg на ден. се зема еднаш дневно наутро со појадок. по потреба дозата се зголемува до најмногу 1 x 50 mg на ден. hesperidin лек за стабилизирање на капилари C05CA53 Rp филм-обложена таблета 30 x (450 mg + 50 mg)   Дозирање: хронична венска инсуфициенција: 2 x 1 таблета на ден. не се препорачува кај деца. а потоа се плакне со вода. панично пореметување: почетна доза 1 x 10 mg на ден. социјална фобија: препорачана доза 20 mg на ден (max. Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg Дозирање: возрасни: депресија: препорачана доз 1 x 20 mg на ден.31 ден.Pliva paroxetine прогестаген L02AB02   385. се остава да делува 2 минути. 60 mg 1на ден). 50 mg на ден).81 ден.Servier diosmin..Dr. кај тешки изгореници неколку пати на ден.2x4 mg на ден).3 ml Дозирање: индивидуално.m. опсесивно . постепено се зголемува до препорачлива доза од 1 x 40 mg на ден (max. DERCOME CLEAR  (ДЕРКОМ КЛИЕР) .Регистар на лекови на Република Македонија 69 DEPO-PROVERA  (ДЕПО-ПРОВЕРА) . i. Rp крем туба 50 g (1%) Дозирање: кремот се нанесува еднаш дневно во слој со дебелина од 2-4 mm.

neomycin Rp капки за око и уво..8 -1 mg).5-9 mg на ден.02-0. доза на одржување: 0. дозата може да се повтори по 3-4 месеци.02-0.29 ден. во мали зглобови: 0. а потоа се намалува. а потоа 1-2 капки на 4 часа.39 ден.5 mg H раствор за инјектирање ампулa 25 x 4 mg/ml 674. локално: еднократна интраартикуларна доза: 0. инјекцијата може да се даде најмногу 3-4 x во животот.v.5 mg H раствор за инјектирање ампулa 25 x 4 mg/ml 295.1 mg/kg.95 ден.Krka dexamethasone кортикостероид H02AB02 35.5-3 mg на ден. локално: еднократна интраартикуларна доза: 0. или i. во мали зглобови: 0.Faran dexamethasone кортикостероид H02AB02 102. max. инфузија: почетна доза: 0.m. парентерално i. во мали зглобови: 0..5-3 mg на ден.83 ден. или i.4-4 mg (во големи зглобови:2-4 mg. возрасни: почетна доза: 0.1 mg/kg. i. инјекцијата може да се даде најмногу 3-4 x во животот.4-4 mg (во големи зглобови:2-4 mg.m. капалка ml) Дозирање: 1-2 капки на 1 час во око или 3-4 капки во уво. 50 x 25 mg   изнесува 12. парентерално i. H раствор за инјектирање ампулa 4 x 4 mg/ml Дозирање: индивидуално:парентерално i. дозата може да се повтори по 3-4 месеци. инфузија: почетна доза: 0.m.Galenika dexamethasone кортикостероид H02AB02 70.v. Rp таблета 10 x 0. поделено во 2-4 дози.8 -1 mg). и не повеќе од 2 зглобови одеднаш! DEXAMETAZON NEOMICIN  (ДЕКСАМЕТАЗОН НЕОМИЦИН) .5-9 mg на ден.51 ден.5-9 mg во тек на 24 часа.v.03 ден. инјекцијата може да се даде најмногу 3-4 x во животот.Galenika dexamethasone. раствор кортикостероид во комбинација со антибиотик S03CA01 шише со вградена 5 ml (1mg + 3500 IU/ 81. i. а потоа се намалува. и не повеќе од 2 зглобови одеднаш! DEXAZON  (ДЕКСАЗОН) . а потоа се намалува. Дозирање: индивидуално: перорално: деца: вообичаена доза 0.03 ден.5 mg на секои 4-6 часа или 25 mg на секои 8 . и не повеќе од 2 зглобови одеднаш! DEXOMEN  (ДЕКСОМЕН) .v. поделено во 2-4 дози. доза на одржување: 0.8 -1 mg). дозата може да се повтори по 3-4 месеци. Дозирање: индивидуално: перорално: деца: вообичаена доза 0.v. 75 mg на ден. инфузија: почетна доза: 0. локално: еднократна интраартикуларна доза: 0. возрасни: почетна доза: 0. Rp таблета 50 x 0.Регистар на лекови на Република Македонија 70 DEXAFAR  (ДЕКСАФАР) . i.v. DEXAMETHASON KRKA  (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА) . или i.5-9 mg во тек на 24 часа. поделено во 2-4 дози. D нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE17   10 x 25 mg 30 x 25 mg 231.4-4 mg (во големи зглобови:2-4 mg.Berlin-Chemie (Menarini) dexketoprofen Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Дозирање: препорачаната доза часа.5-9 mg во тек на 24 часа.. поделено во 2-4 дози.

sodium chloride H раствор за инфузија шише плазма експандер B05AA05 500 ml 305.Vioser H H H B05BA03 раствор за инфузија ампулa 50 x 10 ml (35%) 96.Bard Pharmaceuticals dihydricodeine D08AJ01     алкалоид на опиум N02AA08 Rp таблета 56 x 60 mg § ▲ Rp таблета 56 x 90 mg § ▲ Дозирање: препорачаната почетна доза 60 mg на секои 12 часа.S. поради што е потребно индивидуално прилагодување на дозата.R.Demo SA glucose H раствор за парентерална исхрана DEXTROSE 5%  (ДЕКСТРОЗА 5%) .R. раствор за парентерална исхрана B05BA03 500 ml (5%)   500 ml (10%)   1000 ml (5%)   DEZINTAL  (ДЕЗИНТАЛ) .L. Infomed Fluids S.2%) 1 L (5%)   10 L (5%) DHC CONTINUS  (ДХЦ КОНТИНУС) .L. Infomed Fluids S.Demo SA glucose H раствор за инфузија шише раствор за парентерална исхрана B05BA03 1000 ml (10%) 108. 113.75 ден.90 ден. DEXTROSE 35%  (ДЕКСТРОЗА 35%) .12 ден.29 ден.Alkaloid benzalkonium H H H раствор за дезинфекција шише раствор за дезинфекција шише раствор за дезинфекција канта антисептик и дезинфициенс 1 L (0.C. раствор за парентерална исхрана B05BA03 500 ml (5%) 1000 ml (5%) DEXTROSE VIOSER  (ДЕКСТРОЗА ВИОСЕР) .Demo SA glucose H H раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише glucose раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише 31. dextran 40. D .62 ден. интервалот помеѓу дозите не смее да биде помал од 8 часа.48 ден. DEXTRAN 70 60g/L во r-or на sodium chloride 9g/L  (ДЕКСТРАН 70 60 г/л во р-ор на натриум хлорид 9г/л) .C.S.Регистар на лекови на Република Македонија 71 DEXTRAN 40 100 g/L во r-or на sodium chloride 9 g/L  (ДЕКСТРАН 40 100 г/лво р-ор на натриум хллрид9г/л) . времетраењето на терапијата зависи од тежината на болеста и интензитетот на болката. DEXTROSE 10%  (ДЕКСТРОЗА 10%) . dextran 70. sodium chloride H раствор за инфузија шише плазма експандер B05AA05 500 ml 369.

раствор 1 x 5 ml (3 mg/ml)   Дозирање: 1-2 капки на секои 1-4 часа. DIANE . Rp обложена таблета 21 x (2 mg + 0.Help gentamicin антибиотик S01AA11 Rp капки за око. DIABINESE  (ДИАБИНЕЗЕ) .Baxter peritoneal dialytics H H H D раствор за перитонеална дијализа 2000 ml   раствор за перитонеална дијализа 2500 ml   раствор за перитонеална дијализа 5000 ml   раствор за перитонеална дијализа B05DB .Schering cyproterone.35  (ДИАНЕ . DIANEAL PD4 GLUCOSА 1.Pfizer & Pharmacia dihydricodeine алкалоид на опиум N02AA08   Rp гранули 30 x 30 mg § ▲ Rp таблета 60 x 10 mg § ▲   Rp таблета 60 x 30 mg § ▲   Rp таблета 60 x 60 mg § ▲   Rp таблета 60 x 100 mg § ▲   Rp супозиторија 24 x 30 mg § ▲   Rp супозиторија 24 x 60 mg § ▲   Rp супозиторија 24 x 100 mg § ▲   Дозирање: препорачаната почетна доза 60 mg на секои 12 часа. времетраењето на терапијата зависи од тежината на болеста и интензитетот на болката. интервалот помеѓу дозите не смее да биде помал од 8 часа. ethinylestradiol антиандроген и естроген G03HB01 441.35) . потоа 7 дена пауза. наутро со појадокот.Baxter peritoneal dialytics H H H раствор за перитонеална дијализа раствор за перитонеална дијализа PVC кеса x 2000 ml раствор за перитонеална дијализа PVC кеса x 2500 m   раствор за перитонеална дијализа PVC кеса x 5000 ml B05DB     DIANEAL PD4 Glucose  (ДИАНЕЛ ПД4 Глукоза) .95 ден. при потешки инфекции по 2 капки на секој час.Регистар на лекови на Република Македонија 72 DHC CONTINUS  (ДХЦ КОНТИНУС) .035 mg) Rp обложена таблета 63 x (2 mg + 0. 73.035 mg)   Дозирање: 1 таблета на ден 21 ден.08 ден.Alkaloid (Pfizer) chlorpropamide перорален антидијабетик A10BB02 Rp таблета 30 x 250 mg Дозирање: 1 x 125-500 mg на ден.36 %  (ДИАНЕАЛ ПД4 ГЛУКОСА 1. од првиот ден на менструалниот циклус приближно во исто време.36%) . поради што е потребно индивидуално прилагодување на дозата. DIAKARMON  (ДИАКАРМОН) .

несоница: 4-10 mg пред спиење. Дозирање: анксиозност и други невротични состојби: 2-3 x 2-10 mg на ден. апстиненцијален синдром: 3 x 10 mg првите 24 чaсa. Rp супозиторија 5 x 5 mg ∆ 130.02 ден.03 ден. мускулни спазми: 3 x 2-10 mg на ден (max. Дозирање: анксиозност и други невротични состојби: 2-3 х 2-10 mg на ден. Rp таблета 30 x 10 mg ∆ Rp таблета 30 x 2 mg ∆ 27.).27%) .m. парентерално (i. мускулни спазми: 3 х 2-10 mg на ден (max. Rp таблета 30 x 5 mg ∆ 30. Rp обложена таблета 30 x 2 mg ∆ Rp обложена таблета 30 x 5 mg ∆ 15.v.91 ден. мускулни спазми: 3 х 2-10 mg на ден (max. а потоа 3-5 mg на ден. апстиненцијален синдром: 3 х 10 mg првите 24 часа. delirium tremens: 10-20 mg (i.13 ден.Baxter peritoneal dialytics H H H раствор за перитонеална дијализа раствор за перитонеална дијализа PVC кеса x 2000 ml раствор за перитонеална дијализа PVC кеса x 2500 ml раствор за перитонеална дијализа PVC кеса x 5000 ml DIAPREL  (ДИАПРЕЛ) . несоница: 4-10 mg пред спиење.27%  (ДИНЕАЛ ПД4 ГЛУКОЗА2. DIAZEPAM  (ДИАЗЕПАМ) . DIAZEPAM  (ДИАЗЕПАМ) . i. 60 mg на ден). апстиненцијален синдром: 3 х 10 mg првите 24 часа. Дозирање: анксиозност и други невротични состојби: 2-3 х 2-10 mg на ден. Rp супозиторија 5 x 10 mg ∆ 198. несоница: 5-15 mg пред спиење.23 ден. апстиненцијален синдром: 3 х 10 mg првите 24 часа. 320 mg на ден во повеќе поединечни дози).45 ден.Replekfarm diazepam анксиолитик N05BA01 13. Дозирање: перорално: анксиозност и други невротични состојби: 2-3 х 2-10 mg на ден. Rp обложена таблета 30 x 5 mg ∆ Rp обложена таблета 30 x 10 mg ∆ 38.41 ден.02 ден. а потоа 3-5 mg на ден.160 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 73 DIANEAL PD4 GLUCOSE 2. или i. (max. а потоа 3-5 mg на ден.v.01 ден.Habit Pharm diazepam анксиолитик N05BA01 20. или инфузија): 5-10 mg по потреба може да се повтори 3-4 часа. 60 mg на ден). Rp обложена таблета 30 x 2 mg ∆ Rp обложена таблета 30 x 5 mg ∆ 34. a потоа 3-5 mg на ден. DIAZEPAM ALKALOID  (ДИАЗЕПАМ АЛКАЛОИД) .Servier gliclazide B05DB       перорален антидијабетик A10BB09 Rp таблета 60 x 80 mg   Дозирање: индивидуално.Alkaloid diazepam анксиолитик N05BA01 30. D . несоница: 4-10 mg пред спиење. по потреба може да се повтори секои 4 часа доза од 5-10 mg. вообичаена доза: 80 .23 ден. мускулни спазми: 3 х 2-10 mg на ден. 60 mg на ден).m.14 ден. DIAZEPAM  (ДИАЗЕПАМ) . H раствор за инјектирање ампулa 10 x 10 mg/2 ml ▲ 97.02 ден.Jaka 80 Radovis-Skopje diazepam анксиолитик N05BA01 60.

кожни инфекции: 150 mg еднаш неделно или 50 mg на ден во тек на 2-4 недели.05 g + 10000 IU/100 g) 70. 400 mg на ден). тврда 20 x 75 mg 133. Rp капсула 20 x 200 mg   Rp капсула 28 x 100 mg   H раствор за инфузија вијала 100 ml (2 mg/ml) 1760. Rp капсула 1 x 150 mg Rp капсула 7 x 50 mg 117.05 g + 10000 IU/100 g) Rp маст туба 15 g (0.Alkaloid(Astellas) diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05 Rp капсула со модифицирано ослободување. 400 mg на ден). кандидијаза на грло.4 пати на ден благо да се втрие на заболеното место.60 ден. кожа: 50 mg на ден во тек на 7. со оброк.31 ден. потоа 200400 mg еднаш на ден.98 ден. BRp спреј за кожа. ден 400 mg.64 ден.20 ден. D . кандидијаза на грло. вагинална кандидијаза: еднократно 150 mg.Alkaloid(Astellas) diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05 126. специфично: криптококни инфекции: 1. се препорачува да сеа земат со оброк. Дозирање: локално: 3 .Mika Pharma diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M02AA15 BRp спреј за кожа.86 ден.тврда 20 x 75 mg Дозирање: препорачана дневна доза е 75 mg еднаш на ден или 75 mg два пати дневно. превенција на кандидијаза: 50-400 mg на ден. специфично: криптококни инфекции: 1. се препорачува да се земат со многу течност(чаша вода).Replekfarm fluconazole антимикотик J02AC01 55. деца: 3-12 mg/kg телесна тежина на ден.14 дена.Регистар на лекови на Република Македонија 74 DICLO duo  (ДИКЛО дуо) .Galenika betamethasone. вагинална кандидијаза: еднократно 150 mg.72 ден. (max. Дозирање: индивидуално. кожа: 50 mg на ден во тек на 7. хранопровод.14 дена. DIFLAZON  (ДИФЛАЗОН) . потоа 200400 mg еднаш на ден. DICLO DUO  (ДИКЛО ДУО) . деца: 3-12 mg/kg телесна тежина на ден. DIFLUKONAZOL  (ДИФЛУКОНАЗОЛ) . DICLO JET  (ДИКЛО ЈЕТ) . gentamicin кортикостероид во комбинација со антибиотик 70. Rp капсула 1 x 150 mg Rp капсула 7 x 50 mg 702. раствор шише со вентил за распрскување 12. Дозирање: 2 x на ден се премачкува заболеното место со тенок слој. кожни инфекции: 150 mg еднаш неделно или 50 mg на ден во тек на 2-4 недели.5 g (4%) 336. Rp крем туба 15 g (0.08 ден. (max. превенција на кандидијаза: 50-400 mg на ден. Rp гастрорезистентна капсула. Дозирање: индивидуално. DIDERMAL  (ДИДЕРМАЛ) . ден 400 mg. Rp капсула 7 x 200 mg 428.29 ден.40 ден. Rp капсула 7 x 100 mg 235. Дозирање: препорачана дневна доза е 75 mg еднаш на ден или 75 mg два пати дневно.29 ден. раствор шише со вентил за распрскување 25 g (4%) 467.Krka fluconazole D07CC01 антимикотик J02AC01 196.37 ден.40 ден. хранопровод.

06 ден. парентерално: возрасни (i.): 1-2 x 75 mg на ден. деца постари од 1 година со јувенилен артрит: 1-3 mg/kg телесна тежина на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози. деца постари од 1 година со јувенилен артрит: 1-3 mg/kg телесна тежина на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози. DIKLOFEN forte  (ДИКЛОФЕН форте) . 320 mg на ден). парентерално: возрасни (i. M01AB05 50.Jaka 80 Radovis-Skopje diclofenac Rp гел нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек туба 60 g (1%) M02AA15 47.4 пати на ден благо да се втрие на заболеното место. D . Дозирање: ректално: почетна доза: 2-3 x 50 mg на ден. M01AB05 89.Hemofarm diclofenac BRp гел туба 40 g (1%) нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M02AA15 69. Rp таблета 60 x 80 mg Дозирање: почетна доза: 1 x 80 mg.m. локално: 3 . Дозирање: перорално: возрасни: почетна доза: 100-150 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози.Galenika diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05   Rp гастрорезистентна таблета 20 x 50 mg Rp таблета со продолжено ослободување 20 x 100 mg   H раствор за инјектирање ампулa 5 x 75 mg/3 ml 64. DIKLOFENAK  (ДИКЛОФЕНАК) .50 ден. 200 mg на ден).Pliva gliclazide 75 перорален антидијабетик A10BB09 414. Rp филм-обложена таблета 20 x 50 mg H раствор за инјектирање ампулa 5 x 75 mg/3 ml 73. 200 mg на ден). 200 mg на ден). Rp супозиторија 10 x 50 mg Rp супозиторија 10 x 100 mg 53.m.): 1-2 x 75 mg на ден. доза на одржување 2 x 50 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози или 1 x 100 mg на ден (max. M01AB05 38.4 пати на ден благо да се втрие на заболеното место.44 ден. при ренални колики дозата може да се повтори по 30 минути. Дозирање: перорално: возрасни: почетна доза: 100-150 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози.37 ден. DIKLOFENAK  (ДИКЛОФЕНАК) .31 ден. доза на одржување: 2 x 50 mg на ден или 1 x 100 mg на ден.29 ден. при ренални колики дозата може да се повтори по 30 минути. DIKLOFEN RETARD  (ДИКЛОФЕН РЕТАРД) .52 ден. 200 mg на ден). DIKLOFEN  (ДИКЛОФЕН) .Galenika diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp таблета 20 x 100 mg Дозирање: 1 x 100 mg на ден (max.56 ден.54 ден. потоа дозата се зголемува на 160 mg на ден (max.Регистар на лекови на Република Македонија DIGLICAL  (ДИГЛИКАЛ) .78 ден. доза на одржување 2 x 50 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози или 1 x 100 mg на ден (max.Galenika diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp таблета со продолжено ослободување 20 x 100 mg Дозирање: 1 x 100 mg на ден (max. локално: 3 . M01AB05 56.

93 ден. деца постари од 1 година со јувенилен артрит: 1-3 mg/kg телесна тежина на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози. Rp капсула со модифицирано ослободување. тврда 30 x 100 mg 194.38 ден. DIKLOFENAK retard  (ДИКЛОФЕНАК ретард) . Дозирање: возрасни: почетна доза: 1-2 пати по 75 mg на ден. тврда 20 x 100 mg 137.Replekfarm diclofenac Rp гел туба нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M02AA15 50 g (1%) 79. 200 mg на ден). доза на одржување: 1 x 75 mg на ден. D M01AB05 33. тврда 20 x 75 mg 103. M01AB05 27. деца постари од 1 година со јувенилен артрит: 1-3 mg/kg телесна тежина на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози. . капсулите се земаат за време или по јадење.4 пати на ден благо да се втрие на заболеното место. Rp филм-обложена таблета 20 x 50 mg Дозирање: перорално: возрасни: почетна доза: 100-150 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози. Дозирање: 1-2 x 100 mg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp таблета со продолжено ослободување 20 x 100 mg Дозирање: 1 x 100 mg на ден (max. DIKLOFENAK DUO PLUS  (ДИКЛОФЕНАК ДУО ПЛУС) . 200 mg на ден). тврда 30 x 75 mg Rp капсула со модифицирано ослободување.32 ден.03 ден.03 ден. доза на одржување 2 x 50 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози или 1 x 100 mg на ден (max.Jaka 80 Radovis-Skopje diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05 137.50 ден. доза на одржување 2 x 50 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози или 1 x 100 mg на ден (max. локално: 3 .Replekfarm diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05 Rp филм-обложена таблета 20 x 50 mg   Дозирање: перорално: возрасни: почетна доза: 100-150 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози. доза на одржување: 2 x 50 mg на ден или 1 x 100 mg на ден. 200 mg на ден). DIKLOFENAK DUO  (ДИКЛОФЕНАК ДУО) . Rp капсула со модифицирано ослободување.доза на одржување 1x 100 mg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05 21.Jaka 80 Radovis-Skopje diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp капсула со модифицирано ослободување.Регистар на лекови на Република Македонија 76 DIKLOFENAK  (ДИКЛОФЕНАК) . M01AB05 DIKLOFENAK forte  (ДИКЛОФЕНАК форте) .27 ден. Rp супозиторија 10 x 50 mg Rp супозиторија 10 x 100 mg   Дозирање: ректално: почетна доза: 2-3 x 50 mg на ден. DIKLOFENAK forte  (ДИКЛОФЕНАК форте) .53 ден.

200 mg на ден).25 mg 40. 2 x 90-180 mg или 4 x 90 mg на ден (max. а потоа 2 x 25 mg на ден (max.25 mg/2 ml 95. DIKLOFENAK retard  (ДИКЛОФЕНАК ретард) .25 mg на ден.0. 360 mg на ден). во понатамошниот тек на лекувањето и во сите други случаи се зема по 40 mg наутро и навечер за време на оброкот.16 ден. 2 x 25-50 mg).Replekfarm diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp филм-обложена таблета 20 x 100 mg Дозирање: 1 x 100 mg на ден (max.75 mg/ml) Rp таблета 20 x 0.20 ден.1 mg.76 ден. 200 mg на ден).80 ден.5 mg за 8 часа): бавна дигитализација и доза на одржување 0.2 x 50 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 77 DIKLOFENAK retard  (ДИКЛОФЕНАК ретард) .5 mg за 24 часа поделено во повеќе дози (0.60 ден.5 mg 786. Rp таблета 20 x 80 mg Дозирање: индивидуално: во потешки случаи се зема наутро и навечер по 1 x 80 mg.Hemofarm diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp таблета со продолжено ослободување 20 x 100 mg Дозирање: 1 x 100 mg на ден (max.5 mg на ден поделено во 1 .Hoffmann-la Roche Ltd carvedilol алфа и бета блокатор C07AG02 343. H раствор за инјектирање ампулa 6 x 0. кардиотоничен гликозид C01AA05   Rp перорален раствор шише со вградена капалка 10 ml (0.89 ден.Balkanpharma-Dupnica diltiazem селективен блокатор на калциумови канали C08DB01 Rp таблета 50 x 60 mg   Дозирање: вообичаена доза: 3 x 60-120 mg.25 mg Rp таблета 30 x 12.2 поединечни дози.80 ден. хронична срцева инсуфициенција: 2 x 3. DILCORAN 80  (ДИЛКОРАН 80) . парентерално: брза дигитализација 0.5 mg (max.Hemofarm pentaerithrityl tetranitrate вазодилататор C01DA05 95.Zdravje (Mefar) digoxin M01AB05 30.125 mg (2 недели ).5 mg на ден.75 . потоа 2 x 6.125 .25 mg (2 недели) и се продолжува со 2 x 12. M01AB05 93. најкратко за 24 часа.19 ден. Дозирање: артериска хипертензија: препорачана почетна доза: 1 x 12. Rp таблета 30 x 25 mg 1361. Rp таблета 30 x 6.5 mg или 2 x 6. DILACOR  (ДИЛАКОР) .50 mg на ден). ангина пекторис: почетна доза: 12.F. Дозирање: перорално: брза дигитализација 1 . постари од 70 години до 2 x 25 mg на ден).1. со малку течност. а потоа 25 mg на ден (max. DILTIAZEM  (ДИЛТИАЗЕМ) . D . DILATREND  (ДИЛАТРЕНД) .

5 mg навечер неколку недели.5 mg навечер.Novartis valsartan антагонист на ангиотензин .59 ден. дејството настапува за 2 а најмногу за 4 недели. D . DIPROL  (ДИПРОЛ) .3 години). 360 mg на ден). DIPRIVAN  (ДИПРИВАН) .1 година). доза на одржување: 2 x 2.Replekfarm diltiazem селективен блокатор на калциумови канали C08DB01 Rp капсула 30 x 90 mg   Rp капсула 30 x 120 mg   Дозирање: вообичаена доза: 3 x 60-120 mg.480 mg (6 .12 години). 300 mg на ден).5 mg наутро и 2 x 2. 4 g дневно).6 часа (max.63 ден.Sopharma diltiazem селективен блокатор на калциумови канали C08DB01 Rp таблета 50 x 60 mg   Дозирање: вообичаена доза: 3 x 60-120 mg.5 mg 70. Rp перорален раствор шише 30 ml (2 mg/ml) Rp таблета 20 x 2.Lek dihydroergotamine лек за третман на мигрена N02CA01 114. 240 . DITAMIN  (ДИТАМИН) . 60 mg (3 месеци .2 рецептори и диуретик C09CA03 1437.4 пати по 5 .14 ден. 360 mg на ден). 2 x 90-180 mg или 4 x 90 mg на ден (max.3 x 2.Galenika diphenhydramine антихистаминик R06AA02 Rp таблета 10 x 50 mg ∆   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 3 .5 mg на ден. DIMIGAL  (ДИМИГАЛ) . Rp филм-обложена таблета 28 x 40 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 80 mg 1888.Alkaloid paracetamol N01AX10 аналгетик и антипиретик N02BE01 BRp таблета 10 x 500 mg   BRp таблета 500 x 500 mg   BRp перорална суспензија шише 100 ml (120 mg/5 ml)   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 500 .Astra Zeneca propofol општ анестетик H емулзија за инјектирање или инфузија ампулa 5 x 20 ml (10 mg/ml) ▲ Дозирање: индивидуално.84 ден. DIOVAN  (ДИОВАН) .10 mg/kg (помали од 3 месеци). деца: 3 . 120 .4 x 25 . Rp филм-обложена таблета 28 x 160 mg 2375.Регистар на лекови на Република Македонија 78 DILTIAZEM R  (ДИЛТИАЗЕМ Р) .240 mg (3 . 2 x 90-180 mg или 4 x 90 mg на ден (max.51 ден. по потреба дозата се зголемува на 1 x 160 mg на ден или се додава диуретик. 60 .50 mg на ден (max.10 mg на ден). профилакса на мигрена: 2 .120 mg 1 .1000 mg секои 4 . неколку недели (max. DILTIAZEM SOPHARMA  (ДИЛТИАЗЕМ СОФАРМА) . Дозирање: ортостатски синдром: почетна доза 1 x 2. Дозирање: препорачана дневна доза: 1 x 80 mg.6 години).

DOKSICIKLIN  (ДОКСИЦИКЛИН) . Дозирање: вообичаена доза: 1.5 mg torasemid перорално еднаш на ден. docetaxel антинеопластик L01CD02 H концентрат и вехикулум за раствор за инфузија вијала 1 x 2 ml концентрат + 1 вијала x 6 ml вехикулум/кутија Дозирање: според протокол. DOCETAXEL 80  (ДОЦЕТАКСЕЛ 80) .Laboratories Synton (Nycomed Austria/Cenexi) dobutamine адренергичен и допаминергичен лек C01CA07 H концентрат за раствор за инјектирање ампулa 10 x 20 ml (250 mg/20ml)   Дозирање: индивидуално. Едем:вообичаена доза е 5 mg еднаш на ден. По потреба дозата може да се зголеми на 5 mg еднаш на ден.05 ден. Rp капсула 5 x 100 mg Rp капсула 100 x 100 mg 213. 300 mg на ден). потоа 100 mg на ден (тешки инфекции 200 mg на ден во тек на 5 дена). ден 200 mg.Cipla Ltd. потоа 100 mg на ден (тешки инфекции 200 mg на ден во тек на 5 дена).Pliva torasemide диуретик C03CA04 77. Дозирање: вообичаена доза: 1.40 ден.Jadran lidocaine локален анестетик 287.96 ден. дневната доза се зема наеднаш или во 2 дози на секои 12 часа (max. docetaxel антинеопластик L01CD02 H концентрат и вехикулум за раствор за инфузија вијала 1 x 2 ml концентрат + 1 вијала x 1. DOCETAXEL 20  (ДОЦЕТАКСЕЛ 20) .Регистар на лекови на Република Македонија 79 DIUVER  (ДИУВЕР) . Max. 300 mg на ден). ден 200 mg. Дозирање: Есенцијална хипертензија:се препорачува доза од 2. доза во поединечни случаи е до 40 mg torasemid на ден. Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg 113. DOBUTAMINE MERCK  (ДОБУТАМИН МЕРК) . DOLOKAIN  (ДОЛОКАИН) .5 ml вехикулум/кутија   Дозирање: според протокол. N01BB02 D . Rp гел туба со апликатор 25 g (20 %) Дозирање: одредена количина од гелот се нанесувa со стерилен апликатор. дневната доза се зема наеднаш или во 2 дози на секои 12 часа (max.15 ден.14 ден.Cipla Ltd.66 ден. DOKSICIKLIN  (ДОКСИЦИКЛИН) .Jaka 80 Radovis-Skopje doxycycline тетрациклински антибиотик J01AA02 10.Replekfarm doxycycline тетрациклински антибиотик J01AA02   Rp капсула 5 x 100 mg Rp капсула 100 x 100 mg 274.

20 ден. Дозирање: индивидуално: возрасни: ниски дози: 200 mcg/мин или 3 mcg/kg на минута. DOPAMIN  (ДОПАМИН) . вовед во анестезија: возрасни 0. DORMICUM  (ДОРМИКУМ) . високи дози: 7501500 mcg на минута или 12-18mcg/kg на минута.5 mmol/ml) DOVICIN  (ДОВИЦИН) . навечер.Hoffmann-la Roche Ltd midazolam хипнотик и седатив N05CD08 2583.15-0. D вазопротектив C05BX01 218.4 пати на ден. Rp таблета 30 x 2 mg Rp таблета 30 x 4 mg 328.04 ден. средно високи дози:300-700 mcg на минута или 6-9 mcg/kg на минута.07-0.2 mg/kg. .5 mmol/ml) вијала 20 ml (0. деца: 0. Дозирање: почетна доза: 1 x 1 mg на ден. 3 .Регистар на лекови на Република Македонија 80 DOMPERIDON LEK  (ДОМПЕРИДОН ЛЕК) . ден 200 mg. DOXILEK  (ДОКСИЛЕК) .Lek calcium dobesilate Rp капсула 30 x 500 mg Дозирање: 3 x 500 mg на ден после јадење. дозата се зголемува за 2 mg неделно до max. Rp капсула 5 x 100 mg Дозирање: вообичаена доза: 1.Tchaikapharma (Siegfried) doxazosin алфа адренорецепторен антагонист C02CA04 298.Laboratories Aguettant dopamine кардиостимулатор C01CA04 H концентрат за раствор за инфузија ампулa 50 x 200 mg/5 ml 65. околу 30 минути пред оброк.Salutas Pharma (Tio Pharma BV) domperidone пропулзив A03FA03 Rp таблета 20 x 10 mg   Дозирање: возрасни: 10 mg перорално. Дозирање: парентерална премедикација: возрасни 0.08-0.1 mg/kg 20-30 минути пред анестезија.Galenika doxycycline V08CA02     тетрациклински антибиотик J01AA02 27. DOTAREM  (ДОТАРЕМ) .01 ден.2 mg/kg.06 ден.F. доза на одржување: 1 x 2-4 mg на ден (max. 300 mg на ден). евентуално до 10 mcg/kg на минута.Guerbet gadoteric acid H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално контрастно средство вијала 15 ml (0. деца:4-6 mcg/kg на минута.53 ден. потоа 100 mg на ден (тешки инфекции 200 mg на ден во тек на 5 дена).16 mg. дневната доза се зема наеднаш или во 2 дози на секои 12 часа (max.38 ден.15-0. 16 mg на ден). деца: 0.06 ден. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 50 mg/10 ml ▲ H раствор за инјектирање ампулa 10 x 5 mg /5 ml ▲ 1050. DOXAZOSIN  (ДОКСАЗОСИН) .20 mg/kg.

возрасни: 10 .Pharmachemie doxorubicin цитотоксичен антибиотик   H раствор за инјектирање 1 x 5 ml (2ml/1 ml) H раствор за инјектирање вијала 1 x 25 ml (2 mg/1 ml)   Дозирање: според протокол. лекот се зема половина час пред патување. 400 mg на ден). деца над 10 години и возрасни: 5-10 mg на ден.93 ден. DOXORUBIN  (ДОКСОРУБИН) .Jadran diphenhydramine антихистаминик R06AA02 127. DRANAT  (ДРАНАТ) . навечер.Remedina tenoxicam нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AC02 Rp таблета 10 x 20 mg   Дозирање: ревматоиден артрит. доза на одржување при долготрајна терапија: 10 mg на ден. цитотоксичен антибиотик L01DB01 вијала 1 x 10 mg/5 ml 423.R.Ebewe doxorubicin H концентрат за раствор за инфузија H концентрат за раствор за инфузија Дозирање: според протокол.Регистар на лекови на Република Македонија 81 DOXORUBICIN “EBEWE”  (ДОКСОРУБИЦИН “ЕБЕВЕ”) . деца од 7-12 години: 3 x 25-50 mg. DULCOLAX  (ДУЛКОЛАКС) .85 ден. DULCOLAX  (ДУЛКОЛАКС) .Delpharm Reims bisacodyl лаксатив A06AB02   BRp обложена таблета 20 x 5 mg Дозирање: опстипација: обложенa таблетa: деца од (4-10 години): 5 mg на ден.11 ден. примарна дисменореја: 20-40 mg на ден. акутен напад на гихт: 40 mg на ден првите 2 дена. DRAMINA  (ДРАМИНА) . L01DB01 DOXYCYCLIN ALKALOID  (ДОКСИЦИКЛИН АЛКАЛОИД) . за превенција на болест на патување. постоперативна болка: 40 mg на ден (најмногу 5 дена). D . тврда 5 x 100 mg   Rp капсула.L bisacodyl лаксатив A06AB02   BRp супозиторија 6 x 10 mg Дозирање: ректално: деца над 10 години и возрасни: 10 mg на ден. подготовка за дијагностички и предоперативни цели: деца над 4 години: 5 mg навечер и 1 супозиторија од 5 mg следното утро. дневната доза се зема наеднаш или во 2 дози на секои 12 часа.20 mg навечер и 1 супозиторија од 10 mg следното утро. потоа 20 mg на ден во тек на 5 дена.Alkaloid doxycycline тетрациклински антибиотик J01AA02 Rp капсула.Instituto de Angeli S. спондилоза: 20 mg на ден (секој ден во исто време).10 дена по 100 mg кај тешки инфекции 200 mg на ден. тврда 100 x 100 mg   Дозирање: вообичаена доза: првиот ден 200 mg.5-50 mg на ден. вијала 1 x 50 mg/25 ml 1612. возрасни: 2-3 x 50-100 mg на ден (max. Rp таблета 10 x 50 mg ∆ Дозирање: деца од 1-6 годин: 3 x 12. потоа во наредните 7 .

истовремено може да се примени повеќе од 1 трансдермален фластер.Zdravlje theophylline лек за третман на опструктивни белодробни заболувања R03DA04 Rp капсула со продолжено ослободување 40 x 125 mg   Rp капсула со продолжено ослободување 40 x 250 mg   Дозирање: индивидуално. доенчиња: 1 мала лажица на ден. претходно очистена кожа на трупот или надлактицата.6 години: 2 x 62.8 mg § ▲ Дозирање: почетна доза: кај пациенти кои претходно не примале опиоиди почетната доза е фластер од 25 mcg/h. односно да се прилагоди на секои 3 дена за по 25 mcg/h.5-125 mg. цефалоспорин J01DB05 Rp капсула 12 x 500 mg 329.19 ден. Rp трансдермален фластер 5 x 2. доколку се потребни дози поголеми од 100 mcg/h. се става нов фластер на друго место. осмотски A06AD11   Rp перорален раствор ќесе 10 ќесички x 15 ml Rp перорален раствор шише 200 ml   Rp перорален раствор шише 500 ml   Дозирање: портална енцефалопатија: 3 х 2 . Дозирање: деца под 40 kg: 25-50 mg/kg на секои 12 часа.14 години: 1 . односно да се прилагоди на секои 3 дена за по 25 mcg/h. DUROFILIN retard  (ДУРОФИЛИН ретард) .16 ден. DUROGESIC 100 mcg/h  (ДУРОГЕСИК 100 мцг/х) .3 големи лажици. прекинувањето на примената и преминувањето на друг аналгетик мора да биде постепено. истовремено може да се примени повеќе од 1 трансдермален фластер. рамна. претходно очистена кожа на трупот или надлактицата. оптимален ефект е при концентрација на теофилин во плазма 10 .20 mg/l.Janssen fentanyl алкалоид на опиум N02AB03 9440. по 72 часа. DURACEF  (ДУРАЦЕФ) .16 ден.Solvay Biologicals lactulose лаксатив.Регистар на лекови на Република Македонија 82 DUPHALAC  (ДУФАЛАК) . деца од 7 . деца од 2 . доколку се потребни дози поголеми од 100 mcg/h. тешки инфекции: 2-4 g во тек на 24 часа поделено во 3 дози.2 мали лажици на ден.34 ден. прекинувањето на примената и преминувањето на друг аналгетик мора да биде постепено. возрасни: 1-2 g на секои 12 часа.Janssen fentanyl алкалоид на опиум N02AB03 1531. на еден рецепт можат да се препишат најмногу 50 mg фентанил. по 72 часа. деца над 12 години и возрасни: 2 x 250-500 mg. на еден рецепт можат да се препишат најмногу 50 mg фентанил. фластерот се става на сува. рамна. Rp прашок за перорална суспензија шише 60 ml (250 mg/5 ml) 282. деца од 6-12 години: 2 x 125 -250 mg. кај пациенти кои претходно примале опиоиди дозата на фентанил се пресметува врз основа на конверзија со еквианалгетски дози на морфин. а потоа 1 . Rp трансдермален фластер 5 x 16. фластерот се става на сува. дозата може да се зголеми. опстипација: возрасни: 3 дена 1 .1 mg § ▲ Дозирање: почетна доза: кај пациенти кои претходно не примале опиоиди почетната доза е фластер од 25 mcg/h.Bristol-Myers Squibb cefadroxil бета-лактамски антибиотик. се става нов фластер на друго место.2 големи лажици. кај пациенти кои претходно примале опиоиди дозата на фентанил се пресметува врз основа на конверзија со еквианалгетски дози на морфин. D . дозата може да се зголеми.3 големи лажици. DUROGESIC 12 mcg/h  (ДУРОГЕСИК 12 мцг/х) .

2 mg § ▲ Дозирање: почетна доза: кај пациенти кои претходно не примале опиоиди почетната доза е фластер од 25 mcg/h. рамна. кај пациенти кои претходно примале опиоиди дозата на фентанил се пресметува врз основа на конверзија со еквианалгетски дози на морфин. дозата може да се зголеми. односно да се прилагоди на секои 3 дена за по 25 mcg/h.Janssen fentanyl алкалоид на опиум N02AB03 5721. дозата може да се зголеми.Janssen fentanyl алкалоид на опиум N02AB03 3062. истовремено може да се примени повеќе од 1 трансдермален фластер.Ipsen Biopharm botulinum toxin останати миорелаксанси. се става нов фластер на друго место. DUROGESIC 50 mcg/h  (ДУРОГЕСИК 50 мцг/х) . Rp трансдермален фластер 5 x 8. доколку се потребни дози поголеми од 100 mcg/h.71 ден. по 72 часа. фластерот се става на сува.33 ден. на еден рецепт можат да се препишат најмногу 50 mg фентанил. претходно очистена кожа на трупот или надлактицата.4 mg § ▲ Дозирање: почетна доза: кај пациенти кои претходно не примале опиоиди почетната доза е фластер од 25 mcg/h. истовремено може да се примени повеќе од 1 трансдермален фластер. по 72 часа.Регистар на лекови на Република Македонија 83 DUROGESIC 25 mcg/h  (ДУРОГЕСИК 25 мцг/х) . прекинувањето на примената и преминувањето на друг аналгетик мора да биде постепено. Rp трансдермален фластер 5 x 4. прекинувањето на примената и преминувањето на друг аналгетик мора да биде постепено. фластерот се става на сува. рамна. DYSPORT  (ДИСПОРТ) . претходно очистена кожа на трупот или надлактицата. односно да се прилагоди на секои 3 дена за по 25 mcg/h. M03AX01   D . на еден рецепт можат да се препишат најмногу 50 mg фентанил. се става нов фластер на друго место. кај пациенти кои претходно примале опиоиди дозата на фентанил се пресметува врз основа на конверзија со еквианалгетски дози на морфин. доколку се потребни дози поголеми од 100 mcg/h. лекови со периферно дејство H прашок за раствор за инјектирање вијала 2 x 500 IU Дозирање: индивидуално.

84 D Регистар на лекови на Република Македонија .

Lek furosemide антисептик и дезинфициенс 1 l (10%)   10 l (10%) D08AJ01   диуретик C03CA01 398. 347.Altana Pharma urapidil алфа адренорецепторен антагонист C02CA06 1659.80 ден.76 ден. G01AF05 347.60 ден. ECOSAL  (ЕКОСАЛ) .18 ден. новородени на возраст до 1 месец: 10 mg/kg на секои 8 часа. Дозирање: перорално:250 mg -2g на ден.90 ден. ECALIN  (ЕКАЛИН) . E . просечна доза на одржување 9 mg на час.16 ден. во случај на рецидив терапијата може да се повтори со уште еден циклус или по пауза од 10 дена. инфузија 100 mg на час. деца: новородени на возраст до 7 дена почетна доза 15 mg/kg.76 ден.v. парентерално: i. Дозирање: возрасни: 500 mg на секои 6 часа или 1 g на секои 12 часа.Ivax beclometasone лек за третман на опструктивни белодробни заболувања R03BA01 Rp инхалациска суспензија под притисок спреј контејнер 1 x 200 дози (50 mcg/доза)   Дозирање: деца над 6 години и возрасни: 2 x 2 впрскувања во секоја ноздрва на ден или 3-4 x 1 впрскување на ден. спреј: се нанесува на заболената кожа 2 x на ден и лесно се втрива.Alkaloid benzalkonium H H раствор за дезинфекција шише раствор за дезинфекција канта EDEMID forte  (ЕДЕМИД форте) . длабоко во вагината пред спиење.Jaka 80 Radovis-Skopje econazole Rp крем Rp спреј за кожа. Rp таблета 20 x 500 mg H раствор за инфузија 5 x 250 mg/10 ml 266. ECOBEC  (ЕКОБЕК) . EDICIN  (ЕДИЦИН) . деца над 1 месец: 40 mg/kg на ден поделено во 2 или 4 дози. раствор антимикотик туба спреј контејнер 30 g (1%) 50 ml (1%) D01AC03 243.2 g на ден). H раствор за инјектирање ампулa 5 x 25 mg/5 ml Дозирање: почетна доза: 2 mg на минута. најмногу 7 дена. 10 mg/ min (max. вообичаена вкупна дневна доза до 8 впрскувања (400 mcg) во тек на 24 часа.27 ден.v. Rp вагитории 3 x 150 mg Дозирање: крем. потоа 10 mg/kg на секои 12 часа. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 500 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g 608.Регистар на лекови на Република Македонија 85 EBRANTYL  (ЕБРАНТИЛ) . вагиторија: 1 x 150 mg на ден во тек на 3 дена.Lek vancomycin гликопептиден антимикробен лек J01XA01 352. споро i.

05%) се капнуваат во секоја ноздрва.08 ден. деца од 1-7 години: 2 .: 2 .C  (ЕФФЕРАЛГАН ВИТ. раствор шише со вградена капалка 10 ml (0. EFEXIVA  (ЕФЕКСИВА) . парентерално: возрасни 500 mg на 8 часа.5 mg/kg на 8 часа. анаеробни инфекции: 400 mg на секои 8 часа. раствор шише со вградена капалка 10 ml (0. J01XD01 283.Krka metronidazole Rp таблета 10 x 400 mg антисептик R02AA20   антимикробен лек P01AB01 84. аналгетик и антипиретик N02BE01   1 x 90 ml (3%) 10 x 80 mg   10 x 150 mg   10 x 300 mg   дневно. 15mg/kg на ден поделено во 3 дози во тек на 3 дена (деца).Регистар на лекови на Република Македонија 86 EDIL  (ЕДИЛ) . дозата може да се зголеми на 1 x 150 mg или EFFERALGAN  (ЕФФЕРАЛГАН) . EFLORAN  (ЕФЛОРАН) . 7 дена (возрасни) или 7.2 капки (0. ламблијаза: 2 g на ден во тек на 3 дена (возрасни). ascorbic acid BRp пастила 20 x 0.30 ден.05%)   Дозирање: возрасни и деца над 7 год. деца од 7-12 години: 1-3 x една таблета на ден.025%) се капнуваат во секоја ноздрва. капките да не се употребуваат подолго од 3 дена.Bristol Myers Squibb paracetamol. H раствор за инфузија шише 1 x 500 mg/100 ml Дозирање: трихомонијаза: 400 mg на секои 12 часа во тек на 7 дена или 2 g еднократно (возрасни).Dupnica dequalinium.25 mg/30 mg Дозирање: ндивидуално.5 mg/kg на 8 часа(деца). антидепресив N06AX16       mg на ден.2 капки (0.Jaka 80 Radovis-Skopje oxymetazoline назален деконгестив за локална употреба R01AA05 BRp капки за нос. поделено на 4 администрации или 15 mg/kg EFFERALGAN VIT.Lek venlafaxine Rp капсула 30 x 37. EFISOL  (ЕФИСОЛ) .025%)   BRp капки за нос.2 таблети на ден (најмногу 8 таблети на ден).Bristol Myers Squibb paracetamol BRp перорален раствор шише BRp супозиторија BRp супозиторија BRp супозиторија Дозирање: 60 mg/kg телесна тежина телесна тежина на секои 6 часа.3 x 1 . 5-10 дена (возрасни) или 35-50 mg/kg на ден поделено во 3 дози во тек на 5-10 дена (деца). деца 7.Balkanpharma . таблетата се раствора во вода. E .3 x 1 .5 mg ∆ Rp капсула 30 x 75 mg ∆ Rp капсула 30 x 150 mg ∆ Дозирање: почетна доза: 1 x 75 1 x 225 mg на ден. амебијаза:400-800 mg на 8 часа.3 x 1 . ascorbic acid аналгетик и антипиретик N02BE51   BRp шумлива таблета 20 x (330 mg + 200 mg) Дозирање: возрасни: 1 .Ц) .

Schering-Plough Labo mometasone furoate кортикостероид D07AC13 341. Rp перорален раствор шише 120 ml (25 mg/5 ml) ∆ 60.96 ден. ELOXATIN  (ЕЛОКСАТИН) . со благо триење до потполно втривање.Lindopharm (R.m.48 ден. парентерално во акутни психози:i. Дозирање: акутни и хронични психози: 200 . 1 x 500 IU + вијала 1 x 10 ml вехикулум + сет за растворање и инјектирање E .P.Kedrion coagulation factor VIII H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.6 недели. антихистаминик R06AA02   BRp ректална капсула 5 x 20 mg BRp ректална капсула 10 x 20 mg   Дозирање: деца на возраст од 1-5 години: 1-2 ректални капсули на ден: деца на возраст од 6-12 години: 1-3 ректални капсули на ден.800 mg/ден. 200 . ELOCOM  (ЕЛОКОМ) .70 ден.I. Кај деца најмногу 4 недели.Scherer) diphenhydramine антинеопластик L01XA03 13819. EMESAN K  (ЕМЕСАН К) .73 ден.Зафатените подрачја на кожата се третираат до потполно исчезнување на симптомите.64 ден.Novartis pimecrolimus дерматолошки препарат D11AX15   Rp крем туба 15 g (1%) Rp крем туба 30 g (1%)   Дозирање: Тенок слој од кремот се нанесува на заболените места на кожата два пати на ден. Rp лосион шише 20 ml (1 mg/g) Rp лосион шише 30 ml (1 mg/g)   Rp крем туба 30 g (1 mg/g) 504.600 mg/ден (негативни симптоми).И. EMOKLOT D. 800 . вијала крвен коагулационен фактор B02BD02 11340. Rp маст туба 30 g (1 mg/g) 504.Aventis Pharma Dagenham oxaliplatin H прашок за раствор за инфузија вијала 1 x 50 mg H прашок за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg Дозирање: според протокол.1600 mg/ден (позитивни симптоми).Регистар на лекови на Република Македонија 87 EGLONYL  (ЕГЛОНИЛ) .25 ден. 4 .200 mg/ден. помеѓу две апликации треба да има интервал од најмалку 4-6 часа. H раствор за инјектирање ампулa 30 x 100 mg/2 ml ▲ 245. 26063.70 ден.Alkaloid (Sanofi-Aventis) sulpiride антипсихотик N05AL01 Rp капсула 30 x 50 mg ∆ 119.37 ден.) . Rp таблета 12 x 200 mg ▲ 143. ELIDEL  (ЕЛИДЕЛ) .  (ЕМОКЛОТ Д. невротски пореметувања: 100 .00 ден. улкусна болест: 3 капсули од 50 mg/ден.25 ден. кај возрасни најдолго 12 недели. Дозирање: на заболената кожа се премачкува тенок слој еднаш на ден.

во една или две поединечни дози).Lek(Salutas/Sandoz) enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 55.5 mg на ден.Balkanpharma-Dupnica enalapril АКЕ инхибитор C09AA02   Rp таблета 28 x 5 mg Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.40 mg на ден. Rp таблета 20 x 5 mg Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден. ENALAPRIL LEK  (ЕНАЛАПРИЛ ЛЕК) . Rp таблета 20 x 20 mg 75. ENALAPRIL 10  (ЕНАЛАПРИЛ 10) .10 ден.32 ден. Rp таблета 20 x 10 mg Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.Zdravlje enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 121.83 ден. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). Rp таблета 20 x 10 mg Rp таблета 20 x 20 mg 195. во една или две поединечни дози). доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). Rp таблета 20 x 20 mg Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.5 mg на ден. ENALAPRIL  (ЕНАЛАПРИЛ) . Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.40 mg на ден.40 mg на ден.5 mg на ден.51 ден. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). дозата постепено се зголемува. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2.5 mg на ден. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). во една или две поединечни дози). ENALAPRIL 20  (ЕНАЛАПРИЛ 20) . доза на одржување: 5-20 mg на ден (max.82 ден.40 mg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 20. Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg 67. ENALAPRIL 5  (ЕНАЛАПРИЛ 5) . во една или две поединечни дози). дозата постепено се зголемува. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден).28 ден. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2. Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 88 ENALAPRIL  (ЕНАЛАПРИЛ) .33 ден.99 ден. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2.40 mg на ден. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max.Jaka 80 Radovis-Skopje enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 21. дозата постепено се зголемува.Jaka 80 Radovis-Skopje enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 22. конгестивна срцева инсуфициенција: почет- E . дозата постепено се зголемува. дозата постепено се зголемува.5 mg на ден. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). во една или две поединечни дози). конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2.

доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). дозата постепено се зголемува. во една или две поединечни дози). ENAP-HL  (ЕНАП-ХЛ) .5 mg) Дозирање: 1-2 таблети на ден.40 mg на ден.Krka enalapril. парентерално: хипертензивна криза: 1. ENAP-HL 20  (ЕНАП-ХЛ 20) . Rp таблета 30 x 5 mg Rp таблета 30 x 10 mg 60. Rp таблета 30 x 20 mg 97.Krka enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 70.25 mg/ml 1202. АКЕ инхибитор C09BA02 289. ENAP-H  (ЕНАП-Х) .40 mg на ден.Genericon (Siegfried) enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 55.05 ден.5 mg на ден.65 ден. Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.5 mg на ден. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 1. дозата постепено се зголемува.5 mg Rp таблета 20 x 5 mg 82. во една или две поединечни дози). hydrochlorothiazide Rp таблета 20 x (10 mg + 25 mg) Дозирање: 1-2 таблети на ден.13 ден. ENAP  (ЕНАП) . Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден. hydrochlorothiazide Rp таблета 20 x (10 mg + 12.       АКЕ инхибитор C09AA02 Rp таблета 20 x 10 mg   Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2.5 mg) Rp таблета 30 x (20 + 12.Krka enalapril.25 mg на секои 6 часа во период од 48 часа.08 ден.88 ден.5 mg) Дозирање: 1-2 таблети на ден.36 ден. потоа се продолжува со перорална терапија. ENALAPRIL’’Generikon’’  (ЕНАЛАПРИЛ’’Генерикон’’) .46 ден.68 ден. дозата постепено се зголемува.Pliva Lachema enalapril АКЕ инхибитор C09BA02 179.56 ден. Rp таблета 20 x 2.Krka enalapril. АКЕ инхибитор C09BA02 181. во една или две поединечни дози). конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2. Rp таблета 20 x 10 mg 109. Rp таблета 20 x 20 mg 120.40 mg на ден.5 mg) Rp таблета 60 x (20 + 12.24 ден. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. hydrochlorothiazide Rp таблета 20 x (20 + 12.5 mg на ден.86 ден. доза на одржување:10-20 mg на E .Регистар на лекови на Република Македонија 89 на доза: 2.5 mg) Rp таблета 90 x (20 +12. ENAZIL 10  (ЕНАЗИЛ 10) .

40 mg на ден.Baxter immunoglobulin. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2. ENDOMETRIL  (ЕНДОМЕТРИЛ) . до 25. Rp маст за око туба 5 g (500 IU + 3300 IU) Rp спреј за кожа.Galenika bacitracin.40 mg на ден. H прашок и вехикулум за раствор за инфузија вијала 1 x 5000 mg + 100 ml вехикулум 17850. 826. normal human имуноглобулин J06BA02 H прашок и вехикулум за раствор за инфузија вијала 1 x 2500 mg + 50 ml вехикулум 9712.90 ден. инсуфициенција на corpus luteum: 10 mg на ден секој ден од 16. прашок спреј контејнер 200 ml (62. во една или две поединечни дози).10 ден. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2. инфекции на кожа: 2 .Pliva Lachema enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 81.00 ден.Hemofarm lynestrenol прогестаген G03DC03   Rp таблета 30 x 5 mg Дозирање: ендометриоза: 10 mg на ден во тек на 6-9 месеци.5 IU + 825 IU) 340. дозата постепено се зголемува.50 ден. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден).Pliva Lachema enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 46. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. спреј: пред употреба се протресува и 1-3 пати на ден се попрскува заболената кожа на оддалеченост од 20-25 cm. цефалоспорин J01DC02 388. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2.5 пати дневно се нанесува тенок слој на заболеното место.86 ден. ENAZIL 5  (ЕНАЗИЛ 5) . Rp таблета 20 x 20 mg Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.5 mg на ден. ENBECIN  (ЕНБЕЦИН) .69 ден. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. дозата постепено се зголемува. во една или две поединечни дози). Дозирање: маст за око: 2 . доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден).5 mg на ден.3 х на ден се нанесува од маста во долната конјуктивална кеса. E бета-лактамски антибиотик.40 mg на ден.51 ден. дозата постепено се зголемува.34 ден. ENAZIL 20  (ЕНАЗИЛ 20) .5 mg на ден. ENFEXIA  (ЕНФЕКСИА) . доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. ENDOBULIN S/D  (ЕНДОБУЛИН С/Д) . neomycin антибиотик D06AX 40. .Регистар на лекови на Република Македонија 90 ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). Дозирање: индивидуално. Rp таблета 20 x 5 mg Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден. ден од циклусот.Bilim Pharmaceuticals cefuroxime Rp филм-обложена таблета 10 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 10 x 500 mg Дозирање: otitis media: 2 x 250 mg на ден. во една или две поединечни дози).

деца од 7 антагонист на ангиотензин-2 рецептори A02BA02 32.82 ден.тригеминална невралгија:почетна доза 200 . H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/50 ml 6780. Rp филм-обложена таблета 60 x 25 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 60 x 50 mg ∆ 3999.16 години: почетна доза: 25 mg на ден со постепено зголемување до 2 х 2. возрасни: почетна доза: 25 mg на ден.1000 mg дневно. доза од 1600 mg до 2000 mg на ден.понекогач може да бидат потребни и дози од 1600 mg. поделена во неколку дози.1200 mg на ден.вообичаена доза е 400 .53 ден. x 100 mg.4.m. Дозирање: според протокол.10 ден. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 2 ml(50 mg/2 ml) Дозирање: парентерално (i. 800 mg на ден). H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 50 mg/25 ml 3581. EPIRAMAT  (ЕПИРАМАТ) . деца 1-6 месеци: 2 . EPIAL  (ЕПИАЛ) .Регистар на лекови на Република Македонија 91 ENGERIX B  (ЕНГЕРИКС Б) .200 mg на ден (max. EPIRUBICIN’’EBEWE’’  (ЕПИРУБИЦИН’’ЕБЕВЕ’’) .Scherer) hepatitis B.5 mg/kg на ден.04 ден. EPADOREN  (ЕПАДОРЕН) .95 ден.4 x 50 mg (max.деца од 5 .06 ден. 237.GlaoxoSmithKline (R. ENTEROFURYL  (ЕНТЕРОФУРИЛ) .Alkaloid carbamazepine антиепилептик N03AF01 359.64 ден. деца од 3-7 години: 3 x 200 mg. во поделени дози.за профилакса на манично . Rp таблета 50 x 200 mg ▲ Дозирање: епилепсија:возрасни: почетна доза: 100 -200 mg еднаш или двапати на ден.85 ден.max.P.деца од 10 до 15 години години:600 .25 ден.Demo SA ranitidine A07AX03 181. L01DB03 E . или i.5 ml   1 x 20 mcg/ml   интенстинален антиинфектив Rp капсула 16 x 200 mg Rp капсула 30 x 100 mg Rp перорална суспензија шише 90 ml (200 mg /5 ml) Дозирање: возрасни и деца: 200 mg на 6 часа.10 години:400 .80 ден.5 .Bosnalijek nifuroxazide J07BC01 1 x 10 mcg/0.Ebewe epirubicin цитотоксичен антибиотик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 10 mg/5 ml 754.400 mg на ден.): возрасни: 3 .деца до 5 години:не се препорачува. purified antigen вакцина H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: според правила на имунизација. Rp филм-обложена таблета 60 x 100 mg ∆ 7054.Pliva topiramate антиепилептик N03AX11 2579. 400 mg на ден). со постепено зголемување до 2 х 100 . Rp филм-обложена таблета 60 x 200 mg ∆   Дозирање: деца: 2 .600 mg на ден.93 ден.депресивни психози кај пациенти кои не реагираат на терапија со литиум:почетна доза е 400 mg дневно. дозата треба постепено да се зголемува до 800 .v.3 месеци до 2 години: 4 x 100 mg. 181.600 mg дневно.

H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 6 x 2000 IU/0. H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 6 x 3000/0. ERITROMICIN  (ЕРИТРОМИЦИН) . Дозирање: специфично. 4 g на ден). индивидуално.Vetter Pharma-Fertigung GmbH erythropoietin alfa антианемик B03XA01 H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 6 x 1000 mg/0.Cancernova epirubicin hydrochloride H концентрат за раствор за инфузија Дозирање: според протокол. H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 6 x 10000 IU/1 ml 44898.Belupo erythromycin цитотоксичен антибиотик 25 ml (50 mg/25 ml) L01DB03   макролиден антибиотик J01FA01 234.16 ден.20 ден.80 ден.85 ден. деца над 25 kg и возрасни: 250 mg на секои 6 часа или 500 mg на секои 12 часа (max. L01DB03 754. H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 6 x 40000/1 ml 174870. деца над 25 kg и возрасни: 250 mg на секои 6 часа или 500 mg на секои 12 часа (max.48 ден. 100 E .23 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 92 EPISINDAN  (ЕПИСИНДАН) . 4 g на ден).56 ден.5 ml 5415.64 ден. најмногу еднаш на ден (max.5 ml 14699. Rp филм-обложена таблета 20 x 500 mg 286.53 ден.Actavis sildenafil лек за третман на еректилна дисфункција G04BE03   Rp филм-обложена таблета 4 x 50 mg Rp филм-обложена таблета 4 x 100 mg   Дозирање: 50 mg 1 час пред сексуалните активности. ERACIN  (ЕРАЦИН) .Sindan epirubicin цитотоксичен антибиотик H лиофилизат за раствор за инјектиранје вијала 1 x 10 mg H лиофилизат за раствор за инјектиранје вијала 1 x 50 mg Дозирање: според протокол. Rp капсула 16 x 250 mg Дозирање: деца: 10-15 mg/kg на секои 6 часа.4 ml 14717. Дозирање: деца: 10-15 mg/kg на секои 6 часа. 3581.94 ден. ERNAFIL  (ЕРНАФИЛ) . H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 6 x 4000 IU/0.84 ден.Hemofarm erythromycin макролиден антибиотик J01FA01   Rp гранули за перорален раствор шише 60 ml (200 mg/5 ml) Rp гранули за перорален раствор шише 100 ml (200 mg/5 ml)   Rp филм-обложена таблета 20 x 250 mg 174. ERITROMICIN  (ЕРИТРОМИЦИН) . EPREX  (ЕПРЕКС) .5 ml 8146.

500 mg на ден). Scherer) silicones лек за третман на функционални пореметувања на ГИТ A03AX13 BRp капсула. ERYTHROMYCIN  (ЕРИТРОМИЦИН) .Remedica LTD erythromycin макролиден антибиотик J01FA01 Rp филм-обложена таблета 20 x 250 mg 108. Rp филм-обложена таблета 20 x 500 mg 296. 7811.36 ден. деца над 25 kg и возрасни: 250 mg на секои 6 часа или 500 mg на секои 12 часа (max.   лек за третман на зависност од алкохол N07BB01 Rp таблета 20 x 500 mg   Дозирање: 1 x 500 mg во тек на 7 дена (max.5 mg на ден.мека 25 x 40 mg   BRp капсула.P.Organon rocuronium bromide H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.500 mg. E ..46 ден.мека 100 x 40 mg   Дозирање: астма и/или сезонски алергиски ринит: деца од 6 .Sanofi-Syntelabo disulfiram M03AC09 5554. ESMERON  (ЕСМЕРОН) . Дозирање: хипертензија: вообичаена почетна доза и доза на одржување: 1 x 50 mg на ден. Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml (250 mg/5 ml) 295. Дозирање: деца: 10-15 mg/kg на секои 6 часа. максималниот ефект се постигнува за 3-6 недели. возрасни и деца над 15 години: 1 x 10 mg на ден (кај астма навечер пред спиење).мека 50 x 40 mg   BRp капсула. Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 100 mg 505. срцева инсуфициенција: почетна доза: 1 x 12.68 ден.Hemofarm losartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA01 198. ESPUMISAN L  (ЕСПУМИСАН Л) . по потреба се зголемува на 1 x 100 mg на ден.Berlin-Chemie (R.61 ден.14 години: 1 x 5 mg на ден.05 ден. миорелаксанс вијала 12 x 50 mg/5 ml вијала 10 x 100 mg/10 ml вијала 10 x 50 mg/5 ml ESPERAL  (ЕСПЕРАЛ) .Berlin-Chemie (R.45 ден. возрасни и деца над 15 години: 1 x 10 mg на ден (кај астма навечер пред спиење). доза на одржување 1 x 125 .42 ден. дозата се титрира и зголемува во неделни интервали до вообичаената доза на одржување од 1 x 50 mg на ден. ERYNORM  (ЕРИНОРМ) . 4 g на ден). кај постари лица и лица со пореметана функција на бубрезите и/или црниот дроб се препорачува доза од 25 mg.P. ESPUMISAN  (ЕСПУМИСАН) . Scherer) silicones лек за третман на функционални пореметувања на ГИТ A03AX13 BRp перорална емулзија 30 ml (40 mg/ml)   Дозирање: астма и/или сезонски алергиски ринит: деца од 6 .14 години: 1 x 5 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 93 mg).

доза на одржување: 100150 mcg/м2 на ден.26 ден.01 ден. Rp таблета 50 x 100 mcg Дозирање: хипотиреоидизам: возрасни: почетна дозa 25-100 mcg на ден.Ebewe M01AB08 297.Novo Nordisk estradiol естроген G03CA03 419.A. ESSENTIALE forte N  (ЕСЕНЦИАЛЕ форте Н) . доза на одржување: 125-250 mcg на ден. превенција на остеопороза: 2 mg на ден. најмалку половина час пред доручек.50 ден.Help etoposide H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол. Rp таблета 28 x 1 mg Дозирање: хормонска супституциона терапија: една таблета на ден. без прекинување. односно било кој ден кај жени со аменореа. карцином на тиреоидна жлезда (постоперативно): 150-300 mcg на ден. 1522.80 ден.36 ден. 500. etoposide антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 50 mg/2. деца: почетна доза 12. дневната доза се зема одеднаш. 565. 801.Nattermann phospholipids хепатопротектив A05B Rp капсула 30 x 300 mg Дозирање: 3 x 2 капсули на ден. на гладно. немалигна струма (со еутиреоидна функција): 75-200 mcg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 94 ESSELIP forte  (ЕСЕЛИП форте) .Alkaloid etodolac антинеопластик L01CB01 1 x 100 mg/5 ml   нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp филм-обложена таблета 20 x 200 mg Дозирање: 2-3 x 200 mg на ден. а доколку ефектот е незадоволителен. E .46 ден. терапијата се почнува со 1 mg/ден. ETOLAC  (ЕТОЛАК) . 261. дозата се зголемува на 2 или 4 mg на ден.34 ден. ESTROFEM  (ЕСТРОФЕМ) .Bosnalijek phospholipids хепатопротектив A05B Rp капсула 50 x 300 mg Дозирање: 3 x 2 капсули на ден.5 ml H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/5 ml H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 200 mg/10 ml Дозирање: според протокол. ETOPOSID’’EBEWE’’  (ЕТОПОСИД’’ЕБЕВЕ’’) .Merck levothyroxine L01CB01 тироиден хормон H03AA01 132. EUTHYROX 100  (ЕУТИРОКС 100) .5-50 mcg. се почнува 5-тиот ден од менструалниот циклус. ETOBION  (ЕТОБИОН) .04 ден.

најголема дневна доза е : 2 x 6 mg (наутро и навечер).5-50 mcg. доза на одржување: 100150 mcg/м2 на ден. EUTHYROX 75  (ЕУТИРОКС 75) .300 mg на ден. најмалку половина час пред доручек. доза на одржување: 100150 mcg/м2 на ден.31 ден.Merck levothyroxine тироиден хормон H03AA01 112. доза на одржување: 125-250 mcg на ден.10 ден.Krka tocopherol витамин Е A11HA03 BRp пастила 30 x 100 mg   Дозирање: 100 . доза на одржување: 125-250 mcg на ден.32 ден. деца: почетна доза 12. Rp перорален раствор шише 120 ml (2 mg/ml)   Дозирање: се започнува со мали дози кои постепено се зголемуваат во зависност од терапевтскиот одговор.Регистар на лекови на Република Македонија 95 EUTHYROX 25  (ЕУТИРОКС 25) . дневната доза се зема одеднаш. најмалку половина час пред доручек. дневната доза се зема одеднаш. деца: почетна доза 12. немалигна струма (со еутиреоидна функција): 75-200 mcg на ден. Rp таблета 50 x 75 mcg Дозирање: хипотиреоидизам: возрасни: почетна дозa 25-100 mcg на ден. EXELON  (ЕКСЕЛОН) .5 mg   Rp капсула 28 x 6 mg 3228.5-50 mcg.Merck levothyroxine тироиден хормон H03AA01 76.32 ден. Rp капсула 28 x 4. карцином на тиреоидна жлезда (постоперативно): 150-300 mcg на ден. деца: почетна доза 12. немалигна струма (со еутиреоидна функција): 75-200 mcg на ден. доза на одржување: 125-250 mcg на ден. на гладно.55 ден. EVITOL  (ЕВИТОЛ) .19 ден. E . EXELON Patch  (ЕКСЕЛОН Фластер) .Novartis (LTS Lohmann Therapie) rivastigmine лек за третман на деменција N06DA03 Rp трансдермален фластер 30 x (9 mg/5 cm2)   Rp трансдермален фластер 30 x (18 mg/10 cm2)   Дозирање: почетна терапија: 1 трансдермален фластер на ден Exelon Patch 5.Novartis rivastigmine лек за третман на деменција N06DA03 3106. немалигна струма (со еутиреоидна функција): 75-200 mcg на ден. Rp таблета 50 x 50 mcg Дозирање: хипотиреоидизам: возрасни: почетна дозa 25-100 mcg на ден. Rp таблета 50 x 25 mcg Дозирање: хипотиреоидизам: возрасни: почетна дозa 25-100 mcg на ден.Merck levothyroxine тироиден хормон H03AA01 96. карцином на тиреоидна жлезда (постоперативно): 150-300 mcg на ден. карцином на тиреоидна жлезда (постоперативно): 150-300 mcg на ден.5 mg Rp капсула 28 x 3 mg 3106. дневната доза се зема одеднаш. на гладно. EUTHYROX 50  (ЕУТИРОКС 50) . доза на одржување: 100150 mcg/м2 на ден. на гладно.5-50 mcg. до колку добро се поднесува по 4 недели 1 трансдермален фластер на ден Exelon Patch 10. најмалку половина час пред доручек. Rp капсула 28 x 1.

58 ден. Rp таблета за перорална суспензија 28 x 125 mg Rp таблета за перорална суспензија 28 x 250 mg 26953.Baxter peritoneal dialytics H H раствор за перитонеална дијализа ќесе раствор за перитонеална дијализа ќесе EZETROL  (ЕЗЕТРОЛ) .42 ден.5%) B05DA     хиполипемик C10AX09 Rp таблета 28 x 10 mg   Дозирање: 10 mg еднаш на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 96 EXFORGE  (ЕКСФОРЖ) . amlodipine антагонист на ангиотензин 2 рецептори и блокатор на калциумови канали C09DB01 Rp филм-обложена таблета 28 x (80 mg + 5 mg)   Rp филм-обложена таблета 28 x (160 mg + 5 mg)   Rp филм-обложена таблета 28 x (160 mg + 10 mg)   Дозирање: препорачана доза: една таблета еднаш на ден. EXTRANEAL  (ЕКСТРАНЕАЛ) .2 MIE Дозирање: профилакса на ревматска треска: 1 200 000 -2 400 000 IU i. E .Merck Sharp & Dohme ezetimibe раствор за перитонеална дијализа 1 x 2000 ml (7. 3 000 000 при една апликација). во тек на 21 ден (max.84 ден. H прашок за суспензија за инјектирање вијала 50 x 1.Novartis deferasirox препарати кои содржат железо V03AC03 14264. Се користи кај болни кај кои не е постигната адекватна контрола на крвниот притисок со примена на монотерапија со амлодипин или влсартан.m.5%) 1 x 2500 ml (7. EXTENCILLINE  (ЕКСТЕНЦИЛИН) . Rp таблета за перорална суспензија 28 x 500 mg 52332.Sandoz benzathine benzylpenicillin бета лактамски антибиотик. Дозирање: Почетна доза 20 mg/kg. стрептококни инфекции: 1 200 000-2 400 000 IU еднаш неделно. EXJADE  (ЕКСЈАДЕ) .Препаратот треба да се зема еднаш дневно 30 минути пред оброк. пеницилин J01CE08 5699. по можност секој ден во исто време.69 ден. доза на одржување 30 mg/kg.Novartis Pharma Stein valsartan. не се препорачува кај деца под 10 годишна возраст.

cinchocaine антихемороидик Rp маст туба 20 g (50 mg + 10 mg/g) Rp супозиторија 10 x (100 mg + 2.5 mg) Дозирање: маста или супозиторијата: 1 .терапија прихиперсекреција на хлороводородна киселина:препорачана доза е 20 mg на секои 6 часа.Altana Pharma policresulen.5 mg/kg на секои 12 часа (max. антагонист на Х2 рецептори A02BA03   BRp филм-обложена таблета 20 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 10 x 40 mg 60. i. FAMOSAN  (ФАМОСАН) .Faran(Vilco S.3 x на ден.инфузија: деца до 12 години: 1 x 50-75 mg/kg телесна тежина на ден или 25-37. Rp крем туба 20 g (1%) Дозирање: 2-3 x на ден се нанесува во тенок слој на заболената кожа и лесно се втрива. FAMOTIDIN  (ФАМОТИДИН) . Дозирање: терапија на активен дуоденален гастричен улкус:препорачана доза е 40 mg еднаш дневно(навечер). цефалоспорин J01DD04 H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g   Дозирање: i.v или i.Jaka 80 famotidine антагонист на Х2 рецептори A02BA03 16.профилакса од аспирација на желудочна киселина:40 mg вечерта пред интервенцијата или утрото на денот на операцијата. 194.Faran ceftriaxone бета-лактамски антибиотик. Дозирање: пептичен улкус: 40 mg навечер во тек на 4-6 недели.Регистар на лекови на Република Македонија 97 FACTODIN  (ФАКТОДИН) . F .A. Zollinger-Elison -ов синдром: 360 mg на ден.) clotrimazole антимикотик D01AC01 81. “викенд терапија”: 1 x 40 mg на ден во тек на 4 дена и потоа пауза од 3 дена (max. policresulen антихемороидик CO5AD Rp супозиторија 10 x 100 mg   Дозирање: 1 . FACTY  (ФАКТУ) . 80 mg на ден). 4 g на ден). превенција на рецидиви: 20 mg на ден во тек на 6-12 месец. Rp филм-обложена таблета 10 x 40 mg Rp филм-обложена таблета 20 x 20 mg 19.62 ден. 2g на ден ).намалување и превенција на симптомите асоцирани со диспепсија:препорачана доза е 10 mg.75 ден. FAKTU  (ФАКТУ) .38 ден.79 ден.Altana Pharma cinchocnine. Rp филм-обложена таблета 20 x 20 mg 60..Alkaloid famotidine C05AD 223.3 x на ден. дозата може да се повтори по 24 часа. FARCEF  (ФАРЦЕФ) .v.профилакса на дуоденален или гастричен улкус:препорачана доза е 20 mg еднаш дневно(навечер). деца над 12 години и возрасни: 1 x 1-2 g на ден или 0. времетраење на терапијата: во тек на 1-4 недели.терапија и профилакса на гастроезофагеален рефлукс:препорачана доза е 20 mg двапати дневно.m.74 ден. рефлуксен езофагитис: 2 x 20 mg на ден во тек на 6-12 недели.20 ден.5-1 g на секои 12 часа (max..38 ден.

Hemofarm trihexyphenidyl L02BG04 9777. антипаркинсоник N04AA01   Rp таблета 100 x 2 mg § ▲ Rp таблета 100 x 5 mg § ▲   Дозирање: почетна доза: 1 mg на ден.16 ден.Novartis Consumer Health dimetindene антихистаминик за локална употреба BRp гел туба 30 g (1 mg/g)   Дозирање: локално се нанесува неколку пати на ден со благо втривање. FELORAN  (ФЕЛОРАН) . H раствор за инјектирање ампулa 1 x 500 mg/2 ml Дозирање: вообичаена доза за деца и возрасни i. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 50 mg 3075. во тек на 7-10 дена.Actavis Italy (Pfizer INC) epirubicin цитотоксичен антибиотик L01DB03 H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x 10 mg + ампула 1 x 5 ml вехикулум 696.) amikacin аминогликозиден антибиотик J01GB06 153. FASTUM  (ФАСТУМ) .5%)   BRp гел туба 30 g (2.5 mg FENIDIL  (ФЕНИДИЛ) .60 ден. FEMARA  (ФЕМАРА) .A.A.5%)   BRp гел туба 50 g (2. Дозирање: според протокол.5 mg на ден. FARMORUBICIN RD  (ФАРМОРУБИЦИН РД) . M02AA15 хормонски антагонист 30 x 2.Menarini ketoprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M02AA10 BRp гел туба 20 g (2.Регистар на лекови на Република Македонија 98 FARCYCLIN  (ФАРЦИКЛИН) . или i.: 15 mg/kg на ден поделена во 2-3 дози на секои 8-12 часа. F D04AA13 .m.Troyan diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек BRp гел туба 60 g (10 mg/1g)   Дозирање: локално: 3 . поделено во 3-4 еднакви дози.5%)   Дозирање: локално: 3-4 x на ден се нанесува од гелот на болното место со благо втривање.12 ден. дозата постепено се зголемува до 5-15 mg на ден.87 ден.4 пати на ден благо да се втрие на заболеното место.Balkanpharma .v.Novartis letrozole Rp филм-обложена таблета Дозирање: 1 x 2. FENISTIL  (ФЕНИСТИЛ) .Faran(Demo S.

489. односно да се прилагоди на секои 3 дена за по 25 mcg/h. се става нов фластер на друго место. FENTANYL  (ФЕНТАНИЛ) .05 mg/ml) § ▲ ампулa 5 x 10 ml (0. ампулa 5 x 2 ml (0. фластерот се става на сува. на еден рецепт можат да се препишат најмногу 50 mg фентанил.05 mg/ml) § ▲ општ анестетик N01AH01     општ анестетик N01AH01 211. кај пациенти кои претходно примале опиоиди дозата на фентанил се пресметува врз основа на конверзија со еквианалгетски дози на морфин. ампулa 5 x 2 ml (0. оптималната плазматска концентрација на фенобарбитал е 15 . Дозирање: индивидуално. FENTANYL TORREX  (ФЕНТАНИЛ ТОРЕКС) .SMB Technology fenofibrate хиполипемик C10AB05 Rp капсула.Hexal fentanyl N01AH01     алкалоид на опиум N02AB03   Rp трансдермален фластер 10 x 25 mcg/h §▲ Rp трансдермален фластер 10 x 50 mcg/h § ▲   Rp трансдермален фластер 10 x 75 mcg/h § ▲   Rp трансдермален фластер 10 x 100 mcg/h § ▲   Дозирање: почетна доза: кај пациенти кои претходно не примале опиоиди почетната доза е фластер од 25 mcg/h.Janssen fentanyl H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. прекинувањето на примената и преминувањето на друг аналгетик мора да биде постепено. по 72 часа.17 ден. FENOLIP  (ФЕНОЛИП) .42 ден. истовремено може да се примени повеќе од 1 трансдермален фластер.58 ден.Warsaw Pharmaceutical fentanyl H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.05 mg/ml) општ анестетик §▲ §▲ FENTANYL LEK  (ФЕНТАНИЛ ЛЕК) . дозата може да се зголеми. рамна.Регистар на лекови на Република Македонија 99 FENOBARBITON  (ФЕНОБАРБИТОН) .40 mcg/ml (60-180 mcmol/L).Hemofarm phenobarbital антиепилептик N03AA02   Rp таблета 30 x 15 mg § ▲ Rp таблета 30 x 100 mg § ▲ 233. тврда 30 x 160 mg   Дозирање: 160 mg еднаш дневно. доколку се потребни дози поголеми од 100 mcg/h.05 mg/ml) § ▲ ампулa 5 x 10 ml (0. претходно очистена кожа на трупот или надлактицата. ампулa 50 x 2 ml (0.Torrex Chiesi(Hamelen) fentanyl H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.05 mg/ml) ампулa 50 x 10 ml (0.05 mg/ml) § ▲ FENTANYL-Janssen  (ФЕНТАНИЛ-Јансен) . F .

25 ден. FERRUM LEK  (ФЕРУМ ЛЕК) . Rp сируп шише 100 ml (50 mg/5 ml) Rp таблета за џвакање 30 x 100 mg 137. содржината на едно ќесе се раствора во млака вода. F .p.Lek (Vifor) dextriferron антианемик B03AB05 262. содржината на едно ќесе се раствора во млака вода. ascorbic acid.Препаратот треба да се зема еднаш дневно 30 минути пред оброк.Chiesi Farmaceutici S.Bristol Myers Squibb paracetamol. Дозирање: таблети за џвакање: возрасни и деца над 12 години: 1 x 100 mg на ден во било кое време или по потреба 2 x 100 mg на ден. доза на одржување 30 mg/kg. FERUM  (ФЕРУМ) .Bristol-Myers Squibb paracetamol.94 ден.Jaka 80 Radovis-Skopje dextriferron антианемик B03AB05 106.pheniramine аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp гранули за перорален раствор ќесе 8 x 3 g (280 mg + 100 mg + 10 mg)   Дозирање: деца од 6-10 години: 2 x 1 ќесе на ден. pheniramine аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp гранули за перорален раствор ќесе 8 x 3 g   Дозирање: 1 ќесе на секои 4-6 часа ( најмногу 4 ќесиња на 24 часа). FERVEX adults  (ФЕРВЕКС за возрасни) .m. сируп: возрасни: 2 x 5 ml на ден (по потреба 3 x 5 ml на ден) пред оброк.200 mg на ден.) . deferiprone препарати кои содржат железо V03AC02 Rp филм-обложена таблета 100 x 500 mg   Дозирање: Почетна доза 20 mg/kg. FERVEX children  (ФЕРВЕКС за деца) .возрасни: 100 .Bristol Myers Squibb paracetamol.Lek ferric oxide dextran complex антианемик B03AC06 1328.a.Регистар на лекови на Република Македонија 100 FERRIPROX  (ФЕРИПРОКС) . деца од 10-12 години: 3 x 1 ќесе на ден.ascorbic acid.03 ден. содржината на едно ќесе се раствора во млака вода. деца: 3 mg/ kg на ден. Дозирање: таблети за џвакање: возрасни и деца над 12 години: 1 x 100 mg на ден во било кое време или по потреба 2 x 100 mg на ден. сируп: возрасни: 2 x 5 ml на ден (по потреба 3 x 5 ml на ден) пред оброк. FERVEX children  (ФЕРВЕКС за деца) . ascorbic acid.1 g (500 mg + 200 mg + 25 mg)   Дозирање: 1 ќесе на секои 4-6 часа ( најмногу 4 ќесиња на 24 часа). Rp таблета за џвакање 30 x 100 mg Rp сируп шише 100 ml (50 mg/5 ml) 147. pheniramine аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp гранули за перорален раствор ќесе 8 x 13. H раствор за инјектирање ампулa 50 x 100 mg/2 ml Дозирање: парентерално: (исклучиво i. FERRUM LEK  (ФЕРУМ ЛЕК) .08 ден. деца од 12-15 години: 4 x 1 ќесе на ден.58 ден. по можност секој ден во исто време.

132. содржината на едно ќесе се раствора во млака вода. амебијаза:400-800 mg на 8 часа. 200 mg на ден (дозите над 50 mg да се дадат во поделени дози). лек за третман на бенингна хиперплазија на простата G04CB01 28 x 5 mg 688.Bristol Myers Squibb paracetamol.дозата постепено се зголемува до max.Регистар на лекови на Република Македонија 101 FERVEX sugar free  (ФЕРВЕКС без шеќер) .95 g (500 mg + 200 mg + 25 mg)   Дозирање: 1 ќесе на секои 4-6 часа ( најмногу 4 ќесиња на 24 часа).53 ден.81 ден.Lek(Cipla) finasteride Rp филм-обложена таблета Дозирање: 1 x 5 mg на ден. вообичаената доза на одржување изнесува 100-300 mg на ден. во колку е потребно после неколку недели дозата може постепено да се зголемува до max. потоа 80 mg на секои 28 дена. Rp вагитории 10 x 500 mg Дозирање: трихомонијаза: 400 mg на секои 12 часа во тек на 7 дена или 2 g еднократно (возрасни).Krka finasteride Rp филм-обложена таблета Дозирање: 1 x 5 mg на ден.Ferring degarelix антинеопластик. 300 mg (дозите над 150 mg да се дадат во поделени дози). G01AF01 199. pheniramine аналгетик и антипиретик N02BE51 Rp гранули за перорален раствор ќесе 8 x 4. хормонски антагонист H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала L02BX02 1 вијала (80 mg) + 1 вијала x 6 ml вехикулум +1 шприц + 1 игла/кутија 2 вијали (120 mg) + 2 вијали x 6 ml вехикулум +2 шприца + 2 игли/кутија Дозирање: со субкутана инјекција во абдоминалната регија. лек за третман на бенингна хиперплазија на простата FINPROS  (ФИНПРОС) . вообичаената доза на одржување изнесува 150 mg на ден. FIRMAGON  (ФИРМАГОН) . FLAGYL  (ФЛАЖИЛ) .50 ден. обсесивнокомпулсивни нарушувања: иницијална терапија 50 mg на ден навечер.28 ден. G04CB01 30 x 5 mg 730. во колку е потребно дозата постепено се зголемува за по 25 mg на секои 4-7 дена до max.Solvay Pharmaceutical fluvoxamine антидепресив N06AB08 Rp филм-обложена таблета 15 x 100 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 30 x 100 mg ∆   Дозирање: депресија: возрасни над 18 години: иницијална терапија: 50-100 mg на ден навечер. деца над 8 години: иницијална терапија: 25 mg на ден. FINASTERIDE LEK  (ФИНАСТЕРИД ЛЕК) .01 ден. возрасни над 18 години: почетна доза: 240 mg (администрирани како 2 инјекции од по 120 mg). 300 mg (дозите над 150 mg да се дадат во поделени дози). ascorbic acid. 5-10 дена (возрасни) или 35-50 mg/kg на ден поделено во 3 дози во тек на 5-10 дена (деца). ламблијаза: 2 g на ден во тек на 3 дена F .Alkaloid metronidazole Rp филм-обложена таблета Rp таблета антиинфектив и антисептик 20 x 250 mg 20 x 400 mg P01AB01 95. FEVARIN  (ФЕВАРИН) .

45 kg) и 20 mg на ден (кај деца над 46 kg).2 x 100 mcg во секоја ноздрва (max: 200 mcg на ден во секоја ноздрва). во понатамошниот тек од терапијата: 4 x 1 . притисок доза) Rp инхалациска суспензија под притисок контејнер под 1 x 120 дози (50 mcg/ 760. анаеробни инфекции: 400 mg на секои 8 часа.Remedina piroxicam нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AC01 Rp капсула 10 x 20 mg   Дозирање: возрасни: 20 . FLODENEU  (ФЛОДЕНЕУ) . FLIXONASE  (ФЛИКСОНАСЕ) .4 mg   модифицирано ослободување 30 x 0. по потреба дозата да се зголеми најмногу до 2 x 1000 mcg на ден.4 mg   капсула на ден во тек на најмалку шест месеци. деца од 4-12 години: 1 . Rp спреј за нос. 7 дена (возрасни) или 7.5 mg/kg на 8 часа(деца). суспензија спреј контејнер 120 дози (50 mcg/доза) Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 1 . притисок доза) Дозирање: деца од 1-4 години: 2 x 100 mcg на ден. 15 mg на ден (од 26 . 250 mcg/доза   Дозирање: деца над 4 години: 2 x 50-100 mcg на ден. 15mg/kg на ден поделено во 3 дози во тек на 3 дена (деца). деца над 4 години: 2 x 50-200 mcg на ден.4 mg   модифицирано ослободување 100 x 0.GlaxoSmithKline fluticasone лек за третман на обструктивни заболувања на дишните патишта R03BA05 Rp аеросол за инхалирање контејнер под притисок 1 x 60 дози. FLOSIN  (ФЛОСИН) .Регистар на лекови на Република Македонија 102 (возрасни). вагиторија: 1 вагиторија навечер во тек на 7 дена истовремено со пероралната терапија. по потреба дозата да се зголеми најмногу до 2 x 1000 mcg на ден.40 mg на ден.Berlin-Chemie/Synthon Hispania (Famar/Rottendorf Pharma) tamsulosin Rp капсула со Rp капсула со Rp капсула со Дозирање: една F лек за третман на бенингна хиперплазија на простата модифицирано ослободување 10 x 0. Rp капки за око.GlaxoSmithKline fluticasone лек за третман на обструктивни заболувања на дишните патишта Rp инхалациска суспензија под притисок R03BA05 контејнер под 1 x 120 дози (125 mcg/ 1629. FLAREX  (ФЛАРЕКС) . возрасни: 2 x 100-250 mcg на ден.48 часа: на секои 2 часа x 2 капки.57 ден. доколку состојбата не се подобри во тек на 14 дена пациентот мора да се јави на лекар. еднократно или поделено во 2 дози.42 ден.73 ден. FLIXOTIDE  (ФЛИКСОТИДЕ) . G04CA02 . суспензија шише со вградена капалка 5ml (1 mg/ml) Дозирање: први 24 .Alcon fluorometholone acetate антиинфламаторен лек S01BA07 222. деца над 6 години (само кај јувенилен артритис): 10 mg на ден (од 16-25 kg).GlaxoSmithKline fluticasone интраназален кортикостероид R01AD08 753.2 x 50 mcg во секоја ноздрва (max: 100 mcg на ден во секоја ноздрва). FLIXOTIDE Evohaler  (ФЛИКСОТИДЕ Евохалер) .2 капки на ден.97 ден. возрасни: 2 x 100-250 mcg на ден.

кожни инфекции: 150 mg еднаш неделно или 50 mg на ден во тек на 2-4 недели. Rp гел туба 30 g (0. FLUCOZAL  (ФЛУКОЗАЛ) . деца: 3-12 mg/kg телесна тежина на ден. F .88 ден. деца: 3-12 mg/kg телесна тежина на ден. Дозирање: индивидуално: специфично: криптококни инфекции: 1.Krka betamethasone H суспензија за инјектирање Дозирање: индивидуално. FLUARIX  (ФЛУАРИКС) .Aegis Ltd fluconazole антимикотик J02AC01 Rp капсула 1 x 150 mg   Rp капсула 14 x 50 mg   Дозирање: индивидуално: специфично: криптококни инфекции: 1. потоа 200400 mg еднаш на ден.Jadran fluocinolone acetonide кортикостероид D07AC04 112. а лекот се применува 1-2 x во тек на една седмица (кај потешки случаеви може да се применува секој ден). хранопровод.5 ml (15 mcg) FLUCONAZOL LEK  (ФЛУКОНАЗОЛ ЛЕК) .14 дена. кожни инфекции: 150 mg еднаш неделно или 50 mg на ден во тек на 2-4 недели.Serumwerk (grupacija Glaxo) influenza vaccine H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: според правила на имунизација. потоа 200400 mg еднаш на ден.74 ден. кортикостероид ампулa H02AB 5 x 7 mg/ml 830. хранопровод.Bayer Schering Pharma (Baxter Oncology GmbH) fludarabine Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 50 mg Дозирање: според протокол.14 ден. вагинална кандидијаза: еднократно 150 mg. ден 400 mg.92 ден.14 дена.025%) Дозирање: лесно се нанесува на кожата на главата (по предходно измивање на косата со шампон против перут). превенција на кандидијаза: 50-400 mg на ден. вагинална кандидијаза: еднократно 150 mg. 400 mg на ден). ден 400 mg. антинеопластик L01BB05 33410.Регистар на лекови на Република Македонија 103 FLOSTERON  (ФЛОСТЕРОН) . вакцина против грип J07BB02   1 x 0. кожа: 50 mg на ден во тек на 7.m. Rp капсула 1 x 150 mg 51. Rp капсула 7 x 50 mg Rp капсула 7 x 100 mg 53.58 ден. FLUDARA  (ФЛУДАРА) . (max.68 ден. 46742. (max. превенција на кандидијаза: 50-400 mg на ден. косата се мие еднаш во тек на 7 дена. кандидијаза на грло.Sandoz fluconazole антимикотик J02AC01 44. кожа: 50 mg на ден во тек на 7. i. кандидијаза на грло. FLUACET  (ФЛУАЦЕТ) . 400 mg на ден).13 ден.

Belupo sodium fluoride превенција од кариес A01AA01 177.14 дена. истата се дели во две еднакви дози (наутро и навечер).25 mg.i. после 4 недели. Дозирање: индивидуално. поделено во дози на секои 6 до 8 часа.38 ден. специфично: криптококни инфекции: 1. превенција на кандидијаза: 50-400 mg на ден. 80 mg на ден (пациенти над 65 години: max.46 ден. 400 mg на ден).11 ден. 80 mg на ден (пациенти над 65 години: max.5 mg/ml раствор за инјектирање:возрасни:претходно нетретирани:иницијално. Rp капсула 1 x 150 mg 53.19 ден.95 ден. кожа: 50 mg на ден во тек на 7. Дозирање: индивидуално.5 mg/ден. потоа 200400 mg еднаш на ден. дозата постепено може да се зголемува до max. Rp таблета 250 x 1 mg Rp таблета 400 x 0. Rp капсула 7 x 50 mg Rp капсула 7 x 100 mg 63.m.25 mg. Rp таблета 30 x 20 mg ∆ Дозирање: препорачана доза: 1 x 20 mg на ден. таблетата треба полека да се растопи во устата или да се раствори во малку вода.96 ден. FLUNISAN  (ФЛУНИСАН) . ако дневната доза е поголема од 20 mg.m.Регистар на лекови на Република Македонија 104 FLUFENAZIN ALKALOID  (ФЛУФЕНАЗИН АЛКАЛОИД) .10 mg на ден ( поделени во 2 или 3 дози). анксиозност и пречки во однесувањето: 1 mg-2 mg. (max.по потреба до 20 mg/ден).Jaka 80 Radovis-Skopje fluconazole антимикотик J02AC01 53.25 mg до 2. деца од 4-6 години: 3 пати на ден по 0. хранопровод. наутро.1. F . Rp обложена таблета 25 x 1 mg ▲ Rp обложена таблета 100 x 2.). бременост и лактација: 1 x 1 mg на ден.Alkaloid fluphenazine антипсихотик N05AB02 98. кандидијаза на грло.25 mg 177. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 2. 60 mg на ден). училишни деца и возрасни: 4 пати по 0. 2.хипоманија и останати психози: 2.25 mg.вообичаена доза е 1. 2 пати дневно.Jaka 80 Radovis-Skopje fluoxetine антидепресив N06AB03   Rp капсула 20 x 20 mg ∆ Rp капсула 30 x 20 mg ∆ 41.57 ден.25 mg/ден (i. вагинална кандидијаза: еднократно 150 mg. деца од 2-4 години: двапати на ден по 0. дозата постепено може да се зголемува до max. шизофренија.29 ден. FLUOKSETIN  (ФЛОУКСЕТИН) . ден 400 mg.5 . наутро. ако дневната доза е поголема од 20 mg. манија.29 ден. деца: 3-12 mg/kg телесна тежина на ден.13 ден.5 mg ▲ 543. FLUONATRIL  (ФЛУОНАТРИЛ) . кожни инфекции: 150 mg еднаш неделно или 50 mg на ден во тек на 2-4 недели. после 4 недели. Дозирање: препорачана доза: 1 x 20 mg на ден. 60 mg на ден). деца до 2 години: еднократно 0. Rp обложена таблета 100 x 5 mg ▲ 992.5 mg/ml ▲ 132.Hemofarm fluoxetine антидепресив N06AB03 221. Дозирање: дозирањето зависи од количината на флуор во водата за пиење. истата се дели во две еднакви дози (наутро и навечер).25 mg. FLUKONAZOL  (ФЛУКОНАЗОЛ) .19 ден.

деца од 4-6 години: 3 пати на ден по 0. бременост и лактација: 1 x 1 mg на ден. антинеопластик L01BC02 446.Pliva Lachema fluorouracil H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол.компулсивни нарушувања: почетна доза:20 mg/ден.25 mg 177. антинеопластик L01BC02   вијала 1000 mg/20 ml вијала 10 x 250 mg/ml   вијала 10 x 500 mg/10 ml   FLUOROURACIL  (ФЛУОРОУРАЦИЛ) . тврда 30 x 20 mg ∆   Дозирање: почетна доза: депресија: 20 mg на ден.Medac (Haupt Pharma GmbH/Oncotec Pharma) fluorouracil H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол. ако дневната доза е поголема од 20 mg. наутро.Alkaloid fluoxetine L01BC02 антидепресив N06AB03 Rp капсула. ампулa 5 x 250 mg/5 ml ампулa 5 x 500 mg/10 ml FLUOROURACIL  (ФЛУОРОУРАЦИЛ) .25 mg. дневна доза:60 mg/ден. дозата постепено може да се зголемува до max. таблетата треба полека да се растопи во устата или да се раствори во малку вода.дозата поголема од 20 mg/ден се дава поделена во две поединечни дози (наутро и навечер). 644. училишни деца и возрасни: 4 пати по 0. антинеопластик вијала 1 x 50 mg/10 ml   вијала 1 x 250 mg/5 ml   FLUOXETIN ALKALOID  (ФЛУОКСЕТИН АЛКАЛОИД) . F . FLUOROURACIL’’EBEWE’’  (5-ФЛУОРОУРАЦИЛ ‘’ЕБЕВЕ’’) . после 4 недели. 60 mg на ден). дозата може да се зголеми до 60 mg/ден.опсесивно . FLUOXETIN’’GENERICON’’  (ФЛУОКСЕТИН’’ГЕНЕРИКОН’’) .45 ден.10 ден. 80 mg на ден (пациенти над 65 години: max. Rp таблета 100 x 1 mg Rp таблета 250 x 0. истата се дели во две еднакви дози (наутро и навечер).00 ден.постари пациенти:max. деца од 2-4 години: двапати на ден по 0.71 ден. поделена на две поединечни дози.25 mg. деца до 2 години: еднократно 0.Genericon fluoxetine антидепресив N06AB03 Rp капсула 14 x 20 mg ∆   Rp капсула 14 x 40 mg ∆   Rp капсула 30 x 20 mg ∆   Rp капсула 30 x 40 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 14 x 20 mg ∆   Дозирање: препорачана доза: 1 x 20 mg на ден. Дозирање: дозирањето зависи од количината на флуор во водата за пиење.Galenika sodium fluoride превенција од кариес A01AA01 159.Регистар на лекови на Република Македонија 105 FLUOROGAL  (ФЛУОРОГАЛ) .терапија на булимија:60 mg/ ден. постепено се зголемува до максимална дневна доза:80 mg/ден.Ebewe fluorouracil H концентрат за раствор за инфузија H концентрат за раствор за инфузија Дозирање: според протокол. наутро.25 mg.25 mg.

Lek alendronic acid F 1 x 100ml N01AB06   лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA04 2751. по земањето на лекот пациентот не смее да легне ниту да зема јадење. бременост: 1 x 5 mg на ден во тек на првите 3 месеци. Rp таблета 20 x 5 mg Дозирање: мегалобластна анемија: 1 x 5 mg на ден во тек на 4 месеци.91 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 106 FLUTAMIDE  (ФЛУТАМИД) . (max. 135. FOROSA  (ФОРОСА) .63 ден.70 ден.38 ден.5 mg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje folic acid антианемик B03BB01 47.Replekfarm folic acid антианемик B03BB01 33. FOLIRON  (ФОЛИРОН) . пијалок или друг лек. Rp филм-обложена таблета 4 x 70 mg Дозирање: остеопороза кај жени: една таблета од 70 mg неделно. FOLNA KISELINA  (ФОЛНА КИСЕЛИНА) . превенција: 2.Merck Generics Ltd. 679.Krka flurazepam хипнотик и седатив N05CD01 84. FLUTAZIN  (ФЛУТАЗИН) . со оброк. flutamide антиандроген L02BB01 Rp таблета 84 x 250 mg Дозирање: 3 x 1 таблета на ден.84 ден. folic acid антианемик B03AD02 Rp филм-обложена таблета 30 x (310 mg + 0.Abbot Laboratories Limited isoflurane општ анестетик H пареа за инхалирање.17 ден. бременост: 1 x 5 mg на ден во тек на првите 3 месеци. а кај хоспитализирани пациенти до 60 mg на ден.Remedica LTD ferrous fumarate. најмалку 30 min. Rp капсула 10 x 15 mg ∆ Rp капсула 10 x 30 mg ∆ 120. FLUZEPAM  (ФЛУЗЕПАМ) . доза 60 mg на ден). Rp таблета 20 x 5 mg Дозирање: мегалобластна анемија: 1 x 5 mg на ден во тек на 4 месеци.Sindan flutamide антиандроген L02BB01 Rp таблета 30 x 250 mg Rp таблета 90 x 250 mg Дозирање: 3 x 1 таблета на ден. со оброк. 1934. . Дозирање: вообичаена доза за возрасни е 30 mg навечер пред спиење. таблетата се зема со полна чаша вода.35 mg) Дозирање: една таблета на ден. превенција: 2. 1868. наутро.5 mg на ден. FORANE  (ФОРАН) . раствор шише Дозирање: индивидуално. FOLAN  (ФОЛАН) .30 ден.96 ден.18 ден. кај деца и постари пациенти 15 mg .

цефалоспорин J01DD02 276.1 200 000 IU на ден. F . новороденчиња: 50 000 IU/kg на ден.. доза 6 g на ден).v. деца над 12 години и возрасни: 1 x 1-2 g на ден или 0. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g Дозирање: деца до 2 месеци: 12. деца: 400 000 . осмотски A06AD15 663.Регистар на лекови на Република Македонија 107 FORSEF  (ФОРСЕФ) . procaine-benzylpenicil бета-лактамски антибиотик.53 ден. наутро. пијалок или друг лек.Merck Sharp & Dohme alendronic acid бифосфонат M05BA04 2837. возрасни: 1 g на секои 8 часа или 2 g на секои 12 часа.62 ден. FOSAMAX  (ФОСАМАКС) . таблетата се зема со полна чаша вода. 2 g на ден ).Frosst Iberica alendronate sodium.Beaufour Ipsen Industrie macrogol лаксатив.v или i.74 ден. цефалоспорин J01DD04 1 x 0. Дозирање: i. деца над 2 месеци: 30100 mg/kg на ден поделено во 2-3 дози (max. по земањето на лекот пациентот не смее да легне ниту да зема јадење.5 g + ампула 1 x 5 ml вехикулум 87. FORTRANS  (ФОРТРАНС) .GlaxoSmithKline ceftazidime бета-лактамски антибиотик.инфузија: деца од 12 години: 1 x 50-75 mg/kg телесна тежина на ден или 25-37.Biochemie benzylpenicillin. Rp прашок за перорален раствор ќесе 4 x 64 g Дозирање: возрасни: 4 L еднократно пред интервенција или поделено на две дози.m.Bilim Pharmaceuticals ceftriaxone бета-лактамски антибиотик.28 ден. пеницилин J01CE30 H прашок за раствор за инјектирање вијала 50 x 4 000 000 IU   H прашок за раствор за инјектирање вијала 100 x 400 000 IU   Дозирање: возрасни: 800 000 -1 600 000 IU на ден.5 mg/kg на секои 12 часа (max. FORTUM  (ФОРТУМ) .5 g + ампула 1 x 2 ml вехикулум Rp прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала Rp прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g + ампула 1 x 4 ml вехикулум Rp прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g + ампула 1 x 10 ml вехикулум H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x 0. M05BB03   1996.5 до 30 mg/kg на секои 12 часа. пред употреба прашокот се раствора во 1 L вода. colecalciferol лек кој делува на минерализацијата на коските Rp таблета 2 x (70 mg + 5600IU) Rp таблета 4 x (70 mg + 5600 IU) Дозирање: терапија на остепороза: 10 mg на ден.10 ден. 4 g на ден). се аплицира i. FORTEPEN  (ФОРТЕПЕН) . Rp таблета 4 x 70 mg Дозирање: остеопороза кај жени: една таблета од 70 mg неделно. најмалку 30 min.5-1 g на секои 12 часа (max. i.m. FOSAVANCE  (ФОСАВАНЦЕ) .

20 ден.75 ден. или i.04 ден. FOSTIMON  (ФОСТИМОН) .1 mg) Rp инхалациски раствор под спреј притисок контејнер 1 x 180 дози (0. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден).40 mg на ден.0006 mg 2801.KG) dalteparin H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. 4 инхалации на ден. во една или две поединечни дози). 1 ml вехикулум Дозирање: s. H раствор за инјектирање наполнет 10 x 3800 IU инјекциски шприц AntiXa/0. FOSTER  (ФОСТЕР) . F антитромботик . кога ќе се постигне максимален одговор.8 ml 5073. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2.m 75-150 IU.6 ml 3404.IBSA Institut Biochimigue urofollitropin H лиофилизат и вехикулум вијала за раствор за инјектирање гонадотропен хормон GO3GA04 10 x 75 IU + ампули 10 x 1391./0.Регистар на лекови на Република Македонија 108 FOSICARD  (ФОСИКАРД) . зависно од одговорот дозата се намалува или зголемува.m.2 ml)   10 x (10000 IU/ml)   FRAXIPARINE  (ФРАКСИПАРИНЕ) .80 ден.1 mg) Дозирање: астма: возрасни над 18 години: 1-2 инхалации два пати на ден.Actavis fosinopril АКЕ инхибитор C09AA09 Rp таблета 30 x 10 mg   Rp таблета 30 x 20 mg   Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.76 ден. 24-48 часа после последната инјекција се применува 10. beclometasone лек за третман на опструктивни белодробни заболувања Rp инхалациски раствор под спреј притисок контејнер R03AK07 1 x 120 дози (0. + 0. дозата постепено се зголемува. + 0.91 ден.5 mg на ден. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max.4 ml 2545.c.3 ml 1696.2 ml)   10 x (5000 IU/0. max.GlaxoSmithKline nadroparinum calcium B01AB06 H раствор за инјектирање наполнет 10 x 2850 IU инјекциски шприц AntiXa.Chiesi Farmaceutici/Torrex Chiesi Pharma formoterol.000 IU хориогонадотропин i. H раствор за инјектирање наполнет 10 x 7600 IU инјекциски шприц AntiXa/0. H раствор за инјектирање наполнет 10 x 5700 IU инјекциски шприц AntiXa/0. FRAGMIN  (ФРАГМИН) . антитромботик наполнет инјекциски шприц наполнет инјекциски шприц наполнет инјекциски шприц B01AB04 10 x (2500 IU/0.PFIZER Manufacturing(Vetter Pharma-Fertigung GmbH&Co.02 ден.0006 mg 5428. Дозирање: индивидуално.

Дозирање: возрасни: 250 mg на секои 12 часа. потоа 200400 mg еднаш на ден.: 2 g на ден ).5 g 892. Rp филм-обложена таблета 14 x 250 mg 393.33 ден.v. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 50 mg Дозирање: i. H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 5 x 1. при потешки инфекции 2 x 500 mg (max. Rp гранули за перорална суспензија 60 ml (250 mg/25 ml) 364. FUNGOLON  (ФУНГОЛОН) . тврда 8 x 50 mg Rp капсула.87 ден.Balkanpharma-Razgrad combinations and complex of Al. FURANTHRIL  (ФУРАНТРИЛ) .04 ден. специфично: криптококни инфекции: 1. FUNGIZONE  (ФУНГИЗОН) .: 2 g на ден ) во тек на 7-14 дена.Krka clarithromycin макролиден антибиотик J01FA09 Rp гранули за перорална суспензија шише 60 ml (125 mg/5 ml) 303. за тешки инфекции 1.. превенција на кандидијаза: 50-400 mg на ден. and Mg антимикотик J02AC01 254. 400 mg на ден).52 ден.14 дена. хранопровод. Дозирање: индивидуално.5 mg/kg два пати на ден (max. антибиотик J02AA01 1170. кандидијаза на грло.42 ден. FROMILID UNO  (ФРОМИЛИД УНО) . инфекции со H. Rp филм-обложена таблета 14 x 500 mg 744.) или (i.Sopharma furosemide диуретик H раствор за инјектирање ампулa 10 x 20 mg/2 ml   Дозирање: хипертензивна криза: 40-80 mg i.pylori: 500-1500 mg на ден во две дози. Дозирање: возрасни: кај најголем број инфекции се препорачува терапија од 750 mg трипати дневно (i.61 ден. Rp таблета со модифицирано ослободување 14 x 500 mg   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 1 x 500 mg на ден. дозата може да се зголеми до 1.5 g F . кај посериозни инфекции. цефалоспорин J01DC02 H прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 250 mg 472.Krka clarithromycin макролиден антибиотик J01FA09   Rp таблета со модифицирано ослободување 5 x 500 mg Rp таблета со модифицирано ослободување 7 x 500 mg 448.500 mg на ден) во тек на 7-14 дена. (max.m. инфузија: системски фунгални инфекции: на почетокот тест доза од 1 mg во тек на 30 min.00 ден. при потешки инфекции: 2 x 500 mg на ден (max.47 ден. ден 400 mg. деца: 3-12 mg/kg телесна тежина на ден. тврда 16 x 100 mg 464. FUREXA  (ФУРЕКСА) .v. H прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 750 mg 525.Alkaloid cefuroxime C03CA01 бета лактамски антибиотик.Регистар на лекови на Република Македонија 109 FROMILID  (ФРОМИЛИД) .).87 ден. во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови).v.50 ден. кожа: 50 mg на ден во тек на 7. кожни инфекции: 150 mg еднаш неделно или 50 mg на ден во тек на 2-4 недели.Bristol-Myers Squibb (Abbot) amphotericin B антимикотик. потоа 250 mcg/kg/ден со постепено зголемување во колку добро се поднесува до 1 mg/kg/ден (max.5 mg/kg/ден или секој втори ден). Ca. Rp капсула.50 ден. деца до 12 години: 7. вагинална кандидијаза: еднократно 150 mg.

дневната доза може да се подели во 2-3 дози (на секои 8-12 часа). едеми: 20-80 mg (еднократноо). по потреба се зголемува до max. Rp таблета 10 x 40 mg H раствор за инјектирање ампулa 50 x 20 mg/2 ml 424. доза на одржување: 20-40 mg на ден. деца:2 mg/kg на ден.6 mg/kg на ден.m.v. FUROSEMID  (ФУРОСЕМИД) .6 g дневно. по потреба се зголемува max. кај тешки едеми дозата се зголемува внимателно до 600 mg/ден. доенчиња и деца: препорачана доза од 30 до 100 mg/kg дневно. фрекфенција на i.).Balkanpharma-Dupnica furosemide диуретик C03CA01 Rp таблета 50 x 40 mg   Дозирање: хипертензија: 2 x 40 mg на ден. Дозирање: хипертензија: 2 x 40 mg на ден. апликација може да се зголеми и до 6 часа. F . дневна доза од 60 mg/kg е најсоодветна за најголем број инфекции. трипати дневно. 600 mg на ден).Alkaloid furosemide диуретик C03CA01 38. хипертензивна криза: 40-80 mg (i.). FUROSEMID ALKALOID  (ФУРОСЕМИД АЛКАЛОИД) .v. или i. едеми: 20-80 mg (одеднаш наутро). притоа зголемувајки ја дозата од 3 .85 ден. хиперкалцемија:120 mg дневно.06 ден. аплицирана во три или четири поделени дози. хиперкалцемија: 120 mg на ден. одеднаш или во 2-3 дози.v. ако е потребно дозата се повторува после6-8 часа или се зголемува. 6 mg/kg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 110 (i. деца: 2 mg/kg на ден. одеднаш или во 2-3 дози (max. ако е потребно. може да се дава секој втор ден или два до 4 последователни дена во неделата.

Rp капсула 50 x 400 mg 887.50 kg се дава доза од 1200 mg на ден. поделена во 3 поединечни дози. 1800 mg на ден кои се даваат поделени во 3 дози. третиот ден и понатаму 3 x 300 mg на ден. деца од 6 до 12 години: се препорачува доза 25 .Pliva gabapentin антиепилептик N03AX12 141. третиот ден и понатаму 3 x 300 mg на ден. GABALEPT  (ГАБАЛЕПТ) . дозата може да се зголемува за 300 mg на ден до max. тврда 50 x 300 mg ∆   Rp капсула. деца од 6 до 12 години: се препорачува доза 25 .75 ден. 2400 mg на ден кои се даваат поделени во 3 дози. поделена во 3 поединечни дози. поделена во 3 поединечни дози. невропатска болка кај возрасни: првиот ден 1 x 300 mg на ден. тврда 30 x 400 mg ∆   Дозирање: епилепсија: возрасни и деца над 12 години: првиот ден 1 x 300 mg на ден. GADOVIST  (ГАДОВИСТ) . дозата може да се зголемува за 300 mg на ден до max. вториот ден 2 x 300 mg на ден. која се титрира во период од 3 дена. тврда 20 x 400 mg ∆   Rp капсула. дозата може да се зголемува за 300 mg на ден до max. вториот ден 2 x 300 mg на ден.Worwag Pharma (Dragenopharm/Artesan Pharma) gabapentin антиепилептик N03AX12 Rp капсула. вториот ден 2 x 300 mg на ден.35 mg/kg на ден.24 ден.50 ден. невропатска болка кај возрасни: првиот ден 1 x 300 mg на ден. која се титрира во период од 3 дена. GABOTON  (ГАБОТОН) . третиот ден и понатаму 3 x 300 mg на ден. третиот ден и понатаму 3 x 300 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 111 GABAGAMMA  (ГАБАГАМА) . 1800 mg на ден кои се даваат поделени во 3 дози.25 ден.50 kg се дава доза од 1200 mg на ден. 2400 mg на ден кои се даваат поделени во 3 дози. третиот ден и понатаму 3 x 300 mg на ден. контрастно средство V08CA09 наполнет инјекциски шприц 5 x 7. кај деца со тежина 37 . вториот ден 2 x 300 mg на ден. тврда 20 x 300 mg ∆   Rp капсула. кај деца со тежина 37 . третиот ден и понатаму 3 x 300 mg на ден. Дозирање: епилепсија: возрасни и деца над 12 години: првиот ден 1 x 300 mg на ден.35 mg/kg на ден. дозата може да се зголемува за 300 mg на ден до max.Lek (Sandoz Private Limited) gabapentin антиепилептик N03AX12 Rp капсула. тврда 30 x 300 mg ∆   Rp капсула. која се титрира во период од 3 дена. дозата може да се зголемува за 300 mg на ден до max.Bayer Schering Pharma gadobutrol H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. кај деца со тежина 37 . тврда 20 x 100 mg ∆   Rp капсула. вториот ден 2 x 300 mg на ден. Rp капсула 20 x 100 mg Rp капсула 50 x 300 mg 682. невропатска болка кај возрасни: првиот ден 1 x 300 mg на ден. деца од 6 до 12 години: се препорачува доза 25 .5 ml (1 mmol/ml)   вијала 1 x 15 ml (1 mmol/ml) 7877. G . 2400 mg на ден кои се даваат поделени во 3 дози. дозата може да се зголемува за 300 mg на ден до max. тврда 50 x 100 mg ∆   Rp капсула. тврда 50 x 400 mg ∆   Дозирање: епилепсија: возрасни и деца над 12 години: првиот ден 1 x 300 mg на ден.35 mg/kg на ден. 1800 mg на ден кои се даваат поделени во 3 дози.50 kg се дава доза од 1200 mg на ден. вториот ден 2 x 300 mg на ден.

2000 mg на ден). субконјуктивално: 10-20 mg.1%) D06AX07 53.Biosol S.5 l   1 x 5 l   аминогликозиден антибиотик туба 15 g (0.Krka gentamicin Rp маст B05D 1 x 2 l   1 x 2. таблетите треба да се шмукаат.Pliva aluminium hydroxide-magnesium carbonate. капки и маст:1-2 капки на секои 1-4 часа. peritoneal dialytics H H H раствор за дијализа раствор за дијализа раствор за дијализа раствор за перитонеална дијализа ќесе 1 x 2 l ќесе 1 x 2. G . деца над 5 години: 2 . GAMBROSOL TRIO 10  (ГАМБРОСОЛ ТРИО 10) . уринарни инфекции: 120 mg или 160 mg на ден 7-10 дена.A. J01GB03   H раствор за инјектирање ампулa 10 x 120 mg/1.m.Регистар на лекови на Република Македонија 112 GALEPSIN  (ГАЛЕПСИН) .Galenika carbamazepine антиепилептик N03AF01 Rp таблета 50 x 200 mg ∆   Дозирање: индивидуално: деца до 1 година: 100 -200 mg на ден.magnesium hydroxide антацид A02AD01   BRp таблета 24 x (450 mg + 300 mg) BRp таблета 48 x (450 mg + 300 mg)   Дозирање: вообичаена доза: 1-2 таблети или 1 кесичка суспензија 4-6 пати на ден. возрасни: почетна доза: 100 -200 mg на ден. во комбинација со сулфонилуреа 50 mg на ден наутро.v.69 ден.5 ml Дозирање: парентерално: i.A. дозата постепено се зголемува до 2 -3 x 400 mg на ден (max.3 x 100 -200 mg на ден.: 6 mg/kg на ден во 3 поединечни дози. маст за око (околу 1 cm) се нанесува на заболеното око 2-4 пати на ден.Novartis vildagliptin перорален антидијабетик A10BH02 Rp таблета 28 x 50 mg   Дозирање: возрасни над 18 години: во комбинација со метформин или тиазолидиедион 50 mg два пати на ден. peritoneal dialytics H H H раствор за дијализа раствор за дијализа раствор за дијализа раствор за перитонеална дијализа ќесе ќесе ќесе GARAMYCIN  (ГАРАМИЦИН) .: возрасни: 3 mg/kg на ден во 2 поединечни дози (до 5 mg/kg во 3 поединечни дози).P. GALVUS  (ГАЛВУС) .Biosol S. 1 час после оброк и пред спиење. маст за кожа: 3-4 пати на ден се нанесува на инфициранта површина. деца над 2 год. при потешки инфекции по 2 капки на секој час.5 l   ќесе 1 x 5 l   B05D   GAMBROSOL TRIO 40  (ГАМБРОСОЛ ТРИО 40) . деца до 2 год. ако капките се употребуваат во тек на денот. GASTAL  (ГАСТАЛ) . и i. новороденчиња: 6 mg/kg на ден во две поединечни дози. а суспензијата се раствора со вода или млеко.P. маста се нанесува пред спиење.: како возрасни.

2929. 1-2 часа по јадење.5 g (156 mg/g)   Дозирање: таблети: 3-6 пати на ден да се шмука или џвака по 1 таблета. N02BA01 G . GELUSIL  (ГЕЛУСИЛ) . GELUSIL-Lac  (ГЕЛУСИЛ-Лац) . 11838. GEMCITABINE LEK  (ГЕМЦИТАБИН ЛЕК) . по живот опасни ситуации: 500 ml како брза инфузија.Braun Melsungen gelatin плазма експандер B05AA06 259.LNK Internacional Inc.Genepharm S. acetylsalicylic acid аналгетик и антипиретик BRp филм-обложена таблета со модифицирано ослободување 100 x 325 mg   Дозирање: возрасни: 500-1000 mg на секои 6 часа (max.B.82 ден. GENERIKA ASPISAL  (ГЕНЕРИКА АСПИСАЛ) .75 ден. екстракорпорална циркулација: вообичаена доза 500-1500 ml.Hemofarm aluminium magnesium silicathydrat антацид и адсорбенс A02AD BRp перорална суспензија ќесе 20 x 12 ml (0. третман на слаба хиповолемија: 500-1000 ml.Sandoz gemcitabine H прашок за раствор за инфузија H прашок за раствор за инфузија Дозирање: според протокол. H раствор за инфузија шише 1 x 500 ml (40 g/1000 ml) Дозирање: превенција на хиповолемија и хипотензија.Регистар на лекови на Република Македонија 113 GELOFUSINE  (ГЕЛОФУСИНЕ) . во ургентни.172 g/ml)   Дозирање: по потреба 1 кесичка се раствора во 250 ml вода.Lilly France gemcitabine антинеопластик L01BC05 H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 200 mg Дозирање: според протокол. хемодилуција (изоволемична): вообичаено 20 ml/ kg/ телесна тежина на ден.A. GENECALCIN  (ГЕНЕКАЛЦИН) . третман на тешка хиповолемија: 1000-2000 ml.88 ден. вијала 1 x 200 mg вијала 1 x 1 g   антинеопластик L01BC05   GEMZAR  (ГЕМЗАР) . таблетите не се раствараат во вода или други напитоци. прашок за перорална суспензија: по потреба 1 кесичка се раствора во 250 ml вода.Hemofarm aluminium magnesium silicathydrat антацид и адсорбенс A02AD BRp таблета 40 x 500 mg   BRp прашок за перорална суспензија 10 x 6. дневна доза 4 g). calcitonin антихиперкалцемик H05BA01 Rp назален спреј шише 100 IU доза   Rp назален спреј шише 200 IU доза   Дозирање: назално 200 IU на ден.

Pfizer Health somatropin H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.3 mg/ml   патрон 5 x 12 mg/ml   H01AC01 аминогликозиден антибиотик J01GB03 H раствор за инјектирање ампулa 10 x 80 mg/2 ml   H раствор за инјектирање ампулa 10 x 120 mg/2 ml   Дозирање: парентерално: i.: како возрасни. деца до 2 год.: 6 mg/kg на ден во 3 поединечни дози.5 mg/kg секои 8 часа.новородени до две недели:2.: како возрасни.Hemofarm gentamicin H01AC01 хормон на раст патрон 5 x 5. GENTAMICIN ALKALOID  (ГЕНТАМИЦИН АЛКАЛОИД) . и i. деца до 2 год.5 mg/kg секои 12 часа.m. уринарни инфекции: 120 mg или 160 mg на ден 7-10 дена.Sopharma gentamicin аминогликозиден антибиотик J016B03 H раствор за инјектирање ампулa 10 x 40 mg/2ml   H раствор за инјектирање ампулa 10 x 80 mg/2ml   Дозирање: парентерално: i.v. уринарни инфекции: 120 mg или 160 mg на ден 7-10 дена.14 ден.: возрасни: 3 mg/kg на ден во 2 поединечни дози (до 5 mg/kg во 3 поединечни дози). H раствор за инјектирање ампулa 10 x 120 mg/2 ml   Дозирање: парентерално: возрасни: 3-5 mg/kg на ден. деца до 2 год. деца над 2 год. доенчиња: 2. субконјуктивално: 10-20 mg.v.: возрасни: 3 mg/kg на ден во 2 поединечни дози (до 5 mg/kg во 3 поединечни дози). и i. хормон на раст патрон 1 x 5.32 ден. GENTAMICIN  (ГЕНТАМИЦИН) . H раствор за инјектирање ампулa 10 x 80 mg/2 ml H раствор за инјектирање ампулa 10 x 120 mg/20 ml 181.5 mg/kg секои 8 часа. субконјуктивално: 10-20 mg. Дозирање: парентерално: i. H раствор за инјектирање ампулa 10 x 80 mg/2 ml 141.Регистар на лекови на Република Македонија 114 GENOTROPIN  (ГЕНОТРОПИН) .93 ден. и i. субконјуктивално: 10-20 mg.v.: 6 mg/kg на ден во 3 поединечни дози. GENTAMYCIN  (ГЕНТАМИЦИН) .3 mg/ml   GENOTROPIN  (ГЕНОТРОПИН) .56 ден.m. новороденчиња: 6 mg/kg на ден во две поединечни дози. новороденчиња: 6 mg/kg на ден во две поединечни дози.m. уринарни инфекции: 120 mg или 160 mg на ден 7-10 дена.Pfizer Manufacturing somatropin (rDNA) H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.: возрасни: 3 mg/kg на ден во 2 поединечни дози (до 5 mg/kg во 3 поединечни дози).: како возрасни. деца над 2 год. GENTAMICIN  (ГЕНТАМИЦИН) . деца:2-2. новороденчиња: 6 mg/kg на ден во две поединечни дози.Bosnalijek gentamicin аминогликозиден антибиотик J01GB03 152.Alkaloid gentamicin аминогликозиден антибиотик J01GB03   H раствор за инјектирање ампулa 10 x 20 mg/2 ml H раствор за инјектирање ампулa 10 x 40 mg/2 ml 112. G . кои се даваат секои 8 часа(при нормална бубрежна функција). деца над 2 год. поделени во 3 еднакви дневни дози.: 6 mg/kg на ден во 3 поединечни дози.

доза на одржување: 150 mg навечер .A.Beaufour Ipsen Industrie troxerutin.Jaka 80 Radovis-Skopje ofloxacin L01BC05   хинолонски антимикробик J01MA01 218. GLAUMOL  (ГЛАУМОЛ) . хабитуален абортус: 1-2 x 5 mg на ден.40 ден.76 ден. ranitidine G01AA51 антагонист на Х2 рецептори A02BA02 Rp филм-обложена таблета 20 x 150 mg   Дозирање: пептичен улкус: почетна доза: 2 x 150 mg на ден (наутро и навечер) или 300 mg навечер. антинеопластик вијала 1 x 200 mg вијала 1 x 1 g   GLAUFOS  (ГЛАУФОС) . S01ED01 G .C. напладне и пред спиење). oxytetracycline антимикробен лек 129. GINKOR FORT  (ГИНКОР ФОРТ) .S. не подолго од 16-тата недела од бременоста.Pliva nystatin. 400 mg). акутни хемороидални напади: 3-4 x 1 капсулa на ден во тек на 7 дена за време на оброк. кај пациенти со бубрежна инсуфициенција: да се намали дозата на лекот. Золингер-Елисонов синдром: 3 x 150 mg на ден (наутро. деца од 8-18 години: 2 x 150 mg на ден (max. 300 mg на ден). Rp вагинална таблета 6 x (100 000 IU + 100 mg) Дозирање: 1 вагинална таблета на ден (навечер) длабоко во вагина.Регистар на лекови на Република Македонија 115 GEONISTIN  (ГЕОНИСТИН) .Sindan-Pharma gemcitabine H прашок за раствор за инфузија H прашок за раствор за инфузија Дозирање: според протокол.200 mg на ден (max. раствор шише со вградена капалка 5 ml (0.3 g + 0. GESTORMONE  (ГЕСТОРМОНЕ) . 6 g на ден ). extract ginkgo biloba вазопротектив C05CA54 Rp капсула 30 x (0.10 ден. 6-12 месеци.Famar S.2 х 1 капка во око. GERTOCALM  (ГЕРТОКАЛМ) .Galenika timolol лек за третман на глауком и миотик Rp капки за око.) 75. рефлуксен езофагитис: 2 x 150 mg на ден или 300 mg навечер пред спиење во тек на 8 недели. Rp филм-обложена таблета 10 x 200 mg Дозирање: 2 x 100 . Дозирање: вообичаена доза: 1 .3 g + 0. по потреба дозата може да се зголеми на 600-900 mg на ден (max.Zorka allylestrenol прогестаген G03DC01   Rp таблета 20 x 5 mg Дозирање: претечки абортус: 3 x 5 mg на ден во тек на 5-7 дена.5 %. GITRABIN  (ГИТРАБИН) . heptaminol.014 g)   Дозирање: венолимфатичка инсуфициенција: 2 x 1 капсула на ден (наутро и навечер). во тек на 4-8 недели.

52 ден.98 ден. G . максимална препорачана дневна доза: 4 таблети (120 mg) на ден. односно од 30-120. 20 mg на ден). доза на одржување e до 15 mg на ден.Alkaloid glibenclamide перорален антидијабетик A10BB01 65. Rp таблета 30 x 5 mg Дозирање: почетна доза: 2. GLIMEPIRID  (ГЛИМЕПИРИД) . доза на одржување до 15 mg на ден (max. 20 mg на ден). 20 mg на ден).Jaka 80 Radovis-Skopje glimepiride перорален антидијабетик A10BB12   Rp таблета 30 x 2 mg Rp таблета 30 x 3 mg   Rp таблета 30 x 4 mg   Rp таблета 30 x 6 mg   Дозирање: 1 mg еднаш на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 116 GLIBEDAL  (ГЛИБЕДАЛ) . вообичаена дневна доза: 1-4 mg на ден пред доручек/прв оброк. поединечната доза не смее да биде поголема од 10 mg.Nihfi glibenclamide перорален антидијабетик A10BB01   Rp таблета 60 x 5 mg Дозирање: почетна доза: 2. GLICLADA  (ГЛИКЛАДА) .5-5 mg на ден за време со појадокот. препорачаната почетна доза изнесува 1 таблета на ден.Replekfarm glibenclamide перорален антидијабетик A10BB01 28.Krka gliclazide перорален антидијабетик A10BB09 Rp таблета со модифицирано ослободување 30 x 30 mg   Rp таблета со модифицирано ослободување 60 x 30 mg   Rp таблета со модифицирано ослободување 90 x 30 mg   Дозирање: возрасни: дневната доза може да варира од 1-4 таблети на ден. GLIBENCLAMID  (ГЛИБЕНКЛАМИД) .5 -5 mg на ден за време или непосредно после појадок. доза на одржување до 15 mg на ден (max. GLIBENCLAMID  (ГЛИБЕНКЛАМИД) .5 -5 mg на ден за време или непосредно после појадок. GLIBENCLAMID  (ГЛИБЕНКЛАМИД) . доза на одржување до 15 mg на ден (max. кои се земаат наутро како еднократна дневна доза за време на доручекот.5 -5 mg на ден за време или непосредно после појадок.5 mg (1/2 таблета) на секои 7 дена. дозата постепено се зголемува по потреба во интервали од 7-14 дена. максимална дневна доза 8 mg. Rp таблета 30 x 5 mg Дозирање: почетна доза: 2. дозата може да се зголемува за 2.Sopharma glibenclamide антидијабетик A10BB01   Rp таблета 60 x 5 mg Дозирање: почетна доза: 2.

26 ден. Infomed Fluids S. 3 g на ден.76 ден. дозата се зголемува на 3 x 100 mg на ден (max.01 ден.Novo Nordisk glucagon H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала гликогенолитичен хормон H04AA01 1 x 1mg + вијала 1 x 1ml вехикулум Дозирање: индивидуално.S. по потреба зголемува (max.80 ден. дозата постепено се GLUCOSA 10%  (ГЛУКОЗА 10%) . во 2-3 поделени дози).C. раствор за парентерална исхрана B05BA03 173.Novartis imatinib Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Дозирање: според протокол. Дозирање: почетна доза: 3 x 50 mg на ден непосредно пред јадење.Bayer Schering Pharma acarbose перорален антидијабетик A10BF01 383. A10BA02 152.R.Merck(Sante) metformin перорален антидијабетик Rp филм-обложена таблета 30 x 850 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 1000 mg Rp филм-обложена таблета 50 x 500 mg Дозирање: почетна доза: 500-850 mg на ден со појадок. G . 600 mg на ден).C. Rp таблета 30 x 50 mg Rp таблета 30 x 100 mg 556.27 ден.R.L. 84579.16 ден. GLUCOPHAGE  (ГЛУКОФАЖ) .81 ден.32 ден. GLU-ROS  (ГЛУ-РОС) . carbohydrates H раствор за инфузија ќесе раствор за парентерална исхрана 500 ml (10%) GLUCOSA 5%  (ГЛУКОЗА 5%) . Rp филм-обложена таблета 30 x 4 mg Дозирање: 4 mg на ден.57 ден. carbohydrates H раствор за инфузија ќесе 500 ml (5%) B05BA03 187. 151. антинеопластик L01XX28 30 x 400 mg 60 x 100 mg 167583. Infomed Fluids S.24 ден. по 8 недели ако не се постигне соодветна контрола на гликемијата дозата може да се зголеми до максимална доза од 8 mg на ден.S. GLUCAGEN Hypo kit  (ГЛУКАГЕН Хипо кит) . GLUCOBAY  (ГЛУКОБАЈ) . 184.Регистар на лекови на Република Македонија 117 GLIVEC  (ГЛИВЕК) .Alkaloid rosiglitazone перорален антидијабетик A10BG02 1303.L.

B.75 ден. во 2-3 поделени дози). 103. GLUCOSI INFUNDIBILE 5%  (ГЛУКОЗИ ИНФУНДИБИЛЕ 5%) . раствор за парентерална исхрана B05BA03 500 ml (10%) 1000 ml (10%) 66.glibenclamide B05BA03 500 ml (5 %) 44. Дозирање: почетна доза: 500-850 mg на ден со појадок.19 ден.Hemofarm glucose H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално.25 ден.Hemofarm glucose H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално. по потреба дозата постепено се зголемува (max. 3 g на ден. GLUCOSE 5 BRAUN  (ГЛУКОЗА 5 БРАУН) .81 ден.Merck(Sante) metformin. 96.06 ден.Braun Melsungen glucose H раствор за инфузија шише H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално. GLUCOSI INFUNDIBILE 10%  (ГЛУКОЗИ ИНФУНДИБИЛЕ 10%) .37 ден. непосредно пред оброк.Braun Melsungen glucose H раствор за инфузија шише H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално. раствор за парентерална исхрана GLUCOVANCE  (ГЛУКОВАНСЕ) .5 mg) Дозирање: индивидуално: почетна доза: 1 таблета на ден. GLUFORMIN  (ГЛУФОРМИН) . GLUKOZA 10%  (ГЛУКОЗА 10%) . (max.Pliva glucose H раствор за инфузија ќесе 500 ml (5%)   H раствор за инфузија шише 500 ml (5%)   Дозирање: индивидуално G B05BA03 раствор за парентерална исхрана B05BA03 . раствор за парентерална исхрана 500 ml (10 %) B05BA03 51. раствор за парентерална исхрана 500 ml (5%) 1000 ml (5%) B05BA03 44.Pliva glucose H раствор за инфузија шише H раствор за инфузија ќесе Дозирање: индивидуално раствор за парентерална исхрана 500 ml (10%)   500 ml (10%)   GLUKOZA 5%  (ГЛУКОЗА 5%) .Pliva metformin перорален антидијабетик A10BA02 178. 4 таблети на ден). перорален антидијабетик. комбиниран A10BD02   Rp филм-обложена таблета 30 x (500 mg + 2. ако е неопходно дозата се зголемува за 1 таблета на секои 1-2 недели. Rp филм-обложена таблета 30 x 850 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 1000 mg 200.63 ден.50 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 118 GLUCOSE 10 BRAUN  (ГЛУКОЗА 10 БРАУН) .B.

Aventis Intercontinental lenograstim H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање цитокин и имуномодулатор L03AA10 5 x 33.6 MIU + вијала 5 x 1 ml вехикулум 31607. 5 x 75 IU + инјекциски шприц 5 x 1 ml вехикулум GOTHYROX  (ГОТИРОКС) . терапијата трае 7-14 дена. GRENIS  (ГРЕНИС) . карцином на тиреоидна жлезда (постоперативно): 150-300 mcg на ден.1500 mg на ден).1200 mg на ден или 2 x 400 mg на ден 3-7 дена. на гладно. најмалку половина час пред доручек.A. Дозирање: индивидуално.70 ден. H раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 1 x 450 IU 10075. G .77 ден.80 ден.Goldshield Pharmaceuticals levothyroxine тироиден хормон H03AA01 Rp таблета 28 x 25 mcg   Rp таблета 28 x 50 mcg   Rp таблета 28 x 100 mcg   Дозирање: хипотиреоидизам: возрасни: почетна дозa 25-100 mcg на ден. спречување на рецидив: 200 mg на ден (навечер) во тек на 1-2 години.Регистар на лекови на Република Македонија GONAL-f  (ГОНАЛ-ф) . GRANISETRON ACTAVIS  (ГРАНИСЕТРОН АКТАВИС) . H раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 1 x 900 IU 18445. доза на одржување: 100150 mcg/м2 на ден.5-50 mcg.Actavis granisetron антиеметик A04AA02 Rp филм-обложена таблета 1 x 1 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 1 x 2 mg ∆   Дозирање: мачнина и повраќасе индуцирани од цитотоксична хемотерапија или радиотерапија: 1-2 mg 1 час пред започнувањето на хемотерапијата. деца: почетна доза 12. гонореја: еднократно 800 . norfloxacin хинолонски антимикробик J01MA06 Rp филм-обложена таблета 14 x 400 mg   Дозирање: уроинфкеција: 2 x 400 mg на ден (max.Genepharm S. Дозирање: индивидуално. GRANOCYTE 34  (ГРАНОЦИТ 34) .35 ден. дневната доза се зема одеднаш. немалигна струма (со еутиреоидна функција): 75-200 mcg на ден. потоа 1-2 mg во поделени дози во текот на третманот.57 ден. доза на одржување: 125-250 mcg на ден. 1 x 1 ml вехикулум H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 1 x 300 IU 7012.Serono follitropin alfa 119 гонадотропен хормон G03GA05 1 x 75 IU + инјекциски шприц 1673.

Регистар на лекови на Република Македонија

120

GYNIPRAL  (ГИНИПРАЛ) - Alkaloid (Nycomed Austria GmbH)
hexoprenaline

симпатомиметик

G02CA
187.69 ден.
Rp таблета
20 x 0,5 mg
H раствор за инјектирање ампулa
5 x 0,01 mg/2 ml
321.56 ден.
Дозирање: перорално: предвремено породување: 4 x 0.5 mg непосредно откако ќе се супримира активноста на утерусот; парентерално: акутен фетален дистрес: 10 mcg i.v. болус,
потоа 0,15 mcg/min инфузија, по потреба дозата се зголемува за 0,05 mcg на 10 минути до
постигнување на задоволителен токолитички ефект; долготрајна токолиза: 0,075 mcg/min.
инфузија (0,3 mcg/min).

GYNO-DAKTARIN  (ГИНО-ДАКТАРИН) - Krka
miconazole

антимикотик

G01AF04
416.77 ден.
Rp вагитории 7 x 200 mg
Дозирање: 1 вагиторија навечер во вагина во тек на 7 дена, без прекин (и за време на
менструација).

GYNODIAN depot  (ГИНОДИАН депо) - Bayer Schering Pharma (Schering Mexicana)
estradiol, prasterone

комбинација на андроген и естроген хормон

Rp раствор за инјектирање 3 x (200 mg + 4 mg)/ml
Дозирање: i.m.1 ампула на секои 4 недели.

GYRABLOCK  (ГИРАБЛОК) - Medochemie
norfloxacin

G03EA03
1375.87 ден.

хинолонски антимикробик

J01MA06
 
Rp филм-обложена таблета 14 x 400 mg
Rp филм-обложена таблета 100 x 400 mg
467.83 ден.
Дозирање: уроинфкеција: 2 x 400 mg на ден (max.1500 mg на ден), терапијата трае 7-14
дена; спречување на рецидив: 200 mg на ден (навечер) во тек на 1-2 години; гонореја: еднократно 800 - 1200 mg на ден или 2 x 400 mg на ден 3-7 дена.

G

Регистар на лекови на Република Македонија

121

HADLINOL  (ХАДЛИНОЛ) - Help
fluconazole

антимикотик

J02AC01
H раствор за инфузија
вијала 1 x 50 ml (100 mg/50 ml)  
Дозирање: индивидуално; специфично: криптококни инфекции: 1. ден 400 mg, потоа 200400 mg еднаш на ден; кандидијаза на грло, хранопровод, кожа: 50 mg на ден во тек на 7- 14
дена; вагинална кандидијаза: еднократно 150 mg; превенција на кандидијаза: 50-400 mg
на ден; кожни инфекции: 150 mg еднаш неделно или 50 mg на ден во тек на 2-4 недели;
(max. 400 mg на ден); деца: 3-12 mg/kg телесна тежина на ден.

HALDOL  (ХАЛДОЛ) - Krka (Janssen)
haloperidol

антипсихотик

N05AD01
 
Rp перорални капки, раствор
шише 10 ml (2 mg/ml) ∆
Rp таблета
25 x 2 mg

∆ 141.88 ден.
Rp таблета
30 x 10 mg
∆ 631.13 ден.
H раствор за инјектирање
ампулa 10 x 5 mg/ml

 
Дозирање: парентерално: i.m. (ретко i.v.) 5 - 10 mg/ml на секои 4 - 8 часа; перорално:
деца од 3 - 12 години: 0,025 - 0,05 mg/kg на ден, поделено во 2-3 дози (max. 0,150 mg/
kg на ден); возрасни: почетна доза 2-3 x 0, 5 - 2 mg на ден; доза на одржување: 1 - 15 mg
на ден; акутни психози и повраќање: 5-10 mg на ден, по потреба дозата се повторува два
пати во тек на 24 часа.

HALDOL depo  (ХАЛДОЛ депо) - Krka
haloperidol

антипсихотик

N05AD01
2248.35 ден.
H раствор за инјектирање ампулa 5 x 50 mg/ml ▲
Дозирање: i.m. 50 - 200 mg на секои 4 недели во зависност од симптоматологијата.

HALOPERIDOL  (ХАЛОПЕРИДОЛ) - Replekfarm
haloperidol

антипсихотик

N05AD01
66.51 ден.
Rp таблета
25 x 2 mg

Rp таблета
30 x 10 mg ∆
172.20 ден.
Дозирање: деца од 3 - 12 години: 0,025 - 0,05 mg/kg на ден, поделено во 2-3 дози (max.
0,150 mg/kg на ден); возрасни: почетна доза 2-3 x 0, 5 - 2 mg на ден; доза на одржување:
1 - 15 mg на ден; акутни психози и повраќање: 5-10 mg на ден, по потреба дозата се повторува два пати во тек на 24 часа.

HARTMAN BRAUN  (ХАРТМАН БРАУН) - B.Braun Melsungen
electrolytes

H раствор за инфузија шише
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

раствор кој влијае на електролитна рамнотежа

500 ml
1000 ml

B05BB01
48.91 ден.
66.99 ден.

HARTMANOV rastvor  (ХАРТМАНОВ раствор) - Hemofarm
electrolytes

H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

раствор кој влијае на електролитна рамнотежа

500 ml

B05BB01
59.06 ден.

H

Регистар на лекови на Република Македонија

122
HEFEROL  (ХЕФЕРОЛ) - Alkaloid
ferrous fumarate

антианемик

Rp капсула, тврда
30 x 350 mg
Дозирање: 1 - 2 капсули на ден, пред јадење.

HELEX  (ХЕЛЕКС) - Krka
alprazolam

B03AA02
119.44 ден.

анксиолитик

N05BA12
91.39 ден.
Rp таблета
30 x 0,25 mg ∆
Rp таблета
30 x 0,5 mg ∆
123.37 ден.
Rp таблета
30 x 1 mg

206.30 ден.
Дозирање: анксиозност или анксиозност со депресија: почетна доза: возрасни: 3 x 0,25 0,5 mg на ден, пациенти над 65 години: 2 - 3 x 0,25 mg на ден; доза на одржување: возрасни: 0,5 - 4 mg на ден во 2-3 дози, пациенти над 65 години: 0,5 - 0,75 mg на ден во 2-3 дози;
панични состојби: 3 x 0,5 - 1 mg на ден; дозата постепено се зголемува (не повеќе од 1 mg
на 3 - 4 дена); доза на одржување: 4 - 10 mg на ден во неколку поделени дози; лекувањето
се прекинува постепено.

HELEX SR  (ХЕЛЕКС СР) - Krka
alprazolam

анксиолитик

N05BA12
Rp таблета со модифицирано ослободување
30 x 0,5 mg ∆ 236.67 ден.
Rp таблета со модифицирано ослободување
30 x 1 mg
∆ 401.37 ден.
Rp таблета со модифицирано ослободување
30 x 2 mg
∆ 681.16 ден.
Дозирање: анксиозност или анксиозност со депресија: почетна доза: возрасни: 3 x 0,25 0,5 mg на ден, пациенти над 65 години: 2 - 3 x 0,25 mg на ден; доза на одржување: возрасни: 0,5 - 4 mg на ден во 2-3 дози, пациенти над 65 години: 0,5 - 0,75 mg на ден во 2-3 дози;
панични состојби: 3 x 0,5 - 1 mg на ден; дозата постепено се зголемува (не повеќе од 1 mg
на 3 - 4 дена); доза на одржување: 4 - 10 mg на ден во неколку поделени дози; лекувањето
се прекинува постепено.

HEMOHES  (ХЕМОХЕС) - B.Braun Melsungen
hydroxyethylstarch
H

раствор за инфузија шише

500 ml (6%)

HEMOKVIN  (ХЕМОКВИН) - Hemofarm
quinapril

плазма експандер
B05AA07
411.97 ден.

АКЕ инхибитор

C09AA06
318.94 ден.
Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg
Rp филм-обложена таблета 20 x 20 mg
490.88 ден.
Дозирање: хипертензија: почетна доза: 10 mg на ден, по 3 недели дозата може да се зголеми на 20 mg на ден (како еднократна или поделена во две поединечни дози); доза на
одржување: 10 mg на ден ( max. 2 x 20 mg на ден); срцева инсуфициенција: почетна доза:
2 x 2,5 mg на ден (наутро и навечер), дозата постепено може да се зголемува; доза на
одржување: 10 - 20 mg на ден (max. 2 x 20 mg на ден).

HEMOKVIN plus  (ХЕМОКВИН плус) - Hemofarm
quinapril, hydrochlorothiazide

Rp филм-обложена таблета 20 x (20 mg + 12,5 mg)
Дозирање: една таблета на ден.

H

АКЕ инхибитор
C09BA06
429.19 ден.

Регистар на лекови на Република Македонија

HEMOMYCIN  (ХЕМОМУЦИН) - Hemofarm
azithromycin

123

макролиден антибиотик

J01FA10
291.38 ден.
Rp капсула
6 x 250 mg
Rp филм-обложена таблета
3 x 500 mg
313.69 ден.
Rp прашок за перорална суспензија
шише 100 mg/5 ml
280.88 ден.
Rp прашок за перорална суспензија
шише 200 mg/5 ml
350.81 ден.
Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 250 mg на 12 часа првиот ден, а потоа се зема
250 mg на ден во тек на 4 дена; деца: 10 mg/kg првиот ден, а потоа 5 mg/kg на ден во тек
на 4 дена; терапијата не смее да трае подолго од 5 дена.

HEPA-MERZ  (ХЕПА-МЕРЗ) - Merz Pharma
l -ornithine- l - aspartate

хепатопротектив

A05BA
1955.63 ден.
Rp гранули ќесе
30 x 3 g
H концентрат за раствор за инфузија ампулa 10 x 5 g/10 ml
595.88 ден.
Дозирање: перорално: 1-3 x 3 - 6 g на ден; парентерално: до 20 g на ден, максимална
брзина на инфузија: 5 g на час.

HEPAN  (ХЕПАН) - Jadran

heparin, dexpanthenol
BRp гел
туба
50 g (50 000 IU + 0,5 g /100 g)
BRp крем
туба
50 g (50 000 IU + 0,5 g /100 g)
Дозирање: лесно се втрива на заболеното место 2-3 пати на ден.

HEPARIN  (ХЕПАРИН) - Biochemie
heparin

хепарин, комбинација
C05BA53
131.58 ден.
131.58 ден.

антитромботик

B01AB01
H раствор за инјектирање ампулa 100 x (25 000 IU/5 ml)  
Дозирање: индивидуално: тромбоза на длабоки вени и белодробна емболија - возрасни:
5 000 IU во i.v. болус инјекција па се продолжува со континуирана инфузија 1 000 - 2 000
IU на час или s.c. 15 000 - 20 000 IU на 12 часа; деца 5 000 IU во i.v. болус инјекција, потоа
се продолжува со континуирана инфузија 15 - 25 IU/kg на час или s.c. 250 IU/kg на 12 часа;
превентивно: 3 х 5 000 IU на ден s.c.

HEPARIN  (ХЕПАРИН) - Galenika
heparin

антитромботик

B01AB01
109.50 ден.
H раствор за инјектирање ампулa 5 x 5000 IU/0,25 ml
H раствор за инјектирање ампулa 5 x 5000 IU/ml
122.03 ден.
H раствор за инјектирање ампулa 10 x 25 000 IU/5 ml
1341.98 ден.
Дозирање: индивидуално: тромбоза на длабоки вени и белодробна емболија - возрасни:
5 000 IU во i.v. болус инјекција па се продолжува со континуирана инфузија 1 000 - 2 000
IU на час или s.c. 15 000 - 20 000 IU на 12 часа; деца 5 000 IU во i.v. болус инјекција, потоа
се продолжува со континуирана инфузија 15 - 25 IU/kg на час или s.c. 250 IU/kg на 12 часа;
превентивно: 3 х 5 000 IU на ден s.c.

HEPARIN ALKALOID  (ХЕПАРИН АЛКАЛОИД) - Alkaloid
heparin

антитромботик

B01AB01
212.94 ден.
H раствор за инјектирање ампулa 10 x 5000 IU/ ml
H раствор за инјектирање ампулa 50 x 25 000 IU/5 ml
3173.31 ден.
Дозирање: индивидуално: тромбоза на длабоки вени и белодробна емболија - возрасни:
500 IU(10 000 IU) во i.v. болус инјекција па се продолжува со континуирана инфузија 1 000 -

H

Регистар на лекови на Република Македонија

124

2 000 IU на час или s.c. 10 000 - 15 000 IU на 8 часа или 15 000 IU на 12 часа; деца:почетна
доза од 50 IU/kg за 10 min. со доза на одржување од 15 - 20 mg/kg/час.

HEPARIN SODIUM BRAUN  (ХЕПАРИН СОДИУМ БРАУН) - B.Braun Melsungen
heparin

антитромботик

B01AB01
823.70 ден.
H раствор за инјектирање вијала 10 x 25 000 IU/5 ml
Дозирање: индивидуално: тромбоза на длабоки вени и белодробна емболија - возрасни:
5 000 IU во i.v. болус инјекција па се продолжува со континуирана инфузија 1 000 - 2 000
IU на час или s.c. 15 000 - 20 000 IU на 12 часа; деца 5 000 IU во i.v. болус инјекција, потоа
се продолжува со континуирана инфузија 15 - 25 IU/kg на час или s.c. 250 IU/kg на 12 часа;
превентивно: 3 х 5 000 IU на ден s.c.

HEPASOL 8%  (ХЕПАСОЛ 8%) - Hemofarm
amino acids

H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

раствор за парентерална исхрана
B05BA01

500 ml (8%)

576.03 ден.

HEPATHROMBIN 30.000  (ХЕПАТРОМБИН 30.000) - Hemofarm
heparin, allantion, d-panthenol

BRp гел
туба
40 g (300 IU + 2,5 mg + 2,5 mg)/g  
BRp маст
туба
40 g (300 IU + 3 mg + 4 mg)/g  
Дозирање: лесно се втрива на заболеното место 2-3 пати на ден.

HEPATHROMBIN 50.000  (ХЕПАТРОМБИН 50.000) - Hemofarm
heparin, allantion, d-panthenol

BRp гел
туба
40 g (500 IU + 2,5 mg + 2,5 mg)/g  
BRp маст
туба
40 g (500 IU + 3 mg + 4 mg)/g  
Дозирање: лесно се втрива на заболеното место 2-3 пати на ден.

HEPATHROMBIN H  (ХЕПАТРОМБИН Х) - Hemofarm
heparin, prednizolon, polidokanol

хепарин, комбинација
C05BA53

хепарин, комбинација
C05BA53

антихемороидик

C05AA04
58.70 ден.
BRp маст
туба
20 g (65 IU + 2 mg + 30 mg)/g
BRp супозиторија
10 x (120 IU + 1,7 mg + 30 mg)
58.70 ден.
Дозирање: маст: 2 - 4 x на ден се нанесува во тенок слој; супозитории: 1-2 x на ден.

HEPTANON  (ХЕПТАНОН) - Pliva
methadone
Rp

перорални капки,
раствор

шише со вградена
капалка

опијатен аналгетик
N02AC02
10 ml (10 mg/ml) § ▲ 280.64 ден.

Rp таблета
20 x 5 mg § ▲
H раствор за инјектирање ампулa 50 x 10 mg/ml § ▲

N07BC02

235.65 ден.
2559.94 ден.

N02AC02

H раствор за инфузија
шише 100 ml (10 mg/ml) § ▲
Дозирање: перорално (таблети): 1-3 x 5 - 15 mg на ден; перорално (капки): 15 - 50 капки на
ден; парентерално: 1 - 3 x 10 mg/ml i.m. или s.c.; континуирана интравенска инфузија: дозата се
прилагодува индивидуално, се разредува во 5% декстроза.

H

Регистар на лекови на Република Македонија

125

HERCEPTIN  (ХЕРЦЕПТИН) - F.Hoffmann-la Roche Ltd
trastuzumab

антинеопластик

H прашок за концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 150 mg
Дозирање: според протокол.

45914.24 ден.

HERPESIN  (ХЕРПЕСИН) - Pliva Lachema
aciclovir

L01XC03

антивирусен лек

Rp крем
Rp крем

D06BB03

2 g (5%)  
5 g (5%)  

J05AB01
429.52 ден.
Rp таблета
25 x 200 mg
Rp таблета
25 x 400 mg
 
H прашок за раствор за инфузија
10 x 250 mg
4454.69 ден.
Дозирање: перорално: herpes simplex: деца над 2 години и возрасни: 5 x 200 mg на ден
во тек на 5 дена, деца под 2 години: половина доза од возрасните (5 x на ден ), varicella
zoster: 5 x 800 mg; крем: заболеното место се мачка секои 4 часа во тек на седум дена; маст
за око: 1cm маст во долната коњуктивална кесичка на секои 4 часа (5 x на ден), 7-20 дена.

HETASORB  (ХЕТАСОРБ) - Hemofarm(Hemomont)
hydroxyethylstarch, sodium chloride
H
H

раствор за инфузија шише
раствор за инфузија шише

500 ml (60 g/L + 9 g/L)
500 ml (100 g/L + 9 g/L)

HEXABRIX 320  (ХЕКСАБРИКС 320) - Guerbet

плазма експандер
B05AA07
507.78 ден.
718.71 ден.

Ioxitalamic acid

контрастно средство

H раствор за инјектирање шише 50 ml (320 mgI/ml)
H раствор за инјектирање шише 100 ml (320 mgI/ml)
Дозирање: зависи од типот на рендгенското снимање.

1080.09 ден.
2054.45 ден.

HEXORAL  (ХЕКСОРАЛ) - Hemofarm
hexetidine

V08AA05

орален антисептик

A01AB12
BRp раствор за промивање уста
200 ml (1 mg/ml)  
Дозирање: 2 - 3 пати на ден се испира устата и грлото со 1 лажица неразреден раствор за
време од 1/2 минута, потоа растворот се исплукува.

HIBERIX  (ХИБЕРИКС) - GlaxoSmithKline

hemophilus influenzae B, purifed antigen
H

прашок и вехикулум за вијала
раствор за инјектирање

вакцина
J07AG01
1 x 30 - 50 mcg + наполнет инјекциски шприц
1 x 0,5 ml вехикулум

Дозирање: според правила на имунизација.

HIBIDEKS DAP  (ХИБИДЕКС ДАП) - Galenika
hexetidine

антисептик

A01AB12
BRp раствор за испирање на уста и грло шише 200 ml (0,12%)  
BRp спреј
спреј контејнер 80 ml (0,12%)
 
Дозирање: Два или повеќе пати на ден се испира устата со пола лажица неразреден раствор.

H

Регистар на лекови на Република Македонија

126
HICONCIL  (ХИКОНЦИЛ) - Krka
amoxicillin

бета-лактамски антибиотик, пеницилин

J01CA04
Rp капсула
16 x 250 mg 100.08 ден.
Rp капсула
16 x 500 mg 121.41 ден.
Rp прашок за перорална суспензија
шише 100 ml (250 mg /5 ml) 144.69 ден.
Дозирање: возрасни и деца потешки од 40 kg: 3 х 250-500 mg на ден; деца од 2-8 години:
3 х 125-250 mg на ден; деца под две години: 20-40 mg/kg на ден поделено во три еднакви
дози; лекот се зема на секои 8 часа.

HIDROHLOROTIAZID  (ХИДРОХЛОРОТИАЗИД) - Jaka 80 Radovis-Skopje
hydrochlorothiazide

диуретик

C03AA03
30.45 ден.
Rp таблета
20 x 25 mg
Rp таблета
20 x 50 mg
57.09 ден.
Дозирање: хипертензија:почетна доза од 25 до 50 mg на ден, доза на одржување е 12,5
до 25 mg земена наутро;конгестивна срцева слабост и едеми:почетна доза е од 25 - 75
mg дневно, нефроген дијабетес инсипидус:почетна доза е 100 mg дневно, покасно дозата
може да се намали;идиопатска хиперкалциурија и профилакса на формирање на калциумови калкули:25 - 50 mg два пати дневно;деца:хипертензија, хиперкалциурија, конгестивна срцева слабост и едеми:вообичаена доза е 1 - 2 mg/kg/ден.

HIDROHLOROTIAZID  (ХИДРОХЛОРОТИАЗИД) - Alkaloid
hydrochlorothiazide

диуретик

C03AA03
44.98 ден.
Rp таблета
20 x 25 mg
Дозирање: хипертензија: почетна доза: 25 - 50 mg на ден, доза на одржување: 12,5- 25
mg на ден; едеми: почетна доза: 25 -75mg на ден,; деца: 1-2 mg/kg на ден.

HIDROKSYUREA  (ХИДРОКСИУРЕА) - Medac
hydroxycarbamide

Rp капсула 500 mg  
Дозирање: индивидуално.

HISTASIN  (ХИСТАСИН) - Actavis
cetirizine

антинеопластик
L01XX05

антихистаминик

R06AE07
113.43 ден.
Rp филм-обложена таблета 10 x 10 mg
Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg
138.75 ден.
Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 1 тaблета (10 mg) на ден; деца од 6-12 години:
телесна тежина> 30 kg: 1/2 таблета два пати на ден; телесна тежина< 30 kg: 1/2 таблета
еднаш на ден. Лекот се зема пред јадење со течност, секогаш во исто време.

HOLLESTA  (ХОЛЕСТА) - Alkaloid
simvastatin

хиполипемик

C10AA01
68.30 ден.
Rp филм-обложена таблета
30 x 10 mg
Rp филм-обложена таблета
30 x 20 mg
108.78 ден.
Rp филм-обложена таблета
30 x 40 mg
180.96 ден.
Дозирање: хиперхолестеролемија: почетна доза: 10 - 20 mg еднократно навечер; хомозиготна фамилијарна хиперхолестеролемија:40mg/ден, навечер или 80 mg/ден поделено во 3
дози:прва 20 mg, втора 20 mg и вечерна доза 40 mg;кардиоваскуларна превенција:20 - 40
mg/kg/ден дадена еднократно, навечер.

H

Регистар на лекови на Република Македонија

127

HUMALOG  (ХУМАЛОГ) - Lilly France
insulin lispro

Rp раствор за инјектирање

антидијабетик
A10AB04

патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml)

2619.93 ден.

HUMALOG Mix25  (ХУМАЛОГ Микс25) - Lilly France
insulin lispro

антидијабетик

Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml)
Дозирање: индивидуално.

A10AD04
 

HUMALOG Mix25 Pen  (ХУМАЛОГ Микс25 Пен) - Lilly France
insulin lispro
Rp

суспензија за
инјектирање

наполнето инјекциско
пенкало

5 x 3 ml (100 IU/ml)

антидијабетик
A10AD04

2749.82 ден.

Дозирање: индивидуално.

HUMALOG Mix50  (ХУМАЛОГ Микс50) - Lilly France
insulin lispro

антидијабетик

Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml)
Дозирање: индивидуално.

HUMALOG Mix50 Pen  (ХУМАЛОГ Микс50 Пен) - Lilly France
insulin lispro

A10AD04
2749.82 ден.

антидијабетик

A10AD04
Rp суспензија за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml)  
Дозирање: индивидуално.

HUMALOG PEN  (ХУМАЛОГ ПЕН) - Lilly France
insulin lispro
Rp

раствор за
инјектирање

наполнето инјекциско
пенкало

антидијабетик
5 x 3 ml (100 IU/ml)

A10AC04

2619.93 ден.

Дозирање: индивидуално.

HUMAN ALBUMIN  (ХУМАН АЛБУМИН) - Farma BiaginiI
albumin

H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

плазма експандер
B05AA01

50 ml (20 %)  

HUMAN ALBUMIN “OCTAPHARMA” 20%  (ХУМАН АЛБУМИН “ОКТАФАРМА”) Octapharma Pharmazeutika
albumin
H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

плазма експандер
50 ml (20%)

B05AA01
1890.29 ден.

H

Регистар на лекови на Република Македонија

128

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING  (ХУМАН АЛБУМИН 20%БЕХРИНГ) - CSL Behring
albumin

плазма експандер
B05AA01

H раствор за инфузија вијала 1 x 50 ml (20 % )
Дозирање: индивидуално.

2242.93 ден.

HUMAN ALBUMIN 20% Immuno  (ХУМАН АЛБУМИН 20%Иммуно) - Baxter
albumin

плазма експандер

H раствор за инфузија шише
Дозирање: индивидуално.

B05AA01

50 ml (20%)

2428.13 ден.

HUMAN ALBUMIN BAXTER  (ХУМАН АЛБУМИН БАКСТЕР) - Baxter
albumin human
H

B05AA01

раствор за инфузија вијала 1 x 50 ml (20%)  

HUMEGON  (ХУМЕГОН) - Organon

human menopausal gonadotropin
H

плазма експандер

гонадотропен хормон

прашок и вехикулум за раствор за
инјектирање

вијала

G03GA02
10 x 75 IU +
ампула 10 x 1ml вехикулум

Дозирање: индивидуално.

HUMULIN 70/30 PEN  (ХУМУЛИН 70/30 ПЕН) - Lilly France
insulin (human)
Rp

суспензија за
инјектирање

наполнето инјекциско
пенкало

антидијабетик

5 x 3 ml (100 IU/ml)

A10AD01

1892.69 ден.

Дозирање: индивидуално.

HUMULIN N  (ХУМУЛИН Н) - Lilly France
insulin (human)

антидијабетик

Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml)
Дозирање: индивидуално.

A10AD01
 

HUMULIN N PEN  (ХУМУЛИН Н ПЕН) - Lilly France
insulin (human)
Rp

суспензија за
инјектирање

наполнето инјекциско
пенкало

антидијабетик
5 x 3 ml (100 IU/ml)

A10AB01

1892.69 ден.

Дозирање: индивидуално.

HUMULIN R  (ХУМУЛИН Р) - Lilly France
insulin (human)

Rp раствор за инјектирање
Дозирање: индивидуално.

H

патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml)

антидијабетик
A10AD01
1892.69 ден.

Регистар на лекови на Република Македонија

HYALART  (ХИЈАЛАРТ) - Fidia Farmaceutici
hyaluronic acid

129

лек за третман на мускулно-скелетни болести

M09AX01
2349.48 ден.
Rp раствор за инјектирање вијала 1 x 20 mg/2 ml
Дозирање: 2 ml (20 mg) еднаш неделно i.a. во заболениот зглоб на коленото во тек на 5
недели (истовремено може да се лекуваат двата зглоба).

HYCAMTIN  (ХИКАМТИН) - GlaxoSmithKline Manufacturing
topotecan
H

прашок за концентрат
за инфузија

вијала

1 x (4 mg/5 ml)

антинеопластик
L01XX17

34373.67 ден.

Дозирање: според протокол.

HYDROCORTISON  (ХИДРОКОРТИЗОН) - Galenika
hydrocortisone

кортикостероид
D07AA02

Rp маст

туба

5 g (2,5 %)

42.17 ден.

Rp маст за око

туба

5 g (1%)

50.31 ден.

S01BA02

H02AB09
140.58 ден.
Rp таблета
20 x 20 mg
H раствор за инјектирање вијала 1 x 250 mg/10 ml
147.97 ден.
Дозирање: перорално: 20 - 50 mg на ден, поделено во две дози; парентерално: 25 mg интраартикуларно, на 2-3 недели; маст за кожа: 3 пати дневно благо се втрива на заболеното
место; маст за око: се аплицира 1-3 x на ден на внатрешната страна од долниот очен капак.

HYDROCYCLIN  (ХИДРОЦИКЛИН) - Galenika
hydrocortisone, oxytetracycline

кортикостероид во комбинација со антибиотик

55.49 ден.
Rp маст
туба
5 g (1 g + 3 g/100 g)
Rp маст
туба
20 g (1 g + 3 g/100 g)
112.46 ден.
Дозирање: 2-4 пати на ден се нанесува на заболената кожа во тенок слој.

D07CA01

HYDROXYUREA MEDAC  (ХИДРОКСИУРЕА МЕДАК) - Medac (Haup Pharma Amareg GmbH)
hydroxycarbamide

H капсула
100 x 500 mg  
Дозирање: според протокол.

HYGIA  (ХИГИА) - Medika
permethrin

антинеопластик
L01XX05

педикулоцид

P03AC04
97.59 ден.
Rp шампон шише 120 ml (1 g/100 g)
Дозирање: 1-2 лажици од шампонот се втриваат неколку минути на мокра коса и потоа косата се промива, по потреба постапката се повторува наредниот ден и по 8 дена.

H

.

крем: возрасни и деца над 12 години: се нанесува на заболеното место 3 . 2400 mg на ден. лек за третман на мигрена Rp таблета 2 x 50 mg ▲   Дозирање: 50 . IBUPROFEN  (ИБУПРОФЕН) .00 ден. Ig VENA N I. 34248.Hemofarm ibuprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE01   Rp филм-обложена таблета 10 x 400 mg Rp филм-обложена таблета 20 x 400 mg   Rp филм-обложена таблета 50 x 400 mg   BRp шумлива таблета 20 x 200 mg   Дозирање: возрасни: почетна доза: 1. IBUPROFEN  (ИБУПРОФЕН) .1. 2400 mg на ден.) .4 дози.06 ден.90 ден. 2400 mg на ден. кај тешки случаи или кај акутни состојби max. 500 mg на ден). јувенилен ревматоиден артрит: до 40 mg/kg на ден (деца полесни од 30 kg max.8 g на ден поделено во 3 . M01AE01 29. 500 mg на ден). по намалувањето на тегобите дозата се намалува на вкупно 800 mg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje ibuprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M02AA13 BRp крем 50 g (10%)   BRp обложена таблета 30 x 200 mg   BRp обложена таблета 30 x 400 mg   Rp сируп шише 100 ml (100 mg/5 ml)   Дозирање: возрасни: перорално: почетна доза: 1.39 ден.5 g/50 ml 5 g/100 ml 10 g/200 ml ILLUMENT  (ИЛУМЕНТ) . 9349.Kedrion immunoglobulin.58 ден. по намалувањето на тегобите дозата се намалува на вкупно 800 mg на ден. кај тешки случаи или кај акутни состојби max.20 ден.В. деца: 20 mg/kg на ден во поделени дози.8 g на ден поделено во 3 .2 .05 ден. деца: 20 mg/kg на ден во поделени дози. BRp филм-обложена таблета 30 x 200 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 400 mg 42. по намалувањето на тегобите дозата се намалува на вкупно 800 mg на ден. normal human H раствор за инфузија H раствор за инфузија H раствор за инфузија H раствор за инфузија Дозирање: индивидуално. вијала вијала вијала вијала 1 1 1 1 x x x x имуноглобулин 1 g/20 ml 2.1. јувенилен ревматоиден артрит: до 40 mg/kg на ден (деца полесни од 30 kg max.40 ден.8 g на ден поделено во 3 . 500 mg на ден). деца: 20 mg/kg на ден во поделени дози.Replekfarm ibuprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp крем 1 g (10%) M02AA13 59. Rp сируп 5 ml (100 mg) 54. крем: возрасни и деца над 12 години: се нанесува на заболеното место 3 .  (Иг ВЕНА Н И.Регистар на лекови на Република Македонија 131 IBUHEMOFARM  (ИБУХЕМОФАРМ) .4 дози.V.2 .Pliva (Eczacibasi-Zentiva Saglik Urunleri) sumatriptan J06BA02 4335.4 x на ден.4 x на ден.4 дози.100 mg при акутен напад на мигрена (max.1. кај тешки случаи или кај акутни состојби max. 15709.200 mg на ден). N02CC01 I . Дозирање: возрасни: перорално: почетна доза: 1.2 . јувенилен ревматоиден артрит: до 40 mg/kg на ден (деца полесни од 30 kg max.

вијала вијала 1 x 200 IU   1 x 600 IU   IMMUNOHBS  (ИМУНОХБС) .Регистар на лекови на Република Македонија 132 ILOMEDIN  (ИЛОМЕДИН) .A.Kedrion anti-D (Rh) immunoglobulin H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала имуноглобулин J06BB01 1 x 300 mcg + ампула 1 x 2 ml вехикулум Дозирање: индивидуално.Sanofi Pasteur rabies immunoglobulin I H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.p.Bayer Schering Pharma iloprost антитромботик B01AC11 H концентрат за раствор за инфузија ампулa 5 x 0.24 ден.500 IE)  (ИМУНОРО 300 мцг (1.98 ден.2 mg/kg/ на минута во тек на 6 часа.Baxter coagulation factor VIII крвен коагулационен фактор H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 200 IU H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 500 IU H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 600 IU Дозирање: индивидуално.) human anti-hepatitis B immunoglobulin H H раствор за инјектирање раствор за инјектирање B02BD04 имуноглобулин вијала 1 x 180 IU/ml вијала 1 x 540 IU/3 ml J06BB04 7971.Sevepharma leucocyti dialysatum H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање ампулa H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање ампулa 13430. IMMUNINE  (ИМУНИНЕ) .25 ден. IMOGAM RABIES  (ИМОГАМ РАБИЕС) . 20999. 1 x 2 ml (150 IU) 1 x 10 ml (150 IU) имуноглобулин J06BB05     .02 mg/ml Дозирање: 0.00 ден.50 ден. 13944.5 . имуностимулатор L03AX 1 x (лиофилизат) + ампула 1 x 4 ml вехикулум 5 x (лиофилизат ) + ампули 5 x 4 ml вехикулум Дозирање: Индивидуално.500 ИЕ)) . IMMUNATE S/D  (ИММУНАТЕ С/Д) . IMMUNORHO 300 mcg (1.Baxter coagulation factor IX B02BD02   11665. крвен коагулационен фактор H прашок за раствор за инјектирање H прашок за раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. IMMODIN  (ИМОДИН) .Kedrion(Hardis S.

Дозирање: индивидуално зависно од одговорот на терапијата и толеранцијата на пациентот. Дозирање: перорално: 2-3 x 25 mg на ден (max.Т. combinations with diphteria toxoid H раствор за инјектирање Дозирање: според правила за имунизација.96 ден. ADULT  (ИМОВАКС Д.3 mg/kg на ден.5 mg/kg на ден или се зголемува до максимум 5 mg/kg на ден.19 ден. Rp таблета 20 x 50 mg Rp таблета 100 x 50 mg 1222.5 mg на ден (max. C03BA11   INDOMETACIN  (ИНДОМЕТАЦИН) .Регистар на лекови на Република Македонија 133 IMOPER  (ИМОПЕР) . INDAPRES  (ИНДАПРЕС) . (max.Belupo indometacin нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB01 89.5 ml) IMOVAX POLIO  (ИМОВАКС ПОЛИО) .Balkanfarma Troyan lactulose лаксатив.5 ml (10 x 5/0.Hemofarm indapamide диуретик Rp филм-обложена таблета 30 x 2.27 ден. J07AM51 вакцина 0.10 години: 5 mg на ден.5 ml (полио тип 140) IMUPRIN  (ИМУПРИН) . вакцина 2 IU + 20 IU/0.Sanofi Pasteur tetanus toxoid. IMURAN  (ИМУРАН) .Remedica LTD azatioprin J07BF03 имуносупресив L04AX01 308.. по потреба дозата се намалува на 0. а потоа 1 .20 mg навечер и 1 супозиторија од 10 mg следното утро.3 mg/kg на ден. после јадење. осмотски A06AD11 BRp сируп 200 ml (667 mg/ml)   Дозирање: опстипација: перорално: деца од 4 .T. АДУЛТ) . IMOVAX D. возрасни: 1 mg/kg на ден во тек на 6 . а потоа 1 . деца над 10 години и возрасни: 5-10 mg на ден. 200 mg на ден). возрасни: 10 .. I .Sanofi Pasteur Poliomyellitis. навечер (таблетите не треба да се земаат со млеко или со антациди).Heumann Pharma GmBH azatioprin имуносупресив L04AX01   Rp таблета 100 x 50 mg Дозирање: индивидуално зависно од одговорот на терапијата и толеранцијата на пациентот.25 ден. подготовка за дијагностички и предоперативни цели: деца над 4 години: 5 mg навечер и 1 супозиторија од 5 mg следното утро. 200 mg на ден).8 недели. 5 mg на ден).8 недели.5 mg Дозирање: 1 х 2.5 mg/kg на ден или се зголемува до максимум 5 mg/kg на ден. по потреба дозата се намалува на 0. trivalent. супозиторија: 2 x 100 mg на ден ректално. Rp капсула 30 x 25 mg Rp супозиторија 10 x 100 mg 114. inactivaled whole virus H раствор за инјектирање Дозирање: според правила за имунизација. возрасни: 1 mg/kg на ден во тек на 6 .

81 ден. INSULATARD FLEXPEN  (ИНСУЛАТАРД ФЛЕКСПЕН) .29 ден.29 ден. I антидијабетик A10AB01 2202.Solvay Pharmaceutical influnza. . J07BB02 1 x 15 mcg/0.Регистар на лекови на Република Македонија 134 INFLUVAC  (ИНФЛУВАК) . парентерално: 1-2 ампулина ден i.5 ml INSTENON  (ИНСТЕНОН) .v.m.Novo Nordisk insulin (human) Rp суспензија за инјектирање 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално. INSULATARD HM NOVOLET  (ИНСУЛАТАРД ХМ НОВОЛЕТ) .Sanofi-Aventis Deutshland GmbH insulin (human) Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално.Novo Nordisk insulin (human) Rp суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц 5 x 3 ml (100 IU/ml) антидијабетик A10AC01 1892. антидијабетик антидијабетик A10AD01   INSUMAL BASAL Optiset  (ИНСУМАЛ БАСАЛ Оптисет) .Sanofi-Aventis Deutshland GmbH insulin (human) Rp суспензија за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml) антидијабетик A10AC01 2219. A10AC01 1892. Дозирање: индивидуално.Novo Nordisk insulin (human) Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално. инјекција или во i.69 ден. INSULATARD PENFILL  (ИНСУЛАТАРД ПЕНФИЛ) ..Novo Nordisk insulin human антидијабетик A10AC01 Rp суспензија за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml)   Дозирање: индивидуално. etofylline. INSULATARD HM PENFILL  (ИНСУЛАТАРД ХМ ПЕНФИЛЛ) .v. Rp обложена таблета 30 x (20 mg + 60 mg + 50 mg) H раствор за инјектирање ампулa 30 x (10 mg + 100 mg +50 mg)/2 ml 452. како спора i. инфузија.69 ден. Дозирање: перорално: вообичаена доза е 3 x 1-2 таблети на ден во тек или после оброк. etamivan вазодилататор C01DX06 207.Alkaloid (Nycomed Austria GmbH) hexobendine.purifed antigen вакцина против грип H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: според правила за имунизација. Дозирање: индивидуално. INSUMAN BASAL  (ИНСУМАН БАСАЛ) .90 ден.

INSUMAN COMB 25 Optiset  (ИНСУМАН КОМБ 25 Оптисет) .29 ден.Sanofi-Aventis Deutshland GmbH insulin (human) Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално.Fresenius Kabi fat emulsions H емулзија за инфузија H емулзија за инфузија H емулзија за инфузија H емулзија за инфузија Дозирање: индивидуално. Дозирање: индивидуално. I . 676.29 ден.Aventis Pharma insulin (human) антидијабетик A10AD01 Rp суспензија за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално.93 ден. антидијабетик A10AD01 2202. INSUMAN COMB 25  (ИНСУМАН КОМ 25) . INSUMAN COMB 50 Optiset  (ИНСУМАН КОМБ 50 Оптисет) .Sanofi-Aventis Deutshland GmbH insulin (human) H суспензија за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml) антидијабетик A10AB01 2219. INTRALIPID 20%  (ИНТРАЛИПИД 20%) .47 ден.Aventis insulin (human) антидијабетик A10AD01 Rp суспензија за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml)   Дозирање: индивидуално. 526.Регистар на лекови на Република Македонија 135 INSUMAN COMB 15 Optiset  (ИНСУМАН КОМ 15 Оптисет) . INSUMAN RAPID  (ИНСУМАН РАПИД) . Дозирање: индивидуално. антидијабетик A10AB01 2202.29 ден. INSUMAN RAPID Optiset  (ИНСУМАН РАПИД Оптисет) .29 ден. шише ќесе ќесе ќесе 1 1 1 1 x x x x 500 100 500 250 ml(20%) ml (20%) ml (20%) ml (20%) раствор за парентерална исхрана B05BA02   461.Sanofi-Aventis Deutshland GmbH insulin (human) Rp суспензија за инјектирање патрон 1 x 5 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално.27 ден.Sanofi-Aventis Deutshland insulin (human) H суспензија за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml) антидијабетик A10AD01 2219.

Janssen-Cilag(Alza) paliperidone антипсихотик N05AX13 Rp таблета со продолжено ослободување 28 x 3 mg ∆   Rp таблета со продолжено ослободување 28 x 6 mg ∆   Rp таблета со продолжено ослободување 28 x 9 mg ∆   Дозирање: возрасни постари од 18 години 6 mg еднаш на ден наутро. IRINOTECAN Hydrochloride  (ИРИНОТЕКАН Хидрохлорид) . возрасни и адолесценти над 13 години: 1 x 1 g на ден. 1 g на ден).Krka irbesartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA04 551. карбапенам J01DH03 4618.Sandoz irinotecan I антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 2 ml (40 mg/2 ml)   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 5 ml (100 mg/5 ml)   Дозирање: според протокол. Дозирање: хипертензија: почетна доза 150 mg еднаш на ден.Mayne Pharma irinotecan антинеопластик L01XX19 H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 40 mg/2 ml   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/5 ml   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 500 mg/25 ml Дозирање: според протокол.Регистар на лекови на Република Македонија 136 IntronA  (ИНТРОНА) . деца: не се препорачува употреба кај деца.93 ден. вообичаениот ранг на дозирање изнесува 3-12 mg на ден.2 ml (25 MIE/ml) 13809. Rp филм-обложена таблета 28 x 300 mg 1167.34 ден. Rp филм-обложена таблета 28 x 75 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 150 mg 840. L01XX19 .Schering-Plough (Brinny) Company interferon alfa 2b H раствор за инјектирање мултидозно инјекциско пенкало цитокин и имуномодулатор L03AB05 8952. потоа. 1 x 1.42 ден.Merck Sharp & Dohme ertapenem бета лактамски антибиотик. деца: не се препорачува употреба кај деца. IRINOTECAN LEK  (ИРИНОТЕКАН ЛЕК) . во колку е потребно дозата може да се зголеми до 300 mg еднаш на ден (кај пациенти на хемодијализа и кај пациенти постари од 75 години се препорачува почетна доза од 75 mg еднаш на ден). во колку е потребно дозата може индивидуално да се прилагоди.91 ден.89 ден. Дозирање: индивидуално. бубрежна болест кај хипертензивни пациенти со тип 2 дијабетес мелитус: почетна доза 150 mg еднаш на ден. IRACOR  (ИРАКОР) . H прашок за концентрат за инфузија вијала 1 x 1g Дозирање: деца од 3 месеци до 13 години: 15 mg/kg телесна тежина на секои 12 часа (max. во колку е потребно дозата може да се зголеми до 300 mg еднаш на ден (кај пациенти на хемодијализа и кај пациенти постари од 75 години се препорачува почетна доза од 75 mg еднаш на ден). потоа. INVANZ  (ИНВАНЗ) .2 ml (15 MIE/ml) H раствор за инјектирање мултидозно инјекциско пенкало 1 x 1.93 ден. INVEGA  (ИНВЕГА) .

50 ден. Rp таблета 30 x 5 mg Rp таблета 30 x 10 mg 195. IRUMED  (ИРУМЕД) . наутро. IRINOTESIN  (ИРИНОТЕСИН) . ISMN Jadran 20  (ИСМН Јадран 20) . вообичаена доза: 5 . irinotecan антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 40 mg/2 ml   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/5 ml   Дозирање: според протокол.30 ден. 120 mg на ден).5 mg) Дозирање: 1 таблета на ден. I . по потреба да се зголеми на 2 x 40 mg на ден (max.64 ден. реноваскуларна хипертензија: во зависност од гломеруларната филтрација. потоа 10 mg на ден. доза на одржување: 2 х 40 mg на ден (max.Belupo lisinopril L01XX19 АКЕ инхибитор C09AA03 170.5 mg на ден. лица кои претходно не примале нитрати: почетна доза: 2 х 10 mg на ден. Дозирање: eсенцијална хипертензија: почетна доза 10 mg на ден. IRUZID  (ИРУЗИД) . Rp таблета 60 x 40 mg Дозирање: вообичаена доза: 2 х 20 mg на ден.48 ден. акутен инфаркт на миокардот: почетна доза 5 mg на ден. 80 mg на ден). 120 mg на ден поделено во 3 дози).Sindan irinotecan L01XX19 антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x (40 mg/2 ml)   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x (100 mg/5 ml)   Дозирање: според протокол. Rp таблета 30 x 20 mg 325.A. доза на одржување: 2 х 40 mg на ден (max. ISMN Jadran 40  (ИСМН Јадран 40) . со интервал од 7-8 часа помеѓу две дози. hydrochlorothiazide Rp таблета 30 x (20 mg + 12.Lemery S.Регистар на лекови на Република Македонија 137 IRINOTECAN TEVA  (ИРИНОТЕКАН ТЕВА) . 120 mg на ден).Belupo lisinopril. 120 mg на ден поделено во 3 дози).Jadran isosorbide dinitrate вазодилататор C01DA08 282. лица кои претходно не примале нитрати: почетна доза: 2 х 10 mg на ден. Rp таблета 60 x 20 mg Дозирање: вообичаена доза: 2 х 20 mg на ден.89 ден.Jadran isosorbide mononitrate АКЕ инхибитор C09BA03   вазодилататор C01DA14 173.20 mg на ден. по потреба да се зголеми на 2 x 40 mg на ден (max. конгестивна срцева слабост: почетна доза 2. доза на одржување 20-40 mg на ден (max. со интервал од 7-8 часа помеѓу две дози.

120 mg на ден).Torrex Chiesi Pharma (Nicholas Piramal India Ltd. Rp капсула 60 x 20 mg Дозирање: ангина пекторис: профилакса 2-40 mg на 12 часа.63 ден.3 дози. . со интервал од 7-8 часа помеѓу две дози. раствор шише Дозирање: индивидуално. manitol H раствор 5 l (27 g + 5.Balkanpharma-Dupnica isosorbide dinitrate вазодилататор C01DA08 Rp таблета 60 x 20 mg   Дозирање: вообичаена доза: 2 х 20 mg на ден. ISOFLURANE TORREX  (ИЗОФЛУРАН ТОРЕКС) . доза на одржување: 2 х 40 mg на ден (max. лица кои претходно не примале нитрати: почетна доза: 2 х 10 mg на ден. срцева слабост: профилакса: 20-40 mg на 12 часа.Hemofarm sorbitol.Zdravlje isosorbide dinitrate вазодилататор C01DA08 170. ISPIROL  (ИСПИРОЛ) . терапија: 40 240 mg на ден поделено во 2-4 дози. I раствор за иригација B05CX10 562.) isoflurane H пареа за инхалирање. по потреба да се зголеми на 2 x 40 mg на ден (max.38 ден. поделено во 2 . 120 mg на ден поделено во 3 дози). терапија: 40-120 mg на ден. општ анестетик N01AB06 100 ml ▲   250 ml ▲   ISOSORB retard  (ИЗОСОРБ ретард) . раствор шише H пареа за инхалирање.Регистар на лекови на Република Македонија 138 ISODINIT  (ИСОДИНИТ) .4 g)/l Дозирање: се користи за испирање на мочниот меур.

Tchaikapharma Inc. новороденчиња: 50 000 IU/kg на ден. JANUVIA  (ЈАНУВИА) .1 600 000 IU на ден. Rp таблета 30 x 5 mg Дозирање: 1 x 10 mg на ден (наутро) или 2 x 5 mg на ден (наутро и напладне). JUGOCILLIN  (ЈУГОЦИЛИН) . procaine-benzylpenicil N04BD01 антидијабетик A10BH01     3742.(Siegfried) selegiline антипаркинсоник 343.58 ден. се аплицира i.Merck Sharp & Dohme sitagliptin Rp филм-обложена таблета 28 x 25 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 100 mg Дозирање: 100 mg еднаш на ден. пеницилин J01CE30 Rp прашок за раствор за инјектирање вијала 50 x 800 000 IU 591. деца: 400 000 -1 200 000 IU на ден.Регистар на лекови на Република Македонија JAKAGIN  (ЈАКАГИН) .m.Jaka 80 Radovis-Skopje metamizole sodium 139 аналгетик и антипиретик N02BB02 BRp таблета 500 x 500 mg   Дозирање: младинци над 15 години и возрасни 1-4 х 500-1000 mg на ден. J . JAMAX  (ЈАМАКС) . бета-лактамски антибиотик.Galenika benzylpenicillin.74 ден. Дозирање: возрасни: 800 000 .90 ден.

.

glucose.деца на возраст од 12 . benzyl nicotinate.25 .1 g .56 ден.75 ден. KALORIJSKA OTOPINA LGX 24%  (КАЛОРИСКА ОТОПИНА ЛГХ 24%) .3 g.4 пати на ден.Pliva fructose.Alkaloid calcium carbonate антацид A02AC01 90. xylitol H препарат за парентерална исхрана раствор за инфузија шише B05BA10 1 x 500 ml (120 mg + 60 mg + 60 mg)/ml 224. KALORIJSKA OTOPINA LGX 40%  (КАЛОРИСКИ РАСТВОР ЛГХ 40%) . xylitol H раствор за инфузија KAMFART  (КАМФАРТ) . по потреба.деца на возраст од 6 . combinations H емулзија за инјектирање ќесе раствор за парентерална исхрана B05BA10 1 x 1440 ml   KALCIUM KARBONAT  (КАЛЦИУМ КАРБОНАТ) .5 . до 5 g дневно. 3 .camphor мускулен релаксанс M02AА BRp крем туба 40 g   Дозирање: тенок слој се нанесува на болното место и нежно се втрива неколку пати на ден. по потреба. три пати дневно.25 .methylsalicilate.недостиг на калиум во исхраната:возрасни:0. желудочен хиперацидитет:возрасни: 3 пати на ден по 0. combinations H емулзија за инфузија раствор за парентерална исхрана B05BA10 ќесе 1 x 1026 ml   KABIVEN Peripheral  (КАБИВЕН Перипхерал) .48 ден.Jadran potassium chloride Rp шумлива таблета Дозирање: индивидуално. поделено во повеќе дози. за време на оброци. glucose.18 години:пола таблета 3 . 20 x 500 mg калиум A12BA01 282. K . деца: 3 x 0.Pliva fructose.98 ден. max.Bosnalijek препарат за парентерална исхрана B05BA10 1 x 500 ml ((200 mg + 100 mg + 100 mg)/ml) 294.4 пати на ден max. Rp таблета 50 x 1 g Дозирање: возрасни: 3 x 0.Replekfarm calcium carbonate антацид A12AA04 174.93 ден.17 g дневно. 5 g дневно.12 години:пола таблета.деца од 12 до 18 години пола таблета 3 . KALIUM HLORID  (КАЛИУМ ХЛОРИД) .Регистар на лекови на Република Македонија 141 KABIVEN  (КАБИВЕН) .Fresenius Kabi solutions for parenteral nutrition.1 g на ден.4 пати на ден.5 .таблетите калциум карбонат мора да се земат за време на оброкот.3 g.5-5 g на ден. KALCIUM KARBONAT  (КАЛЦИУМ КАРБОНАТ) .Fresenius Kabi solutions for parenteral nutrition.деца: 3 пати на ден по 0.5 . Rp таблета 50 x 1000 mg Дозирање: хиперфосфатемија:возрасни: 2. menthol.

хронична срцева инсуфициенција: 2 x 3.16 mg. Дозирање: почетна доза: 1 x 1 mg на ден. вагинален крем: еднаш дневно. KARVILEKS  (КАРВИЛЕКС) .5 mg 159. дозата се зголемува за 2 mg неделно до max. G01AF02 87.70 ден. Rp таблета 30 x 6.00 ден.25 mg Rp таблета 30 x 12. 16 mg на ден).25 mg (2 недели) и се продолжува со 2 x 12.2 x 50 mg на ден. времетраење на терапијата: во тек на 1-4 недели.125 mg (2 недели ). постари од 70 години до 2 x 25 mg на ден). Rp таблета 50 x 200 mg Дозирање: индивидуално: деца до 1 година: 100-200 mg дневно.55 ден.27 ден.5 mg или 2 x 6. Дозирање: деца до 5 години: 2-4 x 125 mg на ден. Rp таблета 30 x 25 mg 235.46 ден.76 ден.5 mg или 2 x 6. а потоа 2 x 25 mg на ден (max.60 ден.25 mg на ден. деца над 5 години: 2-3 x 100-200 mg на ден. Rp таблета 30 x 1 mg Rp таблета 30 x 2 mg 398.5 mg (max.Zdravlje clotrimazole Rp крем антимикотик туба 20 g (1%) D01AC01 80.Zdravlje carvedilol алфа и бета блокатор C07AG02 310.Jaka 80 Radovis-Skopje carbocisteine муколитик R05CB03 79. по подобрување на состојбата 3 x 375 mg на ден. KARBOCISTEIN  (КАРБОЦИСТЕИН) . Дозирање: таблета: три дена по ред 1 таблета длабоко во вагината. доза на одржување: 1 x 2-4 mg на ден (max.77 ден.5 mg Дозирање: артериска хипертензија: препорачана почетна доза: 1 x 12. Дозирање: артериска хипертензија: препорачана почетна доза: 1 x 12.20 ден. навечер.59 ден.93 ден.50 mg на ден).25 K . возрасни: почетна доза: 100-200 mg на ден. Rp капсула 30 x 375 mg Rp сируп шише 125 ml (125 mg/5ml) 69.60 ден. KARBAPIN  (КАРБАПИН) .5 mg на ден. крем: 2-3 x на ден се нанесува во тенок слој на заболената кожа и лесно се втрива. ангина пекторис: почетна доза: 12. 2000 mg на ден).Krka doxazosin алфа адренорецепторен антагонист C02CA04 333. деца од 5-12 години: 3 x 250 mg на ден. едно полнење на апликаторот. возрасни: почетна доза 3 x 750 mg на ден. KANSEN  (КАНСЕН) . KARVEDILOL  (КАРВЕДИЛОЛ) .Регистар на лекови на Република Македонија 142 KAMIREN  (КАМИРЕН) . потоа 2 x 6. Rp таблета 30 x 4 mg 650. навечер. дозата постепено се зголемува до 2-3 x 400 mg на ден (max.88 ден. а потоа 25 mg на ден (max. Rp сируп шише 125 ml (250 mg/5ml) 74.Hemofarm carbamazepine антиепилептик N03AF01 174. 2 x 25-50 mg).72 ден. Rp вагинален крем туба со апликатор 20 g (2%) Rp вагинална таблета 3 x 200 mg 96. Rp таблета 30 x 12.Replekfarm carvedilol алфа и бета блокатор C07AG02 142.

доза на одржување 1-4 mg на ден. постари од 70 години до 2 x 25 mg на ден).5 mg на ден.2 x 50 mg на ден. почетна доза 300 mg на ден (max.Krka triamcinolone кортикостероид 526. K .46 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 60 x 1000 mg ∆ 12586.Belupo gabapentin антиепилептик N03AX12 Rp капсула 50 x 300 mg ∆ 1470.89 ден. вториот ден 2 x 300 mg на ден. 2 x 25-50 mg). KEPPRA  (КЕПРА) . Дозирање: возрасни: 600 . ангина пекторис: почетна доза: 12. 2400 mg на ден кои се даваат поделени во 3 дози. Дозирање: епилепсија: возрасни и деца над 12 години: првиот ден 1 x 300 mg на ден.вагинален крем: еднаш дневно.69 ден.35 ден. третиот ден и понатаму 3 x 300 mg на ден. невропатска болка кај возрасни: првиот ден 1 x 300 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 60 x 500 mg ∆ 6983. Rp таблета 50 x 4 mg Дозирање: почетна доза: 4-32 mg на ден. потоа се продолжува со 40 . деца од 6 до 12 години: се препорачува доза 25 .35 mg/kg на ден.10 mg/kg на ден поделено во две поединечни дози. која се титрира во период од 3 дена. 2400 mg на ден). а потоа 25 mg на ден (max.1200 mg на ден. потоа 2 x 6. дозата може да се зголемува за 300 mg на ден до max. доза на одржување: 30 . а потоа 2 x 25 mg на ден (max. вториот ден 2 x 300 mg на ден. кај деца со тежина 37 .Регистар на лекови на Република Македонија 143 mg на ден.Krka triamcinolone H02AB08 кортикостероид H02AB08 1287. KATENA  (КАТЕНА) . времетраење на терапијата: во тек на 1-4 недели. поделена во 3 поединечни дози.93 ден.25 mg (2 недели) и се продолжува со 2 x 12.94 ден. вкупната доза во повеќе зглобови е max. 120 mg одеднаш). едно полнење на апликаторот.5 mg (max.125 mg (2 недели ). (max. деца над 8 години: почетна доза 8 . H суспензија за инјектирање ампулa 50 x 40 mg/ml Дозирање: системска употреба: почетна доза е 40 mg длабоко i..50 mg на ден). KENALOG  (КЕНАЛОГ) .80 mg на секои 2-4 недели.A. 1800 mg на ден кои се даваат поделени во 3 дози. Rp перорален раствор шише 300 ml (100 mg/ml) ∆ 8105.40 ден.Jaka 80 Radovis-Skopje clotrimazole Rp крем туба 20 g (1%) антимикотик D01AC01   Rp вагинален крем туба 20 g (2%) G01AF02   D01AC01 Rp раствор за кожа шише 1 x 20 ml (10 mg/ml)   Дозирање: 2-3 x на ден се нанесува во тенок слој на заболената кожа и лесно се втрива. levetiracetam антиепилептик N03AX14 Rp филм-обложена таблета 60 x 250 mg ∆ 3851.00 ден. третиот ден и понатаму 3 x 300 mg на ден. KASEN  (КАСЕН) . локална употреба: во поголемите зглобови 10 .40 mg. хронична срцева инсуфициенција: 2 x 3.m. 80 mg.UCB S.50 kg се дава доза од 1200 mg на ден. KENALOG 40  (КЕНАЛОГ 40) . дозата може да се зголемува за 300 mg на ден до max.

5 g i.Pliva cefuroxime бета-лактамски антибиотик.19 ден. ректално: 1-2 x 100 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 144 KETOCEF  (КЕТОЦЕФ) . M01AE03 25. i.m.4 недели.v. KETOCONAZOLE  (КЕТОКОНАЗОЛ) . KETOKONAZOL  (КЕТОКОНАЗОЛ) .наутро и напладне 50 mg.m.шампонот се нанесува 2 x неделно на косата и по 3-5 минути се плакне.Alkaloid ketoconazole антимикотик D01AC08 Rp шампон 100 ml   Дозирање: шампонот се нанесува 2 x неделно на косата и по 3-5 минути се плакне. pityriasis versicolor: 1x на ден во тек на 5 дена.1.m. навечер 100 mg. деца: 30 . K M01AE03 241.5 g на 6-8 часа (max.Lek ketoprofen Rp гел Rp крем нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек туба 50 g (2. pityriasis versicolor: 1x на ден во тек на 5 дена. инфузија.5 %) туба 30 g (5%) M02AA10   112.5 g  Дозирање: i. себороичен дерматитис: 2 x неделно во тек на 2 . гонореа: еднократно 1. . KETOCONAZOLE ALKALOID  (КЕТОКОНАЗОЛЕ АЛКАЛОИД) . вагинална кандидијаза: 1 x 400 mg во тек на 5 дена (max. KETONAL DUO  (КЕТОНАЛ ДУО) . Инфузија: max.03 ден.100 mg/kg на ден во 3 или 4 дози.v.13 ден. Дозирање: парентерално: 1-2 x 100 mg на ден i. перорално: капсули .Jaka 80 Radovis-Skopje ketoconazole антимикотик со локално дејство D01AC08 BRp крем туба 30 g   BRp шампон шише 1 x 100 ml (20 mg/g)   Дозирање: крем: 1-2 x на дeн се нанесува на заболеното место. при состојба на ренална инсуфициенција дозата треба да се редуцира.Lek ketoprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp капсула 20 x 150 mg Rp капсула 30 x 150 mg Дозирање: перорално: 1-2 x 150 mg на ден. цефалоспорин J01DC02 H прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 750 mg   H прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 1..4 недели. локално: 3-4 x на ден се нанесува од кремот на болното место со благо втривање.Farmakos ketoconazole антимикотик J02AB02 Rp таблета 20 x 200 mg   Дозирање: деца над 40 kg и возрасни: 1 x 200 mg на ден.10 ден. инфузија: возрасни 750 mg . 400 mg на ден). 6 g на ден). KETONAL  (КЕТОНАЛ) . Rp супозиторија 12 x 100 mg 116. i. себороичен дерматитис: 2 x неделно во тек на 2 . 331.v. или 2 х 750 mg на ден. Rp капсула 25 x 50 mg H раствор за инјектирање ампулa 10 x 100 mg/2 ml 118.80 ден.50 ден. 300 mg на ден како краткотрајна и долготрајна i.

KETOSTERIL  (КЕТОСТЕРИЛ) . Дозирање: возрасни: 250 mg на секои 12 часа. локално: 3-4 x на ден се нанесува од кремот на болното место со благо втривање. KETOPROFEN FORTE  (КЕТОПРОФЕН ФОРТЕ) . M01AE03 Rp супозиторија 12 x 100 mg   Дозирање: капсули . K . ректално: 1-2 x 100 mg на ден.31 ден. 89.Lek ketoprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE03 Rp филм-обложена таблета 20 x 100 mg Дозирање: перорално: 3 x 100 mg на ден.Fresenius Kabi amino acids and derivates Rp филм-обложена таблета 100 Дозирање: 3 х 4 . деца до 12 години: 7. 30 g (5%) M02AA10 79. инфекции со H.51 ден.Tchaikapharma Inc. 112.Replekfarm ketoprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp капсула Rp филм-обложена таблета Rp таблета со продолжено ослободување Rp крем туба M01AE03 25 x 50 mg 20 x 100 mg 20 x 150 mg 45.200 mg на ден. навечер 100 mg. KLACAR  (КЛАЦАР) . во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови).Replekfarm ketoprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp таблета со продолжено ослободување кутија Rp таблета со продолжено ослободување кутија Дозирање: перорално: 1 x 150 .19 ден.5 mg/kg два пати на ден (max. макролиден антибиотик J01FA09 247. при потешки инфекции 2 x 500 mg (max.44 ден.(Aegis) clarithromycin M01AE03 20 x 150 mg 20 x 200 mg аминокиселини и деривати A16AA 4253. Rp филм-обложена таблета 14 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 14 x 500 mg 370.67 ден.Replekfarm ketoprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE03 Rp филм-обложена таблета кутија 20 x 100 mg   Дозирање: перорално: 3 x 100 mg на ден.500 mg на ден) во тек на 7-14 дена.86 ден. KETOPROFEN RETARD  (КЕТОПРОФЕН РЕТАРД) .38 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 145 KETONAL forte  (КЕТОНАЛ форте) . 55.8 таблети на ден.: 2 g на ден ).15 ден.pylori: 500-1500 mg на ден во две дози.наутро и напладне 50 mg. KETOPROFEN  (КЕТОПРОФЕН) .

KLAMOKS BID  (КЛАМОКС БИД) .pylori: 500-1500 mg на ден во две дози. инфекции со H.2 g на 6-8 часа(максимална дневна доза за амоксицилин за возрасни е 6 g.Bilim Pharmaceuticals amoxicillin. clavulanic acid пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR02 Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml ((125 mg + 31. Rp филм-обложена таблета 10 x (875 mg + 125 mg) Rp прашок за перорална суспензија шише 1 x (400 mg + 57 mg) 126. деца над 40 kg и возрасни: 375 mg на секои 8 часа или во потешки случаи: 625-1000 mg на секои 12 часа. деца до 40 kg: 25-45 mg/kg на ден поделени во 2 дози на секои 12 часа. а за деца 10 mg/kg).5 mg)/5 ml 159. максимална дневна доза за клавулонска киселина за возрасни е 600 mg.Bilim Pharmaceuticals amoxicillin.21 ден. KLAMOKS forte  (КЛАМОКС форте) . парентерално: деца до 3 месеци 30 mg/kg на 12 часа.24 ден.5 mg/kg два пати на ден (max. деца од 3 месеци до 12 години: 30 mg/kg на 6-8 часа. во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови). деца над 40 kg и возрасни: 375 mg на секои 8 часа или во потешки случаи: 625-1000 mg на секои 12 часа. Дозирање: деца над 40 kg и возрасни: 375 mg на секои 8 часа или во потешки случаи: 625-1000 mg на секои 12 часа.A. а за деца 10 mg/kg). Дозирање: новороденчиња и доенчиња до 3 месеци: 30 mg/kg (пресметано на амоксицилин) поделено во две еднакви дози на секои 12 часа. Дозирање: новороденчиња и доенчиња до 3 месеци: 30 mg/kg (пресметано на амоксицилин) поделено во две еднакви дози на секои 12 часа. clarithromycin макролиден антибиотик J01FA09 Rp гранули за перорална суспензија 60 ml (125 mg/5 ml) Rp гранули за перорална суспензија 100 ml (125 mg/5 ml)   Rp филм-обложена таблета 10 x 250 mg   Rp филм-обложена таблета 14 x 250 mg   Дозирање: возрасни: 250 mg на секои 12 часа. Дозирање: новороденчиња и доенчиња до 3 месеци: 30 mg/kg (пресметано на амоксицилин) поделено во две еднакви дози на секои 12 часа.45 ден.Bilim Pharmaceuticals amoxicillin.38 ден. KLAMOKS  (КЛАМОКС) . при потешки инфекции 2 x 500 mg (max. а за деца 45 mg/kg.67 ден.p. clavulanic acid пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR02 223. парентерално: деца до 3 месеци 30 mg/kg на 12 часа.53 ден. максимална дневна доза за клавулонска киселина за возрасни е 600 mg.: 2 g на ден ). KLAMOKS pediatric  (КЛАМОКС за деца) .2 g на 6-8 часа(максимална дневна доза за амоксицилин за возрасни е 6 g.500 mg на ден) во тек на 7-14 дена.Регистар на лекови на Република Македонија 146 KLACID  (КЛАЦИД) . clavulanic acid пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR02 216. деца до 40 kg: 25-45 mg/kg на ден поделени во 2 дози на секои 12 часа. а за деца 45 mg/kg.25 mg)/5 ml) 101. деца од 3 месеци до 12 години: 30 mg/kg на 6-8 часа. деца до 12 години: 7. clavulanic acid пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR02 Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml (250 mg + 62. деца над 12 години и возрасни: 1. деца над 12 години и возрасни: 1. деца до 40 kg: 25-45 mg/kg на ден поделени во 2 дози на секои 12 часа.Bilim Pharmaceuticals amoxicillin.Abbott S. K . Rp филм-обложена таблета 15 x 375 mg Rp филм-обложена таблета 15 x 625 mg 212.

H раствор за инјектирање вијала 10 x 300 mg/2 ml 1309. во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови).88 ден. Дозирање: капсули:деца:3 до 6 mg/kg на секои 6 часа во зависност од тежината на инфекцијата. 60 mg на ден).4 дози.v.. KLINDAMICIN ALKALOID  (КЛИНДАМИЦИН АЛКАЛОИД) .40 mg/kg на ден поделено во 3 . возрасни: 600 .81 ден.v. 15 минути пред оброк.35 ден.Hemofarm clindamycin линкозамиден антибиотик J01FF01 103. новороденчиња над 30 дена:20 .) возрасни:600 .17 ден. парентерално: кај акутно повраќање 1 ампула i. поединечна i.58 ден. Rp капсула 16 x 150 mg Rp капсула 16 x 300 mg 259. при потешки инфекции 2 x 500 mg (max.2700 mg на ден поделено на 2 .10 mg на ден (max. KLINDAMICIN  (КЛИНДАМИЦИН) . возрасни: 3 х 5 .Alkaloid clindamycin линкозамиден антибиотик J01FF01 120. a i.5 mg/kg на ден поделено во 3 дози.66 ден. H раствор за инјектирање ампулa 10 x 4 ml (600 mg/4 ml) 2061. парентерално i.m. H раствор за инјектирање вијала 10 x 600 mg /4 ml 2014.доза не треба да биде поголема од 600 mg.v.25 mg/kg телесна тежина на ден поделено во 3 .500 mg на ден) во тек на 7-14 дена. KLIMICIN  (КЛИМИЦИН) .раствор за инјектирање:i.25 mg/kg телесна тежина на ден поделено во 3 .4 дози.4 дози. Дозирање: перорално: деца: 8 . деца до 12 години: 7. i.m.4 дози.m. Rp сируп шише 100 ml (5 mg/5 ml) Rp таблета 30 x 10 mg 47.Lek clindamycin линкозамиден антибиотик J01FF01 114. возрасни: 600 .поединечна i.: 2 g на ден ). H раствор за инјектирање ампулa 10 x 2 ml (300 mg/2 ml) 867. парентерално i.97 ден.v..m. Дозирање: возрасни: 250 mg на секои 12 часа.300 mg секои 6 часа (кај многу тешки инфекции 300 mg до 450 mg секои 6 часа. K . или i.88 ден. возрасни: 150 .35 ден. возрасни: 150 .27 ден. поединечна i.450 mg на секои 6 часа.20 mg/kg на ден поделено во 3-4 дози.69 ден. инфузија 1200 mg во тек на 60 минути.5 mg/kg два пати на ден (max.48 ден.m. деца: 15-40 mg/kg на ден во 3-4 дози. инфузија 1200 mg во тек на 60 минути.Регистар на лекови на Република Македонија 147 KLARICIN  (КЛАРИЦИН) .. новороденчиња над 30 дена: 15 .pylori: 500-1500 mg на ден во две дози.450 mg на секои 6 часа. i. Rp капсула 16 x 150 mg Rp капсула 16 x 300 mg 211. a i.доза не треба да биде поголема од 600 mg.v.m (i. Rp капсула 16 x 150 mg H раствор за инјектирање 10 x 2 ml (300 mg/2 ml) 679. возрасни:150 mg . а i.31 ден. Дозирање: перорално: деца: 8 . новороденчиња над 30 дена: 15 .4 дози.20 mg/kg на ден поделено во 3-4 дози.Galenika metoclopramide пропулзив A03FA01 50. Rp филм-обложена таблета 14 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 14 x 500 mg 575. деца: 15-40 mg/kg на ден во 3-4 дози. инфузија 1200 mg во тек на 60 min.m. доза не треба да биде поголема од 600 mg. H раствор за инјектирање ампулa 10 x 10 mg/ 2 ml 53.4 дози. KLOMETOL  (КЛОМЕТОЛ) ..v.63 ден.Replekfarm clarithromycin макролиден антибиотик J01FA09 436.2700 mg на ден поделено на 2 .2700 mg на ден поделено на 2 . по потреба дозата да се повтори. инфекции со H.68 ден. Дозирање: перорално: деца: 0.v.

терапија на херпес симплекс кај имунокопромитирани пациенти. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 250 mg Дозирање: интравенска инфузија. Rp таблета 30 x 75 mg Rp таблета 60 x 75 mg 2840.Replekfarm clopidogrel антитромботик B01AC04 1781. KOATE-DVI  (КОАТЕ-ДВИ) . се препорачува 100 mg на ден).23 ден.14 ден. дозата се удвојува до 10 mg/kg на секои 8 часа при варичелазостер кај имунокомпромитирани пациенти или при херпес симплекс-енцефалитис (вообичаено се дава во тек на 10 дена при енцефалитис).Belupo clomifene стимулатор на овулација G03GB02 139.Bosnalijek paracetamol. 5 mg/kg на секои 8 часа. профилакса на херпес симплекс кај имунокомпромитирани пациенти.50 mg на ден во тек на 5 дена. втор и трет стимулациски циклус (ако е потребно) -100 mg на ден во тек на 5 дена. Rp таблета 90 x 75 mg 3832.13 ден. возрасни: 3-4 x 1 таблета на ден (најмногу 6 таблети на ден).Talecris Biotherapeutics Inc. caffeine аналгетик и антипиретик N02BE51   BRp таблета 20 x (200 mg + 200 mg + 50 mg) Дозирање: деца над 7 години: 1-4 x 1/4 . 5 mg/kg на секои 8 часа вообичаено во тек на 5 дена. propyphenazone.Bosnalijek paracetamol. Дозирање: вообичаена доза: 1 x 75 mg на ден. caffeine BRp таблета 10 x (200 mg + 200 mg + 50 mg) K аналгетик и антипиретик N02BE51   . KOFAN instant  (КОФАН инстант) .325 mg на ден. propyphenazone.50 ден. 1 x 250 IU + вијала 1 + 5 ml вехикулум H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x 500 IU + вијала 1 + 5 ml вехикулум 12153. Дозирање: индивидуално.27 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 148 KLOMIFEN  (КЛОМИФЕН) . KLOVIREKS-L  (КЛОВИРЕКС-Л) . прв стимулациски циклус .1/2 таблета на ден. Rp таблета 10 x 50 mg Дозирање: се дава најмногу до 3 стимулациски циклуси.Mustafa Nevzat aciclovir антивирусен лек J05AB01 170. кај акутен коронарен синдром без елевација на ST сегментот (нестабилна ангина или не-Q-инфаркт на миокард): терапијата мора да се започне со еднократна ударна доза од 300 mg.41 ден. KLOPIDOGREL AKTIV  (КЛОПИДОГРЕЛ АКТИВ) . KOFAN instant  (КОФАН инстант) . coagulation factor VIII крвен коагулационен фактор B02BD02 6558. а се продолжува со 1 x 75 mg на ден (истовремено се дава ацетилсалицилна киселина во доза од 75 . H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x 100 IU + вијала 1 + 10 ml вехикулум 22732. тежок иницијален генитален херпес и варичела-зостер.75 ден.81 ден.

по потреба дозата се дуплира по 7 дена.80 mg на ден).Tchaikapharma Inc.120 mg на ден поделено во 3 дози).Регистар на лекови на Република Македонија 149 Дозирање: деца над 7 години: 1-4 x 1/4 . KOGENATE BAYER  (КОГЕНАТ БАЕР) .05 ден.Bayer Biologicals (Bayer HealthCare) coagulation factor VIII крвен коагулационен фактор B02BD02 1 x (250 IU + наполнет инекциски шприц x 2.5 ml) H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x (1000 IU + наполнет инекциски шприц x 2.1/2 таблета на ден. C08CA05 KORINCARE NEO  (КОРИНКАР НЕО) .5 ml) H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x (500 IU + наполнет инекциски шприц x 2. KORNAM  (КОРНАМ) . по потреба да се зголеми на 2 x 40 mg на ден (max. лица кои претходно не примале нитрати: почетна доза: 2 х 10 mg на ден.(Siegfried) nifedipine селективен блокатор на калциумови канали Rp таблета со продолжено ослободување 20 x 20 mg   Дозирање: вообичаена доза 2 x 20-40 mg (max. Дозирање: 1x 40-80 mg на ден. KORNILAT  (КОРНИЛАТ) . доза на одржување: 2 . KOMPENSAN  (КОМПЕНСАН) . најголема дневна препорачана доза 80 mg во една доза. Rp таблета 30 x 5 mg 430.Alkaloid dihydroxialumini sodium carbonate антацид A02AB04 BRp таблета 20 x 300 mg   Дозирање: препорачана днавна доза е 300-600 mg.5 ml) Дозирање: индивидуално.Lek terazosin лек за третман на бенингна хиперплазија на простата G04CA03   Rp таблета 20 x 2 mg Rp таблета 20 x 5 mg   Rp таблета 30 x 2 mg 322.56 ден. возрасни: 3-4 x 1 таблета на ден (најмногу 6 таблети на ден). со интервал од 7-8 часа помеѓу две дози.10 mg на ден. Дозирање: почетна доза: 1 mg навечер пред спиење. се шмукаат таблетите 1-2 часа по оброк или пред спиење.Tchaikapharma (Siegfried) nifedipine селективен блокатор на калциумови канали C08CA05 Rp таблета со модифицирано ослободување 20 x 40 mg 215. KORINCARE  (КОРИНКАРЕ) . K . 120 mg на ден).13 ден. доза на одржување: 2 х 40 mg на ден (max.Galenika isosorbide dinitrate вазодилататор C01DA08 Rp таблета 20 x 20 mg   Дозирање: вообичаена доза: 2 х 20 mg на ден.

Регистар на лекови на Република Македонија 150 KOTRIMOKSAZOL  (КОТРИМОКСАЗОЛ) .Lek betamethasone кортикостероид D07AC01 75. ден 300 mg. 4.v.82 ден. во случај да се дава како единствен лек или како дополнителна терапија на лекови кои го стабилизираат расположението е: 1. Rp филм-обложена таблета 60 x 300 mg ∆ 6602.41 ден. Дозирање: деца од 5 до 12 години: 1 таблета (100 mg + 20 mg) на секои 12 часа. 2.5 mg + 1 mg)/g Дозирање: маста лесно се втрива на заболената кожа два пати на ден. вообичаена дневна доза 300 .Jaka 80 Radovis-Skopje sulfamethoxazole. постоперативно гадење: возрасни 1 mg споро i.23 ден. ден 200 mg.02 ден. 15 минути.83 ден. со постепено зголемување до 2 x 25 .v.50 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 60 x 150 mg ∆ 3742.F. тераписка доза: 400 -800 mg на ден.Krka quetiapine антипсихотик N05AH04 Rp филм-обложена таблета 60 x 25 mg ∆ 1420. Rp филм-обложена таблета 10 x 1 mg H раствор за инјектирање 5 x 1 mg/ml 3886. ден 50 mg.40 ден. ден 100 mg. непосредно пред анестезија. 2.450 mg на ден. trimethoprim комбинација на сулфонамид и триметоприм J01EE01   Rp перорална суспензија шише 100 ml (240 mg/5 ml) Rp таблета 20 x (100 mg + 20 mg) 27. Rp таблета 20 x (400 mg + 80 mg) 79. Rp филм-обложена таблета 60 x 100 mg ∆ 2682. H раствор за инјектирање 5 x 3 mg/3 ml   Дозирање: при хемотерапија: возрасни 1-2 mg земени 1 час пред хемотерапија или 1 mg на 24 часа перорално. дозата може да се прилагоди индивидуално во распон на дози од 200 .Hoffmann-la Roche Ltd (Cenexi) granisetron антиеметик A04AA02 5213. 1 mg). лекот се применува најдолго 2-3 недели континуирано.05%) Дозирање: маста лесно се втрива на заболената кожа два пати на ден. Дозирање: шизофренија: возрасни: вкупна доза во првите 4 дена: 1. лекот се применува најдолго 2-3 недели континуирано. K . возрасни над 65 години: почетна доза 2 x 25 mg на ден. деца: 20 mcg/kg поделено во две дневни дози (max. 3. Rp филм-обложена таблета 60 x 200 mg ∆ 4814.93 ден. ден 400 mg. ден 300 mg.05 ден. во зависност од клиничкиот одговор и подносливоста дозата може да биде од 150 . ден 100 mg. Rp маст туба 15 g (0.750 mg на ден.800 mg на ден.80 ден. KUTERID G  (КУТЕРИД Г) . епизоди на манија поврзани со биполарна афективна болест: вкупна дневна доза во првите 4 дена. деца над 12 години и возрасни: 2 x 2 таблети (400 mg + 80 mg) на ден. 4. Rp маст туба 20 g (0.Lek betamethasone.94 ден. gentamicin кортикостероид во комбинација со антибиотик D07CC01 81. ден 200 mg. KVENTIAX  (КВЕНТИАКС) . KUTERID  (КУТЕРИД) . KYTRIL  (КИТРИЛ) . парентерално: 3 mg непосредно пред хемотерапија споро i.08 ден. 3.

Регистар на лекови на Република Македонија 151 K .

.

5-1 ml раствор) на ден. срцева инсуфициенција: почетна доза: 1 x 12.2 g + 6. по потреба се зголемува на 1 x 100 mg на ден.50 mg i. деца од 7-14 години: 1-2 мали лажици на ден. а кај деца е 50-100 mg/kg (0.5 g/100 ml) 591.деца од 2 .2 g)   B05XA лаксатив A06AD11 196. комбинирана терапија (со валпроична к-на):првите 2 недели:25 mg секој втор ден. фенобарбитал. комбинирана терапија (без валпроична киселина.3 g + 0.68 ден. парентерално: 25 .88 ден. Rp таблета 30 x 100 mg ∆ 455. LADIOMIL  (ЛАДИОМИЛ) .2 g)   1000 ml (6 g + 0. доенчиња: 1 мала лажица на ден.12 години:се дозира според телесната тежина. деца:10 mg на ден. 3-та и 4-та недела: 50 mg/ден.Replekfarm (Rafarm) levocarnitine аминокиселина A16AA01 413.2 g + 6.Replekfarm lactulose раствор за парентерална исхрана 500 ml (6 g + 0. H раствор за инјектирање ампулa 10 x (25 mg/2 ml) 589. Rp таблета 30 x 50 mg ∆ 226. LAKEA  (ЛАКЕА) . опстипација: возрасни: 3 дена 1-3 големи лажици.19 ден. LAKTATEN RINGER-ov RASTVOR VIOSER  (ЛАКТАТЕН РИНГЕР-ов РАСТВОР ВИОСЕР) . лопинавир/ритонавир):првите две недели:1 x 50 mg/ден. доза на одржување:200 . карбамазепин.Vioser electrolytes H H раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише LAKTULOZA  (ЛАКТУЛОЗА) . дозата се титрира и зголемува во неделни интервали до вообичаената доза на одржување од 1 x 50 mg на ден. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: монотерапија: првите 2 недели: 1 х 25 mg/ ден. примидон. Rp сируп шише 250 ml (66. а потоа 1-2 големи лажици. Rp филм-обложена таблета 30 x 25 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 50 mg 269.150 mg на ден).но со фенитоин. рифампицин. доза на одржување: 100-200 mg на ден во 2 дози.5 mg на ден. Rp перорален раствор шише 10 x 1g/10 ml Дозирање: вообичаена доза кај возрасни изнесува 1-3 g (10-30 ml раствор) на ден.Alkaloid lamotrigine антиепилептик N03AX09 Rp таблета 30 x 25 mg ∆ 211.3 g + 0.5 g/100 ml) Rp сируп шише 500 ml (66.76 ден.Lek losartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA01 Rp филм-обложена таблета 30 x 50 mg   Дозирање: хипертензија: вообичаена почетна доза и доза на одржување: 1 x 50 mg на ден.41 ден.64 ден.v. пред спиење еднократно 25-150 mg (max. Дозирање: портална енцефалопатија: 3 х 2-3 големи лажици.400 mg поделено во две дози. LAMAL  (ЛАМАЛ) .94 ден. L . 3-та и 4-та недела 25 mg/ден.Pliva (Novartis) maprotiline антидепресив N06AA21 149.200 mg на ден во 2 дози. максималниот ефект се постигнува за 3-6 недели. Rp таблета 30 x 200 mg ∆ 1520. доза на одржување:100 . или инфузија.01 ден.44 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 153 L-KARNITIN  (Л-КАРНИТИН) .98 ден. Дозирање: перорално: возрасни: навечер. 3-та и 4-та недела:100 mg/ден (поделено во 2 дози).

GlaxoSmithKline lamotrigine L02BG04   антиепилептик N03AX09 Rp таблета 30 x 25 mg ∆ 160. Rp таблета за перорална суспензија 30 x 200 mg ∆ 1048. 3-та и 4-та недела: 50 mg (поделено на 2 дози). 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози). Дозирање: возрасни и деца над 12 години: монотерапиоја: почетна доза (првите 2 недели): 1 х 25 mg.Регистар на лекови на Република Македонија 154 LAMEPTIL  (ЛАМЕПТИЛ) .5 mg на ден.55 ден. над 40 kg и возрасни: 1 x 250 mg на ден .82 ден. Rp таблета 14 x 250 mg Дозирање: деца: од 12 -20 kg: 1 x 62.05 ден. во комбинација со валпроична к-на и со други антиепилептици: првите 2 недели: 1 х 50 mg на ден. Деца од 2-12 години: се дозира според телесната тежина. доза на одржување: 100-200 mg еднаш дневно или поделено на 2 дози.Vipharm(Unia ) letrozole Rp филм-обложена таблета Дозирање: 1 x 2. L . 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози). Rp таблета за перорална суспензија 30 x 50 mg ∆ 189.Jaka 80 Radovis-Skopje (Cipla) lamotrigine антиепилептик N03AX09 Rp таблета 30 x 25 mg ∆   Rp таблета 30 x 50 mg ∆   Rp таблета 30 x 100 mg ∆   Rp таблета 30 x 200 mg ∆   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: монотерапиоја: почетна доза (првите 2 недели): 1 х 50 mg. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: монотерапиоја: почетна доза (првите 2 недели): 1 х 50 mg. доза на одржување: 200400 mg на ден во 2 дози. доза на одржување: 100-200 mg еднаш дневно или поделено на 2 дози. од 20-40 kg: 1 x 125 mg на ден. комбинирана терапија: во првите 4 недели: 1 х 25 mg на ден. доза на одржување: 200400 mg на ден во 2 дози.95 ден. Rp таблета 30 x 50 mg ∆ 307. во комбинација со валпроична к-на и со други антиепилептици: првите 2 недели: 1 х 25 mg на ден. 3-та и 4-та недела: 50 mg (поделено на 2 дози).Novartis terbinafine антимикотик D01BA02 2314.Sandoz GmbH (Novartis) lamotrigine антиепилептик N03AX09 Rp таблета за перорална суспензија 30 x 25 mg ∆ 397.40 ден. доза на одржување: 100-200 mg на ден во 2 дози.74 ден. 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози). 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози). Rp таблета за перорална суспензија 30 x 100 mg ∆ 368. Деца од 2-12 години: се дозира според телесната тежина. LAMOTRIGIN  (ЛАМОТРИГИН) . Деца од 2-12 години: се дозира според телесната тежина. комбинирана терапија: во првите 4 недели: 1 х 25 mg на ден. LAMETTA  (ЛАМЕТА) .5 mg LAMICTAL  (ЛАМИКТАЛ) . доза на одржување: 200-400 mg на ден во 2 дози. LAMISIL  (ЛАМИСИЛ) . во комбинација со валпроична к-на и со други антиепилептици: првите 2 недели: 1 х 50 mg на ден. доза на одржување: 100-200 mg на ден во 2 дози.5 mg на ден. хормонски антагонист 30 x 2. доза на одржување: 200-400 mg на ден во 2 дози.95 ден. комбинирана терапија: во првите 4 недели: 1 х 25 mg на ден. доза на одржување: 100-200 mg еднаш дневно или поделено на 2 дози. Rp таблета 30 x 100 mg ∆ 614.02 ден.

Деца од 2-12 години: се дозира според телесната тежина. (max. 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози). улкус на желудник: 1 x 30 mg на ден во тек на 4-8 недели. комбинирана терапија: во првите 4 недели: 1 х 25 mg на ден. LANSOPRAZOL LEK  (ЛАНЗОПРАЗОЛ ЛЕК) . доза на одржување: 200-400 mg на ден во 2 дози. 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози). деца 2-5 години: 3 х 7. Rp таблета 30 x 50 mg ∆ 511. Rp гастрорезистентна капсула. Rp таблета 30 x 100 mg ∆ 930. оштетувања предизвикани од земање нестероидни антиинфламаторни лекови: 1 x 15-30 mg на ден во тек на 4-8 недели. 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози). Деца од 2-12 години: се дозира според телесната тежина.50 ден.тврда 28 x 30 mg 394. (max. кај хепатална инсуфициенција max. 60 mg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje ambroxol муколитик R05CB06 79.61 ден.Actavis lamotrigine 155 антиепилептик N03AX09 Rp таблета 30 x 25 mg ∆   Rp таблета 30 x 50 mg ∆   Rp таблета 30 x 100 mg ∆   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: монотерапиоја: почетна доза (првите 2 недели): 1 х 50 mg. во тек на 4-8 недели.Pliva (Laboratorios Belmac) lansoprazole ихибитор на протонска пумпа A02BC03 184. доза на одржување: 200400 mg на ден во 2 дози. доза на одржување: 200400 mg на ден во 2 дози. pylori: 2 x 30 mg на ден (наутро и навечер) со антибиотици.30 mg на ден). кај хепатална инсуфициенција max. Золингер-Елисонов синдром: почетна доза: 1 x 60 mg на ден. деца од 5-14 години: 2-3 х 15 mg на ден.30 mg на ден. деца над 14 години и возрасни max. доза на одржување: 100-200 mg еднаш дневно или поделено на 2 дози. пред појадок. ерадикација на H. дуоденален улкус: 1 x 30 mg на ден во тек на 2 .93 ден. дуодена- L . комбинирана терапија: во првите 4 недели: 1 х 25 mg на ден. Rp сируп шише 150 ml (3 mg/5 ml) Дозирање: сируп: деца 1-2 години: 2 х 7.тврда 28 x 15 mg Rp гастрорезистентна капсула. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: монотерапиоја: почетна доза (првите 2 недели): 1 х 50 mg. дозата на одржување е индивидуална.5 mg на ден. Дозирање: вообичаена доза: 1 x 15 .28 ден. доза на одржување: 200-400 mg на ден во 2 дози. во тек на 1-2 недели.Medochemie lamotrigine антиепилептик N03AX09 Rp таблета 30 x 25 mg ∆ 304.30 mg на ден). LAMOTRIX  (ЛАМОТРИКС) .30 mg на ден. во комбинација со валпроична к-на и со други антиепилептици: првите 2 недели: 1 х 50 mg на ден. 60 mg на ден. во комбинација со валпроична к-на и со други антиепилептици: првите 2 недели: 1 х 50 mg на ден. рефлуксна болест на езофагусот: 1 x 15 mg на ден.Lek lansoprazole инхибитор на протонска пумпа A02BC03 Rp гастрорезистентна капсула 14 x 15 mg   Rp гастрорезистентна капсула 14 x 30 mg   Дозирање: вообичаена доза: 1 x 15 . наутро пред појадок или навечер пред вечера.4 недели или 15 mg на ден во тек на 4 недели.26 ден. LAMOX  (ЛАМОКС) .5 mg на ден. спречување рецидиви: 1 x 15 mg на ден. наутро пред појадок или навечер пред вечера. доза на одржување: 100-200 mg еднаш дневно или поделено на 2 дози. 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози).50 ден.Регистар на лекови на Република Македонија LAMOTRIN  (ЛАМОТРИН) . LANSOPRAZOL PLIVA  (ЛАНЗОПРАЗОЛ ПЛИВА) .300 mg на ден.

Дозирање: индивидуално. во тек на 1-2 недели. 60 mg на ден. рефлуксна болест на езофагусот: 1 x 15 mg на ден. L . спречување рецидиви: 1 x 15 mg на ден. во тек на 4-8 недели.Krka lansoprazole инхибитор на протонска пумпа A02BC03 229.30 mg на ден). ерадикација на H. Золингер-Елисонов синдром: почетна доза: 1 x 60 mg на ден. кај хепатална инсуфициенција max. 60 mg на ден. (max. дуоденален улкус: 1 x 30 mg на ден во тек на 2 .90 ден.Sanofi-Aventis Deutshland GmbH insulin glargine H раствор за инјектирање патрон антидијабетик A10AE04 5 x 3 ml (3. оштетувања предизвикани од земање нестероидни антиинфламаторни лекови: 1 x 15-30 mg на ден во тек на 4-8 недели. Rp капсула 14 x 30 mg Дозирање: вообичаена доза: 1 x 15 . Золингер-Елисонов синдром: почетна доза: 1 x 60 mg на ден. LANTUS SoloStar  (ЛАНТУС СолоСтар) . ерадикација на H. улкус на желудник: 1 x 30 mg на ден во тек на 4-8 недели. улкус на желудник: 1 x 30 mg на ден во тек на 4-8 недели. Rp капсула 28 x 15 mg Дозирање: вообичаена доза: 1 x 15 .67 ден. (max. дуоденален улкус: 1 x 30 mg на ден во тек на 2 .Sanofi-Aventis Deutshland GmbH insulin glargine H раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (3. LANTUS Optiset  (ЛАНТУС Оптисет) . во тек на 1-2 недели. пред појадок.68 ден. ерадикација на H.6378 mg/100 IU) 3588.4 недели или 15 mg на ден во тек на 4 недели. Дозирање: индивидуално. во тек на 4-8 недели. во тек на 4-8 недели.30 mg на ден. оштетувања предизвикани од земање нестероидни антиинфламаторни лекови: 1 x 15-30 mg на ден во тек на 4-8 недели. дозата на одржување е индивидуална. дозата на одржување е индивидуална.30 mg на ден. улкус на желудник: 1 x 30 mg на ден во тек на 4-8 недели. рефлуксна болест на езофагусот: 1 x 15 mg на ден. наутро пред појадок или навечер пред вечера. пред појадок.90 ден.6378 mg/100 IU) антидијабетик A10AE04 3588.30 mg на ден). пред појадок. оштетувања предизвикани од земање нестероидни антиинфламаторни лекови: 1 x 15-30 mg на ден во тек на 4-8 недели. LANZUL S  (ЛАНЗУЛ С) . pylori: 2 x 30 mg на ден (наутро и навечер) со антибиотици.4 недели или 15 mg на ден во тек на 4 недели. во тек на 1-2 недели.4 недели или 15 mg на ден во тек на 4 недели. LANZUL  (ЛАНЗУЛ) .Sanofi-Aventis insulin glargine Rp раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. рефлуксна болест на езофагусот: 1 x 15 mg на ден. спречување рецидиви: 1 x 15 mg на ден. спречување рецидиви: 1 x 15 mg на ден. наутро пред појадок или навечер пред вечера.Krka lansoprazole антидијабетик наполнет инјекциски шприц A10AE04 5 x 3 ml (100 IU/ml)   инхибитор на протонска пумпа A02BC03 222. LANTUS  (ЛАНТУС) . Золингер-Елисонов синдром: почетна доза: 1 x 60 mg на ден. кај хепатална инсуфициенција max.Регистар на лекови на Република Македонија 156 лен улкус: 1 x 30 mg на ден во тек на 2 . pylori: 2 x 30 mg на ден (наутро и навечер) со антибиотици. pylori: 2 x 30 mg на ден (наутро и навечер) со антибиотици. дозата на одржување е индивидуална.

A. деца над 12 години и возрасни: 4 x 500 . раствор шише со пумпа за дозирање 1 x 3.5 ml (100 IU/доза) Дозирање: назално 200 IU на ден.6 x едно ?есе на ден.Lek paracetamol.5 ml/kg (4 mg Fe / kg) на ден. во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови). LEKOKLAR  (ЛЕКОКЛАР) . LEKADOL plus C  (ЛЕКАДОЛ плус Ц) .59 ден.Alkaloid (Italfarmaco S.Lek clarithromycin макролиден антибиотик J01FA09   Rp гранули за перорална суспензија ПЕ шише 60 ml (250 mg/5 ml) Rp филм-обложена таблета 14 x 250 mg 198. пред јадење.) ferric proteinsuccinylate лаксатив A06AB08 антианемик B03AB09 204. Дозирање: 250 mg на секои 12 часа. инфекции со H.75 ден. Rp филм-обложена таблета 14 x 500 mg 340. Rp спреј за нос.19 ден. деца: 1.Faran (Rafarm) calcitonin salmon (synthetic) 157 антихиперкалцемик H05BA01 Rp спреј за нос.Lek paracetamol аналгетик и антипиретик N02BE01   BRp филм-обложена таблета 18 x 500 mg Дозирање: деца од 6-12 години: 4 x 250 . инфекции со H.Регистар на лекови на Република Македонија LATONINA  (ЛАТОНИНА) .500 mg на ден. при потешки инфекции 2 x 500 mg (max. при потешки инфекции 2 x 500 mg (max. 4 g на ден). растојанието меѓу дозите мора да биде 4 часа (max.5 mg/kg два пати на ден (max. LEKOKLAR  (ЛЕКОКЛАР) . LAXATOL  (ЛАКСАТОЛ) .Santa S.Lek(Salutas/Sandoz) clarithromycin макролиден антибиотик J01FA09   Rp филм-обложена таблета 14 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 14 x 500 mg   Дозирање: возрасни: 250 mg на секои 12 часа.500 mg на ден) во тек на 7-14 дена.pylori: 500-1500 mg на ден во две дози.: 2 g на ден ). раствор шише со пумпа за дозирање 1 x 2 ml (200 IU/доза) 1379. LEKADOL  (ЛЕКАДОЛ) .pylori: 500-1500 mg на ден во две дози. Rp перорален раствор шише 150 ml (40 mg/15 ml) Дозирање: возрасни: 15-30 ml ( 40 -80 mg Fe на ден). sodium pikosulfate BRp карамела 24 x 5 mg LEGOFER  (ЛЕГОФЕР) . дневната доза се зема поделена на 2 единечни дози.p.1000 mg на ден. во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови). растојанието меѓу дозите мора да биде најмалку 4 часа (најмногу 8 ?есиња на ден). ascorbic acid аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp гранули за перорален раствор ?есе 10 x 5 g (500 mg + 300 mg)   Дозирање: деца над 12 години и возрасни: 4 .: 2 g на ден ).01 ден. деца до 12 години: 7.A. L .

5-3 mg на ден. 50 mg на ден поделено во 2-3 дози). Дозирање: индивидуално: амбулантни болни: 2-3 x 1.8 mg на ден. (max. инфузија 5 . Rp таблета 30 x 1.52 ден. LEKOPTIN  (ЛЕКОПТИН) . По долготраен третман. 480 mg на ден). 480 mg на ден).5 mg Rp таблета 30 x 3 mg 23.Регистар на лекови на Република Македонија 158 LEKOPTIN  (ЛЕКОПТИН) .10 mg на час. 480 mg на ден). хоспитализирани болни: 2-3 x 6-12 mg на ден (max. деца над 6 години: почетна доза: 0.80 ден.Lek verapamil селективен блокатор на калциумови канали C08DA01 63.120 mg на ден (вообичаено 240 mg на ден поделено во 3 дози).1. LEKSAN  (ЛЕКСАН) .5-3 mg на ден. аритмии: 240 .v. Дозирање: индивидуално: амбулантни болни: 2-3 x 1.88 ден. Rp обложена таблета 50 x 80 mg Дозирање: ангина пекторис: 3 х 80 .120 mg на ден (вообичаено 240 mg на ден поделено во 3 дози).Hemofarm methylprednisolone глукокортикоид H02AB04   Rp таблета 20 x 4 mg Дозирање: индивидуално во зависност од индикацијата. терапијата не смее нагло да се прекине.v.48 mg на ден. во зависност од индикацијата i.45 ден.m. (max.5 mg ∆ Rp таблета 30 x 3 mg ∆ 55.Lek verapamil селективен блокатор на калциумови канали C08DA01 109.62 ден.320 mg на ден поделено во 3 .48 ден. хипертензија 3 х 80 mg на ден (max.08 ден. доза на одржување: 4 . доза на одржување 2 .5 mg/ kg.320 mg на ден поделено во 3 . LEMOD  (ЛЕМОД) . Rp таблета 20 x 6 mg ∆ 37. LEKOTAM  (ЛЕКОТАМ) . Rp обложена таблета 30 x 40 mg Дозирање: ангина пекторис: 3 х 80 . По долготраен третман. или споро i.40 ден. хипертензија 3 х 80 mg на ден (max. H раствор за инјектирање вијала 10 x 40 mg/ml Дозирање: индивидуално.8 mg на ден.Hemofarm methylprednisolone глукокортикоид 1299. аритмии: 240 . 50 mg на ден поделено во 2-3 дози).Lek bromazepam анксиолитик N05BA08 30. хоспитализирани болни: 2-3 x 6-12 mg на ден (max.4 дози. Rp таблета 30 x 1. 480 mg на ден). L H02AB04 .: 5-10 mg на ден. Rp таблета 30 x 6 mg 58.4 дози. возрасни: почетна доза 4 .Replekfarm bromazepam анксиолитик N05BA08 29. парентерално i. терапијата не смее нагло да се прекине.8 .81 ден. LEMOD DEPO  (ЛЕМОД ДЕПО) .

Дозирање: индивидуално.v или i.Novartis clozapine антипсихотик N05AH02 766..5 mg/kg на секои 12 часа (max. цефалоспорин J01DD04   H прашок за раствор за инјектирање вијала 10 x 250 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 10 x 500 mg 645. исклучително 900 mg на ден). Дозирање: почетна доза: 25 . H прашок за раствор за инјектирање вијала 10 x 1 g   H прашок за раствор за инјектирање вијала 10 x 2 g 1638. доза 6 g на ден). доза на одржување: 150 . 15 x 40 mg + ампула 15 x 1 ml вехикулум H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1148.Novartis fluvastatin CO8CA13 хиполипемик C10AA04 1161.24 ден. постепено се зголемува на 200 . Дозирање: i.Регистар на лекови на Република Македонија 159 LEMOD SOLU  (ЛЕМОД СОЛУ) . LERCANIL 10  (ЛЕРКАНИЛ 10) .75 ден.90 ден. LEPONEX  (ЛЕПОНЕКС) .23 ден.m. 600 mg на ден.v.450 mg на ден поделено на неколку дози (најголемата доза пред спиење). L . деца над 12 години и возрасни: 1 x 1-2 g на ден или 0. LEMOXOL  (ЛЕМОКСОЛ) . 4 g на ден).65 ден. во зависност од индикацијата i.300 mg на ден поделено на неколку дози (max.инфузија: деца до 12 години: 1 x 50-75 mg/kg телесна тежина на ден или 25-37. возрасни: 1 g на секои 8 часа или 2 g на секои 12 часа.5-1 g на секои 12 часа (max. по потреба дозата може да се зголеми на 2 x 40 mg на ден.Hemofarm methylprednisolone глукокортикоид H02AB04 H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 15 x 20 mg + ампула 15 x 1 ml вехикулум H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1107.50 mg.Demo SA ceftazidime бета-лактамски антибиотик.20 ден. LENDACIN  (ЛЕНДАЦИН) . деца над 2 месеци: 30100 mg/kg на ден поделено во 2-3 дози (max. во тек на оброк или после оброк.m.44 ден. Rp капсула 28 x 20 mg Rp капсула 28 x 40 mg 1471.5 до 30 mg/kg на секои 12 часа. навечер пред спиење. најдобро 15 min. Дозирање: примарна хиперхолестеролемија и примарна комбинирана дислипидемија: 1 x 20-40 mg на ден.v. или споро i. Rp таблета 50 x 25 mg Rp таблета 50 x 100 mg 2156. цефалоспорин J01DD02 978. пред оброк. 1 x 500 mg + ампула 15 x 1 ml вехикулум 802.Sandoz ceftriaxone бета-лактамски антибиотик. 2 g на ден ).75 ден. i. LESCOL  (ЛЕСКОЛ) .12 ден.Berlin-Chemie (Recordati) lercanidipine селективен блокатор на калциумови канали Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg   Дозирање: една таблета на ден наутро. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g Дозирање: деца до 2 месеци: 12.00 ден.

Rp перорален раствор шише 120 ml (1 mg/ml) 215.67 ден. антинеопластик L01AA02 25 x 2 mg 538. Rp филм-обложена таблета 10 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg 271.Lek (Jenahexal Pharma) leuprorelin антинеопластик.86 ден. LEUPRORELIN LEK  (ЛЕУПРОРЕЛИН ЛЕК) .02 ден.Heumann Pharma GmBH chlorambucil Rp филм-обложена таблета Дозирање: според протокол.6 mg)   H имплант 1 наполнет инјекциски шприц со 1 имплант (5 mg)   Дозирање: индивидуално.Novartis fluvastatin хиполипемик C10AA04 Rp филм-обложена таблета 28 x 80 mg Дозирање: 80 mg навечер за време или после оброк.         . LETIZEN  (ЛЕТИЗЕН) .00 ден.46 ден.Bayer Schering Pharma vardenafil Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp L филм-обложена филм-обложена филм-обложена филм-обложена филм-обложена филм-обложена филм-обложена таблета таблета таблета таблета таблета таблета таблета 2 2 2 4 4 4 8 x x x x x x x 5 mg 10 mg 20 mg 5 mg 10 mg 20 mg 5 mg патрон антидијабетик 5 x 3 ml (100 IU/ml)   A10AE05 лек за третман на еректилна дисфункција G04BE09   1141.Регистар на лекови на Република Македонија 160 LESCOL XL  (ЛЕСКОЛ ХЛ) . Дозирање: индивидуалнo.33 ден. лекот се зема пред јадење со течност.Novo Nordisk insulin detemir Rp раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. LEVITRA  (ЛЕВИТРА) . деца од 6-12 години: телесна тежина> 30 kg: 2 x 5 mg или 5 ml раствор (1 кафена лажичка) на ден.Novo Nordisk insulin detemir H раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (14. 1310. хормон H имплант 1 наполнет инјекциски шприц со 1 имплант (3. телесна тежина< 30 kg: 1 x 5 mg или 5 ml раствор (1 кафена лажичка) на ден.02 ден. LEVEMIR Flexpen  (ЛЕВЕМИ Флекспен) .96 ден.Krka cetirizine антихистаминик R06AE07 145. секогаш во исто време. LEUKERAN  (ЛЕУКЕРАН) .2 mg/100 IU) L02AE02 антидијабетик A10AE05 4042. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 1 x 10 mg на ден. LEVEMIR Penfill  (ЛЕВЕМИР Пенфил) . 2192.

i. деца од 6 . постари лица: почетна доза: 5 mg на ден. деца од 2 до 6 години:2 пати дневно по 2 таблети за деца. Дозирање: i. деца над 12 години и возрасни: 1 x 1-2 g на ден или 0. цефалоспорин J01DD04 141. 4 g на ден).2 x 1/2 таблета на ден. H прашок за раствор за инјектирање 1 x 1 g H прашок за раствор за инјектирање 1 x 2 g 327. после јадење. во зависност од ефикасноста и подносливоста на лекот.5-3 mg на ден.20 mg на ден. LIDAPRIM  (ЛИДАПРИМ) . LIDACEF  (ЛИДАЦЕФ) .80 ден.76 ден. trimethoprim комбинација на сулфонамид и триметоприм J01EE03 Rp перорална суспензија шише 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml 153.m. вообичаена доза на одржување: 1 x 3 . вообичаена доза на одржување: 1 x 3 .Регистар на лекови на Република Македонија 161 Rp филм-обложена таблета 8 x 10 mg   Rp филм-обложена таблета 8 x 20 mg   Rp филм-обложена таблета 12 x 5 mg   Rp филм-обложена таблета 12 x 10 mg   Rp филм-обложена таблета 12 x 20 mg   Дозирање: препорачана доза: 10 mg.56 ден. LEVODOPA+KARBIDOPA  (ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА) . Rp таблета 30 x 6 mg ∆ 68. Rp таблета 20 x (400 mg + 80 mg) 148. Rp таблета 20 x (100 mg +20 mg) 62.5 ml два пати дневно.инфузија: деца до 12 години: 1 x 50-75 mg/kg телесна тежина на ден или 25-37.Pliva Krakow ceftriaxone бета-лактамски антибиотик.31 ден.60 ден. Rp таблета 100 x (250 mg + 25 mg) Дозирање: почетна доза: 1 . LEVODOPA/CARBIDOPA  (ЛЕВОДОПА/КАРБИДОПА) .v или i.6 таблети на ден ( max.La Roche Ltd) bromazepam анксиолитик N05BA08 32.Replekfarm levodopa. 8 таблети на ден) поделено на неколку дози.2 x 1/2 таблета на ден.Remedica LTD levodopa. carbidopa антипаркинсоник N04BA 887. не се препорачува земање на лекот пове?е од еднаш на ден. хоспитализирани болни: 2-3 x 6-12 mg на ден (max. деца од 6 месеци до 6 години:5 ml два пати дневно. 2 g на ден ). дозата може да се зголеми на 10 . 25 . деца од 6-12 год: 2 x 4 таблети за деца на ден.60 минути пред сексулана активност. терапијата не смее нагло да се прекине. Rp таблета 30 x 1.74 ден.Hoffmann . По долготраен третман.75 ден.Alkaloid (F.45 ден.v.Alkaloid (Nycomed Austria GmbH) sulfametrole. L . LEXILIUM  (ЛЕКСИЛИУМ) .12 години: 10 ml два пати дневно.5 mg ∆ Rp таблета 30 x 3 mg ∆ 45.5 mg/kg на секои 12 часа (max. 20 mg на ден). 60 mg на ден поделено во 2-3 дози).. Дозирање: индивидуално: амбулантни болни: 2-3 x 1.64 ден. 8 таблети на ден) поделено на неколку дози.перорална суспензија:доенчиња од 6 недели до 6 месеци:2. Rp таблета 100 x (250 mg + 25 mg) ∆ Дозирање: почетна доза: 1 .5-1 g на секои 12 часа (max.36 ден. после јадење. дозата може да се зголеми на 20 mg или да се намали на 5 mg (max.6 таблети на ден ( max. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 2 x 2 таблети на ден. carbidopa антипаркинсоник N04BA02 542.

Galenika lidocaine.лумбална епидурална анестезија:250 . adrenaline локален анестетик N01BB52 H раствор за инјектирање ампулa 100 x (40 mg + 0.300 mg (до 15 ml).100 mg.64 ден.интеркостален блок 30 mg. Дозирање: перкутана инфилтративна анестезија: 5 . LIDOKAIN 2% ADRENALIN  (ЛИДОКАИН 2% АДРЕНАЛИН) .5-1% раствор).30 mg (1 . adrenaline локален анестетик N01BB52 H раствор за инјектирање ампулa 5 x 40 mg + (0.Alkaloid lidocaine.Bosnalijek lidocaine.100 mg (1 ..блокада на периферните нерви:брахијален блок 225 .025 mg)/2 ml 1265. останати индикации 0.300 mg.50 g). паравертебрален блок 30 .74 ден. деца:30 mcg/kg/min.5 ml). инфузија:возрасни:25 .5 mg/kg тт) на час. периферна блокада на нерви 30 .4 min.5 до 1 mg/ kg тт (25 . периферна блокада на нерви 30 .10 ml (блокада на периферни нервни влакна).30 mg (1 .v. H раствор за инјектирање ампулa 100 x (40 mg/2 ml) Дозирање: инфилтративна анестезија: 5 mg .300 mg (до 15 ml).100 mg за лумбални.300 mg (до 15 ml). инјекција:4.3 mg/kg тт и може да се повторува по 60 до 90 min. антиаритмик:интравенска инјекција:возрасни:1 mg/kg тт (50 . Дозирање: индивидуално.300 mg.300 mg (до 15 ml).5 ml Дозирање: локална анестезија: 1% раствор: 0. H раствор за инјектирање ампулa 10 x 35 mg/ 3. 20-30 ml (епидурална анестезија.5-30 ml (инфилтративна анестезија). во зависност од интервенцијатa.i. 3.300 mg.300 mg.блокада на симпатичките нервни влакна:цервикален блок(на ганглион стелатум) 50 mg.300 mg. 5-10 ml (блокада на симпатички нервни влакна).025 mg)/2 ml 848. ако е неопходно.50 mg. останати индикации 0.100 mg со адреналин 1:100000 обично е ефикасна.орална инфилтрација и мандибуларен блок.300 mg.100 mg (1 . иницијална доза од 20 . возрасни: дентална анестезија 20 . во зависност од интервенцијатa. LIDOKAIN HLORID 1%  (ЛИДОКАИН ХЛОРИД 1%) . возрасни: дентална анестезија 20 ..m.парацервикална болка во опстетриција 200 .1% без конзерванс) L .Galenika lidocaine локален анестетик N01BB02 91.85 ден. epinephrine локален анестетик N01BB52 H раствор за инјектирање ампулa 100 x (40 mg + 0. max.025 mg/2 ml ) 488. Дозирање: индивидуално. лумбален блок 50 . LIDOCAIN-ADRENALIN ALKALOID  (ЛИДОКАИН-АДРЕНАЛИН АЛКАЛОИД) .Регистар на лекови на Република Македонија 162 LIDOCAIN HIDROHLORID ALKALOID  (ЛИДОКАИН ХИДРОХЛОРИД АЛКАЛОИД) Alkaloid lidocaine локален анестетик N01BB02 836. деца: дентална анестезија 20 . 50 . деца: дентална анестезија 20 . деца:0. лумбална анестезија 200 .50 cg/kg до 1 .1.интравенска регионална анестезија:50 . i.блок на пудендум(секоја страна).32 ден.5 ml).300 mg. блокада на периферни нерви:30 .блокада на симпатични нерви:50 mg за цервикални нерви.парацервикален блок(секоја страна) 100 mg.1.5 ml).80 ден.100 mg). лумбална анестезија 200 . 100 mg.стоматолошки процедури за инфилтративна или нервна блокада. доза е 300mg (околу 4.5 ml).5-1% раствор). LIDOKAIN 2% ADRENALIN  (ЛИДОКАИН 2% АДРЕНАЛИН) .

6 g на ден).01 ден.Replekfarm pipemidic acid хинолонски антимикробик J01MB04 64. инфузија): возрасни и деца над 14 години: 600 mg на ден.Pfizer Italija linkomicin линкозамиден антибиотик Rp капсула 12 x 500 mg Дозирање: перорална употреба: возрасни: 500 mg на 6 . LIKACIN  (ЛИКАЦИН) . Rp капсула 20 x 400 mg Rp филм-обложена таблета 20 x 200 mg 221. LIGNOCAINE  (ЛИГНОКАИН) . во зависност од интервенцијата.40 ден. и i.m.Pfizer Manufacturing linkomicin J01FF02 303. инфузија): возрасни и деца над 14 години: 600 mg на ден. LINCOCIN  (ЛИНКОЦИН) .v. инјекција. H раствор за инјектирање ампулa 10 x 300 mg/ml H раствор за инјектирање ампулa 10 x 600 mg/2 ml 224.v.v.v. деца постари од 1 месец: 10-20 mg/kg на ден. парентерална употреба (i. L . 10 ml (дентална анестезија).m.Rotex Medica lidocaine локален анестетик H раствор за инјектирање ампулa 25 x 50 ml (2%) Дозирање: индивидуално. LINCOCIN  (ЛИНКОЦИН) .Регистар на лекови на Република Македонија 163 LIDOKAIN HLORID 2%  (ЛИДОКАИН ХЛОРИД 2%) .1-1. Вентрикуларни аритмии: 2% раствор. деца постари од 1 месец: 10-20 mg/kg на ден.Galenika lidocaine локален анестетик N01BB02 438. Дозирање: 400 mg на секои 12 часа.28 ден.13 ден. H раствор за инјектирање вијала 1 x 600 mg/2 ml Дозирање: парентерална употреба (i.: 15 mg/kg на ден поделена во 2-3 дози на секои 8-12 часа. 92.02 ден.Lisapharma amikacin N01BB02 аминогликозиден антибиотик J01GB06   H раствор за инјектирање вијала 1 x (250 mg/2 ml) H раствор за инјектирање вијала 1 x (500 mg/2 ml)   Дозирање: вообичаена доза за деца и возрасни i. H раствор за инјектирање ампулa 50 x 40 mg/2 ml Дозирање: локална анестезија: 2% раствор: max. LINCOHEM  (ЛИНКОХЕМ) .m. по потреба на 12 часа по 600 mg (max.8 часа. потоа со инфузија 20-50 mcg/kg со брзина од 1-4 mg/мин до max. или i.44 ден.11 ден. 3. во тек на 7-10 дена. деца: 30-60 mg/kg поделено во 3-4 дози.5 mg/kg со i. по потреба на 12 часа по 600 mg (max.доза од 300 mg/h. LINAPIN  (ЛИНАПИН) . 3. при инфекции со стафилококи времето меѓу дозите не смее да биде подолго од 8 часа. Дозирање: перорална употреба: возрасни: 500 mg на 6-8 часа. и i. линкозамиден антибиотик J01FF02 99.6 g на ден).00 ден.Hemofarm linkomicin линкозамиден антибиотик J01FF02 189.

16 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 164 LINCOMYCIN  (ЛИНКОМИЦИН) . деца постари од 1 месец: 10-20 mg/kg на ден. 3.August Wolf GmbH soft paraffin and fat products емолиент и протектив BRp крем туба 50 g (0.August Wolf GmbH soft paraffin and fat products D02AC емолиент и протектив D02AE01 BRp крем туба 75 g x (12 g/100 g)   Дозирање: се нанесува во тенок слој 2-3 пати на ден на заболеното подрачје од кожата.August Wolf GmbH soft paraffin and fat products емолиент и протектив D02AC BRp крем туба 50 g (0.10 ден. деца: 30-60 mg/kg поделено во 3-4 дози.Dr.зраци кремата треба да се нанесе во подебел слој. времетраењето на третманот зависи од постоечката болест.815 g/100 g)   Дозирање: кремата се нанесува неколку пати на ден на заболената кожа.5 g/100 g)   Дозирање: кремата се нанесува неколку пати на ден на заболената кожа. LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%  (ЛИПОФУНДИН МЦТ/ЛЦТ 20%) .B.Braun Melsungen fat emulsions H L емулзија за инфузија шише раствор за парентерална исхрана 500 ml (10%) B05BA02 481. LINDRON  (ЛИНДРОН) .зраци кремата треба да се нанесе во подебел слој.B.Krka alendronic acid лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA04 612. кремот треба нежно да се втрие во кожата. Rp таблета 28 x 10 mg Дозирање: превенција на постменопаузална остеопороза или остеопороза индуцирана од кортикостероиди 5 mg на ден. и i.August Wolf GmbH soft paraffin and fat products емолиент и протектив D02AC BRp раствор шише 1 x 200 ml   Дозирање: се нанесува неколку пати на ден на заболената кожа.Braun Melsungen fat emulsions H емулзија за инфузија шише раствор за парентерална исхрана 500 ml (20%) B05BA02 551.Dr. пред зрачење со X . LINOLA UREA  (ЛИНОЛА УРЕА) .Balkanpharma-Razgrad linkomicin линкозамиден антибиотик J01FF02   Rp раствор за инјектирање ампулa 5 x 300 mg/2 ml Rp раствор за инјектирање ампулa 5 x 600 mg/2 ml   Дозирање: перорална употреба: возрасни: 500 mg на 6-8 часа. по потреба на 12 часа по 600 mg (max. инфузија): возрасни и деца над 14 години: 600 mg на ден. LIPOFUNDIN MCT/LCT 10%  (ЛИПОФУНДИН МЦТ/ЛЦТ 10%) . .35 ден. пред зрачење со X . терапија на остепороза: 10 mg на ден.6 g на ден).Dr. парентерална употреба (i. по апликацијата. LINOLA  (ЛИНОЛА) . LINOLA FETT N  (ЛИНОЛА ФЕТ Н) . LINOLA FETT  (ЛИНОЛА ФЕТ) .Dr.m.v.

потоа 10 mg на ден. конгестивна срцева слабост: почетна доза 2. реноваскуларна хипертензија: во зависност од гломеруларната филтрација. hydrochlorothiazide Rp таблета 30 x (20 mg + 12.67 ден. Дозирање: eсенцијална хипертензија: почетна доза 10 mg на ден. реноваскуларна хипертензија: во зависност од гло- L . вообичаена доза: 5 .41 ден. конгестивна срцева слабост: почетна доза 2. Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg 55. реноваскуларна хипертензија: во зависност од гломеруларната филтрација. акутен инфаркт на миокардот: почетна доза 5 mg на ден. вообичаена доза: 5 .04 ден.20 mg на ден. 80 mg на ден).20 mg на ден.07 ден. 80 mg на ден). LISINOPRIL LEK  (ЛИЗИНОПРИЛ ЛЕК) . наутро. АКЕ инхибитор C09AA03 Rp таблета 30 x 10 mg   Rp таблета 30 x 20 mg   Дозирање: eсенцијална хипертензија: почетна доза 10 mg на ден. Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg 58. 315.Регистар на лекови на Република Македонија LIPOPRES  (ЛИПОПРЕС) . LISINOPRIL H LEK  (ЛИЗИНОПРИЛ Х ЛЕК) .5 mg на ден. вообичаена доза: 5 . LIZINOPRIL  (ЛИЗИНОПРИЛ) .Lek(Salutas) lisinopril АКЕ инхибитор C09BA03 275.5 mg) Rp таблета 30 x (20 mg + 25 mg) Дозирање: 1 таблета на ден. 80 mg на ден). 80 mg на ден поделено во две дози).Lek(Salutas) lisinopril.40 ден. Rp таблета 30 x 20 mg Дозирање: 20 mg навечер со оброк (max. акутен инфаркт на миокардот: почетна доза 5 mg на ден. LISINOPRIL  (ЛИЗИНОПРИЛ) . доза на одржување 20-40 mg на ден (max.5 mg на ден. 80 mg на ден). реноваскуларна хипертензија: во зависност од гломеруларната филтрација. Дозирање: eсенцијална хипертензија: почетна доза 10 mg на ден. доза на одржување 20-40 mg на ден (max.70 ден.86 ден.Balkanpharma-Razgrad lovastatin 165 хиполипемик 319. потоа 10 mg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje lisinopril АКЕ инхибитор C09AA03 27. конгестивна срцева слабост: почетна доза 2. Rp таблета 20 x 20 mg 66. акутен инфаркт на миокардот: почетна доза 5 mg на ден.Faran lisinopril C10AA02 АКЕ инхибитор C09AA03 Rp таблета 10 x 20 mg   Дозирање: eсенцијална хипертензија: почетна доза 10 mg на ден.Replekfarm lisinopril АКЕ инхибитор C09AA03 52. LIZINOPRIL  (ЛИЗИНОПРИЛ) . доза на одржување 20-40 mg на ден (max.92 ден. потоа 10 mg на ден.00 ден.20 mg на ден. доза на одржување 20-40 mg на ден (max. Rp таблета 20 x 20 mg 64.5 mg на ден.

Merck Sante (Merck KGaA) bisoprolol.22 ден. потоа 10 mg на ден. ден 50 mg.25 mg) Rp филм-обложена таблета 30 x (5 mg + 6. дозата може да се прилагоди индивидуално во распон на дози од 200 .5 mg) Rp таблета 20 x (20 mg + 12.Bosnalijek lisinopril АКЕ инхибитор C09AA03 105. Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg 121. LOPRIL  (ЛОПРИЛ) .Регистар на лекови на Република Македонија 166 меруларната филтрација. 4. Rp филм-обложена таблета 30 x (2. 3. епизоди на манија поврзани со биполарна афективна болест: вкупна дневна доза во првите 4 дена.5 mg) 330.95 ден.42 ден. 4. доза на одржување 20-40 mg на ден (max. 3. вообичаена доза: 5 . ден 100 mg. ethinylestradiol хормонски контрацептив G03AA10 316.80 ден. акутен инфаркт на миокардот: почетна доза 5 mg на ден. Дозирање: вообичаенo дозирање: е 1 таблета на ден.66 ден. акутен инфаркт на миокардот: почетна доза 5 mg на ден. ден 200 mg.02 mg) Дозирање: 1 таблета на ден во тек на 21 ден.800 mg на ден.Delpharm gestodene. LOPRIL H  (ЛОПРИЛ Х) .50 mg на ден.5 / 6. Rp таблета 20 x 20 mg 164. Дозирање: почетна доза: една таблета (2. ден 300 mg. возрасни над 65 години: почетна доза 2 x 25 mg на ден.25 mg) 614. конгестивна срцева слабост: почетна доза 2.25 mg) еднаш на ден. ден 100 mg.075 mg + 0. првата таблета се зема првиот ден од менструалниот циклус. 2.Pliva quetiapine антипсихотик H05AH04 Rp филм-обложена таблета 60 x 25 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 60 x 100 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 60 x 200 mg ∆   Дозирање: шизофренија: возрасни: вкупна доза во првите 4 дена: 1. Дозирање: eсенцијална хипертензија: почетна доза 10 mg на ден.450 mg на ден. L . во случај да се дава како единствен лек или како дополнителна терапија на лекови кои го стабилизираат расположението е: 1.20 mg на ден.25 mg) 466. 80 mg на ден).5 mg на ден.hydrochlorthiazide селективен бета блокатор и диуретик C07BB07 317. со постепено зголемување до 2 x 25 .48 ден. ден 300 mg. потоа дозата индивидуално се титрира во интервали од 14 дена.750 mg на ден. реноваскуларна хипертензија: во зависност од гломеруларната филтрација.25 mg) еднаш на ден. Rp таблета 20 x (10 mg + 12.5 mg (две таблети од 10/6.51 ден. 2. по потреба дозата може да се зголеми на 2 таблети еднаш на ден LOQUEN  (ЛОКВЕН) . ден 400 mg. LOGEST  (ЛОГЕСТ) .20 mg на ден. вообичаена дневна доза 300 . во зависност од клиничкиот одговор и подносливоста дозата може да биде од 150 . тераписка доза: 400 -800 mg на ден.Bosnalijek lisinopril. конгестивна срцева слабост: почетна доза 2.29 ден.5 mg + 6. вообичаена доза: 5 .30 ден. максимална препорачана доза: 20/12. LODOZ  (ЛОДОЗ) . а потоа 7 дена пауза. Rp обложена таблета 21 x (0.5 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 30 x (10 mg + 6. секогаш во исто време. hydrochlorothiazide АКЕ инхибитор C09BA03 258. потоа 10 mg на ден. ден 200 mg.

39 ден. > 30 kg: 1 тaблета на ден или 10 ml (2 кафени лажици) сируп. деца на возраст од 2-12 год: т. т.51 ден. пациенти со хепатални или ренални оштетувања (клиренс на креатинин < 30 ml/min.Lek loratadine антихистаминик R06AX13 Rp перорална суспензија шише 120 ml (5 mg/5 ml)   Rp таблета 10 x 10 mg   Rp таблета 20 x 10 mg   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: еднаш на ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп. Rp таблета 20 x 2. Rp перорална суспензија шише 120 ml (1 mg/ml) Rp таблета 10 x 10 mg 40. пациенти со хепатални или ренални оштетувања (клиренс на креатинин < 30 ml/min.т. после долготрајно земање терапијата не смее нагло да се прекине. > 30 kg: 1 тaблета на ден или 10 ml L .< 30 kg: 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: еднаш на ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп.Lek lorazepam 167 анксиолитик N05BA06 77.06 ден.Jaka 80 Radovis-Skopje loratadine антихистаминик R06AX13 68. т. пациенти со хепатални или ренални оштетувања (клиренс на креатинин < 30 ml/min. поделено во 3-4 дози (max. т. Rp перорална суспензија шише 120 ml (5 mg/5 ml) Rp таблета 10 x 10 mg 39. LORATADIN ALKALOID  (ЛОРАТАДИН АЛКАЛОИД) .< 30 kg: 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп. деца на возраст од 2-12 год: т. > 30 kg: 1 тaблета на ден или 10 ml (2 кафени лажици) сируп. деца на возраст од 2-12 год: т. несоница: 1-2 mg навечер пред спиење. Rp таблета 20 x 10 mg 54. психијатриска употреба: 3-7.95 ден.т.32 ден. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: еднаш на ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп.51 ден.т.5 mg ∆ Rp таблета 20 x 1 mg ∆   Дозирање: анксиозност: 2-3 x 1 mg на ден. Rp перорална суспензија шише 120 ml (5 mg/5 ml) Rp сируп шише 120 ml (5 mg/5 ml) 68.< 30 kg: 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп.): секој втор ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп или 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп.т.секој втор ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп или 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп.90 ден. LORATADIN  (ЛОРАТАДИН) .). Rp таблета 20 x 10 mg 45.т.Replekfarm loratadine антихистаминик R06AX13 60. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: еднаш на ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп. > 30 kg: 1 тaблета на ден или 10 ml (2 кафени лажици) сируп.Регистар на лекови на Република Македонија LORAM  (ЛОРАМ) .): секој втор ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп или 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп.69 ден. туку дозата постепено се намалува.т. LORATADIN LEK  (ЛОРАТАДИН ЛЕК) .96 ден.т.Alkaloid loratadine антихистаминик R06AX13 70. LORATADIN  (ЛОРАТАДИН) .5 mg на ден. доза 10 mg на ден). Rp таблета 10 x 10 mg 38.68 ден. деца на возраст од 2-12 год: т.

психијатриска употреба: 3-7. hidrohlortiazid антагонист на ангиотензин . парентерално: 25-30 mcg/kg.2 рецептори и диуретик Rp таблета кутија 28 x (100 mg + 25 mg)   Rp таблета кутија 56 x (100 mg + 25 mg)   Дозирање: една таблета на ден.Krka losartan. LORISTA  (ЛОРИСТА) . максималниот ефект се постигнува за 3-6 недели. дозата се титрира и зголемува во неделни интервали до вообичаената доза на одржување од 1 x 50 mg на ден. 4 mg кај возрасни или 2 mg кај деца (status epilepticus).5 mg на ден. по потреба се зголемува на 1 x 100 mg на ден.5 mg на ден. после долготрајно земање терапијата не смее нагло да се прекине.Krka losartan. по потреба дозата може да се зголеми на 2 x 1 таблетa на ден . туку дозата постепено се намалува.Регистар на лекови на Република Македонија 168 (2 кафени лажици) сируп. LORISTA H  (ЛОРИСТА Х) . доза 10 mg на ден).): секој втор ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп или 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп. психијатриска употреба: 3-7. туку дозата постепено се намалува.< 30 kg: 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп.05 ден.т. LORAZEPAM  (ЛОРАЗЕПАМ) . L C09DA01 . Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 25 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 100 mg 523.5 mg на ден. после долготрајно земање терапијата не смее нагло да се прекине. поделено во 3-4 дози (max.Krka losartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA01 206. Дозирање: хипертензија: вообичаена почетна доза и доза на одржување: 1 x 50 mg на ден. по потреба се повторува на секои 6 часа (анксиозност). т.Hemofarm lorazepam анксиолитик N05BA06 Rp таблета 30 x 1 mg ∆   Rp таблета 20 x 2.2 рецептори и диуретик C09DA01 289. несоница: 1-2 mg навечер пред спиење. поделено во 3-4 дози (max. срцева инсуфициенција: почетна доза: 1 x 12. доза 10 mg на ден). туку дозата постепено се намалува.5 mg) Дозирање: 1 x 1 таблета на ден. после долготрајно земање терапијата не смее нагло да се прекине.5 mg ∆   H раствор за инјектирање ампулa 50 x 2 mg/ml ∆   Дозирање: перорално: анксиозност: 2-3 x 1 mg на ден. пациенти со хепатални или ренални оштетувања (клиренс на креатинин < 30 ml/min.Jaka 80 Radovis-Skopje lorazepam анксиолитик N05BA06 Rp таблета 20 x 2. несоница: 1-2 mg навечер пред спиење.5 mg ∆   Rp таблета 30 x 1 mg ∆   Дозирање: анксиозност: 2-3 x 1 mg на ден.62 ден. Rp филм-обложена таблета 28 x (50 mg + 12. LORAZEPAM  (ЛОРАЗЕПАМ) . LORISTA HD  (ЛОРИСТА ХД) .08 ден. hidrohlortiazid антагонист на ангиотензин .

несоница: 1-2 mg навечер пред спиење. LOSARTIC PLUS  (ЛОСАРТИК ПЛУС) .19 ден. дозата се титрира и зголемува во неделни интервали до вообичаената доза на одржување од 1 x 50 mg на ден.Belupo lorazepam анксиолитик N05BA06 85. LOSARTIC  (ЛОСАРТИК) .65 ден.5 mg ∆ Rp таблета 30 x 1 mg ∆ 85.Регистар на лекови на Република Македонија 169 LORSILAN  (ЛОРСИЛАН) . Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg Дозирање: хипертензија: вообичаена почетна доза и доза на одржување: 1 x 50 mg на ден.5 mg) Дозирање: 1 x 1 таблета на ден. hidrohlortiazid антагонист на ангиотензин .10 ден.Replekfarm losartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA01 299.Pliva losartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA01 399.Pliva losartan. Rp таблета 20 x 20 mg Дозирање: 20 mg навечер со оброк (max. Rp филм-обложена таблета 28 x (50 mg + 12. психијатриска употреба: 3-7. по потреба се зголемува на 1 x 100 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 50 mg Дозирање: хипертензија: вообичаена почетна доза и доза на одржување: 1 x 50 mg на ден. максималниот ефект се постигнува за 3-6 недели. Дозирање: анксиозност: 2-3 x 1 mg на ден. срцева инсуфициенција: почетна доза: 1 x 12. по потреба се зголемува на 1 x 100 mg на ден.88 ден.5 mg на ден. LOSARTAN  (ЛОСАРТАН) .5 mg на ден.5 mg на ден. после долготрајно земање терапијата не смее нагло да се прекине. LOSARTAN ALKALOID  (ЛОСАРТАН АЛКАЛОИД) . Rp таблета 20 x 2. срцева инсуфициенција: почетна доза: 1 x 12. 80 mg на ден поделено во две дози). по потреба се зголемува на 1 x 100 mg на ден. поделено во 3-4 дози (max. Дозирање: хипертензија: вообичаена почетна доза и доза на одржување: 1 x 50 mg на ден. срцева инсуфициенција: почетна доза: 1 x 12.5 mg на ден. максималниот ефект се постигнува за 3-6 недели.42 ден. дозата се титрира и зголемува во неделни интервали до вообичаената доза на одржување од 1 x 50 mg на ден. туку дозата постепено се намалува.57 ден.Alkaloid losartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA01 196. C10AA02 L . по потреба дозата може да се зголеми на 2 x 1 таблетa на ден . дозата се титрира и зголемува во неделни интервали до вообичаената доза на одржување од 1 x 50 mg на ден. максималниот ефект се постигнува за 3-6 недели. LOVASTATIN  (ЛОВАСТАТИН) . Rp филм-обложена таблета 30 x 50 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 100 mg 514.Replekfarm lovastatin хиполипемик 191.31 ден. доза 10 mg на ден).2 рецептори и диуретик C09DA01 440.31 ден.

Pliva sertaline комбинација на прогестаген и естроген G03FA04 112. H раствор за инјектирање вијала 50 ml (2 mg/ml) Дозирање: индивидуално.Galenika progesteron and estrogen H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. Rp филм-обложена таблета 20 x 5 mg ∆ 104. кај постари лица и лица со инсуфициенција на црн дроб почетната доза е 5 mg. вагинална кандидијаза: еднократно 150 mg. LUNATA  (ЛУНАТА) . (max.50 ден.06 ден. деца: 3-12 mg/kg телесна тежина на ден. pyridoxine лек за локален третман на усна празнина A01AD11 105. ден 400 mg. потоа 200400 mg еднаш на ден.8 пастили на ден. ампулa 5 x (2 mg + 20 mg)/ml LUVERIS  (ЛУВЕРИС) . 400 mg на ден). LYSOBACT  (ЛИЗОБАКТ) .04 ден. 200 mg на ден).03 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 170 LUMEN 100  (ЛУМЕН 100) . LUTESTROL  (ЛУТЕСТРОЛ) .77 ден. хранопровод. кожа: 50 mg на ден во тек на 7. L . а по потреба и подолго.Alkaloid zolpidem хипнотик и седатив N05CF02 52. BRp таблета за џвакање 30 x (20 mg + 10 mg) Дозирање: 6 . LUXETA  (ЛУКСЕТА) .Bosnalijek lysozyme. специфично: криптококни инфекции: 1. во тек на 8 дена. поделени во неколку дози. гонадотропен хормон G03GA07 1 x 75 IU + вијала со вехикулум 2524. Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg ∆ 120. по потреба да се зголеми до 10 mg на ден. кожни инфекции: 150 mg еднаш неделно или 50 mg на ден во тек на 2-4 недели.31 ден. Дозирање: вообичаена доза: 10 mg непосредно пред спиење. кандидијаза на грло. Rp филм-обложена таблета 10 x 5 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 10 x 10 mg ∆ 60. антидепресив N06AB06 379. наутро или навечер (max. Rp таблета 28 x 50 mg ∆ Rp таблета 28 x 100 mg ∆   Дозирање: вообичаена доза: 1 х 50-100 mg на ден.99 ден.14 дена.80 ден.39 ден.Mustafa Nevzat fluconazole антимикотик J02AC01 180. превенција на кандидијаза: 50-400 mg на ден.Serono lutropin alfa H прашок за раствор за инфузија вијала Дозирање: индивидуално.

:0. раствор за предизвикување на осмотска диуреза 500 ml (10%) B05BC01 94. Rp таблета 20 x 1mg Rp таблета 20 x 2 mg 426.Регистар на лекови на Република Македонија 171 MABCAMPATH  (МАБКАМПАТ) .Bayer Schering Pharma gadopentetic acid контрастно средство V08CA01 40235. Дозирање: според протокол.ретко 0.90 ден.4 ml/kg (магнетна резонанца на цело тело).78 ден.58 ден. MAGNEVIST  (МАГНЕВИСТ) . 400 mg на ден) MABTHERA  (МАБТЕРА) .Roche rituximab антинеопластик L01XC02 H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 500 mg/50 ml 96345. H раствор за инјектирање вијала 20 ml (469 mg/ml) Дозирање: возрасни и деца над 2 год. H концентрат за раствор за инфузија вијала 2 x 100 mg/10 ml 40160.100 mg (max.Medochemie tramadol L01XC04 96345.22 ден.51 ден. 16 mg на ден). Дозирање: возрасни и деца над 14 години: 2 . доза на одржување: 1 x 2-4 mg на ден (max. Rp таблета 20 x 4 mg 520.Krka midecamycin макролиден антибиотик J01FA03 198.06 ден. навечер.19 ден.90 ден.0. Дозирање: почетна доза: 1 x 1 mg на ден. Дозирање: возрасни: 3 x 400 mg на ден.30 ден. MABRON  (МАБРОН) .2 ml/kg . MACROPEN  (МАКРОПЕН) .2 ml/kg. дозата може да се повтори после 30 мин (кранијална и спинална магнетна резонанца). MANIT 10 %  (МАНИТ 10 %) .16 mg.6 g на ден). деца: 50 mg/kg на ден поделено во 3 дози. 1.28 ден.3 х 50 .Pliva mannitol H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално.Bayer Schering Pharma (Boegringer Ingelheim) alemtuzumab антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 3 x 30 mg/ml Дозирање: според протокол. пред јадење (max. MAGUROL  (МАГУРОЛ) . M . дозата се зголемува за 2 mg неделно до max. Rp гранули за перорална суспензија 115 ml (175 mg/5 ml) Rp филм-обложена таблета 16 x 400 mg 162. аналгетик N02AX02 Rp капсула 10 x 50 mg ▲ 86.01 ден.Medochemie doxazosin антихипертензив C02CA04 324.

раствор за предизвикување на осмотска диуреза B05BC01 250 ml (20%) 90. Rp капки за око шише 5 ml (0. MAX FLU  (МАКС ФЛУ) .35 ден. 8 таблети на ден). pseudoephedrin 1478. MAX FLU so vkus na limon  (МАКС ФЛУ со вкус на лимон) . раствор за предизвикување на осмотска диуреза B05BC01 250 ml (20%)   MARCAIN  (МАРКАИН) .4 ml субарахноидално (max.41 ден. раствор за предизвикување на осмотска диуреза B05BC01 250 ml (20%) 100. 8 таблети на ден).1 %) Rp маст за око туба 3. MANITOL 10%  (МАНИТОЛ 10%) . Дозирање: капки: силни или акутни воспаленија: почетна доза: 1 -2 капки на секои 30-60 минути.4 x 1 капка на ден. алергии или благи воспаленија: 1-2 капки на секои 3-4 часа. pseudoephedrin N02BE51 BRp шумлива таблета 10 x (500 mg + 60 mg + 30 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 4 x 1-2 шумливи таблети на ден (max. маст: се нанесува до 4x на ден.Alcon Couvreur dexamethasone M аналгетик и антипиретик кортикостероид S01BA01 260.Vioser mannitol H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално. аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp шумлива таблета 10 x (500 mg + 60 mg + 10 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 4 x 1-2 шумливи таблети на ден (max.Pliva paracetamol. MAXIDEX  (МАКСИДЕКС) .81 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 172 MANIT 20 %  (МАНИТ 20 %) .5 g (1 mg/g) 260. MANNITOL VIOSER  (МАНИТОЛ ВИОСЕР) . MANITOL 20%  (МАНИТОЛ 20%) . таблетите се раствораат во млака вода. 4 ml).Astra Zeneca bupivacaine локален анестетик N01BB01 H раствор за инјектирање ампулa 5 x 4 ml (5 mg/ml) Дозирање: 2 .Hemofarm mannitol H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално.28 ден. таблетите се раствораат во млака вода. покасно на секои 2-4 часа. раствор за предизвикување на осмотска диуреза B05BC01 500 ml (10%) 87.98 ден. во продолжение на терапијата 3 . хронични воспаленија: 1-2 капки на секои 3-6 часа.Hemofarm mannitol H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално.ascorbic acid.Pliva mannitol H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално. а покасно постепено се смалува до употреба 1 на ден. .Pliva paracetamol.81 ден.ascorbic acid.

320 mg на ден.1 g на секои 12 часа до 2 g i. M .06 ден. MAXITROL  (МАКСИТРОЛ) . суспензија шише 5 ml (1 mg + 3500 IU + 6000 IU)/ml 251.или им во тек на 7-10 дена (по потреба и подолго). Rp маст за око туба 3. neomycin. карцином на еднометриум: 40 .54 ден.Alcon dexamethasone. маст: се нанесува во тенок слој 3-4 x на ден во долната конјуктивална кесичка на болното око.4 Life Products tocopherol витамини-Б комплекс BRp капсула 100 x 400 mg Дозирање: 400 mg на ден.Medochemie amiodarone антиаритмик C01BD01 199. MEGA VITAMIN E  (МЕГА ВИТАМИН Е) . MEGA B-COMPLEX  (МЕГА Б-КОМПЛЕКС) . а потоа честотата на употреба се намалува. цефалоспорин J01DE01   H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 500 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g 878.v. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 2 g 1519.v.Bristol Myers Squibb cefepime 173 бета-лактамски антибиотик. polymyxin B комбинација на кортикостероиди и антибиотици S01CA01 Rp капки за око. MEGACE  (МЕГАЦЕ) .58 ден. можно е и лекување со двојна дневна доза секој втор ден или со тераписки дози 5 дена во неделата (со пауза за викенд).Регистар на лекови на Република Македонија MAXIPIME  (МАКСИПИМЕ) .4 Life Products vitamin B-complex A11EА   BRp таблета 100 Дозирање: деца од 5 до 14 години: 1 таблета на ден.5 g (1 mg + 3500 IU + 6000 IU)/g 294.12 ден. Дозирање: капки: силни воспаленија: почетна доза: 1-2 капки на секој 1 час до подобрување. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: вообичаена доза: 1 g на секои 12 часа i. возрасни: 2-3 x 1-2 таблети на ден. дозата варира зависно од тежината на инфекцијата (од 500 mg . доза на одржување: 100-400 mg на ден во една доза или поделено на две дози. MEDODARONE  (МЕДОДАРОН) .Орална суспензија:400-800 mg орално како поединечна доза при анорексија или секундарно губење на тежината при канцер или сида.Bristol Myers Squibb megestrol acetate витамин Е A11HA03   прогестаген L02AB01 Rp перорална суспензија шише 240 ml (40 mg/ml)   Rp таблета 30 x 160 mg   Дозирање: карцином на дојка: 160 mg на ден.93 ден. благи до умерно силни воспаленија: 1-2 капки 4-6 x на ден. вкупната дневна доза се дава еднократно или во поделени дози.на секои 8 часа). Rp таблета 30 x 200 mg Дозирање: 600-1000 mg на ден во 1 доза или поделени на 2-3 дози во тек на 8-10 дена.

Vipharm S. max.A. MELOXICAM  (МЕЛОКСИКАМ) .57 ден. во колку е потребно дозата може да се зголеми до 30 mg еднаш на ден. максимална дневна доза 8 mg.05 ден.A. дневна доза 15 mg).5 mg на ден (по потреба да се зголеми на 15 mg на ден) (max. Дозирање: почетна доза: 1 mg еднаш на ден. max. MENARTAN 10  (МЕНАРТАН 10) . . дневна доза 15 mg). Rp таблета 30 x 6 mg 1214. megestrol acetate прогестаген L02AB01 Rp перорална суспензија шише 240 ml (40 mg/ml)   Дозирање: карцином на еднометриум: 40 . дозата постепено се зголемува по потреба во интервали од 7-14 дена.89 ден.5 mg на ден (по потреба да се зголеми на 15 mg на ден) (max. 40 mg на ден.Galex (Unichem Laboratories Limited) meloxicam нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AC06   Rp таблета 20 x 7.34 ден.320 mg на ден.5 mg на ден).Berlin-Chemie (Daiichi Sankyo Europe GmbH) olmesartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA08   Rp филм-обложена таблета 14 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg 1407. вкупната дневна доза се дава еднократно или во поделени дози. Rp филм-обложена таблета 56 x 10 mg   Rp филм-обложена таблета 98 x 10 mg   Дозирање: почетна доза 10 mg еднаш на ден. во колку е потребно дозата може да се зголеми до 30 mg еднаш на ден.5 mg на ден).Jaka 80 Radovis-Skopje (Cipla) meloxicam нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AC06   Rp таблета 20 x 7.5 mg Rp таблета 20 x 15 mg   Дозирање: ревматоиден артритис 15 mg на ден (по потреба да се намали на 7. Rp таблета 30 x 3 mg 607. oстеоартритис 7.26 ден. Rp филм-обложена таблета 56 x 20 mg   Rp филм-обложена таблета 98 x 20 mg   Дозирање: почетна доза 10 mg еднаш на ден.) glimepiride перорален антидијабетик A10BB12 265. вообичаена дневна доза: 1-4 mg на ден пред доручек/прв оброк.63 ден.13 ден.Berlin-Chemie (Daiichi Sankyo Europe GmbH) olmesartan M антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA08   Rp филм-обложена таблета 14 x 20 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 20 mg 1596. MENARTAN 20  (МЕНАРТАН 20) . oстеоартритис 7. MEGLIMID  (МЕГЛИМИД) . 40 mg на ден. Дозирање: таблети: ревматоиден артритис 15 mg на ден (по потреба да се намали на 7.Krka (Specifar S. Rp таблета 30 x 4 mg 812. Rp таблета 30 x 1 mg Rp таблета 30 x 2 mg 429.38 ден. MELOXAN Galex  (МЕЛОКСАН Галекс) .Регистар на лекови на Република Македонија 174 MEGESTROL ACETATE  (МЕГЕСТРОЛ АЦЕТАТ) .5 mg Rp таблета 20 x 15 mg 218.

MEPIVASTESIN  (МЕПИВАСТЕСИН) . во колку е потребно дозата може да се зголеми до 30 mg еднаш на ден. 40 mg на ден. Дозирање: паркинсонизам: возрасни: почетна доза: 2 mg на ден (во две дози).40 ден. MENOPUR  (МЕНОПУР) . Дозирање: индивидуално.IBSA Institut Biochimigue human menopausal gonadotropin H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 10 x 75 IU + ампули 10 x 1 ml вехикулум N01BB03   гонадотропен хормон G03GA02 1298.7 ml (3%) MERIONAL  (МЕРИОНАЛ) . Дозирање: возрасни: 500 mg -1 g на 8 часа.Регистар на лекови на Република Македонија 175 MENARTAN 40  (МЕНАРТАН 40) .12 mg/ден (3 . деца над 3 месеци: 10 .3 пати на ден. M .Alkaloid biperiden антипаркинсоник N04AA02 Rp таблета 50 x 2 mg ∆ 245. при спастични состојби: 2 mg. оптималната доза е 3 . 2 . H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 10 x 1 g 21646.3 пати на ден. 1 .46 ден.Astra Zeneca meropenem бета лактамски антибиотик. карбапенам J01DH02 H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 10 x 500 mg 12146.49 ден. контрола на екстрапирамидалните реакции предизвикани од лекови (невролептици): 2 mg.4 дози). Дозирање: индивидуално.44 ден. MERONEM  (МЕРОНЕМ) .Ferring human menopausal gonadotropin H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 5 x 75 IU + ампули 5 x 1 ml вехикулум H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 10 x 75 IU + ампули 10 x 1 ml вехикулум гонадотропин G03GA02 14124. MENDILEX  (МЕНДИЛЕКС) .3 M Espe AG mepivacaine H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. анестетик патрон 50 x 1. max.20mg/kg на 8 часа.Berlin-Chemie (Daiichi Sankyo Europe GmbH) olmesartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA08 Rp филм-обложена таблета 14 x 40 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 40 mg   Rp филм-обложена таблета 56 x 40 mg   Rp филм-обложена таблета 98 x 40 mg   Дозирање: почетна доза 10 mg еднаш на ден. доза е 16 mg/ден.99 ден. max.

Alkaloid methadone N07BC02 174.19 ден. 120.60 mg/ден. раствор шише Дозирање: 15 .m.20 ден. METADON  (МЕТАДОН) . Дозирање: за третман на активен улцерозен колитис вообичаена доза: 3 х 800 mg (max.4 g на ден) .6 g на ден.55 ден.29 ден. дозата постепено се . по потреба зголемува (max.2 mg на секои 4 ./s. . M A10BA02 82. 30-50 mg во зависност од телесната тежина (500-600 mcg/kg). 145.04 ден. опијатен аналгетик N07BC02 114. 555.Replekfarm mesalazine интестинален антиинфламаторен лек A07EC02 455.52 ден. терапија на одржување: 2 поткожни или интрамускулни инјекции дневно.Boehringer Ingelheim tenecteplase H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала антитромботик B01AD11 71506. 334.8 часа. силна. zа одржување на ремисијата препорачана доза за возрасни е 1. во 2-3 поделени дози). 3 g на ден. програма на одвикнување: стабилизација се постигнува со доза од 40 .времетраење на терапијата 6 недели. болка:2./s.). 10 ml (10 mg/ml) § ▲ METADON ALKALOID  (МЕТАДОН АЛКАЛОИД) .56 ден.c.c.50 капки на ден.4 часа (i. Rp перорални капки. Rp филм-обложена таблета 50 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 50 x 500 mg 643. раствор шише 10 ml (10 mg/ml) ▲ Rp перорален раствор шише 100 ml (10 mg/ml) §▲   Rp перорален раствор шише 1000 ml (10 mg/ml) §▲   H раствор за инјектирање ампулa 5 x 10 mg/ml §▲   H раствор за инјектирање ампулa 50 x 10 mg/ml §▲   Rp таблета 20 x 5 mg §▲   Дозирање: перорално: процес на детоксикација: 40 . 1404. упорна кашлица: 1 mg . METFOGAMMA  (МЕТФОГАМА) .28 ден.4 часа.Worwag Pharma (Dragenopharm/Artesan Pharma) metformin перорален антидијабетик Rp филм-обложена таблета 30 x 500 mg Rp филм-обложена таблета 120 x 500 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 850 mg Rp филм-обложена таблета 120 x 850 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 1000 mg Rp филм-обложена таблета 120 x 1000 mg Дозирање: почетна доза: 500-850 mg на ден со појадок.). хронична болка: 5 mg . 1 x 50 mg (10000 IU) + наполнет инјекциски шприц со 10 ml вехикулум Дозирање: со интравенска инјекција за време од 10 секунди.5 mg до 10 mg на секои 3 .5 .Регистар на лекови на Република Македонија 176 MESALAZIN  (МЕСАЛАЗИН) .35 ден.13 ден. 2. парентерално: во процедурите за детоксиксција: 15 .53 ден.Hemofarm methadone опијатен аналгетик Rp перорални капки. болка: почетна: 2.120 mg/ден.m. METALYSE  (МЕТАЛИЗЕ) .20 mg на секои 6 .6 часа.40 mg еднаш дневно (i.10 mg на секои 3 .

METFORMIN ALKALOID  (МЕТФОРМИН АЛКАЛОИД) .60 ден.5 mg/kg на 8 часа. вијала 5 ml (50 mg/5 ml) вијала 5 ml (100 mg/ml) METHOTREXATE PLIVA  (МЕТОТРЕКСАТ ПЛИВА) . METHOTREXAT “EBEWE”  (МЕТОТРЕКСАТ “ЕБЕВЕ”) . дозата треба да се приспособи врз основа на гликемијата.Таблетите се земаат со или после оброк. препорачана доза изнесува 3 g/ден во поделени дози. J01XD01 M .2 g на ден (доза на одржување) (mах. деца: 10 mg/kg на ден ( mах.Pliva Lachema methotrexate H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол.61 ден.89 ден.Hemofarm methyldopa антихипертензив C02AB01 176. антинеопластик L01BA01 вијала 10 x 2 ml (10 mg/ml)   вијала 10 x 5 ml (10 mg/ml)   METHYLDOPA  (МЕТИЛДОПА) . поделено во 2-4 дози).Replekfarm metformin 177 перорален антидијабетик A10BA02 81. во 2-3 поделени дози). Rp филм-обложена таблета 20 x 250 mg ∆ Дозирање: возрасни: 2-3 x 250 mg на ден. деца: 7.Ebewe methotrexate H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол. 54. 1432. антинеопластик L01BA01 287. потоа 500 mg . Rp филм-обложена таблета 30 x 1000 mg 137. METRONIDAZOL  (МЕТРОНИДАЗОЛ) . дозата може да се зголеми до max. 3 g на ден.95 ден. 3 g на ден. METFORMIN  (МЕТФОРМИН) .Alkaloid metformin антидијабетик A10BA02 63.71 ден. 65 mg/kg на ден. Дозирање: почетна доза: 500 mg или 850 mg 2-3 x дневно. 3 g на ден).Регистар на лекови на Република Македонија METFORMIN  (МЕТФОРМИН) .Fresenius Kabi metronidazole антимикробен лек H раствор за инфузија шише 100 ml (500 mg/100 ml) Дозирање: возрасни: 500 mg на 8 часа. max.00 ден.03 ден. По 10 до 15 дена. Rp филм-обложена таблета 30 x 1000 mg 147. Rp филм-обложена таблета 30 x 500 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 850 mg 175.Jaka 80 Radovis-Skopje metformin перорален антидијабетик A10BA02   Rp филм-обложена таблета 30 x 500 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 850 mg   Rp филм-обложена таблета 30 x 1000 mg   Дозирање: почетна доза: 500-850 mg на ден со појадок.96 ден. Дозирање: почетна доза: 3 x 500 mg.42 ден. по потреба дозата постепено се зголемува (max.01 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 500 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 850 mg 117.

BRAUN  (МЕТРОНИДАЗОЛ И. хиперкалцемија: 5-10 IU/kg на ден.2 mg/kg. или i.50-200 IU на ден.m. ethinylestradiol NO6AX03 хормонски контрацептив G03AA07 207.Регистар на лекови на Република Македонија 178 METRONIDAZOL I.Torrex Cheisi Pharma(Holopack Verpackungestechnik) midazolam H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: премедикација: 15 M хипнотик и седатив N05CD08 ампулa 10 x 1 ml (5 mg/ml) ▲   ампулa 10 x 3 ml (5 mg/ml) ▲   ампулa 10 x 5 ml (1 mg/ml) ▲   ампулa 10 x 10 ml (5 mg/ml) ▲   mg на 30-60 минути пред интервенција. 53.2 mg/kg.B.07 ден. парентерална .В.Braun Melsungen metronidazole антимикробен лек H раствор за инфузија шише 1 x 100 ml (0. MIDANIUM  (МИДАНИУМ) . деца: 0.20 mg/kg. Rp филм-обложена таблета 21 x (0.V. вовед во анестезија: возрасни 0.Zorka Farma mianserin антидепресив Rp филм-обложена таблета 14 x 30 mg ▲   Rp филм-обложена таблета 30 x 60 mg ▲   Дозирање: 30-60 mg на ден.1 mg/kg 20-30 минути пред анестезија.Warsaw Pharmaceutical midazolam V08BA хипнотик и седатив N05CD08 H раствор за инјектирање ампулa 5 x 10 ml (50 mg/10 ml) ▲   H раствор за инјектирање ампулa 10 x 5 ml (5 mg/5 ml) ▲   Дозирање: парентерална премедикација: возрасни 0. парентерално: s.00 ден.Novartis calcitonin salmon (synthetic) J01XD01 антихиперкалцемик H05BA01 3134.Guerbet barijum sulfat контрастно средство H перорална суспензија шише 2 l Дозирање: во зависност од видот на рендгенското снимање.c. MIANSAN  (МИАНСАН) .Schering levonorgestrel. БРАУН) . MICROPAQUE  (МИКРОПАК) . MICROGYNON 30  (МИКРОГИНОН 30) . MIDAZOLAM TORREX  (МИДАЗОЛАМ ТОРЕКС) .08-0.75 ден.07-0. пожелно е таблетите да се земаат во исто време.15-0.5%) Дозирање: возрасни: 500 mg на 8 часа. по потреба може да се се зголеми до 90 mg на ден. после тоа 7 дена пауза. деца: 0. 1139. деца: 7.5 mg/kg на 8 часа.15 mg + 0.08 ден. MIACALCIC  (МИАКАЛЦИК) . Rp назален спреј шише 2 ml (200 IU/доза) H раствор за инјектирање ампулa 5 x 1 ml (100 IU/ml)   Дозирање: назално 200 IU на ден. ден на менструалниот циклус.15-0.03 mg) Дозирање: се зема по 1 таблета на ден без прекин во период од 21 ден почнувајќи од 5.

витамин Б6 и витамин Б12 A11DB H раствор за инјектирање ампулa 5 x 20 ml (100 mg + 100 mg + 1 mg)   Дозирање: пернициозна анемија: почетна доза: 250 .25 mg (2 недели) и се продолжува со 2 x 12.08-0.1000 mg на ден. pyridoxine.30 mg/kg телесна тежина во тек на 24 часа. после 3 месеци од терапијата се прави пауза од најмалку 7 дена за проценка на ефектот. а потоа 250 mcg на ден до корегирање на крвната слика. 2 x 25-50 mg). потоа 2 x 6. деца: 0. cyanocobalamin витамин Б1. MILGAMMA 100  (МИЛГАМА 100) . Дозирање: diabetes insipidus: перорално за возрасни и деца се препорачува почетна доза 3 x 0. MINIRIN  (МИНИРИН) .56 ден.1000 mcg i.m. растојанието меѓу дозите мора да биде 4 часа (max.Hemofarm paracetamol аналгетик и антипиретик N02BE01 BRp таблета 20 x 500 mg   BRp сируп шише 100 ml (120 mg/5 ml)   BRp супозиторија 10 x 120 mg   Дозирање: деца до 6 години: 20 . раствор шише со вентил за распрскување 5 ml (0.0. Rp таблета 28 x 12.Регистар на лекови на Република Македонија 179 премедикација: возрасни 0.2 mg 4067.6 mg на ден.20 mg/ kg.100 mg на ден.50 mg на ден). постари од 70 години до 2 x 25 mg на ден).97 ден.1 mg/kg 20-30 минути пред анестезија. а потоа 2 x 25 mg на ден (max.m.1 mg/ml) 2128.1000 mcg i. растојанието меѓу дозите мора да биде најмалку 4 часа.5 mg или 2 x 6.15-0. деца над 12 години и возрасни: 4 x 500 .500 mg на ден.07-0. деца од 6 -12 години: 4 x 250 .5 mg на ден.90 ден. 4 g на ден) M . а потоа 0.15-0.Hemofarm carvedilol адренергичен блокатор C07AG02 253. Rp таблета 30 x 0.5 mg (max. MILGAMMA N  (МИЛГАМА Н) . pyridoxine витамин Б1 и витамин Б6 A11DB   Rp обложена таблета 30 x 100 mg Rp обложена таблета 60 x 100 mg   Дозирање: перорално: 1 х 50 mg .Worwag Pharma (Mauermann Arzneimitted) thiamine. секои два дена во тек на 1 .5 mg Rp таблета 28 x 25 mg 300.2 недели.3 х 50 . MIRALGIN  (МИРАЛГИН) . деца: 0.3 . доза на одржување: 100 mcg еднаш месечно.Worwaf Pharma (Solupharm Pharmazeutiche Erzeugisse) thiamine.28 ден. ангина пекторис: почетна доза: 12. профилакса на анемија со дефицит на B12 при малапсорпција: 250 .2 mg/kg.125 mg (2 недели ). пернициозна анемија со невролошки импликации: 100 mcg секој втор ден. а потоа 25 mg на ден (max.20 mcg на ден поделено во 1-2 дози за возрасни и 5-20 mcg на ден за деца.2 mg пред спиење (перорално) или 20 mcg (назално).25 mg на ден.Ferring desmopressin хормон на неврохипофиза H01BA02 Rp спреј за нос. Дозирање: артериска хипертензија: препорачана почетна доза: 1 x 12. вовед во анестезија: возрасни 0.1 mg.2 mg/kg. кај примарна enuresis nocturna за возрасни и деца над 5 години: 0.2 x 50 mg на ден. назално: 10 . хронична срцева инсуфициенција: 2 x 3. MILENOL  (МИЛЕНОЛ) . еднаш месечно.

Rp таблета 30 x 0.125 mg 1 x на ден. 3-та недела 3 x 0.Boehringer Ingelheim pramipexole антипаркинсоник N04BC05 680.25 mg ∆ Rp таблета 30 x 1 mg ∆ 2710. 0.621 mmol/l).75 mg на ден.25 mg.5 mg на ден. Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (200 mcg/0.79 ден. Синдром на немирни нозе: 0.07 mol/l). Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (150 mcg/0. која се дава еднаш на две недели во вид на една поткожна или интравенозна инјекција со цел нивото на хемоглобинот да се зголеми до вредност поголема од 11 g/dl (6. Натамошни зголемувања на дозата од приближно 25 до 50% може да се прават во месечни интервали сe додека не се постигне посакуваното индивидуално ниво на хемоглобин. Дозата на Мирцера може да се зголеми за приближно за 25 до 50% од претходната доза доколку зголемувањето на хемоглобинот во текот на еден месец е помало од 1.3 ml) 24590.3 ml) 30344.3 ml) 18836.375-4. Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (800 mcg/0. дозата мора да се намали за приближно 25 до 50%.3 ml) mcg/0.125 mg.35 g/dl неделно.92 ден. доза на одржување: 0.3 ml) Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (75 mcg/0. препорачаната почетна доза на Мирцера изнесува 0. терапијата мора да се прекине додека вредноста на хемоглобинот не падне под 13 g/dl.6 ml) Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (50 mcg/ml) Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (100 mcg/ml) Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (300 mcg/ml) Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (200 mcg/ml) Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (1000 mcg/ml) 7328.83 mmol/l). Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (250 mcg/0.5 mg.3 ml) 10205.90 ден. MIRCERA  (МИРЦЕРА) . Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (1 x (100 mcg/0.95 ден.0 g/dl (0.3 ml) 13082. После прекин на дозирањето. а потоа да се почне повторно со приближно 50% од претходно дадената доза. 2-ра недела 3 x 0.6 микрограми на килограм телесна тежина. Доколку зголемувањето на нивото на хемоглобинот е поголемо од 2 g/dl (1.84 ден. Дозирање: паркинсонова болест: почетна доза: 1-ва недела 3 x 0.Регистар на лекови на Република Македонија 180 MIRAPEXIN  (МИРАПЕКСИН) . се очекува намалување на хемоглобин за приближно 0. Дозирањето не треба да се прилагодува повеќе од еднаш месечно. по потреба дозата може да се зголеми на секои 4-7 дена до max. Дозирање: индивидуално. M .95 ден.24 mmol/l) во текот на еден месец.Roche Diagnostics methoxy polyethylene glycol-epoetin beta антианемик B03XA03 Rp раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x (50 mcg/0. Доколку нивото на хемоглобин ја надмине вредноста од 13 g/ dl (8.04 ден. За региони каде горната граница на хемоглобин е до 12 g/dl треба да се земе во предвид прилагодување на дозата за 25 %.74 ден.

5 . антинеопластик L01DB07     M .0.Belupo alprazolam анксиолитик N05BA12 111. дозата постепено се зголемува (не повеќе од 1 mg на 3 .Dr.4 mg на ден во 2-3 дози. лекувањето се прекинува постепено. MISAR  (МИСАР) . Rp интраутерин инсерт 1 x 52 mg Дозирање: се вметнува во матката за време на менструалното крварење во период од 7 дена од почетокот на менструалниот циклус.02 ден.75 mg на ден во 2-3 дози. Rp филм-обложена таблета 30 x 30 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 45 mg 1635.5 mg на ден.10 mg на ден во неколку поделени дози.50 ден. навечер пред спиење.25 0.Krka mirtazapine антидепресив N06AX11 1088.4 дена).Ebewe mitoxantrone H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 10 mg/5 ml Дозирање: според протокол. дозата постепено се зголемува до 15 mg на ден. антинеопластик L01DB07   MITOXANTRONE PLIVA  (МИТОКСАНТРОН ПЛИВА) . Rp таблета 30 x 0.25 mg на ден.Reddy`s Laboratories Ltd paclitaxel H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол.56 ден.5 mg ∆ Дозирање: анксиозност или анксиозност со депресија: почетна доза: возрасни: 3 x 0. Дозирање: се започнува со доза од 15 mg. доза на одржување: возрасни: 0.Регистар на лекови на Република Македонија 181 MIRENA  (МИРЕНА) .5 .5 .3 x 0.Belupo (Kleva Pharmaceuticals)) mupirocin антибиотик за локална употреба D06AX09 Rp маст туба 15 g (20 mg/1 g)   Дозирање: маста се нанесува на кожата до трипати дневно. антинеопластик L01CD01 вијала 1 x 5 ml (30 mg/5 ml)   MITOXANTRON ‘’EBEWE’’  (МИТОКСАНТРОН ‘’ЕБЕВЕ’’) .1 mg на ден. доза на одржување: 4 . MIROBACT  (МИРОБАКТ) . кога се користи како контрацептив мора да се отстрани после 5 години. пациенти над 65 години: 2 . панични состојби: 3 x 0. пациенти над 65 години: 0. MIRZATEN  (МИРЗАТЕН) .47 ден.Pliva Lachema mitoxantrone H концентрат за раствор за инфузија вијала 10 ml (2 mg/ml) H раствор за инјектирање вијала 15 ml (2 mg/ml) Дозирање: според протокол. MITOTAX  (МИТОТАКС) .Bayer Schering Pharma OY levonorgestrel прогестаген G03AC03 8866.

Novo Nordisk insulin human Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално. MIXTARD 10 NOVOLET  (МИКСТАРД 10 НОВОЛЕТ) .Novo Nordisk insulin (human) антидијабетик A10AD01 1892. MIXTARD 10 PENFILL  (МИКСТАРД 10 ПЕНФИЛ) . антидијабетик A10AD01 1892.69 ден. антидијабетик A10AD01 5 x 3 ml (100 IU/ml) 1892. антидијабетик A10AD01 1892.Novo Nordisk insulin human Rp суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: индивидуално. . антидијабетик A10AD01 1892. MIXTARD 20 HM Penfill  (МИКСТАРД 20 ХМ Пенфилл) . антидијабетик A10AD01 Rp суспензија за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално.Регистар на лекови на Република Македонија 182 MIXTARD 10 HM Penfill  (МИКСТАРД 10 ХМ Пенфил) .69 ден. MIXTARD 30 FLEXPEN  (МИКСТАРТ 30 ФЛЕКСПЕН) .Novo Nordisk insulin (human) Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално.Novo Nordisk insulin human Rp суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: индивидуално. MIXTARD 30 HM Penfill  (МИКСТАРД 30 ХМ Пенфил) .69 ден. антидијабетик A10AD01 5 x 3 ml (100 IU/ml) 1892.69 ден.69 ден. MIXTARD 20 PENFILL  (МИКСТАРД 20 ПЕНФИЛ) .Novo Nordisk insulin human Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално.69 ден. M антидијабетик A10AD01 1892.69 ден.Novo Nordisk insulin human Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално. MIXTARD 20 NOVOLET  (МИКСТАРД 20 НОВОЛЕТ) .Novo Nordisk insulin (human) Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално.

Дозирање: индивидуално.Lek calcium dobesilate.96 ден. пациенти над 65 години: 1/3 .5-25 mg на секои 15-30 дена. антихемороидик C05AD   BRp ректална маст туба 30 g (40 mg + 20 mg)/g BRp супозиторија 10 x (250 mg + 40 mg)   Дозирање: супозиторија: навечер и наутро по една во ректумот. MODURETIC  (МОДУРЕТИК) . диуретик C03EA01 M .2. антипсихотик N05AB02 95.5 mg ▲ 681. Rp таблета 40 x (50 mg +5 mg) Дозирање: вообичаена доза: 1-2 таблети на ден (max. MIXTARD 30 PENFILL  (МИКСТАРД 30 ПЕНФИЛ) . Rp обложена таблета 25 x 1 mg ▲ Rp обложена таблета 100 x 2. антидијабетик A10AD01 5 x 3 ml (100 IU/ml)   MIXTARD 30 NOVOLET  (МИКСТАРД 30 НОВОЛЕТ) .10 mg на ден (по потреба до 20 mg и исклучително до 40 mg на ден) во 2-3 дози.Novo Nordisk insulin human Rp суспензија за инјектирање Дозирање: индивидуално.5 mg на ден (max. MODOLEX  (МОДОЛЕКС) . длабоко i. Rp обложена таблета 100 x 5 mg ▲ 1223. антидијабетик A10AD01 наполнет инјекциски шприц 5 x 3 ml (100 IU/ml) 1892.Krka fluphenazine антидијабетик A10AD01 1892. шизофренија: 2.Регистар на лекови на Република Македонија 183 MIXTARD 30 INNOLET  (МИКСТАРД 30 ИНОЛЕТ) .1/4 доза.Krka fluphenazine H раствор за инјектирање ампулa 5 x 25 mg/ml ▲ Дозирање: 12.69 ден. анксиозност: 1 .m.50 ден.Novo Nordisk insulin (human) Rp суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: индивидуално.Novo Nordisk insulin (human) Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално. amiloride 65.5 . до 4 mg на ден).Lek hydrochlorothiazide.69 ден. 4 таблети на ден). MODITEN depo  (МОДИТЕН депо) .21 ден. MODITEN  (МОДИТЕН) .93 ден. ректална маст: повеќекратно дневно да се мачка и со помош на апликаторот да се истисне длабоко во ректумот.39 ден. lidocaine антипсихотик N05AB02 1364.5 mg на ден. доза на одржување: 1-5 mg на ден. пречки во однесувањето: 1-2.

лица кои претходно не примале нитрати: почетна доза: 2 х 10 mg на ден.Krka montelukast лек за третман на опструктивни белодробни заболувања R03DC03 1733.60 минути пред анестезија.94 ден.10 mg/час.премедикација:10 mg/70 kg i.87 ден.4 часа./s. разредено во 4 .4 mg/24 часа континуирана инфузија со можно покачување на дозата за 1 .Bristol-Myers Squibb fosinopril АКЕ инхибитор 560.дополнителен третман на акутен пулмонален едем како резултат на лево . деца: силна акутна или хронична болка:0.1 mg/kg разредено во 1 . H раствор за инјектирање ампулa 10 x 4 mg/ml §▲ H раствор за инјектирање ампулa 10 x 20 mg/ml §▲ 966.14 години: 1 x 5 mg на ден.Mustafa Nevzat amlodipine C09AA09 селективен блокатор на калциумови канали Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max. Дозирање: вообичаена доза: 2 х 20 mg на ден.1 . а потоа се титрира според индивидуалните потреби.3 mg бавно i.епидурална примена: 0.Hemofarm isosorbide mononitrate вазодилататор C01DA14 84.v. разредена со физиолошки раствор до 10 ml. 120 mg на ден). MONKASTA  (МОНКАСТА) .1 mg/kg бавно i.6 часа по потреба. секои 4 6 часа по потреба.v.премедикација:0.5 ml ода за инјекции.0. бавно за 4 .60 минути пред анестезија (max.10 mg на ден).48 ден.6 часа по потреба.82 ден.0. 0. нфузија секои 3 .56 ден. на 45 . Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg 1733. секои 4 .v. возрасни и деца над 15 години: 1 x 10 mg на ден (кај астма навечер пред спиење). Дозирање: астма и/или сезонски алергиски ринит: деца од 6 .82 ден. доколку е неопходно.0. Дозирање: возрасни:силна акутна или хронична болка: 10 mg/70 kg (5 .v. поточно 0. потоа 1 x 10 . епидурална примена: 4 mg.8 . за 4 .5 минути.05 .00 ден.0.1 mg/kg.дополнителен третман на акутен миокарден инфаркт:почетна доза од 1 .05 .Регистар на лекови на Република Македонија 184 MONIZOL  (МОНИЗОЛ) .2 mg/kg s.c.1 .04 .v.82 ден. или s.v.c.0.15 mg i.коморна срцева слабост:0. секои 4 . Rp таблета 28 x 20 mg Дозирање: почетна доза: 1 x 10 mg на ден.20 mg) i. MONOVAS  (МОНОВАС) .2.1 mg разредено со 1 ml физиолочки раствор. доза на одржување: 2 х 40 mg на ден (max.m.неподнослива кашлица:4 mg i.2 mg дневно. на временски интервали и до 5 минути. MORPHINI HYDROCHLORIDUM  (МОРФИН ХИДРОХЛОРИД) . инфузија се почнува со 0.2 . 0.6 часа.i.0.50 ден.34 ден.интратекална примена:1/10 од епидуралната доза./s. со интервал од 7-8 часа помеѓу две дози. 2 . Rp таблета 30 x 20 mg Rp таблета 30 x 40 mg 153.40 mg на ден. секои 4 .c. Rp таблета за џвакање 28 x 4 mg Rp таблета за џвакање 28 x 5 mg 1733.5 . секои 4 .5 минути. 45 .15 mg/kg бавно i.c. MONOPRIL  (МОНОПРИЛ) .Alkaloid morphine опијатен аналгетик N02AA01 391. 120 mg на ден поделено во 3 дози). 32. C08CA01 23. 10 mg). по потреба да се зголеми на 2 x 40 mg на ден (max. M .05 .06 mg/kg/час континуирана i.4 ml физиолошки раствор.v.v.6 часа по потреба.

v.1. Rp капсула 100 x 250 mg Rp капсула 100 x 500 mg 319. 6 g на ден). деца од 5-12 години: 3 x 250 mg на ден.Boehringer Ingelheim meloxicam нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AC06 473.03 ден.5 ml 241. MOXILEN  (МОКСИЛЕН) .43 ден.09 ден. пеницилин 260. цефалоспорин J01DC02 113.100 mg/kg на ден во 3 или 4 дози. MULTISEF  (МУЛТИСЕФ) .m. MUCODYNE  (МУКОДИН) . при состојба на ренална инсуфициенција дозата треба да се редуцира.Регистар на лекови на Република Македонија 185 MOVALIS  (МОВАЛИС) . по подобрување на состојбата 3 x 375 mg на ден. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 15 mg/1. возрасни: почетна доза 3 x 750 mg на ден.08 ден. бета-лактамски антибиотик. M . гонореа: еднократно 1. (оваа доза не смее да се прекорачи).300 mg на ден. деца од 5-14 години: 2-3 х 15 mg на ден. Дозирање: деца до 5 години: 2-4 x 125 mg на ден.Balkanfarma Troyan ambroxol муколитик R05CB06 BRp сируп шише 100 ml (30 mg/5 ml)   Дозирање: сируп: деца 1-2 години: 2 х 7. или 2 х 750 mg на ден.13 ден.5 g i.5 mg на ден. исклучиво во состав на инфузија.29 ден. 1 x 750 mg + ампула 1 x 6 ml вехикулум Дозирање: i. Rp таблета 20 x 7.5 g на 6-8 часа (max.88 ден. Дозирање: таблети: ревматоиден артритис 15 mg на ден (по потреба да се намали на 7. oстеоартритис 7.50 ден. деца над 14 години и возрасни max. i.5%) 55.5 mg Rp таблета 20 x 15 mg 273.m.Medochemie amoxicillin бета-лактамски антибиотик.5 mg на ден. деца 2-5 години: 3 х 7.m. MUCOLISIN  (МУКОЛИЗИН) . Rp сируп шише 100 ml (5%) 73.Merck multivitamins комбинација на витамини H раствор за инфузија ампулa 3 x 10 ml Дозирање: 1 ампула дневно. дневна доза 15 mg).3 дена.46 ден.Mustafa Nevzat cefuroxime H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала A11BA 325. Таблетата MULTIBIONTA N  (МУЛТИБИОНТА Н) .5 mg на ден (по потреба да се зголеми на 15 mg на ден) (max.5 mg на ден). парентералната примена е ограничена на 2 . деца: 30 .50 ден.Hemofarm carbocisteine J01CA04 муколитик R05CB03 91. Rp капсула 30 x 375 mg Rp сируп шише 100 ml (2. Дозирање: возрасни и деца потешки од 40 kg: 3 х 250-500 mg на ден. раствор за инјекции: 15 mg на ден длабоко i. инфузија: возрасни 750 mg .

MYLERAN  (МИЛЕРАН) .27 ден.35 ден. MYFORTIC  (МИФОРТИК) .72 ден. антинеопластик L01AB01 3350.27 ден. навечер.GlaxoSmithKline busulfan селективен имуносупресив L04AA06 11076. 3 .Remedica LTD clotrimazole антиинфектив и антисептик G01AF02 69. 20577.59 ден.2 таблети на ден (max: 3 g на ден).MYCORIL  (МИКОРИЛ) . Дозирање: крем: еднаш дневно.Pliva chlorzoxazone миорелаксанс M03BB03 116. длабоко во вагината. Rp таблета 20 x 250 mg Дозирање: возрасни: 3 . Rp вагинална таблета 3 x 200 mg 91. деца над 2 години. 4 mg на ден).4 x 1 . едно полнење на апликаторот.4 x 1/4 . таблета: три дена по ред 1 таблета од 200 mg или 1 таблета од 500 mg еднократно. доза на одржување: 0. Rp филм-обложена таблета 100 x 2 mg Дозирање: индукција на ремисија: 60 mcg/kg (max.5-2 mg на ден.69 ден.Novartis mycophenolic acid Rp гастрорезистентни гранули 120 x 180 mg Rp гастрорезистентни гранули 120 x 360 mg Дозирање: препорачана доза: 2 x 720 mg на ден.1/2 таблета на ден. .94 ден. Rp крем туба 20 g (1%) Rp вагинална таблета 1 x 500 mg 120. MYOFLEX  (МИОФЛЕКС) .

Регистар на лекови на Република Македонија NAC-HEMOFARM  (НАК-ХЕМОФАРМ) .5 mg/ml раствор разреден со вода во однос 1 : 1 или 1 : 2). NAKLOFEN  (НАКЛОФЕН) .24 ден. постоперативно: 3 x 1 капка веднаш по операција.5 mg/ml раствор: 2 .Hemofarm acetylcysteine 187 муколитик R05CB01 105.5 mg/ml раствор: 1 .88 ден.52 ден.4 капки на секои 4 . NAFAZOLIN  (НАФАЗОЛИН) . BRp шумлива таблета 10 x 600 mg BRp шумлива таблета 20 x 200 mg 105. Дозирање: перорално: возрасни: почетна доза: 100-150 mg на ден поделено во 2 или 3 N .Jadran naphazoline назален деконгестив за локална употреба нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек R01AA08   BRp капки за нос. возрасни: 1 mg/ml раствор: 2 . раствор шише 10 ml (1 mg/ml)   Дозирање: доенчиња: 2 x 1 капка на ден (0.5 mg/ml раствор: 1 .4 капки на секои 6 .14 години: 0.25 mg. возрасни: 3 x 200 mg на ден или 1 x 600 mg на ден. Дозирање: дозирањето зависи од количината на флуор во водата за пиење.5 mg/ml раствор разреден со вода во однос 1 : 1 или 1 : 2). а потоа во колку е потребно 5 x 1капка на ден.4 капки на секои 4 .Bosnalijek sodium fluoride превенција од кариес A01AA01 169. возрасни: 1 mg/ml раствор: 2 . училишни деца и возрасни: 4 пати по 0. NACLOF  (НАКЛОФ) .14 години: 0.5 mg/ml раствор: 2 .Novartis Ophthalmics diclofenac антиинфламаторен лек S01BC03   BRp капки за око. бременост и лактација: 1 x 1 mg на ден.Hemofarm naphazoline R01AA08   BRp капки за нос. таблетата треба полека да се растопи во устата или да се раствори во малку вода. деца од 3 до 5 години: 0.6 часа (најдолго 5 дена континуирано). H раствор за инјектирање ампулa 5 x 75 mg/3 ml 110.2 капки на секои 6 -8 часа.4 капки на секои 6 .8 часа. други индикации: 4-5 x 1 капка на ден. раствор шише 5 ml (1 mg/ml) Дозирање: возрасни: предоперативно: до 5 x 1 капка најмалку 3 часа пред операција. раствор шише 10 ml (0. деца од 5 .25 mg. деца до 2 години: еднократно 0.5 mg/ml) BRp капки за нос.6 часа (најдолго 5 дена континуирано).Krka diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05   BRp гел туба 60 g (10 mg/g) Rp таблета 20 x 50 mg 78. NAFAZOL  (НАФАЗОЛ) .25 mg Rp таблета 250 x 1 mg 169.5 mg/ml) BRp капки за нос. Дозирање: деца од 6-14 години: 2 x 200 mg на ден или 3 x 100 mg.11 ден. раствор шише 10 ml (1 mg/ml)   Дозирање: доенчиња: 2 x 1 капка на ден (0. Rp супозиторија 10 x 50 mg 82.19 ден.24 ден.2 капки на секои 6 -8 часа.25 mg. Rp таблета 400 x 0.25 mg.11 ден. деца од 2-4 години: двапати на ден по 0. деца од 5 .8 часа. NAF Bosnalijek  (НАФ Босналек) . раствор шише 10 ml (0. деца од 3 до 5 години: 0. деца од 4-6 години: 3 пати на ден по 0.

вообичаена доза на одржување: 1 x 3 . NAKLOFEN retard  (НАКЛОФЕН ретард) .12 ден. Rp капсула 20 x 75 mg Дозирање: возрасни: почетна доза: 1-2 пати по 1 капсула на ден. доза на одржување 2 x 50 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози или 1 x 100 mg на ден (max. 1650 mg на ден). а потоа 3-4 x 275 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 10 x 550 mg Дозирање: возрасни: вообичаена доза: 550 .1100 mg на ден. 200 mg на ден).5 mg/kg на ден. 8 таблети на ден) поделено на неколку дози.97 ден. 1650 mg на ден). мигрена: превенција: 2 x 550 mg на ден. carbidopa антипаркинсоник N04BA Rp таблета 100 x (250 mg + 25 mg) ∆ 1643. а потоа 3-4 x 275 mg на ден.23 ден.m.550 mg.1100 mg на ден. парентерално: возрасни (i.6 таблети на ден ( max.550 mg.5 . а потоа 3 x 2. мигрена: . деца постари од 1 година со јувенилен артрит: 1-3 mg/kg телесна тежина на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози. локално: 3 .Lek levodopa. деца над 13 kg: хроничен јувенилен артрит: почетна доза: 10 mg/kg. деца постари од 1 година со јувенилен артрит: 1-3 mg/kg телесна тежина на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози.Krka naproxen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE02 191. кај јаки болки 2 x 550 mg на ден (max. почетна доза: 550 mg. а по потреба после 30 минути уште 275 .Krka diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05 93.Регистар на лекови на Република Македонија 188 еднакви дози. капсулите се земаат за време или после јадење. NAKLOFEN duo  (НАКЛОФЕН дуо) . Rp таблета 20 x 100 mg Дозирање: возрасни: почетна доза: 100-150 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози. после јадење.Krka diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05 136. терапија: при први симптоми 825 mg. а потоа 3 x 2. почетна доза: 550 mg. доза на одржување 2 x 50 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози или 1 x 100 mg на ден (max. кај јаки болки 2 x 550 mg на ден (max.): 1-2 x 75 mg на ден.1100 mg на ден. доза на одржување: 2 x 50 mg на ден или 1 x 100 mg на ден. доза за одржување: 1 капсула на ден. а по потреба после 30 минути уште 275 . 200 mg на ден). NAPROKSEN  (НАПРОКСЕН) . терапија: при први симптоми 825 mg. почетна доза: 550 mg. при ренални колики дозата може да се повтори по 30 минути.Hemofarm naproxen N нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE 83. а потоа 3-4 x 275 mg на ден.5 .Krka naproxen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE   BRp филм-обложена таблета 10 x 275 mg Дозирање: возрасни: вообичаена доза: 550 . кај јаки болки 2 x 550 mg на ден (max. Дозирање: почетна доза: 1 . Rp таблета 20 x 375 mg Дозирање: возрасни: вообичаена доза: 550 .2 x 1/2 таблета на ден. NALGESIN forte  (НАЛГЕЗИН ФОРТЕ) .08 ден. деца над 13 kg: хроничен јувенилен артрит: почетна доза: 10 mg/kg.5 mg/kg на ден.4 пати на ден благо да се втрие на заболеното место. 1650 mg на ден). мигрена: превенција: 2 x 550 mg на ден. ректално: почетна доза: 2-3 x 50 mg на ден.27 ден. NALGESIN S  (НАЛГЕСИН С) . NAKOM  (НАКОМ) .

вообичаена вкупна дневна доза до 8 впрскувања (400 mcg) во тек на 24 часа. суспензија назален деконгестив.9%) 500 ml (0. деца над 13 kg: хроничен јувенилен артрит: почетна доза: 10 mg/kg. мигрена: превенција: 2 x 550 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 50 x 375 mg Дозирање: возрасни: вообичаена доза: 550 .Krka naproxen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE 481. а потоа 3 x 2. кај јаки болки 2 x 550 mg на ден (max.41 ден. терапија: при први симптоми 825 mg.9%) 46.9%) 1000 mg (0. а по потреба после 30 минути уште 275 .9%) B05XA03       NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM  (НАТРИИ ХЛОРИД ИНФУНДИБИЛЕ КОМПОЗИТУМ) . деца над 13 kg: хроничен јувенилен артрит: почетна доза: 10 mg/kg. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE  (НАТРИИ ХЛОРИДИ ИНФУНДИБИЛЕ) . а потоа 3-4 x 275 mg на ден. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE  (НАТРИУМ ХЛОРИД ИНФУНДИБИЛЕ) .Pliva sodium chloride H H H раствор за инфузија шише раствор за инфузија ќесе раствор за инфузија ќесе електролитен раствор 500 ml (0.Hemofarm sodium chloride H раствор за инфузија шише електролитен раствор B05XA03 500 ml (0. суспензија   Дозирање: со инхалација на прашокот.5 .550 mg.550 mg.5 mg/kg на ден.97 ден. а по потреба после 30 минути уште 275 . а потоа 3 x 2. терапија: при први симптоми 825 mg.1100 mg на ден. NASONEX  (НАЗОНЕКС) . 200-400 mcg како еднократна доза навечер или во две поделени дози. NAPROSYN  (НАПРОСИН) .5 . во колку е потребно дозата може да се зголеми до 4 mcg два пати на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 189 превенција: 2 x 550 mg на ден.9%) B05XA03   N .5 mg/kg на ден. BRp апки за око. NASOBEC  (НАЗОБЕК) . кортикостероид шише со спреј пумпа 18 g/140 дози/кутија R01AD09 1222.Pliva sodium chloride H раствор за инфузија шише електролитен раствор 500 ml (0. 1650 mg на ден). деца: не се препорачува.Ivax beclometasone кортикостероид R03BA01 Rp инхалациска суспензија под притисок спреј контејнер 25 mg (50 mcg/доза)   Дозирање: деца над 6 години и возрасни: 2 x 2 впрскувања во секоја ноздрва на ден или 3-4 x 1 впрскување на ден.Schering-Plough Labo mometasone Rp спреј за нос. почетна доза: 550 mg.52 ден.

9 %) 41.27 ден.B.9 %) 500 ml (0.39 ден. natrium chloride H раствор за инфузија шише раствор за парентерална исхрана B05BB02 500 ml (5% + 0.9%)�� 1000 ml (0.00 ден.9%) B05XA03       антиеметик A04AA03 6991.B.67 ден.9% BRAUN  (НАТРИУМ ХЛОРИД 0.9%)   NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM  (НАТРИИ ХЛОРИД ИНФУНДИБИЛЕ КОМПОЗИТУМ) .9% И ГЛКОЗА 5% БРАУН) .Novartis tropisetron електролитен раствор 100 ml (0.9%) 46.Braun Melsungen sodium chloride H H H раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише електролитен раствор B05XA03 100 ml (0.   NATRIUM HLORID 0.9%)�_ 500 ml (0.9% БРАУН) .81 ден.Zdravlje sodium chloride H електролитен раствор раствор за инфузија шише B05XA03 500 ml   NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5%  (НАТРИУМ ХЛОРИД ИНФУНДИБИЛЕ СО ГЛУКОЗА 5%) .Vioser sodium chloride H H H раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише NAVOBAN  (НАВОБАН) .9 %) 1000 ml (0. 61. Дозирање: превенција на мачнина и повраќање предизвикани од цитостатици: возрасни: N . NATRIUM HLORID 0.02 ден. Rp капсула 5 x 5 mg H раствор за инјектирање ампулa 10 x 5 mg/5 ml 15246.Hemofarm sodium chloride H електролитен раствор раствор за инфузија шише B05XA03 500 ml (0. NATRIUM HLORID VIOSER  (НАТРИУМ ХЛОРИД ВИОСЕР) . natrium chloride H H раствор за парентерална исхрана B05BB02 раствор за инфузија ПЕ шише x 500 ml / кутија раствор за инфузија ПЕ шише x 1000 ml / кутија 63.Hemofarm glucose.Регистар на лекови на Република Македонија 190 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM  (НАТРИИ ХЛОРИД ИНФУНДИБИЛЕ КОМПОЗИТУМ) . 39.9% AND GLUCOSE 5% BRAUN  (НАТРИУМ ХЛОРИД 0.Braun Melsungen glucose.41 ден.

Rp таблета 28 x 5 mg 775. срцева инсуфициенција: на почетокот 1.v. 5 mg наутро 1 час пред јадење) (mах. miconazole Rp вагитории 14 x (500 mg + 100 mg) Дозирање: една вагиторија навечер во тек на 14 дена. miconazole Rp вагитории 7 x (0.05 ден. а потоа на секои 10-14 недели. возрасни: 1 mg/ml раствор: 2 .17 ден.4 капки на секои 4 . во текот на 6 дена (првиот ден 1 ампула пред хемотерапијата.во инфузија или како спора инјекција (не пократка од 30 секунди). потоа до 5 mg еднаш на ден. Дозирање: i.Lek linkomicin линкозамиден антибиотик J01FF02 185. во колку е потребно дозата може да се зголеми до 5 mg на ден. потоа во колку добро се поднесува дозата може да се зголеми во интервали од 1-2 недели до 2.Bayer Schering Pharma testosterone андроген хормон G03BA03 7226. антимикотик G01AF20 483.5 mg еднаш на ден.Embil Pharmaceutical metronidazole.2 капки на секои 6 -8 часа. антимикотик G01AF20 615. повозрасни пациенти: почетна доза 2.20 mg) Дозирање: една вагиторија навечер во тек на 14 дена. NEO-PENETRAN forte  (НЕО-ПЕНЕТРАН форте) . раствор шише со вградена капалка 10 ml (1 mg/ml)   Дозирање: доенчиња: 2 x 1 капка на ден (0.56 ден. H раствор за инјектирање ампулa 10 x 300 mg/ml H раствор за инјектирање ампулa 10 x 600 mg/2 ml 223. NEBIDO  (НЕБИДО) .52 ден. хипогонадизам кај мажи постари од 18 години: 1 g (4 ml) на секои 10-14 недели.33 ден. а потоа до максимум 10 mg еднаш на ден.80 ден. инфузија: возрасни и деца над 14 години: 600 mg на ден.5 mg/ml раствор: 2 .6 ден: перорално. без прекин.Регистар на лекови на Република Македонија 191 5 mg наутро.4 капки на секои 6 .5 mg/ml раствор разреден со вода во однос 1:1 или 1:2).5 mg на ден.6 g на ден). NEO-PENOTRAN  (НЕО-ПЕНОТРАН) .10 mg на ден). NAZOL  (НАЗОЛ) . од 2 . NELOREN  (НЕЛОРЕН) . Дозирање: хипертензија: 5 mg на ден.5 mg/ml раствор: 1 .8 часа. и i.25 mg еднаш на ден.65 ден.m.25 mg + 0.5 mg/ml)   Rp капки за нос.14 години: 0. деца од 5 . по потреба на 12 часа по 600 mg (max. раствор шише со вградена капалка 10 ml (0.6 часа (најдолго 5 дена континуирано). H прашок за раствор за инјектирање ампулa 1 x 1g /4 ml Дозирање: длабоко интрамускуларно. деца постари од 1 месец: 10-20 mg/kg на ден. N . 3. NEBILET  (НЕБИЛЕТ) .Berlin-Chemie nebivolol hydrochloride селективен бета-блокатор C07AB12   Rp таблета 7 x 5 mg Rp таблета 14 x 5 mg 518.v. без прекин. деца од 3 до 5 години: 0. ако е неопходно втората доза може да се даде после 6 недели со цел да се постигне stedy-state на плазматските концентрации на тестостерон.Jadran naphazoline назален деконгестив за локална употреба R01AA08 Rp капки за нос. терапија и превенција на постоперативни повраќања: 2 mg i.Embil Pharmaceutical metronidazole.

Дозирање: според протокол. neomycin кортикостероид во комбинација со антиинфектив S01CA01 79. orphenadrine нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек во комбинација со миорелаксанс M01AB55 H раствор за инфузија шише 1 x 250 ml (0.Rotex Medica neostigmine H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. Rp капки за око.Hemofarm dexamethasone.5 mg/ml NEPHROTECT  (НЕФРОТЕКТ) .5 mg) Дозирање: 1 капка во око 3 . NEODOLPASSE  (НЕОДОЛПАСЕ) . NEULASTIM  (НЕУЛАСТИМ) .Mustafa Nevzat ceftriaxone N бета-лактамски антибиотик.2 часа (ретко 2 x 250 ml во интервал од најмалку 8 часа). цефалоспорин J01DD04 H прашок за раствор за инјектирање вијала 20 x 1 g   Дозирање: деца до 12 години: 50-75 mg/kg еднаш дневно или поделено во 2 дози (max. акутна состојба: една капка во око на секој час.Roche filgrastim Rp раствор за инјектирање наполнето инјекциски шприц 1 x 48 MIE/0. 4 g na на ден). NEOSTIGMINE  (НЕОСТИГМИН) .Регистар на лекови на Република Македонија 192 NEODEKSACIN  (НЕОДЕКСАЦИН) . NEVAKSON  (НЕВАКСОН) .72 ден. суспензија 10 ml (1 mg + 3.): вообичаена дневна доза: i.42 ден.Hoffmann-la Roche Ltd pegfilgrastim Rp раствор за инјектирање наполнето инјекциски шприц N07AA01 22.Fresenius Kabi amino acids H раствор за инфузија шише H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално.04 ден.v.5 . раствор за парентерална исхрана B05BA01 250 ml 500 ml   1116.5 пати на ден.6 ml) цитокин и имуномодулатор L03AA13 69194.38 ден.3 g + 0.12 g)/1000 ml   Дозирање: возрасни (над 14 год. 2 g на ден). инфузија: 250 ml во тек на 1. парасимпатомиметик ампулa 10 x 0. NEUPOGEN  (НЕУПОГЕН) .F. .Fresenius Kabi diclofenac.деца над 12 години и возрасни: 1-2 g една дневно или поделено на две дози на секои 12 часа (max. Дозирање: според протокол.42 ден. 1 x (6 mg/0.5 ml цитокин и имуномодулатор L03AA02 9401.

Дозирање: профилакса кај пациенти со зголемен ризик од гастроинтестинални компликации. цефалоспорин J01DD04 1 x 500 mg + 1 ампула x 5 ml вехикулум Дозирање: деца до 12 години: 50-75 mg/kg еднаш дневно или поделено во 2 дози (max.98 ден. цефалоспорин J01DD04 45. цефалоспорин J01DD04 1 x 500 mg + ампула 1 x 2 ml вехикулум Дозирање: деца до 12 години: 1 x 50-75 mg/kg телесна тежина на ден или 25-37.5-1 g на секои 12 часа (max. Rp гастрорезистентна таблета 14 x 40 mg 1079.56 ден.Mustafa Nevzat ceftriaxone H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала бета-лактамски антибиотик. Rp гастрорезистентна таблета 28 x 40 mg 2072. H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 10 x 40 mg 4628. 4 g na на ден).88 ден. цефалоспорин J01DD04 1 вијала x 1 g + 1 ампула x 10 ml вехикулум Дозирање: деца до 12 години: 50-75 mg/kg еднаш дневно или поделено во 2 дози (max.5-1 g на секои 12 часа (max.44 ден. NEXIUM  (НЕКСИУМ) .деца над 12 години и возрасни: 1-2 g една дневно или поделено на две дози на секои 12 часа (max. а кај кои е потребен продолжен третман со NSADs: 20 mg еднаш на ден во тек на 4-8 недели. NEVAKSON 500 mg IM  (НЕВАКСОН 500 мг ИМ) . 2 g на ден ).Astra Zeneca esomeprazole 112 x 200 mg антинеопластик L01XE05 243782.5 mg/kg на секои 12 часа (max. NEVAKSON 500 mg IV  (НЕВАКСОН 500 мг ИВ) . деца над 12 години и возрасни: 1 x 1-2 g на ден или 0. ерозивен рефлуксен езофагитис: 40 mg еднаш на ден во тек на 4 недели.5 mg/kg на секои 12 часа (max.Mustafa Nevzat ceftriaxone H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала бета-лактамски антибиотик.49 ден.34 ден. 2 g на ден ). 2 g на ден). 4 g на ден). 2 g на ден).5 ml вехикулум Дозирање: деца до 12 години: 1 x 50-75 mg/kg телесна тежина на ден или 25-37.деца над 12 години и возрасни: 1-2 g една дневно или поделено на две дози на секои 12 часа (max. NEXAVAR  (НЕКСАВАР) . 4 g на ден). инхибитор на протонска пумпа A02BCO5 Rp гастрорезистентна таблета 14 x 20 mg 882.Регистар на лекови на Република Македонија 193 NEVAKSON 1 g IM  (НЕВАКСОН 1 г ИМ) .Mustafa Nevzat ceftriaxone H прашок и вехикулум за суспензија за инјектирање вијала бета-лактамски антибиотик. 4 g na на ден).Mustafa Nevzat ceftriaxone H прашок и вехикулум за суспензија за инјектирање вијала бета-лактамски антибиотик.51 ден. во случај N . деца над 12 години и возрасни: 1 x 1-2 g на ден или 0. Rp гастрорезистентна таблета 28 x 20 mg 1679.Bayer Schering Pharma sorafenib Rp филм-обложена таблета Дозирање: Според протокол. 1 вијала x 1 g + 1 ампула x3. NEVAKSON 1 g IV  (НЕВАКСОН 1 г ИВ) .

Replekfarm nifedipine селективен блокатор на калциумови канали Rp филм-обложена таблета со модифицирано ослободување 30 x 20 mg Дозирање: вообичаена доза 2 x 20 . max. max.Регистар на лекови на Република Македонија 194 на перзистирање на симптомите терапијата може да се продолжи за уште 4 недели.23 ден.) nicotinic acid хиполипемик C10AD02   Rp таблета со продолжено ослободување 14 x 375 mg Rp таблета со продолжено ослободување 56 x 500 mg 1788. 80 mg на ден). N . 2g на ден. 80 mg на ден). NIFADIL retard  (НИФАДИЛ ретард) .40 mg на ден (max.m. Zollinger–Ellison-ов синдром: 40 mg два пати на ден. C08CA05 25. Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg Дозирање: вообичаена доза 2 x 20 .69 ден. како инфузија. 80 mg на ден).63 ден.Alkaloid ketoprofen C08CA05   нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE03 Rp капсула 20 x 50 mg 57. хипертензивна криза 10-20 mg на ден. раствор за инјектирање и инфузија :1 ампула (100 mg) 1 . дозата може да се зголеми за 500 mg во тек на 4 недели. инфузија.200 mg на ден како краткотрајна и долготрајна i. C08CA05 NIFEDIPIN  (НИФЕДИПИН) .супозитории:1 супозиторија 100 mg наутро и навечер. по оброк. Rp филм-обложена таблета 50 x 10 mg Дозирање: вообичаена доза: 3 x 10 mg на ден (по потреба 3 x 20 mg на ден). (max. навечер).40 mg на ден (max. сите по два пати на ден во тек на 7 дена. коронарни спазми 4 x 20 mg на ден (до 6 x 20 mg). Rp таблета со продолжено ослободување 56 x 1000 mg 3373. Rp таблета со продолжено ослободување 56 x 750 mg 2896. долготраен третман на пациенти со заздравен езофагитис со цел превенција на релапси: 20 mg еднаш на ден.обложена таблета со продолжено ослободување 30 x 20 mg Дозирање: вообичаена доза 2 x 20 . Дозирање: капсули: наутро и напладне по 50 mg.v. во комбинација со соодветен антибактериски терапевтски режим за ерадикација на Helicobacter pylori: 20 mg есомепразол со 1 g амоксицилин и 500 mg кларитромицин.300 mg на ден. вообичаен ранг од 80-160 mg на ден (дозите над над 80 mg да се поделат во две поделени дози). NIASPAN  (НИАСПАН) .27 ден. Rp раствор за инјектирање или инфузија ампулa 10 x 100 mg/2 ml 116.96 ден. NIFELAT RETARD  (НИФЕЛАТ РЕТАРД) . NIFEDIPIN retard  (НИФЕДИПИН ретард) . Rp супозиторија 12 x 100 mg 128.20 ден. или i.56 ден. симптоматски третман на гастроезофагеална рефлуксна болест: 20 mg еднаш на ден.40 mg на ден (max.v. NIFLAM  (НИФЛАМ) . Дозирање: вообичаена почетна доза е 500 mg навечер.Merck (KOS Pharmaceuticals Inc.Zdravlje nifedipine селективен блокатор на калциумови канали Rp филм . потоа дозата се прилагодува према одговорот.02 ден.54 ден.Jaka 80 Radovis-Skopje nifedipine селективен блокатор на калциумови канали C08CA05 44.Alkaloid nifedipine селективен блокатор на калциумови канали 36. а навечер 100 mg или наутро и напладне по 1 капсула (50 mg) и 1 супозиторија навечер.2 пати на ден i.

шише 1 x 24 ml (100 0000IU/ml)   се премачка болното место. Rp капсула со продолжено ослободување 20 x 2.84 ден.8 x 10 . D01AA01 A07AA02 Rp орални/перорални капки шише 24 x 100 000 IU/ml (1 ml = 35 капки)   Дозирање: капки: 4 .07 ден. 360 mg на ден) во интервали не пократки од 4 часа. 360 mg на ден) во интервали не пократки од 4 часа. NIMOTOP S  (НИМОТОП С) .09 ден.47 ден. NITRO M RETARD  (НИТРО М РЕТАРД) . таблетите треба да се земаат со храна или по оброк. стоматомикози: 4 .5 mg пред напорот кој би можел да предизвика напад.72 ден.Remedina nimodipine селективен блокатор на калциумови канали C08CA06 Rp таблета 30 x 30 mg   Дозирање: 6 x 30 mg на ден (max. NITROGLICERIN  (НИТРОГЛИЦЕРИН) .Регистар на лекови на Република Македонија 195 NIFLAM retard  (НИФЛАМ ретард) .инфузија.Replekfarm (Osmopharm) glyceryl trinitrate вазодилататор C01DA02 111. NIMODIL  (НИМОДИЛ) .6 x 35 капки на ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 200 mg Дозирање: 1 . антибиотик антимикотик.Pliva nystatin Rp маст Rp маст антимикотик. профилакса: 2.Jaka 80 Radovis-Skopje glucerul trinitrate Rp сублингвална таблета 40 x 0. се задржува во устата неколку секунди и се проголтува.5 mg во интервали од 5-10 минути (max. едем на бели дробови: 2.2 x 200 mg на ден.5 mg Дозирање: акутен напад: 2.20 капки на ден. NISTATIN  (НИСТАТИН) . перорално: (препорачливо 7 дена после парентерална употреба): 6 x 30 mg на ден (max.Alkaloid ketoprofen нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AE03 140.5 mg   Дозирање: 1-2 таблети под јазик по потреба. маст: 1-3 x на ден во тенок слој да се премачка болното место. Дозирање: парентерално: 1 mg/час (по потреба 2 mg/час) во континуирана i. антибиотик туба туба 79. вазодилататор CO1DA02 N .4 mg на ден).00 ден. NISTATIN  (НИСТАТИН) . 5 g (100 000 IU/g) 20 g (100 000 IU/ml) 78.v.5 mg на секои 3 минути до престанок на болката.Jaka 80 Radovis-Skopje nystatin Rp маст Rp маст Rp прашок за перорална суспензија Дозирање: 1-3 x на ден во тенок слој да D01AA01 туба 5 g (100 000 IU/g)   туба 20 g (100 000 IU/g) 81.Bayer Schering Pharma nimodipine селективен блокатор на калциумови канали C08CA06   Rp филм-обложена таблета 100 x 30 mg H раствор за инфузија шише 1 x 10 mg/50 ml 1616.

pylori: 2 x 40 mg на ден во комбинација со 2 антибиотика во тек на 7 дена. деца до 12 години: 0. NOLICIN  (НОЛИЦИН) .1500 mg на ден).раствор контејнер (0. ergotamine.00 ден. гонореја: еднократно 800 . долготрајна терапија и спречување на релапс: 1 x 20 mg на ден. Rp таблета 10 x 5 mg Дозирање: возрасни: почетна доза: 30 .Pohl-Boskamp glyceryl trinitrate Rp сублингвален спреј 12. интермитентно дозирање: 10 . спречување на рецидив: 200 mg на ден (навечер) во тек на 1-2 години.10 mg на ден.4 .G.61 ден. Дозирање: возрасни: 3 x 1-2 таблети на ден. NIZON  (НИЗОН) . Rp гастрорезистентна таблета 14 x 40 mg 467. потоа дозата се намалува на 20 mg на ден. NO-SPA  (НО-ШПА) .Krka pantoprazole инхибитор на протонска пумпа A02BC02 310.23 ден.Bosnalijek prednisone вазодилататор C01DA02 420.20 mg на ден (max. терапија на одржување: 5 .5 .Регистар на лекови на Република Македонија 196 NITROLINGUAL  (НИТРОЛИНГВАЛ) . терапијата трае 7-14 дена. Rp гастрорезистентна таблета 14 x 20 mg Rp гастрорезистентна таблета 28 x 20 mg 545.4 mg/доза) Дозирање: 0.1200 mg на ден или 2 x 400 mg на ден 3-7 дена. Дозирање: 1 таблета при првите знаци на главоболка. рефлуксен езофагит: 1 x 40 mg на ден (по потреба дозата двојно се зголемува).Bosnalijek propyphenazone.30 ден. mecloxamine. неделно max. улкус поврзан со H.93 ден.2 mg/kg на ден.78 ден.81 ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 400 mg Дозирање: уроинфкеција: 2 x 400 mg на ден (max. NOLPAZA  (НОЛПАЗА) . N . лек за третман на мигрена N02CA72 H филм-обложена таблета 10 x (200 mg + 0. спреј.100 mg на ден).60 mg на ден.2 ml.75 mg + 20 mg + 80 mg + 25 mg) ∆ 181. Дозирање: блага рефлуксна болест: 1 x 20 mg на ден по потреба 40 mg на ден. вентрикуларен и дуоденален улкус.2 mg (1-3 дози) по потреба се прска под јазик. Rp гастрорезистентна таблета 28 x 40 mg 1215.1.Krka norfloxacin хинолонски антимикробик J01MA06 176. NOMIGREN  (НОМИГРЕН) . 10 таблети на ден). адолесценти: 3 x 1/2-1 таблета на ден. деца 3 x 1/4-1/2 таблета на ден.75 mg + 20 mg + 80 mg +25 mg) ∆ H филм-обложена таблета 20 x (200 mg + 0. кортикостероид H02AB07 54.39 ден.Chinoin Pharmaceuticals drotaverine лек за третман на болести на ГИТ A03AD02   BRp таблета 20 x 40 mg BRp таблета 100 x 40 mg   Rp раствор за инјектирање ампулa 25 x (40 mg/2 ml) 488. 200 дози. по потреба по 30 минути уште 1 таблета (max: 4 таблети на ден.99 ден.

1500 mg на ден).Регистар на лекови на Република Македонија 197 NORDIPIN  (НОРДИПИН) . H раствор за инјектирање наполнето 1 x 10 mg/1.5 ml) патрон 1 x 1.03 ден.1500 mg на ден).5 ml (10 mg/1.Novo Nordisk somatropin (rDNA) Rp раствор за инјектирање H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. 76.1200 mg на ден или 2 x 400 mg на ден 3-7 дена. NORFLOKSACIN  (НОРФЛОКСАЦИН) .Jaka 80 Radovis-Skopje norfloxacin хинолонски антимикробик J01MA06 Rp таблета 20 x 400 mg   Дозирање: уроинфкеција: 2 x 400 mg на ден (max. терапијата трае 7-14 дена.34 ден.38 ден.50 ден.Novo Nordisk somatropin хормон на раст H01AC01 H раствор за инјектирање наполнето 1 x 5 mg/1.75 ден. NORPROLAC  (НОРПРОЛАК) . хормон на раст патрон 1 x 1.5 ml (15 mg/1.Replekfarm norfloxacin HO1AC01 хинолонски антимикробик J01MA06 60.1200 mg на ден или 2 x 400 mg на ден 3-7 дена.5 ml инјекциски пенкало 8227.Tchaikapharma (Siegfried) amlodipine селективен блокатор на калциумови канали C08CA01 Rp таблета 30 x 5 mg Rp таблета 30 x 10 mg Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max. G02CB04 N .10mg на ден).5 ml (5 mg/1.5 ml инјекциски пенкало 23625. Rp филм-обложена таблета 14 x 400 mg Дозирање: уроинфкеција: 2 x 400 mg на ден (max. гонореја: еднократно 800 . спречување на рецидив: 200 mg на ден (навечер) во тек на 1-2 години.5 ml) патрон 1 x 1. H раствор за инјектирање наполнето 1 x 15 mg/1. 53. NORDITROPIN Nordilet  (НОРДИТРОПИН Нордилет) . гонореја: еднократно 800 . Дозирање: индивидуално.5 ml инјекциски пенкало 14970.00 ден.5 ml) NORFLOKSACIN  (НОРФЛОКСАЦИН) .Ferring (Novartis) quinagolide инхибитор на пролактин Rp таблета 6 x розова таблета 25 mcg + сина таблета 50 mcg   Rp таблета 30 x 75 mcg   Rp таблета 30 x 150 mcg   Дозирање: индивидуално. Norditropin SimpleXx  (Нордитропин Симплекс) . терапијата трае 7-14 дена. спречување на рецидив: 200 mg на ден (навечер) во тек на 1-2 години.

3 х 1 ампула (max.20 mg на 15 .следните дози (најчесто 20 mg) се администрираат на 4 . или споро i. 5 g на ден). деца над 2 години: 250 mg/m2 на секои 12 часа. потоа дозата постепено се зголемува за по 100 mg на секои 12 часа во период не подолг од 14 дена до 600 mg на секои 12 часа. NOVAMORF  (НОВАМОРФ) . рефлуксен езофагитис: 2 x 20 mg на ден во тек на 6-12 недели.деца од 6 .10 mg на ден (max.Pfizer Manufacturing.Nobel (Plantafarma) famotidine антагонист на Х2 рецептори A02BA03 Rp филм-обложена таблета 10 x 40 mg   Дозирање: пептичен улкус: 40 mg навечер во тек на 4-6 недели. amlodipine селективен блокатор на калциумови канали C08CA01   Rp таблета 30 x 5 mg Rp таблета 30 x 10 mg   Дозирање: 1 х 5 .08 ден. мека 336 x 100 mg   Дозирање: возрасни: почетна доза: 300 mg на секои 12 часа во тек на 3 дена. 600 mg на секои 12 часа). NOVALGETOL  (НОВАЛГЕТОЛ) . N локален анестетик S01HA02   .40 mg како премедикација.10mg на ден).Novartis Ophthalmics oxybuprocaine Rp капки за око.10 mg на 4 часа. деца од 3 . NORVIR  (НОРВИР) .6 часа.: 2 .6 часа со можност за покачување на дозата се додека не се постигне задоволителен ефект/поднесување на несаканите дејства. превенција на рецидиви: 20 mg на ден во тек на 6-12 месец.Aesica Queenborough Limited (Abbot) ritonavir антивирусен лек J05AE03 Rp капсула. “викенд терапија”: 1 x 40 mg на ден во тек на 4 дена и потоа пауза од 3 дена (max.Galenika metamizole sodium аналгетик и антипиретик H раствор за инјектирање ампулa 50 x 2.12 години:5 . NOVESIN  (НОВЕСИН) .Alkaloid morphine N02BB02 опијатен аналгетик N02AA01   Rp сублингвална таблета 20 x 10 mg § ▲ Rp сублингвална таблета 20 x 20 mg § ▲ 1298.почетна доза е 40 mg со можност за дополнителни 10 .20 . Rp сублингвална таблета 20 x 30 mg § ▲   Rp сублингвална таблета 60 x 10 mg § ▲   Rp сублингвална таблета 60 x 20 mg § ▲   Дозирање: возрасни:акутна болка . до постигнување на оптимална аналгезија.5 g/5 ml   Дозирање: i.30 min. NOTIDIN  (НОТИДИН) .Регистар на лекови на Република Македонија 198 NORVASC  (НОРВАСК) . хронична болка почетна доза е 10 .5 години:5 mg на 4 часа.v.30 mg на секои 4 . Zollinger-Elison -ов синдром: 360 mg на ден.m. раствор шише 10 ml (4 mg/ml) Дозирање: 1-2 капки во конјуктивална кеса. потоа дозата постепено се зголемува за по 50 mg/m2 во интервали од 2-3 дена до 350 mg/m2 на секои 12 часа (max. 80 mg на ден).

вијала 1 x 10 ml (100 IU/ml) NovoRapid FleXpen  (НОВОРАПИД ФлеКСпен) .5 mg Rp таблета 30 x 1 mg 579. почеток на терапијата: 5.Novo Nordisk estradiol. подготовка за предоперативни и дијагностички цели: деца над 4 години и возрасни: 1 таблета на вечер и 1/2 супозиторија следното утро.82 ден. N .93 ден.Krka bisacodyl лаксатив A06AB02   BRp филм-обложена таблета 30 x 5 mg Дозирање: опстипација: обложенa таблетa: деца од (4-10 години): 5 mg на ден. NOVOMIX 30 Penfill  (НОВОМИКС 30 Пенфил) . NOVOMIX 30 FlexPen  (НОВОМИКС 30 ФлексПен) .22 ден. антидијабетик A10AB05 2619. ден од циклусот.Novo Nordisk insulin aspart Rp суспензија за инјектирање патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml) Дозирање: индивидуално. norethisterone Rp раствор за инјектирање филм-обложена таблета 199 естроген во комбинација со прогестаген G03FB05 28 x (црвена таблета: 1 mg естрадиол + бела таблета: 1 mg + 1 mg ) Дозирање: 1 црвена таблета на ден во тек на 16 дена. NOVONORM  (НОВОНОРМ) . а потоа 1 бела таблета на ден во тек на 12 дена.82 ден. Rp таблета 30 x 0. по потреба по 1-2 недели дозата може да се зголеми ( max.1 mg 15 минути пред главниот оброк. NOVOLAX  (НОВОЛАКС) .Novo Nordisk insulin aspart H суспензија за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 5 x 3 ml (100 IU/ml) антидијабетик A10AD05 2749.95 ден.Регистар на лекови на Република Македонија NOVOFEM  (НОВОФЕМ) .Novo Nordisk repaglinide антидијабетик A10AB05   перорален антидијабетик A10BX02 492. поединечна доза: 4 mg. деца над 10 години и возрасни: 5-10 mg на ден. Rp таблета 30 x 2 mg 731. max: 16 mg на ден.53 ден. Дозирање: почетна доза: 0. Дозирање: индивидуално.Novo Nordisk insulin aspart Rp раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. NOVORAPID  (НОВОРАПИД) .5 .Novo Nordisk insulin aspart Rp раствор за инјектирање наполнето 5 x 3 ml (100 IU/ml) инјекциско пенкало антидијабетик A10AB05 1383. Дозирање: индивидуално. супозитории: деца над 10 години и возрасни 1 супозиторија на ден. навечер.

Регистар на лекови на Република Македонија

200

NovoRapid Penfill  (НовоРапид Пенфил) - Novo Nordisk
insulin aspart

H раствор за инјектирање
Дозирање: индивидуално.

антидијабетик

патрон 5 x 3 ml (100 IU/ml)

NovoSeven  (НовоСевен) - Novo Nordisk
eptalog alfa (activated)

A10AB05
 

крвен коагулационен фактор
B02BD08

H

прашок и вехикулум за
раствор за инјектирање

вијала

1 x 50 KIE (1 mg) +
вијала x 1,12 ml вехикулум

H

прашок и вехикулум за
раствор за инјектирање

вијала

1 x 60 KIE (1,2 mg) + а
мпула x 2,2 ml вехикулум

H

прашок и вехикулум за
раствор за инјектирање

вијала

1 x 100 KIE (2 mg) +
вијала x 2,1 ml вехикулум

46108.50 ден.

Дозирање: специфично, индивидуално.

NOZINAN  (НОЗИНАН) - Alkaloid (Sanofi-Aventis)
levomepromazine

антипсихотик

N05AA02
Rp филм-обложена таблета
20 x 25 mg ▲ 194.04 ден.
Rp филм-обложена таблета
20 x 100 mg ▲ 541.80 ден.
Rp филм-обложена таблета
100 x 25 mg ▲ 960.12 ден.
Rp филм-обложена таблета
100 x 100 mg ▲ 2696.40 ден.
Дозирање: почетна доза: 25 - 50 mg на ден; доза за одржување: 150-250 mg на ден (max:
250 mg на ден).

NUTRINEAL PD4 WITH 1,1% AMINO ACIDS  (НУТРИНЕАЛ ПД4 СО 1,1 % АНИНО
КИСЕЛИНИ) - Baxter
peritoneal dialytic,hypertonic solutions

H

раствор за перитонеална дијализа

раствор за перитонеална дијализа

NYOLOL  (НИОЛОЛ) - Novartis Ophthalmics
timolol

ќесе

B05DB

2000 ml

лек за третман на глауком и миотик

274.84 ден.
Rp гел
туба
5 g (0,2 mg/g)
Дозирање: 1 капка од гелот се капнува во конјуктивалната кеса еднаш на ден.

NYSTATIN  (НИСТАТИН) - Hemofarm
nystatin

Rp маст

антимикотик
туба

20 g ( 100 000 IU/g)

D01AA01
78.75 ден.

A07AA02
92.82 ден.
10 x 500 000 IU
24 ml (100 000 IU/ml) 89.25 ден.
G01AA01
112.88 ден.
Rp вагинална таблета
15 x 100 000 IU
Дозирање: обложени таблети: возрасни и адолесценти: 3 x 500 000 IU - 1 000 000 IU на
ден, деца над 5 години: 3 x 500 000 IU; капки: 4 - 6 x 35 капки на ден; стоматомикози: 4 - 8
x 10 - 20 капки на ден, се задржува во устата неколку секунди и се проголтува; маст: 1-3 x
на ден во тенок слој да се премачка болното место; вагинална таблета: 1 вагинална таблета во тек на 7 - 10 дена, потоа 1 на 2-3 дена уште 2-3 недели.
Rp обложена таблета
Rp прашок за перорална суспензија
шише

N

S01ED01

Регистар на лекови на Република Македонија

201

OCTANATE 250  (ОКТАНАТЕ 250) - Octapharma Pharmazeutika
coagulation factor VIII
H

прашок и вехикулум за
раствор за инфузија

вијала

крвен коагулационен фактор
B02BD02
6396.08 ден..
1 x 250 IU + вијала
1 x 5 ml вехикулум

Дозирање: индивидуално.

OCTANATE 500  (ОКТАНАТЕ 500) - Octapharma Pharmazeutika
coagulation factor VIII
H

прашок и вехикулум за
раствор за инфузија

вијала

крвен коагулационен фактор
B02BD02
11340.00 ден.
1 x 500 IU + вијала
1 x 10 ml вехикулум

Дозирање: индивидуално.

OCTANATE 1000  (ОКТАНАТЕ 1000) - Octapharma Pharmazeutika
coagulation factor VIII
H

прашок и вехикулум за
раствор за инфузија

вијала

крвен коагулационен фактор
B02BD02
21105.00 ден.
1 x 1000 IU + вијала
1 x 10 ml вехикулум

Дозирање: индивидуално.
Дозирање: индивидуално.

OCTENISEPT  (ОКТЕНИСЕПТ) - Schulke&Mayr GmbH
octenidine, phenoxyethanol

BRp раствор за кожа шише
BRp раствор за кожа шише
BRp раствор за кожа шише
Дозирање: надворешно.

omeprazole

934.50 ден.
 
 

инхибитор на протонска пумпа

A02BC01
Rp
капсула 14 x 20 mg  
Дозирање: дуоденален и гастричен улкус: 20 mg на ден; кај дуоденален улкус 2 недели,
по потреба уште 2 недели; кај гастричен улкус: 4 недели, а по потреба уште 4 недели; кај
потешки улкуси дозата може да се зголеми на 40 mg на ден; инфекции со H.pylori: 2 x 20
mg на ден во тек на 7 дена, во комбинација со антибиотици; после ерадикацијата може да
се продолжи со омепразол во доза од 20 mg на ден, уште 2-4 недели; рефлуксен езофагитис: вообичаена доза: 20 mg на ден во тек на 4 - 8 недели; Золингер-Елисонов синдром:
почетна доза 60 mg на ден, а понатаму дозирањето е индивидуално; дозата на одржување
за повеќето пациенти: 20-120 mg на ден (дозите поголеми од 80 mg треба да се поделат
во 2 дози).

OFTALAR  (ОФТАЛАР) - Alcon Couvreur
pranoprofen

D08AJ57

50 ml (0,1 g + 2 g)
250 ml (0,1 g + 2 g)
1000 ml (0,1 g + 2 g)

ODASOL  (ОДАСОЛ) - Genepharm S.A.

антисептик и дезинфициенс

Rp
капки за око, раствор шише
Дозирање: 3 - 4 x 1 капка во око.

нестероиден антиинфламаторен лек
5 ml (1 mg/ml)

S01BC09
 

O

Регистар на лекови на Република Македонија

202
OHB12  (ОХБ12) - Galenika
hydroxocobalamin

витамин Б 12

B03BA03
162.77 ден.
H раствор за инјектирање ампулa 5 x 2500 µg/2 ml
Дозирање: мегалобластична анемија: 3 x 2500 mcg во тек на една недела до пополнување
на депоата; потоа 2500 mcg на 4-8 недели; неуролошки пореметувања: 2 - 4 x 2500 mcg
во тек на една недела за период од еден месец, потоа 2500 mcg еднаш месечно до година дена.

OIKAMID  (ОИКАМИД) - Pliva
piracetam

психостимулатор

N06BX03
185.06 ден.
Rp капсула
60 x 400 mg
H раствор за инјектирање ампулa 10 x 1 g/5 ml
249.48 ден.
Дозирање: перорално: возрасни: 3 х 400 - 800 mg на ден; деца до 14 години: 30 - 50 mg/
kg на ден поделено во 3 дози; парентерално i.m., i.v.,инфузија: возрасни: 6 - 12 g на ден; по
постигнување на терапевтскиот ефект, терапијата продолжува перорално.

OKACIN  (ОКАЦИН) - Novartis Ophthalmics
lomefloxacin

антиинфектив

311.07 ден.
Rp капки за око, раствор
шише 1 x 3 mg/5 ml
Дозирање: 2 -3 x 1 капка на ден во тек на 7-9 дена во заболеното око.

OKSIRIL  (ОКСИРИЛ) - Replekfarm
oxymetazoline

S01AX17

назален деконгестив за локална употреба

R01AA05
BRp капки за нос, раствор
шише 10 ml (0,025%)  
BRp капки за нос, раствор
шише 10 ml (0,05%)
 
Дозирање: возрасни и деца над 7 год.: 2 - 3 x 1 - 2 капки (0,05%) се капнуваат во секоја
ноздрва; деца од 1-7 години: 2 - 3 x 1 - 2 капки (0,025%) се капнуваат во секоја ноздрва;
капките да не се употребуваат подолго од 3 дена.

OLANDIX  (ОЛАНДИКС) - Pliva
olanzapine

антипсихотик

N05AH03
Rp перорална дисперзибилна таблета 28 x 5 mg
∆  
Rp перорална дисперзибилна таблета 28 x 10 mg ∆  
Дозирање: шизофренија: препорачана дневна доза: 1 x 10 mg на ден; епизоди на манија:
почетна доза: 15 mg на ден еднократно или 10 mg на ден во комбинација со други лекови;
спречување на рецидив на биполарно пореметување: почетна доза 10 mg на ден; доза на
одржување за сите индикации: 5 - 20 mg на ден; зголемување на дозата може во интервали не пократки од 24 часа.

OLANZAPIN  (ОЛАНЗАПИН) - Replekfarm
olanzapine

антипсихотик

N05AH03
898.38 ден.
Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg

Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg ∆
1638.00 ден.
Дозирање: шизофренија: препорачана дневна доза: 1 x 10 mg на ден; епизоди на манија:
почетна доза: 15 mg на ден еднократно или 10 mg на ден во комбинација со други лекови;
спречување на рецидив на биполарно пореметување: почетна доза 10 mg на ден; доза на
одржување за сите индикации: 5 - 20 mg на ден; зголемување на дозата може во интервали не пократки од 24 часа.

O

Регистар на лекови на Република Македонија

203

OLANZAPIN  (ОЛАНЗАПИН) - Actavis
olanzapine

антипсихотик
N05AH03

Rp филм-обложена таблета 28 x 5 mg
∆  
Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg ∆  
Дозирање: шизофренија: препорачана дневна доза: 1 x 10 mg на ден; епизоди на манија:
почетна доза: 15 mg на ден еднократно или 10 mg на ден во комбинација со други лекови;
спречување на рецидив на биполарно пореметување: почетна доза 10 mg на ден; доза на
одржување за сите индикации: 5 - 20 mg на ден; зголемување на дозата може во интервали не пократки од 24 часа.

OLANZAPIN  (ОЛАНЗАПИН) - Jaka 80 Radovis-Skopje (Cipla)
olanzapine

антипсихотик
N05AH03

Rp филм-обложена таблета 30 x 2,5 mg ∆  
Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg
∆  
Rp филм-обложена таблета 30 x 7,5 mg ∆  
Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg ∆  
Rp филм-обложена таблета 30 x 15 mg ∆  
Дозирање: шизофренија: препорачана дневна доза: 1 x 10 mg на ден; епизоди на манија:
почетна доза: 15 mg на ден еднократно или 10 mg на ден во комбинација со други лекови;
спречување на рецидив на биполарно пореметување: почетна доза 10 mg на ден; доза на
одржување за сите индикации: 5 - 20 mg на ден; зголемување на дозата може во интервали не пократки од 24 часа.

OLFEN-100 SR Depocaps  (ОЛФЕН-100 СР Депокапс) - Mepha
diclofenac

нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек
M01AB05
62.21 ден.
Rp капсула со продолжено ослободување, тврда 20 x 100 mg
Дозирање: 1 x 100 mg на ден (max. 200 mg на ден).

OLICARD retard  (ОЛИКАРД ретард) - Solvay Pharmaceutical
isosorbide mononitrate

вазодилататор

C01DA14
Rp капсула 50 x 40 mg  
Дозирање: вообичаена доза: 1 х 40 mg на ден, по потреба да се зголеми на 2 x 40 mg на
ден (max. 120 mg на ден).

OLIGOVIT  (ОЛИГОВИТ) - Galenika
multivitamini, minerali

BRp обложена таблета 30  
Дозирање: една таблета на ден.

OMEPRAZID  (ОМЕПРАЗИД) - Nobel (Plantafarma)
omeprazole

мултивитамини
A11AA03

инхибитор на протонска пумпа

A02BC01
Rp капсула
14 x 20 mg  
Дозирање: дуоденален и гастричен улкус: 20 mg на ден; кај дуоденален улкус 2 недели, по
потреба уште 2 недели; кај гастричен улкус: 4 недели, а по потреба уште 4 недели; кај потешки улкуси дозата може да се зголеми на 40 mg на ден; инфекции со H.pylori: 2 x 20 mg на
ден во тек на 7 дена, во комбинација со антибиотици; после ерадикацијата може да се продолжи со омепразол во доза од 20 mg на ден, уште 2-4 недели; рефлуксен езофагитис: вообичаена доза: 20 mg на ден во тек на 4 - 8 недели; Золингер-Елисонов синдром: почетна доза
60 mg на ден, а понатаму дозирањето е индивидуално; дозата на одржување за повеќето пациенти: 20-120 mg на ден (дозите поголеми од 80 mg треба да се поделат во 2 дози).

O

Регистар на лекови на Република Македонија

204

OMEPRAZOL  (ОМЕПРАЗОЛ) - Jaka 80 Radovis (Dr.Reddy`s Laboratories)
omeprazole

инхибитор на протонска пумпа

A02BC01
66.99 ден.
Rp капсула
14 x 20 mg
Дозирање: дуоденален и гастричен улкус: 20 mg на ден; кај дуоденален улкус 2 недели,
по потреба уште 2 недели; кај гастричен улкус: 4 недели, а по потреба уште 4 недели; кај
потешки улкуси дозата може да се зголеми на 40 mg на ден; инфекции со H.pylori: 2 x 20
mg на ден во тек на 7 дена, во комбинација со антибиотици; после ерадикацијата може да
се продолжи со омепразол во доза од 20 mg на ден, уште 2-4 недели; рефлуксен езофагитис: вообичаена доза: 20 mg на ден во тек на 4 - 8 недели; Золингер-Елисонов синдром:
почетна доза 60 mg на ден, а понатаму дозирањето е индивидуално; дозата на одржување
за повеќето пациенти: 20-120 mg на ден (дозите поголеми од 80 mg треба да се поделат
во 2 дози).

OMEPRAZOL  (ОМЕПРАЗОЛ) - Replekfarm (Rafarm)
omeprazole

инхибитор на протонска пумпа

A02BC01
58.80 ден.
Rp капсула
14 x 20 mg
Дозирање: дуоденален и гастричен улкус: 20 mg на ден; кај дуоденален улкус 2 недели,
по потреба уште 2 недели; кај гастричен улкус: 4 недели, а по потреба уште 4 недели; кај
потешки улкуси дозата може да се зголеми на 40 mg на ден; инфекции со H.pylori: 2 x 20
mg на ден во тек на 7 дена, во комбинација со антибиотици; после ерадикацијата може да
се продолжи со омепразол во доза од 20 mg на ден, уште 2-4 недели; рефлуксен езофагитис: вообичаена доза: 20 mg на ден во тек на 4 - 8 недели; Золингер-Елисонов синдром:
почетна доза 60 mg на ден, а понатаму дозирањето е индивидуално; дозата на одржување
за повеќето пациенти: 20-120 mg на ден (дозите поголеми од 80 mg треба да се поделат
во 2 дози).

OMEPROL  (ОМЕПРОЛ) - Zdravlje
omeprazole

инхибитор на протонска пумпа

A02BC01
453.00 ден.
Rp капсула
15 x 20 mg
Дозирање: дуоденален и гастричен улкус: 20 mg на ден; кај дуоденален улкус 2 недели,
по потреба уште 2 недели; кај гастричен улкус: 4 недели, а по потреба уште 4 недели; кај
потешки улкуси дозата може да се зголеми на 40 mg на ден; инфекции со H.pylori: 2 x 20
mg на ден во тек на 7 дена, во комбинација со антибиотици; после ерадикацијата може да
се продолжи со омепразол во доза од 20 mg на ден, уште 2-4 недели; рефлуксен езофагитис: вообичаена доза: 20 mg на ден во тек на 4 - 8 недели; Золингер-Елисонов синдром:
почетна доза 60 mg на ден, а понатаму дозирањето е индивидуално; дозата на одржување
за повеќето пациенти: 20-120 mg на ден (дозите поголеми од 80 mg треба да се поделат
во 2 дози).

OMEZOL  (ОМЕЗОЛ) - Alkaloid
omeprazole

инхибитор на протонска пумпа

A02BC01
222.26 ден.
Rp гастрорезистентна капсула 14 x 20 mg
Дозирање: улкус: 20 mg (исклучително 40 mg) наутро пред појадок, во тек на 4 недели (улкус на дуоденум) или 8 недели (улкус на желудник); гастроезофагеален рефлукс,
вклучувајки и рефлуксен езофагитис: 20 mg наутро во тек на 4-8 недели; - превенција
на рецидиви на улкус, рефлуксен езофагитис и оштетување на слузницата на ГИТ: 20 mg
дневно; - Золлингер-Елиссон синдром: почетна доза: 60 mg наутро пред појадок; доза за
одржување 20-120 mg дневно; - улкус поврзан со инфекција со Хелицобацтер пѕлори: 2 х
20 mg (наутро и навечер) заедно со антимикробна терапија; превенција на рецидиви на улкус, намалување на симптомите асоцирани со диспепсија :20g еднаш дневно; профилакса од аспирација на желудочна киселина: 40 mg вечерта пред интервенцијата и 40 mg - 6
часа пред операција.

O

Регистар на лекови на Република Македонија

OMNIPAQUE  (ОМНИПАК) - GE Healthcare AS (GE Healthcare Ireland)
iohexol

H раствор за инјектирање вијала 6 x 200 ml (350 mg/ml)  
H раствор за инјектирање вијала 10 x 50 ml (300 mg/ml)
H раствор за инјектирање вијала 10 x 50 ml (350 mg/ml)  
H раствор за инјектирање вијала 10 x 100 ml (300 mg/ml)
H раствор за инјектирање вијала 10 x 100 ml (350 mg/ml)
H раствор за инјектирање вијала 25 x 20 ml (300 mg/ml)  
H раствор за инјектирање вијала 25 x 20 ml (350 mg/ml)  
Дозирање: во зависност од типот на рендгенското снимање.

OMNISCAN  (ОМНИСКАН) - Nycomed Imaging AS
gadodiamid

H раствор за инјектирање вијала 10 x 5 ml (0,5 mmol/ml)
H раствор за инјектирање вијала 10 x 10 ml (0,5 mmol/ml)
H раствор за инјектирање вијала 10 x 15 ml (0,5 mmol/ml)
H раствор за инјектирање вијала 10 x 20 ml (0,5 mmol/ml)
Дозирање: во зависност од типот на рендгенското снимање.

OMNISCAN  (ОМНИСКАН) - GE Healthcare AS (GE Healthcare Ireland)
gadodiamid

H раствор за инјектирање вијала 10 x 5 ml (0,5 mmol/ml)
H раствор за инјектирање вијала 10 x 10 ml (0,5 mmol/ml)
H раствор за инјектирање вијала 10 x 15 ml (0,5 mmol/ml)
H раствор за инјектирање вијала 10 x 20 ml (0,5 mmol/ml)
Дозирање: во зависност од типот на рендгенското снимање.

OMNITUS  (ОМНИТУС) - Hemofarm
butamirate

205

контрастно средство
V08AB02

 
 

контрастно средство
V08CA03
 
 
 

контрастно средство
V08CA03
 
 
 
 

антитусик

R05DB13
145.69 ден.
Rp сируп шише 200 ml (4 mg/5 ml)
Дозирање: деца од 6 месеци .-1 година: 4 х 2 mg на ден ( 2 mg = 1/2 мала лажичка); деца
од 1-3 години: 3 х 4 mg на ден (4 mg = 1 мала лажичка); деца од: 3-6 години 3 х 8 mg на
ден (8 mg = 2 мали лажички); деца од 6-9 години: 3 х 12 mg на ден (12 mg = 1 голема лажица); деца постари од 9 години: 4 х 12 mg на ден (12 mg = 1 голема лажица); возрасни:
3 - 4 х 24 mg на ден (24 mg = 2 големи лажици).

ONDANTOR  (ОНДАНТОР) - Lek(Solupharm)
ondansetron

антиеметик

A04AA01
 
Rp филм-обложена таблета
10 x 4 mg
Rp филм-обложена таблета
10 x 8 mg
 
H раствор за инјектирање ампулa 5 x 2 ml (4 mg/2 ml)  
H раствор за инјектирање ампулa 5 x 4 ml (8 mg/4 ml)  
Дозирање: еметогена хемотерапија и радиотерапија: возрасни: 8 mg споро i.v. или i.m.
непосредно пред хемотерапијата или 8 mg перорално 1-2 часа пред хемотерапијата, а потоа секои 12 часа перорално 8 mg во тек на 5 дена; деца: 5 mg/m2 i.v. непосредно пред
хемотерапија, после 12 часа 4 mg перорално и потоа 2 х 4 mg на ден во тек на 5 дена; постоперативна мачнина и повраќање: превенција: 4 mg i.v./i.m.ри вовед во анестезија или 8
mg перорално 1 час пред анестезија, пост-оперативно: 4 mg i.v./i.m.

O

Регистар на лекови на Република Македонија

206
OPERIL  (ОПЕРИЛ) - Lek
oxymetazoline

назален деконгестив за локална употреба

R01AA05
BRp спреј за нос, раствор шише 10 ml (0,05 mg/1 ml))  
Дозирање: возрасни и деца над 7 год.: 2 - 3 x 1 - 2 капки (0,05%) се капнуваат во секоја
ноздрва; деца од 1-7 години: 2 - 3 x 1 - 2 капки (0,025%) се капнуваат во секоја ноздрва;
капките да не се употребуваат подолго од 3 дена.

OPERIL P  (ОПЕРИЛ П) - Lek
oxymetazoline

назален деконгестив

R01AA05
BRp капки за нос, раствор
шише 10 ml (0,025%)  
BRp спреј за нос
10 ml (0,025%)  
Дозирање: деца од 1-7 години: 2 - 3 x 1 - 2 капки (спреј) се капнуваат (распрскуваат) во
секоја ноздрва; капките да не се употребуваат подолго од 3 дена.

OPRYMEA  (ОПРИМЕА) - Krka
pramipexole

антипаркинсоник
N04BC05

Rp таблета 30 x 0,7 mg
Rp таблета 30 x 0,18 mg
Дозирање: индивидуално.

2234.50 ден.
621.62 ден.

OPTIRAY 300  (ОПТИРЕЈ 300) - Tyco Healthcare
joversol
H

раствор за
инјектирање

наполнет
инјекциски шприц

10 x 50 ml (300 mg/ml)

H

раствор за
инјектирање

шише

10 x 50 ml (300 mg/ml)

H

раствор за
инјектирање

наполнет
инјекциски шприц

10 x 100 ml (300 mg/ml)

H

раствор за
инјектирање

шише

10 x 100 ml (300 mg/ml)

контрастно средство
V08AB07
720.49 ден.
1439.09 ден.

Дозирање: во зависност од типот на рендгенското снимање.

OPTIRAY 350  (ОПТИРЕЈ 350) - Tyco Healthcare
joversol
H

раствор за
инјектирање

наполнет
инјекциски шприц

10 x 50 ml (350 mg/ml)

H

раствор за
инјектирање

шише

10 x 50 ml (350 mg/ml)

H

раствор за
инјектирање

наполнет
инјекциски шприц

10 x 100 ml (350 mg/ml) 1439.09 ден.

H

раствор за
инјектирање

шише

10 x 100 ml (350 mg/ml) 1439.09 ден.

Дозирање: во зависност од типот на рендгенското снимање.

O

контрастно средство
V08AB07
746.68 ден.
746.68 ден.

Регистар на лекови на Република Македонија

207

OPV-T  (ОПВ-Т) - Institut za imunologija i virusologija - Torlak
poliomyellitis oral, trivalenten, live attenuated

H перорални капки, раствор вијала 50 x 2 ml
Дозирање: според правила за имунизација.

ORALSEPT  (ОРАЛСЕПТ) - Replekfarm
benzydamine

вакцина
J07BF02
938.81 ден.

орален антисептик

A01AD02
 
BRp раствор за промивање уста
шише
100 ml (1,5 mg/ml)
BRp спреј за уста, раствор
контејнер
30 ml (1,5 mg/ml)  
Дозирање: 2-3 пати на ден се испира устата и грлото со 15 ml раствор (разреден со
вода до 30 ml), а потоа се исплукува;спреј за уста: возрасни и деца над 12 години:4 - 8
испснувања 2 - 6 пати дневно.

ORBENIN  (ОРБЕНИН) - Pliva
cloxacillin

бета лактамски антибиотик, пеницилин

J01CF02
Rp капсула
16 x 250 mg 245.70 ден.
H прашок за раствор за инјектирање вијала 50 x 1 g
11643.73 ден.
Дозирање: перорално: возрасни 2 капсули (500 mg) на секои 6 часа; деца 15-25 mg/kg на
секои 6 часа; парентерално: i.m.: возрасни: 250-500 mg на секои 6 часа, деца: 50 mg/kg на
ден на секои 6 часа; i.v.: возрасни: 1 g на секои 6 часа; интраплеурално: 500 mg - 1g на ден.

ORGAMETRIL  (ОРГАМЕТРИЛ) - Organon
lynestrenol

прогестаген

G03DC03
286.15 ден.
Rp таблета 30 x 5 mg
Дозирање: ендометриоза: 10 mg на ден во тек на 6-9 месеци; инсуфициенција на corpus
luteum: 10 mg на ден секој ден од 16. до 25. ден од циклусот.

ORTHON  (ОРТХОН) - Remedina
fluoxetine

антидепресив

N06AB03
Rp капсула
12 x 20 mg  
Дозирање: препорачана доза: 1 x 20 mg на ден, наутро; после 4 недели, дозата постепено може да се зголемува до max. 80 mg на ден (пациенти над 65 години: max. 60 mg на
ден); ако дневната доза е поголема од 20 mg, истата се дели во две еднакви дози (наутро и навечер).

ORUNGAL  (ОРУНГАЛ) - Janssen
itraconazole

антимикотик

J02AC02
2345.10 ден.
Rp капсула
15 x 100 mg
Дозирање: дерматомикози: 200 mg на ден во тек на 7 дена или 1 x 100 mg на ден во тек
на 15 дена; гинеколошки индикации: 2 x 200 mg на ден или 1 x 200 mg на ден во тек на
3 дена; кандидијаза на ушната шуплина: 2 x 100 mg на ден или 1 x 200 mg на ден во тек
на 1 недела; профилакса на габични инфекции: 5 mg/kg на ден поделено во две дози до
опоравување на неутрофилите; онихомикози: пулсно лекување: 2 x 200 mg на ден во тек
на недела дена (=1 циклус), меѓу циклусите 3 недели пауза (кај онихомикоза на рацете:
2 циклуса; кај онихомикози на нозете: 3 циклуса), континуирано лекување: 1 x 200 mg на
ден во текот на 3 месеци; капсулите треба да се земаат непосредно после целосен оброк!

O

Регистар на лекови на Република Македонија

208
ORVAGIL  (ОРВАГИЛ) - Galenika
metronidazole

Rp таблета
Rp таблета

антимикробен лек
P01AB01

20 x 250 mg
20 x 400 mg

96.92 ден.
51.05 ден.

J01XD01
H раствор за инјектирање шише 1 x 500 mg/100 ml  
Дозирање: трихомонијаза: 400 mg на секои 12 часа во тек на 7 дена или 2 g еднократно (возрасни); амебијаза:400-800 mg на 8 часа, 5-10 дена (возрасни) или 35-50 mg/kg на
ден поделено во 3 дози во тек на 5-10 дена (деца); ламблијаза: 2 g на ден во тек на 3 дена
(возрасни), 15mg/kg на ден поделено во 3 дози во тек на 3 дена (деца); анаеробни инфекции: 400 mg на секои 8 часа, 7 дена (возрасни) или 7.5 mg/kg на 8 часа(деца); парентерално: возрасни 500 mg на 8 часа; деца 7,5 mg/kg на 8 часа.

ORVAGIL D  (ОРВАГИЛ Д) - Galenika
metronidazole

антимикотик

PO1AB01
Rp филм-обложена таблета 20 x 400 mg  
Дозирање: трихомонијаза: 400 mg на секои 12 часа во тек на 7 дена или 2 g еднократно
(возрасни); амебијаза:400-800 mg на 8 часа, 5-10 дена (возрасни) или 35-50 mg/kg на ден
поделено во 3 дози во тек на 5-10 дена (деца); ламблијаза: 2 g на ден во тек на 3 дена (возрасни), 15 mg/kg на ден поделено во 3 дози во тек на 3 дена (деца); анаеробни инфекции:
400 mg на секои 8 часа, 7 дена (возрасни) или 7,5 mg/kg на 8 часа(деца).

OSPAMOX  (ОСПАМОКС) - Sandoz
amoxicillin

бета-лактамски антибиотик, пеницилин

J01CA04
Rp прашок за перорална суспензија
шише 60 ml (500 mg/5 ml)  
Rp прашок за перорална суспензија
шише 100 ml (500 mg/5 ml) 163.80 ден.
Дозирање: возрасни и деца потешки од 40 kg: 3 x 250-500 mg на ден; деца од 2-8 години: 3 x 125-250 mg на ден, деца под 2 години: 20-40 mg/kg на ден поделено во три еднакви дози; лекот се зема на секои 8 часа.

OSPAMOX DT  (ОСПАМОКС ДТ) - Sandoz
amoxicillin

бета лактамски антибиотик, пеницилин

J01CA04
68.25 ден.
Rp таблета за перорална суспензија 16 x 500 mg
Rp таблета за перорална суспензија 14 x 1000 mg
181.13 ден.
Rp таблета за перорална суспензија 16 x 750 mg
81.90 ден.
Дозирање: возрасни и деца потешки од 40 kg: 3 x 250-500 mg на ден; деца од 2-8 години: 3 x 125-250 mg на ден, деца под 2 години: 20-40 mg/kg на ден поделено во три еднакви дози; лекот се зема на секои 8 часа.

OSPEMOX  (ОСПЕМОКС) - Biochemie
amoxicillin

Rp филм-обложена таблета
Rp филм-обложена таблета
Rp филм-обложена таблета
Rp капсула
Rp капсула
Дозирање: возрасни и деца потешки

O

бета-лактамски антибиотик, пеницилин
 
1000 x 500 mg
100 x 500 mg  
20 x 500 mg  
100 x 250 mg  
20 x 250 mg  
од 40 kg: 3 x 250-500 mg на ден.

J01CA04

Регистар на лекови на Република Македонија

209

OSPEN  (ОСПЕН) - Krka

benzathine phenoxymethylpenicillin

бета лактамски антибиотик, пеницилин

J01CE10
460.07 ден.
Rp филм-обложена таблета кутија 30 x 1 000 000 IU
Rp филм-обложена таблета кутија 30 x 1 500 000 IU
682.89 ден.
Rp перорална суспензија
шише 60 ml (750.000 IU/5 ml)
 
Дозирање: деца од 1 до 3 години: 3 x 375 000 - 500 000 IU на ден; деца од 3 до 6 години:
3 x 500 000 - 1 000 000 IU на ден; деца од 6 до 10 години: 3 x 1 000 000 IU на ден; деца од
10 до 14 години: 3 x 1 000 000 - 1 500 000 IU на ден; деца постари од 14 години и возрасни: 3 - 4 x 1 500 000 - 2 000 000 IU на ден.

OTOL-H  (ОТОЛ-Х) - Hemofarm

tirotricin+prednizolon+tetrakain

комбинација на кортикостероиди и антибиотици

S02CA01
76.13 ден.
Rp капки за уво, раствор
шише 10 ml (0,01% + 0,1% + 1%)
Дозирање: на еден час да се капнат по 5-6 капки во заболено уво или да се натопи стерилна газа и да се вовлече во слушниот канал.

OVITRELLE  (ОВИТРЕЛЕ) - Serono
choriogonadotropin alfa

гонадотропин

H

прашок и вехикулум за
раствор за инјектирање

вијала

G03GA08
6 500 IU + 1 вијала +
1 ml вехикулум/кутија

H

раствор за инјектирање

наполнет
инјекциски шприц

6500 IU +
0,5 ml со игла/кутија

Дозирање: индивидуално.

OXALIPLATIN  (ОКСАЛИПЛАТИН) - Cipla Ltd.
oxaliplatin

H прашок за раствор за инфузија
H прашок за раствор за инфузија
Дозирање: според протокол.

антинеопластик

вијала 1 x 50 mg
вијала 1 x 100 mg

L01XA03
 
 

OXALIPLATIN  (ОКСАЛИПЛАТИН) - Pliva Lachema
oxaliplatin

H прашок за раствор за инфузија
H прашок за раствор за инфузија
Дозирање: според протокол.

антинеопластик
L01XA03

вијала 50 mg  
вијала 100 mg  

OXALIPLATIN Mayne  (ОКСАЛИПЛАТИН Меин) - Mayne Pharma
oxaliplatin

H прашок за раствор за инфузија
H прашок за раствор за инфузија
Дозирање: според протокол.

вијала 1 x 50 mg
вијала 1 x 100 mg

антинеопластик
L01XA03
 
 

OXALIPLATIN SINDAN  (ОКСАЛИПЛАТИН СИНДАН) - Sindan
oxaliplatin

H лиофилизат за раствор за инфузија
H лиофилизат за раствор за инфузија
Дозирање: според протокол.

вијала 10 x 50 mg
вијала 1 x 100 mg

антинеопластик
L01XA03
18663.75 ден.
35752.50 ден.

O

вијала 1 x 50 mg вијала 1 x 100 mg антинеопластик L01XA03 10418. 19261. .15 ден.Ebewe oxaliplatin H прашок за раствор за инфузија H прашок за раствор за инфузија Дозирање: според протокол.30 ден.OXALIPLATIN’’EBEWE’’  (ОКСАЛИПЛАТИН’’ЕБЕВЕ’’) .

антинеопластик PACLITAXEL  (ПАКЛИТАКСЕЛ) .69 ден. Дозирање: 400 mg на секои 12 часа.6 ml   150 mg/25 ml   300 mg/50 ml   PACLITAXEL LEK  (ПАКЛИТАКСЕЛ ЛЕК) . антинеопластик вијала 1 x 30 mg/5ml вијала 1 x 100 mg/16.7 ml paclitaxel инфузија инфузија инфузија инфузија LO1CD01 2308.67 ml H концентрат за раствор за инфузија Дозирање: според протокол. PALIN  (ПАЛИН) . P .Pliva Lachema paclitaxel H концентрат за раствор за инфузија H концентрат за раствор за инфузија Дозирање: според протокол.Mayne Pharma paclitaxel H концентрат за раствор за инфузија H концентрат за раствор за инфузија Дозирање: според протокол.43 ден. антинеопластик PACLITAXEL ‘’EBEWE’’  (ПАКЛИТАКСЕЛ ‘’ЕБЕВЕ’’) .Pharmachemie paclitaxel H концентрат за раствор за инфузија H концентрат за раствор за инфузија Дозирање: според протокол. вијала вијала вијала вијала 1 1 1 1 x x x x антинеопластик L01CD01 30 mg/5 ml 4029. при инфекции со стафилококи времето меѓу дозите не смее да биде подолго од 8 часа.Ebewe H концентрат за раствор за H концентрат за раствор за H концентрат за раствор за H концентрат за раствор за Дозирање: според протокол.52 ден. 100 mg/16. Rp капсула 20 x 200 mg Rp филм-обложена таблета 20 x 400 mg 237.7 ml PACLITAXEL  (ПАКЛИТАКСЕЛ) .95 ден.Pharmaswiss (HAUPT Pharma) paclitaxel H концентрат за раствор за инфузија Дозирање: според протокол.Lek pipemidic acid антинеопластик вијала 1 x 5 ml (30 g/5 ml) L01CD01   хинолонски антимикробик J01MB04 72.Регистар на лекови на Република Македонија 211 PACLITAKSIN  (ПАКЛИТАКСИН) .Salutas (Haupt Pharma) paclitaxel L01CD01 вијала 1 x 30 mg/5 ml   вијала 1 x 100 mg/16. антинеопластик L01CD01 1 x 30 mg/5 ml   PACLITAXEL PHARMASWISS  (ПАКЛИТАКСЕЛ ФАРМАСВИС) .13 ден. 6040. L01CD01 вијала 1 x 30 mg/5 ml   вијала 1 x 100 mg/16.

тврда 16 x 500 mg Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml (250 mg/5 ml) 137.Reddy`s Laboratories Ltd pamidronic acid лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA03   H прашок за раствор за инфузија вијала 1 x 30 mg Дозирање: 15-60 mg (зависно од концентрацијата на калциум во плазмата) со еднократна спора i.Medac (IDT Biologica GmbH) pamidronic acid лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA03 H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 5 ml (15 mg/ 5 ml)   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 10 ml (30 mg/10 ml)   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 20 ml (60 mg/20 ml)   H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 30 ml (90 mg/10 ml)   Дозирање: 15-60 mg (зависно од концентрацијата на калциум во плазмата) со еднократна спора i.v. 90 mg еднократно). инфузија или поделена во повеќе дози во тек на 2-4 дена (max.39 ден. 90 mg еднократно). PAMIRED 60  (ПАМИРЕД 60) .v. pamidronate disodium H прашок и вехикулум за раствор за инфузија вијала лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA03 2 x 30 mg+ ампула 2 x 10 ml вехикулум Дозирање: 15-60 mg (зависно од концентрацијата на калциум во плазмата) со еднократна спора i. 90 mg еднократно).v. инфузија или поделена во повеќе дози во тек на 2-4 дена (max.Reddy`s Laboratories Ltd pamidronic acid лек кој делува на минерализацијата на коските M05BA03   H прашок за раствор за инфузија вијала 1 x 60 mg Дозирање: 15-60 mg (зависно од концентрацијата на калциум во плазмата) со еднократна спора i.A. PAMIRED 30  (ПАМИРЕД 30) . деца од 7-12 години 500-1000 mg на секои 12 часа или 250-500 mg на секои 6 часа (max. инфузија или поделена во повеќе дози во тек на 2-4 дена (max. 90 mg еднократно).Dr.62 ден. цефалоспорин J01DB01 172. возрасни 500-1000 mg на секои 12 часа (max.v.Vipharm S. деца од 1-6 години: 250-500 mg на секои 12 часа. PAMIDRONATE DINATRIUM  (ПАМИДРОНАТ ДИНАТРИУМ) . PAMITOR  (ПАМИТОР) . 6g на ден).Galenika cefalexin бета-лактамски антибиотик.Регистар на лекови на Република Македонија 212 PALITREX  (ПАЛИТРЕКС) . PAMIFOS  (ПАМИФОС) .Dr. 4 g на ден). Rp капсула. Дозирање: доенчиња: 62.Torrex Cheisi Pharma(Holopack Verpackungestechnik) pamidronic acid H H H P лек кој делува на минерализацијата на коските концентрат за раствор за инфузија ампулa 1 x 2 ml (30 mg/2 ml)   концентрат за раствор за инфузија ампулa 1 x 4 ml (60 mg/4 ml)   концентрат за раствор за инфузија ампулa 1 x 6 ml (90 mg/6 ml) M05BA03 .5-125 mg на секои 12 часа. инфузија или поделена во повеќе дози во тек на 2-4 дена (max.

38 ден. 8 таблети).69 ден.Smithkline Beecham paracetamol аналгетик и антипиретик N02BE01 BRp филм-обложена таблета 12 x 500 mg   Дозирање: деца од 6-12 години 4 x 250-500 mg на ден.Hemofarm atenolol селективен бета-блокатор C07AB03 56. PANCEF  (ПАНЦЕФ) . PANADOL BABY  (ПАНАДОЛ БЕЈБИ) . мускулни релаксанти со периферно дејство ампулa 10 x 4 mg/2 ml M03AC01 53. Дозирање: вообичаена доза: 3 x 1 . Rp таблета 14 x 100 mg Дозирање: хипертензија: 1 x 50-100 mg на ден. Rp прашок за перорална суспензија 60 ml (100 mg/5 ml)   Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml (100 mg/5 ml) 944.Krka amilase.Rotex Medica pancuronium H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. деца од 6-12 години 4 x 250-500 mg на ден.Smithkline Beecham paracetamol. coffein аналгетик и антипиретик N02BE51 BRp филм-обложена таблета 12 x (500 mg + 65 mg)   Дозирање: возрасни и деца постари од 12 години: по 2 таблети најмногу 4 пати на ден (max. возрасни и деца над 50 kg (или постари од 12 години): 1 x 400 mg на ден или поделено во 2 дози од 200 mg на 12 часа.44 ден. може да се земе по 1 капсула и помеѓу оброци. деца над 12 години и возрасни: 4 x 500-1000 mg на ден. Дозирање: деца: 8 mg/kg на ден поделено во 2 дози.000) . PANADOL EXTRA  (ПАНАДОЛ ЕКСТРА) . lipase.21 ден.Alkaloid cefixime бета-лактамски антибиотик. растојанието меѓу дозите мора да биде 4 часа (max.000  (ПАНАЗЕ 10. времетраењето на терапијата изнесува 7-14 дена зависно од тежината на инфекцијата. Rp филм-обложена таблета 5 x 400 mg Rp филм-обложена таблета 10 x 400 mg 2097. 4 g на ден).Smithkline Beecham paracetamol аналгетик и антипиретик N02BE01 BRp перорална суспензија шише 100 ml (120 mg/5 ml)   Дозирање: деца до 6 години: препорачана еднократна доза: 10-15 mg/kg телесна тежина најмногу 4 x на ден. PANAPRES  (ПАНАПРЕС) .17 ден. PANAZE 10. PANCURONIUM BROMID  (ПАНКУРОНИУМ БРОМИД) . P .Регистар на лекови на Република Македонија 213 PANADOL  (ПАНАДОЛ) . цефалоспорин J01DD08 1048. не смее да се дава во временски интервали пократки од 4 часа. ангина пекторис: 50-200 mg на ден. protease ензими A09AA02 220. Rp капсула 20 x (9 000 U + 10 000 U + 500 U).43 ден.2 капсули на ден со главни оброци.

PANTHENOL  (ПАНТЕНОЛ) . Rp крем туба 15 g (0. деца до 40 kg: 25-45 mg/kg на ден поделени во 2 дози на секои 12 часа. Rp филм-обложена таблета 14 x (875 mg + 125 mg) 274. локално: 2-3 x дeн се нанесува со триење на претходно исчистено болно место. Деца: 1-1.Hemofarm amoxicillin. а за деца 10 mg/kg). Дозирање: новороденчиња и доенчиња до 3 месеци: 30 mg/kg (пресметано на амоксноворо денчиња ицилин) поделено во две еднакви дози на секои 12 часа.180 mg на ден. PANOLON  (ПАНОЛОН) .Jaka 80 Radovis-Skopje dexpanthenol витамин   BRp таблета за шмукање 20 x 120 mg Дозирање: орално: возрасни: 2-6 пати по 120 mg. деца до 40 kg: 25-45 mg/kg на ден поделени во 2 дози на секои 12 часа.Регистар на лекови на Република Македонија 214 PANKLAV  (ПАНКЛАВ) .Hemofarm amoxicillin. Дозирање: возрасни и деца над 40 kg: 500-875 mg на секои 12 часа. Дозирање: 2-3 пати на ден да се премачка заболеното место со благо втривање.25 mg/g) Rp маст туба 15 g (0.33 ден.03 ден. возрасни: 2-6 x 120 mg.5 таблети дневно. максимална дневна доза за клавулонска киселина за возрасни е 600 mg.36 ден.25 mg/5 ml) 137. а за деца 45 mg/kg. Rp прашок за перорален раствор 1 x (250 mg + 62. Rp гранули за перорален раствор шише 140 ml (400 mg + 57 mg/5 ml) 187. clavulanic acid пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR02 116. пеницилин J01CR02 Rp гранули за перорален раствор шише 75 ml (400 mg + 57 mg/5 ml) 155. деца од 3 месеци до 12 години: 30 mg/kg на 6-8 часа.5 mg/5 ml) Дозирање: новороденчиња и доенчиња до 3 месеци: 30 mg/kg (пресметано на амоксицилин) поделено во две еднакви дози на секои 12 часа. clavulanic acid пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR02 173. PANKLAV forte  (ПАНКЛАВ форте) . PANKLAV 2X  (ПАНКЛАВ 2) .16 ден.Hemofarm dexpanthenol BRp маст туба 30 g (5%)   D07AC04 A11HA30 мултивитамини D03AX03 A11HA30 BRp ориблети 20 x 120 mg   Дозирање: перорално: деца: 1 x 120 .36 ден. деца над 40 kg и возрасни: 375 mg на секои 8 часа или во потешки случаи: 625-1000 mg на секои 12 часа.Hemofarm fluocinolone acetonide кортикостероид 57.25 mg/g) 57. максимална дневна доза за клавулонска киселина за возрасни е 600 mg. деца над 12 години и возрасни: 1.33 ден. парентерално: деца до 3 месеци 30 mg/kg на 12 часа. P .43 ден.87 ден. Rp прашок за перорален раствор шише 1 x (125 mg + 31.Hemofarm amoxicillin. деца над 40 kg и возрасни: 375 mg на секои 8 часа или во потешки случаи: 625-1000 mg на секои 12 часа. деца над 3 месеци: 25-45 mg/kg поделено во 2 дози на секои 12 часа (дозите се дадени во однос на амоксицилинот). PANTHENOL  (ПАНТЕНОЛ) .2 g на 6-8 часа(максимална дневна доза за амоксицилин за возрасни е 6 g. Rp филм-обложена таблета 15 x (250 mg + 125 mg) Rp филм-обложена таблета 20 x (500 mg + 125 mg) 173. clavulanic acid бета-лактамски антибиотик.93 ден. а за деца 10 mg/kg).

растојанието меѓу дозите мора да биде 4 часа (max.Replekfarm paracetamol ихибитор на протонска пумпа аналгетик и антипиретик N02BE01   BRp супозиторија 10 x 300 mg BRp супозиторија 10 x 150 mg   BRp таблета 500 x 500 mg   BRp супозиторија 10 x 80 mg BRp сируп шише 100 ml (120 mg/5 ml)   Дозирање: деца до 6 години: препорачана еднократна доза: 10-15 mg/kg телесна тежина најмногу 4 x на ден. деца од 6-12 години 4 x 250-500 mg на ден. P .4 пати по 150 mg на ден. доенчиња од 7-12 месеци: 3 . за останатите возрасни групи на деца важи дозирањето на килограм телесна тежина.Регистар на лекови на Република Македонија 215 PANTOPRAZOL FARMOZ  (ПАНТОПРАЗОЛ ФАМОЗ) . доенчиња од 7-12 месеци: 3 . вентрикуларен и дуоденален улкус. за останатите возрасни групи на деца важи дозирањето на килограм телесна тежина.10 mg/kg (помали од 3 месеци).480 mg (6 .1000 mg секои 4 . 4 g невно). супозитории: доенчиња од 3-6 месеци: 2-3 x по 80 mg на ден.Alkaloid paracetamol аналгетик и антипиретик N02BE01 BRp перорален раствор шише 100 ml (120 mg/5 ml)   Дозирање: возрасни и деца над 12 години :500 . деца над 12 години и возрасни: 4 x 500-1000 mg на ден. деца од 6-12 години 4 x 250-500 mg на ден.6 часа(max. деца:3 . супозитории: доенчиња од 3-6 месеци: 2-3 x по 80 mg на ден. рефлуксен езофагит: 1 x 40 mg на ден (по потреба дозата двојно се зголемува). PARACETAMOL  (ПАРАЦЕТАМОЛ) .3 години). 120 .West Pharma Producoes de Especialidades Farmaceuticas pantoprazole A02BC02 Rp гастрорезистентна таблета 28 x 20 mg   Rp гастрорезистентна таблета 28 x 40 mg   Дозирање: блага рефлуксна болест: 1 x 20 mg на ден по потреба 40 mg на ден.240 mg (3 .120 mg (1 . 4 g на ден). 4 g на ден). долготрајна терапија и спречување на релапс: 1 x 20 mg на ден. улкус поврзан со H.6 години).1 година). 60 . растојанието меѓу дозите мора да биде 4 часа (max. PARACETAMOL ALKALOID  (ПАРАЦЕТАМОЛ АЛКАЛОИД) .4 x 5 .12 години). PARACETAMOL  (ПАРАЦЕТАМОЛ) . потоа дозата се намалува на 20 mg на ден. 240 . деца над 12 години и возрасни: 4 x 500-1000 mg на ден.pylori: 2 x 40 mg на ден во комбинација со 2 антибиотика во тек на 7 дена.Jaka 80 Radovis-Skopje paracetamol аналгетик и антипиретик N02BE01 BRp перорален раствор шише 100 ml (120 mg/5 ml)   BRp сируп шише 100 ml (120 mg/5 ml)   BRp супозиторија 10 x 600 mg   BRp супозиторија 10 x 80 mg   BRp супозиторија 10 x 150 mg   BRp супозиторија 10 x 300 mg   BRp таблета 500 x 500 mg   Дозирање: деца до 6 години: препорачана еднократна доза: 10-15 mg/kg телесна тежина најмногу 4 x на ден. 60 mg (3 месеци .4 пати по 150 mg на ден.

Дозирање: возрасни: депресија: препорачана доз 1 x 20 mg на ден. панично пореметување: почетна доза 1 x 10 mg на ден. 60 mg на ден).Merck paroxetine антидепресив N06AB05 Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg ∆ 459. опсесивно . 60 mg 1на ден).Bristol-Myers Squibb carboplatin H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол. панично пореметување: почетна доза 1 x 10 mg на ден. постепено се зголемува до препорачлива доза од 1 x 40 mg на ден (max. PARAPLATIN  (ПАРАПЛАТИН) . постепено се зголемува до препорачлива доза од 1 x 40 mg на ден (max. социјална фобија: препорачана доза 20 mg на ден (max. 60 mg на ден). постепено да се зголемува за 10 mg/недела до препорачана доза од 1 x 40 mg на ден (max. деца над 12 години и возрасни: 4 x 500-1000 mg на ден. опсесивно . 60 mg 1на ден). социјална фобија: препорачана доза 20 mg на ден (max. се зема еднаш дневно наутро со појадок.компулзивни пореметувања: почетна доза 1 x 20 mg на ден. Дозирање: возрасни: депресија: препорачана доз 1 x 20 mg на ден. по потреба дозата се зголемува до најмногу 1 x 50 mg на ден.20 ден. вијала 1 x 150 mg/15 ml   PAROKSETIN  (ПАРОКСЕТИН) .Регистар на лекови на Република Македонија 216 PARACETAMOL TROGE  (ПАРАЦЕТАМОЛ ТРОГЕ) . PAROKSETIN  (ПАРОКСЕТИН) .компулзивни пореметувања: почетна доза 1 x 20 mg на ден. 50 mg на ден). Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 30 x 30 mg ∆ 938. постепено да се зголемува за 10 mg/недела до препорачана доза од 1 x 40 mg на ден (max. растојанието меѓу дозите мора да биде 4 часа (max. 50 mg на ден). социјална фобија: препорачана доза 20 mg на ден (max. 60 mg 1на ден).Actavis paroxetine антидепресив N06AB05 Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg ∆   Дозирање: возрасни: депресија: препорачана доз 1 x 20 mg на ден. се зема еднаш дневно наутро со појадок. се зема еднаш дневно наутро со појадок. по потреба дозата се зголемува до најмногу 1 x 50 mg на ден.компулзивни пореметувања: почетна доза 1 x 20 mg на ден. по потреба дозата се зголемува до најмногу 1 x 50 mg на ден. деца од 6-12 години 4 x 250-500 mg на ден. постепено да се зголемува за 10 mg/недела до препорачана доза од 1 x 40 mg на ден (max. 60 mg на ден).38 ден.Troge Medical GmbH paracetamol аналгетик и антипиретик N02BE01   BRp таблета 1000 x 500 mg Дозирање: деца до 6 години: препорачана еднократна доза: 10-15 mg/kg телесна тежина најмногу 4 x на ден.Replekfarm paroxetine антинеопластик L01XA02 антидепресив N06AB05 488. опсесивно .59 ден. постепено се зголемува до препорачлива доза од 1 x 40 mg на ден (max. PAROXETINE  (ПАРОКСЕТИНЕ) . 4 g на ден). 50 mg на ден). P . панично пореметување: почетна доза 1 x 10 mg на ден.

3%)   BRp шампон шише 1 x 100 ml (0.82 ден. 71. PARTOBULIN SDF  (ПАРТОБУЛИН СДФ) .3 x 1 . по потреба постапката се повторува наредниот ден и по 8 дена. PEDACET  (ПЕДАЦЕТ) . деца од 7-12 години: 1-3 x една таблета на ден. PAXENE  (ПАКСЕНЕ) .Baxter anti-D (Rh) immunoglobulin H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц имуноглобулин J06BB01 1 x 1250 IU (250 mcg/ 2961.Hemofarm paracetamol L01CD01   аналгетик и антипиретик N02BE01   BRp шумлива таблета 10 x 500 mg BRp шумлива таблета 20 x 500 mg   Дозирање: возрасни: 1 .Ivax paclitaxel антинеопластик H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол. раствор 5 ml (1%) Дозирање: возрасни и деца над 3 години: 2 пати по 1 капка на ден во заболеното око.Hoffmann-la Roche Ltd peginterferon alfa 2a H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц цитокин и имуномодулатор L03AB11 14030. PEGASYS  (ПЕГАСИС) .59 ден.Alkaloid pyrethrum ектопаразитик P03AC01 BRp шампон шише 1 x 60 ml (0.Alkaloid dipyridamole антитромботик B01AC07 Rp обложена таблета 15 x 75 mg Дозирање: 3 x 75 mg на ден. PATANOL  (ПАТАНОЛ) .72 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 217 PARSEDIL  (ПАРСЕДИЛ) . вијала 5 ml (6 mg/ml) PCM-HEMOFARM  (ПЦМ-ХЕМОФАРМ) .5 ml) 1 x (180 mcg/0.60 ден. таблетата се раствора во вода.23 ден.F.5 ml) 15993.3%) Дозирање: 1-2 лажици од шампонот се втриваат неколку минути на мокра коса и потоа косата се промива. 1 x (135 mcg/0. Дозирање: еднаш неделно: 135 mcg или 180 mcg.2 таблети на ден (најмногу 8 таблети на ден).Alcon Couvreur olopatadine hydrochloride деконгестив и антиалергик S01GX09 664. Rp капки за око. ml) Дозирање: индивидуално. P .

81 ден.5 ml 8115.v. инфузија: почетна доза: 100 mg во тек на 1.5 ml 17103.5 ml 21197. во 3 .5 ml H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 1 x 100 mcg/0. потоа 2 х 400 mg на ден (max.v. деца од 10 до 14 години: 3 x 1 000 000 . H раствор за инјектирање ампулa 5 x (100 mg/5 ml) 77.m. H прашок за раствор за инјектирање вијала 50 x 500 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 50 x 1000 g 3427. Дозирање: деца од 6 до 10 години: 3 x 1 000 000 IU на ден. доенчиња помали од 1 недела: 50 . парентерално: i. пеницилин J01CA01 2072.4 дози. 12040. PEN-V “Genericon”  (ПЕН-В “Генерикон”) . H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 1 x 80 mcg/0. во 2 дози. 1 200 mg на ден).54 ден.00 ден.Krka pentoxifylline периферен вазодилататор C04AD03 117.08 ден. P . Дозирање: i.54 ден.1 500 000 IU на ден.4 недели: 150 . PENTOKSIFILIN ALKALOID  (ПЕНТОКСИФИЛИН АЛКАЛОИД) .47 ден.5 MIE 383.400 mg/kg телесна тежина во 4 .v. Дозирање: индивидуално.3 часа. Дозирање: перорално: почетна доза: 3 х 400 mg на ден.65 ден. и i. H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 1 x 150 mcg/0.200 mg/kg i. Rp филм-обложена таблета 30 x 1 MIE Rp филм-обложена таблета 30 x 1.12 g на ден во 4-6 дози (ентерококен ендокардитис и менингитис: 18 g во 4-6 дози).Регистар на лекови на Република Македонија 218 Peglntron  (Пегинтон) . пеницилин J01CE02 297.: возрасни: 6 .Pliva ampicillin бета-лактамски антибиотик.6 дози.2 000 000 IU на ден. PENTILIN retard  (ПЕНТИЛИН ретард) .5 ml 14656. PENBRITIN  (ПЕНБРИТИН) .Alkaloid pentoxifylline периферен вазодилататор C04AD03 Rp филм .100 mg/kg i. доенчиња над 1 месец: 100 . H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање наполнето инјекциско пенкало 1 x 120 mcg/0.v. потоа дозата се зголемува за 50 mg до 400 mg на ден. Rp таблета со продолжено ослободување 20 x 400 mg Дозирање: почетна доза: 3 х 400 mg на ден. потоа 2 х 400 mg на ден (max.16 ден.4 x 1 500 000 .32 ден. доенчиња од 1 .56 ден.41 ден.89 ден. деца постари од 14 години и возрасни: 3 .обложена таблета со продолжено ослободување 20 x 400 mg 90. 1 200 mg на ден).Schering-Plough (Brinny) Company peginterferon alfa-2b цитокин и имуномодулатор L03AB10 1 x 50 mcg/0.5 .Genericon phenoxymethylpenicillin бета лактамски антибиотик.

PENTREXYL  (ПЕНТРЕКСИЛ) .98 ден.54 ден.29 ден. Дозирање: вообичаена доза: возрасни: 4 х 500 mg.Регистар на лекови на Република Македонија 219 PENTOKSIFILIN Retard  (ПЕНТОКСИФИЛИН Ретард) .56 ден. Rp сируп шише 100 ml (250 mg/5 ml) 70. раствор за парентерална исхрана B05X 10 l   антисептик и дезинфициенс D08AJ01 290.31 ден. тврда 60 x (400 mg + 25 mg)   Дозирање: 3x1-2 капсули на ден во тек на 1-3 месеци во зависност од тежината на болеста. потоа 2 х 400 mg на ден (max.40 mcg/ml (60-180 mcmol/L).9 mg Rp вагинална таблета 12 x 20 mg Дозирање: се аплицира вагинално пред секој однос. cinnarizine психостимулатор N06BX00 Rp капсула. Rp капсула 16 x 250 mg Rp капсула 16 x 500 mg 83. PGS-21  (ПГС-21) . 354. P .Innothera benzalkonium Rp вагинален крем туба 72 g (1. Rp таблета 30 x 100 mg ∆ 150.98 ден. PHEZAM  (ФЕЗАМ) .Pliva phenobarbital антиепилептик N03AA02 Rp таблета 10 x 100 mg ∆ 92. оптималната плазматска концентрација на фенобарбитал е 15 .Alkaloid phenobarbital антиепилептик N03AA02 Rp таблета 30 x 15 mg ∆ 52. PHENOBARBITAL ALKALOID  (ФЕНОБАРБИТАЛ АЛКАЛОИД) . дневна доза е 600 mg на ден).Hemofarm electrolytes H концентрат за раствор за хемодијализа канта PHARMATEX  (ФАРМАТЕКС) .51 ден. деца: половина од дозата за возрасни. поделена во две дози.Galenika ampicillin бета-лактамски антибиотик. деца под 20 kg: 50-100 mg/kg поделени во 4 еднакви дози. лекот се зема на секои 6 часа.Replekfarm pentoxifylline периферен вазодилататор C04AD03 111. PHENOBARBITON  (ФЕНОБАРБИТОН) . Дозирање: индивидуално.85 ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 400 mg Дозирање: почетна доза: 3 х 400 mg . деца: 3-6 mg/kg на ден.Dupnica piracetam.63 ден.Balkanpharma .2%) Rp вагинална овула 5 x 18.61 ден. пеницилин J01CA01 50. 1 200 mg на ден). Дозирање: антиепилептик:возрасни: 100 mg 2 .3 x на ден (max. 200.

P . BRp лосион шише 1 x 60 ml (2%) BRp лосион шише 1 x 60 ml (5%) 577. при инфекции со стафилококи времето меѓу дозите не смее да биде подолго од 8 часа. Rp капсула 20 x 200 mg Дозирање: 400 mg на секои 12 часа.98 ден. раствор шише 10 ml (0.00 ден.Innothera diosmin вазопротектив C05CA03 BRp филм-обложена таблета 15 x 600 mg   Дозирање: хронична венска инсуфициенција: 600 mg наутро пред појадок.74 ден.Alkaloid pholcodine антитусик R05DA08 91.деца помали од 2 години:1.1 g на секои 12 часа до 2 g i. Rp перорален раствор шише 150 ml (15 mg/15 ml) ∆ 124. PILFUD  (ПИЛФУД) .или им во тек на 7-10 дена (по потреба и подолго). Rp капсула. PILOKARPIN  (ПИЛОКАРПИН) .перорален раствор:возрасни и деца над 12 години:15 ml перорален раствор 3-4 пати дневно.Регистар на лекови на Република Македонија 220 PHLEBODIA  (ФЛЕБОДИА) . дозата варира зависно од тежината на инфекцијата (од 500 mg .Pliva pilocarpine лек за третман на глауком и миотик Rp капки за око.Alkaloid (Antibioticos do Brasil Ltda) cefepime бета лактамски антибиотик. откако ќе се постигне саканиот ефект дозата се намалува на доза за одржување: 1 ml 1-2 пати неделно. Дозирање: капсули:вообичаена доза за возрасни и деца над 12 години: 1-2 капсули 3 пати дневно.50 ден. H прашок и вехикулум за раствор за инфузија вијала 5 стаклиен вијали x 2 g/кутија 6615.v.5 ml перорален раствор за деца 3 пати дневно.деца од 2 до 6 години:2. S01EB01     PIMEF  (ПИМЕФ) .2 mg/ ml) Дозирање: 1-2 капки неколку пати на ден во коњуктивалната кеса. цефалоспорин J01DE01 H прашок и вехикулум за раствор за инфузија вијала 5 стаклиен вијали x 1 g/кутија 3937.Hemofarm pipemidic acid уроантисептик J01MB04 94. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: вообичаена доза: 1 g на секои 12 часа i.деца од 6 до 12 години:5 ml перорален раствор за деца 3 пати дневно.7 ml перорален раствор за деца 3 пати дневно. раствор шише 10 ml (0.1 mg/ ml) Rp капки за око. хемороиди: 2-3 x 600 mg пред јадење.46 ден.на секои 8 часа). PIPEM  (ПИПЕМ) .71 ден.Bosnalijek minoxidil дерматолошки препарат D11AX01 437. тврда 20 x 10 mg ∆ Rp перорален раствор шише 60 ml (4 mg/5 ml) ∆ 89. Дозирање: наутро и навечер на суви места се нанесува по 1 ml и се трие од средината кон краевите на кожата.v. PHOLCODIN ALKALOID  (ФОЛКОДИН АЛКАЛОИД) .50 ден.85 ден.

70 ден. Arena Group piracetam 221 психостимулатор N06BX03 Rp капсула.. дневна доза: 2. терапијата продолжува перорално. 10 mg на ден). доза на одржување: 2. тврда 30 x 400 mg   Дозирање: перорално: возрасни: 3 х 400 . дозата треба да се дуплира во временски периоди од 1-2 недели. една наутро една навечер (ако болниот не ја поднесува оваа доза се даваат 1.5 mg на ден.5 mg Rp таблета 28 x 5 mg 475. P .5 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2-3 недели).v. (max.5 mg на ден или повеќе.5 mg.25 mg на ден. доза на одржување: 2.25 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2-3 недели) . 5 mg на ден). PIRACETAM  (ПИРАЦЕТАМ) . i.5 mg на ден. максимално 10 mg на ден. Конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 1. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 1. Инфракрт на миокардот: 5 mg на ден поделена во две поединечни дози по 2.5-5 mg на ден (max. мозочен удар или кардиоваскуларна смрт: почетна доза: 2.инфузија: возрасни: 6 .3 недели). превенција на инфаркт на миокард.hydrochlorothiazide АКЕ инхибитор C09BA05 Rp таблета 28 x (2. дозата може повторно да се дуплира до доза на одржување од 10 mg на ден.Lek ramipril АКЕ инхибитор C09AA05 245. три недели после тоа. 10 mg на ден). мозочен удар или кардиоваскуларна смрт: почетна доза 2. 10 mg на ден). по постигнување на терапевтскиот ефект. може да се зема еднократно или поделена во две поединечни дози (max. може да се зема еднократно или поделена во две поединечни дози (максимум 10 mg на ден). PIRAMIL H  (ПИРАМИЛ Х) .5 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2 .Lek(Salutas) ramipril. дозата може повторно да се дуплира до доза на одржување од 10 mg на ден.5 mg една наутро и една навечер (ако болниот не ја поднесува оваа доза се даваат 1.25 mg на ден во првите 2 дена) (max.Replekfarm (ZAO FarmFirma Sotex) piracetam психостимулатор N06BX03   H раствор за инјектирање 10 x 5 ml (200 mg/1 ml) Дозирање: перорално: возрасни: 3 х 400 .5 . Rp таблета 28 x 10 mg 762.25 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2-3 недели) (max.12 g на ден. дозата постепепено се зголемува со дуплирање во временски периоди од една недела.S. PIRAMIL  (ПИРАМИЛ) . дозата постепено да се зголемува со дуплирање во временски период од една недела.2 недели. дневна доза: 2.25 mg двапати на ден во првите два дена). дијабетичка и недијабетичка бубрежна нефропатија: почетна доза: 1.C.800 mg на ден.5 mg + 12. дозата треба да се дуплира во временски периоди од 1 . Превенција на инфаркт на миокард. Дозирање: хипертензија: почетна доза: 2. Rp таблета 28 x 2. инфаркт на миокард: почетна доза: 5 mg на ден поделена во две поединечни дози по 2.5 mg)   Rp таблета 28 x (5 mg + 25 mg)   Дозирање: хипертензија: почетна доза 2.5 mg на ден или повеќе.05 ден.800 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија PIRACETAM  (ПИРАЦЕТАМ) . 10 mg на ден). парентерално i.25 mg на ден. деца до 14 години: 30 .78 ден.максимална доза 5 mg на ден.5 mg на ден.50 mg/ kg на ден поделено во 3 дози..m. Диабетичка и недијабетичка бубрежна нефропатија: почетна доза: 1. деца до 14 години: 30 . Три недели после тоа.50 mg/ kg на ден поделено во 3 дози.

35 ден. пеницилин J01CE30 H прашок за раствор за инјектирање вијала 50 x 800 000 IU 800.v. кај акутен коронарен синдром без елевација на ST сегментот (нестабилна ангина или не-Q-инфаркт на миокард): терапијата мора да се започне со еднократна ударна доза од 300 mg.1 600 000 IU на ден. возрасни: почетна доза 2 х 0.Парентерално:1-3 пати на ден. P . B01AC03 B01AC04 11144.Laboratories Aguettant hydroxyethylamidon H плазма експандер раствор за инфузија 20 PVC/kesi od 500 ml (6%) PLAVIX  (ПЛАВИКС) .Talecris Biotherapeutics Inc. Rp филм-обложена таблета 30 x 100 mg H раствор за инфузија шише 2 x 500 ml/200 mg 1331.70 ден.94 ден. 2 mg на ден).Merz Pharma amantadine антипаркинсоник N04BB01 438. деца: 400 000 . новороденчиња: 50 000 IU/kg на ден. PLITOP  (ПЛИТОП) .05 ден.0. Дозирање: возрасни: 800 000 .10 ден.2 mg перорално или i.36 ден.1 . се аплицира i.38 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 300 mg Дозирање: вообичаена доза: 1 x 75 mg на ден..max. деца постари од 6 години: 0.325 mg на ден.02 mg/kg на ден. а се продолжува со 1 x 75 mg на ден (истовремено се дава ацетилсалицилна киселина во доза од 75 .1 200 000 IU на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 222 PK-MERZ  (ПК-МЕРЦ) . се препорачува 100 mg на ден). доза на одржување 1/2 или 1/3 од почетната доза. Дозирање: 1-3 филм-обложени таблети 2 пати дневно.m.1 mg Дозирање: деца до 6 години: 0. PLASMOHES  (ПЛАЗМОХЕС) .Pliva metildigoxin кардиотоничен гликозид C01AA08 132. Rp филм-обложена таблета 4 x 300 mg 1597. PLIVACILLIN  (ПЛИВАЦИЛИН) . доза на одржување 0. антитромботик B01AC04 Rp филм-обложена таблета 28 x 75 mg 3279.интравенозни дози од 200 mg амантадин сулфат во 500 ml на раствор. albumin human плазма експандер B05AA01 H раствор за инфузија вијала 50 ml (20%)   H раствор за инфузија вијала 100 ml (20%)   Дозирање: индивидуално.Sanofi Winthrop clopidogrel B05AA07 631. PLASBUMIN 20  (ПЛАСБУМИН 20) .2 mg на ден (max. Rp таблета 50 x 0.Pliva benzylpenicillin.дневна доза 600 mg.015 mg/kg на ден. procaine-benzylpenicil бета-лактамски антибиотик.58 ден.

со интервал од 7-8 часа помеѓу две дози.Pliva Krakow ascorbic acid витамин Ц BRp таблета со продолжено ослободување 30 x 500 mg Дозирање: возрасни:1 до 2 таблети (500mg до 1000 mg на ден.100 mg i. во тек на 2 недели.Pliva thiamine 223 витамин Б1 A11DA01   Rp таблета 20 x 50 mg H раствор за инјектирање ампулa 50 x 250 mg/2 ml 2003.или i. раствор шише 10 ml (4000 IU/ml) Дозирање: профилакса на рахитис: доенчиња и мали деца: 1 x 1 .m. PLIVIT B6  (ПЛИВИТ Б6) .2 капки на ден.Pliva colecalciferol витамин Ц A11GA01   витамин Д A11CC05 113.10 капки на ден. доза на одржување: 2 х 40 mg на ден (max. PLODIN 20  (ПЛОДИН 20) .11 ден. во тек на 2 недели. PLIVIT D3  (ПЛИВИТ Д3) .v.или i.v. PLIVIT C  (ПЛИВИТ Ц) . 120 mg на ден поделено во 3 дози). по потреба да се зголеми на 2 x 40 mg на ден (max.100 mg на ден.200 mg на ден 3 недели. потоа 1 g i.82 ден.v.600 mg на ден.Pliva pyridoxine витамин Б6 A11HA02   Rp таблета 20 x 25 mg H раствор за инјектирање ампулa 50 x 250 mg/5 ml 1646. деца: 10-25 mg на ден. парентерално: возрасни: 50 . Дозирање: перорално: 50 . за време на бременост и доење: 1 x 5 капки на ден. (недостаток на B6) 1 . на 30 минути (акутно труење со изонијазид).Регистар на лекови на Република Македонија PLIVIT B1  (ПЛИВИТ Б1) .2 x 50 mg на ден.m. синдром на зависност од пиридоксин: 300 . при недостаток поради алкохолизам: 50 mg на ден 2-4 недели.m.4 g i. доза на одржување 50 mg на ден во тек на цел живот.(1 капка = 200 IU). потоа 25 . Дозирање: перорално: 1 х 50 mg . P .3 х 50 .250 mg i. 500 mg на ден. Rp таблета 30 x 20 mg Дозирање: вообичаена доза: 2 х 20 mg на ден. деца: 10 . возрасни: 1 .v. шумливи таблети: 500 mg .m. возрасни: 50-100 mg на ден.100 mg на ден. возрасни: 1 .. капките се земаат со лажичка сок или млеко. 120 mg на ден).v.68 ден.2 x 50 mg на ден (при зголемена потреба до 200 mg на ден). (пиридоксин зависни конвулзии). лица кои претходно не примале нитрати: почетна доза: 2 х 10 mg на ден.40 ден.m.Jaka 80 Radovis-Skopje isosorbide mononitrate вазодилататор C01DA14 45.1 g на ден. скорбут: деца: 3 x 50 .или i. PLIVIT C  (ПЛИВИТ Ц) . терапија на рахитис: 1 x 7 .. парентерално: i. парентерално: i.100 mg на ден.или споро i. Rp перорални капки.Pliva ascorbic acid A11GA01 BRp таблета 30 x 50 mg   BRp таблета 20 x 500 mg   BRp таблета 250 x 500 mg   Дозирање: перорално: превенција на хиповитаминоза: деца: 1 x 50 mg на ден.

B6. 120 mg на ден).8 g /100 ml)   Дозирање: неразреден 7.Bosnalijek B1. POLIOSABIN (oral)  (ПОЛИОСАБИН (орал)) . деца од 7 .35 ден.Hemofarm povidone-iodine антисептик и дезинфициенс D08AG02 BRp раствор шише 100 ml (9.38 ден. P .5% раствор се употребува за предоперативна подготовка на пациентот или хируршката екипа.Регистар на лекови на Република Македонија 224 PLODIN 40  (ПЛОДИН 40) . PMS-PANTOPRAZOLE  (ПМС-ПАНТОПРАЗОЛ) . trivalenten. а потоа 1 .Jaka 80 Radovis-Skopje isosorbide mononitrate вазодилататор C01DA14 91. Rp таблета 30 x 40 mg Дозирање: вообичаена доза: 2 х 20 mg на ден.Pharmacience (Sofarimex) pantoprazole ихибитор на протонска пумпа A02BC02   H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 1 x 40 mg Дозирање: пациентите кои не можат да го примаат лекот перорално може да го примаат лекот парентерално во доза од 20-40 mg еднаш на ден. live attenuated Rp перорална суспензија вијала 1 x 0. лица кои претходно не примале нитрати: почетна доза: 2 х 10 mg на ден.14 години: 1 .2 големи лажици.2 мали лажици на ден. со интервал од 7-8 часа помеѓу две дози. B2. B12 мултивитамини A11A BRp филм-обложена таблета 30   Дозирање: превенција на хиповитаминози: 1 таблета на ден. доенчиња: 1 мала лажица на ден.Innothera nystatin.8 g /100 ml)   BRp раствор за чистење и дезинфекција на кожа шише 500 ml (7. 10% раствор најчесто се употребува како разреден (односот на разредување зависи од употребата).8 g/100 ml)   BRp раствор шише 500 ml (9. Дозирање: една вагинална капсула навечер во тек на 12 дена. POVIDON JOD  (ПОВИДОН ЈОД) . Дозирање: портална енцефалопатија: 3 х 2 . по потреба да се зголеми на 2 x 40 mg на ден (max.5 ml Дозирање: според правила за имунизација. PORTALAK  (ПОРТАЛАК) .3 големи лажици. лекување на хиповитаминози: 2 .3 големи лажици. осмотски A06AD11 249.Belupo lactulose лаксатив. опстипација: возрасни: 3 дена 1 . PP.3 x 1 .00 ден. polymyxin B вакцина J07BF02   антибиотик.7 g/100 ml) 462. 120 mg на ден поделено во 3 дози). B5. neomycin.7 g/100 ml) Rp перорален раствор шише 500 ml (66. Rp перорален раствор шише 250 ml (66. POLYGYNAX  (ПОЛИГИНАКС) .89 ден. комбинација G01AA51 Rp вагинални капсули 6 x (100 000 IU + 35 000 IU + 35000 IU) 326.2 таблети на ден.GlaxoSmithKline poliomyellitis oral. POLIBEVIT  (ПОЛИБЕВИТ) . доза на одржување: 2 х 40 mg на ден (max.

60 mg на ден). P . маст: заболеното место се премачкува 3 x на ден.79 ден. Rp филм-обложена таблета 50 x 100 mg ▲ 938.6 mg/kg на ден. без разлика на начинот на апликација. PRADAXA  (ПРАДАКСА) .36 ден.Jaka 80 Radovis-Skopje povidone-iodine антисептик и дезинфициенс D08AG02 BRp маст туба 20g (10%) BRp раствор за испирање на уста и грло шише 100 ml (1 %)   BRp раствор за испирање на уста и грло шише 100 ml (10 %)   R02AA15 D08AG02   G01AX11 BRp вагитории 14 x 200 mg   Дозирање: раствор за испирање уста и грло: со 5 ml неразреден раствор или разреден раствор (1:10) се испира устата и грлото 3-4 x на ден. тврда 10 x 110 mg 1729.79 ден. терапијата трае непрекинато 14-21 ден.36 ден. PRAZINE  (ПРАЗИНЕ) .Jaka 80 Radovis-Skopje prazepam Rp таблета 20 x 10 mg ∆   Дозирање: возрасни: 2-3 пати по 5-10 mg на ден (max.Pliva promazine анксиолитик N05BA11 антипсихотик N05AA03 Rp филм-обложена таблета 50 x 25 mg ▲ 260. Rp капсула. тврда 60 x 110 mg   Rp капсула. деца: 1. тврда контејнер 60 x 110 mg   Дозирање: профилакса на тромбемболии по тотална хируршка замена на коленото: возрасни над 18 години: 110 mg (повозрасни пациенти над 75 години 75 mg) 1-4 часа по хируршката интервенција. Rp капсула. тврда 10 x 75 mg Rp капсула.93 ден.Boehringer Ingelheim dabigatran etexilate антитромботик B01AE07 1729.5% раствор се употребува за предоперативна подготовка на пациентот или хируршката екипа. тврда 30 x 110 mg 5189. по потреба со оклузивен завој. профилакса на тромбемболии по тотална хируршка замена на колкот: возрасни над 18 години: 110 mg (повозрасни пациенти над 75 години 75 mg) 1-4 часа по хируршката интервенција.49 ден. поделено во 3-4 дози. потоа 220 mg (повозрасни пациенти над 75 години 150 mg) еднаш на ден во тек на 9 дена. Rp капсула.200 mg на ден.: 3 . Дозирање: возрасни: перорално 3 .4 х 50 . потоа 220 mg (повозрасни пациенти над 75 години 150 mg) еднаш на ден во тек на 27-34 дена PRAZEPAM  (ПРАЗЕПАМ) . 10% раствор најчесто се употребува како разреден (односот на разредување зависи од употребата).4 х 25 . тврда 60 x 75 mg   Rp капсула.Регистар на лекови на Република Македонија 225 POVIDON-JOD  (ПОВИДОН-ЈОД) . тврда 30 x 75 mg 5189. парентерално: i.m. тврда контејнер 60 x 75 mg   Rp капсула. неразреден 7.100 mg на ден. вагиторија: навечер пред спиење добро натопената во вода вагиторија се става длабоко во вагината. Rp капсула.5 .

56. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 1 x 10 mg на ден или 1 x 10 ml на ден (2 кафе- P . PRESOLOL  (ПРЕСОЛОЛ) . гонадотропин G03GA01 1097. наутро (по потреба после еден месец дозата може да се зголеми на 1 х 8 mg на ден). потоа 2 .08 ден.Krka perindopril 1 1 3 3 3 3 x x x x x x 5000 IU + ампула + 1 ml вехикулум 5000 IU + ампула 1ml вехикулум 1500 IU + ампула 1ml вехикулум кортикостероид H02AB04 34.3 x 50 mg или 2 x 100 mg на ден (max. во болус се повторува на 2 минути (max. PREGNYL  (ПРЕГНИЛ) . Rp шумлива таблета 10 x 10 mg 158. PREDNOL-L  (ПРЕДНОЛ-Л) . инфаркт на миокард: во текот на првите 12 часа 5 mg i. во зависност од 1 x 20 mg + ампула 1 x 2 ml вехикулум 1 x 40 mg+ампула 1x 2ml вехикулум индикацијата. Дозирање: индивидуално: перорално: хипертензија 1 x 100 .50 ден. АКЕ инхибитор C09AA04 653.1 mg на ден.81 ден. вијала вијала вијала PRENESSA  (ПРЕНЕСА) . PRESSING  (ПРЕСИНГ) . Дозирање: есенцијална хипертензија: 1 x 4 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 100 mg H раствор за инјектирање ампулa 5 x 5 mg/5 ml 210.v. парентерално: аритмии: 5 mg споро i.20 mg на ден).15mg на ден).69 ден.200 mg на ден.34 ден.03 ден.5 .5 mg навечер. ангина пекторис и аритмии: 2 . 542.Mustafa Nevzat methylprednisolone H прашок и вехикулум за ампулa раствор за инјектирање H прашок и вехикулум за ампулa раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.v. доза за одржување: 6 .99 ден. Rp перорален раствор шише 120 ml (5 mg/5 ml) Rp таблета 10 x 10 mg 61.06 ден.3 х 0.Organon chorionic gonadotrophin H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. Rp таблета 30 x 4 mg Rp таблета 30 x 8 mg 999.81 ден..Регистар на лекови на Република Македонија 226 PRAZOSIN  (ПРАЗОСИН) . 400 mg на ден).12 mg на ден (max.Hemofarm loratadine антихистаминик R06AX13 101.00 ден.Nihfi prazosin антагонист на алфа . срцева инсуфициенција: 1 x 2 mg на ден (по потреба после еден месец дозата може да се зголеми на 1 х 4 mg на ден).адренорецептори C02CA01   Rp таблета 50 x 2 mg Дозирање: почетна доза: 0.Hemofarm (Novartis) metoprolol селективен бета-блокатор C07AB02 179.81 ден.

20 mg на ден. trimethoprim lisinopril G03DC02 231. PRILENAP  (ПРИЛЕНАП) . сулфонамид во комбинација со триметоприм Rp таблета 20 x (400 mg + 80 mg) Дозирање: деца над 12 години и возрасни: 2 x 2 таблети на ден. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2. 124. во една или две поединечни дози). 148. акутен инфаркт на миокардот: почетна доза 5 mg на ден.Hemofarm enalapril. PRILENAP HL  (ПРИЛЕНАП ХЛ) .31 ден. PRINIVIL  (ПРИНИВИЛ) .75 ден. P .Hemofarm enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 124.Schering norethisterone Rp таблета 20 x 5 mg Дозирање: 5 . т. Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден. во зависност од индикацијата. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max.): секој втор ден по 10 mg или 10 ml (2 кафени лажици перорална суспензија) или 1 x 5 mg на ден или 1 x 5 ml (1 кафена лажица) перорална суспензија.90 ден.69 ден.40 mg на ден.НОР) . 80 mg на ден). реноваскуларна хипертензија: во зависност од гломеруларната филтрација.81 ден. Rp таблета 20 x 10 mg Rp таблета 20 x 20 mg 179.< 30 kg: 1 x 5 mg на ден или 1 x 5 ml (1 кафена лажица перорална суспензија).т.5 mg на ден. АКЕ инхибитор C09AA03 Rp таблета 28 x 5 mg   Rp таблета 28 x 10 mg   Rp таблета 28 x 20 mg   Дозирање: eсенцијална хипертензија: почетна доза 10 mg на ден.Lek sulfamethoxazole. hydrochlorothiazide АКЕ инхибитор C09BA02 Rp таблета 20 x (10 mg + 12.5 mg) Дозирање: 1-2 таблети на ден. доза на одржување 20-40 mg на ден (max. hydrochlorothiazide АКЕ инхибитор C09BA02 Rp таблета 20 x (10 mg + 25 mg) Дозирање: 1-2 таблети на ден.69 ден.NOR  (ПРИМОЛУТ . конгестивна срцева слабост: почетна доза 2. вообичаена доза: 5 .Hemofarm enalapril.20 mg на ден. потоа 10 mg на ден. PRIMOTREN  (ПРИМОТРЕН) .Регистар на лекови на Република Македонија 227 ни лажици перорална суспензија). пациенти со хепатални или ренални оштетувања (клиренс на креатинин < 30 ml/min.5 mg на ден. дозата постепено се зголемува. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). 1 x 10 mg на ден или 1 x 10 ml на ден (2 кафени лажици перорална суспензија). PRIMOLUT .Merck Sharp & Dohme прогестаген J01EE01 81. PRILENAP H  (ПРИЛЕНАП Х) .

имуносупресив L04AA05     12312.Galenika progesterone H раствор за инјектирање ампулa 5 x 250 mg/ml Дозирање: индивидуално. PROGESTERON DEPO  (ПРОГЕСТЕРОН ДЕПО) . Rp таблета 14 x 100 mg Дозирање: хипертензија: 1 x 50-100 mg на ден. 80 mg на ден).Alkaloid naphazoline. прогестагенски хормон G03DA04 381.Bayer Schering Pharma (Boegringer Ingelheim) telmisartan антагонист на ангиотензин .83 ден. тврда 60 x 1 mg Дозирање: индивидуално.Galenika atenolol селективен бета-блокатор C07AB03 68.GlaxoSmithKline measles. раствор шише 10 ml (0.82 ден.Astellas Ireland tacrolimus Rp капсула. тврда 30 x 0. тврда 30 x 5 mg Rp капсула. во зависност од хормонскиот дефицит. вакцина J07BD52 1 x наполнет инјекциски шприц + ампула 1 x 0. P прогестагенски хормон G03DA04 469.54 ден. PROGESTOGEL  (ПРОГЕСТОГЕЛ) .Регистар на лекови на Република Македонија 228 PRINORM  (ПРИНОРМ) .Laboratories Besins International progesterone Rp вагинален гел туба 80 g (1%) PROGRAF  (ПРОГРАФ) .07 ден. PRIORIX  (ПРИОРИКС) .2 рецептори и диуретик C09CA07 Rp таблета 28 x 40 mg   Дозирање: 1 x 40 mg на ден (max. кортикостероид H02AB07   . boric acid деконгестив S01GA51 BRp капки за око.5 ml вехикулум PRITOR  (ПРИТОР) . ангина пекторис: 50-200 mg на ден.Galenika prednisone Rp таблета 20 x 20 mg Дозирање: индивидуално. PRONISON  (ПРОНИЗОН) .3 mg + 15 mg)/ml   Дозирање: вообичаено 1-2 капки се капнуваат во окото (очите) најмногу 4 пати на ден.5 mg Rp капсула. combination with mumps and rubeolla H прашок и вехикулум за вијала раствор за инјектирање Дозирање: според правила за имунизација. PROCULIN  (ПРОКУЛИН) .

81 ден.Hemofarm propafenone 229 антиаритмик C01BC03 347. 320 mg на ден (кај возрасни)).3 х 40 mg на ден.доза на одржување кај деца е 50 mg два пати на ден. ангина пекторис: почетна доза 2 .v. доза на одржување 120-240 mg на ден (max.деца под 6 години:почетна доза 120200 mg/m2/ден.Alkaloid propylthiouracil антитироиден лек H03BA02 158. P .5 минути. 757.68 ден.40 mg на ден.00 ден. по потреба може да се повтори по 90-120 минути.13 ден. по потреба дозата може да се зголеми на 180-240 mg на ден.деца од 6-10 години:50-150 mg/ ден. деца: 1-2 mg/kg. аритмииi. дозата може да се зголемува минимум на 3-4 дневни интервали до 225 mg секои 8 часа (675 mg/ден).56 ден. несмее да се меша со физиолошки раствор.деца од и над 10 години:150-300 mg/ден или 5-7 mg/kg/ден на секои 6-8 часа.900 mg на ден). PROPOFOL 1% FRESENIUS  (ПРОПОФОЛ 1% ФРЕЗЕНИУС) . поделено во еднакви дози секои 8 часа.24 ден. 3 .B. Дозирање: индивидуално. понекогаш почетната доза е повисока и достигнува 600-900 mg/ден.парентерално: 0.Braun Melsungen propofol H емулзија за инјектирање шише 1 x 50 ml (1%) H емулзија за инјектирање ампулa 5 x 20 ml (1%) Дозирање: индивидуално. PROPRANOLOL  (ПРОПРАНОЛОЛ) . опструктивна кардиомиопатија: 3 .Alkaloid propafenone антиаритмик C01BC03 182. поделена на 3 еднакви дози секои 8 часа. Rp таблета 50 x 40 mg Дозирање: возрасни: хипертензија: почетна доза 2 х 80 mg на ден. тиреотоксикоза. PROPAFENON ALKALOID  (ПРОПАФЕНОН АЛКАЛОИД) . Rp таблета 20 x 50 mg Rp таблета 45 x 100 mg 615.Fresenius Kabi propofol анестетик N01AX10   H емулзија за инјектирање или инфузија шише 1 x 50 ml (1%) H емулзија за инјектирање или инфузија шише 1 x 100 ml (1%)   H емулзија за инјектирање или инфузија ампулa 5 x 20 ml (1%) 140.кај пациенти во еутироидна состојба (6-8 недели по терапијата) дозирањето треба да се намали за околу една третина до една поливина додека не се постигне дозата на одржување од 100 до 150 mg дневно. профилакса после инфаркт: 160 mg на ден. Дозирање: почетна доза: 3 х 150 mg на ден. ako e неопходно 3 x 300 mg на ден (max. анксиозност.24 ден.900 mg на ден).5 . мигрена.1 mg/kg се аплицира бавно i. дозата постепено се зголемува на 2 x 300 mg на ден (mах.тиреотоксична криза:200 mg на секои 4-6 часа. бета блокатор C07AA05 147. Дозирање: почетна доза е 300 до 400 mg/ден. или 5-7 mg/kg/ден на секои 6-8 часа. Rp филм-обложена таблета 50 x 150 mg Rp филм-обложена таблета 50 x 300 mg 538. PROPILTIOURACIL ALKALOID  (ПРОПИЛТИОУРАЦИЛ АЛКАЛОИД) .88 ден.4 х 10 . при тешки аритмии се применува со инфузија во 5% р-р на глукоза или фруктоза. доза на одржување 160-320 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 40 x 150 mg H раствор за инјектирање ампулa 10 x 35 mg/10 ml 417. Дозирање: перорално: почетна доза: 3 х 150 mg на ден.70 ден. PROPOFOL-LIPURO  (ПРОПОФОЛ-ЛИПУРО) .Galenika propranolol анестетик N01AX10 387.Регистар на лекови на Република Македонија PROPAFEN  (ПРОПАФЕН) .81 ден.

H раствор за инјектирање ампулa 30 x 2. деца: хипертензија и срцева аритмија: почетна доза 0.94 ден. инфузија. многу бавно или со континуирана i. carboprost H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.Pfizer S.5 mg на ден. антинеопластик L01BB02 705.5 mg/2. dinoprostone Rp вагинален гел Rp вагинална таблета Дозирање: индивидуално.Pfizer S.A.5 . PROSCAR  (ПРОСКАР) .5 ml Дозирање: деца над 5 години и возрасни до 21 година: 1 x 2.Heumann Pharma GmBH 6-mercaptopurine Rp таблета 25 x 50 mg Дозирање: според протокол.5 . деца: хипертензија и срцеви аритмии: почетна доза 0.92 ден.3 mg/kg на ден (поделено на повеќе дози). G02AD04   простагландин шприц 1 x 1mg/3 g 4 x 3 mg   G02AD02   PROTAMIN SULFAT  (ПРОТАМИН СУЛФАТ) .3 х 40 mg на ден. доза на одржување 80 -160 mg на ден.Hoffmann -la Roche(Genentech Inc.5 mg на ден. 1 x 100 IU + 3295. PURI-NETHOL  (ПУРИ-НЕТОЛ) .28 ден. PUREGON  (ПУРЕГОН) .Galenika protamin антидот V03AB14 295.A. доза на одржување 80 .Регистар на лекови на Република Македонија 230 есенцијален премор: 2 . H раствор за инјектирање ампулa 5 x 50 mg/5 ml Дозирање: дозите на протамин сулфат зависат од дозите и начинот на примена на хепаринот.95 ден. возрасни над 21 година: 1 .) dornase alfa (desoxyribonuclease) муколитик R05CB13 53258. се применува i.99 ден. доза на одржување: 2 .77 ден. PROSTIN 15 M  (ПРОСТИН 15 М) . лек за третман на бенингна хиперплазија на простата G04CB01 28 x 5 mg 2836.1 mg/kg на ден. P гонадотропин ампулa 1 x 50 IU + амампулa G03GA06 1647. се инхалира орално со помош на распскувач најдолго 12 месеци континуирано.v. .v. PULMOZYME  (ПУЛМОЗИМ) .Merck Sharp & Dohme finasteride Rp филм-обложена таблета Дозирање: 1 x 5 mg на ден. простагландин ампулa 1 x (0.25 mg/ml) PROSTIN E2  (ПРОСТИН Е2) . 1 mg протамин сулфат инактивира 80-100 IU хепарин во крвта.2 x 2.Organon follitropin beta H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање пула 1 x 1 ml вехикилум H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање ампула 1 x 1 ml вехикилум Дозирање: индивидуално.F.160 mg на ден.1 mg/kg на ден.

300 mg на ден). дневна доза: 2. доза на одржување: 150 mg навечер . Превенција на инфаркт на миокард. во тек на 4-8 недели.5 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2-3 недели). Дозирање: хипертензија: почетна доза 2. Золингер-Елисонов синдром: 3 x 150 mg на ден (наутро. парентерално (i.43 ден. 1 200 mg на ден) RAMIPRIL  (РАМИПРИЛ) . 6-12 месеци.25 mg на ден. Три недели после тоа. дозата може повторно да се дуплира до доза на одржување од 10 mg на ден. максимално 10 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 150 mg H раствор за инјектирање ампулa 5 x 2 ml (50 mg/2 ml) 72. Диабетичка и недијабетичка бубрежна нефропатија: почетна доза: 1. R . дозата треба да се дуплира во временски периоди од 1-2 недели.58 ден. 6 g на ден ).v.m.): возрасни: 3 . RANITAL  (РАНИТАЛ) . може да се зема еднократно или поделена во две поединечни дози (максимум 10 mg на ден). Rp таблета 28 x 10 mg 506.m. доза на одржување: 2.4 x 50 mg (max.25 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2-3 недели) . по потреба дозата може да се зголеми на 600-900 mg на ден (max.Zdravlje ranitidine антагонист на Х2 рецептори A02BA02 78.): возрасни: 3 . парентерално (i. 400 mg на ден). 300 mg на ден). 10 mg на ден). Конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 1. 6 g на ден ).63 ден. RANISAN  (РАНИСАН) .5 mg на ден или повеќе.99 ден.5-5 mg на ден (max.Lek ranitidine антагонист на Х2 рецептори A02BA02 91. 6-12 месеци. напладне и пред спиење). рефлуксен езофагитис: 2 x 150 mg на ден или 300 mg навечер пред спиење во тек на 8 недели.12 ден. деца од 8-18 години: 2 x 150 mg на ден (max. мозочен удар или кардиоваскуларна смрт: почетна доза 2.Jaka 80 Radovis-Skopje pentoxifylline 231 периферен вазодилататор C04AD03 84.4 x 50 mg (max. деца од 8-18 години: 2 x 150 mg на ден (max.5 mg една наутро и една навечер (ако болниот не ја поднесува оваа доза се даваат 1.25 mg Rp таблета 28 x 2.Регистар на лекови на Република Македонија RADOMIN  (РАДОМИН) . во тек на 4-8 недели. потоа 2 х 400 mg на ден (max. 400 mg на ден).максимална доза 5 mg на ден. Дозирање: пептичен улкус: почетна доза: 2 x 150 mg на ден (наутро и навечер) или 300 mg навечер.5 mg 209. Инфракрт на миокардот: 5 mg на ден поделена во две поединечни дози по 2.61 ден. напладне и пред спиење). доза на одржување: 150 mg навечер . Rp таблета 20 x 150 mg H раствор за инјектирање ампулa 5 x 50 mg/5 ml 167. Rp таблета 28 x 5 mg 396.46 ден.79 ден. Золингер-Елисонов синдром: 3 x 150 mg на ден (наутро. дозата постепено да се зголемува со дуплирање во временски период од една недела. Дозирање: пептичен улкус: почетна доза: 2 x 150 mg на ден (наутро и навечер) или 300 mg навечер. Rp обложена таблета 20 x 400 mg Дозирање: почетна доза: 3 х 400 mg на ден.Actavis ramipril АКЕ инхибитор C09AA05   Rp таблета 28 x 1. рефлуксен езофагитис: 2 x 150 mg на ден или 300 mg навечер пред спиење во тек на 8 недели.v. по потреба дозата може да се зголеми на 600-900 mg на ден (max. или i. или i.25 mg двапати на ден во првите два дена).5 mg на ден.

Janssen alfentanil H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.20 ден. вијала 2 x 10 IU B01AD07 65896. напладне и пред спиење).5 mg/ml) § ▲ RAPILYSIN  (РАПИЛИЗИН) . 6-12 месеци. рефлуксен езофагитис: 2 x 150 mg на ден или 300 mg навечер пред спиење во тек на 8 недели.Hemofarm diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05 148. доза на одржување: 150 mg навечер .5 mg/ml) § ▲ ампулa 10 x 10 ml (0. Rp филм-обложена таблета 20 x 150 mg Rp филм-обложена таблета 20 x 300 mg   Дозирање: пептичен улкус: почетна доза: 2 x 150 mg на ден (наутро и навечер) или 300 mg навечер. рефлуксен езофагитис: 2 x 150 mg на ден или 300 mg навечер пред спиење во тек на 8 недели. капсулите се земаат за време или по јадење. Золингер-Елисонов синдром: 3 x 150 mg на ден (наутро. рефлуксен езофагитис: 2 x 150 mg на ден или 300 mg навечер пред спиење во тек на 8 недели. RAPTEN Duo  (РАПТЕН Дуо) .Roche reteplase N01AH02 423. Rp таблета 30 x 75 mg Дозирање: возрасни: почетна доза: 1-2 пати по 75 mg на ден. деца од 8-18 години: 2 x 150 mg на ден (max.73 ден. 6-12 месеци. деца од 8-18 години: 2 x 150 mg на ден (max.31 ден. Золингер-Елисонов синдром: 3 x 150 mg на ден (наутро. доза на одржување: 150 mg навечер . по потреба дозата може да се зголеми на 600-900 mg на ден (max. RAPIFEN  (РАПИФЕН) . Rp филм-обложена таблета 20 x 150 mg Дозирање: пептичен улкус: почетна доза: 2 x 150 mg на ден (наутро и навечер) или 300 mg навечер. доза на одржување: 150 mg навечер . напладне и пред спиење).Lek(Salutas/Sandoz) ranitidine антагонист на Х2 рецептори A02BA02 Rp филм-обложена таблета 20 x 150 mg   Дозирање: пептичен улкус: почетна доза: 2 x 150 mg на ден (наутро и навечер) или 300 mg навечер. 987. 6 g на ден ). 6 g на ден ).Replekfarm ranitidine антагонист на Х2 рецептори A02BA02 27. R .01 ден. деца од 8-18 години: 2 x 150 mg на ден (max. 300 mg на ден). напладне и пред спиење). 300 mg на ден). во тек на 4-8 недели. RANITIDIN  (РАНИТИДИН) . Золингер-Елисонов синдром: 3 x 150 mg на ден (наутро.45 ден. RANITIDIN  (РАНИТИДИН) . по потреба дозата може да се зголеми на 600-900 mg на ден (max. антитромботик H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање Дозирање: според протокол. 6-12 месеци. 300 mg на ден). во тек на 4-8 недели. парентерално.Регистар на лекови на Република Македонија 232 RANITAL  (РАНИТАЛ) .15 ден. доза на одржување: 1 x 75 mg на ден. по потреба дозата може да се зголеми на 600-900 mg на ден (max. во тек на 4-8 недели. 6 g на ден ).Jaka 80 Radovis-Skopje ranitidine антагонист на Х2 рецептори A02BA02 30. општ анестетик ампулa 10 x 2 ml (0.

се применува во комбинација со интерферон. доза на одржување 2 x 50 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози или 1 x 100 mg на ден (max.Schering-Plough Labo ribavirin C03BA11   170. REBETOL  (РЕБЕТОЛ) .5 ml Дозирање: индивидуално. 200 mg на ден). наутро по оброк.   антивирусен лек   Rp капсула. RASILEZ  (РАСИЛЕЗ) . RASOLTAN  (РАСОЛТАН) . дозата се титрира и зголемува во неделни интервали до вообичаената доза на одржување од 1 x 50 mg на ден. по потреба се зголемува на 1 x 100 mg на ден. тврда 168 x 200 mg 44898.88 ден. Rp перорален раствор 100 ml (40 mg/ml)   Дозирање: индивидуално. 3 x 6 MIU/0.Novartis Pharma Stein aliskiren активатори на ренин . во колку е потребно дозата може да се зголеми до 300 mg еднаш на ден.Hemofarm diclofenac 233 нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AB05 49.5 mg продолжено ослободување 60 x 1.Serono interferon beta-1a H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц J05AB04 цитокин и имуномодулатор L03AB07 4982.Actavis losartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA01 Rp филм-обложена таблета 14 x 50 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg   Дозирање: хипертензија: вообичаена почетна доза и доза на одржување: 1 x 50 mg на ден.5 mg таблета на ден. максималниот ефект се постигнува за 3-6 недели.36 ден. REBIF 22  (РЕБИФ 22) . тврда 112 x 200 mg   Rp капсула.5 mg продолжено ослободување 30 x 1.ангиотензин системот C09XA02 Rp филм-обложена таблета 28 x 150 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 300 mg   Дозирање: возрасни над 18 години: 150 mg еднаш на ден. RAWEL SR  (РАВЕЛ СР) . R .Регистар на лекови на Република Македонија RAPTEN-K  (РАПТЕН-К) .5 mg на ден.75 ден. Rp филм-обложена таблета 10 x 50 mg Дозирање: возрасни: почетна доза: 100-150 mg на ден поделено во 2 или 3 еднакви дози. срцева инсуфициенција: почетна доза: 1 x 12. тврда 84 x 200 mg Rp капсула. тврда 140 x 200 mg   Rp капсула.Krka indapamide Rp таблета со Rp таблета со Rp таблета со Дозирање: една диуретик продолжено ослободување 20 x 1.37 ден.

5 ml 5979. RECIPROKS  (РЕЦИПРОКС) . R N01AX10 1788.v. Rp филм-обложена таблета 10 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 10 x 500 mg 58. тешки инфекции (воспаление на бели дробови. цефалоспорин J01DC02   H прашок за раствор за инјектирање шише 1 x 750 mg/ml Дозирање: i.5 ml 12 x 12 MIU/0. i.m. или 2 х 750 mg на ден. Дозирање: индивидуално.Replekfarm ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 30.80 ден.00 ден. RECEANT  (РЕЦЕАНТ) .00 ден. остемиелитис): 2 х 75 mg/ден. при состојба на ренална инсуфициенција дозата треба да се редуцира. H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x 1000 IU + вијала 1 x 10 ml вехикулум 35102. RECOMBINATE  (РЕКОМБИНАТ) .100 mg/kg на ден во 3 или 4 дози. гонореа: еднократно 1. бацилоносители на салмонели: 2 х 750 mg на ден. деца: 30 .51 ден. . комплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи 2 х 500 mg на ден. 1 x 250 IU + вијала 1 x 5 ml вехикулум H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 1 x 500 IU + вијала 1 x 10 ml вехикулум 18338.5 g на 6-8 часа (max.Bayer Schering Pharma OY propofol општ анестетик H емулзија за инјектирање ампулa 5 x 20 ml (10 mg/ml) Дозирање: индивидуално. инфузија: возрасни 750 mg .00 ден.5 g i.Remedina cefuroxime бета-лактамски антибиотик.Serono interferon beta-1a H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц цитокин и имуномодулатор LO3AB07 3 x 12 MIU/0. некомплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи. Дозирање: вооичаена доза: 2 х 250 mg на секои 12 часа. 2 х 500 mg на ден. Дозирање: индивидуално.1. RECOFOL  (РЕКОФОЛ) .m. 6 g на ден).Baxter coagulation factor VIII крвен коагулационен фактор B02BD02 9957.Регистар на лекови на Република Македонија 234 REBIF 44  (РЕБИФ 44) .30 ден.80 ден.

истата се дели во две еднакви дози (наутро и навечер).79 ден.Replekfarm (Rafarm) dextriferron антианемик B03AB05 255.00 ден.1000 mg на ден.63 ден. деца: 1. Rp сируп шише 1 x 100 ml (100 mg/5 ml) 170. 6 x (6 000 IU/0. REFALGIN  (РЕФАЛГИН) .5 mg (20-30 капки) на ден.3 ml) 6916.5 mg Rp таблета 20 x 4.3 ml) 6 x (2 000 IU/0.5 mg 118. по потреба дозата се зголемува.5 ml/kg (4 mg Fe / kg) на ден.5 mg на ден. REFLOKSETIN  (РЕФЛОКСЕТИН) .Сируп:возрасни: 1-2 големи лажици (40 -80 mg Fe) на ден. Rp перорален раствор шише со вградена капалка 50 ml (1 mg/ml) 101.85 ден.00 ден.Lek dihydroergotoxine антианемик B03XA01 периферен вазодилататор C04AE01 61. шприц шприц шприц шприц антианемик B03XA01 6 x (1 000 IU/0.F.3 ml) 14717. 80 mg на ден (пациенти над 65 години: max. дозата постепено може да се зголемува до max. доенчиња: 1 кафена лажичка (10 mg Fе) на ден. перорален раствор 3 x 1.5 или 1 x 4.92 ден. после 4 недели. 60 mg на ден).50 ден.94 ден. Rp таблета 20 x 1.76 ден. Rp таблета за џвакање 30 x 100 mg 105. Дозирање: перорално: 3 x 1.4 х 500 . Rp перорален раствор вијала 10 x (100 mg/5 ml) Rp сируп шише 1 x 100 ml (50 mg/5 ml) 83. R . 6 x (4 000IU/0. Дозирање: препорачана доза: 1 x 20 mg на ден. Дозирање: таблети за џвакање: возрасни и деца над 12 години: 1 x 100 mg на ден во било кое време или по потреба 2 x 100 mg на ден.Hoffmann-la Roche Ltd epoetin beta H раствор наполнет за инјектирање инјекциски H раствор наполнет за инјектирање инјекциски H раствор наполнет за инјектирање инјекциски H раствор наполнет за инјектирање инјекциски Дозирање: индивидуално. REFERUM  (РЕФЕРУМ) . пред јадење. ако дневната доза е поголема од 20 mg. дневната доза се зема поделена на 2 единечни дози. перорален раствор: возрасни: 2 x 5 ml на ден (по потреба 3 x 5 ml на ден) пред оброк.Регистар на лекови на Република Македонија 235 RECORMON  (РЕКОРМОН) .3 ml) RECORMON multidose  (РЕКОРМОН мултидозен) .F. наутро.Hoffmann-la Roche Ltd epoetin beta H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 50 000 IU   Дозирање: индивидуално.Replekfarm fluoxetine антидепресив N06AB03 Rp капсула 30 x 20 mg ∆ 73. REDERGIN  (РЕДЕРГИН) .46 ден.Replekfarm metamizole sodium аналгетик и антипиретик N02BB02 BRp таблета 500 x 500 mg   Дозирање: перорално: младинци над 15 години и возрасни 1 .

76 ден. деца: перорално 0.1 mg/kg како вкупна доза поделена на три дози.Регистар на лекови на Република Македонија 236 REGLAN  (РЕГЛАН) .Remedina ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 Rp таблета 10 x 500 mg   Дозирање: вообичаена доза: 250-500 mg на секои 12 часа.Glaxo Wellcome Production zanamivir Rp прашок за инхалирање антивирусен лек 5 ротадискови x 4 поделени дози во блистер (20 дози) + 1 дискхалер J05AH01 Дозирање: со инхалирање на прашокот.78 ден.14 години). RELENZA  (РЕЛЕНЗА) .v. 10 x 200 mg 158. 14 дози (2200 IU/ml) 679.m. Rp шампон шише 120 ml (2%) Дозирање: таблети: деца над 40 kg и возрасни: 1 x 200 mg на ден. до 4 пати на ден. J02AB02 D01AC08 158.v. околу 30 минути пред оброк. околу 30 минути пред оброк. вагинална кандидијаза: 1 x 400 mg во тек на 5 дена (max. 400 mg на ден). некомплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 250 mg на ден.4 пати на ден. 3 ./i. пролив при патување: 2 x 500 mg на ден.4 недели.52 ден.73 ден.профилакса на инфлуенца:возрасни и деца над 5 години:10 mg еднаш на ден во тек на 10 дена.третман на инфлуенца:возрасни и деца над 5 години:2 x 10 mg на ден во тек на 5 дена. H раствор за инјектирање ампулa 30 x 10 mg/2 ml 279.Replekfarm ketoconazole Rp крем туба Rp таблета антимикотик D01AC08 30 g (2%) 170. раствор спреј за нос. тешки инфекции (воспаление на бели дробови. крем: 1-2 x на дeн се нанесува на заболеното место. себороичен дерматитис: 2 x неделно во тек на 2 . раствор шише со пумпа за дозирање шише + дозатор антихиперкалцемик H05BA01 1 x 2 ml.5 . REKONAZOL  (РЕКОНАЗОЛ) . pityriasis versicolor: 1x на ден во тек на 5 дена.Alkaloid metoclopramide пропулзив A03FA01 66. Дозирање: назално 200 IU на ден.20 mg i. а 0.72 ден.хиперкалцемија: 5-10 IU/kg на ден.превенција на инфлуенца во тек на епидемија:возрасни и деца над 12 години:10 mg еднаш на ден во тек на најмногу 28 дена.96 ден.76 ден.Replekfarm (Rafarm) calcitonin salmon (synthetic) Rp Rp спреј за нос. парентерално кај возрасни: 10 . остеомиелит): 2 x 750 mg на ден. R . Дозирање: возрасни: 10 mg перорално. комплицирани инфекции на долни и горни уринарни органи: 2 x 500 mg на ден. парентерално кај деца при дијагностички процедури: 2.5 mg (за деца од 6 . REMENA  (РЕМЕНА) .1 mg/kg (деца под 6 години). шампон: се нанесува 2 x неделно на косата и по 3-5 минути се плакне. бавно i. Rp перорален раствор шише 120 ml (5 mg/5 ml) Rp таблета 40 x 10 mg 89. бацилоносители на салмонели: 2 x 750 mg на ден. 14 дози (1100 IU/ml ) 1 x 2 ml. REKALCITON  (РЕКАЛЦИТОН) .

во една или две поединечни дози).Merck Sharp & Dohme enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 301. во една или две поединечни дози).4 до 4. тврда 20 x 20 mg Дозирање: во завсност од индикацијата. Rp капсула.4 – 12 g на ден во три поделени дневни дози).24 ден.Centocor infliximab H прашок за концентрат за раствор за инфузија имуносупресив вијала 1 стаклена вијала x 100 mg L04AB02 41868. RENAGEL  (РЕНАГЕЛ) . RENAPRIL  (РЕНАПРИЛ) . Rp таблета 20 x 2. RENOLIP  (РЕНОЛИП) . Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.20 ден. Дозирање: ндивидуално. дозата постепено се зголемува.40 mg на ден.54 ден.5 g на ден). препорачаните дози се 20-40 mg дневно. Rp таблета 28 x 5 mg Rp таблета 28 x 10 mg 333. Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.39 ден.00 ден.Alkaloid piroxicam нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек M01AC01 86. 1.44 ден.5 mg Rp таблета 20 x 5 mg 21. потоа дозата се прилагодува во зависност од плазматските концентрации на фосфати (вообичаен дозажен ранг: 2.Replekfarm enalapril АКЕ инхибитор C09AA02 20. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. дозата постепено се зголемува. R . поделени во три еднакви дози во текот на оброкот. RENITEC  (РЕНИТЕК) .27 ден.Genzyme sevelamer лек за третман на хиперкалиемија и хиперфосфатемија V03AE02 14494.40 ден. Rp таблета 20 x 10 mg 22. како единечна или поделена доза. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). Rp филм-обложена таблета 180 x 800 mg Дозирање: возрасни над 18 години: почетна терапија: 2.40 mg на ден.5 mg на ден. конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2. REMOXICAM  (РЕМОКСИКАМ) . конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2.8 g на ден.75 ден. Rp таблета 20 x 20 mg 23.00 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 237 REMICADE  (РЕМИКАДЕ) . доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден). Rp таблета 28 x 20 mg 453.Remedina gemfibrozil хиполипемик C10AB04 Rp таблета 30 x 600 mg   Дозирање: вообичаена доза: 2 x 450 -600 mg на ден половина час пред оброк (max. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max.5 mg на ден.

dried lysate. RESPIVAX  (РЕСПИВАКС) . со тоа што се дава 20 последователни дена во месецот во три последователни месеци. антагонист на допамин 210 x 0. REQUIP  (РЕКВИП) . 1351. циклусот може да се повтори после 5-6 месеци. за нестабилна ангина. Rp таблета 30 x 25 mg Rp таблета 30 x 50 mg 297. деца над 14 години и возрасни max.Pliva repaglinide перорален антидијабетик A10BX02   Rp таблета 90 x 0. поединечна доза: 4 mg. муколитик R05CB06 Rp сируп шише 125 ml (15 mg/5 ml)   Rp сируп шише 125 ml (30 mg/5 ml)   Дозирање: деца 1-2 години: 2 х 7.25 ден.5 mg на ден.09 ден.00 ден.18 ден.05 ден. дозата на одржување е иста со почетната доза. а за деца 1 таблета на ден од 25 mg.1 mg 15 минути пред главниот оброк. наутро. деца: 1 таблета на ден од 25 mg во тек на 30 дена. H раствор за инјектирање вијала 1 x (5 ml/10 mg) Дозирање: возрасни: на почетокот со интравенска инјекција се администрираат 250 mcg/ kg во тек на 1 минута.Remedina ambroxol N04BC04 2231. а инфузијата се продолжува во тек на 12 часа. R .Bul-Bio NCIPD Ltd (Biomeda) freeze .5 . а со инфузијата се продолжува во тек на 12 часа по интервенцијата. пред доручек. со администрацијата се започнува до 24 часа пред можната перкутана коронарна интервенција.300 mg на ден. пред доручек во тек на 20 последователни дена во месецот во три последователни месеци.V.5 mg на ден.(Eli Lilly Company) abciximab антитромботик B01AC13 31550.88 ден.5 mg Rp таблета 90 x 1 mg   Rp таблета 90 x 2 mg   Дозирање: почетна доза: 0.GlaxoSmithKline ropinirole Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Дозирање: индивидуално. по потреба по 1-2 недели дозата може да се зголеми ( max. наутро. max: 16 mg на ден. деца 2-5 години: 3 х 7. 10 mcg/минута).Centocor B. Дозирање: имуно терапија: возрасни: 1 таблета на ден од 50 mg во тек на 30 дена.Регистар на лекови на Република Македонија 238 REODON  (РЕОДОН) . имуно профилакса: за возрасни се препорачува 1 таблета на ден од 50 mg. killed bacterial bodies цитокин и имуномодулатор L03AX 209.25 mg 21 x 1 mg 21 x 2 mg RESPIROL  (РЕСПИРОЛ) . деца од 5-14 години: 2-3 х 15 mg на ден. се препорачува со профилаксата да се започне во октомври. 766. наутро. потоа со интравенска инфузија се администрираат 125 ng/kg/минута (max. за превенција на исхемички компликации со администрацијата треба да се започне 10-60 минути пред перкутаната коронарна интервенција. пред доручек. REOPRO  (РЕОПРО) .

раствор шише 5 ml (0.CSLBehring (Vetter Pharma-Fertigung) anti-D (Rh) immunoglobulin H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.98 ден.11 ден.54 mg + 61. BRp таблета 10 x (25.Bosnalijek paracetamol. наследни облици: 80 mg на ден (20 mg наутро и напладне и 40 mg навечер). помеѓу поединечните дози мора да има интервал од најмалку 4 часа. Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 2 таблети одеднаш најмногу 4 пати на ден.2 х 1 капка 0.20 mg) 146.00 ден.2 х 1 капка 0. умерена хиперлипидемија и коронарна срцева болест: почетна доза: 20 mg навечер.13 ден.4 пати на ден благо да се втрие на заболеното место.00 ден.25%) 161.Faran(Vilco S.19 ден. REVASTAT  (РЕВАСТАТ) . по постигнувањето на соодветен ефект дозата се намалува на доза на одржување 1 x 1 капка на ден.00 ден. Rp капки за око.20 mg) BRp таблета 20 x (25.5 ml (200 mcg/ml) J06BB01   RHEUMAVEK  (РЕУМАВЕК) .5%) Rp капки за око.Replekfarm simvastatin хиполипемик C10AA01 113. тешка хиперлипидемија: 40-80 mg на ден. раствор шише 3 ml (0. BRp сируп 100 ml (101 mg + 1. Дозирање: вообичаена доза: 1 . антивирусен лек J05AB04 R . имуноглобулин ампулa 1 x 1.A.60 ден. RHESOGAMMA P  (РЕЗОГАМ П) . chrorpheniramine.Three Rivers (DSM Pharmaceuticals) ribavirin Rp филм-обложена таблета 168 x 200 mg   Дозирање: индивидуално. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg 126. по потреба 1 .Aventis behring GmbH anti-D (Rh) immunoglobulin H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.1 mg + 2. Дозирање: блага хиперлипидемија: почетна доза: 10 mg навечер. RHINOSTOP  (РИНОСТОП) . Rp филм-обложена таблета 30 x 40 mg 237.5% раствор во око.Replekfarm timolol 239 лек за третман на глауком и миотик S01ED01 133.1 mg + 2. pseudoephedrin M02AA15 аналгетик и антипиретик N02BE71 127.01 mg + 20. се применува во комбинација со интерферон.54 mg + 61. RHOPHYLAC  (РОФИЛАК) . Rp гел туба 100 g (1%) Дозирање: локално: 3 .) diclofenac нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек 127.25% раствор во око.Регистар на лекови на Република Македонија RETIMOL  (РЕТИМОЛ) . наполнет инјекциски шприц имуноглобулин J06BB01 1 x 1500 IU (300 mcg/2 ml)   RIBASPHERE  (РИБАСФЕРЕ) .54 ден.20 mg) 154.

K.Ca/Cl H H раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише 500 ml 1000 ml електролитен раствор B05XA30 42.5 mg) ∆ BRp сируп шише 100 ml (30 mg + 1.т.Braun Melsungen rastvor na elektroliti:Na.25 mg)/5 ml ∆ 77. RINGER BRAUN  (РИНГЕР БРАУН) . деца од 1-5 години: 3 x 1/2-1 кафена лажичка сируп.600 mg на ден).31 ден. лица под 50 kg: 1 x 450 mg на ден.Pliva loratadine раствор кој влијае на електролитна рамнотежа 1 x 500 ml   1 x 1000 ml B05BB01 антихистаминик R06AX13 22. Rp капсула 100 x 300 mg Дозирање: туберкулоза: возрасни над 50 kg: 1 x 600 mg на ден.20 mg/kg на ден (max.4 x 600 .600 mg на ден).Регистар на лекови на Република Македонија 240 RIFAMOR  (РИФАМОР) . Дозирање: возрасни и деца над 12 години: еднаш на ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп.1200 mg на ден. легионела. лица под 50 kg: 1 x 450 mg на ден. R . хламидија и бруцела: возрасни: 2 .97 ден.89 ден.Alkaloid rifampicin туберкулостатик J04AB02 867.< 30 kg: 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп. инфекции со стафилококи. RINASEK  (РИНАСЕК) . деца: 2 x 10 . RIFAMPICIN ALKALOID  (РИФАМПИЦИН АЛКАЛОИД) . деца: 2 x 10 . деца од 6-12 години: 3 x 1/2 тaблета или 1 кафена лажичка сируп.90 ден.20 mg/kg на ден (max.58 ден. пациенти со хепатални или ренални оштетувања (клиренс на креатинин < 30 ml/min. хламидија и бруцела: возрасни: 2 .Galenika rifampicin туберкулостатик J04AB02 89. BRp таблета 10 x (60 mg + 2.Hemofarm pseudoephedrine. Rp таблета 10 x 10 mg Rp таблета 30 x 10 mg 66. triprolidin назален деконгестив R01BA52 81. Дозирање: доенчиња од 4-12 месеци: 3 x 1/2 кафена лажичка сируп. возрасни и деца над 12 години: 3 x 1 таблета на ден или 2 кафени лажици сируп.4 x 600 . лекот се применува најдолго до 5 дена. 75.1200 mg на ден. т. Rp капсула 16 x 300 mg Дозирање: туберкулоза: возрасни над 50 kg: 1 x 600 mg на ден.20 ден.Vioser electrolytes H H раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише RINOLAN  (РИНОЛАН) . RINGER-ov RASTVOR VIOSER  (РИНГЕР-ов РАСТВОР ВИОСЕР) .т. инфекции со стафилококи.): секој втор ден по 1 таблета или 10 ml (2 кафени лажици) сируп или 1/2 тaблета на ден или 5 ml (1 кафена лажица) сируп.B.94 ден. > 30 kg: 1 тaблета на ден или 10 ml (2 кафени лажици) сируп. легионела. деца на возраст од 2-12 год: т.81 ден.

R . RISPERIDON’’Genericon’’  (РИСПЕРИДОН’’Генерикон’’) .42 ден. постари лица: почетна доза: 2 x 0. вообичаена доза 2 x 1 . шише антипсихотик 30 ml (1 mg/ml) ∆ N05AX08 1772. постари лица: почетна доза: 2 x 0. трет ден: 6 mg на ден. трет ден: 6 mg на ден. RISPERIDON  (РИСПЕРИДОН) .8 mg на ден (во 1 или 2 дози). вообичаена доза 2 x 1 . Rp филм-обложена таблета 20 x 2 mg ∆ 135.5 mg на ден.5 mg на ден. постари лица: почетна доза: 2 x 0. постари лица: почетна доза: 2 x 0. втор ден: 4 mg на ден. вообичаена оптимална доза: 4 . вообичаена доза 2 x 1 .2 mg на ден.93 ден. RISPOLEPT  (РИСПОЛЕПТ) .78 ден.8 mg на ден (во 1 или 2 дози). втор ден: 4 mg на ден.73 ден.2 mg на ден.8 mg на ден (во 1 или 2 дози). Дозирање: возрасни: почетна доза прв ден: 2 mg на ден.Janssen risperidone Rp перорален раствор Дозирање: индивидуално.Регистар на лекови на Република Македонија 241 RISON  (РИСОН) . Rp филм-обложена таблета 20 x 4 mg ∆ 171.05 ден. вообичаена оптимална доза: 4 .43 ден.99 ден. RISPERIDON ALKALOID  (РИСПЕРИДОН АЛКАЛОИД) . втор ден: 4 mg на ден.2 mg на ден.Genericon(Torrent) risperidone антипсихотик N05AX08 Rp филм-обложена таблета 10 x 1 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 10 x 2 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 10 x 3 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 10 x 4 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 60 x 1 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 60 x 2 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 60 x 3 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 60 x 4 mg ∆   Дозирање: возрасни: почетна доза прв ден: 2 mg на ден. трет ден: 6 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 3 mg ∆ 126.6 mg на ден (во 1 или 2 дози).Alkaloid risperidone антипсихотик N05AX08 Rp филм-обложена таблета 20 x 1 mg ∆ 89.Replekfarm risperidone антипсихотик N05AX08 Rp филм-обложена таблета 20 x 1 mg ∆ 51. вообичаена оптимална доза: 4 . Rp филм-обложена таблета 20 x 4 mg ∆ 303. вообичаена оптимална доза: 4 . вообичаена доза 2 x 1 . трет ден: 6 mg на ден.Actavis risperidone антипсихотик N05AX08 Rp филм-обложена таблета 20 x 1 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 20 x 2 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 20 x 3 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 20 x 4 mg ∆   Дозирање: возрасни: почетна доза прв ден: 2 mg на ден.5 mg на ден. Дозирање: возрасни: почетна доза прв ден: 2 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 3 mg ∆ 226.5 mg на ден.2 mg на ден.61 ден.45 ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 2 mg ∆ 86. втор ден: 4 mg на ден.

доза на одржување: 0. постари лица: почетна доза: 2 x 0. RISPOLUX  (РИСПОЛУКС) . според концентрацијата на калциум во серум.5 mg + 1 x 2 ml 12341. KG Eberbach) calcitriol 756.2 mg на ден.56 ден.81 ден. постари лица: почетна доза: 2 x 0.Scherer GmbH & Co.Janssen risperidone антипсихотик N05AX08 H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x 25 mg + 1 x 2 ml вехикулум ∆ H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x 37.Hoffmann -la Roche Ltd(R.8 mg на ден (во 1 или 2 дози).34 ден.5 mg на ден. Rp капсула 30 x 0.5 mg или 50 mg на 2 недели (max 50 mg на 2 недели). RISSET  (РИССЕТ) . Дозирање: парентерално: 25 mg. KG Eberbach) isotretinoin лек за третман на акни D10BA01 1121. Дозирање: возрасни: почетна доза прв ден: 2 mg на ден.64 ден.46 ден. 37. трет ден: 6 mg на ден.00 ден.Scherer GmbH & Co.1 .Pliva risperidone антипсихотик N05AX08 Rp филм-обложена таблета 20 x 1 mg ∆ 168.F.Sandoz GmbH (Novartis) risperidone антипсихотик N05AX08 Rp филм-обложена таблета 20 x 2 mg ∆ 412. Rp филм-обложена таблета 20 x 4 mg ∆ 573. Rp капсула 30 x 10 mg Дозирање: почетна доза: 0. Rp филм-обложена таблета 20 x 2 mg ∆ 341.84 ден.25 mcg Rp капсула 30 x 0.P.5 mg на ден.1 mg/kg на ден. R витамин A11CC04 .P. Rp филм-обложена таблета 20 x 3 mg ∆ 557. вообичаена оптимална доза: 4 .5 mg/kg на ден во тек на 4 недели.00 ден. втор ден: 4 mg на ден.49 ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 3 mg ∆ 515. ROACCUTANE  (РОАКУТАН) . Дозирање: индивидуално.F.Hoffmann -la Roche Ltd(R.13 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 242 RISPOLEPT CONSTA  (РИСПОЛЕПТ КОНСТА) . 14791. вехикулум ∆ H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x 50 mg + 1 x 2 ml вехикулум ∆ 8526.68 ден. вообичаена доза 2 x 1 .86 ден. ROCALTROL  (РОКАЛТРОЛ) .35 ден.8 mg на ден (во 1 или 2 дози). вообичаена доза 2 x 1 . втор ден: 4 mg на ден. вообичаена оптимална доза: 4 .2 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 20 x 4 mg ∆ 521.5 mcg 1335. Дозирање: возрасни: почетна доза прв ден: 2 mg на ден. трет ден: 6 mg на ден.

RUTACID  (РУТАЦИД) . 20 минути пред оброк со малку течност.53 ден. Rp вагитории 7 x 200 mg Дозирање: крем: лесно се втрива на заболеното место 2 x на ден во тек на 2-6 недели. 1 x 3 MIE/0.. RUPURUT  (РУПУРУТ) . 900 mg на ден).Belupo miconazole Rp крем антимикотик D01AC02 туба 30 g (2 %) 174.Регистар на лекови на Република Македонија ROFERON .5 ml 3669.2 x на ден на очистена сува кожа благо се втрива.59 ден. Rp обложена таблета 50 x 135 mg Дозирање: почетна доза: 3 х 1 .88 ден.52 ден. ROZAMET  (РОЗАМЕТ) . возрасни 2 x 150 mg на ден пред оброк.60 ден. Дозирање: индивидуално. антихолинергик A03AA04 649. Rp филм-обложена таблета 10 x 150 mg Дозирање: деца: 2 x 5-10 mg/kg телесна тежина на ден. ROJAZOL  (РОЈАЗОЛ) .A  (РОФЕРОН . R . по смирување на симптомите дозата се намалува (max. G01AF04 301.Hoffmann-la Roche Ltd interferon alfa 2a H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц 243 цитокин и имуномодулатор L03AB04 1507.Krka hydrotalcite антацид A02AD04 антацид A02AD04   BRp таблета за џвакање 20 x 500 mg BRp таблета за џвакање 60 x 500 mg   Дозирање: возрасни: 3 -4 x 1 . деца од 6-12 години: половина од дозата за возрасни. RUDAKOL  (РУДАКОЛ) .2 таблети на ден да се џвака после оброк и пред спиење или при појава на симптомите.Replekfarm roxithromycin макролиден антибиотик J01FA06 142.Belupo mebeverine D06BX01 391.5 ml 1 x 9 MIE/0.2 обложени таблети на ден.69 ден.А) .Bayer Bitterfeld GmbH hydrotalcite   BRp таблета 20 x 500 mg Дозирање: возрасни: 3 -4 x 1 .F. вагитории: 1 вагиторија навечер пред спиење во тек на 7 дена.2 таблети на ден да се џвака после оброк и пред спиење или при појава на симптомите.56 ден. деца од 6-12 години: половина од дозата за возрасни. ROKSITRO  (РОКСИТРО) .Jadran metronidazole хемотерапевтик за локална употреба Rp крем туба 25 g (10 mg/g) Дозирање: 1 .

.

Rp гастрорезистентна капсула. SAIZEN  (САИЗЕН) . Золингер-Елисонов синдром: почетна доза: 1 x 60 mg на ден. рефлуксна болест на езофагусот: 1 x 15 mg на ден. pylori: 2 x 30 mg на ден (наутро и навечер) со антибиотици. Дозирање: индивидуално.72 ден. поединечната доза не смее да биде поголема од 2 mg. интермитентната терапија може да се примени до 4 пати на ден.4 ml изотоничен натриум хлорид. SALBUTAMOL ALKALOID  (САЛБУТАМОЛ АЛКАЛОИД) . континуирана примена: 1 . somatropin H прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 8 mg + 5 патрони сo вехикулум хормон на раст H01AC01 16695.5 ml р-р (2. дуоденален улкус: 1 x 30 mg на ден во тек на 2 .63 ден. на секои 6 . деца од 6 до 14 години:вообичаена почетна доза е 2 mg.Serono.тврда 14 x 30 mg 221. оштетувања предизвикани од земање нестероидни антиинфламаторни лекови: 1 x 15-30 mg на ден во тек на 4-8 недели.5 . кај хепатална инсуфициенција max. возрасни: 1 .2 инхалации при напад или на секои 6 часа (max.8 часа (3 . 60 mg на ден.4 недели или 15 mg на ден во тек на 4 недели.76 ден. улкус на желудник: 1 x 30 mg на ден во тек на 4-8 недели. SALAMOL ECO  (САЛАМОЛ ЕКО) .5 mg салбутамол) разреден со 2 . пред појадок. спречување рецидиви: 1 x 15 mg на ден. може да се користи и неразреден за интермитентна примена (се ставаат 2 ml р-р =10 mg салбутамол) и се инхалира 3-5 минути.12 години: 1 инхалација на секои 8 часа (max. во тек на 1-2 недели. дозата на одржување е индивидуална. возрасни и деца над 14 години: 2 . се инхалира од распрскувач (небулизатор) околу 10 минути.00 ден. S . Дозирање: таблети и перорален раствор: деца од 2-6 години: 0. (max.Регистар на лекови на Република Македонија SABAX  (САБАКС) .4 пати на ден). возрасни: 0. Rp таблета 100 x 2 mg   H инхалациски раствор за небулизатор 20 ml (5 mg/ml) 68.3 ml изотоничен раствор на натриум хлорид. ерадикација на H. инхалациски раствор за небулизатор: интермитентна примена: деца до 12 години: минимална почетна доза: 0.30 mg на ден. на секои 6 .1 ml од инхалацискиот раствор за небулизатор се разредува со 2 .Alkaloid salbutamol селективен бета 2 адренорецепторен агонист R03CC02   Rp перорален раствор шише 150 ml (2 mg/5 ml) Rp таблета 60 x 2 mg 48.Hemofarm lansoprazole 245 инхибитор на протонска пумпа A02BC03 226. 8 инхалации на ден).2 mg на час.1 mg/kg три пати на ден.8 часа (3 .Ivax salbutamol селективен бета 2 адренорецепторен агонист R03AC02   Rp аеросол за инхалирање 200 дози (100 mcg/доза) Дозирање: деца од 7 . 6 инхалации на ден).4 пати на ден). во тек на 4-8 недели.30 mg на ден).тврда 28 x 15 mg Rp гастрорезистентна капсула.2 ml инхалациски р-р се меша со 100 ml изотоничен натриум хлорид и се применува со соодветен небулизатор со брзина од 1 . наутро пред појадок или навечер пред вечера.4 mg. Дозирање: вообичаена доза: 1 x 15 .51 ден.

74 ден. SANDOSTATIN  (САНДОСТАТИН) .Krka mesalazine интестинален антиинфламаторен лек A07EC02   Rp гастрорезистентни гранули 50 x 400 mg Rp ректална суспензија 7 x (4 g/100 ml) 4335. на секои 8 . вообичаена доза 5-6 mg/kg на ден поделено во 2 дози.65 ден.05 mg/ml 2253.c.12 часа (max.2 пати на ден s. Rp супозиторија 10 x 500 mg 989.5 mg/ml 16176.Novartis ciclosporin имуносупресив L04AA01 3197. по потреба дозата може да се зголеми до 3 x 1000 mg на ден. SANDOSTATIN LAR  (САНДОСТАТИН ЛАР) . Rp супозиторија 30 x 500 mg   Дозирање: таблети: акутно воспалени: 3 x 500 mg на ден 1 час пред оброк.73 ден. Rp ректална суспензија 7 x 4 g/60 ml 4706. 2. Rp капсула 50 x 100 mg 12362.88 ден. невроендокрини тумори: 0. за одржување на ремисијата препорачана доза за возрасни е 1.Falk Pharma mesalazine интестинален антиинфламаторен лек A07EC02 2406.1-0. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 0.36 ден.31 ден. Дозирање: акромегалија: 0. SAMEZIL  (САМЕЗИЛ) .1 mg/ml H раствор за инјектирање ампулa 5 x 0.19 ден.Dr.05 mg 1 . Rp перорален раствор шише 50 ml (100 mg/ml) 12967. клизма: 1 клизма (60 ml суспензија) на ден ректално пред спиење.2 mg 3 пати на ден.5 ml вехикулум 74295.4 g на ден) .Novartis octreotide антагонист на хормонот на раст H01CB02 4142.35 ден. Rp супозиторија 30 x 500 mg   Дозирање: за третман на активен улцерозен колитис вообичаена доза: 3 х 800 mg (max. 1.15 ден. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 0.Регистар на лекови на Република Македонија 246 SALOFALK  (САЛОФАЛК) . SANDIMMUN NEORAL  (САНДИМУН НЕОРАЛ) . супозитории: акутно воспаление: 3 x 500 mg на ден. супозитории: акутно воспаление: 3 x 500 mg на ден..5 mg на ден). Rp таблета 100 x 250 mg Rp гастрорезистентна таблета 100 x 500 mg 4329.05-01 mg s.43 ден.10 ден.5 ml вехикулум 1 x 20 mg + наполнет инјекциски шприц со 2. Rp капсула 50 x 25 mg Rp капсула 50 x 50 mg 6688.времетраење на терапијата 6 недели. . долготрајна терапија: 3 x 250 mg на ден.47 ден.6 g на ден.78 ден.60 ден. клизма: 1 клизма (60 ml суспензија) на ден ректално пред спиење. Дозирање: индивидуално.c.Novartis(Sandoz) octreotide S H микросфери и вехикулум за суспензија за инјектирање вијала H микросфери и вехикулум за суспензија за инјектирање вијала антагонист на хормонот на раст HO1CB02 1 x 10 mg + наполнет 50380. инјекциски шприц со 2. по потреба дозата може да се зголеми до 3 x 1000 mg на ден. доза на одржување: 3 х 500 mg на ден. зависно од терапевтскиот одговор дозата може да се зголеми на 0. по потреба дозата може да се зголеми до 3 x 1000 mg на ден.

combinations анестетик N01BB53 H раствор за инјектирање 50 стаклени патрони x 1. SEFAGEN  (СЕФАГЕН) .76 ден. 12 g на ден. S . деца на возраст од 6 до 14 години: вообичаена доза 1.3 ml). хронична дијареа: 1-6 капсули на ден (max. по потреба дозата може да се зголеми на 15 mg на ден (max. цефалоспорин J01DD01 1 x 0.Регистар на лекови на Република Македонија H микросфери и вехикулум за суспензија за инјектирање вијала 247 1 x 30 mg + наполнет инјекциски шприц со 2. Дозирање: вообичаена доза: 10 mg непосредно пред спиење.c. SEBIVO  (СЕБИВО) .1 до 2. 30 mg на секои 4 недели). Дозирање: возрасни и деца над 12 год. деца на возраст од 3 до 6 години: 1.невроендокрин тумор:со длабока интрамускуларна инјекција во глутеалниот мускул:на почетокот 20 mg на секои 4 недели во тек на 3 месеци. инјекција 50-100 mcg ако претходно не е применет октреотид субкутано).Bilim Pharmaceuticals cefotaxime H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала J05AF11 бета-лактамски антибиотик. 8 капсули na ден). Дозирање: акромегалија(тест за доза со s. да не се употребува кај деца под 3 годишна возраст.5 g + ампула 1 x 2 ml вехикулум 1 x 1 g + ампула 1 x 4 ml вехикулум 90. кај постари лица со инсуфициенција на црн дроб почетната доза е 5 mg.8 ml/кутија   Дозирање: возрасни: 1 патрон за рутински активности (max.Septodont mepivacaine.а потоа дозата се прилагодува на терапевтскиот одговор (max.: 1g на секои 8-12 часа (по потреба 2 g на секои 12 часа). SCANDONEST 2% SPECIAL  (СКАНДОНЕСТ 2% СПЕЦИАЛ) . SANVAL  (САНВАЛ) . max. деца: 100-150 mg/kg (ретко 200 mg/kg) на ден поделени во 2 или 4 дози.12 ден. SELDIAR  (СЕЛДИАР) .Novartis Pharma Stein telbivudine антивирусен лек Rp филм-обложена таблета 28 x 600 mg   Дозирање: возрасни и деца над 16 години: 600 mg еднаш на ден. по потреба да се зголеми до 10 mg на ден.6 ml (да не се аплицира повеќе од 3. 1 патрон).2 ml. доза на одржување 1 капсула после секоја неформирана столица. 20 mg на ден).Lek zolpidem хипнотик и седатив N05CF02   Rp филм-обложена таблета 20 x 5 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 20 x 10 mg ∆ 269. Rp капсула 20 x 2 mg Дозирање: возрасни и деца над 5 години: почетна доза 2 капсули.Krka loperamide антипропулзив A07DA03 159.63 ден. новороденчиња: 50 mg/kg телесна тежина (ретко 150-200 mg/ kg) на ден поделени во 2-4 дози.5 ml вехикулум 94150.06 ден.

69 ден. деца над 4 години: 2 x 2 инхалации на ден (2 х 25 mcg).56 ден. 3. SEROQUEL XR  (СЕРОКВЕЛ ХР) .cetylpyridinium антисептик за грло R02AA06 BRp пастили 30 x (1 mg + 5 mg)   Дозирање: по една пастила да се растопи во уста на секои 2-3 часа. ден 200 mg.8 пастили на ден за возрасни и 4 . Rp прашок за инхалирање инхалатор за суви прашоци 60 x (50 mcg + 500 mcg) 4222.450 mg на ден. SEROQUEL  (СЕРОКУЕЛ) . ден 100 mg. SERETIDE DISKUS  (СЕРЕТИДЕ ДИСКУС) . возрасни и деца од и над 12 години: 2 x 1 вдишување (50 mcg/100 mcg или 50 mcg/250 mcg или 50 mcg/500 mcg) на ден. Дозирање: астма и хронични обструктивни заболувања: возрасни: 2 x 2 инхалации на ден (2 х 25 mcg). ден 100 mg. Дозирање: деца од и над 4 години: 2 x 1 вдишување 50 mcg/100 mcg на ден. Дозирање: шизофренија: возрасни: вкупна доза во првите 4 дена: 1. ден 50 mg. ден 300 mg. тераписка доза: 400 -800 mg на ден.Astra Zeneca quetiapine Rp таблета со продолжено ослободување Rp таблета со продолжено ослободување Rp таблета со продолжено ослободување Дозирање: според протокол. S антипсихотик 60 x 50 mg ∆ 60 x 200 mg ∆ 60 x 300 mg ∆ N05AH04       . возрасни над 65 години: почетна доза 2 x 25 mg на ден.35 ден. 2. инхалатор за 60 x (50 mcg + 100 mcg) суви прашоци Rp прашок за инхалирање инхалатор за суви прашоци 60 x (50 mcg + 250 mcg) 3362. со постепено зголемување до 2 x 25 . fluticasone Rp прашок за инхалирање адренергик во комбинација со друг лек за обструктивни заболувања на дишните патишта R03AK06 2367.20 ден.800 mg на ден.Astra Zeneca quetiapine антипсихотик N05AH04 Rp филм-обложена таблета 60 x 25 mg ∆ 2441. ден 200 mg. дозата може да се зголеми на 2 х 4 инхалации на ден ( 4 х 25 mcg).31 ден. препорана доза: 6 . 2. дозата може да се прилагоди индивидуално во распон на дози од 200 . 3.GlaxoSmithKline salmeterol. во зависност од клиничкиот одговор и подносливоста дозата може да биде од 150 . 4. ден 400 mg. Rp филм-обложена таблета 60 x 100 mg ∆ 4622. епизоди на манија поврзани со биполарна афективна болест: вкупна дневна доза во првите 4 дена.Krka benzocaine.14 ден. 25 mcg/доза 1581.00 ден. во случај да се дава како единствен лек или како дополнителна терапија на лекови кои го стабилизираат расположението е: 1. SEREVENT  (СЕРЕВЕНТ) . 4.50 mg на ден.GlaxoSmithKline salmeterol Rp инхалациска суспензија под притисок спреј контејнер селективен бета 2 адренорецепторен агонист R03AC12 120 дози. вообичаена дневна доза 300 .6 пастили на ден за деца.Регистар на лекови на Република Македонија 248 SEPTOLETE plus  (СЕПТОЛЕТЕ плус) . ден 300 mg.750 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 60 x 200 mg ∆ 7311.

пост-оперативно: 2 таблети од 8 mg во интервал од 8 часа.17 ден. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 2 ml (4 mg/2 ml) 382. S .Actavis sertraline антидепресив N06AB06 Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 28 x 100 mg ∆   Дозирање: вообичаена доза: 1 х 50-100 mg на ден. опсесивно . SEVORANE  (СЕВОРАН) .38 ден. 60 mg на ден). SETALOFT  (СЕТАЛОФТ) . 50 mg на ден).50 ден. Дозирање: еметогена хемотерапија и радиотерапија: возрасни: 8 mg споро i. постепено да се зголемува за 10 mg/недела до препорачана доза од 1 x 40 mg на ден (max. а потоа секои 12 часа перорално 8 mg во тек на 5 дена.Регистар на лекови на Република Македонија 249 SEROXAT  (СЕРОКСАТ) .Abbot Laboratories Limited sevoflurane H пареа за инхалирање. по потреба дозата се зголемува до најмногу 1 x 50 mg на ден.94 ден. непосредно пред хемотерапија. кај постари лица и лица со пореметана функција на бубрезите и/или црниот дроб се препорачува доза од 25 mg.компулзивни пореметувања: почетна доза 1 x 20 mg на ден. наутро или навечер (max.Pliva ondansetron антиеметик A04AA01 625. се зема еднаш дневно наутро со појадок. наутро или навечер (max. постепено се зголемува до препорачлива доза од 1 x 40 mg на ден (max.Belupo paroxetine антидепресив N06AB05 Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg ∆ 1095. 60 mg 1на ден). деца: 5 mg/m2 i.40 ден. 200 mg на ден). Дозирање: возрасни: депресија: препорачана доз 1 x 20 mg на ден. пост-оперативна мачнина и повраќање: превенција: 8 mg перорално 1 час пред анестезија.20 ден. SERTIVA  (СЕРТИВА) .Lek (Sandoz Private Limited/Salutas Pharma)) sildenafil лек за третман на еректилна дисфункција G04BE03   Rp таблета 4 x 50 mg Дозирање: 50 mg 1 час пред сексуалните активности. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 4 ml (8 mg/4 ml) 764. SETRONON  (СЕТРОНОН) . панично пореметување: почетна доза 1 x 10 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 30 mg ∆ 1719. Rp филм-обложена таблета 10 x 4 mg Rp филм-обложена таблета 10 x 8 mg 1228. раствор шише Дозирање: индивидуално.v.v. најмногу еднаш на ден (max.Lek (Sandoz Ilac) sertraline антидепресив N06AB06 Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 28 x 100 mg ∆   Дозирање: вообичаена доза: 1 х 50-100 mg на ден. 100 mg). непосредно пред хемотерапијата или 8 mg перорално 12 часа пред хемотерапијата. 200 mg на ден). социјална фобија: препорачана доза 20 mg на ден (max. после 12 часа 4 mg перорално и потоа 2 х 4 mg на ден во тек на 5 дена. општ анестетик 1 x 250ml N01AB08   SILDENAFIL LEK  (СИЛДЕНАФИЛ ЛЕК) .

5 ml кои се даваат во следните временски интервали:0.5 ml/кутија H суспензија за инјектирање вијала 10 x 0. SIMVACOR  (СИМВАКОР) .16. втората доза треба да се даде најмалку еден месец после првата доза и третата доза да се даде најмалку 3 месеци после втората.20 ден.39 ден. S .5 ml + 2 игли/кутија H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x 0.93 ден.5 ml + 2 игли без штитник за игла/кутија H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц 10 x 0.Merck Sharp & Dohme human papillomavirus vaccine (types 6. Rp филм-обложена таблета 30 x 40 mg 385.5 ml/кутија H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц 10 x 0. SILIBINUM  (СИЛИБИНУМ) . Дозирање: блага хиперлипидемија: почетна доза: 10 mg навечер. SILYMARIN  (СИЛИМАРИН) .11.5 ml + 2 игли/кутија H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц 1 x 0.Tchaikapharma (Eczacibacil Ilac Sanayi ve Ticaret) simvastatin хиполипемик C10AA01 177. доза на одржување: 2 x 100 mg на ден. тешка хиперлипидемија: 40-80 mg на ден.5 ml + 2 игли без штитник за игла/кутија Дозирање: Примарната вакцинација се изведува со 3 одвоени дози од 0.Регистар на лекови на Република Македонија 250 SILGARD  (СИЛГАРД) . SIMULECT  (СИМУЛЕКТ) . умерена хиперлипидемија и коронарна срцева болест: почетна доза: 20 mg навечер. Сите три дози мора да се дадат во временски период од една година.Belupo silymarin хепатопротектив A05BA03 BRp капсула 30 x 100 mg   Дозирање: почетна доза: 2 x 200 mg на ден. Arena Group silymarin хепатопротектив A05BA03 Rp таблета 80 x 35 mg   Дозирање: 2-3 x 140 mg на ден.Ако е неопходен поинаков план за вакцинирање.75 ден.2 и 6 месеци. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg 202.C.S. Дозирање: индивидуално.18) вакцина J07BM01 H суспензија за инјектирање вијала 1 x 0.Novartis basiliximab H прашок и растворувач за раствор за инјектирање вијала 1 вијала со лиофилизат и 1 ампула со растворувач / кутија имуносупресив L04AA09 89925. наследни облици: 80 mg на ден (20 mg наутро и напладне и 40 mg навечер).

500 mg на ден.C.NobelL Ilac(Biofarma) simvastatin хиполипемик C10AA01 Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg   Дозирање: блага хиперлипидемија: почетна доза: 10 mg навечер.01 ден. возрасни: 3 . умерена хиперлипидемија и коронарна срцева болест: почетна доза: 20 mg навечер. SINDARABIN  (СИНДАРАБИН) .250 mg на ден.96 ден. деца постари од 9 години: 4 х 12 mg на ден (12 mg = 1 голема лажица). SINACILIN  (СИНАЦИЛИН) . 1146.80 mg на ден.99 ден. Дозирање: деца од 6 месеци .Sindan doxorubicin butamirate L01CD01 3402.4 х 24 mg на ден (24 mg = 2 големи лажици).Sindan L01BB05 L01DB01 311. Rp капсула 16 x 250 mg Rp капсула 16 x 500 mg 93. цитотоксичен антибиотик H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 1 x 10 mg H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 1 x 50 mg Дозирање: според протокол.Galenika amoxicillin бета-лактамски антибиотик. деца од: 3-6 години 3 х 8 mg на ден (8 mg = 2 мали лажички). пеницилин J01CA04 54.8 години: 3 x 125 . наследни облици: 80 mg на ден (20 mg наутро и напладне и 40 mg навечер). деца од 6-9 години: 3 х 12 mg на ден (12 mg = 1 голема лажица). антинеопластик L01CA02 347.71 ден. деца од 2 . SINDAXEL  (СИНДАКСЕЛ) . SINECOD  (СИНЕКОД) . деца под 2 години: 20 . SINDOVIN  (СИНДОВИН) . лекот се зема на секои 8 часа.67 ml   Дозирање: според протокол. Rp прашок за перорална суспензија шише 100 ml (250 mg/5 ml) 73.Sindan paclitaxel vincristine H лиофилизат за раствор за инфузија вијала 1 x 1 g Дозирање: според протокол.99 ден. Rp сируп шише 200 ml (15 mg/10 ml) 501.S.Регистар на лекови на Република Македонија 251 SIMVAKOL  (СИМВАКОЛ) .40 mg/kg на ден поделено во три еднакви дози.72 ден.Sindan-Pharma fludarabine антинеопластик H лиофилизат за раствор за инјектирање или инфузија вијала 1 x 50 mg Дозирање: ндивидуално.-1 година: 4 х 2 mg на ден ( 2 mg = 1/2 мала лажичка). Дозирање: возрасни и деца потешки од 40 kg: 3 x 250 . антитусик R05DB13 Rp филм-обложена таблета со модифицирано ослободување 10 x 50 mg 360. SINDROXOCIN  (СИНДРОКСОЦИН) . тешка хиперлипидемија: 40 .98 ден.Novartis Consumer Health   антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 30 mg/5 ml H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/16.35 ден. S . деца од 1-3 години: 3 х 4 mg на ден (4 mg = 1 мала лажичка).36 ден.

Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg Rp таблета за џвакање 28 x 5 mg 3305. Rp капсула. тврда 30 x 10 mg ∆ 99.Jaka 80 Radovis-Skopje acenocoumarol Rp таблета 20 x 4 mg Дозирање: индивидуално.33 ден. најчесто се почнува со 75 mg на ден. специфично. SINEMET CR  (СИНЕМЕТ ЦР) . SINGULAIR  (СИНГУЛАИР) . возрасни и деца над 15 години: 1 x 10 mg на ден (кај астма навечер пред спиење). . дозата постепено се зголемува. d-panthenol.25 mg/g) 3 x на ден на заболеното место. антитромботик B01AA07 66. 1. вообичаена доза на одржување: 1 x 3 . тврда 30 x 25 mg ∆ 141. Дозирање: индивидуално. кај пациенти со тешки симптоми: 150 . SINODERM  (СИНОДЕРМ) .2 x 1/2 таблета на ден. 58.45 ден.6 таблети на ден ( max. dimethylsulfoxyde антитромботик B01AB51 BRp гел туба 40 g (500 IU + 25 mg + 150 mg)/g   Дозирање: се нанесува 2 .33 ден. 8 таблети на ден) поделено на неколку дози.25 mg/g) 15 g (0. SINKUM 4  (СИНКУМ 4) .Регистар на лекови на Република Македонија 252 SINEDOL  (СИНЕДОЛ) .Galenika fluocinolone acetonide Rp гел туба Rp крем туба Rp маст туба Дозирање: се нанесува 2 - S 30 g (0. поделено во 3 поединечни дози. Rp таблета 100 x (200 mg + 50 mg) Дозирање: почетна доза: 1 .91 ден.99 ден. после јадење.25 mg/g) 15 g (0.54 ден.Alkaloid doxepin антидепресив N06AA12 Rp капсула. Rp филм-обложена таблета 30 x 450 mg Дозирање: вообичаена доза: 2 x 450 -600 mg на ден половина час пред оброк (max.50 mg на ден.3 x на ден на заболеното место.300 mg на ден.Merck Sharp & Dohme montelukast лек за третман на опструктивни белодробни заболувања R03DC03 3305.Merck Sharp & Dohme levodopa.38 ден.Hemofarm heparin.45 ден. 58.48 ден. SINELIP  (СИНЕЛИП) . кортикостероид D07AC04 79. возрасни лица над 65 години: почетна доза: 25 .Hemofarm gemfibrozil хиполипемик C10AB04 417. SINEQUAN  (СИНЕКВАН) . а потоа дозата се намалува или зголемува до 150 mg на ден поделено во 3 дози.12 ден. Дозирање: астма и/или сезонски алергиски ринит: деца од 6 .5 g на ден). carbidopa антипаркинсоник N04BA 2701.14 години: 1 x 5 mg на ден.

SIOFOR 850  (СИОФОР 850) .Novartis acenocoumarol антитромботик B01AA07 Rp таблета 20 x 4 mg Дозирање: индивидуално. по потреба дозата постепено се зголемува (max.Sindan oxaliplatin H лиофилизат за раствор за инфузија вијала 1 x 50 mg H лиофилизат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg Дозирање: според протокол. Rp филм-обложена таблета 30 x 1000 mg Rp филм-обложена таблета 60 x 1000 mg   Rp филм-обложена таблета 120 x 1000 mg   Дозирање: почетна доза: 500-850 mg на ден со појадок. перорален антидијабетик A10BA02 153. 227. по потреба дозата постепено се зголемува (max.59 ден. 3 g на ден.Berlin-Chemie (Dragenopharm /Menarini) metformin перорален антидијабетик A10BA02 76.Berlin-Chemie (Dragenopharm) metformin L01XA01 113. neomycin 253 кортикостероид во комбинација со антибиотик 66. SINTROM  (СИНТРОМ) . 3 g на ден.Galenika fluocinolone acetonide. во 2-3 поделени дози). во 2-3 поделени дози). по потреба дозата постепено се зголемува (max.Sindan cisplatin антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 10 ml (1 mg/ml) H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 50 ml (1 mg/ml) Дозирање: според протокол. 3 g на ден. Rp филм-обложена таблета 120 x 850 mg   Дозирање: почетна доза: 500-850 mg на ден со појадок. во 2-3 поделени дози).25 mg + 3 300 IU) 66.04 ден.Регистар на лекови на Република Македонија SINODERM N  (СИНОДЕРМ Н) . 698.68 ден.78 ден.25 mg + 3 300 IU) Rp маст туба 15 g (0. D07CC02 антинеопластик L01XA03     SINPLATIN  (СИНПЛАТИН) .96 ден. S .98 ден.Berlin-Chemie (Dragenopharm /Menarini) metformin перорален антидијабетик A10BA02   Rp филм-обложена таблета 10 x 850 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 850 mg 129. SIOFOR 500  (СИОФОР 500) . Rp филм-обложена таблета 30 x 500 mg Rp филм-обложена таблета 60 x 500 mg   Rp филм-обложена таблета 120 x 500 mg   Дозирање: почетна доза: 500-850 mg на ден со појадок. Rp крем туба 15 g (0.59 ден. Дозирање: се нанесува 2 . SIOFOR 1000  (СИОФОР 1000) .38 ден.3 x на ден на заболеното место и благо се втрива. SINOXAL  (СИНОКСАЛ) .

Intendis Manufactoring azelaic acid препарат против акни D10AX03 BRp крем туба 30 g (20 mg/g)   Дозирање: кремата се нанесува на исчистена кожа 2 х на ден (наутро и навечер) и добро се втрива. доза на одржување е 10-20 mg на ден (мах. корнеален улкус: првите 6 часа x 2 капки на секои 15 минути до крајот на првиот ден x 2 капки на секои 30 минути. епизоди на манија: почетна доза: 15 mg на ден еднократно или 10 mg на ден во комбинација со други лекови.Регистар на лекови на Република Македонија 254 SIPROGUT  (СИПРОГУТ) .01 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg ∆ 2012. 40 mg на ден). доколку не се постигне очекуван тераписки ефект за 2-4 недели.Alkaloid lisinopril. Rp таблета 20 x 20 mg 165. SIZAP  (СИЗАП) .22 ден. Дијабетична нефропатија: почетна доза е 2. SKINOREN  (СКИНОРЕН) .Fresenius Medical Care hemodyalitycs. наредните 2 дена x 2 капки на секој час. SMARTCART  (СМАРТКАРТ) . SKOPRYL  (СКОПРИЛ) .20 mg на ден. ciprofloxacin хинолонски антимикробик S01AX13 Rp капки за око. Дозирање: 1 таблета на ден.73 ден.Alkaloid (Cipla) olanzapine антипсихотик N05AH03   Rp филм-обложена таблета 30 x 2.5 mg на ден. потоа 10 mg на ден. Rp таблета 20 x (20 mg + 12. од третиот до четиринаесетиот ден по 2 капки на секои 4 часа.5 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 30 x 5 mg ∆ 1094. терапијата трае од 4 недели до 6 месеци. акутен инфаркт на миокардот: почетна доза во првиот и вториот ден е 5 mg на ден. hydrochlorothiazide АКЕ инхибитор C09BA03 205. раствор шише 1 x 15 mg/5 ml   Дозирање: бактериски коњуктивит: 1-2 капки на два часа во тек на два дена или 1-2 капки на секои 4 часа во тек на 5 дена (освен при спиење). дозирањето се зголемува на 1 x 2 таблети.5 mg) Rp таблета 20 x (20 mg + 25 mg) 238.38 ден.07 ден. вообичаена доза: 5 . доза на одржување за сите индикации: 5 . concentrates H S прашок за раствор за хемодијализа патрон 1 x 700 g   раствор за хемодијализа B05ZА . потоа се приспособува индивидуално. Дозирање: шизофренија: препорачана дневна доза: 1 x 10 mg на ден. Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg 122. Дозирање: есенцијална хипертензија: почетна доза е 2.5 mg на ден.Bilim Ilac Sanayii ve Ticaret A. конгестивна срцева слабост: почетна доза 2.S. зголемување на дозата може во интервали не пократки од 24 часа.14 ден. SKOPRYL plus  (СКОПРИЛ плус) .84 ден.20 mg на ден.5 mg на ден.Alkaloid lisinopril АКЕ инхибитор C09AA03 105.

63 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 255 SMECTA  (СМЕКТА) .5 mg/ml)   Дозирање: хронична венска инсуфициенција:3 x неделно 10 ml во тек на 4 недели. glucose H раствор за инфузија шише раствор кој влијае на електролитна рамнотежа 500 ml (0.9%  (СОДИУМ ХЛОРИД 0. електролитен раствор B05XA03 67.99 ден.8 g + 43 g)   SODIUM CHLORIDE 0.18% + ДЕКСТРОЗА 4.68 ден. S .Beaufour Ipsen Industrie diosmectite интестинален адсорбенс A07BC05 200. B05BB01 41.3% VIOSER  (НАТРИУМ ХЛОРИД 0. 90. деца под 1 година: 1 ќесе на ден.R. electrolytes H раствор за инфузија ќесе раствор кој влијае на електролитна рамнотежа 500 ml (0.v. SODIUM CHLORIDE 0.24 ден. деца од 1 .Alkaloid (Valeant) protein .free haemodialysate of calves blood. Infomed Fluids S.9%) .9%+ ДЕКСТРОЗА 5%) .9% + 5%) SODIUM CHLORIDE  (СОДИУМ ХЛОРИД) .L.3% ВИОСЕР) .Minrad sevoflurane H пареа за инхалирање.31 ден.2 години: 1 . SODIUM BICARBONATE  (НАТРИУМ БИКАРБОНАТ) . 103.9%) B05BB02 66.оклузија на периферни артерии и тешки опекотини:10-20 ml/ден i.C.S.9%) SOJOURN  (СОЈОУРН) .2 ќеси на ден. Rp прашок за перорална суспензија ќесе 10 x 3 g Дозирање: возрасни: 3 x 1 ќесе на ден. glucose H раствор за инфузија шише раствор кој влијае на електролитна рамнотежа B05BB02 1000 ml (1.Vioser sodium chloride.4%) електролитен раствор B05XA02 67.9% + DEXTROSE 5%  (НАТРИУМ ХЛОРИД 0.18% + DEXTROSE 4. општ анестетик 250 ml   N01AB08 SOLCOSERYL  (СОЛКОСЕРИЛ) .Demo SA sodium chloride H H H раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише раствор за инфузија шише 100 ml (0. раствор шише Дозирање: индивидуално.9%) 500 ml (0.5 mg/ml)   Rp раствор за инјектирање ампулa 25 x 5ml (42. chemically and biologically standardised периферен вазодилататор C04AX Rp раствор за инјектирање ампулa 25 x 2ml (42. 100 ml (8.Demo SA sodium chloride. содржината од едно ќесе треба да се раствори во половина чаша вода. мора да се разреди најмалку 1:1 со физиолошки раствор (NaCl или декстроза).Demo SA sodium bicarbonate H раствор за инфузија ќесе Дозирање: индивидуално.9%) 1000 ml (0.90 ден. SODIUM CHLORID 0.23 ден.

SOLU-DECORTIN H 250  (СОЛУ-ДЕКОРТИН Х 250) . sodium chloride H S раствор за инјектирање плазма експандер ампулa 10 x 20 ml (15 %) B05AA 1189.free haemodialysate of calves blood. кортикостероид H02AB06 278.15 mg/g)   BRp маст туба 20 g (2.91 ден. Дозирање: индивидуално. .free haemodialysate of calves blood. 1513. SOLCOSERYL  (СОЛКОСЕРИЛ) .75 ден.22 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 256 SOLCOSERYL  (СОЛКОСЕРИЛ) . 3280. chemically and biologically standardised офталмик Rp гел за око туба 5 g (8. Дозирање: индивидуално.22 ден. 812.07 mg/g)   Дозирање: гелот и маста се аплицираат 2-3 пати дневно на оштетената кожа.Alkaloid (Valeant) protein .Merck H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 3 x 250 mg + ампула 3 x 5 ml вехикулум кортикостероид H02AB06 990.free haemodialysate of calves blood. SOLIAN  (СОЛИАН) . chemically and biologically standardised стоматолошки препарат A01AD BRp дентална адхезивна паста туба 5g (50 mg + 10 mg/g)   Дозирање: Денталната паста се нанесува на заболеното место во тенок слој 3-5 пати дневно без да се трие.41 ден. SOLUDEKS 1  (СОЛУДЕКС 1) . 427.64 ден.44 ден. 3-4 пати дневно.56 ден.30 mg/g)   Дозирање: гелот за очи се капнува по 1 капка во заболеното око. S01XA SOLCOSERYL  (СОЛКОСЕРИЛ) . chemically and biologically standardised дерматолошки препарат D03AX BRp гел туба 20 g (4.Merck H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала 3 x 25 mg + ампула 3 x 1ml вехикулум N05AL05 2102.Pliva dextran. 60 30 30 30 30 антипсихотик ml (100 mg/1 ml) x 50 mg x 100 mg x 200 mg x 400 mg ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ SOLU-DECORTIN H 25  (СОЛУ-ДЕКОРТИН Х 25) .Alkaloid (Valeant) protein .Alkaloid (Valeant) protein .Sanofi Winthrop amisulpride Rp перорален раствор Rp таблета Rp таблета Rp таблета Rp таблета Дозирање: индувидуално.

38 ден.Krka ambroxol B05AA 429. или i.Lek trospium G04BD09 873.00 ден.10 mg на ден.10 mg на ден. деца 2-5 години: 3 х 7.: 2 .04 ден.2 mg/5 ml Дозирање: парентерално: i.65 ден.75 ден.  (СПЕРСАДЕКС комп. Дозирање: индивидуално. деца над 14 години и возрасни max. SPAZMO trospium  (СПАЗМО троспиум) . спазмолитик G04BD09 Rp таблета 20 x 5 mg Дозирање: 1-3 х 5 . 126.Регистар на лекови на Република Македонија 257 SOLUDEKS 40  (СОЛУДЕКС 40) . раствор шише 5 ml (1 mg + 5 mg )/ml Дозирање: 1 капка во око 3 . sodium chloride H раствор за инфузија шише B05AA 520. SOMATOSTATIN-(UCB)  (СОМАТОСТАТИН-(УЦБ)) . S . плазма експандер 500 ml (6%) SOLVOLAN  (СОЛВОЛАН) .60 ден.5 пати на ден.Lek trospium спазмолитик H раствор за инјектирање ампулa 50 x 0. 1 x 0.Pliva dextran 40.v. акутна состојба: една капка во око на секој час.UCB SA-Brisel (UCB SA-Secteur Pharma) somatostatin H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала антагонист на хормон на раст H01CB01 944.m.300 mg на ден.) .Replekfarm trospium спазмолитик G04BD09 Rp таблета 20 x 5 mg Дозирање: 1-3 х 5 . муколитик R05CB06 BRp сируп шише 100 ml (15 mg/5 ml)   Дозирање: деца 1-2 години: 2 х 7.5 mg на ден. chloramphenicol кортикостероид во комбинација со антибиотик S01CA01 228.66 ден. 138.69 ден. SPASMEX forte  (СПАЗМЕКС форте) . деца од 5-14 години: 2-3 х 15 mg на ден.5 mg на ден. SPASMEX  (СПАЗМЕКС) . Rp капки за око.Novartis dexamethasone. sodium chloride H раствор за инфузија шише плазма експандер 500 ml (10%) SOLUDEKS 70  (СОЛУДЕКС 70) .Pliva dextran 70.25 mg + ампула 1 x 1 ml вехикулум 1 x 3 mg + ампула 1 x 1 ml вехикулум 15385.3 х на ден. SPERSADEX comp.

Rp таблета 30 x 100 mg Rp таблета 40 x 25 mg 123.06 ден.Novartis Ophthalmics tetryzoline.200 mg на ден (поединечна доза до 100 mg).5 дена. вообичаена доза: 2 .4 mg)/ml 220.200 mg на ден (ретко до 400 mg на ден) 3 .56 ден. доза на одржување: 1. Дозирање: деца од 2 . SPIRONOLAKTON  (СПИРОНОЛАКТОН) . доза на одржување: 1. Rp таблета 30 x 100 mg Rp таблета 40 x 25 mg 220.6 дена. секогаш во исто време од денот.12 години и возрасни лица над 65 години: 1 -2 x 1 капка на ден.54 ден. деца: 100-150 mg/kg (ретко 200 mg/kg) на ден поделени во 2 или 4 дози. Дозирање: вообичаена доза: една капсула се инхалира со помош на хандихалер инхалатор еднаш на ден (секогаш во исто време). 12 g на ден.3 x 1 капка на ден. цефалоспорин J01DD01 377.3 mg/kg на ден 2 .Faran (Anfarm Hellas S.Регистар на лекови на Република Македонија 258 SPERSALLERG  (СПЕРСАЛЕРГ) .5 . доза на одржување:2 . новороденчиња: 50 mg/kg телесна тежина (ретко 150-200 mg/ kg) на ден поделени во 2-4 дози.2 mg/kg на ден (кај деца терапијата не смее да биде подолга од 30 дена). доенчиња до 1 година: почетна доза: 2 .5 дена.2 mg/kg на ден (кај деца терапијата не смее да биде подолга од 30 дена).3 mg/kg на ден.5 mcg/1 ихалација)   Дозирање: само за инхалациона употреба. S .200 mg на ден (ретко до 400 mg на ден) 3 . доза на одржување: 50 . деца: почетна доза: 4-5 mg/ kg на ден 3 . доза на одржување:2 . antazoline деконгестив и антиалергик S01GA52 Rp капки за око. SPIRONOLAKTON  (СПИРОНОЛАКТОН) . Дозирање: почетна доза:100 . SPIROSINE  (СПИРОСИН) .4 дена.3 mg/kg на ден 2 . SPIRIVA  (СПИРИВА) .A. SPIRIVA RESPIMAT  (СПИРИВА РЕСПИМАТ) .4 дена. доенчиња до 1 година: почетна доза: 2 .Replekfarm spironolactone диуретик C03DA01 498.200 mg на ден (поединечна доза до 100 mg).76 ден.23 ден.Galenika spironolactone диуретик C03DA01 325. тврда капсула 30 x 18 mcg + инхалатор 2780. возрасни: акутна фаза: 1 капка на секои 3 часа.) cefotaxime бета лактамски антибиотик.5 .50 ден. max.: 1g на секои 8-12 часа (по потреба 2 g на секои 12 часа). Дозирање: почетна доза:100 . еднаш на ден.5 mg + 0.Boehringer Ingelheim tiotropium антихолинергик R03BB04 Rp раствор за инхалирање патрон 1 x 4 ml (2. раствор шише 10 ml (0. доза на одржување: 50 .Boehringer Ingelheim tiotropium антихолинергик R03BB04 Rp прашок за инхалирање. деца: почетна доза: 4-5 mg/ kg на ден 3 . H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g H прашок за раствор за инјектирање вијала 6 x 1 g   Дозирање: возрасни и деца над 12 год. возрасни: 5 микрограми тиотропиум дадени во форма на две инхалации преку Respimat инхалаторот.86 ден.6 дена.3 mg/kg на ден.

Дозирање: депресијa: вообичаена доза 1 x 20 . деца 3 .5 ml)   вијала 1 x (90 mg/1 ml)   STOMATIDIN  (СТОМАТИДИН) . B01AD01 12587.Centocor (Cilag) ustekinumab H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол.60 mg на ден. антипаркинсоник 100 x (50 mg + 12. 9123. антинеопластик L04AC05 вијала 1 x (45 mg/0. STELARA  (СТЕЛАРА) . carbidopa.5 mg/kg на ден.5 mg + 200 mg) ∆ 100 x (100 mg + 25 mg + 200 mg) ∆ 100 x (150 mg + 37. тешка хиперлипидемија: 40 . STREPTASE  (СТРЕПТАСЕ) .Регистар на лекови на Република Македонија 259 SPORANOX  (СПОРАНОКС) . STATEX  (СТАТЕКС) .44 ден. 9123. S .Janssen itraconazole антимикотик J02AC02 5696.25 ден. површински микози: 100 .03 ден.60 mg на ден наутро или навечер.60 ден. наследни облици: 80 mg на ден (20 mg наутро и напладне и 40 mg навечер). потоа растворот се исплукува. entacapone Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Дозирање: индивидуално.Pliva simvastatin хиполипемик C10AA01 278.44 ден. Rp таблета 28 x 10 mg Rp таблета 28 x 20 mg 357. умерена хиперлипидемија и коронарна срцева болест: почетна доза: 20 mg навечер.5 mg + 200 mg) ∆ STARCITIN  (СТАРЦИТИН) . потоа 20 .44 ден.CSL Behring streptokinase антитромботик H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 1 x 1 500 000 IU Дозирање: индивидуално.00 ден.Bosnalijek hexetidine орален антисептик A01AB12 BRp раствор шише 200 ml (1 mg/ml)   Дозирање: 2 .400 mg на ден. напад на паника: почетна доза 10 mg првиот ден. Дозирање: блага хиперлипидемија: почетна доза: 10 mg навечер.200 mg на ден.00 ден.Novartis levodopa.80 mg на ден.3 пати на ден се испира устата и грлото со 1 лажица неразреден раствор за време од 1/2 минута. антидепресив N06AB04 Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg ∆ 245.91 ден. Rp перорален раствор шише 150 ml (10 mg/ml) Дозирање: системски микози: возрасни: 200 . Rp филм-обложена таблета 28 x 40 mg ∆ 859. Rp филм-обложена таблета 28 x 20 mg ∆ 478.44 ден.Pliva citalopram N04BA 9123. специфично. STALEVO  (СТАЛЕВО) .

умерен хипертиреоидизам: 1 x 30 .85 ден.Torrex Chiesi(Hamelen) sufentanil H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.00 ден. Rp таблета 20 x (100 mg + 400 mg) Дозирање: 4 x 2 таблети на ден после оброк. ампулa 5 x 5 ml (50 mcg/ml) анестетик §▲ N01AH03 2852. S N01AH03 220. STRUMEX  (СТРУМЕКС) .Bosnalijek thiamazole антитироиден лек H03BB02 104. H прашок за раствор за инјектирање вијала 50 x 1 g Дозирање: туберкулоза: возрасни i. анестетик ампулa 5 x 2 ml (0. тиреотоксична криза: 6 x 15 -20 mg како дополнение на останатите мерки. изразен хипертиреодизам: 60 mg на ден во тек на 6-8 недели. Rp таблета 20 x 20 mg Дозирање: слабо изразен хипертиреоидизам: почетна дневна доза: 1 x 15 mg на ден во тек на 6-8 недели.Galenika streptomycin аминогликозиден антибиотик J01GA01 887.m.17 ден. Rp таблета 50 x 75 mg Дозирање: возрасни: вртоглавица и пореметување на рамнотежа: 1-3 x 25-75 mg на ден.5 . SUFENTA  (СУФЕНТА) .80 ден. нетуберкулозни инфекции 1 . STREPTOSULFAZOL  (СТРЕПТОСУЛФАЗОЛ) . max.Janssen sufentanil H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.49 ден. доза на одржување: 5 .005 mg/ml) ампулa 5 x 10 ml (0.30 mg на ден.Krka (Janssen) cinnarizine лек за третман на вертиго N07CA02 169. деца: 4 x 1/2 таблети на ден после оброк.005 mg/ml) §▲ §▲ SUFENTA forte  (СУФЕНТА форте) .8 недели.sulfafurazol интенстинален антиинфектив A07AA54 197.Регистар на лекови на Република Македонија 260 STREPTOMYCIN SULFAT  (СТРЕПТОМИЦИН СУЛФАТ) . деца од 5 -12 години: половина од дозата за возрасни.1g на ден (max. 1g на ден).Janssen sufentanil H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.Replekfarm streptomycin. 983.03 ден. деца 14 .31 ден.: 0. ампулa 5 x 5 ml (50 mcg/ml) § ▲ ампулa 5 x 10 ml (50 mcg/ml) § ▲ ампулa 5 x 20 ml (50 mcg/ml) § ▲ анестетик N01AH03       . STUGERON forte  (СТУГЕРОН форте) .40 mg на ден или во 2 дози во тек на 6 .40 mg/ kg на ден.2 g поделено во две дози. SUFENTANIL TORREX  (СУФЕНТАНИЛ ТОРЕКС) . 8 таблети на ден.

95 ден. SULFASOL  (СУЛФАСОЛ) .41 ден. chron. мigrans: првиот ден 20 mg/kg. деца: 40-60 mg/kg на ден. шизофренија 2 x 400-800 mg. Дозирање: перорално: возрасни: инфекции на респираторниот тракт и кожа: 500 mg 1 x на ден. chron.Pliva azithromycin N02CC01 макролиден антибиотик J01FA10 567.Регистар на лекови на Република Македонија 261 SULFASALAZIN Krka EN  (СУЛФАСАЛАЗИН Крка ЕН) . деца од 5-14 kg: 2.300 mg на ден). мigrans: првиот ден 1 g од вториот до петиот ден 500 mg на ден. Rp капсула 6 x 250 mg Rp таблета 6 x 125 mg 368. сулфонамид S01AB02 112. Eryth. ревматоиден артритис: возрасни 500 mg навечер 7 дена.v. гастроинтестинален улкус 150 mg на ден поделени на 3 дози. Rp капсула 30 x 50 mg ∆ Rp сируп шише 120 ml (25 mg/5 ml) ∆ 47. S .54 ден. потоа 2 х 500 mg следните 7 дена. Дозирање: капсули: 2 x 50-200 mg на ден. психијатриски индикации 5 mg/kg телесна тежина. inf. Eryth.100 mg при акутен напад на мигрена (max. Rp таблета 50 x 500 mg Дозирање: улцерозен колит: возрасни: 4 х 1 .34 ден. деца потешки од 45 kg: 12.2 g во акутна фаза потоа 2 g на ден во тек на неколку години. Еднаш на ден во тек на 1 – 2 дена. кронова болест: возрасни: 4 х 1 . Pylori: 1 g на ден во тек на 3 дена (во комбинација со други лекови). таблетите може да се земаат независно од земањето на храна. деца: 40 .Krka sulfasalazine интестинален антиинфламаторен лек A07EC01 643.5 ml сируп форте.5 -10 ml сируп форте.16 ден. SULPIRID  (СУЛПИРИД) . а потоа се преминува на перорална терапија (250 – 500 mg еднаш на ден во тек на 5 – 10 дена). деца од 25 – 44 kg: 7.3 х 1 .Pliva sulfafurazole Rp капки за око.5 – 5 ml сируп. SUMACTA  (СУМАКТА) . во тек на 3 дена.Jaka 80 Radovis-Skopje sulpiride антипсихотик N05AL01 63. а капсулите и сирупот најмалки 1 час пред или 2 часа после јадење. инфекции на желудник и дуоденум со H.2 g на ден. парентерално: 500 mg i. деца од 15 – 24 kg: 5 ml сируп форте.14 ден. деца: 10 mg/ kg еднаш на ден во тек на 3 дена.2 капки на ден во коњуктивалната ќеса. полово преносливи болести: 1 g еднократно. Rp таблета 3 x 500 mg 578.60 mg/kg на ден. сируп: интернистички индикации: 3 mg/kg.Actavis sumatriptan лек за третман на мигрена   Rp филм-обложена таблета 2 x 50 mg Дозирање: 50 .00 ден. а од вториот до петиот ден 10 mg/ kg на ден. раствор шише 10 ml (4 g/100 g) Дозирање: 1 .43 ден. SUMAMED  (СУМАМЕД) . Rp прашок за перорална суспензија шише 20 ml (100 mg/5 ml)   H прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 500 mg 2815.

инфекции на кожа и меки ткива со исклучок на erithema migrans вкупна доза 30 mg/kg на телесна тежина.Инфекции на горни и долни респираторни патишта.38 ден.Pliva azithromycin макролиден антибиотик J01FA10 401. а потоа по 10 mg/kg на телесна тежина до 5 ден. терапијата не смее да трае подолго од 5 дена.Remedina enalapril S N02CC01 АКЕ инхибитор C09AA02 Rp таблета 10 x 20 mg   Дозирање: хипертензија: почетна доза: 5 mg на ден.Фарингитис кај деца предизвикан од streptoccocus pneumoniae: единечна доза од 10 mg/kg или 20 mg/kg телесна тежина за три дена.Erithema migrans: вкупна доза на azythromycin 60 mg поделена 20 mg првиот ден.5 mg на ден.5 ml (200 mg/5 ml) Дозирање: 10 mg/kg на телесна тежина еднаш на ден ден во тек на три дена.100 mg при акутен напад на мигрена (max. SUMETRIN  (СУМЕТРИН) . а потоа 5 mg/kg на ден во тек на 4 дена.Erithema migrans: вкупна доза на azythromycin 60 mg поделена 20 mg првиот ден.Инфекции на горни и долни респираторни патишта. Rp прашок за перорална суспензија шише 37. SUMAMED S  (СУМАМЕД С) . во една или две поединечни дози).Pliva azithromycin макролиден антибиотик J01FA10 Rp прашок за перорална суспензија шише 30 ml (200 mg/5 ml)   Дозирање: 10 mg/kg на телесна тежина еднаш на ден ден во тек на три дена.Фарингитис кај деца предизвикан од streptoccocus pneumoniae: единечна доза од 10 mg/kg или 20 mg/kg телесна тежина за три дена.63 ден. доза на одржување: 5-20 mg на ден (max. доза на одржување:10-20 mg на ден ( во исклучителни случаи 40 mg на ден).40 mg на ден. . Rp прашок за перорална суспензија шише 20 ml (200 mg /5 ml)   Дозирање: деца: 10 mg/kg првиот ден.Pliva azithromycin макролиден антибиотик J01FA10 Rp прашок за перорална суспензија шише 15 ml (200 mg/5 ml) 270. а потоа по 10 mg/kg на телесна тежина до 5 ден.инфекции на кожа и меки ткива со исклучок на erithema migrans вкупна доза 30 mg/kg на телесна тежина.Alkaloid sumatriptan лек за третман на мигрена 423. SUMAMED sirup 1200  (СУМАМЕД сируп 1200) . конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 2. SUMAMED forte  (СУМАМЕД форте) .36 ден. дозата постепено се зголемува.Регистар на лекови на Република Македонија 262 SUMAMED 1200 XL  (СУМАМЕД 1200 ХЛ) . SUPOTRON  (СУПОТРОН) . Rp филм-обложена таблета 3 x 50 mg Rp филм-обложена таблета 6 x 50 mg   Дозирање: 50 .200 mg на ден).Pliva azithromycin макролиден антибиотик J01FA10 Rp таблета 2 x 500 mg   Дозирање: перорално: полово преносливи болести: 1 g еднократно.

12 инхалации на ден). Rp филм-обложена таблета 30 x 75 mg Дозирање: вообичаена доза: 1 x 75 mg на ден.Astra Zeneca budesonide.5 mcg) 3478. за некои пациенти како доза на одржување може да биде примената на лекот два пати на ден по две инхалации. деца под 6 годишна возраст: Symbicort не се препорачува за употреба кај деца под 6 годишна возраст. деца и адолесценти под 18 години: Symbicort како терапија на одржување и спасоносна терапија не се препорачува за деца и адолесценти.5 mcg) 1507.5 mcg) . SYMBICORT Turbohaler 80 mcg/4.01 ден.Astra Zeneca budesonide.5 mcg) 2777.Alkaloid clopidogrel антитромботик B01AC04 1827. Rp прашок за инхалирање инхалатор 120 дози x (80 mcg + 4. се препорачува 100 mg на ден). кај акутен коронарен синдром без елевација на ST сегментот (нестабилна ангина или не-Q-инфаркт на миокард): терапијата мора да се започне со еднократна ударна доза од 300 mg.55 ден.5 mcg  (СИМБИКОРТ Турбохалер 160 mcg/4. formoterol fumarate лек за третман на обструктивни заболувања на дишните патишта R03BA02 Rp прашок за инхалирање инхалатор 60 дози x (80 mcg + 4. во зависност од симптомите на болеста. терапија на одржување и спасоносна терапија кај астма: возарасни (18 години и постари): препорачаната доза на одржување е 2 инхалации на ден. хронично обструктивно белодробно заболување (ХОББ): возрасни: две инхалации два пати на ден. адолесценти (12-17 години): 1-2 инхалации два пати на ден.325 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 263 SYMBICORT Turbohaler 160 mcg/4. адолесценти (12-17 години): 1-2 инхалации два пати на ден.64 ден.00 ден. formoterol fumarate лек за третман на обструктивни заболувања на дишните патишта R03BA02 Rp прашок за инхалирање инхалатор 60 дози x (160 mcg + 4. а се продолжува со 1 x 75 mg на ден (истовремено се дава ацетилсалицилна киселина во доза од 75 . треба да се земе додатна инхалација.5 mcg  (СИМБИКОРТ Турбохалер 80 mcg/4. деца (6 години и постари): 2 инхалации два пати на ден. пациентите треба да земаат една дополнителна/и инхалација/и по потреба. дадени како една инхалација наутро и една инхалација навечер или две инхалации дадени заедно наутро или навечер. кај некои пациенти можат да бидат потребни и до максимум 4 инхалации два пати на ден. Rp прашок за инхалирање инхалатор 120 дози x (160 mcg + 4. SYNETRA  (СИНЕТРА) . S . терапија на одржување и спасоносна терапија кај астма: возарасни (18 години и постари): препорачаната доза на одржување е 2 инхалации на ден. дадени како една инхалација наутро и една инхалација навечер или две инхалации дадени заедно наутро или навечер. кај некои пациенти можат да бидат потребни и до максимум 4 инхалации два пати на ден. Дозирање: терапија на одржување кај астма: возарасни (18 години и постари): 1-2 инхалации два пати на ден. не треба да се земаат повеќе од 6 инхалации еднократно (max. Дозирање: терапија на одржување кај астма: возарасни (18 години и постари): 1-2 инхалации два пати на ден.5 mcg) .13 ден. во колку симптомите перзистираат по неколку минути. 12 инхалации на ден). пациентите треба да земаат една дополнителна инхалација по потреба. деца (6 години и постари): за оваа популација (деца од 6-11 години) е достапна помала јачина на лекот. во зависност од симптомите на болеста (max.5 mcg) 1740.

маст: локално се нанесува неколку пати на ден со благо втривање (најдолго една недела). квинкеов едем: возрасни: парентерално 1 . 40 mg на ден). Дозирање: индукција на породување: иницијално 5 IU окситоцин во 500 ml физиолошки раствор со брзина 1 .4 капки во минута и постепено се зголемува до 5 . H раствор за инјектирање ампулa 100 x 10 IU/ml 4093.20 капки во минута додека не се воспостават физиолошки контракции.10 i.5 .45 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 264 SYNOPEN  (СИНОПЕН) .28 ден. SYNTOCINON  (СИНТОЦИНОН) . (max.3 х 20 mg s.m.64 ден. после исфрлање на постелката.c. Rp спреј за нос шише 5 ml (40 IU/ml) H раствор за инјектирање ампулa 100 x 5 IU/ml 3533.Pliva chloropyramine Rp маст антихистаминик туба 20 g (1 g/100 g) D04AA09 98. деца 5-12 години: 5-10 mg на ден. R06AC03 269. или i.Novartis oxytocin хормон H01BB02 506.5 mg на ден. H раствор за инјектирање ампулa 10 x 20 mg/2 ml Дозирање: акутна алергиска реакција.m. превенција на постпартално крварење од утерус: 5 IU споро или 5 .55 ден. деца 1-5 години: 2.10 ден. деца под 1 година: 250 mcg/kg на ден. S .

23 kg: 2 x 45 mg на ден.42 ден. суспензија шише со вентил за распрскување 10 ml.Remedica LTD tamoxifen Rp таблета 30 x 10 mg Rp таблета 30 x 20 mg Дозирање: 1 x 20-40 mg на ден.80 ден. антиестроген L02BA01 Rp таблета 30 x 10 mg   Rp таблета 30 x 20 mg   Дозирање: 1 x 20-40 mg на ден. TAMIFLU  (ТАМИФЛУ) .74 ден.F. Rp прашок за перорален раствор 30 g (12 mg/ml)   Дозирање: инфлуенца A и B: возрасни и деца над 40 kg: 2 x 75 mg на ден во тек на 5 дена (се почнува најдоца 36 часа од појава на симптомите). деца од 23 . 200 дози (50 mcg/доза) назален деконгестив R01AD05 305.Alkaloid (Cipla) tamsulosin лек за третман на бенингна хиперплазија на простата Rp капсула со модифицирано ослободување. TAMLOS  (ТАМЛОС) .50 ден. Дозирање: почетна доза: 400 . антиестроген L02BA01 169. 335.Hoffmann-la Roche Ltd (Catalend) oseltamivir антивирусен лек J05AH02   Rp капсула 10 x 30 mg Rp капсула 10 x 45 mg   Rp капсула 10 x 75 mg 1799.Регистар на лекови на Република Македонија 265 TAFEN nasal  (ТАФЕН насал) .1600 mcg на ден поделено во 2-8 дози.Lek (Sofotec) budenoside Rp прашок за инхалирање Rp прашок за инхалирање лек за третман на обструктивни заболувања на дишните патишта R03BA02 2362.40 kg: 2 x 60 mg на ден.18 g (200 дози) 1655. доза на одржување: 1 .4 mg Дозирање: една капсула дневно во тек на најмалку шест месеци. TAMOXIFEN  (ТАМОКСИФЕН) .88 ден.2 х 200 mcg.Lek budenoside Rp спреј за нос.Nihfi tamoxifen G04CA02 748. тврда 30 x 0.06 ден. 1 инхалатор + 1 патрон со 1. деца до 15 kg: 2 x 30 mg на ден. T .09 g (100 дози) 1 инхалатор + 1 патрон со 2. деца од 15 . TAFEN NOVOLIZER  (ТАФЕН НОВОЛИЗЕР) . Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 2 x 2 впрскувања во двете ноздрви. TAMOXIFEN  (ТАМОКСИФЕН) .13 ден.

47 ден. или во инфузија.m.v.Jaka 80 Radovis-Skopje (Cipla) tamsulosin лек за третман на бенингна хиперплазија на простата G04CA02 Rp капсула со модифицирано ослободување 30 x 0. тврда 30 x 0. 153885. антинеопластик L01XE03   131546.96 ден.a(Aventis) teicoplanin G04CA02 607. TAMPROST  (ТАМПРОСТ) .v. T .v.v.13 ден.p.v.38 ден. или i.Hoffmann-la Roche Ltd erlotinib Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Rp филм-обложена таблета Дозирање: според протокол. и i.Pliva Lachema tamoxifen антиестроген L02BA01 Rp таблета 30 x 10 mg   Дозирање: 1 x 20-40 mg на ден. доза на одржување: 400 mg i. на секои 12 часа. гликопептиден антимикробен лек J01XA02 2639. TARCEVA  (ТАРЦЕВА) .v. a потоа 8 mg/kg на ден.Gruppo Lepetit S. или i.v. лек за третман на бенингна хиперплазија на простата Rp капсула со модифицирано ослободување.69 ден. доза на одржување: 200 mg i. 707.Регистар на лекови на Република Македонија 266 TAMOXIFEN LACHEMA  (ТАМОКСИФЕН ЛАХЕМА) . G04CA02 396.Ebewe tamoxifen антиестроген L02BA01 Rp таблета 30 x 10 mg Rp таблета 30 x 20 mg Дозирање: 1 x 20-40 mg на ден.v.4 mg   Дозирање: една капсула дневно во тек на најмалку шест месеци.Krka(Synthon BV) tamsulosin лек за третман на бенингна хиперплазија на простата Rp капсула со модифицирано ослободување. средно тешки инфекции: ударна доза 400 mg i. или во инфузија. 30 x 25 mg 30 x 100 mg 30 x 150 mg TARGOCID  (ТАРГОЦИД) .4 mg Дозирање: една капсула дневно во тек на најмалку шест месеци. првите 3 дози по 6 mg/kg на ден. на ден. TAMSULOSIN  (ТАМСУЛОСИН) .52 ден.m. TAMOXIFEN’’EBEWE’’  (ТАМОКСИФЕН’’ЕБЕВЕ’’) . H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 200 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 400 mg 6469. тврда 30 x 0. инфузија 16 mg/kg во1 доза. за првите 3 дози. првиот ден. деца над 2 месеца: 10 mg/kg на ден на секои 12 часа i. . новороденче: i. TANYZ  (ТАНИЗ) .34 ден.m.Lek tamsulosin 187. Дозирање: i.4 mg Дозирање: една капсула дневно во тек на најмалку шест месеци.90 ден. на ден.F. тешки инфекции: 10 mg/kg на ден i. тешки инфекции: ударна доза 400 mg i.

лек за третман на бенингна хиперплазија на простата 30 x 5 mg G04CB01   TEER LINOLA FETT  (КАТРАН ОД КАМЕН ЈАГЛЕН) . H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 100 mg/16.5 g/0.5 ml 12496.Hemofarm(Biofarma) finasteride Rp филм-обложена таблета Дозирање: 1 x 5 mg на ден.5 g тазоцин кој се дава на секои 8 часа. TEARS NATURALE II  (ВЕШТАЧКИ СОЛЗИ II) .46 ден.може да се дава во спора интравенска инјекција (во време од најмалку 3-5 мин. T . TAXOTERE  (ТАКСОТЕРЕ) .5 g тазоцин администриран на секои 6 или 8 часа. но најмногу 4 недели.Wolf tars лек за третман на псоријаза D05AA BRp крем туба 25 g (2 g/100 g)   Дозирање: кремот се аплицира еднаш на ден (може со прсти) во тенок слој и на мали површини. TAXOL  (ТАКСОЛ) .29 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 267 TASIGNA  (ТАСИГНА) . Дозирање: според протокол. tazobactam пеницилин во комбинација со бета-лактамски инхибитор J01CR05 H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 1 x (4.25 g до 4.Aventis docetaxel L01CD01 антинеопластик L01CD02 H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 20 mg/0.Alcon artificial tears BRp капки за око.81 ден. TAZOCIN  (ТАЗОЦИН) . вкупната дневна доза зависи од тежината и локализацијата на инфекцијата и може да се движи од 2. зависно од клиничката слика. по потреба. тврда 112 x 200 mg   Дозирање: според протокол.Novartis Pharma Stein nilotinib антинеопластик L01XE08 Rp капсула. офталмик S01XA20   TECTUM  (ТЕКТУМ) .2 капки во секое око.5 g/0. H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 80 mg/2 ml 45258. раствор шише 15 ml Дозирање: 1 .5 g)   Дозирање: возрасни и деца над12 години: вообичаената доза за возрасни и деца со нормална ренална функција е 4.Bristol Myers Squibb paclitaxel антинеопластик H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 30 mg/5 ml 4690. терапијата може да трае различно долго.) или во инфузија (преку 20 до 30 минути).7 ml H концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 300 mg/50 ml   Дозирање: според протокол.Wyeth (Lederle) piperacillin.Dr.5 g)   H прашок за раствор за инјектирање или инфузија вијала 12 x (4.

TELEBRIX 30 MEGLUMINE  (ТЕЛЕБРИКС 30 МЕГЛУМИНЕ) . Дозирање: возрасни и деца над 12 години: алергиски ринитис: 1 x 120 mg. camphor BRp течност за кожа шише Дозирање: надворешно. TEMPLE OF HEAVEN  (ТЕМПЛ ОФ ХЕВН) . хронична идиопатска уртикарија: 1 х 180 mg. TEMODAL  (ТЕМОДАЛ) . возрасни: почетна доза: 100 -200 mg на ден. контрастно средство вијала 1 x 300 mg/ml V08AA05   TELEBRIX GASTRO  (ТЕЛЕБРИКС ГАСТРО) . 2169.Schering-Plough Labo temozolomide антинеопластик L01AX03 Rp капсула.Guerbet Ioxitalamic acid H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. Дозирање: возрасни: 2 . T мускулен релаксанс 18 ml M02AX10   .Lek(Salutas) terbinafine антифунгален лек D01BA02 Rp таблета 14 x 125 mg   Rp таблета 14 x 250 mg   TEGRETOL  (ТЕГРЕТОЛ) . тврда 5 x 250 mg Дозирање: според протокол.3 x 100 -200 mg на ден. деца од 10-15 години: 1 . 33573. 2000 mg на ден). шише контрастно средство V08AA05 1 x 100 ml (300 mg/ml)   TELFAST  (ТЕЛФАСТ) . тврда 5 x 100 mg Rp капсула. тврда 5 x 5 mg Rp капсула.Pliva (Novartis) carbamazepine антиепилептик N03AF01 Rp таблета 30 x 400 mg ▲ 798.84 ден.Aventis fexofenadine антихистаминик R06AX26 238.Pliva carbamazepine антиепилептик N03AF01 Rp таблета 50 x 200 mg ∆ 165. 8351.2 х 400 mg на ден.04 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 268 TEFINE  (ТЕФИНЕ) .06 ден.94 ден. тврда 5 x 20 mg Rp капсула. Rp филм-обложена таблета 10 x 120 mg Rp филм-обложена таблета 10 x 180 mg 360. 80629.3 x 400 mg на ден. деца над 5 години: 2 .Shanghua Zhonghua Pharmaceutical Factory methylsalicylate. menthol.96 ден. дозата постепено се зголемува до 2 -3 x 400 mg на ден (max. Дозирање: индивидуално: деца до 1 година: 100 -200 mg на ден. TEGRETOL CR  (ТЕГРЕТОЛ ЦР) .53 ден.12 ден.50 ден.Guerbet Ioxitalamic acid H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално.

кортикостероид во комбинација со антибиотик Rp маст туба 5 g (10 mg + 30 mg/g) Rp маст туба 20 g (10 mg + 30 mg/g) Rp спреј спреј контејнер 84 g (100 mg + 300 mg) Дозирање: спреј: 3-4 x на ден.51 ден.81 ден. Rp таблета 30 x 2 mg 195. оптимален ефект е при концентрација на теофилин во плазма 10 . oxytetracycline   1638. TENZIMET  (ТЕНЗИМЕТ) . TERCEF  (ТЕРЦЕФ) .51 ден.Krka pindolol.Alkaloid hydrocortisone.5 mg на ден. TERBINAFIN “Genericon”  (ТЕРБИНАФИН “Генерикон”) . цефалоспорин J04DD04 прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 1 g прашок за раствор за инјектирање вијала 5 x 2 g TERKORIL  (ТЕРКОРИЛ) . над 40 kg и возрасни: 1 x 250 mg на ден. по потреба дозата се дуплира по 7 дена.00 ден.Replekfarm terazosin лек за третман на бенингна хиперплазија на простата G04CA03 195.Krka amlodipine 269 селективен блокатор на калциумови канали C08CA01   Rp таблета 30 x 5 mg Rp таблета 30 x 10 mg   Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max.Genericon (Actavis) terbinafine антимикотик D01BA02 Rp таблета 14 x 250 mg   Rp таблета 28 x 250 mg   Дозирање: деца: од 12-20 kg: 1 x 62. од 20-40 kg: 1 x 125 mg на ден. доза на одржување: 2 . D07CA01     T . clopamide бета блокатор во комбинација со диуретик C07CA03 Rp таблета 20 x (10 mg + 5 mg) Дозирање: 1 .14 ден. деца над 12 години и возрасни: 2 x 250-500 mg. маст: 1-3 x на ден. TEOTARD  (ТЕОТАРД) .Регистар на лекови на Република Македонија TENOX  (ТЕНОКС) .10 mg на ден.Balkanpharma-Razgrad ceftriaxone H H бета лактамски антибиотик. Дозирање: почетна доза: 1 mg навечер пред спиење.Krka theophylline лек за третман на обструктивни заболувања на дишните патишта R03DA04 Rp капсула со продолжено ослободување 40 x 200 mg   Rp капсула со продолжено ослободување 40 x 350 mg   Дозирање: индивидуално.14 ден. 474.20 mg/l.3 х 1 таблета на ден. Rp таблета 30 x 5 mg 238.10 mg на ден). Rp таблета 20 x 2 mg Rp таблета 20 x 5 mg 238. TERAZOSIN  (ТЕРАЗОСИН) .

Galenika testosterone андроген хормон G03BA03 295.Torlak tetanus toxoid H суспензија за инјектирање ампулa 10 x 40 IU/0.Baxter tetanus immunoglobulin H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. ампулa 1 x 1 ml (250 IU/ml) TETANUS GAMMA 250 IE  (ТЕТАНУС ГАМА 250 ИЕ) .5 mg на ден (max.5 mg   Дозирање: 1 х 2. TESTOSTERON DEPO  (ТЕСТОСТЕРОН ДЕПО) . TETABULIN S/D  (ТЕТАБУЛИН С/Д) .Servier indapamide диуретик C03BA11 Rp таблета 30 x 2. потоа 250 mg на секои 3 . TETAGAM P  (ТЕТАГАМ П) .Kedrion tetanus immunoglobulin H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. T J06BB02   вакцина J07AM01 73. 5 mg на ден).Nycomed mangafodipir контрастно средство V08CA05 H раствор за инфузија вијала 50 ml (0.01 mmol/ml)   Дозирање: индивидуално.95 ден.13 ден.Institut za imunologija i virusologija . TESLASCAN  (ТЕСЛАСКАН) . наполнет инјекциски шприц имуноглобулин J06BB02   имуноглобулин 1 x 250 IU/2 ml TETAVAKSAL-T  (ТЕТАВАКСАЛ-Т) .Aventis behring GmbH tetanus immunoglobulin H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. . имуноглобулин J06BB02 ампулa 1 x 250 IU/ml 894. TETAGAM P  (ТЕТАГАМ П) .01 mmol/ml)   H раствор за инфузија вијала 10 x 50 ml (0.CSL Behring tetanus immunoglobulin H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 250 mg/ml Дозирање: почетна доза: 250 mg на секои 2 .3 недели. наполнет инјекциски шприц имуноглобулин J06BB02 1 x 250 IU/ml 895.5 ml Дозирање: според правила за имунизација.Регистар на лекови на Република Македонија 270 TERTENSIF  (ТЕРТЕНЗИФ) .49 ден.6 недели.35 ден.

05 mg + 2.5 mg)/ml H раствор за инјектирање ампулa 50 x 2 ml (0. droperidol општ анестетик H раствор за инјектирање ампулa 10 x 2 ml (0. пред првиот оброк. за THIOCTACID 600 HR  (ТИОКТАЦИД 600 ХР) .KG (Meda Manufacturing GmbH) tioctic acid лек за дигестивен тракт и метаболизам H раствор за инјектирање ампулa 5 x 600 mg/24 ml   Дозирање: 1 таблеата на ден 30 min.5 mg   Дозирање: на почеток 500 mcg два пати на ден.AOP Orphan Pharmaceuticals (Haupt Pharma) anagrelide антитромботик B01AC14 Rp капсула. L04AA04 T . 11595.5 ml TETRASPAN  (ТЕТРАСПАН) . THIOCTACID 600 T  (ТИОКТАЦИД 600 Т) .5 mg)/ml H раствор за инјектирање ампулa 10 x 10 ml (0.B.Регистар на лекови на Република Македонија 271 TETRACOQ  (ТЕТРАКОК) .KG (Meda Manufacturing GmbH) tioctic acid лек за дигестивен тракт и метаболизам A16AX01 Rp филм-обложена таблета 30 x 600 mg   Дозирање: 1 таблеата на ден 30 min.Meda Pharma GmbH&Co. THYMOGLOBULINE  (ТИМОГЛОБУЛИН) . 1 x 0.75 ден.05 mg + 2. вообичаената доза се движи во ранг од 1-3 mg на ден во поделени дози.05 mg + 2.05 mg + 2. тврда 100 x 0. § § § § - N01AH51   ▲ ▲   ▲   ▲   8 ml. electrolytes H H раствор за инфузија ќесе раствор за инфузија ќесе J07CA02     плазма експандер 500 ml (60 mg/ml) 500 ml (100 mg/ml) B05AA07     THALAMONAL  (ТАЛАМОНАЛ) .Meda Pharma GmbH&Co.v.Braun Melsungen hydroxyethylstarch.5 mg)/ml H раствор за инјектирање ампулa 50 x 10 ml (0. за анестезија 4 одржување на аналгезија уште 1 ml i. пред првиот оброк.2 ml.Janssen fentanyl.5 mg)/ml Дозирање: oбично за премедикација се даваат 1 . потоа дозата се прилагодува според одговорот со зголемувања од 500 mcg на ден во неделни интервали до max. 10 mg на ден. A16AX01 THROMBOREDUCTIN  (ТРОМБОРЕДУКТИН) .Genzyme Polyclonals antithymocyte immunoglobulin (rabbit) имуносупресив H прашок за концентрат за раствор за инфузија вијала 1 x 25 mg Дозирање: индивидуално.5 ml 20 x 0.Sanofi Pasteur diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus вакцина H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: според правила за имунизација.

изразен хипертиреоидизам: 60 mg на ден во тек на 6-8 недели.68 ден.Faran(Vilco S. TIAMAZOL 20  (ТИАМАЗОЛ 20) . најмалку половина час пред доручек. Rp таблета 20 x 20 mg Дозирање: слабо изразен хипертиреоидизам: почетна доза: 1 x 15 mg на ден во тек на 6-8 недели.20 mg на секои 4 часа како дополнение на останатите мерки. Дозирање: хипотиреоидизам: возрасни: почетна дозa 25-100 mcg на ден. на гладно. Rp таблета 20 x 10 mg Дозирање: слабо изразен хипертиреоидизам: почетна доза: 1 x 15 mg на ден во тек на 6-8 недели.47 ден. се зема пред јадење.30 mg на ден.26 ден.40 mg на ден земено во 1 или 2 поединечни дози во тек на 6-8 недели. умерен хипертиреоидизам: 30 .30 mg на ден.20 mg на секои 4 часа како дополнение на останатите мерки. 2 g на ден).Merck thiamazole антитироиден лек H03BB02 112. тиреотоксична криза: 15 . 500 mg на секои 8 часа или 1 g на секои 12 часа (max.30 mg на ден. 4 g на ден). умерен хипертиреоидизам: 30 . доза на одржување: 100150 mcg/м2 на ден.40 mg на ден земено во 1 или 2 поединечни дози во тек на 6-8 недели. доза на одржување: 5 . деца: почетна доза 12. умерен хипертиреоидизам: 30 . Дозирање: деца: 15mg/kg на секои 6 часа (max. се зема пред јадење. карбапенам J01DH51 7193.30 mg на ден.55 ден. доза на одржување: 5 .84 ден.88 ден.20 mg на секои 4 часа како дополнение на останатите мерки.50 ден. TIENAM  (ТИЕНАМ) . H прашок за раствор за инјектирање шише 5 x (500 mg + 500 mg) H прашок за раствор за инјектирање вијала 25 x (500 mg + 500 mg) 31702. тиреотоксична криза: 15 . T .5-50 mcg. доза на одржување: 5 . се зема пред јадење.Merck thiamazole антитироиден лек H03BB02 179.5 mg 274. TIAMAZOL 10  (ТИАМАЗОЛ 10) . немалигна струма (со еутиреоидна функција): 75-200 mcg на ден. THYROZOL 5  (ТИРОЗОЛ 5) . Rp филм-обложена таблета 20 x 20 mg Дозирање: слабо изразен хипертиреоидизам: почетна доза: 1 x 15 mg на ден во тек на 6-8 недели.Merck Sharp & Dohme imipenem.Регистар на лекови на Република Македонија 272 THYRO-4  (ТИРО-4) . THYROZOL 20  (ТИРОЗОЛ 20) .Jaka 80 Radovis-Skopje thiamazole антитироиден лек H03BB02 59. возрасни: 250 mg на секои 6 часа. изразен хипертиреоидизам: 60 mg на ден во тек на 6-8 недели.40 mg на ден земено во 1 или 2 поединечни дози во тек на 6-8 недели. изразен хипертиреоидизам: 60 mg на ден во тек на 6-8 недели. дневната доза се зема одеднаш. се зема пред јадење. карцином на тиреоидна жлезда (постоперативно): 150-300 mcg на ден. доза на одржување: 5 . Rp филм-обложена таблета 20 x 5 mg Дозирање: слабо изразен хипертиреоидизам: почетна доза: 1 x 15 mg на ден во тек на 6-8 недели. доза на одржување: 125-250 mcg на ден. тиреотоксична криза: 15 . изразен хипертиреоидизам: 60 mg на ден во тек на 6-8 недели. cilastatin бета лактамски антибиотик.20 mg на секои 4 часа како дополнение на останатите мерки.) levothyroxine тироиден хормон H03AA01 275.A.Jaka 80 Radovis-Skopje thiamazole антитироиден лек H03BB02 72. умерен хипертиреоидизам: 30 .65 ден.40 mg на ден земено во 1 или 2 поединечни дози во тек на 6-8 недели.1 mg Rp таблета 100 x 0. Rp таблета 100 x 0. тиреотоксична криза: 15 .

2 х 1 капка во око.5%) Дозирање: вообичаена доза: 1 .200 mg на ден (max. раствор шише 5 ml (0.25%)   Rp капки за око.77 ден. кај потешки инфекции. TINIDIL  (ТИНИДИЛ) .25%) Rp капки за око.Регистар на лекови на Република Македонија 273 TIFOL  (ТИФОЛ) .   TIMOLOL ALKALOID  (ТИМОЛОЛ АЛКАЛОИД) . раствор шише 5 ml (0. раствор шише 5 ml (0. S01AA20 315. се аплицира 1 до 2 капки на секој час до појавата на знаци на T .Bilim Pharmaceuticals timolol 74.2 лингвалети пред спиење.45 ден. TIMOSOL  (ТИМОСОЛ) .Jadran timolol лек за третман на глауком и миотик S01ED01 Rp капки за око. потоа се зголемува на 3 х 1 лингвалети на ден.5 mg/kg на ден. dexamethasone Rp капки за око.2 х 1 капка во око.0.60 ден. суспензија комбинација на кортикостероиди и антибиотици 5 ml (3 mg + 1 mg)/ml S03CA01 317. раствор шише 5 ml (0.4.5 . со постепено зголемување до 2 х 100 . Rp маст за око туба 3.33 ден.8 mg на ден. 182.4 .120 mg на ден).16 години: почетна доза: 25 mg на ден со постепено зголемување до 2 х 2. возрасни: почетна доза: 25 mg на ден.5%)   Дозирање: вообичаена доза: 1 . 800 mg на ден).5 mg Дозирање: се аплицира една до две капки во коњуктивалната ќеса на секои четири часа.Belupo (Pharmathen)) topiramate антиепилептик N03AX11 Rp филм-обложена таблета 30 x 25 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 30 x 50 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 20 x 100 mg ∆   Дозирање: деца: 2 .Alcon tobramycin. спречување на ноќни напади: дополнителни 1 . TIRAMAT  (ТИРАМАТ) . спречување на напади: 1 лингвалета по потреба (max.5%) Дозирање: вообичаена доза: 1 .Alkaloid timolol лек за третман на глауком и миотик S01ED01 Rp капки за око. B03BB01 30 x 0.2 х 1 капка во око. TOBRADEX  (ТОБРАДЕКС) .4 mg   TIMALEN  (ТИМАЛЕН) .Krka folic acid антианемик BRp филм-обложена таблета Дозирање: 1 х 0. за време на првите 24 до 48 часа дозата може да се зголеми на 1 до 2 капки на секои 2 часа. лек за третман на глауком и миотик S01ED01 Rp капки за око. раствор шише 5 ml (0.Pliva isosorbide dinitrate вазодилататор C01DA08   Rp сублингвална таблета 40 x 5 mg Дозирање: профилакса од напад на ангина пекторис: 3 х 1/2 лингвалети на ден.

3 х 1 обложена таблета.13 mg i.3%) Rp маст за око туба 3. трет ден: 6 mg на ден. вообичаена доза 2 x 1 . тешки инфекции: 2 капки на секој час до подобрување.76 ден.Cilag topiramate антиепилептик N03AX11 Rp капсула 60 x 15 mg ∆ 1853.8 mg на ден (во 1 или 2 дози).Krka thiethylperazine антипсихотик R06AD03 275. половина час пред завршување на операцијата. потоа дозата се намалува.34 ден. T .5 mg H раствор за инјектирање ампулa 50 x 6. Rp капсула 60 x 25 mg ∆ 2578. Rp филм-обложена таблета 28 x 100 mg ∆ 3044. раствор шише 5 ml (0.29 ден.Krka risperidone антипсихотик N05AX08 Rp перорална дисперзибилна таблета 30 x 0.v.16 години: почетна доза: 25 mg на ден со постепено зголемување до 2 х 2. TOPAMAX  (ТОПАМАКС) . постари лица: почетна доза: 2 x 0.33 ден. за спречување на постоперативно повраќање: 6.5 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 28 x 50 mg ∆ 1777. Rp перорална дисперзибилна таблета 30 x 2 mg ∆ 954. втор ден: 4 mg на ден. тешки инфекции: секои 3-4 часа се до подобрување на состојбата.26 ден. или i. со постепено намалување на честотата на 1 или 2 капки на секои 2 часа во тек на 3 дена.. во потешки случаи 6. не се препорачува предвремен прекин на терапијата. 800 mg на ден). втор ден: 4 mg на ден.5 mg/kg на ден.45 ден.59 ден. вообичаена оптимална доза: 4 .Krka risperidone антипсихотик N05AX08 Rp филм-обложена таблета 30 x 1 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 30 x 2 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 30 x 3 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 30 x 4 g ∆   Rp перорален раствор шише 100 ml (1 mg/ml) ∆   Дозирање: возрасни: почетна доза прв ден: 2 mg на ден.8 mg на ден (во 1 или 2 дози). возрасни: почетна доза: 25 mg на ден.Alcon tobramycin антибиотик S01AA12 317.2 mg на ден.80 ден.5 g (0.Регистар на лекови на Република Македонија 274 подобрување. Дозирање: капки: благи и умерено јаки инфекции: 1 .m.200 mg на ден (max. со постепено зголемување до 2 х 100 .5 mg i. TORENDO  (ТОРЕНДО) .m. потоа 1 до 2 капки на секои 4 часа во тек на 5 до 8 дена и на крај доколку е потребно 1 до 2 капки на ден во тек на последните 5 до 8 дена. вообичаена оптимална доза: 4 . TORECAN  (ТОРЕКАН) . Rp филм-обложена таблета 28 x 25 mg ∆ 983.5 mg/ml 955.3%) 315.5 mg ∆   Rp перорална дисперзибилна таблета 30 x 1 mg ∆ 552.97 ден.80 ден. маст: благи инфекции: се нанесува во тенок слој во болното око 2 . TOBREX  (ТОБРЕКС) .5 .3 х на ден.2 капки во болно око на секои 4 часа. Дозирање: возрасни и деца над 15 години: 1 . Дозирање: деца: 2 .5 . постари лица: почетна доза: 2 x 0. трет ден: 6 mg на ден. TORENDO Q-TAB  (ТОРЕНДО КУ-ТАБ) .2 mg на ден.51 ден.4. вообичаена доза 2 x 1 . Rp капки за око.5 mg на ден. Rp обложена таблета 50 x 6. Дозирање: возрасни: почетна доза прв ден: 2 mg на ден.

0.3 . потоа 0.2 mg/kg на ден. TRACRIUM  (ТРАКРИУМ) . Rp филм-обложена таблета 30 x 40 mg 974.хомозиготна фамилијарна хиперхолестеролемија:од 10 mg .3 х 50 .10 mg/железо/kg на ден.20 ден. по потреба дозите се повторуваат на 4 . manganese gluconat. по потреба дозите се повторуваат на 4 .13 ден.5 часа. еднократно навечер. по потреба да се повтори после 30 . TRAMADOL  (ТРАМАДОЛ) .3 х 50 .14 години: 1 . кап- T . 400 mg на ден).60 минути.1 0. возрасни и деца над 14 години: 2 .33 ден. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 100 mg/2 ml ▲ 182. TRAMADOL  (ТРАМАДОЛ) .14 години: 1 .4 ампули по јадење. а за возрасни до 8 ориблети). еднократно навечер. бремени жени во втора половина на бременоста: 1 ампула на ден. раствор шише 10 ml (100 mg/ml) ▲ 166.Krka tramadol аналгетик N02AX02 Rp капсула 20 x 50 mg ▲ 178.GlaxoSmithKline atrakurijum besilat миорелаксанс M03AC04 1116. дневна доза за деца е 6 ориблети.5 ml H раствор за инјектирање ампулa 5 x 50 mg/5 ml 1991.89 ден.2mg/kg. Rp перорални капки. Rp супозиторија 5 x 100 mg ▲ 47.82 ден.49 ден.Engelhard Arzneimittel GmbH thyrotoicin. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 50 mg/ml ▲ 139. раствор шише 1 x 100 mg/1 ml ▲ 93.Регистар на лекови на Република Македонија TORVEX  (ТОРВЕКС) . по потреба да се повтори после 3 .80 mg.6 mg/kg.100 mg (max. Rp перорални капки. 400 mg на ден).100 mg (max. H раствор за инјектирање ампулa 5 x 25 mg/2. Дозирање: деца од 1 .хетерозиготна фамилијарна хиперхолестеролемија:од 10 mg . еднократно навечер. возрасни: да се испијат 2 . chlorhexidine антисептик D08AC52 BRp ориблети 20 x (0. капки: 20 капки (50 mg) со малку течност или на коцка шеќер. Дозирање: примарна хиперхолестеролемија и комбинирана (мешана) хиперлипидемија: 10 mg на ден. Дозирање: возрасни и деца над 30 дена: i.80 mg. lidocaine hidrochloride.2 mg/kg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje tramadol аналгетик N02AX02 Rp капсула 20 x 50 mg ▲ 76.5 mg + 1 mg + 1 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 7 години по 1 ориблета на секои 2 часа (max.77 ден. Rp перорален раствор ампулa 20 x 10 ml Дозирање: доенчина и деца: 5 .6 часа. Дозирање: деца од 1 . TOT’HEMA  (ТОТ’ХЕМА) .16 ден.6 часа.85 ден.Alkaloid atorvastatin 275 хиполипемик C10AA05 799. возрасни и деца над 14 години: 2 .98 ден.v. cupric gluconat антианемик B03AE10 277.Innothera ferrous gluconat.60 ден.12 ден. почетна доза 0. супозитории: 1 супозиторија (100 mg).96 ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg 551. TRACHISAN LOZENGES  (ТРАХИСАН ЛОЗЕНГЕС) .

18 ден. но не повеќе од 400 mg дневно. T .Alkaloid tramadol аналгетик N02AX02 Rp капсула 20 x 50 mg ▲ 83. H раствор за инјектирање ампулa 50 x (50 mg/ml) ▲ 740. TREDOL  (ТРЕДОЛ) . . се препорачува временски интервал од 5 минути помеѓу апликациите.89 ден.6 часа. 50 . ангина пекторис: 50-200 mg на ден. H раствор за инјектирање ампулa 50 x (100 mg/2 ml) ▲   H раствор за инјектирање ампулa 5 x (50 mg/ml) ▲   Дозирање: перорално:возрасни и деца над 12 години: 50 . доколку се применуваат и други капки за очи. по потреба да се повтори после 30 .парентерално: возрасни и деца над 12 години:i.3 поединечни дози или една доза од 15 mg навечер пред спиење (max.100 mg (max. лек за третман на глауком и миотик S01EE04 Rp капки за око.000 KIU/50 ml B02AB01 3237. раствор шише со вградена капалка 1 x 2. супозитории: 1 супозиторија (100 mg).Aegis Ltd atenolol селективен бета-блокатор C07AB03 Rp таблета 20 x 100 mg   Rp таблета 30 x 50 mg   Дозирање: хипертензија: 1 x 50-100 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 276 ки: 20 капки (50 mg) со малку течност или на коцка шеќер.Zdravlje potassium clorazepate анксиолитик N05BA05 Rp капсула 30 x 5 mg ∆   Rp капсула 30 x 10 mg ∆   Дозирање: 10 . TRASYLOL  (ТРАСИЛОЛ) .v.16 ден. TRANEX  (ТРАНЕКС) .m s. TRAMADOL retard  (ТРАМАДОЛ ретард) .85 ден. навечер.6 часа.5 ml (40 mcg/ml) 1420.22 ден. не се препорачува примена кај деца. по потреба да се повтори после 3 .60 ден.Krka tramadol аналгетик N02AX02 Rp таблета со продолжено ослободување 30 x 100 mg ▲ 425.100 mg на секои 4 . Дозирање: 1 x 1 капка во коњуктивалната ќеса на ден. Дозирање: 50 .30 mg на ден поделено во 2 . или бавно i.Bayer Schering Pharma aprotinin H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално. но не повеќе од 400 mg дневно.Alcon travoprost антифибринолитик 1 x 500. TRAMADOL ALKALIOD  (ТРАМАДОЛ АЛКАЛОИД) .5 часа.100 mg на секои 4 .60 минути.c.60 mg на ден). H раствор за инјектирање ампулa 5 x (100 mg/2 ml) ▲ 82. TRAVATAN  (ТРАВАТАН) . 400 mg на ден).

Rp филм-обложена таблета 20 x 200 mg 3940. поделено во две дози. максимална дневна доза 8 mg. TRICEF  (ТРИЦЕФ) . инфекции на кожата и меките ткива: 200 mg два пати на ден.други инфекции на горниот респираторен тракт: 100 mg два пати на ден. 80 mg. Дозирање: инфекции на респираторен тракт: синузитис: 200 mg два пати на ден. вкупната доза во повеќе зглобови е max.3 х 1 . TRIBEXIN  (ТРИБЕКСИН) . кај деца над 25 kg може да се даваат таблети. Rp филм-обложена таблета 20 x 100 mg 2913.Alkaloid cefpodoxime бета лактамски антибиотик..89 ден. вообичаена дневна доза: 1-4 mg на ден пред доручек/прв оброк. Rp таблета 30 x 1 mg Rp таблета 30 x 2 mg 245.некомплицирани инфекции на горниот уринарен тракт: 200 mg два пати на ден. потоа се продолжува со 40 . деца под 12 годинишна возраст: кај деца под 12 годишна возраст цефподоксим се дозира во зависност од телесната тежина и изнесува 8 .40 mg. (max.m. некомплициран гонококен уретритис: 200 mg како еднократна доза. релапс или егзацербација на хроничен бронхитис и бактериска пневмонија): 100 . Rp филм-обложена таблета 10 x 100 mg Rp филм-обложена таблета 10 x 200 mg 1970.Berlin-Chemie (Menarini) glimepiride витамини-Б комплекс A11EA перорален антидијабетик A10BB12 157.80 mg на секои 2-4 недели. Rp таблета 30 x 3 mg 350.17 ден. Rp таблета 60 x 1 g   Rp таблета 60 x 2 g   Rp таблета 60 x 3 g   Rp таблета 90 x 1 g   Rp таблета 90 x 2 g   Rp таблета 90 x 3 g   Rp таблета 120 x 1 g   Rp таблета 120 x 2 g   Rp таблета 120 x 3 g   Дозирање: 1 mg еднаш на ден. дозата постепено се зголемува по потреба во интервали од 7-14 дена.10 mg/kg на ден.Fisiopharma triamcinolone 277 кортикостероид H02AB08 H суспензија за инјектирање вијала 3 x 1 ml (40 mg/ml)   Дозирање: системска употреба: почетна доза е 40 mg длабоко i.инфекции на уринарниот тракт: некомплицирани инфекции на долниот уринарен тракт: 100 mg два пати на ден. локална употреба: во поголемите зглобови 10 .Remedina vitamin B-complex Rp таблета 30   Дозирање: 2 .200 mg два пати на ден. TRICAL  (ТРИКАЛ) .80 ден.01 ден.инфекции на долниот респираторен тракт (вклучувајки акутен бронхитис.83 ден.31 ден.2 таблети на ден. цефалоспорин J01DD13 1455.Регистар на лекови на Република Македонија TRIAMVIRGI  (ТРИАМВИРГИ) .02 ден. T . 120 mg одеднаш).

5 mg на ден или повеќе. Дозирање: деца од 6 недели до 5 месеци: 1/2 лажичка (2.25 mg на ден.Replekfarm sulfamethoxazole. доза на одржување: 100-200 mg еднаш дневно или поделено на 2 дози. Деца од 2-12 години: се дозира според телесната тежина. може да се зема еднократно или поделена во две поединечни дози (максимум 10 mg на ден). 10 mg на ден).21 ден. TRITACE  (ТРИТАЦЕ) . Rp таблета 20 x (400 mg + 80 mg) Rp сируп 100 ml (200 mg + 40 mg)/5ml 63. Конгестивна срцева инсуфициенција: почетна доза: 1. 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози). дозата треба да се дуплира во временски периоди од 1-2 недели. во комбинација со валпроична к-на и со други антиепилептици: првите 2 недели: 1 х 50 mg на ден. доза на одржување: 2. 3-та и 4-та недела: 100 mg (поделено на 2 дози).Krka lamotrigine антиепилептик N03AX09 Rp таблета за перорална суспензија 30 x 5 mg ∆   Rp таблета 30 x 25 mg ∆   Rp таблета 30 x 50 mg ∆   Rp таблета 30 x 100 mg ∆   Rp таблета 30 x 200 mg ∆   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: монотерапиоја: почетна доза (првите 2 недели): 1 х 50 mg. доза на одржување: 200-400 mg на ден во 2 дози.Регистар на лекови на Република Македонија 278 TRIGINET  (ТРИГИНЕТ) .47 ден.5 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2-3 недели).10 mg/kg на ден поделено во две поединечни дози. trimethoprim сулфонамид во комбинација со триметоприм J01EE01 35. дневна доза: 2. Rp филм-обложена таблета 50 x 300 mg ∆ Rp филм-обложена таблета 50 x 600 mg ∆ 3614. Rp таблета 28 x 10 mg   Дозирање: хипертензија: почетна доза 2. почетна доза 300 mg на ден (max. TRIMOXAZOL  (ТРИМОКСАЗОЛ) .35 ден.Sanofi-Aventis ramipril АКЕ инхибитор CO9AA05   Rp таблета 28 x 2.Novo Nordisk estradiol hemihidrate. деца над 8 години: почетна доза 8 .5 mg Rp таблета 28 x 5 mg 553. деца од 5 до 12 години: 2 лажички на секои 12 часа. Rp перорална суспензија шише 60 mg x 250 ml ∆   Дозирање: возрасни: 600 .5-5 mg на ден (max. TRILEPTAL  (ТРИЛЕПТАЛ) .Novartis okskarbazepin антиепилептик N03AF02 1825.28 ден.16 ден. комбинирана терапија: во првите 4 недели: 1 х 25 mg на ден.от ден на менструалниот циклус со 1 жолта таблета и по ред со останатите таблети (календарско пакување). norethisterone acetate хормонски контрацептив G03FB05 Rp таблета 28 x (2 mg + 1 mg)   Дозирање: се почнува од 5 . Инфракрт на миокардот: 5 mg на ден поделена во две поединечни дози по 2. доза на одржување: 200400 mg на ден во 2 дози. 2400 mg на ден). доза на одржување: 30 . деца од 6 месеци до 5 години: 1 лажичка суспензија (5 ml) на секои 12 часа. TRISEQUENS  (ТРИСЕКВЕНС) .5 mg една нау- T .5 ml на секои 12 часа).1200 mg на ден.46 mg на ден. деца над 12 години и возрасни: 2 x 2 таблети (400 mg + 80 mg) на ден.

TRITANRIX HB  (ТРИТАНРИКС ХБ) . T .Jaka 80 Radovis-Skopje heparin. надворешно: мала количина од гелот се нанесува наутро и навечер на заболената површина. TROMBOHEP 50 000  (ТРОМБОХЕП 50 000) .4 ml вехикулум Дозирање: според правила на имунизација. TRO-PADOL-FLU  (ТРО-ПАДОЛ-ФЛУ) . терапија на одржување: 1 капсула на ден во тек на 3-4 недели или подолго. мозочен удар или кардиоваскуларна смрт: почетна доза 2. ascorbic acid аналгетик и антипиретик N02BE71 Rp филм-обложена таблета 20 x (350 mg + 2 mg + 100 mg)   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 2 таблети одеднаш најмногу 4 пати на ден.48 ден. максимално 10 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 279 тро и една навечер (ако болниот не ја поднесува оваа доза се даваат 1.combination with mumps and rubeolla. антитромботик C05BA53 56.48 ден. Превенција на инфаркт на миокард. d-panthenol BRp крем туба 40 g (300 IU + 3 mg + 4 mg/g) Дозирање: лесно се втрива на заболеното место 2-3 пати на ден.Troge Medical GmbH paracetamol. allantion. TRIVIVAC  (ТРИВИВАК) .25 mg двапати на ден во првите два дена). дозата постепено да се зголемува со дуплирање во временски период од една недела.GlaxoSmithKline diphtheria-hepatitis B-pertussis-tetanus вакцина H суспензија за инјектирање вијала 1 x (30 IU + 10 mcg + 4 IU + 6 IU)/0. тврда 50 x 300 mg   Дозирање: перорално: една капсула два пати на ден.максимална доза 5 mg на ден.live attenuated H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вакцина J07BD52 5 ампули со лиофилизиран прашок за 1 доза + 5 ампули x 0. Диабетичка и недијабетичка бубрежна нефропатија: почетна доза: 1.5 mg на ден. d-panthenol BRp крем туба 40 g(500 IU + 3mg + 4 mg/g) Дозирање: лесно се втрива на заболеното место 2-3 пати на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje heparin. chlophenamine. TROMBOHEP 30 000  (ТРОМБОХЕП 30 000) . TROXEVASIN  (ТРОКСЕВАЗИН) . помеѓу поединечните дози мора да има интервал од најмалку 4 часа. Три недели после тоа. allantion.7 ml вехикулум H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 5 ампули со лиофилизиран прашок за 2 дози + 10 ампули x 1. дозата може повторно да се дуплира до доза на одржување од 10 mg на ден.Balkanpharma-Razgrad troxerutin антитромботик C05BA53 56.25 mg на ден (дозата треба да се дуплира во временски периоди од 2-3 недели) . вазопротектив C05CA04   BRp гел 40 g (2%) BRp капсула. наутро и навечер.Sevepharma J07CA05   measles.5 Дозирање: според правила за имунизација.

TUSIDIL  (ТУСИДИЛ) . Дозирање: деца од 4 . возрасни и деца над 12 години: 3 x 1 таблета или 3 x 15 ml сируп (40 mg/15 ml) (max. деца од 6-12 години: 3 х 5 ml сируп (5 mg/5 ml) на ден. Rp филм-обложена таблета 30 x 40 mg 990.50 ден. деца од 6-12 години: 3 х 5 ml сируп (5 mg/5 ml) на ден. Дозирање: почетна доза 1 х 10 mg на ден. кожа: 50 mg на ден во тек на 7.83 ден.Lek atorvastatin хиполипемик C10AA05 468.6 години: 3 х 2.025 mg/0. (max. вагинална кандидијаза: еднократно 150 mg.5 ml сируп (5 mg/5 ml).6 години: 3 х 2. TYPHIM VI  (ТИФИМ ВИ) .48 ден.5 ml)   . деца: 3-12 mg/kg телесна тежина на ден. 300 mg на ден). потоа 200400 mg еднаш на ден.61 ден.Hemofarm fluconazole R05FB02 антимикотик J02AC01   Rp капсула. purifed polysaccharide antigen H раствор за инјектирање вијала H раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: според правила на имунизација. pseudoephedrin аналгетик и антипиретик N02BE51 Rp прашок ќесе 12 x (500 mg + 4 mg + 60 mg)   Дозирање: еднo ќесе се раствора во 160 ml топла вода и се пие наеднаш (max.Sanofi Pasteur tuphoid. хранопровод. тврда 1 x 150 mg   H раствор за инфузија шише 100 ml (2 mg/ml)   Дозирање: индивидуално. тврда 7 x 50 mg Rp капсула. chrorpheniramine.14 дена. 4 ќесиња на ден).5 ml)  1 x (0.Jaka 80 Radovis-Skopje glaucin антитусик Rp сируп шише 150 ml (40 mg/15 ml)   Дозирање: возрасни и деца над 12 години: 3 x 15ml сируп (40 mg/15 ml) на ден. специфично: криптококни инфекции: 1. превенција на кандидијаза: 50-400 mg на ден. вакцина J07AP03 10 ml (0. TUSIDIL za vozrasni  (ТУСИДИЛ за возрасни) . потоа на секои 4 или повеќе недели дозата индивидуално се прилагодува (max. TWIZENT  (ТВИЗЕНТ) .Plantafarma Ilac (Nobel Ilac) paracetamol.025 mg/0.Jaka 80 Radovis-Skopje glaucin антитусик R05FB02 Rp обложена таблета 20 x 40 mg 66.TULIP  (ТУЛИП) . кожни инфекции: 150 mg еднаш неделно или 50 mg на ден во тек на 2-4 недели. кандидијаза на грло.5 ml сируп (5 mg/5 ml).Jaka 80 Radovis-Skopje glaucin антитусик R05FB02 Rp сируп шише 60 ml (5 mg/5 ml)   Дозирање: деца од 4 . Rp филм-обложена таблета 30 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 30 x 20 mg 724. 400 mg на ден). 80 mg на ден). TUSIDIL za deca  (ТУСИДИЛ за деца) . TYLOL-HOT  (ТИЛОЛ-ХОТ) . ден 400 mg.

H раствор за инјектирање ампулa 5 x 50 mg/2 ml 56.6 g на ден). “викенд терапија”: 1 x 40 mg на ден во тек на 4 дена и потоа пауза од 3 дена (max.7 ml (40 mg + 0. езофагеален рефлукс: 2×150 mg или 300 mg навечер. U . Дозирање: парентерално: специфично. или i. Дозирање: Дозирање: парентерално (i.Регистар на лекови на Република Македонија 281 UBISTESIN  (УБИСТЕСИН) .12 недели.44 ден.7 ml (40 mg + 0. по потреба дозата може да се зголеми и до 600-900 mg на ден (max.) N01BB58 N01BB58 назален деконгестив за локална употреба R01AD05 382. urokinase антитромботик H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 500 000 IU Дозирање: индивидуално. adrenaline H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. рефлуксен езофагитис: 2 x 20 mg на ден во тек на 6 .Krka famotidine антагонист на Х2 рецептори A02BA03 101.46 ден. Rp спреј за нос.12 месец.33 ден. ULFAMID  (УЛФАМИД) .Serono.A. 80 mg на ден). budesonide анестетик патрон 50 x 1. Zollinger-Elison -ов синдром: 360 mg на ден. H раствор за инјектирање вијала 1 x 100 mg/50 ml H раствор за инјектирање вијала 1 x 200 mg/100 ml 325.Faran (Help S.62 ден.) 50 mg на 4-6 часа. превенција на рецидиви: 20 mg на ден во тек на 6 .54 ден. UKIDAN  (УКИДАН) .012 mg)   UDESOSPRAY  (УДЕСОСПРЕЈ) . UFEXIL  (УФЕКСИЛ) . во тек на 8 недели. во тек на 4-8 недели.3 M Espe AG articaine. суспензија 10 ml (200 дози) Дозирање: возрасни:почетна доза:400-1600 mcg на ден поделено на 2-8 инхалации.56 ден. пептичен улкус: почетна доза: 2×150 mg на ден или 300 mg навечер. доза на одржување: 150 mg навечер.3 M Espe AG articaine.Demo SA ciprofloxacin хинолонски антимикробик J01MA02 304. Rp филм-обложена таблета 20 x 300 mg 132.Alkaloid ranitidine B01AD04   антагонист на Х2 рецептори A02BA02   BRp филм-обложена таблета 20 x 75 mg Rp филм-обложена таблета 20 x 150 mg 56.доза на одржување: 1/2 x 200 mcg на ден.m. индивидуално.70 ден. Золингер-Елисонов синдром: 3×150 mg на ден. Rp филм-обложена таблета 10 x 40 mg Rp филм-обложена таблета 20 x 20 mg 101.006 mg)   UBISTESIN FORTE  (УБИСТЕСИН ФОРТЕ) .v. вообичаена доза 200-400 mg на секои 12 часа. анестетик патрон 50 x 1. adrenaline H раствор за инјектирање Дозирање: индивидуално. ULCODIN  (УЛКОДИН) .44 ден. Дозирање: пептичен улкус: 40 mg навечер во тек на 4-6 недели.

8 недели. ULRAN  (УЛРАН) . кај потешки улкуси дозата може да се зголеми на 40 mg на ден.Krka omeprazole инхибитор на протонска пумпа A02BC01 1354. по потреба уште 2 недели. Rp филм-обложена таблета 20 x 150 mg Дозирање: пептичен улкус: почетна доза: 2 x 150 mg на ден (наутро и навечер) или 300 mg навечер. уште 2-4 недели. Золингер-Елисонов синдром: почетна доза 60 mg на ден. кај дуоденален улкус 2 недели.76 ден. Золингер-Елисонов синдром: почетна доза 60 mg на ден. рефлуксен езофагитис: вообичаена доза: 20 mg на ден во тек на 4 .61 ден. ULTOP  (УЛТОП) . а понатаму дозирањето е индивидуално. дозата на одржување за пове?ето пациенти: 20-120 mg на ден (дозите поголеми од 80 mg треба да се поделат во 2 дози). деца од 8-18 години: 2 x 150 mg на ден (max. инфекции со H. кај гастричен улкус: 4 недели. кај гастричен улкус: 4 недели. Rp капсула 14 x 20 mg Дозирање: дуоденален и гастричен улкус: 20 mg на ден. ULTIVA  (УЛТИВА) .GlaxoSmithKline remifentanil H раствор за инфузија вијала 5 x 1 mg § ▲ H раствор за инфузија вијала 5 x 2 mg § ▲ Дозирање: индивидуално. во комбинација со антибиотици. 4800. инхибитор на протонска пумпа A02BC01 326. 6-12 месеци. дозата на одржување за пове?ето пациенти: 20-120 mg на ден (дозите поголеми од 80 mg треба да се поделат во 2 дози).8 недели. кај гастричен улкус: 4 недели. после ерадикацијата може да се продолжи со омепразол во доза од 20 mg на ден.Krka ranitidine антагонист на Х2 рецептори A02BA02 85. во комбинација со антибиотици.90 ден.78 ден.pylori: 2 x 20 mg на ден во тек на 7 дена. а по потреба уште 4 недели.89 ден.Krka omeprazole општ анестетик N01AH06 2483. после ерадикацијата може да U . во тек на 4-8 недели. ULTOP S  (УЛТОП С) . Rp капсула 28 x 10 mg Дозирање: дуоденален и гастричен улкус: 20 mg на ден.pylori: 2 x 20 mg на ден во тек на 7 дена. 300 mg на ден). Дозирање: дуоденален и гастричен улкус: 20 mg на ден. рефлуксен езофагитис: 2 x 150 mg на ден или 300 mg навечер пред спиење во тек на 8 недели. по потреба уште 2 недели. напладне и пред спиење).43 ден. рефлуксен езофагитис: вообичаена доза: 20 mg на ден во тек на 4 .Регистар на лекови на Република Македонија 282 ULKOBOS  (УЛКОБОС) . во комбинација со антибиотици. доза на одржување: 150 mg навечер . кај дуоденален улкус 2 недели. кај потешки улкуси дозата може да се зголеми на 40 mg на ден. а по потреба уште 4 недели. по потреба уште 2 недели. инфекции со H. а по потреба уште 4 недели. по потреба дозата може да се зголеми на 600-900 mg на ден (max. кај дуоденален улкус 2 недели. 6 g на ден ). а понатаму дозирањето е индивидуално.Bosnalijek omeprazole инхибитор на протонска пумпа A02BC01   Rp капсула 14 x 20 mg Rp капсула 14 x 40 mg 224.pylori: 2 x 20 mg на ден во тек на 7 дена. после ерадикацијата може да се продолжи со омепразол во доза од 20 mg на ден. Золингер-Елисонов синдром: 3 x 150 mg на ден (наутро. инфекции со H. кај потешки улкуси дозата може да се зголеми на 40 mg на ден. уште 2-4 недели.

цефалоспорин J01DE01 512. дозата варира зависно од тежината на инфекцијата (од 500 mg . уште 2-4 недели. во тек на 7-14 дена (во комбинација со други лекови). 10 x 50 ml (300 mg/ml) 10 x 100 ml (300 mg/ml) контрастно средство V08AB05 12649. Rp прашок за перорална суспензија шише 70 ml (125 mg/5 ml) 266. Золингер-Елисонов синдром: почетна доза 60 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 283 се продолжи со омепразол во доза од 20 mg на ден.84 ден.на секои 8 часа). деца над 9 години: 1таблета.Kedrion albumin плазма експандер H концентрат за раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално.8 недели. 10 x 50 ml (370 mg/ml) 10 x 100 ml (370 mg/ml) контрастно средство V08AB05 12930.1 g на секои 12 часа до 2 g i. при потешки инфекции 2 x 500 mg (max.79 ден. инфекции со H. UPSARIN-VITAMIN C  (УПСАРИН-ВИТАМИН Ц) . UNISEF  (УНИСЕФ) . макролиден антибиотик J01FA09 187. 23884. UMAN ALBUMIN  (УМАН АЛБУМИН) .pylori: 500-1500 mg на ден во две дози. ULTRAVIST-300  (УЛТРАВИСТ-300) .Mustafa Nevzat cefepime H прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала бета-лактамски антибиотик. ascorbic acid аналгетик и антипиретик N02BA51   BRp шумлива таблета 10 x (330 mg + 200 mg) Дозирање: вообичаена доза: возрасни: 1-2 таблети.12 ден. Rp филм-обложена таблета 14 x 250 mg Rp филм-обложена таблета 14 x 500 mg 258. рефлуксен езофагитис: вообичаена доза: 20 mg на ден во тек на 4 .v.44 ден. може да се повторува на секои 4-6 часа (најмногу 8 таблети на ден). може да се повторува на секои 6 часа.Bristol-Myers Squibb acetylsalicylic acid. U . таблетата се раствора во вода.5 mg/kg два пати на ден (max.32 ден.85 ден.29 ден.: 2 g на ден ).v.11 ден.или им во тек на 7-10 дена (по потреба и подолго).Bayer Schering Pharma iopromide H раствор за инфузија шише H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално. UNIKLAR  (УНИКЛАР) . Дозирање: возрасни: 250 mg на секои 12 часа.500 mg на ден) во тек на 7-14 дена. 1 x 1000 mg + ампула 1 x 10 ml вехикулум) Дозирање: возрасни и деца над 12 години: вообичаена доза: 1 g на секои 12 часа i. Rp прашок за перорална суспензија шише 50 ml (250 mg/5 ml) 651. деца до 12 години: 7. дозата на одржување за пове?ето пациенти: 20-120 mg на ден (дозите поголеми од 80 mg треба да се поделат во 2 дози). а понатаму дозирањето е индивидуално.   ULTRAVIST-370  (УЛТРАВИСТ-370) .19 ден.Mustafa Nevzat clarithromycin B05AA01 50 ml (20%) 2392.Bayer Schering Pharma iopromide H раствор за инфузија шише H раствор за инфузија шише Дозирање: индивидуално.

Rp таблета 100 x 8 mg Дозирање: почетна доза: 3 х 16 mg на ден со оброк. Rp капсула 30 x 100 mg Rp капсула 30 x 200 mg 427.69 ден. максимална еднократна доза: 200 mg.Laboratories Besins International progesterone прогестагенски хормон G03DA04 472. доза на одржување: 24 . ursodeoxycholic acid A11GA01 антинеопластик вијала 5 x 250 mg/5 ml   вијала 5 x 500 mg/10 ml   URSOFALK  (УРСОФАЛК) .48 mg на ден.Belupo betahistine лек за третман на вертиго N07CA01 649. Rp капсула 50 x 250 mg Rp капсула 100 x 250 mg 3616.Falk Pharma витамин Ц L01BC02 лек за третман на билијарен тракт A05AA02 1808.74 ден. Дозирање: средна дневна доза 200-300 mg. лутеинска инсуфициенција: 200-300 mg на ден (еднократна доза од 200 mg пред спиење или 300 mg поделена во две поединечни дози) во период од 10 дена по циклус (од 17-ти до 26-ти ден од циклусот). после што следи пауза од 1 недела).74 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 284 UPSAVIT VITAMIN C  (УПСАВИТ ВИТАМИН Ц) .Bristol-Myers Squibb ascorbic acid BRp шумлива таблета 10 x 1 g   Дозирање: 1-3 таблети на ден се раствораат во половина чаша вода. URUTAL  (УРУТАЛ) . не се препорачува за деца. U .12 mg/kg на ден. примарна билијарна цироза: 10 . URACIFLOR  (УРАЦИФЛОР) .Dr.20 ден.15 mg/kg на ден во 2 .4 дози. поделено во 2 дози или како поединечна доза навечер пред спиење. HNL (како додаток на естрогени): 200 mg на ден како еднократна доза пред спиење или две поединечни дози од 100 mg (од 12 -ти до 14-ти ден или последните 2 недели од секој тераписки циклус.14 дена.10 ден. билијарен рефлуксен гастритис: 1 х 250 mg навечер пред спиење. Дозирање: холестеролски жолчни камења: 8 . билијарен рефлуксен гастритис: 250 mg навечер пред спиење во тек на 10 . UTROGESTAN  (УТРОГЕСТАН) .Biomedic laboratories fluorouracil H раствор за инјектирање H раствор за инјектирање Дозирање: според протокол.

антипсихотик N05AH03 Rp филм-обложена таблета 28 x 5 mg ∆ 1421. зголемување на дозата може во интервали не пократки од 24 часа.F. VACCINUM DIPHTERIAE ET TETANI PURIFICUTUM ET ADSORBATUM  (ВАКЦИНА ПРОТИВ ДИФТЕРИА И ТЕТАНУС.5 ml/доза) Дозирање: според правила за имунизација. Дозирање: шизофренија: препорачана дневна доза: 1 x 10 mg на ден. доза на одржување за сите индикации: 5 . возрасни: 4 х 25 100 mg на ден (max.Hoffmann-la Roche Ltd valganciclovir антивирусен лек J05AB14 93435. combinations with diphteria toxoid вакцина H суспензија за инјектирање 10 x 5 ml (0. спречување на рецидив на биполарно пореметување: почетна доза 10 mg на ден.27 ден. J07AM51 290. по потреба дозата се зголемува на 1 x 160 mg на ден или се додава диуретик. combinations with diphteria toxoid вакцина H суспензија за инјектирање вијала 10 x 5 ml (0. VALSACOR  (ВАЛСАКОР) . VALCYTE  (ВАЛЦИТ) . дејството настапува за 2 а најмногу за 4 недели. дДоза на одржување: 1 .63 ден. VALORON  (ВАЛОРОН) . 400 mg на ден).03 ден.49 ден.Institut za imunologija i virusologija Torlak tetanus toxoid. 10 капки на ден).44 ден.74 ден.08 ден.Hemofarm tilidine опијатен аналгетик N02AX01   Rp перорален раствор шише 10 ml (100 mg/ml) § ▲ Дозирање: деца: 1 капка на 1 година старост (max.Krka valsartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA03 397. Rp филм-обложена таблета 28 x 40 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 80 mg 558.Belupo(Adamed) olanzapine Ј07АМ51 259. V .Torlak tetanus toxoid. епизоди на манија: почетна доза: 15 mg на ден еднократно или 10 mg на ден во комбинација со други лекови. Rp филм-обложена таблета 28 x 160 mg 915.5 ml/доза) Дозирање: според правила за имунизација. Дозирање: препорачана дневна доза: 1 x 80 mg. АДСОРБИРАНА) .59 ден.2 x 900 mg на ден. VAIRA  (ВАИРА) .20 mg на ден.Регистар на лекови на Република Македонија 285 VACCINUM DIPHTERIAE ET TETANI PURIFICATUM ET ADSORBATUM PRO ADULTS  (ВАКЦИНА ПРОТИВ ДИФТЕРИА И ТЕТАНУС. ЗА ВОЗРАСНИ) Institut za imunologija i virusologija .АДСОРБИРАНА. Rp филм-обложена таблета 60 x 450 mg Дозирање: почетна доза: 2 x 900 mg на ден во тек на 21 ден. Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg ∆ 2369.

наследни облици: 80 mg на ден (20 mg наутро и напладне и 40 mg навечер). доза на одржување е 4 . првите 4 недели.2 mg.5 mg.35 ден.20 mg на ден). деца над 1 месец: 40 mg/kg на ден поделено во 2 или 4 дози. H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 500 mg H прашок за раствор за инјектирање вијала 1 x 1 g 626. (max.v.2 g на ден). потоа 10 mg/kg на секои 12 часа.Alkaloid prazosin антагонист на алфа . Рејноова болест. V .15 mg на ден (max. во тек на два месеца. потоа 2 . Дозирање: возрасни: 500 mg на секои 6 часа или 1 g на секои 12 часа. новородени на возраст до 1 месец: 10 mg/kg на секои 8 часа. два циклуси годишно).адренорецептори C02CA01 Rp таблета 30 x 1 mg   Rp таблета 60 x 2 mg   Rp таблета 60 x 5 mg   Дозирање: артериска хипертензија: почетна доза: 0.5 mg навечер. Rp филм-обложена таблета 28 x 10 mg Rp филм-обложена таблета 28 x 20 mg 225. VANCOMYCINE MERCK  (ВАНКОМИЦИН МЕРК) . VASILIP  (ВАСИЛИП) . Дозирање: блага хиперлипидемија: почетна доза: 10 mg навечер.35 ден. Рејноов синдром.46 ден.5 mg на ден.3 ампули на ден и max.3 х 0. дејството настапува за 2 а најмногу за 4 недели.5 mg. споро i.Enzypharm acetylCoA-dehydrogenase. 2 . по потреба дозата се зголемува на 1 x 160 mg на ден или се додава диуретик.42 ден.Krka simvastatin хиполипемик C10AA01 132. Rp филм-обложена таблета 28 x 40 mg 359.Merck Generics Ltd. деца: новородени на возраст до 7 дена почетна доза 15 mg/kg.Регистар на лекови на Република Македонија 286 VALSARTAN  (ВАЛСАРТАН) . Срцева инсуфициенција: почетна доза 2-4 х 0.m.20 mg. aminooxidase Rp раствор за инјектирање Rp раствор за инјектирање вазопротектив ампулa 10 x (8000 U + 1000 U + 4000 U)/2 ml ампулa 25 x (8000 U + 1000 U + 4000 U)/2 ml C05C 2495. VASOFLEX  (ВАЗОФЛЕКС) . VASOLASTINE  (ВАСОЛАСТИНЕ) . вообичаена доза за одржување: 6 . 10 mg/ min (max. vancomycin гликопептиден антибактериски лек J01XA01 310.m.33 ден. вообичаена доза за одржување е 2 х 1 .34 ден. тешка хиперлипидемија: 40-80 mg на ден.Jaka 80 Radovis-Skopje valsartan антагонист на ангиотензин-2 рецептори C09CA03 Rp филм-обложена таблета 28 x 40 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 80 mg   Rp филм-обложена таблета 28 x 160 mg   Rp филм-обложена таблета 14 x 320 mg   Дозирање: препорачана дневна доза: 1 x 80 mg. бенигна хиперплазија на простатата: почетна доза е 2 х 0. Дозирање: една ампула на ден i. умерена хиперлипидемија и коронарна срцева болест: почетна доза: 20 mg навечер. потоа 3 ампули неделно i.

25 ml 1 x 15 mcg/0.Sanofi Pasteur influenza vaccine вакцина против грип H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц H суспензија за инјектирање наполнет инјекциски шприц Дозирање: според правила на имунизација.Pliva venlafaxine антидепресив N06AX16 Rp капсула 28 x 75 mg ∆ 565.препорачана доза е 375 mg на ден. Дозирање: почетна доза: 1 x 75 mg на ден.5 mg Rp таблета 28 x 75 mg 454.Aventis behring GmbH immunoglobulin. VELAHIBIN  (ВЕЛАХИБИН) . normal human H прашок за раствор за инфузија H прашок за раствор за инфузија Дозирање: индивидуално. 116.84 ден.Регистар на лекови на Република Македонија 287 VAXIGRIP  (ВАКСИГРИП) . шише шише имуноглобулин 50 ml (50 mg/ml) 100 ml (50 mg/ml)   J06BA02 V .10mg на ден).Remedina etofenamate нестероиден антиинфламаторен лек M02AA06 BRp гел туба 100 g (5%)   Дозирање: по потреба 2 . 257.Actavis venlafaxine антидепресив N06AX16 Rp филм-обложена таблета 28 x 37.25 ден. дозата може да се зголеми на 1 x 150 mg или 1 x 225 mg на ден. VENIMMUN N  (ВЕНИМУМ Н) . VELAFAX XL  (ВЕЛАФАКС ХЛ) . VELAFAX  (ВЕЛАФАКС) .5 mg ∆   Rp филм-обложена таблета 28 x 75 mg ∆   Дозирање: почетна доза: 75 mg на ден поделена во две дози (37.Pliva venlafaxine антидепресив N06AX16 231.3 x на ден.Hemofarm amlodipine J07BB 1 x 7. Rp капсула 28 x 150 mg ∆ 1000.5 mg два пати на ден). поделена во две еднакви дози (75 mg два пати на ден).81 ден.max. VAZOTAL  (ВАЗОТАЛ) . дозата може да се зголеми на 1 x 150 mg или 1 x 225 mg на ден.86 ден. Дозирање: почетна доза: 1 x 75 mg на ден.5 ml селективен блокатор на калциумови канали C08CA01 Rp таблета 20 x 5 mg Rp таблета 20 x 10 mg Дозирање: 1 х 5-10 mg на ден (max.55 ден. дозата може да се зголеми на 150 mg дневно. VELLODIRING  (ВЕЛОДИРИНГ) . Rp таблета 28 x 37.11 ден.5 mcg/0.

неразредени.. деца: 3 mg железо/kg на ден (max.5 ml р-р (2. .2 ml инхалациски р-р се меша со 100 ml изотоничен натриум хлорид и се применува со соодветен небулизатор со брзина од 1 . C05BA53   VENOTREX  (ВЕНОТРКС) . акутни хемороидални напади: 3-4 x 1 капсулa на ден во тек на 7 дена за време на оброк.12 години: 1 инхалација на секои 8 часа (max.97 ден.Replekfarm nimesulide нестероиден антиинфламаторен и антиревматски лек Rp таблета 20 x 100 mg Дозирање: возрасни: 2 х 100-200 mg на ден (max. Rp раствор за инхалација шише 20 ml (5 mg/ml) 225.6 години: 3 . инјекциите се даваат i. тврда 50 x 300 mg   Дозирање: венолимфатичка инсуфициенција: 2 x 1 капсула на ден (наутро и навечер). возрасни: 2 .v. 6 инхалации на ден). 7 mg железо/kg на ден). деца од 6-12 години: 3 .4 mg на ден: возрасни: 3 . може да се користи и неразреден за интермитентна примена (се ставаат 2 ml р-р =10 mg салбутамол) и се инхалира 3-5 минути.Bosnalijek escin. возрасни: 1 . Дозирање: перорално: деца од 2 . инхалациски раствор за небулизатор: интермитентна примена: деца до 12 години: минимална почетна доза: 0.Pliva Krakow troxerutin вазопротектив C05CA04 Rp капсула.25 ден.2 mg на ден. VENTOLIN  (ВЕНТОЛИН) .72 ден.5 mg салбутамол) разреден со 2 . H раствор за инјектирање ампулa 5 x (100 mg/5 ml) Дозирање: индивидуално. heparin natrium вазопротектив BRp гел туба 40 g (10 g + 10 mg + 100 IU) Дозирање: ндивидуално.Lek (Vifor) saccharated iron oxide антианемик B03AC02 2777. VENTOR  (ВЕНТОР) .4 х 1 .GlaxoSmithKline salbutamol Rp инхалациска суспензија под притисок селективен бета 2 адренорецепторен агонист спреј контејнер 200 дози (0.4 ml изотоничен натриум хлорид. се инхалира од распрскувач (небулизатор) околу 10 минути.v.3 x 100 .4 х 2 mg на ден. Rp сируп шише 150 ml (2 mg/5 ml) 114.2 инхалации при н