You are on page 1of 3

Lịch trình và nội dung dự kiến thực tập tại Công

ty Unigen, Bình Dương


Sáng ngày 11/07/2008 (đợt 1) và 15/07/2008 (đợt 2):
* 7h00: Tập trung tại Bộ môn hoặc sân trường (Ai đến trễ sẽ bị trừ
điểm)
* 7h30: Xe khởi hành tại Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ,
Q. 5.
* 8h30 đến 9h:
- Có mặt tại Công ty Unigen, số 26, Đường số 3, Khu Công nghiệp
Việt Nam –ingapore, Bình Dương.
- Đại diện Trường ĐH KHTN gặp gỡ Ban lãnh đạo Công ty và trao
quà lưu niệm.
* 9h đến 11h30:
- Tham quan nhà máy và thực tập đo đạt lấy số liệu từ các thiết bị
của nhà máy, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia của Công ty.
- Sinh viên ghi nhận lại những dữ liệu cần thiết và báo cáo.
* 11h40:
- Xe về Trường ĐH KHTN và kết thúc chuyến đi.

* Sinh viên cần chuẩn bị:


- Một số kiến thức về chuyên ngành (để hỏi và trao đổi với Cán bộ
hướng dẫn).
- Sổ tay để ghi chép số liệu đo đạt.
- Một chút đam mê học hỏi.
- May chụp ảnh, quay phim,…
- Thuốc chống ói (nếu bị say xe).
- Tự ăn sáng trước nhé!
Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin về công ty này qua
trang web: www.unigen.com
* Mỗi nhóm sẽ cử ra ít nhất 2 người đại diện để lo hậu cần
nước uống. Hai SV nay gởi lại cho thầy số điện thoại để thầy
liên lạc trước và cùng thầy đi mua nước (mỗi đợt sẽ mua 2
thùng nước Lavie).
DANH SÁCH THỰC HÈ TẠI BÌNH DƯƠNG
Đợt 1 ngày thứ sáu 11-07-2008
Ghi
STT MSSV Họ và tên chú
05131
1 85 Trần Quốc Trung
05132
2 38 Lý Bảo Huy
05130
3 94 Lương Thị Tuyết Hạnh
05130
4 41 Lê Ngọc Châu
05131
5 28 Nguyễn Bảo Nguyên
05131
6 11 Trương Cao Kỳ
05130
7 76 Võ Tá Hoàng
05131
8 03 Nguyễn Hữu Khanh
05131
9 58 Nguyễn Ngọc Thành
05130
10 57 Trần Vũ Hoàng Duy
05131
11 39 Huỳnh Tấn Phú
05131
12 83 Nguyễn Văn Trung
05131
13 53 Trần Túy Anh Thuy
05131
14 64 Nguyễn Ngọc Thạch
05131
15 52 Nguyễn Thị Thu
05131
16 10 Mai Văn Khương
05131
17 05 Lê Đăng Khoa
05131
18 65 Trần Thanh Quốc Thắng
05130
19 42 Nguyễn Thành Chung
05133
20 09 Nguyễn Khoa Trường
21
22
23
Đợt 2 ngày thứ ba 15-07-2008
Ghi
STT MSSV Họ và tên chú
05130
1 68 Nguyeãn Xuaân Giang
05131
2 18 La Troïng Löông
05132
3 67 Phaïm Vaên Töôûng
05131
4 61 Nguyeãn Hoàng Thaùi
05132
5 02 Nguyeãn Vaên Taán
05132
6 82 Nguyeãn Hoaøng Huy
05130
7 49 Traàn Quoác Cöôøng
05132
8 78 Vuõ Xuaân Duy
05132
9 52 Nguyeãn Anh Nhaân
05132
10 61 Phaïm Anh Thi
05130
11 47 Ñaäu Quang Coâng
05133
12 07 Nguyeãn Hoàng Huaán
05132
13 49 Nguyễn Hoøang Nam
05132
14 90 Nguyeãn Thò Mai
05132
15 19 Nguyeãn Troïng AÂn
16
17
18
19
20
21
22