You are on page 1of 2

BÀI TẬP THỰC HÀNH – SUY DIỄN LÙI VỚI KB HORN

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO – 08CK5


ðề bài:

Cho cơ sở logic dạng Horn (gọi là KB Horn) và một yêu cầu chứng minh. Dùng phép suy diễn
lùi trên KB Horn ñể rút ra yêu cầu chứng minh.

Yêu cầu:

KB Horn và yêu cầu chứng minh ñược cho trong file văn bản input.txt. Cấu trúc file này gồm
các dòng như sau:

- Dòng ñầu là số nguyên n cho biết số biến mệnh ñề trong KB Horn (và yêu cầu chứng
minh).
- Dòng thứ hai là các biến mệnh ñề. Mỗi biến mệnh ñề là một chữ cái hoa. Các biến mệnh
ñề cách nhau bằng khoảng trắng.
- Dòng thứ ba là số nguyên m cho biết số mệnh ñề trong KB Horn.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng tương ứng với một mệnh ñề Horn trong KB Horn. Mỗi dòng
như vậy có thể là một trong các dạng sau:
o A : ứng với mệnh ñề Horn chỉ có một biến mệnh ñề
o AB : ứng với mệnh ñề Horn dạng B ⇒ A
o ABC… : ứng với mệnh ñề Horn dạng B ∧ C ∧ … ⇒ A (giả sử có tối ña 10
biến mệnh ñề bên vế trái).
- Dòng cuối cùng là yêu cầu chứng minh. ðó là một biến mệnh ñề.

Ví dụ với KB Horn = {A ⇒ B; A ∧ B ⇒ C; A ∧ B ⇒ D; A ∧ B ∧ C ⇒ Q; A} và yêu cầu chứng


minh là Q thì nội dung file input.txt như sau:

5
ABCDQ
5
BA
CAB
DAB
QABC
A
Q

Sinh viên viết chương trình thực hiện phép suy diễn lùi trên KB Horn ñể rút ra yêu cầu chứng
minh. Kết quả chạy chương trình xuất ra file văn bản output.txt gồm 2 dòng:
- Dòng ñầu là các biến mệnh ñề ñược chứng minh trong quá trình suy diễn lùi (cách nhau
bằng khoảng trắng).
- Dòng thứ hai là số nguyên 1 nếu có thể rút ra yêu cầu chứng minh từ BK Horn; ngược lại
thì là số nguyên 0.
Hình thức nộp bài:
Giống như các bài tập trước

---HẾT---