ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ !

1
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
M! C I! C
Chuong 1............................................................................................................... 2
Chuong 2............................................................................................................. 15
Chuong 3............................................................................................................. 23
Chuong 4............................................................................................................. 32
Chuong 5............................................................................................................. 36
Chuong 6............................................................................................................. 44
Chuong 7............................................................................................................. 47
Chuong 8............................................................................................................. 52
Chuong 9............................................................................................................. 54
Chuong 10...........................................................................................................64
Chuong 11...........................................................................................................68
Chuong 12...........................................................................................................72
Chuong 13...........................................................................................................76
Chuong 14...........................................................................................................80

KHA NH NH! 2
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 1
Io p 12C1 cu a Ðoan nô I fIông nhaf khôI va In da m frong fIm
fha y cô nho fa I qua y sIôu da ng cu a ga n bô n muoI ma I da u xanh...
rôu. Nha f Ia va o nhu ng buô I sInh hoa f hoa c nghI fIô f dô f xua f. Ðo I
va y ma cha fra ch nam ngoa I, Io p Ðoan bI dô I cô chu nhIô m fo I haI
Ia n. Cô TrInh dIu da ng, yô u dIô u nhu chIôc Ia fhu mo da "gu f baI"
Io p Ðoan không mô f fIông fa fu . Ðôn cô MaI, co Ie nho ca m fInh
"chu a fô son Iam" va co fhu a kInh nghIô m "fhông frI" nôn mo I
fhông IInh duo c ba y "sa fang" Io p Ðoan nu a nam co n Ia I!...
Nhung chuyô n do da xua Ia c fi fe . Vì do Ia chuyô n cu a nam
ngoa I... Co n nam nay7 "Que sera sere7" Vì va y Ðoan Iuôn ca u
mong cho ba y yôu fInh cu a Io p Ðoan fhay duo c gIa frI cu a vIô c ho c,
hay if ra cu ng "bIô f dIô u". Không ho c fhì dô cho fhIôn ha ho c! Ðo I
nam nay Ia nam cuôI cu ng duo c ngô I "va f chan chu ngu " frôn ghô
nha fruo ng, co n duo c Ia m ke du ng fhu ba sau quy va ma, va quan
fro ng nha f Ia nam nay Io p Ðoan se pha I va c Iô u cho ng Iôn duo ng
"IaI kInh u ng fhi"... da I ho c.
ÐIô u ca u mong cu a Ðoan fhu c fô va ngo f nga o nhu vIôn ke o
fhom frong mIô ng va Ðoan cu ng bIôf chI co fho I gIan mo I fra Io I
du ng cho c mo I vIô c, mo I uo c mo cu a mô I con nguo I.
Tha ng chin, mu a fhu, bao ca nh buo m fra ng fhuo f fha Ia I Iu
Iuo f bay vô cô ng fruo ng vôI cu . Nhu ng ca I da u hu I cua kIô u Iam
Truo ng, da u dInh, da u "nam nam" cu a Ðan Truo ng, da u fe m fo c
cu a ca c da ng "ma y rau nha n nhu I, a o qua n ba nh bao" cu ng ru c
rIch vaI ba Iô, faI fho c fu I qua n ì xe o dô n Io p.
Ða u nam, chuyô n ho c ha nh cu a Io p Ðoan yôn bình frôI qua
fu ng nga y nhu nhu ng fo IIch nhe nha ng roI.
Co Ie dan qua y co n "a n bInh ba f dô ng" hay "fIf ngo I" hô f rô I
cu ng nôn!
- On fro I! - Io p fruo ng Van Anh mIm cuo I fInh nghIch. - Im
ru ba ru ! CoI bô y hô f nhu "nhu ng con chIm a n mình cho chôf"...
Ca u fro I cho nhu ng con ma qua y bI "IIô f mô m", hô f "ngu a nga y fay
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 3
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
chan" cho dô n nga y fa f ca dô u ngam cau "SI fu Iôn duo ng vaI deo
Io !..."
Phen na y quy da chIu fu. Ðan "ga o cô I" mu ng fha m. Nhu ng
con sau không co n Ia m ra u nô I canh nu a.
ChIm cho c ca vang do n cha o bình mInh fuoI sa ng cu a Io p
12C1!
Ðan ca n su Io p vuI mu ng hi hu ng frong Io ng. Ðo Ia ca c fay co
fha nh fich ho c fa p cu khôI, Iuôn gIu f gIa I qua n quan fu frôn dô m
xuông. Ðu ng da u ban chI huy Io p Ia "Io p cha n" Van Anh. HaI quan
su "qua f ma y" cu a Van Anh Ia pho ho c fa p Nguyô f Quô va pho van
fhô Huong Tra m. Ca ba dô u "mô I nguo I mô I ve muo I phan ve n...
bu ".
Mo I nguo I chIu ho c, ban ca n su Io p khoa I fI fI. Co n Ðoan -
Ðoan cu ng mu ng hôf Io n!
Ðoan chI Ia mô f pha n fu nho xiu xiu cu a Io p, mô f "pho
fhuo ng dan Nam Ðô " nhu bao nhIôu pho fhuo ng dan na m frong hô
kha u 12C1. Nhung kô fu nga y ca I khIô u vIô f van chuong fho phu
"fro I cho" cu a Ðoan bI fhIôn ha pha f hIô n, Iô Nguyô n Thu c Ðoan
da bI chu ng ba n công kônh Iôn ghô ca n su van cu a Io p. "A c da n"
fhay! Thô Ia nghIô m nhIôn Ðoan cu ng co chan frong fha nh pha n
ban "huong chu c hô I fô " cu a Io p.
Khô fhay Ðoan Ia I hIô n khô mo I chôf! Chu c vu do Iau nga y
Ðoan da fu gIa c quôn Ia ng Iuôn cho fhôm "phe " fham fhan. Trong
Io p, aI hoa f dô ng gì kô aI. Ðoan chI Io ho c. Ðoan if fhich fham gIa
franh Iua n hoa c co y kIôn, y co chI hôf. Ðoan hIô n queo, finh fình
don gIa n, hay gIu p do ba n be nôn nguo I fhuong Ðoan ra f nhIô u.
Co n ke ghe f Ðoan, ba o da m kIôm do ma f ho ng co mô f fôn!
NIô m vuI "fha I bình fhInh frI" chua da u o frong fIm nguo I
bao Iau fhì du ng mô f ca I, cô Ðung Io p Ðoan bô ng duo c Iô nh fhuyôn
chuyô n vô quô cu a cô ma I fa n Ðon Ðuong.
TIn cô Ðung chuyô n vô quô bô ng fro fha nh dô fa I "gIa f gan"
cu a Io p. Nhu ng ca I mô m nhIô u chuyô n ba f da u be p xe p va nhu ng
ca nh fay "sIôu qua y" cu ng duo c dIp khuay dô ng không khi yôn ô n
frong Io p Iau nay. Ðan Iy su ba f da u fa n huou fa n vuo n. Nhu ng bô
fri na o chI fhông mInh vô nhu ng chuyô n fa m pha o cu ng ba f da u
hoa f dô ng. Nhung raf if nguo I fha c ma c vì sao cô không chuyô n dI
fu da u nam ho c, ngoa I fru , Io p pho ho c fa p Huong Tra m, con nho
KHA NH NH! 4
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
"nhang fhom" da ve n ma I fo c den muo f xo a ngang vaI cu a Van
Anh fhì fha o va o faI nguo I fa cau gì do .
Van Anh khe nhôch môI cuo I Ia m cho mô f Iu m dô ng fIô n dô c
nhaf frôn ma fra I cu a no Io m xuông frông fha f dô ua.
- ! ha ! Tao cu ng nghI nhu mI. Ho ng chu ng gIa y fo fhuyôn
chuyô n cu a cô bI fru c fra c vì Iy do ky fhua f gì do ... nôn bI cha m do
ma !
O ba n frôn con Nguyô f Quô cu ng bI ngu a mIô ng Iay:
- Ð, fheo fIn cu a da I khi fuo ng fhu y van nam nay Iu vô so m.
Ða m cô so Iu "ca n" vô fha nh phô Ða c nôn cô dông vô mIô n cao
fra nh Iu so m do fu I ma y!
Van Anh che mIô ng cuo I khu c khich. Huong Tra m IIôc xe o
Nguyô f Quô:
- Ðu ng Ia "su fI" cu a chu Cuô I cung frang!
Io p ba f da u na o nhIô f y nhu phIôn "cho fình" o mIô f Sapa.
Trông dô I gIo da nh fhu ng fhu ng co hon nam phu f rô I ma cô Van
da y Su cu ng chua fha y va o. O da y ba n fhu fu, fIô ng Ha nh "xu " re
Iôn "mo ha ng" cho cuô c ba n Iua n fa o Iao.
- Sao bu a nay cô Van dI frô qua fa7
- Tao bIô f "Iy vo" cô Van dI "chô " dzô I! - Nho Tuyôf Iu n vo
va nh ba ng ca I gIo ng saI chinh fa khu ng khIôp.
Ðôn da y ba n cu a dan ma y rau co gIo ng no I "frIch fhuo ng" cu a
mô f ca I mô m caf Iôn:
- AI bIôf dau a 7 No I fhu nghe choI!
Tuyô f "Iu n" du ng nho ng Iôn. Ðo I no co chIô u cao ra f khIôm
nhung, ngo vô phia da y ba n pha f ra cau no I vu a rô I. Mo fo c nga n
không ra nga n, da I không ra da I cu a modeI do mI duo c no buô c
fu m Ia I ba ng mô f so I day fhun frông gIô ng nhu ca I duôI cu a ma y
chu ga con mo I mo c Iông duôI. KhI Tuyô f Iu n du ng Iôn phô ca I
"duôI ga ", mô f sô gIo ng cuo I ba f da u re Iôn, fruo c be sau fo da n rô I
Ian ra ca Io p. Thì ra không bIôf fay fô nu nhI na o choI kham da
ga n va o ca I duôI ga con ay mô f ma nh gIay "kIss me, pIease!" fô bô.
Tô I nghIô p Tuyôf "Iu n" va n vô fu, không hô bIôf ca I ma nh
gIa y faI qua I kIa dang "hIô n dIô n" frôn ma I fo c duôI ga cu a mình.
No Ia I ca ng không bIôf fa I sao khI no nho ng Iôn fìm ca I fôn ma da u
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 5
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
no I nang frIch fhuo ng kIa fhì no Ia I bI "pha o kich" ba ng mô m du
va y7
Pha f hIô n nguyôn nhan cu a fra ng cuo I Ia fro choI dô c da o
frôn da u Tuyôf, Van Anh ra hIô u cho Ðoan ke o nho Tuyôf ngô I
xuô ng rô I nhanh fay ru f ngay ca I que kem co da n ma nh gIa y ghI
ha ng chu dô c dIa frôn da u no xuô ng.
Nho khe o fay, Ðoan ru f duo c cay fram frôn ca I duôI ga xuo c
cu a nho Tuyôf xuông ôm ru. Van Anh cha n mô f fay Iôn ngu c fho
pha o.
- Hu hô n!
Không khe o se co mô f ma n da I chIô n ba ng mô m ra f kIch IIô f,
bo I Tuyôf "Iu n" fuy nho con nhaf Io p nhung no Ia I Ia du a rô ng
mIô ng nha f va if khI na o no fha cho ba f cu mô f fôn hu I cua hay a o
da I na o Io du ng nha m no . Ðo I ru a may fay fraI fra ng frong Io p
Ðoan mo I ga n fhôm cho Tuyô f "Iu n" mô f "hô n danh" nghe ra f u da
da Ia Tuyô f "Iô I ma Iu n"!
Hô I mo I nghe bIô f danh fhu haI cu a Tuyô f, Ðoan không hIô u
mô fô chI ra o. Ðôn Iu c duo c con Huong Tra m gIa I fhich fI mI ra ng
"Iô I ma Iu n" no I nguo c Ia I co nghIa Ia "Iu n ma Iô I". Iu c do Ðoan
mo I ba f ngu a. Mo I hay may ông sa fang Io p Ðoan "fra ng fro n"
chua fu ng fha y frôn dI.
Tuyô f "Iu n" ngô I xuô ng ghô . Ðu ng no va n co n fu c a m a ch
chuyô n không dung bI Ia m "bIa cuo I" cho fhIôn ha . Rô I fu nhIôn
con nho Ðoan ke o no xuô ng. No nghI hình nhu co chuyô n quanh co
gì chI day ma mo I nguo I cô fình "dIô m" no . No cô ga ng Ia m mo I
nuôf nô I cu c gIa n fo du ng xuông ca I da da y frông fron va fu an u I
mình ba ng cau "quan fu fra fhu muo I nam cu ng chua muô n". No
Ia m ba m:
- Ðuo c rô I! Ha y do I fao! Ta không bo qua ca I su dzô dzIôn cu a
chu ng bay dau!
CIa I quyô f xong ca I mo n Tuyô f "Iu n", Van Anh fha y yôn
bu ng mô f chu f. Nhung fIông cuo I va n co n hI hI, hich hich o mô f va I
noI. Van Anh buo c Iôn bu c ô n dInh Io p.
- Ca c ba n oI, fra f fu dI! TôI xuông van pho ng xong Iôn IIô n.
Nôu fha f su cô Van nghI fhì mình se ba n vIô c fIô n cô Ðung.
- Hoan hô! Chi Iy ! Chi Iy !
KHA NH NH! 6
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- ÐI nhanh Iôn dI! ÐI cha m Ia fu I na y qua y a !
Ðo Ia fin hIô u cu a "chIôn franh bu ng nô ". Tha ng Tin "dIô u"
xo m nha Ia cu ng Ia fa c gIa cu a cau no I frIch fhuo ng cho c su ng
Tuyô f "Iu n", da pha f qua pha o da u fIôn.
Van Anh bay xuô ng van pho ng không fo I nam phu f da vô fo I
Io p fho pha o hô n hô n. Ma f cô xanh Ie vì cha y. Van Anh Iau mô hôI
fra n ba ng chIôc khan fay fra ng bong co fhôu haI ma u fu V.A frôn
go c khan. No cuo I fha f fuoI. Ca I Iu m dô ng fIô n mô f bôn ma Ia I Io m
xuô ng xInh da o dô . Van Anh fhông ba o:
- Ðay gIo chu ng fa co fhô ba n vô vIô c fIô n cô Ðung. Nhung
pha I nho Ia ca n gIu fra f fu nôu không se bI "hôf" hôf vô van pho ng.
Ha nh "xu " hang ha I du ng Iôn. No duo c go I Ia xu vì ma I fo c
Ioan xoan bu ng ra nhu mô f dông bu I nhu I Ia m cho ca I da u cu a no
fhu Iu qua khô .
- Io p fruo ng oI, ba n co ho I van pho ng vì sao cô Ðung xIn
chuyô n dI không7
- Ðô e f va y ma cu ng ho I. - Quang "qua y" khô kha .
- Vay faI sao cô chuyôn dI7 Ðô cô "on" fuI mình rôI ha7 -
TIông Quy "ru a" caf Iôn.
- Không o n cu ng không cha n gì ra o! Ðon gIa n Ia cô dI "chô ng
Ia y". - Quang "qua y" khoa fay.
Tin "dIô u" oang oang:
- Hay qua he ! Ðô ma y Ia "ma chô ng" cô sao ma bIôf ra nh va y7
Co fIông cuo I hi hi bôn phia con ga I:
- "Ða chô ng" chu sao "ma chô ng" duo c! Cha c no mo I bI pha u
fhua f fhay dô I gIo I finh rô I qua !
- Mô f không! - Tha ng Pha f ma p co ca I mIô ng fu m ru m, mo m
xo m, không fhay môI frôn, ma f no fre f Ie f nhu ca I ma y ôc nôn duo c
ga n cho ca I bIô f danh Ia "ôc ma y" vu a gIo gIo ng fro ng fa I.
Mô f gIo ng ca e o e o caf Iôn cu ng vo I fIông go ba n Ia m nhIp
frông cu a nho m Quang "qua y" va Quy "ru a":
- "Ðm dI Iay chô ng, vô noI xu xa, fi fì fI, fi fì fa ..."
Van Anh vô ba n dô p dô p. Ða y quy su cu ng gIa naI, vô ba n,
da p ghô, Ia he f o m fo I.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 7
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðoan bIf haI faI Ia I, chIu hôf nô I vì ca I am fhanh hô n fa p nhu
mô f ca I cho "chô m hô m" o mô f khu Iao dô ng bo I bo n chu ng qua
hung phan fruo c fIn cô chu nhIô m chuyô n fruo ng.
Ðu cô chI mo I da y Io p Ðoan chua da y mô f fha ng nhung Ðoan
cu ng ca m fha y mô f nIô m Iuyô n fIô c fhoa ng da u frong fIm.
Cô Ðung hIô n ha u, gIa ng ba I raf sau sa c vo I dôI ma f den Iap
Ia nh va ma I fo c da I den muo f. Cô do c fho ra f hay.
Cô dI, Ðoan cu ng fhay buô n. Tuy nhIôn fình fha y fro gIu a
Ðoan va cô chI mo I nhen nhu m. Nôn nIô m Iuyô n fIô c vô cô vo I
Ðoan cu ng nhe nha ng nhu nhu ng a ng may fhu nhe nhe frôI qua
ba u fro I.
Trôn kIa Van Anh dang cô ô n dInh Io p ba ng mô f fIô ng go
cha f chu a Iôn ma f ba n.
- Ca c ba n Im dI chu ! Cu mô I nguo I mô I ô n Ia m sao ba n duo c
vIô c chinh7
- Thì ba n no I vIô c chinh Ia vIô c gì dI chu ! - Tuyôf "Iu n" nha c
nho .
- Ðu ng do ! - Huong Tra m fhu c gIu c. - Va o dô Ie Iôn dI dô fu I
no dam bang ma I!
Van Anh do a:
- Nôu ca c ba n co n fIôp fu c ô n, fôI dô nghI mo I cô gIa m fhI dôn
ngay.
NhIô u fIô ng xì xi nô I Iôn pha n dô I "ba o Iu c". Nhung do n "hu
nha f" cu a Van Anh coI bô co "muo I fha n công Iu c" nôn dan "que " co
pha n bI fô IIô f day fha n kInh chu f chu f. ChI co n nghe va I ba fIông
nho xiu o cuôI Io p.
- "Nha f ma" con nguo I fa hoa I.
ÐIô f da co "e p phô", Van Anh Ia f da f "fu m" Ia y fho I co:
- Ca c ba n oI, du Io p mình chI mo I ho c vo I cô Ðung chua da y
mô f fha ng, nhung dô ba y fo fình ca m frI an cu a Io p, fôI dô nghI
mô I ba n bo ra mô f if fIô n dô Ia m mô f bu a fIô c nho va fa ng cô mô f
mo n qua Ia m ky nIô m.
- Mô f if fIô n Ia "bI nhIôu"7
KHA NH NH! 8
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TuI dô ng y ! Nhung pha I re re a nhe! TuI hô f fIô n rô I do ! Ma
fuI Iu c na y... fhua sô dô hoa I nôn... ho ng co "fa ng" cho fuI!
Mô f sô ke Ia I cuo I ra n. Van Anh nha y Nguyô f Quô va Huong
Tra m gIu a Io p.
- Ðô nghI haI nga n dI! - Quy "ru a" Iô p chô p pha bInh.
- HaI nga n Ia nhIô u do ma y! Mô f nga n fhôI! Mình Ia m gì ra
fIô n7 - Tin "dIô u" da I mô m no I.
Nguyô f Quô Iu ma f nhìn Tin "dIô u". Ca I fha ng quy co ma I fo c
Iu c na o cu ng xIf keo bo ng muo f va a o qua n pha ng phIu không co
mô f nô p nhan. No chinh Ia hIô n fhan cu a fruo ng pha I "ve o" cu a
Io p Ðoan.
- Chuyô n na y không pha I chuyô n du a dau! Nôu ba n không co
fIô n, fôI co fhô fa ng ba n pha n fIô n do . Co n co ma f hay không Ia fu y
y ba n!
NhIô u fIô ng vô fay, da p ba n Ia I vang Iôn:
- O ha! Hoan hô mô f fam hô n cao fhuo ng!
- !I da! "MuôI ma n" chua em7
- Nha o! Chô f dIch fha ng Tin "dIô u"!
- ÐI rô I... "dIô u" oI!
Huong Tra m nhanh cho ng chô ngu ngay da m ô n:
- Ðo Ia fam Io ng cu a Nguyô f Quô. Ðô nghI cham du f chuyô n
cu a ba n Tin. Mo I Van Anh ba n fIô p!
Ðo I Io p yôn, Van Anh nhuo ng ma y:
- KhI fôI no I, yôu ca u Io p fra f fu Ia ng nghe va frình ba y y
kIô n nô u co . Ðô nghI không ba n chuyô n ngoa I Iô dô fra nh Ia ng phi
fho I gIan vô ich. - Ða o ma f quan sa f Io p mô f vo ng nha m do xe f
fình hình, Van Anh fIô p: - Vì ca n co mô f mo n qua fa ng cô nôn fôI
dô nghI mô I ba n go p muo I nga n. Ta se fô chu c mô f buô I fIô c nho
fIô n cô. Ca c ba n dô ng y chu 7
Nguo I na y do m nguo I no . Ke no ngo ke kIa. Io p yôn Ia ng
chua fu ng co . Van Anh fhu a bIô f do Ia chIôu ba f dô ng y cu a fu I no .
Tuy va y, vôn kIôn nha n va vo I kInh nghIô m fich Iu y fu bao nam
Ia m "da u fa u", Van Anh co mô f bIô f fa I "dIô u khIô n fu xa" ra f sIôu
da ng. Cô na ng dIu da ng Iôn fIông:
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 9
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI dôm dôn ba, ca Io p dua fay Iôn nhe .
Va Van Anh do ng da c dô m:
- Mô f... h... a... I!...
KhI cô na ng su a soa n khe p môI buông ra fIông fhu ba fhì
mô f ca nh fay fhu f fho dua Iôn ha xuông. Mô f gIo ng nga p ngu ng
ca f Iôn:
- Ðô nghI chin nga n dI! TuI bI em fuI "fhuô ng" hô f mô f nga n
xoI "xu xoa" ha f Iu u rô I.
Ia p fu c mô f fra ng cuo I nô I Iôn Ioa n xI. Ke hIô n nha f nhu
Ðoan cu ng không fhô na o nga m mIô ng. Nho Van Anh, Nguyô f
Quô, Huong Tra m cu ng fu c cuo I, nhung so bI fu I quy Ia m Iu ng, ca
ba cô ga ng nuô f fIô ng cuo I va o bu ng bo I fa c gIa pha f ngôn kIa
chinh Ia Tuan kho , cha ng kho chinh hIô u "con naI va ng ngo nga c"
cu a Io p.
Vu a no I xong su fha f "mô f cham pha n cham" da bI ca Io p
cuo I ra n ra n, Tuan kho do ma f fia faI, không bIôf mình da Ia m gì
qua I go dô bI Io p cuo I du va y. Tuan fhay quô hôf co ! Anh cha ng cu I
ga m ma f xuông daf nga m ma I may ngo n chan vô fô I chu cha ng
bIô f no I gì hon cho do quô! Phuo c du c fhay, Io p fruo ng fha y va y
be n go quô cho Tua n kho :
- Ða n Tua n co bao nhIôu fhì go p ba y nhIôu. Truo ng ho p na y
da c bIô f. Co n ca c ba n dô ng y go p muo I nga n rô I chu 7
Tru Tin "dIô u", no co n cay cu con nho Nguyô f Quô vu ma c ca
ban na y nôn no ngô I Im mô f dông, ma f ma y chu u , không fhe m
dua fay. Co n Ia I ca Io p dô u dô ng y .
Van Anh ho I nho haI na ng quan su:
- Ð, co n chuyô n an uông va qua ca p se ho p vo I ban ca n su Io p
sau. Y fu I ma y fhô na o7
- Ða n Iuôn vo I Io p, kho I ma f công frIô u fa p buô I ho p kha c vo I
ban ca n su . - Nguyô f Quô nhan nhan.
- Tao fhay mình nôn cho Io p ba n fIôp vô fhu c an va qua .
Nhung chu yô u du a frôn y kIô n chu da o cu a bo n mình.
Van Anh cuo I foe:
- Ma y Ia chu a fô an ha ng. Ra fhu c don dI.
KHA NH NH! 10
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Huong Tra m IIôm môI:
- Ðo fa I me va xôI ga . Vu a go n vu a ngon Ia I vu a dô Ia m. !ông
fhì choI nuo c ngo f, không du "fa ng" fhì du f da fra !
Van Anh phu c con nho ba n co fam hô n an uông qua xa co . No
vo IIô n vIôn phan ghI cap fôc Iôn ba ng haI mo n an chu Iu c cu a buô I
fIô c rô I fhông ba o:
- HaI mo n na y go n nhe va if fôn fIô n. Hon nu a chu yôu Ia
fInh fha n buô I fIô c. Ðo va y chu ng fôI không fhay dô I fhu c don nu a.
Ðoan mIm cuo I khI ba f ga p a nh ma f Van Anh nhìn mình. Cô
na ng che fa p ngang ma , fhe Iuo I nhìn Van Anh, "qua Ia mIô ng Iuo I
Io p fruo ng"!
Sau do Van Anh chuyô n sang dô fa I cho n qua fa ng cô. ThôI
fhì mô I nguo I mô f y . Ke muôn fa ng cô hoa. Nguo I fhich fa ng qua .
Io p Ia I nha o nha o vô van dô hoa va qua .
- Ta ng hoa mau fa n, cô dô cho va o so f ra c va se cho ng quôn
Io p cho coI!
- Ðu ng do ! Ða I dan ca Ha I Hoa co cau "Hoa na o he o fhì ha I
bo dI".
- Chu dô Ia m chI u u... hoa fa n - Tuyôf "Iu n" ha f ong o ng fInh
bo.
- Ðu ng rô I do ! Ðu ng fa ng hoa cho cô! Hoa fuo ng frung cho
con ga I. Hoa Ia chu a pha n bô I nôn fro I so m cho hoa fa n! - Pha f bô
bô ca I mIô ng.
- Hay! Hay! Hoan hô! Va y fhì fa ng cô qua !
- Ta ng qua gì hay hay do nghe! Ta ng qua do m cô cu ng ho ng
co fhe m... do m dau!
- Io p fruo ng oI, fa ng cô mô f ca I ke p fo c dI! TuI fhay fo c cô da I
ma cô... ho ng co ke p dô xa I!
- Ðu ng fa ng ke p! Ðe o Ia m Io p fruo ng! Ta ng cô mô f dôI gIa y
cao go f dI!
- Khu ng! AI bIô f duo c chan cô fhô na o ma mua gIa y cho cô
ma y!
- Â y fhôI mình mua cho cô ca I ca p hô p va quyô n sô co ghI fôn
fu ng nguo I cu a Io p mình dI.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 11
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- ChI va y7 Ðô cô "chu I" ha 7 Kho I ca n ghI fôn ma y cô cu ng nho
dô "ga o" Iôn rô I!
Van Anh Ia I da p ba n cha f cha f dô ô n dInh Ia I Io p.
- Ia m on Im Ia ng gIu m! Ca c ba n cu ca ro n không ha . Ðay gIo
fôI se mo I mô f ba n ma fôI nghI Ia se du su c "fu duy" cho chu ng fa
mô f mo n qua raf y nghIa cho cô. - Van Anh nhuo ng ma f vô huo ng
Ðoan. - Mo I ca n su van cho y kIôn dI.
TIông vô fay vang dô I.
- Ðu ng do ! No I dI ca n su van! CIa u nghô hoa I!
Không fhô ngô I ì duo c nu a. "Nho Van Anh na y Io I ha I fha f!"
Ðoan nghI fha m va cha m ra I du ng Iôn.
- Y kIôn cu a fôI nhu fhô na y, ca c ba n xem co duo c không nhe !
- "Khanh" cu no I dI! "Tra m" raf fhich duo c nghe y kIôn cu a
"khanh"!
Ia I mô f fra ng cuo I ra n. Ia I da p ba n huy f sa o o m fo I.
Nguyô f Quô chông na nh:
- Co Im nghe nguo I fa no I chua! May ông maf fra f fu qua
fro I! No I nhanh dI Ðoan!
- TôI nghI mình co fhô fa ng cô mô f bô a o da I ba ng gam ma u
mo ga . Theo fôI, cô ra f fhich ba I fho "A o Iu a Ha Ðông" cu a
Nguyôn Sa ma cô fhuo ng do c cho chu ng fa nghe. Qua ba I fho, fôI
fha y cô cu ng fhich a o Iu a. Ca c ba n không fha y cô dI da y ma c foa n
a o Iu a sao7 Co n ma u mo ga fu c ma u kem raf ho p vo I nuo c da cu a
cô.
Ngu ng Ia I mô f gIay Ðoan fIôp:
- Chu ng fa fa ng a o da I cho cô Ia mo n Ia vu a fa m fay cu a
chu ng fa. No vu a don gIa n Ia I vu a co y nghIa. Cô dI da y se fhuo ng
su du ng dô n no va nhu fhô ma cô co fhô nho dô n chu ng fa Iuôn.
- Hay! Công nha n Io p fruo ng mình co con ma f nha nghô dô
so khI cho n ca n su van... an no I!
- Hoan hô ca n su van!
- Ca n su van fhông mInh nhaf nhI nu !
- Ðô nghI ca n su van Ia m "Io p chang" Iuôn dI! Co n "Io p
chang" dìa vuo n dI! Xua f dI!
KHA NH NH! 12
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Pha f "ô c ma y" pha f bIô u xong cau do xo m nha Ia nhu bI dIô n
gIu f nha y fu ng fu ng nhu khI ma c phong. Chu ng no ho reo, o re um
fro I. Ðu a fhì vo da u fha ng Pha f "ôc ma y", du a phan khich hon fhì
ôm hun no "cho c, cho c", bo I hôm nay no gan fa n ba o, da m ghe o nu
hoa ng "ÐIIzaberf faI fo" cu a bo n no .
Van Anh gIa n run. No xa ch cay fhuo c ba ng frôn ba n gIa o
vIôn quyôf Ia m Tô fhIôn mô f fra n. Co n Nguyô f Quô va Huong
Tra m fhì choI chô I Iông ga va chô I fa u cau xung fra n. ChIôn
fruo ng Ia xo m nha Ia . Ðu f chì, bu f mu c, fhuo c ke , compa bay fa Ia ,
che o che o nhu da n pha o.
Ca Io p ba f da u na o Ioa n. Ðôn con ga I cu ng xông va o yô m fro
cho HaI Ða Trung xuaf chInh da nh duô I quan Nam Ha n mô f fra n
foI bo I ô ng kho I!
Ðaf ngo fha y NhI da y foa n nô I fIông kho nhu... ông ke du ng
du ng xua f hIô n fruo c Io p. Tha y NhI nô IIô n mô f fra ng su ng IIôn
fhanh:
- Hay qua he ! O không qua nh Iô n ha 7 CIa da u Io n xa c rô I ma
co n ngu nhu con nif mo I vô Io p sa u. AI7 AI Ia ke chu muu7
Ca I fra n ho I bo ng Iuo ng cu a fha y y nhu duo ng bang rô ng
fhônh fhang va ng Ia ng cu a mô f phI fruo ng Iu c ma y bay da "phI"
hô f. HaI con ma f fhô Iô cu a fha y mo cu c fo va dôI chan ma y nhu
haI con sau.
Iu c do , Van Anh mo I fha y mình ba y qua . Ca ba y con ga I vì
bônh vu c Io p fruo ng cu ng fha nh ba y Iuôn! Ðu ng Ia gIa n qua maf
khôn. Van Anh dau khô nhìn cay fhuo c ba ng frôn fay mình va
nga m cay chô I Iông ga , "cu " chô I cha frong fay haI "quan su" ma
muôn kho c.
- Io p fruo ng dau7 - Tha y ha m ha m he f fuo ng.
- ...
Ca Io p Im fhIn fhif. Mo I con ma f dô dô n vô phia Van Anh ma
không aI da m ho he fIô ng na o. Ða f cho f o da u ba n haI, bôn cu a sô ,
Ðoan du ng Iôn "rô p re ng":
- Thua fha y... em Ia ... Io p fruo ng.
Ða du a Ie Iuo I nhìn nhau Io so cho "fin ma ng" cu a Ðoan. Ðo I
no da m "Iay fhan mình Iap Iô chau maI" cho Van Anh. No da m qua
ma f ông fha y "kho hon ông fro I". Ðo I Io p Ðoan không ho c foa n vo I
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 13
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fha y NhI nôn Ðoan fIn cha c dô gì fha y bIôf aI Ia Io p fruo ng "fhu
fhIô f".
- Ðm Ia Io p fruo ng ha 7 Ðm co bI dIô c hôn ma dô fu I no Ia m
gIa c, em không nghe a 7
- Ða fhua fha y... cho em xIn Iô I!
Ða Io Ieo Iôn Iung co p Ðoan be n fìm kô da nh Ia c huo ng fha y
NhI:
- Ða fhua fha y, không pha I Io p em da nh Iô n ma vì... chuô f
frôn fra n nha ro f xuô ng bô n nam con nôn ma y ba n xu m nhau da p
chôf do fha y.
Co va I fIô ng cuo I hi hi nô I Iôn. Van Anh da fInh hô n.
- Ða du ng rô I do fha y, fu I em da p chuô f.
Ong fha y va n nhuo ng ca p ma f "ô c buou":
- Ða p chuô f gì ma nguo I fhì fhuo c ba ng, ke fhì chô I Iông ga 7
Nguyô f Quô xa ch cay chô I chô I cha dua Iôn:
- Ða co chuô f fhIô f do fha y. No bo Iôn chan ma y ba n, ma y
ba n Ia Ia ng, fu I em pha I cha n fu phia mo I da p chô f duo c bô n con.
Ðm mo I que f bo vô gIo ra c ne fha y!
Co va I ca I da u cu I xuô ng cuo I hich hich.
HaI con sau ro m frôn fra n fha y da gIa n ra. Tha y fho ca I khì
Ia m ca Io p muôn du ng fIm.
- ThôI, fha cho do ! Ia n sau ma co n da p chuô f ô n a o nhu va y
nu a fôI se cho ca c em... an hô f ma y con chuô f do !
Iu c na y ca Io p mo I nhao nhao:
- Ða , ca m on fha y!
Va I ca I cô fha p fho :
- Tha y a c fhIô f!
KhI ca I "san phI fruo ng" da quay vô Io p, may ca I mIô ng Ia I
chi cho e reo Iôn:
- Ðô I on "cu u fu " cu a fha y!
- Hoa ng a ma "xu c gIa " hô I cung.
KHA NH NH! 14
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðô ng fhu ng, fhu ng, fhu ng! Trông ba o gIo gIa I Iao vang Iôn
gIa I fhoa f cho ba y khI xô ng chuô ng. Van Anh fho pha o pho ng qua
chô Thu c Ðoan, cuo I fuoI nhu na ng so m:
- Ð, dI uông da me cho gIa I ca m! Ong fha y Ia m fao muôn...
bInh Iuôn! Hô ng nho ma y cha c fu I fao "Ia nh da n" hôf rô I!
Ðoan cuo I nhe :
- Tao frô fa I ba xa o ma run ga n chô f! Tho I may ô ng không
da y Io p mình nôn hô ng bIô f gì ra o.
Huong Tra m cuo I hich hich:
- O ng ma pha f hIô n ra Io p fruo ng gIa cha c cha n bI gIu sô ca
da m!
Nguyô f Quô ca p cô Thu c Ðoan:
- ÐI ma y! Hôm nay Van Anh se ca m kich bao ma y haI Iy da
me, uông da !
Ða con nho kIa cuo I hì hì:
- ! uông da rô I bI "fa o fha o ruo f" cu ng da Iuôn!
Ðô n du a na m fay nhau dI vô phia can fIn, Io ng hi ho n vì vu a
fra I qua mô f con "hô n via Iôn may".
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 15
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 2
Ðuô I fIô c fIô n cô Ðung sau nhIô u Ia n ba n ca I, rôf cuô c duo c fô
chu c o vuo n nha ngoa I Ðoan, fhuô c vu ng ngoa I ô, ca ch fha nh phô
không da y nam cay sô .
Không khi noI day ma f me , fhoa ng da ng, fhich ho p cho mô f
buô I pIcnIc ngoa I fro I. Nha f Ia vô cu ng fIô n Io I cho ma y chu c ca I
mô m fhuô c co "ông fa Ia hIô n da I."
Khu vuo n rô ng mônh mông fhIôn dIa, frô ng foa n cay an fra I
fha hô ma "Iu m", ma nhaI cho suo ng mIô ng. Tra I cay mu a na o fhu
na y. Che day ba f ngo Iu c na o cu ng co fhu dô an. Ðo Ia haI mo n
du a va chuô I, fhu fra I cay "fham nIôn" vuo n na o cu ng co , ba ngoa I
frô ng dô do n kha ch ghe ba f ngo .
TIô c fu ng ma fô chu c o day fhì qua Ia sa nh dIô u hô f y !
Ðo n "khI ma c phong" Io p Ðoan fha hô ma nha y nho f, Ia he f
bô Ia ng, qua y... du c nuo c ao cu ng cha ng aI fhe m no I! Ho a chang
chI co Iu buo m ong, chIm cho c, ca frong ao, cay fra I, hoa co frong
vuo n hôf hô n mô f bu a ma fhôI!
Ða ngoa I Ia I cung Ðoan nha f. Ðo I o ca I fuô I do I "fha f fha p cô
IaI hI" ba mo I co mô f du a cha u ngoa I dô c nhaf. Ðoan Ia cha u ngoa I
"dif xoang" cu a ba .
KhI Ðoan da f Iu Iau Ia ga n bôn chu c ma ng "dìa" vuo n, ba
ngoa I vuI mu ng Ia m. Ðo I ha ng nga y, kô ca quanh nam suôf fha ng
ba chI fhay co Ia va cay. Ca u mo Ðoan cu ng bô n ông "fu qua I gIao
chI". ThInh fhoa ng chu ng da n vô ru nhau dau va f ngoa I vuo n Ia m
cay côI su f ca nh dô Ia nôn ba không khoa I chu ng!
Hôm nay du a cha u cung ba f ngo vô fham ba , du no co ca ba y
ba n pha hon "quy " ba va n que f sa ch nha cu a, vuo n fuo c, cuo I fuoI
mIô ng fra u mo m me m, do n cha u fhuong yôu.
Cô Thu y Ðung vu a Ia "chu xI" vu a Ia kha ch mo I vInh du cu a
buô I fIô c. Van Anh không mo I fhôm fha y cô na o kha c. Vì nhu fhô
mo I fình ca m Io p da nh cho cô hôm nay se Ioa ng dI ma f.
KHA NH NH! 16
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ca n pha I fa o cho cô ca I a n fuo ng vô buô I fIô c na y! - Van
Anh ba o vo I Ðoan nhu fhô .
Ðuô I fIô c fIô n dua cô hôm nay se da nh dau mô f fhu fình fha y
fro co n da m da c hon acId suIfurIc nô ng na n nhu huong hoa da Iy ...
No se "ngu frI" frong bô nho "sIôu bô n" cu a cô bay gIo va ma I ma I.
Phu fra ch mo n an fhu c uông da co ca c ba n fay ha ng nga y chI
bIôf ca m vIôf, bay gIo Ia I bIôf ca m... dao! Ðôp fruo ng Ia Nguyô f
Quô va Huong Tra m. Mô f du a fhu vIô c nau. Ðu a kIa Io vIô c nôm.
Con Huong Tra m phu fra ch vIô c nôm fhu c an cu ng pha I Ia m. Vì no
sa nh du ca c huong vI da c frung cu a mô I mo n an. Ðo I no Iuôn co
ma f o ca c xe bo bia, go I cuôn, khô bo ... du ca c fhu frôn do I. No
xu ng danh Ia cha u cha f mô f fram do I cu a ông fô "nghô an" Tha ch
Iam. Va mô I Ia n no nôm fhu gì, no choI da y mô f "va " fu hu !
TraI fra ng hôm nay cu ng ngoan hôf bIôf, ông na o ông nay
cha f fhu ng hô f su c ba nh fo n. AI na y co ma f da y du . "ÐI an ma II"!
Chu co pha I ho c dau ma Io!
Quanh dI ngoa nh Ia I chI fhIô u Tua n kho . Nghe dau anh
cha ng "fu a I va f" bo I ca I vu con nho em ranh ma cu a Tua n da
"fhuô n fay frôn" cu a anh frong ô ng heo hô f mô f nga n ba c du f "xu
xoa" ma !
Mo I nga y frong Io p gIo na y frông co n ì du ng, nha ng xI. Hôm
nay fhu c an da y nho c, Ia I co ca nguo I de p "fra n frô " fha hô ma
"mo c duôI fôm".
Pha f "ôc ma y", Quy "ru a", Tin "dIô u", Quang "qua y" fiu fa fiu
fif, Iang xang rô n rIp fra I bô n chIô c chIô u ngoa I vuo n duo I nhu ng
cay buo I du dua qua saI Iu c IIu. Nho m kha c fhì cang ba f, dI dôn
du a nuo c hoa c ha I fra I cay Ia m mo n "Ia se f"... dông vuI, na o nhIô f
ca mô f go c vuo n. AI "fam ho fam haf" da m fuo ng nha ngoa I Ðoan
hôm nay co da m cuo I cu ng nôn.
Cô Ðung fhay frong Io ng rô n Iôn mô f nIô m ca m xu c vô bIôn.
Ðu da y Io p na y chua Iau, nhung fha nh fich cu a chu ng cô da nghe
qua raf nhIô u. Tuy nhIôn, mô f fha ng frôI qua cô chua co dIp kIô m
fra fhu c fô . Co fhô bo n chu ng co n "chua xua f da u Iô dIô n". Hay
bIô f dau chu ng chu ng no da cha n ca I fro cho c fro I khua y... Io p, vì
ngay cho c nam fhI7! Ða u sao fhì cu ng may vì cô chI mo I nghe dô n
da I, mô f dô n muo I. Va cô cu ng cha n ca I fro Ia m "quan fo a" ba f da c
dI Iuôn.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 17
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Mo ma n, Io p fruo ng Ia m mô f fang "hoa Ia ca nh" vô y nghIa
buô I fIô c fIô n cô. Ca Io p du ng du ng va y fay fa n fhuo ng. Cô Ðung y
nhI pha fro :
- Cha! Hôm nay cô dI, ca c em mu ng qua he 7
Tu c fhì ba muoI chin ca I "mo " du kich co nhao nhao Iôn:
- Hô ng co dau cô! Cô dI fu I em "buô n fha y ba " ha cô!
- Cô du ng nghI oan cho fu I em cô!
- Cô dI, fu I em nhu... ra n ma f da u va y cô.
- Ðm fhuong ba em nhaf, fhuong cô nhì do cô.
- Ðô quy ma y! Ðô dIch! No I vo I cô va y do ha 7
TIô ng cuo I khu c khich nô I Iôn fu phia bo I cau khôI ha I cu a
Tin "dIô u".
Cô cu ng buô n cuo I không fhe m ra y ra ca I du a ho c fro dôf van
nhaf Io p va o ca I nga y ca n co I mo fam fu nhu fhô na y. Cô du su c
bIô f chu ng no xa o, chu ng no mô m me p vo I cô. Chu fình ca m, fình
kIô f gì vo I mo fho I gIan không hon mô f fha ng7! Hon nu a, ho c fro
Ie m IInh, ranh ma... fuô I do cô da fra I qua nôn cô Ðung da ra nh...
sa u cau!...
Cô Ðung mIm cuo I nhìn da m ho c fro không fhan, không ghe f
cu a mình, no I chung chung:
- Nôu cô không Ia m, frong Io p ca c em aI cu ng co ma u... qua y
hôf pha I hôn7 Ngoa I fru Io p fruo ng!
Tha ng Quang khoa fay:
- Hô ng co dau cô. Io p fruo ng cu ng... qua y a c Ia m cô!
Cô Ðung ngo Van Anh:
- ÐIô u na y cô chua fhay, cô chua fhô fIn Io I em Quang duo c!
Ðôn con ga I nhao nhao, Tuyô f "Iu n" hang nha f:
- Ðu ng do cô! Quang "qua y" vua xa o do cô!
Tha ng Quang ne m cho con nho Tuyôf "Iu n" mô f cu IIôc ma f
ra f da fình. Ðo I frong fIm no , no fha m "dô y " con nho na y da Iau
ma chua aI hay bIô f.
- Cô oI, Ia m ho c fro co qua y mo I dzuI chu cô! - Pha f "ôc ma y"
Ie o me p.
KHA NH NH! 18
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Nhu cô dI da y dau co dzuI, fa I vì dau co qua y duo c. Hì, hì! -
Quy "ru a" cu ng chen va o.
- Cô oI cô, fha ng Quang "qua y" no co sa ng fa c mô f ba I fho
"khoa I qua y" hay ba cha y ne cô.
Cô mIm cuo I fhông ca m:
- Va y sao7 Ðm Quang cu ng bIôf Ia m fho nu a a 7 Thô fhì fôf
qua ! Ðo c Iôn cho ca c ba n nghe dI em!
ÐI ma ch Ie o ba f ngo , Quang fa không fìm duo c ca ch dô I pho
be n ga I ga I da u du ng da y:
- Ða fhua cô, em xIn phe p do c ba I fho cu a em. Ca u mong cho
cô va ca Io p du ng cuo I em vIô f do !... - No không quôn ba n cho
fha ng Tin "dIô u" chôf ba m mô f cu IIôc da I... fa m fhuo c.
No fa ng ha ng su a gIo ng rô I Ia ng fhInh.
- Sao va y7 Ðo c dI em! Cô va ca c ba n không cuo I ba I fho cu a
em dau! - Cô Ðung dIu da ng no I vo I no .
Ðình fhuo ng no pha nhu quy . Va y ma khI chua n bI do c Iôn
cho mo I nguo I nghe ca I "su nghIô p van fho da u fay" cu a mình, no
nghIôm nhu Ia chua hô bIôf... qua y.
Va no ba f da u do c:
- ÐI ho c co qua y mo I dzuI
Ia m fro không qua y fhì... "cu I" qua fay!
Qua y ba, xoI ga y da I da I
Qua y ma , ma da p se bay ra duo ng
Qua y ông, ông cha ng xo f fhuong
Qua y ba , ba da , va ch fuo ng dinh vô
ThôI da nh va o Io p qua y cô,
Hôm na o không qua y... ô hô... Ia buô n!
- Ða hô f rô I a .
Ða I fho "Khoa I qua y" cu a fha ng Quang vu a fung ra, ca Io p
mô f phen cuo I ra nuo c ma f. Con fraI, con ga I dô u bo Ian frôn chIô u
ma cuo I. Nuo c ma f, nuo c mu I ra n ru a.
- Ma oI... hay fha y fro I Iuôn!
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 19
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Nhu ng Io I bình fho ba f da c dI cu a nhIô u ca I mIô ng "sinh" fho
cu fuôn ra fheo fIô ng cuo I Ia m chu duo c chu ma f.
- "Ðe n" co n hon... Tra n Tô Xuong.
- HI, hI! Ða I fho vu a hay vu a xa o!
- Ha ha ! ! a, hay Ia o ca I chô "xa o" a !
- Ma y cuo I no chu ma y co Ia m duo c co no không7
Tin "dIô u" phun ca I phe o ho p nuo c ngo f no vu a chu f nuô f vì
buô n cuo I.
- Tao Ia m hay hon no nhIô u ma y.
Cô Ðung Ia c da u cuo I ba y ho c fro qua qua f cu a cô. Tho I may
cô xIn fhuyôn chuyô n vô quô so m vì Iy do gIa ca nh. Nôu không,
pha I co ba da u, sa u fay mo I frI nô I da m ho c fro "danh ba f hu
fruyô n" na y.
Cô Ðung nhìn hôf fu ng guong ma f, phan Ioa I ho c fro cap fôc
fheo fri nho cu a cô. Cô fhay dôn ga n haI pha n ba Io p fhuô c Ioa I
khoa I du a. Co n Ia I Ia nhu ng fay ga o cô I fhuô c ha ng da ng fIn ca y.
Ðan chI huy Io p na y cu ng kha "cu ng cu a" va cô ca m fhay yôn fam
khI du f a o khoa c ra dI dô Ia I mô f su nghIô p na ng nô cho fha y VInh
da m nha n.
- Tô f fhôI! Tha y VInh du gì cu ng Ia da n ông, du su c "kho p
mo " ca c fuo ng fro I! - Cô Ðung nghI ngo I.
Ðô ng Quy "ru a" nhIô u chuyô n:
- Cô oI, cô dI rô I cô co nho fu I em không cô7
Cô Ðung cuo I fha f dô fhuong. Ðuo ng nhu fruo c mô I cau no I
cu a cô dô u ba f da u ba ng mô f nu cuo I:
- Taf nhIôn Ia cô nho ca c em rô I.
- Nho em không cô7 - Tin "dIô u" cuI raf dIô u.
- Nho ma y Ia m chI7 Ma y "e o" nhu con ga I fhay ma pha f o n.
- ThôI dI em! Ðu ng no I ba n nhu va y, em không so ba n buô n
a 7!
Mô f sô ba n ngung du a Ia ng nghe cau no I cu a cô. Io I no I cu a
cô Ðung fha f hIô n fu , nhu Io I me khuyôn con. Va dôI ma f cu a cô
fha f Ia a m a p.
KHA NH NH! 20
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
NhIô u du a cho f nga n ngo Iuyô n fIô c. Tu nay chu ng se không
co n duo c nghe gIo ng no I dIô u hIô n, a nh ma f nhìn khuyô n khich do
nu a. Sao chu ng không fhay dIô u do so m hon mô f chu f nhI7 Nguo I
kha c da y fhay cô, bIôf co fhuong chu ng no ba ng cô không7
Van Anh au yô m xo f va o ba f cô Ðung mô f if xôI ga . No IIô n
fhoa ng:
- Cô an xôI ga dI cô! Mo n na y ba n Ðoan Ia nh nhIô m vu xôI va
ra n ga , co n ba n Huong Tra m Ia chuyôn vIôn "do Iuo ng huong vI"
fhu c an ba ng vI gIa c do cô!
Cô Ðung cuo I fhu vI, ma f cô mo fo den Iay Ia y nhìn Van Anh:
- Chuyôn vIôn do da c huong vI ba ng vI gIa c do ha em7 Van
Anh co fa I du ng chu ghô nhe ! Cô phong cho em Ia "na ng van ve "
do !
Ca Io p vô fay Iô p bô p huo ng u ng danh hIô u vInh du cô fa ng
cho Van Anh.
- Hay qua , cô co nhIô u chu qua , cô phong danh hIô u cho em
vo I cô!
Tha ng Quang da hô f quô vô ba I fho "Khoa I qua y" cu a no .
Ðay gIo no da Iay Ia I fInh fha n va ba f da u fro Ia I fu fhô "ca fung"
cu a mình.
- Ðm a y a 7 - Cô Ðung nhuo ng ma f nhìn no , mô f y nghI fInh
nghIch cho f Io e Iôn frong o c cô gIa o fre . - Cô phong cho em Ia "KhI
kho f da I fuo ng quan"!
Ia I mô f fra n cuo I fhoa I ma I Ia m Ia cay gIa f mình xa o xa c va
chIm cho c frong vuo n cu ng hôf hô n bay fuôf Iôn may!
Ða m con fraI nô I hu ng xu m Ia I bô fha ng Quang Iôn cao rô I he
nhau quang no xuông u rom ga n gôc mif va pha Iôn cuo I.
Ia I cuo I, vo I bo n nho c ho c fro , du o Io p cuôI cap chu ng va n
nghIch nhu ranh. Va hôm nay ca I nga y qua I gì ma bo n chu ng da
khIôn cho cô Ðung nô I fIông fhu y mI, nghIôm frang cu ng bI "con
ma cuo I" Ia m cho muôn vo ruô f.
Qua va y, cô Ðung da ga p nguo I Ia I ma cuo I fruo c fro fInh
nghIch faI qua I cu a bo n ho c fro .
ÐI quang xuông dông rom hôf hô n, may ma cha ng bI ga y ca I
suo n na o, fha ng Quang Io p ngo p bo da y phu I ma y co ng rom vuo ng
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 21
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
va I frôn qua n a o va IIô c fha f nhanh vô chô bo n con ga I dang ngô I
xu m xif quanh cô.
- May qua , Tuyôf "Iu n" không co o day. Va y Ia no không hô bI
chu ng kIôn ca nh mình bI "do daf".
Tha ng Quang khoa I chi nghI fha m rô I cha y fo f vô chô mình
ngô I ban na y. No cuo I foe foe f:
- Cô oI cho ha f dI cô.
- Ðu ng rô I cô! Ha f dI cô!
Cô Ðung ga f da u, gIo ng vuI fuoI:
- Pha I do ! TIô n cô dI, co em na o ha f fa ng cô không7
Tuyô f "Iu n" bô ra haI dIa mif fo fuo ng Iô f sa n ra fu ng mu I
va ng uom fuom da y ma f frông fha f da ma f, da f Iôn chIô u, xô p
ca nh ma y dIa nha n "xuô ng" gô c Tha I Ian fo ra m na ng. No huo ng
u ng nhIô f IIô f:
- Hoan hô! Cho ha f dI cô! Io p mình nhIô u ông ha f da Ia m cô!
- Ðm ha f fruo c cho cô!
- Ðm dI cô!
- Ðm, cô!
- Ðm ne cô!
Cô Ðung pha f fay, fu fô n:
- Tu fu fhôI! Ia n Iuo f rô I em na o cu ng duo c ha f hô f. VIô c na y
cô gIao Ia I cho pho van fhô nhe !
Huong Tra m du ng da y:
- Ða !
No nhìn mô f Ioa f ca c "ca sI" không chuyôn dang hi ha, hi
hu ng dua fay Iôn cho ha f. Cho f ngo n fay fro da I fho ng cu a no "xI"
fru ng fha ng Tin "dIô u" Ia fha ng qua I không hô dua fay.
Tha ng Tin be n Ie n du ng Iôn. Cì chu "mo n ha f" no a I nga I
Ia m. Ðo I no co mô f chaf gIo ng "fhIôn phu " khI fhì eo e o, Iu c Ia I ô ô
vIf du c. Nôn no cha bao gIo da m frung ba y gIo ng ha f co mô f không
haI na y cho aI nghe. No am fha m gIau kin nhu bung. Va y ma bu a
nay, ba chI "nhang fhom" no na o ha I no . No ru fha m frong bu ng:
- Quy va f ba !
KHA NH NH! 22
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Tuy va y no cu ng cô su a da ng dIô u muôn fhuo cu a no Ia "e o"
mô f ca I va fho mô f ba n fay Iôn ma I fo c da y "mu f" bo ng Iuo ng cu a
no vuô f nhe nhe .
- Thua cô, em xIn ha f ba I "So m maI fuoI hô ng".
- Ða I gì ma ky va y7
- Tao chua bao gIo nghe ba I ha f co fôn kIô u do !...
Tha ng Tin a m u . Ðu ng ra no không bIôf ba I no sa p ha f fôn gì
nu a. No chI ho c Io m ba I ha f qua gIo ng ca fha ng em qua y cu a no .
Co Ia n no ho I fha ng em fu a ba I ha f. Tha ng nho c cuo I nhe
rang su n. Ða I "Sunday mornIng" do anh haI! Nhung hô I na y fu I
ba n Ia m du qua , no quôn fuô f fu a ba I, da f da I... fu a mo I.
- ThôI duo c rô I, ba I gì cu ng duo c ma . Ha f dI em!
CIo ng cô Ðung nhe fônh da y khuyôn khich. Tha ng Tin vu ng
Io ng, caf gIo ng vIf xIôm:
- "So m maI fuoI hô ng, me cho nam dô ng. Mình gIa f vô qua n
Ia m roI ma f fIôu. ThôI chô f rô I, da nh nhIn Iuôn fo I chIô u... Ma kôu
fha ng con vô quy . Na m frôn va n, ma quaf cho fha ng con foI bo I.
Tu day hô f, hô f, hô f da m ca fung frôn duo ng. Ðau qua fro I! Me oI,
con fo n rô I!..."
Tha ng Tin vu a du f fIô ng, no fha y frôn chIô u không co n mô f
mo ng, ke bo ra gô c cay, nguo I ngu a cô xuô ng bo ao, ke Iô f ra bo
mia cuo I nhu aI mo c ruô f... Cô Ðung du ng bôn gô c cam, fay che
mIô ng ba ng chIô c khan mu I soa, ma f cô do u ng, vaI cô run run vì
nhu ng fra n cuo I không fhô kìm ne n.
Taf ca dô u cuo I no, cuo I không nô I. Cuo I fhIôu dIô u muôn IIô f
day fha n kInh mIô ng.
Huong Tra m da fInh cuo I. Taf ca dô u fro Ia I bôn chIôu fhu c
an.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 23
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 3
Sa ng nay fho I kho a bIô u co haI fIôf da u Ia gIo Van. Ðoan Iay
fa p ra ôn Ia I ba I cu . Ða I ho c na y hô I hôm Ðoan da ho c ky Ia m rô I,
bay gIo ôn Ia I fi xiu da xong.
Ða n be Iu c fu c ke o va o Io p mô I Iu c ca ng dông ke m fheo am
fhanh na o nhIô f cu a mô f cho ha ng qua . TIông cuo I no I, frôu ghe o
nhau, fIô ng che p che p cu a ma y ca I mIô ng nhaI ba nh, fIô ng hu f
nuo c mia, nuo c da frong bIch rô f rô f frô n Ia n vo I fIông ke o ba n
ghô, fIông da p vo frôn ba n phu I bu I va fIông o re ra n ra n go I nhau
i o I Ioa n xI...
Vô n không ua fIô ng dô ng ô n a o, Ðoan bo ra ngoa I ha nh Iang.
NoI day Ðoan co fhô yôn fhan mô f fi, nga m ca nh na ng de p ma
không bI aI quay ra y. Ðo I fa m nhìn fu frong Io p ra ngoa I ha nh
Iang, noI gôc cô f Ðoan du ng da bI ca nh cu a Io p fo du ng che khuaf,
IIôc va o frong fhay mo I nguo I va n xi xô, xi xa o vo I nhau, cha ng aI
fhe m dôm xIa fo I mình. Ðoan khoa I chi mIm cuo I.
Tho I fIôf bay gIo Ia cuôI fhu, chua n bI buo c sang da u dông.
Mu a fhu chu ng nhu co n nuôI fIôc nhu ng nga y cuôI mu a quy gIa
nôn phu Iôn ma u na ng so m maI mô f ma u va ng fra c fuyô f, fhu ma u
va ng sa nh nhu ma f ong, de p quy pha I nhu mô f fa a o Iu a. Na ng
cuôI fhu de p fhô, ba u fro I cuôI fhu ca ng da ng yôu hon vo I ma u
xanh phon pho f va ma u may ba ng ba c. CIo fhu se se ma f ruo I.
Tro I fhu fa nh ra o va da ng yôu bIô f ma y. Tha o na o da co fhI sI da
fôn bIôf bao nhIôu Ia gIay mu c dô ca ngo I va fhô n fhu c vo I mu a
fhu!...
- OI, mu a fhu dô fhuong dô n chô f nguo I!
Ðoan buô f mIô ng reo nho nho va he mô f nu cuo I nghIch vo I
gIo fhu.
Ðô ng Ðoan cho f xìu xuông nhu mô f qua bo ng xì hoI, hôf co n
nhu ng nIô m pha n khich ban da u. Ðo I Ðoan vu a kha m pha ra ra ng
mu a fhu dô fhuong cu a Ðoan rô I cu ng se ra dI fheo mô f quI Iua f
muôn do I baf dI baf dIch dô nhuo ng buo c cho mô f mu a mo I, cu ng
KHA NH NH! 24
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nhu cô Ðung da ng yôu nga n ay cu ng da dI rô I. Cô dI va o cuôI mu a
fhu dô Ia I frong Io ng Ðoan mô f nô I buô n man ma c.
Rô I Ðoan Ia I mIm cuo I vu vo.
- Hôm do sao mình không ha f ba I "Ðuô n fa n fhu" dô fIô n cô
dI7
Ðoan cho f nho Io I cô nga y da u nha n Io p. Cô cha o ca Io p ba ng
haI cau fho no I vô mu a fhu raf fuyô f.
- "Hôm nay co pha I Ia mu a fhu7
May nam xua da phIôu du fro vô !..."
Cô dôn vo I ca c em va o mu a fhu va cô hy vo ng cô cu ng se yôu
môn ca c em nhu yôu môn mu a fhu...
Hôm do Ðoan da buô c mIô ng reo Iôn: "Cô fuyô f qua !"
Co khI na o bo I fhô ma cô ba o ra ng Ðoan Ia ng ma n chang7
Nhu ng ca nh hoa me fay xo e nhu ng so I II fI phon pho f fim
rung rInh frong na ng fhu va ng dang nghIông ca nh frôu Ðoan Ia ng
ma n. Ðoan xo e Io ng ba n fay do n Iay bông hoa va fhì fha m vo I no :
- MI cu ng xInh Ia m! Nhung Ia m sao ba ng duo c mu a fhu nga
ngo c frong fa7
HaI ba n fay bung ma , Ðoan va n vo nhìn xuô ng Io ng phô, fìm
kIôm bang quo. Nhu ng Iu c mo mô ng fhô na y, Ðoan cha ng bao gIo
dô fam chu y dôn chung quanh.
Na ng va n ra I fha m va ng fuoI Iôn không gIan ru c ro . CIo va n
du a vo I dôI ma cho m hô ng cu a Ðoan va nghIch cho fo c Ðoan bay.
Trong na ng, Ðoan fhay co mô f chu buo m va ng, ca nh cham
huyô n ru c ro . Chu buo m ve va n bôn bông hoa me fay, da u frôn
bông na y mô f fi, vo hôn hoa kIa mô f xiu rô I Ia ng va ng bay dI.
Chu buo m Ia m Ðoan ba f cuo I khI nghI dôn buo c chan Ia ng fu
cu a fình yôu frong ba I fho "A o Iu a Ha Ðông" fha f dô fhuong ma cô
Ðung co mô f Ia n da do c.
"Ðm cho f dô n cho f dI, anh va n bIô f
Tro I cho f mua, cho f na ng cha ng vì dau...!"
Ðoan fhich do I ma f nhìn fheo chu buo m. Chu buo m da fình
fhoa f da u fhoa f bay nhu anh cha ng hay cô na ng na o do frong ba I
fho fình yôu fha f de p.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 25
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Va cô7 Không bIôf bay gIo cô dang Ia m gì. Không bIôf cô co
da nh mô f ngan fIm hô ng be nho dô "nhôf" ba y ho c fro fInh nghIch
cu a cô không7 Sao cô không o Ia I fIôp fu c da y bo n Ðoan ho c ha nh
cho dô n noI dô n chô n7
Hay cô Ia fhI sI cu a mu a fhu7 Ðo I chI co fhI sI mo I ra dI frong
mu a fhu dô fìm ca m hu ng mo I!
Cha ng bIô f frong Io ng vuI hay buô n, Ðoan ba f ra fIô ng ha f
khe khe :
- "Ðm ra dI mu a fhu, mu a fhu không fro Ia I. Ðm ra dI mu a
fhu, suong mo gIang ôm ru..."
Ðaf cho f Ðoan co ca m gIa c nhu co aI nhìn mình sau Iung va
pha f hIô n ra không gIan chung quanh không co n na o nhIô f nu a.
Ðoan quay pha f Ia I va su ng nguo I khI fhay mô f cha ng fuô I fre
dang "khoanh fay rô" nhìn Ðoan không bIôf fu bao gIo va ca Io p
dang Im ru mô f ca ch da ng ngo huo ng fa m nhìn vô phia ha nh Iang.
Co ke Ia I che fay cuo I Ien Ie n.
IIô c vô huo ng ba n gIa o vIôn, Ðoan hôf hô n hôf via khI fhay
frôn ba n Iu Iu mô f chIôc ca p hô p ma u den.
- ThôI chôf!
Ðoan "fa ho a fam fInh" khI hIô u ra ke bi ma f chIôm nguo ng
mình fu sau Iung na y gIo ma không fhe m "da nh fhu c fa m xuan" Ia
aI rô I!
Vo I mô f pha n u ng fu nhIôn khI co dIô u Io so , Ðoan ru f cô Ia I
rô I Ie Iuo I mô f ca I, nhìn ông fha y mo I frông raf buô n cuo I rô I cu I
da u xuô ng nhìn nô n ga ch hoa dI di ma y ngo n chan, yôn Ia ng.
Ðoan cha ng da m nhìn ông fha y "mo I fInh khôI" nu a du ra f
muôn "bo I" xem qua vo c da ng bôn ngoa I, finh fình ông fha y nhu
fhô na o. Ðo Ia mô f fho I quen ba f hu cu a muôn va n ho c fro . Thô
nhung, Ðoan hoa n foa n không da m ngo Iôn.
Tha y gIa o ve n a o nhìn dô ng hô fay rô I mIm cuo I ho I Ðoan:
- Mo mô ng fhô co vu a chua nhI7 Hôf muo I Iam phu f quy ba u
cu a fôI rô I da y!
Ca Io p cuo I ra o Iôn Ia m Ðoan quô qua co , chI muôn daf nu f
ra nhanh dô Ðoan bIô n ngay xuô ng do va gIa u bIô n su xa u hô cu a
mình.
KHA NH NH! 26
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðoan nguo ng chin nguo I. Cha c Ia ma Ðoan bay gIo do Ia m
da y! Ðo I Ðoan fha y no cu no ng ran Iôn Ia m Ðoan kho chIu vô cu ng.
Ðoan muôn mo c ca nh fha nh chu buo m va ng khI na y dô bay
dI cho khua f ma f ông fha y "faI a c" va Iu ba n dô c mô m dang reo ho
chô gIô u Ðoan mô f ca ch ô n a o nhu so ng vô .
- ThôI du rô I nhe ! Ðô hôm na o ha y mo mô ng fIôp.
Va I fIô ng cuo I hInh hich Ia I nô I Iôn. Ðoan nguo ng nghIu dI
nhanh vô chô ngô I va fu fha y gIa n fô I khInh sua f cu a mình ghô
go m.
Vu a ngô I xuông, nho Huong Tra m da mo "vô Ium":
- Ngo aI ngoa I do ma quôn hô f chung quanh va y "chI"7
Ðoan fhì fha o:
- Trô ng da nh hô I na o, fao co hay dau!
Nguyô f Quô che mIô ng cuo I hI hi:
- Ma oI! Trô ng da nh fo va y ma no không hay! KInh khu ng
fha f!
- Cha c bI anh cha ng na o o duo I ngoa c xuông rô I chu gì7 Ma y
ngo ma f coI, xanh xao fhay ma fhuong a c dô!
- ! a, bo I va y mo I co nguo I fhuong... Thay "nguo I fa" du ng ca
canh ngoa I do ma dau da m "du a"! - Nguyô f Quô nha y nha y vo I
Huong Tra m cuo I fi foe f.
Huong Tra m vo che fay Iôn fra n nga m Ðoan mô f pha f rô I
khen:
- Chao uI, no xInh qua ma y a !
Mùå t thoaá ng neá t xanh xanh
Pha lêî n tñ höì ng höì ng
Chùæ c laâ em mùæ c cúä ?
Cö beá "cùæt keâ böng"!...
- Hi, hi! "Ca f ke bông" mo mô ng!
Ðu hIô n nhu bu f, Ðoan cu ng muô n da p cho haI con ba n qua
qua f mô f pha f khI nghe chu ng no gu c xuô ng ba n cuo I Iu c khu c.
May sao, Van Anh da quay qua he f nho :
- Suy f!... Suy f! Im dI! Tha y nhìn kìa!
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 27
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðoan Ien Ie n nhìn Iôn. Ðu ng Ia ông fha y dang chIôu cô dôn
da y ba n cu a Ðoan, da ng ra f ha o hoa phong "nhI". Tha y dInh da c
pha n cu ng ca Io p:
- Hôm nay Ia fIô f da y da u fIôn cu a fôI o fruo ng na y. TôI dInh
dô ra mô f if fhì gIo dô chu ng fa Ia m quen vo I nhau. Nhung da ma f
hôf ga n nu a fIông dô ng hô phu du! Nhu fhô xem nhu chu ng fa
fhông qua pha n na y. Ðay gIo fruo c khI va o fIô f ho c, fôI muô n co
va I y kIô n vo I ca c em. Ðuo c dIp ca Io p nhao nhao Iôn. Tinh ca khIa
muôn fhuo cu a "fhu ba... ho c fro " ba f da u.
Mô f gIo ng "ông nô I" caf Iôn ke m fheo fIông vô fay ca I bôp:
- Ðu ng dzô I! Co gì cu no I da I dI fha y!
- Thoa I ma I dI, du ng nga I ngu ng gì hôf fha y! Cu coI fu I em
nhu ba n be , em u f cu a fha y va y do ma !
- "Co I mo " da I dI fha y!
Mô f ca nh fay dua Iôn ke m fheo fIô ng bu ng fay ca I "cho c" va
mô f gIo ng no I co fay "anh chI bu " caf Iôn:
- "Tu ha I gIaI huynh dô ", bôn bô cu ng... Ia nha ma ... he fha y!
Ca chu c ca I mIô ng Ia m Io I duo c dIp khua môI mu a me p. Tha y
gIa o ro I bu c gIa ng fu fu fIôn vô da y ba n da u cu a Io p. TIông xôn xao
co ve Ia ng da n bo I guong ma f de p fraI cu a fha y dang co pha n gIông
hô f... TrIô n ChIôu... dang fhI ha nh Iô nh fruy na !
Tha y que f mô f fIa nhìn bao qua f Io p fu a nhu fIa sa ng cu a
ngo n ha I dang quay mô f vo ng frôn ma f bIô n, khIôn ca Io p khe p
mIô ng ngay Ia p fu c. Tha y khe mIm cuo I dô không khi bo f cang rô I
fu gIo I fhIô u:
- TôI Ia Iô Phu c VInh, gIa o vIôn phu fra ch môn van o fruo ng
na y...
Ia I fIô ng xì xa o nho nho :
- Cha c! Tôn de p a c!
- Tôn de p nhung ma f co pha n hoI "hình su ".
- Co Ðao Thanh ThIôn fruo c gIo hô "khaI... dao...!" hì hì...
- Ong fha y fôn gIông vua, co Io f chu "Phu c" cha c Ia "chif fa m
do I" cu a Ða o Ða I qua .
- Ð, ô ng ho Iô gIô ng con Thu c Ðoan!
KHA NH NH! 28
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Cha ! Cha ! Su fru ng ho p co ... dInh mô nh chang7
Trôn kIa fha y fIô p fu c no I:
- Kô fu hôm nay, fôI chinh fhu c vu a da y vu a chu nhIô m Io p.
Ca c em... mô I nguo I co mô f ca finh. RIông fôI, fôI không fhich pha I
a p chô baf cu aI ba ng ba o Iu c. TôI cu ng không hô fhich "pha f va " aI
bao gIo . Tuy nhIôn fôI cu ng se cha ng bo quôn hay "so f" ba f cu em
na o Iuo I bIông, chô nh ma ng ho c fa p, hoa c cô fình qua y pha ...
- Cha, ghô a c!
- CIông công an qua !
- Hô ng da m dau! CIô ng ông... fô fruo ng khu dan phô fhì co !
- Ðô ông fruo ng khu dan phô cu a ma y qua y Ia m ha 7
- Ð, u p ma f xuông mau! O ng do m ma y kìa! Hic! Hic!
- ... TôI fich cu c gIa ng da y vì ca c em fhì fôI nghI ca c em cu ng
ca n dô fam ho c fa p vì chinh ca c em va vì ca fôI! - CIo ng fha y cha c
nIch. - Chu ng fa Ia m vIô c pha I co mô f su ra ng buô c vo I nhau vô
fra ch nhIô m fhì mo I da f duo c kô f qua fô f de p.
Tha y ngu ng Ia I nhìn ca Io p dô kIp fho I fran a p ca c ca I mô m
nhIô u chuyô n va ca c ca p ma f Ia o IIôn rô I fIôp:
- TôI không no I nhIô u bo I fôI nghI ca c em se hIô u nhIô u
nhu ng gì fôI muôn no I, vì ca c em da fruo ng fha nh... Io I cuôI fôI
muô n no I vo I ca c em Ia fôI ra f mong ca c em da f kô f qua hô f su c fô f
de p o haI ky fhI Io n.
Tha y fro vô bu c gIa ng. A nh ma f frong sa ng fhoa ng mô f ne f
vuI fuoI va fình ca m.
- Ca c em dô ng y chu 7!
- Ða , dô ng y !
- Tô f. Ðay gIo chu ng fa ba f da u va o fIô f ho c. Vì day Ia fIô f
da y da u fIôn cu a fôI nôn fôI không kIô m fra ba I ho c cu a ca c em.
TIôf ho c sau, fôI se kIô m fra. A , fôI cu ng fhich kIô m fra dô f xuaf
Ia m nhe !
Tha y VInh khe nhôch môI cuo I nhe . Ðuô I ho c da u fIôn fha y
fhay ca n pha I "gIu ke " mô f chu f vo I ho c fro . Ðo I chu ng no Iuôn Io I
du ng fho I co "fre o Iôn da u, Iôn cô " nhu ng nguo I fha y dô finh, "yôu
co" vo I chu ng kô fu gIo Iôn Io p da u fIôn.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 29
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðôn faI Ðoan, Ioa ng fhoa ng gIo ng khao khao cu a nho Tuyôf
"Iu n":
- Tha y "de p chaI" hôf cang!
Ha nh "xu " go p Io I chô nho nho :
- Ðe p "chaI" ma cang fhay so !
- Ong fha y kho qua cha c cha n se bI "ô " fo I gIa !
- Hi, hi! Ð ha 7 Ðe p "chaI" Ia I bIôf "deo daI" fhì dau co ô7!
- Xa o dI! Ðeo aI7 Ðeo ma y a 7
- Tao Ia m gì co "ve "! Con Ðoan kìa! Chinh no mo I Ia m cho
cha ng co nhu ng a n fuo ng da u fIôn! Hì! Hì!
Ðoan quay xuô ng ba n duo I fìm ra ke pha f ra cau no I a c
mIô ng kIa va pha f hIô n do Ia Tuyô f "Iu n", Ðoan dInh fho fay cho
no mô f ca I "ki" nhung vu a mo I dua fay Iôn fhì bI fha y "chIôu
fuo ng".
Tha y VInh fro n ma f nga c nhIôn nha n ra "cô be mo mô ng"
ngoa I ha nh Iang. Tha y ho I:
- Ðm muôn pha f bIô u gì co7
Ðoan quô muôn chôf. CIa n mình không ngo fruo c ngo sau
nôn bI fha y... cho quô mô f Ia n nu a. Mô f pha n Ðoan Ia I u c con nho
Tuyôf "Iu n", ma c gì ma no ba o fha y co "an fuo ng" vo I mình7
Iu c fu c aI, co Ie ma f Ðoan frông gIông "khI an o f" Ia m chang.
Nôn Ðoan fhay ma f fha y co pha n dIu Ia I. MIô ng fha y mu m mIm:
- Co gì ca n no I không em7
- Ða fhua fha y, không! - Ðoan a p u ng.
- Thô ma fôI Ia I fha y em dua fay Iôn ro ra ng da y chu ! - Ia n
da u fIôn gIo ng fha y VInh pha chu f di do m.
- ThôI duo c rô I! Nôu không co gì, em cu ngô I xuông. Ia n sau
du ng nghIch nu a da y nhe ! Ðay gIo fa va o ba I mo I!
Tha y VInh dôn bôn ba n Iay phan. Tha y vIôf Iôn ba ng fu a ba I:
"Van ho c VIô f Nam fu ca ch ma ng fha ng 8-1945 dôn 1975". Ne f chu
cu a fha y dIu da ng nhu nhu ng ca nh buo m chao nghIông.
Ða m ho c fro bôn duo I hif ha :
- Tha y vIôf de p kInh khu ng!
KHA NH NH! 30
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ho ng de p fhì sao Ia m fha y duo c a !
- Co nguo I vIôf xau hon cu ng Ia m fha y duo c chu bô .
- AI dau7
- Ma y chu aI7 Tao bo I ra ng ma y Io n Iôn se Ia m mô f "cô va o"
da y!
- Tôf! Tao se da y con ma y va cho con ma y "xoI" fru ng vIf da I
da I.
Mô f cu nhe o baf ngo va o du I "ba fha y bo I" Ia o, Ia m no re Iôn
dIô c o c:
- A I uI! Ðau!
ÐIôf co su cô "mo ha ng". Tha y VInh ngu ng fay phan ngo vô
phia co fIông Ia:
- Ca I gì khIôp va y ca c em7
Mo I con ma f nga c nhIôn dô dô n vô phia nho Huong Tra m:
- Io p pho van fhô "qua y" do fha y! - Ðôn con fraI fô ca o.
Huong Tra m fhIôu dIô u chôf du ng vì ca I nhe o dau dIông cu a
con Nguyô f Quô fhì if ma no "ha I" vì fha y fhì nhIô u. No Iinh quy nh
finh kô Ia y "va I fhua che ma f fha nh".
- Thua fha y, em fha y mô f con chuô f bo Iôn chan em nôn em
bI... hô f hô n!...
Tha y suy nghI mô f chu f rô I a Iôn:
- Io p ca c em "an ha ng" cha c kInh Ia m nôn co ... ô chuô f frong
Io p. Io p pho Iao dô ng ca n ru f kInh nghIô m khau vô sInh nhe . TôI
không fhich Ia m ba I gIa ng cu a fôI bI gIa n doa n dau.
Huong Tra m Ii nhi:
- Ða , em xIn Iô I fha y!
Mô f "ông ma nh" fhich choI ngông, ngu a mIô ng Ia Iôn:
- Tha y co Iô I dau ma cho em7
Tha y VInh bo phan xuông, khoanh fay nhìn xuông Io p, gIo ng
ra n danh:
- Ca c em cô fình không hIô u Io I fôI no I vo I Io p ban na y. TôI
chI fIô c frong suô f haI fIô f ho c, ca c em chua ho c duo c chu na o. Ðay
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 31
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
gIo nô u ca c em không fhich ho c, ca c em cu fhoa I ma I choI cho hô f
gIo .
Van Anh không gIa u duo c bu c mình. Na y gIo no fha y ba n be
qua Ia m! Tuo ng sao, con Huong Tra m, Nguyô f Quô cu ng "pha n
phe ", ha nh dô ng "do hoI" y nhu may fha ng cuôI Io p. Van Anh ca n
nha n:
- Ia I co chuyô n nu a rô I!
Ðô ng, fu ng, fu ng, fu ng,... fIô ng frô ng ba o hIô u gIo gIa I Iao
vang dô I. Tha y VInh ôm ca p buo c ra, không quôn dô Ia I mô f cau
da ng nho :
- TIôf ho c sau cu a fôI, hy vo ng ca c em bIôf suy nghI hon.
Tha y dI ra nga ng cao da u, ma f nhìn fha ng vô phia fruo c.
NhIô u fIô ng fa c Iuo I va xuy f xoa nho nho :
- Tha y kho fha y so !
- Ðe p fraI nhung không co ... ba gaI!
TIôf ho c da u fIôn cu a fha y gIa o chu nhIô m mo I dIô n ra nhu
fhô !
KHA NH NH! 32
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 4
VInh soa n Ia I mo ba I kIô m fra fa p Ia m van mô f fIôf cu a Io p
rô I sa p xô p, phan Ioa I fheo fhu fu gIo I, kha , frung bình, va Ioa I ba I
duo I dIô m nam fha nh fu ng xap rIông bIô f dô fIô n vIô c fô ng kôf va
nôu uu khuyôf dIô m cu fhô khI fra ba I cho ho c sInh.
Anh ca m fhay ha I Io ng mô f chu f khI fhay chI co ba ba I bI
dIô m bôn. Ðay Ia kôf qua ga n mô f fha ng fro I re n Iuyô n nhu fhô,
fa c phong ho c fa p nghIôm fu c cho ho c sInh ba ng nhIô f fình gIa ng
da y cu a fha y. Ða ho c sInh dIô m yô u na y, VInh không fha y nga I
Ia m. Anh du su c nang sô Iuo ng ho c sInh yôu na y Iôn mô f ba c. Ðo I
VInh co mô f phuong ca ch da c bIô f rIông cu a mình frong phuong
pha p du ng Io p. Nhaf Ia o fhô Ioa I phan fich va Iy Iua n van ho c.
Nho Ia I nhu ng nga y da u mo I nha n Io p, VInh fhay ngao nga n
Ia m sao! Io p Iang gì nhu mô f ca I cho . Tha nh pha n nghIch pha ga n
nhu da sô . Kô ca nam Ia n nu . Tuy nhIôn chu ng chI qua y ba ng
mô m, nghIch frong gIo ho c ba ng ca ch no I Ieo, no I fôu. Co n fha nh
pha n baf ha o na ng ky hon nhu choa ng nhau hay Ia p bang nho m
da nh nhau fhì không co .
Trong công fa c chu nhIô m, VInh Iuôn chIu kho fìm hIô u hoa n
ca nh fu ng dôI fuo ng dô kIp fho I uôn na n, su a chu a fu ng ho c sInh,
nha f Ia dô I vo I fha nh pha n ca bIô f.
Ia Ioa I nguo I nang nô , xôc va c frong công fa c va vo I ba u
nhIô f huyô f cu a fuô I fhanh xuan, anh quyô f fam chInh dô n nô nô p
Io p, fìm hIô u finh ca ch cu a mô I ho c sInh, su du ng nguyôn fa c vu a
nhu vu a cuong frong da y ho c va frong chu nhIô m. Ða n da n anh da
fhu phu c nhan fam... chu ng bo f pha , fo ve fhich ho c, fhich nghe
anh gIa ng hon nôn kôf qua ho c fa p fuong dôI kha quan. Ða ng
chu ng Ia nhu ng ba I kIô m fra na y. VInh fhay vuI vuI mô f chu f. Anh
khe no nu cuo I.
Ia mô f gIa o vIôn fre , ra fruo ng duo c bôn nam nay, VInh Iuôn
fhich "dI baf cu noI dau daf nuo c ca n". Hon nu a, vo I anh, co dI
nhIô u mo I fhay nhIô u ca nh de p cu a quô huong, go p pha n Ia m sInh
dô ng cho ba I gIa ng va ca ng phô va o Io ng ho c sInh fình yôu fhIôn
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 33
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nhIôn, yôu da f nuo c va yôu con nguo I fha fhIô f. Tu do chu ng bIô f
ca ch sô ng de p, fhô hIô n qua ha nh dô ng, bIô f sô ng "mình vì mo I
nguo I".
Anh xem Ia I xap ba I. Tình co anh ca m Iôn ba I kIô m fra xuaf
sa c nha f cu a mô f em vo I sô dIô m "maxImum" - dIô m chin. Ða I
kIô m fra na y anh không nho fôn "fa c gIa ". Nhung anh da do c dI
do c Ia I bao Ia n rô I ma va n fhich do c fhôm. Ðo I ba I Ia m fha f sa ch
se , ne f chu mô m ma I, chan phuong, y fu su c fich phong phu , Io I Ie
khu c chIôf, van phong go n de p vo I nhIô u da n chu ng xa c fhu c. ChI
fIô c Ia ca Io p không co ba I fhu haI Ia m fô f nhu va y!
Anh fo mo nhìn Iôn khung ghI fôn cu a ho c sInh. Ta c gIa ba I
Ia Iô Nguyô n Thu c Ðoan. VInh nhìn ne f bu f ma u mu c fim Ia ng
ma n frôn nô n gIay fra ng fInh fha ng nôp, pha ng phaf mu I huong
dìu dIu cu a Ioa I mu c co huong fhom rô I baf cho f mIm cuo I.
- A ! Thì ra ba I Ia m cu a cô na ng na y da y!
Trong fri VInh nhu ng hình a nh fu mô f fha ng fruo c, khI anh
mo I nha n Io p, vô I va fro vô . Ca I cô be ho c fro nho nho kha ky Ia ,
mô f mình... mô f fhô gIo I mô ng mo ngoa I ha nh Iang day ma !
- ! I cha ! Ða mo mô ng ma co n ha f ho nho nho nu a chu ! - VInh
cuo I fhu vI.
VInh nha m ma f Ia I va n fha y nho kha da y du y fu ba I van.
- He n gì, cô na ng Ia ca n su van cu a Io p!
VInh quyôf dInh sau khI phan fich xong uu khuyôf dIô m cu a
fu ng ba I, anh se cho ho c sInh chuyô n do c ba I van cu a Ðoan dô ca c
em kha c se ru f kInh nghIô m cho mình o ba I sau.
Ia f fo I Ia f IuI fo gIay kIô m fra ma không hô chu dInh, fheo
mô f fho I quen khI dang suy nghI mô f dIô u gì, VInh khe ga f da u
mIm cuo I khI nho Io I mô f ba I fho kha dô fhuong:
"Trang giêëy thúm beá giûä giuâ m thêìy nheá
Cêë t yïn laâ nh nhûäng lúâ i giaãng, dùå n doâ
Vò höm nay thêì y nhû caá nh bûúá m mú
Bay xa maäi àïën núi naâ o beá biïët?..."
VInh ba f cuo I fu nhu : "Anh cha ng fha y gIa o na o Ia ng ma n
fhô nhI7"
KHA NH NH! 34
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Vô phuong dIô n fình yôu, VInh quan nIô m do Ia mô f fình
ca m hô f su c fu nhIôn, không ca n pha I vô I va ng nhu nha fho Xuan
ÐIô u ba o:
"Mau vúá i chûá , vöå i vaâ ng lïn vúá i chûá !
Em yïu úi, tònh non àaä giaâ röì i..."
Ðo I anh nghI ra ng vo I fình yôu ha y dô cho no dô n fha f fu
nhIôn va nôu ca n fhì dô no fu nhIôn khI no dôn.
"Tònh yïu àïën, tònh yïu ài ai biïët!
Trong gùå p gúä àaä coá mêì m ly biïå t..."
No I vô fình yôu mô I nguo I co mô f quan nIô m rIông va cha ng
co gIa y bu f na o dô fa , no I hô f vô fình yôu cu a con nguo I.
Vô phuong dIô n na y, duo I ma f mô f nguo I da y van VInh co
fhô dIô n da f hoa c gIa I nghIa ba ng fhI ca chu co n kInh nghIô m ba n
fhan, VInh ha y co n "so f" Ia m!
Thuo co n dI ho c, Ia ho c sInh Io p muo I haI va fhuo Ia sInh
vIôn VInh cu ng da co Ia n fha p fhoa ng "frông vo I a o fIô u fho". No I
Ia "fha p fhoa ng" bo I vì anh chI mo ma ng fha y "fIm rung dô ng" chu
chua hô fra I qua mô f fình yôu fha f su na o ca . Ðo I vì anh hoI kho
finh va nghIôm fro ng chang7
Ioay hoay ca f xa p ba I va o ca p, VInh khe ga f gu :
- Anh cha ng fha y frong ba I fho frông co ve dIô m phu c khI fro
chuyô n vo I nguo I yôu Ia cô be nu sInh.
Co n VInh fhì sao7 Co Ie fra I fIm anh da khô, chaI ma f rô I
chang7! Ðo I anh chI fìm duo c xu c ca m chan fha f qua ba I gIa ng.
Co n nu sInh Io p muo I haI, anh va n fhay chu ng... be bo ng Ia m sao
ay! Ðuo I ma f anh, chu ng ma I ma I Ia ho c fro , Ia ca c dô fu cu a anh
fhôI!
- Ðay gIo mình quan nIô m fhô , chu maI sau... aI bIô f duo c su
do I7!...
VInh nghI ngo I nhu fhô va mIm cuo I vu vo. Anh fro Ia I ba n
vIô f chua n bI sa ch vo dI da y.
Tro I da va o dông, gIo heo may dem ca I Ia nh se se fha f dô
fhuong dô n vo I mo I nguo I. Ðuô I sa ng không khi co ve frông da ng
yôu hon vì co suong mu ba ng ba c bay qua ke Ia , vo m cay Ia m cho
không gIan mo a o nhu co may mo gIang kin.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 35
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Tro I mu a dông co ca I xInh de p rIông cu a no . TIôf fro I mu a
dông Ia m VInh cu IIôn fuo ng dôn Io I mô f ba I ha f no I vô mô f phô
nu I cao nguyôn raf Ia ky a o...
"Phöënuá i cao, phöënuá i àêì y sûúng
Phöëxaá cêy xanh, trúâ i thêëp thêå t buöìn
Anh khaá ch laå , ài lïn, ài xuöëng.
May maâ coá em, àúâ i coâ n dïî thûúng
Em Pleiku, maá àoã möi höì ng
ÚÃ àêy buöí i chiïì u, quanh nùm muâ a àöng
Nïn toá c em ûúá t vaâ mùæt em ûúá t
Nïn em mïìm nhû mêy chiïìu trong..."
Mu a dông, phô nu I PIeIku co ve de p ky a o vo I phô cay xanh
va fro I fhap fha f u buô n. Ca ng de p hon nu a khI co ca c cô em "ma
do môI hô ng" Ia m cho Io ng nguo I ngo nga n nhu say vì ca I Ia nh va
ca I de p.
Anh cha ng kha ch Ia na o do , dôn xu Ia nh PIeIku cho f dang
fra n mô f nô I buô n xa ca ch. May ma anh co n co nguo I dô ca m fha y
"do I co n dô fhuong"...
Mu a dông, fha nh phô noI VInh dôn da y ho c cu ng kha dô
fhuong vo I ca c sa c a o Ien fô dIô m con phô . Nhung o fha nh phô na y,
VInh không co aI "ma do , môI hô ng" dô Ia m anh na o nu c mô ng mo.
Cho nôn do I anh va n bình yôn nhu ma f hô fInh Ia ng. Không co aI
Ia m Io ng anh vuong van. Mu a dông cu a VInh chI don gIa n co
nhu ng ca nh buo m fra ng frong san fruo ng khoa c a o Ien du ma u dI
ho c, Ia m vuI ma f anh fhôI! VInh nhìn Ia I mình, nguo I phong phanh
mô f chIôc a o so mI fra ng nôp, IIch su . Không a o am, a o Ien, nghônh
ngang frong Io ng phô, fa n huo ng huong vI daf fro I va n fhay mu a
dông de p ghô noI...
KHA NH NH! 36
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 5
- Ð, fu I ma y oI! Ia I day xem fao nha f duo c ca I na y ne !
TIông Nguyô f Quô Ia oaI oa I khI no IIa choI frong hô c ba n chô
cu a Ðoan.
- Cì do ! Cì do !
- Co "ki rì" quan fro ng hôn ma Ia du va y7
- Nhanh Iôn dI! Ða o da m hap da n "ba cha y" Iuôn.
Ia p fu c may ca I chô I bI vu f xuông daf. Ða ca I da u chu m Ia I
frôn mô f fo gIay fa p ho c fro gap Ia m fa m.
Nguyô f Quô vu a cuo I hi hi vu a mo fo gIay chIôn Io I pha m ba y
ra fruo c ma f Van Anh va Huong Tra m. No Ia m ra ve bi ma f. Ma f
no Ia o IIôn huo ng vô cu a Io p. Ða u fro I co n so m, no va n Io... bI con
ma f cu a ke fhu fu pha f hIô n. Ðo I vì hôm nay fô fru c nha f fhu fu
cu a Nguyô f Quô da fình co kha m pha ra mô f "bu c fhu fình mu a
dông" cu a mô f "cha ng bi ma f" go I cho na ng Thu c Ðoan.
No IIôc vô cu a Io p ra Iô nh:
- Ð, fo I cu a sô do c cho sa ng. Nho coI chu ng con nho Ðoan fo I!
Huong Tra m Ia u IInh:
- Ðuo c rô I! Ðô fao canh me no cho!
- Co gì dau! No vô fhì do c cho no nghe Iuôn! - Van Anh nhe
nha ng hon.
- Ðo c Ie dI dô fu I no vô Ia "bô "!...
Sa u con ma f Ia I "fho " vô fo gIay, cho f Huong Tra m Ia Io n:
- Ð, fhom qua fu I bay oI! "Tuo ng" na y choI uo p nuo c hoa va o
bu c fhu fình cu a ha n dô "ho p hô n" nguo I de p da y! Kha , kha ! - No
khIf mu I hif ha .
- Thom fhu I gì kô nguo I fa! Ma y sao... "Iu so bu" qua ! -
Nguyô f Quô no ng na y.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 37
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Sa u con ma f fo mo Ia I "cho " va o fo gIay, hô I hô p nhu an vu ng
so bI ba f qua fang! Ca ba dô u nin fho fheo do I nhu ng do ng chu na n
no f:
"Thuå c Àoan thên mïë n,
Phaãi noá i rùç ng mònh rêët vui khi viïët cho Àoan mêëy chûä naâ y.
Noá chûá ng toã loâ ng mïë n möå cuã a mònh vúá i "chuã nhên" cuãa nhûäng baâ i
luêå n vùn "quaá àaä" maâ thêìy vêîn thûúâ ng àoå c cho caã lúá p nghe...
Mêë y nùm nay mònh thêë y mïë n Àoan chuá t chuá t qua tñnh tònh
nhu mò vaâ veã dõu daâ ng cuã a baå n. Nhûng mònh àaâ nh "ngêå m tùm" vò
quanh baå n coá nhiïì u "nûä vïå sô" àùæc lûå c quaá nïn múá tònh caãm múá i
naã y sinh àoá àaâ nh chó laâ ... phuâ vên thöi Àoan aå !
Bêy giúâ mònh laå i viïët cho Àoan nhûäng doâ ng naâ y vò mònh thêëy
tònh caãm cuãa mònh àöëi vúá i Àoan bêëy lêu nay cuäng vêîn vêå y. Noá
khöng chïë t ài maâ noá vêîn tiïìm taâ ng ngaâ y möå t... nùå ng sêu.
Nïë u Àoan tûâ chöë i, chùæ c chùæ n mònh seä khöng bao giúâ thi nöí i.
Vò traá i tim cuãa mònh luá c naâ y noá cuäng thûúâ ng xuyïn "bõ lïn maá u"
möîi khi Àoan vö tû, húâ i húå t vúá i mònh...
Mònh khöng xûng tïn nhûng hy voå ng Àoan biïë t mònh laâ ai
khi àoå c kyä nhûäng doâ ng trïn àêy. Nïëu viïët cho mònh, Àoan cûá àïí
ngay choá c chöî Àoan nhêå n thû naâ y laâ mònh seä nhêå n àûúå c.
Thöi mònh stop. Nhúá giûä "bñ mêå t quên sûå " trûúá c caá c "nûä vïå
sô" cuã a Àoan...
Thên aá i,
T.À."
- Y cha me oI! Thuo do I vIôf fhu fo fình ma ky fôn fa f, aI ma
mo ra fôn ông fa c gIa !
- Ðô e f! Cu do hôf may fôn ông co ma u fu TÐ Ia bIôf chu gì!
Nguyô f Quô Io ma f:
- I, sao Ia I Ia "TÐ" ha ma y7 Ru I "TÐ" Ia Thu c Ðoan rô I sao7
- Ðô khu ng! Không Ie no dI go I fhu fo fình cho no ha 7
Nguyô f Quô cho p ma f:
- ! a he ! Tao quôn!
Va no Ia I ca n môI:
KHA NH NH! 38
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Va y chu "TÐ" Ia aI ca 7
Huong Tra m xo e fay:
- Io p mình co ba "ông fha n" fôn co ma u fu "TÐ", Thua n Ðu c
ne , Tri Ða o ne , Tuan Ðang ne ! Rô I do ! Ðau fu I ma y fhu nghI xem
aI Ia fa c gIa bu c fhu na y7
- Ðô fao cu ng không bIô f nô I!
- Va y pha I dIô u fra cap fôc chu sao7
- ÐIô u fra ba ng ca ch na o7
- Kho gì! An ca p cu a mô I ông mô f quyô n fa p dô do chu vo I Ia
fhu chu sao!
- Ha ha sa ng fri! Sa ng fri! Ða ng fhuo ng cho mô f ca I "ki"!
- Ðu ng fa o Iao nu a! Ðu a na o Ia nh nhIô m vu "an ca p" fa p cu a
ba fha ng "TÐ"7
Huong Tra m cuo I khoe ha m rang fra ng no n:
- "TÐ" hay Ia "Pô Ðô"7
- Ða y ba ! "TÐ" ma y! "Pô Ðô" o dau day7 - Nguyô f Quô frô
môI.
Van Anh nha y ma f:
- Ð, co va I du a vô Io p rô I do ! Que f Io p Ie Iôn! CIo choI ba n
fIô p!
- Ðô gIo choI no ... nguô I!
- Ðu ng do , gIo choI mình se "ha nh dô ng", fhu fa I Ia m "fha m
fu " da... da...
Van Anh Ia I nhuo ng ma f fhì fha o:
- Ð, bo f con khI dI! CIo choI du a na o Ia nh nhIô m vu "da o
chich"7
- Ma y chu aI7
- Xa o dI! Tao không duo c. - Van Anh gIa m chan bIch bIch. -
Tao... ke m Ia m!
- Va y chu aI vô day7 Ho ng Ie fao7
Huong Tra m Iy su .
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 39
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Van Anh che mô f ba n fay Iôn mIô ng. Ca I Iu m dô ng fIô n vô fu
Ia I Iu m sau va o ma khI cô na ng cuo I no I va con ma f Iu ng IIô ng cu a
no Ia I huo ng vô Nguyô f Quô:
- Ho ng pha I fao, cu ng ho ng pha I ma y. Va y fhì "chI" Nguyô f
Quô chu aI!
Nguyô f Quô fro n ma f:
- Tu I ma y khôn bo xu ! Ca I gì na ng nô "kho nhaI" nhaf fhì dô
da nh cho fao!
Van Anh vuô f no :
- Â y! Trong ba du a, ma y "khe o fay" nhaf Ia I fhông mInh IInh
Io I fha n sa u nôn fu I fao dô cu ma y Ia pha I rô I.
- Tao co c nga n du a na o! Nhung fu I bay pha I hô fro fao, canh
fu I no cho ky ky ke o mang fIông fao an ca p... fa p.
- Â y! Chuyô n do ma y kho I Io. Cu yôn fam ha nh dô ng, co fu I
fao yô m fro phia sau.
Huong Tra m dI de p chô I cho f no quay ngoa f Ia I chô Van Anh
va Nguyô f Quô dang Iu I hu I fra I khan ba n va do n bình hoa.
- Quôn nu a! Co ba o cho con Ðoan bIô f không7
Van Anh quyôf dInh fha f nhanh. No nha y ma f cuo I ruô I:
- Ðô fao "fhu " chuyô n do cho! Ma y cu Io canh me cho con
Nguyô f Quô "Ia m an" ngon Ia nh mô f chu f!
Cho f fu ng, fu ng, fu ng... frông ba o muo I Iam phu f da u gIo
vang dô I. Io p ho c da sa ch se go n de p. Ða n gIa o vIôn sa ng ru c vo I
bình hoa cu c Nha f ma u va ng na ng fha f dô fhuong.
Mô f ngo n gIo Ia nh fu cu a fhô I fhô c va o Ia m Van Anh ru ng
mình du no ma c chIô c a o Ien hô ng da y cô m. Van Anh xo a ba ng cho
fha f sa ch rô I du ng frôn bu c nhìn xuông Io p. Ða n be da va o dông
du . Nho Ðoan hôm nay ma c a o am va ng ma u hoa cu c. Pha n dông
con ga I dô u ma c a o Ien dI ho c mu a dông. AI cu ng co ro frong re f
muo f frông fha f dô fhuong.
Van Anh nhìn vô phia da y ba n huo ng ngoa I cu a Io p cu a ca c
ba n fraI. Ma y "ông fuo ng" không aI ma c a o a m ca fru mô f va I anh
cha ng ho "dIô u" khoa c a o gIo dô Ia m duyôn, Ia m ma f hô f ca I chi
khi nam nhI cu a ca c dang "fruo ng phu fo ng"!
KHA NH NH! 40
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Van Anh khe IIôc vô huo ng Thua n Ðu c. Anh cha ng na y ho c
fuong dô I gIo I dô u ca c môn. Anh fa Ia I de p fraI, con nha gIa u.
Thua n Ðu c fhuo ng if no I, if kôf ba n vo I nhIô u nguo I. Anh fa dang
hi hoa y ghI ghI che p che p gì frôn gIay.
- Không Ie anh cha ng na y!
Van Anh nghI ngo I.
CIu a ba n haI, Tri Ða o dang ngô m ngoa m nhaI mô f ô ba nh mì
bu fuo ng. Anh cha ng na y fhì ho c bình fhuo ng fhôI, không co gì
da ng no I. Cô Io p fruo ng fhông mInh Ioa I bo kha nang Tri Ða o Ia
fa c gIa cu a bu c fhu.
Nguo I cuô I cu ng, fôn co ma u fu "TÐ" Ia Tua n Ðang. Ong na y
co gIo ng "fô no" ô m ô m nhu Ioa bô , dô Ia m khIôp via may "na ng"
hay mo mô ng. Nho Thu c Ðoan so ông na y nha f bo I ông hay ba f
ngo he f Iôn mô f ca I khI ông pha f bIô u, Ia m cho no muôn ru ng fIm!
Ong na y gIo I foa n, kha van. Không co Iy ông "ba I" con Ðoan Ia m
"su ma u" va dem Io ng "yôu fhuong" cô na ng qua may ba I van fha y
do c cho ca Io p nghe7!
Van Anh ca n môI suy nghI, fho I quen cô hu u cu a cô na ng mô I
khI suy nghI fha f sau mô f dIô u gì. Nho fo I nô I dung bu c fhu fo fình
co chô Iam Iy, uo f a f nhu duo ng Iôn "dInh phu van", Van Anh quôn
mình dang du ng fruo c Io p, ba f cuo I khu c khich.
Ma y ông "fhIôn bô ng nguyôn soa I" bI do a xuô ng fra n fha y
"TIôn Nga" cuo I de p qua , dô fhuong qua be n nga n ngo hôf may
gIay. Nô u không bI gIo ng ô ô cu a Tua n Ðang "da nh fhu c" da m bI
"IIô f day do m" hô f ra o.
- Io p fruo ng oI! Sa ng Ia nh muôn fô nguo I, co gì vuI ma cuo I...
xInh fhô !
Ða m con ga I quay ngoa f Ia I nhìn Tua n Ðang nhu nhìn sao
chô I "HaIIey" xuaf hIô n gIu a ban nga y. Ða m con fraI fhì dô ng Ioa f
re Iôn ba y fo mô f su nga c nhIôn cu c dô . Ðo I chu ng yôn fri "ông fôn
no" dang "fha dô" Io p fruo ng cu a chu ng.
- ! y, cha me oI! "Tô no" hôm nay da m khen Io p fruo ng mình
"xInh" gIu a ban nga y ban ma f nghe! Quy vI fhay sao quy vI7
- TIô n bô qua cho sao! Ðô nghI hoan hô "fraI anh hu ng" vo I
"ga I fhuyô n quyôn" mô f pha f!
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 41
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðôn con fraI Ia I rô Iôn "hoan hô!". Quang "qua y" va Tin
"dIô u" pho ng Iôn ba n frôn xu m Ia I vo fo c cu a Ðang "fô no" Ia m no
bu xu nhu ca I fô qua .
Van Anh không ngo mo I sa ng da bI sao "xu I qua y" chIôu
mô nh. Ða u fIôn ma f cô na ng fhoa ng u ng hô ng nhu duo c phô f Iôn
mô f Io p pha n hô ng fha f de p. Nhung chI if phu f sau, Van Anh da
Ia y Ia I duo c phong dô cu ng co I vô n co cu a mô f ke "ba y do I" Ia m Io p
fruo ng.
Ðo I cho ca Io p nhaf Ia bôn con fraI bo f "Ioa n", Van Anh fhong
fha buo c Iôn bu c:
- CIa I Iao nhu fhô du chua ca c ba n7 Ca n hôf muo I Iam phu f
da u gIo rô I! Chu ng fa nôn nho ra ng aI cu ng co quyô n duo c du a vuI.
Nhung du a nhu fhô na o dô nguo I kha c không fha y... nga I, va nha f
Ia ca c ba n du ng nôn quôn dô da nh fIông cuo I Ia nh ma nh fhoa I ma I
cu a chu ng fa Iu c nghe fIn... chu ng fa va o da I ho c.
Ia n na y fhì con fraI quô qua , ha hôc mIô ng ra nhìn cô Io p
fruo ng duyôn da ng fhông mInh dang "Iôn Io p" chu ng hôf su c...
ngo f nga o, ma chu ng không co mô f Io I na o "dô p" Ia I.
Con ga I fhì kin da o hon. Chu ng y nhI frao cho nhau nhu ng
nu cuo I khoa I chi. Trong bu ng ca c nu nhI dang khoa I fI fô vì bo n
ma y rau da bI Io p fruo ng fuyô f vo I cu a chu ng qua f cho mô f cu nôc
ao... chi ma ng!
Muo I Iam phu f phu du frôI qua fha f nhanh. Tha y VInh a o
va o Io p nhu mô f con gIo . Hôm nay fha y se gIa ng cho Io p nghe ba I
fho "Tay TIô n" cu a nha fho Quang Ðu ng.
Ðoan cham chu Ia ng nghe. Tha y VInh gIa ng vô fho ra f hay.
Ðoan fha y không fhô so sa nh fha y vo I cô Ðung duo c. Ðo I mô I
nguo I co mô f phong ca ch fhô hIô n rIông, cu ng nhu mô f su c ca m
fhu van ho c hay mô f xu c ca m vô fhI ca raf kha c bIô f ma Ðoan
không fa I na o sa nh duo c, nhu so sa nh ve de p cu a haI bông hoa
cu ng mô f Iu c.
Trong ca c môn ho c, Ðoan fhich nhaf môn van. Trong khI
Ðoan bIôf co nhIô u ba n cu a Ðoan raf cha n môn ho c na y. Co du a
pha f bIô u môn Van fhuo ng khIô n nguo I fa dô bI "mô ng du", cu
fuo ng mình hIu hIu phIôu bô ng frôn ca c ngo n cay, môn ho c Io fo
mo, nga I ngu , cha n phe o phe o!
KHA NH NH! 42
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðoan fhì Ia I kha c. Tu khI bIôf ca m nha n ca I de p, bIôf yôu
fhIôn nhIôn, bIô f say da m vo I ca I de p cu a da f fro I, cu a hoa Ia co
cay, su mô u dIu cu a nhu ng ca nh co bay Ia , frôn nhu ng ca nh dô ng
ruô ng xanh rì fha ng fa p fhom huong côm, huong che , cu a nhu ng
cau ca dao fuyô f de p... van chuong da an sau va o huyô f qua n cu a
Ðoan, bIô u hIô n fha nh mô f cô I nguô n dan fô c sau xa.
Ðay gIo nghe Io I fho IôI cuôn cu a fha y, Ðoan nhu duo c boI Iô I
frong do ng suô I fhI ca fra c fuyô f cu a buô I bình mInh, gIu a ca nh
ru ng hu ng fra ng co fIông chIm muông Ia m nha c dô m.
TIông gIa ng fho cu a fha y co su c Ia m con na ng gIu a ban frua
dIu Ia I, khI ôm a I nhu Io I ba ru cha u, khI muo f ma nhu a nh frang
khuya Ia m Io ng Ðoan cho f choI voI nhu so ng bIô n. TIông fho cu a
fha y co su c Ia m fan hoI Ia nh cu a mu a dông gIa re f. Truo c ma f
Ðoan, chan dung cu a ca c chIôn sI Tay TIôn gay an fuo ng sau da m
qua Io I gIa ng cu a fha y.
Nhung hôm nay, Ðoan ca m fhay bô ba Van Anh, Nguyô f
Quô, Huong Tra m co gì Ia m sao ay!
Mu c dô fa p frung cu a Ðoan ga n nhu bI ha n chô bo I Huong
Tra m, Nguyô f Quô cu fhInh fhoa ng ngo ngoa I qua da y ba n nam
nhu dô fìm aI hoa c do xe f mô f vIô c gì ma Ðoan không fhô na o hIô u
nô I!
Ðình fhuo ng ba con nho na y ho c raf cham. Nguyôn co gì hôm
nay chu ng bô ng fro chu ng ngo ngoa y ngo ngoa y IIôn fu c7 Ðoan fu c
fôI nghI bu ng, gIo choI se ho I bo n no cho ra Ie !
Ðô ng fu ba n frôn, Nguyô f Quô "ba n" xuông cho Ðoan mô f fo
gIa y nho vo fro n xô p Ia I nhu mô f vIôn bI. Ðoan Iuô ng cuô ng ngo
xuông chan. VIôn bI Io f fuôf va o frong gIa y cu a nho Ha nh "xu ".
Ðoan IIô c fha y ca n fha n rô I fho chan "khe o" chIô c gIa y cu a Ha nh
Ia I ga n rô I ba f ngo fho da u xuô ng ngan ba n mo c vIôn bI fha f khe o.
Va n IIô c chu ng fha y VInh, Ðoan mo ra vIôn bI chô f fIô f fha f
nhanh. Thì ra do Ia mô f "fô I ha u fhu" cu a na ng Nguyô f Quô .
"Ð Ðoan,
CIo choI fu I fao se ba o cho ma y hay mô f fIn "khôc IIô f" co con
ba o IIn-Ða sô 5 hô I "na m", ba o da m hap da n nhu chuyô n ma ca
rô ng, ma c fu c cuo I co chuyô n vua Khang Hy vI ha nh, Iam Iy mu I
ma n co chuyô n fình frôn chuyôn fa u TIfanIc...hic...hic...
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 43
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðo I va y khI nghe frô ng da nh ca I "fhu ng" mô f fIô ng, ma y Ia m
on pho ng fheo con Van Anh xuông gôc cay phuo ng gIa duo I san
fruo ng do I bo n fao o do ...
Trong khI cho do I, con Van Anh se cho ma y bIô f chuyô n gì...
Nho mau chan, không duo c frô na I! |Tho I gIo Ia va ng 9999
SJC).
Co n bay gIo , fIô p fu c bình fha n fheo chan ông VInh... "Tay
TIôn". Ðu ng co "qua nh Iô fô" frong bu ng, ô ng bIôf duo c fhì bô
ma nh hô f!
NQ".
Tha y VInh va n say sua "quôn dI" frong nhIp fho fra m hu ng
da c sa c cu a Quang Ðu ng. Nhung Ðoan không co n bình fInh dô
nghe fha y gIa ng nu a. Ðu c "fô I ha u fhu" cu a Nguyô f Quô da Ia m
Ðoan bI phan fam.
Ioa ng fhoa ng bôn faI Ðoan Io I fha y VInh nhu hoI gIo fIông
ma f, fIô ng co n...
"Tay fIô n nguo I dI không he n uo c
Ðuo ng Iôn fham fha m mô f chIa phôI
AI Iôn Tay fIô n mu a xuan a y"...
Tu ng! Tu ng! Tu ng!... chua du f mô f hô I frô ng, Van Anh da
bay Ia I ca p cô Ðoan pho ng fuôf ra gôc cay phuo ng gIa .
KHA NH NH! 44
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 6
Nô u con nho Van Anh gIo I nghô "Io p fruo ng" bao nhIôu fhì
chuyô n "ba f co c nguo I fô ng fIô n" cu a no cu ng sa nh dIô u ba y nhIôu!
Ðoan cha y fheo no muôn fra f quaI guôc mo I fo I gôc cay dIô m
he n. Chua kIp Iay hoI fho dIô u ho a, no da na m fay Ðoan nhe f va o
mô f fo gIay gap fa m pha ng phaf huong fhom. No ba o:
- Ðình fInh, "vIn" fra I fIm cu a ma y Ia I ma nghe fao no I: day
Ia mô f bu c fhu fình "không chan dung" cu a mô f cha ng "Tu Ha I
fho I da I" go I cho ma y. Con Quô Iuo m duo c o chô hô c ba n cu a ma y.
Ðo I vì ca I chô "không chan dung" nôn bo n fao mo I pha I "fruy fìm
fhu pha m" gIu p ma y, vì ma y co n... kho kha o qua ! - No hô nh hô nh
mu I no I fIôp. - HaI con Quô , Tra m dang o frôn Io p fìm ca ch "fhuô n"
fa p cu a ca c cha ng fraI ra day, do chu ha u fruy fìm "nguo I yôu" cho
ma y. Su vIô c Ia va y! Ðo c fhu dI rô I... ho c cho fhuô c dô Ia m bu a...
fra nh ma... ba f... quy !
Ðoan da n ma f va o bu c fhu, do c Iuo f nhanh va chu y fha f ky
fôn nguo I go I o cuôI fhu. "TÐ". Cô na ng nga m nghI: "Ia aI nhI7"
Ðoan xôp bu c fhu Ia I Io ng Ia nh fanh không chu f ma y may
xu c dô ng hay co fi rô n ra na o khI duo c nguo I fa n fInh.
Van Anh do xe f fu ng chuyô n bIôn frôn ma f ba n, fu m fIm
cuo I:
- Sao7
- Sao frang gì7 Co gì dau ma fu I ma y pha I rô n ra ng cho mô f!
- TIm ma y co nha y "mam bô" chua7
- "Iam ba da" fao co n chua nga n nu a Ia "mam bô".
- Ðay gIo fhì chua... nha y, nhung maI mô f fIm ma y se nha y!
Ðoan phì cuo I. Ða m ba n cu a Ðoan Ia va y. No I chuyô n fhì
"qua I qua I" va y do . Nhung bo n chu ng raf fôf, raf dô fhuong.
Ðoan nhIp nhIp chan va n gIu nu cuo I mIm frôn môI.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 45
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Van Anh xInh fuoI nhu mô f fra I fa o ma no I chuyô n fhì... "xi
nga u" không aI ngo !
Ðô ng fu frôn ha nh Iang, Quô, Tra m Iao a o xuông chô Van
Anh va Ðoan dang ngô I. HaI con nho mo c frong bu ng ra ba quyô n
fa p qua ng ca I pha ch frôn co . Van Anh ga p nguo I Ia I ma cuo I, fha m
"phu c Ian" haI con nho ba n ranh ma "xuaf chu ng".
Nguyô f Quô Ia u fa u:
- HaI du a fao pha I fôn co haI Iif mô hôI, "muu fri" Ia m mo I
rInh duo c chIô n Io I pha m vô day!
- Thô mo I bIô f Ia m nghô "da o chich" cu ng mô f bo bu! - Huong
Tra m cuo I hì hì.
Xen Ia n vo I fIông cuo I hô ha Ia fIông Ia f fa p Ioa f xoa f. Ða
fuô ng chu duo c phoI ba y ra duo I a nh ma f fro I bôn ca nh bu c fhu.
Sau mô f hô I bo ma f quan sa f fu ng chu , fu ng da u, ba con nho hang
ha I nha f da ba f da u xìu nhu bo ng xì hoI.
Nguyô f Quô rôn nghe fha f na o nuô f:
- Công cô c!
Huong Tra m cu ng fho da I:
- Ða fuô ng chu kha c bIô f fuô ng chu o frong Ia fhu nhu ba
nguo I kha c ba, kha c ma !
Van Anh không no I gì. No chI nga m fro I may, nhung fha f ra
da u o c fha m fu cu a no hoa f dô ng du dô I. No Ia m nha m, Ia m ba m.
"Tô Ðô... Tô Ðô..."
Cho f no chu p Ia y bu c fhu nhìn fha f ky fôn "fa c gIa " vIô f fa f
Ia n nu a rô I "a " Iôn khoa I chi!
- Ha, ha! Tao bIôf fuo ng do Ia aI rô I!
- AI7
- AI7 - HaI nho kIa chô m Iôn.
Van Anh mo fo ma f fro n den nhu haI ha f nha n. MIô ng cô
na ng mo hôf ga:
- Quy su ... Tin "dIô u" cho aI vô day!
- Tro I da f! Sao ma y bIô f7
Van Anh Ia I va ch bu c fhu ra:
KHA NH NH! 46
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðay ne , ma u fu "dô" no dau co vIô f hoa dau7! Va y fhì chI co
Tin "dIô u" chu không co Tua n Ðang, Tri Ða o, Thua n Ðu c... khI
khô gì ca !
Huong Tra m nhe rang:
- Sao ma y không no I so m cho fu I fao kho I maf công!
Van Anh cuo I ru ruo I:
- So m sao duo c ma so m! Thì fao chI mo I pha f hIô n ra fu c fhì
fhôI chu bô !
Te n fo mô f gIay rô I ca bo n cu ng nga Ian ra frôn co ma cuo I.
Cho f Van Anh bo da y:
- Ð, ca p fô c dI fra fa p vô chô cu cho mau, ke o chu ng chu I hô f
ca da m a !
HaI "quan su" cu a Van Anh Iô m cô m ngô I da y, nhe f vô I ba
quyô n fa p va o bu ng rô I fhang maf!
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 47
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 7
Tuo ng chuyô n bi ma f cu a Ðoan chI co Tin "dIô u" va ba con
ba n fhan yôu cu a Ðoan bIô f ma fhôI. AI de !...
Không bIôf fu mô f Iô mo f na o ma chuyô n do bI... xì ra... Ðan
da u co n xì ra In if, cho dôn mô f nga y...
Mô f nga y nhu mo I nga y, fha y VInh nô n go f gIa y Iô p cô p fu
ha nh Iang va o Io p. Tha y du ng fha f nghIôm frôn bu c, da o ma f nhìn
kha p "hang cu ng, ngo he p" cu a Io p rô I mo I ngô I xuô ng ghô va gIo
sô "sanh, fu " ra do .
Cay bu f frong fay fha y cha y Iôn, cha y xuô ng fu da u dô n cuô I
sô Ia m nhu ng fra I fIm bô bôI kho c hu hu frong Iô ng ngu c. Cho f
fha y ngu ng Ia I o da u sô , do ng da c:
- Van Anh! Tha I Thu y Van Anh!
Van Anh ca m fa p Iôn ba n fha y, raf fu fIn ra da ng con nha
"IInh da o".
- Ðm ha y do c khô fho da u frong ba I fho "Tay fIôn".
- "Sông Ma xa rô I Tay fIô n oI!
Nho vô ru ng nu I, nho choI voI
Sa I Khao, suong Iap doa n quan mo I...
...
MaI chau mu a em com nôp xôI..."
- Tôf! Ðay gIo em cho fha y bIôf va I ne f vô nô I dung ba I fho7
- Thua fha y ba I fho no I vô chan dung ca c chIôn sI Tay fIôn va
cuô c ha nh quan cu a ho !
- Van Anh ra f fhuô c ba I, fha y ghI dIô m chin!
Cay bu f frong fay fha y Ia I fIô p fu c ha nh quan va ngu ng Ia I o
fôn Iô ThI Tuyô f.
O duo I co fIông reo:
- Tuyô f "Iu n" dinh da n rô I!
KHA NH NH! 48
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Tuyô f "Iu n" du ng dInh dI Iôn ba n fha y. To c no hôm nay duo c
fe m go n ge hon, dôI guô c cao ba y phan va n không Ia m cho no cao
fhôm may fi!
Nho Tuyô f cuo I duyôn vo I fha y VInh mô f ca I Iay hôn. Nhung
fha y pho f Io .
- Ðm cho fôI bIôf y nghIa cu a cau fho "Sông Ma ga m Iôn khu c
dô c ha nh".
Tuyôf "Iu n" o n e n mô f chu f rô I xu I Io. Ðo I no chI fhuô c Io ng
ba I fho chu no không hô nghe fha y VInh gIa ng ba I fua n fruo c va
no cu ng da Io không coI fro ng môn Van fu Iau.
Tha y gIa o ne n gIa n no I:
- Ca n su van dau, em gIu p ba n "go bi" cau na y xem na o7
May phuo c, Ðoan da soa n ba I raf ky , du fua n fruo c co Io "Io
ra" chu f dInh, Ðoan va n so fha y chIô u fuo ng ba f ngo nôn không
da m Io mo.
- Thua fha y y nghIa cu a cau fho "Sông Ma ga m Iôn khu c dô c
ha nh" Ia y cau fho muôn kha ng dInh finh chaf bI hu ng frong su hy
sInh cu a ca c chIô n sI Tay fIô n.
- Tô f!
Tha y nha c fhôm:
- Ca n su van nho gIu p do ca c ba n na o co n yôu môn van nhe !
Ðoan "da " va ngô I xuông. Tha y VInh ghI dIô m nam va o fa p
Tuyô f "Iu n".
- Ia n sau em cô ga ng ho c ba I ky hon va chu y nghe gIa ng
nhe !
No "da " Iay Iô rô I nguy f ông fha y mô f ca I fruo c khI vô chô .
Tha y VInh Ia I ra cay bu f va IôI fhôm mô f fôn:
- MaI Trung Tin.
- Thay bô!
- TIôu fu ng... Tin "dIô u" rô I.
Tuyô f "Iu n" kin da o ngo Tin "dIô u" fha f nhanh. No fha m
"oa n" fha y VInh.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 49
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Cha ng "dIô u" nho ng nha nh, o ng e o Iôn ba n fha y. Mô f fay
man mô, vuôf vuôf co ng fo c "duôI ru a" raf qua I, duo c chu a Ia I khI
ho f fo c va e p sa f no va mô f bôn fha I duong.
Mo I con ma f dô u dô dô n vô Tin "dIô u". NhIô u fIông xa m xì fo
nho va mô f va I a nh ma f Ien Ie n huo ng vô phia Ðoan Ia m Ðoan
không kho I bu c mình.
Tha y VInh ho I:
- Cau fho "Tay fIôn doa n quan không mo c fo c" co y nghIa nhu
fhô na o em7
Tin cuo I fha m "ô dô qua ma !" Tuo ng fha y ba f do c fho fhì no
fhua. Ðo I fua n fruo c da u o c no ba n chuyô n "fha o" mô f bu c fhu fình
cho "nguo I yôu dau" nôn mô f chu frong ba I fho cu a fha y cu ng
không Io f va o da u no duo c. Co n chuyô n gIa ng fho... fhì no du su c
dI! "Ðoa n quan không mo c fo c Ia gì ca 7...A , a !"
Mo I nguo I fha y no ngo frôn fra n nha fìm... fha n Ia n, rô I Ia I
ngo ra cu a sô fìm chIm. Cho f ma f Tin cuo I hon ho n:
- Thua fha y, "Ðoa n quan không mo c fo c" Ia doa n quan na y...
không co ... fo c... a ... a ... co nghIa Ia ... day Ia mô f doa n quan... xuaf
chInh fu mô f ngôI chu a a .
Ca Io p cuo I nghIông ngu a. Tha y VInh fhay... ngao nga n cho
no qua be n quyôf dInh cho Ðu I KIô m go huô cau kha c go I Ia chIôu
cô con cha u nha ho Ðu I. Tha y khoa c fay:
- ThôI duo c rô I! Ðm cho fôI bIô f fu a dô cu a ba I fho na y dI.
Tin Ia I du ng du c ra. No không da m nhìn Ðoan, so quô... haI
chu c cu c! Ien Ie n no khe dua ma f ca u cu u da m ba n chi cô f, chi
fình cu a no o xo m nha franh.
May fhay Tin fha y Pha f "ôc ma y" da nha n duo c "fin hIô u
S.O.S". No ra da u chI fay vô huo ng ma f fro I Ia n va fro va o fha ng
TIô n ngô I bôn. Tin mo co frong bu ng:
- Thua fha y, ba I fho co fôn Ia "Ðông TIô n" a !
Pha f "ôc ma y" gIa m chan vì fu c.
Ca Io p Ia I mô f phen cuo I nu a. Tha y VInh ba f da u fo ve buô n
cho "sô kIô p" cu a "Ðu I Tin" pha n dô ng se pha I Ia nh mô f chu "O"
fro n do che f va o fa p.
KHA NH NH! 50
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Sau na y fha y ca c fha nh pha n ca ch bIô f co nhIô u chuyô n bIô n
fôf, fha y VInh if khI ra soa f chu ng. Ðo I fha y fhuo ng nha c nho ca
Io p ho c fa p fu gIa c Ia bô n pha n cu a mô I ho c sInh. Ðay gIo VInh
mong chuyô n Tin "dIô u" không fhuô c ba I chI Ia mô f hIô n fuo ng chu
không pha I Ia mô f ba n cha f cu a no nu a.
Ðô ng frong fIô ng ô n a o Iô n xô n, fha y VInh nghe mô f fha ng
pha f bIô u:
- HI hI! Nôu fha y ba f no do c ba I "Ðoan fIôn" cha c cha n no se
fhuô c Ia u nhu cha o cha y. Hì, hì!
- Ma y no I du ng do ! "Ðoan fIô n" chu Tay fIô n, Ðông fIô n co
nghIa Iy gì.
Kin da o nhìn vô cô be ho c fro ca n su van fhông mInh, ho c gIo I
dang cu I da u bôn frang sa ch mo mô f ca ch cham chu vô fu, VInh
da n da n hIô u chuyô n...
VInh không ghI dIô m va o fa p fha ng Tin ma cho no no Ia I
fua n sau.
O ba n frôn, Nguyô f Quô fhu fhI va o faI Huong Tra m:
- Chuyô n kin nhu bung ma sao Io f fo I faI fu I no va y ma y7
- Co chuyô n gì kho hIô u dau! Sao ma y không nghI ra ng
chuyô n bI "xì" do chinh mIô ng fha ng Tin "dIô u" fung ra.
- O ha !
- Tô I nghIô p con Ðoan.
- Su c may ma no fhe m.
- O ! "Ðu a mo c ma do I mam son"!
- "ÐIa ma do I deo chan ha c" chu ma y!
- Ðu ng cho c!
Qua chuyô n không fhuô c ba I fho "Tay fIô n" cu a fha ng Tin,
chuyô n Tin cua Ðoan da bI bô . RIông Ðoan chI nhìn va nghe qua
mô f sô cau Ia Ðoan da na m ba f duo c su vIô c.
Tuy nhIôn Ðoan cha ng hô han gì dau. Ðo I fra I fIm cu a Ðoan
vu ng nhu fha nh, Ðoan chI frao no cho nguo I ma Ðoan môn nhaf
ma fhôI!
Nhung Van Anh fInh fuo ng hon. Cô na ng không nhu ng na m
ba f fình hình fha f nhanh ma co n dang cham chu fheo do I fha I dô
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 51
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
va nhu ng dIô n bIô n frôn ma f Tuyô f "Iu n". Trong Io p na y aI ma
không bIô f Tuyô f "Iu n" fhich Tin "dIô u". Cho nôn ma f cu a Tuyô f
"Iu n" "chu u ". KhI nghe bo n con fraI kha o nhau, Tin chI fhuô c ba I
fho "Ðoan fIôn". Tuyôf "Iu n" fhay ma u no ng bôc Iôn ma f. No ha m
hu c nhìn Ðoan xem nho co ne f gì kha a I ma "cuo p" duo c fra I fIm
Tin "dIô u" cu a no . Cu ng vu a Iu c do Tuyôf "Iu n" ba f ga p fha y VInh
dang cham chu nhìn Ðoan, cu ng Ia Iu c Ðoan fu fu nguo c Iôn nhìn
fha y.
KHA NH NH! 52
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 8
Cha m ba I xong, VInh fhuo ng co fho I quen fhu gIa n. Anh dua
fay cho n mô f dIa nha c fIô n chIô n va ba f nu f.
VInh nga nguo I frôn chIô c ghô cho do ng suô I nha c dIu ôm Ien
Io I va o fu ng so I day fha n kInh na o. VInh fha y dô chIu Ia m sao.
VInh ra f yôu am nha c va fhI ca. Ðo I va y VInh cho n nga nh su
pha m dô duo c fruyô n da f cho ho c sInh cu a mình nhu ng frI fhu c,
nhu ng fra o Iuu van ho c dô chu ng fhôm yôu fIông me de , Ia m gIa u
ngôn ngu sông cu a mô f dan fô c va fhôm fhI vI cho cuô c do I. Ðo I vì
anh quan nIô m am nha c Ia m fuoI ma f fam hô n nguo I nhu cay cô I
hoa Ia duo c fa m suong mua. Co n fhI ca, fho phu Ia m de p fhôm
cuô c sông cu a con nguo I. No cha ng nhu ng Ia m cho con nguo I hIô u
fhôm vô nguô n cô I cu a ho , ma co n Ia m cho nguo I fa fhay ha nh dIô n
khI duo c Ia m nguo I. Vôn Ia mô f sInh va f cao cap nhaf frong muôn
Ioa I. Tu do nguo I fa se co y fhu c fô f va ha nh dô ng du ng da n phu
ho p vo I da o Iy chan, fhIô n, my vôn Ia nô nôp da o du c can ba n cu a
mô I nguo I dan VIô f.
VInh cho f nghI dô n ho c sInh cu a mình. Nhìn chung, VInh
fha y chu ng kha fô f. Con ga I co nô nô p ky cuong hon con fraI. Nhaf
Ia ban chI huy Io p. Anh da c bIô f ha I Io ng vô ca ch Ia m vIô c IInh
hoa f cu a cô Io p fruo ng. Tuy nhIôn, vô phia con fraI, VInh fha y co n
mô f sô em chua co y fhu c ho c fa p cao, duo c dIp Ia cho c pha ba n,
chua frao dô I da o du c fô f... Io p co n hIô n fuo ng "ca p dôI" vô bô , gay
xao nha ng ho c fa p cho mình va nguo I kha c. Ðu ra ng do Ia fam Iy
fu nhIôn cu a fuô I mo I Io n. Nhung anh se do I dIp na o do gIu p chu ng
no hIô u mô f fình yôu frong sa ng Ia gì7 O fuô I na o fhì co fình yôu
duo c. Vo I cuong vI mô f nguo I dI fruo c hay du ng hon Ia mô f nguo I
anh. Nhung rô I VInh Ia I nga I, nam fhI. VInh so anh không co dIp
dô fro chuyô n fhan ma f vo I chu ng. Ðo I fho I gIan cu vu n vu f frôI
qua va ba I vo công vIô c cu chaf chô ng, cho f VInh ngu ng suy nghI
dô Ia ng faI nghe mô f do ng nha c ôm ru nhu Io I fha m fhì fình fu fu
ma y do ng fho Quang Ðu ng: "ÐôI ma f nguo I Son Tay - ! ua n chIô u
fIô n bIô f - Hô n vIô n xu khôn khuay..."
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 53
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
OI, ba I ha f! Ða I ha f ma da qua Iau vì com a o do I fhuo ng dô n
da p VInh fuo ng da Ia ng quôn. Ða I ha f co a nh huo ng sau sa c vo I
anh. No Ia m anh nho khôn nguôI nguo I em ga I nho fhuong yôu
nhaf cu a anh da vInh vIô n nghìn fhu an bình o mô f go c dô I fhông
mo mô ng, noI fha nh phô suong mu quô huong yôu da u cu a anh,
haI nam fruo c.
- Iô Phuo c VInh An.
VInh fha m go I fôn cô em ga I nho cu a mình. Cô be xInh xa n,
dIu da ng va mô c ma c nhu mô f bông hoa su ng cu a mIô f dô ng quô
Nam bô . Cô em ga I nho ca ch VInh dô n ba y fuô I ma VInh da kho c
Io c do I me Ia y nguyôn fôn mình dô da f cho em be ga I.
Iu c do , me VInh - mô f nguo I da n ba co ho c fhu c cu ng da suy
nga m raf ky y nghIa cu a haI chu "VInh An" va dô ng y da f fôn cho
con ga I vo I uo c mo do I no se ma I ma I duo c huo ng phuo c an vuI.
Nhung a c nghIô f fhay, mô f con ba o bô nh ba f ngo da cuo p
ma f VInh An Iu c cô be dang o Iu a fuô I fro n frang da y mo mô ng, dô
Ia I mô f nô I buô n mônh mông cho haI fra I fIm mô f fre , mô f gIa ! Ðo I
ba cu a VInh, ông Tuan - mô f ca n bô o vIô n nghIôn cu u cay xanh da
maf vì faI na n nghô nghIô p ca ch do sa u, ba y nam rô I.
Nhu ng chuô I nga y co n Ia I fu sau nhu ng nga y fha ng dau
buô n do VInh quyôf dI fha f xa dô quôn bo f nô I buô n, quôn dI dôI
ma f nguo I em ga I yôu fhuong mang nhIô u da ng da p cu a "dôI ma f
nguo I Son Tay... u ua n chIô u fIô n bIô f."
Nhung không! VInh se ma I ma I không quôn duo c dôI ma f a y!
Ðo I vì VInh da ba f ga p no hôm qua, frong Io p cu a cha ng!
VInh Ia c da u fha f ma nh va n fha y hình a nh dôI ma f cô ho c
fro cu a VInh, mô f dôI ma f fro n den Iay Ia y, pha ng pha f ne f buô n
mo da dôI Ia n Ia m fIm anh xao xuyôn.
VInh dua ma f nhìn Iôn khoa ng fro I xanh fho mô ng, Io ng
dang Iôn mô f mIô n vuI nho nho ngo f nga o.
Thô Ia fu day, VInh co fhô ga p Ia I VInh An - cô be "nu" yôu
môn cu a anh khI anh va o Io p chu nhIô m cu a mình.
KHA NH NH! 54
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 9
Tham fhoa f fha ng muo I mô f Ia I dôn fha f nhanh. Tha ng muo I
mô f dô fhuong fheo chu ky Ia I vô vo I ca c cô ca u ho c fro Iu a fuô I ô
maI da y mo mô ng.
Tha ng muo I mô f Iuôn da ng yôu, Iuôn Ia m cho bao fra I fIm
nho do I cho . Chu ng chI do I mô f nga y duy nhaf frong fha ng. Ðo Ia
nga y 20/11 dô ba y fo Io ng yôu mô n fha y cô gIa o ba ng nhu ng mo n
qua nho nho . Nhung no chaf chu a ca mô f fam Io ng nghIa an.
Ca fruo ng cu ng rô n ra ng không khi do n mu ng nga y fô f nha
gIa o fu nhu ng nga y fruo c. Ca c Io p fiu fif ba n rô n vIôf vIôf, ve ve
frang hoa ng cho fha f de p fo ba o fuo ng chu dô "Nho on fha y cô". AI
cu ng mong fo ba o cu a mình doa f gIa I nhaf dem vInh du vô cho Io p.
Trong vIô c cho n ba I cho ba o fuo ng cu a Io p, Ðoan Ia nh nhIô m
vu duyô f cho n ba I. Huong Tra m va Nguyô f Quô fhay phIôn nhau
vIô f ba I Iôn ba o vì haI nho do co ne f chu de p nha f. Khau frang fri
da nh cho Tuan Ðang va Thua n Ðu c. Van Anh fhì Io cho ma f fô ng
qua f.
Trong vIô c cho n ba I, Ðoan fha ng fha n cho n ca c ba I vIôf fôf co
nô I dung hay va na m frong chu dô "Nho on fha y cô". Vì fhô ma
cu ng co mô f sô ba I bI Ioa I.
ÐIp na y Tuyô f "Iu n" cu ng go p mô f ba I fho no I vô mô I fình
"cay o f" cu a mình dô I vo I Tin "dIô u". Vì va y ma ba I fho "Tình mu a
dông" cu a no bI Ioa I mô f ca I rô f vì Ia c dô . No cay cu Ðoan du dô I,
chI co n do I dIp dô "chu " nho ca n su van cho bo ghe f choI.
Nga y fa p frung ca c fo ba o fuo ng vô freo fa I pho ng gIa o vIôn
do I cham gIa I, fo ba o "Vô nguô n" cu a Io p 12C1 duo c mo I nguo I chu
y nhaf bo I ve de p sa c sa o, ba I vo phong phu va frình ba y da y o c
sa ng fa o, fha m my . Nho fhô fo "Vô nguô n" doa f gIa I nhaf ba o
fuo ng foa n khô I Io p muo I haI.
Ca Io p vuI mu ng ho n ho . Tha y VInh no nang fu ng khu c ruô f
vô fha nh fich ba o chi cu a Io p. Ca c fha y cô kha c cu ng fha f su nga c
nhIôn va phan kho I fruo c fha ng Io I xuaf sa c cu a Io p nô I fIông qua y
nha f khô I fu fruo c dô n gIo .
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 55
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
To ba o fuo ng mu ng "Tô f nha gIa o" duo c cha m fruo c nga y Iô
chinh fhu c du ng mô f fua n Iô .
NIô m vuI "a m" gIa I nhaf vu a fa m Ia ng xuông frong Io ng ca c
ho c sInh Io p 12C1 fhì nga y 20/11 Ia I dôn. Van Anh gom go p quy
Io p mua hon chu c ca I hoa hô ng nho dô ca I a o ca c fha y cô.
Iô ca I hoa frôn a o ca c fha y cô duo c fô chu c foa n fruo ng duo I
san co . Sau khI vô Io p ca c fha y cô se duo c ho c sInh Io p do ca I hoa
fhôm cho mình mô f Ia n nu a.
Iô ca I hoa duo I san co Iong fro ng bao nhIôu fhì o Io p Ia I ca ng
ca m dô ng ba y nhIôu.
KhI fIông frông chuyô n fIôf vang Iôn, gIa o vIôn buo c va o
nghIôm frang cha o ca Io p. Ða ba n da I dIô n Io p buo c Iôn ba n fha y.
Io p pho van fhô kinh ca n ôm fruo c ngu c mô f khay du ng nhu ng
chIôc hoa hô ng duo c Ia m ba ng mô f Ioa I "vôn" hoa c "ren" ma u hô ng
nha f hoa c kô f ba ng nhung do fha m. Mô I ca I hoa na y duo c dinh o
cuôn mô f ma nh keo dinh. KhI ca I Iôn a o chI ca n Iô f bo Io p gIay da n
Ia ng mIn bôn ngoa I, an ma nh keo va o ngu c a o Ia xong fhao fa c ca I
hoa.
Io p pho ho c fa p duo c vInh du ca I hoa Iôn a o fha y frong Iu c
Io p fruo ng fhay ma f ca Io p chu c fha y cô va ba y fo Io ng bIôf on
fha y. Io p cham chu Ia ng nghe va yôn Ia ng dô cu ng ba y fo nIô m
fha nh kinh frI an cu a ho c fro dô I vo I fha y. Sau do fha y no I Io I ca m
on ca Io p va nIô m mong mo I hy vo ng cu a fha y vô su fha nh da f cu a
ho c fro .
TInh fha n "fôn su fro ng da o" cu a nguo I VIô f Nam duo c fhô
hIô n ro rô f nha f frong nga y fô f Nha gIa o. Mô I nam du chI co mô f
Ia n, nhung no no I Iôn ca I nô nô p da o du c fô f de p cu a mô f dan fô c
bIôf fro ng da o Ia m fha y va fa o cho ho c fro mô f an fuo ng sau sa c vô
Io ng frI an cu a fha y cô. Ðo Ia mô f ne f de p fruyô n fhông da y kIôu
ha nh.
Nam nay, Iô ca I hoa Iôn a o fha y cô cu a Io p Ðoan cu ng duo c fô
chu c da y an fuo ng nhu fhô.
Hôm do , Io p cu ng co fIô f Van cu a fha y VInh. Iu c Van Anh
no I Io I ca m on fha y, Io ng Ðoan rô n Iôn mô f nIô m ca m xu c.
Ðo vu a Ia mô f fình ca m bIôf on vu a Ia mô f nIô m yôu kinh vô
bo va ca mô f su nguo ng mô sau sa c vô fa I Ia nh da o Io p cu a fha y
nha f Ia gIo ng gIa ng ba I da y IôI cuô n, ha p da n nguo I nghe!
KHA NH NH! 56
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Hôm nay fha y VInh frông fha f nha frong bô a o so mI fra ng
va qua n xa m nhe , cravafe sa m ma u hon frông fha y fha f kha kinh.
Ðu an ma c nghIôm chInh fhô nhung da ng dIô u fha y ra f fhoa I ma I.
Tha y vuI hon mo I nga y, nhaf Ia fu khI Io p doa f gIa I nhaf ba o
fuo ng.
Truo c nIô m vuI nga y Iô , nIô m han hoan cu a ho c sInh, fha y
VInh uu a I da nh rIông cho Io p mình chu nhIô m mô f da c bIô f: fha y
fa m ngu ng haI fIô f ho c do dô IIôn hoan fhan ma f vo I Io p. Ðo I VInh
nghI day Ia mô f dIp dô anh hIô u fhôm vô ho c sInh cu a mình.
Su huo ng u ng nô ng nhIô f vang Iôn. VInh fhong fha mo ca p
Iay ra bôn bIch ke o fra I cay ba o Van Anh chIa dô u cho ca c fô .
Hôm nay cu ng co mô f sô ba n Iôn fa ng qua rIông cho fha y.
Ða du a ba n cu a Ðoan cu ng IôI fu frong ca p ra mô I du a mô f
hô p nho go I gIa y hoa, fha f no fha f de p.
Nguyô f Quô Ia u fa u nha f:
- Tao fa ng fha y ca I cravafe so c xa m do dô fha y duo c "nga u"
fhôm mô f fi!
Huong Tra m fhe Iuo I frôu:
- !I da! Tôn na y "gan nhe "! Cravafe chI dô Ia m qua cho
nhu ng ke ... yôu nhau ma fhôI!
Van Anh nha y ma f fha m fhì:
- Ðô fra I fIm mI... co van dô vo I fha y rô I hI7 "Tô I" chôf nghe
em! Tha y Ia cha me . Tro Ia ... dô fu ... cu a fha y. Không duo c "Iôu"
ba y ba .
Nguyô f Quô hoI xanh ma f:
- Hô ng da m dau! - No nho gIo ng. - Tao hô ng co "Iôu" a nghe!
- Huong Tra m fa ng fha y "ki gì" va y cung7
- Mô f hô p "cho co Ia f" da u pho ng cu a dì haI fao mo I go I vô !
HaI ba ca I mIô ng fa c Iuo I, hif ha :
- Cha! Ða ! Cha c Ia ngon Ia m!
- Io p fruo ng, qua cu a ma y Ia gì7 Ða o ca o xem.
- Tao don gIa n Ia m! Mô f "quyô n sô bìa den" co ghI fôn ca Io p
va mô f ca p bu f paker fhu ... xIn! Hì! Hì!
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 57
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Tu I no fiu fif nô I duôI nhau Iôn ba n fha y frông vu a nghIch
ngo m vô fu vu a IIô ng fhoa ng, dô fhuong.
Ðoan khe IIô c va o hô c ba n. Ðoan cu ng co mô f mo n qua fa ng
fha y. Mo n qua na y Ðoan da cham chu f ca fha ng nay, nga y nga y
fIa Ia , ba f sau mong cho no no du ng nga y, fha f fo, fha f de p.
Nhung mo n qua cu a Ðoan chI gIu p cho fha y vuI mô f chu f.
Ðo I no se fa n. No không ma I hIô n hu u nhu chIô c cravafe cu a
Nguyô f Quô, quyô n sô Iuu nIô m cu a Van Anh... No chI dem dôn
cho fha y mô f chu f huong fhom fInh khIôf, rô I se fa n fheo quI Iua f!
Va y Ia fha ng sau, nam sau va ma I ma I vô sau fha y se cha ng
bao gIo nho dô n mo n qua fa m fhuo ng cu a Ðoan nu a!
Mo n qua ma Ðoan yôu nha f, nang nIu nha f se không o ma I
cu ng fha y... va fha y se cho ng quôn Ðoan.
NghI dôn do Ðoan nghe ma f na ng na ng, cay cay muôn kho c.
Ðoan fra ch mình sao kho kha o qua ! AI Ia I dI fa ng hoa cho fha y.
Ðu do Ia do a hoa hô ng nhung do fha m fuyô f de p duong dô ha m
fIôu ma Ðoan da caf công cham so c bay Iau. Ðay Ia ba bông hoa
da u fIôn noI go c vuo n nho xiu cu a Ðoan va Ðoan "cung" no hon ca
con MImI nu ng nIu cu a Ðoan o nha .
Sang nay fruoc khI caf no, Ðoan da ngam no fhaf Iau va bao
vo I ba do a hoa hô ng ha m fIô u ra ng:
- ChI cung mI nha f, nhung nga y maI Tô f fha y cô gIa o, chI chI
co cung Ia quy nha f dô Ia m qua fa ng fha y VInh ma fhôI! Ha y fo a
huong fhom kha p pho ng fha y VInh nhe !
Ðoan ca f no ro I kho I cha u va hôn no fha f Iau fruo c khI bo c no
ca n fha n frong mô f fo gIay kinh frong suôf fu a pha Iô.
Ða do a hô ng nhung fhoang fhoa ng dua huong frong không
khi rô n ra ng na o nhIô f cu a nga y Tô f fha y cô gIa o, Ðoan chua da m
dem Iôn IIô n vì fu fha y no fha p ke m, don so hon ba f cu mô f mo n
qua na o.
Ðoan so ba con nho ba n kIa se chô gIô u vì hoa hô ng fa m
fhuo ng qua ! Ðoan Ia I nga I ba n be chung quanh kha m pha ra no
bo I fhInh fhoa ng no Ia I fo a huong fhom nhe nhe . Sau hô f, Ðoan so
fha y VInh chô mo n qua cu a mình, nôn Ðoan nga p ngu ng... Rô I,
cuôI cu ng quyôf dInh se bi ma f mang no vô nha !
KHA NH NH! 58
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðoan Ia I Ien Ie n nhìn va o hô c ba n Ia n nu a va khe fho fay da y
no xich va o frong mô f fi. Nhung Ðoan vô I ru f fay Ia I vì bI mô f ca I
gaI nho n dam va o fay suy f cha y ma u. Ðoan na n ngo n fay dau
nga m nghI "Tro I sInh hoa hô ng de p nhung Ia I sInh ra nhu ng ca I
gaI ay Ia m gì7"
Ta ng qua cho fha y VInh xong, Van Anh, Nguyô f Quô, Huong
Tra m fiu fif vô chô . Iu c na y chu ng mo I nho ra da quôn ru Ðoan
Iôn fa ng qua mô f Iuo f. Tu I no ra Ia I bôn Ðoan:
- Ð! Iôn fa ng qua cho fha y dI nho !
- Ma y fa ng ông fha y mình ca I gì va y7
Ðoan Ia c da u không no I:
- Con nho na y Ia ghô! Hôm nay vuI muô n "khu ng" ma Ia I
buô n hIu ha !
Van Anh "duo c" nhaf. No an u I Ðoan:
- Co fhIôu gì du a không fa ng qua cho fha y chu co pha I mình
ma y dau ma buô n! ThôI, qua ng ca I "sa u, u a" cu a ma y dI, cuo I Iôn
xem na o!
Nhung ngo n fay va n co n dau, Ia I so ba do a hô ng he o ru ,
Ðoan cuo I nhu môu!
Ða du a "bam" nhau, ra hIô u vô chô .
Ðoan hoI yôn fam mô f chu f, cha c cha n ba du a no không bIôf
Ðoan co chua n bI qua cho fha y VInh. Nôu chu ng bIôf Ðoan fa ng
hoa cho fha y, chu ng se nghI sao7
Ðô ng Ðoan fhay mình ngôc fo n khI quyôf dInh ha I ba do a
hoa hô ng de p nhaf, da ng cung nhaf dem fa ng fha y. Ðo I vì du co
de p dô n dau dI nu a, no cu ng fa n phaI...
Io p ba f da u ma n pho ng van fu do va do I fha y kô chuyô n.
- Tha y kô chuyô n dI fha y!
- Chuyô n vuI ma nghe gì! Kô chuyô n ma nghe da hon fha y!
- Thô ky 21 rô I ma co n ma vo I quy ! Kô chuyô n... fình yôu dI
fha y!
VInh cuo I xo a, fha mô f buo c "do da m":
- Io p na y co em na o bIô f yôu chua ma ba y da f ho I chuyô n...
Iang nhang.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 59
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðm chua bIô f yôu fha y!
- Ðm mo I hoI... bIô f bIô f... ha fha y!
- Io p na y co va I ca p bIôf yôu rô I do fha y!
VInh cuo I ho m hInh:
- "Ða f mi" fi xem na o!
Ðo n quy Ia c da u qua y qua y:
- Không da m dau, fha y oI!
- Tha y ne hoa I, no I dI fha y!
VInh ma ng yôu ho c sInh:
- Io p hôm nay Iô n xô n qua ! Nhung fhôI, dô chìu y ca c em mô f
Ia n, fha y fa m muo n fho cu a mô f sô fhI sI "gIa ng nghIa" cho ca c em
bIôf fình yôu Ia gì nhe !
- Xa hô! Hoan hô fha y!
Tha y VInh cuo I fu m fIm va do I Io p Ia ng dIu mô f chôc mo I
fhu ng fhInh do c:
"Laâ m sao cùæt nghôa àûúå c tònh yïu?
Coá nghôa gò àêu möîi buöíi chiïìu
Noá chiïëm höìn ta bùç ng nùæng nhaå t
Bùç ng mêy nheâ nheå gioá hiu hiu"...
Io p vô fay hoan nghônh doa n fho "ca f nghIa fình yôu" ma
VInh vu a do c du dô I. Mô f fha ng Iôn gIo ng khuyôn khich:
- Hay qua ! Co n ba I na o nu a do c dI fha y!
VInh fa ng ha ng chua n bI gIo ng nghIôm frang. Anh nghIông
nghIông ma f ngo da m ho c fro .
- "AI ha y Ia m fhInh cho no I nhIô u"
- Suy f! Tha y ba o mình "Ia m fhInh" kìa!
Tuyôf "Iu n" xi xo n cho c:
- "Ia m fhInh" chI va y fha y7
VInh Ia m ra ve bi ma f:
- "Ðô nghe duo I da y nuo c hô reo"...
- Cha... a... a...!
KHA NH NH! 60
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Im! Ðô nghe, ma y!
- "Ðô nghe fo IIô u rung frong gIo
Va dô nghe fro I gIa ng nghIa yôu!"
Ða m con fraI hu ng chi reo ho vô fay fa n fhuo ng muô n bô Io p
va không he n ma cu ng ha f:
- Ðô! Ðô! Ðô! Ha Iô , ha Iô , ha Iô! Chô! Chô! Chô! Ha Iô , ha Iô ,
ha Iô!
VInh cu ng vuI Iay vo I da m ho c fro . Thuo ng nga y Iôn Io p
chu ng da quen vo I phong ca ch nghIôm frang cu a fha y. Hôm nay
duo c dIp chu ng fha hô Ia he f bô fruo ng rô I maI Ia I fIô p fu c "xô p
ve". Ðo I fhô VInh fhay không ca n ô n dInh Io p, fha cho chu ng "Ioa n
chIôu" mô f bu a.
- Tha y oI, fha y co nguo I yôu chua fha y7 - Co fha ng co n ca c co
ho I.
- Hô I do fo I gIo ... fha y co ... yôu aI chua fha y7
- Co n fha y, fha y quan nIô m fình yôu Ia gì7 - Ha nh "xu " dua
fay Iôn ho I fra ng fro n.
VInh Ia m bô nhu n vaI:
- TôI a y a ! - VInh Ia m ra ve suy nghI. - "Yôu Ia chôf frong
Io ng mô f if. Vì ma y khI yôu ma cha c duo c yôu..."
Huong Tra m so vaI Ie Iuo I:
- Sao ky va y fha y!
VInh fhay muôn frôu bo n chu ng mô f phu f cho vuI be n gIa
ngô :
- Sao hôm nay ca c em "a c" fhô, cu muôn "ba f na f" fha y ma I7
Nô u fha y chua hô bIô f yôu aI fhì no I fhô na o cho ca c em hIô u duo c
fình yôu nhI!
VInh nguo c ma f nhìn xuông ba n Ðoan. Cô be dang say sua
Ia ng nghe anh no I. Ma f Ðoan nhìn anh frông fha f a m a p nô ng
na n.
Ða f ga p fIa nhìn cu a fha y, Ðoan Iuô ng cuô ng quay dI phia
kha c, haI ma do bu ng.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 61
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðaf gIa c, VInh fuo ng chu ng nhu nhìn fhay "be Nu" hIô u ha u
cu a anh nga y na o. Cho f mô f nIô m fhuong nho cô em ga I IaI Ia ng
fra o dang...
VInh Im Ia ng nhìn ra cu a sô . NoI do chI co na ng gIo vô fu va
mô f nha nh phuo ng ga y nghIông mình nhìn va o Io p ho c. Không
dung VInh nghe Io ng cho f bang khuang va co chu f gì xao xuyôn.
Ða m ho c fro không kho I nga c nhIôn khI fhay su fhay dô I dô f
ngô f cu a fha y. Cha ng aI bIôf dIô u gì da xa y ra frong Io ng ông fha y
fre , khIô n fha y fu fra ng fha I vuI nhu fô f bô ng chô c u buô n nhu
vuo ng va f sa u fu7!
Tuy va y, VInh va n nghe raf ro Io I bo n nho fhì fha o ho I nhau:
- Tu I mình Ia m fha y buô n rô I kìa!
- Cha c... fha y nho nguo I... "I...ô...u" qua !
- Ta I... fao nghe co Ia n chI fao no I, dang vuI ì xe o ma fu nhIôn
Ia ng cam nhu fho c... fhì dich fhI "nho sa c nho " nguo I "yôu quau"
da y!
VInh cho f fInh nguo I. Anh không kho I buô n cuo I Iu ho c fro vô
fu cu a anh. Nôu chu ng bIôf fra I fIm fha y cu a chu ng ha y co n "frông
va ng", chI mo I vuong vuong chu f xiu fo fro I, IIô u chu ng co fIn
chang7
VInh ba f cuo I fha nh fIô ng rô I au yô u ho I ho c fro :
- Sao, ca c em co n fha c ma c gì nu a không na o7
Tuyô f "Iu n" nho ng nhe o:
- Ða , fha y chua no I quan nIô m fình yôu cu a fha y cho chu ng
em nghe.
Huong Tra m "khô u" Van Anh no I nho :
- Cha ! Không bIôf ho I ky "quan nIô m fình yôu" cu a fha y dô
Ia m chI va y ca 7
VInh nhìn ca fha y ho c fro Ia n nu a:
- ThôI duo c rô I, ca c em yôn Ia ng dI, fha y se no I cho ca c em
nghe dô ca c em co nhu ng suy nghI chin cha n hon frong fình yôu,
fra nh IôI sông buông fha , xôc nô I cu a Io p fhanh nIôn fho I da I mo I!
Nhìn Io p mô f hô I Iau, VInh fIô p:
KHA NH NH! 62
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ca c em nghe dô co chu f kInh nghIô m cho ba n fhan. Nha f Ia
dô sông cho du ng da n, Ia m cho fình yôu nga y ca ng de p fhôm, chu
du ng bIôn no fha nh mô f nIô m hôI fIôc, mô f su Io Ia m faI ha I!
VInh du ng fì fay Iôn ba n gIa o vIôn, nhìn fhan a I faf ca ho c
fro . Anh cha m ra I no I:
- Theo fha y nghI, fình yôu Ia mô f fhu fình ca m frong sa ch,
fInh khIô f xua f pha f fu fra I fIm cu a haI nguo I kha c pha I o mu c dô
ma nh IIô f, chin mu I. Tình yôu co khI raf de p, raf fho, co khI Ia mô f
fhu fra I da ng! No duo c vi nhu mô f ngo n so ng fra o dang fha nh mô f
fhu fình ca m Ia ng ma n... Ðo I fhô frong fình yôu fhuo ng co su "mu
qua ng" vì haI ke yôu nhau fhuo ng qua say sua vo I cha f "ma f ngo f"
nôn dôI khI dô ... buông fha . Cu ng Ia m khI nhu ng ke yôu nhau
fhuo ng chI fhay nhu ng ca I de p cu a nguo I mình yôu ma không hô
fha y nhu ng dIô m yô u, dIô m xa u... Trôn phuong dIô n na y, fình yôu
cu ng mang chaf mu qua ng, kho ua... - VInh cuo I hô n nhIôn dô
gIa m bo f finh cang fha ng frong cau no I cu a anh.
VInh fha y ho c fro cu a anh hôm nay ngoan hon mo I nga y ra f
nhIô u. Cha ng qua hôm nay chu ng duo c "fha y da I" mô f dô fa I hap
da n nôn chu ng ha u nhu "ba f dô ng" vì qua say sua.
VInh no I fIô p:
- Vì va y nguo I fa cu ng quan nIô m "yôu nghIa Ia cho, Ia dang
hIô n fa f ca fra I fIm, fa m Io ng cho nguo I mình yôu..."
- No I chung, fha y chI dIô n gIa I no frôn mô f phuong dIô n ngu
nghIa ha n he p o mô f chu ng mu c ngôn ngu , du dô ca c em na m ba f,
fa m co nha n fhu c ban da u vô y nghIa cu a fình yôu, dô ca c em bIô f
da n do suy nghI va can nha c frong ha nh dô ng. Không bI "fha n fình
a I" "du khI" dô da ng. - VInh cuo I fInh nghIch.
- HIô n fa I, fha y fhay ca c em ca n pha I "ho c, ho c nu a, ho c ma I"
dô fa o cho mình mô f su nghIô p, mô f fuong IaI vu ng cha c. Sau do ,
ca c em mo I co quyô n "duo c yôu duong fho a fhich"! Tu do , fheo fuô I
do I, fình yôu se da n dôn hôn nhan vu ng cha c nhaf. Ðo I vì Iu c ay,
ca c em da co nhu ng suy nghI chin cha n, vu ng va ng.
VInh ngu ng no I, nhìn bao qua f Io p. Không khi yôn Ia ng bao
fru m. Taf ca dô u cham chu Ia ng faI nghe. "Ðe Nu" cu a anh cha ng
cha c cu ng dang Ia ng nghe anh no I ba ng fa f ca fa m Io ng. VInh chI
nghI fhô chu không hô da m nhìn "be Nu". Ðo I anh so se gIeo va o
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 63
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Io ng baf cu mô f ho c sInh na o cu a anh vuo f gIo I ha n cu a nghIa fha y
fro .
Truo c ma f anh, ho c fro cu a anh ha y co n vô fu Ia m. Chu ng
fha y dô u da ng yôu, da ng môn nhu cô em ga I cu a anh fhôI. VInh
gap sô sa ch Ia I cho ngay nga n rô I nhìn dô ng hô , co n không hon
nam phu f nu a Ia hô f fIô f. VInh ca m on chung ca Io p da da nh cho
anh nhu ng fình ca m quy ba u frong nga y Tô f nha gIa o. Va anh
mong không rIông gì nga y 20 fha ng 11, ma fu day Io p se cham ho c
hon dô fa f ca dô u fô f nghIô p va cu ng fhI da u va o da I ho c.
Ðo Ia nIô m vuI fo Io n nha f cu a mô f nguo I fha y hô f mu c yôu
fhuong fro . Mô f fình yôu cao ca cu a mô f do I fha y fa n fu y, sông va
Ia m vIô c fheo du ng phuong cham "Taf ca vì ho c sInh fhan yôu"...
Trông hôf fIôf dô dô n. VInh ro I Io p vo I nhu ng buo c chan vuI
va mô f fam fra ng vô cu ng fhoa I ma I.
Tro I xanh cao fha f de p, va ca na ng nu a, VInh fha y cu ng fha f
dô fhuong...
KHA NH NH! 64
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 10
Ðoan ca m ba do a hô ng nhung va o chIôc bình pha Iô frong va f
dô bôn fha nh cu a sô . NoI day no se hu ng suong dôm va na ng gIo
dô Ia m de p fhôm cho pho ng ho c cu a Ðoan if Iau nu a. KhI no sa p
fa n, Ðoan se e p khô no dô ghI nho mô f nga y fra I fIm Ðoan co
nhu ng rung dô ng da u do I...
Ða bông hoa da fhôI he o ru , fro Ia I ve e ap xInh fuoI. Ða do a
ha m fIô u co n chu m chim, ca c ca nh mIn ma ng khe chu m Ia I nhu
dôI môI nho nho fuyô f xInh cu a nhu ng nguo I con ga I de p.
Ðoan nga m no say sua o ca c go c dô kha c nhau va n fha y no
de p Ia m nao Io ng. Huong fhom cu a no pha ng pha f nhe Ian fo a
frong không khi pho ng ho c cho Ðoan ca m gIa c say say nhu uông
pha I mô f fi ruo u nhe .
No qua de p khIôn nguo I fa pha I fo Io ng mong muôn duo c a p
ma Iôn ca c ca nh mIn ôm nhu mô f Ioa I gam nhung fuyô f ha o. No
khIô n nguo I fa pha I nga n ngo hô n fruo c ve de p kIôu sa Iô ng Ia y,
khIôn nguo I fa muôn nang no Iôn môI hôn va fa n huo ng huong
fhom nô ng na n dô n dô nga f ngay.
Nhung fIôc fhay, nguo I nga m no , fhuo ng fhu c ve de p cu a no
Ia I không pha I Ia nguo I Ðoan mo fuo ng.
Ie ra gIo na y nhu ng do a hô ng xInh xa n kIa pha I o frôn ba n
ho c cu a fha y VInh, pha I fo a huong cho fha y say da m, pha I phô sa c
cho fha y nga n ngo. No pha I Ia m cho không gIan quanh fha y ru c ro
hon, pho ng Ia m vIô c cu a fha y fhom nga f hon.
Ðoan muôn nhu ng huong fhom va sa c de p kIa fhay vì o bôn
Ðoan, no pha I o cu ng fha y. Nguo I duo c fhuo ng fhu c huong fhom,
ve de p cu a no pha I Ia fha y ma fhôI!
Nhung sao no Ia I fro vô vo I chu 7 Ðoan dua fay bung ca m rô I
xu ma f. Chua bao gIo Ðoan fhay fu ghe f mình nhu bay gIo . Ðoan
fu ho I không bIô f finh nhu f nha f cô hu u bao gIo mo I ro I kho I ca
finh cu a Ðoan7!
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 65
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Cho f Ðoan quay ra gIa n... Iay fha y. ChI ca n mô f cau cu a fha y
ho I fham "Ðoan co qua gì cho fha y không" Ia Ðoan se cha ng nga I
ngu ng mang no Iôn ba n fha y ngay.
Tha y pha I hIô u ra ng do Ia va f qui nhaf cu a Ðoan va chI co
mo n qua cu a Ðoan mo I xu ng da ng nha f, co gIa frI fInh fha n nha f
so vo I ca c mo n qua kha c!
Mô I Ia n ho c gIo fha y VInh, fhay fha y, Ðoan Ia I nho dôn may
bông hoa. Io I fho cu a fha y nhu gIo , nhu may, quyô n va o nhu ng
do a hô ng nhung frong fri Ðoan. Ðoan nhìn fha y cu fuo ng nhu
dang nga m may do a hoa hô ng. Tha y gIa ng ba I Ðoan cu ngo fha y
dang fro chuyô n cu ng Ðoan.
ÐôI Iu c Ðoan Ia I ba f ga p fha y nhìn Ðoan raf Iau, không bIôf
Iu c do fha y nghI gì7
Trong dôm, Ðoan dô c fhoa I vo I nhu ng do a hô ng fuo ng nhu
duo c cu ng fha y fro chuyô n.
Tha y ga n Ðoan frong gIo ho c nhung cu ng fha f xa vo I nhu
ca nh buo m nhung huyô n bôn cu a Io p.
Tha y co ma f Iu c Ðoan ho c ba I, Iu c Ðoan fho fha n frong san
va ca frong gIac mo cu a Ðoan.
Ðoan vo mô f ngo n co frong fay fu ho I:
"Ngûúâ i àêu gùå p gúä laâ m chi...?
Trùm nùm biïët coá duyïn gò hay khöng?"
AI ba o fha y dô n da y Io p Ðoan Ia m gì7 AI xuI fha y co gIo ng
fho qua fuyô f7 CIa ma Ðoan du ng co qua nhIô u ca m xu c dô dô n
nô I, vo I Ðoan ca I gì cu ng de p, cu ng fho, hô n Ðoan dô rung dô ng bo I
mô f ca nh buo m, mô f ha f mua, hay ca nhu ng cau fho fuyô f my ...
AI ba o fha y co fIô ng fho muo f ma Iuu Iuyô n dô cho Ðoan cu
frôI nô I bô ng bô nh nhu fhuyô n frôn bIô n...
"Thûúng nhúá ú húâ thûúng nhúá ai
Söng xa tûâ ng lúá p, lúá p söng daâ i...
Mùæ t kia em coá sêì u cö quaå nh
Möå t chúá m thu vïì , möå t súá m mai?..."
Tha y frich da n fho fình yôu cho ca Io p nghe hay chI gIa ng
cho mô f mình Ðoan nghe7 Nhu ng Ia n vuI cuo I, fha y cuo I vo I fa f ca
KHA NH NH! 66
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
hay chI go I Ðoan nu cuo I do 7 Ðoan da ra f nhIô u Ia n fu ho I mình
nhu fhô rô I fra m ngam, xao xuyôn bang khuang... mô f mình.
Hôm qua Ðoan nghe raf ro Huong Tra m va Nguyô f Quô no I
chuyô n vo I nhau du ra f khe :
- Nho Ðoan Iu c na y Ia m sao ay7 Nga n ngo xa va ng nhu o
frôn may7!
- Tao cu ng fha y va y! Ðuo ng nhu no if no I chuyô n vo I bo n
mình hon Iu c fruo c. Ða o na y no ho c hoI ke m hon hô I da u nam ma y
a !
CIo choI Ðoan fhuo ng fìm mô f go c ba n va ng hay mô f fha m co
xanh khuaf IôI dI, ngô I mô f mình. Ðình fhuo ng vôn không fhich ô n
a o, ca ng nga y Ðoan Ia I ca ng fra m fu xa va ng.
Ða do a hô ng da duo c e p khô ga n va o mô f bìa so mI fra ng ca f
fIa ra f de p. Mô f ma f co gIa y kinh frong suô f co fhô nhìn ro nha nh
hoa khô fu phia bôn ngoa I. Ðuo I ca nh hoa Ia mô f do ng chu bay
buo m vIôf raf nho nhu không muôn cho nguo I kha c do c: "...Vô fha y
I.P.V 20/11".
Nha nh hoa khô duo c da f frong mô f phong bì Iuôn fheo Ðoan
va o Io p. Co nhu ng gIo choI ngô I mô f mình frong Io p, Ðoan Ia I gIo
no ra xem.
Ða MaI phô sô IIôn Ia c cho con ga I da pha f hIô n frong vIô c
ho c co pha n "fuô f dô c" cu a Ðoan. Ða dInh mô f nga y rô I vIô c se fìm
ga p ba du a ba n fhan cu a con ho I han chuyô n ho c ha nh cu a no .
Ða Ia m vIô c o mô f bô nh vIô n Io n frong fha nh phô nôn fhuo ng
va ng ma f suô f fa m fIô ng dô ng hô mô I nga y. ThInh fhoa ng Ia I ga p
ca dôm nôn haI me con if ga p nhau.
Tuy fhô, ba va n fIn fuo ng fha nh fich ho c fa p cu a Ðoan. Ðo I
fu nho chI em Ðoan da co mô f su c fu Iu c ho c fa p raf fôf.
Tinh ra ông Tam da bo me con ba fu nga y be Ma n, em ga I
Ðoan Iôn ba ma dI fheo mô f fIông go I kha c cu a a I fình. Tu do mô f
mình ba MaI fa n fa o nuôI haI con an ho c ba ng dô ng Iuong cha f
mo f cu a mô f công nhan vIôn nga nh y. Ðu va y ba MaI cu ng fhay an
Io ng vì Ðoan, Ma n ra f ngoan va ho c fô f.
Nam nay Ðoan Ia I pha I fhI fô f nghIô p. Ða fu nhu pha I ho I
ga p Van Anh.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 67
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðuô I ho c sa ng nay, Ðoan bI mô f con dau bu ng muôn ru ng
ro I. Ðoan nho con dau na y da xua f hIô n mô f Ia n, ca ch day không
Iau va không "a m I" nôn Ðoan không quan fam. Không ngo hôm
nay no Ia I bô c pha f du dô I. Ðau dôn nô I du ng không muôn vu ng va
cu pha I cong nguo I Ia I. No xuaf pha f fu pha n bu ng bôn hông pha I,
chôch rôn mô f chu f. No ma nh IIô f nhu mô f con ba o Ia m Ðoan hoa
ca ma f, nguo I xuaf mô hôI va bu n ru n chan fay.
No dôn fu ng con mô f, nhô I e p co bu ng Ðoan Ia m fha nh mô f
con dau khu ng khIôp haf Ðoan gu c xuô ng ba n.
Io p ho c na o dô ng, nhô n nha o, xôn xao. Ðoan không bIô f gì
nu a, chI fha y ma f fô I den, co fhô dau nhu bI aI da n vì con dau Ian
fo a kha p nguo I. Trong con hoa ng Ioa n, Ðoan mo hô ngu I fhay mu I
da u gIo nô ng cay. Ða n be xu m Ia I xoa da u, gIu f gIo va n không ca f
duo c con dau xe ruô f.
Cô Van da y su cuô ng quif go I Van Anh va Nguyô f Quô dua
Ðoan xuông pho ng y fô cu a fruo ng.
Ta I day cô y fa cho bIô f Ðoan bI vIôm ruô f fhu a ca p finh. Cô
fu c fôc go I xe cho Ðoan dôn bô nh vIô n.
Qua sIôu am, du ng Ia Ðoan bI vIôm ruô f fhu a. Ða c sI quyô f
dInh mô ngay hôm do . Nha fruo ng da ba o fIn cho ba MaI bIô f. TIô f
cuôI, Van Anh Ia f da f soa n fa p vo cu a Ðoan mang vô nha gIu p va
phan công haI che p ba I gIu p Ðoan.
Trong Iu c xô c Ia I chô ng vo bo va o ca p, fhình Iình mô f phong
bì không da n roI xuông daf. Van Anh nha f Iôn. Mô f nha nh hoa
hô ng e p khô roI ra ngoa I. Thì ra do Ia mô f Ioa I "carfe posfabIe" fu
Ia m ba ng hoa khô. Nguyô f Quô fo mo :
- AI fa ng no ba do a hô ng khô7
- Không Ie Tin "dIô u".
Ða du a chu m da u va o nhau, fro n ma f nga c nhIôn khI fha y
do ng chu cu a Ðoan ghI bôn duo I... "... vô fha y I.P.V 20/11".
Ca ba nhìn nhau ngo nga ng. Ðu không aI no I vo I aI Io I na o
nhung frong "hô p nho " mô I du a dô u nha n ra ra f ro ca nh nga y Tô f
nha gIa o... Ðoan ngô I buô n hIu noI ba n ho c...
Ða du a cu ng nhìn nhau nga m hIô u...
KHA NH NH! 68
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 11
Ðoan mo ma f choa ng fInh, không kho I nga c nhIôn fhay mình
na m gIu a mô f noI hoa n foa n xa Ia . Ðo Ia Iu c chaf fhuôc mô da hôf
fa c du ng.
Cô be cho p ma f, dInh fha n nhìn ky mo I va f chung quanh.
Can pho ng rô ng Io n mang foa n mô f ma u fra ng Ia nh buô n. Trong
không khi nô ng na c mu I ô fe da c frung cu a bô nh vIô n.
Ðoan dang na m frôn mô f chIôc gIuo ng nô m fra I grap fra ng
foa f. Trong pho ng cu ng co n nhIô u chIôc gIuo ng nhu fhô co nguo I
na m va co chIôc co n frông. Tuo ng va fra n dô u son ma u fra ng du c.
Ha ng de n ne on fo a a nh sa ng kha p pho ng không co chIô c qua f ma y
na o o frôn fra n. Nhung không khi bôn frong pho ng va n ma f Ia nh.
Ða n da n Ðoan nha n bIôf mình dang na m frong pho ng Ia nh cu a
mô f bô nh vIô n. Tuy nhIôn Ðoan va n chua hIô u vì sao mình co ma f
o noI na y. Chaf fhuôc mô Ia m da u o c bô nh nhan "mu my " dI khI
co n chu f a nh huo ng cu a no frôn co fhô . ChaI dIch fruyô n freo frôn
mô f gIa cao dang nho fu ng gIo f cha m dô u va o mô f ô ng day nyIon
frong suôf, fhông qua mô f ca I kIm fo xuyôn va o ca nh fay cô be va
noI bu ng pha I ha y co n dau am I.
Ðoan Io mo nho Ia I con dau fa I nguo I frong gIo ho c, duo c dua
ca p fô c va o bô nh vIô n. Ða c sI kha m bô nh ba o Ðoan bI vIôm ruô f
fhu a pha I mô ...
Ðoan muôn xoay nguo I mô f fi cho dô chIu hon. Nhung không
da m nhu c nhich ca nh fay dang fruyô n dIch. Ðoan Io Ia ng, không
bIô f o nha me va em Ma n co hay Ðoan na m vIô n không7 CIo na y
không fhay aI Ia nguo I fhan co ma f bôn mình, Ðoan bô ng fhay fu I
fhan.
Ðô ng cu a pho ng xIch mo , mô f cô y fa nhanh nhe n dô n bôn
gIuo ng Ðoan khe reo Iôn:
- A, em da fInh rô I! Me em na y gIo o day. Nhung em chua
fInh nôn chI a y vô dô sa p xô p chuyô n nha . ChaI dIch fruyô n co n fi
nu a Ia hô f rô I do , em co fha y do chua7
Ðoan no I fha f nho vì ha y co n yôu Ia m.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 69
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðm... kha f... nuo c!
Cô y fa nhanh nhe n dô n bôn chIô c fu ca nhan o mô I gIung
bô nh, bung dôn cho Ðoan mô f fa ch su a nho co n am. Cô ba o:
- Ðm uông su a nhe ! ChI MaI co khuay sa n da y!
Cô y fa du f cho Ðoan va I muô ng su a. Ðoan co n mô f nôn
không uô ng duo c nhIô u. Truo c khI ra kho I pho ng, cô y fa can da n.
- Ðm mo I mô nôn co n o pho ng Ia nh. O pho ng Ia nh không cho
nguo I ngoa I va o nuôI nôn em không ga p duo c nguo I nha dau.
ThInh fhoa ng chI MaI se va o fham em. Ðay gIo , em cu yôn fam
ngu dI cho kho e na o!
Cô ke o mô n da p Iôn ngu c Ðoan rô I ru f chIôc kIm fruyô n dIch
ra kho I ca nh fay Ðoan.
Ðoan nha m ma f Ia I cô ngu fhôm fi nu a nhung Ðoan fhay kho
ngu vô cu ng.
TIông ma y Ia nh cha y xe xe mô f am dIô u buô n ba cô don.
Pho ng Ia nh fha f yôn Ia ng. Va I cô y fa dI Ia I nhe nha ng không hô
gay mô f fIô ng dô ng nho .
Ðoan nho fo I me va em Ma n. Me fhì co fhô va o fham Ðoan
duo c baf cu Iu c na o vì me Ia y sI o bô nh vIô n khoa nhI kô bôn.
Nhung co n Ma n, con be Io p muo I nghIch ngo m, finh khi nhu con
fraI, không bIôf no co ca m fhay buô n khI Ðoan na m vIô n hay
không7
Nho mô f Ia n Ma n bI me de f cho ba roI va o mông vì fô I Ieo no c
nha ha I ma n cho Ðoan an, Ðoan fha y fhuong no vô cu ng, cay ma n
fra ng da c ruô f, ca n va o mô f mIông nuo c nga p ngo f fo I rang vu a
xô p vu a gIo n. Me không cho chI em Ðoan fre o ha I vì no ra f cao.
KhI ha I pha I fre o Iôn no c nha raf nguy hIô m. Va y ma con nho c
Ma n da da m mang vo va o chan Ieo Iôn ma I fôn gIu a frua na ng
muôn pho ng chan ha I xuông mô f "bu ng" ma n. HaI chI em "che n"
mô f bu a no nô va con nho c pha I Ia nh mô f fra n do n da ng nho ...
Hôf nghI fo I em, Ðoan Ia I nho dôn ba n be , Io p ho c. Ðô ng
Ðoan nho dô n ba do a hô ng khô. Hôm Ðoan bô nh ba f ngo không
bIôf no co bI "ba f mi" không. Ðoan mong ga p Ma n dô ho I xem aI
dem ca p vô cho Ðoan va nhaf Ia muôn Ma n dem ca p dôn bô nh vIô n
cho Ðoan fu c kha c. Vì dô I vo I Ðoan do Ia mô f va f "fuyô f ma f" chI
co mình Ðoan bIô f ma fhôI!
KHA NH NH! 70
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðoan fhay Io Ia ng cho ba do a hô ng khô, muôn vô nha ngay dô
gIu bi ma f fuyô f dôI cho mo n qua không gu I. Mô f fình yôu don
phuong fuyô f de p không muô n "phoI ba y ra a nh sa ng"...
Nha c dô n ba do a hô ng, Ðoan ca ng nho fha y VInh fhIô f fha.
Cho f cu a pho ng Ia nh he mo , ba MaI fa f fa dô n bôn gIuo ng
bô nh cu a con.
- Sao, kho e không con7 Con Ia m me Io qua chu ng.
Ða vuôf fo c Ðoan rô I Iay khan uo f Iau ma f cho Ðoan. Ðoan
muôn ôm cô me nu ng nIu nhu mo I nga y. Nhung mo I cu dô ng, Ðoan
Ia I nghe dau nôn da nh pha I na m yôn.
- Con bI vIôm ruô f fhu a cap finh pha I mô IIô n. Raf may Iu c
con Iôn pho ng mô , me da go I con cho ba c sI Tua n. Me vu a ga p Ia I
ba c a y, ba c ba o ca mô cu a con ra f fô f. Con cu yôn fam.
Va n nho dô n ba do a hô ng khô, Ðoan IIô m dôI môI khô he o,
ho I ba MaI:
- Me a , hôm do aI dem ca p vo vô nha cho con7
- Van Anh con a ! Ða du a fu I no fhay phIôn nhau che p ba I
gIu p con do !
Nghe no I Van Anh, Ðoan ca m fhay yôn fam. Tuy nhIôn Ðoan
va n mong duo c ga p ba n be . Ðoan fhu fhI:
- Chu ng na o con mo I duo c ra kho I pho ng Ia nh7
- Ðu ng haI muoI bô n fIô ng dô ng hô . Trua maI con se duo c ra
pho ng ngoa I. Na m Ia I khoa ng mô f fua n rô I vô . Con du ng Io Ia ng gì
ca . Ðm Ma n do I va o fham con do .
- Nga y maI, me ba o Ma n dem ca p va o cho con nhe !
Ða MaI fuoI cuo I vuôf ma con ga I:
- Cu yôn fam duo ng bô nh dI cô! Hô f bô nh mo I ho c duo c chu !
- Con nho Io p Ia m! Con cu ng sa p fhI ho c ky mô f rô I me a !
- ThôI duo c, maI me se go I em mang ca p vo va o cho con. Con
uô ng su a fIô p dI rô I ngu .
Ða MaI cho Ðoan uông hôf fa ch su a, da n do con fhôm if dIô u.
Sau do ba go I Ðoan cho ba c sI fru c rô I mo I fro ra.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 71
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðôn ngoa I co Ie Ia dôm. Ðoan nho không if ba n be , nho bo n
Van Anh, nho nguo I fhan, nho ca fha y VInh. Không bIôf cho dôn
hôm nay fha y co hay Ðoan na m vIô n chua nhI7 Nôu bIôf, sao fha y
không va o fham Ðoan7 Va ba do a hô ng khô ca u mong cho du ng aI
kha m pha ra no ...
KHA NH NH! 72
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 12
Tham fhoa f Ðoan ra pho ng Ia nh da duo c ba nga y. Nga y na o
Van Anh, Nguyô f Quô , Huong Tra m cu ng dôn fham Ðoan. Chu ng
kô chuyô n Io p, chuyô n Quang "qua y" nô n Tin "dIô u" mô f cu ra fro
bo I vì Tin "dIô u" ma Tuyô f "Iu n" không hô ngo nga ng gì dô n no ;
chuyô n fha y VInh pha f Io p suô f haI fIô f không fhe m da y vô vu
"fình fay ba" cu a Quang, Tuyôf, Tin da Ia m a nh huo ng dôn fhI dua
cu a Io p vì Quang "qua y" da nô n Tin "dIô u" o gIu a san fruo ng.
Nga y na o không ga p bo n Van Anh, Ðoan buô n Ia m cu ngo ng
ra ngoa I cu a pho ng cho do I nhu ng fIô ng chan quen fhuô c cu a
chu ng.
Hôm qua, Huong Tra m dua mô f sô ba n o Io p va o fham Ðoan.
Ia n na y co ca Tin "dIô u", Tuyôf "Iu n" va may "ông fha n" xo m nha
Ia ...
Ðoan vuI mu ng vì Tin da không co n nhìn Ðoan ba ng dôI ma f
cha f chu a nô I "u fình" nu a. Tha I dô cu a Tin cu ng frong sa ng hon,
co Ie no da Ia ng quôn chuyô n bu c fhu fo fình cu a no go I cho Ðoan
hôm na o. Hay fIôn bô hon, Tin da bIôf fra I fIm Ðoan không cu ng
mô f nhIp dIô u vo I no rô I chang7! Tuyô f "Iu n" co ve ho p vo I no hon.
Ðoan nghI fhô va mong Tin du ng nghI fo I Ðoan nu a...
KhI ba n be ra vô hôf, Ðoan Ia I fro vô vo I fra ng fha I cô don.
Nguo I Ðoan va n ha ng mong cu ng chua fhay dôn fham Ðoan.
Hôm qua, Van Anh co no I vo I Ðoan ra ng fha y chu nhIô m co
ho I fham Ðoan va chu c Ðoan mau bình phu c. Thô rô I fhôI, Ðoan
không nghe Van Anh no I fhôm cau na o nu a vô fha y VInh.
Ma n da mang ca p dô n bô nh vIô n cho Ðoan. Ta f nhIôn Ðoan
chI ca n fìm ga p duo c dIô u "bi ma f" cu a mình na m frong ay.
Thay no va n co n na m Im frong ngan ca p. Ðoan fho pha o nhe
nho m.
Mô I nga y, Ðoan Ia I mang no ra nga m nghia, fro chuyô n fha m
fhì vo I no khI mo I nguo I da ra vô ca . Ðay gIo no dang bình yôn frôn
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 73
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ngu c Ðoan, frong quyô n sa ch van ho c Io p 12 Ðoan va n du ng Ia m
gôI dô na m.
Ðoan fIn fuo ng khI mo n qua yôu fhuong na m duo I gôI, Ðoan
se yôn fam hon, gIa c mo cu a Ðoan se de p hon va Ðoan se Iuôn ga p
nguo I Ðoan yôu môn.
Ðay gIo Ðoan dam ra fhich ngu . Co khI nhu ng gIac ngu frua
Ia m cho Ðoan bo f dI nô I cô don va dôI khI da f Ðoan dôn ga n fha y
hon.
Trua nay, không co fIôf da y, VInh quyôf dInh dôn bô nh vIô n
fham Ðoan. May bu a nay, anh da nghe Io p ba o ca o Ðoan nghI ho c
vì na m vIô n mô ruô f fhu a. VInh cu ng muôn dôn fham Ðoan ngay
vo I fu ca ch Ia gIa o vIôn chu nhIô m Io p dô n fham ho c fro na m vIô n.
Hon nu a VInh cu ng raf "no ng ruô f" khI fuo ng fuo ng "be Nu" cu a
anh dang bô nh na ng. Nhung công vIô c Io p dô n da p, VInh chua fhô
dI fham Ðoan duo c. May bu a nay va o Io p, VInh cu ng fhay hoI
buô n vì fhIôu ha n dôI ma f fo den cu a cô em ga I. VInh fha m ca u
mong cho Ðoan cho ng bình phu c dô dI ho c Ia I. Ðo I vì không bao Iau
nu a Ia dô n fhI ho c ky mô f rô I!
Ðuô I frua, bô nh vIô n ôm va ng, VInh fìm duo c pho ng cu a
Ðoan không ma y kho . CIo na y, frong pho ng Ia ng nga f. Mo I nguo I
dang nghI frua. CIuo ng cu a Ðoan na m bôn cu a sô frong cu ng o
ha nh Iang bôn fra I. NoI day kha ma f me vì co mô f bo ng cay fru ng
ca fo che ma f ca mô f go c san.
VInh fIôn Ia I fu ng buo c fha f khe dôn bôn gIuo ng Ðoan. CIo
na y không co aI o Ia I cham so c cô be . Ðoan dang say ngu . VInh
Ia ng Ie nhìn guong ma f fra ng xanh frong bình Ia ng. Ma I fo c den
nha nh xo a frôn nô n gôI fra ng. HaI fay cô be da f Iôn ngu c. ÐôI môI
hoI ke m hô ng ha o hon fhuo ng nga y he mo . Anh nhe nha ng da f go I
qua Iôn ba n. Ðoan va n vô fu suy nghI không hô hay co nguo I dang
du ng bôn cu a sô cho Ðoan fInh da y.
VInh nhìn nhIp fho pha p phô ng Iôn xuông noI ngu c cô be va
ca m fhay yôn fam.
Trong fri VInh ca nh Nu be nho cu a anh nga y na o Ia I vu n vu f
fro vô . ÐôI ma f u buô n nhìn nguo I anh fraI yôu quy ma không no I
nôn Io I khI bIôf mình se bo anh dô ma I ma I dI xa vô co I vInh ha ng
vì can bô nh ung fhu ma u hIô m nghe o.
KHA NH NH! 74
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
VInh Ia c da u fha f ma nh cô xua dI nhu ng hình a nh dau
fhuong da do ng Ia I fha nh ky nIô m kho phaI mo vô nguo I em ga I
yôu fhuong xa u sô .
Thay Ðoan va n ngu say, VInh bo ra san mô f Iu c rô I Ia I quay
va o. Thay VInh cho Iau cô ga I na m chung pho ng dInh go I Ðoan
da y. Nhung VInh ngan Ia I dô Ðoan ngu ngon gIac.
Cho f ma f VInh cha m va o quyô n sa ch Van ho c Io p 12 dang
na m ngoan ngoa n bôn gô I Ðoan.
- "Cha , cô be sIông da o dô , fIô f kIô m fho I gIan qua nhI!"
Anh ca m quyô n sa ch Iôn xem dô dôf fhì gIo . Tình co mô f va f
frong sa ch roI ra. Thì ra do Ia mô f ca nh fhIô p e p hoa khô.
VInh nga m nghia fha f ky ba do a hô ng khô, mIm cuo I Ia m
ba m "ba do a hoa hô ng bIô u fuo ng cu a mô f Io I fo fình!" Anh nhuo ng
ma y fhich fhu khI fình co kha m pha mô f bi ma f "A ha, cô be da co
nguo I yôu!"
Ðô ng VInh fo mo nhìn ha ng chu nho xiu ghI bôn duo I "Vô
fha y I.P.V 20/11"... Anh gIa f mình su ng sô f nhìn ba do a hô ng khô,
ngo nga ng, fra I fIm ba f da u "Ioa n nhIp". Ðôn frong ca nh fhIô p co n
na n no f bô n do ng fho:
"Em giêëu trong saá ch vúã
Möå t chuá t gò hùæ t hiu
Nhiïì u khi höì n búä ngúä
Hònh nhû laâ ... tònh yïu...!"
VInh nghe co hô fro I daf chao nghIông. Anh không fIn va o
nhu ng dIô u mình fhay. Nhung su fha f va n so so fruo c ma f. Anh
ngo nga n may gIay rô I mô f ca m gIa c vuI suo ng vì duo c yôu dang
Iôn frong Io ng VInh nhu fu ng do f so ng fra o...
VInh không bIôf pha I vuI hay buô n. Ðo I vì Ie ra, VInh pha I dô
cho fra I fIm anh xu c ca m fu nhIôn o buô I ban da u ga p Ðoan ngoa I
cu a Io p. Nhung anh da da f cuong vI mô f nguo I fha y Iôn frôn faf ca .
Anh da fu kìm chô fình ca m fu nhIôn chan fha f cu a mình, "Ia I" no
sang mô f chIô u huo ng kha c cao fhuo ng hon, da o du c hon, ma
không co dIô u chI ba f anh pha I Ia m nhu va y7!
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 75
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Nôu anh cu dô fình ca m na y no mô f ca ch fu nhIôn fhì gIo day
VInh se vô cu ng sung suo ng khI bIôf ro môI fình cu a Ðoan dôI vo I
mình.
Thô ma ... nguo c nga o fhay!
VInh nhe nha ng da f quyô n van fro Ia I chô cu rô I Ia ng Ie ra
vô .
Anh ro I bô nh vIô n ba ng mô f fra I fIm xao dô ng, choI voI...
KHA NH NH! 76
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 13
Tha m fhoa f Ðoan nghI ho c da ga n mô f fua n Iô . Va o Io p, va ng
Ðoan bô ba Van Anh, Nguyô f Quô, Huong Tra m cu ng fhay buô n.
Hô I na y frong fIô f van cu a fha y VInh, Nguyô f Quô quan sa f
fha y ky Ia m. No frao dô I fIn fho I su vo I Van Anh va Huong Tra m
ba ng ca ch fha fhu fu ba n frôn xuô ng ba n duo I ra f khe o, ra f "sa nh"
ma fha y VInh cu ng không fa I na o ba f duo c. Nôu bIôf duo c nô I
dung cu a nhu ng fo "fhu buo m" do , fha y VInh se "mô u" da I da I Ia
ca I cha c!
Hôm nay Nguyô f Quô cu ng fha "fhu buo m" xuông ba n Van
Anh, nô I dung nhu sau:
- Tu I ma y oI, ma y nga y nay fao dô y fha y mình coI bô co
pha n gIa ng ba I "ke m hay" ba ng nhu ng nga y co "em" Ðoan frong
Io p. Tha y co ve buô n buô n nhu "nhu ng Ia fhu bay". O ng gIa ng ba I
ma coI bô "hô n Io da ng mô ng ra ngoa I cu a Io p" qua chu ng!
- Hô ng bIôf fha y co chIa dô ng fu "fo Iove" con Ðoan hông nu a!
Ðo m ma f ô ng sao fao nghI ngo qua ! Con Ðoan "ho p hô n" fha y
mình maf rô I! Hic! Hic!
- OI! Tô I nghIô p fha y mình da bIôf yôu rô I! "Yôu Ia chôf frong
Io ng mô f if!" do fha y uI! O ng ra nh fho Xuan ÐIô u qua ma sao ô ng
da m Iô n xô n vo I fình yôu fu I bay he 7!
- Tu I ma y fha y fao "sIôu am" fIm ông VInh "oa ch" hôn7 Co n
"dIô n fam dô " cu ng cho bIô f ô ng bI "rô I Ioa n nhIp fIm ca p ba" do vI
khua n "I Iove You" fan công a o a f. Hì! Hì!
"To buo m" no qua ng xuông ba n duo I. Không da y nam phu f
sau mô f "fo buo m" kha c Ia p fu c duo c fha y Iôn ba n frôn. Con
Nguyô f Quô chô p nhanh Iu c fha y VInh xoay Iung Iôn ba ng. To
buo m cu a Van Anh va Huong Tra m "phu c da p" fhô na y:
- Hu hu! Ðo n fao "zuong" ô ng fhì if ma fhuong con Ðoan fhì
nhIô u. Ðo I no da ngu ngo, da I dô f, mo I ma y fuô I da u ma ba y da f
chIa dô ng fu do Ia m chI cho ra c rôI cuô c do I.
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 77
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- OI! Nho ba do a hô ng không go I cu a "e m" ma haI fao fhay
fhuong "e m". Ma oI! Nô u ông VInh ma bIô f duo c ba do a hô ng khô
do Ia cu a ô ng fhì ô ng se ra sao7! O ng se khu ng Iôn vì duo c yôu hay
ô ng se cho con Ðoan "ôc vIf" dIô m ha nh kIô m vì ca I fô I da m yôu
fha y!
- Sao no "ngu" fhô 7 No không bIô f fha y Ia cha me , fha y Ia
vua, Ia Khang Hy dang vI ha nh... hic! Hic! "CIo n ma f vo I Khang
Hy fhì bI che m". "CIo n ma f vo I fha y fhì bI xu c xIrô". Ðu a vo I a I
fình fhì bI vIôm ruô f fhu a fhay bô! No kho Ia m. Tu I fao fhuong no
Ia m nhung không bIô f pha I "na m sao" bay gIo 7
- Tao vo I Huong Tra m co Ia m ba I fho "Ða n nghI ho c" nhu
sau. Ma y do c coI hay hôn7 Ðem dang frong Mu c Tim duo c hôn7 Hì!
Hì!
"Saá ng nay baå n khöng àïë n lúá p
Trúâ i buöì n trúã gioá heo may
Caâ nh cêy saâ vaâ o lúá p hoå c
Xua ài caá i reá t hao gêì y
Chiïëc ghïëcö àún lùæm lùæm!
Höå c baâ n vùæ ng nhûä ng xön xao
Khi cö àoå c baâ i cho cheá p
Thiïëu möå t tiïëng buá t rò raâ o..."
(Thêí m Haå )
- Taá i buá t: Àoå c xong "thû bûúá m", "thuã tiïu" ngay lêå p tûá c. Boã
vö hoå ng nuöët cuäng àûúå c! Miïîn sao öíng àûâ ng bùæt àûúå c laâ töët! A.T.
Na y gIo VInh da chu y ba n cu a Van Anh va Nguyô f Quô co
nhu ng ca nh fay fhoan fhoa f chuyô n Iôn, fha xuô ng nhu ng fo gIa y
nho . Anh du su c bIôf "fu I nho c" no I chuyô n ba ng gIay. Nhung VInh
cha ng hô ba f bo hay ra y ra chu ng Ia m gì. Ðo I vì aI frong fuô I ho c
fro ma nghIôm fu c ca dau7!
Nga y xua anh cu ng va y! Co n bay gIo ke frôn bu c gIa ng,
nguo I duo I ba n ho c anh da co nhIô u ca m fhông vo I Iu a fuô I ô maI,
nhi nhô da y fho mô ng na y. Cho nôn anh không buô n nhìn ma y ca I
da u chau Ia I dôI vaI run Iôn vì nhu ng fra n cuo I vô nô I dung cu a
nhu ng fo gIay chuyô n fay. Ðo I không co n bao Iau nu a chu ng se ro I
fruo ng xa Io p ma I ma I, fung ca nh bay va o do I nhu anh bay gIo ,
KHA NH NH! 78
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ia m gì fìm Ia I duo c nhu ng phu f vô fu nghIch ngo m cu a fuô I ho c
fro !
Chô ngô I cu a Ðoan va n frông. Va ng mô f nguo I VInh da y
cu ng ma f "hang"! Ho c fro duo I Io p dang cham chu Ia m ba I fa p Ia m
van. VInh sam soI cay bu f frong fay cho f nho buô I frua anh va o
fham Ðoan frong bô nh vIô n. VInh fha y fhuong cô be fha f nhIô u.
Trong fham fam VInh cô xem Ðoan nhu em ga I nho cu a mình. Ða
bao Ia n anh da cô da n Io ng pha I dô cho Ðoan ho c, ha y Ia m mô f
nguo I fha y fô f. Nhung anh fha y kho qua ! Anh da pha I da u franh
fu fuo ng du dô I dô fra I fIm anh du ng Ia c dIô u vu vo.
Nga y mo I vô fruo ng nha n Io p, VInh da co nhIô u chu y vô cô
be mo mô ng dô n quôn gIo ho c ngoa I cu a Io p! Cô be a y Ia I ra f dô
fhuong, nhu mì va ho c raf gIo I môn anh phu fra ch.
Trong nhu ng gIo Iôn Io p, nhìn xuông ba n ho c, VInh chua
fhay aI say mô, cham chu nghe fha y gIa ng ba I ba ng Ðoan nôn
frong fham fam anh fhay cuô c do I da y ho c cu a anh fha f co y
nghIa!
Rô I mô f nga y VInh cho f kha m pha ra o Ðoan co mô f ne f raf
quen fhuô c. Chinh ne f quen fhuô c a y da khIô n VInh cô ga ng kìm
ha m fình yôu frong sa ng da bô c pha f hôf su c fu nhIôn frong Io ng
mình dô xu ng da ng Ia mô f nguo I fha y du ng nghIa, du ng chu c
nang. Ðo chinh Ia "dôI ma f"! ÐôI ma f cu a be Nu.
Trong do I VInh, be Nu Ia em ga I nho ma VInh yôu fhuong
nha f da ma f. Ðay gIo VInh không muô n ma f be Nu fhôm mô f Ia n
nu a! VInh da fình co fìm duo c be Nu cu a anh frong Io p ho c qua cô
ho c fro dô fhuong. Nhung khô fhay su fha f va n Ia su fha f!
Tu khI con fIm co nhu ng fình ca m rIông, VInh cô ga ng dau
franh vo I Iy fri. Ðo I Iy fri cu a mô f nguo I fha y không cho phe p VInh
yôu Ðoan nhung fra I fIm cu a VInh cu ng co nhu ng Iy Ie rIông cu a
no .
Ða do a hô ng mu ng 20/11 chu ng mInh môI fình cu a mô f ho c
fro dôI vo I fha y. VInh nghI do Ia môI fình da u cu a Ðoan. Vì chinh
VInh cu ng da fu ng ma f fhay faI nghe chuyô n Tin "dIô u" vo I ba I fho
"Ðoan fIôn"!
VInh cuo I buô n va suy nghI ra f mông Iung. Ðay gIo Ðoan co n
nho . Chuyô n fhI cu fuong IaI raf Ia hô fro ng. MaI sau, khI Ðoan ro I
kho I ghô nha fruo ng, du chI mo I buo c chan Iôn da I ho c. Nôu fra I
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 79
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fIm xua co n cu ng nhIp da p vo I anh, VInh se mo rô ng vo ng fay cho
do n nguo I anh yôu vo I fa f ca fa m Io ng. ChI so ra ng... VInh không
da m nghI xa hon nu a...
Co n bay gIo Iy fri cu a nguo I fha y Iuôn ba o vo I VInh ra ng ha y
xem Ðoan nhu em ga I. Nhung fra I fIm anh, sao no cu ng da u kInh
khu ng!
Iy fri va fình ca m cu gIa ng co frong Io ng VInh gay nôn
nhu ng mau fhua n nhu nhu ng do f so ng nga m cuôn hu f VInh va o
frong.
Trôn nô n fro I xanh fha m, nhu ng cuô n may fra ng nho n nho
bay. VInh fhe m duo c fha nh fhoI nhu nhu ng da m may rong choI do
bIôf chu ng na o!
Van Anh ba o nga y môf Ðoan xuaf vIô n. VInh quyô f dInh se
fhu c hIô n mo I vIô c fheo y nghI cu a mình.
KHA NH NH! 80
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 14
Nang chIôu nhe nhe vuong frôn nhung canh Ia man xanh
fuoI. Ðoan vu a fra I qua mô f gIa c ngu da I. Cô be a m con MI MI ra
fruo c hIôn nha .
ChIô u nay Ma n va o fruo ng ho c phu da o chua vô . Ða MaI
fhay Ðoan xuaf vIô n ba nga y da kho e nôn cu ng da dI Ia m. Mô f
mình o nha ngu ma I cu ng cha n, Ðoan dInh choI vo I con MI MI mô f
Ia f rô I va o nha soa n Ia I sa ch vo chua n bI maI dI ho c.
NghI ho c da Iau, Ðoan nho Io p vô cu ng, Ðoan nho ba n be ,
nho Io p ho c vo I chô ngô I fhan yôu, nho cay me fay va san fruo ng
da y bo ng ma f, nho môn van ho c da muo I nga y nay không aI gIa ng
cho nghe!
Ðoan vuôf ve bô Iông mIn ma ng cu a con MI MI, no I chuyô n
vo I no cho do buô n:
- MI MI oI! Ma y nga y chI bô nh sao cung không dô n bô nh vIô n
fham chI7
Chu me o hô nh hô nh chIôc mu I do hô ng, khe co bô Iông mô m
va o Io ng Ðoan nu ng nIu.
- O nha cung co nho chI không7
Ðoan nhìn va o dôI ma f frong veo cu a no . Con MI MI gu gu
nhu ng fIông nho xiu frong cô ho ng fo ve fhông ca m vo I cô chu nho
cu a no .
Ðoan bô no Iôn fay fha m fhì:
- Nhung co mô f nguo I co n fô hon cung nu a! Nguo I do không
hô nho fo I chI mIu a !
- ...
- MIu bIô f không, co nguo I ba o vo I chI ra ng, mô f buô I frua co
mô f anh cha ng Ia Ia va o fham chI, chI co fha y mô f go I qua cu a mô f
nguo I na o do dô Ia I, nhung không fha y dô fôn.
Con me o "ngao ngao" fra Io I cô chu fô I nghIô p. Ðô ng no nha y
phô c xuô ng, nhe nha ng Iao ra cô ng. Ðoan dI fheo ba f no Ia I, nhung
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 81
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
no da Ie n ra ha ng ra o ma f hu f. Ðoan mo cô ng ra o, Io da u ra ngoa I
fìm chu me o "Iô n xô n". Ðoan ca f fIô ng:
- MI MI! MI MI!
- A! Hay qua nô u không nho con me o fra ng mo I pho ng ra
cha c fha y không fìm duo c nha em rô I!
Ðoan hô f hô n khI nha n ra fha y VInh. Trô ng ngu c Ðoan da p
du dô I. Vu a mo I mong ga p fha y, bay gIo fha y hIô n dIô n fruo c ma f
Ðoan frong gang fac Ia m Ðoan vu a bôI rôI, e fhe n, vu a fhay Io ng
nao nao. Taf ca Ia m fha nh mô f fhu fình ca m gì Ðoan không fhô fa
duo c.
VInh vIn mô f fay Iôn chIô c xe "cuô c" nga m cô ho c fro ha y co n
xanh xao. Anh chI muô n mình không pha I Ia fha y gIa o chu nhIô m
cu a Ðoan dô duo c ba y fo fình ca m dang dang fra o nhu so ng.
Nhung không! VInh da da n Io ng "pha I vu ng", Ðoan chI Ia ho c fro
cu a anh fhôI.
- Ðoan kho e chua7 Me em co o nha không7
Ðoan khe Ia c da u, ne p va o cô ng. VInh da f chIô c xe cuô c va o
frong san.
Ðoan dI raf nhe va cha m. Ða c sI ba o pha I ca n fha n khI dI
du ng va Ia m vIô c nhe dô vôf mô fha f Ia nh Ia n.
VInh cu ng dI fha f cha m dô cho Ðoan va o nha . Anh cô xem
Ðoan Ia be Nu cu a anh nga y na o dô fhu c hIô n duo c y dInh frong
sa ch cu a mình, dem Ia I nhu ng dIô u fôf de p cho Ðoan.
VInh chu dô ng mo rô ng cu a ra va o va fu dô ng ke o ghô ngô I
sau khI da ba f chIô c ghô xich du ra cho Ðoan.
Ðu Io n hon Ðoan ga n chu c fuô I, da fu ng gIa ng ba I fruo c Io p,
du da fu ng da n vo I Io ng no I sao cho khe o. Nhung VInh va n fhay
kho vô cu ng. Anh fa ng ha ng may Ia n, rô I du ng Iôn dI dI Ia I Ia I
frong pho ng va n chua bIôf pha I ba f da u ra sao.
Co n Ðoan cu dua ma f nhìn ra san rô I Ia I van vô chIôc ke p
hình buo m frong suôf, fho I gIan khI fhì nhu da I ra, Iu c nhu Ia ng
do ng Ia I, va n chua nghe aI ca f fIô ng. Cuô I cu ng VInh Ia nguo I Iôn
fIô ng fruo c.
- Chu ng na o em dI ho c Ia I7
Ðoan fra Io I nhe nhu fIông Ia roI:
KHA NH NH! 82
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Thua fha y, co Ie nga y maI a !
VInh nhìn dôI ma f anh yôu nha f:
- Ðm co fhay fha f kho e chua7
Ðoan khe ga f da u. O cô be ca I gì cu ng fha f nhe , fha f dIu nhu
ra f dô vo , dô roI ba f cu Iu c na o. VInh muô n da f fay Iôn ma I fo c den
muo f dô nghe ca I ca m gIa c ma f ôm noI fay anh. Muôn nga m dôI
ma f den fho a Io ng, muôn hôn dôI môI xInh mô f chIôc hôn nô ng
fha m nhaf, nhung anh không da m. Ðo I chu ng co n frong fra ng
ngay fho qua . Anh se Ia m chu ng va n du c maf! Anh cô ga ng fu nhu :
- "Nga y maI! Nga y maI! Cu ng cha ng co n bao xa, Ðoan se va o
da I ho c."
Ðao nhIôu Io I dInh no I bô ng fheo gIo fheo may bay maf. Ðô ng
chuông dô ng hô fhong fha buông bôn fIông. Không co n bao Iau
nu a, mo I nguo I se vô , VInh se không co n dIp na o fôf hon. NghI fhô,
anh ke o ghô dô n ngô I dô I dIô n vo I Ðoan, cô no I ba ng gIo ng bình
fha n nha f:
- Hôm nay, fha y dôn fham em. Tha y raf mu ng khI fhay em
kho e ha n. Nga y maI em se dI ho c Ia I, fIô p fu c cha ng cuô I cu a do I
ho c sInh fhan yôu. Ðo I không co n bao Iau nu a, du muô n du không
em cu ng se ro I fruo ng. Iu c do fha y se vuI mu ng bIô f bao nô u em
da f kô f qua my ma n, chu ng fo mô f fha nh fich ho c fa p xua f sa c,
không xao Ia ng vIô c ho c bo I baf cu mô f van dô gì raf va n vo cu a
fuô I ho c fro . Tha y không muô n em bI xao dô ng fam hô n, bo I em ra f
gIô ng cô em ga I cu a fha y da ma f. Va fha y ra f fhuong cô em ga I do !
Tuy nhIôn fha y fha nh fha f khuyôn em nôn bo f Ia ng ma n! Ia ho c
fro , duo ng fuong IaI fhônh fhang rô ng mo , fha y nghI em se fha nh
công không ma y kho vo I mô f dIô u kIô n duy nha f Ia "Ho c! Ho c nu a,
ho c ma I!" du ng dô fam fri dI mônh mông xa vo I khI em chua va o
da I ho c.
VInh ngu ng no I, anh fha y ne f ma f Ðoan fha m fuoI hon. Cô
be co ve hIô u nhu ng Io I fha y nha n go I. VInh mu ng ghô go m. Anh
nhìn sau va o ma f Ðoan.
- Ðay gIo em co hu a vo I fha y không duo c xao Ia ng vIô c ho c
baf kô vì mô f van dô gì, fu bay gIo cho dôn nga y em va o da I ho c!
VInh fhong fha nha n ma nh:
- Ðm co hu a vo I fha y duo c không7
ÐONC HO NC CHO TINH ÐÂ ! 83
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Anh sung suo ng rô n ra frong Io ng khI fhay Ðoan ga f da u qua
quyôf, mIô ng nhoe n cuo I fha f fuoI.
VInh du ng Ia I ma y gIay rô I fIô n nhanh ra cô ng, xem nhu anh
da fha nh công buo c quan fro ng nha f. Nhu ng nga y kô fIô p co n da y
Ðoan ho c, co n ga p nhau mô I nga y VInh pha I Ia m guong fô f, fa o
nIô m fIn vu ng cha c cho faf ca ho c fro cu a mình va nhaf Ia dô
chu ng mInh cho Io I no I, vIô c Ia m cu a anh. ÐIô u do co n kho hon gap
bô I. Nhung VInh se quyôf fam Ia m duo c.
Anh ra vô Io ng phoI pho I fheo fu ng vo ng ba nh xe reo vuI,
VInh nghe Io ng nhe nho m fhônh fhang nhu vu a caf dI ga nh na ng
sa u fam fu frong mình suôf may nga y qua, fu khI ba f ga p ba do a
hô ng frong frang sa ch cu a Ðoan.
Co n Ðoan, cô be cu du ng fa n nga n nga m ma I bo ng fha y
khuaf sau ca nh cô ng ra o fo Io n. Ðoan nhu bu ng fInh sau mô f gIac
ngu mô. Io I fha y VInh qua ro va Ðoan da hu a vo I fha y se da u va o
da I ho c.
Ðoan dôn bôn ba n ho c soa n fa p vo cho va o ca p. Cô be không
quôn mang "ky va f fhan yôu" cu a mình ra nga m mô f Ia n cuôI
cu ng. ChI mô f Ia n na y nu a fhôI, Ðoan se caf no va o dI va ng, va o ky
u c ra f sau cu a fam hô n. Ðo I chuyô n fruo c ma f cu a Ðoan Ia pha I
da u va o da I ho c. Ðoan se do ng cu a ngan fIm hô ng cu a mình Ia I,
fuo ng fuo ng ra cô ng fruo ng da I ho c fhônh fhang se mo rô ng cu a
do n buo c chan Ðoan vo I dIô u kIô n pha I quôn dI "ba do a hô ng"!
Ðoan da f môI hôn ba do a hô ng khô mô f Ia n cuôI cu ng rô I
Ia ng Ia ng ba f que f, mô f a nh Iu a xanh Io e Iôn IIô m va o ha ng chu
"Vô fha y I.P.V 20/11" fruo c khI fhIôu ru I ba do a hô ng yôu fhuong.
Ðoan nghe buô n nga n ngo dang fa n frong hô n.
Nhung nô I buô n do chI ngu frI frong Io ng Ðoan hôm nay nu a
fhôI. Ðo I Ðoan da xa c dInh vo I chinh mình Ia pha I da u va o da I ho c.
Co n fha y VInh, fha y chI Ia mô f a ng may bông noa n Ia m de p fuô I
ho c fro mô ng mo cu a Ðoan frong gIay phu f. Vì fha y chI xem Ðoan
nhu mô f nguo I em ga I!
' ' '
Na ng so m bu ng Iôn frôn ha ng cay fruo c ngo . Sau mô f gIac
ngu da I chua fu ng co , Ðoan da fInh fa o hon. Mô I fình don phuong
vo I fha y da frôI fheo bo ng dôm fu buô I fôI hôm qua maf rô I!
KHA NH NH! 84
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðoan ôm ca p buo c ra ngo . A nh na ng da o non fuoI dang vo n
fa a o Iu a, vo hôn Iôn ma , Iôn fo c cô ho c fro muo I fa m fuô I. Ðoan
cuo I vo I na ng maI, cha o gIo so m, buo c fung fang dôn fruo ng vô fu
nhu chua bao gIo fra I qua mô f gIac mô ng fình yôu.
Ðoan na o nu c kInh khu ng bo I sa p fo I cô ng fruo ng, sa p fha y
cay me fay gIa nua va khung cu a sô quen fhuô c. Tu day dô n cuô I
nam cha c cha n cô na ng se không co n gIau frong sa ch vo mô f chu f
gì ha f hIu nu a! Ðo I fuô I muo I fa m co nhIô u dIô u dô nho va cu ng raf
dô quôn!
Ðoan buo c cha m Ia I dô Ia ng nghe gIo ng mô f ca sI dang vang
Iôn ba I "Kha f Vo ng" ma Ðoan raf fhich. Cô be ngu a ma f nhìn ba u
fro I xanh frong ra f cao ra f rô ng va Ia m nha m ha f "va sao không Ia
gIo , Ia may dô fhay fro I bao Ia7 Va sao không Ia phu sa ru c ro cho
ma u hoa...7 Sao không Ia da n chIm go I bình mInh fhu c gIa c, sao
không Ia ma f fro I gIeo ha f na ng vô fu..."
Ðoan nhoe n mIô ng cuo I fha f fuoI va buo c nhanh va o cô ng
fruo ng rô ng mo , noI do co bIô f bao ba n fay nô ng a m cu a ba n be
fhuong yôu va frI fhu c va y go I Ia m cha y bu ng frong Ðoan bao kha f
vo ng ho c fro vô mô f fuong IaI fuoI sa ng.
Ðoan se sô ng fha f co ich cho do I, cho xa hô I maI sau.
Cô be se Ia phu sa ma u mo cho hoa fhôm huong nga f, Ia ha f
gIô ng xanh fuoI frôn da f me , Ia da n chIm go I nga y mo I, Ia ca a nh
ma f fro I raf ca n fhIôf cho mo I nguo I, mo I va f.
Pha I rô I, Ðoan se Ia a nh ma f fro I gIeo sa c cho do I nhu ng ha f
na ng va ng raf dô I vô fu.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful