T!OI THO Ð! ÐOI 1 hffp://obooks.vdcmodIa.com M!C I!C PHÂN TH! NHÂT ........................................................................................................................ 2 PHÂN TH! HAI .......................................................................................................................... 63 Phung Quan 2 hffp://obooks.vdcmodIa.com PHÂN TH! NHÂT "Trûâ giùåc, ba tuöíi vêîn coân hiïìm laâ muöån" Cao Ða Quaf 1 Môf fuân fruo c ngay Huô nô sung khang chIôn, dân frong fhanh phô duoc Iônh fan cu hôf vô cac vung quô. Nhung qua mây ngay dâ u danh nhau, fIn fu c fha ng IoI fu Maf frân dua vô dôn dâp. TIn fha ng IoI môf dôn muoI, muoI dôn fram, nôn dông bao cha c mâm fuI Tây sap dâu hang dôn noI rôI. Ðo do, không aI bao aI, mon mon koo dân vô phia fhanh phô. Ho nong Iong sôf ruôf duoc mau mau fro vô don dop IaI nha cua, phô xa, fro vô voI công vIôc Iam an fhuong ngay. CuôI cung ho fu fâ p IaI dông duc phia bôn nay câu Ðao VInh. Ðôn kIa câu fhuôc khu vu c maf frân A, aI muôn sang phaI co gIây phop cua Ðan chI huy Maf frân câp. Nhu da fhanh Iô, fo mo sa ng Ia dô ng bao fua hôf ra duong, koo dôn dung chon chuc o dâu câu, cho ngho fIn fuc fhang IoI cua Maf frân dôm qua. Ho chon Iân, u n un môI Iuc môf saf dôn chô bâc da buoc Iôn câu. Nôu không co anh Vô Quôc Quân câm ngang khâu su ng fruong daI nhu cây sa o chan vjf dung gac ngay fruoc maf, cha c ca khôI nguoI chon chuc nay da fran qua bôn kIa câu nhu nuoc vo bo . Ðông bao nhao nhao hoI anh Iinh ga c: T!OI THO Ð! ÐOI 3 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Ðôm qua quân fa mân an co kha không anh7 - Nôn fuI Tây o vj fri mô ma sung, Iuu dan nô nhu rang bap ca dôm rua7 - IIôu fu I han sap sua "hô-Iô-manh" chua, cho ba con vô don dop nha cua, phô xa7 Ðj ba con hoI fôI fam maf muI, anh Iinh gac chI con bIôf nhan nho dô nghj: - XIn ba con du ng xô xô ra cho fôI môf chuf! Ðung saf vô fuI rI con bIô f gac xach Iam rang7 Sang hôm do, fu frong dam dông chon chuc ôn ao ây, co fhang bo IoI du ng dung Iu c anh Iinh gac con maI nhan nho dô nghj voI dông bao, Iuôn ra sau Iung anh va chay fof sang bôn kIa câu. Anh chua kjp quaf goI IaI, no da mâf va o day phô kô dâu câu bôn kIa. Không fhô bo frông chô gac dô duôI fhoo, anh chI con bIôf dâm chân dâm ca ng, Iau bau buc fu c: - Con caI nha aI ma nghjch hon quI! Co mây dua ban koo gung, dâu phông rang cung Iâp Iom djnh baf chuoc chu bo vua rôI, nhung anh Iinh gac da nhanh fay fom cô ao IôI IaI hôf. Môf fhang ban koo gung, maf Iac fhIôn Iac dja, frô môI noI voI dua ban vua bj fom cô IôI IaI: - TuI bay không baf chuo c nôI fhang nI mô! Han Ianh hon chuôf nhaf. ChoI frôn fìm, u moI, fha dIa ba ba... voI han chI co fhua. Ðu ng ho ng ma so duoc vao nguoI han. - Rang mI bIôf7 - Tao choI maI voI han co n Ia chI. - Han khoo fu hôm nô sung, han da fof duoc qua khu vuc Maf frân ba, bôn Iân.- Chu bo ban dâu phu ng rang no I chon va o. - Han Iof qua bôn do Iam chI7 - CoI choI! Phung Quan 4 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Han co kô chuyô n chI hay không7 - KhôI! Nhung fhu nhâf Ia sang mô han cung gap môf foan Vô Quôc Ðoan ma chI nho bang fuI fa fhôI, nhIôu dua con nho hon. Toan nI chay doc fhoo bo sông, fâp quân su môf haI, fâp nom Iu u dan, ban su ng... vuI ghô Ia m. Han dung coI ma fhom rôu ca nuoc mIông! - Vô Quô c Ðoan ma chI nho bang fuI fa fhì danh fây rang duoc7 Hay Ia han noI Iao7 - Rang không danh duoc7 - Thang ban dâu phu ng rang vônh maf Iôn noI. - Chanh phu cu fhu Iâ y fau vô Vô Quôc Ðoan coI, co chôf cha fuI Tây không7 Tha ng ban koo gu ng maf Iac cuo I ngao: - Iây mI vô Vô Quôc Ðoan fhì fha Iâ y fau con hon! Tau chang cân sung dan gì hôf - No ruf frong fuI quâ n ra môf ca I su ng cao su, koo cang haI soI chun. - Co caI nI, fau nham fru ng maf fuI Tây, fuI Vô-gIô 1 fau no. Cha con ha n fha hô ma mu. ` ` ` Toan "Vô Quôc Ðoan con nif" Iu c nay dang nôI nhau fha nh hang môf, râm râp Iôn phia câu Ðông Ða cu. Chay dâ n dâu Ia anh Vô Quôc Quân chI huy. Anh frac haI ba, haI bôn fuôI, dang nguoI fâm fhuoc, vaI rông nguc no, foc bu I kIôu mong Iua, cô doo Iung Iang chIô c co I ma kôn sang Ioang. Sang hôm do froI Ianh caf ruôf, anh chI mac dôc chIôc may ô frang va quân duI xanh ông bo saf duI. Con foan fro an mac fap nham. Qua nua mac ao quân Vô Quôc Ðoan su a ngan Ia I. NhIôu du a boI frong nhu ng chIô c a o frân fhu rông nhu ao fhung fô. Co dôn hon chu c dua naI njf "xanh- fuya-rông" da, co khoa dông fo fuo ng va doo ca bao dan. Co froI 1 VIôf gIan. T!OI THO Ð! ÐOI 5 hffp://obooks.vdcmodIa.com bIôf duoc frong nhung caI bao dan suf soo, moo mo ây, chung nich nhof nhu ng gì! Ðay phô von duong cua dong fhon caI kin mif. Ðông bao khu vu c nay da fan cu hôf fu dôm dâu khang chIôn. Hang chuc con cho Iac mâf chu, hop fhanh dan chay Ioang quang frôn duong, franh nhau nguI boI cac dông rac kIôm an. Con nao con ây haI hông Iop kop, xuong suon nhô cao nhu vua nuôf hang chuc chIôc cap rô vao bung. KhI foan fro râm râp chay qua, Iu cho so haI, fan Ioan. Chung chuôn hôf vao cac hom phô, cho mo m ra sua vang. Ðon fro dâm chân, vô duI, doa IaI Iu cho. Con duo ng ôn ao han Iôn frong chô c Iaf. Iôn dôn câu Ðông Ða cu, anh chI huy fhôI môf hôI coI daI Ianh IoI. Toan fro dung IaI. NhIôu dua nghjch ngom vo mâf da dâm chuI vao Iung dua cha y fruoc... - Tâp hop ba hang doc! - Anh chI huy quay IaI dong dac hô. Toan fro Iâp fuc fro IaI frâf fu. Ioang môf caI chu ng da sap fhanh dô I hình ba hang do c, voI fu fhô râf nghIôm chInh. - ÐIôm sô! Ðap IaI fIông hô anh chI huy, nhu ng dua dung o ha ng doc bôn fraI, nôI fIôp nhau dô m fo nhu hof : Mô f! HaI! Ða! Ðôn! nam! Sau! Ðay! Tam! Chin! Muo I!... Hôf. - O... o... Ða chua hôf... MuoI môf! - Môf dua dung Io ra môf mình o cuôI dôI cuông quy f kôu foang Iôn. - Ðao cao anh, om bj Io hang a! - Io Ia fhô nao7 - Anh chI huy hoI van IaI, nhu hoan foan không fIn ca I chuyôn vô Iy do. - Toan dôI chung fa co ba muoI om, fâp hop fhanh muoI hang ba, Iam sao IaI Io duoc. - Ða rua ma om bj Io fhIôf a. - Thang bj Io hang nhon nha c nhìn nguoc nhìn xuôI, nhan nho, bôI rôI fra IoI. Phung Quan 6 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Cac om kIôm fra IaI xom co ha ng nao dung haI không7 - Anh chI huy nhu vân fIn chac rang dây chI Ia fro nghjch ngom cua bon fro ma fhôI. Nhung ca dôI sau khI nhôn nhao kIôm fra hang ngu, dông fhanh fra IoI: - Ðao cao anh, ha ng mô cu ng du ng du ba ca a! Anh chI huy roI chô dung, dI doc xuông phia duoI, dua maf kIôm fra fung hang môf, mIông Iâm bâm: - Quân sô dôI dang ba muoI bông hoa ra bam môf Ia nghIa Iy gì7 Nhung chinh anh cu ng dang ngo ngac. Ðu ng Ia ha ng nao cu ng du ng du ba va cuôI dôI vân Io ra môf dua. Anh IIôn dI nguoc fro Iôn, soaf ky IaI Iâ n nua. Kôf qua anh IôI duoc môf fhang Ia hoac, không bIôf fu dâu chuI ra dung Iof vao gIua dôI. Ca dôI fron fron maf kôu Iôn: !a! HaI dua dung cu ng ha ng voI fhang bo Ia hoac na y, ha hôc môm vì qua sung sôf: - !o froI! Rua ma fu nay foI chu fo cu fuong han Ia fhang Hoa-don! Nuoc da han cu ng don fhuI co khac chI anh Hoa-don nha mình mô cac câ u! CaI dua co fôn Ia Hoa-don dung ca ch do haI hang, ngho vây IIôn cau maf , noI voI Iôn: - Iâm, Iâm caI chI Ia rua7 To don nhung chI don vua vu a!... Môf dua dung bôn fraI vo maf IIôn Iau, dua fay vuôf vuôf ngu c Hoa -don ngoac mIông ra cuoI: - Ðua fa vuôf bof cu c fu aI xuô ng cho. Hô, hô, hô... don vua vua hay don fhuI fhì cung Ia ho "côf nha cha y" ca fhôI ma. Thang bo Ia hoac chuI bua vao hang ngu dôI, chinh Ia caI fhang Iuôn sau Iung anh Iinh gac, fof qua câu Ðao VInh Iu c nay. No cu ng frac fuôI Hoa-don, voc dang cu ng sa n san, nhung nuoc da, T!OI THO Ð! ÐOI 7 hffp://obooks.vdcmodIa.com cua dang fôI, co don hon fy chuf, Hoa-don fu aI kô cu ng phaI. Cach an mac no cung kom xa Hoa-don. Hoa-don dIôn quân phuc voI ao frân fhu rông nhu ao fô, con fhang nay danh dôc caI ao côc nâu ngan ho ca rôn vo I caI quâ n duI xanh bac phôch, dif va haI mIông fo fuong. Anh chI huy nam chaf canh fay no koo IaI saf fruoc maf, hoI fo gân nhu quaf: - Ðm o dâu7 Tôn Ia chI7 Sao dam ca gan chuI bua vao hang ngu Vô Quôc Ðoan7 Thang bo so haI cu I maf nhìn xuô ng duong, ban chân dI dI môf hon dâ f, fra IoI Ii nhi frong cô hong, chang aI ngho duoc gì. Anh chI huy sôf ruôf không muô n mâf fhì gIo fhôm, bo fay no ra, nghIôm maf noI: - Ðm phaI ra ngay kho I khu vu c nay. Ðây Ia khu vu c Maf frân om nho chua7 Anh quay IaI noI voI ca dôI: - Cac om fhâf Io Ia, vô y fhu c. Co môf ko Ia maf chuI vao hang ngu ma chang hay bIô f gì hôf! Ca dôI fhì fhao hoI nhau: - Không bIôf han Iof vô gIu a dôI mình Iuc mô ma faI ru a ho7 - Chac ca I Iu c fu I mình con maI frôu choc Iu cho. - Thang ây chuI công rap haf rap xIôc cha c bom phaI bIôf! - To cho han choI cu ây duoc. To Ia fo phuc do! - CaI dua co bô dang IIôn Iau vua frôu cho c Hoa-don Iuc nay, vua noI vua gâf gâf dâu. 2 Anh chI huy fhôI môf hôI coI daI, caf duf fIông fhì fhao ban fan. Anh dung nghIôm, noI: Phung Quan 8 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Anh bao fruoc dô cac om bIôf, khoa muc fâp hôm nay hoI kho, doI hoI cac om pha I gan da, bình fInh. - Anh cao gIong ho I fo. - Trong dôI fa co om nao chua bIôf boI, dua fay Iôn anh xom7 Không môf dua nao gIo fay. Tro con sInh ra va Ion Iôn bôn bo sông Huong, không bIôf boI Ian Ia chuyôn hIô m. - Tôf Iam. - Anh gâf dâu. - Khoa mu c fâp hôm nay Ia nhay fu frôn fhanh câ u xuông sông. - Anh dua fay chI Iôn ca I fhanh câ u saf son don, ngay phia frôn dâu bon fro. Ca dôI nhìn fhoo fay anh chI. Tâf ca cu ng ruf vaI, Ia c dâu Io IuoI: - ÐôI fruong choI cu khoa mu c nI coI bô gay go dây! - Cao dôn ba mof chu không if! - Ða mof rang duoc! Xoang xoang cu ng phaI nam mof! Ðo n fro nhon nhac hôf nhìn xuô ng sông Ia I nhìn Iôn fhanh câu, uo c Iuong chIôu cao sap phaI nhay. Ca dôI nhay qua cac bâc da xây, chay Iôn câu. Vân không quôn nghjch ngom, chung gIâm chân fhâf manh, Iam cho va n câu kôu râm râm. Mua phu n da fanh, nhung gIo Ianh vân fhôI fung con không ngof. Ðo n fro coI ao quân vaf Iôn fhanh câu. Tâf ca rof run, nôI hôf da ga. Chu ng du ng nop saf vao nhau, mIô ng xuyf xoa nhu an of, haI fay vong Iôn ôm cô, Iung cong IaI nhu Iung fôm. ÐôI fruo ng dung Iôn caI côf bô fông gIua câ u, quay IaI nhìn ca dô I, nghIôm ma f noI: - Tâf ca cac om dung fhang Iôn! Ðo haI fay ra khoI cô. HIôn ngang Iôn anh xom nao7 Ðang hoang Ia nhu ng Vô Quôc Quân sap ra frân gIôf gIac cuu nuoc ma so gIo, so Ianh a! Thô fhì fruo c bom dan nhu mua cua gIac, ca c om so con so dôn mu c nao7 Cac om co muôn mang fIông Ia nhu ng chIôn sI hon nhaf không7 - Không a! Không a! - Ca dôI nhao nhao fra IoI. Tâf ca Iâp fuc dung fha ng nguoI, mIông fhôI sif xoa. Co dua con Iam bô hIôn ngang, ngu c uon ra, bung fhof IaI, fay khuy nh khuy nh chông T!OI THO Ð! ÐOI 9 hffp://obooks.vdcmodIa.com nanh. Nhìn bô dIôu chung, anh chI huy maf dang nghIôm fhô ma phaI bâf phì cuo I. Anh râf hIô u, dôI voI cac chIôn sI nho fuôI cua mình, không co IoI dông vIôn nao hIôu qua bang cham dôn Iong fu frong. Anh noI fIôp: - Khoa mu c hôm nay fuy kho nhung cac om phaI gang fâp cho duo c. Trong hoan ca nh dja hình chIôn dâu cua fhanh phô Huô chung fa, râf co fhô cac om so gap fruong hop phaI nhay fu nhung vj fri râf cao xuông sông. Ðo do, chu ng fa cân phaI fâp fruoc cho quon. Cac om chu y, xom anh nhay fhj pham rôI cac om fIôp fuc nhay fhoo sau. Anh quay maf ra sông, du ng fha ng fap frôn côf fru nhu pho fuong frôn bô, haI canh fay dua fhang fruoc maf, dôI cang chân vam vo san chac nhu ng bap fhjf, kho nhun nhu n râf doo. Anh fung nguoI Iôn cao. Thân hình anh nhu môf muI fôn bay chônh chôch xuông sông, cap phâp vao Ian nuoc xanh ngan ngaf, Ian fan gon song. Ca dôI chôm hôf Iôn fhanh câ u nhìn fhoo. Chu ng chac cha c Iuo I frâm frô: - ÐôI fruong "Iông-gIông" 1 fuyôf dop bay ho! - Con phaI noI fruoc dây anh fu ng Iam "sam-pI-ông" 2 boI cua Huô mình ma! ÐuoI sông, dôI fruong da frôI dâu khoI maf nuoc. Anh dua fay vuôf vuôf maf, nhìn Iôn câu gIu c: - Nao cac om nhay dI! Ðm nao bj chuôf ruf da co anh cu u. Ðon fro dua no du n dua kIa: - Câu nhay fruoc dI! - Thì câu nhay fruoc dI! - Thanh câu châf rI du ng nhay môf Iân rang duoc! Nhung rôI cha ng dua nao dam nha y fruo c. Mây dua froo Iôn fhanh câu IaI fuf xuông, Io IuoI: 1 PIongoon: nhay |fIông Phap) 2 ChampIon: vô djch |fIông Phap). Phung Quan 10 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Ngop qua! Cu nhu Ia du ng frôn noc Iâu cho Ðông Ða ma nhay xuô ng ây! - ÐôI fruong bay ra chI ra caI khoa mu c gay go rI không bIôf! - Xô ra, xô ra! - CaI fhang co bô maf IIôn Iau ban nay frôu choc Hoa -don dua fay gaf cac ban ra haI bôn, Iam dIô u bô hang haI froo Iôn fhanh câu. - Không câu mô dam nha y fhì dô fo nhay fruoc cho coI, rôI gang ma baf chuoc ngho! Kho co c chI ma cu kôu Ia kho! - A, a, anh Tu-daf IaI dam xung phong nhay fruoc! Chuyôn nI o froI sâp caI râm mâf fhôI. - Ca dôI roo âm Iôn. - Anh Tu-daf chuyôn nI nhay duoc, nhâf djnh fuI mình phaI dôI fôn Ia Tu-gan. - Nhung gan chI moI duo c chu7 - Can fho! Mac cho cac ban frôu choc, Tu-daf maf vân phof fInh. No da dung fha ng Iôn duoc frôn caI fru dôI fruo ng vua dung, haI dâ u gôI va nhau Iâp câp. No noI voI cac ban, dâu không ngoaI IaI: - Anh om mo fo maf ma coI faI Iao gIa! Tu-daf Iam dIôu bô In hôf dôI fruong. HaI fay cung dua fhang ra dang fruoc, bô do nhu haI ông sây cung nhun nhu n kha doo. Nhung dôI fruong chI nhun vaI caI, con no fhì nhun IIôn fu fì hang chu c caI, Iam cac ban nhìn fhoo hoa ca maf. Tu-daf bâf fhình Iình hô fo. - HaI... ba! Nay! No hô dong dac dô n nôI Ia m cho ca dôI fuong Ia no dang Iao xuông sông. Nhung bâf ngo no ngôI fhup xuông côf câu, nghoo dâu, moo môm, fron maf Iam fro hô. Ca dôI bj ma c Iom ôm bung cuoI bo. Hình nhu ca dôI da qua quon vo I nhung fro dua cu a Tu- daf. ÐôI fruong chay Iôn câu, hoI fo: - Ðm nao dam xung phong nhay fruoc Ia m guong cho ca dôI anh xom nao7 T!OI THO Ð! ÐOI 11 hffp://obooks.vdcmodIa.com Ca dôI fhIn fhif dua maf nhìn nhau. CaI vInh du "nhay fruoc Iam guong cho ca dôI" xom ra dua nao cung fhom. Nhung cu nhìn fu fhanh câu xuông sông, cap do chung da bun ru n. ÐôI fruong gang hoI: - Không om nao dam nhay a7 - Ða om! Ðm xIn nhay! Ca dôI quay Ia I. Thâf không ngo. "Ðm xIn nhay" IaI chinh Ia fhang bo Ia hoac chuI bua vao hang ngu dôI Iu c nay. Nay gIo no vân chua chju dI ma Ion froo Iôn câu, dung co ro o Iô câu bôn kIa, fo mo fhoo doI buôI fâp. VoI vo so sôf, Io Iang, vua noI no vua hâp fâp buoc sang Iô câ u bôn nay. Không doI dôI fruo ng co dông y hay không, no biu fay froo phaf Iôn fhanh câu. - AI muo n ma cung Iam fra ng!... - Tau dô dam nha y! - Chac Ia I nhay kIôu Tu-da f cho chI! Nhu không fhom dô y dôn fIông xì xao khich bac cu a ca dôI, no dung fhang frôn fhanh câu, quay IaI noI voI dôI fruong, gIong khân khoan: - Ðm ma nhay duoc, anh cho om vô dôI voI anh hI! Ngho gIong noI va nhìn vo maf no, ca dôI IIôn hIô u ngay no so nhay fhâ f! Chu ng bông fhây xâu hô va fu aI ghô go m. Ðô cho môf fhang không bIôf fu xo xInh nao chuI ra, doI nhay fruoc Iam guong fhì fhâf xâu hô cho ca dôI! Con fhang bo không kjp bIôf dôI fruong co ung fhuân hay không, quay maf Iuôn ra sông, nhu n kho haI chân môf caI, va bay fhang xuông sông. ÐôI fruo ng buôf mIông khon: - Chu nay nhay kha Iam! - !I froI! - NhIôu fIông kôu su ng sôf. - No nhay ma vân dô nguyôn ca quân ao fô! Phung Quan 12 hffp://obooks.vdcmodIa.com Maf sông xanh bIôc. Ian fan song, don Iây no, nho nhang, fhân fhuôc, chu không âm I nhu don nhung anh moI fâp nhay. Thân hình no uôn cong, Iuôn sâu xuông nuo c va nôI Iôn râf nhanh. No Iac Ia c dâu gIu nuoc, khoaf fay boI Iuo n vong, ngua maf nhìn Iôn câu va bâf ngo foof mIông cuoI. Ca dô I u c qua, dau gIâ y Iôn nhu bâf fhình Iình bj aI quâf roI mây vao mông. Thô Ia quôn hôf so haI va chang câ n aI gIu c, chung ao ao froo Iôn fhanh câu fhI nhau hof fo: - HaI... ba... nay! - RôI Iao âm âm xuông sông. Trôn câu Iuc nay chI con fro IaI môf mình Tu-daf. Vo IIôn Iau da bIôn dI dâu hôf. No hôf nhìn xuô ng sông IaI nhìn Iôn fhanh câu, dIôu bô Iuông cuông nhu ga mac foc. ÐôI fruong nhìn no mIm cuoI, nho nha ng ho I: - Thô nao7 Chang Io om djnh doo maI caI fôn Tu-daf sao7 Tu-daf vuf dung fhang nguoI, nhìn dôI fruong noI fo: - Ða không! Iân nay om nhâf djnh dôI duoc caI fôn Tu-gan- coc-fia! RôI no froo phaf Iôn fhanh câu. Va cha ng cân nhun nhIôc gì hôf, no nham maf nham muI, nhay bua xuông sông. Ðon fro dang boI IôI ì oap, ho nhau franh daf ra haI bôn dô Tu-daf khoI nhay fru ng Iôn dâu. Chung roo vang ca maf sông: - A... a... Anh Tu-daf nhay du ! Anh Tu-daf nhay du! Tu-daf nhay không chu c dâu ma haI chân xuông fruoc. No roI danh um nhu quang xuông sông ca hon da fang. Nuoc vof Iôn dôn gân fhanh câ u. No chìm nghIm kha Iâu moI fhây nôI Iôn. Cac ban boI xum Ia I quanh no, mu ng ro noI: - !I chao! Câu Iam fuI fo hôf ca hôn... Tuo ng câu duf hoI o Iuôn duoI do. Tu-daf fho Iây fho dô, kha c kha c nuoc, hôn hôn noI: T!OI THO Ð! ÐOI 13 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Vua Ia n xuông day sông fo gap ngay mô f anh ca gay fo bang haI ban fay xoo. Anh fa Iuon qua fruo c maf fo, quôf ca duôI vô fran. To ruof fhoo chu p Iuôn. Chup nam sau cu IIôn, môf cu fru ng duôI, môf cu fru ng vây, haI cu frung dâu! Ru a ma anh fa vung fhoaf duoc hôf! TIôc qua, không fhì frua nI dôI fa duo c bua chao ca Iu bu. NhIôu du a bj sac nuoc phì cuoI. 3 ÐôI fruo ng fhôI coI bao xong buôI fâp. Ca dôI boI vao bo, râm râp chay Iôn câ u, vo vôI quân ao mac vao nguoI. Iu c na y fâf ca moI fhâm Ianh. Ðua nao dua nây run câm câp. Chung nghIông dâu nhay cho nuoc frong faI chay ra. Van câu kôu râm râm. ÐôI fruo ng hô dôI fâp hop ngay frôn câ u, nhân xof buôI fâp. RIông fhang bo Ia hoac chuI bua vao hang ngu dôI, mô f mình dung nop vao Iô câu bôn kIa. No coI quân ao uof sung, vaf khô nuoc rôI gIu phoI Iôn fhanh câu. ÐôI fruong ho I: - Ðm ban nay dâu rôI7 - Ða, om dây a. - No câm caI quân côc dang vaf do hâp fâp chay sang, dung khop nop fruoc maf dôI fruong. Ca dô I frô maf nhìn no, pha Iôn cuo I. NhIô u fIông xì xao: - Câu nI vô phop qua! AI IaI dI o Iô o fruô ng ma no I chuyôn voI câp chI huy! Iu c nay no moI chof nho ra. No gIu gIu ca I quân uof xo chân vao. Nhung vì vô I va cuô ng, chu xo haI chân vao môf ông quân, va nga chô ng kônh xuông van câu. ÐôI fruong cung phaI phì cuoI, cuI xuông do no dây, ôn fôn noI: - Không sao, cu o fruô ng fhô cung duoc. Ðu ng mac quân ao uof ma Ianh. Anh quay sang ho I ca dôI: Phung Quan 14 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Co om nao mac haI ao haI quân, coI cho om nay muon bof môf. Iâp fuc co hon chuc om coI ao, quân chay Ia I duI vao fay no. No dung sung, dua ca haI fay ôm dây môf ôm ao quân, maf ngân fo fo. Tu-daf nhanh nhon buoc ra khoI hang, dôn ôm do quân ao cho no, vua cuo I vua no I: - Ðô Iao gIa gIup cho môf fay, chu coI bô dang chu mI chua quon dIôn IoaI "com-Iô" hao hang nI mô. Tu-daf vaf ca dông ao quân Iôn fhanh câu: Câm fu ng chIôc môf uom fhu vao nguo I fhang bo. ChIôc nao coI bô không vu a, Tu- daf vo vIôn nom fra IaI du a cho muon. Cho n hôf ca ôm moI duoc haI caI a o va môf caI quâ n fam vu a nguoI chu. Tu-daf noI, gIong anh naf yôu om: - Mac ngay bô "com-Iô" nI vô không fhì Ianh sung phôI chôf bây gIo. AI bao nghjch cho Iam! Tu-daf vua gIup no mac ao quân vua moo môm fro n maf Iam fro hô, choc cuo I ca c ban. KhI ao quân coI bô da fuom fâf, dôI fruo ng hoI no: - Ðm fôn Ia gì7 - Ða, om fôn Mung. - Ðm mây fuôI7 - Ða, muoI haI. - Nha om o mô7 - Ða, o duoI Ðao VInh fô... - Rua cha mo om Iam nghô chI7 Mu ng ngac ngu môf fy, rôI Ii nhi fra IoI: - Ða... om không co cha mo... ÐôI fruong cham chu nhìn om, ngac nhIôn hoI. - Không co cha mo fhì om o voI aI7 T!OI THO Ð! ÐOI 15 hffp://obooks.vdcmodIa.com Mung cu I maf nhu cô franh caI nhìn cua anh, gIo ng ngâp ngu ng: - Ða... om dI o gIu om,... - Chu nha hay danh chuI om Iam phaI không7 - Ða... - Thô om co bIôf dôI na y Iam công vIôc chI không ma xIn nhâp7 Mung ngây nguo I nhìn anh. - Ða... da... Iam... Iam... - Chu dua maf nhìn ca dôI, nhu muôn noI: "Cac anh bay gIu p cho fuI voI" NhIôu om bông fhây fhuong ha I Mung, fhì fhao nhac: - Iam frInh saf... Iam frInh saf... ÐôI fruong dua fay ra hIô u không duoc nha c. Nhu mo co frong bung, Mung vôI va dap: - Ða, Iam khInh sa f! - Iam chI7 - Ða Iam khInh saf a. Trong ha ng co fIô ng ca u nhau: - Nhac môf dang quang môf noo. Iam khInh saf Ia Iam caI coc khô chI7 Trôn môI dôI fruong fhoang nu cuo I. Anh noI: - ThôI duoc. Nôu qua dung Ia om không con cha mo nua, fhì anh dông y cho om gIa nhâp dôI. ÐôI chung fa không phaI Iam khInh saf, ma frInh saf. ÐôI ThIô u nIôn frInh saf Trung doan Trâ n Cao Vân. Công vIôc cua nguoI dôI vIôn frInh saf, sau nay om so duoc hoc. Co dIôu cha c cha n nhâf Ia nay maI dôI chu ng fa so duoc ra Maf frân cu ng voI cac anh Io n, danh Tây. Ðm co fhich danh Tây không7 Mung maf sang Iôn, ham ho dap: Phung Quan 16 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Ða fhich Iam! - TaI sao fhich7 Câu ho I cac co na y moI ca ng kho fra IoI. Mung ngâp ngung âp ung maI. RôI bâf ngo, chu ngâng nhìn dôI fruo ng fra IoI kha ranh rof: - Ða... da... vì fuI Tây hay da dif nguoI mình. Ca dôI fron fron maf nhìn no, cu ngo Ia no noI gIon. NhIôu om do bung maf vì cô nhjn cuoI. ÐôI fruong cung cô nhjn cuoI, hoI: - Thô om da frông fhây Tây da dif aI bao gIo chua7 - Ða co cho! O xo m om co bac Hu ng Ia cha câu Ngo choI fhân voI om. Ðac ây Iam nghô koo xo. Môf bua, co fhang Tây râu rIa xôm xoa m, fo chình ình nhu con bo, fhuô xo bac ây fu ga Ion dôn câu An Cuu ma chang fra duoc cho bac ây mô f xu. - No f maf Mu ng Iô vo fuc fôI - Ða rua han IaI con da gIay vô dif bac ây, chu I "cô- soong, cô-soong" 1 bac ây nga duI, va dâu vô côf dIôn, Ioa mau. Ðac ây phaI nam IIôf gIuo ng, không dI koo xo duoc. Rua Ia ca nha câ u Ngo bj doI... ÐôI fruong quay sang hoI ca dôI: - Thoo cac om, Mu ng fra IoI dung hay saI7 - Ða, saI, saI! - SaI foof! - Ðm nao fra IoI dung, fhu noI anh ngho xom nao7 Môf chu dung o hang fhu haI, gIo fay rôI dung nghIôm, fra IoI nhu doc baI hoc fhuô c Io ng: - Ðm danh Tây vì chung Ia bon fhu c dân cuop nuoc. Hon fam muoI nam chu ng da dô hô nuoc fa, gây bao canh Iâm fhan doI khô... ÐôI fruong ngaf Io I... 1 T!OI THO Ð! ÐOI 17 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Ðm djnh doc hô f ca baI hoc chinh frj vua hoc dôm qua co phaI không7 Thoo anh, om Mu ng fra IoI không nhu ng không saI ma con râf hay! TuI Tây Ia môf fuI hôf suc fan ac va Iao xuoc. Ða dI xo quy f IaI con da dif ca nguoI koo xo! Cac om phaI bIôf Iây do Iam dIô u cam fu c dô nay maI ra frân ca ng fhôm du ng cam, hang haI cu ng voI cac anh nôn chu ng fhâ f dich da ng dô fra fhu cho bac Hu ng va con bIôf bao nhIôu dông bao fa bj chung uc hIôp. Chung fa nhâf djnh pha I fông cô hôf chu ng no vô nuoc, dô nguoI VIôf Nam fa không con bj chung hanh ha nua. Mung mo fo maf nhìn dôI fruong co vo nhu chua dam fIn Ia anh khon mình fhâf. Con ca dôI, sau khI ngho dôI fruong no I ro fhôm y nghIa câu fra IoI cu a Mung, dôu cam fhây fu c fuI Tây fhu c dân ua mau! - Cô fô chu ng no chu! - NhIôu om fhâm ru a. - Ða dI xo quyf không bIôf nhu c IaI con chuI nguo I fa "cô-soong" voI da dif nguoI fa Iam Ioa dâu chay mau! ÐôI fruong ho I Mung: - Thô om co fhô Iam duoc gì dô danh Tây7 - Ða , boI a. - Mung ham ho fra IoI. - Tôf Iam, faI boI Ian cu a om fhì anh va cac ban da duoc frông fhâ y rôI dây. NgoaI boI ra om con bIôf Iam gì nua7 - Ða froo cây a! Cây cao mây om cu ng froo duoc! - Râf fôf, froo Ioo Ia môf môn râf cân cho nguoI chIô n sI frInh saf. - Ða nâu com a! - Nâu com cung râf cân. MôI nguoI chIôn sI dôu pha I bIôf fu nâu Iây an Iuc cân fhIôf... - Ða... da om con bIôf bông om a... - Ho ho ho... - TIông Tu-daf cuoI fo. - Han bông om gIoI rua, nay maI ra frân hô baf duoc fha ng fu bInh mô Ia gIao ngay cho han bô ng vô nôp câp chI huy! Phung Quan 18 hffp://obooks.vdcmodIa.com Mung fuong Tu-daf noI fhâf, Io Iang noI voI dôI fruong: - Nhung fhang Tây fo rua om so bông không nôI... - To cung phaI bông! To cu ng phaI bông! AI khIôn câu khaI Ia bIôf bông om Ia m chI! - Ca dôI cuoI ngâf, nhao nhao hof fo frôu Mung. ÐôI fruong xua xua fay, maf nghIôm IaI no I: - Cac om không nôn cuoI. NguoI chIôn sI frInh saf cân phaI bIôf bông om va Iam bâf cu vIôc gì dô gIup do nhân dân. Mung duoc dôI fruong khon, da fro nôn hoaf baf manh dan hon. No nhan nhan fran, cô nho xom mình con co fhô Iam duoc gì nua. No mang mang doan rang, nôu mình cang Ia m duoc nhIôu vIô c fhì câp chI huy cang dô cho nhâp dôI. - Hôf rôI phaI không7 - ÐôI fruong daf fay Iôn dâu Mung mIm cuoI hoI. - Ða... da con... - Con fhì kô dI! - Ða, choI dô a. Ca dôI Iân nay phaI bo Ian ra van câu ma cuoI. Tu-daf go Iung ôm bung cuo I ngaf ngaf không fhanh fIôn, chay ca nuoc maf nuoc mu I. No noI duf quang qua fIông cuoI: - OI, ôI, ôI... han Iam fo dôn duf ruôf ma chôf mâf fhôI cac câu oI! O I, ôI, ôI... ÐôI fruong cu ng cuoI ngâf, xoa dâu Mung ho I: - Chu mình choI dô co kha không7 - Ða nhu f hang a! Ðô om da Iôn daI Ia ha do van hôf fâf ca dô cua fu I ban om frong xom! - Thô fhì cho om duoc sap vao hang. Ðaf dâu fu gIo phuf nay fro dI, om duoc chinh fhu c công nhân Ia dôI vIôn dôI ThIôu nIôn frInh saf Trung doan Trâ n Cao Vân. Ðm nho chua7 T!OI THO Ð! ÐOI 19 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Ða, nho rôI a! - Mung da p nhu roo, rôI chon Iuôn vao dung o gIua hang. Co Io no cho rang co dung chinh gIua nhu vây moI cha c chân frong dôI. 4 Ðoanh fraI dôI ThIôu nIôn frInh saf Ia môf ngôI Iâu haI fâng kIôu bIôf fhu, xung quanh co ha ng rao saf bao boc. HaI canh công saf dô sô mo ra fruoc ca I sân rô ng, raI so I. Ðang sau Ia môf khu vuon Ion, um fum nhung fan cây cô fhu. Vô dôn doanh fra I, dôI fruo ng goI Mung vao phong Ia m vIôc. Anh hoI ro ho fôn no dô ghI vao sô quân fjch. - Ðm ho chI7 - Ða... da om fôn Mung. - Tôn fhì anh bIôf rôI, anh muôn hoI ho om kIa7 Mung du ng ngâ n nhìn anh ngac nga ngac ngu môf Iuc rô I dap: - Ða... da ho chI chI ây... - Ho chI chI Ia ho gì moI duoc chu 7 - ÐôI fruong Ia Iu ng nhìn no. - Trâ n hay Iô, hay Nguyôn, hay Ðang. MIông hoI ha ra, no hôf nhìn dôI fruong Ia I nhìn cuôn sô fo gIây frang mo rông fruoc maf anh. MôI Iân co ngon gIo Ianh fu ngoaI cu a sô Iua vao, cac frang gIâ y phân phâf nhu canh con chIm frang vô muôn bay. - Thô nao7 Ðm da nho ra ho gì chua7 Mung du a ngu c vao mop ban, maf nhan nho fhIôu nao. No co vo nghI ngoI Iung Iam. - Ða... da om không co ho, - no dôf ngôf noI. - Sao IaI không co ho duoc ho chu mình7 AI co fôn ma chang co ho7 Phung Quan 20 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Ða, om không co ho fhIôf ma... - gIong Mung gâ n muôn khoc. - Ca xom om, aI cung goI om Ia fhang Mung, chang aI go I ho om ca... Iy do không co ho cua no Ia doI chua! Mâ y om dang du ng quanh do dôu bu m mIông cô nhjn cuoI. Tu-daf cuoI rung ca nguo I, chay vuf ra khoI phong, râm rI Ioan bao: - Cac câu oI, cac câu oI! Vô mau buông cua dôI fruong ma coI fhang dôI vIôn moI cua dôI fa không co ho! Không Trâ n, không Iô, không Nguyôn, không Ðang, không co coc khô chI hô f a! Cân nua dôI dang choI fruoc sân, bo hôf cac fro choI, xu m quanh Tu-daf hoI: - Han không co ho fhIôf a7 Câu chI bja fhôI7 - To ma bja fhì fo chôf không kjp ngap! Câu mô không fIn cu chay vô ma coI. - Nhung faI rang IaI không co ho duoc7 - TaI... faI ca caI xom Ðao VInh aI cu ng goI han Ia fhang Mung, không fhâ y aI goI ho han ca! - Tu-daf ôm bung cuoI fuong muôn du f hoI. - Han no I kô cu ng co Iy! ÐI ra duong, gap aI ho: ô Mung! Chu không fhây aI goI: ô Iô Mu ng, ô Trân Mu ng hay ô Ðang Mu ng, fhì co faI fhanh cung không bIôf duoc ho mình Ia chI! Thô Ia fâf ca xô nhau chay rân râ n vô phia buông dôI fruong ngôI Ia m vIôc. Tu-daf vua chay nhu ngua fô vua roo: - Mau Iôn cac câu oI! Mau Iôn! Chac chan dang co n noI nhIôu câu fu c cuoI nua, không ngho duoc fhì fIôc Ia m. Chung koo vao dung vây kin ban gIây cua dôI fruong, vong frong vong ngoaI. Tâf ca cham cham nhìn vao mIông Mung, hôI hôp cho no noI fhôm nhung câu fu c khac. Mung fhì vân môf mu c: - Ðm noI fhIôf... om không co ho... Cang hoI maI không duoc, cuôI cu ng dôI fruong danh phaI ghI cuf Iun dôc môf chu: Mung va o côf "Ho va fôn". Anh ghI fhôm T!OI THO Ð! ÐOI 21 hffp://obooks.vdcmodIa.com vao côf "bj chu": "Ðm nay Io quôn mâf ho". RôI anh duyôf IaI danh sach cac fIôu dôI cac fô, xom nôn bô fri chu dôI vIôn moI nay va o fô nao. Ðu - fIôu dôI fruong fIôu dôI môf, cuI xuông noI fhâm vao faI dôI fruong: - Anh cho Mung vao fIôu dôI om. TIôu dôI om con fhIôu môf... Ðoan - fIôu dôI fruong fIô u dôI haI, dung o vong ngoaI, chôm nguo I, vif vaI mây ban du ng fruoc xuông, noI chon vao: - Anh Ðu khôn ngho! Ðô nghj dôI fruong bô fri Mung vao fIôu dôI om. TIô u dôI om con fhua chô nam. - Ðuoc, duoc! - ÐôI fruong gâf gâ f dâu noI - Ðô anh con xom da. Mây phu f sau anh ngâng Iôn noI vo I Mung: - Anh bô fri om vao fIôu dôI ba, fô bôn, do om Vjnh Iam fô fruong. Tu-daf fac fac IuoI: - TIôc qua, fIôc qua! ÐôI fruong ma cho han vô fô fo fhì fo chI cuoI cu ng du no, chang cân com nuoc chI hôf! - No gho vao faI Mung fhì fhâm xu I: - Câu xIn voI dôI fruong vô fô sau cua fo hon. Tô fo vuI nhâf dôI. Ðung daI ma o fô bôn cua Vjnh-sua. Câu ây Ia ky Iuâf saf gom Iam. Mung vâ n dua nguc vao mo p ban dung Im co vo chang hIô u dâu cua faI nhoo ra sao hôf. Tu-daf huy ch huy ch cuI cho vao suon Mung gIuc: - Câu xIn dI, xIn ngay dI! Vua Iuc do dôI fruong ngâ ng Iôn goI: - Ðm Tu! - Co maf! - Tu-daf râp haI gof chân ngho dôp fo nhu fIô ng gof gIay dInh râp vao nhau, du ng nghIôm ngay IaI. - Ðm chay dI goI om Vjnh vô dây cho anh. Phung Quan 22 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Co maf! - Tu-daf dap fo vang ca gIan buô ng. No Iam dông fac dang sau quay râf du ng, râf dop va nghIôm chInh. Va cung râf bâf ngo, no gIâf caI mu bôrô fim dô I frôn dâ u, fung Iôn cao dôn fân frân nha, rôI nhay phôc Iôn voI dIô u bô nguoI gIu gôn baf bong, baf Iây caI mu, ôm ghì vao ngu c va chay bIôn ra khoI phong. 5 Vjnh - fô fruong fô bôn, dang ngô I canh bô nuoc fruoc cua nha bôp, nhaf rau gIup ca c chj câp duong. No frac muoI bôn fuôI, mac bô quân phu c mau dâf, su a ngan IaI, voI chIô c ao frân fhu rông fhu ng fhình. Ngang Iung fhaf caI fhaf Iung da fo ban, môf bôn hông doo caI bao dan da cu ky, moo mo. Nhung caI khoa fhaf Iung va caI nuf ca I bao dan bang dông duoc danh bong vang choo; nhu va ng fhâf. Ðac bIôf haI ban fay om chang co chuf gì Ia ban fay fro con, chu ng fo, fhô, Iong ban fay dây chaI, va nhIô u vôf ran don frôn ca c mong fay. Ðo Ia ban fay cu a nhung nguo I fu ng quon công vIôc nang nho c. HaI ham rang Vjnh fhua rôch nhu rang ca voI, nôn cac ban frong dôI goI om Ia Vjnh-sua. Cuôc doI cua Vjnh-sua cu ng Ia cuôc doI cu a kha nhIôu dôI vIôn kha c frong dôI... Mô côI cha fu nho, mo bo dI Iây chông. NguoI bac ruôf dom no vô nuôI. Ðac Iam fho nguôI o nha may don Huô. CIa dình bac môI ngay môf fhôm fu ng bân vì qua dông con, voI dông Iuong chôf doI. Ðang hoc Iop fu, no phaI fhôI hoc o nha bông om, fhôI com cho bac. MoI chin, muoI fuôI dâu, no da phaI Iam vIôc quân quâf suôf fu sang dôn fôI. NguoI bac ga I ac nghIôf fhuong xuyôn danh dâ p no chang khac gì dua o. Ðac fraI dI Iam suôf ngay nôn không fhâu duoc hô f fình canh vo mình hanh ha dua chau nho mô côI... Con no fhì cu nin Ia ng, so bac bIôf bac buô n, om fhuong bac Iam. Môf Iân no mang com frua dôn xuo ng cho bac, gap Iuc fhang caI Tây dang cu bac caI gì do, rôI dang fay faf bac hôc ca mau muI. Nôu bac T!OI THO Ð! ÐOI 23 hffp://obooks.vdcmodIa.com không kjp frung maf ra hIôu fhì suyf nua no da quang caI cap Iông com vao maf fhang Tây. Nam muoI môf fuôI, bac xIn cho no vao hoc vIôc o xuo ng. NôI nghIôp bac, no ho c nghô nguôI. Ða n fay nho bo cua no bIôf câm caI kìm, caI bua, caI dua... fu do. Cach mang fhang Ta m fhanh công: Vjnh-sua vân fIôp fuc ho c nghô o nha may dIôn. Nhung bây gIo hoc nghô vuI Iam. TuI chu Tây da bj cach mang fông cô dI hôf. Ðac cua Vjnh duo c bâu vao ban Quan dôc xuong nguôI. Vjnh con nho maI, hôm bac duoc bâu, fro vô nha, bac khoc rong noI voI no: "Ân fình cach ma ng fo Io n qua cha u oI! Ðac chau mình cho du foI chô f o cu ng không dôn dap nôI!" Thang sau nam 1946, môf don vj Vô Quôc Ðoan fhuôc fIôu doan TIôp phong quân, vô dong quân frong khu vuc nha may. Cu ng nhu bao chu bo kha c, gap djp may hIôm co na y, Vjnh xoan ngay Iây don vj Vô Quôc Ðoan, va không roI ra nu a. Hô co phuf nao ranh rôI Ia no fu xuong may fo f ngay sang vo I ca c anh bô dôI. No fìm cach gIup cac anh nhung công vIôc vaf Ia m vô sInh doanh fraI, fìm gIo voI dâu Iuyn cho cac anh Iau sung... No con frô nghô fho nguôI, chua gIup cac anh bô phân sung bj hoc. Ðan fay câm caI dua, caI cua saf, duc saf... nom cung ra dang Iam. Môf hôm, chinh frj vIôn don vj dung ngam Vjnh-sua frong bô quân ao Iâm Iom dâu mo, cham chu, fhân frong dua môf bô phân sung bj hoc, fum fIm cuoI nhân xof: "Nho bang caI dâu dan rua ma chu mình nom da co fho môf fay fho sung Ianh nghô ". Tu hôm do, anh goI Vjnh Ia "Chu fho sung nho". Ca don vj cung baf chuoc goI fhoo. Ðao do, don vj fhIôu môf IIôn Ia c chay công van gIây fo. Môf hôm, nhân no sang choI, chinh frj vIôn don vj goI noI vao buông Iam vIôc, moI uô ng nuoc cho xanh quây duo ng, fI fô hoI ro hoan canh gIa dình no. Sau do, anh ngo y muôn fuyôn no vao Iam IIôn Iac cho don vj. Ðang ngôI Vjnh du ng bâf ngay dây. No nhu không con fIn vao Iô faI mình nu a. Ngay ca frong mo no cu ng không fhây duoc môf hanh phuc Ion dô n nhu fhô co fhô dôn voI mình. No noI không kjp fho: "Ðm da muôn xIn voI ca c anh fu Iâu, nhung om so... Phung Quan 24 hffp://obooks.vdcmodIa.com om không dam... Ða rua anh cho om o IaI dây Iuôn, chIôu nI om không vô nha nu a... " Chinh frj vIôn noI: "Ðm cu ng cân pha I vô nha dô Iây dô dac quân a o, voI xIn phop bac om chu 7". VInh noI: "Ðac om dang Iam vIôc bôn xuong, om chay u qua do xIn phop Iuôn. Co n dô dac quân ao, om chang co chI, ngoaI bô ao quân dang mac". Trong bung Vjnh so Iu c mình chay vô nha, cac anh fhay dôI y kIô n, không dông y nhân mình nu a. Con chinh frj vIôn ngho no noI ma fhuong qua. Anh djnh bung sau khI Huô gIaI phong, anh so dua no vô nha mình nuôI, cho dI hoc. ChIôu hôm do, Vjnh-sua chinh fhu c ra nhâp Vô Quôc Ðoan, IIôn Ia c vIôn cua daI dôI ba, fIôu doan TIôp phong quân. Huô nô sung kha ng chIôn, daI dôI cua Vjnh danh nhau o Maf frân khu C. No duoc du mây frân danh mo ma n ac IIôf nô I fIông: câu Kho Rom, nha hang Sap-Phang-rông. Truo ng ThIôn Hu u. Trong frân xung phong vô fruo ng ThIôn Huu, chinh frj vIôn bj fhuong nang. Vjnh- sua dI saf bôn cac anh, kho c suôf fu Maf frân vô dôn fram quân y. Truoc khI faf fho, anh goI Vjnh IaI bôn cang, xoa dâu âu yôm noI: "Iau nuoc maf dI om. Ðm gIu Iây caI ao frân fhu cu a anh ma mac, dung chôn no fhoo anh phi dI. Ra frân nhìn caI ao cua anh fhì nho fra fhu cho anh... " CaI ao frân fhu rông fhu ng fhình no dang mac chinh Ia cua chinh frj vIôn hy sInh dô IaI. Sau do mây hôm, Vjnh-sua duoc Iônh frIôu fâp vô dôI ThIôu nIôn frInh saf frung doan vua fhanh Iâp. Vô dôI chI mây hôm, om da duoc dôI fruong dac bIôf fin nhIôm, cu Iam fô fruong fô bôn, kIôm fIôu dôI fruong fIôu dôI ba. Hâu hôf cac ban frong dôI dôu yôu va nô no, co ban so Ia dang khac. Ho c fâp, công fac no dôu guong mâu. Iam bâf cu vIôc gì du nho nhaf dôn dâu no cu ng Iam dôn noI dôn chôn. Chu dao, fân fuy, ky Iuâf, do Ia nhung duc finh Vjnh-sua da hoc duo c cua chinh frj vIôn frong nhung ngay sông canh anh. Chôf rôI, anh dô IaI cho no cuô c sông mâ u mu c, frong sach, fôf dop, cu ng fình fhuong yôu cua anh qua hoI âm chIôc ao frân fhu ngay ngay no vân mac... T!OI THO Ð! ÐOI 25 hffp://obooks.vdcmodIa.com ChI cân nhìn ca ch fhuc Vjnh-sua gIu gìn chIôc ao frân fhu cu ng da bIôf no fhuong nho anh dôn chung nao. Truoc khI dI ngu bao gIo no cung coI ao ra gâp vuôf fhâf fhang nôp, gôI Iôn dâu. ÐI fâp vô nô u co môf vôf bun nho dây vao Ia no phaI Iây nuoc gôf cho ky sach... HôI chua vô dôI, môf Iân no chay IIôn Ia c, gap môf anh Vô Quôc Quân cao Ion, maf caI ao Ion moI fInh mau ruou chaf, vac môf khâ u daI IIôn duI-do-xôf. Anh oI oI goI noI IaI, daf khâu sung xuông, co I ca I ao Ion dua cho no va noI: "Mac caI Ion fhuong hang aI ma khâu daI IIôn dâu mo don ngo m fhâf phi hoaI. Ðm co I caI ao frân fhu dua dây anh, rôI câm caI ao Ion nI ma dIôn". Anh fuong chu IIôn Iac cha c phaI suong mô nguoI vô su dôI chac qua IoI nay. Nhung fhâf bâf ngo, Vjnh-sua chang buôn nhìn caI a o Ion. No Iac dâu noI voI anh: "Anh co dom fâf ca Ion da cua fhanh phô Huô mình ma dôI Iây a o frân fhu nI, om cu ng không dôI mô". NoI rô I no chay bIô n, dô anh Vô Quôc Quân voI caI a o Ion fhuo ng hao hang frong fay, dung su ng nhìn fhoo kInh ngac không hIôu Iam sao chu fa IaI doI dôn mu c ây7 Tuy chI moI bIôf doc bIôf vIôf, nhung nho fâp Iuyôn hôf suc cham chI nôn cac khoa mu c frInh saf râf kho nhu vo ban dô, danh fin hIô u bang co, Vjnh-sua Ia môf frong mâ y dôI vIôn gIoI nhâf. MuoI Iuo I fhô danh du cua Vô Quô c Ðoan no "doc nguoc" duoc, nhu IoI Tu-daf khon. RIông fInh fhân ky Iuâf cu a no fhì không chô vao dâu duoc. ÐôI fruo ng phân công fô no dao môf caI hô rac sâu fa m muoI phân. Ðao xong, no Iây fhuoc do han hoI. Không sâu hon ma cu ng không nông hon. NôI quy dôI dô ra: Nhung dôm không fâp khoa mu c frInh saf, muoI gIo phaI Iôn gIuong ngu. Thô Ia dung muo I gIo no baf ca dôI phaI Iôn gIuong, du dang choI vuI, rôm ra dôn mây. Truoc khI dI ngu no không bao gIo quôn kham chân cac fô vIôn. Ðua nao chân bân, no du ng dây baf dI rua cho bang duoc. Nô u cu nhây, ca I IaI, Iâp fuc no Iôn gIong gIaI fhich: "Ky Iuâf quân dôI Ia ky Iuâf saf. Nôu không co ky Iuâf fhì quân dôI không fhô chIôn dâu duoc." Ðo Ia nhung câu no hoc duoc cua chinh frj vIôn, va chI cho djp Ia dua ra ap du ng. Tu-daf noI: "Vjnh-sua Ia ky Iuâf saf gom Iam" Ia do vây. Phung Quan 26 hffp://obooks.vdcmodIa.com ` ` ` - Vjnh-sua oI, Vjnh-sua! Iôn ngay, Iôn ngay! ÐôI fruong co vIôc fhuo ng khâ n goI câ u! - Tu xa, Tu-daf da roo goI âm I. - Câu ngôI dây ma fo cu chay quanh fìm bo hoI faI. Chua kjp dô Vjnh-sua hoI, Tu-daf IIôn Iau no I Iuôn: - Iôn, Iôn ma nhân fô vIôn moI, không no sông mâf fhì fIôc Iam. Han fôn Ia Mung, nhung không co ho! Không Trâ n, không Iô, không Nguyôn, không Ða ng, không co co c khô chI hôf a ho ho... - Tu-daf IaI ôm bu ng cuoI ngâf va fIn cha c Vjnh-sua cu ng so cuo I fhoo voI caI fIn ngô nghInh do. Nhung Tu-daf chung hu ng. Vjnh-sua không hô nhôch mop IaI con cau maf noI: - Không co ho fhì co caI chI dang cuoI ma câ u cung cuoI7 Ða không bIôf duoc ho mình Ia chI, chac o nha han phaI khô Iam... Vo IIô n Iau frôn khuôn maf Tu-daf bIôn mâf. Chu fa cung IuoI, fang Io ruf IuI ôm. No dI vao nha bôp, vo hoI com da chin chua. Vjnh-sua dung Iôn, bung rô rau da nhaf sach vao bôp. No fro ra bô rua fay, Iau khô, sua IaI quân phu c chInh fô rôI chay vao gap dôI fruong. 6 Vjnh-sua daf Mung vô chô nam cua fô mình. Co dôn nua dôI rông ran fhoo sau. Chu ng fo mo muôn xom cung ca ch cac ba n fô bôn fIôp don fô vIôn moI nhu fhô nao. Chô nam cua fô bôn Ia haI fâm pha n kô IIôn nhau, saf bôn cua sô goc fraI ngôI nha. Ðâu phan gIap fuong, haI chIôc chan don T!OI THO Ð! ÐOI 27 hffp://obooks.vdcmodIa.com gâp vuông van, cu ng voI ba chIôc ba Iô nam fhanh mô f hang fhang fap, cu Iy râf dôu nhau. Vjnh-sua noI voI Mu ng: - Ðây Ia "nha" cua fô bôn mình. Câ u Ðông na m ngoaI, rôI dôn câu KIm, chu fhôm câ u nu a rôI dôn fo. Cho câu nam gIua cho âm. Co ra vuon câu nho dI IôI cua fruoc, dung nhay qua cua sô ma fha hôf dâf caf vô phan. Mung ngoan ngoan gâf dâu. Vjnh-sua quay IaI chI môf ban fra c muoI bôn, muoI Iam fuôI, maf muI xInh fraI, maf môf mi: - Ðây Ia câu KIm. Con dây Ia câu Ðông - Ðông cu ng frac muoI ba, muo I bôn, nguoI fhâp, maf vuông, fran ngan, foc hu I cua. Vjnh noI voI KIm va Ðông: - ÐôI fruong dan fô fa phaI yôu fhuong, cham soc Mung nhu dua om uf frong nha. Mung moI vô dôI, IaI nho fuôI nhâf fô... Thôm nu a, Mung không co cha mo, anh om, nha cua chI hôf... Ðông va KIm dung saf bôn Mung, vo Iung fu ng vì chua bIôf nôn baf dâu IoI dan cua dôI fruong nhu fhô nao. Vjnh-sua IaI noI: - Chu fô mình phaI kIôm fhôm cho Mung vaI bô ao quân dô fhay dôI. ÐoI cho dôn khI duoc ban Quân nhu Maf frân câp phaf con Iâu. VoI Ia I, phaI sua soan cho Mung caI ba Iô. MaI kIa ra Maf frâ n không co ba Iô, bIôf Iây chI du ng quân ao dô Iô7 - PhaI do, phaI do! - Ðông va KIm Iâ p fuc huong u ng. KIm nha y phoc Iôn phan, IôI caI ba Iô con coc Huong dao sInh |HôI con o nha, KIm da vao dôI SoI Con Huong dao sInh) Iuc Iây ra môf caI so mI côc fay vaI ca rô va caI quân ka kI xanh con moI, dây foI fruoc maf Mung: - Câu Iây bô nI ma mac... Mình ma c hoI châf, câu mac chac vua... Phung Quan 28 hffp://obooks.vdcmodIa.com Ðông cu ng mo ba Iô IôI ra môf fâm nhung mau huyôf du, rông gân bang caI môn don. No gIu rông fâm nhung ra, rôI gâp IaI, daf vao fay Mung, gIong hao hIôp: - Cho câ u do dô Iam môn dap. Ngo bô mong rua chu dap âm gom Iam. Mung ha mIông, maf mo fo nhìn không chop, fâm nhung do choI frong fay. Chua bao gIo no duoc nhìn fhây môf caI gì choI IoI dôn fhô, ru c ro dôn fhô. No buôf kôu Iôn kho kho, gIong gân nhu so sôf: - !I cha, caI chI ma dop du rI anh7 - Nhung! - Tu-daf dung ngay phaI sau chon vao noI - Chu mI chua nhìn fhây nhung khI mô a7 Tu-da f câm Iây fâm nhung frong fay Mu ng, dua cao Iôn, ngooo dâu bôn na y ngooo dâu bôn kIa, Iam bô ngam nghia: - Thu nhung nI Ia daf fIôn gom Iam dây. - No gâf gâf dâu Iam bô maf quan frong. - Truo c Cach Mang, o Huô chI co Nam Phuong hoang hâ u voI fo Ia hay dung fhu nhung nI fhôI. Hoang hâu fhì dô may ao daI, con fo fhì may quân duI. Truoc khI vô dôI, Ðông Ia IIôn Iac cua fIôu doan muoI bay. Trong frân xung phong khach san Mô ranh, vj fri kIôn cô nhâf cua bon gIa c frong fhanh phô Huô, Ðông xoo fâm nhung nay o caI man sân khâu rap chIôu bong cua khach sa n. No câf gIu cân fhâ n Iam, froI Ianh caf ruôf cung không gIo ra dap. Thô ma bây gIo no Iây ra cho phaf Mung. Vua Iuc do cac ban nhu ng fô khac cung koo dôn. Hoa-don mang cho Mung môf caI fhìa bac |cu ng Iâ y duoc o vj fri gIac) va môf caI chon an com. Hoa-don noI voI Mung: - ÐoI bô dôI, sau sung dan, fhì haI fhu nI Ia quan frong nhâf do ngho. Châu fô bay mang cho Mung môf caI ao Ion ngan fay. HIôn fô môf Iao sâm sâm fu frôn câu fhang ga c xuông, fay vung vây caI T!OI THO Ð! ÐOI 29 hffp://obooks.vdcmodIa.com fuI dôf vaI baf. No quang Iuôn vô cô Mung, Iu I IaI môf buoc ngam nghia: - Vua dop! Câu nho nguoI, doo caI fuI dôf nI con fIôn gâp fram ca I ba Iô. Câu du ng khInh no nho. Cu fong fhu vô do nam bô quân ao coI! Iof fhom! Cac ban khac cu ng u n u n mang dô n cho Mung nao ao, nao quân, nao fhaf Iung da, bao dan, va bao nhIôu dô vâf IInh fInh khac. Vjnh-sua phaI xua xua fay kôu Iôn: - ThôI ca c câu, fhôI cac câ u! Cho nhIôu rI câu fa fha Iam rang cho nôI! Ðô Iô, quân ao, ca c ban mang dôn frang bj cho Mu ng, châf fhanh dông fo fuong frôn pha n. Mu ng dung sung nhìn dông dô dac cac ban cho, mIô ng cu mâp may djnh noI gì ma không noI duoc. HaI maf no fu nhIôn do hoo: Hoa-don dung canh, nhìn maf ban, ngac nhIôn hoI: - O, rang maf câu do rua7 - Không bIôf co con chI ha n bay vô maf fuI ây... - Mung dua nam fay Iôn du I duI maf, âp ung noI. - Ðua fo fhôI buI cho. - Hoa-don chum môI gho vao maf ban. Mung bo nam fay ra, haI maf uof nhoa... Vjnh-sua ngôI chô m hôm frôn phan, cho n ao quân dô Iô cân fhIôf xôp vao fuI dôf cho Mung. Vua xôp no vua rôn râm: - Cac câ u ây cho Iam dô dac rI fhì ba Iô fuI dôf mô ma dung cho xuô7 KhI frong phong chI con IaI haI du a, Mung ngôI xuô ng canh Vjnh, ru rI noI: - Ðuoc vô Vô Quôc Ðoan suong qua anh ho 7 Vjnh-sua ngâng Iôn nhìn Mung, cap maf Iong Ianh âm ap: - Con phaI noI chI nua! Suo ng nhâf hang... Phung Quan 30 hffp://obooks.vdcmodIa.com 7 Sang hôm do, dôI fruong duoc dIôn cua ban Tham muu TRung doan frIôu fâp co vIôc khân. Anh cho dôI nghI buôI fâp ba gIao cho Ðu, fIôu dôI fruong fIôu dôI haI, Iam fru c nhâf. Ðôm qua, ca haI Maf frân Khu Ð va Khu C, fIông sung nô râf du. Phao sang fu cac vj fri gIac vof Iôn foI fâp, sang ruc môf goc froI Nam fhanh phô. "Ong gIa bay Iam" "ho" dôn dâp gâp mây nhung dôm fruoc. Iu c ông "ho" ca dôI dôu fhu c, nam Im nhâm dôm fhoo fung phaf môf. ÐôI fruo ng vua dI khoI, ca dôI ua hôf ra sân mac dâu froI vân Iac ra c mua. Ðu ng fu m nam fum ba frôn sân, chu ng ban fan franh caI, phong doan vô kôf qua frân danh dôm hôm qua. HIôn fu frong nha chay ra, nhâp vao môf nhom dông nhâf dang fu fâp duo I gôc cây mu u, dang franh caI râf hang. Mung cu ng o frong nhom nay, nhung no chI du ng Im ha mIông Iang ngho. No hôf nhìn ban nay dôn ban khac, vo fhan phu c. HIôn chon vao gIua noI: - CaI nhau Iam chI cho môf! Chuf nua dôI fruong vô so co fhông bao cua Ma f frân. Chu co vIôc nI Ia hay hon ca. Co câu mô fhich fâp xIôc fhì fhoo fo fâp cho vuI dI! - Không fhâ y co ban nao huong u ng, HIô n quay sang Mung, câm Iây canh fay Mung nan nan va noI: - Câu nho nguoI ma chac ghô. Câ u fâp xIôc nhâf djnh phaI mau fha nh faI. Câu co fhich fâp xIôc không7 To day cho. Mung ngo ngac: - XIôc nhu mây ông ban dâu cu Ia o cho Ðông Ða7 HIôn chua kjp fra IoI, Tu-daf da chon vao: - Câu du ng co ngho han dô ngon dô ngof, fâp xIôc fâ p xof ma u dâu ga y cô co ngay. Khô I câu frong dôI ngho han dô ngon dô ngof fhoo han fâp xIôc cof, moc sung fruoc fran rôI do. - No cuoI quay IaI noI vo I HIôn. - Câu cu ng nôn dop caI môn xIôc xof cua dâu dI T!OI THO Ð! ÐOI 31 hffp://obooks.vdcmodIa.com cho anh om nho. Quay dI quay IaI cu ng chI co fro nhao Iôn voI fro frông cây chuôI... HIôn do maf caI: - NguoI fa con co fro dI frôn dây fhop... - ÐI frôn cây fro gac Iôn haI caI ghô fhì co! - Tu daf frô môI noI - Nha f gan nhu fo cu ng chay frôn do duoc. HIôn uc qua, cô chông chô: - Môn xIôc chinh cua fo Ia môn da y fhu kIa. Nôu co gâu fo cu ng day duoc. Tu-daf cang frôu gIa: - Câu day duoc gâ u fhì fo day duoc ca su fu, fây ngu|Tô gIac), bo fof. - Tu-daf quay sang noI voI Mung. - Câu bIôf không, hôI moI vô dôI, không bIôf câu fa fro ng duo c o dâu con cho muc bj Ia c mâf chu, IôI vô dôI day dI xo dap. Câu fa cham anh cho hon mo cham con, nhjn ca phân com cho cho an. Câu fa day dô faI gIoI dôn nôI con cho quay IaI dop cho môf cu vô bap vô, mau chay uof ca quân... - Chu con cho ây mô rôI7 Mung nhìn HIôn fo mo hoI. - Han gIuf duf xich chay mâf fu doI fam hoanh! - Tu-daf fra IoI franh. - To ma noI Iao fo dI dâu xuông dâ f. Câu muôn co ngay bj cho daI can chô f, cu vIô c fhoo câu fa ma xIô c voI xof. HIôn u c muôn phaf kho c, nhung không Iam sao noI IaI voI caI môm IIôn Iau cua Tu-daf. No dua maf Iuo m Tu-daf, rôI djnh bo dI chô khac. Nhung Tu-daf không chju buông fay, niu fay HIôn IaI, chI vô phia môf gôc cây vông dông o gân cuôI sân: - Co câu Vô moI vô dôI chIôu hôm qua kIa kìa. Thoo fo, câ u nôn fâp xIôc cho câu ây hon. Ðô câ u ây ngo ngo ma hIôn nhu con gaI rua, cu chju kho dô ngon dô ngof, rang câ u ây cung fhoo. Vô Ia dôI vIôn fhu ba muoI haI cua dôI. No dôn nhâp dôI vao nam gIo chIôu hôm qua. Truoc dây, no Ia IIôn Iac cua frung dô I Ca- nông Ða y Iam. HôI Huô moI nô sung, nhIôu ba n frong dôI fhInh fhoang vân gâp no cuoI con ngua ô, Ioc coc dI fhoo sau khâu Ca- nông, frôn duong dI chuyô n vj fri. Phung Quan 32 hffp://obooks.vdcmodIa.com Vô frac fuôI Vjnh-sua, fhân hình râf manh gIo cân dôI. Cuong maf no không dop nhung co môf vo hôf suc dô fhuong. Cap maf fo, sang, dju dang nhu maf IaI, fhuong anh Iôn môf vo buôn buôn râf Ia. Ðac bIôf no co caI dâ u fo qua co y nhu dâ u nguoI Ion chap vao, dôI caI mu ca Iô da fim râf dIôn. Nhu ng mon foc don nhanh nhu Iông qua fho ra ngoaI mu, xoan xoan fhanh bup. MoI vô dôI chIôu hôm qua, no da duoc cac ban fang Iuôn cho caI bIôf hIôu: Vô-fo-dâu. Iu c nay, Vô dang dung khom Iung, haI fay chông gô I, cham chu xom Vjnh-sua dua môf vo dan duI-xôf dô Iam can dao nhip. - Vô oI Vô! foI dây, foI dây, co vIôc nI hay Iam. - TIông Tu-daf goI fo. Vô chay IaI, Tu-daf fum Iây fay, hoI: - Câu co fhich fâp xIôc không, fo xIn gIoI fhIôu voI câ u, - Tu- daf chI vao HIôn, - dây Ia môf ông fhây xIô c faI nhâ f nhì Ðông Ðuong... Vô maf chop chop, hôf nhìn Tu-daf IaI nhìn HIôn nhu co vo Iây Iam Ia Iam. - Truoc khI vô Vô Quôc Ðoan, câu cung dI Ia m xIôc a7 - Vô hoI HIôn. - Câu o ganh nao vây7 Tu-daf IuI IaI phia sau bum mIông nhjn cuoI. Ðu ng cha c mâm da cho duoc câu dô I vIôn moI vao "xIôc" va nhâf djnh so co nhung pha cuo I nôn ruôf. HIôn mIô n cuong fra IoI Vô: - Mình co o ganh nao dâu... HôI con dang dI hoc, mình mô xIôc Iam. Ðao nhIôu ganh xIôc foI Huô. Mình cha ng bo sof ganh nao. Ta Ðuy HIô n nay, Iong TIôn nay, Ðô-cô-ha-ma nay... Mình dI coI nhIôu Iân rôI vô baf chuoc fu fâ p Iây. KhI mô da nh Tây xong, mình so xIn dI fhoo môf ganh xIôc... - Thô câu da fâp duoc nhu ng fro gì rôI7 - Vô cham chu hoI. - ChI moI duoc co mây fro... Trông cây chuô I, dI bang haI fay, dI frôn dây fhop... T!OI THO Ð! ÐOI 33 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Câu ây con nhaI duoc ca com chay rau rau nhu Ia nhaI manh chaI bong dIôn ây. TaI ghô Ia m Vô a - Tu-daf chôm vao. Vô không dô y dô n IoI frôu cho c cua Tu-daf. No noI voI HIôn, gIong hôI hôp: - Câu dIôn fhu vaI fro cho mình xom voI. Iâu Iam mình không duoc xom xIôc: - ÐI, dI IaI dang kIa mình dIôn cho coI. - HIô n câm fay Vô-fo- dâu djnh koo dI. - RôI fuy câu chon, fhich fâp fro nao mình so day cho fro ây. Không kho Iam dâu. - Trông cây chuôI voI dI bang haI fay fhì o dâu cha ng dIôn duoc7 - Vô ngac nhIôn hoI. - Nhung o dây foan da voI soI, dang kIa co baI co , Io nga do dau hon. Nhung mình so Ia so cho câu moI fâp, chu vo I mình o dâu chang choI duoc! HIôn xan haI ông fay ao, nhay Iu I IaI môf buoc, chuâ n bj dIôn fro frông cây chuôI. No djnh bung so frô hôf faI, dIôn fhâf xuâf sac, Iam cho fay dôI vIôn moI nay phaI Iac ma f, va so nang na c xIn fhoo hoc. Nhung bua nay no bj xu I quây qua! Sau khI da nhaf hôf nhung vIôn da nhon. HIôn cân fhân chuI dâ u xuô ng dâf, gang suc fung haI chân dô dung nguoc nguoI. Nhung haI chân Ia I na ng nô roI xuông cu y nhu bj buôc da vây. SoI da ân vao dâu no dau dIông nguo I. Maf no dô bung vì gang su c. Tu-daf IIôn buoc IaI, fum Iây haI cô chân HIôn vuI vo dung nguo c Iôn, cuoI noI: - Ðô fo frông gIup cho. ChuôI frông cu bô xIôu bô sâp maI rua fhì duf hôf rô con chI! HIôn du ng Iôn vua uc vu a nguong. No xoa xoa haI dâu gôI, chông chô: - TaI mây bua nI chân fo hoI bj dau, chu moI Iân fo chI hu môf caI Ia Iôn ngay. Phung Quan 34 hffp://obooks.vdcmodIa.com Vô-fo-dâu nay gIo vân cham chu fhoo doI HIôn dIôn xIôc. KhI HIôn du ng Iôn, Vô dua fay phuI phu I nhung soI ra c frôn foc ban. No bông Iôf caI mu ca Iô da fim ra khoI dâu va cân fhân Iuô n vao gIua câu vaI ao quân phu c. Cac ban ngac nhIôn fhây frôn dâu no, gIua nhu ng mo n foc xoan xoan don nhanh nhu Iông qua, co ba bôn caI soo fo daI nha n bong nhu nhung vôf cho m. Vô nho nho noI vo I cac ban dang dung xung quanh: - Mình cung bIôf if fro xIôc... Truoc nhung cap maf nghI ngo cua cac ban, Vô dô f ngôf hof Iôn môf fIông ngho râf Ia faI. Va nhanh không kjp chop maf no chuI nguoI Iôn nhao haI vo ng rôI du ng Iôn nguoI fhang fap. Chua kjp dô cho cac ban ngac nhIôn, no chông haI fay xuô ng dâf, dung nguo c nguoI, va cu fhô dI bang haI fay, râf nhanh vô phia ngôI nha khI con cach fuong chung haI buoc, no Iam môf dông fac nhao Iôn hôf suc dop maf fruoc khI dung fhang Iôn. Ðu c fuong fruoc maf co môf khuôn cua sô hình fron, không co canh cua. No IaI fhof Iôn môf fIông choI faI, fung nguoI bay Iof qua khuôn cua sô, vao bôn frong nha. Cac ban djnh ao va o bôn frong nha dô xom Vô co vIôc gì không. Nhung bôn frong da ngho fIô ng Vô fhof Iôn va ca nguoI da bay vof ra bôn ngoaI. Cho p maf no da dung fhang fruoc maf cac ban, nguoI không hô chao dao nga nghIông. Tâf ca cu fron xoo maf nhìn fhoo Vô, mIông kôu: "O... o" TôI fâf ca cu ng môf Iuc, nhay Iôn nhu choI choI, vô fay rôm rôp: - Ðung Ia xIôc chinh công! Ðung Ia xIôc chinh cô ng! Ðo-ra-vô Vô-fo-dâu! Ðo-ra-vô Vô-fo-dâu. Truoc su fan fhuong nông nhIôf cu a cac ban, guong maf do hông Iôn. Vì cao hung, vuI fhich, no dân cac ban dI fhang dôn chô soI dây fhop phoI quâ n ao o goc bôn fraI sân. SoI dây fo bang dâu dua, cao qua fâm fay voI, cang fu haI gô c cây mu u ca ch nhau chung muoI fhuo c. Trôn dây dung dua nao ao frân fhu, khan maf, quân so mI... Tu-daf doan Ia Vô sap dIôn fro dI dây fhop, no IIôn T!OI THO Ð! ÐOI 35 hffp://obooks.vdcmodIa.com chay foI fruoc, vo fâf ca ao quân cuôn IaI fhanh môf bo va quang Iôn fhanh bô nuo c canh do. Vô nhay Iôn niu soI dây fhop, gân saf chô buôc va gôc cây, rôI nhun nguoI du Iôn. Ioang môf caI no da dung Iôn soI dây fhop, nguo I hoI Iung IIông môf chuf. Nhung no dang fhang haI fay, Iây duoc fhang bang môf cach dô dang. Khoan fhaI nho nhang no buoc fung buo c ngan, vung, dI sang dâu dây fhop bôn kIa, duoI nhung buoc chân soI dây fhop hoI vong xuông, kho dung dua... KhI con cach gôc cây chung non môf buoc, no bông fruof chân, nhao nghIông nguo I. Cac ban kôu ru, so haI, chay xô hôf ca IaI, gIo fay ra djnh do. Nhung haI khoo chân no da Io Iang ngoac vao soI dây fhop, froo nguoc nguo I, dâu dôc xuông dâf. To ra no Iam dông fac gIa dô doa cac ban choI. Vân froo nguo I frôn dây fhop, no ngâng Iôn nhìn vo Io Ia ng so haI cua cac ban voI a nh maf dju da ng nhu maf naI, va mum mIm cuo I râf dô fhuong. Vua Iu c do dôI fruong dI hop vô. Anh dôn ngay fruoc maf Vô Iu c nao không hay. Vô chof nhìn fhâ y anh, mIm cuoI bôI rôI. No vôI vang vjn fay vao vaI HIôn, nho nha ng buông mình xuông dâf. Ðô I fruo ng goI Vô vao phong Ia m vIôc. Ca dôI ua vao fhoo, dung châ f gIan phong. Ðô I fruong quyôf djnh bô sung Vô vao fô HIôn. Sau do anh hoI chuyôn no faI sao bIôf Iam xIô c, va fâp xIôc fu bao gIo. To ra fruoc khI gIa nhâp Vô Quôc Ðoan, Vô Ia dIôn vIôn nhao Iôn cua môf ganh xIôc rong. No kô: ...Canh xIôc rong cua no do môf ông Kha ch |NguoI Tau) fo Ion, co ca p maf xôch nguoc nhu maf fuong haf bôI, Ia m chu ga nh. Ong nay fruoc Ia dIôn vIôn fru côf cua môf doa n maI vo Son Ðông, chuyôn ban fhuôc cao, râf co fIông fam o SaI Con-Cho Ion. Sau vì môf chuyôn xich mich gì do voI nguo I fruong doan, ông fa fach khoI doan va Iâp môf ganh xIôc rong dô sInh sông. Canh xIô c nay von von co nam dIôn vIôn: Chu ganh, Vô, môf anh Iu n, môf con khI va môf con gâu. Canh xIôc rong nho bo cu a no fung dI dIôn khap Iu c fInh Nam Ky, sang ca Nam Vang. Iuc nay ca dôI moI hIôu ra vì sao gIong no I cu a Vô Io Io da gIong SaI Con. Phung Quan 36 hffp://obooks.vdcmodIa.com 8 Iân dâu fIôn HIô n va nhIôu ban kha c frong dôI moI duoc bIôf cuôc doI cua nguoI Iam xIô c rong chang mô Iy vuI fhu nhu chu ng vân fhuo ng fuong fuong. TraI IaI, do Ia môf cuôc sông gIan fruân, vâf va, cuc nhu c dôn ghô nguo I. Cuôc sông ây da dô IaI frong fri nho chu bo co cap maf dju dang nhu maf naI nay bIôf bao kI nIôm haI hung... Chinh nguoI Khach maI vo Son Ðông vua Iam chu ganh vua day xIôc cho ca c dIôn vIôn. Ong fa day anh Iu n fung hung nom dao, day con khI, con gâ u mua fhanh Iong dao, dI xo dap, day Vô nhay qua vong Iua co ca m dao cu ng cac fro nhao Iô n, dI frôn dây fhop... Vô cac môn xIôc, ông fa fuyôf gIoI, không môf môn nao ông không daf dôn mu c dIôu Iuyôn. Nhung ông cung a c vô cung. Iu c day, fay ông fa không bao gIo roI cây roI da. Con khI, con gây, anh Iu n va Vô, môI Iâ n Iam saI, Iam ho ng, ông fa quâf không fIôc fay, IaI con phaf nhjn doI. Nhìn ông fa danh con khI voI con gâu moI fhuong! ÐuoI nhung frân mua roI da, haI con vâf ôm maf kôu ru Iôn, Ian Iôn duoI dâf, chap fay Iay ông rôI rif... Ðô ca nh franh voI hang fram ganh xIôc rong hôI do, ông chu baf anh Iun va Vô dIôn nhung fro hôf suc ghô ron, Ia m nguo I xom phaI du ng foc gay. Iôn muo I fuôI, Vô da phaI phI fân bay qua vong Iua chay rân râf co cam muoI haI IuoI dao nhon hoaf. Pha I dI frôn dây fhop cang cao haI fhuo c, va buoc foI dâu, ông chu dây fhoo foI do môf ban gô co bôn banh xo, bôn frôn cam nguoc muoI haI IuoI dao nhu san sang cho no nga xuô ng... Nhung khung khIôp hon ca Ia fro no phaI Iam bIa sông cho anh Iun nom dao. NguoI dIôn vIôn co faI fung hu ng va nom dao fuyôf voI nay xâu xi dô so. Anh fa cao chI hon môf mof nhung dôI vaI râf rông nôn frông cu nhu nguoI vuông. Anh co caI dâu fo hôf co. Trong bIô n qua ng cao, anh fhuong duoc frung Ia "NguoI Iu n nhâf fhô gIoI vô faI fung hu ng va nom dao" T!OI THO Ð! ÐOI 37 hffp://obooks.vdcmodIa.com Iam bIa sông cho anh Iu n nom dao, Vô phaI coI frân, ma c quân côc fhun bo saf nguoI. No dung dua Iung vao môf fâm van mong du ng frôn caI gIa gô, haI fay dang fhang, haI chân xoac rông, foan fhân không nhuc nhich, nhu da bj dong dInh vao fâm van. Anh Iu n dung cach xa no chu ng muoI buoc, fay câm môf nam dao gam sang Ioang. Sau môf hôI danh phong phong cô dông, ông chu hô Iôn môf fIông nhu sâm "Ta Io nay!". Iâp fuc anh Iu n câm fung con dao môf nom phâm phâp vao quanh nguoI Vô. Ðao cam saf dInh dâu, saf haI vaI, Iuôn duoI haI nach, haI bôn hông, haI bôn ban, cuôI cu ng Ia duoI haI ban chân. Vua du ng muoI haI IuoI. IuoI nao cu ng cam cach nguoI no chI va I ba phân, co Iuo I dinh saf da... Va cang nom ca m saf dao cang duo c nguoI xom fung fIôn fhuong. Iu c Vô buoc ra khoI fâm van, muoI haI Iuo I dao cam frôn va n vo fhanh môf hình nguoI nho nho... Mac dâu da dung Iam bIa sông ha ng mây fram Iân, nhung Vô không Iam sao quon duoc. Kô dôn dây, bâf gIac no ru ng mình. Thâf khu ng khIôp! Iuc do haI maf no nham nghIô n nôn ngho cang ro fIông dao rif quanh mình. MôI Iân IuoI dao bay dôn cam phâp vao van, rung Iôn bân bâf, châf fhop Ianh chI cham kho vao da fhjf ma nho I fhâu dôn fân oc. Môf cam gIac kInh hoang không sao fa xIôf Iam cho khap nguoI no mô hôI va ra nhu fam. Mô hôI chay rong rong suôf fu chân foc dôn haI gan ban chân. NhIôu Iâ n cang fhang qua, no fuong co fhô nga gu c xuông chôf ngâf. Nhung no da cô hôf suc dô dung vung, không run. Nôu run va chI cân môf II Ioo xô djch, dao so cam vao nguoI nhu choI. Nhu ng vôf soo daI nhu chom frôn dâu Vô chinh Ia nhung vôf dao anh Iun Io nom hoI qua fay... NgôI ngho Vô kô chuyô n Ia m xIô c, haI fhaI duong dôI fruong mô hôI rjn Iâm fâm. Anh sung so kôu Iôn: - Thô cha ma, quô quan om o dâu ma phaI Iuu Iac vô fâ n SaI Con Iam xIôc rong7 No kô: ...No fhoo ganh xIôc fu ngay con nho Iam, no không nho Ia nam Iôn mây nua. Cha ma quô quan fhì chI con nho Ia ca nha no sông chuI ric duoI môf caI gâm câu saf fo Iam. NguoI gông ganh, ô Phung Quan 38 hffp://obooks.vdcmodIa.com fô, fau hoa dI IaI râm râp frôn dâu suôf ngay, suôf dôm. Cha no fhuong mac bô ao quân xanh, ra ch ruoI, nông na c mu I vôI. No không nho maf cha nhung caI muI vôI nông nac frôn ao quân cha sau môI buôI chIô u dI Ia m vô, fhì cho dôn fân bây gIo no vân nhu con ngu I fhây... Cu chIôu dôn no IaI froo Iôn maf duong nhua don cha. Thây bong cha fu xa, no chay ao dôn. Cha bông no Iôn fay, hôn hif rôI moc moc fuI... Cha baf no nham maf, ha mIông fhâf fo, rôI Io Iang duf vô mIông, khI caI koo cau, khI caI koo bI, ngof cho dôn fân bây gIo... Mô f buôI chIôu, no dung don cha hoaI, don dôn fôI câm fôI mu cu ng không fhây cha vô. ChIôu hôm sau, rôI chIôu hôm sau nua, cu ng không fhây cha vô. Ma no fhì cu Ian Ioc duoI dâf, dâu foc ru ruoI, khoc gao nhu da hoa dIôn. Ma ôm ghì no, vuI no vô frong dông foc rôI boI, bô bôf dâf buI, rôI Ia I Ian Ioc, IaI kôu khoc... RôI môf buôI sang, nhung nguoI choo do vof ma no fu duoI sông Iôn. Toc ma frof dây bun. NguoI fa xum IaI dao môf caI hô fo gIua baI bap, bo ma xuô ng hô, Iâp dâf IaI. No do I qua, ca ngay dung frôn duong xIn an. NguoI cho mIông banh, nguoI cho cu c com... Môf hôm co môf ông maf muI du fon nhu ông fuo ng câm guom fruoc cua dôn hIô n ra fruoc maf no. Ong du ng chông na nh, không no I, không rang fru ng frung ngo no môf Iuc Iâu. No so co ru m nguoI IaI. Ong nay bâf fhình Iình chu p Iây ban fay no dang ngua chìa ra xIn an, daf dI gân nhu koo. No so qua nôn chang dam kôu, cu ng chang dam kho c. HaI chân Iôf quôf chay fhoo ông. Ong fa dua no dôn môf quan com, cho an cu ng voI môf con khI, môf con gâu, va môf anh Iu n fjf dâ u râf fo... Iuc dâu no so nguo I Iu n nay Iam, con so hon ca caI ông koo no dI. Nhung anh Iu n cuoI vo I no hIôn khô, dô: "Ðu ng so, dung so om a. Anh chI Iun fhôI. Ma nguoI Iu n fhì hIôn hon ca con nif". Anh gap mIông fhjf frong baf dang an bo vao baf no. Sau do caI ông maf muI du fon ây dua no Iôn fau cung voI anh Iu n, con khI, con gây. Con fau chay suô f ngay suôf dôm, dôn môf noI nao do râf xa... Ong ây chinh Ia nguoI Kha ch ma I vo Son Ðông, chu ganh xIôc rong... Câu chuyôn cua Vô Iam nhIôu ban nôI hôf gaI ô c, Io so fhay cho ban va fhuong ban qua chung. NhIôu du a quay maf dI gIâ u vôI T!OI THO Ð! ÐOI 39 hffp://obooks.vdcmodIa.com nuoc maf. Mu ng fhì kho c fhâf su, no gu c dâ u vao vaI Ðông, khoc nâc Iôn fhanh fIô ng. Ðô ng cu ng kho c nhung chI nâ c Iôn kho kho va nguo c maf chay Iang Io frôn haI go ma fhô rap. Tu-daf gIa bô cuoI nhung mIông moo xôch fhanh mô u. Vjnh-sua dua ông fay ao duI cap maf do hoo,Iap bap, fuc fôI hoI Vô: - Khô dôn nuo c ây rang câ u không bo frôn quach, cu doo quoo maI voI caI fhang chao chu xIôc ây Ia m chI7 - Nhung bIôf frôn dI mô duoc7 - Vô hoI IaI nhu muôn noI vo I fâf ca ca c ban co maf o do. Cap maf fo dju dang nhu maf naI cua no anh Iôn môf vo buôn sâu fham. - HôI do Iam chI da co Vô Quôc Ðoan nhu bây gIo cho mình frôn fhoo7 - Vô kho fho daI - Thôm nua mình cu ng fhuong anh Iun Iam. Anh ây fuy fhân mình maf muI xâu xi hôf chô noI nhung fôf bung nhu ông Ðuf. Anh ây fhuong mình, fhuong ca con khI, con gâu, nhu ma fhuong con. MôI Iân chu ng bj chu danh hoac dIô n fro bj fhuong chay mau, anh ây pha nuoc muôI rua vôf fhuong cho chung, fìm mua Ia dâu, fhuôc cao djf vôf fhuong... Anh Io n ông chu, Iây duong pha nuoc cho chung uông. Anh nung dô chung khac chI ma dô con. Mình ma ôm, anh ây ngôI ca nh bôn dâu gIuo ng suôf dôm, xuc bon cho mình fu ng fhìa chao nho... Mình frôn dI, không co aI dung Iam bIa sông cho anh â y nom dao, Iao chu so duôI anh mâf. ma anh ây không Iam xIôc fhì con bIôf Iam chI ma an7 ÐôI fruong ho I: - Thô om gIa nhâp Vô Quôc Ðoan frong fruong hop na o7 - Cach Mang Thang Tam fhanh công, ganh xIôc cua om dang dIôn o Nha Trang. Íf Iâu sau do, bon Phap fro IaI, fân công vao fhanh phô. ÐaI bac chung daf duoI fau bIôn, rof Iôn fru ng caI quan ganh xIôc chu ng om dang fro. Iao chu va anh Iun bj fru ng manh dan chôf ngay faI chô. Con con khI, con gâ u, hoang Ioan duf duf xich chay bIôn. Sau dof daI bac, cac anh Vô Quôc Quân môf don vj Nam fIôn dong quân gân do chIa nhau dI fìm cu u nhu ng nguoI bj nan. Cac anh fìm fhây om nam chôf gIâc duoI caI hô rac canh quan. Ðm không bj fhuong, chI bj suc op. Cac anh bô om vô cuu chua. Ðon vj Nam fIôn nay foan nguoI Huô, vua danh nhau o Maf Phung Quan 40 hffp://obooks.vdcmodIa.com frân Nam Trung Ðô ruf vô dây, chuân bj Iôn fau fro ra Huô. Cac anh fhay phIôn nhau san soc om va daf cho om caI fôn moI Ia Vô, fuc Vô Quôc Ðoan. HôI con o ganh xIôc, Iao chu daf fôn cho om Ia TIôu Ia Thanh. Con fôn ba ma daf fhì om không co n nho nu a. Ra dôn Huô anh chI huy don vj duoc Ðan chI huy Trung doan dIôu dông vô chI huy frung dôI ca nông bay Iam Iy. Anh ây dom om fhoo Iam IIôn Iac cho don vj fu do dôn nay. HIôn hoI: - Rua câu không nhân duoc Iônh cua Ðan fham muu Trung doan frIô u fâp vô dôI ThIô u nIôn frInh saf hay rang ma maI chIôu hôm qua câu moI dôn7 - Co... nhung cac anh o frung dôI ca nông không chju cho mình dI. Cac anh ây no I: "Chu mI o dây rôI cac anh day cho Iam phao fhu, oach bang mây fuI ThIô u nIôn frInh saf, dI Iam chI!". Mình khoc hôf nuoc maf cac anh cung không cho. Mình u c qua, bo an haI bua IIôn... MaI dôn chIô u hôm qua, anh frung dôI fruong fhuong mình doI moI chju ky gIây cho mình vô nhâp dôI. Tu-daf Iuc nay dang ngô I vaf voo o khung cua sô. No bông nhay phôc xuô ng dâf va kôu Iôn voI gIong nga c nhIôn fhâf su - O fô! Rua Ia dôI mình Ia I fhôm môf fhang nua không co ho! 9 TroI sâp fôI. Ðâu froI dôm fhâp nang Ia fhuong. Tu phia cua Thuân An mây don xam xjf, fâng fâ ng Iop Iop cu u n u n koo ma I vô nhu muôn Iâp cho bang kin khoang froI fhanh phô. Coc froI phia Nam fhanh phô chof Ioo sang. Ðo Ia anh chop fu mIô ng "Ong gIa bay Iam" daf o Iung nu I Ngu Ðình, khac dan xuông khu vuc Phap, mo dâu cho dof fân công cua quân fa dôm nay, dôm fhu haI muoI sau cua cuôc chIôn dâu bao vây fhanh phô. T!OI THO Ð! ÐOI 41 hffp://obooks.vdcmodIa.com Thoo Iônh cua dôI fruong, foan dôI ThIô u nIôn frInh saf da fâp hop fhanh dôI hình chu ! o gIan buông gIua. Im Iang. Cho doI. HôI hôp. Ngon don bao daf frôn ban kô saf fuong, chIôu sang nhung bô quân phu c fhu ng fhình, nhu ng caI mu ca Iô, bô rô, mu cung TIôp pho ng quân... ChIôu sang nhung cap maf Iong Ianh, nhu ng caI muI hôch Iôn cho doI, nhu ng caI mIông ho mo sôf ruôf... Côp! Côp! Côp! Ðô I fruong fu ngoaI cua chinh buo c vao vung chaI frong bô quân phuc mau xa m. Iung fhaf xanh-fuya-rông da, chân dân gIay dInh cao cô . Ðang anh fhâf do p. Anh dôI mu ca Iô da mau rôu, hoI Iôch môf fi, dô Iô nua maI foc chaI muof. Truoc maf cac chIôn sI nho fuôI cu a mình, dôI fruong bao gIo cu ng an mac, dI dung, noI nang râf dung fac phong ky Iuâf quân dôI. Toan dôI râf hanh dIôn vô nguoI chI huy cua mình. NhIôu dua con cô baf chuoc anh fu cach dI, dung, hô khâu Iônh, dôn fâf ca nhu ng cu chI dua fay dua chân. Co dua con chu y nhân xof dôI fruo ng bao gIo buoc dI cu ng buoc dI cu ng buoc chân fraI fruo c, va fâp Iam fhoo. TôI hôm do , Vjnh-sua Iam fru c nhâf. No cung gon gang chung chac không kom gì dôI fruong, chI môI fôI bô quân phu c kha rông, nôn không duoc oaI cho Iam. Tu frong hang buo c ra, Vjnh hô foan dôI du ng nghIôm. CIong no sang sang, râf dung quy ca ch khâu Iônh. Ðaf chuoc dôI fruong, no dung yôn Iang mây gIây, dua maf nhìn bao quaf ca dôI, kIôm fra hang ngu khI da fhâf ung y, moI ran roI fIôn IaI fruoc maf dôI fruong voI nhu ng buoc dI dôu. No dung IaI ca ch dôI fruo ng ba buoc, gIâ f manh canh fay dua Iôn ngang va nh mu chao, do ng dac bao cao quân sô: - Toan dôI fâp hop ba muoI haI chIô n sI. Ðu! Hôf! Phung Quan 42 hffp://obooks.vdcmodIa.com ÐôI fruo ng dua fay chao IaI, cho dôI fro vô fu fhô nghI va ngôI xuô ng. Anh nhìn chIôn sI fru c nhâf, nhìn foa n dôI vo I anh maf âu yôm khac han moI hôm. Anh buoc dôn ca nh ban, ruf cuôn sô fay frong fuI ngu c, daf xuông ngon don bao. Anh bao cao voI dôI: - Ðôm qua quân fa, ca haI Maf frân khu Ð va khu C da dông Ioaf fIôn công quyôf IIôf cac vj fri cua gIac nhu ga-ra Ia-co-roa, VIôn Ðân ÐIô u, nha Ðây Thop, Iâu Công Chanh... Môf don vj cam fu fhuôc Maf frân khu Ð da khIông bôn qua bom vao chinh gIua khach sa n Mo-ranh gIâf sâp môf fâng Iâu, gIôf gâ n nam muoI fôn gIac, fhu fam su ng fruong môf fIôu IIôn, fhIôu huy môf kho xang va nhIôu Iôp ô fô... Trôn con duong fruoc cu a hang Ngân Ha ng, môf chIô c xo fang cua gIac co ga n daI bac bô-pho, ban dôn dâp vao môf don vj quân fa bô fri gân do. Vua ban chIôc xo fang vua chôm Iôn, Iao fhang vao gIua dôI hình quân fa, djnh cha naf ca don vj duoI xich saf. Tinh mang mây chu c chIôn sI fa chI co n froo frôn soI foc. Ngay Iu c do, môf chIôn sI du ng phaf ngay dây, ôm môf fraI bom ba cang, xông fhang dôn fruo c mu I chIôc xo fang. Anh Iao ca nguo I cu ng fraI bom vao khôI fho p dô sô nhu hon nuI. ChIôc xo fang gIa c nô fung, xich saf duf Iìa, nam bop di môf dông nhu dông bun. NguoI chIô n sI cam fu hy sInh nhung don vj da duoc cu u fhoaf... Ca dôI gân nhu nin fho, mIông ha ra, maf không cho p, nuôf Iây fung IoI cua dôI fruong. NhIôu fIông xuyf xoa bâf Iôn, ca dôI vô fay rân rân, hoan hô chIô n công fuyôf voI cu a nguo I chIôn sI cam fu. ÐôI fruong du ng Ia ng môf phuf nhìn cac om. Chinh anh cung Iây nô I xuc dô ng bông bôf cua cac om. Môf câu van co Iân anh doc frong môf cuô n sach nao do, Iu c nay vuf choI ngoI frong fri nho anh: "Nhung hanh dông anh hu ng, nhung fình cam cao ca, nhung su fich phI fhuong, Ia mo n an fInh fhân fôf nhâf, dô nuôI duong fuôI fho." Tu-daf ngôI o hang phia sau, nhu c nhich cu a quây IIôn fIôp nhu bj kIôn dôf. no quay sang bôn phaI, bâm kho vao duI Vjnh- sua, gho saf mIông fhì fhâ m vao faI ban: T!OI THO Ð! ÐOI 43 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Iao chu câu7 - Iao caI chI7 - Vjnh-sua cau maf hoI. - Con Iao caI chI nua! Iao ca nguoI voI bom ba cang vô xo fang fuI Tây ây7 - Tu-da f fhì fhâ m fra Io I voI vo maf dac bIôf nghIôm frang if khI fhây o no. - Nôu gap fruong hop nhu anh cam fu quân dôI fruong vua kô, câu co dam Iao bom nhu anh ây không7 - Rua câ u7 - Nhuf djnh Ia fo Iao! - Cap maf Tu-daf Ioo sang ham ho - Chôf Ia cu ng cho chI7 Mô f mình chôf cho bao nhIôu nguo I sông, chôf nhu rua moI suong! Vjnh-sua fu fruoc dôn nay vân cho Tu-daf chI duo c caI gIoI Iam hô choc anh om cuoI chu cha ng Iam duo c caI gì ra fro. Nhung Iu c nay, nhìn vo maf va ngho gIong noI kha c Ia cua ban, Vjnh-sua bông fIn Ia câu fa co fhô Iao ca nguoI va bom ba cang vao xo fang gIac fhâf. Mung ngôI phia sau Vjnh-sua, dong faI ngho haI ban fro chuyôn. No chof gho sang hoI Tu-daf: - Anh Tu nay, rua fraI bom ba cang fo uoc chung mô anh7 Co nang Iam không7 - To nho fhì vIôc chI dôn câu7 - Tu-daf hoI IaI Mu ng. Mu ng ruf ro noI: - TuI so fraI bom fo qua fuI na|ôm, mang vac, bung) rang nôI ma Iao7 - !a, câu ma cu ng do Iao ca bom ba cang nua kIa a7 - Anh Iao duoc fhì fuI cung Iao duoc! - Ðan chI huy Trung doan sang nay da quyôf djnh.- TIông dô I fruong câf cao, caf ngang câu chuyô n cua haI dua. Anh ruf fo gIây danh ma y co dâu son do, kop frong cuôn sô fay, gho bôn ngon don bao, dong dac do c: "Ðo fình hình khân fruong cua Maf frân, ÐôI fhIôu nIôn frInh saf cua Trung don fam dung dof huâ n Iuyôn. Ðu ng fa m gIo sang ngay... fhang 12 nam 1946 foan dôI phaI co Phung Quan 44 hffp://obooks.vdcmodIa.com maf dây du faI ChI huy so Maf frân khu C dô nhân nhIôm vu chIôn dâu. Ca dôI ngôI Ijm co dôn môf phuf. Im Iang dôn nôI ngho ro fIông con fhach su ng fac IuoI frôn frân nha. Ðâf fhân vof Iôn nhu nhung chIôc phao fhang fhIôn, ca dôI vuf du ng dây. Cac om Iôf mu, fung foI fâp Iôn frân nha, vua nhay nhu choI choI vua vô fay hoan hô dôn muôn vo ca ngôI Iâ u doanh fraI. Nhu dô huong u ng nôI vuI mu ng cuông nhIôf cua ca c chIôn sI nho fuôI, dung Iu c do, phia maf frân fIông su ng du ca c co, fIông Iu u dan bom mình... rô Iôn fung dof daI không ngo f. Va nhung phuf nhu fhô nay không fhô Iam sao không haf! Tâf ca chang doI aI baf nhjp, cu ng môf Iuc vuon fhang nguoI, cang Iông nguc, câf cao gIong râp rang haf vang: "Àoaân Vïå Quöëc Quên möåt lêìn ra ài. Naâo coá mong chi àêu ngaây trúã vïì Ra ài ra ài baão töìn söng nuái Ra ài ra ài thaâ chïët khöng lui... " KhI dôI da fro IaI frâf fu, dôI fruo ng noI gIo ng môm ha n dI: - Anh hô f suc xu c dông va cung hôf suc vuI mung fhây cac om nao nuc dôn fhô khI duo c fIn sap ra Maf frân! Nhu ng ngay sap foI dôI voI nguoI chIôn sI frInh saf chu ng fa so Ia nhu ng ngay fuyôf dop, nhung dông fhoI cung dây gIan khô hIôm nghoo. Trong chIôn dâu cac om co fhô bj fhuong, bj gIac baf, fhâm chi co fhô hy sInh. Nhung chua Iu c nao nhu Iuc nay, anh fhây fIn fuong môf cach sâu sac rang, nhu ng ngay sap dôn du vâp phaI gIan khô hIôm nghoo dôn dâu, nhâf djnh cac om cu ng so Iam du ng duoc nhu IoI ca c om vua haf: "Ra dI ra dI fha chôf không IuI... " CIong anh bâf chof vang fo Iôn nhu dang noI fruoc ca môf doan quân: -... Chu ng fa quyôf djnh ra dI fha chôf không IuI, dô gop phân cu ng cac anh Io n danh duôI bon fhu c dân cuop nuo c ra khoI bo coI Tô quôc fhân yôu cua chung fa. KhI dâf nuoc da fu do, Tô T!OI THO Ð! ÐOI 45 hffp://obooks.vdcmodIa.com quôc da hoan foan dôc Iâp, fhì nhâf djnh nguoI VIôf Nam chu ng fa so duoc huong môf cuôc doI sung suong, hanh phuc gâp fram nghìn Iâ n hôm nay... Iua fuôI cac om so không con phaI dI o, dI Iam xIôc rong, dI ban koo, ban bao dô kIôm mIông an hang ngay nhu cac om fruo c dây da phaI chju dung. TuôI nho aI aI cung duoc cap sach dôn fruo ng, duo c ca haf vuI choI... Ðôn fuôI khôn Ion cac om so duoc fhoa suc dom hôf faI nang su c Iu c cua mình cô ng hIôn cho Nhân Ðân, Tô Quôc. NguoI gIa Iao so duoc vao an duo ng duong an duong fuôI gIa. Nhu ng nguo I ôm dau, bônh fâf so duoc vao nha fhuong không mâf fIôn, co dây du fhuôc mon chua cho Ianh bônh... Tu frong hang bông co mô f dua ruf ro dua fay Iôn, Iam dôI fruong phaI ngu ng IoI. Anh câ m cây don bao dua cao nhìn xom om nao. - Mung dây a7 - ÐôI fruo ng hoI, hoI nhoo ma f IaI - Ðm muôn hoI gì a 7 Mung bôI rôI du ng Iôn. No ruf chân xuôI haI fay dung nghIôm, chop cho p maf âp ung hoI: - Ða... da fhua anh... da dôn Iuc do fhì nguoI bj mac bô nh hon suyôn kInh nIôn co chua duoc Ia nh không a7 Ca dôI ngoanh Ia I nhìn Mung. Nhu moI bân cha c nhIôu om da pha Iôn cuoI vì câu hoI ngâ n ngân ngo ngo cua Mung. Nhung Iu c nay không om nao cuoI. NhIôu fIông suyf suyf ra hIô u cho Mung không duoc hoI ba Iap nhu fhô nua. Vjnh-sua hof haI nhon nguoI Iôn, fum Iây fhaf Iung Mu ng koo rj xuông, kho gaf: - Câu không fhây dôI fruong dang noI chuyôn quan frong danh Tây cu u nuoc... câu IaI dI hoI chuyôn bây ba ho suyôn kInh nIôn7 Vjnh nhìn Iôn dô I fruong nhu co y xIn IôI vô su fhIô u sof cua fô vIôn mình: "mu ng no mo I vô Vô Quôc Quân, no con daI Iam, anh fha Iô I cho no" cap maf no nhu muôn noI vây. ÐôI fruong vân không roI maf nhìn Mung. Anh dang fu hoI: Phung Quan 46 hffp://obooks.vdcmodIa.com "Iam sao chu bo không nha cua, không mo không cha không co ca ho nay IaI dac bIô f quan fâm dôn nguo I mac bônh hon suyôn7". Anh chof nho ca ch dây dam hôm. Iu c do cung da dôn muoI, muoI môf gIo dôm, anh dang ngô I soan khoa mu c cho buôI fâp sang maI. Chof Vjnh-sua dây cua buoc vao dung nghIôm bao cao: "Ðao cao anh, Mung no râf vô ky Iuâf. Ðm vua baf gap no froo fof Iôn fân ngo n cây buf buf dang sau doanh fraI, caI cây cao nhâf vuon ma anh co Iônh câ m không duoc aI froo Iôn ây... ". Anh phaI so haI kôu Iôn: "TroI! CaI fhang! Ðôm hôm khuya khoaf fhô na y no froo Iôn Iam gì frôn ây7 Nga môf caI fhì fan xuong con gì". Vjnh noI: "Ða, no froo dô haI Ia fâm gu I dâu choo Ioo frôn caI ngo n chof vof nhâf ây. HaI ca môf ôm fuong. Ðm goI no xuông hoI: "Câu haI Iam chI caI fhu Ia ba Iap do ma froo cây gIu a Iuc nu a dôm, Io nga mân rang7" No caI IaI om: "Thu Ia fâm guI nI quy Iam chu anh fuong! Caf nho, phoI khô, sao vang, ha fhô, rôI sac Iôn ma uông fhì mac bônh hon suyôn kInh nIôn na ng mây cung Ianh". Ðm fuc qua hoI: "AI bay bây ba cho câu rua ma cu ng daI dôf ngho fhoo7" No noI: "Cu Ða fra gIa nhâf frong xom fuI bay. Ðây Ia môn fhuôc gIa fruyô n quy nhâf cua cu. Cu fhuong fuI Ia m cu mo I bay cho chu nguo I khac a, co fhuô va ng, cu ây cung chang bay cho mô"... "Chac frong cuô c doI chu bo nay co môf uân khu c gì dây7" Anh nghI vây rôI ôn fôn hoI: - Ðm muôn bIôf sau khI da danh duôI hôf bon fhuc dân, nuoc fa da duoc hoan foan dôc Iâp, fhì nhung nguoI bj mac bônh hon suyôn kInh nIôn co fhô chua Ianh duoc không, co phaI fhô không om7 - Ða phaI a... - Mung fra IoI, gIong hô I hôp. - Vây fhì anh xIn ca quyôf noI voI om ra ng, không nhu ng chI bônh hon suyô n kInh nIôn, ma ca nhung bônh hIôm nghoo khac, cu ng so duoc chua khoI. Vì Iuc do mo I fhu fhuôc mon fôf nhâf, moI fhu may moc du ng cu chu a bônh công hIôu nhâf, dôu duoc danh dô chua cho nhân dân Iao dông, frong do co ca c om, cha mo, ông ba cac om. Nhu ng fhu nay, duoI fho I nô Iô, chI danh rIông cho bon fhu c dân, vua quan, bon gIau co, Iam fIôn nhIôu cua ma fhôI, T!OI THO Ð! ÐOI 47 hffp://obooks.vdcmodIa.com nhung nguoI nhu anh om chung fa dung co hong ma ro dôn! Ðm con muôn hoI gì fhôm nua không7 - Ða fhôI a. - Mu ng vuI suong dap fo. Cap maf cua om ngoI Iôn, Iong Ianh duo I bong sâm vanh mu cung dôI sup qua nua maf, nguo c nhìn dôI fruong cam kich, bIôf on. RôI nhu không sao kIôm gIu nôI nIôm xao xuyôn, bô ng bôf frong Io ng, Mu ng chôm qua vaI Vjnh-sua fhì fhao noI voI Tu-daf: - Anh Tu nì, dôc Iâp suong qua anh ho7 Tu-daf cho câu hoI cua Mung Ia fhua. No dap, không fho m quay dâu IaI: - Chuyôn! Ðôc Iâp ma không suong fhì fôI va chI ca nuoc Ian Iung ra Maf frân nô n nhau voI fu I Tây, bô dâu chay mau! 10 Phia maf frân fIông su ng fhua dân. Môf vaI frang nô roI rac fruoc khI faf han. Ðôm da khuya Iam, bôn ngoaI fro I vân ra rich mua... Trong ngôI Iâu "doanh fraI" da Im han fIông rì râm chuyôn fro cua cac chIôn sI nho fuôI. Tu ng fô môf, nam up fhìa frôn nhung fâm phan, nhung maf ban kôu IIôn nhau, ôm nhau ngu ngon Ia nh. NhIô u chIôc chan bj dap fung, mâp mo fuf xuông dâf. Co dua nam xoay ngang dâu Iôn xuông chân, chân gac Iôn bung ban nam bôn canh. Co dua bâf Iôn cuoI khu c khich, u o noI mô... Co Io dây Ia gIâc ngu ngon Ianh bình fhan nhâf cua nhung chIô n sI fruoc gIo ra frân. NgôI Iâu chìm nghIm frong bong fôI sâu fham, uof af mua dôm. ChI con môf khoang sang râf nho o fâng gac haI. Ðo Ia gIan phong Ia m vIôc cua dôI fruong. Anh dang ngôI cam cu I vIôf duoI anh sa ng fu mu cua ngon don bao. Anh chuân bj gIâ y fo cho cac fô sang maI dôn nhâ n nhIôm vu o ca c don vj. Anh nghIôn cuu sa p xôp Phung Quan 48 hffp://obooks.vdcmodIa.com phIôn chô IaI cac fô, dô Iam sao môI fô dôu co dôI vIôn da fung duoc fham gIa chIôn dâu, va dôI vIôn moI; dôI vIôn gIoI chuyôn môn, nhanh nhon, fhao vaf va dôI vIôn châm, if sang kIô n... Sau khI soaf IaI danh sa ch dôI vIôn va doc ky Iy Ijch cua cac om, anh phaf hIô n ra ra ng qua haI phân ba sô dôI vIôn da nhâp ngu râf som. Cac om Ðu, Phaf, Cha, NghIa-ky, Ða, Châu, Iuom, Quy nh, Tô, Ðâf... co om nhâp ngu fhang 12 nam 1945, co om fhang 1 nam 1946. Hon môf nua sô dô vIôn da fham gIa chIô n dâu fu ngay dâu nô su ng. Truong hop nhâp ngu cua nhIôu om fhâ f dac bIôf va kha fuc cuoI, hIôm fhây frong Iy Ijch ca c chIôn sI Ion fuôI. Nôu Cach Mang Ia môf dong sông, va cuôc doI cua môI chIô n sI Ia môf con suôI dô vao dong sông do, fhì cac om IaI Ia nhung fIa nuoc nho bo, bâf ngo vof ra fu môf ko da, môf vôf nuf frôn fhân cây, hoac fruf xuô ng fu môf daI hoa gIo fhôI nghIông... Nhung ca I dIôu ky fhu Ia nhu ng fIa nuoc mo ng manh nho bo ây da fu Ion IoI hoa vao dong sông Cach Mang hu ng vI, Iu c nao không aI hay. Truoc khI vao Vô Quôc Ðoa n, Hoa-don Iam nghô ban dâu phu ng rang no ng gIon. Ðm Ðông IaI chuyôn nghô "banh mì moI ra Io" fu nam muoI haI fuô I. Nhu ng buôI sang mua dông mua dâm Ianh caf ruôf, frong Iu c nhu ng dua fro khac ba ng fuôI no con na m cuôn fron frong chan âm, môu mao voI qua sang, Ðông phaI mong manh ao côc, quân duI, du ng run Iâp câp fruo c Io banh cho dôn Iuof dôm banh. Ðôm xong, no khoac ca I bj banh fo cho khuâf ca nguoI Iôn vaI, dI vo ng hôf phô nay sang phô kha c. No cô Iây hoI dô rao cho nhu ng nguoI dang cuô n fro n frong chan âm ngho fIông: "Ðanh mì nong gIon moI ra Io dô... ô... ô". HôI bon Ta u Tuong con dong o Huô, môf hôm, no fhua co nâng Iuôn cua môf fôn Iinh Tau say ruou, khâu sung "fôm- son" nuo c fhop con xanh bIôc. No fuôn khâu su ng vao bj banh mì, rôI dang hoang khoac Iôn vaI Ianh Iof rao: "AI... banh mì no ng moI ra Io dô... ô... " No dI fhang dôn don vj Vô Quôc Ðoan dang o Cung An Ðjnh ma sang sang no vân fhuong ban banh cho cac anh. No nôp cac anh khâ u sung ma bang va no ng con nong su c vì bj vu I T!OI THO Ð! ÐOI 49 hffp://obooks.vdcmodIa.com gIua dông banh mì no ng moI ra Io . No ung hô Iuôn ca bj banh mì dô cac anh "fhoI" cho âm bung. No noI: "Ðj banh Ia cua nha chu. Mâf bof môf bj, Iao fa chang nghoo dI mô ma cac anh Io. Con khâu sung Ia cua om. Cac anh phaI fhuo ng công cho om, cho om duoc vô VÐ Quôc Ðoan. Ðm cha n caI kIôp dI o fo cho nguo I fa Iam rôI!" Tu-daf, caI chu dôI vIôn mIông IIôn Iau suôf ngay, Iu c nao cu ng Iam fro hô choc cho ca dôI cuoI, va nhaf gan fhì không aI bang, fhô ma da fung Iam môf vIôc IIôu IInh nhâf do I. Trôn duong dI ho c vô - no hoc nam dô nhâf frung hoc fruong KhaI Ðjnh - No gho vao Ca Ion xom fau hoa dô IaI. Ðu ng hôm do, ca doan fau cho Vô Quôc Quân nam fIôn. Cac anh ngôI frôn cac foa fau cang dây khâu hIôu, bIôu ngu: "Nam bô Ia mau cua mau VIô f Nam, Ia fhjf cua fhjf VIôf Nam!" "Tha chôf không quay IaI doI nô Iô!... " Cac anh râp rang vô fay haf vang: "Xôp buf nghIôn Iôn duong franh dâu... Xôp buf nghIôn coI fhuong công danh... " No IIôn IIông Iuôn caI cap sach xuông sông, Ion nhay Iôn fau, frôn fhoo doan quân Nam fIôn. Tau dôn ga TruôI, no moI bj phaf hIôn va gIu Ia I. NguoI fa nho chuyô n fau ra Huô guI fra chu vô nha. Nhung no cu biu chaf Iây cac anh vô Quô c Quân Nam fIôn ma khoc: "Cac anh ma fra om vô nha fhì cha ma om fuôf xuong om ra. Cha ma om gIu don Iam!" Cac anh hoI: "Nhung chu mình nghI ngoI cach rang ma dang dI hoc IaI nhay bua Iôn fau frôn vô fhâu dây7" Chu IIô n Ia u noI: "ChI faI cac anh hôf. Cac anh cu vô fay ma haf râm froI: Xôp buf nghIôn Iôn duong franh dâu... Iam om không nhjn nôI, phaI xôp buf nghIôn fhoo cac anh... ", - "Rua buf nghIôn chu mình xôp vô mô ca rôI7", - "Ða om xôp hôf xuông sông Huong voI ca caI cap da moI nu a... ÐoI rua chu ma vô nha fhì cha ma om fuôf xuong om ra... ". Chu cu vu a môu, vua khoc vua IIôn Iau Iam cac anh không nhjn duoc cuoI. CuôI cung cac anh danh phaI cho chu nhâp don vj. Ðon vj chu vao dôn ga Iang Cô, duoc dIôn cua Ðan chI huy frung doan chI fhj o IaI dây bô sung cho fIôu doan MuoI Tam Iu c nay dang dong o vu ng Nuoc Ngof., Cân HaI. Tu-daf fro fhanh IIôn Ia c vIôn cua fIôu doan MuoI Ta m fu do. RôI fruo ng hop nhâp ngu cua cac om Iuom, Châu, Ða, Ky, Quy nh... Cua Vô -fo-dâu... Va gâ n dây nhâf Ia fruong hop nhâp Phung Quan 50 hffp://obooks.vdcmodIa.com ngu cua Mung... Ma môI Iân chof nghI dôn anh IaI phaI bâf cuoI: CaI fhang... ÐôI fruo ng Iô Thang fruoc cach mang Thang Ta m Ia hoc sInh fruo ng Ky Nghô fhu c hanh Huô. Ngay sau nga y Ca ch mang fhanh công, anh ra nhâp Vô Quôc Ðoan va duoc dô baf Iam Trung dôI fruong chI huy môf frung dôI TIôp Phong Quân. Mây fhang sau, anh duoc dIô u dông vô ban Tham muu frung doan công fac o Phong Tình bao. Huô nô sung. Ðan Tham Muu quyôf djnh fâp frung fâf ca cac om IIôn Iac cua frung doan, fhanh Iâp dôI ThIôu nIôn frInh saf. Tham muu fruong chI djnh anh vô phu frach ÐôI. Thâf fình Iu c duoc frao nhIôm vu, anh chang Iây gì Iam phân khoI. ’Môf sI quan fình bao IaI vô chI huy môf sap fro con hI mu I chua sach, fhâ f chan chôf!". Anh fhâm nghI vây. Nhung chI sau môf fhoI gIan sông gâ n guI cac om, dô fâm fình fìm hIôu hoan canh gIa dình va fruong hop fham gIa bô dôI cua môI om, anh fro nôn gan bo, yôu môn caI don vj nho bo nay bIôf bao. Thâf ra, khI chua fIôp xuc voI cac om, anh da nghI vô cac om voI kInh nghIôm cua ban fhân. ÐoI anh cung co môf quang fuô I fho nhu ca c chIôn sI nho fuôI ma anh dang phu frach, chI huy. Nhung do Ia môf fuôI fho fâm fhuo ng. Chang co gì dang ghI nho... Nhung fro nghjch ngom ranh manh, nhung frân don cua bô mo, nhu ng Io Iang hôI hôp fruoc cac ky fhI... . Quang fuô I fho do Iuof qua cuôc doI anh không dô IaI dâu vôf gì, nhu do ng nuoc Iang Io chay qua môf khoang froI bang phang va dôc. So voI fuôI fho cac chIôn sI bo no anh dang phu frach, khac xa bIôf bao! "Trong fuong IaI - anh fhâm nghI - cac dôI vIôn cua anh, qua cuô c chIôn dâu vI daI na y, so hôI fuong IaI fuôI fho cua mình. OI, fuôI fho cua doI fa dop do bIôf bao! No da duoc gan IIôn voI vân mônh, vo I su sông con cua dâ f nuoc va cua Cach Mang fu fhuo con fru ng nuoc!" T!OI THO Ð! ÐOI 51 hffp://obooks.vdcmodIa.com 11 ÐôI fruo ng maI mô chìm dam frong công vIôc va suy fuong, nôn không ngho fhây fIông canh cu a kof mo va fIông chân ron ron buoc vao phong. Môf ngo n gIo Ianh fhôI fhôc vao Ia m ngon don dâu frôn ban Iung Iay, chao dao. Anh vôI dua ban fay khum khum cho chô fhung frôn bong don va ngâng Iôn. Vjnh-sua dang du ng fruoc maf anh. Anh nga c nhIôn, daf buf xuông ho I: - Sao om chua dI ngu 7 Co vIôc gì fhô om7 Vjnh-sua dung nghIôm Ia I: - Ðao cao anh, Mu ng no bo frôn kho I dôI! - Trôn a 7 Trô n fu bao gIo7 - ÐôI fruong hoI nhu co vo không fIn chuyô n do. - Ðâu duôI ra sao om kô anh ngho xom nao. - Cach dây khoang nua gIo, om dang ngu bông choa ng fInh dây. Ðm dua fay so fhì không fhây Mung na m canh om. Ðm fuong no ngu mô Ian rof xuông dâf nhu mây Iân fruoc. Ðm nhay xuông dâf, so khap ca buông cu ng không fhây. Ðm doan hay Ia no dau bung ra vuon dI ca-bI-nô. Ðm nam cho môf Iuc Iâu không fhâ y no fro vô. Ðm Io qua, Io no dang dâu gap phaI gIo Ianh rôI ngâf Iuôn o ngoaI do. Rua Ia om chay ngay ra vuon dô fìm. Vuo n fôI qua IaI fhôm mua Iac rac. Ðm fìm quanh fìm quâ n ma I. Chof ngho co fIông kho c fhuf fhif o chô goc cuôI vuon. Ðm cha y IaI hoI: "Co phaI mI do không Mu ng7" No không noI chI hôf, cu ngôI fhu Iu o gôc cây ma khoc fo hon. Ðm hoI chI no cung không noI, cu khoc hoaI. Tu c qua, om noI: "Ðuoc, câ u cu ngôI do ma kho c cho cha n dI. To vô bao cao voI dôI fruong Ia dang nua dôm câu bo frôn khoI dôI" Rua Ia no dung ngay dây, niu Iây fay om van vI: "Ðu ng, anh dung bao cao voI dôI fruo ng ma fôI fuI... Anh fha cho fuI Iân nI, Iân sau fuI không dam Iam rua nua mô... " - Thô bây gIo Mu ng dâu rôI7 Phung Quan 52 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Ða no da dI vô dung frong ma I hIôn gân bôp. Ma no cu khoc, om dô chI no cu ng không nin. - Nhung om can cu vao dâu ma cho Ia Mung djnh bo frôn khoI ÐôI7 - No không djnh bo frôn fhì can chI nua dôm IaI mo ra ngoaI vuon ngôI khoc môf mình duoI froI mua7 Ðm cha c no ngho fIn ngay maI ÐôI ra maf frân, no so, djnh bo frôn. nhung ra dô n ngoaI vuon froI fôI qua, không bIôf duong mô ma mo dI, nôn danh ngôI khoc... Ðm không ngo no hon dôn nuoc ây! No Iam xâu maf cho ca fô om! Vjnh-sua kôf fhuc câu chuyô n voI gIong fu c fôI, phân nô . - Ðm xuô ng goI Mung Iôn dây anh gap. - Ro! Vjnh-sua dua fay Iôn ngang may cha o anh, quay ra voI dông fac dang sau quay. ÐôI fruong nhìn fhoo caI dang nho bo cua Vjnh, khuâf dân duoI cac bâc câu fhang, fhâm nghI: "Chu bo nay fuong IaI so Ia môf chIôn sI kIôu mâu frong sInh hoaf cung nhu frong chIôn dâu. Va nôu chu fa duoc dô baf Iam chinh frj vIôn, cha c chan so Ia môf chinh frj vIôn râf cu". Iaf sau, Vjnh-sua dân Mung vao phong. Vjnh du ng Iu I IaI khuâf sau ca I bô Io suoI. Mung buoc dôn gIua phong dung su ng IaI, nhìn dôI fruong voI dôI maf cua nguoI san sang nhâ n fôI. Ca I mu cu ng va bô quân phuc rô ng fhu ng fhình cua no fhâm IaI fung mang Ion vì fhâm uof nuoc mua. Chac no o ngoaI froI da kha Iâu, haI ma va maf nhoo nhoof nuoc mua Iân nuoc maf. Ca guong maf no co môf vo gì buôn khô khôn fa. Nhìn no dôI fruong bông fhây nhoI frong fIm. - IaI gân dây anh hoI. - ÐôI fruo ng noI gIong dac bIôf dju dang. Mung ru f ro buoc IaI, fì nguc vao mop ban: - TaI rang dang nua dôm om IaI ra ngôI ngoaI vuon ma khoc7 Mung vu a noI vua nâc nho nho: - Ða ... Ðm Io Iâ n nI... Anh fha cho om... Iân sau om không dam rua nua... T!OI THO Ð! ÐOI 53 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Co phaI om djnh bo frôn khoI ÐôI không7 Mung cuI dâu kho gâf: - Ða... - TaI sao om IaI frôn7 Co phaI om so ra maf frân không7 Nôu so, om cu vIô c bao cao voI anh, anh so cho om ra ngay khoI ÐôI, vIôc gì phaI frôn7 - Ða... om co so chI caI chuyôn ra maf frân... - Mu ng nâ c fo, môf gIof nuoc maf roI xuông maf ban, no vôI dua fay chu I dI va noI fIôp, gIong fhôn fhuc. - Ða, om chI frôn dI môf Iu c rôI om IaI quay vô fhôI ma... - Ðm djnh frôn dI dâu ma chI frô n co môf Iuc7 - Ða... da... om frôn vô fham ma om... - Tham ma a 7 - ÐôI fruong sung sôf. - Sao hôm xIn nhâp dô I om khaI Ia không co cha ma chI hôf, dI o gIu om cho nguoI fa7 - Ða om noI rua boI so anh không cho om nhâp ÐôI, baf phaI vô xIn phop ma... - Rua ma om Iam nghô chI7 NgoaI ma ra nha om con aI nua không7 Ðm ngôI xuông dây koo moI chân. ÐôI fruo ng koo Mung ngôI xuông ca I ghô dâu canh anh. Anh do mu uo f fhâm nuoc frôn dâu no, daf vao goc ban, va ruf muI xoa Iau maf cho om. - Hay kô cho anh ngho chuyôn nha om dI. - CIong anh nhu gIong mo dô con. Mung bIôf Ia không fhô gIâu dôI fruong duo c nua. Không kô cho anh ngho hôf moI chuyô n, o chac anh duôI mình ra khoI dôI mâf, no fu nhu fhâm vây. Tranh ca I nhìn do hoI cua dôI fruong, haI maf no nhìn cham cham vao caI mu uof fhâm nuoc mua dô o goc ban no kô không mach Iac, chôc chôc phaI ngung IaI, cap môI run rây cô nuôf fIông khoc nâc chuc frao Iôn cô... ... Nha om o cuôI duong kIôf nhop nhua nhâf xom Ðao VInh. - caI xom ngoaI ô nghoo khô phia bac fhanh Huô. Phung Quan 54 hffp://obooks.vdcmodIa.com MôI Iân froI mua fo, nuoc chây fu fung frong nha, ma om phaI Iây mo nang ma doI. ÐoI duo c chô nI IaI dôf qua chô khac. NhIôu bu a ngôI frong nha ma haI ma con phaI dôI non. Trong nha chI co bu c pha n mof gay mâf môf chân, phaI kô fhay chông gach. VoI fhôm caI chong fro vua haI ma con nam. CaI sân fruoc nha rôu phu xanh Io Io, froI mua, vô ra không bâm chân Ia vô ôch ngay... Ma om Ia chj NIô m, Iam nghô ban bun bo ganh. Ðu n bo cua ma om ngon ma ro nhâf cho Ðao VInh. ÐuôI sang, aI cung hong hong cho "Canh bun bo chj NIôm" moI an. Truo c fô nha con co cha om. Cha om fôn Ia Nam, maf râf daI nôn ca xom goI Ia ông Nam-ngua. Cha om cao fo ma du fo ghô Iam, ngu c xam dây rông ra n. Cha om râf gIoI vo, frong nguoI Iu c mô cu ng daf dao. Ca vung Ðao VInh aI cu ng kIô ng. Ða co haI fay anh chj ngoaI bôn Ðao VInh bj cha om chom xa canh fay... . Cach dây da Iâu, cha bo ma om, dI Iây vo haI bôn Phu Cam rôI o Iuôn bôn do. Nhung cu nam bua nua fhang, cha om IaI mo vô nha, hach sach hanh ha ma om. Ðaf ma om pha I mua ruo u, Io ng hoo, nuo c mam ngon vô cho an, an xong IaI quôf mIô ng dI. Cap bua ma mua phaI Iong hoo không boo, không ngon, cha co chân da phôc hôf xuông dâ f, rôI chu I, dâp ma om fôI fam maf mu I. NhIôu Iân cha con Iôf hôf ao quân cua ma. Côf foc ma vô chân côf nha, rôI câm fhanh cu I ma phang. Ðanh chan, cha cu dô mac ma nam do, bo dI. Ðm phaI fhao foc ra cho ma, do ma om ngôI dây. Ðâu ma om Ioa Iôn nhu ng mau... mau bôf foc IaI fhanh nam... Toc ma fruoc kIa daI Iam, fha ra chaI gân châm gof. Rua ma chu rung gâ n hôf, buI IaI chI con Ion nho hon nam fay om... MôI Iân fhây bong cha vô fhâp fhoa ng ngoaI ngo Ia om Iu I ngay xuô ng bôp hay chuI rao fof ra ngoaI duong. Rô I cu du ng do khoc ngho cha mang chuI danh dâp ma frong nha. Cho cho cha dI khuâf, om moI dam chay vô, ôm ma ma khoc. Co Iân om fu c qua hoI ma: "Cha da danh dâp ma hoaI rua, IaI bo ma ma dI, rang ma con cu mua ruou, Iong hoo voI nuo c mam ngon cho cha an Iam chI cho uông7". Ma om ôm om kho c ma noI: "ÐoI ma dang cay cuc khô Iam con oI... ! Cha hanh ha danh dâp ma chu ng do chu hon nua T!OI THO Ð! ÐOI 55 hffp://obooks.vdcmodIa.com ma cung phaI can rang ma chju. Ma mac on cha con nang Iam con oI... ". Ðm fhac mac: "On chI rua ma7". Nhung ma om chI ôm chaf om hon khoc nâc không fhanh fIô ng, nhìn om voI cap maf buôn ruoI ruoI: "Con co n nho daI qua... ma Iam rang noI cho con hIôu fhâu duo c Iong ma con oI!" Môf bua, om ra sông fam, Iu c chay vô dôn dâu ngo fhì ngho fIông cha quaf fhao frong nha. Ðm IIôn vong ra Iô I sau chuI rao, ron ro n dI vô ho nha, gho maf nhìn qua Iô phôn fhung. Cha om dang ngô I frôn phan, fruoc maf Ia caI mâm gô daf môf dIa Iong hoo, cho n nuoc mam, chaI ruou. Nhung không fhây cha an uông chI hôf. Cha ngôI mô f chân co frôn phan maf frung fru ng ngo ma. Ma ngôI xôf duoI dâf, nguoc Iôn nhìn cha. Cha dan gIong quaf: "Không co IôI fhôI, mI co dua dây không fhì noI cho fao bIôf!". Ðm fhac mac: "Không bIôf cha doI ma dua ca I chI ma gaf gao rua7" Ma khoc mô u mao, noI: "TuI Iay anh fram Iay, nghìn Ia y. Anh fhuong Iây ma con fuI, ca doI fuI chaf bop, nhjn doI nhjn khaf, moI dô danh cho con duoc môf chu f do. Chu anh ma Iây dI fhì cu c ma con fuI qua anh oI! Thân fuI dây, anh muôn hanh ha, da nh dâp chI fuy y, nhung xIn anh dung Iây... TôI nghIôp fuI Iam anh oI... ". Cha om hu Iôn môf fIông hung fon: "Ðanh mI chI fhôm nhop fay! Ðanh môf con dI fhì fha danh con cho co n hon!" Ngho cha noI, om suyf kôu fo Iôn: "!I chao! Rang cha Ia I no nhIôc mang ma caI fIông xâu xa do7" Mung chof nho co môf Iân, cu ng voI fuI ban frong xo m, no chay duô I fhoo môf nguoI dan ba, quân ao xôc xô ch, maf muI son phân Ioo Ioof. No cung voI cac ban cu ng ho roo, vua nom IoI ban, vo chuôI vô Iung, vô dâu foc nguo I da n ba: "Con dI! Con dI!" Co môf dua nom hon do fru ng dâu nguoI dan ba, mau rjn ra uof do ca chân foc. No không bIôf "con dI" Ia con chI, chI ham vuI hua fhoo fuI ban va môf sô nguo I Ion, dô ha nh ha nguoI dan ba fôI nghIôp do. Trong fri fuong fuong cua no "con dI" Ia môf IoaI nguoI xâ u xa gom ghIô c cu ng nhu con cho daI, con ran dôc... Maf bung bu ng vuI fhich, no chay mô f mach vô nha, goI ma fu ngoaI ngo: "Con dI! Ma oI con dI". Ma fu frong bôp buoc ra dung chôn chân nhìn om maf faI xanh nhu fau Ia. No nhìn ma, fu nhIôn phaf so, Io Iang hoI: "Ma dau hay Iam rang rua ma7" Ma f ma vân faI xanh run rây hoI: Phung Quan 56 hffp://obooks.vdcmodIa.com "Con vua kôu ma caI chI rua con7" No khoo: "ngoaI phô co con dI ma a. Tu I con cha y fhoo quang vo chuôI, cu I bap, nhu mua! Quang suong fay fhôI! Con quang cho con dI caI cu I bap fru ng bôp gIua Iung!" No fuong ma so cuoI khon: "Con cua ma quang gIoI fhIôf!" Nhung ma không cuo I. MôI ma fu nhIôn frang nhof nhu fo gIây. Cap maf ma nhìn no Iu c do sao gIông hôf cap maf con chIm nho Iu c nguo I fa bop cô cho chôf dô Iam fhjf! No niu vaf ao ma hoang so kôu: "Ma, ma! Ia m rang rua ma7". Ma daf ban fay Iôn dâu no, noI gIong run run: "Rang con IaI dI nom nguoI fa Ia m chI con7 Iân sau con không duoc Ia m nhu rua ma fôI chôf do con". No noI: "Nhung Ia con dI ma ma7" Ma bông nhu bj kIôf suc, không dung vu ng duoc nua, ngôI fhup xuông dâf, koo no vao Iong. CIong ma nhu sap khoc "NguoI fa cung duong kIôf IôI moI dôn nông nôI do con oI... PhaI fhuong xof Iây ho ... Con con nho daI qua... con da hIôu chI vIôc doI". Câu chuyôn cu hIô n Iôn nhu môf caI dam Ion dâm suôf fri nho no. No fhây ruôf dau quan Ia ky, haI ban fay phaI biu chaf vao caI côf maI ho, moI dung vu ng. Mung nu c no kô fIôp: ...Ðôn frong nha, maf ma bông danh IaI, nhìn cha voI cap maf cua nguo I cu ng duong. Ma no I: "Anh co gIôf fuI fhì gIôf, chu fuI không dua cho anh mô!" Cha om frô môI phì môf fIông, noI: "CIôf mI Iam chI cho fhôm nhop fay. MI ma không dua, fao ngôI dây cho fhang con mI vô fao so noI ro ngon nganh cho han bIôf mI Ia môf con dan ba nho nho p nhu rang. Thang con mI so khInh mI chang khac chI con cho!" Nhu bj cha dâp môf bua frung gIua fhop, ma kInh hoang ngôI gIâf Iu I IaI, kôu fo:" !I chao ôI, rang ma anh dôc ac dôn nuoc no! Anh roc xuong huf fuy ca môf doI fôI chua du, ma anh IaI con no Iong mô7... " Ma chô ng fay run rây du ng Iôn, vjn vjn doc fhoo phôn dI vô buông, Ia f sau ma fro IaI, môf ban fay nam chaf khu khu caI gì do. ÐI dôn fruoc maf cha, ma mo xoa ban fay ra. CIua Io ng ban fay ma Ia dôI bông faI vang. ÐôI bông faI ma ma fhuong câ f frong caI hôp dIôm nho f dây bông gon, fhInh fhoa ng IaI Iây ra cho om coI va noI: "Ma câf dô danh khI mô con Ion ma cuoI vo cho con... ". Ma om noI, maf rum ro, gIong Iao fhao nhu nguoI bj hu f hoI: "Con môf chuf T!OI THO Ð! ÐOI 57 hffp://obooks.vdcmodIa.com dây, anh Iây Iuôn dI, rôI anh dI dI, dI Iuôn dI cho khuâf ma f fuI! XIn anh dung vô dây ma hanh ha ma con fôI... " Nhu con cop fhây môI, dang ngôI, cha chôm ngay dây, chôp Iây dôI bông faI vang frong fay ma du f IIôn vô boc. Ma vân du ng su ng, ngo frân frân Iong ban fay frông rông, cap maf daI han dI. Ðâf ngo ma kôu fo môf fIông xo ruôf, rôI nga vâf xuông dâf nhu bj chaf Iìa ngang chân. Cha om buoc qua nguoI ma, cam dâu dI fhang ra ngo... "ÐoI mô con dam khInh ma, ma oI!" Mung bông nu c no fuong nhu fruoc maf không phaI Ia dôI fruong ma Ia ma dang nam vâf duoI dâf, dâu foc ru ruoI. No oa kho c, nuoc maf chan hoa frôn haI ma, nho IIôn fIôp xuông ban. ÐôI fruong phaI dung Iôn, ôm chaf no vao Iong. HaI maf anh cu ng do hoo... - Nin dI om, nin dI... Anh không ngo om IaI khô dôn fhô! ... Ma om bj mac bônh hon suyôn na ng. - Mu ng Iau nuoc maf, kô fIôp. - Thôm vô do cha om cu nho vô gIu a ngu c ma ma da, ma dap, nôn cang ngay cang nang hon, hô dông froI Ia con hon suyôn IaI hanh ha ma. Co khI haI ba ngay IIôn, ma ngôI go Iung ôm ngu c ma ho khan, kho kho koo suyô n, om không su c nao chju nôI. Ðm fhây ngu c om cu ng fu c ran fhoo nhu bj aI dìm Iâu xuô ng nuoc. Thuong ma, om khoc hôf nuoc maf. Ðm rang muôI, boc vao caI vaf ao rach, chuom ngu c cho ma. Ðm chuom cho dôn fân dôm khuya, haI fay moI ro I, cac nha hang xom da faf dôn dI ngu hôf, vân con chuom... Ma om cu gIuc hoaI: "Con dI ngu dI, ma fhây do nhIôu rôI!" om vân không chju dI. Ðôn Iuc môf qua, om guc vô Iong ma ngu fhIô p Iuc mô không hay... Môf bua, cu Ða Tra gIa nhâ f xom, mach cho om: "Thu Ia fâm guI dâu frôn ngon cây buf buf fhâf cao, chua bônh hon suyôn con hay hon fhuôc fIôn. Nhung phaI haI vao Iu c nua dôm, Iu c Ia dang an khi froI, uông suong moc, fhì moI công hIôu. Ia phoI khô, sao vang, ha fhô, bo vô nôI dâf, dô nam cho n nuoc frong, sac Iây môf chon. ChI uông chu ng nam chon Ia bônh ruf, chuc chon Ia bônh khoI". Tu bua do, no quyôf dI fìm fhu Ia fhuôc fIôn do, chua bônh cho ma. Khap ca môf vu ng Ðao VInh, ÐaI Ðâu, không co ngon cây Phung Quan 58 hffp://obooks.vdcmodIa.com buf buf nao no chua froo Iôn fìm Ia fâm guI. Nhung không fìm fhây. No fìm Iâ n Iôn cac ngon cây buf buf o vung Ðông Ða, CIa HôI. Tìm hôf ca vung nI rôI ma cu ng không fhây, no qua bôn fô sông Huong, fìm fu Ðâp Ða, qua fruong KhaI Ðjnh, Iôn dôn Ca Ion. RôI vong vô Ðôn Ngu, Iôn mIôf Nam CIao... ÐI fìm Ia fhuô c no phaI gIâ u ma. Ma ma bIô f, doI na o ma dô cho dI. Ma so no froo cao, Io nga chôf fan xuong mâf gIông. Ða bIôf bao nhIôu Iân no ngôI kho c môf mình duoI cac gôc cây buf buf, sau khI da froo Iôn fuf xuông, sây hôf ca da bung... Truoc nga y Huô nô sung chung môf fhang, fình co no phaf hIôn duo c, frôn ngon cây buf buf cao nhâf frong khu vuo n dang sau doanh fraI na y, co dâu môf fan Ia fâm guI râf fo. No mung qua. Nhung kho caI Ia dao do ngôI Iâu doanh fraI co Vô Quôc Ðoan dong dông Iam. NgoaI công saf Iuc nao cu ng co ca c anh câm sung dung gac. Rao saf vây xung quanh vuon fuy cao, IaI co mu I nhon nhung no fhua suc froo vao. No chI so ca c anh nghI Ia VIôf gIan, froo rao vô an ca p. Ða hang mây chu c Iâ n no dI vong quanh ha ng rao saf ngôI Iâ u nay, maf hong hong ngo vô vuon... Cac anh Iinh gac IIôn sInh nghI, môf Iân no da bj môf anh goI Ia I, nghIôm maf hoI: "Iam chI ma ngay mô fôI cung baf gap chu Ioanh quanh Iân quân o dây, ha7 TôI ma co n baf gap môf Iân nua fôI so cho chu vô fu ngho chua7" Sau caI Iâ n do, no không co n dam bon mang dôn gân ngôI Iâu nay nua. ChI dam dung fu xa ma ngo IaI. Sau nga y Maf frân Huô nô su ng, no doan cha c ngôI Iâu bo frông, vì bô dôI phaI ra Ma f frân, o IaI do Ia m chI7 No fìm cach Iof qua câu Ðao VInh, chay môf mach dôn ngôI Iâu, bu ng mung khâp khoI, chuyôn nI rang cung fìm duoc fhuôc cho ma. Nhung aI ngo bô dôI nguo I Ion ruf dI rôI, Ia I co bô dôI con nif foI dong. No buôn phaf khoc Iôn Iu c do o nha ma IaI dang Iôn con hon suyô n. No vô nam nghI maI, cuôI cu ng fìm ra duoc môf moo: "Vof qua câu Ðao VInh fhâf som, chay fhoo foan bô dôI con nif do, rô I Iua Iuc không aI dô y Ion chuI vao gIua hang ma vô ngôI Iâu. KhI da vao duoc bôn frong rôI, no so Ion ra vuon, froo fof Iôn ngon cây bu f buf, nam cho frôn do cho dôn Iuc nua dôm... Cho cho dôn Iuc Ia fâm guI an no khi froI, uông no suong mo c, nhu IoI cu Ða Tra dan. No so haI môf ôm T!OI THO Ð! ÐOI 59 hffp://obooks.vdcmodIa.com fhâf fo, du cho ma uông duoc mây chuc Iân rôI froo rao ra ngoaI, fro vô. CaI muu moo hay ho do, Iam cho no fhao fhuc hoaI không ngu duoc. No fIn chac Iân nay công vIôc rang cu ng frof Iof. Nhung no con Io bô ao quân. No dô y ca dôI không aI mac ao quân nhu mình. Ðua nao ao quân cung râf oaI nhu bô dôI nguoI Ion. Mac ao quân xâu xi nhu no chuI vô hang o không khoo Iô mâf... HôI dâu nam, ma co may cho no môf bô ao quân râf dop. CaI ao "fho-mI" co cô faI cho voI caI quân"sooc" vaI xanh, haI bôn co haI caI fu I, môI fuI du ng duoc mô f Ion dây bap rang. Quâ n không co daI ruf ma xung quanh cap co nhu ng caI quaI dô Iuôn njf da. Nhung ma no chua mua duoc njf. Iây ao quân o fho may vô Ia ma câf Iuôn vô ruong. No xIn mac ma no I: "Câf do khI mô dôn Tôf hoac con duoc vô ÐôI ThIôu nhI danh frô ng ca rung nhu mây dua frôn phô fhì ma Iây cho ma mac. Chu bây gIo con mac chI nhay mây bua Ia rach fan fhôI. Mình Ia con nha nghoo, phaI an mac fung fIôm con a!". No IIôn fung chan chay xuông bôp, noI voI ma: "Ma oI, sang maI ma cho con mac bô ao quân mo I ma hi!". No không dam noI Iô cho ma bIôf chuyô n "NgoaI phô, fuI ban con dua mô cu ng mac ao quân moI ca. Ma cu ng cho con mac chu câf hoaI Iam chI ma7" Ma noI: "ma da noI rôI, mình Ia con nha nghoo, ngay fhuong an mac fu ng fIôm rang xong fhì hôI. Ðô ao quân dop do phaI dô danh khI mô co Iô Iaf rôI hang ma c." No nôI dôI "Ru a fhì fhôI, con không mac nua. Ma cu câ f cho dôn mu c fhì fhôI!" Ma nôI fu c, quay IaI phaf cho no môf caI vao mông: "Không mac fhì fao cho dua khac mac! ÐI Iôn dI ngu". No Ioo Iôn gIuo ng nam kho c fâm fuc maI... Sang hôm sau, no Iof qua câu Ðao VInh, chay fhoo ÐôI Iôn dôn câu Ðông Ða rôI chuI bây vao hang... ÐôI fruong ho I: - Thô caI hôm dâ u fIôn nhâp dôI om co ra vuon froo Iôn cây buf buf haI Ia fâm guI không7 - Ða co... - Sao om không froo rao frôn dI nhu da djnh ma o IaI7 - TaI... anh voI ca c ban fhuong om qua. VoI fhôm anh Vjnh noI vo I om: "Không chI xâu xa bang da vô bô dôI IaI da o ngu". Sau Phung Quan 60 hffp://obooks.vdcmodIa.com do om con duoc ngho anh gIang da nh duôI hôf fuI Tây cuop nuoc, gIanh duoc dôc Iâ p rôI fhì aI aI cu ng duoc sung suo ng. Nhu ng nguo I cu c khô nhu ma om du co mac bônh chI nang mâ y cu ng duoc Chinh phu chua cho Ia nh... Ðm muôn fhoo cac anh danh Tây cho nuoc nha duoc dôc Iâp, dô sau nI Io ma om co mac bônh chI con nang hon ca bônh hon suyôn, cu ng duoc Chinh phu chua cho Ianh... ÐôI fruong gâf gâf dâu, mIm cuo I" - Ðm bIôf Io xa nhu fhô Ia râf phaI. Thô bo Ia fâm gu I haI duoc om co con gIu không7 - Ða con cho!... Tô I nI om djnh frôn vô môf Iu c dô mang bo Ia fhuôc do vô cho ma om. Ðm so maI Iôn maf frân Io bom dan Iam chay mâf fhì fIôc Iam... - Ðm dô no o dâu rôI7 - Ðm gIâu frong caI hôc duoI chân câu fhang. Ðm so anh bIôf, anh Ia... - Ðm xuô ng Iây Iôn dây cho anh coI fhu. Anh cung chua duo c bIôf maf muI fhu Ia fhuôc quy do. Nof maf Mung vu f fuoI han Iôn. Ðm nguoc nhìn anh nhu con chua fhâf fIn. RôI bâf ngo, om dung Iôn cha y vuf ra khoI pho ng. Mây phu f sau, om chay va o, fay ôm môf caI goI. Ðm ruf ro daf no Iôn ba n canh don bao. CaI goI kha fo, boc bang môf mIông vaI baf nhom nhuôc xo bang dây dIôn fhoaI. ÐôI fruong mo ra, bôn frong con haI Iop gIây bao cu nu a. Nhu ng canh Ia khô mau xam nhaf, râf daI, duoc bo gâp IaI fhanh nhIôu doan: fhoang bôc Iôn muI na ng va huong nông dang cua Ia cây phoI khô. - Ðm phoI fu bao gIo ma khô duoc fhô nay7 - Ða, om phoI fu bua Iâu rô I... Hô hôm mô co nang Ia om dom ra phoI, om phaI froo Iôn noc nha fraI phoI frôn maI ngoI. - Tro I dâ f! - ÐôI fruong kôu Iôn, gIong không gIâu duoc so haI. - Ma I nha Iâu ba fâng fron fuô f, Io fruof chân môf caI fhì con gì Ia nguoI! T!OI THO Ð! ÐOI 61 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Ða!... PhoI frôn do cao, nhIôu nang, nhIôu gIo, Ia mau khô... voI IaI om so phoI o duoI cac ban không bIôf, Io nghjch vuf dI... - Nôu ga p phaI môf cây bu f buf cao gâp haI gâp ba ngôI Iâ u nI IIôu om co dam froo Iôn haI không7 - Ða cao mây om cu ng froo... MIôn sao cho ma om duoc Ianh bônh... Ngho gIo ng no I va nhìn vo maf chu dôI vIôn nho cu a mình, dôI fruong bông fhây fIn môf cach Ia Iung ra ng, chu fa so san sang froo fuôf Iôn bâf ky môf cây nao frôn fraI dâ f dô fìm fhuôc cho mo. Anh cân fhân boc bo Ia fâm guI Ia I nhu cu, daf vao fay mu ng va noI: - Co djp anh so cho om vô phop, mang vô cho mo, con bây gIo om phaI xuông dI ngu. Ða qua nua dôm rôI, ma sang maI chung fa con phaI Iôn Maf frân som. Mung du ng Iôn, dôI mu, dung nghIôm chao anh rôI cung voI Vjnh-sua buoc ra khoI pho ng. Anh cu ng du ng Iôn, nhìn huf fhoo om, fIm dau nhoI, fhâm nghI: - Nho nhoI fhô kIa, ma chu fa da phaI chju dung nhung nôI khô nhuo ng ây! ` ` ` Ðang ngu râf say, Vjnh-sua vuf choang fInh dây. Co fIông khoc fhôn fhuc ngay canh faI om. No ngôI han Iôn. Hoa ra Mung khoc, vu a khoc, vua no I mo|noI mô, noI mo). Vjnh dua fay so ma ban. !I chao, ca haI ma no uof dâm nuoc maf nong hôI. Nuoc maf chay xuô ng fhâ m uof ca va f ao frân fhu câu fra dang gôI dâu. Vjnh phaI Iay goI môf hôI Iâu, Mung moI fInh ngu. Vjnh cu I xuông fhì fhao hoI: Phung Quan 62 hffp://obooks.vdcmodIa.com - MI nam mo chuyôn chI ma khoc du rua7 - TuI na m mô duoc ÐôI fruong cho phop vô fham ma. - CIong Mung con uof nuoc maf. - TuI ma c bô ao quân Vô Quôc Ðoan râf oaI, IaI con doo frôn vao khâu sung moI vua cuop duo c cua fuI Tây. TuI vua buoc vô dôn sân, ma fuI dang ngôI nâu xao bo duoI bôp, chay ra don da chao moI: "Anh vô nha xoI nuoc, an bu n bo". Ma fuI fuong fuI Ia anh Vô Quôc Ðoan mô. TuI bo mu ra, ngo ma, ma cuoI. Rua Ia ma fuI du ng su ng, ngo fuI frân frân ro I kôu oa Iôn: "!I chao ôI, con oI! Rua cho mây Iâu con bo ma con dI mô, Iam ma khoc hô f nuoc maf nuoc mu I rua con oI Ia con oI!". RuI noI: "Con dI Vô Quôc Ðoan danh Tây cho nuoc duoc dôc Iâp cho dI mô nua ma. Nuoc duoc dôc Iâp fhì suong Ia m ma no . Io ma co mac bônh chI nang mây cu ng duoc chinh phu cho vô nha fhuong chua cho Ianh hôf ma a. Ma oI, con da fìm duoc Ia fâm guI dâ u frôn chof ngon cây buf buf, chô ÐôI con o. Thu Ia nI chu a bônh hon xuyôn Ia hay nhâf hang ma a. Hay hon fhuôc fIôn! Ðô con vô Iây nôI sac ngay cho ma uông ma hi!". Ma fuI IIôn câm bo Ia fâm gu I, chay Iong fong kha p xom, gap aI cu ng niu IaI khoo: "Thang con fuI no chua chôf. No dI Vô Quô c Ðoan danh Tây. No kIôm duoc Ia fâm gu I hay hon fhuôc fIôn vô chua bônh cho fuI... Ð chI nay maI Ia fuI Ianh bônh ba con a... Ða con mu ng cho fuI dI... " Vua Iuc fuI vô nha fìm duoc caI nôI dâf dô sac fhuôc cho ma, fhì anh goI fhu c fuI dây... TIôc qua! T!OI THO Ð! ÐOI 63 hffp://obooks.vdcmodIa.com PHÂN TH! HAI 1 Sang hôm sau. Không doI coI bao fhuc cua dôI fruong, ca ÐôI da ho nhau fhu c dây fu Iuc froI chua fo mo sang. NgôI Iâu doanh fraI Iâp fuc ôn ao nhôn nhao fuong nhu co ca môf fIôu doan bô dôI dong, chu không phaI chI co ba muoI haI dôI vIôn fhIôu nIôn. Cac om gâp chan, gIu chIôu, buôc ba Iô, fìm ca baf, fìm mu... dI Ia I, chay Iôn chay xuô ng chong ca maf, goI nhau i a i o I. Quy nh, quan ca cua dôI, duoc cac ban daf cho bIôf hIôu Ia Quy nh-son-ca, vaI khoa c ba Iô coc, nhay dung Iôn frôn caI ban kô chinh gIua phong, no frac fuô I Mung, foc ong muof nhu fo, da frang mjn nhu fru ng ga boc, môI do nhu son fuoI. No Ia dôI vIôn dôc nhâf frong dôI bIôf doc ca c ban nhac, bIôf choI dan mang dô IIn, pIanô. No Ia con vIôn quan fuâ n Phu, co ngôI bIôf fhu haI fâng dop nhâf o vung VI Ða. Truoc Ca ch Ma ng, nhu ng nguo I frong vu ng fhuong kinh cân goI cha mo no Ia cu Tuân VI. Ngay do, Mung co n dI Iang fhang fìm fhuôc cho ma , nhIôu Iân da dI qua ngôI bIôf fhu cua Quy nh. MôI Iâ n ngang qua dây, fhô nao no cung dung IaI môf Iuc, nop mình bôn ha ng rao sa f son xanh, Iang ngho fIông da n fhanh fhof vong qua khung cua so frôn fâng gac haI. Khung cua sô mo rông, frôn fhanh cua co daf nhung châu hoa hông no dây hoa. ThInh fhoang fIông da n chof ngung Ia I va Quynh buo c fua ngu c vao fhanh cu a sô nhìn xuông duong. .. Mung vôI nop kin duoI chân rao nhìn Iôn. No fuong nhu Quynh Ia môf hoang fu hIôn ra fu cac chuyôn doI xua ma cu Ða Tra fhuong kô. va không hIôu sao Iuc do môf cam gIac buôn fu I không cung dâng Iôn nghon ca cô, Ia m no muôn khoc... Ðây gIo Quy nh va Mu ng fro fhanh dôI ban fhân. Phung Quan 64 hffp://obooks.vdcmodIa.com Nhu ng buôI nghI fâp haI dua fhuong ru nhau choI bI, choI dô... hoac choI frôn fìm duôI baf, khoac fay nhau dI fha fhân frong khu vuon da ng sau doanh fraI. NhIôu buôI fôI, haI dua ôm nhau ngu frôn ca I ban, dap chung nhau chIôc chan frân fhu... CaI ba Iô coc cua Quy nh râf fo, nhung chI dung vaI bô quân ao fro con nôn Iop kop nhu qua banh xì hoI. No nhun nhu n fhôm mây caI xom ba Iô da chac chua, rôI bâf ngo no vuon fhang nguoI Iôn, hoI dua ngu c vô phia fruoc, câf cao gIong haf: "Ðao chIô n sI anh hu ng... " CIong Quynh frong vaf, cao vuf, vang ngân... OI, fu gIong haf dôn dang dIô u cua no Iu c nay sao gIông hôf con chIm son ca dang Iao fhang Iôn gIua bâu froI Iông Iông chom hông, câf fIông haf fhoo da bay, dô chao mung nhu ng fIa na ng dâu fIôn... Thô Ia dôI fu bôn phia goc nha, ngung fay, dung yôn, cung uon ngu c vuon cô haf fIôp fhoo Quy nh: "... Ianh Iu ng vung guom ra sa fruong... Quân xung phong nuoc non dang cho... " Ca ngôI Iâu phuf chôc fran ngâp fIông haf fuoI non ma không kom phâ n hung frang cua doan quân fi hon sap Iôn duong ra frân. "Ðao chIôn sI anh hu ng" Ia baI haf fu cua ÐôI. Không ngay nao cac om không haf nam bay Iâ n. Nhung chua bao gIo chu ng haf say sua, hao hung nhu sa ng nay. chu ng fuo ng nhu nhu ng IoI suc sôI nghIa khi, hao hu ng, quyôf IIôf, chung dang haf, chinh Ia dô noI vô mình. "... Ia frang nam nhI... Quyôf chIôn sa fruong... sông fhac coI fhuong... " TIông coI cua ÐôI fruong gIuc gIa nô I Iôn. Toan dôI fâp hop ngay nga n fruoc sân doanh fraI. Tâf ca dôu gon gho, chInh fô, mu frôn dâu, ba Iô frôn Iung, fuI dô f bôn vaI. ÐôI fruong hô dô I du ng nghIôm, doc danh sach cac fô moI duoc sap xôp, phIôn chô IaI. ÐôI duoc chIa fhanh fam fô, môI fô bôn T!OI THO Ð! ÐOI 65 hffp://obooks.vdcmodIa.com dôI vIôn. Tô cua Vjnh-sua bây gIo gôm co: Vô fo dâu, Quy nh va Mung. Môf hôI coI daI. ÐôI fu gIa doanh fraI, dan fhanh hang môf, dI vô phia Maf frân. TroI mua buI Iâf phâf. Ðâu froI Iop Iop mây chI. Cang dI gân vô phia Maf frân duo ng sa ca ng bua bôn ngô n ngang, nhu fha nh phô vua fraI qua frân bao nam Thìn. Cây fo, côf dIôn, quân fa ha guc nam chông châ f Iôn nhau kin ca maf duong dô ngan chan xo fang gIac. Ðây dIôn fung buI Ion Ioang ngoang nhu foc rôI. Nhung u su ng xây bang bao caf, nhu ng chuong ngaI vâ f Iam bang gIuong fu, chum vaI, canh cu a, saf duong fau... PhaI dI vong, phaI froo qua. Con sông Huong fhân fhIôf xanh ngan ngaf hIôn ra fruoc maf, mo ao frong man mua buI nhu bôf rây. HaI nhjp câu Trang TIôn chinh gIua bj chaf duf, guc xuông sông, saf câ u va n xoay vo dô. Ca dôI fu nhIôn dI châm IaI. Ðua nao cung cô nhon chân, nghô nh cô nhìn caI câu fhân quon gay gu c. Chu ng dôu fac IuoI xuyf xoa nhung không pha I vì fIôc chIôc câ u dop bj pha huy. Hung chI frâm frô fhan phu c su c manh fraI bom da "choI" nôI caI "anh câu" saf fhop dô sô kIa. Mung quay IaI hoI Tu daf dI dang sau: - Qua bom nI cha c phaI fo Iam anh ho7 - To coc chI! HaI fram cân chu mây! TIông anh dôI fruong dI cuôI hang hô vong Iôn. - Tan khaI fhanh hang môf, cu Iy ca ch nhau muoI buo c. Ðon fro vôI vang xa nhau ra, dung cu Iy quy djnh, mo fhoo ho phô, qua Phu Van Iâu, qua cua Thuong Tu, Côf Co... dI vô phia câu Ða ch Hô. Câu saf Ðach Hô bac ngang sông Huong Ia chIôc câu dôc nhâf cua Huô chua bj gIâf sâp. Nhung haI maI câu da duoc bô fri san haI qua bom, chI cho Iônh Ia nô. Phung Quan 66 hffp://obooks.vdcmodIa.com KhI ca dôI dI dôn dâu câ u, môf frong haI anh Vô Quôc Quân công bInh phu frach câu buoc ra khoI công su dao saf mop sông. Anh cao Ion Iuc Iuong, nuoc da don chay, maf vuông chu dIôn, Iông may mu I mac, mIông rông dôn mang faI. HaI ngon fay kop dIôu fhuôc Ia quân kIô u xì ga, fo bang ngon chân caI. Môf fay chông nanh, anh cuoI cuoI hoI: - Mây chu om dI mô ma koo doan koo Iu dI dông rua7 Tu daf IIôn fhoang chI fay sang bôn kIa sông dap: - Ðon om qua bôn fô sông choI nhau voI fu I Tây mu I Io coI aI duoc anh a. Anh công bInh nhoo maf nhìn Tu-daf cuoI dô Iô haI ham rang ban cuôI vang ko nhua fhuôc Ia. - Nhâf djnh Ia cac chu mình duo c rôI!-Anh noI. - Cac chu chI cân hI muI, bôc ghon |RI maf) ma quang, fuI Tây cu ng du chôf Ian cu quay, chu câ n chI dôn bom dan nhu cac anh dây! Ca dôI cuoI rân: - Ha ha ha! Chuyôn nI Tu daf bi rôI ngho! Câu fa fu cho mình Ia fay môm mop dôI dap ghô nhâf dôI do anh a. Anh công bInh dua dIôu fhuôc Ia Iôn huf, dIôu fhuôc chay ngo ngo nhu bo duôc. Anh pha khoI fhuôc, nhay maf noI: - Vo quyf day gap mong fay nhon! ÐôI fruong dI dôn chao anh công bInh, noI: - Ðô nghj dông chi cho dôI chu ng fôI qua câu. - Cac dông chi cu vIôc qua. Cac dông chi fhuôc don vj mô ma coI bô fo Ion, gIa Iu khu rua7 - Chu ng fôI Ia dôI ThIôu nIôn frInh saf cua Trung doan. - Hay! - Anh công bInh fu nhIôn buôf mIông khon. - Iu c qua câu cac dông chi nho cu I fhây nguo I xuô ng, ma dI xa xa nhau ra ngho. Tu I fây do ng bôn fruong ThIôn Hu u ma ngo fhây Ia câu mooc chô qua IIôn. Iu c do fhì cu ng hoI môf! T!OI THO Ð! ÐOI 67 hffp://obooks.vdcmodIa.com Tu daf bj anh choI cho câu ’’bôc ghon ma quang’! u c fu nay dôn gIo, chI Iam Iam cho djp fra mIông. No noI: - Anh du ng choI xo chu ng om, cho cho chung om ra dôn gIua câu gIâf bom ngho7 Anh công bInh fra IoI maf fInh khô: - Ðây ma ngua fay fhì cung chua bIôf chung! Mung fu nay foI gIo dung nhìn anh công bInh không chop maf. No bâf chof kôu fo" - !I chao, anh So! Anh công bInh quay IaI, maf fron Iôn nhìn Mu ng nhu doa, rôI buoc IaI dua ban fay fo nhu IuoI xo ng nâng cam no Iôn hoI: - MI do a Mung7 Chao, caI fhang ! MI dI dây vuI fhu ra rI ma o nha fhì ma mI dâp dâu dâp oc khoc hôf dôm hôf ngay. Ma mI cu dInh nInh Ia mI chôf frôI mâf xac ngoa I sông Ðông Ða rôI. Ngay mô ma mI cu ng cam com voI frung dI doc bo sông, vô foI Mâu TaI, Ðuong Nô hu hôn via mI. Trong nha, ma mI Iâp ca ban fho co baI vj dô fôn mI... Mung du ng su ng ngho anh kô, maf faI nhof. No Iap bap hoI không fhanh fIông. - ThIôf a anh... Anh công bInh nhìn Mu ng gIong anh fu nhIôn nho IaI: - Trung bua do anh xIn duoc phop don vj faf vô fham nha. Anh gho vô ma om djnh Iam vaI fô bun bo cho do fhom. rua ma ma om fum Iuôn Iây anh, nan nI anh ra sông Ian mo xac om dô dom vô chôn câf. "Ðm Iam on Iam phuoc gIup chj. ChIm ma con sông frôn doI nI Ia cu ng vì con ma sông. Chu con chôf mâf xac, không co Iây duoc môf nâm mô ma huong khoI cho con... Cay dang cho doI chj qua om oI!" Ma om noI vo I anh nhu rua do, Iam anh cung khoc Iuôn. Tro I bua do Ianh fhây mô nôI mô ngoaI, rua ma anh cu ng phaI hup Ian suôf ca môf buôI duoI sông dô mo xac om. Tô I hôm do vô don vj, anh bj cam Ianh fuong chôf... ÐôI fruong ho I anh So: Phung Quan 68 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Ðông chi co bIôf gIa dình om Mung7 Anh So koo Mung dung sa f vao mình, daf ban fay nang qua da fang Iôn vaI no , noI: - Chu nI Ia con chj NIôm, ban bun bo gIo hoo ngon nhâf cho Ðao VInh. Truoc fuI Iam cu II bôc vac o bôn cho, chuyôn an chju bun bo cua chj... nôn cung co bIôf so qua. Nhu ng dôI vIôn dI fruoc da daf chân Iôn dâu câu. ÐôI fruong vôI xô c IaI ba Iô, noI voI anh So: - Ðua nI fôI bân, nôn không noI chuyôn Iâu voI dông chi duo c. Nhung hôm nao co djp, fhô nao fôI cung xIn duoc gap dông chi dô hoI chuyôn vô gIa dình om Mu ng. - Anh quay sang noI voI Mu ng. - cho om o IaI dây môf Iu c nua noI chuyôn voI anh So, rôI cô chay nhanh duôI fhoo cho kjp dôI. fhôI chao dông chi. - Anh baf fay anh So, chay nhanh Iôn phia fruoc dô dIôu khIôn dôI qua câu. Anh So nhu suc nho, Iu c fìm khap fuI ao fuI quân, IôI ra duoc môf fhoI chocoIafo dinh dây buI va soI fhuôc Ia. Anh dua Iôn mIông fhôI phu phu, du I vao fay Mung: - Àn mIô ng cho fhom mIông om, chIôn IoI phâm anh Iây duoc frong frâ n fân công nha ha ng "sap phang gIông’! fôI bua fô do. MaI môf anh co công fac vô Ðao VInh dây, om cân nhan chI voI ma, anh nhan cho. Vo maf fhân fho, bôI rô I, Mung no I ma nuoc maf chay vong quanh: - Ðm chI nho anh no I rang cho ma om du ng gIân om caI fôI bo frôn dI Vô Quôc Ðoan... MaI môf danh Tây xong, câp chI huy rang cu ng cho phop om vô fham ma... - Ðuoc, duoc rôI, anh noI cho. Chac ma không gIân mô om a. - Anh qua ng fay ôm rIôf om vao Io ng, ban fay fo Ion vung vô xoa xoa Iung om nhu dô danh. - Thì ra anh om mình cu ng ho nha "frô n" ca. anh dây cu ng pha I frôn vo moI dI duoc Vô Quôc Ðoan dây chu om! - A chuf nua fhì om quôn, - Mung mo vôI caI fu I dôf doo bôn hông, IôI bo Ia fâ m guI dua cho anh So. - Nho anh mang bo Ia fâm T!OI THO Ð! ÐOI 69 hffp://obooks.vdcmodIa.com guI nI vô cho ma om. Nhan ma om sac ngay ma uô ng. Truoc khI sac nho sao vang ha fhô, dô nam chon nuoc frong sac Iây môf chon... chI uông chung ba bôn Iân Ia khoI bônh hon suyôn... Anh So mo bo Ia ra coI, Iâf qua Iâf vô nhìn, dua Iôn muI nguI, co vo Iây Iam Ia Ia m: - Ia chI rI ma chu a Ianh ngay duoc bônh hon suyôn ru a om7 - Ia fâm gu I dâu frôn ngo n cây bu f buf do anh a. Ðm pha I froo Iôn ngon cây buf buf cao hon ca ngôI Iâu ba fâng, nam cho frôn do cho dôn nua dôm moI haI. Cu Ða Tra noI haI duoc nhu rua fhì chu ng bônh suyôn con hay hon fhuôc fIôn. Ðm chac ma om rang cung Ianh duoc bônh... - Nuoc maf Mung bông ua ra. Ðm quôf nuoc maf, fhôn fhuc noI fIôp. - Iam rang anh cu ng cô dua duoc cho ma om anh hi. Chu anh cho om chay fhoo cho kjp dôI... - !, dôI om qua hôf khoI câu rôI do, om chay u Iôn... con chuyôn om nho fhì khoI Io. Anh ma con sông frôn doI fhì bo Ia fâm guI nI rang cu ng dôn fay ma om. Mung hô I ha chay Iôn phia fruoc. anh So câ m bo Ia fâm guI boc bang manh ao sung va buôc chang dây dIôn fhoaI, dung nhu côf fru saf frông bôn mop sông. Anh nhìn doI fhoo caI dang bo bo ng cua fhang om Iinh frInh saf nhu boI frong bô quân phu c, dang chay bang bang qua caI câ u saf gIang gIang mua buI... Anh nhìn cho dôn Iu c bong om khuâ f han frong mau mua buI frang fro I frang dâf phia bo bôn kIa, phia Maf frân. CaI mIông rông ngâm dIôu fhuôc Ia fo bang ngon chân caI da faf fu Iu c nao, fu nhIôn mo o han dI nhu môu, anh chop mIông: - Chao caI fhang! Chu ng no fuôI dâu ma da bIôf Io ca vIôc nha Iân vIôc nuoc! Ngay mình bang fuôI han mình da bIôf coc khô chI7 Phung Quan 70 hffp://obooks.vdcmodIa.com 2 Vuof qua câu Ðach Hô, dôI fruong dân dôI dI vong Iôn phia dôc Nam CIao, fhoo con duong da dôn chua Tu Ðam,m noI ChI huy So Maf frân khu C dong. Vua daf chân sang dây, ca dôI dôu fhây Iong bôn chôn nao nu c khac fhuong. Maf frân da o ngay saf nach, chI cach con sông dao An Cuu va mâ y day phô hop. Tu chua Tu Ðam xuông hô f môf quang duo ng dôc ngan so fhây chIô c câ u bô fông gay sâp. Ðôn kIa mô câu co mô f u su ng Ion xây bang bao caf va saf fa vof. Ðôn frong u sung Io Iôn fhup xuông nhung chIôc mu ca Iô, mu saf cu a cac anh Vô Quôc Quân. Khâu daI IIôn ChIôu Hoa haI no ng cua Nhâf chIa fhang fhoo con duong raI nhua, dâm fhang vao khu vu c bon Phap. CuôI duong, môf chIôc xo gip bj bom cua quân fa gIâf dô, chông bôn banh Iôn fro I. Xa xa, fhâp fhoang sau nhung dam cây um fum, nhu ng ngôI Iâu vj fri gIac. Ðu ng bôn nay mô câu, nhìn bang maf fhuong cung fhây nhung bao caf châf bjf kin cua sô cua Ion. Qua IaI frôn nhung con duong frong khu vu c nay phaI câ n fhân, râf dô an dan nhu ng fôn gIac ban Ion nup sau nhung bao caf Im Iìm kIa. Tâf ca nhu ng ca I do dôI vo I ca c dôI vIôn ThIô u nIôn frInh saf hâp dân Ia fhuo ng. Tâf ca nhu dang noI voI cac om: “Ðây chinh Ia Maf frân! Ðây chinh Ia noI cac om so sông, chIôn dâu, Iâp công; va co fhô bj fhuong hoac chôf. Nhung do Ia môf cuôc sông, caI chôf khac fhuong, chua fung co fruoc dây, Iam nao nu c sôI su c Iong nguo I boI vo dop cao ca cua no... ” Ðoc duo ng ca c om gap nhIôu foan Vô Quôc Ðoan dôm qua vua xung phong vj fri gIac, ruf vô chô nghI ngoI. Anh nao ao quân cu ng Iâm Iom bu n dâf, guong maf môf moI, ma f sâu hoam vì mâf ngu nhung dô u a nh Iôn vo kIôu hanh va nIô m vuI. NhIôu anh dâu, fay quân dây bang frang Ioang Iô fhuôc do va nhung vôf mau khô bâm. Co anh buoc fâp fônh bôn nguoI ban xôc nach. Tung foan, fung foan dân quân, fu vô fu cac mIôn Iang quô râm râp koo vô T!OI THO Ð! ÐOI 71 hffp://obooks.vdcmodIa.com chuân bj fôI nay fham chIô n. Ho mang vac, khIông na o bom, mìn, rom, chaI xang ngâm co rôp, fhang fro... dô xung phong dôf vj fri gIac. Ho goI nhau i oI, chuyôn fro bô bô, cuo I ha ha... Nguo I nao cu ng daf, doo Iung cung nao dao gam, ma fâu, fruo ng kIôm, dây dua dô froI fu bInh... Cac chj, cac mô, cac o fu vung quô fâp nâp ganh qua Iôn uy Iao Maf frân, dI fhanh fung doan daI. ThôI fhì du fhu: banh fay, banh fof, banh if, banh khô, ga vjf, hoo, cu c cu c, ca c cac, ong oc, vang ca oc. Ðoc cac con duong dâ n vô maf frân, cu môf quang IaI co môf fram “uy Iao chIôn sI “ dung ngay bôn duong bang cof, phôn fro... Tra m nao cung Iua khoI nghI nguf, sôI sung suc nhu ng nôI Ion cho dâu don, dâu xanh, chao ga, chao vjf, bun bo gIo hoo, voI nhung ra xôI cao nhu nu I. Hô Ia Vô Quô c Quân cu vIôc gho vô an uông fha xang, không mâf fIôn. Tôc dô hanh quân cua dôI ThIôu nIôn frInh saf châm han IaI. ÐoI ngang qua fram uy Iao nao cac om cu ng xIn phop dôI fruong vô nom fhu. CaI don vj Vô Quôc Ðoan fi hon nay IaI duoc cac mô cac chj dac bIôf yôu chIôu. Ho ra don fân gIua duo ng, koo ca dôI vao fram. Muôn voI chI duo c nây. Cha o ga, cha o vjf fhì haI phân fhjf môf phân chao. Cho dâu don chI hu p Iây nuo c. Ðong bu ng nhu fraI bi dao, an khoo co fIông fhô ma moI gho vô haI fram da no fho không ra hoI. Ca dôI om nao cu ng Ion noI fhaf Iung haI ba Iân... TroI vua hu ng nang, bây froI fha nh phô da vang âm fIông dông co may bay gIac, ma y bay cô ngông nhao Iôn, gâm rif ra oaI, yôm hô fuI may bay Ða kô fa fha du fIôp fô cho bon gIac bj bao vây. Tình hình bon gIac bj bao vây Iuc nay da hôf suc khôn dô n. Iuong fhuc chu ng da can. NhIôu vj fri, dan chu ng ban baf dâu do xon. Chu ng da gIôf cho boc gIô dô an fhjf. May bay chung phaI fhuong xuyôn dôn fha du fIôp fô. MôI Iân nhu vây khap Maf frân IaI ran Iôn fIông sung. Sung quân fa ban chan không cho chu ng ra Iây du fIôp fô, va sung cua chu ng ban yôm fro nhau IIôu chôf xông ra... Phung Quan 72 hffp://obooks.vdcmodIa.com Tình hình Maf frân dang hôf suc khân fruong. Co fIn vIô n bInh gIa c fu Phap dua sang da gân dôn bo bIôn Thua ThIôn. Trong mây ngay gân dây quân fa quyôf dôc hôf suc hy vong fIôu dIôf duoc chu ng fruoc khI vIô n bInh chu ng dôn kjp. Ðon djch cu ng IIôu chôf cô fhu dô cho quân cuu vIôn. Chua Iu c nao quân dân Thua ThIôn IaI sôI suc quyôf fâm fIôu dIôf gIac nhu Iu c nay. Tu cac mIôn quô frong fInh, fraI gaI gIa fro, ca cac cu, ca con nif, ngay dôm râ m râp koo vô Huô. Ho fìm dôn gap cac câp chI huy, nang nac doI duoc ra frân. Ho fình nguyôn duoc Ia m dôI vIôn quyôf fu, Iây mang mình dôI mang gIac. Câp chI huy không dông y Ia ho Iam âm Iôn: "Cu Hô da kôu goI "Tha chô f không quay IaI doI nô Iô!" Rua ma cac anh Ia I ngan fro không cho bay fuI "fha chôf", bay fuI kIôn ra fhâu Cu Hô cho coI!" ÐôI ThIô u nIôn frInh saf dôn so chI huy Maf frân Khu C dung Iu c co hon môf chu c cu gIa fhuôc dôI Ðach dâ u quân Iang Thanh Thuy - mô f Iang ca ch Huô chu ng nam cây sô - bj câp chI huy fu chôI không cho "fha chôf". "VIôc nI nang nhoc, nguy hIôm Iam. XIn cac cu vuI Io ng dô phân cho cac con chau ganh vac... " Cac cu âm uc không chju vô. Vua fhây cac dôI vIôn ThIô u nIôn frInh saf ba Iô, fuI dôf, bao dan... fhanh hang ngu chInh fô fu ngoaI công dI vao, fhô Ia cac cu xu m Ia I Ia âm Iôn: - Mây du a con nif dâu chua sach cuf frâu nI, con nho hon sap chau nôI, cha u ngoaI fuI o nha, rua ma câp chI huy co n cho fu I no dI quyôf fu! Con bay fuI fhì câp chI huy IaI moI vô nha nghI Ia y nghIa Ia m rang7 Cac om fo mo xum quanh cac cu hoI chuyô n. Môf cu râu ba chom, fo c buI cu hanh, dâ u quân khan nhIôu fam gIang, mac ao doan vaI da, fay câm cây mac Iao IuoI maI sang quac, hoI cac om: - Rua cac cha u cu ng duoc câp chI huy fuyôn vô dôI Quyôf fu a7 Tu daf IIôn Iau dap: - Thua ông, fuong vô caI chI ghô hon chu vô caI quyôf fu fhì chung chau vô Iâu rôI. T!OI THO Ð! ÐOI 73 hffp://obooks.vdcmodIa.com Môf cu Iung ma fâu, dôI mu rông va nh, kôu: - Cha cha! MoI chung no fuôI fhì da Iam duoc caI chI ma cung duoc Chinh phu cho vô quyôf fu voI quyôf sanh! Iuom co caI rang cua suf nôn ca dôI goI Ia Iuom suf, ngho cu noI vây, IIôn nôI fu aI, dap: - Ong oI, rua ma co nguoI con nho hon fu I chau nhIôu cu ng da quyôf fu danh cho fuI cuop nuoc foI boI khoI Iua do ông a. Ong cu fron fron maf, hoI: - Cho aI rua cha u7 - Ða, Tha nh CIong! Ong cu pha Iôn cuoI ha ha, Iam rung ca fhanh ma fâ u daf bôn Iung: - Kha Ia m! Kha Iam! Ðu ng Ia khâu khi cu a con nif fhoI daI cu Hô Chi MInh! - RôI chj cao hung, gâf gu ngâm nga: - Truu u... faaac... dan hIôm fam fuôôô... van |Tru gIac ba fuôI doI vân con hIôm Iam muôn) 3 ChIôu hôm do, ChI huy fruong Maf frân khu C dôn gap dôI faI ngôI chua nho canh chu a Tu Ða m, noI dôI fam fru quân. ChI huy fruong Maf frân khu C kIôm Tham muu fruo ng Trung doan Phu ng Quy Ðông |ông quô xa Thuy Ðuong fhuôc fhanh phô Huô. Ða hy sInh frong khang chIôn chông Phap, duoc Chinh phu fruy fang Huân chuong Quân công) Ia nguo I da ky quyôf djnh fhanh Iâp dôI fhIôu nIôn frInh saf. Ong frac ba muoI fuôI, dang nguo I cao, xuong xuong. Ðac bIôf ông co cap maf râf sâu. Ong ma c bô ka kI mau co ua, Iâm Iap dâf buI ung da fraf dây bun, dôI caI mu caf rông vanh mau dâf sof, quaI mu buông xuô ng boc quanh ca I ca m vuông co goc Phung Quan 74 hffp://obooks.vdcmodIa.com canh nhu doo bang da. Hình nhu ông vua o ngoaI chIôn hao vô fhì dI fhang dôn dây. Cac om dô y fhây chI huy fruong bôn hông không doo sung Iu c nhu phân dông cac câ p chI huy kha c. Trôn vaI ông khoac môf khâu su ng haI nong, nuoc fhop xanh bIôc bang su ng bong Ioang mau hô phach co cham frô râf dop. Ngang Iung ông fhaf môf caI fhâf Iung da fo ban, daf kin nhung vIôn dan fo bang ngon chân caI, dâu dan mau frang chì. Vjnh-sua dung frong ha ng, maf không roI khâu su ng frôn vaI chI huy fruong, kho no I voI Mu ng du ng saf bôn canh: Khâu su ng nI fruoc cua vua Ðao ÐaI du ng dô san voI dan no co fhô ban fhung ca xo boc fhop. Ta Iây duo c khI vô chIôm An Ðjnh cung. NhIôu om frong dôI da duoc ngho cac anh Ion kô nhIôu chuyôn vô chI huy fruong fruoc khI gap ông. Ia môf nguoI chI huy gan da, nghIôm khac, nhung bIôf yôu fhuong bInh sI không aI bang. Không dôm nao ông không Ian IôI ngoaI ma f frân vo I khâu sung san voI. Ong dôn fung don vj, fung chIôn hao, fung u sung dô kIôm fra dôn dôc ban bac gIup do cac don vj fô chuc chIô n dâu. Cap Iu c cân fhIôf ông cu ng câm ngay Iây sung va chIôn dâ u du ng manh nhu môf con su fu. Ong su dung fhanh fhao fâf ca cac IoaI vu khi: sung fruong, fIôu IIôn, frung IIôn, daI IIôn, mo c chô, va ca daI bac. TaI ban sung Iu c cua ông duoc fruyôn fung khap Maf frân: ông co fhô ban rung caI dâu fhuôc Ia do Iâp Ioo frôn mIông nguo I dang hu f... Nhung ông fhich dung hon ca Ia khâu su ng san voI cua Ðao ÐaI. Tu hôm Iây duoc vô, hâu nhu không mây khI fhây ông roI khoI vaI. ÐI ngu ông cu ng dung su ng canh dâu nam. VoI khâu sung nay ông da ha if nhâf Ia muoI fôn gIac va ban dô môf chIôc xo boc fhop o khu vu c fruo ng Ky Nghô... ÐôI voI nhu ng chIôn sI gan da, anh du ng Iâp công, fhô nao ông cung fìm dôn fân noI fham hoI, khon ngoI. Nhung voI nhu ng T!OI THO Ð! ÐOI 75 hffp://obooks.vdcmodIa.com ko hon nhaf, không châp hanh dây du mô nh Iônh chIôn dâ u, fhì fhaI dô ông fro nôn râf nghIôm kha c. VoI fâf ca nhung dIôu fruyôn fung do vô ChI huy fruong, cac dôI vIôn ThIôu nIôn frInh saf da doI cho caI phuf ông dôn gap, Iong hôI hôp, nôn nao... Hôf nhu fâm frang nhu ng fhi sInh sap buoc vao buông fhI co vj gIa m khao hôf suc nghIôm nga f. MuoI Iam phuf fruoc khI ông dôn, dôI da fâp hop fruoc sân chua dô don ông. Cac om nhac nhau sua sang IaI quân phu c fhâf chInh fô. Vua nhìn fhây caI dang cao cao, xuong xuong cua ông buoc Iôn nhung bâc cô ng Tam quan, fu nhIôn maf om nao cu ng hoI faI dI. ÐôI fruong hô nghIôm, chay ra cha o ông va bao cao quân sô. Ong dua ban fay co nhung ngon râf daI nhu ban fay nguoI choI duong câ m Iôn va nh mu chao IaI. Ðông fac chao cu a ông manh va fhâf dop. Ong buoc dôn, nhìn khap dôI môf Iuof, dâu nhu co vo bang Iong fac phong da ng hoang chung chac cua cac chIôn sI nho bo cua ông. Nhung nof maf ông không hô fhoang anh fuoI cuoI hoac Iô vo âu yôm nhu fhuong fình nguoI Ion Iu c nhìn fro con. Ca dôI, om nao cu ng fhây gaI gaI sông Iung khI cap maf sâu va sang Ianh cu a ông Iuof châ m qua nguoI. Nhung chinh ca I vo nghIôm Ianh khô khan do cua nguoI chI huy nôI fIông nay IaI Iam cho cac om cam dông Vì qua caI vo do, cac om nhâ n cam râf ro rang: Truoc maf ông mình không phaI Ia nhu ng dua con nif fho Io muI xanh, ma Ia nhu ng Vô Quôc Quân fhâf su. Mình co dây du frach nhIôm va vInh du nhu fâf ca ca c chIôn sI Ion fuôI kha c duoI quyô n ông chI huy. Nôu mình gan da, dung cam frong chIôn dâu cu ng so duoc ông khon fhuong xung da ng, va nôu mình hon nhaf cu ng so bj ông xu pha f nghIôm khac không môf chuf chIôu cô. ChI huy fruong cho dôI vô fu fhô nghI. Ong noI chuyôn voI dôI, gIong noI cung nghIôm, không khac gì vo ma f. Ong no I fom Iuo c fình hình chIôn su cua foan Maf frân Phung Quan 76 hffp://obooks.vdcmodIa.com Huô frong môf fuân vua qua. Ong fhông ba o fIn fuc khang chIôn cua Thu dô Ha NôI, cua fhanh phô SaI Co n va nhu ng fInh mIôn Nam TO quôc. Nhu ng fhang Io I ma quân fa da gIanh duoc, nhu ng fôn fhâf va nhung kho khan Ion Iao ma quân fa dang phaI duong dâu... Ong Im Iang gIây Iaf rôI noI fIôp, gIong nho IaI nhu fhô Iô môf IoI fâm su: Cac om a , cuô c chIôn dâu cua chu ng fa sap buoc vao môf fhoI ky vô cu ng gay go va quyôf IIôf. Râf co fhô không phaI môf fhang, haI fhang ma phaI nhIôu fha ng, nhIôu nam nua, chu ng fa moI danh duôI duoc hôf bon gIac nuoc, gIaI phong duoc Tô quôc, gIaI phong fhanh phô fhân yôu cua chu ng fa. Nhung du sông, du chôf, chung fa, nhu ng chIôn sI Vô Quôc, nhâf quyôf Iam fron IoI kôu goI fhIông IIông cua Chu fjch Hô Chi MInh: "Hay quyôf fu cho Tô quôc quyôf sInh". Nôu fhô hô chung fôI chua Iam xong duo c su mônh vI daI nay, fhì fhô hô cac om phaI nôI fIôp xôc foI, hoan fhanh cho bang duoc. Vua Iu c do môf IIôn Iac vIôn xuô ng ngua fruoc công Tam quan, nhay ba bâc fhôm môf, chay va o chao ông va bao cao: - Ðao cao ChI huy fruong, co dIô n fhoaI cua Trung doan fruong goI: Ong dua fay Iôn vanh mu, chao dôI. - Chu c cac om Iôn duo ng fhang IoI. TôI so con nhIôu djp gap cac om ngoaI Maf frân. ChI huy fruong vua dI khoI, dôI fruong mo sô fay phô bIôn nhIôm vu : Thoo Iô nh cua Ðan chI huy Maf frân, ngay chIôu hôm nay dôI chung fa phaI co maf faI cac don vj chIôn dâu. Môf fô o IaI chI huy so cu ng voI anh, Iam nhIôm vu IIôn Ia c chung. Cac fô khac so vô fham gIa chIôn dâu o ca c daI dôI fhuô c maf frân khu Ð va khu C. Ngay sau dây, cac om fô fruong gap anh dô nhân gIây gIoI fhIôu va sua soan Iôn duong cho kjp. T!OI THO Ð! ÐOI 77 hffp://obooks.vdcmodIa.com 4 Tô cua Vjnh - sua duoc dôI fruong chon guI vô fham gIa chIô n dâu o daI dôI quyô f fu frân gIu khu vuc câu Kho Ron. ÐuôI dâu fIôn dôn nhân công fac, ca daI dôI hâu nhu không môf aI fIn fuong bôn chu bo "dâu chua sach cuf frâu" nay Ia I co fhô gIup ich duoc gì cho nhIô m vu nang nô ma don vj ho dang dam nhIôm. Câp frôn da gIao xuông fhì cung phaI mIôn cuong ma nhân fhôI. ÐoI vây, haI ba hôm dâu, Ðan chI huy chI gIao cho bôn om nhung công vIôc vaf nhu chay hôn Iac vô cac frung dôI dua công van fhu fu Iôn ChI huy so... Ðôm dôn, cho cac om dI fhoo cac fIôu dôI yôm fro "dô Ia m quon dân voI sung dan". Va môI Iân fhây bôn om fro vô, daI dôI fruong IaI ho I: "Co chu mô daI ra quân không do7". Không fhô nhjn fhôm duo c nua, Vjnh - sua da dung nghIôm IaI noI: - Ðao cao daI dôI fruong, caI vIô c xâu xa do chI co fuI Tây moI quon Iam, chu chung om chua khI mô bIô f dôn. ÐaI dôI fruong Nguyôn ThoI fruoc Cach mang Ia fho ron o nha may xo Iua Huô. Ðang nguoI fhâp dâm, vam vo, xu xì nhu môf fhoI gang duc. Tinh ông nong nhu Iua nôn ca daI dôI goI ông Ia ThoI Truong PhI. Iu c ngho Vjnh - sua noI, ông hoI chung nguo I Ia I nhìn om. Ong không ngo chu bo nay IaI dô I dap voI mình ba ng môf gIong gay gaf dôn fhô. Ong nhoo môf maf IaI nhu Iu c ban sung, nhìn Vjnh - sua, rôI bâf chof pha Iôn cuoI ha ha. Ong vô vaI om môf caI Iam cho om gân su n vaI, noI: - Àn noI nhu rua moI goI Ia bIôf an noI. Rua fhì duoc, fôI nay fôI so cho cac chu dI choI nhau voI fuI Tây môf frân, cho fuI han bIôf caI gan cua con nif Huô mình. Ca ngay hôm do, cac om râf hôI hôp, chI so daI dôI fruong quôn mâf IoI hua. Nhung không, khoang bôn gIo chIôu, ông dI dôn Phung Quan 78 hffp://obooks.vdcmodIa.com gIan pho ng o cua cac om, goI ca c om Iôn buông Iam vIôc cua Ðan chI huy. Va fhâf faI haI, ông buoc va o phong dung Iuc bôn om dang say sua choI dô. Cac om hôf hoang duI vôI nhu ng con dô cung, dô noI, dô cu vao cac xo xInh frong buông. Cac om Io Iam: chuyô n nI rang cu ng bj daI dôI fruong xac cho môf frân ra fro dây. Cung co fhô vì chuyôn cho I dô ma ông không cho dI chIôn dâ u cu ng nôn. Vô Quôc Quân ma con choI choI dô, nhâf djnh Ia khuyôf dIôm fo rôI. VoI cuong vj fô fruong, Vjnh - sua Io Iang hon ca. Ðm dâm cau voI Mung: ChI faI ha n dâu fôu hôf! Han ba y daf ra caI fro choI choI dô Iam ca fô dâm ham. Ma không bIôf han moI ra duoc o mô con dô dâu sI choI khoo dôn rua7 Ðao nhIôu dô cua mình, câu Vô, câu Quy nh Iôn daI dôu bj con dô noI cua han cho "nôc ao" hôf. Tu c không chju duoc... Nhung cung fhâf bâf ngo. KhI Iôn dôn buô ng Iam vIôc, daI dôI fruong IaI hoI chung vô chuyô n choI dô va ngho râf cham chu. Ong cuoI, gâf gâf dâu noI: "KhI mô rôI cac om dom dô Iôn dây choI cho anh coI voI. Ngay nho bang cac om, anh cung Ia môf fay choI dô sung so nhâf xom". Ong mo ngan koo Iây cho môI om môf cu c duong phon fo nhu qua fru ng vjf: "Àn cho vuI cac om". Ong vua Iau khâu "pac hoac" vua nghIông nghIông IaI Iang ngho fIông nhaI duong Ioc coc cua bôn chIôn sI. Cuong maf fho fhuân phac cua ông phang phâf môf nu cuoI frìu môn cua nguo I cha. Ong chof du ng fay Iau su ng hoI: - Trong bôn om, co om mô bIôf ngôI Iâu fhang Io-bo-rif không7 Ða om. - Mung suyf vôI nuoc bof va ngâm nhanh vIôn duong phon vao môf bôn ma, fra IoI. - Ðm co fhuôc duong frong khu vu c ngoac ngooo nI không7 - Ða fhuôc Iau Iau. Ðjf maf om fha om vô frong do om cu ng fìm duoc duong ra... ÐoI frong khu vuc nI nhIôu cây buf buf Iam. Trong vuon nha fhang Io-bo -rif cu ng co haI cây buf buf râf cao. Mây Iân om da froo qua rao saf, Ion chuI vô vuon, froo Iôn ngon cây... T!OI THO Ð! ÐOI 79 hffp://obooks.vdcmodIa.com ÐaI dôI fruong Nguyôn Tho I Ia Iung nhìn Mu ng, hoI: - Ðm froo Iôn ngo n cây buf buf ma Iam chI rua7 Vjnh-sua kô van faf cho daI dôI fruo ng ngho chuyôn Mung dI fìm fhuô c cho mo va fruo ng hop mu ng gIa nhâp Vô Quôc Ðoan... ÐaI dôI fruong cuoI ngâf. Ong daf khâu su ng pac hoac Iôn ban, ban fay fho fo Ion don nho dâu sung, nâng cam Mu ng Iôn nhìn sâu vao dôI maf om: - Chu om kha Ia m! TôI nI fôI gIao cho chu dân duong frung dôI cam fu mang bom vô choang nha fhang Io-bo-rif, IIôu chu co dam Iam không7 Ma chu phaI nho fôI nay Ia fô I ba muoI, fôI ngua ban fay không fhây do ngho. Ðân duong ma Iac Ia coI nhu frâf hôf kô hoach. Mung IIô n dung bâf ngay dây, nhìn fhang vao maf ông fra IoI: - Anh cu gIao cho om. Ðm ma dân Iac huo ng, vô anh cu chaf dâu om dI. ÐaI dôI fruong nhoo nhoo môf maf nhu Iuc ban su ng nhìn Mung, no I gIong không co chuf gì Ia dua cof: - Chu phaI nho da hua Ia fôI chaf fhâf dây! - Rô I ông mIm cuoI daf ban fay nang frIu Iôn dâ u om, gIo ng fro nôn âu yôm khac fhuong: . - Anh fIn cha c Ia om so hoan fha nh duoc nhIôm vu . Ðâ n duong cho bô dôI dI fIôu dIôf bon gIa c nuoc cu ng Ia dI fìm fhuôc cho mo phaI không om7 - Ða... - Mung dap, môI run run. Câu noI cu a daI dôI fruong vang vong râf Iâu frong fri nho cua om. Vjnh - sua cung dung Iôn, hôI hôp noI: - Ða rua con mây dua om7 - Cho ca mây chu cung dI fhoo frung dôI cam fu danh bom Cac chu co nhIôm vu IIôn Iac, frInh saf, phaf hIô n cac mu c fIôu bi mâf cua djch. Chu nao Iâp duoc công so co phân fhuong Io n. Phung Quan 80 hffp://obooks.vdcmodIa.com Cac om mu ng ron suyf nua nhay hôf ca Iôn. Cac om bông fIn cha c ra ng frôn do I nI không aI fôf bang daI dôI fruo ng Tho I Truong PhI. 5 Iu c froI gân sâm sâm, Quynh-son-ca bông gap phaI chuyôn không may. Ðm va Mung ru nhau dI ngoaI, Iuc nhay qua gIao fhông ha o phia sau doanh fra I, om dâm phaI manh chaI nhon hoaf. Ðm kôu Iôn môf fIông, rô I nga quy xuông dâf. Mung hôf hoang chay Ia I, nâng ban chân ban Iôn. Maf om faI ngaf. CaI manh chaI mau xanh dâm ngâp kha sâu dung gIua gan ban chân ban. Ðm Iây hôf can dam ruf manh chaI ra, mình son hôf gaI ôc. Mau chay chan hoa uo f do ca ban chân Quy nh, gIof gIof xuông dâf. Iân dâu fIôn Mu ng fhây mau chay nhIôu nhu fhô, ma Ia mau cua dua ban fhân nhâf doI. Ðm bôI rôI dôn mu ca nguoI. Chinh Quynh IaI bInh fInh hon, ma c dâu om dau Iam. Ðm Iôf caI mu ca Iô frôn dâu dua cho Mung: "Câu Iau sach dâf voI ma u rôI kIôm caI gì bang IaI cho mình. Mu ng Iau gâ n uof hôf caI mu ca Iô ma mau vân chay ra không ngof. Ðm chof nhay Iôn nhu ngôI phaI Iua, kôu fo: "Suyf nua fhì fo quôn’". Không kjp dô ban hoI, om Iao vô phia cuôI vuon, noI co nhu ng buI chuôI um fum. Ðm fìm vif môf dof chuô I cuô n fron nhu cây gây xanh, gho rang ca n môf khu c ngan nhaI ngâu nghIôn. Ðm nha mIông do f chuôI da nhaI naf ra Iong ban fay, quy xuông nâng ban chân ban Iôn, va dap mIông nhaI vao vôf fhuong. Vôf fhuong qua nhIôn câm mau. Mu ng duf caI khan quang cô bang vaI du phao hIôu ma chIôu nay om vua xIn duoc cua môf anh o frung dôI haI, bang vôf fhuong cho ban. Ðm hoI, gIong hôI hôp, xof xa: câu co fhây do dau không7""Co, do nhIôu rôI". Quy nh mim mim môI fra IoI. - "Thuôc chI cua câu ma hay du rua7". - Thuô c cua cu Ða Tra bay cho mình do. Cu noI dây Ia fhuôc dâ u cua fuI an frôm faI danh. Ðof chuô I non nhaI nho dap vô, vôf T!OI THO Ð! ÐOI 81 hffp://obooks.vdcmodIa.com fhuong fo mây cu ng câm mau ngay. Co fhôm mây hôf muôI nhaI Iân vô nua fhì fhuôc fIôn cu ng không hay bang. ChI mây bu a Ia kin mIông ngay. Cu con bay cho mình nhIôu môn fhuôc dâu hay Iam. Thuôc frj ran can, cho can, bo cap, rôf can, rôI fhuôc frj hac Iao, gho Io. - TaI rang cu hay bay cho câu rua7 - TaI mình hay qua nha cu choI, xach nuoc fuoI vuo n gIup cu, cu fhuong cu moI bay. Chu nguoI kha c co fra fIôn nhIôu mây cu cu ng không bay mô. Quy nh vjn vaI ban, run run dung Iôn, xuyf xoa: - Nôu không dI Vô Quôc Ðoan, ca ngay o frong nha Iâu, chân Iu c mô cung dI gIay dI dop fhì Iam rang ma bIôf duoc môn fhuôc dâu hay rI câu ho 7 - ! . Ma da chân câu môm fhIôf, nhu... nhu Ia fhach â y. CaI manh chaI do ma dâm vô chân mình fhì chac không sâu dôn rua mô. - Ðm cu I Iung xuông fruo c maf ban:"CoI bô câu dau Iam. dI môf mình không duoc mô. Ðô mInh cong câu vô nha.. .". - Ðung, - Quy nh Iac dâu, - dô mình fu dI Iây fhôI. Câu ma cong, Vjnh-sua no bIôf mâf. - ÐIôf caI chI7- Mung nga c nhIôn nhìn ban. ÐIôf Ia mình da p phaI manh chaI ây. ÐIôf fhì doI mô câu ây chju dô cho mình dI fân công nha fhang Io-bo-rif fôI nay. Vjnh-sua Ia ky Iuâf sa f gom Iam. - Nhung chân câ u sap quo rI fhì dI Iam rang duoc7 - Mung kôu Iôn Io Iang. - Mình bIôf ngay ma, - Quynh phu ng phju gIân dôI - Ca câu cu ng không muô n mình dI... Cac câu chI muô n suong Iây môf mình, co n mình fhì baf phaI nam doo quoo o nha... - Cap maf frong voo don ngoI cua Quy nh rom rom nhu sap khoc. Yôu ban qua, chI so ban gIân, Mung gaI dâu bôI rôI: Phung Quan 82 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Chu bIôf Iam rang ho... Câu phaI gIâu không cho Vjnh -sua bIôf Ia mình dap phaI manh chaI. ÐIôf, rang han cu ng ba o voI daI dôI fruo ng baf mình phaI o nha. - Ðuoc rôI, duoc rôI, - Mung ôm vaI ban dô danh, - mình so gIâu... Nhung chân câu con dau Iam không, chI Io câu không fhoo kjp duoc don vj fhôI... - Ðo Iam rôI, mình sap hôf dau rôI. Thuôc dâu cua câu hay hon fhuôc fIôn. Chua chung han IIô n mIô ng rôI cung nôn. Quy nh chI fay xuông ban chân dau cô nhoon cuoI. ÐôI môI om do nhu son fuoI ngoI Iôn frong anh cha ng vang khu vuon um fum bong cây. Va dô chung fo vôf fhuong da sap IIôn mIông, Quynh nhay Iôn mô f caI. Nhung chân vua cham dâ f om bâf rôn môf fIông kho kho, maf faI nhof. Mung không nhanh fay do kjp cha c om da nga khuyu xuông dâf. - Không vIôc chI, không vIôc chI... - Quy nh hâp fâp no I - Mình gIa do dau dô doa câu choI ây ma. - Ðm quay maf fhâf nhanh dô gIâu ban nuoc maf ran rua vì dau. 6 Trung dôI Cam fu fâp hop fruoc sân doanh fraI chuân bj xuâf phaf. Iuc na y khoang muoI gIo dôm. TrInh saf cu a Maf fran cho bIôf môf bô phân fham muu quan fro ng cua gIac hIôn dong frong ngôI Iâu kIôn cô cu a fhang fhu c dân cao gIa Io-bo-rif. Tu nga y nô sung quân fa da bôn Iân fô chuc fân công nhung không ha nôI. Ðôm nay Ia frân fân công fhu nam. Mung - chIôn sI IIôn Iac dân duong du ng fruoc hang quân "IIôn Iac dân duo ng Ia nguoI quan frong nhâf cua frân danh fôI nay Ðâ n fru ng duong, không Iô, Ia coI nhu frân danh da fhang môf T!OI THO Ð! ÐOI 83 hffp://obooks.vdcmodIa.com nua" Ðo Ia IoI cua daI dô fruong Iu c gIao nhIôm vu cho om Thâ p bo nhâf don vj, om dung chI cao dôn ngu c anh chIôn sI vac fraI bom dung saf sau om. Ðm dôI mu TIôp Phong Quân, quaI mu buô c chaf duoI cam, Iung fhaf xanh fuya-rông, daf haI fraI Iuu dan O£, fay câm môf qua Iuu dan mo vjf, quân xan qua dâu gôI. Nhìn om da ra dang Ia chIôn sI Iam, nhung Ia chIôn sI frong câu chuyô n cô fich. "ÐôI quân fi hon dI danh nhau voI bon khô ng Iô hung ac". CuôI hang quân Ia Vjnh-sua, Vô-fo-dâu, Quy nh-son-ca. Chân fraI Quy nh duoc quân fo su nhu vIôn fuong dI hIa frong fuông cô. Ðm Iây caI ao so mI moI fInh bang fhu hang Ion mong ma ngay ây chI con caI nha gIa u moI ma c dô quân ban chân dau. Vjnh-sua ngac nhIôn ho I: "Câu quân chân quân cang Iam chI rua7" Quy nh noI maf fInh khô: Ðô Iuc vô frInh saf vj fri gIac duoc ôm, co dI saf bôn faI fuI han, fuI han cu ng không bIôf, cu ngay kho kho". Ngho cu ng co Iy nhung Vjnh-sua fhac ma c: "TaI rang câu chI quân co môf chân fhôI"7 - "TaI fo buoc nang vô bôn chân fra I" Mac dâu da quân ky nhu vây, nhung buoc chân dI Io cha m phaI vâf gì cu ng, vô f fhuong vân Iam om buôf nhoI dôn fân oc. Ðm phaI nghIô n chaf rang moI co fhô dI fhang nguoI duoc dô gIâu không cho Vjnh-sua bIôf. Ðon vj Iôn duo ng, fIôn sâu vao khu vu c gIac. ÐI fruoc don vj, chôc chôc Mu ng Ia I daf fay Iôn ngu c. Ðan fay don du I nho bo bâu chaf Iây ao frân fhu nhu muôn ghì gIu fraI fIm frong Iông ngu c. TroI oI, no dâp du qua! TIông dâp cua no moI vang fo Iam sao7 Mu ng cam fuong ca don vj dôu ngho fIông fIm mình dâp. NhIôu Iân chI chuc bâf Iôn khoc vì không sao kIôm chô gIu no fro IaI nhjp dâp bình fhuong. Ðm xâu hô fhâm nhu: "Cac anh ma ngho fIông frông nguc mình dâp chac cac anh so cho Ia mình so’! Thâf ra fhì om không so ma Io Iân dâu fIôn frong doI, vao Iuc vua fron muoI ba fuôI, om cam nhân duoc su c nang Ion Iao cua haI fIông:"Trach nhIôm chIôn sI". Iu c dung fruoc maf daI dôI fruo ng, om ham ho noI: "Ðm ma dân Iac duong, anh cu chaf dâu om dI" Ðm chua hình dung duoc hôf fâf Phung Quan 84 hffp://obooks.vdcmodIa.com ca su nghIôm fro ng cua Io I no I do. Nhung bây gIo ba f fay vao vIôc fhu c hIôn IoI hu a, ganh nang cu a nôI Io cang Ion maI va co hô muôn do om quy xuông. Ia Iung fhay, frong bong fôI, không hô nhìn fhây maf ma anh frung dôI fruong Cam fu nhu fhây hôf fân gan ruôf Mu ng. Anh buoc Iôn dI canh mung, daf fay Iôn vaI om va noI nho: "Ðm cu bình fInh, không phaI Io Iang gì hô f. Cang Io nguoI fa cang dô rôI fri va dô quôn hôf nhung dIôu mình vôn fhuô c Iong... ". Anh noI co vây ma fu nhIôn Mung fhây vung Iong, nhjp fIm dâp bình fhuong fro IaI. Ðm bâf Iôn fhì fhâm nhu môf IoI câ u khân: "Ma oI, ma daf con dI frung duoc con duong con dI fìm fhuô c cho ma frong dôm fôI nI ma oI!" Không bIôf co phaI dô fhu fhach Mung chang, ma dôm nay froI fôI ghô gom, fuong nhu bong fôI cu a môf ngan dôm fruoc duoc dôm cô dac IaI ma Iam ra bong fôI dôm nay... Nhung cang fIôn sâu vao khu vuc gIac do ng, mu ng cang fhây vung bu ng hon. Maf om nhu môI Iu c môf sang hon, fri nho om nhu fInh fuong hon... Ðuong phô o Huô duoc frô ng nhIôu phuong, vông dông, mu u, buf buf. Cây buf buf co phân if hon ba IoaI cây frôn, nhung dang cua no IaI râ f dô nhâ n ra frong dôm fôI. Cao Io n, um fum, fan cây râf Ion. Ða no kha nhan nhu I. Nôu không nhâ n ra bang maf co fhô nhân ra duoc bang fay. Mung fhì nhân ra cây bu f buf bang fâf ca fhân fhô om, fu fran, ma, môI, fay, chân dô n duI, bu ng... Ða bao nhIôu Iâ n om ôm no voI foan bô gân suc bo bong cua om, dô froo Iôn ngon no, fìm fhuôc cho mo. Con duo ng dân dôn vj fra I gIac kha ngoaf ngooo, râf nhIôu nga ba, nga nam va cây buf buf frông haI bôn ho duong co fhua hon nhu ng duo ng phô kha c. Nhung bu IaI cây na o cu ng râf Io n, râf cao. Ia fâm gu I dâu frôn ngon cây buf buf cao chu ng nao chua bônh hon suyôn cang hay chung â y. Ðo do ma hâu nhu fâf ca nhung cây buf buf frong khu vu c nay om dôu da froo Iôn ngo n, if nhâf Ia môf Iân. Va froo voI fraI fIm dâp manh xao xuyôn frong Iông ngu c vì hôI hôp, hy vong... Râf nhIôu gô c cây da fhâm nhung gIof nuoc maf nong hôI cua om Nhu ng gIof nuoc maf dau buôn T!OI THO Ð! ÐOI 85 hffp://obooks.vdcmodIa.com fhâf vong. Nhu ng gIof nuoc maf rof xuông frong fIông kôu fhâm nu c no: "Ma oI cây buf buf nI cao rI ma cu ng không co Ia fâm guI... ÐIôf khI mô cho ma Ianh duoc bônh suyôn ma oI"’. Tâf ca nhung caI do Iam cho dang dâp cua môI cây frong khu vu c nay ghI han vao fri nho om Va dôm nay, nhu ng cây do dung sung su ng frong dôm fôI Ia m nhung coc fIôu không Iô chI duo ng cho om dân frung dôI Vô Quôc Ðoan Ca m fu mang bom danh fhang vao hang ô cua bon gIac nuoc. Anh frung dôI fruong dI sau om cach vaI buoc chân Anh chI cân nhìn dang dI cua om hoI cu I fhâ p, ro bong fôI nhu nguoI boI ro nuoc. Thân frong vung vang fIôn Iôn phia fruoc: anh cu ng bIôf Ia om da nhân ra dung duong. Ðôn nhung chô nga nam, nga ba, nhung quang duong cây côI, côf dIôn, xac xo cô cu a gIac bj ban chay Iâp kin, pha I dI vong, om chI dung IaI môf chuf, dâu nguoc Iôn phia cac ngon cây, quan saf, rôI fIôn vao IôI dI da chon voI buoc chân không môf chuf ngâp ngu ng. Môf vaI dja dIôm fân công phia dông, phia fây Maf frân, fIông su ng, bom mìn, Iu u dan baf dâu rô Iôn, môI Iuc môf cang fhang. Phao hIôu do Iu nôI nhau vo f Iôn fhInh không dô n dac nhu nhung ho n fhan do ban vof ra fu môf caI bô ron không Iô. Nhu môf dam cha y gap con gIo nam, fIông sung fân công gIa c Ian rô ng ra râf nhanh. ChI chôc Iaf da frum Iâp khap ca Maf frân. Chinh vao Iuc do fhì Vjnh-sua fu duoI cuô I hang quân chay vuf Iôn gap anh frung dôI fruong, bao cao gIong hof ha I: - Ðao cao anh, Quynh bj Iac mâf rôI a7 Trung dôI fruo ng goI Mu ng IaI. Anh hoI Vjnh: - Iac vao Iuc nao7 - Ða chac Iac Iuc phaI dI vong franh con duong bj cây côI, côf dIôn dô Iâp kin ây. No dI fruoc om voI Vô. Nhung không hIô u faI rang no cu dI châm IaI, rôI fuf han dang sau, nguo I no cuI Iom khom, buoc fhì fâp fa fâp fônh. Ðm hoI no: "Câu dI kIôu chI Ia rua7" No noI: Phung Quan 86 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Mình dI kIôu nI franh dan moI fôf. ÐI nhu cac câu an dan fuI ban fIa co châ u’" Iu c vuof qua khoI doan duong vong, om nhìn IaI sau fhì không fhây no nua. Chac no Iac mâf rôI... gIong Vjnh nhu muôn kho c. - Cha, IôI fhôI qua ho. Trung dôI fruong cha c IuoI noI. - Anh cho om quay fro IaI fìm. - Vjnh noI. - Ðm so no dI Iung fung dâm dâu vô gIua vj fri gIac fhì nguy. Quang duong vo ng no co nhIôu chô ro ngang ro doc Iam. Ðm con nho duong không7 - Ða... cung hoI nho fhôI... Nhung rang cu ng phaI fìm... No nho ma yôu of nhâf dôI om... Ngay chua Cach ma ng, no dI mô môf buoc cu ng ngô I frôn xo nha. Ðuong sa frong fhanh phô han co fhuôc chuf chI mô anh... - CIo quy djnh fân công da sap dôn. Không fhô châm frô duoc Trung dôI fruo ng danh pha I gIaI quyôf. - Thô fhì om quay IaI fìm ban dI. Tìm ra, haI om dân nhau vô doanh fraI, không phaI quay IaI dây nua ngho. - Ða. Vjnh ngâp ngu ng môf fi rôI chao anh va chay vuf vô phia sau. Mung du ng nhu bj chôn chân, mIô ng ha ra, maf mo frân frân nhìn huf fhoo Vjnh. TIm om dau nhoI nhu bâf ngo bj cam môf mIông manh chaI. "ChI faI mình hôf! uI chao. Ðm fhâm kôu. Mình gIâu chuyôn chân han dap phaI ma nh chaI, nôn chu han mo I bj Iac.. Trung dôI fruo ng phaI gIu c dôn Iâ n fhu haI om moI ngho ra: - ÐI fhôI om Sap don gIo fân công rôI! Chu ng haI muoI phuf sau, Mung dung Ia I o dâu môf nga ba. chI fay vô phia fruoc noI fhì fhao voI frung dôI fruong: NgôI nha Iâu fhu haI co hang rao saf cao nghôu Ia nha fhang Io-bo-rif do anh no. Anh cô mo cang mâf nhìn fhoo fay chI cua chu om IIôn Iac. T!OI THO Ð! ÐOI 87 hffp://obooks.vdcmodIa.com CIua fIông bom dan dang nô râm froI bôn phia xung quanh, ngôI nha nay da c bIôf Im Im hâu nhu không co nguoI o. Anh hoI ngo7 - Co chac không om7 - Rang IaI không cha c7 - Mung noI gIong qua quyôf. Nha ha n co haI cây buf buf. CaI cây co canh nga ra gâ n ha ng rao saf fô, môf Iân om froo Iôn suyf nua bj con cho boc gIô nha han can chôf. Con caI cây mo c chinh gIu a vuon ngon cao qua ca ma I Iâu fô fhì om chI da m du ng ngoaI duong ngo vô, rôu nuoc mIông ma fhom. Ðac Hu ng xom om noI frong fuI Tây o Huô mình, fhang Io- bo-rif Ia du nhâf. ÐI qua dây om ngo fhây han Iuôn. Maf han râu moc nhIôu nhu rô boo. Han huf caI ông dIôu daI nhu caI cây danh khang, fay daf cho boc gIô. Han hay suyf cho can nguoI Iam. Tu I om hô dI qua nha han Ia dua nhau roo fhâf fo: "Thang Io-bo-rif an mif châm duong don, an ghon châm voI muI, an cuI châm voI fhan, an vang châm voI cuf". RôI vu ng chay cho fhâf nhanh. Han ma fom duoc fhì chôf. Không môf IoI chI dân frInh saf nao ma frung dôI fruong fhây fIn cha c hon IoI chI dân cua Mung. Sau khI quan saf ky foan bô ngôI nha, anh da hIôu ra: bon gIac quy quyôf, không dông fInh Ia dô gIu bi mâf noI co quan chI huy quan frong cu a chung dong. Anh noI voI Mu ng: - NhIôm vu dân duong cua om dôn dây coI nhu hoan fhanh. Ðây gIo om phaI quay ngay IaI phia sau dô fìm Quy nh va Vjnh. Anh Io chu ng no Iac Iam. Vô so o IaI voI frung dôI Iam nhIôm vu frInh saf hôn Ia c. Anh ngoac fay ra hIô u. Ca frung dôI dang dan hang ngang phia sau, Iâp fuc nam rap xuông, bi mâf, fhân fro ng bo Iôn fIôp cân ngôI Iâu vj fri gIac. Mung fhom duoc o IaI fham du frâ n danh Iam. Nhung nghI dôn ban, om Iao nhanh vô phia sau ro bong fôI day dac nhu nguo I boI ro nuoc... Phung Quan 88 hffp://obooks.vdcmodIa.com 7 Ða ha ng chuc Iâ n Quy nh so soang fìm bam vao nhung buI co moc nham nho quanh fhanh hô cô hôf suc dô fruon Iôn Nhung Iân nao cung chI moI nhich Iôn duoc mô f chuf, om Ia I bj roI fuf fro IaI xuông day hô. HaI ban fay om câm chaf haI fum co bj nhô ra khoI fhanh hô . CaI hô hop nhung kha sâu, fhanh hô gân nhu dôc dung, dâf sof fhâm nuo c mua, fron nhu bôI mo. Ðm da so soang quanh fhanh hô râf. ky Không co môf chô hom nao kha dI co fhô bam chân ma fruon Iôn. IaI fhôm caI chân dau no phan om... Quy nh bj Ia c don vj không phaI o chô quang duong vo ng nhu Vjnh-sua doan, ma Iac gân caI nga ba cach do chu ng dam fram fhuoc. Môf cach ngây fho. om fuong rang quân ca môf caI ao da môm vao chân nhu fhô fhì vôf fhuong so không con dau nua, co fhô fhoo kjp cac anh Cam fu, cu ng voI cac ban, dI danh nha fhang Io-bo-rif. Ðm IaI con qua fIn fuong caI fhu fhuôc dâ u fhân hIôu cua Mung, "fhu fhuôc dâu cua nhu ng fay an frôm faI danh", rjf vao Ia vôf fhuong han mIông... Nhung om da Iâm. MoI dI fhoo don vj duoc vaI fram buoc, ban chân om da fro IaI nhu c buôf ghô go m. Nhâf Ia khI dâm phaI ca nh môf vIôn ga ch vo ho n da hoac canh cây. Vôf fhuong dau nhoI dôn fân oc. Ðm co cam gIac mau IaI bâf ra. nong nong. uon uof, dInh dinh duoI gan ban chân Ðm cô can chaf haI ham rang dô kho I bâf fIông rôn Ðm cô mo cang maf dô franh dâ m phaI nhu ng vâf cu ng Nhung không hIôu sao cu cang cô franh Ia I cang dâm phaI gach vo, da, canh cây, manh saf, nhu cu ng hua nhau dâm caI ca nh sac nhon nhâf cua chu ng vao dung gIua vôf fhuong. Mây Iop da ao so mI boc chân cung co vo coI chang muI mo gì. "Ðuoc, may da muôn buôc muôn bang, chu ng ông cang dâm cho may bIôf fay’" Chu ng nhu gâm gho noI vo I om vây. Ðm dau dôn mo ca maf. Ðm cô dI fhâf fhang không cho cac ban bIôf Ia mình dau, nhung nguoI om cu co rum Ia I, va dI Iôch han vô môf bôn. Cang dI, vôf fhuong ca ng buôf nhoI. Ðm fuf dân phia sau cac ban. T!OI THO Ð! ÐOI 89 hffp://obooks.vdcmodIa.com CaI ao so mI sap fuôf han, koo Iô vuong viu duoI chân. Không fhô gang guong fhôm duoc nua, om phaI ngôI fhup xuông buôc IaI. Ðuôc xong du ng Iôn om không con fhây cac ban o fruoc ma f nua. Ðm chay vôI Iôn, gap phaI môf nga ba. Ðm muôn goI nhung so Iam Iô bi mâf frân danh. Ma om ây a! Chôf fhì fhôI chu doI nao chju dô mang fIông frân danh vì mình ma fhâ f baI Ða ng Io phaI dI vô IôI fraI fhì om chay bua sang IôI phaI. Va om baf dâu Iac fu do. Chay khoang vaI fram fhuoc om buoc fuf xuông môf caI hô kha sâu nam gIua Iô I dI TroI fôI qua nôn om không nhìn fhây. Ðay hô Iong bong bu n va nuoc. Ðâu om dâp manh va o fhanh hô. Ðm fuong chô f ngâf vì dau. Nhung om guong dây duoc. Ðm mo mâm cô hôf suc fìm ca ch fruon ra khoI hô, nhung vô ich. Hang chuc Iân fruon Iôn fuf xuông Iam cho om kIôf suc. Vôf fhuong dâm Iâu frong bun Iong cang xof buôf du dôI. HaI chân om fu nhIôn run Iâ y bây nhu Iôn con dông kInh, không co n su c dô dung vu ng, om ngôI phôf xuông day hô. bu n va nuoc ngâ p dôn fhaf Iung. TIông su ng gIa c bông nhu môf dan cho ngao hung fon bâ f fhân fu frong bong fôI chôm ra sua ca n dIôn cuông ca bôn phia quanh om, fIông dan rif râf gân, ngho dâu nhu ngay frôn mIông hô. KIôf suc, dau don, fuyôf vong, Io so va Ianh dôn fhâu gan ruôf... ca nguoI om dung hôf gaI ôc... dâ u om choang vang haI fhaI duong dau buôf, nhu co aI dung môf vâf gì do râf cu ng sIôf chaf... Va om ngâf dI. Ðm bông fhây mình dang ngôI o nha. frôn caI dôn cao bang gô frac cham frô, voI chIôc dôm nhung mau do choI. Truoc maf om Ia chIôc dan duong câm fhân fhuôc, maf gô co vaI vôf xuoc, nhung fIô ng hay vô cu ng. Trôn fhanh khung cua sô ca nh cây da n cây hông nhung frong chIôc châu su nuoc mon xanh ngoI. khoo voI om mây bông ham fIôu, bôn cua sô, con sông Huong nhu mau mon châ u su, Iuc ân Iuc hIôn, sau nhu ng vom cây xanh dâm xa xa... Ðm maI mô da o dan, ban Ðong sông Ða-nuyp xanh. Ðm dan va om mo... Ðao gIo mình fhâf gIoI nhac, mình cu ng so vIô f môf ban nha c hay không kom gì ban Ðo ng sông da-nuyp xanh, fa con sông Huong... Tâf ca nhu ng nguoI choI dan frôn fhô gIoI dôu fhich choI ban nhac sông Huong xanh cua mình. AI da ngho ban nhac cung ao uoc duoc dôn fham con sông Huong... Phung Quan 90 hffp://obooks.vdcmodIa.com Mu phu fhuy ma f mu I dô so gom ghIô c frong fâp fruyôn cô fich fIông Phap va chj Trang om dang doc do dô frôn maf dan, bông cua quây rôI buoc ra khoI franh vo. Mu câ m gây fhân phang râf manh xuông dâu om... Ðm bông hoa fhanh môf con nhaI xanh bo nho. Mu djnh phang nua nhung om da vof duoc qua cua sô... Ðm bj roI fom xuông caI hô râf sâu Iong bong bun nuoc. Môf bon con Tây râf dông không bIôf fu dâu koo don vây quanh mIô ng hô. Trong fay dua na o cu ng câm gach vo, da, sung cao su... Chung nhìn om, nhung cap maf vang nhu maf ra n. Chung ho nhau nham om nom foI fâp da, gach, nhung fhanh gô nhon, ban sung cao su... ÐuoI Iong hô hop om cô hô f suc nhay franh frong môf nIôm uâ f uc, kInh khIôp khôn cu ng. Nhung hon da, hon gach canh sac nham nho bay saf saf qua nguoI om, Iam ban foo bun nuo c, phu kin fu dâu dôn chân om... ôI, canh fuong haI hung nay sao ma gIông hôf caI Iân om nhìn fhây o gân hô TInh Tâm. HôI ây om con nho fi chua dI hoc. Chj Trang va om ngôI xo fay nha, vao dao hô TInh Tâm. HaI chj om xuông xo, chj daf fay fha fhân quanh hô. Ðm chof nhìn fhâ y phia fruoc co môf dam con nif râ f dông dang roo cuoI, vô fay, bu quanh mIông môf caI hô canh Iô duong. To mo, om go fay chj ra, chay dôn xom chung Iam gì ma vuI fhô. Chu ng fhI nhau cay gach bôn Iô duong nom foI fâp xuô ng day hô. ÐuoI da y hô môf con nhaI xanh dang nhay frôn cuô ng cuông. Con nhaI fôI nghIôp hup Ian sâu xuông Io p nuoc duc ngâu, nhung ngaf fho qua no IaI nôI dâu Iôn Va frân mua da gach IaI foI fâp roI xuông quanh mình no. Cap maf con nha I xanh vôn da IôI Ia I ca ng fhôm IôI ra vì khIôp so va nhu dang nguoc nhìn om van Ia y câu cu u, ôI caI nhìn cu a no nhu xuyôn suôf fraI fIm om. Ðm Ia p bap kôu fo: "Ðu ng nom no ma fôI nghIôp! Ðu ng nom no ma fôI!". Nhung fIông kôu xIn cua om IaI cang Iam cho bon fro fhich fhu hon. Chung cang nom hang hon Va môf dua, fhang Io n nhâf bon, da nom môf hon gach vo frung gIua Iung con nhaI. Con nhaI kôu Iôn môf fIông fham fhuong, xo ruôf. Ðôn chân con nhaI gIâf gIâf rôI nô I bônh Iôn maf nuoc du c ngâu, phoI caI bu ng frang bôch. Ðôn chân no fhôI gIâf, duôI fhang do. Va cap maf fhao Iao cua no vân dang nhìn om nhu no chua chôf. Ðm rung mình va bâf oa kho c nuc no. Va fhâf bâf ngo, om T!OI THO Ð! ÐOI 91 hffp://obooks.vdcmodIa.com xông ao dôn fruoc maf ca I fha ng vua nom chôf con nhaI. No Ion nhâf bon. Ðm dung moI chI dôn ngu c. Ðm chu p Iây ban fay vua nom da cua ha n, can fhâf manh vo I fâf ca su hung du cua môf con soI con bj nguoI fa gIâm phaI duôI. Mac dâu no khoo gâp ba om, nhung bj fân công bâf fhình Iình no phaI kôu, nhay Iu I fro IaI nhu muôn bo chay. Ða n fay bj can kha c nhung dâu rang ruom mau. KhI da hoan hô n, no IIô n nhao foI djnh danh om dô fra fhu, nhung may man vua Iu c do chj om va nguoI koo xo kjp chay dôn... Canh fuong hôm do da gây môf vôf bong râf sâu frong fri nho cua om. Tuy chuyôn xay ra fu ngay om con bo fi, nhung môI Iân bâf chof nho IaI, haI maf om IaI cay xo, rom Iô... Truoc ngay vao Vô Quôc Ðoan om co sang fac môf ban nha c ngan bôn câu nhan dô: "CaI chôf cua con nhaI xanh nho bo". NhIôu Iân om ngôI môf mình dan Ia I ban nhac sang fac dâu fay cua mình vu a dao dan vua khoc nu c no. âm nhac da Ia m cho caI chôf cua con nhaI fôI nghIôp hon, nhu c nhôI hon, bI fhuong hon. Va Iuc na y, cung chinh caI fhang Ion nhâf bon ây, nây ca fang da Iaf duong râf Ion, nâng Iôn bang ca haI fay, nom frung ban chân fraI cua om voI môf fIông nô du dô I Iam chao dao fhanh phô. Ðm kôu fhof kInh hoang va bung fInh con ac mông. Xung quanh om fIông nô ran ran. Chôc chôc IaI bung Iôn môf fIông nô râ f Ion Iam maf dâf chuyôn rung nhu fIô ng phao dung gIua frang phao côI, fIông nô cua bom, mìn ba cang, daI bac. Chinh Ia fIông nô om ngho fhây frong mo Maf frân dang vao gIo cao dIôm fân công. NgôI dâ m Iâu frong bu n va nuoc om fhâm Ianh fhâ u xuong. Ðm cô duoI nguo I djnh dung Iôn nhung haI cang chân om không Iam sao nhuc nhich nô I nhu da bj baI IIôf Sau nhIôu Iân gang hôf suc nhung dôu vô hIôu. Môf nôI hoang so, kInh khIôp chua fung fhây xâm chIôm fraI fIm nho bo cua om Ðm bâf khoc fo fhanh fIông. Phung Quan 92 hffp://obooks.vdcmodIa.com 8 Quy nh oI! Quy nh! Quy nh oI! Quy nh! TIông aI goI fôn om dôf ngôf câf Iôn gIua fIông su ng dây froI. Ðm không con fIn vao faI mình nu a. Ðm ngo qua, chac Ia mình fuong fuong ra dây fhôI. Nhung fIông goI môI Iu c môf vang fo gân hon, nhu muôn af ca fIông sung. Iu c nay fhì om không fhô nhâm duoc nua. Va om con nhân duoc ra fIông cua Mung. Ðm mu ng dôn ngho n fho. ÐO Ia nôI mu ng cua nguoI chac chan Ia mình so bj chôf chìm bông haI chân cham dôn dâf cu ng. Ca doI om, om chua bao gIo ngho aI goI fôn mình fhân fhIôf dôn fhô, cam dông dô n fhô , kô ca cha om, mo om, haI chj ruôf cua om. Ðm ngua cô Iôn, fhu hôf bao nhIôu hoI suc con IaI kôu fo: - OI OO II oI! Quy nh dây, Mung o..I... oI! TIông go I, fIông dap fan dI gIua fIông sung frân va dôm fôI day dac. Ðm bông ngho fIông Mu ng ho I ngay frôn mIông hô : - Quy nh oI, Quy nh o mô do7 - Mình o duoI hô nI. Mình bj bô rof xuông hô. - Co sâu Iam không7 - Không sâu Iam. - Không Ioo Iôn duoc a7 - HaI chân mình bj quo rôI... Ma hô fron Iam. Mình không dung dây duoc... - Quy nh fra IoI qua fIông khoc fhuf fhif. - Chu Ia m rang ho... Ðô mình fuf xuông dua câu Iôn ngho. ÐuoI do co manh chaI co c nho n chI không7 - Không, chI co nuoc xap xap voI bun fhôI. Huy ch! Mung fu f fu frôn mIô ng hô xuông, dung ngay fruo c maf Quy nh. Ðay hô hop, maf hay om nhu gân saf vao nhau ma không nhìn ro nhau. Phia frôn da fôI, day hô cang fôI hon. T!OI THO Ð! ÐOI 93 hffp://obooks.vdcmodIa.com - May qua, - fIông Mu ng hôn hôn, - nhay xuông mình chI Io dap phaI ban chân dau cua câu. Mung ngôI fhup xuông. HaI om ôm chaf Iây nhau frong vong fay, va cung khoc. Ca haI cu ng ca m fhây nuoc ma f cua ba n âm nong frôn ma mình. Quy nh hôn ba n, nông nan frìu môn, cam kich: - Không co câu fhì chac mình chôf Iuôn duoI hô nI... - Mình da djnh fìm fhôm môf Iu c nua ma không fhây, mình so nup vô môf chô mô do, cho dôn sang maI fìm fhì rang cu ng fhây. - Chô nI Ia khu vuc gIac, dI fìm mình ban ngay fu I gIac ngo fhây, han ban chôf. - Chôf fhì chôf, so coc chI! Mình chân Ianh fuI ha n co ban, mình con chay con nup duoc. Quy nh chân dau, chay nup Ia m rang duoc, phaI chju ngôI ma hung dan. NghI ru a Ia mình không con fhây so chI nua hô f. TIông su ng fân công kha p Maf frân Iang dju dân. ÐIôu do bao hIô u dôm da chuyô n sa ng. mung IIô n xô c na ch ban, nâng ban dung Iôn. Co ban gIup, sau môf Iu c ga ng guong, Quynh da dung dây duoc. - !I chao, rua ma mình cu fuong haI chân mình bj baI rôI. Chu Iam rang ma Iôn duoc ho. Chân mình dau qua nhâc không nôI... Mung so soang quanh fhanh hô. Hô fron nha n, không co qua môf Iô hom nao co fhô daf chân bam fay ma froo Iôn. Mung bôI rôI. Cha, froo Iôn duoc caI hô nI ngo bô con kho hon ca froo Iôn mây cây buf buf fo nhâf o phia bôn frôn bôn do Truong Su ng. - Chof Mu ng roo kho: - A, nghI ra duoc cach rôI! Chu câ u xoay nguoI IaI, ap saf ngu c vô fhanh hô, cô dung cho vu ng ngho. Quy nh ngho fhoo ban nhung chua hIôu ban djnh Iam gì. Mung quy fhup xuông duo I chân ban, ngâm nua nguoI frong bun va nuoc fho fay nam cô chân phaI cu a ban, ho I: - Chân nI Ia chân Ianh phaI không7 Phung Quan 94 hffp://obooks.vdcmodIa.com Ðm nâng ban chân ban daf Iôn vaI mình. Nuoc va bun o ban chân Quynh chay rong ro ng fu vaI xuông dôn fhaf Iung om. Ðm noI: - Quy nh gang du ng cho vung ngho. - Ðm IaI nho nha ng câ m Iây ban chân dau cua ban ngâp sâu frong bun, gIup ban daf fIôp Iôn vaI fraI mình... Quy nh run rây dung haI chân Iôn vaI ban. Mung noI: - Chu mình du ng fhang Iôn, Quynh phaI dua saf vô fhanh hô cho khoI bô ngho. KhI mô fay Quynh bam duoc mIông hô rôI fhì cô bam cho cha c ma fruon Iôn ngho. Mung cu I dâu, fì fran vao vach hô fron uof nhu con bo sap Iao vao frân choI, haI ca nh fay om gIang rô ng bam vao fhanh hô, rôI gang hôf suc fu fu dung fhang Iôn, nâng ca nguoI ban frôn dôI vaI bo nho cua om, dua ban nhich dân Iôn phia mIông hô, mây Iân haI chân om muô n quy xuông vì su c na ng frôn vaI, nhung om cô nghIôn chaf rang dô dung vung. Nguc om fu c ran muôn duf hoI vì gang qua suc. Cu fhô nay chju fhôm mây gIây nua om quy mâf... Nhung fIông Quy nh hôn hôn roo frôn dâu om: - Ðôn mIông hô rô I. - Ðam cho chac ngho - Mung no I qua fIông fho duf quang: - Cang fruon Iôn du ng dô fuôf xuông ngho. ! - Nguc Quy nh da nam vaf duoc Iôn mIô ng hô. Mung na m haI cô chân ban, nhon chân, chom nguoI dun Iôn gIup ban fruon ra khoI hô. TIông fho cua haI om ì ach, nang nô . - Iôn duo c rôI! - TIông Quy nh mu ng ro. - Chu Mung Ia m rang Iôn duoc7 - Quynh so quanh fìm ca I chI nhon dao duoc dâf fhì nom xuông dây cho mình. - TIông Mung noI voI Iôn. Quy nh bo bôn chân so soang maf dâf. Ðm nhaf duoc môf manh fhân cây bj dan daI bac gIac ban foac, co dâu nhon. Ðm bo dôn bum mIông hô : - Ðây rôI, mình fha xuông ngho. T!OI THO Ð! ÐOI 95 hffp://obooks.vdcmodIa.com VoI manh fhân cây Quy nh fha xuông, Mu ng so soang khoof vao hô nhu ng Iô nho Iam bâc daf chân. Va chI môf Ioang om da froo khoI mIô ng hô. HaI om ôm châm Iây nhau, na m daI frôn maf dâf. Thang IoI Iam cho haI om quôn hôf nhoc môf, hIôm nguy, cu ng ru c rich cuoI. Khap ma f frân Iu c nay da gân Im han fIông sung. HaI om cu ôm nhau nhu vâ y nam Im hôI Iâu frôn maf dâf Iôn nhôn gach da, ca nh cây, hô dan, manh vu n saf fhop... Ca haI ao quân uof sung, Iop nhop bun. Mung chof vu ng ngay dây, noI: - Nam fhôm chu f nua o ngu quôn mâf fhôI Quynh a. Câu Vjnh dI fìm Quynh fruoc mình râf Iâu ma không fhây fam hoI câu fa mô ca. Không bIôf câu fa co fìm duoc duo ng ma vô don vj không. Mình Io Iam... Ðuong sa frong khu vu c nI câ u fa mô co fhuôc. - Hay câu cu dô mình ngôI dây cho. Câu dI fìm Vjnh-sua IaI môf Iân nua, Io may ra gap. - Chân câu dau rua ma con cho fhì ra rang duoc khoI khu vuc nI fruo c Iu c fro I sang7 Chu câu dô mình dìu ra da. Vô don vj ma không fhây Vjnh-sua, mình so xIn daI dôI fruong Iôn fro vô fìm. Mung xô c nach ban du ng Iôn. Ðm djnh dìu ban dI. Nhung moI buoc duoc mây buo c, Quynh kôu ôI dau don, nga Ian xuông dâf. Ðm noI gâ n nhu khoc: - Mình không dI duoc mô Mu ng a. Chân mình dau Iam... Hay cu dô mình o IaI dây Mung ra fruoc dI. Chu cho nhau, froI sang fuI gIac no fhây fhì chôf ca haI. Mung kôu fo gIân dôI: - Câu noI chI Ia rua! ÐoI mô mình IaI chju bo câu o dây cho fuI gIa c han ban chôf7 ThôI dI câu, dung noI bây ba nu a. Mung cuI xuông chìa Iung ra fruoc maf ban: - Om cô mình, mình co ng dI. Câu fuong câ u fo boo Iam mình không cong nôI a 7 Ðô mình phI nhu ngua cho câ u coI! Iu c do câu câm kôu: chay mau qua chong maf ngho! Phung Quan 96 hffp://obooks.vdcmodIa.com Nhung Mung không nhung không phI duoc nhu ngua cho Quy nh chong maf, ma dI con châm hon rua. Cong ban frôn Iung, om buoc nhu ng buoc Iac Io xIôu voo. ÐI duoc mâ y chu c fhuoc om da fho dôc, haI dâu gôI run Iây bây chI chuc khuyu xuông. Ðm pha I daf ban xuông, dung IaI nghI. NghI do môf, om IaI cong... VoI gIong fhôu fhao vì buf hoI, om cô noI vuI cho yôn Iong ban: . - So chân câu dau fôI chu không fhì mình phI nuo c daI cho câu chong maf choI. Cu fhô, om fha duoc ban ra khoI khu vu c gIac fhì froI vua hu ng sang. 9 Ða hon môf fIông dông hô, Vjnh-sua Ia n IôI, mo mâm frong khu vuc gIac do ng fìm ba n bj Iac. TroI fôI qua, cach ba buoc Ia không nom fhây gì, nhung om không dam goI fo. Ðm so bon gIac nup dâu do ngho fIông. Ðm kho huyf sao rôI gIa fIô ng cu kôu |am hIôu cua fô da duoc quy djnh fruo c, Iu c cân fìm nhau). Không co fIông fra IoI Ðm Ia I fIôp fuc do dâm fìm kIôm. Co Iu c om ngho vang nhu co fIông Quy nh go I om dâu do. Ðm nham fìm dôn. Ðm chuI bua qua nhung Iô fuong duc fhu ng, froo bua qua nhung dông nha cua dô naf Iom chom saf, gô, gach, da, fang bô fông... Mây Iân om suyf buoc huf xuông nhu ng mIông gIông nam Iâp duoI nhung ca nh cây gây naf. Ðm vâp nga IIôn fIôp, co khI Iôn nhao mâ y vong, nhung chI dam nhan nho xuyf xoa kho kho. Ðm ngô I phjch xuông dâf fho dôc, ua nuoc maf vì cuc qua. Xung quanh chuôf chay huy nh huy ch nhu nguoI. Môf mu I fhôI kham dôn Iom mua - co Io Ia muI xac chôf - xôc vao muI om. Ðm fhây so dôn dung ca foc ga y. Mây Iân om muôn fìm duong quay fro vô nhung nghI dôn nhIô m vu fô fruong, nho dôn câu noI cua fô fruong frong buôI hop dôI: "Ðo ban Iuc Iâm nan Ia dIôu xâu xa fôI T!OI THO Ð! ÐOI 97 hffp://obooks.vdcmodIa.com fô nhâf dôI voI nguoI chIô n sI". Ðang ngôI om du ng bâf ngay dây chuI nhanh nuoc maf, fIôp fuc Ian IôI dI fìm ban. Ðm bông gIâf ban nguoI. Anh cho p Iua nhoang nhoang va fIông su ng gIac nô foang foac ngay frôn dâu om. Ca maf frân, fIông nô vang dây ca bôn phia không con phân bIôf huong nao vao huong na o. Ðm no p mình sau môf gôc cây fo dô franh dan. Ðu ng o do khoang môf fIông dông hô, khI fIông su ng bôn phia da ôm ôm om IaI do dâm fìm IôI dI frong caI bIôn bong fôI dâ y hong sung gIac. Nhung om da hoan foan mâf phuong huo ng. Ðong fôI Iu c nay cang dây dac hon, fuong Iây dua ma quây duoc nhu quây banh duc. Ðâf froI, dja hình. dja vâf chung quanh hoa fhanh môf khôI don dac. Môf qua, IaI Ianh nua, bây gIo om moI nhân ra ao quân mình uof sung nuoc. TroI dô mua môI Iu c fhôm nang haf. Ðang do dâm dI, om chof vâp phaI fhô m môf ngôI nha co hang hIôn voI côf fru râf cao. Troo Iôn nam bâc fhôm xI mang xây hình canh cung, om ngôI phjch xuô ng nôn da hoa Ianh uof, dua Iung vao môf côf fru... Ðao nhIôu câu chuyô n om ngho duoc vô cac anh Ion bj fhuong, bj Iac, phaI nam IaI frong khu vu c gIa c, Iu c nay hIôn ra dôn dâp frong fa nho om... Ðon gIac phaf hIô n duo c ca c anh, chung da gIôf cac anh hôf suc da man. Chaf dâu, caf cô, IuoI Iô xuyôn naf ngu c... Ðm fhây o n Ia nh rung mình, ca ng nong ruôf Io Iang cho ban. "Chua chu ng Iu c nI Quynh dang bj fhuong nam choo quoo o môf goc nha dô naf nao do... Chuôf bo ca Iôn nguo I Iôn maf... ". Ðm buôn râu nghI vây va nuoc maf Iâm râm frôn haI go ma. Con buôn ngu dôf ngôf âp dôn, om cô hôf su c chông choI... Trong fra ng fhaI nua mo nua fhuc, cho f om nguI fhây quanh dâu dây co muI of xang nông nac, va ca nhu ng mu I gì khon khof, hang hac râf Ia... Ðm chua kjp hIôu ra muI gì da ngu fhIôp dI. Ðm cu ngôI du a côf nhu vây ma ngu. Tuong chu ng Iua dan co nô ngay bôn faI cung hay bIôf. Vjnh gIâ f ban nguoI fInh dây nhu co aI di Iua vao gan ban chân. TroI da sang frung. Co fIông noI xì xô Ia faI vang dôn râf gân, ngho nhu o ngay frôn dâu. Phung Quan 98 hffp://obooks.vdcmodIa.com "Chôf cha rôI7" Ðm buôf mIông kho kôu, fruon mình râf nhanh, nop ra phia sau caI chân côf bô fông. Ðm du I maf nhìn ky chung quanh fhây mình dang o duo I maI hIôn môf foa nha Io n co nhIôu fâ ng. Xung quanh Ia vuon cây râm rap. Thâp fhoang sau nhung fan cây Ia nhung ngôI nha haI ba fâng, cac cua sô dôu châf kin bao caf Nhung ngôI Iâ u vj fri gIac. TIông xì xô Ia faI vua rôI cha c Ia vang dôn fu nhu ng ngôI Iâ u hung hIô m kIa. Ðm dô y vô phia fay fraI co môf day fuong râf cao nam gân kô saf fuong hôI ngôI nha om dang nup. Ðôn frôn day fuo ng co hang co c saf nghIông nghIông, chang dây fhop gaI. Phia bôn kIa duong chof vong sang fIông ô fô nô may. TIông saf fhop va cham, fIông nguoI xì xô goI nhau "Ðu ng Ia fuI gIac râf dông o bôn do!" Vjnh cô cuI fhâp nguoI hon. maf không ro I khoI huong buc fuong. Nhu môf nguoI dI câu bâf ngo nhìn fhây dan ca, y fhu c cua nguo I chIôn sI frInh saf Iu c bâf ngo phaf hIô n ra ko djch, frôI dây frong om manh mo dôn nô I Iam om quôn phaf moI so haI Io Ia ng cua hoan canh mình hIôn nay. "PhaI dIôu fra coI fu I mu I Io dang Iam caI chI bôn do moI duoc". Ðm fu ra Iônh cho mình nhu vâ y va Iâp fuc hanh dông. RoI chô nup, om bo mon fhoo buc fuong, dôn phia soI dây cap fhu IôI. Ðm bam vao soI dây cap, fhân fro ng Ioo Iôn. Ðm cu ng Ia môf fay Ioo froo gIoI cua dôI. Thoaf môf caI, om da froo duoc dôn fâng gac haI ngôI nha. Ðu ng cao hon buc fuong chang dây fhop gaI, om dua maf nhìn sang môf khu nha kho Ion môf fâng, maI Iop fôn, châf dây nhung khuy xang, nhung hom dan Ion nho.. Hang chu c chIôc ô fô vâf faI dang ru ru nô may. Ðon gIac Iô nhô dI IaI fruo c sân kho. Tây frang co, Tây don, VIôf gIan co... So dung choo Ioo o dây Iâu, bon gIa c bôn dô y nhìn fhây, om bam fhoo soI dây fhu IôI froo fuôf Iôn fâng gac fu ngôI Iâu. Môf canh cua chop son xanh mo rông, cach om chung môf voI fay. Ðm nhoaI nguoI bam duoc vao canh cua. Ðam chac rôI, om dap manh chân vao soI dây cap fhu IôI. Canh cu a chop mang fhoo om ap saf vao bâu cua sô. Canh fuong nay gIô ng hôf fro om mô choI T!OI THO Ð! ÐOI 99 hffp://obooks.vdcmodIa.com ngay co n nho... Cach nha bac om haI duong kIôf, Ia nha Iao bang fa nôI fIông gIa u co nhâf vung An Cu u. Xung quanh nha, hang rao saf bao boc, co haI canh cô ng saf râf Ion, son xanh. Ðm fhuong Ion frôn bac gaI, chay dôn công nha Iao fa, nhìn fruoc nhìn sau không co aI, om IIôn bam vao canh cua, môf chân du ng Iôn fhanh saf ngang cuôI cu ng, môf choI manh xuông dâf. Thô Ia canh cua dua om dI fhoo hình ro quaf. VoI fIông gIo u u bôn faI, nhanh châm fuy om dIôu khIôn. Ðm fuong fuong mình Ia nguoI IaI ô fô, nguoI IaI fau hoa... Iân nay chI co khac, canh cua dua om dI cach maf dâf nhung bôn fâng Iâ u! Ðm bam môf fay rôI haI fay Iôn bâu cua sô. Thu huf bao nhIôu hoI su c con IaI, om ruon nguoI nam ngang Iôn bâu cua va nhao vao bôn frong. Ðm ro f bjch xuông san da hoa, dau gân chôf gIâc. Na m Im môf Iuc dô Iây IaI su c, om dua maf xung quanh. Ðm dang o gIua môf gIan buông Ion, không co dô dac gì ngoaI môf caI fu dung dô sô kô saf fuong. Canh fu Ia môf vuông cu a sô haI canh cu a chop dong kin nhìn vô phia khu kho xang dan cu a gIac. VInh vu ng ngay dâ y, chay dôn khung cua, gho maf vao môf Iô fhung frôn cac nan chop, nhìn xuô ng. CaI kho xang va dan gIac nam duoI chân om... TroI chof ung nang. CaI mau nang hIôn ra sau nhu ng ngay daI mua ra rich, fhôI dâf, fhôI caf, moI fuoI frông ruc ro Iam sao7 NguoI chIôn sI frInh saf moI muoI bôn fuôI doI, frong caI gIây phuf gay go quyôf IIôf nhâf doI mình, cu ng phaI ngân ngo môf Iuc fruoc caI mau fuoI frong, Iông Iây, ru c ro dôn huyôn hoac cua nang... Ðâu fro I mua dông âm uof, ngôn ngang nhu ng dam mây chì don bân, môI Iu c fhôm quang quo nhu co caI chôI khô ng Iô vô hình dang ra su c quof don Ða froI xanh fha fhIôf, cao voI voI, hIôn ra cu ng voI mau nang moI frong voo... ÐIôu Ia ky hon hôf Ia ca I mau nang moI ruc ro ây IaI Iam cho dâu oc con nguoI bông fro Iôn sang suôf fuoI vuI, fao bao, fu fIn gâp bôI phân. Va Iam cho Iong nguoI bung bu ng, nao nu c, muôn Iâp nôn nhu ng ky fich fhâf vang dôI, nhung chIôn công fhâf Iây Iung... Phung Quan 100 hffp://obooks.vdcmodIa.com Sau môf hôI quan saf, Vjnh nhân fhây ngôI Iâu mình dang dung, cao vuof han Iôn nhu ng ngôI Iâu chung quanh. NgôI Iâu hoan foan bo frô ng. Hình nhu bon gIac djnh du ng no Iam bình phong cho cho caI kho xang dan bi mâf cua chung ngay o phia sau. Ðây qua Ia môf vj fri quan saf không chô vao dâu duoc! Vjnh roo fhâm frong bu ng. Ðon gIa c o cac ngôI Iâu xung quanh baf dâu hoaf dông. Nhu ng ca I mu saf, nhung khuôn maf râu rIa xôm xoam, fhâp fho sau ca c bao caf, nhu ng châm no ng sung Iâp Io sau ca c Iô châu maI môf caI vay do fhâp fhoang sau mô f khuôn cua kinh vo. Phia duo I khu nha kho, fIông may ô fô nô rôn. Nhu ng khuy xang Iam âm âm frôn sân dô bô fông. Ðon gIa c ra vao dI IaI, Iô nhô duoI cac maI kho. Chung xì xô quaf fhao, Ia hof. Môf fhang Tây cao Ion, Iung doo sung Iu c, fay câm môf chaI bIa hoac ruou gì do, dung dang haI chân, ngu a cô fu. Quan saf ky dja hình dja vâf chung quanh, Vjnh da xac djnh duoc vj fri ngôI Iâu nay. Tuy nam râf sâu frong khu vuc gIac, nhung nôu finh fhoo duong chIm bay, no không xa khu vu c fruong Ky Nghô mây. Truong Ky Nghô Ia vj fri hIô n quân fa dang chIôm gIu. Tô câu HIô n hIôn dang fham gIa chIôn dâu faI don vj do ng o dây. Ðm con bIôf frôn chof vof noc Iâu cao nhâf fruong, co môf daI quan saf bi mâf ma Ðan chI huy don vj gIao cho fô ThIôu nhI frInh saf phu frach. Cach dây haI hôm, om chay IIôn Iac qua dây, duoc HIôn dâ n cho Iôn xom daI quan saf, dông fhoI cung muôn khoo . . Ðu ng o daI quan saf co fhô nhìn bao quaf foan bô khu vuc gIac dong. Va nôu co ông nhom fôf co fhô nhìn ro Iâu daI cung dIô n, phô xa bôn kIa bo sông Huong. Chua bIôf chu ng Iuc nI, cac câu HIôn, Ðông, Hoa don, NghIa, dang du ng frôn do chIa ông nhom nhìn du ng vô caI buông mình dang dung, chuyô n fro, cuo I noI vuI nhu Tôf! Cac câ u ây co ngo mô mình dang o bôn frong, cho vo môf mình, vua doI vua mô f bôn phia ho ng su ng gIac fua fu a... ". Y nghI do Iam cho Vjnh rom rom nuoc maf. Va cung chinh ngay Iu c do môf quyôf djnh fao bao vuf Ioo frong oc om: froo Iôn noc Iâu, du ng co fin hIôu bao cho daI quan saf bi mâf cua câ u HIô n bIôf vô kho xang dan nup kin duoI frôn ngôI Iâu nay’". Nôu daI quan saf nhân duo c fIn mình danh vô, chac T!OI THO Ð! ÐOI 101 hffp://obooks.vdcmodIa.com chan Ðan chI huy Maf frân phaI cho ca-nông mo c-chô rof sau dây hoac cho Quyôf fu quân mang bom vô danh. Môf caI kho xang dan fo ra rI, danh fru ng fhì fha hô ma chay, ma nô7 Ca ba doI dong ho fuI Tây koo dôn dây dâp cung dung hong faf!". Y nghI Iam cho fIm om dâp rôn Iôn vì vuI fhich ha hô. Phuf chôc quôn fâf ca doI, ca môf, ca khaf. Ðm vô n co fIông frong dôI Ia fay fhao vaf, nhanh fri. ChI mây phuf sau om da vach xong kô hoach ha nh dông. Truoc fIôn phaI kIôm duoc haI fâm vaI frang va do Iâm co fin hIôu VaI frong kIa rôI, om chay IaI gIâf phaf caI rom cua co fhôu dang - fon râf dop. Ro m qua rông, om gho rang can, xo Iam dôI cho vua khuôn khô Ia co. Nhung con vaI do, không bIôf Iam ca ch chI ma kIôm duoc dây7 Ðm chof nhìn frâf xuông caI quân quân phuc ma u mân chin, bô bôf bun dâf dang mac. CaI quân nay fruoc dây Ia cu a môf anh o daI dôI bô. No vôn ma u "bo" anh dom nhuôm mau mân chin dô dIôn. Không may nhuôm phaI ma u fuoI qua, mac frông ro, anh danh fac IuoI cho om. "VaI do dây rôI chu co n phaI kIô m mô’". Ðm kho roo Iôn mung ro, coI phang Iuôn caI quân Iôn ngam nghia. Ðôn frong om không co quân duI. Nhung kô, o dây foan Tây voI dâm, vIôc co c chI ma xâu hô! Ðm xo quân fhoo duong chI, cho n môf khoang rông nhâf xo fhanh hình vuông. Va I co fuy không phaI mâu do nhu quy djnh, nhung om fIn câ u HIôn so nhân ra: "Câu fa fhông mInh va gIoI môn co fin hIô u nhâf dôI ma... " Ðm fìm duoc haI caI quo fhông nong su ng nam Ian Ioc xo fu, Iam can co. Ðm fhaf chaf hon caI fhaf Iung da fo ban quanh Iung. Cuô n fron haI Ia co fin hIôu, daf choo sau Iung dô haI fay duoc ranh ma bâu viu, Ioo froo. Môf chân choI fuo ng, môf chân choI vao vach fu, om froo Iôn noc fu. Ngay frôn dâu om Ia môf Iô vuông an fhông Iôn frâ n nha. Nhon chân om bam vao fhanh mop Iô vuông, ra ng hôf su c du nguo I Iôn, chuI qua. Phia frôn frâ n nha fôI om, chuôf chay huynh huy ch. MaI ngoI va nhu ng ruI, don fay xa ngang da o ngay saf dâu om. quo quang haI fay, fìm chô fhuân fIôn, om baf dâu do ngoI nhu môf môf fay dao fac Ianh nghô . Trôn dâ u om, mô f vuông froI xanh ru c ro nang fuoI dôf ngôf hIôn ra nhu co phop Ia. Phung Quan 102 hffp://obooks.vdcmodIa.com Vuông froI fo dân fhoo ban fay do ngoI cua om. !oc da chuI Iof nguo I, om froo Iôn caI xa gô, chuI dâu qua maI ngo I, gIua khoang cach haI ruI. Ðam vao haI caI ruI gô, om nhu n manh chân, Iof han ca nguoI ra ngoaI. Maf om bông hoa Iôn vì choI nang va choang ngop. Ruô f om co fhaf nhu muôn nôn. Chao ôI, chua bao gIo om dung cao dôn fhô, gân nang, gân gIo, gân maf froI dôn fhô. CIo fhôI u u bôn faI. MaI ngoI dôc dung dang so. Va fron nua, râf nhIô u rôu... Can ban chân om ro n Iôn, Ia nh doc suôf xuong sông... Không kho o mình fruof chân nga Ian xuông mâf... Ma nga Ian fu dây xuông dâ f fhì nguoI cu goI Ia Ia... Ðm không dam nghI fIôp nua. Nhung Vjnh dâu co dô chju IuI. "...Ra dI fha chôf không IuI... " . Câu haf om dôI fhuong hay haf chof vang dôn faI om, nhu fhôI fhu c cô vu: - Vjnh -sua oI, hay dung vu ng. Iong khao khaf duoc fIôu dIôf ko fhu nhu cac ban cung Iua fuôI: Ðuôc Sông, Ðaf Saf... frong Iong chu "fho sung nho " con manh IIô f hon ca cam gIa c choang ngop, so haI. Ðm cuI khom nguoI bam chaf duong sông maI Iâu, nhu con chIm go kIôn bam chaf canh cây. Ðm mo fo maf nhìn fhang Iôn bâu froI môf phuf Iam quon vo I cam gIac choang ngop, vo I dô cao chong maf. RôI voI fâf ca fhân fro ng, om bo nhich Iôn fung fi môf fhoo duong sông maI Iâu. Tay om da voI duoc chop no c ngôI Iâ u co cây côf fhop fhu IôI nhu môf ngon gIao bup da dâm fhang Iôn bâu froI. Om chaf cây côf fhop fhu IôI. Ðm dung fhang nguoI Iôn, om coI ao quân phu c mau co u a, xoan IaI Iam dây fhu ng va buôc chaf nguo I vao cây côf fhop ngang chô bung. Iu c nay om hoan foan frân fruô ng ngoaI caI fhaf Iung da va soI fhu ng ngang bung. Sau khI da buôc chac, vu ng vang, om dua maf nhìn bao quaf canh vâf fra I rông duoI fâm maf. Chô om dung cao vuof han Iôn nhung cao dIôm quanh do. ÐuoI maf om maI ngoI Iô xô, chon Iân gIua nhu ng fan cây um fu m. Ngoanh vô phia sau, con sông Huong xanh ngo I mau fhop ma. HaI nhjp câu Trang fIôn bj gIâf dô, guc xuông nuoc nhu môf chu V hoa không Iô. Côf co kIa, Phu Van Iâu T!OI THO Ð! ÐOI 103 hffp://obooks.vdcmodIa.com kIa... KIa Ia cua Thuong Tu, kIa Ia bôn do Truo ng Sung... Toan canh fhanh phô nhu duo c fhu gon IaI duoI fâm maf om. Ðm bông fhây cô mình nghon Ia I, muôn khoc: "Chao ôI. Huô mình do p bIôf mây’" Ðm quaI fay ra sau Iung, ruf haI cây co fin hIôu câm san haI fay. Ðm dua maf fìm cây fhâp fu frôn noc nha fho Phu Cam dô Iam chuâ n. Ðm dua haI Ia co Iôn, huong vô phia daI quan saf bi mâf, danh dI bu c dIôn ma om da finh foan, suy nghI Iam sao fhâf ro, fhâf ngan, fhâf chinh xa c: - Môf kho xang, dan Ion ngay phia sau ngôI Iâu fôI dung. Yôu câu ban! Vj fri Vjnh du ng danh fin hIôu ngay gIua Iong quân gIac, nhung vì cao qua nôn chu ng bâf ngo. Tu fruoc foI nay chu ng vân quon nhìn quân fa fu duo I dâf xông Iôn - va chung cho rang fa cu ng chI co fhô fu duoI dâf xông Iôn ma fhôI. Chung vân dInh nInh bâu froI va cac dIôm cao frong khu vu c chu ng Ia fhuôc vô chung. Chung chI nhìn Iôn cao khI co may bay dôn fha du fIôp fô. ÐoI vây maI cho dôn haI fIông dông hô sau, khI Vjnh da danh Iap dI Iam IaI if nhâf Ia nam muoI Iân bu c dIôn, chu ng mo I phaf hIôn duoc.. 10 Sang som hôm do, HIôn duoc dIô n cua ÐôI fruong fu ChI huy so Maf frân khu C goI Iôn gap anh co vIôc khâ n. HIôn gIao IaI cho Ðông phu frach fô. Vôn finh cân fhân, fruoc khI dI, HIôn dan dI dan IaI cac ban: - Cac câu nho du ng maI choI ma bo frông daI quan saf do ngho. Môf phuf cung không duoc bo. Io co vIô c chI fhì fhâf xâu maf cho ca dôI". MôI Iân co vIôc phaI vô chI huy so Ia HIôn mu ng ron. Ðm co so co djp gap Vô-fo-dâu hoc fhôm vaI môn xIôc dô vô fu Iuyô n. HaI om bây gIo fhân nhau nhâf dôI. Phung Quan 104 hffp://obooks.vdcmodIa.com Tâp xIôc cu ng gIan nan vâf va ghô nguo I. Tran HIôn hôm bâm fim, hôm moc su ng vì fâp caI môn nhao Iôn, dI bang haI fay... Tô cua HIôn duoc Ðan Quân nhu maf frân câp phaf môf caI ông nhom cu. VIô c câp pha f dac bIôf nay Iam bôn om hôf suc hanh dIôn. O ng nhom co bao da han hoI, nhung chang mây khI cac om chju bo bao. Hôf om nay dôn om khac, chuyôn fay nhau doo Iung Iang fruo c ngu c nhu doo huân chuong. Ca Iu c an com cac om cung doo. So cac ban gIanh nhau vo , HIôn quy djnh chI ban nao dôn phIôn fru c daI quan saf moI duoc phu frach ông nho m. Ngay ngay dung frôn daI quan saf, cac om fhay phIôn nhau IIa ông nhom sang khu vu c Phap, Iong khâp khoI hy vong so phaf hIôn duoc môf vj fri chI huy, môf hoa dIôm quan frong dô Iâp công. Nhung dang fIôc Ia chua om nao vo duoc caI may ma n do. Chinh nho su quan saf cham chI va IIôn fuc nay, ma sang hôm do Hoa - don phaf hIôn duoc Vjnh danh co fin hIôu... CIo do, phIôn Hoa -don fruc daI qua saf. Ðua ngu c vao fhanh công su xây bang bao caf, haI fay nâng ông nhom Iôn nôn maf om nhìn vô phia khu vuc Pha p, fu fây sang dông. Ðm bông chu ng IaI, khu fo gIâf gIong: - Cac câu oI Ia qua! IaI dây, mau Iôn! Ðô ng va NghIa dang choI co cho frong khoang bong râm cua fhanh công su. HaI om bo ban co, Iao dôn. Hoa-don maf không ro I ông nhom noI: - Co môf nguoI không bIôf Iam caI chI ma du ng chof vof gIua khu vu c Tây, phâ f phâf haI caI chI nhu haI Ia co. Ðông câ m ngay Iây caI ông nhom frong fay Hoa-don. Ðaf Iôn maf, chIa vô phia Hoa-don chI. Tu daI quan saf dôn noc Iâu Vjnh dung, finh fhoo duong chIm bay không xa Iam, nhung chIô c ông nhom cu qua nôn không phân bIôf duoc fâm voc nguoI danh fin hIôu. Sau chung haI phuf cham chu qua saf, Ðông fhoang fhôf kôu Iôn: T!OI THO Ð! ÐOI 105 hffp://obooks.vdcmodIa.com - NguoI nay dang phâf co "mooc" danh fin hIôu vô phia daI quan saf cua fa. Mình da doc duoc môf chu Ð va môf chu ! cac câu oI! Ca ba om vôn dôf môn co fin hIôu. Truo c dây, khoa mu c nay duoc dôI fruong huân Iuyô n râf ky, nhung ca ba dôu IuoI hoc. Hôm fhI khoa mu c, ca ba dôu bj dôI fruong cho xoI" frung vjf". HIôn gIoI nhâf môn co fin hIôu, nhung fhâf không may, Iu c nay HIô n dI vang. Tuy chju không nam duoc nôI dung cua fin hIô u da nh vô, nhung hoan ca nh dac bIôf cua nguoI danh fin hIôu Iam cho Ðông cam fhây ngay frong vIôc nay co mô f dIô u gì hôf suc hô frong co IIôn quan dôn cuôc chIôn dâu cua quân fa. Ðm goI fo: - Hoa-don, câu chay ngay xuông chô may dIôn fhoaI, goI vô chI huy so Maf frân, bao cao cho fhâf ranh rof: "Co môf nguo I hIôn dang dung cho f vof gIu a khu vu c gIac, phâf co danh fin hIôu vô phia daI quan saf. Cân cho câu HIôn vô ngay dô doc. Con câu NghIa fhì chay xuông bao ca o voI Ðan chI huy daI dôI". 11 Trong gIan chinh dIôn chua Tu Ðam - ChI huy so Maf frân khu C - HIôn va dôI fruong dang Iam ngôI Iam vIôc canh ChI huy fruong. HaI anh om IuI cuI frôn fâm ban dô fha nh phô Huô fraI gân kin maf ban, dung com pa, ô ko, fhuoc do, ko Iôn ban dô, vua rì râ m fhao Iuân vua ghI chop vao sô fay. ChI huy fruo ng ngôI vIôf o caI ban khac nho hon, kô gân do. Khâu su ng san voI dung o mop ban, may dIôn fhoaI o goc ban. NgoaI môn co fin hIôu, HIô n co n kha gIoI vô môn dô ban. Ðm su du ng ban dô fhanh fha o không kom gì môf sI quan fham muu. Truoc ngay Huô nô sung, om da duoc ho c va Iam vIôc faI Ðan Hoa dô cua frung doan. Phung Quan 106 hffp://obooks.vdcmodIa.com Chuông dIôn fhoaI roo gaf. ChI huy fruong ngu ng vIôf Câm Iây ông ngho. Tran ông nhiu IaI, dâu Iac Iac. Ong goI dôI fruo ng, frao ô ng ngho cho anh. Anh nhân ngay ra fIông Hoa - don. Nhung không hIôu sao om noI Ia p bap vu a fho hôn hôn frong ma y, nôn không ngho ro om noI gì. Anh doan cha c co chuyô n gì quan frong Iam dây Ia môf nguo I chI huy co kInh nghIôm, anh bIôf bây gIo ma quaf fo. Hoa-don so cang Iiu IuoI hon. Anh IIô n noI vao may, fhong fha fu ng fIông môf: - A Iô, a Iô. Ðm hay dô ông ngho xuông, rôI Iam dông fac hif fho dung nam Iân. Sau do om câm ô ng ngho bao cao. Ro chua7 Chu ng nua phuf sau: fIông Hoa - don frong may ngho da kha ranh rof: - A Iô, bao cao anh, daI quan saf chung om vua phaf hIôn duoc mô f nguoI dung cho f vof frôn noc Iâu gIua khu vu c Phap danh fin hIôu bang co vô phia daI quan saf. Nhung chung om không doc duo c fin hIôu... faI ông nhom mo qua... Anh cho HIôn vô ngay dô doc. ChI huy fruong cham chu ngho dôI fruong bao cao IaI fIn vua nhân duoc. Cap maf sâu cua ông Iuc nay nom cang sau hon. Ong chof hoI: - Anh fhây fhô nao7 TôI doan chac co dIôu gì hôf suc quan frong dây. NguoI danh fin hIôu ro rang Ia nguoI cu a fa. - Ðao cao ChI huy fruong, fôI cung phan doan nhu anh. Quay sang no I voI HIôn: - Ðm ga ng chay fhâf nhanh vô da I quan saf, doc va ghI Ia I fin hIôu, rôI goI ngay dIôn fhoaI vô dây bao cao. - Ro! - HIôn du ng nghIôm IaI fra IoI, chu p vôI caI mu cu ng Iôn dâu, djnh Iao ra cua. Nhung ChI huy fruong da kjp dung Iôn, dua fay ngan om IaI. Ong noI: - NguoI danh fin hIôu cha c không fhô dung Iâu frôn noc Iâu ây duoc. Ðon gIa c fruoc sau cung so phaf hIôn ra. Ðm chay vô o châm mâf... T!OI THO Ð! ÐOI 107 hffp://obooks.vdcmodIa.com Tra n ông nhiu IaI, nhung ngon fay daI xuong xâ u bop bop manh chIôc cam nhu duoc doo bang da, râu moc fua fua vì da haI hôm nay ông chua kjp cao... Ong hoI HIôn: - Ðm co gIoI môn co fin hIô u không7 - Ðao cao ChI huy fruong, gIoI a. - Ðm cuoI ngua duoc chu 7 HIôn Iu ng fung: - Ðao cao ChI huy fruong, om chua duoc cuoI ngua bao gIo... - Cha gay qua ho! - ChI huy fruong buôf mIông no I. Nhu ng duong nhan frôn fran ông ca ng nhiu sâu hon. Tình hình qua câ p bach Iam fhô nao bây gIo7 Ong vaf oc fu hoI. Vua Iuc do, nhu môf ngon gIo bâf fhình Iình fhôI dôn. Vô - fo- dâ u va Mung ngoaI hIôn chua dây manh cu a buoc vao. Vô dua fay vanh mu chao ChI huy fruong, dung nghIôm noI, gIong duf quang vì qua hô I hôp: - Ðao cao! Nôu chI huy fruong cho phop om co fhô dung ngua dua HIôn vô daI quan saf. ChI huy fruong nhìn haI om rôI quay IaI nhìn dôI fruong nhu muôn hoI. ÐôI fruo ng no I: - Ðao cao dông chI haI om nay dôu Ia dôI vIôn dôI ThIôu nIôn frInh saf. Cac om hIôn dang fham gIa chIôn dâu IaI daI dôI anh ThoI. Ðm nay Ia Vô, fham gIa Vô Quô c Ðoan fu maf frân Nha Trang. Con om nay Ia Mung, chu bo da Ioo gân khap cac ngon cây cao fhanh phô dô fìm fhuôc cho mo ma hôm no fôI kô voI dông chi... Sang nay, Mung cong duo c Quynh vô foI don vj fhì froI da hu ng sang. Quy nh baf dâu Iôn con sôf gIâf va mô man. Ða n chân gIâm ma nh chaI sung fây, do Iu ng. Y fa daI dôI so om co fhô bj nhIôm frung uô n van nôn Iâp fuc cho haI chIôn sI cang om vô fram Phung Quan 108 hffp://obooks.vdcmodIa.com quân y cua Maf frân. Vô va Mu ng xIn dI fhoo ban. HaI om chay Iup xup fhoo haI bôn cang, vua chay vua kho c. Tu fram Quân y fro vô, haI om faf vao ChI huy so Maf frân, djnh bao cao voI dôI fruong vô vIôc Quynh, va chuyô n Vjnh-sua bj mâf fich, vua van dung Iu c chI huy fruong ho I HIôn co bIôf cuoI ngua không. ChI huy fruong ho I Vô: - Ðm bIôf cuoI ngu a7 - Ða... - CuoI co kha không7 - Ðm cuo I duoc ca ngua không yôn cuong. - Ðm chay ra fau ngua bâf con ngu a frang cua anh da dong yôn san. Ðm cô dua HIôn fhâf nhanh vô daI quan saf. - Ðao cao ro ! ChI vaI phuf sau Vô da ngôI chôm chô frôn Iung con ngua frang cao Ion, fu phia fau ngua sau sân chua chay ra. ChI huy fruong voI fay Iây chIôc ông nhom froo fruoc ban Iam vIô c frao cho HIôn: - Ðm dung caI ông nhom nay fôf hon. Vô cho ngua du ng gho saf vao fhôm chua goI HIôn: - Câu fro o Iôn dI. Nho vong haI fay ôm ngang bung mình cho fhâf chac. Mình phI nuoc daI dây! HIôn quang dây caI ông nhom qua cô, froo Iôn Iung ngua phia sau Vô Vô gIâf manh dây cuong, fhu c gof vao hông ngua. Con ngua hy Iôn dung bom go mong, vo f ra khoI công Tam Quan. Vô ra roI, con ngua Iông bôn vo, phI nuo c daI. Môf Ian buI do kho cuôn Iôn duoI vo ngua, môI Iu c môf xa huf. ChI huy fruong dung gIua sân chu a, fay bop bop ca m, nhìn fhoo cho dôn Iu c bong ngua khuâf han sau khu c duong cong. - Không ngo chu bo cuo I ngua kha fhô! Không khac gì môf fay ky ma nha no I! - ChI huy fruong gâf dâu fâm fa c khon. Tu chI huy so vô dôn daI quan saf không phaI gâ n nhung nho con ngua T!OI THO Ð! ÐOI 109 hffp://obooks.vdcmodIa.com râf hay va faI cuoI ngua fuyôf gIoI cua Vô, sau hon haI muoI phuf HIôn da vô duoc dôn noI. HIôn fuf xuông ngua: nhay haI ba bâc fhang môf, nhao Iôn fâng fhuong ngôI Iâu, noI co daf daI quan saf bi mâf. - HIôn! - Ðông, Hoa va NghIa cung roo Iôn mu ng ro dô n ngho n ngao. - Con không7 - hIôn hoI qua fIông fho gâp. - Con. Vân con... Không kjp noI gì fhôm, HIôn fua ngu c vao bo công su, chIa ông nhom vô phia nguoI danh fin hIôu. ChIôc ông nhom cua ChI huy fruong fhâf fôf. Vua chInh hình xong, HIôn da mu ng ro roo fo: - Tin hIô u da doc duoc! Cac câu Iâ y ngay gIâ y buf ra dI! Ðm noI nhu ra Iônh. - ChI ngho’. HIôn cao gIong doc fo ranh rof fung fIông mô f, fuong nhu om dang danh vân nhung fIô ng do fu caI khoang froI xanh ngâp nang mônh mông dang fruoc: " Sau ngôI nha fôI dung. Xì fôp. Yôu câu ban. Xì fôp. Môf kho sung dan Ion ngay phia sau ngôI nha fôI dung. Xì fôp. Yôu câ u ban!" Ðô ng va NghIa chân quy chân chông, kô sô fay Iôn fhanh công su, cam cu I ghI. Co con gì can ngua dIôn o cô, haI om không dam gaI so bo sof môf chu nao frong buc dIôn. Trong Iuc do duoI chân câ u fhang, cac anh Ion frong don vj dung chon chu c nhau, maf hôch hôf ca Iôn, hôI hôp fhoo do I cuôc nhân dIôn. Nôu không co Iônh câm cua daI dôI fruong chac cac anh da ua hôf Iôn. HIôn do c dI doc Ia I bu c dIô n ngan danh bang co fin hIôu frôn dung duoc bôn Iâ n fhì fu phia khu vuc Pha p fIông sung rô Iôn, sung fruong, frung IIôn Iân daI IIôn. Tu ng fra ng, fung frang, fIông sung koo daI maI fuong nhu không bao gIo duf. - !I chao oI! - HIôn bông kôu fo fhâf fhanh. Phung Quan 110 hffp://obooks.vdcmodIa.com - Câu Iam rang rua7 - Ðô ng va NghIa du ng bâf ngay dây, faI maf hoI. Nhung không fhây HIô n fra IoI, haI maf om vân dan chaf vao kinh ô ng nhom. Qua man kinh, nguoI danh fin hIôu dang dua cao haI Ia co rôI baf choo fruoc ngu c ra hIôu duf câu, bông dôf ngôf buông fhong haI fay xuông nhu bj chom sa haI vaI. Chu ng haI phuf sau nguoI danh fin hIôu nhu vuf bu ng fInh dâ y sau mô f con ngu fhIô p mô man, vung manh haI Ia co fin hIôu Iôn. HIô n chua kjp hIô u nguyôn nhân da phaI vôI vang doc fo fung chu caI môf, fu haI Ia co fin hIôu fung ra. - Vô I on no... haf... nang! Tro I oI, fhang Vjnh-sua! - HIôn sung sôf Ia Iôn, cu ng môf Iuc o phia xa, haI Ia co fin hIôu fuôf khoI fay Vjnh, Ian Iông Iôc fhoo chIôu dôc maI Iâu. - !uI chao ôI !... Rua ma aI cung doan cha c câu ây da hy sInh gIua vong vây gIac dôm qua rôI... - Hoan foan kIôf su c. HIô n ngôI phôf xuô ng fhôm công su, môf fay câm op caI ông nhom vao gIua ngu c. Ca nguoI om run Iôn bân bâf nhu vu a phaI nhâc xong môf vâf gì nang qua suc. Ðm ha hôc mIông fho dôc, maf frang bôch nhu fo gIây. Khoang nua gIo sau. ChI huy fruo ng va dôI fruong co maf o daI quan saf. HaI nguoI chuyô n fay nhau caI ông nhom nhìn vô phia nguoI chIôn sI fhIô u nIôn hy sInh, du ng cao Iông Iô ng gIua bâu froI fhanh phô. ÐIôu Iam cho ca haI nguoI hôf suc nga c nhIôn Ia chac chan om da bj bon gIac gIôf ma Iam sao om vân du ng fhang duoc frôn noc Iâ u. Không chju nga7 Vô cu ng co ca p maf râf fInh, om câm Iây caI ông nhom frong fay dôI fruong, dua Iôn maf. ChI sau môf phuf nhìn cham chu, om da phaf hIôn ra Vjnh-sua duoc buôc vao côf fhop fhu IôI, ngang gIua bung. Ðm con fhây fhôm nua nguo I frôn cua Vjnh hoI nga vô dang fruoc. ChI huy fruong mo xa côf Iây fâm ban dô Maf frân, fraI rông ra frôn nôn sân fhuong. Ong câm ông nhom quan saf dja hình dja vâf chung quanh ngôI Iâu Vjnh du ng, chôc chôc IaI cuI xuông ghI Iôn ban dô nhu ng ky hIôu bang chì xanh do. T!OI THO Ð! ÐOI 111 hffp://obooks.vdcmodIa.com Câp ban dô bo vao xa côf, ông doc IaI môf Iân nua bu c dIôn ngan nguI mây chu c chu ma ma chu bo chIôn sI cua ông phaI dôI bang ca cuôc doI muoI bôn fuôI cua mình. ChI huy fruong roI khoI da I quan sa f, phI ngua vô fha ng khu A gap Trung doan fruong. Ong frao buc dIôn cho Trung doan fruong, va bao cao IaI hoan canh danh dIô n, fruong hop hy sInh cua om Vjnh. Ðoc buc dIôn dôn câu: "Yôu câu ban’" Trung doan fruong fhây da fhjf mình nôI gaI va mau frong huyôf quan bung sôI. Ong fuong chung nhu do Ia mônh Iônh duoc ngung fu Ia I qua mây chuc ngay dôm chIôn dâu, dô Iuc nay bâf fhân vang fo Iôn bôn faI ông nhu môf fIông sof. ChI huy fruong mo ban dô, frình bay voI ông kô hoach fac chIôn... Nam gIo ba muoI chIôu. Trung doan fruong dIôu dông va bô fri xong nhung Iu c Iuong cân fhIôf dô danh kho xang va dan bi mâf cua gIac. NgoaI "ông gIa bay Iam" ông con dIôu dông o cac maf frân vô nam khâu côI Tam môf Iy voI râf nhIô u dan. ÐaI dôI Quyôf fu quân cu môf frung dôI duoc frang bj su ng ba - zô - ca va sung phong bom do Ðan quân khi frung doan chô fao, bi mâf Iuôn sâu vao dôn ngôI nha Vjnh-sua dung, phôI ho p chIôn dâu. Truoc gIo nô sung quy djnh, Trung doan fruo ng goI dIôn dôn fung don vj môf, kIôm fra Iân cuô I cung, va noI: - Cac dông chi! Ðua om fraI fhân yôu, nguoI dông dôI nho fuôI cua chung fa fuy da hy sInh nhung hIôn vân con dung sung sung frôn dâu bo n gIac nuoc! Ðm dung dô Ia m chuâ n cho cac dông chi ban fru ng, va dô nhìn chu ng fa chIôn dâu. Cac dông chi hay cô gang Ia m sao cho dôm hôm nay, ngon Iua cac dông chi fhIôu dôf quân gIa c, bôc Iôn fhâf fo, fhâf cao, soI fhâf ro cho ca fhanh phô nhìn fhây fu fhô Iâm IIôf cua om! MuoI gIo fô I. Ca Maf frân fhanh Huô phu f chôc rung Iôn frong fIông gâm nô du dôI cua cac IoaI sung da n câu vông. Phung Quan 112 hffp://obooks.vdcmodIa.com Nua gIo sau, nhu không fhô chju nôI su c nô dôn dâp, quyôf IIôf cua quân fa, môf côf Iua do kho vuf dung Iôn chinh gIua frung fâm khu vu c bon Phap dong. Côf Iua môI Iuc dung cao hon, foa rông, chIôu do ru c ca bâu froI fhanh phô. Thân hình frân fruI, nho bo ma Iâm IIôf cu a nguoI chIôn sI fhIôu nIôn du ng chon von frôn dâu bon gIac nuoc, cu ng voI cây côf fhop fhu IôI, môI Iu c cang fhôm Iô Iô ruc ro frôn caI nôn do choI chang du dôI ây, fuong nhu chinh Iu a da fac khac Iôn... ` ` ` Sau caI dôm ngon Iu a dôf kho xang va dan gIac chIôu sang cho ca maf frân nhìn fhây môf dôI vIôn cua ÐôI ThIô u nIôn frInh saf da chIôn dâu va Iâp công nhu fhô nao, fhì không aI duoc cac anh bô dôI chIôu chuông bang cac om frong dôI. Cac om dôn dâu cu ng duo c cac anh vôn va, nIôm no fIôp don. - Chu co phaI Ia dôI vIôn ÐôI ThIôu frInh saf không7 - Ða phaI a. - Cac om hanh dIôn fra IoI. - Rua fhì vô dây caI da, vô dây! - Cac anh fiu fif koo cac om vao u sung, chIôn hao, hoac noI fru quân. Cac anh bay Iôn môf hon dan nao banh, na o koo, nao dô hôp chIôn Io I phâm... baf cac om an. Cac anh naI nI cac om kô cho ngho ngo n nga nh dâu duôI câu chuyôn caI chu fu buôc mình vao côf fhop fhu IôI... chôf dung nhu Tu Ha I frôn dâu bon gIac... Ca dôI, om nao cu ng nhân: "Câu ây cung nhôf fô voI om. Ðôm mô ngu cung dap chung voI om môf môn... " Tu-daf kô, gIong fInh khô: "CaI dôm fruoc buôI sang froo Iôn buô c mình na o côf fhop fhu IôI danh fin hIôu câu ây va om con an chung voI nhau nhôf don banh fof. Câu ây can môf mIông, om Ca n môf mIông. Àn dôn qua T!OI THO Ð! ÐOI 113 hffp://obooks.vdcmodIa.com ba don. Câu ây fhôI không an nua, noI voI om: "ThôI câu an hôf dI, Vjnh an rua du rôI. Vjnh so an nhIôu nang bu ng kho froo". RôI bao nhIôu du c finh fô f dop nhâf ma fri fuong fuong phong phu cua cac om co fhô nghI ra duoc, ca c om dôu dom gan hôf cho Vjnh. Cu nhu vây, cuô c doI "Chu - fho - sung - nho" môI ngay cang dI xa hon cuôc doI fhu c. va dân bIôn fhanh môf nhân vâf fruyô n fhuyôf cua fhanh Huô. 12 Tram quân y Maf frân khu C dong o Nam CIao, frong mô f dInh co cua môf chu hang buôn gIa u co nôI fIông o Huô. Chu nha va gIa dình da fan cu fruoc ngay Huô nô su ng. Maf frân khu frung dung dInh co Iam fram quân y. Ca dInh co rông hon môf mâu fây, gôm môf foa nha haI fâng nam chinh gIua, va nhIô u day nha môf fâng vây xung quanh. Khu vuon fruoc va sau xanh ro p bong cây an qua: mif, xoaI, fhanh fra, chôm chôm, vu su a... Hang fram fhuong bInh cua Maf frân duoc dua vô dây dIôu frj. Quynh-son-ca duoc bô fri nam dIôu frj frong khu nha choI maf goc bôn fraI vuon. Ia fhuong bInh bo nhâf fram, om duoc ca fram fu bac sI dôn cac chj hô Iy dac bIôf chIôu chuô ng. Vôf fhuong o chân om bj nhIôm fru ng râf na ng. Sang hôm do, dô n fram chI vaI gIo sau Ia om Iôn con sôf gIâf va baf dâu mô sang. NhIôf dô Iôn dôn bôn muoI dô. Ðan chân dau sung do dôn fân dâu gôI. Chôc chô c ca nguoI om IaI co ru m, ma f daI han dI. Chu ng fo om dang phaI chju dung nhung con dau nhuc khu ng khIôp. Iuc mô sang fay om cu dua Iôn quo quang fruoc maf nhu dang gang xua duôI môf vâf gì do, va om cu nhac dI nha c IaI môf câu: "... Không. Không... Con không vô mô... Con dI Vô Quôc Ðoan cho foI chôf... " Va guong maf om Iu c nay fhâf fôI nghIôp, fhâf dô fhuong va dop Ia Iu ng. Cac chj y fa Phung Quan 114 hffp://obooks.vdcmodIa.com cu u fhuong mô I Iân ngang qua, dôu cu I xuông hôn om. Vu ng fran om frang xanh nhu câm fhach, bao quanh vu ng foc fo rôI quan quan nhu mu mIôn ca c hoang fu frong cô fich. ÐôI maf om mo fo bung bu ng a nh Iua sôf, cho rop haI hang mI daI cong vuf, caI mIông fhIôn fhân. Nhìn môf dua fro nhu om Iôn con mô sang qua Ia môf cu c hình qua muc chju du ng cua nguoI Ion. Ðac sI, y fô, hô Iy va cac anh fhuong bInh nhuc nhac dI Ia I duoc koo dôn dung ngâp ngho ngoaI cua sô nhìn om dôu phaI quay ma f dI chuI nuoc maf. HaI hôm dâu fình frang cu a om co fhô noI vô cu ng nguy kjch. Ðac sI fram fruo ng mây Iân da djnh caf bo chân om qua gôI. Nhung rôI ông bo y djnh do. Ong cu Ia c Iac caI dâ u dôI mu vaI frang ba canh fhôu chu fhâp do fruoc fra n, chop chop mIô ng noI Iâm bâm môf mình: " TôI nghIôp qua dI... TôI nghIôp qua dI’". Ong quyôf dâu voI fhân chô f gIanh bang duoc nguoI chIôn sI bo bong nay ra khoI fay Iao fa. Ong fâp frung nhu ng fhu fhuôc fôf nhâf cua fram cu u chua cho om, kôf qua ông da fhang. Tình frang om kha dâ n. Ðm da fhôI mô sang, con sô f bj danh IuI, chân fuy vân con sung do nhung bof nhuc buôf, if co gIâf. Sau môf fuân, om da nhuc nhac ngôI dây duoc, va ngu duoc nhung gIâc daI. Ðan chân dau cu a om bof sung do frông fhây. Va cu ng chI frong vong môf fuân ma om nôI fIông ca fram vô faI gan chju dau. Vôf fhuong duo I ban chân om pha I xo rông khoof hôf nhung chô fhjf fhôI, ma fram Iu c nay không con Iây môf gIof fhuôc fô. Iôn ban chân mô, cac chj y fô Iây bang fro I chân fay om IaI va doan chac om so khoc fhof vu ng vây ghô gom Iam. Nhung om noI voI cac chj: "Ðung froI om, om không vung mô ma cac chj so!" Không ngo dôn Iuc mô, cac chj y fa, bac sI va mây anh fhuong bInh dung ngoaI nhìn vao, dôu sung so kInh ngac fruoc suc chju du ng kho fIn cua om. Suôf gân môf fIông dông hô xo rông vôf fhuong, caf bo fhjf fhôI, Ia m fhuôc, bang bo om nam nhu dan chaf vao ban mô, da maf faI nhof, haI ham rang nghIôn chaf dôn nôI T!OI THO Ð! ÐOI 115 hffp://obooks.vdcmodIa.com nguo I nhìn phaI Io so rang om co fhô bj vo vun. Nhung om không môf fIông kôu khoc, không môf chu f vung vây. Ca nguoI om chI co gIâf nho nho. Chinh nhu ng nguoI nhìn om IaI khoc, co nguoI phaI Iây fay cho maf quay dI. Sau khI mô, cac chj y fa dua om fro IaI gIuo ng ho I: - Iuc do om co dau Iam không7 - Ðm fuong chôf mâf. - Thô Iam sao om chju dung duoc7 Ðm mIm cuoI, yô u of: - Ðm... om dao IaI frong fri nho nhu ng ban nhac ma om yôu fhich. Ðm dao duoc ba ban xô naf fhì bac sI mô xong... Ðm chof Im Iang, ma f mo fo dam dam nhìn Iôn frân nha, hang mI daI cong vuf chop cho p, nhu dang ma I Iang ngho môf âm dIô u gì dô hay Ia m, fu môf noI râf xa vong IaI. Ðm bông chop mIông noI fIôp: "Iuc do ma om duoc ngho IaI ban nhac Ðong sông Ða - nuyp xanh"... chac om so do dau hon nhIôu... ". Mây chj y fa ngho om noI cang ngo ngac, sung so hon. 13 Cân nhu ngay nao Mung va Vô-fo-dâu cu ng fhay nhau chay Iôn fram quân y fham Quynh. Sau ngay Vjnh-sua hy sInh, dôI fruong cu Vô Iam fô fruong. HaI om phaI dam duong công vIôc cua ca fô nôn kha vâf va. Ca haI phaI chay nhu co Iông công suôf ngay frôn kha p maf frân, IIôn Iac, fruyô n fIn, frInh saf, dua công van gIây fo... Va bao nhIôu công vIôc va f vanh khac ma nguoI chIô n sI IIôn Iac Iuc Iâm frân phaI dam duong. HaI om phaI franh fhu moI fhoI co dô co fhô hang ngay faf vao fram quân y ngôI choI voI ban môf Iu c. Phung Quan 116 hffp://obooks.vdcmodIa.com Môf buôI chIôu, Mung chay IIôn Ia c Iôn ChI huy so fro vô, faf vao fram quân y fham Quy nh. Quy nh vua fIôm fhuôc xong, chj y fa ngôI o dâu gIuong noI chuyô n vo I om, fay vân câ m caI hôp xI- ranh va hôp fhuô c. Mu ng dây nho cua buoc vao phong. Ðm dôI mu cu ng TIô p Phong Quân, vanh mu sup xuô ng cho kin fran, ao frân fhu, ngang Iung fhaf xanh - fuy - rông, bôn hông gIaf qua Iuu dan O.£, quân xa n qua gôI, haI ban chân frâ n don du I fraf bun da khô so. Ðm buoc dôn canh gIuo ng ban, dô IaI frôn nôn da hoa nhu ng Iôf chân don ngom. - Chao chj7... - Ðm Iô phop chao chj y fa, rôI hâf vanh mu Iôn cao, nhìn ban cuoI rang ro. Quy nh cuoI voI ban, ngoanh sang noI voI chj y fa: - Ðan om Ia vua froo cây do chj a. Ðao nhIôu cây cao nhâf cua Huô mình câu fa dôu da froo fuôf Iôn ngo n... - !uI chao, om nghjch dôn nuoc ây a7 Mung do maf, bôI rôI. - Không phaI câ u fa froo nghjch mô chj a ... - Quy nh nhìn ban, anh mâf âu yôm.- Mình kô chuyôn fro o cây cho chj ngho, câu dung gIâ n mình hi... 7 - Quy nh... Ðung... 7 Quy nh fang Io nhu không ngho ban goI, vua cuoI cuoI vua kô cho chj y fa ngho chuyô n Mung dI fìm fhuô c cho mo. Chuyôn Mung nhâp Vô Quôc Ðoan bang cach chuI bua vao gIua hang ngu cua dôI... Ngho chuyôn, chj y fa mIô ng cuo I ma maf rom Iô. Chj câm cô fay don duI cua Mung ko o om IaI dung saf vao mình, nhìn om va noI: - Chj uo c chI co quyôn duo c goI fâf ca nhung ko haf huI cha ma, dôI xu cha ma không ra chI, dô n ngay dây dô duoc nhìn fhây maf om... Quy nh fhô Iô voI chj môf nIôm mo uoc ma om âp u fu Iâu: T!OI THO Ð! ÐOI 117 hffp://obooks.vdcmodIa.com - KhI mô Huô mình duoc gIaI pho ng, om so xIn hoc fruo ng nhac. Ðm so gang hoc fhâ f gIoI... Ðm so sang fac môf vo nhac kjch, kô chuyô n Mu ng dI fìm fhuôc cho mo. Ðm fIn chac vo nhac kjch cua om so hay, râf hay... hay không kom gì vo "Cây sao fhân" cua nhac sI Mô-da. Chj không fIn a7 fhì chinh Mô-da sang fac vo nhac kjch do khI ông fa con if fuô I hon om bây gIo... Chj y fa xom chu ng cha ng bIôf mô fô gì chuyôn nhac kjch voI Mô-da. Chj cham cham nhìn om rôI chof hoI: - Ðm Mu ng fhì do dI fìm fhuôc cho mo ma vô Vô Quô c Ðoan, con om fhì do caI chI rua7 Quy nh mIm cuoI kho Iac Iac caI dâu xInh dop, dôI vung mu mIôn foc fo quan rôI, chuc danh frông Iang. Nhung fruoc a nh maf cham cham doI cho cua ban va chj y fa, om nho nho noI: - Ðm dI Vô Quô c Ðoan vì nhu ng baI haf cach mang... Chj không fhô fuong fuong duoc, om yôu nhac dô n nhu fhô nao... Cung boI om duoc ngho nhac, ho c nha c fu ngay châp chu ng bIôf dI. Ca nha om, ma om, haI chj om dôu bIôf choI duong câm, nhâf Ia chj HoaI Trang cua om, chj â y choI duong câ m hay mô hôn. NhIôu dôm dang ngu om chof fInh gIâc, xung quanh vang Ia ng hoan foan, om ngho cac buc fuong frong pho ng om ngân nga hoa nhac voI nhau... Ia Iam chj a, noI cha c chj không fIn, nhung om ngho fhâf ma. Chu ng hoa IaI nhung ban nha c ma cac chj om voI om fhuong dan. Iôn nam fuôI om da choI fhao nhung ban nhac ngan cua Mô- da va om cu ng sang fac duoc môf ban nha c dâu fIôn fôn Ia "CaI chôf cua con ôch xanh fôI nghIôp". O dây ma co dan, om so dan cho chj ngho. Chj va Mung so khoc va fhuong con ôch xanh cua om cho coI. HôI con o nha, hô bao gIo dao IaI ban nhac nay om cu ng khoc. Ðm fhuong con ô ch xanh qua. Ðm ngho chj HoaI Trang om choI nhung ban nhac cua Mô-da, cua Su-bo... om cung kho c... - Ngho buôn qua a7- chj y fa hoI. - Không phaI vì buôn dâu chj a. - Quy nh Ia I Iac Iac nho nho caI dâu foc quan rôI.- Không nhung ban nhac ây không buôn chuf Phung Quan 118 hffp://obooks.vdcmodIa.com nao hôf, ma vì no hay qua , hay dôn phaf khoc Iôn. NhIôu Iâ n chI moI ngho chj om nhân mây hoa âm dâu fIôn Ia muI om da cay xo. Ðm dô khoc fhâf... Ca nha om vân goI om Ia fhang - cu - khoc. Thô rôI Cach mang fhang Tam, cac ban bang fuôI om frong vu ng VI Ða, dôu vao cac dôI NhI Ðông Cuu Quôc, fâp môf haI, dI bIôu fình, mif fInh vuI nghô Iam. Ðm fhom duoc vao dôI nhu cac ban qua, nhung ba ma, ba ma không cho. Ða ma om bao: Mình Ia con nha quyôn quy, choI chung choI Iôn voI con nha khô rach ao ôm sao duoc con! Không hIôu sao, ngho ba ma om noI rua, om bông fhây buôn va gIân ba ma om qua chu ng. Ðm chI muô n bo nha frôn dI. Ia caI Ia fu fruoc dô n nay, om chua gIam gIân ba ma om Iân mô. Ða ma om cung chIô u om ghô Iam, om Ia con fraI uf dôc nhâf cu a ba ma ma. HôI do co môf don vj Vô Quôc Ðoan dôn dong o ngôI chua cach nha om không xa. Môf bua, om dI choI ngang qua, om fhây cac anh dang fâp hop fruoc sân chua, vua vô fay vua haf nhu ng baI "Ðao chIôn sI anh hung", "Ðoan Vô Quôc Quan môf Iân ra dI", "ÐIôf phaf xif", "Ðuôc guom fhIông vung cho nuoc nha", "Mang vIôf gIan.. om dung sung Ia I Iang ngho, va da om fu nhIôn nôI hôf gaI ôc... ". Nhung baI haf cach mang om duoc ngho Iân dâu fIôn do cac anh Vô Quôc Ðoan haf Iôn, Iam cho om cam dông hon ca nhac cua Su-bo, cua Mô-da, mac dâu cac anh haf co saI nhac. Tuy chua duoc doc nhung ban nha c ây, nhung vì duoc hoc nha c fu bo nôn om bIôf Ia cac anh haf con saI nhac. Thô Ia om chay bay vô nha . Mo dan dao IaI fhoo fri nho nhu ng baI haf vua duoc ngho. Ðm ghI no ra gIây, cô may mo sua IaI cho du ng fhoo phop fac hoa âm frong âm nhac. Nhung mâf ca buôI chIô u om vân fhây không kôf qua Iam. May qua vu a Iu c do co anh Hoang Cuong, ban fhân cu a chj HoaI Trang om, dôn choI. Anh Ia ho c sInh nam fhu haI ban fu faI frIôf hoc fruong KhaI Ðjnh. Anh râf gIoI fIông Pha p, fIông Anh, fIông Ðu c, cung Ia môf cây mô nhac. Anh ây co fhô ngôI suô f ca buôI, kIôn dôf không nhu c nhich dô ngho chj Trang om dan. KhI bIôf om dang Ia m gì, anh noI: "Ðm không phaI mâ f công may mo Iam gì . Anh co câu ban co môf fâp dây du hôf cac baI haf Cach Mang. Ngay maI câu fa da Iôn duong Nam fIôn rôI. TôI nay anh so T!OI THO Ð! ÐOI 119 hffp://obooks.vdcmodIa.com dôn fham câu fa, dô nghj câu fa fang IaI cho om fâp baI haf do". Sang hôm sau anh Cuong dôn râf som mang dôn cho om môf fâp baI haf chop fay, nhung baI haf Ca ch Mang. Trôn frang dâu co ghI dong chu voI nof chu ngang fang nhung fhâf dop: "Anh fang Quy nh, chu bo nha c sI fuong IaI ma anh chua duoc bIôf maf. Anh mong om dung nhung baI haf na y nhu nguoI chIôn sI dung fhanh guom, khâu su ng, saf canh cu ng cac anh, fIôu dIôf ko fhu không dôI froI chung cua fô quôc. Anh Iô Xanh". Ðm hoI anh Cuong: "Anh Iô Xanh ho c cu ng Iop voI anh a7" - "Không, anh ây Ia fho dIôn. Ca nha anh ba doI Ia fho dIôn. Anh chua duoc cap sach dôn fruong bao gIo. Co Io do gân dIô n fu nho ma anh ây sang Iang vô cung. Tu ho c ma bIôf ca nhac, ca vo, doc duoc sach fruyô n bang fIông Phap. Anh hoaf dông cach mang fu hôI bi mâf, co chân frong uy ban khoI nghIa fhanh phô Huô mình. Anh ây Ia Ðang vIôn Công sa n". ChI mo I ngho kô fhôI ma fu nhIôn om fhây yôu anh ây qua. Ðm hôn Iôn chu ky cua anh â y ba bôn Iân va uoc duo c gap anh ây môf Iân... Ngay hôm do om dan suôf Iuof ca fâp baI haf anh Xanh cho. ÐaI nao cu ng hay Ia Iu ng chj oI! Hay dôn phaf khoc Iôn duoc7 Ngho âm fhanh nhu ng baI haf ây vang Iôn duoI muoI ngo n fay om, không hIôu sao om muôn bo nha dI, om muôn dI fhoo cac anh hoaf dông bi mâf, muôn Iam Cach Ma ng, Iam Vô Quôc Ðoan Nam fIôn, Iam dang vIôn Công san nhu anh Iô Xanh... Ðua do om dang vu a dan vu a haf fhì ba om buoc vao buông, cau maf noI: "Mây caI baI haf ây ra caI chI ma con cu dan dI dan IaI hoaI Iam cho ca nha dIôc faI7" Ðm sung sôf nhìn ba om: "Hay Iam chu ba7" Ða om fu nhIôn quaf Iôn: "ChI co quân khô rach ao ôm, chI co fuI coc nhaI nhay Iôn Iam nguoI moI fhich ca I fhu baI haf ây7" Nôu ba om danh om, faf om Iu c do om cu ng không ngac nhIôn bang ngho ba noI nhu vây. Ðm du ng phaf ngay dây khoI ghô kôu Iôn: "Sao ba IaI noI rua ba7 Ðo Ia nhu ng baI haf Cach Mang ma’" Ðông nhIôn ba om buoc dôn, gIâf fâp baI haf do om dang dung frôn nap dan xo roaf roaf fhanh hang chuc ma nh, nom qua khung cua sô, noI: Phung Quan 120 hffp://obooks.vdcmodIa.com "cach voI mang nay!". Ðm khoc suô f ca buôI chIôu hôm do, ma om dô chI om cu ng nhâf djnh không an com. Sang hôm sau, om dây Iu c ca nha co n dang ngu, om Iây caI dan mang-dô-IIn ma fu Iâu Iam om không so dôn, Ion frôn ra khoI nha . Ðm dI fhang dôn chô don vj Vô Quôc Ðoan, ga p anh chI huy, noI: "Anh cho om vô Vô Quôc Ðoan voI. Ðm con nho, om chua Iam duoc vIôc chI fhì om dan om haf cho cac anh ngho. Ðm day haf cho cac anh. Cac anh haf saI ghô". RôI không doI cho anh chI huy phaI hoI, om vua dan vua haf môf Iuof fâf ca nhu ng baI haf frong fâp baI haf Cach Mang cua anh Iô Xanh. Ca don vj IIôn vây quanh Iây om. Ðm da n haf xong môf baI, cac anh IaI vô fay hoan hô râm râm. Thô Ia anh chI huy dông y Iâ y om vao don vj vu a Iam hôn Iac vua day haf cho ca c anh. - Sau do cha ma om không dôn fìm baf om vô a7 - Chj y fa Iây nam ngon fay Iam Iuoc, chaI cha I foc cho om, hoI. - Co chu chj. Ma om, haI chj om, dôn fìm om hang chuc Iân. Nhung om cuong quyôf không vô. Ðm no I: Con dI Vô Quôc Ðoan cho dôn Iuc chôf fhì fhôI, con không vô nha nua mô!". Iu c nha c Ia I câu nay, cap mac mo fo mônh mông cua om bông fôI sâm IaI, va frôn vang môI fho ngây cua om han Iôn môf nôp buôn gIân không fhô gì nguôI duoc. 14 ÐuôI frua o fra m quân y. Quy nh dang nam, môf fay ap duoI ma, ngu say. Ðm bông choang fInh dây nhu bâf fhình Iình co aI quaf goI saf bôn faI. Cuong maf om Iô vo bang hoang, ngo ngac. Ðm chop chop mâf, dâu nghIông ngho nhu cô hôf suc Iang faI ngho môf caI gì do fu xa vong foI. Ðm nhân ra hình nhu fIông dan duong câm vang IaI fu phia foa nha chinh, nhung Ia môf caI Ia fung âm fhanh roI rac, vô nghIa không ra mô f gIaI dIôu, hoa âm gì hôf. CIông nhu co môf bon fro nghjch pha, go Iung fung bây ba Iôn cac phim dan. Ðm duI duI maf: "Hay Ia mình nam mô7" Không, ro rang om fInh ngu rôI ma . Va Iu c nay fIông dan va ng dô n cang T!OI THO Ð! ÐOI 121 hffp://obooks.vdcmodIa.com vang fo hon. Co nhung âm fhanh nhu kôu fhof, co nhu ng âm fhanh rôn rI, chon Iân nhau hôn Ioan. Ia môf nguoI choI duong câm, nhung âm fhanh nhu vây Iam cho om cam fhây nhu c nhô I kho chju. Ðm muôn goI chj y fa IaI hoI, nhung không fhây co chj nao fhâp fhoang bôn ngoaI ca. Ðm ngôI ha n dây, ban chân dau bang kin, frang foaf, gac Iôn fhanh gIuo ng. TIông dan IaI ca ng rôn ru hôn Ioan hon. Ðm pha I bjf faI IaI, vì không fhô chju du ng duoc hon nua. Ðm djnh buoc xuông gIuong, cô Iân fìm dôn chô co fIông dan Ia Iung ky quaI ây. Nhung ban chân dâu vua cham dâf om phaI ruf ngay IaI. Ðau qua, om chua fhô dI môf mình duoc. Vu a van Iuc do Mung fu ngoaI vuon chay vao, fay câm môf vâf gì sang frang ma Iu c dâu Quy nh không dô y. Thây ban gâ n nhu ngôI xôm frôn gIuo ng, Mung ngac nhIôn hoI: - Câu dang Iam chI rua7 Rua ma mình cu fuong Iuc nI chac câu dang ngu. Quy nh hâp fâp hoI IaI ban: - Câu co ngho fIông gì không7 Mung dong faI Iôn ngho, foof mIông cuo I: - A fIông kôu caI fhu ng chI chI ây, dop Iam, o frong ca I buông nho phia sau ngôI Iâu ây ma. RôI Mung vuI vo kô cho ban ngho. Phia sau ngôI Iâ u co môf gIan buông hop, mây Iâu cu a khoa kin. Co mây anh fhuong bInh fìm duo c o dâu caI xa bong râf bu, nây cua ra coI bôn frong chu nha câf gIâu caI chI ma khoa dôn haI Iop khoa. Vua Iuc do mình dI ngang qua, fhây rua cung fo mo gho IaI coI chuf cho bIôf fuong co chI quy gIa Iam. To ra chI co môf caI ban râf fo. Ma ca I ban nI coI hình fhu fuc cuoI ghô Iam, co dôn nam caI chân! Ða chân fo ba goc IaI fhôm haI chân nho nam gIua gân sif nhau - Mu ng bâf cuoI fo va hình anh ngô nghInh caI ban nam chân - Chac ho so han dung không vu ng nôn moI dong fhôm haI chân phu nua câ u ho7 CaI nap ban râ f daI, mo ra dong Ia I duoc. Mo nap ra bôn frong co môf hang daI nhu ng mIô ng gô nam sif nhau, fra ng nhu ham rông gIua nhung ca I rang frang nam chon nhung caI rang don nho hon ma ngan hon. Mây anh dung fay vô ham rang do fu nhIôn frong bung Phung Quan 122 hffp://obooks.vdcmodIa.com caI ban kôu foang Iôn. Ðu ng manh han kôu fo, dung nho han kôu nho. Iuc dâu bâf fhình Iình ngho ha n kôu ca c anh hoang nhay IuI ca IaI Co anh con nam ra p xuông dâf so han nô bâ f fu nhu Iu u dan. Môf Iu c không co vIô c chI, cac anh mo I fhI nhau dâm fay vô ham rang dô han kôu choI. !uI chao7 Han moI kôu du chu câu. Mình cu ng hua mô dâm choI, dâ m ca rang frang, ca rang don dôu kôu hôf! Ðâm cha n cac anh Iây mu I dao gam cây rang han ra coI choI. Mình cu ng cay duoc môf caI rang frang dây, djnh dom câu coI cho bIôf. - Mung dua cho Quynh caI vâ f frang frang fu nay foI gIo vân câm Iam Iam frong fay. - Ma gô han dop ghô Iam câu oI, chu I Iop buI dI ca I, bong Ioang soI guong duo c. Rua Ia cac anh IaI Iây muI dao gam, Iuo I Iô fhI nhau nây gô djnh dom cua Iam "ra kof" danh kIô n. Mình cu ng muôn cay môf mIông choI nhung không muon duoc dao, fIôc qua. MaI hao hu ng kô, Mung không dô y guong maf ban môI Iu c mô f fhôm faI nhof. Quy nh fhang fhô f kôu Iôn nhu bâf chof bj aI choc manh vao vôf fhuong duoI gan ban chân: - !I chao! CaI pI-a-nô! Mung ngo ngac nhìn ban. - Câu Iam rang rua7 Vôf fhuong IaI dau a7 - Không, không phaI, caI ban nam chân do chinh Ia caI dan duong câm do câu oI! Ðan a7 - Mung frô maf hoI. - CIông nhu caI o nha câu ma hôI fruoc Iân mô dI ngang qua mình cu ng ngho fIông không7 - Ðu ng rôI! Ma caI ban nay con quy hon gâp bao nhIôu Iâ n ca I dan o nha mình ây! - Han co dan duoc baI "Ðao chIôn sI anh hu ng" voI Vô Quôc Quân môf Iân ra dI" không7 - Ðan duoc fâf! Không co baI chI Ia dan duoc. - !I chao, rua ma cac anh cay va n va n rang han o han hu mâf fhôI câu oI. - Ðây gIo dôn Iuof Mung su ng so noI. Nô I Io Iang cua ban da fhâf su Iây sang om, mac dâu Ia Iân dâu fIôn om duoc T!OI THO Ð! ÐOI 123 hffp://obooks.vdcmodIa.com nhìn fhâ y cây dan duong câm ma fâf ca gIa frj cua no dôI voI om Ia dan duoc baI "Ðao chIôn chIôn sI anh hung", baI "Vô Quô c Quân môf Iân ra dI" Ðô mình chay ngay Iôn can cac anh, may ra con kjp. - Mung vôI vang chom chân djnh chay. Nhung Quynh râf nhanh chôm ra khoI guong vong haI fay ôm choa ng cô ban, noI gIong vô cu ng khân khoan: - Câu cong mình dI fhoo voI. Ða Iâu Iam mình không duoc mo fay dôn cac phim dan. Mình fhom qua, nho qua câu oI! Không kjp suy nghI Iâu Ia, Mung ngoac Iuôn haI fay ra sau Iung ôm vong haI chân ban, xôc ban Iôn Iung rôI cu fhô chay fhang môf mach không kjp fho, dôn gIan phong co dô chIôc duong câm quy gIa sap bj pha na f. Chua dôn cua, Mung da Ia fo dôn huf hoI: - Cac anh oI, dung pha! Ðung pha! CaI dan, caI dan... no haf duoc "Ðao chIôn sI anh hu ng voI Vô Quô c Quân môf Iân ra dI" cac anh oI... Trong phong, quanh caI dan duong câm Io n chIôm gân kin nua gIan buông, nam sau anh fhuong bInh nguoI bang fran, nguoI bang chân... nguo I câm dao, nguoI câm ma fâu, nây, chaf Iop gô mau ca nh dan bong Ioang cua chIôc dan. Quang canh gIô ng hôf nhung nguoI dI san Iuc ho nhau ca f xoo con fhu ru ng fo Ion vua bj ban ha. Ngho fIô ng kôu hof haI cu a Mung . Cac anh dung fay ca IaI. Mu ng daf ban ngôI xuông chIô c ghô dâu maf fron kô saf fuong, ha hôc mIông fho dôn muô n duf hoI. Quy nh nhìn chIôc dan bj cay chaf nham nho mIông bông môu xôch sap khoc: - !I chao! - Cac anh pha sâp ca ca I câu Tra ng TIô n om cung không fIôc bang... . Không con nho gì dôn caI chân dau, Quynh nhay xuô ng ghô chay nha o dôn. Mung fhâf sac kôu: - !I Quy nh! Ðm chup Iây caI ghô chay fhoo daf cho ban ngôI NgôI fruoc chIôc dan duong câm fo Ion dô sô, nom Quy nh IaI con nho bo hon. Maf om vuf faI dI khI fIa maf Iong Ianh cua om cham phaI ma u sang frang Iâp Ianh nhu ng phim dan. HaI ban fay ngon Phung Quan 124 hffp://obooks.vdcmodIa.com fhon daI nhu fac bang câ m fhach cua om bông nhu haI canh chIm Iuof bay Ia Ia frôn day phim da n. Ca gIan buông franh fôI franh sang phu f chô c fran ngâp nhung âm fhanh fhanh fhof, frâm bông du duong, hay dôn nôI cac anh dang dung vây quanh danh roI ca ma fâu, dao gam xuông dâf. Cac anh du ng sung mIông ha hôc nhìn om nhu nhìn môf nhân vâf frong fruyôn fhân fIôn. Cuong maf Quy nh sa ng bung: ra ng ro nhu cây don Iô ng bông duo c fhap sang ngon nôn o bôn frong. OI may man Iam sao, cây dan vo ngoaI fuy bj pha hong kha nang nhung âm fhanh vân con nguyôn von. Ðm nguoc Iôn nhìn khap Iuof ca c anh. HaI fay om vân không ngu ng choI dan a nh maf om nô ng nan âu yôm, nhu fhâm cam on cac anh da không dông dôn âm fhanh quy bau cua no. Cây dan pI- a-nô Iuc nay sao ma gIông con son ca bj nguoI fa vaf fruI nhIôu mang Iông, nhung fIông ho f cua no may ma n chua suy chuyôn. Va no dang hof Iôn nhu ng gIaI dIô u fuyôf voI duoI haI ban fay dIôu khIô n cu a chu bo IIôn Iac. Mây anh Vô Quôc Ðoan dang du ng vây quanh cây dan nhìn om kIa, dôu Ia nhu ng nông dân cu ng khô vung Kô Môn, ÐaI Iuo c. Ca môf doI ho chI duoc bIôf cây dan qua câu chuyôn Tha ch Sanh: "Tich fjch fình fang, aI mang công chua duoI hang Iôn Iâ u". Ðây Ia Iân dâu fIôn ho duoc ngho fIông dan, fhây cây dan co fhâf frong cuôc do I. Ho nhìn om vo I cap maf hôI Iô I, nhu muô n noI: "Ðm du ng gIâ n ca c anh ma fôI. ÐuoI fhoI nô Iô fhang Tây, ca c anh phaI sông frong cung khôn, doI rof, u mô, fôI fam. Cac anh mô co bIôf caI ban nam chân nI Ia caI don, nôn cac anh moI Io pha... Chu duoc om noI cho bIôf rôI, dua mô ma dam Ia m hu hoaI no, cac anh so cho bIôf fay’". Quy nh Iuc nay da hoan foan dam mình vao âm nhac. TIông dan cua om môI Iuc môf fhôm ngân vang, dô n dâp, quyôn ru... Tu nhung gIaI dIôu dju dang, mo mang, uyôn chuyôn nhu dong sông Huong ôm dôm frôI duoI anh frang, om vu f chuyô n sang nhung gIaI dIô u hu ng frang sôI suc cua nhu ng ca khuc Cach Mang. ÐuoI haI ban fay môm maI fro fho cua om, cây dan phuf chôc hoa fhanh môf don vj Vô Quôc Ðoan dang râ m râp fIôn ra Maf frân frong fIông haf vang fro I: T!OI THO Ð! ÐOI 125 hffp://obooks.vdcmodIa.com "Ra dI ra dI bao fôn sông nuI. Ra dI ra dI fho chôf không IuI... Co fay phâf phoI... " CIan phong dung châf kin nguoI fu Iuc nao không aI hay. Thuong bInh, bac sI, y fa, hô Iy khap ca fram quân y ngho fIông dan duong câ m dôf ngôf vang Iôn, IIô n goI nhau, daf nhau, dìu nhau koo dôn môI Iu c môf dông. Âm nhac Cach Mang suc sôI nghIa khi cuôn huf ho nhu môf dong fhac, mô f con Iô c. Môf nguo I na o do, rôI fâf ca dam dông, dung vây quanh cây dan va chu bo IIôn Ia c, cung câf vang fIông haf hoa fhoo: " Ngua phI noI xa kIa ngho fIông sung bôn froI dIôu kon rôn rang... " O fâng gac haI, co môf anh fhuong bInh fro mang bj fhung naf hôf ruôf, dang gIo phuf hâp hôI, ngho fIông da n fu fâng duoI vang Iôn, fu nhIôn anh fInh fao han IaI. Anh nang nac doI ca c chj y fa khIông anh xuông chô co fIông dan dô anh duo c ngho ro hon fruoc khI chôf. Thuong anh qua, cac chj phaI chIô u anh, vuc anh vao cang, so sang khIông anh xuô ng. Ðam dông ro ra nhuo ng IôI cho cang anh dI va o saf bôn chô Quy nh ngôI danh dan. Anh mo fo dôI maf nhìn Quy nh. Anh maf anh nhu anh Iua xao xuyô n, rung rInh sap IuI faf, frân frân doI fhoo dôI ban fay con nif frang xanh cu a chu bo chIôn sI mua Iuon frôn day phim dan fra ng, don, Iâp Ioa. MIông anh ho ho nhu muôn uông can fIông dan dô Iâp kin nhu ng chô gan ruôf cu a mình bj dan gIac pha fhu ng naf. Ðan ngân Iôn môf gIaI dIôu cao vuf, anh bung chông manh haI khuyu fay xuông cang, cô hôf suc duon cao dâu Iôn nhìn Quy nh, fIa nhìn ngâm ngâp yôu fhuong. ÐôI môI frang bôch cua anh mâp may fhì fhao: - Cam on om... RôI anh vâf dâu xuông ca ng, fho haf ra, fruf hoI fho cuôI cu ng. Phung Quan 126 hffp://obooks.vdcmodIa.com 15 Tình hình Maf frân Huô Iuc nay co nhung bIôn chuyôn hôf suc quan frong. Cuc dIôn chIôn dâu xoay chIôu môI ngay fhôm bâf IoI cho quân fa. Ngay 17 fhang 1 nam 1947, quân fIôp vIôn cua gIac fu Phap sang da dô bô Iôn vung Thua Iuu, Iang Cô, phia cuc nam cua fInh Thua ThIôn. Tu Huô dôn Iang Cô chI hon sau muoI cây sô. TuI gIac fIôp vIôn gôm nhu ng bInh doan fInh nhuô nhâf cu a quân vIôn chInh Phap. Khoang nam nghìn fôn do haI fôn fhuc dân cao gIa Ia daI fa Ia-rô-co va frung fa dô-rô chI huy. Vua daf chân Iôn dâf IIôn, bon gIac da nhanh chong chIa fhanh nhIôu mu I, hình fhanh nhIôu gong kìm, ô af fân công ra phia Ða c Thu a ThIôn. Chung cô fIôn fhâf nhanh dôn Huô dô gIaI vây cho dông bon bj vây ha m, co nguy co bj quân fa fIôu dIôf. TIôu doa n Muo I fam co nhIôm vu frân gIu maf frân phia Nam da chIôn dâu hôf suc quyôf hôf dô ghìm chân bon gIac dô bô IaI. Trong khI do, cac don vj vây ha m gIa c o Huô cung dôn hôf suc dô fân công djch, voI hy vo ng fIôu dIôf duoc chung fruoc khI bon fIôp vIôn dôn kjp. Trong dof fân công nay quân fa da fhang nhung frân xuâf sac: fIôu dIôf vj fri mIôu ÐaI Cang, ban ba chIôc may bay Mô-ran o vung nu I Tam ThaI. Nhung fhô gIac Iuc na y dang qua manh. Phong fuyôn phia nam quân fa phaI vua danh vua Iu I, ruf bo hôf phong fuyôn phong ngu nay dôn phong fuyôn phong ngu khac. Truoc fình hình khân câp, ban chI huy frung doan dIôu dông môf sô don vj dang fham chIôn o Huô, fang vIôn cho maf frân phia Nam. ChI huy fruong maf frân khu C Phu ng Ðông cu ng duo c dIôu dông vô chI huy maf frân nay. Cân môf chuc dôI vIôn fhIôu nIôn frInh saf duoc cu dI fhoo cac don vj fang vIô n. T!OI THO Ð! ÐOI 127 hffp://obooks.vdcmodIa.com Vô fo dâu duo c chI huy fruong Maf frân khu C Iâ y dI fhoo Iam IIôn Iac cho ông. Môf gIo fruoc Iu c Iôn duo ng, om goI dIôn fhoaI cho HIôn: - A Iô, HIôn dây a . HaI gIo chIôu nay mình phaI fhoo ChI huy fruong vao Maf frân phia nam. Câ p qua mình không dôn ga p câu duoc. Quân fa dang cha n fuI Tây o doo MuI No danh nhau da haI ngay nay rôI ChI huy fruong bao phaI phI ngua suôf ca dôm hôm nay moI kjp dôn dô chI huy. Trân nI chac gay go ghô Iam. Không bIôf co con djp gap IaI câu không... Nôu co chuyôn gì câu dung quôn mình ngho. a, mình duoc pha f môf con ngua câ u a. Con ngua don, bô da ng fhì xâu duI nhung chay hay fuyôf frân doI. Mình dam fhach dua voI fâf ca ngua cua frung doan, kô ca con Ca-fô-IIn cua Ðao ÐaI. Câu da Iuyôn duoc caI môn Iôn nhao haI vong IIôn chua7 Chua a7 Kom fhô... Vô khuc khich cuoI - Ðua mô gap IaI, mình so kô chuyôn cho câ u Mình phaI sam san caI roI mây fhâf vof, Iuyôn không cham, an roI câm khoc ngho! A, mình gu I cho câu caI mu ca Iô cua mình o chô dôI fruong ây... O dâu gIây dang kIa, HIôn câm may ngho nhu ng IoI bông dua cua ban ma fu nhIôn rom rom nuoc maf. HaI dua mô nhau Ia Iung. HIôn dôm nam ngu, noI mo cung go I fôn Vô-fo-dâu. 16 Khoang ba gIo chIôu Vô-fo-dâu, fu frong ca I bIôn Iua va khoI doc fuyôn phong ngu von sông Ruô I cuoI con ngua don nhu da bj Iua nung fhanh fhan, phI vô phia ngôI nha Ðan chI huy maf frân dong. ChI cân nhìn om cu ng du bIôf công fac IIôn Iac o maf frân o phia Nam nay vâ f va bIôf chung nao. Thay mu ca Iô om dôI caI mu caf bop dum do. Maf om, don nho m, Iâm Iom caf buI, khoI dan... CaI ao quân phuc ca kI day nhu mo nang ra ch foac haI ba chô frôn vaI, frôn Iung. ChIôc quâ n daI uof sung nuoc dôn fhaf Iung, haI ông quân bô bôf bun. Phung Quan 128 hffp://obooks.vdcmodIa.com Suôf ngay hôm nay, hâu nhu không mây Iu c om roI khoI Iung ngua. MôI ngay om phaI phI ngua không bIôf bao nhIôu Iân doc phong fuyôn Iua dan boI boI, dô fruyôn daf mônh Iônh chIôn dâu cua ChI huy fruo ng dôn cac don vj va Iây fIn fuc caI don vj vô bao cao voI ChI huy fruong. NhIôu bua om vôI dô n nôI an vaf com nam cu ng pha I ngôI frôn Iung ngua ma an. Ia IIôn Iac cua ChI huy fruong, pham vI phaI chay IIôn Iac cua om râf rông, khap ca phong fuyôn. Nôu không co su nhanh nhon Ia ky, su c doo daI hIôm co va Iong gan da dôn IIôu IInh cua môf dIôn vIôn xIô c chuyôn nghô nhao Iôn, va dung Iam bIa sông cho fro nom dao gam, fhì chac om kho ma dam duong nôI nhIôm vu. ChI huy fruong vua ra du f Iônh da fhây om ngôI chôm chô frôn Iung ngua, mu dôI hâf Iôn fruoc fran, fay câm dây cuong, maI foc quan don nhu Iông qua, Iâu ngay không caf buông Ioa xoa quanh mu, phu kin ca gay Ðm gIông môf ky sI xua mInh hoa frong sach. Va mac cho dan daI bac nô dInh faI, choang oc, mac cho dan sung fruong, sung may bay vu vu quanh mình nhu môf dan ong vo fô, mac cho nha chay, fuo ng sâp, cây dô, om vân cu I rap frôn mình ngua, fhuc gof, gIâf cuong, Iao vu f dI nhu môf mu I fôn don. Ðm phI ngua vof qua nhu ng ha ng rao xuong rông cao ngâf nghôu, bay qua nhung muong nuoc rông dây nuo c. Trong cach phI ngua cua om vua co ca I gan da cua nguo I chIôn sI Iuc Iâm frân IaI co caI faI ba cua môf fay dIôn xIôc Ia nh nghô. NhIôu Iu c dang phI ngua râf nhanh chof ngho fIông dan su ng câu vông kôu xoof xoof muôn roI gân, om ghìm ngay ngua Ia I, dâm bô ca nguoI Iân ngu a xuông gIao fhông ha o dô franh dan. ChI huy fruong va cac anh Ion nhìn om phI ngua ma Io so fhay cho om. NhIôu Ian fhây dan gIac nô raf frôn doc Iô I dI, cac anh hof haI chay duôI fhoo goI: Vô! Vô! Quay IaI da! Ðuf dof sung rôI hay dI! Ngho cac anh goI om ca ng fhu c ngua phI nhanh hon, ngoaI dâu IaI noI fo: - Không can chI mô! Ðan no franh om ma7 T!OI THO Ð! ÐOI 129 hffp://obooks.vdcmodIa.com Cap maf fo, don Iay, dju dang nhu maf naI, sang Iong Ianh duoI vanh mu cung. Ðoc duong om fhuong gap cac ban frong dôI cu ng dang chay IIôn Iac. Cac ban cu ng vâf va không kom, chay nhu co Iông công suôf ngay, ma IaI chay chân dâf. Thuong vôI qua nôn mô I Iân gap nhau chu ng chI kjp hoI. "Câu do a7" RôI Iao vuf dI. Vua rôI, Iu c phI ngua vof qua day gIao fhông hao, om gap Tô o fô Nam, coI frân, maf dôc caI quâ n duI rach foac dôn bon, Iung doo haI qua Iu u da n mo vjf, dang IôI ao qua môf con hoI. Vô ghìm cuong IaI: - Tô, câu dI mô do7 - To dI fìm o cuu fhuong dôn chuyô n mây anh fhuong bInh dI. Vô ngôI frôn Iung ngua, Tô dung duoI con ngoI, nuoc ngâp dôn fhaf Iung. - IaI bj fhuong câu bIôf chua7 Vô hoI To co ng han vô fram quân y cho aI - Tô noI. - Iuc danh bI cong han nho fung ma rang Iu c bj fhuong ha n na ng dôn rua không bIôf! IIôu phong fuyôn co gIu nôI không câu7 - Kho Iam. Tu I han nhIôu sung da n qua. Câu co doI không7 - Cân chôf! Vô fho fay vao frong bu ng ao Iây vaf com IInh fu sang dôn gIo chua kjp an. - Ðaf ngho! - Ðm fì chân vao haI ban dap, nhon cao nguoI nom va f com cho ban. Tô nhay Iôn, baf fruof. Vaf com roI fom xuô ng nuoc. Tô IIôn nhao fhoo vaf com, chông mông mo Ian nhu con vjf mo mô I. Mo duoc vaf com uof nhoof, Tô câm chaf haI fay, dua Iôn mIông nha Iuôn. Vu a nhôm nhoam nhaI, om vua nhìn Iôn ban, dâu gâf gâf fo y ngon Iam. RôI vua nha com om vua fIôp fuc IôI qua con ngo I. Ðan gIa c fu phia bo sông ban sang kôu chiu chiu frôn dâu om. Tô dua fay Iôn dâu phuI phu I fo y coI khInh. Phung Quan 130 hffp://obooks.vdcmodIa.com Vô dôn ngôI nha chI huy so dong cach phong fuyôn chung hon cây sô, Vô-fo-dâu cho ngua phI fhang vao dôn cua nha bôp. Ðm nhay xuông dâf, noI vo I mây chj câp duong: - Con vaf com mô cho om môf vaf. Ðm doI xôu môu... Môf chj mo fhu ng Iây vaf com nam va goI fhjf hoo kho man goI frong manh Ia chuôI ho Iua, dua cho om. Ðm vaf dây cuong ngua Iôn chôf cua, chuI haI ban fay Iâm Iom va nông na c muI mô hôI ngua vao dif quân, don Iây vaf com va goI fhjf. Ðm bo dôI vaf com duf môf nua vao môm con ngua dang dung fho phì pho rôI dua Iung vao khung cua, dua vaf com Iôn mIô ng can. MoI can duoc môf mIông fhì ChI huy fruong fu frôn nha dI xuông. Ðâu ông dô I mu caf va mac bô quân phu c Iâ m Iom dâf bun. Ong dua cho om môf manh gIây gâ p Iam fu va noI: - Ðm xuô ng ngay chô daI dôI anh Vj, dua Ia fhu nay cho fôI. Cap maf sâu hoa m cua ông chof du ng IaI frôn guong maf Iâm Iom khoI dan, bô ao quân rach foac dinh dây bun dâf, uof su ng, va caI fhân hình bo nho môf nhoaI cu a om run run du a vao khung cua... - Ðm môf qua phaI không7 - ông hoI gIong frâm han xuông. - Ðm Iôn nha nam nghI dI môf Iu c, fôI goI dô ng chi Phuong dI fhay cu ng duo c. Nhung Vô-fo-dâu da nhanh nhon dung fhang Iôn, Iuôn nua nam com can do Iân goI fhjf hoo kho man vao bôn frong ao so mI. Ðm chu I haI fay vao dif quân, câm Iây buc fhu frong fay chI huy fruong, cân fhân duf vao fuI ao so mI. Môf fay câm Iây cuong ngua, fay kIa fro mu ban fay chuI mIông, noI: - Ðao cao anh, om dI duoc. Ðm chI hoI doI fi fhôI. Ðuong fu dây dôn chô daI dôI anh Vy bây gIo bj dan daI bac, mooc-chô no Iam Iung fung ca Iôn. Anh Phuong không fhao duong so Iac mâf. Chua kjp dô cho chI huy fruong co y kIôn, om da daf con ngua ra gIua sân, nho nha ng phu c Iôn yôn. Ðm fhu c gof gIâf dây T!OI THO Ð! ÐOI 131 hffp://obooks.vdcmodIa.com cuong, con ngua fung bôn vo bay qua hang rao cho fau fruo c maf. ChI huy fruong chI con bIôf dung Iang Io nhìn fhoo. Ong Iâm bâm: "Hôf chIô n franh mình phaI dua fhang bo vô nha cho no dI hoc... ". Vô dôn gap daI dôI fruo ng Vy du ng vao Iuc daI dôI ông danh bâf duoc dof "a-Ia-xô" fhu nhâf cua gIac. Ong câm Iâ y buc fhu om frao chua kjp doc fhì gIac duoI sông IaI ao Iôn "a-Ia-xô" dof fhu haI. Ong vof nôn khoI chIô n ha o, chay fhang dôn chô bô fri câm khâu fru ng IIôn £.M. Ðôc nhâf cua daI dôI, djnh cho dua sung ra mo sông dô quof bon gIa c dô bô. Nhung moI cha y duoc chuc buo c fhì ông bj frung dan. Ong nga duI, maf up xuông dâf bj dan cay naf, khâu cac bIn câm frong fay vang ra bôn cach. Mac cho dan ban môI Iu c môf raf, Vô nhay Iôn khoI chIô n hao, Ian fron nhu con quay fha ng dôn chô daI dôI fruo ng. No fuong ông chI bj fhuong, nhung khI fhây fran ông vo foac fhì no khoc oa Iôn, va nop sau xac ông dô franh dan. HaI anh ban frung IIôn cung vua Ian dôn kjp, koo xac ông vô phia sau. Vô bo saf dâf dôn chô khâu cac bIn, chup Iây khâ u sung Ian fro vô gIao fhông hao. Khoac khâu sung Iôn vaI, no phI ngu a nhu bay vô bao cao vo I chI huy fruong. 17 Sau do chI hon nua fIông dông hô, phong fuyôn sông RuôI bj choc fhu ng. ChI huy fruo ng quyôf djnh dô IaI môf bô phân nho kìm chân gIa c, co n daI bô phân ruf IuI vô gIu phong fuyôn sông Nong, cach sông RuôI chung muoI cây sô. ChI huy fruong, Vô, anh Phuong cân vu Ia nhung chIôn sI cuôI cu ng roI kho I phong fuyôn sông RuôI. TroI chIôu dôf nhIôn hung nang. Ða nguoI da IuI ca ch sông RuôI chu ng ba cây sô. Ho cu ng cuI rap nguo I frôn mình ngua, cô fhu c phI fhâf nhanh vuof qua môf quang duong râf frông. Ðoc haI bôn con duong ra I nhua không mô f bong cây, nhu ng vông khoaI Phung Quan 132 hffp://obooks.vdcmodIa.com Iang moI frông chay daI fif fap. Anh Phuong cuoI ngua phI sau cu ng, bông kôu hof Iôn : - May bay no duôI fhoo fa dô ô ô... ! ChI huy fruong va Vô ngôI frôn mình ngua cu ng ngoaI dâu IaI. Trôn nôn froI chIôu vang nang, cuôn cuô n Iua khoI va vang âm fIông nô phia sau, bôn chIôc may bay cô ngông dang cam duôI nhau Iao vu n vuf vô phia ba nguo I. Thoang nhìn, ChI huy fruong bIôf Iu may bay da nhìn fhây mình vì muc fIôu dI dông cua ba nguo I frôn quang duong qua frông fraI. Ong hô Ion: - Tan ngay ra haI bôn duong! Phuong cuông qua, quâf ngua chay bua xuô ng ruô ng khoaI rôI haI fay ôm chaf Iây cô ngua mac cho no muôn dua mình dôn dâu fhì dôn. ChI huy fruong koo cuong fhâf nhanh, roI khoI duong nhua va phong dô n môf Iu m cây fhâp cach duong chu ng fram mof. Vô ghìm cuong ngua, dua maf râf nhanh nhìn bao quaf dja hình chung quanh. Ðm fhây không co môf chô nao gân do kha dI nup duoc. Nhung không môf chuf rôI fri, om chof nhân ra con ngua cho nam op xuông maf duong, va om nam op saf vao môf bôn, dâu gôI Iôn cô ngua, om ngu a maf cham chu quan saf bâu froI. Iu may bay cô ngông don fruI fruI fo dân Iôn môf cach khung khIôp. TIông gâm rif cua chu ng nhu nhu ng chIôc khoan xoay sâu vao ma ng nhI. ChIôc may bay dâu dan bông chuc dâu Iao fhang huong Iu m cây ma chI huy fruong vua nhay vao nup. Ðm kInh hoang fhof Iôn "ôI’" fIm nhu muôn ngu ng dâ p. Cap maf om mo fo, fhâf sac, dan chaf vao duong Iao chônh chônh voI fôc dô chong maf cua chIôc may bay. Tuy vâ y om vân con du fri fInh fao dô hIôu ra faI sao chIôc may bay IaI Iao dung Ium cây ma chI huy fruong nup. ChI vì con ngua! Con ngu a frang cao Ion, qua hoang vì fIô ng gâm rif cua may bay da không chay dI IaI ru c dâu du ng buI cây do. HaI vo sau no da hâf IIa Ija nhu Iuc gap fhu du. CaI fhân hình fra ng foaf cua con ngua chuyôn dông IIôn fIôp fron nôn xanh cua Ium cây, dung xa hang cây sô cung nhìn fhây. T!OI THO Ð! ÐOI 133 hffp://obooks.vdcmodIa.com HaI ca nh may bay chop cho p Iua. Mô f frang nô xo faI. Ðâf da quanh Iu m cây va con ngu a bj cay fung Iôn mo mjf. Ðan xong Ioaf dan chIôc may bay ngoc dâu nhao Iôn. "Không duôI ngay con ngua frang dI fhì ChI huy fruo ng nguy mâf. Ða chIôc may bay sau cung dang ha m ho sua soan Iao xuông". Y nghI do Iam Vô-fo-dâu quôn hôf so ha I, hIôm nguy. Ðm dung bâf ngay dây, IôI ma nh con ngua dung Iôn fhoo, fhof Iôn yôn, phI fhang dôn Ium cây chI huy fruong nup. Ðm hoI fo: - ChI huy fruong co vIôc gì không a 7 - Không, không sao ca! - TIông chI huy fruo ng bình fInh dap IaI frong Ium cây. Ðm nup ngay dI, chIôc fhu haI sap sua bô nhao dây! Nhung Vô không kjp dap IaI. ThoI gIan pha I franh fhu fung khac môf. Ðm kop chaf duI vao hông ngu a nhoaI nguo I fu m Iây dây cuong con ngua frang, nghIô n rang gIâf manh IôI dâu no ra khoI Ium cây. Con ngua hy vang, câf cao cô, dâm bôn vo nhu muôn cuong Ia I. No fuc gIân vung bang sung cac-bIn quâf manh vao hông con ngua, rôI fhu c gof con ngua don phI fhang ra gIua dông frông, IôI fhoo ca con ngua frang. ChI huy fruong nu p frong Ium cây nhìn ra, ông da hIôu chu bo IIôn Iac cua ông muôn Iam gì. Ong fhây cô mình dau nghon: "OI, chu bo nguy mâf’". Va ông cung không non duoc ca m phuc chu bo IIôn Iac cu a ông. Ong fu hoI: "AI day cho va fu bao gIo, ma frong caI phuf hIô m nguy ngan cân froo soI foc nhu vây, no da cuoI ngua, baf ngua, danh ngua IôI ngua dI voI nhu ng dông fac fuyôf voI kho o Ioo va chinh xa c cua nhung frang ky ma Iao Iuyôn faI ba nhâf7". ChIôc ma y bay fhu haI da âm âm Iao dôn vô phia Vô fo dâu, no vua phI ngua vua ngoa I nhìn chIôc may bay. No cô phI sao cho fhâf Iô, huf duoc ca Iu may bay vô phia sau mình. Mâf mu c fIôu, chIôc may bay sua soan bô nhao nha dan, danh pha I chuyô n sang Iuon vong fìm kIôm. Vô fo-dâu daf con ngua frang môI Iu c môf xa hon Ium cây ChI huy fruong nup. No nhìn chIôc may bay bj mâf mu c fIôu dang Phung Quan 134 hffp://obooks.vdcmodIa.com gâm rif fuc fôI Iuon dao quanh bâ u froI. No khoaI chi quaf fo voI chIôc ma y bay: - MI fuong mI gIôf duoc câp chI huy cua fao Ia dô Iam a7 Ðu ng ho ng! Tao châp ca cha con dong ho fhu c dân nha bay do! Nhung chIôc may bay fhu ba da nhìn fhây mu c fIôu. No vun vuf Iao duôI fhoo haI con ngua va fay ky ma fi hon, dang phI nhu dua choI gIua canh dông không môf bong cây nay. Cha, caI fuI nI co vo cay cu , muôn gIôf cho bang duoc ko yôu fhô duoI maf dâf nay! Vô Iuc nay da hoan foan yôn fâm vô ChI huy fruong. Ðm phân chân han Iôn khI fhây mình da danh Iu a duo c fuI may bay gIac. Vo maf om fro nôn ranh ma nh nhu Iuc cu ng cac ban choI fro frôn fìm. Ðm buô c cuong haI con ngua vao nhau. Maf om vônh vônh nhìn Iôn froI, maf bam saf duong bay cua fhang gIac. Cho cho chIôc ma y bay bô nhao Iao fhang vô phia mình, om moI nhun ma nh haI ban dap, quang mình nhu bay fu frôn Iung ngua xuông caI ranh gIua haI Iuông khoaI. Ðô ng fac om nhanh nho dôn nôI con ngua don không hô hay bIôf cu fIôp fuc Iông bôn vo phI vô phia fruoc koo fhoo con ngua bach. TIông dan nô xo faI. Vaf dâf bj cay fung foo cach xa om hang chuc mof. ChIôc may bay fhu fu can duôI chIô c fhu ba, chuc dâ u Iao fhang xuô ng haI con ngua dang Iông cha y. Canh may bay chop cho p Iua. Nam gIu a haI Iuô ng khoaI, ngua maf nhìn Iôn, fIm Vô nhu muôn nhay fhof ra khoI Iông ngu c. Ðm Io so cho haI con ngu a. - Truof cha chung may rôI! - Vô ngôI bâf dây roo fo khI fhây duf Ioaf dan haI con ngua IaI cang Iông Iôn phI nhanh hon. Chac da ban hôf dan, bôn chIôc may bay ho p fhanh dôI hình hang do c, can duôI nhau bay fro vô huo ng Nam. Ðâu froI bông fro nôn yôn fInh môf cach dj fhuong. Vô vung ngay dây, nhay vof qua fung haI ba vông khoaI môf, chay vô phia ChI huy fruong. ChI huy fruong cung fu frong Ium cây chuI ra. Ong buoc Iôn mô dâf gân do, môf ban fay khum khum dua Iôn may cho anh nang chIôu chônh chôch sa p faf, nhìn fhoo bôn chIôc may bay Iu c nay chI con Ia bôn châm don. T!OI THO Ð! ÐOI 135 hffp://obooks.vdcmodIa.com Co fIông sôf soaf phia sau Iung. HaI nguoI cu ng quay IaI. HaI con ngua, dây cuong buôc vao nhau da quay vô fu Iu c nao va dang bình fhan ruf nhung mâm khoaI Iang moI nhu non mon mon.
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful