Immanuel Kant

(1724. – 1804.)

Metafizika ćudoređa
Predgovor (P. Barišić) prioritet prava naspram interesa, sreće i dobra Hegel zastupao mišljenje da se Kantov pojam slobode nalazi samo na tlu moralnosti, a ne na tlu legalnosti – Hegel stoga razvija filozofiju objektivnoga duha tako da se tek u instituciji prava razvija lj. sloboda čisti praktični um o čist jer je autonoman i ničim drugim izvana uvjetovan – sam sebe može neposredno motivirati na djelovanje o na njemu se zasniva moral – u njemu dolazi do izražaja apsolutna vrijednost č. i pravo i moral počivaju na slobodi pravo karakteriziraju izvanskost, ravnodušnost uvjerenja i prisilnost o po tome se razlikuje od morala o pravni zakon i moralni zakon su umni zakon, ali pravno djelovanje motivira prisila, a moralno dužnost objašnjenje moralne mogućnosti djelovanja na osnovi prisile: o prisila je pokretač s kojim je povezan zakon o podjela dužnosti prema:  načinu moguće prisile: o pravne o kreposne  vrstama zakonodavstva: o pravno (juridičko) zakonodavstvo – izvanjsko (razlika između onoga koji ga postavlja od onoga koji mu se podvrgava – stoga je uz zakon povezana prisila) o etičko zakonodavtsvo – zakonodavac je um onoga koji djeluje – prisila je postavljena u predočbi zakona • po tome je i podjela na dužnosti izvanjske i unutarnje slobode bez prisile nije moguć pravni poredak života i zajednici zasnovan na općem zakonu slobode – stoga pojam prisile predstavlja apriorno određenje umnoga pojma prava o pravu je neophodna ovlast prisile – da može ostvariti svoju temeljnu zadaću osiguranja zajedničkoga života izvanjske slobode bez prisile dvije sastavnice dužnosti: o obvezujući subjekt o obvezani subjekt pravo = skup uvjeta pod kojima se htijenje jednoga može po općem zakonu slobode uskladiti s htijenjem drugoga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o u društvenom životu neograničena sloboda jednoga subjekta vodi ograničenju i poništenju slobode drugoga ključna svrha pravnog poretka nije sreća građana nego: o njihova pravna sigurnost o jamstvo da neće biti povrijeđena njihova prirođena ljudska prava njihova sloboda poveznica između prava i morala: o činjenica da svaki život u zajednici kada je ustrojen umno, na ćudorednim principima, nužno predstavlja pravno uređenje o pravo je na umu zasnovana, nužna ustanova, a nije proizvoljna ljuska prava: o uvjet mogućnosti pravnoga djelovanja u skladu sa slobodom svakoga drugoga o prirođena je svakom ćovjeku na temelju njegove ljudskosti o pravo slobode kao izvorno lj. pravo o slaže se s Rousseauom da sloboda nije stečena nego pripada č. prije svih pravnih akata – Kant dodaje da mu je to pravo prirođeno ne u biološkom već u pravnom smislu o traži slobodu mijenja i slobodu umjetnosti i znanosti o odbacuje privilegije plemstva te nasljednu potčinjenost i ropstvo o za ukidanje je despotske vlasti i kolonijalizma legitimitet vlasti proizlazi iz svrhe koju ima javno pravo države u jamčenju sigurnosti lj. prava nejdnakost građana u pogledu mogućnosti vlastitog održavanja – podjela na aktivnog i pasivnomg državljanina (uskratio pravo glasa, pomoćnisima kod obrtnika, maloljetnicima, ženama) podjela na privatno i javno pravo privatno pravo: o privatno pravo je na prvom mjestu i iz njega izvodi državno pravo o privatno pravo  pravo posjeda i vlasništva  pravna osnova stjecanja i prenošenja vlasništva o č. očitije svoje vlasništvo činjenjem – izvršenje radnji koje označuju moje vlasnoštvo – rad na ničijem predmetu može zasnovati pravo na njegovu isključivu upotrebu  međutim rad ne zasniva izvorni pravni naslov – radom se ne proizvodi predmet nego se već pretpostavlja objekt koji se mora posjedovati da bi se mogao pravno opredmetiti radom  zaposjedanje nečega što ne pripada nikome konkretno, a zajednica prešutno odobrava njegovo posjedovanje, a to ne znači pravo jačega o izvanjske stvari koje možemo posjedovati:  tjelesne stvari zvan mene – stvarno pravo  ugovoreni učinak nečijeg htijenja (ugovori) – ugovorno pravo

 -

stanje neke osobe u odnosu na mene – osobno pravo na stvarni način (bračno, roditeljsko i domaćinovo pravo)

-

-

-

-

-

javno pravo: o izvorni vlasnički odnosi (kao izraz temeljne slobode lj. prava) prethode državi – država se javlja samo u ulozi onoga koji treba osigurati sigurnost posjeda u formalnom pravnom naslovu vlasništva o država = zajednička opća volja čije je svrha jamčiti sigurnost u društvu već postoječih vlasničkih odnosa o pravni odnosi među lj. uopće se ne bi mogli u potpunosti urediti bez institucije države – samo naravno pravo ne može po sebi regulirati građanske odnose Hume – društveni ugovor ukazuje na povijesni događaj stvaranja države ≠ Kant – riječ je o ideji čistoga praktičnoga uma o vlast nije po sebi nego prenesena volja iz izvornoga ugovora, opće volje naroda o društveni ugovor ne ocrtava ishodište države kakava ona jest nego pravilo i smjernicu kakva ona treba biti tržaći porez od građana za vlastiti opstanak država ukida njihovo neograničeno pravo vlasništva usporedma Montesuieove trodiobe vlasti s trostavačnom strukturom praktičnoga uma: o zakonodavna vlast – gornji stavak koji sadrži zakon opće volje o izvršna vlast – donji stavak u kojem je zapovijed da se postupa po zakonu o sudska vlast – zaključni stavak s presudom današnji oblik pravne ili ustavne države je republika – ne vlada samovolja lj. već šravedni zakoni država = umna zajednica izvanjske slobode – svrha joj je sam pojam prava, a njezin posljedak je u pravnom stanu osigurati mir o ideju mira propisuje sam um – samo je u tim uvjetima moguće ozbiljenje umne ideje prava uvjeti države: o odlučivanje o pravu ne pripada privatnim osobama nego javnoj vlasti o politički poredak koji omogućuje ostvarenje strogo općeg zakona pravo na otpor: o protiv prava na aktivni politički otpor, svakoga prevrata ili revolucije čak ni u slučaju očite zlouporabe vrhovne vlasti  sam izvor vrhovne vlasti je u praktičnome neistraživ i neupitan – «sva vlast je od Boga»  preostaje samo put postupnih reformi prema čvrstim načelima o Locke, Bodin, Grotius nalaze uporište za pravo na otpor o zahtijeva pravo na javnu kritiku, slobodu javnog mijenja, slobodu pera – štoviše obvezuje narod na kritičko mnijenje čija je zadaća da vladara prisili na reforme s ciljem postizanja pravednosti u zajednici

-

-

-

o prihvatljiv je negativan otpor, tj, odbijanje naroda (u parlamentu) da svaki put odobri zahtjeve što ih vlada postavlja kao nužen za upravljanje državom kazneno pravo: o kazna svodi č. na puko sredstvo za društvo ako se koristi u smislu zastrašivanja o kazna je zasnivana na pravednosti vječni mir i međunarodno pravo: o međunardno pravo se treba nazivati međudržavno jer se njime uređuju međusobni odnosi sržava kao moralnih osoba u stanju prirodne slobode o težnja za ukidanjem prirodnoga stanja u kojem vlada pravo jačega o razlika međunarodne zajednice i države  protiv jedinstvene svjetske države – posrijedi bi bio neograničeni despotizam  državni savez treba biti federalizam slobodnih država koje su ustrojene republikanski kao pravne države  to nije suverena vlast koja bi se smjela miješati u unutarnje ustrojstvo država članica krajnja svrha pravnog nauka je opće i trajno morotvorstvo metafizička počela pravnog nauka: o to su temelji koji prethode svakoj spoznaji – sustav čistih umnih pojmova neovisnih o bilokijem uvjetu zrenja (tj. metafizika) o načini primjene slobode – u unutarnjem i izvanjskom određenju o sustavi dužnosti – prema drugima i prema sebi – čini osnovu podjele metafizike na pravni (za izvanjske zakone) i kreposni nauk (dužnosti koje nisu podvrgnute izvanjskim zakonima) o krepost = moć uma da se č. može oduprijeti svojemu unutarnjem protivniku ćudoredne nastrojenosti – da čini ono što po bezuvjetnom nalogu umnoga zakona treba činiti  moralna jakost volje o etika = sustav svrha čistoga praktičnoga uma UVOD U PRAVNI NAUK

-

pravni nauk = skup zakona za koje je moguće izvanjsko zakonodavstvo o zakonodavstvo je zbiljsko → nauk o pozitivnom pravu pravo = skup uvjeta pod kojima se htijenje jednoga može po općem zakonu slobode uskladiti s htijenjem drugoga o mogućnost povezivanja opće uzajamne prisile sa svačijom slobodom pravično je svako djelovanje koje dopušta ili čija maksima dopušta da po općem zakonunsloboda svačijeg htijenja supostoji sa svačijom slobodom predmet prava je samo ono izvanjsko u djelovanjima o strogo pravo = ono bez ikakvih etičkih primjesa – ne zahtijva nikakve druge odredbene temelje osim izvanjskih  ono je posve izvanjsko

-

dvoznačno pravo: o pravednost – pravo bez prisile  u ugovoru ne stoji ono što podanik zahtijeva, ali se poziva na svoje pravo i pravednost suca  spada pred sud savijesti, a svako pravno pitanje mora rješavati grđansko pravo o pravo nužde – prisila bez prava  to bi tobožnje pravo trebalo biti ovlast da u slučaju opasnosti po vlastiti život oduzmem život nekome drugome tko mi nije učinio ništa nažao  čin nasilna samoodržanja – nekažnjiv je – subjektivna nemogućnost kažnjavanja

PODJELA PRAVNOG NAUKA pravne dužnosti: o budi častan - unutrašnje o nikome ne čini nepravdu - izvanjske o stupi u takvu zajednicu u kojoj svatko može zadržati ono što je njegovo – one koje se izvode iz njihova principa pomoću podređivanja višem pojmu podjela prava: o kao sustavnih nauka  prirodno pravo – počiva na samim principima a priori  pozitivno (staturarno) pravo – proizlazi iz volje zakonodavca o kao moći obvezivanja drugih  prirođeno pravo – svakome pripada po prirodi, neovisno o bilokakvo pravnom činu • prirođeno moje i tvoje može se također nazvati unutrašnjim  stečeno pravo – ono za koje je pravni čin potreban prirođeno pravo: o sloboda je jedino, izvorno pravo koje svakom č. pripada na temelju njegove ljudskosti (ako po općem zakonu može postojati sa slobodom svih drugih)

-

-

PODJELA METAFIZIKE ĆUDOREĐA UOPĆE pravne dužnosti – za njih je moguće vanjsko zakonodavstvo kreposne dužnosti – vanjsko zakonodavtsvo nije moguće o da č. sebi postavi neku svrhu, to se ne može postići nikakvim izvanjskim zakonodavstvom (jer je unutrašnji čin duševnosti) o mogu se nalagati izvanjska djelovanja koja k tome vode homo nuomenon – osobnost neovisna o fizičkim određenjima homo phaenomenon – č. kao subjekt koji je ovisan o fizičkim određenjima najviša podjela prirodnog prava ne može biti podjela na prirodno i društveno – to je podjela na prirodno i građansko pravo

-

-

-

članovi te podjele: o privatno pravo o javno pravo prirodnom stanju nije oprečno društveno već građansko PRIVATNO PRAVO

-

-

-

-

-

pravno moje jest ono čime sam povezan tako da bi me povrijedilo kada bi ga netko drugi rabio bez mojeg pristanka nešto izvanjsko bilo bi međutim moje samo onda kada bih smaio pretpostaviti da bi me to šo netko rabi neku stvar koju je posjedujem ipak moglo povrijediti posjedovanje: o inteligibilno – pravno posjedovanje; posjedovanje bez držanja o osjetilno – tjelesno posjedovanje onaj tko tvrdi da neku stvar ima kao svoju mora taj predmet posjedovati mogućnost podjedovanja tri izvanjska predmeta izvan mojega htijenja: o neka tjelesna stvar izvan mene  mogućnost tvrđenja da predmet, premda nisam u njegovom tjelesnom posjedu, ipak posjedujem na neki drugi zbiljski način o nečije htijenje za nekim određenim činom  da od nekoga mogu tražiti da nešto učini iako vrijeme činidbe tek treba doći o nečije htijenje u odnosu na mene  posjeduje druge osobe samom svojom voljom, sve dok egzistiraju – posjedujem ih samo pravno izvanjsko moje je ono što mogu rabiti premda ga ne posjedujem, a da me pritom ne smije ometati jer bi to bila uvreda dedukcija pojma samo pravnog posjedovanja nekog izvanjskog predmeta: o sve pravne postavke su postave a priori zato što su one umni zakoni o samo tjelesno posjedovanje zemljišta već jest neko pravo, premda još nije dovoljno da ga smatram svojim o prvo posjedovanje kao pravni temelj stjecanja na koji se može osloniti svaki prvi posjednik o u pravno moje može se ubrojiti svaki izvanjski predmet htijenja koji je u mojoj vlasti, a koji ne psojedujem pojam samo pravnog posjedovanja nije iskustveni pojam – ipak je praktično stvaran, tj. mora biti primjenjiv na iskustvene predmete čija spoznaja ovisi o tim uvijetima nešto izvanjsko može se imati kao svoje samo u pravnom stanju koje je podvrgnuto javnoj zakonodavnoj vlasti, tj. u građanskom stanju o građansko stanje = stanje podvrgnuto općem izvanjskom (tj. javnom) zakonodavstvu koje ima moć u prirodnom stanju ipak može postojati zbiljsko, ali samo privremeno izvanjsko moje i tvoje

KAKO SE STJEĆE NEŠTO IZVANJSKO

-

-

stanje zajedništva mojega i tvojega ne može se zamišljati kao izvorno, nego se mora steći princip izvanjskog stjecanja: - ono čime sam ovladao i što mogu rabiti kao objekt svojega htijenja te napokon za ono što hoću da bude moje, to jest moje momenti izvornog stjecanja: o prisvajanje predmeta koji ne pripada nikome o označavanje posjedovanja i čina mojeg htijenja kako bih od tog predmeta odvratio druge o privlaštenje kao čin izvanjske opće zakonodavne volje kojim se svatko obvezuje na suglasnost s mojim htijenjem zaključak: izvanjski predmet je moj se pravilno izvodi s osjetilnoga na inteligibilno posjedovanje

O stvarnom pravu - pravo na neku stvar = pravo privatne uporabe stvari koju posjedujem u zajednici sa svim drugima - stvarno pravo ne podrazumijeva samo pravo na neku stvar nego i skup svih zakona koji se tiču stvarnoga mojega i tvojega - zapravo ne postoji nikakvo pravo na neku stvar, nego se tako samo naziva nečije pravo sramneke osobe koja nešto posjeduje u zajednici sa svima drugima - izvorno svi lj. zajednički posjeduju tlo cijele Zemlje - jedino građansko sranje određuje što je pravično, što je pravno i što je u skladu s pravom O osbnom pravu stjecanje osobnog prava nikada ne može biti izvorno i samovoljno prijenos vlasništva na nekoga drugoga jest otuđenje čin sjedinjenja htijenja dviju osoba kojima vlastito jednoga uopće prekazi drugome jest ugovor – ugovorom ne stječem neposredno neklu izvanjsku stvar, nego čin toga srugoga kojim stvar dospijeva u moju vlast kako bih je učinio svojom

O osobnom pravu na način stvari to je pravo posjedovanja nekog izvanjskog predmeta kao stvari i njegove uporabe kao osobe – npr. kod stvaranja kućanstva stjecanje je trojako:  muškarac stječe ženu

 

par stječe djecu obitelj steče kućnu čeljad

Bračna zajednica - osobno pravo je ujedno pravo na način stvari jer je jedan od supruga, ako je drugi zastranio ili se dao u posjed nekome drugome, ovlašten da ga poput kakve stvari u svako doba i bezuvjetno vrati u svoju vlast - odnos između supruga je odnos jedankosti posjedovanja – osobe koje se uzajamno posjeduju, a uzajamno posjeduju i dobra - pravna posljedica obvezen da se u neku spolnu zajednicu ne stupi drukčije doli uzajamnim posjedovanjem osoba – također se ozbiljuje uzajamnom uporabom njihovih spolnih osebujnosti Roditeljsko pravo čin rađanja je čin dovođenja osobe na svijet bez njezina pristanka – zbog toga su roditelji obvezani da je učine zadovoljnom tim njezinim stanjem pravo roditelja na usmjeravanje i izobrazbu djece pravo djece nije puko stvarno pravo, dakle nije otuđivo, ali nije ni puko osobno pravo, nego je osobno pravo na način stvari o roditelji se pozivaju na dužnost djece da se vrate ako su pobjegla i ovlašteni su da ih se domognu i da ih uhvate poput stvari

Domaćinovo pravo ugovor između domaćina i kućne čeljadi ne može biti načinjen – to bi bio ugovor u kojem se jedna strana odriče cijele svoje slobode u korist druge, dakle prestaje biti osoba, pa nije ni dužna držati se ugovora, nego priznaje samo silu djecu su pak uvijek slobodna jer se svaki č. rađa slobodan jer još nije ništa skrivio

Dogmatska podijela svih prava koja se mogu steći ugovorom svaki se ugovor sastoji od dva pravna čina o obećanje i njegovo prihvaćanje namjera svih ugovora: o jednostrano stjecanje o obostrano stjecanje o sigurnost vlastitoga novac je stvar koja se može rabiti samo tako da se otuđuje o opće sredstvo međusobne razmjene lj. truda

-

Idealno stjecanje izvanjskog predmeta htijenja ono stjecanje koje ne sadrži nikakvu vremensku kauzalnost – temelji se samo na nekoj ideji čistoga uma vrste stjecanja:

-

-

dosjelošću nasljeđivanjem • prijenos cjelokupne imovine umirućega na onoga tko ga je nadživio, što se zbiva suglasnošću volje obojice  besmrtnom zaslugom u prirodno pravo ne spada samo pravda koja vrijedi u međusobnom općenju osoba nego i ona koja se dosuđuje pravno stanje = onaj međusobni odnos lj. koji sadrži isključive uvjete pod kojima svatko može ostvariti svoje pravo o formalni princip njegove mogućnosti: javna pravda – zaštitna, razmjenska i sudbena ne-pravno stanje je prirodno stanje ≠ građansko stanje (svi lj. koji međusbno mogu doći u pravne odnose trebaju stupiti u to stanje) u prirodnom stanju nema nepravde – što vrijedi za jednoga, vrijedi i za drugoga o najvišu nepravdu čine time što hoće biti u ostati u stanju koje nije pravno  

JAVNO PRAVO
DRŽAVNO PRAVO javno pravo = skup zakona kojima je za uspostavu pravnog stanja potreban opća objava o sustav zakona za neki narod kojima je u međusobnom utjecaju potrebno pravno stanje pod vodstvom sjedinjujuće volje, kojima je potrebno uređenje da bi mogli ostvariti svoja prava – to je građansko stanje – oni su članovi države prirodno stanje je stanje bespravlja u kojem se nije mogao naći jerodavni sudac koji bi pravomoćno presudio država = savez mnoštva lj. koji je podvrgnut pravnim zakonima o u sebi sadrži tri vlasti (tj. opću sjedinjenu volju u trojakom liku) • vladarska vlast (suverenost) u liku zakonodavca • izvršna vlast u liku namjesnika • sudska vlast u liku suca zakonodavna vlast može biti samo složna sjedinjena volja svih jer svatko odlučuje o svima svi to isto o svakome – to može biti samo opća sjednjena volja naroda o članovi takvog društva (države) koji su ujedinjeni radi zakonodavstva zovu se državljani, a njihovi pravni atributi su:  građanska jednakost  u narodu kao nadređenoga ne priznaju nikoga osim onoga čija je moralna moć da ih pravno obveže jednaka njihovoj moralnoj moći da obvežu njega  građanska samostalnost – svoju egzistenciju i svoje održanje ne zahvaljuju htijenju nekoga drugoga u narodu, nego svojim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vlastitim pravima i snagama koje imaju kao članovi zajednice ono što nekoga kvalificira za državljanina samo je njegova sposobnost da glasa – ona pak pretpostavlja njegovu samostalnost u narodu poglavar – ako se promotri po zakonima slobode, ne može biti nitko drugi doli sam ujedinjeni narod čin samostalnog i svojevoljnog konstituiranja naroda u državu je izvorni ugovor  njime se svi u narodu odriču svoje izvanjske slobode da bi je odmah ponovno zadobili kao članovi zajednice namjesnik u državi = ona osoba kojoj pripada izvršan vlast  zastupnik države koji postavlja magistrate, propisuje narodu pravila prema kojima svatko u državi po zakonu može nešto steći ili očuvati svoje vlada koja bi ujedno bila zakonodavna morala bi se zvati despotska ≠ patriotska: • država postpupa sa svojim podanicima kao članocima kakve obitelji, ali ujedno kao s državljanima – svatko posjeduje samoga sebe i ne ovisi o apsolutnoj volji nekoga drugoga tko mu je ravan ili nadređen ni vladar države ni namjesnik ne mogu suditi, nego samo postavljati suce kao magistrate o vladar u državi ima spram podanika sve sama prava, a nikave (prisilne) dužnosti zašto je narod dužan podnositi zlouporabu vrhovne vlasti, pa čak i onu koja je na izgled nepodnošljiva?  njegov otpor samome vrhovnom zakonodavstvu nikada ne može smatrati drukčijim doli prituzakonitim, čak takvim koji poništava cjelokupno zakonito uređenje promjenu državnog uređenja može provesti sam suveren reformom, ali ne narod revolucijom  kada se provodi reforma, ona se može odnositi samo na izvršnu vlast, a ne na zakonodavnu suveren kao gospodar zemlje ili njezin vrhovni vlasnik o pripada mu i narod kao mnoštvo podanika pri čemu je on njihov vrhovni zapovjednik o ne može imati privatno vlasništvo nad zemljištem o on ne posjeduje ništa osim samoga sebe o kada bi uz nekoga drugoga u državi imao vlasništvo, bio bi s tim moguć spor koji nitko ne bi mogao izgladiti zato što nitko u njemu ne bi mogao biti sudac o ali on posjeduje sve – jer ima zajedničko pravo nad narodom kojemu pripadaju sve izvanjske stvari za održanje držva potrebno je i još pravo nadzora – ne smije joj se zatajiti nijedna udruga koja bi mogla utjecati na javno dobro društva vrhovnom zapovjedniku pripada pravo da optereti narod nametima radi njegova vlastitog uzdržavanja i to za ubožnice, nahodišta i crkve

-

-

-

o opća narodna volja sjedinila se u društvo koje se treba trajno održati, a u tu se svrhu podvrgnula unutrašnjoj državnoj vlasti kako bi uzdržavala one članove tog društva koji to sami ne mogu država nema zakonodavno pravo glede crkvenog unutrašnjeg ustroja i nema pravo narodu zapovjedati vjeru ono što narod ne može odlučiti o samome sebi i svojim drugovima, to ni suveren ne može odlučiti o narodu kazneno pravo = zapovjednikovo pravo da podređenome zbog njegova zločina zada bol o poglavar države se ne može kazniti, ali može izmaknuti njegovoj vlasti o podjela na privatne i javne zločine sudska kazna (≠ prirodna kazna – porok sam sebe kažnjava i na nju se zakonodavac ne obazire) ne može biti puko sredstvo kojim se promiče tuđe dobro, nego se ona zločincu mora svaki put izreći samo zato što je počinio zločin – jer nikada se č. ne može koristiti kao sredstvo za ostvarenje tuđih namjera kažnjavanje po principu jednakosti dopušta propisivanj čak i smrtne kazne izvanbračno dijete rođeno je izvan zakona pa prema tome i izvan njegove zaštite – ono je prokrijumčareno u zajednicu tako da ona može ignorirati njegovu egzistenciju vladar može pomilovati zločinca samo kada je posrijedi uvreda nanesena njemu samome – ali čak ni tada kada bi izostanak kazne mogao ugroziti sigurnost samoga naroda državni oblici: autokratski, aristokratski, demkratski

Pravo svjetskih građana opći odnos svakoga prema svakome u kojem jedan drugome nudi razmjenu te ima pravo se u tome okušati, a da to strancu ne daje pravo da se prema njemu odnosi kao prema neprijatelju – to je pravo svjetskih građana osbno pravo na način stvari – to je č. pravo da neku osobu izvan sebe ima kao nešto svoje Kant stečaj naziva građanskom smrću niti crkva ne može pripadati državi, a niti država crkvi jer dvije vrhovne vlasti ne mogu biti jedna drugoj podređene bez proturječja

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful