aolbhajans

Art Of Living Bhajans

His Holiness Sri Sri Ravi Shankar

BEGINNING OF SATSANG........................................................................................... 8
OM NAMAH SHIVAYA ......................................................................................................... 8
VER 1................................................................................................................................... 8
VER 2................................................................................................................................... 8
OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA .............................................................................. 8
VER 1................................................................................................................................... 8
VER 2................................................................................................................................... 8
VER 3................................................................................................................................... 9
VER 4................................................................................................................................... 9
VER 5................................................................................................................................... 9
VER 6................................................................................................................................... 9
VER 7................................................................................................................................... 9
GURU BRAHMA GURU VISHNU GURU MAHESHWARAHA ................................................. 9
VER 1................................................................................................................................... 9
VER 2................................................................................................................................... 9
VER 3................................................................................................................................. 10
GANESHA SONGS ........................................................................................................ 11
GANESHA SHARANAM SHARANAM GANESHA ................................................................. 11
VER 1................................................................................................................................. 11
VER 2................................................................................................................................. 11
GOURI NANDANA GAJANANA........................................................................................... 11
SHRI GANARAYA JAY GANARAYA ................................................................................... 12
VISHWADHARA VINAYAKA .............................................................................................. 12
GANAPATI OM JAYA GANAPATI OM ............................................................................... 13
GANESHA OM ................................................................................................................... 13
DIVINE MOTHER SONGS .......................................................................................... 14
BHAJAMANA MA............................................................................................................... 14
AMBA KALI MA ................................................................................................................ 14
DURGE JAYA MA KALI KAPALINA MA ........................................................................... 14
VER 1................................................................................................................................. 14
VER 2................................................................................................................................. 15
DEVI JAGA-JANANI .......................................................................................................... 15
KALI DURGE NAMO NAMAH ............................................................................................ 16
VER 1................................................................................................................................. 16
VER 2................................................................................................................................. 16
JAY MA KALI DURGE MA ................................................................................................ 16
SATYA MA MA .................................................................................................................. 16
VER 1 [CHRISTINA]............................................................................................................ 16
VER 2................................................................................................................................. 17
VER 3 [SACRED CHANTS] .................................................................................................. 17
KALI KALI MAHAMAYA ................................................................................................... 17
JAI AMBE JAGADAMBE .................................................................................................... 18
VANDE BHUVANESHWARI ................................................................................................ 19
2

JAI JAI DURGE MA SHRI BHUVANESHWARI MA ............................................................. 19
AMBA AMBA JAYA JAGADAMBA ...................................................................................... 19
JAI DURGA LAXMI SARASWATI ....................................................................................... 20
AMBA BHAVANI JAYA JAGADAMBE ................................................................................. 20
JAGADODHARINI MATA DURGA ...................................................................................... 20
AMBA MA…KALI MA…GAURI MA…............................................................................ 21
MAHA BHAVANI MAHESHWARI ....................................................................................... 21
OM MATA KALI OM MATA DURGA ................................................................................ 22
SARASWATI MAHA LAKSHMI DURGA DEVI NAMAH....................................................... 22
SHAKTI DEVI KI JAI ......................................................................................................... 22
VER 1................................................................................................................................. 22
VER 2................................................................................................................................. 22
GURU SONGS ................................................................................................................ 23
GURUJI SHARANAM .......................................................................................................... 23
GURU DEVA SHARANAM .................................................................................................. 23
JAYA GURU OM ................................................................................................................ 23
VER 1................................................................................................................................. 23
VER 2................................................................................................................................. 24
GURU DEVA SHANKARA ................................................................................................... 24
JAYA GURU OMKARA ....................................................................................................... 24
JAYA GURU DEVA GURU OM NAMO NARAYANA ............................................................ 24
VER 1................................................................................................................................. 24
VER 2................................................................................................................................. 25
OM NAMAH SHIVAYA GURAVE ........................................................................................ 25
VER 1................................................................................................................................. 25
VER 2................................................................................................................................. 25
OM GURU OM GURU DEVA DEVA ................................................................................... 25
(VER 1) .............................................................................................................................. 25
(VER 2) .............................................................................................................................. 25
GURU KRIPA KARO .......................................................................................................... 26
GURU OM .......................................................................................................................... 26
TERE NAAM KE SIVA ....................................................................................................... 26
SHIVA SONGS ............................................................................................................... 27
SHIVAYA NAMAH OM ....................................................................................................... 27
SHIVA OM NAMAH SHIVAYA............................................................................................ 27
JAYA JAYA SHIVA SHAMBHO ........................................................................................... 27
VER 1................................................................................................................................. 27
VER 2................................................................................................................................. 27
VER 3................................................................................................................................. 28
SHIVA SHIVA MAHADEVA ................................................................................................ 28
DEENA BANDHO DEENA NATH......................................................................................... 28
NATARAJA NATARAJA ...................................................................................................... 28
BOLO OM NAMAH SHIVAYA ............................................................................................ 29
VER 1................................................................................................................................. 29
VER 2................................................................................................................................. 29
SHIVA SHANKAR NAMAMI SHANKAR .............................................................................. 30
SHIVA HARA ..................................................................................................................... 30
3

............................................................................................. 40 NACHO NANDA LALA ..................................................................................... 42 SHRI KRISHNA HE GOVINDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42 VER 2........................ 35 OM NAMAH SHIVAY (AVATARAN) .......................... 42 SHRI KRISHNA CHAITANYA ....................................................... 34 OM NAMAH SHIVAYA SHIVAYA NAMAH OM ............... 34 VER 2 [SACRED CHANTS] ................................................................................................................................................................................................................... 35 VER 2................................................................................. 41 VER 1......................... 40 JAI KANHAIYA LAL KI .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 42 VER 1............................ 39 VER 1.................................................... 41 VER 1........................................................................................................................................................................................... 40 RAMA KRISHNA HARE MUKUNDA HARE ............................... 34 OM NAMAH SHIVAYA...................................... 37 VER 2............................................................... 33 VER 2............................................................................................................................. 41 SHRI RADHE RADHE RADHE SHYAM ..... 36 KRISHNA SONGS ................ 42 RADHE GOVINDA GOPALA MURALI DHARA ................... SHIVA SHIVA SHIVA SHIVA................................................................................................................................. 39 CHITA CHORA YASHODA KE BAL .......................................................................................................................... 31 SHIVA RAJA MAHESHWARA ..... 30 SHIVAYA NAMAH OM .............. 37 NANDA KE LALA ................................................................................................... 38 GOVINDA HARE GOPALA HARE ..................................................................................................... 32 CHANDRA SHEKHARAYA NAMAH OM ............................................................................................................................ 31 NAMAH SHIVAYA OM ................ 37 KRISHNA GOVINDA GOVINDA GOPALA ............................................... 41 VER 2.......NAMAH SHIVAYA NAMO OM HARE HARE .. 38 VER 1........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41 VER 2..................................................................................................................................................................... 31 OM NAMAH OM NAMAH OM NAMAH SHIVAYA ......................................................................................... 40 ............................................................ 38 VER 2........................................................................................................... 37 VER 1........................................ 31 SHAMBHO MAHADEVA ....................................................... 33 VER 1....................................................................................................................................... 39 GOPALA GOPALA DEVAKI NANDA GOPALA .............. 39 GOVINDA MADHAVA GOPALA KESHAVA ............................ 32 SUNDARAANANA .................................................................................................... 38 SHRI RADHEY GOVINDA BOLO ........................................................ 43 4 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................RADHE GOVIND BHAJO RADHE GOVIND ......................................................................................................................................................................................... 39 VER 2........................................................................................................................................................................................................................................... 33 BAM BAM BHOLA ................................................................. 37 HE NANDA NANDA GOPALA ......................... 35 SHIVA SHIVA SHIVA SHIVA ...................... 35 VER 1........................................................... 34 VER 1................................................................................................................. 30 SHIVA SHAMBHO SHANKARA ..................................................................................................................................................................

............................................................. 46 HARE NARAYANA JAYA GOVINDA ........................................ 53 VITTHALA SONGS............................. 43 VER 1.. 50 VER 2..................................................................................................................................................................... 55 VER 1......... 52 HARE NARAYANA HARE NARAYANA ................................................ 48 KRISHNA MANO HARA ............................................................................................................. 52 OM SHIVA NARAYANA ............................................NARAYAN .......................................... 50 HARI HARI NARAYANA OM ........................................................................................................................................ 55 LAKSHMI NARAYANA JAY JAY VITHALE ............................................................................ 50 ALAKH NIRANJANA ................................................................... 46 RADHE RADHE RADHE SHYAM ............................ 43 VER 2............................................................................................................................................................................................... 48 VER 2................................................................................ 50 HARI OM NAMO NARAYANA ................................................................................................................................................................ 47 VER 2....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51 (FAST VER 2) ........................................................................................................................................................... 52 HARE SHARANAM SHIVA SHARANAM .. 47 RADHE SHYAM RADHE GOVIND ............................................... 47 VER 3................................................................................................................................................................................................................ 53 OM JAYA JAGADEESHA HARE ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 47 VER 4......................... 51 HARI NARAYANA HAREE…......................................................................................................................................................................... 55 5 ................................................................................................................................................................................................... 51 (SLOW VER 2).. 55 PANDURANGA JAYA VITHALE ................................. 48 OH RADHE ................. 48 VER 1............................... 50 VER 3..........................................HARE KRISHNA ............................................................................................................................................................................................................. 52 OM NAMO NARAYANAY .................................. 52 HARI HARI HARI NARAYANA OM......................................................................................... 47 VER 1. 50 SATYA NARAYANA HARI OM ............................................................................................... 44 SWAGATAM KRISHNA SHARANAGATAM KRISHNA ............................................................................................................... 45 DEVAKI NANDANA GOPALA .......... 49 SMITA SMITA SUNDARA ........ 51 NARAYAN NARAYAN JAY JAY GOVINDA HARE ........................................................................................................................................... 45 KRISHNA ....................................................................................................................... 49 VISHNU SONGS .......................................................................................................................................................................................................GOPALA JAYA JAYA ........................................................................................................... 44 SHRI KRISHAN GOVINDA HARE MURARE ............................................................................................................................................................... 51 (FAST VER 1) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................SHRI RADHE GOVINDA BOLO .............................................................. 46 GOVINDA JAYA JAYA.................................................................................................................... 51 (SLOW VER 1)................................................ 55 VER 2..... 55 VER 1.............. 47 BHAJAMANA RADHE GOVINDA ........ 45 MUKUNDA MADHAVA GOVINDA BOL...............................................................................................................................................................................

.................... 56 VER 1.......................... 61 NAMO NAMO SIDDHANAM ..................................................................... 59 JAY JAY SHRI RAM ........................ 63 WE ARE OPENING UP .......................................................................................................................... 57 RAMA SONGS....................................................................................................................................................................... 56 BOLO NARAYANA JAY JAY VITHALA ....................................... 59 SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM ............... 60 VER 3..................................... 56 GOVINDA NARAYAN PANDURANGA VITTHALE ......................................... 63 VER 2.............. 65 YOU ARE ME .......................................... 62 SAGAR MEIN LAHAR UTHI.................................... 62 VER 1............................... 57 VITTHALA HARI VITTHALA ......................................I AM YOU ......................................................... 64 I SEARCHED AND SEARCHED ..................................................................................................................................................................... 64 DANCE MY BELOVED ..............................................................................VER 2........................................................ 57 VER 2......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 END OF SATSANG SONGS ......................................................................................................................................................... 64 DON’T PLAY ALONE MY LORD…........................... 57 JAI JAI VITTHALA .......................................................................................................................... 63 YOUR HOME IS IN MY HEART .......................................................................................... 60 JAY JAY RADHA RAMANA HARI BOL .......................................................................................... 63 VER 1............................................................................................................................................. 60 SARVAM BRAHMAM MAYAM RE ............................................................................................. 59 OM SHANTI SHANTI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62 ENGLISH SONGS......... 65 I KEEP FEELING .................... 60 VER 1.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60 VER 2....... 59 END OF SATSANG SONGS .......................................................... 61 SHIVOHAM SHIVOHAM .................................................................................................................................................................................................... 57 VER 1............................................. 61 BUDDHAM SHARANAM GACCHAMI ................................................................... 62 VER 2.............................. 61 HALELUJA..................................................................................................................... 56 VER 2................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 66 6 ................................................... 63 I WOKE UP THIS MORNING ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60 UNCLASSIFIED SONGS .... 65 OPEN UP NOW IN SWEET SURRENDER ....................................

....................................................................... 66 VER 2.TODAY’S THE DAY THE WAVE REMEMBERS ............................... 67 LET ME CIRCLE ROUND THE FLAME OF YOUR LOVE ........................................................................................... 68 7 ........................................................................... 66 VER 1................................ 67 IN YOUR EYES I SEE A LOVE ....................................................................................................................................................................

Beginning Of Satsang Om Namah Shivaya Ver 1 Am----------------Dm----------C--A Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Dm----------F-G---Am----------E--Am Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Am-----------------Dm-----------Am Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Am-------E----Am----------------Am Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya Ver 2 Am----------------G-----------Am-Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya G--------Am-Em----Am-------Em—Am-Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Am-------Em---Am—(G?)------Em--Am Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Am-------Em---Am-----Em----Am----Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ver 1 C-------F------C------G----OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X C-------G------F----F---G-COM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X Ver 2 C----------F----C-------G------C---O-O-O-O-OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA C—F---C-------F----C-------G------C---NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 8 .

Vasudevaya Ver 6 Em------G---------Am-----Em Om Namo Bhagavate Vasudevaya Em---------Am------Em Vasudevaya.Am7-----.Ver 3 Capo II (Bridge between first and second fret) Am------G---------F---G---Am Om Namo Bhagavate Vasudevaya Am---------G----------F-------G--Am-Vasudevaya Vasudevaya Vasudevaya Bolo Ver 4 Am---G—-Am-----G-Em-AmG—-Am--Om Namo Bhagavate Vasudevaya Am---------G----------F-----G----Am-Vasudevaya Vasudevaya Vasudevaya Bolo Ver 5 Am------C---------G-------Am Om Namo Bhagavate Vasudevaya Am---------G-------Am Vasudevaya.Vasudevaya Ver 7 Dm-Am7 -Dm ---Am7-Dm-Am7-Dm Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dm------.Dm---Am7---Dm Vasudevay Vasudevay Vasudevaya Bolo Guru Brahma Guru Vishnu Guru Maheshwaraha Ver 1 C---------------------G--------------------CGuru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheswaraha --------G-------------C---------G7------------C-Guru Sakshat Para-Prahma Tasmai Shri Gurave Namah Ver 2 2x 2x 9 .

Guru Vishnu.Maheswaraha 2x C-------F-------------C---------G-------F-----C-Guru Sakshat.Gurave Namah 2x 10 .Tasmai Shri.Guru Devo.Para-Prahma.A---------------------E--------------------AGuru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheswaraha --------D-------------A---------E-------------A-Guru Sakshat Para-Prahma Tasmai Shri Gurave Namah 2x 2x Ver 3 C---------------------G--------------------CGuru Brahma.

Sharanam Ganesha D Ganesha Sharanam.Ganesha Songs Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ver 1 --C----------------------------Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha --G7---------------------------Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha --G7------------------------C---Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ver 2 D Ganesha Sharanam. Sharanam Ganesha Gouri Nandana Gajanana a-------------E-----a—-F--------------d-------a GOURI NANDANA GAJANANA GIRIJA NANDANA NIRANJANA a---------------d----------a----------d-------aPARVATI NANDANA SHUBHANANA SHUBHANANA SHUBHANANA 2X 2X F-------d----F-------a-PAHI PRABHO PAHI PRASANNA GOURI NANDANA GAJANANA GIRIJA NANDANA NIRANJANA 1X 11 . Sharanam Ganesha A Ganesha Sharanam.

Shri Ganaraya Jay Ganaraya G----------C—--G--------CSHRI GANARAYA JAY GANARAYA 2X G--------D-----C------G----a--------D----C----SHRI GANARAYA JAY GANARAYA GANAPATI BAPA MORIYA D-------e------D-------e----SINDURA VADANA PANKAJA RAMANA 2X 2X G-------D------C-------G---------a--------D----C----SINDURA VADANA PANKAJA RAMANA GANAPATI BAPA MORIYA SHRI GANARAYA JAY GANARAYA 1X SHRI GANARAYA JAY GANARAYA GANAPATI BAPA MORIYA 1X D--------e------D-------e----SIDDHI VINAYAKA MANGALA DATA 2X --G------D------C-------G SIDDHI VINAYAKA MANGALA DATA GANAPATI BAPA MORIYA SHRI GANARAYA JAY GANARAYA 2X 2X 1X ---------------------------a--------D----C----SHRI GANARAYA JAY GANARAYA GANAPATI BAPA MORIYA 1X SHRI GANARAYA JAY GANARAYA GANAPATI BAPA MORIYA -a-----D-----C------a--------D----C----MANGALA MURTI MORIYA GANAPATI BAPA MORIYA 1X Vishwadhara Vinayaka (Capo II) --A-------E----AVinayaka Vinayaka --A---------E-----AVishwadhara Vinayaka A--------------------------------Siddhi Vinnayaka Bhava Bhaja Nasha A----------D-------A-------A-Sura Muni Vandita Shri Ganesha A-----------E-----AVishwadhara Vinayaka 12 .

Ganapati Ganesha Om (Avataran) C-------F---C-------G---C-------F Ganesha Om. Bappa Moriya Re C Moriya Re. Bappa Moriya Re F----------------G------C Moriya Re. Ganesha Om. Ganesha Om C--------------G Ganapati Bappa Moriya. C-----F-------------G-------C Lambo Dhara Hara He Ganesha Om Vishwa Dhara Ganesha Om Mangala Murti Ganesha Om C Moriya Re. Ganesha Om ----G-------C Gao Ganesha Om C--------------G Ganapati Bappa Moriya. Bappa Moriya Re C--------------G Ganapati Bappa Moriya! G-------------C Mangala Murti Moriya! 13 .Ganapati Om Jaya Ganapati Om Am---------------G--------Am Ganapati Om Jaya Ganapati Om C----------------G--------Am Ganapati Om Jaya Ganapati Om Am----C---G-----Am Ganapati. Ganesha Om C-----------------------G Siddhi Vinayaka Ganesha Om. Ganesha Om C--------------F-------G-------C Ganapati Bappa Moriya.

Divine Mother Songs Bhajamana Ma (Sounds good at Capo IV too) --D--------------G---D----A---D BHAJAMANA MA MA MA MA 2X --D---------G—-D--------------A--D ANANDA MAYI MA MA ANANDA RUPA MA MA 2X Amba Kali Ma Capo III/IV -a--------------G--------------a----AMBA KALI MA JAYA JAYA DURGA KALI MA 2X -F--------G---------aAMBA JAGADAMBA KALI MA 2X -F--------G---------aAMBA JAGADAMBA KALI MA 1X -F--------G---------aAMBA JAGADAMBA KALI MA 1X Durge Jaya Ma Kali Kapalina Ma Ver 1 Capo I --Am----G-----Am---G--------Am Durge Durge Durge Jaya Jaya Ma Am--------------Kali Kapalina Maa 4x --G-------------2x Jagadodharina Maa -G-----Am------------------Devi Jaya Jaya Jaya Jaya Maa 2x -Am--------------G-------AmDevi Jaya Jaya Jaya Jaya Maa 2x 2x 14 .

--Am----G-----Am Durge Durge Durge Jaya Jaya Ma Am--------------Ananda Sagari Maa 2x --G-------------2x Karuna Sagari Maa -G-----Am------------------Devi Jaya Jaya Jaya Jaya Maa -Am--------------G-------AmDevi Jaya Jaya Jaya Jaya Maa Ver 2 2x 2x 2x Dm Am Dm Am Dm Durge Durge Durge Jaya Jaya Ma Dm Am Dm Kali Kapalini Ma C Jagadaudarini Ma Dm Am Dm Devi Jaya Jaya Jaya Jaya Ma Dm Am Dm Ananda Sagari Ma C Karuna Sagari Ma Dm Am Dm Devi Jaya Jaya Jaya Jaya Ma Devi Jaga-Janani --a-----------C----a----------C-DEVI JAGA-JANANI DEVI JAGA-JANANI 2X C--------------d-----------------a--------------TRILOKA PALINI TRIBHUVAN POSHINI DURGA BHAVANI MA a---d------------a------d------------aJAI AMBA BHAVANI MA JAI AMBA BHAVANI MA 2X 2X C----------------d-------------aDEVI JAGA-JANANI DEVI JAGA-JANANI DEVI JAA-JANANI DEVI JAGA-JANANI 15 .

Kali Durge Ma. Jay Ma. Kali Ma ----Dm---C---------------Am--Jay Ma. Durge Ma.Kali Durge Namo Namah Ver 1 A---------D------E--E7---A-----E7---A---Kali Durge Namo Namah 2x Kali Durge Namo Namah Uma Parvati Namo Namah Chitti Kundalini Namo Namah Lakshmi Annapurna Namo Namah Girija Shankari Namo Namah Sundari Saraswati Namo Namah 2x 2x 2x 2x 2x 2x Ver 2 C F Dm C G C Kali Durge Namo Namah Kali Durge Namo Namah C F Dm C G C Uma Parvati Namo Namah Uma Parvati Namo Namah C F Dm C G C Shakti Kundalini Namo Namah Shakti Kundalini Namo Namah C F Dm C G C Lakshmi Anapurna Namo Namah Lakshmi Anapurna Namo Namah C F Dm C G C Sundari Saraswati Namo Namah Sundari Saraswati Namo Namah C F Dm C G C Girija Shankari Namo Namah Girija Shankari Namo Namah Jay Ma Kali Durge Ma ----Dm---C---------Dm----(C)Jay Ma. Durge Ma Satya Ma Ma Ver 1 [Christina] ------C--------Dm--------GSatya Ma Ma Ma Ma Ananda Ma 16 . Durge Ma -Gm-C-----GmDm--------Gmc-GmDm Jay Ma. Kali Durge Ma.

G-----Dm----G------C Ma Ma Ma Ma Ananda Ma 2x Dm-------------------------CShri Guru Jai Ma Shri Guru Ma Dm----C------G-----CMa Ma Ma Ma Ananda Ma Dm--------------------C Ananda Mahi Ma Ananda Ma Dm----C------G-----Dm Ma Ma Ma Ma Ananda Ma 2x 2x Ver 2 C F Em C F C Satya Ma Ma Ma Ma Ananda Ma Ma Ma Ma Ma Ananda Ma Bb C F Em Dm G Ananda Mayi Ma Ananda Ma Ma Ma Ma Ma Ananda Ma Bb C F Em Dm G Sri Guru Jaya Ma Sri Guru Ma Ma Ma Ma Ma Ananda Ma Ver 3 [Sacred Chants] G------------. HARA HARA 2X -E----------a--------DEVI DEVI GIRIJA-A-A-A 2X 17 .F -------G Satya Ma Ma Ma Ma Ananda Ma G-----F---------G--C Ma Ma Ma Ma Ananda Ma Ananda Mayi Ma. Ananda Ma Sri Guru Jaya Ma. Ananda Ma. Ma Ma Ma Ma. OOOOOOM a BHAVANI SHANKARI OOOOOOM 2X 2X d----------a------------DEVI DEVI. GIRIJA. Sri Guru Ma. MAHAMAYA. Ma Ma Ma Ma. Ananda Ma Kali Kali Mahamaya (Capo III) a-----------G--------a-E-C-G KALI KALI.

Jai Ambe Jagadambe a---------G-----a—-F----------C—a------JAI AMBE JAGADAMBE MATA BHAVANI JAI AMBE 2X a------------------------------G-----------a----------DUKHA VILASINI DURGA JAI JAI KALA VILASINI KALI JAI JAI 2X G-----------a------------G-------------a---------UMA RAMA RAMANI JAI JAI RADHA RUKMINI SITA JAI JAI 2X 18 .

Vande Bhuvaneshwari a-------F--------------C--OOOO OM VANDE BHUVANESHVARI a----C-—F----------a-OOOO OM MANGALA KARINI -C-----F----d-----C--DAYA KARO DUKHA NIBARO [KRIPA KARO PREMA SAVARO] 2X 2X d--------E-------------a---RAJARAJESHVARI ANANDA RUPINI 2X E-------a--------E--------C-----KALI MA KRIPA MA DAYA MA PREMA MA 2X ---d-------------CSUNDARI MANOHARI MA 2X -d---------E----------a---SNEHA MAYI MA SNEHA MAYI MA 2X Jai Jai Durge Ma Shri Bhuvaneshwari Ma G7------------F—-C------------------G7 JAI JAI DURGE MA SHRI BHUVANESHWARI MA G DEVI BHAVANI MA KALI KAPALINI MA 2X 2X C-------------G7-C-------------G7 JAGADODHARINI MA JAGADODHARINI MA 1X -------------------G7---------------------G7 AMBA ANANDA RUPINI MA AMBA ANANDA RUPINI MA 1X Amba Amba Jaya Jagadamba a----------e AMBA AMBA JAY JAGADAMBA 2x a------------------E-----------a SHRI BHUVANESHWARI JAI JAI MUKHAMBA 2x 19 .

a DEVI DEVI JAY DURGA DEVI 2x SHRI BHUVANESHWARI JAI DURGA DEVI 2x Jai Durga Laxmi Saraswati G----------------G7-------------------C-JAI DURGA LAXMI SARASWATI PAHI JAGAN MATA C------------F-------------------CPAHI JAGAN MATA MAM PAHI JAGAN MATA -----G7------C-------------G7---------C-MAM PAHI JAGAN (MAHA) MAM PAHI JAGAN MATA 2X 2X 1X Amba Bhavani Jaya Jagadambe C----F-------G------C----AMBA BHAVANI JAYA JAGADAMBE 2X C-----F-------E7------a---AMBA BHAVANI JAYA JAGADAMBE 2X Jagadodharini Mata Durga G--------------D----------G----D-------GJAGADODHARINI MATA DURGA JAGADODHARINI MA G-------------(?)-------JAGO JAGO MA JAGO JAGO MA D-------------G---JAGO JAGO MA JANANI G------------------D---------HE GAURI DEVI RANA CHANDI DEVI -----C--------D------GHE SHIVA RAMANI JAGO MA ----C--------e-------GHE SHIVA RAMANI JAGO MA G--------------D----GJAGO JAGADO DHARINI MA 20 .

Amba Ma…Kali Ma…Gauri Ma… E----A—-E----A--------a---DAMBA MA AMBA MA AMBA AMBA MA E—A-----EA OM DEVI OM E-------E----AE-----------DKALI MA KALI MA KALI KALI MA E—A-----EA OM DEVI OM E-----A----E---A--------DGAURI MA GAURI MA GAURI MA E—A-----EA OM DEVI OM E------A----E----A----------------DCHANDI MA CHANDI MA CHANDI CHANDI MA E—A-----EA OM DEVI OM Maha Bhavani Maheshwari -Eb MAHA BHAVANI MAHESHWARI ------Ab------Eb-----Ab-Eb MAHA BHAVANI PARAMESHWARI D--------------D----A7-D MAHA BHAVANI SARVESHWARI D-----------------D-A7-D MAHA BHAVANI KRIPASAGARI D------------------A--------A7—D--KRIPASAGARI KRIPASAGARI KRIPASAGARI KRIPASAGARI KRIPASAGARI KRIPASAGARI KRIPASAGARI -A7-------------------------D---------KARINI PURANI DHARINI AMBA MATA BHAVANI -A7------------------D-------D---------DURGA DEVI DURITA NIVARINI MATA BHAVANI -D-----------A4-----A---------------D--DURGA DEVI DURITA NIVARINI MATA BHAVANI 21 .

Amba Devi Ki Jai Jai Jai Jai Jai Amba Devi Ki Jai Kali Devi Ki Jai Bolo. Shakti Devi Ki Jai Am------C-------C-----------Em--Am Jai Jai Jai Jai Shakti Devi Ki Jai 22 . Kali Devi Ki Jai Jai Jai Jai Jai Kali Devi Ki Jai Ver 2 Am-------------C-----G---C-----------Em--Am Shakti Devi Ki Jai Bolo. Shakti Devi Ki Jai Jai Jai Jai Jai Shakti Devi Ki Jai Amba Devi Ki Jai Bolo.Om Mata Kali Om Mata Durga Am-----------E-------Am--Om Mata Kali Om Mata Durga Am---------E----Am--Kali Durge Namo Namah Dm---------Am-------Kali Durge Namo Namah Saraswati Maha Lakshmi Durga Devi Namah Am------------------------------------CSaraswati Maha Lakshmi Durga Devi Namaha -------Dm------Am------------F----G---Am Saraswati Maha Lakshmi Durga Devi Namaha Shakti Devi Ki Jai Ver 1 Am Shakti Devi Ki Jai Bolo.

Guru Songs Guruji Sharanam --a---------d----E--------aGURUJI SHARANAM JAI GURUDEVA ---C-----a-------d-----E-----KARUNA VATARAM TVAM PREMSAGARAM ---a-------d------E--------a--GYANA JYOTIRMAYAM JAI GURU DEVA 2X 2X --a---------d----E--------aGURUJI SHARANAM JAI GURUDEVA ---c----a-----d-----E--SUNDARARUPAM ANANDA DATAM ---a-------d-----E--------a-HRIDAYE VASATAM JAI GURU DEVA 2X 2X --a---------d----E--------aGURUJI SHARANAM JAI GURUDEVA 2X ---C-------a--------d---------E---MADHURA SVABHAVAM MANGALA DARSHANAM ---a-------d----E-------a--NIRJAHANILAYAM JAI GURU DEVA 2X Guru Deva Sharanam Am---------E--------Am Guru Deva Sharanam Deva Am-----------E-------Am Pahi Prabho Sharanam Deva Am---------E-------Am Guru Deva Sharanam Deva Am------------A7------E Sundara Rupa Sri Guru Deva C---------F------------Am Sharanam Sharanam Guru Deva Jaya Guru Om Ver 1 -----------a-----E-a---e-a JAYA GURU OM NAMAH SHIVAYA 4X 1/2F----------a----------e----aDAKHINA MURTI GURU OM OM GURU OM 2X 1/2F---------------e—A7--DAKHINA MURTI GURU O-O-O-M 23 .

Om Namo Namo 24 .Ver 2 Am-------------Em-----AmEmAm Jaya Guru Om Namah Shivaya D7---------A7------------Em---Am Dakhina Murti Guru Om Om Guru Om D7----------Am-------Em---E Dakhina Murti Guru O-O-O-M a-------------G----F----[OMKAR GURUJI OMKAR GURUJI] Guru Deva Shankara a--------C--------E GURU DEV GURU DEV GURUDEV F--------C--------E F--------------------C----------E GUR DEVA GURU DEVA SHANKARA SHANKARA Jaya Guru Omkara C-------------G-----------------------C Jaya Guru Omkara Jaya Jaya Sadguru Omkara C-------------------G-Brahma Vishnu Sadashiva G-------------------------C Hara Hara Hara Hara Mahadeva Jaya Guru Deva Guru Om Namo Narayana Ver 1 C----------------------------------GJaya Guru Deva Guru Om Namo Narayana C----G-------C----G-----Om Narayana.

C) (Ver 2) Dm----------------C----Dm-Om Guru. Deva Deva Am-----G------Em------AmAja Ki Jai. Om Guru. ------G-A-D Murta Ye D-------A------------G------------A-Namastasmai. Namastasmai --G-------DNamo Namaha Om Guru Om Guru Deva Deva (Ver 1) Am-------C----G--------Am-Om Guru. Deva Deva Dm-------------C------DmAja Ki Jai.Ver 2 D----------------------------------AJaya Guru Deva Guru Om Namo Narayana D----A-------D----A-----Om Narayana. Gurave Sachidananda. Ananda Ki Jai 25 . Namastasmai. Gurave Sachidananda. Ananda Ki Jai (Alternate Chords: Dm. Namastasmai --F-------CNamo Namaha Ver 2 D-----------A---------G---------A---Om Namah Shivaya. ------F-G-C Murta Ye C-------G------------F------------G-Namastasmai. Om Guru. Namastasmai. Om Namo Namo Om Namah Shivaya Gurave Ver 1 C-----------G---------F---------G---Om Namah Shivaya.

Guru Om. C) Tere Naam Ke Siva C Tere Naam Ke Siva G---------------------C Mujhe Kuch bhi yaad nahin C-------G---C Guruji. Guru Kripa Karo C-------------------G---------F----C Guru Deva Guru Dev. Guru Deva Guru Dev Guru Om -----Am-------Em-------Am-------Em--Am Guru Om. Guru Deva Guru Dev Guru Deva Guru Dev. Guruji C----------------F------------C Om Gurave Namah. Tuhi Tuhi C----------F----------G Ambar Mein Bhi. Guru Om. Tuhi Tuhi Saagar Mein Bhi. Guru Om (Alternate Chords Dm. Tuhi Tuhi Lehron Mein Bhi. -----Am-------G--------Am-------Em--Am Guru Om. Om Gurave Namaha C----------------G------C Dharti Mein Bhi. Guru Kripa Karo C----F-------G---F-------G----C Guru Kripa Karo. Guru Om. Tuhi Tuhi 26 . Guru Om. Guru Om.Guru Kripa Karo C----------------G-------F----C Guru Kripa Karo.

Shiva Songs Shivaya Namah Om -C----------------------d SHIVA SHIVAYA NAMAH OM SHIVA SHIVAYA NAMAH OM 2X C---d-------C------d---------C (OM) NAMAH SHIVAYA NAMAH SHIVAYA 2X NAMAH SHIVAYA NAMAH SHIVAYA 2X Shiva Om Namah Shivaya ------------d----d----C----d---OM NAMAH SHIVAYA OM NAMAH SHIVAYA ------g--------F--------E----------d---SHIVA OM SHIVA OM SHIVA OM NAMAH SHIVAYA Jaya Jaya Shiva Shambho Ver 1 (Capo II) -Dm----------------------C---------------Dm---Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho -Dm---------------C------------Dm Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho -Dm---------------------------C---------------Dm Hara Hara Mahadev(A) Shambho Mahadev(A) Shambho -------------------------------C--------------DmShiva Shiva Mahadev(A) Shambho Mahadev(A) Shambho Ver 2 Am-------------------C---G-------------------Am Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Am------------C---G------------Am Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Am-------------------G-----------------------Am Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Am-----------------G------------------------Am Sham Sham Sham Shambho. Sham Sham Sham Shambho Am------------C---G------------Am Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho 27 .

Ver 3 Dm-------------------F—C----------Am--------Dm Jaya Jaya Shiva Shambho Jaya Jaya Shiva Shambho Dm------------C----------------Dm Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Shiva Shiva Mahadeva C---------(G)------(C)--------------G7-------C-Shiva Shiva Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva --------------------------------------G7-----C-Kali Kali Mahamaya Namah Kali Ke Namo Namah ---------------------------------------G7----C-Durga Durga Maha Maya Namah Durgaya Namo Namah Deena Bandho Deena Nath (Capo III or no Capo) --Am---------C---------G---------------------Em---Am Deena-Bandho Deena-Naath Hara Hara Shambho Umanath --Em-----------------------------------------Em---Am Deena-Bandho Deena-Naath Hara Hara Shambho Umanath LA ILAHA ILLALLAH MOHAMMED SUR RAZAULLAH BUDDHAM SHARANAM GACCHAMI DHAMMAM SHARANAM GACCHAMI Nataraja Nataraja ----Am---E---Am Nataraja Nataraja Shivaraja Shiva Raja Nartana Sundara Nataraja Shiva Kamipriya Shia Raja Chidambareshwara Nataraja Parathi Purishwara Nataraja 28 .

Bolo Om Namah Shivaya Ver 1 ---e-------------------D-----------e--BOLO BOLO SAB MIL BOLO OM NAMAH SHIVAYA -e------------a—-D-----------e--OM NAMAH SHIVAYA OM NAMAH SHIVAYA 2X 2X ---e-------------------D-----------e--BOLO BOLO SAB MIL BOLO OM NAMAH SHIVAYA --e---------------D------JUTA JATA MEIN GANGA DHARE ---G------D-----------e--TRISHUL-DHARE DAMARU BAJAE 2X -e------------------------D------DAMA DAMA DAMA DAMA DAMARU BAJE -G-----D-------------e--GUNJ UTHA OM NAMAH SHIVAYA -e-----------------------D-------DAMA DAMA DAMA DAMA DAMARU BAJE -G------D-------------e---JORSE BOLO OM NAMAH SHIVAYA e----------------D-------------OM NAMAH SHIVAYA OM NAMAH SHIVAYA -G------D---------e---G-------D-----e-----HARI OM NAMAH SHIVAYA HARI OM NAMAH SHIVAYA -G--------D--------------e--PREM SE BOLO OM NAMAH SHIVAYA G----------D--------------e--PYAAR SE BOLO OM NAMAH SHIVAYA e----------------D-------------OM NAMAH SHIVAYA OM NAMAH SHIVAYA G-------D---------e----G------D------e----HARI OM NAMAH SHIVAYA HARI OM NAMAH SHIVAYA Ver 2 Am---G----F---------G--------------Am-BOLO BOLO SAB MIL BOLO OM NAMAH SHIVAYA Am-------------—-G-------------Am OM NAMAH SHIVAYA OM NAMAH SHIVAYA 2X 2X 29 .

Shiva Shankar Namami Shankar C HE SHIVA SHANKAR NAMAMI SHANKAR F-----------------C-SHIVA SHANKARA SHAMBHO 2X C-----------------G----------JAI GIRIJAPATI BHAVANI SHANKAR C-----------------G--------------------------SHIVA SHANKARA SHAMBHO SHIVA SHANKARA SHAMBHO -F-----------------G-SHIVA SHANKARA SHAMBHO Shiva Hara A SHIVA HARA SHIVA HARA SHIVA HARA SHIVA HARA E-------A--------------E---------A-------SAMBA SADA SHIVA SHIVA HARA HARA HARA HARA A SAMBA SADA SHIVA SHIVA HARA HARA HARA HARA 2X 2X Namah Shivaya Namo Om Hare Hare -C-----------------a---G----C-NAMAH SHIVAYA NAMO OM HARE HARE C-----------F---C---G------C HARE HARE HARE HARE SHANKARA Shivaya Namah Om (Capo IV) -a----------------G------------a SHIVAYA NAMAH OM SHIVAYA NAMAH OM -a------------F---G--------a-SHIVAYA NAMAH OM NAMAH SHIVAYA a----------------G-------a-----OM NAMAH SHIVAYA OM NAMA SHIVAYA 30 .

Shiva Shankara Shiva Shambho C---------------D-------------Shankara Shiva. Shambho C-------------D---------G------------------D-Shambho. Hara Hara Shiva G------------------D-Shankara Shiva Shambho 31 .Shiva Shambho Shankara (Capo IV) -----------------------F---Shiva Shiva Shambho Shankara -Dm---G----F---------Am Hara Hara Hara Mahadeva ------Am---------G----------Gangadhara Hara Mani Manohara -C-----G---------F----AmParti Puri Para-Meshvarah Namah Shivaya Om a---------C---G-----------a---NAMAH SHIVAYA OM NAMAHA SHIVAYA -C-------F---------G-----------a--NAMAH SHIVAYA HARE OM NAMAH SHIVAYA Om Namah Om Namah Om Namah Shivaya D--------A--------D-----------A--OM NAMAH OM NAMAH OM NAMAH SHIVAYA D--------A--------D------A------DOM NAMAH OM NAMAH OM NAMAH SHIVAYA Shiva Raja Maheshwara D------------C------Shiva Raja Maheshwara -----G--------------D-----Jaya Shankara Shiva Shambho C-------------D--------G-------D----------Shambho. Shambho. Shambho. Shambho.

Shambho Mahadeva Am----------------------F-------------Em Shambho Mahadeva. Shiva Shambho Mahadeva Am-------------C-------------F Shambho. -----E Jaya Shambho Mahadeva Am Om Namah Shivaya Shiva Om C Om Namah Shivaya Shiva Om Am Om Namah Shivaya Shiva Om F----------------E Om Namah Shivaya Shiva Om Sundaraanana D-------------------------------Em Hara Shiva Shiva Hara Sundaraanana Em------------D---------Em Sundaraanana. Sundaraanana 32 . Hara Shambho. Sundaraanana Em--------------------D---------Em Bhooth Naath Dev Dev. Shiva Shambho. Sundaraanana Em-------------------D--------Em Bhala Netra Madana Dahana Sundaraanana Em-------------D---------Em Sundaraanana . Sundaraanana Em-------------------D---------Em Bhasma Bhushitaanga.

Om Om Namah Shivaya Namah Om Bam Bam Bhola Ver 1 D---G---D----------G--D Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola G-----------------------D Shiva Shiva Shiva Shiva Bam Bam Bhola G-------------------D Hara Hara Hara Hara Bam Bam Bam Bhola G---------D-------G---------------D Bholenath Umapate Shambho Shankar Pashupate D----------------Shiva Shiva Shiva D-----------33 .Chandra Shekharaya Namah Om Am Chandra Shekharaya Namah Om F-------------------Am Ganga-dharaya Namah Om Am-------------F-----Am Lingesh-waraya Namah Om F---------------------Am Paramesh-waraya Namah Om Am----------G----------Am Om Namah Shivaya Namah Om G----------------------Am Om Namah Shivaya Namah Om Am-------------F----------Am Shiva Shiva Shivaya Namah Om F----------------------Am Hara Hara Haraya Namah Om G----------------------Am Om Namah Shivaya Namah Om.

Bam Bam Bhola D----G----(D)-(G)---D----G Hara Hara Hara Hara Hara Hara (D)—(G)--------D-Hara Hara Hara Bam Bam Bhola Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Bam Bam Bhola G---------D-------G---------------D Bholenath Umapate Shambho Shankar Pashupate D----G---D Hara Har Hara Shiva Shiv Shiva Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Ver 1 Dm Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya Shivaya Om Em---------------Dm Om Om Shivaya Om Hara Hara Shiva Shambho Ver 2 [Sacred Chants] Am------------------G----------Am Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Am------------------G----Am Om Namah Shivaya Shivaya Om G-------------------Am--------Em---------Am Om.Hara Hara Hara G-----------------------D-----------Shiva Shiva Shiva Shiva Bam Bam Bhola G-------------------D Hara Hara Hara Hara Bam Bam Bhola Ver 2 ----------D----G-------D Bam Bam Bhola. Hara Hara Shiva Shambho G-------------------Am--------G----------Am Om. Hara Hara Shiva Shambho 34 . Shivaya Om. Om. Om. Shivaya Om.

Shiva Shiva Shiva Shiva Ver 1 Dm Am Dm Am Dm Am Om Namah Shivaya Om Namah Shivay Om Namah Shivay Dm C Am Dm Am Dm Am Shiva Shiva Shiva Shiva Om Namah Shivay Om Namah Shivay Ver 2 (Sweet Devotion) Am G-----Am-------G Om Namah Shivaya. Namah Om. Somesh-waraya Namah Om Ganga-haraya Namah Om. Namah Om Am-------------------G---F-------G--------Am Sarvesh-waraya Namah Om. Paramesh-waraya Namah Om Lingesh-waraya Namah Om. Om Namah Shiva Am-------G-----Am Om Namah Shiva (Alternate Chords : Dm. Mrutyun-Jayaya Namah Om Bolo Shivaya Namah Om. Om Namah Shiva. Om Namah Shivaya Am------------G---F----G--------Am Shivaya Namah Om. C.Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Namah Om 35 . Shivaya Namah Om Am------------G—F------G--------Am Shivaya Namah Om. F---------G---------Am Namah Om. Om Namah Shivaya Am------------------G Namah Om. Am-------G Om Namah Shiva Am----C-----G------------Am-------G Shiva Shiva Shiva Shiva. Namah Om. Namah Om. Am) Om Namah Shivay (Avataran) Am----------G-----F—G---------Am Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya. Namah Om.

Sri Nataraja. Sri Nataraja. Shiva Shiva Shiva Shiva. Sri Nataraja Om 36 .Shiva Shiva Shiva Shiva Am Shiva Shiva Shiva Shiva. Sri Nataraja Om Sri Nataraja. Namah Shivaya. F-------------E Namah Shivaya Om Am-------------G Namah Shivaya. Namah Shivaya. F-------------Am Namah Shivaya Om Am Dam Dam Dam Dam Damarubajae Dama Dama Dama Dama Dama Damarubajae Am------------G-------------F------------E Sri Nataraja. Shiva Shiva Shiva Shiva Om Am-------------G Namah Shivaya.

Krishna Songs Krishna Govinda Govinda Gopala Ver 1 Dm--------------Am------DmAmDm Krishna Govinda Govinda Gopala 2x Dm------Dm------Gm------Dm--Am Krishna Govinda Govinda Gopala 2x Am-------Dm-------Gm----Dm----Am-Dm Krishna Murali Manohara Nanda-Lala 2x Ver 2 Am--------------G-------AmEmAm Krishna Govinda Govinda Gopala 2x Am--------------G-------AmEmGKrishna Govinda Govinda Gopala 2x Am---------------G------------Em-Am Krishna Murali Manohara Nanda-La-La 2x Nanda Ke Lala C----------------------G--NANDA KE LALA NANDA KE LALA ---------G7------------C-NANDA KE LALA NANDA KE LALA C-----------G—--a------d-----------G---C----MAIN TUJHKO ROJ PUKARU MAIN TUJHKO ROJ NIHARU ---------C-----------------HE NANDA LALA HE NANDA LALA NANDA KE LALA NANDA KE LALA NANDA KE LALA NANDA KE LALA NANDA KE LALA NANDA KE LALA ---------C----------------G--------------G7--------------C-NANDA KE LALA YASHODA KE BALA GIRIDHARI BALA HE NANDA KE LALA 37 .

He Nanda Nanda Gopala Ver 1 ---G-------------D------D7-----------G--He Nanda Nanda Gopala Ananda Nanda Gopala 2x ----G-------------------C-----------G---He Nanda Nanda Gopala Ananda Nanda Gopala 2x ----C-----------G-----------------D------------G--He Nanda Nanda Ananda Nanda Yadu Nanda Nanda Gopala 2x Ver 2 C-----------------G------------------C--He Nanda Nanda Gopala Ananda Nanda Gopala 2x C---------------------F------------C----He Nanda Nanda Gopala Ananda Nanda Gopala 2x C-—F-----------C-----------------G-----------C---He Nanda Nanda Ananda Nanda Yadu Nanda Nanda Gopala 2x Shri Radhey Govinda Bolo ------Am--------G----AmShri Radhey Govinda Bolo 2x C----Dm-G--An--G-----------------Am-Radhey Govinda Radhe Govinda Gopala C-----G-----F-----G-----Am----E-----Am--Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe -G---------------Am Radhe Govinda Gopala C-------G-------F-------G-------Am------E--------Am----Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Am-----------------Radhey Govinda Gopala 38 .

Govinda Hare Gopala Hare ---C------F----C-----G7GOVINDA HARE GOPALA HARE F-----------C-----G7----C HE HE HE PRABHU DINA DAYAL HARE 2X -----------------F------C HE PRABHU DINA DAYAL HARE 2X ------F-----------C----G7-----C HE HE HE PRABHU DINA DAYAL HARE 2X Govinda Madhava Gopala Keshava ---A-------------------------GOVINDA MADHAVA GOPALA KESHAVA 2X ----A--------------------------A7---------AHE NANDA MUKUNDA NANDA GOVINDA RADHEY GOPALA 2X ----A-----------------------------------------------GIRIDHARI GIRIDHARI GIRIDHARI GIRIDHARI RADHEY GOPALA 1X Gopala Gopala Devaki Nanda Gopala C----d--G---C-a------C-------G7---C GOPALA GOPALA DEVAKI NANDANA GOPALA 2X C--------------C(a)----d--------------G7---C DEVAKI NANDANA GOPALA. DEVAKI NANDANA GOPALA 1X C---------------C(a)----d--------------G7---C NANDANA NANDANA GOPALA. ANANDA. ANANDA GOPALA 1X Chita Chora Yashoda Ke Bal Ver 1 -------Em----------------------------------AmChita Chora Yashoda Ke Bal Navanita Chora Gopal --Am---Dm-----Am---E--Gopal Gopal Gopal Gopal 2x -E----------------Am-Govardhana Dhara Gopal 2x 2x 39 .

Ver 2 Am----------------------Em Chita Chora Yashoda Ke Bal. Navanita Chora Gopal Am------G-----Am----Em--Gopal Gopal Gopal Gopal EmG---------------Am-Govardhana Dhara Gopal Jai Kanhaiya Lal Ki -d-------------------C------------d----GIRIDHARI GOPAL LALA JAI KANHAIYA LAL KI 2X -G-----------D-------D7-----------d----JAI KANHAIYA LAL KI JAI KANHAIYA LAL KI 2X Nacho Nanda Lala -a------------------------------SMITA SMITA SUNDARA MUKHARA VINDA -C-----G----E-a-------------E-----a-----E--a NACHO NANDA LALA NANDA LALA NACHO NANDA LALA 2X C-----------------MIRA KE PRABHU LALA E---------------------------aNANDA LALA MIRA KE PRABHU LALA 2X Rama Krishna Hare Mukunda Hare C-----G7------C-------------G7RAMA KRISHNA HARE MUKUNDA MURARE C----------a---------------------G--C PANDURANGA PANDURANGA PANDURANGA HARE 2X 2X 40 . Em---G----------EmAm Navanita Chora Gopal Nanda Gopal Yashoda Ke Bal.

.. Radhe Govinda Radhe -Am-----------------Dm-----------Radhe Radhe Radhe.. Radhe Govinda Radhe Am-----------------Dm----------Am-Radhe Radhe Radhe.Radhe Govind Bhajo Radhe Govind Ver 1 -Am--------------G------Am Radhe Govind.Govinda Radhe 2x -------Dm--Shri Radheee Dm--------------------CGovinda Radhe Radhe Shyam --C-----------------Dm-Gopala Radhe Radhe Shyam 2x 41 ... Bhajo Radhe Govind Am-------------------G-----------Radhe Govinda Radhe.. Radhe Govinda Radhe Dm-------------------Am-----------------Radhe Govinda Radhe. Radhe Radhe Radhe 2x Ver 2 Am-------------Dm---------Radhe Govind. Radhe Govind -G--------------------------Am--Radhe Govind... Radhe Govind C-------------Am----Em----Am Radhe Govind. Radhe Govinda Radhe --F------------------E-----------------Radhe Govinda Radhe.. Radhe Radhe Radhe Shri Radhe Radhe Radhe Shyam Ver 1 -----Dm-----------------C-----------------Dm-Shri Radhe Radhe Radhe Shyam. Bhajo Radhe Govind 2x --Am-------------------G------(Am)-----Radhe Govinda Radhe..

C.Dm. Govinda Radhe 2x -------Am--Shri Radheee C---------------------GGovinda Radhe Radhe Shyam --------------------Am-Gopala Radhe Radhe Shyam 2x (Alternate Chords : Em. D.Em.Dm) Radhe Govinda Gopala Murali Dhara Ver 1 -------d-------------G--------d-RADHE GOVINDA GOPALA MURALI DHARA -D----------------------MURALI DHARA MURALI DHARA D-------D7------G--------dKESHAVA MADHAVA MANA-MOHANA Ver 2 a RADHE GOVINDA GOPALA MURALI DHARA RADHE GOVINDA GOPALA MURALI DHARA a------------d---------aMURALI DHARA MURALI DHARA Shri Krishna Chaitanya C----------------------G7---------C----SHRI KRISHNA CHAITANYA PRABHU NITYANANDA 2X F------------------G7---------C---HARE KRISHNA HARE RAM RADHE GOVINDA 2X C---------------------G7------C---HARE KRISHNA HARE RAM RADHE GOVINDA 2X 42 .Em) (Alternate Chords : D.Ver 2 -----Am-----------------G-----Am-Shri Radhe Radhe Radhe Shyam. G.C. D. Dm.

....Shri Krishna He Govinda C------------G7-----C----------C---------G7--C SHRI KRISHNA HE GOVINDA SHRI KRISHNA HE GOPALA (G7 or G) F-------------------C----F-----------------G HARE HARE HARE GOVINDA HARE HARE HARE GOPAL Shri Radhe Govinda Bolo Ver 1 Dm----------C------Dm-Shri Radhe Govinda Bolo 2x ----------------------C----------------Dm-Radhe Govinda .Radhe Govind(A) Gopala --------C-------------------------------DmRadhe Govinda ........Radhe Govind(A) Gopala Dm---------------------C-------------Dm-Shri Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda 1x -C--------------Dm-Radhe Govinda Gopala 2x 43 ..

Ver 2 Am----------G------Am-Shri Radhe Govinda Bolo 2x Am----C-----Am-G Radhe Krishna [low] G---------------AmRadhe Govinda Gopala AmC---G—---Am--G Radhe Krishna [high] G---------------AmRadhe Govinda Gopala Am----(C)—-(Am)---G----(Am)—(C)-----Am Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Am------(C)—---(Am)-----G------(Am)—---(C)------Am Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Am----C----Am--G Radhe Krishna [low] G---------------Am-Radhe Govinda Gopala AmC---G----Am--G Radhe Krishna G---------------Am-Radhe Govinda Gopala Shri Krishan Govinda Hare Murare Am Shri Krishna govind(a) hare murare Gm he Natha narayan(a) vasudeva F he natha narayan(a) vasudeva E he Natha Narayan(a) vasudeva Am Govind(a) bolo hare gopal(a) bolo 2x Radha Ramana Hari Govinda bolo 2x 44 .

RADHE GOPALA ... MADHAVA ... NAND-LALA -C------------F----C------------GNARAYAN(A) .Hare Krishna C-------------------------------F--------C------KRISHNA ....GOVINDA GOPALA HARE -C----------F--------C---------G7 KESHAVA .. GOPALA ... OM ..GOVINDA GOPALA HARE --------------------------------F------C------RADHA ... MADU-SU-DHANA HRI-DAYA ..Swagatam Krishna Sharanagatam Krishna ----a--------G--------C------E------a-SWA-GATAM KRISHNA SHARA-NA-GATAM KRISHNA ----C------------G--------a--------E-----a--SWA-GATAM SU SWA-GATAM SHARA-NA-GATAM KRISHNA ----a----------C------------d-------G--MATHURAPURI KRISHNA MADHU-SUDHANA KRISHNA ----C------------G-------a--------E----a---SWA-GATAM SU SWA-GATAM SHARA-NA-GATAM KRISHNA ---a--------------C--------d------------G---MURALI DHARA KRISHNA MURALIDHARI SHRI KRISHNA Krishna . NARAYAN(A) .....HARE KRISHNA . OM Mukunda Madhava Govinda Bol A------------------E--------------HARI HARI HARI HARI HARI HARI BOL --A-------------E-------A-MUKUNDA MADHAVA GOVINDA BOL -A------E----------------AMUKUNDA MADHAVA GOVINDA BOL E-------A-------E-------A-MUKUNDA MADHAVA GOVINDA BOL 45 ..

. --A—-E---------------G---------------D-----HARI NARAYANA HARI NARAYANA JAYA GOVINDA ------------E-----------------A--JAYA JAYA KRISHNA KRISHNA HARE 2X 2X A----D--HARE RAMA D-----------------------G----------So lets sing a song of love together -----e----------------A And share a laugh or two ---------D--------------G--------And lets celebrate the simple joys ------e------------------A-That life has brought to you Radhe Radhe Radhe Shyam a---A7—E7----------e--RADHE RADHE RADHE SHYAM --C------a-----D------------e--GOVINDA GOPALA RADHE RADHE SHYAM 46 . I spent with you...Devaki Nandana Gopala C----d-G7---C-a------C-------G7--C GOPALA GOPALA DEVAKI NANDANA GOPALA C---------------------d--------------G7---C DEVAKI NANDANA GOPALA DEVAKI NANDANA GOPALA -C---------------------d-------------G7---C NANDANA NANDANA GOPALA ANANDA ANANDA GOPALA Hare Narayana Jaya Govinda D--------------------G-------Its another end to another day -----e-------C----------A---------How swiftly they are passing through And the sweetest moment I spent in life My dear....

.Govinda Jaya Jaya.Gopala Jaya Jaya Ver 1 A----------------------Em----------Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 2x A----------------------Em----------Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya 2x Ver 2 Am------C---------G--------Am------Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 2x C--------F-------G----------Am-----Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya 2x Ver 3 D-------------------Am-------------D Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 2x D-------------------C--------------DRadha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya 2x Ver 4 Am-------------Em---G-------------Am Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 2x Am-------------Em---G--------------Am Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya 2x Radhe Shyam Radhe Govind --------Am----------------------G--------E----Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam ----Am------------G-----Radhe Govind Radhe Govind -----F------------E-----Radhe Goving Radhe Govind 47 ...

Hari Om 48 . Hari Om. ------------Am-Gopi Mano Hara. Gokulanandana Em------------Am Govardhano Dhara. Murali Dhara Sha --------Am--Jai Jai Vitthala Vitthala Vitthala Vitthala G Vitthala Vitthala Vitthala -----Am/G-----Am/G-----Am/G-----Am/G Hari Om. Hari Om.Bhajamana Radhe Govinda Ver 1 C Dm C Bhajamana Radhe Govinda C F C Dm C F C Dm C F C Bhajamana Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda C Dm C Bhajamana Krishna Kanaiya C F C Dm C F C Dm C F C Bhajamana Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Kanaiya Ver 2 C G C Bhaja mana Radhe Govinda (Bhaja mana Krishna Kanhiya) C F C F C G C Bhajamana Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda C F C F C G C Bhajamana Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Kanaiya Krishna Mano Hara Am-----------------G Krishna Mano Hara. Murali Dhara Sha Am--------------G Mukunda Murari. Nanda Kishora.

Gopala Hari Om [Low] C------------F-------G-------C Govinda Hari Om. Nacho Nanda Lala C----------------C7--E Mira ke prabhu lala. Nanda Lala. Oh Radhe G------------C-------G-------C Govinda Hari Om. Nanda lala.Oh Radhe F—C—-Am---F—C---Am—-F--C--Am Oh Radhe. Oh Radhe. E7---------------Am Mira ke prabhu lala 49 . Gopala Hari Om [High] Smita Smita Sundara Am---------------------------------C Smita Smita Sundara Mukhara Vinda. Nacho G-----E-Am--------------E-----Am----E-Am Nanda Lala.

Vishnu Songs Alakh Niranjana --d-------C--------a--------------dALAKH NIRANJANA BHAVA BHAYA BHANJANA 2X -d----a-C-----d------d-----C-------d NARAYAN NARAYAN NARAYAN HARI NARAYAN 2X Hari Hari Narayana Om D--------------G-------D-A-G Hari Hari Hari Narayan Om G-------A--------D---G------A--------DGovinda Narayana Om. Gopala Narayana Om D-------A--------G---G-----(A)-------DGovinda Narayana Om. Gopala Narayana Om Hari Om Namo Narayana Am--------------------G------------AmOm Namo Narayana Hari Om Namo Narayana 2x Am---------------------Om Namo Om Namo Narayana -----G--------------------AmHari Om Namo Om Namo Narayana 2x Satya Narayana Hari Om Ver 1 C-------------Am---------Dm-----------G4Narayana Hari Om Satya Narayana Hari Om 2x -C-------------------Am---Dm------------------G4 Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om 2x Ver 2 G7------------E----------C---Em6-------Am Narayana Hari Om Satya Narayana Hari Om 2x -G7------------------E----C------Em-----------Am Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om 2x 50 .

. Jai Jai Gopala Hare (Fast Ver 2) D------------------------------Em Narayana Narayana Jay Govinda Hare A--------------------------D--Narayana Narayanaa Gopala Hare 51 . Narayan(A) ............ Jai Jai Gopala Hare Am----------------G-----------F--------Am Jai Jai Govinda Hare... Jay Govinda Hare --G7-----------------------------------------C-Narayan(A)... Jay Gopala Hare (Fast Ver 1) Am-----------------------------G Narayana Narayana Jay Govinda Hare G-------------------F------Am Narayana Narayanaa Gopala Hare Am---------------G------------F--------Am Jai Jai Govinda Hare... Narayan(A) ... Narayana(A) ... Narayana(A) . Jay Govinda Hare G---------------E7---------------G7---------C--Narayan(A)...Ver 3 C-----Em------Am Narayana Hari Om ------F---C---------G Satya Narayana Hari Om C---------------F-----Govinda Krishna Hari Om --------------------Em/G Gopala Krishna Hari Om Narayan Narayan Jay Jay Govinda Hare (Slow Ver 1) --C----------------C-------------------------G7-Narayan(A) . Jay Gopala Hare (Slow Ver 2) C----------------Am--------------C-----------Dm-Narayan(A) ...

.Narayan --------Am------------G---------Hari Narayana Hareeeee.Hari Narayana Haree….....Narayan 2x --------Dm--------------G------------Hare Narayana Hare Hare Narayana Hareee -----Dm----------------G---------Hare Narayana Hare Narayan Narayan Hare Narayana Hare Narayana a-----(a3Bd)-----a--(a3Bd)HARE NARAYANA HARE NARAYANA -A----(a3Bd)---A-----(a3Bd)HARE NARAYANA HARE NARAYANA (a3Bd)--------(a5Bd)------HARE NARAYANA HARE NARAYANA 2X Om Shiva Narayana a--E-----a------E--------------a OM SHIVA NARAYANA NARA NARAYANA a—d----------------a-----------OM SHIVA NARAYANA NARA NARAYANA Hare Sharanam Shiva Sharanam (Capo III) Am--------C---G----------AmHare Sharanam Shiva Sharanam ----C--------F-----------G----------Am-Sri Ram Sharanam Prabhu Krishna Sharanam Hari Hari Hari Narayana Om D--------------F-F#m Hari Hari Hari Narayana Om G Govinda Narayana Om G-------------D Gopala Narayana Om 52 .

Om D Om A Om E Om A Om Namo Narayanay Namo Narayanay Namo Narayanay Namo Narayanay Namo Narayanay Om Jaya Jagadeesha Hare ---G---------------Am Om Jaya Jagadeesha Hare ---C--------------------D Swami Jaya Jagadeesha Hare Am-------C-------G Bhakta janana ke sankata Am-------C------G Deena janana ke sankata D------------Am--C Kshana mein dura kare D—-Am---C-----------G Om jaya jagadeesha hare Am-G---D----------G Jo dhya wei phala pawei Am----C---------G----D Dukha veenashei mana ka Am----C-----G--------------D Swami dukha veenashei mana ka Am-----------C-----G Sukh sampati ghara awei Am---C-------G Sukh sampati ghara awei D------Am----C Kashta mitei tana ka D—Am----C----------G Om jaya Jagadeesha hare 53 .

Mata pita tuma mere
Sharana gahoon mein kisaki
Swami sharana gahoon mein kisaki
Tuma bina aura na dooja
Tuma bina aura na dooja
Asha karoon jisaki
Om jaya Jagadeesha hare
Tuma poorana paramatama
Tuma antarayamee
Swami tuma antarayamee
Paara Brahma Parameshwara
Paara Brahma Parameshwara
Tuma sab ke swami
Om jaya Jagadeesha hare
Tuma karuna ke saagara
Tuma paalana karataa
Swami tuma paalana karataa
Mein sewaka tum swami
Mein sewaka tum swami
Kripa karo bharata
Om jaya jagadeesha hare
Tuma ho ek agao chara
Sabake prana pati
Swami sabake prana pati
Kisa bidi miloon daya maya
Kisa bidi miloon daya maya
Tumako mein kumati
Om jaya jagadeesha hare
Deena bandhu dukha harta
Tuma rakshaka mere
Swami tuma rakshaka mere
Apaney haatha uthao
Apaney haatha uthao
Dwara para tere
Om jaya jagadeesha hare
Vishaya vikara mitao
Paapa haro deva
Swami papa haro deva
Shradha bhakti badhao
Shradha bhakti badhao
Santana ki seva
Om jaya jagadeesha hare
Jaya Jagadeesha hare
Prabhu jaya Jagadeesha hare
Bhakta janana ke sankata
Dina janana ke sankata
Kshana mei doora kare.. Om jaya jagadeesha hare
54

Vitthala Songs
Panduranga Jaya Vithale
Ver 1
-----A----------------------E-------------APanduranga Jaya Vithale ...Vithale...Vithale
-------D-----------A----------Hari Narayana
Narayana Hari

2x

---------------------------EHari Narayana
Narayana Om

2x

2x

Ver 2
(Slow)
C----------Am-------C----------Am
Panduranga Jaya Vithale, Vitthale
G------C--------Am-G------C
Vithale, Vithale, Vitthale
C----Am-----------C--------Am-Hari Narayana
Narayana Jaya
Am---F------------C--------GHari Narayana
Narayana Om
(Fast)
C----------Am--------CPanduranga Jaya Vithale
G--------C
Vithale, Vithale
C----Am-----------C--------Am-Hari Narayana
Narayana Jaya
Am---F------------C--------GHari Narayana
Narayana Om
(Alternate Chords :G,Em,C,G)
Lakshmi Narayana Jay Jay Vithale
Ver 1
-E--------Am------A7---------E-55

Lakshmi Narayana Jay Jay Vithale
Am---------------Dm------------Jay Jay Vithale Jay Jay Vithale
G--------F----G---------E-Hare Narayana Hare Narayana
Ver 2
C---------Am------G------------Lakshmi Narayana Jay Jay Vithale
Am---------------F-------------Jay Jay Vithale Jay Jay Vithale
G-------------E-----------Hare Narayana Hare Narayana

Bolo Narayana Jay Jay Vithala
Ver 1
C-------------G-------------C
Bolo Narayana Jay Jay Vithala
-Dm--------------G/C-------/G-----Laxmi Narayana Ranga Ranga Vitthala
-C-----------------------------Govinda Vitthala Gopala Vitthala

( Dm G ) Or ( Dm C G)

2x

G--------------------------------C----Shri Ranga Vitthala Panduranga Vitthala

2x

Ver 2
F-------------C-------F----Bolo Narayana Jay Jay Vithala
C--------------F-----------C------Laxmi Narayana Ranga Ranga Vitthala
F-------C--------F------C------Govinda Vitthala Gopala Vitthala
C-------------------F-----------------Shri Ranga Vitthala Panduranga Vitthala
56

Hari Vitthala F--------G----------Am 57 .Govinda Narayan Panduranga Vitthale Ver 1 C----------------F Govinda Narayana Panduranga Vitthale C-------------------F-Pandhari Nivasa Hari Purandara Vitthale C-------------------F Panduranga Vitthale Purandara Vitthale Ver 2 C Govinda Narayana Panduranga Vitthale G---------------------------------C Pandhari Nivasa Hari Purandara Vitthale Vitthala Hari Vitthala E--------F----E Vitthala Hari Vitthala E-------------F-------------E Jai Jai Vitthale Hari Narayana Panduranga Vitthale Hari Narayana Purandara Vitthale Hari Narayana E----------------F--------E Hari Narayana Bhajo Narayana Bhajo Narayana Shriman Narayana Shriman Narayana Satya Narayana Jai Jai Vitthale Hari Narayana E--------F----E Vitthala Hari Vitthala Jai Jai Vitthala Am--------G----------Am Vitthala.

Vitthala Hari Vitthala Am----------------F Vitthala Vitthala Vitthala Vitthala G-----------------Am Vitthala Vitthala Vitthala Vitthala Am Jai Jai Vitthala Hari Vitthala F-------------G-------------Am Jai Jai Vitthala Hari Vitthala 58 .

G) 59 . A.Rama Songs Om Shanti Shanti Am--------C---G----------Am Om Shanti Shanti Shanti C-------------Am Rama Rama Rama C---------Am---G----Am Rama Rama Rama Raaaaaama Jay Jay Shri Ram (Capo II) Am------G-------C---G--------AmJay Jay Jay Jay Jay Jay Shri Ram Am----------G---------C—-G----AmSri Ram Jay Ram Shri Ram Jaya Ram Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram C---------------G Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram F-----------G---C Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram C----------------------GSita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram -----F-----------------C Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram (Alternate chords : D.

End Of Satsang Songs Jay Jay Radha Ramana Hari Bol Ver 1 (Capo IV) -Am-----------------------G-Jay Jay Radha Ramana Hari Bol --------Dm------G---------AmJay Jay Radha Ramana Hari Bol ---------Em-----------------Jay Jay Radha Ramana Hari Bol ---------Dm-----G---------AmJay Jay Radha Ramana Hari Bol Ver 2 --------G-----------------C-Jay Jay Radha Ramana Hari Bol F---------Em---------G------Jay Jay Radha Ramana Hari Bol G--------Dm----------------CJay Jay Radha Ramana Hari Bol Dm-------Em----------G------Jay Jay Radha Ramana Hari Bol Ver 3 G C F Em G Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol G Dm C Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Bol Dm Em G Jai Jai Radha Ramana Hari Sarvam Brahmam Mayam Re --Am-----------------G-Am---------------------G Sarvam Bhramam Mayam Rere Sarvam Bhramam Mayam 1x --Am-----------------Am-G---C------G-------E--Am Sarvam Bhramam Mayam Rere Sarvam Bhramam Mayam 1x C----------------------C-----G-------------E-AmSarvam Bhramam Mayam Rere Sarvam Bhramam Mayam 2x 60 .

Unclassified Songs Buddham Sharanam Gacchami -Am-------------C-------------F-----G--------Am--Yena Dhammam Pravarti-Thum Thum Sharanam Gacchami 2x ---C------Am------C--------Dm------G-------Am-----Buddham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami ---C------Am------C--------Dm------G-------Am-----Dhammam Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami ---C------Am------C--------Dm------G-------Am-----Sangham Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Namo Namo Siddhanam Em-----------Am-------Em----------Am--Namo Namo Siddhanam Namo Namo Siddhanam Am-----------Dm-------Em------------Am-Namo Namo Arihantanam Namo Namo Siddhanam Am---------------------C---------Am-----------Namo Namo Acharya Naam Namo Namo Sava Sadhunaam Em------------Am-----Am-----------Dm-----Namo Namo Siddhanaam Namo Namo Arihantanam Namo Namo Siddhanaam Namo Namo Siddhanaam Shivoham Shivoham ---F-C------Dm----Am-------Dm--B7 Shivoham Shivoham Shivaswarupo Ham -C-----------Gm---------F-----------Dm Nityo Ham Shuddho Ham Buddho Ham Mukto Ham --Fc--------Dm-------Am---Dm---B Shivoham Shivoham Shivaswarupo Ham -C-------Gm----F-----Dm Advaita Ananda Rupam Arupam ----F—C-------Dm------Am-------Dm---B Brahmo Ham Brahmo Ham Brahmaswarupo Ham ----F—C------Dm—Am----------Dm----B Chido Ham Chido Ham Satchidanando Ham ----Fc--------Dm-----Am----Dm---B Shivoham Shivo Ham Shivaswarupo Ham 61 .

Halelu-Haleluja F-----C-----G---C Haleluja Haleluja C-G—-F-C--F-C-GHaleluja . G-----------------------------------C Tujhe mubaarak khushiyaan atma gyan ki C------------------------------------G Tujh ko hain anant mein jaakar mil jaana G------------------------------C Tu hain sundar boond is chetna ki Tu hain sunar phool is sansar ki 62 .Haleluja Ver 1 C------------F--------C--F-----C----G7--Haleluja Halelu Haleluja Haleluja Haleluja -C-----------F--------C--F-----C-----G---C Haleluja Halelu Haleluja Haleluja Haleluja C--F--C--F-C-G--C--F--C--F------C-----G--C Haleluja Halelu Haleluja Haleluja Haleluja Ver 2 C-----G------F--------C-Haleluja Halelu Haleluja F-----C----G---Haleluja Haleluja C-----G-----F--------C--Haleluja. Haleluja Haleluja Sagar Mein Lahar Uthi C------------------------------------G Saagar Mein Ek Lahar Uthi tere naam ki.Haleluja C-G—-F-C--F----C-----G--C Haleluja.

very strong And when you are feeling lonely I will carry you along Your home is in my heart My heart is everywhere Wherever you may wander Know that I am there I Woke Up This Morning C I woke up this morning with my mind.English Songs Your Home Is In My Heart C------------------G Your home is in my heart. We are opening 63 . Am Set on the spirit Am---G-------F-------G-C Hallelu Hallelu Halleluja We Are Opening Up Ver 1 Dm We are opening up in sweet surrender -------C-------------------Dm--------To the luminous love light of the Lord Gm---------------------C----Dm We are opening. Am Set on the spirit Am I woke up this morning with my mind. in my heart My heart is very strong . in my heart G-------------------C My heart is like an ocean C-------------------------G I will rock you while u’r sleeping G------------------C On a wave of sweet devotion Your home is in my heart. C Set on the spirit C I woke up this morning with my mind.

--------a Let me laugh with You. Let me play with You. -------G I have heard the earth. We are opening Am--------------G------------We are opening. O Krishna Gopal. E Ha ha ha ha ha a----------------G-------------E-----------------a Om Guru Om Guru Om Guru Om Om Guru Om Guru Om 64 . let me play with you. O Gopal Don’t Play Alone My Lord… (Capo III) -------a--------------G-----------a----------Don’t play alone my Lord. O Krishna. --------------Am Call out your name Krishna.Ver 2 -------Am We are opening up in sweet surrender -------G-------------------Am--------To the luminous love light of the Lord -------Am--------------G-----We are opening. O Gopal. --------a Let me be with You. We are opening Dance My Beloved Am Dance My Beloved.

I found You in my heart. I Keep Feeling -------C-------------a-------I keep feeling your love in me G---------------a-Over and over again -------C----------G-Its sweeter and sweeter ---------C—-G—CAs the days go by a----------G---------------C---G---a Oh what a love between my Lord and I Open Up Now In Sweet Surrender -e---------------C-----------Open up now in sweet surrender a--------------H-Open up your heart e----------------------------Love Love Love. G---------a---------E-----a-Here and there and everywhere.I Searched And Searched --C----------------G-------------a-------E----G-------a----I searched and searched and searched for You. I longed and longed and longed for You. G--------F-------E Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev E---------------a--------E---------------a-I found You in my heart. here and there and C---------G-----------a--------E-Everywhere. Love Love Love a---------------HLove is all we are 65 .

. you are our very own 66 .I am you --------d----------a----------d-----------A-You are me I am you I don’t know who is who d-------------a—-E-------------a Mystery of Love Mystery of Love Today’s The Day The Wave Remembers Ver 1 C-------------------F--------C---Today’s the day the wave remembers F------------------------G-------The ocean where it was born 2X C----------------------F-----C---And today’s the day we all remember ----F------------F----C The world is our very own 2X C-----F--------G--C----C--F------G Happy Birthday to you.You are me . We belong to you F-----C--------F----------------Happy Birthday Dear Sri Sri F-----------------G---C----------We all are your very own -----F-----------G----C----------Yes.

we all belong to you (Yes. we all are your very own) Let me Circle Round The Flame Of Your Love ---------C---------------E--------a------Let me circle round the flame of your Love ---------C--------------d--------------G-Let me circle round the flame of your Love ---------C--------------E---------a------Let me circle round the flame of your Love Let Let Let Let Let me me me me me play with dance with melt in burst in die in ---------C---------E-------a------------Let me burst into Life in your Love -------------------d-----------G-------------a-Let me burst into Life in the flame of your Love ------------------E----------------Let me burst into Life in your Love 67 .Ver 2 -A-------------------D-------A---Today’s the day the wave remembers ------D------------------E-------The ocean where it was born 2X ------A-----------------D--------And today’s the day we all ---A----------D--------E--------DRemember the world is our very own 2X --A-----D------E--A--------------Happy Birthday to you 2X -D-----A--------D----A-----------Happy Birthday Dear _____ ----D-------E-----A--------------We all belong to you Yes.

Guru Om Guru Om Guru Om G—D/F#-------G--------------------------C------------a----In Your Eyes I see. my Dear One ---G\C-----a--I feel complete G------D-----------e-------------C---------D----------G-Giving rest to my soul. giving rest giving rest to my soul 68 . In your eyes I see a love that blinds me G-------D------e-------------C--------D------GIn Your Eyes I see.In Your Eyes I See A Love G----D\F# G-----------------C-------G----C/G Jaya Guru Om Jaya Jaya Guru Om Jaya Guru Om G----D-----e-------C-------D----G---------Jaya Guru Om. I see a love that blinds me G---D/F#-----------G-------------------------------C And when I’m with You. when I’m with You.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful