You are on page 1of 1

16

el 3 de vuit DIVENDRES, 3 DE SETEMBRE DEL 2010

REDACCIÓ:
Joan Raventós (Cap
de redacció), Judit
Benages, Cristina Eloi Miralles, Biel
EDITA París, Xavi Gonzàlez, Senabre, Jordi Mir
Publicacions Penedès, SA PRESIDENT (Redacció Vilafranca), (Castells), Tito Boada,
Papiol, 1 - 08720 Pere Montserrat i Ferrer Eva López, Sergi (Esports), Fèlix
Vilafranca del Penedès Sabaté (Redacció Miró (Fotografia),
el3devuit@el3devuit.cat CONSELLER DELEGAT Sant Sadurní), Ricard Àngels Ventura,
Xavier Freixedas i Vinyals, Ferran Nati Ceballos,
Els escrits que publiquem a les planes d’opinió, Domènech Rodríguez, Guillem Sandra Bermúdez
així com qualsevol altre article signat, no són Carol (Redacció El (Maquetació), Anna
forçosament compartits pel setmanari i només DIRECTOR Vendrell), Montse Llovera, Roser
reflecteixen el parer de qui els signa. Ricard Rafecas i Ruiz Juvé (Cultura), Figueras (Correcció).

OPINIÓ

Punt d’inflexió cap


a l’Estat propi
que promouen, entre els seus

Penso que...
Encara no sabem quan se- valors i objectius, regeneració
ran les properes eleccions democràtica i treball, els pri-
autonòmiques al Parlament, mers, o eleccions primàries i

La Verema Turística però el que és evident és que


ha començat el canvi. I no hi
vulgueu llegir cap missatge
llistes obertes, els segons, es-
tic segur que fa venir un mal
de panxa als anquilosats apa-
subliminal connectat amb el rells dels partits tradicionals,

Penso
La climatologia en aquestes unes vegades alterat fa molts lema de CIU. Dic ha comen- i fa que aquests mateixos es-
dates, quan l’estiu comença a segles i d’altres recentment çat el canvi ja que, com a con- tiguin expectants i barrinant
acomiadar-se donant pas a la
tardor, és similar a la transició que... –i algunes de manera no gaire
encertada, tot sigui dit– pren el
seqüència de la llarga agonia
de l’Estatut fins a la seva re-
a veure com evolucionen els
dos nous moviments. Sobre-
d’estacions entre la primavera i seu sentit. matada final amb la sentència tot els que no depenen de
l’estiu. Però per a una regió viti- Les activitats relacionades amb del Tribunal Constitucional Madrid, o sigui CIU i Esquer-
vinícola, per raons evidents, és el turisme del vi i del cava es po- (TC) i la pertinent sulfuració ra. Ja s’afegiran al carro ja…
molt més interessant el perío- den realitzar durant tot l’any, de la societat civil catalana Oriol Miracle temps al temps.
de actual. Es produeix la vere- però és durant la verema que que aquest fet ha comportat, oriolmiracle@gmail.com CIU, que ja s’ho veia guanyat
ma, una activitat que marca tot es pot mostrar al visitant una ha quedat palès que en la amb el fracàs del segon Tri-
un cicle vital tant des del punt autenticitat i una participació classe política catalana apa- partit, busca el dret a decidir
de vista tradicional –només cal inigualable. Visites a caves i ce- reix un punt d’inflexió. i el concert econòmic. Amb
veure com s’articulen moltes llers juntament amb els tastos La falta de reacció i la nul·la l’experiència del llarg procés
festes de la collita, del most, de són les ofertes més clàssiques, planificació a donar una res- Amb l’afer de l’Estatut és evident que és
la verema i festes majors en- però la collita del raïm obre tota posta o “pla B” a la sentència perdre el temps, impossible, i
torn d’aquest esdeveniment– una sèrie de possibilitats de di- del TC per part del Govern
“Estatut” ha que la política de peix al cove
així com en l’àmbit econòmic. ferenciar-se en aquest món. català, així com dels partits quedat palès és allargar l’agonia i seguir
No només són uns dies crítics L’oferta enoturística comença polítics tradicionals (tots), com aquests últims 30 anys.
dins el sector vitivinícola i de la Daniel Garcia a ser àmplia i només amb la in- els ha posat en evidència. Va
que no volen El PSC busca l’encaix en una
pagesia, sinó també en l’àmbit
Peris novació ens podem obrir pas, haver de ser la societat civil, una Espanya Espanya federal, que ni els de
turístic... O així hauria de ser. sempre apostant per la qualitat a través d’Òmnium i d’altres casa seva la volen. I ERC i ICV
Setembre i octubre és la mi- www.danielgarciaperis.cat i responent a la tendència del col·lectius catalanistes de
plurinacional veuen que se’ls acaba gover-
llor època de l’any per a l’eno- turista actual, molt més actiu i caràcter sociocultural i em- i descentra- nar a Catalunya i ja no saben
turisme. Les calors de l’estiu interessat culturalment. presarial, qui va promoure i què volen. O com sempre, vo-
afluixen i poc a poc la tempe- Al Penedès fa molts anys que liderar la gran manifestació
litzada, ni len i dolen.
ratura es fa més agradable per tenim tots els ingredients ne- del 10 de juliol. Aleshores sí, federal, i Que no ho veuen que no hi
caminar o simplement gaudir Els dies de cessaris per poder aprofitar les correm-hi tots a la mani. La
encara menys ha res a fer amb Espanya?
a l’aire lliure. L’opció de passe- oportunitats que ens oferei- societat civil i el teixit em- No cal flagel·lar-nos més,
jar entre vinyes, boscos, camps,
verema no xen les nostres vinyes, però presarial sempre van per da- confederal ni plorar pels boicots, ni dir
conreus, etc. que només fa uns només són potser encara no hem trobat la vant de la classe política. que s’aprofiten dels nostres
dies sota un sol de justícia sem- combinació per arribar a la fór- El clam que va representar impostos, del dèficit fiscal
blaria una prova de resistència,
crítics dins mula d’èxit. Només cal veure aquella manifestació, amb de 22.000 milions d’euros
ara guanya moltes posicions en el sector quants establiments utilitzen centenars de milers d’assis- (3.000€ per habitant/any).
les prioritats del turista. Però és el reclam de la verema per pro- tents, amb el lema oficial Amb l’afer “Estatut” ha que-
sobretot l’activitat humana de
vitivinícola i posar noves i renovades experi- “pel dret a decidir”, però amb d’una manera normal i habi- dat palès que no volen una
la verema la que motiva més de la pagesia, ències. És ben cert que aquests el lema real “Independència, tual i no pas exòtica, tabú o Espanya plurinacional i des-
que mai a experimentar unes dies és en joc la inversió de tot ja!” junt amb la proliferació utòpica com fins ara. centralitzada, ni federal, i
experiències úniques. El pai-
sinó també en l’any, però si realment s’aposta de plataformes independen- L’aparició de nous líders polí- encara menys confederal.
satge vitivinícola és un espai l’àmbit turístic... per l’enoturisme, no podríem tistes, ha esdevingut que l’as- tics com Carretero a Reagru- No ho volen, doncs, molt bé,
natural però modificat a cons- treure rendiment de compar- soliment de l’Estat propi per pament Independentista o parlem de l’adéu. Parlem de
ciència per l’home. Ara és quan
O així hauria de tir aquestes vivències amb qui Catalunya estigui a la boca López Tena a Solidaritat Ca- l’Estat Català dins de la Unió
aquest modelat del territori, ser. també les vol viure? de la societat civil catalana talana per la Independència, Europea.

en cap cas abandonar la peda- En aquest sentit, els governs instruments necessaris per fer transgressió.
>> Ve de la pàgina anterior
gogia com a base de la nostra d’esquerres hauríem de ser con- front a aquest repte, a l’hora Joan López Jurado
oportunitat que els seus pos- manera d’entendre i practicar seqüents, i si realment conside- que posar-ne d’altres a l’abast Sant Sadurní d’Anoia
tulats en matèria de seguretat i la transformació de la societat, rem que un dels grans reptes de dels ciutadans perquè aquests
de retallada de llibertats siguin doncs si ho fem, entrarem en el la nostra societat actual és evitar ES FACIN VALDRE com a tals, El Sant Sadurní que
acceptats pels més vulnerables joc que els transgressors i de la que els transgressors s’apoderin és a dir, perquè puguem superar tenim
La redacció d’aquest setmanari es com un mal menor si això els ha dreta volen i els interessa. de l’espai públic (element bàsic l’estadi d’individus per passar al Una mica sorprès, bocabadat, he
reserva el dret de publicar o no les de procurar “seguretat”. Sincerament, no crec que farcir- per a la socialització i la integra- de ciutadans amb tot el que això quedat quan he llegit l’article, la
cartes adreçades al seu director, i
el de resumir llurs continguts quan En conseqüència, des de les es- nos amb més i més ordenances ció dels individus) hem de prio- comporta. crònica al 3 de vuit, del corres-
excedeixin de 1.000 caràcters, querres no podem deixar que la sigui la solució, sobretot si no ritzar en els nostres discursos i Els ciutadans sempre serem ponsal de Sant Sadurní. Amb
amb espais inclosos. Per tal que
un escrit sigui publicat a les planes dreta s’apropiï inadequadament som capaços de donar a conèi- en els pressupostos municipals més que els individus i és en data 20 d’agost, en Sergi Sabaté
d’opinió ha de venir acompanyat del concepte “ordre” i que el vagi xer les ja existents i no dispo- els programes i les polítiques aquest sentit que la clau està descriu
del nom i cognoms del seu autor,
adreça, DNI i un telèfon de con- inculcant a la societat com una sem dels instruments adequats públiques que vagin en conso- en que els primers ens empode- amb claredat la realitat del Sant
tacte. Tots els escrits es publicaran pluja fina d’aquelles que cala i per (o de la voluntat!!) de sanci- nància amb aquesta prioritat. rem dels espais públics amb els Sadurní actual. Un relat que un
amb el nom i cognoms del seu autor
o autors o, en el seu cas, amb el del
cala de manera gairebé imper- onar els qui les transgredeixen Del que es tracta doncs, és de valors i els principis comuns, servidor ja fa bastant de temps
col·lectiu, ceptible. Però això no significa de manera sistemàtica. dotar-nos, com a societat, dels evitant així que el normalitzi la va escrivint a la premsa local i

You might also like