You are on page 1of 150

M. J.

Neal:

Rövid farmakológia
Rövid farmakológia
M. J. Neal
Professor and Chairman of the
Division of Pharmacology and Toxicology
United Medical and Dental Schools
Of Guy’s and St Thomas’s Hospitals (UMDS)
Department of Pharmacology
St Thomas’s Hospital, London

A 3. átdolgozott, bôvített kiadás magyar kiadása


A mû eredeti címe: Minden jog fenntartva. A könyv egészének, vagy © B+V (medical&technical)
„M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance, bármely részletének másolása, repdorukálása, Lap- és Könyvkiadó kft., 2000
3rd edition. This edition is published by nyomtatott vagy elektronikus formában való
arrangement with Blackwell Science Limited, közzététele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Felelôs kiadó: A B+V Kiadó ügyvezetô igazgatója
Oxford” Fôszerkesztô: Dr. Székely Gábor
Szerkesztô: Dr. Jávor Tibor
Az eredeti magyar kiadást, az új kiadás Mûszaki vezetô és tipográfia: Császár Andrásné
vátoztatásait fordította és a függeléket készítette: A borítót tervezte: Streicher András
Dr. Laszlovszky István, 2000. DTP, nyomdai elôkészítés: Art-is Kft., Szentendre
© Dr. Laszlovszky István, 2000.
Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Jávor Tibor Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben,
A függelék szakmai lektora: Dr. Feller Antal az alapítás 118. esztendejében
Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató
ISBN 963 7746 32 3
ISSN 1586-0922
Tartalomjegyzék

Elôszó 6 22 A központi idegrendszer transzmitterei 50

Köszönetnyilvánítások 6 23 Általános érzéstelenítôk 52

Hogyan használjuk a könyvet? 6 24 Anxiolitikumok és hipnotikumok 54

További szakirodalom 6 25 Antiepileptikumok 56

Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz 7 26 Antiparkinson szerek 58

1 Bevezetés: A gyógyszerhatásmechanizmus alapjai 8 27 A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok 60

2 Gyógyszer-receptor kölcsönhatás 10 28 A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok 62

3 Gyógyszerfelszívódás, -megoszlás és -kiválasztás 12 29 Opioid analgetikumok 64

4 Gyógyszermetabolizmus 14 30 Antiemetikumok (Hányás- és szédülés elleni szerek) 66

5 Helyi érzéstelenítôk 16 31 Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia 68

6 A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható 32 Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs-ok) 70


gyógyszerek 18
33 Kortikoszteroidok 72
7 A vegetatív idegrendszer 20
34 A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek 74
8 A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek 22
35 Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek 76
9 A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 24
36 Antidiabetikumok 78
10 A szem és betegségeinek farmakológiája 26
37 Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonami-
11 Asthma, rhinitis és anaphylaxiás reakció 28 dok, trimetoprim, kinolonok és nitro-imidazolok 80

12 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: I. Ulcus pepticum 30 38 Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek, cefa-
losporinok és vancomycin 82
13 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: II. A bélmotilitás és
epeszekréció befolyásolása 32 39 Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok,
tetraciklinek, makrolidek és chloramphenicol 84
14 A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok 34
40 Gomba- és vírusellenes gyógyszerek 86
15 Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek 36
41 Parazitaellenes szerek: I. Bélférgek 88
16 Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek 38
42 Parazitaellenes szerek: II. Protozoonok 90
17 Antiarrhythmiás gyógyszerek 40
43 A daganatos megbetegedések gyógyszerei 92
18 Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek 42
44 Mérgezések 94
19 Véralvadásra ható szerek 44
45 Nemkívánt gyógyszerhatások 96
20 Lipidcsökkentôk 46
Függelék 99
21 Anaemiában alkalmazott gyógyszerek 48
Tárgymutató 147

5
Elôszó

Ez a könyv elsôsorban orvostanhallgatók számára íródott, de hasznos Ebben a harmadik kiadásban a fejezetek túlnyomó többsége felfris-
lehet más tudományterületek hallgatói számára is, akik alapfokú és sítésre került és a könyv a lipidcsökkentôk, antiemetikumok, bélféreg-
tömör betekintést kívánnak kapni a farmakológiáról. ellenes szerek, mérgezések és nemkívánt gyógyszerhatások fejezetek-
A könyvben, az ábrák érthetôségéhez a szöveges részt a lehetô leg- kel bôvült.
rövidebbre csökkentettük. Minden egyes fejezetben igyekeztünk a
gyógyszerek hatásmechanizmusát elmagyarázni és rávilágítani hasz-
nálatukra.

Köszönetnyilvánítások
A szerzô köszönetet mond J. Ritter professzornak és Dr E. Joyesnak Plaskettnak a kézirat elkészítéséért, valamint annak a sok hallgatónak,
akik átolvasták szakterületük fejezeteit és értékes javaslatokat és akik méltató levelet írtak és hasznos javaslatokkal láttak el.
kritikai megjegyzéseket tettek. Különös hálával tartozom Miss Jean

Hogyan használjuk a könyvet?


Minden egyes fejezet (a tartalomjegyzéket lásd az 5. oldalon) egy meg- alaposan áttanulmányozni és a megjegyzések résszel (jobb oldal) együtt
határozott területet reprezentál, amely kb. 60 perces egyetemi elôadás- feldolgozni. Mivel számos gyógyszer több fejezetben is elôfordul, ezért
nak felel meg. A farmakológiában járatlanoknak ajánlom, kezdjék az 1. kereszthivatkozásokkal találkozunk. Ahogy fejezetrôl fejezetre hala-
fejezettel, és elôször olvassák át néhány fejezet bal oldalán lévô szöveg- dunk a könyvben, a kereszthivatkozások használata tudásunk megerô-
részét (mely esetenként a jobb oldalon is folytatódhat, egészen az el- sítését és a gyógyszerek hatásának jobb megértését szolgálja. Az is-
választó vonalig) és az ábrákat csak tájékozódásra használják. meretek birtokában, a késôbbiekben már elég egy rövid pillantást vetni
Az alapelemek megértése után, valószínûleg célszerûbb egyenként az ábrákra tudásunk felfrissítéséhez.
az ábrákra koncentrálni. Ezek közül néhány meglehetôsen összetett és Az ábrák erôsen vázlatosak (diagramszerûek) és nem méretarányo-
így természetesen elsô pillantásra nem érthetô. Ezért célszerû azokat sak.

További szakirodalom
British National Formulary. British Medical Association and The Ritter, J.M., Lewis, L.D. & Mant, G.K. (1995) Textbook of Clinical
Pharmaceutical Society of Great Britain, London (abuot 700 pp). (A Pharmacology, 3rd edn. Edward Arnold, London (725 pp).
BNF évente kétszer kerül frissítésre)
Rang, H.P. & Dale, M.M. (1991) Pharmacology, 3rd edn. Churchill
Livingstone, Edinburgh (855 pp).

6
Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz

Neal professzor „Rövid farmakológia” címû könyve immár negyedik mören, mégis világosan és nem utolsósorban didaktikusan foglalja
alkalommal jelenik meg magyar nyelven. A eredeti könyv elôször össze a farmakológia legfontosabb területeit. A könyv negyvenöt feje-
1987-ben jelent meg a Blackwell Science gondozásában, amelyet 1992- zetbôl áll, és felöleli a gyógyszerhatástan minden fontosabb részterüle-
ben és 1997-ben átdolgoztak és kibôvítettek. Az elsô kiadás óta a könyv tét. A siker Magyarországon sem maradt el, hiszen az 1995-ös elsô
összesen huszonkétszer jelent meg (!!). Nyugodtan állíthatjuk tehát, megjelenést 1996-ban további kettô követte. Az újabb, negyedik ma-
hogy igazi sikerkönyvrôl van szó. Ezt annak köszönheti, hogy igen tö- gyar kiadás az 1997-ben megjelent harmadik kiadás fordítása.

Kiknek ajánljuk ezt a könyvet?


Természetesen azoknak az orvostan-, fogorvostan- és gyógyszerész- A fordítás során a betegségek és anatómiai nevek írásában a Magyar
hallgatóknak, valamint minden más tudományterület hallgatóinak is, Tudományos Akadémia állásfoglalásait követve a latinos írásmódot al-
akik most sajátítják el a farmakológiai alapismereteket, illetve éppen kalmaztam. A gyógyszernevek írása esetén is általában a nemzetközi
vizsgára készülve, tömör összefoglalóra és tudásuk rendszerezésére van szabadnév (INN) latin alakját, vagy annak rövidített formáját használ-
szükségük. tam (pl. lidocain = lidocainum). Néhány vegyület esetében azonban a
Ugyanilyen haszonnal forgathatják a könyvet azok az orvos és magyar névhasználat látszott célszerûnek (pl. hisztamin).
gyógyszerész kollégák, akik szakvizsgára készülve farmakológiai isme- A magyar kiadás teljesebbé tétele érdekében a könyv végén, az
reteiket frissítik fel. egyes fejezetekhez csatlakozó összefoglaló táblázatokban tesszük köz-
Végül, de nem utolsósorban szeretném figyelmébe ajánlani e köny- zé a Magyarországon törzskönyvezett és forgalmazott gyógyszerkészít-
vet azoknak a gyakorló orvosoknak és gyógyszerészeknek, akik napi mények néhány fôbb adatát. Ezt azért tartottuk e könyvben fontosnak,
munkájuk segítésére szeretnék farmakológiai ismereteiket felfrissíteni, mivel az egyes fejezetekben a gyógyszerek csak az úgynevezett nem-
kiegészíteni akár csak egy részterületre vonatkozóan. Tudom, hogy az zetközi szabadnéven kerülnek említésre, és a készítményeket a gya-
önképzés a napi munka mellett, illetve után komoly elszánást igényel. korló kollégák, természetesen specialitásokként alkalmazzák.
Ma – idô hiányában – egy többszáz oldalas könyv áttekintésére csak ke-
vesek vállalkoznak. E könyv éppen ezért nyújt jó lehetôséget, hiszen Budapest, 2000. április
egy-egy fejezet átolvasása nem igényel többet fél óránál, és az igen
szemléletes ábrák többszöri áttekintése is sokat segít az ismeretek meg-
értésében, majd felelevenítésében. Dr. Laszlovszky István

7
1. Bevezetés: a gyógyszerhatásmechanizmus alapjai

Néhány Hormonok
Transzmitterek Idegvégzôdések
gyógyszer gátolja Endokrin mirigyek ENDOKRIN
inzulin
acetil-kolin
tiroxin
noradrenalin Elôanyag-
felvétel
kortizol
dopamin P P aldoszteron
szerotonin (5-HT) P tesztoszteron
γ-amino-vajsav (GABA) P Szintézis Enzimek ösztradiol
glutaminsav

m
HELYI

riu
Enzimek

ond
Tárolás hisztamin

k
h

ime
Mitoc
szerotonin (5-HT)

Enz
Néhány
Transzmitter gyógyszer prosztaglandinok
Vesicula fokozza
inaktiválódást –
gátló gyógyszerek Felszabadulás
Visszavétel
Számos gyógyszer
FELVÉTELGÁTLÓK aktiválja (agonisták), Vér
triciklikus vagy gátolja (antagonisták)
antidepresszánsok a receptorokat
Enzimatikus
ENZIMGÁTLÓK lebomlás
kolineszterázgátlók
Bizonyos gyógyszerek
Receptorok
gátolják
Receptor- Kötô a transzportfolyamatokat
Bizonyos gyógyszerek csatorna Foszfo- G-proteinek
komplex lipáz-C Adenil cikláz
ION CSATORNÁK
gátolják az enzimeket + +
Ca2+ -csatornák
acetil-kolin-észteráz – (Ca-antagonisták)
PIP2 ATP
karboanhidráz Na+ -csatornák
monoaminoxidáz Másodlagos
(helyi érzéstelenítôk)
ciklooxigenáz messengerek IP3 DG cAMP
Ca2+ AKTÍV TRANSZPORT
Na+/K+ ATP-áz
K+ (szívglikozidok)
Enzimek, csatornák, Protein kinázok

egyéb proteinek
foszforidálása Sejtválaszok Na+

A gyógyszerhatástan a kémiai anyagok (a gyógyszerek) és az emberi Azokat a vegyületeket (pl. acetil-kolin), vagy gyógyszereket, amelyek a
szervezet kölcsönhatásával foglalkozik. E kölcsönhatások két nagy cso- receptort aktiválva hozzák létre a választ, agonistáknak ( ) nevezzük.
portba sorolhatók: Azokat a gyógyszermolekulákat, amelyek kapcsolódnak ugyan a receptor-
• farmakodinámia, a gyógyszer hatása a szervezetre és hoz, de nem aktiválják azt, antagonistáknak ( ) hívjuk. Az antagonis-
• farmakokinetika, a szervezet idôbeni hatása a gyógyszerre [azaz ták csökkentik a transzmitterek (vagy más agonisták) receptorkötôdési
felszívódás (abszorpció), megoszlás (disztribúció), metabolizmus és esélyeit, és ezzel csökkentik vagy meggátolják azok hatását.
kiválasztás (exkréció)]. A receptorok agonistával vagy hormonnal történô aktiválása olyan
Az ábra a gyógyszerek leggyakoribb hatásmódjait mutatja be. Bizo- transzdukciós folyamat (alsó ábrarész), ahol a fiziológiai vagy bioké-
nyos gyógyszerek (pl. általános érzéstelenítôk, ozmotikus diuretiku- miai válasz létrejöttéhez gyakran (de nem minden esetben) másodlagos
mok) fiziko-kémiai tulajdonságuk révén hatnak, ezt nem-specifikus messenger ( ) molekulák szükségesek.
gyógyszerhatásnak nevezzük. Mások, bizonyos transzportrendszerek A gyógyszer és a receptorkötôhely közötti kölcsönhatás a két mole-
(lent jobbra) vagy enzimek (lent balra) hibás szubsztrátjaiként, illetve kula egymást kiegészítô „illeszkedésétôl” függ. Minél jobb az illeszke-
gátlószereiként fejtik ki hatásukat. A legtöbb gyógyszer azonban speci- dés és minél nagyobb a (rendszerint nem kovalens) kötések száma, an-
fikus – rendszerint a sejtmembránban elhelyezkedô – fehérjemoleku- nál erôsebb a kötôerô és a molekula affinitása a receptorhoz. A specifi-
lákon keresztül hat. Ezeket a fehérjéket receptoroknak ( ) nevezzük, citás a gyógyszernek az a sajátossága, hogy egy bizonyos receptorhoz
és normál körülmények között a szervezet endogén anyagaira reagál- kapcsolódik. Egyetlen gyógyszer sem igazán specifikus, de számos re-
nak. Az endogén kémiai anyagok szinaptikus transzmitterek (fent balra, latív szelektivitású egy adott receptortípuson.
), vagy hormonok (fent jobbra, ) lehetnek. Ilyen transzmitter például A gyógyszereket terápiás céllal rendelik, mégis gyakran okoznak
a motoros idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin, mely a váz- nemkívánt mellékhatásokat is (45. fejezet), amelyek a jelentéktelenektôl
izomban lévô receptorokat aktiválva izomösszehúzódást eredményez. (pl. gyenge hányás), a végzetesekig (pl. anaemia aplastica) terjedhetnek.

8
RECEPTOROK érzéstelenítôk (5. fejezet), amelyek az idegekben a nátrium-csatornákat
gátolják. Néhány antikonvulzív (25. fejezet) és antiarrhythmiás szer
A receptorok fehérjemolekulák, amelyeket általában transzmitterek (17. fejezet) szintén Na+-csatorna gátló. Elsôdlegesen egyetlen klinikai-
vagy hormonok aktiválnak. Napjainkra számos receptort sikerült klóno- lag hasznos szer sem hat a feszültségfüggô K+-csatornákon, bár az orá-
zással elôállítani, és aminosav-szekvenciájukat meghatározni. A recep- lis antidiabetikumok hatnak egy eltérô típusú K+-csatornára, amelyet
torok négy fô csoportja a következô: intracelluláris adenozin-trifoszfát (ATP, 36. fejezet) szabályoz.
1. Az agonistafüggô receptorok alegységekbôl épülnek fel, amelyek
központi ioncsatornát hoznak létre (pl. nikotinreceptor, 6. fejezet; γ- Az aktív transzport a vegyületek koncentrációgradiens ellenében tör-
amino-vajsav (GABA) receptor, 24. fejezet). ténô átjuttatását szolgálja. Ehhez speciális átvivô- (carrier-) molekulá-
2. Külön receptorcsaládot alkotnak a hét membránátívelô-hurokkal kat mozgósítanak a membránban, valamint metabolikus energia is
rendelkezô és G-proteinhez kötött receptorok (lásd alább). Ezek má- szükséges. Két példa erre:
sodlagos messengerek révén kötöttek a fiziológiai válaszhoz. 1. Nátriumpumpa. Ez a mechanizmus a Na+-ionok kiáramlását jelenti
3. A szteroid (34. fejezet) és tireoid hormonok (35. fejezet) receptorai a a sejt belsejébôl, amelyhez az energiát az ATP szolgáltatja és az ade-
sejtmagban találhatók és a transzkripciót és ezen keresztül a fehérje nozin-trifoszfatáz (ATP-áz) enzim vesz benne részt. Az átvitel a K+-
szintézist szabályozzák. ionok sejtbe juttatásához kötött. A szívglikozidok (18. fejezet) a Na+/K+-
4. Az inzulinreceptorok közvetlenül a tirozin-kinázhoz kötöttek (36. ATP-áz gátlása révén hatnak. A vesében a Na+ és/vagy Cl–-ion-transz-
fejezet). portot egyes diuretikumok gátolják (14. fejezet).
2. Noradrenalin-transzport. A triciklikus antidepresszánsok (28. feje-
A transzmitterek olyan vegyületek, amelyek az idegvégzôdésekbôl zet) a NA központi idegrendszeri idegvégzôdésekbe történô visszavéte-
szabadulnak fel és a szinaptikus résen átdiffundálva hozzákötôdnek a lének (reuptake) gátlása révén megnyújtják annak hatását.
receptorokhoz. Ez, elsôsorban konformációjuk megváltoztatásával
aktiválja a receptorokat és elindítja a posztszinaptikus változások soro-
ENZIMEK
zatát, mely például izomösszehúzódást vagy mirigyszekréciót vált ki.
A transzmitter, felszabadulását követôen (ábra bal oldala) vagy enzi- Az enzimek olyan katalitikus fehérjék, melyek a szervezetben lezajló
matikus lebontással (pl. acetil-kolin), vagy visszavétellel (pl. noradre- kémiai reakciók sebességét fokozzák. Enzimgátlás révén ható gyógy-
nalin, γ-amino-vajsav) inaktiválódik. Számos gyógyszer a szinaptikus szerek a: kolineszteráz-gátlók, melyek az acetil-kolin hatását fokozzák
transzmisszió csökkentése vagy növelése révén hat. (6. és 8. fejezet), a karboanhidráz-gátló diuretikumok (fokozott diu-
resis, 14. fejezet), az antidepresszáns (28. fejezet) monoaminoxidáz-
A hormonok, felszabadulásukat követôen a véráramba jutnak és fizio- gátlók és a ciklooxigenáz-gátlók (pl. acetil-szalicilsav, 32. fejezet).
lógiai hatásukat a megfelelô, hormon-specifikus receptort tartalmazó
szöveten fejtik ki. A gyógyszer és az endokrin rendszer kölcsönhatása-
MÁSODLAGOS MESSENGEREK
ként a hormon felszabadulása gátlódhat (pl. antitireoid gyógyszerek,
35. fejezet) vagy fokozódhat (pl. orális antidiabetikumok, 36. fejezet). Az agonisták receptoraktiváló hatására bizonyos kémiai anyagok intra-
A gyógyszerek egy másik csoportja a hormonreceptorokkal lép köl- celluláris koncentrációja megemelkedik, vagy sokkal ritkább esetben
csönhatásba és aktiválja (pl. szteroid gyulladáscsökkentôk, 33. fejezet), lecsökken és ez végül sejtválaszt eredményezô folyamatokhoz vezet.
vagy gátolja (pl. ösztrogén-antagonisták, 34. fejezet) azokat. A helyi ha- A legtöbbet tanulmányozott másodlagos messengerek: a Ca2+-ion, a
tású hormonok (autacoidok), mint például a hisztamin, szerotonin (5- ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP), az inozitol-1,4,5-trifoszfát
hidroxi-triptamin, 5-HT), kininek és prosztaglandinok, patológiás kö- (InsP3) és a diacil-glicerol (DG).
rülmények között szabadulnak fel. Így, például a hisztamin hatását bi- A cAMP az adenil-cikláz enzim hatására az ATP-bôl képzôdik, pél-
zonyos esetekben antihisztaminokkal (11. fejezet) lehet gátolni, míg a dául a β-adrenerg receptor stimulálásakor. A cAMP egy enzimet aktivál
prosztaglandinszintézis-gátlókat (pl. acetil-szalicilsav), mint gyulladás- (proteinkináz-A), mely fehérjét (enzimet vagy ioncsatornát) foszforilál-
csökkentôket alkalmazzák széles körben (32. fejezet). va hozza létre a fiziológiás választ.
Az InsP3 és DG a foszfolipáz-C aktivációjával a membrán foszfa-
tidil-inozitol-4,5-bifoszfátból képzôdik. Mindkét messenger, hasonlóan
TRANSZPORT RENDSZEREK
a cAMP-hez, kinázokat aktivál, de az InsP3 ezt indirekt módon az intra-
A hidrofil molekulák sejtbe történô be- vagy kijutása számára a lipid celluláris kalcium raktárak mobilizálásával teszi. Az acetil-kolin né-
sejtmembrán jelenti a gátat. hány muszkarinszerû hatásánál és az α1-adrenerg-receptor hatásoknál
ez a mechanizmus játszik szerepet (7. fejezet).
Az ioncsatornák a sejtmembrán szelektív pórusai, amelyek az ionok
elektrokémiai erôsségének sorrendjében biztosítják azok gyors átjutását G-proteinek. A receptorok aktivációját követô adenil-cikláz és foszfo-
a membránon. A csatornák nyitott-zárt állapota, vagy a membránpoten- kináz-C enzimek stimulálása, a szabályozó guanozin-trifoszfátok csa-
ciál (feszültségfüggô csatornák), vagy a transzmitterek (ligandfüggô ládjába tartozó (GTP)-kötô proteineken (G-proteinek) keresztül jön lét-
csatornák) kontrolja alatt áll. Bizonyos csatornák (pl. a szív Ca2+-csator- re. A receptor-agonista komplex olyan konformációs változást idéz elô
nái) egyaránt feszültség- és transzmitterfüggôk. A nátrium, kálium és a G-proteinen, hogy annak α-alegysége GTP-t köt meg. Az α-GTP
kalcium feszültségfüggô csatornái ugyanazzal az alap szerkezettel ren- disszociál a G-proteinrôl és aktiválja (vagy gátolja) az enzimet. Ezzel az
delkeznek (5. fejezet) és az egyes csatornáknak külön altípusa van. enzim számára a jel megszûnik, mivel az α-GTP maga is GTP-áz akti-
A feszültségfüggô csatornára ható gyógyszerek fontos képviselôi a kal- vitású, majd a GTP önmagát inaktiválja és GDP-vé hidrolizál. Az α-
ciumantagonisták (16. fejezet), amelyek a vaszkuláris simaizmokban és GDP ezután újra hozzákapcsolódik a G-protein βγ-alegységéhez.
a szívben az L-típusú kalcium-csatornákat gátolják, valamint a helyi

9
2. Gyógyszer–receptor kölcsönhatás
Dózis–hatás görbe Log dózis–hatás görbe Antagonisták hatásai

(a maximumérték könnyebben leolvasható Kompetitív


és a görbe 70%-a lienáris) antagonista
Csak
Teljes agonista agonista Irreverzíbilis
Teljes agonista antagonista
Teljes agonista
alacsonyabb Alacsony dózis
affinitással Parciális
Magas dózis
Szöveti válasz

Szöveti válasz

Szöveti válasz
agonista

A parciális agonista
maximuma alacsonyabb

Agonista koncentráció [A] Log [A] Log [A]

Intermolekuláris
erôk Agonista/receptor Agonista/receptor/
Agonista Receptor komplex Közvetítô közvetítô komplex
elektrosztatikus
hidrogénhíd k+1
van der Waals A + R A R + T R R T Válasz
hidrofób k–1
Belsô
Affinitás (KA) hatékonyság
(KAR = az AR komplex
affinitása a közvetítôhöz)

A szervezet szövetei az agonisták hatására csak néhány alapválasszal Mivel a fenti egyenlet megegyezik a hiperbola egyenletével, ezért a
(pl. izomösszehúzódás, mirigyszekréció) képesek reagálni. A fizio- dózis-hatás görbe alakja csak akkor értelmezhetô, ha a válasz közvetle-
lógiai válasz és az agonisták koncentrációja közötti kvantitatív köl- nül az [AR]-rel arányos. Természetesen ez az egyszerû elmélet nem ad
csönhatás biológiai értékméréssel (bioassay módszerekkel) mérhetô. magyarázatot egy másik kísérleti megfigyelésre. Bizonyos agonisták,
A gyógyszer–receptor kölcsönhatás elsô lépcsôje, azaz a gyógyszer az úgynevezett parciális agonisták, nem képesek kiváltani a teljes ago-
kötôdése a receptorokhoz a receptorkötôdési módszerrel izoláltan is nistákra jellemzô maximális választ, még akkor sem, ha a receptorhoz
tanulmányozható. való affinitásuk azonos (fent balra és középen, - - -). Az agonista, amel-
Számos szövetre és agonistára igazolták kísérletesen, hogy ha a ki- lett hogy affintást mutat a receptorhoz rendelkezik egy másik, belsô
váltott választ a vegyület koncentrációjának függvényében ábrázoljuk, (intrinsic) hatékonyságnak nevezett kémiai tulajdonsággal is, amely a
akkor a keletkezô görbe rendszerint hiperbola (dózis–hatás görbe, bal- receptorhoz kötôdô agonista választ kiváltó képessége (alsó ábra).
ra fent). A gyakorlatban sokkal célszerûbb, ha a hatást az agonista kon- A kompetitív antagonistáknak nincs intrinsic hatékonyságuk, és
centráció logaritmusának függvényében ábrázoljuk (log dózis–hatás hatásosan csökkentik a receptor koncentrációt. Ez a log dózis–hatás
görbe, középen fent). A gyógyszer (A) és a receptor (R) kölcsönhatása- görbe jobbra történô párhuzamos eltolódását eredményezi (fent jobbra,
kor a tömeghatás törvényének érvényesülését feltételezve a gyógyszer– ■) úgy, hogy a maximális válasz nem csökken. Ezzel ellentétben, az
receptor (AR) komplex koncentrációja az alábbi módon adható meg: irreverzíbilis antagonisták csökkentik a maximális választ (jobbra
[RO] [A] fent, ●). Alacsony koncentrációnál a log dózis–hatás görbe jobbra tör-
[AR] = ténô párhuzamos eltolódása a maximális válasz csökkenése nélkül is
KD + [A] bekövetkezhet (fent jobbra, ●). Mivel az irreverzíbilis antagonista
ahol, RO = a receptorok összkoncentrációja, A = az agonista koncent- hatása kifejtésekor receptorokat von el a rendszerbôl, így érthetô, hogy
rációja, KD = a disszociációs konstans és AR = a gyógyszer–receptor a maximális hatáshoz nem szükséges az összes receptor elfoglalása
komplex koncentrációja. (azaz, létezik egy receptortartalék).

10
INTERMOLEKULÁRIS ERÔK PARCIÁLIS AGONISTA

A gyógyszermolekulák a receptorok környezetében elôször viszonylag A parciális agonista olyan vegyület, amely nem képes a „teljes“ agonis-
nagy hatósugarú elektrosztatikus erôk vonzásába kerülnek. Ha a mole- tához hasonló maximális választ létrehozni. Ennek oka egyelôre isme-
kula megfelelô alakú a receptor kötôhelyébe való szoros illeszkedéshez, retlen. A jelenséget újabban azzal próbálják magyarázni, hogy az ago-
akkor a gyógyszert hidrogénhidak és van der Waals-erôk kötik szorosan nistahatás a gyógyszer–receptor komplexnek a transducer (közvetítô)
a receptorhoz. Az irreverzíbilis antagonisták erôs kovalens kötéssel kö- molekulához való affinitásától függ (alsó ábrarész). Amíg a teljes ago-
tôdnek a receptorokhoz. nista a közvetítô molekulához nagy affinitással kötôdô komplexet hoz
létre (pl. kötô G-proteinek, 1. fejezet) addig a parciális agonista – recep-
tor komplex affinitása kisebb a közvetítô molekulához, és ezért nem tud
AFFINITÁS
teljes választ létrehozni.
Az affinitás a vegyület receptorhoz való kötôdésének mértéke. Ezt, az A parciális agonisták, ha önmagukban hatnak a receptorra, fizioló-
egyensúlyi disszociációs konstanssal (KD) jellemzik, amely a vegyület giás választ hoznak létre, de ugyanakkor a teljes agonisták hatását anta-
és a receptor közötti disszociációs (k-1) és asszociációs (k+1) reakciók gonizálják (pl. néhány β-adrenoceptor-antagonista, 15. és 16. fejezet).
sebességének az aránya. A KD reciprokát affinitási konstansnak (KA)
hívják és (receptortartalék hiányában, lásd alább) a vegyületnek az a
BELSÔ (INTRINSIC) HATÉKONYSÁG
koncentrációja, mely a maximális válasz 50%-át hozza létre.
A belsô hatékonyság az agonisták receptor-konformációt megváltoztató
képessége, amelynek révén kiváltják a választ az adott rendszerben. Ezt
ANTAGONISTÁK
más szóval, az agonista–receptor komplex közvetítô molekulához való
Az antagonisták olyan vegyületek, amelyek kötôdnek a receptorokhoz, affinitásaként is definiálhatjuk.
de nem aktiválják azokat. Az antagonisták kompetitívek vagy irrever-
zíbilisek lehetnek. Parciális agonisták és a receptortartalék. Az a vegyület, amely a
receptortartalék nélküli szövetben parciális agonistaként viselkedik,
A kompetitív antagonisták reverzíbilisen kötôdnek a receptorokhoz és teljes agonistaként hathat a sok „fölösleg” receptorral rendelkezô szö-
a szöveti válasz az agonista dózisának növelésével visszaállítható a nor- vetben, mivel gyengébb hatékonysága úgy ellensúlyozható, ha a teljes
mális szintre, mivel ily módon az agonista-receptor találkozás valószí- agonisták hatásához szükséges receptormennyiségnél több aktiválódik.
nûsége megnô az antagonista–receptor kölcsönhatás terhére. Az anta-
gonista hatását felülmúló magasabb agonista dózis a dózis–hatás görbe
BIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉS (BIOASSAY MÓDSZEREK)
párhuzamos jobbra tolódását eredményezi és ez egyben a kompetitív
antagonizmus bizonyítéka. A gyógyszer-koncentráció és a fiziológiás válasz mértékének összefüg-
gését biológiai mintákon mérhetjük. Erre a célra rendszerint izolált szö-
Az irreverzíbilis antagonisták (pl. phenoxybenzamin.) olyan hatással vetet alkalmaznak, mivel így a szövet körüli vegyületkoncentráció el-
rendelkeznek, mely az agonista koncentrációjának növelésével nem lenôrzése egyszerûbb és a reflex válaszok is kizárhatók. A biológiai ér-
fordítható meg. tékmérés a következô meghatározásokra használható:
• gyógyszer koncentráció;
• kötôdési együttható; vagy
RECEPTORTARTALÉK
• vegyület relatív hatékonysága egy másik vegyülethez viszonyítva.
Számos szövetben az irreverzíbilis antagonisták elsô lépésként, a maxi- A receptorok jellemzésének egyik leggyakoribb módja nagyszámú
mális válasz csökkentése nélkül tolják el jobbra a log dózis–hatás gör- agonista relatív hatékonyságának meghatározása különbözô szövetek-
bét, azaz a maximális válasz anélkül is elérhetô, hogy az agonista az ben, pl. adrenoceptorok esetében (7. fejezet).
összes receptort elfoglalná. A többletreceptorokat „fölösleg” recepto-
roknak is szokták nevezni, de ez félrevezetô elnevezés, mivel azok
RECEPTORKÖTÔDÉSI MÓDSZEREK
funkcionális jelentôséggel bírnak. Ezek a receptorok egyaránt növelik a
rendszer érzékenységét és sebességét, mivel a gyógyszer–receptor A receptorkötôdés egyszerû és könnyen alkalmazható módszer. A ho-
komplex koncentrációja (és ezen keresztül a válasz is) az aktuális ago- mogenizált szövetbôl származó membránfragmenseket a radioaktívan
nista-koncentráció és az összes receptormennyiség függvénye. jelölt vegyülettel (rendszerint 3H) együtt inkubáljuk és szûréssel vissza-
nyerjük. A nem-specifikus kötéssel történô korrekciót követôen a re-
ceptorhoz kötött 3H-vegyület mennyiségét meghatározzuk, és a KA,
valamint Bmax (kötôhelyek száma) értékeket számítjuk. A receptorkö-
tôdési módszereket széles körben alkalmazzák a gyógyszerreceptorok
tanulmányozására, de az a hátrányuk, hogy nem a funkcionális választ
mérik, valamint a radioaktívan jelzett vegyület gyakran nemcsak egy-
fajta receptor típushoz kötôdik.

11
3. Gyógyszerfelszívódás, -megoszlás és -kiválasztás

A gyógyszerfelszívódást Gyógyszeradási módok Megoszlási térfogat VD


befolyásoló tényezôk
Orális – a leggyakoribb A lipidoldékony vegyület belép a sejtbe
Formulálás Sublingualis – a száj Intracellularis (pl. etanol)
Pl. gyenge nyálkahártya ereibôl folyadéktér
Stabilitás savval bázis (B) felszívódva elkerüli a májat Az erôsen ionos állapotú gyógyszerek
és enzimmel szemben pKa = 7 Intravénás injekció az extracelluláris térben rekednek (pl.
Bélmotilitás elkerüli a felszívódási tubocurarin)
barriereket
Táplálékmennyiség Az erôsen fehérjéhez kötött vagy
a gyomorban Szájüreg B Interstitialis nagy molekulasúlyú gyógyszerek (heparin)
A first-pass metabolizmus folyadéktér visszamaradnak a keringésben
mértéke B + H+ BH+
Gyomor pH 2
Lipidoldékonyság H+ + B BH+ Néhány gyógyszer
1 : 5000 Vese
Bél Nincs abszorpció glomerulus Co N ul l a
d ren

Plazmakoncentráció (Cp)
Jelentôs mértékben

B+
A legtöbb molekula

H
függ a gyógyszer pH-jától pH 8 ionos állapotú Cp = Co e –Kel t

+
A molekulák PB
és a környezet pH-jától.

BH
90%-a ionos BH+ + B BH+ Vena portae B + P

+
A nem ionos gyógyszerek Legtöbb gyógyszer
állapotúvá 1 : 10 PB Proteinhez
sokkal lipidoldékonyabbak, B + H+ BH+ B BH + kötött
válik t1/2 t1/2 Elsôrendû
gyógy-
mint a protonáltak. Máj BH+
szerek B
B Szisztémás Vese Idô (t)
keringés + tubulus Kel t
B B BH Log Cp = Log Co –
A relatív megoszlás 2303
Sok nemionos gyógyszer A legtöbb ionos
képletszerûen reabszorbeálódik állapotú Log Co –Kel

Log Cp
(gyenge lúg esetén): First-pass gyógyszer Meredekség =
Epevezeték 2303
metabolizmus kiválasztódik
log BH+ = pK – pH Vizelet
a
B
Felszívódás Megoszlás Kiválasztás
Idô (t)

A gyógyszerek nagyobbik hányadát orálisan adagolják és ahhoz, hogy (azaz a gyógyszer eliminációs [kiürülési] sebességét; jobbra, a felsô
a véráramba (az ábra bal oldala, ) kerüljenek, át kell jutniuk a bél- grafikon). Sok esetben a koncentráció elôször gyorsan csökken, majd
falon. Ezt a felszívódási (abszorpciós) folyamatot számos tényezô be- ennek sebessége fokozatosan mérséklôdik. Az ilyen görbét exponen-
folyásolja (balra), de rendszerint arányos a gyógyszer lipidoldékony- ciális függvénynek nevezzük, amely azt jelenti, hogy bármely idôpilla-
ságával. Így a lipofilebb, nemionos molekulák (B) felszívódása jobb, natban a jelenlévô gyógyszer konstans hányada eliminálódik idô-
mint az úgynevezett vízburokkal körülvett ionos molekuláké (BH+). egység alatt. Számos gyógyszer plazmakoncentrációja exponenciális
A gyógyszerek zömmel a nagy felületû vékonybélbôl szívódnak fel. Ez csökkenést mutat, mivel az eliminációs folyamatok sebessége rend-
még a gyenge savakra is igaz (pl. acetil-szalicilsav), amelyek a gyomor- szerint maga is arányos a gyógyszer plazmakoncentrációjával. Ilyen
savban (HCl) nem-ionos állapotúak. A gyomor-bél traktusból felszívó- folyamatok:
dott gyógyszerek a portalis keringésbe jutnak (balra, ) és egyesek, 1. Glomerulus filtráción keresztüli elimináció a vizeletben (jobbra, )
a májon áthaladva jelentôsen metabolizálódnak (first-pass metaboliz- 2. Metabolizmus, rendszerint a májban.
mus). 3. Felvétel a májba és ezt követô elimináció az epével (a májtól
Azok a gyógyszerek, amelyek kellôen lipidoldékonyak a könnyû orá- kiinduló folyamatos vonal).
lis felszívódáshoz, gyorsan megoszlanak a szervezet víztereiben ( ). Elsôrendûnek nevezzük azt a folyamatot, amely bármely idôpilla-
Számos gyógyszer gyengén hozzákötôdik a plazma albuminokhoz és a natban a gyógyszer koncentrációjától függ, és a legtöbb gyógyszer elsô-
plazmában a kötött (PB) és a szabad (B) gyógyszermolekulák között rendû eliminációs kinetikát mutat. Ha a gyógyszer metabolizmusáért
egyensúly alakul ki. A plazmaproteinekhez kötött gyógyszer a keringés- felelôs, bármelyik enzimrendszer telítôdik, akkor az eliminációs kine-
ben marad és ezért nem képes farmakológiai hatását kifejteni. tika nulladrendûvé válik, azaz az elimináció állandó sebesség mellett
Az intravénás injekcióban adott gyógyszer azonnal a vérbe kerül és megy végbe és a gyógyszer növekvô koncentrációja nem befolyásolja
gyorsan megoszlik a szövetekben. Ismételt vérmintavétellel a gyógy- azt (pl. etanol, phenytoin.).
szer plazmakoncentráció csökkenését mérhetjük az idô függvényében

12
GYÓGYSZERADÁSI MÓDOK azt jelenti, hogy a megoszlás az összvíztérben következik be, vagy egy
bizonyos szövetben koncentrálódik. A megoszlási térfogat értéket fel-
A gyógyszerek orálisan, vagy parenterálisan (azaz nem gastrointesti- használhatjuk a gyógyszer clearance-ének kiszámítására.
nálisan) adhatók.
A clearance fontos fogalom a gyógyszerkinetikában. Ez az a vér- vagy
Orális alkalmazás. A legtöbb gyógyszer orálisan szívódik fel, és ké- plazmatérfogat, amelybôl idôegység alatt a gyógyszer eltûnik. A plaz-
nyelmessége miatt ez a leggyakoribb adásmód. Néhány gyógyszer (pl. ma clearance (Clp) az alábbi egyenlettel adható meg:
benzylpenicillin, inzulin) azonban, sav vagy enzimek hatására a bélben Clp = VD Kel
bomlik, ezért ezeket parenterálisan kell adni.
Az elimináció sebessége = Clp × Cp. A clearance az individuális clea-
Az intravénás injekció a gyógyszert közvetlenül a keringésbe juttatja rance-értékek összege. Így, Clp = Clm (metabolikus clearance) + Clr
és ezáltal kikerüli a felszívódási barriereket (gátakat). Azokban az ese- (renalis [vese] kiválasztás). A clearance igen, míg a t1/2 nem ad felvilá-
tekben alkalmazzák, ha gosítást a máj és a vese gyógyszert elimináló képességérôl.
• gyors hatás elérése szükséges (pl. furosemid tüdôödémában);
• folyamatos adagolás esetén (infúzió); Gyógyszeradagolás. A clearance értéket felhasználhatjuk az adagolási
• nagy térfogat beadásakor; és rend kialakítására. Ideális gyógyszereléshez, az ismert terápiás tartomá-
• olyan gyógyszereknél, amelyek más adásmód esetén helyi szövetká- nyon belül, egyensúlyi (steady state) plazmakoncentráció (Clp ss) szük-
rosodást okoznak (pl. citotoxikus szerek). séges. Az egyensúly akkor érhetô el, ha a gyógyszer szisztémás kerin-
gésbe jutásának sebessége (adagolási sebesség) megegyezik az eliminá-
Intramuscularis és subcutan injekció. A gyógyszerek vizes oldatok- ció sebességével. Így az adagolás sebessége = Cl × Cp ss. Ezt a képletet
ból rendszerint meglehetôsen gyorsan felszívódnak, de az abszorpció intravénás infúzió adásakor lehet alkalmazni, mivel ott a teljes dózis be-
lassítható, ha a gyógyszer észter formáját adjuk (pl. a neuroleptikumok kerül a keringésbe, és ismert sebességgel. Orális adagolás esetén a kép-
depokészítményei, lásd 27. fejezet). let a következôképpen alakul:
F × dózis
Az egyéb adagolási módok az inhalációs (pl. az illékony anesztetiku- = Clp × Cp, átlag
mok, néhány asztmában használatos gyógyszer) és a lokális adásmódok adagolási intervallum
(pl. kenôcsök). A sublingualis és rectalis adásmódok révén a portalis ahol F= a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága. A gyógyszer t1/2
keringés kikerülhetô, és a sublingualis készítmények különösképpen értékét eredményesen használhatjuk ahhoz, hogy olyan adagolási inter-
akkor értékesek, ha a beadott gyógyszer nagyfokú first-pass metaboliz- vallumot válasszunk, amely estén nem jön létre túlságosan magas
mussal rendelkezik. csúcskoncentráció (toxikus szint) és túlságosan alacsony minimális
koncentráció (hatástalan szint).
MEGOSZLÁS ÉS KIVÁLASZTÁS
A biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) az a fogalom, amelyet
A gyógyszer megoszlása a szervezetben a keringésbe jutással kezdôdik. a beadott gyógyszer szisztémás keringésbe jutó részének jellemzésére
Ezt követôen a hatás kifejtéséhez a szövetekbe kell jutnia. használunk. Intravenás injekciót követôen a biológiai hasznosíthatóság
100% (F=1), de a gyógyszereket általában oralisan adják, így a szisz-
A t1/2 (felezési idô) az az idô, amely alatt a gyógyszer koncentrációja a témás keringést elérô mennyiség gyógyszerrôl gyógyszerre és betegrôl
vérben a kiindulási érték felére csökken (jobbra, felsô grafikon). A t1/2 betegre változik. A nagymértékû first-pass metabolizmuson átesô
meghatározása lehetôvé teszi az eliminációs sebességi állandó (Kel) gyógyszerek, orálisan szinte teljesen inaktívak lehetnek (pl. nitrogli-
számítását az alábbi képlettel: cerin, lidocain.).
0,69
Kel = KIVÁLASZTÁS
t1/2
Kel az a gyógyszermennyiség – bármely idôpillanatban – amely idôegy- A legtöbb gyógyszer eliminációjáért végülis a renalis exkréció felelôs.
ség alatt eliminálódni képes (azaz Kel = 0,02 perc–1 azt jelenti, hogy A gyógyszer megjelenik a glomerulusfiltrátumban, de ha az lipidoldé-
1 perc alatt a jelenlévô gyógyszer 2%-a eliminálódik). kony, akkor passzív diffúzió révén azonnal reabszorbeálódik a vese
A plazmakoncentráció (Cp) exponenciális görbéje az idô függvényé- tubulusokban. A gyógyszerek metabolizmusa gyakran kevésbé lipidol-
ben az alábbi módon írható le: dékony terméket eredményez, elôsegítve ezzel a renalis exkréciót (4.
Cp = C0e–Kel t fejezet).
A gyenge savak és lúgok ionos állapotának mértéke a tubularis fo-
ahol C0 = a kezdeti látszólagos plazmakoncentráció. Ha a függvényt lyadék pH-tól függ. A vizelet pH-jának befolyásolása bizonyos esetek-
logaritmáljuk, akkor az exponenciális görbe a sokkal kezelhetôbb egye- ben hasznos lehet a renalis exkréció növelésére. Például nátrium-hidro-
nessé alakul (jobbra, alsó grafikon), melybôl C0 és t1/2 azonnal megha- gén-karbonát adása lúgosítja a vizeletet. Hatására az acetil-szalicilsav
tározható. ionossá válik, egyben lipidoldékonysága csökken, ugyanakkor exkré-
ciós sebessége növekszik.
Megoszlási térfogat (VD). Ez az a látszólagos térfogat, melyben a Gyenge savak és bázisok aktívan szekretálódnak a proximalis tubu-
gyógyszer megoszlik. Intravénás injekció adását követôen a lusokban. Ilyen módon eliminálódnak a penicillin származékok.
dózis
VD = Biliaris exkréció (kiválasztódás az epével). Bizonyos gyógyszerek
C0 (pl. stilbestrol) koncentrálódnak az epében és kiválasztódnak a bélbe,
A VD < 5 l érték azt jelenti, hogy a gyógyszer a keringésben marad. ahol reabszorbeálódnak. Ez az enterohepatikus körforgás csökkenti a
A VD < 15 l érték arra utal, hogy a gyógyszer megoszlása az extracel- gyógyszer szervezetbôl történô kiürülését.
luláris térre korlátozódik, míg nagy megoszlási térfogatérték (VD > 15 l)

13
4. Gyógyszermetabolizmus
Citokróm Enzimindukció Egyes gyógyszerek fokozzák Más gyógyszerek
P-450 függô az enzimszintézist (pl. barbiturátok) metabolizmusát fokozza,
oxidáció Farmakogenetika pl. warfarin
Egyes egyének kevesebb enzimmel orális fogamzásgátlók
rendelkeznek (pl. lassú acetilálók) Néhány gyógyszer gátolja
AROMÁS HIDROXILÁCIÓ
az enzimeket, pl. cimetidin, etanol
phenobarbital Csökkenti a metabolizmust
propranolol pl. warfarin
phenytoin Máj
amphetamin I. FÁZIS II. FÁZIS
warfarin – + –
Gyógyszer Metabolit konjugátum Termékek
(lipofil)
OXIDATÍV N-DEALKILÁCÓ konjugátum (hidrofilek)
morphin R R (endogén anyagokkal
reagálva képzôdik)
P-450-TÔL
FÜGGETLEN OXIDÁCIÓ OH
A KONJUGÁCIÓ TÍPUSAI
aminoxidáz RNHCH3 RNH2
glukuronid
adrenalin
Felszívódás

RCH2NH2 RCHO acetil


glutation
RCR' RCHR' glicin
Redukció
O OH szulfát
methadon metil
naloxon R1COOR2 R1COOH + R2OH
RCONHR1 RCOOH + R1NH2
Hidrolízis
Kiválasztás
procain First-pass metabolizmus Minden orálisan adott gyógyszer a vese révén
acetil-szalicilsav a májon keresztül jut a szisztémás keringésbe. Egyesek eközben teljesen
lidocain metabolizálódnak, és orálisan inaktívvá válnak (pl. lidocain, nitroglycerin).

A metabolizmus a gyógyszerre nézve két fontos hatással jár: komplexnek a szubsztrátspecificitása igen alacsony és így oxidálni ké-
1. A gyógyszer még hidrofilebbé válik, ez pedig sietteti a vese útján pes számos, különbözô típusú gyógyszert (példák fent balra). További
való kiválasztását (jobbra, ), mivel a kevésbé lipidoldékony meta- I. fázisú reakciók a redukciók (középen balra) és a hidrolízisek (lent
bolit nem képes azonnal reabszorbeálódni a vese tubulusaiban. balra).
2. A metabolitok általában kevésbé hatékonyak, mint az anyavegyü-
let. Ez azonban nem mindig igaz, mert a metabolitok idônként ugyan- II. fázisú reakciók. Azok a gyógyszerek és I. fázisú metabolitok, me-
olyan aktívak (vagy még aktívabbak), mint az anyavegyület. Például a lyek nem kellôen polárosak a vesében történô gyors kiválasztódáshoz,
diazepam (anxiolitikum) nordiazepammá és oxazepammá metabolizá- a májban válnak még hidrofilebbé, endogén vegyületekkel konjugá-
lódik, mely mindkettô aktív. A prodrugok (elôvegyületek) inaktív lódva (az ábra központi része).
vegyületek, melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív vegyületté.
Például az antiparkinson hatású levodopa (26. fejezet) dopaminná, míg Bizonyos gyógyszerek (fent) ismételt adagolása növeli a citokróm
a vérnyomáscsökkentô metildopa (15. fejezet) α-metil-noradrenalinná P-450 szintézisét (enzimindukció). Ez nemcsak az enziminduktor me-
metabolizálódik. tabolikus-sebességét fokozza, hanem olyan más gyógyszerekét is, ame-
A gyógyszer-metabolizmus legfôbb szerve a máj, és két általános lyek ugyanezen enzim hatására metabolizálódnak (fent jobbra). Ugyan-
típusú reakcióban játszik szerepet: akkor, bizonyos gyógyszerek gátolják a microsomális enzimrendszer
aktivitását (fent, ) és ez az enzim által metabolizált gyógyszerek
I. fázisú reakciók. Ez a gyógyszer biotranszformációját jelenti a még hatását fokozza (fent jobbra, ).
polárosabb metabolittá (az ábra bal oldala), funkciós csoport bevitele, E gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokon túlmenôleg a gyógyszer-
vagy szabaddá tétele révén (pl. -OH, -NH2, -SH). metabolizmust olyan genetikai faktorok (farmakogenetika) is befolyá-
A leggyakoribb reakció az oxidáció, és ezt az úgynevezett kevert solhatják, mint az életkor és bizonyos betegségek, különösen azok,
funkciójú oxidázok (citokróm P-450-ek) katalizálják. Ennek az enzim- amelyek a májat érintik.

14
GYÓGYSZEREK ben enzimgátlás áll, mivel a hatás azonnal bekövetkezik, mihelyt a gátló
szer kellôen magas koncentrációt ér el ahhoz, hogy az érintett szerrel
Néhány gyógyszer (pl. gallamin, 6. fejezet) igen erôsen poláros, mivel versengésbe lépjen. A gyógyszerek a citokróm P-450 különbözô for-
fiziológiás pH-n teljesen ionosak. Ezek a gyógyszerek – ha egyáltalán – máit gátolhatják és így csak azon gyógyszerek metabolizmusát gátol-
kevésbé metabolizálódnak, és hatásuk megszûnése elsôsorban a renalis ják, amelyet az adott izoenzim metabolizál. A cimetidin számos, poten-
kiválasztás mértékétôl függ. A legtöbb gyógyszer azonban erôsen ciálisan toxikus gyógyszer metabolizmusát gátolja, ide értve a pheni-
lipofil és gyakran kötôdik a plazmafehérjékhez. Mivel a fehérjéhez kö- toint, warfarint és theophyllint. Az erythromicin szintén gátolja a cito-
tött gyógyszer a vese glomerulusokban nem képes filtrálódni és a sza- króm P-450 rendszert és fokozza a theophyllin, warfarin, carmabazepin
bad gyógyszermolekulák azonnal visszadiffundálnak a tubulusból a és digoxin aktivitását.
vérbe, azért az ilyen típusú vegyületek igen tartós hatásúak, ha kiürü-
lésük kizárólag a renalis kiválasztásra szorítkozik. Általánosságban, a Genetikus polimorfizmus. A gyógyszerek hatását befolyásoló geneti-
vegyületek még polárosabb vegyületté metabolizálódnak, melyet a vese kai tényezôk vizsgálatát farmakogenetikának nevezzük. A gyógysze-
még könnyebben választ ki. rekre adott válasz egyénenként változik, és mivel a variabilitás rend-
szerint Gauss-eloszlást mutat, ezért feltételezhetô, hogy a válasz több-
tényezôs. Ugyanakkor, bizonyos gyógyszerválaszok szakaszos (discon-
MÁJ
tinuus) variabilitást mutatnak és ezekben az esetekben a populáció két-
A gyógyszer-metabolizmus fô szerve a máj, de más szervek, mint pél- vagy több csoportra osztható, utalván arra, hogy egyetlen-gén (single-
dául a gyomor–bél traktus és a tüdô is számottevô metabolikus aktivi- gene) polimorfizmusról van szó. Fontos példája a polimorfizmusnak a
tású. Az orálisan adott gyógyszerek rendszerint a vékonybélbôl szívód- debrisochin-hidroxilációja. A lakosság kb. 8%-a gyenge hidroxiláló tí-
nak fel és a portalis keringésen keresztül jutnak a májba, ahol extenzív pus, akik túlzott mérték és elhúzódó választ adnak az olyan gyógysze-
módon metabolizálódhatnak (pl. lidocain, morphin, propranolol). Ez az rekre, mint a propranolol és metoprolol (15. fejezet), amelyek jelentôs
úgynevezett first-pass metabolizmus, amely azonban nemcsak a máj- máj metabolizmuson mennek keresztül.
metabolizmusra vonatkozik. Például a chlorpromazin jobban metaboli-
zálódik a bélben, mint a májban. Gyógyszer-acetiláló enzimek. A máj N-acetiláz genetikus polimorfiz-
must mutat. A populáció kb. 50%-a gyorsan, míg a másik 50%-a lassan
acetilálja az isoniazidot (antituberkulotikum). A lassú acetiláció egy
I. FÁZISÚ REAKCIÓK
autosomalisan recesszív génnek köszönhetô, amely csökkent máj
A leggyakoribb I. fázisú reakció az oxidáció. További, viszonylag rit- N-acetiláz aktivitással társul. A lassú acetilálók hajlamosabbak a
kábban elôforduló reakciók a redukció és a hidrolízis. gyógyszer-akkumulációra és nem kívánt mellékhatásokra. Más gyógy-
szerek acetilációjánál is található példa polimorfizmusra (pl. hydrala-
Microsomalis, kevert funkciójú oxidációs rendszer. Számos, a gyógy- zin, procainamid).
szer-metabolizmusban résztvevô enzim a simafelszínû endoplazmás
reticulumon helyezkedik el, amely kis vesiculákat képez a szövet ho- Plazma pszeudo-kolinészteráz. Ennek az enzimnek négy különbözô
mogenizálása után. Ezek a vesiculumok differenciál-centrifugálással génje található meg egyazon locuson. Ritkán (< 1: 2500), az enzimnek
izolálhatók, és microsomának nevezzük ôket. egy atípusos formája fordul elô és ez a suxamethonium (gyakran alkal-
A microsomalis gyógyszer-oxidációhoz nikotinamid-adenin-dinu- mazott neuromuscularis blokkoló) hatás tartamát kb. 6 percrôl több
kleotid foszfát (redukált forma) (NADPH), oxigén és két kulcsenzim mint 2 órára, vagy még jelentôsebben nyújtja.
szükséges: (i) flavoprotein, NADPH-citokróm P-450 reduktáz; és (ii)
haemoprotein, citokróm P-450, ez utóbbi terminális oxidázként hat. Kor. A máj mikroszómális enzimek és a renalis kiválasztó mechaniz-
A citokróm P-450 enzimnek nagyszámú altípusa (izoenzime) van, ame- musok mûködése a születéskor alacsony, különösen a koraszülött cse-
lyek különbözô, de gyakran átfedô szubsztrát specificitásúak. csemôknél. A születést követô négy hétben mindkét rendszer gyorsan
fejlôdik. A gyermekgyógyászati dózisok számítására számos, különbö-
zô módszer létezik (lásd British National Formulary; VII. Magyar
II. FÁZISÚ REAKCIÓK
Gyógyszerkönyv 4. kötet).
A II. fázisú reakciók rendszerint a májban zajlanak le és a gyógyszer-
nek, vagy I. fázisú metabolitjának endogén szubsztráttal történô konju- Idôs korban a gyógyszerek máj metabolizmusa csökkenhet, de a vese-
gációját jelentik. A konjugátumok szinte kivétel nélkül kevésbé haté- funkció csökkenése általában sokkal fontosabb. 65 év felett a glomeru-
kony és poláros molekulák, amelyek azonnal kiválasztódnak a vesébôl. lus filtrációs sebesség (GFR) 30%-kal csökkent, és minden további év
1-2%-kal csökkenti (a sejtpusztulásnak és a csökkent renalis vérátáram-
lásnak köszönhetôen). Így, az idôsebb embereknek kisebb dózisra van
A GYÓGYSZER-METABOLIZMUST BEFOLYÁSOLÓ
szükségük számos gyógyszerbôl, mint a fiatalabbaknak, különösen a
TÉNYEZÔK
központi idegrendszeri szerekbôl (pl. opioidok, benzodiazepinek, anti-
Enzimindukció. Bizonyos gyógyszerek (pl. phenobarbital, carbama- depresszánsok), amelyekre úgy tûnik az idôsebbek sokkal érzékenyeb-
zepin, etanol és különösen a rifampicin) és szennyezô anyagok (pl. a bek (ismeretlen agyi változások révén).
policiklusos aromás szénhidrogének a cigarettafüstben) fokozzák a
gyógyszer-metabolizáló enzimek aktivitását. Ennek mechanizmusa tisz-
METABOLIZMUS ÉS GYÓGYSZERTOXICITÁS
tázatlan, de a vegyületek valamilyen módon befolyásolják a specifikus
DNS szekvenciákat, „bekapcsolva” a megfelelô enzimek keletkezését, Egyes esetekben, a gyógyszer metabolizmusakor keletkezett termékek
amelyek rendszerint a citokróm P-450 altípusa(i). Ugyanakkor, nem toxikusak a különbözô szervekre, különösen a májra. A széles körben
minden enzimindukció microsomális. Például a máj alkohol-dehidroge- alkalmazott gyenge analgetikum paracetamol normális esetben glüku-
náz enzime a citoplazmában található. ronid- és szulfát-konjugátumot képez. Ezek a folyamatok magas dózis
esetén azonban telítôdnek, és a vegyület glutationnal konjugálódik. Ha
Az enzimgátlás nemkívánt gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. Ezek a glutationkészlet kimerül, akkor a reaktív és potenciálisan halálos he-
a hatások sokkal gyakrabban elôfordulnak, mint azok, amelyek hátteré- patotoxikus metabolit felhalmozódik (44. fejezet).

15
5. Helyi érzéstelenítôk
Helyi érzéstelenítôk Kémiai szerkezet
Külsô oldal
AMIDOK pKa
Zárt Na+ csatorna Nyitott Na+ csatorna Zárt csatorna
lidocain 7,9 CH3 CH3 Axonális membrán (nyugalmi állapot) (inaktivált)
prilocain 7,9 NH
m-kapuk h-kapuk
CO zárva
h-kapuk
CH2 Alap-
bupivacain 8,1 állapot –70 mV –50 mV –20 mV
NEt2
ÉSZTEREK Gyors depolarizáció
cocain NH2
Ingerküszöb
benzocain
amethocain Akciós potenciál
8,5
procain C Axon Belsô oldal
8,9 O Nem éri el az ingerküszöböt
O
CH2 A gyógyszer legerôsebben
B + H+ BH+
az inaktivált csatornához kötôdik
CH2 Helyi 'Receptor'
A pH hatása NEt2 érzéstelenítôk
h-kapuk
A legtöbb helyi érzéstelenítô gyenge bázis (B) m-kapuk
B + H+ BH+ (ionos forma)
A két forma relatív aránya az alábbi képlettel
adható meg: A csatorna inaktívvá
BH+ B + H+ benzocain
+ (nem ionos) válik a nyugalmi
log BH = pKa – pH A legtöbb helyi érzéstelenítô potenciálnál
B
Külsô oldal
pl. 8,4 – 7,4 = 1
Így az ionos molekulák dominálnak
(10:1)

A helyi érzéstelenítôk (localanaestheticumok) (fent balra) a fájdalom zô- és szívmûködés depressziójával jár. Még a cocain is, amelynek
kivédésére szolgáló szerek, amelyek hatásukat az idegrostok ingerveze- centrális izgató hatása nincs összefüggésben helyi érzéstelenítô hatásá-
tésének reverzíbilis gátlásával hozzák létre. Legtöbbjük gyenge bázis, val, a légzésdepresszión keresztül halált okozhat.
amely a szervezet pH-ján (lent balra) elsôsorban protonált formában A lidocain a legszélesebb körben alkalmazott helyi érzéstelenítô.
fordul elô. A helyi érzéstelenítôk az idegbe nem-ionos (lipofil) formá- Sokkal gyorsabban hat és jóval stabilabb, mint az összes többi helyi ér-
ban ( ) penetrálnak, majd az axonba kerülést követôen valamennyi zéstelenítô. A lidocain hatástartama kb. 90 perc. A prilocain hasonló a
ionos formájú molekula keletkezik és ezek a Na+-csatornákat blokkol- lidocainhoz, de sokkal jobban metabolizálódik és azonos hatású dózis-
va ( ) meggátolják az akciós potenciál (alsó ábrarész) kialakulását. ban kevésbé toxikus. A bupivacain hatása lassan fejlôdik ki (akár 30
A helyi érzéstelenítôkre az összes idegrost érzékeny, de a kisebb át- perc is szükséges), de hatástartama igen hosszú, amely idegblokád ese-
mérôjûek általában érzékenyebbek, mint a nagyobbak. Ezáltal diffe- tén akár 8 óra is lehet. Terhességben igen gyakran alkalmazzák szülés
renciált blokkolás érhetô el, amelynek hatására az enyhe fájdalomér- alatti folyamatos epiduralis blokád létrehozására. A benzocain semle-
zés és a vegetatív rostok blokkoltak, míg a durva tapintási érzék és a ges, vízben oldhatatlan, kis hatékonyságú helyi érzéstelenítô. Kizárólag
mozgás nem. A helyi érzéstelenítôk erôsen különböznek hatékonyság- felületi érzéstelenítésre alkalmazzák a nem gyulladásos szövetekben
ban, hatástartamban, toxicitásban és nyálkahártya-áthatoló képesség- (pl. száj és garat). A legtoxikusabb amethocain és cocain használata
ben. igen korlátozott. A cocaint elsôsorban felületi érzéstelenítésre használ-
A helyi érzéstelenítôk, ha plazmakoncentrációjuk kellôen magas, ják, ahol vasoconstrictor hatása elônyös (pl. orrban). Az amethocain
más ingerelhetô szövetek (pl. myocardium) ingerlékenységét is csök- cseppet a szemészetben alkalmazzák corneaérzéstelenítésre, de a kevés-
kentik, bár fô szisztémás hatásuk a központi idegrendszert érinti. bé toxikus oxibuprocain és proxymetacain használata kedvezôbb,
A szintetikus származékok szedációt és enyhe bizonytalanságérzést mivel sokkal ritkább a kezdeti csípô érzés.
okoznak, valamint bizonyos esetekben szorongás és nyugtalanság is fel- A helyi érzéstelenítôk alkalmazásakor túlérzékenységi reakciók for-
léphet, mivel a centrális gátló szinapszisok gátoltak. Magasabb, toxikus dulhatnak elô, elsôsorban atopiás betegeknél, és a procain és egyéb
dózisok rángást és látászavart okoznak, míg súlyosan toxikus esetekben p-amino-benzoesav észterek esetében ezek sokkal gyakoribbak.
convulsio és coma lép fel, amely a gerincvelôi gátlásból fakadóan a lég-

16
Na+-CSATORNÁK ból) állnak, amelyeket észter- vagy amidkötés révén egy közbensô lánc
köt össze.
Az ingerelhetô szövetek különleges feszültség-függô Na+-csatornákkal
rendelkeznek, amelyek egy nagy glükoprotein α-alegységbôl és idôn-
HATÁSOK
ként két kisebb, ismeretlen funkciójú β-alegységbôl. Az α-alegység
négy azonos doménból áll és mindegyik hat membrán-átívelô α-hélixet A helyi érzéstelenítôk hatása lehet:
(S1–S6) tartalmaz. A 24 henger alakú hélix sugárirányúan van egymás- 1. lokális, mely idegblokádot és az erek simaizomzatára kifejtett köz-
ba rakva a membránban, úgy hogy egy központi csatornát képeznek. vetlen hatást jelenti;
Az, hogy a feszültségfüggô csatornák hogyan mûködnek nem ismert, de 2. regionális, magába foglalva az érzékelés (fájdalom, hô, érintés) és a
vezetôképességük (gNa+) a gNa+ = ḡNa+ m3h képlettel adható meg, vasomotor tónus gátlását az ideg által ellátott területen;
amelyben ḡNa+ a maximális vezetôképesség, míg m és h a membránpo- 3. szisztémás hatások az abszorpció vagy az intravénás adás eredménye-
tenciáltól függô kapukonstansok. Az ábrán ezek a konstansok semati- ként.
kusan jelennek meg, mint a csatornában fizikailag jelenlévô kapuk.
Nyugalmi potenciálnál a legtöbb h-kapu nyitva, az m-kapuk zárva talál- Szív. A helyi érzéstelenítôk szívre gyakorolt hatását a 17. fejezetben
hatók (zárt csatorna). Depolarizáció hatására az m-kapuk nyitnak (nyi- tárgyaljuk. Subconvulsiv dózisok esetén cardialis toxicitás feltehetôleg
tott csatorna), de az akciós potenciál okozta intenzív depolarizáció nem fordul elô.
hatására a h-kapuk bezárják a csatornát (inaktiváció). Ez a folyamatsor
látható az ábra felsô felén (balról jobbra). A h-kapu összhangban lehet Vasculáris simaizomzat. A helyi hatások eltérôek lehetnek. A cocain
a négy pozitívan töltött S4 hélix-szel, amelyekrôl feltételezik, hogy a vasoconstrictor (mivel gátolja a noradrenalin újrafelvételét és fokozza a
membrán depolarizációra válaszolva kifelé mozogva és elfordulva nyit- szimpatikus aktivitást), míg a procain vasodilatorként hat. A legtöbb
ják a csatornát. Az inaktivációért felelôs h-kapu lehet az a sejten belüli amid kis dózisban vasoconstrictiót, nagy dózisban vasodilatatiót okoz.
hurok, amely összeköti a S3 és S5 hélixet és ez fordul bele a csatorna A prilocain terápiás dózisai leginkább vasoconstrictiót okoznak és ha-
sejten belüli beszájadzásába. sonlóan hat a lidocain és bupivacain is. A helyi érzéstelenítôk vasodi-
latatiót okozó regionális hatása a szimpatikus idegek blokkolása révén
jön létre.
AKCIÓS POTENCIÁL
Kellô számú nyitott Na+-csatorna esetén a Na+-belépési sebessége az Hatástartam. A nagyobb aktivitás és hosszabb hatástartam általában a
axonba meghaladja a K+-kilépési sebességét és ennél a pontnál, a kü- jobb lipidoldékonysággal függ össze, mivel a legtöbb lokálisan alkal-
szöbpotenciálnál, a Na+-ionok belépése tovább depolarizálja a memb- mazott gyógyszer esetében ez eredményezi a sejtbe jutást. A vasoconst-
ránt. Ez újabb Na+-csatornákat nyit meg, mely további depolarizációt rictio szintén nyújtja az anesztetikus hatást azáltal, hogy csökkenti a
hoz létre, ez pedig újabb és újabb Na+-csatornákat nyit meg. A gyors vegyület szisztémás megoszlását, ez pedig olyan vasoconstrictor adásá-
belsô Na+-áram gyorsan depolarizálja a membránt a Na+ egyensúlyi po- val érhetô el, mint az adrenalin, noradrenalin, vagy felypressin (peptid).
tenciálja (+67 mV körül) irányába. Ezt követôen a Na+-csatornák inak- Nem szükséges azonban a vasoconstrictorokat alkalmazni valamelyik
tivációja és a K+-ionok folyamatos kiáramlása repolarizálja a memb- végtag (pl. kéz- és lábujjak) körkörös blokkolása esetén, mivel az tartós
ránt. Végezetül a Na+-csatornák visszanyerik normális „ingerelhetô” ál- ischaemiát és gangraenát okozhat.
lapotukat és a Na+-pumpa visszajuttatja az elvesztett K+-t és eltávolítja Az amidok a májban dealkilálódnak, az észtereket (kivéve a cocaint)
a beáramlott Na+-ionokat. pedig a plazma pszeudo-kolin-észteráz enzim metabolizálja, mindazon-
által a gyógyszer metabolizmusa alig befolyásolja a hatástartamot az
adott szövetben.
A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÔK HATÁSMECHANIZMUSA
A helyi érzéstelenítôk lipidoldékony, szabad bázis formájában penet-
ALKALMAZÁSI MÓDOK
rálnak az axon belsejébe. Itt protonált molekulák keletkeznek, melyek
a „receptor”-hoz kötôdve belépnek és blokkolják a Na+-csatornákat. Felületi anaesthesia. Helyi alkalmazás a külsô vagy a nyálkahártyafel-
Ezért, a kvaterner formában lévô (teljesen protonált) helyi érzéstelení- színen.
tôk csak akkor hatnak, ha az axon belsejébe injekciózzák ôket. A töltés
nélküli vegyületek (pl. benzocain) beleoldódnak a membránba, mind- Infiltrációs anaesthesia. A helyi idegvégzôdésekre ható subcutan in-
azonáltal a csatornák a „minden vagy semmi” módon gátlódnak. Így, az jekció, rendszerint vasoconstrictorokkal együtt adva.
ionos és nemionos molekulák alapvetôen azonos módon hatnak, azaz a
Na+-csatorna „receptoraihoz” kötôdnek. Ez a csatorna „gátlás” elsôsor- Idegblokád. Az alkalmazott technika a helyi érzéstelenítô egyetlen
ban a h-kapuk nyitásának gátlásán (azaz, az inaktiváció fokozásán) idegbe történô körkörös infiltrációjától (pl. fogászati anaesthesia) az
alapszik. Végsô soron, annyi csatorna inaktiválódik, hogy számuk a de- epiduralis és spinalis anaesthesiáig terjedhet. Spinalis anaesthesiánál
polarizációhoz és így a küszöb eléréséhez minimálisan szükséges szám (intrathecalis blokk) a vegyületet subarachnoidalisan juttatják a cereb-
alá esik. Mivel pedig akciós potenciál nem generálható, így kialakul az rospinalis folyadékba. Epiduralis anaesthesiában a helyi érzéstelenítôt a
idegblokád. A helyi érzéstelenítôk „használatfüggôk”, azaz a blokád durán kívülre juttatjuk. A spinalis anaeshesia technikailag sokkal köny-
mértéke arányos az idegstimuláció mértékével. Ez azt jelenti, hogy a nyebb, mint az epiduralis, de az utóbbi látszólag mentes az olyan anaes-
nyitott Na+-csatornákon több gyógyszer molekula (protonált formában) thesia utáni szövôdményektôl, mint pl. a fejfájás.
jut át és nagyobb inaktivációt okoz.
Intravénás regionális anaesthesia. Az anesztetikumokat intravénásan
juttatjuk a vértelen végtagba. Az alkalmazott érszorító megakadályoz-
KÉMIAI SZERKEZET
za, hogy az érzéstelenítô a szisztémás keringésbe jusson.
Az általánosan használt helyi érzéstelenítôk lipofil (gyakran egy aromás
gyûrûbôl) és hidrofil részbôl (rendszerint szekunder vagy tercier amin-

17
6. A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra)
ható gyógyszerek
Neuromusculáris
Kolinerg idegvégzôdés blokkolók
Indukált KOMPETITÍV
akciós potenciál tubocurarin
gallamin
pancuronium
Acetil CoA + kolin Kolin alcuronium
felvevô atracurium
kolin-acetl-
transzferáz folyamat vecuronium
ACh DEPOLARIZÁLÓ
Az ACh felszabadulást ACh suxamethonium
csökkentô szerek
hemikolin
Vesicula ACh
botulinustoxin Ca2+
aminoglikozidok beáramlás Zárt
ACh csatorna Na+
Mg2+, Co2+ ionok –
ACh +
Lassú
Elôsegíti + α α + disszociáció
az exocytosist α α
Szinaptikus Na+
Fokozzák rés ACh
a transzmissziót ACh
+
kolin
KOLINÉSZTERÁZ-GÁTLÓK + α + Az izom
pyridostigmin ACh A receptor α ecetsav véglemez
neostigmin α-alegységéhez posztszinaptikus
AC
edrophonium kötôdik h membránja
distigmin
ACh ACh
physostigmin ACh ACh ráz
A c e t i l - k o li n - é s z t e
ACh ACh

z Intracelluláris [Na+] emelkedik –– depolarizáció (véglemez potenciál)
erá
A c e t i l - k o li n -észt

Az akciós potenciál a motoros idegek mentén fut végig a végkészülékbe til-kolin-túlsúlyt és a motoros véglemez depolarizációs blokádját ered-
(felsô ábrarész, ), ahol a depolarizáció Ca2+-ion beáramlást és ményezi (kolinerg tónus gyengül). Az acetil-kolin muszkarin típusú ha-
exocytosis révén ( ) acetil-kolin (ACh) felszabadulását tása (7. fejezet) szintén kolinészteráz-gátlókkal potencírozható, míg gá-
eredményez. Az acetil-kolin átdiffundál a szinaptikus résen és tolni atropinnal lehet.
hozzákötôdik a motoros véglemezen az izomrost-membrán felületén
lévô receptorokhoz. Az acetil-kolin és a receptor reverzibilis A neuromuscularis blokkolókat (jobbra) az aneszteziológusok a mû-
kapcsolódása (alsó ábrarész, ) elôsegíti a véglemezmembránon tétekben a vázizomzat relaxálására alkalmazzák, valamint elektrokon-
lévô kationszelektív csatornák nyitását, lehetôvé téve a Na+-ionok vulzív terápiában (ECT) az izomkontrakció kivédésére. A klinikumban
beáramlását és kisebb mértékben a K+-ionok kiáramlását. A létrejövô alkalmazott legtöbb neuromuscularis blokkoló a receptorokért az acetil-
depolarizáció, amelyet véglemez-potenciálnak hívnak (end-plate poten- kolinnal vetélkedik, de ugyanakkor nem okoz ion-csatorna nyitást.
tial, EPP), depolarizálja a szomszédos izomrost membránját. Ha a depo- Ezek az úgynevezett „kompetitív” vegyületek az acetil-kolin okozta
larizáció kellôen nagy, akkor akciós potenciált és izom-kontrakciót véglemez-depolarizációt olyan értékre csökkentik, amely az izom ak-
eredményez. A felszabadult és a szinaptikus résbe került acetil-kolint az ciós potenciált kiváltó küszöbértékénél alacsonyabb, és így petyhüdt
acetil-kolin-észteráz enzim ( ), a véglemezmembránon a receptorok- bénulás alakul ki. A depolarizációs blokkolók szintén az acetil-kolin
hoz közel elhelyezkedô enzim, gyorsan hidrolizálja. receptorokon hatnak, de elôsegítik az ioncsatornák nyitását. Ezek ha-
A neuromuscularis transzmissziót kolinészteráz-gátlókkal (lent tását az acetil-kolin-észterázok nem függesztik fel. A suxamethonium
balra) fokozhatjuk, amelyek gátolják az acetil-kolin-észterázt és ezzel az egyetlen, ilyen típusú, klinikumban alkalmazott gyógyszer.
lecsökkentik az acetil-kolin hidrolízisét a szinaptikus résben (lásd még
8. fejezet). A myasthenia gravis kezelésére, valamint a mûtét utáni Bizonyos szerek (fent-balra) preszinaptikusan hatnak és gátolják a
kompetitív neuromuscularis blokád megszüntetésére neostigmint és neuromuscularis transzmissziót az acetil-kolin-felszabadulás gátlása
pyridostigmint alkalmaznak. A kolinészteráz-gátlók túladagolása ace- révén.

18
Az acetil-kolin a motoneuronok idegvégzôdéseiben a kolin-acetil- KOMPETITÍV NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK
traszferáz enzim hatására kolinból és acetil-koenzim-A-ból szinteti-
zálódik. A kolin az extracelluláris folyadékból az idegvégzôdésekbe a Általában, a kompetitív neuromuscularis blokkolók terjedelmes, rigid
terminális membránban elhelyezkedô, speciális kolin-átvivô segítségé- molekulák és legtöbbje két kvaterner N atomot tartalmaz. A neuromus-
vel vevôdik fel. cularis blokkolókat intravénás injekció formájában adják és az extra-
celluláris térben oszlanak el. Nem jutnak át a vér–agy gáton és a pla-
Exocytosis. Az acetil-kolin az idegvégzôdések citoplazmájában és a centán. A megfelelô szer kiválasztását gyakran kiváltott mellékhatások
szinaptikus vezikulákban raktározódik (minden egyes vezikula kb. szabják meg. Ezek, a hisztamin-felszabadulás, a vagus blokád, a
1000-3000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz). Amikor az idegvégzôdést ganglion blokád és a szimpatomimetikus hatások. A neuromuscularis
akcióspotenciál éri el, Ca2+-ionok áramlanak be és a vezikulák a termi- blokkolók hatásának kifejlôdése és hatástartama függ a dózisuktól,
nális külsô membránjával egybefolynak. Ennek eredményeként néhány valamint egyéb tényezôktôl (pl. az elsôként alkalmazott suxametho-
száz „csomag” vagy „kvantum” acetil-kolin áramlik ki kb. egy ezred- niumtól, az anaesthetikumoktól, amit alkalmaztak – az enfluran külö-
másodperc alatt. Ezt a folyamatot kvantális release-nek nevezzük, nösen erôs potencírozó hatású).
amely az extracelluláris Ca2+-ion koncentrációra nagyon érzékeny.
A kétértékû kationok, mint például a Mg2+, Co2+ és Mn2+, antagonizál- A tubocurarint 1942-ben vezették be és viszonylag hosszú a hatástar-
ják a Ca2+-beáramlást és ezáltal gátolják a transzmitter-felszabadulást. tama (30–60 perc). A ganglionaris transzmissziót gátolva hypotensiót
okoz. Hisztamin-felszabadulást okozhat egyes betegekben és ez tovább
Acetil-kolin-receptor. Az acetil-kolin-receptor nikotinnal aktiválható, csökkentheti a vérnyomást.
és ezért nikotinreceptor-nak* hívják. A receptor-csatorna komplex
négy különbözô protein alegységbôl épül fel (β, γ, δ és két α-val jelölt), A gallamin nem blokkolja a ganglionokat és hisztamin-felszabadulást
amelyek átérik a membránt és úgy helyezkednek el, hogy egy központi sem okoz, de nemkívánatos módon tachycardiát eredményez a szív M2-
nyílást (csatornát) képeznek, amelyen keresztül kationok (elsôsorban muszkarinreceptorainak a gátlásával. Ez az acetil-kolin-receptor altípus
Na+) áramlanak át. Az acetil-kolin-molekulák a két α-alegységhez kap- túlsúlyban van a szívben (7. fejezet).
csolódnak és konformációs változás indukálásával kb. 1 ezredmásod-
percre nyitják a csatornát. A pancuronium szteroid szerkezetû neuromuscularis blokkoló vi-
szonylag hosszú hatástartammal. Nem blokkolja a ganglionokat és nem
A myasthenia gravis olyan autoimmun betegség, amelyben a neuro- okoz hisztamin-felszabadulást. Ugyanakkor, szíven dózisfüggô atro-
muscularis transzmisszió sérült. A keringô heterogén immunglobulin G pinszerû hatást mutat, amely tachycardiát hoz létre.
(IgG) antitestek a vázizmokban lévô funkcionális acetil-kolin-recepto-
rok számának csökkenését eredményezik. A receptorszám csökkenésé- A vecuronium és atracurium a két legtöbbet használt szer. A vecuro-
nek vagy sérülésének ellensúlyozására a szinaptikus résben lévô acetil- niumnak nincsenek cardiovascularis hatásai. Ez a májban bekövetkezô
kolin mennyiségét kolinészteráz-gátló adagolásával emelik. Az immu- inaktiváció függvénye és hatása 20–30 percen belül lecseng, amely a kis
nológiai kezelés prednisolon, vagy azathioprin (43. fejezet) adását is beavatkozások számára vonzóvá teszi a szert. Az atracurium hatástar-
magába foglalja. Plazmaferezis alkalmazása, amelynek során a vért tama 15–30 perc. Az atracurium csak hûtve tárolva és alacsony pH-n
eltávolítják, és a sejteket visszajuttatják, javíthatja a motoros funkció- stabil. A szervezet pH-ján és hômérsékletén a plazmában spontán el-
kat, feltehetôleg az immunkomplex szintjének csökkentése révén. bomlik, ezért kiürülése a vese- és májfunkcióktól független. Ezért a sú-
A thymectomia ugyancsak terápiás értékû lehet. lyos vese- és májbetegeken ez az elsôdlegesen alkalmazott szer. Az
atracurium hisztamin-felszabadulást okozhat, amely kipirulással és
hypotensioval jár.
PRESZINAPTIKUSAN HATÓ SZEREK
Az acetil-kolin-felszabadulást gátló szerek. A botulinus toxint a A rocuronium új szer, amelynek a hatástartama kb. 30 perc, valamint
Clostridium botulinum (egy anaerob bacilus, lásd 37. fejezet) termeli. a hatás kifejlôdése gyors (1-2 perc) és összevethetô a suxamethonium-
Ez az exotoxin különösen hatékony és ismeretlen hatásmechanizmus mal (1-1,5 perc). Ugyanakkor, nincsenek cardiovascularis hatásai.
révén meggátolja az acetil-kolin-felszabadulást. A C. botulinum csak
igen ritkán felelôs súlyos ételmérgezésekért, amelyben a betegek egyre
DEPOLARIZÁLÓ NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK
súlyosbodó paraszimpatikus és motoros paralízisben szenvednek. A bo-
tulinus toxin-A-t bizonyos dystoniák, mint például a blepharospasmus A suxamethoniumot (szukcinil-kolin) a hatás gyors kifejlôdése és igen
(görcsös szemzáródás) és strabismus (kancsalság) kezelésére alkalmaz- rövid hatástartama (3-7 perc) miatt alkalmazzák. A vegyületet termé-
zák. Ilyen esetekben kis dózisú toxint injekcióznak a megfelelô izomba, szetes módon a pszeudokolin-észteráz gyorsan hidrolizálja, de bizonyos
hogy kb. 12 hétig tartó paralízist hozzanak létre. egyének az enzim atípusos formáját öröklik és bennük a neuromuscula-
Az aminoglikozid antibiotikumok (pl. gentamicin) neuromuscularis ris blokád órákig is eltarthat. A hexamethonium a véglemezt depolari-
blokádot okozhatnak az exocytosishoz szükséges kalcium beáramlás zálja és mivel lassan disszociál le a receptorról, így elhúzódó receptor-
gátlása révén. Ez a nem kívánt hatás rendszerint csak a neuromuscularis aktivációt eredményez. A kialakuló véglemez-depolarizáció kezdetben
blokkolókkal való kölcsönhatás eredményeként fordul elô. A myasthe- az izom akcióspotenciáljának rövid egymásutániságát, majd az izom-
nia gravis ennek hatására súlyosbodhat. rostok rángását okozza. Ezt követôen a neuromuscularis blokád számos
faktor eredményeként jön létre: (i) a feszültségfüggô Na+-csatornák in-
aktivációja a környezô izomrost membránban, úgyhogy nem képzôdik
akciós potenciál; és (ii) az aktivált receptorok átalakulása „deszenzibi-
lizált” formába, amely az acetil-kolinra nem reagál. A suxamethonium
fô hátránya, hogy a kezdeti aszinkron izomrostrángás károsodást okoz,
amely másnap gyakran izomfájdalomként jelentkezik. A károsodás ká-
* A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és az agyban is megtalálhatók. Ezek lium-felszabadulással is jár. A suxamethonium ismételt dózisa atropin
alegységszerkezete és farmakológiája eltérô. hiányában (muszkarin hatás) bradycardiát okozhat.

19
7. A vegetatív idegrendszer
SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER
Felszabadulás Felszabadulás

Posztganglionáris
Noradrenalin idegek (– – – ) Acetil-kolin

Szervválasz Effektorszervhatás Effektorszervhatás Szervválasz


(+) könnymirigy könnyezés
α pupillatágulat a pupilla radiális
izma (+) III
Középagy (+) cirkuláris izom pupillaszûkület
α sûrûbb nyál secretiója nyálmirigyek (+) VII vagy iris
α vasoconstrictio (+) Híd/ (+) sugárizom alkalmazkodás
vérerek
β2 vasodilatatio (–) nyúltagy (m. ciliaris) a közeli látáshoz
IX
β1 szívritmus szív (+) (+) nyálmirigyek fokozott híg
X
és szívizomerô fokozódik nyálelválasztás

tüdô, légutak (–) (–) szív szívritmus


β2 bronchodilatatio
és szívizomerô csökken
β1/β2 a motilitás bélfal (–)
(+) tüdô légutak bronchokonstrikció
α és tónus csökkenése bél sphincter (+) bronchoszekréció

muszkarin receptorok
β2 glikogenolízis
Gerinc- (+) bélfal
α/β2 glükoneogenezis máj (+) a motilitás
velô (–) bél sphincter
(glükóz és tónus fokozása
szabadul fel a vérbe) (+) bélszekréció
α burok összehúzódik* lép (+)
(+) hasnyálmirigy az exokrin
ADRENALIN mellékvese és endokrin
(+) Praeganglionaris szekréció fokozása
β2 relaxáció hólyagdetrusor (–) idegek
α kontrakció ( )
(+) hólyag
α kontrakció vagy sphincter (+) vizelés
β2 relaxáció méh (+) (–) sphincter
(a hormonális (–)
állapottól függôen)
(+) végbél székelés
vas deferens (+)
α ejakuláció
ondóhólyag (+) (+) a penis vénás erekció
sphincterei
muszkaringerg verejték-
összehúzódnak
izzadás mirigyek (+)
α piloerectio pilomotor
(a szôrzet feláll) izmok (+)

elsôdlegesen Megjegyzés (+) = serkentés A szimpatikus idegrendszerben a (+) általában az α


adrenoceptor (* nem emberben) (–) = gátlás és a (–) β-receptoroknak felel meg

A szervezet számos szervrendszerét (pl. emésztô, keringési) a vegetatív A szimpatikus idegek (ábrán balra, ) a gerincvelôt a thoraco-
(autonóm) idegrendszer (és az endokrin rendszer) automatikusan szabá- lumbaris területen (T1–L3) hagyják el és, vagy a paravertebralis gan-
lyozza. A vegetatív idegrendszer kontrollja gyakran negatív visszacsa- glionokban (●), vagy a praevertebralis ganglionokban (●) és has-
tolással (feedback-kel) történik és az információ szállítására a hypotha- üregi plexusokban kapcsolódnak át. A postganglionaris myelinhüvely
lamicus és medullaris központokba számos afferens (érzô) idegrost nélküli idegrostok (balra, ) a neuronok felôl érkeznek a ganglion-
szolgál. Ezek a központok kontrollálják a vegetatív idegrendszer mûkö- ba, a szervezet legtöbb szervét behálózva (ábrán balra).
dését, amely anatómiailag két nagy egységre tagozódik: a szimpatikus A szimpatikus idegvégzôdésekben felszabaduló transzmitter a no-
idegrendszer (ábrán balra) és a paraszimpatikus idegrendszer (áb- radrenalin (fent balra). Inaktivációja túlnyomórészt az idegvégzôdé-
rán jobbra). Számos szerv mindkét idegrendszer beidegzése alatt áll és sekbe történô újrafelvétellel (reuptake) megy végbe. Néhány prae-
ezek rendszerint ellentétes hatást hoznak létre. A különbözô szövetek ganglionaris szimpatikus idegrost közvetlenül a mellékvesébe fut be (∆)
szimpatikus (ábrán balra) és paraszimpatikus (ábrán jobbra) stimulá- és a mellékvese adrenalint juttat a keringésbe. A noradrenalin és az
lásának hatását a belsô oszlopokban, míg a különbözô válaszreakciókat adrenalin az α-, β1-, vagy β2-adrenoceptorokon (bal szélen) keresztül
a külsô oszlopokban tüntettük fel. fejtik ki hatásukat a beidegzett szervre.

20
A paraszimpatikus idegrendszerben a praeganglionaris rostok (jobb- ) acetil-kolint (fent jobbra) szabadítanak fel, amely a beidegzett
ra, ) a nyaki idegeken (elsôsorban a III., a VII., a IX. és a X. agy- szerv (jobbra) muszkarinreceptorainak aktivációja révén fejti ki hatá-
ideg), valamint a harmadik és negyedik keresztcsonti gerincvelôi gyö- sát. A szinapszisban felszabadult acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz
kön keresztül hagyják el a központi idegrendszert. A paraszimpatikus enzim inaktiválja.
idegek sokkal hosszabb utat tesznek meg, mint a szimpatikusok a Az összes praeganglionaris idegrost (szimpatikus és paraszimpati-
ganglionáris átkapcsolásig (●), amely gyakran magában a szövetben kus, ) myelinhüvellyel fedett és az idegvégzôdésbôl acetil-kolint
helyezkedik el (jobbra). szabadít fel, amely a nikotinreceptorok aktivációja révén depolarizálja
A paraszimpatikus idegek postganglionaris idegvégzôdései (jobbra, a ganglionaris idegeket.

Az adrenalin képes utánozni a legtöbb szimpatikus hatást, azaz szim- 3. Néhány posztganglionaris szimpatikus ideg (pl. a hôreguláló verej-
patomimetikum (9. fejezet). Elliot 1904-ben az adrenalint javasolta tékmirigyek és a vázizomzat vasodilatator idegei).
szimpatikus transzmitternek, de Dale 1910-ben kimutatta, hogy a szim- 4. A mellékvesébe futó idegek.
patikus idegingerlés hatásait a noradrenalin sokkal jobban utánozza. 5. A vázizomzat véglemezeihez futó szomatikus motoros idegek (6. fe-
jezet).
A szimpatikus ingerlés hatásai. A szimpatikus ingerlés kiváltotta 6. Néhány neuron a központi idegrendszerben (22. fejezet).
hatások a szervezetben a menekülési reakció („fright or flight reaction”)
okozta változásokkal jellemezhetôk. Vegyük számba, hogy ezek közül Az acetil-kolin receptorokat (kolinoceptorokat) nikotin és muszkarin
melyek serkentôek és melyek gátlóak. altípusba osztjuk (amelyet eredendôen a különbözô szövetek nikotinnal
1. Pupillatágulat (több fény jut a retinára). és muszkarinnal szemben mért érzékenysége alapján határoztak meg).
2. Bronchustágulat (segíti a megnövekedett ventillációt).
3. A szívritmus és a szívizom ereje fokozódik, a vérnyomás emelkedik Muszkarinreceptorok. A posztganglionaris paraszimpatikus idegrostok
(a megnövekedett aktivitású vázizmokba több vér jut – futás!). terminálisaiban felszabadult acetil-kolin a muszkarinreceptorokon hat,
4. A bôrben és a zsigerekben érösszehúzódás és a vázizmokban értágu- és ez a hatás atropinnal szelektíve gátolható. A muszkarinreceptorok-
lat (a vér megfelelô újraelosztása az izomzatban). nak három altípusa ismert, az M1, M2 és M3. Az M1-receptorok az agy-
5. Az energiatöbblet biztosításához fokozott glikogenolízis és meg- ban és a gyomor parietális sejtjeiben, az M2-receptorok a szívben, míg
emelkedett vércukorszint. A gyomor–bél traktus és a húgyhólyag rela- az M3-receptorok a simaizomban és a mirigyekben fordulnak elô. Az
xált állapotú. M1-receptorokat szelektíven gátló pirenzepin kivételével (12. fejezet),
a klinikumban alkalmazott muszkarin-agonisták és -antagonisták alig,
Az adrenoceptorokat két fô típusra oszthatjuk: az α-receptorok vagy egyáltalán nem mutatnak szelektivitást az egyes muszkarinrecep-
mediálják a szimpatomimetikus aminok serkentô hatását, míg a gátló tor altípusokhoz.
hatásokat rendszerint a β-receptorok közvetítik (kivételt képeznek a
belek simaizmai, ahol az α-stimuláció gátló és a szív, ahol a β-stimulá- A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és a mellékvesevelôben
ció serkentô hatású). Az α- és β-receptorok által közvetített válaszok fordulnak elô, ahol az acetil-kolin- (vagy nikotin-) hatás hexametho-
megkülönböztethetôk: (i) a phentolamin és propranolol segítségével, niummal szelektíven gátolható. A vázizomzat neuromuscularis junc-
amelyek szelektíve blokkolják az α- és β-receptorokat, valamint (ii) a tióiban a nikotinreceptorok nem gátolhatók hexamethoniummal, míg
noradrenalin (NA), adrenalin (A) és isoprenalin (I) különbözô szövetek- tubocurarinnal igen. Bár a ganglionok és a neuromuscularis junctiók re-
ben mutatott relatív hatékonysága alapján. Ha a serkentô (α) választ ceptorai különböznek egymástól, mivel mindkét típus stimulálható ni-
vizsgáljuk a hatáserôsségi sor NA > A > I, de ha a gátló (β) választ ak- kotinnal, ezért nikotinreceptoroknak nevezik ôket.
kor az elôbbi sorrend megfordul (azaz, I >> A > NA).
AZ ACETIL-KOLIN HATÁSAI
A β-adrenoceptorok nem homogének. Például a noradrenalin a szív β-
receptorainak hatékony stimulánsa, de gyengén, vagy nem hat a vasodi- A muszkarinhatások zömmel paraszimpatikusak (kivéve a verejtéke-
latatiot mediáló β-receptorokon. A gyógyszerekre adott különbözô ér- zést és a vasodilatatiót), és általában ellentétesek a szimpatikus stimu-
zékenységû reakciók alapján a β-receptorok két altípusba sorolhatók: lálással kiváltott válaszokkal. Muszkarin hatások: a pupillaösszehúzó-
β1- (szív, belek simaizomzata) és β2-altípusok (bronchus, erek és a méh dás, a közeli látáshoz való alkalmazkodás (10. fejezet), az erôs verejté-
simaizomzata). kezés, a bronchus constrictio, a bronchialis secretio, hypotensio (a bra-
dycardia és vasodilatatio eredményeképpen), fokozott gyomor–bél
Az α-adrenoceptorokat két osztályba sorolták, attól függôen, hogy motilitás és secretio, valamint a verejtékmirigyek összehúzódása.
elhelyezkedésük post- (α1), vagy pre- (α2) szinaptikus. A preszinapti-
kus α2-receptorok stimulálása a szinaptikusan felszabadult noradrena- A nikotin minden vegetatív ganglionra stimulálóan hat. Az acetil-kolin
lin révén csökkenti a további transzmitter-felszabadulást (negatív-feed- hatása a ganglionokban azonban, összehasonlítva a muszkarinrecepto-
back). Ma már nyilvánvaló, hogy postszinaptikus α2-receptor csak né- rokon kifejtett hatásával, viszonylag gyenge, így a paraszimpatikus ha-
hány szövetben fordul elô, pl. az agyban, a vascularis simaizmokban (de tás dominál. Az acetil-kolin szimpatikus idegrendszerre kifejtett nikotin
itt zömmel α1 van). hatását például macskán végzett vérnyomásméréssel demonstrálhatjuk,
miközben a muszkarinhatást atropinnal gátoljuk. Az acetil-kolin magas
Acetil-kolin transzmittert szabadít fel: intravénás dózisa vérnyomás-emelkedést okoz, mivel a szimpatikus
1. Minden preganglionaris vegetatív ideg (azaz, mind a szimpatikus, ganglionok és a mellékvesevelô stimulálása vasoconstrictiót és tachy-
mind a paraszimpatikus). cardiát eredményez.
2. Minden posztganglionaris paraszimpatikus ideg.

21
8. A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek
Paraszimpatomimetikumok

Praeganglionáris
Praeganglionáris
paraszimpatikus ideg
szimpatikus ideg

Gan
lion glio

g
Gan

n
Muszkarinreceptor-
Acetil-kolin Nikotinreceptor-agonisták Acetil-kolin
agonisták
(ganglionstimulánsok)
methacholin + +
carbachol Nikotin- nikotin Nikotin-
bethanechol receptorok carbachol (gyenge) receptorok
pilocarpin antikolinészterázok
(gyenge)
Kolinészteráz-
gátlók Ganglion-blokkolók

edrophonium hexamethonium
neostigmin trimethaphan
physostigmin nikotinfelesleg
piridostigmin (depolarizációs blokk)
(szerves foszfát vegyületek)
Muszkarinreceptor-
antagonisták

Acetil-kolin atropin Noradrenalin


– hyoscin
ipratropium
-észterá
z Muszkarin-
r e ce pt α- és β-receptorok
Kolin or tropicamid
benzhexol
egyebek
Paraszimpatikus hatások Szimpatikus hatások

A paraszimpatikus idegek (ábrán balra, ) postganglionaris végké- Az kolinészteráz-gátlók (balra lent) ganglionaris hatása viszonylag
szülékeibôl felszabaduló acetil-kolin a legkülönbözôbb célszervek gyenge, és leginkább a neuromuscularis idegvégzôdésekben kifejtett ni-
muszkarinreceptorainak ( ) aktiválásával fejti ki hatását. Az ace- kotinszerû hatásukért alkalmazzák. A myasthenia gravis kezelésére,
til-kolin hatása többnyire serkentô, de fontos kivétel a szív, amelybe a valamint a mûtét során alkalmazott kompetitív izomrelaxáns (6. fejezet)
n. vagus felôl (17. fejezet) gátló, kolinerg idegrostok futnak. Az acetil- hatásának megfordítására adják.
kolin hatását szimuláló vegyületeket paraszimpatomimetikumoknak A muszkarinreceptor-antagonisták (lent középen) a postganglio-
nevezzük, és két csoportba soroljuk: naris paraszimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin ha-
• közvetlenül a receptoron hatók (nikotin- és muszkarinagonisták); és tását gátolják. Hatásaikat általánosságban, a 7. fejezet ábrájának átta-
• kolinészteráz-gátlók (antikolinészterázok), amelyek az acetil-ko- nulmányozásával érthetjük meg. A paraszimpatikus célszervek külön-
lin-észterázt gátolják és ezáltal közvetett módon acetil-kolin-felszapo- böznek azonban az antagonisták gátlóhatása iránti érzékenységükben.
rodást okoznak a szinapszisban, ahol az acetil-kolin kifejti hatását. A gátlásra a nyálelválasztás, valamint a hörgô- és verejtékmirigyek a
A muszkarinreceptor-agonisták (balra fent) alkalmazása viszony- legérzékenyebbek. Az antagonisták magasabb dózisai tágítják a pu-
lag ritka, bár a pilocarpint (mint szemcseppet) glaucomában (10. feje- pillát, bénítják a szem akkomodációját és a szív vagustónusának gátlá-
zet) a szemûri nyomás csökkentésére alkalmazzák. A carbacholt és be- sával tachycardiát eredményeznek. Még magasabb dózisokban gátolják
thanecholt idônként posztoperatív ileusban a bél, valamint vizeletüríté- a gyomor–bél traktus és a húgyhólyag paraszimpatikus szabályozását.
si zavarban a húgyhólyag izgatására használják azokban az esetekben, A gátló hatással szemben a gyomorsav-szekréció a legrezisztensebb
amikor az elfolyás nem akadályozott (pl. neurológiai megbetegedések- (12. fejezet).
ben vagy posztoperatív esetekben). Atropint, hyoscint (scopolamint) és más antagonistákat alkalmaznak:

22
1. anaesthesiában a szívmûködést lassító vagushatás és a bronchus- 7. asthmában bronchodilatatorként (ipratropium, 11. fejezet).
szekréció gátlására; A vegetatív ganglionokban ( ) a transzmissziót nikotinagonisták-
2. bélspasmus csökkentésére, például irritabilis colon szindrómában; kal fokozhatjuk (fent, középen), vagy olyan vegyületekkel gátolhatjuk,
3. gyomorsav-szekréció csökkentésére (pirenzepin, 12. fejezet); amelyek specifikusan a ganglionaris ideg nikotinreceptorán/ionofórján
4. parkinsonismusban (benzhexol, 26. fejezet); hatnak (középen). A nikotinreceptor-agonistákat nem alkalmazzák a
5. tengeribetegség megelôzésére (hyoscin, 30. fejezet); klinikumban, míg a ganglion blokkolókat korlátozottan alkalmazzák
6. szemészeti vizsgálatokhoz pupillatágításra (pl. tropicamid) vagy a anaethesiaban.
ciliaris izom bénítására (10. fejezet); és

A vegetatív idegrendszer kolinerg idegvégzôdései, alapvetôen a neuro- kad. Az edrophonium a legjelentôsebb reverzíbilis kolinészteráz-gátló.
muscularis végkészülékekhez (6. fejezet) hasonlóan, acetil-kolint szin- Ez a vegyület elektrosztatikus erôk révén kötôdik az enzim aktív részé-
tetizálnak, tárolnak és szabadítanak fel. Az acetil-kolin-észteráz mind a hez. Nem képez ugyanakkor kovalens kötést az enzimmel, ezért hatása
pre-, mind a posztszinaptikus membránhoz kötôdve megtalálható. nagyon rövid (2–10 perc). A karbamát észterek (pl. neostigmin, pyri-
dostigmin) ugyanazzal a kétlépéses mechanizmussal bomlanak, mint
az acetil-kolin, azzal a különbséggel, hogy a karbamilált enzim sokkal
PARASZIMPATOMIMETIKUMOK
lassabban bomlik (30 perc–6 óra). A szerves foszfátok (pl. echothio-
Ganglion stimulálók. Hatásuk széleskörû, így nem szelektív, mivel phat) az enzim aktív helyét foszforilálják. A kovalens foszforilált en-
mind a paraszimpatikus, mind a szimpatikus ganglionok nikotinrecep- zimkötés nagyon stabil és az enzimet több száz órára inaktiválja. Ezért
torait stimulálják. Szimpatikus hatásaik a vasoconstrictio, tachycardia a szerves foszfátokat irreverzibilis kolinészteráz-gátlóknak nevezik.
és hypertensio. Paraszimpatikus hatások a bél fokozott motilitása, vala- Igen erôsen toxikusak, és rovarirtóként (parathion, malathion), valamint
mint a megnövekedett nyál- és bronchusszekréció. A ganglion stimulá- vegyi fegyverként alkalmazzák.
lókat a klinikumban nem alkalmazzák.
A kolinészteráz-gátlók hatásai rendszerint a közvetlenül ható musz-
Muszkarinreceptor-agonisták. A muszkarinreceptor-agonisták köz- karinagonisták hatásaival egyeznek meg, de emellett a neuromuscularis
vetlenül a muszkarinreceptorokat aktiválva hozzák létre az excitációs végkészüléken az ingerület áttevôdést is fokozzák. A kolinészteráz-gát-
hatást. Fontos kivétel a szív, ahol a túlnyomórészt M2-receptorok akti- lók kevésbé okoznak vasodilatatiot, mint a közvetlenül ható agonisták,
válása gátló hatást fejt ki a szívfrekvenciára és az (arteriális) kontrak- mivel csak a (kisszámú) kolinerg innervációval rendelkezô ereken hat-
ciós erôre. Az M2-receptorok negatívan kötöttek a G-proteinen (GI) ke- nak. A szimpatikus ganglionok stimulálása szintén a vegyület vasodila-
resztül az adenil-ciklázhoz, és ez megmagyarázza az acetil-kolin nega- tator hatása ellenében mûködik. A kolinészteráz-gátló csak magas, toxi-
tív inotróp hatását. A GI-protein alegységei (βγ) közvetlenül fokozzák a kus dózisokban okoz kifejezett bradycardiát és hypotensiót.
K+-vezetôképességet a szívben, ezzel hiperpolarizációt és bradycardiát
okozva (17. fejezet). Az Ach stimulálja a mirigyszekréciót és az M3-re- A toxikus dózisok kezdetben az erôs muszkarin-stimuláció tüneteit
ceptorok aktivációja, amely InsP3 (inositoltrifoszfát) és diacil-glicerol okozzák: myosis, nyálfolyás, verejtékezés, bronchus constrictio, bron-
képzôdéshez kötött (1. fejezet), simaizom-kontrakciót okoz. Az InsP3 chusszekréció, hányás és hasmenés. A nikotinreceptorok fokozott sti-
növeli a citoplazma Ca2+-tartalmát, amely izom kontrakciót és mirigy mulálása depolarizációs neuromuscularis gátlást eredményezhet. Ha a
szekréciót vált ki. Az Ach intravénás injekciója közvetett módon vas- vegyület lipidoldékony (pl. physostigmin, szerves foszfátok) konvul-
odilatatiót okoz, nitrogénmonoxidot (NO) felszabadítva a vascularis zió, coma és légzésbénulás következhet be. Az erôsen nukleofil vegyü-
endotheliális sejtekbôl (16. fejezet). Ugyanakkor, a legtöbb érnek nincs letek (pl. pralidoxim) képesek a szerves foszfátok által kezdetben lét-
paraszimpatikus beidegzése és így a vascularis muszkarinreceptorok rehozott foszfát-enzim kötés bontására és az enzim „regenerálására”.
fiziológiai funkciója tisztázatlan. Késôbb ez már nem lehetséges, mivel egy „öregedési” folyamat felerô-
síti a foszfát-enzim kötést.
Kolinészterek. A carbachol és bethanechol kvaterner vegyületek, így
nem jutnak át a vér–agy gáton. Hatásuk az acetil-kolinénál sokkal tar-
KOLINERGRECEPTOR-ANTAGONISTÁK
tósabb, mivel a kolinészteráz nem hidrolizálja.
A ganglion blokkolók hypotensiot, mydriasist, szájszárazságot, kiszá-
A pilocarpin tercier nitrogén atomot tartalmaz és ez fokozott lipidoldé- radást, constipatiot, vizelet-visszatartást és impotenciát okoznak. A tri-
konyságot kölcsönöz a molekulának. Ezáltal, a vegyületet lokálisan al- metaphant különbözô sebészeti beavatkozásokkor alkalmazzák kont-
kalmazva gyorsan átjut a szaruhártyán, míg szisztémásan adva bejut az rollált hypotensio létrehozására.
agyba.
Muszkarinreceptor-antagonisták. Az atropin a természetben a nad-
Kolinészteráz-gátlók. Ezek a vegyületek közvetett módon ható para- ragulyában (Atropa belladonna) fordul elô. Gyenge centrális hatású
szimpatomimetikumok. Az általánosan alkalmazott kolinészteráz-gát- stimuláns különösen a nucleus vagusban, és alacsony dózisban gyakran
lók kvaterner vegyületek, amelyek nem jutnak át a vér–agy gáton, és így okoz bradycardiát. Magasabb dózisban tachycardiát hoz létre. A hyos-
elhanyagolható központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. Orálisan cin (scopolamin) az atropinnál erôsebb szedatívum és gyakran okoz ál-
gyengén szívódnak fel. A physostigmin (eserin) tercier amin és ezért li- mosságot és emlékezetkiesést (amnesiát). Mindkét vegyület toxikus dó-
pidoldékonysága sokkal jobb. Mind orális, mind lokális (pl. szemcsep- zisban izgatottságot, nyugtalanságot, hallucinációt és comát eredmé-
pek) adásmód esetén jól szívódik fel és bejut az agyba. nyez. A muszkarinreceptor-antagonisták hatásmechanizmusát a 7. feje-
zet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. Ennek alapján vilá-
Hatásmechanizmus. Elsô lépésben az acetil-kolin az észteráz aktív ré- gossá válik, hogy ezek a vegyületek miért okoznak pupillatágulatot, ho-
széhez kötôdik, majd szabad kolinná és acetilált enzimmé hidrolizál. A mályos látást, szájszárazságot, székrekedést és vizelési problémákat.
második lépésben a kovalens acetil-enzim-kötés vízaddicióval felsza-

23
9. A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek
Noradrenerg
idegvégzôdés
Szimpatomimetikumok Adrenerg
Dezamináló
Indirekt módon hatók metabolitok neuron-blokkolók
ephedrin NA-t szorít le
reserpin
amphetamin tirozin
guanethidin
(tiramin)
Meg- bethanidin
cocain
akadályozza
tirozin
tirozin- a tárolást
Direkt módon hatók Adrenoceptor-
Felvétel 1 hidroxiláz
α-AGONISTÁK antagonisták
MAO
α1/α2 dopa
α-BLOKKOLÓK
dopa-
noradrenalin NA dekarboxiláz α1/α2
adrenalin NA Meg- phenoxybenzamin
α2 dopamin (DA) akadályozza phentolamin
NA – a felszabadulást
clonidin NA α1
α-methyl- DA prazosin
dopamin-
noradrenalin β-hidroxiláz
α1 NA NA β-BLOKKOLÓK

ept láz
– P
phenylephrin NA cAM l- β1/β2

c ik
eni

or
methoxamin ad c
-re propranolol
α 2
+
β-AGONISTÁK nadolol
– F el timolol
β1/β2 v é te –
l1 oxprenolol *
adrenalin
isoprenalin pindolol*
Inaktiváció alprenolol*
β2
β1 (kardioszelektív)
salbutamol Metabolitok
metoprolol
terbutalin atenolol
β1 NA
Felvétel 2 acebutolol*
noradrenalin +
dobutamin MAO + –
COMT
k
β -re c e p α - r e ce
pto r o * Parciális agonista aktivitás
t o ro k ip á z A legjobb lipidoldékonyságú
a d e n il- c f o s z f ol
iklá z Legkevésbé lipidoldékony

IP3 + DAG
cAMP
Szimpatikus hatások

A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik egyes szervek, így a A β2-adrenoceptor-agonisták bronchusdilatációt okoznak, ezért az
szív és a perifériás erek szabályozásában (15. és 18. fejezet). A szimpa- asthma kezelésére alkalmazzák (11. fejezet). Használják még méhizom-
tikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló neurotranszmitter a noradrenalin zat elernyesztésére koraszülések megelôzésében. A β1-adrenoceptor-
( ), de a stressz bizonyos formáira válaszként a mellékvesébôl adre- agonistákat (dobutamin) idônként súlyos szívelégtelenségben alkal-
nalin is felszabadul. Ezek a katecholaminok túlnyomórészt visszavétel- mazzák a szív kontrakciós erejének fokozására (18. fejezet). Az α1-ago-
lel (reuptake, ) inaktiválódnak. nistákat (pl. phenylephrin) pupillatágítóként (10. fejezet), valamint
számos, közismert készítményben érszûkítôként alkalmazzák. Az α2-
A szimpatomimetikumok (balra) olyan vegyületek, amelyek részben agonisták, elsôsorban a clonidin és a methyldopa (amely α-metil-
vagy teljes mértékben utánozzák a noradrenalin és adrenalin hatását. noradrenalinná, hamis tramszmitterré alakulva fejti ki hatását) centráli-
Hatásukat, vagy közvetlenül az α- és/vagy β-adrenoceptorokon (balra, san ható hypotensiv gyógyszerek (15. fejezet).
nyitott oszlop), vagy közvetett módon a preszinaptikus idegvégzôdése- A szimpatomimetikus aminok, amelyek elsôsorban noradrenalin-
ken (fent balra), rendszerint noradrenalin- ( ) felszabadulást eredmé- felszabadulást (release-t, pl. amphetamin) okozva hatnak, a noradre-
nyezve fejtik ki. Az adrenoceptor stimuláció hatásait a 7. fejezet ábráján nalinra jellemzô α/β szelektivitásúak. Az ephedrin, amellett hogy
lehet látni. noradrenalin-felszabadulást okoz, direkt hatással is rendelkezik. Hatá-
sai az adrenalinra emlékeztetnek, de annál sokkal tartósabbak. Az

24
ephedrin enyhe centrális izgató, míg az amphetamin, amely még kai alkalmazása korlátozott. A szelektív α1-antagonista prazosint hy-
könnyebben jut be az agyba lényegesen jobb kedélyállapot- és éberség- pertensioban alkalmazzák. Az irreverzíbilis antagonista phenoxybenz-
stimuláló, valamint az étvágyat is csökkenti. Az amphetamin és a hozzá amint a phaeochromocytomában nagy mennyiségben kiáramló kate-
hasonló vegyületek jelentôs abusus potenciállal rendelkeznek, ezért kli- cholaminok α-adrenerg-hatásának gátlására adják. Számos α-blokkolót
nikai alkalmazásuk ritka (31. fejezet). alkalmaztak (és alkalmaznak ma is) az elzáródással járó perifériás érbe-
tegségek kezelésére, rendszerint kevés sikerrel.
A β-adrenoceptor-antagonisták (β-blokkolók) (lent jobbra) fontos
gyógyszerek a hypertensio (15. fejezet), az angina pectoris (16. fejezet), Az adrenerg neuron-blokkolók (fent jobbra) kiürítik a noradrenalint
az arrhythmiák (17. fejezet) és a glaucoma (10. fejezet) kezelésében. Az az idegvégzôdésbôl (pl. reserpin), vagy meggátolják annak kiáramlását.
α-adrenoceptor-antagonisták (α-blokkolók) (középen jobbra) klini- Ezeket a vegyületeket hypotensivumként alkalmazták (15. fejezet).

A noradrenalin nagyaffinitású transzportfolyamat révén bekövetkezô Az adrenalin és noradrenalin a bélben elbomlanak és a felvétel, vala-
visszavétele során (1. típusú felvétel) „befogja” (recapture) a felszaba- mint metabolizmus következtében parenterálisan adva is rövid hatá-
dult transzmitter zömét és ez a noradrenalin hatásának felfüggesztését súak. Az adrenalin a szívfrekvencia és a szívizom összehúzóerejének
meghatározó folyamat. A szövetekben hasonló (extraneuronális) transz- fokozásával (β1 hatás) emeli a vérnyomást. Az erek α-receptorainak
portrendszer (2. típusú felvétel) létezik, amely azonban kevésbé szelek- stimulálása vasoconstrictiót (zsigerek, bôr), míg a β2 receptorok stimu-
tív és kevésbé könnyen telíthetô. lálása vasodilatatiót (vázizom) okoz, és a teljes perifériás ellenállás
ténylegesen csökkenhet.
A MAO (monoamin-oxidáz) és a COMT (katechol-O-metiltranszfe- A noradrenalin vasculáris β2-receptorokra gyengén, vagy egyáltalán
ráz) a katecholaminokat lebontó és szervezetszerte elôforduló enzimek. nem hat. Így az α-receptor mediált vasoconstrictiót nem gátolja. A létre-
A MAO és a COMT gátlása csak gyengén fokozza a szimpatikus ideg jövô vérnyomás-emelkedés reflexesen lassítja a szívmûködést és rend-
ingerlésére adott választ, vagy az parenteralisan bejuttatott katechol- szerint elnyomja a szívfrekvenciára kifejtett közvetlen β1-stimuláló hatást.
amin (NA, A) hatását, mivel azok túlnyomórészt visszavétel révén in- A parenterálisan adott adrenalin igen fontos alkalmazási területe az
aktiválódnak. anaphylaxiás shock kezelése (11. fejezet).

Az α1-adrenoceptorok posztszinaptikusan helyezkednek el. Aktivá- β-receptor szelektív gyógyszerek. Az isoprenalin szelektíven stimu-
ciójuk számos szövetben (pl. simaizom, nyálmirigyek) fokozza az lálja a β-receptorokat növelve a szívfrekvenciát és a szívizom összehú-
inozitol-trifoszfát és ennek következtében a citoplazma kalciumtartal- zóerejét, valamint vasodilatatiót vált ki. Ezek a hatások a diastolés és az
mát (1. fejezet), amely beindítja az izom-összehúzódást (kivéve a belet) átlagos artériás középnyomás csökkenését eredményezik, miközben a
vagy a mirigy szekréciót. systolés nyomás alig változik.

Az α2-adrenoceptorok a noradrenerg idegvégzôdéseken helyezkednek A β2-adrenoceptor-agonisták viszonylag szelektív vegyületek, így


el. A receptorok noradrenalinnal történô aktiválása csökkenti a további olyan dózisban okoznak bronchusdilatatiót, amely minimális szívhatás-
transzmitter-felszabadulást oly módon, hogy egyrészt gátlódik az ade- sal rendelkezik. A MAO-enzimre rezisztensek és valószínûleg nem ke-
nil-cikláz enzimaktivitás, másrészt az akcióspotenciál alatt csökken a rülnek felvételre a neuronokba. Legfôbb alkalmazási területük az asthma
Ca2+-beáramlás. kezelése (11. fejezet).

A β-adrenoceptorok aktiválása stimulálja az adenil-ciklázt, valamint


ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK
fokozza az ATP átalakulását cAMP-vé. A cAMP „másodlagos messen-
ger”-ként mûködik és a receptoraktiválást fiziológiai válaszhoz köti (1. A α-blokkolók csökkentik az arteriolák és vénák tónusát, a perifériás
fejezet). rezisztenciát és hypotensiót okoznak (15. fejezet). Megfordítják az
adrenalin presszorhatását, mivel a ß2-mediált vasodilator hatásokat nem
gátolja az α-mediált vasoconstrictio és a perifériás rezisztencia-csökke-
SZIMPATOMIMETIKUMOK
nés (az adrenalin hatás fordítottja). Az α-blokkolók reflex tachycardiát
A közvetett módon ható szimpatomimetikumok szerkezete a norad- okoznak, ami a nemszelektív vegyületek esetében, amelyek a szív pre-
renalin szerkezetéhez hasonlít, amely bôven elegendô, hogy 1. típusú szinaptikus α2 receptorait is blokkolják, kifejezettebb, mivel a NA fo-
felvétellel transzportálódjanak az idegvégzôdésekbe, ahol kiszorítják a kozott felszabadulása tovább stimulálja a szív β-receptorait. A szelektív
vesiculákban tárolt noradrenalint a citoplazmába. A noradrenalin egy α1-antagonista prazosin viszonylag kismértékû tachycardiát okoz.
részét a MAO enzim metabolizálja, de a maradék hordozó-mediált
transzporter révén szabadul fel és aktiválja az adrenoceptorokat. A β-blokkolók lipidoldékonyságukban és kardioszelektivitásukban kü-
lönböznek egymástól. Gátolják a β1-receptorokat, és egyformán hatáso-
Az amphetamin a MAO-val szemben ellenálló. Perifériás (pl. tachy- sak a vérnyomáscsökkentésben és az angina megelôzésében. Az erôsen
cardia, hypertensio) és centrális stimuláló hatásai elsôsorban katechol- lipidoldékonyak gyorsabban szívódnak fel a bélbôl, erôteljesebb a first-
amin-felszabadító hatásának köszönhetôk. A D-amphetamint (dexam- pass metabolizmusuk a májban, és gyorsabban eliminálódnak. Nagy
phetamin) narcolepsiában és bizonyos esetekben hiperkinesisben szen- valószínûséggel bejutnak az agyba is és centrális hatásokat okoznak (pl.
vedô gyermekeknél alkalmazzák. Az amphetamin-szerû vegyületekkel rémálmok). Kardioszelektivitásuk csak viszonylagos és magasabb dózi-
szemben gyakori a dependencia (31. fejezet). sokban csökken. Mindazonáltal, a szelektív β1-blokád, úgy tûnik, kevés-
A cocain, amellett hogy helyi érzéstelenítô (5. fejezet) szimpatomime- bé okoz perifériás vasoconstrictiót (hideg kezet és lábat) és nem csökkenti
tikum is, mivel gátolja a noradrenalin visszavételét az idegvégzôdések- a terhelésindukált hipoglykaemiára adott választ (a májban a glikoneoge-
be. Erôs központi idegrendszeri stimuláns, ami kedvelt abusust okozó nezis β2 receptor mediált). A kardioszelektív vegyületek olyan mértékû
szerré tette (31. fejezet). β2-aktivitással is rendelkezhetnek, hogy az asthmás betegeken súlyos
bronchospasmust váltsanak ki, ezért ezeknél a betegeknél kerülni kell a
A közvetlenül ható szimpatomimetikumok. A szimpatomimetiku- β-blokkolók használatát. Néhány β-blokkoló intrinsic szimpatomimeti-
mok hatása emberben receptor-specificitásuktól (α és/vagy β) és a ki- kus aktivitással rendelkezik (azaz parciális agonisták, 2. fejezet). Ennek a
váltott kompenzatórikus reflexektôl függ. tulajdonságnak a klinikai jelentôsége vitatott, de lásd a 16. fejezetet.

25
10. A szem és betegségeinek farmakológiája
Szaruhártya
Cataracta-kialakulás
helyi érzéstelenítôk kortikoszteroidok
fluoreszcein irreverzíbilis
antibiotikumok Elülsô antikolinészterázok
vírusellenes szerek csarnok
diabetes
gyulladásgátló szerek Szaruhártya
(Cornea)
Lencse Üvegtest
Pupillaszûkítô (corpus vitreum)
Szivárványhártya izom – Sugártest
+
MYDRIATICUM Szivárvány- timolol
(pupillatágító) hártya acetazolamid
Csarnokvíz-áramlás
atropinszerû szerek Pupillatágító adrenalin
tropicamid izom
cyclopentolat + Vazokonstriktor
α-stimulansok
Trabecularis
phenylephrin hálózat
– Sugártest
Schlemm- β2
MIOTICUM – (β2-adrenoceptorok)
csatorna
(pupillaszûkítô) Afferens erek
Intrascleralis véna + (α-adrenoceptorok)
pilocarpin (α- + β-receptorok)
– Sugárizom (m. ciliare)
Episcleralis véna + Ideghártya
Retinopathia
Sugárizom Scleralis sarkantyú
SUGÁRIZOM-BÉNÍTÓK chlorochin
Érhártya
(paralizálja az izmot) diabetes
Ínhártya hypertensio
atropin A kontrakció meghúzza (sclera)
tropicamid a scleralis nyúlványt magas oxigénnyomás
cyclopentolat és nyitja a trabecularis hálózatot csecsemôkben

KONTRAHÁLÓK
pilocarpin és más
muszkarin-agonisták
kolinészteráz-gátlók
physostigmin

A szem lényegében egy folyadékkal feltöltött „gömb”, amelynek külsô sérült területének feltárására gyakran juttatnak fluoresceint a szembe,
felszíne a szívós, kollagénben gazdag ínhártya (sclera). A normális int- amely a festék hatására élénk zöld színûre festôdik. Az allergia, vagy a
raocularis (szem-) nyomás (IOP) kb. 15 Hgmm, amelyet a sugártest- vegyszeres marás okozta szaruhártya-gyulladást lokális gyulladásgát-
ben ( ) képzôdött és a trabecularis hálózaton keresztül a Schlemm- lókkal kezelik (33. fejezet). Fertôzések kezelésére nem alkalmazzák a
csatornába ( ) juttatott csarnokvíz szabályoz. A nyílt zugú glauco- gyulladásgátlókat, kivéve hatékony kemoterápiás szerrel együtt adva.
mában (zöldhályog) az IOP 24 Hgmm felett marad, mivel a trabecu- Ennek oka, hogy a gyulladásgátlók csökkentik a szem fertôzésekkel
laris hálózat patológiás elváltozásai csökkentik a csarnokvíz elfolyását. szembeni ellenálló képességét.
A megemelkedett nyomás végül is károsítja a szemideget, így azt, rend- A szivárványhártya (iris) (középen balra) két izomhoz kapcsoló-
szerint gyógyszer segítségével, csökkenteni kell. Ezt kétféle módon ér- dik, a pupillaszûkítôhöz, amelyet paraszimpatikus és a pupillatágítóhoz,
hetjük el, vagy a csarnokvíz elfolyását fokozzuk, amelyre a muszkarin- amelyet szimpatikus idegek innerválnak. Így, a muszkarinreceptor-
agonisták, mint pl. a pilocarpin (lent balra) alkalmas, vagy a csarnok- antagonisták és az α-adrenoceptor-agonisták elernyesztik a pupillát
víz termelôdését csökkentjük, amely többféle gyógyszerrel is elérhetô (mydriasis), míg a muszkarinreceptor-agonisták és az α-adrenoceptor-
(középen jobbra) de különösképpen a β-blokkoló timolollal. antagonisták összehúzzák a pupillát (miosis).
A szem külsô felszínén az ínhártya a szaruhártyában folytatódik A paraszimpatikusan innervált sugárizom (m. ciliaris) összehúzódása
(fent balra), amely áttetszôségét a kollagén lamellák szabályos rende- (lent balra) „vastagítja” a szemlencsét és ezzel a közellátásra teszi alkal-
zettségétôl kapja. Számos felszíni beavatkozás, mint pl. a tonometria massá. A muszkarinreceptor-antagonisták bénítják a sugárizmot (cyclople-
(az IOP mérése) és a szaruhártyáról történô idegentest-eltávolítás helyi gia) és ezzel gátolják a közellátáshoz való alkalmazkodóképességet, míg az
érzéstelenítô alkalmazását teszi szükségessé. A szaruhártya epithelium agonisták elôsegítik az alkalmazkodást ezzel viszont a távollátás esik ki.

26
A lencse (középen fent) a szemnek az a szabályozható része, amely A retina (szivárványhártya) a központi idegrendszer részét képezi, de
fénytörô képességét biztosítja. A lencse homályosságát cataractának feltehetôleg a hatékony vér–agy gát miatt gyógyszerekkel nehezen be-
(szürkehályog) nevezik. Bizonyos gyógyszerek, mint pl. a kortikoszte- folyásolható. A retinát esetenként gyógyszerek (pl. chlorochin, chinin,
roidok, cataractát okozhatnak. etambutol), vagy újszülöttekben a magas oxigéntenzió is károsíthatja.

Sugártest (corpus ciliare). A sugártest nyúlványai erekkel jól ellátott β-Blokkolók. A timolol a nyílt zugú glaucoma kezelésének elsôszámú
területet alkotnak és itt termelôdik a csarnokvíz. A ciliáris hám, amely gyógyszeres lehetôsége. A sugártestnyúlványok β2-adrenoceptorainak
ATP-ázt és karboanhidrázt tartalmaz, szelektíven Na+-t abszorbeál a gátlásával csökkenti a csarnokvíz termelôdést. Emellett a timolol gátol-
stromából és a csarnokzugba továbbítja, amely csak a csarnokvíz felôli hatja a β-receptorokat a sugárnyúlványt ellátó afferens erekben. A ki-
oldalon nyitott. A csarnokzugban uralkodó hiperozmolalitás eredmé- alakult vasoconstrictió csökkent ultrafiltrációt és csarnokvíz-termelô-
nyeképpen a csarnokvíz a stroma felôl folyamatosan áramlik. A ciliaris dést eredményez. A timolol nem rendelkezik a pilocarpin szemre
hám áteresztô, ezáltal jelentôs mértékû passzív filtrációt tesz lehetôvé, kifejtett kellemetlen mellékhatásaival, de a szisztémás keringésbe jutva
amelynek révén a csarnokvíz akár 30%-a is képzôdhet ultrafiltrációval. az asztmásokban hörgôgörcsöt, vagy az arra érzékeny betegekben bra-
dycardiát okoz. Éppen ezért, a β-blokkolókat (még a β1 szelektív anta-
Trabecularis hálózat. A csarnokvíz a pupillán átáramolva a Schlemm- gonistákat is) kerülni kell az asthmában, szívelégtelenségben, szív-
csatornába ömlik, amely az ínhártya felszínén elhelyezkedô kör alakú blokkban és bradycardiában szenvedô betegeknél.
csatorna a szaruhártya szélén. A csatorna tetejét a szitaszerû trabecula-
ris hálózat képezi, amelyen a csarnokvíznek át kell jutni, mielôtt végle- Az adrenalin és az α-adrenoceptor stimulánsok a sugártest afferens
gesen beleömlik az episcleralis vénákba. vérereinek α-mediált vasoconstrictiója révén csökkentik az IOP-t. Ez-
zel összetéveszthetô módon, az α-antagonisták és a β-adrenoceptor-
agonisták (különösképpen a β2-stimulánsok) szintén csökkentik a szem-
GLAUCOMA
nyomást. Ezek a vegyületek inkább a csarnokvíz kiáramlási sebességét
A glaucoma a szembetegségek azon csoportja, amelyeknek közös jel- és nem a termelést csökkentik, valószínûleg az interscleralis és/vagy
lemzôje a rendellenesen magas szemnyomás (IOP) és a látás végleges episcleralis erek dilatációja révén. A guanetidin fokozza és megnyújtja
elvesztése, ha nem idôben kerül sor kezelésére. 40 éves kor felett a az adrenalin hatását, meggátolva annak felvételét a szövetekbe.
lakosság kb. 1%-ában fordul elô. Ophthalmoscopos vizsgálattal a szem-
fenék bemélyedtnek látszik (excavatio retinae) az idegrostok pusztulása A lézeres trabecularis mûtét a gyógyszeres terápia alternatív gyógy-
miatt. Glaucomában az idegkötegek roncsolódásának mechanizmus módja glaukómában. Helyi érzéstelenítés mellett, a sebész argon-, vagy
nem tisztázott, de szerepet játszhatnak benne mechanikai és/vagy ische- dióda-lézert alkalmaz, amellyel kb. 100 egyenletesen elhelyezkedô
miás tényezôk. A betegség leggyakoribb formája a nyílt zugú glaucoma laesiót ejt a trabecularis hálózat belsô felszínén. A lézeres „égések”
(idült glaucoma simplex). A zárt zugú glaucomában a szaruhártya és a helyi heges összezsugorodást okoznak, ez nyomást gyakorol a szom-
szivárványhártya közötti zug rendellenesen kicsi. Néha a zug teljesen szédos, kezeletlen szövetre, terek nyílnak meg a trabecularis hálózat-
zárt, így meggátolja a csarnokvíz elfolyását és emiatt a szemnyomás ban, és a csarnokvíz elfolyás fokozódhat. Zárt zugú glaucomában YAG-
gyorsan emelkedik. Mivel glaucomás rohamokban az ideghártya folya- lézert (ittrium-alumínium-gránát) lehet alkalmazni, hogy a szivárvány-
matos károsodása következhet be, ezért a nyomást a lehetô leggyorsab- hártya perifériája megnyíljon. Ez meggátolja az iris akut glaucomát ki-
ban csökkenteni kell pilocarpin szemcsepp gyakori becseppentésével, váltó elôremozgását, amely mozgás rendszerint a csarnokvíz pupillán
szükség esetén intravénás acetazolamid és intravénás hypertoniás man- keresztüli elfolyásának részleges gátlásából fakad.
nitol (ozmotikus hatású szer) kombinálásával a csarnokvíz levezetésére. Amíg a zárt zugú glaucomában a módszer elônye egyértelmû, addig
Az acetazolamid a sugártestben gátolja a karboanhidráz hatását és meg- ugyanez nem mondható el a nyílt zugú glaucomás betegekrôl, mivel a
akadályozza a hidrogén-karbonát képzôdést. Ez a nátriumtranszport és rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják meggyôzôen, hogy akár a
a csarnokvíz termelôdésének csökkenéséhez vezet, mivel a hidrogén- gyógyszeres, akár a lézeres kezelés befolyásolná a betegség javulását
karbonát- és a nátriumtranszport összekapcsolt folyamatok. hosszú távon.

A pilocarpin tercier amin, amely azonnal átdiffundál a szaruhártyán a


MYDRIATIKUMOK
csarnokvízbe. A sugárizom összehúzása révén csökkenti a szemnyo-
mást. Ez meghúzza a scleralis nyúlványt, és ennek eredményeképp a Az ophthalmoscopiához (szemtükrözéshez) mydriasis (a pupilla tágu-
trabecularis hálózat kifeszül és szeparálódik. A folyadékutak megnyíl- lata) szükséges. A leggyakrabban erre a célra használt szemcseppek a
nak és a csarnokvíz elfolyása növekszik. viszonylag rövidhatású muszkarin-antagonista tropicamid és cyclo-
pentolat, amelyek mind mydriasist, mind sugárizombénulást (cyclo-
A physostigmint ritkán alkalmazzák glaucomában a kontakt allergiás plegia) okoznak. Az α-adrenoceptor stimuláns phenylephrint is hasz-
reakciók fellépése következtében. Az irreverzíbilis kolinészteráz-gát- nálhatjuk mydriasis kiváltására anélkül, hogy a pupilla fényreflexét,
lók, mint például az echotiophat, igen gyakran okoznak cataractát. vagy akkomodációját befolyásolná. A vizsgálat befejeztével physostig-
min vagy pilocarpin szemcseppet alkalmazva antagonizálhatjuk a
Az összes paraszimpatomimetikum miosist okoz, amely gyenge esti lá- mydriatikumot, bár erre ritkán kerül sor. A phenylephrin mydriasis az
tás és „homályos látás” panaszokat okoz. Az akkomodációs spasmus, α-antagonista thymoxaminnal függeszthetô fel. A mydriasis maga
amely homályos látást okozva fokozza a közellátást, rendszerint nem kiválthatja az akut zárt zugú glaucoma megjelenését az arra hajlamos,
okoz problémát abban a korosztályban, amelyben a glaucoma kifejlôd- rendszerint 60 év feletti betegekben.
het. Bizonyos betegek azonban ezt a hatást nem képesek tolerálni.

27
11. Asthma, rhinitis és anaphylaxiás reakció
Allergének Lokális
Antigén Antihisztaminok
beclomethason
pollen astemizol
Lokális
állati szôr IgE kromoglikát terfenadin
Hízó- Orális
parányi szemcsék chlorpheniramin
sejt
gyógyszerek Ca2+
(pl. antibiotikumok) Rhinitis
parenteralis vaskészítmények IgE +

acetil-szalicilsav –
rovarcsípések Kromoglikát
cAMP
β Orr
β-stimulánsok Hörgôtágítók
és garat
Mediátorok
– β2-STIMULÁNSOK
SPAZMOGÉNEK – salbutamol
Raktározó Vagus
hisztamin granula terbutalin
Szteroidok
leukotrienek salmeterol
(LTC4, LTD4)

β2-receptorok
prosztaglandinok XANTINSZÁRMAZÉKOK
Mediátorok ACh theophyllin
(PGD2) +
thrombocyta aggregáló aminophyllin
faktor (PAF) MUSZKARINRECEPTOR-
ANTAGONISTA
KEMOTAXINOK ipratropium (aerosol)
LTB4, PAF Generalizált Tüdô
Hörgôszûkület
Anaphylaxiás reakció
Nyák
Szteroidok
Kezelés Hörgôgörcs INHALÁCIÓS
adrenalin Keringési összeomlás beclomethason
Asthma
Bôrkiütések
a
antihisztamin ci dipropionat
rez gúti
ten
Orr- és garatoedema Oedema

isz

szteroidok Hányás + – ORÁLIS


Epizódszerû Gyulladás prednisolon

Az asthmát, a rhinitist (szénanáthát) és az anaphylaxiás reakciót (szür- tandó gyógyszerek a rövid hatású inhalációs β2-adrenoceptor agonisták
kített területek) ugyanaz az alapfolyamat váltja ki: az IgE antitest hozzá- (β2-stimulánsok, jobbra középen). Ha a β-receptor-agonistákat naponta
kötôdik a hízósejthez (fent balra) és ugyanennek az antigénnek ( ) az többször is kell alkalmazni, akkor a terápia inhalációs szteroidokkal
ismételt hatására mediátorok (középen balra) keletkeznek és szabadul- vagy kromoglikátokkal egészül ki (lent jobbra). Még súlyosabb asth-
nak fel, miközben a hízósejt degranulálódik. Amennyiben a mediátorok mában a rövid hatású β-receptor-agonistákat megtartva nagy dózisú in-
felszabadulása lokalizált, az rhinitist (fent jobbra) vagy asthmát (lent halációs szteroidot, és ha szükséges második vonalbeli szernek pl. inha-
jobbra) vált ki, míg az erôs, generalizált felszabadulás – amely ritka, de lálható salmeterolt, inhalálható ipratropiumot (muszkarinreceptor-anta-
életveszélyes – anaphylaxiás reakciót eredményez a méhcsípés, penicil- gonista), orális lassan felszabaduló theophyllint alkalmaznak. Egyes
lin vagy más gyógyszerek hatására. Az ezeket a reakciókat kiváltó anti- betegek csak orális szteroidokkal kezelhetôk (rendszerint prednisolon,
géneket allergéneknek (fent balra) nevezzük. 33. fejezet).

Az asthma bronchiale gyulladásos betegség, amelyben a légutak át- Az akut, súlyos asthmás roham (status asthmaticus) – amikor a beteg
mérôje, oedema hatására, krónikusan beszûkül és instabillá válik. A ro- rendszeresen használt gyógyszerei nem elegendôk – esetenként végze-
ham során a beteg zihál és légzési nehézségeinek oka hörgôgörcs, nyál- tes is lehet, ezért az ilyen eset sürgôsségi ellátást, kórházi felvételt
kahártya-oedema és fokozott nyákképzôdés (lent jobbra). Végsô soron igényel.
a krónikus asthma irreverzíbilis változásokat hoz létre a légutakban
(lent jobbra). Ha az akut roham allergiás eredetû, akkor ezt külsô ere- Az anaphylaxis (lent balra) azonnali adrenalin (9. fejezet) adást kíván,
detû, extrinsic asthmának nevezzük. Amennyiben a betegség eredete amelyet 10 perces idôközökben intramuscularis injekció formájában
nem nyilvánvalóan allergiás reakció, akkor a belsô eredetû, intrinsic adnak mindaddig, amíg a vérnyomás és a pulzus nem javul. Az adrena-
asthma megjelölést alkalmazzuk. lint követôen intravénás antihisztaminok (pl. chloropheniramin) adása
A mérsékelt és középsúlyos asthmában jelenleg az elsôként válasz-

28
hasznos, míg a kortikoszteroidok estében több óra is szükséges a ked- Az allergiás rhinitist (szénanáthát) leggyakrabban a pollen allergia vált
vezô hatáshoz. ki. Az antihisztaminok a tünetek egy részét enyhítik és a nasalis korti-

koszteroidok igen hatékonyak. A kromoglikát tartalmú szemcseppek az mok elsôsorban éjszaka jelentkeznek. A theophyllin gyakran okoz nem-
allergiás conjunctivitisben nyújtanak értékes segítséget. kívánt mellékhatásokat még az olyan, orálisan lassan felszabaduló theo-
phyllin készítmények alkalmazásakor is, amelyek 12 órán keresztül is
Az IgE a reagin antitestek legnagyobb osztálya. Az allergiás betegek- hatásosak. A hányás, fejfájás, álmatlanság és alhasi diszkomfort még
ben a specifikus antitestszintek a normál értékek 100-szorosára emel- akkor is gyakori, ha a plazmakoncentráció a terápiás tartományba
kedhetnek. Az antitest Fc részének kötôdése a hízósejt receptorához, (10–20 mg/l) esik. 25 mg/l felett toxikus hatások lépnek fel, így súlyos
majd a szomszédos IgE molekulák antigénnel képzett keresztkötése, arrhythmiák és epilepszia szerû convulsio, amely végzetes is lehet. Nem
Ca2+-beáramlást is magába foglaló mechanizmus révén degranulációt tisztázott, hogy az asthmásokban a theophyllin hogyan hozza létre a
indít el. hörgôtágulatot. A theophillin gátolja a foszfodiészterázt és emeli a sejt
cAMP-szintjét. Az a koncentráció, amely gátolja a legtöbb foszfodiész-
A hízósejtek, amelyek a legtöbb szövetben megtalálhatók, a szervezet terázt magasabb, mint a terápiás tartomány, de van némi bizonyíték
hisztaminraktárai. A hízósejt citoplazmájának granuláiban a hisztamin arra, hogy az enzim egyik altípusa a légutak simaizmaiban sokkal érzé-
a heparinhoz és ATP-hez kötötten tárolódik. Normális körülmények kenyebb erre a gyógyszerre.
között a hisztamin-felszabadulás Ca2+-beáramláshoz kötött. Mivel, az
intracelluláris cAMP-szint emelkedésekor a sejtmembrán Ca2+-permeá-
KROMOGLIKÁT
bilitása csökken, a cAMP-szintézist stimuláló (β2-adrenoceptor agonis-
ták), vagy a lebomlását gátló gyógyszerek (xantinok) csökkentik a hisz- A kromoglikát profilaktikum, és az akut rohamban nem hatásos. Egyes
tamin-felszabadulást. betegekben (különösen gyermekekben) gyulladásgátló hatással rendel-
kezik, ugyanakkor nehéz megjósolni, melyik betegen lesz jótékony
Mediátorok. Az asthmás roham kezdeti szakaszát elsôsorban a bron- hatása a szernek. A kromoglikátot rendszeresen kell adagolni és jóté-
chiális simaizmok spasmusa okozza, amelyet a hízósejtekbôl felszaba- kony hatása több hét elteltével alakul ki. Hatásmechanizmusa tisztázat-
duló spasmogének (balra középen) váltanak ki. Számos asthmásban egy lan. Úgy hathat, hogy csökkenti a bronchusokban lévô érzékelô idegek
második, késleltetett fázis jelentkezik, amely kemotaxinok (balra közé- érzékenységét és megszünteti a helyi reflexeket, amelyek a gyulladást
pen, satírozott) felszabadulásától ered, és amely gyulladásos sejteket, rontják.
különösen eosinophil sejteket vonz. Ez a gyulladásos folyamat vasodi-
latatiót, oedemát, nyákszekréciót, valamint bronchusspasmust okoz és
GLÜKOKORTIKOIDOK
ezek a folyamatok kezdetben reverzibilisek. Ugyanakkor, a bronchiális
epithelium folyamatos sérülése és a simaizom hipertrófiája végsô soron A szteroidok asthmában jelentôsen növelik a légutak átmérôjét, csök-
a légutak irreverzíbilis elzáródásához vezet. A károsodást úgy tûnik kentve a hörgônyálkahártya gyulladásos reakcióit (pl. oedema és nyák
elsôsorban az eosinophil granulákból (különösen az eosinophil fô bázi- hypersecretio) és módosítva az allergiás reakciókat. A szteroidok orális
kus protein és granula-peroxidáz) felszabaduló anyagok okozzák. adása számos súlyos mellékhatással társulhat (33. fejezet), de kivéve a
magas dózisokat, ezek asthmában az aerosolos adásmód révén elkerül-
hetôk (pl. beclomethason). Az inhalált szteroidok rendszerint 3-7 napig
HÖRGÔTÁGÍTÓK
hatékonyak, de egyes betegeknél, ahol minden más terápia eredmény-
β-Adrenoceptor stimulálók. A légutak simaizmait csak néhány adre- telen, orális szteroid adására is szükség lehet. A szteroid tartalmú orr-
nerg idegrost idegzi be, ugyanakkor nagyszámú β2-receptor helyezke- spray-k (pl. beclomethason, budesonid) igen hatékonyak a rhinitisben
dik el rajtuk, amelyek izgatása hörgôtágulatot okoz. A β-adrenocepto- és különösen hatásos az nasalis congestioban szenvedô betegeknél, akik
rok aktiválása elernyeszti a simaizmokat az intracelluláris c-AMP-szint nem reagálnak az antihisztaminokra.
emelésével és ez aktiválja a protein-kinázokat. Ez gátolja az izomössze-
húzódást foszforilálva és gátolva a miozin-könnyûlánc kinázt. A β2-
AKUT SÚLYOS ASTHMA
agonistákat, mint például a salbutamolt rendszerint inhaláció útján ad-
ják. Ezek a vegyületek nem specifikusak, de a bronchodilatatiót kiváltó Ilyen esetekben az oxigént az aerosolban vagy intravénás injekcióban
dózisokban a β1-hatás (cardialis stimuláló hatás) rendszerint nem ész- adagolt β2-agonistával (pl. salbutamol) együtt adják. Ezt követôen iv.
lelhetô. Nem kívánt mellékhatásaik a finom tremor, feszültségérzet és hydrocortisont adnak, amely azonban még jó néhány óráig nem hat
tachycardia, de ezek inhalációs adás esetén rendszerint nem okoznak (33. fejezet). A ipratropium aerosol szükség esetén szintén hasznos
problémát. Az orális adás általában gyermekeknek elônyös és azoknak lehet, bár vizeletürítési nehézségeket okozhat. Ha ez a terápia hatásta-
a betegeknek, akik az aerosolt nem tudják használni. A salmeterol ha- lan, akkor az iv. aminophyllin infúzió segíthet, de erre kevés a bizonyí-
tása sokkal tartósabb a salbutamolnál, de lasabban fejlôdik ki, ezért nem ték. Esetenként mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet.
használják a tünetek csökkentésére. Egyes vizsgálatok szerint a rend-
szeres, és a „szükségesnél” gyakrabban alkalmazott inhalációs β2-ago-
ANTIHISZTAMINOK
nisták adása az asthma rosszabbodásához vezet, bár ennek oka nem tisz-
tázott. A H1-hisztaminreceptor antagonistákat olyan allergiás reakciók kezelé-
sében alkalmazzák, mint a rhinitis, urticaria (csalánkiütés), gyógyszer-
Az ipratropium muszkarinreceptor-antagonista és hatékony broncho- érzékenységi kiütések (exanthema), pruritis, valamint rovarcsípések és
dilatator, feltehetôleg azért, mivel csökkenti a vagusreflex okozta hör- -szúrások. A régebbi antihisztaminok (pl. chlorpheniramin, trimepra-
gôszûkületet, amely a légúti érzô (irritáló) receptorok hisztaminnal tör- zin, promethazin) antimuszkarin hatásúak is és átjutnak a vér-agy
ténô stimulálásának eredménye. Az ipratropiumot inhalációként adva, gáton, ezért gyakran okoznak álmosságot és pszichomotoros depresz-
ritkán atropinszerû mellékhatásokat okoz. sziót. Az újabbaknak (pl. astemizol, terfenadin) nincs atropinszerû
hatása, és mivel nem jutnak át a vér–agy gáton, ezért pszichomotoros
Xantinok. A theophyllin a gyermekek számára elônyös, akik nem tud- károsodást sem okoznak, ugyanakkor kevésbé hatásosak. A terfenadin
ják az inhalációt alkalmazni, valamint azon felnôtteknek, akiken a roha- és az astemizol ritkán okoznak szív arrhythmiát. Nem adhatók együtt
más proarrhythmogén szerekkel, mint pl. triciklusosok, antidepresszán-

29
12. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek
I. Ulcus pepticum
Antacidok Savszekréció-csökkentôk
Parietalis sejt
NaHCO3 PROTON-PUMPA GÁTLÓK
CaCO3 –
M1 ACh omeprazol
Mg(OH)2 H+ H+
Vagus
AI(OH)3 + MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK
K+ Ca2+
pirenzepin
R– + H+
semlegesítés G Gasztrin H2-antagonisták
cimetidin
Cl– Cl–
RH ranitidin
cAMP +
Helicobacter pylori Nyálka H2
ATP
Hármas terápia
bizmutkelát ACh
metronidazol +
amoxicillin Nyáktermelô sejt
+ M1
Hisztamin
omeprazol
Paracrin
klaritromicin
sejt
metronidazol HCl

G
Gastroprotectiv szerek Gasztrin
Bevonják
a fekélyalapot Parietális sejtek
sucralfat
bizmutkelát
(prosztaglandinok) ? Elpusztítja
a H. pylorit Gasztrin
pH 2 pH 7

H+ HCO3– Citokinek G sejtek

Az ulcus pepticum (peptikus fekély) megnevezés a gyomor és a nyom- sejtekbôl ( ) származó HCO3- felszabadulás révén visszaállítja a
bél felsô szakaszán elhelyezkedô minden olyan fekélyre értendô, ahol a nyálkahártyában ( ) a normál pH-értéket.
gyomornedv sósav- és pepszintartalma a nyálkahártyával érintkezik. Az A peptikus fekélyek, bármennyire is gyógyulnak, folyamatos gyógy-
ulcus pepticum kezelésében hatékony gyógyszerek a gyomorsav-szek- szerszedés hiányában gyakran kiújulnak. Kétségtelen tény, hogy biz-
réciót csökkentik (jobbra) vagy a nyálkahártya ellenálló képességét mut-kelátok adása esetén ez a folyamat lassúbb, bár oka ismeretlen.
fokozzák a sav-pepszin hatással szemben (lent balra). A hatás jószerivel a bizmut antibakteriális hatásának tulajdonítható, mi-
A parietalis (fali) sejtek sósav szekréciója ( ) H2-hisztamin-an- vel a gyomor krónikus Helicobacter pylori ( ) fertôzése feltehetô-
tagonistákkal (jobbra) csökkenthetô és ezek a fekély kezelésére elsôd- leg a fekélyképzôdés egyik kóroki tényezôje. A H. pylori fertôzés kró-
legesen alkalmazott gyógyszerek. Az omeprazol látszólagos savmen- nikus hypergastrinaemiához vezet, amely stimulálja a savképzôdést és
tességet képes létrehozni a parietalis sejtekbôl a gyomorba H+-ionokat ulcust okoz (lent jobbra). A H. pylori eradikáció (kiirtás) antibiotikum
juttató protonpumpa irreverzíbilis gátlásával ( ). A vegyület igen haté- kombinációt igényel (középen balra), de ha a terápia sikeres, úgy tûnik
konyan segíti elô a fekély gyógyulását, még a H2-antagonistákra rezisz- sokkal kisebb az esélye, hogy az ulcus visszatér
tens betegekben is. A bélrendszerre viszonylag szelektív hatású koli-
nerg M1-muszkarin-antagonista pirenzepin, szintén csökkenti a sav- Az antacidok (fent balra) olyan bázisok, amelyek a gyomorsavat
szekréciót, de kevésbé hatékonyan, mint a H2-blokkolók, és ritkán hasz- semlegesítve a gyomor üregének pH-értékét emelik (középen balra).
nálják. Ennek ellenére a pirenzepinnel elért gyógyulás sebessége össze- Számos emésztési zavarban nyújtanak hatékony kezelést és ulcus pep-
mérhetô a H2-antagonistákéval. A gastroprotectiv, „nyálkahártya-erô- ticum, valamint oesophagus reflux esetén csökkentik a tüneteket. Szá-
sítôk” (lent balra) a fekély alapjához kötôdve (balra, ) elôsegítik a mos kombinációs készítmény – amelyek rendszerint magnézium- vagy
fekélygyógyulást. A folyamat fizikai védelmet nyújt és a nyáktermelô alumínium-sókat tartalmaznak – található ma forgalomban.

30
SAVSZEKRÉCIÓ morsav-hiperszekréciótól Zollinger-Ellison-szindrómában szenvedô
betegeknél különleges jelentôségû. Az egyébként ritka kórképet a has-
A parietalis sejtek savat szekretálnak a gyomorba. Ez speciális H+/K+ nyálmirigy gasztrint elválasztó szigetsejtes tumorja okozza. A hatásme-
ATP-áz (protonpumpa) révén történik, amely az intracellularis H+ chanizmus másik terápiás jelentôségû területe a reflux oesophagitis,
extracellularis K+-ra cserélôdését katalizálja. A HCl szekrécióját a va- ahol a súlyos fekélyesedés más gyógyszerekre rendszerint rezisztens.
gus postganglionáris idegrostjaiból (ábra jobb fele) felszabaduló acetil-
kolin (ACh) és az antralis nyálkahártyához tartozó G-sejtekbôl a vér- A H. pylori mozgékony, spirál alakú Gram-negatív bacillus, amely mé-
áramba juttatott gasztrin stimulálja. Ez akkor következik be, ha a gyo- lyen a mukóza rétegben található, ahol a pH = 7,0 ideális a fejlôdéséhez.
mornyálkahártya receptorai (ételekbôl származó) aminosavakat és pep- A baktérium bizonyos mértékig áttöri az epitheliális sejtfelszínt és az
tideket érzékelnek a gyomorban, valamint gyomortágulatot a lokális és erôs ureáz aktivitása révén termelt ammónia, valamint a baktérium saját
hosszan futó reflexpályákon keresztül. toxinjai károsíthatja a sejtet. A H. pylori fertôzés okozta gastritis éve-
Bár a parietalis sejtek muszkarin- (M1-) és gasztrin- (G-) receptoro- kig, vagy egész életen át megmarad, és fokozott gasztrin-felszabadulás-
kat is tartalmaznak, mind az acetil-kolin, mind a gasztrin elsôsorban sal társul, amely fokozza a HCl termelôdését. A megnövekedett gaszt-
közvetett módon fejti ki hatását, a parietalis sejtekhez közel fekvô pa- rin-felszabadulás a gyulladásból származó citokineknek tulajdonítható,
racrin sejtekbôl (jobbra, ) felszabaduló hisztamin révén. A hiszta- amelyek szintén veszélyeztetik a nyálkahártya védelmet. A hypergastri-
min ezután lokálisan hat ( ) a parietális sejteken, ahol a hisztamin H2- naemia okozta trophicus hatások növelik a parietális sejtek mennyiségét
receptorok aktiválása emeli az intracelluláris cAMP-szintet, és fokozza ezáltal túlzott sav-szekréciót képes kiváltani a gasztrin. A duodenum-
a savszekréciót. Mivel az acetil-kolin és a gasztrin is indirekt módon ban, a sav mucosa sérülést és gastricus fenotípusú metapláziás sejteket
szabadítanak fel hisztamint, így mind a vagus ingerlése, mind a gasztrin indukál. Ezeknek a sejteknek a krónikus gyulladása fekélyképzôdéshez
okozta savszekréció, H2-antagonistákkal csökkenthetô. vezet. A H. pylori eradikációja jelentôsen csökkenti a savszekréciót és
A kolinerg agonisták H2-antagonisták jelenlétében erôteljesen fo- gyógyítja a duodenális, és valószínûleg a gyomorfekélyt is. A „stan-
kozzák a savszekréciót, arra utalva, hogy a vagusból felszabaduló ACh dard hármas terápia” bizmutot, metronidazolt és amoxycillint (2 hé-
meghatározott mértékben hozzá tud férni a parietális sejtek muszkarin- tig adva) tartalmaz. A kezelés a betegek kb. 70-80%-ban (eradikálja) a
receptoraihoz. A fali sejtekre közvetlenül ható gasztrin savszekrécióra H. pylorit de gyakoriak a mellékhatások (hányás, hasmenés). Az ome-
kifejtett hatása gyenge, de ezt erôsen fokozza a hisztaminreceptorok ak- prazol, clarithromycin és metronidazol a betegek 95-100%-ában 1 hét
tivált állapota. alatt elpusztítja a H. pylorit és kevesebb a mellékhatás. A metronidazol
rezisztencia ugyanakkor egyre növekvô probléma lehet.
VÉDÔFAKTOROK
Gastroprotectiv szerek. A bizmut-kelát feltehetôen a sucralfathoz ha-
Nyákréteg. A nyákréteg (kb. 500 µm vastagságú) fizikai gátat képez a sonló módon hat. Igen erôs az affinitása a nyákahártya glikoproteinek-
gyomor és a proximalis vékonybél felszínén és nyákos gélt hoz létre, hez, különösen a fekélyes kráterek elhalt szöveteiben, amelyet a poli-
amelybe HCO3– ürül. A gélmátrixban a HCO3– semlegesíti a gyomorüreg mer-glikoprotein komplex alkotta védôréteg von be. A sucralfat pH =
felôl bediffundáló savakat. Így, pH-gradiens alakul ki és a gyomornyál- 4 alatt polimerizálódik, és igen „ragadós” gélt képez, amely erôsen hoz-
kahártyát semleges pH-n tartja, még akkor is amikor a gyomortartalom zátapad a fekélykráter aljához. A bizmutsók megfeketítheti a fogakat és
pH-értéke 2. A gyomornyálkahártya prosztaglandin E2-t és I2-t szinteti- a székletet. A bizmutot és a sucralfatot éhgyomorra kell adni, ellenkezô
zál, és ezek az anyagok a feltételezések szerint a nyák és a hidrogén-kar- esetben a táplálékban lévô fehérjékkel képez komplexet.
bonát szekréció serkentése, valamint a nyálkahártya véráramlásának fo-
kozása révén citoprotektív hatást fejtenek ki.
ANTACIDOK
Az antacidok emelik a gyomor üregének pH-értékét. Ez fokozza a ki-
FEKÉLYTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT SZEREK
ürülés sebességét és ezért az antacidok hatása rövid. Fokozódik a gaszt-
Savszekréció csökkentôk rinfelszabadulás is, és ez serkenti a savelválasztást, ezért a feltételezett-
nél nagyobb mennyiségû antacid adása szükséges (sav rebound; „vissza-
Hisztamin H2-receptor-antagonisták. A cimetidin és ranitidin orálisan csapás” jelenség). Gyakori, nagy dózisú antacid segíti a fekélygyógyu-
gyorsan felszívódik . Gátolják a hisztamin hatását a parietalis sejteken, lást, de az ilyen kezelés csak ritkán gyakorlati jelentôségû.
és ezáltal csökkentik a savszekréciót. Enyhítik az ulcus pepticum okoz-
ta fájdalmat, és fokozzák a fekélygyógyulást. A mellékhatások elôfor- A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) az egyetlen használ-
dulása ritka. A cimetidin gyengén antiandrogén hatású, és ritkán gynae- ható, vízoldékony antacid. Hatása gyors, de átmeneti, és magas dózis-
comastiát okoz. A cimetidin. a citokróm P-450 rendszerhez is kötôdik ban a felszívódott hidrogén-karbonát szisztémás alkalosist okozhat.
és csökkenti más gyógyszerek (pl. warfarin, phenytoin és theophyllin)
májban történô metabolizmusát. A manézium-hidroxid és a magnézium-triszilikát vízben oldhatatla-
nok és hatásuk meglehetôsen rövid. A magnézium laxatív hatású és így,
Protonpumpa gátlók. Az omeprazol semleges pH-n hatástalan, de sa- hasmenést okozhat.
vas közegben két különbözô típusú molekulává rendezôdik át, amelyek
a H+/K+-ATP-áz (protonpumpa) – ez felelôs a parietalis sejtekbôl tör- Az alumínium-hidroxid hatása viszonylag lassúbb. Az Al3+ ionok bi-
ténô H+-ion transzportért – reaktív szulfhidril csoportjaival reagálnak. zonyos gyógyszerekkel komplexet képeznek (pl. tetraciklinek) vala-
Ily módon, az enzim irreverzibilisen gátolt, és a savszekréció csak új en- mint székrekedést okoznak. A magnézium- és alumíniumvegyületek
zim szintézise után indulhat meg. A hatásmechanizmus a súlyos gyo- keveréke a motilitásra kifejtett hatás minimalizálására használható.

31
13. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek
II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Gyulladásos eredetû
Epekôoldók
bélbetegségekben
használt gyógyszerek EPESAVAK
Máj
Gyulladásgátlók acid. chenodeoxy-cholicum
acid. ursodeoxy-cholicum
KORTIKOSZTEROIDOK
hydrocortison Epevezeték
prednisolon
(kúpok, enemák, habok) Epehólyag
orális prednisolon Hasnyálmirigy

Amino-szalicilátok
sulfasalazin Béllumen Görcsoldók
mesalazin MUSZKARINRECEPTOR-
ANTAGONISTÁK
Feszülésérzékelô atropin
Pancreasnedv-pótlók receptor propanthelin
ACh
dicyclomin
pancreatin
+
Ballaszt + ACh
Hashajtók Plexus submucosa

SALAKKÉPZÔK
korpa
metil-cellulóz + Plexus myentericus Hasmenésgátlók
OZMOTKUMOK MORFINSZERÛ VEGYÜLETEK
MgSO4 – morphin
lactulosum ACh codein
BÉLFALSTIMULÁLÓK ACh ópium
Musc. longitudinalis diphenoxylat
bisacodyl
Bélmotilitás-fokozók Musc. circularis loperamid
senna
Submucosa
SZÉKLETSÍKOSÍTÓK cisaprid Mucosa ADSZORBENSEK
docusat metoclopramid kaolin
paraffin domperidon

A bélösszehúzódás, valamint a sav- és enzimkiválasztás a vegetatív A muszkarinreceptor-antagonisták (fent jobbra) a gyomor–bél traktus mo-
idegrendszer szabályozása alatt áll. A vegetatív idegrendszer belekhez tilitását csökkentik, így az irritabilis colon szindrómában a görcsök eny-
futó ága a ganglionaris idegköteg ( ), amely komplex összekötte- hítésére (görcsgátlók) alkalmazzák ôket. A hasmenésgátlók (lent jobbra)
téseivel ellátja a simaizomzatot, a mucosát (bélnyálkahártyát) és az ere- közé tartoznak a bélmotilitás gátló szerek. Hasmenés esetén a víz- és elekt-
ket. A paraszimpatikus ganglionba ( ), egyrészt a vagus felôl külsô iz- rolitvesztés pótlása azonban általában sokkal fontosabb, mint a gyógy-
gató, másrészt szimpatikus gátló rostok futnak. szeres terápia, különösen kisgyermekeknél és fertôzéses hasmenésben.

A paraszimpatomimetikumok (pl. carbachol, neostigmin) fokozzák Colitis ulcerosaban és Crohn-betegségben a kortikoszteroid és amino-
a motilitást, és bélgörcsöt, hasmenést okozhatnak. Igen ritkán az ileus szalicilát gyulladásgátlókat (fent balra) alkalmazzák. A szisztémásan
paralyticus (8. fejezet) kezelésére alkalmazzák ezeket. Sokkal elônyö- adagolt szteroidok mennyiségének csökkentésére a kezelést immun-
sebb a plexus myentericusból acetil-kolint felszabadító motilitásfoko- szupresszáns azathioprinnel (40. fejezet) szokták kiegészíteni.
zók (lent középen) alkalmazása, amelyek az oesophagus reflux és a gyo-
morpangás kezelésére alkalmasak. A hashajtók (laxativumok) (lent A nyombélbe (duodenum) az epe a májból (fent jobbra) és a pancreas-
balra) a bél motilitásának fokozására és a székelés elôsegítésére szol- nedv a hasnyálmirigybôl (jobbra ) az Oddi-sphincterrel szabályo-
gáló gyógyszerek. A salakképzô hashajtók ( ) a mucosa feszülésér- zott közös beszájadzáson keresztül ( ) jut. Az epesavakat (fent közé-
zékelô receptorait ingerlik. A bélfalstimuláló hashajtók a plexus pen) néha a koleszterintartalmú epekövek ( ) oldására alkalmazzák.
myentericust izgatják, míg néhány egyéb gyógyszer, mint székletsíko- Ha nincs, vagy csökkent a pancreasnedv-elválasztás, akkor pancreas-
sítók (lubrikánsok) ( ) hatnak. enzim-pótlót (balra középen) adnak orálisan.

32
BÉLMOTILITÁS-FOKOZÓK Folyadékpótlásos terápia. A toxintermeléssel járó fertôzésekben
elektrolitokat és glukózt tartalmazó oldatokat adnak orálisan a kiszára-
A metoclopramid és a domperidon, mint dopamin antagonista vegyü- dás kezelésére.
letek a kemoreceptor trigger zónában lévô centrális dopamin receptorok
gátlása révén fejti ki hányinger- és hányáscsökkentô hatásukat (lásd Antibiotikum-kezelést csak bizonyos speciális infekciókban célszerû
még 30. fejezet). A vegyületek fokozzák emellett a gyomor-összehúzó- alkalmazni, mint pl. tetraciklin kezelés kolerában, valamint súlyos ba-
dást és az alsó oesophagus-sphincter tónust, azaz a gyomortartalom cillaris dysenteriában (vérhasban). Újabban a kinolonok (37. fejezet)
továbbítását elôsegítô mechanizmusokat. A metoclopramid és dompe- tûnnek hatásos ellenszernek a legjelentôsebb hasmenést okozó patogé-
ridon bélmozgást fokozó hatása inkább a plexus myentricus acetil-kolin nekkel szemben.
felszabadulást fokozó, semmint dopamin antagonista hatásukkal ma-
gyarázható. A cisaprid acetil-kolin felszabadítás révén szintén fokozza
A GYULLADÁSOS EREDETÛ BÉLBETEGSÉGEK
a bélmotilitást, de nincs dopamin antagonista és antiemetikus hatása.
GYÓGYSZEREI
A gyulladásos eredetû bélbetegségek között két formát különböztetünk
HASHAJTÓK (LAXATÍVUMOK)
meg:
A székrekedést (constipatio) a nem megfelelô székelési gyakoriságból 1. a Crohn-betegség, amely az egész béltraktust és
eredô, rendellenesen kemény és száraz széklet jellemzi, amely alhasi 2. a colitis ulcerosa, amely csak a vastagbelet támadja meg.
diszkomfortot, étvágycsökkenést és rossz közérzetet eredményez. A szé- Az acut roham kezelésében a legfontosabb gyógyszerek a helyi vagy
kelés gyakorisága és a széklet mennyisége a legjobban diétával szabá- szisztémás gyulladásgátló kortikoszteroidok, mint pl. a prednisolon
lyozható, de különleges esetekben gyógyszer adására is szükség lehet (33. fejezet), de súlyos mellékhatásaik alkalmatlanná teszik a tartós ke-
(pl. vastag- vagy végbélmûtétek elôtt). zelésre. Ugyanakkor, az orális budesonid (slow release) rosszul felszí-
vódó kortikoszteroid, ezért nem okoz mellékvese szupressziót. Az ami-
A salakképzô hashajtók a béltartalom növelésével (ballaszt) fokozzák no-szalicilátok az enyhébb kórképekben mérséklik a tüneteket és a tar-
a perisztaltikát. Ide tartoznak az emészthetetlen poliszacharidok, mint tós kezelés a gyógyulási szakban csökkenti a visszaesések számát.
például a cellulóz (korpa), a metil-cellulóz. Az ozmotikus hashajtók A sulphasalazin 5-amino-szalicilsav és szulfonamid kombinációja.
ozmózis hatás révén vizet tartanak vissza, és ezzel fokozzák a bélben a A molekula a vastagbélben a baktériumok hatására az aktív részt képvi-
salakanyag mennyiségét. Ilyen szerek a lactulos, valamint a rosszul fel- selô 5-amino-szalicilsavra és szulfapiridinre hasad. Ez utóbbi felszí-
szívódó ionokat tartalmazó sók (pl. MgSO4, Epsom salts = keserûsót vódva a szulfonamidokra jellemzô nemkívánatos mellékhatásokat
tartalmazó készítmény). okozhat (pl. hányás, bôrkiütés, vérképzési zavarok) (lásd 35. fejezet).
Egy újabb, kevésbé toxikus gyógyszer az 5-amino-szalicilátot tartalma-
A stimuláló hashajtók a nyálkahártyára, vagy a hosszabb gyógyszeres zó enterosolvens mesalazin, valamint az olsalazin (azo-diszalicilát),
kezeléstôl esetlegesen károsodott idegfonatra hatva fokozzák a motili- amely azo-kötéssel kapcsolt két 5-amino-szalicilsav molekulából áll és
tást. Gyakran okoznak alhasi görcsöket. Az antrakinonok a sennában a baktériumok hatására az azokötés a vastagbélben felhasad. Az 5-ami-
és a cascarában lévô prekurzor glikozidokból szabadulnak fel és ser- no-szalicilát hatásmechanizmusa egyelôre nem ismeretes.
kentik a plexus myentricust. A bisacodyl valószínûleg az érzékelô ideg-
végzôdések stimulálásán keresztül hat.
EPEKÔOLDÓK
A székletsíkosítók a székelést segítik elô, lágyítják (pl. docusat) és/ Az epe koleszterint és epesókat tartalmaz, ez utóbbiak fontos szerepet
vagy síkosítják (pl. folyékony paraffin) a székletet és megkönnyítik a játszanak a koleszterin oldatban tartásában. A koleszterin-koncentráció
kiürülést. A folyékony paraffin tartós használata csökkentheti a zsírban emelkedése vagy az epesók csökkenése koleszterinkô-képzôdést okoz-
oldódó A- és D-vitaminok felszívódását, valamint paraffinomát okoz- hat. Ha a kôképzôdés hatására a tünetek gyakoribbá válnak, akkor a la-
hat. paroscopiás cholecystectomia a megoldás. Az apró, el nem meszesedett
kövek azonban kenodezoxikólsav vagy ursodezoxikólsav tartós orális
adagolásával esetleg feloldhatók. Ezek az epesavak a koleszterin kép-
HASMENÉSGÁTLÓK (ANTIDIARRHOICA)
zôdésében részt vevô enzim gátlásával csökkentik az epe koleszterintar-
A fertôzéses eredetû hasmenés igen gyakori betegség, amely a fejlôdô talmát. Az kenodezoxikólsav gyakran okoz hasmenést és ritkán máj-
országokban magas mortalitást eredményez. A fertôzéses hasmenések rendellenességeket.
legsúlyosabb formái bakteriális eredetûek, ugyanakkor a vírusfertôzés
okozta hasmenések sokkal gyakoribbak.
PANCREASENZIM-PÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK
A bélmotilitás-gátlókat széles körben alkalmazzák az akut hasmenés A pancreasnedv fontos enzimeket tartalmaz, amelyek fehérjéket (trip-
gyenge és középerôs formáiban a tünetek enyhítésére. Az ópiátok, mint szin, kimotripszin), keményitôt (amiláz) és zsírokat (lipáz) bontanak le.
például a morphin, diphenoxylat és codein aktiválják a myentericus Bizonyos betegségekben (pl. chronicus pancreatitis, cysticus fibrosis)
neuron µ-receptorait és kálium-vezetô képességük fokozásával hiper- ezek az enzimek hiányoznak, vagy a mennyiségük csökkent. A hasnyál-
polarizációt idéznek elô. Ez gátolja az acetil-kolin-felszabadulást a mirigy-insufficienciában szenvedô betegeknek pancreatint adnak,
plexus myentericusból és csökkenti a bélmotilitást. A loperamid a leg- amely proteázt, lipázt és amilázt tartalmazó pancreaskivonat. Mivel az
megfelelôbb opiát a lokális bélhatásokhoz, mivel rosszul penetrál az enzimeket a gyomorsav inaktiválja, ezért a betegeket gyakran H2-re-
agyba. Ennélfogva, kevés centrális hatással rendelkezik és valószínût- ceptor-antagonistával (pl. cimetidin) elôkezelik. Újabban rendelkezünk
len a hozzászokás kialakulása. már bélben oldódó készítményekkel is, amelyekbôl az enzimek zöme a
duodenumban válik szabaddá.
Az adszorbensek, mint pl. a kaolin (bolus alba), mind önmagukban,
mind más gyógyszerrel együtt alkalmazva igen népszerûek a hasmenés-
sel járó betegségek kezelésére, bár jótékony hatásukra kevés a bizonyí-
ték.

33
14. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok
Kacsdiuretikumok Tiazidok
bendrofluazid
furosemid k
Na+ olna hydrochlorothiazid
bumetanid Gát
Gáto Distalis tubulus metolazon
lnak aldoszteron szabályozás alatt
+ –
K+ Na Cl

Gyûjtôcsatorna

Distalis
Karboanhidráz-gátlók K+ tubulus
Proximalis 2 Cl–
tubulus Na+ , K+
acetazolamid Na+ A Henle-kacs
a tiazidok K+ vastag felszálló ága
és a kacsdiuretikumok
is rendelkeznek enyhe
karboanhidráz-gátló hatással Aldoszteron

Káliummegtakarító
Antagonizál
diuretikumok
HCO3– Na+
Basolaterális K+ Na+
K+ Na+ spironolacton
Gátolják a H+- membrán
+ 70 mV + + amilorid
képzôdést 80 mV
és a HCO3–-
– – triamteren
– Karboanhidráz
reabszorpciót H2O HCO3 Tubulussejt
K+ Na+ (csak
+ + NB-sejtmembrán a citoplazmában)
CO2 H2CO3 H+ átjárhatatlan
H+ Gátolják a Na+-csatornákat
a HCO3– számára
Na+ Luminalis

membrán
karbo- – – 30 mV
50 mV +
anhidráz +
Na+ K+ Na+ H+
Na+-reabszorpció (aldoszteron stimulált)
LUMEN CO2 H2CO3 H+ + HCO3– LUMEN a lument még negatívabbá teszi
+ H2O és ezzel elôsegíti a K+- és H+-szekréciót

Na+/K+-ATP-áz antiporter szinporter csatorna

A diuretikumok olyan gyógyszerek, amelyek a vesére hatva a vizeletki- hatékony lehet rezisztens oedemában, valamint a súlyos veseelégtelen-
választást fokozzák. Legtöbbje a tubulusok (fent) elektrolit-reabszorp- ségben szenvedô betegeknél. A tiazidok és a kacsdiuretikumok fokoz-
cióját csökkenti. A fokozott elektrolitkiválasztás fokozott folyadékki- zák a káliumkiválasztást, ezért a hypokalaemia elkerüléséhez kálium-
választással társul, amely az ozmotikus egyensúly fenntartásához szük- pótlás szükséges.
séges. A diuretikumokat pangásos szívelégtelenségben, egyes vesebe- Bizonyos diuretikumok „káliummegtakarító” hatásúak (lent jobb-
tegségekben és májcirrhosisban az oedema csökkentésére adják. Bizo- ra). Önmagukban adva a hatásuk gyenge, de mivel káliumretenciót
nyos vizelethajtókat, nevezetesen a tiazidokat, széles körben alkalmaz- okoznak, ezért a hypokalaemia elkerülésére gyakran tiazidokkal vagy
zák a hypertonia kezelésére, bár tartós vérnyomáscsökkentô hatásukat kacsdiuretikumokkal adják együtt.
nem csak diuretikus tulajdonságuknak köszönhetik. A karboanhidráz-gátlók (lent a bal oldai ábra) enyhe diuretiku-
A tiazidok és rokon vegyületeik (fent jobbra) alkalmazása biztonsá- mok és vizelethajtó hatásukért ritkán alkalmazzák ôket. Az ozmotikus
gos, orálisan aktívak, de viszonylag gyenge diuretikumok. Sokkal haté- diuretikumok (pl. mannit) olyan vegyületek, amelyek a glomerulusban
konyabb gyógyszerek a csúcshatású (high ceiling) vagy kacsdiureti- filtrálódnak, de nem reabszorbeálódnak. Az ozmózisnyomással egyen-
kumok (loop; fent balra). Ezek hatása nagyon gyorsan kialakul, míg értékû folyadékmennyiséggel együtt választódnak ki és olykor gyógy-
hatástartamuk meglehetôsen rövid. Mivel hatásuk igen erôteljes (innét szer-túladagolás kezeléseként forszírozott diuresisre, agyi oedema ke-
a csúcshatású diuretikum elnevezés), ezért elôfordul, hogy súlyos elekt- zelésére, valamint mûtét alatt diuresis fenntartására alkalmazzák.
rolitegyensúly-zavart és kiszáradást okoznak. A metolazon tiazidrokon A vese a gyógyszerelimináció egyik fô útja és az idôskori vesefunk-
vegyület, amelynek aktivitása a tiazidok és a kacsdiuretikumok közé ciók csökkenése vagy a vesemegbetegedés jelentôs mértékben csök-
esik. Erôs szinergista hatást mutat a furosemiddel, így a kombinációjuk kentheti a gyógyszerek kiürülését.

34
Az aldoszteron stimulálja a distalis tubulusokban a Na+-reabszorpciót KACSDIURETIKUMOK
és fokozza a K+- és H+-szekréciót. Hat a citoplazma receptoraira (33. fe-
jezet) és a basolateralis membránban a Na+/K+-ATP-áz, és egy olyan A kacsdiuretikumokat (rendszerint a furosemidet) közepes és súlyos
fehérje szintézisét váltja ki, amelyek fokozzák a Na+-csatornák permeá- szívelégtelenségben (18. fejezet) a perifériás- és tüdôoedema csökken-
bilitását. A Na+-csatornák még gyorsabb permeábilitás fokozódása tésére alkalmazzák. Az akut balkamrai elégtelenség következtében tü-
jöhet létre a sejtfelszíni aldoszteron-receptorok mûködése révén. A diu- dôoedemában szenvedô betegeknek intravénásan adják ôket. A tiazi-
retikumok, a kálium-megtakarítókat kivéve, a distalis tubulusban a Na+- doktól eltérôen a kacsdiuretikumok a beszûkült vesefunkciójú betege-
beáramlást fokozzák, amely fokozott K+-szekréciót (és exkréciót) ken is hatásosak.
eredményez. Magasabb plazma-aldoszteronszintnél ez a hatás jelentô-
sebb, pl. akkor, ha az erôteljes vizelethajtó terápia kiürítette a Na+- Hatásmechanizmus. A kacsdiuretikumok a distalis tubulus elülsô
raktárakat. szakaszán tiazidszerû hatással rendelkeznek, de sokkal fontosabb, hogy
a NaCl reabszorpciót gátolják a Henle-kacs vastagabb, felszálló sza-
A karboanhidráz-gátlók csökkentik a proximalis tubulusban a hidro- kaszán. Ez a szakasz nagy NaCl-abszorpciós kapacitással rendelkezik,
gén-karbonát reabszorpciót és ezzel meggátolják a CO2 hidratációs/de- így azok a gyógyszerek, amelyek ezen a szakaszon hatnak, sokkal
hidratációs reakcióinak katalízisét. Így, a HCO3–, Na+ és H2O kiválasz- erôsebb vizelethajtók, mint az egyéb diuretikumok. A kacsdiuretiku-
tása fokozódik. A HCO3– -vesztés metabolikus acidózist okoz és azáltal, mok hatásukat a luminalis membránon fejtik ki, ahol a Na+, K+ és 2Cl–
hogy csökken a vér bikarbonát szintje, a gyógyszerek hatása önszabá- együttes transzportját gátolják. (A Na+ aktív transzporttal kerül a sejtbôl
lyozó módon csökkent (self-limiting drugs). A distalis nephronhoz szál- az interstitiumba a basolateralis membránban lévô Na+/K+-ATP-áz-füg-
lított megnövekedett Na+-mennyiség fokozza a K+-szekréciót. Az ace- gô pumpa segítségével.) A kacsdiuretikumok specificitása a vese tubu-
tazolamidot glaucomában alkalmazzák az intraocularis nyomás csök- lusokban kialakuló magas helyi koncentrációjuknak köszönhetô.
kentésére. Hatását a HCO3– és az ahhoz kapcsolódó H2O csarnokvízbe Ugyanakkor, magas koncentrációban megváltoztathatják a fülben az
történô szekréciójának csökkentése révén fejt ki (10. fejezet). A ve- endolympha elektrolitösszetételét és ez süketséget okoz.
gyületet „hegyi betegség” megelôzésére is alkalmazzák.
Nemkívánt mellékhatások. Akárcsak a tiazidok, a kacsra ható szerek
is rendelkeznek hyperglykaemiát, hyperurikaemiát, hypotoniát és hipo-
TIAZIDOK
kalaemiát kiváltó hatásokkal. A káliumveszteség, akárcsak a tiazidok-
A tiazidokat a karboanhidráz-gátlók vegyületekbôl fejlesztették ki. En- nál, gyakran klinikailag jelentéktelen, kivéve ha az arrhythmiának van-
nek ellenére diuretikus hatásuk nincs összefüggésben a karboanhidráz nak egyéb rizikófaktorai (pl. digoxin kezelés). A kacsra ható vizelethaj-
enzimre kifejtett hatásukkal. A tiazidokat széles körben alkalmazzák tók túlzott alkalmazása (magas dózis, intravénás adás) süketséget okoz-
enyhe szívelégtelenség (18. fejezet), valamint hypertonia (15. fejezet) hat, amely irreverzíbilis lehet (lásd fent).
kezelésére. Ez utóbbi esetben a stroke (agyi érkatasztrófa) gyakoriságát
csökkentik. Számos tiazid van forgalomban, de az egyetlen jelentôs kü-
KÁLIUM-MEGTAKARÍTÓ DIURETIKUMOK
lönbség köztük csak a hatástartamban jelentkezik. A bendrofluazidot
széles körben alkalmazzák. Ezek a vegyületek a distalis nephron aldoszteron-érzékeny szakaszán
hatnak, ahol a kálium-homeosztázis szabályozása történik. Az aldo-
Hatásmechanizmus. A tiazidok elsôsorban a distalis tubulus elülsô szteron a Na+-reabszorpció stimulálásával negatív potenciált hoz létre a
szakaszán hatnak, ahol a NaCl reabszorpcióját gátolják úgy, hogy a lumenben, ami K+- és H+-ionokat juttat be (és így fokozza kiválasztásu-
synporterhez kötôdnek, amely a Na+ és Cl– ionok elektroneutrális ko- kat). A káliummegtakarító diuretikumok az aldoszteronhatás antagoni-
transzportjáért felelôs. A Cl–, a Na+ és az ezeket kísérô H2O kiválasztása zálásával (spironolacton) vagy a Na+-csatornák blokkolásával (amil-
fokozódik. A fokozott Na+-beáramlás a distalis tubulusba stimulálja a orid, triamteren) csökkentik a Na+-reabszorpciót. Ennek hatására a tu-
Na+ cseréjét K+-ra és H+-re, ez pedig fokozza kiválasztásukat, ami hy- buláris epithelium mentén esik az elektromos potenciál és a K+-szekré-
pokalaemiához és metabolikus alkalosishoz vezet. ciót elôsegítô mechanizmusok gyengülnek. Ezek a vegyületek súlyos
hyperkalaemiát okozhatnak, különösen a vesekárosodott betegeknél.
Nemkívánt mellékhatások. A tiazidok gyengeséget, impotenciát és Hyperkalaemia akkor is felléphet, ha a betegek angiotenzin-konvertáz-
esetenként bôrkiütést okoznak. A súlyos allergiás reakciók (pl. throm- enzim-gátlót (pl. captopril) is szednek, mivel ezek a szerek csökkentik
bocytopenia) ritkák. Metabolikus mellékhatásaik sokkal gyakoribbak. az aldoszteron szekréciót.
Ezek:
A spironolakton kompetitíve gátolja az aldoszteron-kötôdést a cito-
1. A hypokalaemia szívarrhythmiákat válthat ki, különösen digitali- plazmában lévô aldoszteron-receptorhoz, ezzel fokozza a Na+- (Cl–- és
zált betegekben. Ez a hatás, szükség esetén, káliumpótlással vagy ká- H2O-) kiválasztást, és csökkenti az „elektromos potenciálfüggô” K+-
liummegtakarító diuretikummal történô kombinált kezeléssel elôzhetô szekréciót. Gyenge diuretikum, mivel a teljes Na+-reabszorpció mind-
meg. össze 2%-a áll aldoszteronszabályozás alatt. A spironolakton bizonyos
2. Hyperurikaemia. A vér húgysavszintje gyakran megemelkedik, metabolitjairól kimutatták, hogy patkányban karcinogének, így a szert
mivel a tiazidok a tubulusokban a szerves savakat szekretáló rendszeren ma csak asciteses májbetegeknél és Conn-szindrómában (primer hyper-
keresztül kerülnek kiválsztásra és a szekrécióért a húgysavval versenge- aldosteronismus) szenvedôknél alkalmazzák.
nek. Ez a folyamat köszvényt eredményezhet.
3. A glukóz tolerancia romolhat és tiazidok adása kontraindikáltak a Az amilorid és triamteren a Na+-csatornákhoz kapcsolódva és 1:1
nem-inzulin-függô diabeteses betegekben. arányban gátolva azokat, csökkentik a distalis nephronban a luminalis
4. Lipidek. A tiazidok emelik a plazmakoleszterin-szintet, legalábbis a membrán Na+-permeabilitását. Ez a hatás fokozza a Na+- (Cl–- és H2O-),
kezelés elsô hat hónapjában, bár ennek jelentôsége kétséges. és csökkenti a K+-kiválasztást.

35
15. Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek
Centrálisan ható szerek Nyúltagy Tiazid diuretikumok
α2 ? – Kezdeti hatások
clonidin + bendrofluazid
methyldopa hydrochlorothiazid
Szervezet Na+ egyebek
vér
térfogat

Sinus
Prekurzor
caroticus
Renin

Vasodilatorok
β-blokkolók
Angiotenzin I ANGIOTENZIN-KONVERTÁZ-
β1/β2 ENZIM GÁTLÓK
Konvertáló
propranolol Kezdeti hatás Aldoszteron enzim – captopril
Szív Angiotenzin II enalapril
β1-szelektív
perctérfogat +
atenolol Szimpatikus NA+ ANGIOTENZIN-ANTAGONISTA
metoprolol NA idegek – losartan

t á ci ó
β-receptorok – KALCIUM-ANTAGONISTÁK
Arteriolás nifedipin

o d il a
rezisztencia- amlopidin

V az
erek
α1-BLOKKOLÓK
prazosin
doxazosin
Tiazidok K+-CSATORNA AKTIVÁTOROK
(tartós adagolás) minoxidil
Vénás kapacitáserek
NO-KÉPZÔDÉS
nitroprussid natrium
ISMERETLEN MECHANIZMUS
hydralazin

A magas vérnyomás (hypertonia) csökkenti a várható élettartamot és fogyasztás mérséklése, bár rendszerint gyógyszeres kezelés is szüksé-
fokozza a stroke, a koronária betegségek és más célszervbetegség (pl. ges. A hypertonia kezelésében jelenleg az elsôdlegesen alkalmazott
retinopathia, veseelégtelenség) felléptének valószínûségét. A problé- gyógyszerek a β-receptor-blokkolók (középen balra) és a tiazid-diu-
mát az okozza, hogy a betegség rizikója a korral fokozódik, és így nem retikumok (fent jobbra). Hatásmechanizmusuk egyik esetben sem tisz-
lehet éles vonalat húzni, hogy ki az, akit már kezelni kell, és ki az, akit tázott. A gyógyszerek több csoportja, különbözô mechanizmus révén, a
nem. A 90 Hgmm-nél magasabb diastolés vérnyomású betegek vérnyo- vasoconstrictor tónus és így a perifériás ellenállás mérséklésével csök-
mását csökkentve csökken a mortalitás és a morbiditás, bár ez csak a la- kenti a vérnyomást. Ezek közül a legfontosabbak az angiotenzin-kon-
kosság 25%-ára érvényes. Az Egyesült Királyságban általánosan elfo- vertáz-enzim gátlók (ACE-gátlók) (középen jobbra), amelyek csök-
gadott elv, hogy ha más rizikófaktor nincsen, a kezelés akkor indokolt kentik a keringô angiotenzin II (vasoconstrictor hatású vegyület) meny-
ha a diastolés nyomás meghaladja a 100 Hgmm-t és/vagy a szisztémás nyiségét, valamint a kalcium-antagonisták (középen jobbra), amelyek
vérnyomás magasabb mint 160 Hgmm. A vascularis megbetegedések a kalcium vascularis simaizomsejtekbe való belépését gátolják. A többi
további rizikófaktorai a dohányzás elhízás, hyperlipaemia, diabetes és vasodilatort (lent jobbra) az ACE-gátlók és a kalcium-antagonisták je-
bal kamrai hypertrophia. A betegek elenyészô részénél renalis vagy lentôs mértékben kiszorították. A szelektív α1-adrenoceptor-antago-
endokrin betegségtôl származó, szekunder hypertonia fejlôdik ki. nisták ígéretes vegyületek lehetnek, elsôsorban azért, mivel megállapí-
A hypertoniás betegek vérnyomásának csökkentése igen fontos, mi- tották, hogy „kedvezô” hatást gyakorolnak a plazmalipidekre. A cent-
vel a magas vérnyomás megrövidíti a várható élettartamot, valamint sú- rálisan ható vegyületek (fent balra) a centrális α2-adrenoceptorok sti-
lyos szövôdmények, pl. pangásos szívelégtelenség, agyvérzés, vese- mulálásával csökkentik a szimpatikus tónust, de mellékhatásaik miatt
elégtelenség és retinopathia okozója. A vérnyomás csökkentése mér- jelenleg kevéssé használatosak.
sékli a hypertoniások mortalitását és morbiditását (kivéve talán az idôs-
korúakat), de a kezelést, ha egyszer elkezdték, akkor rendszerint egész Az enyhe-közepes hypertonia gyakran egy gyógyszerrel is kezelhetô
életen át és megfelelô körültekintéssel kell folytatni. A beteget a do- (rendszerint tiaziddal vagy β-blokkolóval). Ha ez nem elegendô, akkor
hányzás abbahagyására kell késztetni, mivel az a vasculáris betegségek a hagyományos módszer két gyógyszer kombinálása (pl. diuretikum és
önálló és hatványozottan érvényesülô rizikófaktora. β-blokkoló, diuretikum és ACE-gátló) és szükség esetén egy harmadik
Egyes, enyhén hypertoniás betegeknél, amennyiben szükséges, ele- szer, rendszerint hosszúhatású α1-blokkoló mint pl. a doxazosin, bevo-
gendô lehet a súlycsökkentés, az alkoholfogyasztás csökkentése és a só- nása a kombinációs kezelésbe.

36
TIAZID DIURETIKUMOK Kalcium-antagonisták (lásd még a 16. és 17. fejezet). Az erek sima-
izomzatának tónusát a citoplazma Ca2+-koncentrációja határozza meg.
A diuretikumok artériás vérnyomást csökkentô hatásának mechanizmu- Ez az α1-adrenoceptorok aktiválásával fokozható (szimpatikus-tónus
sa nem ismeretes. A keringô vér térfogata, a vénás visszaáramlás és a hatás), amely a másodlagos messenger inozitol-trifoszfát (1. fejezet) ré-
szív perctérfogat-csökkenése folytán kezdetben a vérnyomás mérséklô- vén növeli a Ca2+-felszabadulást a sarcoplasmaticus reticulumból. Úgy
dik. Ezt követôen a perctérfogat visszatér a normális értékre, de a hypo- tûnik, hogy receptorfüggô kationcsatornák is részt vesznek a hatásban,
tensiv hatás megmarad, mivel idôközben a perifériás ellenállás csök- de ezekrôl jelenleg keveset tudunk. Mindazonáltal fontos szerepet
kent. A vizelethajtóknak a vascularis simaizomra nincs közvetlen h- játszanak, mivel a rajtuk keresztül belépô kationok depolarizálják a
atása, és a vasodilatatio valószínûleg a szervezet Na+-tartalmának eny- sejtet, nyitják a feszültségfüggô (L-típusú) Ca2+-csatornákat, amely to-
he, de folyamatos csökkenésével lehet összefüggésben. Ennek egyik vábbi Ca2+-belépést eredményez. A kalcium antagonisták (pl. nifedi-
lehetséges mechanizmusa, hogy a simaizom Na+-tartalmának csökke- pin, amlodipin) hozzákötôdnek az L-típusú csatornákhoz és a Ca2+
nése az intracelluláris Ca2+ szekunder csökkenését okozza úgy, hogy az sejtbe történô belépésének gátlásával relaxálják az arteriolák simaiz-
izom válaszkészsége mérséklôdik. A tiazid-diuretikumok hypokalae- mait. Ez csökkenti a perifériás ellenállást, amely vérnyomásesést ered-
miát, diabetes mellitust, hyperuricaemiát (köszvényt) és a plazmalipi- ményez. A kalcium-antagonisták hatásossága a tiazidokéhoz és a β-
dek „atherogen” típusú megváltozását okozzák (lásd még a 14. fejezet). blokkolókéhoz hasonló. Leggyakoribb mellékhatásaik, mint pl. a szé-
A mellékhatások, mint az impotencia és a libido elvesztése sokkal gya- dülés, hypotensio, kipirulás és bokaoedema, excesszív értágító hatásuk-
koribbak a tiazidok, mint a β-blokkolók alkalmazása esetében. Ugyan- ból ered.
akkor, újabban azt figyelték meg, hogy a tiazidok dózis-hatás görbéje
laposabb és a vérnyomás csökkentésére manapság alkalmazott alacsony α-Adrenoceptor-antagonisták. A prazosin és a tartós hatású doxazo-
tiazid dózisok jelentéktelen anyagcserehatásokat okoznak. sin a vascularis α1-adrenoceptorok szelektív gátlásával okoznak vaso-
dilatatiót. A nemszelektív α-blokkolóktól eltérôen, ezek a vegyületek
orthostaticus hypotensiót okozhatnak, míg tachycardia csak ritkán for-
β-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTÁK
dul elô. Az elsô beadás után drámai vérnyomáscsökkenés következhet
A β-blokkolók iniciális hatása a szív perctérfogatának csökkentése ré- be.
vén fellépô vérnyomásesés. A kezelés folytatásával a perctérfogat
visszatér a normális értékre, míg a vérnyomás továbbra is alacsony A hydralazint β-blokkolóval és diuretikummal kombinálva alkalmaz-
marad, mivel ismeretlen mechanizmus folytán a perifériás ellenállás zák. Mellékhatásai a reflex tachycardia, amely anginát válthat ki, fejfá-
alacsonyabb szintre „áll be” (az egyes gyógyszereket a 9. fejezet tár- jás és folyadékretenció (a másodlagos hyperaldosteronismusnak kö-
gyalja). A β-blokkolók alkalmazásának hátránya a gyakori mellékhatá- szönhetôen). Különösen a lassú acetiláló egyénekben a hydralazin
sok, mint pl. hideg kéz, fáradtságérzés, valamint a kevésbé gyakori, de lupus-syndromát vált ki, amely lázzal, ízületi fájdalommal, rossz közér-
súlyos asthma-provokáció, szívelégtelenség vagy vezetési blokk kivál- zettel és hepatitisszel jár.
tása. A β-blokkolók emelik a szérum triglicerid-, és csökkentik a HDL-
koleszterin-szintet. Az összes β-blokkoló csökkenti a vérnyomást, de a A minoxidil (aktív metabolitja a minoxidil-NO-szulfát) hatékony értá-
mellékhatások csak egy része mérsékelhetô olyan kardioszelektív gító, de súlyos folyadékretenciót és oedemát okoz. β-blokkolóval és
hidrofil vegyületekkel (nincs májmetabolizmus és nem penetrálnak az kacsdiuretikummal együtt adva azonban hatékony az egyéb gyógyszer-
agyba), mint például az atenolol. kombinációkra rezisztens, súlyos hypertoniákban. A minoxidil szulfát
sója a vascularis simaizomsejtekben nyitja az ATP-érzékeny K+-csator-
nákat és ezzel hiperpolarizációt és relaxációt okoz. Ezeket a K+-csator-
ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATOROK)
nákat normális esetben az intracelluláris ATP zárva tartja és valószínû-
ACE-gátlók. Az angiotenzin II a keringésben elôforduló igen haté- leg e csatornákat antagonizálja a minoxidil szulfát sója (vesd össze
kony, érszûkítô hatású vegyület, ezért a magasvérnyomásos betegekben orális antidiabetikumok, 36. fejezet).
szintézisének gátlása csökkenti a perifériás rezisztenciát és a vérnyo-
mást. Az ACE-gátlók nem befolyásolják a cardiovascularis reflexeket
CENTRÁLISAN HATÓ SZEREK
és mentesek a diuretikumokra és β-blokkolókra jellemzô számos mel-
lékhatástól. Az ACE-gátlók gyakori nemkívánt mellékhatása a száraz A methyldopa az adrenerg idegvégzôdésekben hamis transzmitterré,
köhögés, amelyet a megnövekedett bradikinin szint okoz (az ACE α-metil-noradrenalinná alakul, amely a nyúltagyban stimulálja az α2-
metabolizálja a bradikinint). Az ACE-gátlók ritka, de súlyos mellékha- receptorokat, és csökkenti a szimpatikus tónust. Gyakori mellékhatás az
tása az angiooedema, a proteinuria és a neutropenia. Az elsô dózis igen álmosság és a betegek 20%-ban pozitív antiglobulin- (Coombs)-teszt,
jelentôs vérnyomáscsökkenést okozhat pl. diuretikumot szedô betege- és ritkán anaemia haemolytica (45. fejezet) fordulhat elô. A clonidin
ken (mivel ezek Na+-raktára kiürült). Az ACE-gátlók a kétoldali vese- szedésének hirtelen felfüggesztése rebound hypertoniát okoz.
artéria-szûkületben szenvedô betegeken veseelégtelenséget okozhat-
nak, mivel ebben az esetben az angiotenzin II feltétlenül szükséges a
HYPERTONIÁS CRISIS
glomerulusarteriák constrictiójához és a megfelelô glomerulusfiltrátió
fenntartásához. Az angiotenzin II termelésének gátlása csökkenti, de Hypertoniás crisisben a vérnyomáscsökkentô intravénás infúzióban
nem teljesen gátolja meg az aldoszteronszekréciót és a K+-felesleg adható (pl. hydralazint terhességi eclampsiával társult hypertoniában;
visszatartása csak a káliumot vagy a „kálium-megtakarító” diuretiku- nitroprussid natriumot az encephalopathiával társult malignus hyper-
mokat szedô betegeken következik be (az aldoszteron fokozza a Na+- toniában). A parenterális gyógyszerek alkalmazása azonban ritkán
reabszorpciót és a K+-kiválasztást, 14. fejezet). szükséges, és ha csak lehet az orálisan adható készítményt alkalmazzák.
A nitroprussid natrium a vérben elbomlik és instabil nitrogén-monoxid
Angiotenzinreceptor-antagonista. A losartan olyan új vegyület, (NO) szabadul fel, amely értágulatot okoz (mechanizmust lásd a 16.
amely az angiotenzinreceptorok (AT1) gátlása révén csökkenti a vér- fejezetben).
nyomást. Nem okoz köhögést, feltehetôleg azért, mert nem gátolja a
bradikinin lebomlást.

37
16. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek
Vaszkuláris
simaizom sejt
β-blokkolók
Kalmodulin
Csökkent
propanolol
utóterhelés Kalcium- Ca2+ – Ca2+
egyebek
antagonisták
(9. és 15. fejezetek)
Szisztémás nifedipin

Ca2+-csatornák
+ +
Szívfrekvencia keringés diltiazem Kötött Kináz
Dilatál verapamil Ca2+
Kontraktilitás
Dilatál Arteriolás
Oxigénigény +
rezisztenciaerek ? Miozin
könnyû lánc MLC- P
(MLC)
Dilatál

Actin
Nitrátok

glicerin-trinitrát cGMP GTP


izoszorbid-dinitrát
Dilatál izoszorbid-5-mononitrát Guanil-cikláz
Dilatál

Szöveti tiolok
+ Kontrakció
Vénás
Ischaemiás kapacitáserek
Csökkent
terület
elôterhelés
RSH NO
NO3–

Csökkent vénás
visszaáramlás NO2–

A szívizom vérellátását a coronariák biztosítják. Az életkor elôreha- A β-adrenoceptor-blokkolók csökkentik a myocardialis kontrakti-
ladtával atheromás plakkok folyamatos keletkezése egyre jobban szû- litást és bradycardizálnak. E hatások mellett, amelyek az oxigénigényt
kíti az arteriákat és a véráramlás elzáródása olyan súlyossá válhat, csökkentik, a β-blokkolók fokozhatják az ischaemiás terület perfúzióját
hogy a szív oxigénfogyasztását megnövelô fizikai terhelés esetén is, mivel a szívfrekvencia csökkenése növeli a diastole tartamát és
lassan már nem tud elegendô mennyiségû vér átjutni az arteriákon. Az ezáltal a coronariás vérátáramláshoz rendelkezésre álló idôt.
ischemiás izomban ilyenkor az angina pectorisra jellemzô fájdalom Anginában a β-blokkolók alapvetô gyógyszerek, de számos mellékha-
jelentkezik, feltehetôleg azért, mert az izomösszehúzódás során tásuk lehet és kontraindikációt is mutathatnak (15. fejezet). Ha a β-blok-
termelôdött melléktermékek nem képesek a gyengén perfundált szö- kolókat nem tudjuk alkalmazni, pl. asthmás betegeknél, ahol alkalmazá-
vetbôl kiürülni. suk kontraindikált, akkor a rövid hatású nitrátokkal kalcium-antagonistá-
Anginában a gyógyszeres kezelés alapvetô célja a szív munkájának, kat lehet együtt adni. A kalcium-antagonistáknak közvetlen szívhatása is
és ezáltal oxigénigényének csökkentése. A terápia elsô számú gyógy- van, de az anginát elsôsorban a perifériás arteriolák dilatációja és a szív
szerei a nitrátok (középen lent). Fô hatásuk a perifériás, elsôsorban vé- utóterhelésének (afterload) csökkentése révén enyhítik. Különösen jól al-
nás értágulat, amelyet a vasculáris simaizmokban keletkezett nitrogén- kalmazhatók enyhébb coronariaspasmusban. A legfrissebb adatok arra
monoxid (NO) és a megnövekedett intracelluláris cGMP (jobb ábra) utalnak, hogy a rövid hatású kalcium-antagonisták (pl. nifedipin és diltia-
révén fejtenek ki. A kapacitáserekben (vénákban) keletkezett többlet- zem) esetleg növelhetik az anginás (és talán a hypertoniás) betegek mor-
térfogat csökkenti a vénás visszaáramlást és ezáltal a kamrai volumen talitását. Ezekbôl a szerekbôl ma már tartós hatású készítmények is a ren-
csökken. A szívfal distensio-csökkenése mérsékli az oxigénigényt, és delkezésünkre állnak, de a legbiztonságosabb megoldásnak a verapamil
így a fájdalom gyorsan enyhül. Az akut anginás roham kezelésére sub- és az amlodipin tûnik, amelyeket naponta egyszer adhatók.
lingualis glicerin-trinitrátot (nitroglycerin) alkalmaznak, hogy elke-
rüljék ennek first-pass metabolizmusát. Ha ez hatástalan, akkor kombi- Instabil anginában thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsavval
nált kezelés szükséges, amelyben az akut rohamok kezelésére tartalé- (aspirin) csökkenthetjük a myocardialis infarctus rizikóját. A szer javít-
kolt glicerin-trinitrát mellett, β-blokkolót (fent balra), vagy kalcium- ja az akut myocardialis inferctusban szenvedôk túlélési esélyét és csök-
antagonistát (középen fent) adnak. kenti a második infarctus esélyét (19. fejezet).

38
Az angina pectoris a myocardialis ischaemiára jellemzô tünetegyütes rok depléciója elôidézheti, ugyanis a nitrátokkal szembeni in vitro
leírása, és alapvetô oka rendszerint a coronariák atheromás szûkülete. tolerancia bizonyos esetekben N-acetil-ciszteinnel megfordítható.
A tünetek közé tartozik a mellkasi nyomásérzés, amely rendszerint
szegycsont mögötti, gyakran kisugárzik a karokba, és fizikai terhelés
β-ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK
hatására jelentkezik, míg nyugalomban és nitrátok hatására megszûnik.
A β-blokkolókat anginában profilaktikus céllal alkalmazzák. A megfe-
Stabil és instabil angina. „Stabil” anginában kicsi a különbség a fájda- lelô gyógyszer kiválasztásának jelentôsége lehet. Anginában az intrin-
lom mértékében vagy a rohamok gyakoriságában. Amikor azonban a sic szimpatomimetikus aktivitás hátrány lehet, ezért a kardioszelektív β-
tünetek hirtelen, vagy gyakran jelentkeznek, ill. a rohamok súlyossága blokkolók, mint például az atenolol és metoprolol feltehetôleg az elsô-
vagy gyakorisága fokozódik és ez kisebb fizikai terhelésnél, vagy nyu- ként választandó gyógyszer. Asthmában szenvedô betegeknél minden-
galomban következik be, akkor „instabil anginá”-ról beszélünk. Az in- fajta β-blokkolót célszerû elkerülni, mivel bronchusgörcsöt okozhat-
stabil angina patológiája eltérô és feltehetôleg egy atheromás plakk nak. A β-blokkolók nemkívánt mellékhatásait és kontraindikációit ko-
megrepedésébôl ered, amelyet a keletkezett endothel-sérülésen kialaku- rábban már összefoglaltuk (9. és 15. fejezet).
ló thrombocytaaggregáció követ. Ezeknél a betegeknél a thrombocyta-
aggregáció-gátló acetil-szalicilsav-kezelés kb. 50%-kal csökkenti a
KALCIUM ANTAGONISTÁK
myocardialis infarctus esélyét.
A kalcium-antagonistákat széles körben alkalmazzák az angina kezelé-
sére és kevesebb a súlyos mellékhatás, mint a β-blokkolóknál. A kal-
NITRÁTOK
cium-antagonisták gátolják az L-típusú feszültségfüggô kalcium-csa-
Rövid hatású nitrátok. A nitroglycerin (sublingualis tabletta vagy tornákat az artériák simaizom falában, ezzel relaxációt és vasodilatatiót
spray) kb. 30 percig hat. A vegyület sokkal hatékonyabb a rohamok hoznak létre (15. fejezet). Az elôterhelést (preload) nem befolyásolják
megelôzésében, mint a már jelentkezô rohamok megszüntetésében. jelentôsen. A kalcium-antagonisták ugyancsak hatnak a szív myocar-
diumában, valamint vezetésre alkalmas szöveteiben a kalcium-csator-
A tartós hatású nitrátok sokkal stabilabbak, és több órán keresztül ha- nákra, aminek következtében az akciós potenciál plató szakasza alatti
tásosak lehetnek, a használt készítménytôl (sublingualis, oralis, trans- kalcium beáramlás csökken és negatív inotrop hatás alakul ki. Ugyan-
dermalis, orális nyújtott hatású) függôen. Az izoszorbid-dinitrátot szé- akkor, a dihidro-piridinek (pl. nifedipin, amlodipin) viszonylag gyen-
les körben alkalmazzák, de a máj gyorsan metabolizálja. Az izoszor- ge szívhatással rendelkeznek, mivel a klinikai dózisok okozta vasodila-
bid-mononitrát adásával, amely a dinitrát fô aktív metabolitja, elkerül- tatio a szimpatikus tónus reflexes emelkedését eredményezi és ez enyhe
hetô a dinitrát nem egyenletes abszorpciója és a megjósolhatatlan kime- tachycardiát vált ki, amely ellensúlyozza a gyenge negatív inotrop ha-
netelû first-pass metabolizmus. A tartós hatású nitrátok profilaktikus tást. Az amlodipin, amely tartós hatású kalcium-antagonista, kevésbé
értéke bizonytalan, de ugyanakkor célszerû lehetôséget nyújtanak az in- okoz tachycardiát, mint a nifedipin. A verapamil és kisebb mértékben
stabil angina akut kezeléséhez. a diltiazem elnyomják a sinus-csomó aktivitását, és ezzel enyhe nyu-
galmi bradycardiát okoznak. Az atrioventricularis- (pitvar-kamrai) cso-
Nemkívánt mellékhatások. A nitrátok által okozott artériás dilatáció móban csökken a vezetés, mivel a verapamil hatása (eltérôen a nifedi-
fejfájást okoz, amely gyakran limitálja a dózist. Ennél súlyosabb mel- pintôl) frekvencia függô, és hatékonyan csökkenti a szívkamrai frek-
lékhatások a hypotensio és az ájulás. Reflex tachycardia gyakran fordul venciát a pitvari arrhythmiákban (17. fejezet). A verapamil és diltiazem
elô, de ez β-blokkolókkal való kombinált kezeléssel megelôzhetô. Tar- negatív inotrop hatását részben ellensúlyozza az adrenerg-tónus okozta
tósan magas dózis a hemoglobin oxidációjának következtében methe- reflexnövekedés és az utóterhelés (afterload) alatti csökkenés. A vera-
moglobinaemiát okozhat. pamilt nem alkalmazzák anginában, mivel szívelégtelenséget vagy AV
blokkot okozhat. A diltiazem hatása a verapamil és a nifedipin hatása
Hatásmechanizmus. A vegyületek szöveti tiolokat igénylô metaboliz- közé esik, és igen szívesen használják az angina kezelésére, mivel nem
musa során elôször nitrit-ionok (NO2–) szabadulnak fel. A sejtekben a okoz tachycardiát.
NO2– elôször nitrogén-monoxiddá (NO) alakul, amely azután aktiválja a
guanil-ciklázt, amely a vascularis simaizomsejtekben az intracellularis Dohányzás. A dohányzás elôsegíti a thrombosis kialakulását, athero-
guanozin-3´,5´-monofoszfát-koncentráció (ciklikus GMP) növekedését gen, csökkenti a coronaria-keringést és a nikotin okozta szívfrekvencia-,
eredményezi. A cGMP relaxációt eredményezô hatása nem tisztázott, és vérnyomás-emelkedés növeli a szív oxigénigényét. Emellett, a kar-
de az végsô soron a miozin könnyû láncának (MLC, myosin light chain) boxi-hemoglobin képzôdése csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását
defoszforilációját eredményezi, feltehetôen a citoplazmában levô sza- is. Egyes betegek állapota a dohányzás elhagyásával számottevôen ja-
bad Ca2+ ionok koncentrációjának csökkentésével. (A MLC foszforilá- vul.
ciója elôsegíti az aktin-miozin kölcsönhatást és az izomösszehúzódást).
A coronaria-bypass vagy a percutan transarteriás coronaria angio-
A nitrátokkal szemben tolerancia alakulhat ki. A krónikusan adott plastica (PTCA) a gyógyszerre nem reagáló betegeknek javallt.
penta-erythritol-tetranitratról kimutatták, hogy a sublingualis glicerin- A bypass mûtétben a vena saphena, vagy az arteria mammaria interna
trinitráttal szemben toleranciát vált ki, és a napi négyszeri, közepes dó- egy darabját iktatják be az aorta és az érintett coronaria elzáródási pont-
zisban, orálisan adott izoszorbid-dinitrát okozta tolerancia következté- ján túli szakasz közé. Ennek hatására a betegek 90%-ban az angina
ben az antianginás hatás megszûnhet. Ha az izoszorbid-dinitrátot azon- enyhül, vagy javul, de az esetek 50%-ban 7 éven belül a tünetek vissza-
ban naponta kétszer, pl. 8 és 13 órakor adjuk, nem alakul ki tolerancia, térnek. Bizonyos patológiás körülmények között a mortalitás csökken
feltehetôleg azért, mert az éjszakai nyugalom elôsegíti, hogy a szövet (pl. bal oldali fô coronaria-megbetegedés). PTCA-ban az atheromás
érzékenysége másnapra visszatérjen a normális értékre. A nitrátokkal plakk leválasztására és összenyomására ballonkatétert alkalmaznak.
szembeni tolerancia oka kevéssé ismert, de a szulfhidril-csoport dono-

39
17. Antiarrhythmiás gyógyszerek
Supraventricularis
Sinus arrhythmiákban
bradycardiában Vagus rostok Szimpatikus rostok
iv. adenozin
iv. atropin
digoxin
verapamil

Ventricularis
és supraventricularis ACh + NA
arrhythmiákban –
His-köteg
SA-csomó
III. OSZTÁLY NA Stressz indukálta
amiodaron ACh + arrhythmiákban

sotalol
Las AV-csomó – II. OSZTÁLY
sítj
0.

aa
és

I. A. OSZTÁLY β-blokkolók
3.
fáz

chinidin propranolol
ist

disopyramid atenolol
sotalol
I. C. OSZTÁLY
flecainid
Csökkenti Stressz
Venticularis a gyors Na+- Gátolja a
1
arrhythmiákban áramot Ca2+-csatornát
2 Szív- noradrenalin/
I. B. OSZTÁLY gCa ritmus adrenalin
iv. lidokain felszabadulás
0 3
gNa gK
4
gK
Ingerküszöb β-receptorok gK

Pacemaker potenciál Gátol


4 A legtöbb gyógyszer
(gK csökken
Effectív refrakter
gNa nô)
periódus Növeli a refrakter periódust
A szív akciós potenciálja (AP) az AP idôtartamához képest

A szív fiziológiás ritmusát a sinuscsomó (SA-csomó, fent) pacemaker nyújtják a pitvar, a kamra és a Purkinje-rostok effektív refrakter perió-
sejtjei szabályozzák, de ez számos módon zavart szenvedhet, és követ- dusát.
kezményei az idônkénti rossz közérzettôl a szívelégtelenség tüneteiig Az antiarrhythmiás szereket a következôképpen csoportosíthatjuk:
terjednek. Arrhythmia az egészséges szíven is felléphet, de súlyos for- 1. a supraventricularis arrhythmiákban (fent jobbra);
mái (pl. ventricularis tachycardiák) rendszerint szívbetegséggel (pl. 2. a ventricularis arrhythmiákban (lent balra); és
myocardialis infarctussal) társulnak. A szív ritmusát a paraszimpatikus 3. mindkét típusban hatékony vegyületek (középen balra).
idegekbôl felszabaduló acetil-kolin (ACh), és a szimpatikus idegekbôl
felszabaduló noradrenalin (NA) befolyásolja (felsô ábra). A stresszállapotokkal társult arrhythmiák, amelyekben fokozott az
A supraventricularis arrhythmiák keletkezési helye a pitvari myocar- adrenerg aktivitás (felindultság, izgatottság, thyreotoxicosis, myocar-
dium vagy az atrioventricularis csomó (AV-csomó), míg a ventricularis dialis infarctus) β-blokkolókkal (lent jobbra) kezelhetôk. Az akut myo-
arrhythmiák a kamrákból származnak. Az arrhythmiát ectopiás focus cardialis infarctus után gyakori a sinus bradycardia, amely intravénás
okozhatja, amelyben magasabb frekvenciájú akciós potenciál jön létre, atropinnal kezelhetô, ha a szív perctérfogata csökkent (fent balra). Az
mint a normális pacemakeraktivitás (SA-csomó). Az arrhythmiák gya- arrhythmiás szereket a Purkinje-rostokra kifejtett elektrofiziológiai
koribb oka azonban a recirkulációs (re-entry) mechanizmus, amikor a hatásuk alapján is csoportosították (római számok). Az alsó ábra az
valamilyen patológiás ok miatt elhúzódó akciós potenciál újra ingerli antiarrhythmiás szereknek a szív akciós potenciáljára kifejtett hatását
a közeli izomkötegeket, amelyek már nincsenek refrakter periódusban szemlélteti, bár e hatás és a gyógyszer terápiás hatásának összefüggése
és így, újra depolarizálhatók. Ezzel körbefutó depolarizációs hurok ala- nem minden esetben ismert. Számos antiarrhythmias szer képes letális
kul ki. arrhythmiát indukálni, különösen azokban a betegekben, amelyek
A legtöbb antiarrhythmiás szer helyi érzéstelenítô (azaz gátolja a ischaemiás szívelégtelenségben szenvednek. A β-blokkolókat kivéve
feszültségfüggô Na+-csatornákat), vagy kalcium-antagonista hatású. myocardialis infarctusban, nincs bizonyíték arra, hogy az antiarrhyth-
Ezek a hatások csökkentik a pacemaker sejtek automatizmusát, és meg- miás szerek bármely körülmények között csökkentik a mortalitást.

40
A SZÍV AKCIÓS POTENCIÁLJA SUPRAVENTRICULARIS ÉS VENTRICULARIS
ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK
A myocardialis sejtekben két depolarizációs fázis mûködik, a gyors
Na+-, és a lassúbb Ca2+-áram. A SA-csomóban és az AV-csomóban A III. osztály vegyületei a repolarizáció lassítása révén (3 fázis) hat-
csak a Ca2+-áram mûködik, és mivel a tiszta „Ca2+-csúcsok” igen lassan nak, megnyújtják az akciós potenciált és a refrakter periódust idôtarta-
vezetnek, ezért a kamrai összehúzódás a pitvarihoz képest késik. mát minden cardialis szövetben. Az amiodaron számos csatornán (pl.
A szívizomrostok hosszú refrakter periódusa normális esetben megaka- K+- és inaktivált Na+-csatornák) és a β-adrenoceptorokon gátló hatású.
dályozza az egy szívverés alatti újraingerlésüket. Az amiodaron számos olyan esetben hatásos, amikor más szerek hatás-
talanok, de használatát az egyéb szerekre nem reagáló betegekre korlá-
tozzák, mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. Ezek a fotoszenzitivitás,
PACEMAKER SEJTEK
pajzsmirigybetegségek, neuropathia és pulmonaris alveolitis. A sotalol
A SA-csomóban és az AV-csomóban a pacemaker sejtek K+-vezetôké- III. továbbá II. osztály aktivitással (β-blokkoló) is rendelkezik. Az
pességgel rendelkeznek, amely fokozatosan csökken és depolarizációs amiodaronra jellemzô mellékhatásai nincsenek, de a β-blokkolók szo-
változást hoz létre. Amikor a depolarizáció eléri a küszöbpotenciált, kásos mellékhatásait mutatja.
akciós potenciál keletkezik. A pacemaker-potenciál meredeksége a SA-
csomóban nagyobb, mint az AV-csomóban, így normális esetben a SA- Az I. A osztály vegyületei a (nyitott) feszültségfüggô Na+-csatornák
csomó határozza meg a szívritmust (sinus rhythmus). A pacemaker és gátlása révén hatnak. Lassítják a 0. fázist, és megnyújtják az effektív re-
az ingerületvezetô sejtek vegetatív beidegzésûek. frakter periódust. Az I. A osztály vegyületei szívfrekvencia függô gátlást
okoznak. A diastole alatt, amikor a Na+-csatornák zártak, az I. A osztály
Acetil-kolin. A vagusrostokból felszabaduló acetil-kolin a M2-muszka- vegyületei viszonylag lassan disszociálnak, így ha a szívfrekvencia ma-
rinreceptorokhoz kötôdik és azok aktiválása fokozza a K+-vezetôképes- gas a vegyületek a csatornához kötötten maradnak, amely ennek követ-
séget (gK), és csökkenti a pacemaker-potenciál meredekségét. Így a keztében nem tud részt venni az akciós potenciál kialakulásában.
membránpotenciál késôbb éri el küszöbértéket és a szívfrekvencia
csökken. A vezetés a His-kötegben is lelassul. A disopyramidot elsôsorban orálisan alkalmazzák a visszatérô ventri-
cularis arrhythmiák megelôzésére. A disopyramid negatív inotróp hatá-
Noradrenalin. A szimpatikus rostokból noradrenalin szabadul fel, és sú és hypotoniát okozhat (különösképp intravénás adáskor), valamint
kerül a pacemaker szövetek és a myocardium β1-receptoraiba. A nor- súlyosbíthatja a szívelégtelenséget. További mellékhatásai közé tarto-
adrenalin csökkenti a gK-t, így a küszöbpotenciál érték elôbb alakul ki, zik a hányinger, hányás és az erôs antikolinerg hatások, amelyek ember-
és a szív ritmusa fokozódik (pozitív kronotróp hatás). A noradrenalin a ben korlátozhatják felhasználhatóságát (vizelet retenció).
plató fázisban a kalcium beáramlásának fokozásával a kontrakció erejét
is növeli (pozitív inotrop hatás). A chinidin a supraventricularis és ventricularis arrhythmiák kezelésé-
ben egyaránt hatékony, de használatát korlátozzák a potenciálisan ve-
szélyes cardialis és a gyakori nem cardialis mellékhatásai. Mellékha-
SUPRAVENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS
tásai antikolinerg hatások, émelygés, hányás, hasmenés, és arrhythmiát
GYÓGYSZEREK
is provokálhat.
A digoxin izgatja a vagus rostokat (18. fejezet), ezáltal acetil-kolin sza-
badul fel, amely lassítja a vezetést és megnyújtják az AV-csomóban és
VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS
a His-kötegben a refrakter szakaszt. Az orális digoxint pitvar-fibrillá-
GYÓGYSZEREK
cióban alkalmazzák, amikor is a pitvari ütések frekvenciája olyan
magas, hogy a kamrák csak szabálytalan ütemben képesek követni azt. Az I. B osztály vegyületei a (inaktivált) feszültségfüggô Na+-csatornák
Az AV-csomó vezetésének a késleltetésével a digoxin növeli a gátlás gátlása révén hatnak. Az iv. lidocaint (lignocain) rendszerint a myocar-
mértékét és lassítja, valamint erôsíti a kamrai ütéseket. dialis infarctus és szívmûtétek utáni kamrai arrhythmiákban alkalmaz-
zák. Az I. A osztály vegyületeitôl eltérôen mellékhatása kevés, bár ma-
Az adenozin az A1-adenozinreceptorokat stimulálja és nyitja az Ach- gas plazmakoncentrációkban álmosságot, erôs nyugtalanságot és ritkán
érzékeny K+-csatornákat. Ez hiperpolarizálja a sejtmembránt az AV- görcsöket okozhat. Az I. A osztály vegyületeivel ellentétben, amelyek a
csomóban és a kalcium-csatornák gátlása révén lassítja az AV-csomó- nyitott Na+-csatornát gátolják, a lidocain elsôsorban az inaktivált Na+-
ban a vezetést. Az adenozin gyorsan inaktiválódik (t1/2 = 8–10 s), így a csatornákat gátolja. Normál szívben a lidocain hatása gyenge, mivel
mellékhatások (pl. dyspnoea, bronchospasmus) rövid ideig állnak fent. gyorsan disszociál a Na+-csatornákról, így azok a diastole alatt alap-
A paroxymalis supraventricularis tachycardia felfüggesztésére intravé- állapotba kerülnek. Az ischaemiás területeken azonban, ahol az anoxia
násan adott adenozint alkalmaznak. depolarizációt és arrhythmiát okoz, sok Na+-csatorna inaktiválódott, és
ezért érzékeny a lidocainra.
A verapamil az L-típusú kalcium-csatornák (IV. osztály) (lásd még a
15. és 16. fejezet) blokkolása révén hat és különösen hatásos az AV-
ALTERNATÍV – NEM GYÓGYSZERES – KEZELÉSEK
csomón, ahol a vezetés teljes mértékben a kalcium-áramtól függ. Ugyan-
csak gátolja az akciós potenciál plató szakaszában a Ca2+-beáramlást és Pacemaker alkalmazása teljes szívblokkban és idônként tachyarrhyth-
ezáltal negatív inotrop hatású. Az adenozin jelentôs mértékben felvál- miákban szükséges. Ha a bal pitvar mérete normális, az egyenáramú
totta az intravénás verapamilt a supraventricularis tachycardiák kezelé- sokk a legtöbb pitvar-fibrillációban szenvedô betegben a sinus-ritmus-
sében, mivel biztonságosabb, különösen azoknál a betegeknél, akik hoz való visszatérést eredményezi, de a betegek kb. 60%-ánál a disopy-
tényleg ventricularis tachycardiában szenvednek, és amely esetben a ramid kezelés ellenére 1 éven belül relapsus jelentkezik. Az ectopiás
verapamil negatív inotrop hatása végzetes lehet. Az orális verapamilt focus, vagy a His-köteg sebészi eltávolítása eredményes módszer a
még mindig használják a supraventricularis tachycardia megelôzésére. supraventricularis arrhythmiák befolyásolására. Sokkal biztonságosabb
A kumulatív negatív-inotrop hatás következtében a verapamilt nem le- módszer a focus, vagy a köteg eltávolítása intracardialis katéteren elhe-
het együtt alkalmazni β-blokkolókkal vagy kinidinnel. lyezett elektródokkal (endocavitalis ablatio). Mivel így AV-blokk ala-
kul ki, állandó pacemaker alkalmazása szükséges.

41
18. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek
Diuretikumok
Inotrop szerek Na+/Ca2+-pumpa Vasodilatatorok
TIAZIDOK
digoxin K+ Na+ Na+ Ca2+ bendrofluazid Az elô- és utóterhelést
milrinon – KACSRA HATÓK egyaránt csökkentik
dobutamin bumetanid captopril
Na+/K+- – –
ATP-áz furoemid enalapril
egyebek
Ca2+ Toxikus szinteknél
Na+
Depolarizáció
Oszcillációs
5'-AMP potenciálok
β1 ATP Arrhythmiák
Adenil-cikláz

– PDE
Gs
cAMP
Normál

teljesítmény
+ Pozitív
inotrop

Szív-
Ca2+ Ca2+
hatás

Az alacsony teljesítmény tünetei


K+-vezetõképesség Pangásos szívelégtelenség
csökkent
Az akciós összehúzódó képességgel

Fáradtság
potenciál rövidül
Pangásos tünetek
Membrán Dyspnoea
rezisztencia Balkamrai végdiastolés nyomás

Szívelégtelenség akkor lép fel, ha a szív teljesítménye (perctérfogat) rendszerint angiotenzin-konvertáló enzim- (ACE-) gátlót (fent jobb-
nem elégséges a szövetek megfelelô vérellátásához. Ez számos tünetet ra). Az ACE-gátlók (pl. captopril) csökkentik a szív terhelését (átlós
eredményez, pl. fáradtság, oedema, légszomj. A jobb- és balszívfél- nyíl, jobb oldali ábra) és a klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy mér-
elégtelenséget együttesen pangásos szívelégtelenségnek hívják, amely séklik a tüneteket és meghosszabbítják a pangásos szívelégtelenségben
mind tüdôpangást, mind perifériás oedemát jelent. A szívelégtelenség szenvedôk életét. Ha a szívelégtelenség súlyossága miatt a diuretikum
leggyakoribb okai a hypertonia és a coronariabetegség. A szívelégtelen- és ACE-gátlók kombinációjára nem reagál a beteg, akkor inotrop szer
ségben jelentkezô alacsony perctérfogat fokozott szimpatikus idegrend- (fent balra) adható.
szeri aktivitáshoz vezet, amely stimulálja a szívverések erejét és ritmu-
sát, valamint a vascularis rezisztencia fokozásával fenntartja a vérnyo- Az inotrop szerek a kalcium citoplazmába jutásának fokozásával nö-
mást. Az utóterhelés emelkedése tovább csökkenti a perctérfogatot. velik a szívizom kontraktilitását (függôleges nyíl, jobb oldali ábra),
A vese csökkent vérellátása reninszekréciót, valamint megnövekedett amely minden egyes akciós potenciálnál bekövetkezik (bal ábra). Így,
plazma-angiotenzin- és aldoszteronszinteket eredményez. A nátrium- a megemelkedett cAMP szint révén (bal oldali ábra) a β-adrenoceptor-
és folyadék-visszatartás növeli a vér össztérfogatát, fokozza az elôter- agonisták (pl. dobutamin) és a foszfodiészteráz gátlók (pl. milrinon)
helést és az oedemaképzôdés valószínûségét. egyaránt fokozzák a Ca2+-beáramlást, míg a digoxin az intracellularis
A szívelégtelenség kezelését rendszerint diuretikummal kezdik kalcium mennyiséget közvetett módon növeli, a membrán Na+/K+-
(fent középen) (14. fejezet), amely fokozza a nátrium- és folyadékki- ATP-áz ( ) gátlása révén. Az inotrop szerek általában arrhythmogén
választást és a keringô térfogat mérséklésével csökkenti az elôterhelést hatásúak, mivel a citoplazmában lévô kalciumfelesleg fokozza a latens
és az oedema kialakulását (hajlított nyíl, jobb oldali ábra). Enyhe szív- pacemaker-aktivitást. A digoxin a legfontosabb inotrop szer, de az akut
elégtelenségben tiazid (pl. bendrofluazid) adása elegendô lehet, de a súlyos szívelégtelenségben, ahol az agyi és vese-keringés életveszélye-
súlyosabb esetekben kacsdiuretikumokat alkalmaznak. Ha a diuretiku- sen alacsony (cardiogen shock), dobutamint adnak gyakran dopaminnal
mokra adott válasz nem kielégítô, akkor vasodilatatort is alkalmaznak, együtt, intravénás infúzióban.

42
ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATATOROK) ingerküszöböt, akciós potenciál keletkezik és ectopiás ütés jön létre.
A toxicitást növekedtével, az ectopiás ütések maguk is további ütéseket
A vénás dilatáció csökkenti a szívet megtöltô vér nyomását, azaz az váltanak ki, és ezzel önfenntartó ventricularis tachycardia jön létre,
elôterhelést (preload), míg az arteriolák dilatációja csökkenti azt az amely ventricularis fibrillációhoz vezethet.
ellenállást, amellyel szemben a szívnek dolgozni kell, azaz az utóter-
helést (afterload). Az erek tónusának mérséklôdése csökkenti az elégte- Közvetett hatások. A digoxin fokozza a centrális vagus aktivitást és ser-
lenül mûködô szív munkavégzését és oxigénigényét. A legmegfelelôbb kenti a szívben a muszkarinerg transzmissziót. Ennek következtében:
értágítók az ACE-gátlók (pl. captopril, enalapril) lehetnek (lásd még a (i) csökken a szívfrekvencia; (ii) lassul az atrioventricularis (AV-) átve-
15. fejezetet), mivel az artériás és vénás rezisztenciát is csökkentik a zetés; és (iii) megnyúlik az AV-csomó és a His-köteg refrakter
szívelégtelenségben gyakran jelen lévô érszûkítô hatású angiotenzin-II. periódusa. Pitvarfibrillációban ezt a hatását aknázzák ki (17. fejezet),
szint növekedésének meggátlásával. Így, a perctérfogat növekszik és a de toxikus szint esetén szívblokk következik be.
veseerek rezisztenciájának csökkenésével a vese vérátáramlása fokozó-
dik. Ez utóbbi hatás a csökkent aldoszteron-felszabadulással együtt (az Egyéb szervekre kifejtett hatások. A digoxin az összes ingerelhetô
angiotenzin-II. stimulálja az aldoszteron-felszabadulást) fokozza a Na+- szövetre hat és kardioszelektivitása a Na+-pumpa myocardialis funk-
és H2O-kiválasztást, és csökkenti a keringô vér térfogatát, valamint a ciókra gyakorolt hatásától függ. Legjellemzôbb extracardialis hatását a
vénás visszaáramlást a szívbe. Más vasodilatatorokat csak olyan bete- beleken fejti ki és étvágytalanságot, hányingert, hányást és hasmenést
geknél alkalmaznak, akik nem tolerálják az ACE-gátlókat. okozhat. Ezeket a hatásokat részben a bél simaizomzatára kifejtett
hatásával, részben a centrális vagus és kemoszenzitív triggerzóna sti-
mulálásával hozza létre. Kevésbé gyakori hatásai közé tartozik a con-
INOTROP SZEREK
fusio, esetleg pszichózis kialakulása.
A digoxin a Digitalis specieshez tartozó gyûszûvirág levelébôl extra-
hált glikozid. A vegyület a farmakológiai hatásért felelôs szteránvázas Toxicitás. A digoxin intoxikáció elég gyakori. Súlyosságától függôen
részbôl (aglikon) és az ahhoz kapcsolódó cukormolekulákból (digi- szükségessé válhat a digoxinkezelés felfüggesztése, és káliumpótlók,
toxóz) áll. Ez utóbbiak a vegyület kötôdését növelik. antiarrhythmiás szerek (phenytoin, ill. lidocain) vagy igen súlyos in-
toxikációban digoxinspecifikus antitestfragmens (Fab) adása.
Mechanikus hatások és terápiás haszon. A digoxin fokozza a dekom-
penzált szív kontrakciós erejét, és csökkenti oxigénfogyasztását. Szív-
SZIMPATOMIMETIKUMOK
elégtelenségben ez a hatás felelôs a digitálisz terápiás hasznáért. A sinus
rhythmust mutató, krónikusan dekompenzált betegeknél ezt az elônyt A szimpatomimetikumok aktiválják a szív β1-receptorait és stimulálják
gyakran megkérdôjelezték, de a legutóbbi klinikai vizsgálatok kimutat- az adenil-ciklázt, amely hatás a Gs-nek nevezett egyik G-proteinen ke-
ták, hogy a digoxin olyan betegeken is képes csökkenteni a szívelégte- resztül jön létre (balra). A megemelkedett cAMP aktiválja a cAMP-
lenség tüneteit, akik már kaptak diuretikumot. Digitálisz alkalmazása függô proteinkinázt, amely az L-típusú Ca2+-csatornák foszforilációját
különösen a pitvarfibrilláció hatására fellépô szívelégtelenségben aján- eredményezi, valamint növeli a csatornák nyitásának valószínûségét.
lott (17. fejezet). Ez fokozza a Ca2+-beáramlást és ezáltal a szívizom kontrakciós erejét.
A szimpatomimetikumokat arrhythmogén, valamint szívritmust és oxi-
Hatásmechanizmus. A digoxin gátolja a membrán Na+/K+-ATP-ázt génigényt növelô hatásaik miatt, általában kevéssé használják szívelég-
( ), amely az izomsejt membránján keresztüli Na+/K+-cseréért fele- telenségben. Ezek a hatások ugyanis myocardialis infarctusban fokoz-
lôs. Ez a folyamat emeli az intracelluláris Na+- és másodlagosan az int- zák az ischaemiát és növelik az infarctusterület nagyságát.
racelluláris Ca2+-mennyiséget, amely fokozza a szívizom kontrakciós
erejét. Az intracelluláris Ca2+-növekedés oka a membránon keresztüli A dobutamint akut, súlyos decompensatióban intravénás infúzióban
Na+-gradiens lecsökkentése, ez pedig mérsékli a diastole alatt bekövet- adják. A vegyület stimulálja a szívben a β1-adrenoceptorokat, és úgy
kezô Ca2+-kilökést a Na+/Ca2+-pumpa révén ( ). fokozza a kontraktilitást, hogy a szívritmust kevéssé befolyásolja.
A digoxin és a K+-ionok egyaránt az izomsejtmembránon kívüli „re-
ceptorokért” (Na+/K+-ATP-áz) vetélkednek, így a digoxin hatása pl. a A dopamin intravénás infúzióban adva szintén stimulálja a szív β1-ad-
diuretikumok okozta hypokalaemiában veszélyesen felerôsödhet. renoceptorait. Alacsonyabb dózisban a veseerek falában lévô dopamin
receptorok stimulálásával fokozza a renalis perfúziót. Cardiogen shock-
Elektrofiziológiai hatások. Ezek a közvetlen és közvetett hatások bo- ban dobutamint és alacsony dózisú dopamint együttesen alkalmaznak.
nyolult összhangjának köszönhetôk.
FOSZFODIÉSZTERÁZ-GÁTLÓK
Közvetlen hatások (lent ). Nem toxikus koncentrációban: (i) a szív
akciós potenciálja rövidül és a membránrezisztencia csökken, feltehetô- A milrinon a myocardialis sejtekben gátolja a foszfodiészteráz III-t
leg a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt, amelyrôl (PDE, bal ábra), így növekszik az intracellularis cAMP-szint és ennek
ismeretes hogy növeli a káliumvezetôképességet; (ii) az akciós poten- következtében fokozódik a Ca2+-beáramlás. A myocardialis kontraktili-
ciál megrövidülése a pitvari és kamrai refrakter periódust rövidíti; (iii) tás fokozása mellett a milrinon értágító hatású is. Más terápiára nem
toxikus koncentrációban (fent ) depolarizációt okoz (a Na+-pumpa reagáló súlyos, pangásos szívelégtelenségben intravénás infúzióban ad-
gátlásának köszönhetôen) és a normális akciós potenciált követôen osz- ják. Nincs arra vonatkozó adat, hogy a milrinon (vagy más PDE-gátlók)
cilláló depolarizációs utópotenciálok jelennek meg (a megnövekedett javítanák a túlélés esélyét, és ezért a klinikumban ritkán kerülnek alkal-
intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt). Ha az utópotenciál eléri az mazásra.

43
19. Véralvadásra ható szerek
Antikoagulánsok
K-VITAMIN-ANTAGONISTÁK Dekarboxi- Trombocita-aggregáció-
CH2 CH2 COO–
warfarin protrombin gátlók
aspirin
NAD+ K-vitamin H2
heparin dipyridamol
(frakcionálatlan vagy epoprostenol
„standard”) NADH K-vitamin (PGI2)
kis molekulatömegû epoxid COO–
heparinok (LMW heparin) Arachidon-
protrombin CH2 CH
dalteparin sav
COO– Ciklo-
+ oxigenáz
Xa Véralvadási –
lánc

Arachidonsav
Ciklo-oxigenáz
Trombin PGI2
Antitrombin III TXA2
cAMP
+
Fibrinogén Fibrin IP3
Antitrombin/trombin komplex
(monomer)
Ca2+

Th + Aggregáció –
Fibrinolitikumok

rom
Plazminogén Fibrin

endothel sejtek
bus
rög

Vascularis
streptokinase + Plazminogén
anistreplase aktivátor +
alteplase
Thrombus
Plazmin

Szolubilis fragmensek

Az ábra központi része a véralvadási láncreakció befejezô lépéseit talitikus komplexszé alakuljanak. Az orális antikoagulánsok csak in
mutatja be, amelynek eredményeképp thrombus alakul ki. A keringés vivo hatásosak és az antikoaguláns hatás kb. 36–48 óra alatt alakul ki.
lassabban mozgó, vénás oldalán kialakuló thrombus ( ) fibrinhálóból Így, ha azonnali hatás szükséges, akkor heparint is kell adni.
áll, amelyet thrombocyták és vörös vértestek töltenek ki. Az anti-
koagulánsokat (fent balra) különösképpen a heparint és warfarint szé- Az antikoagulánsok kevésbé használatosak az artériás thrombosisok
les körben alkalmazzák a vénás thrombosisok és emboliák (pl. mély- megelôzésében, mivel a keringés gyorsan áramló artériás oldalán a
vénás thrombosisban, posztoperatív thrombosis megelôzésében, mes- thrombus zömmel thrombocytákból képzôdik, csekély fibrintartalom-
terséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeken) megelôzésére és keze- mal. A thrombocyta-aggregáció-gátlók (jobbra) megakadályozhatják
lésére. Az antikoagulánsok legfôbb nemkívánt mellékhatása a hae- a thrombocyták aggregációját és az artériás thrombosis kialakulását. Az
morrhagia (vérzékenység) kialakulása. acetil-szalicilsav az egyetlen olyan gyógyszer, amely esetében meg-
gyôzôek a klinikai bizonyítékok a vegyület thrombocyta-aggregáció-
A heparin rövid hatású antikoaguláns és csak parenterálisan adható. gátló hatását illetôen. Kimutatták, hogy jótékony hatású az ischaemiás
Antikoaguláns hatásához a vérben található proteázgátló antitrombin szívbetegségekben és különösképpen a stroke megelôzésében. Feltéte-
III jelenléte szükséges, amely a trombinnal 1:1 arányú komplexet képez lezik, hogy az acetil-szalicilsav a thrombocyták tromboxán-A2 (TBX-
( ). A heparin e komplexképzôdés sebességét kb. 1000-szeresére A2) (jobb oldali ábra) szintézisét gátolja. A TBX-A2 a thrombocyták fô
fokozza és ezzel a trombin majdnem azonnal inaktiválódik. A heparin- eikozanoidja és az aggregációt erôteljesen indukálja.
antitrombin III komplex ugyancsak gátolja a X.a faktort és néhány
egyéb faktort. Az alacsony molekulatömegû heparin-antitrombin A fibrinolitikumokat (lent balra) intravénásan alkalmazzák és hatá-
komplex csak a X.a faktort gátolja. A heparin in vitro és in vivo egyaránt sukra a thrombus gyorsan feloldódik. Ehhez elsô lépésben aktiválják a
hatékony. plazminogént és az plazminná ( ) alakul, amely proteolitikus enzim
lévén bontja a fibrint és így feloldja a thrombust. A thrombolyticumo-
A warfarin orálisan aktív vegyület. Kumarinszármazék, és szerkezete kat, különösen a streptokinase-t, széles körben alkalmazzák a myocar-
a K-vitaminhoz hasonló. A warfarin (fent balra) blokkolja a glutamil- dialis infarctus kezelésében, és mindegyik szerrôl kimutatták, hogy
csoport K-vitamin függô α-karboxilációját (fent, satírozott) és ez csökkentik a mortalitást. Leghatásosabbak akkor, ha a myocardialis in-
módosított VII., IX. és X. faktorok, valamint protrombin-képzôdéshez farctust követô 3 órán belül adják, míg 24 órán túl hatásuk progresszíve
vezet. Ezek a faktorok azonban a koaguláció elôsegítése szempontjából csökken. A thrombolyticumok infarctust követô azonnali adása fonto-
hatástalanok. A Ca2+-kötô képességet ugyanis a α-karboxiláció biztosít- sabb, mint az, hogy melyik készítményt adjuk.
ja, amely nélkülözhetetlen a fehérjék számára ahhoz, hogy hatékony ka-

44
A thrombus az érpályában lévô, kórosan képzôdött vérrög. Thrombo- ról feltételezik, hogy az a thrombocytákban lévô TXA2 szintézis gátlá-
sis különösen akkor fordulhat elô, ha a véráramlás lelassul, ez pedig le- sának köszönhetô. A tromboxán-A2 a thrombocyta aggregáció haté-
hetôvé teszi, hogy az aktivált véralvadási faktorok felszaporodjanak kony indukáló szere. A sejtfelszíni receptorokra hat és aktiválja a fosz-
ahelyett, hogy „kimosódnának”. Az alsó végtag vénáiban gyakori prob- folipáz C-t. Ez inozitol-trifoszfát (InsP3) képzôdést eredményez, amely-
léma a posztoperatív thrombosis. Idônként a thrombus egy kis darabja nek következtében az intracelluláris kalcium szint emelkedik, ez pedig
leszakad (embolus) és a keringés a szervezet távoli helyére szállítja, aggregációt vált ki. Az erek falának endothel sejtjei termelik a proszta-
ahol ennek hatására súlyos károsodás léphet fel, pl. tüdôembolia. Pit- glandin PGI2-t (prosztaciklin), amely a TBX-A2 fiziológiás antagonis-
varfibrillációban a pitvari kontrakciók számának csökkenése miatt pang tája lehet. A PGI2 a thrombocytán különbözô receptorokat stimulál és
a vér, és ez elôsegíti a thrombusképzôdést. Ezek a thrombusok idôvel aktiválja az adenil-ciklázt. Ennek eredményeként a cAMP szint emel-
leválhatnak és agyi emboliát (stroke) okozhatnak. kedik, amely az intracelluláris kalcium szint csökkenésével és thrombo-
cyta aggregáció gátlással jár együtt. Az acetil-szalicilsav a ciklo-oxige-
náz (32. fejezet) irreverzíbilis gátlása révén megakadályozza a TBX-A2
ANTIKOAGULÁNSOK (VÉRALVADÁS-GÁTLÓK)
képzôdést. A thrombocyták nem képesek új enzimet szintetizálni (nin-
A heparin a természetben elôforduló, erôsen savas, változó molekula- csen sejtmagjuk), ellentétben az erek endothel sejtjeivel, így a másna-
tömegû (5000–15 000) glukózamino-glikán. A subcutan vagy folyama- ponta adott acetil-szalicilsav (320 mg/nap) a dózishoz mérten sokkal
tos intravénás infúzióban adott heparin csökkenti az elektív mûtéten, hosszabb ideig és szelektív módon gátolja a ciklo-oxigenázt. Így a PGI2
stroke-on és myocardialis infarctuson átesô betegekben a mélyvénás aggregációt gátló és a TBX-A2 aggregációt kiváltó hatása közötti
thrombosisok elôfordulását. egyensúly kedvezô irányba tolódik el. A dipyridamolt mesterséges
A heparin legfôbb mellékhatása a vérzések fellépésének veszélye. szívbillentyûvel rendelkezô betegeknél a warfarinnal együtt alkalmaz-
Ez rendszerint a vegyület adásának felfüggesztésével befolyásolható, zák a thrombosis kialakulásának megelôzésére. A dipyridamol hatás-
mivel a heparin hatástartama rövid (4–6 óra). Amennyiben szükséges, a mechanizmusa ismeretlen és hatásossága is kétséges.
heparinhatás intravénás protamin injekcióval semlegesíthetô. A prota-
min bázisos peptid, amely a savas heparinnal egyesül. A heparin ritkán
FIBRINOLITIKUMOK (THROMBOLYTICUMOK)
allergiás reakciókat és thrombocytopeniát okozhat.
A fibrinolitikumokat (túlnyomórészt a streptokinase-t, de növekvô
Az alacsony molekulatömegû heparinoknak hosszabb a felezési ide- mértékben a szöveti plazminogén aktivátorokat (tPA) az Egyesült Ki-
je, mint a standard heparinnak és az egyszeri subcutan injekció épp- rályságban) gyakran alkalmazzák a myocardialis infarctusban a corona-
olyan hatásos belôlük, mint az intravénásan adott heparin. A heparin he- riákat elzáró thrombusok oldására. Intravénás infúzióban adják ôket, és
lyett ma egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket. ha ez az infarctust követô 3 órában történik, akkor az arteriák kb. 50%-
ában okoz reperfúziót. Az acetil-szalicilsav és a streptokinase myocar-
dialis infarctusban kifejtett terápiás hatása összegzôdik. A thrombolyti-
K-VITAMIN ANTAGONISTÁK
cumok fô mellékhatásai a hányinger, hányás, vérzés és az alteplase-t ki-
A warfarin orálisan jó felszívódó vegyület, de a teljes antikoaguláns véve allergiás reakciók. A vérzések rendszerint csak a beadás helyére
hatás csak 1–3 nap alatt alakul ki. Ez az idô ahhoz szükséges, hogy a ve- korlátozódnak, idônként azonban stroke is kialakulhat. A streptoki-
gyület hatására keletkezô inaktív véralvadási faktorok fokozatosan he- nase, amely nem enzim, a keringô plazminogénhez kötôdve olyan akti-
lyettesítsék az eredendôen jelen lévô aktívakat. A warfarin felezési ide- vátorkomplexet hoz létre, amely további plazminogént alakít át plaz-
je hosszú (körülbelül 40 óra), és a kezelés felfüggesztését követôen 5 minná. Mivel a vérben, a keringô plazmint semlegesíteni képes plaz-
napig is eltarthat, amíg a protrombinidô visszatér a normális értékre. mingátlókból nagy mennyiségû felesleg található, a vérzések kialaku-
A warfarint a máj metabolizálja és az inaktív 7-hidroxi-warfarinná ala- lása rendszerint nem jelent problémát. A thrombusban a plazmingátlók
kítja. A máj microsomalis enzimrendszerét indukáló gyógyszerek (pl. koncentrációja alacsony és így, a streptokinase valamelyest szelektíven
barbiturátok, carbamazepin) gátolják a warfarin antikoaguláns hatását, hat a fibrinrögre.
míg elvonásukkor haemorrhagia léphet fel. Azok a vegyületek (pl. ci-
metidin, etanol, metronidazol), amelyek gátolják a máj enzimrendsze- Az alteplase rekombináns DNS-technológiával elôállított plazminogén
rét, csökkentik a warfarin lebomlását, és ezáltal potenciálják annak ha- aktivátor. Allergiás reakciókat nem vált ki és olyan betegekben is alkal-
tását. A warfarin hatása alvadási faktorok koncentrátumának (vagy al- mazható, akiknél az éppen lezajló streptococcus fertôzés vagy strepto-
vadási faktorokat tartalmazó friss, fagyasztott plazma) adásával füg- kinase-kezelés további streptokinase használatát kontraindikálja (azaz
geszthetô fel, és ez a hatás gyors megszüntetésére választandó meg- anaphylaxis veszély esetén). A streptokinase-zal ellentétben, a heparin
oldás. Súlyos túladagolásban intravénás K-vitamin (phytomenadion) és alteplase együtt adása elônnyel jár, bár növelik a stroke veszélyét. Az
adható, de a hatás kifejlôdése 6–12 órát igényel. alteplase-t az USA-ban széles körben alkalmazzák és különösen hatá-
sos, ha kellôen korán adják.
THROMBOCYTA-AGGREGÁCIÓ-GÁTLÓK
Az anistreplase a humán plazminogén és a streptokinase komplexe,
Az acetil-szalicilsav csökkenti az esélyét a myocardialis infarctus ki- amelyet a vegyület katalitikus centrumában anizoil csoporttal inakti-
alakulásának az instabil anginában szenvedô betegeknél és növeli a túl- váltak. A vérben az anizoil-csoport lassan lehasad és létrejön az aktív
élés esélyét az akut myocardialis infarctusban szenvedôknél. Ugyan- plazminogén-streptokinase. Ily módon a hatástartam 4–6 órára meg-
csak csökkenti a stroke esélyét a transiens ischaemiás rohamban. Az nyúlik, és lehetôvé teszi az egyszeri intravénás adást. Mivel a komplex
acetil-szalicilsav thromboemboliás betegségben való jótékony hatásá- streptokinase-t tartalmaz, így allergiás reakciók elôfordulhatnak.

45
20. Lipidcsökkentôk
Endocytosis
lízis
HMG CoA
Anioncserélô gyanták gátlók
KE LDL
cholestyramin koleszterol simvastatin
colestipol
pravastatin
LDL-R
fluvastatin

nicotinsav
Fokoz
A

Gátol Fibratok
A
VLDL
benzafibrat
A CoA
gemfibrozil
ES HMG CoA
TG egyebek
Epevezeték mevalonát –
ES
A ES Koleszterol + TG KE
Portalis véna Aktiváló

ES HDL Lipoprotein lipáz


Kol
(az izom- és zsírszövet
A ES Bél kapillárisokban)

LDL receptor KE

A
Epesav Zsírsavak
ES
kiválasztás
LDL

A lipidek, úgymint a trigliceridek és a koleszterin észterek vízoldha- lódnak a chylomicronokról és a trigliceridmentes maradékot a máj tá-
tatlanok és a plazmában olyan részecskék (lipoproteinek) magjában volítja el.
szállítódnak, amelyek foszfolipidekbôl és szabad koleszterinbôl álló Erôs pozitív korreláció mutatható ki az LDL koleszterin plazmakon-
burokkal rendelkeznek. Ezt a felszíni réteget egy vagy több apolipo- centrációja és a közepes és nagy erekben kifejlôdô atherosclerosis kö-
protein stabilizálja, amelyek egyben mint ligandumok mûködnek a zött. Arról a terápiáról, amely csökkenti az LDL és növeli a nagy den-
sejtfelszíni receptorokon. A plazma lipoproteinek körülbelül kéthar- zitású lipoprotein (HDL) mennyiségét kimutatták, hogy csökkenti a ko-
mada a májban szintetizálódik (satírozott rész). A trigliceridek (TG) a szorús erek atherosclerosisának kialakulását. A lipidcsökkentô szerek
véráramba szekretálódnak, mint igen alacsony denzitású lipoproteinek alkalmazása leginkább az olyan betegeknél indokolt, akik az artéria
(VLDL) ( ) Az izomban és a zsírszövetben a kapillárisok (jobbra) coronaria megbetegedésében szenvednek, vagy a többszörös rizikó
rendelkeznek egy olyan enzimmel, a lipoprotein lipázzal ( ), amely faktorok következtében nagy a kockázata a koszorús erek megbetege-
a triglicerideket zsírsavakká hidrolizálja, ezek azután bekerülnek az désének, vagy azoknál a betegeknél, akik familiáris hypercholeste-
izmokba (energiaforrásnak) és a zsírszövetekbe (tárolásra). A maradék, rinaemiában szenvednek. Az anion cserélô gyanták (fent balra, A )
koleszteril-észterben (KE) gazdag maggal rendelkezô részecskéket ala- megkötik az epesavakat ( ES ), és mivel azok nem adszorbeálódnak a
csony denzitású lipoproteineknek (LDL) nevezzük. A máj és más sejtek bélbôl, a koleszterin kiürülés fokozódik. A statinok, 3-hidroxi-3-metil-
LDL receptorokat ( ) tartalmaznak, amelyek endocytosisal (felsô glutaril koenzim-A (HMG CoA) reduktáz gátlók (fent jobbra), csök-
ábra) távolítják el az LDL-t a plazmából. A máj receptorokon keresztüli kentik a máj koleszterin szintézist. A gyanták és a statinok okozta hepa-
LDL eltávolítás a fô mechanizmusa a plazma LDL szint szabályozásá- tocyta koleszterin csökkenés kompenzatórikusan növeli a máj LDL re-
nak. ceptorok számát (felsô ábra) és ennek következtében a plazma kolesz-
Az elfogyasztott táplálék zsírjának zsírsavai és koleszterinje a bél terin csökken. A nikotinsav (jobbra középen) csökkenti a VLDL fel-
mukóza sejtjeiben újra eszterifikálódnak és a chylomicronok magját ké- szabadulást a májból, míg a fibrátok (jobbra lent), amelyek zömmel a
pezik, amelyek a thoracalis vezetéken (ductus thoracicus) keresztül lép- triglicerid szintet csökkentik, feltehetôleg elsôsorban a lipoprotein lipáz
nek a plazmába. A zsírsavak, a lipoprotein lipáz segítségével hidrolizá- stimulálása révén hatnak.

46
A lipoproteineket egyensúlyi ultracentrifugálással meghatározott den- csökkenése a hepatocitákban az LDL receptorok fokozott
zitásuk alapján csoportosítják. A nagy alkotórészek (chylomicronok, expressziójához vezet, amely fokozza a koleszterin clearance-ét
maradványok és a VLDL) a legkevésbé denzek és nem atherogének, (eltûnését) a plazmából. Erôsen nyilvánvaló, hogy a statinok csökkentik
mivel nagy méretük (30–500 nm átmérô) meggátolja abban, hogy átjus- a plazma koleszterin szintet, elsôsorban az LDL receptorok számát
sanak az érfalon. Az LDL részecskék (18–25 nm) könnyen bejutnak a növelve. A gyógyszer hiányossága, hogy nem hat a homozygota
sérült artériákba és elsôsorban az atherosclerosis kialakulásáért felelôs. familiáris hypercholesterolaemiaban (azaz, olyanoknál akiknek nincs
A HDL részecskék a legkisebbek (5–12 nm átmérôjû) és az epidemio- LDL receptora).
lógiai vizsgálatok alapján megállapították, hogy az atheroma alacso-
nyabb elôfordulása a HDL magas szintjével függ össze. A HDL befo- A nemkívánt mellékhatások ritkák de közülük a leggyakoribb a myopa-
gadja a sejtekbôl és a trigliceridjeiket elvesztett lipoproteinekbôl a ko- thia. A myopathia gyakorisága azoknál a betegeknél fokozott, akik niko-
leszterin (eszterifikálatlan) felesleget és ezért rendelkezik egy felületi tinsav, vagy fibrát kombinált terápiában részesülnek. A statinokat nem
komponens felesleggel, beleértve a koleszterint is. A koleszterin az új- lehet terhesség idején adni, mivel a koleszterin nélkülözhetetlen a nor-
raeszterifikáció során kevésbé poláros lesz, elôsegítve a HDL hidrofób mál magzati fejlôdéshez.
magjába jutását és lehetôvé téve, hogy a felszín további koleszterint fo-
gadjon be. A koleszteril-észterek ezt követôen visszajutnak a májba. Anion-cserélô gyanták. A cholestyramin és colestipol folyadékkal
A koleszterinnek az artériák falából HDL-lel történô eltávolítása, úgy bevehetô porok. Fokozzák az epesavak kiválasztását, illetve kiürülését
tûnik hogy az alapja az antiatherogen hatásának. és ezzel több koleszterin alakul át epesavvá. A hepatocyták koleszterin
koncentrációjának csökkenése kompenzatórikusan fokozza a HMG
Hyperlipidaemiák. Az elsôdleges lipoprotein megbetegedésekben a CoA reduktáz aktivitást és az LDL receptorok számát. Mivel az anion-
koleszterin, a trigliceridek, vagy mindkettô szerepet játszhat. A szekun- cserélô gyanták nem mûködnek a homozygota familiáris hypercholes-
der hyperlipidaemia egy másik betegség eredménye, pl. diabetes melli- terinaemiában szenvedô betegekben, ezért úgy tûnik, hogy a fokozott
tus, hypothyroidismus. A leggyakoribb megbetegedésekhez soroljuk a hepatikus LDL receptor expresszió a fô mechanizmus, amellyel a gyan-
hypercholesterinaemiát. Az esetek kb. 5%-a családi eredetû, de az ese- ták csökkentik a plazma koleszterin szintet.
tek zömében az ok ismeretlen. A hyperlipideamia fô terápiája, kivéve a
súlyos és örökletes eseteket, az étrendváltoztatás (pl. kevés zsír és diéta Nemkívánt mellékhatásaik a béllel kapcsolatosak, mivel a gyanták nem
megszorítás az ideális testsúly eléréséhez). abszorbeálódnak, ezért felfúvódást és alhasi diszkomfortot, hasmenést
és székrekedést okoznak.
Atherosclerosis. Nem teljesen tisztázott még, hogy az atheromás plak-
kok (lerakódások) hogyan alakulnak ki az arteriákban, de azt feltétele- A nikotinsav csökkenti az VLDL kiáramlást, ezért csökkenti a plazma
zik, hogy az turbulens áramlás indítja el a folyamatot, fokális károso- triglicerid szintet (30–50%-kal). Ugyancsak csökkenti a koleszterin
dást okozva az intimán. Az ér lumenébe kinyúló lerakódások koleszte- szintet (10–20%-kal) és fokozza a HDL szintet. A nikotinsav volt az
rinben gazdagok és egy rostos tetôvel rendelkezô lipid magból állnak. elsô lipicsökkentô, amely csökkentette a coronaria megbetegedésben a
Ha a tetô megreped, akkor a subintima úgy viselkedik, mint a thrombo- összmortalitást, de használatát nemkívánt hatások korlátozták, mint pl.
sis központja és az artéria elzáródása instabil anginát, myocardialis prosztaglandin-mediált kivörösödést, szédülést és szívdobogást. A ni-
infarctust és stroke-ot okoz. Az epidemiológiai vizsgálatok erôs pozitív kotinsavat ma elsôsorban kombinációban alkalmazzák anioncserélô
korrelációt mutattak a plazma koleszterin koncentráció (LDL) és a gyantával olyan betegeknél, akik familiáris hypercholesterinaemiában
koronária atherosclerosis között, amelynek elôfordulását és súlyosságát szenvednek.
jelentôsen növeli a többi rizikófaktor, beleértve a dohányzást, a magas
vérnyomást, a cukorbetegséget, a családi vagy személyes eredetû korai A fibrátok (pl. gemfibrozil, benzafibrat) mérsékelten csökkentik az
szívmegbetegedést, a balkamrai hipertrófiát. LDL (kb. 10%) és növelik a HDL (kb. 10%) szintet. Ugyanakkor, mar-
káns plazma triglicerid szint csökkenést (kb. 30%) okoznak, nyilván-
valólag a lipoprotein lipáz aktivitás stimulálásával. A fibrátok elsôként
LIPIDCSÖKKENTÔK
választott szerek az igen magas triglicerid szintû betegeknél, akiknél a
A HMG CoA reduktáz gátlók (statinok) a legújabb lipidcsökkentô pankreatitis veszélye áll fenn.
szerek. Nagyon hatékonyan csökkentik az össz- és LDL-koleszterint és
kimutatták, hogy adásuk csökkenti a coronaria eseményeket és az össz- Nemkívánt mellékhatások. Minden fibrát okozhat myositis-szerû szin-
mortalitást. Kevés a mellékhatásuk és ma rendszerint az elsôként vá- drómát. A myositis elôfordulását fokozza a HMG CoA gátlók egyidejû
lasztott gyógyszerek. A HMG CoA reduktáz gátlók blokkolják a ko- alkalmazása, ezért az ilyen kombinációkat kerülni kell.
leszterin szintézisét a májban (amely a legtöbb gyógyszert felveszi). Ez
stimulálólag hat további enzimek expressziójára, amelyek a koleszterin Gyógyszer kombinációk. A súlyos hyperlipidaemia a lipidcsökkentôk
szintézis normál szintre való visszaállításában játszanak szerepet. kombinációs alkalmazását teheti szükségessé pl. ioncserélô gyanta és
Ugyanakkor, ez a kompenzatorikus hatás nem teljes és a koleszterin HMG CoA reduktáz gátló.

47
21. Anaemiában alkalmazott gyógyszerek

Központi idegrendszeri sejtmembránok Subakut kombinált degeneráció


Vaskészítmények
ORÁLIS
Rendellenesen képzôdött zsírsavak Metil-malonil-CoA mutáz vas-szulfát
vas-glukonát
CH3 CHCO CoA vas-fumarát
CH3 CH2CO CoA
COOH Dezoxiadenozil- PARENTERÁLIS
kobalamin COOH
vas-szorbitol
Metil-malonil-CoA
Szukcinil-CoA

B12-vitamin
hydroxocobalamin
5-CH3-H4-folsav-homocisztein
metil transzferáz
5-CH3-H4-Folsav H4-Folsav Folsav kofaktorok

Kobalamin Metil-kobalamin
(Nélkülözhetetlen
Folsav a táplálékban a DNS-szintézishez)
lévô formában (DR)

Metionin Homocisztein Dihidrofolsav

Dihidrofolsav-reduktáz (DR) Folsav


Folsav

A normál vörösvértest-képzôdéshez vas, B12-vitamin és folsav szüksé- tek csökkent termelését és rendellenes érését eredményezi (megaloblas-
gesek. Ezek bármelyikének hiánya anaemiát okoz. A vörösvértest kép- tos anaemia). A B12-vitamin hiánya az anaemia mellett központi ideg-
zôdést az eritropoietin szabályozza, amely elsôsorban a vesék által rendszeri degenerációt (szubakut kombinált degenerációt) is okoz,
kiválasztott hormon. Krónikus vesebetegségekben gyakran fordul elô amely pszichiátriai és fizikális tüneteket eredményezhet. Az anaemia a
anaemia az eritropoietin-termelés csökkenése miatt. H4-folsav (tetrahidro-folsav) szintézis (alsó ábra, ) gátlásának, míg
A vas nélkülözhetetlen a hemoglobinképzéséhez és a vashiány nem az idegi degeneráció a metil-malonil-CoA (felsô ábra, ) felszaporo-
megfelelô hemoglobintartalmú microcytákat eredményez (microcytaer dásának köszönhetô.
hypochrom anaemia). Vashiányban, amely krónikus vérvesztés, terhes- B12-vitamin hiány akkor fordul elô, amikor az intrinsic faktor hiá-
ség (a magzat vasat von el az anyától), különbözô bélbetegségek (a vas nyában (anaemia perniciosa) vagy gastrectomia után B12 vitamin mal-
abszorpciója csökkenhet), vagy koraszületés (ezek a csecsemôk igen absorptio lép fel (nincs intrinsic faktor), vagy különbözô vékonybélbe-
alacsony vasszinttel születnek) hatására következhet be, vaskészítmé- tegségekben az abszorpció csökken. Mivel a betegség szinte mindig a
nyek adása szükséges (fent jobbra). B12 vitaminfelszívódási zavara (malabszorpció) miatt jelentkezik, az
Az orális vaskészítmények fô hátránya a gyakori gyomor-bél pana- orális vitaminadás haszna kevés. Így a rendszerint életmentéshez szük-
szok kialakulása. A több hónapig tartó terápiában, az alacsony dózisú séges vitaminpótlást a parenteralis B12-vitamin (balra) jelenti. A terápia
vassal az orális kezelést addig folytatják, míg a hemoglobinszint norma- lehetséges formája a hydroxocobalamin, mivel az tovább marad meg a
lizálódik és a szervezet vasraktárai feltöltôdnek. A gyerekek igen érzé- szervezetben, mint a cyanocobalamin (a cyanocobalamin kevésbé kötô-
kenyek a vastúladagolásra és akár 1 g vasszulfát is halálos lehet. A vas- dik a plazma fehérjékhez és gyorsabban választódik ki a vizelettel).
túladagolást a hatékony vaskeláló szer, desferroxamin orális vagy A folsavhiány megaloblastos anaemiához vezet, amely terhesség-
parenterális bevitelével kezelhetjük. ben (a folsavigény megnô) és felszívódási zavarokban (pl. steatorrhoea
A B12-vitamin és folsav a normál DNS-szintézis számos lépéséhez és sprue következhet be és orális folsavadást (lent jobbra) igényel.
nélkülözhetetlen. Bármelyik vitamin hiánya az erythroid prekurzorsej-

48
VAS a gyomor nyálkahártya parietalis sejtjei választanak ki. Az abszorpció
a distalis ileumban történik egy igen specifikus transzportfolyamat
A hem magját vas atom képezi, amely a megfelelô globinlánccal egye- segítségével, és a vitamin ezt követôen a transzkobalamin II-höz
sülve hozza létre a hemoglobin fehérjét. A szervezet raktáron kívüli (plazma-glikoprotein) kötôdve transzportálódik. Az anaemia
vastartalmának több mint 90%-a hemoglobin formájában található a perniciosa az intrinsic faktor hiányából ered, amelyet autoantitestek
szervezetben (körülbelül 2,3 g). Bizonyos vasmennyiség (körülbelül okoznak, úgy hogy magára a faktorra, vagy a gyomor parietalis sejtjeire
1 g) ferritin és hemosziderin formájában tárolódik a lép, a máj és a hatnak (atrophiás gastritis).
csontvelô makrofág sejtjeiben.
Metil-malonil-CoA-mutáz. Ez az enzim dezoxi-adenozil-kobalamint
Abszorpció. A vas normális körülmények között a duodenumból és a igényel a metil-malonil-CoA–szukcinil-CoA átalakuláshoz. B12-vita-
proximalis jejunumból szívódik fel. Innen a táplálék vastartalmának min hiányában ez a reakció nem zajlik le és ennek következtében a me-
5–10%-a szívódik fel (körülbelül 0,5-1 mg/nap), de ez emelkedhet, ha til-malonil-CoA felszaporodik. A felszaporodott enzim rendellenes
a vastartalék alacsony. A vas az aktív transzporttal történô felszívódás- zsírsavak szintézisét eredményezi, amelyek beépülnek az idegsejt-
hoz ferro (kétértékû) formában kell jelen legyen. A plazmában a vas a membránokba és a B12-vitamin hiányra jellemzô neurológiai elváltozá-
transzferrin nevû β-globulinhoz kötôdve szállítódik. A vas kiválasztá- sokat okozzák.
sára nincs külön mechanizmus, így az egyensúly szabályozása a vas ab-
szorpciójában bekövetkezô megfelelô változásokkal érhetô el. Az 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil-transzferáz az 5-CH3-H4-
folsavat és a homociszteint alakítja át H4-folsavvá és metioninné. Ebben
a reakcióban a kobalamin metil-kobalaminná alakul. Ha a B12-vitamin-
VASKÉSZÍTMÉNYEK
hiány ezt a reakciót meggátolja, akkor a táplálékban és a raktárakban
Az orális terápiában alkalmazott vaskészítmények ferrosókat tartalmaz- lévô folsav (5-CH3-H4-folsav) nagyobb része nem alakul át a folsav-ko-
nak, mivel ezek szívódnak fel a leghatékonyabban. Vashiányos bete- faktorok prekurzorává (H4-folsav), és a DNS szintézishez szükséges
gekben naponta körülbelül 50–100 mg vas képes beépülni a hemoglo- folsav-kofaktorok hiánya fejlôdik ki. Ez a reakció köti össze a folsav és
binba. Mivel az orális ferrosók 25%-a szívódik fel, ezért a hiány lehetô a B12-vitamin metabolizmusát és magyarázza, hogy a folsav magas dó-
leggyorsabb pótlására naponta 200–400 mg vasat lehet adni. Amennyi- zisa miért javítja a B12-vitamin hiánya okozta anaemiát, az idegi dege-
ben ez a gyomor-bél irritáció következtében nem tolerálható (hányin- nerációt azonban nem.
ger, gyomortáji fájdalom, hasmenés, székrekedés), akkor a dózist csök-
kenteni kell. Ez is teljesen megszüntetni a vashiányt csak jóval las-
FOLSAV
sabban.
A szervezet kevés folsavat raktároz (5–20 mg) és mivel a napi igény
Parenteralis vaskészítményt csak akkor szabad alkalmazni, ha az orá- magas, így a folsavhiány és a megaloblastos anaemia gyorsan kifejlôdik
lis terápia sikertelen. Ez nem sietteti a hemoglobinválasz kialakulását. (1–6 hónap), ha a folsav utánpótlás megszûnik. A folsav a proximális
jejunumban teljes mértékben felszívódik, de a táplálékban lévô folsav
A vas-szorbitol vas és szorbit citromsavval képzett komplexe. Ez a ké- zömmel az 5-CH3-H4-folsav poliglutamát formája. A glutamil-csopor-
szítmény nem alkalmas intravénás beadásra és a bôrelszínezôdés mér- tok a mono-glutamát 5-CH3-H4-folsav abszorpciója elôtt egy kivételé-
séklése érdekében a mélyebb rétegekbe adják intramuscularisan. A pa- vel elhidrolizálnak. A B12-vitamin hiánnyal ellentétben a folsav hiányát
renteralisan adott vas anaphylaxiás reakciókat okozhat. gyakran okozza nem megfelelô mértékû folsav felvétele a táplálékkal.
Egyes gyógyszerek (pl. phenytoin, orális fogamzásgátlók, isoniazid) az
Vas toxicitás. Akut mérgezés a leggyakrabban kisgyermekekben fordul abszorpció csökkentése révén okozhatnak folsavhiányt.
elô, akik véletlenül nagyobb mennyiségû vastablettát vettek be. Ez al- Toxikus folsav- és B12-vitamin-hatások nem ismeretesek. Az azon-
hasi fájdalommal, hányással, véres hasmenéssel járó nekrotizáló gastro- ban fontos, hogy B12-vitamin-hiányos állapotban ne adjunk folsavat ön-
enteritist okoz és késôbb shock is felléphet. Ezt, még átmeneti javulás magában, mivel az anaemia ugyan javulhat, de a neurológiai degenerá-
után is acidosis, coma és halál követheti. ció folytatódik és irreverzíbilissé válhat.

B12-VITAMIN ERITROPOIETIN
Megaloblastos anaemiásokban a károsodott DNS szintézis képezi a be- A hypoxia, vagy vérzések fokozott hemoglobin-szintézist és erythro-
tegség alapját. A sejtosztódás csökkent, de az RNS- és fehérjeszintézis cyta-felszabadulást eredményeznek. Ezeket a változásokat a keringô
folytatódik. Ez nagyméretû, fragilis vörösvértesteket (macrocyta) ered- eritropoietin (166 aminosavból álló glikoprotein) megnövekedett
ményez. A B12-molekula centrumában elhelyezkedô kobaltatom kova- mennyisége közvetíti. Az eritropoietin a csontvelôben lévô erythroid
lensen köti a különbözô ligandokat, ezekkel különféle kobalaminokat prekurzorsejtek receptoraihoz kötôdik és fokozza a hem-szintézisben
képezve. A vitamin aktív formái a metil-kobalamin és a deoxi-adenozil- szerepet játszó enzimek transzkripcióját. A rekombináns eritropoietint
kobalamin és más kobalaminoknak is ezekké az aktív formákká kell át- (epoetin, intravénás vagy subcutan injekcióban adva) a zömmel hor-
alakulniuk. mondeficiencia okozta krónikus vesebetegség hatására fellépô anaemia
A B12-molekula (extrinsic faktor) csak akkor abszorbeálódik, ha kezelésére adják.
komplexet képez a glikoprotein természetû, intrinsic faktorral, amelyet

49
22. A központi idegrendszer transzmitterei
Gyors „ponttól-pontig” Lassú szabályozású
jelátvitel Excitátoros jelátvitel
acetil-kolin posztszinaptikus NEUROPEPTIDEK
potenciál (EPSP)
(nikotinhatás) P-anyag
AMINOSAVAK met-enkefalin
glutaminsav leu-enkefalin
aszparaginsav
Excitátoros angiotenzin
idegvégzôdés szomatosztatin
GABA –
glicin luteinizáló hormon
releasing hormon
(LHRH)

v
B

minsa
GA
GAB AB – + calcitonin génhez
A Regisztráló pipetta

G lut a
+ Excitátoros kapcsolt peptid
aminosav (CGRP)
Na+ + receptor
egyebek
Preszinaptikus
inhibitoros MONOAMINOK
+ idegvégzôdés Centralis neuron
GABAB dopamin
noradrenalin
– adrenalin
α1 /α /β D/
2 recep 1 D2 szerotonin (5-HT)
t o rs
tor

acetil-kolin
ce p

Inhibitoros
Re

idegvégzôdés (muszkarin hatás)


BA
GA

α2
A
BA

CI–
GA

Transmitter nitrogén-monoxid
+ „felhô”

Inhibitoros Monoaminerg
posztszinaptikus Axon Varicositás axon
potenciál (IPSP)

A központi idegrendszerre ható gyógyszerek használata sokkal gyako- fel. A GABA a membrán Cl–-vezetôképességének fokozásával hiperpo-
ribb, mint bármely más gyógyszercsaládé. Terápiás alkalmazásukon túl larizálja a neuronokat, és a nyugalmi membránpotenciált a Cl–-egyen-
az olyan szereket, mint a koffeint, az alkoholt, és a nikotint társadalmi súlyi potenciáljának közelében stabilizálja. A glicin szintén gátló transz-
méretekben fogyasztják élvezeti szerként. A centrálisan ható vegyüle- mitter, elsôsorban a gerincvelôben.
tek tartós szedés esetén gyakran okoznak dependenciát (29. fejezet) és A gyors, „ponttól pontig” jelátvitel mellett az agy rendelkezik egy
ezért jó néhányuk használata szigorú szabályozás, ellenôrzött gyógy- sokkal diffúzabb szabályozó rendszerrel, amely transzmitterként mo-
szerkiadás hatálya alá esik. noaminokat mûködtet (lent jobbra). Ezeknek az axonkötegeknek a
A centrálisan ható vegyületek terápiás hatásának mechanizmusa sejttestjei az agy számos területét behálózzák. A transzmitter-felszaba-
rendszerint ismeretlen, tükrözve ezzel ismereteink hiányát a neurológiai dulás a monoaminerg neuronok varicosus terminális hálózata mentén
és pszichiátriai kórképek területén. A központi idegrendszer transzmit- több ponton, diffúz módon következik be, és igen nagy számú célsejtre
tereinek ismerete nélkülözhetetlen, mivel gyakorlatilag minden centrá- hat. A centrális monoaminerg pályák funkciója még nem egyértelmû,
lis támadáspontú gyógyszer a szinaptikus transzmisszió befolyásolásá- de szerepet játszanak az olyan betegségekben, mint a parkinsonismus, a
val fejti ki hatását. depresszió, a migrén és a schizophrenia.
Azok a transzmitterek, amelyek a gyors, „ponttól pontig” típusú ide- Számos peptidet (fent jobbra) fedeztek fel a centrális neuronokban
gi ingerületvezetésben vesznek részt: aminosavak (balra), kivéve né- és idegvégzôdésekben. Transzmitter szerepük igazolása még általában
hány nikotinreceptort tartalmazó kolinerg szinapszist. A legfontosabb meglehetôsen hiányos. Ezek a peptidek a diffúzan ható szabályozó
centrális izgató transzmitter a glutaminsav, amely a membrán Na+- transzmitterek egy másik csoportját képezhetik, de mind ez idáig leg-
vezetôképességének növelésével depolarizálja a neuronokat. A legfon- többjük élettani szerepe még tisztázatlan.
tosabb gátló transzmitter a α-aminovajsav (GABA), és a központi Újabban felvetették, hogy a nitrogén-monoxid (NO) az agyban,
idegrendszer szinapszisainak feltehetôleg egyharmadában ez szabadul mint neurotranszmitter mûködhet.

50
AMINOSAVAK centrális hatásaik révén tengeribetegségben és parkinsonismusban (26.
fejezet) is alkalmazzák. Az Alzheimer-kórt, amely a senilis dementia
A γ-aminovajsav a központi idegrendszer minden területén megtalál- gyakori formája, és ma még nem tudjuk hatásosan gyógykezelni, a
ható, de elsôsorban a helyi gátló interneuronokban. A GABA gyorsan kolinerg neuronok számának csökkenése és memóriakiesés jellemzi.
kialakuló gátló hatást fejt ki a centrális neuronokra a görcskeltô bicucul- A tacrin kolinészteráz-gátló, amelyet mérsékelt (kb. 15%) sikerrel al-
linnal gátolhatók posztszinaptikus GABAA receptorok keresztül. Bizo- kalmaznak Alzheimer-kóros betegeknél, sajnos azonban a vegyület he-
nyos GABA receptorok (GABAB) a bicucullinnal nem gátolhatók, de patotoxikus.
baclofennel (p-kloro-fenil-GABA) szelektíven aktiválhatók. Számos
GABAB receptor található a preszinaptikus idegvégzôdéseken, és ezek A katecholaminok rendszerint gátló hatásúak, ha lokálisan alkalmaz-
aktiválása csökkenti a transzmitter-felszabadulást (pl. a glutaminsavét zák ôket a centrális neuronokon.
és magáét a GABA-ét is). A baclofen a gerincvelôben csökkenti a glu-
taminsav-felszabadulást, és így görcsoldó hatású, amely pl. a sclerosis A dopaminerg pályák a középagyban a substantia nigra területérôl a
multiplexben fellépô spasticus állapotok megakadályozására alkalmas. basalis ganglionokhoz, míg a középagyból a limbikus cortexhez és más
A preszinaptikus idegvégzôdésekbôl történô felszabadulást köve- limbikus területekhez futnak. A harmadik dopaminerg pályarendszer
tôen az aminosav transzmitterek a reuptake (visszavételi) rendszer ré- (a tuberoinfundibuláris) a prolaktin-felszabadulás szabályozásában vesz
vén inaktiválódnak. részt. A nigrostriatalis pályák feladata az akaratlagos mozgások sza-
A benzodiazepinek, a barbiturátok (24. fejezet), valamint a görcs- bályozása, és ezek degenerációja parkinsonismust okoz. Schizophreniá-
gátló vigabatrin, és feltehetôleg a valproat (25. fejezet) is olyan ban a mesolimbikus pályarendszer „túlmûködése” következik be, eddig
gyógyszerek, amelyrôl feltételezhetô, hogy módosítják a GABA-erg ismeretlen ok folytán. A Parkinson-kór kezelésére dopamin-agonistá-
szinaptikus transzmissziót. kat (26. fejezet), míg schizophreniában (27. fejezet) dopamin- antago-
nistákat alkalmaznak. A kemoszenzitív trigger zóna (CTZ) szintén tar-
A glicin a gerincvelôi interneuronokban található gátló transzmitter. talmaz dopaminreceptorokat és a dopamin-antagonisták antiemetikus
Hatása sztrichninnel antagonizálható, míg felszabadulását a tetanus to- hatásúak (30. fejezet).
xin gátolja, és mind a sztrichnin, mind a tetanus toxin konvulziót okoz.
Noradrenalin tartalmú sejttestek az agytörzs több magcsoportjában is
A glutaminsav az excitatoros aminosavreceptorok számos típusát akti- elôfordulnak. E magvak közül a hídban lévô locus coeruleus a legna-
válva gyakorlatilag minden centrális neuront izgatnak. Ezeket a recep- gyobb, amely a dorsalis elôagy egésze felé küld pályákat, de elsôdlege-
torokat (ligandum-függô) kainát, AMPA* és NMDA* altípusokba so- sen az agykéreg és a hippocampus irányába. A hypothalamusban szin-
roljuk, függôen attól, hogy ezekkel a glutaminsav-analógokkal szelek- tén találhatók nagy intenzitású noradrenerg rostok. A limbikus elôagy-
tíven aktiválhatóak-e, vagy sem. A receptoroknak egy másik családját ban (különösen a nucleus accumbensben) lévô noradrenalin és dopamin
(G-protein kötött) képezik a metabotróp receptorok. Az NMDA-recep- a leszálló, „jutalmazó” pályarendszerben játszhat szerepet, amelyet a
tor-antagonistákról (pl. 2-amino-foszfono-valerát) kimutatták, hogy az gyógyszer dependenciával (31. fejezet) hoznak összefüggésbe. A norad-
epilepsia számos állatkísérletes modelljében görcsgátló hatásúak, és jó- renerg funkciók romlása depresszióval társulhat (28. fejezet).
tékony hatásúnak bizonyulhatnak stroke-ban, ahol a neuronális károso-
dások legalábbis egy részérôl azt feltételezik, hogy az nagymértékû Szerotonin (5-hidroxi-triptamin, 5-HT) az agytörzs raphe nucleusának
glutaminsav-felszabadulás eredménye. A lamotrigin antiepileptikum sejttestjeiben található, és innen számos elôagyi területhez, valamint a
(25. fejezet), amelyrôl azt feltételezik, hogy legalábbis részben a preszi- gerincvelô ventralis és dorsalis szarvaihoz futnak pályák. Ez utóbbi, le-
naptikus glutaminsav felszabadulás csökkentése révén hat. szálló pályarendszer szabályozhatja a fájdalomérzékelést (29. fejezet).
A szerotonin, akárcsak a noradrenalin, szerepet játszhat a depresszió-
ban. A CTZ-ban 5-HT3-receptorok találhatók, és antagonistáik anti-
MONOAMINOK
emetikus hatásúak. Az 5-HT1D-receptorok a cranialis erekben fordulnak
Az acetil-kolin hatása az agyban döntôen izgató jellegû. Ez a transz- elô, és az antagonista hatású sumatriptan enyhíti a migrénes rohamo-
mitter szabadul fel a neuromuscularis junctióban a motoneuronok ideg- kat az erek konstrikciója révén, amelyek a roham során abnormálisan
végzôdéseibôl és a gerincvelôben a Renshaw-sejtes collateralis axonok dilatált állapotban vannak.
szinapszisaiban. Ennek legjobb példája a centrális nikotin-szinapszis.
Az acetil-kolin centrális neuronra kifejtett izgató hatása rendszerint A centrális neurotranszmitterek legnépesebb csoportját a neuropepti-
muszkarinreceptorokon keresztül mediálódik, és a feszültségfüggô K+- dek képezik, bár szerepükrôl egyelôre keveset tudunk. A P-anyagról és
vezetôképesség (M áram) gátlása játszhat benne szerepet. Ez a gátlás az enkefalinokról például feltételezik, hogy a fájdalomérzékelésben
fokozza a sejt ingerelhetôségét és serkenti annak válaszkészségét a játszanak szerepet (29. fejezet).
tónusos izgató hatásokra.
A basalis ganglionok különösen gazdagok kolinerg neuronokban, NO. A nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) a neuronok kb. 1-2%-ban ta-
míg a többi neuron valószínûleg a kérgi kiváltott válaszokban és a me- lálható meg az agy számos területén, pl. cerebralis cortex, hippocam-
móriában játszik szerepet. Az atropinszerû vegyületek rontják a me- pus, striatum. A NOS-t más neurotranszmitterekkel pl. GABA, gluta-
móriát, ezért a hyoscint amnesiás hatása anesztéziában premedi- minsav, szomatosztatin, neuropeptid-Y, kolokalizáltan található meg,
kációra teszi alkalmassá (23. fejezet). Az atropinszerû vegyületeket valamint a NO befolyásolja más traszmitterek felszabadulását. Az NO
agyi élettani szerepe ismeretlen, de vannak arra vonatkozó adatok, hogy
a szinaptikus plaszticitásban pl. a hosszútávú potenciációban, játszik
* AMPA, a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav; NMDA, N-metil-D-aszpartát. szerepet.

51
23. Általános érzéstelenítôk
Premedikáció Cortex Inhalációs
anesztetikumok
SZORONGÁSOLDÁS
benzodiazepinek Diffúz ingerületátvitel dinitrogén-oxid
halothan
SZEKRÉCIÓ ÉS VAGUS Thalamikus isofluran
REFLEX CSÖKKENTÉS magvak
al ) enfluran
muszkarin-antagonisták sáv ium
g átlá I. stád
szió (II

oz
mis okoz

ok
POSZTOPERATÍV ANTIEMESIS s z t
ran sia

at
lm
antiemetikumok l is t esthe

zga
a
on na

elle lja
ôi
eur ti a

a j to
mz
mr t gá
FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS Reticularis A n észe

diu ka
seb

stá no
aktiváló rendszer

II. euro
opioid analgetikumok (RAS) +

el a ern
ezz int
és gátló
A
100 +
Dinitrogén-oxid (0,47*)
A redisztribúció rövid
80 hatástartamot eredményez Intravénás szerek
Anaestheticum arteriás nyomása
a belélegzett nyomás %-ában

Isofluran (1,4*)

60 + BARBITURÁTOK
n ( 1,8 *) Vér thiopental
Enflura
40 Agyszövet methohexital
Halothan (2,3*)
NEM BARBITURÁTOK

Dózis %-ában
20
Kevésbé propofol
jól perfundált szövet ketamin
0 10 20 Zsírszövet
Idô (perc)
*( )= Vér/gáz arány. A magasabb értékek
jobb véroldékonyságot tükröznek
és hosszabb indukciós és visszatérési idôvel társulnak. Idô (perc)
Gerincvelô Intravénás
adás

Az általános érzéstelenítés az érzékelés hiányát jelenti, amely reverzíbi- Az elôkészítô gyógyszerelést gyakran mellôzik a kis mûtéteknél.
lis tudatvesztéssel társul. Az inert gázoktól a szteroidokig számos ve- Amennyiben szükséges, a megfelelô szert (pl. hyoscin) intravénásan
gyülettel lehet állatokban érzéstelenítést elérni, de ezek közül csak adják be.
néhányat alkalmaznak a klinikumban (jobbra). Emberöltôk óta alkal-
mazott érzéstelenítôk az éter, kloroform, ciklopropán, etil-klorid és a Bevezetô érzéstelenítést leggyakrabban thiopental, vagy propofol
triklór-etilén. iv. adásával érnek el. A tudatvesztés másodpercek alatt bekövetkezik és
Az anesztetikumok minden ingerelhetô szövetnek csökkentik az in- fenntartására inhalációs anesztetikumot alkalmaznak. A halothan az
gerlékenységét) beleértve a centrális neuronokat, a szívizmot, valamint Egyesült Királyságban (Magyarországon is) széles körben alkalmazott
a sima- és a harántcsíkolt izomzatot. Ezek a szövetek azonban, eltérô inhalációs érzéstelenítô, bár igen ritkán posztoperatív hepatitist válthat
érzékenységgel reagálnak az érzéstelenítôkre, és ezek közül is a legér- ki. Az enfluran és az isofluran újabb szerek, amelyeket egyre növekvô
zékenyebbek közé tartozik a tudatos funkciókért felelôs agyterület mértékben alkalmaznak, mivel nem hepatotoxikusak. A legszélesebb
(középen, ). Így, az anesztetikumokból beadható olyan dózis, amely körben alkalmazott inhalációs anesztetikum a dinitrogén-oxidot (max.
a cardiovascularis- és a légzôközpontok vagy a myocardium jelentôs 70%-ban) és oxigént tartalmazó gázkeverék. Az oxigénnel, mint vivô-
depressziója nélkül okoz reverzibilis tudatvesztést. Mindamellett, a gázzal együtt alkalmazzák az inhalációs anesztetikumok esetén, vagy
legtöbb érzéstelenítô terápiás szélessége szûk. opioid analgetikumokkal kombinálják (pl. fentanyl). A dinitrogén-oxid
Az általános érzéstelenítés rendszerint különbözô szerek adását je- szedációt és analgesiát okoz, de önmagában nem képes az érzéstelenítés
lenti: fenntartására.
• premedikációban (fent balra), Az érzéstelenítés során, különösen éter hatására jól elkülöníthetô
• az érzéstelenítés kiváltásában (lent jobbra) és „stádiumok” alakulnak ki. Elôször, létrejön az analgesia (I. stádium),
• az anaesthesia fenntartásában (fent jobbra). Az elôkészítés kettôs ezt az izgalmi szakasz (excitatio, II. stádium) követi, amelyben a gátló
célú: reticularis neuronok gátlódnak ( ). Ezután kialakul a sebészeti
1 . az anaesthesia paraszimpatomimetikus hatásának megelôzése (bra- anaesthesia (III. stádium), amelynek mélysége a beadott érzéstelenítô
dycardia, bronchus szekréció); és mennyiségétôl függ. Ezek a stádiumok a manapság használt aneszteti-
2. a szorongás, vagy fájdalom csökkentése. kumoknál nem ilyen nyilvánvalóak.

52
Reticularis aktiváló rendszer (RAS). A RAS az agytörzsi formatio Nem barbiturát származékok. Számos, a barbiturátokhoz képest po-
reticularisban lévô komplex poliszinaptikus pályarendszer, amely dif- tenciális elônnyel (pl. kevesebb myocardiális depresszió, gyorsabb eli-
fúz módon ágazik el az agykéreg felé. A vegyületek reticularis aktiváló mináció) rendelkezô vegyületet vezettek be a terápiában, de hosszabb
rendszerben mutatott aktivitása az öntudat fenntartásában játszik szere- távon csak néhányat találtak sokkal kedvezôbb hatásúnak. Mivel a pro-
pet. Mivel, a rendszer különösen érzékeny az anesztetikumok de- pofol (2,6-diizopropil-fenol) anaesthesiából a visszatérés gyors, vala-
presszív hatására, így feltételezik, hogy ez hatásuk elsôdleges támadás- mint nem okoz hányingert vagy másnapos levertséget, ezért széles kör-
pontja. ben alkalmazzák. Idônként azonban görcsöket, és igen ritkán
anaphylaxiát okozhat. A ketamin intramuscularisan és intravénásan is
Az anesztetikumok hatásmechanizmusa. Egyelôre nem ismert, hogy adható. Subanaesthesiás dózisban analgetikus hatású, de gyakran okoz
az anesztetikumok, hogyan fejtik ki hatásukat. Hatékonyságuk jól kor- hallucinációkat. Fô alkalmazási területe a paediatriai anaesthesia.
relál lipidoldékonyságukkal így, az anesztetikumok feloldódhatnak a
sejtmembrán lipidkettôsrétegében, ezzel a membránt megfeszítik, „ki-
INHALÁCIÓS NARKOTIKUMOK
terjesztik” és növelik fluiditását. A membránban kialakuló változások
megváltoztatják az ionok mozgását (csökkentik a nátrium- vagy fokoz- Felvétel és megoszlás (bal alsó ábra). Az anaesthesia kialakulásának
zák a káliumbeáramlást) és kialakul az érzéstelenség. Ezt az elméletet sebessége elsôsorban a vegyület vérben való oldékonyságától és a gáz
támogatja az a megfigyelés, hogy magas nyomás képes megszüntetni az belélegzett koncentrációjától függ. Ha az alacsony oldékonyságú szer
érzéstelenítést, feltehetôleg azáltal, hogy „visszarendezi” a sejtmemb- (dinitrogén-oxid) a tüdô felôl az artériás vérbe diffundál, akkor viszony-
ránt. Egy másik lehetôség, hogy az anesztetikumok a fehérje hidrofób lag kis mennyiség szükséges a vérben a telítettség eléréséhez. Így, az
részéhez kötôdhetnek, és gátolhatják annak normális mûködését. artériás vérben a nyomása (és ennélfogva az agyi nyomása is) gyorsan
emelkedik. A jobban oldódó szerekbôl (halothan) sokkal több kell hogy
oldódjon, hogy az anesztetikum arteriás vérben kialakuló nyomása
PREMEDIKÁCIÓ
megközelítse a belélegzett gáz nyomásértékét, így az érzéstelenítés ki-
Szorongásoldás (24. fejezet). Ezen a területen a leghatékonyabb vegyü- alakulása lassabb. Az anaesthesiából való visszatérés szintén elhúzó-
letek az orális benzodiazepinek, mint pl. diazepam, lorazepam. dóbb az anesztetikumok oldékonyságának növekedtével.

A szekréció és vagusreflex csökkentése. A nyálzás és bronchusszek- A dinitrogén-oxid önmagában nem elég hatásos anesztetikum, de
réció megelôzésére a muszkarinreceptor-antagonistákat, rendszerint gyakran alkalmazzák, mint nem gyúlékony vivôgázt az inhalációs ér-
az atropint vagy hyoscint alkalmazzák. Ami még fontosabb, hogy ki- zéstelenítôk adásakor, lehetôvé téve ezzel azok koncentrációjának szig-
védik a szívritmuszavarokat, különösen a halothan, suxamethonium és nifikáns csökkentését. A dinitrogén-oxid jó analgetikum és oxigénnel
neostigmin okozta bradycardiát. A hyoscin emellett antiemetikum is és készült 50%-os keverékét (Entonox) akkor alkalmazzák, ha analgesia
bizonyos mértékû amnesiát (emlékezetvesztést) is okoz. elérése szükséges (pl. szülés, közlekedési baleset). A dinitrogén-oxid
alig gyakorol hatást a cardiovascularis- vagy a légzôrendszerre.
Analgetikumok. Az opioid analgetikumok, mint pl. a morphin (29.
fejezet), adhatók mûtét elôtt, bár ez a választás csak akkor logikus, ha a A halothan (CF3CHBrCl) hatásos szer, és mivel gôze nem irritáló, így
betegnek fájdalmai vannak. A fentanylt és rokon vegyületeit (pl. alfen- az érzéstelenítés problémamentes és jól tûrhetô. Hatására, elsôsorban
tanyl) intravénásan alkalmazzák a dinitrogén-oxid anaesthesia kiegé- myocardialis depresszió révén, dózisfüggô hypotensio alakul ki. A ha-
szítésére. Ezek az opioidok erôsen lipid-oldékonyak és hatásuk gyorsan lothan gyakran okoz arrhythmiát, és mivel a myocardiumot érzékenyíti
kialakul. Az újramegoszlás (redisztribúció) következtében a hatástarta- a katecholaminokkal szemben, az adrenalin-infiltráció szívmegállást
muk rövid. hozhat létre. Mint a legtöbb inhalációs anesztetikum, a halothan is csök-
kenti a légzôközpont mûködését, amelynek eredményeképpen csökken
Posztoperatív antiemesis. Anaesthesiát követôen igen gyakori a hány- a perctérfogat és emelkedik az artériás Pco2 nyomás. A halothan leg-
inger és hányás. Ezért gyakran az operáció alatt és utána adott opioid fontosabb toxikus mellékhatása a kb. 35 000 esetenként elôforduló sú-
vegyületek a felelôsek. Idônként a premedikációval együtt antiemetiku- lyos májnecrosis, bár enyhébb májkárosodás feltehetôleg sokkal gyak-
mokat (pl. metoclopramid, ondansetron) is adnak, de ezek sokkal rabban fordul elô. A beadott halothan több mint 20%-át a máj meta-
hatékonyabbak, ha az anaesthesia alatt iv. alkalmazzák. bolizálja, és a keletkezô metabolitok közül néhány közvetlen májkáro-
sító, vagy celluláris makromolekulákhoz kötôdve antigéneket hoz létre,
amelyeket a szervezet testidegenként ismer fel. A súlyos hepatotoxicitás
INTRAVÉNÁS NARCOTIKUMOK
valószínûsége ismételt halothan adás után megnô, ezért az kerülendô.
Ezek a vegyületek önmagukban is adhatók rövid sebészi beavatkozá-
sokhoz, bár elsôsorban az anaesthesia létrehozására alkalmazzák ôket. Az enfluran (F2HC-O-CF2-CHFCl) hatásában hasonló a halothanhoz.
Az enfluran sokkal kevésbé metabolizálódik (2%), mint a halothan és
Barbiturátok. Az iv. beadott thiopental kevesebb, mint 30 másodperc hepatitist okozó hatása nem ismeretes. Az enfluran hátránya, hogy az
alatt hozza létre az altatást (általános érzéstelenítést), mivel az erôsen EEG-ben görcstevékenységet és idônként izomrángást okozhat.
lipidoldékony vegyület gyorsan oldódik és jól perfundál az agyba.
A thiopental anaesthesiából a visszatérés, a kevésbé perfundált szöve- Az isofluran (F3CCHCl-O-CF2H) a halothanhoz hasonló hatású, de
tekbe való redisztribúció következtében gyors (jobb alsó árba). A thio- kevésbé cardiodepressiv, és nem szenzibilizálja a szívet az adrenalinnal
pentalt a máj folyamatosan metabolizálja 12–16%/óra sebességgel. szemben. A szisztémás vascularis rezisztencia csökkentése révén dózis-
A thiopental „altató dózisánál” alig magasabb dózisban myocardium- függô hypotensiót hoz létre. Az abszorbeált mennyiség mindössze
és légzôközpont-depressziót okoz. Igen ritkán anaphylaxia fordulhat 0,2%-a metabolizálódik, így kicsi a valószínûsége, hogy az isofluran
elô. hepatitist okoz.

53
24. Anxiolitikumok és hipnotikumok
GABA-erg idegvégzôdés
Anxiolitikumok
BENZODIAZEPINEK
diazepam (32)
Hipnotikumok lorazepam* (12)
BENZODIAZEPINEK Szukcinil-
GA ANTIDEPRESSZÁNSOK
temazepam* (6) szemialdehid BA
- amitriptylin
lormetazepam (10) Glu

T
nitrazepam (24) buspiron
GAD
EGYÉB SZEREK β-BLOKKOLÓ
zopiclon GABA GABA propranolol
chloralhydrat
chlormethiazol
(barbiturátok)
increase
affinity visszavétel
( )= Az elmininációs t1/2 GABA (reuptake)
megközelítô értéke (óra)
* Nincs aktív metabolit

+
α1 α1
β2
α1 β2 β2

CI
GABA

γ2 α1 GABA γ2
CI
α1 γ2
CI
+ BDZ α1
β2
β2 β2

a benzodiazepinek fokozzák
a csatornanyitás valószínûségét

Az alvászavarok és az akut szorongásos állapotok gyógyszeres keze- ezért, a BDZ-ket csak 2-4 hétig szabad alkalmazni a súlyos szorongásos
lésében (hipnotikumok, ill. anxiolitikumok) a benzodiazepinek (BDZ) állapot, vagy álmatlanság oldására.
játsszák a döntô szerepet. Este nagy dózisban adva ôket altatnak, ha
viszont naponta többszöri kis dózisban alkalmazzák ôket, akkor Számos antidepresszáns (pl. amitriptylin) szintén anxiolitikus ha-
szedációt hoznak létre és csökkentik a szorongást. tású és nem okoz dependenciát. A buspiron nem-szedatív hatású anxio-
A BDZ-k anxiolitikus, hipnotikus, izomrelaxáns és antikonvulzív litikum, amely a szerotonerg szinapszisokon hat.
(25. fejezet) hatással rendelkeznek, amelyrôl úgy gondolják, hogy azt A különbözô benzodiazepineket hipnotikumként (fent balra) és
zömmel a központi idegrendszer GABA-mediált gátlásának fokozása anxiolitikumként (fent jobbra) is alkalmazzák. A megfelelô készítmény
révén hozzák létre. Az idegvégzôdésekbôl felszabaduló (fent középen, kiválasztását elsôsorban hatástartamuk határozza meg. Számos BDZ a
satírozott) GABA ( ) kötôdik a GABAA-receptorokhoz ( ), ame- májban aktív metabolittá alakul, amelynek eliminációs felezési ideje
lyek aktiválódása fokozza a neuron Cl–-vezetôképességét (lent jobbra). (t1/2) hosszabb lehet, mint az anyavegyületé. Például a diazepam
A GABAA/Cl–-csatornakomplexen egy BDZ-moduláló kötôhely is ta- (t1/2 ≈ 20-80 óra) aktív N-dezmetil metabolitjának kiürülési felezési
lálható ( ). A BDZ-kötôhelyek BDZ-agonistákkal ( ) történô el- ideje elérheti a 200 órát.
foglalása konformációs változást hoz létre a GABA-receptorokban. Ez
növeli a GABA-kötôdés affinitását és fokozza a GABA hatását a neu- A hipnotikumként használt BDZ-ket (balra fent) a rövid hatástartamúak
ronális membrán (lent balra) Cl–-vezetô képességére. A barbiturátok és a hosszabban hatók csoportjába oszthatjuk. A gyorsan eliminálódó
egy másik kötôhelyen hatnak és hasonló módon növelik a GABA hatá- vegyület (pl. temazepam) általában a nappali szedációs hatás hiánya
sát (nincs az ábrán). GABA hiányában a BDZ-k és a barbiturátok ala- miatt népszerû. A tartós hatású vegyületek (pl. nitrazepam) akkor ré-
csony dózisa nem befolyásolja a Cl–-vezetô képességet. szesülhetnek elônyben, amikor a hajnali felébredés a probléma, vala-
A BDZ-k népszerûsége egyértelmûen alacsony toxicitásukból fakad, mint ha nappali anxiolitikus hatás elérése szükséges. A zopiclon a ben-
bár újabban megállapították, hogy a krónikus BDZ kezelés a tanulási zodiazepin-receptorokon hat, de ciklo-pirrolon származék. Ennek az
folyamatok romlását, toleranciát és dependenciát okozhat. Éppen újabb szernek rövid a hatástartama.

54
A GABA-receptorok (22. fejezet) GABAA típusa a hipnotikumok/an- észlelhetô tünetek a szorongás, álmatlanság, depresszió, hányás és ér-
xiolitikumok hatásában játszik szerepet. A GABAA-receptor a ligan- zékelésbeli változások.
dum-szabályozott ioncsatornák fô csoportjához (szuperfamiliájához)
tartozik (ilyen még a nikotin, a glicin és az 5HT3-receptor). A GABAA Gyógyszerinterakciók. A BDZ-k a többi központi idegrendszeri dep-
receptor számos alegységbôl áll (α, β, γ és δ) és, az egyes alegységek resszánssal, mint például az alkohol, barbiturátok és antihisztaminok,
variánsait is elôállították klónozással (hat α-, négy β-, négy γ-, és két δ- additív vagy szinergista hatást fejtenek ki.
alegységet szekvenáltak). Az agyban lévô természetes GABAA recep-
torok alegység-összetétele ismeretlen. Ha a GABAA receptor pentamer Az intravénás BDZ-ket (pl. diazepam, clonazepam) status epilep-
(mint a nikotin receptor), akkor a legfôbb típus feltehetôleg a 2α1 2ß2, ticusban (25. fejezet) és igen ritkán pánikrohamokban alkalmazzák
γ2, mivel az ezeket az alegységeket kódoló mRNS-ek gyakran együtt (mindamellett, az orális alprazolam valószínûleg hatékonyabb és biz-
fordulnak elô az agyban. A GABAA-alegységek különbözô kombiná- tonságosabb ez utóbbi betegség kezelésére). A midazolam, eltérôen a
ciójára vonatkozóan békából nyert oocitán elektrofiziológiai vizsgála- többi BDZ-tôl, vízoldékony sókat képez, és mint intravénás szedatívu-
tokat végeztek (az oocitába a saját mRNS-ét injektálták). Kimutatták, mot alkalmazzák endoszkópos és fogászati beavatkozások esetén. Ha
hogy a GABA-ra az α- és β-alegységbôl álló receptorok válaszolnak BDZ-ket adnak intravénásan, akkor jelentkezik jelentôs amnesiás hatá-
(pl. a Cl– vezetô képesség növekszik), míg az olyan receptorhoz, amely suk és a betegek semmire sem emlékeznek a kellemetlen procedúrából.
a BDZ-re teljesen válaszol, a γ2-alegység szükséges. A jelenlegi foto-
affinitási vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a BDZ- és
ANTIDEPRESSZÁNSOK
GABA-kötôhelyek részben ko-lokalizáltak az α-alegységen (alsó áb-
rarész). A triciklusos antidepresszánsok, mint például az amitriptylin anxioliti-
kus hatású. Depresszióban és szorongásos kórképekben alkalmazzák,
Újabban olyan vegyületeket fedeztek fel, amelyek a BDZ-receptorokon valamint olyan betegeken, ahol tartós anxiolitikus kezelés szükséges, és
antagonistaként, vagy parciális agonistaként hatnak. Más vegyületek a BDZ-k dependenciához vezettek. A monoaminoxidáz-gátlók különö-
tulajdonképpen fokozzák a szorongást, és ezeket inverz agonistáknak sen hasznosak lehetnek a phobiás szorongásos kórképekben (28. fejezet).
nevezzük. Továbbra is tisztázatlan az a kérdés, vajon parciális agonisták
fejlesztése elvezet-e szedatív mellékhatástól mentes anxiolitikumhoz.
A SZEROTONIN- (5-HT-) RECEPTOROKON HATÓ
A flumazenil olyan kompetitív BDZ-antagonista, amelynek hatás-
GYÓGYSZEREK
tartama rövid és intravénásan adandó. A flumazenil a BDZ-k szedatív
hatásának felfüggesztésére használható anaesthesiában, intenzív ellá- A szerotoninerg sejttestek a középagy raphe magvaiban helyezkednek
tásban, diagnosztikai vizsgálatokban és túladagolásban. el és az agy számos területére futnak innét pályák, így oda is (hippocam-
pus, amygdala, frontalis cortex), amelyeket az anxietás szempontjából
Barbiturát-receptor. A barbiturátok növelik a GABA-mediált gátlást fontosnak gondolunk. Patkányokban a raphe magvak léziója anxioliti-
azáltal, hogy GABA-stimulus hatására megnyújtják a Cl–-csatorna nyi- kus hatást eredményez, míg az 5-HT-receptorok agonistával történô sti-
tások idôtartamát (a BDZ-k fokozzák a Cl–-csatorna nyitások gyako- mulálása anxiogén hatású. A szerotonin szorongásban játszott szerepét
riságát). A barbiturátok sokkal erôsebb központi idegrendszeri gátló- erôsítette, amikor azt találták, hogy a dorsalis raphe magvakba juttatott
szerek, mint a BDZ-k, mivel magasabb koncentrációban közvetlenül BDZ-mikroinjekció csökkenti a neuronok kisülését és anxiolitikus ha-
növelik a Cl–-vezetô képességet és csökkentik a neuronalis posztszinap- tást hoz létre. A vizsgálat azt sugallta, hogy az 5-HT-antagonisták hasz-
tikus membránok érzékenységét az izgató transzmitterekkel szemben. nos anxiolitikumok lehetnek. Az 5-HT3- (pl. ondansetron) és 5-HT2-
A barbiturátokat régen széleskörûen alkalmazták, de ma mind hip- receptor-antagonistáknak (pl. ritanserin) alig van, ha van egyáltalán
notikumként, mind anxiolitikumként idejétmúltak, mivel könnyen pszi- anxiolitikus hatásuk. Ugyanakkor, a buspiron, amely 5-HT1A-receptor
chés és fizikai függôséget eredményeznek, indukálják a microsomalis parciális agonista, emberben anxiolitikus hatású, és feltehetôleg a hip-
enzimeket, és viszonylag kismértékû túladagolásuk is végzetes lehet. pocampus (ahol kevés a receptor tartalék) posztszinaptikus 5-HT1A-re-
Ezzel ellentétben a jelentôs mértékû BDZ-túladagolás nem okozott ceptorain antagonistaként hatva fejti ki hatását. A buspiron nem sze-
súlyos, tartós hatásokat. A barbiturátok (pl. thiopental, 23. fejezet) datív hatású és nem okoz dependenciát. Természetesen, anxiolitikus ha-
továbbra is fontosak az anaesthesiában és még mindig alkalmazzák ôket tása csak a kezelés megkezdését követô 2. héttôl jelentkezik és a buspi-
antikonvulzivumként (pl. phenobarbital, 25. fejezet). ron egyéb indikációja tisztázatlan.

Bizonyos β-blokkolók, mint például a propranolol igen hatásosak le-


BENZODIAZEPINEK (BDZ)
hetnek a szorongás vegetatív tüneteinek, mint pl. a tremor, palpitáció,
A benzodiazepinek orálisan aktívak és bár, legtöbbjük a májban oxidá- izzadás és hasmenés enyhítésére.
cióval metabolizálódik, a hepatikus enzimrendszereket nem indukálják.
A BDZ-k centrálisan depresszánsok, de ellentétben más hipnotikummal A chloralhydrat a szervezetben triklór-etanollá alakul, amely hatékony
és anxiolitikummal, orális adás után maximális hatásuk normális eset- hipnotikum. Olcsó készítmény, de gyomorirritációt okozhat. A dichlor-
ben nem okoz végzetes, vagy akár csak súlyos légzési depressziót sem. alphenazon olyan chloralhydrat-származék, amely nem irritálja a
Bronchopulmonaris betegségben szenvedô betegeknél vagy intravénás gyomrot. Ezek a vegyületek fiatalokban és idôsekben egyaránt használ-
adás esetén azonban bekövetkezhet a légzésdepresszió. hatók. Toleranciát és dependenciát okozhatnak.

Nemkívánt mellékhatásaik álmosság, az éberség csökkenése, izgatott- A chlormethiazol adása nem elônyösebb a rövid-hatású BDZ-kkel
ság és ataxia, különösen idôseknél. szemben, kivéve az idôseket, akiknél kevésbé okoz másnap szedáltsá-
got. Akut alkoholelvonásban és status epilepticusban intravénás infú-
Dependencia. A fizikai elvonási tünetek azoknál a betegeknél is jelent- zióban adagolják. A chlormethiazol dependenciát okoz és csak megha-
kezhetnek, akik csak rövid ideig kaptak BDZ-t. A hetekig, hónapokig tározott idôtartamig alkalmazható.

55
25. Antiepileptikumok
Focus

Grand mal-ban és partialis


görcsrohamokban A görcsroham szétterjed,
ill. generalizálódik
? alkalmazott szerek
Glu phenytoin
+ ?
Szukcinil- carbamazepin
GAD szemialdehid valproat Na+
– lamotrigin

GAB

GABA –

A-T
vigabatrin
phenobarbital
gabapentin
GABA
Glu

BDZ GABA CI–


k öt ô Glu
h e ly G ABA
r ece p A
tor t o ros
BAR B Excitá receptor
s a v
k ö t ô h e ly a mi no
+ +
CI–

Alacsony ingerküszöb
Ca2+-tüskék T-típusú
(thalamicus neuronok) Ca2+-csatorna
Petit mal epilepsiában
(absence)
Status epilepticusban alkalmazott szerek
alkalmazott szerek ethosuximid
chlormethiazol –
valproat
clonazepam
diazepam Ca2+

Az epilepsia krónikus betegség, amelyben a lezajló görcsrohamok az teljesen görcsmentessé. A phenobarbital, a primidon és clonazepam
agyi neuronok rendellenes kisüléseitôl származnak. A rohamokat ta- alternatív gyógyszerként adhatók, de erôsen szedatív hatásúak.
pasztalati alapon osztályozzák. Az absence rohamokat rendszerint ethosuximiddel (lent jobbra)
vagy valproattal kezelik. A petit mal felnôttkorra csak igen ritkán marad
A parciális (focalis) görcsroham az agy meghatározott területén fej- meg, de a gyerekek körülbelül 50%-ában a késôbbiekben grand mal
lôdik ki (felsô jobb oldali ábra) és az egyik végtag clonusos rángására típusú görcsök alakulnak ki.
korlátozódhat. A kisülések azonban szétterjedhetnek ( ) és generali-
zálttá válhatnak (másodlagos generalizált görcsrohamok). Generali- A status epilepticus olyan állapot, amelyben a görcsök egymást köve-
zált rohamnak azt nevezzük, amikor nincs bizonyíték a lokalizált ki- tik anélkül, hogy a beteg visszanyerné az eszméletét. A görcsök meg-
indulásra, vagyis a rohamkezdetben mind a két félteke részt vesz. Ide szüntetéséhez intravénás készítményekkel (lent balra) történô azonnali
tartoznak a tónusos-clonusos rohamok (grand mal - periodikus tónusos beavatkozás szükséges. A beavatkozás elmaradása esetén a betegnél
merevség, amelyet késôbb az egész test erôs rángása követ) és az teljes fizikai kimerültség és agyi károsodás léphet fel. A clonazepam
absence-ek (petit mal - az eszméletvesztések rendszerint kevesebb mint vagy a diazepam kezelés hatásos lehet, de a megfelelô megoldást a fo-
10 másodpercig tartanak). lyamatos chlormethiazol infúzió adja.
A tónusos-clonusos és a parciális görcsrohamokat elsôsorban orális
carbamazepinnel (fent középen), phenytoinnal vagy valproattal keze- Az antiepileptikumok görcsrohamokat befolyásoló hatásmechanizmusa
lik. E gyógyszerek hatásossága hasonló, és a tónusos-clonusos roham- sok esetben nem tisztázott, bár rendszerint a GABA-mediált gátlás fo-
ban szenvedô betegek 70-80%-át egyetlen gyógyszer is képes befolyá- kozása (benzodiazepinek, vigabatrin, phenobarbital, valproat) (az ábra
solni, míg a parciális görcsrohamban szenvedôknek csak 30-40%-át. bal oldala), vagy a Na+-beáramlás csökkentése (phenytoin, carbamaze-
A nehezen kezelhetô betegekben a lamotrigin, vigabatrin vagy gaba- pin, valproat, lamotrigin) (jobb oldalai ábrarész) révén hatnak. Az
pentin együttadásával csökkenthetô a görcsrohamok gyakorisága, de ethosuximid és valproat a tüske-aktivitást kiváltó Ca2+-áramot gátolhat-
ezeknek a nehezen kezelhetô betegeknek mindössze kb. 7%-a válik ja a thalamicus neuronokban (lent jobbra).

56
AZ EPILEPSIA OKAI A carbamazepin a májban az aktív carbamazepin-10,11-epoxiddá me-
tabolizálódik, amely a vegyületnek mind antikonvulzív, mind neuroto-
Az esetek 60-70%-ában a betegség etiológiája ismeretlen, bár a geneti- xikus hatásában szerepet játszik. A phenytoinnal ellentétben, a carba-
kai tényezôk jelentôsek. Az agy károsodását kiváltó hatások, pl. tumo- mazepin dózisát emelve a szérumkoncentráció lineárisan emelkedik.
rok, asphyxia (fulladás), fertôzések, vagy fejsérülés epilepsiához vezet- Gyakoriak az enyhe neurotoxikus tünetek (hányinger, fejfájás, álmos-
hetnek. Az epilepsiásokban számos gyógyszercsoport, így a fenotiazi- ság, diplopia és ataxia), és ezek rendszerint meghatározzák a dozírozás
nok, triciklikus antidepresszánsok és számos antihisztamin válthat ki korlátait. Az agranulocytosis ritka egyéni túlérzékenységi reakció a
görcsrohamokat. carbamazepinnel szemben.

A phenytoin egy telíthetô enzimrendszer révén hidroxilálódik a máj-


AZ ANTIKONVULZÍVUMOK HATÁSMECHANIZMUSA
ban. A metabolizmus sebessége jelentôs mértékben individuális, és a
A legtöbbet tanulmányozott vegyület a phenytoin, amely terápiás dó- dózis megváltoztatását követôen akár 20 napba is telhet, míg a szérum-
zisban nem befolyásolja a glutaminsav-, illetve GABA-indukált transz- szint stabilizálódik. Éppen ezért, a dózis csak fokozatosan emelhetô arra
mitter felszabadulást, vagy neuronális választ. Antikonvulzív hatása az értékre, amely a görcsöket már kivédi, vagy amelytôl cerebellaris
feltehetôleg a nagyfrekvenciás repetitív aktivitás gátlásának tulajdonít- rendellenességre utaló jelek lépnek fel (nystagmus, ataxia, dysarthria).
ható. Az, hogy a phenytoin ezt hogyan hozza létre, nem tisztázott, bár A gyógyszer szérumszint-mérése különös jelentôségû, mivel ha a meta-
„voltage clamp”-kísérletekben kimutatták, hogy bármely választott bolizáló enzim telítôdik, akkor már a dózis kismértékû emelése is toxi-
membránpotenciálnál növeli az inaktivált Na+-csatornák részarányát. kus vérszinteket eredményezhet.
A phenytoin elsôdlegesen az inaktivált (zárt) Na+-csatornákhoz kötô-
dik, ezáltal inaktív állapotban stabilizálja azokat, és így meggátolja nyu- Nemkívánt mellékhatásként fejfájás, tremor, hányás és szédülés jelent-
galmi (zárt) állapotba történô visszatérésüket, amely ahhoz szükséges, kezhet, míg a tartós kezelés gingiva hypertrophiát, acnét, bôrzsírossá-
hogy újra ki tudjanak nyílni (5. fejezet). Ismételt, nagyfrekvenciájú de- got, az arcvonások „eldurvulását” és hirsutismust okozhat.
polarizáció az inaktív állapotú Na+-csatornák arányát növeli. Mivel
ezek a csatornák a phenytoin-gátlásra érzékenyek, a Na+-beáramlás fo- A phenobarbital a tónusos-clonusos és partialis görcsrohamok kezelé-
lyamatosan csökken mindaddig, amíg az már nem lesz képes akciós po- sére valószínûleg éppolyan hatékony, mint a carbamazepin vagy a phe-
tenciált kiváltani. Normális frekvenciánál a phenytoin nem befolyásolja nytoin, de sokkal erôsebb szedatívum. Tartós használata alatt tolerancia
számottevôen a neuronális ingerületvezetést, mivel a Na+-csatornák fejlôdik ki, és a hirtelen elvonás status epilepticust válthat ki. Mellék-
sokkal kisebb hányada inaktivált állapotú. A carbamazepin, a lamot- hatásként felnôtteken kisagyi eredetû tünetek (pl. szedáció, ataxia,
rigin és a valproat hasonló módon hat a neuronális Na+-csatornákra. nystagmus) és álmosság jelentkezik, míg gyermekeken hyperkinesia.
A valproat feltehetôen a centrális GABA-erg gátlást is fokozza a gluta- A primidon aktív antikonvulzív hatású metabolitokká transzformáló-
minsav dekarboxiláz aktivitás stimulálása és/vagy a GABA-ketoglu- dik és ezek közül az egyik a phenobarbital.
tarát transzamináz (GABA-T) aktivitás gátlása révén. A vigabatrin a
GABA-T irreverzibilis gátlószere, amely növeli az agyban a GABA- A vigabatrin, gabapentin és lamotrigin újabban bevezetett „kiegé-
szintet és a centrális GABA-felszabadulást. A benzodiazepinek (pl. szítô” készítmények olyan betegeknél, ahol az epilepsia nem megfe-
clonazepam) és a phenobarbital szintén fokozzák a centrális gátlást, lelôen kontrollálható a többi antiepileptikummal. A lamotrigin, amely
de a szinaptikusan felszabadult GABA-nak a GABAA-receptor/Cl–-csa- önmagában is alkalmazható, hasonlónak tûnik a phenytoinhoz, csak a
tornakomplexre kifejtett hatása révén (23. fejezet). A phenobarbital a mellékhatása kevesebb.
glutaminsav hatását is csökkentheti az excitátoros szinapszisokban.
Absence típusú görcsrohamokban oszcilláló neuronális aktivitás lép
PETIT MAL (ABSENCE) KEZELÉSÉRE ALKALMAZOTT
fel a thalamus és az agykéreg között. A thalamicus neuronok oszcillá-
GYÓGYSZEREK
ciójában a (T-típusú) Ca2+-csatornák játszanak szerepet, amelyek révén
alacsony ingerküszöbû tüskekisülések alakulnak ki, és ez a sejtek roha- A ethosuximid csak absence típusú és myoclonusos görcsrohamok
mokban történô „tüzelését” teszi lehetôvé. Újabb eredmények arra utal- (rövid ideig tartó rángó mozgások eszméletvesztés nélkül) kezelésében
nak, hogy az absence-t kontrolláló szerek (ethosuximid és valproat) a hatásos.
thalamocorticalis oszcillációt elfojtva csökkentik a Ca2+-beáramlást,
amely az absence típusú görcsrohamok kiváltásában játszik döntô sze-
GRAND MAL ÉS PETIT MAL EPILEPSIÁBAN HATÁSOS
repet.
SZEREK
Valproat. A valproat elônye viszonylag enyhe szedatív hatása, széles
PARTIALIS ÉS GRAND MAL ROHAMOKBAN
spektrumú aktivitása és enyhe nemkívánt mellékhatásai (hányinger,
ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK
súlygyarapodás, vérzékenység kialakulására utaló jelek és átmeneti haj-
A rohamok kezelésében a monoterápiát részesítik elônyben, mivel ez hullás). Legnagyobb hátránya, hogy az esetenkénti egyedi túlérzékeny-
csökkenti a nemkívánt mellékhatásokat és a gyógyszer-interakciókat. ség súlyos, vagy végzetes hepatotoxicitást okoz.
Mindemellett, a legtöbb beteg nem is élvez extra elônyt a kombinációs
kezelésbôl. Elsô választásként az epilepsia kezelésére a carbamazepint Benzodiazepinek. A clonazepam olyan antikonvulzívum, amely
és a valproatot alkalmazzák, mivel ezek viszonylag kevés nemkívánt absence-ekben, tónusos-clonusos görcsrohamokban és myoclonusban
mellékhatást okoznak, és úgy tûnik, hogy a kognitív funkcióra és a ma- hatékony. Erôsen szedatív vegyület és tartós orális alkalmazás esetén
gatartásra a legkevésbé hátrányos a hatásuk. Néhány antikonvulzívum, tolerancia is fellép.
különösképpen a phenytoin, phenobarbital és a carbamazepin májen-
zim-indukálók és számos gyógyszer metabolizmusát stimulálják, pl.
orális antikoncipiensek, warfarin, theophyllin.

57
26. Antiparkinson szerek
Etiológia MAO-B-gátló-szerek
zömmel ismeretlen A nigrostriatalis neuronok
selegilin (deprenyl)
pusztulása
TOXIN INDUKÁLT
MPTP
szén-monoxid
mangán
GYÓGYSZER INDUKÁLT Metabolitok
neuroleptikumok
(DA antagonisták)
– Dopaminerg szerek

L-dopa DOPAMIN PREKURZOR

B
MAO
levodopa
Antikolinerg
Dopa- (+ carbidopa vagy
szerek
dekarboxiláz benserazid)
MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK DA DOPAMIN-FELSZABADULÁST
DA
benzhexol DA KIVÁLTÓ SZER
benztropin amantadin
orphenadrin
DOPAMIN-AGONISTÁK
+
bromocriptin
ACh
lysurid
apomorphin
– DA

M u sz
ka
+
r e c e p ri n -
tor
D2-receptor

Excitáció
Inhibíció

A Parkinson-kór a basalis ganglionokat érintô betegség, amelyet moz- a perifériás metabolitok csökkentésével, jelentôsen mérséklik a haté-
gásszegénység, rigiditás és tremor jellemez. Fokozatosan súlyosbodó kony dózist és a perifériás nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger,
kórkép, amely hatékony kezelés hiányában egyre fokozódó magatehe- orthostaticus hipotensio). A kezelés fô vonala levodopa és perifériás
tetlenséghez vezet. dekarboxiláz-gátló együttadása. Más, Parkinson-kórban használatos
A 60-as évek elején Parkinson-kórban elhunyt betegek agyának dopaminerg szerek (lent jobbra) a közvetlenül ható dopamin-agonis-
vizsgálatakor a basalis ganglionok (nucleus caudatus, putamen, globus ták és az amantadin, amelyek dopamin-felszabadulást hoznak létre.
pallidus) erôsen csökkent dopaminszintjét mutatták ki. Így a Parkin- A dopaminerg szerek perifériás mellékhatásainak egy része csökkent-
son-kór volt az elsô olyan betegség, amelyet az agy egyik specifikus hetô a dopamin-antagonista domperidonnal, amely nem penetrál az
transzmitterének rendellenességével lehetett összefüggésbe hozni. A Par- agyba. A monoaminoxidáz-B (MAO-B) gátlása selegilinnel (fent jobb-
kinson-kór legfôbb patológiás oka a dopaminerg nigrostriatalis pálya ra) a levodopa hatását potenciálja. A selegilin önmagában alkalmazva
kiterjedt degenerálódása, bár a degeneráció oka rendszerint ismeretlen enyhén csökkenti a tüneteket, mindazonáltal a levodopa igényt néhány
(fent balra). Ennek a pályarendszernek a sejttestjei a középagyban a hónappal késlelteti.
substantia nigra területére lokalizálódnak, és a Parkinson-kór nyilván- Parkinson-kórban, ahogy a nigrostriatális neuronok fokozatos dege-
való tünetei feltehetôleg csak akkor jelennek meg, ha e neuronok több nerálódásával csökken a (gátló) dopamin felszabadulása, ennek követ-
mint 80%-a degenerálódik. A Parkinson-kórban szenvedô betegek kö- keztében a striatumban lévô excitátoros kolinerg interneuronok vi-
rülbelül egyharmadában dementia is kialakul. szonylagos „túlmûködést” mutatnak (balra, ). Ez az egyszerû el-
Parkinson-kórban a dopamin pótlása nem járható terápia, mivel a gondolás adja az antikolinerg szerekkel (lent balra) történô kezelés
dopamin nem jut át a vér-agy gáton. Ugyanakkor elôanyaga a levodopa alapját. Alkalmazásuk a tremor kontrollálásában a leghasznosabb,
(L-dopa) penetrál, és az agyszövetben dopaminná dekarboxilálódik amely rendszerint a parkinsonizmus meglévô jellemvonása. Az musz-
(jobb oldali ábra). Az orálisan adott levodopa az agyon kívül jelentôs karin-antagonisták megvonása súlyosbíthatja a tüneteket. A neurolepti-
mértékben metabolizálódik és ezért szelektív extracerebralis dekarbo- kumok okozta akut dystoniák kivédésére benztropint adnak intravéná-
xiláz-gátlóval (carbidopa vagy benserazid) adják együtt. Ez utóbbiak, san (27. fejezet).

58
ETIOLÓGIA szintjeinek maximum- és minimumértékeivel hozható összefüggésbe.
Úgy tûnik, hogy a neuronok folyamatos degenerációja csökkenti a stria-
A Parkinson-kór etiológiája egyelôre ismeretlen, és eddig sem endogén, tum kapacitását a fluktuáló levodopa szint pufferelésében, mivel levo-
sem exogén (környezetbôl származó) neurotoxint nem sikerült felfe- dopa iv. infúziójával, vagy sc. apomorphinnal kiváltott folyamatos do-
dezni. Ilyen vegyület létezését azonban erôsen támogatta az a drámai paminerg stimuláció befolyásolja a dyskinesiát. Természetesen, a keze-
felfedezés, hogy a kaliforniai kábítószer-élvezôkben (akik pethidint lésnek ez a formája általánosságban nem célszerû. Egyszerû megoldás
akartak elôállítani) az 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidro-piridin (MPTP) azonban az orális levodopa kombinálása apomorphin egyszeri injekció-
a nigrostriatalis pályák degenerációját és Parkinson-kórt eredménye- jával az „off” periódusban, és számos fluktuáló parkinsonos beteg életét
zett. Az MPTP az 1-metil-4-fenil-piridin (MPP+) metaboliton keresztül kiegyensúlyozottabbá teszi.
indirekt módon hat, amely a MAO-B hatására képzôdik. Egyelôre nem
bizonyított, hogy az MPP+ hogyan pusztítja el a dopaminerg idegsejtet,
DOPAMIN-AGONISTÁK
bár képzôdése során a MAO-B hatására keletkezett szabadgyökök ká-
rosíthatják a mitochondriumot és/vagy peroxidáció révén a sejtmemb- A bromocriptin szelektív D2-agonista. Gyakran adják levodopával
ránt. kombinációban a Parkinson-kór késôi szakaszában azzal a céllal, hogy
csökkentsék a levodopa késôi, nemkívánt mellékhatásait („wearing-
A neuroleptikumok (27. fejezet) a dopamin-receptorokat gátolják és off” és „on-off” jelenségek). A bromocriptin nemkívánt mellékhatásai
gyakran okoznak Parkinson-szerû tüneteket. hasonlóak a levodopáéhoz (pl. hányinger, pszichiátriai tünetek, ortho-
staticus hypotensio), de sokkal gyakoribbak, és a kezelés során sokkal
súlyosabbá válnak.
DOPAMINERG SZEREK
A bromocriptin gátolja a prolaktin hypophysisbôl történô felszaba-
A parkinsonismusban szenvedô betegek többségének leghatékonyabb dulását, és ezért hyperprolactinaemia kezelésére alkalmazzák. Használ-
kezelési módja levodopa és szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátló ják még a növekedési hormon felszabadulásának gátlására acromega-
együttadása. liában, bár egészséges egyénekben a vegyület növeli a hormonfelszaba-
dulást. A növekedési hormon gátlása acromegaliásokban azon dopa-
Hatásmechanizmus. A levodopa a dopamin-bioszintézisben annak min-receptorok jelenléte miatt következik be, amelyek egészségesek-
közvetlen elôanyaga, amely képes bejutni az agyba, és ott dopaminná ben nem találhatók meg.
alakul. A Parkinson-kóros betegek agyában a dekarboxilezôdés helye
pontosan nem ismert. Mivel nem a dopa-dekarboxiláz a sebességmeg- A lysurid D2-agonista és hatása hasonló a bromocriptinéhoz, de a
határozó, ezért a „maradék” dopaminerg idegvégzôdésben elégséges pszichiátriai mellékhatások sokkal súlyosabbak.
enzimnek kell lenni. Másik lehetôség, hogy az átalakulás a noradrenerg
vagy szerotoninerg idegvégzôdésekben következik be, mivel a dekar- Az apomorphin a D1- és a D2-receptorokat stimulálja. Elôrehaladott
boxiláz-aktivitás ezekben a neuronokban nem specifikus. Bármely eset- parkinsonismusban subcutan injekcióban adják a betegeknek.
ben, a rendellenes dopamin-felszabadulást eredményesen helyettesíti a
levodopa-kezelés és figyelemre méltó, hogy a legtöbb Parkinson-kóros
DOPAMIN FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZEREK
beteg, gyakran akár drámai módon is javulhat
Az amantadin muszkarin-blokkoló hatással rendelkezik, és feltehetô-
A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak, és zömmel a dopaminerg leg fokozza a dopamin-felszabadulást. Antiparkinson hatása mérsékelt,
neuronok széleskörû stimulációjából erednek. A hányinger és hányás de a tolerancia hamar kialakul.
az area postrema kemoreceptor trigger zónájának stimulációjából fa-
kad, amely a vér-agy gáton kívül fekvô terület. Ezt a hatást csökkentheti
MAO-B-GÁTLÓSZEREK
a perifériásan ható dopamin-antagonista domperidon. A levodopa-ke-
zelésben a leggyakoribb korlátozó tényezô a pszichiátriai mellékhatá- A selegilin (deprenyl) szelektíven gátolja az agyban lévô MAO-B-t,
sok kialakulása. Ezek közé tartoznak az intenzív álmok, hallucinációk, amely számára a dopamin jelenti a szubsztrátot, míg a noradrenalin és
pszichotikus állapotok és a konfúzió. A hatások a mesolimbikus vagy szerotonin nem. A selegilin csökkenti a dopamin metabolizmusát az
mesocorticalis dopaminerg receptorok stimulációjának köszönhetôk agyban és fokozza a levodopa hatását, így annak dózisa akár egyharma-
(emlékeztetôül megjegyezzük, hogy ennek a rendszernek a túlmûkö- dára is csökkenthetô. Mivel a selegilin védi az állatokat az MPTP hatá-
dése a schizophreniával társítható). Az orthostaticus hypotonia gyakori, sától, azt feltételezték, hogy a szer lassíthatja a parkinsonismus kifejlô-
de rendszerint tünetmentes. A dyskinesia igen jelentôs nemkívánt mel- dését a betegekben, ez a hatás azonban nem igazolódott.
lékhatás, amely a Parkinson-kór korai stádiumában rendszerint túlada-
golást tükröz és egyszerû dóziscsökkentéssel (vagy frakcionálással) jól
ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK
befolyásolható.
A muscarinreceptor-antagonisták némi javulást eredményezhetnek a
A tartós kezelés problémái. Öt évet meghaladó kezelést követôen a Parkinson-kór korai szakaszában, de az akinesiát, amely a legtöbb funk-
betegek 50%-ban hatástalanság észlelhetô. Egyesekben a parkinsonos cionális mozgásképtelenségért felelôs, kevéssé befolyásolják. Ezenkí-
akinesia fokozatos rosszabbodása tapasztalható. A rosszabbodás másik vül gyakoriak a nemkívánt mellékhatások, úgymint szájszárazság, vize-
formája a levodopa dózisok hatástartamának csökkenése („end-of-dose letretenció, székrekedés. Még súlyosabb esetekben az antikolinerg sze-
rosszabbodás”). Így, különbözô dyskinesiák léphetnek fel, és idôvel rek befolyásolják a memóriát és a koncentrációs képességet, továbbá
számos beteg tapasztalja meg az egyre súlyosbodó és gyors oszcilláció vizuális hallucinációkkal járó organikus eredetû zavart állapotot vál-
fellépését a mobilitás és a dyskinesiák között – az „on-off” hatást. tanak ki, különösen az idôs és dementálódó betegeken.
A gyógyszer dózisokra adott válaszok fluktuációja a levodopa plazma-

59
27. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok
KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI RECEPTORGÁTLÁS D2-DOPAMIN RECEPTOR-GÁTLÁS
CSOPORTOSÍTÁS

Fenotiazinok
S Szájszárazság Pszichológiai
hatások Antipszichotikus hatás
Különösképpen Homályos látás
Csökkent teljesítôképesség
N R1 Vizelési problémák
Szedáció
R2 Székrekedés
Cortex
Limbikus rendszer
Propil-amin- Piperidin- Piperazin- Muszkarinreceptor-
származékok származékok származékok gátlás
Mesolimbikus rendszer
chlorpromazin thioridazin fluphenazin
erôsen sedatív közepesen sedatív enyhén sedatív
D2-dopamin-
közepes erôs antikolinerg enyhe antikolinerg receptor- Nigro- Basalis ganglion
Neuroleptikum
antikolinerg és ritka és sokkal gátlás striatalis (striatum)
és extrapyramidalis extrapyramidalis kifejezettebb
hatások hatások extrapyramidalis α-adreno-
Tubero-
hatások ceptor-gátlás Mozgáskoordinációs
infundibularis
problémák
Orthostaticus hypotensio Hypophysis Parkinsonismus
Hypothermia akathisia
Hisztamin- Prolaktin dystonia
Atípusos szerek és szerotonin- dyskinesia
gátlás Endokrin
tardiv dyskinesia
clozapin TIOXANTÉNOK hatások
risperidon flupenthixol
Gynaecomastia
thioridazin BUTIROFENONOK Galactorrhoea
sulpirid haloperidol Menstruatiós zavarok
Impotentia
Súlygyarapodás

A schizophrenia specifikus pszichológiai megnyilatkozásokkal jellem- többsége éveken át tartó folyamatos kezelésre szorul. A relapsus
zett kórkép. Ezek közé tartoznak a hallási hallucinációk, téveseszmék, gyakori, még a gyógyszerrel karbantartott betegek körében és a betegek
gondolkodás-, és magatartászavarok. Az újabb kutatási eredmények arra több mint kétharmada visszaesik, ha abbahagyja a gyógyszer szedését.
utalnak, hogy a schizophreniát fejlôdési rendellenességek okozzák, Természetesen a neuroleptikumok a basalis ganglionok (striatum)
amely a mediális temporális lebenyt (parahippocampalis gyrus, hippo- dopaminreceptorait is gátolják és ez gyakran eredményez kimerült-
campus és amygdala), valamint a cortex temporalis és frontalis lebenyét séggel és bénultsággal járó mozgászavart (extrapiramidalis hatások)
érinti. A schizophrenia lehet genetikailag determinált betegség, de arra is (jobbra). Ilyenek a Parkinson-tünetek és az akut dystoniás reakciók
vannak bizonyítékok, amelyek intrauterin történéseket, valamint szülé- (amely antikolinerg szerekkel történô kezelést tehet indokolttá), az aka-
szeti komplikációkat tesznek felelôssé. A neuroleptikumok a schizo- thisia (motoros nyugtalanság) és a tardiv dyskinesia (orofacialis és
phrenia számos tünetét képesek befolyásolni. Hatásuk nagyobb része a törzsi mozgások), amelyek irreverzibilisek is lehetnek. Egyelôre nem
pozitív tünetek, azaz a hallucinációk és a téveseszmék kezelésében tisztázott, hogy a tardiv dyskinesiát mi okozza, de mivel a gyógyszer
nyilvánul meg. A negatív tüneteket, úgymint a szociális visszahúzó- elhagyásával a tünetek súlyossá válhatnak, ezért feltételezik, hogy a
dottságot és az emocionális apátiát kevésbé befolyásolják. A betegek striatalis dopaminreceptorok szuperszenzitivizálódásáról lehet szó.
30%-a csak mérsékelt javulást mutat és 7%-uk még tartós kezelést Egyes „atípusos szerek” (balra lent) mentesek, vagy viszonylag mente-
követôen sem javul. A neuroleptikumok mind dopaminreceptor-anta- sek, az extrapiramidális mellékhatásoktól alacsony dózisban, de csak a
gonisták, amely arra utal, hogy a schizophrenia a mesolimbikus és/vagy clozapin az, amelyik sohasem okoz ilyen mellékhatásokat.
mesocorticalis dopaminerg pályák fokozott aktivitásával mutat össze- A hypophysisben a dopamin a D2-dopamin-receptorokra hatva
függést (fent jobbra). Ezzel az elképzeléssel összhangban az amphe- gátolja a prolaktin-felszabadulást. Ezt a neuroleptikumok gátolják és az
tamin (amely noradrenalin- és dopamin-felszabadulást okoz) egészséges ennek hatására kialakuló fokozott prolaktin-felszabadulás gyakran okoz
egyénekben pszichotikus állapotot képes létrehozni, amely megkülön- endokrin mellékhatásokat (lent jobbra).
böztethetetlen a paranoid schizophreniától. A neuroleptikumok csak he- A neuroleptikumok muszkarinreceptor és α-adrenoceptor gátló
tek múltán képesek a schizophreniás tüneteket befolyásolni és a betegek hatással is rendelkeznek és így vegetatív mellékhatásokat (középen),

60
mint például orthostaticus hypotensiót, szájszárazságot okoznak. Az domináns perifériás mellékhatásai kémiai szerkezetükkel függ össze
egyes neuroleptikumok vegetatív receptorokat gátló hatása, és ezáltal (balra).

DOPAMINRECEPTOROK rokkal, és nem okoz kellemetlen másnapos álmosságot. Antikolinerg


hatása kifejezett és például retrográd ejaculatioval járó szexuális zava-
A dopaminreceptorokat korábban két típusba sorolták (D1 és D2). Jelen- rok léphetnek fel. Ritkán, magas dózisban retinakárosodást okozhat.
leg öt klónozott dopaminreceptor ismert, amelyek ebbe a két csoportba 3. Piperazin oldallánc. Ebbe a csoportba tartoznak a fluphenazin, a
tartoznak. A D1-szerû csoportba tartozik a D1 és D5, míg a D2-szerû cso- perphenazin és a trifluoperazin. Ezek a vegyületek kevésbé szedatí-
portba a D2, D3 és D4. A dopaminreceptorok mindegyike hét membrán- vak, és gyengébb az antikolinerg hatásuk, mint a chlorpromaziné, de
átívelô hurokkal (domain) rendelkezik, amely a G-proteinhez kötött nagy a valószínûsége mozgászavarok megjelenésének, különösképpen
receptorok jellemzôje, és amely adenil-cikláz enzim stimulációhoz (D1) idôsekben, ahol a thioridazin alkalmazása elônyösebb.
vagy gátláshoz (D2) kötött.
Egyéb kémiai csoportok
A D1-szerû dopaminreceptorok (D1-, D5-altípus) elsôsorban a poszt-
szinaptikus gátlásban játszanak szerepet. A legtöbb neuroleptikum gá- Butirofenonok. A haloperidol antikolinerg hatása gyenge, és kevésbé
tolja a D1-receptorokat, de ez a hatás nem korrelál antipszichotikus ak- okoz szedációt, valamint hypotoniát, mint a chlorpromazin. Ugyan-
tivitásukkal. Különösen érvényes ez a butirofenonok esetében, amelyek akkor a mozgászavarok elôfordulásának gyakorisága magas.
erôs hatású neuroleptikumok, de ugyanakkor gyenge D1 receptor-anta-
gonisták. Az atípusos antipszichotikum (clozapin, risperidon, thioridazin,
sulpirid) elnevezés onnan származik, hogy ezek a vegyületek ritkábban
A D2-szerû dopaminreceptorok (D2-, D3-, D4-altípus) mind a preszi- okoznak mozgászavarokat, bár ennek oka nem ismeretes. A clozapint
naptikus, mind a posztszinaptikus gátlásban szerepet játszanak. A dopa- egyesek úgy tekintik, mint az egyetlen igazán atipusos neuroleptikumot,
min legtöbb ismert funkciójában úgy tûnik a D2-receptorok részt vesz- mivel esetenként az egyéb neuroleptikumokkal nehezen kezelhetô bete-
nek. A neuroleptikumok D2-receptor affinitása szoros összefüggést geken is hatékony, és szinte sohasem okoz mozgászavarokat. A clozapin
mutat antipszichotikus aktivitásukkal, és ez közvetett bizonyítékot csak korlátozottan alkalmazható az ilyen nehezen kezelhetô betegek
nyújt arra a nézetre, hogy a schizophrenia valamilyen módon kapcsolat- csoportjának, mivel a betegek kb. 3%-ában neutropeniát és kb. a betegek
ban áll a centrális dopaminerg pályák „túlmûködésével” és ebben a D2- 1%-ban végzetes kimenetelû agranulocytosist okoz. (A fehérvérsejtek
receptorok játszanak szerepet. A D2-receptorok (és a D3- és D4-recepto- ellenôrzésére rendszeres vérvizsgálat szükséges.) A clozapin atípusos
rok is) a limbikus-agyban találhatók, amely a hangulati és emocionális tulajdonságú, mivel a klinikailag hatékony dózisokban gátolja a D4-re-
stabilitásért felelôs. Mivel a nucleus caudatus területén, ahol a D2-re- ceptorokat (zömmel a limbikus területeken fordulnak elô) és viszonylag
ceptorok nagy sûrûségben találhatók, a nigrostriatalis pályarendszer fe- gyenge a hatása a striatalis D2-receptorokra. Ugyanakkor, a clozapin
lôl futnak be idegrostok, ezért a neuroleptikumok gyakran okoznak számos más receptort is gátol (ábra közepe), beleértve a muszkarin- és
mozgászavarokat. Egyelôre nem tisztázott, hogy a neuroleptikumok 5-HT2-receptorokat. Mivel az antikolinerg szerek meggátolják a neuro-
antipszichotikus hatásában a D3-receptorok éppúgy részt vesznek-e leptikumok indukálta mozgászavarokat, ezért lehetséges hogy a muszka-
mint a D2-receptorok. A D4-receptorok a D3 típushoz hasonlóak. A clo- rinreceptorok gátlása hozzájárul a clozapin atípusos hatásához, bár a
zapin különleges szer, mivel különösen nagy affinitást mutat a D4- thioridazin, amelynek szintén nagy az affinitása a muszkarinrecepto-
receptorhoz, de alacsony affinitást a D2-receptorokhoz. rokhoz, magas dózisban extrapiramidális hatásokat okoz. Egy másik
felvetés szerint a clozapin atípusos hatása az erôs 5-HT2-receptor-gátló
A neuroleptikumok hatásmechanizmusa. Ma még tisztázatlan, hogy tulajdonságának tulajdonítható. Ez azonban puszta feltételezés, mivel a
a neuroleptikumok milyen mechanizmussal csökkentik a schizophre- ritanserin (5-HT2-antagonista) nincs hatással a hallucinációra és a téves-
niás tünetek súlyosságát. Egyfelôl, minden antipszichotikum dopamin- eszmére. A risperidon újabb antipszichotikum, amelynek nincs szedatív
antagonista, ezért feltételezik, hogy a schizophrenia a mesolimbicus/ hatása, és nem gátolja a kolinerg- és α-adrenerg-receptorokat. Gátolja az
mesocorticalis pályarendszerek „túlmûködésével” lehet összefüggés- 5-HT2-receptorokat, de sokkal erôsebb D2-receptor-antagonista, mint a
ben. Ugyanakkor, nehéz meggyôzô elváltozásokat találni erre vonat- clozapin, alacsony dózisban nem okoz extrapiramidális mellékhatáso-
kozóan a schizophreniás betegek dopaminerg rendszerében. kat, de ezt az elônyét magasabb dózisoknál elveszti. A sulpirid nagyon
specifikus D2-blokkoló, amelyet széles körben alkalmaznak mivel kicsi
az extrapiramidális mellékhatásokat generáló hatása, és bár meglehetô-
KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS
sen szedatív hatású, a betegek jól tolerálják. A sulpirid hatásával kapcso-
Különbözô kémiai szerkezetû vegyületek széles skálája mutat antipszi- latban azt vetették fel, hogy a mesolimbikus D2-receptorokhoz nagyobb
chotikus aktivitást és közös tulajdonság bennük a dopaminreceptorok az affinitása, mint a striatalisokhoz.
gátlása.
Lényeges lehet azonban, hogy az atípusos neuroleptikumok D3-dopa-
A fenotiazinokat a fenotiazingyûrû N-atomjához kapcsolódó oldallánc minreceptor affinitása viszonylag nagyobb, mint más neuroleptikumo-
alapján csoportosítják. ké, bár éppen az atípusos vegyületek azok, amelyek két-háromszor ha-
1. Propil-amin oldallánc. Az alifás oldallánccal rendelkezô fenotiazi- tékonyabbak a D2-, mint a D3-receptorokon. Egy másik ok lehet, hogy
noknak viszonylag csekély a hatékonysága és az ábrán látható, szinte a vegyületek magas antikolinerg aktivitása gátolja a mozgászavarok
összes mellékhatással rendelkeznek. Elsôként a chlorpromazint alkal- kifejlôdését.
mazták schizophreniában, és ma is széleskörben alkalmazzák, bár több
nemkívánatos mellékhatással rendelkezik, mint az újabb vegyületek.
DEPÓKÉSZÍTMÉNYEK
Igen erôsen szedatív hatású, és különösképpen agresszív betegek keze-
lésében hasznos. Nemkívánt mellékhatásai közé tartoznak a túlérzé- A schizophren betegek egyre növekvô számban „térnek vissza a
kenységi reakciók, mint például agranulocytosis, anaemia haemolytica, társadalomba”. Ez a fenntartó terápiában a hosszú hatású depóinjekciók
bôrkiütések, cholestaticus icterus és fényérzékenység. fokozott alkalmazásához vezetett. A flupenthixol, haloperidol és
2. Piperidin oldallánc. A csoport legfontosabb képviselôje a thiori- fluphenazin decanoát származékának olajos injekciója 1–4 hetes inter-
dazin. A vegyület elônye, ami különösen idôs betegeknél való alkalma- vallumokban adható, de ezeknek a készítményeknek az alkalmazása
zásnál kedvezô, hogy szedése viszonylag ritkán párosul mozgászava- növeli a mozgászavarok gyakoriságát.

61
28. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok
Noradrenalin Monoaminoxidáz-
és/vagy Noradrenerg
gátlók (MAOIs)
5-HT-felvétel-gátlók idegvégzôdés

TRICIKLIKUS SZEREK –
Metabolitok
MAO-A-SZELEKTÍV
amitriptylin* REVERZÍBILIS GÁTLÓK

imipramin moclobemid

MA
Mitochondrium

O
dothiepin*
lofepramin IRREVERZÍBILIS-GÁTLÓK
NA phenelzin
EGYÉB SZEREK
venlafaxin + isocarboxazid
Vesicula
NA
Szelektív +
5-HT-felvétel-gátlók – Felszabadulás

fluoxetin α2 +

fluvoxamin A felszabadulás
Újrafelvétel feedback gátlása Patkányban a krónikus
Kevesebb (reuptake) Felszabadulás kezelés megváltoztatja
a receptor érzékenységét
Atípusos NA
antidepresszánsok β
5HT2 Homályos látás
(nem gátolják
az aminfelvételt) Szájszárazság
Legtöbb Receptor szabályozás? Székrekedés
mianserin* Vizelési
trazodon* problémák
Néhán Muszkarin Atropinszerû hatások
y Receptor-
* Szedatív hatásúak Orthostaticus
blokkolás α1-Adrenoreceptorok
hypotonia
Tachycardia

A kedélybetegségeket a kedélyállapot zavara jellemzi, amely a maga- depresszióban szenvedô epilepsziás betegeknél. Az antidepresszáns ke-
tartás, a munkaképesség, az étvágy, az alvás és a testsúly megváltozá- zelés jellemzô sajátsága, hogy a jótékony hatás csak 2-3 hét után jelent-
sával társul. A szélsôséges megnyilvánulások a fokozott izgalmi álla- kezik. Ennek oka ismeretlen, de összefüggésben lehet a centralis 5-HT
pottól és túlzott jókedvtôl (mánia) a súlyos depressziós állapotokig és/vagy adrenoceptorok ( ) érzékenységének fokozatos változásá-
terjedhetnek. A depresszióban, amely sokkal gyakoribb, mint a mánia, val. A betegek kb. 70%-a kedvezôen reagál az antidepresszáns keze-
a beteg tartósan szomorúvá és boldogtalanná válik. A depresszió gyak- lésre, de súlyos vagy refrakter depresszióban a gyógyszeres kezelés
ran elôforduló kórkép, és bár öngyilkossághoz is vezethet, kórjóslata mellett szükség lehet az elektrokonvulzív terápiára (ECT) is. A mono-
általában kedvezô. terápiára és/vagy ECT-re rezisztens betegek esetében egyes pszichiáte-
A depresszió kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek rek a triciklikus antidepresszánsokat MAO-gátlókkal vagy lítiummal
gátolják a noradrenalin- (NA) és/vagy a szerotonin- (5-HT) felvételét kombinálják, de a gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor veszélyes
(fent balra). A triciklikus szerek régóta használatosak és hatékonysá- interakciók léphetnek fel. Az antidepresszánsok hirtelen megvonása,
guk is bizonyított, de gyakran szedatív hatásúak és vegetatív mellékha- különösen a MAO-gátlóké hányingert, hányást, pánikot, szorongást és
tásaik ( ) korlátozhatják alkalmazásukat. A triciklikus szereknél a motoros nyugtalanságot okozhat.
túladagolás a legveszélyesebb, elsôsorban kardiotoxicitása következté- A depresszió oka és az antidepresszánsok hatásmechanizmusa isme-
ben, de a konvulzió is gyakori. A szelektív szerotonin-felvétel-gátlók retlen. A monoamin-elmélet azon az elképzelésen alapszik, hogy a de-
(SSRI) újabb gyógyszerek, amelyeknek széles a terápiás-indexe és a presszió a centrális noradrenerg és/vagy szerotoninerg rendszer csök-
mellékhatás spektrumuk is különbözô (elsôsorban gastrointestinalis). kent aktivitásából fakad. Bár az elmélettel szemben súlyos problémák
Sokkal ritkábban alkalmazott szerek a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) merültek fel, jobb teória mégsem lépett a helyébe. Az utóbbi idôben az
(fent jobbra), amelyek bizonyos ételekkel és vegyületekkel veszélyes érdeklôdés az antidepresszáns kezelés agyi receptor-regulációra kifej-
interakcióba lépnek. Az újabban bevezetett reverzibilis MAO-A-gátlók tett hatása felé irányult.
(RIMA) (fent jobbra) azonban növelhetik az ilyen típusú szerek alkal- Mániában és bipoláris kedélybetegségekben (ahol a mánia a de-
mazását. presszióval váltakozik) a kedélyállapot stabilizálására lítiumot alkal-
Egyes „atípusos” antidepresszánsok nem MAO-gátlók, és az maznak. A lítiumsók terápiás indexe alacsony és gyakoriak a nemkívánt
amin-felvételt sem gátolják (lent balra). Mindegyik antidepresszáns mellékhatások. A carbamazepin is rendelkezik kedélyállapot stabili-
görcsrohamokat is kiválthat, és egyik sem alkalmazható biztonsággal a záló hatással, így a lítiumkezelésre érzékeny betegeknél alkalmazható.

62
A depresszió monoamin-elmélete. A reserpin, amely kiüríti az agyban A mianserin és a trazodon szedatív antidepresszánsok. A mianserin
a noradrenalin- és szerotonin-raktárakat, gyakran okoz depressziót. Ez- α2-adrenoceptor-antagonista és a központi idegrendszer noradrenerg
zel ellentétben a triciklikus antidepresszánsok és rokon vegyületeik gá- idegvégzôdésein lévô gátló típusú α2-autoreceptorok blokkolása révén
tolják a NA- és/vagy 5-HT-visszavételt, a MAO-gátlók pedig fokozzák fokozhatja a szinaptikus rés NA-tartalmát. A mianserin agranulocitosist
ezen biogénaminok agyi koncentrációját. Mindkét hatás növeli a szi- és aplasticus anaemiát (különösképpen idôsekben) okozhat.
naptikus résben a NA- és/vagy szerotonin-koncentrációját. A depresz-
sziós betegekben feltételezett csökkent mûködésû centrális noradrenerg
MONOAMINOXIDÁZ-GÁTLÓK (MAOI)
és szerotoninerg rendszer igazolására számtalan vizsgálatot végeztek,
de ezek a vizsgálatok nem hoztak egyértelmû eredményeket. A de- Az régebbi MAO-gátlók (pl. phenelzin) irreverzibilis és nem szelektív
presszió monoamin-elméletével kapcsolatban számos probléma merült gátlószerei és a tapasztalatok szerint az atípusos depresszió és a fóbiás
fel. Különösen nehéz megérteni, hogy míg a triciklikus antidepresz- szorongásos állapotok kezelésére a legalkalmasabbak. Használatukat
szánsok gyorsan gátolják a NA/5-HT-felvételt, addig többhetes kezelés nemkívánt mellékhatásaik (orthostaticus hypotensio, szédülés, antikoli-
szükséges az antidepresszáns hatás kifejlôdéséhez. Úgyszintén, néhány nerg hatások és májkárosodás) és szimpatomimetikus aminokkal (pl.
vegyület antidepresszáns hatású, de nem befolyásolja az aminfelvételt ephedrin, amely gyakran fordul elô köhögés elleni készítményekben és
(pl. mianserin, trazodon), míg a cocain gátolja ugyan a fevételt, de nem decongestivumokban), és tiramint tartalmazó ételekkel (pl. sajt, vad-
antidepresszáns hatású. hús, alkoholos italok) fellépô, súlyos hypertóniát okozó kölcsönhatá-
saik korlátozzák. Az elfogyasztott tiramint normális esetben a MAO
Receptor-reguláció. Krónikusan kezelt rágcsálókban az antidepresz- metabolizálja a bélfalban és a májban, de ha az enzim gátolt, akkor a
szánsok fokozatosan csökkentik a centrális 5-HT2-receptorok, valamint tiramin bekerül a keringésbe és ott a szimpatikus idegvézôdésekbôl
a β1- és α2-adrenoceptorok érzékenységét (alulszabályozás). Nem tisz- noradrenalin felszabadulást okoz (közvetett szimpatomimetikus hatás).
tázott, hogy a humán terápiában is hasonló receptor-érzékenység válto- A monoaminoxidáz-gátlók nem specifikusak, és csökkentik a barbitu-
zások képezik-e az antidepresszánsok hatásmechanizmusát, de azt ki- rátok, az opioid fájdalomcsillapítók és az alkohol metabolizmusát.
mutatták, hogy a krónikus antidepresszáns kezelés hatására a clonidin A pethidin különösen veszélyes a MAO-gátlót szedô betegeknél, mivel
(α2-adrenoceptor-agonista) érzékenység csökkent. (még nem ismert mechanizmussal) hyperpyrexiát, hypotoniát és comát
okoz. A moclobemid reverzibilis gátlószer, amely szelektíven gátolja a
MAO-A-t (lásd selegilin, 26. fejezet). A szer jól tolerálható, és fô mel-
AMIN-FELVÉTEL-GÁTLÓ VEGYÜLETEK
lékhatása az insomnia és hányinger. A moclobemid ugyanazokkal a
A „triciklikus antidepresszáns” elnevezés eredetileg a dibenz-azepin gyógyszerekkel lép kölcsönhatásba, mint a többi MAO-gátló, de mivel
(pl. imipramin) és dibenzo-ciklo-heptadin (pl. amitriptylin) szerkeze- reverzíbilis gátlószer, ezért a kölcsönhatás okozta hatások gyorsan
tû gyûrûs vegyületekre vonatkozott. Ez a széleskörben alkalmazott csökkennek, amint a szer adását megszüntetjük. A moclobemidet máso-
terminológia ma már megtévesztô, mivel számos második generációs dik választásként alkalmazzák a depresszióban a triciklikus szerek és az
antidepresszáns, az eredeti triciklikus antidepresszánsokhoz hasonló SSRI-ok után.
farmakológiai tulajdonságokkal, egy, kettô vagy négy gyûrûbôl áll.
A triciklikus antidepresszánsok egyike sem rendelkezik kiemelkedô
LÍTIUM
aktivitással, és a gyógyszerválasztás a leginkább elfogadható vagy kívá-
natos mellékhatások alapján történik. Így a szedatív hatású amitriptylin A lítiumot a maniás/depressziós betegségek megelôzésére alkalmaz-
és dothiepin az agitált és szorongó betegek esetén a legmegfelelôbb, és zák. Az acut mania kezelésére is adják, de mivel a mánia ellenes hatás
ha lefekvéskor adják, akkor hipnotikumként is hat. A triciklikus anti- kifejlôdéséhez napok szükségesek, így akut betegekben rendszerint a
depresszánsok receptoriális hatásokban hasonlítanak a fenotiazinokra, és neuroleptikumokat részesítik elônyben. A lítiumot, mint antidepresz-
azokhoz hasonlóan gátolják a kolinerg muszkarinreceptorokat, az α- szánst a triciklikus szerekkel együtt alkalmazzák a nehezen gyógyítható
adrenoceptorokat és a hisztaminreceptorokat. Ezek a hatások gyakran betegeknél.
okoznak szájszárazságot, homályos látást, székrekedést, vizeletreten- A lítium a bélbôl gyorsan felszívódik. Terápiás szélessége kicsi,
ciót, tachycardiát és orthostaticus hypotoniát. Túldozírozás esetén, a tri- ezért a szérum lítiumkoncentrációját rendszeresen ellenôrizni kell (terá-
ciklikus antidepresszánsok kolinerg- és chinidinszerû hatása arrhythmiá- piás tartomány 0,5-1,0 mM). Nemkívánatos mellékhatásai hányinger,
kat és hirtelen halált is okozhat. Szívbetegségben alkalmazásuk kontra- hányás, anorexia, hasmenés, kéztremor, polydipsia és polyuria (néhány
indikált. betegnél nephrogen diabetes insipidus fejlôdik ki), hypothyroidismus és
Az SSRI-oknak nincsenek kellemetlen vegetatív mellékhatásaik, súlynövekedés. A lítiumtoxicitás tünetei közé tartozik az álmosság,
valamint a triciklikusokat jellemzô étvágyfokozó hatásuk, de vannak ataxia, confusio, és 2-3 mM-os szérumszint felett életveszélyes görcsök
más jellegû mellékhatásaik, amelyek közül a leggyakrabbak a hányin- és coma léphet fel.
ger, hányás, hasmenés és székrekedés. Az SSRI-ok ma általánosan elfo-
gadott elsô választásos szerek, különösen a kardiovaszkuláris betegség- Hatásmechanizmus. A lítium hatásmechanizmusa ismeretlen, de újab-
ben szenvedôknél, vagy azoknál, akiknél a szedációt mindenképpen el ban jelentôséget tulajdonítanak a másodlagos-messenger rendszerrel
kell kerülni, továbbá azoknál, akik a triciklikus szerek okozta antiko- való kölcsönhatásnak. Különösképpen azért, mivel a lítium 1 mM-nál
linerg hatást nem képesek tolerálni. A venlafaxin olyan új szer, amely kisebb koncentrációban gátolja a foszfatidil-inozitol (PI) anyagcsere-
mind a noradrenalin, mind a 5-HT-felvételét gátolja, de nincs meg a folyamatban az inozitol-1-foszfát hidrolízisét inozitollá. Ez a membrán
triciklikusokat jellemzô receptor-gátló hatás. Nemkívánt mellékhatásai- PIP2 kiürülését okozza (lásd 1. fejezet), és ezáltal csökkentheti azon
ban az SSRI-okra hasonlít. transzmitterek hatását, amelyeknél a receptor másodlagos-messenger
rendszere az inozitol-trifoszfát/diacil-glicerol (IP3/DG) átalakulás.
ATÍPUSOS ANTIDEPRESSZÁNSOK
Az atípusos vegyületek alig vagy egyáltalán nem befolyásolják az
amintranszportot. Általában kevesebb vegetatív mellékhatást okoznak
és mivel kevésbé kardiotoxikusak, túladagolásuk is kevésbé veszélyes.

63
29. Opioid analgetikumok

Endogén peptidek OPIOIDOK Opioid analgetikumok

endorfinok ERÔS HATÁSÚAK


dinorfinok morfin
Periaquiductalis enkefalinok diamorfin (heroin)
szürkeállomány + phenazocin
levorphanol
Opioid receptorok methadon
Híd / középagy

+
pethidin
Nucleus raphe buprenophin*
+
magnus nalbuphin
Enkefalinerg neuron KÖZEPES/GYENGE HATÁSÚAK
meptazinol
Locus pentazocin
coeruleus dihydrocodein
codein
dextropropoxyphen
Szerotonin (5-HT) Primer afferens
Noradrenalin – – neuron
* Parciális agonista
+
– P-anyag Kevert agonista/antagonista
Glutaminsav

Opioid-
Szabályozó receptor
neuron

C-polimodális fájdalomérzô
Aδ mechanikus receptor
Gerincvelô hátsó szarva
Elsôsorban az agytörzs Válasz
a káros stimulusra
központi szürkeállományában
levô neuronokat szabályozza

A fájdalomreceptorok erôs ingerlése a gerincvelô hátsó szarvának la- ség lehet. A bél plexusaira kifejtett hatásuk miatt, ahol szintén talál-
mina-I és -II részében szinapszist alkotó primer afferens idegrostokban hatók opioid peptidek és receptorok, székrekedést okoznak, ezért opioid
kisülést vált ki. A hátsó szarvban lévô szabályozó neuronok ( ) a fáj- kezelésben rendszerint kiegészítô hashajtó alkalmazása szükséges (13.
dalomérzést az agytörzsi neuronokon keresztül a szenzoros kéreghez fejezet). Az opioid analgetikumok folyamatos alkalmazása toleranciát
továbbítják. A felszálló fájdalomérzô pályákban mûködô transzmitte- és dependenciát eredményez a betegeken, ennek ellenére a morfin dó-
rekrôl egyelôre keveset tudunk, bár néhány primer afferens idegrostról zisnövelése a terminális állapotú betegekben sem automatikus, és ahol
úgy tartják, hogy peptideket szabadít fel (pl. P-anyag, kalcitonin-génnel indokolt, ott többnyire az egyre erôsödô fájdalom és nem a tolerancia
kapcsolatos peptidek) (ábra alsó része, satírozott terület). miatt kerül rá sor. Hasonlóképpen, klinikai vonatkozásokban a depen-
A hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitása számos gátló dencia nem számottevô. Sajnos, az opioid analgetikumok alkalmazásá-
anyaggal modulálható. Ide tartoznak a lokális interneuronok, amelyek ban való túlságos óvatosság gyakran indokolatlanul eredményez a
opioid peptideket (pl. met-enkefalin) szabadítanak fel, és a leszálló betegeken nem kielégítô fájdalomcsillapítást.
noradrenerg és szerotoninerg idegrostok, amelyek az agytörzsbôl in- Néhány analgetikum, mint például a codein, a morfinnál kevésbé
dulnak (fent balra), és önmagukat aktiválják az opioid peptidekkel. Így, hatékony és nem adható equianalgesiás dózisban a nemkívánt mellék-
mind az agytörzsben, mind a gerincvelôben felszabadult opioid pepti- hatások megjelenése miatt. Ennek a dózismegszorításnak köszönhetôen
dek képesek csökkenteni a hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivi- az ilyen vegyületek a gyakorlatban sokkal kisebb valószínûséggel okoz-
tását és analgesiát okoznak. A különbözô gátló mechanizmusok normá- nak légzésdepressziót és dependenciát. Ezek a készítmények az enyhe
lis szabályozása nem ismert, de az opioid peptidek hatása a specifikus és közepes erôsségû fájdalmakban alkalmazhatók hasznosan.
opioid receptorokon keresztül mediálódik. A naloxon az opioid receptorok specifikus antagonistája és a mor-
Az opioid analgetikumok (jobbra) olyan vegyületek, amelyek az en- finszerû vegyületek okozta légzésdepressziót képes felfüggeszteni. De-
dogén opioid peptidek hatását utánozva az opioid receptorok (rend- pendencia esetén az elvonási tünetet is képes eliminálni. Az elektroaku-
szerint µ-receptorok) tartós aktiválódását hozzák létre. Ez analgesiát, punkturás analgesia, a transcutan idegstimuláció okozta analgesia és a
légzésdepressziót, eufóriát és szedációt okoz. Az opioidok gyakran placebo hatások naloxonnal esetenként parciálisan gátolhatók, és ez az
okoznak hányingert, hányást és antiemetikumok együttadására is szük- endogén opioid peptidek szerepére utal.

64
Az opioidokat úgy definiálják, hogy olyan vegyületek, amelyek hatása A diamorphin (heroin, diacetil-morfin) a morfinnál kétszer hatéko-
naloxonnal antagonizálható. Az opioid peptidek nagy prekurzor mole- nyabb, de gyorsan 6-acetil-morfinná (ami aktív) és sokkal lassabban
kulákból képzôdnek, három csoportjuk ismert és ezeket különbözô gé- morfinná metabolizálódik. A morfinnál erôsebben euforizál, míg vi-
nek kódolják. A pro-opiomelanokortinból (POMC) keletkezik az szonylag kevésbé okoz hányingert, székrekedést és hypotoniát.
opioid peptid β-endorfin és számos egyéb nem-opioid peptid, beleértve
az adrenokortikotrophormon (ACTH). A proenkefalinból képzôdik a A methadon orálisan jól szívódik fel és a hatástartama hosszú. Orálisan
leu-enkefalin és a met-enkefalin. A prodinorfinból számos olyan opioid a heroin vagy morfin hozzászokottak fenntartó kezelésére használják,
peptid képzôdik, amely az N-terminálison leu-enkefalint tartalmaz (pl. akikben meggátolja az intravénás szerek okozta fülzúgást (lásd még 31.
dinorfin-A). A három prekurzor molekulából származó peptidek mind- fejezet).
egyike a központi idegrendszerben eltérô anatómiai megoszlást mutat
és a különféle opioid receptorokhoz eltérô az affinitásuk. E peptidek A pethidin hatása hasonló a morfinhoz, de rövidebb ideig hat. Equi-
pontos funkciója, mind az agyban, mind a szervezet egyéb részein ma analgesiás dózisban azonos mértékben okoz légzésdepressziót, ugyan-
még tisztázatlan. akkor gyenge köhögéscsillapító és kevésbé okoz székrekedést. A pethi-
din a morfinnál erôsebben lipidoldékony, így hatása gyorsan kialakul és
Az opioid receptorok megtalálhatók a központ idegrendszer egész te- ez alkalmassá teszi szülési fájdalmak enyhítésére. A pethidin a májban
rületén és három csoportra oszthatók. A µ-receptorok legnagyobb kon- metabolizálódik és nagy dózisoknál norpethidin akkumulálódhat,
centrációban a fájdalomérzésért felelôs agyterületeken helyezkednek el amely excitátoros hatású (dilatált pupilla, convulsiók). A pethidin a
és a legtöbb opioid analgetikum ezzel a receptor altípussal lép kölcsön- MAO gátlókkal (28. fejezet) veszélyes interakcióba lép és delíriumot,
hatásba és hozza létre az analgesiát. Az enkefalinok a δ-receptorokra, hyperpyrexiát és konvulziót, vagy légzésdepressziót okozhat.
míg a dinorfinok a κ-receptorokra szelektívek. A κ-receptorok aktivá-
ciója szintén analgesiát hoz létre, de ellentétben a µ-receptor agonisták- A buprenorphin parciális µ-receptor agonista. Igen erôsen lipidoldé-
kal (pl. morfin), amelyek eufóriát okoznak a κ-agonisták (pl. pentazo- kony és sublingualis adás mellett hatékony analgetikum. Hatástartama
cin, nalbuphin) disfóriát hoznak létre. Néhány opioid analgetikum (pl. a morfinénál sokkal hosszabb, bár tartós hányást okozhat. A légzésde-
pentazocin) a σ-receptoron hatva stimuláns és pszichostimuláns hatást presszió, amennyiben elôfordul, naloxonnal nehezen fordítható meg,
vált ki. (A fenciklidin, amely pszichostimuláns, ezekhez a receptorok- mivel a buprenorphin igen lassan disszociál a receptorokról.
hoz kötôdik.) Mivel ezek a hatások nem gátolhatók naloxonnal, a σ-
receptorok nem opioid receptorok. Az opioid peptidek a központi ideg- A nalbuphin, amely κ-agonista és µ-antagonista, a morfinnal equipo-
rendszer és a bél szinapszisaiban gátló hatást fejtenek ki. A µ- és δ-re- tens módon hoz létre analgesiát és légzésdepressziót, míg hányingert és
ceptorok aktiválása a K+-csatornákat G-proteinen keresztül aktiválva hányást kevésbé okoz. Magasabb dózisokban dysphoriát vált ki.
hyperpolarizálja a neuronokat. A κ-receptorok aktiválása a membrán
Ca2+-csatornáit gátolja.
GYENGE HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK
A gyenge hatású analgetikumokat az „enyhe-közepes erôsségû” fájdal-
ERÔS HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK
makban alkalmazzák. Ezek a vegyületek dependenciát okozhatnak és
Ezeket a vegyületeket elsôsorban a tompa, rosszul lokalizálható (visce- abususra, visszaélésre lehetnek alkalmasak. Ugyanakkor, a gyógyszer-
ralis) fájdalmak kezelésére alkalmazzák. A szomatikus fájdalmak éle- függôk számára kevésbé vonzóak, mivel nem váltanak ki kellemes
sen jelentkeznek és gyenge opioid analgetikumokkal, vagy nemszteroid „izgalmi állapotot”.
gyulladáscsökkentôkkel (NSAID) (32. fejezet) csökkenthetôk. A mor-
fint parenteralisan széles körben alkalmazzák erôs fájdalmak enyhí- A pentazocin orálisan elônytelenül gyenge analgetikum, de parenterá-
tésére, míg orálisan a terminális állapotú beteg kezelésének eszköze. lisan adva hatékonysága a morfin és a codein közé esik. A κ- és σ-re-
ceptorokon agonistaként, míg a µ-receptorokon antagonistaként hat.
A morfin és a többi opioid analgetikum számos centrális hatással ren- Kevésbé valószinû, hogy dependenciát okoz. Ez részben annak köszön-
delkezik, mint pl. analgesia, eufória, szedácio, légzésdepresszió, a vaso- hetô, hogy gyakran hallucinációkat, rémálmokat és gondolkodásza-
motorközpont gátlása (orthostaticus hypotoniát okoznak), a III. (szem- varokat idéz elô a σ-receptorok aktivációja révén.
mozgató) agyideg stimulálása révén miosis (kivéve a pethidint, amely
gyenge atropinszerû hatással rendelkezik), valamint hányinger és há- A codein (metil-morfin) orálisan jól szívódik fel, de az opioid recepto-
nyás a kemoreceptor triggerzóna stimulálásának köszönhetôen. Rendel- rokhoz az affinitása nagyon csekély. A vegyület kb. 10%-a a májban
keznek köhögéscsillapító hatással is, de ez nem korrelál opioid aktivi- morfinná demetilálódik, amely felelôs a kodein analgesiás hatásáért.
tásukkal. Perifériás hatásaik következtében székrekedés, epegörcs és az Mellékhatásai (székrekedés, hányás, szedácio) korlátozzák a lehetséges
Oddi-sphincter összehúzódása is felléphet. A morfin okozhat hiszta- dózis olyan szintre emelését, amely kevésbé okoz analgesiát, mint a
min-felszabadulást, amelynek eredménye vasodilatatio és viszketés. morfin. A codeint köhögéscsillapító és hasmenésgátló szerként alkal-
A morfin a májban glükoronsavval konjugálódva inaktív morfin-3-glü- mazzák.
koroniddá és morfin-6-glükoroniddá metabolizálódik, amely a morfin-
nál is hatékonyabb analgetikum, különösen ha intrathecalisan adják. A dextropropoxifen hatékonysága a codeinének kb. fele, de equianal-
gesiás dózisban hatása hasonló. A dextropropoxifent gyakran adják
Tartós alkalmazás során az opioid analgetikumok számos hatásához együtt fix kombinációként acetil-szalicilsavval vagy paracetamolal (pl.
tolerancia (azaz, csökkent válaszkészség) alakul ki. A miosishoz és a co-proxamol), de kevés az arra vonatkozó bizonyíték, hogy az ilyen
székrekedéshez kevéssé fejlôdik ki tolerancia. kombinációk hatékonyabbak, mint az NSAID-ok magukban. A parace-
tamollal való kombináció túladagolásban veszélyes, mivel a dextropro-
Dependencia. Az opioid analgetikumokhoz fokozatosan mind fizikai, poxifen légzésdepressziót és akut szívelégtelenséget okoz, míg a para-
mind pszichikai dependencia fejlôdik ki, és a kezelés hirtelen felfüg- cetamol hepatotoxikus.
gesztése elvonási tüneteket okoz (31. fejezet).

65
30. Antiemetikumok (hányás- és szédülés ellenes szerek)

Hánytató hatású szerek a keringésben


pl. toxinok, opioidok, apomorphin

Dopamin-
antagonisták – +

prochlorperazin CTZ
metoclopramid (D2, 5HT3
domperidon receptorok) Antikolinerg szerek

hyoscin

Hányás központ Antihisztaminok


(M, H, receptorok)
cinnarizin
promethazin
5HT3- cyclizin
antagonisták X

ondansetron X
granisetron

Irritáló szerek
pl. ipecacuanha

5HT

Émelygést és hányást számtalan tényezô okozhat, beleértve a gyógy- Az utóbbi idôben, az 5-HT3 antagonistákat (pl. ondansetron, balra
szereket (pl. citotoxikus szerek, opioidok, anaestetikumok, digoxin), a lent) találták hatékony antiemetikumoknak, és mivel kevesebb nemkí-
vestibularis betegséget, a provokatív mozgásokat (pl. tengeribetegség), vánt mellékhatással rendelkeznek, ezért egyre szélesebb körûen alkal-
a migrént és a terhességet. A hányást sokkal egyszerûbb kivédeni, mint mazzák ôket a rák kemoterápia és az általános érzéstelenítés okozta
megállítani amikor már elkezdôdött. Éppen ezért, ha lehetséges, az hányinger és hányás kivédésére vagy csökkentésére. Egyelôre tisztázat-
antiemetikumokat jóval a hányást kiváltó ingert megelôzôen kell adni. lan, hogy az 5-HT3 antagonisták hogyan fejtik ki antiemetikus hatásukat.
Az antiemetikumokat nem szabad a diagnózis elôtt adni, mivel az kés- Az 5-HT3 receptorok nagy számban fordulnak elô a CTZ-ban, de perifé-
leltetheti a betegség alapjául szolgáló ok meghatározását. riás hatásuk is fontos lehet. Számos citotoxikus szer (és a röntgensugár-
A hányást a medullában levô (felsô ábrarész) hányás központ ( ) zás is) 5-HT-t szabadít fel a bél enterokromaffin sejtjeibôl ( ) és ez ak-
szabályozza. A hányásközpont ingerlése jelentôs mértékben az area tiválja az 5-HT3 receptorokat a vagus érzô rostjaiban ( ) (alsó ábra-
postrema területén lévô kemoszenzitív triggerzónától (CTZ) ( ) szár- rész). A gyomorban levô érzôrostok ingerlése irritáló szerekkel (pl. ipe-
mazik. Mivel a CTZ-t nem védi a vér–agy gát (az része a circum- cacuanha, bakteriális toxinok) „reflexes” hányingert és hányást okoznak.
ventricularis rendszernek), ezért a keringô toxinok vagy gyógyszer A dopamin és 5-HT3 antagonisták hatástalanok a tengeribetegség
molekulák stimulálhatják. A CTZ nagyszámú dopamin (D2) receptort okozta hányinger és hányás csökkentésében. Az antikolinerg-szerek
tartalmaz, amely megmagyarázza, hogy a Parkinson-kór kezelésére al- vagy az antihisztaminok (jobbra), amelyek közvetlenül a hányásköz-
kalmazott szerek miért okoznak hányingert és hányást. Másrészrôl, a pontra hatnak, hatásosak lehetnek, bár gyakoriak a mellékhatások.
dopamin receptor antagonisták antiemetikus hatásúak (fent balra) és A vestibularis megbetegedéssel párosuló szédülés és hányás kezelésére
az emetogén szerek (pl. számos citotoxikus daganatellenes szer) okozta az antihisztaminok (pl. promazin, cinnarizin), a fenotiazidok vagy a
hányinger és hányás csökkentésére alkalmazzák. betahisztin alkalmasak.

66
A hányásközpont a medulla laterális reticularis formációjában találha- legtöbb betegben. Nem ismeretes, hogy a dexamethason miért antieme-
tó a nucleus olivari szintjén. Ide a következô helyekrôl futnak be affe- tikus hatású.
rensek:
1. Limbikus agy. Ez a terület elsôsorban a kellemetlen szaggal és lát- A tengeribetegség igen gyakori jelenség és magába foglalja a hajón,
vánnyal összefüggô hányásért felelôs. A corticalis afferensek szintén levegôben stb. kapott rosszulléteket. A betegséget sápadtság, hideg
szerepet játszanak a kondicionált hányásreflexben, amely akkor fordul- verejték, hányinger és hányás jellemzi. A tünetek viszonylag fokozato-
hat elô, amikor a beteg látja vagy szagolja a citosztatikus szereket, ame- san alakulnak ki, de végsô soron hányásban vagy öklendezésben csú-
lyeket kaphattak. csosodnak ki, melyet gyakran a rossz közérzet átmeneti enyhülése
2. Kemoszenzitív triggerzóna. követ. A folyamatos provokatív mozgás (pl. hajóút) egyre fokozódó
3. Nucleus solitarius. Ez biztosítja az ívet a gag-reflex számára (az a védekezô alkalmazkodást eredményez és 4 nap elteltével az emberek
reflex, amelyet ujjunk szánkba történô nyúlásával váltunk ki). többsége tünetmentessé válik. A tengeribetegségrôl azt tartják, hogy az,
4. Gerincvelô (spinoreticularis idegek). az ellentétes szenzoros információkra (azaz a szembôl és a vestibularis
5. Vestibularis rendszer. A vestibularis- és tengeribetegség okozta rendszerbôl érkezô eltérô jelzésekre) adott válasz. Keveset tudunk a
hányinger és hányás kialakulásában játszik szerepet. tengeribetegség neuronális mechanizmusairól, de labyrinthectomiát
A hányással kapcsolatos idegpályák neurotranszmitterei egyenlôre vagy a vestibularis cerebellum eltávolítását követôen nem alakul ki.
nem teljesen ismertek. Ugyanakkor, a CTZ D2 és 5-HT3 receptorokban
gazdag. A vestibularis apparátusból a hányásközpontba történô neuro- A vestibularis/vizuális konfliktust mérséklô technikák, segíthetnek a
transzmisszióban kolinerg és hisztaminerg szinapszisok játszanak sze- problémán. Például, kerülni kell a fejmozgatást, és hajó fedélzetén a
repet. horizontra kell fixálni, de a hajókabinban hasznosabb az egyik szem
becsukása. A hyoscin az egyik leghatékonyabb szer a tengeribetegség
A hányásközpont a nervus vagus, valamint az abdominalis izmok csökkentésére. Ez egy muszkarin-recepotor antagonista, amely gyakran
gerincvelôi motoros neuronjai fele kapcsol át. Felelôs azoknak a komp- okoz álmosságot, szájszárazságot és homályos látást. A cinnarizin anti-
lex eseményeknek a szabályozásért, amelynek a hányás az alapja. hisztamin hatású szer. Hatékonysága a hyoscinhez hasonló, de keve-
Ilyenkor a reverz perisztaltika a bél felsô szakaszának tartalmát a gyo- sebb mellékhatást okoz. Két órával a provokatív mozgást megelôzôen
morba juttatja. A glottis zár, a légzés visszatartott, az oesophagus és a kell bevenni.
gyomor sphincter elernyed és végül az abdominalis izmok összehúzód-
nak kilövellve a gyomortartalmat. Vestibularis betegség. A fül labirintusa folyamatosan ingereket küld
az agytörzs felé. Bármely patológiás folyamat, amely megváltoztatja
A gyógyszer okozta hányás. A citotoxikus szerek emetikus potenciálja ennek a tónusnak az egyensúlyát, szédülést eredményez (bármi, a fej-
változó, de egyesek, pl. a cisplatin, súlyos hányást okoz a legtöbb be- ben lévô könnyûségtôl az állás vagy járás képtelenségig). A legjelentô-
tegnél. Ezen szerek emetikus hatásában úgy tûnik a CTZ játszik szere- sebb tünet a vertigo (szédülés), amely a forgómozgás téves érzékelése,
pet és a dopamin antagonistákat gyakran alkalmazzák, mint antiemeti- szimpatikus hiperaktivitással, hányingerrel és hányással párosul.
kumokat. A fenotiazin prochlorperazint széles körben alkalmazták,
mint antiemetikumot. Kevésbé szedatív, mint a chlorpromazin, de sú- Az akut labyrinthitis sokszor hirtelen jelentkezik mint szédülés, hány-
lyos dystoniás panaszokat okozhat (mint az összes típusos antipszicho- ingerrel és hányással. Gyakran vírusfertôzésnek vagy vírusfertôzés utá-
tikum, 27. fejezet). A metoclopramid D2 antagonista, de a beleken pro- ni tünetnek tekintik. A Menière-kór a hártyás labirintusba kialakult
kinetikus hatást is mutat és fokozza számos gyógyszer felszívódását fokozott nyomástól ered. A szédülés heves rohamai hányingerrel, há-
(13. fejezet). Ez elôny lehet pl. migrénben, ahol a fájdalomcsillapító fel- nyással, süketséggel társulnak és gyakran fülzúgás is elôfordul, amelyet
szívódása fokozott. A nemkívánt reakciók rendszerint enyhék, de sú- hosszú átmeneti javulás követ. A rohamok között a süketség és fülzúgás
lyos dystoniás reakciók fordulhatnak elô (nagyobb gyakorisággal a megmarad és fokozatosan rosszabbodik. A labirintus megbetegedésben
fiatal és nôstény állatokban). A domperidon hasonló a metoclopramid- alkalmazott antiemetikumok közé tartoznak az antihisztaminok (cin-
hoz, de nem jut át a vér–agygáton és ritkán okoz szedációt, vagy extra- narizin, cyclizin) és fenotiazinok (promazin, prochlorperazin).
piramidális tüneteket. Az 5-HT3 antagonistáknál, mint pl. az ondanset- A betahistint specifikusan a Menière-kórban alkalmazzák, mivel az
ronnál, hiányzanak a dopamin antagonisták nemkívánt mellékhatásai, feltételezik róla hogy csökkenti az endolymphás nyomást.
ugyanakkor constipatiót vagy fejfájást okoznak. Klinikai vizsgálatok-
ban igazolták, hogy az erôsen hánytató citotoxikus szerek okozta súlyos Terhesség. Az antiemetikumokat csak makacs hányás esetén szabad
hányás jobban ellenôrizhetô az intravénás antiemetikus szerek kombi- alkalmazni a foetusra való lehetséges (de nem meghatározott) rizikó
nációjából, mint pl. metoclopramid és dexamethason. Az ondanset- következtében. Korlátozott bizonyíték szól a promethazin biztonságos
ron és dexamethason kombinációja kivédi a cisplatin okozta hányást a alkalmazása mellett.

67
31. Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia

Általános Stimulánsok
Kiürítik
depresszánsok Ideg-
végzôdés
a felszabadítható cocain
alkohol transzmittereket amphetamin
Ca2+
barbiturátok dexamphetamin
chloralhydrat methylen-
chlormethiazol dioxymeth-
Ca2+-csatornák
amphetamin
benzodiazepinek Transzmitter (’ecstasy’)
Nô az endogén Hallucinogének
Opioidok Alulregulálják
inverz agonista szint?
az 5HT2 receptorokat LSD
heroin
(diamorfin) Receptor psilocin
morfin mescalin
G dimethyltryptamin
pethidin
Fokozzák (DMT)
egyebek Enzim
az adenil-cikláz
aktivitását
Egyéb szerek
másodlagos
messenger
nicotin
cannabis

A központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez való viszonyunk, ame- érhetô el. A tolerancia részben a gyógyszer fokozott metabolizmusának
lyet a társadalom megítélése is befolyásol, egyike a legbonyolultabb és köszönhetô (farmakokinetikai tolerancia), de túlnyomórészt az agy
legváltozóbb kölcsönhatásoknak. Napjainkban például az opioidok til- neuroadaptív változásai felelôsek érte.
tott használata sokkal nagyobb gond, mint a tizenkilencedik században, A gyógyszerdependencia és tolerancia alapjául szolgáló mechaniz-
amikor a laudanumot, az ópium alkoholos oldatát (ópiumtinktura) igen musok kevéssé közismertek. Általánosságban, a krónikus gyógyszer-
népszerû, és azonnal hozzáférhetô háziszerként alkalmazták. A társada- szedés az agyban a homeostasis fenntartásához szükséges adaptív válto-
lom ma csak az alkoholt és a nikotint (dohány) fogadja el mint legális zásokat vált ki, amelyek a gyógyszer hatásának megakadályozására
pszichoaktív vegyületeket, bár túlzott használatuk tekintélyes mértékû irányulnak. A gyógyszer megvonása a centrális ingerelhetôségben el-
morbiditásért és mortalitásért felelôs. A dohányzás az Egyesült-Király- lentett hatás eredményez. Így a depresszánsok (pl. alkohol, barbiturá-
ságban messze a leggyakoribb dependencia és évente 100 000 halál- tok) megvonása görcsöket eredményezhet, míg a stimulánsok (pl. am-
esetért tehetô felelôssé Angliában. Az elkerülhetô, idô elôtti halálesetek phetamin) megvonása depressziót.
közül ez a leggyakoribb kiváltó ok. Krónikus gyógyszerszedés után számos neuroadaptív változást írtak
A gyógyszervisszaélés (abúzus) elnevezést minden olyan gyógy- le az agyban. Ezek közé tartozik a Ca2+-csatornák fokozott mûködése
szer szedése esetén alkalmazzák, amely károsítja, vagy veszélyezteti az (fent balra), a transzmitterraktárak kiürülése (fent jobbra), a receptorok
egyén, vagy más egyének fizikai és szellemi egészségét, vagy amelynek alulszabályozottsága (down-regulation) (középen jobbra), a másodla-
használata illegális. Így gyógyszervisszaélésnek minôsül az alkohol és gos-messenger szintek változása (lent balra) és inverz agonisták szin-
nikotin használata, a káros túlgyógyszerelés (pl. benzodiazepinek, sti- tézise (középen balra).
mulánsok), valamint a sokkal nyilvánvalóbb tiltott gyógyszerek hasz- A gyógyszerdependenciában szerepet játszó agyi pályák nem isme-
nálata. retesek. Ugyanakkor, állatkísérletes vizsgálatok bizonyítják, hogy az
A gyógyszerdependencia elnevezést abban az esetben használják, egyik fontos pályarendszer a ventralis tegmentalis területrôl kiinduló és
ha az egyén kényszert érez a gyógyszer bevételére annak pszichikai a nucleus accumbens, valamint a prefrontalis cortex felé átkapcsoló
hatásai miatt, vagy idônként azért, hogy elkerülje az elvonási tünetekkel dopaminerg pálya. Mikrodialízis technikával, amely az agy diszkrét
járó kellemetlen érzéseket . területein képes a transzmitter-felszabadulást mérni, kimutatták hogy
Annak valószínûsége, hogy a gyógyszervisszaélés dependenciát ered- számos dependenciát okozó vegyület (pl. psychostimulánsok, opioidok,
ményez, számos tényezôtôl függ, mint például a gyógyszer fajtája, a nikotin, alkohol) fokozza a dopamin-felszabadulást a nucleus accum-
beadás módja, az adagolás és maga az egyén. A gyors felszívódás (pl. bensben és/vagy a frontalis cortexben. Egyes vegyületek (pl. ampheta-
intravénás injekció, kokain vagy heroin szívása, szippantása) fokozza a min, kokain) az idegvégzôdésekre hatnak, míg az opioidok úgy fokoz-
dependenciakészséget. Az intravénás injekció fokozott fertôzésveszélyt zák a dopamin-felszabadulást, hogy gátolják a dopaminerg neuronok
jelent (szerzett immunhiányos kórkép (AIDS), hepatitis, septicaemia stb.). GABA-erg bemenetét. Állatokat kokain vagy opioidok nucleus accum-
A gyógyszerdependencia gyakran toleranciával társul, amely a bensbe történô önadagolására megtanítva a kiváltott „öröm” érzése a
gyógyszer krónikus adásakor jelentkezhet. A tolerancia jellemzôje, szer önadagolását tovább erôsíti. A humán gyógyszerdependenciában
hogy a gyógyszer eredeti hatása csak dózisának folyamatos emelésével hasonló jutalmazó rendszer játszhat szerepet.

68
Centrális stimulánsok tázisérzést váltanak ki. Esetenként az LSD nemkívánt hatásokat is
kivált, úgymint pánik, ijesztô érzékcsalódások és hallucinációk. Rend-
Az amfetaminszerû vegyületeket orális adás után csökkentik az étvá- szerint a „bad trip” lassan elmúlik, de késôbb néha visszatér („felvilla-
gyat, fokozott munkaképesség és kellemes közérzet érzetét keltik és nö- nások” formájában).
velik a fizikai teljesítôképességet. Ugyanakkor perifériás szimpatomi- Az LSD hatásában a szerotoninerg rendszer fontos szerepet játszhat,
metikus hatással (pl. hypertonia, tachycardia) rendelkeznek, és insom- mivel a vegyület gátolja az 5-HT-t tartalmazó neuronok kisüléseit a raphe
niát okoznak. Az amfetaminszerû vegyületek az idegvégzôdésekben nucleusokban, feltehetôleg az ezeken a sejteken lévô gátló 5-HT2-auto-
dopamin- és noradrenalin-felszabadulást hoznak létre, bár a magatartás- receptorok stimulálásával. Az LSD-vel és a hozzá hasonló vegyületek-
ra gyakorolt hatásaik zömmel a dopamin-felszabadulással függnek kel szemben tolerancia alakul ki, amely az 5-HT2-receptorok alulszabá-
össze. A kokain gátolja a dopaminfelvételt az idegvégzôdésekbe, és lyozottságával áll összefüggésben. Ugyanakkor, a hallucinogének ese-
hatása igen hasonló az amphetaminhoz. tében nem fordul elô fizikai dependencia és nincsenek elvonási tünetek
A centrális stimulánsokat kevés területen alkalmazzák. Elhízás ese- sem.
tén nem szabad ôket étvágycsökkentôként adni, mivel hosszú távon nem
javítják a külsô megjelenést, ugyanakkor gyakran okoznak dependen- Cannabis (marihuána, hasis). A cannabis fô aktív összetevôje a ∆’-
ciát. tetrahidro-cannabinol (THC). A cannabis, mind hallucinogén, mind de-
A kokain sósavas sóját rendszerint az orrba szippantják fel, míg a presszáns hatású. Eufóriát, relaxaciót és kellemes közérzetet okoz.
szabad bázis („crack”), amely sokkal illékonyabb, füstölhetô, ennek A cannabishoz való addictio nem veszélyes, bár végül is gyenge fokú
következtében a tüdôn keresztül gyorsan felszívódik és gyors, rövid de dependencia elôfordulhat. A cannabis akut pszichotoxikus hatást okoz-
ellenállhatatlan eufóriaérzést („rohamot”) hoz létre. Hasonló „roham” hat, amely bizonyos értelemben hasonlít az LSD „bad trip”-jéhez.
váltható ki intravénás amphetaminnal, és a kokainisták nem képesek a
két hatást egymástól megkülönböztetni. A stimulánsokhoz nagyfokú a
Általános depresszáns hatású vegyületek
hozzászokás, és pszichotoxikus hatásúak. Az ismételt adás az akut schi-
zophreniás rohamra emlékeztetô állapotot hozhat létre. A barbiturátok nagyfokú dependencia-készséggel rendelkeznek és
megvonásuk epilepsiás rohamokat vagy delirium tremenshez hasonló
A methylendioxymethamphetamin (MDMA, „ecstasy”) olyan am- állapotot hoz létre.
phetamin származék, amely mind stimuláns, mind hallucinogén tulaj-
donsággal rendelkezik, és ez utóbbi hatás feltehetôleg 5-HT felszabadu- Az alkohol az általános érzéstelenítôkhöz hasonló hatásokat vált ki.
lás eredménye. Az MDMA-t széles körben használják, mint „felfrissí- Gátolja a preszinaptikus Ca2+-belépést (ezáltal a transzmitter felszaba-
tô” szert, bár pszichiátriai betegségeket válthat ki és idônként a súlyos dulást) és potencírozza a GABA-mediált gátlást. Nem elhanyagolható
akut hyperthermiás reakciók halálhoz vezetnek. az alkoholhoz kifejlôdô tolerancia, bár a kiváltó mechanizmus kevéssé
ismert. A preszinaptikus Ca2+-csatornák száma növekedhet, így az al-
kohol megvonásakor a transzmitter-felszabadulás abnormálisan magas
Opioidok
és ez lehet felelôs a megvonási tünetekért.
A diamorphinnal (heroin) és más opioidokkal igen nagy a gyógyszer- A krónikus és nagymértékû alkohol fogyasztás fizikai dependenciá-
visszaélés és a dependenciakészség, mivel intravénás adás esetén nagy- hoz vezet. Az Egyesült Királyságban évente kb. 14 800 beteget utalnak
fokú eufória alakul ki. A heroinistákban a tolerancia gyorsan fejlôdik ki, a kórházak pszichiátriai osztályaira alkohol dependencia és pszichózis
és az opioidok hirtelen elvonása a szer utáni éhséget, valamint 7-10 na- folytán, az agykárosodás és a cirrhosishoz vezetô májbetegségek szin-
pig tartó ásítozást, izzadást, libabôrt, tremort, ingerlékenységet, anore- tén gyakoriak.
xiát, hányingert és hányást eredményez. A tartós hatású szerek elvo- Emberben a fizikai megvonási tünetek a „másnaposságtól” az epi-
nása, mint például a methadoné, tartósabb, de kevésbé intenzív tüne- lepsiás rohamokig és a „delirium tremens” állapotáig terjednek, amely-
tekkel jár, és az opioidelvonás kezelése rendszerint methadonnal tö- ben az egyén agitálttá, konfúzzá válhat és súlyos hallucinációi lehetnek.
rténô helyettesítést és az ezt követô lassú „elvonókúrát” jelenti. A clo- Az alkohol (és barbiturát)-megvonásban a konvulzió elkerülésére
nidin az elvonási tünetek egy részét képes elnyomni, különösen a hány- chlormethiazol, vagy benzodiazepin adására lehet szükség. A cloni-
ingert, hányást és hasmenést. A lofexidin (clonidin analóg) helyettesíti din ugyancsak segíthet.
a clonidint, mint az opioidok standard nem-szubsztituált detoxifikációs
módszere, mivel sokkal kisebb a valószínûsége hogy hypotóniát és sze- A dohány (nikotin) igen erôsen addiktív szer, és az Egyesült Királyság-
dációt okoz. A naltrexon orálisan aktív opioid antagonista, amely ki- ban egymagában több egészségkárosodásért felelôs, mint az összes töb-
védi az opioidok eufóriás hatását és a korábban addikcióban szenvedô bi szer (az alkoholt is beleértve). A nikotin fokozza az éberséget, csök-
betegeknek azzal az elgondolással adják, hogy megelôzi a relapsus kenti az ingerelhetôséget és a vázizmok tónusát (mivel stimulálja a Ren-
kialakulását. shaw-sejteket). A nikotin bizonyos hatásaihoz tolerancia alakul ki, de a
Az opioid dependencia és tolerancia alapját képezô mechanizmusok hányinger és hányás nem ezek közé tartozik. A dohány toxicitása a füst-
nem ismertek. A krónikus kezelés nem befolyásolja az opioid recepto- jében lévô számos kémiai anyagnak köszönhetô, amelyek némelyike is-
rokat, míg a másodlagos-messengerek változása fontos lehet; pl. a locus mert karcinogén. A krónikus dohányzáshoz súlyos betegségek társul-
coeruleusban a µ-receptor-aktiválás gátolja az adenil-cikláz aktivitást, nak, úgymint tüdôrák, ischaemiás szívbetegség és perifériás érbetegség.
ugyanakkor krónikus opioid kezelés esetén az enzim aktivitása növek- A terhesség alatti dohányzás szignifikánsan csökkenti a magzat szüle-
szik. A gátló hatású opioidok megvonása fokozott cAMP-termelést tési súlyát és fokozza a perinatalis mortalitást.
eredményez, amely hozzájárulhat a neuronális ingerelhetôség fokozá-
sával járó „rebound“ (visszahatás, visszacsapás) jelenséghez. A dohány megvonása a következô (2-3 hétig tartó) tüneteket vált-
hatja ki, nikotinéhség, ingerlékenység, koncentrálási nehézség és gyak-
ran súlygyarapodás. Ezek a tünetek csökkenthetôk nikotin helyettesítô
Hallucinogének (pszichotomimetikumok)
termékkel (pl. rágógumi, orrspray, bôr tapasz) alkalmazásával. Sajnos
A lizergsav-dietil-amid (LSD) és a hozzá hasonlón vegyületek a meg- a nikotinéhség a dohányzásról leszokni kívánó emberek legtöbbjénél,
változott érzékelés drámai állapotát, élénk és szokatlan érzeteket és ex- még myocardialis infarctust követôen is visszaszokást eredményez.

69
32. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok)
Nemszteroid
Stimulus Szteroidok
gyulladáscsökkentôk Foszfolipidek
Lipokortin (33. fejezet)
SZALICILSAV SZÁRMAZÉKOK
acetil-szalicilsav + Foszfolipáz-A2 –

PROPIONSAV SZÁRMAZÉKOK
Lipoxigenáz Hidroperoxi- Leukotriének
ibuprofen Arachidonsav
fenbufen és oxi-zsírsavak (LTD4 és C4 = SRS-A)

FENIL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK –
Ciklo-oxigenáz
diclofenac
Acetil-szalicilsav
INDOL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK készítmények
indomethacin Endoperoxidok (jobb a gyomortolerancia)
OXIKÁM SZÁRMAZÉKOK Prosztaglandin Prosztaciklin
piroxicam izomeráz szintáz
Tromboxán pufferolt aloxiprin
PIRAZOLONOK szintáz mikrokapszulázott
phenylbutazon enterosolvens
Prosztaglandinok Prosztaciklin (PGI2)
PGE2 Tromboxán-A2 Vörösvértest cAMP
benorylat (acetil-
CSAK ANALGETIKUS
PGD2 Vörösvértest IP3 Disaggregatio szalicilsav-paracetamol
HATÁSÚ SZER
paracetamol Aggregatio Vasodilatatio észter)
Vasoconstrictio

A nemszteroid gyulladáscsökkentôk fájdalomcsillapító (analgetikus), választják medikációként. Az acetil-szalicilsav orálisan jól felszívódik.
hôcsökkentô (antipiretikus) és magasabb dózisban gyulladáscsökkentô Mivel gyenge sav (pKs = 3,5) a gyomor savas pH-ja az acetil-szalicilsav
hatással rendelkeznek. Alkalmazásuk széleskörû. Az Egyesült Király- jelentôs részét nem-ionos formában tartja. Ez elôsegíti a gyomorból tör-
ságban a betegek majdnem egynegyede, háziorvosuk szakvéleménye ténô felszívódását, bár jelentôs mennyiségû acetil-szalicilsav szívódik
szerint valamilyen „reumás” panasztól szenved. Ezeknek a betegeknek fel a vékonybél felsô szakaszának nagy felszínén. A felszívódott acetil-
gyakran írnak fel NSAID-okat és további több millió tabletta acetil- szalicilsavat a vérben és a szövetekben lévô észterázok aktív szaliciláttá
szalicilsav, paracetamol és ibuprofen tartalmú készítményt vásárol- és ecetsavvá hidrolizálják. A szalicilát túlnyomó része a májban vízol-
nak vény nélkül a fejfájás, fogfájás, különbözô vázizomfájdalmak és dékony konjugátummá alakul, amelyet a vese gyorsan kiválaszt.
egyebek öngyógyszerelésére. Ezek a vegyületek ugyanakkor hatástala- A vizelet lúgosodása ionos állapotú szalicilátot eredményez, ez pedig
nok a visceralis fájdalmak (pl. myocardialis infarctus, vesekôroham, csökkenti tubuláris reabszorpcióját, így kiválasztása fokozódik.
hasi katasztrófa) enyhítésére, amelyekhez kábító fájdalomcsillapítók Az acetil-szalicilsav a gyulladással járó ízületi kórképek kezelésé-
szükségesek. A NSAID-ok hatékonyak bizonyos típusú erôs fájdalmak- nek jól megalapozott gyógyszere, de a betegek több mint 50%-a nem
ban (pl. csonttumor). Az acetil-szalicilsav fontos thrombocyta-aggregá- tolerálja a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagydózisú oldott
ció-gátló aktivitással rendelkezik (19. fejezet). acetil-szalicilsav okozta nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger, há-
A NSAID-ok kémiailag igen változatos gyógyszercsoportot képez- nyás, gyomortáji fájdalmak, fülzúgás). A gastrointestinalis hatások mi-
nek (balra), de mindegyikük rendelkezik ciklo-oxigenáz-gátló (COX) nimalizálására többféle acetil-szalicilsav tartalmú készítményt állítot-
képességgel ( ) és az ebbôl adódó prosztaglandin-bioszintézis-gátlás tak elô (lent jobbra), mégis az ízületi gyulladással járó kórképek tüne-
nagymértékben felelôs terápiás hatásukért. Sajnos, ez a gyomor nyálka- teinek (fájdalom, merevség és duzzanat) kezelésére általában az újabb
hártyában gyakran okoz gastrointestinalis károsodást (dyspepsia, hány- típusú NSAID-ok kedveltek. Az NSAID-okat úgy tekintik, hogy azok
inger és gastritis). Még súlyosabb nemkívánt mellékhatásaik a gastroin- hatékonysága hasonló. Ugyanakkor, az egyes betegek között tekinté-
testinalis vérzés és perforáció. A szövetekben a COX enzim konstitutív lyes különbözôség mutatkozik a gyógyszerre adott válaszban és így
(lényeges alkotóelem) izoformában (COX-1) található meg, de a gyul- megjósolhatatlan, hogy az adott betegnél melyik gyógyszer lesz hatá-
ladás helyén a citokinek egy másik, indukálható izoforma, a COX-2 in- sos, bár a betegek 60%-a bármelyik gyógyszerre reagál. Mivel úgy
dukcióját fokozzák. A COX-2 gátlása feltehetôleg felelôs a NSAID-ok tûnik, hogy a propionsav-származékok (pl. ibuprofen, naproxen)
gyulladásgátló hatásáért, míg a COX-1 gátlása gastrointestinalis toxici- használata kevesebb nemkívánatos mellékhatással jár, ezért gyakran
tásukért lehet felelôs. A jelenleg alkalmazott NSAID-ok inkább a COX-1- ezeket adják elsôként.
re szelektívek, de valószínû hogy a jövôben a szelektív COX-2-gátlók
kevésbé toxikus NSAID-okat fognak eredményezni. A paracetamol nem rendelkezik számottevô gyulladáscsökkentô
hatással, mégis széles körben alkalmazzák, mint gyenge analgetikumot,
Az acetil-szalicilsav (aspirin) a legrégebb óta alkalmazott NSAID és ha a fájdalomnak nincs gyulladásos komponense. Orálisan jól felszívó-
hatásos analgetikum, amelynek kb. 4 óra a hatástartama. Számos enyhe dik, és nem okoz gyomorirritációt. Hátránya, hogy túladagolása való-
és közepes erôsségû fájdalom esetén továbbra is az acetil-szalicilsavat színûleg súlyos hepatotoxicitást okoz (4. és 44. fejezet).

70
Fájdalomcsillapító (analgetikus) hatás. A NSAID-ok analgetikus szabályozásában vesznek részt. A renalis prosztaglandin-szintézis-gát-
hatásukat mind perifériásan, mind centrálisan kifejtik, de a perifériás lás nátrium-visszatartást, csökkent vese-vérátáramlást és veseelégtelen-
hatás a meghatározó. Analgetikus hatásuk rendszerint összefügg gyul- séget eredményezhet, különösen az olyan betegekben, ahol ez vaso-
ladáscsökkentô hatásukkal és ez a gyulladt szövetben a prosztaglandin- constrictor hatású katecholaminok és angiotenzin-II. felszabadulással
szintézis gátlásából ered. Maguk a prosztaglandinok csekély mértékû társul (pl. pangásos szívelégtelenségben, cirrhosisban). Ezen túlmenô-
fájdalmat okoznak, de potencírozzák az egyéb gyulladás-mediátorok leg a NSAID-ok még interstitialis nephritist és hyperkalaemiát is okoz-
(pl. hisztamin, bradikinin) okozta fájdalmat. hatnak. Egy évnél hosszabb ideig történô alkalmazásuk papilláris
necrosissal és krónikus veseelégtelenséggel párosul.
Gyulladáscsökkentô hatás. A prosztaglandinok gyulladásban betöltött
szerepe a vasodilatator hatás és a vascularis permeabilitás fokozása. Az NSAID-ok egyéb nemkívánatos mellékhatásai közé tartozik a bron-
A NSAID-okkal történô prosztaglandin-bioszintézis-gátlás azonban in- chospasmus fôként asthmásokban, valamint a bôrkiütések és egyéb
kább enyhíti, mint megszünteti a gyulladást, mivel a vegyületek nem allergiák.
gátolják a gyulladás többi mediátorát. Mindazonáltal, a NSAID-ok vi-
szonylag mérsékelt gyulladáscsökkentô hatása a legtöbb rheumatoid
EGYÉB NEMSZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTÔK
arthritisben szenvedô beteg fájdalmát, merevségét és a duzzanatot eny-
hítik, de nem változtatják meg a betegség lefolyását. A propionsavakat, mint például az ibuprofent, fenbufent és
naproxent széles körben alkalmazzák, mint elsôként választandó
Hôcsökkentô (antipiretikus) hatás. A NSAID-ok nem csökkentik a gyógyszert a gyulladással járó betegségek kezelésére, mivel ezeknél a
normál testhômérsékletet, vagy hypothalamus diszfunkciója okozta hô- legkisebb a mellékhatások elôfordulásának valószínûsége.
gutában a megemelkedett hômérsékletet. A láz során endogén pirogé-
nek (interleukin-1) szabadulnak fel a leukocytákból és közvetlenül a Ecetsavszármazékok. Az indomethacin az egyik leghatásosabb szer,
hypothalamusban lévô termoreguláló központra hatva emelik a testhô- de nagy a nemkívánt mellékhatások, mint pl. ulceratio, gyomorvérzés,
mérsékletet. A hatás az agy pirogén hatású prosztaglandin-szintjének fejfájás és szédülés, elôfordulásának valószínûsége. A vegyület ezenkí-
emelkedésével hozható összefüggésbe. Az acetil-szalicilsav kivédi az vül vérdyscrasiát okozhat.
interleukin-1 hômérsékletemelô hatását és az agyi prosztaglandin-szint
emelkedést. Oxicam-származékok. A piroxicamnak hosszú a felezési ideje és csak
napi egyszeri adást igényel. Idôsekben különösen nagy a valószínûsége,
A COX mûködésének mechanizmusa. A NSAID-ok számos mecha- hogy hatása gastrointestinalis vérzéssel társulhat.
nizmussal gátolják a COX-ot. Az acetil-szalicilsav az enzim konstitutív
formájának szerin molekuláját acetilálja és ezáltal irreverzíbilis gátlást Pirazolonok. A phenylbutazon különösen hatékony gyulladáscsök-
hoz létre. A gátlás annak következménye, hogy a szubsztrát kötôdése az kentô szer, de erôsen toxikus vegyület. Gyulladásos arthritisek, mint pl.
oxigenáz aktív helyéhez sztérikusan gátolt. Ezzel szemben, más a spondylitis ankylopoetica okozta makacs fájdalom kezelésére csak
NSAID-ok (ideértve a szalicilátot) a COX reverzibilis kompetitív gátló- kórházban alkalmazható, mivel esetenként végzetes kimenetelû aplasti-
szerei. A paracetamol, legalábbis részben, a citoplazma peroxid-szint- cus anaemiát okozhat. Az azapropazon nem okoz csontvelô-szup-
jét csökkentve hat. A peroxid a hem- (vas) enzim ferri formává történô ressziót, de esetében leggyakoribb a nemkívánt mellékhatások elôfor-
oxidációjához szükséges. Az akut gyulladás területén a paracetamol dulása. Csak olyan betegek kezelhetôk vele, amelyeknél a többi szer al-
csak kevéssé hatékony, mivel ott a neutrophilek és a monocyták magas kalmazása eredménytelen volt.
H2O2 és lipid-peroxid-szintet hoznak létre, amely elnyomja a gyógyszer
hatását. Ugyanakkor, azokban az esetekben, ha a leukocyta-infiltráció
KÖSZVÉNY
hiányzik vagy gyenge, a paracetamol hatásos.
A köszvényt a nátrium-urát (húgysav) kristályok ízületekben történô le-
A NSAID-ok nemkívánatos mellékhatásai gyakoriak, részben azért, rakódása jellemzi, amely fájdalmas ízületi gyulladást (arthritis) okoz.
mivel adásukra hosszú ideig, magas dózisban lehet szükség, részben Az akut rohamokat indomethacinnal, naproxennal, piroxicammal
pedig azért, mivel idôskorú betegek szedik széles körben, akik sokkal és más NSAID-okkal kezelik, de nem alkalmaznak acetil-szalicilsavat,
érzékenyebbek a mellékhatásokra. amely kis dózisban emeli a plazma urát-szintjét a húgysav vesetubulu-
sokban történô szekréciójának gátlásával. A colchicin hatékony szer
Gastrointestinalis rendszer. A mucosa réteg károsodása úgy tûnik, el- köszvényben. A leukocytákban a tubulinhoz kötôdik és meggátolja
sôdlegesen a prosztaglandin-bioszintézis-gátlás, nem pedig a gyógyszer azok vándorlását a húgysav-lerakódási helyekre, ezáltal csökkenti a
közvetlen erozív hatásának következménye. A prosztaglandinok (PGE2 gyulladásos reakciót. A colchicin azonban hányingert, hányást, hasme-
és PGI2) gátolják a gyomorsav szekréciót, fokozzák a gyomor mucosa nést és alhasi fájdalmakat okoz.
rétegének vérátáramlását és citoprotektív hatásúak (a PGE2 és néhány
analógja elôsegítik az ulcus pepticum gyógyulását). A NSAID-ok a
A köszvény profilaxisa
prosztaglandin-bioszintézist gátolva ulceratiót okozhatnak a mucosa
ischaemiája és a mucusgát védôhatásának gyengítése révén, és így a Az allopurinol az urát-szintézisért felelôs xantin-oxidáz enzim gátlásá-
gyomornyálkahártya a gyomorsavval szembeni ellenálló képességét val csökkenti a plazma urátszintjét. Eredményesen alkalmazható a
elveszti. A misoprostol PGE1 származék, amely gátolja a NSAID-ok visszatérô köszvényes rohamú betegeken.
gastrointestinalis toxicitását. Legfôbb indikációs területe az ulcus pep-
ticum azokban az esetekben, amikor a NSAID kezelést fájdalom-csilla- Az uricosuriás szerek, mint például a sulphinpyrazon és a probene-
pítóval kell kiegészíteni. cid gátolják a vesében a húgysav tubuláris reabszorpcióját és fokozzák
kiválasztását. Bô vízfelvétellel elkerülhetô az urátnak a vizeletben tör-
Nephrotoxicitás. A PGE2 és PGI2 prosztaglandinok hatékony vasodila- ténô kikristályosodása. Ezek a vegyületek kevésbé hatékonyak és toxi-
torok, amelyek a vesemedullában, illetve -glomerulosában szintetizá- kusabbak, mint az allopurinol és az allopurinolt nem toleráló betegeknél
lódnak és a vese vérátáramlásának, valamint só- és vízkiválasztásának alkalmazzák ôket.

71
33. Kortikoszteroidok
– Glükokortikoidok
HORMONOK Mineralokortikoidok
Hypothalamus
hydrocortison (cortisol)
CRF aldosteron
– (cortison)

fludrocortison
Hypophysis + SZINTETIKUS SZÁRMAZÉKOK
prednisolon
Kortikotropin in vivo
prednison
(ACTH) methylprednisolon
betamethason
Mellékvese- dexamethason
kéreg triamcinolon

Kortikoszteroidok Exogén
(hydrocortison, S hormonok ACTH Mellékvese-szuppresszió
aldosteron) vagy gyógyszerek Gyulladásos válaszok
Fertôzések iránti
+ Immunológiai válaszok
S R fokozott érzékenység

Nemkívánt mellékhatások
Receptor
Máj glikogén raktározás
Glükoneogenezis
S R Diabetes
Aktiváció Glükóz kiürülés a májból
Hatások

Glükóz utilizáció Izomveszteség


S Szteroid
Gyerekekben növekedésgátlás
válasz Protein katabolizmus
RNS Csont katabolizmus Osteoporosis
Protein Kedélyváltozások
mRNS Pszichózis
szintézis
Gyomorsav és pepszin Ulcus pepticum
Célsejt Na+ reabszorpció Na+ és H2O retenció
Mineralokortikoid
Hypokalaemia
hatások K+/H+ kiválasztás
Hypertonia
Izomgyengeség

A mellékvesekéreg számos hormont termel és juttat a keringésbe. Eze- keresztül fokozzák a jellegzetes hormonhatásokat létrehozó proteinek
ket a hormonokat hatásaik alapján két csoportba sorolják. A mineralo- szintézisét (középen lent).
kortikoidok, elsôsorban az aldoszteron, emberben sóvisszatartó hatású A szteroid hormonokat (hydrocortison vagy cortison) szintetikus
és a zona glomerulosa sejtjeiben szintetizálódik. A glükokortikoidok, mineralokortikoiddal, rendszerint fludrocortisonnal (fent jobbra) együtt
elsôdlegesen a kortizol (hidrokortizon), emberben a szénhidrát- és fe- adják szubsztitúciós terápiaként a mellékvese insufficientiában (pl.
hérje-anyagcserére hatnak, de számottevô mineralokortikoid hatással is Addison-kórban) szenvedô betegeknek. A terápiás alkalmazások leg-
rendelkeznek. Szintézisük a zona fasciculata és zona reticularis sejtek- többjében a szintetikus glükokortikoidok (fent középen) kiszorították
ben történik. a természetes hormonokat, elsôsorban azért mivel a természetes hormo-
A kortizol-felszabadulást negatív visszacsatolási (feedback) mecha- nok sóvisszatartó képessége gyenge, vagy nincsen.
nizmus kontrollálja, amelyben a hypothalamus és az adenohypophysis A glükokortikoidokat (leggyakrabban a prednisolont) a gyulladás
játszanak szerepet (felsô ábrarész, ). Az alacsony plazma-kortizol- gátlására, allergiás reakciók mérséklésére és immunszupresszorként al-
szint kortikotropin- (adrenokortikotrop hormon, ACTH) felszabadulást kalmazzák. Gyulladásgátlást számos betegség esetén alkalmaznak (pl.
eredményez, amely a kortizolszintézist és -felszabadulást stimulálja az rheumatoid arthritis, colitis ulcerosa, asthma bronchiale, a szem és bôr
adenil-cikláz aktiválása révén. A cAMP ezt követôen aktiválja a pro- súlyos gyulladásos állapotai). Transzplantációt követôen az immun-
tein-kináz-A-t, amely foszforilálja és aktiválja a koleszterilészter-hidro- rendszer mûködésének gátlása a kilökôdés megakadályozása szempont-
lázt, ami a sebességmeghatározó lépés a szteroid szintézisben. Az aldo- jából lényeges. A szteroidokat bizonyos típusú leukaemiákban és
szteron felszabadulásra az ACTH hat, de más faktorok hatása (pl. renin- lymphomákban is alkalmazzák a lymphopoesis visszaszorítására.
angiotenzin rendszer, plazma kálium) ennél is jelentôsebb. A szteroidok bizonyos betegségekben meglepô javulást képesek elô-
A szteroidok a génaktív hormonokra példák. Ezek a vegyületek ha- idézni, de magas dózisokban és tartós kezelés mellett súlyos, nemkívá-
tásukat olyan sejteken fejtik ki (alsó ábrarész), amelyek specifikus natos mellékhatásokat okozhatnak (jobbra, ). Ezek, a gyógyszerek
messenger ribonukleinsav – (mRNS) szintézist segítenek elô, és ezen ismert hatásai alapján rendszerint elôre megjósolhatók.

72
A corticotrophin releasing factor (CRF) 41 aminosavból álló poli- ra. A gyulladást feltehetôleg többféle mechanizmussal gátolják. A ke-
peptid (CRF-41), hatása az arginin-vazopresszinnel (ADH) fokozható. ringô immunkompetens sejtek és makrofágok száma csökken, valamint
Ezek a vegyületek a hypothalamusban termelôdnek és az adenohypo- az olyan gyulladáskeltô mediátorok, mint a prosztaglandinok, leuko-
physist a hypothalamo-hypophysealis portális rendszeren keresztül érik triének és a vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) képzôdése gátlódik.
el, ahol a kortikotropin-felszabadulást stimulálják. A szteroidok ez utóbbi hatásukat egy a leukocytákban lévô fehérje
(„lipokortin“) szintézisének fokozásával hozzák létre, ez pedig gátolja
A kortikotropin (ACTH) a nagy molekulatömegû pro-opiomelanokor- a foszfolipáz-A2-t. Ez a sejtmembránban található enzim a sérült sejtek-
tin (POMC) prekurzorból képzôdik, amely az adenohypophysis korti- ben aktiválódik és az arachidonsav keletkezéséért felelôs, amely szá-
kotróp sejtjeiben található és legfôbb hatása a kortizol (hidrokortizon) mos gyulladást okozó mediátor prekurzora (32. fejezet).
szintézisének és felszabadulásának stimulálása. A POMC a β-lipotro-
pin (ß-LPH) és a β-endorfin szekvenciáját is tartalmazza, amely a Immunszupresszív hatások. A glükokortikoidok gátolják a monocita/
POMC-vel együtt kerül a vérbe. A kortikotropinról azt is feltételezik, makrofág funkciót, és csökkentik a thymusból származó keringô lym-
hogy a zona glomerulosát olyan más stimulusok iránt teszi érzékennyé, phocyták (T-sejtek), különösen a segítô T4-lymphocyták számát. Az IL-1
amelyek aldoszteron-felszabadulást okoznak (pl. alacsony plazma Na+, és IL-2 interleukinek (a lymphocyta proliferáció aktiválásához és sti-
magas K+, angiotenzin-II.). mulálásához szükségesek) felszabadulása gátlódik. A lymphocyták
transzportja az antigén stimulációs helyhez és az antitest termelôdés
szintén gátoltak.
GLÜKOKORTIKOIDOK
Hatásmechanizmus. A kortizol (és a szintetikus glükokortikoidok) bedif-
Nemkívánatos mellékhatások
fundálnak a célsejtbe és hozzákötôdnek a citoplazma glükokortikoid-
receptoraihoz, amelyek a szteroid-, tiroid- (35. fejezet) és retinoidre- A glükokortikoidok számos nemkívánatos mellékhatással rendelkez-
ceptorok fôcsaládjába tartoznak. A szteroid-receptor komplex bejut a nek, különösen a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagy dózisok-
sejtmagba és kötôdik a specifikus glükokortikoid reguláló egységhez a cél ban. (Hasonló hatások tapasztalhatók a Cushing-kórban felszabaduló
DNS-molekulákon, hogy beindítsa vagy meggátolja a génátírást. glükokortikoid-felesleg hatására.)
A legtöbb klinikai alkalmazásban a szintetikus glükokortikoidokat hasz-
nálják, mivel nagyobb az affinitásuk a receptorhoz, és kevésbé gyorsan in- Anyagcserehatások. A magas dózisok hatására gyorsan kialakul a ke-
aktiválódnak, valamint nincs vagy alig van sóvisszatartó tulajdonságuk. rek, vérbô arc (holdvilágarc) és a zsírszövet a végtagokról a törzsre és
az arcra rendezôdik át. Lila striák és contusio hajlam fejlôdik ki. A fel-
A hydrocortisont: (i) szubsztitúciós terápiában orálisan; (ii) shockban borult szénhidrát-anyagcsere hyperglycaemiához és esetenként diabe-
és status asthmaticusban intravénásan; valamint (iii) helyileg (pl. ekze- teshez vezet. A vázizmok protein-vesztése sorvadást és izomgyengesé-
mában kenôcs formájában, colitis ulcerosában csôreként) alkalmazzák. get eredményez. Ez nem kezelhetô fehérje bevitellel, mivel a protein-
szintézis gátolt. A csontkatabolizmus fokozódása osteoporosist ered-
A prednisolon gyulladásos és allergiás megbetegedésekben a leggyak- ményezhet.
rabban alkalmazott orálisan adható szer.
A kifejezett mineralokortikoid hatással rendelkezô vegyületek folyadék
A betamethason és dexamethason igen hatásos szerek és nincs só- retenciót, hypokalaemiát és hypertoniát okozhatnak. Így, mellékvese
visszatartó hatásuk. Ez különösen alkalmassá teszi ôket a magasdózisú insufficientiában a hydrocortisont (és cortisont) rendszerint csak szub-
terápiára olyan esetekben, mint például az agyi oedema, ahol a sztitúciós terápiára alkalmazzák.
folyadékretenció hátrányos lenne.
Mellékvese-szupresszió. A szteroid terápia elnyomja a kortikotropin
A beclomethason dipropionatnak és a budesonidnak igen gyenge a szekréciót, és ez végsô soron mellékvese-atrophiához vezet. A terápia
membrán-áthatoló képessége és helyileg alkalmazva sokkal aktívabb, leállítását követôen 6–12 hónapot vehet igénybe, amíg a mellékvese
mint orálisan. Asthmában (mint aerosolt) valamint súlyos ekzemákban normális funkciója visszaáll. Mivel ilyen esetben a beteg stresszválasz-
lokálisan alkalmazzák ôket, azért hogy a helyi gyulladásgátló hatás készsége szuprimált, így súlyos stressz esetén (pl. mûtét, infekció) to-
mellett a szisztémás hatás minimális legyen. vábbi szteroidot kell adni. A szteroidkezelést csak fokozatosan szabad
felfüggeszteni, mivel a hirtelen megvonás mellékvese-elégtelenséget
A triamcinolont súlyos asthmában és az ízületek lokális gyulladása eredményez.
esetén intraarticularis injekcióban alkalmazzák.
Fertôzések. A glükokortikoidok fokozzák a fertôzések iránti érzékeny-
Hatások. A glükokortikoidok a szervezet legtöbb sejtjének mûködését séget, a fertôzések azonban latensek maradhatnak, mivel a fertôzés ter-
befolyásolják. mészetes indikátorai gátoltak.

Anyagcserehatások. A glükokortikoidok nélkülözhetetlenek az élet szá- Az egyéb komplikációk közé tartozik a pszichózis, cataracta, glaucoma,
mára és legfontosabb hatásuk, hogy elôsegítsék a fehérjék glikogénné ulcus pepticum és a meglévô, de már inaktív fertôzések reaktiválódása
alakítását. A glükokortikoidok gátolják a fehérjeszintézist és stimulál- (pl. tuberculosis).
ják a fehérje katabolizmust aminosavakra. A glükoneogenezis a gliko-
gén beépülés és a glükóz-felszabadulás a májból fokozott, míg a perifé-
MINERALOKORTIKOIDOK
riás glükóz felvétel gátolt. Éhezésben a glükokortikoidok nélkülözhe-
tetlenek a (feltehetôleg végzetes) hypoglycaemia kivédésében. Mellékvese-insufficientiában a fludrocortisont hydrocortisonnal együtt
adják (pl. Addison-kórban, vagy az azt követô adrenalectomiában),
Gyulladásgátló hatások. A kortikoszteroidok gyulladásgátló hatása mivel a hydrocortison nem rendelkezik megfelelô sóvisszatartó ha-
igen kifejezett és ezért e vegyületeket széles körben alkalmazzák e cél- tással.

73
34. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek

Progesztogének GnRH neuronok Infertilitás


Portalis plexus a hypothalamusban
progesteron – ANTI-ÖSZTROGÉNEK

desogestrel clomiphen
levonorgestrel Chiasma opticum Gátolja a negatív GONADOTROPINOK
norethisteron feedback-et menotrophin
egyebek (human FSH)
HCG (human
Adenohypophysis
chorion-gonadotrophin),
Ösztrogének
Negatív feedback fôleg LH
estradiol (follicularis és lutealis fázis)
ethinylestradiol
mestranol GnRH
– – Androgének
FSH Spermiumok
stilbestrol FSH – tesztoszteron
LH
Herék tesztoszteron észterek
+ +
pl. propionat
Folliculus érés Lutealis fázis LH Herecsatornácskák
Intersticialis sejtek mesterolon
A B C D E +
Corpus
Folliculus Oocyta luteum
Hatások Tesztoszteron
Anabolikus szteroidok
KIFEJLÔDIK
a hüvely Megrepedt
Dihidrotesztoszteron nandrolon
folliculus
a méh stanozolol*
Ösztradiol Progeszteron
a petevezeték oxymetholon*
Hatások
FOKOZOTT FEJLÔDÉS
pubertás Androgén Anabolikus * 17-α-alkil-tesztoszteron
Másodlagos nemi Protein származékok cholestaticus
MÁSODLAGOS NEMI JELLEGEK jellegek szintézis icterust okozhatnak
mellnövekedés (masculinisatio
zsírszövetek nôkön)
vérszintek

Növekedés
megoszlása pozitív feedback
LH emelkedést okoz, Szakáll
méhnyálkahártya amely ovulációt indukál megjelenése
fejlôdése
LH Mélyebb hang
csökken a csontok
FSH
reabszorpciója Pszichés hatások
7 14 21 28
Idô (napok)

A petefészek (ovarium) és a here (testis) az ivarsejtek (gameta) terme- a szintetikus androgének (pl. mesterolon) orálisan is aktívak. Az ana-
lésén túlmenôen bizonyos hormonokat is elválaszt (elsôsorban ösztro- bolikus szteroidok (lent jobbra) androgénhatása viszonylag csekély, és
géneket, illetve androgéneket). Az ösztrogének (zömmel ösztradiol) nagyobb mûtétek után, valamint krónikus gyengeséggel járó állapotok-
és androgének (zömmel tesztoszteron) elválasztását a gonadotrop ban a fehérjeszintézis fokozására adják ôket. Az androgének és kisebb
hormonok (luteinizáló hormon (LH) és folliculus stimuláló hormon mértékben az anabolikumok legjelentôsebb mellékhatása a nôk, és a
(FSH)) szabályozzák, amelyek az adenohypophysisbôl szabadulnak fel pubertásban lévô gyerekek masculinisatiója, továbbá az FSH- és LH-
(középen fent). Az LH- és FSH-felszabadulás a gonadotropin releasing szuppresszió.
hormone (GnRH) révén a hypothalamus (fent, ) negatív feedback Az petefészekben az FSH (és LH) a folliculus (tüszô) granulosa
hatása alatt áll, amely a hormonjait pulzáló (nem folyamatos) módon sejtjei révén serkenti a folliculusérést (fent balra A–B) és az ösztradiol
bocsátja ki. szintézist. A folliculusérés korai szakaszában a vér alacsony ösztradiol-
A herék (jobbra, ) herecsatornácskáiban az FSH és a tesztoszte- tartalma (középen balra) feedback gátlással hat az FSH termelésre,
ron jelenlétében spermiumok termelôdnek. LH hatására a tesztoszteron ezzel biztosítja a domináns folliculus beérését. A ciklus félidejénél az
az intersticialis sejtekben szintetizálódik. Egészséges férfiben a pu- ösztradiolszint magas, és ez pozitív feedback hatású az LH elválasztás-
bertáskori változásokat (lent jobbra, tónusban) a tesztoszteron hozza ra. A kialakuló „LH-csúcs” ovulációt eredményez (lent balra). Az öszt-
létre. Az androgéneket (középen jobbra) elsôsorban kasztrált férfiak- radiol feedback hatásai visszahatnak a hypothalamusra (megváltoztatva
nak adják szubsztitúciós terápiaként, illetve olyan férfiaknak akik hypo- a kiválasztott GnRH mennyiségét) és a hypophysisre (megváltoztatja a
physis- vagy herebetegség folytán hypogonadismusban szenvednek. GnRH-ra adott választ). A megrepedt folliculus (D) corpus luteummá
Orális adagolás esetén a tesztoszteront a máj gyorsan inaktiválja, míg (sárgatest; E) fejlôdik, amely a ciklus végéig ösztrogént és progeszte-

74
ront (középen balra) választ el. A ciklus folliculusérési szakaszában az vaginitis és az osteoporosis megelôzésére adják ôket. Számos menst-
ösztrogén fokozza az endometrialis proliferációt. A luteális szakaszban ruációs kórképben (pl. görccsel járó dysmenorrhoeában), továbbá pro-
a fokozott progeszteron-elválasztás serkenti az endometrium érését és a geszteronnal kombinálva fogamzásgátlóként is alkalmazhatóak. A pro-
mirigyhám fejlôdését, amit azután a menstruáció során elveszít. gesztogéneket (fent balra) elsôsorban hormonális fogamzásgátlásban
Az ösztrogének (középen balra) számos hatással rendelkeznek (lent használják. Bizonyos daganatos betegségeket is kezelnek (43. fejezet)
balra, tónusban). Primer hypogonadismusban hormonpótló terápia- nemi hormonokkal és antagonistáikkal.
ként, míg postmenopausalis nôkön a flush (kivörösödés), az atrophiás

A dekapeptid GnRH (gonadorelin) az FSH- és LH-felszabadulást fo- dometriosis, hirsutismus, vérzési zavarok), olyan esetekben, amikor az
kozza az adenohypophysisben. A hypothalamikus hypogonadismus ke- ösztrogén adása kontraindikált.
zelésére GnRH-t adagolnak pulzáló (nem folyamatos) infúzióban.
ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK
Az LH és az FSH az adenohypophysis által termelt és a gonádok mû-
ködését szabályozó glikoprotein hormonok. A kombinációs tabletták ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak.
A 20-21 napi szedést 6-7 nap szünetnek kell követnie, hogy a menst-
ruáció bekövetkezzen.
INFERTILITÁS (MEDDÔSÉG)
A mini-progesztogén tabletták kis mennyiségû progeszteront tartal-
Anovulációs nôkben a meddôség leküzdhetô, feltéve, hogy a petefészek maznak és folyamatosan szedhetôk.
képes érett folliculusok és megfelelô szteroidok termelésére. Az ösztrogének közül mindössze kettô használatos a terápiában: a
mestranol és az ethinylestradiol. Az enzim indukciót kiváltó szerek,
Az antiösztrogén clomiphen és tamoxifen a hypothalamusban az öszt- pl. phenobarbital, carbamazepin, phenytoin és különösen a rifampicin
rogén feedback gátlását felfüggesztve hatnak, és ezáltal fokozzák az ronthatják a fogamzásgátlók hatását.
FSH- és LH-felszabadulást.
Hatásmechanizmus. A kombinációs készítmények a hypothalamus
A nem megfelelô hypophysis-funkciójú, vagy a clomiphen-terápiára feedback gátlásával csökkentik a GnRH mennyiségét, ezen keresztül a
nem reagáló nôket gonadotropin hormonokkal kezelik. A kúra napon- plazma gonadotropin-elválasztást, így gátolják az ovulációt. A fogam-
ta adott menotrophin (LH és FSH egyenlô mennyiségben) vagy uro- zásgátlók szedésének hatására implantációra alkalmatlan endometrium
follitrophin (FSH) injekcióival indul, amelyet chorion gonadotrophin fejlôdik ki, megváltozik a petevezeték motilitása és a cervikális nyák
(fôleg LH-készítmény) egyszeri vagy kétszeri nagyobb adagja követ az összetétele. Az utóbbi hatás mini-progesztogén tablettákkal is elérhetô,
ovuláció beindítása érdekében. A kezelés hatására az ikerszülések és valószínûleg ez fogamzásgátló hatásuk alapja, mivel az ovulációt
gyakorisága 20-30%-ra emelkedik. Férfiakban mindkét gonadotropin csak a nôk 25%-ában gátolják. A mini-progesztogének adásakor a
fokozza a spermatogenesist és az androgénelválasztást. menstruáció kezdetben gyakran kimarad, míg tartós szedés esetén rend-
szerint visszatér, a vérzés idôtartama azonban igen változó lesz.
TESZTOSZTERON
Nemkívánt mellékhatások. Nem életveszélyes mellékhatások elôfor-
Emberben a tesztoszteron a legfontosabb androgénhormon. Kb. 2%-a dulnak, mind a kombinációs, mind a mini-progesztogén készítmények
szabad állapotban fordul elô a plazmában, míg a bôrben, a prostatában, adásakor, mint pl. áttöréses vérzés, súlynövekedés, libidováltozás, az
az ondóhólyagban és a mellékherékben dihidrotesztoszteronná alakulva emlô érzékenysége, fejfájás és hányinger. A kombinációs készítmények
található meg. Az androgénhiányos állapotot rendszerint testosteron okozhatnak még hirsutismust, vaginalis candidiasist (élesztôgomba-fer-
propionat depó injekcióval kezelik. tôzéseket) és depressziót. A nôk 20-30%-ában jelentkeznek ezek a mel-
lékhatások és 10-15%-uk ezek miatt abbahagyja szedésüket. A mellék-
Hatások. Férfiakban a pubertás idején az androgének felelôsek a má- hatások elôfordulása a mini-progesztogének esetén összességében ala-
sodlagos nemi jelleg kialakulásáért. Felnôtt férfiban nagy dózisú teszto- csonyabb, de az áttöréses vérzés és a szabálytalan menstruáció e készít-
szteron csökkenti a gonadotrop hormonok felszabadulását, továbbá az mények legkellemetlenebb hátránya.
interstitialis szövetben és a herecsatornákban bizonyos mértékû atro- A súlyos mellékhatások száma kevés. Ezek a cholestatikus icterus
phiát okoz. Az androgének nôkben számos, a férfi prepubertásra jellem- és az átlagosnál valamivel gyakoribb thromboemboliás szövôdmé-
zô változást hoznak létre. nyek, amelyekért egyértelmûen az ösztrogénkomponens a felelôs.
Ugyanakkor, a gestodent és desogestrolt tartalmazó kombinált készít-
ményeknél a thromboembolia elôfordulási gyakorisága magasabb.
ÖSZTROGÉNEK
A thromboembolismussal kapcsolatban megjegyzendô, hogy a korábbi
A legjelentôsebb ösztrogén a humán petefészek által termelt ösztradiol. thromboembolia, a dohányzás, a hypertonia és a diabetes fokozza az
A szintetikus ösztrogének sokkal hatékonyabbak orális adagolás esetén. orális fogamzásgátlás okozta thromboembolia kialakulásának koc-
kázatát .
Nemkívánt mellékhatások (lásd orális fogamzásgátlók). Folyamatos,
hosszan tartó ösztrogénkezelés fokozott endometrium hyperplasiát és „Abortusz tabletta”. A progeszteron a megtermékenyített petesejt
abnormális vérzéseket okoz, valamint endometrium carcinoma fokozott endometriumba való beágyazódását segíti elô. A progeszteron-antago-
elôfordulásával jár. Ha az ösztrogénnel együtt progeszteront is adnak, nista mifepristonról megállapították, hogy igen hatékony szere a korai
csökken az ovarialis és endometrialis carcinoma gyakorisága. terhességmegszakításnak, ha a cervicalis érést elôsegítô prosztaglan-
din-tartalmú készítménnyel (pl. gemeprost pesszáriummal) együtt al-
kalmazzák. Leggyakoribb mellékhatásai fájdalmak és vérzés fellé-
PROGESZTOGÉNEK
pése.
A progesztogéneket hormonális fogamzásgátlásban, valamint hosszú
távú ovarium-szuppressziókban alkalmazzák (pl. dysmenorrhoea, en-

75
35. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek
Antitireoid szerek Hypothalamus TRH Hypothyreosis

TIOAMIDOK tiroxin (T4)
carbimazol T3/T4
liotironin (T3)
methimazol (USA) –
TSH
propil-tiouracil Hypohyisis
GÁTLÓ ANIONOK
perklorát TSH
Tireoid-stimuláló
+
– antitest
JODID ÉS JÓD +v Kolloid tyr T (Graves-féle betegség)
Lugol-oldat e ro – T +
x id I

P
I0
tyr +
(5% I2 + 10% KI oldata) áz endocitózis
T
radioaktív jód (131I) T

k
tyr A T3/T4 hatásai


I– szó
mûtéti beavatkozás tyr T s l izo
o lí z i oxigén-utilizáció
P r ot e
hôtermelés
I– + alapanyagcsere-érték
f o l l i c u l a r i s s e jt e k
glükóz- és aminosav-
TSH
– felvétel
Jodid- Felszabadulás mitochondrium
Jódbeépülés T3
befogás mérete és száma

T4 mitochondriumok
aktivitása
RNS-polimeráz-
Aminosavak
Cukor
aktivitás
carrier R mRNS
T3
enzimaktivitás
Plazmamembrán T4 proteinszintézis
(beleértve
R az adrenoceptorokat is)
strukturális Proteinek
szimpatikus hatások
mRNAs ADP ATP
enzimek
kiválasztott

sejtmag membrán H2N R COOH

Sejtmag

A pajzsmirigy két jódtartalmú hormont választ el, amelyeket trijód-ti- történô transzportját serkenti (endocytosissal). Ezt követôen a kolloid-
roninnak (T3) és tiroxinnak (tetrajód-tironin, T4) neveznek és a szer- cseppek a lysosomákkal egyesülnek, a tireoglobulint proteáz enzimek
vezet szöveteinek optimális növekedéséért, fejlôdéséért, mûködéséért bontják, és a felszabadított T3-at ( ) és T4-et ( ) a keringésbe juttatják.
és fenntartásáért felelôsek. Egy másik hormont, a kalcitonint a parafol- Mindkét pajzsmirigyhormon a plazmamembránban lévô receptorokra
licularis sejtek termelik és a kalcium metabolizmus szabályozásában (R), valamint az intracelluláris receptorokra hat (alsó ábrarész) és szá-
játszik szerepet. mos választ hoz létre (jobbra).
A T3 és T4 szintéziséhez jód szükséges, amelyet normálisan a táplá- A populáció kb. 2%-ában fordul elô thyreoidea hiper- és hipofunk-
lékkal (mint jodidot) veszünk magunkhoz. A jodidot az aktív, tireotro- ció és a diabetes mellitus mellett (a populáció 2-3%-a) a leggyakoribb
pinfüggô pumpa ( ), a follicularis sejtekben koncentrálja (középsô endokrin megbetegedések. A Graves-féle betegségben a hyperthy-
ábrarész), ahol az, az apikális határon gyorsan a sokkal reakcióképe- reoidismust antitest okozza, amely tartósan aktiválja a TSH recep-
sebb jóddá (Io) oxidálódik peroxidáz hatására. A jód reakcióba lép a torokat, és ez nagymértékû T3 és T4 szekréciót eredményez. A thy-
tireoglobulinban ( T ) lévô tirozinnal, „beépül” és T3 ( ), valamint T4 reoidea aktivitás a hormonszintézist csökkentô vegyületekkel, illetve a
( ) egységek keletkeznek. Ezt követôen, ez a jódtironinokat tartalma- pajzsmirigy radioaktív (131I) roncsolásával, vagy mûtéti beavatkozás-
zó tireoglobulin a folliculusokba választódik ki, és ott kolloid formában sal csökkenthetô. A hyperthyreosis gyakran okoz szimpatikus túlsúlyt,
tárolódik ( ). amely β-adrenoceptor-antagonistákkal (pl. propranolol) gátolható.
A T3 és T4 felszabadulást negatív feedback rendszer szabályozza. Ha A Graves-féle betegség gyakran ophtalmopathiával társul, amely rend-
a keringô T3 és T4 szintje csökken, akkor az adenohypophysisbôl tireo- szerint nehezen kezelhetô és jól elkülöníthetô, szervspecifikus auto-
trop hormon (TSH) szabadul fel és ez a kolloid follicularis sejtekbe immun betegség.

76
A primer hypothyreoidismust (myxoedema) a legtöbb esetben való- immunválasz okozza. Szubsztitúciós terápiára a tiroxin a választandó
színûleg a pajzsmirigy follicularis sejtjei ellen irányuló sejtmediált gyógyszer (fent jobbra).

A thyreotropin releasing hormon (TRH) olyan tripeptid, amelyet a leltetett addig, amíg a már megtermelt hormonok ki nem ürülnek, és ez
hypothalamus szintetizál, és a hypophysis portalis rendszerének kapil- a folyamat 3-4 hetet vehet igénybe.
lárisai szállítanak a hypophysisbe, ahol stimulálja a TSH szintézisét és
felszabadulását. A carbimazol in vivo gyorsan methimazollá alakul át. A kezelés célja a
beteg normális pajzsmirigymûködésének visszaállítása, majd fenntartó
TSH. A tireotropin olyan glikoprotein hormon, amely a hypophysisben terápiában csökkentett dózis adása. A kezelés 1-2 év után gyakran meg-
(adenohypophysis) szabadul fel és az adenil-ciklázt aktiválva a pajzs- szüntethetô. Mellékhatásai közé tartozik a bôrkiütés, és ritkábban agra-
mirigyben a hormonok szintézisét és felszabadulását stimulálja. Hypo- nulocytosis (a betegeket figyelmeztetni kell, hogy jelezzék a torok-
thyreosisben vagy (ritkábban) jóddeficienciában az abnormálisan ma- fájást).
gas TSH-szint a pajzsmirigy megnagyobbodását (golyva, struma) ered-
ményezi. A propylthiouracilt rendszerint a carbimazolt nem toleráló betegeknek
tartják fenn. E vegyület adásakor az agranulocytosis gyakorisága maga-
T3 és T4. A trijód-tironin és tiroxin (tetrajód-tironin) a keringésbe ke- sabb (0,4%), mint a carbimazol esetében (0,1%). Amellett, hogy a pro-
rülve zömmel plazmaproteinekhez kötôdve (99,5%-ban, illetve 99,95%- pylthiouracil gátolja a hormon szintézist, gátolja a T4 perifériás jód-
ban) kerül elszállításra. Maga a pajzsmirigy a szabadon keringô T3-nak vesztését és feltehetôleg immunszupresszív hatással is rendelkezik.
csak kb. 20%-áért felelôs, a többi a T4 perifériás átalakulásából képzô-
dik. A szöveti igénytôl függôen a T4 ugyanakkor, jódvesztéssel inaktív Jód. A jodidok számos, kevéssé ismert hatással befolyásolják a pajzs-
reverz T3-má is alakulhat. A T4 úgy tûnik, hogy zömmel a T3 prohor- mirigy mûködését. Gátolják a jódbeépülést és a hormon-felszabadulást.
monja. Emellett, a jodid csökkenti a hyperplasiás mirigy méretét, vascularisa-
tióját és ezek a hatások hasznosak a beteg thyreoidectomiára történô fel-
Hatások. A pajzsmirigyhormonok hatásmechanizmusa ma még nem készítéséhez. „Farmakológiai” dózisban a jodidok fô hatása a hormon-
teljesen ismert, de úgy gondolják, hogy a plazmamembránban, a mito- felszabadulás gátlása (feltehetôleg a thyreoglobulin proteolysisének
chondriumban és a sejtmagban lévô nagy affinitású kötôhelyek (recep- gátlása révén), és mivel a thyreotoxicus tünetek viszonylag gyorsan
torok) játszhatnak szerepet. A receptor–hormon kölcsönhatás számos csökkennek (2–7 nap), a jód értékes szer a thyreotoxicus krízis kezelé-
hatást eredményez, így többek közt fokozott fehérjeszintézist és anyag- sében. A jód a hyperthyreosis tartós kezelésére nem alkalmas, mivel
cserét (energia-háztartás). A legtöbb receptor intracelluláris elhelyez- antithyreoid hatása idôvel csökken.
kedésû. A T3 (valamint a szteroidok és a D3 vitamin) sejtmagban lévô
receptorai olyan gén szuperfamiliára kódoltak, amelyek az cis-onko- A propranolol és az atenolol csökkentik a hyperthyreosis okozta ma-
génekkel mutatnak rokonságot. A szabad T3/T4 a sejtbe carrier-mecha- gas szívfrekvenciát és az egyéb szimpatikus tüneteket, valamint részle-
nizmus révén kerül és a legtöbb T4 T3-má (vagy rT3-má) alakul, amely gesen addig is enyhítik a beteg tüneteit, amíg a carbimazollal elérik a
a receptor C-terminálisához kötôdik és a neki megfelelô DNS kötô- teljesen kontrollált állapotot. Ezek a vegyületek hasznosak a thyreoi-
helyen konformációs változást indukál. Ez teszi lehetôvé, hogy az ak- dectomián átesô beteg mûtéti elôkészítésére. A propranololt hydrocor-
tivált receptor kapcsolatba lépjen a thyroidea hormon regulátor alegy- tisonnal, jóddal és carbimazollal együtt is alkalmazzák thyreotoxicus
ségével a cél-DNS molekulán. Ezáltal a gén transzkripció és a protein krízisben (thyroid roham).
szintézis stimulálódik vagy gátlódik.
HYPOTHYREOSIS
HYPERTHYREOSIS (THYREOTOXICOSIS)
A hypothyreosis leggyakoribb tünetei a fáradtság és letargia. Egyéb
Hyperthyreosisban emelkedik az alapanyagcsere-érték, amely hôérzé- tünetei közé tartoznak az alapanyagcsere-, az étvágy-, és a szív perctér-
kenységet, arrhythmiákat és étvágyfokozódást eredményez. A bôr me- fogatának csökkenése. Elôfordulhat alacsony perctérfogatú szívelégte-
leg és nyirkos tapintatú. Az idegingerlékenység fokozott és hyperkine- lenség is. A bôrt szárazság jellemzi. A csecsemôkori thyreoidhormon-
sia lép fel. A szimpatikus túlsúly tachycardiát, izzadást és tremort okoz. hiány irreverzibilis mentalis retardációt és törpeséget (kretenizmust)
Angina és magas perctérfogattal járó szívelégtelenség is elôfordulhat. eredményez, ezért ennek megakadályozására minden újszülött csecse-
A felsô szemhéjak visszahúzódottak, amely messzire meredô tekintetet môt szûrnek e kórképre, és ha szükséges, akkor a születéstôl kezdve
kölcsönöz (exophthalmus). szubsztitúciós terápiát alkalmaznak.
A fiatal betegeket hagyományosan antithyreoid szerrel kezelték, és
ha állapotuk rosszabbodott, akkor subtotalis thyreoidectomiát hajtottak
SZUBSZTITÚCIÓS TERÁPIA
végre rajtuk. A kb. 40 év feletti betegeken radioaktív jódterápiát alkal-
maztak. Napjainkban a fiatal betegeknek adható a 131I és carbimazollal
tartósan is kezelhetôk. Szubsztitúciós terápiára az orálisan adott thyroxint alkalmazzák.
A szintetikus T4 az L-thyroxin nátriumsója. A hatás kialakulása késik,
ha a plazmaprotein- és a szöveti kötôhelyek foglaltak. A kezelés hatá-
ANTITIREOID SZEREK
sossága a plazma TSH-szint méréssel követhetô, amely az optimális dó-
A tioamidok tiokarbamid csoportot (S=C–N) tartalmaznak, és ez zis elérésekor a normális szintre esik vissza.
aktivitásukhoz nélkülözhetetlen. A jód beépüléséhez szükséges peroxi-
dáz katalizálta reakciók kompetitív gátlásával gátolják a thyreoidhor- A liothyronin a T3 nátriumsója, és mivel a vegyület fehérjekötôdése ki-
mon-szintézist. Ugyancsak gátolják a jód-tirozin összekapcsolódását, sebb mértékû, így sokkal gyorsabban hat, mint a T4. A T3 legfôbb alkal-
különösen a dijód-tironin képzôdést. A tioamidok immunszupresszív mazási területe a hypothyreosisos coma, amikor (hydrocortisonnal
hatásúak is lehetnek, bár ez vitatott. Az összes antithyreoid szert oráli- együtt) intravénás injekcióban adják.
san adják és a pajzsmirigyben kumulálódnak. Hatásuk kifejlôdése kés-

77
36. Antidiabetikumok
KATP-csatornák

Inzulin- K+
Orális
készítmények Glükóz antidiabetikumok
Glükóz
ATP
RÖVID HATÁSTARTAMÚ SZULFONIL-KARBAMIDOK
oldódó inzulin
ATP glibenclamid
KÖZEPES HATÁSTARTAMÚ tolbutamid
Feszültségfüggô glipizid
cink-inzulin szuszpenzió Ca2+-csatorna gK
(semilente = amorf) Depolarizáció BIGUANIDOK
isophan-inzulin metformin
cink-inzulin szuszpenzió β-SEJTEK
(lente = amorf GLÜKOZIDÁZ GÁTLÓK
és kristályos keveréke) ATP acarbos

HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ
cink-inzulin szuszpenzió β-sejt
(ultralente = kristályos) Ca2+
?

Inzulin
Néhány fontosabb hatás
+
Receptorok MEMBRÁNHATÁSOK

glukózfelvétel
Hosszú távú Inzulinhiány aminosav-felvétel
szövõdmények
INTRACELLULARIS HATÁSOK
cataracta RNS-
retinopathia és DNS-szintézis
Hyperglycaemia Lipolysis
neuropathia proteinszintézis
nephropathia glycogenesis
korai atheroma Glycosuria Szabad zsírsavak
lipogenesis
(a vér fokozott lipolysis
zsírsavtartalma miatt) Polyuria Ketonaemia sejtnövekedés
Ketonuria serkentése
Szomjúság és polydipsia Acidosis

Coma és halál

Az inzulin a hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-szigeteinek β-sejtjei A diabeteses betegek 25%-a súlyos inzulinhiányban szenved. Ez az I.
által kiválasztott hormon (fent). A β-sejtek tároló granuláiból ( ) az in- típusú vagy inzulinfüggô diabetes (Insulin dependens diabetes melli-
zulin ( ) különbözô ingerek hatására szabadul fel, de a legerôsebb in- tus: IDDM) HLA-antigénekkel és immunológiailag szelektív β-sejt-
ger a plazma glükózszintjének emelkedése (hyperglykaemia). Az inzu- pusztulással társul. Ezekben a betegekben gyakori a ketosis, és az inzu-
lin a sejtmemránban lévô specifikus receptorokhoz kötôdik, amelynek lin pótlása szükséges. Kezelésükre különbözô inzulinkészítményeket
révén számos reakciót vált ki (lent jobbra), pl. az izmok, a máj és a (fent balra) és megfelelô adagolási sémákat alkalmaznak. Igazolt,
zsírszövetek glükózfelvétele fokozódik. hogy az anyagcsere szabályozása a betegség kifejlôdésének korai sza-
Diabetes mellitusban az inzulin relatív vagy teljes hiányáról beszé- kaszában meggátolhatja, vagy késleltetheti a diabeteses szövôdmények
lünk, amely az inzulinérzékeny szövetek csökkent glükózfelvételét ered- (lent balra) kialakulását. A II. típusú vagy nem-inzulinfüggô diabetes
ményezi és súlyos következményekkel jár (középen lent). A lipolízis és (non insulin dependens diabetes mellitus: NIDDM) etiológiája ismeret-
az izom-proteolízis súlycsökkenést és gyengeséget okoz. A szabad zsír- len, de a genetikai tényezô fontos szerepet játszik benne. A keringô in-
savak és a trigliceridek vérszintje emelkedik. A májban acetil-CoA- zulinnal szemben rezisztencia alakul ki, de ez ugyanakkor védi a bete-
többlet keletkezik, amely acet-ecetsavvá alakul, amely vagy β-hidroxi- get a ketosistól. A II. típusú diabetesben az inzulin-receptorok száma
vajsavvá redukálódik vagy acetonná dekarboxilezôdik. A „ketontes- csökken, ami gyakran elhízással párosul. A súlycsökkenés (diéta és test-
tek” a vérben akkumulálódnak és acidosist okoznak (ketoacidosis). mozgás hatására) csökkenti az inzulin-„rezisztenciát” és ezzel a II. típu-

78
sú diabetesesek kb. egyharmada kedvezôen befolyásolható. A II. típusú gyület, amely késlelteti a glükóz felszívódást étkezés után. A II. típusú
diabetesesek másik egyharmada diétával és orális antidiabetikumok- diabeteses betegek azon csoportja, akik betegsége diétával és orális ke-
kal (fent jobbra) kezelhetô. Így, a szulfonil-ureák ( ) a KATP-csator- zeléssel sem befolyásolható parenteralis inzulin kezelést kapnak. Ezek
nákat zárják (középen), ezzel a β-sejtek depolarizációját és fokozott in- általában azok a soványabb betegek, akiknél az „elsô fázisú” inzulin-
zulin-felszabadulást eredményeznek. Az acarbose olyan új típusú ve- válasz hiányzik.

INZULIN 70% isophan). Az oldódó komponens biztosítja a hatás gyors kialaku-


lását, míg az isophan-insulin a hatástartamot nyújtja.
Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje, amely két, egymáshoz diszul- Az ultralente rosszul oldódó kristályos cink-inzulin szuszpenzió,
fidhidakkal kapcsolódó A és B láncból épül fel. Az inzulin és a vissza- amelynek hatástartama maximum 35 óra. Az ultralente tartós hatása
maradó C-peptid a proinzulin prekurzor-molekulából hidrolízis hatásá- inzulinakkumulációhoz és súlyos hypoglykaemiához vezethet.
ra képzôdik a tároló granulákban. A granulák az inzulint kristályos for-
mában, cinkkel együtt tartalmazzák.
Nemkívánt mellékhatások
Inzulinfelszabadulás. A Langerhans-szigetek ß-sejtjeibôl történô hor- Az inzulin túladagolás, vagy a nem megfelelô kalóriafelvétel következté-
mon-felszabadulás leghatékonyabb ingere a glükóz. Az inzulin basalis ben fellépô hypoglykaemia az inzulinkezelés leggyakoribb és legsúlyo-
szekréciója folyamatos, és étkezés hatására fokozódik. A β-sejtek falában sabb szövôdménye. Súlyos esetben, ha a beteg nem kap glükózkezelést
K+-csatornák találhatók, amelyeket az intracelluláris ATP szabályoz (iv. ha eszméletlen), akkor coma és halál következhet be. Inzulin antites-
(KATP-csatornák). Amikor a vér glükóztartalma emelkedik, több glükóz tek. Bizonyos tekintetben minden inzulin immunogén (leginkább a mar-
lép be a ß-sejtekbe, metabolizmusuk fokozza az intracelluláris ATP ha), de az inzulinnal szembeni immunológiai rezisztencia ritka. Az összes
szintet és ez zárja a KATP-csatornákat. Az így kialakuló β-sejt-depo- inzulin készítmény esetében gyakori a lipohypertrophia, de az injekció
larizáció hatására a feszültségfüggô Ca2+-csatornákon keresztül Ca2+ beadásának helyén a helyi allergiás reakciók manapság igen ritkák.
ionok áramlanak a sejtekbe, amely esemény inzulinfelszabadulást vált ki.
Inzulinadagolási sémák. A legtöbb I. típusú diabeteses olyan kezelési
Az inzulinreceptorok két α- és két β-alegységbôl álló és diszulfid kö- sémát alkalmaz, amely naponta kétszer, a reggeli és az esti étkezés elôtt,
tésekkel kovalensen összekapcsolt, membránátívelô glikoproteinek. Az rövid és közepes hatástartamú inzulin sc. injekciójának kombinációjá-
inzulin elôször az α-alegységhez kötôdik, majd az inzulin-receptor- ból áll. További igény, hogy intenzív kontroll mellett, olyan, közel nor-
komplex bejut a sejtbe, ahol a lysosomalis enzimek azonnal elbontják. moglykaemiás állapotot hozzunk létre, amely csökkentheti a diabeteses
Az inzulin-receptor komplex internalizációja az inzulin receptorok szá- szövôdményeket. (Ilyen adagolási séma, amelyben az inzulin alapszint-
mát csökkenti (down-reguláció), amit a magas inzulinkoncentráció vált jét napi egyszeri közepes hatástartamú inzulin, valamint az étkezések
ki (pl. elhízott egyéneknél). Az inzulin-receptor-komplex aktiválását és elôtt, naponta háromszor adott oldódó-inzulin biztosítja).
az inzulin kiváltotta hatásokat összekapcsoló mechanizmusok még nem
tisztázottak, de a β-alegység tirozin-kináz aktivitása, valamint autofosz-
ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK
forilációja az inzulin hatásához nélkülözhetetlennek látszik.
A szulfonil-ureákat olyan betegeknek javasolják (különösen a közel
ideális testsúlyúaknak), akiknél a diéta nem befolyásolja a hyperglykae-
INZULINKÉSZÍTMÉNYEK
miát, de az esetek kb. 30%-ában ezek a vegyületek sem hatásosak. Az
Napjainkban a legtöbb diabetesest rekombináns DNS-technológiával orális antidiabetikumok az inzulin-felszabadulást serkentik a pancreas
elôállított, humán inzulinnal kezelik, míg kisebb részük megmaradt a Langerhans-szigeteibôl, így e vegyületek hatásosságához a betegnek
sertés- vagy marha-hasnyálmirigybôl elôállított inzulin használatánál. részlegesen mûködô β-sejtekkel kell rendelkeznie. A glibenclamidot
Az inzulint sc. injekcióban adják és felszívódási sebessége megnyújtha- széles körben alkalmazzák és esetenként akkor is hatásos, ha a tol-
tó a szemcseméret növelésével (azaz a kristályos lassabban szívódik fel, butamid nem. Ha a glibenclamid hatástalan, akkor valószínûleg a többi
mint az amorf), vagy az inzulin cinkkel, illetve protaminnal történô vegyület sem lesz hatásos. A tolbutamid kevésbé hatékony, mint a
komplexbe vitelével. Az inzulinkészítményeket hagyományosan rövid, glibenclamid, de rövid hatástartama miatt idôsek esetében szívesen al-
közepes és hosszú hatástartamú csoportra osztják. kalmazott gyógyszer.

Rövid hatástartamú készítmények. Az oldódó-inzulin az inzulin Nemkívánt mellékhatások. Ritkán gastrointestinalis zavarok és bôrki-
egyszerû vizes oldata. (A hatás kialakulása 30 perc, csúcshatás 2-4 óra ütés fordul elô. A hypoglykaemiát és a hypoglykaemiás comát a hosszú
között, hatástartam maximum 8 órán keresztül). Hyperglykaemiás ro- hatástartamú készítmények válthatják ki, különösen idôs betegek eseté-
hamban intravénásan adható, de hatása ilyen adásmód mellett csak 30 ben. A szulfonil-ureák alkalmazása kontraindikált súlyos (különösen
perc. ketotikus) hyperglykaemia, sebészeti beavatkozás és nagyobb betegsé-
gek esetén. Ilyenkor inzulin adására lehet szükség.
Közepes és hosszú hatástartamú készítmények. Ezen készítmények
hatástartama 16 és 35 óra közé esik. A semilente amorf cink-inzulin Biguanidek. A metformin ismeretlen hatásmechanizmussal fokozza
szuszpenzió. A lente az amorf (30%) és a kristályos cink-inzulin (70%) perifériásan a glükóz felvételt. Mivel az inzulin-felszabadulást nem nö-
keveréke, amelyben ez utóbbi a készítmény hatástartamát nyújtja meg. veli, ezért ritkán okoz hypoglykaemiát. Nemkívánt mellékhatásai hány-
Az isophan-insulin (NPH) a protamin és az inzulin képezte komp- inger, hányás, hasmenés, rossz közérzet és igen ritkán, végzetes kime-
lex. A keverék úgy készül, hogy a protaminmolekulán nem marad sza- netelû tejsavas acidosis.
bad kötôhely. A beadást követôen a proteolitikus enzimek lebontják a
protamint és az inzulin felszívódik. Az NPH hatástartama hasonló a len- Az acarbos gátolja a vékonybélben az α-glükozidázokat, késleltetve ez-
téhez (kb. 20 óra). zel a keményítô és a cukor elbontását. Étkezés közben kell bevenni, és
Az állandó hatású, kétfázisban ható kombinációk oldódó- és csökkenti az ebédutáni vércukorszint emelkedést. Legfôbb mellékhatá-
isophan-insulint tartalmaznak különbözô arányban (pl. 30% oldódó és sa a felfúvódás, flatulencia.

79
37. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók:
szulfonamidok, trimetoprim, kinolonok és nitro-imodazolok
COOH SO2 NHR
Pteridin Szulfonamidok
+
p-Amino-benzoesav sulfadimidin
sulfadiazin
NH2 dihidro- – NH2
sulfamethoxazol
pteroát-szintetáz

Dihidro-pteroinsav Kinolonok
cotrimoxazol
nalidixsav
a trimethoprim O norfloxacin
és sulfamethoxazol F COOH
ciprofloxacin
kombinációja
Dihidro-folsav N N
Nitro-imidazolok
– Dihidrofolát N
metronidazol
reduktáz H
trimethoprim tinidazol
Tetrahidro-folsav


Purinok DNS-giráz
Pirimidinek
Felcsavaratlan Felcsavart DNS-spirál
DNS-spirál

A szisztémás fertôzések kezelésére a szulfonamidok voltak az elsô ha- Toxicitása szelektív, mivel a bakteriális enzimhez való affinitása 50 000-
tásos vegyületek. Jelentôségük ma már kisebb, mivel sokkal hatéko- szer nagyobb, mint a humán enzimhez. A trimethoprimet széle körben
nyabb és kevésbé toxikus szereket fejlesztettek ki. Emellett, számos alkalmazzák húgyúti fertôzésekben. A trimethoprim és sulfamethoxazol
mikroorganizmus a szulfonamidokkal szemben rezisztenssé vált. Ön- (co-trimoxazol) (balra) kombinációja szinergista hatást és bizonyos
magukban adva legfontosabb alkalmazási területük a szulfonamidérzé- baktériumokkal szembeni fokozott aktivitást eredményezhet. A co-tri-
keny Gram-pozitív vagy Gram-negatív baktériumok* okozta húgyúti moxazolt elsôsorban légúti fertôzések kezelésére alkalmazzák.
fertôzések kezelése. A 4-kinolonok (középen jobbra) a DNS-girázt gátolják, azt az enzi-
Számos szulfonamid ismert, ebbôl ismertetünk néhányat általános met, amely a DNS-spirál kettôs felcsavarásával ( ) „összenyomja” a
képletükkel együtt (fent jobbra). Ezek a vegyületek a baktériumok fol- bakterialis DNS-t. Úgy tartják, hogy a DNS-giráz gátlása következté-
savszintéziséhez nélkülözhetetlen a p-amino-benzoesav szerkezeti ana- ben a DNS nem képes felcsavarodni, ez pedig sejthalált eredményez.
lógjai (fent balra). A szulfonamidok szelektív toxicitása azon a tényen Az eukariota sejtek nem tartalmaznak DNS-girázt. A ciprofloxacin
alapszik, hogy az emlôssejtek a táplálékban folátot vesznek fel, míg az szélesspektrumú antibakteriális szer. A kinolonok fontos tulajdonsága
érzékeny baktériumok nem képesek erre, és a folsavat maguk szinteti- jó szövet- és sejtpenetrációs képességük (vesd össze penicillinek), orá-
zálják. A szulfonamidok kompetitíve gátolják a dihidropteroát-szinte- lis hatékonyságuk, valamint viszonylag alacsony toxicitásuk.
tázt ( ), és ezzel megakadályozzák a DNS szintéziséhez szükséges Az 5-nitro-imidazolok, pl. metronidazol (lent jobbra) spektruma igen
folát képzôdését. A szulfonamidok bakteriosztatikus hatású szerek. széles és hatékonyak az anaerob baktériumokkal és néhány protozoon-
Leglényegesebb mellékhatásaik a (gyakori) bôrkiütések, veseelégtelen- nal szemben (42. fejezet). A szer bediffundál a szervezetbe, ahol a nitro-
ség és különbözô vérdyscrasiák. csoportja redukálódik. Ezalatt a redukció alatt kémiailag reaktív inter-
A trimethoprim (lent balra) ugyanarra az anyagcsere-folyamatra medierek képzôdnek, amelyek gátolják a DNS-szintézist és/vagy káro-
hat, mint a szulfonamidok, de a dihidro-folsav-reduktázt gátolja ( ). sítják a DNS-t, rontva funkcióját.

*A baktériumokat alakjuk alapján csoportosítják (a coccusok gömb alakúak, a bacillusok


pálcika alakúak), de legtöbbjük a metilibolyával történô festôdés alapján is csoportosítható,
amely acetonos mosás után megmarad (Gram-pozitív), vagy nem (Gram-negatív). Eltérô
metilibolya-megkötô képesség a baktériumok sejtfalának alapvetô különbségét tükrözi.

80
Szelektív toxicitás. A kemoterápia azon kémiai anyagok használata, SZULFONAMIDOK
amelyekkel megkíséreljük, majd el is pusztítjuk a szervezetben lévô
parazitákat, baktériumokat, vírusokat, vagy tumorsejteket. Maga a ha- A sulfadimidin és sulfadiazin orálisan jól szívódnak fel. Ezeket a ve-
tás a szelektív toxicitástól függ, azaz a vegyület toxikus a parazita sejt- gyületeket a „szövôdménymentes” húgyúti fertôzések kezelésére alkal-
jeire, de nem (lényegesen) toxikus a humán gazdaszervezetre. A bakté- mazzák, de számos Escherichia coli*-törzs rezisztens rájuk és ma már
riumok számos biokémiai eltérést mutatnak a humán sejtektôl, és bizo- sokkal kevésbé toxikus szerek is a rendelkezésünkre állnak.
nyos antibakteriális szerek meglepô módon nem toxikusak az emberi
szervezetre. Ugyanakkor, mivel a tumorsejtek annyira hasonlítanak a Nemkívánatos mellékhatások. Leggyakoribbak az allergiás reakciók,
normális sejtekre, a legtöbb citosztatikum csak kismértékû szelektív amelyek magukba foglalják az idônként lázzal járó bôrkiütéseket (ka-
toxicitást mutat és ezért súlyos nemkívánatos mellékhatásokat okoz nyarószerû- vagy csalánkiütéses). A súlyosabb reakciók, mint pl. a
(43. fejezet). Stevens-Johnson-szindróma, amely az erythema multiform magas
mortalitással járó formája, sokkal ritkább. A rosszul oldódó szulfon-
A bakteriosztatikus szerek gátolják a bakteriális növekedést, míg a amid, mint például sulfadiazin, a vesékben kikristályosodhat a vizelet-
baktericid szerek valóban elpusztítják a baktériumokat. Ennek a kü- bôl (crystalluria), ezzel károsítja azt. Ez megelôzhetô, ha a vizeletet nát-
lönbségnek klinikai szempontból rendszerint nincs jelentôsége, mivel a rium-hidrogén-karbonáttal lúgosítjuk, és fokozott folyadék felvételt
gazdaszervezet védekezômechanizmusa részt vesz a bakteriális patogé- biztosítunk. A jobban oldódó szulfonamidoknál, mint például a sulfa-
nek végsô eltávolításában. Kivételt képez ez alól a csökkent immunvá- methoxazol ilyen probléma nincs. Ritkán elôfordulhatnak különbözô
laszú betegek (szerzett immunhiányos szindróma (AIDS), kortikoszte- vérdyscrasiák, mint például agranulocytosis, aplasticus anaemia és hae-
roidok, kemoterápiás és immunszupresszív szerek) fertôzéséinek keze- molyticus anaemia (különösen a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiá-
lése, amikor baktericid szert kellene alkalmazni. nyos betegeken).

Az antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia lehet szerzett, vagy A trimethoprim orálisan jól szívódik fel, és a legtöbb betegnél haté-
öröklött. Ez utóbbi esetben egy egész baktériumfaj már eleve rezisztens kony az egyszerû alsó húgyúti fertôzésekben. A légúti fertôzések keze-
lehet az adott vegyülettel szemben. Például a Pseudomonas aeruginosa lésére idônként önmagában is alkalmazzák, de aktivitása viszonylag
mindig rezisztens volt a flucloxacillinnal szemben. A szerzett rezisz- gyenge a Streptococcus pneumoniae és Streptococcus pyogenes-tör-
tencia klinikai szempontból sokkal súlyosabb, mivel az a baktérium, zsekkel szemben. Co-trimoxazol (a trimethoprim és sulfamethoxa-
amely korábban érzékeny volt, idôvel rezisztenssé válik. Az antimikro- zol kombinációja). Mivel a co-trimoxazol mellékhatásai túlnyomórészt
bás szerekkel szembeni rezisztenciáért a következô mechanizmusok megegyeznek a szulfonamidokéval, ezért alkalmazásuk erôsen korláto-
felelôsek: zott az olyan betegek kezelésére, akik Pneumocystis carinii okozta
1. Inaktiváló enzimek, amelyek károsítják a szert, pl. a számos Sta- tüdôgyulladásban, nocardiasisban és toxoplasmosisban szenvednek.
phylococcus-törzs által termelt ß-laktamáz inaktiválja a legtöbb penicil-
lint és számos cefalosporint.
KINOLONOK
2. Csökkent gyógyszerakkumuláció. Tetraciklin-rezisztencia akkor
alakul ki, ha a baktérium sejtmembránja impermeábilissá válik a gyógy- A nalidixsav volt az elsô 4-kinolon, amelyet antibakteriális hatásúnak
szerre, vagy a baktériumsejtbôl a gyógyszer kiáramlása fokozódik. találtak, de nem érte el a szisztémás antibakteriális szintet és csak a
3. A kötôhelyek megváltozása. Az aminoglikozidok és az erythromy- húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazták. A ciprofloxacin 6-fluor-
cin a baktérium riboszómáihoz kötôdik és így gátolja a proteinszinté- szubsztituált származék, amely a vegyület antibakteriális hatását mind
zist. A rezisztens baktériumokban a gyógyszer kötôhelyei megváltoz- a Gram-pozitív, és különösen az olyan Gram-negatív baktériumokkal
hatnak úgy, hogy a gyógyszerhez való affinitásuk megszûnik. szemben, mint az E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella- és
4. Alternatív anyagcsereutak kialakulása. A baktériumok rezisz- Campylobacter-törzsek, számottevôen felerôsíti. Rezisztencia ez ideig
tenssé válhatnak a szulfonamidokra és a trimethoprimre, mivel olyan ritkán mutatkozott. A ciprofloxacin orálisan jól szívódik fel, de adható
módosított dihidro-pteroát-szintetázt, illetve dihidro-folát reduktázt parenterálisan is. Nagyrészt változatlan formában elsôsorban a vesén át
kezdenek termelni, amelyek nem, vagy csak kismértékben érzékenyek ürül. A mellékhatások ritkák, de jelentkezhet hányinger, hányás, bôrki-
az antibakteriális szerekkel szemben. ütés, szédülés és fejfájás. Elôfordulhat konvulzió is, mivel a kinolonok
Antibiotikum-rezisztens populáció számos úton képzôdhet. GABA-antagonisták. A norfloxacinnak nincs szisztémás aktivitása.
1. Szelekció. A populáción belül elôfordulhat néhány olyan baktérium, A vizeletben koncentrálódik és húgyúti fertôzésekben második válasz-
amely idôközben válik rezisztensé. Az antibakteriális szer eltávolítja az tású szer.
érzékeny baktériumokat, míg a rezisztens formák tovább szaporodnak.
2. Átvitt rezisztencia. Ebben az esetben az a gén, amely a rezisztencia
5-NITRO-IMIDAZOLOK
mechanizmusát kódolja, átkerül az egyik baktériumból a másikba. Az
antibiotikum-rezisztens gének bekerülhetnek a plazmidokba, amelyek A metronidazol orálisan jól szívódik fel és intravénásan is adható.
a baktériumon belül a DNS kis extrakromoszómális autonóm módon A legtöbb anaerob baktériummal szemben, ide értve a Bacteroides-tör-
replikálódó részecskéi. A plazmidok (és ezért az antibiotikum-rezisz- zseket, is hatékony. A metronidalzol elsô választású szer bizonyos pro-
tencia) az egyik baktériumból a másikba konjugáció (a baktériumok tozoon infekciókban, azaz Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Tri-
között keletkezô konjugációs csô, plazmahíd) révén kerülhetnek át. chomonas vaginalis (42. fejezet) fertôzésekben. Mellékhatásai gastro-
Konjugációra számos Gram-negatív és néhány Gram-pozitív baktérium intestinalis zavarok. A tinidazol hatása hasonló a metronidazolhoz, de
képes. A transzdukcióban a plazmid-DNS bakteriális virusba (bakterio- a hatástartama hosszabb.
fágba) zárva kerül át ugyanannak a fajnak egy másik baktériumába. Ez
a rezisztencia átjuttatásának kevésbé hatásos módja, de klinikai szem-
pontból a Staphylococcus- és Streptococcus-törzsek közötti rezisztens
gének cseréje miatt mégis jelentôs.

* Az E. coli Gram-negatív pálca és a húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozója.

81
38. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók:
penicillinek, cefalosporinok és vancomycin
β-laktámok

CH3
S CH3 S
R1 C NH R1 C NH
B A B A
O N O N CH2 R2
O C OH O
C OH
O
N-acetil-muraminsav O
Penicillinek N
benzylpenicillin Cefalosporinok
N
procain-penicillin A
G ORÁLISAN AKTÍV

N-acetil-glükózamin
phenoxymethylpenicillin
cefadroxil
G
PENICILLINÁZ G PARENTERÁLIS SZEREK
REZISZTENS SZÁRMAZÉKOK –
L A N cefuroxim
(methicillin)
flucloxacillin N A A ÚJABB SZÉLESSPEKTRUMÚ
SZÉLES SPEKTRUMÚAK G
SZEREK
A D-ala
amoxycillin ceftazidim
ampicillin G ceftriaxon
Transzpeptidáz számos egyéb származék
PSEUDOMONAS-ELLENESEK
piperacillin Hosszú peptidoglikán
azlocillin polimerláncok vancomycin
ticarcillin teicoplanin
N N

G Pentaglicin híd G

Keresztkötéses polimer láncok

A penicillinek (fent balra) és cefalosporinok (fent jobbra) szerkezeté- spektruma hasonló, de orálisan is aktív. Számos baktérium (beleértve a
nek közös jellemzôje a ß-laktám gyûrû (B), amelynek épsége nélkülöz- legtöbb staphylococcust) rezisztens a benzylpenicillinre, mivel olyan
hetetlen az antibakteriális aktivitáshoz. Az R1 és R2 csoportok módosí- enzimet termelnek (β-laktamáz, penicillináz), amely felnyitja a β-lak-
tása számos félszintetikus, közülük néhány savrezisztens (és orálisan tám gyûrût. A β-laktamázok genetikai kontrolja gyakran az átvihetô
aktív) antibiotikumot eredményezett, amelyek szélesspektrumú anti- plazmidban rejlik (37. fejezet). Néhány penicillin, pl. flucloxacillin ha-
bakteriális aktivitással rendelkeznek, vagy rezisztensek a bakteriális β- tásos a β-laktamázt termelô Staphylococcusszal szemben. A Gram-ne-
laktamázra. A penicillinek (balra) a legfontosabb antibiotikumok*, míg gatív baktériumok külsô foszfolipid membránnal rendelkeznek (míg a
a cefalosporinok (jobbra) néhány specifikus indikációs területtel ren- Gram-pozitívak nem) és ez a membránszerkezet azáltal, hogy meg-
delkeznek. A β-laktám-gyûrûs antibiotikumok baktericid hatásúak. akadályozza a gyógyszer sejtfallal történô érintkezését, penicillinre-
Antibakteriális hatásukat a lineáris peptidoglikán polimerláncok közötti zisztenciát eredményez. A szélesspektrumú penicillinek, mint például
keresztkötések kialakulásának gátlása révén fejtik ki, amelyek a sejtfa- az amoxicillin és ampicillin sokkal hidrofilebbek, mint a benzylpeni-
lat építik fel, pl. pentaglicin híd révén ( ). E hatás annak köszönhetô, cillin és aktívak néhány Gram-negatív baktériummal szemben, mivel
hogy szerkezetük egy részeésze ( ) hasonlít a baktérium sejtfal pep- átjutnak a külsô foszfolipid membrán pórusain. A penicillináz-termelô
tidláncának D-alanil-D-alanin részéhez. baktériumok rezisztensek az amoxicillinnel és az ampicillinnel szem-
A benzylpenicillin volt az elsô a penicillinek közül, és továbbra is ben. A pseudomonas-ellenes penicillineket (lent balra) elsôsorban a
fontos gyógyszer, de a gyomorsav jelentôs mértékben bontja, ezért pa- Pseudomonas aeruginosa** okozta súlyos fertôzések kezelésére alkal-
renterálisan kell adni. A phenoxymethylpenicillin antibakteriális mazzák.

** A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív bacillus, amely számos antibiotikummal


*Azantibiotikumok inkább az élô szervezet által, semmint kémiai szintézissel elôállított szemben rezisztens. Súlyos, opportunista fertôzéseket okozhat, mint például pneumonia és
kemoterápiás szerek. septicaemia.

82
A penicillinek toxicitása igen alacsony, de nagy koncentrációkban perszenzitivitás, amely bôrkiütéseket és ritkán, az esetek kb. 10%-ban
(veseelégtelenség, intrathecalis adás) encephalopathiát okozhatnak, végzetes anaphylaxiás reakciókat okozhat.
amely végzetes lehet. A penicillinek leggyakoribb mellékhatása a hi-

PENICILLINEK nel szemben a legtöbb Staphylococcus aureus-törzs, továbbá az Esche-


richia coli törzsek 50%-a és a Haemophylus influenzae törzsek legfel-
A benzylpenicillin továbbra is megmaradt az egyik leghasznosabb jebb 15%-a rezisztens. Számos bakteriális ß-laktamáz klavulánsavval
antibiotikumnak, de hatásspektruma szûk, így elsôsorban a Gram-po- és e gátlószer amoxicillinnel készült kombinációjával (co-amoxiclav)
zitív baktériumokkal szemben hatékony. Benzylpenicillinnel hatásosan gátolható, aminek következtében az antibiotikum a penicillináz termelô
kezelhetôk a pneumococcus, streptococcus, meningococcus és lepto- baktétiumokkal szemben hatásos. A co-amoxicillin az olyan lég- és
spira fertôzések. Ugyancsak értékes a clostridiumok okozta gáz-gan- húgyúti fertôzések kezelésében használandó, ahol az amoxicillin-re-
graena megelôzésében. Ma a legtöbb Staphylococcus aureus † törzs pe- zisztencia bizonyított.
nicillinázt termel. A benzylpenicillin savérzékeny és ezért orálisan
gyengén szívódik fel. Adása intramuscularisan történik, de nagy dózis Pseudomonas-ellenes penicillinek. A piperacillint, azlocillint és ti-
beadása fájdalmas ezért ilyenkor intravénásan adagolják. A penicillin carcillin-t súlyos Gram-negatív bakteriális fertôzések, különösen Pseu-
az egész szervezetbe jól diffundál, de az agyba történô penetrációja domonas auruginosa esetén parenterálisan alkalmazzák. Súlyos fertô-
rossz, kivéve meningitis esetén. Intramuscularis adást követôen a plaz- zések (pl. septicaemia, endocarditis) kezelésének megkezdésekor, ami-
ma csúcskoncentráció 15–30 perc múlva alakul ki és a vegyületet (zöm- kor a bakteriális kórokozó nem ismeretes, aminoglikozidokkal kombi-
mel változatlan formában) a vese választja ki. Az eliminációs felezési nálva adható.
ideje (t1/2) normálisan 30 perc, de anuriában kb. 10 órára nyúlik meg.
A penicillin vesetubulusokból történô kiválasztása szerves savakkal gá-
CEFALOSPORINOK
tolható, mint pl. a probenecid és így magasabb és tartósabb plazmakon-
centráció érhetô el. A cefalosporinokat széles körben alkalmazzák a meningitis, tüdôgyul-
ladás, és septicaemia kezelésére. A cefalosporinok hatásmechanizmusa
A procain-penicillin a benzylpenicillin lassan oldódó sója, amelyet int- megegyezik a penicillinével és farmakológiai tulajdonságaik is hason-
ramuscularisan adnak és hatása tartós. Syphilis kezelésére a benzylpe- lóak. Kiválthatnak allergiás reakciókat és a penicillinekkel keresztérzé-
nicillinnel (bicillin) kombinációban adják. kenység is elôfordulhat. Zömmel a vese választja ki ôket és hatásuk pro-
beneciddel megnyújtható. Mindegyikük antibakteriális hatása hason-
A phenoxymethylpenicillin hatásspektruma megegyezik a benzylpe- lóan szélesspektrumú, bár a vegyületek bizonyos baktériumokkal szem-
nicillinéval, de kevésbé aktív. Savakkal szemben ellenálló és orálisan ben eltérô aktivitással rendelkeznek. A cefadroxilt orálisan adagolják
adható. Felszívódása azonban változó, és ezért csak az igen érzékeny és húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák, ha a szervezet rezisztens
baktériumok esetén alkalmazzák (streptococcus tonsillitis), ha a hatás más antibiotikumokkal szemben. A cefuroximot mûtéti profilaxisra (az
gyors kialakulása szükségtelen. Reumás láz megelôzésére is adják. anaerob-fertôzés megelôzésére rendszerint metronidazollal együtt) pa-
renterálisan alkalmazzák. A cefuroxim rezisztens a β-laktamáz inakti-
Penicillináz-rezisztens (laktamáz-stabil) penicillinek. A flucloxacil- váló hatásával szemben, és az olyan súlyos fertôzésekben alkalmazzák,
lint penicillináztermelô, penicillin-rezisztens staphylococcus fertôzések amikor a többi antibiotikum hatástalan. A ceftazidim fokozott mértékû
esetén alkalmazzák. Félszintetikus penicillinszármazék, és rezisztens a aktivitást mutat a Gram-negatív baktériumokkal szemben, beleértve a
penicillinázra, amivel az R1=izoxazol szubsztituens sztérikusan gátolja Pseudomonas aeruginosat is, de ugyanakkor a Gram-pozitív baktériu-
az enzim β-laktám gyûrûre kifejtett hatását. A flucloxacillin kevésbé mokkal (pl. Staphylococcus aureus) szemben kevésbé aktív, mint a
hatékony, mint a benzylpenicillin és csak penicillinázt termelô staphy- cefuroxim. Bejut a központi idegrendszerbe és a Gram-negatív bakté-
lococcus fertôzésekben (ilyen a kórházban szerzett staphylococcus fer- riumok okozta meningitisben alkalmazzák. A ceftriaxonnak hosszabb
tôzések 90%-a) szabad alkalmazni. A flucloxacillin orálisan jól szívó- a felezési ideje, mint a többi cefalosporinnak és ezért naponta csak egy-
dik fel, de súlyos fertôzésekben parenterálisan alkalmazandó és más szer kell adni.
antibiotikummal kombinációban. A methicillinre, flucloxacillinre és
egyéb antibiotikumokra rezisztens, járványt okozó Staphylococcus
VANCOMYCIN
aureus (MRSA) törzsek egyre nagyobb problémát jelentenek, különö-
sen a kórházak számára. Az ilyen fertôzések leginkább intravénás A vancomycin baktericid antibiotikum, amely orálisan nem szívódik
vancomycinnel kezelhetôk. fel. A peptidoglikán képzôdést gátolja, és számos Gram-pozitív bakté-
riummal szemben hatásos. Septicaemiában és endocarditisben, a methi-
Szélesspektrumú penicillinek. Az ampicillin és amoxicillin hatáso- cillinnel szemben rezisztens Staphylococcus aureus törzsek következ-
sak a β-laktamázt nem termelô Gram-pozitív baktériumokkal szemben. tében, az intravénás vancomycin fontos a betegek kezelésében. Az anti-
Mivel a Gram-negatív baktériumokba gyorsabban bediffundálnak, mint biotikum kezeléssel összefüggô pseudomembranosus colitis kezelésére
a benzylpenicillin, ezért hatásosak számos Escherichia coli, Haemophi- orális vancomycint alkalmaznak. (Ez az antibiotikum-kezelés okozta,
lus influenzae és Salmonella törzzsel szemben. Orális adás esetén az és a beleken jelentkezô súlyos szövôdmény, amelyet a vastagbél nyál-
amoxicillint kell alkalmazni, mivel jobban szívódik fel az ampicillinnél, kahártyáját károsító toxint termelô Clostridium difficile felülfertôzése
amelyet viszont parenterálisan kell adni. Az amoxicillint és az ampi- okoz.) A vancomycin ritkán veseelégtelenséget vagy süketséget okoz-
cillint a penicillináz-termelô baktériumok inaktiválják. Az amoxicillin- hat.

†A Staphyilococcus aureus Gram-pozitív coccus. Gyakori kórokozó a következô fertôzé-


sekben: kelések, sebfertôzések, pneumonia, endocarditis és septicaemia.

83
39. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók:
aminoglikozidok, tetraciklinek, makrolidok
és chloramphenicol
5' P-kötôhely
A tRNS kötôdését gátolja
Tetraciklinek
tetracyclin
minocyclin
doxycyclin
tRNS

Amino-acil-tRNS szállítás 1 A-kötôhely


A transzpeptidációt gátolja

A mRNS hibás olvasása


chloramphenicol
Aminoglikozidok
Transzpeptidáció 2
gentamicin A változatlan tRNS felszabadulása
netilmicin
tobramycin
amikacin Makrolidek
streptomycin erythromycin
neomycin A transzlokációt gátolja
Transzlokáció 3 clarithromycin
azithromycin

Szabad A-kötôhely
3'

Az antibiotikumok ezen csoportja a baktérium fehérjeszintézisének 50S alegységének peptidil-transzferáz aktivitását gátolja. A transzpep-
gátlása révén hat. A vegyületek szelektíven toxikusak a baktériumokra, tidációt követôen a peptidlánc az A-kötôhelyrôl a P-kötôhelyre (3)
mivel a bakteriális ribosomák (ahol a fehérjeszintézis történik) egy 50S transzlokálódik, így az A-kötôhely alkalmassá válik a következô ami-
és 30S alegységbôl állnak, míg az emlôsök ribosomái egy 60S és 40S no-acil-tRNS fogadására. A makrolidek (lent jobbra) a ribosoma 50S
alegységbôl. alegységéhez kötôdve a transzlokációt gátolják.
A fehérjék aminosavakból épülnek fel a ribosomákon ( ). A ribo-
somák a messenger-ribonukleinsav lánc (mRNS, ) mentén mozognak Az aminoglikozidokat, pl. a gentamicint parenterálisan kell ada-
elôre (1-2-3) úgy, hogy az egymást követô kodonok ( ) a specifikus golni. Az aminoglikozidok a súlyos fertôzések kezelésének értékes
transfer-RNS- (tRNS-) molekulák számára kötôhelyet biztosító akcep- gyógyszerei, de nefrotoxikus és ototoxikus hatásokat idézhetnek elô.
toron (amino-acil, A-kötôhely ) haladnak keresztül. A fehérjelánc A tetraciklinek orálisan aktív, szélesspektrumú antibiotikumok, de az
meghosszabbításához szükséges következô aminosavat (fent jobbra, ) egyre nagyobb mértékû bakteriális rezisztencia csökkentette felhaszná-
a tRNS-ek hordozzák. A tetraciklinek (fent jobbra) és az aminogliko- lásukat. A makrolidek (pl. erythromycin) a benzylpenicillinhez ha-
zidok (balra lent) a ribosoma 30S-alegységéhez kapcsolódnak és az sonló antibakteriális spektrummal rendelkeznek és a penicillin-érzé-
amino-acil-tRNS kötôdését gátolják. Az aminoglikozidok emellett keny betegeken mint alternatív terápiát alkalmazzák. Az erythromy-
hibás mRNS olvasást eredményeznek, amely mûködésképtelen fehérjék cinre a Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek, mint a Gram-
szintéziséhez vezet. A fehérjeszintézis következô lépése a transzpepti- negatívak, mivel a Gram-pozitívak 100-szor több erythromycint akku-
dáció (2), amelyben a növekvô peptidlánc ( ) hozzákötôdik a P- mulálnak. A chloramphenicol a mikroorganizmusok széles körére hat,
kötôhelyhez (peptidil, ), majd átkerül az A-kötôhelyen lévô amino- de súlyos mellékhatásai (pl. aplasticus anaemia) korlátozzák alkalmaz-
acil-tRNS-hez kötött aminosavhoz ( ). A chloramphenicol a ribosoma hatóságát.

84
AMINOGLIKOZIDOK Az erythromycint a máj metabolizálja és veseelégtelenségben is csak sú-
lyos esetben szükséges a dózis csökkentése. A makrolidek igen biztonsá-
Az aminoglikozidok orálisan nem szívódnak fel, ezért parenterálisan gos szerek. Az erythromycin magas dózisai hányingert és hányást okoz-
kell ôket alkalmazni. Baktericid hatásúak, de terápiás indexük kicsi, és hatnak, míg az azithromycin és clarithromycin esetében ezek a hatások
potenciálisan mindegyik toxikus hatású. A vesén keresztül választód- ritkábbak. Az azithromycin felezési ideje igen hosszú (40–60 óra) és egy
nak ki, így vesekárosodás esetén a vegyületek kumulálódnak és a toxi- egyszeri dózisa ugyanolyan hatékony a Chlamydia okozta nemspecifikus
kus mellékhatások elôfordulásának nagyobb a valószínûsége. Az ami- urethritis kezelésére, mint a 7 napig adagolt tetraciklin. A makrolidek
noglikozidok legjelentôsebb mellékhatásai az ototoxicitás (VIII. agy- gátolják a citokróm P-450 enzimet és ezáltal a warfarin, terfenadine és
ideg károsítása) és a nephrotoxicitás. Ezek a mellékhatások dózisfüg- astemizol kumulálódik a szervezetben. Ezeknek az antihisztaminoknak, az
gôek, ezért a kezelés alatt álló betegek aminoglikozid-vérszintjét rend- így kialakult magas vérszintje súlyos arrhythmiákat okozhat.
szeresen ellenôrizni kell. Az aminoglikozidok károsíthatják a neuro-
muscularis transzmissziót, ezért alkalmazásuk myasthenia gravisban
TETRACIKLINEK
szenvedô betegeken ellenjavallt.
Az aminoglikozidokkal szemben kialakult rezisztencia számos me- A teraciklineket rendszerint orálisan alkalmazzák, de adhatók parente-
chanizmusból fakadhat, de ezek közül legfontosabb a plazmid szabá- rálisan is. Bélbôl történô felszívódásuk különbözô, és a kalciumionok
lyozott enzimek termelôdése, amelyek a vegyületet acetiláció, foszfori- (tej), magnéziumionok (pl. antacidok), élelmiszerek és vaskészítmények
láció, vagy adenilálódás révén inaktiválják. A gyógyszerhatás kivédé- csökkentik azt. Bár a tetraciklinek szélesspektrumú antibiotikumok, ma
sének további mechanizmusai a burok változása, valamint a 30S alegy- már a legtöbb fertôzés kezelésére megfelelôbb szer áll rendelkezésünk-
ségen lévô kötôhely megváltozása, aminek következtében a vegyület re. Ugyanakkor, bizonyos intracelluláris organizmusok okozta fertôzé-
nem képes kötôdni (ez kizárólag a streptomycinre érvényes). sek kezelésére a tetraciklinek a megfelelô gyógyszerek, mivel a makro-
fágokba, mint pl. Chlamydia (nemspecifikus urethritis, trachoma, psit-
A legfontosabb aminoglikozid a gentamicin. Fô alkalmazási területe az tacosis) és Rickettsia (Q-láz), jól penetrálnak. A tetraciklinekre érzé-
akut, életveszélyes Gram-negatív (pl. Pseudomonas aeruginosa okozta) keny mikroorganizmusokban az antibiotikum részben passzív diffúzió,
fertôzések „empirikus” úton történô kórházi kezelése, az antibiotikum- részben aktív transzport révén akkumulálódik. A rezisztens mikroor-
érzékenység megismeréséig. A gentamicin a penicillinnel, vagy van- ganizmusokban az antibiotikum nem kumulálódik. A tetraciklinek szé-
comycinnel együtt adva szinergista antibakteriális hatást mutathat, és leskörû alkalmazása következtében a mikroba populációk szelektálód-
ezen vegyületek valamelyikével kombinálva a sterptococcus endocar- tak. Ennek eredményeképpen számos Streptococcus, Staphylococcus,
ditis kezelésére alkalmazzák. Az amikacinra kevésbé hatnak az amino- Penumococcus és Escherichia coli-szerû törzs vált rezisztenssé. A tetra-
glikozidokat inaktiváló enzimek és a gentamicinre rezisztens súlyos ciklin-rezisztenciáért felelôs gének a plazmiddal örökítôdnek át és szo-
Gram-negatív fertôzésekben alkalmazzák. A netilmicin a tapasztalatok rosan kapcsolódnak a más antibiotikumért felelôs génekhez, ennek
szerint a gentamicin-nél kevésbé toxikus. A streptomycin a Mycobac- következtében a mikroorganizmus a többi antibiotikummal (pl. szulfon-
terium tuberculosissal szemben hatásos vegyület és alkalmazása tuber- amidok, aminoglikozidok, chloramphenicol) szemben is rezisztenssé
culosisos betegekre korlátozódik. A rifampicin más gyógyszerekkel válik. A tetraciklinek gyermekeken a fogak elszínezôdését okozzák,
kombinálva (pl. isoniazid, pyrazinamid, ethambutol) jelentôs mérték- ezért alkalmazásuk 8 év alatti gyermeken, valamint terhes és szoptatós
ben helyettesíti a streptomycint. A streptomycin dózisfüggô ototoxici- nôkön kerülendô. Mellékhatásként hasmenést, hányingert és a Candida
tást okoz, különösen tartós vagy intenzív terápia esetén. A neomycin albicans túlszaporodását okozhatják a szájban vagy a béltraktusban,
nagyfokú toxicitása miatt parenterális adásra alkalmatlan. Bôrfer- aminek hatására a szájban esetenként soor alakul ki.
tôzésekben lokálisan alkalmazzák, míg mûtét elôtti bélfertôtlenítéshez
orálisan.
CHLORAMPHENICOL
A chloramphenicol orálisan és parenterálisan is adható. A mikroorga-
MAKROLIDEK
nizmusok széles spektrumával szemben hatékony. Természetesen, sú-
A makrolideket* rendszerint orálisan adják, de az erythromycin és a lyos mellékhatásai, mint pl. a csontvelô aplasia (gyakorisága 1: 40 000,
clarithromycin adható intravénásan is, amennyiben szükséges. Anti- és rendszerint fatális), a reverzibilis (dózisfüggô) vörös- és fehérvérsejt-
bakteriális spektrumuk hasonló a benzylpenicillinhez (azaz szûk- szuppresszió, az encephalopathia és a szemideg neuritis miatt alkalma-
spektrumú, elsôsorban a Gram-pozitív mikroorganizmusokkal szemben zása korlátozott. Chloramphenicolt alkalmaznak a typhus abdominalis
hatásos) és penicillinérzékeny betegeken mint alternatív készítményt és a Haemophilus influenzae-meningitis kezelésére. Zömmel a májban
alkalmazzák, fôleg a Streptococcus-, Staphylococcus-, Penumococcus- metabolizálódik és az agyszövetet is beleértve jól diffundál a szerve-
és Clostridium-fertôzések estén. Ugyanakkor, a meningitisben hatásta- zetben. A chloramphenicol gátolja más vegyületek metabolizmusát, és
lanok, mivel nem megfelelô módon penetrálnak a központi idegrend- ezért a phenytoin, a szulfonil-ureák és a warfarin hatását potenciálhatja.
szerbe. A penicillintôl eltérôen, a makrolidek hatékonyak számos rit- A vérkép idôszakos ellenôrzése szükséges, különösen akkor, ha a ve-
kábban elôforduló kórokozóval szemben és alkalmazásuk különösen gyületet nagy dózisban, tartósan adagolják vesebetegségben szenvedô
Mycoplasma pneumoniaeban és Legionella pneumophilaban (legioná- betegeknek, vagy újszülötteknek. Az újszülöttek nem képesek a chlor-
riusbetegség) ajánlott. A makrolid-rezisztencia a bakteriális ribosoma amphenicolt kellô sebességgel metabolizálni, ezért a vegyület kumu-
50S alegységén lévô plazmidkontrollált receptor megváltozásának (kö- lációja „szürke baba”-szindrómát okoz, azaz sápadtság, alhasi puffa-
tôdés csökkenésének) hatására alakulhat ki. dás, hányás és kollapszus lép fel.

*Makrolidek: soktagú lakton gyûrû, amelyhez egy, vagy több dezoxi-cukor kötôdik.

85
40. Gomba- és vírusellenes gyógyszerek

Gombaellenes szerek Antivirális szerek


POLIÉNEK E PENETRÁCIÓGÁTLÓK
amphotericin E amantadin
nystatin – γ-globulin
E Nem-struktur-
IMIDAZOLOK E fehérjék szintézise NUKLEINSAVSZINTÉZIS-
miconazol E DNA GÁTLÓK
ketoconazol E – acyclovir
clotrimazol ganciclovir
– E RNS- vagy DNS-szintézis –
TRIAZOLOK tribavirin
fluconazol E idoxuridin
itraconazol E Fluorouracil foscarnet
Struktur-
E fehérjék szintézise
zidovudin
griseofulvin E PROTEINÁZ-GÁTLÓK
flucytosin E saquinavir
A vírusrészecskék ritonavir
Flucytosin egymáshoz illeszkedése
és felszabadulása

A gombás fertôzések (mycosisok) felületi (superficialis) és egész szer- A vírusok olyan intracelluláris paraziták, amelyek nem rendelkeznek
vezetre kiterjedô (szisztémás) megbetegedésre oszthatók, amelyek kö- független anyagcserével és szaporodni csak az élô gazdasejtekben ké-
zül az utóbbi leginkább az immunveszélyeztetett betegekben (szerzett pesek. Mivel szaporodási ciklusuk ennyire szorosan kapcsolódik a gaz-
immunhiányos szindrómában (AIDS-ben) szenvedôk, kortikoszteroid-, dasejt anyagcsere-folyamataihoz, ezért különösen nehéz a vírusra sze-
és citosztatikum-kezeltek) fordul elô. Jelenleg nem túl sok hatékony lektíven toxikus gyógyszereket kifejleszteni. Ennek következtében a
gombaellenes szerrel rendelkezünk (ábrán balra) és a súlyos és poten- vírusfertôzésekkel (pl. poliomyelitis, rabies, sárgaláz, morbilli, mumps,
ciálisan halálos szisztémás mycosisok kezelésének elsô számú gyógy- rubeola) szembeni védekezés legfôbb eszközévé a védôoltások váltak.
szere, az amphotericin pedig erôsen toxikus. Az amphotericin polién Sikerült néhány hatékony vírusellenes szert kifejleszteni (ábrán jobbra)
antibiotikum, amely a gomba sejtmembránjának ergoszterol (E) részé- és bár használatuk korlátozott, mégis számos betegség kezelését haté-
vel kölcsönhatásba lépve (ábrán balra, ) pórusokat hoz létre, ame- konyabbá tették, különösen a herpesvírus okozta infekciókét. A vírusok
lyen keresztül a gomba elveszíti létfontosságú sejtalkotórészeit ( ). szaporodása többlépéses folyamat (jobb oldali ábra). Az amantadin és
A vegyület szelektíven toxikus, mivel a humán sejtekben a koleszterol a γ-globulin (fent jobbra) gátolják a vírus ( ) penetrácóját a sejtbe,
és nem az ergoszterol a legjelentôsebb szterol származék. A flucytosin míg a legtöbb vírusellenes szer (lent jobbra) nukleozid-analóg és így a
(lent balra) sokkal kevésbé toxikus, mint az amphotericin, használatát vírus (de gyakran az emberi szervezet) nukleinsav-szintézisébe avat-
azonban korlátozza szûkebb spektruma, valamint a terápia során kifej- koznak be. Az újabb vegyületek, különösen az igen hatékony acyclovir,
lôdô rezisztencia. A flucytosin a gombasejtekben fluorouracillá alakul még szelektívebb vírusellenes szerek. Ezek a vegyületek ugyanis mind-
( ), ami a DNS-szintézist gátolja (43. fejezet). Humán sejtekben ez addig inaktívak maradnak, amíg az elsôdlegesen a vírus által termelt
a folyamat nem játszódik le. Az imidazolok (balra, ) szélesspekt- enzimek nem foszforilálják ôket. A zidovudin, didanosin és zalcitabin
rumú és a helyi kezelésekre széles körben alkalmazott gombaellenes toxikus szerek, ezért csak az AIDS kezelésére használják ôket. Toleran-
szerek, az ergoszterol szintézisének gátlása révén hatnak. A triazolok cia fejlôdik ki hozzájuk és nagy az igény sokkal hatásosabb szerek iránt.
(balra, ) az imidazolokhoz hasonló, újabb vegyületek, de széle- A humán immundeficiencia vírus (HIV) replikációjában a polipeptid
sebb antifungális aktivitással rendelkeznek. A mellékhatások elôfordu- prekurzorok proteáz hatására alakulnak át a nélkülözhetetlen végsô fe-
lásának valószínûsége kisebb, mivel az ergoszterol szintézisének gátlá- hérjékké (pl. reverz-transzkriptáz). A „HIV-proteáz”-gátlók (lent jobb-
sát eredményezô lanoszterol α-demetilázt sokkal specifikusabban gá- ra) számottevôen csökkentik a HIV replikációját in vitro és a más sze-
tolják. A griseofulvin orálisan adható és bizonyos dermatophyton fer- rekkel kombinációban (pl. zidovudin) jelenleg igen biztató eredménye-
tôzésekben, különösen krónikus körömfertôzésekben hatásos. A keze- ket adtak az AIDS kezelésére. Az interferon-α olyan antivirális pro-
lés szükség esetén hónapokig is tarthat. A griseofulvin hatásmechaniz- tein, amelyet a leukocyták termelnek, de ma már rekombináns DNS-
musában a mikrotubulus funkcióval való kölcsönhatása játszhat szere- technikával is elôállítható. Az persistens, krónikus hepatitis B-ben és C-
pet. ben a kezelésére intramusculáris injekció formájában adják.

86
GOMBÁS FERTÔZÉSEK eredményesen alkalmazható. A ketoconazollal ellentétben nem hepato-
toxikus és a szteroidszintézist sem gátolja. Az itraconazol orálisan
Az emberen a gombák három nagy csoportja okoz megbetegedést. felszívódó vegyület és az imidazolokkal, valamint a fluconazollal ellen-
1. A fonalas gombák hosszú filamentumokat növesztenek, amelyek tétben az Aspergillus törzsekkel szemben is hatásos.
összefonódva micéliumokat alkotnak. Ide tartoznak a dermatophytonok
(bôrgombák), amelyeket keratin-emésztô tulajdonságuk miatt neveznek
VÍRUSELLENES SZEREK
így, és bôr-, köröm-, valamint hajfertôzést okoznak, továbbá az Aspergil-
lus fumigatus, amely pulmonalis vagy disszeminált aspergillosist okoz.
Penetrációgátló szerek
2. Az élesztôgombák egysejtû, kör vagy ovális alakú gombák, pl. a
Cryptococcus neoformans, és cryptococcalis meningitist vagy pulmo- Az amantadint orálisan viszonylag ritkán alkalmazzák az influenza-A
náris fertôzéseket okozhatnak, rendszerint csak az immunveszélyezte- vírusfertôzések megelôzésére. Legnagyobb hátránya, hogy hatásspekt-
tett betegekben. ruma szûk, valamint az influenza vakcina adása elônyösebbnek bizo-
3. Az élesztôszerû gombák hasonlóak az élesztôgombákhoz, de hosz- nyult.
szú, el nem ágazó filamentumokat is alkothatnak. Egyik legjelentôsebb
képviselôjük a Candida albicans, amely a bél, a száj és a vagina gyakori γ-Globulin. A humán immunglobulin a vírus felszíni antigénjeire spe-
commensalis organizmusa. Ez a gomba számos betegség okozója, bele- cifikus antitesteket tartalmaz és interferál azoknak a gazdasejtbe való
értve a szájpenészt, a vaginitist, az endocarditist és a fatalis kimenetelû bejutásával. Az immunglobulin injekció átmeneti védelmet nyújt a he-
septicaemiát. patitis-A fertôzéssel szemben.

POLIÉNEK Nukleinsavszintézis gátlók


Az amphotericin szélesspektrumú gombaellenes szer, és az aspergil- Acyclovir (acikloguanozin). A herpesvírusok, pl. a Herpes simplex
lus, candida vagy cryptococcus okozta, gyakran végzetes kimenetelû (HSV) és Varicella zoster (VZV) timidin-kinázt tartalmaznak, amely az
szisztémás fertôzések kezelésére adják. Orálisan rosszul szívódik fel, acyclovirt monofoszfáttá alakítja. A monofoszfátot a gazdasejt folya-
ezért intravénás infúzióban, vagy a központi idegrendszer fertôzése ese- matosan acil-guanozin-trifoszfáttá foszforilálja, ez gátolja a vírus DNS-
tén intrathecalisan alkalmazzák. A nemkívánt mellékhatások igen gya- polimerázt és a vírus DNS-szintézisét. Az acyclovir szelektíven toxi-
koriak és a legtöbb betegen láz, borzongás és hányinger lép fel. A tartós kus, mivel az egészséges gazdasejt timidin-kináza csak kis mértékben
kezelés szinte elkerülhetetlenül vesekárosodást okoz, amely csak akkor aktiválja a vegyületet, valamint a herpesvírus DNS-polimeráza sokkal
reverzibilis, ha idôben felfigyelnek rá. A liposzómába formulált ampho- nagyobb affinitást mutat az aktivált acyclovirral szemben, mint a gaz-
tericin valamivel kevésbé toxikus. A nystatin parenteralisan alkalmaz- dasejt DNS-polimeráza. Az acyclovir hatásos a herpesvírusokkal szem-
va erôsen toxikus. Elsôsorban a Candida albicans okozta bôr- (krém ben, de nem pusztítja el azokat. A vegyület helyileg, orálisan és paren-
vagy kenôcs formában) és nyálkahártya-fertôzések kezelésére alkal- terálisan adva is hatásos, a kezelés módja pedig a fertôzés helyétôl és
mazzák buccalis tabletta vagy vaginalis pessarium formájában. Az oro- súlyosságától függ. Az acyclovirt kiterjedten alkalmazzák genitális
pharyngealis candidiasis (szájpenész) az AIDS egyik leggyakoribb jel- HSV-fertôzések, magas orális dózisait a herpes zoster (övsömör) súlyos
lemzôje és bizonyos esetekben a szélesspektrumú antibiotikum-, cito- formáinak kezelésére. Az övsömör olyan fájdalmakkal járó állapot,
sztatikum- vagy kortikoszteroid-kezelés következménye. amelyet egy korábbi VZV- (azaz bárányhimlô) fertôzés reaktivációja
vált ki. Az idoxuridin szintén hatásos a HSV-fertôzésekkel szemben,
de túlságosan toxikus, kivéve ha lokálisan adják a bôr, szem és külsô
FLUCYTOSIN
genitáliák súlyos herpesfertôzéseinek kezelésére. Újabb vegyületek az
A flucytosint orálisan vagy intravénásan adják, csak az élesztôgombák idoxuridint jórészt kiszorították.
ellen hatásos és fôleg szisztémás candidiasis vagy cryptococcus fertô-
zések kezelésére alkalmazzák. Mivel a rezisztencia gyakran igen gyor- A ganciclovirt intravénásan kell alkalmazni és jelentôs toxicitása miatt
san kialakul, ezért a flucytosin az amphotericinnel kombinációban ad- (neutropenia) csak a súlyos cytomegalovírus- (CMV) fertôzésben szen-
ható. A két vegyület szinergista módon hat, és a kombináció hatásos a vedô, immunveszélyeztetett betegeknek adják. A cytomegalovírus az
cryptococcalis meningitis ellen. acyclovirra rezisztens, mivel nem kódolja a timidin-kinázt.

A tribavirinrôl (ribavirin) kimutatták, hogy a Lassa-lázban hatásos,


IMIDAZOLOK
amely egy súlyos arenavírus fertôzés.
Az imidazolok szélesspektrumú gombaellenes szerek, és velük szemben
ritkán alakul ki rezisztencia. A ketoconazolt kivéve az imidazolok orálisan A zidovudin (3-azido-3-deoxi-timidin) gátolja a HIV-t, és orálisan adva
rosszul szívódnak fel. A clotrimazolt, az econazolt és a miconazolt széles az AIDS kezelésére alkalmazzák. A vegyület háromszoros foszfori-
körben alkalmazzák dermatophyton- és Candida albicans-fertôzések helyi lációval aktiválódik, majd a reverz-transzkriptázhoz kötôdik, amelyhez
kezelésére. A miconazolt intravénásan adják az amphotericin intoleráns, 100-szor nagyobb az affinitása, mint a gazdasejt DNS-polimerázához. A
szisztémás fertôzésben szenvedô betegeknek. Mellékhatásként hányingert, vegyület beépül a DNS-láncba, és mivel hiányzik belôle a 3´-hidroxil
hányást, gyengeséget és anaphylaxiás reakciót okozhat. A ketoconazol jól csoport az újabb nukleotid nem tudja létrehozni a 3’-5’-foszfodiészter
szívódik fel orálisan és mind helyi, mind szisztémás mycosisok kezelésére kötést, és így a DNS lánc felépülés megszakad. A rezisztencia 12-18
alkalmas. A ketoconazol korábbi gyakori alkalmazása hepatonecrosist és hónap múltán alakul ki és egyes betegek nem képesek tolerálni a súlyos
mellékvese-szuppressiót okozó hatása következtében csökkent. mellékhatásokat, mint pl. anaemia, neutropenia, hányinger és fejfájás.

A didanosin (DDL) és zalcitabin (DDC) újabb reverz-traszkriptáz-


TRIAZOLOK
gálók, amelyeket AIDS-es betegeknél alkalmaznak.
A fluconazol orálisan és intravénásan is adható, és mind a felületi, mind
a szisztémás mycosisok széles körében (az Aspergillus kivételével)

87
41. Parazitaellenes szerek
I. Bélférgek
Bél nematodák Laposférgek

orsógiliszta TREMATODÁK – MÉTELYEK


horogféreg meggátolja a polimerizációt
ostorgiliszta Ca2+ +
schistosomák

mebendazol praziquantel
pyrantel ACh
levamisol β-tubulin CESTODÁK – LAPOSFÉRGEK
piperazin (galandféreg)

+ praziquantel
nikotin niclosamid
receptor

Szöveti nematodák ?
a féreg izom membránja
filaria (fonálféreg) GABA +

ivermectin
diethylcarbamazin
Cl-csatorna
+

A parazitizmus (élôsködés) olyan biológiai kapcsolat, ahol egy faj egy szer esetében, amelyet a féregfertôzések kezelésére alkalmaznak (fé-
másikkal függô kapcsolatban él. Bár a mikroorganizmusokat, mint pl. a regûzô szerek). A nematodák izmaiban mind excitátoros, mind inhibi-
baktériumokat tekinthetjük ilyen kapcsolatnak, általában azonban csak toros neuromuscularis junctiók találhatók és a neurotranszmitterek az
a protozoonokat és a bélférgeket nevezzük parazitáknak. Ezek tipiku- acetil-kolin (ganglion típusú nikotin-receptorok), illetve a γ-aminovaj-
san eukarióták és komplex életciklusuk van. Nagy-Britanniában (és sav (GABA). A pyrantel és a levamisol (balra középen) a nikotin-re-
Magyarországon is) csak néhány parazita megbetegedés általános (pl. ceptorokat stimulálják és ezáltal spasticus paralysist hoznak létre, amely
fonálféreg, giardiasis, 42. fejezet), de a trópusokon és a szubtrópikus a férgek eltávolítását eredményezi. Az ivermectin (balra lent) a nema-
területeken, ahol a bôséges víz és a magas hômérséklet ideális környe- todákkal szemben hatásos új készítmény és a neuromuscularis junctiók
zetet teremt a lárváknak és az azonnali vektor gazdáknak (pl. moszkí- GABA-mediált gátlását fokozhatja, míg a piperazin (balra középen),
tók), a parazita megbetegedések gyakoriak és széles körben elterjedtek. mint GABA agonista hathat. Mindkét szer petyhüdt paralysist vált ki a
A túlnépesedés, az alultápláltság és a közegészségügyi ellátás hiánya bélférgen. A GABA-erg szerek hatástalanok a mételyekkel (trematodák)
fokozza a betegség terjedését és a világon közel egy milliárd ember le- és a laposférgekkel (cestodák) szemben, mivel azoknak nincsenek peri-
het parazitával fertôzött. A gyógyszerek fontos szerepet játszanak a pa- fériás GABA-erg idegeik. A praziquantel (jobbra) igen hatékony szer,
razita megbetegedések kezelésében és kontrolljában, de más módsze- mivel izom kontrakciót és spasticus paralysist indukál a kalcium felsza-
rek, pl. a vektor kontrollja rovarölôkkel és a mocsarak lecsapolása, szin- badulás fokozása révén ezekben a parazitákban. Néhány féregûzô szer
tén fontos lehet. igen jól jellemzett biokémiai hatással rendelkezik. Különösen a benz-
imidazol származékokra igaz, pl. mebendazol (balra középen), hogy a
A bélférgek olyan férgek, amelyek lehetnek hengeresek (nematodák) nematoda sejtekben lévô tubulinokhoz sokkal nagyobb affinitással
(balra) vagy laposak (laposférgek) (jobbra). A laposférgeket galand- kötôdik, mint humán tubulinokhoz, és gátolja a szekretoros granulák és
férgekre (cestodák) (jobbra lent) és mételyekre (trematodák) (jobbra más organellumok transzportját. Néhány féregûzô szer hatásmechaniz-
fent) osztjuk. A bélférgek idegrendszere jelentôsen különbözik a gerin- musa ismeretlen, pl. diethylcarbamazin, amelyet a lymphatikus filaria-
cesekétôl és ez adja a szelektív toxicitás lehetôségét a legtöbb gyógy- sisban (a nyirokrendszer fonálféregfertôzése) alkalmaznak.

88
NEMATODÁK (ORSÓGILISZTÁK) (leggyakrabban a gyerekek) és lárvák szabadulnak fel, amelyek azután
számos szervbe szétszóródnak, beleértve a szemet is. Az elpusztult
A föld lakosságának kb. 25%-ában az emberek bélrendszere ascaris férgek granulóma képzôdést indukálnak és ez vaksághoz vezethet. A
lumbricoidesel (köznapi nevén orsógiliszta) fertôzött. A giliszták 10-tôl kezelés dietil-karbamazinnal történik, amely elpusztítja a vándorló
30 cm hosszúak és a szubtrópikus területeken gyakoriak, különösen ott, férgeket, de nem képes befolyásolni a már kialakult fibrosisos lesiókat.
ahol a közegészségügyi ellátás gyenge. A kezelés orális mebendazol-
lal, levamisollal vagy pyrantellel történik. A piperazin szintén hatá-
TREMATODÁK (MÉTELYEK)
sos, de hányást és hasmenést okozhat.
A schistosomiasis (bilharziosis) a Schistosoma genusba tartozó méte-
Horogféreg fertôzöttség esetén Ancylostoma duodenale vagy Necator lyekkel való fertôzés. Ezek a mételyek a hugyhólyagot és a hugyutakat
americanus élôsködik a bélben. Ezek a kicsi giliszták (kb. 1 cm hosszú) (S. haematobium) vagy a beleket (S. mansoni, S. japonicum) támadja
belekapaszkodnak a mucosába és minden nap egy kevés vért szívnak a meg. A másodlagos gazda egy vizi csiga, amely a vízbe ereszti a trema-
gazdaszervezetbôl. A horogféreg gyakori okozója a trópusokon és a toda-lárvákat. A gyerekek korán megfertôzôdnek, amikor a fertôzött
szubtropikus országokban a vashiányos anaemiának. A mebendazol és vízben játszanak. A kezelés praziquantellal történik, amely minden
a pyrantel a hatékony szerek. mételyfertôzésben hatékony (kivéve a májmételyt Fasciola hepatica).

A strongyloidiasis a beleket megtámadó betegség, de igen sok, ezzel a


CESTODÁK (GALANDFÉRGEK)
kicsi féreggel (2 mm hosszú) fertôzött ember tünetmentes. Kezelésre a
thiabendazol vagy az albendazol alkalmas. A Taenia saginata és a T. solium fertôzés akkor fordul elô, ha félig fôtt
fertôzött marha- vagy sertéshúst fogyasztunk. A galandféreg-fej (sco-
Fonálférgek (végbélgiliszta). Az Enterobius vermicularis (kb. 1 cm lex) kifordul az elfogyasztott Taenia-lárvából (lárva állapot) és rögzül a
hosszú) infekció igen gyakori betegség, különösen gyerekeknél. A vég- bél falához. Ezt követôen önmegtermékenyítô proglottis (galandféreg-
bél viszketése a fô tünet. A nôstény giliszták tojásokat helyeznek el a íz) fejlôdik. A féreg 5-10 m hosszú is lehet és gyakran tüneteket sem
végbél körüli részen és ez irritációt okoz. A láva az ujjakra tapadva okoz. A hal galandféreg (Diphyllobothrium latum) fertôzést a sületlen
gyakran újraelfogyasztásra kerül és ez fenntartja az autoinfekciós cik- fertôzôtt hal fogyasztásától kaphatjuk. Galandféreg fertôzésben a
lust. Rendszerint az egész családot mebendazollal vagy pyrantelle ke- praziquantel hatékony szer.
zelik, amelyek erôsen szelektív szerek.
FÉREGÛZÕ SZEREK
Ostorgiliszták. A Trichuris trichiauria a bél lumenben okoz fertôzést,
gyakran az Ascaris és horogférgek társaságában. Gyakoriak az enyhe, A mebendazol és albendazol orálisan adható benzimidazol származé-
tünetmentes fertôzések. Kezelésére a mebendazol hatásos, míg a kok. Hatásuk széles különösen a bél nematódákkal szemben. A meben-
pyrantel nem. dazolnak és az albendazolnak kevés a mellékhatása feltehetôleg azért,
mert alacsony a szisztémás biohasznosulásuk.
Fonalféreg fertôzések. A fonalférgeknek mind a kifejlett, mind a lárva
(microfilariae) formája megtalálható emberben. Az átvitel vérszívó ro- A pyrantel depolarizációs neurmuscularis blokkoló és kolinészteráz
varok csípése révén történik. A kifejlett férgek igen hosszú életûek és a gátló szer, amely spasticus paralysist hoz létre a horogférgekben, a vég-
mikrofilariák vedlése évekig megmarad. A betegség súlyossága függ a bélgilisztákban és az orsógilisztákban. A szert orálisan adják és szelek-
kifejlett férgek okozta gazdaszervezet terheléstôl. tíven toxikus, mivel kevés szívódik fel a bélbôl. Mellékhatásai az enyhe
gastrointestinális izgalom. A levamisol hatásai hasonlóak a pyrantelé-
A lymphaticus filariasis olyan Wuchereria bancrofti, Brugia malayi hoz és nagyon hatékony az orsógiliszta fertôzésekben.
vagy B. timori fertôzés, amelyet moszkító vektorok csípése okoz. A ki-
fejlett férgek a nyirokrendszerben élnek és olyan patológiás változáso- Az ivermectin a gerinctelenek GABA-receptoraihoz kb. 100-szor
kat okoznak, amely elzáródásos nyirokpangáshoz vezethet. Körülbelül nagyobb affinitással kötôdik, mint a gerincesekéhez és paralysálhatja a
90 millió ember fertôzött és kétharmaduk Kínában, Indiában és Indoné- férget a fokozott GABA-mediált gátlás révén. Ugyanakkor, az újabb
ziában él. Az onchocerciasis az Onchocerca Vulvulus okozta fertôzés, vizsgálatok arra utalnak, hogy az ivermectin aktiválja a gerinctelenek-
zömmel Afrika trópusi területeit és közép-Amerikát érinti. Az átvitel a ben a glutamin-szabályozott klorid-csatornát. A cestodákban és trema-
Simulium blackfly-al történik. A legtöbb humán fertôzést a folyók men- todákban hiányzik az ivermectin nagy-affinitású kötôhelye, így a szer
tén lehet kapni, mivel ez szükséges a feketelégy szaporodásához. A bôr hatástalan ezekkel a bélférgekkel szemben. Az ivermectin hatásos az
mikrofilariumainak pusztulása krónikus pruritist, valamint a szaruhár- Onchocerca volvulus microfilariajával szemben, de nem a kifejlett fér-
tyában végül is hegesedést és vakságot (folyó vakság) okoz. gekkel szemben. Ugyancsak igen hatékony ascariasisban (orsóférges-
ség), oxyuriassisban, trichuriasisban (ostorférgesség) és strongyloidia-
A fonálféreg fertôzésekben a diethyl-carbamazint és az ivermectint al- sisban. Az ivermectint orálisan adagolják és kevés a mellékhatása.
kalmazzák. Az onchocerciasis kezelése hosszú idôn keresztül a dietil- A 6–12 havonta adott egyszeri dózisa kézben tartja, de nem gyógyítja
karbamiddal történt, amely elöli a fonalféreg lárvákat (ismeretlen me- az onchocerciasist.
chanizmussal), de nem a kifejlett férgeket. Természetesen, a fonalféreg
lárvák elpusztítása súlyosbítja a betegséget, gyakran súlyos reakciók- A praziquantelt orálisan adják és nincsenek veszélyes mellékhatásai.
kal, amikor is lesiók keletkeznek a szemben. Az ivermectin sokkal ke- Igen hatékony számos trematodával és cestodával (de nem a nemato-
vésbé okoz súlyosbodást a betegségben és ma a kezelés egyik lehetô- dákkal) szemben. A szert az érzékeny bélférgek felveszik, amely azután
sége. megnöveli a membrán kalcium permeábilitását. Ez spasticus paralysis-
hez és a féreg leválásához vezet. Feltehetôleg még fontosabb, hogy a
A toxocariasist a Toxocara canis vagy T. cati lárváinak infekciója okoz- praziquantel károsítja a tegmentumot, ezzel aktiválja a gazda szervezet
za. A kutyák és macskák tojásokban gazdag székletét elfogyasztják védekezô mechanizmusát és elpusztítja a bélférgeket.

89
42. Parazitaellenes szerek: II. Protozoonok
Malaria Profilaxis
Moszkitó Vér-schizonticidek
Plasmodium fajok
P. falciparum LASSÚ HATÁSÚ SZEREK
P. vivax proguanil
P. malariae pyrimethamin
P. ovale (ritka) GYORS HATÁSÚ SZEREK
chloroquin
mefloquin
Kapilláris halofantrin
chinin

Sporozoiták Trophozoiták

Klinikai roham
Szöveti-schizonticid 15-16 nap

primaquin
Amoebás dysenteria
(G6PD hiány?) Szöveti
schizonták metronidazol
diloxanid
Giardiasis
metronidazol
Megelôzhetô Trichomoniasis
„Alvó" Merozoiták metronidazol
schizonták
Pneumocystosis
Relapszus
co-trimoxazol
pentamidin
Hónapok-évek
Leishmaniasis
stibogluconat
Trypanosomiasis
Máj Vér
Pre-erythrocyta-, Erythrocyta-szakaszok suramin
vagy szöveti szakaszok

A malária a legsúlyosabb protozoon infekció és bár sem Európában, nap elteltével felrepednek, és merozoiták ( ) ezrei szabadulnak fel
sem Észak-Amerikában nem endémiás, a maláriás területre utazóknak ( ), amelyek megfertôzik a vörös vértesteket ( ), és ezzel megkez-
számolni kell a fertôzésveszéllyel. A kockázat jelentôs mértékben dôdik a betegség erythrocyta-szakasza (ábra jobb oldala). A P. vivax és
csökkenthetô profilaktikus hatású gyógyszerekkel (profilaxis, fent P. ovale esetében (de a P. falciparumnál nem) a schizonták egy része
jobbra), habár a gyógyszer-rezisztens Plasmodium falciparum egyre „alvó” (hypnozoita) marad ( ) és ezek hónapok vagy évek múltán
növekvô problémát jelent a világ számos területén és a turisták számára repednek fel, és visszaesést okoznak a betegségben ( ).
komoly rizikót jelent a maláriának ez a potenciálisan életveszélyes Az antimaláriás szerek zöme az erythrocyta-schizontákra toxikus
formája. A többi protozoon infekcióra (jobbra lent) nincs profilaktikus hatású (vér schizonticidek, fent jobbra). A gyorsan ható szereket (chlo-
terápia, és ezek egyike-másika, pl. a giardiasis, meglehetôsen gyakori roquin, chinin, mefloquin és halofantrin) a maláriás klinikai rohamok
A maláriát négy protozoon faj (fent balra) okozza, amelyek életcik- kezelésére adják. A proguanil hatása igen lassú, ezért a profilaxisban
lusának egy része az Anopheles szúnyogfaj nôstényeiben zajlik. Amikor alkalmazzák. A chloroquint és a mefloquint mind a megelôzésben,
a szúnyog megcsípi az embert a kapillárisokba sporozoitákat ( , fent mind a terápiában alkalmazzák (a chinin túlságosan toxikus a profila-
balra) fecskendez. Ezek a vérárammal a májba kerülnek, ahol szapo- xishoz). A primaquin (balra) a schizonták májból való eliminálását
rodnak és szöveti schizontákat alkotnak. Ez a betegség pre-erythrocyta-, szolgáló szöveti schizonticid (radikális terápia), és akkor használják, ha
vagy elsôdleges szöveti szakasza (ábra bal oldala). A schizonták 5–16 már a klinikai rohamok chloroquinnel vagy chininnel kézben tartottak.

90
VÉR-SCHIZONTICIDEK (lassú hatású szerek) tákat. Ugyanakkor, nem alkalmas a klinikai rohamok kezelésére, mivel
az erythrocyta schizontákra kifejtett hatása gyenge. A primaquin hatás-
A proguanil és a pyrimethamin hatásos schizonticidek, de hatásuk a mechanizmusa ismeretlen. Valószínû, hogy a parazita oxidatív károso-
klinikai rohamok kezelésére túlságosan lassú. A proguanilt rendszerint dását aktív metabolitok okozzák, amelyek a glukóz-6-foszfát dehidro-
chloroquinnel együtt adják a malária megelôzésére. A P. falciparum genáz (G6PD) örökletes hiánya révén az erythrocyták haemolysisét is
fertôzés kezelésére a quinint követôen pyrimethamint és sulfadoxin ad- okozhatják emberben. Ezért a primaquin kezelés megkezdése elôtt a be-
nak kombinációban. A pyrimethamin és dapson kombinációját, idôn- tegek vérének G6PD-aktivitását megvizsgálják.
ként chloroquinnel együtt adják megelôzés céljából ott, ahol nagy a
valószínûsége a P. falciparum chloroquin-rezisztenciájának. A sulfado- A primaquin nemkívánt mellékhatásai hányinger, hányás, csontvelô-
xin és a dapson ugyanúgy hatnak, mint a pyrimethamin, csak a támadás- depresszió és haemolyticus anaemia lehet.
pontjuk különbözô (35. fejezet).
AMOEBÁS DYSENTERIA
Hatásmechanizmus. A pyrimethamin, és a proguanil aktív metabolitja
(a cikloguanil) folsav-antagonisták. Gátolják a dihidro-folsav-reduk- Az amoebiasist az Entamoeba histolytica fertôzés okozza. Az akut fer-
tázt, ezzel megakadályozzák a tetrahidro-folsav regenerációját, ez pe- tôzésekben metronidazolt (37. fejezet) alkalmaznak, míg a tünetmentes
dig a DNS-szintézist és a sejtosztódást gátolja. A két gyógyszer szelek- fertôzésekben, ahol cysták találhatók, a diloxanid furoát adása is szük-
tíven toxikus, mivel affinitásuk 1000-szer nagyobb a plasmodium en- séges.
zimhez, mint a humán enzimhez (vö. methotrexat, 40. fejezet, amelynek
a humán enzimhez nagyobb az affinitása).
GIARDIASIS
A Giardia lamblia ostoros, körte alakú protozoon. Gyakori kórokozó a
VÉR-SCHIZONTICIDEK (gyors hatású szerek)
bélben, felfúvódást és hasmenést okoz. A fertôzés metronidazollal ha-
A chloroquin általában 24–48 órán belül mérsékli a lázat a malária leg- tásosan kezelhetô.
több formájában. A P. vivax és P. ovale fertôzésekben alkalmazzák, de
nem hat a máj-schizontákra, ezért a kúrát primaquin kezeléssel kell
TRICHOMONAS OKOZTA VAGINITIS
folytatni. A világ legnagyobb részén a P. falciparum rezisztenssé vált a
chloroquinnel szemben, amit nem célszerû használni a kezelésére. A hüvelyfolyás gyakori kórokozója a Trichomonas vaginalis és idôn-
A chloroquint általában orálisan adják, de súlyos betegeknek adható int- ként urethritist is okozhat mindkét nemben. A metronidazol rendsze-
ravénás injekcióban is. rint igen hatékony gyógyszere.

Hatásmechanizmus. A plasmodium a parazita fertôzött erythrocytákban


PNEUMOCYSTOSIS
megemészti a hemoglobint, ezáltal vas (ferri-protoporfirin-IX) szaba-
dul fel, amely toxikus. A plasmodiumban levô vas-polimeráz a vasat az A Pneumocystis carinii gyakori organizmus, amelyet feltehetôleg a
ártalmatlan hemazoinná alakítja. A chloroquin (és quinin) az érzékeny korai életkorban lélegezünk be, és amely a tüdôben alvó állapotban ma-
plasmodiumban koncentrálódik és gátolja a vas-polimerázt. A folyamat rad. Az immunszuppresszált betegekben (szteroidok, immunszuppresz-
eredményeként felhalmozódott vasról azt feltételezik, hogy elpusztítja szív szerek, AIDS) interstitialis pneumonitist okozhat. A P. carinii
a parazitákat a membrán-oldó hatása révén. okozta pneumonia az AIDS leggyakoribb megjelenési módja a nyugati
országokban. Co-trimoxazollal (37. fejezet) vagy pentamidinnel keze-
Nemkívánt mellékhatások. A profilaxishoz alkalmazott alacsony dózisok lik, parenteralisan vagy inhalálva adva. A pentamidin hatásmechaniz-
esetén ritkán fordul elô mellékhatás. A magasabb dózisok hányingert, há- musa ismeretlen. Számos mellékhatása van, amelyek idônként végze-
nyást, hasmenést, bôrkiütést, viszketést és ritkán pszichózist okozhatnak. tesek.
Magas dózis tartós adásakor irreverzibilis retinakárosodás léphet fel.
LEISHMANIASIS
A chinint, a mefloquint és a halofantrint a P. falciparum fertôzések
(malignus harmadnapos malária) kezelésére adják, orálisan. A chinin A Leishmania intracelluláris protzoon parazita, amely a humán szerve-
szükség esetén (pl. eszméletvesztés) intravénás infúzióban is adható. zetbe a fertôzôtt Phlebotomus papatasii szúrása révén kerül. Mind a
A chininbôl 7 napos kezelést adnak. Ha a quinin-rezisztencia ismert, bôr-, mind a zsigeri-(kala-azar) Leishmania-fertôzést stibogluconattal
vagy feltételezett, akkor a kúrát sulfadoxinnalal vagy tetraciklinnel kezelik, amely egy ötértékû szerves antimón-vegyület és a parazita tiol-
(sulfadoxin rezisztenciában) folytatják. Mefloquin vagy halofantrin csoportjaival reakcióba lépve csökkenti az ATP termelést. A pentami-
esetében nem szükséges a kombinált kezelés, mivel ezek a szerek a chi- dint és amphotericint (40. fejezet) második választásként alkalmazzák.
ninnél sokkal hatékonyabbak, ugyanakkor kevésbé toxikusak.
TRYPANOSOMIASIS
A chinin nemkívánt mellékhatásai hasi fájdalom, hányinger, fülzúgás,
fejfájás, vakság és túlérzékenységi reakciók lehetnek. A mefloquin neu- Az afrikai trypanosomiasist (álomkór) a cecelégy terjeszti, és a Trypa-
ropszichiátriai reakciókat okozhat. A chinin, a mefloquin és halofantrin nosoma gambiense vagy a T. rhodesiense fertôzésnek köszönhetô.
hatásmechanizmusa ismeretlen. A suramin, ismeretlen hatásmechanizmussal elpusztítja a parazitákat a
vérben és nyirokcsomókban és a betegség korai szakaszában gyógyító
hatású. A vér–agy-gáton nem jut át, és a neurológiai panaszokra hatás-
SZÖVETI SCHIZONTICIDEK
talan.
A primaquin fontos készítmény, mivel ez az egyetlen antimaláriás
gyógyszer, amely elöli a májban az „alvó” P. vivax és P. ovale schizon-

91
43. A daganatos megbetegedések gyógyszerei
DNS
DNS-szintézis-gátlók Gátolja Inaktiválja a DNS-t
a DNS-polimerázt Depolimerizál
procarbazin
cytarabin
Gátolja Alkilezôszerek
ANTIMETABOLITOK Kovalens keresztkötések
a dihidro-folsav-
methotrexat mustárnitrogén
redukázt
– cyclophosphamid
fluorouracil A dezoxi-uridilsav metilációja chlorambucil
timidilsavvá busulphan
Interkaláció
a bázispárok között
cisplatin
– gátolja az RNS-képzôdést
Gátolja
a timidilát-szintetázt Antibiotikumok
mercaptopurin – doxorubicin
Pirimidinek dactinomycin
thioguanin bleomycin
Purinok
Szabadgyök-

képzéssel lebontja a DNS-t
Gátolják a puringyûrû
szintézisét Szteroid hormonok
VINCA-ALKALOIDOK glukokortikoidok
vinblastin M-fázis-specifikus RNS ösztrogének
vincristin (transfer, ribosomális, messenger) antiösztrogének
androgének
Kötõdik a tubulinhoz,
tönkreteszi a mitotikus orsót
S-Fázis-specifikus és ezzel a mitézist leállítja ? Számos fenti szer
Premitotikus
ciklusspecifikus,
zintézis
S-s szakasz – azaz nem fázisspecifikus
S G2
DN

– Protein
M (enzimek, hormonok)
Mitózis
G1 A vegyületek alig (ciklus-
G0 specifikusak) vagy nem
Osztódás elôtti állapot Nyugvó sejtek (fázisspecifikusak)
hatnak a nyugvó sejtekre

A daganatos betegek kezelésének célja a betegség gyógyítása, vagy ha alkotnak. A DNS bázisaival lépnek reakcióba úgy, hogy a kettôs spirál
az nem lehetséges, akkor a tünetek hatékony enyhítése (palliativ keze- két oldala közötti keresztkötésekkel gátolják a sejtosztódást. Különbözô
lés). Számos rákos megbetegedés, mint lokalizált tumoros góc található Streptomyces törzsekbôl számos antibiotikumot izoláltak (jobbra kö-
a szervezetben de az éppen szóródott tumort gyakran sem a mûtéti be- zépen), amelyek szintén kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és széles kör-
avatkozás, sem a radioterápia nem képes elpusztítani. Éppen ezért az ben alkalmazzák ôket, mint daganatellenes szereket. Néhány citotoxi-
egyik terápiás törekvés az, hogy már a diagnózis megállapításakor kom- kus vegyület a DNS-szintézist befolyásolja (balra fent). Ezek a vegyü-
binálják a szisztémás és lokális kezelést. letek antimetabolitok és a purin-, vagy a pirimidin-szintézist gátolják.
A rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszerek a sejt- Az antimetabolitok közé tartozik a folsav-antagonista methotrexat is.
proliferációt gátolják. Éppen ezért toxikusak, mind a tumorsejtekre, A vinca-alkaloidok (lent balra) a mitotikus orsó kialakulásához
mind az osztódó, egészséges sejtekre nézve, de különösen a csontvelôt, szükséges mikrotubuláris proteinekhez kötôdve gátolják a mitózist.
a gyomor-bél epitheliumot és a haj folliculusokat illetôen. A citotoxikus A daganatellenes szerek egyéb csoportjába tartozik pl. a procarbazin.
szerek szelektivitása annak köszönhetô, hogy malignus tumorokban a A szteroid hormonokat és a hormon-antagonistákat (lent jobbra)
daganatsejtek nagyobb hányada osztódik, mint az ép szövetekben. gyakran alkalmazzák a tumorok kezelésében. A citotoxikus vegyületek
A daganatellenes szereket a celluláris makromolekulák szintézisút- kombinációja bizonyos rákos megbetegedések kezelésében (pl. Hodg-
jára gyakorolt hatása alapján csoportosítjuk (ábrán fent). Egyes vegyü- kin-kór) feltûnô módon sokkal sikeresebb, mint a monoterápia.
letek csak a sejtciklus bizonyos szakaszában hatékonyak (fázis-specifi- A citotoxikus szerek alkalmazása kellemetlen, sôt akár életveszélyes
kus szerek, ábrán balra), míg mások (ciklus-specifikus szerek, ábrán nemkívánatos mellékhatásokkal társulhat. Az egyes szerek idônként
jobbra) az egész sejtciklus során citotoxikusak (alsó ábra). specifikus toxikus hatással rendelkeznek, de az általános nemkívánatos
Az alkilezôszerek (fent jobbra) pillanatszerûen kovalens kötéseket mellékhatások számos szer esetében közösek, mint pl. hányinger, há-

92
nyás (antiemetikumokkal, pl. prochlorperazinnal, dexamethasonnal és zések fokozott rizikójával társul. A thrombocytopenia vérzésekhez ve-
ondansetronnal csökkenthetô), orális és intestinalis ulceratio, hasme- zet, és a csökkent vörösvértest-képzôdés anaemiát okoz. A vincristin és
nés, alopecia és csontvelôszupresszió, amely a vér bármely alakos ele- a bleomycin kivételek, mivel nem okoznak myeloszuppressziót.
mének termelôdését csökkentheti. A leukopenia az opportunista fertô-

GYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓK gekre toxikus hatású. A vinblastint a lymphomák és a testicularis tera-


tomák kezelésére alkalmazzák. A vincristinnél nagyobb mértékben
Az intermittáló gyógyszer-kombinációs kezeléssel gyakran sokkal jobb okoz myeloszuppressziót, de kevésbé neurotoxikus.
eredmény érhetô el, mint a folyamatos monoterápiával. Ennek ésszerû
magyarázata, hogy a különbözô toxikus hatásokkal és eltérô biokémiai
ANTIMETABOLITOK
támadáspontokkal rendelkezô vegyületek kombinációja nagyobb anti-
tumor-aktivitást mutat, míg toxicitásuk nem additív. Például a mustár- Folsav-antagonisták. A methotrexat kompetitíve gátolja a dihidro-
nitrogén, a vincristin (oncovin), a procarbazin és a prednisolon (MOPP) folsav-reduktázt, és ezzel megakadályozza a tetrahidro-folsav és a me-
a Hodgkin-kóros betegek 80%-nál eredményez javulást, míg ugyaneze- tilén-tetrahidro-folát koenzim regenerációját, amelyek nélkülözhetetle-
ket a vegyületeket önmagukban alkalmazva a javulás a betegek keve- nek a deoxi-uridilsav timidilsavvá történô átalakulásához. Mivel a
sebb mint 40%-ánál következik be. gyorsan osztódó sejtekben a DNS-szintézishez bôséges mennyiségû de-
oxi-timidilát szükséges, ezért ily módon a methotrexat gátolja a sejt-
osztódást. Az akut lymphaticus leukaemiában, lymphomákban és né-
SZELEKTIVITÁS
hány solid tumorban alkalmazzák.
A tumorellenes vegyületek szelektivitása rendkívül csekély. Jótékony
hatásuk attól függ, hogy a kezelést követôen a csontvelôsejtek gyorsab- Antipirimidinek. A fluorouracil fluoro-deoxi-uridilsavvá alakul, ami
ban regenerálódnak-e, mint a tumorsejtek. A csontvelô regenerációját gátolja azt a timidilát-szintetáz enzimet, amely a timidilsav deoxi-uridi-
követôen további szermennyiség adható, és mivel minden egyes keze- láttá történô átalakulásáért felelôs. Ez, a rendelkezésre álló timidilsav
lés alkalmával a tumorsejtek adott mennyisége pusztul el, a tumort vé- mennyiségének csökkentésével rontja a DNS-szintézist. A fluorouracilt
gül is el lehet pusztítani. A gyakorlatban a tumorok kemoterápiára adott általában iv. adják és a szolid tumorok, különösen az emlôrák kezelésé-
válasza a „gyógyult”-tól (pl. akut lymphoblastos leukaemia gyermekek- re alkalmazzák. A metasztatizáló colon tumor kezelésére is ezt a szert
ben) a teljes mértékben refrakter kategóriák között mozog (pl. colorec- adják. A cytarabint akut leukaemiában és lymphomákban alkalmaz-
talis carcinoma, melanoma). zák.

Az antipurinok ismeretlen hatásmechanizmus révén károsítják a pu-


ALKILEZÔSZEREK
rin-nukleotidok szintézisét. A mercaptopurint akut leukaemiában
Ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák a rák kemoterápiájá- fenntartó terápiára alkalmazzák.
ban. Tartós használatuk gyakran súlyosan befolyásolja a gametogene-
sist, így a legtöbb férfi tartósan sterillé válik. A vegyületek fôként az
HORMONOK
akut, non-lymphocytás leukémiában és lymphomákban alkalmazhatók.
A cyclophosphamid a májban metabolizálódva számos aktív metabo- A glükokortikoidok (pl. prednisolon) a DNS-szintézissel interferálva
littá alakul. Egyik metabolitja, az akrolein, súlyos komplikációként gátolják a sejtosztódást. A leukaemiák, lymphomák és az emlôrák keze-
idônként haemorrhagiás cystitist okoz. Intravénásan adott 2-merkapto- lésére széles körben alkalmazzák. Nemi hormonok és antagonistáik.
etán-szulfonát nátrium (mesna) megvédi a hólyagot azáltal, hogy a ve- Néhány tumor, különösen az emlô- és prostata-carcinoma növekedése
sében az akroleinhez kapcsolódik. A cyclophosphamidot széles körben részben hormonfüggô. A hormontermelô mirigy eltávolítása (pl. or-
alkalmazzák a legkülönbözôbb tumorok kezelésére, rendszerint kombi- chiectomia prostata-carcinomában), ellentétes hatású hormonok, vagy
nációban más szerekkel. A chlorambucil orálisan alkalmazható. Eny- antagonista alkalmazása a tumor visszafejlôdését válthatja ki. A tamo-
hébb nemkívánatos mellékhatásai miatt a többi alkilezôszert kezdi ki- xifent, mint ösztrogén-antagonistát, széles körben alkalmazzák a post-
szorítani. A mustárnitrogént Hodgkin-kórban adják intravénásan. menopausalis metasztatizáló emlôrákok kezelésére. Prostata-rákban a
Erôsen toxikus és súlyos hányást okoz. stilboestrol helyett gonadotrophin-releasing hormon (GnRH) analógo-
kat (pl. buserelin) alkalmaznak, amelyeknek kevesebb a mellékhatá-
suk. A GnRH analógok folyamatos adagolása paradox módon gátolja a
CITOTOXIKUS ANTIBIOTIKUMOK
luteinizáló hormon (LH) szekrécióját, ezáltal csökkentve a tesztoszte-
A doxorubicin az egyik legsikeresebb tumorellenes szer, akut leukae- ron felszabadulást. Természetesen a hormonok hatása rendszerint átme-
miákban, lymphomákban és a legkülönfélébb szolid tumorokban alkal- neti, mivel végül is a hormonfüggetlen sejtek dominálnak.
mazzák. A doxorubicin antraciklin származék, amely a DNS szomszé-
dos bázispárjai közé tud ékelôdni (intercalatio). Gátolja a DNS- és
IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK
RNS-szintézist, feltehetôen a topoizomeráz II-n hatva és/vagy szabad-
gyök képzôdés révén. Magas kumulatív dózisai cardiotoxikusak, fel- Ezeket a vegyületeket szervátültetést követôen a szövetkilökôdés meg-
tehetôleg azért, mert oxigén-szabadgyökök képzôdnek és ezek kataláz elôzésére, valamint autoimmun és kollagén megbetegedések kezelésére
enzim hiányában nem inaktiválódnak a szívben. alkalmazzák. Az azathioprin a szervezetben merkapto-purinná alakul
és prednisolonnal kombinálva széles körben alkalmazható. A glüko-
kortikoidok leginkább a polimorf- és makrofág-aktivitásokat befolyá-
VINCA-ALKALOIDOK
solják. A cyclosporin hatásos immunszupresszívum, amelyet különö-
A vincristint akut lymphoblastos leukaemiában, lymphomákban és sen az átültetett szervek és szövetek kilökôdésének megakadályozására
egyes szolid tumorokban alkalmazzák. A perifériás és a vegetatív ide- alkalmaznak. Nem myelotoxikus, de vesekárosodást okozhat.

93
44. Mérgezések
milyen szerek okozták az eszmélet szintje
Antidotumok Méreganalízis

SZÉN-MONOXID Esetmegállapítás
mekkora mennyiség légzés paracetamol
O2 / hyperbariás O2 és vizsgálat
vas
litium
PARACETAMOL milyen régen történt vérnyomás szalicilátok
acetylcystein i.v.
testhômérséklet metanol
methionin p.o.
OPIOIDOK
naloxon
hánytatás A további felszívódás Aktivált szén
BENZODIAZEPINEK theophyllin
meggátolása
flumazenil i.v. digoxin
szalicilátok
VAS a legtöbb antikonvulzáns
desferrioxamin gyomormosás

METANOL
Specifikus antidotumok
etanol Aktivált szén
SZERVES-FOSZFÁT ismételt dózisai szalicilátok
INSECTICIDEK (dialízis) litium
atropin/pralidoxim metanol
Pb/Hg
keláló szerek A kiürülés fokozása

szalicilátok theophyllin
Alkalikus diuresis Haemodialysis
phenobarbital barbiturátok
(NaHCO3 i.v. infuzió) Haemoperfuzió

A Co-proxamol*, a paracetamol önmagában és a triciklusos anti- megállapítása ritkán szükséges a sürgôsségi ellátásban, de bizonyos
depresszánsok azok a leggyakoribb szerek, amelyek halálos önmérge- szerek esetében (jobbra fent) a beteg klinikai állapota nem biztos, hogy
zést okozhatnak. Ugyanakkor, a fatális önmérgezést kiváltó leggyako- tükrözi a túladagolás mértékét és a plazma koncentráció befolyásolhatja
ribb ok, különösen férfiaknál, a személygépkocsi kipufogójából szárma- az életmentô technikák alkalmazását (lent középen) vagy azt, hogy mi-
zó szén-monoxid. A két, vagy több gyógyszerrel történô önmérgezés lyen specifikus antidótumokat adjunk(balra).
nem ritka és az esetek 50%-ban ebben az alkohol is szerepet játszik.
A legtöbb esetben a szándékos önmérgezés segítség kiáltást (para-ön- A szerek további felszívódását csökkenthetjük, ha ipecacuanha szirup-
gyilkosság) jelent, mégis évente több mint 3000 ember követ el sikeres pal hányást váltunk ki (csak eszméleténél lévô betegnél), vagy gyomor-
öngyilkosságot mérgezés révén. A kórházakban az öngyilkosok morta- leszívást és gyomormosást alkalmazunk. A gyomrot a szer elfogyasz-
litása kevesebb, mint 1%. A balesetbôl bekövetkezô mérgezések zöm- tását követô lehetô legrövidebb idôn belül ki kell mosni, a legtöbb szer
mel kisgyermekeknél (5 év alatt) fordulnak elô és rendszerint gyógy- esetében ugyanis a felépülés annál valószínûbb. A gyomormosást gyak-
szerrel vagy a háztartásban alkalmazott kemikáliákkal történnek (pl. ran csupán 4 órával alkalmazzák a szer bevételét követôen, de triciklu-
hypo), amit elérhetô helyen maradt. A mérgezést mutató betegeken sos antidepresszánsok estében 10 (és más szerek, amelyek lassítják a
azonnali tünetfelmérést kell végezni (fent), beleértve a gyors de óvatos gyomor kiürülését), míg aspirin esetében 24 órával a szer bevételét kö-
klinikai vizsgálatot. Fontos kizárni a kóma és az abnormális magatartás vetôen is hatásos lehet. Aktív szén orális adása tovább csökkenti a szer
(pl. fejsérülés, epilepszia, diabetes) egyéb okait. A betegek legtöbbje, felszívódását. Az eliminációt fokozó technikák szerepe korlátozott, de
aki önmérgezését feltárta, csak általános ellátást igényel. A szerek a súlyosan mérgezett betegeknél jelentôséggel bír.

* Paracetamol + dextropropoxyphene.

94
ABSZORBCIÓ CSÖKKENTÉS a meghatározását. A gyomormosás az elfogyasztást követô 24 órán be-
lül érdemleges, amelyet aktív szén adása követ. Súlyos szalicilát mér-
Hánytatás. Az ipecacuanha szirup a betegek 90%-ban 30 percen belül gezés (a plazma koncentráció 500 mg/l felett) vizelet alkalizációt igé-
hányást vált ki. Csak eszméletnél lévô betegnél alkalmazható és gyere- nyel. Nagyon súlyos mérgezésben haemodialisis a kezelési lehetôség.
keknél elônyben részesítendô, mivel a gyomormosás kellemetlenségét
a gyerek nehezen tûri.
PARACETAMOL
A gyomorleszívás és -mosás sokkal hatékonyabb, mint a hánytatás és az Paracetamol mérgezésben a betegek tünetmentesek lehetnek, vagy csak
eszmélet vesztett beteg esetében az egyetlen megoldást jelenti. A gyo- hányingerre és hányásra panaszkodnak, de 48–72 órával késôbb vi-
morba egy orogastricus szondát juttatnak, majd a gyomrot 300–600 ml szonylag kis mennyiség (több mint 10 g, 20-30 tabletta) fatális májsejt
vízzel kimossák (3-4-szer). Ha a beteg eszmélet vesztett, akkor a léguta- necrosist okozhat. Normál esetben a paracetamol, zömmel a májban
kat egy mandzsettás endotrachealis csôvel védeni kell. Aktív szenet történô konjugációs reakcióval metabolizálódik, de nagy dózis telítheti
(50 g) hagynak a gyomorban, hacsak orális antidotumot nem adnak (a ezt az utat és a gyógyszer reaktív (toxikus) kinon intermedierré (N-ace-
szén ugyanis megköti mind az antidotumot, mind a szert). Korrozív sze- til-benzokinon-imin) oxidálódik. A kinont glutationnal kombinálva le-
rek vagy petróleummérgezés esetében a gyomormosás és a hánytatás het inaktiválni, de a nagy dózisú paracetamol kiüríti a máj glutation rak-
kontraindikáltak. tárait és a reaktív kinon kovalensen kötôdik a sejt proteinek tiol-cso-
portjához és megöli a sejtet. Az acetil-cisztein (intravénás, vagy orális)
Az aktív szén nagyon finom pórusú fekete por, amely a tömegéhez vi- és a metionin (orális) potenciális életmentô antidótumok paracetamol
szonyítva (1000 m2/g) aránytalanul nagy felülettel rendelkezik. Számos mérgezés esetén, mivel fokozzák a máj glutation szintézisét. Azok a
gyógyszert megköt és 10 g szén kb. 1 g gyógyszert képes abszorbeálni. betegek, akik túladagolták a paracetamolt azoktól azonnal vérmintát
A szén nem abszorbeálja a vasat, a lítiumot, a korrozív szereket és a kell venni gyors plazma koncentráció meghatározáshoz, azért hogy az
szerves oldószereket. antidotumot be lehessen adni. Ha kevesebb mint 4 óra telt el a bevétel
óta, a gyomrot ki kell üríteni. A döntés, hogy az antidotummal a keze-
lést tovább kell-e folytatni, attól függ, hogy a plazma paracetamol kon-
ELIMINÁCIÓ FOKOZÁSA
centráció hogyan illeszkedik ahhoz a nomogramhoz, amely egyesíti a
Az elimináció növelése lerövidítheti a felgyógyulási idôt, de kevés a bi- 200 mg/l 4 óránál és a 30 mg/l 15 óránál görbéket. Ez a nomogram szá-
zonyíték hogy megváltoztatná a morbiditást, kivéve a súlyosan kómás mos fatális és nem fatális mérgezési eset vizsgálati eredményén alapul,
betegekben (IV-es fokozatú kóma). amelyet még akkor végeztek, mielôtt a hatékony kezelés lehetôvé vált.
Ha a beteg gyógyszer koncentrációja e „200-as vonal” felett van, akkor
Aktív szén ismételt dózisai. Az aktív szén ismételt orális dózisai fokoz- az antidotum kezelést folytatják. Azok a betegek, akik enzimindukáló
hatják az eliminációt gastrointestinalis dialízis révén. A módszer elô- szert szedtek (beleértve az alkoholt is) azoknál fokozott a rizikó és ezek-
nye, hogy nagyon biztonságos (kivéve ha aspirálják). nek a betegeknek az antidotumot akkor is adják, ha a paracetamol plaz-
ma koncentráció a „100-as vonal” felett van (100 mg/l 4 óránál és
Alkalikus diuresis. A vizelet NaHCO3 adással (intravénás infúzió) lú- 15 mg/l 15 óránál). Ha a bevétel ideje kevesebb mint 4 óra akkor a plaz-
gossá tehetô (pH 7,5-8,5). Ez ionizálja a gyenge savakat, pl. az aspirint makoncentráció megbízhatatlan, mivel a paracetamol abszorbciója to-
a vese tubulusokban és csökkenti a reabszorbciót. Ehhez hasonlóan, a vább folytatódik. A leghatékonyabb antidotum az acetil-cisztein, ame-
savas diuresis hasznos lehet bázikus tulajdonságú szerek mérgezése lyet a paracetamol bevételt követô 8 órán belül intravénásan adnak.
esetén, mint pl. az amfetamin és az „ecstasy”. Erôltetett alkalikus diu- Nemkívánt mellékhatások, beleértve az anaphylactoid reakciót, a bete-
resis nagy térfogatú intravénás NaHCO3 tartalmú oldattal veszélyes és gek kb. 15%-nál fordul elô.
ma már nem ajánlott.
Az opioidok kómát, tûhegy pupillát és légzés depressziót okoznak.
A hemodialízis és hemoperfúzió invasiv technikák, mivel egy artéria és Ezek a hatások sepcifikusan antagonizálhatók naloxonnal, amely ismé-
egy véna (rendszerint a kézen) kanülálása szükséges hozzá, hogy átme- telt dózisokban intravénásan adható, amíg a ventilláció nem válik meg-
netileg testen kívüli keringést hozzanak létre. A haemodialízisben a szer felelôvé. A naloxonnak rövidebb a felezési ideje, mint a többi opioidnak
a koncentráció gradiensnek megfelelôen megy át a dialízáló membrá- és a toxicitás így újra elôjöhet, szükségessé téve további dózisokat.
non és a dialízáló oldatban távolítható el. A haemoperfúzióban a vér ak- A naloxon az opioid addiktoknál akut elvonási tüneteket okozhat.
tív szenet, vagy gyantát tartalmazó oszlopon megy keresztül, amelyhez
a szer abszorbeálódik. Ezek a technikák jelentôs rizikóval járnak (hae-
Triciklikus antidepresszánsok
morrhagia, légembólia, infectió, perifériás arteriák elvesztése).
A túladagolásból eredô toxicitás zömmel a centrális antikolinerg hatás-
ból (légzés depresszió, hallucináció, konvulzio) és a kardiotoxicitásból
ASPIRIN
ered. A legtöbb beteg csak megfigyelést igényel vagy egyszerû támo-
A szalicilát mérgezés tünetei a fülzúgás, a hiperventilláció és a verejté- gató ellátást, mint pl. oxigén a hipoxia korrekciójára. A leggyakoribb
kezés. A kóma ritka és igen súlyos mérgezésre utal. A sav-bázis zavarok arrhythmia a sinus tachicardia, amely az atropinszerû hatásnak köszön-
bonyolultak, mivel az aspirin stimulálja a légzési központot, légzési al- hetô. A QRS komplex megnyúlása (kinidin szerû hatás) rossz jel és
kalózist okoz, de szétkapcsolja az oxidatív foszforilációt is, amely elôre jelezheti a konvulziót, amely intravénás diazepammal vagy
metabolikus acidózist okozhat. Az azonnali ellátás magába foglalja a chlormethiazollal befolyásolható.
plazma szalicilát koncetrációjának, az elektrolitoknak és a vér gázoknak

95
45. Nemkívánt gyógyszerhatások

IV-típusú I-típusú
T-sejt mediált anaphylaxis

penicillinek penicillinek
cefalosporinok APC T
cefalosporinok
helyi érzéstelenítôk szulfonamidok
phenytoin kontrasztanyagok

urticaria
II-típusú MS
rhinitis
citotoxikus
histamin asthma
HAEMOLYTICUS ANAEMIA
angio-oedema
penicillin
anaphylaxiás shock
chinidin
methyldopa BS +
C
AGRANULOCYTOSIS III-típusú
carbimazol Immun-komplex mediált
clozapin lízis

penicillinek
THROMBOCYTOPENIA + C
károsodás szulfonamidok
chinidin tiazidok
heparin BS-basophyl-sejt
MS-hízósejt

A nemkívánt (ártalmas) gyógyszerreakciók gyakoriságát nehéz megha- zis-hatásgörbéje van és/vagy kicsi a különbség a terápiás és a toxikus
tározni, de az általános gyakorlat szerint az akut kórházba kerülések dózisok között (azaz, alacsony a terápiás index toxikus dózis/terá-
5%-a nemkívánt gyógyszerhatástól ered. A kórházakban a betegek piás dózis). A gyakran használt és alacsony terápiás indexû szerek az
20%-ánál tapasztalnak nemkívánt gyógyszerhatást, és bár ezek ritkán antikoagulánsok, a hipoglikémiás szerek, a digoxin, az antiarrhythmiás
életveszélyesek, 0,5–1%-ra teszik a kórházi betegek ez okból bekövet- szerek, az aminoglikozidok, a xantinok, a citotoxikus és immunszup-
kezô halálát. A nemkívánt gyógyszerhatások zömét dózisfüggô, vagy resszív szerek. A dózisfüggô a nemkívánt gyógyszerhatások rendszerint
dózistól független csoportba lehet osztani. Az utóbbi ritkán fordul elô a helytelen dozirozásnak (túl magas), vagy a megváltozott farmakoki-
és gyakran immunológiai alapja van. Néhány gyógyszer esetében foko- netikának, rendszerint a csökkent gyógyszer eliminációnak (pl. vese
zott a születési rendellenesség (teratogén), vagy a tumor (karcinogén) elégtelenség) tulajdoníthatók. A gyógyszerinterakció a nemkívánt
elôfordulási valószínûsége. Néhány gyógyszer folyamatos adagolása gyógyszerhatások 10-20%-ban játszik szerepet és különösen az idôsek-
adaptív változásokhoz vezet, és a szer leállítása nem várt elvonási hatá- nél gyakori, akiknél sokkal valószínûbb, hogy többféle gyógyszert kap-
sokat (pl. benzodiazepinek – insomnia, anxietás, kortikoszteroidok – nak a különféle betegségeikre.
akut adrenalis insufficiencia) hoz létre.
A dózistól független (idiosyncrasiás, B típusú) nemkívánt gyógyszer-
A dózisfüggô (A típusú) nemkívánt gyógyszerhatások elôreláthatók és hatások viszonylag ritkák, de megjósolhatatlanok és szemben a dózis-
a szer farmakológiai hatásához szükségesnél nagyobb mennyiség (pl. függô nemkívánt gyógyszerhatásokkal tekintélyes a mortalitásuk.
inzulinnal kiváltott hypoglycaemia, heparinnal elôidézett vérzékeny- A gyógyszer allergia túlérzékenységi reakciókat (I–IV típusok) (ábra)
ség), vagy néha egy szer nem várt párhuzamos hatása (pl. morfin okozta foglalhat magába, de a többi reakció nehezen osztályozható. Az ana-
légzésdepresszió) okozza. A dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatások phylaxis a leggyakoribb súlyos gyógyszer-allergia és potenciálisan ha-
gyakran olyan gyógyszerekkel fordulnak elô, amelyeknek lépcsôs dó- lálos kimenetelû.

DÓZISFÜGGÔ (A TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT gyógyszerhatást okozhatnak (pl. a succinylcholin elnyújtott apnoet vált
GYÓGYSZERHATÁSOK ki a pszeudo-kolinészteráz hiányos betegekben; 4. fejezet). A vesebe-
tegség akkumulációt és toxicitást eredményezhet, ha a szer glomerulus
filtrációval, vagy tubuláris szekrécióval (pl. gentamicin és más amino-
Farmakokinetikai különbözôségek
glikozidok, digoxin, amphotericin, captopril) választódik ki.
A gyógyszerek eliminációja igen különbözô a normál egyedeknél és a
genetikai faktorok csökkenthetik a szer eliminációját és nemkívánt

96
Gyógyszer kölcsönhatások kiütés, anaphylaxis). Bár a gyógyszer allergia elôre megjósolhatatlan,
az atopiás betegségben (szénanátha, asthma, ekzema) szenvedett bete-
Gyógyszer kölcsönhatás alatt az egyik gyógyszer hatásának egy másik geknél nagyobb valószínûséggel fordul elô.
által bekövetkezô módosítását értjük, amelyben farmakodinamikai és Az anaphylaxis I típusú reakció, amelyben a gyógyszer ( ) kölcsön-
farmakokinetikai mechanizmusok játszanak szerepet. A meredek dó- hatásba lép a hízó- és basophyl-sejtekhez kötött IgE-vel, és hisztamin és
zis-hatásgörbéjû és a súlyos, dózisfüggô toxicitású szerek esetében kü- egyéb mediátorok felszabadulását indítja el (11. fejezet). Azok közé a
lönösen valószínû, hogy nemkívánt gyógyszerhatás fog fellépni (pl. szerek közé, amelyek ezt az életveszélyes reakciót (fent jobbra) okoz-
azok, amelyeknek alacsony a terápiás indexe, túlsó oldal) zák, tartozik a penicillin, amely az anaphylaxiás halálesetek 75%-ért fe-
lelôs. Néhány gyógyszer (pl. bizonyos kontraszt anyagok) anaphylaxis-
szerû (anaphylactoid) reakciót képesek produkálni az elsô alkalmazás-
Farmakodinámiás kölcsönhatások
kor.
A farmakodinámiás kölcsönhatások a leggyakoribbak és rendszerint a
mechanizmusuk egyszerû. Így, a hasonló hatású szerek pl. benzodiaze- Vér dyscrasia (rendellenes összetétel). Azok a gyógyszerekre bekövet-
pinek és az alkohol, additív hatást hoznak létre és súlyos központi ideg- kezô allergiás reakciók, amelyek vér dyscrasiát okoznak (lent balra) II
rendszeri depresszió alakulhat ki. Megfordítva, a gyógyszereknek le- típusú citotoxikus reakciót vonnak maguk után. A keringô IgM vagy
hetnek ellentétes hatásaik, pl. az asthmás betegben a β-blokkolók fel- IgG típusú antitestek kölcsönhatásba lépnek a vérsejt membránhoz kap-
függesztik a β-agonisták (és a teofillin) hatását és súlyos, vagy akár fa- csolódott gyógyszerrel (haptén) és antigén komplexet alkotnak ( ).
tális asthmát is kiválthatnak. A komplement ( C ) aktiválódik és sejt lízist okoz. Néhány gyógyszer
megjósolhatóan vér dyscrasiát okoz. Például, a legtöbb citotoxikus
daganatellenes szer (43. fejezet) gátolja a sejt osztódást a csontvelôben
Farmakokinetikai kölcsönhatások
és a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknek nagy az esélye
Az abszorpciót azok a szerek befolyásolhatják, amelyek növelik (pl. a haemolyticus anaemiára, ha primaquint (42. fejezet) kapnak.
metoclopramid), vagy csökkentik (pl. atropin) a gyomor kiürülési se-
bességét. Az orális fogamzásgátlók (különösen az alacsony dózisú öszt- A szérum betegség III típusú reakció, amelyet néhány gyógyszer (lent
rogén) enterohepaticus körforgása antibiotikumokkal csökkenthetô és jobbra) vált ki és amelyben a keringésben lévô antitest (IgG) kötôdik a
terhességet eredményez (az antibiotikumok elölik azokat a bél bakté- hapténprotein antigén komplexszel. A létrejövô komplexet, ahelyett
riumokat, amelyek normál esetben az epével kiválasztott konjugátu- hogy normálisan eltávolítanák a falósejtek, ott hagyják a szövetekben
mokból felszabadítják a szteroidot.) vagy a keringésben. A falósejtek és a komplement ( C ) aktiválódnak,
gyulladást okoznak és károsítják a kapilláris endotheliumot. Ez különö-
Megoszlás. Számos gyógyszer kötôdik a plazma albuminokhoz és on- sen súlyos, ha a komplexek megakadnak az életfontosságú vérerek (pl.
nét egy másik gyógyszer leszoríthatja. Néhány gyógyszer kivételével vese glomerulusok) falában. A betegség tünetei láz, arthritis, urticaria
(pl. warfarin, phenitoin, tolbutamid), amelyek több mint 90%-ban kö- és lymphadenopathia.
tôdnek, a gyógyszerek ilyen mechanizmussal történô leszorításának
kicsi a gyakorlati következménye, mivel a fokozott elimináció gyorsan Bôrkiütések. A gyógyszerek (fent balra) a bôrkiütések széles skáláját
csökkenti a szabad gyógyszer plazma szintjét az eredeti értékre. okozzák, amelyek közül néhány életveszélyes, de egyben természete-
sen ritka is, pl. toxikus epidermalis necrolysis (35%-os mortalitás).
Metabolizmus. A máj enzimek idukciója egy második gyógyszerrel A IV típusú sejt-mediált reakciókban a T-lymphocyták ( T ) egy hap-
(pl. phenytoin, phenobarbital, carbamazepin, rifampicin) csökkentheti tén-protein komplex révén érzékenyítôdnek. Amikor a lymphocyták
az ugyanazzal az enzimmel metabolizált gyógyszerek hatékonyságát kapcsolatba kerülnek az antigén tartalmú sejttel (APC) gyulladásos vá-
(pl. warfarin). Az enzim gátlók (pl. cimetidin) fokozzák a warfarin ha- laszreakció jön létre. Ha az antigén ( ) átjut a bôrön (pl. antibiotikum
tását és phenytoin és theophyllin toxicitást okozhatnak. Más példák a 4. tartalmú krém), az érintkezésre való érzékenység oedemás, ekzemás ki-
fejezetben kerülnek tárgyalásra. ütéseket okozhat az alkamazási helyen.

Kiválasztás. A gyógyszerek a proximális tubulusokban ugyanazon a


TERATOGENESIS
transzport rendszeren osztozhatnak. Így, a probenecid kompetitive
csökkenti a penicillin kiválasztását. A tiazidok és a kacsdiuretikumok A teratogenesis olyan magzati fejlôdési rendellenesség, amelyet a ter-
csökkentik a nátrium reabszorpciót, ezzel a proximális tubulusokban hesség elsô harmadában szedett gyógyszer okoz. A legtöbb gyógyszer,
kompenzatórikusan növelik az egyértékû ionok reabszorbcióját. Ez a néhány kivétellel, átjut a méhlepényen, ezért ha lehetséges, kerülni kell
folyamat következhet be a lítium akkumulációnál és a lítium terápián a gyógyszerek alkalmazását a terhesség alatt. Az ismert teratogén sze-
lévô betegeknél súlyos toxicitás léphet fel. A „káliummegtakarító” diure- rek közé tartozik az alkohol (magzati alkohol szindróma), a rákellenes
tikumok kálium pótlással és/vagy angiotenzin-konvertáz-enzim (ACE) szerek, a warfarin (többszörös veleszületett defektus), a valproat, a car-
gátlókkal kombinálva hyperkalaemiát okoznak. bamazepin (velôcsô defektus és más antikonvulzánsok valamint a tetra-
ciklinek (gátolják a csont növekedést).
DÓZISTÓL FÜGGETLEN (IDIOSYNCRASIÁS, B TÍPUSÚ)
NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK KARCINOGENESIS
A gyógyszerekre bekövetkezô túlérzékenységi reakciók (gyógyszer A gyógyszerek indukálta tumorok valószínûleg nagyon ritkák, mivel a
allergia) hátterében immunológiai reakciók állnak. A nagy molekulák, gyógyszeripar nagy erôfeszítéseket tesz, hogy ne kerüljön piacra karci-
pl. vaccinák, inzulin, dextrán maguk is immunogének lehetnek, de a nogén gyógyszer. A kémiai karciogenesis mechanizmusa rendszerint
legtöbb gyógyszer kis molekula és saját maga nem antigén. Bizonyos ismeretlen, de az immunszupresszió (pl. azathioprin prednisolonnal) je-
betegekben (nem ismert melyben) ezek a szerek, vagy a metabolitjaik lentôsen fokozza a lymphomák kialakulásának kockázatát. Az alkiláló
hapténként hatnak és a szöveti fehérjékkel kapcsolódva antigén konju- szerekrôl (pl. cyclophosphamid) azt feltételezik, hogy „géntoxicitást”
gátumot képeznek. Az antigén elindítja az antitest szintézist és a ké- mutatnak és nem-lymphocytás leukaemiát okozhatnak.
sôbbi gyógyszer expozíció beindítja az immunológiai reakciót (pl. bôr-

97
Függelék
Összefoglaló az egyes fejezetek hatástani csoportjaihoz kapcsolódó
és Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrôl

A függelékben a Magyarországon törzskönyvezett készítményeket a


hatóanyag-tartalmuk alapján csoportosítottuk. A hatóanyagok nevét a
nemzetközi szabadnév (INN) latin alakjában adtuk meg.
Az egyes táblázatokon belül a könnyebb tájékozódás végett az ATC-
rendszer alapján csoportosítottuk a vegyületeket, és a fôbb ATC-kódo-
kat is feltüntettük.

A függelékben alkalmazott rövidítések:


alk.el. = alkalmazási elôírat BMS = Bristol-Myers Squibb
amp. = ampulla MSD = Merck Sharp & Dohme
caps. = capsula Novartis CV = Novartis Ciba Vision
drg. = drazsé Novartis CH = Novartis Consumer Health
fenn. = fenntartó dózis Richter = Richter Gedeon Rt.
gran. = granulatum Roche CHD = Roche Consumer Health Division
im. = intramuscularis SB = SmithKline Beecham Pharmaceuticals
inf. = infusio SB CH = SmithKline Beecham Consumer Healthcare
inj. = injectio Pharmaceut. = Pharmaceuticals
iv. = intravénás
liof. = liofilizátum
Felhasznált irodalom:
max. = maximum
mg/ttkg = mg/testtömeg-kg Pharmindex MediCD 2000, MediMedia Információs Kft. és DokiNET
mill. = millió Kft., Budapest, 2000
NE = nemzetközi egység Gyógyszer Kompendium 2000, MediMedia Információs Kft., Buda-
rect. = rectalis pest, 2000
sc. = subcutan Gyógyszerek, tápszerek ATC sorrendben, Országos Egészségbiztosítá-
sol. = solutio si Pénztár, Budapest, 1999
supp. = suppositorium Vademex 1999, Melinda Kiadó és Reklám ügynökség Kft., 1999
susp. = suspensio
tabl. = tabletta
+ = összetett készítmény

99
5. Helyi érzéstelenítôk
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Helyi érzéstelenítôk (N01B)
aethylium chloratum Chloraethyl Dr. Henning spray a bôrre sugárban
articainum + epinephrinum Ultracain DS forte Aventis inj. 40-80 mg
articainum + glucosum Ultracain hyperbar Aventis inj. 50-100 mg
bupivacainum Bucain Curasan Pharma inj. A beavatkozás helyétôl,
Bucain hyperbar inj. módjától függôen.
Marcain AstraZeneca inj. Lásd alk. el.
Marcain Spinal Heavy inj.
Marcain spinal inj.
bupivacainum + epinephrinum Marcain 0,25% – AstraZeneca inj. A beavatkozás helyétôl,
Adrenalin 0,0005% inj. módjától függôen.
Marcain 0,5% – inj. Lásd alk. el.
Adrenalin 0,0005% inj.
lidocainum Lidocain 1,2% Egis inj. A beavatkozás helyétôl,
módjától függôen.
Lásd alk. el.
lidocainum + epinephrinum Lidocain 2% – A beavatkozás helyétôl,
Adrenalin 0,001% inj. Egis inj. módjától függôen.
Lásd alk. el.
procainum Prokain 1% Human inj. A beavatkozás helyétôl,
módjától függôen.
Lásd alk. el.

100
6. A neuromuscularis junctiora ható gyógyszerek
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Paraszimpatomimetikumok, kolinészteráz gátlók (N07A)
ambenonium Mytelase Chinoin (Sanofi- tabl. 15-100 mg
Synthelabo tagja)
distigminum Ubretid Pharma Linz inj. 1 mg im.
galantaminum Nivalin Pharmachim inj. 2,5-10 mg sc.
neostigminum Stigmosan Pharmamagist inj. 0,5-1,5 mg im., sc.
rivastigminum Exelon Novartis caps. 1,5-3 mg
pilocarpinum Salagen CSC Pharmaceut. tabl. 15 mg
pyridostigminum Mestinon ICN Magyarország drg. 60-720 mg
Izomrelaxánsok perifériás támadásponttal (M03A)
atracurium Tracrium Glaxo-Wellcome inj. 0,3-0,6 mg/ttkg
mivacuronium Mivacron Glaxo-Wellcome inj. 0,07-0,25 mg/ttkg
pipecuronium Arduan Richter inj. 0,06-0,08 mg/ttkg iv.
rocuronium Esmeron Organon Teknika inj. 0,6 mg/ttkg
vecuronium Norcuron Organon Teknika inj. 0,08-0,1 mg/ttkg iv.
Pavulon Organon Teknika inj. lásd alk. el.

101
10. A szem és betegségeinek farmakológiája
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Szemészeti készítmények (S01)
Fertôzésellenes szerek (S01A)
aciclovirum Virolex KRKA szemkenôcs 5×
Zovirax Glaxo-Wellcome szemkenôcs 5×
ciprofloxacinum Ciloxan Alcon steril sol. lásd alk. el.
idoxurdinum Oftan Idu Santen Oy szemcsepp óránként
oxyteracyclinum Tetran Pharmafax szemkenôcs 1-5 ×
picloxydinum Vitabact Novartis CV szemcsepp 2-6 × 1 csepp
sulfadicramidum Irgamid Novartis CV szemkenôcs többször
Sulfoptim Egis szemkenôcs
sulfadimininum Septosyl PannonPharma szemkenôcs 2-3 ×
tobramycinum Brulamycin Biogal-Teva szemcsepp 5 × 1 csepp
Tobrex Alcon szemcsepp, -kenôcs 5 × 1 csepp, 2-3 ×
trifluridinum Triherpine Novartis CV szemcsepp, -kenôcs 5 × 1 csepp, 3-4 ×
diclofenacum Voltaren Ophta Novartis CV szemcsepp 4-5 × 1 csepp
fluorometholonum Efflumidex Liquifilm Pharm-Allergan szemcsepp
Flucon Alcon susp. szemcsepp 2-4 × 1-2 csepp
flurbiprofenum Ocuflur Liquifilm Pharm-Allergan szemcsepp 6 × 1 csepp
prednisolonum Ultracortenol Novartis CV szemcsepp többször 1-2 csepp,
szemkenôcs 3-5 mm
Gyulladásgátló és fertôzésellenes szerek kombinációi (S01C)
betamethasonum + Garasone Schering-Plough szemkenôcs 3-12 × 1-2 csík
Ophtagram Chauvin-
Ankerpharm szemcsepp, -kenôcs 4-6 × 1 csepp, 2-3 ×
dexamethasonum + Spersadex Comp. Novartis CV szemcsepp 3-5 × 1 csepp
Tobradex Alcon szemkenôcs 3-4 × 1 cm
susp. szemcsepp 4-6 × 1-2 csepp
prednisolonum + Cetapred Alcon szemkenôcs 3-4 ×
Isopto-Cetapred Alcon susp. szemcsepp 4-6 × 1-2 csepp
Glaucoma elleni készítmények és pupilla szûkítôk (S01E)
Szimpatomimetikumok a glaucoma terápiában (S01EA)
clonidinum Aruclonin Chauvin- szemcsepp 2-3 × 1 csepp
Ankerpharm
dipivefrinum D-Epifrin Pharm-Allergan szemcsepp 2 × 1-1 csepp
Oftanex Santen Oy szemcsepp
Paraszimpatomimetikumok (S01EB)
carbacholum Carbachol Polfa szemcsepp 3 × 1-2 csepp
pilocarpinum Humacarpin Human szemcsepp lásd alk.el.
Pilocarpin Chauvin- szemolaj 2-4 × 1 csepp
Ankerpharm
Pilogel HS Alcon gél 1-1,5 cm
Karboanhidráz-gátlók (S01EC)
acetazolamidum HUMA-Zolamide Humanpharma tabl. 250-1000 mg
dorzolamidum Trusopt MSD szemcsepp 3 × 1 csepp

102
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Béta-receptor blokkolók (S01ED)
betaxololum Betoptic Alcon szemcsepp 2 × 1 csepp
Betoptic S
levobunololum Vistagan Liquifilm Pharm-Allergan szemcsepp 2 × 1 csepp
timololum Arutimol Chauvin- szemcsepp 2 × 1 csepp
Ankerpharm
Cusimolol Alcon szemcsepp
Oftan Timolol Santen Oy szemcsepp
Timoptic Human szemcsepp
timololum + Fotil Santen Oy szemcsepp 2 × 1 csepp
Fotil forte szemcsepp
Timpilo MSD szemcsepp
Egyéb glaucoma elleni készítmények (S01EX)
latanoprostum Xalatan Pharmacia-Upjohn szemcsepp 1 × 1 csepp
Pupillatágítók és cyclopleg szerek (S01F)
Antikolinerg készítmények (S01FA)
cyclopentolatum Humapent Human szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp
tropicamidum Mydriacyl Alcon szemcsepp 1-2 csepp
Mydrum Chauvin- szemcsepp 1-6 csepp
Ankerpharm
Lokális oedema csökkentôk és antiallergikumok (S01G)
levocabastinum Livostin Janssen-Cilag szemcsepp 2 × 1-1 csepp
lodoxamidum Alomide Alcon szemcsepp 4 × 1-2 csepp
natrii cromoglycas Lecrolyn Santen Oy szemcsepp 4 × 1-2 csepp
Opticrom Human szemcsepp 4 1-2 csepp
Stadaglicin Stada szemcsepp 4 × 1 csepp
Taleum Egis szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp
natrii isospaglumicum Naaxia Novartis CV szemcsepp 4 × 1-1 csepp
phenylephrinum Analux Alcon szemcsepp 4-5 × 1-2 csepp
tetryzolinum Visine Pfizer szemcsepp 1-2 csepp
tetryzolinum + Spersallerg Novartis CV szemcsepp 2-3 × 1 csepp
Helyi érzéstelenítôk (S01H)
oxybuprocainum Humacain Human szemcsepp 1-2 csepp
Kortikoszteroidok és fertôzésellens szerek kombinációi (S03C)
betamethasonum + Garasone Schering-Plough szem- és fülcsepp 1–2 csepp

103
11. Asthma, rhinitis és anaphylaxiás reakció
Hatóanyagnév Készítménynév(®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Asthma-ellenes szerek (R03)
Adrenerg (inhaláló) szerek (R03A)
fenoterolum Berotec 200 Boehringer Ingelheim aerosol, inh. caps., 0,2-0,4 mg
inh. sol.
fenoterolum + Berodual Boehringer Ingelheim aerosol, inh. caps., 0,1-0,2 mg
inh. sol.
Duotec Boehringer Ingelheim aerosol 0,15-0,4 mg
formoterol Oxis Turbuhaler AstraZeneca inh. por 9-18 µg
hexoprenalinum Ipradol Nycomed inh. aerosol 0,6-1,2 mg
salbutamolum Broncovaleas Valeas aerosol 0,2-0,4 mg
Buventol Easyhaler Orion inh. por
Salbutamol-GW Glaxo-Wellcome inh. aerosol
Ventolin Glaxo-Wellcome inh. aerosol
salmeterolum Serevent Glaxo-Wellcome inh. aerosol 2 × 50 µg
Serevent Rotadisks inh. por
terbutalinum Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca inh. por 2 mg
Egyéb asthma-ellenes (inhaláló) szerek (R03B)
beclomethasonum Aldecin Schering-Plough aerosol 0,3-0,4 mg
Beclocort forte Glaxo-Wellcome aerosol 0,2-0,4 mg
Beclocort mite Glaxo-Wellcome aerosol
budesonidum Budesonid-GW mite Glaxo-Wellcome inh. aerosol 400-1600 µg
Budesonid-GW forte Glaxo-Wellcome inh. aerosol
Pulmicort AstraZeneca inh. aerosol
Pulmicort Turbohaler AstraZeneca inh. por
natrii Cromolyn Orion caps. 80-160 mg
cromoglicas Intal Aventis caps. 80-160 mg
Taleum Egis inh. aerosol 8-16 mg
dexamethasonum Auxison Boehringer Ingelheim aerosol 5-8 × 1-2 puff
ipratropium Atrovent Boehringer Ingelheim aerosol, inh. caps., 0,6-0,8 mg
inh. sol.
fluticasonum Flixotide Glaxo-Wellcome inh. aerosol 200-2000 µg
Flixotide Rotadisks Glaxo-Wellcome inh. por
nedocromilum Tilade Mite Aventis aerosol 8 mg
Szisztémás adrenerg szerek (R03C)
bambuterolum Bambec AstraZeneca tabl. 10 mg
clenbuterolum Spiropent Boehringer Ingelheim sol., tabl. 30-45 µg, 40 µg
ephedrinum Epherit Extractum-Pharma tabl. 75-150 mg
ephedrinum + Calciphedrin ICN Magyarország tabl. 72 mg
epinephrinum Tonogen Richter inj. 0,3-0.5 mg sc., im.
hexoprenalinum Ipradol Nycomed inj. 0,6-1,2 mg iv.
tabl. 1,5 mg
orciprenalinum Astmopent Polfa inj. 0,5-1 mg sc., im.
tabl. 30-80 mg
procaterolum Lontermin LEK tabl. 100-200 µg
salbutamolum Huma-Salmol Humanpharma tabl. 12-16 mg
Salbutamol Polfa sirup, tabl.
terbutalinum Bricanyl Egis inj. 0,75 mg sc.
tabl., elixir 5-15 mg
Terbutalin AL Aliud retard caps. 15 mg

104
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Egyéb szisztémás asthma elleni szerek (R03D)
aminophyllinum Aminophyllinum LEK retard tabl. 700 mg
Clonofillin SR Clonmel tabl. 225-450 mg
Diaphyllin Extractum-Pharma supp. 360-720 mg
Diaphyllin Venosum Richter tabl. 360-720 mg
Richter inj. 240 iv.
montelukastum Singular MSD filmtabl. 10 mg
Singular Junior MSD rágótabl. 5 mg
theophyllinum Egifilin Egis retard caps. 10-13 mg/ttkg
Euphylong Byk Gulden retard caps., inj. 11-13 mg/ttkg
Euphylong minor Byk Gulden caps.
retard Byk Gulden caps.
Euphylong retard Orion retard tabl. 400-600 mg
Retafyllin Biogal-Teva retard tabl. 300-900 mg
Theophtard Novartis inj. individualisan
Theospirex retard filmtabl. 300-600 mg
theophyllinum + Solvasthma-PP PannonPharma tabl. 200 mg
zafirlukastum Accolate AstraZeneca tabl. 40-80 mg
Szisztémás antihisztaminok (R06A)
acrivastinum Semprex Glaxo-Wellcome caps. 24 mg
bisulepinum Dithiaden Léciva tabl. 4-6 mg
cetirizinum Zyrtec UCB Magyarorság filmtabl., csepp 10 mg
chloropyraminum Suprastin Egis inj. 20-40 mg im.
tabl. 75-100 mg
clemastinum Tavegyl Egis inj., sirup, tabl. 4 mg iv., 2 mg
cyproheptadinum Peritol Egis sirup, tabl. 12 mg
dimenhydrinatum Daedalon Richter tabl. 200-600 mg
dimenhydrinatum + Daedalon Pharmamagist supp. 100-200 mg
Daedalonetta supp. (gyermek) 50-75 mg
dimetindenum Fenistil Novartis csepp 3-6 mg
Fenistil 24 Novartis caps. 4 mg
ketotifenum Ketotifen L.F.M. Pharmasol tabl. 1 mg
Zaditen ICN Magyarország sirup, tabl. 2 mg
loratadinum Claritine Schering-Plough sirup, tabl. 10 mg
promethazinum Pipolphen Egis drg., inj., supp. 37,5-50 mg
setastinum Loderix Egis tabl. 2-6 mg
terfenadinum Caradonel Egis susp., tabl. 120 mg
Teldane Biogal-Teva tabl.
thiethyl-perazinum Torecan Egis drg., inj., supp. 6,5-19,5 mg, 1 mg im.

105
12. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek
I. Ulcus pepticum
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Antacidumok (A02A)
aluminium hydroxydatum + Almagel Pharmachim susp. 15 ml, max. 50-60 ml
magnesium hydroxydatum Malugel Béres susp. 20-40 ml
Maalox Aventis tabl. 1,6 g
susp. 60 ml
aluminium hydroxydatum + Almagel A Pharmachim susp. 15 ml
magnesium hydroxydatum + Malugel B Béres susp. 20-40 ml
Anacid Galena susp. 20-30 ml
aluminium hydroxydatum + Antagel Egis susp. 40-80 ml
magnesium oxydatum
aluminium hydroxydatum + Antagel A Egis susp. 40-80 ml
magnesium oxydatum +
aluminium-magnesium Tisacid ICN Magyarország tabl. 0,5-3 g
carbonicum hydroxydatum susp. 0,5-3 g
calcium carbonicum + Rennie antacidum Roche CH tabl. max. 12 tabl.
magnesium carbonicum
hydroxydatum
hydrotalcitum Talcid Bayer tabl. 0,5-1,0 g
magnesium hydroxydatum Antagel M Egis tabl. 3,2 g
magnesium trisilicicum + Nilacid Chinoin (Sanofi- tabl. 0,75-2 g
Synthelabo tagja)
natrii hydrogensulfas + Optacid Meditop granulált por lásd alk. el.
natrii dihydrogenphosphas
Ulcus pepticum kezelésének gyógyszerei (A02B)
bismuthum subcitricum De-Nol Yamanouchi Europe tabl. 480 mg
cimetidinum Cimehexal Hexal Pharma filmtabl. 800-1600 mg
Cimeldine Clonmel tabl.
Cimetidin AL Aliud filmtabl.
Histodil Richter inj., tabl.
famotidinum Apo-famotidin Apotex filmtabl. 40 mg
Quamatel Richter filmtabl. max. 800 mg
iv. inj. 40 mg
Quamatel mini filmtabl. max. 20 mg
lansoprazolum Lansone Richter caps. 30-60 mg
misoprostolum Cytotec 200 Searle tabl. 0,4-0,8 mg
nizatidinum Axid Lilly caps. 300-600 mg
Naxidin Lilly caps.
Naxidin inj. 300 mg iv.
omeprazolum Crismel Egis caps. 20-60 mg
Losec AstraZeneca caps.
por/inf. 40 mg
pantoprazolum Controloc Byk Gulden tabl.
por iv. inj. 20 mg

106
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
ranitidinum Apo-Ranitidine Apotex filmtabl.
Histac Ranbaxy filmtabl.
HUMA-Ranitidine Humanpharma filmtabl.
Ranitidin-B Biogal-Teva filmtabl. 300-600 mg
Ulceran Biogal-Teva tabl. max. 6 g
Umaren Egis filmtabl.
Xanomel Clonmel filmtabl.
Zantac Glaxo Wellcome tabl., pezsgôtabl.
Zantac 75 tabl.
Zantac inj. inj. 150-200 mg iv.
ranitidinum bismuthum citricum Pylorid Glaxo Wellcome filmtabl. 800 mg
sucralfatum Alusulin Biogal-Teva tabl. 2-4 g, max. 8 g
Sucralbene ratiopharm tabl.
Ulcogant Merck gran., susp., tabl.
Venter KRKA gran.
Venter Glaxo Wellcome tabl.

107
13. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek
II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Felfúvódás elleni szerek (A02D)
dimeticonum Ceolat Egis Egis tabl. 160 mg
SAB Simplex Parke-Davis susp. lásd alk. el.
simethiconum Espumisan Berlin Chemie caps. 120-400 mg
Görcsoldók és antikolinerg szerek (A03A- A03E)
atropinum sulfuricum AB-Atropine sulfate 1 Astrapin inj. 0,5-1 mg
Atropinum sulfuricum Egis inj. 1-2 mg sc.,
0,1% inj. max. 3 mg
drotaverinum No-spa Chinoin (Sanofi- tabl. 120-240 mg
Synthelabo tagja) inj. 40-240 mg sc., im.
drotaverinum + Triospan Extractum-Pharma tabl. 120-360 mg
isopropamidum +
homatropini methylbromidum + Ridol Richter tabl. lásd alk. el.
otilonium bromatum Spasmomen Berlin Chemie filmtabl. 80-240 mg
papaverinum Papaverinum Chinoin (Sanofi- tabl. 80-360 mg
hydrochloricum tabl., inj. Synthelabo tagja) inj. max. 600 mg
papaverinum + Meristin ICN Magyarország tabl. lásd alk. el.
Meristin Extractum-Pharma supp.
Troparinum combinatum Extractum-Pharma tabl. 120-240 mg
pinaverinum Dicetel Solvay Pharma filmtabl. 150-300 mg
trimebutinum Debridat Lab. Jouvenial tabl., filmtabl., 300 mg,
por susp. max. 600 mg
Propulzív szerek (A03F)
cizapridum Coordinax Janssen-Cilag tabl., susp. 15-40 mg
domperidonum Motilium Janssen-Cilag filmtabl. 30-40 mg
metoclopramidum Cerucal ASTA Medica tabl. 10,5-63 mg
inj.
Paspertin Solvay Pharma filmtabl., csepp 30-40 mg
supp., inj.
Epebetegségek gyógyszerei (A05A)
ac. chenodeoxycholicum Chenofalk Dr. Falk Pharma caps. 15 mg/ttkg
natrii choleinas + Bilagit Chinoin (Sanofi- drg. lásd alk.el.
Synthelabo tagja)
cineolum Rowachol Rowa Wagner caps. 3 × 1-2 tbl.
ac. dehydrocholicum Suprachol Richter drg. 750-1500 mg
extractum fumariae Bilobene ratiopharm filmtabl. 750-1500 mg
nicotinmethylamidum Bilocid Richter drg. 2-3 g
pigmenta rad. curcumae + Cholagol Galena sol. lásd alk. el.
emodin. frangulae +
ac. ursodeoxycholicum Ursofalk Dr. Falk Pharma caps. 10 mg/ttkg
Hashajtók (A06)
glycerolum Glicerines végbélkúp Biogal-Teva supp. 3-6 g
lactulosum Duphalac Solvay Pharma sirup, por 10-30 g
Laevolac lactulóz Fresenius Kabi sirup lásd alk. el.
lactitolum Importal Novartis CH por 10-20 g

108
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
natrii picosulfas Guttalax Boehringer Ingelheim csepp 5-10 mg
Laxygal Galena csepp
phenolphtaleinum Phenolphtaleinum ICN Magyarország tabl. 250-500 mg
phenolphtaleinum + Artin Biogal-Teva drg. lásd alk. el.
sennae glycosidum Tisasen A+B ICN Magyarország drg., filmtabl. 10-40 mg
sennae folium pulv. + Bolus laxans Egis tabl. lásd alk. el.
sennosid B X-prep Mundipharma oldat 150 mg
Bélfertôtlenítôk, adszorbensek, motilitás csökkentôk (A07A, A07B, A07D)
attapulgitum Kaopectate Pharmacia-Upjohn susp. 1,2 g
bismuthum subgall. + Bolus adstringens Egis tabl. lásd alk. el.
broxyquinolinum + Septolon PannonPharma tabl. 600 mg
carbo activatus Carbo activatus Egis tabl. 1-5 g
Carbo medicinalis
„Chepharin” Chepharin caps. 2,6-3,1 g
diphenoxylatum + Reasec Richter tabl. 5 mg
diosmectitum Smecta Beaufor Ipsen por. 9g
loperamidum HUMA-loperamide Humanpharma tabl. 4 mg, max. 16 mg
Imodium Janssen-Cilag caps.
Lopedium Hexal Pharma caps.
nystatinum Nystatin Chinoin (Sanofi-
Synthelabo tagja) drg. 1,5-3M NE
sulfaguanidinum Sulfaguanidin ICN Magyarország tabl. 6-16 g
Bélreható gyulladásgátlók (A07E)
budesonidum Budenofalk Dr. Falk Pharma caps. 9 mg
Entocort AstraZeneca klizma 2 mg
mesalazinum HUMA-Col-Asa Humanpharma int. sol. filmtabl. 0,8-3,2 g
Salofalk Ferring supp., retard tabl. lásd alk. el.
Salofalk 4 g Dr. Falk Pharma int.sol. tabl., 1,5-3 g
supp. 4g
klízma
olsalazinum Dipentum 250 mg Pharmacia-Upjohn tabl. 1-3 g
sulfasalazinum Salazopyrin 0,5 g Pharmacia-Upjohn supp. 2g
Salazopyrin EN 0,5 g tabl. 3-8 g
Salazopyrin enema enema lásd alk. el.
Digesztívumok (A09)
galactosidasum Galantase Egis por lásd alk. el.
pancreatinum Kreon Solvay Pharma caps. lásd. alk. el.
Neo-Panpur Egis filmtabl. 375–1125 mg
Panzytrat Knoll caps. 10 000–40 000
Prolipase Janssen-Cilag caps. lásd alk. el.
pancreatinum + Combizym Luitpold drg. lásd alk. el.
Combizym compositum drg.
Digestif Rennie Roche CHD tabl. lásd alk. el.
Dipankrin Richter drg. lásd alk. el.
Pankreoflat Solvay Pharma drg. 170-340 mg
pepsinum + Betacid Meditop porkeverék lásd. alk. el.

109
14. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Mérsékelt hatású vizelethajtók – tiazidok (C03A)
hydrochlorothiazidum Hypothiazid Chinoin (Sanofi- tabl. 25-100 mg
Synthelabo tagja) max. 200 mg
Mérsékelt hatású vizelethajtók – nem tiazidok (C03B)
chlortalidonum HUMA-Thalidone Humanpharma tabl. 50-200 mg
Hygroton Biochemie (Novartis) tabl. max. 400 mg
clopamidum Brinaldix Egis tabl. 20-80 mg
fenn. 10 mg
indapamidum Pretanix Servier retard tabl. 1,5 mg
Nagyhatású vizelethajtók (C03C)
acidum etacrynicum Uregyt Egis inj. 0.5-1 mg/ttkg
tabl. 50-200 mg
furosemidum Furon ratiopharm inj., tabl.
Furosemid Chinoin (Sanofi- inj. 20-40 mg iv.
Synthelabo tagja) tabl. 20-240 mg
Furosemid Pharmavit Pharmavit (BMS) tabl.
Kálium-megtakarító vizelethajtók (C03D)
kalii canrenoas Aldactone Roche inj. 400-800 mg iv.
spironolactonum HUMA-Spiroton Humapharma tabl.
Spirolone APS/Berk filmtabl.
Spiron ratiopharm tabl. 100-400 mg
Verospiron Richter caps., tabl.
triamterenum Triamteren Pharmavit Pharmavit (BMS) tabl. 150-250 mg
Vizelethajtók és kálium-megtakarítók kombinációi (C03E)
hydrochlorothiazidum + Amilorid comp. Pharmavit Pharmavit (BMS) tabl. 1-2 × 1 tabl.
amiloridum Amilozid-B Biogal-Teva tabl. max. 4 tabl.

110
15. A hypertoniában alkalmazott gyógyszerek
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Központi hatású antiadrenerg szerek (C02A)
guanfacinum Estulic 1 mg Egis tabl. 0,5-3 mg este
moxonidinum Cynt Lilly filmtabl. 0,2-0,4 mg
Physiotens Solvay Pharma filmtabl. 0,2-0,4 mg
methyldopum Dopegyt Egis tabl. 250-500 mg; max. 2 g
rilmenidinum Tenaxum Egis tabl. 1-2 mg
Perifériás hatású antiadrenerg szerek (C02C)
debrisoquinum Tendor Extractum-Pharma tabl. 40 mg; max. 150 mg
doxazosinum Cardura Pfizer tabl. 1-4 mg
prazosinum Minipress 1, 2 mg Pfizer tabl. 0,5-1 mg
Minipress retard retard caps. fenn. 3-20 mg
terazosinum Hyron Richter tabl. 1-5 mg
Setegis Egis tabl.
urapidilum Ebrantil Byk Gulden retard caps. 60-180 mg
inj. 10-50 mg iv.
Arteriolák simaizomzatára ható szerek (C02D)
dihydralazinum Depressan Byk Gulden tabl. 30-150 mg
minoxidilum Loniten Pharmacia-Upjohn tabl. 5-40 mg
Béta-receptor blokkolók (C07A)
Nem szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AA)
bopindololum Sandonorm 1 mg Egis tabl. 1-2 mg
cloranololum Tobanum Richter tabl. 5-7,5 mg
fenn. 10-20 mg
oxprenololum Trasicor Chinoin (Sanofi- tabl. 40-180 mg
Synthelabo tagja)
pindololum HUMA-Pindol Humanpharma tabl. 10-30mg
Visken Egis inj. 0,4 mg iv.
tabl. 10-30 mg
propranololum HUMA-Pronol 40 mg Humanpharma tabl. 80-240 mg
Inderal AstraZeneca inj. 1-10 mg iv.
tabl. 80-360 mg
Propranolol Sicomed tabl. ua.
Stobetin Polfa tabl. ua.
sotalolum Gilucor Solvay Pharma tabl. 80-320 mg
Sotahexal Hexal Pharma tabl. 80-320 mg
Sotalex Pharmavit (BMS) inj., tabl. 20-40 mg iv.
Sotalex Mite tabl. 80-320 mg
Sotalol Knoll Knoll tabl. 80-320 mg
Szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AB)
atenololum Atenobene ratiopharm filmtabl.
Atenolol-AL Biogal-Teva filmtabl.
Atenolol-B Biogal-Teva tabl.
Atenolol Pharmavit Pharmavit (BMS) filmtabl. 50-100 mg
Atenomel Clonmel filmtabl.
Blokium Prodes tabl.
Tenormin AstraZeneca filmtabl., inj
Tenormin-ICN ICN Magyarország filmtabl.
betaxololum Lokren Chinoin (Sanofi- filmtabl. 20 mg
Synthelabo tagja)
bisoprololum Concor Merck filmtabl. 5 mg

111
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
esmololum Brevibloc Torrex Pharma inj./inf. 500 µg/ttkg/min
fenn. 50 µg/ttkg/min
metoprololum Betaloc Egis tabl.
Betaloc AstraZeneca inj. 5 mg iv.
Betaloc Zok retard tabl.
HUMA-metoprol Humanpharma tabl.
Metohexal Hexal Pharma tabl. 50-200 mg
Metoprolol-B Biogal-Teva tabl.
Metoprolol Stada Stada tabl.
Ritmetol ICN Magyarország tabl.
Alfa és beta-adrenerg receptor blokkolók (C07AG)
carvedilolum Dilatrend Roche tabl. 12,5-25 mg
labetalolum Trandate Glaxo-Wellcome inj. 50-200 mg bolus
Béta-receptor blokkolók és más diuretikumok (C07C)
atenololum + Atenolol comp. Pharmavit (BMS) filmtabl. lásd alk. el.
Atenolol comp. mite Pharmavit (BMS) filmtabl.
Blokium Diu PDP Pharma tabl.
pindololum + Viskaldix Egis tabl. 10-30 mg
Szelektív kalcium-csatorna blokkolók fôként érhatással (C08C)
amlodipinum Normodipine Richter tabl. 5-10 mg
Norvasc Pfizer tabl.
felodipinum Plendil AstraZeneca tabl. 5-10 mg
isradipinum Lomir Novartis tabl. 5 mg
Lomir SRO retard caps.
lacidipinum Lacipil Glaxo-Wellcome filmtabl. 4 mg
nifedipinum Adalat Gits Bayer retard film 30 mg
Adalat inf. 0,63-1,25 mg/óra
Cordaflex Egis tabl., retard filmtabl., 30 mg
spray 10-20 mg
Corinfar Asta Medica drg., retard drg. 40 mg
HUMA-Nifedin Humanpharma caps. 30-60 mg
Nidipin ICN Magyarország retard filmtabl. 30-80 mg
Nifedipin-AL Aliud retard caps. 40-80 mg
Nifedipin Pharmavit Pharmavit (BMS) retard filmtabl. 40-80 mg
nimodipinum Nimotop S Bayer inf. lásd alk. el.
filmtabl. 360 mg
nisoldipinum Baymycard Bayer filmtabl. 10-20 mg
nitrendipinum Baypress ICN Magyarország tabl. 5-40 mg
Unipress KRKA tabl.
A renin-angiotenzin redszerre ható készítmények (C09)
ACE-inhibitorok önmagukban (C09A)
benazeprilum Lotensin Novartis filmtabl. 10-20 mg
captoprilum Aceomel Clonmel tabl.
Capin Biogal-Teva tabl.
Captopril Pharmavit Pharmavit (BMS) tabl. 25-50 mg + lásd alk. el.
Huma-Captoril Humanpharma tabl.
Tensiomin Egis tabl.
cilazaprilum Inhibace Roche filmtabl. 2,5-5 mg
enalaprilum Ednyt Richter tabl. 10-40 mg
Enap KRKA tabl. 10-20 mg, max. 80 mg
Renitec MSD tabl. 10-20 mg, max. 40 mg
fosinoprilum Monopril Pharmavit (BMS) tabl. 10-40 mg
lisinoprilum Lisopress Richter tabl. 10-20 mg, max. 40 mg
Prinivil MSD tabl.

112
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
perindoprilum Coverex Egis tabl. 4-8 mg
quinaprilum Accupro Parke-Davis filmtabl. 10-20 mg
ramiprilum Tritace Aventis tabl. 2,5-5 mg, max. 10 mg
spiraprilum Quadropril ASTA Medica tabl. 6 mg
trandolaprilum Gopten Knoll caps. 20-4 mg
ACE-inhibitorok kombinációban (C09B)
enalaprilum + Co-Renitec MSD tabl. 20-40 mg
Enap-HL KRKA tabl. 10-20 mg
benazeprilum + Lotensin HCT Novartis filmtabl. 5-10 mg
cilazaprilum + Inhibace Plus Roche filmtabl. lásd alk. el.
trandolaprilum + Tarka Knoll caps. lásd alk. el.
AngiotenzinII antagonisták (C09C)
losartanum Cozaar MSD filmtabl. 50 mg
valsartanum Diovan Novartis caps. 80 mg
Varexan Egis caps.
AngiotenzinII antagonisták kombinációi (C09D)
valsartanum + Diovan HCT Novartis filmtabl. 80 mg

113
16. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek
Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis
Szívbetegségben alkalmazott értágítók (C01D) – Szerves nitrátok (C01DA)
isosorbidi dinitras Cardonit Polfa retard tabl. 80-120 mg